ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2010.007.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 7

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

53. évfolyam
2010. január 12.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 17/2010/EU rendelete (2010. január 8.) a 690/2008/EK rendeletnek az olaszországi Velence megye Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. esetében védett övezetté nyilvánítása tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Bizottság 18/2010/EU rendelete (2010. január 8.) a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról

3

 

 

A Bizottság 19/2010/EU rendelete (2010. január 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

15

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2010/1/EU irányelve (2010. január 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III. és IV. mellékletének módosításáról

17

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2010/14/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2009. december 10.) a 2010-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről (EKB/2009/25)

21

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelethez (HL L 343., 2009.12.22.)

22

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

12.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/1


A BIZOTTSÁG 17/2010/EU RENDELETE

(2010. január 8.)

a 690/2008/EK rendeletnek az olaszországi Velence megye Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. esetében védett övezetté nyilvánítása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésének h) pontjára,

mivel:

(1)

A Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló, 2008. július 4-i 690/2008/EK bizottsági rendelet (2) értelmében egyes tagállamokat vagy azok bizonyos területeit egyes káros szervezetek tekintetében védett övezetté nyilvánítottak.

(2)

A 690/2008 rendelet értelmében az olaszországi Veneto tartomány egyes részeit az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nevű káros szervezet tekintetében védett övezetté nyilvánították 2010. március 31-ig.

(3)

Egy 2009. augusztus 31-tőlszeptember 11-ig tartó, a Bizottság által lefolytatott olaszországi ellenőrzés során Veneto tartomány bizonyos részein észlelték az említett káros szervezet jelenlétét. Ezt követően Olaszország 2009. október 23-án tájékoztatta a Bizottságot a Veneto tartományban az említett káros szervezet 2009 szeptemberében és októberében megállapított jelenlétének tekintetében legutóbb elvégzett vizsgálat eredményeiről. A legutóbb elvégzett vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy az olasz hatóságok a káros szervezet felszámolására megállapított intézkedéseinek ellenére Velence megyében 14 olyan terület található, ahol a káros szervezet folyamatosan fellelhető volt legalább az elmúlt három évben. Ennek következtében ezek az intézkedések hatástalannak bizonyultak.

(4)

A legutóbbi vizsgálat eredményeit a Növényegészségügyi Állandó Bizottság megvitatta 2009. október 19–20-i ülésén. A végkövetkeztetés értelmében az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. jelen van Velence megyében. Ezért az említett megye e károsító szervezet tekintetében a továbbiakban nem tekintendő védett övezetnek.

(5)

A 690/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008/690/EK rendelet I. mellékletének b) címe 2. pontjának második oszlopában a második francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„—

és 2010. március 31-ig Írország, Olaszország (Apúlia, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megye], Lombardia [Mantova megye kivételével], Veneto [Rovigo és Velence megyék, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani és Masi települések, Padova megyében, valamint Verona megyében az A4-es autópályától délre fekvő terület kivételével]), Litvánia, Szlovénia (Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régió kivételével), Szlovákia (Blahó Sárrét [Blahová], Felsővámos [Horné Mýto] és Ekecs [Okoč] [Dunaszerdahelyi járás – Dunajská Streda], Garamdamásd Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské Kľačany] [Lőcsei járás – Levice], Málnapatak [Málinec] [Poltár járás – Poltár], Tornagörgő Hrohov [Hrhov] [Rozsnyói járás – Rožňava], Nagyrépény [Veľké Ripňany] [Nagytapolcsányi járás – Topoľčany], Kázmér [Kazimír], Legenye [Luhyňa], Kisgéres [Malý Horeš], Szenteske [Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tőketerbebresi járás – Trebišov] település kivételével)”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  HL L 193., 2008.7.22., 1. o.


12.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/3


A BIZOTTSÁG 18/2010/EU RENDELETE

(2010. január 8.)

a 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények tekintetében való módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 300/2008/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programok hatékonysága szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy a tagállamok kidolgozzanak és végrehajtsanak egy-egy nemzeti minőségbiztosítási programot.

(2)

Kívánatos volna, ha a tagállamok által végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó követelmények e tekintetben összehangolt megközelítést tükröznének.

(3)

A hatékonyság biztosítása érdekében az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrző tevékenységet kell folytatnia az előírásoknak való megfelelésre vonatkozóan. E tevékenységek nem korlátozhatók tárgyuk, fázisuk vagy elvégzésük időpontja tekintetében. Eredményességük biztosítása érdekében a legmegfelelőbb formát kell ölteniük.

(4)

Az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó ellenőrzések közös módszertanának kidolgozását kiemelt feladatként kell kezelni.

(5)

Indokolt kidolgozni az e rendelet által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében tett intézkedésekről és a tagállamok területén a légiközlekedés-védelem helyzetéről készült jelentések összehangolt rendjét.

(6)

A nemzeti minőségbiztosítási programoknak a bevált gyakorlatokon kell alapulniuk. Ezeket a bevált gyakorlatokat meg kell ismertetni a Bizottsággal és közölni kell valamennyi tagállammal.

(7)

A 300/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 300/2008/EK rendelet módosítása

A 300/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A „Melléklet” cím helyébe a következő szöveg lép: „I. melléklet”.

2.

Az e rendelethez tartozó melléklet II. mellékletként egészíti ki a szöveget.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott időponttól kezdődően, de legkésőbb 2010. április 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 72. o.


MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

A tagállamok részéről a polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó közös követelmények

1.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1.

E melléklet alkalmazásában:

(1)   »éves forgalom«: az érkező, induló és átszálló utasok összlétszáma (egyszeri figyelembevétellel);

(2)   »felelős hatóság«: a tagállam által a 9. cikk értelmében kijelölt nemzeti hatóság, amely felel az adott tagállam nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi programja végrehajtásának koordinálásáért és ellenőrzéséért;

(3)   »ellenőr«: a felelős hatóság nevében az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó tagállami ellenőrző tevékenységet folytató személy;

(4)   »tanúsítvány«: a felelős hatóság által vagy nevében kiállított hivatalos értékelés és igazolás arról, hogy egy személy a felelős hatóság megállapítása szerint megfelelő mértékben rendelkezik az ellenőri feladatok ellátásához szükséges kompetenciákkal;

(5)   »az (előírásoknak való) megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenység«: minden olyan eljárás vagy folyamat, amely alkalmas e rendelet és a nemzeti légiközlekedés-védelmi programok végrehajtásának értékelésére;

(6)   »hiba«: a légiközlekedés-védelmi követelményeknek való megfelelés elmulasztása;

(7)   »vizsgálat«: a védelmi intézkedések és eljárások végrehajtásának megvizsgálása a hibák megállapítása, valamint annak felmérése céljából, hogy az említett intézkedéseket és eljárásokat hatékonyan és a kívánt színvonalon végezték-e;

(8)   »meghallgatás«: az ellenőr által végzett szóbeli ellenőrzés annak megállapítására, hogy végrehajtásra kerülnek-e bizonyos védelmi intézkedések vagy eljárások;

(9)   »szemrevételezés«: az ellenőr által végzett vizuális ellenőrzés annak megállapítására, hogy végrehajtásra kerülnek-e adott védelmi intézkedések vagy eljárások;

(10)   »reprezentatív minta«: a lehetséges opciók közül ellenőrzésre kiválasztott adatok, amelyek száma elegendő és jellege megfelelő ahhoz, hogy a végrehajtás színvonalára vonatkozóan általános következtetések alapját képezze;

(11)   »védelmi felülvizsgálat«: a védelmi intézkedések és eljárások alapos vizsgálata annak megállapítására, hogy végrehajtásuk teljes körűen és folyamatosan történik-e;

(12)   »teszt«: a légiközlekedés-védelmi intézkedések próbája, melynek során a felelős hatóság jogellenes beavatkozási kísérlet szimulálásával ellenőrzi a meglévő védelmi intézkedések hatékonyságát;

(13)   »hitelesítés«: az ellenőr által végzett tevékenység annak megállapítására, hogy egy bizonyos védelmi intézkedés ténylegesen életbe lépett-e;

(14)   »gyenge pont«: a végrehajtott intézkedések és eljárások bármely olyan hiányossága, amely valamely jogellenes beavatkozás érdekében kihasználható volna.

2.   A FELELŐS HATÓSÁG HATÁSKÖREI

2.1.

A tagállamoknak a felelős hatóság részére biztosítaniuk kell mind e rendelet, mind e rendelet végrehajtására irányuló jogi aktusok előírásainak nyomon követésére és betartatására vonatkozó szükséges hatásköröket, beleértve a 21. cikk szerinti szankciók kiszabására vonatkozó hatáskört.

2.2.

A felelős hatóság az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenységeket folytat és szükséges hatáskörökkel rendelkezik a beazonosított hibák elhárításának megkövetelésére a megállapított határidőn belül.

2.3.

A hibák kijavítására és a végrehajtásra irányuló intézkedések tekintetében létre kell hozni egy fokozatosságon és arányosságon alapuló megközelítést, amely egymásra épülő lépésekből áll. A hibák kijavítása érdekében többek között az alábbiakban felsorolt lépéseket kell megtenni:

a)

tanácsadás és ajánlások;

b)

hivatalos figyelmeztetés;

c)

hatósági felszólítás;

d)

közigazgatási szankciók és jogi eljárások.

Ezek közül a felelős hatóság elhagyhat egy vagy több lépést, különösen ha súlyos vagy visszatérő hibáról van szó.

3.   A NEMZETI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI PROGRAM CÉLJAI ÉS TARTALMA

3.1.

A nemzeti minőségbiztosítási program célja a légiközlekedés-védelmi intézkedések hatékony és megfelelő végrehajtásának a megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenység keretében történő vizsgálata, valamint az e rendelet és a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program előírásainak való megfelelés szintjének meghatározása.

3.2.

