ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.037.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 37

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. február 10.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 114/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a 2229/2004/EK rendeletnek a káros hatásoktól egyértelműen mentes hatóanyagok felülvizsgálati jelentéstervezetére vonatkozó EFSA-vélemény kiadására biztosított határidő tekintetében történő módosításáról ( 1 )

12

 

*

A Bizottság 115/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a fluorid természetes ásványvizekből és forrásvizekből történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának feltételeiről ( 1 )

13

 

*

A Bizottság 116/2010/EU rendelete (2010. február 9.) az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosításáról ( 1 )

16

 

*

A Bizottság 117/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk kiviteli szabályainak végrehajtásához szükséges analitikai módszerek és más technikai jellegű rendelkezések megállapításáról szóló 904/2008/EK rendelet módosításáról

19

 

*

A Bizottság 118/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkek behozatali szabályainak végrehajtásához szükséges analitikai módszerek és más technikai jellegű rendelkezések megállapításáról szóló 900/2008/EK rendelet módosításáról

21

 

*

A Bizottság 119/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a tejágazatot érintő egyedi piactámogatási intézkedés megállapításáról szóló 1233/2009/EU rendelet módosításáról

26

 

 

A Bizottság 120/2010/EU rendelete (2010. február 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

27

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2010/6/EU irányelve (2010. február 9.) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a higany, a szabad gosszipol, a nitritek, valamint a Mowrah, a Bassia és a Madhuca tekintetében történő módosításáról ( 1 )

29

 

*

A Bizottság 2010/7/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a foszfinképző magnézium-foszfid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

33

 

*

A Bizottság 2010/8/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a warfarin-nátrium hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

37

 

*

A Bizottság 2010/9/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a foszfinképző alumínium-foszfid hatóanyag felvételének az ugyanazon irányelv V. mellékletében meghatározott 18. terméktípusra való kiterjesztése céljából történő módosításáról ( 1 )

40

 

*

A Bizottság 2010/10/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a brodifakum hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

44

 

*

A Bizottság 2010/11/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a warfarin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

47

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/73/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. január 25.) a 2009/472/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Mauritániai Iszlám Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról

50

 

 

2010/74/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. február 4.) a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról szóló 2005/629/EK határozat módosításáról

52

 

 

2010/75/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. február 5.) az egyes fogyasztásra kész élelmiszerekben a Listeria monocytogenes előfordulási gyakoriságát vizsgáló, a tagállamokban végrehajtandó összehangolt monitoringprogramhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2010) 592. számú dokumentummal történt)

55

 

 

2010/76/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. február 9.) a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról szóló 762/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Ausztria, Lengyelország, Portugália és Szlovénia számára átmeneti időszak megadásáráról (az értesítés a C(2010) 735. számú dokumentummal történt)

70

 

 

2010/77/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. február 9.) a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében előírt tízéves munkaprogram keretében megvizsgálandó terbutrin dossziéjára vonatkozó új benyújtási határidő megállapításáról (az értesítés a C(2010) 752. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

72

 

 

2010/78/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. február 9.) a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 157. cikkének b) pontjában és 158. cikkének (1) bekezdésében említett küszöbértékek felülvizsgálatáról

73

 

 

IV   Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

 

 

2010/79/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. október 19.) a 2006/679/EK és a 2006/860/EK határozatnak a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek alrendszereire vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 7787. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

74

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/1


A BIZOTTSÁG 113/2010/EU RENDELETE

(2010. február 9.)

a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közösség harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. május 6-i 471/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 3. cikke (2), (3) és (4) bekezdésére, 4. cikke (5) bekezdésére, 5. cikke (2) és (4) bekezdésére, 6. cikke (2) és (3) bekezdésére, valamint 8. cikke (1) és (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 471/2009/EK rendelet megállapítja a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemre vonatkozó európai statisztika rendszeres előállításának közös keretét.

(2)

A külkereskedelmi statisztika körét össze kell hangolni az adott vámeljárásokkal annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a kereskedelmi forgalom kétszeri számbavételét, és meg lehessen határozni a külkereskedelmi statisztikába módszertani okokból nem tartozó árukat vagy árumozgásokat.

(3)

A külkereskedelmi statisztika harmonizált előállítása érdekében meg kell határozni az import- és exportnyilvántartásokból származó adatokat, köztük az alkalmazandó kódokat is.

(4)

Módszertani okokból a különleges árukra vagy árumozgásokra alkalmazható rendelkezéseket kell megállapítani.

(5)

A vállalkozásmutatók szerinti kereskedelmi statisztika és a számlázási pénznem szerinti bontású aggregált statisztika harmonizált összeállításának biztosítása érdekében meg kell határozni e statisztikák elkészítésének módszertanát.

(6)

Az összehasonlítható és pontos adatok biztosítása érdekében rendelkezéseket kell megállapítani az adatok Bizottság (Eurostat) számára történő tagállamok általi továbbítására és a statisztika felülvizsgálatára vonatkozóan.

(7)

Módosítani kell az ügylettípuskódokat annak érdekében, hogy azonosítani lehessen a bérfeldolgozásra kerülő, az eredeti exportáló országba visszatérő árukat.

(8)

Intézkedéseket kell elfogadni, amelyek akkor is biztosítják a statisztikai adatszolgáltatást, amikor a vámalakiságok és a vámellenőrzések további egyszerűsítése – különösen a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) szóló, 2008. április 23-i 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 116. cikke értelmében – azt eredményezné, hogy nem állnak rendelkezésre vámadatok.

(9)

Ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni az 1172/95/EK tanácsi rendeletnek a külkereskedelmi statisztikák tekintetében való végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezésekről szóló, 2000. szeptember 7-i 1917/2000/EK bizottsági rendeletet (3).

(10)

Az ebben a rendeletben meghatározott intézkedések összhangban állnak a harmadik országokkal folytatott árukereskedelemre vonatkozó statisztikával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Kizárt áruk és árumozgások

Az I. mellékletben felsorolt áruk és árumozgások nem tartoznak a külkereskedelmi statisztikába.

2.   FEJEZET

AZ ADATOK MEGHATÁROZÁSA ÉS SPECIFIKÁCIÓJA

2. cikk

A kereskedelmi forgalom irányának kódjai

A vámnyilvántartásokból származó adatok esetében a következő kódok használandók a kereskedelmi forgalom irányára:

1

import nyilvántartásba vételekor,

2

export nyilvántartásba vételekor,

3. cikk

Tárgyidőszak

(1)   A tárgyidőszak azt a naptári évet és hónapot jelöli, amelyben az árut behozták vagy kivitték.

Ha az import- és exportnyilvántartások forrása a vámáru-nyilatkozat, akkor a tárgyidőszak azt a naptári évet és hónapot jelöli, amikor a vámhatóság elfogadta a nyilatkozatot.

(2)   A tárgyidőszakra vonatkozó adat egy hat számjegyű számkód, amelynél az első négy számjegy jelöli az évet, az utolsó kettő pedig a hónapot.

4. cikk

Statisztikai érték

(1)   A statisztikai érték alapja az áru értéke abban az időpontban és azon a helyen, amikor az áru átlépi import esetében a rendeltetési tagállam határát, export esetében pedig a tényleges exportáló tagállam határát.

A statisztikai értéket az áru (2) bekezdésben említett értéke alapján kell kiszámítani, szükség esetén a (4) bekezdés szerint kiigazítva a szállítás és a biztosítás költségével.

(2)   Tekintettel az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény VII. cikkének végrehajtásáról szóló megállapodásban (WTO vámértékegyezmény) megállapított értékmegállapítási elvekre, az áru értéke import vagy export esetében a következő:

a)

adásvétel esetén az importált vagy exportált áruért ténylegesen fizetett vagy fizetendő ár, kizárva az önkényes vagy fiktív értékeket;

b)

más esetekben az az ár, amely adásvétel esetén lett volna kifizetve.

A vámértéket kell használni, ha az a szabad forgalomba bocsátott árukra a Vámkódex szerint meg van határozva.

(3)   A feldolgozási műveletekben részt vevő áru értékét bruttó alapon kell meghatározni a következőképpen:

a)

a feldolgozásra szánt áru értékét a feldolgozatlan áru értéke szerint kell megállapítani;

b)

a feldolgozást követően az áru értékét a feldolgozatlan áru értékének és a feldolgozási tevékenységgel hozzáadott értéknek az összegeként kell megállapítani.

(4)   A (2) és (3) bekezdésben említett értéket szükség esetén ki kell igazítani úgy, hogy a statisztikai érték kizárólag, és teljes egészében az áru elszállításához igénybe vett szállítás és biztosítás költségeit tartalmazza az indulási helytől:

a)

import esetében a rendeltetési tagállam határáig (CIF-típusú érték);

b)

export esetében a tényleges exportáló tagállam határáig (FOB-típusú érték).

(5)   A statisztikai érték a vámáru-nyilatkozat benyújtásának helye szerinti tagállam nemzeti pénznemében van kifejezve. Amennyiben a statisztikai érték nemzeti pénznemben való kifejezéséhez konverzióra van szükség, akkor az alkalmazandó árfolyam a következő:

a)

a Vámkódexben meghatározott konverziós rendelkezések szerint a vámáru-nyilatkozat elfogadásának idején alkalmazandó árfolyam; vagy ennek hiányában

b)

az áru behozatala vagy kivitele idején, az euroövezethez tartozó tagállamok számára az Európai Központi Bank által meghatározott referencia-árfolyam, vagy az euroövezeten kívüli tagállamokban a meghatározott hivatalos árfolyam alkalmazandó.

5. cikk

Mennyiség

A mennyiségi adatok a következőképpen vannak megadva:

a)

kilogrammban kifejezett nettó tömeg, amely az áru tömege minden csomagolás nélkül; valamint

b)

ahol alkalmazható, a hatályos Kombinált Nómenklatúra szerinti megfelelő mértékegységben kifejezett kiegészítő mértékegység.

6. cikk

Importáló és exportáló tagállam

(1)   Az importáló vagy exportáló tagállamra vonatkozó adatot az Európai Unió külkereskedelmi statisztikájára és a tagállamok közötti kereskedelmi statisztikára vonatkozó, Bizottság által meghatározott ország- és területnómenklatúra (a továbbiakban: geonómenklatúra) szerint kell kódolni.

(2)   A vámáru-nyilatkozat benyújtásának tagállamára vonatkozó adatként azt a tagállamot kell megjelölni, amelynek a vámigazgatásához a vámáru-nyilatkozatot benyújtották, vagy – amennyiben a Vámkódexben meghatározott egyszerűsített eljárásra kerül sor – azt a tagállamot, amelynek a vámigazgatásához a kiegészítő árunyilatkozatot benyújtották, ideértve a nyilatkozattevő nyilvántartásába történő megfelelő bejegyzést is, amenynyiben ez utóbbit a vámhatóság engedélyezi.

(3)   Import esetében a rendeltetési tagállamra vonatkozó adat azt a tagállamot adja meg, amelyről a vámeljárásra bocsátás idején úgy ismert, hogy az áru oda lesz elküldve közbenső tagállamban történő olyan kereskedelmi ügylet vagy más művelet nélkül, amely megváltoztatná az áru jogi helyzetét.

Ennek hiányában az adat azt a tagállamot adja meg, ahol az áruk a vámeljárásra bocsátás idején találhatók.

Amennyiben az árut vám felügyelete melletti feldolgozás céljából importálják, a rendeltetési tagállam az, amelyikben az első feldolgozási tevékenységre sor kerül.

(4)   Export esetében a tényleges exportáló tagállamra vonatkozó adat azt a tagállamot adja meg, amelyről a vámeljárásra bocsátás idején úgy ismert, hogy az áru onnan érkezett, közbenső tagállamban történő olyan kereskedelmi ügylet vagy más művelet nélkül, amely a vámeljárásra bocsátás előtt megváltoztatta volna az áru jogi helyzetét.

Amennyiben az árut vám felügyelete melletti feldolgozás után exportálják, a tényleges exportáló tagállam az, amelyben az utolsó feldolgozási tevékenységre sor került.

7. cikk

Partnerországok

(1)   A partnerországra vonatkozó adatokat a hatályos geonómenklatúrával összhangban kell kódolni.

(2)   Import esetében – a Vámkódex nem preferenciális származás szabályait megállapító rendelkezéseivel összhangban – a származási országra vonatkozó adat azt az országot adja meg, amelyben az árut teljes egészében előállították vagy amelyben az utolsó lényeges átalakítása történt.

A feladási országra vonatkozó adat azt a harmadik országot adja meg, amelyből az árut feladták a rendeltetési tagállamba, minden közbeeső harmadik országban történő kereskedelmi ügylet vagy más olyan művelet nélkül, amely megváltoztatná az áru jogi helyzetét.

(3)   Export esetében az utolsó ismert rendeltetési országra vonatkozó adat azt a harmadik országot adja meg, amelyről a vámeljárásra vagy más vámjogi sorsra bocsátás idején úgy ismert, hogy az áru oda lesz elküldve.

8. cikk

Az áru kódja

Az árura vonatkozó adatok a következőképp vannak kódolva:

a)

import esetében a Taric-alszám árukódja szerint;

b)

export esetében a Kombinált Nómenklatúra-alszám árukódja szerint;

9. cikk

Statisztikai eljárás

(1)   A statisztikai eljárás azonosítja azokat a különféle tulajdonságokat, amelyek a kereskedelmi ügyleteket – különös tekintettel a különféle vámeljárások alá vonásuk szerint – megkülönböztetik.

(2)   A statisztikai eljárási kód – ha alkalmazható – a vámkódex értelmében bejelentett eljárást jelölő négy számjegyű kódból képezhető. A következő kódokat kell használni:

1

normál import vagy export,

2

aktív feldolgozási vámeljárás alá tartozó import vagy export,

3

passzív feldolgozási vámeljárás alá tartozó import vagy export,

9

nem vámáru-nyilatkozat alapján mért import vagy export.

10. cikk

Az ügylet típusa

(1)   Az ügylettípus azokat a különféle tulajdonságokat azonosítja, amelyek a vámáru-nyilatkozat alapján az árukereskedelem körének meghatározásához szükségesek annak érdekében, hogy a kereskedelmi statisztikát összhangba lehessen hozni a fizetési mérleggel és a nemzeti számlákkal, valamint egyéb, statisztikai jelentőséggel bíró tulajdonságokkal.

(2)   Az ügylettípusra vonatkozó adatok a II. mellékletben meghatározottak szerint vannak kódolva. A tagállamok az A. oszlopban szereplő kódokat, vagy az A. oszlopban szereplő kódoknak és a B. oszlopban szereplő albontásaiknak a kombinációját alkalmazzák.

11. cikk

Preferenciális elbánás, behozatal esetében

(1)   A preferenciális elbánásra vonatkozó adat a Vámkódexben meghatározott besorolás szerinti preferenciakóddal megjelölt tarifális elbánás.

(2)   Az adatok a vámhatóságok által alkalmazott vagy megadott preferenciális elbánásra vonatkoznak.

12. cikk

Szállítási mód

(1)   A határon történő és a belső szállítási módra vonatkozó adatok a III. mellékletben meghatározottak szerint vannak kódolva.

A határon történő szállítási mód azt az aktív szállítóeszközt adja meg, amellyel export esetében az áru feltehetően elhagyja az Európai Unió statisztikai területét, import esetében pedig azt, amellyel az áru feltehetően belépett az Európai Unió statisztikai területére.

A belső szállítási mód – ha alkalmazható – azt a belső szállítóeszközt adja meg, amellyel az áru import esetében eléri rendeltetési helyét, export esetében pedig amellyel feltehetően elhagyta kiindulási helyét.

(2)   A konténerre vonatkozó adatok esetében a következő kódokat kell használni:

0

amennyiben az árut nem konténerben szállítják, amikor átlépi az Európai Unió statisztikai területének határát,

1

amennyiben az árut konténerben szállítják, amikor átlépi az Európai Unió statisztikai területének határát.

13. cikk

A kereskedő azonosítása

A kereskedőre vonatkozó adat egy olyan megfelelő azonosítószám, amely hozzá van rendelve behozatal esetében az importőrhöz/címzetthez, kivitel esetében pedig az exportőrhöz/feladóhoz.

14. cikk

Számlázási pénznem

A számlázási pénznemre vonatkozó adat – ha lehetséges – a vámáru-nyilatkozatból származik, és a következőképp van kódolva:

0

amennyiben a pénznem egy euroövezeten kívüli tagállam nemzeti valutájában van megadva,

1

amennyiben a pénznem euróban van megadva,

2

amennyiben a pénznem USA-dollárban van megadva,

3

amennyiben a pénznem nem egy euroövezeten kívüli tagállam nemzeti valutájában, nem euróban és nem USA-dollárban van megadva.

3.   FEJEZET

A VÁLLALKOZÁSMUTATÓK SZERINTI KERESKEDELMI STATISZTIKA ÉS A SZÁMLÁZÁSI PÉNZNEM SZERINTI BONTÁSÚ KERESKEDELMI STATISZTIKA ÖSSZEÁLLÍTÁSA

15. cikk

A vállalkozásmutatók szerinti kereskedelmi statisztika összeállítása

(1)   A nemzeti statisztikai hatóságok vállalkozásmutatók szerint állítanak össze éves kereskedelmi statisztikát.

(2)   A statisztikai egység a gazdasági egység (vállalkozás), amelyet a 696/93/EGK tanácsi rendelet (4) melléklete határoz meg.

(3)   A statisztikai egységek a 13. cikk szerinti kereskedői azonosítószám és a vállalkozásregiszter 177/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) mellékletének 1.7a változója szerinti jogi egységének összekapcsolásával állnak össze.

(4)   A kereskedő azonosítása és a vállalkozásregiszterrel való kapcsolat kialakítása érdekében a nemzeti statisztikai hatóságok számára hozzáférést kell biztosítani a gazdasági szereplőknek az Európai Unió vámügyi rendelkezései szerinti regisztrációs és azonosítási adataihoz. A gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító számának (Economic Operators Registration and Identification number, EORI-szám) kiadásáért felelős hatóságok a nemzeti statisztikai hatóságok kérésére hozzáférést biztosítanak a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (6) 38d. mellékletében felsorolt adatokhoz.

(5)   A következő mutatókat kell összeállítani:

a)

kereskedelmi forgalom iránya;

b)

statisztikai érték;

c)

partnerország;

d)

árukód a 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) mellékletében meghatározott nemzetgazdasági ág szintje vagy két számjegyű szint szerint;

e)

vállalkozások száma;

f)

a vállalkozás által végzett tevékenység az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) I. mellékletében meghatározott gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE) nemzetgazdasági ág szintje vagy két számjegyű szintje szerint;

g)

méretkategória az alkalmazottak számában mérve, a vállalkozások szerkezeti statisztikájánál alkalmazott mutatóknak a 250/2009/EK bizottsági rendelet (9) I. mellékletében meghatározott definíciója szerint.

(6)   A következő adatállományokat kell összeállítani:

a)

illeszkedési ráta a kereskedelmi és vállalkozásregiszterek között;

b)

kereskedelem tevékenység szerint és a vállalkozások méretkategóriái szerint;

c)

a legnagyobb vállalkozások aránya tevékenységenkénti kereskedelmi érték szerint;

d)

kereskedelem partnerország és tevékenység szerint;

e)

kereskedelem a partnerországok száma és tevékenységek szerint;

f)

kereskedelem áru és tevékenység szerint.

(7)   2010 az első tárgyév, amelyre az éves statisztikát össze kell állítani. A tagállamok ezt követően minden naptári évre vonatkozóan biztosítják az adatokat.

(8)   A statisztikát a tárgyév végétől számított 18 hónapon belül kell továbbítani.

(9)   A tagállamok biztosítják, hogy a statisztika olyan módon legyen megadva, hogy a Bizottság (Eurostat) általi tájékoztatás során ne lehessen egy-egy vállalkozást vagy kereskedőt azonosítani. A nemzeti statisztikai hatóságok meghatározzák, mely adatokat érintenek a bizalmas kezelésre vonatkozó rendelkezések.

16. cikk

Számlázási pénznem szerinti bontású kereskedelmi statisztika összeállítása

(1)   A nemzeti statisztikai hatóságok évente kereskedelmi statisztikát állítanak össze a számlázási pénznem szerinti bontásban.

(2)   A statisztika az alábbi mutatókat tartalmazza:

a)

kereskedelmi forgalom iránya;

b)

statisztikai érték;

c)

számlázási pénznem a 14. cikkben található kódolás szerint;

d)

összesítés és termékenkénti bontás a hatályos egységes nemzetközi kereskedelmi áruosztályozás (Standard International Trade Classification, SITC) áruosztályai (sections) és árucsoportjai (divisions) szerint:

1

nyersanyag olaj nélkül, a SITC 0–4 áruosztálya szerint, a 33 árucsoport kivételével,

2

olaj a SITC 33 árucsoportja szerint,

3

feldolgozott termék a SITC 5–8 áruosztálya szerint.

(3)   2010 az első tárgyév, amelyre az éves statisztikát össze kell állítani. A tagállamok ezt követően minden második naptári évre vonatkozóan összeállítják az adatokat.

(4)   A statisztikát a tárgyév végétől számított három hónapon belül kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat).

(5)   Az adatforrás a 471/2009/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerint a vámáru-nyilatkozatokból kinyert információ. Ha azonban a számlázási pénznem export esetében nincs feltüntetve a vámáru-nyilatkozaton, a tagállamok a számlázási pénznem szerinti bontású export összeállításához elvégeznek egy olyan felmérést, amely pontos statisztikát eredményez.

4.   FEJEZET

KÜLÖNLEGES ÁRU VAGY ÁRUMOZGÁS

17. cikk

Ipari létesítmények

(1)   E cikk alkalmazásában:

a)

„ipari létesítmény”: olyan gépek, készülékek, felszerelés, berendezések, eszközök és anyagok összessége, amelyek együttesen terméket előállító vagy szolgáltatást nyújtó nagyléptékű, helyhez kötött egységet alkotnak;

b)

„alkotóelem”: ipari létesítményhez történő olyan szállítás, amely a KN ugyanazon árucsoportjába tartozó árukból áll;

c)

egy-egy alkotóelem árukódja a következőképpen áll össze:

i.

az első négy számjegy 9880;

ii.

az ötödik és a hatodik számjegy megfelel annak a KN-árucsoportnak, amelyhez az alkotóelemet kitevő áru tartozik;

iii.

a hetedik és a nyolcadik számjegy 0.

(2)   A tagállamok az exportstatisztikát az alkotóelemek szintjén is összeállíthatják azzal a feltétellel, hogy egy adott ipari létesítmény statisztikai összértéke meghaladja a 3 millió EUR-t, kivéve, ha egy teljes, újrafelhasználásra szánt ipari létesítményről van szó. A mennyiség összeállítása nem kötelező.

18. cikk

Több részletben szállított áru

(1)   E cikk alkalmazásában „több részletben szállított áru” egy teljes árucikk alkotórészeinek – kereskedelmi vagy a szállításhoz kapcsolódó okokból – nem összeszerelt vagy szétszerelt állapotban történő szállítása, egynél több tárgyidőszak során.

