ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.088.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 88

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. április 8.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács 2010/199/KKBP határozata (2010. március 22.) az Európai Unió és Montenegró között a Montenegrónak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott Európai Uniós katonai műveletben (Atalanta-művelet) történő részvételéről szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

1

Megállapodás az Európai Unió és Montenegró között a Montenegrónak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott Európai Uniós katonai műveletben (Atalanta-művelet) történő részvételéről

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 291/2010/EU rendelete (2010. március 31.) a 437/2009/EK, a 438/2009/EK és az 1064/2009/EK rendeletnek az egyes mezőgazdasági termékek vámkontingensek keretében történő behozatalával összefüggésben a meghatározott célra történő felhasználás biztosítása érdekében előírt eljárás tekintetében történő helyesbítéséről

9

 

 

A Bizottság 292/2010/EU rendelete (2010. április 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

11

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/200/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2010. március 9.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

13

 

 

2010/201/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2010. március 9.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

14

 

 

2010/202/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2010. március 9.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

15

 

 

2010/203/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2010. március 25.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

16

 

 

2010/204/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2010. március 25.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

17

 

 

2010/205/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. március 31.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos jelentéshez használandó kérdőívről (az értesítés a C(2010) 1955. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

18

 

 

2010/206/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. április 6.) a FEN 560 új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2010) 1974. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

21

 

 

IV   Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

 

 

2010/207/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. november 16.) az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött gazdasági partnerségi megállapodás szerinti CARIFORUM–EK Tanácsadó Bizottságban való részvétellel, valamint az EK-fél területén található szervezetek képviselőinek kiválasztásával kapcsolatos közösségi álláspontról

23

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/1


A TANÁCS 2010/199/KKBP HATÁROZATA

(2010. március 22.)

az Európai Unió és Montenegró között a Montenegrónak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott Európai Uniós katonai műveletben (Atalanta-művelet) történő részvételéről szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 37. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (5) és (6) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. november 10-én elfogadta a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló 2008/851/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

Az együttes fellépés 10. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok az Európai Unióról szóló szerződés 37. cikkével összhangban megkötendő megállapodások tárgyát képezik.

(3)

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2009. április 21-i, harmadik államoknak az Atalanta-művelethez való hozzájárulásának elfogadásáról szóló ATALANTA/2/2009 (2) és a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló ATALANTA/3/2009 (3) határozatait követő tárgyalások eredményeként megállapodás született az Európai Unió és Montenegró között a Montenegrónak az Atalanta-műveletben történő részvételéről (a továbbiakban: a megállapodás).

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió és Montenegró között a Montenegrónak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletben (Atalanta-művelet) történő részvételéről szóló megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) a Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Uniót kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

A megállapodás 10. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítést az Unió nevében a Tanács elnöke teszi meg (4).

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Á. MORATINOS


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.

(2)  HL L 109., 2009.4.30., 52. o.

(3)  HL L 112., 2009.5.6., 9. o., kiegészítés: HL L 119., 2009.5.14., 40. o.

(4)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a megállapodás hatálybalépése napjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről.


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és Montenegró között a Montenegrónak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott Európai Uniós katonai műveletben (Atalanta-művelet) történő részvételéről

AZ EURÓPAI UNIÓ (EU)

egyrészről, és

MONTENEGRÓ

másrészről

a továbbiakban: a „Felek”,

FIGYELEMBE VÉVE:

hogy az Európai Unió Tanácsa elfogadta a 2009/907/KKBP tanácsi határozattal (1) módosított, a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló 2008/851/KKBP együttes fellépést (2) (Atalanta-művelet),

hogy Montenegró felkérést kapott az EU-tól az EU által vezetett műveletben való részvételre,

a haderő létrehozásának sikeres befejezését, valamint az EU műveleti parancsnok és az EU Katonai Bizottsága ajánlását Montenegró haderőinek az EU által vezetett műveletben való részvételével kapcsolatos megállapodásra vonatkozóan,

a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) (3) való hozzájárulása elfogadásáról szóló, 2009. április 21-i ATALANTA/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozatot (4), valamint a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló, 2009. április 21-i ATALANTA/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozatot; mindkettőt a Politikai és Biztonsági Bizottság ATALANTA/7/2009 határozata (5) módosította,

Montenegrónak az Atalanta-műveletben való részvételről szóló 2009. augusztus 13-i határozatát,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Részvétel a műveletben

(1)   Montenegró e megállapodás rendelkezéseivel és minden szükséges végrehajtási rendelkezéssel összhangban csatlakozik a 2009/907/KKBP határozattal módosított, a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (Atalanta-művelet) szóló 2008/851/KKBP együttes fellépéshez, valamint minden későbbi határozathoz, amellyel az Európai Unió Tanácsa a művelet kiterjesztéséről határoz.

(2)   A Montenegrónak az Európai Unió által vezetett tengeri erőkhöz (EUNAVFOR) történő hozzájárulása nem érinti az Európai Unió döntéshozatali autonómiáját.

(3)   Montenegró biztosítja, hogy az Atalanta-műveletben részt vevő hadereje és állománya a következőkkel összhangban teljesíti misszióját:

a 2008/851/KKBP együttes fellépés és annak lehetséges későbbi módosításai,

a műveleti terv,

végrehajtási intézkedések.

(4)   A Montenegró által a művelethez biztosított haderő és állomány a megbízatását kizárólag az Atalanta-művelet érdekeinek szem előtt tartásával végzi, és ezen érdekeknek megfelelő magatartást tanúsít.

(5)   Montenegró minden, a műveletben való részvételében bekövetkezett változásról kellő időben tájékoztatja az EU műveleti parancsnokot.

2. cikk

A haderők jogállása

(1)   A Montenegró részéről az Atalanta-művelethez biztosított haderő és állomány jogállására az Európai Unió és Szomália, Dzsibuti, vagy a régió bármely más olyan országa között létrejött, a haderők jogállásáról szóló megállapodás vonatkozik, amely országgal ilyen megállapodás jön létre a művelet céljából, vagy a Kenya, a Seychelle Köztársaság vagy a régió bármely más olyan országa által kiadott, a haderők jogállásáról szóló egyoldalú nyilatkozat, amely ország ilyen nyilatkozatot adott ki a művelet céljából.

