ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.053.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 53

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. március 4.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 182/2010/EU rendelete (2010. március 3.) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Belokranjska pogača [HKT])

1

 

 

A Bizottság 183/2010/EU rendelete (2010. március 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 184/2010/EU rendelete (2010. március 3.) a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

5

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2010/14/EU irányelve (2010. március 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a heptamaloxiloglükán hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

7

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/134/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. március 1.) a 2006/473/EK határozat a kontinentális Ausztrália Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismerése tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2010) 1063. számú dokumentummal történt)

10

 

 

2010/135/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. március 2.) a keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából géntechnológiával módosított burgonyaterméknek (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint történő forgalomba hozataláról (az értesítés a C(2010) 1193. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

11

 

 

2010/136/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. március 2.) a géntechnológiával módosított, EH92-527-1 (BPS-25271-9) burgonyából előállított takarmány forgalomba hozatalának, illetve az ilyen burgonyának az élelmiszerekben vagy egyéb takarmányokban való véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen előfordulásának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2010) 1196. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

15

 

 

III   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

*

Az EFTA-államok Állandó Bizottságának 1/2010/SC. számú határozata (2010 január 28.) a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT pénzügyi mechanizmus ideiglenes bizottság létrehozásáról

19

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

4.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 53/1


A BIZOTTSÁG 182/2010/EU RENDELETE

(2010. március 3.)

egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről (Belokranjska pogača [HKT])

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 509/2006/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 19. cikkének (3) bekezdése alapján a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Szlovénia kérelmét a „Belokranjska pogača” elnevezés bejegyzésére (2).

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 509/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni.

(3)

A kérelem az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt oltalomra is vonatkozik. Helyénvaló a „Belokranjska pogača” elnevezést ezen oltalomban részesíteni, mivel kifogás hiányában nem nyerhetett bizonyítást, hogy az elnevezést jogszerűen, közismerten és gazdaságilag jelentős módon, hasonló mezőgazdasági termékekre vagy élelmiszerekre használják,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

Az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti oltalom alkalmazandó.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

(2)  HL C 137., 2009.6.17., 19. o.


MELLÉKLET

Az 509/2006/EK rendelet I. mellékletében szereplő élelmiszerek:

2.3. osztály   Cukrászsütemények, kenyér, édes tészták, torták, kekszek és egyéb sütőipari termékek

SZLOVÉNIA

Belokranjska pogača (HKT)

A név használata kizárólagos.


4.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 53/3


A BIZOTTSÁG 183/2010/EU RENDELETE

(2010. március 3.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. március 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 3-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

67,6

MA

114,4

TN

135,3

TR

129,4

ZZ

111,7

0707 00 05

EG

211,5

JO

145,3

MK

147,9

TR

154,5

ZZ

164,8

0709 90 70

MA

135,4

TR

90,4

ZZ

112,9

0709 90 80

EG

40,8

ZZ

40,8

0805 10 20

CL

52,4

EG

44,1

IL

56,9

MA

47,1

TN

55,1

TR

46,3

ZZ

50,3

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

59,9

TR

74,0

ZZ

71,6

0808 10 80

CA

76,4

CN

69,3

MK

24,7

US

98,2

ZZ

67,2

0808 20 50

AR

82,2

CL

188,1

CN

54,8

US

95,6

ZA

90,3

ZZ

102,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


4.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 53/5


A BIZOTTSÁG 184/2010/EU RENDELETE

(2010. március 3.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 877/2009/EK bizottsági rendelet (3) a 2009/10-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 180/2010/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 877/2009/EK rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. március 4-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 3-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 253., 2009.9.25., 3. o.

(4)  HL L 52., 2010.3.3., 46. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2010. március 4-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

40,51

0,00

1701 11 90 (1)

40,51

2,75

1701 12 10 (1)

40,51

0,00

1701 12 90 (1)

40,51

2,45

1701 91 00 (2)

45,67

3,77

1701 99 10 (2)

45,67

0,64

1701 99 90 (2)

45,67

0,64

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


IRÁNYELVEK

4.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 53/7


A BIZOTTSÁG 2010/14/EU IRÁNYELVE

(2010. március 3.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a heptamaloxiloglükán hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

Az EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdése szerint Franciaország 2006. május 9-én kérelmet kapott az Elicityl SA-tól a heptamaloxiloglükán hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vonatkozóan. A 2007/560/EK bizottsági határozat (2) megerősítette, hogy a dosszié teljes abban az értelemben, hogy a 91/414/EGK irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeket illetően elvben kielégítőnek tekinthető.

(2)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) és (4) bekezdésének rendelkezései szerint sor került – a kérelmező által javasolt felhasználási módok tekintetében – e hatóanyag emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára. A kijelölt referens tagállam 2007. július 26-án a Bizottság elé terjesztette az értékelő jelentés tervezetét.

(3)

A tagállamok és az EFSA szakértői megvizsgálták az értékelő jelentést, majd 2009. július 17-én az EFSA heptamaloxiloglükánról szóló tudományos jelentéseként (3) benyújtották a Bizottsághoz. A jelentést a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta, majd a heptamaloxiloglükánról szóló bizottsági felülvizsgálati jelentésként 2009. november 27-én véglegesítette.

(4)

Az elvégzett vizsgálatokból kitűnt, hogy várhatóan a heptamaloxiloglükánt tartalmazó növényvédő szerek általában kielégítik a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában és 5. cikke (3) bekezdésében megállapított követelményeket, különösen a vizsgált és a Bizottság felülvizsgálati jelentésében részletezett felhasználási módok vonatkozásában. A heptamaloxiloglükánt ezért helyénvaló felvenni az említett irányelv I. mellékletébe annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv rendelkezéseinek megfelelően az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerekre valamennyi tagállamban engedélyeket lehessen kiadni.

