ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.083.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 83

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. március 30.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 267/2010/EU rendelete (2010. március 24.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a biztosítási ágazatbeli megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 268/2010/EU rendelete (2010. március 29.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi intézmények és szervek számára a tagállamok téradatkészleteihez és -szolgáltatásaihoz összehangolt feltételekkel biztosított hozzáférés tekintetében történő végrehajtásáról

8

 

 

A Bizottság 269/2010/EU rendelete (2010. március 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/181/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. február 16.) a görögországi gazdaságpolitika és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások közötti összeegyeztethetetlenség, valamint a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését veszélyeztető kockázatok megszüntetéséről szóló 2010/190/EU ajánlás nyilvánosságra hozataláról

12

 

 

2010/182/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. február 16.) Görögországnak a túlzott hiány orvoslása érdekében a hiánycsökkentésre irányuló, szükségesnek ítélt intézkedések meghozatalára történő felszólításáról

13

 

 

2010/183/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. március 16.) a Romániának nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló 2009/459/EK határozat módosításáról

19

 

 

2010/184/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/1/2010 határozata (2010. március 5.) a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló ATALANTA/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat, valamint a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló ATALANTA/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról

20

 

 

2010/185/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/2/2010 határozata (2010. március 23.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az európai uniós erők parancsnokának kinevezéséről

22

 

*

A Tanács 2010/186/KKBP határozata (2010. március 29.) a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2009/788/KKBP közös álláspont módosításáról

23

 

 

2010/187/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. március 25.) a tagállamoknak a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltérések alkalmazására való felhatalmazásáról (az értesítés a C(2010) 1610. számú dokumentummal történt)

24

 

 

2010/188/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. március 29.) a 2003/467/EK határozat III. mellékletének Lengyelország és Portugália egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2010) 1912. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

59

 

 

2010/189/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. március 29.) a tőkés récék alacsony patogenitású madárinfluenza elleni, Portugáliában történő megelőző vakcinázásáról, és az érintett baromfik, valamint az azokból származó termékek mozgásának korlátozására vonatkozó bizonyos intézkedésekről (az értesítés a C(2010) 1914. számú dokumentummal történt)

62

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

2010/190/EU

 

*

A Tanács ajánlása (2010. február 16.) a görögországi gazdaságpolitika és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások közötti összeegyeztethetetlenség, valamint a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését veszélyeztető kockázatok megszüntetéséről

65

 

 

2010/191/EU

 

*

A Bizottság ajánlása (2010. március 22.) az eurobankjegyek és az euroérmék törvényes fizetőeszközi minőségének hatályáról és joghatásairól

70

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/1


A BIZOTTSÁG 267/2010/EU RENDELETE

(2010. március 24.)

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3) bekezdésének a biztosítási ágazatbeli megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a biztosítási szektorbeli megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1991. május 31-i 1534/91/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésének a), b), c) és e) pontjára,

e rendelet tervezetének közzétételét követően,

a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1534/91/EGK rendelet a Bizottságot felhatalmazza arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (2) 101. cikkének (3) bekezdését rendelet útján alkalmazza megállapodások, döntések és összehangolt magatartások olyan csoportjaira a biztosítási ágazatban, amelyeknek tárgya a következők tekintetében folytatott együttműködés:

közös biztosítási díjtételek megállapítása a közös statisztikai adatok vagy a biztosítási események száma alapján,

általános biztosítási szerződési feltételek kialakítása,

meghatározott típusú kockázatok együttbiztosítása,

kárrendezés,

biztonsági berendezések vizsgálata és elfogadása,

a nagykockázatok nyilvántartása és a nagykockázatokra vonatkozó tájékoztatás.

(2)

Az 1534/91/EGK rendelet alapján a Bizottság elfogadta a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a biztosítási ágazatbeli megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2003. február 27-i 358/2003/EGK rendeletet (3). A 358/2003/EK rendelet 2010. március 31-én hatályát veszti.

(3)

A 358/2003/EK rendelet nem mentesíti a kárrendezésről, illetve a nagykockázatok nyilvántartásáról és a nagykockázatokra vonatkozó tájékoztatásról szóló megállapodásokat. A Bizottság úgy ítélte meg, hogy egyedi esetek kezelésében nem rendelkezik megfelelő tapasztalattal ahhoz, hogy e területeken élni tudjon az 1534/91/EGK rendelet által rá ruházott hatáskörrel. Ez a helyzet nem változott. Továbbá, bár a 358/2003/EK rendelet mentesíti az általános biztosítási szerződési feltételek kialakítását, valamint a biztonsági berendezések vizsgálatát és elfogadását, e rendeletben már nem kell szerepelnie e mentességnek, mivel a 358/2003/EK rendelet működésére vonatkozó bizottsági felülvizsgálat feltárta, hogy már nem szükséges az ilyen megállapodásokat ágazatspecifikus csoportmentességet biztosító rendeletbe foglalni. Mivel a megállapodások e két csoportja nem sajátosan jellemző a biztosítási ágazatra, és – amint azt a felülvizsgálat megmutatta – bizonyos versenyjogi aggályokat is felvethet, esetükben helyénvalóbb önértékelést végezni.

(4)

A 2008. április 17-én indított nyilvános konzultációt követően a Bizottság 2009. március 24-én elfogadta a 358/2003/EK rendelet működéséről szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak címzett jelentést (4) (a továbbiakba: a jelentés). A jelentés és az azt kísérő munkadokumentum (a továbbiakban: munkadokumentum) a 358/2003/EK rendeletre vonatkozó módosításokat javasolt. 2009. június 2-án a Bizottság nyilvános ülést tartott a jelentés és a munkadokumentum megállapításairól és javaslatairól az érdekelt felekkel, beleértve a biztosítási ágazat, a fogyasztói szervezetek és a nemzeti versenyhatóságok képviselőit.

(5)

E rendeletnek biztosítania kell a verseny hatékony védelmét, párhuzamosan a fogyasztók hasznának és a vállalkozások számára megfelelő jogbiztonságnak a biztosításával. E célkitűzések megvalósítása során figyelembe kell venni a Bizottság e területen szerzett tapasztalatait és az e rendelet elfogadásához vezető konzultációk eredményeit is.

(6)

Az 1534/91/EGK rendelet előírja, hogy a Bizottság mentességet megállapító rendeletében meg kell határozni a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások azon csoportjait, amelyekre a rendeletet alkalmazni kell, meg kell jelölni azokat a korlátozásokat, illetve kikötéseket, amelyek a megállapodásokban, döntésekben és összehangolt magatartásokban szerepelhetnek, továbbá azokat, amelyek nem, valamint meg kell jelölni azokat a kikötéseket, amelyeket a megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magatartásoknak tartalmazniuk kell, továbbá az egyéb teljesítendő feltételeket.

(7)

Megfelelőnek látszik azonban a 358/2003/EK rendeletben alkalmazott megközelítés folytatása, amely szerint a hangsúlyt az olyan megállapodáscsoportok meghatározására kell fektetni, amelyek a piaci részesedés meghatározott szintjéig mentességben részesülnek, valamint arra, hogy meghatározzák azon korlátozásokat vagy kikötéseket, amelyeket az ilyen megállapodások nem tartalmazhatnak.

(8)

Az e rendelet által meghatározott csoportmentesség kedvezményét azokra a megállapodásokra kell korlátozni, amelyekről kellő bizonyossággal feltételezhető, hogy megfelelnek a Szerződés 101. cikke (3) bekezdésének. A Szerződés 101. cikke (3) bekezdésének rendeleti úton történő alkalmazásához nem szükséges meghatározni azokat a megállapodásokat, amelyek a Szerződés 101. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozhatnak. Mindazonáltal nincs olyan előfeltételezés, amely szerint az e rendelet által nem kedvezményezett megállapodások vagy a Szerződés 101. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznának, vagy ne felelnének meg a Szerződés 101. cikke (3) bekezdésében megállapított feltételeknek. A 101. cikk (1) bekezdése szerinti megállapodások egyedi értékelésekor számos tényezőre kell figyelemmel lenni, különösen az érintett piac szerkezetére.

(9)

A biztosítók vagy a biztosítói szövetségek közötti múltbéli együttműködés egy meghatározott kockázat biztosítása átlagos költségének kiszámítását elősegítő adatösszesítések terén (amely statisztikai számításokat is magában foglalhat), vagy az életbiztosítások esetében a halandósági táblázatok vagy a betegségek, balesetek és rokkantság gyakoriságára vonatkozó táblázatok tekintetében lehetővé teszi a kockázatokra vonatkozó ismeretek javítását, és megkönnyíti az egyes biztosítók számára a kockázatok értékelését. Ez következésképpen megkönnyíti a piacra jutást, és így a fogyasztóknak is előnyös. Ugyanez vonatkozik az olyan külső körülmények valószínű hatásáról szóló közös felmérésekre, amelyek befolyásolhatják a biztosítási események gyakoriságát és mértékét vagy a különböző típusú befektetések hozamát. Biztosítani kell azonban, hogy az ilyen együttműködések csak olyan mértékben mentesüljenek, amennyire az e célok eléréséhez szükséges. Ezért helyénvaló kikötni, hogy a bruttó biztosítási díjakra vonatkozó megállapodások nem mentesülhetnek. A bruttó biztosítási díjak valójában alacsonyabbak is lehetnek az említett összesítésekben, táblázatokban vagy felmérések eredményeiben megjelölt összegeknél, mivel a biztosítók a befektetéseikből származó bevételt díjaik csökkentésére is fel tudják használni. Továbbá, az említett összesítések, táblázatok és felmérések nem lehetnek kötelezőek, és csak referenciacélokat szolgálhatnak. Az e preambulumbekezdés céljainak eléréséhez nem szükséges információcserére e rendelet hatályának nem kell kiterjednie.

(10)

Továbbá, minél szűkebb kategóriákba csoportosítják a múltbéli, meghatározott kockázatok biztosításának költségére vonatkozó statisztikai adatokat, annál több lehetőségük van a biztosítóknak arra, hogy bruttó biztosítási díjaikat differenciálják azok meghatározásakor. Ezért a kockázatok múltbéli költségére vonatkozó közös összesítéseket azzal a feltétellel kell mentesíteni, hogy a rendelkezésre álló adatokat biztosításmatematikai szempontból kielégítő részletességgel és kellően differenciáltan biztosítják.

(11)

Emellett a közös összesítésekhez, táblázatokhoz és a felmérések eredményeihez való hozzáférés egyrészt az olyan biztosítók számára szükséges, amelyek az érintett földrajzi vagy termékpiacon működnek, másrészt azok számára, amelyek fontolgatják az e piacokra való belépést. Az ilyen összesítésekhez, táblázatokhoz és felmérési eredményekhez való hozzáférés továbbá a fogyasztói és az ügyfélszervezetek számára is hasznos lehet. Az érintett piacon még nem tevékenykedő biztosítók és a fogyasztói és ügyfélszervezetek számára – a piacon már jelen lévő biztosítókhoz viszonyítva – méltányos, megfizethető és megkülönböztetéstől mentes feltételek mellett kell biztosítani az ilyen összesítésekhez, táblázatokhoz és felmérési eredményekhez való hozzáférést. Az ilyen feltételek például tartalmazhatnak olyan kötelezettségvállalást a piacon még jelen nem lévő biztosító részéről, hogy piacra lépését követően a biztosítási eseményekre vonatkozó statisztikai adatokat fog szolgáltatni, továbbá előírhatják az összesítések összeállításáért felelős biztosítói szövetségben való tagságot. A fogyasztói- és ügyfélszervezetek hozzáférésére vonatkozó követelmény alól csak közbiztonsági okokból engedhető meg kivétel, például akkor, ha az információk atomerőművek biztonsági rendszereire vagy árvízvédelmi rendszerek gyenge pontjaira vonatkoznak.

(12)

A közös összesítések, táblázatok és felmérések annál megbízhatóbbak, minél több statisztikai adat alapján készülnek. A nagy piaci részesedéssel rendelkező biztosítók saját maguk is elegendő statisztikai adatot tudnak előállítani ahhoz, hogy megbízható összesítéseket készítsenek, de a kis piaci részesedéssel rendelkezők erre nem biztos, hogy képesek lesznek, az újonnan belépők esetében pedig még kevésbé valószínű, hogy képesek ilyen statisztikákat összeállítani. A piacon jelen lévő valamennyi biztosítótól – beleértve a nagyokat is – származó adatok felvétele az ilyen közös összesítésekbe, táblázatokba és felmérésekbe elvben ösztönzi a versenyt azáltal, hogy segíti a kisebb biztosítókat és megkönnyíti a piacra jutást. A biztosítási ágazat e sajátosságának ismeretében nem megfelelő az ilyen közös összesítések, táblázatok és felmérések tekintetében a mentességet piaci részesedési küszöbértékekhez kötni.

(13)

Bizonyos korlátozott feltételek mellett az együttbiztosítási vagy együtt-viszontbiztosítási társulások szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a társulásban részt vevő vállalkozások számára, hogy olyan kockázatokat is biztosítsanak, illetve viszontbiztosítsanak, amelyekre a társulás nélkül csak elégtelen fedezetet tudnának ajánlani. A társulások e típusai általában nem okozzák a versenynek a Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése szerinti korlátozását, ezért a Szerződés nem is tiltja őket.

(14)

Az együttbiztosítási és együtt-viszontbiztosítási társulások lehetővé tehetik a biztosítók és viszontbiztosítók számára, hogy kockázatokat biztosítsanak, illetve viszontbiztosítsanak még akkor is, ha a társulás túlmutat a kockázat fedezéséhez szükséges mértéken. Az ilyen társulások azonban korlátozhatják a versenyt, például a szerződési feltételeik vagy éppen a biztosítási összeg és a díjak egységesítése révén. Ezért helyénvaló megállapítani azokat a körülményeket, amelyek esetében az ilyen társulások mentesülhetnek.

(15)

A ténylegesen újszerű kockázatoknál nem tudható előre, hogy mekkora biztosításjegyzési kapacitás szükséges azok biztosításához, továbbá az sem, hogy vajon két vagy több társulás képes-e egymás mellett létezni az ilyen típusú biztosítás nyújtása érdekében. Az ilyen újszerű kockázatok tekintetében együttbiztosítást vagy együtt-viszontbiztosítást kínáló társulási megoldások ezért korlátozott ideig és piaci részesedési küszöb nélkül mentességben részesülhetnek. Három év megfelelő időtartam arra, hogy elegendő adatot lehessen összegyűjteni a bekövetkezett biztosítási események tekintetében valamely társulás szükségességének megítéléséhez.

(16)

A korábban nem létező kockázatokat újszerű kockázatoknak kell tekinteni. Kivételes esetben azonban újszerű kockázatnak tekinthető a kockázat akkor is, ha objektív elemzés arra utal, hogy a kockázat természete annyira jelentős mértékben megváltozott, hogy nem tudható előre, mekkora biztosításjegyzési kapacitás szükséges biztosításához.

(17)

Bizonyos korlátozott feltételek mellett a versenyt korlátozó együttbiztosítási és együtt-viszontbiztosítási társulások a nem újszerű kockázatok esetében olyan előnyöket biztosíthatnak, hogy emiatt indokolt mentesítésük a Szerződés 101. cikkének (3) bekezdése értelmében, még abban az esetben is, ha helyettesíthetőek lennének két vagy több versenytárs biztosító által. Lehetővé tehetik például a részt vevő vállalkozások számára, hogy megszerezzék az érintett biztosítási ágazatban szükséges tapasztalatot, költséget takaríthatnak meg, vagy csökkenthetik a bruttó biztosítási díjaikat az előnyös feltételekkel történő együtt-viszontbiztosítás által. Mindazonáltal a mentesítést az olyan megállapodásokra kell korlátozni, amelyek az adott termékek jelentős részére vonatkozóan nem teszik lehetővé az érintett vállalkozások számára a verseny megszüntetését. A fogyasztók számára csak akkor előnyösek e társulások, ha kellően érvényesül a verseny azokon az érintett piacokon, ahol e társulások működnek. Ezt a feltételt akkor kell teljesültnek tekinteni, ha a társulás piaci részesedése meghatározott küszöbérték alatt marad, azaz feltételezhető, hogy a társulás számára a társulásban részt nem vevő vállalkozások tényleges vagy lehetséges versenyt támasztanak.

(18)

A rendeletnek ezért mentességet kell nyújtania minden olyan együttbiztosítási vagy együtt-viszontbiztosítási társulás számára, amely több mint három éve működik, vagy amely nem újszerű kockázat biztosítására jött létre, azzal a feltétellel, hogy a részt vevő vállalkozások együttes piaci részesedése nem halad meg bizonyos küszöbértékeket. Az együttbiztosítási társulások esetében alacsonyabb küszöbértékre van szükség, mert az együttbiztosítási társulások esetén egységes szerződési feltételek és bruttó biztosítási díjak is előfordulhatnak. Annak értékelésénél, hogy a társulás eleget tesz-e a piaci részesedéssel kapcsolatos feltételnek, a részt vevő vállalkozások teljes piaci részesedésével számolni kell. Az egyes részt vevő vállalkozások piaci részesedése az adott vállalkozásnak az érintett piacról származó, társuláson belüli és kívüli teljes bruttó díjbevételén alapul. E mentességek azonban csak akkor alkalmazandók, ha az érintett társulás megfelel az e rendelet által megállapított további feltételeknek, amelyek arra szolgálnak, hogy a társulásban részt vevő vállalkozások közötti versenykorlátozást a lehető legalacsonyabb szinten tartsák. Ilyen esetekben egyedi elemzés lehet szükséges annak meghatározására, hogy teljesülnek-e az e rendeletben megállapított feltételek.

(19)

A megállapodások megkötésének megkönnyítése érdekében, amelyek egy része jelentős befektetési döntést is magában foglalhat, e rendelet hatályát hét évben kell meghatározni.

(20)

A Bizottság a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (5) 29. cikkének (1) bekezdése értelmében visszavonhatja az e rendelet által nyújtott kedvezményt, ha egy adott esetben megállapítja, hogy egy olyan megállapodásnak, amelyre az e rendeletben meghatározott mentesség vonatkozik, a Szerződés 101. cikkének (3) bekezdésével összeegyeztethetetlen hatásai vannak.

(21)

Az 1/2003/EK tanácsi rendelet 29. cikkének (2) bekezdése értelmében a tagállamok versenyhatóságai visszavonhatják az e rendelet által nyújtott kedvezményt az adott tagállam területe vagy annak egy része tekintetében, amennyiben adott esetben az e rendeletben előírt mentesség hatálya alá tartozó megállapodások az érintett tagállam területén vagy annak egy, az elkülönült földrajzi piac minden tulajdonságával rendelkező részén olyan hatásokat váltanak ki, amelyek a Szerződés 101. cikkének (3) bekezdésével összeegyeztethetetlenek.

(22)

Annak eldöntése során, hogy vissza kell-e vonni az e rendelet által nyújtott kedvezményt az 1/2003/EK rendelet 29. cikke alapján, azok a versenyellenes hatások bírnak különleges jelentőséggel, amelyek egy együttbiztosítási vagy együtt-viszontbiztosítási társulás és/vagy részt vevő vállalkozásai és ugyanazon az érintett piacon működő más társulások és/vagy részt vevő vállalkozásaik között létező kapcsolatokból eredhetnek,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „megállapodás”: megállapodás, vállalkozások társulásainak döntése vagy összehangolt magatartás;

2.   „részt vevő vállalkozások”: a megállapodásban részt vevő vállalkozások és azok kapcsolt vállalkozásai;

3.   „kapcsolt vállalkozások”:

a)

azok a vállalkozások, amelyekben egy, a megállapodásban részt vevő vállalkozás közvetlenül vagy közvetve:

i.

rendelkezik a szavazati jogok több mint felével; vagy

ii.

jogosult a felügyelő testület, az ügyvezető testület vagy a vállalkozást jogilag képviselő testületek tagjainak több mint felének kinevezésére; vagy

iii.

jogosult a vállalkozás ügyeinek irányítására;

b)

azok a vállalkozások, amelyek a megállapodásban részt vevő valamely vállalkozás tekintetében közvetlenül vagy közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkeznek;

c)

azok a vállalkozások, amelyek tekintetében a b) pontban említett valamely vállalkozás közvetlenül vagy közvetve az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel rendelkezik;

d)

azok a vállalkozások, amelyekben a megállapodásban részt vevő vállalkozás az a), b) vagy c) pontban említett vállalkozások egyikével vagy közülük többel, illetve az utóbbi vállalkozások közül kettő vagy több, együttesen rendelkezik az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel;

e)

azok a vállalkozások, amelyekben az a) pontban felsorolt jogokkal vagy hatáskörökkel közösen rendelkeznek a következők:

i.

a megállapodásban részt vevő felek, vagy azoknak az a)–d) pontban említett kapcsolt vállalkozásai; vagy

ii.

a megállapodásban részt vevő fél vagy felek, vagy azoknak az a)–d) pontban említett egy vagy több kapcsolt vállalkozása és egy vagy több harmadik fél;

4.   „együttbiztosítási társulások”: a biztosítók által közvetlenül vagy alkuszokon vagy felhatalmazott ügynökökön keresztül létrehozott csoportok – kivéve a biztosításjegyzési piacon létrejött ad hoc együttbiztosítási megállapodásokat, amelyekben egy adott kockázat egy bizonyos részét a vezető biztosító fedezi, a fennmaradó részt pedig az arra felkért társbiztosítók – amelyek:

5.   „együtt-viszontbiztosítási társulások”: a biztosítók által közvetlenül vagy alkuszokon vagy felhatalmazott ügynökökön keresztül lehetőleg egy vagy több viszontbiztosító közreműködésével létrehozott csoportok – kivéve a biztosításjegyzési piacon létrejött ad hoc együttbiztosítási megállapodásokat, amelyekben egy adott kockázat egy bizonyos részét a vezető biztosító fedezi, a fennmaradó részt pedig az arra felkért társbiztosítók –, amelyeket a következő célból hoztak létre:

6.   „újszerű kockázat”:

a)

olyan kockázat, amely korábban nem létezett, így a biztosításához egy olyan, teljesen új biztosítási termék kidolgozása szükséges, amely nem egy már létező biztosítási termék kiterjesztése, továbbfejlesztése vagy helyettesítése; vagy

b)

kivételes esetben olyan kockázat, amelynek természete objektív elemzés alapján megállapíthatóan annyira jelentős mértékben megváltozott, hogy nem tudható előre, mekkora biztosításjegyzési kapacitás szükséges biztosításához;

7.   „bruttó biztosítási díj”: a biztosítás megvásárlójának számlázott díj.

II.   FEJEZET

KÖZÖS ÖSSZESÍTÉSEK, TÁBLÁZATOK ÉS FELMÉRÉSEK

2. cikk

Mentesség

A Szerződés 101. cikkének (3) bekezdése értelmében és e rendelet rendelkezéseire figyelemmel a Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó azokra a megállapodásokra, amelyek két vagy több vállalkozás között jöttek létre a biztosítási ágazatban a következőkre vonatkozóan:

a)

a következő célokból szükséges adatok közös összesítése és terjesztése:

i.

egy meghatározott múltbéli kockázat biztosítása átlagos költségének kiszámítása (a továbbiakban: összesítések);

ii.

tőkefelhalmozást magában foglaló biztosítások vonatkozásában halandósági táblázatok, illetve betegségek, balesetek és rokkantság gyakoriságára vonatkozó táblázatok készítése (a továbbiakban: táblázatok);

b)

felmérések közös készítése az érdekelt vállalkozásokat érintő általános külső körülmények valószínű hatásáról, vagy a meghatározott kockázatokra vagy kockázattípusokra vonatkozó jövőbeni biztosítási események gyakorisága és mértéke vagy a különböző típusú befektetések jövedelmezősége vonatkozásában (a továbbiakban: felmérések), valamint e felmérések eredményeinek terjesztése.

3. cikk

A mentesség feltételei

(1)   A 2. cikk a) pontjában meghatározott mentesség azzal a feltétellel alkalmazható, hogy az összesítések vagy a táblázatok:

a)

olyan több biztosítási évet felölelő megfigyelési időszak során gyűjtött adatokon alapulnak, amelyek statisztikailag kezelhető sokaság létrehozásához elegendő számú azonos vagy összehasonlítható kockázatokra vonatkoznak, és amelyekből többek között a következő adatok nyerhetők:

i.

a biztosítási események száma az említett időszakban;

ii.

a biztosított egyéni kockázatok száma a választott megfigyelési időszak minden egyes biztosítási évében;

iii.

az említett időszak során bekövetkezett biztosítási eseményekre tekintettel kifizetett vagy kifizetendő teljes összeg;

iv.

a biztosított tőke teljes összege a választott megfigyelési időszak minden egyes biztosítási évében;

b)

a rendelkezésre álló statisztikai adatok biztosításmatematikai szempontból megfelelő részletességű lebontását tartalmazzák;

c)

semmilyen módon nem tartalmaznak biztonsági pótlékokat, tartalékokból származó jövedelmet, igazgatási vagy kereskedelmi költségeket, adók vagy járulékok elemeit, és figyelmen kívül hagyják a befektetésekből származó bevételt és az előre látható nyereséget.

(2)   A 2. cikkben előírt mentességek azzal a feltétellel alkalmazhatók, hogy az összesítések, a táblázatok vagy a felmérések eredményei:

a)

nem teszik azonosíthatóvá az érintett biztosítókat vagy valamelyik biztosítottat;

b)

amikor összeállítják és terjesztik azokat, kifejezetten utalnak arra, hogy nem kötelező jellegűek;

c)

nem utalnak a bruttó biztosítási díj mértékére;

d)

méltányos, megfizethető és megkülönböztetésmentes feltételekkel hozzáférhetőek minden olyan biztosító számára, amely egy példányt igényel belőlük, ideértve azokat a biztosítókat is, amelyek nem tevékenykednek azon a földrajzi vagy termékpiacon, amelyre az összesítések, a táblázatok vagy a felmérések eredményei vonatkoznak;

e)

méltányos, megfizethető és megkülönböztetésmentes feltételekkel hozzáférhetőek a hozzáférést meghatározott és pontos feltételek mellett és megfelelően indokolt okból igénylő fogyasztói- vagy ügyfélszervezetek számára, kivéve, ha bizalmas kezelésük közbiztonsági okokból objektíven indokolt.

