ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.347.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 347

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. december 24.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1287/2009/EK rendelete (2009. november 27.) a bizonyos halállományokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2010. évre történő meghatározásáról

1

 

*

A Tanács 1288/2009/EK rendelete (2009. november 27.) az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról

6

 

 

V   A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZŐ

 

 

A Bizottság 1289/2009/EU rendelete (2009. december 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

 

A Bizottság 1290/2009/EU rendelete (2009. december 23.) a gabonaágazatban a 2010. január 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 1291/2009/EU rendelete (2009. december 18.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról

14

 

*

A Bizottság 1292/2009/EU rendelete (2009. december 21.) a cirok és a kukorica harmadik országokból Spanyolországba, valamint a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő behozatalára vonatkozó behozatali vám csökkentésére irányuló pályázati eljárások megindításáról szóló 675/2009/EK, 676/2009/EK és 677/2009/EK rendeletektől a pályázati eljárás határideje tekintetében történő eltérés engedélyezéséről

22

 

*

A Bizottság 1293/2009/EU rendelete (2009. december 23.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 32 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról ( 1 )

23

 

 

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE NEM KÖTELEZŐ

 

 

2009/1005/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2009. december 17.) a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében történő módosításáról: energiaágazatbeli projektek finanszírozása az európai gazdaságélénkítési terv keretében

26

 

 

2009/1006/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2009. december 17.) az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

28

 

 

2009/1007/EU

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2009. december 17.) a rugalmassági eszköznek a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételéről

29

 

 

2009/1008/EU

 

*

A Tanács végrehajtási határozata (2009. december 7.) a Lett Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról

30

 

 

2009/1009/EU

 

*

A Tanács határozata (2009. december 22.) az Európai Unió Tanácsa főtitkárának a 2011. június 26-tól2015. június 30-ig tartó időszakra történő kinevezéséről

31

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/1


A TANÁCS 1287/2009/EK RENDELETE

(2009. november 27.)

a bizonyos halállományokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2010. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke értelmében a Tanácsnak a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények és különösen a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság által készített jelentés figyelembevételével meg kell hoznia a területekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférés, illetve a halászati tevékenységek fenntartható végzésének biztosításához szükséges intézkedéseket.

(2)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke értelmében a Tanács határozza meg a halászati lehetőségeket halászatonként vagy halászati tevékenységcsoportonként, valamint elosztja e lehetőségeket a tagállamok között.

(3)

A halászati lehetőségekkel való hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében indokolt megállapítani a halászati műveletek végzésének különös feltételeit.

(4)

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikke megállapítja a halászati lehetőségek elosztása szempontjából lényeges fogalommeghatározásokat.

(5)

A 847/96/EK rendelet 2. cikkével összhangban azonosítani kell azokat az állományokat, amelyekre az e rendeletben említett különböző intézkedések vonatkoznak.

(6)

A halállományok védelméhez való hozzájárulás érdekében 2010-ben helyénvaló végrehajtani bizonyos, a halászat technikai feltételeire vonatkozó kiegészítő intézkedéseket.

(7)

A halászati lehetőségeket a témával kapcsolatos közösségi jogszabályokkal, különösen a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel (3) és a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelettel (4) összhangban kell felhasználni.

(8)

A visszadobás gyakorlatának visszaszorítása érdekében indokolt bevezetni az érték szerinti szelektálás tilalmát valamennyi, kvóta hatálya alá tartozó faj tekintetében, ami egyúttal a közösségi halászati jogszabályok értelmében a jogszerűen kifogható és kirakodható, kvóta hatálya alá tartozó fajok visszadobásának tilalmát is jelentené.

(9)

A közösségi halászok megélhetésének biztosítása érdekében fontos, hogy a halászat 2010. január 1-jén megkezdődhessen. Az ügy sürgősségére tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösségeket létrehozó szerződésekhez csatolt jegyzőkönyv I.3. pontjában említett hathetes időszak alól mentességet kell biztosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2010. évre meghatározza a halászati lehetőségeket egyes fekete-tengeri halállományok tekintetében, valamint az ilyen halászati lehetőségek felhasználásának különös feltételeit.

2. cikk

Hatály

(1)   Ez a rendelet a Fekete-tengeren tevékenységet folytató közösségi halászhajókra (a továbbiakban: közösségi hajókra) vonatkozik.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ez a rendelet nem vonatkozik a kizárólag tudományos célú, az érintett tagállam engedélyével és annak felügyelete alatt folytatott halászati tevékenységekre, amelyekről előre tájékoztatták a Bizottságot és azt a tagállamot, amelynek vizein a kutatást végzik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

a)

„GFCM”: a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság;

b)

„Fekete-tenger”: a GFCM földrajzi alterülete a GFCM/33/2009/2 határozatban meghatározottak szerint;

c)

„teljes kifogható mennyiség (TAC)”: az egyes állományokból évente kifogható mennyiség;

d)

„kvóta”: a teljes kifogható mennyiségnek a Közösség, valamely tagállam vagy egy harmadik ország részére kiosztott hányada.

II.   FEJEZET

Halászati lehetőségek és a kapcsolódó feltételek

4. cikk

Fogási korlátozások és elosztásuk

A fogási korlátozásokat, azok tagállamok közötti elosztását, valamint a 847/96/EK rendelet 2. cikke értelmében alkalmazandó további feltételeket e rendelet I. melléklete határozza meg.

5. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

A fogási korlátozások tagállamok közötti, az I. mellékletben meghatározott módon történő elosztása nem érinti:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cseréket;

b)

a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerinti újraelosztásokat;

c)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további kirakodásokat;

d)

a 847/96/EK rendelet 5. cikke, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdésének első albekezdése szerinti levonásokat.

6. cikk

A fogásokra és járulékos fogásokra vonatkozó feltételek

(1)   A fogási korlátozások hatálya alá tartozó állományokból származó halak csak akkor tarthatók a fedélzeten, illetve csak akkor rakodhatók ki, ha azokat egy kvótával rendelkező tagállam hajója halászta, és az említett kvóta még nem merült ki.

(2)   Minden kirakodást a vonatkozó kvóta terhére vagy – ha a közösségi részesedést nem osztották szét kvótánként a tagállamok között – a közösségi részesedés terhére kell elszámolni.

7. cikk

Az érték szerinti szelektálás tilalma

A halászati műveletek során kifogott bármely, kvóta hatálya alá tartozó faj egyedeit a hajó fedélzetére kell vinni és ezt követően ki kell rakodni, kivéve, ha ez ellentétes a technikai, ellenőrzési és védelmi intézkedéseket megállapító közösségi halászati jogszabályokban és különösen az e rendeletben, valamint a 2847/93/EGK és a 2371/2002/EK rendeletben előírt kötelezettségekkel.