(2)   A közös műveleti területen kívül található parancsnokságokhoz vagy parancsnoki elemekhez biztosított haderők és állomány jogállására az érintett parancsnokságok és parancsnoki elemek fogadó állama, valamint a Montenegró közötti megállapodásokat kell alkalmazni.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésében említett, a haderők jogállásáról szóló megállapodások és nyilatkozatok sérelme nélkül Montenegró joghatósággal rendelkezik az Atalanta-műveletben részt vevő hadereje és állománya felett.

(4)   Montenegró felel az Atalanta-műveletben való részvétellel kapcsolatos bármely, a saját haderejének és állományának bármely tagjától érkező vagy vele kapcsolatos követelés kielégítéséért. Montenegró felel a hadereje és állománya bármely tagja ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárásoknak a saját törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban történő megindításáért.

(5)   Montenegró vállalja, hogy e megállapodás aláírásakor nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy az Atalanta-műveletben részt vevő bármely állammal szembeni követeléséről lemond.

(6)   Az Európai Unió tagállamai vállalják, hogy e megállapodás aláírásakor nyilatkozatot tesznek arra vonatkozóan, hogy a Montenegrónak az Atalanta-műveletben való részvételét illetően lemondanak a követeléseikről.

3. cikk

Az elfogott és fogva tartott személyek büntetőeljárás céljából való átadásának feltételei

Amennyiben Montenegró joghatóságként jár el olyan személyekkel szemben, akik a műveleti területhez tartozó valamely állam felségvizein kalóztámadást vagy fegyveres rablást követtek el, vagy ezzel gyanúsítják őket, az EUNAVFOR által elfogott és fogva tartott személyeknek – büntetőeljárás lefolytatása céljából –, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Montenegró részére történő átadására az e megállapodás szerves részét képező mellékletben megállapított feltételek szerint kerül sor.

4. cikk

Minősített információ

(1)   Montenegró megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az EU minősített információ az Európai Unió Tanácsának a 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (6) foglalt biztonsági szabályainak és az illetékes hatóságok – ideértve az EU műveleti parancsnokot – által kibocsátott további iránymutatásoknak megfelelő védelemben részesüljön.

(2)   Amennyiben az EU és Montenegró között megállapodás jön létre a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokat illetően, úgy a megállapodás rendelkezéseit az Atalanta-művelettel összefüggésben is alkalmazni kell.

5. cikk

Parancsnoki lánc

(1)   Az Atalanta-műveletben részt vevő haderő és állomány valamennyi tagja teljes mértékben saját nemzeti hatóságának parancsnoksága alatt marad.

(2)   A nemzeti hatóságok haderejük és állományuk műveleti és harcászati parancsnokságát és/vagy ellenőrzését átadják az EU műveleti parancsnokának. Az EU műveleti parancsnok jogosult hatáskörét átruházni.

(3)   Montenegrót a művelet napi irányításának terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az Európai Uniónak a műveletben részt vevő tagállamait.

(4)   Az EU műveleti parancsnok – a Montenegróval folytatott konzultációt követően – bármikor kérheti Montenegró hozzájárulásának visszavonását.

(5)   Montenegró saját nemzeti kontingensének az Atalanta-műveletben való képviseletére katonai főképviselőt nevez ki. A katonai főképviselő konzultál az EU-erők főparancsnokával a műveletet érintő valamennyi kérdésben, továbbá napi szinten felel a kontingens fegyelméért.

6. cikk

Pénzügyi szempontok

(1)   Montenegró viseli a műveletben való részvételével kapcsolatos valamennyi költséget, azon költségek kivételével, amelyek a megállapodás 1. cikke (1) bekezdésében említett jogi eszközök, valamint az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 2008/975/KKBP tanácsi határozat (7) értelmében közös finanszírozásban részesülnek.

(2)   Az Atalanta-művelet a 7. cikkben említett végrehajtási rendelkezésekben szereplő feltételekkel, költségtérítéses alapon nyújt logisztikai támogatást a montenegrói kontingensnek. A kapcsolódó kiadások adminisztratív kezelését az Athena végzi.

(3)   A művelet végrehajtásának helyszínéül szolgáló állam(ok)ból származó természetes vagy jogi személyek halála, sérülése, vesztesége vagy kára esetén Montenegró – felelőssége megállapítása esetén – kártérítést fizet az e megállapodás 2. cikkének (1) bekezdésében említett, a haderők jogállásáról szóló megállapodásban – amennyiben ilyen létezik – meghatározott feltételek szerint.

7. cikk

A megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Az e megállapodás végrehajtásához szükséges bármely technikai és igazgatási megállapodás az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vagy az EU műveleti parancsnok, valamint Montenegró megfelelő hatóságai között jön létre.

8. cikk

A szerződéses kötelezettségek nem teljesítése

Amennyiben valamelyik fél nem teljesíti az előző cikkekben meghatározott kötelezettségeit, a másik fél egyhónapos felmondási idővel felmondhatja ezt a megállapodást.

9. cikk

A jogviták rendezése

Az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a felek egymás között diplomáciai úton rendezik.

10. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, hogy a felek értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(2)   Ez a megállapodás az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazandó.

(3)   Ez a megállapodás addig marad hatályban, ameddig Montenegró hozzájárul a művelethez.

(4)   E megállapodás megszűnése nem érinti az ezen megállapodás alkalmazásából a megszűnést megelőzően eredő jogokat és kötelezettségeket, ideértve bármely átadott személy jogait is, amennyiben Montenegróban tartják őt őrizetben vagy ott indítanak ellene büntetőeljárást.

A művelet befejeztével az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő állam által kijelölt bármely személy vagy szervezet gyakorolhatja az EUNAVFOR e megállapodás melléklete szerinti valamennyi jogát. Kijelölt személy vagy szervezet lehet többek között az adott ország Montenegróba akkreditált diplomáciai képviselője vagy konzulátusi tisztviselője. A művelet befejeztével az ezen jogi eszköz szerint az EUNAVFOR részére küldendő minden értesítést az EU Tanácsának elnökségét betöltő államnak kell küldeni.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-tízedik esztendő március havának huszonnegyedik napján, egy-egy eredeti példányban angol nyelven.

az Európai Unió részéről

Montenegró részéről


(1)  HL L 322., 2009.12.9., 27. o.