(5)

A 91/414/EGK irányelvben előírt kötelezettségek sérelme nélkül az I. mellékletbe való felvételt követően a tagállamok számára hat hónapos időszakot kell biztosítani arra, hogy felülvizsgálják a heptamaloxiloglükánt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó ideiglenes engedélyeket a 91/414/EGK irányelvben és elsősorban annak 13. cikkében rögzített követelmények, valamint az I. mellékletében meghatározott feltételek teljesítésének biztosítása érdekében. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban a jelenlegi ideiglenes engedélyeket teljes körű engedélyekké kell átalakítaniuk, illetve módosítaniuk kell, vagy vissza kell őket vonniuk. A fenti határidőtől eltérően hosszabb időtartamot kell előírni a III. melléklet értelmében elkészítendő, minden egyes növényvédő szert és minden egyes felhasználást tartalmazó teljes dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére.

(6)

Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. november 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2010. december 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1)   A tagállamok a 91/414/EGK irányelv szerint – amenynyiben szükséges – a hatóanyagként heptamaloxiloglükánt tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket 2010. november 30-ig módosítják vagy visszavonják. A tagállamok a megadott időpontig külön ellenőrzik, hogy az említett irányelv I. mellékletében meghatározott feltételek – az érintett hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében megjelölt feltételek kivételével – a heptamaloxiloglükán esetében teljesülnek-e, és hogy az engedély jogosultja az irányelv 13. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően rendelkezik-e az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval vagy ilyen dossziéhoz való hozzáféréssel.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2010. május 31-ig felvett hatóanyagok egyikeként heptamaloxiloglükánt tartalmaz, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvekkel összhangban a tagállamoknak újból el kell végezniük a termék értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, és figyelembe véve az említett irányelv I. melléklete heptamaloxiloglükánra vonatkozó bejegyzésének B. részét. Ezen értékelés alapján a tagállamok meghatározzák, hogy a termék megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában előírt feltételeknek.

E meghatározást követően a tagállamok:

a)

a hatóanyagként kizárólag heptamaloxiloglükánt tartalmazó termék esetében az engedélyt szükség esetén legkésőbb 2011. november 30-ig módosítják vagy visszavonják; vagy

b)

a heptamaloxiloglükánt több hatóanyag egyikeként tartalmazó szernél az engedélyt 2011. november 30-ig vagy az érintett anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő vonatkozó irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás vagy visszavonás tekintetében rögzített időpontig – attól függően, hogy melyik a későbbi – módosítják vagy visszavonják.

4. cikk

Ez az irányelv 2010. június 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 213., 2007.8.15., 29. o.

(3)  Az EFSA 334. tudományos jelentése (2009), 1–52. o., A heptamaloxiloglükán hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésből levont következtetések (véglegesítve: 2009. július 17.).


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében a táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító szám

IUPAC-név

Tisztaság (2)

Hatálybalépés

A felvétel lejárata

Különös rendelkezések

„304.

Heptamaloxiloglükán

CAS-szám:

870721-81-6

CIPAC-szám:

Nincs

Teljes IUPAC-név a lábjegyzetben (1)

 

Xyl p: xilopiranozil

 

Glc p: glükopiranozil

 

Fuc p: fukopiranozil

 

Gal p: galaktopiranozil

 

Glc-ol: glucitol

≥ 780 g/kg

A patulinszennyezettség nem haladhatja meg az 50 μg/kg értéket a technikai anyagban

2010. június 1.

2020. május 31.

A.   RÉSZ

Felhasználása csak növényi növekedésszabályozóként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a heptamaloxiloglükánról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2009. november 27-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.


(1)  Formula

(2)  A hatóanyagok azonosítására és specifikációjára vonatkozó további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


HATÁROZATOK

4.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 53/10


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. március 1.)

a 2006/473/EK határozat a kontinentális Ausztrália Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismerése tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2010) 1063. számú dokumentummal történt)

(2010/134/EU)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak IV. melléklete A. része I. szakaszának 16.2. pontjára,

mivel:

(1)

Az egyes harmadik országoknak és harmadik országok egyes területeinek a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől), a Cercospora angolensis carv. et Mendestől és Guignardia citricarpa Kielytől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesként történő elismeréséről szóló, 2006. július 5-i 2006/473/EK bizottsági határozat (2) értelmében Ausztrália Új Dél-Wales, Dél-Ausztrália és Victoria államait a Xanthomonas campestristől (annak a citrusfélékre patogén minden törzsétől) mentesnek ismerik el.

(2)

Ausztrália a betegségek kezelésére és felszámolására irányuló programok, valamint többéves hivatalos felmérések eredményein alapuló részletes technikai információkat nyújtott be, melyekből kiderül, hogy Queenslandben sikeresen felszámolták a Xanthomonas campestris egy kitörését, továbbá az Északi Terület és Nyugat-Ausztrália mentes a Xanthomonas campestristől. Ezért Ausztrália kontinentális részén minden citrustermelő területet e káros szervezettől mentesnek kell tekinteni.

(3)

A 2006/473/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/473/EK határozat 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Ausztráliában: Új Dél-Wales, Dél-Ausztrália, az Északi Terület, Queensland, Dél-Ausztrália, Victoria és Nyugat-Ausztrália;”.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 1-jén.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  HL L 187., 2006.7.8., 35. o.