A nemzeti minőségbiztosítási program az alábbi elemekből áll:

a)

szervezeti felépítés, hatáskörök és erőforrások meghatározása;

b)

az ellenőrök munkaköri leírása, valamint a képesítésükkel kapcsolatos követelmények meghatározása;

c)

a megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenységek, beleértve a védelmi felülvizsgálatok, a vizsgálatok, a tesztek és a védelmi előírások tényleges vagy lehetséges megsértésére irányuló felderítés hatókörét, a védelmi felülvizsgálatok és a vizsgálatok gyakoriságát, valamint a megfelelés minősítését;

d)

felmérések, amennyiben indokolt újragondolni a védelmi szempontokat;

e)

a hibák kijavítására irányuló intézkedések meghatározása a hibáról szóló jelentéstétel, az ellenőrzés és a légiközlekedés-védelmi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében végzett korrekciós tevékenységek részleteivel;

f)

végrehajtási intézkedések, valamint adott esetben – az e melléklet 2.1. és 2.3. pontjában meghatározott – büntetések;

g)

jelentéstétel a megfelelésre vonatkozóan elvégzett ellenőrző tevékenységről, beleértve adott esetben a nemzeti szervek közötti, a megfelelés szintjeiről szóló információcserét;

h)

a repülőtér, az üzemben tartó és a jogalanyok belső minőségbiztosítási intézkedéseivel kapcsolatos ellenőrzési eljárás;

i)

a nemzeti minőségbiztosítási program eredményeinek rögzítése és elemzése a tendenciák megállapítására és a jövőbeni politikaformálás irányítására.

4.   A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE

4.1.

Valamennyi repülőteret, üzemben tartót és a légiközlekedés-védelemért felelős egyéb jogalanyt rendszeresen ellenőrizni kell a hiányosságok gyors feltárása és elhárítása érdekében.

4.2.

Az ellenőrzés a nemzeti minőségbiztosítási programmal összhangban történik, figyelembe véve a tevékenységekkel járó fenyegetettség szintjét, a műveletek típusát és jellegét, a végrehajtás színvonalát, a repülőterek, az üzemben tartók és a jogalanyok belső minőségbiztosítási eredményeit, valamint az ellenőrzések gyakoriságát befolyásoló egyéb tényezőket és értékeléseket.

4.3.

Az ellenőrzés kiterjed a repülőterek, az üzemben tartók és az egyéb jogalanyok belső minőségbiztosítási intézkedéseinek végrehajtására és hatékonyságára.

4.4.

Az egyes repülőterekre vonatkozó ellenőrzéseknek a megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenységek megfelelő kombinációjából kell állniuk oly módon, hogy átfogó kép alakuljon ki az adott területen előírt védelmi intézkedések végrehajtásáról.

4.5.

A minőségbiztosítási program irányítását, prioritásainak meghatározását és szervezését a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program keretében hozott intézkedések operatív végrehajtásától függetlenül kell elvégezni.

4.6.

Az előírásoknak való megfelelést ellenőrző tevékenységek a védelmi felülvizsgálatokból, a vizsgálatokból és a tesztekből állnak.

5.   MÓDSZERTAN

5.1.

Az ellenőrző tevékenységeket egységes megközelítés alapján kell végezni, amely magában foglalja a feladatok kiosztását, a tervezést, az előkészítést, a helyszíni munkát, az eredmények minősítését, a jelentés összeállítását és a korrekciós folyamatot.

5.2.

A megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenység szemrevételezéssel, meghallgatással, a dokumentációk megvizsgálásával és hitelesítéssel végzett rendszeres adatgyűjtésre épül.

5.3.

Az előírásoknak való megfelelés ellenőrzése előzetesen bejelentett és be nem jelentett tevékenységekből áll.

6.   VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK

6.1.

A védelmi felülvizsgálat a következőkre terjed ki:

a)

valamely repülőtér védelmi intézkedései; vagy

b)

valamely repülőtér, repülőtéri terminál, üzemben tartó vagy jogalany által végrehajtott védelmi intézkedések; vagy

c)

a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program valamely meghatározott része.

6.2.

A védelmi felülvizsgálat végrehajtása során figyelembe kell venni az alábbi módszertani elemeket:

a)

a védelmi felülvizsgálat előzetes bejelentése és – adott esetben – az ellenőrzést megelőzően kérdőív megküldése;

b)

előkészítési szakasz, benne a kitöltött kérdőívek és más releváns dokumentumok elemzése;

c)

eligazító beszélgetés a repülőtér/üzemben tartó/jogalany képviselőivel az helyszíni ellenőrző tevékenységet megelőzően;

d)

helyszíni ellenőrző tevékenység;

e)

tapasztalatok megosztása, jelentéstétel;

f)

azonosított hibák esetén korrekciós folyamat és annak nyomon követése.

6.3.

Ahhoz, hogy a védelmi intézkedések hatékonysága megbízhatóan megállapítható legyen, a védelmi felülvizsgálatoknak szisztematikus adatgyűjtésen kell alapulniuk, amely során az alábbi technikák közül legalább egy alkalmazására sor kerül:

a)

a dokumentumok megvizsgálása;

b)

szemrevételezés;

c)

meghallgatás;

d)

hitelesítés.

6.4.

Ha egy repülőtér éves forgalma meghaladja a 10 millió utast, akkor a védelmi felülvizsgálatot legalább négyévente ki el kell végezni valamennyi légiközlekedés-védelmi előírás tekintetében. A vizsgálatnak az adatok reprezentatív mintáján kell alapulnia.

7.   VIZSGÁLATOK

7.1.

Valamely vizsgálat hatóköre kiterjed az e rendelet I. mellékletében és a végrehajtására irányuló jogi aktusok megfelelő előírásaiban meghatározott, közvetlenül egymáshoz kapcsolódó intézkedések sorozatai közül legalább egyre, melynek ellenőrzésére vagy egyszeri ellenőrzés alkalmával, vagy ésszerű – általában három hónapot meg nem haladó – időkereten belül több alkalommal kerül sor. A vizsgálatnak az adatok reprezentatív mintáján kell alapulnia.

