ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.105.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 105

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. április 27.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 356/2010/EU rendelete (2010. április 26.) a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

1

 

*

A Bizottság 357/2010/EU rendelete (2010. április 23.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU rendelet módosításáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság 358/2010/EU rendelete (2010. április 23.) a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU rendelet módosításáról ( 1 )

12

 

 

A Bizottság 359/2010/EU rendelete (2010. április 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

15

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2010/231/KKBP határozata (2010. április 26.) a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2009/138/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

17

 

*

A Tanács 2010/232/KKBP határozata (2010. április 26.) a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

22

 

 

2010/233/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. április 26.) az európai szerződési jog közös referenciakeretének szakértői csoportja létrehozásáról

109

 

 

2010/234/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. április 26.) a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek – zaj alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/66/EK határozat és a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer járművek – teherkocsik alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/861/EK határozat alól Luxemburg részére biztosított részleges eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2010) 2546. számú dokumentummal történt)

112

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

27.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/1


A TANÁCS 356/2010/EU RENDELETE

(2010. április 26.)

a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 215. cikke (1) és (2) bekezdésére,

tekintettel a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2009/138/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. április 26-i 2010/231/KKBP (1) tanácsi határozatra,

tekintettel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság közös javaslatára,

mivel:

(1)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: a Biztonsági Tanács) 2008. november 20-án – az Egyesült Nemzetek Alapokmánya VII. fejezetének megfelelően – elfogadta az 1844 (2008) ENSZ BT-határozatot, amely megerősíti a Szomáliával szemben a 733 (1992) ENSZ BT-határozattal bevezetett általános és teljes fegyverembargót, valamint további korlátozó intézkedéseket vezet be.

(2)

E további korlátozó intézkedések a Biztonsági Tanács vagy a Szomáliáról szóló 751 (1992) ENSZ BT határozat szerint létrehozott szankcióbizottság (továbbiakban: a szankcióbizottság) által megjelölt személyek és szervezetek belépésével szembeni megszorításokra és a velük szembeni pénzügyi korlátozó intézkedésekre vonatkoznak. A hatályban lévő általános fegyverembargót kiegészítve a határozat elrendeli a szankcióbizottság által jegyzékbe vett személyek és szervezetek számára közvetlen vagy közvetett módon történő fegyver- és katonaifelszerelés-szállítás, -értékesítés és -átadás külön tilalmát, valamint az ezzel kapcsolatos támogatások és szolgáltatások nyújtásának külön tilalmát.

(3)

A korlátozó intézkedések az ENSZ által megjelölt olyan személyek és szervezetek ellen irányulnak, akik részt vesznek a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását – köztük a 2008. augusztus 18-i dzsibuti megállapodást vagy a politikai folyamatot – veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat, illetve erővel fenyegetik az ideiglenes szövetségi intézményeket (TFI-k) vagy az Afrikai Unió szomáliai misszióját (AMISOM), vagy megsértik a fegyverembargót és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket, vagy akadályozzák a Szomáliába érkező humanitárius segélyek célba juttatását, az ezekhez való hozzáférést vagy szétosztásukat.

(4)

Az Európai Unió Tanácsa 2009. február 16-án elfogadta a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2009/138/KKBP közös álláspontot (2), amely egyebek mellett elrendeli az ENSZ által jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek elleni pénzügyi korlátozó intézkedéseket csakúgy, mint az e személyek, szervezetek vagy testületek részére közvetlen vagy közvetett módon nyújtott, fegyverekkel és katonai felszereléssel kapcsolatos támogatások és szolgáltatások külön tilalmát.

(5)

2010. március 19-én a Biztonsági Tanács elfogadta az 1916 (2010) ENSZ BT-határozatot, amely többek között lazított a szankciórendszer részét képező bizonyos korlátozásokon és kötelezettségeken annak érdekében, hogy a nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek tárgyi és technikai segítséget nyújthassanak, illetve hogy az ENSZ időben biztosítani tudja a sürgős humanitárius segítségnyújtást.

(6)

A szankcióbizottság 2010. április 12-én elfogadta a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek jegyzékét.

(7)

Ennek alapján 2010. április 26-én a Tanács elfogadta 2010/231/KKBP határozatot.

(8)

Ezek az intézkedések az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálya alá tartoznak, és ezért az Unió tekintetében történő végrehajtásukhoz uniós jogi aktusra van szükség, különösen a célból, hogy a gazdasági szereplők a tagállamok mindegyikében egységesen alkalmazzák őket.

(9)

Az egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2003. január 27-i 147/2003/EK tanácsi rendelet (3) általános tilalmat rendelt el bármely szomáliai személy, szervezet vagy testület részére történő, katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadás, segítség, kiképzés, anyagi támogatás vagy pénzügyi segítség nyújtása ellen. Az ENSZ által jegyzékbe vett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek elleni intézkedések végrehajtására új tanácsi rendeletet kell elfogadni.

(10)

E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában (4) elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. E rendeletet az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

(11)

Ez a rendelet továbbá maradéktalanul tiszteletben tartja a tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és az ENSZ BT-határozatok jogilag kötelező erejét.

(12)

Az e rendelet I. mellékletben szereplő jegyzék módosítására vonatkozó hatáskört a Tanácsnak kell gyakorolnia, tekintettel arra, hogy a szomáliai helyzet a régióban konkrét fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra, valamint a 2010/231/KKBP tanácsi határozat mellékletének módosítására és felülvizsgálatára vonatkozó eljárással való összhang biztosítása érdekében.

(13)

A rendelet I. mellékletében szereplő lista módosítására vonatkozó eljárás során a szankcióbizottság által a jegyzékbe felvett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára indokolást kell nyújtani annak érdekében, hogy azok észrevételeket tehessenek. Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak az észrevétel vagy bizonyíték alapján felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy testületet.

(14)

Az Unión belüli lehető legnagyobb jogbiztonság megteremtése érdekében közzé kell tenni azon természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek nevét és más lényeges azonosító adatait, amelyek pénzeszközeit és gazdasági erőforrásait e rendelettel összhangban befagyasztották.

(15)

A természetes személyek személyes adatainak e rendelet szerint történő feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5), valamint a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) rendelkezéseit.

(16)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókat. Az előírt szankcióknak arányosnak, hatékonynak és visszatartó erejűnek kell lenniük,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)   „pénzeszközök”: mindenfajta befektetett pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag a következőket:

b)   „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c)   „gazdasági erőforrások”: mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d)   „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások bármely módon történő felhasználásának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére, ideértve – nem kizárólagosan – azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)   „szankcióbizottság”: a Biztonsági Tanács bizottsága, amelyet Szomália vonatkozásában a 751 (1992) ENSZ BT-határozat szerint hoztak létre;

f)   „technikai segítségnyújtás”: javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely például oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg, és a segítségnyújtás szóbeli formáit is magában foglalja;

g)   „befektetési szolgáltatások”:

i.

egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása;

ii.

megbízások teljesítése az ügyfelek nevében;

iii.

saját számlás kereskedés;

iv.

portfóliókezelés;

v.

befektetési tanácsadás;

vi.

pénzügyi eszközök jegyzési garanciavállalása és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezés;

vii.

pénzügyi eszközök kihelyezése a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás nélkül; vagy

viii.

multilaterális kereskedési rendszerek működtetése,

amennyiben a tevékenység a pénzügyi eszközök piacairól szóló, 2004. április 21-i 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) I. mellékletének C. szakaszában felsorolt pénzügyi eszközök valamelyikéhez kapcsolódik;

h)   „az Unió területe”: azon területek, amelyekre – a Szerződésekben megállapított feltételek szerint – a Szerződéseket alkalmazni kell;

i)   „indokolás”: az esettel kapcsolatos beadvány nyilvánosan közzétehető része és/vagy adott esetben a jegyzékbe való felvétel szankcióbizottság általi indokolásának szöveges összefoglalása.