8. cikk

Átmeneti technikai intézkedések

Az átmeneti technikai intézkedéseket a II. melléklet tartalmazza.

III.   FEJEZET

Záró rendelkezések

9. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok a 2847/93/EGK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottságnak elküldik a fogott halállományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(3)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(4)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o.


I. MELLÉKLET

Fogási korlátozások és a kapcsolódó feltételek az olyan területeken tartózkodó közösségi hajókra alkalmazandó fogási korlátozások éves kezelésére vonatkozóan, amelyek tekintetében fogási korlátozások vannak érvényben

A következő táblázatok állományonként állapítják meg a teljes kifogható mennyiségeket és kvótákat (élőtömeg-tonnában, kivéve, ahol ezt másként határozzák meg), a tagállamok számára történő elosztásukat, és a kvóták éves kezelésére vonatkozó kapcsolódó feltételeket.

A halállományokra minden terület tekintetében a fajok latin nevének betűrendjében történik utalás. Az alábbi táblázatokban a különféle fajokat a következő kódok jelölik:

Tudományos név

Alpha-3 kód

Közhasználatú név

Psetta maxima

TUR

Nagy rombuszhal

Sprattus sprattus

SPR

Spratt


Faj

:

Nagy rombuszhal

Psetta maxima

Övezet

:

Fekete-tenger

Bulgária

48 (1)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikke alkalmazandó.

Románia

48 (1)

EK

96 (1)  (2)

TAC

Nem releváns


Faj

:

Spratt

Sprattus sprattus

Övezet

:

Fekete-tenger

EK

12 750 (3)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikke alkalmazandó.

TAC

Nem releváns


(1)  A vonatkozó kvóták 38 tonnára fognak csökkenni, a TAC megfelelő, 76 tonnára történő csökkentésével, kivéve, ha az illetékes nemzeti hatóságok 2010. február 15-ig részletes nemzeti ellenőrzési terveket nyújtanak be és azokat a Bizottság utóbb elfogadja.

(2)  A nagy rombuszhalra történő halászat 2010. február 15-ét megelőzően tilos. 2010. február 15. előtt a más halászat során kifogott járulékos rombuszhal fogásokat ki kell rakodni és le kell vonni a nemzeti kvótából.

(3)  Kizárólag a Bulgária vagy Románia lobogója alatt közlekedő hajók halászhatják le.


II. MELLÉKLET

Átmeneti Technikai Intézkedések

1.

A Fekete-tenger Európai Közösséghez tartozó vizein április 15. és június 15. között nem halászható nagy rombuszhal.

2.

A nagy rombuszhal halászatára szolgáló, fenéken rögzített hálók legkisebb engedélyezett szembősége 400 mm.

3.

A nagy rombuszhal legkisebb kirakodási mérete nem lehet kisebb 45 cm-nél (teljes hossz), amit a 850/98/EK rendelet 18. cikkével összhangban kell mérni.


24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/6


A TANÁCS 1288/2009/EK RENDELETE

(2009. november 27.)

az átmeneti technikai intézkedéseknek a 2010. január 1-jétől2011. június 30-ig tartó időszakra történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet (3) megállapítja a halászati erőforrások védelmére vonatkozó egyes technikai intézkedéseket.

(2)

A fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 43/2009/EK tanácsi rendelet (4) III. melléklete technikai intézkedéseket állapít meg 2009. december 31-ig.

(3)

A Bizottság 2008. június 4-én javaslatot terjesztett elő a halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló tanácsi rendeletre vonatkozóan, amelynek célja, hogy a 850/98/EK rendelet helyébe lépjen, és állandó rendelkezéseket írjon elő a jelenleg a 43/2009/EK rendelet III. mellékletében foglalt átmeneti technikai intézkedések terén.

(4)

Tekintettel arra, hogy a javasolt tanácsi rendeletet nem fogják elfogadni azon időpont előtt, amikor a 43/2009/EK rendelet III. mellékletében foglalt intézkedések hatályukat vesztik, a jogbiztonság, valamint a tengeri erőforrások megfelelő megóvásának és kezelésének fenntartása érdekében szükséges ezen intézkedések további 18 hónapos átmeneti időszakra történő meghosszabbításáról rendelkezni.

(5)

A nemkívánatos fogások további csökkentése érdekében az érték szerinti szelektálásnak a 43/2009/EK rendelet III. mellékletének 5b. pontjában előírt tilalmat valamennyi ICES-övezetre ki kell terjeszteni.

(6)

A 2010-ben alkalmazandó ajánlásoknak való megfelelés érdekében módosítani kell azon intézkedéseket, amelyek az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) által kidolgozott ajánlásokat a közösségi jogba átültetik.

(7)

Tekintettel arra, hogy a 43/2009/EK rendelet III. mellékletében foglalt intézkedések 2010. január 1-jétől hatályukat vesztik, a rendeletet ezen időponttól kezdve kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Átmeneti technikai intézkedések

(1)   A 43/2009/EK rendelet III. mellékletének 1., 2. és 3. pontja (ideértve a 3.1–3.2. pontot), 4. pontja (ideértve a 4.1–4.2. pontot), 5., 5b. pontja (ideértve az 5b.1–5b.2. pontot), 6. pontja (ideértve a 6.1–6.8. pontot), 7. pontja (ideértve a 7.1–7.5. pontot), 8. pontja (ideértve a 8.1–8.3. pontot), 9. pontja (ideértve a 9.1–9.12. pontot), 9a. pontja (ideértve a 9a.1–9a.9. pontot), 12. pontja (ideértve a 12.1–12.2. pontot), 15. pontja (ideértve a 15.1–15.9. pontot), 16., 17., 18., 20. és 24. pontja, valamint függelékei 2011. június 30-ig alkalmazandók.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a)

i.

a 6. pontban, a 6.8. pont második bekezdésében, a 9.3., 9.6. és 9.8. pontban a „2009.” év helyébe „2010.” lép;

ii.

a 3.2. pontban, a 6.7. pont első bekezdésében, a 6.8. pont első bekezdésében és a 18. pontban a „2009-ben” szövegrész helyébe a „2010. január 1-jétől2011. június 30-ig” szövegrész lép;

iii.

a 6.2., 7.1. és 8.1. pontból a „2009.” évet el kell hagyni;

iv.

a 6.1. pontban a „2009. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2011. június 30-ig” szöveg lép;

v.

a 6.7. pont második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az érintett tagállamok legkésőbb 2010. június 30-ig előzetes jelentést nyújtanak be a Bizottságnak a 2010-es megfigyelőprogram hatálya alá eső hajók teljes fogásairól és visszadobásairól; a 2011-es megfigyelőprogram tekintetében a tagállamok legkésőbb 2011. június 30-ig nyújtják be a Bizottságnak előzetes jelentésüket. A 2010-re vonatkozó végleges jelentést legkésőbb 2011. február 1-jéig kell benyújtani.”;

b)

az 5b. pontban „az Északi-tengeren és a Skagerrakban” kifejezés helyébe a „valamennyi ICES-övezetben” kifejezés lép;

c)

a 6.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.3.