4. cikk

A mentesség hatálya alá nem tartozó megállapodások

A 2. cikkben előírt mentességek nem alkalmazhatók, ha a részt vevő vállalkozások abban egyeznek meg, vagy arra kötelezik magukat vagy más vállalkozásokat, hogy nem használnak a 2. cikk a) pontjában említettektől eltérő összesítéseket vagy táblázatokat, illetve nem térnek el a 2. cikk b) pontjában említett felmérések eredményeitől.

III.   FEJEZET

MEGHATÁROZOTT TÍPUSÚ KOCKÁZATOK EGYÜTTBIZTOSÍTÁSA

5. cikk

Mentesség

A Szerződés 101. cikkének (3) bekezdése értelmében és e rendelet rendelkezéseire tekintettel a Szerződés 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó azokra a megállapodásokra, amelyek a biztosítási ágazatban két vagy több vállalkozás között, meghatározott típusú kockázatok együttbiztosítás vagy együtt-viszontbiztosítás formájában történő együttes biztosítása céljából jöttek létre biztosítókból, vagy biztosítókból és viszontbiztosítókból álló társulások létrehozására és működtetésére.

6. cikk

A mentesség alkalmazása és a piaci részesedési küszöbértékek

(1)   A kizárólag újszerű kockázatok biztosítása céljából létrehozott együttbiztosítási és együtt-viszontbiztosítási társulásokra az 5. cikkben előírt mentességet a társulás első megalakításának időpontjától számított hároméves időtartamra kell alkalmazni, tekintet nélkül a társulás piaci részesedésére.

(2)   Azon együttbiztosítási és együtt-viszontbiztosítási társulásokra, amelyek nem tartoznak az (1) bekezdés hatálya alá, az 5. cikkben előírt mentességet e rendelet hatályának időtartama alatt kell alkalmazni, azzal a feltétellel, hogy a részt vevő vállalkozások együttes piaci részesedése nem haladja meg a következő küszöbértékeket:

a)

együttbiztosítási társulások esetében bármely érintett piac 20 %-a;

b)

együtt-viszontbiztosítási társulások esetében bármely érintett piac 25 %-a.

(3)   A részt vevő vállalkozások érintett piaci részesedésének kiszámításakor figyelembe kell venni a következőket:

a)

a részt vevő vállalkozás piaci részesedése a szóban forgó társuláson belül;

b)

a részt vevő vállalkozás piaci részesedése más társuláson belül ugyanazon az érintett piacon, mint amelyen a szóban forgó társulás, amelynek a részt vevő vállalkozás a tagja, működik; valamint

c)

a részt vevő vállalkozás piaci társulásokon kívüli részesedése ugyanazon az érintett piacon, mint amelyen a szóban forgó társulás működik.

(4)   A (2) bekezdésben meghatározott piaci részesedési küszöbértékek alkalmazására a következő szabályok vonatkoznak:

a)

a piaci részesedést a bruttó biztosítási díjbevétel alapján kell kiszámítani; ha a bruttó biztosítási díjbevételre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, más megbízható piaci információkon – beleértve a nyújtott fedezetet vagy a biztosított kockázat értékét – alapuló becslések használhatók az érintett vállalkozás piaci részesedésének meghatározásához;

b)

a piaci részesedést az előző naptári évre vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

(5)   Amennyiben a (2) bekezdés a) pontjában említett piaci részesedés kezdetben nem haladja meg a 20 %-ot, de később anélkül haladja meg ezt a szintet, hogy a 25 %-ot túllépné, az 5. cikkben előírt mentességet attól az évtől számított további két, egymást követő naptári év időtartamára is alkalmazni kell, amikor a 20 %-os küszöbértéket először túllépték.

(6)   Amennyiben a (2) bekezdés a) pontjában említett piaci részesedés kezdetben nem haladja meg a 20 %-ot, de később meghaladja a 25 %-ot, az 5. cikkben előírt mentességet attól az évtől számított további egy naptári év időtartamára is alkalmazni kell, amikor a 25 %-os küszöbértéket először túllépték.

(7)   Az (5) és a (6) bekezdésben foglalt kedvezményeket nem lehet úgy kombinálni, hogy az időtartam meghaladja a két naptári évet.

(8)   Amennyiben a (2) bekezdés b) pontjában említett piaci részesedés kezdetben nem haladja meg a 25 %-ot, de később anélkül haladja meg ezt a szintet, hogy a 30 %-ot túllépné, az 5. cikkben előírt mentességet attól az évtől számított további két, egymást követő naptári év időtartamára is alkalmazni kell, amikor a 25 %-os küszöbértéket először túllépték.

(9)   Amennyiben a (2) bekezdés b) pontjában említett piaci részesedés kezdetben nem haladja meg a 25 %-ot, de később meghaladja a 30 %-ot, az 5. cikkben előírt mentességet attól az évtől számított további egy naptári év időtartamára is alkalmazni kell, amikor a 30 %-os küszöbértéket először túllépték.

(10)   A (8) és a (9) bekezdésben foglalt kedvezményeket nem lehet úgy kombinálni, hogy az időtartam meghaladja a két naptári évet.

7. cikk

A mentesség feltételei

Az 5. cikkben előírt mentesség azzal a feltétellel alkalmazható, hogy:

a)

minden részt vevő vállalkozásnak joga van arra, hogy – ésszerű felmondási időt alkalmazva – szankciók nélkül kiléphessen a társulásból;

b)

a társulás szabályai nem kötelezik a társulásban részt vevő egyik vállalkozást sem arra, hogy a társulás által biztosított kockázatok bármelyikét teljes egészében vagy részben a társuláson keresztül biztosítsa vagy viszontbiztosítsa, illetve nem korlátozzák a társulásban részt vevő egyik vállalkozást sem abban, hogy a társulás által biztosított kockázatok bármelyikét teljes egészében vagy részben a társuláson kívül biztosítsa vagy viszontbiztosítsa;

c)

a társulás szabályai nem korlátozzák a társulás vagy a részt vevő vállalkozások arra irányuló tevékenységét, hogy az Unió bizonyos földrajzi területein előforduló kockázatokat biztosítsák vagy viszontbiztosítsák;

d)

a megállapodás nem korlátozza a termelést vagy az értékesítést;

e)

a megállapodás nem osztja fel a piacot vagy az ügyfeleket; valamint

f)

az együtt-viszontbiztosítási társulásban részt vevő vállalkozások nem állapodnak meg a közvetlen biztosításért felszámított bruttó biztosítási díjakban.

IV.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Átmeneti időszak

A Szerződés 101. cikkének (1) bekezdésében megállapított tilalom nem alkalmazandó a 2010. április 1. és 2010. szeptember 30. közötti időszakban azokra a 2010. március 31-én már hatályban lévő megállapodásokra, amelyek nem tesznek ugyan eleget a mentesülés e rendeletben meghatározott feltételeinek, de megfelelnek a 358/2003/EK rendeletben meghatározott feltételeknek.

9. cikk

Időbeli hatály

Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet 2017. március 31-én hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 24-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 143., 1991.6.7., 1. o.

(2)  2009. december 1-jén az EK-Szerződés 81. cikke helyébe az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke lépett. E két cikk lényegében azonos. E közlemény alkalmazásában az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkére történő hivatkozásokat szükség esetén az EK-Szerződés 81. cikkére történő hivatkozásokként kell érteni.

(3)  HL L 53., 2003.2.28., 8. o.

(4)  COM(2009) 138.

(5)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/8


A BIZOTTSÁG 268/2010/EU RENDELETE

(2010. március 29.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi intézmények és szervek számára a tagállamok téradatkészleteihez és -szolgáltatásaihoz összehangolt feltételekkel biztosított hozzáférés tekintetében történő végrehajtásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/2/EK irányelv előírja a tagállamok számára, hogy összehangolt hozzáférési feltételek szerint hozzáférést biztosítsanak a Közösség intézményeinek és szerveinek a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz.

(2)

A téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz történő hozzáférésre vonatkozó egységes megközelítés biztosítása érdekében e rendeletnek meg kell határoznia a tiszteletben tartandó minimumfeltételeket.

(3)

A 2007/2/EK irányelv 17. cikkének (7) bekezdése lehetővé tesz bizonyos kivételeket az adatmegosztás kötelezettségére vonatkozóan. Azonban helyénvaló lehetővé tenni, hogy a tagállamok – akkor is, ha élnek e kivételekkel – meghatározhassák, hogy a Közösség intézményei és szervei mely intézkedések – például biztonsági intézkedések – végrehajtása mellett kaphatnak mégis hozzáférést ezekhez az adatkészletekhez és szolgáltatásokhoz.

(4)

Célszerű, hogy minden megállapodás – beleértve a licencmegállapodásokat, szerződéseket, elektronikus levélváltásokat –, illetve minden egyéb intézkedés, amely a Közösség intézményeinek és szerveinek a tagállamok és hatóságaik téradatkészleteihez és -szolgáltatásaihoz az e rendelet szerint történő hozzáférésére vonatkozik, a 2007/2/EK irányelv 3. cikke szerinti terminológiát használja.

(5)

Indokolt lehetővé tenni azt, hogy a Közösség intézményei és szervei hozzáférést biztosíthassanak a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz a nevükben eljáró szerződő felek számára annak érdekében, hogy azok elláthassák közfeladataikat és hozzájárulhassanak a környezetvédelemre vonatkozó európai szakpolitikák végrehajtásához.

(6)

Általános követelményként helyénvaló előírni, hogy az intézkedések tizennyolc hónappal e rendelet hatálybalépését követően megfeleljenek az abban foglalt előírásoknak. Szükség van azonban átmeneti rendelkezésre, mivel lehetséges, hogy korábbi intézkedések még hatályban vannak. Ennélfogva az e rendelet hatálybalépésekor érvényes intézkedéseket indokolt e rendelettel összehangolni megújításuk vagy befejezésük idején, de legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő három éven belül.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

A 2007/2/EK irányelv 17. cikkének megfelelően e rendelet összehangolt feltételeket határoz meg a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz történő hozzáférésre vonatkozóan.

2. cikk

A hozzáférésre vonatkozó korlátozások

A Közösség intézményeinek és szerveinek kérésére a tagállamok megindokolnak minden olyan korlátozást, amelyet a 2007/2/EK irányelv 17. cikkének (7) bekezdése alapján a megosztás tekintetében gyakorolnak.

A tagállamok meghatározhatják, hogy mely feltételek mellett engedélyezik a 17. cikk (7) bekezdésével összefüggésben korlátozott hozzáférést.

3. cikk

Intézkedések

(1)   A téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz történő hozzáférésre vonatkozó valamennyi intézkedésnek teljes mértékben összeegyeztethetőnek kell lennie az e rendeletben meghatározott követelményekkel.

(2)   A 2007/2/EK irányelv 3. cikke szerinti meghatározásokat kell használni a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz történő hozzáférésre vonatkozó valamennyi intézkedés tekintetében.

4. cikk

A téradatkészletek és -szolgáltatások felhasználása

(1)   A Közösség intézményei és szervei hozzáférést biztosíthatnak a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz a nevükben eljáró szerződő felek számára.

(2)   A Közösség intézményei és szervei mindent megtesznek annak érdekében, hogy a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz az (1) bekezdés szerint biztosított hozzáférés esetén elkerülhető legyen a téradatkészletek és -szolgáltatások jogosulatlan felhasználása.

(3)   A téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz az (1) bekezdés szerint biztosított hozzáférés esetén a hozzáférési joggal rendelkező fél kizárólag az eredeti adatszolgáltató vagy szolgáltató írásos hozzájárulásával adhatja át a téradatkészleteket és -szolgáltatásokat egy további félnek.

5. cikk

Metaadatok

A Közösség intézményeire és szerveire az e rendelet alkalmazásában vonatkozó feltételeket az 1205/2008/EK bizottsági rendelet (2) mellékletének B. részében említett 8.1. metaadatelemben kell meghatározni.

6. cikk

Átláthatóság

(1)   Amennyiben valamely közösségi intézmény vagy szerv hozzáférést igényel egy téradatkészlethez vagy -szolgáltatáshoz, a tagállamok kérésre értékelés és felhasználás céljából olyan információkat is hozzáférhetővé tesznek, amelyek a gyűjtés, feldolgozás, előállítás, minőségbiztosítás és a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosításának mechanizmusaira vonatkoznak, ha ez a többletinformáció rendelkezésre áll, valamint kivonatolása és átadása indokolt.

(2)   A Közösség intézményei és szervei számára biztosított hozzáférésre vonatkozó ajánlatokban a tagállamok kérésre feltüntetik a díjak számítási alapját és a számítás során figyelembe vett tényezőket.

7. cikk

Válaszadási idők

Az írásos kérelem kézhezvételét követően késedelem nélkül, de legkésőbb húsz nappal a tagállamok hozzáférést biztosítanak a téradatkészletekhez és -szolgáltatásokhoz, kivéve, ha a tagállam és a Közösség intézménye vagy szerve másban állapodik meg.

8. cikk

Átmeneti rendelkezések

A tagállamok biztosítják, hogy az intézkedések tizennyolc hónappal e rendelet hatálybalépését követően megfeleljenek az abban foglalt előírásoknak.

Amennyiben e rendelet hatálybalépésének napján még érvényben vannak a téradatkészletek és -szolgáltatások nyújtására vonatkozó intézkedések, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy az említett intézkedések megújításuk vagy befejezésük idején, de legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő három éven belül megfeleljenek az abban foglalt előírásoknak.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 108., 2007.4.25., 1. o.

(2)  HL L 326., 2008.12.4., 12. o.


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/10


A BIZOTTSÁG 269/2010/EU RENDELETE

(2010. március 29.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. március 30-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 29-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

156,4

JO

64,0

MA

141,2

TN

160,3

TR

101,1

ZZ

124,6

0707 00 05

JO

75,8

MA

87,9

TR

126,5

ZZ

96,7

0709 90 70

MA

143,4

TR

108,5

ZZ

126,0

0805 10 20

EG

46,7

IL

56,3

MA

53,6

TN

47,0

TR

65,5

ZZ

53,8

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

68,9

ZA

69,5

ZZ

69,1

0808 10 80

AR

80,9

BR

83,8

CA

100,2

CL

85,6

CN

76,2

MK

23,6

US

130,0

ZA

94,1

ZZ

84,3

0808 20 50

AR

75,5

CL

96,3

CN

35,0

MX

100,0

UY

106,8

ZA

100,8

ZZ

85,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/12


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. február 16.)

a görögországi gazdaságpolitika és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások közötti összeegyeztethetetlenség, valamint a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését veszélyeztető kockázatok megszüntetéséről szóló 2010/190/EU ajánlás nyilvánosságra hozataláról

(2010/181/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 121. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. február 16-án elfogadta a görögországi gazdaságpolitika és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások közötti összeegyeztethetetlenség, valamint a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését veszélyeztető kockázatok megszüntetéséről szóló 2010/190/EU ajánlást (1).

(2)

Az említett ajánlás nyilvánosságra hozatala megkönnyíti a tagállamok és az Unió gazdaságpolitikáinak összehangolását és hozzájárul a gazdasági szereplők közötti jobb megértéshez, ezáltal megkönnyíti az ajánlott intézkedések végrehajtását,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A görögországi gazdaságpolitika és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások közötti összeegyeztethetetlenség, valamint a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését veszélyeztető kockázatok megszüntetéséről szóló 2010/190/EU ajánlást az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

2. cikk

Ez a határozat 2010. február 16-án lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. SALGADO


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 65. oldalát.


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/13


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. február 16.)

Görögországnak a túlzott hiány orvoslása érdekében a hiánycsökkentésre irányuló, szükségesnek ítélt intézkedések meghozatalára történő felszólításáról

(2010/182/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 126. cikke (9) bekezdésére, összefüggésben a 136. cikkével,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 126. cikkének (1) bekezdésének megfelelően a tagállamoknak kerülniük kell a túlzott költségvetési hiányt.

(2)

A Stabilitási és Növekedési Paktum az árstabilitás és az erős, fenntartható, munkahelyteremtéshez vezető növekedés eszközeként a rendezett államháztartás célkitűzésén alapul.

(3)

A Stabilitási és Növekedési Paktum 2005-ös reformja a paktum eredményességének és közgazdasági megalapozottságának fokozását és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának védelmét tűzte ki célul, továbbá azt, hogy a túlzott hiány esetén követendő eljárás valamennyi szakaszában vegyék teljes mértékben figyelembe mindenekelőtt a gazdasági és költségvetési hátteret. A Stabilitási és Növekedési Paktum így támogatja azokat a kormányzati politikákat, amelyek a gazdasági helyzet figyelembevétele mellett a költségvetés stabilitásának mihamarabbi visszaállítását célozzák.

(4)

A Tanács 2009. április 27-én – az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz.) 104. cikke (6) bekezdésének megfelelően – határozatában megállapította, hogy Görögországban túlzott hiány áll fenn, és – összhangban az EKSz. 104. cikkének (7) bekezdésével és a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló, 1997. július 7-i 1467/97/EK tanácsi rendelet (1) 3. cikke (4) bekezdésével – ajánlást bocsátott ki a túlzott hiány legkésőbb 2010-ig történő megszüntetéséről. A Tanács ajánlásában 2009. október 27-ét jelölte meg az eredményes intézkedések megtételének határidejeként.

(5)

A Görögország által 2009 áprilisában benyújtott, az államháztartási hiányra és az adósság szintjére vonatkozó tervezett és tényleges adatokat a 2009. októberi bejelentésben nagymértékben felfelé módosították. A 2008-as hiány a GDP 7,75 %-ára nőtt (a 2009 áprilisában közölt 5 %-hoz képest), míg az adóssághányad 2008 végére elérte a GDP 99 %-át (a 2009. áprilisában közölt 97,6 %-kal szemben). Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 2009. május 25-i 479/2009/EK tanácsi rendelet (2) 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság (Eurostat) fenntartását fejezte ki a Görögország által jelentett adatokkal kapcsolatban, mivel azokban „lényeges bizonytalanságokat” találtak. A Bizottság (Eurostat) által a görög kormány pénzügyi statisztikáival kapcsolatban kifejezett fenntartást azóta sem vonták vissza, ezért a görög kormány pénzügyi statisztikáinak jóváhagyása egyelőre nem történt meg, és azokat további felülvizsgálatnak vetik alá. A Bizottság szolgálatai által készített 2009. őszi előrejelzések és a stabilitási program 2010. januári naprakésszé tett változata (a továbbiakban: a 2010. januári naprakésszé tett változat) szerint az államháztartási hiány 2009-ben elérte a GDP 12,75 %-át, szemben a stabilitási program 2009. januári naprakésszé tett változatában szereplő 3,7 %-os költségvetési céllal. A 2010-re vonatkozó hivatalos becslésekben szereplő – 0,25 %-os reál-GDP-csökkenés alapján a 2010. évi költségvetési cél a GDP 8,7 %-a, ami jelentősen meghaladja a GDP 3 %-ában kifejezett referenciaértéket.

(6)

A Tanács 2009. december 2-án az EUMSz. 126. cikkének (8) bekezdésének megfelelően megállapította, hogy Görögország az EUMSz. 104. cikke (7) bekezdése szerinti 2009. április 27-i tanácsi ajánlásra (a továbbiakban a 2009. április 27-i tanácsi ajánlás) válaszul nem tett hatékony intézkedéseket.

(7)

2010. február 11-én az Európai Tanács áttekintette a görögországi költségvetési helyzetet, támogatta a görög kormány erőfeszítéseit és kötelezettségvállalásait, hogy megtegyen bármely szükséges intézkedést, beleértve további intézkedések elfogadását a stabilitási programba foglalt nagyratörő célok elérésének biztosítása érdekében, és felszólította Görögországot arra, hogy valamennyi intézkedést szigorú és határozott módon hajtsa végre a költségvetési hiánynak 2010-re a GDP 4 százalékponttal való hatékony csökkentése érdekében.

(8)

A EUMSz. 126. cikkének (9) bekezdése szerint, ha a Tanács ajánlásainak egy tagállam továbbra sem tesz eleget, a Tanács úgy határozhat, hogy a tagállamot felszólítja arra, hogy meghatározott időn belül hozzon intézkedéseket a hiány csökkentésére. Ez nem az első eset, hogy a Tanács az EUMSz. 126. cikkének (9) bekezdése alapján felszólítást intéz Görögországhoz. 2005. február 17-én a Tanács az EK-Szerződés 104. cikkének (9) bekezdésével összhangban felszólította Görögországot a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiány csökkentésére irányuló intézkedések meghozatalára.

(9)

Az EUMSz. 126. cikkének (9) bekezdése szerinti felszólítás tartalmának, valamint a túlzott hiány korrekciójára kitűzött határidőnek a meghatározásakor a következő tényezőket kell figyelembe venni. Először is, a 2009. évi becsült hiány lényegesen magasabb, mint amire a 2009. április 27-i tanácsi ajánlás elfogadásakor számítottak, valamint a kiadások elcsúszása és a bevételek csökkenése jóval meghaladja a 2009 során végrehajtott költségvetési konszolidációs intézkedések hatásait. A túlzott hiány korrekciójához szükséges teljes kiigazítás GDP-hez viszonyított aránya meghaladja a 9,75 százalékpontot. Másodszor, a 2009. januári naprakésszé tett változatban meghatározott nominális költségvetési korrekció GDP-arányosan 4 százalékpontot tett ki, amelynek kétharmada a görög hatóságok szerint a tartós intézkedésekből adódik.

(10)

E tényezők fényében úgy tűnik, hogy a 2009. április 27-i tanácsi ajánlásban a görögországi túlzott hiány megszüntetésére vonatkozóan meghatározott határidőt a 2010. januári naprakésszé tettt változatnak megfelelően két évvel, 2012-ig meg kell hosszabbítani a szükséges konszolidáció mértéke következtében.

(11)

A Tanács 2010. február 16-án elfogadta a görögországi gazdaságpolitika és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások közötti összeegyeztethetetlenség, valamint a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését veszélyeztető kockázatok megszüntetéséről szóló, Görögországhoz intézett ajánlást (3) (a továbbiakban: a 2010. február 16-i tanácsi ajánlás).

(12)

A Bizottság szolgálatainak a 2010. és 2011. évekre vonatkozó, 2009. őszi előrejelzése alapján a reál-GDP növekedése – 0,25 % és 0,75 %-ot tesz ki, valamint a költségvetési kilátásokra ható kockázatok miatt a 2010. évi költségvetés szigorú végrehajtása alapvető fontosságú lesz a görög költségvetés túlzott hiányának 2012-ig történő korrekciójához. 2011 és 2012 során konkrét és tartós intézkedéseket kell elfogadni ahhoz, hogy a költségvetési hiány ne haladja meg 2011-ben az 5,6 %-ot, valamint 2012-ben a 2,8 %-ot. A strukturális költségvetési korrekcióra 2010-ben és 2011-ben legalább a GDP 3,5 %-át, 2012-ben pedig 2,5 %-át kitevő hiánycsökkentési pályát kell meghatározni.

(13)

A túlzott hiány korrekciója számos különös kormányzati kiadáscsökkentési (beleértve különösen a bértömeg, a szociális transzferek és a közszférában foglalkoztatottak számának csökkentését) és bevételnövelési (beleértve különösen az adóreformot, a jövedéki és ingatlanadók növelését) intézkedést, valamint a görög költségvetési keretek javítását (például középtávú költségvetés-készítés, költségvetési szabályok elfogadása és intézményi változtatások) teszi szükségessé. Ezen intézkedések többségét maguk a görög hatóságok is felvázolták a 2010. januári naprakésszé tett változatban. Valamennyi szükséges intézkedés meghatározott határidőkön belüli teljes végrehajtását kifejezetten elő kell írni, mivel ezek szükségesek a görög államháztartás hiteles és fenntartható módon történő helyreállításához. A tervezett költségvetési konszolidációs pályához kapcsolódó kockázatokra tekintettel Görögországnak – a stabilitási programban bejelentettek szerint – készen kell állnia arra, hogy szükség esetén további intézkedéseket fogadjon el és valósítson meg a kiigazítási pálya követésének biztosítása érdekében.

(14)

A görögországi költségvetési statisztikák elkészítése során jelentkező súlyos és visszatérő hiányosságokra tekintettel, valamint annak érdekében, hogy a görög államháztartás helyzetét megfelelően figyelemmel lehessen kísérni, további erőfeszítésekre van szükség a jelenlegi jogi keret között megkövetelt államháztartási adatok összegyűjtésének és feldolgozásának javítására, nevezetesen az ilyen adatok gyors és helyes rendelkezésre bocsátását biztosító mechanizmusok megerősítése által. Ez magában foglalja a kormányzati pénzügyi statisztikák negyedéves és éves összeállítását a 2223/96/EK (4), 264/2000/EK (5), 1221/2002/EK (6), 501/2004/EK (7), 1222/2004/EK (8), 1161/2005/EK (9) és 479/2009/EK rendelet alapján, a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos adatok havi közzétételével és a szociális biztonságra vonatkozó, az önkormányzati és a költségvetési körön kívüli alapok pénzügyi adatainak rendelkezésre bocsátásával együtt. Figyelembe véve azonban, hogy a megbízható és valós statisztikák készítéséhez szükséges igazgatási változtatások végrehajtása időbe telik, fontos rendszeresen nyomon követni az államadósság szintjének változását, és meg kell győződni arról, hogy mind a hiányra, mind az adósságszint csökkentésére vonatkozóan politikai célokat határoztak meg.

(15)

A bruttó államadósság 2009 végére várhatóan meghaladja a GDP 113 %-át. Az Unió tagállamai között ez a legmagasabb GDP-hez viszonyított adósságszint, és igencsak meghaladja az EUMSz.-ben meghatározott 60 %-os referenciaértéket. A piaci fejlemények és a kockázati felárak ebből adódó változásai következtében ez nem pusztán a további államadósság-kibocsátás finanszírozását drágítja meg, de a már meglévő államadósság refinanszírozási költségeit is növeli. Ezen túlmenően a nettó finanszírozási igénytől eltérő tényezők is nagyban hozzájárulnak az adósságszint változásához. Az adósságráta kielégítő ütemben történő csökkentése érdekében fontos, hogy Görögország – az államháztartási egyenlegre, valamint a nominál-GDP növekedésére vonatkozó prognózisokkal összhangban – továbbra is kellő figyelmet fordítson ezekre a tényezőkre. Az államháztartási hiány 2010 és 2012 közötti éves változásának összhangban kell lennie a hiánycélokkal, valamint a 2010., 2011. és 2012. években az SFA-tételek a GDP 0,25 %-ában meghatározott mértékével.

