ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.036.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 36

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. február 9.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 107/2010/EU rendelete (2010. február 8.) a Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

1

 

*

A Bizottság 108/2010/EU rendelete (2010. február 8.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 109/2010/EU rendelete (2010. február 5.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

7

 

*

A Bizottság 110/2010/EU rendelete (2010. február 5.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 120. alkalommal történő módosításáról

9

 

 

A Bizottság 111/2010/EU rendelete (2010. február 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

 

 

A Bizottság 112/2010/EU rendelete (2010. február 8.) a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

19

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2010/4/EU irányelve (2010. február 8.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról ( 1 )

21

 

*

A Bizottság 2010/5/EU irányelve (2010. február 8.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az akrolein hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

24

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/68/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. február 2.) a máltai kifizető ügynökségnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a 2008-as pénzügyi évben finanszírozott kiadásokra vonatkozó számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2010) 468. számú dokumentummal történt)

27

 

 

2010/69/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. február 8.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008/456/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2010) 694. számú dokumentummal történt)

30

 

 

2010/70/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. február 8.) a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008/458/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2010) 695. számú dokumentummal történt)

32

 

 

2010/71/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. február 8.) a diazinonnak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2010) 749. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

34

 

 

2010/72/EU

 

*

A Bizottság határozata (2010. február 8.) bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2010) 751. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

36

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/1


A BIZOTTSÁG 107/2010/EU RENDELETE

(2010. február 8.)

a Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kemin Europa N.V.)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadására vonatkozó feltételekről és eljárásokról.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban a Bizottsághoz kérelem érkezett az e rendelet mellékletében szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyag” kategóriába sorolandó Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) mikroorganizmus brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2009. szeptember 15-i véleményében (2) megállapította, hogy a Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) nincs káros hatással az állati vagy emberi egészségre vagy a környezetre, és a készítmény javítja az állatok hozamát. A Hatóság úgy véli, hogy a forgalomba hozatalt követően nincs szükség különleges nyomonkövetési követelményekre. Emellett ellenőrizte az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által a takarmányban lévő adalékanyag elemzésének módszerével kapcsolatban benyújtott jelentést is.

(5)

Az említett készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  EFSA Journal 2009. 7(9): 1314. o.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosítószáma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók.

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Az adalékanyag összetétele:

Legalább 1 × 1010 CFU/g adalékanyagot tartalmazó Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 készítmény

 

A hatóanyag jellemzése:

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 spórák

 

Analitikai módszer (1):

 

Számlálás: hőkezelést követően triprontartalmú szójaagart alkalmazó lemezes számlálásos módszer.

 

Azonosítás: pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE).

Brojlercsirke

1 × 107

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatósági időtartamot és a pelletálási stabilitást.

2.

Felhasználható a következő megengedett kokcidiosztatikumokat tartalmazó takarmányban: diklazuril, dekoquinát, szalinomicin-nátrium, narazin/nikarbazin és lazalocid-A-nátrium.

2020.3.1.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/4


A BIZOTTSÁG 108/2010/EU RENDELETE

(2010. február 8.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 91. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1698/2005/EK rendelet egységes jogi keretet hozott létre az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra a Közösség egészében. E jogi keretet az 1974/2006/EK bizottsági rendelet (2) részletes végrehajtási szabályok bevezetésével egészítette ki.

(2)

Az 1698/2005/EK rendelet 38. cikkének (2) bekezdése értelmében a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelvhez (3) kapcsolódó kifizetésekre, többek között a támogatás maximális összegére vonatkozóan részletes szabályokat kell megállapítani.

(3)

A 2000/60/EK irányelv 11. cikkének (7) bekezdése alapján a tagállamok kötelesek 2009. december 22-ig minden vízgyűjtő kerületre intézkedési programot létrehozni. Az említett irányelv 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően ezeknek az intézkedéseknek alapintézkedéseket kell tartalmazniuk, köztük az irányelv 11. cikkének (3) bekezdésében említett, a vizek védelmével kapcsolatos uniós joganyag átültetéséhez szükséges intézkedéseket, és szükség esetén a 11. cikk (4) bekezdésében említett kiegészítő intézkedéseket, amelyek állhatnak bármely, az irányelv VI. mellékletének B. részében felsorolt intézkedéstípusból, vagy az említett mellékletben fel nem sorolt intézkedésekből. Miközben az önkéntes intézkedések és bizonyos kötelező intézkedések már támogathatók az 1698/2005/EK rendelet 31. és 39. cikke alapján, meg kell határozni a rendelet 38. cikke (2) bekezdésének végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, hogy más kötelező intézkedések is támogathatók legyenek.

(4)

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az átfedés egyrészről az 1698/2005/EK rendelet 31. cikkében említett, az előírások betartásáért járó, a bizonyos területeken az uniós előírásokhoz való alkalmazkodási kötelezettség miatt felmerült átmeneti hátrányért a kedvezményezettek ellentételezésére irányuló támogatás, másrészről a rendelet 38. cikke szerinti, a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó, az irányelv környezetvédelmi célkitűzéseinek elérésére vonatkozó egyedi követelmények betartási kötelezettsége miatt felmerülő tartós hátrányért a kedvezményezettek ellentételezésére irányuló kifizetés között, a műveletek típusa alapján különbséget tevő rendelkezést kell hozni.

(5)

A 2000/60/EK irányelv a vízpolitika terén közös elvekről rendelkezik és meghatározza az uniós fellépés kereteit. A teljes uniós vízügyi jogot az említett irányelv fogja össze, amely számos vízügyi irányelvet helyezett hatályon kívül és lépett azok helyébe, és amelynek „intézkedési programjai” a korábbi, még mindig hatályban lévő vízügyi irányelvek által meghatározott intézkedéseket, valamint a 2000/60/EK irányelv saját célkitűzéseinek megvalósításához szükséges további intézkedéseket tartalmaznak. Ennek fényében, mivel a formálisan a 2000/60/EK irányelv végrehajtásához kapcsolódó követelmények egy része lényegében a vizek védelmével kapcsolatos egyéb uniós jogszabályokból ered, és azokat a tagállamok már végrehajtották vagy végre kellett volna hajtaniuk, az említett követelmények alkalmazása következtében jelenleg esetleg felmerülő költségek és elmaradt bevételek nem tekintendők támogathatónak. Ezen felül a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (9) bekezdése előírja, hogy az irányelv új rendelkezéseinek alkalmazása biztosítsa a védelemnek legalább ugyanazt a szintjét, mint a meglévő közösségi joganyag. Arányosnak és indokoltnak tűnik ezért a vizek védelmével kapcsolatos egyéb uniós jogszabályokból eredő, a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával összefüggő követelményekkel kapcsolatban felmerülő költségek és elmaradt bevételek ellentételezésének kizárása, valamint az, hogy csak az olyan követelmények esetén járjon támogatás, amelyek túlmutatnak az irányelv elfogadásakor már létező uniós joganyagban biztosított védelem szintjén.

(6)

Ezenkívül a 2000/60/EK irányelv végrehajtásához kapcsolódó joganyag egy részét már magában foglalja a kölcsönös megfeleltetés. Az 1698/2005/EK rendelet 38. cikke szerinti kifizetések kedvezményezettjei már most is kötelesek betartani a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet (4) 5. és 6. cikkében, valamint a rendelet II. és III. mellékletében előírt jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket, illetve a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó feltételt. Ezért nem nyújtható ellentételezés a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával összefüggő követelményekkel kapcsolatban, amelyek egyúttal kölcsönös megfeleltetési követelmények is.

(7)

A 2000/60/EK irányelv végrehajtása következtében a mezőgazdasági termelők számára különböző szintű korlátozások vezethetők be. Tartós ellentételezés csak súlyos hátrány esetén engedélyezhető.

(8)

Rögzíteni kell a támogatás maximális összegét. Ezen túlmenően meg kell határozni a tartós támogatás egy minimális összegét, amely tükrözi, hogy csak súlyos hátrány esetén nyújtható ellentételezés, és rendelkezni kell a maximális összeg meghaladásának lehetőségéről, a vidékfejlesztési programokban megindokolandó különleges körülmények figyelembevételével.

(9)

Az 1974/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1974/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 26. cikk után a rendelet a következő 26a. cikkel egészül ki:

„26a. cikk

(1)   A 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) végrehajtását illetően az 1698/2005/EK rendelet 38. cikke alapján támogatható művelettípusok nem támogathatóak az említett rendelet 31. cikke alapján.

(2)   Az 1698/2005/EK rendelet 38. cikkének (1) bekezdése szerinti, a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó támogatás csak olyan egyedi követelményekkel összefüggő hátrányokból eredően felmerült költségek és elmaradt bevételek tekintetében nyújtható, amelyek:

a)

bevezetése a 2000/60/EK irányelvvel történt, összhangban vannak az irányelv környezetvédelmi célkitűzésének elérése céljából a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjaival, és túlmutatnak a vizek védelmével kapcsolatos egyéb uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges intézkedéseken;

b)

túlmutatnak a 73/2009/EK tanácsi rendelet (6) 5. és 6. cikke, valamint II. és III. melléklete szerinti, jogszabályba foglalt gazdálkodási követelményeken és a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó feltételen;

c)

túlmutatnak a 2000/60/EK irányelv elfogadásakor már létező uniós joganyagban biztosított védelem szintjén, a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (9) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően; valamint

d)

olyan jelentős változtatásokat írnak elő a földhasználatban, és/vagy olyan jelentős korlátozásokat a mezőgazdasági gyakorlatban, amelyek jelentős elmaradt bevételhez vezetnek.

(3)   Az éves támogatás összege tekintetében a következő feltételek alkalmazandók:

a)

A támogatás összegét a hasznosított mezőgazdasági terület után hektáronként 50 EUR minimális szint felett kell meghatározni.

b)

A támogatás maximális összege nem haladhatja meg a hasznosított mezőgazdasági terület után hektáronként a 200 EUR összeget.

Az első albekezdés b) pontjától eltérve:

a)

öt évet nem meghaladó időtartamig a támogatás kezdeti maximális összege nem haladhatja meg a hasznosított mezőgazdasági terület után hektáronként az 500 EUR összeget;

b)

a maximális összegek a vidékfejlesztési programokban megindokolandó különleges körülmények figyelembevételével növelhetők.

2.

A II. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2)  HL L 368., 2006.12.23, 15. o.

(3)  HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

(4)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(5)  HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

(6)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.”


