ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.073.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 73

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. március 20.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 206/2010/EU rendelete 2010. március 12. az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról ( 1 )

1

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

20.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 73/1


A BIZOTTSÁG 206/2010/EU RENDELETE

2010. március 12.

az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és 17. cikke (3) bekezdésének a) pontjára, 17. cikkének (3) bekezdése c) pontjának első albekezdésére, a 18. cikk (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésére, valamint 19. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 8. cikkére, 9. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és 9. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésének első és második albekezdésére, 6. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére, 7. cikkének e) pontjára, 8. cikkére, a 10. cikk első bekezdésére, valamint 13. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (5) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (6) és különösen annak 11. cikkének (1) bekezdésére és 16. cikkére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (7) és különösen annak 48. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint a sertések, a friss hús és a húsipari termékek harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv (8) előírta azon országok vagy országrészek listájának összeállítását, ahonnan a tagállamok engedélyezik bizonyos élő állatok, valamint bizonyos állatok friss húsának behozatalát.

(2)

Ennek megfelelően elfogadták az egyes élőállatoknak és azok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei jegyzékének megállapításáról, valamint az állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról szóló, 1976. december 21-i 79/542/EGK tanácsi határozatot (9). E határozat megállapítja az élő állatok – kivéve a lóféléket – az Európai Unióba történő behozatalára és ezen állatok – beleértve a lóféléket is – friss húsa – kivéve a húskészítmények – behozatalára vonatkozó egészségügyi feltételeket. E határozat I. és II. melléklete megállapítja az olyan harmadik országok vagy e harmadik országok részeinek jegyzékét, amelyekből élő állat és friss hús hozható be az Unióba, továbbá megállapítja az állat-egészségügyi bizonyítványok mintáját.

(3)

Az említett határozat elfogadásának napja óta további uniós jogi aktusok számos új állat-egészségügyi és közegészségügyi szabályokat állapítottak meg, amelyek új jogszabályi keretet alkotnak e területen. A 2004/68/EK irányelv a 72/462/EGK irányelvet is hatályon kívül helyezte.

(4)

A 2004/68/EK irányelv 20. cikke megállapítja, hogy a 72/462/EGK irányelv alapján elfogadott határozatokkal – többek között a 79/542/EGK határozattal – összhangban megállapított, a behozatalra vonatkozó végrehajtási szabályok mindaddig hatályban maradnak, amíg azokat fel nem váltják az új szabályozási keret alapján elfogadott intézkedések.

(5)

Az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről, valamint a 89/662/EGK és a 92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi határozat módosításáról szóló, 2004. április 21-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban a 852/2004/EK, a 853/2004/EK, a 854/2004/EK vagy a 2002/99/EK irányelv alapján szükséges rendelkezések elfogadásáig a 72/462/EGK irányelv alapján elfogadott végrehajtási rendelkezések alkalmazását meg kell szüntetni.

(6)

A 79/542/EGK határozatot többször módosították, az új szabályozási kereten alapuló behozatali rendelkezéseket pedig már beépítették a 79/542/EGK határozatba. Az egyértelműség és az átláthatóság érdekben a 79/542/EGK határozatban megállapított intézkedéseket új jogi aktusban kell megállapítani. Ez a rendelet a 79/542/EGK határozat valamennyi rendelkezését magában foglalja. Következésképpen az e rendelet hatálybalépésével a 79/542/EGK határozat hatályát veszti, és ilyen módon – kifejezett hatályon kívül helyezésének megfelelően – a továbbiakban nem alkalmazandó.

(7)

A 92/65/EGK irányelv megállapítja az F. mellékletében felsorolt külön uniós jogi aktusokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Unión belüli kereskedelmére és az Unióba történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelményeket. Az említett irányelv alapján az élő állatok, spermák, petesejtek és embriók kizárólag olyan harmadik országból hozhatók be az Unióba, amely szerepel az irányelvben ismertetett eljárással összhangban összeállított jegyzékben. Emellett az ilyen élő állatoknak az irányelvben leírt eljárással összhangban megállapított mintának megfelelő egészségügyi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük.

(8)

Az állatok és az állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló, 1996. december 17-i 96/93/EK tanácsi irányelv (11) meghatározza az állat-egészségügyi jogszabályok által megkövetelt bizonyítványok kiállításakor a félrevezető vagy csalárd tanúsítás meggátlása érdekében betartandó szabályokat. Helyénvaló biztosítani azt, hogy a harmadik országok hatósági ellenőrei vagy állatorvosai az említett irányelvben megállapítottakkal legalább egyenértékű szabályokat vagy alapelveket alkalmazzanak. Az e rendelet II. mellékletében felsorolt bizonyos harmadik országok megfelelő biztosítékokat nyújtottak az ilyen szabályok és alapelvek meglétét és végrehajtását illetően. Ezért helyénvaló az említett harmadik országokból való bizonyos élő állatok Unióba való behozatalának engedélyezése, amennyiben sajátos járványügyi helyzetük további korlátozásokat nem tesz szükségessé.

(9)

A 2002/99/EK irányelv megállapítja az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek, és az azokból nyert termékek Unióba való behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi szabályokat. Az irányelv alapján össze kell állítani azoknak a harmadik országoknak vagy harmadik országok azon régióinak jegyzékét, ahonnan a meghatározott állati eredetű termékek behozatalát engedélyezik, valamint a behozataloknak meg kell felelniük az állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos bizonyos követelményeknek.

(10)

A 2004/68/EK irányelv megállapítja az egyes élő patás állatok Unióba történő behozatalára, és az Unión történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket. Az élő patás állatok Közösségbe történő behozatala és a Közösségen történő átszállítása csak olyan harmadik országokból engedélyezett, amelyek szerepelnek azon a jegyzéken vagy jegyzékeken, amelyeket az említett irányelvben megállapított eljárással összhangban állítottak össze, valamint e behozataloknak meg kell felelniük az állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos bizonyos követelményeknek.

(11)

A 92/65/EGK irányelv 17. cikke (2) bekezdése utolsó albekezdése rendelkezéseinek kivételével a 92/65/EGK, 2002/99/EK és 2004/68/EK irányelv hatálya alá tartozó élő állatok és állati eredetű termékek csak abban az esetben hozhatók be a Közösségbe vagy szállíthatók az Unió területén keresztül, ha rendelkeznek állat-egészségügyi bizonyítvánnyal és megfelelnek az uniós jogszabályokban megállapított vonatkozó követelményeknek.

(12)

Ennek megfelelően a 92/65/EGK, a 2002/99/EK és a 2004/68/EK irányelv végrehajtása tekintetében helyénvaló e rendeletben megállapítani a harmadik országok és harmadik országok területének, valamint részeinek jegyzékét, továbbá a bizonyos élő állatokra és bizonyos állatok friss húsára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványok mintáira is kiterjedő egyedi behozatali feltételeket.

(13)

Az uniós jogszabályok összhangja érdekében e rendeletnek figyelembe kell vennie az egyéb uniós jogi aktusokban és különösen az élelmiszer-higiéniára, az állati eredetű élelmiszerek higiéniai szabályaira vonatkozó szabályokat, továbbá az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó szabályokat megállapító 852/2004/EK, 853/2004/EK és 854/2004/EK rendeletben megállapított közegészségügyi előírásokat, továbbá az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv (12) előírásait, valamint az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) előírásait.

(14)

A 882/2004/EK rendelet megállapítja a takarmányokkal és az élelmiszerekkel, az állat-egészségüggyel és az állatok kíméletével kapcsolatos területeken végzett hatósági ellenőrzések végzésére vonatkozó általános szabályokat. A rendelet 48. cikke felhatalmazza a Bizottságot azon harmadik országok listájának összeállítására, amelyekből meghatározott termékek hozhatók be az Unióba. A 854/2004/EK rendelet egyedi szabályokat ír elő az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére, és az egyedi szabályok kiterjednek az olyan harmadik országok jegyzékének összeállítására is, ahonnan az állati eredetű termékek behozatalát engedélyezik. E szabályok előírják, hogy a jegyzékek más, köz- és állat-egészségügyi célokból összeállított jegyzékekkel kombinálhatók.

(15)

Az e rendelet mellékleteiben megállapított bizonyítványmintáknak ennélfogva tartalmazniuk kell azon tanúsítványokat is, amelyek igazolják, hogy a 96/23/EK irányelvben és a 999/2001/EK, 852/2004/EK, 853/2004/EK és 854/2004/EK rendeletekben megállapított közegészségügyi előírások teljesülnek.

(16)

Az e rendelet mellékleteiben megállapított bizonyítványmintáknak tartalmazniuk kell azon tanúsítványokat is, amelyek igazolják, hogy eleget tettek az állatok levágásuk vagy leölésük során való védelméről szóló, 1993. december 22-i 93/119/EK tanácsi irányelvben (14) és az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló, 2004. december 22-i 1/2005/EK tanácsi rendeletben (15) megállapított, az állatok kíméletére vonatkozó követelményeknek.

(17)

Annak biztosítása érdekében, hogy az Unióba behozott élő állatok egészségét ne veszélyeztesse semmi a származási harmadik országból az Unió területére történő szállítás során, meg kell állapítani az élő állatok szállításával kapcsolatos bizonyos, a gyűjtőállomásokra is kiterjedő követelményeket.

(18)

Az állatok egészsége védelmének az Unió területén való biztosítása érdekében az élő állatokat közvetlenül a rendeltetési helyükre kell juttatni az Unió területén.

(19)

A másik harmadik országba való átszállítás céljából az Unió területére behozott friss hús elhanyagolható veszélyt jelent a közegészségügyre nézve. Az ilyen húsnak mindazonáltal valamennyi vonatkozó állat-egészségügyi követelménynek meg kell felelnie. Ennek megfelelően egyedi rendelkezéseket kell megállapítani a friss hús tranzitjára, illetve a tranzit előtti tárolására vonatkozóan.

(20)

Kalinyingrád földrajzi helyzete miatt az Oroszországba szánt és az onnan származó szállítmányok Unión keresztül történő átszállítására egyedi feltételeket kell előírni, amelyek kizárólag Lettországot, Litvániát és Lengyelországot érintik.

(21)

A párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe tartozó, vadon fogott, nem háziasított tenyésztett állatok friss húsának – kivéve a belsőségeket és a darált húst – szállítmányai esetében engedélyeztetni kell az Unióba történő behozatalt. Az ilyen behozatalból eredeztethető esetleges állat-egészségügyi kockázatok kiküszöbölése érdekében helyénvaló, ha az érintett állatokat a szállítmánynak az Unió területére való behozatalát megelőzően három hónapig a vad állatoktól elkülönítve tartják. Ezt ennek megfelelően az ilyen szállítmányok állat-egészségügyi bizonyítvány mintájának (RUF) is figyelembe kell vennie.

(22)

A házi méhek (Apis mellifera és Bombus spp.) egyes harmadik országokból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről és az állat-egészségügyi bizonyítvány kiállításáról szóló, 2003. december 11-i 2003/881/EK bizottsági határozat (16) megállapítja a méhek egyes harmadik országokból történő behozatalára és az állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítására irányadó állat-egészségügyi feltételeket. Az uniós jogszabályok egyszerűsítése érdekében az említett határozatban megállapított intézkedéseket e rendeletbe kell belefoglalni. Következésképpen a 2003/881/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(23)

Helyénvaló olyan átmeneti időszakot bevezetni, amely lehetővé teszi a tagállamok és az iparág számára, hogy meghozzák az e rendeletben megállapított követelményeknek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

(24)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

1.   Ez a rendelet a következő élő állatokat vagy friss húst tartalmazó szállítmányok Unióba való behozatalára vonatkozó, az állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelményeket állapítja meg:

a)

patás állatok;

b)

a IV. melléklet 2. részében felsorolt állatok;

c)

az emberi fogyasztásra szánt friss hús, a patások és lófélék húskészítményeinek kivételével.

2.   A rendelet megállapítja az olyan harmadik országok, e harmadik országok területeinek és részeinek jegyzékeit, ahonnan az (1) bekezdésben említett szállítmányok az Unió területére behozhatók.

3.   A rendelet nem alkalmazandó a nem háziasított állatoknak az Unió területére való behozatalára, amennyiben azok(at):

a)

olyan bemutatókra vagy kiállításokra szánják, ahol az élő állatok tartása vagy tenyésztése nem rendszeres;

b)

valamely cirkuszhoz tartoznak;

c)

a 92/65/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, engedélyezett szervezet, intézmény vagy központ részére szánták.

4.   E rendelet más uniós jogi aktusban, illetve az Uniónak a harmadik országokkal kötött megállapodásában megállapított, a bizonyítvánnyal kapcsolatos valamennyi egyedi követelmény sérelme nélkül alkalmazandó.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások érvényesek:

a)

„patás állat”: a 2004/68/EK irányelv 2. cikke (d) pontjában meghatározott patás állat;

b)

„friss hús”: a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 1.10. pontjában meghatározott friss hús;

c)

„lófélék”: a 90/426/EGK tanácsi irányelv (17) 2. cikkének b) pontjában meghatározott lófélék;

d)

„gazdaság”: mezőgazdasági üzem vagy más hatóságilag ellenőrzött mezőgazdasági, ipari vagy kereskedelmi vállalkozás, beleértve az állatkerteket, vidámparkokat és vadvédelmi vagy vadászatra fenntartott területeket, ahol rendszeresen tartanak vagy tenyésztenek élő állatokat;

II. FEJEZET

AZ ÉLŐ ÁLLATOK UNIÓBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁNAK FELTÉTELEI

3. cikk

A patás állatok Unióba történő behozatalának általános feltételei

A patás állatok szállítmányainak Unióba való behozatala csak abban az esetben lehetséges, ha azok megfelelnek a következő feltételeknek:

a)

azok az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 1., 2. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, e harmadik országok területéről vagy részéről érkeznek, amelyekre vonatkozóan az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 4. oszlopában megtalálható az érintett szállítmánynak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványminta;

b)

az I. melléklet 2. részében megállapított vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően, az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 6. oszlopában feltüntetett egyedi feltételek figyelembevételével kiállított, az exportáló harmadik ország hatósági állatorvosa által kitöltött és aláírt, megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri őket;

c)

megfelelnek a b) pontban említett állat-egészségügyi bizonyítványban megállapított követelményeknek, beleértve a következőket:

i.

a bizonyítványban megállapított, az adott esetben az I. melléklet 1. részében lévő táblázat 5. oszlopában szereplő kiegészítő garanciáknak;

ii.

a rendeltetési tagállam által az uniós állat-egészségügyi jogszabályokkal összhangban esetlegesen bevezetett és a bizonyítványba foglalt valamennyi további, az állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelménynek.

4. cikk

A patás állatok egyes szállítmányainak gyűjtőállomásaira vonatkozó feltételek

A patás állatok több gazdaságból származó élő állatokból álló szállítmányait kizárólag abban az esetben lehet az Unióba behozni, ha azokat a származás szerinti harmadik ország illetékes hatósága által jóváhagyott gyűjtőállomásokon az I. melléklet 5. részében megállapított követelményekkel összhangban gyűjtötték össze.