(2)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o., helyesbítve: HL L 253., 2009.9.25., 18. o.

(3)  HL L 112., 2009.5.6., 9. o., kiegészítés: HL L 119., 2009.5.14., 40. o.

(4)  HL L 109., 2009.4.30., 52. o.

(5)  HL L 270., 2009.10.15., 19. o.

(6)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o.

(7)  HL L 345., 2008.12.23., 96. o.

MELLÉKLET

VALAMELY PARTI ÁLLAMNAK A MŰVELETI TERÜLETEN TALÁLHATÓ FELSÉGVIZEIN FOLYTATOTT KALÓZTÁMADÁSOK VAGY FEGYVERES RABLÁSOK ELKÖVETÉSÉVEL GYANÚSÍTOTT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL VEZETETT TENGERI ERŐK (EUNAVFOR) ÁLTAL FOGVA TARTOTT SZEMÉLYEKNEK, VALAMINT AZ EUNAVFOR BIRTOKÁBAN LÉVŐ LEFOGLALT JAVAKNAK AZ EUNAVFOR RÉSZÉRŐL MONTENEGRÓ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁRA ÉS AZ ÁTADÁST KÖVETŐEN A VELÜK VALÓ BÁNÁSMÓDRA, ÉS A JAVAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEKET ÉS MÓDOZATOKAT MEGHATÁROZÓ RENDELKEZÉSEK

1.   Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„kalóztámadások”: az UNCLOS 101. cikkében meghatározottak szerinti kalóztámadások;

b)

„fegyveres rablás”: az 1. pont a) alpontjában meghatározott cselekmények, amennyiben azokat valamely parti államnak a műveleti területen található felségvizein követték el;

c)

„átadott személy”: kalóztámadás vagy fegyveres rablás elkövetésével vagy annak szándékával gyanúsított, vagy kalóztámadást illetve fegyveres rablást elkövető, az EUNAVFOR által e megállapodás értelmében Montenegrónak átadott személy.

2.   Általános elvek

a)

Montenegró az EUNAVFOR kérésére átveheti az EUNAVFOR által kalóztámadások vagy fegyveres rablások kapcsán őrizetbe vett személyeket és az EUNAVFOR által ezzel összefüggésben lefoglalt javakat, valamint nyomozás és büntetőeljárás indítása céljából átadhatja ezen személyeket és javakat az illetékes hatóságainak.

b)

Az EUNAVFOR e megállapodás keretében a személyeket kizárólag Montenegró illetékes bűnüldöző hatóságainak adja át.

c)

Montenegró, hogy az e rendelkezések értelmében átadott személyekkel – az átadást megelőző és követő időszakban egyaránt – emberségesen és a nemzetközi emberi jogi előírásokból fakadó kötelezettségeknek megfelelően bánik, beleértve a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát, az önkényes fogva tartás tilalmát, és a tisztességes eljárás biztosításának követelményét is.

3.   Az átadott személyekkel kapcsolatos bánásmód, büntetőeljárás és tárgyalás

a)

Valamennyi átadott személyt emberséges bánásmódban kell részesíteni, nem tehetők ki kínzásnak vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek, biztosítani kell számukra a megfelelő szállást és élelmezést és az orvosi ellátás igénybevételének lehetőségét, valamint lehetővé kell tenni, hogy a vallási szokásokat betarthassák.

b)

Minden átadott személyt haladéktalanul bíró vagy a törvény által igazságszolgáltatási hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, aki késedelem nélkül határoz a fogva tartás törvényességéről, és elrendeli a személy szabadlábra helyezését, ha a fogva tartás nem törvényes.

c)

Minden átadott személynek joga van arra, hogy ésszerű határidőn belül tárgyalást tartsanak az ügyében vagy szabadlábra helyezzék.

d)

Minden átadott személynek joga van ahhoz, hogy az ellene irányuló vádemelést megelőzően törvény által létrehozott, független és pártatlan illetékes bíróság tisztességes és nyilvános módon meghallgassa.

e)

Minden bűncselekménnyel vádolt átadott személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a jogszabályoknak megfelelően meg nem állapították.

f)

Az ellene irányuló vádemelés során mindenkinek teljesen egyenlő mértékben joga van legalább a következő biztosítékokhoz:

1.

valamely általa értett nyelven haladéktalanul pontos tájékoztatásban részesüljön az ellene felhozott vád jellege és indokolása tekintetében;

2.

rendelkezzen a védekezésének előkészítéséhez és az általa választott jogi tanácsadóval való értekezéshez szükséges idővel és lehetőséggel;

3.

ügyét késedelem nélkül tárgyalják;

4.

ügyét jelenlétében tárgyalják, és személyesen vagy az általa választott jogi segítséggel védekezhessen; ha nem rendelkezik jogi segítséggel, tájékoztassák az ehhez való jogáról; és jelöljenek ki számára jogi segítséget, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekében ez kívánatos, és ha nem rendelkezik az ennek fedezéséhez szükséges anyagi eszközökkel, térítésmentesen részesüljön ilyen segítségben;

5.

megvizsgálhasson vagy megvizsgáltathasson minden ellene szóló bizonyítékot, ideértve a letartóztatását végrehajtó tanúk vallomásait is, és kieszközölhesse a védelem tanúinak ugyanolyan feltételek melletti beidézését és kihallgatását, mint amelyek a vád tanúira vonatkoznak;

6.

térítésmentesen tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet;

7.

ne kötelezzék saját maga elleni vallomásra vagy bűnösségének bevallására.

g)

Minden átadott és bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személynek meg kell adni a jogot ahhoz, hogy a bűnösségének megállapítása és a büntetés kiszabását tartalmazó ítélet ellen felsőbb bírósághoz fellebbezzen vagy felülvizsgálatot kérjen, Montenegró jogszabályainak megfelelően.

h)

Az EUNAVFOR előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Montenegró az átadott személyeket nyomozás vagy büntetőeljárás céljára nem adja át harmadik államnak.

4.   Halálbüntetés

Az átadott személyek nem sújthatók halálbüntetéssel, nem merülhet fel esetükben a halálbüntetés lehetősége, és nem kérhető ellenük a halálbüntetés kiszabása.