(2)   Több részletben szállított áru exportja vagy importja esetén a tárgyidőszak kiigazítható úgy, hogy az adatok csak egyszer, az utolsó szállítás behozatalának vagy kivitelének hónapjában legyenek bejelentve.

19. cikk

Hajó és légi jármű

(1)   E cikk alkalmazásában:

a)

„hajó”: a KN 89. árucsoportja szerint tengerjárónak minősített hajó, vontatóhajó, hadihajó és úszószerkezet;

b)

„légi jármű”: 8802 30 és 8802 40 KN-kód alá sorolt repülőgép;

c)

„gazdasági tulajdonjog” egy természetes vagy jogi személy azon joga, hogy egy gazdasági tevékenység során – a vele járó kockázatok viselése jogán – igényt tartson valamely hajó vagy légi jármű használatához kapcsolódó előnyökre.

(2)   A külkereskedelmi statisztika kizárólag a következő hajó- és légijárműimportra és -exportra terjed ki:

a)

hajó vagy légi jármű gazdasági tulajdonjogának átruházása egy harmadik országban letelepedett természetes vagy jogi személyről egy az importáló tagállamban letelepedett természetes vagy jogi személyre; ezt az ügyletet importként kell kezelni;

b)

hajó vagy légi jármű gazdasági tulajdonjogának átruházása egy az exportáló tagállamban letelepedett természetes vagy jogi személyről egy harmadik országban letelepedett természetes vagy jogi személyre; ezt az ügyletet exportként kell kezelni. Ha a hajó vagy a légi jármű új, az exportot a gyártási tagállamban kell nyilvántartásba venni;

c)

hajó vagy légi jármű behozatala és kivitele bérfeldolgozás előtt vagy után, a II. melléklet 2. lábjegyzetének megfelelően.

(3)   A hajókra és légi járművekre vonatkozó külkereskedelmi statisztika a következőképpen áll össze:

a)

a mennyiséget hajóknál darabszámban és a KN-ben megállapított bármely más kiegészítő mértékegységben, légi járműveknél nettó tömegben és kiegészítő mértékegységben kell megadni;

b)

a szállítási és biztosítási költségek nem tartoznak bele a statisztikai értékbe;

c)

a partnerország a következő:

i.

a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett árumozgásoknál: import esetében az a harmadik ország, amelyben a hajó vagy légi jármű gazdasági tulajdonjogát átruházó természetes vagy jogi személy letelepedett, export esetében pedig az a természetes vagy jogi személy, akire a hajó vagy légi jármű gazdasági tulajdonjoga átszállt;

ii.

az Európai Unión kívül gyártott új hajó vagy légi jármű importja esetében a gyártó harmadik ország;

iii.

a (2) bekezdés c) pontjában említett árumozgásnál: import esetében az a harmadik ország, amelyben a hajó vagy a légi jármű gazdasági tulajdonjogát gyakorló természetes vagy jogi személy letelepedett, export esetében pedig a bérfeldolgozást végző harmadik ország;

d)

a (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő importra és exportra a tárgyidőszak az a hónap, amelyben a gazdasági tulajdonjog átruházása bekövetkezik.

(4)   A nemzeti statisztikai hatóságok kérésére a hajó- és légijármű-regiszterek kezeléséért felelős hatóságok minden rendelkezésre álló információt megadnak annak érdekében, hogy azonosítani lehessen egy-egy hajó vagy légi jármű gazdasági tulajdonjogának változását egy valamely tagállamban letelepedett természetes vagy jogi személy és egy harmadik országban letelepedett természetes vagy jogi személy között.

20. cikk

Hajóra és légi járműre szállított áru

(1)   E cikk alkalmazásában:

a)

„áru hajóra és légi járműre szállítása”: termékek szállítása a személyzet és az utasok részére, valamint a hajó vagy a repülőgép motorjainak, gépeinek és más berendezéseinek működtetéséhez;

b)

a hajót vagy légi járművet ahhoz az országhoz tartozónak kell tekinteni, ahol a hajó vagy a légi jármű 19. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott gazdasági tulajdonjogát gyakorló természetes vagy jogi személy letelepedett.

(2)   A külkereskedelmi statisztika arra az áruexportra terjed ki, amelyet az exportáló tagállam területéről egy valamely harmadik országhoz tartozó hajóra vagy légi járműre szállítottak.

(3)   A tagállamok a következő kódokat használhatják a hajóra vagy légi járműre szállított árunál:

:

9930 24 00

:

az 1–24. KN-árucsoportba tartozó áru esetében,

:

9930 27 00

:

a 27. KN-árucsoportba tartozó áru esetében,

:

9930 99 00

:

a máshová besorolt áru esetében.

A mennyiségre vonatkozó adatok továbbítása nem kötelező, kivéve a KN 27. árucsoportjába tartozó áru esetében.

Használható továbbá a „QS” egyszerűsített partnerországkód.

21. cikk

Tengeri létesítményre és tengeri létesítményről szállított áru

(1)   E cikk alkalmazásában:

a)   „tengeri létesítmény”: bármely adott ország statisztikai területén kívül a tengerre telepített és helyhez kötött felszerelések és berendezések;

b)   „tengeri létesítményre szállított áru”: termékek szállítása a személyzet részére, valamint a tengeri létesítmény motorjainak, gépeinek és más berendezéseinek működtetéséhez;

c)   „tengeri létesítményről kinyert vagy általa előállított áru”: a tengerfenékből vagy az altalajból kivont, vagy a tengeri létesítmény által gyártott termék.

(2)   A külkereskedelmi statisztika a következőket tartja nyilván:

a)

import, amelynek során az áru a következő helyről érkezett:

i.

egy harmadik országból egy olyan területen található tengeri létesítményre, ahol az importáló tagállamnak kizárólagos joga a tengerfenék vagy az altalaj hasznosítása;

ii.

egy olyan területen található tengeri létesítményről, ahol egy harmadik országnak kizárólagos joga a tengerfenék vagy az altalaj hasznosítása, az importáló tagállamba;

iii.

egy olyan területen található tengeri létesítményről, ahol egy harmadik országnak kizárólagos joga a tengerfenék vagy az altalaj hasznosítása egy olyan területen található tengeri létesítményre, ahol az importáló tagállamnak kizárólagos joga a tengerfenék vagy az altalaj hasznosítása;

b)

export, amelynek során az árut a következő helyre szállították:

i.

egy harmadik országba egy olyan területen található tengeri létesítményről, ahol az exportáló tagállamnak kizárólagos joga a tengerfenék vagy az altalaj hasznosítása;

ii.

egy olyan területen található tengeri létesítményre, ahol egy harmadik országnak kizárólagos joga a tengerfenék vagy az altalaj hasznosítása, az exportáló tagállamból;

iii.

egy olyan területen található tengeri létesítményre, ahol egy harmadik országnak kizárólagos joga a tengerfenék vagy az altalaj hasznosítása egy olyan területen található tengeri létesítményről, ahol az exportáló tagállamnak kizárólagos joga a tengerfenék vagy az altalaj hasznosítása.

(3)   A tagállamok a következő kódokat használhatják a tengeri létesítményre szállított árunál:

:

9931 24 00

:

az 1–24. KN-árucsoportba tartozó áru esetében,

:

9931 27 00

:

a 27. KN-árucsoportba tartozó áru esetében,

:

9931 99 00

:

a máshová besorolt áru esetében.

A mennyiségre vonatkozó adatok továbbítása nem kötelező, kivéve a KN 27. árucsoportjába tartozó áru esetében.

Használható továbbá a „QW” egyszerűsített partnerországkód.

22. cikk

Tengeri termék

(1)   E cikk alkalmazásában:

a)

„tengeri termék”: olyan halászati termék, ásványi anyag, újrahasznosítható hulladék és minden más termék, amelyet még nem rakodtak ki a szárazföldre tengerjáró hajóról;

b)

a hajót ahhoz az országhoz tartozónak kell tekinteni, ahol a hajó vagy a légi jármű 19. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott gazdasági tulajdonjogát gyakorló természetes vagy jogi személy letelepedett.

(2)   A külkereskedelmi statisztika a tengeri termékek alábbi importjára és exportjára terjed ki:

a)

tengeri termék kirakodása az importáló tagállam kikötőjében, vagy amikor egy importáló tagállam hajója tengeri terméket szerez be egy harmadik országhoz tartozó hajóról; ezeket az ügyleteket importként kell kezelni;

b)

tengeri termék kirakodása egy harmadik ország kikötőjében egy az exportáló tagállamhoz tartozó hajóról, vagy amikor harmadik országhoz tartozó hajó tengeri terméket szerez be egy az exportáló tagállamhoz tartozó hajóról; ezeket az ügyleteket exportként kell kezelni.

(3)   A partnerország import esetében az a harmadik ország, amelyben a kitermelést végző hajó gazdasági tulajdonjogát gyakorló természetes vagy jogi személy letelepedett, export esetében pedig az a harmadik ország, amelyben a tengeri terméket kirakodták vagy amelyben a tengeri terméket megszerző hajó gazdasági tulajdonjogát gyakorló természetes vagy jogi személy letelepedett.

(4)   Feltéve, hogy nem mond ellent más uniós jogi aktusnak, a nemzeti statisztikai hatóságok számára a vámáru-nyilatkozatokon túlmenően más adatforrásokhoz is hozzáférést kell biztosítani, például nemzeti lajstromozású hajók harmadik országokban kirakodott tengeri termékekről tett nyilatkozataira vonatkozó információkhoz.

23. cikk

Űreszköz

(1)   E cikk alkalmazásában:

a)

„űreszköz”: olyan jármű, amely képes a Föld légkörén kívül közlekedni;

b)

„gazdasági tulajdonjog” egy természetes vagy jogi személy azon joga, hogy egy gazdasági tevékenység során – a vele járó kockázatok viselése jogán – igényt tartson valamely űreszköz használatához kapcsolódó előnyökre.

(2)   Az olyan űreszköz kilövését, amelynek gazdasági tulajdonjoga át lett ruházva egy harmadik országban letelepedett természetes vagy jogi személy és egy valamely tagállamban letelepedett természetes vagy jogi személy között, a következőképpen kell nyilvántartásba venni:

a)

importként abban a tagállamban, ahol az új tulajdonos letelepedett;

b)

exportként abban a tagállamban, ahol a kész űreszközt megépítették,

(3)   A (2) bekezdésben említett statisztikára a következő egyedi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

a statisztikai értékre vonatkozó adatot az űreszköz szállítási és biztosítási költségek nélküli értékeként kell meghatározni;

b)

a partnerországra vonatkozó adat import esetében a kész űreszközt megépítő harmadik ország, export esetében pedig az a harmadik ország, amelyben az új tulajdonos letelepedett.

(4)   Feltéve, hogy nem mond ellent más uniós jogi aktusnak, a nemzeti statisztikai hatóságok számára a vámáru-nyilatkozatokon túlmenően minden más rendelkezésre álló olyan adatforráshoz is hozzáférést kell biztosítani, amely az e cikknek való megfeleléshez szükséges.

24. cikk

Villamos energia és földgáz

(1)   A vámáru-nyilatkozatokon túlmenően a nemzeti statisztikai hatóságok kérhetik, hogy a villamos energiának és a földgáznak a tagállam statisztikai területe és harmadik országok közötti importjának és exportjának nyilvántartásba vételéhez szükséges releváns információkat közvetlenül adják meg azok a szereplők, amelyek villamosenergia- vagy földgázszállító hálózatot birtokolnak vagy üzemeltetnek.

(2)   A Bizottsághoz (Eurostat) továbbított statisztikai érték becsléseken is alapulhat. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostat) a becsléshez használt módszerről, annak alkalmazása előtt.

25. cikk

Katonai áru

(1)   A külkereskedelmi statisztika kiterjed a katonai felhasználásra szánt áru behozatalára és kivitelére.

(2)   A tagállamok továbbíthatnak a 471/2009/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésében megjelöltnél kevésbé részletes információt is, amennyiben az információ – a tagállamban hatályos definíciókkal összhangban – katonai titoknak minősül. Azonban az import és az export esetében is legalább a havi teljes statisztikai értéket továbbítani kell a Bizottságnak (Eurostat).

5.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. cikk

Az áruimportra és áruexportra vonatkozó európai statisztika továbbítása

(1)   A tagállamok megtesznek minden annak biztosításához szükséges intézkedést, hogy a Bizottságnak (Eurostat) továbbított adatok teljes körűek legyenek, és megfeleljenek a 471/2009/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott minőségi kritériumoknak.

(2)   A Bizottságnak (Eurostat) továbbított statisztika az összeállító tagállam nemzeti pénznemében van kifejezve.

(3)   Amennyiben a Bizottságnak (Eurostat) már továbbított havi eredményeket felülvizsgálatnak vetik alá, a tagállamok – legkésőbb a felülvizsgált adatok rendelkezésre állását követő hónapban – továbbítják a felülvizsgált eredményeket.

27. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1917/2000/EK rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.

A rendeletet a 2010. január 1. előtti tárgyidőszakok adataira vonatkozóan továbbra is alkalmazni kell.

28. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 152., 2009.6.16., 23. o.

(2)  HL L 145., 2008.6.4., 1. o.

(3)  HL L 229., 2000.9.9., 14. o.

(4)  HL L 76., 1993.3.30., 1. o.

(5)  HL L 61., 2008.3.5., 6. o.

(6)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(7)  HL L 145., 2008.6.4., 65. o.

(8)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(9)  HL L 86., 2009.3.31., 1. o.


I. MELLÉKLET

A KÜLKERESKEDELMI STATISZTIKÁBÓL KIZÁRT ÁRUK ÉS ÁRUMOZGÁSOK JEGYZÉKE

a)

monetáris arany;

b)

törvényes fizetőeszközök és értékpapírok, köztük olyan eszközök is, amelyekkel olyan szolgáltatásokért lehet fizetni, mint például a postai szolgáltatások, adók, felhasználói díjak;

c)

ideiglenes felhasználásra (például bérlet, kölcsön, operatív lízing), vagy azt követően szállított termékek, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

nem terveztek és nem is terveznek feldolgozást, illetve nem került és nem is kerül sor ilyenre,

az ideiglenes felhasználás várható időtartama 24 hónapnál nem volt hosszabb vagy nem szánták hosszabbra,

nem került sor tulajdonosváltásra, és nem is terveznek ilyent;

d)

az alábbiak között mozgó termékek:

egy tagállam és területi enklávéja, amely egy harmadik országban található, valamint

a fogadó tagállam és egy harmadik ország vagy nemzetközi szervezet területi enklávéja.

Területi enklávét képeznek a nagykövetségek és az anyaország területén kívül állomásozó nemzeti fegyveres erők;

e)

testreszabott információt hordozó termék, beleértve a szoftvert;

f)

internetről letöltött szoftver;

g)

olyan díjmentesen értékesített termék, amely nem tárgya kereskedelmi ügyletnek, feltéve, hogy a termékmozgás kizárólagos célja egy kívánt későbbi kereskedelmi ügylet előkészítése vagy támogatása a termék vagy szolgáltatás jellemzőinek bemutatásával, például:

reklámanyag,

a kereskedelmi minta;

h)

javításra szánt, illetve javítás utáni termék és a javítás során beépítendő cserealkatrész, illetve a kicserélt hibás alkatrész;

i)

működése közben helyet változtató közlekedési eszköz, beleértve a űreszközhordozó-rakétát a kilövés idején;

j)

a vámhatóságoknak szóban bevallott olyan áru, amely vagy kereskedelmi jellegű, feltéve, hogy értéke nem haladja meg az 1 000 EUR vagy 1 000 kg statisztikai küszöböt, vagy nem kereskedelmi jellegű;

k)

szabad forgalomba bocsátott áru, aktív feldolgozási vagy vámfelügyelet melletti feldolgozási vámeljárás alá vonást követően.


II. MELLÉKLET

AZ ÜGYLETTÍPUSKÓDOK JEGYZÉKE

A

B

1.

A tulajdonjog pénzügyi vagy más ellentételezés fejében rezidensről nem rezidensre történő tényleges vagy szándékozott átruházásával járó ügylet (kivéve a 2., 7. és 8. pontban felsorolt ügyletek)

1.

Végleges vétel/eladás

2.

Megtekintés vagy kipróbálás utáni vételre, minta utáni vételre, bizományi ügylet keretében vagy kereskedelmi ügynök közvetítésével történő szállítás

3.

Barterkereskedelem (természetbeni ellentételezés)

4.

Pénzügyi lízing (bérlet-vétel) (1)

9.

Egyéb

2.

Az áru díjmentes visszaküldése és cseréje az eredeti ügylet nyilvántartásba vételét követően

1.

Áru visszaküldése

2.

Visszaküldött áru cseréje

3.

Vissza nem küldött áru cseréje (pl. garancia címén)

9.

Egyéb

3.

A tulajdonjog pénzügyi vagy természetbeni ellentételezés nélkül átszállásával járó ügylet (pl. segélyszállítmány)

 

4.

Bérfeldolgozásra (2) irányuló művelet (a tulajdonjog nem száll át a feldolgozást végzőre)

1.

Az eredeti exportáló országba várhatóan visszatérő áru

2.

Az eredeti exportáló országba várhatóan vissza nem térő áru

5.

Bérfeldolgozást követő műveletek (a tulajdonjog nem száll át a feldolgozást végzőre)

1.

Az eredeti exportáló országba visszatérő áru

2.

Az eredeti exportáló országba vissza nem térő áru

6.

Nemzeti célokból nyilvántartásba vett különleges ügylet

 

7.

Közös védelmi programok vagy más közös kormányközi gyártási programok keretében végzett műveletek

 

8.

Építőanyag és műszaki felszerelés szállítása általános építési vagy magas- és mélyépítési szerződés keretében, amelynél a terméket nem kell külön kiszámlázni, hanem a teljes szerződésre egy számlát adnak ki

 

9.

Egyéb ügylet, amely nem sorolható be más kód alá

1.

24 hónapnál hosszabb bérlet, kölcsön és operatív lízing

9.

Egyéb


(1)  A pénzügyi lízing olyan műveletekre terjed ki, amelyeknél a lízingrészletek úgy vannak kiszámítva, hogy az áru teljes vagy szinte teljes értékét fedezzék. A tulajdonjoggal járó kockázatok és előnyök a lízingbevevőre szállnak át. A szerződés végén a lízingbevevő jogi értelemben az áru tulajdonosává válik.

(2)  A feldolgozás olyan műveletekre (átalakítás, építés, összeszerelés, bővítés, felújítás stb.) terjed ki, amelyeknek célja új vagy ténylegesen jobb áru létrehozása. Ez nem jár szükségképpen a termék besorolásának megváltozásával. Ez a pont nem terjed ki a feldolgozó által saját számlára végzett feldolgozási tevékenységére; azt az A. oszlop 1. pontja alatt kell nyilvántartásba venni.


III. MELLÉKLET

A SZÁLLÍTÁSI MÓD KÓDOLÁSA

Kód

Cím

1

Tengeri szállítás

2

Vasúti szállítás

3

Közúti szállítás

4

Légi szállítás

5

Postai küldemény

7

Helyhez kötött szállító berendezés

8

Belvízi szállítás

9

Saját meghajtás


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/12


A BIZOTTSÁG 114/2010/EU RENDELETE

(2010. február 9.)

a 2229/2004/EK rendeletnek a káros hatásoktól egyértelműen mentes hatóanyagok felülvizsgálati jelentéstervezetére vonatkozó EFSA-vélemény kiadására biztosított határidő tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakasza végrehajtásának további részletes szabályairól szóló, 2004. december 3-i 2229/2004/EK bizottsági rendelet (2) 24b. cikke értelmében, amennyiben egyértelmű, hogy egy hatóanyagnak várhatóan nincs semmiféle káros hatása az emberek és az állatok egészségére vagy a talajvízre, illetve nincs elfogadhatatlan kihatása a környezetre, az adott hatóanyagot fel kell venni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, anélkül hogy arról előzetesen egyeztetni kellene az EFSA-val.

(2)

Amennyiben egy adott hatóanyagot a 2229/2004/EK rendelet 24b. cikke értelmében az EFSA-val történő konzultáció nélkül vettek fel, akkor az említett rendelet 25a. cikkének előírásai szerint az EFSA-nak legkésőbb 2010. december 31-ig véleményt kell nyilvánítania a felülvizsgálati jelentés tervezetéről.

(3)

Mivel a 2229/2004/EK rendelet 24b. cikke értelmében számos hatóanyagot vettek fel a mellékletbe, több időt kell biztosítani az EFSA számára véleményének kiadására. Az említett hatóanyagok esetében egyértelmű, hogy nincsen semmiféle káros hatásuk. E tényeket tekintetbe véve helyénvaló 2012. december 31-ig meghosszabbítani az EFSA számára véleményének kiadására biztosított határidőt.

(4)

A 2229/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2229/2004/EK rendelet 25a. cikkében a „2010. december 31-ig” szöveg helyére a „2012. december 31-ig” szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 379., 2004.12.24., 13. o.


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/13


A BIZOTTSÁG 115/2010/EU RENDELETE

(2010. február 9.)

a fluorid természetes ásványvizekből és forrásvizekből történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának feltételeiről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a természetes ásványvizek kinyeréséről és forgalmazásáról szóló, 2009. június 18-i 2009/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjára, valamint 12. cikkének d) pontjára,

tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményére,

mivel:

(1)

A természetes ásványvizek jegyzékének, koncentrációs határértékeinek és címkézési követelményeinek, valamint a természetes ásványvizek és forrásvizek ózonnal dúsított levegővel való kezelésére vonatkozó feltételeknek a megállapításáról szóló, 2003. május 16-i 2003/40/EK bizottsági irányelv (2) megszabja a természetes ásványvizek fluoridtartalmának felső határát. Hasonló határt a forrásvízre vonatkozóan az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv (3) szab meg.

(2)

Az üzemeltetőket az irányelvek betartásában segítendő, engedélyezni kell a természetes ásványvizekből és forrásvizekből aktivált alumínium-oxid alkalmazásával fluoridot kivonó kezelést (a továbbiakban: „a fluoridkivonási kezelés”).

(3)

A fluoridkivonási kezelés nem adhat a kezelt vízhez olyan koncentrációjú maradékanyagot, amely veszélyes lehet a közegészségre.

(4)

A fluoridkivonási kezelésről értesíteni kell az illetékes hatóságokat, hogy azok elvégezhessék a kezelés helyes alkalmazásának biztosításához szükséges ellenőrzéseket.

(5)

Ha fluoridkivonási kezelést alkalmaztak, azt fel kell tüntetni a kezelt víz címkéjén.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A természetes ásványvizek és forrásvizek kezelése aktivált alumínium-oxiddal fluorid kivonásának céljából (a továbbiakban: „fluoridkivonási kezelés”) engedélyezett.

A természetes ásványvizekre és forrásvizekre a továbbiakban együttesen „vízként” utalunk.

(2)   A fluoridkivonási kezelést a mellékletben megállapított műszaki követelményeknek megfelelően végzik el.

2. cikk

A fluoridkivonási kezelés során a vízbe kibocsátott maradékanyagok mennyiségének olyan alacsonynak kell lennie, amenynyire az a legjobb gyakorlattal összhangban műszakilag megvalósítható; a kezelés nem eredményezheti olyan maradékanyagok vízbe történő kibocsátását, amelyek veszélyt jelenthetnek a közegészségre. Ennek biztosítására az üzemeltető alkalmazza a mellékletben meghatározott alapvető feldolgozási lépéseket, és folyamatosan ellenőrzi azok alkalmazását.