A 6.1. és 6.2. ponttól eltérve, meghatározott területeken és időszakokban engedélyezett a cölöpökkel rögzített part menti hálókkal, fésű- és étikagyló-kotróhálókkal, kézi horogsorokkal, gépesített orsós horogsorokkal, húzóhálókkal és tengerparti vonóhálókkal, csapdákkal és kosarakkal folytatott halászati tevékenység, feltéve, hogy:

i.

a cölöpökkel rögzített part menti hálókon, fésű- és étikagyló-kotróhálókon, kézi horogsorokon, gépesített orsós horogsorokon, csapdákon és kosarakon kívül a fedélzeten nincs más halászeszköz; és

ii.

a fedélzeten csak makrélát, sávos tőkehalat, lazacot, kagylókat és héjas állatokat tárolnak, ilyeneket rakodnak ki vagy visznek a szárazföldre”;

d)

a 6. pont a következő ponttal egészül ki:

„6.9.

A tagállamok az 1342/2008/EK rendelet 13. cikke (2) bekezdésének c) pontjának alkalmazása érdekében a saját lobogójuk alatt közlekedő hajók tekintetében szigorúbb intézkedéseket – többek között tilalom alá helyezett területeket – vezethetnek be”.

e)

a 7. pontban „A VIa övezet tekintetében” kifejezést el kell hagyni és a 7. pont az alábbi ponttal egészül ki

„7.6.

A február 15. és április 15. közötti időszakban a 2010-es és a 2011-es évben egyaránt tilos a fenékvonóhálók, kopoltyúhálók, illetve horogsorok használata a következő koordinátákat sorrendben loxodromákkal összekötő vonalakkal határolt területen belül:

Pont sorszáma

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1

é. sz. 60°58′76

ny. h. 27°27′32

2

é. sz. 60°56′02

ny. h. 27°31′16

3

é. sz. 60°59′76

ny. h. 27°43′48

4

é. sz. 61°03′00

ny. h. 27°39′41”

f)

a 15. pontban a Hatton-pad és a Logachev Mound koordinátái a következők:

„Hatton-pad:

Pont sorszáma

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1

é. sz. 59°26′

ny. h. 014°30′

2

é. sz. 59°12′

ny. h. 015°08′

3

é. sz. 59°01′

ny. h. 017°00′

4

é. sz. 58°50′

ny. h. 017°38′

5

é. sz. 58°30′

ny. h. 017°52′

6

é. sz. 58°30′

ny. h. 018°22′

7

é. sz. 58°03′

ny. h. 018°22′

8

é. sz. 58°03′

ny. h. 017°30′

9

é. sz. 57°55′

ny. h. 017°30′

10

é. sz. 57°45′

ny. h. 019°15′

11

é. sz. 58° 11.15’

ny. h. 018° 57.51’

12

é. sz. 58° 11.57’

ny. h. 019° 11.97’

13

é. sz. 58° 27.75’

ny. h. 019° 11.65’

14

é. sz. 58° 39.09’

ny. h. 019° 14.28’

15

é. sz. 58° 38.11’

ny. h. 019° 01.29’

16

é. sz. 58° 53.14’

ny. h. 018° 43.54’

17

é. sz. 59° 00.29’

ny. h. 018° 01.31’

18

é. sz. 59° 08.01’

ny. h. 017° 49.31’

19

é. sz. 59°08.75’

ny. h. 018° 01.47’

20

é. sz. 59° 15.16’

ny. h. 018° 01.56’

21

é. sz. 59° 24.17’

ny. h. 017° 31.22’

22

é. sz. 59° 21.77’

ny. h. 017° 15.36’

23

é. sz. 59° 26.91’

ny. h. 017° 01.66’

24

é. sz. 59° 42.69’

ny. h. 016° 45.96’

25

é. sz. 59°20.97’

ny. h. 015° ny. h. 44.75

26

é. sz. 59°21′

ny. h. 015°40′

27

é. sz. 59°26′

ny. h. 014°30′;

Logachev Mound:

Pont sorszáma

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

1

é. sz. 55°17′

ny. h. 016°10′

2

é. sz. 55°34′

ny. h. 015°07′

3

é. sz. 55°50′

ny. h. 015°15′

4

é. sz. 55°33′

ny. h. 016°16′

5

é. sz. 55°17′

ny. h. 016°10′ ”

g)

a 15. pont a következő ponttal egészül ki:

„15.10.

Ha a NEAFC szabályozási területén belüli új vagy meglévő fenékhalászati területeken folytatott halászati műveletek során az elő korall vagy az élő szivacs mennyisége hálónként meghaladja a 60 kg élő korall és/vagy 800 kg élő szivacs küszöbértéket, a hajónak tájékoztatnia kell erről a lobogó szerinti államát, be kell szüntetnie a halászatot és legalább két tengeri mérföldre el kell távolodnia attól a helytől, amely a bizonyítékok szerint a legközelebb van ezen fogás pontos helyéhez.”;

h)

a 24. pont a) alpontjában a „2009. augusztus 15. és november 15. közötti” kifejezés helyébe a „2010. augusztus 15. és november 30. közötti” kifejezés lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől2011. június 30-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  2009. április 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 218., 2009.9.11., 43. o.

(3)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o.

(4)  HL L 22., 2009.1.26., 1. o.