5. cikk

A patás állatokkal kapcsolatos eljárásokban használt anyagok, mintavételi és vizsgálati eljárások szabványosításáról szóló jegyzőkönyvek

Amennyiben az I. melléklet 1. részében lévő táblázat 4. oszlopában felsorolt állat-egészségügyi bizonyítványok mintavételt és vizsgálatot írnak elő az említett melléklet 6. részében felsorolt betegségek vonatkozásában, a patás állatokból álló szállítmányoknak az Unió területére való behozatala esetében e mintavételt és vizsgálatot a származás szerinti harmadik ország illetékes hatósága végzi el, illetve annak felügyeletével kell végrehajtani, az említett melléklet 6. részében megállapított, az anyagokra vonatkozó szabványosítási előírásokkal és a vizsgálati eljárásokkal összhangban.

6. cikk

A Saint-Pierre és Miquelonba bevitt és az Unióba behozott patás állatok egyes szállítmányaira vonatkozó egyedi feltételek

Az I. melléklet 7. részében lévő táblázatban felsorolt fajok közé tartozó, és Saint-Pierre és Miquelonból az Unióba történő szállítás napja előtt hat hónapnál kevesebb ideje Saint-Pierre és Miquelonba behozott patás állatok szállítmányai csak abban az esetben hozhatók be az Unióba, ha:

a)

megfelelnek az említett rész 1. fejezetében megállapított tartózkodási és karantén-követelményeknek;

b)

sor került az említett rész 2. fejezetében megállapított állat-egészségügyi vizsgálati követelményekkel összhangban elvégzett vizsgálatukra.

7. cikk

Egyes méhfajok Unió területére való behozatalának általános feltételei

1.   A IV. melléklet 2. részének 1. táblázatában felsorolt méhfajok szállítmányai kizárólag azon harmadik országokból vagy területekről hozhatók be az Unió területére:

a)

amelyek jegyzékét a II. melléklet 1. része tartalmazza;

b)

ahol a mézelő méhek nyúlós költésrothadása, a kis kaptárbogár (Aethina tumida) és a Tropilaelaps atka (Tropilaelaps spp.) megjelenése a harmadik ország teljes területe vagy az érintett terület tekintetében kötelező bejelentés alá esik.

2.   Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve a méhszállítmányok behozhatók az Unió területére a II. melléklet 1. részében felsorolt harmadik ország valamely olyan részéről vagy területéről, amely:

a)

a harmadik ország vagy terület földrajzilag és járványtanilag elszigetelt része;

b)

szerepel a IV. melléklet 1. részének 1. szakaszában lévő táblázat harmadik oszlopában.

Az eltérés alkalmazása esetén, a méhszállítmányok Unióba való behozatalát be kell tiltani a harmadik ország valamennyi olyan érintett területe vagy része vonatkozásában, amely nem szerepel a IV. melléklet 1. részének 1. szakaszában lévő táblázat harmadik oszlopában.

3.   A IV. melléklet 2. részének 1. táblázatában felsorolt méhfajok szállítmányai a következőkből állhatnak:

a)

méhanyák (Apis mellifera és Bombus spp.) anyazárkái, amelyekben egy méhanyát legfeljebb 20 dolgozó kísér; vagy

b)

poszméhek (Bombus spp.) egyenként legfeljebb 200 felnőtt poszméhet tartalmazó konténerei.

4.   A IV. melléklet 2. részének 1. táblázatában felsorolt méhfajok szállítmányai(t):

a)

a IV. melléklet 2. részében megállapított vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően kiállított, az exportáló harmadik ország hatósági ellenőre által kitöltött és aláírt, megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri;

b)

eleget tesznek az a) pontban említett állat-egészségügyi bizonyítványban megállapított állat-egészségügyi követelményeknek.

8. cikk

Az élő állatok Unióba való szállítására vonatkozó általános feltételek

A származás szerinti harmadik országban történő berakodás utáni és az Unió területére beléptető állat-egészségügyi határállomásra való érkezés előtti időszak során az élő állatok szállítmányai:

a)

nem szállíthatók együtt olyan élő állatokkal, amelyek:

i.

esetében nem áll fenn az Unió területére való behozatal szándéka; vagy

ii.

gyengébb egészségi állapotban vannak;

b)

nem rakhatók ki, vagy – légi szállítás esetén – nem rakhatók át másik légi járműre, nem szállíthatók közúton, vasúton vagy lábon olyan harmadik országon, illetve harmadik ország területén vagy annak részén keresztül, amely nem szerepel az I. melléklet 1. része táblázatának 1., 2., és 3. oszlopában, vagy amelyekre vonatkozóan az I. melléklet 1. részében szereplő táblázat 4. oszlopában nem található meg az e szállítmányoknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványminta.

9. cikk

Az élő állatoknak az Unió területére való szállítási időszakának határideje

Az élő állatok szállítmányait csak abban az esetben lehet bevinni az Unió területére, ha a szállítmány a vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány kibocsátásának napjától számított 10 napon belül megérkezik az Unió területére beléptető állat-egészségügyi határállomásra.

Tengeri szállítás esetén a 10 napos időtartam a tengeri utazás időtartamának megfelelő további időszakkal hosszabbodik meg. A további időszakot a hajóparancsnoknak az I. melléklet 3. részével összhangban kiállított, és eredeti példányában az állat-egészségügyi bizonyítvány mellé csatolt, aláírt nyilatkozata tanúsítja.

10. cikk

Légi úton az Unióba irányuló élőállat- szállítmányok permetezésére vonatkozó egyedi feltételek

Amennyiben – a méhszállítmányok kivételével – az élő állatok szállítmányait légi úton szállítják, az állatokat a szállítás közben befogadó ládát vagy konténert, valamint a környező területet megfelelő rovarirtó szerrel le kell permetezni.

A permetezést közvetlenül a légi jármű ajtóinak a berakodást követő lezárása előtt kell végrehajtani, illetve ezt követően az ajtók valamennyi harmadik országban való felnyitását követően, ameddig a légi jármű a rendeltetési helyre nem ér.

A légi jármű kapitánya az I. melléklet 4. részével összhangban kiállított, és eredeti példányában az állat-egészségügyi bizonyítvány mellé csatolt, aláírt nyilatkozatában tanúsítja a permetezés elvégzését.

11. cikk

A patás állatok egyes szállítmányainak az Unió területére való behozatalát követően alkalmazandó szabályok

1.   Az Unió területére való behozatalukat követően a tenyésztésre és termelésre vagy az állatkertekbe, vidámparkokba és vadvédelmi vagy vadászat céljára fenntartott területekre szánt patás állatok szállítmányait haladéktalanul a rendeltetési gazdaságba juttatják.

A patás állatok legalább 30 napig e gazdaságban tartózkodnak, kivéve, ha közvetlenül a vágóhídra szállítják őket.

2.   Az Unió területére való behozatalukat követően az azonnali levágásra szánt patás állatokat haladéktalanul a rendeltetési vágóhídra szállítják, ahol azokat a vágóhídra érkezésük napjától számított öt munkanapon belül levágják.

12. cikk

A patás állatok egyes szállítmányainak a harmadik országokon keresztül való átszállításával kapcsolatos egyedi feltételek

Amennyiben az I. melléklet 1. részének I. egyedi feltétele alkalmazandó, az egyik tagállamból származó és egy másik tagállamba szánt, az egyedi feltételben említett patás állatok szállítmányainak egy olyan harmadik országon, illetve harmadik ország területén vagy részén át való szállításának lehetővé tételéhez, amely szerepel az I. melléklet 1. részének táblázatában, de amellyel kapcsolatban a táblázat 4. oszlopában jelzett patás állatok szállítmányaira vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta nem létezik, a következő feltételeket kell alkalmazni:

a)

a hizlalásra szánt szarvasmarhafélék esetében:

i.

a rendeltetési hely szerinti gazdaságokat a rendeltetési hely illetékes hatóságának előre ki kell jelölnie;

ii.

a szállítmányba tartozó élő állatokat az azonnali levágás céljából való elszállításon kívül más célra nem lehet elszállítani a rendeltetési gazdaságból;

iii.

az élő állatoknak a rendeltetési gazdaságba és gazdaságból történő szállítását az illetékes hatóság ellenőrzésével kell végrehajtani, amennyiben a szállítmányt alkotó állatokat a gazdaságban tartják.

b)

az azonnali levágásra szánt patás állatok esetében a 11. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

13. cikk

A 7. cikkben említett méhszállítmányok Unióba való behozatalát követően alkalmazandó feltételek

1.   A 7. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett méhanya-szállítmányokat haladéktalanul a kijelölt rendeltetési helyre kell szállítani, ahol a mézelő méheket az illetékes hatóság felügyelete alá helyezik, a méhanyákat pedig új anyazárkába helyezik el, mielőtt a helyi családokba kerülnének.

2.   Az anyazárkákat, kísérő dolgozókat és egyéb, a méhanyákat a származási harmadik országból kísérő anyagokat egy, az illetékes hatóság által kijelölt laboratóriumba kell küldeni, ahol az alábbiak jelenlétére utaló vizsgálatnak vetik alá azokat:

a)

a kis kaptárbogár (Aethina tumida), annak petéi vagy lárvái;

b)

a Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) atkák jelei.

A laboratóriumi vizsgálatot követően az anyazárkákat, a kísérő dolgozókat és az anyagokat meg kell semmisíteni.

3.   A 7. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett poszméh- (Bombus spp.) szállítmányokat haladéktalanul a kijelölt rendeltetési helyre kell szállítani.

E poszméhek a család élettartama végéig abban a konténerben maradhatnak, amelyben az Unió területére hozták őket.

A konténert és a poszméheket a származási harmadik országból kísérő anyagot legkésőbb a család élettartama végét követően meg kell semmisíteni.

III. FEJEZET

A FRISS HÚS UNIÓ TERÜLETÉRE VALÓ BEHOZATALÁNAK FELTÉTELEI

14. cikk

A friss hús behozatalának általános feltételei

Az emberi fogyasztásra szánt friss hús-szállítmányok Unióba való behozatala csak abban az esetben lehetséges, ha azok megfelelnek a következő feltételeknek:

a)

a II. melléklet 1. részében lévő táblázat 1., 2. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, e harmadik országok területéről vagy részéről érkeznek, amelyekre vonatkozóan a II. melléklet 1. részében szereplő táblázat 4. oszlopában megtalálható az e szállítmányoknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványminta;

b)

a friss hús-szállítmányokat – a II. melléklet 2. részében megállapított vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően, az említett melléklet 1. részében szereplő táblázat 6. oszlopában feltüntetett egyedi feltételek figyelembevételével kiállított, az exportáló harmadik ország hatósági állatorvosa által kitöltött és aláírt, megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvány kíséretében – az Unió területére beléptető állat-egészségügyi határállomáson mutatják be;

c)

megfelelnek a b) pontban említett állat-egészségügyi bizonyítványban megállapított követelményeknek, köztük a következőknek:

i.

az említett bizonyítványban megállapított, az adott esetben a II. melléklet 1. részében lévő táblázat 5. oszlopában szereplő kiegészítő garanciák;

ii.

a rendeltetési tagállam által az uniós állat-egészségügyi jogszabályokkal összhangban esetlegesen bevezetett és a bizonyítványba foglalt valamennyi további, az állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kapcsolatos követelmény.

15. cikk

A vadon élő hasított körmű vad le nem nyúzott vágott testének behozatalát követően alkalmazandó feltételek

A 97/78/EK tanácsi irányelv (18) 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban a vadon élő hasított körmű vad további feldolgozás után emberi feldolgozásra szánt, le nem nyúzott vágott teste szállítmányait haladéktalanul a rendeltetési feldolgozó létesítménybe szállítják.

16. cikk

A friss hús tranzitja és tárolása

A nem az Unióba való behozatalra, hanem közvetlen tranzittal vagy a 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésével és 13. cikkével összhangban az Unió területén való tárolást követően valamely harmadik országba szánt friss hús szállítmányainak az Unió területére való behozatala kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha a szállítmányok megfelelnek a következő feltételeknek:

a)

a II. melléklet 1. részében lévő táblázat 1., 2. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, e harmadik országok területéről vagy részéről érkeznek, amelyekre vonatkozóan a II. melléklet 1. részében szereplő táblázat 4. oszlopában megtalálható az e szállítmányoknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványminta;

b)

eleget tesznek az a) pontban említett vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványmintában megállapított, az érintett szállítmányra vonatkozó egyedi állat-egészségügyi követelményeknek;

c)

a III. mellékletben megállapított állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően kiállított, az exportáló harmadik ország hatósági állatorvosa által kitöltött és aláírt, megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri őket;

d)

a 136/2004/EK bizottsági rendelet (19) 2. cikkének (1) bekezdésében említett, az Unió területére beléptető állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa által aláírt közös állat-egészségügyi beléptetési okmány igazolja, hogy átszállításra – vagy adott esetben tárolásra – elfogadhatók.

17. cikk

A Lettországon, Litvánián és Lengyelországon keresztül való átszállításra vonatkozó eltérések

1.   A 16. cikktől eltérve az Oroszországból közvetlenül vagy más harmadik országon keresztül érkező, illetve Oroszországba tartó szállítmányoknak a 2009/821/EK bizottsági határozatban (20) felsorolt, meghatározott lett, litván és lengyel állat-egészségügyi határállomások közötti, az Unió területén való közúti vagy vasúti átszállítást engedélyezni kell, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a)

az illetékes hatóság állat-egészségügyi szervezete a szállítmányon sorozatszámmal ellátott plombát helyezett el az Unió területére beléptető állat-egészségügyi határállomáson;

b)

az Unióba történő beléptetés helye szerinti állat-egészségügyi határállomásért felelős illetékes hatóság hatósági állatorvosa a szállítmányt kísérő és a 97/78/EK irányelv 7. cikkében említett okmányok minden oldalára rábélyegezte a „KIZÁRÓLAG AZ EU-N KERESZTÜL OROSZORSZÁGBA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSRA” feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények;

d)

az Unió területére beléptető állat-egészségügyi határállomás hatósági állatorvosa a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon aláírásával igazolta, hogy a szállítmány átszállításra elfogadható.

2.   A 97/78/EK irányelv 12. cikkének (4) bekezdésében vagy 13. cikkében meghatározott szállítmányok kirakodása vagy tárolása nem megengedett az Unió területén.

3.   Az illetékes hatóság rendszeres ellenőrzéseket végez annak biztosítására, hogy az Uniót elhagyó szállítmányok száma és a termékek mennyisége megfeleljen a belépők számának és mennyiségének.

IV. FEJEZET

ÁLTALÁNOS, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Bizonyítvány

Az e rendeletben előírt állat-egészségügyi bizonyítványokat az V. mellékletben megállapított magyarázó megjegyzésekkel összhangban kell kitölteni.

E követelmény azonban nem zárja ki az elektronikus bizonyítványok vagy más, uniós szinten összehangolt, elfogadott rendszerek használatát.

19. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 2010. június 30-ig tartó átmeneti időszakban az élő állatok és az emberi fogyasztásra szánt friss hús szállítmányai, amelyek tekintetében a vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványokat a 79/542/EGK vagy a 2003/881/EK határozattal összhangban bocsátották ki, továbbra is behozhatók az Unió területére.

20. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2003/881/EK határozat hatályát veszti.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 16.-án.

a Bizottság részéről

elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(2)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 321. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(5)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(6)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(7)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(8)  HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

(9)  HL L 146., 1979.6.14., 15. o.

(10)  HL L 157., 2004.4.30., 33. o.

(11)  HL L 13., 1997.1.16., 28. o.

(12)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(13)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

(14)  HL L 340., 1993.12.31., 21. o.

(15)  HL L 3., 2005.1.5., 1. o.

(16)  HL L 328., 2003.12.17., 26. o.

(17)  HL L 224., 1990.8.18., 42. o.

(18)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

(19)  HL L 21., 2004.1.28., 11. o.