3. cikk

(1)   A fluoridkivonási kezelésről az illetékes hatóságokat legalább három hónappal a kezelés megkezdése előtt értesítik.

(2)   Az értesítéssel együtt az üzemeltető elküldi az illetékes hatóságoknak azokat a lényeges információkat, dokumentumokat és a kezelésre vonatkozó elemzési eredményeket, amelyek tanúsítják, hogy a kezelés megfelel a mellékletben előírtaknak.

4. cikk

A fluoridkivonási kezelésen átesett víz címkéjén, a kémiai összetevőkre vonatkozó megjelölés közelében, a következőt tüntetik fel: „engedélyezett adszorpciós eljárással kezelt víz”.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az olyan termékek, amelyeket 2010. augusztus 10-ig hoztak forgalomba és nem felelnek meg a 4. cikkben előírtaknak, 2011. augusztus 10-ig továbbra is forgalomban maradhatnak.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 164., 2009.6.26., 45. o.

(2)  HL L 126., 2003.5.22., 34. o.

(3)  HL L 330., 1998.12.5., 32. o.


MELLÉKLET

A fluorid természetes ásványvizekből és forrásvizekből történő kivonásához használt, aktivált alumínium-oxid alkalmazásának műszaki követelményei

A következő alapvető feldolgozási lépéseket kell a megfelelő módon alkalmazni, és alkalmazásukat folyamatosan ellenőrizni:

1.

A vízkezelés céljából történő alkalmazás előtt az aktivált alumínium-oxidot inicializálási eljárásnak vetik alá, amelyben a maradékanyagok eltávolítására savas vagy lúgos vegyszereket, valamint a finom részecskék eltávolítására utánöblítési eljárást használnak.

2.

A vízminőségtől és -áteresztéstől függően egy–négy hetente regenerációs eljárást alkalmaznak. Ez az eljárás az aktivált alumínium-oxid ionmegkötő képességének helyreállítása és az esetlegesen kialakult biofilmek eltávolítása céljából megkötött ionok eltávolítására alkalmas vegyszerek alkalmazását foglalja magában. Az eljárást a következő három fázisban végzik:

nátrium-hidroxidos kezelés a fluoridionok eltávolítására és hidroxidionokkal történő helyettesítésére,

savval történő kezelés a maradék nátrium-hidroxid eltávolítására és az oldószer aktiválására,

utolsó lépésként ivóvízzel vagy ásványmentesített vízzel történő öblítés és vízzel történő kondicionálás annak biztosítására, hogy a szűrő nincs hatással a kezelt víz általános ásványianyag-tartalmára.

3.

Az inicializálási és a regenerációs eljárás során alkalmazott vegyszerek és reagensek megfelelnek a vonatkozó európai szabványoknak (1) vagy az emberi fogyasztásra szánt víz kezeléséhez használt vegyi reagensek tisztaságára vonatkozó, idevágó nemzeti szabványoknak.

4.

Az aktivált alumínium-oxid megfelel a kioldási vizsgálatokra vonatkozó európai szabványnak (EN 12902) (2), annak érdekében, hogy a vízbe kibocsátott maradékanyagok határértéke ne haladja meg a 2003/40/EK irányelvben meghatározott koncentrációs határértéket, vagy amennyiben az irányelv nem tartalmaz erre vonatkozó határértéket, akkor ne lépje túl a 98/83/EK irányelvben vagy az idevágó nemzeti jogszabályban meghatározott határértékeket. A kezelt vízben az alumínium, azaz az aktivált alumínium-oxid fő összetevőjének kibocsátása után megtalálható összes alumíniumion nem haladhatja meg a 98/83/EK irányelvben meghatározott 200 microg/L határértéket. Ezt a mennyiséget a tanácsi irányelvnek megfelelően rendszeresen ellenőrzik.

5.

A feldolgozási lépések során követik a helyes gyártási gyakorlatokat és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) meghatározott HACCP-elveket.

6.

Az üzemeltető létrehoz egy olyan folyamatos ellenőrzési programot, amely a feldolgozási lépések megfelelő működését biztosítja, különösen a víz jellegzetes tulajdonságának és fluoridtartalmának fenntartására vonatkozóan.


(1)  Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által kidolgozott európai szabványok.

(2)  EN 12902:2004 európai szabvány: Termékek az emberi fogyasztásra szánt víz kezeléséhez. Szervetlen adalék- és szűrőanyagok.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/16


A BIZOTTSÁG 116/2010/EU RENDELETE

(2010. február 9.)

az 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1924/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre vonatkozó állítások alkalmazása csak akkor megengedett, ha azok szerepelnek a mellékletben található felsorolásban, amely alkalmazásuk feltételeit is meghatározza.

(2)

Az 1924/2006/EK rendelet azt is előírja, hogy a melléklet módosításait szükség esetén az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) (a továbbiakban: a Hatóság) folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

(3)

Az 1924/2006/EK rendelet elfogadása előtt a Bizottság kikérte a Hatóság véleményét a tápanyag-összetételre vonatkozó állításokról és azok alkalmazásának feltételeiről az omega-3 zsírsavakkal, az egyszeresen telítetlen zsírral, a többszörösen telítetlen zsírral és a telítetlen zsírral kapcsolatban.

(4)

2005. július 6-án elfogadott véleményében (2) a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az omega-3 zsírsavak, az egyszeresen telítetlen zsír, a többszörösen telítetlen zsír és a telítetlen zsír fontos szerepet töltenek be a táplálkozásban. Egyes telítetlen zsírokból, mint az omega-3 zsírsavakból olykor az ajánlott mennyiségnél kevesebbet fogyasztanak. Ennélfogva azok a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások, amelyek az e tápanyagok forrásául szolgáló, vagy azokban gazdag élelmiszerekre vonatkoznak, segíthetnek a fogyasztóknak abban, hogy egészségesebb termékeket válasszanak. Ezek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások azonban az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 1924/2006/EK rendelet mellékletében felállított listán nem szerepelnek, mivel alkalmazásuk feltételeit akkor még nem tudták pontosan meghatározni.

(5)

Figyelembe véve a Hatóság 2009. június 30-án az omega-3 és omega-6 zsírsavak beviteli referenciaértékeinek címkézéséről elfogadott véleményét (3) is, e feltételek ma már tisztázottak, és ezért tanácsos az említett állításoknak a listára való felvétele.

(6)

Az „omega-3 zsírsavak forrása” és az „omega-3 zsírsavakban gazdag” állításokat illetően az alkalmazási feltételek meghatározásakor különbséget kell tenni a kétféle omega-3 zsírsav között, amelyek fiziológiai szerepe eltérő, és amelyek ajánlott fogyasztási mennyisége is különbözik. Az alkalmazási feltételeknek továbbá meg kellene határozniuk a termék 100 mg-jára, illetve 100 kalóriájára eső minimális mennyiséget annak biztosítására, hogy csak olyan élelmiszerekre lehessen alkalmazni ezeket az állításokat, amelyek megfelelő fogyasztási mennyiség mellett jelentős mennyiségű omega-3 zsírsavat tartalmaznak.

(7)

Az „egyszeresen telítetlen zsírban gazdag”, a „többszörösen telítetlen zsírban gazdag” és a „telítetlen zsírban gazdag” állításokkal kapcsolatban az alkalmazási feltételeknek elő kell írniuk az élelmiszer minimális telítetlen zsírtartalmát, és következésképpen azt is biztosítaniuk kell, hogy az állítások szerinti mennyiség a megfelelő fogyasztási mennyiség mellett jelentős részben fedezze a kiegyensúlyozott étrenddel elérhető mennyiséget.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1924/2006/EK rendelet melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 9. o.

(2)  The EFSA Journal (2005) 253, 1–29. o.

(3)  The EFSA Journal (2009) 1176, 1–11. o.


MELLÉKLET

Az 1924/2006/EK rendelet melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„OMEGA-3 ZSÍRSAVAK FORRÁSA

Az állítás, amely szerint az élelmiszer omega-3 zsírsavak forrása, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely állítás csak akkor alkalmazható, ha a termék alfa-linolénsav-tartalma 100 g-ra vagy 100 kcal-ra nézve legalább 0,3 g, illetve eikozapentén-sav- és dokozahexén-sav-tartalma 100 g-ra vagy 100 kcal-ra nézve összesen legalább 40 mg.

OMEGA-3 ZSÍRSAVAKBAN GAZDAG

Az állítás, amely szerint az élelmiszer omega-3 zsírsavakban gazdag, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely állítás csak akkor alkalmazható, ha a termék alfa-linolénsav-tartalma 100 g-ra vagy 100 kcal-ra nézve legalább 0,6 g, illetve eikozapentén-sav- és dokozahexén-sav-tartalma 100 g-ra vagy 100 kcal-ra nézve összesen legalább 80 mg.

EGYSZERESEN TELÍTETLEN ZSÍRBAN GAZDAG

Az állítás, amely szerint az élelmiszer egyszeresen telítetlen zsírban gazdag, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely állítás csak akkor alkalmazható, ha a termékben található zsírsavak legalább 45 %-a egyszeresen telítetlen zsírból származik, azzal a feltétellel, hogy a termék energiatartalmának több mint 20 %-át az egyszeresen telítetlen zsír adja.

TÖBBSZÖRÖSEN TELÍTETLEN ZSÍRBAN GAZDAG

Az állítás, amely szerint az élelmiszer többszörösen telítetlen zsírban gazdag, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely állítás csak akkor alkalmazható, ha a termékben található zsírsavak legalább 45 %-a többszörösen telítetlen zsírból származik, azzal a feltétellel, hogy a termék energiatartalmának több mint 20 %-át a többszörösen telítetlen zsír adja.

TELÍTETLEN ZSÍRBAN GAZDAG

Az állítás, amely szerint az élelmiszer telítetlen zsírban gazdag, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely állítás csak akkor alkalmazható, ha a termékben található összes zsírtartalom legalább 70 %-a telítetlen zsírból származik, azzal a feltétellel, hogy a termék energiatartalmának több mint 20 %-át a telítetlen zsír adja.”


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/19


A BIZOTTSÁG 117/2010/EU RENDELETE

(2010. február 9.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk kiviteli szabályainak végrehajtásához szükséges analitikai módszerek és más technikai jellegű rendelkezések megállapításáról szóló 904/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 904/2008/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (3) IV. mellékletében felsorolt termékek elemzéséből nyert adatok kiszámításához használandó módszereket, eljárásokat és képleteket.

(2)

Egy szakértői csoport megvizsgálta a 904/2008/EK rendeletet abból a célból, hogy felmérje: figyelembe veszi-e a rendelet a szövegében meghatározott módszerek terén bekövetkezett tudományos és műszaki fejlődést. Az említett felmérés keretében elvégzett tanulmányok és vizsgálatok azt jelzik, hogy keményítő- vagy dextrintartalom meghatározására használt nátrium-hidroxiddal végzett hidrolízis és a szőlőcukor-tartalom – a jelenleg a legtöbb termék tekintetében előírt – enzimatikus eljárással történő, spektrofotometriás meghatározása már nem felel meg a jelenlegi műszaki követelményeknek, ezért e módszereket aktualizálni kell.

(3)

Ezért elő kell írni, hogy a keményítő- vagy dextrintartalom meghatározását enzimatikus eljárással, amiláz és amiloglükozidáz használatával kell végezni, a szőlőcukor-tartalom meghatározásához pedig a(z) 118/2010/EU bizottsági rendelettel (4) módosított, a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkek behozatali szabályainak végrehajtásához szükséges analitikai módszerek és más technikai jellegű rendelkezések megállapításáról szóló, 2008. szeptember 16-i 900/2008/EK bizottsági rendelet (5) I. mellékletében megadott, nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiát (HPLC) kell használni.

(4)

A 904/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 904/2008/EK rendelet 2. cikkének 2. pontja helyébe a következő lép:

„2.

Keményítő (vagy dextrin)

(a dextrint keményítő formájában kell kifejezni)

1.

A 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10–3505 20 90 és 3809 10 10–3809 10 90 KN-kód kivételével valamennyi KN-kódnál az 1043/2005/EK rendelet IV. mellékletének 3. oszlopában említett keményítő- vagy dextrintartalmat a következő képlet alapján kell kiszámítani:

(Z – G) × 0,9,

ahol

Z

=

a 900/2008/EK rendelet (6) I. mellékletében megadott módszerrel meghatározott szőlőcukor-tartalom;

G

=

a nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) meghatározott, az enzimatikus kezelés előtti szőlőcukor-tartalom.

2.

A 3505 10 10, 3505 10 90, 3505 20 10–3505 20 90 és 3809 10 10–3809 10 90 KN-kódoknál a keményítő- vagy dextrintartalmat a 900/2008/EGK rendelet II. mellékletében megadott módszerrel kell meghatározni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 249., 2008.9.18., 9. o.

(3)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(4)  Lásd e Hivatalos Lap 21 oldalát.

(5)  HL L 248., 2008.9.17., 8. o.

(6)  HL L 248., 2008.9.17., 8. o.”


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/21


A BIZOTTSÁG 118/2010/EU RENDELETE

(2010. február 9.)

a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkek behozatali szabályainak végrehajtásához szükséges analitikai módszerek és más technikai jellegű rendelkezések megállapításáról szóló 900/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 900/2008/EK bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat a képleteket, eljárásokat és módszereket, amelyeket – a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre vonatkozó, a 3448/93/EK tanácsi rendelet 7. cikkében előírt preferenciális kereskedelmi szabályok alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 1460/96/EK bizottsági rendelet (3) II. és III. mellékletének alkalmazásában – a keményítő-/szőlőcukor-tartalom meghatározására kell használni.

(2)

Egy szakértői csoport megvizsgálta a 900/2008/EK rendeletet abból a célból, hogy felmérje: figyelembe veszi-e a rendelet a szövegében meghatározott módszerek terén bekövetkezett tudományos és műszaki fejlődést. Az említett felmérés keretében elvégzett tanulmányok és vizsgálatok azt jelzik, hogy – keményítő-/szőlőcukor-tartalom meghatározására használt, nátrium-hidroxiddal végzett szolubilizálás (a szőlőcukrot eredményező enzimatikus lebontás előtt) és a teljes szőlőcukor-tartalom – jelenleg a legtöbb termék tekintetében előírt – enzimatikus eljárással történő, spektrofotometriás kiszámítása már nem felel meg a jelenlegi műszaki követelményeknek, ezért e módszereket aktualizálni kell.

(3)

Ezért elő kell írni, hogy a keményítő/szőlőcukor lebontását enzimatikus eljárással, amiláz és amiloglükozidáz használatával kell végezni, a teljes szőlőcukor-tartalom meghatározásához pedig nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiát (HPLC) kell használni, valamint meg kell határozni az enzimatikus módszer végrehajtásának módját.

(4)

A 900/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 900/2008/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 248., 2008.9.17., 8. o.

(3)  HL L 187., 1996.7.26., 18. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A keményítő és bomlástermékei, köztük a szőlőcukor enzimatikus meghatározása élelmiszerekben nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC)

1.   Alkalmazási terület

Ez a módszer az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben lévő keményítő és bomlástermékei, köztük a szőlőcukor (a továbbiakban: keményítő) tartalmának meghatározására szolgál. A keményítőtartalom a szőlőcukor nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) végzett mennyiségi elemzése alapján kerül meghatározásra, miután a keményítőt és bomlástermékeit enzimatikus úton szőlőcukorrá alakították át.

2.   A teljes szőlőcukor-tartalom és a keményítőként kifejezett teljes szőlőcukor-tartalom fogalmának meghatározása

A teljes szőlőcukor-tartalom az e melléklet 7.2.1. pontja szerint kiszámított Z értéknek felel meg. A keményítő és összes bomlásterméke, köztük a szőlőcukor tartalmát jelenti.

Az 1460/96/EK rendelet III. mellékletében meghatározott keményítő-/szőlőcukor-tartalmat a »Z« teljes szőlőcukor-tartalom alapján és e rendelet 2. cikkének 1. pontjában megadott módon kell kiszámítani.

Az 1043/2005/EK bizottsági rendelet (1) IV. mellékletének 3. oszlopában meghatározott keményítő- vagy dextrintartalmat a 904/2008/EK bizottsági rendelet (2) 2.1. cikkében megadott »Z« teljes szőlőcukor-tartalom alapján kell kiszámítani.

Az ezen melléklet 1. pontjában említett keményítőtartalom megfelel a melléklet 7.2.2. pontja szerint kiszámított, %-ban (m/m) kifejezett »E« értéknek, és egyenértékű a keményítőként kifejezett »Z« teljes szőlőcukor-tartalommal. Ez az »E« érték a fent említett számítási módszereket nem befolyásolja.

3.   Alapelvek

A mintákat homogenizálják és feloldják vízben. A mintákban található keményítőt és annak bomlástermékeit az alábbi két lépésben enzimatikus úton szőlőcukorrá alakítják át:

1.

A keményítőt és bomlástermékeit hőstabil alfa-amilázt használva 90 °C-on részben átalakítják oldható szőlőcukorláncokká. A hatékony átalakítás érdekében a mintát tökéletesen fel kell oldani, vagy nagyon kicsi szilárd darabokat tartalmazó szuszpenziót kell létrehozni.

2.

Az oldható szőlőcukorláncokat 60 °C-on amiloglükozidáz használatával szőlőcukorrá alakítják át.

A nagy fehérje- vagy zsírtartalmú termékeket derítik és szűrik.

A cukrok meghatározását HPLC-analízissel végzik.

Mivel az enzimatikus kezelés alatt a szacharóz részleges inverziójára kerülhet sor, a helyesbített szőlőcukor-tartalom kiszámítása céljából a szabad cukrok meghatározását is HPLC-analízissel végzik.

4.   Reagensek és egyéb anyagok

Minden reagensnek elismert analitikai tisztaságúnak, a víznek pedig ásványmentesítettnek kell lennie.

4.1.   Szőlőcukor, legalább 99 %-os.

4.2.   Gyümölcscukor, legalább 99 %-os.

4.3.   Szacharóz, legalább 99 %-os.

4.4.   Maltóz-monohidrát, legalább 99 %-os.

4.5.   Laktóz-monohidrát, legalább 99 %-os.

4.6.   Hőstabil alfa-amiláz-oldat (1,4-alfa-D-glükán-glükanohidroláz), melynek aktivitása mintegy 31 000 egység/ml (1 egység 3 perc alatt 6,9 pH-érték mellett, 20 °C-on 1,0 mg maltózt szabadít fel a keményítőből). Ez az enzim kis mennyiségben szennyeződéseket (pl. szőlőcukrot vagy szacharózt) és egyéb interferáló enzimeket tartalmazhat. Tárolás kb. 4 °C-on. Más alfa-amiláz-forrást is lehet használni, ha az hasonló enzimaktivitással rendelkező végső oldatot eredményez.

4.7.   Amiloglükozidáz (1,4-alfa-D-glükán glükohidroláz) Aspergillus niger-ből, kb. 120 egység/mg vagy 70 egység/mg aktivitású por (1 egység percenként 4,8 pH érték mellett, 60 °C-on 1 micromol szőlőcukrot szabadít fel a keményítőből). Ez az enzim kis mennyiségben szennyeződéseket (pl. szőlőcukrot vagy szacharózt) és egyéb interferáló enzimeket (pl. invertázt) tartalmazhat. Tárolás kb. 4 °C-on. Más amiloglükozidáz-forrást is lehet használni, ha az hasonló enzimaktivitással rendelkező végső oldatot eredményez.

4.8.   Cink-acetát-dihidrát, p.a.

4.9.   Kálium-hexaciano-ferrát (II) (K4[Fe(CN)]6.3H2O), extra tisztaságú.

4.10.   Vízmentes nátrium-acetát, p.a.

4.11.   Jégecet, 96 % (v/v) (legalább).

4.12.   Nátrium-acetát puffer (0,2 mol/l). Mérjünk ki 16,4 gramm nátrium-acetátot (lásd 4.10. pont) egy főzőpohárba. Oldjuk fel vízben, és öntsük bele egy 1 000 ml-es mérőlombikba. Öntsük fel a jelzésig vízzel, és a pH-értéket ecetsav hozzáadásával (pH-mérő segítségével, lásd 5.7. pont) állítsuk be 4,7-re. Az így kapott oldat 4 °C-on tárolva legfeljebb hat hónapig használható fel.

4.13.   Amiloglükozidáz-oldat. Készítsünk oldatot amiloglükozidáz-porból (lásd 4.7. pont) nátrium-acetát puffer (lásd 4.12. pont) felhasználásával. Az oldatot elegendő mértékű, a mintában található keményítő mennyiségének megfelelő enzimaktivitás kell, hogy jellemezze (pl. 100 ml végső térfogatú oldatban a minta 1 g keményítőtartalmára jutó kb. 600 egység/ml aktivitás 0,5 g 120 egység/mg-os amiloglükozidáz-porból nyerhető, lásd 4.7. pont). Közvetlenül a felhasználás előtt készítsük el.

4.14.   Referenciaoldatok. Készítsünk a cukrok HPLC-analízisében szokásosan használt szőlőcukor-, gyümölcscukor-, szacharóz-, maltóz- és laktózoldatot (vízben való feloldással).

4.15.   Derítő reagensek (Carrez I). Oldjunk fel egy főzőpohár vízben 219,5 gramm cink-acetátot (lásd 4.8. pont). Öntsük át egy 1 000 ml-es mérőlombikba, és adjunk hozzá 30 ml ecetsavat (lásd 4.11. pont). Alaposan keverjük össze, és öntsük fel a jelzésig vízzel. Az így kapott oldat szobahőmérsékleten tárolva legfeljebb hat hónapig használható fel. Más reagens is használható a derítéshez, ha egyenértékű a Carrez-oldattal.

4.16.   Derítő reagensek (Carrez II). Oldjunk fel egy főzőpohár vízben 106,0 gramm kálium-hexaciano-ferrátot (II) (lásd 4.9. pont). Öntsük egy 1 000 ml-es mérőlombikba. Alaposan keverjük össze, és öntsük fel a jelzésig vízzel. Az így kapott oldat szobahőmérsékleten tárolva legfeljebb hat hónapig használható fel. Más reagens is használható a derítéshez, ha egyenértékű a Carrez-oldattal.

4.17.   A HPLC mozgó fázisa. Készítsük el a cukrok HPCL-analízise során szokásosan használt mozgó fázist. Amennyiben aminopropil szilikagél-oszlopot használunk, az egyik általánosan használt mozgó fázis például a HPLC-tisztaságú víz és az acetonitril elegye.

5.   Berendezések

5.1.   Normál laboratóriumi üvegedények.

5.2.   Redős szűrők, pl. 185 mm-esek.

5.3.   Fecskendőszűrők, 0,45 μm, vizes oldatokhoz megfelelő.

5.4.   Mintatartó ampullák a HPLC automata mintavevőhöz.

5.5.   100 ml-es mérőlombikok.