V A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZŐ

24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/9


A BIZOTTSÁG 1289/2009/EU RENDELETE

(2009. december 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. december 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 23-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

44,1

MA

54,7

TN

100,3

TR

98,9

ZZ

74,5

0707 00 05

EG

155,5

JO

81,7

MA

76,4

TR

119,9

ZZ

108,4

0709 90 70

MA

40,2

TR

123,3

ZZ

81,8

0805 10 20

EG

64,0

MA

52,2

TR

56,1

ZA

81,6

ZZ

63,5

0805 20 10

MA

63,7

TR

65,0

ZZ

64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,9

IL

76,2

TR

77,0

ZZ

63,7

0805 50 10

EG

78,0

TR

72,2

ZZ

75,1

0808 10 80

CA

71,9

CN

96,6

MK

23,6

US

94,7

ZZ

71,7

0808 20 50

CN

47,6

US

148,3

ZZ

98,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/11


A BIZOTTSÁG 1290/2009/EU RENDELETE

(2009. december 23.)

a gabonaágazatban a 2010. január 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint – a vetésre szánt hibridek kivételével – ex 1007 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vámnak meg kell egyeznie az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra alkalmazandó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdésben említett behozatali vám kiszámítása céljából az abban a bekezdésben említett termékekre rendszeres időközönként reprezentatív CIF-importárat kell megállapítani.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002 00, az 1005 10 90, az 1005 90 00 és az 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó importvám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat 2010. január 1-jétől az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2010. január 1-jétől alkalmazandó, az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. december 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 23-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2010. január 1-jétől alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

2,44

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

29,58

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

18,00

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

18,00

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

29,58


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

15.12.2009-22.12.2009

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

150,20

109,83

FOB-ár, USA

135,93

125,93

105,93

80,74

Öböl-beli árnövelés

8,71

Nagy-tavaki árnövelés

7,46

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

22,62 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

48,66 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/14


A BIZOTTSÁG 1291/2009/EU RENDELETE

(2009. december 18.)

a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat felállításáról szóló, 2009. november 30-i 1217/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (4) bekezdése, 6. cikke (5) bekezdése és 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló, 1982. július 12-i 1859/82/EGK bizottsági rendelet (2) küszöbértéket állapított meg az üzemek ökonómiai mérete és az adatszolgáltató üzemek száma tekintetében a 1217/2009/EK rendelet végrehajtása vonatkozásában.

(2)

A mezőgazdasági gazdaságok közösségi tipológiájának létrehozásáról szóló, 2008. december 8-i 1242/2008/EK bizottsági rendelet (3) az „ökonómiai méret” új értelmezését vezette be, melynek mértékegysége az euro, továbbá módosította a tipológia néhány egyéb kritériumát.

(3)

Az 1791/2006/EK tanácsi rendelet (4) általi módosítás következtében Bulgária és Románia körzeteit figyelembe kell venni. További pontosítás végett az 1859/82/EGK rendeletetben néhány további változtatást indokolt végrehajtani. Ezért az átláthatóság érdekében ez a rendelet hatályon kívül helyezi a 1859/82/EGK rendeletet, és annak helyébe lép.

(4)

Az adatszolgáltató üzemeket az egyes körzetekben egységes módon kell kiválasztani, és e célból részletes szabályokat kell megállapítani a 1217/2009/EK rendelet megfelelő előírásainak végrehajtására;

(5)

A mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében vizsgálat alá vont mezőgazdasági üzemek a gazdaságszerkezeti felmérések és a mezőgazdasági üzemekre irányuló közösségi vagy nemzeti cenzusok vizsgálati körébe tartoznak.

(6)

Az egyes számviteli évek tekintetében az üzemek kiválasztására vonatkozó terv (kiválasztási terv) elkészítéséhez rendelkezésre álló adatok és a különböző tagállamok között a mezőgazdaság helyzetét tekintve fennálló különbségek szükségessé teszik a különböző ökonómiai méreteknek megfelelő küszöbértékek megállapítását az egyes tagállamoknak, illetve esetenként az egyes körzeteknek megfelelően.

(7)

A tapasztalatok szerint az információs hálózat működését megkönnyíti, ha az adatszolgáltatásra körzetenként kiválasztott üzemek száma maximum 20 %-kal több vagy kevesebb lehet, feltéve, hogy ennek következtében nem csökken az adatszolgáltató üzemek tagállamonkénti teljes száma.

(8)

Mivel az ilyen intézkedések pénzügyi irányítása bonyolult, a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló, 1983. július 13-i 1915/83/EGK bizottsági rendelet (5) bevezeti a közösségi finanszírozásra jogosult, megfelelően kitöltött adatszolgáltatási űrlapok összes számának tagállamonkénti korlátozását. Az egyértelműség és az egységesség érdekében ezt e rendeletnek is tartalmaznia kell. Az adatszolgáltató üzemek körzetenkénti számában bizonyos rugalmasságot kell engedélyezni, feltéve, hogy az érintett tagállam adatszolgáltató üzemeinek száma összességében nem változik.

(9)

A kiválasztási tervnek legalább néhány olyan tényezőt kell tartalmaznia, mely elég ahhoz, hogy a mezőgazdasági számviteli információs hálózat célkitűzései szempontjából meg lehessen állapítani annak érvényességét.

(10)

A kiválasztási terv céljából a vizsgálat körét a 1217/2009/EK rendelet mellékletében felsorolt körzeteknek és az 1242/2008/EK rendeletben meghatározott gazdaságtípusoknak és ökonómiai méreteknek megfelelően kell rétegezni.

(11)

A kiválasztási tervet a megfelelő számviteli év kezdetét megelőzően kell kidolgozni annak érdekében, hogy még azelőtt jóvá lehessen hagyni, mielőtt felhasználják az adatszolgáltató üzemek kiválasztásához. A 2010-es számviteli év vonatkozásában azonban a tagállamoknak hosszabb időszakra van szükségük a kiválasztási terv felvázolására, mivel a szükséges referenciaforrások közül nem mind áll elég korán rendelkezésre. Ezért erre a számviteli évre helyénvaló eltérő határidőt megállapítani a kiválasztási terv bejelentésére.

(12)

Mivel az 1242/2008/EK rendelet a 2010-es számviteli évtől alkalmazandó, ezt a rendeletet is ugyanettől az évtől kell alkalmazni.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„üzem”: a Közösség mezőgazdasági felméréseiben és cenzusaiban megadott meghatározásoknak megfelelő mezőgazdasági üzem;

b)

„tipológia”: a mezőgazdasági üzemeknek az 1242/2008/EK rendelettel létrehozott közösségi tipológiája.

