ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.021.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 21

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. január 26.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

Tanács

 

*

A Tanács 23/2010/EU rendelete (2010. január 14.) a fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó uniós hajókra és az uniós vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2010. évre történő meghatározásáról, és az 1359/2008/EK rendelet, a 754/2009/EK rendelet, az 1226/2009/EK rendelet és az 1287/2009/EK rendelet módosításáról

1

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

RENDELETEK

Tanács

26.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 21/1


A TANÁCS 23/2010/EU RENDELETE

(2010. január 14.)

a fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó uniós hajókra és az uniós vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2010. évre történő meghatározásáról, és az 1359/2008/EK rendelet, a 754/2009/EK rendelet, az 1226/2009/EK rendelet és az 1287/2009/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1342/2008/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 11. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Szerződés 43. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Tanács a Bizottság javaslata alapján intézkedéseket fogad el a halászati lehetőségek meghatározására és elosztására vonatkozóan.

(2)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK rendelet (2) előírja a Tanács számára a vizekhez és erőforrásokhoz való hozzáférésnek és a halászati tevékenységek fenntartható folytatására vonatkozó intézkedések meghatározását a rendelkezésre álló tudományos, műszaki és gazdasági szakvélemények és különösen a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) által készített jelentés figyelembevételével.

(3)

A Tanács feladata, hogy halászati tevékenységenként vagy tevékenységcsoportonként meghatározza a teljes kifogható mennyiségeket (TAC). A halászati lehetőségeket úgy kell elosztani a tagállamok között, hogy az minden tagállamnak relatíve stabil halászati tevékenységet biztosítson valamennyi állomány, illetve halászat tekintetében, és kellően figyelembe vegye a közös halászati politikának a 2371/2002/EK rendeletben meghatározott célkitűzéseit. Ezen túlmenően meg kell határozni bizonyos, a halászati lehetőségek szempontjából alapvető és azokkal funkcionálisan összefüggő feltételeket annak érdekében, hogy a halászati lehetőségek optimálisak és hatékonyan alkalmazhatók legyenek.

(4)

A teljes kifogható mennyiségeket a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények alapján, valamint a biológiai és társadalmi-gazdasági vonatkozások figyelembevételével kell megállapítani, biztosítva eközben az egyes halászati ágazatokkal szembeni méltányos bánásmódot. Ebben az összefüggésben szükséges figyelembe venni az érdekelt felekkel folytatott konzultációk során megfogalmazott véleményeket, különös tekintettel a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság, az érintett regionális tanácsadó testületek és a tagállamok részvételével megtartott 2009. július 23-i ülésen, illetve a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottság és az érintett regionális tanácsadó testületek 2009. szeptember 29-i ülésén elhangzottakra.

(5)

A többéves terv hatálya alá tartozó állományok esetében a teljes kifogható mennyiségeket a vonatkozó tervben szereplő szabályokkal összhangban kell meghatározni. Ennek megfelelően a szürke tőkehal, a norvég homár, a Vizcayai-öbölben, a La Manche csatorna nyugati részén és az Északi-tengerben élő nyelvhalak, az Északi-tengerben élő sima lepényhal, a Skóciától nyugatra fekvő területen élő hering, a Kattegatban, az Északi-tengerben, a Skagerrakban, a La Manche csatorna keleti részén, a Skóciától nyugatra fekvő területen, valamint az Ír-tengerben élő közönséges tőkehal állományai esetében a teljes kifogható mennyiségeket az északi szürketőkehal-állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 811/2004/EK tanácsi rendeletben (3), a Kantábriai-tenger és az Ibériai-félsziget nyugati részének déli szürketőkehal- és norvéghomár-állományának helyreállítását célzó intézkedésekről szóló, 2005. december 20-i 2166/2005/EK tanácsi rendeletben (4),

a Biscay-öböl nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2006. február 23-i 388/2006/EK tanácsi rendeletben (5), a La Manche csatorna nyugati része nyelvhalállományának fenntartható kiaknázására vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2007. május 7-i 509/2007/EK tanácsi rendeletben (6), az Északi-tengerben élő sima lepényhal és közönséges nyelvhal halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2007. június 11-i 676/2007/EK tanácsi rendeletben (7), a Skóciától nyugatra fekvő területen élő heringállományra és az állomány halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1300/2008/EK tanácsi rendeletben (8), az 1342/2008/EK rendeletben, továbbá a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló, 2009. április 6-i 302/2009/EK tanácsi rendeletben (9) foglalt szabályokkal összhangban indokolt meghatározni.

(6)

A 847/96/EK rendelet 2. cikkével összhangban meg kell határozni a fenti cikkben említett különböző intézkedések hatálya alá tartozó állományokat.

(7)

A kizárólag tudományos vizsgálat céljából végzett halászati tevékenységeket nem célszerű e rendelet hatálya alá rendelni, azon halászati tevékenységek kivételével, amelyeket a teljes körűen dokumentált halászattal kapcsolatos kezdeményezésekben részt vevő hajók végeznek.

(8)

Bizonyos fajok, mint például egyes cápafajok esetében még a korlátozott halászati tevékenység is komoly kockázatot jelenthet védelmük szempontjából. Következésképpen az ilyen fajokra vonatkozó halászati lehetőségeket a halászatukra vonatkozó általános tilalom bevezetése révén teljes mértékben korlátozni kell.

(9)

A 2166/2005/EK rendelet 8. cikkével, az 09/2007/EK rendelet 5. cikkével, a 676/2007/EK rendelet 9. cikkével, az 1342/2008/EK rendelet 11. és 12. cikkével, valamint a 302/2009/EK rendelet 5. és 9. cikkével összhangban meg kell határozni a 2010. évre vonatkozó megengedett legnagyobb erőkifejtés felső határait, figyelembe véve az egyes hajócsoportoknak az 1342/2008/EK rendelet III. fejezetében előírt erőkifejtési rendszerből történő kizárásáról szóló, 2009. július 27-i 754/2009/EK tanácsi rendeletet (10) is.

(10)

Az ICES szakvéleményét követve fenn kell tartani és felül kell vizsgálni a homoki angolnára vonatkozó halászati erőkifejtés szabályozási rendszerét az ICES IIa, IIIa és IV övezet uniós vizein.

(11)

Figyelembe véve az ICES által kibocsátott legutóbbi tudományos szakvéleményt és összhangban az északkelet-atlanti halászatról szóló egyezmény (NEAFC) keretében létrejött nemzetközi kötelezettségvállalásokkal, egyes mélytengeri fajok esetében korlátozni kell a halászati erőkifejtést.

(12)

A halászati lehetőségeket a vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban kell felhasználni, különös tekintettel a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendeletre (11), a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendeletre (12), a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendeletre (13), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (14) 21. cikkére, a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendeletre (15), a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendeletre (16),

a mélytengeri állományok halászatára vonatkozó különleges hozzáférési követelmények és kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2347/2002/EK tanácsi rendeletre (17), az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK tanácsi rendeletre (18), a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendeletre (19), az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról szóló, 2004. március 22-i 601/2004/EK tanácsi rendeletre (20), a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 2115/2005/EK tanácsi rendeletre (21),

a 2166/2005/EK rendeletre, a 388/2006/EK rendeletre, a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló, 2006. december 21-i 1966/2006/EK tanácsi rendeletre (22), a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről szóló, 2006. december 21-i 1967/2006/EK tanácsi rendeletre (23), az 509/2007/EK rendeletre, a hosszú távon vándorló fajok egyes állományainak védelmét célzó technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2007. május 7-i 520/2007/EK tanács rendeletre (24), a 676/2007/EK tanácsi rendeletre, az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2007. október 22-i 1386/2007/EK tanácsi rendeletre (25), a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendeletre (26), a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendeletre (27),

a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. november 3-i 1077/2008/EK bizottsági rendeletre (28), az 1300/2008/EK rendeletre, az 1342/2008/EK rendeletre, az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás) szóló, 2009. március 11-i 216/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (29), az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás) szóló, 2009. március 11-i 217/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (30), az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás) szóló, 2009. március 11-i 218/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (31), a 302/2009/EK rendeletre, valamint a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (32).

(13)

A Norvégiával (33), a Feröer szigetekkel (34) és Grönlanddal (35) fennálló halászati kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokban vagy jegyzőkönyvekben előírt eljárásokkal összhangban az Unió a halászati jogokról konzultációkat tartott az említett partnerekkel. A Grönlanddal folytatott konzultációk 2009. november 25-én lezárultak, és ezek eredményeképpen megállapították az uniós hajók által a grönlandi vizeken 2010-ben kiaknázható halászati lehetőségeket. A Feröer szigetekkel és Norvégiával folytatott konzultációk még nem zárultak le; ezekkel a partnerekkel várhatóan 2010 elején fogadják el a 2010-re vonatkozó szabályokat. Annak érdekében, hogy elkerüljük az Unió halászati tevékenységeinek félbeszakadását, és egyúttal kellő rugalmasságot biztosítsunk e szabályok 2010 elején történő megállapításához, az Uniónak célszerű átmeneti jelleggel – a szabályok elfogadásáig tartó hatállyal – meghatároznia az ezen szabályok hatálya alá tartozó állományokra vonatkozó halászati lehetőségeket.

(14)

Az Unió számos halászati szervezet szerződő fele, más szervezetekben pedig együttműködő nem szerződő félként vesz részt. Ezen túlmenően, a 2003-as csatlakozási okmány értelmében a Lengyel Köztársaság által korábban megkötött halászati megállapodások – így a Bering-tenger középső részén előforduló sávos tőkehalat érintő állománymegőrzésről és gazdálkodásról szóló egyezménynek – igazgatását Lengyelországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően az Unió látja el. E halászati szervezetek 2010-re néhány intézkedés bevezetését, többek között az uniós hajók halászati lehetőségeinek meghatározását javasolták. E halászati lehetőségeket az Uniónak kell végrehajtania.

(15)

Az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság (IATTC) 2009-ben tartott éves ülésén nem fogadott el fogási korlátozásokat a sárgaúszójú tonhalra, a nagyszemű tonhalra és a bonitóra vonatkozóan, ezért – jóllehet az Unió nem tagja az IATTC-nek – szabályozni kell az említett szervezet hatáskörébe tartozó erőforrásokra vonatkozó halászati lehetőségeket az erőforrások fenntartható kezelésének biztosítása érdekében.

(16)

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) 2009. évi éves ülésén táblázatokat fogadott el, amelyek az ICCAT szerződéses feleinél a halászati lehetőségek részleges vagy túlzott kihasználását mutatják. Ezzel összefüggésben az ICCAT határozatot fogadott el, amelyben megállapította, hogy az Unió 2008 folyamán csak részlegesen használta ki a részére az északi és a déli kardhal, a nagyszemű tonhal és az északi germon tekintetében rendelkezésre álló kvótát. Az ICCAT által megállapított uniós kvóták kiigazításának tiszteletben tartása érdekében a kvóták részleges kihasználása eredményeként keletkező halászati lehetőségeket minden egyes tagállamnak a részleges kihasználáshoz való saját hozzájárulását alapul véve kell elosztani, az e rendeletben a teljes kifogható mennyiségek éves elosztására meghatározott elosztási kulcs módosítása nélkül. Ugyanezen az ülésen módosították a kékúszójú tonhalra vonatkozó helyreállítási tervet is. Az ICCAT továbbá ajánlást fogadott el a nagy szemű rókacápák védelmére vonatkozóan. A halállományok védelmének előmozdítása érdekében végre kell hajtani az említett intézkedéseket.

(17)

A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet (SPRFMO) létrehozására irányuló, 2007 májusában megtartott harmadik nemzetközi találkozó során a résztvevők ideiglenes intézkedéseket, köztük halászati lehetőségeket fogadtak el a Csendes-óceán déli részén a nyílt tengeren és a tengerfenéken folytatott halászati tevékenységek ezen regionális halászati gazdálkodási szervezet létrehozásáig történő szabályozására. Az SPRFMO létrehozására irányuló, 2009 novemberében megrendezett nyolcadik nemzetközi találkozó során felülvizsgálták ezeket az intézkedéseket. A résztvevők által elért megállapodásnak megfelelően ezen ideiglenes intézkedések önkéntes jellegűek, és a nemzetközi jog értelmében jogilag nem kötelező erejűek. Az Egyesült Nemzetek halállományokról szóló megállapodásában foglalt vonatkozó rendelkezések fényében mindazonáltal célszerű beépíteni ezeket az uniós jogba.

(18)

A Délkelet-atlanti Halászati Szervezet (SEAFO) 2009. évi éves ülésén fogási korlátozásokat fogadott el két további, a SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen előforduló halállományra. Ezeket a fogási korlátozásokat az uniós jogban végre kell hajtani.