5.   Nyilvántartás és értesítések

a)

Minden átadáshoz az EUNAVFOR képviselője és a Montenegró illetékes bűnüldöző hatóságának képviselője által aláírt megfelelő dokumentum szükséges.

b)

Az EUNAVFOR valamennyi átadott személyre vonatkozóan a fogva tartással kapcsolatos nyilvántartást ad át Montenegrónak. Ez a nyilvántartás – lehetőség szerint – kiterjed az átadott személy fogva tartás alatti fizikai állapotára, a Montenegró hatóságai részére történő átadás időpontjára, a fogva tartás indokaira, a fogva tartás kezdeti időpontjára és helyére, valamint a fogva tartással kapcsolatos minden határozatra.

c)

Montenegró felel minden átadott személy pontos nyilvántartásáért, amely magában foglalja többek között a lefoglalt javak összességének, a személyek fizikai állapotának, a fogva tartás helyének, a személyek elleni vádaknak, valamint a büntetőeljárás és a tárgyalás során hozott valamennyi jelentős határozatnak a nyilvántartását.

d)

Az EU és az EUNAVFOR képviselőinek a Montenegró Külügyminisztériumához intézett írásbeli kérésére ezt a nyilvántartást rendelkezésükre kell bocsátani.

e)

Montenegró értesíti továbbá az EUNAVFOR-t az e megállapodás szerint átadott bármely személy fogva tartásának helyéről, fizikai állapotának esetleges rosszabbodásáról, és a nem megfelelő bánásmódra vonatkozó állításokról. Az EU és az EUNAVFOR képviselői az e megállapodás értelmében átadott valamennyi személyhez bejárással rendelkeznek a fogva tartás ideje alatt, és jogukban áll őket kihallgatni.

f)

A nemzeti és nemzetközi humanitárius ügynökségek kérésükre engedélyt kapnak az e megállapodás szerint átadott személyek látogatására.

g)

Annak biztosítása céljából, hogy az EUNAVFOR kellő időben képes legyen Montenegró számára az EUNAVFOR kötelékébe tartozó tanúk beidézésével és a vonatkozó tanúvallomás megtételével kapcsolatos segítséget nyújtani, Montenegró bármely átadott személy elleni büntetőtárgyalási eljárás indítására vonatkozó szándékáról, valamint a bizonyításfelvételre és a vallomás meghallgatására vonatkozó határidőkről értesítést küld az EUNAVFOR részére.

6.   Az EUNAVFOR által nyújtott segítség

a)

Az EUNAVFOR eszközeihez és lehetőségeihez mérten minden segítséget megad Montenegrónak az átadott személyekkel kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás megindítása céljából.

b)

Az EUNAVFOR különösen:

1.

az e rendelkezések 5. pontjának b) alpontja értelmében átadja a fogva tartásról vezetett nyilvántartást;

2.

minden bizonyítékot Montenegró illetékes hatóságainak előírásaival összhangban dolgoz fel, az alábbi 8. pontban foglalt végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően;

3.

törekszik arra, hogy az EUNAVFOR személyzetének az e rendelkezések értelmében átadott személyekkel kapcsolatos bármely intézkedésben érintett tagja tanúvallomást tegyen;

4.

az EUNAVFOR birtokában lévő, vonatkozó lefoglalt javak összességét átadja.

7.   Az átadott személyek egyéb jogaival fennálló viszony

E rendelkezések nem tekintendők vagy értelmezhetők az átadott személyek tekintetében alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi jog által biztosított jogoktól való eltérésnek.

8.   Végrehajtási szabályok

a)

E rendelkezések alkalmazásában az operatív, adminisztratív és technikai kérdések egyrészről a Montenegró illetékes hatóságai, másrészről az EU illetékes hatóságai és az EUNAVFOR számára nemzeti kontingenst biztosító államok illetékes hatóságai által jóváhagyandó végrehajtási rendelkezések tárgyát képezhetik.

b)

A végrehajtási rendelkezések többek között a következőkre terjedhetnek ki:

1.

Montenegró illetékes bűnüldöző hatóságának megnevezése, amelynek az EUNAVFOR a személyeket átadhatja;

2.

az átadott személyek fogva tartására kijelölt fogda;

3.

a dokumentumok kezelése, ideértve a bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos dokumentumokat is, amelyeket a személyek átadásakor átadnak Montenegró illetékes bűnüldöző hatóságának;

4.

értesítés céljára kijelölt kapcsolattartók;

5.

átadás esetén használandó formanyomtatványok.


RENDELETEK

8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/9


A BIZOTTSÁG 291/2010/EU RENDELETE

(2010. március 31.)

a 437/2009/EK, a 438/2009/EK és az 1064/2009/EK rendeletnek az egyes mezőgazdasági termékek vámkontingensek keretében történő behozatalával összefüggésben a meghatározott célra történő felhasználás biztosítása érdekében előírt eljárás tekintetében történő helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 144. cikke (1) bekezdésére és 148. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhafélékre alkalmazandó közösségi behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. május 26-i 437/2009/EK bizottsági rendelet (2) 2. cikkének (1) bekezdésében, az egyes alpesi és hegyi fajtákhoz tartozó, nem vágásra szánt bikákra, tehenekre és üszőkre vonatkozó behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. május 26-i 438/2009/EK bizottsági rendelet (3) 3. cikkének (1) bekezdésében, valamint a harmadik országokból érkező sörárpa behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. november 4-i 1064/2009/EK bizottsági rendelet (4) 4. cikkének (1) bekezdésében előírt vámfelügyelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Modernizált Vámkódex) (5) 166. cikkében a meghatározott célra történő felhasználás biztosítása érdekében előírt eljáráson alapul.

(2)

A 450/2008/EK rendelet mellékletében található megfelelési táblázat szerint az említett 166. cikk a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (6) 82. cikkét fogja felváltani, amely ugyancsak a meghatározott célra történő felhasználás biztosítása érdekében alkalmazandó vámfelügyeletről rendelkezik. A 450/2008/EK rendelet 188. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében azonban – a bekezdés első albekezdésében említett végrehajtási rendelkezések hatálybalépése ellenére – a rendelet 166. cikkét csak legkésőbb 2013. június 24-től kell alkalmazni. Emiatt a 450/2008/EK rendelet 166. cikke alkalmazásának megkezdéséig továbbra is a 2913/92/EGK rendelet 82. cikkét kell alkalmazni.