2. cikk

(1)   Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy testületekhez tartozó, azok tulajdonában vagy birtokában lévő, vagy ellenőrzése alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára vagy javára közvetve vagy közvetlenül egyaránt tilos rendelkezésre bocsátani bármilyen pénzeszközt vagy gazdasági erőforrást.

(3)   Az I. melléklet a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által megjelölt természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy testületeket tartalmazza az 1844 (2008) ENSZ BT-határozatnak megfelelően.

(4)   Tilos a tudatos és szándékos részvétel az olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

(5)   A (2) bekezdésben megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amelyek rendelkezésre bocsátottak pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezt a tilalmat megszegik.

3. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlákon:

a)

kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb jövedelem jóváírására; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően merültek fel, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet a szankcióbizottság vagy a Biztonsági Tanács megjelölt,

feltéve, hogy minden ilyen kamat, egyéb jövedelem és jóváírás továbbra is a 2. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdése nem gátolja az Unió pénzügyi vagy hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek befagyasztott számláira, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet az ilyen ügyletekről haladéktalanul tájékoztatja a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt tagállami illetékes hatóságokat.

4. cikk

(1)   A 2. cikk (1) és (2) bekezdése nem alkalmazandó az olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások biztosítására, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ENSZ, annak szakosított intézményei és programjai, az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező, humanitárius segítséget nyújtó humanitárius szervezetek, valamint ezek végrehajtó partnerei időben biztosítani tudják a sürgős humanitárius segítségnyújtást Szomáliában.

(2)   A (1) bekezdésben megállapított mentesség semmilyen felelősséget nem ró azon természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amelyek rendelkezésre bocsátottak pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat, amenynyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükre ez a mentesség nem vonatkozik.

5. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt tagállami illetékes hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását a következő feltételek teljesülése esetén:

a)

az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

i.

az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve a következőkkel kapcsolatos kiadásokat: élelmiszerek, lakbér vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak;

ii.

kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy

iii.

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások folyamatos kezelésével vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak megfizetését szolgálják; és

b)

az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében a bejelentést követő három munkanapon belül nem emelt kifogást.

(2)   A 2. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy azok rendelkezésre bocsátását annak megállapítása után, hogy ezek rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot ennek megállapításáról, és a megállapítást a bizottság jóváhagyta.

(3)   Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés szerint megadott bármely engedélyről.

6. cikk

A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt tagállami illetékes hatóságok a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását:

a)

a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek szankcióbizottság vagy Biztonsági Tanács általi megjelölésének időpontja előtt keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog, vagy azon időpont előtt hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági ítélet hatálya alá tartoznak;

b)

a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen ítéletben érvényesként elismert követelések kielégítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogaira alkalmazandó irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c)

a zálogjog vagy ítélet nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület javát szolgálja;

d)

a zálogjog vagy az ítélet nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; és

e)

a zálogjogról vagy az ítéletről a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

7. cikk

A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, vagy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának megtagadása – amennyiben ez a döntés jóhiszeműen került meghozatalra, abban a meggyőződésben, hogy az ilyen intézkedés e rendelettel összhangban áll – semmilyen felelősséget nem von maga után az azt végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet, vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása gondatlanság eredménye.

8. cikk

(1)   Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára – közvetve vagy közvetlenül – tilos rendelkezésre bocsátani:

a)

katonai tevékenységekkel vagy az Európai Unió közös katonai listáján (8) felsorolt áruk és technológia átadásával, értékesítésével, transzferével, gyártásával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást;

b)

katonai tevékenységekkel vagy az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt áruk és technológia átadásával, értékesítésével, transzferével, gyártásával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos anyagi támogatást vagy pénzügyi segítségnyújtást;

c)

katonai tevékenységekkel vagy az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt áruk és technológia átadásával, értékesítésével, transzferével, gyártásával, karbantartásával vagy használatával kapcsolatos befektetési szolgáltatásokat.

(2)   Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységekben, amelyeknek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) bekezdésben említett tilalmak megkerülése.

(3)   A (1) bekezdés b) pontjában megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon érintett természetes vagy jogi személyekre, szervezetekre vagy testületekre, amelyek anyagi támogatást vagy pénzügyi segítséget nyújtottak, amennyiben nem tudtak arról, és nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel a tilalmat megszegik.

9. cikk

(1)   A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló, vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek kötelesek:

a)

az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti országoknak a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságai részére haladéktalanul rendelkezésre bocsátani azokat az információkat – például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről –, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságok útján továbbítani a Bizottsághoz; és

b)

a II. mellékletben felsorolt weboldalakon megjelölt illetékes hatóságokkal együttműködni ezen információk ellenőrzésében.

(2)   Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információ kizárólag arra a célra használható fel, amelyre azt adták vagy kapták.

10. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és ellátják egymást minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információval, különös tekintettel a jogsértési és végrehajtási problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkra.

11. cikk

A Bizottságot felhatalmazzák a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

12. cikk

(1)   Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz valamely természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet, és erre vonatkozóan indokolást nyújt, a Tanács az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet felveszi az I. mellékletbe. A Tanács döntését és a vonatkozó indokolást – közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján – közli az érintett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy testülettel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(2)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy testületet.

13. cikk

Amennyiben az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy határoz, hogy valamely személyt, szervezetet vagy testületet töröl a jegyzékből, vagy kiegészíti a jegyzékben szereplő személyek, szervezetek vagy testületek azonosító adatait, a Tanács az I. mellékletet ennek megfelelően módosítja.

14. cikk

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által szolgáltatott, az érintett természetes vagy jogi személyek, vagy szervezetek azonosításához szükséges információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ezek az információk az alábbiakra vonatkozhatnak: név (beleértve a felvett neveket is), a születés helye és ideje, állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, nem, lakcím (amennyiben ismert), valamint beosztás vagy foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek vagy testületek esetében a fenti információk a névre, a nyilvántartásba vétel helyére és idejére, a nyilvántartási számra és a székhelyre terjedhetnek ki. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

15. cikk

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megteszik az ezek végrehajtásának biztosításához szükséges intézkedéseket. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint azok bármely későbbi módosításáról.

16. cikk

(1)   A tagállamok kijelölik a rendeletben említett illetékes hatóságokat, és a II. mellékletben feltüntetett weboldalakon, illetve azokon keresztül közzéteszik e hatóságok listáját.

(2)   A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot illetékes hatóságaikról, és tájékoztatják minden későbbi módosításról.

(3)   Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

17. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

az Unió területén belül, beleértve annak légterét;

b)

bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c)

bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d)

bármely olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amely valamely tagállam joga szerint alakult vagy létesült;

e)

a részben vagy teljes egészében az Unión belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

18. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxemburgban, 2010. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 17 oldalát.

(2)  HL L 46., 2009.2.17., 73. o.

(3)  HL L 24., 2003.1.29., 2. o.

(4)  HL C 364., 2000.12.18., 1. o.

(5)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(6)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(7)  HL L 145., 2004.4.30., 1. o.

(8)  HL C 69., 2010.3.18., 19. o.


I. MELLÉKLET

A 2. ÉS 8. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK VAGY TESTÜLETEK

I.   Természetes személyek

1.

Yasin Ali Baynah (más néven: a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Születési idő: kb. 1966. Állampolgárság: szomáliai. Másik lehetséges állampolgárság: svéd. Tartózkodási hely: Rinkeby, Stockholm, Svédország; Mogadishu, Szomália.

2.