(16)

Görögországnak 2010. március 16-ig jelentést kell előterjesztenie, amely tartalmazza a 2010. évi költségvetési célok eléréséhez szükséges intézkedéseket és azok ütemtervét. Görögországnak ezen túlmenően rendszeresen jelentést kell tennie a Tanácsnak és a Bizottságnak az e határozatban felvázolt intézkedések végrehajtásáról. Tekintettel a görögországi költségvetési helyzet súlyosságára, ezeket a jelentéseket 2010. május 15-től rendszeresen be kell nyújtani és közzé kell tenni. Ezeknek a jelentéseknek különösen tartalmazniuk kell a végrehajtott és a 2010-ben végrehajtandó, az államháztartás konszolidációjára és hosszú távú fenntarthatóságának javítására szolgáló intézkedések leírását. A költségvetési konszolidáció és a szükséges strukturális reformok, valamint a versenyképesség javítása közötti kölcsönhatásra tekintettel Görögországnak ezekben a jelentésekben ki kell térnie a 2010. február 16-i tanácsi ajánlásra válaszul hozott intézkedésekre is. A jelentéseknek ezenkívül tartalmazniuk kell a következőket: a központi költségvetés havi végrehajtásával kapcsolatos információk; a szociális biztonsági és az önkormányzati alapok költségvetésének végrehajtása; adósságkibocsátás; a foglalkoztatottság alakulása a közszférában; kifizetésre váró kiadások, és a közvállalatok pénzügyi helyzetének éves áttekintése. A költségvetési konszolidáció és a szükséges strukturális reformok, valamint a versenyképesség javítása közötti kölcsönhatásra tekintettel a Tanács felkérte Görögországot, hogy a 2010. február 16-i tanácsi ajánlásra válaszul hozott intézkedésekről az e határozatban meghatározott negyedéves jelentések keretében számoljon be. A Bizottság és a Tanács a jelentéseket elemezni fogja a túlzott hiány kiigazításának irányába tett haladás értékelése céljából.

(17)

Az Európai Unió állam vagy kormányfőinek 2010. február 11-i nyilatkozata felkérte a bizottságot, hogy az EKB-val együttműködésben különös figyelemmel kísérje e határozat végrehajtását, és tegyen javaslatot további szükséges intézkedésekre.

(18)

A túlzott hiány megszüntetését követően Görögországnak meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket a strukturálisan kiegyensúlyozott költségvetés középtávú költségvetési célkitűzésének minél hamarabbi megvalósításához. A görög hatóságoknak ezért tartós intézkedéseket kell végrehajtaniuk, hogy ellenőrzés alá vonják az elsődleges folyó kiadásokat, többek között a bértömeget, a szociális transzfereket, támogatásokat és egyéb transzfereket. Ezen túlmenően a görög hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a költségvetési konszolidáció az átfogó reformprogram keretében az államháztartás minőségének fokozására és a versenyképesség visszanyerésére is irányuljon, miközben mihamarabb elindítja az adóigazgatás további reformját célzó szakpolitikákat. Tekintettel az adósságszint és a nyugdíjkiadások várható növekedésére, a görög hatóságoknak az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát is javítaniuk kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Görögországnak a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 2012-ig meg kell szüntetnie a jelenleg fennálló túlzott hiányt.

(2)   A túlzott hiány korrekciója felé mutató kiigazítási pályának 2010-ben és 2011-ben a GDP-hez viszonyítva legalább évi 3,5 százalékpontos, 2012-ben legalább évi 2,5 százalékpontos strukturális kiigazítást kell tartalmaznia.

(3)   A (2) bekezdésben említett kiigazítási pálya megkívánja, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg 2010-ben a 21 270 millió EUR, 2011-ben a 14 170 millió EUR és 2012-ben a 7 360 millió EUR összeget.

(4)   A (2) bekezdésben említett kiigazítási pálya megkívánja, hogy a konszolidált bruttó államadósság éves változása ne haladja meg 2010-ben a 21 760 millió EUR, 2011-ben a 14 680 millió EUR és 2012-ben a 7 880 millió EUR összeget.

(5)   A hiány csökkentését fel kell gyorsítani, ha a gazdasági és költségvetési feltételek a vártnál kedvezőbben alakulnak.

2. cikk

A túlzott hiány megszüntetése és a kiigazítási pálya követelményeinek teljesítése érdekében Görögországnak számos költségvetési konszolidációs intézkedést kell végrehajtania, beleértve a stabilitási programban meghatározottakat, különösen a következőket:

A.   2010. MÁJUS 15-IG VÉGREHAJTANDÓ SÜRGŐS INTÉZKEDÉSEK

A stabilitási programban felvázoltak szerint, ideértve a 2010. február 2-án bejelentett költségvetési intézkedéseket Görögország a következő intézkedéseket hajtja végre:

Kiadások

a)

átcsoportosítja a minisztériumok költségvetési előirányzatainak (a béreken és nyugdíjakon kívül) 10 %-át a költségvetés rendkívüli tartalékába, a minisztériumok közötti átcsoportosítások és a racionalizálandó kiadási programok meghatározása révén, ezáltal is lényeges mértékben és tartósan csökkentve a kiadásokat;

b)

csökkenti a bértömeget, ideértve a nominálbérek befagyasztását a központi kormányzatban, a helyi önkormányzatokban, az állami ügynökségekben és más közjogi intézményekben és csökkenti a foglalkoztatottak számát; 2010-ben leállítja az új munkaerő felvételét és nem tölti be a kormányzati szektorban már meglévő álláshelyeket, még ideiglenes szerződésekkel sem; és különösen nem vesz fel új munkaerőt a nyugdíjba vonuló állandó tisztviselők pótlására;

c)

a teljes javadalmazás csökkentése céljából a közalkalmazotti bérrendszer javításának és a közalkalmazotti bértábla áramvonalasításának első lépéseként mérsékli a kormányzati szektorban a köztisztviselőknek fizetett speciális juttatásokat (beleértve a költségvetésen kívüli számlákról fizetetteket is);

d)

csökkenti a társadalombiztosítás által fizetett transzferek nominálértékét, többek között a juttatások és kiegészítések indexálásának szigorítására szolgáló intézkedésekkel;

Bevétel

e)

progresszív adósávot vezet be minden jövedelemforrásra vonatkozóan, valamint horizontálisan egységes módon fogja kezelni a bér- és tőkejövedelmet;

f)

megszünteti az adózási rendszerbben található mentességeket és autonóm adózási rendelkezéseket, beleértve a köztisztviselőknek fizetett különleges juttatásokból származó jövedelemre vonatkozóakat is;

g)

vélelmezett jövedelemre épülő adózást vezet be az egyéni vállalkozókra vonatkozóan;

h)

állandó illetéket vet ki az épületekre és a 2009. december 31-én érvényes adókulcsokhoz képest növeli az ingatlanokra kivetett adókat;

i)

a 2009. december 31-én érvényes adókulcsokhoz képest emeli a dohánytermékekre, szeszes italokra és tüzelőanyagokra kivetett jövedéki adó mértékét;

j)

2010. március végéig részletesen kidolgozza és végrehajtja az adórendszer jelenleg tervezett reformját és az esetleges hatékonyságnövelést a hiány további csökkentésére használja fel.

B.   A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI CÉLOK TISZTELETBEN TARTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK

a)

Az 1. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott hiány- és adósságplafon teljesítéséhez kapcsolódó számos kockázat megvalósulásának mértékében Görögország a 2010. március 16-ig benyújtandó jelentésben az A. szakasz 2. cikkében felsorolt intézkedéseken kívüli, további intézkedéseket jelent be a 2010. évi költségvetési cél teljesítése érdekében. A további intézkedéseknek a kiadáscsökkentésre kell irányulniuk (például az állandó és a tőkekiadások további csökkentése, ideértve a kockázati tartalékokra vonatkozó költségvetési előirányzatok törlését), de tartalmazniuk kell bevételnövelő intézkedéseket is (például a héából származó bevétel növelése, jövedéki adó kivetése a luxuscikkekre, a magánjárműveket is beleértve, valamint az energia jövedéki adójának emelése). Az e tekintetben végzett első értékelést a 2010. március 16-i első jelentés alkalmából kell elvégezni.

C.   2010 VÉGÉIG ELFOGADANDÓ EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

Kiadások

a)

A társadalom elöregedése által a költségvetésre gyakorolt hatások csökkentése az egészségügyi és nyugdíjrendszernek a Gazdaságpolitikai Bizottság szakértői értékelési folyamata által ellenőrzött reformja által és különösen a nyugdíjrendszer parametrikus reformja, amely a nyugdíjrendszert a társadalom elöregedése mellett is pénzügyileg fenntarthatóvá teszi. Ennek érdekében a reformnak magában kell foglalnia a nyugdíjplafon mérséklését, a nők és férfiak törvényes nyugdíjkorhatárának fokozatos emelését, a nyugdíj összegének kiszámítására szolgáló módszer módosítását úgy, hogy jobban tükrözze a munkavégzéssel töltött időtartam folyamán befizetett járulékokat, javítsa a generációk közötti méltányosságot és racionalizálja az alacsony összegű nyugdíjak mellé fizetett különjuttatások rendszerét;

b)

a kormányzati szektorban foglalkoztatott közalkalmazottak számának csökkentése a határozott idejű szerződések további visszafogásával, és olyan szabályozás végrehajtása, amely alapján öt fő nyugdíjazására egy fő felvétele jutna;

c)

a közvetlenül a közigazgatásban dolgozók bérrendszerének reformja, amely egységes alapokra helyezi a bérek megállapítását és tervezését; a bértábla áramvonalasítása tekintettel a bértömeg csökkentésének céljára; helyi szinten is bérmegtakarítást kell elérni; az új, egységes közigazgatási bértábla érvényességét ki kell terjeszteni a helyi önkormányzatokra és más állami ügynökségekre, valamint a bértáblát differenciálni kell a közszféra legjobb teljesítményt nyújtó dolgozóinak megtartása érdekében;

Bevétel

d)

az adóelkerülés és csalások elleni küzdelem komoly erősítése (különösen a hozzáadottérték-adóra, társasági adóra és az önfoglalkoztatók jövedelemadójára vonatkozóan), valamint az adók behajtására vonatkozó jogi keretek megerősítése, és az ebből keletkező bevétel felhasználása a hiány további csökkentésére;

e)

az adóigazgatás modernizációja többek között a következőkkel: teljes mértékben elszámoltatható adóbeszedési osztály létrehozása, amely éves célokat tűz ki, és teljesítményértékelési rendszer keretében működik; a magas szintű személyzeti, infrastrukturális és tárgyieszköz-támogatáshoz, valamint a vezetői szervezeti felépítéshez és az információmegosztási rendszerekhez szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátása, amely megfelelő biztosítékokkal rendelkezik a politikai beavatkozás ellen;

Pénzügyi keret

f)

a stabilitási program 2010. januári naprakésszé tett változatában levő célok teljesítéséhez szükséges, 2011-ben és 2012-ben végrehajtandó intézkedések részletes ismertetése;

g)

a pénzügyminisztérium pozíciójának megerősítése a többi minisztériummal szemben az éves költségvetési jogszabályok előkészítése során, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó ellenőrzési mechanizmusainak megerősítése; ezen túlmenően a programalapú költségvetés-tervezés hatékony megvalósítása;

h)

a költségvetési hivatal reformja többek között a következők által: teljes mértékben elszámoltatható költségvetési osztály létrehozása, amely többéves kiadási célkitűzéseket határoz meg, és teljesítményértékelési rendszer keretében működik; a magas szintű személyzeti, infrastrukturális és tárgyieszköz-támogatáshoz, a vezetői szervezeti felépítéshez és az információmegosztási rendszerekhez szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátása, amely megfelelő biztosítékokkal rendelkezik a politikai beavatkozás ellen;

i)

középtávú költségvetési keret elfogadása, amely magában foglalja a többéves kiadási szabályokon alapuló kötelező kiadási plafonok meghatározását és egy független költségvetés-politikai ügynökség létrehozását, amely rendszeres időközönként nyilvános jelentést tesz közzé a kormányzat összes költségvetési szervének költségvetési tervezéséről és annak végrehajtásáról;

j)

az i) pontban említett említett középtávú költségvetési kereten belül késedelem nélkül további, tartós középtávú kiadáscsökkentési intézkedéseket jelentenek be;

k)

a közigazgatáson belüli korrupció elleni küzdelem komoly erősítése, különös tekintettel a közszféra béreire és juttatásaira, a közbeszerzésre, valamint az adókivetésre és -beszedésre;

l)

az államadósság átlagos futamidejének csökkenésének elkerüléséhez szükséges lépések megtétele;

m)

megkülönböztetett figyelem az adósság szintjének változásához – a nettó finanszírozási igényen túlmenően – hozzájáruló tényezőkre.

D.   2012-IG ELFOGADANDÓ EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZKEDÉSEK

Kiadások

a)

Tartós, főként a folyó kiadásokra összpontosító kiigazító intézkedések végrehajtása 2011-ben és 2012-ben; különösen az állami fogyasztási kiadások tartós csökkentését célzó kiadáscsökkentések, többek között a bértömeg és szociális transzferek csökkentése, valamint a közszférában foglalkoztatottak számának csökkentése;

Bevétel

b)

az adóigazgatási reform szigorú végrehajtása a középtávú költségvetési keretnek megfelelően, az esetleges többletbevételt a hiány csökkentésére fordítva;

Pénzügyi keret

c)

a megbízható és hiteles, a végrehajtás legújabb fejleményeit és tendenciáit figyelembe vevő hivatalos költségvetési előrejelzések készítésére szolgáló intézményi mechanizmusok megerősítése. E célból a hivatalos makrogazdasági előrejelzéseket külső szakértőkkel kell felülvizsgáltatni. A Bizottság szolgálatai által készített előrejelzések tekintendők kiindulási alapnak;

d)

tartózkodni kell az egyszeri jellegű hiánycsökkentő intézkedések költségvetési célokba történő bevonásától;

e)

további tartós költségcsökkentő intézkedések elfogadása a középtávú költségvetési keretek között, a költségvetési egyensúly vagy többlet középtávú megvalósítása érdekében.

3. cikk

A bevételek és kiadások időben és hatékonyan történő ellenőrzése, valamint a költségvetési fejlemények megfelelő nyomon követése érdekében Görögország:

a)

2010. május 15-ig jogszabályt fogad el, amely kötelezővé teszi a költségvetés havi végrehajtásáról szóló jelentés közzétételét legkésőbb az adott hónap végét követő tíz napon belül;

b)

betartatja a társadalombiztosítási alapokra és kórházakra jelenleg is vonatkozó, éves beszámoló és mérleg közzétételével kapcsolatos jogszabályi kötelezettséget;

c)

tovább folytatja az államháztartási adatok gyűjtésének és feldolgozásának javítására szolgáló erőfeszítéseket, különösen a statisztikai hatóságok és a költségvetési hivatal ellenőrzési mechanizmusainak megerősítésével és a téves jelentésekre vonatkozó tényleges személyi felelősségvállalás bevezetésével, a 2223/96/EK, 264/2000/EK, 1221/2002/EK, 501/2004/EK, 1222/2004/EK, 1161/2005/EK, 223/2009/EK és 479/2009/EK (10) rendelet által előírt megfelelő minőségű államháztartási adatok időben történő biztosítása érdekében;

d)

együttműködik a Bizottsággal (Eurostattal) a statisztikai, intézményi és kormányzati hiányosságok megoldásával kapcsolatos cselekvési terv mihamarabbi elfogadása érdekében;

e)

együttműködik a Bizottsággal (Eurostattal) és megfelelő helyszíni technikai segítségnyújtást vesz igénybe a költségvetési és egyéb makrogazdasági statisztikák elkészítéséhez.

4. cikk

(1)   Görögország legkésőbb 2010. március 16-ig jelentést tesz közzé és nyújt be a Tanácsnak és a Bizottságnak az e határozat 2. cikkében meghatározott, a 2010. évi költségvetési célok eléréséhez szükséges intézkedések megvalósításának menetrendjéről, amely tartalmazza a 2. cikk B. pontjában tervezett szükséges intézkedéseket is.

(2)   Görögország legkésőbb 2010. május 15-ig jelentést tesz közzé és nyújt be a Tanácsnak és a Bizottságnak az e határozatnak való megfelelés céljából hozott szakpolitikai intézkedésekről. Ezt követően Görögország negyedévente nyújtja be és teszi közzé ezeket a jelentéseket.

(3)   A (2) bekezdésben említett jelentések a következőkről tartalmaznak részletes információkat:

a)

az e határozatnak való megfelelés céljából a jelentés elkészítéséig végrehajtott különös intézkedések, ideértve ezek számszerűsített költségvetési kihatását;

b)

az e határozatnak való megfelelés céljából a jelentés elkészítése után végrehajtandó különös intézkedések, azok végrehajtásának ütemterve és ezek becsült költségvetési kihatása;

c)

a központi költségvetés havi szintű végrehajtása;

d)

évközi adatok a társadalombiztosítási, önkormányzati és költségvetési körön kívüli alapok költségvetésének végrehajtásáról;

e)

a kormány adósságkibocsátása és -visszafizetése;

f)

a közszférában tartósan és ideiglenesen foglalkoztatottak számának alakulása;

g)

kifizetésre váró kormányzati kiadások (felhalmozódott hátralék);

h)

a közvállalatok és más közjogi jogalanyok pénzügyi helyzete (az ilyen tájékoztatást éves gyakorisággal kell nyújtani).

(4)   A Bizottság és a Tanács elemzi a jelentéseket azzal a céllal, hogy értékelje, Görögország megfelel-e a határozatnak.

Ezen értékelésekkel összefüggésben a Bizottság jelezheti az e határozatban előírt kiigazítási pálya betartásához és a túlzott hiány orvoslásának céljából szükséges intézkedéseket.

5. cikk

Az e határozatnak való megfelelés céljából Görögország 2010. május 15-ig eredményes intézkedéseket hoz.

6. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

7. cikk

Ennek a határozatnak a Görög Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. SALGADO


(1)  HL L 209., 1997.8.2., 6. o.

(2)  HL L 145., 2009.6.10., 1. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 65 oldalát.

(4)  A Tanács 1996. június 25-i 2223/96/EK rendelete a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 310., 1996.11.30., 1. o.).

(5)  A Bizottság 2000. február 3-i 264/2000/EK rendelete a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid távú államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról (HL L 29., 2000.2.4., 4. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-i 1221/2002/EK rendelete az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról (HL L 179., 2002.7.9., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 501/2004/EK rendelete az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról (HL L 81., 2004.3.19., 1. o.).

(8)  A Tanács 2004. június 28-i 1222/2004/EK rendelete a negyedéves államadósság adatainak összeállításáról és továbbításáról (HL L 233., 2004.7.2., 1. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 1161/2005/EK rendelete a gazdasági szektoronkénti negyedéves, nem pénzügyi számlák összeállításáról (HL L 191., 2005.7.22., 22. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 223/2009/EK rendelete az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164. o.).


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/19


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. március 16.)

a Romániának nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról szóló 2009/459/EK határozat módosításáról

(2010/183/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke második bekezdésére, összefüggésben a 8. cikkével,

tekintettel a Bizottságnak a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően tett javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács a 2009/458/EK határozattal (2) kölcsönös támogatást nyújtott Romániának, valamint a 2009/459/EK határozattal (3) középtávú pénzügyi támogatást nyújtott Romániának.

(2)

A Romániát sújtó gazdasági visszaesés kiterjedése és intenzitása szükségessé teszi a pénzügyi támogatás részleteinek folyósításához előirányzott gazdaságpolitikai feltételek felülvizsgálatát, a reál-GDP-nek a vártnál jelentősebb csökkenésével járó hatás figyelembevétele céljából.

(3)

A 2009/459/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/459/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

világosan megfogalmazott középtávú költségvetési program végrehajtása, amelynek célja, hogy az államháztartási hiány a Szerződésben meghatározott, a GDP 3 %-ának megfelelő referenciaérték alá csökkenjen egy olyan konszolidációs pályának és időkeretnek megfelelően, amely összhangban áll a Tanács által a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében Romániának tett ajánlásokkal.”

2.

A 3. cikk (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

2010-re és a későbbi évekre vonatkozóan a kiegészítő egyetértési megállapodásban megállapított konszolidációs pályával összhangban levő éves költségvetés elfogadása és végrehajtása.”

2. cikk

Ez a határozat az erről szóló értesítés napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak Románia a címzettje.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. SALGADO


(1)  HL L 53., 2002.2.23., 1. o.

(2)  HL L 150., 2009.6.13., 6. o.

(3)  HL L 150., 2009.6.13., 8. o.


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/20


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ATALANTA/1/2010 HATÁROZATA

(2010. március 5.)

a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló ATALANTA/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat, valamint a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló ATALANTA/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról

(2010/184/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikke harmadik albekezdésére,

tekintettel a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az Atalanta/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozatra (2), valamint az Atalanta/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozatra (3) és annak kiegészítésére (4),

mivel:

(1)

Az EU műveleti parancsnoka 2008. december 16-án a katonai erők létrehozásával foglalkozó konferenciát tartott.

(2)

Az Ukrajna részéről az Atalanta-művelethez való hozzájárulásra vonatkozóan tett felajánlás, az EU műveleti parancsnokának ajánlása és az Európai Unió Katonai Bizottságának tanácsa alapján Ukrajna hozzájárulását el kell fogadni.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Európai Unió olyan határozatainak és intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában, amelyeknek védelmi vonatkozásai vannak,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Atalanta/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat az alábbiak szerint módosul:

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Harmadik államok hozzájárulása

A katonai erők létrehozásával és a személyzeti ellátottsággal foglalkozó konferenciákat követően Norvégiának, Horvátországnak, Montenegrónak és Ukrajnának a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) történő hozzájárulását a Tanács elfogadja.”

2. cikk

Az Atalanta/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

3. cikk

E határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

E határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 5-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.

(2)  HL L 109., 2009.4.30., 52. o.

(3)  HL L 112., 2009.5.6., 9. o.

(4)  HL L 119., 2009.5.14., 40. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT HARMADIK ÁLLAMOK LISTÁJA

Norvégia

Horvátország

Montenegró

Ukrajna.”


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/22


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ATALANTA/2/2010 HATÁROZATA

(2010. március 23.)

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az európai uniós erők parancsnokának kinevezéséről

(2010/185/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 38. cikkére,

tekintettel a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) (Atalanta) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2008/851/KKBP együttes fellépés 6. cikke értelmében a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot (PBB), hogy az európai uniós erők parancsnokának kinevezésére vonatkozóan döntéseket hozzon.

(2)

2009. december 4-én a PBB elfogadta az Atalanta/8/2009 határozatot (2), mellyel Giovanni GUMIERO ellentengernagyot nevezte ki az európai uniós erők parancsnokává a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez.

(3)

Az Európai Unió műveleti parancsnoka ajánlotta, hogy Jan THÖRNQVIST ellentengernagyot nevezzék ki az európai uniós erők új parancsnokává a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez.

(4)

Az Európai Unió Katonai Bizottsága támogatta ezt a javaslatot.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikke értelmében Dánia nem vesz részt az Unió védelmi vonatkozású határozatainak és fellépéseinek kidolgozásában és végrehajtásában,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Politikai és Biztonsági Bizottság Jan THÖRNQVIST ellentengernagyot nevezi ki az európai uniós erők parancsnokává a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez.

2. cikk

Ez a határozat 2010. április 14-én lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 23-án.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.

(2)  HL L 327., 2009.12.12., 40. o.


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/23


A TANÁCS 2010/186/KKBP HATÁROZATA

(2010. március 29.)

a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2009/788/KKBP közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2009. október 27-én elfogadta a Guineai Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2009/788/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2009. december 22-én elfogadta a 2009/788/KKBP közös álláspont módosításáról szóló, és további korlátozó intézkedéseket tartalmazó 2009/1003/KKBP határozatot (2).

(3)

A Tanács úgy véli, már nem indokolt, hogy egyes személyek szerepeljenek azon személyek, jogalanyok és szervezetek jegyzékében, akikre vagy amelyekre a 2009/788/KKBP közös álláspontban meghatározott korlátozó intézkedéseket alkalmazni kell. A 2009/788/KKBP közös álláspont mellékletében szereplő jegyzéket ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében említett személyek nevét törölni kell a 2009/788/KKBP közös álláspont mellékletében szereplő jegyzékből.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. ESPINOSA


(1)  HL L 281., 2009.10.28., 7. o.

(2)  HL L 346., 2009.12.23., 51. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek jegyzéke

2.

Mamadouba (más néven Mamadou) Toto CAMARA altábornagy

3.

Sékouba KONATÉ vezérezredes

16.

Kelitigui FARO őrnagy

43.

Kabinet (más néven Kabiné) KOMARA


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/24


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. március 25.)

a tagállamoknak a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltérések alkalmazására való felhatalmazásáról

(az értesítés a C(2010) 1610. számú dokumentummal történt)

(2010/187/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (2) és 6. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza, II. mellékletének II.3. szakasza és III. mellékletének III.3. szakasza olyan nemzeti eltérések jegyzékeit tartalmazza, amelyek lehetővé teszik bizonyos helyi körülmények figyelembevételét. Mivel új nemzeti eltérések felvétele vált szükségessé, ezeket a jegyzékeket indokolt átdolgozni.

(2)

Az egyértelműség érdekében indokolt az említett szakaszok teljes szövegét újból megállapítani.

(3)

A 2008/68/EK irányelvet ezért megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok szárazföldi szállításával foglalkozó, a 2008/68/EK irányelvvel létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt tagállamok felhatalmazást kapnak arra, hogy a veszélyes áruk szállítása tekintetében saját területükön alkalmazzák a mellékletben megjelölt eltéréseket.

Ezeket az eltéréseket megkülönböztetés nélkül kell alkalmazniuk.

2. cikk

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza, II. mellékletének II.3. szakasza és III. mellékletének III.3. szakasza e határozat mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 25-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 260., 2008.9.30., 13. o.


