ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.348.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 348

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. december 29.


Tartalom

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

Oldal

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2009/1010/IB

 

*

Az Europol igazgatótanácsának határozata (2009. június 4.) az Europolról szóló tanácsi határozat 10. cikkének (4) bekezdése alapján történő adatfeldolgozásra vonatkozó feltételekről

1

 

 

2009/1011/IB

 

*

Az Europol igazgatótanács határozata (2009. június 4.) az Europolról igazgatója és igazgatóhelyettesei kiválasztására, hivatali idejének meghosszabbítására és elbocsátására vonatkozó szabályok (tervezete)

3

 

 

V   A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZŐ

 

*

A Tanács 1295/2009/EU, Euratom rendelete (2009. december 22.) az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjjárulékok mértékének 2009. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

9

 

*

A Tanács 1296/2009/EU, Euratom rendelete (2009. december 23.) az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2009. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

10

 

*

A Tanács 2009/1012/KKBP határozata (2009. december 22.) a fegyverkivitel ellenőrzésének és a 2008/944/KKBP közös álláspont elveinek és szempontjainak harmadik országokban való előmozdítása érdekében folytatott uniós tevékenység támogatásáról

16

 

 

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE NEM KÖTELEZŐ

 

 

2009/1013/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2009. december 22.) az Osztrák Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról

21

 

 

2009/1014/EU

 

*

A Tanács határozata (2009. december 22.) a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről

22

 

 

2009/1015/EU

 

*

A Tanács határozata (2009. december 22.) a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országok állampolgáraira vonatkozó Közös Konzuli Utasítás 3. melléklete I. részének módosításáról

51

 

 

2009/1016/EU

 

*

A Tanács határozata (2009. december 22.) az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló 2009/473/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

53

 

 

2009/1017/EU

 

*

A Tanács határozata (2009. december 22.) a Magyar Köztársaság hatóságai által a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban mezőgazdasági földterületek vásárlása céljából nyújtandó állami támogatásról

55

 

 

2009/1018/EU

 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2009. december 14.) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2006/17 határozat módosításáról (EKB/2009/29)

57

 

 

2009/1019/EU

 

*

A Tanács ajánlása (2009. december 22.) a szezonális influenza elleni oltásról ( 1 )

71

 

 

2009/1020/EU

 

*

A Bizottság ajánlása (2009. december 21.) az alacsony kéntartalmú tüzelő- és üzemanyagoknak a Közösség kikötőiben horgonyzó hajókon történő biztonságos felhasználásáról ( 1 )

73

 

 

2009/1021/EU

 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2009. december 14.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről szóló EKB/2006/16 iránymutatás módosításáról (EKB/2009/28)

75

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közös műszaki előírásairól szóló 2002/364/EK határozat módosításáról szóló, 2009. november 27-i 2009/886/EK bizottsági határozathoz (HL L 318., 2009.12.4.)

94

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/1


AZ EUROPOL IGAZGATÓTANÁCSÁNAK HATÁROZATA

(2009. június 4.)

az Europolról szóló tanácsi határozat 10. cikkének (4) bekezdése alapján történő adatfeldolgozásra vonatkozó feltételekről

(2009/1010/IB)

AZ EUROPOL IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i tanácsi határozatra (1) (a továbbiakban: „Europol-határozat”) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az igazgatótanács feladata, hogy az igazgató javaslata alapján – a közös ellenőrző szervvel folytatott konzultációt követően – meghatározza az olyan adatfeldolgozására vonatkozó feltételeket, amely annak megállapítására irányul, hogy az adatok jelentőséggel bírnak-e az Europol feladatai tekintetében és felvehetők-e az Europol valamelyik információfeldolgozó rendszerébe, különös tekintettel az adatokhoz való hozzáférésre és azok felhasználására, valamint az adatok tárolására és törlésére vonatkozó határidőkre.

(2)

E határozat elfogadásával az igazgatótanács figyelembe veszi azokat az elveket, amelyek az Európa Tanács 1981. január 28-i, az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezményben és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1987. szeptember 17-i, a személyes adatok rendőri ágazatban való felhasználását szabályozó R(87)15. számú ajánlásában találhatók.

(3)

Az igazgatótanács határozatát jóváhagyás céljából a Tanács elé kell terjeszteni,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)   „személyes adat”: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy az, akit közvetlenül vagy közvetve azonosítani lehet, különösen egy azonosító számra, vagy egy vagy több olyan tényezőre való hivatkozással, amelyek jellemzőek az illető személy fizikai, pszichológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására;

b)   „személyes adatok feldolgozása”: bármilyen művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokkal – akár automatikus, akár nem automatikus eszközök útján – végeznek el, úgymint gyűjtés, felvétel, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy módosítás, visszakeresés, egyeztetés, hasznosítás, továbbítás általi közlés, terjesztés vagy más módon hozzáférhetővé tétel, csoportosítás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés vagy megsemmisítés;

c)   „információfeldolgozó rendszerek”: az Europol Információs Rendszer, az elemzési munkafájlok és az Europol-határozat 10. cikkének (1) bekezdésében említett, személyes adatokat feldolgozó egyéb rendszerek;

d)   „Europol Információs Rendszer”: az Europol-határozat 11. cikkének (1) bekezdésében említett rendszer;

e)   „elemzési munkafájl”: az Europol-határozat 14. cikkében említettek szerinti elemzés céljára létrehozott fájl;

f)   „uniós szervek”: az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződések által vagy azok alapján létrehozott, az Europol-határozat 22. cikkének (1) bekezdésében említett intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek;

g)   „harmadik felek”: az Europol-határozat 23. cikkének (1) bekezdésében említett harmadik országok és szervezetek;

h)   „az Europol megfelelően felhatalmazott személyzete”: azok az igazgató által kijelölt Europol-tisztviselők, akiknek feladata a személyes adatok e határozattal összhangban történő feldolgozása.

2. cikk

Hatály

Ez a határozat az Europolnak továbbított személyes adatokra alkalmazandó annak megállapítása céljából, hogy ezek az adatok az Europol feladatai tekintetében jelentőséggel bírnak-e és felvehetők-e az Europol információfeldolgozó rendszereibe, a következő adatok kivételével:

a)

az Europol Információs Rendszerbe az Europol-határozat 13. cikkének (1) bekezdése értelmében bevitt személyes adatok;

b)

valamely tagállam, uniós szerv vagy harmadik fél által egy adott elemzési munkafájlba való felvételre felkínált személyes adatok, valamint az elemzési munkafájlba az Europol-határozat 14. cikkének értelmében bevitt személyes adatok;

c)

az Europolnak az Europol-határozat 10. cikke (1) bekezdésének utolsó mondatában említett, személyes adatokat feldolgozó más rendszerbe való felvételre továbbított személyes adatok.

3. cikk

Hozzáférés és felhasználás

(1)   Az Europol által e határozat alapján feldolgozott személyes adatokhoz kizárólag az Europol megfelelően felhatalmazott személyzete férhet hozzá.

(2)   Az Europol-határozat 17. cikkének sérelme nélkül az Europol által e határozat alapján feldolgozott személyes adatok kizárólag annak megállapítása céljából használhatók fel, hogy ezek az adatok az Europol feladatai tekintetében jelentőséggel bírnak-e, és felvehetők-e az Europol információfeldolgozó rendszereibe.

(3)   Ha az Europol megállapítja, hogy az adatok feladatai tekintetében jelentőséggel bírnak, és felvehetők az Europol Információs Rendszerbe, javasolja, hogy az adatokat átadó tagállam az Europol-határozat 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően vigye be az adatokat az Europol Információs Rendszerbe. Ha a tagállam nem az Europol javaslatának megfelelően jár el, e határozat 5. cikkét kell alkalmazni.

4. cikk

A személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra vonatkozó szabályok

(1)   A személyes adatok e határozat alapján történő feldolgozása során az Europolnak be kell tartania a személyes adatok védelmére és az adatbiztonságra vonatkozóan az Europol-határozatban és különösen annak 18., 27. és 35. cikkében előírt szabályokat, valamint az azok végrehajtása tekintetében elfogadott szabályokat.

(2)   Abban az esetben, ha az Europol úgy határoz, hogy az említett adatokat felveszi információfeldolgozó rendszereibe, onnan törli vagy megsemmisíti, erről értesítenie kell az adatokat átadó tagállamot, uniós szervet vagy harmadik felet.

5. cikk

Az adatok tárolására vonatkozó határidők

(1)   A személyes adatoknak a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban történő felhasználásáról a lehető leghamarabb, de mindenképpen legkésőbb az említett adatok Europol általi kézhezvételétől számított hat hónapon belül határozni kell.

(2)   Amennyiben a hat hónapos határidő végéig nem születik ilyen határozat, a szóban forgó személyes adatokat törölni kell vagy meg kell semmisíteni, és erről értesíteni kell az adatokat átadó tagállamot, uniós szervet vagy harmadik felet.

6. cikk

Jogi felelősség

Az Europol felel ezen határozat 3., 4. és 5. cikkének betartásáért.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Europol-határozat alkalmazásának napján lép hatályba.

Kelt Hágában, 2009. június 4-én.

A Tanács által 2009. november 30-án jóváhagyva.

az elnök

S. CLERTON


(1)  HL L 121., 2009.5.15., 37. o.


29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/3


AZ EUROPOL IGAZGATÓTANÁCS HATÁROZATA

(2009. június 4.)

az Europolról igazgatója és igazgatóhelyettesei kiválasztására, hivatali idejének meghosszabbítására és elbocsátására vonatkozó szabályok (tervezete)

(2009/1011/IB)

AZ EUROPOL IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i tanácsi határozatra (1) (a továbbiakban: az Europol-határozat) és különösen annak 37. cikke (9) bekezdésének g) pontjára, 38. cikke (1), (2), (3) és (7) bekezdésére, valamint 39. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatára (a továbbiakban: a személyzeti szabályzat) és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletben megállapított (2) alkalmazási feltételeire (a továbbiakban: alkalmazási feltételek),

tekintettel az alkalmazási feltételek 12. cikkére az ideiglenes alkalmazottak alkalmazásával kapcsolatban, továbbá az alkalmazási feltételek II. címének 9. fejezetére az ideiglenes alkalmazottak munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatban,

tekintettel a szabályozó ügynökségek, végrehajtó ügynökségek és közös vállalkozások igazgatóinak kiválasztásáról és kinevezéséről szóló iránymutatást tartalmazó, 2009. január 12-i SEC(2009) 27/2 bizottsági határozatra,

tekintettel az igazgatótanács eljárási szabályzatára,

mivel:

(1)

Az igazgatótanács feladata az Europol igazgatója és igazgatóhelyettesei kiválasztására, hivatali idejének meghosszabbítására és elbocsátására vonatkozó szabályok megállapítása, amelyeket a hatálybalépés előtt a Tanács minősített többséggel hagy jóvá.

(2)

Az igazgatót és az igazgatóhelyetteseket objektív és átlátható eljárással kell kiválasztani – az eljárás és a kiválasztási eljárás céljából feldolgozott személyes adatok titkos kezelésének és védelmének sérelme nélkül.

(3)

Kívánatos a 2009. január 12-i SEC(2009) 27/2 bizottsági határozatban rögzített eljárásokhoz hasonló eljárás alkalmazása.

(4)

A kiválasztási eljárás célja a legképzettebb jelöltek meghatározása a betöltendő állásra.

(5)

Az Europol esélyegyenlőségi politikát folytató munkaadó,

MEGÁLLAPÍTOTTA A KÖVETKEZŐ SZABÁLYOKAT:

1.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

(1)   E szabályok az Europol-határozat 38. cikkében említett igazgató és igazgatóhelyettesek kiválasztására, hivatali idejének meghosszabbítására és elbocsátására vonatkoznak.

(2)   Amennyiben az igazgató átmenetileg egy hónapnál hosszabb időtartamra nem tudja ellátni hivatali feladatait, vagy az igazgatói tisztség betöltetlen, feladatát egy igazgatóhelyettes látja el. Az igazgatótanács e célból megállapítja a helyettesítés rendjét.

(3)   Az e szabályzatban található, férfiakra vonatkozó utalások egyúttal a nőkre vonatkozó utalásnak is tekintendők, illetve fordítva, kivéve, ha a szöveg egyértelműen mást jelez.

2.   FEJEZET

KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOK

2. cikk

A kiválasztási eljárás megfelel az alkalmazási feltételek 12. cikkének (1) bekezdésében foglalt elveknek.

3. cikk

(1)   Az igazgatói vagy igazgatóhelyettesi tisztség betöltetlennek minősül:

a)

az említettek hivatali idejének lejártát megelőző kilenc hónaptól kezdődően;

b)

az igazgató lemondólevelének a Tanács általi kézhezvétele időpontjában;

c)

a Tanácsnak az igazgató vagy egy igazgatóhelyettes elbocsátásáról szóló határozata vagy szolgálati jogviszonyának másként, e szabályzat 4. fejezetének megfelelően történő megszüntetése időpontjában;

d)

kilenc hónappal azt a napot megelőzően, amelyen az igazgató vagy igazgatóhelyettes betölti 65. életévét; vagy

e)

az igazgató vagy egy igazgatóhelyettes elhalálozása esetén.

(2)   Az igazgatótanácsnak minden megüresedett tisztséget álláshirdetés formájában meg kell hirdetnie. Az igazgatóhelyettes esetében az igazgatótanács az álláshirdetést az igazgatóval történt konzultációt követően szövegezi meg.

Az álláshirdetés egyértelműen és részletesen tartalmazza a következőket:

a)

az Europol feladatainak és küldetésének általános leírása az Europol-határozatban foglaltak szerint;

b)

az igazgató vagy igazgatóhelyettes fő funkcióinak és feladatainak leírása – az esettől függően –, megfelelő hivatkozással az Europol-határozat vonatkozó rendelkezéseire;

c)

a mindegyik jelölt által teljesítendő alkalmassági kritériumok;

d)

a tisztség ismertetése, beleértve azokat a tulajdonságokat, amelyek fontosak a funkció esetében, és a későbbiekben kiválasztási kritériumként használják őket;

e)

a kiválasztási és kinevezési eljárás áttekintése;

f)

az alkalmazási feltételek, beleértve a felvételkor kapott rangfokozatot, a kínált szerződés jellegét és a hivatali időt;

g)

a pályázatok benyújtásának módja és határideje.

(3)   A kiválasztási eljárás a jelöltek egyes speciális képességeinek és készségeinek vizsgán történő értékelését is magában foglalja.

Az igazgatótanács minden egyes megüresedett tisztségre vonatkozóan meghatározza az értékelés jellemzőit és módját, és külső értékelő központot is bevonhat.

(4)   Az álláshirdetésben fel kell továbbá tüntetni, hogy a jelölteknek írásban kell benyújtaniuk pályázatukat, amelyhez részletes önéletrajzot, motivációs levelet és megfelelő referenciákat kell csatolni a megüresedett tisztséggel járó feladatok végzésére való alkalmasság igazolása céljából; ezeket a dokumentumokat az álláshirdetésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő megjelenése napjától számított hat héten belül kell benyújtani az igazgatótanács elnökéhez.

Az álláshirdetésnek tájékoztatást kell adnia továbbá a sikeres pályázó tekintetében elvégzendő biztonsági átvilágításról, amely az Europol-határozat 40. cikke értelmében elfogadott szabályok szerint történik.

4. cikk

(1)   Az igazgatótanács biztosítja a 3. cikk (2) bekezdésében említett álláshirdetés megjelenését az Európai Unió Hivatalos Lapjában és egyéb tájékoztatási eszközök révén, beleértve a nemzeti napilapokat és szakfolyóiratokat, hogy a hirdetés a legnagyobb nyilvánosságot kapja az összes tagállamban.

(2)   Az Europol tájékoztatja az Europol nemzeti egységeit az igazgatói vagy igazgatóhelyettesi tisztség megüresedéséről. A nemzeti egységek tájékoztatják a tagállamok illetékes hatóságait a betöltetlen tisztségről. Az illetékes hatóságok felelősek annak biztosításáért, hogy ezek az információk eljussanak az osztályokhoz és minden érintett személyhez.

(3)   Az Europol átvételi elismervényt küld a pályázóknak.

5. cikk

(1)   Az igazgatótanács felvételi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hoz létre, amely értékeli a beérkezett pályázatokat és indokolással ellátott jelentést készít, amelyet az igazgatótanácshoz kell benyújtani e szabályzat 6. cikkének megfelelően.

(2)   Az igazgatói tisztség tekintetében a bizottság a Bizottságot képviselő igazgatótanácsi tagból és a tagállamokat képviselő hat igazgatótanácsi tagból áll, akiket az igazgatótanács sorshúzással jelöl ki.

(3)   Az igazgatóhelyettesi tisztség tekintetében a bizottság az igazgatóból vagy egy általa delegált igazgatóhelyettesből, a Bizottságot képviselő igazgatótanácsi tagból és a tagállamokat képviselő öt igazgatótanácsi tagból áll, akiket az igazgatótanács sorshúzással határoz meg.

(4)   Ha a (2) és (3) bekezdés szerint kijelölt egyik igazgatótanácsi tag nem tud részt venni a bizottság munkájában, a Bizottságot vagy – az esettől függően – a szóban forgó tagállamot képviselő igazgatótanácsi póttag lép a helyébe.

(5)   Ha alapos okkal feltételezhető, hogy a bizottság egyik tagja személyes kapcsolatban áll valamelyik jelölttel vagy más lehetséges összeférhetetlenség merülhet fel, ez a bizottsági tag nem vehet részt a bizottság munkájában; helyébe póttag lép a (4) bekezdésnek megfelelően.

(6)   Az igazgatótanács titkársága biztosítja a bizottság titkárságát.

6. cikk

(1)   A bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ.