Hassan Dahir Aweys (más néven: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh”) Születési idő: 1935. Állampolgárság: szomáliai. Nemzetisége: szomáliai. Tartózkodási hely: Szomália; Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (más néven: a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Születési idő: kb. 1944. Születési hely: Ogaden régió, Etiópia. Állampolgárság: szomáliai. Tartózkodási hely: Szomália.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (más néven: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane”, f) „Godani”, g) „Mukhtar, Shaykh”, h) „Zubeyr, Abu”) Születési idő: 1977. július 10. Születési hely: Hargeysa, Szomália. Állampolgárság: szomáliai.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (más néven: a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Állampolgárság: szomáliai. Tartózkodási hely: Mogadishu, Szomália. Másik lehetséges tartózkodási hely: Szomália.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (más néven: a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab”, i) „Qorgab”) Születési idő: kb. 1979–1982. Vagy: 1982. Állampolgárság: szomáliai. Tartózkodási hely: Mogadishu, Szomália.

7.

Mohamed Sa’id (más néven: a) „Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Születési idő: kb. 1966. Születési hely: Galgala, Szomália. Tartózkodási hely: Galgala, Szomália. Másik lehetséges tartózkodási hely: Badhan, Szomália.

8.

Fares Mohammed Mana'a (más néven: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Születési idő: 1965. február 8. Születési hely: Sadah, Jemen. Útlevélszám: 00514146; a kiállítás helye: Sanaa, Jemen. Személyazonosító igazolvány száma: 1417576; a kiállítás helye: Al-Amana, Jemen; a kiállítás időpontja: 1996. január 7.

II.   Jogi személyek, szervezetek vagy testületek

AL-SHABAAB (más néven: a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Helyszín: Szomália.


II. MELLÉKLET

A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN, VALAMINT AZ 5., 6. ÉS 9. CIKKBEN EMLÍTETT ILLETÉKES HATÓSÁGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZÓ WEBOLDALAK; AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG CÍME AZ ÉRTESÍTÉSEK TEKINTETÉBEN

 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPANYOLORSZÁG

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

HOLLANDIA

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGÁLIA

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049

Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73


27.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/10


A BIZOTTSÁG 357/2010/EU RENDELETE

(2010. április 23.)

a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2008. augusztus 8-i 820/2008/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza a folyadékok és csak egyszer lezárható zacskók készleteire alkalmazandó védelmi eljárásokat. Az említett rendelet azonban hatályát veszti 2010. április 29-én.

(2)

Helyébe a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU bizottsági rendelet (3) lép. A 185/2010/EU rendelet azonban nem rendelkezik a folyadékok és csak egyszer lezárható zacskók készleteire alkalmazandó védelmi eljárásokról.

(3)

A polgári légi közlekedés védelmét fenyegető jogellenes cselekményekkel szembeni fellépés érdekében fenn kell tartani az Unió repülőtereinek légiforgalmi oldalán árult folyadékok, aeroszolok és gélek, valamint csak egyszer lezárható biztonsági zacskók készleteire vonatkozó védelmi eljárásokat. Ezért indokolt azokat beépíteni a 185/2010/EU rendeletbe.

(4)

A 185/2010/EU rendelet 2010. április 29-től alkalmazandó. Így ezt a rendeletet is célszerű az említett időponttól alkalmazni, amihez mielőbbi hatályba lépése szükséges.

(5)

A 185/2010/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott, a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 185/2010/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. április 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  HL L 221., 2008.8.19., 8. o.

(3)  HL L 55., 2010.3.5., 1. o.


MELLÉKLET

A 185/2010/EU rendelet melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 8. szakasz a következő 8.3. ponttal egészül ki:

„8.3.   A REPÜLŐGÉP FEDÉLZETI ELLÁTMÁNYÁNAK RÉSZÉT KÉPEZŐ FOLYADÉKOK, AEROSZOLOK ÉS GÉLEK, VALAMINT CSAK EGYSZER LEZÁRHATÓ BIZTONSÁGI ZACSKÓK KÉSZLETEIRE VONATKOZÓ TOVÁBBI VÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1.

A repülőgép fedélzeti ellátmányának részét képező csak egyszer lezárható biztonsági zacskók készletei a légi oldalra vagy a szigorított védelmi területre csak egyszer lezárható csomagolásban vihetők be.

2.

A csak egyszer lezárható biztonsági zacskók, valamint a folyadékok, aeroszolok és gélek készleteit a légi oldalra vagy a szigorított védelmi területre való megérkezésüktől a légi jármű fedélzetén való eladásukig védeni kell az illetéktelen beavatkozástól.

3.

A repülőgép fedélzeti ellátmányának részét képező csak egyszer lezárható biztonsági zacskók, valamint a folyadékok, aeroszolok és gélek készleteire vonatkozó további védelmi előírások részletes követelményeit külön határozat állapítja meg.”

2.

A 9. szakasz a következő 9.3. ponttal egészül ki:

„9.3.   A FOLYADÉKOK, AEROSZOLOK ÉS GÉLEK, VALAMINT CSAK EGYSZER LEZÁRHATÓ BIZTONSÁGI ZACSKÓK KÉSZLETEIRE VONATKOZÓ TOVÁBBI VÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1.

A csak egyszer lezárható biztonsági zacskók készletei a légi oldalra a beszállókártya-ellenőrzési ponton túl vagy a szigorított védelmi területre csak egyszer lezárható csomagolásban vihetők be.

2.

A folyadékok, aeroszolok és gélek, valamint csak egyszer lezárható biztonsági zacskók készleteit a légi oldalra vagy a szigorított védelmi területre való megérkezésüktől az üzletben való eladásukig védeni kell az illetéktelen beavatkozástól.

3.

A csak egyszer lezárható biztonsági zacskókra, valamint a folyadékokra, aeroszolokra és gélekre vonatkozó további védelmi előírások részletes követelményeit külön határozat állapítja meg.”


27.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/12


A BIZOTTSÁG 358/2010/EU RENDELETE

(2010. április 23.)

a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen 4. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból érkező és az Unió valamely repülőterén átszálló utasoknál lévő folyadékokra, aeroszolokra és gélekre vonatkozó korlátozások üzemeltetési nehézségeket okoznak az érintett repülőtereken, és az utasok számára is kényelmetlenséggel járnak.

(2)

Az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló, 2008. augusztus 8-i 820/2008/EK bizottsági rendelet (2) arról rendelkezik, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén az említett korlátozások alkalmazása alól mentesség adható. A Bizottság, miután megállapította, hogy egyes harmadik országok repülőterei e feltételeket teljesítik, és hogy az érintett országok a múltban sikeresen együttműködtek az Unióval és annak tagországaival, engedélyezett ilyen mentességeket.

(3)

Mivel a 820/2008/EK rendelet 2010. április 29-től hatályát veszti, az említett mentességek szintén hatályukat vesztik. A harmadik országokból érkező és az Unió valamely repülőterén átszálló utasoknál lévő folyadékokra, aeroszolokra és gélekre vonatkozó korlátozások azonban – a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelmények kiegészítéséről szóló 272/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. április 9-i 297/2010/EU rendelet (3) értelmében – továbbra is érvényben maradnak.

(4)

A harmadik országokból érkező utasoknál lévő folyadékokra, aeroszolokra és gélekre vonatkozó korlátozások alkalmazása alóli mentességeket ezért indokolt meghosszabbítani mindaddig, amíg maguk a korlátozások is hatályban maradnak, feltéve, hogy az érintett harmadik országok továbbra is teljesítik azokat a feltételeket, amelyek alapján a mentességet kapták.

(5)

A közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló, 2010. március 4-i 185/2010/EU rendeletet (4) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

A 2010. április 9-i 297/2010/EU rendelet 2010. április 29-től alkalmazandó. Mivel ez a rendelet is az említett időponttól alkalmazandó, indokolt mielőbbi hatályba léptetése.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó, a 300/2008/EK rendelet 19. cikkének (1) bekezdése értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 185/2010/EU rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. április 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. április 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

(2)  HL L 221., 2008.8.19., 8. o.