5.6.   Műanyag fecskendők, 10 ml.

5.7.   PH-mérő.

5.8.   Analitikai mérleg.

5.9.   60 °C-ra és 90 °C-ra beállítható, hőfokszabályzóval ellátott vízfürdő.

5.10.   Cukoranalízisre alkalmas HPLC-berendezés.

6.   Eljárás

6.1.   Különböző terméktípusok mintáinak előkészítése

A terméket homogenizálják.

6.2.   A minta mennyisége

A minta mennyiségét a feltüntetett összetevők és a HPLC-analízis feltételei (a szőlőcukor-referenciaoldat koncentrációja) alapján állapítják meg. Nem lépheti túl a következő értékeket:

Formula

A mintát 0,1 mg-os pontossággal kell kimérni.

6.3.   Vakpróba

A vakpróba elvégzéséhez a teljes elemzést végrehajtjuk (a 6.4. pontban leírtak szerint) a minta hozzáadása nélkül. A vakpróba eredményét felhasználjuk a keményítőtartalom kiszámításánál (lásd 7.2. pont).

6.4.   Elemzés

6.4.1.   A minták előkészítése

Rázogatással vagy keveréssel homogenizáljuk a mintát. A vizsgálati minta kiválasztott mennyiségét (lásd 6.2. pont) bemérjük a mérőlombikba (lásd 5.5. pont), és hozzáadunk körülbelül 70 ml meleg vizet.

Feloldódás vagy szuszpendálás után adjunk hozzá 50 mikroliter hőstabil alfa-amilázt (lásd 4.6. pont), és vízfürdőben (lásd 5.9. pont) melegítsük 30 percen keresztül 90 °C-on. Amilyen gyorsan csak lehet, hűtsük le vízfürdőben 60 °C-ra, és adjunk hozzá 5 ml amiloglükozidáz-oldatot (lásd 4.13. pont). A reakcióoldat pH-értékét befolyásoló mintáknál ellenőrizzük a pH-értéket, és 4,6–4,8 közötti értékre állítsuk be, ha szükséges. Hagyjuk 60 percen keresztül, hogy a reakció 60 °C-on végbemenjen. Hűtsük le a mintákat szobahőmérsékletűre.

6.4.2.   Derítés

A magas fehérje- vagy zsírtartalmú mintákat deríteni kell: adjunk hozzá 1 ml Carrez I-et (lásd 4.15. pont) a mintaoldathoz. Rázzuk fel a mintaoldatot, majd adjunk hozzá 1 ml Carrez II-t (lásd 4.16. pont). Rázzuk fel a mintát megint.

6.4.3.   A HPLC-analízis előkészítése

A mérőlombikban található mintát a jelzésig felöntjük vízzel, homogenizáljuk, majd egy redős szűrőn (lásd 5.2. pont) átszűrjük. A mintakivonatot elkülönítjük.

A kivonatokat az extraktummal előzőleg átmosott fecskendővel (lásd 5.6. pont) felszerelt fecskendőszűrőn (lásd 5.3. pont) átszűrjük. A szűrletet ampullákba (lásd 5.4. pont) gyűjtjük.

6.5.   Kromatográfia

A HPLC-t a cukoranalízis szokásos módján végezzük el. Ha a HPLC-analízis nyomokban maltózt mutat ki, a keményítő konverziója nem ment teljes mértékben vége, aminek túl alacsony szőlőcukor-kinyerés az eredménye.

7.   Az eredmények kiszámítása és kifejezése

7.1.   A HPLC-eredmények kiszámítása

A keményítőtartalom kiszámításához két HPLC-elemzés eredményeire van szükség, mégpedig az enzimatikus kezelés előtt (»szabad cukrok«) és után (e módszer leírása szerint) a mintában jelen lévő cukrokra vonatkozó értékekre. Az enzimekben jelen lévő cukrokra vonatkozó értékek kiigazítása céljából vakpróbát is kell végezni.

A HPLC-analízisben a csúcsterületet integrálással kell meghatározni, a koncentrációt pedig a referenciaoldatokkal (lásd 4.14. pont) való kalibrálás után kell kiszámítani. Az enzimatikus kezelés utáni szőlőcukor-koncentrációból (g/100 ml) ki kell vonni a vakpróba során kapott szőlőcukor-koncentrációt (g/100 ml). Végezetül a cukrok koncentrációját (100 g minta g-ban kifejezett cukortartalma) a minta súlyozott mennyiségét használva kell kiszámolni, a következő bontásban:

1.

A szabad cukrok koncentrációját (g/100 g) kimutató HPLC-analízis az enzimatikus kezelés előtt:

szőlőcukor (glükóz): »G«

gyümölcscukor (fruktóz): »F«

szacharóz: »S«

2.

A cukrok koncentrációját (g/100 g) kimutató HPLC-analízis az enzimatikus kezelés után:

a vakpróbát követően korrigált szőlőcukorérték (glükóz): »Ge cor«

gyümölcscukor (fruktóz): »Fe«

szacharóz: »Se«

7.2.   A keményítőtartalom kiszámítása

7.2.1.   A »Z« teljes szőlőcukor-tartalom kiszámítása

Ha a gyümölcscukor enzimatikus kezelés utáni mennyisége (Fe) nagyobb, mint az enzimatikus kezelés előtti mennyisége (F), akkor a mintában található szacharóz részben gyümölcscukorrá, részben szőlőcukorrá alakult át. Ez azt jelenti, hogy a felszabadított szőlőcukor értékét korrigálni kell (Fe – F).

Z, azaz a korrekció utáni teljes szőlőcukor-tartalom g/100 g-ban kifejezve:

Z = (Ge cor) – (Fe – F)

7.2.2.   A keményítőként kifejezett teljes szőlőcukor-tartalom kiszámítása

E = »keményítőtartalom« g/100 g-ban kifejezve

E = [(Ge cor) – (Fe – F)] × 0,9

8.   Pontosság

Ez a pont a két mintán elvégzett módszer pontossági adataival kapcsolatos laboratóriumi körvizsgálat részletes adatait tartalmazza. Az adatok az ebben a mellékletben leírt módszerre vonatkozó teljesítménykövetelményeket fejezik ki.

Egy laboratóriumi körvizsgálat eredményei (tájékoztatásként)

Az európai vámlaboratóriumok részvételével laboratóriumi körvizsgálatot hajtottak végre 2008-ban.

A pontossági adatokat a következő jegyzőkönyv szerint értékelték: »Protocol for the design, conduct and interpretation of method-performance studies«, W. Horwitz, (az IUPAC műszaki jelentése), Pure & Appl. Chem., 67. kötet, No 2, 331–343. o., 1995.

A pontossági adatokat az alábbi táblázat mutatja.

Minták

1csokoládés kekszszelet2keksz

Z

1. minta

Z

2. minta

A laboratóriumok száma

41

42

Laboratóriumok száma a kiugró adatok eltávolítása után

38

39

Középérték (%, m/m)

29,8

55,0

Ismételhetőség szórása sr (%, m/m)

0,5

0,5

Reprodukálhatóság szórása sR (%, m/m)

1,5

2,3

Ismételhetőség határértéke r (%, m/m)

1,4

1,4

Reprodukálhatóság határértéke R (%, m/m)

4,2

6,6”


(1)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(2)  HL L 249., 2008.9.18., 9. o.


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/26


A BIZOTTSÁG 119/2010/EU RENDELETE

(2010. február 9.)

a tejágazatot érintő egyedi piactámogatási intézkedés megállapításáról szóló 1233/2009/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az euró bevezetésével kapcsolatos agromonetáris intézkedések megállapításáról szóló, 1998. december 15-i 2799/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (2) és különösen annak 186. cikkére és 188. cikke (2) bekezdésére, a 4. cikkével összefüggésben,

mivel:

(1)

Az 1233/2009/EU bizottsági rendelet (3) melléklete tartalmazza a tejágazati válság által sújtott tejtermelők támogatására szánt összegeket. Mivel ezeket az összegeket euróban rögzítették, annak érdekében, hogy a rendelet egységes és egyidejű alkalmazása az Unió egész területén biztosított legyen, az összegek nemzeti valutára történő átváltásához egységes dátumot kell kijelölni azokra a tagállamokra vonatkozóan, amelyek még nem vezették be az egységes valutát. Ezért a 2799/98/EK rendelet 3. cikkével összhangban indokolt az árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tényt meghatározni.

(2)

Tekintettel a 2799/98/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdésében említett elvre és a 3. cikk (2) bekezdésében említett kritériumokra, indokolt, hogy a meghatározó ügyleti tény az 1233/2009/EU rendelet hatálybalépésének időpontja legyen.

(3)

Ezért az 1233/2009/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Annak érdekében, hogy a rendelet egységes és egyidejű alkalmazása az Unió egész területén a lehető leghamarabb biztosított legyen, e rendeletnek késedelem nélkül hatályba kell lépnie, és azt az 1233/2009/EU rendelet hatálybalépésének időpontjától alkalmazni kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1233/2009/EU rendelet a 3. cikk után a következő 3a. cikkel egészül ki:

„3a. cikk

A mellékletben meghatározott összegek esetében az árfolyamra vonatkozó meghatározó ügyleti tény 2009. december 17.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendeletet 2009. december 17-étől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 349., 1998.12.24., 1. o.

(2)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(3)  HL L 330., 2009.12.16., 70. o.


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/27


A BIZOTTSÁG 120/2010/EU RENDELETE

(2010. február 9.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. február 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

94,7

MA

69,2

TN

112,8

TR

107,2

ZZ

96,0

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

146,1

ZZ

126,7

0709 90 70

MA

128,2

TR

153,7

ZZ

141,0

0709 90 80

EG

69,8

MA

131,9

ZZ

100,9

0805 10 20

EG

49,8

IL

53,6

MA

50,5

TN

46,3

TR

48,6

ZZ

49,8

0805 20 10

IL

162,6

MA

87,1

ZZ

124,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

57,9

EG

61,9

IL

82,3

JM

97,3

MA

72,9

PK

46,5

TR

68,3

ZZ

69,6

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

66,7

ZZ

81,3

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

90,6

MK

24,7

US

125,8

ZZ

79,3

0808 20 50

CN

28,7

TR

84,8

US

96,4

ZA

109,0

ZZ

79,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


IRÁNYELVEK

10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/29


A BIZOTTSÁG 2010/6/EU IRÁNYELVE

(2010. február 9.)

a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a higany, a szabad gosszipol, a nitritek, valamint a Mowrah, a Bassia és a Madhuca tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/32/EK irányelv előírja, hogy tilos felhasználni olyan takarmányozásra szánt termékeket, amelyek az említett irányelv I. mellékletében megállapított felső határértékeket meghaladó mértékben tartalmaznak nemkívánatos anyagokat.

(2)

A higany tekintetében az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2008. február 20-i véleményében (2) megállapította, hogy a teljes értékű haltakarmányra vonatkozó, jelenleg hatályos maximális határérték (0,1 mg/kg) nincs összehangolva a halak és más tengeri állatok feldolgozásával előállított takarmány maximális határértékével (0,5 mg/kg). A takarmány-összetétel terén az utóbbi időben történt fejlődést követően a haltakarmány több halolajat és hallisztet tartalmaz, azonban a jelenleg hatályos jogi rendelkezések miatt fennáll annak veszélye, hogy a haltakarmány előállításakor nélkülözni kell ezeket az értékes takarmányanyagokat. A probléma megoldása érdekében indokolt a haltakarmányra vonatkozó felső határértéket csekély mértékben növelni; e határérték-növekedés nem hordozza magában annak veszélyét, hogy a tenyésztett halak ne felelnének meg a megállapított maximális higanyszintnek. A fent említett véleményből kiderül továbbá, hogy a kutyák és macskák számára előállított, teljes értékű takarmány esetében a jelenleg hatályos felső határérték nem nyújt elegendő védelmet. Ezért szükséges e felső határérték csökkentése. Mivel a prémes állatok érzékenysége a macskákéhoz hasonló, az említett felső határérték a prémes állatokra is alkalmazandó.

(3)

A nitritek tekintetében az EFSA 2009. március 25-i véleményében (3) megállapította, hogy a sertések és szarvasmarhák – mint az élelmiszer előállítására szolgáló állatok közül a jellegzetesen érzékeny fajok – esetében, a vonatkozó NOAEL (azaz a „megfigyelhető káros hatást nem okozó szint”) alapján megállapított biztonsági értékek (margins of safety) elégségesnek bizonyultak. Az EFSA továbbá megállapította, hogy az állati termékekben a nitrit jelenléte semmilyen formában nem veszélyezteti az emberi egészséget. A nitrit használata már jelenleg is engedélyezett kutyák és macskák teljes értékű, 20 %-os nedvességtartalmat meghaladó takarmányában tartósítószerként, legfeljebb 100 mg/kg-ig, valamint szilázsban adalékanyagként (4). Ezért a nitrit az ilyen jellegű, teljes értékű takarmányban és szilázsban nem tekinthető nemkívánatos anyagnak. Ennek következtében ezekben az esetekben nem kell megállapítani felső határértéket.

(4)

A gosszipol tekintetében az EFSA 2008. december 4-i véleményében megállapította, hogy a juhok (köztük a bárányok) és a kecskék (köztük a gidák) esetében megállapított, jelenleg hatályos felső határértékek nem biztosítanak elegendő védelmet az állatok egészségére káros hatások ellen. Az EFSA megállapította továbbá, hogy a gyapotmagból készült termékekkel táplált állatokból készült élelmiszerek fogyasztásával járó emberi gosszipolexpozíció valószínűleg kicsi, és feltehetően nincsenek egészségre káros hatásai. E vélemény alapján a juhok (köztük a bárányok) és a kecskék (köztük a gidák) esetében a felső határértéket csökkenteni kell.

(5)

A Madhuca longifolia L. szaponinok tekintetében az EFSA 2009. január 29-i véleményében (5) megállapította, hogy ezek a növények nem váltanak ki nem kívánt egészségügyi hatást, mivel a vizsgálat tárgyát képező állatok az Unió területén elhanyagolható mértékben kerülnek kapcsolatba ilyen növényekkel. Az EFSA úgy tekinti, hogy a Madhuca szaponinok jelenléte az emberi étrendben elhanyagolható, mivel az emberek nem fogyasztanak Madhuca-ból készült termékeket, és az Unióban nem használnak Madhuca-őrleményt takarmány-alapanyagként. Ezért indokolt a Mowrah-ra, Bassia-ra és Madhuca-ra vonatkozó bejegyzést tartalmazó sor törlése.

(6)

A 2002/32/EK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével, és sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem ellenezte őket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2002/32/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. november 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 140., 2002.5.30., 10. o.

(2)  Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszerláncban előforduló szennyezőanyagokkal foglalkozó tudományos testületének az Európai Bizottság kérésére készített, a higanyra mint takarmányokban előforduló nemkívánatos anyagra vonatkozó szakvéleménye, EFSA Journal (2008) 654, 1–76. o.

(3)  Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszerláncban előforduló szennyezőanyagokkal foglalkozó tudományos testületének az Európai Bizottság kérésére készített, a nitritre mint takarmányokban előforduló nemkívánatos anyagra vonatkozó szakvéleménye. EFSA Journal (2009) 1017, 1–47. o.

(4)  Az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott takarmány-adalékanyagok közösségi nyilvántartásának a nátrium-nitritről (kutyák, macskák) és a szilázsban felhasznált nátrium-nitritről szóló bejegyzés, http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm

(5)  Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) élelmiszerláncban előforduló szennyezőanyagokkal foglalkozó tudományos testületének az Európai Bizottság kérésére készített, a Madhuca Longifolia L. szaponinokra mint takarmányokban előforduló nemkívánatos anyagokra vonatkozó szakvéleménye. EFSA Journal (2009) 979, 1–36. o.


MELLÉKLET

A 2002/32/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 4. sor – „Higany” – helyébe a következő lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termék

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

(1)

(2)

(3)

„4.

Higany (1)  (2)

Takarmány-alapanyagok,

0,1

kivéve:

 

halakból, illetve halak vagy más tengeri állatok feldolgozásával előállított takarmány,

0,5

kalcium-karbonát.

0,3

Összetett (kiegészítő és teljes értékű) takarmányok,

0,1

kivéve:

 

ásványi takarmány,

0,2

összetett haltakarmány,

0,2

összetett takarmányok kutyák, macskák és prémes állatok számára.

0,3

2.

Az 5. sor – „Nitritek” – helyébe a következő szöveg lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termék

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

(1)

(2)

(3)

„5.

Nitritek

Takarmány-alapanyag,

15 (nátrium-nitritben kifejezve)

kivéve:

 

halliszt,

30 (nátrium-nitritben kifejezve)

szilázs.

Teljes értékű takarmányok,

15 (nátrium-nitritben kifejezve)

kivéve:

 

20 %-ot meghaladó nedvességtartalommal rendelkező, teljes értékű takarmány kutyák és macskák számára.

—”

3.

A 9. sor – „Szabad gosszipol” – helyébe a következő szöveg lép:

Nemkívánatos anyag

Takarmányozásra szánt termék

Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan

(1)

(2)

(3)

„9.

Szabad gosszipol

Takarmány-alapanyagok,

20

kivéve:

 

gyapotmag,

5 000

gyapotmagpogácsa és gyapotmagőrlemény.

1 200

Teljes értékű takarmányok,

20

kivéve:

 

teljes értékű takarmány felnőtt szarvasmarhák számára,

500

teljes értékű takarmány juhok (kivéve bárányok) és kecskék (kivéve gidák) számára,

300

teljes értékű takarmány baromfi (kivéve tojótyúkok) és borjak számára,

100

teljes értékű takarmány nyulak, bárányok, gidák és sertések (kivéve malacok) számára.

60”

4.

A 32. sor – „Mowrah, Bassia, Madhuca — Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb. = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)” – törlendő.


(1)  A felső határértékek a teljes higanytartalomra utalnak.

(2)  A felső határértékek a higany egy adott analitikai meghatározására vonatkoznak, amely során a kivonás salétromsavban (5 % m/m) történik 30 percen át, forráshőmérsékleten. Bizonyíthatóan egyező extrakciós hatékonysággal rendelkező, egyenértékű extrakciós eljárások alkalmazhatók.”


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/33


A BIZOTTSÁG 2010/7/EU IRÁNYELVE

(2010. február 9.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a foszfinképző magnézium-foszfid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvételük lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a magnézium-foszfid.

(2)

Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a magnézium-foszfid értékelése az irányelv V. melléklete szerinti 18. terméktípusban, azaz a rovarölő szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3)

Németországot jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2007. október 26-án benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálta. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2009. szeptember 17-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(5)

A vizsgálatokból kitűnik, hogy a rovarölő szerként felhasznált, magnézium-foszfidot tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt a magnézium-foszfidot felvenni az I. mellékletbe, és ezzel biztosítani, hogy a rovarölő szerként felhasznált, magnézium-foszfidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek kiadása, módosítása és visszavonása valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján történjen.

(6)

Uniós szinten nem értékeltek minden lehetséges felhasználási módot. Ezért szükségszerű, hogy a tagállamok elvégezzék az uniós szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését, illetve a termékengedély odaítélésekor biztosítsák, hogy a megállapított kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket hoznak, illetve meghatározott feltételeket szabnak. Különösen indokolt, hogy a tagállamok adott esetben értékeljék az uniós szintű kockázatértékelés által nem vizsgált kültéri használatot.

(7)

Az értékelő jelentés megállapításainak fényében a rovarölő szerként felhasznált, magnézium-foszfidot tartalmazó termékekkel kapcsolatban célszerű előírni, hogy azokat a 98/8/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdése i. pontjának e) alpontjával összhangban csak képesített szakember általi használatra lehessen engedélyezni, és az ilyen termékekre vonatkozóan a termékengedélyeztetés során különleges kockázatcsökkentő intézkedéseket alkalmazzanak. Ezeknek az intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy elfogadható szintre csökkentsék a felhasználók magnézium-foszfiddal szembeni expozíciójának kockázatát.

(8)

A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) határértékeket állapít meg a magnézium-foszfid emberi és állati táplálékban található maradékaira vonatkozóan. A 396/2005/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében a szermaradék-határértékek valamennyi növényvédőszer-maradékra vonatkoznak, beleértve azokat is, amelyek biocidként való használat eredményeként jelennek meg. Helyénvaló előírni a tagállamok számára, hogy a fogyasztói kockázatértékelés lehetővé tétele érdekében gondoskodjanak megfelelő szermaradék-vizsgálatok elvégzéséről a termékengedélyeztetés alkalmával. Ezenkívül az engedélyezett termékek címkéjén és/vagy biztonsági adatlapján olyan – többek között a várakozási idők betartatására irányuló – használati utasításokat kell feltüntetni, amelyek biztosítják, hogy a szóban forgó termékek megfeleljenek a 396/2005/EK rendelet 18. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(9)

Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyidejűleg kerüljenek alkalmazásra, mert így biztosítható a forgalomban lévő, magnézium-foszfid hatóanyagú biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(10)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt kellően hosszú időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészüljenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben kihasználhassák a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(11)

A felvételt követően indokolt kellően hosszú időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 18. terméktípusba tartozó, magnézium-foszfidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok megfeleljenek a 98/8/EK irányelv előírásainak.

(12)

A 98/8/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2011. január 31-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

Ezeket a rendelkezéseket 2012. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

(3)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a foszfinképző magnézium-foszfidra vonatkozó következő bejegyzéssel egészül ki:

Sz.

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje

(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidők közül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

„26

Foszfint kibocsátó magnézium-foszfid

Trimagnézium-difoszfid

EK-szám: 235-023-7

CAS-szám: 12057-74-8

880 g/kg

2012. február 1.

2014. január 31.

2022. január 31.

18

A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. cikkel és a VI. melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – a tagállamok elvégzik az uniós szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését. A tagállamok adott esetben értékelést készítenek különösképpen a kültéri használat vonatkozásában.

A termék engedélyezésekor a tagállamok kötelesek gondoskodni a fogyasztói kockázatértékelés elkészítését lehetővé tévő szermaradék-vizsgálatok elvégzéséről, valamint a feltárt kockázatok minimalizálását szolgáló megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve meghatározott feltételek megállapításáról.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

1.

A termékeket csak speciálisan képzett szakemberek szerezhetik be és használhatják, és csak használatra kész termék formájában.

2.

A felhasználókkal kapcsolatban azonosított kockázatokra tekintettel megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. Ilyen például a megfelelő egyéni védőfelszerelések és légzésvédő eszközök, valamint applikátorok használata, továbbá a termék olyan formában történő kiszerelése, amely kialakítása révén elfogadható szintre csökkenti a felhasználók expozíciós szintjét. Beltéri használat esetén a fentieken felül kötelező a felhasználók és dolgozók védelme a gázosítás alatt, a dolgozók védelme a gázosított területre (a gázosítást követően) történő újbóli belépéskor, valamint a közelben tartózkodók védelme a gázszivárgás hatásaival szemben.

3.