7.2.

A közvetlenül egymáshoz kapcsolódó intézkedések egy sorozata az e rendelet I. mellékletében és a végrehajtására irányuló jogi aktusok megfelelő előírásaiban meghatározott két vagy több követelmény, ha azok olyan szoros kölcsönhatásban vannak egymással, hogy célkitűzéseik elérése érdemben külön-külön nem, csak együttesen értékelhető. E sorozatok magukban foglalják az e melléklet I. függelékében meghatározott sorozatokat.

7.3.

A vizsgálatokat nem kell előre bejelenteni. Amennyiben a felelős hatóság úgy ítéli meg, hogy a bejelentés elhagyása gyakorlati nehézségekkel jár, a vizsgálatok bejelenthetők. A vizsgálatok végrehajtása során az alábbi elemeket kell figyelembe venni:

a)

előkészítési szakasz

b)

helyszíni tevékenység;

c)

tapasztalatok megosztása az ellenőrző tevékenység gyakoriságától és eredményeitől függően;

d)

jelentéstétel/eredmények rögzítése;

e)

korrekciós folyamat és annak nyomon követése.

7.4.

Ahhoz, hogy a védelmi intézkedések hatékonysága megbízhatóan megállapítható legyen, a vizsgálatoknak szisztematikus adatgyűjtésen kell alapulnia, amely során az alábbi technikák közül legalább egy alkalmazására sor kerül:

a)

a dokumentumok megvizsgálása;

b)

szemrevételezés;

c)

meghallgatás;

d)

hitelesítés.

7.5.

Ha egy repülőtér éves forgalma meghaladja a 2 millió utast, akkor legalább 12 havonta el kell végezni az e rendelet I. melléklete 1–6. fejezeteiben meghatározott közvetlenül egymáshoz kapcsolódó intézkedések valamennyi sorozatának vizsgálatát, kivéve, ha időközben sor került a szóban forgó repülőtér védelmi felülvizsgálatára. Az I. melléklet 7–12. fejezetében meghatározott valamennyi védelmi intézkedésre vonatkozó vizsgálatok gyakoriságát a felelős hatóság határozza meg egy kockázatértékelés alapján.

7.6.

Ha a tagállamnak nincs olyan repülőtere, amelynek éves forgalma meghaladja a 2 millió utast, a 7.5. pontban foglalt előírást arra a repülőtérre kell alkalmazni, amely a tagállam területén a legnagyobb éves forgalmat bonyolítja.

8.   TESZTEK

8.1.

Teszteket legalább az alábbi védelmi intézkedések végrehajtási hatékonysága tekintetében végeznek:

a)

szigorított védelmi területeknél végzett belépési ellenőrzés;

b)

légijármű-védelem;

c)

utasok és kézipoggyász átvizsgálása;

d)

személyzet és a személyzetnél lévő tárgyak átvizsgálása;

e)

feladott poggyász védelme;

f)

áru és postai küldemény átvizsgálása;

g)

áru és postai küldemény védelme.

8.2.

A jogi, biztonsági és műveleti követelmények figyelembevételével ki kell dolgozni egy tesztelési eljárást, beleértve annak módszertanát. A módszertan kialakítása során az alábbi elemeket kell figyelembe venni:

a)

előkészítési szakasz;

b)

helyszíni tevékenység;

c)

tapasztalatok megosztása az ellenőrző tevékenység gyakoriságától és eredményeitől függően;

d)

jelentéstétel/eredmények rögzítése;

e)

korrekciós folyamat és annak nyomon követése.

9.   FELMÉRÉSEK

9.1.

Minden olyan esetben felmérést kell végezni, ha a felelős hatóság a gyenge pontok beazonosítására és kezelése érdekében szükségesnek látja a műveletek újraértékelését. Egy gyenge pont beazonosítása esetén a felelős hatóság a fenyegetés mértékével arányos védelmi intézkedés megtételét követeli meg.

10.   JELENTÉSTÉTEL

10.1.

Az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenységet egységes formátumban jelenteni vagy rögzíteni kell oly módon, hogy az lehetővé tegye a tendenciák folyamatos elemzését.

10.2.

Ennek során az alábbi elemeket kell figyelembe venni:

a)

a tevékenység jellege;

b)

az ellenőrzött repülőtér, üzemben tartó vagy jogalany;

c)

a tevékenység dátuma és időpontja;

d)

a tevékenységet végző ellenőr neve;

e)

a tevékenység hatóköre;

f)

az eredmények és a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program velük kapcsolatos előírásai;

g)

az előírásoknak való megfelelés minősítése;

h)

javaslatok korrekciós intézkedésekre (ha szükséges);

i)

a hiba kijavítására rendelkezésre álló idő (ha szükséges).

10.3.

Valamely hiba beazonosításakor a felelős hatóság jelenti a releváns eredményeket az ellenőrzés alatt álló repülőtérnek, üzemben tartónak vagy jogalanynak.

11.   A MEGFELELÉS MINŐSÍTÉSE KÖZÖS SZEMPONTOK ALAPJÁN

11.1.

A megfelelésre vonatkozó ellenőrzés során a nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program végrehajtásának értékelését a II. függelékben meghatározott, az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó harmonizált minősítési rendszer alapján kell elvégezni.