MELLÉKLET

A 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.3. szakasza, II. mellékletének II.3. szakasza és III. mellékletének III.3. szakasza a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet I.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„I.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = Road (közút)

a/bi/bii = a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontjának i. alpontja/b) pontjának ii. alpontja alapján

MS = a tagállam nevének rövidítése

nn = sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

BE Belgium

RO–a–BE–1

Tárgy: 1. osztály – Kis mennyiség.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1.1.3.6. pont 20 kg-ban korlátozza azon bányászati robbanóanyagok mennyiségét, amelyek közönséges járművekkel szállíthatók.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ellátóhelyektől távol eső telephelyek üzemeltetői engedélyt kaphatnak 25 kg dinamit vagy más, nagy hatóerejű robbanóanyag és legfeljebb 300 detonátor szállítására közönséges gépjárműveken, amennyiben betartják a robbanóanyag-szolgálat által előírt feltételeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE– 2

Tárgy: Üres, tisztítatlan konténerek szállítása, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6.

A nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban feltüntetett bejegyzés: »üres, tisztítatlan küldeménydarabok, amelyek előzőleg többféle osztályba tartozó árut tartalmaztak«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 6-97.

Megjegyzések: Az Európai Bizottság az eltérést a 21. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE–3

Tárgy: Az RO–a–UK–4 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–BE–4

Tárgy: Mentesség az ADR valamennyi követelménye alól legfeljebb 1 000 elhasznált ionizációs füstérzékelő háztartásokból belgiumi kezelőlétesítményekbe való, országhatárokon belüli, a füstérzékelők szelektív gyűjtésére kidolgozott forgatókönyv szerinti begyűjtőhelyeken keresztül történő szállítása esetén.

Hivatkozás az ADR-re: Minden követelmény.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára:

A nemzeti jogszabály tartalma: A jóváhagyott típusú ionizációs füstérzékelők háztartási használata nem tartozik sugárvédelmi hatósági ellenőrzés hatálya alá. E füstérzékelők végfelhasználókhoz való szállítása szintén mentesül az ADR követelményei alól (lásd a 2.2.7.1.2. d) pontot).

A WEEE-irányelv (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv) rendelkezései értelmében az elhasznált füstérzékelőket az áramköri lapok kezelése és – ionizációs füstérzékelők esetén – a radioaktív anyagok eltávolítása végett szelektív módon kell gyűjteni. A szelektív gyűjtés lehetővé tétele és a háztartások szelektív gyűjtésre való ösztönzése érdekében kidolgozott forgatókönyv szerint a háztartások az elhasznált füstérzékelőket begyűjtőhelyekre viszik, ahonnan azok – bizonyos esetekben egy második begyűjtőhely vagy ideiglenes tárolóhely közbeiktatásával – a kezelést végző létesítménybe kerülnek.

A begyűjtőhelyeken olyan fémanyagú csomagolórendszerek fognak rendelkezésre állni, amelyekben egyenként 1 000 füstérzékelő helyezhető el. A begyűjtőhelyekről egy-egy ilyen füstérzékelőket tartalmazó csomag más hulladékokkal együtt az ideiglenes tárolóhelyre vagy a kezelést végző létesítménybe szállítható. A csomagok »füstérzékelő« felirattal lesznek megjelölve.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A füstérzékelők begyűjtésére vonatkozó forgatókönyv a sugárvédelem általános szabályairól szóló 2001. július 20-i királyi rendelet 3.1.d.2. cikkében a jóváhagyott műszerek elszállítására vonatkozóan előírt feltételek között szerepel.

Megjegyzések: Ez az eltérés az elhasznált ionizációs füstérzékelők szelektív gyűjtésének lehetővé tételéhez szükséges.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DE Németország

RO–a–DE–1

Tárgy: 1.4G besorolású gépjárműalkatrészek egybecsomagolása és együvé rakása bizonyos veszélyes árukkal (n4).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10. és 7.5.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra és együvé rakásra vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0431 és 0503 azonosító számú árukat együvé lehet rakni bizonyos típusú és mennyiségű, a mentességi listán feltüntetett veszélyes árukkal (gépjárműgyártáshoz kapcsolódó termékek). Az 1 000-es értéket (úgy, mint az 1.1.3.6.4. pontban) nem szabad túllépni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Megjegyzések: A mentességre a gépjármű-biztonsági alkatrészeknek a helyi igények szerinti gyors eljuttatása érdekében van szükség. A termékek sokfélesége miatt nem jellemző, hogy ezeket a termékeket helyi műhelyekben tárolják.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–2

Tárgy: Mentesség bizonyos mennyiségű, az 1.1.3.6. pontban meghatározott veszélyes áru szállítása esetén a fuvarokmány és a feladói nyilatkozat szükségessége alól (n1).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1. és 5.4.1.1.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: a fuvarokmány tartalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 7. osztály kivételével egyik osztály esetében sincs szükség fuvarokmányra, ha a szállított áruk mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiséget.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Országhatárokon belüli szállítás esetén a küldeménydarabok jelölése és bárcái által nyújtott információk elegendőnek tekinthetők, mivel helyi áruelosztás esetén fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

Az Európai Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése szerint).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–3

Tárgy: Mérőeszközök és üzemanyag-szivattyúk szállítása (üres, tisztítatlan állapotban).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számra vonatkozó rendelkezések.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasítások a csomagolásra, a jelölésre, az okmányokra, a szállításra és a kezelésre vonatkozóan, valamint a jármű személyzete számára.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az irányadó rendelkezések és az eltérések alkalmazásával kapcsolatos kiegészítő előírások; 1 000 l-ig: úgy, mint az üres, tisztítatlan csomagolásoknál; 1 000 l felett: a tartányokra vonatkozó egyes rendelkezéseknek megfelelően; szállítás csak üres, tisztítatlan állapotban.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Megjegyzések: 7., 38., 38a. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DE–5

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: 1.4S, 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30*., 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30 g. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DK Dánia

RO–a–DK–1

Tárgy: Háztartásoktól vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából begyűjtött, veszélyes áruk hulladékait vagy maradékait tartalmazó csomagolóeszközök és árucikkek közúti szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2., 3., 4.1., 5.2., 5.4. és 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályozási alapelvek, különleges rendelkezések, csomagolási rendelkezések, jelölésre és bárcázásra vonatkozó rendelkezések, fuvarokmány és képzés.

A nemzeti jogszabály tartalma: A háztartásokból vagy egyes vállalkozásoktól begyűjtött, veszélyes áruk hulladékát vagy maradékát tartalmazó belső csomagolások vagy árucikkek egybecsomagolhatók egyetlen külső csomagolásba. Az egyes belső és/vagy külső csomagolások tartalma nem haladhatja meg a tömegre vagy a térfogatra megállapított határértéket. Eltérések az osztályba sorolásra, a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra, az okmányokra és a képzésre vonatkozó jogszabályoktól.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Megjegyzések: Veszélyes áruk hulladékának és maradékának háztartásokból vagy egyes vállalkozásoktól ártalmatlanítás céljából történő begyűjtése esetén nem lehetséges a pontos osztályba sorolás és az ADR valamennyi rendelkezésének alkalmazása. A hulladék rendszerint a kiskereskedelemben árusított csomagolásban található.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–DK–2

Tárgy: Robbanóanyagok és detonátorok csomagolásainak egyazon járművön történő közúti szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Egybecsomagolásra vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk közúti szállítása során be kell tartani az ADR előírásait.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Megjegyzések: Gyakorlati igény mutatkozik arra, hogy a robbanóanyagokat a detonátorokkal egyazon járműbe rakodva lehessen szállítani az ilyen áruk tárolási helyéről a munkaterületre és vissza.

Amikor a veszélyes áruk szállítására vonatkozó dán jogszabályokat módosítják, a dán hatóságok az ilyen szállításokat a következő feltételekkel engedélyezik:

1.

Legfeljebb 25 kg D összeférhetőségi csoportba tartozó robbanóanyag szállítható.

2.

Legfeljebb 200 darab B összeférhetőségi csoportba tartozó detonátor szállítható.

3.

A detonátorokat és a robbanóanyagokat külön-külön, ENSZ-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolóeszközökbe kell csomagolni, a 94/55/EK irányelvet módosító 2000/61/EK irányelvvel összhangban.

4.

A detonátorokat és a robbanóanyagokat tartalmazó küldeménydarabok közötti távolságnak legalább egy méternek kell lennie. Ennek a távolságnak hirtelen fékezést követően is meg kell maradnia. A robbanóanyagokat és a detonátorokat tartalmazó küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni, hogy a járműből a lehető leggyorsabban eltávolíthatók legyenek.

5.

Minden egyéb, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályt be kell tartani.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FI Finnország

RO–a–FI–1

Tárgy: Bizonyos mennyiségű veszélyes anyagok szállítása autóbuszokban és kis mennyiségű, kis radioaktivitású radioaktív anyagok szállítása egészségügyi ellátás és kutatás céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1., 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Csomagolási rendelkezések, okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1.1.3.6. pontban megállapított legfeljebb 200 kg-os nettó tömeget el nem érő veszélyes anyag autóbuszokon történő szállítása megengedett fuvarokmány használata és a csomagolási követelmények betartása nélkül. Legfeljebb 50 kg tömegű kis radioaktivitású radioaktív anyagok egészségügyi ellátás és kutatás céljából való szállítása esetén a járművet nem kell az ADR szerinti jelöléssel és felszereléssel ellátni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FI–2

Tárgy: Az üres tartány adatainak feltüntetése a fuvarokmányban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6.

Az irányelv mellékletének tartalma: Külön rendelkezések üres, tisztítatlan csomagolásokra, járművekre, tartályokra, tartányokra, battériás járművekre és többelemes gázkonténerekre (MEG-konténerek).

A nemzeti jogszabály tartalma: Az olyan üres, tisztítatlan tartányjárművek esetén, amelyekben az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok közül többet is szállítottak, a fuvarokmányra feljegyezhető az »utolsó rakomány« szöveg, valamint a legalacsonyabb lobbanásponttal rendelkező termék neve; »Üres tartányjármű, 3., utolsó rakomány: UN 1203 motorbenzin, II.«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FI–3

Tárgy: Robbanóanyagok szállítóegységeinek bárcázása és jelölése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.2.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A narancssárga tábla kihelyezésére vonatkozó általános rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A kis mennyiségű robbanóanyagot (legfeljebb [nettó] 1 000 kg) kőbányákba és munkatelepekre szállító szállítóegység (általában kisteherautó) az elején és a hátulján az 1. sz. mintán látható táblával jelölhető.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FR Franciaország

RO–a–FR–2

Tárgy: Klinikai tevékenységből származó, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR követelményei alól a klinikai tevékenységből származó, potenciálisan fertőző, UN 3291 azonosító számú, legfeljebb 15 kg tömegű hulladék szállítása esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–FR–5

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása tömegközlekedési eszközökön (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Utasok és veszélyes áruk szállítása.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 7. osztályba nem tartozó veszélyes áruk tömegközlekedési járműveken, kézipogygyászként történő szállításának szabályai: csak a 4.1., az 5.2. és a 3.4. pontban meghatározott, a csomagok csomagolására, jelölésére és bárcázására előírt rendelkezéseket kell betartani.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Megjegyzések: Kézipoggyászban csak személyes vagy saját munkakörben való felhasználás céljából szabad veszélyes árut szállítani. Légzőszervi betegségben szenvedők az utazás időtartamára szükséges mennyiségben szállíthatnak hordozható gázpalackokat.

Érvényességi idő: 2016. február 29.

RO–a–FR–6

Tárgy: Kis mennyiségű veszélyes áru saját célra történő szállítása (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 5.4.1. szakaszban előírt fuvarokmány nem kötelező kis mennyiségű, a 7. osztályba nem tartozó veszélyes áruk saját célra történő szállításakor, ha mennyisége nem haladja meg az 1.1.3.6. bekezdésben meghatározott értékeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Érvényességi idő: 2016. február 29.

IE Írország

RO–a–IE–1

Tárgy: Mentesség az ADR 5.4.0. szakaszának a fuvarokmány meglétére vonatkozó követelménye alól a 2.2.3.3. pontban FT2 (23 °C-nál kisebb lobbanáspontú) peszticidként meghatározott, az ADR szerinti 3. osztályba tartozó peszticidek és a 2.2.61.3. pontban folyékony T6 (legalább 23 °C lobbanáspontú) peszticidként meghatározott, az ADR szerinti 6.1. osztályba tartozó peszticidek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott értékeket.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány meglétére vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: Nincs szükség fuvarokmányra az ADR szerinti 3. és 6.1. osztályba tartozó peszticidek szállítása esetén, amennyiben a szállított veszélyes áru mennyisége nem haladja meg az ADR 1.1.3.6. szakaszában meghatározott értékeket.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(9) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«.

Megjegyzések: Az említett peszticidek helyi szállítására és továbbítására vonatkozó követelmény túlzott és szükségtelen.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–2

Tárgy: Mentesség az ADR azon egyes rendelkezései alól, amelyek az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, 1.3G, 1.4G és 1.4S besorolású, UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 vagy UN 0453 azonosító számú, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkek csomagolására, jelölésére és bárcázására vonatkoznak kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértéket el nem érő) mennyiségben a legközelebbi katonai létesítménybe ártalmatlanítás céljából történő szállításuk esetén.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6., 4.1., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai eszközök ártalmatlanítása.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 vagy UN 0453 azonosító számot viselő, lejárt eltarthatósági idejű pirotechnikai cikkeknek kis (az 1.1.3.6. pontban előírt határértéket el nem érő) mennyiségben a legközelebbi katonai létesítménybe ártalmatlanítás céljából történő szállítása esetén nem alkalmazandók az ADR-ben a csomagolásra, a jelölésre és a bárcázásra előírt rendelkezések, ha a fuvarokmány megfelel az ADR általános csomagolási rendelkezéseinek, és tartalmaz bizonyos kiegészítő adatokat. Az eltérés kizárólag a lejárt eltarthatósági idejű elavult pirotechnikai cikkek kis mennyiségben, a legközelebbi katonai létesítménybe, ártalmatlanítás céljából történő helyi szállítására alkalmazható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(10) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004«.

Megjegyzések: A kis mennyiségű, lejárt eltarthatósági idejű tengerészeti jelzőrakéták biztonságos ártalmatlanítás céljából katonai létesítményekbe történő szállítása (elsősorban a kedvtelési célú vízi járművek tulajdonosaitól és a hajófelszerelés-kereskedőktől) korábban nehézséget okozott, különösen a csomagolási követelményeket illetően. Az eltérés kis (az 1.1.3.6. pontban meghatározott értéknél kisebb) mennyiségekre és helyi szállításra vonatkozik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–3

Tárgy: Mentesség a 6.7. és a 6.8. pont követelményei alól a névlegesen üres, tisztítatlan (egy helyben tárolásra szolgáló) tárolótartányok tisztítási, javítási, vizsgálati vagy selejtezési céllal történő közúti szállítása tekintetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.7. és 6.8.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok tervezésére, kialakítására, ellenőrzésére és vizsgálataira vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR 6.7. és 6.8. pontjának követelményei alól a névlegesen üres, tisztítatlan (egy helyben tárolásra szolgáló) tárolótartányok tisztítási, javítási, vizsgálati vagy selejtezési céllal történő közúti szállítására vonatkozóan, amennyiben a) a tartányhoz csatlakoztatott csőrendszert ésszerű mértékig eltávolítják; b) a tartány megfelelő nyomáscsökkentő szeleppel van ellátva, amely szállítás közben is működőképes marad; valamint c) figyelemmel a b)-re, a tartány és a csőrendszer valamennyi ésszerűen lezárható nyílását a veszélyes anyagok eltávozásának megakadályozása érdekében lezárták.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Ezek a tartányok nem áruszállítására, hanem anyagok egy helyben tárolására szolgálnak, és tisztítás, javítás stb. céljából való szállításuk során csak nagyon kis mennyiségű veszélyes anyagot tartalmaznak.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–4

Tárgy: Mentesség az ADR 5.3., 5.4. és 7. pontjában, valamint B. mellékletében foglalt követelmények alól italadagolókhoz használt gázpalackok szállítására vonatkozóan olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3., 5.4., 7. pont és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművek jelölése, a szállítmányt kísérő okmányok, rendelkezések a szállítóeszköz felszerelésére és a szállítási műveletekre vonatkozóan.

A nemzeti jogszabály tartalma: Mentesség az ADR 5.3., 5.4. és 7. pontjában, valamint B. mellékletében foglalt követelmények alól az italadagolókhoz használt gázpalackok vonatkozásában olyan esetben, amikor az italok és az adagolásukhoz használt gázpalackok szállítása ugyanazon a járművön történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az elsődleges tevékenység az ADR hatálya alá nem tartozó italok szállítása a hozzájuk tartozó kis mennyiségű, kisméretű gázos adagolópalackokkal együtt.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–IE–5

Tárgy: Mentesség írországi belföldi szállítás esetén az ADR 6.2. és 4.1. pontja szerinti, a tartályok kialakítására és vizsgálataira vonatkozó követelmények, valamint a használattal kapcsolatos előírások alól az ADR szerinti 2. osztályba tartozó olyan palackok és gázhordók tekintetében, melyek korábban multimodális szállítási műveletben vettek részt, ideértve a tengeri szállítást is, amennyiben ezeket a palackokat és gázhordókat i. az IMDG-szabályzatnak megfelelően alakítják ki, vizsgálják és használják; ii. nem töltik fel újra Írországban, hanem névlegesen üres állapotban visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt, valamint iii. helyileg és kis tételekben szállítják.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.4.2., 4.1. és 6.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A multimodális szállításra, ideértve a tengeri szállítást is, az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók használatára és az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackok és gázhordók kialakítására és vizsgálataira vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 4.1. és a 6.2. pont rendelkezései nem alkalmazandók az ADR szerinti 2. osztályba tartozó palackokra és gázhordókra, amennyiben i. e palackok és gázhordók kialakítása és vizsgálatai megfelelnek az IMDG-szabályzatnak; ii. ezeket a palackokat és gázhordókat az IMDG-szabályzatnak megfelelően használják; iii. ezeket a palackokat és gázhordókat multimodális szállítás művelet keretében juttatták el a feladóhoz, ideértve a tengeri szállítást is; iv. ezeknek a palackoknak és gázhordóknak a multimodális szállítás címzettjétől (lásd a iii. alpontban) a végfelhasználóhoz való szállítása csak egyetlen, ugyanazon a napon teljesített szállítási műveletből áll; v. ezeket a palackokat és gázhordókat nem töltik fel újra az országban, hanem névlegesen üresen visszaszállítják abba az országba, amely a multimodális szállítási művelet kiindulópontja volt (lásd a iii. alpontban), valamint vi. ezeket a palackokat és gázhordókat az országon belül helyileg, kis tételekben szállítják.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A palackokban és gázhordókban tárolt gázok általában a végfelhasználók által meghatározott összetételűek, ezért célszerű őket az ADR hatályán kívül eső területről behozni. A használatot követően a névlegesen üres palackokat és gázhordókat vissza kell juttatni a származási országba, ahol újra feltöltik őket a kérdéses gázzal – azaz nem tölthetők fel Írországban vagy az ADR hatálya eső egyéb területen. A szabályok az ADR előírásaival nem, az IMDG-szabályzattal azonban összhangban vannak, és e szabályzat alkalmazásában elfogadottnak tekintendők. Az ADR hatályán kívül eső területről induló multimodális szállítási művelet tervezett végcélja az importőr telephelye, ahonnan ezeket a palackokat és gázhordókat Írországon belül kis tételekben a végfelhasználókhoz szállítják. Az Írország határain belüli szállítás a 94/55/EK irányelv módosított 6. cikkének (9) bekezdésével összhangban történik.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

LT Litvánia

RO–a–LT–1

Tárgy: Az RO–a–UK–6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RO–a–UK–1

Tárgy: Egyes kevésbé veszélyes radioaktív áruk (órák, karórák, füstérzékelők, iránytűk) szállítása (E1).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: Az ADR legtöbb követelménye.

Az irányelv mellékletének tartalma: A 7. osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Teljes körű mentesség a nemzeti jogi rendelkezések alól egyes, korlátozott mennyiségű radioaktív anyagot tartalmazó kereskedelmi termékek esetében. (Személyek általi viselésre szánt világítóberendezés; bármilyen közúti vagy vasúti járműben 500 darabnál nem több, háztartási használatra szánt füstérzékelő, egyenként 40 kBq-t meg nem haladó radioaktivitással; vagy bármilyen közúti vagy vasúti járműben öt darabnál nem több, tríciumgázzal töltött világítótest, egyenként 10 GBq-t meg nem haladó radioaktivitással).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Megjegyzések: Ez az eltérés csak rövid távú intézkedés: feleslegessé válik, amint az ADR-be beépítik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) előírásainak hasonló módosításait.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–2

Tárgy: Mentesség a bizonyos mennyiségű, az ADR szerinti 7. osztályba tartozóktól eltérő veszélyes áruk szállítására vonatkozó fuvarokmány járművön tartásának az 1.1.3.6. pont szerinti kötelezettsége alól (E2).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.2. és 1.1.3.6.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Mentességek bizonyos, a szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó követelmények alól.

A nemzeti jogszabály tartalma: Kisebb mennyiség esetében nem követelmény a fuvarokmány, kivéve akkor, ha a kisebb mennyiség nagyobb szállítmány részét képezi.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Megjegyzések: Ez a mentesség országhatárokon belüli szállításra vonatkozik, amikor fuvarokmányt nem mindig célszerű kiállítani.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–3

Tárgy: Mentesség tűzoltó készülék járművön tartása alól kis radioaktivitású anyagokat szállító járművek esetében (E4).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tűzoltó készülék járművön tartására vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: A tűzoltó készülék járművön tartására vonatkozó követelményt nem kell alkalmazni kizárólag mentességet élvező küldemények (UN 2908, 2909, 2910 és 2911) szállítása esetén.

Kisszámú küldeménydarab szállítása esetén enyhébb követelményekhez kell igazodni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Megjegyzések: A tűzoltó készülék járművön tartását gyakorlati szempontból nem érdemes megkövetelni az UN 2908, 2909, 2910 és 2911 azonosító számú anyagok szállításakor; az ilyen műveletekhez gyakran kisebb járműveket használnak.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–4

Tárgy: Korlátozott mennyiségű áru (kivéve az 1., a 4.2., a 6.2. és a 7. osztályba tartozó árukat) belső csomagolásban történő szállítása kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz: a helyi elosztóraktáraktól a kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókhoz (N1).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközökre és vizsgálataikra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A csomagolás esetében nem követelmény a RID-ben/ADR-ben, az ENSZ által vagy másutt előírt jelölés alkalmazása, amennyiben a csomagolás a 3. listán felsorolt árukat tartalmazza.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Megjegyzések: Az ADR követelményei nem megfelelőek az elosztóraktártól a kiskereskedőkig vagy felhasználókig, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókig tartó végső szállítási szakasz szabályozására. Az eltérés célja, hogy a helyi áruelosztás végső szakaszában lehetővé tegye a kiskereskedelmi forgalmazásra szánt áruk belső csomagolásának külső csomagolás nélküli szállítását.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–5

Tárgy: Az 1.1.3.6.3. pont táblázatában az 1. és 2. kategóriába tartozó, 1. osztályba sorolt áruk esetében eltérő »szállítóegységenkénti legnagyobb összmennyiség« lehetővé tétele (N10).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6.3. és 1.1.3.6.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegységenkénti mennyiségekre vonatkozó mentességek.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok mennyiségi határértékeire és együvé rakására vonatkozó mentességet érintő szabályok.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Megjegyzések: Eltérő mennyiségi határértékek alkalmazása az 1. osztályba tartozó árukra vonatkozóan: az 1. kategória esetében 50, a 2. kategória esetében 500. A vegyes rakományokkal kapcsolatos számítások alkalmazásában a szorzótényező az 1. szállítási kategóriára 20, a 2. szállítási kategóriára 2.

Korábban a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–6

Tárgy: Az EX/II járműveken szállított robbanóeszközök legnagyobb megengedett nettó tömegének növelése (N13).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.5.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagok és -eszközök szállítható mennyiségeinek meghatározása.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok és -eszközök szállítható mennyiségeinek meghatározása.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Megjegyzések: Az Egyesült Királyságban hatályos jogszabályi rendelkezések az 1.1C, 1.1D, 1.1E és 1.1J összeférhetőségi csoportok esetében maximálisan nettó 5 000 kg áru szállítását teszik lehetővé II. típusú járművekkel.

Számos, Európában szállított, az 1.1C, 1.1D, 1.1E és 1.1J osztályba tartozó áru nagy terjedelmű, hosszuk meghaladja a 2,5 métert. Elsősorban katonai célú robbanóeszközökről van szó. Az EX/III járművek szerkezeti felépítésére vonatkozó korlátozás (zárt járműveknek kell lenniük) igen nehézzé teszi az említett robbanóeszközöknek az ilyen járművekbe való be- és azokból való kirakodását. Egyes robbanóeszközökhöz a szállítás mindkét végpontján speciális be- és kirakodó berendezésekre lenne szükség. Ilyen berendezés gyakorlatilag alig áll rendelkezésre. Az Egyesült Királyságban igen csekély számú EX/III jármű van használatban, és rendkívül megterhelő lenne az iparágra nézve, ha további speciális EX/III járműveket kellene gyártani az ilyen típusú robbanótárgyak szállítására.

Az Egyesült Királyságban a katonai célú robbanóanyagokat általában független fuvarozók szállítják, így nincs lehetőség a keretirányelvben a katonai járművekre vonatkozóan megállapított mentesség alkalmazására. A probléma megoldása érdekében az Egyesült Királyság korábban is lehetővé tette a legfeljebb 5 000 kg tömegű robbanótárgyak EX/II típusú járműveken történő szállítását. A jelenlegi határérték nem mindig megfelelő, mert egy-egy robbanóeszköz 1 000 kg-nál több robbanóanyagot is tartalmazhat.

1950 óta csupán két olyan baleset fordult elő (mindkettő az 50-es években), amelyek során az 5 000 kg-nál nagyobb tömegű robbantóanyag felrobbant. A baleseteket az okozta, hogy abroncstűz, illetve a kipufogórendszer felhevülése miatt kigyulladt a ponyva. A tűzesetek kisebb rakománnyal is előfordulhattak volna. Haláleset vagy sérülés nem történt.