MELLÉKLET

Az 1974/2006/EK rendelet II. mellékletében az 5.3.2.1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.3.2.1.3.   Natura 2000-kifizetések és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések

a 79/409/EGK, a 92/43/EGK és a 2000/60/EK irányelv végrehajtására kijelölt területek, valamint a mezőgazdasági termelők számára a megfelelő nemzeti/regionális irányítási rendelkezésekből eredő kötelezettségek; a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó minden egyes kötelezettség esetében környezetvédelmi célkitűzésének magyarázata (pl. a vízfolyások védelme a peszticid-lefolyással szemben) és kapcsolata a 2000/60/EK irányelv szerinti kötelezettségekkel (hivatkozás a 11. cikk (3) bekezdésének megfelelő pontjára vagy a 11. cikk (4) bekezdésére),

a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó ellentételezés esetében,

i.

a 2000/60/EK irányelvben bevezetett, a 2000/60/EK irányelv környezetvédelmi célkitűzésének elérése céljából a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedési programjaival összhangban lévő meghatározott megfelelő egyedi követelmény feltüntetése; valamint

ii.

megfelelő bizonyíték arra, hogy a tervezett ellentételezés nem fedez olyan felmerült költséget és elmaradt hasznot, amely a vizek védelmével kapcsolatos egyéb uniós jogszabályokkal és a 73/2009/EK rendelet 5. és 6. cikke szerinti, jogszabályba foglalt gazdálkodási követelményekkel és a helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó feltétellel összefüggő hátrányokból ered;

a 79/409/EGK, a 92/43/EGK és a 2000/60/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatban az érintett területen kialakult hátrányok miatt felmerült többletköltségeket és elmaradt jövedelmet alátámasztó számításoknál igazodási pontként használt módszertan és agronómiai feltevések leírása,

a támogatási összegek.”


9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/7


A BIZOTTSÁG 109/2010/EU RENDELETE

(2010. február 5.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 5-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Az áru a következőkből áll:

megközelítőleg 33 cm magasságú és mintegy 29 cm átmérőjű hengeres acéltartály,

acélfedél két kör alakú nyílással, amelyek közül az egyik átmérője 5 cm, a másiké pedig 6 cm,

megközelítőleg 8 cm magasságú és mintegy 12,5 cm átmérőjű hengeres acélszűrő,

hajlékony acélcső, és

szívófej.

Az acélszűrő a fedél hátuljára, az egyik nyílás alá van rögzítve.

A szívófejjel felszerelt cső a másik nyíláshoz illeszkedik.

Az áru takarításra, például kandallók tisztítására szolgál. Porszívóval együtt használandó; a porszívó csöve a fedél felső felén a szűrő kivezető nyílására csatlakozik.

A porszívózáskor a nehezebb szemcsék a tartály alján maradnak, a lebegő szemcséket pedig a szűrő kiszűri a légáramból.

8421 39 20

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, a XV. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 1. f) pontja, valamint a 8421, a 8421 39 és a 8421 39 20 KN-kód szövegezése határozza meg.

Mivel a hengeres szűrő kiszűri a szálló részecskéket, és csak a megtisztított levegőt engedi át, így szűrőként szolgál. Ezért az áru rendelkezik a 8421 vtsz alá tartozó szűrő vagy tisztító gépek jellemzőivel.

A 7323 vtsz. alá történő besorolása, mint más háztartási áru acélból, kizárt, mivel a XV. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 1. f) pontja alapján nem tartoznak ide a XVI. Áruosztályba tartozó áruk.

Az árut a 8421 39 20 KN-kód alá, levegőszűrő vagy -tisztító gépként kell besorolni.


9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/9


A BIZOTTSÁG 110/2010/EU RENDELETE

(2010. február 5.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 120. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendeletnek megfelelő befagyasztása vonatkozik.

(2)

2010. január 25-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága úgy határozott, hogy öt természetes személyt töröl az azon személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó listájáról, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik. A szankciós bizottság ugyanezen a napon úgy határozott, hogy módosítja a listán szereplő néhány természetes vagy jogi személy, szervezet, testület és csoport azonosító adatait.

(3)

Az I. mellékletet ennek megfelelően aktualizálni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 5-én.

a Bizottság részéről az elnök helyett

João Vale DE ALMEIDA

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A „Természetes személyek” cím alatt a következő bejegyzéseket el kell hagyni:

a)

akil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim külügyminisztere. Címe: W Spin Kalay kereszteződés, Khan Mina negyed, Khoshhal, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1970. Születési hely: Maiwand körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Útlevélszáma: a) OR 35914 (2005.8.26-án kiállított, 2008.3.27-ig érvényes afgán útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 615565. Állampolgársága: afgán.

b)

Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Egyházi titulusa: a) maulavi, b) hádzsi. Tisztsége: a tálib rezsim tervezésiminiszter-helyettese. Címe: Deh Now negyed, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1954. Születési hely: Jelrez körzet, Maidan, Wardak tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) a parlament Wardak tartományból megválasztott tagja, b) 2007 májusától az afgán parlament belső biztonsági bizottságának vezetőhelyettese.

c)

Shams-us-Safa Aminzai. Tisztsége: Sajtóközpont, a tálib rezsim külügyminisztériuma. Állampolgársága: afgán.

d)

Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim határügyiminiszter-helyettese. Címe: a) Hazarkhel falu, Zormat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán, b) Uruzgan tartomány, Afganisztán. Születési idő: 1974. Születési hely: Hazarkhel falu, Zurmat körzet, Paktia tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 004548 (afgán útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 22273. Egyéb információ: a) megtagadta a Tálibánt, és a Zurmat körzetet a Loja Dzsirgában képviselő kormányhoz csatlakozott, b) 2007 májusától az afganisztáni Uruzgan tartomány kormányzója.

e)

Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim kereskedelmiminiszter-helyettese. Címe: Khair Kot körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Születési idő: 1969. Születési hely: Khair Kot körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Választási nyilvántartási kártyájának száma: 07503858.

(2)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” cím alatt az „Al-Haramain Foundation (Amerikai Egyesült Államok). Címe: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Al-Haramain Foundation (Amerikai Egyesült Államok). Címe: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA, b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA, c) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, USA. Egyéb információ: Az Al-Haramain Foundation egyesült államokbeli fiókját Suliman Hamd Suleiman al-Buthe és egy társa alapította 1997-ben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.9.28.”

(3)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” cím alatt a „Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel). Egyéb információ: a) A GIA (Groupement islamique armé) egyik ága, amely az 1996-ban bekövetkezett szakítás nyomán jött létre, amikor Kada Benchikha Larbi Afganisztánt megjárt veterán szembefordult a GIA vezérével, b) tagjainak száma 2007. novemberi becslés szerint körülbelül 50 fő, c) működési helye Algéria nyugati része” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Djamat Houmat Daawa Salafia (alias a) DHDS, b) El-Ahouel, c) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, d) Katibat el Ahouel). Egyéb információ: a) A GIA (Groupement islamique armé) egyik ága, amely az 1996-ban bekövetkezett szakítás nyomán jött létre, amikor Kada Benchikha Larbi Afganisztánt megjárt veterán szembefordult a GIA vezérével. A csoport ezt követően az Iszlám Maghreb Al-Quaida Szervezetének részévé vált; b) tagjainak száma 2007. novemberi becslés szerint körülbelül 50 fő, c) működési helye Algéria nyugati része. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.11.”

(4)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” cím alatt a Sanabel Relief Agency Limited (alias a) „Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Címe: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Egyesült Királyság b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Egyesült Királyság c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Egyesült Királyság d) 8 Gresham Road, Middlesbrough, Egyesült Királyság e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) weboldal: http://www.sanabel.org.uk, b) e-mail: info@sanabel.org.uk, c) a karitatív szervezet nyilvántartási száma: 1083469, d) nyilvántartási szám: 3713110” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Címe: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Egyesült Királyság b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Egyesült Királyság c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Egyesült Királyság d) 8 Gresham Road, Middlesbrough, Egyesült Királyság e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Egyesült Királyság. Egyéb információ: a) karitatív szervezet nyilvántartási száma: 1083469, b) nyilvántartási szám: 3713110. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.2.7.”

(5)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Moustafa Abbes (alias Mostafa Abbes). Címe: Via Padova 82, Milánó, Olaszország (2004. márciusi korábbi címe). Születési idő: 1962.2.5. Születési hely: Osniers, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) az olaszországi börtönből 2006. január 30-án szabadult; c) 2008 novemberében Algériában élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Moustafa Abbes (alias a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Címe: Via Padova 82, Milánó, Olaszország (2004. márciusi korábbi címe). Születési idő: 1962.2.5. Születési hely: a) Osniers, Algéria, b) Franciaország. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) az olaszországi börtönből 2006. január 30-án szabadult, b) 2008 novemberében Algériában élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”

(6)

Az „Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Címe: Via Lungotevere Dante, Róma, Olaszország (lakóhely). Születési idő: 1967.9.7. Születési hely: Algír, Algéria. Egyéb információ: Nápoly Bírósága 2005.5.19-én távollétében öt év szabadságvesztésre ítélte. 2007 szeptemberétől szökésben” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid e) Said). Címe: Via Lungotevere Dante, Róma. Olaszország (lakóhely). Születési idő: a) 1967.9.7., b) 1958.10.30. c) 1968.10.30. Születési hely: Algír, Algéria. Egyéb információ: 2009 júniusában szökésben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”

(7)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Zulkifli ABDUL HIR (alias Musa Abdul Hir), Címe: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajzia születési idő: 1966. január 5.; születési hely: Johor, Malajzia; állampolgárság: malajziai; Útlevélszáma: A 11263265; Nemzeti személyazonosító száma: 660105-01-5297” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Címe: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malajzia Születési idő: a) 1966.1.5., b) 1966.10.5. Születési hely: Muar Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 11263265. Nemzeti személyazonosító száma: 660105-01-5297 Egyéb információ: a) Anyja neve: Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) Jogosítvány száma: D2161572, kiadva Kaliforniában, USA. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”

(8)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Születési idő: 1959.9.24. Születési hely: Al-Khitan terület, Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 101423404, b) 2541451 (kuvaiti útlevél, érvényessége lejár 2017.2.16-án)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Születési idő: 1959.9.24. Születési hely: Al-Khitan terület, Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 101423404, b) 2541451 (kuvaiti útlevél, érvényessége lejár 2017.2.16-án), c) 002327881. Nemzeti személyazonosító száma: 259092401188 (Kuvait). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.”