12.   A HIBÁK KIJAVÍTÁSA

12.1.

A beazonosított hibákat haladéktalanul ki kell javítani. Amennyiben erre nincs mód, szükséges korrekciós intézkedéseket életbe léptetni.

12.2.

A felelős hatóság kötelezi a megfelelésre vonatkozó ellenőrzés alatt álló repülőteret, üzemben tartót vagy jogalanyt, hogy nyújtson be jóváhagyásra egy, a jelentésekben körvonalazott hibák elhárítására vonatkozó cselekvési tervet a javító intézkedések határidejének feltüntetésével, valamint hogy küldjön értesítést a korrekciós intézkedések lezárultáról.

13.   A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁNAK HITELESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELLENŐRZÉS

13.1.

A korrekciós intézkedések meghozatalára kötelezett, ellenőrzés alatt álló repülőtértől, üzemben tartótól vagy jogalanytól kapott értesítést követően a felelős hatóság hitelesíti a korrekciós intézkedéseket.

13.2.

A nyomon követést az erre legalkalmasabb ellenőrzési módszerrel kell végezni.

14.   AZ ELLENŐRÖK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

14.1.

Az egyes tagállamok biztosítják, hogy a felelős hatóság közvetlen irányítása vagy felügyelete alatt elegendő létszámban álljanak rendelkezésre ellenőrök az előírásoknak való megfelelés ellenőrzésével összefüggő valamennyi tevékenység elvégzéséhez.

15.   AZ ELLENŐRÖK KÉPESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

15.1.

Az egyes tagállamok gondoskodnak arról, hogy a felelős hatóság nevében eljáró ellenőrök:

a)

legyenek mentesek minden szerződéses vagy vagyoni kötelezettségtől az ellenőrzés alatt álló repülőtér, üzemben tartó vagy jogalany vonatkozásában; és

b)

rendelkezzenek megfelelő kompetenciával, amely magában foglalja az adott területre vonatkozó megfelelő elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot.

Az ellenőrök a felelős hatóság által kiállított tanúsítvány vagy azzal egyenértékű engedély birtokában vannak.

15.2.

Az ellenőrök az alábbi kompetenciákkal rendelkeznek:

a)

a mindenkori védelmi intézkedések ismerete, valamint annak ismerete, hogy azokat miként kell alkalmazni a megvizsgálandó műveletek tekintetében, ideértve:

a védelmi alapelvek ismeretét,

a felügyeleti feladatok ismeretét,

az emberi teljesítőképességre kiható tényezők ismeretét;

b)

a védelmi technológiákkal és módszerekkel kapcsolatos megfelelő gyakorlati ismeretek;

c)

a megfelelésre vonatkozó ellenőrzés alapelveinek, eljárásainak és módszereinek ismerete;

d)

a vizsgálandó műveletekről szerzett munkatapasztalat;

e)

az ellenőri feladat- és hatáskörök ismerete.

15.3.

Meglévő kompetenciáik szinten tartása érdekében az ellenőrök megfelelő rendszerességgel időszakos képzésen vesznek részt, és – tekintettel a védelem területén bekövetkező fejlődésre – új kompetenciákra tesznek szert.

16.   AZ ELLENŐRI HATÁSKÖRÖK

16.1.

Az ellenőrző tevékenységet végző ellenőrök elegendő felhatalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy a feladatuk elvégzéséhez szükséges adatokat beszerezhessék.

16.2.

Az ellenőrök személyi azonosítót hordanak maguknál, amely őket feljogosítja a megfelelésre vonatkozó ellenőrző tevékenység felelős hatóság nevében történő elvégzésére, valamint az ellenőrzés által érintett területekre való belépésre.

16.3.

Az ellenőrök jogosultak

a)

közvetlenül belépni minden, az ellenőrzés szempontjából releváns területre, beleértve a légi járműveket és az épületeket; és

b)

megkövetelni a védelmi intézkedések pontos végrehajtását vagy megismétlését.

16.4.

Az ellenőrökre ruházott hatáskörökből adódóan a felelős hatóság az alábbi esetekben a 2.3. ponttal összhangban jár el:

a)

ha az ellenőr munkáját szándékosan hátráltatják vagy akadályozzák;

b)

ha az ellenőr által kért információ átadása meghiúsul vagy azt megtagadják;

c)

ha az ellenőrnek csalás szándékával téves vagy félrevezető információt adnak; és

d)

ha valaki csalás szándékával színlelt ellenőri tevékenységet folytat.

17.   BEVÁLT GYAKORLATOK

17.1.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a minőségbiztosítási programokra, az ellenőrzések módszertanára és az ellenőrökre vonatkozó bevált gyakorlatokról. A Bizottság továbbítja a többi tagállamnak ezeket az információkat.

18.   JELENTÉSTÉTEL A BIZOTTSÁGNAK

18.1.

A tagállamok évente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében tett intézkedésekről, illetve a területükön lévő repülőterek légiközlekedés-védelmi helyzetéről. A jelentések referencia-időszaka január 1-jétől december 31-ig terjed. A jelentést a referencia-időszak lezárultát követő három hónapon belül kell benyújtani.

18.2.

A jelentések tartalmának összhangban kell lennie a III. függelékkel. A jelentéseket a Bizottság által biztosított űrlapon kell benyújtani.

18.3.

A Bizottság továbbítja a tagállamoknak a jelentésekből levont főbb következtetéseket.

I. függelék

A közvetlenül egymáshoz kapcsolódó intézkedések sorozatainak elemei

A közvetlenül egymáshoz kapcsolódó intézkedések sorozatai – amelyekről a II. melléklet 7.1. pontja tesz említést – az e rendelet I. mellékletében és a végrehajtására irányuló jogi aktusok megfelelő előírásaiban meghatározott, következő elemeket foglalják magukban:

Az 1. pontot érintően – A repülőterek védelme:

i.

az 1.1. pont; vagy

ii.

az 1.2. pont (kivéve az azonosítókártyára és a járművek belépésére vonatkozó előírásokat); vagy

iii.

az 1.2. pont (az azonosítókártyára vonatkozó előírások); vagy

iv.

az 1.2. pont (a járművek belépésére vonatkozó előírások); vagy

v.

az 1.3. pont és a 12. pont releváns elemei; vagy

vi.

az 1.4. pont; vagy

vii.

az 1.5. pont.

A 2. pontot érintően – A repülőterek elkülönített területei:

A teljes 2. pont.

A 3. pontot érintően – A légi járművek védelme:

i.

a 3.1. pont; vagy

ii.

a 3.2. pont.

A 4. pontot érintően – Utasok és kézipoggyász:

i.

a 4.1. pont és a 12. pont releváns elemei; vagy

ii.

a 4.2. pont; vagy

iii.

a 4.3. pont.

A 5. pontot érintően – Feladott poggyász:

i.

az 5.1. pont és a 12. pont releváns elemei; vagy

ii.

az 5.2. pont; vagy

iii.

az 5.3. pont.

A 6. pontot érintően – Áru és postai küldemény:

i.

a meghatalmazott ügynök által végzett átvizsgálásra és védelmi felülvizsgálatokra vonatkozó minden előírás, kivéve az alábbi (ii) és (v) pontban meghatározott előírásokat; vagy

ii.

az ismert szállító által végzett védelmi felülvizsgálatokra vonatkozó minden előírás; vagy

iii.

a listás szállítóra vonatkozó minden előírás; vagy

iv.

az áru és postai küldemény szállítására vonatkozó minden előírás; vagy

v.

az áru és postai küldemény repülőtéri védelmére vonatkozó minden előírás.

A 7. pontot érintően – Légifuvarozói posta és légifuvarozói anyagok:

A teljes 7. pont.

A 8. pontot érintően – Fedélzeti ellátmány:

A teljes 8. pont.

A 9. pontot érintően – Repülőtéri készletek:

A teljes 9. pont.

A 10. pontot érintően – A repülés tartama alatti védelmi intézkedések:

A teljes 10. pont.

A 11. pontot érintően – A személyzet toborzása és képzése:

i.

a repülőtéren, a légi fuvarozónál vagy az jogalanynál alkalmazott személyzet toborzására vonatkozó minden előírás; vagy

ii.

a repülőtéren, a légi fuvarozónál vagy az jogalanynál alkalmazott személyzet képzésére vonatkozó minden előírás.

II. függelék

Az előírásoknak való megfelelésre vonatkozó harmonizált minősítési rendszer

A nemzeti polgári légiközlekedés-védelmi program végrehajtásának értékelésére az alábbi megfelelési minősítéseket kell alkalmazni.

 

Védelmi felülvizsgálat

Vizsgálat

Teszt

Teljes mértékben megfelel

Image

Image

Image

Megfelel, de korrekciót igényel

Image

Image

Image

Nem felel meg

Image

Image

Image

Súlyos hibák miatt nem felel meg

Image

Image

Image

Nem alkalmazható

Image

Image

 

Jóváhagyásra vár

Image

Image

Image

III. függelék

A BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTANDÓ JELENTÉS TARTALMA

1.   Szervezeti felépítés, hatáskörök és erőforrások

a)

A minőségbiztosítási szervezet felépítése, a hatáskörök és az erőforrások szerkezete, beleértve a jövőbeni, tervezett módosításokat (lásd a 3.2. pont a) alpontját)

b)

Az ellenőrök – jelenlegi és tervezett – létszáma (lásd a 14. pontot)

c)

Az ellenőrök által elvégzett képzések (lásd a 15.2. pontot).

2.   Operatív ellenőrzési tevékenységek

Valamennyi ellenőrzési tevékenység, különös tekintettel:

a)

annak típusára (védelmi felülvizsgálat, előzetes vizsgálat, utólagos vizsgálat, teszt, egyéb);

b)

az ellenőrzött repülőtérre, üzemben tartóra vagy jogalanyra;

c)

az ellenőrzés hatókörére;

d)

gyakoriságára; és

e)

az adott területen eltöltött embernapok számára.

3.   A hibák kijavítására irányuló intézkedések

a)

A hibák kijavítására irányuló intézkedések végrehajtásának szintje.

b)

A végrehajtott vagy tervezett főbb intézkedések (pl. új munkakörök létesítése, berendezések beszerzése, építkezés) és a hiba kijavítása terén elért haladás.

c)

Az alkalmazott végrehajtási intézkedések (lásd a 3.2. pont f) alpontját).

4.   Általános adatok és tendenciák

a)

A teljes éves országos személy- és teherforgalom, illetve légijármű-forgalom.

b)

A repülőterek jegyzéke, típusonkénti bontásban.

c)

A területen működő légi fuvarozók száma, típusonkénti bontásban (adott tagállam, EU, harmadik ország).

d)

A meghatalmazott ügynökök száma.

e)

A ellátmányozó vállalatok száma.

f)

A takarítóvállalatok száma.

g)

A légiközlekedés-védelemért felelős egyéb jogalanyok (ismert szállítók, földi kiszolgálást végző vállalatok) hozzávetőleges száma.

5.   Légiközlekedés-védelmi helyzet a repülőtereken

A légiközlekedés-védelem általános helyzete a tagállami repülőtereken.


12.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/15


A BIZOTTSÁG 19/2010/EU RENDELETE

(2010. január 11.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2010. január 12-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 11-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

49,6

TN

104,3

TR

92,9

ZZ

82,3

0707 00 05

EG

174,9

JO

115,2

MA

76,9

TR

117,1

ZZ

121,0

0709 90 70

MA

110,7

TR

107,5

ZZ

109,1

0805 10 20

EG

46,2

IL

56,2

MA

41,9

TR

54,3

ZZ

49,7

0805 20 10

MA

75,6

TR

64,0

ZZ

69,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,4

IL

68,6

JM

118,7

MA

83,8

TR

67,7

ZZ

78,6

0805 50 10

EG

74,9

MA

65,5

TR

66,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

84,4

CN

90,0

MK

25,2

US

114,4

ZZ

78,5

0808 20 50

CN

36,4

US

102,1

ZZ

69,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


IRÁNYELVEK

12.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/17


A BIZOTTSÁG 2010/1/EU IRÁNYELVE

(2010. január 8.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III. és IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke második bekezdésének c) és d) pontjára,

az érintett tagállamokkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv előírja egyes övezetek védett övezetként való elismerését.

(2)

A Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló, 2008. július 4-i 690/2008/EK bizottsági rendelet (2) az olaszországi Veneto régió bizonyos részeit 2010. március 31-ig védett övezetnek ismerte el az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsító szervezet tekintetében.

(3)

A Bizottság az említett károsító szervezet jelenlétére vonatkozóan ellenőrzést végzett az olaszországi Veneto régióban 2009. augusztus 31. és szeptember 11. között, amelynek megfigyeléseit követően Olaszország 2009. október 23-án értesítette a Bizottságot a Veneto régióban az említett károsító szervezet jelenlétére vonatkozóan 2009 szeptembere és októbere folyamán elvégzett legutóbbi felmérés eredményeiről. E legutóbbi felmérés eredményei azt mutatják, hogy Velence megyében 14 olyan terület van, ahol az olasz hatóságok által hozott felszámolási intézkedések ellenére is jelen volt a károsító szervezet, legalább az utóbbi három, egymást követő évben. Az intézkedések tehát nem bizonyultak hatékonynak.

(4)

A legutóbbi felmérés eredményeit a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság 2009. október 19–20-i ülésén vitatták meg. Következtetésként azt vonták le, hogy az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. megtelepedett Velence megyében. Az említett megye ezért nem szerepelhet többé a 2000/29/EK irányelv II., III., és IV. mellékletében szereplő jegyzéken, mint a károsító szervezet tekintetében védett övezet.

(5)

A svájci növényvédelmi jogszabályok alapján úgy tűnik, hogy Svájcban Fribourg és Vaud kantonokat 2009. november 15-től már nem ismerik el védett övezetként az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében. Az említett régikból származó, bizonyos védett övezetekbe való behozatalokat különleges feltételek mellett lehetővé tévő eltéréseket ezért törölni kell, és a 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének B. részét ennek megfelelően módosítani szükséges.

(6)

A 2000/29/EK irányelv II., III. és IV. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv II., III. és IV. melléklete ezen irányelv melléklete szerint módosul.

2. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

A tagállamok legkésőbb 2010. február 28-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, melyek az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükségesek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok a rendelkezéseket 2010. március 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2010. január 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  HL L 193., 2008.7.22., 1. o.


MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv II., III. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet B. része b) címsorának 2. pontjában a harmadik oszlopban (védett övezet(ek)) szereplő szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos és Okoč/Ekecs települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”.

2.

A III. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pontban (védett övezet(ek)) a második oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos és Okoč/Ekecs települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”.

b)

Az 2. pontban a védett övezet(ek)et tartalmazó harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos és Okoč/Ekecs települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”.

3.

A IV. melléklet B. része a következőképpen módosul:

a)

A 21. pont a következőképpen módosul:

i.

a különleges előírásokat tartalmazó második oszlopban a c) pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a svájci Valais kantonból származó növények, vagy”

ii.

a védett övezet(ek)et tartalmazó harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos és Okoč/Ekecs települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”.

b)

A 21.3. pont a következőképpen módosul:

i.

a különleges előírásokat tartalmazó második oszlopban a b) pont szövege helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a svájci Valais kantonból származnak, vagy”;

ii.