Az olyan magnézium-foszfid-tartalmú termékek esetében, amelyek használata nyomán az élelmiszerekben vagy a takarmányokban maradékok képződhetnek az anyagból, az engedélyezett termékek címkéin és/vagy biztonsági adatlapjain olyan – többek között a várakozási idő betartatására irányuló – használati utasításokat kell feltüntetni, amelyek révén biztosítható a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) 18. cikkében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság honlapján olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/37


A BIZOTTSÁG 2010/8/EU IRÁNYELVE

(2010. február 9.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a warfarin-nátrium hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., IA., illetőleg IB. mellékletébe való felvételük lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a warfarin-nátrium.

(2)

Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a warfarin-nátrium értékelése az irányelv V. melléklete szerinti 14. terméktípusban, azaz a rágcsálóirtó szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3)

A tárgyban Írországot jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2005. október 3-án benyújtotta a Bizottságnak jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

A tagállamok és a Bizottság felülvizsgálták az illetékes hatóság jelentését. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2009. szeptember 17-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(5)

Az elvégzett vizsgálatokból kitűnik, hogy a rágcsálóirtó szerként felhasznált, warfarin-nátriumot tartalmazó biocid termékek – a gyermekekkel történő véletlen balesetektől eltekintve – várhatóan nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre. Ugyanakkor a hatóanyag veszélyt jelenthet a nem célszervezet állatokra. A warfarin-nátriumot azonban jelenleg alapvető fontosságúnak tartják közegészségügyi és higiénés megfontolásokból. Ennek megfelelően indokolt a warfarin-nátriumot felvenni az I. mellékletbe, és ezzel biztosítani, hogy a rágcsálóirtó szerként felhasznált, warfarin-nátriumot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek megadása, módosítása és visszavonása valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján történjen.

(6)

Az értékelő jelentés megállapításainak fényében helyénvaló különleges kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását előírni a warfarin-nátriumot tartalmazó, rágcsálóirtó szerként felhasznált termékek engedélyezésére vonatkozóan. Ezen intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy csökkentsék az emberek, illetve a nem célszervezet állatok elsődleges és másodlagos expozíciójának kockázatát. Ezért bizonyos korlátozásokat – például a maximális koncentrációt, a hatóanyag használatra nem kész termékekben történő piaci értékesítésének tilalmát és a riasztóanyagok használatát – célszerű bevezetni minden warfarin-nátriumot tartalmazó rágcsálóirtó szer tekintetében, míg más feltételeket az egyedi esettől függően a tagállamoknak célszerű meghatározniuk.

(7)

Tekintettel a felismert kockázatokra, a warfarin-nátriumot mindössze öt évre indokolt felvenni az I. mellékletbe, továbbá felvételének megújítása előtt összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni a 98/8/EK irányelv 10. cikke (5) bekezdése i. pontjának második albekezdésével összhangban.

(8)

Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyidejűleg kerüljenek alkalmazásra, mivel így biztosítható a forgalomban lévő, warfarin-nátrium hatóanyagot tartalmazó biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(9)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételét megelőzően indokolt kellően hosszú időt hagyni a tagállamoknak arra, hogy hatályba léptessék azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez.

(10)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt kellően hosszú időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészüljenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dossziét benyújtó kérelmezők teljes mértékben kihasználhassák a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(11)

A felvételt követően indokolt kellően hosszú időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és különösen, hogy oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 14. terméktípusba tartozó, warfarin-nátriumot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok megfeleljenek a 98/8/EK irányelv előírásainak.

(12)

A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2011. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

Ezeket a rendelkezéseket 2012. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő, warfarin-nátriumra vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

Sz.

Közhasználatú név

IUPAC-név,

azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje

(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidők közül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

„33.

Warfarin-nátrium

Nátrium-2-oxo-3-(3-oxo-1-fenilbutil)kromén-4-olát

EK-szám: 204-929-4

CAS-szám: 129-06-6

910 g/kg

2012. február 1.

2014. január 31.

2017. január 31.

14

A hatóanyagot az e mellékletbe való felvételének megújítása előtt a 98/8/EK irányelv 10. cikke (5) bekezdése i. pontjának második albekezdésével összhangban összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

1.

A hatóanyag névleges koncentrációja a termékben nem haladhatja meg a 790 mg/kg arányt, és csak használatra kész termékek engedélyezhetők.

2.

A termékeknek averzív komponenst és szükség szerint veszélyt jelző színezéket kell tartalmazniuk.

3.

Az emberek, a nem célzott állatok és a környezet elsődleges és másodlagos expozícióját az összes szükséges és rendelkezésre álló kockázatcsökkentő intézkedés figyelembevétele és alkalmazása révén minimalizálni szükséges. Ilyenek többek között a foglalkozásszerű felhasználásra való korlátozás, a kiszerelés maximális mennyiségének korlátozása, valamint a jogosulatlan felnyitás ellen védett, biztonságos rágcsálóirtó szerelvények használatára vonatkozó kötelezettségek rögzítése.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/40


A BIZOTTSÁG 2010/9/EU IRÁNYELVE

(2010. február 9.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a foszfinképző alumínium-foszfid hatóanyag felvételének az ugyanazon irányelv V. mellékletében meghatározott 18. terméktípusra való kiterjesztése céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvételük lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel az alumínium-foszfid.

(2)

A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a foszfint kibocsátó alumínium-foszfid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2009. július 31-i 2009/95/EK bizottsági irányelv (3) értelmében az alumínium-foszfid felvételre került a hatóanyagoknak a 98/8/EK irányelv I. mellékletében szereplő jegyzékébe, a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 14. terméktípusban, azaz a rágcsálóirtó szerekben történő felhasználás céljából.

(3)

Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént az alumínium-foszfid értékelése az irányelv V. melléklete szerinti 18. terméktípusban, azaz a rovarölő szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(4)

Németországot jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2007. október 26-án benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(5)

Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálta. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2009. szeptember 17-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(6)

A vizsgálatokból kitűnik, hogy a rovarölő szerként felhasznált, alumínium-foszfidot tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt az alumínium-foszfidot felvenni az I. mellékletbe, és ezzel biztosítani, hogy a rovarölő szerként felhasznált, alumínium-foszfidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek kiadása, módosítása és visszavonása valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján történjen.

(7)

Uniós szinten nem értékeltek minden lehetséges felhasználási módot. Ezért szükségszerű, hogy a tagállamok elvégezzék az uniós szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését, illetve a termékengedély odaítélésekor biztosítsák, hogy a megállapított kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket hoznak, illetve meghatározott feltételeket szabnak. Különösen indokolt, hogy a tagállamok adott esetben értékeljék az uniós szintű kockázatértékelés által nem vizsgált kültéri használatot.

(8)

Az értékelő jelentés megállapításainak fényében a rovarölő szerként felhasznált, alumínium-foszfidot tartalmazó termékekkel kapcsolatban célszerű előírni, hogy azokat a 98/8/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdése i. pontjának e) alpontjával összhangban csak képesített szakember általi használatra lehessen engedélyezni, és az ilyen termékekre vonatkozóan a termékengedélyeztetés során különleges kockázatcsökkentő intézkedéseket alkalmazzanak. Ezeknek az intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy elfogadható szintre csökkentsék a felhasználók alumínium-foszfiddal szembeni expozíciójának kockázatát.

(9)

A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) határértékeket állapít meg az alumínium-foszfid emberi és állati táplálékban található maradékaira vonatkozóan. A 396/2005/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében a szermaradék-határértékek valamennyi növényvédőszer-maradékra vonatkoznak, beleértve azokat is, amelyek biocidként való használat következtében jelennek meg. Helyénvaló előírni a tagállamok számára, hogy a fogyasztói kockázatértékelés lehetővé tétele érdekében gondoskodjanak megfelelő szermaradék-vizsgálatok elvégzéséről a termékengedélyeztetés alkalmával. Ezenkívül az engedélyezett termékek címkéjén és/vagy biztonsági adatlapján olyan – többek között a várakozási idők betartatására irányuló – használati utasításokat kell feltüntetni, amelyek biztosítják, hogy a szóban forgó termékek megfeleljenek a 396/2005/EK rendelet 18. cikkében foglalt rendelkezéseknek.

(10)

Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyidejűleg kerüljenek alkalmazásra, mert így biztosítható a forgalomban lévő, alumínium-foszfid hatóanyagú biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(11)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt kellően hosszú időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészüljenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben kihasználhassák a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(12)

A felvételt követően indokolt kellően hosszú időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 18. terméktípusba tartozó, alumínium-foszfidot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok megfeleljenek a 98/8/EK irányelv előírásainak.

(13)

A 98/8/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2011. január 31-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

Ezeket a rendelkezéseket 2012. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

(3)  HL L 201., 2009.8.1., 54. o.

(4)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. mellékletének „20. sz.” bejegyzése a következő szöveggel egészül ki:

Sz.

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje

(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidők közül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

 

 

 

„830 g/kg

2012. február 1.

2014. január 31.

2022. január 31.

18

A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. cikkel és a VI. melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – a tagállamok elvégzik az uniós szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését. A tagállamok adott esetben értékelést készítenek különösképpen a kültéri használat vonatkozásában.

A termék engedélyezésekor a tagállamok kötelesek gondoskodni a fogyasztói kockázatértékelés elkészítését lehetővé tévő szermaradék-vizsgálatok elvégzéséről, valamint a feltárt kockázatok minimalizálását szolgáló megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve meghatározott feltételek megállapításáról.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

1.

A termékeket csak speciálisan képzett szakemberek szerezhetik be és használhatják, és csak használatra kész termék formájában.

2.

A felhasználókkal kapcsolatban azonosított kockázatokra tekintettel megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. Ilyen például a megfelelő egyéni védőfelszerelések és légzésvédő eszközök, valamint applikátorok használata, továbbá a termék olyan formában történő kiszerelése, amely kialakítása révén elfogadható szintre csökkenti a felhasználók expozíciós szintjét. Beltéri használat esetén a fentieken felül kötelező a felhasználók és dolgozók védelme a gázosítás alatt, a dolgozók védelme a gázosított területre (a gázosítást követően) történő újbóli belépéskor, valamint a közelben tartózkodók védelme a gázszivárgás hatásaival szemben.

3.

Az olyan alumínium-foszfid-tartalmú termékek esetében, amelyek használata nyomán az élelmiszerekben vagy a takarmányokban maradékok képződhetnek az anyagból, az engedélyezett termékek címkéin és/vagy biztonsági adatlapjain olyan – többek között a várakozási idő betartatására irányuló – használati utasításokat kell feltüntetni, amelyek révén biztosítható a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) 18. cikkében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság honlapján olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/44


A BIZOTTSÁG 2010/10/EU IRÁNYELVE

(2010. február 9.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a brodifakum hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a brodifakum.

(2)

Az 1451/2007/EK rendelet értelmében a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a brodifakum értékelése a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 14. terméktípusban, azaz a rágcsálóirtó szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3)

Olaszországot jelölték ki referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2005. június 5-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálta. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2009. szeptember 17-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(5)

A vizsgálatokból úgy tűnik, hogy a rágcsálóirtó szerként felhasznált, brodifakumot tartalmazó biocid termékek – a gyermekekkel történő véletlen balesetektől eltekintve – várhatóan nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre. Ugyanakkor ez a hatóanyag veszélyt jelenthet a nem célszervezet állatokra és a környezetre. A célszervezet rágcsálók azonban kártékonyak, ezért közegészségügyi veszélyt jelentenek. Továbbá eddig még nem sikerült kimutatni, hogy létezne a brodifakumnak ugyanolyan hatékony és kevésbé környezetszennyező alternatívája. Ennek megfelelően indokolt a brodifakumot korlátozott időre felvenni az I. mellékletbe, és ezzel biztosítani, hogy a rágcsálóirtó szerként felhasznált, brodifakumot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek kiadása, módosítása és visszavonása valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján történjen.

(6)

Az értékelő jelentés megállapításainak fényében helyénvaló különleges kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását előírni a brodifakumot tartalmazó, rágcsálóirtó szerként való felhasználásra szánt termékek engedélyezésére vonatkozóan. Ezen intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy mérsékeljék az emberek, illetve a nem célszervezet állatok elsődleges és másodlagos expozíciójának kockázatát, valamint az anyag által hosszú távon a környezetre gyakorolt hatást. Ezért bizonyos korlátozásokat – például a legnagyobb koncentrációt, a hatóanyag porozószerként vagy használatra nem kész termékekben történő piaci értékesítésének tilalmát és a riasztó anyagok használatát – széleskörűen be kell vezetni, míg célszerű, hogy más feltételeket – az egyedi esettől függően – a tagállamok határozzanak meg.

(7)

Az azonosított kockázatok, valamint potenciálisan a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgező, vagy a környezetben nagyon tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó tulajdonságai miatt a brodifakumot mindössze öt évre szabad felvenni az I. mellékletbe, és a 98/8/EK irányelv 10. cikke (5) bekezdése i. pontjának második albekezdésével összhangban összehasonlító kockázatelemzésnek kell alávetni, mielőtt az I. mellékletbe való felvételét megújítják.

(8)

Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyidejűleg kerüljenek alkalmazásra, mert így biztosítható a forgalomban lévő, brodifakumot tartalmazó biocid termékekkel szembeni egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(9)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészüljenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben élvezhessék a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(10)

A felvételt követően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, és különösen oly módon adhassák ki, módosíthassák és vonhassák vissza a 14. terméktípusba tartozó, brodifakumot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok megfeleljenek a 98/8/EK irányelv előírásainak.

(11)

A 98/8/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2011. január 31-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2012. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő, brodifakumra vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

Sz.

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje

(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidők közül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

„16.

brodifakum

3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxikumarin

EK-szám: 259-980-5

CAS-szám: 56073-10-0

950 g/kg

2012. február 1.

2014. január 31.

2017. január 31.

14

Tekintettel arra, hogy a hatóanyag potenciálisan a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgező, vagy a környezetben nagyon tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó jellegű, ezért azt az e mellékletbe való felvételének megújítása előtt a 98/8/EK irányelv 10. cikke (5) bekezdése i. pontjának második albekezdésével összhangban összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

1.

A hatóanyag névleges koncentrációja a termékben nem haladhatja meg az 50 mg/kg arányt, és csak használatra kész termékek engedélyezhetők.

2.

A termékeknek riasztó anyagot és szükség szerint festéket kell tartalmazniuk.

3.

A termékek nem használhatók porozószerként.

4.

Minimálisra kell csökkenteni az emberek, a nem célszervezet állatok és a környezet elsődleges és másodlagos expozícióját minden rendelkezésre álló és megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megfontolása és meghozatala révén. Ilyen intézkedések többek között a kizárólag foglalkozásszerű használatra való korlátozás, a csomagolás maximális méretének meghatározása, valamint a jogosulatlan felnyitás ellen védett és biztonsági csalétektartó dobozok használatára vonatkozó kötelezettségek rögzítése.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes honlapján olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/47


A BIZOTTSÁG 2010/11/EU IRÁNYELVE

(2010. február 9.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a warfarin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., IA., illetőleg IB. mellékletébe való felvételük lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a warfarin.

(2)

Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a warfarin értékelése az irányelv V. melléklete szerinti 14. terméktípusban, azaz a rágcsálóirtó szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3)

A tárgyban Írországot jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2005. október 3-án benyújtotta a Bizottságnak jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(4)

A tagállamok és a Bizottság felülvizsgálták az illetékes hatóság jelentését. Az 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2009. szeptember 17-én értékelő jelentésben foglalta össze.

(5)

Az elvégzett vizsgálatokból kitűnik, hogy a rágcsálóirtó szerként felhasznált, warfarint tartalmazó biocid termékek – a gyermekekkel történő véletlen balesetektől eltekintve – várhatóan nem jelentenek veszélyt az emberi egészségre. Ugyanakkor a hatóanyag veszélyt jelenthet a nem célszervezet állatokra. A warfarint azonban jelenleg alapvető fontosságúnak tartják a közegészség és a higiénia szempontjából. Ennek megfelelően indokolt a warfarint felvenni az I. mellékletbe, és ezzel biztosítani, hogy a rágcsálóirtó szerként felhasznált, warfarint tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyek megadása, módosítása és visszavonása valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján történjen.

(6)

Az értékelő jelentés megállapításainak fényében helyénvaló különleges kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását előírni a warfarint tartalmazó, rágcsálóirtó szerként felhasznált termékek engedélyezésére vonatkozóan. Ezen intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy csökkentsék az emberek, illetve a nem célszervezet állatok elsődleges és másodlagos expozíciójának kockázatát. Ezért bizonyos korlátozásokat – például a legnagyobb koncentrációt, a hatóanyag használatra nem kész termékekben történő piaci értékesítésének tilalmát és a riasztóanyagok használatát – célszerű bevezetni minden warfarint tartalmazó rágcsálóirtó szer tekintetében, míg más feltételeket az egyedi esettől függően a tagállamoknak célszerű meghatározniuk.

(7)

Tekintettel a felismert kockázatokra, a warfarint mindössze öt évre indokolt felvenni az I. mellékletbe, továbbá felvételének megújítása előtt összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni a 98/8/EK irányelv 10. cikke (5) bekezdése i. pontjának második albekezdésével összhangban.

(8)

Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyidejűleg kerüljenek alkalmazásra, mivel így biztosítható a forgalomban lévő, warfarin hatóanyagot tartalmazó biocid termékekkel kapcsolatos egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(9)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételét megelőzően indokolt kellően hosszú időt hagyni a tagállamoknak arra, hogy hatályba léptessék azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez.

(10)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt kellően hosszú időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészüljenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dossziét benyújtó kérelmezők teljes mértékben kihasználhassák a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(11)

A felvételt követően indokolt kellően hosszú időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 14. terméktípusba tartozó, warfarint tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok megfeleljenek a 98/8/EK irányelv előírásainak.

(12)

A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2011. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

Ezeket a rendelkezéseket 2012. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében elfogadnak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő, warfarinra vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

Sz.

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje

(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidők közül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

„32.

Warfarin

(RS)-4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)kumarin

EK-szám: 201-377-6

CAS-szám: 81-81-2

990 g/kg

2012. február 1.

2014. január 31.

2017. január 31.

14

A hatóanyagot az e mellékletbe való felvételének megújítása előtt a 98/8/EK irányelv 10. cikke (5) bekezdése i. pontjának második albekezdésével összhangban összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

1.

A hatóanyag névleges koncentrációja nem haladhatja meg a 790 mg/kg arányt, és csak használatra kész termékek engedélyezhetők.

2.

A termékeknek riasztóanyagot és szükség szerint festékanyagot kell tartalmazniuk.

3.

Minimálisra kell csökkenteni az emberek, a nem célszervezet állatok és a környezet elsődleges és másodlagos expozícióját minden rendelkezésre álló és megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megfontolása és meghozatala révén. Ilyen intézkedés többek között a kizárólag foglalkozásszerű használatra való korlátozás lehetősége, a csomagolás maximális méretének meghatározása, valamint a jogosulatlan felnyitás ellen védett és biztonsági csalétektartó dobozok használatára vonatkozó kötelezettségek rögzítése.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


HATÁROZATOK

10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/50


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. január 25.)

a 2009/472/EK határozat hatályon kívül helyezéséről és az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Mauritániai Iszlám Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról

(2010/73/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt (1), és 2005. június 25-én Luxembourgban felülvizsgált (2) partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: AKCS–EK partnerségi megállapodás) és különösen annak 96. cikkére,

tekintettel a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK megállapodás végrehajtása során hozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló belső megállapodásra (3) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Mauritániai Iszlám Köztársaság végrehajtotta a válság lezárását szolgáló konszenzusos megoldást, amelyet az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Mauritániai Iszlám Köztársasággal folytatott konzultációk lezárásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/472/EK tanácsi határozat (4) által meghatározott megfelelő intézkedések alkottak.

(2)

A Mauritániai Iszlám Köztársaságban helyreállt az alkotmányos rend.

(3)

Az ország stabilitásához, valamint az AKCS–EK partnerségi megállapodás 9. cikkében említett lényeges elemek ismételt megsértésének elkerüléséhez való hozzájárulás érdekében elő kell segíteni a teljes körű, valamennyi érintett és érdekelt politikai és társadalmi szereplő részvételével zajló nemzeti párbeszédet és fel kell éleszteni az együttműködést.

(4)

Ennélfogva hatályon kívül kell helyezni a 2009/472/EK határozatot és újra kell indítani a politikai párbeszédet a Mauritániai Iszlám Köztársasággal a demokrácia megerősítése, a kormány alkotmányellenes megváltoztatásának megelőzése, az intézményi reform, valamint a fegyveres erők szerepének megreformálása, a jó politikai és gazdasági kormányzás, a jogállamiság és az emberi jogok megerősítése, továbbá az intézményi és hatalmi egyensúly helyreállítása érdekében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009/472/EK határozat hatályát veszti.

2. cikk

A Mauritániai Iszlám Köztársasággal az AKCS–EK partnerségi megállapodás 8. cikke alapján folytatott politikai párbeszédre az e határozat mellékletében szereplő levélben megállapított formában kerül sor.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Ez a határozat 2012. január 25-én hatályát veszti. Az Európai Unió ellenőrző missziói alapján e határozat szükség esetén felülvizsgálható.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 27. o.

(3)  HL L 317., 2000.12.15., 376. o.

(4)  HL L 156., 2009.6.19., 26. o.


MELLÉKLET

Tisztelt Elnök Úr!

Nagy megelégedéssel vettük tudomásul, hogy Mauritániában a dakari megállapodásban előirányzott intézkedések jelentős részének végrehajtását követően helyreállt az alkotmányos rend, mely folyamat az Ön államfői kinevezésével érte el a tetőpontját. Ennek megfelelően örömmel erősítjük meg az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti együttműködés teljes körű helyreállítását.

Megjegyezzük, hogy a dakari megállapodás 4. cikke VII. pontjának rendelkezései szerint a különböző aláíró politikai erők – a nemzeti megbékélés és a demokrácia megszilárdítása céljából – elkötelezték magukat a teljes körű nemzeti párbeszéd folytatása és intenzívebbé tétele mellett. Amint azt a nemzetközi kapcsolattartó csoport tagjai legutóbbi, 2009. szeptember 10-i ülésükön már jelezték, kívánatos volna, hogy sor kerüljön e párbeszédre. Már az is biztató jel, hogy a különböző felek készen állnak erre. Egyértelműnek látszik, hogy a 2008. augusztus 6-i államcsínyt kiváltó bizonyos problémákat még nem sikerült megoldani. A dakari megállapodásban említett párbeszéd témái közé tartozik a demokrácia megerősítése, a kormány alkotmányellenes megváltoztatásának megelőzése, az intézményi reform és a fegyveres erők szerepének megreformálása, a jó politikai és gazdasági kormányzás, a jogállamiság és az emberi jogok megerősítése, továbbá az intézményi és hatalmi egyensúly helyreállítása. A Mauritániában jelentkező biztonsági fenyegetések hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy e párbeszéd során foglalkozni kell a biztonsági vonatkozású kérdésekkel, beleértve a biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolatot is.

Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít minden olyan kérdésnek, amely az Ön országának stabilitásával kapcsolatos, köztük a fentiekben említetteknek is. Mivel ezek kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdések, továbbá figyelemmel a Mauritániával a kormányzás területén folytatott európai uniós együttműködés mértékére, javaslatot teszünk az AKCS–EK partnerségi megállapodás 8. cikkében meghatározott, Mauritánia és az Európai Unió közötti politikai párbeszéd megerősítésére, illetve rendszeres és strukturált formájának kialakítására. Az Ön kormányának és a Mauritániai Iszlám Köztársaságba irányuló európai uniós diplomáciai missziók vezetőinek közös megegyezéssel kell megállapítaniuk e párbeszéd gyakorlati szabályait és céljait.

E párbeszéd egyik célja a fent említett teljes körű nemzeti párbeszéd előmozdítása és eredményeinek szoros figyelemmel követése lesz. Úgy véljük, hogy meg lehetne találni a megoldást a párbeszéd megkezdését megnehezítő körülményekre és nehézségekre, amennyiben a különböző mauritániai felek a tárgyalásokon a jövőre összpontosítanának, nem pedig a közelmúlt követeléseit és vitás kérdéseit állítanák azok középpontjába.

Összefoglalásképpen, az Európai Unió támogatni fogja Mauritánia azon erőfeszítéseit, amelyek célja a 2008. augusztusi államcsínyhez kapcsolódó, hosszú ideje húzódó politikai válság, a gazdasági világválság, valamint az új biztonsági és terrorfenyegetések miatt bekövetkezett társadalmi, gazdasági és politikai nehézségek elhárítása.

Tisztelettel:

Kelt Brüsszelben, 2010. január 25-én.

az Európai Bizottság részéről

José Manuel BARROSO

az Európai Unió Tanácsa részéről

C. ASHTON


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/52


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 4.)

a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság létrehozásáról szóló 2005/629/EK határozat módosításáról

(2010/74/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 33. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2005/629/EK bizottsági határozat (2) létrehozta a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságot (HTMGB), amely a Bizottságot magas színvonalú tudományos szakvéleményekkel látja el.

(2)

A 2005/629/EK határozat megállapítja a HTMGB-tagok kinevezésére és hivatali idejére, a külső szakértők meghívására, a munkacsoportok létrehozására és a HTMGB eljárási szabályzatának elfogadására vonatkozó eljárásokat. Ezeket az eljárásokat az adminisztratív döntések megfelelő szinten történő meghozatala érdekében célszerű egyszerűsíteni.

(3)

Annak érdekében, hogy a Bizottság által meghívott magánszakértőknek kifizetett napdíjak ne legyenek összekeverhetők a HTMGB-tagoknak és a HTMGB ülésein részt vevő külső szakértőknek a 2005/629/EK határozat alapján nyújtandó egyéb díjazásokkal, az utóbbiakat indokolt ellentételezésnek nevezni.

(4)

A 2005/629/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

A 2005/629/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság a megfelelő jelöltek listájából választja ki a HTMGB tagjait. Ez a lista a szándéknyilatkozat benyújtására vonatkozó nyílt pályázati felhívásnak a Bizottság honlapján való közzétételét követően készül el.”

2.

A 7. cikkben „a Bizottság jóváhagyásával” szövegrész helyébe „a Bizottság illetékes szervezeti egységével folytatott konzultációt követően” szövegrész lép.

3.

A 8. cikkben „a Bizottság jóváhagyásával” szövegrész helyébe „a Bizottság illetékes szervezeti egységével folytatott konzultációt követően” szövegrész lép.

4.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„Költségtérítés és ellentételezés”

b)

az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)   A HTMGB-tagok és a külső szakértők a mellékletben előírtak szerint ellentételezésre jogosultak a HTMGB tevékenységeiben való részvételükért.”

5.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A HTMGB plenáris üléseinek, illetve a HTMGB-munkacsoportok üléseinek megszervezése előtt a HTMGB konzultál a Bizottság illetékes szervezeti egységével.”

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A Bizottság illetékes szervezeti egységének kérésére a HTMGB ülésein és munkacsoportjaiban való részvételre meghívhatók olyan szakértők, akik nem tagjai a HTMGB-nek.”

6.

A 11. cikk (1) bekezdésében „a Bizottság jóváhagyásával” szövegrész helyébe „a Bizottság illetékes szervezeti egységével folytatott konzultációt követően” szövegrész lép.

7.

A melléklet helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 225., 2005.8.31., 18. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

ELLENTÉTELEZÉS

A HTMGB-tagok és a külső szakértők a HTMGB tevékenységeiben való részvételükért a következő ellentételezésre jogosultak:

A HTMGB plenáris ülésein és a HTMGB munkacsoportjaiban való részvétel

EUR/teljes nap

HTMGB plenáris ülések

HTMGB munkacsoportok

Elnök

300

300

Alelnök (1)

300

0

Egyéb résztvevők

250

250

Amennyiben valamely tag vagy külső szakértő csak délelőtt vagy délután vesz részt a munkában, a teljes napra járó ellentételezés 50 %-ára jogosult.

Jelentések

EUR

HTMGB-vélemények a plenáris üléseken vagy levelezés útján (2)

Előkészítő jelentések (3) a HTMGB plenáris ülései vagy munkacsoportok előtt

Előadó

300

300 (4)


(1)  Csak a HTMGB plenáris ülésein vesz részt.

(2)  Az ellentételezés a vélemény végleges változatának megírásáért fizetendő.

(3)  Összefoglalók, vizsgálatok, háttérinformációk.

(4)  Az ellentételezést legfeljebb 15 napra kell kifizetni a Bizottság által megállapított időkorlát alapján az előzetes írásos megállapodásban meghatározottak szerint. A Bizottság azonban szükség esetén további napokkal meghosszabbíthatja a határidőt.”


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/55


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 5.)

az egyes fogyasztásra kész élelmiszerekben a Listeria monocytogenes előfordulási gyakoriságát vizsgáló, a tagállamokban végrehajtandó összehangolt monitoringprogramhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2010) 592. számú dokumentummal történt)

(2010/75/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 66. cikkére,

tekintettel a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról szóló, 2003. november 17-i 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

A 882/2004/EK rendelet meghatározza többek között a 882/2004/EK rendelet alkalmazásának biztosításához szükséges intézkedések végrehajtásának uniós pénzügyi támogatására vonatkozó eljárásokat.

(2)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2006-ban (3) és 2007-ben (4) jelentést adott ki a zoonózisok, zoonózis-kórokozók és antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia tendenciáiról és forrásairól az Európai Unióban (EFSA–ECDC jelentések). E jelentések szerint 2006-ban összesen 1 588 listeriosis (Listeria monocytogenes) okozta emberi megbetegedést regisztráltak 25 tagállamban. Emellett 2007-ben 1 558 esetről érkezett jelentés 26 tagállamból. A jelentések rámutattak továbbá arra is, hogy az ilyen jellegű emberi megbetegedések száma a 2001 és 2006 közötti időszakban jelentős mértékben megnövekedett. A megbetegedések gyakran súlyosnak bizonyulnak és a halálozási arány is magas.

(3)

Az a tény, hogy a Listeria monocytogenes a különböző élelmiszerekben már alacsony, 2–4 °C-os hőmérsékleten is képes szaporodni, a Listeria monocytogenes viszonylag hosszú ideig eltartható, fogyasztásra kész élelmiszerekben való előfordulásának vizsgálatát különösen fontossá teszi.

(4)

Az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló, 2005. november 15-i 2073/2005/EK rendelet (5) értelmében az élelmiszer-ipari vállalkozóknak a helyes higiéniai gyakorlat, valamint a veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontokon (HACCP) alapuló eljárások alkalmazásának keretében biztosítaniuk kell a fogyasztásra kész élelmiszerekben előforduló Listeria monocytogenes-re vonatkozó élelmiszer-biztonsági kritériumok teljesülését.

(5)

Az EFSA–ECDC jelentések rámutattak arra, hogy a Listeria monocytogenes-re vonatkozó kritériumoknak való megfelelés hiánya a fogyasztásra kész sajtok, valamint a fogyasztásra kész halászati termékek és hőkezelt húskészítmények esetében jelentkezik a legnagyobb arányban.

(6)

A Listeria monocytogenes elsősorban az élelmiszereken keresztül veszélyezteti az emberek egészségét. Ezért a fogyasztásra kész halászati termékek, sajtok és hőkezelt hústermékek Listeria monocytogenes fertőzöttségének előfordulási gyakoriságát és mértékét összehangolt és összehasonlítható módon fel kell mérni egy, a tagállamokban kiskereskedelmi szinten végrehajtandó összehangolt monitoringprogram révén.

(7)

A fogyasztásra kész termékekben a Listeria monocytogenes szaporodását jelentős mértékben befolyásolja a termék pH-értéke, vízaktivitása és tárolási hőmérséklete. Modellezés révén meg lehet becsülni a fogyasztásra kész termékekben lévő Listeria monocytogenes szaporodását különböző hőmérsékleti körülmények között.

(8)

Amennyiben az uniós jogszabályokban nincs megfelelő meghatározás, a Codex Alimentarius Bizottság által kiadott, sajtra vonatkozó általános Codex-előírásban (CODEX STAN 283-1978, módosítva 2008-ban) és az érlelés nélküli sajtokra, többek között a friss sajtokra vonatkozó Codex-előírásban (CODEX STAN 221-2001, módosítva 2008-ban) található fogalommeghatározásokat kell alkalmazni a fogyasztásra kész sajtok összehangolt meghatározásának biztosítására.

(9)

A 2003/99/EK irányelv előírja, hogy összehangolt monitoringprogramok hozhatók létre a zoonózisokkal, illetve zoonózis-kórokozókkal kapcsolatos kockázatok becslésére vagy bázisértékek megállapítására, különösen akkor, ha egyedi igények merülnek fel.

(10)

Az EFSA-n belül a zoonózismegfigyelési adatok gyűjtésével foglalkozó munkacsoport 2009 májusában jelentést (6) fogadott el az Európai Unióban kiskereskedelmi szinten forgalmazott, fogyasztásra kész élelmiszerek egyes kategóriáiban előforduló Listeria monocytogenes összehangolt monitoringprogramjára vonatkozóan javasolt műszaki előírásokról.

(11)

Tekintve a Listeria monocytogenes fogyasztásra kész élelmiszerekben való előfordulási gyakoriságáról szóló összehasonlítható adatok gyűjtésének fontosságát, az összehangolt monitoringprogram végrehajtásához uniós pénzügyi hozzájárulást célszerű nyújtani.

(12)

A laboratóriumi vizsgálatok során felmerülő költséget indokolt megtéríteni egy adott összeghatárig. Az összes többi felmerülő költség – például mintavétel, utazás, adminisztráció – esetében uniós pénzügyi hozzájárulás nem igényelhető.

(13)

Uniós pénzügyi hozzájárulás olyan mértékben adható, amennyiben az összehangolt monitoringprogramot e határozattal összhangban végzik, és azzal a feltétellel, hogy az illetékes hatóságok az e határozatban előírt határidőn belül benyújtják az összes szükséges információt.

(14)

Az igazgatási hatékonyság érdekében az uniós pénzügyi hozzájárulás igényléséhez bemutatott összes kiadást euróban kell megadni. A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelettel (7) összhangban a nem euróban felmerülő kiadásokra alkalmazott átváltási árfolyam az Európai Központi Bank által annak a hónapnak az első napja előtt jegyzett árfolyam, amely hónapban a tagállam benyújtotta a kérelmet.

(15)

Ez a határozat az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (költségvetési rendelet) szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (8) 75. cikke, a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 90. cikke, valamint az Európai Közösségek általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső szabályok 15. cikke értelmében vett finanszírozási határozatnak minősül.

(16)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat összehangolt monitoringprogramot hoz létre a 2. cikkben meghatározott egyes fogyasztásra kész élelmiszer-kategóriákban előforduló Listeria monocytogenes gyakoriságának vizsgálatára kiskereskedelmi szinten, és szabályokat állapít meg az e program tagállamokban történő végrehajtásához való uniós pénzügyi hozzájárulásra.

2. cikk

Az összehangolt monitoringprogram hatálya és időtartama

(1)   A tagállamok összehangolt monitoringprogramot hajtanak végre a következő fogyasztásra kész élelmiszer-kategóriákban előforduló Listeria monocytogenes gyakoriságának véletlenszerű, kiskereskedelmi szinten végzett mintavételezés útján történő felmérésére:

a)

csomagolt (nem fagyasztott) meleg- vagy hidegfüstöléssel készített, illetve pácolt hal;

b)

lágy és félkemény sajtok, a friss sajtok kivételével;

c)

csomagolt hőkezelt húskészítmények.

(2)   Az (1) bekezdésben említett összehangolt monitoringprogram mintavételi időszaka 2010. január 1-jétől legkésőbb 2010. december 31-ig tart.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „fogyasztásra kész élelmiszer”: a 2073/2005/EK rendelet 2. cikkének g) pontjában meghatározottak szerinti fogyasztásra kész élelmiszer;

2.   „eltarthatósági idő”: a 2073/2005/EK rendelet 2. cikkének f) pontjában meghatározottak szerinti eltarthatósági idő;

3.   „tétel”: a 2073/2005/EK rendelet 2. cikkének e) pontjában meghatározottak szerinti tétel;

4.   „kiskereskedelem”: az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) 3. cikkének (7) bekezdésében meghatározottak szerinti kiskereskedelem; e határozat alkalmazásában azonban a kiskereskedelem fogalma csak a közvetlenül a fogyasztók részére történő értékesítéssel foglalkozó üzletekre, bevásárlóközpontokra és egyéb hasonló árusítóhelyekre terjed ki; az elosztóközpontok, közétkeztetési tevékenységek, intézményi étkeztetések, üzemi étkezdék, éttermek és az egyéb élelmiszer-ellátó helyek és nagykereskedelmi árusítóhelyek nem tartoznak a fogalommeghatározás alkalmazási körébe;

5.   „feldolgozás”: az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) 2. cikke (1) bekezdésének m) pontjában meghatározottak szerinti feldolgozás;

6.   „húskészítmények”: az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) I. mellékletének 7.1. pontjában meghatározottak szerinti húskészítmények;

7.   „előállító ország”: a 853/2004/EK rendelet II. melléklete I. szakasza B. részének 6. pontjában meghatározott azonosító jelölésen feltüntetett ország;

8.   „csomagolt élelmiszer”: olyan élelmiszer, amelynek teljes külső felületét áteresztő vagy nem áteresztő anyaggal fedik be, hogy az élelmiszer a környezettel közvetlenül ne érintkezhessen;

9.   „védőgázas csomagolású élelmiszer”: olyan élelmiszer, amelynek csomagolását légmentesen lezárták, miután a levegőt a csomagból eltávolították, és a levegő helyébe szén-dioxidból, oxigénből és/vagy nitrogénből álló szigorúan szabályozott gázkeveréket juttattak;

10.   „vákuumcsomagolású élelmiszer”: olyan élelmiszer, amelynek csomagolását légmentesen lezárták, miután a levegőt a csomagból eltávolították;

11.   „füstölt hal”: füstöléssel kezelt hal;

12.   „pácolt hal”: hőkezelés nélkül sóban és cukorban kezelt hal;

13.   „érlelt sajtok”: olyan sajtok, amelyek a gyártás után közvetlenül nem fogyaszthatók, és amelyeket egy bizonyos ideig olyan hőmérsékleten és egyéb körülmények között tartanak, amelynek eredményeképpen az adott sajt jellegzetes biokémiai és fizikai tulajdonságai kialakulnak;

14.   „lágy sajtok”: olyan sajtok, amelyek százalékos nedvességtartalma zsír nélkül meghaladja a 67 %-ot;

15.   „félkemény sajtok”: olyan sajtok, amelyek állaga csak egy kicsit keményebb a lágy sajtokénál. E sajtok százalékos nedvességtartalma zsír nélkül 62–67 % körül mozog. A félkemény sajtok jellegzetesen kemény, de rugalmas állagúak;

16.   „penésszel érlelt sajtok”: olyan sajtok, amelyekben az érlelést elsősorban a sajt belsejében és/vagy felszínén elszaporodó jellegzetes penész végzi el;

17.   „rúzsflórával érlelt sajtok”: olyan sajtok, amelyek kérgét az érlelés során vagy azt követően a kívánt – például Penicillium candidum vagy Brevibacterium linens – mikroorganizmus-tenyészettel kezelik, vagy azon természetes úton ilyen tenyészet alakul ki. Az így kialakuló réteg vagy rúzs a sajt kérgének részévé válik;

18.   „sós lében érlelt sajtok”: az értékesítésig vagy csomagolásig sós lében érlelt és tartott sajtok;

19.   „friss sajtok”: olyan, túró jellegű sajtok, amelyeket egyáltalán nem érlelnek; ilyen például a túró, a mozzarella, a ricotta és a quark. Az összehangolt monitoringprogram nem terjed ki a friss sajtokra.

4. cikk

Mintavétel, elemzések és adatrögzítés a tagállamokban

(1)   A mintavételt az illetékes hatóság végzi, vagy az ő felügyelete alatt végzik.

(2)   A Listeria monocytogenes-szel, a pH-értékkel és a vízaktivitással kapcsolatos elemzéseket Listeria monocytogenes vizsgálatával foglalkozó nemzeti referencialaboratóriumokban végzik el.

(3)   Az illetékes hatóságok a nemzeti referencialaboratóriumokon kívül más, a Listeria monocytogenes hivatalos ellenőrzésében részt vevő akkreditált laboratóriumokat is kijelölhetnek a Listeria monocytogenes, a pH-érték és a vízaktivitás elemzésének elvégzésére.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett mintavételt és elemzéseket, valamint a vonatkozó adatok rögzítését az I. mellékletben meghatározott technikai előírásoknak megfelelően kell végezni.

(5)   A tagállamokban a fogyasztásra kész élelmiszerekből kategóriánként begyűjtendő minták számát a II. melléklet határozza meg.

5. cikk

Az adatok összegyűjtése, értékelése, jelentése és felhasználása uniós szinten

(1)   A tagállamok összegyűjtik és értékelik a mintavétel, valamint az e határozat 4. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a Listeria monocytogenes-re, pH-értékre és vízaktivitásra vonatkozó elemzések eredményét.

Az eredményeket, az eredmények értékelését, valamint minden egyéb vonatkozó adatot fel kell tüntetni az összehangolt monitoringprogram végrehajtásáról szóló végső jelentésben, amelyet 2011. május 31. előtt be kell nyújtani a Bizottsághoz.

(2)   A Bizottság 2009. december 31-ig rendelkezésre bocsátja az (1) bekezdésben említett jelentés illetékes hatóságok által történő elkészítéséhez használandó adatszótárt és adatgyűjtési űrlapokat.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott végső jelentéseket a Bizottság továbbítja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak (EFSA), amely megvizsgálja azokat, a Listeria monocytogenes-re vonatkozó élelmiszer-biztonsági kritériumoknak való megfelelésre és a különböző tárolási körülmények közötti mikrobiológiai szaporodásra vonatkozó előrejelző modelleket dolgoz ki, és hat hónapon belül összefoglaló jelentést ad ki.

(4)   Azon adatok felhasználásához, amelyeket a tagállamok nem az összehangolt monitoringprogram céljából nyújtottak be, a tagállamok előzetes hozzájárulása szükséges.

(5)   Az adatokat és eredményeket az egyedi eredmények titkosságát biztosító formában kell nyilvánosságra hozni.

6. cikk

Az uniós pénzügyi hozzájárulás megadásának feltételei

(1)   A 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott elemzések költségeihez a tagállamok a 17 04 02. költségvetési tételből összesen 1 555 300 EUR uniós pénzügyi hozzájárulásban részesülnek a III. mellékletben társfinanszírozásra megállapított legnagyobb teljes összegig.

(2)   Az (1) bekezdésben említett uniós pénzügyi hozzájárulást akkor kapja meg a tagállam, ha az összehangolt monitoringprogramot az uniós jog vonatkozó rendelkezéseinek – köztük a versenyjogi és közbeszerzési szabályoknak – megfelelően hajtja végre, valamint teljesíti a következő feltételeket:

Az összehangolt monitoringprogram végrehajtásáról szóló végső jelentést 2011. május 31-ig be kell nyújtania a Bizottsághoz; a jelentésnek tartalmaznia kell:

i.

az I. melléklet D. részében meghatározott valamennyi információt;

ii.

alátámasztásként a tagállamoknál az elemzések kapcsán felmerült költségek igazolását; az igazolásban legalább a IV. mellékletben meghatározott információkat kell megadni.

(3)   Amennyiben a (2) bekezdésben említett végső jelentést későn nyújtják be, akkor az uniós pénzügyi hozzájárulás 2011. július 1-jén 25 %-kal, 2011. augusztus 1-jén 50 %-kal és 2011. szeptember 1-jén 100 %-kal csökken.

7. cikk

Legnagyobb megtérítendő összegek

Az elemzések költségeinek megtérítéseként a tagállamok számára kifizetendő uniós pénzügyi hozzájárulás legnagyobb összegei nem haladhatják meg a következőket:

a)

a Listeria monocytogenes kimutatásához vizsgálatonként 60 EUR;

b)

a Listeria monocytogenes megszámlálásához vizsgálatonként 60 EUR;

c)

a pH-érték elemzéséhez vizsgálatonként 15 EUR;

d)

a vízaktivitás (aw) elemzéséhez vizsgálatonként 20 EUR.

8. cikk

Kiadásokra vonatkozó átváltási árfolyam

Ha egy tagállamnál a kiadások nem euróban merülnek fel, akkor az érintett tagállam az említett kiadásokat euróra váltja át az Európai Központi Bank által annak a hónapnak az első napja előtt jegyzett legutolsó árfolyamon, amely hónapban a tagállam a kérelmet benyújtotta.

9. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 5-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 325., 2003.12.12., 31. o.

(3)  The EFSA Journal (2007) 130.

(4)  The EFSA Journal (2009) 223.

(5)  HL L 338., 2005.12.22., 1. o.

(6)  The EFSA Journal (2009) 300, 1–66. o.

(7)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(8)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(9)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(10)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(11)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.


I. MELLÉKLET

(a 4. cikk (4) bekezdése szerint)

A.   RÉSZ

MINTAVÉTELI RENDSZER

1.   Mintavételre kerülő termékek

A fogyasztásra kész élelmiszerek következő kategóriáiból kell mintát venni kiskereskedelmi szinten:

1.1.   Csomagolt (nem fagyasztott) meleg- vagy hidegfüstöléssel kezelt, illetve pácolt hal

E kategóriába vákuumcsomagolású vagy védőgázas csomagolással ellátott termékek tartoznak.

A hal lehet szeletelt vagy egész. A csomagolt termék lehet egész vagy fél hal, illetve hal egy darabja, halbőrrel vagy anélkül.

1.2.   Lágy, illetve félkemény sajtok, a friss sajtok kivételével

E kategóriába a nyers, termizált vagy pasztőrözött állati tejből készített sajtok tartoznak. Ezek lehetnek rúzsflórával, penésszel vagy sós lében érlelt sajtok.

A sajt lehet csomagolt (például muszlinanyagba tekert), vagy olyan sajt, amely csomagolatlanul kerül kiskereskedelmi forgalomba, de amelyet a fogyasztó részére történő értékesítés helyén csomagolva árulnak.

1.3.   Csomagolt hőkezelt húskészítmények

1.3.1.