(9)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Farid Aider (alias: Achour Ali). Címe: Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Olaszország. Születési idő: 1964.10.12. Születési hely: Algír, Algéria. Adószáma: DRAFRD64R12Z301C” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Farid Aider (alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Címe: a) Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Olaszország, , b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Olaszország (lakóhely), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Olaszország (lakóhely). Születési idő: 1964.10.12. Születési hely: Algír, Algéria. Egyéb információ: Adószáma: DRAFRD64R12Z301. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”

(10)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Mohammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al- Ahdal, c) Abu Asim Al-Makki). Születési idő: 1971.11.19. Címe: amal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Születési hely: Medina, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 541939 (Al-Hudaydahban [Jemen] 2000.7.31-én, Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal névre kiállított jemeni útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 216040 (jemeni személyazonosító igazolvány száma). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (alias a) Al-Hamati, Muhammad, b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, c) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal d) Abu Asim Al-Makki e) Ahmed). Születési idő: 1971.11.19. Címe: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Születési hely: Medina, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 541939 (Al-Hudaydahban [Jemen] 2000.7.31-én, Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal névre kiállított jemeni útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 216040 (jemeni személyazonosító igazolvány száma). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”

(11)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdalla Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Születési idő: 1960.1.20. Születési hely: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: 1739010 (2003.5.26-án kiállított kuvaiti útlevél, érvényessége lejárt 2008.5.25-én)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'AbdallahAl-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim). Születési idő: 1960.1.20. Születési hely: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: 1739010 (2003.5.26-án Kuvaitban kiállított kuvaiti útlevél, érvényessége lejárt 2008.5.25-én). Egyéb információ: Kuvaitban tartózkodik (2009 márciusában). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.”

(12)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Címe: Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország; b) 29 Park Road, London NW8, Anglia; c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium; d) 20 Provare Street Szarajevó, Bosznia és Hercegovina (a legutolsó, Bosznia-Hercegovinában regisztrált cím); a) Dublin, Írország. Születési idő: a) 1963.3.21.; b) 1963.1.21. Születési hely: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) E423362 (Iszlámábádban 1988.5.15-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 1993.5.14-én); a) 0841438 (1998.12.30-án kiállított bosznia-hercegovinai útlevél, érvényessége lejárt 2003.12.30-án); c) 0898813 (1999.12.30-án, Szarajevóban, Bosznia és Hercegovinában kiállított bosznia-hercegovinai útlevél); d) 3449252 (Bosznia és Hercegovina londoni konzuli hivatala által 2001.5.30-án kiállított bosznia-hercegovinai útlevél, érvényessége lejárt 2006.5.30-án). Nemzeti személyazonosító száma: 1292931. Egyéb információ: a) fenti belgiumi címe postafiókcím. A belga hatóságok állítása szerint ez a személy sosem rendelkezett lakóhellyel Belgiumban; b) értesülések szerint az írországi Dublinban él; c) apja neve: Mohamed, anyja neve: Medina Abid; d) összeköttetésben áll az Al-Haramain Islamic Foundation alapítvánnyal; e) 2006 júliusában visszavonták bosznia-hercegovinai állampolgárságát, és jelenleg nem rendelkezik érvényes bosznia-hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; b) Ben Muhammad Ayadi Chafik; c) Ben Muhammad Aiadi; d) Ben Muhammad Aiady; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ayadi Chafig Ben Mohamed; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Ajadi Chafik; l) Abou El Baraa). Címe: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Németország; b) 129 Park Road, London NW8, Anglia; c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium; d) 0 Provare Street Szarajevó(a legutolsó, Bosznia-Hercegovinában regisztrált cím); e) Dublin, Írország (tartózkodási helye 2009 augusztusában). Születési idő: a) 1963.3.21.; b) 1963.1.21. Születési hely: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) E423362 (Iszlámábádban 1988.5.15-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 1993.5.14-én); a) 0841438 (1998.12.30-án kiállított bosznia-hercegovinai útlevél, érvényessége lejárt 2003.12.30-án); c) 0898813 (1999.12.30-án, Szarajevóban, Bosznia és Hercegovinában kiállított bosznia-hercegovinai útlevél); d) 3449252 (Bosznia és Hercegovina londoni konzuli hivatala által 2001.5.30-án kiállított bosznia-hercegovinai útlevél, érvényessége lejárt 2006.5.30-án). Nemzeti személyazonosító száma: 1292931. Egyéb információ: a) fenti belgiumi címe postafiókcím. A belga hatóságok állítása szerint ez a személy sosem rendelkezett lakóhellyel Belgiumban; b) értesülések szerint az írországi Dublinban él; c) apja neve: Mohamed, anyja neve: Medina Abid; d) összeköttetésben áll az Al-Haramain Islamic Foundation alapítvánnyal; e) 2006 júliusában visszavonták bosznia-hercegovinai állampolgárságát, és jelenleg nem rendelkezik érvényes bosznia-hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”

(13)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Címe: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Olaszország, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Olaszország (lakóhely). Születési idő: 1963.6.28. Születési hely: Tataouene, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L183017 (1996.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 2001.2.13-án). Egyéb információ: a) olasz adószáma: HDDFTH63H28Z352V, b) Nápoly Bírósága 2005.5.19-én öt év szabadságvesztésre ítélte. 2007.3.22-én szabadult a büntetés végrehajtását felfüggesztő végzés miatt” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Címe: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Olaszország, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Olaszország(lakóhely). Születési idő: a) 1963.6.28. b) 1963.3.28. Születési hely: Tataouene, Tunézia. Állampolgárság: tunéziai. Útlevélszáma: L183017 (1996.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 2001.2.13-án). Egyéb információ: a) olasz adószáma: HDDFTH63H28Z352V, b) Letartóztatták 2006.12.16-án. 2007.3.22-én szabadult. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”

(14)

A „Természetes személye”k cím alatt a „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Címe: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüsszel, Belgium. Születési idő: 1965.11.23. Születési hely: Ghardimaou, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai b) belga (1993.11.8. óta). Útlevélszáma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 1992.6.18-án). Egyéb információ: a) 2001.12.18-án Belgiumban letartóztatták b) 2008 eleje óta szabadlábon van. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Címe a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüsszel, Belgium, b) rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek Brüsszel, Belgium, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brüsszel, Belgium. Születési idő: 1965.11.23. Születési hely: Ghardimaou, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai b) belga (1993.11.8. óta). Útlevélszáma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége lejárt 1992.6.18-án). Egyéb információ: a) 2001.12.18-án Belgiumban letartóztatták, b) 2008 elején szabadult, 2009 júniusában újra letartóztatták, mert a feltételes szabadságra bocsátás feltételeit nem tartotta be. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.”

(15)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Születési idő: 1965.1.1. Állampolgársága: katari. Útlevélszáma: 00685868 (Katar). Személyazonosító igazolvány száma: 26563400140 (Katar). Egyéb információ: a) A terroristák katari székhelyű pénzügyi szakértője és segítője, aki pénzügyi támogatást nyújtott az Al-Qaida felsővezetésének, illetve képviseletükben eljárt, ideértve az újoncok átszállítását a dél-ázsiai Al-Qaida kiképzőtáborokba. b) 2008 januárjában a bahreini legfelsőbb büntetőbíróság távollétében elítélte a terrorizmus finanszírozásáért, terrorista-kiképzésben való részvételért, más személyek külföldi terrorista-kiképzésben való részvételét célzó utazásának segítéséért, valamint terrorszervezetben való részvételért. c) 2008 márciusában Katarban letartóztatták. Büntetését Katarban tölti (2008. június)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (alias a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Születési idő: 1965.1.1. Állampolgársága: katari. Útlevélszáma: 00685868 (2006.2.5-én Dohában kiállított, 2010.2.4-én lejáró útlevél). Személyazonosító igazolvány száma: 26563400140 (Katar). Címe: Doha (Katar). Egyéb információ: 2008 márciusában Katarban letartóztatták. Büntetését Katarban töltötte le, majd szabadult a börtönből. Anyja neve: Hamdah Ahmad Haidoos. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.10.”

(16)

A „Természetes személye”k cím alatt a „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic). Születési idő: 1965.1.14. Születési hely: a) Dyshni-Vedeno, Vedensk körzet, Csecsen-Ingus Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság Orosz Föderáció, b) Vedenskiey körzet, Csecsen Köztársaság, Orosz Föderáció. Állampolgársága: orosz. Útlevélszáma: 623334 (orosz útlevél, 2002. január). Nemzeti személyazonosító száma: IY-OZH 623334 (kiállította 1989.6.9-én a Vedensk körzet). Egyéb információ: Az orosz kormány nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q)Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Születési idő: 1965.1.14. Születési hely: a) Dyshni-Vedeno, Vedensk körzet, Csecsen-Ingus Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság Orosz Föderáció, b) Vedenskiey körzet, Csecsen Köztársaság, Orosz Föderáció. Állampolgársága: orosz. Útlevélszáma: 623334 (orosz útlevél, 2002. január). Nemzeti személyazonosító száma: IY-OZH 623334 (kiállította 1989.6.9-én a Vedensk körzet). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.8.12.”

(17)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Balmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Születési idő: 1972.6.1. Születési hely: Ghardaia, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: Mohamed és Zohra Chemkha fia” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mokhtar Belmokhtar (alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour). Születési idő: 1972.6.1. Születési hely: Ghardaia, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) Mohamed és Zohra Chemkha fia, b) Észak-Maliban tevékeny. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.11.”

(18)

A „Természetes személyek” cím alatt az „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Címe: a) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, (MI) Olaszország (2004. márciusi korábbi cím); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Olaszország (2002. októberi korábbi cím). Születési idő: 1954.6.7. Születési hely: Tighennif, Algéria. Állampolgársága: algériai. Nemzeti személyazonosító száma: olasz adószáma: DRMTMN54H07Z301T. Egyéb információ: a) olaszországi fogvatartási helyéről 2008.7.30-án szabadult; b) 2008 novemberében Algériában élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Címe: a) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, (MI) Olaszország (2004. márciusi korábbi cím); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Olaszország (2002. októberi korábbi cím). Születési idő: 1954.6.7. Születési hely: Tighennif, Algéria. Állampolgársága: algériai. Olasz adószáma: DRMTMN54H07Z301T. Egyéb információ: 2008 novemberében Algériában élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”

(19)

A „Természetes személyek” cím alatt az „Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Címe: a) via D. Fringuello 20, Róma, Olaszország b) Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési idő: a) 1970.3.20., b) 1971.1.30. (Kamel Mohamed). Születési hely: Rouiba, Algéria. Other‘Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Címe: a) via D. Fringuello 20, Róma, Olaszország, b) Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési idő: a) 1970.3.20., b) 1971.1.30. (Kamel Mohamed). Születési hely: Rouiba, Algéria. Egyéb információ: Nápoly Bírósága 2005.5.19-én öt év szabadságvesztésre ítélte. 2006.10.5-én szabadult. 2006.8.11-én újból letartóztatták terrorista cselekmények miatt. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják fogva” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Ali Mohamed El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma c) Ali Il Barbuto). Születési idő: a) 1970.3.20., b) 1971.1.30. Születési hely: Rouiba, Algéria. Címe: a) via D. Fringuello 20, Róma, Olaszország, (b) 3 via Ajraghi, Milánó, Olaszország (lakóhely). Egyéb információ: anyja neve: Hamadche Zoulicha. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”