(3)

Ezért a 437/2009/EK, a 438/2009/EK és az 1064/2009/EK rendeletben célszerű a 450/2008/EK rendelet 166. cikke helyett a 2913/92/EGK rendelet 82. cikkére hivatkozni.

(4)

A 437/2009/EK, a 438/2009/EK és az 1064/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően ki kell igazítani.

(5)

Az érintett vámkontingensek hatékony kezelésének biztosítása érdekében, tekintettel arra is, hogy az érintett rendelkezések érdemi tartalma nem változik, helyénvaló, hogy a kiigazítások az érintett rendeletek alkalmazási időpontjától fogva legyenek alkalmazandók.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 437/2009/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Annak érdekében, hogy a szóban forgó állatokat az importőr által az állatok szabad forgalomba bocsátását követő hónap folyamán megjelölt gazdaságokban valóban legalább százhúsz napig hizlalják, a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (7) 82. cikke alkalmazásában a behozott állatokat vámfelügyelet alatt kell tartani.

2. cikk

A 438/2009/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Annak érdekében, hogy a szóban forgó állatokat szabad forgalomba bocsátásukat követően négy hónapig valóban ne vágják le, a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (8) 82. cikke alkalmazásában a behozott állatokat vámfelügyelet alatt kell tartani.

3. cikk

Az 1064/2009/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdése első albekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A 2913/92/EGK tanácsi rendelet (9) 82. cikkével összhangban az e kontingens keretében importált árpát vámfelügyelet alá kell helyezni a következők biztosítása érdekében:

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napját követő napon lép hatályba.

Az 1. és a 2. cikkben foglalt rendelkezést 2009. július 1-jétől kell alkalmazni.

A 3. cikkben foglalt rendelkezést 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 31-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Dacian CIOLOŞ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 128., 2009.5.27., 54. o.

(3)  HL L 128., 2009.5.27., 57. o.

(4)  HL L 291., 2009.11.7., 14. o.

(5)  HL L 145., 2008.6.4., 1. o.

(6)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(7)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.”

(8)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.”

(9)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.”


8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/11


A BIZOTTSÁG 292/2010/EU RENDELETE

(2010. április 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. április 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. április 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

160,8

JO

96,4

MA

143,8

TN

131,6

TR

133,9

ZZ

133,3

0707 00 05

JO

92,1

MA

106,5

TR

134,8

ZZ

111,1

0709 90 70

MA

71,9

TR

102,7

ZZ

87,3

0805 10 20

EG

54,6

IL

55,9

MA

45,0

TN

47,0

TR

67,7

ZZ

54,0

0805 50 10

IL

66,0

TR

60,4

ZA

71,7

ZZ

66,0

0808 10 80

AR

94,0

BR

83,8

CA

101,3

CL

90,8

CN

83,9

MK

23,6

US

131,3

UY

74,3

ZA

79,7

ZZ

84,7

0808 20 50

AR

94,6

CL

111,5

CN

52,3

ZA

102,5

ZZ

90,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. március 9.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

(2010/200/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF) azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket.

(2)

A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGF hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akiket a globális pénzügyi és gazdasági válság eredményeként bocsátottak el.

(3)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGF igénybevételét évi 500 millió EUR-s plafonértéken belül engedélyezi.

(4)

Az építőiparban történt elbocsátásokra tekintettel, Litvánia 2009. szeptember 23-án az EGF mobilizálására irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek, ezért a Bizottság javasolja 1 118 893 EUR összeg felhasználását.

(5)

Az EGF-t tehát igénybe kell venni a Litvánia által benyújtott kérelemre történő pénzügyi hozzájárulás nyújtása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak a 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetése keretében igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF), hogy az 1 118 893 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Strasbourgban, 2010. március 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. Á. MORATINOS


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/14


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. március 9.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

(2010/201/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF) azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket.

(2)

A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGF hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akiket a globális pénzügyi és gazdasági válság eredményeként bocsátottak el.

(3)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGF igénybevételét évi 500 millió EUR-s plafonértéken belül engedélyezi.

(4)

Az autógyártó ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel, Németország 2009. augusztus 13-án az EGF mobilizálására irányuló kérelmet nyújtott be, majd további információval egészítette ki azt 2009. október 23-ig. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek, ezért a Bizottság javasolja 6 199 341 EUR összeg felhasználását.

(5)

Az EGF-et tehát igénybe kell venni a Németország által benyújtott kérelemre történő pénzügyi hozzájárulás nyújtása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak a 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetése keretében igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF), hogy a 6 199 341 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Strasbourgban, 2010. március 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. Á. MORATINOS


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/15


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. március 9.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

(2010/202/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF) azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket.

(2)

A 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGF hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akiket a globális pénzügyi és gazdasági válság eredményeként bocsátottak el.

(3)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGF igénybevételét évi 500 millió EUR-s plafonértéken belül engedélyezi.

(4)

A „Snaigė” plc-nél és két beszállítójánál történt elbocsátásokra tekintettel, Litvánia 2009. július 23-án az EGF mobilizálására irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek, ezért a Bizottság javasolja 258 163 EUR összeg felhasználását.

(5)

Az EGF-t tehát igénybe kell venni a Litvánia által benyújtott kérelemre történő pénzügyi hozzájárulás nyújtása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak a 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetése keretében igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF), hogy a 258 163 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Strasbourgban, 2010. március 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

M. Á. MORATINOS


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/16


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. március 25.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

(2010/203/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Létrehozták az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA), hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következményei által sújtott elbocsátott munkavállalóknak a munkaerő-piaci reintegrációjuk terén.

(2)

A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatályát kiterjesztették a globális pénzügyi és gazdasági válság eredményeként elbocsátott munkavállalók támogatására.

(3)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR plafonértékig engedélyezi.