E kategóriába a hőkezelt, majd azt követően feldolgozott és vákuum- vagy védőgázas csomagolásban kiszerelt húskészítmények tartoznak.

1.3.2.

Ebbe a termékkategóriába tartoznak azok a csomagolatlan, illetve áteresztő csomagolású húskészítmények is, amelyeket a hőkezelés és a csomagolás között felszeleteltek vagy más módon kezeltek. E termékeket a hőkezelés után füstölni is lehet.

Ebbe a kategóriába különösen a következők tartoznak:

a)

hideg, főtt húskészítmények: ezek a termékek tipikusan egész vagy nagyobb darab anatómiai, illetve feldolgozott részekből állnak (például a szeletelt főtt sonka és a főtt csirkefilé);

b)

kolbász;

c)

pástétom.

1.3.3.

Ebbe a kategóriába nem tartoznak bele:

a)

a hőkezelés után szárított húskészítmények, mint például a jerky húskészítmények (vékonyra szeletelt szárított marhahús);

b)

a nem áteresztő csomagolásban hőkezelt, és azt követően már nem kezelt húskészítmények;

c)

a fermentált húskészítmények, például a fermentált kolbász.

2.   Mintavételi terv

Az összehangolt monitoringprogram keretében olyan arányosan rétegezett mintavételi rendszert alkalmaznak, amelyben a mintákat az adott tagállam lakosságának nagysága szerint, arányosan osztják ki a tagállamok között.

2.1.   Mintavételi terv

2.1.1.

Minden tagállamnak egy többszintű klaszterterv alapján készített mintavételi tervvel kell rendelkeznie:

a)

az első szint a mintavételbe bevont fontosabb városokat/településeket tartalmazza;

b)

a második szint a mintavételbe bevont kiskereskedelmi árusítóhelyeket tartalmazza;

c)

a harmadik szint a mintavételbe bevont három, fogyasztásra kész élelmiszer-kategórián belüli különböző élelmiszertermékeket tartalmazza.

2.1.2.

A mintavételi tervet az illetékes hatóságnak kell elkészítenie úgy, hogy a terv a következőket tartalmazza:

a)

az összehangolt monitoringprogramba bevont városok/települések;

b)

az érintett kiskereskedelmi árusítóhelyek típusai és a minták százalékos aránya kategóriánként;

c)

a mintavételezés éves ütemterve.

2.1.3.

Amennyiben megfelelő értékesítési adatok nem állnak rendelkezésre, a mintavételi tervnek a következőket is tartalmaznia kell:

a)

a mintavételre kerülő terméktípusok a három, fogyasztásra kész élelmiszer-kategórián belül;

b)

az a) pontban említett minden egyes terméktípusból begyűjtendő minták száma.

2.1.4.

A tagállamoknak az alábbiakban ismertetett szabályok szerint és a hozzáférhető legjobb értékesítési adatok alapján kell elkészíteniük a mintavételi tervet. Az említett értékesítési adatok beszerzésében, illetve abban, hogy az adatokat hogyan lehet beszerezni, gyakran a nemzeti kereskedelmi szövetségek tudnak segítséget nyújtani. Értékesítési adatok hiányában a piaci részesedésre vonatkozó legjobb központi szinten készített becsléseket kell használni a mintavételi tervben. Amennyiben semmilyen megbízható értékesítési adat nem áll rendelkezésre, az illetékes hatóságoknak egy, az adott területtel foglalkozó mintavevőt kell megbízniuk a mintavételre kerülő terméktípusok kiválasztásával.

2.2.   Az érintett kiskereskedelmi árusítóhely-típusok kiválasztása

Az illetékes hatóságok kiválasztják azokat a kiskereskedelmi árusítóhelyeket, ahonnan mintát kell venni. A mintavételbe bevont kiskereskedelmi árusítóhely-típusok általában a következők: bevásárlóközpontok, kis üzletek, csemegeboltok és piacok (például termelői vagy országos piacok).

Ha a legnagyobb árusítóhely-kategória (például bevásárlóközpontok) az egyik fogyasztásra kész élelmiszer-kategória értékesítésében legalább 80 %-os piaci részesedéssel rendelkezik, csak ezekből az árusítóhelyekből kell mintákat gyűjteni. Egyéb esetben a második legnagyobb árusítóhely-kategóriát is be kell vonni a mintavételbe, egészen addig, amíg a piaci lefedettség legalább 80 %-os értéket el nem ér.

Ha a mintavételt egy mintavételi terv alapján végzik, az egyes fogyasztásra kész élelmiszer-kategóriákból a kiskereskedelmi árusítóhely-típusonként begyűjtendő minták számát az adott árusítóhely mintavételbe bevont árusítóhely-típusokon belüli piaci részesedésének arányában kell meghatározni.

2.3.   Amintavételezésbe bevont városok vagy települések kiválasztása

A mintavételt nagyobb városokban/településeken kell végezni. Tagállamonként legalább két nagyobb várost/települést kell bevonni a mintavételbe.

A mintavételbe bevont városoknak/településeknek a tagállam népességének legalább 30 %-át kell képviselniük. Ha azonban a nyolc legnagyobb város/település részt vesz a mintavételben, a népesség aránya lehet 30 %-nál kevesebb.

2.4.   Amintavétel időpontjának kiválasztása

A fogyasztásra kész élelmiszerek Listeria monocytogenes fertőzöttségi szintje évről évre változhat. Az összehangolt monitoringprogram pontos eredményének biztosítása érdekében a programok időtartamát 12 egy hónapos időszakra bontják, amelyek során azonos számú mintákat kell gyűjteni.

2.5.   Afogyasztásra kész élelmiszerek kiválasztása a mintavételre kerülő három fő kategórián belül

A három fő kategórián belül a mintavételre kerülő fogyasztásra kész élelmiszereket az értékesítési adatok alapján kell kiválasztani, és azokat a mintavételi tervben részletesen ismertetni kell.

Az egyazon kategórián belüli termékek eltérő jellege miatt azonban elképzelhető, hogy a piaci részesedést nem lehet megfelelő megbízhatósággal megbecsülni. Ilyen esetben az illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy a mintavevőt bízzák meg a mintavételre kerülő sajtok kiválasztásával, a nemzeti mintavételi terv szerinti becsült piaci részesedéshez való hozzájárulás alapján. Az ilyen mintavételi eljárás során a szükséges információkat a helyi kiskereskedelmi irányító szervezetek által biztosított forgalmi adatokból, vagy még hozzávetőlegesebben a piaci árusítóhelyen tapasztaltak, például a kiskereskedelmi árusítóhely pultján látható választék alapján lehet beszerezni. E megközelítés keretében az illetékes hatóságoknak irányt kell mutatniuk a kategórián belüli fontosabb élelmiszertípusok piaci részesedésének hozzávetőleges meghatározásával kapcsolatban a piac reprezentatív mintájának (például a nyers/pasztőrözött tejből készült sajtok) legjobb módszeréhez.

B.   RÉSZ

A MINTA BEGYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA

1.   A minta típusa és részletes leírása

A mintákat a vevőpultról kell véletlenszerűen vételezni úgy, hogy az egyes minták súlya legalább 100 g legyen. A kiskereskedelmi árusítóhelyen tartott ellenőrzés során a három fogyasztásra kész élelmiszer-kategóriából egyszerre több minta is gyűjthető. Alkalmanként azonban kategóriánként legfeljebb öt tétel vételezhető mintaként.

Csak csomagolt és – a gyártó által csomagolt – érintetlen (lezárt) csomagolású csomagokból kell mintát gyűjteni. Sajtok esetében azonban a kiskereskedelmi árusítóhelyeken csomagolt termékekből is lehet mintát venni.

A mintavételezett termékeket fel kell címkézni, hogy a termékre vonatkozó adatokat rögzíteni lehessen. A címkén többek között a következő adatokat kell feltüntetni:

a)

a gyártó ország meghatározása;

b)

tételszám;

c)

minőségmegőrzési idő;

d)

a tárolási hőmérsékletre vonatkozó előírások, ha ilyen adat rendelkezésre áll;

e)

egyéb olyan információ, amely a csomagolt fogyasztásra kész élelmiszerek címkéjén általában szerepel.

Amennyiben az a)–d) pontban említett információk közül nem mind szerepel a címkén, a mintavételező elkéri a kiskereskedelmi árusítóhely tulajdonosától, illetve vezetőjétől a termékre vonatkozó és a címkén feltüntetendő adatok tekintetében hiányzó információkat és/vagy ellenőrzi ezeket az információkat a nagykereskedelmi csomagoláson.

Amennyiben a fogyasztásra kész élelmiszeren található címke nem látható tisztán vagy más okból sérült, akkor az adott termékből nem lehet mintát venni. A mintavételre kerülő füstölt vagy pácolt hal minden tételéből két mintát kell gyűjteni. A címkén feltüntetett adatokat, mint például a tételszámot vagy a termék értékesíthetőségének határidejét meg kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy a két minta egyazon tételből származik. A két minta közül az egyiket a minta laboratóriumba érkezésének napján, a másikat az eltarthatósági idejének végén kell elemezni.

A lágy és félkemény sajtok, valamint a hőkezelt hústermékek esetében tételenként csak egy mintát kell vételezni, amelyet az eltarthatósági idő végén kell elemezni.

A mintákat külön erre szolgáló mintavevő zacskóba kell elhelyezni, és haladéktalanul el kell küldeni elemzésre a laboratóriumba.

Az eljárás valamennyi szakaszában megfelelő körültekintéssel kell eljárni annak biztosítása érdekében, hogy a mintavételezés, szállítás és tárolás során használt felszerelések nem szennyeződtek Listeria monocytogenes-szel.

2.   Információk a mintáról

A mintára vonatkozóan rendelkezésre álló valamennyi információt fel kell jegyezni egy mintavételi űrlapra, amelynek mintáját az illetékes hatóságnak kell elkészítenie. A mintavételi űrlapot mindig a minta mellett kell tartani. A kiskereskedelmi árusítóhelyen csomagolt sajtból vett minták esetében szükség lehet az adott termékre és a címkén feltüntetendő adatokra vonatkozó információkra, és/vagy arra, hogy ezeket az információkat a nagykereskedelmi kiszerelésen ellenőrizzék.

Mintavételkor a csomagolt minták felületének hőmérsékletét meg kell mérni, és fel kell jegyezni a mintavételi űrlapra.

Az egyes mintákra és ezek mintavételi űrlapjára fel kell ragasztani egy egyedi számot tartalmazó címkét, és ezt a számot kell használni a mintavételtől a vizsgálat végéig. Az illetékes hatóság e célból egyedi számozási rendszert használ.

3.   Minták szállítása

A mintákat hűtőkonténerekben kell szállítani, 2 és 8 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni és a szállítás során óvni kell a külső szennyeződéstől.

Valamennyi fogyasztásra kész élelmiszerből vett mintának a mintavételezés időpontjától számított 24 órán belül a laboratóriumba kell érnie.

Kivételes esetekben a szállítási idő lehet 24 óránál több. A szállítás ideje azonban nem lépheti túl a 48 órát, és semmilyen körülmények között nem fordulhat elő, hogy emiatt a minták vizsgálatára a mintavételezett termék értékesítési ideje után kerüljön sor.

C.   RÉSZ

A MINTA ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ELEMZÉSI MÓDSZEREK

1.   Minták átvétele

1.1.   Általános szabályok

A minták átvételekor a laboratóriumnak ellenőriznie kell a mintavevő által a mintavételi űrlapra feljegyzett információkat, és ki kell töltenie az űrlap vonatkozó részeit. A tárolás előtt minden átvett mintán meg kell vizsgálni, hogy a szállításhoz használt csomagolás érintetlen-e. Azokat a mintákat, amelyek hőmérséklete 8 °C-nál magasabb, nem szabad átvenni, kivéve akkor, ha a hőmérséklet a kiskereskedelmi forgalomban is meghaladta a 8 °C-ot.

Az 1.2. pont sérelme nélkül gondoskodni kell a minták hűtéséről eltarthatósági idejük lejártáig.

Amennyiben a minták tárolásáról az eltarthatósági idejük lejártáig kell gondoskodni, a mintákat:

a)

a csomagolás címkéjén jelzett hőmérsékleten kell tárolni. Ha a címkén hőmérséklet-intervallum szerepel, a mintát az intervallum felső értékének megfelelő hőmérsékleten kell tárolni;

b)

amennyiben a csomagolás címkéjén nem szerepel külön tárolási hőmérséklet, a mintát:

i.

azon tagállamnak a hatályos jogszabályaiban vagy iránymutatásaiban meghatározott maximális hűtési hőmérsékleten kell tárolni, amelyben a mintát gyűjtötték, ± 2 °C-os tűréshatárral;

ii.

8 °C-on (± 2 °C) kell tárolni, amennyiben nincs ilyen jogszabály vagy iránymutatás.

Amennyiben a mintavételezett termék eltarthatósági idejének lejárta hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a minta elemzését az eltarthatósági idő lejártát megelőző utolsó munkanapon kell elvégezni.

1.2.   Füstölt, illetve pácolt halra vonatkozó különleges szabályok

A két minta egyikét a laboratóriumba érkezés napjától számított 24 órán belül kell elemezni. Ha az adott minta elemzését nem végzik el közvetlenül az átvétel után, a mintát az elemzés előtt 3 °C-os (± 2 °C) hűtési hőmérsékleten kell tárolni a laboratóriumban.

A második minta hűtéséről az eltarthatósági idő lejártáig kell gondoskodni.

2.   A minta előkészítése és törzsszuszpenzió készítése

Minden szakaszban el kell kerülni a minták és a környezet közötti keresztfertőzést. A mintákat a laboratóriumi elemzés megkezdésekor kell kivenni. Ha az elemzés – például a vizsgálati eljárás során fellépő rendellenesség miatt – megszakad, új mintákat kell vételezni.

Az egész termékből vagy egy 100–150 g-os reprezentatív vizsgálati mintából kiindulva el kell készíteni az alaphígítást. Az élelmiszerekből úgy kell mintát venni, hogy a minta keresztmetszete a fogyasztásra szánt rész arányát tükrözze (például 20 % kéreg/felületi rész és 80 % belső rész). Szeletelt csomagolt termék esetén a mintát több szeletből kell venni. A vizsgálati mintát steril eszközzel és csíramentes eljárással apró darabokra kell vágni, és a darabokat egy Stomacher zacskóba kell helyezni. Ebből a keverékből a számláláshoz egy 10 g-os vizsgálati mintát, a kimutatáshoz pedig egy 25 g-os vizsgálati mintát kell venni.

A vizsgálati minta (10 g) térfogatához 9 térfogatnyi (90 ml) hígítófolyadékot kell hozzáadni, majd ezt követően a keveréket egy Stomacher vagy Pulsifier homogenizálóba kell helyezni és homogenizálni 1–2 percig.

Általános hígítóként az „Élelmiszerek és állati takarmányok mikrobiológiája. A Listeria monocytogenes kimutatásának és számlálásának horizontális módszere. 2. rész: Telepszámlálási technikák” című EN ISO 11290-2 szabvány szerinti pufferolt peptonvizet lehet használni.

A sajt hígításához az „Élelmiszerek és állati takarmányok mikrobiológiája. Vizsgálati minták, alapszuszpenzió és decimális hígítás készítése mikrobiológiai vizsgálatokhoz. 5. rész: Tej és tejtermékek készítésére vonatkozó különleges szabályok” című EN ISO 6887-5 szabvány szerinti nátrium-citrát-oldatot kell használni.

A Listeria monocytogenes kimutatását és számlálásos vizsgálatát a következők szerint kell végezni:

a)

füstölt és pácolt hal esetében két elemzést kell végezni:

i.

közvetlenül a minta kiskereskedelmi egységben történő begyűjtése után, és

ii.

az eltarthatósági idő lejártakor;

b)

lágy és félkemény sajtokból, valamint hőkezelt húskészítményből vett minták esetében az elemzést csak az eltarthatósági idő lejártakor kell elvégezni.

2.1.   A Listeria monocytogenes kimutatása

A Listeria monocytogenes kimutatását az „Élelmiszerek és állati takarmányok mikrobiológiája. A Listeria monocytogenes kimutatásának és számlálásának horizontális módszere. 1. rész: Kimutatási módszer” című EN ISO 11290-1:1996 szabvány módosított változata szerint kell elvégezni.

2.2.   A Listeria monocytogenes számlálása

A Listeria monocytogenes számlálását az „Élelmiszerek és állati takarmányok mikrobiológiája. A Listeria monocytogenes kimutatásának és megszámlálásának horizontális módszere. 2. rész: Számlálási módszer” című EN ISO 11290-2:1998 szabvány és annak „Számlálási táptalaj módosítása” című EN ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004 módosítása szerint kell elvégezni.

Amennyiben a minta szennyezettnek bizonyul, feltételezhető, hogy a termék nagy része kis mértékben szennyeződött Listeria monocytogenes-szel. A mintákban található alacsony számok (10 és 100 cfu/g között) becsléséhez 1 ml alaphígítást párhuzamosan meg kell vizsgálni az EN ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004 szabvány szerint:

a)

három, 90 mm átmérőjű lemez felületére szélesztve; vagy

b)

egy, 140 mm átmérőjű lemez felületére szélesztve.

A nagyobb Listeria monocytogenes fertőzöttségi szint lehetősége miatt 0,1 ml alaphígítást kell egy lemez felületére széleszteni, legfeljebb 1,5 × 104 cfu/g számlálásos vizsgálatához. Ezt a vizsgálatot az „Élelmiszerek és állati takarmányok mikrobiológiája. Mikrobiológiai vizsgálatokra vonatkozó általános követelmények és iránymutatások” című ISO 7218:2007 szabvány szerint egy lemez felhasználásával kell elvégezni.

3.   Füstölt és pácolt hal pH-értékének és vízaktivitásának (aw) elemzése

3.1.   A pH-érték meghatározása

A minta pH-értékének meghatározását a „Hús és hústermékek. pH-érték mérése. Referencia-módszer” című EN ISO 2917:1999 szabvány szerint kell elvégezni.

A vizsgált minta elemzését a laboratóriumba érkezéskor kell elvégezni. A minta pH-értékének méréséhez az ISO módszerben említett roncsolásmentes eljárás alkalmazása ajánlott.

Az eredményt a pH-érték legközelebbi 0,05-ös egységéhez kerekítve kell jelenteni.

3.2.   A vízaktivitás (aw) meghatározása

A minta vízaktivitásának (aw) meghatározását az „Élelmiszerek és állati takarmányok mikrobiológiája. Vízaktivitás meghatározása” című EN ISO 21807:2004 szabvány szerint kell elvégezni.

A vizsgált minta elemzését a laboratóriumba érkezéskor kell elvégezni. Az alkalmazott módszernek működnie kell a 0,999–0,9000 közötti tartományban, és a reprodukálhatósági határérték standard eltérése 0,002 lehet.

A jelentett értéknek legalább két szignifikáns adatot kell tartalmaznia.

4.   Izolátumok tárolása

Pozitív mintánként egy megerősített Listeria monocytogenes törzset kell megőrizni esetleges későbbi tipizálási vizsgálatok számára. Ha a Listeria monocytogenes törzseket a kimutatásos és a számlálásos módszer egyaránt kimutatta, csak a számlálásos módszerből származó izolátumokat kell megőrizni.

Az izolátumokat a nemzeti referencialaboratóriumokban kell tárolni a törzsgyűjtemény eltartására vonatkozó olyan eljárással, amely biztosítja a tipizálásra szánt törzsek életképességének megőrzését legalább két évig.

D.   RÉSZ

JELENTÉSEK

1.   Általános rendelkezések

A tagállamok részéről a jelentésköteles információk, amennyiben azok rendelkezésre állnak és hozzáférhetők, két nagyobb kategóriába sorolhatók:

a)

az összehangolt monitoringprogram és eredményeinek összefoglalása; az összefoglalást szöveges beszámoló formájában kell elkészíteni;

b)

a mintavételi terv keretében vizsgált mintákra vonatkozó egyedi részletes adatok; ezeket az információkat nyers adatként kell benyújtani az „adatszótár” és az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott adatgyűjtési űrlapok felhasználásával.

2.   Az összehangolt monitoringprogram és eredményeinek összefoglalásában feltüntetendő információk

a)

a tagállam neve;

b)

a mintavétel és az elemzés megkezdésének és befejezésének időpontja;

c)

a kiskereskedelmi árusítóhelyekről begyűjtött és elemzett fogyasztásra kész élelmiszerminták száma:

i.

lágy és félkemény sajtok;

ii.

csomagolt füstölt és pácolt hal;

iii.

csomagolt hőkezelt hústermékek;

d)

eredmények:

a 100 cfu/g határértéket meghaladó mennyiségű Listeria monocytogenes-t tartalmazó minták előfordulási gyakorisága és aránya az összehangolt monitoringprogramba bevont lágy és félig lágy sajtokban, füstölt és marinált halban, valamint a hőkezelt húskészítményekben;

e)

a lágy és félkemény sajtok, füstölt és pácolt hal, valamint a hőkezelt húskészítmények tagállami piacainak leírása:

i.

a piac teljes mérete (ha ilyen adat rendelkezésre áll);

ii.

a különböző típusú kiskereskedelmi egységek, például bevásárlóközpontok, kis üzletek, csemegeboltok, utcai árusítóhelyek piaci részesedése (ha ilyen adat rendelkezésre áll);

iii.

import (az Unión belüli kereskedelemből származó és harmadik országból behozott termékek) és hazai termékek piaci részesedése (ha ilyen adat rendelkezésre áll);

iv.

különböző típusú termékek piaci részesedése (ha ilyen adat rendelkezésre áll);

f)

a mintavételbe bevont kiskereskedelmi árusítóhelyek:

az érintett árusítóhely-kategóriák típusa: például bevásárlóközpont, kis üzlet stb.;

g)

a mintavétel földrajzi megoszlása – érintett városok/települések (érintett lakosság százalékos aránya);

h)

a kiskereskedelmi szintű mintavételnél alkalmazott randomeljárás leírása:

havi randomizálás;

i)

a mintavételi program reprezentativitására vonatkozó észrevétel;

j)

a pH-érték mérésére használt vizsgálati minta előkészítése;

k)

a vízaktivitás (aw) meghatározásához használt analitikai módszer.