(20)  HL L 296., 2009.11.12., 1. o.


I. MELLÉKLET

PATÁS ÁLLATOK

1. RÉSZ

A harmadik országok, területeik és részeik jegyzéke (1)

A harmadik ország ISO-kódja és neve

A terület kódja

A harmadik ország, illetve a harmadik ország területének vagy részének leírása (*)

Állat-egészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Minta/minták

KG

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Az ország egész területe

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Az ország egész területe, kivéve Brit Kolumbia Okanagan Valley régióját, a következők szerint:

a Kanada/USA határ f. hosszúság = 120° 15′ és f. szélesség = 49° pontjától

északra a f. hosszúság = 119° 35′ és f. szélesség = 50° 30′ pontig

északkeletre a f. hosszúság = 119° és f. szélesség = 50° 45′ pontig

délre a Kanada/USA határ f. hosszúság = 118° 15′ és f. szélesség = 49° pontjáig

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Svájc

CH-0

Az ország egész területe

 (3)

 

 

CL – Chile

CL-0

Az ország egész területe

BOV-X, OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL – Grönland

GL-0

Az ország egész területe

OVI-X, RUM

 

V

HR – Horvátország

HR-0

Az ország egész területe

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Izland

IS-0

Az ország egész területe

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Montenegró

ME-0

Az ország egész területe

 

 

I

MK – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (4)

MK-0

Az ország egész területe

 

 

I

NZ – Új-Zéland

NZ-0

Az ország egész területe

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III V

PM – Saint-Pierre és Miquelon

PM-0

Az ország egész területe

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Szerbia (5)

RS-0

Az ország egész területe

 

 

I

Egyedi feltételek (lásd a bizonyítványokban szereplő lábjegyzeteket):

„I”

:

egyik tagállamból a másikba feladott, azonnali levágásra szánt állatok vagy hízlalásra szánt szarvasmarhafélék átszállítása harmadik ország területén sorszámozott plombával lezárt teherautóban.

A plomba sorszámát a levágásra vagy hízlalásra szánt élő szarvasmarhafélék esetében fel kell tüntetni a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló 64/432/EGK irányelv (6) F. mellékletében szereplő minta szerint, illetve a levágásra szánt juh- és kecskefélék juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló 91/68/EGK irányelv (7) E. mellékletében szereplő I. minta szerint kiállított egészségügyi bizonyítványban.

A plombának továbbá érintetlennek kell lennie, amikor a szállítmány megérkezik a kijelölt uniós beléptető állat-egészségügyi határállomásra, és a plomba számát regisztrálni kell az Unió integrált számítógépes állat-egészségügyi rendszerében (TRACES).

Az egy vagy több harmadik országon keresztüli tranzitszállítás előtt a bizonyítványra az illetékes állat-egészségügyi hatóságnak az Unió kiléptető határállomásán rá kell bélyegeznie a következő szöveget: „KIZÁRÓLAG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEI KÖZÖTT MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG/MONTENEGRÓ/SZERBIA TERÜLETÉN KERESZTÜLI TRANZITSZÁLLÍTÁSRA (8)  (9).”

A hízlalásra szánt szarvasmarhaféléket közvetlenül a rendeltetési hely illetékes állat-egészségügyi hatósága által kijelölt rendeltetési gazdaságba kell szállítani. Az állatokat kizárólag azonnali levágás céljára szabad elszállítani a gazdaságból.

„II”

:

olyan terület, amelyet hivatalosan tuberkulózismentes státusúként ismertek el a BOV-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

„III”

:

olyan terület, amelyet hivatalosan brucellózismentes státusúként ismertek el a BOV-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

„IVa”

:

olyan terület, amelyet hivatalosan a szarvasmarhák enzootiás leukózisától mentes státusúként ismertek el a BOV-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

„IVb”

:

olyan engedélyezett gazdaságokkal rendelkező terület, amelyeket hivatalosan a szarvasmarhák enzootiás leukózisától (EBL) mentes státusúként ismertek el a BOV-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

„V”

:

olyan terület, amelyet hivatalosan brucellózismentes státusúként ismertek el az OVI-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

„VI”

:

Földrajzi korlátok:

„VII”

:

a RUM bizonyítványminta szerint igazolt élő állatoknak az Unióba való kivitele szempontjából hivatalosan tuberkulózismentesnek elismert terület

„VIII”

:

a RUM bizonyítványminta szerint igazolt élő állatoknak az Unióba való kivitele szempontjából hivatalosan brucellózismentesnek elismert terület

„IX”

:

olyan terület, amelyet hivatalosan az Aujeszky-féle betegségtől mentes státusúként ismertek el a POR-X bizonyítványmintának megfelelően igazolt élő állatoknak az Unióba történő kivitele céljából.

2. RÉSZ

Állat-egészségügyi bizonyítványok mintái

Minták:

„BOV-X”

:

Minta: behozatal után tenyésztésre és/vagy termelésre szánt, háziasított szarvasmarhafélékre (ideértve a Bubalus és Bison fajtát és keresztezett fajtáikat is) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

„BOV-Y”

:

Minta: behozatal után azonnali vágásra szánt, háziasított szarvasmarhafélékre (ideértve a Bubalus és Bison fajtát és keresztezett fajtáikat is) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

„OVI-X”

:

Minta: behozatal után tenyésztésre és/vagy termelésre szánt, háziasított juhfélére (Ovis aries) és háziasított kecskefélékre (Capra hircus) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány;

„OVI-Y”

:

Minta: behozatal után azonnali levágásra szánt, háziasított juhfélére (Ovis aries) és háziasított kecskefélékre (Capra hircus) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

„POR-X”

:

Minta: behozatal után tenyésztésre és/vagy termelésre szánt, háziasított sertésfélékre (Sus scrofa) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

„POR-Y”

:

Minta: behozatal után azonnali vágásra szánt, háziasított sertésfélékre (Sus scrofa) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

„RUM”

:

Minta: a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe (kivéve a szarvasmarhaféléket (ideértve a Bubalus és Bison fajtát és keresztezett fajtáikat is), a juhféléket (Ovis aries), a kecskeféléket (Capra hircus), a sertésféléket (Suidae) és a pekariféléket (Tayassuidae)), és az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó állatokra vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

„SUI”

:

Minta: nem háziasított sertésfélékre (Suidae), pekarifélékre (Tayassuidae) és tapírfélékre (Tapiridae) vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány.

„CAM”

:

Minta: egyedi igazolás a Saint-Pierre és Miquelonból az I. melléklet 7. részében előírt feltételek mellett behozott állatokra.

KG (Kiegészítő garanciák):

„A”

:

a BOV-X (II.2.8.B. rovat), az OVI-X (II.2.6.D. rovat) és a RUM (II.2.6. rovat) bizonyítványminta szerint igazolt állatokon végzett, a kéknyelv-betegség és az epizootiás haemorrhagiás betegség megállapítására irányuló vizsgálatokra vonatkozó garanciák.

„B”

:

a POR-X (II.2.4.B. rovat) és a SUI (II.2.4.B. rovat) bizonyítványminta szerint igazolt állatokon végzett, a sertések hólyagos betegsége és a klasszikus sertéspestis megállapítására irányuló vizsgálatokra vonatkozó garanciák.

„C”

:

a POR-X (II.2.4.C. rovat) és a SUI (II.2.4.C. rovat) bizonyítványminta szerint igazolt állatokon végzett, a brucellózis megállapítására irányuló vizsgálatokra vonatkozó garanciák.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3. RÉSZ

Függelék az állatok tengeri szállításához

(Kitöltendő és az állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolandó, amennyiben az Unió határához való szállítás – még ha csak az út egy részén is – hajóval történik.)

A hajóparancsnok nyilatkozata

Alulírott hajóparancsnok (név: …) kijelentem, hogy a csatolt, … számú állat-egészségügyi bizonyítványban említett állatok a hajó fedélzetén tartózkodtak …-ban/-ben (exportáló ország) található …-tól/-től az Unióban található …-ig tartó út során, és hogy a hajó egyszer sem kötött ki …-n (exportáló ország) kívül az Unióba vezető úton, kivéve: … (útközben érintett kikötők). Ezenkívül az út során ezek az állatok nem kerültek érintkezésbe a hajó fedélzetén más, alacsonyabb egészségügyi állapotú állatokkal.

Kelt, …, …-án/-én

(Rendeltetési kikötő)

(Az érkezés dátuma)

(bélyegző)

(hajóparancsnok aláírása)

(név nyomtatott nagybetűvel és beosztás)

4. RÉSZ

Függelék az állatok légi szállításához

(Kitöltendő és az állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolandó, amennyiben az Unió határához való szállítás – még ha csak az út egy részén is – légi úton történik.)

A légi jármű kapitányának igazolása

Alulírott légijármű-kapitány (név: …) kijelentem, hogy a mellékelt … sz. állat-egészségügyi bizonyítványban említett állatokat tartalmazó ládát vagy konténert és a láda vagy konténer körüli területet indulás előtt rovarirtó szerrel permetezték be.

Kelt, …, …-án/-én

(Indulási repülőtér)

(Az indulás dátuma)

(bélyegző)

(a kapitány aláírása)

(név nyomtatott nagybetűvel és beosztás)

5. RÉSZ

A gyűjtőállomások engedélyezésének (4. cikkben említett) feltételei

Az engedély kiadásához a gyűjtőállomásoknak a következő követelményeket kell teljesíteniük:

I.

Hatósági állatorvos felügyelete alatt állnak.

II.

Egy legalább 20 km átmérőjű olyan terület középpontjában helyezkednek el, ahol az engedélyezett állomásként való használatot megelőző utolsó legalább 30 nap során – a hivatalos megállapítás szerint – nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás okozta megbetegedés.

III.

Az engedélyezett gyűjtőállomásként való valamennyi használatukat megelőzően kitakarítják és az exportáló országban olyan hivatalosan engedélyezett fertőtlenítőszerrel fertőtlenítik le, amely hatékony a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésben.

IV.

Befogadóképességüket figyelembe véve rendelkeznek a következőkkel:

a)

kizárólag gyűjtőállomásként való felhasználásra fenntartott létesítmény,

b)

könnyen tisztítható és fertőtleníthető, be- és kirakodásra szolgáló megfelelő felszerelések és megfelelő színvonalú állatszálláshelyek, ahol az állatokat lehet etetni, itatni és a szükséges kezelésben részesíteni;

c)

a vizsgálatra és elkülönítésre szolgáló megfelelő helyiségek;

d)

a helyiségek és tehergépkocsik tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló megfelelő berendezések;

e)

megfelelő tárolóhely a takarmány, az alom és a trágya számára;

f)

a szennyvíz összegyűjtésére és ártalmatlanítására szolgáló megfelelő rendszerek;

g)

iroda a hatósági állatorvos számára.

V.

Üzemeltetésük során az 5. részben megállapított valamennyi feladat ellátásához elegendő létszámú állatorvos áll rendelkezésre.

VI.

A visszakövethetőség garantálása érdekében csak egyedileg azonosított állatokat vehetnek fel. E célból állatok fogadása esetén a tulajdonosnak vagy az állomásért felelős személynek biztosítania kell, hogy az állatokat megfelelően azonosítsák és az adott faj vagy kategória esetében szükséges kísérő egészségügyi dokumentumokkal vagy bizonyítványokkal lássák el azokat.

Emellett a gyűjtőállomás tulajdonosa vagy vezetője nyilvántartásban vagy adatbázisban rögzíti és legalább három évig megőrzi a tulajdonos nevét, az állatok származását, a be- és kilépés időpontját, az állatok azonosító számát vagy a származási állomány nyilvántartási számát, rendeltetési gazdaságát, valamint a fuvarozó nyilvántartási számát és az állatokat szállító vagy azokat a gyűjtőállomásra szállító vagy onnan begyűjtő tehergépkocsi rendszámát.

VII.

A gyűjtőállomáson megforduló valamennyi állatnak meg kell felelnie az Unióba történő behozatalra a vonatkozó állatkategóriára megállapított egészségügyi feltételeknek.

VIII.

A valamely gyűjtőállomáson megforduló, az Unióba behozni kívánt állatokat a gyűjtőállomásra való beérkezést követő hat napon belül be kell rakodni és egyenesen az exportáló ország határáig kell küldeni:

a)

anélkül, hogy érintkeznének olyan hasított körmű állatokkal, amelyek nem teljesítik az Unióba való behozatalra a vonatkozó állatkategóriára megállapított egészségügyi feltételeket;

b)

szállítmányokba különítve, hogy a szállítmányok ne tartalmazzanak egyszerre tenyésztésre vagy termelésre és azonnali levágásra szánt állatokat;

c)

olyan szállítójárművekben vagy konténerekben, amelyeket először kitakarítottak és az exportáló országban – mint a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésben hatékony – hivatalosan engedélyezett fertőtlenítőszerrel fertőtlenítettek, és amelyeket úgy alakítottak ki, hogy ürülék, vizelet, alom vagy takarmány nem folyhat vagy eshet ki belőlük szállítás közben.

IX.

Amennyiben az állatoknak az Unióba történő exportjára vonatkozó feltételek megkövetelik, hogy a berakodás előtt egy meghatározott időn belül vizsgálatot végezzenek, ennek az időszaknak magában kell foglalni a begyűjtés időszakát is, az állatoknak az engedélyezett gyűjtőállomásra történő érkezése napjától számított legfeljebb hat napig.

X.

Az exportáló harmadik országnak ki kell jelölnie azokat az állomásokat, amelyeket tenyésztésre vagy termelésre szánt állatok számára engedélyez, és azokat az engedélyezett állomásokat, amelyeket vágásra szánt állatok számára engedélyez, és értesítenie kell a Bizottságot és a tagállamok illetékes központi hatóságait az ilyen létesítmények nevéről és címéről. Ezeket az információkat rendszeresen frissíteni kell.

XI.

Az exportáló harmadik ország meghatározza az engedélyezett gyűjtőállomások hivatalos felügyeletére vonatkozó eljárást és biztosítja, hogy e felügyelet ellássák.

XII.

A jóváhagyott gyűjtőállomások a harmadik ország illetékes hatóságának rendszeres ellenőrzése alatt kell, hogy álljanak annak megállapítása érdekében, hogy az engedélyezésnek az I–XI. pontban megállapított követelményeit továbbra is betartják.

Amennyiben az ellenőrzések azt mutatják, hogy a feltételek már nem teljesülnek, a központ engedélyezését fel kell függeszteni. Csak akkor adható meg újra az engedélyezés, ha a harmadik ország illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy az állomás az I–XI. pontban megállapított feltételeknek teljes mértékben eleget tesz.

6. RÉSZ

Az anyagok és vizsgálati eljárások szabványosításáról szóló jegyzőkönyvek

(az 5. cikkben említve)

Tuberkulózis (TBL)

Szarvasmarha-tuberkulin felhasználásával történő egyszeri intradermális tuberkulinpróbát végeznek a 64/432/EGK irányelv B. mellékletének megfelelően. Sertésfélék esetében madártuberkulin felhasználásával történő egyszeri intradermális tuberkulinpróbát végeznek a 64/432/EGK irányelv B. mellékletének megfelelően, kivéve, hogy a befecskendezés helye a fültőnél lévő laza bőr.

Brucellózis (Brucella abortus) (BRL)

A szérumagglutinációs tesztet, a komplementkötési próbát, a tárgylemez-agglutinációs próbát és az ELISA (enzyme linked immuno-absorbent assays) próbát a 64/432/EGK irányelv C. mellékletének megfelelően végzik el.