2. cikk

Az ökonómiai méret küszöbértéke

A 2010-es számviteli év (egy 12 egymást követő hónapból álló időszak, amely 2010. január 1. és 2010. július 1. között kezdődik) és a későbbi számviteli évek tekintetében a 1217/2009/EK rendelet 5. cikkében említett, ökonómiai méret küszöbértéke a következő:

:

Belgium

:

25 000 EUR

:

Bulgária

:

2 000 EUR

:

Cseh Köztársaság

:

8 000 EUR

:

Dánia

:

15 000 EUR

:

Németország

:

25 000 EUR

:

Észtország

:

4 000 EUR

:

Írország

:

4 000 EUR

:

Görögország

:

4 000 EUR

:

Spanyolország

:

4 000 EUR

:

Franciaország

:

25 000 EUR

:

Olaszország

:

4 000 EUR

:

Ciprus

:

4 000 EUR

:

Lettország

:

4 000 EUR

:

Litvánia

:

4 000 EUR

:

Luxembourg

:

25 000 EUR

:

Magyarország

:

4 000 EUR

:

Málta

:

4 000 EUR

:

Hollandia

:

25 000 EUR

:

Ausztria

:

8 000 EUR

:

Lengyelország

:

4 000 EUR

:

Portugália

:

4 000 EUR

:

Románia

:

2 000 EUR

:

Szlovénia

:

4 000 EUR

:

Szlovákia

:

15 000 EUR

:

Finnország

:

8 000 EUR

:

Svédország

:

15 000 EUR

:

Egyesült Királyság (Észak-Írország kivételével)

:

25 000 EUR

:

Egyesült Királyság (csak Észak-Írország)

:

15 000 EUR.

3. cikk

Az adatszolgáltató üzemek száma

Az adatszolgáltató üzemek tagállamonkénti és körzetenkénti száma a mellékletben kerül meghatározásra.

Az egyes körzetekben kiválasztandó adatszolgáltató üzemek száma legfeljebb 20 %-kal lehet több vagy kevesebb a mellékletben meghatározottnál, feltéve, hogy az érintett tagállam adatszolgáltató üzemeinek száma összességében nem változik.

4. cikk

Kiválasztási terv

Az adatszolgáltató üzemek kiválasztási tervének biztosítania kell a kiválasztási üzemek összességének reprezentativitását.

A tervben a következőknek kell szerepelnie:

a)

azok a tényezők, amelyek a kiválasztás alapjául szolgálnak, nevezetesen:

a statisztikai referenciaforrások adatai,

a vizsgálat körének rétegezésére szolgáló eljárások a 1217/2009/EK rendelet mellékletében felsorolt körzeteknek és a tipológiában meghatározott gazdaságtípusoknak és ökonómiai méretosztályoknak megfelelően,

az egyes rétegekre vonatkozóan megállapított kiválasztási ráta meghatározására szolgáló eljárások,

az adatszolgáltató üzemek kiválasztására szolgáló eljárások,

b)

a vizsgálat körébe tartozó üzemeknek a tipológiában meghatározott gazdaságtípusoknak és ökonómiai méretosztályoknak megfelelő lebontása (legalább a főtípusoknak megfelelően), és

c)

a kiválasztandó adatszolgáltató üzemek száma minden egyes elfogadott rétegre vonatkozóan.

5. cikk

Értesítés

A 4. cikkben említett kiválasztási tervről a tagállamok minden évben legkésőbb két hónappal az érintett számviteli időszak kezdetét megelőzően értesítik a Bizottságot.

Mindazonáltal a 2010-es számviteli év vonatkozásában a számvitel év kezdetét megelőzően legkésőbb egy hónappal kell értesíteni a Bizottságot.

Az értesítés a Bizottság vagy a tagállamok által rendelkezésre bocsátott információs rendszereken keresztül, elektronikusan történik.

Az értesítésben foglalt információkat formailag és tartalmilag a tagállamok által az információs rendszereken keresztül rendelkezésre bocsátott mintáknak megfelelően kell benyújtani. A használatra előírt mintákat és módszereket a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottsága tájékoztatását követőn kiigazítják és aktualizálják.

Az értesítésekkel kapcsolatos adatokat az illetékes tagállami hatóságok felelősségére, az érintett hatóságok által adott hozzáférési jogosultságokkal összhangban rögzítik és aktualizálják az információs rendszerekben.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1859/82/EGK rendelet 2010. június 30-tól hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

7. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2010-es gazdasági évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 328., 2009.12.15., 27. o.

(2)  HL L 205., 1982.7.13., 5. o.

(3)  HL L 335., 2008.12.13., 3. o.

(4)  HL L 363., 2006.12.20., 1. o.

(5)  HL L 190., 1983.7.14., 25. o.


MELLÉKLET

Hivatkozási szám

A körzet megnevezése

Az adatszolgáltató üzemek száma számviteli évenként

 

BELGUM

 

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

480

Belgium összesen

1 200

 

BULGÁRIA

 

831

Северозападен, (Severozapaden)

346

832

Северен централен, (Severen tsentralen)

358

833

Североизточен, (Severoiztochen)

373

834

Югозападен, (Yugozapaden)

335

835

Южен централен, (Yuzhen tsentralen)

394

836

Югоизточен, (Yugoiztochen)

396

Bulgária összesen

2 202

745

CSEH KÖZTÁRSASÁG

1 417

370

DÁNIA

2 150

 

NÉMETORSZÁG

 

010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

97

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

Németország összesen

8 800

755

ÉSZTORSZÁG

658

380

ÍRORSZÁG

1 300

 

GÖRÖGORSZÁG

 

450

Makedónia-Trákia

2 000

460

Epirusz-, Peloponnészosz-, Jón-szigetek

1 350

470

Thesszália

700

480

Görögország kontinentális része, Égei-szigetek, Kréta

1 450

Görögország összesen

5 500

 

SPANYOLORSZÁG

 

500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

1 504

580

Canarias

230

Spanyolország összesen

8 700

 

FRANCIAORSZÁG

 

121

Île-de-France

210

131

Champagne-Ardenne

380

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

360

141

Nord-Pas-de-Calais

290

151

Lorraine

240

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

220

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

370

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

490

184

Limousin

230

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

380

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

440

204

Corse

170

Franciaország összesen

7 470

 

OLASZORSZÁG:

 

221

Valle d'Aosta

159

222

Piemonte

598

230

Lombardia

657

241

Trentino

279

242

Alto Adige

262

243

Veneto

741

244

Friuli-Venezia Giulia

549

250

Liguria

559

260

Emilia-Romagna

857

270

Toscana

635

281

Marche

493

282

Umbria

512

291

Lazio

550

292

Abruzzo

444

301

Molise

359

302

Campania

597

303

Calabria

479

311

Puglia

748

312

Basilicata

430

320

Sicilia

672

330

Sardegna

557

Olaszország összesen

11 137

740

CIPRUS

500

770

LETTORSZÁG

1 000

775

LITVÁNIA

1 000

350

LUXEMBURG

450

 

MAGYARORSZÁG

 

760

Közép-Magyarország

166

761

Közép-Dunántúl

187

762

Nyugat-Dunántúl

228

763

Dél-Dunántúl

260

764

Észak- Magyarország

209

765

Észak-Alföld

380

766

Dél-Alföld

470

Magyarország összesen

1 900

780

MÁLTA

536

360

HOLLANDIA

1 500

660

AUSZTRIA

2 000

 