Tapasztalatilag belátható, hogy a megfelelően csomagolt robbanóeszközök aktiválódása nem valószínű ütközés – például járművek összeütközése – következtében. A katonai jelentések és a rakéták becsapódásvizsgálati eredményei azt mutatják, hogy a töltetek aktiválódásához a 12 méterről végzett ejtési próba által előidézett becsapódási sebességnél nagyobb becsapódási sebesség szükséges.

Mindez nem érinti a jelenlegi biztonsági előírásokat.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–7

Tárgy: Felügyeleti követelmények alóli mentesség bizonyos, az 1. osztályba tartozó áruk kis mennyisége esetén (N12).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.4. és 8.5. S1(6).

Az irányelv mellékletének tartalma: Meghatározott mennyiségű veszélyes árut szállító járművek felügyeleti követelményei.

A nemzeti jogszabály tartalma: Rendelkezik a biztonságos várakozásról és felügyeletről, de nem követeli meg, hogy bizonyos, az 1. osztályba tartozó rakományok mindenkor felügyelet alatt legyenek, ahogyan azt az ADR 8.5. pontjában foglalt S1. kiegészítő követelmény 6. pontja előírja.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Megjegyzések: Az ADR által előírt felügyeleti követelmények nemzeti szinten nem mindig teljesíthetők.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–8

Tárgy: Különböző robbanóanyagok, valamint robbanóanyagok és más veszélyes áruk vasúti kocsikban, járműveken és konténerekben történő együvé rakására vonatkozó korlátozások enyhítése (N4/5/6).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.2.1. és 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az együvé rakás meghatározott típusaira vonatkozó korlátozások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti jogszabály a robbanóanyagok együvé rakása tekintetében kevésbé korlátozó mindaddig, amíg a szállítás kockázatmentesen végrehajtható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Megjegyzések: Az Egyesült Királyság eltéréseket kíván engedélyezni a robbanóanyagok más robbanóanyagokkal, illetve a robbanóanyagok más veszélyes árukkal történő együvé rakására vonatkozó szabályoktól. Minden eltérés a rakomány egy vagy több elemét érintő mennyiségi korlátozással jár majd, és csak akkor engedhető meg, ha »minden ésszerű intézkedést megtettek annak megakadályozására, hogy a robbanóanyagok bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek az ilyen árukkal vagy más módon veszélyeztessék azokat, és viszont«.

Példák az Egyesült Királyság által engedélyezni kívánt eltérésekre:

1.

Az UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 és 0361 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók az UN 1942 azonosító szám alá sorolt veszélyes árukkal. Az UN 1942 azonosító számú áru szállítható mennyiségét úgy kell korlátozni, mintha 1.1D besorolású robbanóanyag lenne.

2.

Az UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 és 0453 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukkal (kivéve a gyúlékony gázokat, a fertőző anyagokat és a mérgező anyagokat), illetve a 3. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagokkal, vagy ezek bármely kombinációjával, amennyiben a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagok össztömege vagy össztérfogata nem haladja meg az 500 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg az 500 kg-ot.

3.

Az 1.4G besorolású robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokkal vagy gázokkal, vagy a 3. szállítási kategóriába tartozó nem gyúlékony, nem mérgező gázokkal, vagy azok bármely kombinációjával, amennyiben a veszélyes áruk együttes tömege vagy térfogata nem haladja meg a 200 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg a 20 kg-ot.

4.

Az UN 0106, 0107 és 0257 UN azonosító számú robbanóeszközök együtt szállíthatók a D, E vagy F összeférhetőségi csoportba tartozó olyan robbanóeszközökkel, amelyeknek alkotóelemét képezik. Az UN 0106, 0107 vagy 0257 azonosító számú robbanóeszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–a–UK–9

Tárgy: Radioaktív anyagok kis mennyiségben, kisméretű járműveken történő szállítása esetén a narancssárga táblák helyett alternatív jelölés alkalmazása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A radioaktív anyagokat szállító kisméretű járműveken narancssárga tábla elhelyezésének követelménye.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eljárásban jóváhagyott minden eltérés megengedett. A kért eltérés a következő:

A járműveket vagy

a)

az ADR 5.3.2. pontjának vonatkozó rendelkezései szerint kell megjelölni; vagy

b)

alternatívaként a nemzeti jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő figyelemfelhívó felirattal is meg lehet jelölni, amennyiben a jármű legfeljebb tíz, nem hasadó vagy hasadó engedményes radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabot szállít, és a küldeménydarabok szállítási mutatószámainak összege legfeljebb 3.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

BE Belgium

RO–bi–BE–1

Tárgy: Szállítás ipartelepek közvetlen közelében, ideértve a közforgalmú utakon megvalósuló szállítást is.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eltérések a küldeménydarabok okmányaira, bárcázására és jelölésére, valamint a járművezetői engedélyre vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogations 2-89, 4-97 et 2-2 000.

Megjegyzések: A veszélyes árukat telephelyek között szállítják.

2–89. sz. eltérés: átkelés főútvonalakon (vegyi anyagok küldeménydarabokban).

4–97. sz. eltérés: 2 km-es távolság (nyersvas bugák 600 °C hőmérsékleten).

2–2 000. sz. eltérés: kb. 500 m-es távolság (IBC-konténerek, PG II., III., 3., 5.1., 6.1., 8. és 9. osztály).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–3

Tárgy: Járművezetők képzése.

Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok küldeménydarabokban és tartányban történő helyi szállítása (Belgiumban, a bejegyzés szerinti székhelytől számított 75 km-es sugarú körzetben).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma:

A képzés szerkezete:

1.

küldeménydarabokra vonatkozó oktatás;

2.

tartányokra vonatkozó oktatás;

3.

Cl 1 szakosító képzés,

4.

Cl 7 szakosító képzés.

A nemzeti jogszabály tartalma: Fogalommeghatározások – vezetői engedély – kiállítás – másodpéldányok – érvényesség és meghosszabbítás – a tanfolyamok és a vizsga megszervezése – eltérések – szankciók – záró rendelkezések.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Jövőbeni rendelkezésben állapítandó meg.

Megjegyzések: A tervek szerint kezdő tanfolyamra, majd vizsgára kerül sor az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok küldeménydarabokban és tartányokban, a bejegyzés szerinti székhelytől számított 75 km-es sugarú körzetben történő szállítására vonatkozóan. A képzés időtartamának meg kell felelnie az ADR követelményeinek (öt év elteltével a járművezetőnek továbbképzésen kell részt vennie és vizsgát kell tennie). A bizonyítványon feltüntetett képesítés: »Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok országhatárokon belüli szállítása a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján«.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–4

Tárgy: Veszélyes áruk tartányban való szállítása égetéssel történő ártalmatlanítás céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 3.2.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 3.2. pont táblázatától eltérően bizonyos feltételekkel megengedett vízzel reakcióba lépő, mérgező folyadék, III. csomagolási csoportba tartozó egyéb anyag szállítása L4DH helyett L4BH tartánykódú tartánykonténerben.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Dérogation 01 – 2002.

Megjegyzések: A rendelkezés csak veszélyes hulladékok kis távolságra történő szállítására alkalmazható.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–5

Tárgy: Hulladék szállítása hulladékártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.2., 5.4., 6.1. (korábban: A5., 2X14., 2X12.)

Az irányelv mellékletének tartalma: Besorolás, jelölés és a csomagolásra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR szerinti besorolás helyett a hulladékokat a csoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében különböző csoportokba sorolják (gyúlékony oldószerek, festékek, savak, akkumulátorok stb.). A csomagolás gyártására vonatkozó követelmények kevésbé szigorúak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Megjegyzések: Ez a rendelkezés kis mennyiségű hulladék hulladékártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetén alkalmazható.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–6

Tárgy: Az RO–bi–SE–5 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–7

Tárgy: Az RO–bi–SE–6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–BE–8

Tárgy: Az RO–bi–UK–2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DE Németország

RO–bi–DE–1

Tárgy: Egyes adatok mellőzése a fuvarokmányban (n2).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmány tartalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Minden osztály, kivéve az 1. (az 1.4S kivételével), az 5.2. és a 7. osztályt.

A fuvarokmányban nem kell feltüntetni:

a)

helyi árukiszállítás esetén a címzettet (kivéve a teljes rakományban történő szállítást, valamint a bizonyos útvonalakon történő szállítást);

b)

a csomagolás mennyiségét és típusát, ha az 1.1.3.6. pontot nem alkalmazzák, illetve ha a jármű megfelel az A. és a B. melléklet valamennyi előírásának;

c)

üres, tisztítatlan tartányok esetében elegendő az utolsó rakományra vonatkozó fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Megjegyzések: Az érintett szállítások esetében nem célszerű minden rendelkezés alkalmazása.

Az Európai Bizottság az eltérést a 22. számon vette nyilvántartásba (a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DE–2

Tárgy: A 9. osztályba tartozó, PCB-vel szennyezett anyagok ömlesztett szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Ömlesztett szállítás.

A nemzeti jogszabály tartalma: Ömlesztett szállítás engedélyezése folyadék-, illetve porálló módon lezárt, cserélhető járműfelépítményekben vagy konténerekben.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Megjegyzések: A 11. sz. eltérés időbeli hatálya 2004. december 31-ig terjed; 2005-től ugyanezeket a rendelkezéseket írja elő az ADR és a RID.

Lásd még az M137 többoldalú megállapodást.

4*. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DE–3

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

A nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DK Dánia

RO–bi–DK–1

Tárgy: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú és a 2. osztályba tartozó anyagok fuvarokmány nélküli szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmány szükséges.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú, a 3. osztályba tartozó ásványolajtermékek és a 2. osztályba tartozó gázok árukiszállítás keretében történő szállításánál (amikor az árukat több felhasználóhoz kell továbbítani vagy a visszaküldött árukat hasonló módon összegyűjteni) nem szükséges fuvarokmány, amennyiben az írásbeli utasítás – az ADR által megkövetelt információkon kívül – tartalmazza az UN-számot, a megnevezést és az osztályt.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Megjegyzések: A fentiek szerinti nemzeti eltérés hátterében olyan elektronikus berendezések kifejlesztése áll, amelyek lehetővé teszik például az ilyen elektronikus berendezéseket használó olajtársaságok számára, hogy a fogyasztókról folyamatosan információt szolgáltassanak a járművek felé. Mivel ezek az információk a szállítás megkezdésekor még nem állnak rendelkezésre, hanem csak a szállítási művelet közben jutnak el a járművekre, a művelet megkezdése előtt nem lehetséges a fuvarokmányok kiállítása. Ilyen jellegű szállítás csak meghatározott területeken folytatható.

Dánia a 94/55/EK irányelv 6. cikkének (10) bekezdése alapján hasonló eltérés alkalmazására kapott engedélyt.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DK–2

Tárgy: Az RO–bi–SE–6 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, módosítva.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–DK–3

Tárgy: Az RO–bi–UK–1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, módosítva.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

EL Görögország

RO–bi–EL–1

Tárgy: A 2001. december 31. előtt nyilvántartásba vett rögzített tartányokra (tartányjárművekre) vonatkozó biztonsági előírásoktól való eltérés meghatározott kategóriába tartozó veszélyes anyagok helyi jellegű vagy kis mennyiségben történő szállítása esetén.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fémfalú rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és tartánykonténerek, tartányos cserefelépítmények; battériás járművek és MEG-konténerek kialakítására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, ellenőrzésére, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Átmeneti rendelkezés: A Görögországban első ízben 1985. január 1. és 2001. december 31. között nyilvántartásba vett rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető tartányok és tartánykonténerek 2010. december 31-ig használhatók. Az átmeneti rendelkezés a következő UN-számok alá tartozó veszélyes anyagok szállítására szolgáló járműveket érinti: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). A rendelkezés kis mennyiségekre vagy helyi szállításra vonatkozik, a fent említett időszakban nyilvántartásba vett járművek esetében. Az átmeneti időszak a következők szerint átalakított tartányjárművekre vonatkozik:

1.

Az ADR felügyelettel és vizsgálattal kapcsolatos előírásai: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., (1999. évi ADR: 211 151., 211 152., 211 153., 211 154.).

2.

A legfeljebb 3 500 liter befogadóképességű rekeszes tartányok falvastagságának legalább 3 mm-nek kell lennie, a legfeljebb 6 000 liter befogadóképességű rekeszes tartányok falát pedig lágyacélból kell készíteni legalább 4 mm falvastagsággal, függetlenül a válaszfalak típusától és vastagságától.

3.

Alumínium vagy más fém használata esetén a tartányoknak a korábbi nyilvántartásba vétel szerinti ország helyi hatósága által jóváhagyott műszaki dokumentációban előírt, a vastagságra és egyéb műszaki előírásokra vonatkozó követelményeknek kell megfelelniük. Ha nem áll rendelkezésre műszaki dokumentáció, a tartányoknak a 6.8.2.1.17. (211 127.) pont követelményeinek kell megfelelniük.

4.

A tartányoknak meg kell felelniük a 211 128., a 6.8.2.1.28. (211 129.) szélzetszám alatt, a 6.8.2.2. pontban és annak 6.8.2.2.1. és 6.8.2.2.2. (211 130., 211 131.) alpontjaiban meghatározott követelményeknek.

Pontosabban: az első ízben 2002. december 31. előtt nyilvántartásba vett, kizárólag gázolaj (UN 1202) helyi szállítására használt, 4 tonnánál kisebb tömegű, 3 mm-nél kisebb falvastagságú tartányjárművek csak akkor használhatók, ha azokat a 211 127. (5) b4. szélzetszám (6.8.2.1.20. pont) szerint átalakították.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Követelmények a forgalomban részt vevő rögzített tartányok [tartányjárművek] és leszerelhető tartányok kialakítására, szerelvényeire, ellenőrzésére és vizsgálataira egyes veszélyesáru-kategóriák tekintetében).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–EL–2

Tárgy: Eltérés az alapjármű szerkezetére vonatkozó követelményektől az első ízben 2001. december 31. előtt nyilvántartásba vett, veszélyes áruk helyi szállítására szolgáló járművek esetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2001. évi ADR: 9.2., 9.2.3.2., 9.2.3.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az alapjárművek szerkezetére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az eltérés az UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 és 3257 azonosító számú veszélyes áruk helyi szállítására szolgáló azon járművekre vonatkozik, amelyeket első ízben 2001. december 31. előtt vettek nyilvántartásba.

A fenti járműveknek a következő kivételektől eltekintve meg kell felelniük a 94/55/EK irányelv B. melléklete 9. (9.2.1–9.2.6.) pontjában foglalt követelményeknek:

A 9.2.3.2. pont követelményeinek csak akkor kell eleget tenni, ha a jármű rendelkezik gyári blokkolásgátló fékrendszerrel és a 9.2.3.3.1. pontban meghatározott tartósfékkel, de nem szükségszerűen felel meg a 9.2.3.3.2. és 9.2.3.3.3. pontnak.

A menetíró készülék áramellátását közvetlenül az akkumulátortelephez csatlakoztatott biztonsági reteszen keresztül kell biztosítani (220 514. szélzetszám), és az emelhető tengely villamos emelőszerkezetének ott kell lennie, ahová azt a gyártó eredetileg elhelyezte, illetve azt megfelelő zárt házban kell védeni (220 517. szélzetszám).

A dízel fűtőolaj (UN 1202) helyi szállítására szolgáló, 4 tonnánál kisebb legnagyobb tömegű tartányjárműveknek meg kell felelniük a 9.2.2.3., a 9.2.2.6., a 9.2.4.3. és a 9.2.4.5. pont követelményeinek, a többi követelménynek azonban nem feltétlenül.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (A már használatban lévő, egyes veszélyesáru-kategóriák helyi szállítására használt járművek műszaki követelményei).

Megjegyzések: A fenti járművek száma a már nyilvántartásba vett összes jármű számához képest csekély, és csak helyi szállításra alkalmazzák őket. A kért tartalmú eltérés a kérdéses járműpark mérete és a szállított áruk jellege miatt nem jelent közlekedésbiztonsági kockázatot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

ES Spanyolország

RO–bi–ES–2

Tárgy: Vízmentes ammónia kiszállítására szolgáló speciális felszerelés.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.8.2.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A külső alkatrészek (csövek, oldalsó csapószelepek) károsodása esetén bekövetkező szivárgás elkerülése érdekében a belső zárószelepet és szelepülését védeni kell az ellen, hogy külső behatásra kiszakadjanak, vagy úgy kell őket megtervezni, hogy ellenálljanak az ilyen behatásnak. A töltő és leeresztő alkatrészeknek (ideértve a karimákat és a menetes csatlakozókat is) és a védőfedőknek (ha vannak) alkalmasnak kell lenniük a véletlen felnyílást megakadályozó lezárásra.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1997. január 1. előtt használatba vett, mezőgazdasági célokra, vízmentes ammónia kiszállítására és alkalmazására használt tartányok a belső helyett külső biztonsági alkatrészekkel szerelhetők fel, amenynyiben azok a tartány fala által nyújtott védelemmel legalább egyenértékű védelmet nyújtanak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Real Decreto 551/2006. Anejo 1. Apartado 3.

Megjegyzések: 1997. január 1. előtt egy bizonyos típusú, külső biztonsági alkatrészekkel felszerelt tartányt kizárólag a mezőgazdaságban, vízmentes ammónia termőföldre való közvetlen kijuttatására használtak. Ilyen tartányok még ma is vannak használatban. Közúton ritkán közlekednek feltöltött állapotban, használatuk a nagy gazdaságok trágyázására korlátozódik.

Érvényességi idő: 2016. február 29.

FI Finnország

RO–bi–FI–1

Tárgy: A fuvarokmány adatainak módosítása robbanóanyagok esetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.2.1.(a)

Az irányelv mellékletének tartalma: Az 1. osztályra vonatkozó külön rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: A fuvarokmányban a robbanóanyagok tényleges nettó tömege helyett megadható a detonátorok száma (1 000 detonátor 1 kg robbanóanyagnak felel meg).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Megjegyzések: Ez az információ országhatárokon belüli szállítás esetén elegendőnek tekinthető. Ezt az eltérést kis mennyiségű helyi szállítás esetén alkalmazzák, elsősorban ipari robbantásokhoz.

Az Európai Bizottság az eltérést a 31. számon vette nyilvántartásba.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FI–2

Tárgy: Az RO–bi–SE–10 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FI–3

Tárgy: Az RO–bi–DE–1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése:

Érvényességi idő: 2016. február 29.

FR Franciaország

RO–bi–FR–1

Tárgy: A tengeri szállításhoz előírt okmányok fuvarokmányként való felhasználása a hajók kirakodását követő rövid szállítási műveletek esetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk fuvarokmányaként használt okmányokban feltüntetendő információk.

A nemzeti jogszabály tartalma: A tengeri szállításhoz előírt okmány 15 km-es sugarú körzeten belül fuvarokmányként felhasználható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 23-4.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FR–3

Tárgy: Telepített LPG-tárolótartányok szállítása (18).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

A nemzeti jogszabály tartalma: A telepített LPG-tárolótartányok szállítására külön szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok csak rövid távolságon történő szállításra alkalmazhatók.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 30.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–FR–4

Tárgy: A mezőgazdasági szállításra (rövid távolságokon) alkalmazott járművek jóváhagyására és vezetőinek oktatására vonatkozó különös feltételek.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 6.8.3.2.; 8.2.1. és 8.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A tartányok szerelvényei és a járművezetők képzése.

A nemzeti jogszabály tartalma:

Járművek jóváhagyására vonatkozó különös rendelkezések.

Járművezetők különleges képzése.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 29-2 – Annexe D4.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

IE Írország

RO–bi–IE–1

Tárgy: Mentesség az 5.4.1.1.1. pont követelménye alól, amely szerint az UN 1223, UN 1202 és UN 1965 azonosító számú kerozin, dízelüzemanyag vagy cseppfolyósított szénhidrogéngáz végfelhasználóhoz való szállítása esetén a fuvarokmányon fel kell tüntetni i. a címzett nevét és címét; ii. a csomagok számát és leírását, valamint iii. a veszélyes anyagok összmennyiségét.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR B. mellékletének B.5. függelékében meghatározott UN 1223, UN 1202 és UN 1965 azonosító számú kerozin, dízelüzemanyag vagy cseppfolyósított szénhidrogéngáz végfelhasználóhoz való szállítása esetén a szállítóegységen nem szükséges feltüntetni a címzett nevét és címét, a csomagok, az IBC-konténerek vagy tartályok számát és leírását, illetve a szállított összmennyiséget.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(2) of the»Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A háztartási fűtőolaj háztartásokba való szállítása esetén általános gyakorlat, hogy színültig töltik a fogyasztó tárolótartányát, ezért amikor a feltöltött tartálykocsi megkezdi útját, nem ismert sem a fogyasztók (egy-egy menetre jutó) száma, sem a szállítmány tulajdonképpeni mennyisége. Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal töltött palackok háztartásokba való szállítása esetén általános gyakorlat, hogy az üres palackokat teli palackokra cserélik, ezért a szállítási művelet megkezdésekor nem ismert sem a fogyasztók száma, sem az egy háztartásra jutó szállítmányok mennyisége.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–2

Tárgy: Mentesség annak lehetővé tételére, hogy üres, tisztítatlan tartányok szállítása esetén az 5.4.1.1.1. pontban megkövetelt fuvarokmány az utolsó rakomány fuvarokmánya legyen.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: Okmányok.

A nemzeti jogszabály tartalma: Üres, tisztítatlan tartányok szállítása esetén elegendő az utolsó rakomány fuvarokmánya.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(3) of the»Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Különösen benzinnek és/vagy dízelüzemanyagnak az üzemanyagtöltő állomásra történő szállítása esetén az utolsó szállítási művelet elvégzését követően a tartányjármű egyenesen az olajtárolóhoz tér vissza (hogy ismét feltöltsék a további szállításokhoz).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–3

Tárgy: Mentesség annak lehetővé tételére, hogy veszélyes anyagok olyan be- és kirakodását, amelyre a 7.5.11. pontban a CV1 vagy a 8.5. pontban az S1 külön rendelkezés vonatkozik, nyilvános helyen az illetékes hatóság külön engedélye nélkül lehessen végezni.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5. és 8.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a rakomány kezelésére vonatkozó kiegészítő előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 7.5.11. és a 8.5. pont követelményeitől eltérve a veszélyes áruk nyilvános helyen való be- és kirakodására az illetékes hatóság külön engedélye nélkül is van mód.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(5) of the»Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az országhatárokon belüli szállítás tekintetében ez az előírás rendkívül nagy terhet ró az érintett állam illetékes hatóságaira.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–5

Tárgy: Mentesség az együvé rakásra vonatkozóan a 7.5.2.1. pontban meghatározott tilalom alól a B összeférhetőségi csoportba tartozó eszközöknek és a D összeférhetőségi csoportba tartozó anyagoknak és eszközöknek a 3., az 5.1. és a 8. osztályba tartozó, tartányban tárolt veszélyes anyagokkal egyazon járművön való szállítása esetében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: A be- és kirakodásra, valamint a kezelésre vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, B összeférhetőségi csoportba sorolt eszközöket tartalmazó csomagok és az ADR szerinti 1. osztályba tartozó, D összeférhetőségi csoportba sorolt anyagokat és eszközöket tartalmazó csomagok egyazon járművön szállíthatók az ADR szerinti 3., 5.1. és 8. osztályba tartozó veszélyes anyagokkal, amennyiben a) az ADR szerinti 1. osztályba tartozó említett csomagokat az illetékes hatóságok által jóváhagyott kialakítású külön tartókban/rekeszekben, az illetékes hatóságok által jóváhagyott körülmények között szállítják; és b) az ADR szerinti 3., 5.1. és 8. osztályba tartozó említett anyagok szállítása olyan edényekben történik, amelyek tervezésük, kialakításuk, tesztelésük, vizsgálatuk, üzemük és használatuk tekintetében eleget tesznek az illetékes hatóság által támasztott követelményeknek.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(7) of the»Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az 1. osztály B és D összeférhetőségi csoportjába tartozó eszközöknek és anyagoknak a 3., az 5.1. és a 8. osztályba tartozó, tartányban elhelyezett veszélyes anyagokkal egyazon járműre – például szivattyús kocsira – való együvé rakásának engedélyezése az illetékes hatóságok által jóváhagyott körülmények között.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–6

Tárgy: Mentesség a 4.3.4.2.2. pont követelménye alól, miszerint a töltéshez és leeresztéshez használt, a tartányjármű falához állandó jelleggel nem csatlakozó hajlékony csöveket szállítás közben üresen kell tartani.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Tartányjárművek használata.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 és UN 1978 azonosító számú olajtermékek kiskereskedelmi kiszállítására alkalmazott tartányjárművekhez csatlakoztatott hajlékony tömlőmotolláknak (beleértve a hozzájuk rögzített csöveket is) nem kell a közúti szállítás alatt üresnek lenniük, amennyiben az elfolyás megelőzésére megfelelő intézkedéseket hoztak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Regulation 82(8) of the »Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: A házhoz szállításra szolgáló tartányjárművekhez kialakított hajlékony tömlőknek mindig megtöltött állapotban kell maradniuk, még a szállítás alatt is. A leeresztőrendszer »nedves csőrendszerként« működik, ami megkívánja, hogy a tartányjármű mérőműszere és tömlője úgy legyen beállítva, hogy a fogyasztó a megfelelő mennyiséget kapja a termékből.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–IE–7

Tárgy: Menetesség az ADR 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11. pontjának egyes követelményei alól az UN 2067 azonosító számú ammónium-nitrát műtrágyának a kikötőkből a címzettekhez való, ömlesztett formában történő szállítása vonatkozásában.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.0., 5.4.1.1.1. és 7.5.11.

Az irányelv mellékletének tartalma: A minden egyes szállítási műveletre külön kiállított, az adott rakomány pontos összmennyiségét feltüntető fuvarokmányra vonatkozó követelmény; a jármű szállítás előtti és utáni kitisztítására vonatkozó követelmény.

A nemzeti jogszabály tartalma: A javasolt eltérés a fuvarokmánnyal és a jármű tisztításával kapcsolatban az ADR-ben lefektetett követelmények módosításának lehetővé tételére vonatkozik, figyelemmel a kikötőtől a címzettig történő ömlesztett szállítás gyakorlatára.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Proposed amendment to»Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004«.

