ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.118.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 118

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. május 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 407/2010/EU rendelete (2010. május 11.) európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról

1

 

*

A Tanács 408/2010/EU rendelete (2010. május 11.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 409/2010/EU rendelete (2010. május 11.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Castaña de Galicia [OFJ])

6

 

*

A Bizottság 410/2010/EU rendelete (2010. május 11.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης [Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis] [OEM])

8

 

*

A Bizottság 411/2010/EU rendelete (2010. május 10.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról

10

 

 

A Bizottság 412/2010/EU rendelete (2010. május 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

43

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/269/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. március 9.) a Farm Dairy részére nyújtott támogatásról (C 45/08) (az értesítés a C(2010) 1240. számú dokumentummal történt)

45

 

 

2010/270/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. május 6.) a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete 1. és 2. részének a telepekről származó állatokra, illetve méhekre és poszméhekre vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2010) 2624. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

56

 

 

2010/271/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. május 11.) Írországnak az Aujeszky-féle betegségre jóváhagyott nemzeti ellenőrzési terveket végrehajtó régiók jegyzékébe történő felvétele tekintetében a 2008/185/EK határozat II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2010) 2983. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

63

 

 

IRÁNYMUTATÁSOK

 

 

2010/272/EU

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2010. április 21.) a TARGET2-Securities-ről (EKB/2010/2)

65

 

 

IV   Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

 

 

2010/273/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. március 24.) a Görögország által a Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) részére nyújtott C 47/05 (korábbi NN 86/05) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2009) 1476. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

81

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 396., 2006.12.30., helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29.)

89

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/1


A TANÁCS 407/2010/EU RENDELETE

(2010. május 11.)

európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSz.) és különösen annak 122. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Szerződés 122. cikkének (2) bekezdése biztosítja annak lehetőségét, hogy egy tagállam uniós pénzügyi támogatásban részesüljön, ha általa nem befolyásolható rendkívüli események folytán nehézségekkel küzd, vagy súlyos nehézségek komoly veszélye áll fenn.

(2)

Az említett nehézségeket okozhatja a nemzetközi gazdasági és pénzügyi környezet súlyos romlása.

(3)

Az elmúlt két évben az egész világot sújtó, példa nélküli globális pénzügyi válság és gazdasági visszaesés súlyosan visszavetette a gazdasági növekedést, és megrendítette a pénzügyi stabilitást, valamint a tagállamok hiányának és adósságállományának jelentős mértékű növekedését idézte elő.

(4)

A pénzügyi válság elmélyülése az euroövezethez tartozó több tagállam esetében a hitelfeltételeik sokkal súlyosabb romlásához vezetett, mint amit az alapvető gazdasági mutatók indokolnának. Amennyiben nem születik rá sürgősen megoldás, ez a helyzet súlyos veszélyt jelenthet az euroövezet egészének stabilitására, egységére és integritására.

(5)

A tagállamok által nem befolyásolható rendkívüli helyzet megoldásához szükségesnek látszik egy uniós stabilizációs mechanizmus azonnali bevezetése Európa pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében. Egy ilyen mechanizmus révén az Unió koordináltan, gyorsan és hatékonyan tudna reagálni egy, az euroövezetbe tartozó tagállamban felmerülő súlyos nehézségekre. Ennek aktiválására az EU/Nemzetközi Valutaalap (IMF) közös támogatási rendszer keretében kerül sor.

(6)

Az ezen rendelet értelmében uniós pénzügyi támogatások odaítéléséről hozott határozatok különös pénzügyi kihatásaira tekintettel, az említett határozatok olyan végrehajtási jogkörök gyakorlását kívánják meg, amelyeket a Tanácsra kell ruházni.

(7)

Az említett mechanizmus bevezetése esetén szigorú gazdaságpolitikai feltételeket kell szabni annak érdekében, hogy az érintett tagállam megőrizze államháztartásának fenntarthatóságát, valamint ismét finanszírozási forrásokhoz juthasson a pénzügyi piacokon.

(8)

A Bizottságnak rendszeresen meg kell vizsgálnia, hogy továbbra is fennállnak-e az Európai Unió egészének pénzügyi stabilitását veszélyeztető rendkívüli körülmények.

(9)

A 332/2002/EK tanácsi rendelettel (1) létrehozott, az euroövezetbe nem tartozó tagállamok számára középtávú pénzügyi támogatást nyújtó, meglévő eszközt érvényben kell tartani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél és hatály

Az Európai Unió pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében ez a rendelet megállapítja, hogy milyen feltételek mellett és eljárás keretében lehet uniós pénzügyi támogatás nyújtani egy olyan tagállamnak, amely általa nem befolyásolható rendkívüli események folytán súlyos gazdasági vagy pénzügyi zavarokkal küzd, vagy amelyet súlyos gazdasági vagy pénzügyi zavarok komoly veszélye fenyeget, figyelembe véve a 332/2002/EK rendelet által létrehozott, az euroövezetbe nem tartozó tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatást nyújtó, meglévő eszköz lehetséges alkalmazását.

2. cikk

Az uniós pénzügyi támogatás formája

(1)   Ezen rendelet alkalmazásában az uniós pénzügyi támogatás az érintett tagállamnak nyújtott hitel vagy hitelkeret formáját ölti.

E célból, a 3. cikk értelmében elfogadott tanácsi határozattal összhangban, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió nevében hiteleket vegyen fel a tőkepiacon vagy pénzintézeteknél.

(2)   A tagállamoknak az e rendelet alapján nyújtott hitelek és hitelkeretek felső összeghatára a saját források felső határán belül kifizetési előirányzatokra rendelkezésre álló tartalék.

3. cikk

Az eljárás

(1)   Az uniós pénzügyi támogatást igénylő tagállam – az Európai Központi Bankkal együttműködve – megvitatja pénzügyi szükségleteit a Bizottsággal, valamint gazdasági és pénzügyi kiigazítási programtervezetet nyújt be a Bizottságnak és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak.

(2)   Az uniós pénzügyi támogatás odaítélése a Tanács által, a Bizottság javaslatára, minősített többséggel hozott határozattal történik.

(3)   A hitel odaítélésére vonatkozó határozat az alábbiakat tartalmazza:

a)

az uniós pénzügyi támogatás összege, átlagos lejárata, árazási képlete, a részletfizetések maximális száma és rendelkezésre állásának időszaka, valamint a támogatás folyósításához szükséges egyéb részletes szabályok;

b)

az uniós pénzügyi támogatás általános gazdaságpolitikai feltételei, melyek célja a stabil gazdasági vagy pénzügyi helyzet helyreállítása a kedvezményezett tagállamban, valamint az, hogy a tagállam ismét finanszírozási forrásokhoz juthasson a pénzügyi piacokon; ezeket a feltételeket a Bizottság az EKB-vel konzultálva határozza meg; és

c)

a kedvezményezett tagállam által az uniós pénzügyi támogatás gazdasági feltételeinek teljesítése érdekében készített kiigazítási program jóváhagyása.

(4)   A hitelkeret odaítélésére vonatkozó határozat az alábbiakat tartalmazza:

a)

a hitelkeret összege, rendelkezésre tartási díja, a pénzöszszegek lehívására vonatkozó árazási képlet és az uniós pénzügyi támogatás rendelkezésre állásának időszaka, valamint a támogatás folyósításához szükséges egyéb részletes szabályok;

b)

az uniós pénzügyi támogatás általános gazdaságpolitikai feltételei, melyek célja a stabil gazdasági vagy pénzügyi helyzet helyreállítása az érintett tagállamban; ezeket a feltételeket a Bizottság az EKB-vel konzultálva határozza meg; és

c)

a kedvezményezett tagállam által az uniós pénzügyi támogatás gazdasági feltételeinek teljesítése érdekében készített kiigazítási program jóváhagyása.

(5)   A Bizottság egyetértési megállapodást köt az érintett tagállammal, amelyben rögzítik a Tanács által megállapított általános gazdaságpolitikai feltételeket. A Bizottság az egyetértési megállapodásról tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A Bizottság az EKB-vel konzultálva legalább félévente megvizsgálja a (3) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdés b) pontjában említett általános gazdaságpolitikai feltételeket, és megvitatja a kedvezményezett tagállammal, hogy milyen változtatásokra van szükség a kiigazítási programban.

(7)   A Tanács a Bizottság javaslatára, minősített többséggel eljárva határoz az eredeti gazdaságpolitikai feltételek esetleges kiigazításáról, és jóváhagyja a kedvezményezett tagállam által elkészített felülvizsgált kiigazítási programot.

(8)   Amennyiben az érintett tagállam az Unión kívüli, nevezetesen a Nemzetközi Valutaalaptól származó, gazdaságpolitikai feltételekhez kötött finanszírozás igénybevételét tervezi, először konzultálnia kell a Bizottsággal. A Bizottság megvizsgálja az uniós pénzügyi támogatás keretében rendelkezésre álló lehetőségeket, valamint azt, hogy a tervbe vett gazdaságpolitikai feltételek mennyire egyeztethetők össze azokkal a kötelezettségekkel, amelyeket az érintett tagállam a Tanács ajánlásainak, valamint a Tanács által az EUMSz. 121., 126. és 136. cikke alapján hozott határozatok végrehajtása érdekében vállalt. A Bizottság tájékoztatja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot.

4. cikk

A hitel folyósítása

(1)   A szabályok szerint a hitelt részletekben folyósítják.

(2)   A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a kedvezményezett tagállam gazdaságpolitikája összhangban van-e kiigazítási programjával, valamint a Tanács által a 3. cikk (3) bekezdésének b) pontja értelmében meghatározott feltételekkel. Ennek érdekében az említett tagállam minden szükséges információt megad a Bizottságnak, és teljes mértékben együttműködik vele.

(3)   Az ellenőrzés során feltárt tények alapján a Bizottság határoz a további részletek rendelkezésre bocsátásáról.

5. cikk

A pénzeszközök rendelkezésre bocsátása

(1)   A kedvezményezett tagállam előre tájékoztatja a Bizottságot arról, ha hitelkerete terhére pénzeszközöket kíván lehívni. A részletes szabályokat a 3. cikk (4) bekezdésében említett határozat állapítja meg.

(2)   A Bizottság rendszeres időközönként ellenőrzi, hogy a kedvezményezett tagállam gazdaságpolitikája összhangban van-e kiigazítási programjával, valamint a Tanács által a 3. cikk (4) bekezdésének b) pontja értelmében meghatározott feltételekkel. Ennek érdekében a tagállam minden szükséges információt megad a Bizottságnak, és teljes mértékben együttműködik vele.

(3)   Az ellenőrzés során feltárt tények alapján a Bizottság határoz a pénzeszközök rendelkezésre bocsátásáról.

6. cikk

Forrásbevonási és hitelezési műveletek

(1)   A 2. cikkben említett forrásbevonási és hitelezési műveleteket euróban kell végrehajtani.

(2)   Az Unió által a pénzügyi támogatási mechanizmus keretein belül rendelkezésre bocsátott, egymást követő részletek jellemzőiről a kedvezményezett tagállam és a Bizottság állapodik meg.

(3)   Miután a Tanács határoz a hitelről, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tervezett kifizetések között a legalkalmasabb időpontban hitelt vegyen fel a tőkepiacokon vagy pénzintézeteknél, annak érdekében, hogy optimális szinten tartsa a finanszírozási költségeket, valamint megőrizze az Unió kibocsátójaként kivívott hírnevét a piacokon. A már felvett, de még nem folyósított pénzösszegeket mindenkor a költségvetésen kívüli műveletekre vonatkozó szabályok szerint kezelt elkülönített készpénz- vagy értékpapírszámlán kell tartani, és nem lehet más célra fordítani, mint a tagállamok pénzügyi támogatására az említett mechanizmus keretében.

(4)   A Bizottság megteszi a szükséges lépéseket, amennyiben egy tagállam előtörlesztési záradékot tartalmazó hitelt kap, és úgy dönt, hogy él e lehetőséggel.

(5)   A kedvezményezett tagállam kérésére, és amennyiben a körülmények engedik a hitel kamatlábának a csökkentését, a Bizottság az általa felvett hitelek egészét vagy egy részét refinanszírozhatja, vagy átalakíthatja a vonatkozó pénzügyi feltételeket.

(6)   A Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot folyamatosan tájékoztatni kell az (5) bekezdésben említett műveletek alakulásáról.

7. cikk

Költségek

Az egyes műveletek megkötésével és végrehajtásával kapcsolatban az Uniónál felmerült költségeket a kedvezményezett tagállam viseli.

8. cikk

A hitelek nyilvántartása

(1)   A Bizottság az EKB-val közösen megállapítja a hitelek nyilvántartásához szükséges szabályokat.

(2)   A kedvezményezett tagállam külön számlát nyit nemzeti központi bankjánál a kapott középtávú uniós pénzügyi támogatás kezelésére. A hitelszerződés értelmében esedékes tőkeöszszeget és kamatot a vonatkozó esedékességi dátum előtt tizennégy TARGET2 üzleti nappal átutalja az EKB által vezetett számlára.

(3)   A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 27. cikkének sérelme nélkül az Európai Számvevőszék jogosult bármely pénzügyi ellenőrzést vagy vizsgálatot lefolytatni a kedvezményezett tagállamban, amelyet a támogatás kezelésével összefüggésben szükségesnek ítél. Így a Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatalt is ideértve, jogosult arra, hogy tisztviselőit vagy jogszerűen meghatalmazott képviselőit a kedvezményezett tagállamba küldje bármely olyan technikai vagy pénzügyi ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzésére, amelyet az említett támogatással összefüggésben szükségesnek ítél.

9. cikk

Felülvizsgálat és átdolgozás

(1)   A Bizottság e rendelet hatályba lépésétől számított fél éven belül és adott esetben azt követően félévente jelentést küld a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról, valamint arról, hogy továbbra is fennállnak-e azok a rendkívüli események, amelyek indokolják e rendelet elfogadását.

(2)   A jelentéshez adott esetben csatolni kell az ezen rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, melynek célja, hogy anélkül lehessen módosítani a pénzügyi támogatás odaítélésének lehetőségét, hogy az befolyásolná a már elfogadott határozatok érvényességét.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  A Tanács 332/2002/EK rendelete (2002. február 18.) a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról (HL L 53., 2002.2.23., 1. o.)


12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/5


A TANÁCS 408/2010/EU RENDELETE

(2010. május 11.)

a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló, 2010. április 26-i 2010/232/KKBP tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közös javaslatára,

mivel:

(1)

A 2010/232/KKBP tanácsi határozat 4. cikke bizonyos meghatározott árukategóriák beszerzésének, Burmából/Mianmarból az Unióba történő behozatalának és szállításának tilalmáról rendelkezik.

(2)

A 2010/232/KKBP tanácsi határozat 8. cikke előírja a nem humanitárius segélyek vagy fejlesztési programok felfüggesztését is, amely alól kivételt képeznek bizonyos meghatározott célokat támogató projektek és programok.

(3)

A 194/2008/EK rendelet (2) előírja a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott árukategóriák beszerzésének, behozatalának és szállításának tilalmát. Világossá kell tenni azonban, hogy ezen áruk Burmában/Mianmarban történő beszerzésének tilalma nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a beszerzés humanitárius segélyprogram vagy projekt, illetve olyan nem humanitárius fejlesztési program vagy projekt részét képezi, amely a 2010/232/KKBP határozat 8. cikkének a), b) és c) pontjában meghatározott célokat támogatja.

(4)

Ezért a 194/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 194/2008/EK rendelet 2. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   A korlátozás alá eső termékek beszerzésének a (2) bekezdés b) pontjában előírt tilalma nem vonatkozik a Burma/Mianmar területén zajló azon humanitárius segélyprogramokra és projektekre, valamint nem humanitárius fejlesztési programokra és projektekre, amelyek az alábbiakat támogatják:

a)

emberi jogok, demokrácia, jó kormányzás, konfliktusmegelőzés és a civil társadalom kapacitásának fejlesztése;

b)

egészség és oktatás, a szegénység enyhítése és különösen az alapvető szükségletek kielégítése és a megélhetés biztosítása a lakosság legszegényebb és legkiszolgáltatottabb rétegei számára; vagy

c)

környezetvédelem és különösen a nem fenntartható, erdőpusztuláshoz vezető túlzott fakitermelés problémájának kezelésére irányuló programok.

A IV. mellékletben felsorolt weboldalakon feltüntetett megfelelő illetékes hatóság előzetesen engedélyezi a szóban forgó, korlátozás alá eső áruk beszerzését. Az érintett tagállam az ezen bekezdés alapján kiadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  HL L 105., 2010.4.27., 22. o.

(2)  HL L 66., 2008.3.10., 1. o.


12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/6


A BIZOTTSÁG 409/2010/EU RENDELETE

(2010. május 11.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Castaña de Galicia [OFJ])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Spanyolország kérelmét a „Castaña de Galicia” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 232., 2009.9.26., 22. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek

1.6. osztály:   Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

SPANYOLORSZÁG

Castaña de Galicia (OFJ)


12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/8


A BIZOTTSÁG 410/2010/EU RENDELETE

(2010. május 11.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης [Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis] [OEM])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Görögország kérelmét a „Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης” (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 232., 2009.9.26., 27. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.5. osztály:   Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)

GÖRÖGORSZÁG

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (OEM)


12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/10


A BIZOTTSÁG 411/2010/EU RENDELETE

(2010. május 10.)

a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről szóló 194/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 25-i 194/2008/EK rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 194/2008/EK rendelet VI. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, akiket a rendelet alapján a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása érint.

(2)

A 194/2008/EK rendelet VII. melléklete felsorolja a burmai/mianmari kormány vagy egyes tagjai vagy a velük kapcsolatban álló személyek tulajdonában lévő vagy ezek irányítása alatt álló azon vállalkozásokat, amelyekre e rendelet értelmében beruházási korlátozás vonatkozik.

(3)

A 2010. április 26-i 2010/232/KKBP tanácsi határozat (2) II. és III. melléklete felsorolja azokat a természetes és jogi személyeket, amelyekre a határozat 10. cikke szerinti korlátozások alkalmazandók, és a 194/2008/EK rendelet az uniós szinten szükséges szabályozás mértékéig hajtja végre a határozatot. A 194/2008/EK rendelet VI. és VII. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetése napján hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.   A 194/2008/EK rendelet VI. melléklete szövegének helyébe az e rendelethez csatolt I. melléklet szövege lép.

2.   A 194/2008/EK rendelet VII. melléklete szövegének helyébe az e rendelethez csatolt II. melléklet szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

João VALE DE ALMEIDA

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 66., 2008.3.10., 1. o.

(2)  HL L 105., 2010.4.27., 22. o.


I. MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

A burmai/mianmari kormány tagjainak és a velük kapcsolatban álló, a 11. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek jegyzéke

Megjegyzések

(1)

A különböző névváltozatokra és helyesírásbeli változatokra a »más néven« szó utal;

(2)

Sz.i.: a születési idő rövidítése;

(3)

Sz.h.: a születési hely rövidítése;

(4)

Eltérő jelölés hiányában valamennyi útlevél és személyi igazolvány burmai/mianmari.

A.   ÁLLAMI BÉKE ÉS FEJLŐDÉS TANÁCSA (SPDC)

#

Név (és esetleges névváltozatok)

Azonosító adatok (beosztás/cím, születési idő és hely), útlevél/személyi igazolvány száma, … házastársa vagy fia/lánya)

Nem (F/N)

A1a

Than Shwe legfőbb parancsnok

elnök; sz.i.: 1933.2.2.

F

A1b

Kyaing Kyaing

Than Shwe legfőbb parancsnok felesége

N

A1c

Thandar Shwe

Than Shwe legfőbb parancsnok lánya

N

A1d

Zaw Phyo Win őrnagy

Thandar Shwe férje, a Kereskedelmi Minisztérium Export Osztályának helyettes vezetője

F

A1e

Khin Pyone Shwe

Than Shwe legfőbb parancsnok lánya

N

A1f

Aye Aye Thit Shwe

Than Shwe legfőbb parancsnok lánya

N

A1g

Tun Naing Shwe más néven Tun Tun Naing

Than Shwe legfőbb parancsnok fia. A J and J vállalat tulajdonosa

F

A1h

Khin Thanda

Tun Naing Shwe felesége

N

A1i

Kyaing San Shwe

Than Shwe, a legfőbb parancsnok fia, a J's Donuts tulajdonosa

F

A1j

Dr. Khin Win Sein

Kyaing San Shwe felesége

N

A1k

Thant Zaw Shwe más néven Maung Maung

Than Shwe legfőbb parancsnok fia

F

A1l

Dewar Shwe

Than Shwe legfőbb parancsnok lánya

N

A1m

Kyi Kyi Shwe más néven Ma Aw

Than Shwe legfőbb parancsnok lánya

N

A1n

Nay Soe Maung alezredes

Kyi Kyi Shwe férje

F

A1o

Pho La Pyae (Telihold) más néven Nay Shwe Thway Aung

Kyi Kyi Shwe és Nay Soe Maung fia, a Yadanabon Cybercity igazgatója

F

A2a

Maung Aye legfőbb parancsnok- helyettes

alelnök; sz.i.: 1937.12.25.

F

A2b

Mya Mya San

Maung Aye legfőbb parancsnok- helyettes felesége

N

A2c

Nandar Aye

Maung Aye legfőbb parancsnok- helyettes lánya, Pye Aung őrnagy (D15g) felesége. A Queen Star Computer Co. tulajdonosa.

N

A3a

Thura Shwe Mann vezérezredes

Vezérkari főnök, a speciális műveletek koordinátora (szárazföldi hadsereg, haditengerészet és légierő), sz.i.: 1947.7.11.

F

A3b

Khin Lay Thet

Thura Shwe Mann vezérezredes felesége, sz.i.: 1947.6.19.

N

A3c

Aung Thet Mann más néven Shwe Mann Ko Ko

Thura Shwe Mann vezérezredes fia, Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon, és a RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon társtulajdonosa, sz.i.: 1977.6.19.

F

A3d

Khin Hnin Thandar

Aung Thet Mann felesége

N

A3e

Toe Naing Mann

Thura Shwe Mann vezérezredes fia, sz.i.: 1978.6.29., a Global Net and Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon internetszolgáltató tulajdonosa.

F

A3f

Zay Zin Latt

Toe Naing Mann felesége, Khin Shwe (J5a) lánya, sz.i.: 1981.3.24.

N

A4a

Thein Sein altábornagy

»miniszterelnök«, sz.i.: 1945.4.20., Pathein

F

A4b

Khin Khin Win

Thein Sein altábornagy felesége

N

A5a

(Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo vezérezredes

(a Thiha Thura cím), »első titkár«, sz.i.: 1950.5.29., A mianmari Nemzeti Olimpiai Tanács elnöke, valamint a mianmari Gazdasági Szövetség elnöke

F

A5b

Khin Saw Hnin

Thiha Thura Tin Aung Myint Oo altábornagy felesége

N

A5c

Naing Lin Oo százados

Thiha Thura Tin Aung Myint Oo altábornagy fia

F

A5d

Hnin Yee Mon

Naing Lin Oo százados felesége

N

A6a

Min Aung Hlaing vezérőrnagy

Különleges Műveleti Osztály főnöke (Kayah, Shan államok) 2008.6.23. óta.

F

A6b

Kyu Kyu Hla

Min Aung Hlaing vezérőrnagy felesége

N

A7a

Tin Aye altábornagy

A hadianyagellátás vezetője, az UMEHL elnöke

F

A7b

Kyi Kyi Ohn

Tin Aye altábornagy felesége

N

A7c

Zaw Min Aye

Tin Aye altábornagy fia

F

A8a

Thar Aye más néven Tha Aye vezérőrnagy

Különleges Műveleti Osztály (Kachin, Chin, Sagaing) főnöke 2009 májusa óta, sz.i.: 1945.2.16. (korábban A11a)

F

A8b

Wai Wai Khaing más néven Wei Wei Khaing

Thar Aye vezérőrnagy felesége (korábban A11b)

N

A8c

See Thu Aye

Thar Aye vezérőrnagy fia (korábban A11c)

F

A9a

Hla Htay Win vezérőrnagy

a fegyveres erők kiképző parancsnoka, 2008.6.23. óta. (korábban B1a). A Htay Co. (fakitermelés és fűrészáru) tulajdonosa

F

A9b

Mar Mar Wai

Hla Htay Win vezérőrnagy felesége

N

A10a

Ko Ko vezérőrnagy

A 3. sz. Különleges Műveleti Osztály főnöke (Pegu, Irrawaddy, Arakan). 2008.6.23. óta.

F

A10b

Sao Nwan Khun Sum

Ko Ko vezérőrnagy felesége

N

A11a

Khin Zaw altábornagy

A 4. sz. Különleges Műveleti Osztály főnöke (Karen, Mon, Tenas serim), 2009 májusa óta, korábban a 6. sz. Különleges Műveleti Osztály főnöke 2008 júniusa óta (korábban G42a).

F

A11b

Khin Pyone Win

Khin Zaw altábornagy felesége (korábban G42b)

N

A11c

Kyi Tha Khin Zaw

Khin Zaw altábornagy fia (korábban G42c)

F

A11d

Su Khin Zaw

Khin Zaw altábornagy lánya (korábban G42d)

N

A12a

Myint Swe altábornagy

Az 5. sz. Különleges Műveleti Osztály (Rangun/Yangon) főnöke

F

A12b

Khin Thet Htay

Myint Swe altábornagy felesége

N

A13a

Arnt Maung

Nyugalmazott főigazgató, Vallásügyi Főigazgatóság

F

A14a

Ohn Myint altábornagy

A 6. sz. Különleges Műveleti Osztály (Naypyidaw és Mandalay) főnöke. 2009. május óta. (Korábban A8a)

F

A14b

Nu Nu Swe

Ohn Myint altábornagy felesége

N

A14c

Kyaw Thiha más néven Kyaw Thura

Ohn Myint altábornagy fia

F

A14d

Nwe Ei Ei Zin

Kyaw Thiha felesége

N


B.   REGIONÁLIS PARANCSNOKOK

#

Név

Azonosító adatok (ideértve a parancsnokségot is)

Nem (F/N)

B1a

Win Myint vezérőrnagy

Rangun (Yangon)

F

B1b

Kyin Myaing

Win Myint vezérőrnagy felesége

N

B2a

Yar Pyae más néven Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye és Yar Pyrit vezérőrnagy

Kelet (Shan állam (dél))

F

B2b

Thinzar Win Sein

Yar Pyae más néven Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye és Yar Pyrit vezérőrnagy felesége

N

B3a

Myint Soe vezérőrnagy

Északnyugat (Sagaing körzet) és regionális tárca nélküli miniszter

F

B4a

Khin Zaw Oo vezérőrnagy

Partvidék (Tanintharyi) Körzet, sz.i.: 1951.6.24.