3.   Az egyes mintákra vonatkozó egyedi részletes adatokban feltüntetendő információk

a)

a minta típusa:

i.

csomagolt lágy és félkemény sajtok;

ii.

csomagolt füstölt és pácolt hal;

iii.

csomagolt hőkezelt húskészítmények;

b)

a minta altípusa:

i.

nyers/termizált/pasztőrözött tejből készített sajtok;

ii.

tehén-/kecske-/juh-/bivaly-/kevert tejből készített sajtok;

iii.

rúzsflórával, penésszel, sós lében vagy egyéb módon érlelt sajtok;

iv.

szeletelt vagy egész termékek;

v.

hideg-/melegfüstöléssel kezelt vagy pácolt hal;

vi.

hal fajtája;

c)

a füstölt vagy pácolt halnál használt tartósítószerek (a címkén feltüntetett adatok szerint);

d)

a mintaelemzés alá vont sajtkéreg (igen/nem, amennyiben igen, akkor lehetőség szerint a százalékos arányt is meg kell adni);

e)

a kezdeti elemzésben részt vevő laboratórium kódja;

f)

mintavétel dátuma;

g)

a mintavételezett termék fogyaszthatósági ideje;

h)

gyártás/csomagolás napja (ha ilyen adat rendelkezésre áll);

i)

a minta felszíni hőmérséklete a kiskereskedelmi árusítóhelyen;

j)

tárolási hőmérséklet a laboratóriumban az eltarthatósági idő lejártáig;

k)

közvetlenül a mintavétel után (csak füstölt és pácolt hal esetében)/eltarthatósági idő lejártának végén végzett elemzés;

l)

a laboratóriumi elemzés kezdetének dátuma;

m)

a Listeria monocytogenes kimutatása:

minőségi eredmény (hiány/jelenlét 25g-ban);

n)

a Listeria monocytogenes mennyiségi meghatározása:

mennyiségi eredmény (cfu/g);

o)

pH-érték (csak füstölt és pácolt hal esetében);

p)

vízaktivitás (aw) (csak füstölt és pácolt hal esetében);

q)

város/település kódja;

r)

árusítóhely kódja;

s)

kiskereskedelmi árusítóhely típusa:

i.

bevásárlóközpont;

ii.

kis üzlet/önálló kiskereskedelmi vállalkozás;

iii.

csemegebolt;

iv.

utcai árusítóhely/termelői piac;

t)

gyártási ország:

a csomagoláson vagy kereskedelmi dokumentáción lévő azonosító jelölésen szereplő név ellenőrzése;

u)

előrecsomagolt élelmiszerek:

i.

védőgázas csomagolásban;

ii.

vákuumcsomagolásban;

iii.

kiskereskedésben csomagolt termék (csak sajtok esetében);

v)

a minta érzékszervi tulajdonságai.


II. MELLÉKLET

Fogyasztásra kész élelmiszerekből kategóriánként vételezendő minták száma a tagállamokban

(a 4. cikk (5) bekezdése szerint)

Tagállam

Lakosság száma 2008. január 1-jén

(az EUROSTAT adatai alapján)

Összehangolt rétegzett minta mérete

N

(Millió)

%

Élelmiszer-kategóriánként és elemzési szint szerint (1)

Teljes minta

Belgium – BE

10,7

2,1

60

240

Bulgária – BG

7,6

1,5

60

240

Cseh Köztársaság – CZ

10,4

2,1

60

240

Dánia – DK

5,576

1,1

60

240

Németország – DE

82,2

16,5

400

1 600

Észtország – EE

1,3

0,3

30

120

Írország – IE

4,4

0,9

30

120

Görögország – EL

11,2

2,3

60

240

Spanyolország – ES

45,3

9,1

200

800

Franciaország – FR

63,8

12,8

400

1 600

Olaszország – IT

59,6

12,0

400

1 600

Ciprus – CY

0,8

0,2

30

120

Lettország – LV

2,3

0,5

30

120

Litvánia – LT

3,4

0,7

30

120

Luxembourg – LU

0,5

0,1

30

120

Magyarország – HU

10,0

2,0

60

240

Málta – MT

0,4

0,1

30

120

Hollandia – NL

16,4

3,3

60

240

Ausztria – AT

8,3

1,7

60

240

Lengyelország – PL

38,1

7,7

200

800

Portugália – PT

10,6

2,1

60

240

Románia – RO

21,5

4,3

60

240

Szlovénia – SI

2,0

0,4

30

120

Szlovákia – SK

5,4

1,1

60

240

Finnország – FI

5,3

1,1

60

240

Svédország – SE

9,2

1,8

60

240

Egyesült Királyság – UK

61,2

12,3

400

1 600

Teljes EU

497,5

100,0

3 020

12 080


(1)  Füstölt és pácolt hal esetében: tételenként két mintát vesznek. Ezek közül az egyiket a laboratóriumba érkezés napján, a másikat az eltarthatósági idő lejártának napján kell elemezni (lásd az I. melléklet C. részének 1.2. pontját).


III. MELLÉKLET

A tagállamoknak nyújtható uniós pénzügyi hozzájárulás maximális mértéke

(EUR-ban)

Tagállam

A következő vizsgálatok társfinanszírozásának maximális összege

Listeria mono cytogenes-kimutatás

Listeria monocytogenes-számlálás

pH-érték

Vízaktivitás

Összesen

Belgium – BE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Bulgária – BG

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Cseh Köztársaság – CZ

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Dánia – DK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Németország – DE

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Észtország – EE

7 200

7 200

450

600

15 450

Írország – IE

7 200

7 200

450

600

15 450

Görögország – EL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Spanyolország – ES

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Franciaország – FR

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Olaszország – IT

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Ciprus – CY

7 200

7 200

450

600

15 450

Lettország – LV

7 200

7 200

450

600

15 450

Litvánia – LT

7 200

7 200

450

600

15 450

Luxembourg – LU

7 200

7 200

450

600

15 450

Magyarország – HU

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Málta – MT

7 200

7 200

450

600

15 450

Hollandia – NL

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Ausztria – AT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Lengyelország – PL

48 000

48 000

3 000

4 000

103 000

Portugália – PT

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Románia – RO

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Szlovénia – SI

7 200

7 200

450

600

15 450

Szlovákia – SK

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Finnország – FI

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Svédország – SE

14 400

14 400

900

1 200

30 900

Egyesült Királyság – UK

96 000

96 000

6 000

8 000

206 000

Teljes EU

724 800

724 800

45 300

60 400

1 555 300


IV. MELLÉKLET

Hiteles pénzügyi jelentés a fogyasztásra kész élelmiszerek kiválasztott kategóriáiban a Listeria monocytogenes előfordulására vonatkozó összehangolt monitoringprogram végrehajtásáról

Jelentéstételi időszak: …-tól …-ig

Nyilatkozat a felmérés során felmerült és uniós pénzügyi hozzájárulással támogatható költségekről:

Az uniós pénzügyi hozzájárulást biztosító bizottsági határozat hivatkozási száma: …

Az alábbi tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségek

Vizsgálatok száma

A vizsgálatoknak a jelentéstételi időszak során felmerülő összes költsége (nemzeti pénznemben)

A Listeria monocytogenes kimutatására vonatkozó vizsgálatok

 

 

A Listeria monocytogenes megszámlálására vonatkozó vizsgálatok

 

 

A pH-érték meghatározására vonatkozó vizsgálatok

 

 

A vízaktivitásra (aw) vonatkozó vizsgálatok

 

 

A kedvezményezett nyilatkozata

Igazolom, hogy

a fent felsorolt költségek valósak és a 2010/75/EU határozatban meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatban merültek fel, valamint nélkülözhetetlenek voltak a feladatok megfelelő elvégzéséhez,

a költségeket alátámasztó összes dokumentum rendelkezésre áll könyvvizsgálati célokra,

ehhez az összehangolt monitoringprogramhoz nem igényeltetett más uniós pénzügyi hozzájárulás.

Kelt: …

Pénzügyi felelős: …

Aláírás: …


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/70


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 9.)

a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról szóló 762/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Ausztria, Lengyelország, Portugália és Szlovénia számára átmeneti időszak megadásáráról

(az értesítés a C(2010) 735. számú dokumentummal történt)

(Csak a cseh, német, görög, lengyel, portugál és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2010/76/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tagállamok által benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 762/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére és 7. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel Szlovénia 2008. november 25-én benyújtott kérelmére,

tekintettel a Cseh Köztársaság 2008. december 17-én benyújtott kérelmére,

tekintettel Németország 2008. december 19-én benyújtott kérelmére,

tekintettel Görögország 2008. december 2-án benyújtott kérelmére,

tekintettel Ausztria 2008. december 19-én benyújtott kérelmére,

tekintettel Portugália 2008. december 22-én benyújtott kérelmére,

tekintettel Lengyelország 2008. december 31-én benyújtott kérelmére,

mivel:

(1)

A 762/2008/EK rendelet 7. cikkének megfelelően a Bizottság a rendelet végrehajtásához átmeneti időszakot engedélyezhet a tagállamok számára, amennyiben a rendeletnek a saját nemzeti statisztikai rendszereikre történő alkalmazása nagyobb kiigazításokat igényel, és valószínűsíthetően jelentős gyakorlati problémákat okoz.

(2)

Kérésükre ilyen átmeneti időszakot kell adni a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Ausztria, Lengyelország, Portugália és Szlovénia számára.

(3)

A 762/2008/EK rendelettel összhangban az a tagállam, amely számára átmeneti időszakot engedélyeztek, a megadott átmeneti időszak során továbbra is a 788/96/EK rendelet rendelkezéseit alkalmazza.

(4)

A 762/2008/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének megfelelően az V. mellékletben szereplő, az akvakultúra-ágazat struktúrájára vonatkozó adatokat hároméves időközönként kell benyújtani.

(5)

Az e határozatban foglalt intézkedések összhangban vannak a 72/279/EK tanácsi határozat (2) értelmében létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 762/2008/EK rendelet II., III. és IV. mellékletében szereplő adatok benyújtására vonatkozó átmeneti időszakok

A 762/2008/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének végrehajtása céljából:

1.

a Cseh Köztársaság számára 2009. december 31-ig tartó átmeneti időszakot kell engedélyezni. Az első naptári referenciaév 2009.

2.

Portugália számára 2010. december 31-ig tartó átmeneti időszakot kell engedélyezni. Az első naptári referenciaév 2010.

3.

Németország, Görögország, Ausztria, Lengyelország és Szlovénia számára 2011. december 31-ig tartó átmeneti időszakot kell engedélyezni. Az első naptári referenciaév 2011.

2. cikk

A 762/2008/EK rendelet V. mellékletében szereplő adatok benyújtására vonatkozó átmeneti időszakok

A 762/2008/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének végrehajtása céljából a Cseh Köztársaság, Németország, Görögország, Ausztria, Lengyelország, Portugália és Szlovénia számára 2011. december 31-ig tartó átmeneti időszakot kell engedélyezni. Az első naptári referenciaév 2011.

3. cikk

Az évente benyújtandó minőségértékelő jelentésre vonatkozó átmeneti időszakok

A 762/2008/EK rendelet 6. cikkének végrehajtása céljából az e határozat 1. és 2. cikkében szereplő átmeneti időszakok értelemszerűen alkalmazandók.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Hellén Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Portugália Köztársaság és a Szlovén Köztársaság a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 218., 2008.8.13., 1. o.

(2)  HL L 179., 1972.8.7., 1. o.


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/72


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 9.)

a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében előírt tízéves munkaprogram keretében megvizsgálandó terbutrin dossziéjára vonatkozó új benyújtási határidő megállapításáról

(az értesítés a C(2010) 752. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/77/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvételük lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. E jegyzékben szerepel a terbutrin a 7., 9. és 10. terméktípus vonatkozásában.

(2)

A terbutrint a 7., 9. és 10. terméktípus tekintetében eredetileg bejelentő résztvevő visszalépett a felülvizsgálati programból. Ennek megfelelően a Bizottság minderről – az 1451/2007/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerint eljárva – értesítette a tagállamokat. Ezt az információt 2007. június 22-én elektronikus úton is nyilvánosságra hozták.

(3)

Az információ elektronikus úton való nyilvánosságra hozatalától számított három hónapon belül három vállalkozás jelezte, hogy a terbutrin esetében – az 1451/2007/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésévek összhangban – a 7., 9. és 10. terméktípus közül egy vagy több vonatkozásában kész átvenni a résztvevő szerepét.

(4)

Az 1451/2007/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerint a 7., 9. és 10. terméktípus esetében a teljes dossziék benyújtási határideje 2008. október 31. volt. Az 1451/2007/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésének második albekezdése értelmében amennyiben a Bizottság valamely érdekelt személynek engedélyezi egy visszalépett résztvevő szerepének átvételét, határozhat a teljes dosszié leadására meghatározott időszak meghosszabbításáról.

(5)

Egy, a határidővel kapcsolatos félreértés következtében a 7., 9. és 10. terméktípus tekintetében a terbutrin dossziéinak benyújtási határidejét helyénvaló meghosszabbítani 2010. március 1-jéig.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 7., 9. és 10. terméktípus tekintetében a terbutrin (EK-szám 212-950-5; CAS-szám 886-50-0) dossziéinak új benyújtási határideje 2010. március 1.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.


10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/73


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 9.)

a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet 157. cikkének b) pontjában és 158. cikkének (1) bekezdésében említett küszöbértékek felülvizsgálatáról

(2010/78/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (1) és különösen annak 271. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1177/2009/EK bizottsági rendelettel (2) módosultak az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (3) előírt, a közbeszerzési szerződések odaítélésénél alkalmazandó küszöbértékek.

(2)

Következésképpen az egységesség érdekében meg kell állapítani az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom rendelet 157. cikkének b) pontjában és 158. cikkének (1) bekezdésében felsorolt küszöbértékeket.

(3)

Mivel a küszöbértékek 1177/2009/EK rendelet szerinti módosítása 2010. január 1-jétől alkalmazandó, e határozatot szintén 2010. január 1-jétől kell alkalmazni. Következésképpen elő kell írni, hogy e határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lépjen hatályba.

(4)

A költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet 157. cikkének b) pontjában és 158. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett küszöbértékek kiigazításáról szóló, 2004. február 6-i 2004/121/EK bizottsági határozat (4), a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet 157. cikkének b) pontjában és 158. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjában említett küszöbértékek felülvizsgálatáról szóló, 2006. február 14-i 2006/103/EK bizottsági határozat (5) és a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2342/2002/EK, Euratom rendelet 157. cikkének b) pontjában és 158. cikke (1) bekezdésében említett küszöbértékek felülvizsgálatáról szóló, 2008. február 1-jei 2008/102/EK bizottsági határozat (6) ezzel elévültté válik, következésképpen hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A közbeszerzési szerződések odaítélésénél alkalmazott eljárásokra vonatkozó küszöbértékek euróban meghatározott értéke a következő:

a 157. cikk b) pontja esetében: 4 845 000 EUR,

a 158. cikk (1) bekezdésének a) pontja esetében: 125 000 EUR,

a 158. cikk (1) bekezdésének b) pontja esetében: 193 000 EUR,

a 158. cikk (1) bekezdésének c) pontja esetében: 4 845 000 EUR.

2. cikk

A 2004/121/EK, a 2006/103/EK és a 2008/102/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(2)  HL L 314., 2009.12.1., 64. o.

(3)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o.

(4)  HL L 36., 2004.2.7., 58. o.

(5)  HL L 46., 2006.2.16., 52. o.

(6)  HL L 36., 2008.2.9., 5. o.


IV Az EK-Szerződés, az EU-Szerződés és az Euratom-Szerződés alapján, 2009. december 1-je előtt elfogadott jogi aktusok

10.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/74


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. október 19.)

a 2006/679/EK és a 2006/860/EK határozatnak a hagyományos és nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerek alrendszereire vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2009) 7787. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/79/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel Európai Vasúti Ügynökségnek a nagysebességű és hagyományos vasúti ellenőrző-irányító és jelzőrendszerekkel kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírások A. mellékletének frissítéséről szóló, 2009. április 24-i ajánlására (ERA-REC-38-2009-ERTMS),

mivel:

(1)

A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2006. március 28-i 2006/679/EK bizottsági határozat (2) megállapította a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokat (ÁME).

(2)

A hagyományos transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló, 2006. november 7-i 2006/860/EK bizottsági határozat (3) megállapította a transzeurópai nagysebességű vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokat.

(3)

A kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozat A. mellékletének módosításáról szóló, 2008. április 23-i 2008/386/EK bizottsági határozat (4) 2. cikkével összhangban az európai forgalomirányítási rendszerre (ETCS) vonatkozó előírásokat helyénvaló kiegészíteni oly módon, hogy magukban foglalják az aktualizált közös vizsgálati előírásokat.

(4)

A 2006/679/EK és a 2006/860/EK határozat A. mellékletében említett műszaki dokumentumok közül számos módosításra szorul a műszaki fejlődés fényében.

(5)

Ezért a 2006/679/EK és a 2006/860/EK határozatot célszerű ennek megfelelően módosítani.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikke értelmében létrehozott, a vasúti átjárhatósággal és biztonsággal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kötelező előírásoknak a 2006/679/EK határozat A. mellékletében foglalt felsorolása és a tájékoztató jellegű előírásoknak a 2006/860/EK határozat A. mellékletében foglalt felsorolása helyébe a kötelező előírások és a tájékoztató jellegű előírások e határozathoz csatolt jegyzéke lép. A 2006/679/EK határozathoz csatolt ÁME H. mellékletében és a 2006/860/EK határozathoz csatolt ÁME H. mellékletében a 2002/731/EK határozatra utaló lábjegyzeteket el kell hagyni.

2. cikk

Ezt a határozatot 2010. április 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 19-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2)  HL L 284., 2006.10.16., 1. o.

(3)  HL L 342., 2006.12.7., 1. o.

(4)  HL L 136., 2008.5.24., 11. o.


MELLÉKLET

A KÖTELEZŐ ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

Jelzőszám

Hivatkozás

Dokumentum címe

Verzió

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification

5.0

2

Szándékosan törölve

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

2.3.0

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool

2.3.0

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS

2.3.0

11

Fenntartva: 05E537

Off line key management FIS

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover

2.3.0

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

15

ERA SUBSET-108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system

2.3.0

17

Szándékosan törölve

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking

2.0.0

22

Szándékosan törölve

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables

2.0.0

24

Szándékosan törölve

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe Time Layer

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe Link Layer

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2

2.5.0

28

Fenntartva

Reliability – Availability Requirements

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for Interface „k”

1.0.0

30

Szándékosan törölve

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility

2.0.2

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification

15

34

A11T6001 12

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12

35

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a

Szándékosan törölve

 

 

36b

Szándékosan törölve

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a

Szándékosan törölve

 

 

37b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.1

37c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.1

37d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

37e

Szándékosan törölve

 

 

38

06E068

ETCS marker board definition

1.0

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer

2.3.0

41

Fenntartva

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification

 

42

Szándékosan törölve

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44

Fenntartva

Odometry FIS

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface „K” Specification

1.0.0

46

UNISIG SUBSET-100

Interface „G” specification

1.0.1

47

Fenntartva

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

 

48

Fenntartva

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for EUROLOOP

1.0.0

51

Fenntartva

Ergonomic aspects of the DMI

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer

2.1.1

53

Fenntartva

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual

 

54

Szándékosan törölve

 

 

55

Fenntartva

Juridical recorder baseline requirements

 

56

Fenntartva

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

57

Fenntartva

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

 

58

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface

1.1.0

59

Fenntartva

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment

 

60

Fenntartva

UNISIG SUBSET-104

ETCS version management

 

61

Fenntartva

GSM-R version management

 

62

Fenntartva

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0


A TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ ELŐÍRÁSOK JEGYZÉKE

Az 1. típusú előírások a még „fenntartott” jelzetű kötelező előírások előkészítésének aktuális állapotát képviselik.

A 2. típusú előírások kiegészítő információkat közölnek, amelyek megindokolják a kötelező előírások követelményeit és segítséget nyújtanak az alkalmazásukhoz.

A B32. jelzőszámmal jelzett rovat célja, hogy az A. melléklet dokumentumaira való hivatkozás egységes legyen. Mivel kizárólag a szerkesztést és a hivatkozott dokumentumok későbbi módosításainak támogatását szolgálja, nincs „típusba” sorolva, és nem kapcsolódik az A. melléklet egyik kötelező dokumentumához sem.

A B25, B27, B28, B29 és B30 jelű dokumentumok csak a GSM-R DMI-re alkalmazandók. Az ETCS DMI-re csak a B34 vonatkozik.


Jelzőszám

Hivatkozás

Dokumentum címe

Verzió

Típus

B1

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (index 28)

B2

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (index A5)

B3

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (index 36)

B4

EEIG 97E267

ODOMETER FFFIS

5

1 (Index 44)

B5

O_2475

ERTMS GSM-R QoS Test Specification

1.0.0

2

B6

UNISIG SUBSET-038

Off-line Key Management FIS

2.1.9

1 (index 11)

B7

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM test specification traceability of test cases with Specific Transmission Module FFFIS

1.0.0

2 (Index 36)

B8

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test Specification Traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM Application Layer

1.0.0

2 (Index 36)

B9

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, Test plan

2.3.1

2 (Index 37)

B10

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.3.0

2 (Index 37)

B11

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.3.1

2 (Index 37)

B12

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: Methodology and Rules

1.0.2

2 (Index 37)

B13

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 States for Test Sequences

1.0.2

2 (Index 37)

B14

UNISIG SUBSET 076-5-3

On-Board Data Dictionary

2.3.0

2 (Index 37)

B15

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 Traceability

2.3.1

2 (Index 37)

B16

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test data base

2.3.1

2 (Index 37)

B17

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test Cases Coverage

2.3.1

2 (Index 37)

B18

Szándékosan törölve

 

 

 

B19

UNISIG SUBSET 077

UNISIG Causal Analysis Process

2.2.2

2 (Index 27)

B20

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: Failure modes and effects analysis

2.4.0

2 (Index 27)

B21

UNISIG SUBSET 079

MMI: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B22

UNISIG SUBSET 080

TIU: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (Index 27)

B23

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: Failure Modes and Effects Analysis

2.3.0

2 (Index 27)

B24

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application Levels 1&2 – Safety Analysis

2.3.0

2 (Index 27)

B25

TS50459-1

Railway applications – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 1 – Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R Information

2005

2 (Index 51)

B26

Szándékosan törölve

Felváltotta a B34

 

 

B27

TS50459-3

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 3 – Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R Information

2005

2 (Index 51)

B28

TS50459-4

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 4 – Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (Index 51)

B29

TS50459-5

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 5 – Symbols

2005

2 (Index 51)

B30

TS50459-6

Railway applications – Communication, signalling and processing systems – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 6 – Audible Information

2005

2 (Index 51)

B31

Fenntartva

EN50xxx

Railway applications – European Rail Traffic Management System – Driver Machine Interface – part 7 – Specific Transmission Modules

 

2 (Index 51)

B32

Fenntartva

Guideline for references

 

Nincs

B33

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways.

2.1.0

2 (Index 32, 33)

B34

ERA-ERTMS-015560

ERTMS/ETCS Driver Machine Interface

2.3

1 (Index 51)

B35

Fenntartva

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

1 (Index 56)

B36

04E117

ETCS/GSM-R Quality of Service user requirements – Operational Analysis

1

2 (Index 32)

B37

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces – Class 1 requirements

2.3.0

1 (Index 32, 33)

B38

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

1.0.0

2 (Index 57)

B39

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 Feature List

2.3.1

2 (Index 37)

B40

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test Sequences Evaluation and Validation

1.0.2

2 (Index 37)

B41

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test Sequences

1.0.1

2 (Index 37)

B42

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test Sequence Viewer (TSV)

3.0.8

2 (Index 37)

B43

04E083

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

1.0

1 (index 47)

B44

04E084

Justification Report for the Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System.

1.0

2 (index B43)

B45

ERA/ERTMS/003205

Traceability Of Changes To ETCS FRS

0.1

2 (index 1)

B46

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Safe Communication Interface Test Specifications

1.0.0

1 (index 62)