Brucellózis (Brucella melitensis) (BRL)

A vizsgálatokat a 91/68/EGK irányelv C. melléklete szerint végzik el.

Szarvasmarhák enzootiás leukózisa (EBL)

Az agargél-immundifúziós próbát és az ELISA (enzyme linked immuno-absorbent assay) próbát a 64/432/EGK irányelv D. melléklete II. fejezete A. és C. bekezdésének megfelelően végzik el.

Kéknyelv betegség (BTG)

A blokkoló vagy kompetitív ELISA-próbát a következő eljárásnak megfelelően végzik el:

A 3-17-A3 monoklonális ellenanyagot alkalmazó kompetitív ELISA képes a kéknyelvbetegség-vírus (BTV) valamennyi ismert szerotípusa elleni ellenanyag azonosítására.

A próba elve a BTV antigén és a csoportspecifikus monoklonális ellenanyag (3-17-A3) közötti reakció megszakítása a vizsgálandó szérum hozzáadásával. A vizsgálandó szérumban lévő BTV-ellenanyagok blokkolják a monoklonális ellenanyag (Mab) reaktivitását, és ez a várt színreakció csökkenését eredményezi az enzimmel jelölt anti-egér ellenanyag és a kromogén/szubsztrát hozzáadása után. A szérumok vizsgálhatók egyetlen, 1:5 hígítás mellett (színreakció – 1. függelék) vagy titrálhatók (szérumtitrálás – 2. függelék), így megadható a hígítás végpontja. Az 50 %-nál magasabb inhibíciós értékek pozitívnak tekinthetők.

Anyagok és reagensek:

1.

Megfelelő ELISA mikrotitráló lemezek.

2.

Antigén: sejtkivonat-koncentrátumként megadva, a lent leírtak szerint elkészítve, és –20 °C-on vagy –70 °C-on tárolva.

3.

Blokkoló puffer: foszfát-pufferes sóoldat (PBS), amely 0,3 % BTV-negatív felnőtt szarvasmarha-szérumot, 0,1 tf% Tween-20 (polioxietilén-szorbiton-monolaureát szirup formájában adva) tartalmaz PBS-ben.

4.

Monoklonális ellenanyag: 3-17-A3 (hibridóma szövettenyészet felülúszója formájában adva), amely a VP7 csoportspecifikus polipeptid ellen irányul, –20 °C-on tárolva vagy fagyasztva szárítva, használat előtt a blokkoló pufferrel 1:100 arányban hígítva.

5.

Konjugátum: nyúl anti-egér globulin (abszorbeálva és eluálva) tormaperoxidázzal konjugálva és 4 °C-on, fénytől elzárva tartva.

6.

Kromogén és szubsztrát: ortofenilén-diamin (OPD-kromogén) 0,4 mg/ml végső koncentrációban steril desztillált vízben. Hidrogén-peroxidot (30 v% - szubsztrát) adnak közvetlenül hozzá 0,05 tf%-ban a felhasználás előtt (5 μl H2O2/10 ml OPD). (Az OPD óvatosan kezelendő – gumikesztyű viselése ajánlott – feltételezhetően mutagén).

7.

1 mólos kénsav: 26,6 ml sav, 473,4 ml desztillált vízhez adva. (Figyelem! Mindig a savat kell a vízhez önteni, sosem a vizet a savhoz.)

8.

Körkörös rázógép.

9.

ELISA-lemezleolvasó (a próba eredménye vizuálisan értékelhető).

A próba formátuma

Cc: konjugátumkontroll (nincs benne szérum/nincs benne monoklonális ellenanyag); C++: erősen pozitív szérumkontroll; C+: gyengén pozitív szérumkontroll; C-: negatív szérumkontroll; Cm: monoklonális ellenanyagkontroll (nincs benne szérum).

1. FÜGGELÉK

Pontszerű hígítási (1:5) formátum (40 szérum lemezenként)

 

Kontrollok

Vizsgálandó szérumok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

H

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40


2. FÜGGELÉK

Szérum-titrálási formátum (10 szérum lemezenként)

 

Kontrollok

Vizsgálandó szérumok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 

 

 

 

 

 

 

 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 

 

 

 

 

 

 

 

1:10

C

C++

C++

1:20

 

 

 

 

 

 

 

 

1:20

D

C++

C++

1:40

 

 

 

 

 

 

 

 

1:40

E

C+

C+

1:80

 

 

 

 

 

 

 

 

1:80

F

C+

C+

1:160

 

 

 

 

 

 

 

 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 

 

 

 

 

 

 

 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 

 

 

 

 

 

 

 

1:640

Vizsgálati eljárás:

Konjugátum-kontroll (Cc)

:

Az 1A és 1B vájat BTV antigénből és konjugátumból álló vak kontroll. Ez az ELISA-leolvasó vakvizsgálatára használható.

Mab-kontroll (Cm)

:

Az 1. és 2. oszlop G és H sora monoklonális ellenanyagkontrollként szolgál és BTV antigént, monoklonális ellenanyagot és konjugátumot tartalmaz. E vájatok a maximális színreakciót jelenítik meg. Az ebből a kontrollból leolvasott optikai sűrűség átlaga adja meg a 0 %-os inhibíciós értéket.

Pozitív kontroll (C++, C+)

:

Az 1. és 2. oszlop C-D-E-F sora. E vájatok BTV antigént, BTV erősen, illetve gyengén pozitív antiszérumot, Mab-ot és konjugátumot tartalmaznak.

Negatív kontroll (C-)

:

A 2A és 2B vájat negatív kontroll, amely BTV antigént, BTV negatív antiszérumot, Mab-ot és konjugátumot tartalmaz.

Vizsgálandó szérumok

:

Az átfogó szerológiai felmérések és gyors szűrővizsgálatok esetén a szérumok egyetlen, 1:5-ös hígítás mellett is megvizsgálhatók (1. függelék). Alternatív módon megvizsgálható egy 10 szérumból álló, 1:5-ös hígítástól 1:640-es hígításig terjedő hígítási sor (2. függelék). Ezzel hozzávetőleges információ nyerhető a vizsgált szérumok ellenanyagtiteréről is.

Eljárás:

1.

Hígítson fel PBS-ben BTV antigént az előtitrálási koncentrációra, röviden ultrahangozza az összecsapódott vírus diszpergálása céljából (ha nem áll rendelkezésre ultrahangképző berendezés, pipettázza erősen az oldatot), és tegyen abból 50 μl-t az ELISA-lemez minden vájatába. Finoman ütögesse meg a lemez oldalát, hogy szétoszlassa az antigént.

2.

Inkubálja a körkörös rázógépen 60 percig, 37 °C-on. Mossa át a lemezeket háromszor olyan módon, hogy a vájatokat felönti nem steril PBS-szel, majd azt leönti róluk, és itatóspapírra fektetve szárítsa fel.

3.

Kontroll-vájatok: Adjon 100 μl blokkoló puffert a Cc vájatokhoz. Adjon 50 μl pozitív és negatív kontrollszérumot 1:5 hígítás mellett (10 μl szérum +40 μl blokkoló puffer) a megfelelő C-, C+ és C++ vájatokba. Adjon 50 μl blokkoló puffert a Mab kontrollvájatokhoz.

Pontszerű titrálási módszer: Adjon 1:5 arányú hígítást valamennyi vizsgálandó szérumhoz blokkoló pufferral úgy, hogy a 3–12 oszlop vájatait megkétszerezi (10 μl szérum +40 μl blokkoló puffer),

vagy

Szérumtitrálási módszer: készítsen kétszeres hígítási sort valamennyi vizsgálandó szérumból (1:5–1:640) blokkoló pufferban a 3–12 egyszeres oszlop nyolc vájatában.

4.

Közvetlenül a vizsgálandó szérumok hozzáadása után hígítsa a Mab-ot blokkoló pufferben 1:100 arányban és a lemez valamennyi vájatába tegyen abból 50 μl-t, kivéve a vak kontrollt.

5.

Inkubálja a körkörös rázógépen 60 percig, 37 °C-on. Mossa át háromszor PBS-szel és itassa szárazra.

6.

Hígítson nyúl anti-egér koncentrátumot 1:5000 arányban blokkoló pufferban és a lemez valamennyi vájatába tegyen abból 50 μl-t.

7.

Inkubálja a rázógépen 60 percig, 37 °C-on. Mossa át háromszor PBS-szel és itassa szárazra.

8.

Olvassza fel az O-fenilén-diamin dihidrokloridot (OPD) és közvetlenül felhasználás előtt adjon 5 μl 30 %-os hidrogén-peroxidot minden 10 ml OPD-hez. A lemez minden vájatába tegyen abból 50 µl-t. Hagyja körülbelül 10 percig, hogy kialakuljon a színreakció, majd 1 mólos kénsavval (50 μl vájatonként) állítsa le. Színreakciónak kell kialakulnia a Mab kontrollvájatokban és azokban a vájatokban, amelyek olyan szérumot tartalmaznak, amelyekben nincs BTV ellenanyag.

9.

Vizsgálja meg a lemezeket vizuálisan vagy spektrofotometriás leolvasóval, és az eredményeket jegyezze fel.

Az eredmények analízise:

A szoftvercsomag felhasználásával nyomtassa ki az optikai sűrűség (OD) értékeket és a százalékos inhibíciót (PI) a vizsgálandó és a kontrollszérumokra vonatkozóan az antigénkontroll-vájatokban regisztrált átlagértékek alapján. Az OD és PI értékek formájában kifejezett adatok felhasználásával meghatározható, hogy a vizsgálat a megengedett határértékek között ment-e végbe. A Mab-kontrollokra (antigén plusz Mab, nincs vizsgálandó szérum) vonatkozó felső kontroll-határértékek (UCL) és alsó kontroll-határértékek (LCL) 0,4 és 1,4 közötti OD érték között vannak. Ki kell zárni azokat a lemezeket, amelyek nem felelnek meg a fenti kritériumoknak.

Ha nem áll rendelkezésre számítógépes szoftvercsomag, az ELISA-nyomtatóval nyomtassa ki az OD értékeket. Számítsa ki azt az antigénkontroll-vájatokra vonatkozó átlag OD-értéket, amely megfelel a 100 %-os értéknek. Határozza meg az 50 %-os OD-értéket és manuális úton számítsa ki valamennyi minta pozitivitását és negativitását.

Százalékos inhibíciós (PI) érték = 100 - (az egyes vizsgálati kontrollok OD-ja/a Cm átlag OD-ja) × 100.

A kétszeres negatív kontrollszérum-vájatoknak és a kétszeres vakvájatoknak +25 % és –25 %, illetve +95 % és + 105 % közötti PI értékeket kell mutatniuk. Amennyiben az érték nem e határértékek közé esik, az még nem zárja ki a vizsgálatból a lemezt, hanem háttérszín kialakulását sejteti. Az erősen és gyengén pozitív kontrollszérumoknak +81 % és + 100 %, illetve +51 % és +80 % közötti PI értékeket kell mutatniuk.

A vizsgálandó szérumok diagnosztikai küszöbértéke 50 % (PI 50 % vagy OD 50 %). Az 50 %-nál kisebb PI-értékeket mutató mintákat negatívként regisztrálják. A kétszeres vájatokra vonatkozó küszöb feletti és alatti PI értékeket mutató minták kétségesnek tekintendők; ezek a minták színreakciós vizsgálattal és/vagy titrálással újra megvizsgálhatók. A pozitív minták is titrálhatók annak érdekében, hogy meghatározzák a pozitivitás fokát.

Vizuális leolvasás: A pozitív és negatív mintákat könnyű szabad szemmel megkülönböztetni; a gyengén pozitív vagy erősen negatív minták szabad szemmel való értékelése már nehezebb lehet.

A BTV ELISA-antigén előkészítése:

1.

Mosson át háromszor 40–60 Roux-palacknyi összefolyó BHK-21 sejtekből álló sejttenyészetet szérummentes Eagle-féle tápközeggel, majd fertőzze meg 1-es szerotípusú kéknyelvbetegség-vírussal, szérummentes Eagle-féle tápközegben.

2.

Inkubálja 37 °C-on és vizsgálja meg naponta, hogy jelentkezik-e citopatogén hatás (CPE).

3.

Amikor valamennyi Roux-palackban a sejtréteg 90–100 %-ában teljes CPE mutatkozik, az üvegre tapadt sejtek lerázásával gyűjtse be a vírust.

4.

Centrifugálja 2 000–3 000-es percenkénti fordulatszámmal, a sejtek pelletizálása céljából.

5.

Öntse el a felülúszót, szuszpendálja újra a sejteket körülbelül 30 ml PBS-ben, amely 1 %-ban „Sarkosylt” és 2 ml fenil-metil-szulfonil-fluoridot tartalmaz (lízis-puffer). A sejtek ettől gélt alkothatnak, ez a jelenség további lízis-puffer hozzáadásával csökkenthető. (Megjegyzés: a fenil-metil-szulfonil-fluorid egészségre káros – kezelje különleges elővigyázatossággal!)

6.

Roncsolja a sejteket 60 másodpercen át ultrahangos szonda felhasználásával, 30 mikronos amplitúdón.

7.

Centrifugáljon 10 000-es percenkénti fordulatszámon, 10 percig.

8.

Tartsa a felülúszót +4 °C-on és szuszpendálja újra a megmaradt sejtpelletet 10–20 ml lízis-pufferben.

9.

Ultrahangozza és tisztítsa meg a szuszpenziót, tartsa meg a felülúszót valamennyi lépésben, összesen három alkalommal.

10.

Elegyítse a felülúszókat és centrifugálja 24 000-es percenkénti (100,000 g) fordulatszámmal 120 percig +4 °C-on 5 ml 40 %-os szacharózoldatra (v% PBS-ben) rétegezve, 30 ml-es Beckmann-centrifugacső és SW 28-as rotor felhasználásával.

11.

Öntse el a felülúszót, alaposan csepegtesse le a csöveket és szuszpendálja újra a pelletet PBS-ben ultrahangozással. Tárolja az antigént előre kimért egyenlő adagokban, –20 °C-on.

A BTV ELISA-antigén titrálása:

A kéknyelv betegség ELISA antigénjét indirekt ELISA segítségével titrálják. Az antigén kétszeres hígítását egy állandó hígítású (1:100) monoklonális ellenanyaggal (3-17-A3) szemben titrálják. Az eljárás a következő:

1.

Titráljon egy 1:20 hígítású BTV antigént PBS-ben a mikrotitráló lemez hosszában egy kétszeres hígítású sorozatban (50 μl vájatonként), többcsatornás pipetta felhasználásával.

2.

Inkubálja egy órán át 37 °C-on körkörös rázógépen.

3.

Mossa át a lemezeket háromszor PBS-szel.

4.

Tegyen 50 μl (1:100 hígítású) 3-17-A3 monoklonális ellenanyagot a mikrotitráló lemez minden vájatába.

5.

Inkubálja egy órán át 37 °C-on körkörös rázógépen.

6.

Mossa át a lemezeket háromszor PBS-szel.

7.

Tegyen 50 μl, tormaperoxidázhoz konjugált, az előre titrált optimális koncentrációra hígított nyúl anti-egér globulint a mikrotitráló lemez minden vájatába.

8.

Inkubálja egy órán át 37 °C-on körkörös rázógépen.

9.

Adjon hozzá szubsztrátot és kromogént az előbb leírtak szerint. Állítsa le a reakciót 10 perc múlva 1 mólos kénsav hozzáadásával (50 μl vájatonként).