(4)

A bútorgyártási ágazatban történt elbocsátások tekintetében Litvánia 2009. szeptember 23-án az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, és további, 2009. október 16-án beérkezett információval egészítette ki azt. Ez a kérelem eleget tesz a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében megállapított követelményeknek, a Bizottság ezért javasolja 662 088 EUR rendelkezésre bocsátását.

(5)

Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Litvánia által benyújtott kérelem alapján pénzügyi támogatás nyújtása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének keretén belül igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 662 088 EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban történő nyújtása érdekében.

2. cikk

E határozatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/17


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. március 25.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

(2010/204/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Létrehozták az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA), hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következményei által sújtott elbocsátott munkavállalóknak a munkaerő-piaci reintegrációjuk terén.

(2)

A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatályát kiterjesztették a globális pénzügyi és gazdasági válság eredményeként elbocsátott munkavállalók támogatására.

(3)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR plafonértékig engedélyezi.

(4)

A ruhagyártási ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel Litvánia 2009. szeptember 23-án az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében megállapított követelményeknek, a Bizottság ezért javasolja 523 481 EUR rendelkezésre bocsátását.

(5)

Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Litvánia által benyújtott kérelem alapján pénzügyi támogatás nyújtása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének keretén belül igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 523 481 EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban történő nyújtása érdekében.

2. cikk

E határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/18


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. március 31.)

az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos jelentéshez használandó kérdőívről

(az értesítés a C(2010) 1955. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/205/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló, 1991. december 23-i 91/692/EGK tanácsi irányelvre (2),

mivel:

(1)

A 166/2006/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a rendelet végrehajtásáról az utolsó három jelentési év információira alapozottan a 166/2006/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással jelentést kell készíteni.

(2)

A 166/2006/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a jelentést a rendelet 19. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság segítségével a Bizottság által kidolgozott kérdőív alapján kell elkészíteni.

(3)

Az első jelentés a 2007-től 2009 végéig terjedő időszakra vonatkozik.

(4)

Az e határozatban előirányzott intézkedések összhangban vannak a bizottságnak a rendelet 19. cikke szerint kinyilvánított véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok ennek a határozatnak a mellékletében található jelentéstételi kérdőív alapján elkészítik a 166/2006/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésének értelmében a Bizottsághoz benyújtandó jelentést.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 31-én.

a Bizottság részéről

Janez POTOČNIK

a Bizottság tagja


(1)  HL L 33., 2006.2.4., 1. o.

(2)  HL L 377., 1991.12.31., 48. o.


MELLÉKLET

KÉRDŐÍV JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ

az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK rendelet 16. cikke szerint a tagállamok által szolgáltatandó kiegészítő információk.

Általános megjegyzések:

Ez a kérdőív a tagállamok által az E-PRTR rendeletnek az utolsó három jelentési évben történt végrehajtásával kapcsolatosan megválaszolandó kérdéseket tartalmaz.

A kérdőívre adott válaszokat a tagállamoknak elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátaniuk.

1.   ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

Rövid tájékoztatás a jelentés elkészítéséhez használt folyamatról, beleértve a részt vevő hatóságok jellegéről szóló információt is.

2.   A PRTR RENDSZERT LÉTREHOZÓ JOGI INTÉZKEDÉSEK (5. CIKK, 20. CIKK)

Az integrált szennyező anyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartást létrehozó törvényi, rendeleti és más intézkedések felsorolása.

Kiemelten ismertetni kell a tagállam által a 20. cikk rendelkezései szerint elfogadott azon intézkedéseket, melyek célja annak biztosítása, hogy a szankcionálási szabályok hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek, valamint az ezek alkalmazása során szerzett tapasztalatokat.

3.   JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG, AZ ÜZEMEK, AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÉS A JELENTÉSBE FOGLALANDÓ ADATOK AZONOSÍTÁSA (5. CIKK)

A PRTR jelentési kötelezettséget meghatározó törvényi, rendeleti és más intézkedések felsorolása.

Kiemelten ismertetni kell az E-PRTR üzemek beazonosítására és a pontforrásokból származó szennyezőanyag-kibocsátásról szóló információk gyűjtésére kijelölt illetékes hatóságokat. Le kell írni az adott országban érvényes jelentési kötelezettségeket és fel kell tüntetni a PRTR adatok gyűjtésére használt útvonalat, felsorolva a résztvevő intézmények jellegét és azt, hogy a hitelesítés mely részéért felelősek, az alábbi táblázat felhasználásával:

 

Intézményi útvonal: az intézmény által végzett hitelesítés

 

Üzem …

 

Helyi hatóságok …

 

Regionális hatóság …

 

Tagállami hatóság …

 

Környezetvédelmi minisztérium …

4.   PRTR-JELENTÉSI GYAKORLAT (5. CIKK)

A legutóbbi jelentési kérdőív óta eltelt mindegyik jelentési ciklusra fel kell tüntetni a következőket:

a)

az illetékes hatósághoz beküldendő jelentés határideje;

b)

problémák a jelentési határidők betartásával, az üzemek által küldendő jelentésekre és az információknak a nyilvántartásban való nyilvános megjelenésére meghatározott különböző határidők a gyakorlatban teljesültek-e, és határidő elmulasztása esetén annak oka;

c)

az elektronikus jelentések és az üzemeltetők papíralapú adatszolgáltatásának aránya, valamint jelentések és az üzemeltetők és az illetékes hatóságok rendelkezésére álló eszközök leírása;

d)

a PRTR adatok jelentésével kapcsolatban az üzemeltetőknél és az illetékes hatóságoknál felmerülő komolyabb nehézségek (a hatóságok szempontjából).

5.   AZ ADATOK MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE (9. CIKK (1), (2) ÉS (3) BEKEZDÉS)

Az E-PRTR keretében szolgáltatott adatok minőségének biztosítását szolgáló szabályok, eljárások és intézkedések leírása, és az, hogy ezek mit tártak fel a jelentésben szereplő adatok minőségéről.

A következőkről feltétlenül kell információkat szolgáltatni:

a)

az illetékes hatóság értékelése az üzemeltetők által szolgáltatott adatok teljességéről, egységességéről és hitelességéről;

b)

az illetékes hatóság által elfogadott módszerek és eljárások, melyek jobb minőségű adatok szolgáltatását eredményezték.