LENGYELORSZÁG

 

785

Pomorze és Mazury

1 860

790

Wielkopolska és Śląsk

4 350

795

Mazowsze és Podlasie

4 490

800

Małopolska és Pogórze

1 400

Lengyelország összesen

12 100

 

PORTUGÁLIA

 

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo e Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Portugália összesen

2 300

 

ROMÁNIA,

 

840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93

Románia összesen

6 000

820

SZLOVÉNIA

908

810

SZLOVÁKIA

523

 

FINNORSZÁG

 

670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167

Finnország összesen

1 100

 

SVÉDORSZÁG

 

710

Dél- és Közép-Svédország alföldjei

637

720

Dél- és Közép-Svédország erdőterületei és vegyes mezőgazdasági- és erdőterületei

258

730

Észak-Svédország területei

130

Svédország összesen

1 025

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

 

411

England — North Region

420

412

England — East Region

650

413

England — West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320

Egyesült Királyság összesen

2 500


24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/22


A BIZOTTSÁG 1292/2009/EU RENDELETE

(2009. december 21.)

a cirok és a kukorica harmadik országokból Spanyolországba, valamint a kukorica harmadik országokból Portugáliába történő behozatalára vonatkozó behozatali vám csökkentésére irányuló pályázati eljárások megindításáról szóló 675/2009/EK, 676/2009/EK és 677/2009/EK rendeletektől a pályázati eljárás határideje tekintetében történő eltérés engedélyezéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 144. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 675/2009/EK (2), a 676/2009/EK (3) és a 677/2009/EK bizottsági rendeletek (4) a cirok Spanyolországba történő behozatalára, a kukorica Spanyolországba történő behozatalára és a kukorica Portugáliába történő behozatalára vonatkozóan megindították az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkében említett vám csökkentésére irányuló pályázati eljárást.

(2)

A pályázati eljárások megindításának időpontjától 2009. november 17-ig eltelt időszakban a csökkentett behozatali vám alá tartozó kontingens keretében elszámolható, a Spanyolországba történő kukorica- és cirokbehozatal és a Portugáliába történő kukoricabehozatal vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. december 18-i 1296/2008/EK bizottsági rendelet (5) 2. cikkének (1) bekezdésében említett gabonahelyettesítő termékek mennyiségével csökkentett, Spanyolországba behozott kukoricamennyiség a kontingensnek csak 13 %-át teszi ki. A Spanyolországba behozott és a csökkentett behozatali vám alá tartozó kontingens keretében elszámolható cirok mennyisége elhanyagolható. A Portugáliába behozott és a csökkentett behozatali vám alá tartozó kontingens keretében elszámolható kukorica mennyisége a kontingensnek csak 13 %-át teszi ki. Tekintetbe véve a spanyolországi és a portugáliai piaci helyzetet, a pályázati eljárások 2009. december 17-én történő lezárásáig valószínűleg nem hozható be az említett kontingensek keretében rendelkezésre álló mennyiséget kimerítő mennyiség.

(3)

Következésképpen a kukorica és a cirok Spanyolországba, valamint a kukorica Portugáliába történő behozatalára vonatkozó behozatali vám csökkentésére irányuló pályázati eljárásokat – a behozatali kontingensek keretében rendelkezésre álló mennyiség teljes kimerítésének lehetővé tétele érdekében – 2010. május végéig indokolt meghosszabbítani.

(4)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 675/2009/EK rendelet 2. cikkétől, a 676/2009/EK rendelet 2. cikkétől és a 677/2009/EK rendelet 2. cikkétől eltérve a pályázati eljárások 2010. május 27-ig tartanak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A rendelet 2010. május 28-án hatályát veszti.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 21-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében

Neelie KROES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 196., 2009.7.28., 5. o.

(3)  HL L 196., 2009.7.28., 6. o.

(4)  HL L 196., 2009.7.28., 7. o.

(5)  HL L 340., 2008.12.19., 57. o.


24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/23


A BIZOTTSÁG 1293/2009/EU RENDELETE

(2009. december 23.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 32 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések.

(2)

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2009. október 8-án közzétette az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás standard módosítását (Jogkibocsátások besorolása, a továbbiakban: az IAS 32 módosítása). Az IAS 32 módosítása tisztázza, hogy miként kell elszámolni bizonyos jogokat akkor, ha a kibocsátott tőkeinstrumentumokat a kibocsátó funkcionális pénznemétől eltérő pénznemben denominálták. Amennyiben az ilyen instrumentumokat a meglévő részvényeseknek fix összegű pénzeszköz ellenében, arányosan bocsátják ki, úgy azokat saját tőkeként kell besorolni még akkor is, ha lehívási árukat a kibocsátó funkcionális pénznemétől eltérő pénznemben denominálták.

(3)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) Szakértői Munkacsoportjával (TEG) folytatott konzultáció megerősítette, hogy az IAS 32 módosítása megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított, az elfogadáshoz szükséges technikai kritériumoknak. Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról szóló 2006. július 14-i 2006/505/EK bizottsági határozattal (3) összhangban a Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport megvizsgálta az EFRAG véleményét, és a Bizottságot arról tájékoztatta, hogy az kiegyensúlyozott és objektív.

(4)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a számviteli szabályozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1126/2008/EK rendelet mellékletében az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás nemzetközi számviteli standard e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az IAS 32 módosítását, az e rendelet mellékletében meghatározott formában, minden társaságnak legkésőbb a 2010. január 31. után kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 320., 2008.11.29., 1. o.

(3)  HL L 199., 2006.7.21., 33. o.


MELLÉKLET

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK

IAS 32

Az IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: bemutatás standard módosítása

„Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.”

JOGKIBOCSÁTÁSOK BESOROLÁSA

Az IAS 32 standard módosítása

Pénzügyi instrumentumok: bemutatás

A 11. és az 16. bekezdés módosul. A standard kiegészül a 97E. bekezdéssel.

FOGALMAK (LÁSD MÉG AZ ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ AG3–AG23. BEKEZDÉSÉT)

11.

