ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.012.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 12

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. január 19.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 41/2010/EU rendelete (2010. január 18.) a 2771/75/EGK, a 2777/75/EGK és a 2783/75/EGK tanácsi rendeletnek a tojás- és baromfihús-ágazatban történő alkalmazásával kapcsolatos egyes értesítésekről szóló 546/2003/EK rendelet francia, lengyel és lett nyelvű változatának helyesbítéséről

1

 

*

A Bizottság 42/2010/EU rendelete (2010. január 15.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

2

 

 

A Bizottság 43/2010/EU rendelete (2010. január 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

 

A Bizottság 44/2010/EU rendelete (2010. január 18.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2010. január havának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

6

 

 

A Bizottság 45/2010/EU rendelete (2010. január 18.) a gabonaágazatban 2010. január 16-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 39/2010/EU rendelet módosításáról

8

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/29/EU

 

*

A Tanács határozata (2010. január 18.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről

11

 

 

2010/30/EU

 

*

A Bizottság határozata (2009. december 9.) a hagyományos növényi gyógyszerekben használt növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék módosításáról (az értesítés a C(2009) 9703. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

14

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

19.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 12/1


A BIZOTTSÁG 41/2010/EU RENDELETE

(2010. január 18.)

a 2771/75/EGK, a 2777/75/EGK és a 2783/75/EGK tanácsi rendeletnek a tojás- és baromfihús-ágazatban történő alkalmazásával kapcsolatos egyes értesítésekről szóló 546/2003/EK rendelet francia, lengyel és lett nyelvű változatának helyesbítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 192. cikkére, 4. cikkével összefüggésben,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 1975. október 29-i 2783/75/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 10. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság 2009. június 15-én elfogadta az 546/2003/EK rendeletet (3) módosító 504/2009/EK rendeletet (4). A szóban forgó rendelet francia, lengyel és lett nyelvű változatában helytelenül került lefordításra az angol „barn” kifejezés, ezért szükség van az említett három nyelvi változat helyesbítésére. Ez a helyesbítés a többi nyelvi változatot nem érinti.

(2)

Ezért az 504/2009/EK rendelettel módosított 546/2003/EK rendeletet ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a helyesbítő rendelet csak a francia, a lengyel és a lett nyelvi változatot érinti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 282., 1975.11.1., 104. o.

(3)  HL L 81., 2003.3.28., 12. o.

(4)  HL L 151., 2009.6.16., 22. o.


19.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 12/2


A BIZOTTSÁG 42/2010/EU RENDELETE

(2010. január 15.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából valamely más uniós rendelkezés hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 15-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Az alábbi összetevőkből (tömegszázalékban kifejezve) álló termék:

porított árpafű

28,8

méz

27,5

porított búzafű

21,5

porított lucerna

21,5

sztearinsav

0,4

bors

0,25

króm-pikolinát

0,01

(tablettánként 8,7 μg Cr-nak felel meg)

Kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt, tabletta formájú termék, melyet táplálékkiegészítőként alkalmaznak (napi 2×1 tabletta).

2106 90 98

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 98 KN-kód szövegezése határozza meg.

A termék összetétele, kiszerelése és táplálékkiegészítőként való alkalmazása miatt nem felel meg a 19. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) b) 2) pontja szerinti követelményeknek.

A termék nem felel meg a 30. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzés (1) pontja szerinti követelményeknek, mivel nem ismertetik azokat a kórokat, amelyek esetén a készítmény felhasználandó, vagy a hatóanyagok mennyiségét. A termék emiatt nem tekinthető a 3004 vámtarifaszám értelmében vett növényi alapú gyógykészítménynek.

A termék ezért a 2106 vámtarifaszám szerinti, másutt nem említett élelmiszer-készítménynek minősül, amelyet a jó egészségi állapot és a jó közérzet fenntartása céljából étrend-kiegészítőként alkalmaznak. (Lásd még a 2106 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázat második bekezdésének 16. pontját.)


19.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 12/4


A BIZOTTSÁG 43/2010/EU RENDELETE

(2010. január 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. január 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

122,3

JO

64,0

MA

56,4

TN

112,1

TR

115,2

ZZ

94,0

0707 00 05

EG

174,9

JO

101,4

MA

76,9

TR

113,4

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

152,8

TR

127,2

ZZ

140,0

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

52,6

IL

58,0

MA

51,8

TN

68,2

TR

55,8

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

85,1

ZZ

85,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,8

EG

67,7

HR

59,0

IL

70,1

JM

120,8

TR

64,3

ZZ

72,5

0805 50 10

EG

64,8

IL

88,6

TR

74,7

US

87,7

ZZ

79,0

0808 10 80

CA

75,3

CL

60,1

CN

91,3

MK

24,7

US

126,9

ZZ

75,7

0808 20 50

CN

66,3

US

101,4

ZZ

83,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


19.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 12/6


A BIZOTTSÁG 44/2010/EU RENDELETE

(2010. január 18.)

a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2010. január havának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Brazíliából, a Thaiföldről és egyéb harmadik országokból származó baromfihústermékekre vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. június 4-i 616/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 616/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeire vonatkozóan.

(2)

2010. január havának első hét napján a 2010. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiség tekintetében érkeztek behozatali engedély iránti kérelmek. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 616/2007/EK rendelet alapján a 2010. április 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan benyújtott, behozatali engedély iránti kérelmek esetében az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. január 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 18-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 142., 2007.6.5., 3. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

A 2010.4.1.–2010.6.30. közti alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

1

09.4211

0,432311

5

09.4215

12,484317


19.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 12/8


A BIZOTTSÁG 45/2010/EU RENDELETE

(2010. január 18.)

a gabonaágazatban 2010. január 16-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 39/2010/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonaágazatban 2010. január 16-től alkalmazandó behozatali vámokat a 39/2010/EU bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A behozatali vámok kiszámított átlaga tonnánként 5 EUR-val eltér a megállapított vámtól, helyénvaló tehát megfelelő módon kiigazítani a 39/2010/EU rendeletben rögzített behozatali vámokat.

(3)

A 39/2010/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 39/2010/EU rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2010. január 19-én kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o.

(3)  HL L 11., 2010.1.16., 3. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2010. január 19-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

36,92

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

18,54

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

18,54

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

36,92


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

15.1.2010

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

155,97

101,75

FOB-ár, USA

165,85

155,85

135,85

98,98

Öböl-beli árnövelés

41,51

15,40

Nagy-tavaki árnövelés

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

23,48 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

— EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


HATÁROZATOK

19.1.2010   

HU XM XM

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 12/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. január 18.)

a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről

(2010/29/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 300. cikke (3) bekezdésére, valamint 305. cikkére, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Unióról szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben,

tekintettel a tagállamok által benyújtott javaslatokra,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 300. cikkének (3) bekezdése a regionális vagy helyi testületi képviselőségen túl feltételként azt is meghatározza, hogy a Régiók Bizottságának tagjai vagy póttagjai „valamely regionális vagy helyi testületben választással nyert képviselői megbízatással rendelkeznek, vagy valamely választott testületnek politikai felelősséggel tartoznak”.

(2)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 305. cikke előírja, hogy a bizottság tagjait és azonos számú póttagjait a Tanács nevezi ki öt évre, az egyes tagállamok javaslatai alapján.

(3)

Az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 8. cikke meghatározza a Régiók Bizottsága tagjainak megoszlását.

(4)

A Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak hivatali ideje 2010. január 25-én lejár, ezért ki kell nevezni a Régiók Bizottsága új tagjait és póttagjait.

(5)

A Tanács 2009. december 22-én elfogadta a belga, a bolgár, a cseh, a dán, az észt, a görög, a spanyol, a francia, az olasz, a ciprusi, a lett, a litván, a luxemburgi, a magyar, a máltai, a holland, az osztrák, a lengyel, a portugál, a román, a szlovén, a szlovák, a finn, a svéd és a brit kormány által a tagokra és a póttagokra vonatkozóan benyújtott javaslatot, valamint a német kormány által benyújtott, 24 tagot és 23 póttagot tartalmazó listát (1).

(6)

Az ír kormány által javasolt tagokat és póttagokat, valamint a német kormány által javasolt egy póttagot ki kell nevezni a Régiók Bizottsága tagjaivá, illetve póttagjaivá,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra a Régiók Bizottsága tagjaivá vagy póttagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki:

tagnak azokat a személyeket, akiknek a tagállamok szerinti listája az I. mellékletben szerepel,

póttagnak azokat a személyeket, akiknek a tagállamok szerinti listája a II. mellékletben szerepel.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

E. ESPINOSA


(1)  HL L 348., 2009.12.29., 22. o.


ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

IRELAND

 

Mr Gerry BREEN

Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority

 

Ms Constance HANNIFFY

Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority

 

Mr Denis LANDY

Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority

 

Mr Declan MCDONNELL

Member of Galway City Council and West Regional Authority

 

Mr Patrick MCGOWAN

Member of Donegal County Council and Border Regional Authority

 

Mr Brian MEANEY

Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority

 

Ms Michelle MULHERIN

Member of Mayo County Council and West Regional Authority

 

Mr Paul O’DONOGHUE

Member of Kerry County Council and South West Regional Authority

 

Ms Fiona O’LOUGHLIN

Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority


ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter

DEUTSCHLAND

Herr Gustav BERGEMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

IRELAND

 

Mr Terry BRENNAN

Member of Louth County Council

 

Ms Maria BYRNE

Member of Limerick City Council

 

Ms Mary FREEHILL

Member of Dublin City Council

 

Mr John LAHART

Member of South Dublin County Council

 

Mr Michael MCGREAL

Member of Roscommon County Council

 

Mr Niall MCNELIS

Member of Galway City Council

 

Mr John PENDER

Member of Carlow County Council

 

Ms Mary SHIELDS

Member of Cork City Council

 

Mr Barney STEELE

Member of Longford County Council


19.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 12/14


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. december 9.)

a hagyományos növényi gyógyszerekben használt növényi anyagokat, növényi készítményeket és ezek kombinációit tartalmazó jegyzék módosításáról

(az értesítés a C(2009) 9703. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2010/30/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16f. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek a növényi gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága által 2008. január 10-én és 2008. március 6-án megfogalmazott véleményére,

mivel:

(1)

Az Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim és az Echinacea purpurea (L.) Moench eleget tesz a 2001/83/EK irányelvben foglalt követelményeknek. Az Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim és az Echinacea purpurea (L.) Moench növényi anyagnak, növényi készítménynek vagy ezek kombinációjának tekinthető.

(2)

Helyénvaló ezért az Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maximot és az Echinacea purpurea (L.) Moenchet felvenni a 2008/911/EK bizottsági határozat (2) I. mellékletében megállapított, hagyományos növényi gyógyszerekben használt növényi anyagoknak, növényi készítményeknek és ezek kombinációinak jegyzékébe.

(3)

Ezért a 2008/911/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/911/EK határozat az alábbiak szerint módosul:

1.

Az I. melléklet e határozat I. mellékletének megfelelően módosul.

2.

A II. melléklet e határozat II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 9-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

(2)  HL L 328., 2008.12.6., 42. o.


I. MELLÉKLET

A 2008/911/EK határozat I. melléklete az alábbi két anyaggal egészül ki:

„Echinacea purpurea (L.) Moench”

„Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim”


II. MELLÉKLET

A 2008/911/EK határozat II. melléklete a Calendula officinalis L-re vonatkozó bejegyzést követően az alábbiakkal egészül ki:

KÖZÖSSÉGI JEGYZÉKBE VÉTEL: ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS

A növény tudományos elnevezése

Echinacea purpurea (L.) Moench

Növénytani család

Asteraceae

Növényi anyag

Friss bíbor kasvirág virágos hajtás

A növényi anyag közönséges neve az összes EU tagállam hivatalos nyelvén

 

BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък

 

CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové

 

DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt

 

DE (deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch

 

EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς

 

EN (English): purple coneflower herb

 

ES (español): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas

 

ET (eesti keel): punane siilkübar

 

FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso

 

FR (français): parties aériennes fraîches d’échinacée pourpre

 

HU (magyar): friss bíbor kasvirág virágos hajtás

 

IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca

 

LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė

 

LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti

 

MT (malti): Echinacea Vjola

 

NL (nederlands): rood zonnehoedkruid

 

PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele

 

PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas

 

RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria soarelui

 

SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať

 

SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje

 

SV (svenska): röd solhatt, färsk ört

 

IS (íslenska): Sólhattur

 

NO (norsk): Rød solhatt

Növényi készítmény(ek)

A friss, virágzó, föld feletti rész kipréselt leve és szárított kipréselt leve.

Az európai gyógyszerkönyv monográfiai hivatkozása

N/A

Javallat(ok)

Hagyományos növényi gyógyszer kis kiterjedésű, felületi sérülések kezelésére.

A termék hagyományos növényi gyógyszer, kizárólag a régóta fennálló használaton alapuló, meghatározott javallatokra alkalmazható.

A tradicionális gyógyászati felhasználás eredete

európai

Meghatározott hatáserősség

10–20 g friss növényi anyag kipréselt leve vagy ennek a mennyiségnek megfelelő szárított kipréselt leve 100 g folyékony vagy félszilárd gyógyszerformában.

Meghatározott adagolás

12 év feletti serdülők, felnőttek, idősek:

A készítményből naponta 2-3-szor kis mennyiséget viszünk fel az érintett felületre.

12 év alatti gyermekek számára a készítmény alkalmazása nem ajánlott (lásd a „Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések” pontot).

Alkalmazási mód

Külsőleges alkalmazásra.

Alkalmazás időtartama, illetve az alkalmazás időtartamára vonatkozó korlátozások

A gyógyszert ne használja egy hétnél hosszabb ideig.

Amennyiben a tünetek a gyógyszerkészítmény alkalmazása alatt továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez.

Bármely egyéb, a biztonságos alkalmazáshoz szükséges információ

Ellenjavallatok

Bíbor kasvirággal vagy az Asteraceae (Compositae) családba tartozó más növényekkel szembeni túlérzékenység.

Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Amennyiben bőrfertőzés jeleit észleli, forduljon orvoshoz.

12 év alatti gyermekek számára a készítmény alkalmazása nem ajánlott, mivel nem áll rendelkezésre elegendő adat a biztonságos alkalmazás alátámasztására.

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Bejelentés nem érkezett.

Terhesség és szoptatás

A készítmény terhesség és szoptatás alatti külsőleges alkalmazására vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

Kasvirágot tartalmazó készítmények nem alkalmazhatók szoptató anyák mellén.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

A készítmény a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket befolyásoló hatását még nem vizsgálták.

Nem kívánt hatások

Túlérzékenységi reakciók (helyi bőrpír, kontakt bőrgyulladás, ekcéma és az ajkak vizenyős duzzanata) előfordulhatnak.

Ezek gyakorisága nem ismert.

Más, fentebb nem említett mellékhatások előfordulása esetén forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez.

Túladagolás

Túladagolásról nem számoltak be.

KÖZÖSSÉGI JEGYZÉKBE VÉTEL: ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.) MAXIM., RADIX

A növény tudományos elnevezése

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim

Növénytani család

Araliaceae

Növényi anyag

Tajgagyökér

A növényi anyag közönséges neve az összes EU tagállam hivatalos nyelvén

 

BG (bălgarski): елеутерокок, корен

 

CS (čeština): eleuterokokový kořen

 

DA (dansk): Russisk rod

 

DE (deutsch): Taigawurzel

 

EL (elliniká): Pίζα Eλευθεροκόκκου

 

EN (English): Eleutherococcus root

 

ES (español): Eleuterococo, raíz de

 

ET (eesti keel): eleuterokokijuur

 

FI (suomi): venäjänjuuren juuri

 

FR (français): racine d’éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien)

 

HU (magyar): Tajga gyökér (Szibériai ginszeng gyökér )

 

IT (italiano): Eleuterococco radice

 

LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys

 

LV (latviešu valoda): Eleiterokoka sakne

 

MT (malti): Għerq ta’ l-elewterokokku

 

NL (nederlands): Russische ginsengwortel

 

PL (polski): korzeń eleuterokoka

 

PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano

 

RO (română): Rădăcină de ginseng siberian

 

SK (slovenčina): Všehojovcový koreň

 

SL (slovenščina): korenina elevterokoka

 

SV (svenska): Rysk rot

 

IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót

 

NO (norsk): Russisk rot

Növényi készítmény(ek)

Aprított növényi anyag gyógytea készítéséhez

Folyékony kivonat (1:1, kivonószer: 30–40 % V/V etanol)

Száraz kivonat (13–25: 1, kivonószer: 28–40 % V/V etanol)

Száraz kivonat (17–30: 1, kivonószer: 70 % V/V etanol)

Száraz kivonat (15–17: 1, kivonószer: víz)

Tinktúra (1: 5, kivonószer: 40 % V/V etanol)

Az európai gyógyszerkönyv monográfiai hivatkozása

Eleutherococcus – Eleutherococci radix (ref.: 01/2008: 1419 javított 6.0)

Javallat(ok)

Hagyományos növényi gyógyszer az aszténia tüneteire, mint például a fáradtság és a gyengeség.

A termék hagyományos növényi gyógyszer, kizárólag a régóta fennálló használaton alapuló, meghatározott javallatokra alkalmazható.

A tradicionális gyógyászati felhasználás eredete

kínai, európai

Meghatározott hatáserősség

Nem értelmezhető

Meghatározott adagolás

12 év feletti serdülők, felnőttek, idősek:

Növényi készítmények

Napi adag

Aprított növényi anyag gyógyteaként: 0,5–4 g

Teakészítés: 0,5–4 g aprított növényi anyagból 150 ml forrásban lévő vízzel készíthető forrázat.

Adagolás gyakorisága: egy nap alatt 150 ml gyógyteát kell egy-három részletben meginni.

Folyékony kivonat: 2–3 ml

Száraz kivonatok (kivonószer: 28–70 % V/Vetanol): 0,5–4 g szárított gyökérnek megfelelő mennyiség

Száraz kivonat (15–17:1, kivonószer: víz): 90–180 mg

Tinktúra: 10–15 ml

A napi dózis egy–három részletben vehető be.

12 év alatti gyermekek számára a készítmény alkalmazása nem ajánlott (lásd a „Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések” pontot).

Alkalmazási mód

Szájon át történő alkalmazás

Alkalmazás időtartama, illetve az alkalmazás időtartamára vonatkozó korlátozások

2 hónapnál hosszabb ideig nem alkalmazható.

Amennyiben a tünetek a gyógyszer alkalmazása alatt 2 héten túl is fennállnak, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez.

Bármely egyéb, a biztonságos alkalmazáshoz szükséges információ

Ellenjavallatok

A növényi anyaggal szembeni túlérzékenység.

Hipertónia.

Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Mivel nem áll rendelkezésre elegendő információ, 12 év alatti gyermekek számára a készítmény alkalmazása nem ajánlott.

Amennyiben a tünetek a gyógyszerkészítmény alkalmazása alatt rosszabbodnak, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez.

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Bejelentés nem érkezett.

Terhesség és szoptatás

A készítmény terhesség és szoptatás idejére vonatkozó biztonságosságát nem állapították meg.

Mivel nem áll rendelkezésre elegendő adat, a készítmény alkalmazása terhesség és szoptatás alatt nem ajánlott.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

A készítmény a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait még nem vizsgálták.

Nem kívánt hatások

Álmatlanság, ingerlékenység, tachycardia és fejfájás előfordulhat. Az előfordulás gyakorisága nem ismert.

Túladagolás

Túladagolásról nem számoltak be.”