6.   NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉS A PRTR ADATOKHOZ (10. CIKK (2) BEKEZDÉS)

A nyilvántartásban szereplő információkhoz való nyilvános hozzáférés módja(i).

A következőkről feltétlenül kell információkat szolgáltatni:

Ha az európai PRTR nyilvántartásban tárolt információkhoz nem lehet könnyen hozzáférni közvetlen elektronikus úton, milyen intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a nyilvántartáshoz hozzá lehessen férni nyilvánosan hozzáférhető helyeken.

7.   TITOKTARTÁS (7. CIKK (2) BEKEZDÉS, 11. CIKK)

Az információk bizalmas kezelése esetén fel kell tüntetni az információ típusát, és visszatartásának okát és gyakoriságát. Főleg a következőket kell röviden ismertetni:

a)

milyen típusú adatokat minősítettek bizalmasnak;

b)

a bizalmas kezelés iránti igény főbb indokai;

c)

az I. mellékletben felsorolt tevékenységet folytató, bizalmas adatkezelést kérő üzemek száma és az I. mellékletben felsorolt tevékenységet folytató, jelentést beadó összes üzem száma.

Várjuk észrevételeiket a 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikke alapján kért bizalmas adatkezelések ügyintézése során szerzett gyakorlati tapasztalatokról és felmerült problémákról, különösen a III. mellékletben meghatározott kibocsátási és szállítási adatok tekintetében.


8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. április 6.)

a FEN 560 új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek tagállamok által történő meghosszabbításának engedélyezéséről

(az értesítés a C(2010) 1974. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/206/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2003 júniusában Franciaországhoz kérelem érkezett a Société occitane de fabrications et de technologies vállalattól a FEN 560 hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2004/131/EK bizottsági határozat (2) megerősítette, hogy a benyújtott dokumentáció teljes, és elvben megfelel az irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(2)

A benyújtott dokumentáció hiánytalanságának megerősítésére azért volt szükség, hogy az említett hatóanyag részletesebb vizsgálata megvalósítható legyen, és hogy a tagállamok a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre legfeljebb három évre vonatkozó ideiglenes engedélyeket adhassanak ki, miközben eleget tesznek a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, különösen az irányelvben meghatározott követelmények tekintetében a hatóanyag és a növényvédő szer részletes értékelésére vonatkozó feltételnek.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban sor került – a kérelmező által javasolt felhasználási módok tekintetében – e hatóanyag emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára. 2005. február 18-án a referens tagállam az értékelőjelentés-tervezetet benyújtotta a Bizottsághoz.

(4)

Miután a referens tagállam benyújtotta az említett értékelőjelentés-tervezetet, a Bizottság szükségesnek látta, hogy további információkat kérjen be a kérelmezőtől, és megvizsgáltassa, illetve értékeltesse azokat a referens tagállammal. Ezért a dokumentáció vizsgálata még folyamatban van, és nincs mód arra, hogy értékelése a 2008/353/EK bizottsági határozattal (3) összefüggésben, a 91/414/EGK irányelvben előírt határidőre befejeződjön.

(5)

Mivel az értékelés során mindeddig nem merült fel semmi, ami komoly aggodalomra adna okot, indokolt, hogy a tagállamok – a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének rendelkezéseivel összhangban – 24 hónappal meghosszabbíthassák a szóban forgó hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre kiadott ideiglenes engedélyeket, hogy ezáltal lehetővé váljék a dokumentáció további vizsgálata. Az értékelés és a döntéshozatali folyamat a FEN 560-nak az I. mellékletbe történő lehetséges felvételére vonatkozó határozat tekintetében várhatóan 24 hónapon belül lezárul.

(6)

Ezzel egyidejűleg a 2008/353/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, mivel az elavult.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok legfeljebb 2012. április 6-ig meghosszabbíthatják a FEN 560-at tartalmazó növényvédő szerek ideiglenes engedélyeit.

2. cikk

A 2008/353/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat 2012. április 6-án hatályát veszti.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. április 6-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 37., 2004.2.10., 34. o.

(3)  HL L 117., 2008.5.1., 45. o.


IV Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

8.4.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/23


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. november 16.)

az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött gazdasági partnerségi megállapodás szerinti CARIFORUM–EK Tanácsadó Bizottságban való részvétellel, valamint az EK-fél területén található szervezetek képviselőinek kiválasztásával kapcsolatos közösségi álláspontról

(2010/207/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 300. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodást (1) (a továbbiakban: a megállapodás) 2008. október 15-én aláírták és 2008. december 29-től ideiglenesen alkalmazzák.

(2)

A megállapodás 232. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a CARIFORUM–EK Tanácsadó Bizottságban (a továbbiakban: a bizottság) való részvételről a CARIFORUM–EK Közös Tanács (a továbbiakban: a Közös Tanács) dönt, azzal a céllal, hogy biztosítsa valamennyi érdekelt fél széles körű részvételét.

(3)

Alapvető fontosságú, hogy biztosítsák a megállapodásban megállapított intézmények – különösen a bizottság – gyors létrehozását, tekintettel annak szerepére a megállapodás végrehajtásának figyelemmel kísérésében.

(4)

Az EK-fél területén található szervezetek képviselőinek kiválasztására belső közösségi eljárást kell létrehozni.

(5)

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság felajánlotta, hogy szívesen közreműködik az európai civil szervezetek képviselőinek azonosításában és kiválasztásában, valamint kezdetben a bizottság titkársági teendőinek ellátását is vállalja,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodásban létrehozott bizottság állandó tagjainak kiválasztásáról szóló közös tanácsi határozat elfogadására irányuló közösségi álláspontnak az e határozat mellékletében foglalt közös tanácsi határozattervezeten kell alapulnia.

2. cikk

(1)   A melléklet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott európai szervezetek képviselőire – a CARIFORUM–EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság) általi jóváhagyás céljából – az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tesz javaslatot a Bizottsággal konzultálva és a Bizottsággal egyetértésben. Javaslatot kell tenni a szakszervezetek három képviselőjére, a munkaadói szervezetek három képviselőjére, valamint a különböző társadalmi és gazdasági érdekeket képviselő szervezetek – ideértve a mezőgazdasági vállalkozókat és a fogyasztókat képviselő szervezeteket is – három képviselőjére, akiknek teljesíteniük kell a melléklet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelményeket.