A következő kifejezések a jelen standardban a következőkben meghatározott értelemben használatosak:

Pénzügyi kötelezettség bármely kötelezettség, amely:

a)

b)

olyan szerződés, amely a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiban kerül vagy kerülhet teljesítésre, és amely:

i.

olyan nem származékos termék, amely alapján a gazdálkodó egység köteles vagy kötelezhető a saját tőkeinstrumentumai változó darabszámának átadására; vagy

ii.

olyan származékos termék, amely valamely fix összegű pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek a gazdálkodó egység fix számú saját tőkeinstrumentumára való cseréjétől eltérő módon kerül vagy kerülhet teljesítésre. E meghatározás céljára tőkeinstrumentumnak minősül a gazdálkodó egység fix számú saját tőkeinstrumentumának bármely pénznemű, fix összeg ellenében való megszerzésére vonatkozó jog, opció vagy warrant, amennyiben a gazdálkodó egység ezt a jogot, opciót vagy warrantot az ugyanolyan sorozatú saját, nem származékos termék fajtájú tőkeinstrumentumainak valamennyi meglévő tulajdonosa számára arányosan felajánlja. Szintén, e meghatározások céljaira, a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiba …

BEMUTATÁS

Kötelezettségek és saját tőke (lásd még az AG13–AG14J. és az AG25–AG29A. bekezdést)

16.

A 11. bekezdésben megadott fogalmak kibocsátó általi alkalmazásakor annak megállapítására, hogy az adott pénzügyi instrumentum tőkeinstrumentum-e, nem pedig pénzügyi kötelezettség, az adott instrumentum akkor és csak akkor tőkeinstrumentum, ha az alábbi a) és b) feltétel egyaránt teljesül:

a)

b)

Ha az instrumentumot a kibocsátó saját tőkeinstrumentumaiban fogják teljesíteni, vagy az abban teljesíthető, az instrumentum:

i.

egy olyan nem származékos termék, amely nem tartalmaz szerződéses kötelmet a kibocsátóra nézve saját tőkeinstrumentumai valamely változó darabszámának átadására; vagy

ii.

egy olyan származékos termék, amelyet kizárólag oly módon fognak teljesíteni, hogy a kibocsátó fix összegű pénzeszközt vagy egyéb pénzügyi eszközt cserél saját tőkeinstrumentumai fix darabszámára. E meghatározás céljára tőkeinstrumentumnak minősül a gazdálkodó egység fix számú saját tőkeinstrumentumának bármely pénznemű, fix összeg ellenében való megszerzésére vonatkozó jog, opció vagy warrant, amennyiben a gazdálkodó egység ezt a jogot, opciót vagy warrantot az ugyanolyan sorozatú saját, nem származékos termék fajtájú tőkeinstrumentumainak valamennyi meglévő tulajdonosa számára arányosan felajánlja. Szintén, e meghatározások céljaira, a kibocsátó saját tőkeinstrumentumaiba nem tartoznak bele azon instrumentumok, amelyek a 16A. és 16B. vagy a 16C. és 16D. bekezdésben leírt összes jellemzővel rendelkeznek, és megfelelnek az ott leírt feltételeknek, vagy azon instrumentumok, amelyek szerződést jelentenek a kibocsátó saját tőkeinstrumentumai jövőbeni átvételére vagy átadására.

Az olyan szerződéses kötelem …

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA ÉS ÁTTÉRÉS

97E.

A 2009 októberében kibocsátott Jogkibocsátások besorolása módosította a 11. és a 16. bekezdést. A gazdálkodó egységnek ezt a módosítást a 2010. február 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha egy gazdálkodó egység ezt a módosítást egy korábbi időszakra alkalmazza, ezt a tényt közzé kell tennie.


JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE NEM KÖTELEZŐ

24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/26


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 17.)

a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében történő módosításáról: energiaágazatbeli projektek finanszírozása az európai gazdaságélénkítési terv keretében

(2009/1005/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 21. pontjára, 22. pontja első és második albekezdésére, valamint 23. pontjára,

tekintettel a Bizottság módosított javaslatára,

mivel:

(1)

A 2009. november 18-i költségvetési egyeztető ülésen az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megegyezett az energiaágazatbeli és a szélessávú internettel kapcsolatos projektek, valamint a közös agrárpolitika 2003. évi félidős reformjának értékelésével („állapotfelmérés”) összefüggésben meghatározott „új kihívásokhoz” kapcsolódó intézkedéseket célzó beruházások európai gazdaságélénkítési terv keretében történő pótlólagos finanszírozásának modalitásairól (2). A finanszírozás szükségessé teszi a 2007–2013 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát az intézményközi megállapodás 21., 22. és 23. pontjával összhangban, az 1a. alfejezet 2010. évi kötelezettségvállalási előirányzatai felső korlátjának folyó árakon 1 779 millió EUR-val történő megemelése céljából.

(2)

Az 1a. alfejezet 2010. évi felső korlátjának megemelését teljes mértékben ellensúlyozza az 1a., 1b., 2., 3a. és 5. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatai 2009. évi felső korlátjának, valamint az 1a., 2. és 5. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatai 2010. évi felső korlátjának csökkentése.

(3)

A kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti megfelelő kapcsolat fenntartása érdekében ki kell igazítani a kifizetési előirányzatok éves felső korlátját. A módosítás zéró összegű.

(4)

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell (3),

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás I. melléklete helyébe e határozat melléklete lép.

Kelt Strasbourgban, 2009. december 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

H. LINDBLAD


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  COM(2008) 800, COM(2008) 859, COM(2009) 171 és HL L 132., 2009.5.29., 8. o.

(3)  E célból a fenti megállapodásból eredő számadatokat átszámolják 2004-es árakra.


MELLÉKLET

PÉNZÜGYI KERET 2007–2013

(millió EUR – 2004-es folyó árakon)

Kötelezettségvállalási előirányzatok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

2007–2013

1.

Fenntartható növekedés

50 865

53 262

55 879

56 435

55 400

56 866

58 256

386 963

1a.

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 122

12 914

78 939

1b.

Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért

42 461

43 667

43 861

43 855

44 094

44 744

45 342

308 024

2.

A természeti erőforrások megőrzése és kezelése

51 962

54 685

51 023

53 238

52 528

51 901

51 284

366 621

ebből: a piaccal kapcsolatos kiadások és közvetlen kifizetések

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

1 988

10 765

3a.

Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

3b.

Uniós polgárság

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

Az EU mint globális szereplő

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Igazgatás  (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 255

7 400

7 610

49 531

6.

Ellentételezések

419

191

190

 

 

 

 

800

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

117 277

122 683

122 022

125 184

124 167

125 643

127 167

864 143

a GNI százalékában

1,08 %

1,09 %

1,06 %

1,06 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

115 142

119 805

109 091

119 245

116 884

120 575

119 784

820 526

a GNI százalékában

1,06 %

1,06 %

0,95 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Rendelkezésre álló mozgástér

0,18 %

0,18 %

0,29 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

A saját források felső korlátja a GNI százalékában

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  Az e fejezet felső korlátja alá tartozó nyugdíjkiadások nem tartalmazzák az érintett rendszerbe fizetett személyzeti hozzájárulásokat, és kiszámításuk a 2007–2013 közötti időszakra rendelkezésre álló, 2004-es árakon számított 500 millió EUR-s korláton belül történt.