4.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 53/11


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. március 2.)

a keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából géntechnológiával módosított burgonyaterméknek (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint történő forgalomba hozataláról

(az értesítés a C(2010) 1193. számú dokumentummal történt)

(Csak a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/135/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2001/18/EK irányelv szerint a géntechnológiával módosított szervezeteket vagy a géntechnológiával módosított szervezetek kombinációját tartalmazó vagy azokból álló termék forgalomba hozatalához a tagállam azon illetékes hatóságának írásbeli jóváhagyása szükséges, amely hatóság az említett irányelv szerinti eljárásnak megfelelően bejelentést kapott e termék forgalomba hozataláról.

(2)

A géntechnológiával módosított burgonyatermék (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal) forgalomba hozatalát érintő értesítést (hivatkozás: C/SE/96/3501) a BASF Plant Science (korábban Amylogen HB) nyújtotta be Svédország illetékes hatóságához.

(3)

Az értesítés eredetileg a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal termesztés és ipari keményítővé való feldolgozás, valamint a Közösségben takarmányozás céljára történő forgalomba hozatalát érintette.

(4)

A 2001/18/EK irányelv 14. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően, Svédország illetékes hatósága elkészített egy értékelő jelentést, amelyben megállapították, hogy nincs tudományos bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal forgalomba hozatala az emberi és állati egészségre, illetve a környezetre bármilyen kockázattal járna a kérelmezett felhasználások esetében.

(5)

Az értékelő jelentést benyújtották a Bizottsághoz és a többi tagállam illetékes hatóságaihoz, amelyek kifogást nyújtottak be a termék forgalomba hozatalával kapcsolatban, és azt fenntartották.

(6)

2005. december 9-én a BASF Plant Science tájékoztatta a svéd illetékes hatóságot, hogy a 2001/18/EK irányelv szerinti értesítésből ki kívánja zárni a takarmánycélú felhasználást, és annak hatályát a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal termesztésére, valamint az ipari célú keményítő termelésére kívánja korlátozni.

(7)

A Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonalat tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmány és élelmiszer forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmet az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében 2005. április 25-én nyújtotta be a BASF Plant Science.

(8)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal termesztés, valamint ipari keményítő előállítása céljából a 2001/18/EK irányelv alapján, valamint élelmiszerként és takarmányként az 1829/2003/EK rendelet értelmében történő forgalomba hozatalára vonatkozó véleményeit 2006. február 24-én tették közzé. A Hatóság véleménye szerint a javasolt felhasználások esetében nem valószínű, hogy a terméknek káros hatása van az emberi és állati egészségre, illetve a környezetre.

(9)

A tagállamok által benyújtott egyes kifogások 2001/18/EK irányelv alapján történő vizsgálata, valamint az értesítésben szereplő információk és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményének vizsgálata nem támasztja alá, hogy a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal forgalomba hozatalának a javasolt felhasználások esetében káros hatása lenne az emberi vagy állati egészségre, illetve a környezetre.

(10)

Az Egészségügyi Világszervezet által közzétett jelentés fényében, amely a kanamicint és a neomicint „a humán gyógyászat és nem humán célú kockázatkezelési stratégiák számára kritikus fontosságú antibakteriális hatóanyagként” sorolja fel, 2007. február 26-án az Európai Gyógyszerügynökség nyilatkozatot adott ki, amelyben kiemeli mindkét antibiotikum terápiás jelentőségét a humán- és állatgyógyászatban. 2007. április 13-án az EFSA ezt a nyilatkozatot figyelembe véve jelezte, hogy az nptII gén jelenléte a géntechnológiával módosított növényekben az említett antibiotikumok gyógyászati hatását nem befolyásolja. Ez abból következik, hogy a növényekből a baktériumokba történő génátvitel és az azt követő kifejeződés valószínűsége rendkívül csekély, valamint abból, hogy a környezetben előforduló baktériumokban ez az antibiotikummal szemben rezisztens gén már jelenleg is igen elterjedt. Ez tehát megerősítette az nptII antibiotikum-rezisztens jelzőgén géntechnológiával módosított szervezetekben és az azokból származó élelmiszer- vagy takarmánycélú termékekben való biztonságos használatával kapcsolatos korábbi EFSA-értékelést.

(11)

2008. május 14-én a Bizottság megbízást adott az EFSA-nak, amelyben azt kérte, hogy: i. alakítson ki konszolidált tudományos véleményt, amely figyelembe veszi az előző véleményt és az antibiotikumokkal szemben rezisztens géneknek a forgalomba hozatalra szánt vagy forgalomba hozatalra már engedélyezett, géntechnológiával módosított növényeknél történő alkalmazásáról, illetve azok importálásra és feldolgozásra, valamint termesztésre történő lehetséges felhasználásáról szóló közleményt; ii. ismertesse ennek a konszolidált véleménynek a lehetséges következményét az antibiotikumokkal szemben rezisztens géneket tartalmazó egyes GMO-król szóló korábbi EFSA-értékelésekre. A megbízás keretében a Bizottság felhívta az EFSA figyelmét többek között a Dániától és a Greenpeace-től érkezett levelekre.

(12)

2009. június 11-én az EFSA közleményt adott ki az antibiotikumokkal szemben rezisztens géneknek a géntechnológiával módosított növényeknél történő alkalmazásáról, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonallal kapcsolatos korábbi EFSA-értékelés összhangban van a közleményben leírt kockázatértékelési stratégiával, és nem vált elérhetővé olyan új bizonyíték, amely az EFSA-t korábbi véleménye megváltoztatására késztetné.