(3)  HL L 90., 2010.4.10., 1. o.

(4)  HL L 55., 2010.3.5., 1. o.


MELLÉKLET

A melléklet 4. fejezete a következőképpen módosul:

1.

A 4.0.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

E melléklet alkalmazásában:

a)   »folyadékok, aeroszolok és gélek«: paszták, krémek, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok keverékei és a túlnyomás alá helyezett flakonok tartalma; ide sorolandó a fogkrém, a hajzselé, az italok, a levesek, a szirupok, a parfüm, a borotvahab, és a hasonló konzisztenciájú egyéb anyagok;

b)   »csak egyszer lezárható biztonsági zacskó«: a védelmi ellenőrzésekre vonatkozóan a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által ajánlott iránymutatásoknak megfelelő zacskó.”

2.

A 4.1.3.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Az utasoknál lévő folyadékok, aeroszolok vagy gélek abban az esetben mentesülhetnek az átvizsgálás alól, ha az adott folyadékokat, aeroszolokat vagy géleket:

a)

legfeljebb 100 milliliter űrtartalmú különálló tartályokban vagy azzal egyenértékű kiszerelésben helyezték el, egyetlen, legfeljebb egy liter űrtartalmú újrazárható, átlátszó műanyag zacskóba csomagolták, és a műanyag zacskó tartalma kényelmesen elfér a zacskóban, a zacskó pedig tökéletesen le van zárva; vagy

b)

az utazás ideje alatt egészségügyi célból vagy speciális táplálkozási szükségletek kielégítésére kívánják felhasználni, ideértve a bébiételeket is. Felszólításra az utas köteles bizonyítani az átvizsgálás alól mentesített folyadék, aeroszol vagy gél valódiságát; vagy

c)

a légi oldalon, a beszállókártya-ellenőrzési ponton túl vásárolták olyan üzletben, amely a repülőtér-védelmi program keretében jóváhagyott védelmi eljárások hatálya alá tartozik, feltéve, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egyszer lezárható biztonsági zacskóba csomagolták, melyen kétséget kizáróan fel van tüntetve a vásárlás helyeként az adott repülőtér, a vásárlás időpontjaként pedig az aznapi dátum; vagy

d)

a szigorított védelmi területen belül vásárolták olyan üzletben, amely a repülőtér-védelmi program keretében jóváhagyott védelmi eljárások hatálya alá tartozik; vagy

e)

másik, az Unió területén lévő repülőtéren vásárolták, feltéve, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egyszer lezárható biztonsági zacskóba csomagolták, melyen kétséget kizáróan fel van tüntetve a vásárlás helyeként az adott repülőtér légi oldala, a vásárlás időpontjaként pedig az aznapi dátum; vagy

f)

közösségi légi fuvarozó légi járművének fedélzetén vásárolták, feltéve, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egyszer lezárható biztonsági zacskóba csomagolták, melyen kétséget kizáróan fel van tüntetve a vásárlás helyeként az adott légi jármű fedélzete, a vásárlás időpontjaként pedig az aznapi dátum; vagy

g)

a 4-D. függelékben felsorolt valamely harmadik ország területén lévő repülőtéren vásárolták, feltéve, hogy a folyadékot, aeroszolt vagy gélt egyszer lezárható biztonsági zacskóba csomagolták, melyen kétséget kizáróan fel van tüntetve a vásárlás helyeként az adott repülőtér, a vásárlás időpontjaként pedig egy legfeljebb harminchat órával korábbi időpont. Az e pontban szereplő mentességek 2011. április 29-én hatályukat vesztik.”

3.

A szöveg a következő 4-D. függelékkel egészül ki:

4-D. FÜGGELÉK

Uniós repülőtérre közlekedő légi járatok indulási repülőtere(i):

Kanada:

Valamennyi nemzetközi repülőtér

Horvátország:

Dubrovnik repülőtér (DBV)

Pula repülőtér (PUY)

Rijeka repülőtér (RJK)

Split repülőtér (SPU)

Zadar repülőtér (ZAD)

Zágráb repülőtér (ZAG)

Malajzia:

Kuala Lumpur nemzetközi repülőtér (KUL)

Szingapúri Köztársaság:

Changi repülőtér (SIN)

Amerikai Egyesült Államok:

Valamennyi nemzetközi repülőtér”


27.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/15


A BIZOTTSÁG 359/2010/EU RENDELETE

(2010. április 26.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. április 27-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. április 26-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

94,2

MA

84,5

TN

113,3

TR

95,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

47,7

TR

115,4

ZZ

81,6

0709 90 70

MA

86,8

TR

95,1

ZZ

91,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

59,5

MA

53,3

TN

49,5

TR

75,7

ZZ

56,8

0805 50 10

IL

58,2

TR

67,6

ZA

70,1

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

92,8

BR

81,3

CA

113,4

CL

85,7

CN

79,2

MK

26,2

NZ

120,4

US

131,1

UY

68,9

ZA

83,0

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

92,3

CL

102,3

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

86,8

ZZ

105,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

27.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/17


A TANÁCS 2010/231/KKBP HATÁROZATA

(2010. április 26.)

a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2009/138/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) a Szomáliával szembeni fegyverembargó elrendelésére vonatkozó 733 (1992), 1356 (2001) és 1425 (2002) sz. határozatát követően a Tanács 2002. december 10-én elfogadta a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2002/960/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2009. február 16-án elfogadta a Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2009. február 16-i 2009/138/KKBP közös álláspontot (2), amely a békés politikai folyamatokat erővel megakadályozni vagy leállítani próbálók, a Szomália ideiglenes szövetségi intézményeit vagy az Afrikai Uniónak a Szomáliában tevékenykedő misszióját erővel fenyegetők, illetve a cselekvésükkel Szomália vagy a régió stabilitását veszélyeztetők elleni további korlátozó intézkedéseket bevezető 1844 (2008) ENSZ BT-határozatot hajtja végre.

(3)

A Tanács 2010. március 1-jén elfogadta a 2009/138/KKBP közös álláspont módosításáról szóló 2010/126/KKBP tanácsi határozatot (3), amely végrehajtja az ENSZ BT 1907 (2009) sz. határozatát; ez utóbbi felszólít minden államot, hogy nemzeti hatóságaival egyetértésben és jogszabályaival összhangban és a nemzetközi jognak megfelelően területén – a tengeri kikötőket és a repülőtereket is beleértve – ellenőrizze a Szomáliából induló és a Szomáliába tartó összes rakományt, amenynyiben az érintett állam alapos okkal feltételezi, hogy a rakomány olyan cikkeket tartalmaz, amelyek eljuttatása, értékesítése, transzfere vagy exportja a 733 (1992) ENSZ BT-határozat (5) bekezdése értelmében bevezetett, illetve további határozatokban kidolgozott és módosított, Szomáliával szembeni általános és teljes fegyverembargó alapján tilos.

(4)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban: a Biztonsági Tanács) 2010. március 19-én elfogadta az ENSZ BT 1916 (2010) sz. határozatot, amely többek között meghosszabbította az 1558 (2004) sz. határozat 3. pontjában említett megfigyelőcsoport megbízatását, valamint a szankciórendszer keretében előírt egyes megszorítások és kötelezettségek enyhítéséről határozott annak elősegítésére, hogy a nemzetközi, regionális és szubregionális szervezetek által nyújtott javak és technikai segítségnyújtás bejuthassanak az országba, valamint annak biztosítására, hogy az ENSZ általi, sürgős szükségleteket kielégítő humanitárius segítségnyújtás időben célhoz érhessen.

(5)

A Szomáliáról szóló 751 (1992) ENSZ BT határozat szerint létrehozott szankcióbizottság (továbbiakban: a szankcióbizottság) 2010. április 12-én elfogadta a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékét.