(20)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi c) Saqar Aljawadi). Címe: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Születési idő: 1965. Születési hely: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00385937 (jemeni útlevél). Egyéb információ: a) címe korábbi cím, b) az egyesült államokbeli őrizetből 2008 novemberében átszállították Jemenbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi, c) Saqar Aljawadi, d) Salem Ahmed Salem Hamdam). Címe: Shari Tunis, Sana'a, Jemen. Születési idő: 1965. Születési hely: a) Al-Mukalla, Jemen, b) Al-Mukala, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00385937 (jemeni útlevél). Egyéb információ: a) címe korábbi cím, b) az egyesült államokbeli őrizetből 2008 novemberében átszállították Jemenbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”

(21)

A „Természetes személyek” cím alatt az „Abderrahmane Kifane. Címe: via S. Biagio 32 vagy 35, Sant’Anastasia (NA), Olaszország. Születési idő: 1963.3.7. Születési hely: Casablanca, Marokkó. Egyéb információ: 1995.7.22-én 20 hónapos börtönbüntetésre ítélték Olaszországban az Iszlám Fegyveres Csoport (GIA) támogatásáért. A nápolyi fellebbviteli bíróság 2004.3.16-án három év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte. A Legfelsőbb Bíróság határozata alapján új tárgyalásra kerül sor” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Abderrahmane Kifane. Címe: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Olaszország. Születési idő: 1963.3.7. Születési hely: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: marokkói. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”

(22)

A „Természetes személyek” cím alatt az „Uthman Omar Mahmoud (alias a) Uthman, Al-Samman, b) Uthman, Umar, c) Al-Filistini, d) Abu Qatada, e) Takfiri, Abu Umr, f) Abu Umar, Abu Omar, g) Umar, Abu Umar, e) Abu Ismail). Születési idő: a) 1960.12.30., b) 1960.12.13. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17. Egyéb információ: az Egyesült Királyságban tartják őrizetben a kitoloncolási eljárásban várható határozathozatalig (2009 márciusa)” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Omar Mahmoud Uthman (alias a) Al-Samman, b) Umar Uthman, c) Omar Mohammed, d) Abu Qatada Al-Filistini, e) Abu Umr Takfiri, f) Abu Omar Abu Umar, g) Abu Umar Umar e) Abu Ismail). Születési idő: a) 1960.12.30., b) 1960.12.13. Születési hely: Betlehem, Ciszjordánia, Palesztin Területek. Állampolgársága: jordán. Címe: Egyesült Királyság (1993 óta). Egyéb információ: Az Egyesült Királyságban 2002. október – 2005. március és 2005. augusztus – 2008. június között tartották fogva. 2008 decembere óta őrizetben van az Egyesült Királyságban (2009 márciusa). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”

(23)

A „Természetes személyek” cím alatt az „Amran MANSOR (alias Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; Születési idő: 1964. május 25., Születési hely: Johor, Malajzia; Állampolgársága: malajziai; Útlevélszáma: A 10326821; Nemzeti személyazonosító száma: 640525-01-5885” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Amran Mansor (alias Henry). Címe: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia. Születési idő: 1964.5.25. Születési hely: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 10326821. Nemzeti személyazonosító száma: 640525-01-5885. Egyéb információ: Őrizetből szabadult, értesülések szerint Indonéziában tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”

(24)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Címe: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia. Születési idő: 1969.8.11. Születési hely: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 9775183. Nemzeti személyazonosító száma: 690811-10-5873. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Noordin Mohammad Top (alias Nordin Mohd Top). Címe: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia. Születési idő: 1969.8.11. Születési hely: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 9775183. Nemzeti személyazonosító száma: 690811-10-5873. Egyéb információ: Megerősítették, hogy 2009 szeptemberében meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”

(25)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (születési idő: 1973.8.22.; születési hely: Marokkó); b) Kalad Belkasam (születési idő: 1979.12.31.); c) Mostafa Djamel (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Mascara, Algéria); d) Mostefa Djamel (születési idő: 1973.9.26.; születési hely: Mahdia, Algéria); e) Mustafa Djamel (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Mascara, Algéria); f) Balkasam Kalad (születési idő: 1973.8.26.; születési hely: Algír, Algéria); g) Bekasam Kalad (születési idő: 1973.8.26.; születési hely: Algír, Algéria); h) Belkasam Kalad (születési idő: 1973.8.26.; születési hely: Algír, Algéria); i) Damel Mostafa (születési idő: 1979.12.31., születési hely: Algír, Algéria); j) Djamal Mostafa, születési hely és idő: Mascara, Algéria, 1979.12.31.; k) Djamal Mostafa (születési idő: 1982.6.10.); l) Djamel Mostafa (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Maskara, Algéria); m) Djamel Mostafa (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Algír, Algéria); n) Fjamel Moustfa (születési idő: 1973.9.28.; születési hely: Tiaret, Algéria); o) Djamel Mustafa (születési idő: 1979.12.31.); p) Djamel Mustafa (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Mascara, Algéria); q) Mustafa). Címe: Algéria. Születési idő: 1973.9.28. Születési hely: Tiaret, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja neve: Djelalli Moustfa; b) Anyja neve: Kadeja Mansore; c) Djamel Mostefa névre (születési idő: 1973.9.25., Mehdia, Tiaret tartomány, Algéria) kiállított algériai születési bizonyítvány; d) 20645897 számú jogosítvány (Ali Barkani névre [születési hely és idő: 1973.8.22., Marokkó] kiállított, hamis dán jogosítvány); e) 2006 augusztusától börtönben volt Németországban; f) 2007 szeptemberében kitoloncolták Algériába” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Djamel Moustfa (alias a) Ali Barkani (születési idő: 1973.8.22.; születési hely: Marokkó); b) Kalad Belkasam (születési idő: 1979.12.31.); c) Mostafa Djamel (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Mascara, Algéria); d) Mostefa Djamel (születési idő: 1973.9.26.; születési hely: Mahdia, Algéria); e) Mustafa Djamel (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Mascara, Algéria); f) Balkasam Kalad (születési idő: 1973.8.26.; születési hely: Algír, Algéria); g) Bekasam Kalad (születési idő: 1973.8.26.; születési hely: Algír, Algéria); h) Belkasam Kalad (születési idő: 1973.8.26.; születési hely: Algír, Algéria); i) Damel Mostafa (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Algír, Algéria); j) Djamal Mostafa, születési idő: 1979.12.31., Mascara, Algéria; k) Djamal Mostafa (születési idő: 1982.6.10.); l) Djamel Mostafa (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Maskara, Algéria); m) Djamel Mostafa (születési idő: a) 1979.12.31. b) 1973.12.22.; születési hely: Algír, Algéria); n) Fjamel Moustfa (születési idő: 1973.9.28.; születési hely: Tiaret, Algéria); o) Djamel Mustafa (születési idő: 1979.12.31.); p) Djamel Mustafa (születési idő: 1979.12.31.; születési hely: Mascara, Algéria); q) Mustafa). Címe: Algéria. Születési idő: 1973.9.28. Születési hely: Tiaret, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) apja neve: Djelalli Moustfa; b) Anyja neve: Kadeja Mansore; c) Djamel Mostefa névre (születési idő: 1973.9.25., Mehdia, Tiaret tartomány, Algéria) kiállított algériai születési bizonyítvány; d) 20645897 számú jogosítvány (Ali Barkani névre [születési hely és idő: 1973.8.22., Marokkó] kiállított, hamis dán jogosítvány); e) 2006 augusztusától börtönben volt Németországban; f) 2007 szeptemberében kitoloncolták Algériába. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.”

(26)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Címe: Al-Salibekhat terület, Kuvait. Születési idő: 1961.10.1. Születési hely: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: 101856740 (2005.5.12-én kiállított kuvaiti útlevél, érvényessége lejárt 2007.5.11-én )” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Címe: Al-Salibekhat terület, Kuvait. Születési idő: 1961.10.1. Születési hely: Kuvait. Állampolgársága: kuvaiti. Útlevélszáma: a) 101856740 (2005.5.12-én kiállított kuvaiti útlevél, érvényessége lejárt 2007.5.11-én), b) 002955916 (kuvaiti útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 261122400761 (Kuvait). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.1.16.”

(27)

A „Természetes személyek” cím alatt a „Yacine Ahmed Nacer (alias Yacine Di Annaba). Születési idő: 1967.12.2. Születési hely: Annaba, Algéria. Címe: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algéria, b) vicolo Duchessa 16, Nápoly, Olaszország, c) via Genova 121, Nápoly, Olaszország lakóhely). Egyéb információ: Nápoly Bírósága 2005.5.19-én öt év szabadságvesztésre ítélte. 2005.7.5-én Franciaországban letartóztatták, 2005.8.27-én kiadták Olaszországnak. 2007 szeptemberétől fogvatartják” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Yacine Ahmed Nacer (alias a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Születési idő: 1967.12.2. Születési hely: Annaba, Algéria. Címe: a) ue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algéria, b) vicolo Duchessa 16, Nápoly, Olaszország, c) via Genova 121, Nápoly, Olaszország (lakóhely). d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Olaszország. Egyéb információ: Apja neve: Ahmed Nacer Abderrahmane. Anyja neve: Hafsi Mabtouka. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”


9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/17


A BIZOTTSÁG 111/2010/EU RENDELETE

(2010. február 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. február 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

62,3

TN

118,0

TR

102,1

ZZ

96,8

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

142,0

ZZ

125,4

0709 90 70

MA

142,7

TR

131,2

ZZ

137,0

0709 90 80

EG

97,7

MA

131,9

ZZ

114,8

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,6

MA

51,5

TN

46,6

TR

50,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

164,7

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

103,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,7

EG

61,9

IL

92,0

JM

106,7

MA

131,6

PK

35,2

TR

68,9

ZZ

79,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

67,9

ZZ

81,7

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

82,3

MK

24,7

US

123,5

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

64,8

TR

84,8

US

115,7

ZA

113,8

ZZ

94,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/19


A BIZOTTSÁG 112/2010/EU RENDELETE

(2010. február 8.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 877/2009/EK bizottsági rendelet (3) a 2009/10-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 99/2010/EU bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 877/2009/EK rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. február 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 253., 2009.9.25., 3. o.

(4)  HL L 34., 2010.2.5., 19. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2010. február 9-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


IRÁNYELVEK

9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/21


A BIZOTTSÁG 2010/4/EU IRÁNYELVE

(2010. február 8.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Jelenleg két nem oxidációs – hajfestékekben használt – színezőanyag létezik, amelynek 2010. december 31-ig ideiglenesen engedélyezték a kozmetikai termékekben való használatát a 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének második részében meghatározott korlátozások és feltételek mellett.