(13)

A géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), valamint a géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról szóló, 2004. január 14-i 65/2004/EK bizottsági rendelet (4) alkalmazása céljából a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonalhoz egyedi azonosítót kell rendelni.

(14)

A Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonalat tartalmazó vagy abból álló termékek javasolt címkézésének a gazdasági szereplők és a végső felhasználók tájékoztatása céljából – a címkén vagy a kísérő dokumentumban – tartalmaznia kell, hogy az ilyen anyagot nem lehet emberi vagy állati fogyasztás céljából felhasználni.

(15)

A Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonalból előállított takarmányt, valamint a burgonya véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen előfordulását az élelmiszerekben vagy egyéb takarmányokban az 1829/2003/EK rendelet keretében a 2010/136/EU bizottsági határozat (5) engedélyezte.

(16)

A tagállamoknak alkalmazniuk kell a 2001/18/EK irányelv 31. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint létrehozott nyilvántartásokat az irányelv C. része értelmében termesztett GMO-k helyének nyilvántartására, többek között a felügyelet és az általános megfigyelés megkönnyítése, valamint vizsgálat és ellenőrzés céljából.

(17)

Az EÉH álláspontja szerint nem szükséges különleges feltételeket megállapítani a termék kezelése és csomagolása, valamint konkrét ökoszisztémák, környezetek és földrajzi területek védelme tekintetében.

(18)

Azon meglévő, Észak-Európában végzett helyszíni vizsgálatok kiegészítése céljából, amelyek megállapításai alapján a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal valószínűleg nincs káros hatással a környezetre, a felügyeleti terv részeként további intézkedéseket kell hozni a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal kereskedelmi termőterületein és azok szomszédságában a burgonyával táplálkozó organizmusok figyelemmel kísérése céljából.

(19)

A Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal forgalomba hozatalát megelőzően a forgalomba hozatal minden szintjén alkalmazni kell a termék címkézésének és nyomonkövethetőségének biztosításához szükséges intézkedéseket, beleértve a jóváhagyott kimutatási módszerrel végzett hitelesítést.

(20)

A Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal kimutatására szolgáló módszert a közösségi referencialaboratórium az 1829/2003/EK rendelet 32. cikkében említettek szerint jóváhagyta, az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új, géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezése iránti kérelem, a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvező eredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2004. április 6-i 641/2004/EK bizottsági rendelet (6) értelmében.

(21)

A 2001/18/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül.

(22)

2007. július 16-i ülésén a Tanács nem tudott minősített többséggel döntést hozni sem a javaslat mellett, sem a javaslat ellen. Ennek megfelelően a Bizottság feladata az intézkedések elfogadása,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Jóváhagyás

Más közösségi jogszabályok és különösen az 1829/2003/EK rendelet sérelme nélkül Svédország illetékes hatósága írásbeli jóváhagyását adja a BASF Plant Science értesítése alapján (hivatkozás: C/SE/96/3501) a 2. cikkben meghatározott termék e határozat alapján történő forgalomba hozatalához.

A jóváhagyásban a 2001/18/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdése értelmében meg kell határozni a jóváhagyás megadásának feltételeit a 3. és a 4. cikkben előírtak szerint.

2. cikk

A termék

(1)   A termékként vagy termékekben (továbbiakban: a termék) forgalomba hozandó, géntechnológiával módosított szervezet a keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából módosított (Solanum tuberosum L.) burgonya, amelyet pHoxwG vektor felhasználásával, Agrobacterium tumefaciens-szel átalakítottak EH92-527-1 vonallá. A termék a következő DNS-t tartalmazza két kazettában:

a)

1. kazetta:

Tn5-ből származó nptII-típusú kanamycin-rezisztencia gén nopalinszintáz promóter által szabályozva a növényi szövetben való expresszió céljából az Agrobacterium tumefaciens nopalinszintáz génből származó poliadenilált szakaszú végződéssel.

b)

2. kazetta:

A burgonya gbss-gén (granule bound starch synthase protein) egy szegmensének fordított irányban történő inzerciója a burgonyából izolált gbss promóter által szabályozva az Agrobacterium tumefaciens nopalinszintáz génből származó poliadenilált szakaszú végződéssel.

(2)   A hozzájárulás kiterjed a géntechnológiával módosított Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonalra, mint termékekre vagy termékekben való előfordulásaira.

3. cikk

Forgalombahozatali feltételek

A termékek forgalomba hozhatók termesztés és ipari felhasználás céljából a következő feltételek mellett:

a)

A 2001/18/EK irányelv 15. cikkének (4) bekezdése értelmében a hozzájárulás érvényessége tíz év azzal a nappal kezdődően, amikor a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonalra vonatkozó hozzájárulást kibocsátották.

b)

A termék egyedi azonosítója: BPS-25271-9.

c)

A 2001/18/EK irányelv 25. cikkének sérelme nélkül a hozzájárulás jogosultja a tagállamok illetékes hatóságai és a vizsgálatokat végző szolgálatai, valamint a közösségi ellenőrző laboratóriumok számára a termékből kérésre rendelkezésre bocsát pozitív és negatív kontrollmintát, valamint annak genetikai anyagait és referenciaanyagait.

d)

A közösségi referencialaboratórium által az 1829/2003/EK rendelet mellékletében említettek szerint jóváhagyott, a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal kimutatására szolgáló módszer rendelkezésre áll felügyelet és ellenőrzés céljából.

