ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.043.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 43

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. február 18.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 133/2010/EU rendelete (2010. február 4.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 820/2008/EK rendelet módosításáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 134/2010/EU rendelete (2010. február 9.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 820/2008/EK rendelet módosításáról ( 1 )

3

 

 

A Bizottság 135/2010/EU rendelete (2010. február 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelethez (HL L 30., 2009.1.31.)

7

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

18.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/1


A BIZOTTSÁG 133/2010/EU RENDELETE

(2010. február 4.)

az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 820/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2320/2002/EK rendelet értelmében a Bizottság köteles szükség esetén intézkedéseket elfogadni az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszernek az egész Közösségben való végrehajtása érdekében. A 820/2008/EK bizottsági rendelet (2) ilyen részletes intézkedéseket határoz meg.

(2)

A 820/2008/EK rendeletben a harmadik országokból érkező és a Közösség valamely repülőterén átszálló utasok által szállított folyadékok tekintetében előírt korlátozó intézkedéseket felül kell vizsgálni a műszaki fejlődés, a repülőterek működési megfontolásai és az utasokra gyakorolt hatásuk fényében.

(3)

Az említett felülvizsgálat alkalmával megállapítást nyert, hogy a harmadik országokból érkező és a Közösség valamely repülőterén átszálló utasokat érintő folyadék-szállítási korlátozások üzemeltetésbeli nehézségeket okoznak az érintett repülőtereken, és az utasok számára is kényelmetlenséggel járnak.

(4)

A Bizottság ezért megvizsgálta egyes harmadik országok repülőtereinek bizonyos védelmi követelményeit; azokat kielégítőnek találta, és egyébiránt megállapította, hogy az érintett országok a múltban is jól együttműködtek a Közösséggel és annak tagállamaival. Ennek alapján a Bizottság úgy határozott, hogy lépéseket tesz a fentiekben ismertetett nehézségek enyhítésére az olyan esetekben, amikor egy utas ezen országok meghatározott repülőterein beszerzett folyadékot szállít.

(5)

A 820/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 820/2008/EK rendelet 1. függeléke az e rendelet mellékletében leírtaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 355., 2002.12.30., 1. o.

(2)  HL L 221., 2008.8.19., 8. o.


MELLÉKLET

A 820/2008/EK rendelet mellékletének 1. függeléke a következő szöveggel egészül ki:

„—

Kanada

Calgary International (YYC)

Edmonton International (YEG)

Halifax International (YHZ)

Montreal International (YUL)

Ottawa-Macdonald-Cartier International (YOW)

Toronto-Lester B. Pearson International (YYZ)

Vancouver International (YVR)

Winnipeg International (YWG)

Moncton (YQM)

Quebec (YQB)

St. John's (YYT)

Whitehorse (YXY)”


18.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/3


A BIZOTTSÁG 134/2010/EU RENDELETE

(2010. február 9.)

az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 820/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság a 2320/2002/EK rendelet értelmében köteles szükség esetén intézkedéseket elfogadni az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszernek az egész Közösségben való végrehajtása érdekében. A 820/2008/EK bizottsági rendelet (2) ilyen részletes intézkedéseket határoz meg.

(2)

A 820/2008/EK rendeletben a harmadik országokból érkező és a Közösség valamely repülőterén átszálló utasok által szállított folyadék tekintetében előírt korlátozó intézkedéseket felül kell vizsgálni a műszaki fejlődés, a repülőterek működési megfontolásai és az utasokra gyakorolt hatásuk fényében.

(3)

Egy ilyen felülvizsgálat megmutatta, hogy a harmadik országokból érkező és a Közösség valamely repülőterén átszálló utasok által szállított folyadék tekintetében előírt korlátozó intézkedések bizonyos nehézségeket okoznak az érintett repülőtereken, és az érintett utasok számára is kellemetlenséget jelentenek.

(4)

A Bizottság ezért megvizsgálta bizonyos harmadik országok repülőtereinek egyes védelmi követelményeit és azokat kielégítőnek találta, valamint megállapította, hogy ezek az országok egyébként is jó együttműködést folytatnak a Közösséggel és tagállamaival. Ezt alapul véve a Bizottság úgy határozott, hogy lépéseket tesz a fenti problémák mérséklésére az olyan esetekben, amikor az utas ezen országok érintett repülőterein beszerzett folyadékot szállít.

(5)

A 820/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 820/2008/EK rendelet 1. függeléke az e rendelet mellékletében leírtaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 355., 2002.12.30., 1. o.

(2)  HL L 221., 2008.8.19., 8. o.