(2)   A melléklet 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott európai szervezetek részéről négy képviselőt, a melléklet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott európai szervezetek részéről pedig két képviselőt kell kiválasztani. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság felkérést kap, hogy állítsa össze a melléklet 1. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott szervezetek jegyzékét. Ennek érdekében a jegyzékben szerepelni kívánó szervezeteknek szóló pályázati felhívást a széles nyilvánosság számára ismertté kell tenni. A felhívásra adott válaszukban az érdeklődő szervezeteknek ismertetniük kell, hogyan tesznek eleget a melléklet 1. cikkében meghatározott követelményeknek. A jegyzékek az említett rendelkezésben foglalt valamennyi követelményeknek eleget tevő szervezet előtt nyitva állnak. A Bizottság ellenőrzi, hogy a jegyzékbe való felvételt kérő szervezetek teljesítik-e a melléklet 1. cikkében meghatározott követelményeket. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy, a jegyzékbe való felvételét kérő szervezet nem teljesíti az említett követelményeket, akkor a jelentkezés időpontjától számított két hónapon belül tájékoztatja erről a jelentkező szervezetet.

(3)   A jegyzékbe felvett szervezetek folyamatos tájékoztatást kapnak a bizottság munkájáról, és megfigyelőként, saját költségükre részt vehetnek a bizottság munkájában.

(4)   A pályázati felhívásban a szervezeteket arra is felkérik, hogy fejezzék ki azt a kívánságukat, hogy egy képviselőjük a bizottság állandó tagja legyen. A jegyzékbe felvett szervezeteket ezután felkérik arra, hogy támogassák legfeljebb két képviselő jelöltségét a bizottság állandó képviselői helyére azok közük, akik ezen kívánságukat kifejezték, és teljesítik a melléklet 1. cikkében meghatározott követelményeket. Az EK-fél az 1. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjába tartozó kategóriákban azokat a képviselőket ajánlja állandó tagként a Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottságnak, akik a legtöbb támogatást kapták, amennyiben a melléklet 1. cikkének követelményeit teljesítik.

(5)   A bizottság tagjai megbízatásának lejárta előtt négy hónappal pályázati felhívást kell közzétenni az új állandó tagok kiválasztása érdekében. A jelölés során a (4) bekezdésben meghatározott eljárást kell követni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. MALMSTRÖM


(1)  HL L 289., 2008.10.30., 3. o.


MELLÉKLET

CARIFORUM–EK KÖZÖS TANÁCS …/20.. sz. HATÁROZATA

Az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodással létrehozott a CARIFORUM–EK Tanácsadó Bizottságban való részvételről

A KÖZÖS CARIFORUM–EK TANÁCS,

tekintettel az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti, 2008. október 15-én Bridgetownban (Barbados) aláírt gazdasági partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: megállapodás) és különösen annak 232. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

figyelembe véve a megállapodás 1. cikkében meghatározott célkitűzéseket, valamint az 5. cikkében megállapított, a figyelemmel kísérésre vonatkozó kötelezettségvállalást, helyénvaló haladéktalanul létrehozni a CARIFORUM–EK Tanácsadó Bizottságot (a továbbiakban: bizottság),

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A bizottság a civil szervezeteket képviselő 40 állandó tagból áll, akik közül 25 tag a CARIFORUM-államokban található szervezeteket, 15 tag pedig az EK-fél területén található szervezeteket képviseli.

Mindkét csoportban a következőket képviselő szervezetek legalább két-két képviselőjének kell jelen lennie:

a)

gazdasági és szociális partnerek;

b)

a tudományos közösség, a független kutatóintézeteket is beleértve; és

c)

egyéb nem kormányzati szervezetek, a fejlesztési és környezetvédelmi szervezeteket is beleértve.

Az állandó tagok hivatali ideje két évig tart és megújítható. Az állandó tagok összetételének biztosítania kell a megfelelő szakértelmet és a széles körű földrajzi és ágazati képviseletet.

(2)   E határozat alkalmazásában a civil szervezet olyan egyesület, alapítvány vagy egyéb magánszervezet, amely nemzetközi hasznosságra törekvő nem nyereségszerző tevékenységet folytat, és szakértő tájékoztatást vagy tanácsot tud nyújtani a megállapodás körébe tartozó területeken, illetve amely a megállapodás körébe tartozó területek iránt érdeklődő közvélemény jelentős részét képviseli. A nem nyereségszerző tevékenység követelményéhez a megállapodás körébe tartozó területeken különleges szakértelemmel rendelkező felsőoktatási intézmények esetében nem kell ragaszkodni.

(3)   Egy szervezet akkor minősül a CARIFORUM-államokban találhatónak, illetve az EK-fél területén találhatónak, ha tevékenységének fő helyszíne, valamint központi vezetése és ellenőrzése – az esettől függően – a CARIFORUM-államok, illetve az EK-fél területén található.

2. cikk

A CARIFORUM–EK Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság (a továbbiakban: a Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság) haladéktalanul megvitatja és jóváhagyja a CARIFORUM-államok, illetve az EK-fél által javasolt állandó tagok jegyzékét, valamint annak későbbi meghosszabbításait.

3. cikk

Az 1. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő bármely szervezet megfigyelőként részt vehet a bizottság ülésein. A Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság évente jóváhagyja a CARIFORUM-államok, illetve az EK-fél által javasolt megfigyelők jegyzékét. A bizottság szakértőket hívhat meg a munkájában való közreműködésre. A szakértők és megfigyelők részvételének szabályait a bizottság eljárási szabályzata határozza meg.

4. cikk

A bizottság titkársági feladatait a 2010. december 31-ig tartó kezdeti időszakban az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság látja el. Ez az időszak automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a felek, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ezzel nem ért egyet, és erről megfelelő időben előzetes értesítést küld.

5. cikk

A finanszírozási szabályokat a Kereskedelmi és Fejlesztési Bizottság határozza meg. Kizárólag a bizottság állandó tagjai kaphatnak pénzügyi támogatást a bizottságon belüli feladataik ellátásáért.

6. cikk

Ez a határozat …-án/én lép hatályba.

Kelt, …