a védett övezet(ek)et tartalmazó harmadik oszlop szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna [Parma és Piacenza megyék]; Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia [kivéve Mantova megye], Marche, Molise, Piemont, Szardínia, Szicília, Toszkána, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto [kivéve Rovigo és Velence megye, Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana települések Padova megyében és az A4 autópályától délre fekvő terület Verona megyében]), LV, LT, P, SI (kivéve Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régiók), SK (kivéve Blahová/Sárrét, Horné Mýto/Felsővámos és Okoč/Ekecs települések [Dunajská Streda/Dunaszerdahely járás], Hronovce/Lekér és Hronské Kľačany/Garamkelecsény [Levice/Léva járás], Málinec/Málnapatak [Poltár járás], Hrhov/Tornagörgő [Rožňava/Rozsnyó járás], Veľké Ripňany/Nagyrépény [Topoľčany/Nagytapolcsány járás], Kazimír/Kázmér, Luhyňa/Legenye, Malý Horeš/Kisgéres, Svätuše/Bodrogszentes és Zatín/Zétény [Trebišov/Tőketerebes]), FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek)”.


HATÁROZATOK

12.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/21


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2009. december 10.)

a 2010-ben történő érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről

(EKB/2009/25)

(2010/14/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 128. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

1999. január 1-jétől kizárólag az Európai Központi Bank („EKB”) jogosult az eurót bevezetett tagállamokban (a továbbiakban: a részt vevő tagállamok) kibocsátott érmék mennyiségének engedélyezésére.

(2)

A részt vevő tagállamok benyújtották engedélyezésre az EKB-hoz a 2010-ben kibocsátandó euroérmék becsült mennyiségét az előrejelzési módszerrel kapcsolatos magyarázó megjegyzésekkel együtt,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2010-ben kibocsátandó euroérmék mennyiségének engedélyezése

Az EKB engedélyezi a részt vevő tagállamok által 2010-ben kibocsátandó érméknek az alábbi táblázatban meghatározott mennyiségét:

(millió EUR)

 

A forgalomba szánt euroérmék és (a forgalomba nem szánt) euro-emlékérmék kibocsátása 2010-ben

Belgium

105,2

Németország

668,0

Írország

43,0

Görögország

55,0

Spanyolország

210,0

Franciaország

290,0

Olaszország

283,0

Ciprus

18,1

Luxemburg

40,0

Málta

10,5

Hollandia

54,0

Ausztria

306,0

Portugália

50,0

Szlovénia

30,0

Szlovákia

62,0

Finnország

60,0

2. cikk

Záró rendelkezés

E határozatnak a részt vevő tagállamok a címzettjei.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. december 10-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


Helyesbítések

12.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 7/22


Helyesbítés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelethez

(kodifikált változat)

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343., 2009. december 22. )

1.

Az 51. oldalon a (4) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… a GATT-egyezmény által …”

helyesen:

„… a GATT által …”

2.

Az 51–52. oldalon a (7), (8) és (9) preambulumbekezdést el kell hagyni, és az 52–53. oldalon a (10)–(34) prembulumbekezdés (7)–(31) prembulumbekezdésre változik.

3.

Az 53. oldalon, az új (19) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… a WTO Dömpingellenes Bizottságának határozata …”

helyesen:

„… a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Dömpingellenes Bizottságának határozata …”

4.

Az 53. oldalon az új (20) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„… az importőröket mentesíthetik a kiterjesztett vámok alól …”

helyesen:

„… az importőröket e rendelet alapján mentesíthetik a kiterjesztett vámok alól …”

5.

Az 55. oldalon, a 2. cikk (7) bekezdése a) pontjához tartozó lábjegyzet:

a következő szövegrész:

„(1)

Beleértve, Azerbajdzsánt, Észak-Koreát, Fehéroroszországot, Tádzsikisztánt, Türkmenisztánt és Üzbegisztánt.”

helyesen:

„(1)

Ideértve Albániát, Azerbajdzsánt, Észak-Koreát, Fehéroroszországot, Grúzát, Kirgizisztánt, Moldovát, Mongóliát, Örményországot, Tádzsikisztánt, Türkmenisztánt és Üzbegisztánt.”

6.

Az 55. oldalon, a 2. cikk (7) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„A Kazahsztánból, valamint a vizsgálat kezdeményezésének idején WTO-tag, nem piacgazdasággal rendelkező országból származó …”

helyesen:

„A Kínai Népköztársaságból, Vietnamból és Kazahsztánból, valamint a vizsgálat kezdeményezésének idején WTO-tag, nem piacgazdasággal rendelkező országból származó …”

7.

A 65. oldalon a 12. cikk címe:

a következő szövegrész:

„Újbóli vizsgálat”

helyesen:

„Visszanyerés”

8.

A 65. oldalon, a 12. cikk (2) bekezdésének első és második albekezdését egy albekezdéssé kell összevonni.

9.

A 73. oldalon a II. melléklet megfelelési táblázata a következőképpen módosul:

„(…)

(…)

4. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

4. cikk, (3) és (4) bekezdés

4. cikk, (3) és (4) bekezdés

5–17. cikk

5–17. cikk

18. cikk (1)–(4) bekezdés

18. cikk (1)–(4) bekezdés

18. cikk (5) bekezdés, első mondat

18. cikk (5) bekezdés, első albekezdés

18. cikk (5) bekezdés, második mondat

18. cikk (5) bekezdés, második albekezdés

18. cikk (6) bekezdés

18. cikk (6) bekezdés

19–22. cikk

19–22. cikk

23. cikk

(…)

(…)

(…)”