(6)

Az egyértelműség érdekében a 2010/126/KKBP tanácsi határozattal módosított 2009/138/KKBP közös álláspont által bevezetett intézkedéseket, valamint az 1916 (2010) ENSZ BT-határozat által előírt mentességeket egyetlen jogi eszközbe kell foglalni.

(7)

Ezért a 2009/138/KKBP közös álláspontot hatályon kívül kell helyezni.

(8)

Ez a határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat és betartja különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában (4) elismert elveket, nevezetesen a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot, a tulajdonhoz való jogot, valamint a személyes adatok védelméhez való jogot. Ezt a határozatot az említett jogokkal és elvekkel összhangban kell alkalmazni.

(9)

Ez a határozat továbbá maradéktalanul tiszteletben tartja a tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmánya szerinti kötelezettségeit és az ENSZ BT-határozatok jogilag kötelező erejét.

(10)

Az e határozat mellékletében szereplő lista módosítására vonatkozó eljárás során a szankcióbizottság által a jegyzékbe felvett személyek, szervezetek és testületek számára indokolást kell nyújtani annak érdekében, hogy azok észrevételeket tehessenek. Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak az észrevétel vagy bizonyíték alapján felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt, szervezetet vagy testületet.

(11)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről – származási helyüktől függetlenül – tilos közvetlenül vagy közvetve fegyvereket és minden egyéb ezekkel kapcsolatos anyagot eljuttatni, értékesíteni vagy átadni Szomália számára, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és a felsoroltak pótalkatrészeit.

(2)   A tagállamok állampolgárai részéről vagy a tagállamok területéről tilos a katonai tevékenységgel kapcsolatos műszaki tanácsadást, pénzügyi vagy egyéb segítséget és kiképzést közvetlen vagy közvetett formában Szomáliának nyújtani, ideértve különösen az (1) bekezdésben említett eszközökkel való ellátáshoz, ezek előállításához, karbantartásához vagy használatához kapcsolódó műszaki kiképzést és segítségnyújtást.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdést nem kell alkalmazni az alábbiakra:

a)

a kizárólag az 1744 (2007) ENSZ BT-határozat 4. pontja szerinti AMISOM támogatására vagy e misszió általi felhasználásra, vagy a kizárólag az 1851 (2008) ENSZ BT-határozat 6. pontja és az 1846 (2008) ENSZ BT-határozat 10. pontja szerinti intézkedéseket végrehajtó államok és regionális szervezetek általi felhasználásra szánt fegyverek és minden egyéb ezekkel kapcsolatos anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint az ilyen célú katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai tanácsadás, pénzügyi vagy egyéb segítségnyújtás és képzés közvetlen vagy közvetett átadása;

b)

a kizárólag a biztonsági ágazat intézményei kialakításának támogatására szánt fegyverek és minden egyéb ezekkel kapcsolatos anyag átadása, értékesítése vagy transzfere, valamint az ilyen célú tevékenységekhez kapcsolódó műszaki tanácsadás közvetlen vagy közvetett átadása, az 1744 (2007) ENSZ BT-határozat 1., 2. és 3. pontja szerinti politikai folyamattal összhangban, valamint a 751 (1992) ENSZ BT-határozat 11. pontjával létrehozott szankcióbizottság által a vonatkozó értesítés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül hozott elutasító határozat hiányában;

c)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelések vagy a béke- és megbékélési folyamat keretében az Unió vagy a tagállamok által – többek között a biztonságpolitika területén – végzett intézményépítő programok céljára szolgáló, a szankcióbizottság által előzetesen jóváhagyott eszközök átadása, értékesítése vagy transzfere; továbbá a védőruházat átadása, ideértve azokat a golyóálló mellényeket és katonai sisakokat is, amelyeket az ENSZ személyzetének tagjai, a média képviselői és a humanitárius és fejlesztési munkatársak, illetve a kisegítő személyzet tagjai kizárólag saját, személyes használatra, átmeneti jelleggel vittek be Szomáliába.

2. cikk

A 3. cikkben, az 5. cikk (1) bekezdésében, valamint a 6. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt korlátozó intézkedéseket a szankcióbizottság által kijelölt azon személyekkel és szervezetekkel szemben kell alkalmazni, akik vagy amelyek:

részt vesznek a Szomália békéjét, biztonságát vagy stabilitását – köztük a 2008. augusztus 18-i dzsibuti megállapodást vagy a politikai folyamatot – veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat, vagy erővel fenyegetik az ideiglenes szövetségi intézményeket vagy az AMISOM-ot,

megsértik az 1. cikkben említett fegyverembargót és az ahhoz kapcsolódó intézkedéseket,

akadályozzák a Szomáliába irányuló humanitárius segélyek kiszállítását, az ezekhez való hozzáférést vagy szétosztásukat.

Az érintett személyek és szervezetek felsorolása a mellékletben található.

3. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a fegyverek és katonai felszerelések 2. cikkben említett személyek vagy szervezetek számára történő közvetlen vagy közvetett átadásának, értékesítésének vagy transzferének, valamint a katonai tevékenységekhez vagy a fegyverekkel vagy katonai felszerelések átadásához, értékesítéséhez, transzferéhez, előállításához, karbantartásához vagy használatához kapcsolódó műszaki tanácsadás és képzés, továbbá pénzügyi vagy egyéb – befektetési és brókertevékenységeket, valamint egyéb pénzügyi szolgáltatásokat is magában foglaló – segítségnyújtás közvetlen vagy közvetett átadásának megakadályozására.

4. cikk

(1)   A tagállamok nemzeti hatóságaikkal egyetértésben, jogszabályaikkal összhangban, és a nemzetközi jognak megfelelően területükön – a tengeri kikötőket és a repülőtereket is beleértve – ellenőrzik a Szomáliából induló és oda tartó összes rakományt, amennyiben alapos okkal feltételezik, hogy a rakomány olyan cikkeket tartalmaz, amelyek átadása, értékesítése, transzfere vagy exportja a 3. cikk értelmében tilos.

(2)   A Szomáliából induló és oda tartó rakományt fuvarozó légi járműveknek és hajóknak meg kell felelniük az érkezés, illetve az indulás előtti kiegészítő információnyújtás követelményének minden, a tagállamokba érkező vagy onnan induló áru tekintetében.

(3)   A tagállamok, amennyiben olyan cikkeket fedeznek fel, amelyek átadása, értékesítése, transzfere vagy exportja a 3. cikk értelmében tilos, azokat lefoglalják és hatástalanítják (megsemmisítéssel vagy működésképtelenné tétellel).

5. cikk

(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák a 2. cikkben említett személyek tagállamuk területére történő belépését vagy azon keresztül történő átutazását.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(3)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben a szankcióbizottság:

a)

eseti alapon megállapítja, hogy a belépés vagy átutazás humanitárius okokból indokolt, ideértve a vallási kötelezettséget is;

b)

eseti alapon megállapítja, hogy a mentesség megadása támogatja a békére, a szomáliai nemzeti megbékélésre, valamint a régió stabilitására irányuló célkitűzéseket.

(4)   Azokban az esetekben, amelyekben a (3) bekezdésnek megfelelően a tagállam engedélyezi a szankcióbizottság által megnevezett személyeknek a területére való belépését vagy átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az érintett személyekre korlátozódik.

6. cikk

(1)   Be kell fagyasztani minden olyan pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely a 2. cikkben említett személyek vagy szervezetek tulajdonában van vagy közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt áll, vagy az e személyek vagy szervezetek, illetve a nevükben vagy az irányításuk alatt eljáró személyek vagy szervezetek tulajdonában lévő, illetve közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt álló szervezetek tulajdonában van. Az érintett személyek és szervezetek felsorolása a mellékletben található.