(2)

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (a továbbiakban: FBTB) végleges véleményt adott ki az említett két nem oxidációs színezőanyag, azaz a III. melléklet második részében a 26., illetve a 29. hivatkozási szám alatt felsorolt HC Orange No. 2 és 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole mint hajfesték nem oxidációs színezőanyagainak biztonságosságáról. A kozmetikai késztermékben engedélyezett legnagyobb koncentráció FBTB által javasolt értéke a HC Orange No. 2 esetében 1,0 %, a 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole esetében pedig 0,2 %. Ezért a HC Orange No. 2, illetve a 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole színezőanyagot a III. melléklet első részében véglegesen szabályozni lehet.

(3)

A 76/768/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A HC Orange No. 2 színezőanyagot tartalmazó, az ebben az irányelvben megállapított címkézési követelményeknek meg nem felelő termékek forgalmazása tekintetében a zökkenőmentes áttérés érdekében megfelelő átmeneti időszakokat kell biztosítani.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv módosítása

A 76/768/EGK irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok legkésőbb 2010. szeptember 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok az ezen irányelv mellékletében meghatározott rendelkezéseket – a 208. bejegyzés f) oszlopában megállapított címkézési kötelezettségeket kivéve – 2010. december 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Átmeneti rendelkezések

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy 2011. november 1-je után az ezen irányelvvel módosított 76/68/EGK irányelv III. melléklete első része 208. bejegyzésének f) oszlopában megállapított címkézési kötelezettségeknek meg nem felelő kozmetikai termékeket az uniós termelők vagy az Unióban székhellyel rendelkező importőrök ne hozhassanak forgalomba.

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy 2012. november 1-je után az ezen irányelvvel módosított 76/68/EGK irányelv III. melléklete első része 208. bejegyzésének f) oszlopában megállapított címkézési kötelezettségeknek meg nem felelő kozmetikai termékek az Unióban ne kerülhessenek a végső fogyasztóhoz sem eladás, sem átadás útján.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o.


MELLÉKLET

A 76/768/EGK irányelv III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az első rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Hivatkozási szám

Anyag

Korlátozások

Felhasználási feltételek és figyelmeztetések, amelyeket a címkén fel kell tüntetni

Felhasználási és/vagy alkalmazási terület

Engedélyezett legnagyobb koncentráció a kozmetikai késztermékben

Egyéb korlátozások és követelmények

a

b

c

d

e

f

„208.

1-(béta-amino-etil)-amino-4-(béta-hidroxi-etil)-oxi-2-nitro-benzol és sói

HC Orange No. 2

CAS-szám: 85765-48-6

EINECS-szám: 416-410-1

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

1,0 %

Nitrozáló rendszerekben nem használható

Maximális nitrozaminkoncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó

Image

A hajfestékek/hajszínezők súlyos allergiás reakciót válthatnak ki.

Kérjük, olvassa el és kövesse az utasításokat!

Ezt a terméket nem 16 éven aluli személyeknél való alkalmazásra szánták.

Az ideiglenes »fekete henna« tetoválás növelheti az allergia kialakulásának veszélyét.

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, ha:

arcán kiütés van, vagy fejbőre érzékeny, irritált és sérült,

hajfestés után bármikor bármilyen reakciót észlelt,

korábban ideiglenes »fekete henna« tetoválás során valamilyen reakciót észlelt.”

209.

2-[(2-metoxi-4-nitro-fenil)-amino]-etanol és sói

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

CAS-szám: 66095-81-6

EINECS-szám: 266-138-0

Nem oxidáló hajfestékek összetevőjeként

0,2 %

Nitrozáló rendszerekben nem használható

Maximális nitrozamin-koncentráció: 50 μg/kg

Nitritmentes tárolóedényben tárolandó

 

2.

A második részben a 26. és 29. hivatkozási számra vonatkozó bejegyzéseket el kell hagyni.


9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/24


A BIZOTTSÁG 2010/5/EU IRÁNYELVE

(2010. február 8.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az akrolein hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

2006. augusztus 18-án a Baker Petrolite – a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban – kérelmet nyújtott be az Egyesült Királyság számára arra vonatkozóan, hogy történjen meg az akrolein hatóanyagként való felvétele az említett irányelv I. mellékletébe az irányelv V. melléklete szerinti 12. terméktípusba, azaz a nyálkásodásgátló szerekben történő felhasználása tekintetében. Az akrolein nem volt forgalomban biocid termék hatóanyagaként a 98/8/EK irányelv 34. cikkének (1) bekezdésében említett időpontban.

(2)

Az értékelés elvégzését követően az Egyesült Királyság 2009. március 16-án benyújtotta a Bizottságnak jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(3)

A Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2009. szeptember 17-i ülésének keretében a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálták a jelentést, és a vizsgálat eredményeit értékelő jelentésben foglalták össze.

(4)

Az elvégzett vizsgálatokból úgy tűnik, hogy a nyálkásodásgátló szerként felhasznált, akroleint tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt az akroleint felvenni az I. mellékletbe.

(5)

Uniós szinten nem értékeltek minden lehetséges felhasználási módot. Ezért indokolt, hogy a tagállamok értékelést végezzenek el azon felhasználási vagy expozíciós körülményekre, valamint a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő azon kockázatokra vonatkozóan, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben, továbbá indokolt, hogy a termékengedély megadásakor biztosítsák, hogy a megállapított kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében megfelelő intézkedéseket hoznak, illetve meghatározott feltételeket szabnak.

(6)

Az értékelő jelentés megállapításainak fényében helyénvaló kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazását előírni az akroleint tartalmazó, nyálkásodásgátló szerként felhasznált termékek engedélyezésére vonatkozóan.

(7)

Különösen indokolt előírni az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználásra szánt termékeknek a megfelelő egyéni védőeszközökkel történő használatát, valamint az olyan biztonságos munkafolyamatok létrehozását, mint a levegőellenőrzés és a tilalmi zónák alkalmazása, kivéve ha az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználókat érintő kockázatok igazolhatóan más módon is csökkenthetőek.

(8)

Megfelelő intézkedéseket szükséges hozni a tengeri környezetet érintő kockázatok csökkentése érdekében, mivel az értékelés során erre a környezeti elemre nézve elfogadhatatlan kockázatokat állapítottak meg. Ezért az illetékes hatóságoknak célszerű bizonyos feltételeket szabniuk a biocid termék engedélyezéséhez, ilyen feltétel például a szennyvíz ellenőrzésének és – adott esetben – az elvezetés előtti kezelésének biztosítása, kivéve ha a környezetet érintő kockázatok igazolhatóan más módon is csökkenthetőek.

(9)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételét megelőzően indokolt kellően hosszú időt hagyni a tagállamoknak arra, hogy hatályba léptessék azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez.

(10)

A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2010. augusztus 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében elfogadnak.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő, akroleinra vonatkozó bejegyzéssel egészül ki:

Sz.

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje

(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidők közül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

„30

Akrolein

Akrilaldehid

EK-szám: 203-453-4

CAS-szám: 107-02-8

913 g/kg

2010. szeptember 1.

Nem alkalmazható

2020. augusztus 31.

12

A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. cikkel és a VI. melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez a termék esetében releváns – a tagállamok értékelést folytatnak a termék által okozott hatásoknak esetlegesen kitett azon népességcsoportokra, valamint azon felhasználási vagy expozíciós körülményekre vonatkozóan, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

1.

Az akroleint tartalmazó szennyvizeket az elvezetést megelőzően ellenőrizni kell, kivéve ha a környezetet érintő kockázatok igazolhatóan más módon is csökkenthetőek. A tengeri környezetet érintő kockázatokra tekintettel – szükség szerint – a szennyvizeket az elvezetést megelőzően alkalmas tartályokban vagy tározókban kell tárolni, vagy megfelelően kezelni kell.

2.

Az ipari és/vagy foglalkozásszerű felhasználásra engedélyezett termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, és biztonságos munkafolyamatokat kell létrehozni, kivéve ha a termék engedélyezése iránti kérelem bizonyítja, hogy az ipari és/vagy a foglalkozásszerű felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetőek.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes oldalán olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


HATÁROZATOK

9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/27


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 2.)

a máltai kifizető ügynökségnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a 2008-as pénzügyi évben finanszírozott kiadásokra vonatkozó számláinak elszámolásáról

(az értesítés a C(2010) 468. számú dokumentummal történt)

(Csak a máltai nyelvű szöveg hiteles)

(2010/68/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. és 39. cikkére,

a mezőgazdasági alapok bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2009/366/EK bizottsági határozat (2) keretében a 2008-as pénzügyi évre vonatkozóan a máltai MRRA kifizető ügynökség kivételével valamennyi kifizető ügynökség számláinak elszámolására sor került.

(2)

Új információk megküldését és további ellenőrzések elvégzését követően a Bizottság immár határozatot hozhat a máltai MRRA kifizető ügynökség által a vidékfejlesztési intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra vonatkozóan benyújtott számlák teljességéről, pontosságáról és valódiságáról.

(3)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésével összhangban e határozat nem sérti a Bizottság által elfogadott, a közösségi szabályoknak nem megfelelő kiadásokat a közösségi finanszírozásból kizáró későbbi határozatokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A máltai MRRA kifizető ügynökség számlái az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) a 2008-as pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadások tekintetében elszámolásra kerültek.

A Máltán végrehajtott vidékfejlesztési intézkedések vonatkozásában e határozat alapján a tagállamtól behajtandó, illetőleg neki kifizetendő pénzösszegeket az I. és a II. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Máltai Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 2-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 111., 2009.5.5., 35. o.


I. MELLÉKLET

A kifizető ügynökségek számláinak elszámolása

2008-as pénzügyi év - EMGA vidékfejlesztési kiadások az új tagállamokban

A tagállam által visszafizetendő vagy annak kifizetendő összeg

MS

 

2008 – A kifizető ügynökségek olyan kiadásai, amelyek esetében a számlát

Összesen a + b

Csökkentések

Összesen

A tagállam részére a pénzügyi évre visszatérített időközi kifizetések

A következő bevallásban a tagállamtól behajtandó (–) vagy annak kifizetendő (+) összeg

elszámolták

elkülönítették

= az éves bevallásban szereplő kiadás

= a tagállam részére a pénzügyi évre visszatérített összes időközi kifizetés

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


II. MELLÉKLET

Az EMGA vidékfejlesztési intézkedésből a 2008-as pénzügyi évre elszámolt kiadások az új tagállamokban

Eltérés az éves beszámolók és a kiadási nyilatkozatok között

Tagállam

Sz.