A kompetitív vizsgálatban a monoklonális ellenanyagnak túlsúlyban kell lenni, ezért olyan antigén-hígítást kell választani, amely a titrációs görbére esik (nem a platótartományra), és 10 perc elteltével körülbelül 0,8 OD értéket ad.

Az agargél-immundiffúziós próbákat az alábbi eljárás szerint kell végrehajtani:

Antigén:

A precipitáló antigént valamely olyan sejtkultúrában állítják elő, amely elősegíti a kéknyelvbetegség-vírus referenciatörzsének gyors szaporodását. BHK- vagy Vero-sejtek használata ajánlott. A vírusszaporítás végén a felülúszó folyadékban van antigén, de 50–100-szoros koncentráció szükséges ahhoz, hogy hatékony legyen. Ez bármely standard fehérjekoncentrációs eljárással elérhető; az antigénben lévő vírus 0,3 (v/v)%-os béta-propiolakton hozzáadásával inaktiválható.

Ismert pozitivitású kontrollszérum:

A nemzetközi referencia-szérum és -antigén felhasználásával nemzeti standard szérumot állítanak elő, az optimális arány elérése céljából a nemzetközi referencia-szérummal szemben standardizálják, fagyasztva szárítják, és ismert kontrollszérumként használják minden próba során.

Vizsgálandó szérum

Eljárás

:

8,5–9,0 pH értékű borát- vagy nátrium-barbiturát pufferben készített 1 %-os agarózt öntenek Petri-csészébe, legalább 3 mm vastag rétegben. Vizsgálati elrendezésként hét, nedvességmentes, egyenként 5,0 mm átmérőjű vájatot vágnak az agarba. Az alakzat egy központi vájatból és az a körül elrendezett hat másik vájatból áll, amelyek egy 3 cm sugarú kört alkotnak. A központi vájatot standard antigénnel töltik fel. A 2-es, 4-es és 6-os szélső vájatot ismert pozitivitású szérummal, míg az 1-es, 3-as és 5-ös vájatot vizsgálandó szérummal töltik meg. A rendszert legfeljebb 72 órán keresztül inkubálják szobahőmérsékleten, zárt nedveskamrában.

Értelmezés

:

A vizsgálandó szérum akkor pozitív, ha meghatározott precipitációs vonalat képez az antigénnel, és teljes identitási vonalat képez a kontrollszérummal. A vizsgálandó szérum negatív, ha nem képez sajátosan jellemző vonalat az antigénnel, és nem hajlítja el a kontrollszérum vonalát. A Petri-csészéket sötét háttér előtt, közvetett megvilágításban kell megvizsgálni.

Járványos haemorrhagiás betegség (EHD)

Az agargél-immundiffúziós próbákat az alábbi eljárás szerint kell végrehajtani:

Antigén:

A precipitáló antigént valamely olyan sejtkultúrában állítják elő, amely elősegíti a járványos haemorrhagiás betegség vírusa megfelelő szerotípusának/szerotípusainak gyors szaporodását. BHK- vagy Vero-sejtek használata ajánlott. A vírusszaporítás végén a felülúszó folyadékban van antigén, de 50–100-szoros koncentráció szükséges ahhoz, hogy hatékony legyen. Ez bármely standard fehérjekoncentrációs eljárással elérhető; az antigénben lévő vírus 0,3 (v/v)%-os béta-propiolakton hozzáadásával inaktiválható.

Ismert pozitivitású kontrollszérum:

A nemzetközi referencia-szérum és -antigén felhasználásával nemzeti standard szérumot állítanak elő, az optimális arány elérése céljából a nemzetközi referencia-szérummal szemben standardizálják, fagyasztva szárítják, és ismert kontrollszérumként használják minden próba során.

Vizsgálandó szérum

Eljárás

:

8,5–9,0 pH értékű borát- vagy nátrium-barbiturát pufferben készített 1 %-os agarózt öntenek Petri-csészébe, legalább 3 mm vastag rétegben. Vizsgálati elrendezésként hét, nedvességmentes, egyenként 5,0 mm átmérőjű vájatot vágnak az agarba. Az alakzat egy központi vájatból és az a körül elrendezett hat másik vájatból áll, amelyek egy 3 cm sugarú kört alkotnak. A központi vájatot standard antigénnel töltik fel. A 2-es, 4-es és 6-os szélső vájatot ismert pozitivitású szérummal, míg az 1-es, 3-as és 5-ös vájatot vizsgálandó szérummal töltik meg. A rendszert legfeljebb 72 órán keresztül inkubálják szobahőmérsékleten, zárt nedveskamrában.

Értelmezés

:

A vizsgálandó szérum akkor pozitív, ha meghatározott precipitációs vonalat képez az antigénnel, és teljes identitási vonalat képez a kontrollszérummal. A vizsgálandó szérum negatív, ha nem képez sajátosan jellemző vonalat az antigénnel, és nem hajlítja el a kontrollszérum vonalát. A Petri-csészéket sötét háttér előtt, közvetett megvilágításban kell megvizsgálni.

Szarvasmarhák fertőző rhinotracheitise (IBR)/fertőző göbös vulvovaginitis (IPV)

(A)   A vírusneutralizációs próbát a következő eljárás szerint kell elvégezni:

Szérum

:

Valamennyi szérumot hővel inaktiválnak 56 °C-on, a felhasználás előtt 30 percig.

Eljárás

:

A konstans vírus-változó szérumhígítás módszerével mikrotitráló lemezeken végzett vírusneutralizációs próbában MDBK-t vagy más fogékony sejteket használnak. A vírus Colorado-, Oxford- vagy bármely egyéb referenciatörzseit 100 TCID50/0,025 ml koncentrációban használják; az inaktivált hígítatlan szérummintákat azonos térfogatú (0,025 ml) vírusszuszpenzióval elegyítik. A vírus/szérum elegyeket 24 órán keresztül 37 °C-on inkubálják a mikrotitráló lemezeken, mielőtt az MDBK-sejteket hozzáadják. A sejteket olyan koncentrációban használják, amely teljes egyrétegű sejttenyészetet képez 24 óra alatt.

Kontrollok

:

i. vírusinfektivitási vizsgálat ii. szérumtoxicitási ellenőrzések iii. be nem oltott sejtkultúrákkal végzett ellenőrzések, iv. referencia antiszérumok.

Értelmezés

:

A neutralizációs próba eredményeit és a próbában használt vírustitert háromtól hat napig tartó, 37 °C-on történő inkubálás után jegyzik fel. A szérumtiterek negatívnak tekintendők, ha 1:2 hígítás (hígítatlan szérum) mellett nincs neutralizáció.

(B)   A 2004/558/EK határozat (10) keretében elfogadott bármely más vizsgálat.

Ragadós száj- és körömfájás (FMD)

(A)   Nyelőcső-/garatminták gyűjtését és vizsgálatát a következő eljárás szerint kell végezni:

Reagensek

:

A mintavétel előtt előkészítik a szállító tápközeget. Két ml térfogatú anyagot mérnek be annyi tárolóedénybe, amennyi állatból mintát vesznek. A használt tárolóedényeknek ellenállónak kell lenniük szilárd CO2-ban vagy folyékony nitrogénben való fagyasztással szemben. A mintákat egy különleges tervezésű köpetgyűjtő vagy probang alkalmazásával veszik le. A mintavételhez a probang tölcsérét keresztülvezetik a szájon, a nyelvháton és le a nyelőcső felső részébe. Meg kell kísérelni a nyelőcső felső része és a garat felhámjának a probang laterális és dorzális mozgatásával való megkaparását. Ezután kihúzzák a probang-et, lehetőleg azután, hogy az állat nyelt egyet. A tölcsérnek tele kell lennie és nyálkát, nyálat, nyelőcsőfolyadékot és sejttörmeléket kell tartalmaznia. Ügyelni kell arra, hogy minden egyes minta tartalmazzon néhány látható sejtes anyagot. El kell kerülni az olyan durva bánásmódot, amely vérzést idéz elő. Előfordulhat, hogy egyes állatokból vett minta erősen előgyomor-tartalommal szennyezett. Az ilyen mintákat el kell vetni és az állat száját ki kell mosni vízzel, vagy lehetőség szerint fiziológiás sóoldattal az ismételt mintavételt megelőzően.

A minták kezelése

:

A probangtölcsérben gyűjtött valamennyi mintát megvizsgálják minőségi szempontból, és 2 ml-t tesznek abból azonos térfogatú szállítóközegbe, fagyasztásnak ellenálló tárolóedénybe. A tárolóedényeket szorosan be kell zárni, ólomzárral lezárni, lefertőtleníteni és felcímkézni. A mintákat hűvös helyen (+4 °C-on) tartják és három-négy órán belül megvizsgálják, vagy száraz jég közé (–69 °C), illetve folyékony nitrogénbe teszik és vizsgálatukig fagyasztva tartják. Az egyes állatok között a probang-et le kell fertőtleníteni és tiszta vízben háromszor megmosni.

Az FMD-vírus vizsgálata

:

A mintákat beoltják primer szarvasmarha-pajzsmirigy sejtkultúrákba, mintánként legalább három kémcső felhasználásával. Más fogékony sejtek, például primer szarvasmarha- vagy sertésvese sejtek is használhatók, de gondolni kell arra is, hogy az FMD-vírus néhány törzse ezekre kevésbé érzékeny. A kémcsöveket ezután forgó berendezésben, 37 °C-on inkubálják és 48 órán át naponta ellenőrizik a citopatogén hatás (CPE) kialakulását. Ha az eredmény negatív, a tenyészeteket vakon új kultúrákba passzálják és újra figyelik 48 órán keresztül. A CPE-k specificitását meg kell erősíteni.

Ajánlott szállítóközegek:

1.

pH 7,2 kémhatású, 0,08 M foszfátpuffer, amely 0,01 % bovin szérumalbumint, 0,002 % fenolvöröst és antibiotikumot tartalmaz.

2.

Szövetkultúra tápközeg (például Eagle's MEM), amely 0,04 M Hepespuffert, 0,01 % bovin szérumalbumint és antibiotikumot tartalmaz, pH 7,2.

3.

Antibiotikumot kell adni a szállítóközeghez (a végső összetételű tápközeg ml-eként) például penicillin 1 000 NE, neomicin-szulfát 100 NE, polimixin B-szulfát 50 NE, mycostatin 100 NE.

(B)   A vírusneutralizációs próbát a következő eljárás szerint kell elvégezni:

Reagensek

:

Az FMDV-törzsantigént sejtkultúrákban vagy szarvasmarhanyelven állítják elő, és –70 °C-on vagy alacsonyabb hőmérsékleten, vagy 50 %-os glicerin hozzáadása után –20 °C-on tárolják. Ez a törzsantigén. Az FMDV ilyen körülmények között stabil és a titere a hónapok folyamán keveset változik.

Eljárás

:

A vizsgálatot lapos aljú, szövetkultúra típusú mikrotitráló lemezeken végzik olyan fogékony sejtek felhasználásával, mint az IB-RS-2, a BHK-21 vagy a borjúvesesejtek. A vizsgálathoz a szérumokat 1:4 arányban hígítják szérummentes sejtkultúra tápközegben 100 NE/ml neomicin vagy más megfelelő antibiotikum hozzáadásával. A szérumokat 56 °C-on 30 percen keresztül inaktiválják, amelyekből 0,05 ml-nyi mennyiségeket használnak fel egy kétszeres sorozat elkészítésére a mikrotitráló lemezeken, 0,05 ml hígítási körök alkalmazásával. Az előtitrált vírust szintén hígítják szérummentes sejtkultúra tápközegben és 100 TCID 50 /0,05 ml koncentrációban minden vájatba tesznek abból. Miután egy órán keresztül 37 °C-on inkubálják, hogy végbemenjen a neutralizáció, FMD ellenanyagmentes szérumot tartalmazó sejtkultúra-tápközegben lévő, ml-enként 0,5 – 1,0 × 106 sejtet tartalmazó 0,05 ml-nyi mennyiségű sejtszuszpenziót tesznek valamennyi vájatba, és a lemezeket lezárják. A lemezeket 37 °C-on inkubálják. Az egyrétegű sejttenyészetek normális körülmények között 24 órán belül összefolynak. A CPE 48 órán belül általában kellőképpen előrehaladott állapotba kerül ahhoz, hogy a próba eredményét mikroszkóppal le lehessen olvasni. Ekkorra el lehet végezni a végső mikroszkopikus leolvasást vagy a lemezek fixálhatók és megfesthetők makroszkopikus leolvasás céljából, például 10 %-os formolsóval vagy 0,05 %-os metilénkékkel.

Kontrollok

:

A valamennyi vizsgálat esetében elvégzett ellenőrzések közé tartozik az ismert titerű homológ antiszérum, sejtellenőrzés, szérumtoxicitási ellenőrzés, táptalaj-ellenőrzés és vírustitrálás, amelyből kiszámítható a vizsgálandó vírus tényleges mennyisége.

Értelmezés

:

Értékelés: A nyilvánvaló CPE-hatást mutató vájatok fertőzöttnek tekinthetők és a neutralizációs titert a szérum/vírus elegyben lévő szérum végleges hígításának reciprok értékeként fejezik ki a Spearman-Karber módszer (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmakologie, 162, 480) szerint becsült 50 %-os végpontnál. A próbát akkor tekintik érvényesnek, ha a vájatonként használt vírus tényleges mennyisége 101,5 és 102,5 TCID 50 között van és a referenciaszérum titere a korábbi titrálások leggyakoribb értéke alapján becsült titer kétszeresén belülre esik. Ha a kontrollok e határértékeken kívülre esnek, a vizsgálatot meg kell ismételni. Az 1:11 vagy kisebb végponti titert negatívnak tekintik.

C)   Az ELISA segítségével történő ellenanyag-kimutatást és kvantifikálást a következő eljárás szerint kell végezni:

Reagensek

:

A ragadós száj- és körömfájás vírusa (FMDV) hét típusának 146S antigénje elleni nyúl antiszérum, előre meghatározott optimális koncentrációban használva, karbonát/bikarbonát pufferben, pH 9,6. Az antigént BHK-21 sejtekből álló egyrétegű sejttenyészeten szaporított kiválasztott vírustörzsből készítik. A tisztítatlan felülúszót az eljárás szerint használják fel és előtitrálják – de szérum nélkül -, hogy azután olyan hígítást kapjanak, amely azonos mennyiségű PBST (0,05 % Tween-20-at és fenolvörös indikátort tartalmazó foszfátpufferes sóoldat) hozzáadása után 1.2 és 1.5 közötti optikai sűrűségi leolvasási értéket ad. A vírus inaktiválva is használható. A PBST-t hígítószerként használják. A tengerimalac antiszérumokat úgy állítják elő, hogy a tengerimalacokba befecskendezik az egyes szerotípusok 146S antigénjét. Az előre meghatározott optimális koncentrációt PBST-ben állítják elő, amely 10 % normál szarvasmarhaszérumot és 5 % normál nyúlszérumot tartalmaz. Tormaperoxidázhoz konjugált nyúl anti-tengerimalac immunglobulint használnak előre meghatározott optimális koncentrációban 10 % normál szarvasmarhaszérumot és 5 % normál nyúlszérumot tartalmazó PBST-ben. A vizsgálandó szérumokat PBST-ben hígítják.

Eljárás:

1.

Az ELISA lemezeket 50 μl nyúl antivírusos szérummal lefedik egy éjszakára, nedveskamrában, szobahőmérsékleten.

2.