(2)   Az (1) bekezdésben említett személyek és szervezetek számára vagy javára sem közvetlenül, sem közvetetten semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható rendelkezésre.

(3)   A tagállamok mentesítést adhatnak az (1) és (2) bekezdésben szereplő intézkedések alól az olyan pénzeszközök és gazdasági erőforrások tekintetében, amelyek:

a)

az alapvető kiadások fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit is;

b)

kizárólag az ésszerű mértékű szakmai tiszteletdíjak és a jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és kezelési díjainak a nemzeti jogszabályoknak megfelelő kiegyenlítésére szolgálnak;

d)

rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, azt követően, hogy az érintett tagállam erről a szankcióbizottságot értesítette és a szankcióbizottság azt jóváhagyta;

e)

bíróság, hatóság vagy választott bíróság által elrendelt zálogjog vagy meghozott határozat tárgyát képezik, amely esetben a pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a zálogjog vagy határozat végrehajtására fel lehet használni azt követően, hogy az illetékes tagállam a szankcióbizottságot értesítette, feltéve, hogy a zálogjog vagy határozat az érintett személy vagy szervezet szankcióbizottság általi kijelölése előtt keletkezett, és nem a 2. cikkben említett személy vagy szervezet javára szól.

(4)   A (3) bekezdés a), b) és c) pontjában szereplő mentesítéseket azt követően lehet megadni, hogy az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot arról a szándékáról, hogy adott esetben engedélyezni kívánja az e pénzeszközökhöz és gazdasági erőforrásokhoz való hozzáférést, és a szankcióbizottság az értesítéstől számított három munkanapon belül nem hozott elutasító határozatot.

(5)   A (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a)

kamatokra vagy egyéb hozamokra; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azelőtt kötöttek, vagy amelyek azon időpontot megelőzően keletkeztek, amikor a fenti számlák korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek,

feltéve, hogy az ilyen kamat vagy más hozam és kifizetés továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartozik.

(6)   Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni azon pénzeszközök, egyéb pénzügyi eszközökre és gazdasági erőforrások biztosítására, amelyek a szomáliai sürgős szükségleteket kielégítő humanitárius segítségnyújtásnak az ENSZ, valamint szakosodott ügynökségei és programjai, valamint az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státussal rendelkező, Szomáliában humanitárius segítséget nyújtó humanitárius szervezetek vagy azok végrehajtással megbízott partnerei általi időbeli eljuttatásához szükségesek.

7. cikk

A Tanács a mellékletben szereplő jegyzéket a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság döntése alapján állítja össze és módosítja.

8. cikk

(1)   Amennyiben a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság jegyzékbe vesz valamely személyt vagy szervezetet és erre vonatkozóan indokolást nyújt, a Tanács az érintett személyt vagy szervezetet felveszi a mellékletbe. A Tanács döntését és a vonatkozó indokolást – közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy értesítés közzététele útján – közli az érintett személlyel, szervezettel vagy testülettel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(2)   Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanácsnak felül kell vizsgálnia határozatát, és erről értesítenie kell az érintett személyt vagy szervezetet.

9. cikk

A mellékletnek tartalmaznia kell a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság által szolgáltatott, az érintett személyek vagy szervezetek azonosításához szükséges információkat, amenynyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ezek az információk az alábbiakra vonatkozhatnak: név (beleértve a felvett neveket is), a születés helye és ideje, állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, nem, lakcím (amennyiben ismert), valamint beosztás vagy foglalkozás. Szervezetek esetében a fenti információk a névre, a nyilvántartásba vétel helyére és idejére, a nyilvántartási számra és a székhelyre terjedhetnek ki. A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

10. cikk

E közös álláspont felülvizsgálatára, módosítására vagy hatályon kívül helyezésére a Biztonsági Tanács által hozott vonatkozó határozatokkal összhangban kerül sor.

11. cikk

A 2009/138/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

12. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2010. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 334., 2002.12.11., 1. o.

(2)  HL L 46., 2009.2.17., 73. o.

(3)  HL L 51., 2010.3.2., 18. o.

(4)  HL C 364., 2000.12.18., 1. o.


MELLÉKLET

A 2. EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

I.   Személyek

1.

Yasin Ali Baynah (más néven: a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Születési idő: kb. 1966. Állampolgárság: szomáliai. Másik lehetséges állampolgárság: svéd. Tartózkodási hely: Rinkeby, Stockholm, Svédország; Mogadishu, Szomália.

2.

Hassan Dahir Aweys (más néven: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh”) Születési idő: 1935. Állampolgárság: szomáliai. Nemzetisége: szomáliai. Tartózkodási hely: Szomália; Eritrea.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (más néven: a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Születési idő: kb. 1944. Születési hely: Ogaden régió, Etiópia. Állampolgárság: szomáliai. Tartózkodási hely: Szomália.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (más néven: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane”, f) „Godani”, g) „Mukhtar, Shaykh”, h) „Zubeyr, Abu”) Születési idő: 1977. július 10. Születési hely: Hargeysa, Szomália. Állampolgárság: szomáliai.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (más néven: a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Állampolgárság: szomáliai. Tartózkodási hely: Mogadishu, Szomália. Másik lehetséges tartózkodási hely: Szomália.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (más néven: a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab”, i) „Qorgab”) Születési idő: kb. 1979–1982. Vagy: 1982. Állampolgárság: szomáliai. Tartózkodási hely: Mogadishu, Szomália.

7.

Mohamed Sa’id (más néven: a) „Atom”, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Születési idő: kb. 1966. Születési hely: Galgala, Szomália. Tartózkodási hely: Galgala, Szomália. Másik lehetséges tartózkodási hely: Badhan, Szomália.

8.

Fares Mohammed Mana’a (más néven: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Születési idő: 1965. február 8. Születési hely: Sadah, Jemen. Útlevélszám: 00514146; a kiállítás helye: Sanaa, Jemen. Személyazonosító igazolvány száma: 1417576; a kiállítás helye: Al-Amana, Jemen; a kiállítás időpontja: 1996. január 7.

II.   Szervezetek

AL-SHABAAB (más néven: a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Helyszín: Szomália.


27.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 105/22


A TANÁCS 2010/232/KKBP HATÁROZATA

(2010. április 26.)

a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. április 27-én elfogadta a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2006/318/KKBP közös álláspontot (1). Ezek az intézkedések a korábbi intézkedések helyébe léptek, amelyek közül az elsőt 1996-ban a 96/635/KKBP közös állásponttal (2) fogadták el.

(2)

A 2009. április 27-én elfogadott 2009/351/KKBP tanácsi közös álláspont (3)2010. április 30-ig meghosszabbította a 2006/318/KKBP közös álláspontot.

(3)

Tekintettel a burmai/mianmari helyzetre, és mindenekelőtt arra, hogy az új választási törvény kihirdetése és a burmai/mianmari kormány azon bejelentése ellenére, miszerint 2010-ben többpárti választásokra kerül sor, az emberi jogok helyzete nem javult, és nem történt érdemi előrelépés a mindenkire kiterjedő demokratizálódási folyamat irányában, a 2006/318/KKBP közös állásponttal elrendelt korlátozó intézkedéseket további 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(4)

A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és vállalkozások jegyzékét módosítani kell a burmai/mianmari kormányban, a biztonsági erőknél, a Állami Béke és Fejlődés Tanácsában és a közigazgatásban, valamint az érintettek személyes helyzetében bekövetkezett változások figyelembevétele, továbbá a burmai/mianmari rezsim vagy a rezsimmel kapcsolatban álló személyek tulajdonában vagy irányítása alatt álló további vállalkozások jegyzékbe vétele érdekében.