e)

Az 1829/2003/EK rendeletben előírt címkézési követelmények sérelme nélkül vagy a címkén vagy a terméket kísérő dokumentumban fel kell tüntetni az „Ez a termék géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmaz” vagy az „Ez a termék géntechnológiával módosított EH92-527-1 burgonyát tartalmaz”, valamint a „nem emberi fogyasztás céljára” szavakat.

f)

A címkén vagy a kísérő dokumentumban fel kell tüntetni, hogy a termék megváltoztatott keményítőösszetételt tartalmaz.

g)

A hozzájárulás érvényességi ideje alatt a hozzájárulás jogosultja a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal valamely tagállamban való forgalomba hozatala során közvetlenül tájékoztatja a gazdasági szereplőket és a felhasználókat a termék biztonságáról és általános jellemzőiről, valamint az ezt a vonalat tartalmazó növényi kultúrákból betakarított anyagok forgalomba hozatalára vonatkozó jogi követelményekről.

h)

Tekintettel arra, hogy ez a határozat csak a termesztésre és az ipari felhasználásra terjed ki, a hozzájárulás jogosultja biztosítja, hogy a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal burgonyagumóit:

i.

az ültetés, termesztés, betakarítás, szállítás, raktározás és a környezetben való kezelés során fizikailag elkülönítik az élelmiszerként és takarmányként való felhasználásra szánt burgonyáktól;

ii.

kizárólag kijelölt, illetékes nemzeti hatóságnak bejelentett keményítőfeldolgozó üzemekbe szállítják időben vagy térben elkülönített zárt rendszerben történő ipari keményítővé való feldolgozás céljából, hogy elkerüljék az élelmiszer vagy takarmány céljára szánt burgonyából származó anyagokkal való keveredését.

4. cikk

Ellenőrzés

(1)   A hozzájárulás érvényességének időtartama alatt;

a)

A hozzájárulás jogosultja biztosítja, hogy az e termék kezeléséből vagy felhasználásából kifolyólag felmerülő bármely, emberi és állati egészségre, illetve a környezetre gyakorolt káros hatás felügyelete céljából felügyeleti tervet vezet be és hajt végre. Ez a felügyeleti terv magában foglalja az esetspecifikus felügyeletet, az általános megfigyelést és egy azonosságmegőrző rendszert (IPS) az értesítésben említettek szerint és az e cikkben meghatározott további módosítások tárgyát képezheti.

b)

A hozzájárulás jogosultja biztosítja, hogy a felügyelet magában foglalja a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonallal beültetett területre és a betakarított anyag mennyiségére vonatkozó adatokat.

c)

A hozzájárulás birtokosa mindenkor képes bizonyítani a Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy:

i.

az értesítésben foglalt felügyeleti tervben meghatározott, meglévő felügyeleti hálózatok összegyűjtik a termék felügyeletéhez szükséges információkat; valamint

ii.

ezek a meglévő felügyeleti hálózatok megállapodtak abban, hogy a hozzájárulás jogosultja számára rendelkezésre bocsátják ezen információkat a Bizottságnak és a tagállamok illetékes hatóságainak a (2) bekezdés szerint benyújtandó felügyeleti jelentés beadási időpontja előtt.

d)

A hozzájárulás jogosultja az értesítésben meghatározott kérdőív és jelentéstételi rendszer alapján bővíti a meglévő monitoringhálózatokat, hogy azokba felvegye a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal valamennyi termesztőjét.

e)

A hozzájárulás jogosultja egyedi helyszíni ellenőrzéseket végez, hogy a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal termőterületein és azok szomszédságában figyelemmel kísérje a burgonyával táplálkozó organizmusokra gyakorolt esetleges káros hatásokat az I. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően.

(2)   A hozzájárulás jogosultja benyújtja a Bizottságnak és a tagállamok illetékes hatóságainak az összes felügyeleti tevékenység eredményéről szóló éves jelentéseket, először a végleges hozzájárulás megadásától számított egy év elteltével.

(3)   A 2001/18/EK irányelv 20. cikkének sérelme nélkül, a felügyeleti tevékenységek eredményeitől függően a bejelentett felügyeleti tervet adott esetben, valamint a Bizottság és az eredeti bejelentést kézhez kapó tagállam illetékes hatóságának hozzájárulása függvényében, felülvizsgálja a hozzájárulás jogosultja és/vagy – a Bizottság jóváhagyásával – az eredeti bejelentést kézhez kapott tagállam illetékes hatósága. A felügyeleti terv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat a tagállamok illetékes hatóságaihoz kell benyújtani.

5. cikk

Címzett

Ennek a határozatnak a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2010. március 2-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(3)  HL L 268., 2003.10.18., 24. o.

(4)  HL L 10., 2004.1.16., 5. o.

(5)  Lásd e Hivatalos Lap 15 oldalát.

(6)  HL L 102., 2004.4.7., 14. o.


MELLÉKLET

A Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal termőterületein és azok szomszédságában a burgonyával táplálkozó organizmusok felügyelete

1.

A hozzájárulás jogosultja helyszíni vizsgálatokat végez a Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal termőterületein és azok szomszédságában a burgonyával táplálkozó organizmusokra gyakorolt esetleges káros hatások felügyelete céljából.

2.

A felügyeleti terv a burgonyatermő területeken és azok szomszédságában lévő és a mezőgazdasági környezet kulcsfontosságú ökológiai működését reprezentáló burgonyával táplálkozó organizmusmintákra összpontosít.

3.

A felügyeleti tanulmány figyelembe veszi a legújabb tudományos ismereteket és felhasználja a legfrissebb jegyzőkönyveket, beleértve az adatok statisztikai elemzését a standard módszerek szerint.

4.

E tanulmányok eredményeit kiértékelik, tekintetbe véve az értesítésben szereplő és a 4. cikk (2) bekezdésében előírt módon benyújtott kockázatelemzést.

5.

Adott esetben e tanulmányok eredményeit felhasználják az értesítésben javasolt felügyeleti terv felülvizsgálatára és módosítására, a 4. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint.


4.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 53/15


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. március 2.)

a géntechnológiával módosított, EH92-527-1 (BPS-25271-9) burgonyából előállított takarmány forgalomba hozatalának, illetve az ilyen burgonyának az élelmiszerekben vagy egyéb takarmányokban való véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen előfordulásának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében történő engedélyezéséről

(az értesítés a C(2010) 1196. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/136/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkének (3) bekezdésére és 19. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A BASF Plant Science GmbH 2005. február 28-án az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikke alapján forgalombahozatali kérelmet nyújtott be az Egyesült Királyság illetékes hatóságaihoz a géntechnológiával módosított, EH92-527-1 számozású burgonyának élelmiszerekben és takarmányban történő alkalmazása, és az EH92-527-1 burgonyát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszer vagy takarmány – a termesztés kivételével – forgalomba hozatalára vonatkozóan.

(2)

A kérelemből következik, hogy azon takarmány egyetlen rendeltetése, amelyet a géntechnológiával módosított, EH92-527-1 számozású burgonyából állítanak elő – amely, mint minden hagyományos, keményítőgyártásra szánt burgonya, a keményítőgyártás mellékterméke –, az élelmiszer- és takarmányláncban történő alkalmazás.

(3)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) 2006. november 10-én az 1829/2003/EK rendelet 6. és 18. cikke értelmében kedvező véleményt nyilvánított, és arra a következtetésre jutott, hogy nem valószínű, hogy a kérelemben meghatározott, EH92-527-1 számozású burgonyát tartalmazó (2), abból álló vagy abból előállított termékek (a továbbiakban: termékek) forgalomba hozatala kedvezőtlen hatást gyakorolna az emberi vagy állati egészségre, illetve a környezetre. Véleményében az EFSA – a rendelet 6. cikke (4) bekezdésében és 18. cikke (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően az illetékes nemzeti hatóságokkal folytatott konzultáció eredményeképpen – a tagállamok által felvetett minden kérdést és aggályt érintett.

(4)

Ennek megfelelően az EFSA szerint a címkézésre vonatkozóan az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében előírtakon kívül egyéb különös követelményre nincs szükség. Az EFSA azt is javasolta, hogy semmilyen, a forgalomba hozatalra és/vagy a felhasználásra és a kezelésre – beleértve a forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelményeket is – vonatkozó különleges feltételt vagy korlátozást, sem a rendelet 6. cikke (5) bekezdésének e) pontjában és 18. cikke (5) bekezdésének e) pontjában előírt, a különleges ökológiai rendszerek/környezet és/vagy földrajzi területek védelmét célzó különleges feltételt nem szükséges alkalmazni.

(5)

Véleményében az EFSA arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező által benyújtott, a környezeti hatások felügyeletét célzó terv összhangban van a termékek rendeltetéseivel. A környezeti hatások felügyeletét célzó terv végrehajtása a keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából géntechnológiával módosított burgonyaterméknek (Solanum tuberosum L. EH92-527-1 vonal) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint történő forgalomba hozataláról szóló, 2010. március 2-i 2010/135/EU bizottsági határozat (3) alkalmazásában történik.

(6)

Az Egészségügyi Világszervezet által közzétett jelentés fényében, amely a kanamicint és a neomicint „a humán gyógyászat és nem humán célú kockázatkezelési stratégiák számára kritikus fontosságú antibakteriális hatóanyagként” sorolja fel, 2007. február 26-án az Európai Gyógyszerügynökség nyilatkozatot adott ki, amelyben kiemeli mindkét antibiotikum terápiás jelentőségét a humán- és állatgyógyászatban. 2007. április 13-án az EFSA ezt a nyilatkozatot figyelembe véve jelezte, hogy az nptII gén jelenléte a géntechnológiával módosított növényekben az említett antibiotikumok gyógyászati hatását nem befolyásolja. Ez abból következik, hogy a növényekből a baktériumokba történő génátvitel és az azt követő kifejeződés valószínűsége rendkívül csekély, valamint abból, hogy a környezetben előforduló baktériumokban ez az antibiotikummal szemben rezisztens gén már jelenleg is igen elterjedt. Ez tehát megerősítette az nptII antibiotikum-rezisztens jelzőgén géntechnológiával módosított szervezetekben és az azokból származó élelmiszer- vagy takarmánycélú termékekben való biztonságos használatával kapcsolatos korábbi EFSA-értékelést.

(7)

2008. május 14-én a Bizottság megbízást adott az EFSA-nak, amelyben azt kérte, hogy: i. alakítson ki konszolidált tudományos véleményt, amely figyelembe veszi az előző véleményt és az antibiotikumokkal szemben rezisztens géneknek a forgalomba hozatalra szánt vagy forgalomba hozatalra már engedélyezett, géntechnológiával módosított növényeknél történő alkalmazásáról, illetve azok importálásra és feldolgozásra, valamint termesztésre történő lehetséges felhasználásáról szóló közleményt; ii. ismertesse ennek a konszolidált véleménynek a lehetséges következményét az antibiotikumokkal szemben rezisztens géneket tartalmazó egyes GMO-król szóló korábbi EFSA-értékelésekre. A megbízás keretében a Bizottság felhívta az EFSA figyelmét többek között a Dániától és a Greenpeace-től érkezett levelekre.