Megjegyzések: Az ADR rendelkezései értelmében a) az adott rakományt a szállított veszélyes anyag összmennyiségét tartalmazó külön fuvarokmánynak kell kísérnie; és b) teljesíteni kell a CV24 külön rendelkezést, azaz a teherhajó kirakodása során a kikötőtől a címzetthez szállítandó minden egyes rakomány után tisztítást kell végezni. Olyan helyi szállításról van szó, amely érinti a teherhajó kirakodását, és ugyanazon anyagnak a teherhajó és a címzett közötti (ugyanazon a napon vagy egymást követő napokon történő) többszöri szállítását foglalja magában, ezért az egyes rakományok hozzávetőleges össztömegét tartalmazó egyetlen fuvarokmánynak elegendőnek kell lennie, és nincs szükség a CV24 külön rendelkezés betartásának megkövetelésére.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

LT Litvánia

RO–bi–LT–1

Tárgy: Az RO–bi–EL–1 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–LT–2

Tárgy: Az RO–bi–EL–2 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 »Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje« (337. sz. kormányhatározat a veszélyes áruk Litván Köztársaságon belüli közúti szállításáról, elfogadták 2000. március 23-án).

Érvényességi idő: 2015. június 30.

NL Hollandia

RO–bi–NL–13

Tárgy: A veszélyes háztartási hulladék elszállításának szabályai, 2004.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.1.3.6., 3.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 5.1.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3., 6.1., 7.5.4., 7.5.7., 7.5.9., 8. és 9.

Az irányelv mellékletének tartalma: Bizonyos mennyiségekre vonatkozó mentességek; különös rendelkezések; csomagolás módja; külső csomagolás módja; okmányok; csomagolás kialakítása és vizsgálatai; be- és kirakodás, manipulációs műveletek; személyzet; felszerelés; üzemi feltételek; járművek és járműokmányok; járművek kialakítása és jóváhagyása.

A nemzeti jogszabály tartalma: Tizenhét érdemi szabály a háztartásoktól kis mennyiségben összegyűjtött veszélyes hulladék szállítása vonatkozásában. Az egyes alkalmakkor szállított kis mennyiségek és a különböző anyagok eltérő volta miatt a szállítási műveletek végrehajtása során nincs lehetőség teljes mértékben igazodni az ADR előírásaihoz. Ennek megfelelően a fent említett szabályozás több ponton egyszerűsíti az ADR rendelkezéseit.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: A veszélyes háztartási hulladék elszállításának szabályai, 2004.

Megjegyzések: A szabályozás célja, hogy a magánszemélyek számára lehetővé tegye kis mennyiségű vegyi anyagot tartalmazó hulladékuk egyetlen gyűjtőhelyen való elhelyezését. A szóban forgó hulladék elsősorban festékmaradékokat és hasonló maradványanyagokat tartalmaz. A szállítóeszköz és a hozzá tartozó különleges szállítóelemek megfelelő megválasztása, valamint a mindenki számára jól látható »dohányozni tilos« felirat és sárga villogó fényjelzés alkalmazása miatt a veszély szintje rendkívül alacsony. A szállítási szabályok legfontosabb szempontja a biztonság szavatolása. Ezt szolgálja például az a szabály, hogy az anyagokat lezárt csomagolásban kell szállítani, amivel elkerülhető szétszóródásuk, illetőleg a toxikus gőzök járműbe jutásából, illetve a járműben való felgyűléséből adódó kockázatok. A járműveken a különböző kategóriákba tartozó hulladékok gyűjtése céljára olyan külön rekeszek lesznek elhelyezve, amelyek megakadályozzák a különböző típusú hulladékok egymással való keveredését és véletlen áthelyeződését, illetőleg a rekeszek véletlen felnyílását. Ugyanakkor, noha a szállítás csekély mennyiségű hulladékot érint, a veszélyes háztartási hulladékok sokfélesége miatt a szállítást végző személynek rendelkeznie kell a szakmai alkalmasságát igazoló bizonyítvánnyal. Mivel a magánszemélyek általában nem rendelkeznek kellő ismeretekkel az egyes anyagokhoz kapcsolódó kockázatok mértékéről, a szabályozás mellékletének megfelelően írásos utasításokkal kell őket ellátni.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

PT Portugália

RO–bi–PT–1

Tárgy: Fuvarokmányok az UN 1965 azonosító számú anyagok szállításához.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A »szénhidrogéngáz-keverék, cseppfolyósított, egyéb« gyűjtőmegnevezés alá tartozó, UN 1965 azonosító számú, palackban szállított kereskedelmi bután- és propángáz fuvarokmányban feltüntetendő, az RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) 5.4.1. szakaszában előírt megfelelő szállítási megnevezését az alábbi kereskedelmi nevek helyettesíthetik:

 

»UN 1965 bután« A, A01, A02 és A0 keverékek esetében, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva;

 

»UN 1965 propán« C keverék esetében, az RPE 2.2.2.3. alszakaszában megállapítottak szerint, palackban szállítva.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Despacho DGTT 7560/2004, 2004. április 16., a Decreto-Lei No 267-A/2003 (október 27.) 5. cikkének 1. pontja alapján.

Megjegyzések: A gazdasági szereplők számára mindaddig indokolt megkönnyíteni a veszélyes áruk fuvarokmányainak kitöltését, amíg a könnyítés nem érinti a veszélyes áruk fuvarozásának biztonságát.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–PT–2

Tárgy: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartályok fuvarokmányai.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az előzőleg veszélyes anyagok szállítására használt, visszaúton üres tartányokra és tartályokra vonatkozóan az RPE 5.4.1. szakaszában előírt fuvarokmányt helyettesítheti a visszautat közvetlenül megelőző szállításhoz kibocsátott fuvarokmány.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Despacho DGTT 15162/2004, 2004. július 28., a Decreto-Lei No 267-A/2003 (október 27.) 5. cikkének 1. pontja alapján.

Megjegyzések: Bizonyos esetekben gyakorlati nehézségeket okoz az a kötelezettség, hogy az előzőleg veszélyes árut tartalmazó, üres tartányok és tartályok szállításához az RPE előírásainak megfelelő fuvarokmány szükséges; a nehézségek ugyanakkor a biztonság veszélyeztetése nélkül minimális szinten tarthatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

SE Svédország

RO–bi–SE–1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 2., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, jelölés és bárcázás, valamint a csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály egyszerűsített osztályozási kritériumokat ír elő, kevésbé szigorú követelményeket határoz meg a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozóan, valamint módosított bárcázási és jelölési követelményeket tartalmaz.

A veszélyes hulladékokat az ADR szerinti osztályozás helyett különböző hulladékcsoportokba sorolják. Egy-egy hulladékcsoportba olyan anyagok tartoznak, amelyek az ADR szerint együvé rakhatók (egybecsomagolhatók).

Az UN-szám helyett minden küldeménydarabon a hulladékcsoport kódját kell feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Ezek a szabályok csak a veszélyes hulladéknak a kommunális újrahasznosító művekből a veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetére alkalmazhatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–2

Tárgy: A feladó nevének és címének feltüntetése a fuvarokmányban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarokmányban feltüntetendő általános információk.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti szabályozás szerint a feladó nevét és címét nem kell feltüntetni, ha az üres, tisztítatlan csomagolóeszközt a kiszállítási rendszer keretében szállítják vissza.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A visszaszállított, üres, tisztítatlan, csomagolóeszköz rendszerint tartalmaz még egy kis mennyiségű veszélyes árut.

Ezzel az eltérési lehetőséggel a gazdasági szereplők elsősorban az üres, tisztítatlan gáztartályok tele tartályokra való kicserélésekor élnek.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–3

Tárgy: Veszélyes áruk ipari telephelyek közvetlen közelében vagy a telephelyek egyes részei között, közforgalmú út igénybevételével történő szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közforgalmú úton történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Veszélyes áruk ipari telephelyek közvetlen közelében vagy a telephelyek egyes részei között, közforgalmú út igénybevételével történő szállítása. Az eltérés a küldeménydarabok bárcázására és jelölésére, a fuvarokmányokra, a járművezetői engedélyre és a 9. pont szerinti jóváhagyási igazolásra vonatkozik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Bizonyos helyzetekben a veszélyes áruk szállítását a közforgalmú út két különböző oldalán elhelyezkedő telephelyek között végzik. Mivel így a veszélyes áru szállítása nem magántulajdonban lévő úton történik, megfelelő követelményeket kell támasztani. Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–4

Tárgy: Hatóságok által lefoglalt veszélyes áruk szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: Veszélyes áruk közúton történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az előírásoktól való eltérés akkor engedhető meg, ha azt munkavédelemmel, a kirakodási kockázattal, bizonyítékok szolgáltatásával stb. összefüggő okok indokolják.

Az előírásoktól csak akkor szabad eltérni, ha a rendes szállítási feltételek mellett biztosítható a kielégítő biztonsági szint.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Az eltérést csak a veszélyes árut lefoglaló hatóság alkalmazhatja.

Az eltérés például a rendőrség által lefoglalt javak (például robbanóanyagok, lopott dolgok) helyi szállítására vonatkozik. Az ilyen javak esetében gondot jelent, hogy besorolásuk nem egyértelmű. Ezenkívül csomagolásuk, jelölésük és bárcázásuk gyakran nem az ADR szerint történik. A rendőrség évente több száz ilyen szállítást bonyolít le. Szeszcsempészet esetén a szeszes italt a lefoglalás helyszínéről először el kell szállítani a bizonyítékok tárolására szolgáló helyre, majd onnan a megsemmisítés helyére; az utóbbi két helyszín meglehetősen távol eshet egymástól. Megengedett eltérések: a) nem kell bárcázni minden küldeménydarabot; és b) nem kell jóváhagyott csomagolóeszközt alkalmazni. Ugyanakkor minden, ilyen küldeménydarabbal megrakott raklapot megfelelő bárcával kell ellátni. Minden egyéb követelményt be kell tartani. Évente mintegy 20 ilyen szállításra kerül sor.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–5

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása kikötők területén és közvetlen közelében.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítóegység fedélzetén tartandó fuvarokmányok; a veszélyes árut szállító szállítóegységek mindegyikét fel kell szerelni az előírt felszereléssel; járművek jóváhagyása.

A nemzeti jogszabály tartalma:

A szállítóegységen (a járművezetői engedély kivételével) nem kell okmányokat tartani.

A szállítóegységet nem kell ellátni a 8.1.5. szakaszban előírt felszereléssel.

Vonójárművek esetében nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Lásd még a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (14) bekezdését.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–6

Tárgy: A járműellenőrök ADR szerinti képzési bizonyítványa.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezetőknek tanfolyamot kell végezniük.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jármű éves műszaki vizsgálatát végző járműellenőröknek nem kell sem a 8.2. fejezetben előírt képzésben részt venniük, sem az ADR szerinti képzési bizonyítvánnyal rendelkezniük.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Egyes esetekben a műszaki vizsgálatnak alávetett járművek rakománya veszélyes árukat, például üres, tisztítatlan tartányokat tartalmazhat.

Az 1.3. és a 8.2.3. pont követelményeit azonban alkalmazni kell.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–7

Tárgy: Az UN 1202, 1203 és 1223 azonosító számú anyagok helyi kiszállítása tartányjárművekkel.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok és tartánykonténerek fuvarokmányában szereplő adatoknak összhangban kell lenniük az 5.4.1.1.6. ponttal. Ha több címzett is van, nevük és címük más okmányokban is feltüntethető.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az üres, tisztítatlan tartányok vagy tartánykonténerek esetében a fuvarokmányban nem kell feltüntetni az 5.4.1.1.6. pont szerinti adatokat, ha a rakodási tervben anyagmennyiségként 0 van megadva. A címzettek nevét és címét a jármű fedélzetén tartott okmányokban nem szükséges feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–9

Tárgy: Mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 5.4., 6.8. és 9.1.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Fuvarokmányok; tartányok kialakítása; jóváhagyási igazolás.

A nemzeti jogszabály tartalma: A mezőgazdasági vagy építési területekhez kapcsolódó helyi szállítás esetében egyes előírások teljesítésétől el szabad tekinteni:

a)

a veszélyes árukra vonatkozó nyilatkozat nem kötelező;

b)

a nem a 6.8. pont szerint, hanem a korábbi nemzeti jogszabályoknak megfelelően kialakított személyzeti kocsikra rögzített régebbi tartányok/konténerek továbbra is használhatók;

c)

az UN 1268, 1999, 3256 és 3257 azonosító számú anyagok szállítására szolgáló olyan régebbi tartányjárművek – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs –, amelyek nem felelnek meg a 6.7. vagy a 6.8. pontban előírt követelményeknek, helyi szállításra és útépítési munkaterületek közvetlen közelében továbbra is használhatók;

d)

személyzeti kocsik és tartányjárművek esetében – függetlenül attól, hogy van-e rajtuk útburkolat-javító felszerelés vagy nincs – nincs szükség jóváhagyási igazolásra.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A személyzeti kocsi olyan lakókocsi jellegű jármű, amely a munkaszemélyzet számára tartózkodási helyet biztosít, és az erdészeti vontatók működtetésére szolgáló dízelüzemanyag számára nem jóváhagyott tartánynyal/konténerrel van felszerelve.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–10

Tárgy: Robbanóanyagok szállítása tartányban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 4.1.4.

Az irányelv mellékletének tartalma: A robbanóanyagokat csak a 4.1.4. pontnak megfelelően szabad csomagolni.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok tartányban való szállítására szánt járműveket az illetékes nemzeti hatóság engedélyezi. A tartányban való szállítás csak a rendelkezésben felsorolt robbanóanyagokra vagy az illetékes hatóság külön engedélye alapján engedélyezhető.

A robbanóanyagot tartalmazó tartányt szállító járművet az 5.3.2.1.1., az 5.3.1.1.2. és az 5.3.1.4. pontnak megfelelően jelöléssel és bárcával kell ellátni. A szállítóegységen belül csak egy jármű tartalmazhat veszélyes anyagokat.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény és a SÄIFS 1993:4 svéd rendelet alapján.

Megjegyzések: Az eltérés csak országhatárokon belüli szállításra alkalmazható, és csak akkor, ha a szállítás elsősorban helyi jellegű. A szóban forgó előírások már Svédország Európai Unióhoz való csatlakozását megelőzően hatályban voltak.

Csak két vállalat szállít robbanóanyagokat tartányjárműveken. Várható, hogy a közeljövőben ezek is áttérnek az emulzió formájában történő szállításra.

A régi 84. sz. eltérés.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–11

Tárgy: Gépjármű-vezetői engedély.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A jármű személyzetének képzésére vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 8.2.1.1. pont szerinti járművek egyikére vonatkozóan sem engedélyezett a járművezetők képzése.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján.

Megjegyzések: Helyi szállítás.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–SE–12

Tárgy: UN 0335 azonosító számú pirotechnikai eszközök szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: B. melléklet, 7.2.4. pont, V2 (1).

Az irányelv mellékletének tartalma: Az EX/II és az EX/III járművek használatára vonatkozó rendelkezések.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az UN 0335 azonosító számú pirotechnikai eszközök szállításakor a 7.2.4. pont alatti V2 (1) külön rendelkezés csak 3 000 kg-nál (vontatóval együtt 4 000 kg-nál) nagyobb nettó robbanóanyag-tartalom esetében alkalmazandó, azzal a feltétellel, hogy a pirotechnikai eszközöket a veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás tizennegyedik, átdolgozott kiadásának 2.1.3.5.5. pontjában szereplő osztályozási alaptáblázatnak megfelelően az UN 0335 azonosító szám alá sorolták.

A besorolást az illetékes hatósággal egyetértésben kell elvégezni. Az erről szóló tanúsítványt a szállítóegység fedélzetén kell tartani.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: S. függelék: A veszélyes áruk belföldi közúti szállításának különös szabályai, kiadva a veszélyes áruk szállításáról szóló törvény alapján.

Megjegyzések: A szóban forgó pirotechnikai eszközök szállítása évente két rövidebb időszakra korlátozódik: szilveszter időszakára és április végére-május elejére. A megbízóktól a terminálokig történő szállítás az EX-jóváhagyással rendelkező, jelenleg meglévő járművekkel jelentősebb fennakadás nélkül folyhat. Mindazonáltal a pirotechnikai eszközöknek a termináloktól a bevásárlókörzetekig való szállítása, illetve a fel nem használt készletnek a terminálba való visszaszállítása az EX-jóváhagyással rendelkező járművek kis száma miatt nehézségekbe ütközik. A fuvarozók nem érdekeltek az ilyen jóváhagyások megszerzésében, mivel ráfordításaik nem térülnek meg. Emiatt akár a feladók léte is veszélybe kerülhet, hiszen termékeiket nem tudják forgalomba hozni.

Ezen eltérés alkalmazásában a pirotechnikai eszközök besorolását az ENSZ-ajánlás alaplistája alapján kell elvégezni annak érdekében, hogy az osztályozás minél naprakészebb legyen.

Hasonló típusú eltérés vonatkozik a 2005. évi ADR 3.3.1. pontjának 651. külön rendelkezése szerinti, UN 0336 azonosító számú pirotechnikai eszközökre is.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RO–bi–UK–1

Tárgy: Közforgalmi utat keresztező, veszélyes árukat szállító járművek (N8).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes áruk közforgalmú utakon történő szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a közforgalmú úttal elválasztott magánterület két része között végrehajtott szállításokra. A 7. osztály esetében ez az eltérés a radioaktív anyagok közúti szállítására vonatkozó 2002. évi előírás egyetlen rendelkezése tekintetében sem alkalmazható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Megjegyzések: Könnyen adódhat olyan helyzet, hogy az áru szállítását valamely közforgalmú út ellentétes oldalain található magánterületek között kell elvégezni. Ilyenkor nem valósul meg a veszélyes áruk szokásos értelemben vett közúton történő szállítása, ezért ebben az esetben a veszélyes árukra vonatkozó szabályozás egyik rendelkezését sem kell alkalmazni.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–2

Tárgy: Mentesség azon előírás alól, amely szerint a járművezető és a kísérő a helyi elosztóhelytől a kiskereskedőkig vagy a végfelhasználókig, illetve a kiskereskedőtől a végfelhasználókig húzódó helyi szállítási láncon belül nem nyithatja fel a veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabot (kivéve a 7. osztályt) (N11).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 8.3.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: A járművezető vagy a kísérő nem nyithatja fel a veszélyes árukat tartalmazó küldeménydarabot.

A nemzeti jogszabály tartalma: A küldeménydarab felnyitására vonatkozó tilalom a következő rendelkezéssel enyhül: »Kivéve akkor, ha erre a jármű üzemben tartója engedélyt ad«.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Megjegyzések: A mellékletben szereplő tilalom szó szerinti alkalmazása súlyos fennakadásokat okozhat a kiskereskedelemben.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–3

Tárgy: Alternatív szállítási előírások a III. csomagolási osztály UN 3065 azonosító számú anyagait tartalmazó fahordókat érintően.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: 1.4., 4.1., 5.2. és 5.3.

Az irányelv mellékletének tartalma: Csomagolási és bárcázási követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A több mint 24, de kevesebb mint 70 térfogat-százalékos alkoholtartalmú italok (III. csomagolási osztály) szállításának engedélyezése ENSZ-jóváhagyással nem rendelkező, veszélyességi bárca nélküli fahordókban; az ilyen szállításokra szigorúbb rakodási és járműelőírások vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Megjegyzések: Jövedéki adó hatálya alá eső, nagy értékű termék szállításáról van szó a lepárlóüzem és a vámraktárak között, biztonsági pecséttel ellátott, a vámhatóság által lezárt járműveken. Az enyhébb csomagolási és bárcázási előírásokat a kiegészítő biztonsági követelmények ellensúlyozzák.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–4

Tárgy: Az RO–bi–SE–12 átvétele.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RO–bi–UK–5

Tárgy: Használt elemek összegyűjtése ártalmatlanítás vagy újrafelhasználás céljából.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv I. mellékletének I.1. szakaszára: A. és B. melléklet.

Az irányelv mellékletének tartalma: 636. sz. külön rendelkezés.

A nemzeti jogszabály tartalma: A 3.3. fejezet 636. külön rendelkezése tekintetében a nemzeti jogszabály az alábbi alternatív feltételeket engedi meg:

Az összegyűjtött és a fogyasztói gyűjtőhely és a közvetlen feldolgozó létesítmény közötti szállítás céljából ártalmatlanításra való elszállításra bemutatott használt lítiumcellák és -elemek (UN 3090 és UN 3091), valamint az egyéb, nem lítiumos cellák és elemek (UN 2800 és UN 3028) esetében az alábbi feltételek teljesülése esetén nem alkalmazandók az ADR egyéb rendelkezései:

csomagolásuk a II. csomagolási osztályba tartozó, a szilárd anyagokra vonatkozó viselkedési követelményeket teljesítő IH2 hordó vagy 4H2 doboz;

az egyes csomagok legfeljebb 5 %-ban tartalmaznak lítium- vagy lítiumion elemet;

az egyes csomagok bruttó tömege nem haladja meg a 25 kg-ot;

az egyes szállítási egységekben található csomagok össztömege nem haladja meg a 333 kg-ot;

más veszélyes áru szállítása nem történik.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Megjegyzések: A fogyasztói gyűjtőhelyek rendszerint áruházakban találhatók, és gyakorlati szempontból nem célszerű sok embert betanítani a használt elemek ADR-nek megfelelő osztályozására és csomagolására. A brit rendszer az Egyesült Királyság hulladék- és erőforrás-gazdálkodási cselekvési programjában (UK Waste and Resource Action Programme) megállapított iránymutatás alapján fog működni, és az ADR-nek megfelelő csomagolás rendelkezésre bocsátására és a megfelelő utasításokra is kiterjed.

Érvényességi idő: 2015. június 30.”

2.

A II. melléklet II.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„II.3.   Nemzeti eltérések

Az egyes tagállamok által a veszélyes áruk saját területükön belül történő szállítása vonatkozásában, a 2008/68/EK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése alapján alkalmazott eltérések.

Az eltérések kódja: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = Rail (vasút)

a/bi/bii = a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontja/b) pontjának i. alpontja/b) pontjának ii. alpontja alapján

MS = a tagállam nevének rövidítése

nn = sorszám

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján

DE Németország

RA–a–DE–2

Tárgy: A kombinált csomagolás engedélyezése.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 4.1.10.4. MP2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A kombinált csomagolás tilalma.

A nemzeti jogszabály tartalma: Az 1.4S, 2., 3. és 6.1. osztály; az 1.4S osztályba tartozó tárgyak (kézifegyverekhez való lőszer), az aeroszolok (2. osztály), valamint a 3. és a 6.1. osztályba tartozó tisztító- és kezelőanyagok (a felsorolt UN-számok) készletként való kombinált csomagolásának engedélyezése, kis mennyiségben és a II. csomagolási csoportba tartozó csomagolásban kombináltan csomagolva történő értékesítés céljából.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Megjegyzések: 30*., 30a., 30b., 30c., 30d., 30e., 30f., 30g. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

FR Franciaország

RA–a–FR–3

Tárgy: Vasúti fuvarozók szükségleteinek kielégítését célzó szállítás.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.4.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A fuvarlevélben fel kell tüntetni a veszélyes anyagokra vonatkozó információt.

A nemzeti jogszabály tartalma: A vasúti fuvarozók szükségleteit kielégítő, az 1.1.3.6. pontban meghatározott mennyiségeket meg nem haladó szállítás nem tartozik a rakományra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség alá.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–FR–4

Tárgy: Mentesség egyes, postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik bárcázása alól.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A vasúti kocsik oldalán bárca elhelyezésére vonatkozó kötelezettség.

A nemzeti jogszabály tartalma: A postai küldeményeket továbbító vasúti kocsik közül csak azokat kell bárcázni, amelyek 3 tonnánál nagyobb mennyiségű, azonos osztályba tartozó anyagot szállítanak (az 1., a 6.2. és a 7. osztályba tartozók kivételével).

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

SE Svédország

RA–a–SE–1

Tárgy: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A veszélyes árukat szállító vasúti kocsikat bárcával kell ellátni.

A nemzeti jogszabály tartalma: A veszélyes árukat expresszáruként szállító vasúti járműveket nem kell bárcával ellátni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: A RID-ben az expresszáruként jelölt árukra mennyiségi korlátozás vonatkozik. Ez az eltérés tehát kis mennyiségeket érint.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

UK Egyesült Királyság

RA–a–UK–1

Tárgy: Egyes kevésbé veszélyes radioaktív áruk (órák, karórák, füstérzékelők, iránytűk) szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: A RID legtöbb követelménye.

Az irányelv mellékletének tartalma: A 7. osztályba sorolt anyagok szállítására vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: Teljes körű mentesség a nemzeti jogi rendelkezések alól egyes, korlátozott mennyiségű radioaktív anyagot tartalmazó kereskedelmi termékek esetében.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Megjegyzések: Ez az eltérés csak rövid távú intézkedés: feleslegessé válik, amint a RID-be beépítik a NAÜ előírásainak hasonló módosításait.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–2

Tárgy: Különböző robbanóanyagok, valamint robbanóanyagok és más veszélyes áruk vasúti kocsikban, járműveken és konténerekben történő együvé rakására vonatkozó korlátozások enyhítése (N4/5/6).

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.2.1. és 7.5.2.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: Az együvé rakás meghatározott típusaira vonatkozó korlátozások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A nemzeti jogszabály a robbanóanyagok együvé rakása tekintetében kevésbé korlátozó mindaddig, amíg a szállítás kockázatmentesen végrehajtható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Megjegyzések: Az Egyesült Királyság eltéréseket kíván engedélyezni a robbanóanyagok más robbanóanyagokkal, illetve a robbanóanyagok más veszélyes árukkal történő együvé rakására vonatkozó szabályoktól. Minden eltérés a rakomány egy vagy több elemét érintő mennyiségi korlátozással jár majd, és csak akkor engedhető meg, ha »minden ésszerű intézkedést megtettek annak megakadályozására, hogy a robbanóanyagok bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek az ilyen árukkal vagy más módon veszélyeztessék azokat, és viszont«.

Példák az Egyesült Királyság által engedélyezni kívánt eltérésekre:

1.

Az UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 és 0361 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók az UN 1942 azonosító szám alá sorolt veszélyes árukkal.. Az UN 1942 azonosító számú áru szállítható mennyiségét úgy kell korlátozni, mintha 1.1D besorolású robbanóanyag lenne.

2.