Intézkedések

2008-as kiadás

(I. melléklet „a” oszlop)

Csökkentések

(I. melléklet „d” oszlop)

A 2008-ra elszámolt összeg

(I. melléklet „e” oszlop)

MT

Sz.

Intézkedések

i

ii

iii = i + ii

 

1

Kedvezőtlen helyzetű területek

975,33

0,00

975,33

 

2

Agrár-környezetvédelem

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Előírások teljesítése

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Termelői csoport

0,00

0,00

0,00

 

5

Technikai segítségnyújtás

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Állami támogatás kiegészítése

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc intézkedés

9 759,30

0,00

9 759,30

Összesen

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/30


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 8.)

a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008/456/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2010) 694. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2010/69/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 25. cikkére,

mivel:

(1)

Az 574/2007/EK határozatot a 2008/456/EK bizottsági határozat (2) hajtotta végre.

(2)

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére figyelemmel indokolt felső korlátot megállapítani az éves programokhoz nyújtandó előfinanszírozási kifizetések kumulált összegére vonatkozóan.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vett részt az 574/2007/EK határozat elfogadásában, és a határozat rá nem kötelező és nem alkalmazandó. Tekintettel arra, hogy az 574/2007/EK határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének rendelkezései szerint a schengeni vívmányokra épül, Dánia – az említett jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban – 2007. június 19-i levelében jelezte, hogy e vívmányokat mégis átülteti nemzeti jogrendszerébe. Ezért a nemzetközi jog alapján e határozat rá nézve kötelező.

(4)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek végrehajtásában az Egyesült Királyság – a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (3) megfelelően – nem vesz részt. A határozat ezért az Egyesült Királyságra nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(5)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek végrehajtásában Írország – az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (4) megfelelően – nem vesz részt. A határozat ezért Írországra nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6)

Izland és Norvégia tekintetében az 574/2007/EK határozat – az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás (5) értelmében – a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének A és B. pontjában említett terület alá tartoznak.

(7)

Svájc tekintetében az 574/2007/EK határozat – az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (7) értelmében – a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. és B. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/146/EK tanácsi határozat (8) 3. cikkével.

(8)

Liechtenstein tekintetében az 574/2007/EK határozat – az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv értelmében – a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését jelenti, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. és B. pontjában említett területhez tartoznak, összefüggésben az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2008. február 28-i 2008/261/EK tanácsi határozat (9) 3. cikkével.

(9)

A 2008/456/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/456/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 24. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

„Az éves programok végrehajtásáról szóló előrehaladási- és zárójelentések és a kifizetési kérelmek”

2.

A 24. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az alap jogi aktus 41. cikkének (3) és (4) bekezdésére hivatkozással a valamely tagállam részére teljesített előfinanszírozási kifizetések kumulált összege nem haladhatja meg az éves programot jóváhagyó finanszírozási határozatban az adott tagállam számára elkülönített teljes összeg 90 %-át.

Amennyiben egy tagállam nemzeti szinten az éves programot jóváhagyó finanszírozási határozatban számára elkülönített teljes összegnél kisebb összeget kötött le, az előfinanszírozási kifizetések kumulált összege nem haladhatja meg a nemzeti szinten lekötött összeg 90 %-át.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 144., 2007.6.6., 22. o.

(2)  HL L 167., 2008.6.27., 1. o.

(3)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(4)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

(5)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(7)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(8)  HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(9)  HL L 83., 2008.3.26., 3. o.


9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 8.)

a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008/458/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2010) 695. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, bolgár, cseh, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2010/70/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 23. cikkére,

mivel:

(1)

Az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot a 2008/458/EK bizottsági határozat (2) hajtotta végre.

(2)

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvére figyelemmel indokolt felső korlátot megállapítani a tagállamok számára az éves programokhoz nyújtandó előfinanszírozási kifizetések kumulált összegére vonatkozóan.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az Egyesült Királyságot kötelezi az alap jogi aktus, és következésképpen e határozat is.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően Írországot kötelezi az alap jogi aktus, és következésképpen e határozat is.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban e határozat Dániára nem kötelező és nem alkalmazandó.

(6)

A 2008/458/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/458/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 24. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

„Az éves programok végrehajtásáról szóló előrehaladási- és zárójelentések és a kifizetési kérelmek”

2.

A 24. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az alap jogi aktus 39. cikkének (3) és (4) bekezdésére hivatkozással a valamely tagállam részére teljesített előfinanszírozási kifizetések kumulált összege nem haladhatja meg az éves programot jóváhagyó finanszírozási határozatban az adott tagállam számára elkülönített teljes összeg 90 %-át.

Amennyiben egy tagállam nemzeti szinten az éves programot jóváhagyó finanszírozási határozatban számára elkülönített teljes összegnél kisebb összeget kötött le, az előfinanszírozási kifizetések kumulált összege nem haladhatja meg a nemzeti szinten lekötött összeg 90 %-át.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 144., 2007.6.6., 45. o.

(2)  HL L 167., 2008.6.27., 135. o.


9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/34


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 8.)

a diazinonnak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről

(az értesítés a C(2010) 749. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/71/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., IA., illetőleg IB. mellékletébe való felvételük lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni.

(2)

A diazinon szerepel e jegyzékben a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 18. terméktípusban, azaz a rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3)

A hatóanyagoknak a 18. terméktípusban történő felhasználására vonatkozó teljes dosszié beadási határideje 2006. április 30. volt. A megadott határidőig azonban nem érkezett be teljes dosszié.

(4)

A Bizottság ennek megfelelően értesítette a tagállamokat. 2006. június 14-én a Bizottság ezt az információt elektronikus formában is közzétette.

(5)

Az említett közzétételt követő három hónapon belül egy vállalkozás jelezte, hogy átvenné a résztvevő szerepét a diazinonnak a 18. terméktípusban történő felhasználására vonatkozóan.

(6)

A 98/8/EK irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram keretében vizsgálandó egyes anyagokra vonatkozó dossziék új benyújtási határidejének kijelöléséről szóló, 2007. november 29-i 2007/794/EK bizottsági határozat (3)2008. április 30-át jelölte ki a dossziék új benyújtási határidejének.

(7)

A kérelmező – az új határidőn belül és mielőtt dossziéját benyújtotta volna – konzultált Portugáliával, a diazinon értékelésére kijelölt referens tagállammal abban a kérdésben, hogy referenciaterméke (egy bolhanyakörv) biocid terméknek vagy állatgyógyászati készítménynek minősül-e.

(8)

Portugália – a Bizottsággal és a többi tagállammal folytatott konzultációt követően – arról tájékoztatta a kérelmezőt, hogy a legtöbb tagállam nem biocid terméknek, hanem a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott állatgyógyászati készítménynek tekintené a kérelmező által forgalmazott bolhanyakörvet.

(9)

E felvilágosítás tükrében a kérelmező nem nyújtott be dossziét a diazinonnak a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő, a 18. terméktípusra vonatkozó felvételére. Az 1451/2007/EK rendelet 12. cikkének (4) bekezdése értelmében már nem lehet átvenni a résztvevő szerepét a diazinonnak a 18. terméktípusban történő felhasználása tekintetében.

(10)

Mivel a kérelmező nem nyújtott be dossziét az előírt határidőn belül, a diazinont nem lehet felvenni a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípusra vonatkozóan.

(11)

Indokolt kellően hosszú időszakot meghatározni az egyes tagállamokban biocid termékként forgalmazott bolhanyakörvek kivonására annak érdekében, hogy megtörténhessen e termékeknek a 2001/82/EK irányelv szerinti állatgyógyászati készítményként való engedélyezése.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A diazinon (CAS-szám: 333-41-5, EK-szám: 206-373-8) nem vehető fel a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe a 18. terméktípusra vonatkozóan.

2. cikk

A 18. terméktípusba tartozó, diazinont tartalmazó és biocid termékként forgalomba hozott bolhanyakörveket 2013. március 1-jét követően nem lehet forgalomba hozni.

A 18. terméktípusba tartozó, diazinont tartalmazó más biocid termékeket 2011. március 1-jét követően nem lehet forgalomba hozni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

(3)  HL L 320., 2007.12.6., 35. o.

(4)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o.


9.2.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 36/36


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. február 8.)

bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről

(az értesítés a C(2010) 751. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/72/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni.

(2)

Számos, az említett jegyzékbe felvett hatóanyag/terméktípus-kombináció esetében vagy minden résztvevő visszalépett a felülvizsgálati programból, vagy pedig az értékelésre kijelölt referens tagállam részére nem érkezett teljes dosszié az 1451/2007/EK rendelet 9. cikkében és 12. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

(3)

Következésképpen a Bizottság – az 1451/2007/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, 12. cikkének (1) bekezdése és 13. cikkének (5) bekezdése alapján – ennek megfelelően értesítette a tagállamokat. Ezt az információt a Bizottság 2009. január 13-án és 2009. március 11-én elektronikus úton is nyilvánosságra hozta.

(4)

Az említett közzétételt követő három hónapon belül egyetlen személy vagy tagállam sem jelezte, hogy az érintett hatóanyagok és terméktípusok esetében kész lenne átvenni a résztvevő szerepét.

(5)

Az 1451/2007/EK rendelet 12. cikkének (5) bekezdése értelmében az érintett hatóanyagokat és terméktípusokat ezért nem helyénvaló felvenni a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe.

(6)

A jogbiztonság érdekében indokolt az e határozat mellékletében feltüntetett terméktípusok szerinti hatóanyagot tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatalát egy meghatározott időponttól kezdődő hatállyal megtiltani.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében feltüntetett hatóanyagok nem kerülnek felvételre a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe az érintett terméktípusok vonatkozásában.