MELLÉKLET

A 820/2008/EK rendelet mellékletének 1. függeléke a következő szöveggel egészül ki:

„—

Amerikai Egyesült Államok

Minden nemzetközi repülőtér”


18.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/5


A BIZOTTSÁG 135/2010/EU RENDELETE

(2010. február 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. február 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 17-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

126,1

JO

84,0

MA

84,4

TN

123,4

TR

108,6

ZZ

105,3

0707 00 05

EG

233,5

JO

143,3

MA

83,3

TR

129,1

ZZ

147,3

0709 90 70

MA

111,8

TR

148,6

ZZ

130,2

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

53,0

IL

52,7

MA

50,9

TN

55,7

TR

59,3

ZZ

54,3

0805 20 10

EG

76,8

IL

156,8

MA

84,3

TR

81,0

ZZ

99,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

55,5

EG

55,8

IL

89,3

JM

106,6

MA

90,4

PK

48,9

TR

65,8

ZZ

73,2

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

58,3

TR

61,6

ZZ

68,1

0808 10 80

CA

97,5

CL

59,9

CN

68,9

MK

24,7

US

123,8

ZZ

75,0

0808 20 50

CL

75,8

CN

63,7

US

100,1

ZA

93,3

ZZ

83,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


Helyesbítések

18.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 43/7


Helyesbítés a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 30., 2009. január 31. )

A 61. és 62. oldalon, a 132. cikk (2) bekezdése b) pontja ii. alpontjának harmadik és negyedik albekezdése a 132. cikk (2) bekezdésének második és harmadik albekezdésévé válik, az alább jelzett módon:

a következő szövegrész:

„Az ezen alpont első francia bekezdésében említett teljes összeg meghatározásakor be kell számítani a nemzeti közvetlen kifizetéseket vagy a közösségi közvetlen kifizetéseknek megfelelő összetevőiket vagy azon összetevőiket, amelyeket az érintett új tagállamra vonatkozó tényleges felső határ kiszámításakor a 40. cikknek és az 51. cikk (2) bekezdésének megfelelően figyelembe vettek.

Az új tagállamok valamennyi közvetlen kifizetés esetében megválaszthatják, hogy az első albekezdés a) vagy b) pontját alkalmazzák.

2012-től kezdődően, figyelembe véve a 7. cikknek a 10. cikkel összefüggésben való alkalmazását, az új tagállamokban a csatlakozást követően a mezőgazdasági termelő részére a megfelelő közvetlen kifizetés alapján nyújtható közvetlen támogatás teljes összege – beleértve valamennyi nemzeti kiegészítő közvetlen kifizetést – nem haladhatja meg azt a közvetlen támogatási szintet, amelyre a termelő az új tagállamoktól eltérő tagállamokban a tagállamokra akkor alkalmazandó megfelelő közvetlen kifizetés keretében jogosult lenne.”

helyesen:

„Az ezen alpont első francia bekezdésében említett teljes összeg meghatározásakor be kell számítani a nemzeti közvetlen kifizetéseket vagy a közösségi közvetlen kifizetéseknek megfelelő összetevőiket vagy azon összetevőiket, amelyeket az érintett új tagállamra vonatkozó tényleges felső határ kiszámításakor a 40. cikknek és az 51. cikk (2) bekezdésének megfelelően figyelembe vettek.

Az új tagállamok valamennyi közvetlen kifizetés esetében megválaszthatják, hogy az első albekezdés a) vagy b) pontját alkalmazzák.

2012-től kezdődően, figyelembe véve a 7. cikknek a 10. cikkel összefüggésben való alkalmazását, az új tagállamokban a csatlakozást követően a mezőgazdasági termelő részére a megfelelő közvetlen kifizetés alapján nyújtható közvetlen támogatás teljes összege – beleértve valamennyi nemzeti kiegészítő közvetlen kifizetést – nem haladhatja meg azt a közvetlen támogatási szintet, amelyre a termelő az új tagállamoktól eltérő tagállamokban a tagállamokra akkor alkalmazandó megfelelő közvetlen kifizetés keretében jogosult lenne.”

A 89. oldalon, a XV. melléklet táblázatában, a 2009-re vonatkozó oszlopban:

a)

a hetedik sorban (Spanyolország):

a következő szövegrész

:

„96 203”

helyesen

:

„106 326”;

b)

a kilencedik sorban (Írország):

a következő szövegrész

:

„18 441”

helyesen

:

„20 188”;

c)

a tizenhetedik sorban (Portugália):

a következő szövegrész

:

„6 452”

helyesen

:

„7 063”;

d)

a huszonegyedik sorban (Finnország):

a következő szövegrész

:

„13 520”

helyesen

:

„14 801”;

e)

a huszonharmadik sorban (Egyesült Királyság):

a következő szövegrész

:

„105 376”

helyesen

:

„115 361”.