(8)

2009. június 11-én az EFSA közleményt adott ki az antibiotikumokkal szemben rezisztens géneknek a géntechnológiával módosított növényeknél történő alkalmazásáról, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a EH92-527-1 számozású, géntechnológiával módosított burgonyával kapcsolatos korábbi EFSA-értékelés összhangban van a közleményben leírt kockázatértékelési stratégiával, és nem vált elérhetővé olyan új bizonyíték, amely az EFSA-t korábbi véleménye megváltoztatására késztetné.

(9)

A fentiek figyelembevételével az engedélyt meg kell adni.

(10)

Az EH92-527-1 számozású burgonya termesztésére és ipari alkalmazására vonatkozó engedélyt a 2010/135/EU határozat biztosítja, amely meghatározza az alkalmazási és kezelési feltételeket, amelyek célja az élelmiszeri és takarmányi rendeltetésű hagyományos burgonyákból származó anyagokkal történő keveredés megakadályozása.

(11)

Ezen intézkedések alkalmazása ellenére sem zárható ki, hogy az élelmiszerbe vagy a takarmányba ne kerüljön be a géntechnológiával módosított burgonya, vagy a keményítőgyártás egyes termékei. Az ilyen előfordulást véletlennek vagy technikailag elkerülhetetlennek kell tekinteni és legfeljebb 0,9 %-ig elfogadható.

(12)

A géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról szóló, 2004. január 14-i 65/2004/EK bizottsági rendeletben előírtaknak megfelelően minden egyes GMO-hoz (géntechnológiával módosított szervezethez) egyedi azonosítót kell hozzárendelni (4).

(13)

Az e határozat mellékletében szereplő, a termékek engedélyezésére vonatkozó valamennyi információt be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszereknek és takarmányoknak a rendeletben előírt közösségi nyilvántartásába.

(14)

A rendelet 4. cikkének (2) bekezdése és 16. cikkének (2) bekezdése szerint a termékek engedélyezésére vonatkozó feltételek az azt forgalomba hozó valamennyi személyre nézve kötelezőek.

(15)

E határozatról biológiai biztonság kérdéseiben illetékes információs központon keresztül értesíteni kell a Biológiai Sokféleség Egyezmény biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyvében részes feleket, a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről szóló, 2003. július 15-i 1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 9. cikkének (1) bekezdése és 15. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján.

(16)

Az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül.

(17)

2008. február 18-i ülésén a Tanács nem tudott minősített többséggel döntést hozni sem a javaslat mellett, sem a javaslat ellen. Ennek megfelelően a Bizottság feladata az intézkedések elfogadása,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Géntechnológiával módosított szervezet és egyedi azonosító

A 65/2004/EK rendelet értelmében a géntechnológiával módosított EH92-527-1 számozású burgonyát (Solanum tuberosum L.) a melléklet b) pontjának megfelelően a BPS-25271-9 egyedi azonosítóval látják el.

2. cikk

Engedély

Az 1829/2003 rendelet 4. cikkének (2) bekezdése és 16. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában az e határozatban megállapított feltételek szerint a következő termékek részesülnek engedélyben:

a)

a BPS-25271-9 burgonyából előállított takarmány;

b)

a BPS-25271-9 számozású burgonyát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, amelyekben az e GMO a külön-külön vizsgált egyes élelmiszer-összetevők, illetve az egyetlen összetevőt tartalmazó élelmiszer legfeljebb 0,9 %-ában véletlenül vagy technikailag elkerülhetetlen módon jelen van;

c)

a BPS-25271-9 számozású burgonyát tartalmazó, vagy abból álló takarmány, amelyben az e GMO a takarmány, illetve az egyes takarmány-összetevők legfeljebb 0,9 %-ában véletlenül vagy technikailag elkerülhetetlen módon jelen van.

3. cikk

Címkézés

Az 1829/2003/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében előírt címkézési követelmények alkalmazásában „a szervezet neve”: „keményítőgyártásra szánt amilopektin-burgonya”.

4. cikk

A környezeti hatások figyelemmel kísérése

(1)   A 2010/135/EU határozat 4. cikkében meghatározott, a környezeti hatások felügyeletét célzó terv az e határozatra is alkalmazandónak tekintendő.

(2)   Az engedély jogosultja évente jelentést nyújt be a Bizottsághoz az e felügyelet tevékenységeinek végrehajtásáról és eredményeiről.

A jelentésekben az 1829/2003/EK rendelet 30. cikkének megfelelően jelezni kell, hogy a jelentés mely részeit kell bizalmasan kezelni, és mellékelni kell a titoktartásra vonatkozó igazolható indoklást is.

Az ilyen jelentések bizalmas jellegű részeit külön dokumentumokban kell benyújtani.

5. cikk

Közösségi nyilvántartás

Az e határozat mellékletében szereplő információkat be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK rendelet 28. cikkében előírt közösségi nyilvántartásába.

6. cikk

Az engedély jogosultja

Az engedély jogosulja a BASF Plant Science GmbH, Németország.

7. cikk

Érvényesség

E határozat az értesítés napjától számított tíz évig alkalmazandó.

8. cikk

Címzett

A határozat címzettje a BASF Plant Science GmbH (Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Németország).