(5)

Egyes intézkedések végrehajtásához az Unió további fellépése szükséges,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Tilos tagállam állampolgára által vagy tagállam területéről vagy tagállam zászlaja alatt haladó hajón vagy légi járművön fegyverek és bármely kapcsolódó felszerelés – beleértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és ezek tartalék alkatrészeit is –, valamint belső elnyomás céljára alkalmas felszerelések Burma/Mianmar részére történő értékesítése, eljuttatása, transzfere vagy exportja akkor is, ha azok nem a tagállamok területéről származnak.

(2)   Tilos:

a)

közvetve vagy közvetlenül bármely burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy Burmában/Mianmarban való használat céljára olyan technikai segítségnyújtást, kereskedelmi szolgáltatást és egyéb szolgáltatást nyújtani, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és bárminemű kapcsolódó anyag rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és ezek tartalék alkatészeit, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas felszereléseket;

b)

Burmában/Mianmarban, vagy ezen országban való felhasználás céljából közvetve vagy közvetlenül, bármely személy, szervezet vagy szerv számára fegyver és ahhoz kapcsolódó felszerelések, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas felszerelések bármely eladására, eljuttatására, transzferére vagy exportjára, vagy az azokhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, közvetítő kereskedelmi tevékenység és egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló, katonai tevékenységgel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi segítségnyújtás, beleértve különösen a támogatásokat, hiteleket és exporthitel-biztosítást;

c)

a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységben, amelynek célja vagy eredménye az a) vagy b) pontban említett tilalmak megkerülése.

2. cikk

(1)   Az 1. cikket nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:

a)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokra, vagy az Egyesült Nemzetek és az Európai Unió intézményépítő programjához szánt, halált nem okozó katonai felszerelés vagy belső elnyomás céljára alkalmas felszerelések, vagy az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek válságkezelő műveleteihez szánt felszerelések értékesítése, eljuttatása, transzfere vagy exportja;

b)

aknamentesítő felszerelések és aknamentesítéshez használatos anyagok értékesítése, eljuttatása, transzfere vagy exportja;

c)

az ilyen felszereléssel, programokkal vagy műveletekkel kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása;

d)

az ilyen felszereléssel vagy programokkal és műveletekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás,

feltéve, hogy az adott exportot a megfelelő illetékes hatóság előzetesen jóváhagyta.

(2)   Az 1. cikk nem vonatkozik az átmenetileg Burmába/Mianmarba bevitt védőruházatra, különösen a golyóálló mellényre és a katonai sisakra, amelyek kizárólagosan az Egyesült Nemzetek és az Európai Unió vagy annak tagállamai személyzete, a média, a humanitárius szervezetek, a fejlesztési segélyek képviselői és a hozzájuk tartozó személyzet személyes használatára szolgálnak.

3. cikk

(1)   Tilos a Burmában/Mianmarban az alábbi iparágakban működő vállalatoknak szánt berendezéseknek és technológiának a tagállamok állampolgárai általi, vagy a tagállamok területéről történő, vagy a tagállamok joghatósága alá tartozó hajók, illetve légi járművek felhasználásával való értékesítése, eljuttatása, transzfere vagy kivitele, függetlenül attól, hogy az adott berendezés vagy technológia a tagállamok területéről származik-e:

a)

fakitermelés és fafeldolgozás;

b)

arany-, ón-, vas-, réz-, volfrám-, ezüst-, szén-, ólom-, mangán-, nikkel- és cinkbányászat;

c)

drága- és féldrágakövek, többek között gyémánt, rubin, zafír, jáde és smaragd bányászata és feldolgozása.

(2)   Tilos:

a)

a Burmában/Mianmarban az (1) bekezdésben említett iparágakban működő vállalatoknak szánt berendezéssel és technológiával kapcsolatos technikai támogatást vagy képzést nyújtani;

b)

a Burmában/Mianmarban az (1) bekezdésben említett iparágakban működő, az I. mellékletben felsorolt vállalatoknak szánt berendezések és technológia értékesítése, eljuttatása, szállítása vagy kivitele, vagy a kapcsolódó technikai támogatás vagy képzés számára finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani.

4. cikk

Tilos az alábbi termékek Burmából/Mianmarból az Unió felé történő értékesítése, behozatala vagy szállítása:

a)

rönkfa, faanyag és fából készült termékek;

b)

arany, ón, vas, réz, volfrám, ezüst, szén, ólom, mangán, nikkel és cink;

c)

drága- és féldrágakövek, többek között gyémánt, rubin, zafír, jáde és smaragd.

5. cikk

Tilosak az alábbi tevékenységek:

a)

bármilyen pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtása a 3. cikk (1) bekezdésében említett iparágakban működő, az I. mellékletben felsorolt burmai/mianmari vállalkozások számára;

b)

részesedés szerzése vagy kiterjesztése a 3. cikk (1) bekezdésében említett iparágakban működő, az I. mellékletben felsorolt burmai/mianmari vállalkozásokban, ideértve e vállalkozások teljes felvásárlását, illetve a részvények vagy résztulajdont biztosító értékpapírok megszerzését;

c)

közös vállalkozás létrehozása a 3. cikk (1) bekezdésében említett iparágakban működő, az I. mellékletben felsorolt burmai/mianmari vállalkozásokkal, valamint az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal.

6. cikk

(1)   A 3. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikkben foglalt tilalom nem érinti a 2007. november 19. előtt már szállítás alatt álló árukra vonatkozó szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítését.

(2)   A 3. cikk szerinti tilalom nem érinti a tagállamokban letelepedett vállalkozások által 2007. november 19. előtt kötött szerződésekből, és a Burmában/Mianmarban ugyanazon időpont előtt eszközölt beruházásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

(3)   Az 5. cikk a) és b) pontja szerinti tilalmak:

i.

nem érintik a szóban forgó vállalatnak az I. mellékletben található listára való felkerülésének időpontja előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését;

ii.

nem akadályozzák meg az I. mellékletben foglalt vállalkozásokban való részesedés kiterjesztését, amennyiben ezt egy, az érintett vállalatnak az I. mellékletben található listára való felkerülésének időpontja előtt kötött megállapodás írja elő.

7. cikk

Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül a 3., a 4. és az 5. cikk rendelkezéseinek megkerülése.

8. cikk

A nem humanitárius segélyeket vagy fejlesztési programokat fel kell függeszteni. Kivételt képeznek ez alól az alábbiakat támogató projektek és programok:

a)

emberi jogok, demokrácia, felelősségteljes kormányzás, konfliktus-megelőzés és a civil társadalom kapacitásának fejlesztése;

b)

egészség és oktatás, a szegénység enyhítése és különösen az alapvető szükségletek kielégítése és a megélhetés biztosítása a lakosság legszegényebb és leginkább rászoruló rétegei számára;

c)

környezetvédelem, és különösen a nem fenntartható, erdőpusztuláshoz vezető túlzott fakitermelés problémájának kezelésére irányuló programok.

A programokat és a projekteket ENSZ-intézményeken, nem kormányzati szervezeteken és a helyi polgári közigazgatási szervekkel való decentralizált együttműködésen keresztül kell végrehajtani. Ebben az összefüggésben az Európai Unió a továbbiakban is rámutat a burmai/mianmari kormány azon felelősségére, hogy tegyen nagyobb erőfeszítéseket az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Céljainak megvalósítása érdekében.

A programokat és a projekteket lehetőség szerint a civil társadalommal és valamennyi demokratikus csoporttal – beleértve a Nemzeti Liga a Demokráciáért pártot is – együttműködésben kell meghatározni, nyomon követni, megvalósítani és értékelni.