Valamennyi vizsgálandó szérumból egyenként ötven mikrolitert tartalmazó, kettőzött, kétszeres, 1:4 hígításnál kezdődő hígítási sort készítenek U-fenekű soküreges lemezeken (karrier-lemezek). Ötven mikroliter állandó dózisú antigént tesznek valamennyi vájatba, és az elegyet egy éjszakán át 4 °C-on tartják. Az antigén hozzáadása a kiinduló szérumhígítást 1:8-ra csökkenti.

3.

Az ELISA lemezeket ötször átmossák PBST-vel.

4.

Ötven mikroliter szérum/antigén keveréket visznek át a karrier-lemezekről a nyúlszérummal bevont ELISA lemezekre és 37 °C-on, egy órán át inkubálják körkörös rázógépen.

5.

Az átmosás után 50 μl, a 4. pontban használt antigénnel szembeni tengerimalac-antiszérumot tesznek minden vájatba. A lemezeket 37 °C-on, egy órán át inkubálják körkörös rázógépen.

6.

A lemezeket átmossák és 50 μl, tormaperoxidázhoz konjugált nyúl anti-tengerimalac immunglobulint tesznek minden vájatba. A lemezeket 37 °C-on, egy órán át inkubálják körkörös rázógépen.

7.

A lemezeket átmossák és 50 μl ortofenilén-diamint tesznek minden vájatba, amely 0,05 % (30 v%-os) H2O2-t tartalmaz.

8.

A reakciót 15 perc után leállítják 1,25 M H2SO4 segítségével.

A lemezeket spektrofotometriás úton 492 nm-en olvassák le egy mikroszámítógéphez kötött ELISA-leolvasón.

Kontrollok

:

Minden felhasznált antigén esetén 40 vájat nem szérumot tartalmaz, hanem PBST-ben hígított antigént. Homológ bovin referencia antiszérum kettőzött kétszeres hígítási sora. Negatív bovin szérum kettőzött kétszeres hígítási sora.

Értelmezés

:

Az ellenanyagtitereket a vizsgálandó szérum azon végső hígításában fejezik ki, amely a vizsgálandó szérumtól mentes vírus kontrollvájatokban regisztrált átlagos OD érték 50 %-át adja ki. Az 1:40 feletti titereket pozitívnak tekintik.

Hivatkozások

:

Hamblin C, Barnett ITR és Hedger RS (1986): „Új enzim-kapcsolt immunoassay (ELISA) a ragadós száj- és körömfájás vírusa elleni ellenanyagok kimutatására. I. Az ELISA kifejlesztése és módszere.” Journal of Immunological Methods, 93, 115–121.11.

Aujeszky-féle betegség (AJD)

A)   A vírusneutralizációs próbát a következő eljárás szerint kell elvégezni:

Szérum

:

Valamennyi szérumot hővel inaktiválnak 56 °C-on, a felhasználás előtt 30 percig.

Eljárás

:

A konstans vírus-változó szérumhígítás módszerével mikrotitráló lemezeken végzett vírusneutralizációs próbában Vero- vagy más fogékony sejtrendszereket használnak. Az Aujeszky-féle betegség vírusát 100 TCID 50/0,025 ml koncentrációban használják; az inaktivált hígítatlan szérummintákat azonos térfogatú (0,025 ml) vírusszuszpenzióval elegyítik. A vírus/szérum elegyeket két órán keresztül 37 °C-on inkubálják a mikrotitráló lemezeken, mielőtt a megfelelő sejteket hozzáadják. A sejteket olyan koncentrációban használják, amely teljes egyrétegű sejttenyészetet képez 24 óra alatt.

Kontrollok

:

i. vírusinfektivitási vizsgálat ii. szérumtoxicitási ellenőrzések iii. be nem oltott sejtkultúrákkal végzett ellenőrzések, iv. referencia antiszérumok.

Értelmezés

:

A neutralizációs próba eredményeit és a próbában használt vírustitert háromtól hét napig tartó, 37 °C-on történő inkubálás után jegyzik fel. Az 1:2-nél kisebb szérumtitereket (hígítatlan szérum) negatívnak tekintik.

B)   A 2008/185/EK határozat (11) keretében elfogadott bármely más vizsgálat.

Transmissibilis gastroentretis (TGE)

A vírusneutralizációs próbát a következő eljárás szerint kell elvégezni:

Szérum

:

Valamennyi szérumot hővel inaktiválnak 56 °C-on, a felhasználás előtt 30 percig.

Eljárás

:

A konstans vírus-változó szérumhígítás módszerével mikrotitráló lemezeken végzett vírusneutralizációs próbában A72 (kutyadaganat) sejteket vagy más fogékony sejtrendszereket használnak. A TGE-vírust 100 TCID 50/0,025 ml koncentrációban használják; az inaktivált hígítatlan szérummintákat azonos térfogatú (0,025 ml) vírusszuszpenzióval elegyítik. A vírus/szérum elegyeket 30-60 percen keresztül 37 °C-on inkubálják a mikrotitráló lemezeken, mielőtt a megfelelő sejteket hozzáadják. A sejteket olyan koncentrációban használják, amely teljes egyrétegű sejttenyészetet képez 24 óra alatt. Minden sejt 0,1 ml sejtszuszpenziót kap.

Kontrollok

:

i. vírusinfektivitási vizsgálat ii. szérumtoxicitási ellenőrzések iii. be nem oltott sejtkultúrákkal végzett ellenőrzések, iv. referencia antiszérumok.

Értelmezés

:

A neutralizációs próba eredményeit és a próbában használt vírustitert háromtól öt napig tartó, 37 °C-on történő inkubálás után jegyzik fel. Az 1:2-nél kisebb szérumtitereket (végső hígítás) negatívnak tekintik. Ha a hígítatlan vérszérumminták toxikusak a szövetkultúrákra, a vérszérumok 1:2 arányban felhígíthatók a próbában való felhasználásuk előtt. Ez megegyezik a vérszérum 1:4 arányban történő végső hígításával. Ebben az esetben az 1:4-nél kisebb vérszérumtitereket (végső hígítás) negatívnak tekintik.

Sertések hólyagos betegsége (SVD)

A sertések hólyagos betegségére (SVD) vonatkozó vizsgálatot a 2000/428/EK határozatnak (12) megfelelően végzik el.

Klasszikus sertéspestis (CSF)

A klasszikus sertéspestisre (CSF) vonatkozó vizsgálatot a 2002/106/EK határozatnak (13) megfelelően végzik el.

A klasszikus sertéspestisre (CSF) vonatkozó vizsgálatok végrehajtásakor az OIE szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatokról és vakcinákról szóló kézikönyvének megfelelő fejezetében szereplő iránymutatásokat kell követni.

A klasszikus sertéspestisre (CSF) vonatkozó szerológiai vizsgálat érzékenységének és specificitásának értékelését – megfelelő minőségbiztosítási rendszer segítségével – nemzeti laboratóriumban kell elvégezni. Az alkalmazott vizsgálatokról ki kell mutatni, hogy felismernek egy sor gyenge és erős pozitív referenciaszérumot, és lehetővé teszik az ellenanyagok kimutatását a fertőzés korai fázisában és a felgyógyulás időszakában.

7. RÉSZ

A Saint-Pierre és Miquelonra az Unióba irányuló kivitel előtt kevesebb mint hat hónappal behozott állatokra vonatkozó (a 6. cikkben említett) behozatali és karanténfeltételek

Az érintett állatfajok

Rendszertani egység

REND

CSALÁD

NEM ÉS FAJ

Párosujjú patások

Tevefélék

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

1. FEJEZET

Tartózkodás és karantén

1.   A Saint-Pierre és Miquelonra behozott állatokat az Unióba való behozatal céljából történő feladásukat megelőzően legalább 60 napig egy engedélyezett karanténállomáson kell tartani. Ez az időszak az egyes fajokra vonatkozó vizsgálati követelmények miatt meghosszabbítható. Emellett az állatoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük.

a)

A karanténállomásra különálló szállítmányok is beléphetnek. A karanténállomásra való belépéskor azonban az azonos fajhoz tartozó állatok mindegyikét egyetlen csoportnak kell tekinteni, és azokra így kell hivatkozni. A karanténidőszak az egész csoport tekintetében akkor kezdődik meg, amikor az utolsó állat a létesítmény területére lép.

b)

A karanténállomás területén minden egyedi állatcsoportot elkülönítve kell tartani, más állatokkal való közvetlen vagy közvetett érintkezés nélkül, beleértve az esetlegesen más szállítmányokból jelen lévő állatokat is.

Minden szállítmányt az engedélyezett karanténállomáson, az átvivő rovaroktól védve kell tartani.

c)

Amennyiben a karanténidőszak alatt egy állatcsoport elkülönítését nem tartják fenn, és azok más állatokkal érintkeznek, a karantént semmisnek kell tekinteni, és a csoportnak egy új, a karanténállomásra történő belépéskor eredetileg előírt időszakkal megegyező karanténidőszakot kell megkezdenie.

d)

A karanténállomáson áthaladó, az Unióba történő kivitelre szánt állatokat be kell rakodni és közvetlenül az Unióba kell küldeni:

i.

anélkül, hogy érintkeznének olyan állatokkal, amelyek nem teljesítik az Unióba való behozatalra a vonatkozó állatkategóriára megállapított egészségügyi feltételeket;

ii.

szállítmányokra osztva olyan módon, hogy egy szállítmány se kerülhessen érintkezésbe az Unióba történő behozatalra nem megfelelő állatokkal;

iii.

olyan szállítójárművekben vagy konténerekben, amelyeket először kitakarítottak és Saint-Pierre és Miquelonban – mint a 2. fejezetben említett betegség elleni védekezésben hatékony – hivatalosan engedélyezett fertőtlenítőszerrel fertőtlenítettek, és amelyeket úgy alakítottak ki, hogy ürülék, vizelet, alom vagy takarmány nem folyhat vagy eshet ki a járműből vagy a konténerből szállítás közben.

2.   A karanténlétesítményeknek legalább a 91/496/EGK (14) irányelv B. mellékletében megállapított minimumelőírásoknak és a következő feltételeknek kell megfelelniük:

a)

hatósági állatorvos felügyelete alatt állnak;

b)

egy olyan legalább 20 km átmérőjű terület középpontjában kell elhelyezkedniük, ahol a hivatalos megállapítás szerinti karanténállomásként való használatát megelőző utolsó legalább 30 nap során nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás okozta megbetegedés.

c)

azokat a karanténállomásként való használatot megelőzően kitisztították és egy Saint-Pierre és Miquelon területén a 2. fejezetben említett betegségek elterjedésének megfékezésére hivatalosan engedélyezett fertőtlenítőszerrel fertőtlenítették;

d)

befogadóképességük figyelembevételével a következőket működteti:

i.

egy kizárólag erre a célra fenntartott létesítmény, az arra vonatkozó előírásnak megfelelő állatszállást is beleértve;

ii.

olyan megfelelő létesítmények, amelyek:

alapos tisztítása és fertőtlenítése könnyen elvégezhető;

a biztonságos be- és kirakodáshoz szükséges létesítményeket is tartalmazzák,

megfelelnek az állatok víz- és takarmányszükségleteinek kielégítéséhez,

lehetővé teszik a szükséges állatorvosi kezelések egyszerű elvégzését;

iii.

a vizsgálatra és elkülönítésre szolgáló megfelelő helyiségek;

iv.

a helyiségek és a szállítójárművek tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló megfelelő felszerelés;

v.

megfelelő tárolóhely a takarmány, az alom és a trágya számára;

vi.

megfelelő szennyvízgyűjtő-rendszer;

vii.

irodahelyiség a hatósági állatorvos számára;

e)

üzemelés idején valamennyi feladat elvégzéséhez elegendő létszámú állatorvossal rendelkezik.

f)

csak a nyomon követhetőség biztosítása érdekében egyedileg azonosított állatokat vehetnek fel annak. E célból az állatok belépésekor a karanténállomás tulajdonosának vagy a karanténállomásért felelős személynek biztosítania kell, hogy az állatokat megfelelően azonosítsák és az adott faj vagy kategória esetében szükséges kísérő egészségügyi bizonyítványokkal lássák el azokat. Emellett a gyűjtőállomás tulajdonosa vagy vezetője nyilvántartásban vagy adatbázisban rögzíti és legalább három évig megőrzi a tulajdonos nevét, a szállítmányban lévő állatok származását, a szállítmányban lévő állatok be- és kilépésének időpontját, a szálítmányban lévő állatok azonosító számát, valamint rendeltetési helyüket;

g)

az illetékes hatóság meghatározza a karanténállomás hatósági felügyeletére vonatkozó eljárást, és biztosítja az ilyen felügyelet elvégzését; az ilyen felügyelet rendszeres vizsgálatokat tartalmaz annak érdekében, hogy az engedélyezéshez szükséges követelmények folyamatos betartásáról megbizonyosodjanak. Mulasztás és az engedély felfüggesztése esetén az újbóli engedélyezés csak akkor lehetséges, ha az illetékes hatóság meggyőződött arról, hogy a karanténlétesítmény teljes mértékben megfelel az a)–g) pontban megállapított feltételeknek.

2. FEJEZET

Állat-egészségügyi vizsgálatok

1.   ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Az állatoktól vett vérmintákon a következő vizsgálatokat kell elvégezni, más rendelkezés hiányában az elkülönítési időszak megkezdése után legalább 21 nappal.

A laboratóriumi vizsgálatokat egy, az Unióban engedélyezett laboratóriumban kell elvégezni, és valamennyi laboratóriumi vizsgálatot és annak eredményeit, a vakcinázásokat és a kezeléseket csatolni kell az egészségügyi bizonyítványhoz.

Az állatokon végzett beavatkozások minimálisra csökkentése érdekében a mintavételt, a vizsgálatokat és a vakcinázásokat lehetőség szerint csoportosítani kell, betartva ugyanakkor az e fejezet 2. részében megállapított vizsgálati eljárások által megkövetelt minimum időközöket.

2.   KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

2.1.   TEVEFÉLÉK

2.1.1.   Tuberkulózis

a)

Alkalmazandó vizsgálat: összehasonlító intradermális tuberkulinpróba a 64/432/EGK irányelv B. mellékletének 2.1.2. pontjában leírt bovin és madár tuberkulin előállítási szabványainak megfelelő bovin tisztított proteinszármazék (PPD) és madár PPD használatával.

A vizsgálatot a váll mögötti területen (hónalji rész) kell elvégezni a 64/432/EGK irányelv B. mellékletének 2.2.4. pontjában leírt technika szerint.

b)

Időzítés: az állatokat a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül és az első vizsgálat után 42 nappal kell megvizsgálni.

c)

A vizsgálatok kiértékelése:

a reakciót:

negatívnak kell tekinteni, ha a megnövekedett bőrvastagság 2 mm-nél kevesebb.

pozitívnak kell tekinteni, ha a megnövekedett bőrvastagság 4 mm-nél több.

nem egyértelműnek kell tekinteni, ha a megnövekedett bőrvastagság bovin PPD-nél 2 és 4 mm közötti, vagy 4 mm-nél több, de a madár PPD-re adott reakcióénál kevesebb.

d)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően:

Ha egy állat a bovin PPD intradermális reakciótesztre pozitív eredményt mutat, az állatot kizárják a csoportból, és a többi állatot az első pozitív eredményű vizsgálat után legalább 42 nappal újra meg kell vizsgálni: ezt a vizsgálatot a b) pontban leírt első vizsgálatnak kell tekinteni.

Ha a csoport több állata is pozitív eredményt mutat, az Unióba történő kivitelt az egész csoport tekintetében elutasítják.