2. cikk

Az 1451/2007/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e határozat mellékletében feltüntetett terméktípusok szerinti hatóanyagot tartalmazó biocid termékek 2011. február 9-i hatállyal nem hozhatók forgalomba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. február 8-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe fel nem veendő hatóanyagok és terméktípusok

Név

EK-szám

CAS-szám

Terméktípus

Referens tagállam

Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappaO)diazéniumato(2-)]-réz

 

312600-89-8

11

AT

Ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó

 

66603-10-9

11

AT

Peroxioktánsav

 

33734-57-5

11

FR

Peroxioktánsav

 

33734-57-5

12

FR

Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappaO)diazéniumato(2-)]-réz

 

312600-89-8

12

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

7

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

10

ES

Klórkrezol

200-431-6

59-50-7

10

FR

Hangyasav

200-579-1

64-18-6

9

BE

Benzoesav

200-618-2

65-85-0

11

DE

Propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

9

DE

Propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

10

DE

Propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

11

DE

Propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

12

DE

Etilén-oxid

200-849-9

75-21-8

20

N

2-klóracetamid

201-174-2

79-07-2

7

EE

2-klóracetamid

201-174-2

79-07-2

9

EE

2-klóracetamid

201-174-2

79-07-2

10

EE

2-klóracetamid

201-174-2

79-07-2

11

EE

Glikolsav

201-180-5

79-14-1

12

LT

L-(+)-tejsav

201-196-2

79-33-4

20

DE

Szimklozén

201-782-8

87-90-1

7

UK

Szimklozén

201-782-8

87-90-1

9

UK

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

7

IE

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

9

IE

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

10

IE

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

11

IE

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

12

IE

Hexa-2,4-diénsav/szorbinsav

203-768-7

110-44-1

7

DE

Hexa-2,4-diénsav/szorbinsav

203-768-7

110-44-1

9

DE

Hexa-2,4-diénsav/szorbinsav

203-768-7

110-44-1

10

DE

Glutaral

203-856-5

111-30-8

7

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

9

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

10

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

22

FI

2-fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

7

UK

2-fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

10

UK

2-fenoxietanol

204-589-7

122-99-6

11

UK

Cetilpiridinium-klorid

204-593-9

123-03-5

6

UK

Cetilpiridinium-klorid

204-593-9

123-03-5

7

UK

Cetilpiridinium-klorid

204-593-9

123-03-5

9

UK

Cetilpiridinium-klorid

204-593-9

123-03-5

20

UK

Szén-dioxid

204-696-9

124-38-9

15

FR

Szén-dioxid

204-696-9

124-38-9

20

FR

Nitrometilidin-trimetanol

204-769-5

126-11-4

11

UK

Nitrometilidin-trimetanol

204-769-5

126-11-4

12

UK

Tozilklóramid-nátrium

204-854-7

127-65-1

9

ES

Tozilklóramid-nátrium

204-854-7

127-65-1

10

ES

Kálium-dimetil-ditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

10

UK

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

10

UK

Kaptán

205-087-0

133-06-2

7

IT

Kaptán

205-087-0

133-06-2

9

IT

Kaptán

205-087-0

133-06-2

10

IT

N-(triklórmetiltio)ftálimid/folpet

205-088-6

133-07-3

10

IT

N,N-dietil-m-toluamid

205-149-7

134-62-3

22

SE

Tirám

205-286-2

137-26-8

7

BE

Tirám

205-286-2

137-26-8

10

BE

Tirám

205-286-2

137-26-8

11

BE

Tirám

205-286-2

137-26-8

12

BE

Zirám

205-288-3

137-30-4

7

BE

Zirám

205-288-3

137-30-4

9

BE

Zirám

205-288-3

137-30-4

10

BE

Zirám

205-288-3

137-30-4

11

BE

Zirám

205-288-3

137-30-4

12

BE

Kálium-metil-ditiokarbamát

205-292-5

137-41-7

9

CZ

Kálium-metil-ditiokarbamát

205-292-5

137-41-7

11

CZ

Kálium-metil-ditiokarbamát

205-292-5

137-41-7

12

CZ

Metám-nátrium

205-293-0

137-42-8

12

BE

Metám-nátrium

205-293-0

137-42-8

20

BE

Dinátrium-cianoditiokarbamát

205-346-8

138-93-2

9

CZ

Dinátrium-cianoditiokarbamát

205-346-8

138-93-2

11

CZ

Dinátrium-cianoditiokarbamát

205-346-8

138-93-2

12

CZ

1,3-bisz(hidroximetil)karbamid

205-444-0

140-95-4

9

HU

1,3-bisz(hidroximetil)karbamid

205-444-0

140-95-4

11

HU

1,3-bisz(hidroximetil)karbamid

205-444-0

140-95-4

12

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

9

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

10

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

11

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

12

PL

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

11

ES

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

12

ES

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

20

ES

Dazomet

208-576-7

533-74-4

7

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

9

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

10

BE

Dazomet

208-576-7

533-74-4

11

BE

Diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluor-N-(p-tolil)metánszulfénamid/tolilfluanid

211-986-9

731-27-1

10

FI

Hidroxil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

9

FR

Hidroxil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

10

FR

Hidroxil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

11

FR

Hidroxil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

12

FR

2,6-dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát

212-579-9

828-00-2

11

AT

2,6-dimetil-1,3-dioxán-4-il-acetát

212-579-9

828-00-2

12

AT

Diklofluanid

214-118-7

1085-98-9

10

UK

4,5-diklór-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

9

PL

4,5-diklór-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

11

PL

4,5-diklór-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

12

PL

Cink-szulfid

215-251-3

1314-98-3

7

UK

Cink-szulfid

215-251-3

1314-98-3

9

UK

Cink-szulfid

215-251-3

1314-98-3

10

UK

Dinátrium-tetraborát, vízmentes

215-540-4

1330-43-4

7

NL

Dinátrium-tetraborát, vízmentes

215-540-4

1330-43-4

9

NL

Dinátrium-tetraborát, vízmentes

215-540-4

1330-43-4

10

NL

2,4-diklórbenzil-alkohol

217-210-5

1777-82-8

7

CZ

2,4-diklórbenzil-alkohol

217-210-5

1777-82-8

9

CZ

2,4-diklórbenzil-alkohol

217-210-5

1777-82-8

10

CZ

2,4-diklórbenzil-alkohol

217-210-5

1777-82-8

12

CZ

Klórtalonil

217-588-1

1897-45-6

7

NL

Klórtalonil

217-588-1

1897-45-6

9

NL

Klórtalonil

217-588-1

1897-45-6

10

NL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

7

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

9

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

10

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

11

EL

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

12

EL

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

9

PT

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

10

PT

2,2’-ditiobisz[N-metil-benzamid]

219-768-5

2527-58-4

7

PL

2,2’-ditiobisz[N-metil-benzamid]

219-768-5

2527-58-4

9

PL

2,2’-ditiobisz[N-metil-benzamid]