9. cikk

(1)   A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzák az alábbiak területükre történő belépését vagy azon való átutazását:

a)

az Állami Béke és Fejlődés Tanácsának vezető tagjai, a turizmussal foglalkozó burmai hatóságok, a katonai, kormányzati vagy biztonsági erők magas rangú tisztjei, akik a burmai/mianmari demokratikus átmenetet megakadályozó politikákat meghatározzák vagy végrehajtják vagy abból hasznot húznak, valamint az említettek családtagjai, amennyiben azok a II. mellékletben felsorolt természetes személyek közé tartoznak;

b)

a burmai hadsereg aktív szolgálatban lévő magas rangú tisztjei és azok családtagjai, amennyiben azok a II. mellékletben felsorolt természetes személyek közé tartoznak.

(2)   Az (1) bekezdés nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy a saját állampolgáraiktól megtagadják a területükre való belépést.

(3)   Az (1) bekezdés nem érinti azokat az eseteket, amikor valamely tagállamot nemzetközi jogi kötelezettségek terhelnek, nevezetesen:

a)

valamely nemzetközi kormányközi szervezet fogadó országa;

b)

az Egyesült Nemzetek által vagy annak védnöksége alatt összehívott nemzetközi konferencia fogadó országa;

c)

valamely kiváltságokat és mentességeket biztosító többoldalú megállapodás alapján; vagy

d)

az Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam) és Olaszország között 1929-ben létrejött lateráni egyezmény alapján.

(4)   A (3) bekezdés rendelkezéseit azokra az esetekre is alkalmazni kell, amikor valamely tagállam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) fogadó országa.

(5)   A Tanácsot megfelelően tájékoztatni kell minden olyan esetben, amikor a tagállam a (3) és (4) bekezdés értelmében mentességet ad.

(6)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius ok vagy kormányközi értekezleteken való részvétel indokolja, beleértve az Európai Unió által támogatott, vagy az EBESZ elnöki tisztét betöltő tagállamban tartott értekezleteket, amenynyiben ott a demokráciát, az emberi jogokat és a jogállamiságot Burmában/Mianmarban közvetlenül elősegítő politikai párbeszéd zajlik.

(7)   Ha valamely tagállam a (6) bekezdésben említett mentességet kíván adni, erről köteles a Tanácsot írásban tájékoztatni. A mentességet jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a Tanács egy vagy több tagja a javasolt mentességről szóló értesítés kézhezvételétől számított két munkanapon belül nem emel írásban kifogást. Ha a Tanács egy vagy több tagja kifogást emel, a Tanács minősített többséggel dönthet a javasolt mentesség jóváhagyásáról.

(8)   Azokban az esetekben, amikor a (3), (4), (6) és (7) bekezdésnek megfelelően a tagállam engedélyezi a II. mellékletben felsorolt személyeknek a területére való belépését, vagy az azon történő átutazását, az engedély az abban megjelölt célra és az engedély által érintett személyre korlátozódik.

10. cikk

(1)   A burmai/mianmari kormány tagjaihoz és a környezetükhöz tartozó, a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, a tulajdonukban lévő, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani.

(2)   Semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági forrás nem bocsátható közvetlenül vagy közvetve a II. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára.

(3)   Az illetékes hatóság az általa megfelelőnek vélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, vagy az azokhoz való hozzáférést, azt követően, hogy megállapította, hogy az érintett pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a)

a II. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségletei fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közműdíjak költségeit;

b)

kizárólag az ésszerű szakértői díjak kifizetésére és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére szolgálnak;

c)

kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy számlavezetési díjainak vagy költségeinek kiegyenlítésére szolgálnak;

d)

rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy az illetékes hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi illetékes hatósággal és a Bizottsággal a konkrét engedély megadása alapjául szolgáló indokokat.

(4)   A (2) bekezdést nem kell alkalmazni a befagyasztott számlákhoz hozzáadódó:

a)

kamatra vagy egyéb hozamokra; vagy

b)

olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt merültek fel, amikor e számlák korlátozó intézkedések hatálya alá kerültek,

feltéve hogy minden ilyen kamat, egyéb jövedelem és jóváírás továbbra is az (1) bekezdés hatálya alá tartozik.

(5)   Tilosak az alábbi tevékenységek:

a)

bármilyen pénzügyi kölcsön vagy hitel nyújtása a III. mellékletben felsorolt, a rezsim vagy a rezsimmel kapcsolatban álló személyek vagy szervezetek tulajdonában lévő vagy általuk ellenőrzött vállalkozások számára, vagy az e vállalkozások által kibocsátott kötvények, letéti jegyek, opciószelvények vagy záloglevelek megszerzése;

b)

a III. mellékletben felsorolt, a rezsim vagy a rezsimmel kapcsolatban álló személyek vagy szervezetek tulajdonában lévő vagy általuk ellenőrzött vállalkozásokban való részesedés megszerzése vagy kiterjesztése, ideértve e vállalkozások teljes felvásárlását, valamint részvények vagy részesedéssel járó értékpapírok megszerzését;

c)

közös vállalkozások létrehozása a III. mellékletben felsorolt vállalkozásokkal, valamint az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy kapcsolt vállalatokkal.

(6)   Az (5) bekezdés a) pontjának rendelkezései nem érintik a szóban forgó vállalattal a III. mellékletben található listára való felkerülésének időpontja előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését.

(7)   Az (5) bekezdés b) pontjában foglalt tilalom nem akadályozza meg a III. mellékletben foglalt vállalkozásokban való részesedés kiterjesztését, amennyiben ezt egy, az érintett vállalatnak a III. mellékletben található listára való felkerülésének időpontja előtt kötött megállapodás írja elő.

11. cikk

A magas szintű (miniszteri és politikai igazgatói, valamint annál magasabb szintű tisztviselők) kétoldalú burmai/mianmari kormányközi látogatásokat továbbra is szüneteltetni kell. A Tanács kivételes esetekben kivételeket engedélyezhet e szabály alól.

12. cikk

A tagállamok nem engedélyezik, hogy a burmai/mianmari diplomáciai képviseletekhez a tagállamokban katonai állomány csatlakozzon. A tagállamok Burmában/Mianmarban lévő diplomáciai képviseleteihez beosztott teljes katonai állományt vissza kell hívni.

13. cikk

Valamely tagállam vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője javaslata alapján a Tanács szükség esetén módosítja a II. mellékletben szereplő listát.

14. cikk

Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Adott esetben meg kell újítani vagy módosítani kell, különösen az I. és III. mellékletben felsorolt vállalkozások tekintetében, amenynyiben a Tanács úgy ítéli meg, hogy célkitűzései nem valósultak meg.

15. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat 2011. április 30-ig alkalmazandó.

Kelt Brüsszelben, 2010. április 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 116., 2006.4.29., 77. o.

(2)  HL L 287., 1996.11.8., 1. o.

(3)  HL L 108., 2009.4.29., 54. o.


I. MELLÉKLET

A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikkben és a 14. cikkben említett vállalatok jegyzéke

 

FAIPAR ÉS FAFELDOLGOZÁS

 

Név

A jegyzékre való felvétel dátuma

2007.11.19.

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Igazgató neve: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

FAIPARI VÁLLALATOK

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

FAMEGMUNKÁLÓ GÉPEK

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

FAANYAGEXPORTŐRÖK

 

Név

A jegyzékre való felvétel dátuma

2007.11.19.

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

FAFELDOLGOZÁS

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Rerentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Igazgató neve: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN,

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Igazgató neve: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Igazgató neve: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

VAS- ÉS ACÉLÖNTÖDÉK

 

Név

A jegyzékre való felvétel dátuma

2007.11.19.

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

BÁNYAVÁLLALATOK

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Igazgató neve: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

BÁNYÁSZATI BERENDEZÉSEK ÉS AZOK TARTOZÉKAI

Bányászat és bányászati berendezések

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

625.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

626.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

627.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

CINKÖNTŐ ÜZEMEK

628.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

629.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

630.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

631.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

632.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

CINK

633.

Aung Soe Moe

123, 36th Street, Kyauktada, Yangon

 

634.