F

B5a

Aung Than Htut vezérőrnagy

Északkelet (Shan állam (észak))

F

B5b

Cherry (Cseresznyefa)

Aung Than Htut vezérőrnagy felesége

N

B6a

Tin Ngwe vezérőrnagy

Központi (Mandalay) körzet

F

B6b

Khin Thida

Tin Ngwe vezérőrnagy felesége

N

B7a

Thaung Aye vezérőrnagy

Nyugat (Rakhine állam)

F

B7b

Thin Myo Myo Aung

Thaung Aye vezérőrnagy felesége

N

B8a

Kyaw Swe vezérőrnagy

Délnyugat (Irrawaddy körzet) és regionális tárca nélküli miniszter

F

B8b

Win Win Maw

Kyaw Swe vezérőrnagy felesége

N

B9a

Soe Win vezérőrnagy

Észak (Kachin állam)

F

B9b

Than Than Nwe

Soe Win vezérőrnagy felesége

N

B10a

Hla Min vezérőrnagy

Dél (Bago körzet)

F

B11a

Thet Naing Win vezérőrnagy

Délkelet (Mon állam)

F

B12a

Phyo Kyaw vezérőrnagy

A Háromszög (Shan állam (Kelet))

F

B13a

Wai Lwin vezérőrnagy

Naypyidaw

F

B13b

Swe Swe Oo

Wai Lwin vezérőrnagy felesége

N

B13c

Wai Phyo Aung

Wai Lwin vezérőrnagy fia

F

B13d

Oanmar Kyaw Tun más néven Ohnmar Kyaw Tun

Wai Phyo Aung felesége

N

B13e

Wai Phyo

Wai Lwin vezérőrnagy fia

F

B13f

Lwin Yamin

Wai Lwin vezérőrnagy lánya

N


C.   REGIONÁLIS PARANCSNOKHELYETTESEK

#

Név

Azonosító adatok (ideértve a parancsnokségot is)

Nem (F/N)

C1a

Kyaw Kyaw Tun dandártábornok

Rangun (Yangon)

F

C1b

Khin May Latt

Kyaw Kyaw Tun dandártábornok felesége

N

C2a

Than Htut Aung dandártábornok

Középső terület

F

C2b

Moe Moe Nwe

Than Htut Aung dandártábornok felesége

N

C3a

Tin Maung Ohn dandártábornok

Északnyugat

F

C4a

San Tun dandártábornok

Északi régió, sz. i.: 1951.3.2., Rangun/Yangon

F

C4b

Tin Sein

San Tun dandártábornok felesége, sz.i.: 1950.9.27., Rangun/Yangon

N

C4c

Ma Khin Ei Ei Tun

San Tun dandártábornok lánya, sz.i.: 1979.9.16., az Ar Let Yone Co. Ltd igazgatója

N

C4d

Min Thant

San Tun dandártábornok fia, sz.i.: 1982.11.11., az Ar Let Yone Co. Ltd igazgatója

F

C4e

Khin Mi Mi Tun

San Tun dandártábornok lánya, sz.i.: 1984.10.25., az Ar Let Yone Co. Ltd igazgatója

N

C5a

Hla Myint dandártábornok

Északkelet

F

C5b

Su Su Hlaing

Hla Myint dandártábornok felesége

N

C6a

Wai Lin dandártábornok

Háromszög

F

C7a

Chit Oo dandártábornok

Kelet

F

C7b

Kyin Myaing

Chit Oo dandártábornok felesége

N

C8a

Zaw Min dandártábornok

Délkelet

F

C8b

Nyunt Nyunt Wai

Zaw Min dandártábornok felesége

N

C9a

Hone Ngaing, más néven Hon Ngai dandártábornok

Partvidék

F

C9b

Wah Wah

Hone Ngaing, más néven Hon Ngai dandártábornok felesége

N

C10a

Win Myint dandártábornok

korábban C7a) Dél

F

C10b

Mya Mya Aye

Win Myint dandártábornok felesége

N

C11a

Tint Swe dandártábornok

Délnyugat

F

C11b

Khin Thaung

Tint Swe dandártábornok felesége

N

C11c

Ye Min más néven Ye Kyaw Swar Swe

Tint Swe dandártábornok fia

F

C11d

Su Mon Swe

Ye Min felesége

N

C12a

Tin Hlaing dandártábornok

Nyugat

F

C12b

Hla Than Htay

Tin Hlaing dandártábornok felesége

N


D.   MINISZTEREK

#

Név

Azonosító adatok (ideértve a minisztériumot is)

Nem (F/N)

D1a

Htay Oo vezérőrnagy

2004.9.18. óta Mezőgazdasági és Öntözésügyi Minisztérium (előtte, 2003.8.25. óta Szövetkezetek); az USDA Főtitkára, sz.i.: 1950.1.20., sz.h.: Hintada, útlevélszám: DM 105413, szem.ig. szám: 10/Khatana (N) 009325

F

D1b

Ni Ni Win

Htay Oo vezérőrnagy felesége

N

D1c

Thein Zaw Nyo

Htay Oo M vezérőrnagy kisebbik fia

F

D2a

Tin Naing Thein dandártábornok

Kereskedelmi Minisztérium (2004.9.18. óta, előtte erdőgazdálkodási miniszterhelyettes), sz.i.: 1955

F

D2b

Aye Aye

Tin Naing Thein dandártábornok felesége

N

D3a

Khin Maung Myint vezérőrnagy

Építőipari Minisztérium, valamint Villamosenergiaügyi Minisztérium II )

F

D3b

Win Win Nu

Khin Maung Myint vezérőrnagy felesége

N

D4a

Thin Htut vezérőrnagy

Szövetkezeti Minisztérium (2006.5.15. óta)

F

D4b

Tin Tin Nyunt

Tin Htut vezérőrnagy felesége

N

D5a

Khin Aung Myint vezérőrnagy

Kulturális Minisztérium (2006.5.15. óta)

F

D5b

Khin Phyone

Khin Aung Myint vezérőrnagy felesége

N

D6a

Dr. Chan Nyein

Oktatásügyi Minisztérium (2005.8.10. óta), előtte tudomány és technológiai miniszterhelyettes, az USDA végrehajtó bizottságának tagja, sz.i.: 1944.12.15.

F

D6b

Sandar Aung

Dr. Chan Nyein felesége

N

D7a

Zaw Min ezredes

Villamosenergiaügyi Minisztérium I. (2006.5.15. óta), sz.i.: 1949.1.10.

F

D7b

Khin Mi Mi

Zaw Min ezredes felesége

N

D8a

Lun Thi dandártábornok

Energiaügyi Minisztérium (1997.12.20. óta), sz.i.: 1940.7.18.

F

D8b

Khin Mar Aye

Lun Thi dandártábornok felesége

N

D8c

Mya Sein Aye

Lun Thi dandártábornok lánya

N

D8d

Zin Maung Lun

Lun Thi dandártábornok fia

F

D8e

Zar Chi Ko

Zin Maung Lun felesége

N

D9a

Hla Tun vezérőrnagy

Pénz- és Adóügyi Minisztérium (2003.2.1. óta), sz.i.: 1951.7.11.

F

D9b

Khin Than Win

Hla Tun vezérőrnagy felesége

N

D10a

Nyan Win

Külügyminisztérium (2004.9.18. óta), előtte a fegyveres erők kiképző parancsnokhelyettese, sz.i.: 1953.1.22.

F

D10b

Myint Myint Soe

Nyan Win felesége, sz.i.: 1953.1.15.

N

D11a

Thein Aung dandártábornok

Erdőgazdálkodási Minisztérium (2003.8.25. óta)

F

D11b

Khin Htay Myint

Thein Aung dandártábornok felesége

N

D12a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Egészségügyi Minisztérium (2003.2.1. óta) sz.i.: 1940

F

D12b

Nilar Thaw

Prof. Dr. Kyaw Myint felesége

N

D13a

Maung Oo vezérőrnagy

Belügyminisztérium (2004.11.5. óta), valamint bevándorlásügyi és népességpolitikai miniszter 2009. február óta, sz. i.: 1952.

F

D13b

Nyunt Nyunt Oo

Maung Oo vezérőrnagy felesége

N

D14a

Maung Maung Swe vezérőrnagy

Szociális Jóléti, Segélyezési és Áttelepülési Minisztérium (2006.5.15. óta)

F

D14b

Tin Tin Nwe

Maung Maung Swe vezérőrnagy felesége

N

D14c

Ei Thet Thet Swe

Maung Maung Swe vezérőrnagy lánya

N

D14d

Kaung Kyaw Swe

Maung Maung Swe vezérőrnagy fia

F

D15a

Aung Thaung

Ipari Minisztérium 1 (1997.11.15. óta)

F

D15b

Khin Khin Yi

Aung Thaung felesége

N

D15c

Moe Aung őrnagy

Aung Thaung fia

F

D15d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Moe Aung őrnagy felesége

N

D15e

Nay Aung

Aung Thaung fia, üzletember, ügyvezető igazgató, Aung Yee Phyoe Co. Ltd, valamint az IGE Co.Ltd igazgatója

F

D15f

Khin Moe Nyunt

Nay Aung felesége

N

D15g

Major Pyi Aung más néven Pye Aung

Aung Thaung fia (az A2c házastársa). Az IGE Co. vállalat igazgatója

F

D15h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaung lánya

N

D15i

Dr Thu Nanda Aung

Aung Thaung lánya

N

D15j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaung lánya

N

D16a

Soe Thein altengernagy

Ipari Minisztérium II (2008. június óta). (Korábban G38a)

F

D16b

Khin Aye Kyin Más néven Aye Aye

Soe Thein altengernagy felesége

N

D16c

Yimon Aye

Soe Thein altengernagy lánya, sz.i.: 1980.7.12., jelenleg az USA-ban tartózkodik

N

D16d

Aye Chan

Soe Thein altengernagy fia, sz.i.: 1973.9.23.

F

D16e

Thida Aye

Soe Thein altengernagy lánya, sz.i.: 1979.3.23.

N

D17a

Kyaw Hsan dandártábornok

Tájékoztatási Minisztérium (2002.9.13. óta)

F

D17b

Kyi Kyi Win

Kyaw Hsan dandártábornok felesége. A Mianmari Nőügyi Szövetség Tájékoztatási Osztályának vezetője.

N

D18a

Maung Maung Thein dandártábornok

Állattenyésztési és Halászati Minisztérium

F

D18b

Myint Myint Aye

Maung Maung Thein dandártábornok felesége

N

D18c

Min Thein más néven Ko Pauk

Maung Maung Thein dandártábornok fia

F

D19a

Ohn Myint dandártábornok

Bányászati Minisztérium (1997.11.15. óta)

F

D19b

San San

Ohn Myint dandártábornok felesége

N

D19c

Thet Naing Oo

Ohn Myint dandártábornok fia

F

D19d

Min Thet Oo

Ohn Myint dandártábornok fia

F

D20a

Soe Tha

Nemzeti Tervezési és Gazdaságfejlesztési Minisztérium (1997.12.20. óta), sz.i.: 1944.11.07.

F

D20b

Kyu Kyu Win

Soe Tha felesége, sz. i.: 1949.11.3.

N

D20c

Kyaw Myat Soe más néven Aung Myat Soe

Soe Tha fia, sz. i.: 1973.2.14./1974.10.7., jelenleg Ausztráliában tartózkodik

F

D20d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soe felesége, sz.i.: 1978.9.12./1975.8.18. jelenleg Ausztráliában tartózkodik

N

D20e

Aung Soe Tha

Soe Tha fia, sz. i.: 1980.10.5.

F

D20f

Myat Myitzu Soe

Soe Tha lánya, sz. i.: 1973.2.14.

N

D20g

San Thida Soe

Soe Tha lánya, sz. i.: 1978.9.12.

N

D20h

Phone Myat Soe

Soe Tha fia, sz. i.: 1983.3.3.

F

D21a

Thein Nyunt ezredes

Határmentitérség-fejlesztési, Nemzeti Kisebbségi és Fejlesztési Minisztérium (1997.11.15. óta) és Naypyidaw polgármestere

F

D21b

Kyin Khaing más néven Kyin Khine

Thein Nyunt ezredes felesége

N

D22a

Aung Min vezérőrnagy

Vasúti Közlekedési Minisztérium (2003.2.1. óta)

F

D22b

Wai Wai Thar más néven Wai Wai Tha

Aung Min vezérőrnagy felesége

N

D22c

Aye Min Aung

Aung Min vezérőrnagy lánya

N

D22d

Htoo Char Aung

Aung Min vezérőrnagy fia

F

D23a

Thura Myint Maung dandártábornok

Vallásügyi Minisztérium (2003.8.25. óta)

F

D23b

Aung Kyaw Soe

Thura Myint Maung dandártábornok fia

F

D23c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soe felesége

N

D23d

Zin Myint Maung

Thura Myint Maung dandártábornok lánya

N

D24a

Thaung

Tudományügyi és Technológiai Minisztérium (1998. november óta), sz.i. 1937.7.6., Kyaukse

F

D24b

May Kyi Sein

Thaung felesége

N

D24c

Aung Kyi

Thaung fia, sz.i.: 1971.

F

D25a

Thura Aye Myint dandártábornok

Sportminisztérium (1999.10.29. óta)

F

D25b

Aye Aye

Thura Aye Myint dandártábornok felesége

N

D25c

Nay Linn

Thura Aye Myint dandártábornok fia

F

D26a

Thein Zaw dandártábornok

Távközlési és postaügyi miniszter (2001.5.10. óta)

F

D26b

Mu Mu Win

Thein Zaw dandártábornok felesége

N

D27a

Thein Swe vezérőrnagy

2004.9.18. óta Közlekedési Minisztérium (előtte, 2003.8.25-től Miniszterelnöki Hivatal)

F

D27b

Mya Theingi

Thein Swe vezérőrnagy felesége

N

D28a

Soe Naing vezérőrnagy

Szállodaügyi és idegenforgalmi miniszter (2006.5.15. óta)

F

D28b

Tin Tin Latt

Soe Naing vezérőrnagy felesége

N

D28c

Wut Yi Oo

Soe Naing vezérőrnagy lánya

N

D28d

Htun Zaw Win százados

Wut Yi Oo férje

F

D28e

Yin Thu Aye

Soe Naing vezérőrnagy lánya

N

D28f

Yi Phone Zaw

Soe Naing vezérőrnagy fia

F

D29a

Aung Kyi

Foglalkoztatás/Munkaügy (2007.10.8-án kapcsolattartási miniszternek nevezték ki, az Aung San Suu Kyi-vel való kapcsolattartásért felelős)

F

D29b

Thet Thet Swe

Aung Kyi felesége

N

D30a

Kyaw Thu

A Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület elnöke, sz.i.: 1949.8.15.

F

D30b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thu felesége

N


E.   MINISZTERHELYETTESEK

#

Név

Azonosító adatok (ideértve a minisztériumot is)

Nem (F/N)

E1a

Ohn Myint

Mezőgazdasági és Öntözési Minisztérium (1997.11.15. óta)

F

E1b

Thet War

Ohn Myint felesége

N

E2a

Aung Tun dandártábornok

Kereskedelmi Minisztérium (2003.9.13. óta)

F

E3a

Myint Thein dandártábornok

Építőipari Minisztérium (2000.1.5. óta)

F

E3b

Mya Than

Myint Thein dandártábornok felesége

N

E4a

Tint Swe

Építőipari Minisztérium, sz.i.: 1936.11.7. (1998.5.7. óta)

F

E5a

Aye Myint vezérőrnagy

Védelmi Minisztérium (2006.5.15. óta)

F

E6a

Aung Myo Min dandártábornok

Oktatásügyi Minisztérium (2003.11.19. óta)

F

E6b

Thazin Nwe

Aung Myo Min dandártábornok felesége

N

E6c

Si Thun Aung

Aung Myo Min dandártábornok fia

F

E7a

Myo Myint

Villamosenergiaügyi Minisztérium I. (1999.10.29. óta)

F

E7b

Tin Tin Myint

Myo Myint felesége

N

E8a

Than Htay dandártábornok

Energiaügyi Minisztérium (2003.8.25. óta)

F

E8b

Soe Wut Yi

Than Htay dandártábornok felesége

N

E9a

Hla Thein Swe ezredes

Sz.i.: 1957.3.8. Pénz- és Adóügyi Minisztérium (2003.8.25. óta)

F

E9b

Thida Win

Hla Thein Swe ezredes felesége

N

E10a

Win Myint dandártábornok

Villamosenergiaügyi Minisztérium II.

F

E10b

Tin Ma Ma Than

Win Myint dandártábornok felesége

N

E11a

Maung Myint

Külügyminisztérium, sz.i.: 1958.5.21. Mandalay (2004.9.18. óta)

F

E11b

Dr. Khin Mya Win

sz.i.: 1956.1.21., Maung Myint felesége

N

E12a

Prof. Dr. Mya Oo

Egészségügyi Minisztérium (1997.11.16. óta) sz.i.: 1940.1.25.

F

E12b

Tin Tin Mya

Prof. Dr. Mya Oo felesége

N

E12c

Dr. Tun Tun Oo

Prof. Dr. Mya Oo fia, sz.i.: 1965.7.26.

F

E12d

Dr. Mya Thuzar

Prof. Dr. Mya Oo lánya, sz.i.: 1971.9.23.

N

E12e

Mya Thidar

Prof. Dr. Mya Oo lánya, sz.i.: 1973.6.10.

N

E12f

Mya Nandar

Prof. Dr. Mya Oo lánya, sz.i.: 1976.5.29.

N

E13a

Phone Swe dandártábornok

Belügyminisztérium (2003.8.25. óta)

F

E13b

San San Wai

Phone Swe dandártábornok felesége

N

E14a

Aye Myint Kyu dandártábornok

Szállodaügyi és Idegenforgalmi Minisztérium (1997.11.16. óta)

F

E14b

Prof. Khin Swe Myint

Aye Myint Kyu dandártábornok felesége

N

E15a

Win Sein dandártábornok

Bevándorlási és Népességpolitikai Minisztérium (2006 novembere óta)

F

E15b

Wai Wai Linn

Win Sein dandártábornok felesége

N

E16a

Thein Tun dandártábornok

Ipari Minisztérium I. (kiegészítő miniszterhelyettes)

F

E17a

Khin Maung Kyaw alezredes

Ipari Minisztérium II. (2000.1.5. óta)

F

E17b

Mi Mi Wai

Khin Maung Kyaw alezredes felesége

N

E18a

Kyaw Swa Khine vezérőrnagy

Ipari Minisztérium II: (2007.10.24. óta) (korábban G29a), (kiegészítő miniszterhelyettes)

F

E18b

Khin Phyu Mar

Kyaw Swe Khine vezérőrnagy felesége

N

E19a

Tin Ngwe ezredes

Határmentitérség-fejlesztési, Nemzeti Kisebbségi és Fejlesztési Minisztérium (2003.8.25. óta)

F

E19b

Khin Mya Chit

Tin Ngwe ezredes felesége

N

E20a

Thaung Lwin

Vasúti Közlekedési Minisztérium (1997.11.16. óta)

F

E20b

Dr. Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwin felesége

N

E21a

Aung Ko dandártábornok

Vallásügyi Minisztérium, USDA, a Központi Végrehajtó Bizottság tagja (1997.11.17. óta)

F

E21b

Myint Myint Yee, más néven Yi Yi Myint

Thura Aung Ko dandártábornok felesége

N

E22a

Kyaw Soe

Tudomány és Technológiai Minisztérium. Sz.i.: 1944.10.16. (2004.11.15. óta)

F

E23a

Thurein Zaw ezredes

Nemzeti Tervezési és Gazdaságfejlesztési Minisztérium (2005.8.10. óta)

F

E23b

Tin Ohn Myint

Thurein Zaw ezredes felesége

N

E24a

Kyaw Myin dandártábornok

Szociális Jóléti, Segélyezési és Áttelepülési Minisztérium (2003.8.25. óta)

F

E24b

Khin Nwe Nwe

Kyaw Myint dandártábornok felesége

N

E25a

Pe Than

Vasúti Közlekedési Minisztérium (1998.11.14. óta)

F

E25b

Cho Cho Tun

Pe Than felesége

N

E26a

Nyan Tun Aung ezredes

Közlekedési Minisztérium (2003.8.25. óta)

F

E26b

Wai Wai

Nyan Tun Aung ezredes felesége

N

E27a

Dr. Paing Soe

Egészségügyi Minisztérium (kiegészítő miniszterhelyettes) (2006.5.15. óta)

F

E27b

Khin Mar Swe

Dr. Paing Soe felesége

N

E28a

Thein Tun vezérőrnagy

Postaügyi és távközlési miniszterhelyettes

F

E28b

Mya Mya Win

Thein Tun felesége

N

E29a

Kyaw Swa Khaing vezérőrnagy

Az Ipari Minisztérium II. miniszterhelyettese

F

E29b

Khin Phyu Mar

Kyaw Swa Khaing felesége

N

E30a

Thein Htay vezérőrnagy

Védelmi miniszterhelyettes

F

E30b

Myint Myint Khine

Thein Htay vezérőrnagy felesége

N

E31a

Tin Tun Aung dandártábornok

Munkaügyi miniszterhelyettes (2007.11.7. óta)

F


F.   IDEGENFORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TISZTSÉGEK

#

Név

Azonosító adatok

(ideértve a betöltött posztot is)

Nem (F/N)

F1a

Hla Htay

A Szállodaügyi és Idegenforgalmi Igazgatóság főigazgatója (a Mianmari Szállodaügyi és Idegenforgalmi Szolgálat ügyvezető igazgatója 2004 augusztusáig)

F

F2a

Tin Maung Shwe

A Szállodaügyi és Idegenforgalmi Igazgatóság főigazgató-helyettese

F

F3a

Soe Thein

A Mianmari Szállodaügyi és Idegenforgalmi Szolgálat ügyvezető igazgatója 2004 októberétől (előtte vezérigazgató)

F

F4a

Khin Maung Soe

vezérigazgató

F

F5a

Tint Swe

vezérigazgató

F

F6a

Yan Naing alezredes

vezérigazgató, Szállodaügyi és Idegenforgalmi Minisztérium

F

F7a

Kyi Kyi Aye

az idegenforgalom előmozdításáért felelős igazgató, Szállodaügyi és Idegenforgalmi Minisztérium

N

G.   MAGASRANGÚ KATONAI TISZTVISELŐK

#

Név

Azonosító adatok (ideértve a beosztást is)

Nem (F/N)

G1a

Hla Shwe vezérőrnagy

helyettes szárnysegéd

F

G2a

Soe Maung vezérőrnagy

katonai főügyész

F

G2b

Nang Phyu Phyu Aye

Soe Maung vezérőrnagy felesége

N

G3a

Thein Htaik más néven Hteik vezérőrnagy

főfelügyelő

F

G4a

Saw Hla vezérőrnagy

a rendészeti szolgálat főnöke

F

G4b

Cho Cho Maw

Saw Hla vezérőrnagy felesége

N

G5a

Htin Aung Kyaw vezérőrnagy

az elhelyezési főnök helyettese

F

G5b

Khin Khin Maw

Htin Aung Kyaw vezérőrnagy felesége

N

G6a

Lun Maung altábornagy

Auditor General

F

G6b

May Mya Sein

Lun Maung altábornagy felesége

N

G7a

Nay Win vezérőrnagy

az SPDC elnökének katonai segédtisztje

F

G8a

Hsan Hsint vezérőrnagy

a katonai kinevezések főnöke, sz. i.: 1951.

F

G8b

Khin Ma Lay

Hsan Hsint vezérőrnagy felesége

N

G8c

Okkar San Sint

Hsan Hsint vezérőrnagy fia

F

G9a

Hla Aung Thein vezérőrnagy

táborparancsnok, Rangun

F

G9b

Amy Khaing

Hla Aung Thein felesége

N

G10a

Ye Myint altábornagy

katonai biztonsági főnök

F

G10b

Myat Ngwe

Ye Myint altábornagy felesége

N

G11a

Mya Win dandártábornok

a Nemzetvédelmi Főiskola parancsnoka

F

G12a

Maung Maung Aye dandártábornok

a Katonatiszti Főiskola parancsnoka (2008. június óta)

F

G12b

San San Yee

Maung Maung Aye dandártábornok felesége

N

G13a

Tun Tun Oo dandártábornok

a Közönségkapcsolatok és Lélektani Hadviselés igazgatója

F

G14a

Thein Tun vezérőrnagy

híradó főnök; az Igazgatási Bizottságot Összehívó Nemzeti Konvent tagja

F

G15a

Than Htay vezérőrnagy

ellátási és szállítási igazgató

F

G15b

Nwe Nwe Win

Than Htay vezérőrnagy felesége

N

G16a

Khin Maung Tint vezérőrnagy

a Biztonsági Nyomda igazgatója

F

G17a

Sein Lin vezérőrnagy

igazgató, Védelmi Minisztérium (Pontos munkakör nem ismert. Korábban hadianyag-ellátási igazgató.)

F

G18a

Kyi Win vezérőrnagy

A Tüzérségi és Páncélos Erők igazgatója, az UMEHL igazgatótanácsának tagja

F

G18b

Khin Mya Mon

Kyi Win vezérőrnagy felesége

N

G19a

Tin Tun vezérőrnagy

a Hadmérnökök igazgatója

F

G19b

Khin Myint Wai

Tin Tun vezérőrnagy felesége

N

G20a

Aung Thein vezérőrnagy

áttelepülési igazgató

F

G20b

Htwe Yi más néven Htwe Htwe Yi

Aung Thein vezérőrnagy felesége

N

G21a

Than Maung dandártábornok

a Nemzetvédelmi Főiskola parancsnokhelyettese

F

G22a

Win Myint dandártábornok

A Védelmi Szolgálatok Műszaki Akadémiájának rektora

F

G23a

Tun Nay Lin dandártábornok

A Védelmi Szolgálatok Orvosi Akadémiájának rektora/parancsnoka

F

G24a

Than Sein dandártábornok

a mingaladoni Védelmi Szolgálatok Kórházának parancsnoka; sz.i.: 1946.2.1., sz.h.: Bago

F

G24b

Rosy Mya Than

Than Sein dandártábornok felesége

N

G25a

Win Than dandártábornok

beszerzési igazgató és ügyvezető igazgató, Union of Myanmar Economic Holdings (korábbi ügyvezető igazgató: Win Hlaing vezérőrnagy, K1a)

F

G26a

Than Maung dandártábornok

a Polgári Védelem és Határőrség igazgatója

F

G27a

Khin Maung Win vezérőrnagy

hadianyagipari igazgató

F

G28a

Win Aung dandártábornok

a Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagja

F

G29a

Soe Oo dandártábornok

a Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagja

F

G30a

Nyi Tun, más néven Nyi Htun dandártábornok

a Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagja

F

G31a

Kyaw Aung dandártábornok

a Közszolgálati Felvételi és Képzési Testület tagja

F

G32a

Myint Hlaing altábornagy

Vezérkari főnök (légierő)

F

G32b

Khin Thant Sin

Myint Hlaing altábornagy felesége

N

G32c

Hnin Nandar Hlaing

Myint Hlaing altábornagy lánya

N

G32d

Thant Sin Hlaing

Myint Hlaing altábornagy fia

F

G33a

Mya Win vezérőrnagy

Tüzérségi Erők Igazgatója, Védelmi Minisztérium

F

G34a

Tin Soe vezérőrnagy

Páncélos Erők Igazgatója, Védelmi Minisztérium

F

G35a

Than Aung vezérőrnagy

Igazgató, Védelmi Minisztérium, Egészségügyi Állomány Igazgatósága

F

G36a

Ngwe Thein vezérőrnagy

Védelmi Minisztérium

F

G37a

Thant Sin ezredes

Miniszterelnöki Hivatal, Főigazgató

F

G38a

Thura Myint Aung altábornagy

Szárnysegéd (korábban B8a, a Délnyugati Regionális Parancsnokságtól előléptetve)

F

G39a

Maung Shein vezérőrnagy

A Védelmi Szolgálatok, felügyelet és fő könyvvizsgáló

F

G40a

Tha Aye vezérőrnagy

Védelmi Minisztérium

F

G41a

Myat Thu ezredes

Az 1. Ranguni katonai körzet (Észak-Rangun) parancsnoka

F

G42a

Nay Myo ezredes

A 2. katonai körzet (Kelet-Rangun) parancsnoka

F

G43a

Tin Hsan ezredes

A 3. katonai körzet (Nyugat-Rangun) parancsnoka

F

G44a

Khin Maung Htun ezredes

A 4. katonai körzet (Dél-Rangun) parancsnoka

F

G45a

Tint Wai ezredes

A 4. sz. műveleti ellenőrzési parancsnokság (Mawbi) parancsnoka

F

G46a

San Nyunt

A Katonai Biztonsági Hivatal 2. katonai támogató egységének egységének parancsnoka

F

G47a

Zaw Win alezredes

A Lon Htein 3. zászlóalj támaszpont (Shwemyayar) parancsnoka

F

G48a

Mya Thaung őrnagy

A Lon Htein 5. zászlóalj támaszpont (Mawbi) parancsnoka

F

G49a

Aung San Win őrnagy

A Lon Htein 7. zászlóalj támaszpont (Thanlin kerület) parancsnoka

F


Haditengerészet

#

Név

Azonosító adatok (ideértve a beosztást is)

Nem (F/N)

G50a

Nyan Tun ellentengernagy

főparancsnok (haditengerészet) 2008. június óta. Az UMEHL igazgatótanácsának tagja. (Korábban G39a)

F

G50b

Khin Aye Myint

Nyan Tun felesége

N

G51a

Win Shein hajóosztály-parancsnok

Parancsnok, Haditengerészeti Képzési Központ

F

G52a

Thura Thet Swe hajóosztály-parancsnok dandártábornok

A Taninthayi haditengerészeti körzeti parancsnokság parancsnoka

F

G53a

Myint Lwin hajóosztály-parancsnok

Az Irrawaddy haditengerészeti körzet parancsnoka

F


Légierő

#

Név

Azonosító adatok (ideértve a beosztást is)

Nem (F/N)

G54a

Myat Hein altábornagy

főparancsnok (légierő)

F

G54b

Htwe Htwe Nyunt

Myat Hein altábornagy felesége

N

G55a

Khin Aung Myint vezérőrnagy

Vezérkari főnök (légierő)

F

G56a

Ye Chit Pe dandártábornok

a légierő főparancsnokának vezérkara, Mingaladon

F

G57a

Khin Maung Tin dandártábornok

a meiktilai Shande Légi Kiképző Iskola parancsnoka

F

G58a

Zin Yaw dandártábornok

a Pathein légi bázis parancsnoka, vezérkari főnök (légierő), az UMEHL igazgatósági tagja

F

G58b

Khin Thiri

Zin Yaw dandártábornok felesége

N

G58c

Zin Mon Aye

Zin Yaw dandártábornok lánya, sz.i.: 1985.3.26.