Ha ugyanazon csoport egy vagy több állata esetében nem egyértelmű a reakció, az első vizsgálat elvégzése után legalább 42 nap elteltével az egész csoportot újravizsgálják, ami a b) pontban leírt első vizsgálatnak tekintendő.

2.1.2.   Brucellózis

a)

Alkalmazandó vizsgálat:

i.

Brucella abortus: a 64/432/EGK irányelv C. mellékletének 2.5. pontjában leírt bengálvörös próba (BV-próba), illetve 2.6. pontjában leírt csőagglutinációs próba (CSA-próba). Pozitív eredmény esetén megerősítésként a(z) 206/2010/EU rendelet (SANCO/4787/2009) I. mellékletének 6. részében leírt módszer szerinti komplementkötési próbát kell végezni.

ii.

Brucella melitensis: a 64/432/EGK irányelv C. mellékletének 2.5. pontjában leírt BV-próba, illetve 2.6. pontjában leírt CSA-próba. Pozitív eredmény esetén megerősítésként a 91/68/EGK irányelv C. mellékletében leírt módszer szerinti komplementkötési próbát kell végezni.

iii.

Brucella ovis: A 91/68/EGK irányelv D. mellékletében leírt komplementkötési próba

b)

Időzítés: az állatokat a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül és az első vizsgálat után 42 nappal kell megvizsgálni.

c)

A vizsgálatok kiértékelése:

A vizsgálatra adott pozitív reakciót a 64/432/EGK irányelv C. melléklete határozza meg.

d)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően:

A pozitív eredményt mutató állatokat kizárják a csoportból, és a többi állatot az első pozitív eredményű vizsgálat után legalább 42 nappal kezdődően újra meg kell vizsgálni: ezt a vizsgálatot a b) pontban leírt első vizsgálatnak kell tekinteni.

Csak két egymást követő, a b) pont szerint elvégzett vizsgálaton negatívnak bizonyuló állat engedélyezhető az Unióba való behozatalra.

2.1.3.   Kéknyelv betegség és epizootiás haemorrhagiás betegség (EHD)

a)

Alkalmazandó vizsgálat: a(z) 206/2010/EU rendelet (SANCO/4787/2009) I. mellékletének 6. részében leírt agargél immundiffúziós (AGID) próba.

Pozitív reakció esetén az állatokat a két betegség elkülönítése céljából a(z) 206/2010/EU rendelet (SANCO/4787/2009) I. mellékletének 6. részében leírt összehasonlító ELISA-próbával kell vizsgálni.

b)

Időzítés:

Az állatoknak két vizsgálaton kell negatív eredményt mutatni: az elsőt a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül, a másodikat az első vizsgálat után legalább 21 nappal kell elvégezni.

c)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően:

i.

Kéknyelv betegség

Ha a(z) 206/2010/EU rendelet (SANCO/4787/2009) I. mellékletének 6. részében leírt ELISA-próbával vizsgálva egy vagy több állat pozitívnak bizonyul, a pozitív állato(ka)t kizárják a csoportból, a csoport fennmaradó részét pedig a pozitív vizsgálathoz végzett mintavétel napjától számított 100 napig karanténban tartják. A csoport csak akkor tekinthető a betegségtől mentesnek, ha a hatósági állatorvos által a karanténidőszak során végzett rendszeres ellenőrzések nem tárják fel a betegség klinikai tüneteit, és a karanténállomás mentes marad a kéknyelv betegség átvivőitől (Culicoides).

Ha az első albekezdésben leírt karanténidőszak alatt a betegség klinikai tünetei másik állaton jelentkeznek, az Unióba történő behozatalt az egész csoport tekintetében elutasítják.

ii.

Járványos haemorrhagiás betegség (EHD)

Ha egy vagy több, pozitív eredményt mutató állatnál a megerősítő ELISA-próba az EHD vírus antitesteinek jelenlétét mutatja ki, az állato(ka)t pozitívnak kell tekinteni és azokat kizárják a csoportból, az egész csoportot pedig az első pozitív diagnózistól számított legalább 21 nap elteltével, ezt követően újabb legalább 21 nap elteltével ismételt vizsgálatnak kell alávetni, mindkét esetben negatív eredménnyel.

Ha az ismételt vizsgálatokon további állatok is pozitívnak bizonyulnak, az Unióba történő kivitelt az egész csoport tekintetében elutasítják.

2.1.4.   Ragadós száj- és körömfájás (FMD)

a)

Alkalmazandó vizsgálat: Diagnosztikai tesztek (probang-teszt és szerológia) a(z) 206/2010/EU rendelet (SANCO/4787/2009) I. mellékletének 6. részében leírt eljárások szerinti ELISA- és vírusneutralizációs (VN) technikát alkalmazva.

b)

Időzítés: az állatoknak két vizsgálaton kell negatív eredményt mutatni: az elsőt a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül, a másodikat az első vizsgálat után legalább 42 nappal kell végrehajtani.

c)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően: ha az állatok bármelyike az FMD-vírusra pozitívnak bizonyul, a karanténállomáson jelen lévő állatok egyike sem tekinthető alkalmasnak az Unióba való belépésre.

Megjegyzés: Az FMD-vírus szerkezeti vagy nem szerkezeti fehérjéi antitesteinek kimutatása korábbi FMD-fertőzés eredményének tekintendő, a vakcinázási státusztól függetlenül.

2.1.5.   Keleti marhavész

a)

Alkalmazandó vizsgálat: A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi állatokra vonatkozó diagnosztikai vizsgálatairól és oltóanyagairól szóló kézikönyvében leírt összehasonlító ELISA-próba a nemzetközi kereskedelemben előírt választható vizsgálat. A szérumneutralizációs próba vagy az OIE-kézikönyv vonatkozó szakaszaiban leírt eljárásokkal összhangban más elismert vizsgálatok szintén alkalmazhatók.

b)

Időzítés: az állatokat kétszer kell megvizsgálni: először a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül, másodszor az első vizsgálat után legalább 42 nappal.

c)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően: ha az állatok valamelyike a keleti marhavész vírusára pozitívnak bizonyul, a karanténállomáson jelen lévő állatok egyike sem tekinthető alkalmasnak az Unióba való belépésre.

2.1.6.   Hólyagos szájgyulladás

a)

Alkalmazandó vizsgálat: ELISA-próba, vírusneutralizációs próba vagy az OIE-kézikönyv vonatkozó szakaszaiban leírt eljárásokkal összhangban más elismert vizsgálat.

b)

Időzítés: az állatokat kétszer kell megvizsgálni: először a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül, másodszor az első vizsgálat után legalább 42 nappal.

c)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően: ha az állatok bármelyike a hólyagos szájgyulladás vírusára pozitívnak bizonyul, a karanténállomáson jelen lévő állatok egyike sem tekinthető alkalmasnak az Unióba való belépésre.

2.1.7.   Rift-völgyi láz

a)

Alkalmazandó vizsgálat: ELISA-próba, vírusneutralizációs próba vagy az OIE-kézikönyv vonatkozó szakaszaiban leírt eljárásokkal összhangban más elismert vizsgálat.

b)

Időzítés: az állatokat kétszer kell megvizsgálni: először a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül, másodszor az első vizsgálat után legalább 42 nappal.

c)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően: Ha az állatok bármelyike a Rift-völgyi láz kórokozójának való kitettség bizonyítékát mutatja, a karanténállomáson jelen lévő állatok egyike sem tekinthető alkalmasnak az Unióba való belépésre.

2.1.8.   Bőrcsomósodáskór (Lumpy skin disease)

a)

Alkalmazandó vizsgálat: ELISA-próbával végzett szerológia, vírusneutralizációs próba vagy az OIE-kézikönyv vonatkozó szakaszaiban leírt eljárásokkal összhangban más elismert vizsgálat.

b)

Időzítés: az állatokat kétszer kell megvizsgálni: először a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül, másodszor az első vizsgálat után legalább 42 nappal.

c)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően: Ha az állatok valamelyike a bőrcsomósodásnak való kitettség bizonyítékát mutatja, a karanténállomáson jelen lévő állatok egyike sem tekinthető alkalmasnak az Unióba való belépésre.

2.1.9.   Krími-kongói haemorrhagiás láz

a)

Alkalmazandó vizsgálat: ELISA-próba, vírusneutralizációs próba, immunofluoreszcens teszt vagy más elismert vizsgálat.

b)

Időzítés: az állatokat kétszer kell megvizsgálni: először a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül, másodszor az első vizsgálat után legalább 42 nappal.

c)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően: Ha az állatok valamelyike a krími-kongói haemorrhagiás láz kórokozójának való kitettség bizonyítékát mutatja, a karanténállomáson jelen lévő állatok egyike sem tekinthető alkalmasnak az Unióba való belépésre.

2.1.10.   Lovak mocsárláza (Trypanosoma evansi (T. evansi))

a)

Alkalmazandó vizsgálat: A parazita kórokozó az OIE-kézikönyv vonatkozó szakaszaiban leírt eljárásokkal összhangban a koncentrált vérmintákban azonosítható.

b)

Időzítés: az állatokat kétszer kell megvizsgálni: először a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül, másodszor az első vizsgálat után legalább 42 nappal.

c)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően: Ha a T. evansit a szállítmány valamelyik állatában kimutatják, akkor azt az állatot az Unióba való behozatalra alkalmatlannak minősülőnek kell tekinteni. A csoport fennmaradó részét ezután a T. evansi ellen hatékony megfelelő készítmény alkalmazásával belsőleg és külsőleg parazitaellenes kezelésnek kell alávetni.

2.1.11.   Szarvasmarhák roncsoló orrhurutja

a)

Alkalmazandó vizsgálat: A vírusos DNS kimutatása az OIE-kézikönyv vonatkozó szakaszaiban leírt eljárásokkal összhangban történő immunofluoreszcenciás teszt vagy immunocytokémiai azonosítás alapján.

b)

Időzítés: az állatokat kétszer kell megvizsgálni: először a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül, másodszor az első vizsgálat után legalább 42 nappal.

c)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően: Ha az állatok valamelyike a szarvasmarhák roncsoló orrhurutjának való kitettség bizonyítékát mutatja, a karanténállomáson jelen lévő állatok egyike sem tekinthető alkalmasnak az Unióba való belépésre.

2.1.12.   Veszettség

Védőoltás: A veszettség elleni vakcinázás a rendeltetési tagállam kérésére elvégezhető, és az állatoktól vérmintát kell venni és azon az antitestekre vonatkozó szérumneutralizációs próbát kell végezni.

2.1.13.   Szarvasmarhák enzootikus leukózisa. (csak abban az esetben, ha az állatokat a 64/432/EGK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének k) pontja szerinti, a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes tagállamba vagy régióba szállítják)

a)

Alkalmazandó vizsgálat: AGID vagy blokkoló ELISA-próba az OIE-kézikönyvben leírt eljárásokkal összhangban.

b)

Időzítés: az állatokat kétszer kell megvizsgálni: először a karanténállomásra történő megérkezésüket követő két napon belül, másodszor az első vizsgálat után legalább 42 nappal.

c)

Eljárási lehetőségek a vizsgálatot követően: Az a) pontban ismertetett tesztre pozitív eredményt mutató állatokat kizárják a karanténlétesítményben lévő állatok csoportjából, és a többi állatot az első pozitív eredményű vizsgálat után legalább 21 nappal kezdődően újra meg kell vizsgálni: ezt a vizsgálatot a b) pontban leírt első vizsgálatnak kell tekinteni.

Csak két egymást követő, a b) pont szerint elvégzett vizsgálaton negatívnak bizonyuló állatot kell az Unióba való behozatalra alkalmasnak tekinteni.


(1)  Az Unió és harmadik országok közötti bármely, a Közösség és a harmadik országok közötti vonatkozó megállapodásban előírt konkrét igazolási előírások sérelme nélkül.

(2)  Kizárólag élő állatokra, a szarvasfélék (Cervidae) kivételével.

(3)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) szerinti bizonyítványok.

(4)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság: az erre az országra vonatkozó végleges nómenklatúrát az ENSZ szintjén jelenleg folytatott tárgyalásokat követően fogadják el.

(5)  Koszovó kivételével, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján jelenleg nemzetközi irányítás alá tartozik.

(6)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

(7)  HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

(8)  A nem kívánt rész törlendő.

(9)  Szerbia nem foglalja magában Koszovót, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján jelenleg nemzetközi irányítás alá tartozik.

(10)  HL L 249., 2004.7.23., 20. o.

(11)  HL L 59., 2008.3.4., 19. o.

(12)  HL L 167., 2000.7.7., 22. o.

(13)  HL L 39., 2002.2.9., 71. o.

(14)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o.


II. MELLÉKLET

FRISS HÚS

1. RÉSZ

A harmadik országok, területeik és részeik jegyzéke (1)

A harmadik ország ISO-kódja és neve

A terület kódja

A harmadik ország, terület vagy részének megnevezése

Állat-egészségügyi bizonyítvány

Egyedi feltételek

Záró nap (2)

Nyitó nap (3)]

Minta/minták

KG

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albánia

AL-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

AR – Argentína

AR-0

Az ország egész területe

EQU

 

 

 

 

AR-1

A következő tartományok:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (kivéve Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme és San Luís del Palmar tartományt)

Entre Ríos,

La Rioja

Mendoza,

Misiones,

Neuquén tartomány része (kivéve az AR-4-ben foglalt területet),

Río Negro tartomány része (kivéve az AR-4-ben foglalt területet),

San Juan,

San Luis

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco Formosa, Jujuy és Salta, a pufferzóna kivételével, amely a bolíviai és a paraguayi határtól 25 km-ig, a Jujuy tartománybeli Santa Catalina kerülettől a Formosa tartománybeli Laishi kerületig terjed

BOV

A

1

 

2005. március 18.

RUF

A

1

 

2007. december 1.

AR-2

Chubut, Santa Cruz és Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

2002. március 1.

AR-3

Corrientes: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme és San Luís del Palmar tartomány

BOV RUF

A

1

 

2007. december 1.

AR-4

Río Negro egy része (a következő területek kivételével: Avellanedában a 7. sz. főúttól északra és a 250. sz. főúttól keletre elhelyezkedő terület, Conesában a 2. sz. főúttól keletre elhelyezkedő terület, El Cuyban a 7. sz. főútnak az Avellaneda megye határának irányába tartó 66. sz. főúttal való kereszteződésétől északra elhelyezkedő terület, valamint San Antonióban a 250. és 2. sz. főúttól keletre elhelyezkedő terület)

Neuquén egy része (a következő területek kivételével: Confluenciában a 17. sz. főúttól keletre elhelyezkedő terület, Picun Leufúban pedig a 17. sz. főúttól keletre elhelyezkedő terület)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

2008. augusztus 1.

AU – Ausztrália

AU-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA – Bosznia és Hercegovina

BA-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

BH – Bahrein

BH-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

BR – Brazília

BR-0

Az ország egész területe

EQU

 

 

 

 

BR-1

Minas Gerais állam

Espírito Santo állam;

Goiás állam;

Mato Grosso állam

Rio Grande Do Sul állam, Mato Grosso Do Sul állam (kivéve a Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã és Mundo Novo települések külső határaitól kezdődő 15 km-es, kijelölt, kiemelt felügyelet alá tartozó területet, valamint Corumbá és Ladário településeken belül a kijelölt, kiemelt felügyelet alá tartozó területet).

BOV

A és H

1

 

2008. december 1.

BR-2

Santa Catarina állam

BOV

A és H

1

 

2008. január 31.

BR-3

Paraná és São Paulo államok

BOV

A és H

1

 

2008. augusztus 1.