(19)

A folytonosság biztosítása érdekében bizonyos harmadik országbeli hajók számára meghatározott feltételek mellett, az 1006/2008/EK rendelettel és annak végrehajtó rendelkezéseivel összhangban célszerű engedélyezni az uniós vizeken való halászatot.

(20)

A halászati lehetőségek meghatározása keretében és az 1342/2008/EK rendelet 11. cikke értelmében a Tanács a tagállamok által nyújtott és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság által értékelt tájékoztatás alapján bizonyos hajócsoportokat kizárhat az említett rendeletben létrehozott erőkifejtési rendszer alkalmazásából, amennyiben megfelelő adatok állnak rendelkezésére az érintett hajók általi tőkehalfogásokról és -visszadobásokról, a tőkehalfogási százalékarány nem haladja meg az érintett hajócsoportok teljes fogásának 1,5 %-át, valamint e hajócsoportoknak az erőkifejtési rendszerbe való felvétele aránytalan adminisztratív terhet jelentene a tőkehalállományokra gyakorolt általános hatáshoz képest. Lengyelország tájékoztatást nyújtott egy tőkehalhalászatot folytató olyan hajócsoporttal kapcsolatban, amelynek egyetlen hajója az Északi-tengeren legalább 100 mm-es szembőségű fenékvonóhálóval fekete tőkehalra halászott. Az Egyesült Királyság tájékoztatást nyújtott tőkehalhalászatot folytató hajók két olyan csoportjával kapcsolatban, melyek a Skóciától nyugatra fekvő területeken fenékvonóhálót használtak. Ezen tájékoztatás alapján, melyet a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság is értékelt, megállapítható, hogy az említett hajócsoportok tőkehalfogásai – a visszadobásokat is beleértve – nem haladják meg a teljes fogásuk 1,5 %-át. Tekintettel továbbá az e hajócsoportok nyomon követésére és ellenőrzésére létrehozott nyomonkövetési és ellenőrzési intézkedésekre, valamint arra, hogy a szóban forgó hajócsoportok erőkifejtési rendszerbe való felvétele aránytalan adminisztratív terhet jelentene a tőkehalállományokra gyakorolt általános hatáshoz képest, a kérdéses hajócsoportokat helyénvaló kizárni az 1342/2008/EK rendelet III. fejezetének alkalmazásából, ily módon lehetővé téve az erőkifejtési korlátozások ennek megfelelő megállapítását az érintett tagállamok tekintetében.

(21)

Sürgősségre tekintettel, a Szerződés 291. cikkével összhangban a bizonyos rövid élettartamú állományokra vonatkozó fogási korlátozások meghatározásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (36) alapján kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

(1)   Ez a rendelet a következő halászati lehetőségeket, illetve az e halászati lehetőségek felhasználásával funkcionálisan összefüggő feltételeket határozza meg:

a 2010. évre vonatkozóan bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségek, valamint

a 2011. évre vonatkozóan bizonyos erőkifejtési korlátozások, illetve egyes antarktiszi állományok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségek a II. cím III. fejezetének 2. szakaszában és az IE. és az V. mellékletben meghatározott időszakokra.

(2)   Ez a rendelet átmeneti halászati lehetőségeket is meghatároz a Norvégiával és a Feröer szigetekkel kötött kétoldalú halászati megállapodások hatálya alá tartozó egyes állományok, illetve állománycsoportok tekintetében, amelyek a 2010-re vonatkozó szabályokkal kapcsolatos konzultációk lezárultáig maradnak hatályban.

2. cikk

Hatály

(1)   Eltérő rendelkezés hiányában ezt a rendeletet kell alkalmazni:

a)

az uniós hajókra; és

b)

a harmadik országok lobogója alatt uniós vizeken közlekedő, harmadik országokban lajstromozott halászhajókra (a továbbiakban: harmadik országbeli hajók).

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, e rendelet– az V. melléklet B. részében foglalt táblázathoz kapcsolódó 1. lábjegyzet kivételével – nem alkalmazandó a kizárólag tudományos vizsgálat céljából folytatott olyan halászati tevékenységekre, amelyeket az adott hajó lobogója szerinti tagállam engedélyével és fennhatósága alatt végeznek, és amelyekről előzetesen tájékoztatták a Bizottságot és azon tagállamot, amelynek vizein a kutatási tevékenységeket végzik. A tudományos vizsgálat céljából halászati tevékenységet folytató tagállamoknak az ilyen halászatból származó valamennyi fogásról tájékoztatniuk kell a Bizottságot, a kutatás helye szerinti tagállamot, az ICES-t és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságot.

(3)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó a teljes körűen dokumentált halászattal kapcsolatos kezdeményezésekben részt vevő hajók által végzett halászati tevékenységekre, amennyiben az ilyen halászatra kiegészítő kvóták vonatkoznak.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően, e rendelet alkalmazásában:

a)

„uniós hajók”: a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének d) pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti halászhajók;

b)

„uniós vizek”: a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének a) pontjában szereplő fogalommeghatározás szerinti vizek;

c)

„teljes kifogható mennyiség” (TAC): az egyes állományokból évente kifogható és kirakodható mennyiség;

d)

„kvóta”: a teljes kifogható mennyiségnek az Unió, a tagállamok vagy harmadik országok részére kiosztott hányada;

e)

„nemzetközi vizek”: az egyes államok felségterületén vagy joghatóságán kívüli vizek;

f)

„szembőség”: a 850/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a halászhálók szembőségének meghatározására és fonalvastagságának vizsgálatára irányadó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 10-i 517/2008/EK bizottsági rendelettel (37) összhangban megállapított szembőség;

g)

„uniós halászhajóflotta-nyilvántartás”: a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Bizottság által létrehozott nyilvántartás;

h)

„halászati napló”: az 1224/2009/EK rendelet 14. cikkében említett napló.

4. cikk

Halászati övezetek

E rendelet alkalmazásában:

a)

„ICES-övezetek” (ICES, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács): a 218/2009/EK rendelet meghatározása szerinti övezetek;

b)

„Skagerrak”: a nyugaton a Hanstholm világítótoronytól a Lindesnes világítótoronyig, délen a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig húzódó vonallal határolt terület;

c)

„Kattegat”: északon a Skagen világítótoronytól a Tistlarna világítótoronyig, és innen a svéd part legközelebbi pontjáig, és délen Hasenøretől Gnibens Spidsig, Korshage-től Spodsbjergig és Gilbjerg Hovedtől Kullenig húzódó vonallal határolt terület;

d)

„Cádizi-öböl”: az ICES IXa övezetnek a nyugati hosszúság 7° 23’ 48″-től keletre eső része;

e)

„CECAF-övezetek” (CECAF, Kelet-közép-atlanti-óceán, azaz a FAO 34. fő halászati övezete): a216/2009/EK rendelet fogalommeghatározása szerinti övezetek;

f)

„NAFO-övezetek” (NAFO, Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet): a 217/2009/EK rendelet HL L 87., 2009.3.31., 42. o. fogalommeghatározása szerinti övezetek;

g)

„SEAFO egyezményi terület” (SEAFO, Délkelet-atlanti Halászati Szervezet): az Atlanti-óceán délkeleti körzetében található halászati erőforrások védelméről és kezeléséről szóló egyezmény (38) fogalommeghatározása szerinti terület;

h)

„ICCAT egyezményi terület” (ICCAT, az Atlanti Tonhalfélék Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság): az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény (39) fogalommeghatározása szerinti terület;

i)

„CCAMLR egyezményi terület” (CCAMLR, az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény): a 601/2004/EK rendelet fogalommeghatározása szerinti terület;

j)

„IATTC egyezményi terület” (IATTC, az Amerika-közi trópusi tonhalról szóló egyezmény): az Amerikai Egyesült Államok és a Costa Rica Köztársaság között megkötött 1949. évi egyezmény által létrehozott Amerika-közi Trópusi Tonhalbizottság megerősítéséről szóló egyezmény (40) fogalommeghatározása szerinti terület;

k)

„IOTC- terület” (IOTC, Indiai-óceáni Tonhalbizottság): a Közösségnek az Indiai-óceáni Tonhal Bizottság létrehozásáról szóló megállapodás (41) fogalommeghatározása szerinti terület;

l)

„SPRFMO egyezményi terület” (SPRFMO, Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezet): a 10o-tól délre, a CCAMRL-egyezmény hatálya alá tartozó területtől északra, az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodás (42) fogalommeghatározása szerinti, a SIOFA-egyezmény hatálya alá tartozó területtől keletre, valamint a dél-amerikai államok halászati joghatóságától nyugatra eső nyílt tengeri terület;

m)

„WCPFC egyezményi terület” (WCPFC, a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében folytatott halászatokról szóló egyezmény): a Közösségnek a Csendes-óceán nyugati és középső körzetében található hosszú távon vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló egyezmény (43) fogalommeghatározása szerinti terület;

n)

„a Bering-tenger nyílt tengeri része”: a Bering-tenger nyílt tengeri területe, amely kívül esik a Bering-tenger partján fekvő államok parti tengerei szélességének méréséhez használt alapvonalaktól számított 200 tengeri mérföldes sávon.

II. CÍM

AZ UNIÓS HAJÓK HALÁSZATI LEHETŐSÉGEI

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

5. cikk

Fogási korlátozások és a kifogható mennyiségek elosztása

(1)   Az uniós vizeken vagy bizonyos nem uniós vizeken tartózkodó uniós hajókra vonatkozó fogási korlátozásokat, a kifogható mennyiségek tagállamok közötti elosztását, valamint a 847/96/EK rendelet 2. cikke szerinti kiegészítő feltételeket az I. melléklet határozza meg.

(2)   Az uniós hajók számára engedélyezett a halászat a Feröer szigetek, Grönland, Izland és Norvégia halászati joghatósága alá tartozó vizeken, valamint a Jan Mayen körüli halászati övezetben az I. mellékletben megállapított kvóta keretein belül, az e rendelet 12. cikkében és III. mellékletében, valamint az 1006/2008/EK rendeletben és annak végrehajtási rendelkezéseiben meghatározott feltételekre is figyelemmel.

(3)   A Bizottság a IID. melléklet 6. pontjában megállapított szabályok szerint meghatározza a homokiangolna-félék halászatára vonatkozó fogási korlátozásokat az ICES IIa, IIIa és IV övezet uniós vizei tekintetében.

(4)   A Bizottság az ICES V és XIV övezet grönlandi vizei tekintetében a kapelánra vonatkozó uniós fogási korlátozásokat a teljes kifogható kapelánmennyiség 7,7 %-ában rögzíti, amint a teljes kifogható mennyiséget megállapították.

(5)   A 2010 első felében begyűjtött tudományos adatok alapján a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálhatja az ICES IIa, IIIa és IV övezet uniós vizei tekintetében a norvég tőkehalállományra, valamint az ICES IIa és IV övezet uniós vizei tekintetében a sprattállományra vonatkozó fogási korlátozásokat.

(6)   A norvégtőkehal-állomány (5) bekezdés szerinti felülvizsgálatának következményeként, a norvég tőkehal ipari járulékos fogásainak figyelembevétele érdekében a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felülvizsgálhatja az ICES IIa, IIIa és IV övezet uniós vizei tekintetében a vékonybajszú tőkehalállományra, valamint az ICES IIa, III és IV övezet uniós vizei tekintetében a foltos tőkehalállományra vonatkozó fogási korlátozásokat.

(7)   A 2010 első felében összegyűjtött tudományos adatok alapján a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően az ICES VIII övezet tekintetében meghatározhatja a szardellaállományra vonatkozó fogási korlátozásokat.

6. cikk

Tilalom hatálya alá tartozó fajok

Az uniós halászhajók számára tilos a következő fajok halászata, fedélzeten tartása, átrakása és kirakodása:

a)

óriáscápa (Cetorhinus maximus) és fehér cápa (Carcharodon carcharias) az uniós és a nem uniós vizek mindegyikén;

b)

angyalrája (Squatina squatina) az uniós vizek mindegyikén;

c)

sima rája (Dipturus batus) az ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX és X övezet uniós vizein;

d)

cifra rája (Raja undulate) és fehér rája (Rostroraja alba) az ICES VI, VII, VIII, IX és X övezet uniós vizein; valamint

e)

heringcápa (Lamna nasus) a nemzetközi vizeken.

7. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

(1)   A halászati lehetőségeknek az I. mellékletben előírt, tagállamok közötti elosztása nem érinti a következőket:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b)

a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (3) bekezdése alapján, vagy az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdése alapján végrehajtott újraelosztások;

c)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további kirakodások;

d)

a 847/96/EK rendelet 4. cikkével összhangban visszatartott mennyiségek;

e)

az 1224/2009/EK rendelet 105., 106. és 107. cikke alapján végrehajtott levonások.