N

G58d

Htet Aung

Zin Yaw dandártábornok fia, sz.i.: 1988.7.9.

F


Könnyű gyalogos hadosztályok (LID)

#

Név

Azonosító adatok (ideértve a beosztást is)

Nem (F/N)

G59a

Than Htut dandártábornok

11.könnyűgyalogos hadosztály

F

G60a

Tun Nay Lin dandártábornok

22.könnyűgyalogos hadosztály

F

G61a

Kyaw Htoo Lwin dandártábornok

33.könnyűgyalogos hadosztály, Sagaing

F

G62a

Taut Tun dandártábornok

44.könnyűgyalogos hadosztály

F

G63a

Aye Khin dandártábornok

55.könnyűgyalogos hadosztály, Lalaw

F

G64a

San Myint dandártábornok

66.könnyűgyalogos hadosztály, Pyi

F

G65a

Tun Than dandártábornok

77.könnyűgyalogos hadosztály, Bago

F

G66a

Aung Kyaw Hla dandártábornok

88.könnyűgyalogos hadosztály, Magwe

F

G67a

Tin Oo Lwin dandártábornok

99.könnyűgyalogos hadosztály, Meiktila

F

G68a

Win Sein dandártábornok

101.könnyűgyalogos hadosztály, Pakokku

F

G69a

Than Han ezredes

66.könnyűgyalogos hadosztály

F

G70a

Htwe Hla alezredes

66.könnyűgyalogos hadosztály

F

G71a

Han Nyunt alezredes

66.könnyűgyalogos hadosztály

F

G72a

Ohn Myint ezredes

77.könnyűgyalogos hadosztály

F

G73a

Aung Kyaw Zaw alezredes

77.könnyűgyalogos hadosztály

F

G74a

Hla Phyo őrnagy

77.könnyűgyalogos hadosztály

F

G75a

Myat Thu ezredes

a 11. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnoka

F

G76a

Htein Lin ezredes

a 11. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnoka

F

G77a

Tun Hla Aung alezredes

a 11. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnoka

F

G78a

Aung Tun ezredes

66.dandár

F

G79a

Thein Han százados

66.dandár

F

G79b

Hnin Wutyi Aung

Thein Han százados felesége

N

G80a

Mya Win alezredes

A 77. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnoka

F

G81a

Win Te ezredes

A 77. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnoka

F

G82a

Soe Htway ezredes

A 77. könnyűgyalogos hadosztály taktikai parancsnoka

F

G83a

Tun Aye alezredes

A 702. könnyű gyalogos zászlóalj parancsnoka

F

G84a

Nyan Myint Kyaw

A 281. gyalogos zászlóalj parancsnoka (Mongyang Shan állam, kelet)

F


Egyéb dandártábornokok

#

Név

Azonosító adatok (ideértve a beosztást is)

Nem (F/N)

G85a

Htein Win dandártábornok

Taikkyi katonai állomás

F

G86a

Khin Maung Htay dandártábornok

Meiktila katonai állomás parancsnoka

F

G87a

Kyaw Oo Lwin dandártábornok

Kalay katonai állomás parancsnoka

F

G88a

Khin Zaw Win dandártábornok

Khamaukgyi katonai állomás

F

G89a

Kyaw Aung dandártábornok

Déli Katonai Körzet, Toungoo katonai állomás parancsnoka

F

G90a

Myint Hein dandártábornok

Katonai Műveletek 3. Parancsnoksága, Mogaung katonai állomás

F

G91a

Tin Ngwe dandártábornok

Védelmi Minisztérium

F

G92a

Myo Lwin dandártábornok

Katonai Műveletek 7. Parancsnoksága, Pekon katonai állomás

F

G93a

Myint Soe dandártábornok

Katonai Műveletek 5. Parancsnoksága, Taungup katonai állomás

F

G94a

Myint Aye dandártábornok

Katonai Műveletek 9. Parancsnoksága, Kyauktaw katonai állomás

F

G95a

Nyunt Hlaing dandártábornok

Katonai Műveletek 17. Parancsnoksága, Mong Pan katonai állomás

F

G96a

Ohn Myint dandártábornok

az USDA központi végrehajtó bizottságának Mon állami tagja

F

G97a

Soe Nwe dandártábornok

Katonai Műveletek 21. Parancsnoksága, Bhamo katonai állomás

F

G98a

Than Tun dandártábornok

Kyaukpadaung katonai állomás parancsnoka

F

G99a

Than Tun Aung dandártábornok

Regionális Műveletek Parancsnoksága, Sittwe

F

G100a

Thet Naing dandártábornok

Aungban katonai állomás parancsnoka

F

G101a

Thein Hteik dandártábornok

Katonai Műveletek 13. Parancsnoksága, Bokpyin katonai állomás

F

G102a

Thura Myint Thein dandártábornok

Taktikai Műveletek Parancsnoksága, Namhsan, jelenleg a Myanmar Economic Corporation (MEC) ügyvezető igazgatója

F

G103a

Win Aung dandártábornok

Mong Hsat katonai állomás parancsnoka

F

G104a

Myo Tint dandártábornok

különleges megbízatású tiszt, Közlekedésügyi Minisztérium

F

G105a

Thura Sein Thaung dandártábornok

különleges megbízatású tiszt, Szociális Jóléti Minisztérium

F

G106a

Phone Zaw Han dandártábornok

2005. februártól Mandalay polgármestere, Mandalay Városfejlesztési Bizottságának elnöke, korábban Kyaukme parancsnoka

F

G106b

Moe Thidar

Phone Zaw Han dandártábornok felesége

N

G107a

Win Myint dandártábornok

Pyinmana katonai állomás parancsnoka

F

G108a

Kyaw Swe dandártábornok

Pyin Oo Lwin katonai állomás parancsnoka

F

G109a

Soe Win dandártábornok

Bahtoo katonai állomás parancsnoka

F

G110a

Thein Htay dandártábornok

Védelmi Minisztérium, a katonai fegyverek gyártásáért felelős vezető helyettese

F

G111a

Myint Soe dandártábornok

Rangun katonai állomás parancsnoka

F

G112a

Myo Myint Thein dandártábornok

A Pyin Oo Lwin-i Védelmi Szolgálatok Kórházának parancsnoka

F

G113a

Sein Myint dandártábornok

A Béke és Fejlődés Tanácsának Bago (Pegu) körzeti elnöke

F

G114a

Hong Ngai (Ngaing) dandártábornok

A Chin Állami Béke és Fejlődés Tanácsának elnöke

F

G115a

Win Myint dandártábornok

A Béke és Fejlődés Tanácsának Kayah állami elnöke

F

H.   BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁSI ÉS RENDÉSZETI KATONAI VEZETŐK

#

Név

Azonosító adatok (ideértve a beosztást is)

Nem (F/N)

H1a

Khin Yi dandártábornok

a mianmari rendőri erők főparancsnoka, sz.i.: 1952.12.29.

F

H1b

Khin May Soe

Khin Yi dandártábornok felesége

N

H2a

Zaw Win

2004 augusztusa óta a Büntetésvégrehajtási Főosztály (Belügyminisztérium) főigazgatója, előtte a mianmari rendőri erők főparancsnok-helyettese és egykori dandártábornok. Korábban katonai beosztásban volt.

F

H2b

Nwe Ni San

Zaw Win felesége

N

H3a

Aung Saw Win

a Különleges Nyomozóiroda főigazgatója

F

H4a

Khin Maung Si rendőr dandártábornok

rendőrfőnök

F

H5a

Tin Thaw alezredes

az Állami Műszaki Főiskola vezetője

F

H6a

Maung Maung Oo

a Katonai Biztonsági Hivatal vallatási csoportjának vezetője az inseini börtönben

F

H7a

Myo Aung

A ranguni büntetésvégrehajtási intézet igazgatója

F

H8a

Zaw Win rendőr dandártábornok

a rendőrség parancsnokhelyettese

F

H9a

Zaw Min Aung rendőrségi alezredes

Különleges szakág

F


I.   SZAKSZERVEZETI SZOLIDARITÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS (USDA)

(a máshol fel nem sorolt vezető USDA-tisztségviselők)

#

Név

Azonosító adatok

(ideértve a beosztást is)

Nem (F/N)

I1a

Aung Thein Lin dandártábornok, más néven Aung Thein Lynn

Rangun polgármestere és Rangun Városfejlesztési Bizottságának elnöke (titkár), az USDA központi végrehajtó bizottságának tagja, sz.i.: 1952.

F

I1b

Khin San Nwe

Aung Thein Lin dandártábornok felesége

N

I1c

Thidar Myo

Aung Thein Lin dandártábornok lánya

N

I2a

Maung Par ezredes más néven Maung Pa

Yangon város alpolgármestere, Városfejlesztés I (a központi végrehajtóbizottság I tagja)

F

I2b

Khin Nyunt Myaing

Maung Par ezredes felesége

N

I2c

Naing Win Par

Maung Par ezredes fia

F

I3a

Nyan Tun Aung

a központi végrehajtó bizottság tagja

F

I4a

Aye Myint

Rangun város végrehajtó bizottságának a tagja

F

I5a

Tin Hlaing

Rangun város végrehajtó bizottságának a tagja

F

I6a

Soe Nyunt

személyzeti tiszt, Kelet-Rangun

F

I7a

Chit Ko Ko

a Béke és Fejlődés Tanácsának Mingala Taungnyunt kerületi elnöke

F

I8a

Soe Hlaing Oo

A Mingala Taungnyunt Township Béke és Fejlődés Tanácsának titkára

F

I9a

Kan Win százados

a Mingala Taungnyunt kerületi rendőri erők főnöke

F

I10a

That Zin Thein

a Mingala Taungnyunt kerületi fejlesztési bizottság elnöke

F

I11a

Khin Maung Myint

a Mingala Taungnyunt kerületi Bevándorlási és Népességpolitikai Főosztály vezetője

F

I12a

Zaw Lin

az USDA Mingala Taungnyunt kerületi titkára

F

I13a

Win Hlaing

az USDA Mingala Taungnyunt kerületi társtitkára

F

I14a

San San Kyaw

a Tájékoztatási Minisztérium Tájékoztatás és Közönségkapcsolatok Főosztályának Mingala Taungnyunt kerületi személyzeti tisztje

N

I15a

Myint Hlaing altábornagy

Védelmi Minisztérium és az USDA tagja

F

J.   A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁBÓL ELŐNYBEN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK ÉS A REZSIMMEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ MÁS SZEMÉLYEK

#

Név

Azonosító adatok

(ideértve a vállalatot is)

Nem (F/N)

J1a

Tay Za

a Htoo Trading Co; Htoo Construction Co. ügyvezető igazgatója,sz.i.: 1964.7.18. Személyi igazolvány száma: MYGN 006415.

A Yangon United Football Club tulajdonosa. Apja: Myint Swe (1924.11.6.), anyja: Ohn (1934.8.12.)

F

J1b

Thidar Zaw

Tay Za felesége; sz.i.: 1964.2.24.,

személyi igazolvány száma: KMYT 006865.

Szülei: Zaw Nyunt (elhunyt), Htoo (elhunyt).

N

J1c

Pye Phyo Tay Za

Tay Za fia, sz.i.: 1987.1.29.

F

J1d

Ohn

Tay Za anyja, sz.i.: 1934.8.12.

N

J2a

Thiha

Tay Za (J1a) bátyja, sz.i.: 1960.6.24.

Igazgató, Htoo Trading. A London cigarettes forgalmazója (Myawaddy Trading)

F

J2b

Shwe Shwe Lin

Thiha felesége

N

J3a

Aung Ko Win más néven Saya Kyaung

Kanbawza Bank, továbbá Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd. is, valamint a London Cigarettes ügynöke Shan és Kayah államban, továbbá a Kanbawza Football Club tulajdonosa

F

J3b

Nan Than Htwe más néven Nan Than Htay

Aung Ko Win felesége

N

J3c

Nang Lang Kham más néven Nan Lan Khan

Aung Ko Win lánya, sz.i.: 1988.6.1.

N

J4a

Tun Myint Naing más néven Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

Asia World Co., sz. i.: 1958.5.15. vagy 1960.8.27., a Magway Football Club tulajdonosa

F

J4b

Ng Seng Hong, más néven Seng Hong, Cecilia Ng vagy Ng Sor Hon

Tun Myint Naing felesége. A Golden Aaron Pte Ltd (Szingapúr) ügyvezető igazgatója

N

J4c

Lo Hsing-han

Tun Myint Naing apja, más néven Steven Law, Asia World Co., sz.i.: 1938 vagy 1935

F

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co; sz.i.: 1952.1.21. Lásd még: A3f

F

J5b

San San Kywe

Khin Shwe felesége

N

J5c

Zay Thiha

Khin Shwe fia, sz.i.: 1977.1.1., a Zaykabar Co. Ltd ügyvezető igazgatója

F

J5d

Nandar Hlaing

Zay Thiha felesége

N

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., sz.i.: 1955.2.6., továbbá a Yuzana Supermarket, a Yuzana Hotel, a Yuzana Oil Palm Project és a Southern Myanmar United Football Club tulajdonosa

F

J6b

Aye Aye Maw

Htay Myint felesége, sz.i.: 1957.11.17.

N

J6c

Win Myint

Htay Myint fivére, sz.i.: 1952.5.29., a Yuzana Co. igazgatója

F

J6d

Lay Myint

Htay Myint fivére, sz.i.: 1955.2.6., a Yuzana Co. igazgatója

F

J6e

Kyin Toe

Htay Myint fivére, sz.i.: 1957.4.29., a Yuzana Co. igazgatója

F

J6f

Zar Chi Htay

Htay Myint lánya, a Yuzana Co. igazgatója, sz.i.: 1981.2.17.

N

J6g

Khin Htay Lin

igazgató, Yuzana Co., sz.i.: 1969.4.14.

F

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (a Thaton Tires kizárólagos forgalmazója az Ipari Minisztérium II. alatt)

F

J7b

Nan Mauk Loung Sai más néven Nang Mauk Lao Hsai

Kyaw Win felesége

N

J8a

Nyunt Tin (nyugalmazott) vezérőrnagy

volt mezőgazdasági és öntözésügyi miniszter, 2004 szeptemberében nyugdíjba vonult

F

J8b

Khin Myo Oo

Nyunt Tin (nyugalmazott) vezérőrnagy felesége

N

J8c

Kyaw Myo Nyunt

Nyunt Tin (nyugalmazott) vezérőrnagy fia

F

J8d

Thu Thu Ei Han

Nyunt Tin (nyugalmazott) vezérőrnagy lánya

N

J9a

Than Than Nwe

az elhunyt egykori miniszterelnök, Soe Win vezérezredes felesége

N

J9b

Nay Soe

az elhunyt egykori miniszterelnök, Soe Win vezérezredes fia

F

J9c

Theint Theint Soe

az elhunyt egykori miniszterelnök, Soe Win vezérezredes lánya

N

J9d

Sabai Myaing

Nay Soe felesége

N

J9e

Htin Htut

Theint Theint Soe férje

F

J10a

Maung Maung Myint

ügyvezető igazgató, Myangon Myint Co. Ltd

F

J11a

Maung Ko

vezető, Htarwara mining company

F

J12a

Zaw Zaw más néven Phoe Zaw

ügyvezető igazgató, Max Myanmar, sz.i.: 1966.10.22.

F

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Zaw Zaw felesége

N

J13a

Chit Khaing más néven Chit Khine

Az Eden vállalatcsoport ügyvezető igazgatója és a Delta United Football Club tulajdonosa

F

J14a

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

F

J15a

Aung Htwe

a Golden Flower építővállalat ügyvezető igazgatója

F

J16a

Kyaw Thein

a Htoo Trading igazgatója és partnere, sz. i.: 1947.10.25.

F

J17a

Kyaw Myint

tulajdonos, Golden Flower Co. Ltd., 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

F

J18a

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

F

J19a

Win Myint

A Union Myanmar és a Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének (UMFCCI) elnöke, valamint a Shwe Nagar Min Co tulajdonosa, továbbá a Zeya Shwe Myay Football Club tulajdonosa

F

J20a

Eike (Eik) Htun más néven Ayke Htun más néven Aik Tun más néven Patric Linn

sz.i.: 1948.10.21., sz.h.: Mongkai. Az Olympic Construction Co., a Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street and Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) és az Asia Wealth Bank ügyvezető igazgatója

F

J20b

Sandar Tun

Eike Htun lánya Sz.i.: 1974.8.23. Yangon

N

J20c

Aung Zaw Naing

Eike Htun fia

F

J20d

Mi Mi Khaing

Eike Htun fia

F

J21a

»Dagon« Win Aung

Dagon International Co. Ltd, sz.i.: 1953.9.30., sz.h.: Pyay, személyi igazolvány száma PRE 127435

F

J21b

Moe Mya Mya

»Dagon« Win Aung felesége, sz.i.: 1958.8.28., szem.ig.sz.: B/RGN 021998

N

J21c

Ei Hnin Pwint más néven Christabelle Aung

»Dagon« Win Aung lánya,

sz.i.: 1981.2.22.,

a Palm Beach Resort Ngwe Saung igazgatója

N

J21d

Thurane Aung más néven Christopher Aung, Thurein Aung

»Dagon« Win Aung fia, sz.i.: 1982.7.23.

F

J21e

Ei Hnin Khine, más néven Christina Aung

»Dagon« Win Aung lánya, sz.i.: 1983.12.18., jelenleg az Egyesült Királyságban tartózkodik

N

J22a

Aung Myat más néven Aung Myint

Mother Trading

F

J23a

Win Lwin

Kyaw Tha Company

F

J24a

Dr. Sai Sam Tun

Loi Hein Co., az 1. Ipari Minisztériummal együttműködésben, a Yadanabon Football Club tulajdonosa

F

J25a

San San Yee (Yi)

Super One Group of Companies

N

J26a

Aung Zaw Ye Myint

a Yetagun Construction Co. tulajdonosa

F


Az igazságszolgáltatás tagjai

#

Név

Azonosító adatok

(ideértve a szervezetet is)

Nem (F/N)

J27a

Aung Toe

A Legfelsőbb Bíróság elnöke

F

J28a

Aye Maung

főügyész

F

J29a

Thaung Nyunt

jogtanácsos

F

J30a

Dr. Tun Shin

sz.i.: 1948.10.2., Főügyész-helyettes

F

J31a

Tun Tun Oo más néven Htun Htun Oo

helyettes főügyész

F

J32a

Tun Tun Oo

a Legfelsőbb Bíróság elnökének helyettese

F

J33a

Thein Soe

a Legfelsőbb Bíróság elnökének helyettese

F

J34a

Tin Aung Aye

a Legfelsőbb Bíróság bírája

F

J35a

Tin Aye

a Legfelsőbb Bíróság bírája

F

J36a

Myint Thein

a Legfelsőbb Bíróság bírája

F

J37a

Chit Lwin

a Legfelsőbb Bíróság bírája

F

J38a

Thaung Lwin bíró

Kyauktada Kerületi Bíróság

F

J39a

Thaung Nyunt

bíró, Északi Körzeti Bíróság; valamint a Munkaügyi Bizottságot Összehívó Nemzeti Konvent titkára

F

J40a

Nyi Nyi Soe

bíró, Nyugati Körzeti Bíróság

Cím No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (a Sake-Ta-Thu-Kha utca sarkánál), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tarmway kerület, Rangun, Burma

F

J41a

Myint Kyine

kormányügyész, Északi Körzeti Bíróság

F

K.   KATONAI TULAJDONBAN LÉVŐ VÁLLALATOK

Magánszemélyek

#

Név

Azonosító adatok

(ideértve a vállalatot is)

Nem (F/N)

K1a

Win Hlaing (nyugalmazott) vezérőrnagy

volt ügyvezető igazgató, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank

F

K1b

Ma Ngeh

Win Hlaing (nyugalmazott) vezérőrnagy lánya

N

K1c

Zaw Win Naing

a Kambawza (Kanbawza) Bank ügyvezető igazgatója. Ma Ngeh (K1b) férje és Aung Ko Win (J3a) unokaöccse.

F

K1d

Win Htway Hlaing

Win Hlaing (nyugalmazott) vezérőrnagy fia, a KESCO vállalat képviselője

F

K2a

Myo Myint ezredes

az Union Of Myanmar Economic Holding Ltd (UMEHL) ügyvezető igazgatója

F

K2b

Khin Htay Htay

Myo Myint ezredes felesége

N

K3a

Ye Htut ezredes

Myanmar Economic Corporation

F

K4a

Myint Aung ezredes

a Myawaddy Trading Co. ügyvezető igazgatója, sz.i.: 1949.8.11.

F

K4b

Nu Nu Yee

Myint Aung felesége, labor-technikus, sz.i.: 1954.11.11.

N

K4c

Thiha Aung

Myint Aung fia, a Schlumberger alkalmazottja, sz.i.: 1982.6.11.

F

K4d

Nay Linn Aung

Myint Aung fia, tengerész, sz.i.: 1981.4.11.

F

K5a

Myo Myint ezredes

ügyvezető igazgató, Bandoola Transportation Co.

F

K6a

Thant Zin (nyugalmazott) ezredes

ügyvezető igazgató, Myanmar Land and Development

F

K7a

Maung Maung Aye (nyugalmazott) alezredes

Az Union Of Myanmar Economic Holding Ltd (UMEHL) ügyvezető igazgatója

F

K8a

Aung San ezredes

ügyvezető igazgató, Hsinmin Cement Plant Construction Project

F

K9a

Maung Nyo vezérőrnagy

igazgatótanács, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

F

K10a

Kyaw Win vezérőrnagy

igazgatótanács, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

F

K11a

Khin Aung Myint dandártábornok

igazgatótanács, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

F

K12a

Nyun Tun ezredes (haditengerészet)

igazgatótanács, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

F

K13a

Thein Htay (nyugalmazott) ezredes

igazgatótanács, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

F

K14a

Chit Swe (nyugalmazott) alezredes

igazgatótanács, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

F

K15a

Myo Nyunt

igazgatótanács, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

F

K16a

Myint Kyine

igazgatótanács, Union of Myanmar Economic Holdings Ltd

F

K17a

Nay Wynn alezredes

osztályszintű ügyvezető igazgató, Myawaddy Trading

F


Kormányzati pénzügyi intézmények

#

Név

Azonosító adatok

(ideértve az intézményt is)

Nem (F/N)

K18a

Than Nyein

A (Pénzügyminisztérium alá tartozó) Myanmari Központi Bank elnöke

F

K19a

Maung Maung Win

A (Pénzügyminisztérium alá tartozó) Myanmari Központi Bank elnökhelyettese

F

K20a

Mya Than

a mianmari Beruházási és Kereskedelmi Bank (MICB) megbízott ügyvezető igazgatója

F

K21a

Soe Min

Az MICB ügyvezető igazgatója

F


Vállalatok

#

Név

Cím

Igazgató/Tulajdonos/további információ

A listára való felvétel dátuma

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL) más néven UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.

K22a

Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd. más néven Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

elnök: Tin Aye altábornagy, ügyvezető igazgató: Win Than vezérőrnagy

2009.8.13.

A.   

FELDOLGOZÓIPAR

K22b

Myanmar Ruby Enterprise más néven Mayanma Ruby Enterprise

24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

2009.8.13.

K22c

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd más néven Myanma Imperial Jade Co.

Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

2009.8.13.

K22d

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd. más néven Myanma Rubber Wood Co. Ltd.

 

 

2009.8.13.

K22e

Myanmar Pineapple Juice Production más néven Myanma Pineapple Juice Production

 

 

2009.8.13.

K22f

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon

 

2009.8.13.

K22g

Sin Min (King Elephants) cementgyár (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

Maung Maung Aye ezredes, ügyvezető igazgató

2009.8.13.

K22h

Tailoring Shop Service

 

 

2009.8.13.

K22i

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

2009.8.13.

K22j

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

 

2009.8.13.

K22k

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Myint Aung ezredes, ügyvezető igazgató

2009.8.13.

B.   

KERESKEDELEM

K22l

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Myint Aung ezredes, ügyvezető igazgató

2009.8.13.

C.   

SZOLGÁLTATÁSOK

K22m

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon and/or Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Col. Myo Myint ezredes, ügyvezető igazgató

2009.8.13.

K22n

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

2009.8.13.

K22o

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

Col. Maung Thaung, (nyugalmazott) ügyvezető igazgató

2009.8.13.

K22p

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

2009.8.13.

K22q

Myanmar Ar (Power) Construction Services más néven Myanma Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

2009.8.13.

KÖZÖS VÁLLALATOK

A.   

FELDOLGOZÓIPAR

#

Név

Cím

Igazgató/Tulajdonos/további információ

A listára való felvétel dátuma

K22r

Myanmar Segal International Ltd. más néven Myanma Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

Be Aung, vezető

2009.8.13.

K22s

Myanmar Daewoo International más néven Myanma Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

2009.8.13.

K22t

Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd. más néven

Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

Lai Wei Chin elnök-vezérigazgató

2009.8.13.

K22u

Myanmar Brewery Ltd. más néven

Myanma Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

Ne Win (nyugalmazott) alezredes, elnök

Más néven Nay Win

2009.8.13.

K22v

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.

más néven Myanma Posco Steel Co.

Ltd.

Plot 22, No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

2009.8.13.

K22w

Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd. más néven Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.

No. 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

2009.8.13.

K22x

Berger Paint Manufactoring

Co. Ltd.

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp Yangon

 

2009.8.13.

K22y

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp, Yangon

U Aye Cho és/vagy Tun Myint alezredes, ügyvezető igazgató

2009.8.13.

B.   

SZOLGÁLTATÁSOK

K22z

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Dr. Khin Shwe, elnök

2009.8.13.

K22aa

Hantha Waddy Golf Resort

és Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

és Thiri Mingalar Road,

Insein Tsp, Yangon

 

2009.8.13.

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) más néven MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

K23a

Myanmar Economic

Corporation (MEC) más néven

Myanma Economic

Corporation (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

Elnök: Tin Aung

Myint Oo

altábornagy,

Ye Htut ezredes vagy Kyaw Win

dandártábornok Thura Myint Thein (nyugalmazott) dandártábornok

2009.8.13.

K23b

Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Khin Maung Soe ezredes

2009.8.13.

K23c

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

2009.8.13.

K23d

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/ Ywama

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Khin Maung Soe ezredes

2009.8.13.

K23e

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

2009.8.13.

K23f

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

2009.8.13.

K23g

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

2009.8.13.

K23h

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

2009.8.13.

K23i

Mec Myanmar Cable Wire Factory más néven Mec Myanma Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

2009.8.13.

K23j

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

2009.8.13.

K23k

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

2009.8.13.

K23l

Gypsum Mine

Thibaw

 

2009.8.13.

III.   KORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK

K24a

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise más néven Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township, Yangon

ügyvezető igazgató: Win Htain (Bányászati Minisztérium)

2009.8.13.

K25a

Myanmar Defence Products Industry más néven Myanma Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Védelmi Minisztérium)

2009.8.13.

K26a

Myanma Timber Enterprise más néven Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon és 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

ügyvezető igazgató: Win Tun

2009.8.13.

K27a

Myanmar Gems Enterprise más néven Myanma Gems Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

ügyvezető igazgató: Thein Swe

2009.8.13.

K28a

Myanmar Pearls Enterprise más néven Myanma Pearls Enterprise

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

ügyvezető igazgató: Maung Toe

2009.8.13.