(2)   A bizottságot külső személyzeti tanácsadó is segítheti feladatainak elvégzésében, ha az igazgatótanács saját kezdeményezése alapján vagy a bizottság kérésére úgy határoz. A külső személyzeti tanácsadó nem tagja a bizottságnak.

(3)   A bizottság feladatai közé tartoznak a következők:

a)

az álláshirdetésben foglalt kritériumok alapján a tisztségre alkalmas jelöltek meghatározása;

b)

az alkalmas jelöltek pályázatának a szakképzettség, a szakismeretek, a gyakorlat és a referenciák figyelembevételével történő első értékelése; az értékelés célja annak eldöntése, mely pályázatokat értékelje a bizottság részletesebben;

c)

a jelöltek értékelésének megszervezése az e szabályok 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően;

d)

felvételi beszélgetés folytatása a jelöltekkel szakképzettségüknek és szakismereteiknek az álláshirdetésben foglalt kritériumok szerinti értékelése céljából; és

e)

megfelelő indokolással ellátott jelentés készítése a beérkezett pályázatokról és a bizottság eljárásáról, beleértve a következőket:

i.

az alkalmas jelöltek listája – azon személyek megjelölésével, akikkel a bizottság felvételi beszélgetést folytatott;

ii.

a valamennyi alkalmassági kritériumnak megfelelő és az álláshirdetésben foglalt felvételi kritériumokat legjobban teljesítő jelöltek alkalmasság szerinti listája.

(4)   A bizottság munkáját teljeskörűen dokumentálni kell, különösen az álláshirdetésben rögzített kritériumoknak és az igazgatótanácstól kapott kiegészítő iránymutatásnak megfelelően összeállított értékelőlapok használatával. Az értékelőlapokat és a bizottságnak az egyes jelöltekre vonatkozó általános következtetései összegzését csatolni kell a pályázati anyagokhoz.

(5)   A bizottság titkársága, a bizottság egy vagy több tagja, illetve külső személyzeti tanácsadó által a bizottság nevében végzett munka eredményét be kell nyújtani a teljes bizottsághoz felülvizsgálatra és jóváhagyásra.

(6)   A jelentést megerősítő bizottsági határozatot a bizottság elnöke és egy másik tagja aláírja.

(7)   A bizottság elnöke a felvételi beszélgetéseket követő legrövidebb időn belül továbbítja az igazgatótanácsnak a bizottság által készített jelentést, valamint a felvételi beszélgetésen részt vett jelöltek teljes pályázati anyagát.

7. cikk

A Bizottság által kiejtett jelölteket a bizottság titkársága minden egyes kiválasztási szakaszt követően írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről.

8. cikk

(1)   Az igazgatótanács eltérő határozatának hiányában a bizottság az eljárást Hágában folytatja le.

(2)   Az utazási és ellátási költségeket – a szállásköltségeket is beleértve – a vonatkozó szabályok szerint térítik meg a bizottság tagjainak, valamint a vizsgára és felvételi beszélgetésre behívott jelölteknek.

9. cikk

(1)   Az igazgatótanács felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a lefolytatott eljárást és a bizottság jelentését.

(2)   Az igazgatótanács úgy határozhat, hogy felvételi beszélgetést folytat a bizottság rangsorolt listáján szereplő jelöltekkel, valamint valamennyi más alkalmas jelölttel, akivel a bizottság felvételi beszélgetést folytatott.

(3)   A bizottság által benyújtott jelentés, valamint – adott esetben – a (2) bekezdésnek megfelelően lefolytatott felvételi beszélgetések eredménye alapján az igazgatótanács indokolással ellátott véleményt fogad el, amely:

a)

előterjeszti az alkalmas jelöltek listáját;

b)

ismerteti az előválogatáson túljutott jelöltek listáját, amelyen legalább három alkalmas jelölt szerepel alkalmasság szerinti sorrendben; és

c)

megerősíti, hogy az előválasztáson túljutott jelöltek listáján szereplő pályázók megfelelnek az alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdésében meghatározott alkalmazási feltételeknek, valamint az álláshirdetésben rögzített összes alkalmassági kritériumnak.

(4)   Ha az igazgatótanács egyik tagja is szerepel a jelöltek listáján, vagy más összeférhetetlenség merülne fel, az adott tag nem lehet jelen az igazgatótanács véleményének megfogalmazásakor.

(5)   Az igazgatótanács elnöke az igazgatótanács véleményét és az előválogatáson túljutott jelöltek teljes pályázati anyagát továbbítja a Tanácsnak, hogy a Tanács az Europol-határozat 38. cikkében előirányzottak szerint, az összes vonatkozó információ alapján meghozhassa határozatát.

(6)   Az igazgatótanács által kiejtett jelölteket az igazgatótanács titkársága írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről.

10. cikk

Ha a Tanács elvégezte a kinevezést, a tisztségre pályázó minden jelölt hivatalos értesítést kap az igazgatótanács titkárságától az eljárás eredményéről. A személyzeti szabályzat 90. cikke szerinti, kifogás benyújtására rendelkezésre álló három hónapos határidő az értesítő levél közlésének napján kezdődik.

11. cikk

(1)   A bizottság és az igazgatótanács eljárása titkos.

(2)   A bizottság és az igazgatótanács tagjait, továbbá az Europol személyzetét, a külső értékelő központnak vagy külső személyzeti tanácsadónak a kiválasztási eljárásban részt vevő alkalmazottait az elvégzett munkával kapcsolatban a legszigorúbb titoktartási kötelezettség terheli.

3.   FEJEZET

A MEGBÍZATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA

12. cikk

(1)   Ha az Europol-határozat 38. cikke alapján kinevezett igazgató vagy igazgatóhelyettes hivatali ideje az Europol-határozat 38. cikke (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően meghosszabbítható, az igazgatótanács úgy határozhat, hogy eltér a 2. fejezetben meghatározott eljárástól. Ilyen esetben az igazgatótanács legfeljebb tizenkét hónappal a hivatali idő lejárta előtt véleményt készít, amelyben a hivatali idő meghosszabbítását javasolja a Tanácsnak. Az igazgatótanács véleménye figyelembe veszi különösen az érintett igazgató vagy igazgatóhelyettes által az első hivatali időszakban elért eredményeket, az alkalmazási feltételek 15. cikke (2) bekezdésének megfelelően készített éves teljesítményértékelő jelentéseket, valamint az Europol küldetését és a következő évekre vonatkozó igényeit.

Az igazgatóhelyettes hivatali idejének meghosszabbítását javasoló igazgatótanácsi véleményt az igazgatóval folytatott konzultációt követően kézbesítik.

(2)   Amennyiben az igazgatótanács nem kíván eltérni a 2. fejezetben meghatározott eljárástól, ez az eljárás követendő, amikor a Tanács úgy határoz, hogy nem hosszabbítja meg az érintett igazgató vagy igazgatóhelyettes hivatali idejét, vagy a Tanács az igazgatótanács véleményének kézhezvételét követő három hónapon belül nem hoz határozatot a kérdésről.

4.   FEJEZET

A SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZŰNÉSE

13. cikk

(1)   A halálozás miatti megszűnéstől eltekintve az igazgató vagy igazgatóhelyettes szolgálati viszonya – az alkalmazási feltételek 47. cikke a) pontjának megfelelően – azon hónap végén szűnik meg, amelyben az érintett személy betölti 65. életévét.

(2)   Az igazgató vagy igazgatóhelyettes szolgálati viszonyának megszüntetéséről – az igazgatótanács véleményének kikérését követően – a Tanács minősített többséggel határoz, e szabályzat 15. és 17. cikkének megfelelően.

(3)   Az igazgatóhelyettes szolgálati viszonyának megszüntetéséről szóló igazgatótanácsi véleményt az igazgatóval folytatott konzultációt követően fogalmazzák meg.

14. cikk

(1)   A hivatali idejének vége előtt lemondani kívánó igazgató vagy igazgatóhelyettes egyértelműen, írásban nyilvánítja ki az Europol szolgálatából való kilépésre irányuló szándékát, javaslatot téve a lemondás hatálybalépésének napjára, az alkalmazási feltételek 47. cikke b) pontja ii. alpontjának megfelelően.

(2)   A lemondólevelet a Tanács elnökének kell címezni, másolatot kap az igazgatótanács elnöke, illetve – igazgatóhelyettes lemondása esetén – az igazgató.

15. cikk

(1)   Az igazgatótanács kérésére az igazgató vagy igazgatóhelyettes szolgálati viszonyát a Tanács az alkalmazási feltételek 47. cikkének b) pontja szerint – a felmondási idő, valamint az említett cikk ii. vagy iii. alpontjában említett egyéb feltételek betartásával – megszüntetheti.

(2)   Az igazgató vagy igazgatóhelyettes szolgálati viszonyát a Tanács az igazgatótanács kérésére felmondási idő nélkül megszüntetheti, ha az alkalmazási feltételek 48. cikkének a) vagy b) pontjában foglalt feltételek teljesülnek.

(3)   Az igazgató vagy igazgatóhelyettes szolgálati viszonyát a Tanács felmondási idő nélkül megszünteti, ha az alkalmazási feltételek 50. cikkében foglalt feltételek teljesülnek. Ilyen esetben a Tanács – az érintett személy meghallgatását követően és az e szabályzat 16. cikkének (2) bekezdésében említett fegyelmi eljárás után – megállapítja, hogy a személy munkaviszonya megszűnt.

Az igazgató vagy az érintett igazgatóhelyettes munkaviszonyának megszűnése előtt e személyek felfüggeszthetők – az előbbit az igazgatótanács, az utóbbit pedig az igazgató függesztheti fel az alkalmazási feltételek 50. cikke (2) bekezdésének, valamint a személyzeti szabályzat IX. melléklete 23. és 24. cikkének megfelelően.

16. cikk

(1)   Ha az igazgató vagy igazgatóhelyettes szándékosan vagy gondatlanságból nem tesz eleget az Europol-határozatban vagy az alkalmazási feltételekben foglalt kötelezettségeinek, fegyelmi intézkedés foganatosítható vele szemben az alkalmazási feltételek 50a. cikke, a személyzeti szabályzat VI. címe, valamint – adott esetben – a személyzeti szabályzat IX. melléklete szerint.

A fenti kötelezettségek be nem tartása magában foglalja többek között a bizonyítottan szándékos téves adatközlést a személy szakmai képességei vagy az alkalmazási feltételek 12. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelmények tekintetében, ha a közölt téves adat meghatározó szerepet játszott az érintett alkalmazásában.

(2)   Fegyelmi eljárást a személyzeti szabályzat IX. mellékletében foglaltak szerint kell kezdeményezni és lefolytatni.

17. cikk

(1)   Az igazgató vagy igazgatóhelyettes szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésének súlyos eseteiben a Tanács – a személyzeti szabályzat IX. mellékletében szabályozott fegyelmi eljárást követően – fegyelmi okból felmondási idő nélkül megszüntetheti az igazgató vagy igazgatóhelyettes szolgálati viszonyát az alkalmazási feltételek 49. cikke szerint.

Munkaviszonyuk megszűnése előtt az igazgató vagy az érintett igazgatóhelyettes felfüggeszthető – az előbbit az igazgatótanács, az utóbbit pedig az igazgató függesztheti fel az alkalmazási feltételek 50. cikke (2) bekezdésének, valamint a személyzeti szabályzat IX. melléklete 23. és 24. cikkének megfelelően.

(2)   A fegyelmi tanács – a személyzeti szabályzat IX. mellékletének 18. cikkében említett – jelentésének kézhezvételét követően az igazgatótanács határoz arról, hogy véleményt nyújt-e be a Tanácsnak az igazgató szolgálati viszonyának az Europol-határozat 38. cikkének (7) bekezdése szerinti megszüntetéséről. Ilyen esetben az igazgatótanács a fegyelmi tanács jelentése kézhezvételének napjától számított egy hónapon belül kellő indokolással ellátott véleményt nyújt be a kifogásolt tények miatt kiszabandó büntetésről, illetve a Tanács által e szabályzat szerint hozandó intézkedésekről. Az igazgatótanács véleményének elkészítése előtt alkalmat ad az igazgató meghallgatására. Az igazgatótanács elnöke az Europol-határozat 38. cikkének (7) bekezdésében előirányzottak szerint továbbítja az igazgatótanács véleményét a Tanácshoz, egy példányt pedig elküld az igazgatónak.

Ha az igazgatótanács úgy határoz, hogy az Europol-határozat 38. cikkének (7) bekezdése szerint nem kell véleményt benyújtani a Tanácshoz, kiszabhatja a személyzeti szabályzat IX. melléklete 9. cikkének (1) bekezdésében előirányzott büntetések valamelyikét – az igazgató tisztségéből való felmentése kivételével. Az igazgató meghallgatását követően az igazgatótanács a személyzeti szabályzat IX. melléklete 9. és 10. cikkének megfelelően – a fegyelmi tanács véleménye kézhezvételének napjától számított két hónapon belül – határozatot hoz. A határozatot indokolni kell.

(3)   Az igazgató a fegyelmi tanácsnak a személyzeti szabályzat IX. melléklete 18. cikkében említett jelentése kézhezvételét követően haladéktalanul kellő indokolással ellátott véleménytervezetet nyújt be a kifogásolt tények miatt az igazgatóhelyettessel szemben kiszabandó büntetésről, illetve a Tanács által az igazgatóhelyettessel szemben e szabályzat szerint hozandó intézkedésekről.

Az igazgatótanács határoz arról, hogy kell-e benyújtani az érintett igazgatóhelyettes szolgálati viszonyának megszüntetéséről szóló véleményt a Tanácshoz az Europol-határozat 38. cikkének (7) bekezdése szerint. Az igazgatótanács véleményének elkészítése előtt alkalmat ad az érintett igazgatóhelyettes meghallgatására. Az igazgatótanács véleményét a fegyelmi tanács jelentésének az igazgató által történő kézhezvétele napjától számított egy hónapon belül meghozza. Az igazgatótanács elnöke az Europol-határozat 38. cikkének (7) bekezdésében előirányzottak szerint továbbítja az igazgatótanács véleményét a Tanácshoz, egy példányt pedig elküld az igazgatóhelyettesnek.

Ha az igazgatótanács úgy határoz, hogy az Europol-határozat 38. cikkének (7) bekezdése szerint nem kell véleményt benyújtani a Tanácshoz, az igazgató kiszabhatja a személyzeti szabályzat IX. melléklete 9. cikkének (1) bekezdésében előirányzott büntetések valamelyikét – az érintett igazgatóhelyettes tisztségéből való felmentésének kivételével. Az érintett igazgatóhelyettes meghallgatását követően az igazgató a személyzeti szabályzat IX. mellékletének 9. és 10. cikkének megfelelően – a fegyelmi tanács véleménye kézhezvételének napjától számított két hónapon belül – határozatot hoz. A határozatot indokolni kell.

(4)   Az igazgatótanács e cikk (2) és (3) bekezdésében említett véleményének kézhezvételét követően a Tanács – az igazgató és az érintett igazgatóhelyettes meghallgatását követően – határoz arról, hogy felmenti-e az igazgatót vagy igazgatóhelyettest tisztségéből a személyzeti szabályzat IX. melléklete 9. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerint, vagy másként megszünteti-e az Europolnál fennálló szolgálati viszonyát.

Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy felmenti tisztségéből az igazgatót vagy igazgatóhelyettest, vagy másként megszünteti szolgálati viszonyát, határozatában pontosan meg kell jelölnie az intézkedés jellegét, valamint azt a napot, amelytől kezdődően az intézkedést alkalmazni kell. A határozatot kellő indokolással kell ellátni, és meg kell küldeni az érintett személynek és az Europolnak.

A Tanácsnak az igazgató vagy igazgatóhelyettes tisztségéből történő – a személyzeti szabályzat IX. mellékletének 9. cikke szerinti – felmentéséről hozott határozatát a fegyelmi bizottságnak a személyzeti szabályzat IX. melléklete 18. cikkében említett véleménye kézhezvételének napjától számított két hónapon belül meg kell hoznia.

(5)   Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy nem menti fel az igazgatót vagy az érintett igazgatóhelyettest tisztségéből a személyzeti szabályzat IX. melléklete 9. cikke (1) bekezdésének h) pontja szerint, illetve nem szünteti meg másként az Europolnál fennálló szolgálati viszonyát, a kérdést az igazgató esetében vissza kell utalni az igazgatótanácshoz, illetve az igazgatóhelyettes esetében az igazgatótanácshoz és az igazgatóhoz.

Ha az igazgató ügyét visszautalják az igazgatótanácshoz, az igazgatótanács kiszabhatja a személyzeti szabályzat IX. melléklete 9. cikkének (1) bekezdésében előirányzott büntetések valamelyikét – az igazgató tisztségéből való felmentése kivételével. Az igazgatótanács az igazgató meghallgatását követően haladéktalanul meghozza határozatát. A határozatot indokolni kell.

Ha az igazgatóhelyettes ügyét visszautalják az igazgatótanácshoz és az igazgatóhoz, az utóbbi kiszabhatja a személyzeti szabályzat IX. melléklete 9. cikkének (1) bekezdésében előirányzott büntetések valamelyikét – az igazgatóhelyettes tisztségéből való felmentése kivételével. Az igazgató az érintett igazgatóhelyettes meghallgatását követően haladéktalanul meghozza határozatát. A határozatot indokolni kell.

5.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

(1)   Ez a szabályzat az Europol-határozat alkalmazásának napján lép hatályba.

(2)   A szabályokat a hatálybalépésüket követő három éven belül az igazgatótanács értékeli.

(3)   Az igazgatótanácsnak minden, e szabályok módosítására irányuló javaslatot meg kell vizsgálnia abból a célból, hogy azt a Tanács az Europol-határozat 38. cikkének (3) bekezdésében és 38. cikkének (7) bekezdésében előírt eljárás szerint elfogadja.

Hága, 2009. június 4.

2009. november 30-án a Tanács által elfogadva.

az elnök

S. CLERTON


(1)  HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(2)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o.


V A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZŐ

29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/9


A TANÁCS 1295/2009/EU, EURATOM RENDELETE

(2009. december 22.)

az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjjárulékok mértékének 2009. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletre (1) és különösen annak 83a. cikkére és XII. mellékletére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A személyzeti szabályzat XII. melléklete 13. cikkének megfelelően a Eurostat 2009. szeptember 1-jén benyújtotta 2009. évi jelentését a nyugdíjrendszer biztosításmatematikai értékeléséről, amely naprakésszé teszi a fenti mellékletben rögzített paramétereket. Ebből az értékelésből kitűnik, hogy a nyugdíjrendszer biztosításmatematikai mérlegének biztosítása érdekében szükséges hozzájárulás mértéke az alapilletmény 11,3 %-a.

(2)

Az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai nyugdíjrendszere biztosításmatematikai mérlegének biztosítása érdekében tehát a hozzájárulás mértékét az alapilletmény 11,3 %-ára kell kiigazítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 83. cikkének (2) bekezdésében rögzített hozzájárulás mértéke 11,3 %.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN


(1)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o.


29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/10


A TANÁCS 1296/2009/EU, EURATOM RENDELETE

(2009. december 23.)

az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2009. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletre (1) és különösen a személyzeti szabályzat 63., 64., 65. és 82. cikkére, valamint VII., XI. és XIII. mellékletére, továbbá az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 20. cikkének (1) bekezdésére, valamint 64., 92. és 132. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának vásárlóereje kövesse a nemzeti köztisztviselők illetményei vásárlóerejének változásait, a 2009. évi éves felülvizsgálat keretében ki kell igazítani a Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazását és nyugdíját.

(2)

A Bizottságnak a díjazás és nyugdíjak kiigazítására vonatkozó előterjesztését a pénzügyi és gazdasági válságra fényében és az Európai Unió gazdasági és szociálplitikájának részeként módosítani kell. A helyzetet adott esetben felül kell vizsgálni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 63. cikkének második bekezdésében a „2008. július 1-je” időpont helyébe a „2009. július 1-je” lép.

2. cikk

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 66. cikkében a díjazás és a nyugdíjak kiszámításánál alkalmazandó havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2009.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI OSZTÁLY

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

3. cikk

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 2. oszlopa tartalmazza.

2010. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak átutalásaira alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 3. oszlopa tartalmazza.

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 4. oszlopa tartalmazza.

2009. május 16-i hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 5. oszlopa tartalmazza. Azon alkalmazási helyek tekintetében az éves kiigazítás hatálybalépésének időpontja 2009. május 16.

2009. május 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 6. oszlopa tartalmazza. Azon alkalmazási helyek tekintetében az éves kiigazítás hatálybalépésének időpontja 2009. május 1.

1

2

3

4

5

6

Ország/Város

Díjazás

2009.7.1.

Átutalás

2010.1.1.

Nyugdíj

2009.7.1.

Díjazás

2009.5.16.

Díjazás

2009.5.1.

Bulgária

 

62,0

100,0

69,2

 

Cseh Köztársaság

88,3

80,4

100,0

 

 

Dánia

138,7

133,9

133,9

 

 

Németország

98,4

98,8

100,0

 

 

Bonn

98,6

 

 

 

 

Karlsruhe

95,9

 

 

 

 

Münich

106,1

 

 

 

 

Észtország

82,1

79,6

100,0

 

 

Írország

114,7

110,6

110,6

 

 

Görögország

94,2

93,5

100,0

 

 

Spanyolország

99,4

93,5

100,0

 

 

Franciaország

115,8

108,5

108,5

 

 

Olaszország

110,6

106,5

106,5

 

 

Varese

97,1

 

 

 

 

Ciprus

88,7

91,5

100,0

 

 

Lettország

84,5

77,1

100,0

 

 

Litvánia

76,5

71,0

100,0

 

 

Magyarország

81,8

70,9

100,0

 

 

Málta

85,5

86,2

100,0

 

 

Hollandia

109,3

101,1

101,1

 

 

Ausztria

106,9

105,9

105,9

 

 

Lengyelország

 

64,0

100,0

72,2

 

Portugália

87,8

87,2

100,0

 

 

Románia

 

59,1

100,0

 

69,3

Szlovénia

90,8

86,3

100,0

 

 

Szlovákia

84,3

79,0

100,0

 

 

Finnország

121,3

116,6

116,6

 

 

Svédország

 

98,0

100,0

102,8

 

Egyesült Királyság

 

100,3

100,3

120,3

 

Culham

96,5

 

 

 

 

4. cikk

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 42a. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett szülői szabadság esetén nyújtott támogatás összege 894,57 EUR, egyedülálló szülő esetén 1 192,76 EUR.

5. cikk

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében említett háztartási támogatás alapösszege 167,31 EUR.

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében említett, eltartott gyermek utáni támogatás összege 365,60 EUR.

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 248,06 EUR.

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 89,31 EUR.

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 69. cikkében és a VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett külföldi munkavégzési támogatás összege 495,89 EUR.

2009. július 14-i hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 134. cikkében említett külföldi munkavégzési támogatás összege 356,48 EUR.

6. cikk

2010. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében említett, kilométerenkénti juttatást a következőképpen igazítják ki:

kilométerenként 0 EUR

0-től 200 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0,3719 EUR

201-től 1 000 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0,6198 EUR

1 001-től 2 000 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0,3719 EUR

2 001-től 3 000 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0,1238 EUR

3 001-től 4 000 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0,0597 EUR

4 001-től 10 000 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0 EUR

10 000 km fölött.

A fenti, kilométereken alapuló térítéshez kiegészítő átalányösszeg adódik:

185,92 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság 725 km és 1 450 km között van,

371,79 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság több mint 1 450 km.

7. cikk

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében említett napidíj összege a következő:

háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetén 38,43 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult tisztviselő esetén 30,98 EUR.

8. cikk

2009. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 24. cikkének (3) bekezdésében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetén 1 094,01 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetén 650,50 EUR.

9. cikk

2009. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 28a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1 312,02 EUR, felső határa 2 624,05 EUR, az átalánylevonás 1 192,76 EUR.

10. cikk

2009. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 93. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

FELADATCSOPORT

2009.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI OSZTÁLY

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

11. cikk

2009. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 94. cikkében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetén 822,88 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetén 487,86 EUR.

12. cikk

2009. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 96. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 984,02 EUR, felső határa 1 968,04 EUR, az engedménylevonás 894,57 EUR.

2009. július 14-i hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 136. cikkében említett munkanélküli-járadék alsó határa 865,73 EUR, felső határa 2 037,00 EUR.

13. cikk

2009. július 1-jei hatállyal a 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (2) 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett műszakpótlék rendre 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR és 843,65 EUR.

14. cikk

2009. július 1-jei hatállyal a 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (3) 4. cikkében említett összegekre 5,412934 értékű együtthatót kell alkalmazni.

15. cikk

2009. július 1-jei hatállyal, a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2009.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI OSZTÁLY

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

16. cikk

2009. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a 2004. május 1-je előtt hatályban lévő személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4a. cikkében említett átalánytámogatás összege:

havonta 129,36 EUR a C4 vagy C5 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetén,

havonta 198,33 EUR a C1, C2 vagy C3 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetén.

17. cikk

2009. július 14-i hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 133. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

Besorolási fokozat

1

2

3

4

5

6

7

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Besorolási fokozat

8

9

10

11

12

13

14

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Besorolási fokozat

15

16

17

18

19

 

 

Alapilletmény teljes munkaidő esetén

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

18. cikk

Ezt a rendeletet szükség esetén felül kell vizsgálni, és e célból a Bizottság adott esetben előterjeszti az e rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, amelyről a Tanács minősített többséggel határoz.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

(2)  A Tanács 300/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelete (1976. február 9.) a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről (HL L 38., 1976.2.13., 1. o.).

(3)  A Tanács 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).


29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/16


A TANÁCS 2009/1012/KKBP HATÁROZATA

(2009. december 22.)

a fegyverkivitel ellenőrzésének és a 2008/944/KKBP közös álláspont elveinek és szempontjainak harmadik országokban való előmozdítása érdekében folytatott uniós tevékenység támogatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 26. cikke (2) bekezdésére és 31. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

1997. június 26-án a Tanács elfogadta a hagyományos fegyverek tiltott kereskedelmének megelőzésére és leküzdésére irányuló EU-programot, amely arra kötelezi az EU-t és tagállamait, hogy összehangolt cselekvéssel támogassanak más országokat a tiltott fegyverkereskedelem megelőzésében és az ellene folytatott küzdelemben.

(2)

2008. december 8-án a Tanács elfogadta a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló 2008/944/KKBP közös álláspontot (1), amely nyolc kritériumot határoz meg a hagyományos fegyverek kivitelével kapcsolatban, létrehoz egy az elutasításokra vonatkozó értesítési és konzultációs mechanizmust, és magában foglal egy, a fegyverkivitelről szóló éves uniós jelentés közzétételén keresztül az átláthatóságot szolgáló eljárást. A közös álláspont jelentősen hozzájárul a nemzeti fegyverexport-ellenőrzési politikák harmonizálásához, és annak elveit és kritériumait több harmadik ország hivatalosan elfogadta.

(3)

A 2008/944/KKBP közös álláspont 11. cikke szerint a tagállamok minden igyekezetükkel törekednek arra, hogy a fegyvereket exportáló egyéb országokat is ösztönözzék a közös álláspont kritériumainak alkalmazására.

(4)

Az állam- és kormányfők által 2003. december 12-én elfogadott Európai Biztonsági Stratégia öt kulcsfontosságú kihívást sorol fel, melyekkel az EU-nak a hidegháborút követően kialakult környezetben szembe kell néznie: a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a regionális konfliktusok, az állam összeomlása és a szervezett bűnözés. A hagyományos fegyverek ellenőrizetlen forgalma következményeinek az öt kihívás közül négy esetében van központi szerepe. A fegyverek ellenőrizetlen átruházása ugyanis hozzájárul a terrorizmus és a szervezett bűnözés súlyosabbá válásához, és a konfliktusok kirobbanásának és elterjedésének, valamint az állami struktúrák összeomlásának lényeges elemét jelentik. Ezen kívül a stratégia hangsúlyozza, hogy a kivitel-ellenőrzésnek fontos szerepe van a fegyverek elterjedésének mérséklésében.

(5)

Az ENSZ Közgyűlése által 2005. december 8-án elfogadott, az államok számára a tiltott kézi- és könnyűfegyverek kellő időben történő és megbízható azonosítását és nyomon követését lehetővé tevő nemzetközi egyezmény célja, hogy a meglévő kétoldalú, regionális és nemzetközi megállapodásokat kiegészítse és hatékonyságukat növelje a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzése, leküzdése és megszüntetése érdekében.

(6)

Az Európai Tanács 2005. december 15–16-i ülésén elfogadott, a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek (SALW), valamint azok lőszereinek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia előírja, hogy az EU–nak regionális és nemzetközi szinten támogatnia kell a kivitel-ellenőrzést és a fegyverkivitelről szóló, a későbbiekben a 2008/944/KKBP közös álláspont által felváltott magatartási kódex előírásait többek közt azzal, hogy segít a harmadik országoknak a vonatkozó nemzeti jogi szabályozás megalkotásában, és előmozdítja az átláthatóságot segítő intézkedéseket.

(7)

2006. december 6-án az Egyesült Nemzetek Közgyűlése az Európai Unió valamennyi tagállamának támogatásával elfogadta az „Egy fegyverkereskedelmi szerződés felé: A hagyományos fegyverek behozatalára, kivitelére és továbbadására vonatkozó, közös nemzetközi normák megállapítása” című, 61/89 sz. határozatot. A 2006 decemberében és a 2007 júniusában és decemberében elfogadott tanácsi következtetések hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy az EU és a tagállamok aktív szerepet játsszanak és együttműködjenek más államokkal és regionális szervezetekkel az Egyesült Nemzeteken belül elkezdődött folyamatban a hagyományos fegyverek behozatalára, kivitelére és továbbadására vonatkozó, közös nemzetközi normák megállapítása érdekében, melyek jelentősen hozzájárulnának ahhoz, hogy kezelni lehessen a hagyományos fegyverek elterjedését, amely nem kívánatos és felelőtlen folyamat, és amely aláaknázza a békét, a biztonságot, a fejlődést és az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartását.

(8)

A Tanács 2008. március 17-én elfogadta a fegyverkivitel ellenőrzésének és az EU fegyverkivitelről szóló magatartási kódexe elveinek és szempontjainak harmadik országokban való előmozdítása érdekében folytatott uniós tevékenység támogatásáról szóló 2008/230/KKBP együttes fellépést (2), melynek keretében az utolsó intézkedésre 2009. október 27-én és 28-án került sor,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az alábbiak gyakorlati megvalósítása érdekében:

Európai Biztonsági Stratégia,

a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek, valamint azok lőszereinek tiltott felhalmozása és kereskedelme elleni küzdelmet célzó uniós stratégia,

a 2008/944/KKBP közös álláspont 11. cikke,

a hagyományos fegyverek tiltott kereskedelmének megelőzésére és leküzdésére irányuló európai uniós program,

az államok számára a tiltott kézi- és könnyűfegyverek kellő időben történő és megbízható azonosítását és nyomon követését lehetővé tevő nemzetközi egyezmény és

a Tanácsnak a nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződésről szóló következtetései

az Európai Unió támogatja az alábbi célok előmozdítását segítő tevékenységeket:

a)

a 2008/944/KKBP közös álláspont kritériumainak és elveinek harmadik országokban való előmozdítása;

b)

harmadik országok támogatása a fegyverkivitel hatékony ellenőrzését biztosító jogi szabályozás megalkotásában és végrehajtásában;

c)

harmadik országok támogatása az engedélyeket kiállító tisztviselők képzése terén a fegyverkivitel-ellenőrzés megfelelő végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása érdekében;

d)

a harmadik országok és régiók támogatása a fegyverkivitelről szóló nemzeti és regionális jelentések kidolgozása és más vizsgálati formák előmozdítása terén a fegyverkivitel átláthatóságának és elszámoltathatóságának növelése érdekében;

e)

harmadik országok bátorítása arra, hogy támogassák a hagyományos fegyverek világméretű kereskedelmére vonatkozó, nemzetközi előírások megállapítását célzó, jogilag kötelező érvényű nemzetközi szerződés kidolgozására irányuló Egyesült Nemzeteken belüli folyamatot, és közreműködés annak biztosításában, hogy a harmadik országok képesek legyenek megfelelni ezeknek a közös előírásoknak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett célok elérését előmozdító projektek ismertetése a mellékletben található.

2. cikk

(1)   E határozat végrehajtásáért az Unió külügyi és biztonságpolitika főképviselője felelős.

(2)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek technikai végrehajtását az alábbi végrehajtó szerv végzi:

A német Gazdasági és Exportellenőrzési Szövetségi Hivatal (BAFA).

(3)   A végrehajtó szerv e feladatát a főképviselő irányításával végzi. A főképviselő ebből a célból megköti a szükséges megállapodásokat a végrehajtó szervvel.

3. cikk

(1)   Az 1. cikk (2) bekezdésében említett projektek végrehajtását szolgáló pénzügyi referenciaösszeg 787 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Unió költségvetésére vonatkozó eljárások és szabályok szerint kell kezelni.

(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett uniós hozzájárulás megfelelő végrehajtását a Bizottság felügyeli. Ebből a célból finanszírozási megállapodást köt a 2. cikk (2) bekezdésében említett végrehajtó szervvel. A finanszírozási megállapodások kimondják, hogy a végrehajtó szerv biztosítja az EU hozzájárulásának – a hozzájárulás mértékének megfelelő – láthatóságát.

(4)   A Bizottság e határozat hatálybalépését követően a (3) bekezdésben említett finanszírozási megállapodás mihamarabbi megkötésére törekszik. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az ezen eljárás során felmerülő nehézségekről és a megállapodások megkötésének időpontjáról.

4. cikk

(1)   A határozat kedvezményezett harmadik országaiba kirendelt uniós misszióvezetők e határozat szerinti utolsó munkaértekezletének, valamint a személyzetcseréknek a lezárását követően tényszerű jelentés készítenek minden egyes kedvezményezett harmadik országban elért eredményről.

(2)   A főképviselő jelentést tesz a Tanácsnak e határozat végrehajtásáról a 2. cikk (2) bekezdésében említett végrehajtó szerv, valamint az e cikk (1) bekezdésében említett misszióvezetők által készített rendszeres jelentések alapján. E jelentések alapul szolgálnak a Tanács által végzendő értékeléshez. A Bizottság információt szolgáltat a projekteknek a 3. cikk (3) bekezdésében említett pénzügyi végrehajtásáról.

5. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat a 3. cikk (3) bekezdésében említett finanszírozási megállapodás megkötését követő 24 hónap elteltével, vagy ha ilyen finanszírozási megállapodás megkötésére nem került sor, az elfogadását követő hat hónap elteltével hatályát veszti.

6. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN


(1)  HL L 335., 2008.12.13., 99. o.

(2)  HL L 75., 2008.3.18., 81. o.


MELLÉKLET

A fegyverkivitel ellenőrzésének és a 2008/944/KKBP közös álláspont elveinek és szempontjainak harmadik országokban való előmozdítása érdekében folytatott uniós tevékenység támogatása

I.   Célok

E határozat átfogó céljai a következők:

a)

a 2008/944/KKBP közös álláspont kritériumainak és elveinek harmadik országokban való előmozdítása;

b)

harmadik országok támogatása a fegyverkivitel hatékony ellenőrzését biztosító jogi szabályozás megalkotásában és végrehajtásában;

c)

harmadik országok támogatása az engedélyeket kiállító tisztviselők képzése terén a fegyverkivitel-ellenőrzés megfelelő végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása érdekében;

d)

az országok és régiók támogatása a fegyverkivitelről szóló nemzeti és regionális jelentések kidolgozása és más vizsgálati formák előmozdítása terén a fegyverkivitel átláthatóságának és elszámoltathatóságának növelése érdekében;

e)

harmadik országok bátorítása arra, hogy támogassák a hagyományos fegyverek világméretű kereskedelmére vonatkozó, nemzetközi előírások megállapítását célzó, jogilag kötelező érvényű nemzetközi szerződés kidolgozására irányuló Egyesült Nemzeteken belüli folyamatot, és közreműködés annak biztosításában, hogy a harmadik országok képesek legyenek megfelelni ezeknek a közös előírásoknak.

II.   Projektek

 

Cél:

Technikai segítségnyújtás azon érdekelt harmadik országoknak, amelyek késznek mutatkoztak a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó előírásaik és gyakorlatuk javítására, és arra, hogy előírásaikat és gyakorlatukat az Európai Unió tagállamai által megállapított és alkalmazott, és a 2008/944/KKBP közös álláspontban és az ahhoz tartozó felhasználói útmutatóban lefektetett előírásokhoz és gyakorlatokhoz igazítsák.

 

Leírások és költségbecslések:

i.

Országok csoportjaival folytatott munkaértekezletek

A projekt 5 kétnapos munkaértekezlet formájában zajlik, melyre a kiválasztott országok kormányát, valamint vámügyi és engedélyezéssel foglalkozó tisztviselőit kell meghívni. A védelmi ipar képviselői szintén meghívást kaphatnak. A munkaértekezletekre a kedvezményezett országban vagy a főképviselő által meghatározott egyéb helyszínen kerülhet sor. Az érintett területekre vonatkozó képzést a 2008/944/KKBP közös állásponthoz csatlakozott uniós tagállamok nemzeti közigazgatásainak szakértői, továbbá az EU Tanácsának Főtitkársága és/vagy a magánszektor képviselői (ideértve a nem kormányzati szervezeteket is) nyújtják majd.

ii.

Személyzetcserék

A projektre a kedvezményezett uniós tagjelölt országok kormányzati és/vagy engedélyezéssel foglalkozó tisztviselői által a tagállamok megfelelő hatóságaihoz legfeljebb négy alkalommal tett, legfeljebb egy hónapig tartó munkalátogatás vagy tanulmányi látogatás keretében, vagy a tagállamok kormányzati és/vagy engedélyezéssel foglalkozó tisztviselői által a kedvezményezett országok megfelelő hatóságaihoz legfeljebb négy alkalommal tett, legfeljebb egy hónapig tartó munkalátogatás vagy tanulmányi látogatás keretében kerül sor (1).

III.   Időtartam

A projektek végrehajtásának becsült teljes időtartama 24 hónap.

IV.   Kedvezményezettek

 

2010 első féléve:

i.

A Nyugat-Balkán országai (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia)

ii.

Az európai szomszédságpolitika észak-afrikai mediterrán partnerei (Algéria, Egyiptom, Líbia, Marokkó és Tunézia)

 

2010 második féléve:

Az európai szomszédságpolitika kelet-európai és kaukázusi partnerei (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna)

 

2011 első féléve:

A Nyugat-Balkán országai (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia)

 

2011 második féléve:

Az európai szomszédságpolitika kelet-európai és kaukázusi partnerei (Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna)

Amennyiben előre nem látott körülmények szükségessé teszik a kedvezményezettek jegyzékének vagy a munkaértekezletek ütemezésének módosítását, a hagyományos fegyverek kivitelével foglalkozó munkacsoport (COARM) a főképviselő javaslata alapján elvégezheti a módosítást.

Amennyiben a fenti országok bármelyike nem kíván részt venni a munkaértekezleten, további országok kiválasztására kerülhet sor (2) az európai szomszédságpolitika következő partnerei közül: Izrael, Jordánia, Libanon, a Palesztin Nemzeti Hatóság és Szíria.

V.   Hatásvizsgálat

Az e határozat alapján kivitelezett utolsó munkaértekezlet és személyzetcsere lezárását követően e tanácsi határozat és a 2008/230/KKBP együttes fellépés hatásáról technikai felmérést kell végezni. Erre a kedvezményezett országokban elfogadott vonatkozó jogszabályokról, a fegyverkivitel-ellenőrzés céljára létrehozott hatóságokról és a bevezetett hatékony fegyverkivitel-ellenőrzési intézkedésekről készített tényszerű jelentések formájában kerül sor. A jelentéseket az egyes kedvezményezett országokba kirendelt uniós misszióvezetők készítik el.


(1)  A csereprogramban részt vevő tisztviselők kiválasztásáról az illetékes tanácsi munkacsoport állapodik meg a főképviselő javaslata alapján.

(2)  Erről az illetékes tanácsi munkacsoport állapodik meg a főképviselő javaslata alapján.


JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE NEM KÖTELEZŐ

29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/21


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2009. december 22.)

az Osztrák Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 168. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának folytatására történő felhatalmazásáról

(2009/1013/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 2006/112/EK irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Osztrák Köztársaság (a továbbiakban: Ausztria) a Bizottság Főtitkársága által 2009. június 2-án iktatott levelében felhatalmazást kért a 2006/112/EK irányelvnek az adólevonási jogot szabályozó rendelkezéseitől eltérő intézkedés alkalmazására, amelyre korábban az akkor hatályos, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EK hatodik irányelv – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (2) alapján a 2004/866/EK határozat (3) hatalmazta fel.

(2)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2009. szeptember 10-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot Ausztria kérelméről. A Bizottság 2009. szeptember 21-én kelt levelében értesítette Ausztriát arról, hogy a kérelem elbírálásához szükségesnek tartott minden információ a rendelkezésére áll.

(3)

A hozzáadottérték-adó (HÉA) megállapítására szolgáló eljárás egyszerűsítése érdekében, az eltérő intézkedés célja, hogy teljesen kizárja az adólevonási jogot azon áruk és szolgáltatások után fizetett HÉA vonatkozásában, amelyeket az adóalany vagy alkalmazottai 90 %-ot meghaladó mértékben saját személyes szükségleteik kielégítésére vagy általában vállalkozásidegen célokra használnak fel.

(4)

Az intézkedés eltérést valósít meg a 2006/112/EK irányelvnek az adólevonási jog alapelvét megállapító 168. cikke alól, és az a célja, hogy egyszerűsítse a HÉA megállapításának eljárását. Mindez a végső fogyasztói szinten fizetendő adó összegét csak elhanyagolható mértékben befolyásolja.

(5)

Az egyszerűsítő intézkedés jelenlegi alkalmazását megalapozó jogi és ténybeli körülmények nem változtak, továbbra is fennállnak. Ezért helyénvaló Ausztriát további időszakra is felhatalmazni a szóban forgó egyszerűsítő intézkedés alkalmazásának fenntartását, az intézkedés értékelésének lehetővé tétele céljából azonban ezt az engedélyt csak határozott időtartamra indokolt megadni.

(6)

Az eltérés nem érinti hátrányosan az Unió HÉÁ-ból származó saját forrásait,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 168. cikkétől eltérve Ausztriát a Tanács felhatalmazza arra, hogy kizárja az adólevonási jogot azon áruk és szolgáltatások után fizetett HÉA vonatkozásában, amelyeket az adóalany vagy alkalmazottai 90 %-ot meghaladó mértékben saját személyes szükségleteik kielégítésére vagy általában vállalkozásidegen célokra használnak fel.

2. cikk

Ezt a határozatot 2010. január 1-jétől2012. december 31-ig kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak az Osztrák Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  HL L 145., 1977.6.13., 1. o.

(3)  HL L 371., 2004.12.18., 47. o.


29.12.2009   

HU XM XM

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/22


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 22.)

a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről

(2009/1014/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 300. cikke (3) bekezdésére, valamint 305. cikkére, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Unióról szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 8. cikkével összefüggésben,

tekintettel a tagállamok által benyújtott javaslatokra,

mivel:

(1)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 300. cikkének (3) bekezdése a regionális vagy helyi testületi képviselőségen túl feltételként azt is meghatározza, hogy a Régiók Bizottságának tagjai vagy póttagjai „valamely regionális vagy helyi testületben választással nyert képviselői megbízatással rendelkeznek, vagy valamely választott testületnek politikai felelősséggel tartoznak”.

(2)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 305. cikke előírja, hogy a bizottság tagjait és azonos számú póttagjait a Tanács nevezi ki öt évre, az egyes tagállamok javaslatai alapján.

(3)

Az átmeneti rendelkezésekről szóló jegyzőkönyv 8. cikke meghatározza a Régiók Bizottsága tagjainak megoszlását.

(4)

A Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak hivatali ideje 2010. január 25-én lejár, ezért ki kell nevezni a Régiók Bizottsága új tagjait és póttagjait.

(5)

E kinevezést követően egy későbbi időpontban nevezik ki azokat a további tagokat és póttagokat, akiknek a jelöléséről 2009. december 14-ig nem tájékoztatták a Tanácsot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács a 2010. január 26-tól2015. január 25-ig tartó időszakra a Régiók Bizottsága tagjaivá vagy póttagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki:

tagnak azokat a személyeket, akiknek a tagállamok szerinti listája az I. mellékletben szerepel,

póttagnak azokat a személyeket, akiknek a tagállamok szerinti listája a II. mellékletben szerepel.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Geert BOURGEOIS

Vlaams minister

 

De heer Jos CHABERT

Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Monsieur Xavier DESGAIN

Membre du Parlement wallon

 

Mevrouw Mia DE VITS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Paul FICHEROULLE

Echevin de la Ville de Charleroi

 

Monsieur Jean-François ISTASSE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Herr Karl-Heinz LAMBERTZ

Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

Monsieur Michel LEBRUN

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Monsieur Charles PICQUE

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

De heer Jan ROEGIERS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Johan SAUWENS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Hasan AZIS

Mayor, Municipality of Karjali

 

Ms. Katya DOYCHEVA

Mayor, Municipality of Tvarditza

 

Ms. Dora IANKOVA

Mayor, Municipality of Smolyan

 

Mr. Vladimir KISSIOV

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Krasimir MIREV

Mayor, Municipality of Targovishte

 

Mr. Vladimir MOSKOV

Mayor, Municipality of Gotze Delchev

 

Mr. Orhan MUMUN

Mayor, Municipality of Mineralni Bani

 

Ms. Detelina NIKOLOVA

Mayor, Municipality of Dobrich

 

Ms. Penka PENKOVA

Mayor, Municipality of Lom

 

Mr. Georgi SLAVOV

Mayor, Municipality of Yambol

 

Mr. Bozhidar YOTOV

Mayor, Municipality of Ruse

 

Mr. Zlatko ZHIVKOV

Mayor, Municipality of Montana

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Pavel BÉM

Primátor hlavního města Prahy

 

RNDr. Jiří BYTEL

Starosta obce Velká Hleďsebe

 

Pan Stanislav EICHLER

Hejtman Libereckého kraje

 

Mgr. Jan KUBATA

Primátor města Ústí nad Labem

 

Paní Helena LANGŠÁDLOVÁ

Místostarostka města Černošce

 

Pan Roman LÍNEK

Náměstek hejtmana Pardubického kraje

 

Pan Josef NOVOTNÝ

Hejtman Karlovarského kraje

 

Ing. Petr OSVALD

Zastupitel města Plzeň

 

Pan Jaroslav PALAS

Hejtman Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Juraj THOMA

Primátor města České Budějovice

 

Paní Jana VAŇHOVÁ

Hejtmanka Ústeckého kraje

 

Pan Jiří ZIMOLA

Hejtman Jihočeského kraje

DANMARK

 

Hr. Knud Elmer ANDERSEN

Regionsrådsmedlem

 

Hr. Per BØDKER ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jens Christian GJESING

Borgmester

 

Hr. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Henning JENSEN

Borgmester

 

Fru Tove LARSEN

Borgmester

 

Hr. Henrik Ringbæk MADSEN

Regionrådsmedlem

 

Hr. Jens Jørgen NYGAARD

Byrådsmedlem

 

Hr. Karsten Uno PETERSEN

Regionrådsmedlem

DEUTSCHLAND

 

Frau Nicola BEER

Hessische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten

 

Herr Ralf CHRISTOFFERS

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

 

Herr Wolfgang GIBOWSKI

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund

 

Herr Rolf HARLINGHAUSEN MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Frau Monika HELBIG

Bevollmächtigte beim Bund und Europabeauftragte des Landes Berlin

 

Herr Niclas HERBST MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Helmut M. JAHN

Landrat des Hohenlohekreises

 

Herr Werner JOSTMEIER MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Norbert KARTMANN MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Dr. Kerstin KIESSLER

Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

 

Dr. Karl-Heinz KLÄR

Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

 

Herr Dieter KLÖCKNER MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Uta-Maria KUDER

Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Heinz LEHMANN MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Jürgen MARTENS

Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

 

Herr Heinz MAURUS

Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Staatssekretär

 

Frau Martina MICHELS MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Frau Emilia MÜLLER

Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

 

Herr Peter MÜLLER MdL

Ministerpräsident des Saarlandes

 

Herr Dr. Holger POPPENHAEGER

Justizminister des Freistaates Thüringen

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART MdL

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. hc. Petra ROTH

Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

EESTI

 

Mr. Väino HALLIKMÄGI

Member of Pärnu City Council

 

Mr. Kaido KAASIK

Mayor of Valjala Rural Municipality Government

 

Mr. Teet KALLASVEE

Member of Haapsalu City Council

 

Mr. Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

Mr. Jüri PIHL

Vice- Mayor of Tallinn City Government

 

Mr. Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

Mr. Toomas VITSUT

Chairman of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

Θεόδωρος ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής

 

Γρηγόριος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

 

Νικήτας ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Δήμαρχος Αθηναίων

 

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Νομάρχης Πιερίας

 

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ

Νομάρχης Αθηνών

 

Κωνσταντίνος ΣΙΜΙΤΣΗΣ

Δήμαρχος Καβάλας

 

Ευαγγελία ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ

Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης

 

Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ

Πρόεδρος Διευρυμένης Ν.Α. Ξάνθης-Δράμας-Καβάλας

 

Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

 

Δημήτριος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ

Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας

 

Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ

Δήμαρχος Πατρέων

 

Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Νομάρχης Θεσσαλονίκης

ESPAÑA

 

D.a Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES

Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

 

D. Francesc ANTICH OLIVER

Presidente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears

 

D.a Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

D. José María BARREDA FONTES

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 

D. Francisco CAMPS ORTIZ

Presidente de la Comunitat Valenciana.

 

D. Pedro CASTRO VÁZQUEZ

Alcalde de Getafe

 

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D.a Dolores GOROSTIAGA SAIZ

Vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social

 

D. Jose Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

 

D. Jordi HEREU I BOHER

Alcalde de Barcelona

 

D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Marcelino IGLESIAS RICOU

Presidente del Gobierno de Aragón

 

D. Francisco Javier LOPEZ ALVAREZ

Lehendakari del Gobierno Vasco

 

D. José MONTILLA AGUILERA

Presidente de la Generalitat de Catalunya

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Mandato: Alcalde de Madrid

 

D. Pedro María SANZ ALONSO

Presidente del Gobierno de La Rioja

 

D. Miguel SANZ SESMA

Presidente del Gobierno de Navarra

 

D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FRANCE

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Première Vice-présidente du Conseil général de l'Aube

 

M. Jean-Paul BORE

Premier Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Bruno BOURG-BROC

Maire de Châlons en Champagne

 

Mme. Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

 

M. François COMMEINHES

Maire de Sète

 

M. Michel DELEBARRE

Maire de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Claude du GRANRUT

Conseillère régionale de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Maire de la Bastidonne

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de Gironde

 

M. Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional de Bretagne

 

M. Alain LE VERN

Président du Conseil régional de Haute-Normandie

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l'Ile-de-France

 

M. Jean PRORIOL

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Camille de ROCCA SERRA

Président de l'Assemblée de Corse

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. Alain ROUSSET

Président du Conseil régional d'Aquitaine

 

M. Ange SANTINI

Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

ITALIA

 

Sig. Antonio BASSOLINO

Presidente della Regione Campania

 

Sig.ra Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

 

Sig. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

 

Sig. Ugo CAPPELLACCI

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Giuseppe CASTIGLIONE

Presidente della Provincia di Catania

 

Sig. Luciano CAVERI

Consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta

 

Sig. Sergio CHIAMPARINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Giovanni CHIODI

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig.ra Maria Luisa COPPOLA

Assessore e Consigliere regionale della Regione Veneto

 

Sig. Luis DURNWALDER

Consigliere regionale/Presidente Provincia autonoma di Bolzano

 

Sig. Giorgio GRANELLO

Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

 

Sig. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

 

Sig. Claudio MARTINI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Sonia MASINI

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

 

Sig. Graziano MILIA

Presidente della Provincia di Cagliari

 

Sig. Francesco MUSOTTO

Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

 

Sig. Roberto PELLA

Consigliere del Comune di Valdengo

 

Sig. Massimo PINESCHI

Consigliere della Regione Lazio

 

Sig. Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco del Comune di Candela

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Sindaco del Comune di Potenza

 

Sig. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

 

Sig. Riccardo VENTRE

Consigliere del Comune di Caserta

 

Sig.ra Marta VINCENZI

Sindaco del Comune di Genova

ΚYΠΡΟΣ

 

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

 

Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Δήμαρχος Στροβόλου

 

Χριστόδουλος Κώστα ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας

 

Ελένη ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

 

Χρίστος ΜΕΣΗΣ

Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

 

Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

LATVIJA

 

Andris JAUNSLEINIS

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

 

Guntars KRIEVIŅŠ

Liepājas pilsētas domes deputāts

 

Aleksandrs LIELMEŽS

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis NEIMANIS

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Indra RASSA

Saldus novada domes priekšsēdētāja

 

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Ainārs ŠLESERS

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

LIETUVA

 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Vytas APUTIS

Kazlų rūdos savivaldybės tarybos narys

 

Andrius KUPČINSKAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Virginijus KOMSKIS

Pagėgių savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Ričardas MALINAUSKAS

Druskininkų savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Daiva MATONIENĖ

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Gediminas PAVIRŽIS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

 

Povilas ŽAGUNIS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

LUXEMBOURG

 

Mme Simone BEISSEL

Echevin de la Ville de Luxembourg

 

Mme Agnès DURDU

Membre du conseil communal de Wincrange

 

M. Dan KERSCH

Bourgmestre de la commune de Mondercange

 

M. Albert LENTZ

Echevin de la commune de Mersch

 

M. Paul-Henri MEYERS

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Marc SCHAEFER

Membre du conseil communal de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

Ferenc BENKŐ

Tiszaladány község polgármestere

 

Gábor BIHARY

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

György GÉMESI dr.

Gödöllő város polgármestere

 

György IPKOVICH dr.

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

Attila JÓSZAI

Szigetszentmiklós város képviselő-testületének tagja

 

Csaba MOLNÁR dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja

 

Sándor NAGY

Kistelek város polgármestere

 

József RIBÁNYI

Tamási város polgármestere

 

István SÉRTŐ-RADICS dr.

Uszka község polgármestere

 

Gyula SZABÓ

Heves Megyei Közgyűlés tagja

 

András SZALAY dr.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

Zoltán VARGA

Békés Megyei Közgyűlés tagja

MALTA

 

Ms. Claudette ABELA BALDACCHINO

Deputy Mayor of Qrendi

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Victoria, Gozo

 

Mr. Michael COHEN

Mayor of Kalkara

 

Mr. Joseph CORDINA

Mayor of Xagħra, Gozo

 

Dr. Malcolm MIFSUD

Mayor of Pietà

NEDERLAND

 

Dhr A. (Ahmed) ABOUTALEB

Burgemeester (mayor) of the city of Rotterdam

 

Dhr J.H. (Rob) BATS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

 

Dhr D. (Dick) BUURSINK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

 

Mevr. H.M.C. (Lenie) DWARSHUIS - VAN DE BEEK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland

 

Dhr L.J.P.M. (Léon) FRISSEN

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the Council and of the Executive Council) of the Province of Limburg

 

Mevr. A. (Annemarie) JORRITSMA-LEBBINK

Burgemeester (mayor) of the city of Almere

 

Mevr. R. (Rinske) KRUISINGA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

 

Dhr C.H.J. (Cor) LAMERS

Burgemeester (mayor) of the municipality of Houten

 

Mevr. K.M.H. (Karla) PEIJS

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the province of Zeeland

 

Dhr A.G.J.M. (Ton) ROMBOUTS

Burgemeester (mayor) of the city of 's Hertogenbosch

 

Dhr G.A.A. (Bas) VERKERK

Burgemeester (mayor) of the city of Delft

 

Mevr. L.M.B.C. (Luzette) WAGENAAR-KROON

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Drechterland

ÖSTERREICH

 

Herr Gerhard DÖRFLER

Landeshauptmann von Kärnten

 

Dr. Michael HÄUPL

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

 

Herr Erwin MOHR

Mitglied des Gemeinderats von Wolfurt

 

Herr Hans NIESSL

Landeshauptmann von Burgenland

 

Herr Johannes PEINSTEINER

Bürgermeister von St. Wolfgang im Salzkammergut

 

Dr. Erwin PRÖLL

Landeshauptmann von Niederösterreich

 

Dr. Josef PÜHRINGER

Landeshauptmann von Oberösterreich

 

Dr. Herbert SAUSGRUBER

Landeshauptmann von Vorarlberg

 

Dr. Heinz SCHADEN

Bürgermeister der Stadt Salzburg

 

Dr. Franz SCHAUSBERGER

Beauftragter des Landes Salzburg für den Ausschuss der Regionen

 

DDr. Herwig VAN STAA

Präsident des Landtags von Tirol

 

Mag. Franz VOVES

Landeshauptmann der Steiermark

POLSKA

 

Jacek CZERNIAK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Konstanty DOMBROWICZ

Prezydent Miasta Bydgoszcz

 

Marcin JABŁOŃSKI

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Adam JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

Radny m.st. Warszawy

 

Maciej KOBYLIŃSKI

Prezydent Miasta Słupsk

 

Jan KOZŁOWSKI

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Witold KROCHMAL

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

 

Jerzy KROPIWNICKI

Prezydent Miasta Łodzi

 

Marek NAWARA

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Jacek PROTAS

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Józef SEBESTA

Marszałek Województwa Opolskiego

 

Adam STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Bogusław ŚMIGIELSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

 

Stanisław SZWABSKI

Przewodniczący Rady Miasta Gdynia

 

Leszek ŚWIĘTALSKI

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

 

Marek TRAMŚ

Starosta Polkowicki

 

Ludwik WĘGRZYN

Radny Powiatu Bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Tadeusz WRONA

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

Wójt Gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Manuel Joaquim BARATA FREXES

Presidente da Câmara Municipal do Fundão

 

Exmo. Sr. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. José Macário Custódio CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

Exmo. Sr. Rui Fernando DA SILVA RIO

Presidente da Câmara Municipal do Porto

 

Exmo. Sr. Fernando DE CARVALHO RUAS

Presidente da Câmara Municipal de Viseu

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTINS DO VALE CÉSAR

Presidente do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

Exmo. Sr. Carlos Alberto PINTO

Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

 

Exmo. Sr. Joaquim Moreira RAPOSO

Presidente da Câmara Municipal da Amadora

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

 

Exmo. Sr. António Luís SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Exmo. Sr. Francisco SOARES MESQUITA MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Braga

ROMÂNIA

 

Dl Cristian ANGHEL

Primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș

 

Dl Decebal ARNĂUTU

Primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț

 

Dl Mircea COSMA

Președintele Consiliului Județean Prahova

 

Dl Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița

 

Dl Gheorghe FALCĂ

Primarul municipiului Arad, județul Arad

 

Dl Răducu George FILIPESCU

Președintele Consiliului Județean Călărași

 

Dna Veronica IONIȚĂ

Primarul comunei Gorgota, județul Prahova

 

Dna Edita Emöke LOKODI

Președintele Consiliului Județean Mureș

 

Dl Alin Adrian NICA

Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș

 

Dl Constantin OSTAFICIUC

Președintele Consiliului Județean Timiș

 

Dl Tudor PENDIUC

Primarul municipiului Pitești, județul Argeș

 

Dl Ion PRIOTEASA

Președintele Consiliului Județean Dolj

 

Dl Emil PROȘCAN

Primarul orașului Mizil, județul Prahova

 

Dl Vasile SAVA

Primarul orașului Țăndărei, județul Ialomița

 

Dl Gheorghe Bunea STANCU

Președintele Consiliului Județean Brăila

SLOVENIJA

 

Mr Aleš ČERIN

Podžupan Mestne občine Ljubljana

 

Ms Irena MAJCEN

Županja Občine Slovenska Bistrica

 

Mr Franci ROKAVEC

Župan Občine Litija

 

Mr Anton Tone SMOLNIKAR

Župan Občine Kamnik

 

Mr Robert SMRDELJ

Župan Občine Pivka

 

Ms Jasmina VIDMAR

Članica mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

Mr Franci VOVK

Župan Občine Dolenjske Toplice

SLOVENSKO

 

Pán Milan BELICA

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Juraj BLANÁR

Predseda Žilinského samosprávneho kraja

 

Pán Andrej ĎURKOVSKÝ

Primátor hl. mesta Bratislava

 

Pán Peter CHUDÍK

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Pán František KNAPÍK

Primátor mesta Košice

 

Pán Ján ORAVEC

Primátor mesta Štúrovo

 

Pán Pavol SEDLÁČEK

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Zdenko TREBUĽA

Predseda Košického samosprávneho kraja

 

Pán István ZACHARIÁŠ

Primátor mesta Moldava nad Bodvou

SUOMI

 

Pauliina HAIJANEN

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Sirpa HERTELL

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Anne KARJALAINEN

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Veikko KUMPUMÄKI

Kemin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Antti LIIKKANEN

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Markku MARKKULA

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ossi MARTIKAINEN

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

 

Folke SJÖLUND

Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

 

Satu TIETARI

Säkylän kunnanvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Uno ALDEGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

Ms Kristina ALVENDAL

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

Ms Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot av kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Mr Kent JOHANSSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Mr Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Mr Paul LINDQUIST

Ledamot i kommunfullmäktige, Lidingö kommun

 

Ms Monalisa NORRMAN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Mr Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

 

Ms Yoomi RENSTRÖM

Ledamot av kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ms Catarina SEGERSTEN-LARSSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting

 

Ms Annelie STARK

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ms Maria WALLHAGER NECKMAN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Cllr Doris ANSARI

Member of Cornwall Council

 

Cllr Jonathan BELL

Member of Ards Borough Council

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert BRIGHT

Member of Newport City Council

 

Cllr Amanda BYRNE

Member of Calderdale Metropolitan Borough Council

 

Christine CHAPMAN AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Flo CLUCAS

Member of Liverpool City Council

 

Sir Simon DAY

Member of Devon County Council

 

Cllr Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Linda GILLHAM

Member of Runneymede Borough Council

 

Cllr Gordon KEYMER CBE

Member of Tandridge District Council

 

Cllr Roger KNOX

Member of East Lothian Council

 

Cllr Iain MALCOLM

Member of South Tyneside Metropolitan Borough Council

 

Mr Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Corrie MCCHORD

Member of Stirling

 

Francie MOLLOY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Irene OLDFATHER MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr David PARSONS

Member of Leicestershire County Council

 

Cllr Judith PEARCE

Member of Wychavon District Council

 

Cllr David SIMMONDS

Member of London Borough of Hillingdon

 

Cllr Neil SWANNICK

Member of Manchester City Council

 

Cllr the Lord (Graham) TOPE CBE

Member of the London Borough of Sutton

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Dave WILCOX

Member of Derbyshire County Council


ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varaedustajat / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Ludwig CALUWÉ

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Emmanuel DISABATO

Membre du Parlement wallon

 

De heer Marc HENDRICKX

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Alain HUTCHINSON

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Monsieur Michel de LAMOTTE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Mevrouw Fientje MOERMAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Mevrouw Fatma PEHLIVAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Yaron PESZTAT

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Mevrouw Sabine POLEYN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luckas VAN DER TAELEN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Jean-Luc VANRAES

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Madame Olga ZRIHEN

Membre du Parlement wallon

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Ahmed AHMEDOV

Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan

 

Mr. Ivo ANDONOV

Mayor, Municipality of Silistra

 

Mr. Ivan ASPARUHOV

Mayor, Municipality of Mezdra

 

Mr. Stanislav BLAGOV

Mayor, Municipality of Svishtov

 

Ms. Shukran IDRIZ

Mayor, Municipality of Kirkovo

 

Mr. Krasimir KOSTOV

Mayor, Municipality of Shumen

 

Ms. Malina LAZAROVA

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Veselin LICHEV

Mayor, Municipality of Sopot

 

Mr. Rumen RASHEV

Mayor, Municipality of Veliko Tarnovo

 

Mr. Emil NAYDENOV

Mayor, Municipality of Gorna Malina

 

Mr. Svetlin TANCHEV

Mayor, Municipality of Stara Zagora

 

Mr. Nayden ZELENOGORSKI

Mayor, Municipality of Pleven

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Jiří BĚHOUNEK

Hejtman kraje Vysočina

 

Bc. Jana ČERMÁKOVÁ

Místostarostka obce Proboštov

 

Ing. Ivana ČERVINKOVÁ

Starostka města Kostelec n. Orlicí

 

Mgr. Tomáš CHALUPA

Starosta městské části Praha 6

 

Paní Milada EMMEROVÁ

Hejtmanka Plzeňského kraje

 

Pan Lubomír FRANC

Hejtman Královéhradeckého kraje

 

Ing. Sylva KOVÁČIKOVÁ

Starostka města Bílovec

 

Pan Radko MARTÍNEK

Hejtman Pardubického kraje

 

Pan Stanislav MIŠÁK

Hejtman Zlínského kraje

 

Pan David RATH

Hejtman Středočeského kraje

 

Pan Martin TESAŘÍK

Hejtman Olomouckého kraje

 

Mgr. Tomáš ÚLEHLA

Radní města Zlín

DANMARK

 

Hr. Bo ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jan BOYE

Byrådsmedlem

 

Hr. Bent HANSEN

Regionrådsformand og Formand for Danske Regioner

 

Hr. Carl HOLST

Regionsrådsformand

 

Hr. Bent LARSEN

Regionrådsmedlem

 

Fru Jane Findahl LINDSKOV

Byrådsmedlem

 

Hr. Erik Bent NIELSEN

Borgmester

 

Hr. Simon Mønsted STRANGE

Byrådsmedlem

 

Hr. Johnny SØTRUP

Borgmester

DEUTSCHLAND

 

Herr Dietmar BROCKES MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin für Stadtentwicklung des Landes Berlin,

 

Herr Rolf FISCHER MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Michael GWOSDZ MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Herr Wilhelm HOGREFE MdL

Mitglied des Landtages von Niedersachsen

 

Herr Dr. Ekkehard KLUG

Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

 

Dr. Hermann KUHN MdBB

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Prof. Ursula MÄNNLE MdL

Mitglied des Bayerischen Landtags

 

Frau Nicole MORSBLECH MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER MdL

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Manfred RICHTER MdL

Mitglied des Landtags von Brandenburg

 

Dr. Michael REUTER MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Herr Peter SCHOWTKA MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Herr Peter STRAUB MdL

Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

 

Herr Tilman TÖGEL MdL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Stephan TOSCANI MdL

Mitglied des Landtages des Saarlandes

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär im hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 

Herr Roland WERNER

Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,

 

Herr Frank ZIMMERMANN MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

EESTI

 

Ms. Urve ERIKSON

Chairperson of Tudulinna Rural Municipality Council

 

Mr. Juri GOTMANS

Member of Sõmerpalu Rural Municipality Council

 

Mr. Andres JAADLA

Vice- Chairman of Rakvere City Council

 

Ms. Saima KALEV

Member of Jõgeva Rural Municipality Council

 

Ms. Kersti KÕOSAAR

Member of Võru City Council

 

Mrs. Kersti SARAPUU

Mayor of Paide City Government

 

Ms. Kadri TILLEMANN

Mayor of Keila Rural Municipality Government

ΕΛΛΑΣ

 

ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος

Νομάρχης Μεσσηνίας

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λουκάς

Νομάρχης Λάρισας

 

ΚΛΑΠΑΣ Μιλτιάδης

Δήμαρχος Πρέβεζας

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Νομάρχης Ευρυτανίας

 

ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ Γεώργιος

Δήμαρχος Λαμιέων

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης

Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης

 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Πολύδωρος

Νομάρχης Χίου

 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης

Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Παναγιώτης

Δήμαρχος Άρτας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπύρος

Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών — Πειραιώς

ESPAÑA

 

D. Gabriel AMER AMER

Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas

 

Da María Luisa ARAÚJO CHAMORRO

Vicepresidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejera de Economía y Hacienda

 

D.a Elsa María CASAS CABELLO

Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto CATALÁN HIGUERAS

Consejero de Educación, y de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra

 

Da María DE DIEGO DURÁNTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Francisco DE LA TORRE PRADO

Alcalde de Málaga

 

D. Emilio DEL RÍO SANZ

Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja

 

D. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ

Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco

 

Da. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO

Alcaldesa de Gijón

 

D. Jesús María GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia

 

D. Alberto GARCIA CERVIÑO

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

D. Antonio GONZÁLEZ TEROL

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Miguel LUCENA BARRANQUERO

Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

 

D.a Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ

Directora General de Acción exterior de la Junta de Extremadura

 

D.a Esther MONTERRUBIO VILLAR

Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón

 

D. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ

Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

 

D. Andrés OCAÑA RABADÁN

Alcalde de Córdoba

 

D. Rafael RIPOLL NAVARRO

Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Comunitat Valenciana

 

D.a Anna TERRÓN CUSÍ

Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

 

D. Javier VELASCO MANCEBO

Director de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

FRANCE

 

M. Jacques AUXIETTE

Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

M. Jean-Paul BACHY

Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

M. Philippe BODARD

Maire de Mûrs-Erigné

 

Mme Martine CALDEROLI-LOTZ

Conseillère régionale d’Alsace

 

Mme Anne-Marie COMPARINI

Conseillère régionale de Rhône-Alpes

 

M. Jean-Michel DACLIN

Adjoint au maire de Lyon

 

Mme Nassimah DINDAR

Président du Conseil général de l’Ile de La Réunion

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d’Azerailles

 

M. Jean-Jacques FRITZ

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

Mme Arlette GROSSKOST

Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace

 

M. Antoine KARAM

Président du Conseil régional de Guyane

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Claudine LEDOUX

Maire de Charleville-Mézières

 

M. Martin MALVY

Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

 

M. Didier MARIE

Président du Conseil général de Seine-Maritime

 

M. Michel NEUGNOT

Conseiller régional de Bourgogne

 

M. Yves PAGES

Maire de Saint-Georges

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

Mme Gisèle STIEVENARD

Vice présidente du Conseil général de Paris

 

Mme Elisabeth THEVENON-DURANTIN

Conseillère régionale d’Auvergne

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere del Comune di Ravenna

 

Sig. Roberto BOMBARDA

Consigliere regionale e provinciale della Provincia autonoma di Trento

 

Sig.ra Barbara BONINO

Consigliere della Provincia di Torino

 

Sig.ra Carmela CASILE

Consigliere del Comune di Giaveno

 

Sig. Francesco CHIUCCHIURLOTTO

Consigliere del Comune di Castiglione in Teverina

 

Sig. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

 

Sig. Francesco DE MICHELI

Consigliere del Comune di Roma

 

Sig. Mario Sisto FERRANTE

Consigliere della Provincia di Roma

 

Sig. Vincenzo LODOVISI

Consigliere della Provincia di Rieti

 

Sig.ra Maria Rita LORENZETTI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Salvatore MANGIAFICO

Assessore della Provincia di Siracusa

 

Sig. Matteo MAURI

Consigliere della Provincia di Milano

 

Sig. Luigi MONTANARO

Sindaco del Comune di Ginosa

 

Sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI

Vice Presidente e Assessore della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Umberto OPPUS

Sindaco del Comune di Mandas

 

Sig. Aristide PELI

Assessore della Provincia di Brescia

 

Sig.ra Alessia ROSOLEN

Consigliere e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig.ra Federica SEGANTI

Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Fiorenzo SILVESTRI

Consigliere della Provincia di Treviso

 

Sig. Sergio SOAVE

Sindaco del Comune di Savigliano

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Consigliere del Comune di Gerace

 

Sig. Gianfranco VITAGLIANO

Assessore della Regione Molise

 

Sig. Angelo ZUBBANI

Sindaco del Comune di Carrara

 

Sig. Sante ZUFFADA

Consigliere regionale della Regione Lombardia

ΚYΠΡΟΣ

 

Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής

 

Δήμος ΓΙΑΓΚΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας

 

Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ

Δήμαρχος Λάρνακας, Αναπληρωτής

 

Χαράλαμπος ΠΙΤΤΑΣ

Δήμαρχος Μόρφου

 

Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

 

Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ

Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

LATVIJA

 

Edvīns BARTKEVIČS k-gs

Ogres novada domes priekšsēdētājs

 

Inesis BOĶIS k-gs

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Sergejs DOLGOPOLOVS k-gs

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs

 

Ligita GINTERE k-dze

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

 

Nellija KLEINBERGA k-dze

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

 

Jānis TRUPOVNIEKS k-gs

Balvu novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis VĪTOLIŅŠ k-gs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

LIETUVA

 

Gintautas BABRAVIČIUS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas)

 

Algirdas BAGUŠINSKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Donatas KAUBRYS

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

 

Bronislovas LIUTKUS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Robertas PIEČIA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Stasė SKUTULIENĖ

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Viktor TROFIMOV

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas

 

Vytautas VIGELIS

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Algirdas VRUBLIAUSKAS

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

LUXEMBOURG

 

M. Roby BIWER

Bourgmestre de la commune de Bettembourg

 

M. Yves CRUCHTEN

Membre du conseil communal de Bascharage

 

M. Fernand ETGEN

Bourgmestre de la commune de Feulen

 

M. Gusty GRAAS

Membre du conseil communal de Bettembourg

 

Mme Martine MERGEN

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Gilles ROTH

Bourgmestre de la commune de Mamer

MAGYARORSZÁG

 

László BÁKONYI dr.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

István BÓKA dr.

Balatonfüred város polgármestere

 

Attila KISS

Hajdúböszörmény város polgármestere

 

Károlyné KOCSIS

Dunapataj község képviselő-testületének tagja

 

Helga MIHÁLYI

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja

 

Árpád MOLNÁR dr.

Balatonszabadi község polgármestere

 

Zoltán NAGY

Komárom város képviselő-testületének tagja

 

József PAIZS

Szigetvár város polgármestere

 

Imre SZAKÁCS dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

 

Szilárd SZÉKELY

Sásd város polgármestere

 

Kata Zsuzsanna TÜTTŐ

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

László József VÉCSEY

Szada község polgármestere

MALTA

 

Ms. Doris BORG

Deputy Mayor of Birkirkara

 

Mr. Ian BORG

Mayor of Dingli

 

Mr. Fredrick CUTAJAR

Mayor of Santa Luċija

 

Mr. Paul FARRUGIA

Mayor of Tarxien

 

Mr. Noel FORMOSA

Mayor of San Lawrenz, Gozo

NEDERLAND

 

Dhr J. (Joop) BINNEKAMP

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

 

Dhr M.J. (Job) COHEN

Burgemeester (mayor) of the city of Amsterdam

 

Mevr. A.C. (Rinda) DEN BESTEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Utrecht

 

Dhr H. (Harry) DIJKSMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

 

Mevr. E.L.M. (Ellie) FRANSSEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Voerendaal

 

Dhr S.H. (Sjoerd) GALEMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

 

Dhr M.J. (Martin) JAGER

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

 

Dhr H. (Hans) KOK

Burgemeester (mayor) of the municipality of 't Hof van Twente

 

Dhr H.P.M. (Henk) KOOL

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Den Haag

 

Dhr H.B.I. (Rik) DE LANGE

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Zutphen

 

Dhr Prof. Dr. W.B.H.J. VAN DE DONK

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the Province of Brabant

 

Dhr J.C. (Co) VERDAAS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

ÖSTERREICH

 

Mag. Renate BRAUNER

Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Wien

 

Mag. Gabriele BURGSTALLER

Landeshauptfrau von Salzburg

 

Frau Marianne FÜGL

Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Traisen

 

Herr Markus LINHART

Bürgermeister von Bregenz

 

Dr. Josef MARTINZ

Mitglied der Kärntner Landesregierung

 

Mag. Johanna MIKL-LEITNER

Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung

 

Herr Günther PLATTER

Landeshauptmann von Tirol

 

Herr Walter PRIOR

Präsident des Burgenländischen Landtags

 

Herr Hermann SCHÜTZENHÖFER

Erster Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

 

Herr Viktor SIGL

Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich

 

Frau Elisabeth VITOUCH

Mitglied des Gemeinderates von Wien

 

Mag. Markus WALLNER

Stellvertreter des Landeshauptmannes von Vorarlberg

POLSKA

 

Adam BANASZAK

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jan BRONŚ

Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Lech DYMARSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Jan DZIUBIŃSKI

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

Robert GODEK

Starosta Strzyżowski

 

Władysław HUSEJKO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Michał KARALUS

Starosta Pleszewski

 

Marzena KEMPIŃSKA

Starosta Świecki

 

Józef KOTYŚ

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Tadeusz KOWALCZYK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Andrzej KUNT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Mirosław LECH

Wójt Gminy Korycin

 

Andrzej MATUSIEWICZ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Marek OLSZEWSKI

Wójt Gminy Lubicz

 

Ewa PANASIUK

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Elżbieta RUSIELEWICZ

Radna Miasta Bydgoszcz

 

Czesław SOBIERAJSKI

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Robert SOSZYŃSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Dariusz WRÓBEL

Burmistrz Opola Lubelskiego

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Exmo. Sr. Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

 

Exmo. Sr. João Carlos CUNHA E SILVA

Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. Joaquim Carlos DIAS VALENTE

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

Exmo. Sr. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD

Secretário Regional da presidência do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

 

Exma. Sr.a Da Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Exmo. Sr. António Manuel LEITÃO BORGES

Presidente da Câmara Municipal de Resende

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTA GONÇALVES

Presidente da Câmara Municipal de Tondela

 

Exmo. Sr. António Jorge NUNES

Presidente da Câmara Municipal de Bragança

 

Exmo. Sr. Jaime Carlos Marta SOARES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

 

Exmo. Sr. Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

ROMÂNIA

 

Dl Silvian CIUPERCĂ

Președintele Consiliului Județean Ialomița

 

Dl Árpád Szabolcs CSEHI

Președintele Consiliului Județean Satu Mare

 

Dl Alexandru DRĂGAN

Primarul comunei Tașca, Județul Neamț

 

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA

Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Dl Dumitru ENACHE

Primarul comunei Stejaru, Județul Tulcea

 

Dl Péter FERENC

Primarul orașului Sovata, Județul Mureș

 

Dl Gheorghe FLUTUR

Președintele Consiliului Județean Suceava

 

Dna Mariana MIRCEA

Primarul orașului Cernavodă, Județul Constanța

 

Dl Mircea Ioan MOLOȚ

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Dl Mircia MUNTEAN

Primarul municipiului Deva, Județul Hunedoara

 

Dl Gheorghe NICHITA

Primarul municipiului Iași, Județul Iași

 

Dl Marian OPRIȘAN

Președintele Consiliului Județean Vrancea

 

Dl George SCRIPCARU

Primarul municipiului Brașov, Județul Brașov

 

Dl Adrian Ovidiu TEBAN

Primarul orașului Cugir, Județul Alba

 

Dna Ioana TRIFOI

Primarul comunei Botiza, Județul Maramureș

SLOVENIJA

 

Dr. Štefan ČELAN

Župan Mestne Občine Ptuj

 

Ga. Darja DELAČ FELDA

Podžupanja Občine Kočevje

 

G. Siniša GERMOVŠEK

Član občinskega sveta Občine Bovec

 

G. Branko LEDINEK

Župan Občine Rače-Fram

 

Mag. Jure MEGLIČ

Podžupan Občine Tržič

 

G. Blaž MILAVEC

Župan Občine Sodražica

 

G. Anton ŠTIHEC

Župan Mestne Občine Murska Sobota

SLOVENSKO

 

Pán Ján BLCHÁČ

Primátor mesta Liptovský Mikuláš

 

Pán Remo CICUTTO

Primátor mesta Piešťany

 

Pán Pavol FREŠO

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

Pán Milan FTÁČNIK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

Pán Pavel HAGYARI

Primátor mesta Prešov

 

Pán Andrej HRNČIAR

Primátor mesta Martin

 

Pani Božena KOVÁČOVÁ

Starostka obce Janova Lehota

 

Pán Tibor MIKUŠ

Predseda Trnavského samosprávneho kraja

 

Pán Jozef PETUŠÍK

Starosta obce Dolný Lopašov

SUOMI

 

Markus AALTONEN

Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ilpo HAALISTO

Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen

 

Mårten JOHANSSON

Raaseporin kaupunginjohtaja

 

Petri KALMI

Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen

 

Britt LUNDBERG

Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen

 

Hannele LUUKKAINEN

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Riitta MYLLER

Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen

 

Miikka SEPPÄLÄ

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Katja SORRI

Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Carl Fredrik GRAF

Ledamot av kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Susanna HABY

Ledamot av kommunfullmäktige, Göteborgs kommun

 

Mr Tore HULT

Ledamot av kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Mr Bernth JOHNSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

 

Ms Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå Kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

Mr Kenth LÖVGREN

Ledamot av kommunfullmäktige, Gävle kommun

 

Mr Jens NILSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun

 

Ms Ingela NYLUND WATZ

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

 

Mr Rolf SÄLLRYD

Ledamot av landstingsfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Mr Carl-Johan SONESSON

Ledamot av regionfullmäktige, Skåne läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Paula BAKER

Member of Basingstoke and Deane Council

 

Cllr Sandra BARNES

Member of South Northamptonshire

 

Mr Ted BROCKLEBANK MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Nilgun CANVER

Member of London Borough of Haringey

 

John DALLAT MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Graham GARVIE

Member of Scottish Borders Council

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Martin HEATLEY

Member of Warwickshire County Council

 

Cllr Chris HOLLEY

Member of the City and County of Swansea

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Herbert MANLEY

Member of Cheshire West and Chester Council

 

Cllr Alan MELTON

Member of Cambridgeshire County Council

 

Cllr Peter MOORE

Member of Sheffield City Council

 

Cllr Sandy PARK

Member of the Highland Council

 

Cllr Kathy POLLARD

Member of Suffolk County Council

 

Cllr Mary ROBINSON

Member of Eden District Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Buckinghamshire County Council

 

Mr Nicol STEPHEN MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Roger STONE

Member of Rotherham Metropolitan Borough Council

 

Cllr Ann STRIBLEY

Member of Poole Borough Council

 

Cllr Sharon TAYLOR

Member of Stevenage Borough Council

 

Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Peter THOMPSON

Member of the London Borough of Hounslow


29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/51


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 22.)

a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országok állampolgáraira vonatkozó Közös Konzuli Utasítás 3. melléklete I. részének módosításáról

(2009/1015/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a vízumkérelmek megvizsgálására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról szóló, 2001. április 24-i 789/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel Német Szövetségi Köztársaság kezdeményezésére,

mivel:

(1)

A Közös Konzuli Utasítás 3. mellékletének I. része tartalmazza azon harmadik országok közös jegyzékét, amelyek állampolgáraira valamennyi tagállamban kiterjed a repülőtéri tranzitvízum (RTV) kötelezettsége;

(2)

Németország és Hollandia ezen RTV-kötelezettséget az etiópiai állampolgárok tekintetében azon személyekkel kapcsolatban kívánja fenntartani, akik nem rendelkeznek valamely tagállamra, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló 1992. május 2-i megállapodás valamely részes államára, Kanadára, Japánra vagy az Amerikai Egyesült Államokra érvényes vízummal. Ezért ennek megfelelően módosítani kell a Közös Konzuli Utasítások 3. mellékletének I. részét.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e határozat az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének rendelkezései szerint a schengeni vívmányokra épül, Dánia – az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően – e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül dönt arról, hogy saját nemzeti jogába átülteti-e azt.

(4)

Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között kötött, ez utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (2) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az e megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (3) 1. cikkének A. pontjában említett terület alá tartoznak.

(5)

Svájc tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (4) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. pontjában említett terület alá tartoznak, összefüggésben az említett megállapodás megkötéséről szóló, 2008. január 28-i 2008/146/EK (5) tanácsi határozat 3. cikkével.

(6)

Liechtenstein tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. pontjában említett terület alá tartoznak, összefüggésben az említett jegyzőkönyvnek az Európai Közösségek nevében történő aláírásáról szóló, 2008. február 28-i 2008/261/EK (6) határozat 3. cikkével.

(7)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyeknek alkalmazásában az Egyesült Királyság – a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozatnak (7) megfelelően – nem vesz részt. Az Egyesült Királyság ezért nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(8)

E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyeknek alkalmazásában Írország – az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozatnak (8) megfelelően – nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(9)

Ciprus tekintetében e határozat a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül.

(10)

E határozat a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokra épülő vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó jogi aktusnak minősül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közös Konzuli Utasítás 3. mellékletének I. része a következőképpen módosul:

1.

Az Etiópiára vonatkozó szöveg az alábbi lábjegyzettel egészül ki:

„Németország és Hollandia esetében

A következő személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

valamely tagállamnak vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás valamely részes államának területére, Kanadára, Japánra vagy az Amerikai Egyesült Államokra érvényes vízummal rendelkező állampolgárok, vagy a vízum felhasználása után ezen országokból visszatérő állampolgárok.”

2.

A harmadik országok jegyzéke alatt található magyarázó rész szövege a harmadik albekezdés után a következő albekezdéssel egészül ki:

„A repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alóli mentességet alkalmazni kell azon harmadik országbeli állampolgárok repülőtéri tranzitjára is, akik valamelyik tagállamnak vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló, 1992. május 2-i megállapodás valamely részes államának területére, Kanadára, Japánra vagy az Amerikai Egyesült Államokra érvényes vízummal rendelkeznek, és valamely másik harmadik országba utaznak. A mentesség nem alkalmazandó a fent említett vízum lejárta után valamely másik harmadik országból visszatérő harmadik országbeli állampolgárokra.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei, a Szerződésekkel összhangban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN


(1)  HL L 116., 2001.4.26., 2. o.

(2)  HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(3)  HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

(4)  HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(5)  HL L 53., 2008.2.27., 1. o.

(6)  HL L 83., 2008.3.26., 3. o.

(7)  HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

(8)  HL L 64., 2002.3.7., 20. o.


29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/53


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 22.)

az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló 2009/473/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

(2009/1016/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 218. cikkének (5) és (8) bekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti, 2008. december 20-án parafált halászati partnerségi megállapodás jegyzőkönyvét 2009. január 1. óta ideiglenesen alkalmazzák a felek levélváltás útján létrejött megállapodásával összhangban, melyet a 2009/473/EK határozat (1) jóváhagyott, az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötésére is figyelemmel.

(2)

A Bizottság a 2009. szeptember 28-i tragikus események nyomán – amikor a guineai kormány fegyveres erői tüzet nyitottak tüntetőkre, ezzel több mint 150 ember halálát okozva – úgy határozott, hogy visszavonja a halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletjavaslatát.

(3)

Ezért a 2009/473/EK határozatot hatályon kívül helyezni, és a Guineai Köztársaságot haladéktalanul értesíteni kell az Európai Unió részéről arról, hogy az ideiglenes alkalmazás a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban megszűnik,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló 2009/473/EK tanácsi határozat hatályát veszti.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje azokat a személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény 25. cikkének (2) bekezdése szerint arról értesíteni a Guineai Köztársaságot, hogy az Európai Unió már nem kíván az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti, 2008. december 20-án parafált halászati partnerségi megállapodásban részes féllé válni. Az értesítést levél formájában kell megtenni.

A levél szövege e határozat mellékletét képezi.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN


(1)  HL L 156., 2009.6.19., 31. o.


MELLÉKLET

Tisztelt Elnök Úr!

Hivatkozva az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti, 2008. december 20-án parafált halászati partnerségi megállapodás jegyzőkönyvére, amely a megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szól, az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság 2009. május 28-án levélváltás útján létrejött megállapodásával összhangban:

A szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Európai Unió értesíti a Guineai Köztársaságot, hogy már nem kíván a fent említett halászati partnerségi megállapodásban részes féllé válni.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Unió nevében,


29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/55


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 22.)

a Magyar Köztársaság hatóságai által a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban mezőgazdasági földterületek vásárlása céljából nyújtandó állami támogatásról

(2009/1017/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 108. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Magyar Köztársaság kormánya által 2009. november 27-én előterjesztett kérelemre,

mivel:

(1)

A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország) 2009. november 27-én kérelmet terjesztett a Tanács elé arra vonatkozóan, hogy az az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban hozzon határozatot Magyarország azon tervére vonatkozóan, hogy a magyar mezőgazdasági termelők számára mezőgazdasági földterületek vásárlásához nemzeti támogatást nyújt.

(2)

A Magyarországon az 1990-es évek eleje óta folyamatban lévő földprivatizációs folyamat nagyon sok esetben elaprózott vagy osztatlan közös tulajdonban álló mezőgazdasági földterületekhez vezetett, és ennek eredménye a kedvezőtlen földhasználati struktúra és a mezőgazdasági gazdaságok gyenge gazdasági életképessége.

(3)

A mezőgazdasági termelők tőkehiányára, a mezőgazdasági földterületek vásárlására mezőgazdasági termelőknek nyújtott piaci kölcsönök magas kamatlábaira, valamint a jelenlegi válságban a mezőgazdasági termelők által igényelt kölcsönök odaítélésére vonatkozó banki feltételek szigorítására tekintettel kevés az esély arra, hogy a mezőgazdasági termelők – különösen a kis méretű gazdasággal rendelkező termelők – beruházási célú piaci kölcsönöket vehessenek fel, például mezőgazdasági földterületek vásárlására. A pénzügyi és gazdasági válság következtében a mezőgazdasági földterületek vásárlására nyújtott piaci kölcsönök éves kamatlába a 2008. júliusi átlagos 9,5 %-ról 2009 májusára 15,5 %-ra emelkedett, és az ilyen hitelekhez megkívánt biztosíték átlagos értéke ugyanezen időszak alatt csaknem megkétszereződött.

(4)

Ebben a helyzetben a mezőgazdasági tevékenységet nem folytató, viszont tőkéhez könnyebben hozzájutó gazdasági szereplők által végrehajtott spekulatív célú földvásárlás mértéke valószínűleg növekedni fog.

(5)

A mezőgazdasági földterületek vásárlásához nyújtott állami támogatás célja a jelenlegi válság idején számos gazdálkodással foglalkozó család megélhetésének megmentése azáltal, hogy megteremti a termelési költségek csökkentésének és a mezőgazdasági termelés nagyobb nyereségességének feltételeit, és így megállítja a vidéki területeken a szegénység és a munkanélküliség növekedését. Magyarországon a válság következtében a 2008. augusztus és október közötti időszakban 7,7 %-ról 2009. azonos időszakára 10,4 %-ra nőtt a munkanélküliség, az ország bruttó hazai terméke (GDP) pedig 2008 harmadik negyedéve és 2009 harmadik negyedéve között 7,2 %-kal csökkent. Ezenfelül, Magyarország mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra eső, folyó árakon számított GDP-je 2008 első fele és 2009 első fele között hozzávetőleg 33 %-kal (410 828 millió forintról (HUF) 275 079 millió HUF-ra) csökkent.

(6)

Az odaítélendő állami támogatás összege 4 000 millió HUF, amelyből hozzávetőleg 5 000 mezőgazdasági termelő részesülne. Az állami támogatás a következő formában valósulna meg:

legfeljebb 2 000 millió HUF összegig: a nyilvántartásba vételre, a szakképzettségre, a helyes mezőgazdasági gyakorlatok követésére és az életképes gazdaság működtetésére vonatkozó kritériumokat teljesítő magántermelőknek nyújtandó hitelkamat-támogatás, amely lehetővé tenné a kedvezményezettek számára, hogy kedvező feltételekkel vehessenek fel hitelt mezőgazdasági földterület vásárlására, a teljes gazdaság méretére vonatkozó 300 hektáros határig. A hitelkamat-támogatást legfeljebb 75 millió HUF összegű, legfeljebb 20 éves – a tőke-visszafizetésre vonatkozó kétéves türelmi időt magában foglaló – futamidőre nyújtott jelzáloghitelként nyújtják, mértéke az 5 vagy 10 éves lejáratú magyar kormánykötvények átlagos hozamának 50 %-a, plusz 1,75 %;

legfeljebb 2 000 millió HUF összegig: mezőgazdasági földterületek vásárlásához nyújtott közvetlen támogatás, amelynek összege az adásvételi szerződésben megállapított vételár legfeljebb 20 %-a, de kérelmenként legfeljebb 3 millió HUF, és kedvezményezettenként évente legfeljebb két támogatási kérelem. A támogatás olyan magánszemélynek nyújtható, aki a vétel időpontjában tulajdonosként a megvásárolni kívánt földterülettel közvetlenül határos legalább 5 hektárnyi ültetvényen vagy 1 hektárnyi egyéb mezőgazdasági földterületen legalább egy éve mezőgazdasági tevékenységet folytat, és vállalja, hogy a támogatás kifizetésének időpontjától számított legalább öt évig nem adja el a megvásárolt földterületet és azt ténylegesen kizárólag mezőgazdasági termelés céljára használja. A támogatás csak abban az esetben ítélhető oda, ha a meglévő és a megvásárolt földterület teljes mérete meghaladja a 210 aranykoronát (1) – illetve szőlőültetvényként vagy gyümölcsösként használt mezőgazdasági földterület esetében a 2 hektárt – és azt nem erdészeti hasznosítású földterületként tartják nyilván.

(7)

Ugyanazon mezőgazdasági földterület megvásárlására vonatkozóan kombináltan nem vehető igénybe kamattámogatás, illetve közvetlen támogatás formájában nyújtott állami támogatás.

(8)

A Bizottság ebben a szakaszban nem kezdeményezett semmilyen eljárást és nem nyilvánított véleményt a támogatás jellegével és összeegyeztethetőségével kapcsolatban.

(9)

Ezért fennállnak olyan kivételes körülmények, amelyek alapján e támogatás – eltérés útján és szigorúan csak a Magyarországon jelentkező vidéki szegénység korlátozásához szükséges mértékig – a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A magyar hatóságok által a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban mezőgazdasági földterületek vásárlásához nyújtott kamattámogatás és közvetlen támogatás formájában biztosított, legfeljebb 4 000 millió HUF összegű rendkívüli állami támogatás összeegyeztethető a belső piaccal.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Magyar Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN


(1)  A mezőgazdasági földterületek minőségének mértékegysége Magyarországon.


29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/57


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2009. december 14.)

az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló EKB/2006/17 határozat módosításáról

(EKB/2009/29)

(2009/1018/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 26.2. cikkére,

mivel:

(1)

A fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló, 2009. július 2-i EKB/2009/16 határozat (1) rendelkezik a fedezettkötvény-vásárlási program létrehozásáról. E program végrehajtása szükségessé teszi az Európai Központi Bank éves beszámolójáról szóló, 2006. november 10-i EKB/2006/17 határozat (2) további módosításait.

(2)

Szükséges meghatározni azon fennálló követelések számviteli kezelését, amelyek az eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben az eurorendszer szerződő feleinek nemteljesítéséből származnak, illetve a kapcsolódó eszközök, valamint az ilyen műveletekből eredő partnerkockázatokra képzett céltartalékok számviteli kezelését.

(3)

Szükség van az EKB/2006/17 határozat további technikai jellegű módosításaira.

(4)

Az EKB/2006/17 határozatot megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az EKB/2006/17 határozat a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

Céltartalék az átváltási árfolyamkockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra

Figyelembe véve az EKB tevékenységeinek természetét, a Kormányzótanács céltartalékot képezhet az átváltási árfolyamkockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra az EKB mérlegében. A Kormányzótanács az EKB kockázati kitettségére vonatkozó indokolt becslés alapján határoz a céltartalék nagyságáról és felhasználásáról.”

2.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Arany esetében nem különböztetik meg az aranyár és a devizaárfolyam változása miatti átértékelési különbözeteket, hanem az átértékelési napon egyetlen arany átértékelési különbözetet számolnak el az arany súlyának meghatározott egységenkénti, az átértékelési napon érvényes euro/USA dollár átváltási árfolyam szerint. Devizaügyletek esetében az átértékelést devizanemenként végzik (mind a mérlegben kimutatott, mind a mérlegen kívüli ügyletekét), míg az értékpapírok átértékelése értékpapírfajtánként (azaz ISIN kód/fajta) történik, kivéve az »Egyéb pénzügyi eszközök« vagy a »Vegyes tételek« vagy a »Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok« mérlegtételben feltüntetett értékpapírokat, amelyeket elkülönített állományként kezelnek.”

b)

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A lejáratig megtartásra kerülő értékpapírként besorolt értékpapírokat elkülönített állományként kell kezelni, és azokat amortizált bekerülési költségen és az értékvesztésre tekintettel kell értékelni. Ugyanígy kell kezelni a nem forgalomképes értékpapírokat. A lejáratig megtartásra kerülő értékpapírként besorolt értékpapírok lejáratuk előtt értékesíthetők:

i.

amennyiben az értékesített mennyiség nem jelentős a lejáratig megtartásra kerülő értékpapír-portfólió teljes nagyságához képest; vagy

ii.

amennyiben az értékpapírokat a lejárati idő hónapjában értékesítik; vagy

iii.

olyan különleges körülmények esetében, mint például a kibocsátó hitelképességének jelentős romlása vagy az EKB Kormányzótanácsának kifejezett monetáris politikai döntését követően.”

3.

Az EKB/2006/17 határozat I. és III. melléklete e határozat mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Záró rendelkezés

Ez a határozat 2009. december 31-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2009. december 14-én.

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 175., 2009.7.4., 18. o.

(2)  HL L 348., 2006.12.11., 38. o.


MELLÉKLET

Az EKB/2006/17 határozat I. és III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az EKB/2006/17 határozat I. mellékletében foglalt táblázatok helyébe a következő táblázatok lépnek:

ESZKÖZÖK

Mérlegtétel

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

1.

Arany és aranyra szóló követelések

Fizikailag létező arany (pl. rudak, érmék, lemezek, rögök) raktáron vagy »leszállítás alatt«. Aranykövetelések, mint például a látra szóló aranyszámlák, lekötött betétek, valamint a következő ügyletekből származó aranykövetelések: i. felértékelési és leértékelési ügyletek; valamint ii. az arany helyével és tisztaságával kapcsolatos swapügyletek, amikor a kiadás és az átvétel között egy munkanapnál hosszabb idő telik el

Piaci értéken

2.

Euroövezeten kívül letelepedett személyekkel szembeni, devizában denominált követelések

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, devizában denominált követelések, beleértve a nemzetközi és a nemzetek feletti szervezeteket és az euroövezeten kívüli központi bankokat

 

2.1.

Követelések a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

A nemzeti kvóta csökkentve az IMF rendelkezésére álló euroegyenleggel. Az IMF 2. számú számlája (euroszámla az igazgatási költségekre) beszámítható ebbe a tételbe vagy az »Euroövezeten kívüli személyekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek« közé.

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

b)

Különleges lehívási jogok

Különleges lehívási jogok állományai (SDR) (bruttó)

b)

Különleges lehívási jogok

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

c)

Egyéb követelések

Általános hitelmegállapodás, különleges kölcsönnyújtási megállapodás alapján felvett kölcsönök, betétek a szegénységet csökkentő és a növekedést segítő program keretében

c)

Egyéb követelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

2.2.

Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, fordított repóügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

b)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeten kívüli felek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

b) i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b) ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b) iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b) iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

c)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett külső hitelek (betétek)

c)

Külső hitelek

Betétek névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

d)

Egyéb külső eszközök

Euroövezeten kívüli bankjegyek és érmék

d)

Egyéb külső eszközök

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

3.

Devizában denominált, euroövezeti felekkel szemben fennálló követelések

a)

Az euroövezeten kívüli, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeti felek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

a) i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

a) ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

a) iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

a) iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

b)

Az euroövezeti felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett egyéb követelések

Hitelek, betétek, fordított repóügyletek, vegyes kölcsönnyújtás

b)

Egyéb követelések

Betétek és vegyes kölcsönnyújtás névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

4.

Nem euroövezeti felekkel szemben fennálló, euróban denominált követelések

 

 

4.1.

Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések és hitelek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, az euróban demonimált értékpapírok kezelésével kapcsolatos fordított repóügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szembeni számlakövetelések

Névértéken

b)

Az euroövezeten kívüli, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

Euroövezeten kívüli felek által kibocsátott, minden tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum, kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír

b) i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b) ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b) iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b) iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő, forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

c)

Az euroövezeten kívüli felekkel szemben fennálló, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett hitelek

c)

Euroövezeten kívüli felek részére nyújtott hitelek

Betétek névértéken

d)

Az euroövezeten kívüli jogalanyok által kibocsátott, az »Egyéb pénzügyi eszközök« tételben fel nem tüntetett értékpapírok

Nemzetek feletti vagy nemzetközi szervezetek, pl. az Európai Befektetési Bank által kibocsátott értékpapírok, függetlenül a földrajzi helytől

d) i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

d) ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

d) iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

4.2.

Az ERM II alapján nyújtott hitelből származó követelések

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelnyújtás

Névértéken

5.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére

Az 5.1-től 5.5-ig felsorolt tételek: az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2000. augusztus 31-i EKB/2000/7 iránymutatás (1) I. mellékletében meghatározott, megfelelő monetáris politikai eszközöknek megfelelő ügyletek

 

5.1.

Elsődleges refinanszírozási műveletek

Likviditás nyújtása céljából heti gyakorisággal végrehajtott rendszeres repóügyletek, általában egyheti lejárattal

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

5.2.

Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek

Likviditás nyújtása céljából havi gyakorisággal végrehajtott rendszeres repóügyletek, általában háromhavi lejárattal

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

5.3.

Finomszabályozó repóműveletek

Eseti alapon finomszabályozás céljából végrehajtott repóműveletek

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

5.4.

Strukturális repóműveletek

Az eurorendszer pénzügyi szektorral szembeni strukturális pozíciójának kiigazítása céljából végrehajtott repóműveletek

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

5.5.

Marginális hitellehetőség

Egynapos likviditási lehetőség előre meghatározott kamatlábbal, elfogadható eszközök ellenében (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

5.6.

Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek

Hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő hitel, amely ugyanezen hitelintézetek által más hitellel kapcsolatban benyújtott fedezeti eszközök értéknövekedéséből ered

Névértéken vagy bekerülési értéken

6.

Euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, az »Euroövezeti felek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok« (beleértve az euroövezeten belüli korábbi devizatartalékok átalakításából eredő ügyleteket) eszköztételben szereplő értékpapír-állományok kezelésével kapcsolatos fordított repóügyletek és egyéb követelések. Euroövezetben letelepedett nem hazai hitelintézeteknél fenntartott levelezőbanki számlák. Az eurorendszer monetáris politikai működésén kívül eső egyéb követelések és műveletek

Névértéken vagy bekerülési értéken

7.

Euroövezeti felek euróban denominált értékpapírjai

 

 

7.1.

Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok

Az euroövezetben kibocsátott és monetáris politikai célokból tartott értékpapírok. Finomszabályozás céljából vásárolt EKB-adósságpapírok

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

7.2.

Egyéb értékpapírok

A 7.1. »Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok« és a 11.3. »Egyéb pénzügyi eszközök« eszköztételben fel nem tüntetett értékpapírok; kötelezvények, kötvények, váltók, kamatszelvény nélküli kötvények, közvetlenül birtokolt, euróban denominált pénzpiaci papírok (beleértve az EMU előtti időszakból származó állampapírokat). Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

i.

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

ii.

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

iii.

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell.

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

8.

Euróban denominált államháztartási adósság

Az EMU előtti időszakból származó követelések az állammal szemben (nem forgalomképes értékpapírok, hitelek)

Betétek/hitelek névértéken, a nem forgalomképes értékpapírok bekerülési értéken

9.

Eurorendszeren belüli követelések

 

 

9.1.

Az EKB-adósságpapírok kibocsátásának biztosítékául szolgáló saját váltókkal kapcsolatos követelések

Kizárólag EKB-mérlegtétel

Az EKB adósságleveleivel kapcsolatos viszonossági megállapodás miatt az NKB-k által kibocsátott váltók

Névértéken

9.2.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegyelosztással kapcsolatos követelések

Az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozat (2) alapján az EKB bankjegy-kibocsátásával kapcsolatos követelések

Névértéken

9.3.

Egyéb eurorendszerbeli követelések (nettó)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

a)

Az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó követelések, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege – lásd az »Egyéb eurorendszerbeli kötelezettségek (nettó)« tételt a forrásoldalon

a)

Névértéken

b)

Egyéb, esetlegesen felmerülő, euróban denominált, eurorendszeren belüli követelések, beleértve az EKB pénzkibocsátásból származó jövedelmének a NKB-k számára való belső felosztását

b)

Névértéken

10.

Elszámolás alatti tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (követelések), beleértve a fizetésre bemutatott csekkek elszámolásával kapcsolatos időeltolódást

Névértéken

11.

Egyéb eszközök

 

 

11.1.

Euroövezetbeli érmék

Euroérmék

Névértéken

11.2.

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök

Földterület és épületek, bútor és berendezés (beleértve a számítástechnikai eszközöket), szoftver

Értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken

Az értékcsökkentési leírás az eszköz csökkenthető értékének szisztematikus leírása az eszköz hasznos élettartama alatt. A hasznos élettartam az az időszak, amely során a javak várhatóan a jogi személy részére használat céljából rendelkezésére állnak. Az egyedi materiális javak hasznos élettartamát rendszeresen felül lehet vizsgálni, amennyiben az elvárások eltérnek a korábbi becslésektől. A főbb eszközök állhatnak különböző hasznos élettartammal bíró összetevőkből. Az ilyen összetevők élettartamát egyénileg becsülik meg.

Az állóeszközök bekerülési értékének része az álleszköz megszerzésének költsége is. A többi közvetlen vagy közvetett költséget költségként kell elszámolni.

A kiadások tőkésítése: értékhatár fölött (héa nélkül számított 10 000 euro alatti összeg esetén: nincs tőkésítés)

11.3.

Egyéb pénzügyi eszközök

Egyéb részesedések és leányvállalatokba történő befektetések, stratégiai/politikai célokból tartott tulajdoni részesedések

Értékpapírok, beleértve a tulajdoni részesedéseket és más pénzügyi eszközöket, valamint számlaegyenlegek, beleértve az előirányzott állomány részeként tartott lekötött betéteket és folyószámlákat

Fordított repóügyletek hitelintézetekkel az ebben a tételben szereplő értékpapír-állomány kezelésére

a)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci árfolyamon

b)

Részesedések és nem likvid tulajdoni részesedést jelentő instrumentumok, és minden más, tartós befektetésként tartott tulajdoni részesedést jelentő instrumentum

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

c)

Befektetések leányvállalatokba vagy jelentős érdekeltségek

Nettó eszközértéken

d)

Forgalomképes értékpapírok, a lejáratig megtartásra kerülő értékpapírok kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

e)

Lejáratig megtartásra kerülőként besorolt, vagy tartós befektetésként tartott forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

f)

Nem forgalomképes értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési költségen

g)

Bankokkal szembeni egyenlegek és hitelek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva, ha az egyenleg/betét devizában denominált

11.4.

Mérlegen kívüli tételek átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatswapügyeletek, határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötésnap és lejárati nap között)

Az azonnali és határidős ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

11.5.

Aktív időbeli elhatárolások

Bevétel, amely nem a jelentés készítése szerinti időszakban esedékes, de arra vonatkozik. Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok (pl. az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat)

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

11.6.

Vegyes tételek

a)

Előlegek, kölcsönök, egyéb kisebb tételek. Hitelezés megbízásos alapon

a)

Névértéken/bekerülési értéken

b)

Ügyfelek aranyletéteivel kapcsolatos befektetések

b)

Piaci értéken

c)

Nyugdíjalapokkal kapcsolatos nettó követelések

c)

22. cikk (3) bekezdésének megfelelően

d)

Az eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben az eurorendszer szerződő feleinek nemteljesítéséből származó, fennálló követelések

d)

Névértéken/megtérítési értéken (a veszteségek elszámolása előtt/után)

e)

A nemteljesítő eurorendszerbeli szerződő felek által benyújtott biztosíték végrehajtásával összefüggésben érvényesített és/vagy megszerzett eszközök vagy követelések (harmadik felekkel szemben)

e)

Bekerülési költség (devizapiaci árfolyamon átszámítva a megszerzés időpontjában, amennyiben a pénzügyi eszközök külföldi fizetőeszközben denomináltak)

12.

Mérleg szerinti tárgyévi veszteség

 

Névértéken


FORRÁSOK

Mérlegtétel

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

1.

Forgalomban lévő bankjegyek

Az EKB által kibocsátott eurobankjegyek az EKB/2001/15 határozat szerint

Névértéken

2.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben

A 2.1., 2.2., 2.3. és 2.5. tétel: eurobetétek az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletében leírtaknak megfelelően

 

2.1.

Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot)

Olyan hitelintézetek euroszámlái, amelyek szerepelnek az Alapokmány szerint tartalékképzésre kötelezett pénzügyi szervezetek felsorolásában. Ez a tétel elsősorban a kötelező tartalékok könyvelésére szolgáló számlákat tartalmazza

Névértéken

2.2.

Betéti lehetőség

Egynapos látra szóló betétek, előre meghatározott kamatlábbal (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken

2.3.

Lekötött betétek

Betétgyűjtés a finomszabályozó műveletekkel kapcsolatos likviditás elvonása céljából

Névértéken

2.4.

Finomszabályozó repóműveletek

Monetáris politikával kapcsolatos ügyletek a likviditás elvonása céljából

Névértéken vagy repó bekerülési értéken

2.5.

Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek

Hitelintézetek betétei, amelyek az ugyanezen hitelintézeteknek nyújtott hitelekkel kapcsolatos fedezeti eszközök értékének csökkenéséből erednek

Névértéken

3.

Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek

Egyidejűleg végrehajtott aktív repóügyletekkel kapcsolatos repóügyletek az »euroövezetbeli felek által kibocsátott euróban denominált értékpapírok« eszköztétel alatt szereplő értékpapír-állomány kezelésére. Az eurorendszer monetáris politikai működésén kívül eső egyéb műveletek. A hitelintézetek folyószámláitól eltérő egyéb számlái

Névértéken vagy repó bekerülési értéken

4.

Kibocsátott EKB-adósságpapírok

Csak az EKB mérlegének része.

Az EKB/2000/7 iránymutatás I. mellékletében leírtaknak megfelelő adósságpapírok. Likviditás elvonása céljából kibocsátott diszkont értékpapírok

Névértéken

5.

Egyéb euroövezetbeli felekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

 

 

5.1.

Az állammal szembeni kötelezettségek

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

5.2.

Egyéb kötelezettségek

Alkalmazottak, vállalatok és ügyfelek folyószámlái, beleértve azokat a pénzügyi szervezeteket, amelyek mentesek a tartalékképzési kötelezettség alól – lásd a 2.1. tételt a forrásoldalon stb; lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

6.

Euroövezeten kívüli felekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

Más bankok, központi bankok, nemzetközi/nemzetek feletti szervezetek (beleértve az Európai Bizottságot) folyószámlái, lekötött betétei, látra szóló betétei (beleértve a fizetés céljából fenntartott számlákat és a tartalékkezelés céljából fenntartott számlákat); egyéb betétesek folyószámlái. Egyidejűleg végrehajtott aktív repóügyletekkel kapcsolatos repóügyletek euróban denominált értékpapírok kezelése céljából. Az eurót be nem vezetett tagállamok NKB-jai TARGET2-számláinak egyenlege

Névértéken vagy repó bekerülési értéken

7.

Euroövezetbeli felekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

Folyószámlák. Repóügyletekből származói kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

8.

Euroövezeten kívül felekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

 

 

8.1.

Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek

Folyószámlák. Repóügyletekből származó kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

8.2.

Az ERM II alapján felvett hitelből származó kötelezettségek

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelfelvétel

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

9.

Az IMF által kiosztott különleges lehívási jogok ellentételezése

SDR-ben denominált tétel, amely az adott ország/NKB részére eredetileg kiosztott különleges lehívási jogok (SDR) összegét mutatja

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

10.

Eurorendszerbeli kötelezettségek

 

 

10.1.

A devizatartalék-átadás mértékének megfelelő kötelezettségek

Csak EKB-mérlegtétel (euróban denominálva)

Névértéken

10.2.

Az eurorendszeren belüli egyéb kötelezettségek (nettó)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

a)

az NKB-k TARGET2 számláinak és levelező számláinak egyenlegéből származó nettó kötelezettségek, azaz a követelések és kötelezettségek nettó összege (lásd még az »egyéb eurorendszeren belüli követelések (nettó)« eszközoldali tételt)

a)

névértéken

b)

egyéb, esetlegesen felmerülő, euróban denominált, eurorendszeren belüli kötelezettségek, beleértve az EKB pénzkibocsátásból származó jövedelmének NKB-k számára való belső felosztását

b)

névértéken

11.

Elszámolás alatt álló tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (kötelezettségek), beleértve a folyamatban levő zsíróátutalásokat

Névértéken

12.

Egyéb források

 

 

12.1.

Mérlegen kívüli pénzügyi instrumentumok átértékelési különbözete

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatlábswapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (kötésnap és lejárati nap között)

Az azonnali és határidős ügylet közötti nettó pozíció, piaci devizaárfolyamon

12.2.

Passzív időbeli elhatárolások

Jövőbeni időszakban esedékes költség, amely a tárgyidőszakra vonatkozik. A tárgyidőszakban kapott bevétel, amely jövőbeni időszakra vonatkozik

Névértéken, átváltás piaci devizaárfolyamon

12.3.

Vegyes tételek

a)

Adószámlák (függőszámlák). Devizahitellel vagy garanciával fedezett számlák. Egyidejűleg végrehajtott aktív repóügyletekkel kapcsolatos repóügyletek hitelintézetekkel, az »egyéb pénzügyi eszközök« eszköztétel alatt szereplő értékpapír-portfólió kezelésére. Kötelező betétek a tartalékok kivételével. Egyéb kisebb tételek. Források kezelése megbízásos alapon

a)

Névértéken vagy (repó) bekerülési értéken

b)

Ügyfelek aranybetétei

b)

Piaci értéken

c)

Nyugdíjalapokkal kapcsolatos nettó kötelezettségek

c)

A 22. cikk (3) bekezdésének megfelelően

13.

Céltartalékok

a)

Árfolyam-, kamat-, hitel- és aranyárkockázatokra és más célokra, például várható jövőbeni kiadásokra és az Alapokmány 49.2. cikke szerinti hozzájárulásokra az olyan tagállamok központi bankjai tekintetében, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték

a)

Bekerülési értéken/névértéken

b)

Monetáris politikai műveletekből származó partnerkockázatokra

b)

Névértéken

14.

Átértékelési számlák

a)

Árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák aranyra, mindenfajta, euróban denominált értékpapírra, mindenfajta, külföldi valutában denominált értékpapírra, opciókra; kamatkockázati származékos ügyletekhez kapcsolódó piaci értékelési különbözetek; a deviza-árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák (mindenfajta nettó devizapozíció, ideértve a devizaswapügyleteket, határidős devizaügyleteket és a különleges lehívási jogot (SDR))

b)

Az olyan tagállamok központi bankjainak az Alapokmány 49.2. cikke szerinti hozzájárulásaiból eredő egyedi átértékelési számlák, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték (lásd: 11. cikk (2) bekezdés)

Az átlagköltség és a piaci érték közötti átértékelési különbözet, devizapiaci árfolyamon átszámítva

15.

Tőke és tartalékok

 

 

15.1.

Tőke

Befizetett tőke

Névértéken

15.2.

Tartalékok

Az Alapokmány 33. cikke szerinti kötelező tartalékok és az Alapokmány 49.2. cikke szerinti hozzájárulások azon tagállamok központi bankjainak tekintetében, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték

Névértéken

16.

Mérleg szerinti tárgyévi nyereség

 

Névértéken”

2.

A III. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„III. MELLÉKLET

AZ EKB NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(millió EUR)

… december 31-i eredménykimutatás

Tárgy év

Előző év

1.1.1.

Devizatartalék részét képező eszközökből származó kamatbevétel

 

 

1.1.2.

Az eurobankjegyeknek az eurorendszeren belüli felosztásából származó kamatbevétel

 

 

1.1.3.

Egyéb kamatbevétel

 

 

1.1.

Kamatbevétel

 

 

1.2.1.

Az átadott devizatartalékokat megtestesítő eszközök után az NKB-knak fizetett kamat

 

 

1.2.2.

Egyéb kamatráfordítás

 

 

1.2.

Kamatráfordítás

 

 

1.

Nettó kamatbevétel

 

 

2.1.

Pénzügyi műveletekből származó realizált nyereség/veszteség

 

 

2.2.

Értékvesztés pénzügyi eszközök és pozíciók miatt

 

 

2.3.

Az átváltási árfolyamkockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra céltartalék képzése és felhasználása

 

 

2.

Pénzügyi műveletek, értékvesztések és kockázati céltartalékok nettó eredménye

 

 

3.1.

Díj- és jutalékbevétel

 

 

3.2.

Díj- és jutalékráfordítás

 

 

3.

Díjak és jutalékok nettó bevétele (4)

 

 

4.

Részvényekből és részesedésekből származó bevétel

 

 

5.

Egyéb bevétel

 

 

Összes nettó bevétel

 

 

6.

A munkaerő költsége (5)

 

 

7.

Igazgatási költségek (5)

 

 

8.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése

 

 

9.

Bankjegy-előállítási szolgáltatások (6)

 

 

10.

Egyéb ráfordítások

 

 

Mérleg szerinti tárgyévi eredmény

 

 


(1)  HL L 310., 2000.12.11., 1. o.

(2)  HL L 337., 2001.12.20., 52. o.

(3)  Az EKB választhat, hogy pontos euroösszegeket vagy más módon kerekített összegeket közöl.

(4)  A bevétel és ráfordítások közötti felbontás az éves mérlegek magyarázó megjegyzéseiben is bemutatható.

(5)  Ideértve az igazgatási jellegű céltartalékokat is.

(6)  Ez a tétel külső szolgáltató által végzett bankjegy-előállítás esetén alkalmazandó (a központi bankok nevében bankjegy-előállítással megbízott külső társaságok által nyújtott szolgáltatás költségére). Javasolt az eurobankjegyek kibocsátásával kapcsolatban felmerült költségek felvétele az eredménybe a kiszámlázáskor, illetve felmerülésükkor; lásd még az EKB/2006/16 iránymutatást.”


29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/71


A TANÁCS AJÁNLÁSA

(2009. december 22.)

a szezonális influenza elleni oltásról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/1019/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 168. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A szezonális influenza vírusos eredetű, ragályos fertőzés, amely Európában a téli hónapokban okoz járványt. Egyike a legfontosabb és leggyakrabban előforduló fertőző betegségeknek, amely valamennyi tagállamban jelentős morbiditási és mortalitási forrás.

(2)

Egyes esetekben a szövődmények túlmutatnak az orvosi segítség nélkül is gyógyuló légúti fertőzésen, és esetenként halálos kimenetelű, súlyos tüdőgyulladást vagy egyéb másodlagos szövődményeket okoznak. E szövődmények jóval gyakrabban fordulnak elő az idősebb korosztályok, illetve a krónikus betegségben szenvedők körében.

(3)

A szezonális influenza védőoltással enyhíthető, ám a vírus gyakran változtatja antigén-összetételét, ennélfogva az oltóanyag összetételét az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői csoportjai rendszeresen felülvizsgálják.

(4)

Az Egészségügyi Világszervezet 2003. évi közgyűlése elfogadta az 56.19. határozatot annak érdekében, hogy növeljék a szezonális influenza elleni oltásban részesülők arányát valamennyi magas kockázatnak kitett ember körében, célul tűzve ki az idősebb korosztályok esetében 2006-ra az 50 %-os, 2010-re a 75 %-os átoltottságot.

(5)

Az Európai Parlament 2005. október 26-án és 2006. június 14-én elfogadta „Az influenzajárvány elleni stratégiáról”, illetve „Az Európai Közösségben az influenza pandémiás készültségi és reagálási tervről” című állásfoglalásokat, amelyekben felkéri a tagállamokat, hogy a WHO ajánlásaival összhangban növeljék az influenza elleni oltások számát. Az állásfoglalások azt is szorgalmazták, hogy a tagállamok a WHO ajánlásaival összhangban az interpandémiás időszakban növeljék az átoltottságot.

(6)

Ennélfogva európai uniós szinten összehangolt fellépésre van szükség a kockázati csoportok és az egészségügyi dolgozók beoltásának ösztönzésére és ezáltal a szezonális influenza hatásának enyhítésére. Ezen ajánlás célja, hogy az EU mielőbb, de lehetőleg 2014/2015 telére elérje a WHO által ajánlott 75 %-os átoltottsági arányt az idősebb korosztályok körében. A 75 %-os célt – figyelembe véve az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) által kiadott iránymutatást – lehetőség szerint ki kell terjeszteni a krónikus betegségben szenvedők kockázati csoportjára is.

(7)

A kockázati csoportok átoltottsági arányának növekedése egyúttal az általános átoltottsági ráták növekedését is jelentené, az egészségügyi dolgozókat is beleértve.

(8)

A változásokhoz szükséges első lépés az, hogy az egészségügyi ellátás valamennyi résztvevőjét, a kockázati csoportokat, az egészségügyi dolgozókat, az orvosokat, az egészségügyi vezetőket és politikai döntéshozókat nyilvános és szakmai figyelemfelkeltő kampányokkal tájékoztassák a szezonális influenza problémájáról. Az egészségügyi dolgozók figyelmét fel kell hívni arra a veszélyre, amellyel veszélyeztetettebb betegeiknek kell szembenézniük. Fel kell hívni a figyelmüket továbbá arra is, hogy felelősséggel tartoznak azért, hogy betegeiknek megfelelő tanácsot adjanak az oltással kapcsolatban.

(9)

Különösen fontos, hogy nemzeti szinten speciális és összehasonlítható adatokat gyűjtsenek a kockázati csoportok átoltottsági arányáról annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban megfelelően lehessen értékelni a fennálló helyzetet. Ez idáig ilyen adatok nem álltak mindig rendelkezésre. Ezen adatok alapján a Bizottság és a tagállamok az egészségügy területén folytatott nemzetközi együttműködés meglévő csatornáin keresztül információt és bevált gyakorlatokat cserélhetnek harmadik országokkal.

(10)

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) értelmében a Központ (ECDC) technikai és tudományos szakértelmével segíti a Bizottságot és a tagállamokat. Az ECDC emellett – az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata szerinti közösségi hálózat hatálya alá fokozatosan besorolandó fertőző betegségekről szóló, 1999. december 22-i 2000/96/EK bizottsági határozattal (2) összhangban – működteti a szezonális influenza felügyeletére kijelölt hálózatot. Az ECDC-nek ezért a szezonális influenza elleni oltással kapcsolatos tudományos szakértelmével segítenie kell a tagállamokat.

(11)

A szezonális influenza elleni oltás összefüggésében egyértelmű, hogy az uniós szinten összehangolt fellépés elősegíti azon célkitűzés megvalósítását, amely az idősebb korosztályok – WHO-ajánlás szerinti – 75 %-os átoltottságának elérését irányozza elő,

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ AJÁ