(2)   Az e rendelet I. mellékletében foglalt eltérő rendelkezés hiányában a 847/96/EK rendelet 3. cikke az elővigyázatossági TAC hatálya alá tartozó állományokra, az említett rendelet 3. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint 4. cikke pedig az analitikai TAC hatálya alá tartozó állományokra alkalmazandó.

8. cikk

A halászati erőkifejtés korlátozásai

A halászati erőkifejtési korlátozásokat 2010. február 1-jétől2011. január 31-ig a következők szerint kell alkalmazni:

a)

a IIA. melléklet a Kattegat, a Skagerrak területén, és az ICES IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli részén, az ICES IV, VIa, VIIa, VIId övezetben, valamint az ICES IIa és Vb övezet uniós vizeiben előforduló egyes állományokkal való gazdálkodásra vonatkozik;

b)

a IIB. melléklet az ICES VIIIc és IXa övezetben – a Cádizi-öböl kivételével – előforduló szürke tőkehal és a norvég homár állományainak helyreállítására vonatkozik;

c)

a IIC. melléklet az ICES VIIe övezetben előforduló nyelvhalállományokkal való gazdálkodásra vonatkozik;

d)

a IID. melléklet az ICES IIa, IIIa és IV övezet uniós vizeiben előforduló homoki angolnafélék állományaival való gazdálkodásra vonatkozik.

9. cikk

A mélytengeri halászatra vonatkozó fogási és erőkifejtési korlátozások

(1)   A közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2009. és 2010. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. november 28-i 1359/2008/EK rendeletben (44) meghatározott fogási korlátozásokon túlmenően tilos a mélytengeri fajokból és a grönlandi laposhalból hajóutanként 100 kg-nál nagyobb összmennyiséget kifogni és a fedélzeten tárolni, átrakni vagy kirakodni, ha az adott hajó nem rendelkezik a 2347/2002/EK rendelet 3. cikkével összhangban kibocsátott mélytengeri halászati engedéllyel.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy mélytengeri halászati engedélyhez kössék a lobogójuk alatt közlekedő és a területükön lajstromozott hajók által végzett azon halászati tevékenységeket, amelyek naptári évenként 10 tonnát meghaladó tömegű mélytengeri faj és grönlandi laposhal kifogását és fedélzeten való tárolását eredményezik.

(3)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 2010-ben a kikötőn kívül töltött kilowattnapban mért halászati erőkifejtés szintjei a mélytengeri halászati engedéllyel rendelkező hajók esetében ne haladják meg az érintett tagállam hajói által 2003-ban olyan utak során végzett átlagos éves halászati erőkifejtés 65 %-át, amikor a hajók mélytengeri halászati engedéllyel rendelkeztek, és/vagy a 2347/2002/EK rendelet I. és II. mellékletében felsorolt mélytengeri fajokat fogtak ki. Ezt a bekezdést kizárólag azokra a halászati utakra kell alkalmazni, amelyek során 100 kg-ot meghaladó tömegű, aranylazactól eltérő mélytengeri fajhoz tartozó zsákmányt fogtak ki.

10. cikk

A fogások és járulékos fogások kirakodásának feltételei

(1)   A fogási korlátozások hatálya alá tartozó állományokból származó halak csak akkor tárolhatók a fedélzeten, illetve csak akkor rakodhatók ki, ha:

a)

a fogásokat kvótával rendelkező tagállam hajói ejtették, és ez a kvóta még nincs kimerítve; vagy

b)

a fogások olyan uniós kvótából való részesedésnek felelnek meg, amelyet nem osztottak el kvótaként a tagállamok között, és a szóban forgó uniós kvóta még nincs kimerítve.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a következő halfélék akkor is a fedélzeten tárolhatók vagy kirakodhatók, ha az adott tagállam nem rendelkezik kvótával, vagy ha a kvótákat vagy részesedéseket kimerítették:

a)

a hering és a makréla kivételével azok a fajok, amelyeket

i.

más fajokkal vegyesen zsákmányolnak olyan hálókkal, amelyek szembősége a 850/98/EK rendelet 4. cikkével összhangban 32 mm-nél kisebb; és

ii.

sem a fedélzeten, sem a kirakodás során nem válogatnak szét;

vagy

b)

makréla, amennyiben

i.

fattyúmakrélával és szardíniával vegyesen fogják ki;

ii.

a fogások tömege nem haladja meg a fedélzeten tárolt makréla, fattyúmakréla és szardínia össztömegének 10 %-át; és

iii.

a fogásokat sem a fedélzeten, sem a kirakodás során nem válogatják szét.

(3)   Minden fogást bele kell számítani a kvótába vagy – amennyiben az uniós kvótát nem osztották fel kvótákra a tagállamok között – az uniós kvótába, a (2) bekezdéssel összhangban végrehajtott fogások kivételével.

(4)   A járulékos fogások százalékát és e fogások kezelését a 850/98/EK rendelet 4. és 11. cikkének megfelelően kell meghatározni.

11. cikk

Korlátozások bizonyos halászati lehetőségek kiaknázásával kapcsolatban

A 2010. május 1. és július 31. közötti időszakban tilos a heringen, a makrélán, a szardínián, a fattyúmakrélán, a spratton, a kék puhatőkehalon és az ezüstlazacon kívüli egyéb tengeri élőlények halászata és fedélzeten tartása az alábbi pontokat szekvenciálisan összekötő egyenes vonalak által határolt területen:

Pont

Szélesség

Hosszúság

1

é. sz. 52o 27'

ny. h. 12o 19'

2

é. sz. 52o 40'

ny. h. 12o 30'

3

é. sz. 52o 47'

ny. h. 12o 39,600'

4

é. sz. 52o 47'

ny. h. 12o 56'

5

é. sz. 52o 13,5'

ny. h. 13o 53,830'

6

é. sz. 51o 22'

ny. h. 14o 24'

7

é. sz. 51o 22'

ny. h. 14o 03'

8

é. sz. 52o 10'

ny. h. 13o 25'

9

é. sz. 52o 32'

ny. h. 13o 07,500'

10

é. sz. 52o 43'

ny. h. 12o 55'

11

é. sz. 52o 43'

ny. h. 12o 43'

12

é. sz. 52o 38,800'

ny. h. 12o 37'

13

é. sz. 52o 27'

ny. h. 12o 23'

14

é. sz. 52o 27'

ny. h. 12o 19'

12. cikk

Az ICES IIIa, IV és VIId övezetben, valamint az ICES IIa övezet uniós vizeiben ejtett, szétválogatás nélkül kirakodott fogások

(1)   Amennyiben egy tagállamnak az ICES IIIa, IV és VIId övezet, valamint az ICES IIa övezet uniós vizei tekintetében kimerülnek a heringre vonatkozó fogási lehetőségei, tilos a szétválogatás nélküli, heringet tartalmazó fogások kirakodása a vonatkozó fogási korlátozások hatálya alá tartozó halászterületeken halászó, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, az Unióban lajstromozott hajók számára.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ICES IIIa, IV és VIId övezetben, valamint az ICES IIa övezet uniós vizein zsákmányolt fajok, szétválogatás nélkül kirakodott fogásainak hatékony ellenőrzésére megfelelő mintavételi program kerüljön végrehajtásra.

(3)   Az ICES IIIa, IV és VIId övezetben, valamint az ICES IIa övezet uniós vizein ejtett, szétválogatás nélküli fogások csak olyan kikötőben vagy kirakodóhelyen szállíthatók partra, ahol a (2) bekezdésben említett mintavételi programot alkalmazzák.

13. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok az 1224/2009/EK rendelet 33. és 34. cikke alapján a Bizottságnak megküldik a fogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

II. FEJEZET

Harmadik országok vizeire vonatkozó halászati engedély

14. cikk

Halászati engedélyek

(1)   A harmadik országok vizein halászó uniós hajók rendelkezésére álló halászati engedélyek maximális számát a III. melléklet határozza meg.

(2)   Amennyiben a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján valamelyik tagállam a III. mellékletben meghatározott halászterületek vonatkozásában átadja kvótáját egy másik tagállamnak (kvótacsere), átadáskor a halászati engedélyeket is megfelelő módon át kell adni, és erről értesíteni kell a Bizottságot. Az egyes halászterületek vonatkozásában rendelkezésre álló halászati engedélyeknek a III. mellékletben meghatározott teljes számát azonban nem lehet túllépni.

III. FEJEZET

Halászati lehetőségek a regionális halászati irányító szervezetek vizein

1. Szakasz

ICCAT egyezményi terület

15. cikk

A kékúszójú tonhalra irányuló halászatra jogosult hajók számának korlátozása

A következő típusba tartozó hajók maximális számát a IV. melléklet határozza meg:

a 8 kg/75 cm és 30 kg/115 cm közötti méretű kékúszójú tonhalnak (Thunnus thynnus) az Atlanti-óceán keleti részén csalival és pergetett horogsorral folytatott aktív halászatára jogosult unióshajók;

a 8 kg/75 cm és 30 kg/115 cm közötti méretű kékúszójú tonhalnak a Földközi-tengeren part menti kisüzemi tevékenység keretében folytatott aktív halászatára jogosult unióshajók;

a 8 kg/75 cm és 30 kg/115 cm közötti méretű kékúszójú tonhalnak az Adriai-tengeren tenyésztés céljából folytatott aktív halászatára jogosult unióshajók.

16. cikk

Az ID. mellékletben kiosztott, kékúszójú tonhalra vonatkozó kvóta kiegészítő feltételei

A 302/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározottakon kívül a 2010. április 15-tőlmájus 15-ig tartó időszakban is tilos a kékúszójú tonhal erszényes kerítőhálóval történő halászata az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren.

17. cikk

Hobbi- és sporthorgászat

A tagállamoknak az ID. mellékletben meghatározott kvótáikból külön kvótát kell előirányozniuk a kékúszójú tonhal hobbi- és sporthorgászatára.

18. cikk

Cápák

(1)   Minden halászatban tilos nagy szemű rókacápát (Alopias superciliosus) – akár egészben, akár daraboltan – a fedélzeten tárolni, átrakni vagy kirakodni.

(2)   Tilos a rókacápák (Alopias) fajainak célzott halászata.

2. Szakasz

CCAMLR egyezményi terület

19. cikk

Tilalmak és fogási korlátozások

(1)   Az V. melléklet A. részében meghatározott fajok célzott halászata az említett mellékletben feltüntetett övezetekben és időszakokban tilos.

(2)   Az új és felderítő halászat tekintetében az V. melléklet B. részében meghatározott fogási, illetve járulékos fogási korlátozások alkalmazandók az említett részben feltüntetett alterületeken.

20. cikk

Felderítő halászat

(1)   Az egyes tagállamok lobogója alatt közlekedő és az azokban lajstromozott halászhajók, amelyekről a CCAMLR-t a 601/2004/EK rendelet 7. és 7a. cikkének megfelelően értesítették, részt vehetnek a Dissostichus spp. horogsoros felderítő halászatában a FAO 88.1 és 88.2 alterületen, valamint az 58.4.1 és 58.4.2 körzet nemzeti joghatóságon kívüli területein.

(2)   A teljes fogási és járulékos fogási korlátozásokat a FAO 88.1 és 88.2 alterület, valamint az 58.4.1 és az 58.4.2 körzet vonatkozásában, és ezek mindegyikének kisléptékű kutatási egységenkénti felosztását az V. melléklet B. része határozza meg. A halászatot bármely kisléptékű kutatási egység területén berekesztik, ha a bejelentett fogás mértéke eléri a meghatározott fogási határértéket, és az említett kisléptékű kutatási egységet az idény hátralévő részére lezárják a halászat elől.

(3)   A halászatot földrajzilag és tengermélység-tartomány szempontjából a lehető legkiterjedtebb területen kell végezni, a halászati potenciál meghatározásához szükséges információk megszerzése és a fogás és halászati erőkifejtés túlzott koncentrációjának elkerülése érdekében. Azonban a FAO 88.1 és 88.2 alterületen, valamint az 58.4.1 és az 58.4.2 körzetben tilos a halászat 550 méternél kisebb mélységben.

21. cikk

Krillhalászat a 2010/2011-es halászati idényben

(1)   A 2010/2011-es halászati idényben kizárólag azon tagállamok folytathatnak krillhalászatot (Euphausia superba) a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területen, amelyek tagjai a CCAMLR-bizottságnak. Amennyiben ilyen tagállam a CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területen krillre irányuló halászatban kíván részt venni, a 601/2004/EK rendelet 5a. cikkének megfelelően legkésőbb 2010. június 1-ig értesíti a CCAMLR titkárságát és a Bizottságot:

a)

a krillhalászatban való részvételi szándékáról az V. melléklet C. része szerinti formanyomtatványon;

b)

a halászhálók kialakításáról az V. melléklet D. része szerinti formanyomtatványon.

(2)   Az (1) bekezdésben említett értesítés magában foglalja a 601/2004/EK rendelet 3. cikkében előírt információkat valamennyi olyan halászhajó tekintetében, amely számára a tagállam engedélyezi a krillhalászatban való részvételt.

(3)   A CCAMLR-egyezmény hatálya alá tartozó területeken krillhalászatban részt venni szándékozó tagállam kizárólag az értesítés időpontjában a lobogója alatt közlekedő és engedéllyel rendelkező halászhajókról küld értesítést.

(4)   A tagállamoknak jogukban áll a krillhalászatban való részvételt olyan hajó számára is engedélyezni, amely nem szerepel a CCAMLR-nek az (1), (2) és (3) bekezdés szerint küldött értesítésben, amennyiben egy engedéllyel rendelkező hajó alapos operatív indokok vagy vis maior következtében nem vehet részt a halászatban. Ilyen esetben az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a CCAMLR titkárságát és a Bizottságot és megadja az alábbiakat:

a)

a (2) bekezdésben említett, helyettesítésre szánt hajó(k) részletes adatait, beleértve a 601/2004/EK rendelet 3. cikkében meghatározott információkat is;

b)

a helyettesítést indokoló okok részletes leírását, valamint a vonatkozó bizonyítékokat és igazolásokat.

(5)   A tagállamok a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajókról készített bármely CCAMLR-jegyzékben szereplő halászhajók számára nem engedélyezhetik a krillhalászatban való részvételt.

22. cikk

Halászati tilalom

(1)   A CCAMLR titkárságának az IE. mellékletben megállapított TAC kimerülése miatti halászati tilalomról küldött értesítését követően a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a lobogójuk alatt közlekedő és a területen, igazgatási egységben, alterületen, körzetben, kis léptékű kutatási egységben vagy egyéb igazgatási egységben halászó valamennyi hajó, amelyre a tilalmi értesítés vonatkozik, az értesítésben megállapított tilalmi határidőig teljes halászeszközét kiemeli a vízből.

(2)   Ilyen értesítésnek a hajó általi átvételét követően további horogsor nem rögzíthető az értesítés szerinti tilalmi határidőtől számított 24 órán belül. Amennyiben az értesítés átvételére a tilalmi határidőt megelőző kevesebb, mint 24 órával került sor, az értesítést követően további horogsor nem rögzíthető.

(3)   A halászat (1) bekezdésben említett tilalma esetében valamennyi hajó elhagyja a halászterületet, miután minden halászeszközt kiemelt a vízből.

(4)   Ha egy hajó nem képes az értesítésben szereplő tilalmi határidőig minden halászeszközét kiemelni a vízből az alábbi okok következtében:

a)

a hajó és a személyzet biztonsága;

b)

a kedvezőtlen időjárási körülmények következtében esetlegesen fellépő korlátozások;

c)

jég borította tenger; vagy

d)

az Antarktisz tengeri élővilága védelmének szükségessége,

akkor a hajó értesíti erről a lobogó szerinti tagállamot. A tagállam haladéktalanul értesíti a CCAMLR titkárságát és a Bizottságot. A halászhajó ugyanakkor minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy valamennyi halászeszközét a lehető leghamarabb kiemelje a vízből.

(5)   Ha a (4) bekezdés alkalmazandó, a tagállamok a halászhajó intézkedéseire vonatkozó vizsgálatot indítanak, és – nemzeti eljárásaiknak megfelelően – az eredményekről legkésőbb a CCAMLR soron következő megbeszélésén beszámolnak a CCAMLR Titkárságának és a Bizottságnak. A végső jelentésnek értékelnie kell, hogy a halászhajó minden ésszerű intézkedést megtett-e arra vonatkozóan, hogy teljes halászeszközét kiemelje a vízből:

a)

az értesítés szerinti tilalmi határidőig; és

b)

a (4) bekezdésben említett értesítést követő lehető legrövidebb időn belül.

(6)   Amennyiben egy halászhajó a valamennyi halászeszközének vízből való kiemelését követően nem hagyja el azonnal a tilalom alá helyezett területet, a lobogó szerinti tagállam biztosítja azt, hogy a CCAMLR-titkárság és a Bizottság erről tájékoztatatást kapjon.

3. Szakasz

IOTC-terület

23. cikk

Az IOTC területén halászó hajók halászati kapacitásának korlátozása

(1)   Az IOTC területén trópusi tonhalfélékre halászó uniós hajók maximális számát és azok bruttó űrtartalomban (BT) mért megfelelő kapacitását a VI. melléklet 1. pontja határozza meg.

(2)   Az IOTC területén kardhalra (Xiphias gladius) és germonra (Thunnus alalunga) halászó uniós hajók maximális számát és azok BT-ben mért megfelelő kapacitását a VI. melléklet 2. pontja határozza meg.

(3)   A tagállamok megváltoztathatják az (1) és (2) bekezdésben említett hajók halászeszköz-csoportonkénti számát, ha a Bizottságnak bizonyítani tudják, hogy a változtatás nem fokozza az érintett állományokra irányuló halászati erőkifejtést.

(4)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben flottájuk kapacitásbővítésére tesznek javaslatot, a flottába felveendő hajók szerepeljenek az IOTC hajólajstromában vagy egy másik regionális tonhalhalászati szervezet hajólajstromában. A valamely regionális halászati gazdálkodási szervezet által összeállított listán szereplő, jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók (a továbbiakban: az IUU hajók) nem vehetők fel a flottába.

(5)   Az IOTC-nek benyújtott fejlesztési tervek végrehajtásának figyelembevétele érdekében – az említett fejlesztési tervekben meghatározott határokon belül – a tagállamok csak szigoríthatják a halászati kapacitás e cikk szerinti korlátozásait.

4. Szakasz

SFPRFMO egyezményi terület

24. cikk

Nyílt tengeri halászat – kapacitáskorlátozás

Az SFPRFMO egyezményiterületen 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben aktív halászati tevékenységet folytató tagállamoknak a lobogójuk alatt közlekedő, 2010-ben nyílt tengeri állományokra halászó hajók bruttó űrtartalmának teljes szintjét az SFPRFMO egyezményiterületen összesen 78 610 BT-re kell korlátozniuk oly módon, hogy biztosított legyen a nyílt tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázása.

25. cikk

Nyílt tengeri halászat – fogási korlátozások

(1)   Kizárólag az SFPRFMO egyezményi területen 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben aktív halászati tevékenységet folytató, a 24. cikkben említett tagállamok halászhatnak nyílt tengeri állományokra ezen a területen az IJ. mellékletben meghatározott fogási korlátozásokkal összhangban.

(2)   A tagállamoknak havi rendszerességgel értesíteniük kell a Bizottságot az e cikkben említett halászatot folytató hajóik nevéről és jellemzőiről, a bruttó űrtartalmat is ideértve.

(3)   Az e cikkben említett halászat ellenőrzése céljából a tagállamok legkésőbb a következő hónap tizenötödik napjáig, az SPRFMO ideiglenes titkárságának történő továbbítás céljából megküldik a Bizottságnak a hajómegfigyelési rendszerek (VMS) nyilvántartásait, a havi fogási jelentéseket és – amennyiben rendelkezésre állnak – a be- és kihajózási adatokat.

26. cikk

Fenékhalászat

Az SFPRFMO egyezményi területen a tagállamok a fenékhalászati erőkifejtést és a halfogás mértékét a halászhajók számának, valamint egyéb, a halfogás mértékét, a halászati erőkifejtést és a halászati kapacitást tükröző paramétereknek a tekintetében a 2002. január 1. és 2006. december 31. közötti éves szintek átlagára, illetőleg az SFPRFMO egyezményi területnek kizárólag azon részeire korlátozzák, ahol az előző halászati idényben folyt fenékhalászat.

5. Szakasz

IATTC egyezményi terület

27. cikk

Erszényes kerítőhálós halászat

(1)   A sárgaúszójú tonhal (Thunnus albacares), a nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) és a bonitó (Katsuwonus pelamis) erszényes kerítőhálós hajóval folytatott halászata tilos:

a)

2010. július 29-tőlszeptember 28-ig vagy 2010. november 10-től2011. január 18-ig a következő vonalak által határolt területen:

Észak- és Dél-Amerika csendes-óceáni partvonala,

ny. h. 150°,

é. sz. 40°,

d. sz. 40°;

b)

2010. szeptember 29-tőloktóber 29-ig a következő vonalak által határolt területen:

ny. h. 94°,

ny. h. 110°,

é. sz. 3°,

d. sz. 5°.

(2)   Az érintett tagállamok az (1) bekezdés a) pontjában említett halászati tilalomra kiválasztott időszakról 2010. április 1-je előtt értesítik a Bizottságot. A kiválasztott időszakban az érintett tagállamok összes erszényes kerítőhálós hajójának be kell szüntetnie az erszényes kerítőhálós halászatot a meghatározott területen.

(3)   Az IATTC szabályozási területén tonhalhalászatot folytató erszényes kerítőhálós hajóknak a fedélzetükön kell tárolniuk, majd ezt követően ki kell rakodniuk az összes kifogott sárgaúszójú tonhalat, nagyszemű tonhalat és bonitót, kivéve ha a hal – a méretével nem összefüggő okok miatt – emberi fogyasztásra alkalmatlan. Kivételt e tekintetben egyedül a hajóút utolsó szakasza képezhet abban az esetben, ha már nem lenne elegendő élőhal-tartálytér az adott fogásból származó összes tonhal elhelyezésére.

6. Szakasz

SEAFO egyezményi terület

28. cikk

A mélytengeri cápák védelmére vonatkozó intézkedések

A SEAFO-egyezmény hatálya alá tartozó területen tilos az alábbi mélytengeri cápák célzott halászata: rájafélék (Rajidae) családja, tüskéscápa (Squalus acanthias), halvány sima lámpáscápa (Etmopterus bigelowi), rövidfarkú lámpáscápa (Etmopterus brachyurus), nagy lámpáscápa (Etmopterus princeps), sima lámpáscápa (Etmopterus pusillus), kis macskacápa (Apristurus manis), bársonyos lámpáscápa (Scymnodon squamulosus) és a cápapalakúak főrendjébe (Selachimorpha) tartozó mélytengeri cápafajok.

7. Szakasz

WCPFC egyezményi terület

29. cikk

A nagyszemű tonhalra, a sárgaúszójú tonhalra, a bonitóra és a Csendes-óceán déli részén élő germonra irányuló halászati erőkifejtés korlátozása

A tagállamok biztosítják, hogy a WCPFC egyezményiterületen a nagyszemű tonhalra (Thunnus obesus), a sárgaúszójú tonhalra (Thunnus albacares), a bonitóra (Katsuwonus pelamis) és Csendes-óceán déli részén élő germonra (Thunnus alalunga) irányuló teljes halászati erőkifejtés az Unió és a térség part menti államai között létrejött halászati partnerségi megállapodásokban előírt erőkifejtésre korlátozódjék.

30. cikk

A halak csoportosulását előidéző eszközök használatával történő halászat elől elzárt terület

(1)   A WCPFC egyezményiterületnek az é. sz. 20°-a és a d. sz. 20°-a közötti részén 2010. augusztus 1-jén 00.00-től 2010. szeptember 30-án 24.00-ig tilos a halak csoportosulását előidéző eszközöket használó erszényes kerítőhálós hajókkal folytatott halászati tevékenység. Erszényes kerítőhálós hajók ezen időszak alatt kizárólag akkor folytathatnak halászati tevékenységet a WCPFC egyezményiterület említett részén, ha a fedélzetükön tartózkodó megfigyelő igazolja, hogy a hajó egyetlen alkalommal sem

a)

telepített vagy alkalmazott a halak csoportosulását előidéző eszközöket vagy azokhoz kapcsolódó elektronikus eszközöket;

b)

halászott halrajokra a halak csoportosulását előidéző eszközökkel együttesen.

(2)   A WCPFC egyezményiterületnek az (1) bekezdésben említett részén halászó erszényes kerítőhálós hajók fedélzetükön tartanak és kirakodnak vagy átraknak minden kifogott nagyszemű tonhalat, sárgaúszójú tonhalat és bonitót.

(3)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó az alábbi esetekben:

a)

a hajóút utolsó szakaszában, ha nincs elegendő élőhal-tartálytér valamennyi hal elhelyezésére;

b)

ha a hal – a méretével nem összefüggő okok miatt – emberi fogyasztásra alkalmatlan; vagy

c)

ha a fagyasztóberendezés súlyosan meghibásodik.

31. cikk

A kardhalra irányuló halászatra jogosult hajók számának korlátozása

A WCPFC egyezményiterületnek a d. sz. 20°-tól délre eső részén kardhalra (Xiphias gladius) irányuló halászatra jogosult unióshajók maximális számát a VII. melléklet határozza meg.

8. Szakasz

Bering-Tenger

32. cikk

A Bering-tenger nyílt tengeri részén folytatott halászat tilalma

A Bering-tenger nyílt tengeri részén tilos a sávos tőkehal (Theragra chalcogramma) halászata.

III. CÍM

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK HARMADIK ORSZÁGOK HAJÓI SZÁMÁRA UNIÓSVIZEKEN

33. cikk

Fogási korlátozások

A Norvégia lobogója alatt közlekedő halászhajók és a Feröer szigeteken lajstromozott halászhajók számára az I. mellékletben meghatározott fogási korlátozások keretein belül engedélyezett az uniósvizeken folytatott halászat, az 1006/2008/EK rendelet III. fejezetében, valamint az e címben előírt feltételekre is figyelemmel.

34. cikk

Halászati engedélyek

(1)   Az uniósvizeken halászó harmadik országbeli hajók rendelkezésére álló halászati engedélyek maximális számát a VIII. melléklet határozza meg.

(2)   A fogási korlátozások hatálya alá tartozó állományokból származó halakat nem lehet a hajón tartani vagy kirakodni, kivéve, ha a fogást egy kvótával rendelkező harmadik ország hajója ejtette, és az említett kvóta még nem merült ki.

35. cikk

Tilalom hatálya alá tartozó fajok

Harmadik országok hajói számára tilos a következő fajok halászata, fedélzeten való tartása, átrakása és kirakodása:

a)

óriáscápa (Cetorhinus maximus) és fehér cápa (Carcharodon carcharias) az uniós vizek mindegyikén;

b)

angyalrája (Squatina squatina) az uniós vizek mindegyikén;

c)

sima rája (Dipturus batis) az ICES IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX és X övezet uniósvizein, valamint

d)

cifra rája (Raja undulata) és fehér rája (Rostroraja alba) az ICES VI, VII, VIII, IX és X övezet uniósvizein.

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. cikk

Az 1359/2008/EK rendelet módosítása

Az 1359/2008/EK rendelet mellékletének 2. részében az ICES III alövezet közösségi vizein és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein található gránátoshalra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Faj:

Gránátoshal

Coryphaernoides rupestris

Övezet:

A III övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei (45)

(RNG/03-)

Év

2009

2010

 

Dánia

804

804

Németország

5

5

Svédország

41

41

EK

850

850

37. cikk

Az 754/2009/EK rendelet módosítása

A 754/2009/EK rendelet 1. cikke a következő pontokkal egészül ki:

„c)

az Egyesült Királyság lobogója alatt hajózó, az Egyesült Királyság 2009. június 18-i kérelmében azonosított, a Skóciától nyugatra fekvő területen – különösen a Minch-csatornában – 70 mm-es vagy annál nagyobb, de 100 mm-nél kisebb szembőségű fenékvonóhálóval és kerítőhálóval homárra halászó hajócsoport (42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3 ICES statisztikai téglalap);

d)

az Egyesült Királyság lobogója alatt hajózó, az Egyesült Királyság 2009. június 18-i kérelmében azonosított, a Skóciától nyugatra fekvő területen – különösen a Firth of Clyde-szigeteknél – 70 mm-es vagy annál nagyobb, de 100 mm-nél kisebb szembőségű fenékvonóhálóval és kerítőhálóval homárra halászó hajócsoport (39 E5 és 40 E5 ICES statisztikai téglalap);

e)

a Lengyelország lobogója alatt hajózó, Lengyelország 2009. április 24-én kelt és 2009. július 11-i levelével kiegészített kérelmében azonosított, az Északi-tenger vizein és az ICES IIa övezet uniós vizein 100 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű fenékvonóhálóval állandó megfigyelői jelenlét mellett fekete tőkehalra halászó hajócsoport.”.

38. cikk

Az 1226/2009/EK rendelet módosításai

A bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2010. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. november 20-i 1226/2009/EK tanácsi rendelet (46) 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Hatály

(1)   Ezt a rendeletet a Balti-tengeren halászó közösségi halászhajókra (közösségi hajókra) kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, e rendelet rendelkezései nem alkalmazandók a kizárólag tudományos vizsgálat céljából folytatott olyan halászati tevékenységekre, amelyeket az adott hajó lobogója szerinti tagállam engedélyével és fennhatósága alatt végeznek, és amelyekről előzetesen tájékoztatták a Bizottságot és azon tagállamot, amelynek vizein a kutatási tevékenységeket végzik. A tudományos vizsgálat céljából halászati tevékenységet folytató tagállamoknak az ilyen halászatból származó valamennyi fogásról tájékoztatniuk kell a Bizottságot, a kutatás helye szerinti tagállamot, az ICES-t és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságot.

(3)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó a teljes körűen dokumentált halászattal kapcsolatos kezdeményezésekben részt vevő hajók által végzett halászati tevékenységekre, amennyiben az ilyen halászatra kiegészítő kvóták vonatkoznak.”

39. cikk

Az 1287/2009/EK rendelet módosításai

A bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2010. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. november 27-i 1287…/2009/EK tanácsi rendelet (47) 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Hatály

(1)   Ezt a rendeletet a Fekete-tengeren halászó közösségi halászhajókra (közösségi hajókra) kell alkalmazni.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, e rendelet rendelkezései nem alkalmazandók a kizárólag tudományos vizsgálat céljából folytatott olyan halászati tevékenységekre, amelyeket az adott hajó lobogója szerinti tagállam engedélyével és fennhatósága alatt végeznek, és amelyekről előzetesen tájékoztatták a Bizottságot és azon tagállamot, amelynek vizein a kutatási tevékenységeket végzik. A tudományos vizsgálat céljából halászati tevékenységet folytató tagállamoknak az ilyen halászatból származó valamennyi fogásról tájékoztatniuk kell a Bizottságot, a kutatás helye szerinti tagállamot, az ICES-t és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottságot.

(3)   A (2) bekezdés nem alkalmazandó a teljes körűen dokumentált halászattal kapcsolatos kezdeményezésekben részt vevő hajók által végzett halászati tevékenységekre, amennyiben az ilyen halászatra kiegészítő kvóták vonatkoznak.”

40. cikk

Hatályba lépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Amennyiben a CCAMLR egyezményi területre vonatkozó halászati lehetőségeket 2010. január 1-je előtt kezdődő időszakokra határozták meg, a II. cím III. fejezetének 2. szakaszát és az IE. és V. mellékletet a szóban forgó halászati lehetőségek vonatkozó alkalmazási időszakának kezdetétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 14.

a Tanács részéről

az elnök

M. A. MORATINOS


(1)  HL L 348., 2008.12.24., 20. o.

(2)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(3)  HL L 150., 2004.4.30., 1. o.

(4)  HL L 345., 2005.12.28., 5. o.

(5)  HL L 65., 2006.3.7., 1. o.

(6)  HL L 122., 2007.5.11., 7. o.

(7)  HL L 157., 2007.6.19., 1. o.

(8)  HL L 344., 2008.12.20., 6. o.

(9)  HL L 96., 2009.4.15., 1. o.

(10)  HL L 214., 2009.8.19., 16. o.

(11)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o.

(12)  HL L 274., 1986.9.25., 1. o.

(13)  HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

(14)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(15)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(16)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o.

(17)  HL L 351., 2002.12.28., 6. o.

(18)  HL L 289., 2003.11.7., 1. o.

(19)  HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

(20)  HL L 97., 2004.4.1., 16. o.

(21)  HL L 340., 2005.12.23., 3. o.

(22)  HL L 409., 2006.12.30., 1. o.

(23)  HL L 36., 2007.2.8., 6. o.

(24)  HL L 123., 2007.5.12., 3. o.

(25)  HL L 318., 2007.12.5., 1. o.

(26)  HL L 286., 2008.10.29., 1. o.

(27)  HL L 286., 2008.10.29., 33. o.

(28)  HL L 295., 2008.11.4., 3. o.

(29)  HL L 87., 2009.3.31., 1. o.

(30)  HL L 87., 2009.3.31., 42. o.

(31)  HL L 87., 2009.3.31., 70. o.

(32)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(33)  Halászati megállapodás az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között (HL L 226., 1980.8.29., 48. o.).

(34)  Halászati megállapodás egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között (HL L 226., 1980.8.29., 12. o.).

(35)  Halászati partnerségi megállapodás egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között (HL L 172., 2007.6.30., 4. o.) - Jegyzőkönyv az említett megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (HL L 172., 2007.6.30., 9. o.).

(36)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(37)  HL L 151., 2008.6.11., 5. o.

(38)  A 2002/738/EK tanácsi határozattal megkötött egyezmény (HL L 234., 2002.8.31., 39. o.).

(39)  Az Európai Közösség a 86/238/EGK tanácsi határozattal csatlakozott (HL L 162., 1986.6.18., 33. o.).

(40)  A 2006/539/EK tanácsi határozattal megkötött egyezmény (HL L 224., 2006.8.16., 22. o.).

(41)  Az Európai Közösség a 95/399/EK tanácsi határozattal csatlakozott (HL L 236., 1995.10.5., 24. o.).

(42)  A 2008/780/EK tanácsi határozattal megkötött egyezmény (HL L 268., 2008.10.9., 27. o.).

(43)  Az Európai Közösség a 2005/75/EK tanácsi határozattal csatlakozott (HL L 32., 2005.2.4., 1. o.).

(44)  HL L 352., 2008.12.31., 1. o.

(45)  Az Európai Unió és Norvégia közötti konzultációk lezárultáig az ICES IIIa övezetben nem folytatható a gránátoshal célzott halászata.”

(46)  HL L 330., 2009.12.16., 1. o.

(47)  HL L 347., 2009.12.24., 1. o.


I. MELLÉKLET

A FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEKEN TARTÓZKODÓ UNIÓS HALÁSZHAJÓKRA, VALAMINT AZ UNIÓS VIZEKEN TARTÓZKODÓ HARMADIK ORSZÁGBELI HAJÓKRA VONATKOZÓ FOGÁSI KORLÁTOZÁSOK FAJOK ÉS TERÜLETEK SZERINTI BONTÁSBAN (ELTÉRŐ RENDELKEZÉS HIÁNYÁBAN ÉLŐTÖMEGTONNÁBAN)

Az e mellékletben meghatározott fogási korlátozásokat az e rendelet 5. cikkének alkalmazásában kvótáknak kell tekinteni, ezért ezekre az 1224/2009/EK rendeletben, és különösen annak 33. és 34. cikkében megállapított szabályok vonatkoznak.

Eltérő rendelkezés hiányában az övezetekre vonatkozó utalást ICES-övezetekre való utalásként kell értelmezni.

A halállományokra minden terület tekintetében a fajok latin neveinek betűrendjében történik utalás. A következő táblázat e rendelet alkalmazásában a fajok latin neveinek és közönséges neveinek megfeleléseit tartalmazza:

Tudományos név

Hárombetűs kód

Közönséges név

Amblyraja radiata

RJR

Csillagrája

Ammodytes spp.

SAN

Homoki angolnák

Argentina silus

ARU

Aranylazac

Beryx spp.

ALF

Tízujjú nyálkásfejűhalak

Brosme brosme

USK

Norvég menyhal

Centrophorus squamosus

GUQ

Érdes tüskéscápa

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugál cápa

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Mélytengeri vörös tarisznyarákok

Champsocephalus gunnari

ANI

Csíkos jéghal

Chionoecetes spp.

PCR

Jeges-tengeri pókok

Clupea harengus

HER

Hering

Coryphaenoides rupestris

RNG

Gránátoshal

Dalatias licha

SCK

Búvárcápa

Deania calcea

DCA

Madárcsőrű tüskéscápa

Dipturus batis

RJB

Sima rája

Dissostichus eleginoides

TOP

Chilei tengeri sügér

Engraulis encrasicolus

ANE

Szardella

Etmopterus princeps

ETR

Nagy lámpáscápa

Etmopterus pusillus

ETP

Sima lámpáscápa

Euphausia superba

KRI

Krill

Gadus morhua

COD

Közönséges tőkehal

Galeorhinus galeus

GAG

Közönséges kutyacápa

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Vörös lepényhal

Hippoglossoides platessoides

PLA

Érdes laposhal

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Óriás laposhal

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlanti tükörhal

Illex illecebrosus

SQI

Sebeskalmár

Lamna nasus

POR

Heringcápa

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Ausztráliai szürke tőkehal

Lepidorhombus spp.

LEZ

Rombuszhalak

Leucoraja circularis

RJI

Sápadt rája

Leucoraja fullonica

RJF

Érdes rája

Leucoraja naevus

RJN

Kakukkrája

Limanda ferruginea

YEL

Sárgafarkú lepényhal

Limanda limanda

DAB

Közönséges lepényhal

Lophiidae

ANF

Ördöghalfélék

Macrourus spp.

GRV

Gránátoshalak

Makaira nigricans

BUM

Kormos marlin

Mallotus villosus

CAP

Kapelán

Martialia hyadesi

SQS

Tintahal

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Foltos tőkehal

Merlangius merlangus

WHG

Vékonybajszú tőkehal

Merluccius merluccius

HKE

Szürke tőkehal

Micromesistius poutassou

WHB

Kék puhatőkehal

Microstomus kitt

LEM

Kisfejű lepényhal

Molva dypterygia

BLI

Kék menyhal

Molva molva

LIN

Északi menyhal

Nephrops norvegicus

NEP

Norvég homár

Pandalus borealis

PRA

Norvég garnéla

Paralomis spp.

PAI

Tarisznyarákok

Penaeus spp.

PEN

Ostoros garnélák

Platichthys flesus

FLE

Érdes lepényhal

Pleuronectes platessa

PLE

Sima lepényhal

Pleuronectiformes

FLX

Lepényhal-alakúak

Pollachius pollachius

POL

Sávos tőkehal

Pollachius virens

POK

Fekete tőkehal

Psetta maxima

TUR

Nagy rombuszhal

Raja brachyura

RJH

Kurtafarkú rája

Raja clavata

RJC

Tüskés rája

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Norvég rája

Raja microocellata

RJE

Csíkos rája

Raja montagui

RJM

Foltos rája

Raja undulata

RJA

Cifra rája

Rajiformes - Rajidae

SRX-RAJ

Valódirája-félék

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grönlandi laposhal

Rostroraja alba

RJA

Fehér rája

Scomber scombrus

MAC

Makréla

Scophthalmus rhombus

BLL

Sima rombuszhal

Sebastes spp.

RED

Vörös álsügérek

Solea solea

SOL

Közönséges nyelvhal

Soleidae

SOX

Nyelvhalak

Sprattus sprattus

SPR

Spratt

Squalus acanthias

DGS

Tüskéscápa

Tetrapturus albidus

WHM

Fehér marlin

Thunnus maccoyii

SBF

Déli kékúszójú tonhal

Thunnus obesus

BET

Nagyszemű tonhal

Thunnus thynnus

BFT

Kékúszójú tonhal

Trachurus spp.

JAX

Fattyúmakrélák

Trisopterus esmarkii

NOP

Norvég tőkehal

Urophycis tenuis

HKW

Fehér villás tőkehal

Xiphias gladius

SWO

Kardhal

A következő, kizárólag magyarázatként szolgáló táblázat a fajok közönséges neveinek és latin neveinek megfelelését tartalmazza:

Aranylazac

ARU

Argentina silus

Atlanti tükörhal

ORY

Hoplostethus atlanticus

Ausztráliai szürke tőkehal

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Búvárcápa

SCK

Dalatias licha

Chilei tengeri sügér

TOP

Dissostichus eleginoides

Cifra rája

RJU

Raja undulata

Csíkos jéghal

ANI

Champsocephalus gunnari

Csíkos rája

RJE

Raja microocellata

Csillagrája

RJR

Ambliraja radiata

Déli kékúszójú tonhal

SBF

Thunnus maccoyii

Érdes laposhal

PLA

Hippoglossoides platessoides

Érdes lepényhal

FLE

Platichthys flesus

Érdes rája

RJF

Leucoraja fullonica

Érdes tüskéscápa

GUQ

Centrophorus squamosus

Északi menyhal

LIN

Molva molva

Fattyúmakrélák

JAX

Trachurus spp.

Fehér marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Fehér rája

RJA

Rostroraja alba

Fehér villás tőkehal

HKW

Urophycis tenuis

Fekete tőkehal

POK

Pollachius virens

Foltos rája

RJM

Raja montagui

Foltos tőkehal

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gránátoshal

RNG

Coryphaenoides rupestris

Gránátoshalak

GRV

Macrourus spp.

Grönlandi laposhal

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Hering

HER

Clupea harengus

Heringcápa

POR

Lamna nasus

Homoki angolnák

SAN

Ammodytes spp.

Jeges-tengeri pókok

PCR

Chionoecetes spp.

Kakukkrája

RJN

Leucoraja naevus

Kapelán

CAP

Mallotus villosus

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Kék menyhal

BLI

Molva dypterygia

Kék puhatőkehal

WHB

Micromesistius poutassou

Kékúszójú tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Kisfejű lepényhal

LEM

Microstomus kitt

Kormos marlin

BUM

Makaira nigricans

Közönséges kutyacápa

GAG

Galeorhinus galeus

Közönséges lepényhal

DAB

Limanda limanda

Közönséges nyelvhal

SOL

Solea solea

Közönséges tőkehal

COD

Gadus morhua

Krill

KRI

Euphausia superba

Kurtafarkú rája

RJH

Raja brachyura

Lepényhal-alakúak

FLX

Pleuronectiformes

Madárcsőrű tüskéscápa

DCA

Deania calcea

Makréla

MAC

Scomber scombrus

Mélytengeri vörös tarisznyarákok

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens

Nagy lámpáscápa

ETR

Etmopterus princeps

Nagy rombuszhal

TUR

Psetta maxima

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Norvég garnéla

PRA

Pandalus borealis

Norvég homár

NEP

Nephrops norvegicus

Norvég menyhal

USK

Brosme brosme

Norvég rája

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Norvég tőkehal

NOP

Trisopterus esmarkii

Nyelvhalak

SOX

Soleidae

Óriás laposhal

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ostoros garnélák

PEN

Penaeus spp.

Ördöghalfélék

ANF

Lophiidae

Portugál cápa

CYO

Centroscymnus coelolepis

Rombuszhalak

LEZ

Lepidorhombus spp.

Sápadt rája

RJI

Leucoraja circularis

Sárgafarkú lepényhal

YEL

Limanda ferruginea

Sávos tőkehal

POL

Pollachius pollachius

Sebeskalmár

SQI

Illex illecebrosus

Sima lámpáscápa

ETP

Etmopterus pusillus

Sima lepényhal

PLE

Pleuronectes platessa

Sima rája

RJB

Dipturus batis

Sima rombuszhal

BLL

Scophthalmus rhombus

Spratt

SPR

Sprattus sprattus

Szardella

ANE

Engraulis encrasicolus

Szürke tőkehal

HKE

Merluccius merluccius

Tarisznyarákok

PAI

Paralomis spp.

Tintahal

SQS

Martialia hyadesi

Tízujjú nyálkásfejűhalak

ALF

Beryx spp.

Tüskés rája

RJC

Raja clavata

Tüskéscápa

DGS

Squalus acanthias

Valódirája-félék

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Vékonybajszú tőkehal

WHG

Merlangius merlangus

Vörös álsügérek

RED

Sebastes spp.

Vörös lepényhal

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

IA. MELLÉKLET

A Skagerrak, a Kattegat, az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet, a CECAF uniós vizei és Francia Guyana vizei

Faj:

Homoki angolna-félék

Ammodytes spp.

Övezet:

A IV övezet norvég vizei

(SAN/04-N.)

Dánia

0

 (1)

 

 

Egyesült Királyság

0

 (1)

 

 

EU

0

 (1)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Homoki angolna-félék

Ammodytes spp.

Övezet:

A IIa, IIIa és IV övezet közösségi vizei (2)

(SAN/2A3A4.)

Dánia

108 834

 (2)

 

 

Egyesült Királyság

2 379

 (2)

 

 

Németország

166

 (2)

 

 

Svédország

3 996

 (2)

 

 

EU

115 375

 (2)

 

 

TAC

200 000

 

 


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

(ARU/1/2.)

Németország

30

 

 

 

Franciaország

10

 

 

 

Hollandia

24

 

 

 

Egyesült Királyság

48

 

 

 

EU

111

 

 

 

TAC

111

 

 


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

A III és IV övezet uniós vizei

(ARU/3/4.)

Dánia

1 134

 

 

 

Németország

11

 

 

 

Franciaország

8

 

 

 

Írország

8

 

 

 

Hollandia

53

 

 

 

Svédország

44

 

 

 

Egyesült Királyság

20

 

 

 

EU

1 278

 

 

 

TAC

1 278

 

 


Faj:

Aranylazac

Argentina silus

Övezet:

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

(ARU/567.)

Németország

389

 

 

 

Franciaország

8

 

 

 

Írország

360

 

 

 

Hollandia

4 057

 

 

 

Egyesült Királyság

285

 

 

 

EU

5 099

 

 

 

TAC

5 099

 

 


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

Az I, II és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(USK/1214EI.)

Németország

6

 (3)

 

 

Franciaország

6

 (3)

 

 

Egyesült Királyság

6

 (3)

 

 

Egyéb

3

 (3)

 

 

EU

21

 (3)

 

 

TAC

21

 

 


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

A III övezet uniós vizei

(USK/03-C.)

Dánia

12

 

 

 

Svédország

6

 

 

 

Németország

6

 

 

 

EU

24

 

 

 

TAC

24

 

 


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

A IV övezet uniós vizei

(USK/04-C.)

Dánia

53

 

 

 

Németország

16

 

 

 

Franciaország

37

 

 

 

Svédország

5

 

 

 

Egyesült Királyság

80

 

 

 

Egyéb

5

 (4)

 

 

EU

196

 

 

 

TAC

196

 

 


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

(USK/567EI.)

Németország

4

 (6)

 

 

Spanyolország

14

 (6)

 

 

Franciaország

165

 (6)

 

 

Írország

16

 (6)

 

 

Egyesült Királyság

80

 (6)

 

 

Egyéb

4

 (5)  (6)

 

 

EU

283

 (6)

 

 

TAC

3 217

 

 


Faj:

Norvég menyhal

Brosme brosme

Övezet:

A IV övezet norvég vizei

(USK/04-N.)

Belgium

0

 (7)

 

 

Dánia

0

 (7)

 

 

Németország

0

 (7)

 

 

Franciaország

0

 (7)

 

 

Hollandia

0

 (7)

 

 

Egyesült Királyság

0

 (7)

 

 

EU

0

 (7)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Herring (8)

Clupea harengus

Övezet:

IIIa

(HER/03A.)

Dánia

10 147

 (9)

 

 

Németország

163

 (9)

 

 

Svédország

10 614

 (9)

 

 

EU

20 924

 (9)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Hering (10)

Clupea harengus

Övezet:

A IV (az é. sz. 53° 30’-től északra) övezet uniós vizei

(HER/04A.), (HER/04B.)

Dánia

15 259

 (11)

 

 

Németország

9 595

 (11)

 

 

Franciaország

6 547

 (11)

 

 

Hollandia

14 637

 (11)

 

 

Svédország

1 131

 (11)

 

 

Egyesült Királyság

16 429

 (11)

 

 

EU

63 598

 (11)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

Az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek

(HER/04-N.)

Svédország

0

 (12)  (13)

 

 

EU

0

 (13)

 

 

TAC

Nem releváns

 (13)

 


Faj:

Hering (14)

Clupea harengus

Övezet:

Járulékos fogások a IIIa övezetben

(HER/03A-BC)

Dánia

4 652

 (15)

 

 

Németország

42

 (15)

 

 

Svédország

748

 (15)

 

 

EU

5 442

 (15)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Hering (16)

Clupea harengus

Övezet:

Járulékos fogások a IIa és a IV övezet uniós vizein, valamint a VIId övezetben

(HER/2A47DX)

Belgium

51

 (17)

 

 

Dánia

9 948

 (17)

 

 

Németország

51

 (17)

 

 

Franciaország

51

 (17)

 

 

Hollandia

51

 (17)

 

 

Svédország

49

 (17)

 

 

Egyesült Királyság

189

 (17)

 

 

EU

10 390

 (17)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Hering (18)

Clupea harengus

Övezet:

VIId; IVc (19)

(HER/4CXB7D.)

Belgium

4 615

 (20)  (21)

 

 

Dánia

218

 (20)  (21)

 

 

Németország

137

 (20)  (21)

 

 

Franciaország

3 550

 (20)  (21)

 

 

Hollandia

5 557

 (20)  (21)

 

 

Egyesült Királyság

1 242

 (20)  (21)

 

 

EU

15 319

 (21)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

Az Vb, VIb és VIaN övezet uniós és nemzetközi vizei (22)

(HER/5B6ANB)

Németország

1 533

 (23)

 

 

Franciaország

290

 (23)

 

 

Írország

2 072

 (23)

 

 

Hollandia

1 533

 (23)

 

 

Egyesült Királyság

8 287

 (23)

 

 

EU

13 715

 (23)

 

 

TAC

24 420

 

 


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIIb, VIIc; VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Írország

6 774

 

 

 

Hollandia

677

 

 

 

EU

7 451

 

 

 

TAC

7 451

 

 


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VI (Clyde) (25)

(HER/06ACL.)

Egyesült Királyság

720

 

 

 

EU

720

 

 

 

TAC

720

 

 


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIIa (26)

(HER/07A/MM)

Írország

1 250

 

 

 

Egyesült Királyság

3 550

 

 

 

EU

4 800

 

 

 

TAC

4 800

 

 


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIIe és VIIf

(HER/7EF.)

Franciaország

500

 

 

 

Egyesült Királyság

500

 

 

 

EU

1 000

 

 

 

TAC

1 000

 

 


Faj:

Hering

Clupea harengus

Övezet:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27)és VIIk (27)

(HER/7G-K.)

Németország

113

 

 

 

Franciaország

627

 

 

 

Írország

8 770

 

 

 

Hollandia

627

 

 

 

Egyesült Királyság

13

 

 

 

EU

10 150

 

 

 

TAC

10 150

 

 


Faj:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

VIII

(ANE/08.)

Spanyolország

6 300

 

 

 

Franciaország

700

 

 

 

EU

7 000

 

 

 

TAC

7 000

 

 

C


Faj:

Szardella

Engraulis encrasicolus

Övezet:

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(ANE/9/3411)

Spanyolország

3 826

 

 

 

Portugália

4 174

 

 

 

EU

8 000

 

 

 

TAC

8 000

 

 


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgium

7

 (28)  (29)

 

 

Dánia

2 140

 (28)  (29)

 

 

Németország

54

 (28)  (29)

 

 

Hollandia

13

 (28)  (29)

 

 

Svédország

374

 (28)  (29)

 

 

EU

2 588

 (29)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánia

234

 

 

 

Németország

5

 

 

 

Svédország

140

 

 

 

EU

379

 

 

 

TAC

379

 

 


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

a IIa és a IV övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

(COD/2A3AX4)

Belgium

553

 (30)  (31)

 

 

Dánia

3 178

 (30)  (31)

 

 

Németország

2 015

 (30)  (31)

 

 

Franciaország

683

 (30)  (31)

 

 

Hollandia

1 796

 (30)  (31)

 

 

Svédország

21

 (30)  (31)

 

 

Egyesült Királyság

7 290

 (30)  (31)

 

 

EU

15 536

 (30)  (31)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

Az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek

(COD/04-N.)

Svédország

0

 (32)  (33)

 

 

EU

0

 (33)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

VIb; az Vb övezetnek a ny. h. 12° 00’-től nyugatra eső uniós és nemzetközi vizei, valamint a XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(COD/561214)

Belgium

0

 

 

 

Németország

1

 

 

 

Franciaország

13

 

 

 

Írország

18

 

 

 

Egyesült Királyság

48

 

 

 

EU

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

VIa; az Vb övezetnek a ny. h. 12° 00’-től keletre eső uniós és nemzetközi vizei

(COD/5B6A-C)

Belgium

0

 

 

 

Németország

4

 

 

 

Franciaország

38

 

 

 

Írország

53

 

 

 

Egyesült Királyság

145

 

 

 

EU

240

 

 

 

TAC

240

 

 


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

VIIa

(COD/07A.)

Belgium

9

 

 

 

Franciaország

25

 

 

 

Írország

444

 

 

 

Hollandia

2

 

 

 

Egyesült Királyság

194

 

 

 

EU

674

 

 

 

TAC

674

 

 


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

VIIb, VIIc, VIIe–k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(COD/7XAD34)

Belgium

167

 

 

 

Franciaország

2 735

 

 

 

Írország

825

 

 

 

Hollandia

1

 

 

 

Egyesült Királyság

295

 

 

 

EU

4 023

 

 

 

TAC

4 023

 

 


Faj:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet:

VIId

(COD/07D.)

Belgium

47

 (34)  (35)

 

 

Franciaország

916

 (34)  (35)

 

 

Hollandia

27

 (34)  (35)

 

 

Egyesült Királyság

101

 (34)  (35)

 

 

EU

1 091

 (35)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Heringcápa

Lamna nasus

Övezet:

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X és XII övezet uniós vizei

(POR/3-12)

Dánia

0

 

 

 

Franciaország

0

 

 

 

Németország

0

 

 

 

Írország

0

 

 

 

Spanyolország

0

 

 

 

Egyesült Királyság

0

 

 

 

EU

0

 

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(LEZ/2AC4-C)

Belgium

5

 

 

 

Dánia

5

 

 

 

Németország

5

 

 

 

Franciaország

29

 

 

 

Hollandia

23

 

 

 

Egyesült Királyság

1 690

 

 

 

EU

1 757

 

 

 

TAC

1 757

 

 


Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(LEZ/561 214)

Spanyolország

350

 

 

 

Franciaország

1 364

 

 

 

Írország

399

 

 

 

Egyesült Királyság

966

 

 

 

EU

3 079

 

 

 

TAC

3 079

 

 


Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

VII

(LEZ/07.)

Belgium

494

 

 

 

Spanyolország

5 490

 

 

 

Franciaország

6 663

 

 

 

Írország

3 029

 

 

 

Egyesült Királyság

2 624

 

 

 

EU

18 300

 

 

 

TAC

18 300

 

 


Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Spanyolország

1 176

 

 

 

Franciaország

949

 

 

 

EU

2 125

 

 

 

TAC

2 125

 

 


Faj:

Rombuszhalak

Lepidorhombus spp.

Övezet:

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(LEZ/8C3411)

Spanyolország

1 188

 

 

 

Franciaország

59

 

 

 

Portugália

40

 

 

 

EU

1 287

 

 

 

TAC

1 287

 

 


Faj:

Közönséges lepényhal és érdes lepényhal

Limanda limanda és Platichthys flesus

Övezet:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(D/F/2AC4-C)

Belgium

513

 

 

 

Dánia

1 927

 

 

 

Németország

2 890

 

 

 

Franciaország

200

 

 

 

Hollandia

11 654

 

 

 

Svédország

6

 

 

 

Egyesült Királyság

1 620

 

 

 

EU

18 810

 

 

 

TAC

18 810

 

 


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(ANF/2AC4-C)

Belgium

401

 (36)

 

 

Dánia

884

 (36)

 

 

Németország

432

 (36)

 

 

Franciaország

82

 (36)

 

 

Hollandia

303

 (36)

 

 

Svédország

10

 (36)

 

 

Egyesült Királyság

9 233

 (36)

 

 

EU

11 345

 (36)

 

 

TAC

11 345

 

 


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

A IV övezet norvég vizei

(ANF/04-N.)

Belgium

0

 (37)

 

 

Dánia

0

 (37)

 

 

Németország

0

 (37)

 

 

Hollandia

0

 (37)

 

 

Egyesült Királyság

0

 (37)

 

 

EU

0

 (37)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(ANF/561214)

Belgium

200

 

 

 

Németország

228

 

 

 

Spanyolország

214

 

 

 

Franciaország

2 462

 

 

 

Írország

557

 

 

 

Hollandia

193

 

 

 

Egyesült Királyság

1 713

 

 

 

EU

5 567

 

 

 

TAC

5 567

 

 


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

VII

(ANF/07.)

Belgium

2 984

 (38)

 

 

Németország

333

 (38)

 

 

Spanyolország

1 186

 (38)

 

 

Franciaország

19 149

 (38)

 

 

Írország

2 447

 (38)

 

 

Hollandia

386

 (38)

 

 

Egyesült Királyság

5 807

 (38)

 

 

EU

32 292

 (38)

 

 

TAC

32 292

 (38)

 

C


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Spanyolország

1 387

 

 

 

Franciaország

7 721

 

 

 

EU

9 108

 

 

 

TAC

9 108

 

 


Faj:

Ördöghalfélék

Lophiidae

Övezet:

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(ANF/8C3411)

Spanyolország

1 247

 

 

 

Franciaország

1

 

 

 

Portugália

248

 

 

 

EU

1 496

 

 

 

TAC

1 496

 

 


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

A IIIa övezet, valamint a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

(HAD/3A/BCD)

Belgium

7

 (40)

 

 

Dánia

1 213

 (40)

 

 

Németország

77

 (40)

 

 

Hollandia

1

 (40)

 

 

Svédország

143

 (40)

 

 

EU

1 441

 (39)  (40)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

a IIa és a IV övezet uniós vizei

(HAD/2AC4.)

Belgium

225

 (42)

 

 

Dánia

1 549

 (42)

 

 

Németország

986

 (42)

 

 

Franciaország

1 718

 (42)

 

 

Hollandia

169

 (42)

 

 

Svédország

109

 (42)

 

 

Egyesült Királyság

16 485

 (42)

 

 

EU

21 241

 (41)  (42)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 

C


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

Az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek

(HAD/04-N.)

Svédország

0

 (43)  (44)

 

 

EU

0

 (44)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

A VIb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(HAD/6B1214)

Belgium

11

 

 

 

Németország

13

 

 

 

Franciaország

551

 

 

 

Írország

393

 

 

 

Egyesült Királyság

4 029

 

 

 

EU

4 997

 

 

 

TAC

4 997

 

 

C


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

(HAD/5BC6A.)

Belgium

3

 

 

 

Németország

4

 

 

 

Franciaország

147

 

 

 

Írország

438

 

 

 

Egyesült Királyság

2 081

 

 

 

EU

2 673

 

 

 

TAC

2 673

 

 


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

VIIb-k, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(HAD/7X7A34)

Belgium

129

 

 

 

Franciaország

7 719

 

 

 

Írország

2 573

 

 

 

Egyesült Királyság

1 158

 

 

 

EU

11 579

 

 

 

TAC

11 579

 

 


Faj:

Foltos tőkehal

Melanogrammus aeglefinus

Övezet:

VIIa

(HAD/07A.)

Belgium

23

 

 

 

Franciaország

103

 

 

 

Írország

617

 

 

 

Egyesült Királyság

681

 

 

 

EU

1 424

 

 

 

TAC

1 424

 

 


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

IIIa

(WHG/03A.)

Dánia

151

 (46)

 

 

Hollandia

1

 (46)

 

 

Svédország

16

 (46)

 

 

EU

168

 (45)  (46)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

a IIa és a IV övezet uniós vizei

(WHG/2AC4.)

Belgium

250

 (48)  (49)

 

 

Dánia

1 082

 (48)  (49)

 

 

Németország

282

 (48)  (49)

 

 

Franciaország

1 627

 (48)  (49)

 

 

Hollandia

626

 (48)  (49)

 

 

Svédország

1

 (48)  (49)

 

 

Egyesült Királyság

4 317

 (48)  (49)

 

 

EU

8 185

 (47)  (48)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(WHG/561 214)

Németország

3

 

 

 

Franciaország

53

 

 

 

Írország

129

 

 

 

Egyesült Királyság

246

 

 

 

EU

431

 

 

 

TAC

431

 

 


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

VIIa

(WHG/07A.)

Belgium

0

 

 

 

Franciaország

5

 

 

 

Írország

91

 

 

 

Hollandia

0

 

 

 

Egyesült Királyság

61

 

 

 

EU

157

 

 

 

TAC

157

 

 


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh és VIIk

(WHG/7X7A.)

Belgium

133

 

 

 

Franciaország

8 180

 

 

 

Írország

4 565

 

 

 

Hollandia

66

 

 

 

Egyesült Királyság

1 463

 

 

 

EU

14 407

 

 

 

TAC

14 407

 

 


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

VIII

(WHG/08.)

Spanyolország

1 296

 

 

 

Franciaország

1 944

 

 

 

EU

3 240

 

 

 

TAC

3 240

 

 


Faj:

Vékonybajszú tőkehal

Merlangius merlangus

Övezet:

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(WHG/9/3411)

Portugália

588

 

 

 

EU

588

 

 

 

TAC

588

 

 


Faj:

Vékonybajszú tőkehal és sávos tőkehal

Merlangius merlangus és Pollachius pollachius

Övezet:

Az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek

(W/P/04-N.)