K29a

Myanmar Mining Enterprise Number 1 más néven Myanma Mining Enterprise Number 1

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

ügyvezető igazgató: Saw Lwin

2009.8.13.

K30a

Myanmar Mining Enterprise Number 2 más néven Myanma Mining Enterprise Number 2

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

ügyvezető igazgató: Hla Theing

2009.8.13.

K31a

Myanmar Mining Enterprise Number 3 más néven Myanma Mining Enterprise Number 1

(Ministry of Mines), Head Office Building 19, Naypyitaw

ügyvezető igazgató: San Tun

2009.8.13.

K32a

Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI) más néven Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar Telephone: 095-1-660437, 662324, 650822

ügyvezető igazgató: Kyaw Win

igazgató: Win Tint

2009.8.13.

K33a

Myanmar Paper & Chemical Industries más néven Myanma Paper & Chemical Industries

 

ügyvezető igazgató: Nyunt Aung

2009.8.13.

K34a

Myanma General and Maintenance Industries más néven Myanmar General and Maintenance Industries

 

ügyvezető igazgató: Aye Mauk

2009.8.13.

K35a

Road Transport Enterprise

(Ministry of Transport)

ügyvezető igazgató: Thein

Swe

2009.8.13.

K36a

Inland Water Transport

No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar

ügyvezető igazgató: Soe Tint

2009.8.13.

K37a

Myanma Shipyards, más néven Myanmar Shipyards, Sinmalike

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

ügyvezető igazgató: Kyi Soe

2009.8.13.

K38a

Myanma Five Star Line, más néven Myanmar Five Star Line

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

ügyvezető igazgató: Maung Maung Nyein

2009.8.13.

K39a

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries más néven Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

ügyvezető igazgató: Hla Myint Thein

2009.8.13.

K40a

Myanmar Infotech más néven Myanma Infotech

 

(Postaügyi és Távközlési Minisztérium)

2009.8.13.

K41a

Myanma Industrial Construction Services más néven Myanmar Industrial Construction Services

No. (1), Thitsa Road, Yankin

Township, Yangon, Myanmar

ügyvezető igazgató: Soe Win

2009.8.13.

K42a

Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise más néven Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise

Hlaing Township, Yangon

 

2009.8.13.

IV.   ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ, A RENDSZER POLITIKÁJÁNAK ÉS PROPAGANDÁJÁNAK HIRDETÉSÉBEN ÉRINTETT MÉDIATÁRSASÁGOK

K43a

Myanmar News and Periodicals Enterprise más néven Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95-1-200810, +95-1-200809)

ügyvezető igazgató: Soe Win (felesége: Than Than Aye, az MWAF tagja)

2009.8.13.

K44a

Myanmar Radio and Television (MRTV) más néven Myanma Radio and Television (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95- 1-527122, +95-1-527119)

Főigazgató: Khin Maung Htay (felesége: Nwe New, a MWAF tagja)

2009.8.13.

K45a

Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit

Hmawbi Township, Yangon

(tel: +95-1-600294)

 

2009.8.13.

K46a

Myanma Motion Picture Enterprise, más néven Myanmar Motion Picture Enterprise

 

ügyvezető igazgató: Aung Myo Myint (felesége: Malar Win, a MWAF tagja)

2009.8.13.”


II. MELLÉKLET

„VII. MELLÉKLET

A burmai/mianmari kormány vagy tagjai, illetve a velük kapcsolatban álló személyek tulajdonában lévő vagy általuk irányított, a 15. cikkben említett vállalatok jegyzéke

Név

Cím

Igazgató/Tulajdonos/további információ

A listára való felvétel dátuma

1.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

SZOLGÁLTATÁSOK

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Win Hlaing dandártábornok (K1a, II. melléklet) és U Tun Kyi, ügyvezető igazgatók

2004.10.25.

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Innwa Bank

554-556, Merchant Street,

Corner of 35th Street,

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, vezérigazgató

2004.10.25.

III.   KORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK

1.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Villamosenergia-ügyi Minisztérium II)

ügyvezető igazgató: Dr. San Oo más néven Sann Oo

2008.4.29.

2.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(Villamosenergia-ügyi Minisztérium II)

ügyvezető igazgató: Tin Aung

2009.4.27.

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

ügyvezető igazgató: Kyaw Htoo (Kereskedelmi Minisztérium)

2008.4.29.

4.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(Ipari Minisztérium II), ügyvezető igazgató: Oo Zune

2008.4.29.

5.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(Szövetkezeti Minisztérium)

ügyvezető igazgató: Hla Moe

2008.4.29.

IV.   EGYÉB

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (J1a, II. melléklet)

2008.3.10.

2.

Htoo Group of Companies

5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

 

 (1)

3.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

2008.3.10.

4.

Htoo Furniture, más néven Htoo Wood Products, más néven Htoo Wood based Industry, más néven Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon és 5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

Tay Za

2008.4.29.

5.

Treasure Hotels and Resorts (köztük: Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle;

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

2008.3.10.

6.

Aureum Palace Hotels And Resorts (köztük: Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

2008.3.10.

7.

Malikha Lodge, Putao; Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin

No 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon

Tay Za

 (1)

8.

Espace Avenir

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (1)

9.

Yangon United Football Club

No.718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar

Tay Za

 (1)

10.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

2008.3.10.

11.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

2008.3.10.

12.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd más néven Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

2008.4.29.

13.

Kanbawza Bank

Központi iroda: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win (J3a, II. melléklet)

2008.3.10.

14.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

elnök: Khin Shwe (J5a, II. melléklet), ügyvezető igazgató: Zay Thiha (J5c, II. melléklet)

2008.3.10.

15.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (J7a, II. melléklet)

2008.3.10.

16.

Max Myanmar Co. Ltd (köztük: Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw más néven Phoe Zaw (J12a, II. melléklet), Daw Htay Htay Khaing (J12b, II. melléklet), Zaw Zaw felesége. Vezető tisztségviselő: U Than Zaw

2008.3.10.

17.

Hsinmin Cement Plant

Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Aung San ezredes (K8a, II. melléklet)

2008.3.10.

18.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann más néven Shwe Mann Ko Ko (A3c, II. melléklet) és Tay Za

2008.3.10.

19.

Myanmar Land And Development

 

Thant Zin (nyugalmazott) ezredes (K6a, II. melléklet)

2008.3.10.

20.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing más néven Chit Khine (J13a, II. melléklet)

2008.3.10.

21.

Eden Hotels and Resorts (köztük: Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant and Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

ügyvezető igazgató: Chit Khaing más néven Chit Khine (J13a, II. melléklet)

 (1)

22.

Golden Flower Co. Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

ügyvezető igazgató:: Aung Htwe (J15a, II. melléklet),

tulajdonos: Kyaw Myint (J17a, II. melléklet)

2008.3.10.

23.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (J14a, II. melléklet)

2008.3.10.

24.

National Development

Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

2008.3.10.

25.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Tel: 00-95-1-241905/245323/254812

Fax: 00 95 1 252806

Email: aone@mptmail.net.mm

Ügyvezető igazgató: U Yan Win

2008.3.10.

26.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon és 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing más néven Steven Law (J4a, II. melléklet)

2008.3.10.

27.

Subsidiaries of Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port

 

Management Co.

 

Ahlon Warves

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

elnök/igazgató: Tun Myint Naing más néven Steven Law (J4a, II. melléklet)

2008.4.29.

28.

Leo Express Bus

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

elnök/igazgató: Tun Myint Naing más néven: Steven Law (J4a, II. melléklet)

 (1)

29.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

elnök/igazgató: Htay Myint (J6a, II. melléklet)

2008.3.10.

30.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

elnök/igazgató: Htay Myint (J6a, II. melléklet)

2008.3.10.

31.

Yuzana Hotels (köztük: Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

elnök/igazgató: Htay Myint

 (1)

32.

Myangonmyint Co (az USDA tulajdonában lévő vállalat)

 

 

2008.3.10.

33.

Dagon International/Dagon Timber Ltd,

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

igazgatók: »Dagon« Win Aung (J21a, II. melléklet) és Daw Moe Mya Mya (J21b, II. melléklet)

2008.4.29.

34.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

A Dagon International tulajdonában. Igazgatók:, »Dagon« Win Aung (J21a, II. melléklet),

Daw Moe Mya Mya (J21b, II. melléklet) és Ei Hnin Pwint más néven Chistabelle Aung (J21c, II. melléklet)

2008.4.29.

35.

IGE Co Ltd

No. 27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Tel: 95-1-558266

Fax: 95-1-555369

és

No.H-11, Naypyitaw,

Naypuitaw

Tel: 95-67-41-4211

Igazgatók: Nay Aung (D15e, II. melléklet) és Pyi (Pye) Aung (D15g, II. melléklet)

Ügyvezető igazgató: Win Kyaing

2008.4.29.

36.

Aung Yee Phyo Co.

 

Aung Thaung (Ipari Minisztérium I.) családjának tulajdonában áll (D15a, II. melléklet)

2009.4.27.

37.

Queen Star Computer Company

 

Nandar Aye tulajdonában (A2c, II. melléklet), Maung Aye lánya

2009.4.27.

38.

Htay Co.

 

Hla Htay Win vezérőrnagy (A9a, II. melléklet) tulajdonában

2009.4.27.

39.

Mother Trading and Construction

77/78, Wadan Street,Bahosi

Ward, Lanmadaw, Yangon

Tel: 95-1-21-0514

Email:

mother.trade@mptmail.net.mm

Igazgató: Aung Myat más néven Aung Myint (J22a, II. melléklet)

2008.4.29.

40.

Kyaw Tha Company és Kyaw Tha Construction Group

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Tel: 95-1-296733

Fax: 95-1-296914

E-mail:

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

honlap: http://www.kyawtha.com

igazgató: U Win Lwin (J23a, II. melléklet),

ügyvezető igazgató: Maung Aye

2008.4.29.

41.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

tulajdonos: Aung Zaw Ye Myint (J26a, II. melléklet), Ye Myint ezredes (korábban A9a) fia

2008.4.29.

42.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Tel: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon

Tel: 95-1-650771

(2nd Floor.) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

Tel: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Tel: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Tel: 95-1-243178

Tulajdonos: Kyaing San Shwe(A1i, II. melléklet) Than Shwe legfőbb parancsnok (A1a, II. melléklet) fia

2008.4.29.

43.

Sun Tac or Sun Tec Suntac Int'l Trading Co. Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Tel: 01- 650021 654463

tulajdonos: Sit Taing Aung, Aung Phone (korábbi erdészeti miniszter) fia

2008.4.29.

44.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street,

Bahan Tsp. Tel: 95-1-511098,

514262 E-mail:

mms@mptmail.net.mm

Kyaw Myo Nyunt (J8c, II. melléklet) Nyunt Tin (nyugalmazott) vezérőrnagy, mezőgazdasági, miniszter (J8a, II. melléklet) fia

2008.4.29.

45.

Myanmar Information and Communication Technology Más néven Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University

Campus

Résztulajdonos: Aung Soe Tha (D20e, II. melléklet)

2008.4.29.

46.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Tulajdonos: Yin Win Thu, Társ:

Nandar Aye (A2c, II. melléklet)

2008.4.29.

47.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Tel: 95-1-204013,

95-1-204107

email cím:

forevergroup@mptmail.net.mm

Ügyvezető igazgató: Daw Khin Khin Lay Igazgatótanácsi tag: Khin Maung Htay

Felelős vezető: U Kyaw Kyaw

2008.4.29.


(1)  HL: Kérjük, illesszék be a határozat elfogadásának dátumát.”


12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/43


A BIZOTTSÁG 412/2010/EU RENDELETE

(2010. május 11.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. május 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

65,5

TN

120,6

TR

73,2

ZZ

86,4

0707 00 05

EG

140,2

MA

41,0

MK

54,8

TR

118,3

ZZ

88,6

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,7

MA

53,2

TN

46,4

TR

51,4

US

67,7

ZZ

55,0

0805 50 10

TR

68,2

ZA

78,6

ZZ

73,4

0808 10 80

AR

87,0

BR

76,9

CA

119,3

CL

80,6

CN

78,9

CR

59,1

MK

22,1

NZ

113,0

US

126,3

UY

72,1

ZA

86,3

ZZ

83,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/45


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. március 9.)

a Farm Dairy részére nyújtott támogatásról (C 45/08)

(az értesítés a C(2010) 1240. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2010/269/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre („EUMSz”) (1) és különösen annak 108. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

miután a fenti cikknek megfelelően felkérte az érdekelt feleket észrevételeik benyújtására, és tekintettel ezen észrevételekre,

mivel:

I.   Eljárás

(1)

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendeleten (2) alapuló mentesítési kérelem keretében megküldött adatlap vizsgálata kapcsán a Bizottság a Farm Dairy Flevoland számára nyújtott vagy nyújtandó támogatásra vonatkozó információkhoz jutott. 2004. június 29-én kelt levelében (hivatkozási szám: AGR/16887) a Bizottság tájékoztatást kért Hollandiától ezzel az intézkedéssel kapcsolatosan.

(2)

A holland hatóságok 2005. november 28-án kelt, 2005. november 29-én iktatott levelükben válaszoltak.

(3)

2007. május 22-én kelt levelében a Bizottság kiegészítő információkat kért, amelyre Hollandia 2007. június 22-én kelt, 2007. június 25-én iktatott levelében válaszolt.

(4)

Az intézkedés NN 97/05 szám alatt felvételre került a nem bejelentett támogatások jegyzékébe.

(5)

A Bizottság 2008. november 26-án határozatot hozott az eljárás megindításáról, amelyet közzétett az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (3). A Bizottság felkérte a többi tagállamot és az érdekelt harmadik feleket a szóban forgó támogatásra vonatkozó észrevételeik benyújtására.

(6)

Hollandia 2009. január 19-én kelt és ugyanazon napon iktatott levélben küldte el az észrevételeit.

(7)

2009. május 18-án kelt levél formájában a Bizottsághoz beérkeztek a Farm Dairy, mint érdekelt harmadik fél észrevételei. A határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet követően és tekintettel a Farm Dairy által bemutatott különleges körülményekre, a 2009. május 18-i levél kiegészítő mellékletei 2009. június 15-én kelt és 2009. június 18-án iktatott levélben a Bizottságnak megküldésre kerültek. A Farm Dairy észrevételei 2009. június 24-én kelt levélben megküldésre kerültek a holland hatóságok részére. A holland hatóságok válaszát a 2009. július 17-én kelt és ugyanazon napon iktatott levél tartalmazza.

(8)

2009. szeptember 18-án kelt levelében a Bizottság kiegészítő kérdéseket tett fel Hollandiának. 2009. október 16-án kelt levelében Hollandia a válaszadásra vonatkozó határidő meghosszabbítását kérte 2009. november 18-ig. Ezt a határidőt a Bizottság a 2009. november 10-i levelében engedélyezte. November 23-án kelt és ugyanazon napon iktatott levelében Hollandia megadta a kiegészítő információkat.

II.   Leírás

II.1.   Az intézkedés háttere

(9)

A Farm Dairy tejtermékeket előállító vállalat. A vállalat elköltözött a jelenlegi székhelyére, Lelystad városába, Flevoland tartományba (a továbbiakban: tartomány), amely egy 1. célkitűzésű csoportba besorolt régió. 1998. augusztus 24-én a Farm Dairy Flevoland tartomány egységes programozási dokumentumának (EPD/„Enig Programmeringsdocument”) 3.3. pontja alapján beruházási támogatás iránti kérelmet nyújtott be. A vállalat letelepedése közvetlen és közvetett munkahelyeket volt hivatott teremteni a régióban.

(10)

1998. szeptember 23-án a tartomány kedvezően bírálta el a támogatási kérelmet. Határozatát a tartomány többek között a munkahelyteremtéssel, a környezetvédelemmel, a tej szállítási költségeinek csökkentésével (korábban a Flevoland tartományban előállított tejet Flevolandon kívül, sőt Belgiumban dolgozták fel) kapcsolatos kedvező kilátásokra, valamint a vállalat várható jövedelmezőségére alapozta. A Farm Dairy előirányozta, hogy szerződést köt a flevolandi tejtermelőkkel, valamint megállapodik egy neves szupermarket-lánccal, így biztosítva a tejtermékek forgalomba hozatalát. A Farm Dairy évi 48 millió kilogramm tej kezelését irányozta elő.

(11)

A tartomány társfinanszírozási kérelmet nyújtott be a mezőgazdasági minisztériumhoz (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwalitet – a továbbiakban: LNV), valamint benyújtott egy projektértékelési kérelmet is. Úgy tűnik, hogy a tartomány és az LNV Észak-nyugati Igazgatósága („Directie Noordwest”) eltérő álláspontot képviselt a társfinanszírozási kérelem kérdésében, különösen a projekt innovatív jellegére vonatkozóan. Ebből kifolyólag az IKC kiadott egy második véleményt. Az 1998. december 17-én benyújtott második vélemény utalt a projekt foglalkoztatási, értékesítési és megtérülési előnyeire. Mindamellett megállapította, hogy a projekt innovatív jellege csekély. A termelési folyamat ugyanis önmagában még a legmodernebb technológiák alkalmazása mellett sem újító jellegű, bár a projekt tartalmaz piaci újításokat. Ez a második vélemény számos kritériumot figyelembe vett, mint például a régió fejlődését és a projekt pénzügyi kilátásait. Tekintettel arra, hogy a projekt elsősorban tartományi szinten (és kevésbé nemzeti szinten) fejt ki kedvező hatást, a támogatások társfinanszírozásának szokásos felosztási kulcsát lefelé módosították, oly módon, hogy a tartományi részt megnövelték.

(12)

Az LNV állásfoglalását követően a tartomány határozatot hozott, amelynek értelmében a Farm Dairy összesen 1 575 000 NLG, azaz 715 909 EUR támogatásban részesül, és a támogatás odaítélésére vonatkozó szándékáról 1999. március 3-án értesítette a Farm Dairy vállalatot. A támogatást az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA), a központi költségvetésből és a tartománytól származó források segítségével kívánták finanszírozni.

(13)

Arra vonatkozó kételyeit követően, hogy az Európai Bizottság engedélyezi-e a támogatást, az LNV úgy döntött, hogy nem ítéli oda a közfinanszírozást, és erről 1999. szeptember 14-én kelt levelében tájékoztatta a tartományt.

(14)

A Mezőgazdasági Főigazgatóság az általa végzett ellenőrzést követően úgy határozott, hogy a projekt nem finanszírozható az EPD keretében, és ennélfogva a finanszírozás EMOGÁ-ból származó része nem kerül odaítélésre. A Főigazgatóság ezen határozatáról 1999. június 25-én kelt levelében tájékoztatta a tartományt.

(15)

A tartomány ennek ellenére úgy döntött, hogy finanszírozza a projektet, mégpedig kizárólag tartományi forrásokból. A Farm Dairy vállalatot a támogatás végleges odaítéléséről és folyósításáról 2000. november 20-án kelt levelében tájékoztatta.

(16)

2001. február 23-án nem hivatalos találkozóra került sor a Mezőgazdasági Főigazgatóság munkatársai és Flevoland tartomány képviselői között, ez utóbbiak kérésére. A találkozó során a Főigazgatóság munkatársai jelezték, hogy a Farm Dairynek nyújtott támogatás összeegyeztethetetlen a közös piaccal, ezért azt vissza kell követelni, s az összeget akár más projekt keretében fel lehet használni.

(17)

A tartomány úgy döntött, hogy a támogatást a Farm Dairy vállalatnak nyújtott kártérítés formájában bocsátja rendelkezésre, a támogatás odaítélésére vonatkozó határozat visszavonása miatt elszenvedett kárért. A kártérítés összege megegyezett azzal az összeggel, amelyet a Farm Dairy akkor kapott volna, ha a támogatást engedélyezik. A tartomány úgy vélte, hogy mivel a támogatást odaítélő határozat nem említette a támogatás visszavonásának lehetőségét, ezért a tartományt köti a határozat és köteles rendelkezésre bocsátani a támogatást, ellenkező esetben a Farm Dairy jogi lépéseket tehetett volna. A tartomány 2001. május 10-én kelt levelében értesítette a Farm Dairy vállalatot a kártérítésre vonatkozó javaslatáról. A Farm Dairy 2001. május 21-én kelt levelében azt elfogadta.

II.2.   Jogi alapok

(18)

A támogatást eredetileg Flevoland tartomány egységes programozási dokumentuma (EPD) keretében ítélték oda az EPD 3.3 pontja szerinti beruházási támogatásként. Ezt követően és a fent részletezett okokból a támogatást kártérítés jogcímén ítélték oda a támogatás odaítélésének visszavonásáról szóló határozat miatt elszenvedett veszteségekért.

II.3.   A támogatás összege

(19)

A támogatás összege 1 575 000 NLG, azaz 715 909 EUR. Ez az összeg a 18 597 000 NLG, azaz 8 438 951 EUR értékű teljes beruházás 8,5 %-ának felel meg.

II.4.   Kedvezményezett

(20)

A kedvezményezett a Lelystad székhelyű Farm Dairy Holding B.V, tejtermékeket (többek között joghurtokat és egyéb tejalapú desszerteket) előállító vállalat.

II.5.   Az intézkedés időtartama

(21)

A támogatást az 1998. október 1. és 2000. május 1. közötti időszakra ítélték oda, a Farm Dairy projekt kezdő- és záró dátumának megfelelően. Magát az odaítélésről szóló határozatot 1999. március 3-án hozták meg.

III.   A Bizottság által a vizsgálati eljárás megindítása keretében felhozott érvek

(22)

A Bizottság azért indította meg az EUMSz 108. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárást, mivel komoly kétségei voltak ezen támogatásoknak a belső piaccal való összeegyeztethetősége felől.

(23)

A Bizottság – előzetesen – megvizsgálta különösen a szóban forgó intézkedések összeegyeztethetőségét a beruházási támogatások és a kártérítés jogcímén nyújtott támogatások szempontjából.

(24)

A beruházási támogatások esetében a Bizottság a támogatás odaítélésének időpontjában alkalmazandó szabályokat alkalmazta, azaz a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását érintő beruházásokkal kapcsolatos állami támogatásokra vonatkozó iránymutatást (4) (a továbbiakban: „iránymutatás”), mivel ebben az esetben beruházásról volt szó. Ezen iránymutatás általánosságban kizárja a beruházási támogatásokat a tehéntej, illetve az abból készült termékek ágazatában, kivéve a mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozási és forgalmazási feltételeinek javítására irányuló beruházásokra vonatkozó kiválasztás követelményeiről szóló, 1994. március 22-i 94/173/EK bizottsági határozat (5) mellékletének 2.3. pontjában említett kivételek valamelyikének esetében. Az ilyen kivételek közé tartoznak többek között a jelentős részben újítást tartalmazó beruházások. E tekintetben a Bizottság az eljárást megindító határozatban megállapította, hogy nem rendelkezik kellő mennyiségű információval annak megállapítására, hogy a szóban forgó támogatás teljesíti-e az említett kivételek valamelyike alkalmazásának feltételeit. Az iránymutatás 3.d) pontja lehetővé teszi, hogy bizonyos támogatásokat összeegyeztethetőnek minősítsenek, ha azok társfinanszírozásra jogosultak. A Bizottság az eljárást megindító határozatban megállapította, hogy ez a lehetőség nem alkalmazható az adott esetben, mivel a Bizottság az 1999. június 25-én Hollandiának írt levelében visszautasított az EPD általi mindennemű finanszírozást.

(25)

A Bizottság megvizsgálta továbbá a holland hatóságok azon érvét, hogy a támogatás odaítélésére kártérítésként került sor a hatóság által elkövetett hiba miatt elszenvedett károkért, mivel a hatóság először engedélyezte a támogatást, amelyről később derült ki, hogy jogellenes és összeegyeztethetlen lehet a belső piaccal. A Bizottság megállapította, hogy a kedvezményezett vállalat nem bízhatott jogosan a támogatás jogszerűségében, ha azt nem az említett eljárás keretében ítélték oda. A Bizottság ennek következtében kifejezte azon kételyeit, hogy a kártérítés kellő bizonyítékként szolgálna annak megállapítására, hogy a szóban forgó intézkedés nem minősül támogatásnak.

(26)

A holland hatóságok semmilyen egyéb jogi alapot nem mutattak fel, és a Bizottság megállapította, hogy kétségek állnak fenn a szóban forgó intézkedések összeegyeztethetőségével kapcsolatban és arra jutott, hogy nem kizárt, hogy működési támogatásról van szó.

IV.   Harmadik felek által tett észrevételek

(27)

A Farm Dairy előzetesen jelezte meglepettségét a hivatalos vizsgálati eljárás megindítására vonatkozó határozat közzétételekor. A Farm Dairy valójában abban a meggyőződésben volt, hogy az ügyet már régen lezárták. A Farm Dairy ezt követően kifejezte azzal kapcsolatos panaszát, hogy nem gyakorolhatott semmilyen befolyást Flevoland tartomány és a Bizottság közötti levelezésre, valamint a Bizottság vizsgálódásáról csak a hivatalos vizsgálati eljárás megindítása pillanatában tájékoztatták.

(28)

A Farm Dairy megjegyzéseinek négy fő része van: elsőként az intézkedés általános háttere és a kedvezményezett jogos bizalma, másodsorban a Flevoland EPD intézkedéseinek alkalmazása, harmadsorban a 94/173/EK határozat szerinti értékelés, és negyedsorban az összetett (kamatos) kamat alkalmazásával kapcsolatos kifogás a visszatérítést magában foglaló negatív döntés esetében.

IV.1.   Az intézkedés általános háttere

(29)

1998 augusztusában a Farm Dairy támogatási kérelmet nyújtott be Flevoland tartományhoz az 1994–1999-es EPD keretében. Ez az EPD különös hangsúlyt fektetett a mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalmazására vonatkozó lehetőségek bővítésének szükségességére Flevoland tartományban. Ilyen tekintetben a Farm Dairy projekt különösen megfelelőnek tűnt, mivel a célkitűzése egy független tejfeldolgozó üzem létrehozása volt Lelystad városában.

(30)

A Farm Dairy utólagosan a lelystadi üzem létrehozásának pozitív eredményeiről számol be: a versenytárs megjelenése az akkoriban a Friesland Coberco és Campina Melkunie által dominált holland tejtermék-piacon; a tejbeszállítók közelsége; újítások (make-to-order system, azaz rendelés-vezérelt gyártási folyamat); a 2 literes fogyasztói kiszerelés bevezetése a holland piacra; a foglalkoztatottsági arány növelése egy „1. célkitűzésű” régióban; a gazdasági növekedés elősegítése a régióban. Az adott időszakban a Farm Dairy szándékában állt egy speciális, a holland piacon újdonságként megjelenő termékcsalád kifejlesztése.

(31)

A Farm Dairy rámutat, hogy a támogatási kérelmet a tartomány és a Mezőgazdasági Minisztérium (LNV) kedvezően bírálta el az IKC független véleménye alapján, amely szerint a projekt részben újító volt. Következésképpen 1999. február 24-én megállapodást írt alá Flevoland tartomány és a Farm Dairy, amely keretében a Flevoland EPD 3.3. intézkedése szerinti támogatást fogadtak el. A Farm Dairy hangsúlyozza, hogy csak 2001-ben kapott tájékoztatást Flevoland tartománytól arról, hogy a támogatást az állami támogatásokra vonatkozó szabályok tekintetében nem engedélyezték. A jogi eljárás elkerülése érdekében a tartomány kártérítés kifizetését ajánlotta fel. A Farm Dairy megjegyezte, hogy az eljárást megindító határozat említést tesz arról, hogy a tartomány és a Bizottság közötti valamely beszélgetés során szóba került a támogatás összeférhetetlensége. A tartomány jelezte a Farm Dairy számára, hogy a Bizottság egy tisztviselője felvetette a kártérítés fizetésének lehetőségét. Ezen elemek tükrében – mutat rá a Farm Dairy – jogosan bízhatott abban, hogy az ügy lezárult.

(32)

A támogatás intenzitásával kapcsolatban a Farm Dairy rámutat arra, hogy a támogatás végleges intenzitása a tényleges beruházási költségek […] (6) %-át tette ki, szemben a beruházási költségek 8,5 %-át kitevő becsült értékkel. Ez a százalékos arány jelentősen alacsonyabb az engedélyezett százalékos arányoknál (pl. a kis- és középvállalkozások javára engedélyezett támogatások esetében).

IV.2.   A Farm Dairy észrevételei a Flevoland EPD szerinti értékelés kapcsán

(33)

Flevoland tartomány a Flevoland EPD – az új mezőgazdasági tevékenységek ösztönzését célzó, munkahely-teremtési és környezetvédelmi célkitűzéseket is tartalmazó program – 3.3 intézkedése szerint értékelte az intézkedést. A Farm Dairy meglepetését fejezi ki afelett, hogy a Bizottság szerint az intézkedést Flevoland EPD 3.2 pontja alapján kell értékelni, a mezőgazdasági termékek feldolgozási és forgalmazási feltételeinek javításáról szóló, 1990. március 29-i 866/90/EK tanácsi rendeletnek (7) megfelelően.. Az ilyen irányú értékeléssel együtt jár a 94/173/EK határozat melléklete 2.3 pontjában foglalt beruházási kritériumok teljesítésére vonatkozó kötelezettség.

(34)

A Farm Dairy rámutat, hogy véleménye szerint a Flevoland EPD 3.3 pontjában említett feltételek teljesülnek: különös tekintettel arra, hogy 2000-ben a Farm Dairy 61 munkahelyet teremtett (a kezdetben tervezett 35 munkahellyel szemben), valamint összesen […] millió NLG volt a beruházás értéke a kezdetben tervezett 18,5 millió helyett. Ráadásul a beruházás környezeti szempontból is jótékony hatású volt: csökkent a CO2 kibocsátás aránya, valamint az üzemanyagfogyasztás a tejbeszállítók közelsége miatt. A „make-to-order” rendszer innovatív koncepciója csökkenti a nagy energiafogyasztású hűtőtároló-kapacitások iránti igényt.

(35)

A Farm Dairy ezt a pontot azzal zárja, hogy a Bizottságnak a támogatást a Flevoland EPD 3.3 intézkedése alapján kellett volna jóváhagynia, nem a 3.2 intézkedés szerint.

IV.3.   A Farm Dairy észrevételei a 94/173/EK határozat szerinti értékelés kapcsán

(36)

A Farm Dairy mindenekelőtt úgy véli, hogy a támogatás összeegyeztethető a 94/173/EK határozat 1.1. pontjában foglalt kritériumokkal. A fentebb említetteknek megfelelően a beruházás jótékony hatással volt a környezetre, valamint technológiai újításokat hozott. Továbbá, a tejbeszállítók közelsége révén a tejbegyűjtés közbenső költségei csökkentek, valamint a termelési lánc egy vállalatban történő központosítása lehetővé tette a közvetlen forgalmazást.

(37)

Másrészről a Farm Dairy úgy véli, hogy a szóban forgó támogatás megfelel a fent említett 94/173/EK határozat melléklete 2.3. pontjában említett kritériumok állította követelményeknek.

(38)

Különösen fenntartja azt a véleményét a Farm Dairy, hogy a beruházás jelentős újító részt tartalmaz, mégpedig két okból kifolyólag: elsősorban, a vállalat belső folyamata „make-to-order” rendszeren alapul. Ez magában foglalja az alapanyag, a tej vállalaton belüli végtermékké történő feldolgozását, majd a végtermék helyszíni csomagolását és azonnali berakodását hűtőkocsikba. Következésképpen nincs szükség a forgalmazást biztosító logisztikai központra. Ez a rendszer azt is lehetővé teszi, hogy a kiindulási tejhozam pontosan megegyezzen az aktuálisan rendelt mennyiséggel. Következésképpen így jelentősen csökkenthetők a tejnek az üzemből történő elszállításával kapcsolatos hűtőtárolási költségek. A Farm Dairy kiemeli, hogy beruházott modern pasztőröző gépsorokba, amelyek az energiaigényhez viszonyítva nagyobb hozamot biztosítanak. Ez a gyártási folyamat hozzájárult a Farm Dairy termékei minőségének javulásához.

(39)

Másodsorban a Farm Dairy rámutat, hogy a termelés szintjén is újított, a 2 literes polietilén fogyasztói kiszerelés hollandiai bevezetésével. 1999-ben a Farm Dairy volt az első olyan tejtermék-gyártó vállalat, amelyik ilyen kiszerelést vezetett be a piacon. Abban az időben csak igen kis méretű, kartonból készült kiszerelések voltak. Erre a célra a Farm Dairy egy speciális gépet importált az Egyesült Államokból, hogy legyárthassa ezeket a kiszereléseket. 1999-ben az ilyen kiszerelések iránti kereslet még nem volt túl nagy. A kereslet csak 2004-től kezdve növekedett jelentősen. 2004 óta a Farm Dairy több mint […] millió liter tejet szerelt ki 2 literes csomagolásban, ami teljes tejtermelésének […] %-át jelenti. A Farm Dairy a megjegyzéseihez csatol egy, az innovációt bemutató sajtócikket, valamint a vállalati statisztikát, amely megmutatja, hogy az 1999–2008-as időszakban hogyan emelkedett a 2 literes kiszerelésben értékesített tej aránya.

(40)

A Farm Dairy a megjegyzéseihez csatolja a „A Farm Dairy újításai az 1998-as EPD idejében” című jelentést is […] tollából, aki korábban a konkurens […] vállalatnál volt […]. A Farm Dairy kiemeli, hogy ez a független jelentés megmutatja, hogy a 2 literes polietilén kiszerelés bevezetése a holland piacra forradalmi jelentőségű volt, olyannyira, hogy a két domináns piaci szereplő (Friesland-Coberco és Campina Melkinue) megpróbálta lassítani ennek a csomagolási formának a bevezetését. Ez a kiszerelés számos előnnyel járt az adott korszakban rendelkezésre álló eldobható, kartonból készült csomagoláshoz képest. A Farm Dairy vezette be elsőként ezt Hollandiában. Továbbá, a vállalat logisztikai koncepciója (a vállalaton belüli termelési lánc) lehetővé teszi a tej hosszabb eltarthatósági idejét, mivel nincsenek központi logisztikai elosztóközpontok, valamint nincs szükség kiterjedt ellátó vonalakra.

(41)

A Farm Dairy rendelkezésre bocsát továbbá egy táblázatot, amelyben a 2 literes kiszerelés gyártásával kapcsolatos fajlagos költségek el vannak különítve az egyéb beruházási költségektől. A Farm Dairy építésekor 4 palackozósort hoztak létre, amelyek közül egyet speciálisan a 2 literes kiszereléshez alakítottak ki. Ezek a költségek szintén el vannak különítve a többi beruházási költségektől.

(42)

A Farm Dairy arra is rámutat, hogy a beruházási kérelem idejében a vállalat egy speciális termékcsalád beindítását tervezte: poharas krém, gyümölcsjoghurtok és egyéb krém- és gyümölcsalapú desszertek.

(43)

A 94/173/EK határozat mellékeltének 2.3. pontjában említett, a kereslet alakulására vonatkozó kritériumra adott válaszként a Farm Dairy felhívja a figyelmet, hogy a kereslet elsősorban a szupermarketeknek, valamint azoknak köszönhető, akiket végtelenül lelkesít, hogy egy új szereplőt láthatnak a piacon. A Farm Dairy a kezdetektől fogva rendelkezett beszállítási szerződésekkel a Hollandiában üzemelő főbb szupermarketekkel.

(44)

Ami a kapacitások elégtelenségével kapcsolatos kivételt, valamint a valóságos és tényleges piacokat illeti, a (43) preambulumbekezdésben említett szupermarketek reakciójából kiderül, hogy valóságos és tényleges piacok megléte egyértelműen igazolt. A kapacitások elégtelensége a Farm Dairy szerint kiderül a holland versenyhatóság (NMa) 1998. december 23-i, a De Kievit tejtermékeket előállító vállalkozás Friesland Coberco Dairy Foods általi megvásárlásával kapcsolatos határozatából. Hollandia üzemitej-behozatala meghaladja a kivitelt. A kivitel és a behozatal egyenlege azt mutatja, hogy a Hollandiában feldolgozott tej 2,5 %-a külföldről származik. A Farm Dairy ezen információk összességéből azt a következtetést vonta le, hogy Hollandiában a friss tej piacán nincsen többletkapacitás.

(45)

A Farm Dairy másodlagosan megemlíti, hogy Flevoland tartomány tejbeszállítói úgy döntöttek, hogy nem szállítanak a Campina Melkunie vállalatnak, az ügyfelüknek, hanem az általuk előállított tejet a belgiumi Comelco vállalatnak szállítják. Azonban a Comelco Campina Melkunie általi 1991-es visszavétele, valamint végül 1996-os beindítása a beszállítókat arra kényszerítette, hogy más alternatíva után nézzenek. Ez a másik alternatíva a Farm Dairy formájában érkezett el 1999-ben.

(46)

A Farm Dairy ezt a pontot azzal zárja, hogy a történtek után 10 évvel nehéz pontosabb információkat találni, valamint megkérdőjelezi a Bizottság és Hollandia közötti eljárás időtartamát.

IV.4.   Összetett (kamatos) kamatláb megfizetése

(47)

A Farm Dairy hivatkozik az eljárás hosszára, valamint az arra vonatkozó jogos bizalmára, hogy az ügy számukra lezártnak tűnt, ezáltal vitatva a támogatás odaítélésétől számított összetett kamatláb felszámítását. A Farm Dairy nem tehető felelőssé azért, hogy az ügy ilyen hosszú időn keresztül inaktív volt, ami a kamatláb felhalmozódását okozta. Ez az oka annak, hogy a Farm Dairy egyszerű kamatláb felszámítását kéri, mivel ha tudomása lett volna róla, hogy a támogatás nem jogszerű, illetve ha lett volna választási lehetősége, hamarabb visszafizette volna az összeget.

(48)

A Farm Dairy a kérelmét a Bizottság 2003. május 8-i közleményére alapozza, amely szerint egészen az adott pillanatig nem volt világos, milyen kamatláb-típust kell alkalmazni. Az egyenlőség elve alapján a Farm Dairy arra kéri a Bizottságot, hogy a 2003. május 8-át megelőző időszakra ne alkalmazza az összetett kamatlábat.

V.   Hollandia által tett észrevételek

(49)

2009. január 19-én kell levelében Hollandia megtette észrevételeit a Bizottságnak az EUMSz 108. cikke (2) bekezdésében említett, a nem bejelentett támogatásokkal szembeni eljárás megindítására vonatkozó határozatával kapcsolatban. Hollandia válaszul csupán azt jelezte, hogy nem áll rendelkezésére továbbítandó kiegészítő információ, és már minden információt benyújtott az előzetes vizsgálati eljárás keretében.

(50)

A Farm Dairy észrevételeit követően a Bizottság azonban további pontosításokat kívánt. Ezért arra kérte Hollandiát, hogy jelezze számára, hogy a 2 literes kiszerelés bevezetése újítás volt-e a Farm Dairy állításának megfelelően, és hogy ezt a tényezőt figyelembe vették-e a projekt értékelése során a holland hatóságok. Ami a „make-to-order” eljárást illeti, a Bizottság arra kérte Hollandiát, hogy fejtse ki véleményét a Farm Dairy által rendelkezésre bocsátott információk kapcsán: azaz, hogy a beruházási kérelem időpontjában ez az eljárás újítást jelentett-e. Végezetül a Bizottság arra kérte Hollandiát, hogy tegye meg észrevételeit a támogatás odaítélésének pillanatában a valós piacok megléte és a kapacitások elégtelensége vonatkozásában, rendelkezésre bocsátva minden olyan tanulmányt vagy dokumentumot, amely hasznosnak bizonyulhat.

(51)

Hollandia a 2 literes tárolóedények kapcsán kijelentette, hogy azok 1999-ben ténylegesen újításnak számítottak. Ennek alátámasztására a TNO (8), a Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) és a [x] (szupermarket-lánc) által készített tanulmányokat említi. Hollandia benyújtotta a TNO jelentését, valamint az NZO és a [x] által rendelkezésre bocsátott leveleket. Ezekből kiderül, hogy ténylegesen a Farm Dairy volt az első a 2 literes kiszerelés hollandiai piacra való bevezetésében, valamint a palackok 1999-ben újításnak minősültek, mivel azt megelőzően a tejet csak egy vagy másfél literes, kartonból készült csomagolásban értékesítették.

(52)

Ezt a tényezőt nem vették figyelembe az IKC által végzett elemzés során, és az a tartomány előtt nem volt ismert. Hollandia jelezte, hogy az minden bizonnyal módosította volna az IKC által akkoriban adott véleményt, módosítva a projekt újító minőségére vonatkozó véleményt. Mivel az IKC már nem létezik, ezért nem lehetséges második véleményt kérni tőle.

(53)

A Bizottság kérésére Hollandia megküldte azon költségek részletezését, amelyek kizárólagosan a 2 literes kiszerelés bevezetésével kapcsolatos beruházáshoz köthetők. A számok alapján a 2 literes kiszereléssel összefüggő beruházás 1 840 000 FL (azaz 834 956 EUR) összeget érintett. Ehhez a holland hatóságok hozzáadták a palackozó sorok negyedének költségét, mivel a négy palackozó gépsor közül egyet kizárólag a 2 literes palackok töltésére szántak. Ez az összeg 2 936 250 FL (azaz 1 332 412 EUR) összeget tesz ki. Így a teljes összeg 4 776 250 FL (azaz 2 167 367 EUR).

(54)

Ami a „make-to-order” eljárást illeti, a Bizottság arra kérte Hollandiát, hogy nyilatkozzon annak újító jellegéről, és jelezze, hogy a Farm Dairy által tett észrevételek módosíthatják-e a korábban végrehajtott értékelést, amely szerint a projekt újító jellege csekély. Hollandia válaszában elmondta, hogy az IKC véleménye arra vonatkozott, hogy a projekt részben újító jellegű, amennyiben az újító jelleg nem termékújításban, hanem a piacot érintő újításban jelenik meg. Az értékelésre a Mezőgazdasági Minisztérium általi társfinanszírozás iránti kérelem keretében került sor. Hollandia egyéb indokokra is hivatkozik a projekt újító jellegének igazolására: a „make-to-order” rendszer növelhette a tejszállítás hatékonyságát azzal, hogy a tej hosszabb ideig fogyasztható, és mindezt egy olyan országban, ahol elsősorban pasztörizált tejet fogyasztanak (a hosszabb ideig eltartható sterilizált tej helyett). Hollandia megemlíti a TNO által a make-to-order rendszer újító jellegére vonatkozóan készített tanulmányt is. Ez a tanulmány kifejti, hogy akkoriban a „make-to-stock” rendszer volt az általánosan alkalmazott rendszer, amelynek keretében bizonyos raktárkészletet tartottak, hogy később azt értékesítsék. A szállítási idő így rövid, de az ügyfelek, például szupermarketek igényeit követő rugalmasság korlátozott. A „make-to-order” rendszer ezzel szemben lehetővé teszi a kellő rugalmasságot. Ennélfogva Hollandia ezt a koncepciót újító jellegűnek minősíti.

(55)

Ami a piacok meglétét és a fölös kapacitások hiányát illeti, Hollandia a Rabobank International 1999-es jelentésére hivatkozik, amely szerint az összes feldolgozott tej 2,5 %-a külföldről származott. Ha az üzemi tej (azaz a hosszabb szállítás lehetővé tétele érdekében pasztörizált tej) arányát nézzük, akkor a feldolgozott tej 10,5 %-a származott importból. Ez mutatja a fölös kapacitások hiányát Hollandiában. Ami a piacok meglétét illeti, Hollandia megerősíti a Farm Dairy által végzett elemzést (lásd a (44) és (45) preambulumbekezdést). A Farm Dairy statisztikái jelzik a lehetséges piacokat. A [x] leveléből is kitűnik, hogy a Farm Dairy 2 literes kiszerelésű termékeinek értékesítése növelte a vállalat árbevételét.

VI.   Értékelés

(56)

A Bizottság megállapítja, hogy az EK-Szerződés 92., 93. és 94. cikke (amely az EUMSz 107., 108. és 109. cikke lett) alkalmazandó a tejtermékek és egyéb tejalapú deszszertek előállítására, a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 804/68/EK tanácsi rendelet (9) 23. cikke értelmében, amely a támogatás odaítélésekor alkalmazandó volt.

VI.1.   Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás megléte

(57)

Az EUMSz 107. cikke (1) bekezdése a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánítja – amennyiben azok hatással vannak a tagállamok közötti kereskedelemre – az államok által vagy állami forrásból nyújtott olyan támogatásokat, a formától függetlenül, amelyek torzítják a versenyt bizonyos vállalatok vagy bizonyos termékek előnyben részesítésével, vagy ilyen torzítással fenyegetnek.

(58)

Az állam által engedélyezett intézkedés: Ez a feltétel teljesül, mivel az intézkedést Flevoland tartomány engedélyezte.

(59)

Intézkedés, amely hatással van a kereskedelemre és torzítja a versenyt vagy a verseny torzításával fenyeget: A tejtermék-ágazat közösségi szinten nyitott a verseny előtt (10), ennélfogva valamely tagállamban folyó termelést támogató minden intézkedésre érzékeny. Ezen felül jelen esetben a cél a tej Flevoland tartományon belüli kezelése volt, míg korábban a tej kezelése részben Belgiumban történt. Következésképpen ez az intézkedés magában rejti a tej- és tejtermékek piacán tapasztalható verseny torzításának veszélyét.

(60)

Intézkedés, amely előnyben részesít bizonyos vállalatokat vagy bizonyos termékek előállítását: a támogatás haszonélvezője egyetlen vállalat, a Farm Dairy.

(61)

Ennélfogva a Bizottság megállapítja, hogy a szóban forgó intézkedés kimeríti az EUMSz 107. cikke (1) bekezdésében foglaltakat, és állami támogatásnak minősül. Ezen az eljárás megindítását követően beérkező észrevételek nem változtattak.

VI.2.   Az intézkedés besorolása jogellenes támogatásként

(62)

Az előzetes értesítés nélkül odaítélt és kifizetett támogatás az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (11) 1. cikke értelmében jogellenes támogatásnak minősül.

VI.3.   A támogatás összeegyeztethetőségének értékelése

(63)

Az eljárást megindító fent említett határozat a holland hatóságok által megelőlegezett támogatás esetében két lehetséges bizonyítékot állapít meg. Az első esetben, azaz a támogatás odaítélése esetén fel volt tüntetve, hogy beruházási támogatásról van szó, amelynek a Flevoland EPD hatálya alá kell tartoznia (lásd a fenti (9) preambulumbekezdést). Ezt követően Flevoland tartomány hatóságai ezt a beruházási támogatást kártérítéssé alakították a támogatás elmaradása miatt elszenvedett veszteségekért. A Farm Dairy által az eljárás megindítása keretében megadott információk megvizsgálásra kerülnek a támogatás mint beruházási támogatás összeegyeztethetőségéről szóló részben. Az intézkedés összeegyeztethetőségének vizsgálata két részből áll: a támogatás összeegyeztethetőségének vizsgálata beruházási támogatásként (VI.3.1.), valamint kártérítésként (VI.3.2.).

(64)

A Bizottság előzetesen meg kívánja vizsgálni a Farm Dairy által továbbított érveket, amelyek kétségbe vonják az intézkedés Bizottság által a Flevoland EPD 3.2. pontja szerinti intézkedésként történő besorolását, míg az intézkedést a tartomány a Bizottságnak a Flevoland EPD 3.3. pontja alá tartozó intézkedésként (lásd a fenti (33) preambulumbekezdést) mutatta be.

(65)

Mindenekelőtt a Bizottság azon a véleményen van, hogy ezen vita a közösségi források odaítéléséről folyik, amely nem képezi jelen határozat tárgyát. A határozat kizárólag a tartomány forrásai alapján megítélt intézkedést vizsgálja, miután az LNV tudomást szerzett arról, hogy a Bizottság visszautasítja a közösségi források odaítélését. Azoknak az okoknak az értékelésére, hogy a Bizottság miért utasította vissza a közösségi források odaítélését, jelen határozat nem tér ki, és azt megfelelő időben, a közösségi források odaítélésére alkalmazandó eljárások keretében kellett volna kifogásolni. A közösségi források odaítélésének Bizottság általi visszautasításáról Hollandia 1999. június 25-én kelt levélben kapott értesítést, és mivel Hollandia az intézkedés vitatása nélkül vette azt tudomásul (12), azt a határozatot most már nem lehet újból napirendre tűzni jelen határozat keretében.

(66)

A Bizottság megállapítja azonban, hogy az intézkedés értékelésére használt kritériumok a beruházási célú állami támogatásokra vonatkozó szabályok tekintetében megegyeznek az EPD 2.3. pontja szerinti elemzéshez használtakéval. Az állami támogatásokra ugyanis a támogatás odaítélése pillanatában alkalmazandó szabályok az iránymutatásban szerepelnek, amelynek 3)b) pontja a 94/173/EK határozat 1.2. és 2. pontjára utal. Ez a határozat általánosságban taltalmazza azon beruházások kiválasztására vonatkozó közösségi kritériumokat, amelyek a 866/90/EK rendelet, valamint az erdészeti termékek feldolgozási és forgalmazási feltételeinek javításáról szóló, 1990. március 29-i 867/90/EK tanácsi rendelet (13) alapján közösségi finanszírozásban részesülhetnek. E rendelet célja a közösségi támogatások és a nemzeti finanszírozás közötti összhang megteremtése. A Bizottság mindazonáltal hangsúlyozza, hogy nem magát a 94/173/EK határozatot alkalmazza, hanem csak az iránymutatásban arra tett hivatkozásokat veszi figyelembe.

VI.3.1.   Beruházási támogatás

(67)

A Bizottság az intézkedéseket az azok elfogadásakor, azaz 1999. március 3-án alkalmazandó iránymutatás alapján vizsgálta.

(68)

Az iránymutatás 3.b) pontja értelmében a 94/173/EK határozat melléklete 1.2. pontjának második és harmadik francia bekezdésében említett beruházások javára történő beruházási támogatások nem tekinthetők a belső piaccal összeegyeztethető támogatásnak. Hasonlóképpen, az ugyanezen melléklet 2. pontja értelmében kizárt beruházások a közös piaccal összeegyeztethetetleneknek minősülnek, amennyiben nem teljesülnek az ott meghatározott különleges feltételek.

(69)

A 94/173/EK határozat mellékletének 2.3. pontja előírja, hogy „A tehéntej és az abból készült termékek ágazatában az alábbi beruházások nem támogathatók:

[…]

a következő termékekkel kapcsolatos beruházások: vaj, tejsavópor, tejpor, vajolaj, laktóz, kazein és kazeinát,

friss termékek vagy sajt előállításával kapcsolatos beruházások, kivéve, ha az a termelésben jelentős újítást jelent a kereslet fejlődésével összhangban, kivéve azon termékek esetében, amelyeknél a kapacitások elégtelensége, valamint a valóságos és tényleges piacok megléte bizonyított, kivéve továbbá termékek hagyományos vagy ökológiai módszerrel történő előállítását, ahol azt közösségi szabályozás határozza meg.

Az alábbi beruházásokra nem vonatkoznak a fenti francia bekezdésekben foglalt tilalmak, feltéve, hogy nem járnak kapacitásnöveléssel:

a közösségi egészségügyi szabványok betartását célzó beruházások,

a környezet védelmét célzó beruházások.”

(70)

Ez eleve azzal jár, hogy a szóban forgó vizsgált friss termékek előállítását célzó beruházásokra vonatkozó támogatás nem összeegyeztethető a belső piaccal, csak abban az esetben, ha a támogatás a 94/173/EK határozat mellékletének 2.3. pontjában említett kivételek valamelyikét érinti.

(71)

Az, hogy a 94/173/EK határozat mellékletének 2.3. pontjában említett kivételek valamelyike teljesül-e, az eljárást megindító határozat egyik fő kérdése volt. A három kivételt ezért megvizsgáljuk ebben a határozatban: a termelésben bekövetkező jelentős újítás a kereslet alakulásával összhangban, kapacitások elégtelensége, valamint a valóságos és tényleges piacok megléte, és a termékek közösségi szabályok értelmében vett hagyományos vagy ökológiai módszerrel történő előállítása.

a)   A kereslet alakulásával lépést tartó jelentős újításra vonatkozó kritérium

(72)

A Hollandia által 2005-ben a Bizottsághoz benyújtott dokumentumok szerint – az akkor rendelkezésre álló információk alapján – a termelési folyamat nem volt újító jellegű. Ahogyan az az eljárást megindító határozatban szerepelt, az IKC véleménye szerint a projekt nem volt teljes mértékben újító jellegű. Különösen nem tekinthető a projekt olyannak, amely újító termékeket hozott, inkább piaci újításokról van szó, továbbá az előállítási folyamat nem volt újító, de a legmodernebb technológiákat alkalmazta. Mivel azonban az IKC által értékelt egyéb kritériumok teljesültek, az IKC azt állapította meg, hogy a projekt megfelel a támogathatósági feltételeknek, ugyanakkor csökkentette a támogatási intenzitást (lásd a fenti (11) preambulumbekezdést).

(73)

Az a kérdés, hogy a Farm Dairy és Hollandia által az eljárás megindítása keretében rendelkezésre bocsátott információk elegendőek-e a korábban az EPD támogatás értékelési kritériumai vizsgálata keretében végzett elemzés ismételt napirendre tűzéséhez. Ezek a szempontok (lásd a (36)–(46)-ig preambulumbekezdéseket) bemutatták, hogy a polietilénből készült kétliteres új kiszerelésre vonatkozó beruházás teljes mértékben újító jellegű volt, és a Farm Dairy az első olyan vállalat, amely ezt a terméket Hollandiában gyártotta és fogalomba hozta. A Farm Dairy által erre vonatkozóan készített jelentés bemutatja az újító jelleget, és hitelesnek tűnik, mivel az ágazat egyik szakértője írta, aki akkor a Farm Dairy versenytársánál dolgozott. A szóban forgó jelentés nem kérdőjelezi meg az IKC és az LNV által korábban végzett elemzést, de tartalmaz egy olyan elemet, amely az eljárás megindítására vonatkozó határozatot megelőzően nem jutott el a Bizottsághoz, és amelyet nem említenek a korábban a Bizottsághoz benyújtott dokumentumok. Az említett kétliteres kiszerelés már igen népszerű volt a brit és az amerikai piacon. A Farm Dairy volt az első, aki ezt bevezette a piacra. A Farm Dairy tehát előfutár volt, mielőtt a kétliteres kiszerelés elterjedt Hollandiában.

(74)

Az Európai Unió Bírósága ítélkezési gyakorlata alapján a Bizottságnak figyelembe kell vennie a hozzá benyújtott különböző információkat, valamint fel kell kutatnia minden szükséges nézőpontot, többek között információkat kérve a kedvezményezettektől, hogy a határozata meghozatala napján teljes körű információkkal rendelkezzen minden jelentős ténnyel kapcsolatban (14).

(75)

A jogesetben a Bizottság a Farm Dairy által előterjeszetett elemek megerősítését kérte Hollandiától. Ez utóbbi megerősítette a Farm Dairy által előadottakat, és három független dokumentumot bocsátott rendelkezésre (lásd a fenti (51)–(53) preambulumbekezdést), bizonyítva a 2 literes kiszerelésre vonatkozó beruházás újító voltát. A információkból egyrészről az derül ki, hogy Hollandia nem vette figyelembe a 2 literes kiszerelésre vonatkozó beruházási elemet az újító karakter értékelése során, kétségkívül azon okból kifolyólag, hogy a vizsgálatot az EPD kritériumok alapján végezték, speciálisan az említett iránymutatás alapján. Másrészről Hollandia felkért a piacot és a tejtermékek forgalomba hozatalát ismerő független szakértőket. A szakértők által készített tanulmányok ténylegesen kimutatták, hogy a Farm Dairy volt az első vállalat, amely ezt a kiszerelést bevezette a holland piacon.

(76)

A hatóságok és a Farm Dairy által az eljárás megindítását követően előadott új információl alapján a Bizottság úgy véli, hogy a 2 literes kiszerelés bevezetése és gyártása újító jellegű volt.

(77)

A „make-to-order” koncepciót illetően a kérdés hasonló: a Farm Dairy és Hollandia által tett pontosítások elegendőek-e a Bizottság által az eljárás megindítása során készített értékelés módosításához?

(78)

Szemben a 2 literes kiszerelés esetével, a „make-to-order” koncepciót Hollandia figyelembe vette az 1998-as támogatási kérelem elbírálása során. Akkor az a megállapítás született, hogy a gyártási folyamat önmagában nem újító, de a legmodernebb technológiákat használja, valamint kiváló teljesítményt nyújt az energiafogyasztás terén és előnyösebb a környezet szempontjából. Ezeket az érveket Hollandia és a Farm Dairy már felhasználta korábbi leveleiben. További újítást nem mutattak ki a „make-to-order” koncepcióval kapcsolatban.

(79)

Fontos meggyőződni róla, hogy az előállítás lépést tart-e a kereslet alakulásával, ahogyan azt a 94/173/EK határozatban említett első kivétel megkívánja. A Bizottsághoz benyújtott információk megmutatják (lásd a (43) preambulumbekezdést), hogy az ezen termékek iránti keresletet elsősorban a szupermarketek jelentik, hiszen legalább öt szupermarkettel írtak alá szerződést. A Bizottság úgy véli, hogy ez komoly jele annak, hogy az újítás lépést tart a kereslet alakulásával. Ezt tovább erősíti az a tény, hogy a Hollandia által említett [x] (lásd az (55) preambulumbekezdést) erőteljesen megnövelte árbevételét a Farm Dairy által kínált tej révén.

(80)

Összefoglalva, a Bizottság úgy véli, hogy jelen esetben az első kivétel feltételei teljesülnek a 2 literes kiszerelésre vonatkozó beruházással összefüggő részt illetően, mivel a beruházás újító jellegű és igazodik a kereslet alakulásához. A Bizottság a hivatalos vizsgálati eljárás megindítását követően a rendelkezésére bocsátott információk alapján nem képes megállapítani, hogy az első kivétel feltételei teljesülnek-e vagy sem. A Bizottságnak ugyanis hivatalból nem feladata annak vizsgálata, hogy mely elemeket lehetett volna hozzá benyújtani, de a Bizottságnak egyrészről meg kell vizsgálnia minden szükséges szempontot, másrészről pedig a határozat meghozatalakor rendelkezésére álló információkra alapozva kell döntenie (15). A jelen esetben a Bizottság egyrészről megindította az eljárást és 2009. szeptember 18-i levelében felkérte Hollandiát a Farm Dairy által az észrevételeikben említett egyes infromációk megerősítésére. Ily módon a Bizottság felhasználta a rendelkezésére álló valamennyi eszközt, hogy harmadik felektől vagy a tagállamtól információt szerezzen. Másrészről a Bizottság a határozat során az eljárás megindítását követően beérkezett valamennyi információt figyelembe veszi. Nem érkezett olyan információ, amely azt igazolta volna, hogy a 2 literes kiszerelést érintő beruházásrész nem volt újító jellegű, vagy nem igazodott a kereslet alakulásához.

(81)

Tekintettel arra, hogy az iránymutatásban a 94/173/EK határozattal kapcsolatban említett kritériumok teljesülnek a 2 literes palackokat érintő beruházás újító jellege tekintetében, viszont a beruházás többi részére nem, fontos elválasztani az erre a beruházásra vonatkozó költségeket, hogy abból levonható legyen a maximális támogatási intenzitás.

(82)

A holland hatóságok jelezték, hogy a 2 literes kiszerelésre vonatkozó beruházás 1 840 000 FL (azaz 834 956 EUR) összeget érintett. Ehhez a holland hatóságok hozzáadták a palackozó sorok negyedének költségét, mivel a négy palackozó gépsor közül egyet kizárólag a 2 literes palackok töltésére szántak. Ez az összeg 2 936 250 FL (azaz 1 332 412 EUR) összeget jelent. Így a teljes összeg 4 776 250 FL (azaz 2 167 367 EUR) (lásd az (53) preambulumbekezdést). Az összegben semmilyen átalányköltség (mint például az épület vagy telek) nem szerepel.

(83)

A maximális támogatásintenzitást következésképpen a támogatható költségek figyelembevételével kell értékelni. Mivel Flevoland a beruházási támogatás iránti kérelem idején 1. célkitűzésű régió volt, a támogatás elérheti a támogatható költségek akár 75 %-át is. Az odaítélt támogatás, amelynek összege 715 909 EUR, a támogatható költségek kevesebb mint 75 %-át jelenti. Következésképpen a javasolt beruházás összeegyeztethető az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal.

b)   Piacok és kapacitáshiány megléte

(84)

Mivel a 94/173/EK határozat mellékletének 2.3. pontjában említett első kivétel feltételei teljesülnek, és ez lehetővé teszi a támogatás egészének jóváhagyását, nincs szükség annak megállapítására, hogy a kivételek egyéb feltételei teljesülnek.

c)   A termékek közösségi szabályozás értelmében vett hagyományos vagy ökológiai módszerrel történő előállítása

(85)

A fenti b) pontban említetthez hasonlóan a harmadik kivétel elemzése sem szükséges, amennyiben az első kivétel elemzése lehetővé teszi a szóban forgó támogatás összeegyeztethetőségének megállapítását. Ezen kívül az említett pont nem tűnik a szóban forgó beruházási projektre alkalmazhatónak, mivel sehol nem említi a hagyományos vagy ökológiai módszerrel történő előállítást.

(86)

Végül a Bizottság megvizsgálta a támogatást a fentebb említett iránymutatás 3.d) pontja szempontjából, amely előírja, hogy, „a Bizottság esetről esetre megvizsgál minden olyan támogatási intézkedést, amely ezen iránymutatás és annak megfelelő rendelkezései alkalmazásában nem támogatható, de amely a 2328/91/EGK tanácsi rendelet (16) rendelkezései alapján elviekben jogosult lenne közösségi társfinanszírozásra”. A Bizottság 1999. június 25-én Hollandiának küldött levele tartalmazta, hogy a projekt nem finanszírozható az EPD révén. Következésképpen a Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó intézkedés esetében nem érvényesíthetők a fent említett iránymutatás 3.d) pontjában említett eltérések.

VI.3.2.   A támogatás egészének összeegyeztethetőségére vonatkozó eljárás megnyitása során megvizsgált egyéb érvek

(87)

Az eljárás megindítása során a Bizottság megvizsgálta a támogatás elmaradása által okozott károk utáni kártérítést, mint a beruházás egésze jóváhagyásának alapját. Az előzetes szakaszban a holland hatóságok jelezték, hogy a támogatás odaítélésére kártérítésként került sor a hatóság által elkövetett hiba miatt elszenvedett károkért, mivel a hatóság először engedélyezte a támogatást, amelyről később derült ki, hogy jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen lehet.

(88)

A Bíróság kijelentette, hogy a kártérítés és kamat fizetése nem minősül támogatásnak (17). A Bíróság ezt arra a tényre alapozza, hogy az állami támogatások jogi természete alapvetően eltér attól a kártérítésétől, amelyet a nemzeti hatóságoknak esetleg fizetniük kellett volna egyes személyeknek a számukra okozott károk jóvátételéül. Ez az oka annak, hogy a kártérítés és annak kamatjai kifizetése elméletben nem jelent előnyt a kedvezményezett számára, mivel csupán az őt megillető jog egyszerű kompenzálásáról van szó.

(89)

Jelen esetben nehéz a kedvezményezett kártérítéshez való jogáról beszélni, mivel ez a feltételezett jog kezdettől fogva a tagállam jogellenes magatartásán alapult. Az ítélkezési gyakorlatból azonban egyértelműen az következik, hogy – figyelembe véve a Bizottság által az állami támogatásokra az EK-Szerződés 88. cikke alapján gyakorolt ellenőrzés kötelező jellegét – a támogatásban részesülő vállalkozások elvben csak akkor várhatják el jogosan, hogy a támogatás szabályszerű legyen, ha annak odaítélésére az említett cikkben előírt eljárással összhangban került sor. A kellő gondossággal eljáró piaci szereplőnek ugyanis rendszerint módjában áll meggyőződni az eljárás betartásáról (18).

(90)

Jelen esetben azt is fontos kiemelni, hogy a kártérítés nyújtása végeredményben a Bizottság jóváhagyása nélküli támogatásnyújtás tilalmának megkerülését jelenti. Ezt egyébként alátámasztja az is, hogy amikor Flevoland tartomány a támogatás odaítélésének jogcímeként a hatósági tévedés miatti kártérítést nevezte meg, teljes tudatában volt annak, hogy kifizetés előtt a támogatást a Bizottságnak jóvá kellett volna hagynia.

(91)

Következésképpen a Bizottság úgy véli, hogy a beruházás egésze nem tekinthető összeegyeztethetőnek azon tényen alapulva, hogy a szóban forgó támogatás kártérítést képezett a kedvezményezett által elszenvedett károkért.

VI.3.3.   A Farm Dairy által az eljárás megnyitása keretében előadott egyéb érvek

(92)

A Farm Dairy vitatja a Bizottság visszatérítést magával vonó negatív döntése esetén alkalmazandó kamatlábat (lásd a fenti (47) preambulumbekezdést). Mivel jelen határozat megállapítja a támogatás összeegyeztethetőségét, jogellenes támogatás visszatérítésére nem kerül sor, és a Farm Dairy észrevételei ezért tárgytalanná válnak.

VII.   Következtetés

(93)

A Farm Dairy számára Hollandia által nyújtott állami támogatás a 2 literes új kiszerelésre vonatkozó beruházásrész tekintetében összeegyeztethető a belső piaccal. A támogatás kiindulási összege ezért átszámításra került e résznek a teljes beruházásra vonatkoztatott arányában, és e számításból kitűnik, hogy a nyújtott támogatás összeegyeztethető a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását érintő beruházásokkal kapcsolatos állami támogatásokra vonatkozó iránymutatás követelményeivel.

(94)

A Bizottság mindazonáltal sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Hollandia az említett támogatást az EUMSz. 108. cikk (3) bekezdése megsértésével nyújtotta,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Hollandia által a Farm Dairy vállalatnak nyújtott 715 909 EUR összegű támogatás összeegyeztethető a belső piaccal.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Holland Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 9-én.

a Bizottság részéről

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  2009. december 1-jei hatállyal az EK-Szerződés 87. és 88. cikke az EUMSz 107., illetve 108. cikkévé vált. A két rendelkezéssorozat lényegében azonos. E határozat alkalmazásában az EUMSz 107. és 108. cikkére vonatkozó hivatkozásokat adott esetben az EK-Szerződés 87., illetve 88. cikkére utaló hivatkozásként kell érteni.

(2)  HL L 10., 2001.1.13., 20. o.

(3)  HL C 87., 2009.4.16., 5. o.

(4)  HL C 29., 1996.2.2., 4. o.

(5)  HL L 79., 1994.3.23., 29. o.

(6)  Szakmai titoktartási kötelezettség alá tartozó információ.

(7)  HL L 91., 1990.4.6., 1. o.

(8)  A TNO független tanulmánykészítő iroda, amelynek célkitűzése a tudományos kutatások alkalmazhatóvá tétele a vállalatok és közhivatalok innovációs potenciáljának a növelése érdekében (www.tno.nl).

(9)  HL L 148., 1968.6.28., 13. o.

(10)  Az Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően valamely vállalat versenyhelyzetének állami támogatást követő javulása általánosságban bizonyítékot jelent a hasonló támogatásban nem részesült egyéb vállalatokkal szembeni verseny torzulására (C – 730/79 eset, 1980-as határozattár, 2671. o., 11. és 12. pont). Ami a közösségen belüli kereskedelem meglétét illeti a tej piacán, lásd fent az alábbi bekezdéseket: (44), (45) és (55) amelyeket a Bizottság megalapozottnak talál.

(11)  HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

(12)  Valójában az 1999. július 15-i, a Flevoland tartománynak címzett levelében az LNV Minisztérium jelzi, hogy a projektet nem hagyta jóvá a Bizottság, és ezzel a hivatkozással minden LNV általi finanszírozást visszautasít.

(13)  HL L 91., 1990.4.6., 7. o.

(14)  Elsőfokú Bíróság, 2009. szeptember 9., T-369/06. sz. ügy, Holland Malt kontra Bizottság, 195. pont (még nincs közzétéve).

(15)  T-369/06. sz. ügy, Holland Malt kontra Bizottság, 195–198. bekezdés.

(16)  HL L 218., 1991.8.6., 1. o.

(17)  EB, Asteris AE kontra Görög Köztársaság és EGK, 106/87-120/87. sz. egyesített ügyek, EBHT 1988, 5515. o.

(18)  EB, 1997. január 14., Spanyolország kontra Bizottság, C-169/95. sz. ügy, EBHT I-135. o.


12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/56


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. május 6.)

a 92/65/EGK tanácsi irányelv E. melléklete 1. és 2. részének a telepekről származó állatokra, illetve méhekre és poszméhekre vonatkozó egészségügyi bizonyítványminta tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2010) 2624. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/270/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 92/65/EGK irányelv 10. cikke megállapítja a kutyák, macskák és görények kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi követelményeket.

(2)

Az említtet irányelv E. mellékletének 1. része tartalmazza a telepekről származó állatok, többek között a kutyák, macskák és görények kereskedelmére vonatkozó egészségügyi bizonyítványmintát.

(3)

A 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) megállapítja a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket és az ilyen szállítások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. E rendelet I. mellékletében felsorolt fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatok tagállamok közötti vagy harmadik országokból történő szállítására vonatkozik. A macskákat, kutyákat és görényeket az említett melléklet A. és B. részének felsorolása tartalmazza.

(4)

A 998/2003/EK rendeletben meghatározott követelmények a rendeltetési hely szerinti tagállam és a származási hely szerinti tagállam vagy harmadik ország szerint különböznek egymástól.

(5)

Azon harmadik országok, melyek a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállítására a 998/2003/EK rendeletben előírtakkal legalább egyenértékű szabályokat alkalmaznak, a szóban forgó rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában vannak felsorolva.

(6)

Annak elkerülése érdekében, hogy a kereskedelmi célú szállításokat csalárd módon a kedvtelésből tartott állatok 998/2003/EK rendelet szerinti nem kereskedelmi célú szállításaként álcázzák, az említett rendelet 12. cikke első bekezdésének b) pontja előírja, hogy a 92/65/EGK irányelvben meghatározott követelményeket és ellenőrzéseket kell alkalmazni ötnél több kedvtelésből tartott állat szállítása esetén, amennyiben az állatokat az említett rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában felsoroltakon kívüli harmadik országból hozzák be az Unióba.

(7)

Továbbá a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem kereskedelmi célú szállítás tárgyát képezhető, bizonyos fajokhoz tartozó, kedvtelésből tartott állatok maximális száma tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. május 6-i 388/2010/EU bizottsági rendelet (3) előírja, hogy a 998/2003/EK rendelet 12. cikke első bekezdésének b) pontjában szereplő követelmények és ellenőrzések vonatkoznak a kutyák, macskák vagy görények szállítására, amennyiben egy tagállamból vagy az említett rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában felsorolt harmadik országból egy tagállamba szállított állatok összlétszáma meghaladja az ötöt.

(8)

A 998/2003/EK rendelet kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú szállítását Írország, Málta, Svédország vagy az Egyesült Királyság területére egy átmeneti időszakra további követelmények teljesüléséhez köti.

(9)

A 92/65/EK irányelv e további követelményekre kizárólag kutyák, macskák és görények Írországba, Svédországba és Egyesült Királyságba irányuló kereskedelménél utal.

(10)

Az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó bizonyítványmintáknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a 2003/623/EK bizottsági határozattal (4) összhangban kifejlesztett, integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszerrel (TRACES).

(11)

Annak biztosítására, hogy a több mint öt kedvtelésből tartott kutya, macska vagy görény tagállamokba (Málta kivételével) irányuló, nem kereskedelmi célú szállítására vonatkozó követelményeket és ellenőrzéseket egységesen alkalmazzák, illetve végezzék, ki kell igazítani a 92/65/EGK irányelv E. mellékletének 1. részében szereplő egészségügyi bizonyítványmintát.

(12)

Az élő méhek (Apis mellifera) és poszméhek (Bombus spp.) Unión belüli kereskedelmére vonatkozó egészségügyi bizonyítványmintát a 92/65/EGK irányelv E. mellékletének 2. része tartalmazza.

(13)

Ez a bizonyítvány megállapítja a méhek és a poszméhek amerikai költésrothadására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket. A követelmények szerint kizárólag olyan területekről engedélyezett méhek és poszméhek szállítása, amelyek mentesek e betegségtől. Betegség kitörése esetén a gócpont 3 km-es körzetében 30 napig szüneteltetni kell a szállítást.

(14)

Az esetek többségében ugyan a poszméheket környezettől elkülönített rendszerekben tenyésztik, melyeket az illetékes hatóság rendszeresen vizsgál, és ellenőrzi azokban a betegség jelenlétét. Azon létesítményeket, melyeket az adott tagállam szerinti illetékes hatóság elismert és felügyel, a nyitott kolóniákkal szemben nagy valószínűséggel nem veszélyezteti az amerikai költésrothadás az E. melléklet 2. részében meghatározottak szerinti 3 km-es övezetben.

(15)

Ezért a környezettől elkülönített rendszerekben tenyésztett poszméhekre vonatkozó, egyedi állat-egészségügyi követelmények bevezetése érdekében módosítani kell a méhek és poszméhek Unión belüli kereskedelmére vonatkozó bizonyítványmintát.

(16)

Következésképpen a 92/65/EGK irányelv E. mellékletének 1. és 2. részét ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/65/EGK irányelv E. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 6-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(3)  HL L 114., 2010.5.7., 3. o.

(4)  HL L 216., 2003.8.28., 58. o.


MELLÉKLET

A 92/65/EGK irányelv E. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. rész helyébe a következő szöveg lép:

„1. rész –   Egészségügyi bizonyítvány a telepekről származó állatok kereskedelméhez (patások, madarak, nyúlalakúak, kutyák, macskák és görények)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Az 2. rész helyébe a következő szöveg lép:

„2. rész –   Egészségügyi bizonyítvány méhek és poszméhek kereskedelméhez

92/65 EII

Image

Image


12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/63


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. május 11.)

Írországnak az Aujeszky-féle betegségre jóváhagyott nemzeti ellenőrzési terveket végrehajtó régiók jegyzékébe történő felvétele tekintetében a 2008/185/EK határozat II. mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2010) 2983. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/271/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 64/432/EGK irányelv a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmére alkalmazandó szabályokat állapít meg. Az irányelv 9. cikke írja elő azokat a kritériumokat, amelyek alapján jóvá lehet hagyni az egyes fertőző betegségek, köztük az Aujeszky-féle betegségek esetében kötelező országos ellenőrző vizsgálatokat.

(2)

Az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról szóló, 2008. február 21-i 2008/185/EK bizottsági határozat (2) a sertések tagállamok közötti mozgására vonatkozó további biztosítékokat határoz meg. Ezek a garanciák a tagállamok állat-egészségügyi státusuk szerinti osztályozásához kapcsolódnak.

(3)

A 2008/185/EK határozat II. melléklete azokat a tagállamokat és azok régióit foglalja jegyzékbe, ahol az Aujeszky-féle betegségre jóváhagyott nemzeti ellenőrzési terveket hajtanak végre.

(4)

Írország dokumentációs anyagot nyújtott be a Bizottságnak a tagállam Aujeszky-féle betegséggel kapcsolatos állat-egészségügyi státusáról. Írországban több éve hajtanak végre az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, országos ellenőrző programot.

(5)

A Bizottság megvizsgálta az Írország által benyújtott dokumentumokat, és megállapította, hogy a tagállamban működő országos ellenőrző program megfelel a 64/432/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésében megállapított kritériumoknak. Ennek megfelelően Írországot fel kell venni a 2008/185/EK határozat II. mellékletében szereplő jegyzékbe.

(6)

Az egyértelműség érdekében a 2008/185/EK határozat II. mellékletében szereplő, Spanyolországra vonatkozó bejegyzést kis mértékben módosítani kell.

(7)

A 2008/185/EK határozat II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/185/EK határozat II. melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. május 11-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

(2)  HL L 59., 2008.3.4., 19. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Tagállamok vagy régiók, ahol az Aujeszky-féle betegség felszámolására jóváhagyott nemzeti ellenőrzési terveket hajtanak végre

ISO-kód

Tagállam

Régiók

BE

Belgium

Minden régió

ES

Spanyolország

Galícia, Baszkföld, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja autonóm közösségek területe

León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid és Ávila tartományok területe Castilla y León autonóm közösségen belül

Las Palmas tartomány területe a Kanári-szigetek autonóm közösségén belül.

HU

Magyarország

Minden régió

IE

Írország

Minden régió

IT

Olaszország

Bolzano megye

UK

Egyesült Királyság

Észak-Írország minden régiója”


IRÁNYMUTATÁSOK

12.5.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 118/65


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2010. április 21.)

a TARGET2-Securities-ről

(EKB/2010/2)

(2010/272/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) és különösen annak 3.1., 12.1., 17., 18. és 22. cikkére,

mivel:

(1)

az Európai Központi Bank („EKB”) Kormányzótanácsa 2006. július 6-i ülésén úgy határozott, hogy a központi értéktárakkal („CSD-k”) és egyéb piaci szereplőkkel együttműködve megvizsgálja az értékpapír-tranzakciók központi banki pénzben történő kiegyenlítésére szolgáló új, TARGET2-Securities-nek („T2S”) nevezendő eurorendszer-beli szolgáltatás létrehozásának lehetőségét. A T2S célja – az eurorendszer KBER Alapokmány 17., 18. és 22. cikke szerinti feladatai részeként – a kereskedés utáni infrastruktúra integrációjának elősegítése azáltal, hogy felkínálja a páneurópai pénz- és értékpapír-tranzakciók alapvető, semleges és határok nélküli, központi banki pénzben történő kiegyenlítését annak érdekében, hogy a CSD-k ügyfeleik számára harmonizált és szabványosított, „szállítás fizetés ellenében” (delivery-versus-payment) elven működő kiegyenlítési szolgáltatásokat nyújthassanak központi banki pénzben, egy határokon átnyúlóan működni képes, integrált műszaki környezetben. Mivel a központi banki pénz rendelkezésre bocsátása az eurorendszer egyik alapvető feladata, a T2S közfeladatot lát el. Az euroövezeti NKB-k fogják nyújtani a biztosítékkezelési szolgáltatásokat és a T2S-ben központi banki pénzben történő kiegyenlítési szolgáltatásokat.

(2)

A KBER Alapokmányának 22. cikke az eurorendszer feladatává teszi az „Unión belüli … elszámolási és fizetési rendszerek hatékony és megbízható” működésének biztosítását. Ezen túlmenően a központi banki pénzben történő kiegyenlítéssel elkerülhetőek a likviditási kockázatok, és emiatt ez alapvető fontosságú az értékpapírok megbízható kereskedés utáni infrastruktúrája, valamint általánosságban a pénzügyi piac tekintetében.

(3)

A Kormányzótanács 2008. július 17-én úgy döntött, hogy elindítja a T2S-projektet és biztosítja az annak befejezéséig szükséges forrásokat. A Deutsche Bundesbank, a Banco de España, a Banque de France és a Banca d’Italia (a továbbiakban: a 4KB) által tett ajánlatok alapján a Kormányzótanács arról is határozott, hogy a T2S-t a 4KB fejleszti és üzemelteti.

(4)

A Kormányzótanács a TARGET2-Securities Programtanács (Target2-Securities Programme Board) létrehozásáról szóló, 2009. március 19-i EKB/2009/6 határozat (1) elfogadásával létrehozta az eurorendszer olyan egyszerűsített irányító testületét, amely a Kormányzótanács számára a kulcsfontosságú stratégiai kérdések tekintetében ajánlásokat dolgoz ki, és ellátja a tisztán technikai jellegű feladatokat. A T2S Programtanács EKB/2009/6 határozat mellékletében található megbízása a T2S irányításának egyik sarokköve. Az eurorendszer-beli központi bankok egyidejűleg megbízták a T2S Programtanácsot bizonyos végrehajtási feladatokkal, hogy az teljes mértékben működőképes legyen és a teljes eurorendszer képviseletében eljárhasson.

(5)

Ez az iránymutatás megállapítja különösen a T2S program követelménymeghatározási és fejlesztési fázisban irányadó alapjait. A Kormányzótanács korábban említett határozatai ebben az iránymutatásban teljesednek ki, mely részletesen meghatározza különösen a T2S Programtanács és a 4KB szerepét és feladatait, illetve azok kölcsönös kapcsolatát. A T2S program továbbfejlesztése során az iránymutatás ki fog egészülni a Kormányzótanács hatáskörébe tartozó további jogszabályokkal és szerződéses megállapodásokkal.

(6)

A Kormányzótanács korábban említett határozataival összhangban a T2S program irányítása három szintre épül. Az irányítás első szintjén a Kormányzótanácsra hárul a T2S-szel kapcsolatos döntéshozatal, ez a szerv viseli a T2S programért való átfogó felelősséget, illetve a KBER Alapokmányának 8. cikke alapján a teljes eurorendszer döntéshozó szerve. Az irányítás második szintjén létrehozták a T2S Programtanácsot abból a célból, hogy segítse az EKB döntéshozó szerveit a T2S program sikeres és időszerű végrehajtásának biztosításában. Végül az irányítás harmadik szintjét a 4KB alkotja.

(7)

Mivel a T2S-szolgáltatásokat a CSD-k számára kínálják, fontos felvázolni a velük a T2S fejlesztése, migrációja és későbbi üzemeltetése során fennálló kapcsolatot. Erre a célra egy CSD kapcsolattartó csoportot fognak létrehozni. A nemzeti felhasználói csoport a belföldi piacon folyó értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások nyújtói és felhasználói közötti kommunikáció és kapcsolattartás fórumaként működik. A T2S tanácsadó csoport az eurorendszer és a külső T2S-érdekeltek közötti kommunikáció és kapcsolattartás fóruma.

(8)

A T2S nem kereskedelmi vállalkozás és nem célja a CSD-k-kel vagy bármely más piaci szereplővel való versengés. Ezért – noha a T2S pénzügyi rendszere a teljes költségmegtérülésre törekszik – a T2S-szolgáltatásokat nem nyereségérdekeltségi alapon nyújtják. Belső határozat fog születni az eurorendszer T2S-t szolgáló teljes beruházásáról, míg a T2S-szolgáltatások díjszabásáról szóló döntés a teljes költségmegtérülésre fog törekedni. Emellett az eurorendszernek szigorúan alkalmaznia kell a megkülönböztetésmentesség elvét a CSD-k vonatkozásában, és törekednie kell a kiegyenlítési platformjukat a T2S-nek kiszervező CSD-k közötti egyenlő versenyfeltételek biztosítására.

(9)

A T2S egy olyan technikai eszköz, mely nem csak euróban történő kiegyenlítésre fog rendelkezésre állni; a T2S az ebben az iránymutatásban foglaltak szerint nyitva fog állni olyan euroövezeten kívüli központi bankok és egyéb központi bankok számára is, amelyek abban részt kívánnak venni fizetőeszközüknek a T2S-ben központi banki pénzben történő kiegyenlítés céljára való rendelkezésre bocsátásával,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

I.   SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgykör és hatály

(1)   A T2S alapja a központi banki valós idejű bruttó elszámolási rendszerekkel integrált, egységes technikai platform. A T2S az eurorendszer által a CSD-k számára nyújtott szolgáltatás, amely lehetővé teszi az értékpapír-tranzakciók alapszintű, semleges és határokon átnyúló kiegyenlítését központi banki pénzben, a „szállítás fizetés ellenében” elv alapján.

(2)   Ez az iránymutatás állapítja meg a T2S program irányítási szabályait. Megállapítja egyben a T2S program fő jellemzőit, meghatározva a T2S Programtanács és a 4KB szerepét és feladatait, valamint a közöttük a követelménymeghatározási és fejlesztési fázisban fennálló kapcsolatokat. Meghatározza egyben a Kormányzótanács által a T2S vonatkozásában meghozandó főbb döntéseket is. Ez az iránymutatás továbbá előírja a T2S vonatkozásában a következők mindegyike tekintetében alkalmazandó alapelveket: a) a pénzügyi rendszer, a jogok és a garanciák; b) a CSD-k csatlakozásának és a CSD-kkel fennálló szerződéses kapcsolatok meghatározásának mikéntje; c) az eurótól különböző fizetőeszközök T2S-ben való használat szempontjából elfogadhatóvá válásának mikéntje; és d) a T2S program fejlesztése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ennek az iránymutatásnak az alkalmazásában:

—   „központi értéktár” („CSD”): olyan jogalany, amely a) lehetővé teszi értékpapír-tranzakciók könyvelési tétel formájában történő feldolgozását és kiegyenlítését; b) letéti őrzési szolgáltatásokat nyújt, pl. társasági események és törlesztések adminisztrációjával kapcsolatban; és c) aktív szerepet tölt be az értékpapír-kibocsátások integritásának biztosításában,

—   „szállítás fizetés ellenében (delivery versus payment)”: az értékpapírok átruházását és a pénzösszegek átutalását olyan módon összekapcsoló mechanizmus, amely biztosítja azt, hogy az értékpapírok szállítása csak a pénzösszeg kifizetésének feltételével történjen meg,

—   „euroövezeti NKB”: olyan tagállam nemzeti központi bankja („NKB”), amelynek pénzneme az euro,

—   „eurorendszer-beli központi bank”: esettől függően valamely euroövezeti NKB vagy az EKB,

—   „keretmegállapodás”: az a szerződéses keretrendszer, amelyet a CSD-k és az eurorendszer között kell megkötni a fejlesztési és üzemeltetési fázis tekintetében,

—   „általános funkcionális előírások (general functional specifications)” („GFS”): a T2S felhasználói követelmények kielégítésére kidolgozott működési megoldás általános leírása. Olyan elemek fognak ebben szerepelni, mint a funkcionális felépítés (domainek, modulok és kölcsönhatások), a koncepcionális modellek, az adatmodell vagy az adatforgalmi folyamat,

—   „2. szint–3. szint közötti megállapodás”: az a szolgáltatási és üzemeltetési megállapodás, amelyet a T2S Programtanács és a 4KB tárgyal meg, a Kormányzótanács hagy jóvá, és azt követően az eurorendszer-beli központi bankok és a 4KB ír alá. A megállapodás tartalmazza a további részleteket a 4KB, a T2S Programtanács és az eurorendszer-beli központi bankok feladatai és felelőssége vonatkozásában,

—   „tagállam”: olyan ország, amely tagja az Uniónak,

—   „euroövezeten kívüli NKB”: olyan tagállam NKB-ja, amelynek fizetőeszköze nem az euro,

—   „üzemeltetési fázis”: az azt követően kezdődő időszak, hogy az első CSD végrehajtotta a T2S-re való migrációt,

—   „egyéb központi bank”: olyan ország központi bankja, amely az Unión kívül található,

—   „fizetési ütemterv”: a 4KB részére a költségtérítés részleteinek fizetési sorrendjét meghatározó ütemterv,

—   „szolgáltatási szintű megállapodás”: egyaránt ilyen a 4KB által a T2S tekintetében az eurorendszer számára nyújtandó szolgáltatások szintjét meghatározó megállapodás, illetve az eurorendszer által a CSD-k számára a T2S tekintetében nyújtandó szolgáltatások szintjét meghatározó megállapodás,

—   „követelménymeghatározási és fejlesztési fázis”: az URD Kormányzótanács általi jóváhagyásával kezdődő és az üzemeltetési fázis kezdetével végződő időszak,

—   „T2S üzleti alkalmazás”: a 4KB által az eurorendszer képviseletében abból a célból kifejlesztett és üzemeltetett szoftver, hogy lehetővé váljon az eurorendszer számára a T2S-szolgáltatások T2S-platformon keresztül történő nyújtása,

—   „T2S módosítási és kiadáskezelési eljárás”: azon szabályok és eljárások csoportja, amelyeket a T2S-szolgáltatások módosításának kezdeményezésekor kell alkalmazni,

—   „T2S pénzügyi keret”: a T2S megtérítendő teljes költségének felső határértéke. A pénzügyi keret meghatározza a) a részt vevő NKB-k által a T2S-ért fizetendő legnagyobb összeget; és b) azt az összeget, amelyet teljesítéskor a 4KB a részt vevő NKB-któl az előre meghatározott fizetési ütemterv alapján kap,

—   „T2S-platform”: ezen iránymutatás alkalmazásában és tekintet nélkül a T2S-platform kifejezés egyéb T2S-vonatkozású dokumentációban történő használatára a T2S üzleti alkalmazás működtetéséhez és üzemeltetéséhez szükséges hardver és valamennyi rendszerszoftver-komponens (azaz valamennyi felhasznált szoftver, a T2S üzleti alkalmazás kivételével),

—   „T2S program”: a T2S-nek az eurorendszerrel keretmegállapodásra lépett valamennyi CSD teljes körű migrációjáig való fejlesztéséhez szükséges tevékenységek és elvárt eredmények összessége,

—   „T2S Programtanács”: az eurorendszer EKB/2009/6 határozat szerint létrehozott irányító testülete, amelynek feladata ajánlások kidolgozása a Kormányzótanács számára a kulcsfontosságú stratégiai kérdések tekintetében, illetve a T2S-szel kapcsolatos tisztán technikai jellegű feladatok ellátása,

—   „T2S-projektszámla”: a részletfizetések, költségtérítések és díjak összegyűjtésére és elosztására használt T2S-számla. A projektszámlán belül lehetnek alszámlák is a különböző típusú cash-flow-k elkülönítésére. A számla nem költségvetési jellegű,

—   „T2S-szolgáltatások”: az eurorendszer által a CSD-k számára a keretmegállapodás alapján nyújtandó szolgáltatások,

—   „T2S-felhasználók”: a T2S céljaira azon CSD-kel szerződéses kapcsolatra lépett jogalanyok, amelyek aláírták az eurorendszerrel a keretmegállapodást. Ide tartoznak a fizető bankok is, amelyek szerződéses kapcsolatban állnak a központi bankokkal és likviditást nyújtanak a T2S dedikált készpénzszámlán egy valós idejű bruttó elszámolási rendszerbeli számlán keresztül a T2S-ben kiegyenlítő valamely pénzügyi intézménynek,

—   „Felhasználóknak szóló részletes funkcionális előírások (User detailed functional specifications)” („UDFS”): a T2S külső adatforgalmát (alkalmazástól alkalmazásig) irányító funkciók részletes leírása. Ebben fognak szerepelni a felhasználóknak szóló, ahhoz szükséges információk, hogy belső információs rendszerüket a T2S-hez való csatlakoztatás érdekében miként módosítsák vagy fejlesszék,

—   „Felhasználói kézikönyv”: az azt meghatározó dokumentum, hogy a T2S-felhasználók miként használhatnak ki számos olyan T2S-szoftverfunkciót, amely rendelkezésre áll a felhasználó számára alkalmazási (képernyővezérlésű) üzemmódban,

—   „Felhasználói követelmények dokumentuma (User requirements document)” („URD”): a T2S-re vonatkozó felhasználói követelményeket meghatározó dokumentum az EKB által 2008. július 3-án közzétett, illetve azt követően a T2S módosítási és kiadáskezelési eljárás útján módosított formában.

II.   SZAKASZ

A T2S PROGRAM IRÁNYÍTÁSA

3. cikk

Irányítási szintek

A T2S program irányítása az iránymutatás e szakaszában bemutatott három szinten nyugszik. Az 1. szintet a Kormányzótanács, a 2. szintet a T2S Programtanács, a 3. szintet pedig a 4KB alkotja.

4. cikk

A Kormányzótanács

(1)   A Kormányzótanács felel a T2S program irányításáért, átfogó vezetéséért és ellenőrzéséért. Feladata egyben a T2S programmal kapcsolatos végső döntéshozatal, valamint határoz a kifejezetten nem a 2. és 3. szinthez hozzárendelt feladatok kiosztásáról.

(2)   A Kormányzótanács különösen a következő jogkörökkel rendelkezik:

a)

felelősség a T2S program irányításáért valamennyi következő tevékenységen keresztül:

i.

döntéshozatal a T2S irányításával kapcsolatos bármely kérdésben; felelősségvállalás a teljes T2S programért, és ennélfogva a végső döntéshozatal bármely felmerülő vitás kérdésben;

ii.

esetenkénti döntéshozatal a T2S Programtanácsra vagy a 4KB-re ruházott feladatokról;

iii.

a T2S Programtanács és/vagy a 4KB megbízása a T2S programmal kapcsolatos utólagos vagy további egyedi feladatok elvégzésével, meghatározva, hogy mely ezzel kapcsolatos döntéseket tart meg saját hatáskörében;

iv.

a T2S Programtanács szervezetével kapcsolatos bármely döntés meghozatala;

b)

a T2S tanácsadó csoport tagjaitól a T2S tanácsadó csoport szabályaival összhangban érkező megkeresések intézése;

c)

döntés a T2S alapvető pénzügyi rendszeréről, nevezetesen a következőkről:

i.

a T2S-szolgáltatásokra vonatkozó díjpolitika;

ii.

a T2S-re vonatkozó költségszámítási módszer;

iii.

a 12. cikk szerinti pénzügyi megállapodások;

d)

döntés a CSD csatlakozási feltételekről;

e)

a T2S programterv validálása és elfogadása; a T2S program előrehaladásának figyelemmel kísérése és döntés a T2S végrehajtásában bekövetkező késedelmek csökkentését célzó intézkedésekről;

f)

döntés a T2S alapvető működési vonatkozásairól, nevezetesen a következőkről:

i.

a T2S működési keretrendszer, beleértve a váratlan események és a válsághelyzet kezelésére szolgáló stratégiát;

ii.

a T2S információbiztonsági keretrendszer;

iii.

a T2S módosítási és kiadáskezelési eljárás;

iv.

a T2S tesztelési stratégiája;

v.

a T2S migrációs stratégiája;

vi.

a T2S kockázatkezelési keretrendszer;

g)

az alapvető szerződéses keretrendszer, nevezetesen a következők jóváhagyása:

i.

a 2. szint és a 3. szint közötti megállapodások;

ii.

a T2S Programtanács és a CSD-k, valamint az eurorendszer-beli központi bankok, illetve a 4KB között megtárgyalt szolgáltatási szintű megállapodások;

iii.

a CSD-kel kötött szerződések, amelyeket egyrészről az eurorendszer-beli központi bankokkal közösen a T2S Programtanács, másrészről a CSD-k tárgyaltak meg;

iv.

az euroövezeten kívüli NKB-kkal, egyéb központi bankokkal vagy egyéb, hatáskörrel rendelkező monetáris hatóságokkal kötött szerződések, beleértve a vonatkozó szolgáltatási szintű megállapodásokat;

h)

felelősség a felvigyázói szabályok és alapelvek végrehajtását biztosító, megfelelő intézkedések meghozataláért;

i)

döntés a CSD-k T2S-re való migrációjának kezdő időpontjáról.

5. cikk

A T2S Programtanács

(1)   A T2S Programtanács összetételét és megbízását az EKB/2009/6 határozat határozza meg. A T2S Programtanács felelős a Kormányzótanács által meghatározott általános keretrendszeren belül a 2. szintre ruházott feladatokért.

(2)   A T2S Programtanács megbízása a következőket is magában foglalja:

a)

a GFS, az UDFS és a felhasználói kézikönyvek megvitatása és elfogadása;

b)

a T2S működési keretrendszer végrehajtása, beleértve a váratlan események és a válsághelyzet kezelésére szolgáló stratégiát, a Kormányzótanács által meghatározott paramétereken belül;

c)

a 18. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, valamely fizetőeszköz T2S-ben való részvételéről szóló megállapodások megtárgyalása;

d)

információszolgáltatás a megfelelő illetékes szabályozó és felvigyázó hatóságok számára;

e)

a 2. szint–3. szint közötti megállapodás 4KB-val való letárgyalása a Kormányzótanács általi jóváhagyás céljából.

6. cikk

A 4KB

(1)   A 4KB fejleszti és üzemelteti a T2S-t, valamint információt szolgáltat a T2S Programtanács számára saját belső szerveződéséről és munkamegosztásáról.

A 4KB különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

az URD és a T2S Programtanács útmutatása alapján a GFS, az UDFS és a felhasználói kézikönyvek előkészítése a T2S programtervnek megfelelően;

b)

az eurorendszer nevében a T2S fejlesztése és kiépítése, illetve a T2S technikai komponenseinek rendelkezésre bocsátása a T2S programtervnek, az URD-nek, a GFS-nek és az UDFS-nek, valamint egyéb leírásoknak és szolgáltatási szinteknek megfelelően;

c)

a T2S-nek a T2S Programtanács rendelkezésére bocsátása az elfogadott határidőnek, leírásoknak és szolgáltatási szinteknek megfelelően;

d)

a következők benyújtása a T2S Programtanácshoz, a 12. cikk szerinti T2S pénzügyi megállapodások céljából:

i.

a Központi Bankok Európai Rendszere („KBER”) vagy az eurorendszer megfelelő bizottsága és/vagy külső könyvvizsgálók által értékelhető és/vagy auditálható formájú becslés azon költségekről, amelyek a T2S fejlesztése és üzemeltetése során náluk fel fognak merülni;

ii.

pénzügyi ajánlat, beleértve annak típusát, a fizetési ütemtervet és az érintett időszakot;

e)

a T2S kiépítéséhez és működtetéséhez, illetve az ahhoz szükséges valamennyi engedély beszerzése, hogy az eurorendszer számára lehetővé váljon a T2S-szolgáltatások CSD-k számára történő nyújtása;

f)

a T2S módosításainak végrehajtása a T2S módosítási és kiadáskezelési eljárással összhangban;

g)

a Kormányzótanács vagy a T2S Programtanács kérdéseinek saját hatáskörben történő megválaszolása;

h)

képzés, műszaki és üzemeltetési támogatás biztosítása a tesztek és a migráció tekintetében a T2S Programtanács koordinációja mellett;

i)

a 2. szint–3. szint közötti megállapodás tárgyalása a T2S Programtanáccsal.

(2)   A 4KB a feladatainak végrehajtásáért az eurorendszer felé egyetemlegesen felelősséggel tartozik. Ez a felelősség a csalásra, a szándékos kötelezettségszegésre és a súlyos gondatlanságra terjed ki. A felelősségi rendszer részleteit a 2. szint–3. szint közötti megállapodás határozza meg.

(3)   Amennyiben a 4KB a fenti feladatokat külső szolgáltatóknak kiszervezi vagy alvállalkozásba adja, ez nem érinti a 4KB-nek az eurorendszer és egyéb érdekeltek irányába fennálló felelősségét, valamint a kiszervezésnek/alvállalkozásba adásnak a T2S Programtanács számára átláthatónak kell lennie.

7. cikk

Kapcsolat a külső érdekeltekkel

(1)   A T2S tanácsadó csoport az eurorendszer és a külső T2S-érdekeltek közötti kommunikáció és kapcsolattartás fóruma. A T2S tanácsadó csoport a T2S Programtanácsnak számol be, és kivételes esetekben a Kormányzótanács figyelmébe ajánlhat egyes kérdéseket.

A T2S tanácsadó csoport elnöki tisztét a T2S Programtanács elnöke tölti be. A T2S tanácsadó csoport összetételét és megbízását ezen iránymutatás melléklete állapítja meg.

A tanácsadó csoport feladatát a Kormányzótanács által jóváhagyott eljárási szabályzat szerint látja el.

(2)   A T2S kapcsolattartó csoport a CSD-kel zajló kommunikáció és kapcsolattartás fóruma. A csoport elősegíti az egyrészről az eurorendszer, másrészről pedig a T2S-ben részt venni szándékozó CSD-k közötti keretmegállapodás előkészítését és tárgyalását. A CSD kapcsolattartó csoport elnöki tisztét a T2S Programtanács elnöke tölti be. A CSD kapcsolattartó csoport összetételét és megbízását a melléklet állapítja meg.

(3)   A nemzeti felhasználói csoport a nemzeti piacukon belüli értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások nyújtói és felhasználói közötti kommunikáció és kapcsolattartás fóruma, annak érdekében, hogy támogassák a T2S fejlesztését és végrehajtását, valamint felmérjék a T2S nemzeti piacokra gyakorolt hatását. A nemzeti felhasználói csoport elnöki tisztét az adott NKB tölti be. A nemzeti felhasználói csoport összetételét és megbízását a melléklet állapítja meg.

8. cikk

Felelősségteljes irányítás

(1)   Az eurorendszer T2S-szolgáltatásnyújtási és szabályozói feladatai közötti összeférhetetlenség megelőzése érdekében az eurorendszer-beli központi bankok biztosítják a következőket:

a)

a T2S Programtanács Kormányzótanács által jóváhagyott eljárási szabályzatával összhangban a T2S Programtanács tagjai szervezetileg különüljenek el az eurorendszer szabályozói és felvigyázói feladataitól. A T2S Programtanács tagjai nem lehetnek tagok a Fizetési és Kiegyenlítési Rendszerek Bizottságában („PSSC”), az Informatikai Bizottságban („ITC”) vagy az eurorendszer IT-irányítóbizottságában („EISC”);

b)

a T2S felvigyázása különüljön el a T2S üzemeltetési tevékenységeitől.

(2)   A T2S Programtanácsot az ebben az iránymutatásban meghatározottak szerint beszámolási, ellenőrzési és vizsgálati kötelezettségek terhelik. A T2S fejlesztésére, üzemeltetésére és költségeire vonatkozó vizsgálatokat a Kormányzótanács adott vizsgálat lefolytatásakor hatályos KBER könyvvizsgálati szabályzatban meghatározott alapelvek és eljárások alapján indítják meg és folytatják le.

9. cikk

Együttműködés és tájékoztatás

(1)   A 4KB és a T2S Programtanács a T2S program fejlesztése során együttműködik és információt cserél egymással, valamint technikai és egyéb támogatást nyújt egymásnak.

(2)   A 4KB, az egyéb eurorendszer-beli központi bankok és a T2S Programtanács haladéktalanul tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről, amely lényegesen befolyásolhatja a T2S fejlesztését vagy kiépítését, valamint törekednek a kapcsolódó kockázatok csökkentésére.

(3)   A T2S Programtanács negyedévenként beszámol a Kormányzótanácsnak a T2S program fejlesztéséről. A beszámolók tervezeteit – a Kormányzótanácshoz az Igazgatóságon keresztül történő benyújtás előtt – megküldik véleményezésre a PSSC-nek és az EISC-nek.

(4)   A T2S Programtanács megosztja üléseinek napirendjét, összefoglalóját és vonatkozó dokumentációját a PSSC tagjaival abból a célból, hogy szükség esetén e tagok is részt vehessenek az ülések munkájában.

(5)   A T2S Programtanács szükség esetén bármely illetékes KBER-bizottsággal konzultálhat, illetve azok is konzultálhatnak vele.

(6)   A 4KB rendszeresen beszámol a T2S Programtanácsnak a T2S programról.

(7)   A T2S Programtanács és a 4KB beszámolási kötelezettségeinek tartalmát és részletes eljárását a 2. szint–3. szint közötti megállapodás szabályozza.

III.   SZAKASZ

PÉNZÜGYI RENDSZER

10. cikk

Díjpolitika

(1)   A T2S díjpolitikáját a nonprofit üzleti modell, a teljes költségmegtérülés és a CSD-kkel szembeni diszkrimináció tilalmának alapelvei határozzák meg.

(2)   A T2S Programtanács ezen iránymutatás elfogadásától számított hat hónapon belül javaslatot nyújt be a Kormányzótanácsnak a T2S-szolgáltatások díjpolitikájáról, beleértve az általános eljárásokat, valamint egy jelentést arról, hogy a T2S milyen mértékben felel meg a nonprofit üzleti modellként való működés és a teljes költségmegtérülés célkitűzésének, az eurorendszerre esetlegesen származó valamennyi pénzügyi kockázat értékelésével együtt. A díjpolitikát a Kormányzótanácsnak való benyújtást megelőzően megvitatják a CSD-kkel és a felhasználókkal.

11. cikk

Költségszámítási és számviteli módszertan

(1)   A Kormányzótanács eltérő döntésének hiányában a T2S-re vonatkozik az eurorendszer közös költségmódszertana, valamint a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló, 2006. november 10-i EKB/2006/16 iránymutatás (2).

(2)   A T2S Programtanács igen korai szakaszban bevonja a vonatkozó KBER/eurorendszer-beli bizottságokat az alábbiak helyes végrehajtásának értékelésébe:

a)

az eurorendszer közös költségmódszertanának végrehajtása a T2S-költségbecslések és az éves T2S-költségek számítása vonatkozásában; és

b)

az EKB/2006/16 iránymutatásnak az EKB és a 4KB általi, a T2S-költség- és eszközelismerés vonatkozásában történő végrehajtása.

12. cikk

Pénzügyi szabályozás

(1)   A T2S Programtanács javaslatot nyújt be a Kormányzótanácsnak a pénzügyi keretről, amely magában foglalja a T2S-költségeket, azaz a 4KB-nek és az EKB-nek a T2S fejlesztésével, karbantartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségeit.

(2)   A javaslat egyben tartalmazza a következőket is:

a)

az ajánlat típusa;

b)

a fizetési ütemterv;

c)

az érintett időszak;

d)

a költségmegosztási mechanizmus;

e)

tőkeköltség.

(3)   A Kormányzótanács határoz a pénzügyi szabályozásról.

13. cikk

Fizetések

(1)   Az EKB egy T2S-projektszámlát vezet az eurorendszer nevében. A T2S-projektszámla nem költségvetési jellegű, de ezt használják a T2S-költségekkel kapcsolatos előlegkifizetések, részletek és költségtérítések, illetve a T2S használati díjak beszedésére és elosztására.

(2)   A T2S Programtanács az eurorendszer nevében kezeli a T2S-projektszámlát. A 4KB-tól elvárt eredmények validálásának és elfogadásának feltételével a T2S Programtanács hagyja jóvá a 4KB részére a Kormányzótanács által jóváhagyott, és a 2. szint–3. szint közötti megállapodásban meghatározott fizetési ütemtervvel összhangban járó egyes részletek kifizetését.

14. cikk

Az eurorendszer T2S-szel kapcsolatos jogai

(1)   A T2S üzleti alkalmazás teljes egészében az eurorendszer tulajdonát képezi.

(2)   Ebből a célból a 4KB átadja az eurorendszernek a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó felhasználási engedélyeket, amelyek annak lehetővé tételéhez szükségesek, hogy az eurorendszer a CSD-k számára a T2S-szolgáltatások teljes körét nyújthassa az alkalmazandó szabályok és az általános szolgáltatási szintek szerint, valamint azonos feltételek mellett. A 4KB kártalanítja az eurorendszert a harmadik személyek által az ilyen szellemi tulajdonjogok tekintetében támasztott jogsértési igények vonatkozásában.

(3)   Az eurorendszer T2S-szel kapcsolatos jogainak részletszabályait a 4KB és a T2S Programtanács a 2. szint–3. szint közötti megállapodásban határozza meg. A 18. cikkben meghatározott, valamely fizetőeszköz T2S-ben való részvételéről szóló megállapodást aláíró, euroövezeten kívüli NKB-k jogait az adott megállapodás határozza meg.

IV.   SZAKASZ

KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRAK

15. cikk

A CSD-k csatlakozási feltételei

(1)   A CSD-k igénybe vehetik a T2S-szolgáltatásokat, amenynyiben:

a)

a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben az elszámolások véglegességéről szóló, 1998. május 19-i 98/26/EK irányelv (3) 10. cikke szerint bejelentették azokat az Európai Bizottságnak vagy – az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli országból származó CSD-k esetében – azok az Unióban hatályos jogi és szabályozói keretrendszerrel egyenértékű rendszer keretében működnek;

b)

az illetékes hatóságoktól kedvező értékelést kapnak az értékpapír-elszámolási rendszereknek szóló CESR/ESCB ajánlásokra figyelemmel;

c)

kérésre a T2S-ben részt vevő más CSD-k rendelkezésére bocsátanak minden olyan biztonsági/ISIN-kódot, amelyek tekintetében kibocsátó CSD-k (vagy technikai kibocsátó CSD-k);

d)

vállalják, hogy a T2S-ben részt vevő más CSD-k számára megkülönböztetésmentes alapon kínálnak alapvető letéti őrzési szolgáltatásokat;

e)

vállalják a T2S-ben részt vevő más CSD-k irányában azt, hogy központi banki pénzben végzett elszámolásaikat a T2S-ben teljesítik, amennyiben az adott fizetőeszköz a T2S-ben elérhető.

(2)   A CSD-k csatlakozási feltételeire vonatkozó szabályokat az eurorendszer-beli központi bankok és a CSD-k közötti szerződéses megállapodásokban rögzítik.

(3)   Az EKB honlapján vezeti a T2S-ben történő kiegyenlítésre engedélyt kapott CSD-ket feltüntető listát.

16. cikk

Szerződéses kapcsolatok a CSD-kkel

(1)   Az eurorendszer-beli központi bankok és a CSD-k közötti szerződések – beleértve a szolgáltatási szintű megállapodásokat – teljes egészében harmonizáltak.

(2)   A T2S Programtanács az eurorendszer-beli központi bankokkal együttesen folytatja le a CSD-kkel a szerződésekre vonatkozó tárgyalásokat.

(3)   A CSD-kkel kötendő szerződéseket a Kormányzótanács hagyja jóvá, és azt követően a CSD székhelye szerinti ország eurorendszer-beli központi bankja, illetve az euroövezeten kívül található CSD-k esetében az EKB írja alá, mindkét esetben valamennyi eurorendszer-beli központi bank nevében eljárva. Írország vonatkozásában a szerződést azon tagállam eurorendszer-beli központi bankja írja alá, amely a 98/26/EK iránymutatás 10. cikkével összhangban bejelentette az értékpapír-elszámolási rendszert az Európai Bizottságnak.

17. cikk

A szabályozói követelményeknek való megfelelés

(1)   A T2S Programtanács célja a CSD-k támogatása abban, hogy folyamatosan megfeleljenek a vonatkozó jogi, szabályozói és felvigyázói követelményeknek.

(2)   A T2S Programtanács megvizsgálja, hogy az EKB-nak ki kell-e adnia ajánlásokat a CSD-knek a T2S-szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférési jogait biztosító jogszabály-módosítások támogatása érdekében, és javaslatot tesz erre a Kormányzótanácsnak.

V.   SZAKASZ

AZ EURÓN KÍVÜLI FIZETŐESZKÖZÖK

18. cikk

A T2S-be való felvétel jogosultsági feltételei

(1)   A T2S-ben eurótól különböző EGT-fizetőeszközök akkor használhatóak, ha az euroövezeten kívüli NKB, egyéb központi bank vagy az ilyen fizetőeszközért felelős egyéb hatóság valamely fizetőeszköz T2S-ben való részvételéről szóló megállapodást köt az eurorendszerrel, és a Kormányzótanács a fizetőeszköz részvételi jogosultságát jóváhagyja.

(2)   A T2S-ben nem EGT-beli fizetőeszközök azok erre vonatkozó jogosultságának a Kormányzótanács általi jóváhagyásával használhatóak, amennyiben:

a)

az adott fizetőeszközben való kiegyenlítésre irányadó jogi, szabályozói és felvigyázói keretrendszer lényegében legalább az Unióban hatályos keretrendszer által biztosított jogbiztonságot nyújtja;

b)

az adott fizetőeszköz T2S-be való felvétele kedvező hatást gyakorolna a T2S uniós értékpapír-elszámolási piachoz való hozzájárulására;

c)

az egyéb központi bank vagy az ilyen fizetőeszközért felelős egyéb hatóság valamely fizetőeszköz T2S-ben való részvételéről szóló, kölcsönösen kielégítő megállapodást köt az eurorendszerrel.

(3)   A T2S Programtanács megbízásával összhangban a T2S Programtanácsban euroövezeten kívüli NKB-k is képviseltethetik magukat.

VI.   SZAKASZ

A T2S PROGRAM FEJLESZTÉSE

19. cikk

A T2S programterv

(1)   Ezen iránymutatás elfogadását követően a T2S Programtanács az URD alapján javaslatokat tesz a Kormányzótanácsnak a T2S programtervre, melynek részét képezi a T2S programmal kapcsolatos elvárt eredmények és tevékenységek strukturált listája, azok kölcsönhatásai, valamint tervezett kezdő és záró dátumaik.

(2)   A T2S Programtanács javaslatai alapján a Kormányzótanács elemzi, validálja és elfogadja a T2S programtervet.

(3)   A T2S Programtanács a program részletes ütemtervét a T2S program mérföldköveit feltüntető T2S programterv alapján határozza meg. Az ütemtervet közzéteszik és arról tájékoztatják a T2S-érdekelteket.

(4)   Amennyiben fennáll annak komoly kockázata, hogy a T2S program valamely mérföldköve nem teljesíthető, a T2S Programtanács haladéktalanul tájékoztatja erről a Kormányzótanácsot, és intézkedéseket javasol a T2S program végrehajtásában bekövetkező bármely késedelem csökkentésére.

VII.   SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

A 2. szint–3. szint közötti megállapodás

(1)   Ezen iránymutatás rendelkezéseire tekintettel a 2. szint–3. szint közötti megállapodás határozza meg a 4KB, a T2S Programtanács és az eurorendszer-beli központi bankok feladataira és felelősségeire vonatkozó további részletszabályokat.

(2)   A 2. szint–3. szint közötti megállapodás tervezetét benyújtják jóváhagyásra a Kormányzótanácsnak, ezt követően pedig azt az eurorendszer és a 4KB írja alá.

21. cikk

Jogviták rendezése

(1)   Ha az ebben az iránymutatásban szabályozott kérdésekkel kapcsolatban az érintett felek jogvitájukat nem tudják rendezni, a kérdést döntéshozatalra bármely érdekelt fél a Kormányzótanács elé terjesztheti.

(2)   A 2. szint–3. szint közötti megállapodás rendelkezik arról, hogy a T2S Programtanács vagy a 4KB a 2. szint–3. szint közötti megállapodással kapcsolatban felmerülő bármely jogvitát a Kormányzótanács elé terjesztheti.

22. cikk

Hatálybalépés

Ez az iránymutatás 2010. május 1-jén lép hatályba.

23. cikk

Címzettek és végrehajtási rendelkezések

Ez az iránymutatás valamennyi eurorendszer-beli központi bankra vonatkozik.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2010. április 21-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 102., 2009.4.22., 12. o.

(2)  HL L 348., 2006.12.11., 1. o.

(3)  HL L 166., 1998.6.11., 45. o.


MELLÉKLET

A T2S TANÁCSADÓI CSOPORT

Megbízás és összetétel

1.   Megbízás és hatáskör

A TARGET2-Securities (T2S) tanácsadó csoport megbízása a következőképpen szól:

a)

az Általános funkcionális előírások („GFS”) és Felhasználóknak szóló részletes funkcionális előírások („UDFS”) eurorendszer általi felülvizsgálatának támogatása a Felhasználói követelmények dokumentációjának („URD”) való teljes megfelelés biztosítására;

b)

az URD módosítására vonatkozó kérések eurorendszer általi felülvizsgálatának támogatása;

c)

tanácsadás a GFS és az UDSF jogi alapjainak részletesebb meghatározását illetően;

d)

az eurorendszer támogatása a díjszabási keretrendszer részletesebb meghatározásában;

e)

az értékpapír-elszámolás terén a T2S-szel kapcsolatos harmonizációs munka folytatása;

f)

a piaci végrehajtási erőfeszítések támogatása;

g)

tanácsadás, illetve a végrehajtás támogatása azon megállapodások és szakpolitikák vonatkozásában, amelyek hozzájárulnak a T2S és a CSD-k között egy eredményes és költséghatékony kereskedés utáni T2S-környezet kialakításához, és ezzel a központi értéktárak („CSD-k”) és a piaci felhasználók az iránti elkötelezettségének erősítéséhez, hogy egyenlegeiket és elszámolási tevékenységüket a T2S-be irányítsák;

h)

tanácsadás a migrációs kérdésekkel és a szakaszos bevezetéssel kapcsolatban.

2.   Összetétel

2.1.

A tanácsadó csoport az elnökből, a titkárból, teljes jogú tagokból és megfigyelőkből áll.

2.2.

Az elnök – ha megfelelőnek tartja – belátása szerint hívhat meg esetenként további szakértőket a tanácsadó csoport ülésére, és erről tájékoztatja a tanácsadó csoportot.

3.   Teljes jogú tagok

3.1.

A tanácsadó csoport határozatainak meghozatalában való részvételre a teljes jogú tagok jogosultak.

3.2.

A 3.3. bekezdés alapján teljes jogú tagságra jogosult minden egyes csoport azonos számú teljes jogú taggal rendelkezik. Minden más érdekelti képviseleti csoport teljes jogú tagjainak száma azonos a központi banki érdekelti csoport teljes jogú tagjainak számával.

3.3.

A tanácsadó csoportban teljes jogú tagságra jogosult a következő csoportok bármelyikének képviselője:

a)

központi bankok – az EKB-t és az egyes euroövezeti nemzeti központi bankokat („NKB-kat”) egy teljes jogú tagnak kell képviselnie. Amikor egy tagállam bevezeti az eurót, nemzeti központi bankja az euroövezethez való csatlakozás időpontjától vesz részt teljes jogú tagként a tanácsadó csoportban. A fizetőeszközük T2S-be való felvételéről döntést hozó, euroövezeten kívüli központi bankokat a döntés időpontjától kezdődően egy teljes jogú tag képviseli. Az Európai Bizottság hatóságként teljes jogú tag, és a központi banki csoport tagjának minősül;

b)

központi értéktárak („CSD-k”) – a tanácsadó csoport teljes jogú tagjai és egy képviselőt jelölhetnek az esettől függően akár több CSD-t is egyesítő olyan CSD-csoportok vagy az egyes olyan CSD-k, amelyek euróban denominált tranzakcióikat és/vagy tranzakcióikat nem euro nemzeti fizetőeszközükben számolják el, és megfelelnek a további feltételeknek:

kinyilvánították a T2S melletti támogatásukat,

hajlandóak szerződéses kapcsolatra lépni az eurorendszerrel,

kinyilvánították szándékukat a T2S – működésének beindulását követően történő – használatára.

A 3.2. bekezdés és a 3.3. bekezdés a) pontja szerint a CSD-képviselők száma megegyezik a központi banki képviselők számával. Ekként a nagyobb CSD-csoportok és a nagyobb CSD-k elszámolási volumenüktől függően több képviselővel rendelkeznek. A további képviselők számát a tanácsadó csoportban képviselt CSD-k és a tanácsadó csoport elnöke határozza meg, az arányos képviselet d’Hondt-féle módszertanának megfelelően;

c)

felhasználók – a tagokat a felhasználói közösségből a titkárhoz beérkezett jelentkezések alapján a jelölőbizottság választja ki, előre meghatározott kulcs szerint:

bejegyzése helyétől függetlenül legalább tizenegy teljes jogú tag képviseli az értékpapír-üzletágban a T2S-ben történő elszámolásra jogosult fizetőeszközben tevékenykedő, legjelentősebb kereskedelmi bankokat,

legalább két teljes jogú tag képviseli a nemzetközi befektetési bankokat,

legalább két teljes jogú tag képviseli az értékpapír-elszámolási tevékenységet helyi ügyfeleik kiszolgálása céljából végző bankokat,

legalább egy teljes jogú tag képviseli a központi szerződő felet.

4.   Megfigyelők

4.1.

A megfigyelők jogosultak a tanácsadó csoport ülésein való részvételre, de a döntéshozatali folyamatban nem vehetnek részt.

4.2.

A tanácsadó csoportban a következő csoportok/intézmények egy-egy képviselője megfigyelői státusra jogosult:

a)

az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága;

b)

az Európai Bankszövetség;

c)

az Európai Takarékpénztárak Csoportja;

d)

a Takarékszövetkezetek Európai Szövetsége;

e)

az Európai Értékpapír-szolgáltatások Fóruma;

f)

az Európai Tőzsdeszövetség;

g)

a T2S-t támogató, valamely NKB által üzemeltett CSD-k;

h)

a tanácsadó csoport alcsoportjainak elnökei.

4.3.

A jövőben a T2S-platformot kiépítő és üzemeltető eurorendszer-beli központi bankok (4KB) egyenként egy képviselőt jelölhetnek a tanácsadó csoportban megfigyelőként történő részvételre. A tanácsadó csoporton belül ezek a képviselők véleményüknek egységesen adnak hangot.

5.   Jelölési eljárások

5.1.

A teljes jogú tagok és a megfigyelők esetében a következő jelölési eljárások érvényesülnek:

a)

a központi bank képviselőjét az érintett központi bank elnöke jelöli, a vonatkozó központi banki alapokmány szerint;

b)

a CSD képviselőjét az érintett CSD elnöke jelöli;

c)

a felhasználók képviselőjét az adott szervezet jelöli, személyes jelentkezés alapján. Őket a jelölőbizottság nevezi ki, a megfelelő bizottsági eljárásoknak és feltételeknek megfelelően;

d)

egy megfigyelőt az érintett csoport/intézmény vezetője jelöl.

5.2.

Minden jelöltnek megfelelően magas rangúnak kell lennie, és rendelkeznie kell a megfelelő technikai szakértelemmel. A jelölő szervek felelősek annak biztosításáért, hogy a jelölt megfelelő időt tudjon szabaddá tenni a tanácsadó csoport munkájában való aktív részvételre.

5.3.

Minden jelölést írásban kell megerősíteni, a titkárhoz címezve.

6.   Részvétel

6.1.

A tanácsadó csoport teljes jogú tagjai és megfigyelői a bizottságban szigorúan személyesen vesznek részt. A tanácsadó csoport ülésein való megjelenésük a projekt iránti elkötelezettségük jele.

6.2.

A teljes jogú tagok és a megfigyelők jogosultak (azonos szintű szolgálati idővel és szakértelemmel rendelkező) helyettesek kijelölésére, akik kivételes esetben az őket jelölők távollétében részt vesznek a tanácsadó csoport munkájában, valamint véleményt fejthetnek ki, illetve teljes jogú tagok esetében a tag megbízása alapján és nevében szavazhatnak. Az érintett teljes jogú tagok és megfigyelők a helyettes jelöléséről megfelelő időben, előzetesen értesítik a titkárt.

6.3.

Amennyiben egy teljes jogú tag vagy megfigyelő távozik az általa képviselt jogalanytól, tagsága azonnali hatállyal megszűnik.

6.4.

A tanácsadó csoport elnöke felkéri a felelős kinevező szervezetet vagy adott esetben a jelölőbizottságot arra, hogy az 5. pont alatt meghatározott, alkalmazandó jelölési eljárással összhangban jelöljön ki egy póttagot minden olyan esetben, amikor egy teljes jogú tag vagy megfigyelő lemond vagy elveszíti tagságát.

7.   Elnök

7.1.

Az elnök az EKB egy felső vezetője, akit a Kormányzótanács nevez ki. Az elnök jogosult helyettes jelölésére, aki kivételes körülmények esetén őt helyettesíti.

7.2.

Az elnök felelős a tanácsadó csoport üléseinek megszervezéséért, és az üléseken elnököl. Ebben a feladatkörében dönt az ülések napirendi pontjairól, figyelemmel a tanácsadó csoport tagjainak hozzászólásaira, valamint dönt a tanácsadó csoportnak továbbítandó dokumentumokról.

7.3.

Az elnök dönt arról, hogy egy adott kérdés a tanácsadó csoport hatáskörébe tartozik-e (az 1.2. bekezdés szerint), és megfelelően tájékoztatja a tanácsadó csoportot, ha arról születik döntés, hogy valamely kérdés nem tartozik a csoport hatáskörébe.

7.4.

Az elnök látja el a Kormányzótanács határozatában meghatározott valamennyi feladatot, valamint minden egyéb olyan funkciót, amelyet később a tanácsadó csoport ráruházott.

7.5.

Az elnök nevezi ki a tanácsadó csoport égisze alatt létrehozott alcsoportok elnökeit és teljes jogú tagjait.

7.6.

Az elnök egyedüli személyként képviseli a tanácsadó csoportot a külső kapcsolatok során. A tanácsadó csoport megfelelő módon tájékoztatást kap az elnök által a tanácsadó csoport nevében vállalt bármely külső nyilatkozattétel előtt. A tanácsadó csoport minden külső kommunikációjára előzetesen fel kell hívni a tanácsadó csoport figyelmét.

8.   Titkárság

8.1.

A titkár az EKB személyzetének egy jelentős tapasztalattal rendelkező tagja, akit az elnök nevez ki. Az elnök helyettest jelölhet a titkár kivételes körülmények esetén történő helyettesítésére.

8.2.

A titkár számára az EKB operatív és titkársági támogatást nyújt.

8.3.

A titkár az elnök útmutatásai alapján végzi munkáját. A titkár feladatai közé tartoznak különösen az alábbiak:

a)

az elnök támogatása feladatainak ellátásában;

b)

az ülések megszervezése és az ülések összefoglalójának elkészítése;

c)

segítségnyújtás a tanácsadó csoport által elfogadott dokumentumok megszövegezésében;

d)

a konzultációk során koordinátorként történő eljárás;

e)

a tanácsadó és a többi csoport munkájával kapcsolatos külső kommunikáció (úgy mint a tanácsadó csoport publikációinak) megszervezése;

f)

esettől függően ezen eljárási szabályzat vagy a tanácsadó csoport, illetve az elnök által ráruházott minden más feladat ellátása.

8.4.

A titkár hivatalból tagja a jelölőbizottságnak; egyben részt vehet a tanácsadó csoport alcsoportjaiban is.

8.5.

A titkár nem jogosult részt venni a tanácsadó csoport döntéseinek meghozatalában.

9.   Munkaeljárások

9.1.

A tanácsadó csoport főszabályként negyedévente egyszer ülésezik. Az elnök további üléseket hívhat össze, amelyeknek időpontját kellő időben előre közölni kell a tanácsadó csoporttal. Az ülésekre főszabályként az EKB épületében kerül sor.

9.2.

A munkanyelv az angol.

9.3.

A tanácsadó csoport ülésének fő eredményeiről szóló előzetes következtetéseket az ülést követő három napon belül közzéteszik az EKB honlapján. Ezeket az előzetes következtetéseket az elnök felelősségére teszik közzé, a tanácsadó csoport részvétele nélkül, e tény feltüntetése mellett. A titkár elkészít egy intézkedési listát is a tanácsadó csoport minden egyes ülését követően, amely feltünteti az adott ülésen kiosztott feladatokat és határidőket. A tanácsadó csoport üléséről a titkár összefoglalót készít, melyet az üléstől számított hat munkanapon belül továbbítanak a tanácsadó csoport tagjainak. A tanácsadó csoport tagjai az összefoglaló tervezetére vonatkozó megjegyzéseiket három munkanapon belül tehetik meg. A végleges összefoglalót a tanácsadó csoport általi jóváhagyást követően teszik közzé. Ez felváltja az elnök előzetes következtetéseit, amelyeket az összefoglaló közzétételét követően eltávolítanak a honlapról. Az összefoglaló tartalmazza a megbeszélés tárgyát képező kérdéseket, illetve a tárgyalások eredményét.

9.4.

A tanácsadó csoport nyílt és átlátható módon működik.

Az ülések napirendjét és a megvitatandó dokumentumokat (beleértve a tanácsadó csoport alcsoportjainak hozzászólásait) az ülést megelőzően legalább öt nappal megküldik a tagok számára és közzéteszik az EKB honlapján. A tanácsadó csoport dönt arról, hogy az ülés előtti öt napon belül megküldött dokumentumokat megvitatják-e az adott ülés keretén belül. A titkárhoz az ülés előtt legkésőbb három munkanappal beérkezett észrevételeket és egyéb beadványokat megküldik a tanácsadó csoport számára, valamint főszabályként azokat az EKB honlapján is közzéteszik. Nem tehetőek közzé a bizalmas jellegű dokumentumok (úgy mint a piaci szereplőktől bizalmas megjelöléssel kapott vagy az elnök által bizalmasnak minősített dokumentumok).

9.5.

A tanácsadó csoport határozatai az EKB döntéshozó szervei (azaz a Kormányzótanács és az Igazgatóság) számára közvetlenül megküldött tanácsok, illetve a tanácsadó csoport szervezetére vagy az alcsoportok munkájára vonatkozó állásfoglalások formáját ölthetik.

9.6.

Főszabályként az EKB döntéshozó testületeinek szóló tanácsokat a tanácsadó csoport határozat meghozatalában részt vevő tagjainak konszenzusa alapján fogadják el. Amennyiben konszenzus nem érhető el, az elnök dönthet egy adott tanács támogatottságának olyan módon való felméréséről, hogy a tanácsadó csoport határozat meghozatalában részt vevő teljes jogú tagjait nyilatkoztatja arról, hogy egyetértenek-e a javaslattal. Az EKB döntéshozó testületei tájékoztatást kapnak a támogatottság mértékéről. Amennyiben egy kérdésre vonatkozóan többféle tanácsra születik javaslat, az EKB döntéshozó testületei csak azon javaslatokról kapnak tájékoztatást, amelyeket a tanácsadó csoport legalább hét teljes jogú tagja (vagy azok helyettesei) támogattak. A teljes jogú tagok ugyanazon kérdés tekintetében kizárólag egy javaslatot támogathatnak. Rendkívüli fontossággal bíró kérdések esetében hét teljes jogú tag kérheti azt, hogy az EKB döntéshozó testületei haladéktalanul kapják meg különvéleményüket.

9.7.

A tanácsadó csoport alcsoportokat hozhat létre a következőkkel kapcsolatos munkája támogatása céljából: a) a felhasználó követelmények technikai végrehajtása; b) a T2S-szel kapcsolatos kérdések harmonizációja; c) a T2S-hez kapcsolódó jogi kérdések; vagy d) bármely más olyan terület, melyhez a tanácsadó csoport véleménye szerint külön támogatás szükséges. Az ilyen alcsoportok megbízását a tanácsadó csoport határozza meg és fogadja el.

A tanácsadó csoport létrehozhat olyan, hosszú távra szóló alcsoportokat, amelyek a tanácsadó csoporton belül található valamennyi érdekelti csoportot magukba foglalják. A tanácsadó csoport továbbá létrehozhat olyan munkacsoportokat, amelyek nem feltétlenül tömörítik a tanácsadó csoporton belüli összes érdekeltet, és/vagy rövid távra szólnak. A tanácsadó csoport és a T2S-projektcsoport esetenként munkamegbeszéléseket szervezhet egyes egyedi kérdések megvitatására.

A tanácsadó csoport az alcsoportok munkájának megszervezésére vonatkozó határozatait egyhangú döntéssel, illetve amennyiben konszenzus nem érhető el, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

9.8.

A tanácsadó csoport biztosítja, hogy a piaci szereplők és hatóságok széles köre számára lehetséges legyen a tanácsadó csoport munkájához való hozzájárulás, valamint hogy azokat tájékoztassák a csoport tanácskozásairól. A titkár az ilyen konzultációk esetében koordinátorként jár el, valamint támogatást kap az EKB T2S-csoporttól, és szükség esetén az EKB más munkavállalóitól.

Ebből a célból minden egyes országban egy nemzeti felhasználói csoport jön létre a nemzeti piac és a tanácsadó csoport közötti kapcsolattartás fórumaként. A nemzeti felhasználói csoport a titkáron keresztül javaslatokat vagy állásfoglalásokat nyújthat be a tanácsadó csoport számára.

A tanácsadó csoport megfelelő eszközöket (pl. nemzeti felhasználói csoport, nyilvános konzultációk, kerekasztal-tárgyalások, külön e célra megrendezett találkozók és tájékoztató ülések, illetve a konzultációkat követő visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozatok közzététele) alkalmaz a piaci szereplőkkel, a hatóságokkal, valamint az egyéb érdekeltekkel folytatott konzultáció céljából.

Főszabályként – a tanácsadó csoport elnökének eltérő döntése hiányában – valamennyi konzultáció során legalább három hetet kell biztosítani az észrevételek megtételére.

10.   Beszámolási rend és kapcsolat a Központi Bankok Európai Rendszerének („KBER”) bizottságaival

10.1.

A Kormányzótanács saját kezdeményezésére vagy felkérésre általános útmutatást nyújt a tanácsadó csoport számára.

10.2.

A tanácsadó csoport tanácsait közvetlenül az EKB döntéshozó testületeinek nyújtja be megfontolásra.

10.3.

A tanácsadó csoport saját kezdeményezésére vagy felkérésre az adott elnökön keresztül közvetlenül nyújt útmutatást az alcsoportoknak a megbízás alapján elvégzendő munka tekintetében.

10.4.

A tanácsadó csoport az elnökön keresztül konzultálhat valamely KBER-bizottsággal vagy alcsoportjaival az adott bizottság hatáskörébe és szakismeretei körébe tartozó egyedi technikai kérdésekről (mint például a T2S-szel kapcsolatos jogi kérdések). Főszabályként bármely ilyen konzultációhoz legalább három hetet kell biztosítani, amennyiben sajátos körülmények nem teszik szükségessé rövidebb határidő kitűzését. Az elnök azt is biztosítja, hogy a tanácsadó csoport munkája ne fedje át valamely KBER-bizottság megbízását.

A CSD KAPCSOLATTARTÓ CSOPORT

Megbízás és összetétel

1.   A megbízás terjedelme

A CSD kapcsolattartó csoport feladata az eurorendszer és a T2S-ben részt venni szándékozó CSD-k közötti keretmegállapodás előkészítése és tárgyalása. A keretmegállapodás egy olyan dokumentum, amelyet a Kormányzótanács valamennyi európai CSD számára javasolni fog. A keretmegállapodás szabályozza a T2S fejlesztési és üzemeltetési fázisát. A keretmegállapodást minden CSD külön írja alá.

2.   Összetétel

A CSD kapcsolattartó csoport a CSD-projekttámogatókból, valamint a T2S Programtanács tagjaiból és azok helyetteseiből áll.

A projekttámogatók azon CSD-k igazgatóságának tagjai, amelyek 2009. július 16-án egyetértési megállapodást kötöttek az eurorendszerrel, vagy azt követően egyoldalú nyilatkozatot tettek annak elfogadására vonatkozóan. Valamennyi CSD-tag jelölhet helyettest, aki akadályoztatása esetén őt helyettesíti. Amennyiben sem a projekttámogató, sem helyettese nincs jelen, a CSD nem tekinthető képviseltnek. Ha a T2S Programtanács tagjai és helyetteseik vannak akadályoztatva, ők nem helyettesíthetők.

A CSD kapcsolattartó csoport elnöke a T2S Programtanács elnöke. Az elnök a CSD-kel koordinálva 1. dönt az ülések gyakoriságáról, formájáról és napirendjéről; 2. az adott témákról tartandó ülésekre külső szakértőket és/vagy T2S-csoporttagokat hív meg. Az előadó az EKB-nál működő T2S-csoport tagja. Feladata: 1. az ülések szervezésének és a vonatkozó dokumentumok határidőre történő megküldésének koordinálása; 2. az elnök támogatása a csoport üléseire való felkészülésben; 3. az ülések eredményének dokumentálása; 4. az elnök támogatása a kapcsolódó (al)csoportokkal való kapcsolatok irányításában.

3.   Munkaeljárások, együttműködés és támogatás

Munkaeljárások

A CSD kapcsolattartó csoport törekszik határozatainak konszenzussal való elfogadására. Amennyiben a konszenzus két egymást követő ülésen sem érhető el, a véleményeltérést körültekintően dokumentálni kell. Ilyen esetben a T2S Programtanács feladata az, hogy javaslatot tegyen a Kormányzótanácsnak. A T2S Programtanács javaslatával egyet nem értő CSD-nek lehetősége van eltérő véleményének kifejtésére.

A tanácsadó csoport és a CSD kapcsolattartó csoport közötti együttműködés

A CSD kapcsolattartó csoport elnöke szabályos időközönként tájékoztatja a tanácsadó csoportot a keretmegállapodásról folytatott tárgyalási folyamatban elért előrehaladásról.

Adott esetben a CSD kapcsolattartó csoport (lehetőleg a projektmenedzserek alcsoportján és a szerződéses kérdésekkel foglalkozó munkacsoporton keresztül) megkapja a tanácsadó csoport meglévő alcsoportjainak véleményét.

A CSD kapcsolattartó csoport támogatása

A CSD kapcsolattartó csoportot a következők támogatják:

a projektmenedzserek alcsoportja, melynek feladata az üzleti oldalról érkező vélemények tárgyalásra való előkészítése (ideértve többek között a funkcionális, technikai és tervezési elemeket),

a szerződéses kérdésekkel foglalkozó munkacsoport, amely jogi támogatást nyújt a CSD kapcsolattartó csoportnak, és e szerepkörében átülteti a CSD kapcsolattartó csoporttól és a projektmenedzserek alcsoportjától kapott üzleti véleményeket a megfelelő jogi nyelvezetre.

E két munkacsoport megbízását, valamint azok napirendjének fő vonalait a CSD kapcsolattartó csoport fogja meghatározni.

NEMZETI FELHASZNÁLÓI CSOPORT

Megbízás és összetétel

1.   Bevezetés

A nemzeti felhasználói csoport a nemzeti piacon belüli értékpapír-kiegyenlítési szolgáltatások nyújtói és felhasználói közötti kommunikációt biztosítja, a TARGET2-Securities („T2S”) fejlesztésének és végrehajtásának támogatása érdekében. A csoport fórumot alkot abból a célból, hogy bevonja a nemzeti piaci résztvevőket a T2S tanácsadó csoport munkájába, valamint hivatalos kapcsolatot hoz létre a tanácsadó csoport és a nemzeti piac között. A nemzeti felhasználói csoport a tanácsadó csoport által tárgyalt valamennyi üggyel kapcsolatban egyaránt betölti a T2S-projektcsoport kezdeményezéseit közvetítő testület, valamint a T2S tanácsadó csoport munkáját külső véleményekkel segítő szervezet szerepét. E szerepkörében maga is tehet javaslatot a tanácsadó csoport által megvitatandó kérdésekre.

A nemzeti felhasználói csoport részt vehet az URD változáskezelési folyamatban, és fontos szerepet tölthet be az ilyen megkereséseknek a nemzeti piac működésével összefüggésben történő elemzésében. A nemzeti felhasználói csoportnak át kell vennie a T2S azon alapelvét, hogy kerülendő a nemzeti sajátosságok T2S-be való beépítése, valamint aktívan elő kell mozdítania a harmonizációt.

2.   Megbízás

A nemzeti felhasználói csoport megbízása az alábbiakra terjed ki:

a T2S funkcionalitásának (és különösen a T2S felhasználói követelményekben bekövetkező bármely változásnak) a nemzeti piacra gyakorolt hatása értékelése; ennek során megfelelően figyelembe kell venni a „letisztult T2S” koncepciót, melynek célja a nemzeti sajátosságok T2S-be való beépítésének kerülése, valamint a harmonizáció támogatása,

a tanácsadó csoport figyelmének felhívása a nemzeti piac lényeges aggályaira,

az értékpapírokkal foglalkozó nemzeti közösség valamennyi szegmense körében a T2S ismertségének fokozása,

a tanácsadó csoport nemzeti közösséget képviselő tagjainak támogatása.

3.   Összetétel

A nemzeti felhasználói csoport az elnökből, a titkárból és a tagokból áll.

A nemzeti felhasználói csoport elnöke lehetőleg a tanácsadó csoport teljes jogú tagja vagy megfigyelője. Ezt a szerepet rendszerint az adott nemzeti központi bank egyik rangidős tisztviselője tölti be. Amennyiben az adott központi bank nem állít vagy jelöl elnököt a nemzeti felhasználói csoport élére, az elnököt a tanácsadó csoport elnöke nevezi ki, aki törekszik ennek során az adott piac főbb szereplői közötti konszenzus elérésére. Amennyiben az elnök nem tagja a tanácsadó csoportnak, a tanácsadó csoport egy tagja koordinál a tanácsadó csoport és a nemzeti felhasználói csoport elnöke között a két csoport közötti szoros kapcsolat biztosítása érdekében.

A nemzeti felhasználói csoport titkárát az euroövezet-beli országok esetében az adott nemzeti központi bank biztosítja; egyéb országokban pedig a nemzeti felhasználói csoport elnöke jelöli ki. A titkárnak részt kell vennie a T2S-csoport által a nemzeti felhasználói csoport titkárai részére tartott rendszeres eligazításokon.

A nemzeti felhasználói csoport tagjai a tanácsadó csoport megfelelő tagjai és megfigyelői (vagy azok kijelölt rangidős, a nemzeti felhasználói csoport elnöke számára elfogadható képviselője), valamint további, olyan szakértelemmel és szakmai elismertséggel rendelkező személyek, amellyel széles körben képviselhetik a nemzeti piac felhasználóin