Az UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 és 0453 azonosító számú robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes árukkal (kivéve a gyúlékony gázokat, a fertőző anyagokat és a mérgező anyagokat), illetve a 3. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagokkal, vagy ezek bármely kombinációjával, amennyiben a 2. szállítási kategóriába tartozó veszélyes anyagok össztömege vagy össztérfogata nem haladja meg az 500 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg az 500 kg-ot.

3.

Az 1.4G besorolású robbanóanyagok egy járművön szállíthatók a 2. szállítási kategóriába tartozó gyúlékony folyadékokkal vagy gázokkal, vagy a 3. szállítási kategóriába tartozó nem gyúlékony, nem mérgező gázokkal, vagy azok bármely kombinációjával, amennyiben a veszélyes áruk együttes tömege vagy térfogata nem haladja meg a 200 kg-ot, illetve litert, és a robbanóanyagok nettó össztömege nem haladja meg a 20 kg-ot.

4.

Az UN 0106, 0107 és 0257 UN azonosító számú robbanóeszközök együtt szállíthatók a D, E vagy F összeférhetőségi csoportba tartozó olyan robbanóeszközökkel, amelyeknek alkotóelemét képezik. Az UN 0106, 0107 vagy 0257 azonosító számú robbanóeszközök együttes mennyisége nem haladhatja meg a 20 kg-ot.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–3

Tárgy: Az 1.1.3.1. pont táblázatában az 1. és 2. kategóriába tartozó, 1. osztályba sorolt áruk esetében eltérő szállítóegységenkénti legnagyobb összmennyiség lehetővé tétele.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1.1.3.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A szállítási művelet jellegével kapcsolatos mentesség.

A nemzeti jogszabály tartalma: A robbanóanyagok mennyiségi határértékeire és együvé rakására vonatkozó mentességet érintő szabályok.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Megjegyzések: Eltérő mennyiségi határértékek és vegyesrakomány-szorzótényezők alkalmazása az 1. osztályba sorolt árukra vonatkozóan: az 1. kategória esetében 50, a 2. kategória esetében 500. A vegyes rakományokkal kapcsolatos számítások alkalmazásában a szorzótényező az 1. szállítási kategóriára 20, a 2. szállítási kategóriára 2.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–4

Tárgy: Az RA–a–FR–6 átvétele.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 5.3.1.3.2.

Az irányelv mellékletének tartalma: A figyelemfelhívásra vonatkozó követelmény enyhítése platókocsin való szállítás esetén.

A nemzeti jogszabály tartalma: A figyelemfelhívásra vonatkozó követelmény nem alkalmazandó, ha a járműveken elhelyezett tábla jól látható.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Megjegyzések: Ez korábban is nemzeti rendelkezés volt az Egyesült Királyságban.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–a–UK–5

Tárgy: Korlátozott mennyiségű áru (kivéve az 1., a 4.2., a 6.2. és a 7. osztályba tartozó árukat) belső csomagolásban történő szállítása kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz: a helyi elosztóraktáraktól a kiskereskedőkhöz vagy felhasználókhoz, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókhoz.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: A csomagolóeszközökre és vizsgálataikra vonatkozó követelmények.

A nemzeti jogszabály tartalma: A csomagolás esetében nem követelmény a RID-ben/ADR-ben vagy az ENSZ által előírt jelölés alkalmazása.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Megjegyzések: A RID követelményei nem megfelelőek az elosztóraktártól a kiskereskedőkig vagy felhasználókig, illetve a kiskereskedőktől a végfelhasználókig tartó végső szállítási szakasz szabályozására. Az eltérés célja, hogy a helyi áruelosztás vasúton bonyolított szakaszában lehetővé tegye a kiskereskedelmi forgalmazásra szánt áruk belső csomagolásának külső csomagolás nélküli szállítását.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

A 2008/68/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontja alapján

DE Németország

RA–bi–DE–2

Tárgy: Csomagolt veszélyes hulladék szállítása.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 1–5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, csomagolás és jelölés.

A nemzeti jogszabály tartalma: 2–6.1., 8. és 9. osztály: veszélyes hulladékok kombinált csomagolása és szállítása csomagokban és IBC-konténerekben; a hulladékot belső csomagba kell csomagolni (összegyűjtve), és meghatározott hulladékcsoportokba kell sorolni (a hulladékcsoportokon belüli veszélyes reakciók elkerülése érdekében). A hulladékcsoportok vonatkozásában külön írásos utasítások használata fuvarokmányként; háztartási és laboratóriumi hulladékok összegyűjtése stb.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 2002.11.6. (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Megjegyzések: 6*. számú lista.

Érvényességi idő: 2015. június 30.

DK Dánia

RA–bi–DK–1

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása alagutakban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Be- és kirakodás, biztonsági távolságok.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály a Nagy-Bælt tengerszoros alatt átvezető vasúti alagúton keresztül megvalósuló szállítás vonatkozásában alternatív rendelkezéseket tartalmaz a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszában foglalt szabályokhoz képest. Ezek az alternatív rendelkezések csak a rakomány mennyiségére és a veszélyes áru egyes rakományai között tartandó távolságra vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005. február 15.

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2015. június 30.

RA–bi–DK–2

Tárgy: Veszélyes áruk szállítása alagutakban.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 7.5.

Az irányelv mellékletének tartalma: Be- és kirakodás, biztonsági távolságok.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály az Øresund tengerszoros alatt átvezető vasúti alagúton keresztül megvalósuló szállítás vonatkozásában alternatív rendelkezéseket tartalmaz a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszában foglalt szabályokhoz képest. Ezek az alternatív rendelkezések csak a rakomány mennyiségére és a veszélyes áru egyes rakományai között tartandó távolságra vonatkoznak.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 2005. február 15.

Megjegyzések:

Érvényességi idő: 2016. február 29.

SE Svédország

RA–bi–SE–1

Tárgy: Veszélyes hulladék szállítása veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe.

Hivatkozás a 2008/68/EK irányelv II. mellékletének II.1. szakaszára: 2., 5.2. és 6.1.

Az irányelv mellékletének tartalma: Osztályba sorolás, jelölés és bárcázás, valamint a csomagolóeszközök kialakítására és vizsgálatára vonatkozó előírások.

A nemzeti jogszabály tartalma: A jogszabály egyszerűsített osztályozási kritériumokat ír elő, kevésbé szigorú követelményeket határoz meg a csomagolóeszköz kialakítására és vizsgálatára vonatkozóan, valamint módosított bárcázási és jelölési követelményeket tartalmaz. A veszélyes hulladékokat az RID szerinti osztályozás helyett különböző hulladékcsoportokba sorolják. Egy-egy hulladékcsoportba olyan anyagok tartoznak, amelyek az RID szerint együvé rakhatók (egybecsomagolhatók). Az UN-szám helyett minden küldeménydarabon a hulladékcsoport kódját kell feltüntetni.

A nemzeti jogszabály eredeti megjelölése: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Megjegyzések: Ezek a szabályok csak a veszélyes hulladéknak a kommunális újrahasznosító művekből a veszélyeshulladék-ártalmatlanító létesítménybe való szállítása esetére alkalmazhatók.

Érvényességi idő: 2015. június 30.”

3.

A III. melléklet III.3. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„III.3.   Nemzeti eltérések

—…”


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/59


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. március 29.)

a 2003/467/EK határozat III. mellékletének Lengyelország és Portugália egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2010) 1912. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/188/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak D. melléklete I. fejezetének E. szakaszára,

mivel:

(1)

A 64/432/EGK irányelv előírja, hogy egy tagállamot vagy annak egy részét a szarvasmarha-állomány tekintetében akkor lehet hivatalosan a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítani, ha megfelel az említett irányelvben meghatározott bizonyos feltételeknek.

(2)

A tagállamok azon régiói, amelyeket a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentesnek nyilvánítottak, az egyes tagállamok vagy a tagállamok egyes régiói szarvasmarha-állományainak hivatalosan tuberkulózismentes, brucellózismentes és szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes státusa megállapításáról szóló, 2003. június 23-i 2003/467/EK bizottsági határozat (2) III. mellékletében vannak felsorolva.

(3)

Lengyelország olyan dokumentációt nyújtott be a Bizottságnak, amely igazolja a 64/432/EGK irányelvben előírt megfelelő feltételek teljesítését annak érdekében, hogy a kujávia-pomerániai vajdaságon, a podlaski vajdaságon és a mazóviai vajdaságon (azaz felsőbb szintű közigazgatási egységen) belül 25 közigazgatási egységet (powiaty-k) Lengyelországnak a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentes régióivá lehessen nyilvánítani.

(4)

A Lengyelország által benyújtott dokumentáció értékelését követően az érintett régiókat (powiaty-kat) hivatalosan a tagállam szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes régióinak kell nyilvánítani.

(5)

Portugália olyan dokumentációt nyújtott be a Bizottságnak, amely igazolja a 64/432/EGK irányelvben előírt megfelelő feltételek teljesítését annak érdekében, hogy az Azori-szigetek Autonóm Régiót Portugáliának a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentes régiójává lehessen nyilvánítani.

(6)

A Portugália által benyújtott dokumentáció értékelését követően az Azori-szigetek Autonóm Régiót hivatalosan a tagállam szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes régiójának kell nyilvánítani.

(7)

A 2003/467/EK határozat III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/467/EK határozat III. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 29-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

(2)  HL L 156., 2003.6.25., 74. o.


MELLÉKLET

1.

A III. melléklet 2. fejezetében a Lengyelországra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Lengyelországban:

Alsó-sziléziai vajdaság

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Lublini vajdaság

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Kujávia-pomerániai vajdaság

Powiaty:

aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, Grudziądz, radziejowski, rypiński, toruński, Toruń, wąbrzeski, Włocławek, włocławski.

Łódzi vajdaság

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Kis-lengyelországi vajdaság

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Mazóviai vajdaság

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, nowodworski, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żyrardowski.

Opolei vajdaság

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Kárpátaljai vajdaság

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Podlaski vajdaság

Powiaty:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

Pomorski vajdaság

Powiaty:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

Sziléziai vajdaság

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Świętokrzyski vajdaság

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Warmiai-mazúri vajdaság

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Nagy-lengyelországi vajdaság

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.”

2.

A III. melléklet 2. fejezete a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Portugáliában:

Az Azori-szigetek Autonóm Régió”.


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/62


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. március 29.)

a tőkés récék alacsony patogenitású madárinfluenza elleni, Portugáliában történő megelőző vakcinázásáról, és az érintett baromfik, valamint az azokból származó termékek mozgásának korlátozására vonatkozó bizonyos intézkedésekről

(az értesítés a C(2010) 1914. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2010/189/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/94/EK irányelv megelőző intézkedéseket határoz meg, amelyek a madárinfluenza megfigyelésére és korai észlelésére, valamint az illetékes hatóságok és a gazdálkodó közösség esetében a betegség kockázatainak fokozott tudatosítására és az azokra való felkészültség növelésére irányulnak.

(2)

Azután, hogy 2007-ben és 2008-ban Portugália középső és nyugati részén, egyes baromfitartó gazdaságokban – különösen a vadállomány pótlására szánt baromfi tartásával foglalkozó telepeken – alacsony patogenitású madárinfluenza-kitörések fordultak elő, a 2008/285/EK bizottsági határozat (2) nyomán sürgősségi vakcinázási terv végrehajtására került sor, és megtörtént a szóban forgó betegség sikeres felszámolása. Egy kockázatértékelést követően azonban az a döntés született, hogy egy, a Vila Nova da Barquinha településen (Lisboa e Vale do Tejo régió, Ribatejo Norte) található gazdaságban (a továbbiakban: gazdaság) tartott, tenyésztésre szánt, nagy értékű tőkés récéket továbbra is fenyegeti az – elsősorban a vadon élő madarakkal való lehetséges közvetett érintkezés útján terjedő – madárinfluenza-fertőzés potenciális kockázata.

(3)

Portugália ezért úgy döntött, hogy a gazdaságban hosszú távú intézkedésként folytatni kell a madárinfluenza elleni vakcinázást, melynek végrehajtása egy, a tőkés récék alacsony patogenitású madárinfluenza elleni, Portugáliában történő megelőző vakcinázásáról, és az érintett baromfik, valamint az azokból származó termékek mozgásának korlátozására vonatkozó bizonyos intézkedésekről szóló, 2008. november 3-i 2008/838/EK bizottsági határozat (3) által jóváhagyott, megelőző vakcinázási terv keretében történik. Ez a határozat 2009. július 31-én hatályát vesztette.

(4)

Portugália jelentésben beszámolt az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak a fent említett megelőző vakcinázási terv végrehajtásáról, és kifejezte azon szándékát, miszerint folytatni kívánja a megelőző vakcinázást, amennyiben erre megfelelő vakcina áll rendelkezésre.

(5)

2010. január 8-án Portugália egy 2011. július 31-ig alkalmazandó, megelőző vakcinázási tervet nyújtott be a Bizottsághoz jóváhagyásra (a továbbiakban: megelőző vakcinázási terv).

(6)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által a madárinfluenza megfékezésére szolgáló vakcinázásról szóló, 2005-ben (4), 2007-ben (5) és 2008-ban (6) kiadott tudományos véleményekben az állat-egészségügyi és állatjólléti testület a madárinfluenza elleni sürgősségi és megelőző vakcinázást hatékony eszköznek tartja a járványvédelmi intézkedések kiegészítésére.

(7)

A Bizottság megvizsgálta a Portugália által benyújtott megelőző vakcinázási tervet, megállapítva, hogy az megfelel a vonatkozó uniós jogszabályoknak. Tekintettel az alacsony patogenitású madárinfluenza portugáliai járványügyi helyzetére, azon gazdaságtípusra, amelyben a vakcinázást végre kell hajtani, valamint a megelőző vakcinázási terv korlátozott kiterjedésére, a megelőző vakcinázási tervet helyénvaló jóváhagyni.

(8)

A Portugália által végrehajtandó megelőző vakcinázási terv céljára kizárólag az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (7), vagy az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (8) összhangban engedélyezett oltóanyagok használhatók.

(9)

A megelőző vakcinázási tervvel összhangban továbbá meg kell figyelni a vakcinázott tőkés récéket tartó gazdaságot, valamint a nem vakcinázott baromfit tartó gazdaságokat, és laboratóriumi vizsgálat alá kell őket vetni.

(10)

Ezenkívül indokolt még a megelőző vakcinázási tervvel összhangban a vakcinázott tőkés récék, keltetőtojásaik és a vakcinázott baromfitól származó tőkés récék mozgását korlátozó intézkedések bevezetése is. Mivel a megelőző vakcinázás által érintett gazdaságban található tőkés récék száma alacsony, továbbá nyomonkövethetőségi és logisztikai okokból a vakcinázott madarakat tilos elszállítani az érintett gazdaságból, és szaporodási ciklusuk végén – az állatok levágásuk vagy leölésük során való védelméről szóló, 1993. december 22-i 93/119/EGK tanácsi irányelv (9) 10. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően – le kell őket ölni.

(11)

A vadállomány pótlására szánt baromfi kereskedelmét illetően Portugália kiegészítő intézkedéseket hozott a vadállomány pótlására szánt baromfi Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/605/EK bizottsági határozatnak (10) megfelelően.

(12)

Az érintett gazdaságra gyakorolt kedvezőtlen gazdasági hatás csökkentése érdekében a vakcinázott tőkés récéktől származó tőkés récék szállítására vonatkozó korlátozások alól bizonyos esetekben eltérést kell engedélyezni, mivel az ilyen szállítás nem jár a betegség elterjedésének különlegesen nagy kockázatával, feltéve, hogy az előirányzott hatósági megfigyelési intézkedéseket végrehajtják, és az Unión belüli kereskedelemre vonatkozó különleges állat-egészségügyi követelményeket betartják.

(13)

A megelőző vakcinázási tervet jóvá kell hagyni, hogy 2011. július 31-ig végre lehessen hajtani. Ennek megfelelően ezt a határozatot a fenti időpontig kell alkalmazni.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a határozat olyan, Portugáliában alkalmazandó intézkedéseket határoz meg, amelyek a vadállomány pótlására szánt tőkés récéknek (Anas platyrhynchos) (a továbbiakban: tőkés récék) egy, a madárinfluenza által veszélyeztetett gazdaságban elvégzendő, megelőző vakcinázására vonatkoznak.

Ezek az intézkedések magukban foglalnak bizonyos korlátozásokat a vakcinázott tőkés récék, keltetőtojásaik és a tőlük származó tőkés récék Portugálián belüli szállítására, valamint az országból történő kiszállítására vonatkozóan.

(2)   Ezt a határozatot a Portugália által a 2005/94/EK irányelvvel és a 2006/605/EK határozattal összhangban bevezetendő védőintézkedések sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

A megelőző vakcinázási terv jóváhagyása

(1)   A Bizottság jóváhagyja a Portugália által a Bizottságnak 2010. január 8-án benyújtott, a Portugáliában előforduló alacsony patogenitású madárinfluenza elleni megelőző vakcinázási tervet (a továbbiakban: megelőző vakcinázási terv), amelyet egy, a Vila Nova da Barquinha településen (Lisboa e Vale do Tejo régió, Ribatejo Norte) található gazdaságban, 2011. július 31-ig kell végrehajtani.

(2)   A Bizottság a megelőző vakcinázási tervet közzéteszi.

3. cikk

A megelőző vakcinázási terv végrehajtásának feltételei

(1)   Portugália biztosítja, hogy a tőkés récék vakcinázását a megelőző vakcinázási tervnek megfelelően egy olyan, H5 altípusú madárinfluenzát tartalmazó monovalens inaktivált heterológ vakcinával végezzék, amelynek használatát az adott tagállam a 2001/82/EK irányelvvel vagy a 726/2004/EK rendelettel összhangban engedélyezte.

(2)   Portugália továbbá biztosítja, hogy a vakcinázott tőkés récéket tartó gazdaságot, valamint a nem vakcinázott baromfit tartó gazdaságokat a megelőző vakcinázási tervnek megfelelően megfigyeljék és laboratóriumi vizsgálat alá vessék.

(3)   Portugália biztosítja, hogy a megelőző vakcinázási terv végrehajtása hatékonyan történjen.

4. cikk

A vakcinázott tőkés récék mozgására, kiszállítására és megsemmisítésére vonatkozó megjelölések és korlátozások

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében említett gazdaságban a vakcinázott tőkés récéket:

a)

egyedi jelöléssel lássák el;

b)

ne szállítsák el Portugálián belül más baromfitartó gazdaságokba; vagy

c)

ne szállítsák ki Portugália területéről.

A szaporodási időszak lezárulását követően az ilyen tőkés récéket az e határozat 2. cikkének (1) bekezdésében említett gazdaságban – a 93/119/EGK irányelv 10. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően – le kell ölni, és tetemüket biztonságos módon meg kell semmisíteni.

5. cikk

A 2. cikk (1) bekezdésében említett gazdaságban tartott tőkés récéktől származó keltetőtojások mozgására és kiszállítására vonatkozó korlátozások

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 2. cikk (1) bekezdésében említett gazdaságban tartott tőkés récéktől származó keltetőtojások kizárólag Portugália területén található keltetőbe kerülhessenek, és ne lehessen őket kiszállítani az országból.

6. cikk

A vakcinázott tőkés récéktől származó tőkés récék mozgására és kiszállítására vonatkozó korlátozások

(1)   Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a vakcinázott tőkés récéktől származó tőkés récéket kizárólag kikelésüket követően szállítsák el – a megelőző vakcinázási tervvel összhangban – egy, a 2. cikk (1) bekezdésében említett gazdaság környékén található, Portugália által meghatározott területen működő másik gazdaságba.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a vakcinázott tőkés récéktől származó tőkés récék – feltéve, hogy azok több mint 4 hónaposak:

a)

Portugália területén szabadon engedhetők; vagy

b)

Portugália területéről kiszállíthatók, amennyiben:

i.

a megelőző vakcinázási tervben előírt megfigyelés és laboratóriumi vizsgálatok eredményei kedvezőek; továbbá

ii.

a 2006/605/EK határozatban megállapított, a vadállomány pótlására szánt baromfi kiszállítására vonatkozó feltételek teljesülnek.

7. cikk

A vakcinázott tőkés récéktől származó tőkés récék Unión belüli kereskedelméhez szükséges egészségügyi bizonyítvány

Portugália biztosítja, hogy a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, a vadállomány pótlására szánt baromfi Unión belüli kereskedelméhez szükséges egészségügyi bizonyítvány tartalmazza a következő mondatot:

„Ez a szállítmány megfelel a 2010/189/EU bizottsági határozatban előírt állat-egészségügyi feltételeknek.”

8. cikk

Jelentések

Portugália a megelőzési vakcinázási terv végrehajtásáról jelentést nyújt be a Bizottságnak az e határozat alkalmazási időpontjától számított egy hónapon belül, ezt követően pedig félente jelentést tesz az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

9. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2011. július 31-ig kell alkalmazni.

10. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 29-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(2)  HL L 92., 2008.4.3., 37. o.

(3)  HL L 299., 2008.11.8., 40. o.

(4)  The EFSA Journal (2005) 266., 1–21. o. A madárinfluenza állat-egészségügyi és állatjólléti aspektusairól szóló tudományos vélemény.

(5)  The EFSA Journal (2007) 489., A házi baromfi és a fogságban tartott madarak H5 és H7 altípusú madárinfluenza elleni vakcinázásáról szóló tudományos vélemény.

(6)  The EFSA Journal (2008) 715., 1–161. o. A madárinfluenza állat-egészségügyi és állatjólléti aspektusairól, valamint a madárinfluenza uniós baromfitartó gazdaságokba történő behurcolásának veszélyeiről szóló tudományos vélemény.

(7)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o.

(8)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

(9)  HL L 340., 1993.12.31., 21. o.

(10)  HL L 246., 2006.9.8., 12. o.


AJÁNLÁSOK

30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/65


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2010. február 16.)

a görögországi gazdaságpolitika és az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások közötti összeegyeztethetetlenség, valamint a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését veszélyeztető kockázatok megszüntetéséről

(2010/190/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 121. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

mivel:

(1)

A görögországi makrogazdasági és költségvetési helyzet az elmúlt évben jelentősen rosszabbra fordult, többek között a görög államháztartás is sokkal jelentősebb mértékben romlott annál, mint ahogy a visszaesés következményeként várható volt. Ezek a fejlemények nagyrészt egyes nemzeti tényezők már hosszabb ideje tartó kedvezőtlen alakulására vezethetők vissza, ami a görög gazdaság nettó finanszírozási képességének romlását, valamint tartósan magas külső egyensúlyhiányt eredményezett, a versenyképesség számottevő csökkenését és a költségvetési egyenleg jelentős rosszabbodását tükrözve.

(2)

A gyenge gazdasági és költségvetési teljesítményhez hozzájárultak a nemzeti szakpolitikák, így a költségvetési politika végrehajtása, a közigazgatás hatékonysági problémái és a strukturális reformok hiánya (a mutatók jelzik, hogy Görögország nemzetközi összehasonlításban rosszul áll ezen a téren).

(3)

A jelenlegi helyzet komoly kihívást jelent a görög gazdaság hosszú távú fenntarthatósága szempontjából, és a gazdasági és pénzügyi helyzet negatív hatást gyakorolhat az euroövezet más országaira, ahogy az számos tagállamban a hozamkülönbségek alakulásában már meg is mutatkozik. A jelenlegi helyzet veszélyeztetheti a gazdasági és monetáris unió megfelelő működését.

(4)

A Tanács és a Bizottság a különböző multilaterális felügyeleti vizsgálatok során ismételten hangsúlyozta a görög gazdaság hosszabb távra ható strukturális problémáit. Ezek magukban foglalják a Stabilitási és Növekedési Paktumot, valamint az Unió és az euroövezet strukturális reformjaihoz általános keretet jelentő átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokat (1) tartalmazó lisszaboni stratégia keretében végzett költségvetési felügyelet. Ezek ajánlásokat tartalmaznak a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy tartsák tiszteletben középtávú költségvetési célkitűzéseiket, tegyenek eredményes intézkedéseket a túlzott hiány mihamarabbi megszüntetése érdekében, strukturális reformok végrehajtásával, a külső versenyképesség előmozdításával és költségvetési politikájukkal törekedjenek a folyó fizetési mérleg hiányának korrekciójára.

(5)

Ezzel összefüggésben a Tanács 2009. június 25-i ajánlásában (2) – a görög gazdaságnak a költségvetésre, a munkaerő- és termékpiacra is kiterjedő mély strukturális problémáira utalva – megállapította, hogy Görögország helyzete „elkerülhetetlenné teszi a görög gazdaság makrogazdasági egyensúlytalanságainak és strukturális gyengeségeinek kezelésére irányuló erőfeszítések fokozását” és országspecifikus ajánlásokat intézett Görögországhoz többek között arra vonatkozóan, hogy folytassa a költségvetési konszolidációt; fokozza a versenyt a szakmai szolgáltatások terén, hajtson végre a kutatás-fejlesztésre irányuló beruházások növelését célzó reformokat; hatékonyabban használja fel a strukturális alapokat; hajtsa végre a közigazgatás reformját és a „rugalmas biztonság” integrált megközelítése keretében hozzon széles körű munkaerő-piaci intézkedéseket. Ugyanakkor a Tanács azt ajánlotta Görögországnak, hogy az euroövezet tagjaként biztosítsa az államháztartás fenntarthatóságát; javítsa az államháztartás minőségét, többek között a közigazgatás korszerűsítésével és a rugalmas biztonság közös uniós elveinek végrehajtásával.

(6)

Görögország gazdasági és költségvetési politikája nincs összhangban sem az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásokban kiadott országspecifikus ajánlásokkal, sem a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról szóló, 2008. május 14-i tanácsi ajánlásba foglalt, az euroövezetbe tartozó tagállamokhoz intézett ajánlásokkal.

(7)

Görögország 2010. január 15-én benyújtotta stabilitási programjának 2010. évi naprakésszé tett változatát, amely tartalmazza a 2013-ig tartó időszakra vonatkozó költségvetési célokat és amelyet a parlament által 2009. december 23-án elfogadott 2010. évi költségvetéssel összefüggésben kell vizsgálni; a Tanács a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK tanácsi rendelet (3) 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2010. február 16-án véleményezte Görögország stabilitási programjának 2010. évi naprakésszé tett változatát. A Tanács 2010. február 16-án az EUMSz. 126. cikkének (9) bekezdésével összhangban is elfogadott egy határozatot (4) (a továbbiakban: a 2010. február 16-i határozat), amelyben felszólítja Görögországot a túlzott hiány helyzetének orvoslásához szükségesnek ítélt mértékű hiánycsökkentésre irányuló intézkedések meghozatalára.