219-768-5

2527-58-4

12

PL

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

7

ES

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

10

ES

1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

220-120-9

2634-33-5

22

ES

2-metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

7

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

9

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

10

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

22

SI

Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát

220-767-7

51580-86-0

9

UK

Troklozén-nátrium

220-767-7

2893-78-9

9

UK

Bisz(triklórmetil)-szulfon

221-310-4

3064-70-8

9

LT

Bisz(triklórmetil)-szulfon

221-310-4

3064-70-8

10

LT

Bisz(triklórmetil)-szulfon

221-310-4

3064-70-8

11

LT

Bisz(triklórmetil)-szulfon

221-310-4

3064-70-8

12

LT

Bisz(triklórmetil)-szulfon

221-310-4

3064-70-8

22

LT

(Etiléndioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

9

PL

Dipirition

223-024-5

3696-28-4

9

SE

Nátrium-2,4,6-triklórfenolát

223-246-2

3784-03-0

9

IE

Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó

223-296-5

3811-73-2

11

SE

Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó

223-296-5

3811-73-2

12

SE

Meténamin-3-klórallil-klorid

223-805-0

4080-31-3

9

PL

2,2’,2”-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

9

PL

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

9

ES

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

10

ES

N,N’-metilén-biszmorfolin

227-062-3

5625-90-1

9

AT

N,N’-metilén-biszmorfolin

227-062-3

5625-90-1

11

AT

Terbutilazin

227-637-9

5915-41-3

11

UK

Terbutilazin

227-637-9

5915-41-3

12

UK

(R)-p-menta-1,8-dién

227-813-5

5989-27-5

12

PT

Metilén-ditiocianát

228-652-3

6317-18-6

7

FR

Metilén-ditiocianát

228-652-3

6317-18-6

9

FR

Metilén-ditiocianát

228-652-3

6317-18-6

10

FR

Metilén-ditiocianát

228-652-3

6317-18-6

11

FR

Metilén-ditiocianát

228-652-3

6317-18-6

22

FR

1,3-bisz(hidroximetil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

11

PL

1,3-bisz(hidroximetil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

12

PL

(2-bróm-2-nitrovinil)benzol

230-515-8

7166-19-0

11

SK

(2-bróm-2-nitrovinil)benzol

230-515-8

7166-19-0

12

SK

Didecil-dimetil-ammónium-klorid

230-525-2

7173-51-5

7

IT

Didecil-dimetil-ammónium-klorid

230-525-2

7173-51-5

9

IT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

7

PT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

9

PT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

10

PT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

11

PT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

12

PT

Kén-dioxid

231-195-2

7446-09-5

9

DE

Kén-dioxid

231-195-2

7446-09-5

11

DE

Kén-dioxid

231-195-2

7446-09-5

12

DE

Kén-dioxid

231-195-2

7446-09-5

20

DE

Kén-dioxid

231-195-2

7446-09-5

22

DE

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

7

DE

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

9

DE

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

20

DE

Jód

231-442-4

7553-56-2

7

SE

Jód

231-442-4

7553-56-2

9

SE

Jód

231-442-4

7553-56-2

10

SE

Jód

231-442-4

7553-56-2

11

SE

Szilikon-dioxid – amorf

231-545-4

7631-86-9

20

FR

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

9

DE

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

11

DE

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

12

DE

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

20

DE

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

22

DE

Nátrium-bromid

231-599-9

7647-15-6

7

NL

Nátrium-bromid

231-599-9

7647-15-6

9

NL

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

9

DE

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

11

DE

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

12

DE

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

20

DE

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

22

DE

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

11

PL

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol

231-810-4

7747-35-5

12

PL

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

9

DE

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

11

DE

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

12

DE

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

20

DE

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

22

DE

Nátrium-klorit

231-836-6

7758-19-2

11

PT

Nátrium-klorit

231-836-6

7758-19-2

12

PT

Nátrium-klorit

231-836-6

7758-19-2

20

PT

Nátrium-klorát

231-887-4

7775-09-9

11

PT

Nátrium-klorát

231-887-4

7775-09-9

12

PT

Lignin

232-682-2

9005-53-2

7

EL

Lignin

232-682-2

9005-53-2

9

EL

Lignin

232-682-2

9005-53-2

10

EL

Lignin

232-682-2

9005-53-2

11

EL

Lignin

232-682-2

9005-53-2

12

EL

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

7

NL

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

9

NL

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

10

NL

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

11

NL

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

12

NL

Klór-dioxid

233-162-8

10049-04-4

20

PT

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

9

DE

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

11

DE

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

12

DE

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

20

DE

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

22

DE

Nátrium-hidrogén-2,2’-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

7

LV

Nátrium-hidrogén-2,2’-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

9

LV

Nátrium-hidrogén-2,2’-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

10

LV

Nátrium-hidrogén-2,2’-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

11

LV

Nátrium-hidrogén-2,2’-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

12

LV

2,2-dibróm-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

3

DK

2,2-dibróm-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

7

DK

2,2-dibróm-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

9

DK

2,2-dibróm-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

10

DK

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

11

DE

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

12

DE

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

7

NL

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

9

NL

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

10

NL

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

11

NL

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

12

NL

Trimagnézium-difoszfid

235-023-7

12057-74-8

23

DE

Ammónium-bromid

235-183-8

12124-97-9

7

SE

Ammónium-bromid

235-183-8

12124-97-9

9

SE

Hexabór-dicink-undekaoxid/Cink-borát

235-804-2

12767-90-7

9

ES

Dodecil-guanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

7

ES

Dodecil-guanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

9

ES

Dodecil-guanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

10

ES

Dodecil-guanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

12

ES

Dodecil-guanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

22

ES

Bróm-klorid

237-601-4

13863-41-7

12

NL

(Benziloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

9

UK

(Benziloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

10

UK

(Benziloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

11

UK

Bisz(1-hidroxi-1H-piridin-2-tionáto-O,S)-réz

238-984-0

14915-37-8

9

SE

Klórtoluron

239-592-2

15545-48-9

7

ES

Klórtoluron

239-592-2

15545-48-9

9

ES

Klórtoluron

239-592-2

15545-48-9

10

ES

Klórtoluron

239-592-2

15545-48-9

11

ES

Klórtoluron

239-592-2

15545-48-9

12

ES

Nátrium-p-klór-m-krezolát

239-825-8

15733-22-9

10

FR

Dikálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

9

DE

Dikálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

11

DE

Dikálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

12

DE

Dikálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

20

DE

Dikálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

22

DE

Benzoxónium-klorid

243-008-1

19379-90-9

9

CY

p-[(dijódmetil)szulfonil]toluol

243-468-3

20018-09-1

12

UK

(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát

244-445-0

21564-17-0

7

N

(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát

244-445-0

21564-17-0

10

N

(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát

244-445-0

21564-17-0

11

N

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

7

DE

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

9

DE

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

10

DE

Alfa,alfa’,alfa”-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

246-764-0

25254-50-6

9

AT

2-oktil-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

12

UK

Dimetil-oktadecil[3-(trimetoxiszilil)propil]ammónium-klorid

248-595-8

27668-52-6

10

ES

N’-terc-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

9

NL

Brómklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

9

NL

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid/izoproturon

251-835-4

34123-59-6

9

DE

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid/izoproturon

251-835-4

34123-59-6

11

DE

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid/izoproturon

251-835-4

34123-59-6

12

DE

1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

20

DE

2-bróm-2-(brómmetil)pentán-dinitril

252-681-0

35691-65-7

7

CZ

2-bróm-2-(brómmetil)pentán-dinitril

252-681-0

35691-65-7

9

CZ

2-bróm-2-(brómmetil)pentán-dinitril

252-681-0

35691-65-7

10

CZ

2-bróm-2-(brómmetil)pentán-dinitril

252-681-0

35691-65-7

11

CZ

4,4-dimetil-oxazolidin

257-048-2

51200-87-4

11

UK

Alfa-ciano-3-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/cipermetrin

257-842-9

52315-07-8

9

BE

m-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/permetrin

258-067-9

52645-53-1

22

IE

3-jód-2-propinil-butilkarbamát

259-627-5

55406-53-6

11

DK

Tetrakisz-(hidroximetil)-foszfónium-szulfát(2:1)

259-709-0

55566-30-8

9

MT

1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

10

FI

1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

12

FI

1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/propikonazol

262-104-4

60207-90-1

20

FI

4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

12

N

3,3’-metilén-bisz[5-metil-oxazolidin]/oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

10

AT

cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

7

ES

cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

9

ES

cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

10

ES

cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolin/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

12

ES

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

7

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

9

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

17

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok

270-325-2

68424-85-1

7

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok

270-325-2

68424-85-1

9

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok

270-331-5

68424-95-3

7

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok

270-331-5

68424-95-3

9

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok

270-331-5

68424-95-3

22

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkil-dimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1) keverék

273-545-7

68989-01-5

11

MT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkil-dimetil, sók és 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1) keverék

273-545-7

68989-01-5

12

MT

Nátrium-N-(hidroximetil)glicinát

274-357-8

70161-44-3

7

AT

Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát)

274-778-7

70693-62-8

11

SI

Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát)

274-778-7

70693-62-8

12

SI

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid

274-948-0

70862-65-6

7

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid

274-948-0

70862-65-6

10

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid

274-948-0

70862-65-6

11

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid

274-948-0

70862-65-6

12

CZ

Tributil-tetradecil-foszfónium-klorid

279-808-2

81741-28-8

9

PL

Tributil-tetradecil-foszfónium-klorid

279-808-2

81741-28-8

11

PL

Tributil-tetradecil-foszfónium-klorid

279-808-2

81741-28-8

12

PL

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

7

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

9

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

17

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok

287-090-7

85409-23-0

9

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok

287-090-7

85409-23-0

17

IT

Karbamid-N,N’-bisz(hidroximetil)-, reakciótermékei 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel

292-348-7

90604-54-9

11

PL

Karbamid-N,N’-bisz(hidroximetil)-, reakciótermékei 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel

292-348-7

90604-54-9

12

PL

Kvaterner ammóniumvegyület,[2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

7

LT

Kvaterner ammóniumvegyület,[2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

10

LT

Kvaterner ammóniumvegyület,[2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

11

LT

Kvaterner ammóniumvegyület,[2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

12

LT

Keverék: (C8-18)Alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keveréke

404-690-8

68132-19-4

7

PL

Keverék: (C8-18)Alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keveréke

404-690-8

68132-19-4

9

PL

6-(ftálimido)peroxihexánsav

410-850-8

128275-31-0

11

IT

6-(ftálimido)peroxihexánsav

410-850-8

128275-31-0

12

IT

Tetraklór-dekaoxid-komplex

420-970-2

92047-76-2

3

DE

Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfát

422-570-3

10

SE

Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid

426-020-3

51229-78-8

9

PL

Cisz-1-(3-klórallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantán-klorid

426-020-3

51229-78-8

12

PL

Tiametoxám

428-650-4

153719-23-4

9

ES

5-klór-2-(4-klórfenoxi)fenol

429-290-0

3380-30-1

9

AT

3-benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

7

PT

3-benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

10

PT

Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal/Perestane

432-790-1

11

HU

Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal/Perestane

432-790-1

12

HU

Bisz(3-aminopropil)oktil-amin

433-340-7

86423-37-2

11

CZ

Bisz(3-aminopropil)oktil-amin

433-340-7

86423-37-2

12

CZ

n-C10-16-alkil-trimetilén-diaminok reakciótermékei klórecetsavval

Keverék

139734-65-9

7

IE

n-C10-16-alkil-trimetilén-diaminok reakciótermékei klórecetsavval

Keverék

139734-65-9

10

IE

n-C10-16-alkil-trimetilén-diaminok reakciótermékei klórecetsavval

Keverék

139734-65-9

11

IE

n-C10-16-alkil-trimetilén-diaminok reakciótermékei klórecetsavval

Keverék

139734-65-9

12

IE

1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keveréke

Keverék

10

UK

1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keveréke

Keverék

11

UK

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) keveréke

Keverék

55965-84-9

7

FR

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) keveréke

Keverék

55965-84-9

9

FR

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) keveréke

Keverék

55965-84-9

10

FR

Kvaterner ammónium-jodidok

Keverék

308074-50-2

7

ES

Kvaterner ammóniumvegyületek (benzil-alkil-dimetil) (C8-C22 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy hidroxidok/BKC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

7

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil) (C6-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/DDAC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

7

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil) (C6-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/DDAC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

9

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek (benzil-alkil-dimetil) (C8-C22 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy hidroxidok/BKC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

9

IT

Nátrium-lignoszulfonát

Természetes polimer

8061-51-6

12

HU

[1-alfa-(S*)-3-alfa-]-(alfa)-ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/alfa-cipermetrin

Növényvédő szer

67375-30-8

9

BE

4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/klorfenapir

Növényvédő szer

122453-73-0

7

PT

4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/klorfenapir

Növényvédő szer

122453-73-0

9

PT

4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/klorfenapir

Növényvédő szer

122453-73-0

10

PT

4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/klorfenapir

Növényvédő szer

122453-73-0

12

PT

Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-komplex/ezüst-zeolit

Növényvédő szer

130328-18-6

7

SE

N,N”-1,6-hexéndiilbisz[N’-cianoguanidin] (EINECS-szám: 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS-szám: 204-679-6) polimer monohidroklorid/polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)guanilguanidinium-monohidroklorid

Polimer

27083-27-8/32289-58-0

12

FR

N,N”-1,6-hexéndiilbisz[N’-cianoguanidin] (EINECS-szám: 240-032-4) és hexametilén-diamin (EINECS-szám: 204-679-6) polimer monohidroklorid/polihexametilén-biguanid (monomer: 1,5-bisz(trimetilén)guanilguanidinium-monohidroklorid

Polimer

27083-27-8/32289-58-0

22

FR

N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-diamin-bisz(2-klóretil)-éter kopolimer

Polimer

31075-24-8

9

UK

N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-diamin-bisz(2-klóretil)-éter kopolimer

Polimer

31075-24-8

11

UK

N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-diamin-bisz(2-klóretil)-éter kopolimer

Polimer

31075-24-8

12

UK

N-didecil-N-dipolietoxi-ammónium-borát/didecil-polioxetil-ammónium-borát

Polimer

214710-34-6

9

EL

N-didecil-N-dipolietoxi-ammónium-borát/didecil-polioxetil-ammónium-borát

Polimer

214710-34-6

10

EL

N-didecil-N-dipolietoxi-ammónium-borát/didecil-polioxetil-ammónium-borát

Polimer

214710-34-6

11

EL

N-didecil-N-dipolietoxi-ammónium-borát/didecil-polioxetil-ammónium-borát

Polimer

214710-34-6

12

EL

Poli(hexametilén-biguanid)

Polimer

91403-50-8

10

FR

Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)

Polimer

94667-33-1

9

IT

Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)

Polimer

94667-33-1

11

IT

Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)

Polimer

94667-33-1

12

IT

N-metilmetánamin (EINECS-szám: 204-697-4) és (klórmetil)oxirán (EINECS-szám: 203-439-8) polimer/polimer kvaterner ammónium-klorid

Polimer

25988-97-0

12

HU

Polivinil-pirrolidon-jód

Polimer

25655-41-8

7

SE

Polivinil-pirrolidon-jód

Polimer

25655-41-8

9

SE

Polivinil-pirrolidon-jód

Polimer

25655-41-8

10

SE

Polivinil-pirrolidon-jód

Polimer

25655-41-8

11

SE