BW – Botswana

BW-0

Az ország egész területe

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

A 3c., 4b., 5., 6., 8., 9. és 18. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

2007. december 1.

BW-2

A 10., 11., 13. és 14. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

2002. március 7.

BW-3

A 12. sz. állat-egészségügyi ellenőrző körzet

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

2008. október 20.

2009. január 20.

BY – Belarusz

BY-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Az ország egész területe

BOV, EQU

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW,

G

 

 

 

CH – Svájc

CH-0

Az ország egész területe

*

 

 

 

 

CL – Chile

CL-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN – Kína

CN-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

CO – Kolumbia

CO-0

Az ország egész területe

EQU

 

 

 

 

CR – Costa Rica

CR-0

Az ország egész területe

BOV, EQU

 

 

 

 

CU – Kuba

CU-0

Az ország egész területe

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ – Algéria

DZ-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

ET – Etiópia

ET-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

FK – Falkland-szigetek

FK-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL – Grönland

GL-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT – Guatemala

GT-0

Az ország egész területe

BOV, EQU

 

 

 

 

HK – Hongkong

HK-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

HN – Honduras

HN-0

Az ország egész területe

BOV, EQU

 

 

 

 

HR – Horvátország

HR-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

IN – India

IN-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

IS – Izland

IS-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE – Kenya

KE-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

MA – Marokkó

MA-0

Az ország egész területe

EQU

 

 

 

 

ME – Montenegró

ME-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG – Madagaszkár

MG-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

MK – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (4)

MK-0

Az ország egész területe

OVI, EQU

 

 

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

MX – Mexikó

MX-0

Az ország egész területe

BOV, EQU

 

 

 

 

NA – Namíbia

NA-0

Az ország egész területe

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

A nyugat-namíbiai Palgrave Pointtól a kelet-namíbiai Gamig húzódó szalagkerítés-rendszertől délre fekvő terület

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC – Új-Kaledónia

NC-0

Az ország egész területe

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI – Nicaragua

NI-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

NZ – Új-Zéland

NZ-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA – Panama

PA-0

Az ország egész területe

BOV, EQU

 

 

 

 

PY – Paraguay

PY-0

Az ország egész területe

EQU

 

 

 

 

PY-1

Az ország egész területe, a külső határoktól kezdődő 15 km-es, kijelölt, kiemelt felügyelet alá tartozó terület kivételével

BOV

A

1

 

2008. augusztus 1.

RS – Szerbia (5)

RS-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU – Oroszország

RU-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

RU-1

Murmanszk régió, Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet

RUF

 

 

 

 

SV – Salvador

SV-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

SZ – Szváziföld

SZ-0

Az ország egész területe

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Az Usutu folyótól északi irányban egészen a dél-afrikai határ Nkalashane-tól nyugatra eső részéig húzódó, „vörös vonal” kerítésrendszertől nyugatra fekvő terület

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

A 2001. évi 51. számú hivatalos felhívás útján kihirdetett törvényerejű rendeletben a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezés céljából létrehozott állat-egészségügyi megfigyelési és vakcinázási körzetek

BOV, RUF, RUW

F

1

 

2003. augusztus 4.

TH – Thaiföld

TH-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

TN – Tunézia

TN-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

TR – Törökország

TR-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

TR-1

Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat és Kirikkale tartomány

EQU

 

 

 

 

UA – Ukrajna

UA-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

US – Amerikai Egyesült Államok

US-0

Az ország egész területe

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY – Uruguay

UY-0

Az ország egész területe

EQU

 

 

 

 

BOV,

A

1

 

2001. november 1.

OVI

A

1

 

 

ZA – Dél-Afrika

ZA-0

Az ország egész területe

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Az ország egész területe, kivéve:

a ragadós száj- és körömfájás elleni járványvédelmi körzet Mpumalanga és az északi tartományok állat-egészségügyi régiójában, Natal állat-egészségügyi régiójának Ingwavuma körzetében, valamint a Botswanával határos terület 28° hosszúságtól keletre fekvő része, és

Camperdown körzete KwaZulu-Natal tartományban

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW – Zimbabwe

ZW-0

Az ország egész területe

 

 

 

 

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban lévő követelmények.

-

Nincs előírt bizonyítvány, és a friss hús behozatala tilos (kivéve az ország egész területére utaló sorban jelzett fajok esetében).

„1”: Kategóriakorlátozások

Belsőség nem engedélyezett az Unióba való behozatalra (kivéve a szarvasmarhafélék rekeszizmát és rágóizmait).

2. RÉSZ

Állat-egészségügyi bizonyítványminták

Minta/minták:

„BOV”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta háziasított szarvasmarhafélék (például a Bison és a Bubalus fajok, valamint keresztezett fajtáik) friss húsához, ideértve a darált húst is.

„OVI”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a háziasított juhfélék (Ovis aries) és háziasított kecskefélék (Capra hircus) friss húsához, ideértve a darált húst is.

„POR”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a háziasított sertésfélék (Sus scrofa) friss húsához, ideértve a darált húst is.

„EQU”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a háziasított egypatások (Equus caballus, Equus asinus és keresztezett fajtáik) friss húsához, kivéve a darált húst.

„RUF”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe (kivéve a szarvasmarhaféléket (ideértve a Bison és Bubalus fajt és keresztezett fajtáikat is), a juhféléket (Ovis aries), a kecskeféléket (Capra hircus), a sertésféléket (Suidae) és a pekariféléket (Tayassuidae)) és az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó tenyésztett, nem háziasított állatok friss húsához (kivéve a belsőségeket és a darált húst).

„RUW”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe (kivéve a szarvasmarhaféléket (ideértve a Bison és Bubalus fajt és keresztezett fajtáikat is), a juhféléket (Ovis aries), a kecskeféléket (Capra hircus), a sertésféléket (Suidae) és a pekariféléket (Tayassuidae)) és az orrszarvúfélék (Rhinocerotidae) és az ormányosok (Elephantidae) családjába tartozó vadon élő, nem háziasított állatok friss húsához (kivéve a belsőségeket és a darált húst).

„SUF”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a sertésfélék (Suidae), a pekarifélék (Tayassuidae) vagy tapírfélék (Tapiridae) családjába tartozó tenyésztett nem háziasított állatok friss húsához (kivéve a belsőségeket és a darált húst).

„SUW”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a sertésfélék (Suidae), a pekarifélék (Tayassuidae) vagy tapírfélék (Tapiridae) családjába tartozó nem háziasított vadon élő állatok friss húsához (kivéve a belsőségeket és a darált húst).

„EQW”

:

Állat-egészségügyi bizonyítványminta a zebrafélék (Hippotigris) alnemzetségébe tartozó vadon élő egypatás állatok friss húsához (kivéve a belsőségeket és a darált húst).

KG (Kiegészítő garanciák)

„A”

:

a BOV (II.2.6. pont), OVI (II.2.6. pont), RUF (II.2.7. pont) és RUW (II.2.4. pont) állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően igazolt belsőségek nélküli friss hús érlelésére, pH-jának mérésére és csontozására vonatkozó garanciák

„C”

:

a klasszikus sertéspestisnek azokon a hasított állati testeken elvégzett laboratóriumi vizsgálatára vonatkozó garanciák, amelyekből a SUW (II.2.3. B. pont) bizonyítványmintának megfelelően igazolt friss húst kinyerték.

„D”

:

azon állatok tartási helyéül szolgáló gazdaság(ok)ban feletetett konyhai hulladékra vonatkozó garanciák, amelyekből a POR (II.2.3. d) pont) állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően igazolt friss húst kinyerték.

„E”

:

azon állatokon elvégzett tuberkulinpróbára vonatkozó garanciák, amelyekből a BOV (II.2.4. d) pont) állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően igazolt friss húst kinyerték.

„F”

:

a BOV (II.2.6. pont), OVI (II.2.6. pont), RUF (II.2.6. pont) és RUW (II.2.7. pont) állat-egészségügyi bizonyítványmintának megfelelően igazolt belsőségek nélküli friss hús érlelésére és csontozására vonatkozó garanciák.

„G”

:

1. a vágási melléktermék, belsőség és a gerincoszlop eltávolítására és 2. a RUF (II.1.7. pont) és RUW (II.1.8. pont) bizonyítványmintában említett idült sorvadásos betegséggel kapcsolatban a szarvasfélék vizsgálatára és eredetére vonatkozó garanciák.

„H”

:

Brazília esetében előírt kiegészítő garanciák az állatok érintkezésére, a vakcinázási programokra és a felügyeletre vonatkozóan. Mivel azonban a brazíliai Santa Catarina államban nem vakcináznak ragadós száj- és körömfájás ellen, az említett államból származó és ott levágott állatok húsára nem alkalmazandó a vakcinázási programra való hivatkozás.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  A harmadik országokkal kötött uniós megállapodásokban előírt, a bizonyítványra vonatkozó egyedi követelmények sérelme nélkül.

(2)  A 7. oszlopban jelzett napon vagy azt megelőzően levágott állatok húsa az említett naptól számított 90 napig behozható az Unióba. A nyílt tengeren szállított szállítmányok a bizonyítvány kiállításától számított 40 napig behozhatók az Unióba, ha arra a 7. oszlopban jelzett időpontot megelőzően állítottak ki bizonyítványt. (Megjegyzés: a dátum hiánya a 7. oszlopban azt jelenti, hogy nincs időbeli korlátozás)

(3)  Kizárólag a 8. oszlopban jelzett napon vagy azt követően levágott állatok húsa hozható be az Unióba (a dátum hiánya a 8. oszlopban azt jelenti, hogy nincs időbeli korlátozás).

(4)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; átmeneti kód, mely semmilyen módon nem sérti az ezen országra vonatkozó végleges nómenklatúrát, amelyről az Egyesült Nemzeteknél e tárgyban jelenleg folyó tárgyalások befejezését követően állapodnak meg.

(5)  Koszovó kivételével, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján jelenleg nemzetközi irányítás alá tartozik.

*

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással (HL L 114., 2002.4.30., 132. o.) összhangban lévő követelmények.

-

Nincs előírt bizonyítvány, és a friss hús behozatala tilos (kivéve az ország egész területére utaló sorban jelzett fajok esetében).

„1”: Kategóriakorlátozások

Belsőség nem engedélyezett az Unióba való behozatalra (kivéve a szarvasmarhafélék rekeszizmát és rágóizmait).


III. MELLÉKLET

Image

Image

Image


IV. MELLÉKLET

AZ 1. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJÁBAN EMLÍTETT ÁLLATOK

1. RÉSZ

A harmadik országok, területeik és részeik jegyzéke

1. SZAKASZ

A 7. cikk (2) bekezdésében említett harmadik országok részei vagy területei

Ország/terület

Az országrész/terület kódja

Az országrész/terület megnevezése

US – Amerikai Egyesült Államok

US-A

Hawaii állam

2. RÉSZ

Az állatokat és a megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványmintákat tartalmazó táblázatok

1. táblázat

 

„QUE”

:

A méhanyák és a poszméhanyák (Apis mellifera és Bombus spp) szállítmányaira vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta (Apis mellifera and Bombus spp),

„BEE”

:

A poszméhcsaládok (Bombus spp) szállítmányaira vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

Rend

Család

Nem/Faj

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera, Bombus spp.

Image

Image

Image

Image


V. MELLÉKLET

Magyarázó megjegyzések az állat-egészségügyi bizonyítvány kitöltéséhez

(a 18. cikkben említve)

a)

Az állat-egészségügyi bizonyítványokat az exportáló harmadik ország állítja ki az I., II., és IV. melléklet 2. részében, valamint a III. mellékletben megállapított minták alapján, az érintett élő állatra/friss húsra vonatkozó minta kialakításának megfelelően.

A bizonyítványoknak tartalmazniuk kell a mintában szereplő számozott sorrendnek megfelelően a harmadik országok számára előírt igazolásokat és az esettől függően azokat a kiegészítő garanciákat, amelyeket az érintett exportáló harmadik országtól vagy annak részétől megkövetelnek.

Amennyiben a rendeltetési tagállam az érintett élő állatok/friss hús tekintetében a bizonyítványra vonatkozó kiegészítő követelményeket ír elő, az e követelmények teljesítését tanúsító igazolásokat szintén beépítik az állat-egészségügyi bizonyítvány eredeti mintájába.

b)

Ha a bizonyítványminta szerint egyes nyilatkozatelemek esetében a nem kívánt rész törlendő, a nem kívánt nyilatkozatelemeket a bizonyítványt kiállító tisztviselő áthúzza, kézjegyével látja el és lebélyegzi, illetve az ilyen nyilatkozatok teljes egészükben törölhetők a bizonyítványból

c)

Különálló és egyedi bizonyítványt kell biztosítani azokhoz az élő állatokhoz/friss húsokhoz, amelyeket az I., II, vagy IV. melléklet 1. részének 2. és 3. oszlopában szereplő valamely területről, illetve ugyanazon exportáló ország területeiről exportálnak, és amelyeket ugyanarra a rendeltetési helyre küldenek és ugyanabban a vasúti kocsiban, teherautóban, repülőgépben vagy hajóban szállítanak.

d)

Valamennyi bizonyítvány eredeti példánya egyetlen lapból áll, vagy – amennyiben hosszabb szöveg szükséges – olyan formában állítják ki azt, hogy valamennyi előírt lap egy integrált és oszthatatlan egész részét képezze.

e)

Az állat-egészségügyi bizonyítványt legalább a rendeltetési tagállamnak és annak a tagállamnak az egyik hivatalos nyelvén kell kiállítani, amelynek állat-egészségügyi határállomásán a szállítmány Unióba való beléptetését elvégzik. Az említett tagállamok mindazonáltal engedélyezhetik a bizonyítvány egy másik tagállam hivatalos nyelvén való kiállítását, szükség esetén hivatalos fordítással kísérve.

f)

Amennyiben a szállítmány tételeinek azonosítása (az állat-egészségügyi bizonyítványminta I.28. pontjában szereplő jegyzék) céljából további lapokat csatolnak a bizonyítványhoz, ezeket a lapokat a bizonyítvány eredetije részének kell tekinteni azáltal, hogy a bizonyítványt kiállító tisztviselő minden egyes oldalt aláírásával és pecsétjével lát el.

g)

Ha a bizonyítvány – beleértve az f) pontban említett kiegészítő jegyzékeket – több mint egy oldalból áll, valamennyi oldalt megszámozzák – (összesített oldalszám) hányadik (oldalszáma) – a lap alján és feltüntetik a bizonyítványnak az illetékes hatóság által a lap tetején megjelölt hivatkozási számát.

h)

A bizonyítvány eredeti példányát a hatósági állatorvos tölti ki vagy írja alá, illetve az egyéb kijelölt hatósági tisztviselő, amennyiben az állat-egészségügyi bizonyítványminta azt írja elő. Élő állatok esetében a bizonyítványt az Unióba behozni kívánt szállítmány berakodása előtti 24 órán belül kell kitölteni és aláírni. Az exportáló harmadik ország illetékes hatósága biztosítja, hogy a bizonyítványokra vonatkozó, a 96/93/EK irányelvben (1) megállapítottakkal egyenértékű előírásokat betartják.

Az aláírás színének a nyomtatvány betűinek színétől eltérőnek kell lennie. E követelmény vonatkozik a bélyegzőkre is, kivéve a dombornyomású bélyegzőket vagy vízjeleket.

i)

A bizonyítványoknak az I.2. rovatban és a II.a. rovatban említett hivatkozási számát az illetékes hatóság adja ki.


(1)  HL L 13., 1997.1.16., 28. o.