(8)

Ahhoz, hogy az euroövezeti országok gazdaságpolitikáinak összehangolása megfelelően működjön, szükség van az EUMSz. 121. cikk értelmében rendelkezésre álló eszközök időben történő alkalmazására. Az EUMSz. 121. cikk (4) bekezdése megállapítja, hogy a Bizottság az érintett tagállamot figyelmeztetésben részesítheti és ajánlhatja a Tanácsnak, hogy tegye meg a szükséges ajánlásokat az adott tagállamnak. A helyzet súlyosságára tekintettel és a 2010. február 16-i tanácsi határozattal való összeegyeztethetőség biztosítása érdekében helyénvaló, hogy a Tanács elfogadja a szükséges ajánlásokat. Emellett a Tanács a Bizottság javaslata alapján úgy határozhat, hogy ajánlásait nyilvánosságra hozza.

(9)

Bár a makrogazdasági feltételek romlása 2009-ben jóval markánsabb volt a hatóságok által vártnál, az államháztartáson belül sokkal komolyabb problémák merültek fel, mint ahogy az az előrejelzettnél erősebb visszaesés következményeként várható volt. A romlás nagyrészt a görög kormány által követett költségvetési politikával magyarázható. A 2009. évi államháztartási hiányt jelenleg a GDP 12,75 %-ára becsülik, szemben a stabilitási program 2009. januári naprakésszé tett változatában szereplő 3,75 %-os céllal.

(10)

A 2010. évi költségvetést 2009. december 23-án fogadta el a görög parlament, amelyben a GDP 9,1 %-ának megfelelő hiánycélt határoztak meg 2010-re. Eközben a görög hatóságok bejelentették, hogy már 2010-ben fokozni kívánják a költségvetési korrekciót, és 2010-re a GDP 8,7 %-ának megfelelő költségvetési célt határoztak meg. A stabilitási program 2010. januári naprakésszé tett változata megerősítette a 2010-re a GDP 8,7 %-ában meghatározott költségvetési célt.

(11)

A társadalom elöregedésének az állami kiadásokra gyakorolt hosszú távú hatása jóval meghaladja az EU átlagát, főként a GDP-arányos nyugdíjkiadásoknak a következő évtizedekre előre jelzett jelentős növekedése miatt. A rendelkezésre álló mutatók, és ezt a Bizottság szolgálatainak 2009. évi fenntarthatósági jelentése is megerősítette, az államháztartás fenntarthatóságával kapcsolatos igen nagy kockázatra utalnak, amit a költségvetési konszolidáció mellett a nyugdíj- és az egészségügyi rendszer reformjával is kezelni kell. A görög nyugdíjrendszer számos problémával küzd, így azzal is, hogy a rendszer nem biztosít egységes lefedettséget. Bár Görögországban uniós viszonylatban az egyik legmagasabb az átlagos ellátási arány, ami hátrányosan hat a munkavégzés ösztönzésére, ahogy az különösen az idősebb munkavállalók rendkívül alacsony foglalkoztatási rátájában is megnyilvánul, Görögországban a legmagasabbak között van az időskori szegénységi arány. Problémát jelentenek a korengedményes nyugdíjazási rendszerek is, amelyek ugyan alternatívát kínálnak, de költségesek. Az egészségügyi rendszernek is reformokra van szüksége, különösen a hatékonyságot és az irányítást kell jelentős mértékben javítani, mivel ezek a tényezők okozzák a költségvetés egyre ismétlődő túllépését. A munkaerőpiaci reformok kedvezően hatnának a növekvő munkaerő-ellátásra a hozzájárulási alap növelése érdekében.

(12)

Görögországnak helyre kell állítania versenyképességét és meg kell szüntetnie a számottevő külső egyensúlyhiányt. Ezzel összefüggésben az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatások szerint Görögországnak törekednie kell a folyó fizetési mérleg hiányának korrekciójára „strukturális reformok végrehajtása és a külső versenyképesség növelése révén (…) a költségvetési politikával is segítve a korrekciót”. A görög hatóságoknak ezért tartós intézkedéseket kell végrehajtaniuk, hogy ellenőrizzék az elsődleges folyó kiadásokat, többek között a közszféra bérköltségét; és sürgősen strukturális reformokat kell végrehajtaniuk a munkaerő- és a termékpiacon. A görög hatóságoknak mindenekelőtt biztosítaniuk kell, hogy a költségvetési konszolidációs intézkedések az átfogó reformprogram keretében az államháztartás minőségének fokozására is irányuljanak, miközben mihamarabb elindítják az adóigazgatás további reformját célzó szakpolitikákat.

(13)

Számos mutató és elemzés megerősíti, hogy az elmúlt tíz évben Görögországban jelentősen és tartósan romlott az áralapú versenyképesség. Ez a béreknek a termelékenységnövekedést meghaladó mértékű emelkedésével magyarázható. A közszféra bérei a magánszféráéval összehasonlítva Görögországban gyorsabban emelkedtek, mint más euroövezeti gazdaságokban, és ez a többi ágazat béralku-folyamatára is hatással volt. Ezt szem előtt tartva a közszférának kell élen járnia a bérek mérséklésében is. Emellett a görög kollektív bértárgyalások néhány jellemzője (például a béralku közbenső szintje) szintén magyarázatot adhat arra, miért nem kapcsolódik össze a bérek alakulása a termelékenység növekedésével, és a szociális partnerekkel egyeztetett kiigazítást tesz szükségessé. Hosszú távon a béralkurendszernek hozzá kell járulnia a bérek alakulásához, amely jobban figyelembe veszi a versenyképességet, a termelékenység fejlődését és a helyi munkaerőpiaci feltételeket.

(14)

A hatékonyság növelésének egyik fő akadálya Görögországban a közigazgatás. A közszférát illetően Görögország a legtöbb nemzetközi összehasonlításban igen rossz helyen áll, és számos probléma gyökerének a nem kielégítő adminisztratív kapacitást és hatékonyságot tartják. A hatóságok kötelezettséget vállaltak a működésének javítására. Ennek az alkalmazotti létszám csökkentésében, a közjogi jogalanyok humánerőforrás-kezelésének javításában, a költségek visszaszorításában, az átláthatóság és a jogbiztonság növelésében és a szakpolitikák hatékony végrehajtásában kell megnyilvánulnia.

(15)

Görögországnak jelentősen javítania kell az általa biztosított üzleti környezetet és a termékpiac működését. A vállalkozásoknak összetett, nagy terhet jelentő és hosszadalmas adminisztratív eljárásokkal kell számolniuk. A szakmai szolgáltatások túlszabályozottak, az Unión belül Görögországban az egyik legjelentősebb a versenykorlátozó akadályok mértéke. Emellett a hálózati ágazatok (például energiaipar) liberalizálásának, valamint a közlekedési ágazat, különösen a vasúti piac, megnyitásának szintje az uniós átlag alatti. E területek reformja alacsony állami ráfordítással növelhetné a magánbefektetéseket és a foglalkoztatottságot. A termékpiaci reformok a költségoldali nyomás csökkentésével hozzájárulhatnának a munkaerő-piaci reformok végrehajtásához is.

(16)

A görög munkaerőpiacnak is reformokra van szüksége a rugalmas biztonság („flexicurity”) közös alapelvei mentén, ahogy az a 2009. évi tanácsi ajánlásokban is megállapításra került a foglalkoztatási politikák végrehajtásával kapcsolatosan. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatalokra, mivel komoly nehézségekkel szembesülnek a legális munkaerőpiacra való belépés terén. Nagy szükség van a munkaerő-piaci átalakulások támogatására, többek között az oktatási és képzési szakpolitikák javítása, a munkaerő képzettségének növelése és az aktív munkaerő-piaci politikák hatékonyságának javítása révén, kihasználva az Európai Szociális Alap támogatását is. Szükség van a munkaerővédelmi jogszabályok fellazítására is. Ezenkívül a szakpolitikáknak elő kell segíteniük a munkaerőpiacon való aktív részvételt. Ezeknek az ajánlásoknak a végrehajtása kulcsfontosságú a görög gazdaság szempontjából. Kellő figyelmet kell fordítani a gazdaságban végrehajtott strukturális intézkedéseknek a foglalkoztatásra gyakorolt hatására.

(17)

Az Unió strukturális és kohéziós alapjainak gyorsabb és hatékonyabb felhasználása is kritikus fontosságú szerepet kaphat a versenyképesség és az államháztartás fenntarthatóságának visszaállításában. Más tagállamokkal összehasonlítva az alapok felhasználása terén elmaradás figyelhető meg. Görögország a Bizottsággal történő, a felhasználási képesség növelését célzó intézkedések és az operatív programok végrehajtásának javítását célzó együttműködés révén olyan kulcsfontosságú állami beruházásokat finanszírozhat, amelyek egyszerre támogathatják a hosszú távú növekedési potenciált és segíthetik elő a költségvetési konszolidáció előrehaladását. Különös figyelmet kell fordítani a közigazgatási reformra és a digitális konvergenciára vonatkozó operatív programokra, mivel ezek olyan, a közigazgatás számára létfontosságú reformokat támogatnak, amelyek a stabilitási program 2010. januári változatában felvázolt reformstratégiának is központi elemei. Az említett operatív programok keretében például az Unió strukturális alapjainak felhasználásával támogatható a közszféra az egészségügyi rendszer, az állami foglalkoztatási szolgálatok, az élethosszig tartó tanulást célzó reformok és a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem, valamint a hatékony szabályozási-ellenőrzési és végrehajtási kapacitások kiépítése terén.

(18)

Tőkemegfelelés és nyereségtermelő képesség szempontjából a görög bankok viszonylag stabilnak tűnnek. Emellett az ágazat rugalmasságát kiterjedt stresszteszttel is megerősítették. Ezen felül a görög bankokra a befagyott hitelek csekély aránya (az összes hitel körülbelül 7,2 %-a) és a viszonylag alacsony hitel/betét arány jellemző. A görög bankszektor azonban nehezen jut forráshoz a pénzpiacon, ezért egyre inkább az eurorendszer finanszírozási képességére van utalva. Összességében tehát, miközben a görög bankrendszer általában stabil és a globális pénzügyi válság következtében kevesebb nehézséget szenvedett el, mint néhány másik EU-tagállam, az ágazatra elkerülhetetlenül hatást gyakorol a görög államháztartás romlása. Ezenkívül, aggodalomra ad okot egyes Görögországgal szomszédos országok gazdasági és pénzügyi problémáinak kihatása is.

(19)

A gazdasági és pénzügyi világválság görög gazdaságra gyakorolt hatásának fényében a kockázatok ezzel összefüggő átértékelése további nyomást gyakorol az adósságteherre és növeli az államadósság kockázati felárát,

AJÁNLJA:

1.

A görög államháztartás intézményi hiányosságait és általában a gazdaság helyzetét figyelembe véve Görögországnak a lehető leghamarabban kezdődően, már 2010-ben határozott és átfogó strukturális reformintézkedéseket kell kidolgoznia és végrehajtania a stabilitási program 2010. januári naprakésszé tett változatában ismertetett intézkedéseken túlmenően. Világos és részletes ütemtervet kell rendelkezésre bocsátani a javasolt reformokra, és a végrehajtás során ezt kell követni. Figyelembe véve a béralkurendszer hatékonysága biztosításának fontosságát és az általános bérmérséklés szükségességét a romló versenyképesség fényében, Görögországnak különösen:

a)

csökkentenie kell a közszféra bértömegét, hogy biztosítható legyen a közszféra bérpolitikájának vezető szerepe a magánszféra béreinek alakításában és hozzájáruljon az általános bérmérsékléshez;

b)

racionalizálnia kell a közvetlenül a közigazgatásban foglalkoztatottak bérfizetési rendszerét a bérek megállapításának és tervezésének egységes elveivel és a bértábla egyszerűsítésével; ezt a bérpolitikát ki kell terjeszteni a közvállalkozások alkalmazottaira vonatkozó javadalmazási szabályokra;

c)

a béralku decentralizálásának előmozdításával (például annak elkerülésével, hogy a tárgyalásokban részt nem vevő vállalkozásokra adminisztratív úton kiterjesszék a kollektív szerződéseket) erősítenie kell a bérmegállapítás rugalmasságát, többek között függetlenítve azt a közszféra béreinek alakulásától; javítania kell a béralkura vonatkozó törvény végrehajtását, hogy kisebb mértékben alkalmazzák a kivételi záradékokat.

2.

Tekintettel a nyugdíjrendszer reformjának sürgős szükségességére, és figyelemmel az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos kihívásokra, Görögországnak

a)

lépéseket kell tennie az átfogóés időszerű nyugdíjreform végrehajtására, aminek hozzá kell járulnia az államháztartás fenntarthatóságához;

b)

biztosítania kell a nők és a férfiak kötelező nyugdíjkorhatárának közelítését és további paramétereket kell bevezetnie, amelyek az alapul szolgáló gazdasági és demográfiai tényezők változásainak megfelelően automatikusan kiigazítják a nyugdíjak szintjét és a kötelező nyugdíjkorhatárt;

c)

biztosítania kell, hogy az átfogó munkaerőpiaci reformok hozzájárulnak a növekvő munkaerő-ellátáshoz és foglalkoztatottsághoz a hozzájárulási alap kiterjesztése céljából;

d)

a fizetett nyugdíjjárulék és a kapott ellátás közötti kapcsolat erősítésével és az eddigi diszkrecionális indexálás helyett a nyugdíjaknak az infláció alapján történő indexálásával ki kell igazítania a nyugdíj-megállapítás módszerét;

e)

a korengedményes nyugdíjazás jogosultsági kritériumainak szigorításával növelnie kell a munkaerőpiacról való kilépők átlagéletkorát; lényegesen csökkentenie kell a korengedményes nyugdíjazást lehetővé tevő szakmák – jelenleg túl hosszú – jegyzékét;

f)

egyszerűsítenie kell a széttagolt nyugdíjrendszert és be kell vezetnie a nyugdíjjogosultságra, -járulékra, -halmozásra és -indexálásra vonatkozó általánosan kötelező erejű jogszabályokat;

g)

már 2010-ben el kell fogadnia a szükséges jogi aktusokat.

3.

Az egészségügy terén a reformoknak az alábbiakra kell összpontosulniuk:

a)

az egészségügyi rendszer túlzottan széttagolt struktúrájának és irányításának felülvizsgálata;

b)

az állami elsődleges ellátás minőségének és hatékonyságának javítása;

c)

a kórházigazgatás és a számviteli eljárások korszerűsítése;

d)

a közbeszerzési eljárások javítása, a gyógyszerek listájának felülvizsgálatával is.

4.

Javítani kell a közigazgatás hatékonyságát. Ezért Görögországnak:

a)

a közigazgatás átláthatósága és hatékonysága jelentős javításának biztosítsa érdekében stratégiai reformot kell kidolgoznia, jóváhagynia és végrehajtania; ez a közigazgatás teljes struktúrájának független felülvizsgálatán alapulna annak érdekében, hogy növeljék a közigazgatás hatékonyságát a különböző szakpolitikai területeken, különösen ami a döntéshozatal szerkezetét, a felelősségi köröknek az intézmények közötti felosztását, a fő minisztériumok belső szervezetét, a végrehajtás felügyeletét és elszámoltathatóságát, a személyi állomány szintjének és a humánerőforrás-gazdálkodásnak a mértékét illeti; a közszférába való foglalkoztatásban az emelkedő folyamatot vissza kell fordítani;

b)

csökkentenie kell az önkormányzatok és helyi hatóságok számát, tekintélyes kiadásmegtakarítás elérése érdekében;

c)

intézkedéseket kell tennie annak biztosítására, hogy a közbeszerzéseket költséghatékony, átlátható és a versenyt lehetővé tevő módon bonyolítsák le;

5.

A termékpiac működésének és az üzleti környezetnek a javítása az a másik kiemelt terület, amellyel már 2010-ben foglalkozni kell. Ezért Görögországnak:

a)

a vállalkozások beindításához, engedélyeztetéséhez és működéséhez szükséges eljárások egyszerűsítésével el kell érnie a jobb szabályozásra vonatkozó ütemtervben meghatározott célokat. Ide tartozik a görög szabályozási rendszer racionalizálása és egyszerűsítése, az egyes minisztériumokban a jobb szabályozást célzó szakosított osztályok létrehozása, általában a hatásvizsgálatok szerepének erősítése, az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló program végrehajtásának felgyorsítása is;

b)

egyértelmű és cselekvésorientált versenypolitikai keretet kell elfogadnia és végrehajtani, többek között az elsőbbséget élvező területek meghatározására vonatkozó szabályok felülvizsgálatával és a végrehajtási gyakorlatok reformjával; erősítenie kell a görög versenyhatóság szerepét és kapacitását;

c)

gyorsan és ambiciózusan végre kell hajtania a szolgáltatási irányelv előírásait;

d)

erősítenie kell a versenyt a szakmai szolgáltatások terén;

e)

folytatnia kell a közlekedési és az energiaágazat liberalizálásának elősegítését és ellenőrzését, különösen a közúti árufuvarozási ágazatba való belépés korlátainak és az árkorlátozásoknak a megszüntetésével, az első vasúti intézkedéscsomag (5) teljes körű végrehajtásával, a vasúti ágazat piacnyitásának előmozdítása érdekében, és a jelenleg folyó műveletek szétválasztása révén a villamosenergia-ágazat liberalizációjának felgyorsításával;

f)

enyhítenie kell a szabályozást a kiskereskedelmi ágazatban.

6.

A termelékenység és a foglalkoztatás növelésének támogatása céljából Görögországnak:

a)

azonnali intézkedéseket kell tennie a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem terén;

b)

a munkaerő-kínálat növelése céljából felül kell vizsgálnia a munkaerő-piaci szabályozásokat, ideértve a munkaerővédelmi jogszabályokat is;

c)

támogatnia kell a munkaerő-keresletet azáltal, hogy erősíti a munkaerő költségének célzott csökkentését;

d)

reformokat kell végrehajtania az oktatási rendszerben a munkaerő képzettségi szintjének javítása céljából és azért, hogy javuljon a munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodási képesség.

7.

A termelékenység – többek között a kiemeltként kezelt állami beruházási stratégiák révén történő – javításával kapcsolatos kihívás alapján Görögországnak meg kell tennie valamennyi szükséges intézkedést annak érdekében, hogy javuljon az Unió strukturális alapjai felhasználásának hatékonysága és üteme. Ennek során külön figyelmet kell fordítani a közigazgatási reformra és a digitális konvergenciára vonatkozó operatív programok gyors és hatékony végrehajtására, mivel ezek olyan, a közigazgatás számára létfontosságú reformokat támogatnak, amelyek a stabilitási program 2010. januári naprakésszé tett változatában felvázolt reformstratégiának is központi elemei.

8.

Görögországot felkérik arra, hogy a 2010. február 16-i tanácsi határozat 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott negyedéves jelentésekben számoljon be az erre az ajánlásra válaszul hozott intézkedésekről és a stabilitási program 2010. januári naprakésszé tett változatában vázolt strukturális reformok végrehajtásának ütemtervéről.

Ennek az ajánlásnak a Görög Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. SALGADO


(1)  http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/growth_jobs/guidelines/index_en.htm

(2)  A Tanács 2009. június 25-i ajánlása a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatások 2009. évi naprakésszé tételéről és a tagállamok foglalkoztatáspolitikáinak végrehajtásáról (HL L 183., 2009.7.15., 1. o.).

(3)  HL L 209., 1997.8.2., 1. o.

(4)  HL L 83., 2010.3.30., 13 o.

(5)  A 91/440/EGK irányelv (HL L 237., 1991.8.24., 25. o.), a 95/18/EK irányelv (HL L 143., 1995.6.27., 70. o.) és a 2001/14/EK irányelv (HL L 75., 2001.3.15., 29. o.)


30.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 83/70


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2010. március 22.)

az eurobankjegyek és az euroérmék törvényes fizetőeszközi minőségének hatályáról és joghatásairól

(2010/191/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 292. cikkére,

mivel:

(1)

Az eurobankjegyek törvényes fizetőeszközi minőségéről az Európai Unió működéséről szóló szerződés 128. cikke rendelkezik a monetáris politikára vonatkozó fejezetben. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a monetáris politika területén azon tagállamok tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euro („részt vevő tagállamok”).

(2)

Az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (1) 11. cikke értelmében kizárólag az euroérmék rendelkeznek törvényes fizetőeszközi minőséggel a részt vevő tagállamokban.

(3)

Az euroövezet szintjén jelenleg tapasztalható némi bizonytalanság a törvényes fizetőeszközi minőség hatályára és joghatásaira vonatkozóan.

(4)

Ez az ajánlás az euroövezet pénzügyminisztériumainak és nemzeti központi bankjainak képviselőiből álló munkacsoport által készített jelentés főbb megállapításain alapul.

(5)

A Bizottság három évvel az ajánlás elfogadását követően felülvizsgálja annak végrehajtását, és felméri a szabályozási intézkedések szükségességét,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

1.   A törvényes fizetőeszközi minőség általános meghatározása

Fizetési kötelezettség fennállása esetén az eurobankjegyek és az euroérmék törvényes fizetőeszközként való alkalmazása az alábbiakat vonja maga után:

a)

Kötelező elfogadás:

Egy adott fizetési kötelezettség kedvezményezettje nem utasíthatja vissza az eurobankjegyek vagy az euroérmék elfogadását, kivéve, ha a felek más fizetőeszköz használatában állapodtak meg.

b)

Teljes névértéken történő elfogadás:

Az eurobankjegyek és az euroérmék monetáris értéke megegyezik a bankjegyeken és az érméken feltüntetett összeggel.

c)

Fizetési kötelezettség alóli feloldás lehetősége:

Az adós feloldhatja magát a fizetési kötelezettség alól azáltal, hogy eurobankjegyeket és euroérméket ajánl fel a hitelező számára.

2.   Az eurobankjegyek és az euroérmék elfogadása kiskereskedelmi ügyletekben

Kiskereskedelmi ügyletekben az eurobankjegyek és az euroérmék fizetőeszközként való elfogadása az irányadó szabály. Elfogadásuk visszautasítása kizárólag a „jóhiszeműség elvéhez” kapcsolódó okokon alapulhat (például a kiskereskedő nem rendelkezik visszajáró aprópénzzel).

3.   Nagy címletű bankjegyek elfogadása kiskereskedelmi ügyletekben

Kiskereskedelmi ügyletekben a nagy címletű bankjegyeket el kell fogadni fizetőeszközként. Elfogadásuk visszautasítása kizárólag a „jóhiszeműség elvéhez” kapcsolódó okokon alapulhat (például a felajánlott bankjegy névértéke aránytalan a fizetés hitelezőjének járó összeghez képest).

4.   Az eurobankjegyek és az euroérmék használatára kiszabott pótdíjak hiánya

Az eurobankjegyekkel és az euroérmékkel teljesített fizetésre semmilyen pótdíjat nem lehet kiszabni.

5.   Az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerek (IBNS) által festékkel megjelölt eurobankjegyek

Annak ellenére, hogy az intelligens bankjegy-érvénytelenítő rendszerek (IBNS) által biztonsági tintával megjelölt eurobankjegyek törvényes fizetőeszköznek minősülnek, a tagállamoknak határozott eszközökkel az érdekelt felek (bankok, kiskereskedők, lakosság) tudtára kell adniuk, hogy a megjelölt bankjegyeket vissza kell szolgáltatni a nemzeti központi bankok részére, mivel azok nagy valószínűséggel lopásból származnak.

6.   A kibocsátott bankjegyek és érmék teljes megsemmisítése természetes személyek által

A tagállamoknak sem tiltaniuk, sem büntetniük nem szabad azt, ha természetes személyek kis mennyiségű eurobankjegyet vagy euroérmét teljes mértékben megsemmisítenek. A tagállamoknak azonban tiltaniuk kell a nagy mennyiségű eurobankjegy vagy euroérme engedély nélküli megsemmisítését.

7.   A bankjegyek és érmék művészi célból történő csonkítása

A tagállamoknak nem szabad bátorítaniuk az eurobankjegyek és az euroérmék művészi célból történő csonkítását, azonban azt tűrni kötelesek. Az így megcsonkított bankjegyeket vagy érméket alkalmatlannak kell minősíteni a pénzforgalomban való részvételre.

8.   A pénzforgalomra alkalmas euroérmék megsemmisítésére vonatkozó döntés hatásköre

Egyetlen nemzeti hatóság sem hozhat egymagában döntést a pénzforgalomra alkalmas euroérmék megsemmisítésére vonatkozóan. A pénzforgalomra alkalmas euroérmék megsemmisítését megelőzően az illetékes nemzeti hatóságnak egyeztetnie kell a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság euroérme albizottságával, és tájékoztatnia kell a pénzverde-igazgatók munkacsoportját.

9.   Az 1 és 2 eurocentes érmék törvényes fizetőeszközi minősége és a kerekítési szabályok

Azokban a tagállamokban, ahol kerekítési szabályokat alkalmaznak, és így az árakat a legközelebbi ötcentesre kerekítik, az 1 és 2 eurocentes érméknek továbbra is törvényes fizetőeszköznek kell minősülniük, és azokat továbbra is el kell fogadni mint fizetőeszközt. A tagállamoknak azonban tartózkodniuk kell az új kerekítési szabályok elfogadásától, mivel azok korlátozzák azt a lehetőséget, hogy az adós a fizetési kötelezettséget a tartozás pontos összegének felajánlásával oldja fel, és bizonyos esetekben túlfizetéshez vezethetnek a készpénzkifizetéseknél.

10.   A gyűjtőknek szánt euroérmék törvényes fizetőeszközi minősége

A tagállamoknak minden szükségesnek ítélt intézkedést meg kell hozniuk annak érdekében, hogy megakadályozzák a gyűjtőknek szánt euroérmék fizetőeszközként való használatát (például sajátos csomagolás, egyértelmű tájékoztatás, nemesfém használata, a névértéknél magasabb eladási árak).

Ennek az ajánlásnak az összes euroövezeti tagállam, az Európai Központi Bank, valamint az európai és nemzeti kereskedelmi szövetségek és fogyasztóvédelmi egyesületek a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 22-én.

a Bizottság részéről

Olli REHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 1998.5.11., 1. o.