Kelt Brüsszelben, 2010. március 2-án.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(2)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-070

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 11 oldalát.

(4)  HL L 10., 2004.1.16., 5. o.

(5)  HL L 287., 2003.11.5., 1. o.


MELLÉKLET

a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

BASF Plant Science GmbH

Cím

:

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Németország

b)   A termékek megnevezése és meghatározása:

1.

A BPS-25271-9 burgonyából előállított takarmány.

2.

A BPS-25271-9 számozású burgonyát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, amelyekben az e GMO a külön-külön vizsgált egyes élelmiszer-összetevők, illetve az egyetlen összetevőt tartalmazó élelmiszer legfeljebb 0,9 %-ában véletlenül vagy technikailag elkerülhetetlen módon jelen van.

3.

A BPS-25271-9 számozású burgonyát tartalmazó, vagy abból álló takarmány, amelyben az e GMO a takarmány, illetve az egyes takarmány-összetevők legfeljebb 0,9 %-ában véletlenül vagy technikailag elkerülhetetlen módon jelen van.

A géntechnológiával módosított, BPS-25271-9 számozású burgonya keményítő-összetételét – a kérelemben meghatározottaknak megfelelően – megváltoztatták (magasabb amilopektin/amilóz-arány). A változtatás az amilóz bioszintéziséért felelős granule bound starch synthase (GBSS) protein expresszálódásának gátlását jelenti. Ennek eredményeképpen a létrejött keményítő nem, vagy csak nagyon kis mértékben tartalmaz amilózt, és amilopektinből áll, ami módosítja a keményítő fizikai jellegzetességeit. A génmódosítás során genetikai markerként egy nptII gént alkalmaztak, amely kanamicin-ellenállóságot biztosít.

c)   Címkézés:

Az 1829/2003/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdésében előírt címkézési követelmények alkalmazásában „a szervezet neve”: „keményítőgyártásra szánt amilopektin-burgonya”.

d)   Kimutatási módszer:

Eseményspecifikus, valós idejű kvantitatív PCR-alapú módszer a géntechnológiával módosított BPS-25271-9 burgonyához.

Hitelesítette az 1829/2003/EK rendelet alapján létesített közösségi referencialaboratórium, a hitelesítési jelentés hozzáférhető: http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Referenciaanyag: ERM®-BF421, amely hozzáférhető az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontján (Joint Reserach Centre, JRC) és az Etalonanyag- és Mérésügyi Intézeten (Institute of Reference Materials and Measurements, IRMM) keresztül, az alábbi internetcímen: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/index.htm

e)   Egyedi azonosító:

BPS-25271-9

f)   A Biológiai Sokféleség Egyezmény biológiai biztonságról szóló cartagenai jegyzőkönyv II. melléklete szerint előírt információ:

A Biológiai Biztonság Kérdéseiben illetékes Információs Központ, a bejegyzés azonosító száma: lásd [értesítéskor kitöltendő].

g)   A termékek forgalomba hozatalának, felhasználásának vagy kezelésének feltételei vagy korlátozásai:

Nem szükséges.

h)   Megfigyelési terv:

A környezeti hatások felügyeletét célzó terv végrehajtása a 2010/135/EU határozat 4. cikkében meghatározott, a környezeti hatások felügyeletét célzó terv.

i)   Az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek forgalomba hozatalát követően a felhasználásra vonatkozó felügyeleti követelmények:

Nem szükséges.

Megjegyzés: idővel szükségessé válhat a vonatkozó dokumentumok internetes hivatkozásainak módosítása. Ezeket a módosításokat a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásának frissítésével teszik közzé.


III Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

4.3.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 53/19


AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁNAK 1/2010/SC. SZÁMÚ HATÁROZATA

(2010 január 28.)

a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT pénzügyi mechanizmus ideiglenes bizottság létrehozásáról

AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás),

tekintettel a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó új EGT pénzügyi mechanizmus létrehozásáról szóló, megkötendő megállapodásra,

figyelembe véve a Norvég Királyság és az Európai Közösség közötti, a 2009–2014 közötti időszakra létrehozandó norvég pénzügyi mechanizmusról szóló megállapodást,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   Létrejön a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT pénzügyi mechanizmus ideiglenes bizottság (a továbbiakban: az ideiglenes bizottság), amelynek a lehető leghamarabb működőképesnek kell lennie.

(2)   Az ideiglenes bizottság segíti az EFTA-államokat a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT pénzügyi mechanizmus végrehajtásának előkészítésében.

(3)   Az ideiglenes bizottság az Állandó Bizottságnak tesz jelentést.

(4)   Az ideiglenes bizottságot az EGT-hez tartozó EFTA-államok Európai Unió mellett működő képviseletei segíthetik.

(5)   Az ideiglenes bizottságot a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT pénzügyi mechanizmust létrehozó jogi aktus hatálybalépésének vagy átmeneti alkalmazásának napján a 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó EGT pénzügyi mechanizmus bizottság váltja fel.

(6)   Az EGT pénzügyi mechanizmus és a norvég pénzügyi mechanizmus közötti lehetséges koordinációt az ideiglenes bizottság vitatja meg és értékeli.

(7)   Az ideiglenes bizottság megállapodik az elnökről, akit az Állandó Bizottságnak meg kell erősítenie.

2. cikk

Ez a határozat azonnali hatállyal érvényes.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának az EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 28-án.

az Állandó Bizottság részéről

az elnök

Őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg

a főtitkár

Kåre BRYN