Svédország

0

 (50)  (51)

 

 

EU

0

 (51)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

(HKE/3A/BCD)

Dánia

1 531

 

 

 

Svédország

130

 

 

 

EU

1 661

 

 

 

TAC

1 661

 (52)

 


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(HKE/2AC4-C)

Belgium

28

 

 

 

Dánia

1 119

 

 

 

Németország

128

 

 

 

Franciaország

248

 

 

 

Hollandia

64

 

 

 

Egyesült Királyság

348

 

 

 

EU

1 935

 

 

 

TAC

1 935

 (53)

 


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

VI és VII; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(HKE/571214)

Belgium

284

 (54)

 

 

Spanyolország

9 109

 

 

 

Franciaország

14 067

 (54)

 

 

Írország

1 704

 

 

 

Hollandia

183

 (54)

 

 

Egyesült Királyság

5 553

 (54)

 

 

EU

30 900

 

 

 

TAC

30 900

 (55)

 


Különleges feltételek:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgium

37

Spanyolország

1 469

Franciaország

1 469

Írország

184

Hollandia

18

Egyesült Királyság

827

EU

4 004


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Belgium

9

 (56)

 

 

Spanyolország

6 341

 

 

 

Franciaország

14 241

 

 

 

Hollandia

18

 (56)

 

 

EU

20 609

 

 

 

TAC

20 609

 (57)

 


Különleges feltételek:

Az említett kvóták határértékein belül legfeljebb az alábbiakban megadott mennyiségek foghatók a következő övezetekben:

 

VI és VII; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(HKE/*57-14)

Belgium

2

Spanyolország

1 837

Franciaország

3 305

Hollandia

6

EU

5 150


Faj:

Szürke tőkehal

Merluccius merluccius

Övezet:

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(HKE/8C3411)

Spanyolország

5 952

 

 

 

Franciaország

571

 

 

 

Portugália

2 777

 

 

 

EU

9 300

 

 

 

TAC

9 300

 

 


Faj:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

A II és IV övezet norvég vizei

(WHB/4AB-N.)

Dánia

0

 (58)

 

 

Egyesült Királyság

0

 (58)

 

 

EU

0

 (58)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

Az I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(WHB/1X14)

Dánia

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Németország

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Spanyolország

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Franciaország

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Írország

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Hollandia

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Portugália

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Svédország

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Egyesült Királyság

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

EU

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

TAC

540 000

 

 


Faj:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

VIIIc, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(WHB/8C3411)

Spanyolország

7 881

 (62)

 

 

Portugália

1 970

 (62)

 

 

EU

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

TAC

540 000

 

 


Faj:

Kék puhatőkehal

Micromesistius poutassou

Övezet:

A II, IVa, V, VI (az é. sz. 56° 30N-től északra) és VII (a ny. h. 12°-tól nyugatra) övezet uniós vizei

(WHB/24A567)

Norvégia

88 701

 (65)  (66)

 

 

TAC

540 000

 

 


Faj:

Kisfejű lepényhal és vörös lepényhal

Microstomus kitt és Glyptocephalus cynoglossus

Övezet:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(L/W/2AC4-C)

Belgium

353

 

 

 

Dánia

973

 

 

 

Németország

125

 

 

 

Franciaország

266

 

 

 

Hollandia

810

 

 

 

Svédország

11

 

 

 

Egyesült Királyság

3 983

 

 

 

EU

6 521

 

 

 

TAC

6 521

 

 


Faj:

Kék menyhal

Molva dypterygia

Övezet:

a VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei;

(BLI/67-)

Németország

21

 (68)

 

 

Észtország

3

 (68)

 

 

Spanyolország

67

 (68)

 

 

Franciaország

1 536

 (68)

 

 

Írország

6

 (68)

 

 

Litvánia

1

 (68)

 

 

Lengyelország

1

 (68)

 

 

Egyesült Királyság

391

 (68)

 

 

Egyéb

6

 (67)  (68)

 

 

EU

2 032

 (68)

 

 

TAC

1 732

 

 


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

Az I és II övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/1/2.)

Dánia

8

 

 

 

Németország

8

 

 

 

Franciaország

8

 

 

 

Egyesült Királyság

8

 

 

 

Egyéb

4

 (69)

 

 

EU

38

 

 

 

TAC

38

 

 


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

(LIN/03.)

Belgium

7

 (70)

 

 

Dánia

51

 

 

 

Németország

7

 (70)

 

 

Svédország

20

 

 

 

Egyesült Királyság

7

 (70)

 

 

EU

92

 

 

 

TAC

92

 

 


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

A IV övezet uniós vizei

(LIN/04.)

Belgium

16

 

 

 

Dánia

243

 

 

 

Németország

150

 

 

 

Franciaország

135

 

 

 

Hollandia

5

 

 

 

Svédország

10

 

 

 

Egyesült Királyság

1 869

 

 

 

EU

2 428

 

 

 

TAC

2 428

 

 


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

Az V övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/05.)

Belgium

10

 

 

 

Dánia

6

 

 

 

Németország

6

 

 

 

Franciaország

6

 

 

 

Egyesült Királyság

6

 

 

 

EU

34

 

 

 

TAC

34

 

 


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

A VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(LIN/6X14.)

Belgium

26

 (71)

 

 

Dánia

5

 (71)

 

 

Németország

95

 (71)

 

 

Spanyolország

1 930

 (71)

 

 

Franciaország

2 057

 (71)

 

 

Írország

516

 (71)

 

 

Portugália

5

 (71)

 

 

Egyesült Királyság

2 369

 (71)

 

 

EU

7 003

 (71)

 

 

TAC

14 164

 

 


Faj:

Északi menyhal

Molva molva

Övezet:

A IV övezet norvég vizei

(LIN/4AB-N.)

Belgium

0

 (72)

 

 

Dánia

0

 (72)

 

 

Németország

0

 (72)

 

 

Franciaország

0

 (72)

 

 

Hollandia

0

 (72)

 

 

Egyesült Királyság

0

 (72)

 

 

EU

0

 (72)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

IIIa; a IIIb, IIIc és IIId övezet uniós vizei

(NEP/3A/BCD)

Dánia

3 800

 

 

 

Németország

11

 (73)

 

 

Svédország

1 359

 

 

 

EU

5 170

 

 

 

TAC

5 170

 

 


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(NEP/2AC4-C)

Belgium

1 291

 

 

 

Dánia

1 291

 

 

 

Németország

19

 

 

 

Franciaország

38

 

 

 

Hollandia

665

 

 

 

Egyesült Királyság

21 384

 

 

 

EU

24 688

 

 

 

TAC

24 688

 

 


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

A IV övezet norvég vizei

(NEP/4AB-N.)

Dánia

0

 (74)

 

 

Németország

0

 (74)

 

 

Egyesült Királyság

0

 (74)

 

 

EU

0

 (74)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei

(NEP/5BC6.)

Spanyolország

33

 

 

 

Franciaország

130

 

 

 

Írország

217

 

 

 

Egyesült Királyság

15 677

 

 

 

EU

16 057

 

 

 

TAC

16 057

 

 


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

VII

(NEP/07.)

Spanyolország

1 346

 

 

 

Franciaország

5 455

 

 

 

Írország

8 273

 

 

 

Egyesült Királyság

7 358

 

 

 

EU

22 432

 

 

 

TAC

22 432

 

 

C


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Spanyolország

234

 

 

 

Franciaország

3 665

 

 

 

EU

3 899

 

 

 

TAC

3 899

 

 


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

VIIIc

(NEP/08C.)

Spanyolország

97

 

 

 

Franciaország

4

 

 

 

EU

101

 

 

 

TAC

101

 

 


Faj:

Norvég homár

Nephrops norvegicus

Övezet:

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(NEP/9/3411)

Spanyolország

84

 

 

 

Portugália

253

 

 

 

EU

337

 

 

 

TAC

337

 

 


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

IIIa

(PRA/03A.)

Dánia

2 621

 (75)

 

 

Svédország

1 412

 (75)

 

 

EU

4 033

 (75)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

A IIa és IV övezet uniós vizei

(PRA/2AC4-C)

Dánia

3 145

 

 

 

Hollandia

29

 

 

 

Svédország

127

 

 

 

Egyesült Királyság

932

 

 

 

EU

4 233

 

 

 

TAC

4 233

 

 


Faj:

Norvég garnéla

Pandalus borealis

Övezet:

Az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek

(PRA/04-N.)

Dánia

0

 (77)

 

 

Svédország

0

 (76)  (77)

 

 

EU

0

 (77)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Ostoros garnélák

Penaeus spp

Övezet:

Francia Guyana vizei

(PEN/FGU.)

Franciaország

4 108

 (78)

 

 

EU

4 108

 (78)

 

 

TAC

4 108

 (78)

 


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgium

36

 (79)

 

 

Dánia

4 733

 (79)

 

 

Németország

24

 (79)

 

 

Hollandia

910

 (79)

 

 

Svédország

253

 (79)

 

 

EU

5 956

 (79)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánia

1 353

 (80)

 

 

Németország

15

 (80)

 

 

Svédország

152

 (80)

 

 

EU

1 520

 (80)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

a IIa és a IV övezet uniós vizei; a IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része

(PLE/2A3AX4)

Belgium

2 100

 (81)

 

 

Dánia

6 824

 (81)

 

 

Németország

1 968

 (81)

 

 

Franciaország

394

 (81)

 

 

Hollandia

13 123

 (81)

 

 

Egyesült Királyság

9 711

 (81)

 

 

EU

34 120

 (81)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(PLE/561214)

Franciaország

10

 

 

 

Írország

280

 

 

 

Egyesült Királyság

417

 

 

 

EU

707

 

 

 

TAC

707

 

 


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIa

(PLE/07A.)

Belgium

42

 

 

 

Franciaország

18

 

 

 

Írország

1 063

 

 

 

Hollandia

13

 

 

 

Egyesült Királyság

491

 

 

 

EU

1 627

 

 

 

TAC

1 627

 

 


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIb és VIIc

(PLE/7BC.)

Franciaország

16

 

 

 

Írország

64

 

 

 

EU

80

 

 

 

TAC

80

 

 


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIId és VIIe

(PLE/7DE.)

Belgium

699

 

 

 

Franciaország

2 332

 

 

 

Egyesült Királyság

1 243

 

 

 

EU

4 274

 

 

 

TAC

4 274

 

 


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIf és VIIg

(PLE/7FG.)

Belgium

67

 

 

 

Franciaország

120

 

 

 

Írország

201

 

 

 

Egyesült Királyság

63

 

 

 

EU

451

 

 

 

TAC

451

 

 


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIIh, VIIj és VIIk

(PLE/7HJK.)

Belgium

7

 

 

 

Franciaország

14

 

 

 

Írország

156

 

 

 

Hollandia

27

 

 

 

Egyesült Királyság

14

 

 

 

EU

218

 

 

 

TAC

218

 

 


Faj:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet:

VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(PLE/8/3411)

Spanyolország

67

 

 

 

Franciaország

269

 

 

 

Portugália

67

 

 

 

EU

403

 

 

 

TAC

403

 

 


Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet nemzetközi vizei

(POL/561214)

Spanyolország

6

 

 

 

Franciaország

194

 

 

 

Írország

57

 

 

 

Egyesült Királyság

148

 

 

 

EU

405

 

 

 

TAC

405

 

 


Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

VII

(POL/07.)

Belgium

428

 

 

 

Spanyolország

26

 

 

 

Franciaország

9 864

 

 

 

Írország

1 051

 

 

 

Egyesült Királyság

2 401

 

 

 

EU

13 770

 

 

 

TAC

13 770

 

 


Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe

(POL/8ABDE.)

Spanyolország

257

 

 

 

Franciaország

1 255

 

 

 

EU

1 512

 

 

 

TAC

1 512

 

 


Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

VIIIc

(POL/08C.)

Spanyolország

212

 

 

 

Franciaország

24

 

 

 

EU

236

 

 

 

TAC

236

 

 


Faj:

Sávos tőkehal

Pollachius pollachius

Övezet:

IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(POL/9/3411)

Spanyolország

278

 

 

 

Portugália

10

 

 

 

EU

288

 

 

 

TAC

288

 

 


Faj:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

IIIa; a IIa, IIIb, IIIc, IIId és IV övezet uniós vizei

(POK/2A34.)

Belgium

29

 (82)

 

 

Dánia

3 394

 (82)

 

 

Németország

8 572

 (82)

 

 

Franciaország

20 172

 (82)

 

 

Hollandia

86

 (82)

 

 

Svédország

466

 (82)

 

 

Egyesült Királyság

6 572

 (82)

 

 

EU

39 291

 (82)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

VI; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

(POK/561214)

Németország

621

 (83)

 

 

Franciaország

6 163

 (83)

 

 

Írország

206

 (83)

 

 

Egyesült Királyság

1 503

 (83)

 

 

EU

8 493

 (83)

 

 

TAC

Nincs meghatározva

 

 


Faj:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

Az é. sz. 62°-tól délre található norvég vizek

(POK/04-N.)

Svédország

0

 (84)  (85)

 

 

EU

0

 (85)

 

 

TAC

Nem releváns

 

 


Faj:

Fekete tőkehal

Pollachius virens

Övezet:

VII, VIII, IX és X; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

(POK/7/3411)

Belgium

6

 

 

 

Franciaország

1 428

 

 

 

Írország

1 525