24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/28


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 17.)

az Európai Globalizációs Kiigazítási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről

(2009/1006/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió létrehozta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF), hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelmi sémákban bekövetkező fő strukturális változások következményeit elszenvedő munkavállalóknak, és segítse a munkaerő-piaci reintegrációjukat.

(2)

A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGF hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akiket a pénzügyi és gazdasági világválság eredményeként bocsátottak el.

(3)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGF igénybevételét évi 500 millió EUR-s plafonértéken belül teszi lehetővé.

(4)

Svédország a gépjárműipari ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel, 2009. június 5-én az EGF igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozó követelményeknek, ezért a Bizottság javasolja egy 9 839 674 EUR-s összeg rendelkezésre bocsátását.

(5)

Ausztria a gépjárműipari ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel, 2009. július 9-én az EGF igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulások meghatározására vonatkozó követelményeknek, ezért a Bizottság javasolja egy 5 705 635 EUR-s összeg rendelkezésre bocsátását.

(6)

Hollandia az építőipari ágazatban történt elbocsátásokra tekintettel, 2009. augusztus 4-én az EGF igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be. Ez a kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozó követelményeknek, ezért a Bizottság javasolja egy 386 114 EUR-s összeg rendelkezésre bocsátását.

(7)

Az EGF-et ezért igénybe kell venni a Svédország, Ausztria és Hollandia által benyújtott kérelmekre történő pénzügyi hozzájárulás nyújtása érdekében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Uniónak a 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének keretein belül igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 15 931 423 EUR-s összeg nyújtására kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban.

2. cikk

Ezt a határozatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Strasbourgban, 2009. december 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

H. LINDBLAD


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/29


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 17.)

a rugalmassági eszköznek a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontjával összhangban történő igénybevételéről

(2009/1007/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 27. pontja ötödik bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 2009. november 18-i egyeztető ülésen az 1a. alfejezet alatti előirányzatok átcsoportosítására fennálló valamennyi lehetőség megvizsgálása után a költségvetési hatóság két ága megállapodott a rugalmassági eszköz igénybevételéről a finanszírozás kiegészítése céljából a 2010-es költségvetésben, az 1a. alfejezet plafonértékén felül is, az alábbiak szerint:

120 millió EUR energiaügyi projektek finanszírozására, az európai gazdaságélénkítési terv keretében,

75 millió EUR a kozloduji atomerőmű leszerelésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Uniónak a 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésében a rugalmassági eszközt fel kell használni 195 millió EUR összeg nyújtására kötelezettségvállalási előirányzatok formájában, az 1a. alfejezet alatt.

Ezt az összeget az alábbiak finanszírozásának kiegészítésére kell felhasználni:

120 millió EUR energiaügyi projektek finanszírozására, az európai gazdaságélénkítési terv keretében,

75 millió EUR a kozloduji atomerőmű leszerelésére.

2. cikk

Ezt a határozatot közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Kelt Strasbourgban, 2009. december 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

H. LINDBLAD


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/30


A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2009. december 7.)

a Lett Köztársaságnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazásának kiterjesztésére történő felhatalmazásáról

(2009/1008/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a 2006. november 28-i 2006/112/EK irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Lett Köztársaság (a továbbiakban: Lettország) a Bizottság Főtitkársága által 2009. március 3-án iktatott levelében felhatalmazást kért a 2006/112/EK irányelvnek a héafizetésre kötelezett személyre vonatkozó rendelkezéseitől eltérő intézkedés további alkalmazására.

(2)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2009. szeptember 22-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot Lettország kérelméről. A Bizottság 2009. szeptember 24-én kelt levelében értesítette Lettországot arról, hogy a kérelem elbírálásához szükségesnek tartott minden információ a rendelkezésére áll.

(3)

A lettországi fapiacot helyi kisvállalkozások és egyéni beszállítók uralják. A piac és a részt vevő vállalkozások jellege kedvez az adócsalásnak, és a kialakult helyzetet az adóhatóságok nehezen tudják ellenőrizni. Ezért Lettország héaszabályozásába különös rendelkezést vezettek be, amely megállapítja, hogy a faügyleteket illetően bizonyos körülmények között az az adóalany köteles az adót megfizetni, akinek az adóköteles terméket szállították vagy szolgáltatást nyújtották.

(4)

Az intézkedés eltérést valósít meg a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől, amely szerint a héát a belföldi forgalomban általában az adóztatandó termékértékesítést vagy szolgáltatást végző adóalany köteles megfizetni.

(5)

Erre az intézkedésre eredetileg a 2003. évi csatlakozási okmány (2), különösen annak VIII. melléklete 7. fejezetének 1. pontjának b) alpontja, valamint az akkor hatályos, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik irányelv – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (3) alapján a 2006. január 24-i 2006/42/EK határozat (4) adott felhatalmazást.

(6)

A Bizottság értesülése szerint az eltérést megvalósító intézkedés jelenlegi alkalmazását megalapozó jogi és ténybeli körülmények nem változtak, továbbra is fennállnak. Ezért helyénvaló felhatalmazni Lettországot, hogy az intézkedést meghatározott ideig tovább alkalmazhassa.

(7)

Az eltérés nem érinti hátrányosan az Unió héából származó saját forrásait,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérve Lettországot a Tanács felhatalmazza arra, hogy a faügyleteket illetően továbbra is az áru átvevőjét vagy a szolgáltatás címzettjét jelölje meg a héa megfizetésére kötelezett személyként.

2. cikk

Ezt a határozatot 2010. január 1-jétől2012. december 31-ig kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Lett Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. MALMSTRÖM


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  HL L 236., 2003.9.23., 33. o.

(3)  HL L 145., 1977.6.13., 1. o.

(4)  HL L 25., 2006.1.28., 31. o.


24.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/31


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 22.)

az Európai Unió Tanácsa főtitkárának a 2011. június 26-tól2015. június 30-ig tartó időszakra történő kinevezéséről

(2009/1009/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 240. cikke (2) bekezdése első albekezdésére,

mivel a Tanács főtitkárát a 2011. június 26-tól2015. június 30-ig tartó időszakra ki kell nevezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Európai Unió Tanácsa főtitkárának a 2011. június 26-tól2015. június 30-ig tartó időszakra Uwe CORSEPIUS-t nevezi ki.

2. cikk

A Tanács elnöke értesíti Uwe CORSEPIUS-t erről a határozatról.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN