ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.324.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 324

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. december 10.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács1185/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról ( 1 )

1

 

*

A Tanács 1186/2009/EK rendelete (2009. november 16.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról

23

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

10.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 324/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1185/2009/EK RENDELETE

(2009. november 25.)

a peszticidekre vonatkozó statisztikákról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság által 2009. november 10-én jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével (2),

mivel:

(1)

A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. július 22-i 1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (3) elismerte, hogy a peszticideknek, különösen a mezőgazdaságban használt peszticideknek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatását tovább kell csökkenteni. A határozat hangsúlyozta, hogy szükség van a peszticidek fenntarthatóbb használatának elérésére, valamint szorgalmazta a kockázatok jelentős mértékű átfogó csökkentését és a szükséges növényvédelemmel összhangban lévő peszticidhasználatot.

(2)

A Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságoz intézett, „A peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia felé” című közleményében a Bizottság megállapította, hogy szükség van a peszticidek értékesítésére és felhasználására vonatkozó, részletes, harmonizált és naprakész közösségi szintű statisztikákra. A statisztikákra az Európai Unió fenntartható fejlődésre irányuló szakpolitikái értékeléséhez, valamint a peszticidhasználattal kapcsolatos egészségügyi és környezeti kockázatokra vonatkozó megfelelő mutatók kiszámításához van szükség.

(3)

A peszticidek értékesítésére és felhasználására vonatkozó harmonizált és összehasonlítható közösségi statisztikák alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia keretében közösségi jogszabályokat és szakpolitikákat dolgozhassanak ki, és ellenőrizhessék azokat.

(4)

Mivel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) hatásai csak a biocid termékekben használt hatóanyagok első értékelésének lezárását követően lesznek érzékelhetők, jelenleg sem a Bizottság, sem pedig a legtöbb tagállam nem rendelkezik elegendő ismerettel és tapasztalattal ahhoz, hogy a biocidekre vonatkozó további intézkedéseket javasoljon. E rendelet hatálya ezért a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) hatálya alá tartozó peszticidekre korlátozódik, amelyekre vonatkozóan már lényeges adatgyűjtési tapasztalat áll rendelkezésre.

(5)

Mindazonáltal várható, hogy a 98/8/EK irányelv értékelésének eredményeit figyelembe véve és hatásvizsgálat alapján e rendelet hatálya kiterjesztésre kerül a biocid termékekre is.

(6)

A Bizottságnak a peszticidek értékesítésére és felhasználására vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos többéves tapasztalata azt mutatja, hogy a közösségi szintű statisztikáknak a forgalomba hozatali szakaszból és a felhasználóktól történő gyűjtéséhez harmonizált módszerre van szükség. Emellett, a pontos kockázati mutatóknak a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégiával összhangban történő kiszámítására vonatkozó célt figyelembe véve, a statisztikáknak a hatóanyagra lebontva kell készülniük.

(7)

A peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia hatásvizsgálatában értékelt különböző adatgyűjtési lehetőségek közül a kötelező adatgyűjtést javasolták a legjobb lehetőségként, mivel lehetővé teszi a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó pontos és megbízható adatok gyors és költséghatékony összegyűjtését.

(8)

Az európai statisztikákról szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) képezi e rendelet rendelkezéseinek hivatkozási alapját, amely különösen megköveteli a szakmai függetlenség, a pártatlanság, az objektivitás, a megbízhatóság, a költséghatékonyság és a statisztikai adatok bizalmas kezelése normáinak való megfelelést.

(9)

A statisztikai adatok bizalmas kezelésének kötelezettsége alá tartozó adatok továbbítására a 223/2009/EK rendeletben meghatározott szabályok az irányadók. Az e rendelettel összhangban hozott intézkedések biztosítják a bizalmas adatok fizikai és logikai védelmét, továbbá biztosítják azt, hogy a közösségi statisztika előállítása és terjesztése során az adatokat nem teszik közzé jogszerűtlenül és nem használják fel nem statisztikai célokra.

(10)

Az e rendelet alapján gyűjtött adatok közzétételére és terjesztésére a 223/2009/EK rendeletben meghatározott szabályok az irányadók. A 223/2009/EK rendelettel összhangban hozott intézkedések biztosítják a bizalmas adatok fizikai és logikai védelmét, továbbá biztosítják azt, hogy a közösségi statisztika készítése és közzététele során az adatokat nem teszik közzé jogszerűtlenül és nem használják fel nem statisztikai célokra.

(11)

A peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó, a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009./128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (7) és a 1107/2009/EK rendelet alapján továbbítandó adatokat az említett irányelv és rendelet megfelelő rendelkezéseivel összhangban kell értékelni.

(12)

E rendeletet a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) és a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban való részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló aarhusi egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (9) sérelme nélkül kell alkalmazni.

(13)

Az összehasonlítható eredmények biztosítása érdekében a peszticidekre vonatkozó statisztikákat az e rendelet mellékleteiben meghatározottak szerint a megadott lebontásban, a megfelelő formában és a referenciaév végétől számított meghatározott időtartamon belül kell elkészíteni.

(14)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (10) megfelelően kell meghozni.

(15)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a kezelt területet meghatározza és a III. melléklet kiigazítsa. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(16)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó közösségi statisztika rendszeres előállítása közös keretének létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(17)

A 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (11) létrehozott statisztikai programbizottsággal konzultációt folytattak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy, hatály és célok

(1)   E rendelet létrehozza a 2. cikk a) pontja i. alpontja értelmében peszticidnek minősülő növényvédő szerek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó közösségi statisztikák rendszeres készítésének közös kereteit.

(2)   A statisztikák a következőkre vonatkoznak:

az I. mellékletnek megfelelően forgalomba hozott peszticidek éves mennyisége,

a II. mellékletnek megfelelően felhasznált peszticidek éves mennyisége.

(3)   A statisztikák és más vonatkozó adatok különösen a 2009/128/EK irányelv 4. és 15. cikke szerinti célokat szolgálják.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„peszticidek”:

i.

a 1107/2009/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott növényvédő szer;

ii.

a 98/8/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott biocid termék;

b)

„anyagok”: a 1107/2009/EK rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott anyagok, ideértve a hatóanyagokat, az ellenanyagokat és a kölcsönhatás-fokozókat;

c)

„hatóanyagok”: a 1107/2009/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett hatóanyagok;

d)

„védőanyagok”: a 1107/2009/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett védőanyagok;

e)

„kölcsönhatás-fokozók”: a 1107/2009/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett kölcsönhatás-fokozók;

f)

„forgalomba hozatal”: a 1107/2009/EK rendelet 3. cikke 9. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;

g)

„az engedély jogosultja”: a 1107/2009/EK rendelet 3. cikkének 24. pontjában meghatározott engedélyjogosult;

h)

„mezőgazdasági felhasználás”: egy növényvédő szer bármely olyan alkalmazása, amely egy mezőgazdasági üzem gazdasági tevékenysége keretében közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik növényi termékek előállításához;

i)

„hivatásos felhasználó”: 2009/128/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott hivatásos felhasználó;

j)

„mezőgazdasági üzem”: a gazdaságszerkezeti felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló, 2008. november 19-i 1166/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (12) meghatározott mezőgazdasági üzem.

3. cikk

Adatgyűjtés, -átvitel és -feldolgozás

(1)   A tagállamok az I. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat évente, és a II. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat ötéves időszakonként a következő eszközök segítségével gyűjtik össze:

felmérések,

a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó információk, különös tekintettel a 1107/2009/EK rendelet 67. cikke szerinti kötelezettségekre,

adminisztratív források, vagy

ezen eszközök kombinációja, beleértve a szakértői véleményeken vagy modelleken alapuló statisztikai becslési eljárásokat.

(2)   A tagállamok az I. és II. mellékletben meghatározott ütemezéssel összhangban és gyakorisággal eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a statisztikai eredményeket, beleértve a bizalmas adatokat is. Az adatokat a III. mellékletben megadott besorolással összhangban nyújtják be.

(3)   A tagállamok az adatokat a 6. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban a Bizottság (Eurostat) által elfogadandó, megfelelő technikai formátummal rendelkező elektronikus formában továbbítják.

(4)   A titoktartási okokból a Bizottság (Eurostat) a III. mellékletben meghatározott kémiai osztályok vagy termékkategóriákkal összhangban összevonja az adatokat azok közzétételét megelőzően, figyelemmel a bizalmas adatoknak az egyes tagállamok szintjén történő védelmére. A bizalmas adatokat a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) kizárólag statisztikai célokra használhatja fel, a 223/2009/EK rendelet 20. cikkével összhangban.

4. cikk

Minőségértékelés

(1)   E rendelet alkalmazásában a 223/2009/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésében említett minőségi követelmények alkalmazandók.

(2)   A tagállamok jelentést tesznek a Bizottságnak (Eurostat) az I. és II. mellékletben említetteknek megfelelően továbbított adatok minőségéről. A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított adatok minőségét.

5. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   Az adattovábbítás megfelelő technikai formáját a 6. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság szükség esetén módosíthatja az I. és II. melléklet 6. szakaszában leírt minőségi jelentések benyújtására vonatkozó követelményeket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   A Bizottság elfogadja a II. melléklet 2. szakaszában említett „kezelt terület” meghatározását. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)   A Bizottság rendszeresen, de legalább ötévente kiigazítja a III. mellékletben meghatározott, nyilvántartásba foglalandó anyagok jegyzékét és azok termékkategóriák és kémiai osztályok szerinti besorolását. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 223/2009/EK rendelet 7. cikkével létrehozott európai statisztikai rendszerbizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

7. cikk

Jelentés

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a rendelet végrehajtásáról. A jelentés értékeli különösen a benyújtott adatok minőségét – a 4. cikkel összhangban –, az adatgyűjtési módszereket, a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terheket, valamint a statisztikáknak a peszticidek fenntartható használatáról szóló tematikus stratégia szempontjából való hasznosságát, különösen az 1. cikkben foglalt célok vonatkozásában. A jelentés adott esetben javaslatokat tartalmaz az adatminőség és az adatgyűjtési módszerek további javítására, javítva ezáltal az adatok rendelkezésre állását, és összehasonlíthatóságát, csökkentve továbbá a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terheket.

Az első jelentést 2016. december 31-ig kell benyújtani.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. november 25.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

Å. TORSTENSSON


(1)  HL C 256., 2007.10.27., 86. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. március 12-i véleménye (HL C 66. E, 2009.3.20., 98. o.), a Tanács 2008. november 20-i közös álláspontja (HL C 38. E, 2009.2.17., 1. o.), az Európai Parlament 2009. április 24-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2009. november 16-i határozata és az Európai Parlament 2009. november 24-i jogalkotási állásfoglalása.

(3)  HL L 242., 2002.9.10., 1. o.

(4)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(5)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(6)  HL L 87., 2009.3.31., 164. o.

(7)  HL L 309., 2009.11.24., 71. o.

(8)  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

(9)  HL L 264., 2006.9.25., 13. o.

(10)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(11)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(12)  HL L 321., 2008.12.1., 14. o.


I. MELLÉKLET

A PESZTICIDEK FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ STATISZTIKÁK

1. szakasz

Lefedettség

A statisztikák az egyes tagállamokban forgalomba hozott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkoznak. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a termék átalakítása vagy az engedélynek egy másik engedélybirtokosra való átruházása esetén elkerüljék a kétszeres elszámolást.

2. szakasz

Változók

A forgalomba hozott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt minden egyes anyag mennyiségét minden tagállamban össze kell gyűjteni.

3. szakasz

Jelentési mértékegységek

Az anyagokra vonatkozó adatokat kilogrammban kell megadni.

4. szakasz

Referencia-időszak

A referencia-időszak a naptári év.

5. szakasz

Az első referencia-időszak, gyakoriság és az eredmények továbbítása

1.

Az első referencia-időszak a 2009. december 30.-t követő második naptári év.

2.

A tagállamok az első referencia-időszakot követően minden naptári évre vonatkozóan szolgáltatnak adatokat. Ezeket az adatokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közzéteszik, különösen az interneten, a 223/2009/EK rendeletben leírt, a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó követelményeknek megfelelően.

3.

Az adatokat a referenciaév végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat).

6. szakasz

Minőségi jelentés

A tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a 4. cikkben említett minőségi jelentést, amely a következőket tartalmazza:

az adatgyűjtési módszer;

a vonatkozó minőségi szempontok, figyelembe véve az adatgyűjtési módszert;

az alkalmazott becslések, adatösszesítések és kizárásos módszerek leírása.

A jelentést a referenciaév végétől számított 15 hónapon belül kell továbbítani a Bizottsághoz (Eurostat).


II. MELLÉKLET

A PESZTICIDEK MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ STATISZTIKÁK

1. szakasz

Lefedettség

1.

A statisztikák az egyes tagállamokban az egyes kiválasztott növényeken alkalmazott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt anyagokra vonatkoznak.

2.

Minden egyes tagállam meghatározza azon növények listáját, amelyekre vonatkozóan az 5. szakaszban említett ötéves időszak során statisztikát kell vezetni. E listának az adott tagállamban termesztett növényeket és a felhasznált anyagokat kell reprezentálnia.

A növények listájának figyelembe kell vennie a 2009/128/EK irányelv 4. cikkében említett nemzeti cselekvési tervek szerinti legfontosabb növényeket.

2. szakasz

Változók

Minden egyes kiválasztott növény vonatkozásában az alábbi változókkal kapcsolatban kell adatokat gyűjteni:

a)

az adott növényen alkalmazott peszticidekben található, a III. mellékletben felsorolt minden egyes anyag mennyisége, és

b)

az egyes anyagokkal kezelt területek nagysága.

3. szakasz

Jelentési mértékegységek

1.

A felhasznált anyagokra vonatkozó mennyiségeket kilogrammban kell megadni.

2.

A kezelt területek nagyságát hektárban kell megadni.

4. szakasz

Referencia-időszak

1.

A referencia-időszak elvben az adott növénnyel közvetlenül vagy közvetetten kapcsolatos valamennyi növényvédő szeres kezelés vonatkozásában legfeljebb 12 hónap.

2.

Referencia-időszakként azt az évet kell megadni, amelyben a betakarítást megkezdték.

5. szakasz

Az első referencia-időszak, gyakoriság és az eredmények továbbítása

1.

A tagállamok minden ötéves időszakra a 4. szakaszban meghatározott referencia-időszakon belül statisztikákat állítanak össze a peszticidek felhasználására vonatkozóan az egyes kiválasztott növények szerinti lebontásban.

2.

A tagállamok szabadon kiválaszthatják a referencia-időszakot az ötéves időszakon belül. Minden egyes kiválasztott növényre vonatkozóan külön választható a referencia-időszak.

3.

Az első ötéves időszak a 2009. december 30. -tkövető első naptári évben kezdődik.

4.

A tagállamok minden ötéves időszakra vonatkozóan szolgáltatnak adatokat.

5.

Az adatokat minden ötéves időszak végétől számított 12 hónapon belül kell továbbítani a Bizottságnak (Eurostat), és azokat a nyilvánosság tájékoztatása érdekében közzé kell tenni, különösen az interneten, a 223/2009/EK rendeletben leírt, a statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó követelményeknek megfelelően.

6. szakasz

Minőségi jelentés

Az eredmények továbbításával egyidejűleg a tagállamok eljuttatják a Bizottsághoz (Eurostat) a 4. cikkben említett minőségi jelentést, amely a következőket tartalmazza:

a mintavételi módszer leírása;

az adatgyűjtési módszer;

a statisztikák által lefedett növények viszonylagos jelentőségének becslése a felhasznált peszticidek teljes mennyiségére vonatkoztatva;

a vonatkozó minőségi szempontok, figyelembe véve az adatgyűjtési módszert;

az ötéves időszakban felhasznált peszticidekre vonatkozó adatok összehasonlítása az ugyanezen időszakban forgalomba hozott peszticidek adataival;

a Bizottság (Eurostat) által elvégzendő kísérleti tanulmányok keretében előállított peszticidek nem mezőgazdasági célú kereskedelmi felhasználásának összefoglaló leírása.


III. MELLÉKLET

AZ ANYAGOK HARMONIZÁLT BESOROLÁSA

FŐCSOPORT

Kód

Kémiai osztály

Anyag közhasználatú név

CAS nyilvántartási szám (1)

CIPAC (2)

Termékkategóriák

 

 

Közös nómenklatúra

 

 

Gomba- és baktériumölő szerek

F0

 

 

 

 

Szervetlen gombaölő szerek

F1

 

 

 

 

 

F1.1

RÉZVEGYÜLETEK

VALAMENNYI RÉZVEGYÜLET

 

44

 

F1.1

 

BORDEAUX MIXTURE

8011-63-0

44

 

F1.1

 

RÉZ-HIDROXID

20427-59-2

44

 

F1.1

 

RÉZ-OXIKLORID

1332-40-7

44

 

F1.1

 

HÁROMBÁZISÚ RÉZ-SZULFÁT

1333-22-8

44

 

F1.1

 

RÉZ (I)-OXID

1319-39-1

44

 

F1.1

 

MÁS RÉZSÓK

 

44

 

F1.2

SZERVETLEN KÉN

KÉN

7704-34-9

18

 

F1.3

MÁS SZERVETLEN GOMBAÖLŐ SZEREK

MÁS SZERVETLEN GOMBAÖLŐ SZEREK

 

 

Karbamát és ditiokarbamát alapú gombaölő szerek

F2

 

 

 

 

 

F2.1

KARBANILÁT GOMBAÖLŐ SZEREK

DIETOFENKARB

87130-20-9

513

 

F2.2

KARBAMÁT GOMBAÖLŐ SZEREK

BENTIAVALIKARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

F2.3

DITIOKARBAMÁT GOMBAÖLŐ SZEREK

MANKOZEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ZIRAM

137-30-4

31

Benzimidazol alapú gombaölő szerek

F3

 

 

 

 

 

F3.1

BENZIMIDAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK

KARBENDAZIM

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAZOL

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIABENDAZOL

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIOFANÁT-METIL

23564-05-8

262

Imidazol és triazol alapú gombaölő szerek

F4

 

 

 

 

 

F4.1

KONAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK

BITERTANOL

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAZOL

116255-48-2

680

 

F4.1

 

CIPROKONAZOL

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAZOL

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINIKONAZOL

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOXIKONAZOL

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDIAZOL

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAZOL

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUQUINKONAZOL

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUZILAZOL

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRIAFOL

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HEXAKONAZOL

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAZALIL (ENILKONAZOL)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METKONAZOL

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MIKLOBUTANIL

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENKONAZOL

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAZOL

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIOKONAZOL

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAZOL

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAZOL

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIADIMENOL

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRICIKLAZOL

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIZOL

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAZOL

131983-72-7

652

 

F4.2

IMIDAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK

CIAZOFAMID

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDON

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRIAZOXID

72459-58-6

729

Morfolin alapú gombaölő szerek

F5

 

 

 

 

 

F5.1

MORFOLIN GOMBAÖLŐ SZEREK

DIMETOMORF

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORF

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORF

67564-91-4

427

Más gombaölő szerek

F6

 

 

 

 

 

F6.1

NITROGÉNTARTALMÚ ALIFÁS GOMBAÖLŐ SZEREK

CIMOXANIL

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODIN

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GUAZATIN

108173-90-6

361

 

F6.2

AMID GOMBAÖLŐ SZEREK

BENALAXIL

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSZKALID

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANIL

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONIL

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALAXIL

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALAXIL-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROKLORAZ

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SZILTIOFAM

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLILFLUANID

731-27-1

275

 

F6.2

 

ZOXAMID

156052-68-5

640

 

F6.3

ANILID GOMBAÖLŐ SZEREK

KARBOXIN

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENHEXAMID

126833-17-8

603

 

F6.4

ANTIBIOTIKUS GOMBA- ÉS BAKTÉRIUMÖLŐ SZEREK

KASUGAMICIN

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLIOXINOK

11113-80-7

710

 

F6.4

 

SZTREPTOMICIN

57-92-1

312

 

F6.5

AROMÁS GOMBAÖLŐ SZEREK

KLÓRTALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DIKLORÁN

99-30-9

150

 

F6.6

DIKARBOXIMID GOMBAÖLŐ SZEREK

IPRODION

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROCIMIDON

32809-16-8

383

 

F6.7

DINITROANILIN GOMBAÖLŐ SZEREK

FLUAZINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

DINITROFENOL GOMBAÖLŐ SZEREK

DINOKAP

39300-45-3

98

 

F6.9

SZERVESFOSZFOR-TARTALMÚ GOMBAÖLŐ SZEREK

FOSZETIL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLKLOFOSZ-METIL

57018-04-9

479

 

F6.10

OXAZOL GOMBAÖLŐ SZEREK

HIMEXAZOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOXADON

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINKLOZOLIN

50471-44-8

280

 

F6.11

FENILPIRROL GOMBAÖLŐ SZEREK

FLUDIOXONIL

131341-86-1

522

 

F6.12

FTÁLIMID GOMBAÖLŐ SZEREK

KAPTÁN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

PIRIMIDIN GOMBAÖLŐ SZER

BUPIRIMAT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

CIPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIPIRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

PIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

KINOLIN GOMBAÖLŐ SZEREK

KINOXIFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-HIDROXIKINOLIN- SZULFÁT

134-31-6

677

 

F6.15

KINON GOMBAÖLŐ SZEREK

DITIANON

3347-22-6

153

 

F6.16

STROBILURIN GOMBAÖLŐ SZEREK

AZOXISTROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOXISTROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUOXASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KREZOXIM-METIL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PIKOXISTROBIN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PIRAKLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOXISTROBIN

141517-21-7

617

 

F6.17

KARBAMID GOMBAÖLŐ SZEREK

PENCIKURON

66063-05-6

402

 

F6.18

NEM OSZTÁLYOZOTT GOMBAÖLŐ SZEREK

ACIBENZOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

BENZOESAV

65-85-0

622

 

F6.18

 

DIKLOROFÉN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENON

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENILFENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROXAMIN

118134-30-8

572

 

F6.19

MÁS GOMBAÖLŐ SZEREK

MÁS GOMBAÖLŐ SZEREK

 

 

Herbicidek, gyom- és mohairtó szerek

H0

 

 

 

 

Fenoxi-fitohormon alapú herbicidek

H1

 

 

 

 

 

H1.1

FENOXI HERBICIDEK

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DIKLÓRPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

Triazin és triazinon alapú herbicidek

H2

 

 

 

 

 

H2.1

METILTIO-TRIAZIN HERBICIDEK

METOPROTRIN

841-06-5

94

 

H2.2

TRIAZIN HERBICIDEK

SZIMETRIN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTILAZIN

5915-41-3

234

 

H2.3

TRIAZINON HERBICIDEK

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUZIN

21087-64-9

283

Amid és anilid alapú herbicidek

H3

 

 

 

 

 

H3.1

AMID HERBICIDEK

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETÉNAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOXAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

IZOXABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMID

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOXAMID

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPIZAMID

23950-58-5

315

 

H3.2

ANILID HERBICIDEK

DIFLUFENIKÁN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASZULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENACET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAZAKLÓR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

KLÓR-ACETANILID HERBICIDEK

ACETOKLÓR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALAKLÓR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETAKLÓR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILAKLÓR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPAKLÓR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLAKLÓR

87392-12-9

607

Karbamát és bisz-karbamát alapú herbicidek

H4

 

 

 

 

 

H4.1

BISZ-KARBAMÁT HERBICIDEK

KLÓRPROFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DEZMEDIFÁM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFÁM

13684-63-4

77

 

H4.2

KARBAMÁT HERBICIDEK

ASZULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

Dinitroanilin-származék alapú herbicidek

H5

 

 

 

 

 

H5.1

DINITROANILIN HERBICIDEK

BENFLURALIN

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALIN

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETALFLURALIN

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORIZALIN

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALIN

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALIN

2582-09-8

183

Karbamid-, uracil- vagy szulfonil-karbamid-származék alapú herbicidek

H6

 

 

 

 

 

H6.1

SZULFONIL-KARBAMID HERBICIDEK

AMIDOSZULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AZIMSZULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSZULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

KLÓRSZULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

CINOSZULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOXISZULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAZASZULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUPIRSZULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSZULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAZOSZULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

JÓDSZULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MEZOSZULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSZULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NIKOSZULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OXASZULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISZULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSZULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSZULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SZULFOSZULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSZULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIASZULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSZULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSZULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

URACIL HERBICIDEK

LENACIL

2164-08-1

163

 

H6.3

KARBAMID HERBICIDEK

KLÓRTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

IZOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENZTIAZURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOXURON

19937-59-8

219

Más herbicidek

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ARILOXI-FENOXI-PROPION HERBICIDEK

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

CIHALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOXAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUAZIFOP-P-BUTIL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

HALOXIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

HALOXIFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAQUIZAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

QUIZALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

QUIZALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

BENZOFURÁN HERBICIDEK

ETOFUMEZAT

26225-79-6

233

 

H7.3

BENZOESAV HERBICIDEK

KLÓRTAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

BIPIRIDILIUM HERBICIDEK

DIKVÁT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAKVÁT

4685-14-7

56

 

H7.5

CIKLOHEXÁNDION HERBICIDEK

KLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

CIKLOXIDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOXIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOXIDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

DIAZIN HERBICIDEK

PIRIDÁT

55512-33-9

447

 

H7.7

DIKARBOXIMID HERBICIDEK

CINIDON-ETIL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMIOXAZIN

103361-09-7

578

 

H7.8

DIFENIL-ÉTER HERBICIDEK

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOX

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OXIFLUORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

IMIDAZOLINON HERBICIDEK

IMAZAMETABENZ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAZAMOX

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAZETAPIR

81335-77-5

700

 

H7.10

SZERVETLEN HEBRICIDEK

AMMÓNIUM SZULFAMÁT

7773-06-0

679

 

H7.10

 

KLORÁTOK

7775-09-9

7

 

H7.11

IZOXAZOL HERBICIDEK

IZOXAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

MORFAKTIN HERBICIDEK

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

NITRIL HERBICIDEK

BROMOXINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DIKLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IOXINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

SZERVESFOSZFOR-TARTALMÚ HERBICIDEK

GLUFOZINÁT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLIFOZÁT

1071-83-6

284

 

H7.15

FENILPIRAZOL HERBICIDEK

PIRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

PIRIDAZINON HERBICIDEK

KLORIDAZON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

H7.17

PIRIDIN-KARBOXAMID HERBICIDEK

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

PIRIDIN-KARBONSAV HERBICIDEK

KLOPIRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

PIRIDILOXI-ECETSAV HERBICIDEK

FLUROXIPIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRIKLOPIR

55335-06-3

376

 

H7.20

KINOLIN HERBICIDEK

KINKLORAK

84087-01-4

493

 

H7.20

 

KINMERAK

90717-03-6

563

 

H7.21

TIADIAZIN HERBICIDEK

BENTAZON

25057-89-0

366

 

H7.22

TIOKARBAMÁT HERBICIDEK

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINÁT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSZULFOKARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRIALLÁT

2303-17-5

97

 

H7.23

TRIAZOL HERBICIDEK

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

TRIAZOLINON HERBICIDEK

KARFENTRAZON

128639-02-1

587

 

H7.25

TRIAZOLON HERBICIDEK

PROPOXIKARBAZON

145026-81-9

655

 

H7.26

TRIKETON HERBICIDEK

MEZOTRION

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SZULKOTRION

99105-77-8

723

 

H7.27

NEM OSZTÁLYOZOTT HERBICIDEK

KLOMAZON

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROKLORIDON

61213-25-0

430

 

H7.27

 

KINOKLAMIN

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAZOL

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OXADIARGIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OXADIAZON

19666-30-9

213

 

H7.27

MÁS HEBRICIDEK, GYOM- ÉS MOHAIRTÓ SZEREK

MÁS HEBRICIDEK, GYOM- ÉS MOHAIRTÓ SZEREK

 

 

Rovar- és atkaölő szerek

I0

 

 

 

 

Piretroid alapú rovarölő szerek

I1

 

 

 

 

 

I1.1

PIRETROID ROVARÖLŐ SZEREK

AKRINATRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-CIPERMETRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BÉTA-CIFLUTRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BÉTA-CIPERMETRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

CIFLUTRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

CIPERMETRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESZFENVALERÁT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROX

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-CIHALOTRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-CIHALOTRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINÁT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ZÉTA-CIPERMETRIN

52315-07-8

733

Klórozott szénhidrogén alapú rovarölő szerek

I2

 

 

 

 

 

I2.1

SZERVESKLÓR-TARTALMÚ ROVARÖLŐ SZEREK

DIKOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASZUL

2227-13-6

114

Karbamát és oxim-karbamát alapú rovarölő szerek

I3

 

 

 

 

 

I3.1

OXIM-KARBAMÁT ROVARÖLŐ SZEREK

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OXAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

KARBAMÁT ROVARÖLŐ SZEREK

BENFURAKARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

KARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURÁN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

KARBOSZULFÁN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOXIKARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANÁT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METIOKARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

Szerves foszfát alapú rovarölő szerek

I4

 

 

 

 

 

I4.1

SZERVESFOSZFÁT-TARTALMÚ ROVARÖLŐ SZEREK

AZINFOSZ-METIL

86-50-0

37

 

I4.1

 

KADUZAFOSZ

95465-99-9

682

 

I4.1

 

KLÓRPIRIFOSZ

2921-88-2

221

 

I4.1

 

KLÓRPIRIFOSZ-METIL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

KUMAFOSZ

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIAZINON

333-41-5

15

 

I4.1

 

DIKLÓRFOSZ

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOÁT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOSZ

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOSZ

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTION

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSZTIAZÁT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

IZOFENFOSZ

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATION

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOSZ

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OXIDEMETON-METIL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSZALON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSZMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOXIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOSZ-METIL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRIKLÓRFON

52-68-6

68

Biológiai és növényi alapú rovarölő szerek

I5

 

 

 

 

 

I5.1

BIOLÓGIAI ROVARÖLŐ SZEREK

AZADIRACHTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTIN

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRIN

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENON

83-79-4

671

Más rovarölő szerek

I6

 

 

 

 

 

I6.1

ERJESZTÉSSEL ELŐÁLLÍTOTT ROVARÖLŐ SZEREK

ABAMEKTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOZAD

168316-95-8

636

 

I6.3

BENZOIL-KARBAMID ROVARÖLŐ SZEREK

DIFLUBENZURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOXURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

HEXAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENZURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

KARBAZÁT ROVARÖLŐ SZEREK

BIFENAZÁT

149877-41-8

736

 

I6.5

DIAZIL-HIDRAZIN ROVARÖLŐ SZEREK

METOXIFENOZID

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOZID

112410-23-8

724

 

I6.6

ROVAROK FEJLŐDÉSÉT GÁTLÓ SZEREK

BUPROFEZIN

69327-76-0

681

 

I6.6

 

CIROMAZIN

66215-27-8

420

 

I6.6

 

HEXITIAZOX

78587-05-0

439

 

I6.7

ROVARFEROMONOK

(E, Z)-9-DODECENIL-ACETÁT

35148-19-7

422

 

I6.8

NITRO-GUANIDIN ROVARÖLŐ SZEREK

KLOTIANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

TIAMETOXAM

153719-23-4

637

 

I6.9

SZERVES ÓNT TARTALMAZÓ ROVARÖLŐ SZEREK

AZOCIKLOTIN

41083-11-8

404

 

I6.9

 

CIHEXATIN

13121-70-5

289

 

I6.9

 

FENBUTATIN-OXID

13356-08-6

359

 

I6.10

OXADIAZIN ROVARÖLŐ SZEREK

INDOXAKARB

173584-44-6

612

 

I6.11

FENIL-ÉTER ROVARÖLŐ SZEREK

PIRIPROXIFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

PIRAZOL (FENIL-) ROVARÖLŐ SZEREK

FENPIROXIMAT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

PIRIDIN ROVARÖLŐ SZEREK

PIMETROZIN

123312-89-0

593

 

I6.14

PIRIDILMETILAMIN ROVARÖLŐ SZEREK

ACETAMIPRID

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRID

138261-41-3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRID

111988-49-9

631

 

I6.15

SZULFIT-ÉSZTER ROVARÖLŐ SZEREK

PROPARGIT

2312-35-8

216

 

I6.16

TETRAZIN ROVARÖLŐ SZEREK

KLOFENTEZIN

74115-24-5

418

 

I6.17

TETRONSAV ROVARÖLŐ SZEREK

SPIRODIKLOFEN

148477-71-8

737

 

I6.18

(KARBAMOIL-)-TRIAZOL ROVARÖLŐ SZEREK

TRIAZAMÁT

112143-82-5

728

 

I6.19

KARBAMID ROVARÖLŐ SZEREK

DIAFENTIURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

NEM OSZTÁLYOZOTT ROVARÖLŐ SZEREK

ETOXAZOL

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAZAQUIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

PIRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

MÁS ROVAR- ÉS ATKAÖLŐ SZEREK

MÁS ROVAR- ÉS ATKAÖLŐ SZEREK

 

 

Csigaölő szerek összesen:

M0

 

 

 

 

Csigaölő szerek

M1

 

 

 

 

 

M1.1

KARBAMÁT CSIGAÖLŐ SZEREK

TIODIKARB

59669-26-0

543

 

M1.2

MÁS CSIGAÖLŐ SZEREK

VAS-FOSZFÁT

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDEHID

108-62-3

62

 

M1.2

 

MÁS CSIGAÖLŐ SZEREK

 

 

Növénynövekedést gátló szerek összesen:

PGR0

 

 

 

 

Fiziológiai hatású, növénynövekedést gátló szerek

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

FIZIOLÓGIAI HATÁSÚ, NÖVÉNYNÖVEKEDÉST GÁTLÓ SZEREK

KLÓRMEKVÁT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

CIKLANILID

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOZID

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPIN

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENILAMIN

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETOXIKIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLÓR-KLÓR-FENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAZAKIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEIN-HIDRAZID

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKVÁT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METILCIKLOPROPÉN

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRAZOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROHEXADION-KALCIUM

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

NÁTRIUM-5-NITROGUAJAKOLÁT

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

NÁTRIUM-O-NITROFENOLÁT

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINEXAPAK-ETIL

95266-40-3

8349

Csírázásgátló készítmények

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

CSÍRÁZÁSGÁTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK

KARVON

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

KLÓRPROFAM

101-21-3

43

Más növénynövekedést gátló szerek

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

MÁS NÖVÉNYNÖVEKEDÉST GÁTLÓ SZEREK

MÁS NÖVÉNYNÖVEKEDÉST GÁTLÓ SZEREK

 

 

Más növényvédő szerek összesen:

ZR0

 

 

 

 

Ásványolajok

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

ÁSVÁNYOLAJ

KŐOLAJOK

64742-55-8

29

Növényi olajok

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

NÖVÉNYI OLAJ

KÁTRÁNYOLAJOK

 

30

Talajfertőtlenítő szerek (beleértve a fonálféregölő szereket)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METIL-BROMID

METIL-BROMID

74-83-9

128

 

ZR3.2

MÁS TALAJFERTŐTLENÍTŐ SZEREK

KLOROPIKRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAZOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DIKLÓR-PROPÉN

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-NÁTRIUM

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

MÁS TALAJ-FERTŐTLENÍTŐ SZEREK

 

 

Rágcsálóirtó szerek

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RÁGCSÁLÓIRTÓ SZEREK

BRODIFAKUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADIOLON

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

KLÓRALÓZ

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

KLÓRFACINON

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

KUMATETRALIL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKUM

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETIALON

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFEN

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

MÁS RÁGCSÁLÓIRTÓ SZEREK

 

 

Minden más növényvédő szer

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

FERTŐTLENÍTŐ SZEREK

MÁS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK

 

 

 

ZR5.2

MÁS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK

MÁS NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK

 

 


(1)  Chemical Abstracts Service nyilvántartási szám.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council (Peszticidek Elemzésének Nemzetközi Együttműködési Tanácsa).


10.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 324/23


A TANÁCS 1186/2009/EK RENDELETE

(2009. november 16.)

a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 26., 37. és 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében az említett rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Szerződés rendelkezéseivel összhangban elfogadott meghatározott eltérési intézkedés hiányában a közös vámtarifa vámtételei alkalmazandók a Közösségbe behozott összes árucikkre. Ugyanez áll a mezőgazdasági lefölözések és minden más importteher esetében, amelyek a közös mezőgazdasági politika keretében, vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések keretében kerültek meghatározásra.

(3)

Mindazonáltal, bizonyos jól meghatározott körülmények között, amikor az árubehozatal különleges feltételei nem követelik meg a szokásos gazdaságvédelmi intézkedéseket, az ilyen adóztatás nem indokolt.

(4)

Kívánatos, hogy ilyen körülmények között – ahogy a legtöbb vámszabályrendszerben ez hagyományosan megtörtént – intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy az áruk a rendes körülmények között kivethető behozatali vámok alól mentességet élvezhessenek.

(5)

Az ilyen mentesítő rendelkezések többoldalú nemzetközi egyezmények eredményei is lehetnek, melyeknek minden tagállam vagy egyes tagállamok a szerződő felei. Míg a Közösségnek alkalmaznia kell az ilyen egyezményeket, ez előre feltételezi a tervezett vámok alóli mentességre vonatkozó közösségi szabályok bevezetését a vámunió követelményeivel összhangban, hogy kiküszöbölje az ezekben az egyezményekben foglalt mentességek alkalmazásának céljaiban, hatályában és feltételeiben mutatkozó különbségeket, és lehetővé tegye az érintettek számára, hogy ugyanazokat az előnyöket élvezzék az egész Közösségen belül.

(6)

A tagállamokban alkalmazott bizonyos mentességek harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött egyedi egyezményekből erednek. Az ilyen egyezmények célja adott, és csak az aláíró tagállamokat érintik. Nem látszik szükségesnek közösségi szinten meghatározni az ilyen mentességeket lehetővé tevő feltételeket, hanem elegendőnek tűnik egyszerűen felhatalmazni a kérdéses tagállamokat, hogy ahol szükséges, megadják ezeket a mentességeket az erre a célra létrehozott megfelelő eljárás révén.

(7)

A közös agrárpolitika végrehajtása azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között kiviteli vámok vethetők ki némely árucikkre. Ezért szükséges meghatározni közösségi szinten azokat az eseteket, melyekben az ilyen vámok alól mentesség adható.

(8)

A jogi átláthatóság érdekében, azoknak a közösségi jogi aktusoknak a rendelkezéseit, amelyek bizonyos mentességi intézkedéseket tartalmaznak, és amelyeket ez a rendelet nem érint, fel kell sorolni.

(9)

Ez a rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok olyan behozatali vagy kiviteli tilalmakat, vagy korlátozásokat alkalmazzanak, melyek a közerkölcs, közrend vagy közbiztonság, az emberek, állatok vagy növények egészségének és életének védelme, a művészeti, történelmi vagy régészeti értékeket hordozó nemzeti kincsek megóvása, vagy az ipari vagy kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokoltak.

(10)

Tekintettel az euróban rögzített összegek keretén belül megadott mentességekre, az ilyen összegeknek a nemzeti pénznemekre történő átváltási szabályait ki kell dolgozni,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

I. CÍM

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

E rendelet meghatározza azokat az eseteket, amelyekben különleges körülmények miatt a behozatali vagy a kiviteli vámok, valamint a Szerződés 133. cikke alapján elfogadott intézkedések alól mentességet kell adni akkor, amikor az árukat szabad forgalomba bocsátják vagy a Közösség vámterületéről kiviszik.

2. cikk

(1)   Ennek a rendeletnek az alkalmazásában:

a)

„behozatali vámok”: vámok és azokkal azonos hatású díjak, valamint a mezőgazdasági lefölözések és egyéb importterhek, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő;

b)

„kiviteli vámok”: mezőgazdasági lefölözések és egyéb exportterhek, amelyeket a közös agrárpolitika alapján vagy a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó bizonyos árucikkekre alkalmazandó külön intézkedések alapján írnak elő;

c)

„személyes vagyontárgy”: bármely, az érintett személyek személyes használatára szánt, vagy háztartási szükségleteiket kielégítő tulajdon.

A „személyes vagyontárgy” körébe különösen a következők tartoznak:

i.

háztartási célú ingóságok;

ii.

kerékpárok és motorkerékpárok, magángépjárművek és azok pótkocsijai, kempinglakóautók, kedvtelési célú hajók és magánrepülőgépek.

A rendes családi szükségleteknek megfelelő háztartási célú élelmiszerek, háziállatok és nyerges állatok, valamint az iparművészeti vagy szellemi szabadfoglalkozási tevékenységhez használt hordozható eszközök, melyek az érintett személy foglalkozásának vagy hivatásának a folytatásához szükségesek, szintén a „személyes vagyontárgyak” körébe tartoznak. Nem tüntethetők fel személyes vagyontárgyként, jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva olyan árucikkek, melyeket kereskedelmi céllal hoznak be;

d)

„háztartási célú ingóságok”: az érintett személyek személyes használatára vagy háztartási igényeik kielégítésére szánt személyes ingóság, ruhanemű, lakberendezés és felszerelések;

e)

„alkoholtartalmú termékek”: a Kombinált Nómenklatúra 2203–2208 vámtarifaszámai alá eső termékek (sör, bor, bor- vagy alkoholalapú aperitif italok, konyak, likőrök vagy szeszes italok stb.).

(2)   Amennyiben ez a rendelet másképp nem rendelkezik, a II. Cím alkalmazása során, a „harmadik ország” fogalmába beletartoznak a tagállamok területének azok a részei is, amelyeket a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) a Közösség vámterületéből kizárt.

II. CÍM

BEHOZATALI VÁM ALÓLI MENTESSÉG

I. FEJEZET

Szokásos lakóhelyüket harmadik országból a Közösségbe áthelyező természetes személyekhez tartozó személyes vagyontárgyak

3. cikk

A 4–11. cikkekre is figyelemmel, azok a személyes vagyontárgyak, amelyeket a szokásos lakóhelyüket harmadik országból a Közösség vámterületére áthelyező természetes személyek hoznak be, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

4. cikk

A mentesség arra a személyes vagyontárgyra korlátozódik, amely:

a)

a körülmények által indokolt különleges eseteket kivéve, az érintett személy birtokában van, továbbá nem fogyasztható áruk esetén, amit az érintett személy a korábbi szokásos lakóhelyén legalább hat hónapig használt azt az időpontot megelőzően, hogy a feladási harmadik országban a szokásos lakóhelye megszűnt;

b)

ugyanazt a célt szolgálja az új szokásos lakóhelyén.

Ezenfelül, a tagállamok ahhoz a feltételhez köthetik a mentességet, hogy az ilyen vagyontárgy vonatkozásában akár a származási országban, akár a feladási országban a rendes körülmények között kivethető vám- és/vagy adóterheknek eleget tettek.

5. cikk

(1)   A mentesség csak olyan személyeknek adható meg, akiknek a szokásos lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül volt.

(2)   Mindazonáltal, az illetékes hatóságok kivételeket tehetnek az (1) bekezdésben meghatározott szabály alól, feltéve, hogy az érintett személynek egyértelműen az volt a szándéka, hogy folyamatosan legalább tizenkét hónapos időtartamig a Közösség vámterületén kívül lakjék.

6. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a)

alkoholtartalmú termékek;

b)

dohány és dohánytermékek;

c)

kereskedelmi szállítóeszközök;

d)

foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használt cikkek, kivéve az iparművészeti vagy szellemi szabadfoglalkozási tevékenységhez használt hordozható eszközök.

7. cikk

(1)   Különleges esetek kivételével, a mentesség csak az érintett személy által a szokásos lakóhelyének a Közösség vámterületére történő áthelyezésétől számított tizenkét hónapon belül szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgy vonatkozásában adható meg.

(2)   A személyes vagyontárgyak szabad forgalomba bocsáthatók több elkülönített szállítmányban, az (1) bekezdésben hivatkozott időszakon belül.

8. cikk

(1)   Amíg a tizenkét hónap el nem telt attól az időponttól számítva, amikor a szabad forgalomba bocsátást elfogadták, a vámmentesen behozott személyes vagyontárgy nem adható kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházható át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2)   Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt az érintett személyes vagyontárgyra vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás napján a vagyontárgy fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

9. cikk

(1)   A 7. cikk (1) bekezdésétől eltérve, mentesség adható a szabad forgalomba bocsátott személyes vagyontárgyak vonatkozásában, mielőtt az érintett személy szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületére helyezi, feltéve, hogy vállalja azt, hogy hat hónapon belül ténylegesen odahelyezi szokásos lakóhelyét. Az ilyen kötelezettségvállaláshoz biztosítékot kell nyújtani, amelynek formáját és összegét az illetékes hatóságok állapítják meg.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása esetén a 4. cikk a) pontjában előírt időszakot attól a naptól kell számítani, amikor a személyes vagyontárgyat a Közösség vámterületére behozzák.

10. cikk

(1)   Amennyiben az érintett személy a foglalkozásával kapcsolatos kötelezettségek miatt hagyja el a harmadik országot, ahol szokásos lakóhellyel rendelkezett, anélkül, hogy ezzel egy időben szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületén belülre helyezné, jóllehet véglegesen szándékában áll, hogy ezt megtegye, az illetékes hatóságok engedélyt adhatnak annak a személyes vagyontárgynak a vámmentes behozatalára, amelyet az érintett személy ebből a célból az említett területre átszállít.

(2)   Az (1) bekezdésben hivatkozott személyes vagyontárgy vámmentes behozatala a 3–8. cikkekben leírt feltételeknek megfelelően lehetséges, azzal a feltétellel, hogy:

a)

a 4. cikk a) pontjában és a 7. cikk első bekezdésében előírt időszakokat attól a naptól kell számítani, amikor a személyes vagyontárgyat behozzák a Közösség vámterületére;

b)

a 8. cikk (1) bekezdésében előírt időszakot attól a naptól kell számítani, amikor az érintett személy ténylegesen áthelyezi szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületére.

(3)   A vámmentes behozatal feltétele továbbá, hogy az érintett személy kötelezettséget vállaljon arra, hogy ténylegesen áthelyezi szokásos lakóhelyét a Közösség vámterületére az illetékes hatóságok által a körülmények figyelembevételével megállapított időszakon belül. Az illetékes hatóságok előírhatják a kötelezettségvállaláshoz biztosíték nyújtását, az általuk meghatározott formában és összegben.

11. cikk

Az illetékes hatóságok a 4. cikk a) és b) pontjától, a 6. cikk c) és d) pontjától, valamint a 8. cikktől eltérést engedhetnek, ha a személynek a szokásos lakóhelyét harmadik országból kivételes politikai körülmények miatt kell áthelyeznie a Közösség vámterületére.

II. FEJEZET

Házasságkötés alkalmából behozott árucikkek

12. cikk

(1)   A 13–16. cikkekre is figyelemmel, a szokásos lakóhelyét harmadik országból házasságkötés alkalmából a Közösség vámterületére áthelyező személy új vagy használt kelengyéje és háztartási célú ingóságai behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

(2)   Az ugyanilyen feltételek mellett, házasságkötés alkalmából szokás szerint adott ajándékokat, amelyeket az (1) bekezdésben előírt feltételeket teljesítő személy kap olyan személytől, akinek a szokásos lakóhelye harmadik országban van, szintén behozatali vámoktól mentesen hozhatók be. A vámmentesen behozott egyes ajándékok értéke azonban nem haladhatja meg az 1 000 EUR-t.

13. cikk

A 12. cikkben hivatkozott mentesség csak annak a személynek adható meg:

a)

akinek a szokásos lakóhelye folyamatosan legalább tizenkét hónapig a Közösség vámterületén kívül volt. Mindazonáltal, e szabály alól eltérési lehetőség adható, feltéve, hogy az érintett személynek egyértelműen szándékában állt folyamatosan legalább tizenkét hónapig a Közösség vámterületén kívül lakni;

b)

aki bemutatja a házasságkötésének bizonyítékát.

14. cikk

Nem adható mentesség az alkoholtartalmú termékekre, dohányra és dohánytermékekre.

15. cikk

(1)   Kivételes körülményektől eltekintve, a mentességet csak azon árucikkekre vonatkozóan lehet megadni, amelyeket:

a)

két hónapnál nem korábban a házasságkötés kitűzött időpontjánál (ebben az esetben a mentességet megfelelő biztosíték nyújtásához kötik, az illetékes hatóságok által meghatározott formában és összegben); és

b)

négy hónapnál nem később a házasságkötés időpontjánál bocsátanak szabad forgalomba.

(2)   A 12. cikkben hivatkozott árucikkek szabad forgalomba bocsátása lehetséges több elkülönített szállítmányban, az (1) bekezdésben előírt időszakon belül.

16. cikk

(1)   Amíg tizenkét hónap el nem telik attól az időponttól, amikor a szabad forgalomba bocsátásukat elfogadták, a 12. cikk alapján vámmentesen behozott árucikkek nem adhatók kölcsönbe, zálogba, bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2)   Bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtt az érintett árucikkekre vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás napján az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

III. FEJEZET

Öröklés útján szerzett személyes vagyontárgyak

17. cikk

(1)   A 18, 19. és 20. cikkekre is figyelemmel, a Közösség vámterületén lakóhellyel rendelkező természetes személy által öröklés útján szerzett személyes vagyontárgy behozatala behozatali vámoktól mentesen lehetséges.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a „személyes vagyontárgy” a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett valamennyi vagyontárgy, amely az elhalálozott vagyonát képezi.

18. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a)

alkoholtartalmú termékek;

b)

dohány és dohánytermékek;

c)

kereskedelmi szállító eszközök;

d)

foglalkozás vagy hivatás gyakorlásához használható cikkek, kivéve az iparművészeti vagy szellemi szabadfoglalkozási tevékenységhez használt hordozható eszközöket, amelyek az elhalálozott foglalkozása vagy hivatása gyakorlásához voltak szükségesek;

e)

nyersanyagok, kész vagy félkész termékek készlete;

f)

a szokásos családi szükségletet meghaladó állatállomány és mezőgazdasági termékek készlete.

19. cikk

(1)   A mentesség csak arra a személyes vagyontárgyra adható meg, amelyet a hagyaték megszerzésének (az öröklés végleges rendezése) napjától számított legfeljebb két éven belül bocsátanak szabad forgalomba.

Ezt az időtartamot azonban az illetékes hatóságok különleges indokok alapján meghosszabbíthatják.

(2)   A személyes vagyontárgy az (1) bekezdésben hivatkozott időszakon belül behozható több elkülönített szállítmányban.

20. cikk

A 17., 18. és 19. cikkek értelemszerűen alkalmazandók az olyan jogi személy által öröklés útján megszerzett személyes vagyontárgyra, amely nonprofit tevékenységet folytat, és amely a Közösség vámterületén letelepedett.

IV. FEJEZET

Iskolai ruházatok, oktatási anyagok, valamint iskolai tanulóknak vagy felsőoktatási intézmény hallgatóinak háztartási célú ingóságai

21. cikk

(1)   Azok az iskolai ruházatok, oktatási anyagok és háztartási célú ingóságok, amelyek a Közösség vámterületén tanulmányainak folytatása céljából ott tartózkodásra érkező iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója tanuló szobájának szokásos berendezéséhez és a tanulmányi időszak alatt a személyes használatához szükségesek, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a)

„iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója”: bármely olyan személy, aki egy oktatási intézménybe beiratkozott annak érdekében, hogy az abban folyó nappali tagozatos képzésben részt vegyen;

b)

„iskolai ruházat”: új vagy használt fehérnemű vagy háztartási textilnemű, valamint ruhanemű;

c)

„oktatási anyagok”: az iskolai tanuló vagy felsőoktatási intézmény hallgatója által rendes körülmények között a tanulmányai céljára használt tárgyak és eszközök (beleértve a számológépeket és írógépeket is).

22. cikk

A mentességet iskolai tanévenként legalább egyszer meg kell adni.

V. FEJEZET

Elhanyagolható értékű küldemények

23. cikk

(1)   A 24. cikkre is figyelemmel bármely, elhanyagolható értékű árukat tartalmazó küldemény, amelyet egy Közösségen belüli címzett részére közvetlenül adnak fel egy harmadik országból, behozatali vámoktól mentesen hozható be.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában „elhanyagolható értékű áru”: olyan áru, amelynek tényleges belső értéke küldeményenként nem haladja meg a 150 EUR összértéket.

24. cikk

A mentesség nem alkalmazható a következőkre:

a)

alkoholtartalmú termékek;

b)

parfümök és kölnivizek;

c)

dohány vagy dohánytermékek.

VI. FEJEZET

Magánszemély által magánszemélynek küldött küldemények

25. cikk

(1)   A 26. és 27. cikkekre is figyelemmel, azok az áruk, amelyeket küldeményekben harmadik országból magánszemély küld egy másik magánszemélynek, aki a Közösség vámterületén él, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, amennyiben az ilyen behozatal nem kereskedelmi jellegű.

Az ebben a bekezdésben előírt mentesség nem alkalmazható a Helgoland szigetéről küldött küldeményekben lévő árukra.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a behozott küldemények „nem kereskedelmi jellegűek”, amennyiben:

a)

alkalmi jellegűek;

b)

kizárólag a címzett vagy családtagjai személyes használatára szolgálnak, amelyek jellegüknél vagy mennyiségüknél fogva nem tükröznek semmilyen kereskedelmi szándékot;

c)

a feladó a címzettnek mindenféle pénzbeli ellenszolgáltatástól mentesen küldi.

26. cikk

(1)   A 25. cikk (1) bekezdésében hivatkozott vámmentesség küldeményenként 45 EUR összértékre vonatkozik, beleértve a 27. cikkben említett áruk értékét is.

(2)   Amennyiben az egy küldeménybe tartozó árutételek összértéke meghaladja az (1) bekezdésben hivatkozott összeget, a mentesség azokra a tételekre vonatkozik, amelyek külön behozatal esetén részesülnének a mentességből; ugyanakkor az egyes áruk értékének megosztása nem megengedett.

27. cikk

A 25. cikk (1) bekezdésében hivatkozott mentesség küldeményenként az alább felsorolt árukhoz rendelt mennyiségi határokig érvényes:

a)

dohánytermék:

50 darab cigaretta,

25 darab szivarka (darabonként maximum 3 gramm súlyú szivar),

10 szivar,

50 gramm fogyasztási dohány, vagy

a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek;

b)

alkohol és alkoholtartalmú italok:

a 22 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek; 80 térfogatszázalékos vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etil-alkohol: egy liter, vagy

égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkoholalapú aperitifek, tafia, szaké vagy ezekhez hasonló italok, amelyeknek alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot nem haladja meg; habzóborok, likőrborok: egy liter, vagy több tétel esetében részarányosan megfelelő mennyiség, és

csendes borok: két liter;

c)

parfüm: 50 gramm, vagy

kölnivíz: 0,25 liter.

VII. FEJEZET

Tevékenységeknek harmadik országból a Közösségbe való áthelyezésekor behozott termelési eszközök és egyéb berendezések

28. cikk

(1)   A tagállamokban az ipar- és kereskedelempolitikára vonatkozó, hatályban lévő rendelkezések sérelme nélkül, és a 29–33. cikkekre is figyelemmel, azok a termelési eszközök és egyéb berendezések, amelyek tevékenységüket harmadik országban végérvényesen megszüntető és a Közösség vámterületére hasonló tevékenység folytatása céljából költöző vállalkozások tulajdonába tartoznak, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

Amennyiben az áthelyezett vállalkozás mezőgazdasági üzem, annak állatállománya szintén behozatali vámoktól mentesen hozható be.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában „vállalkozás”: a termelő- vagy szolgáltatóipar független gazdasági egysége.

29. cikk

A mentesség olyan tárgyi eszközökre és egyéb berendezésekre korlátozódik, amelyek(et):

a)

a körülmények által indokolt különleges esetek kivételével, ténylegesen legalább tizenkét hónapig használtak a vállalkozásban azt a napot megelőzően, hogy a vállalkozás működését megszüntették abban a harmadik országban, ahonnan a tevékenységeit áthelyezték;

b)

az áthelyezés után ugyanarra a célra való használatra szánnak;

c)

megfelelnek a kérdéses vállalkozás jellegének és méretének.

30. cikk

Nem adható mentesség azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek a Közösség vámterületére való áthelyezése a Közösség vámterületén letelepedett vállalkozással létrejövő egyesülés vagy abba való beolvadás következményeként vagy e célból, új tevékenység létrehozása nélkül történik.

31. cikk

Nem adható mentesség a következőkre:

a)

közlekedési eszközök, amelyek nem termelő- vagy szolgáltatóipari eszköz jellegűek;

b)

emberi fogyasztásra vagy állati táplálékra szánt mindenfajta ellátmány;

c)

üzemanyag és nyersanyagok készlete, kész- vagy félkész termékek;

d)

kereskedők tulajdonát képező állatállomány.

32. cikk

A körülmények által indokolt különleges esetek kivételével, a 28. cikkben hivatkozott mentesség csak azokra a termelési eszközökre és egyéb berendezésekre adható meg, amelyeket a szabad forgalomba attól az időponttól számított tizenkét hónapos időtartam lejárta előtt bocsátottak, amikor a vállalkozás megszüntette a tevékenységét a feladási harmadik országban.

33. cikk

(1)   A szabad forgalomba bocsátásuk elfogadásától számított tizenkét hónapos időszak lejártáig a vámmentesen behozott termelési eszközök és egyéb berendezések az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül nem adhatók kölcsön, zálogba, bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.

Visszaélés kockázatának fennállása esetén, a bérbeadás vagy az átruházás tekintetében ez az időszak akár harminchat hónapra is meghosszabbítható.

(2)   Az (1) bekezdésben hivatkozott időszak letelte előtti bármilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás az érintett árucikkekre vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonja maga után, az ilyen kölcsönbe-, zálogba-, bérbeadás vagy átruházás napján az áruk típusa alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

34. cikk

A 28–33. cikk értelemszerűen alkalmazandó a szellemi szabadfoglalkozást űző személyekhez vagy nonprofit tevékenységet folytató jogi személyekhez tartozó termelési eszközökre és egyéb berendezésekre, akik, illetve amelyek ezt a tevékenységet harmadik országból a Közösség vámterületére helyezik át.

VIII. FEJEZET

Harmadik országban található ingatlanon, közösségi mezőgazdasági termelők által megszerzett termékek

35. cikk

(1)   A 36. és 37. cikkekre is figyelemmel, a mezőgazdasági, állattenyésztési, méhészeti, kertészeti és erdészeti termékek, amelyek a Közösség vámterületével szomszédos, harmadik országban található ingatlanokról származnak, és amelyeket az említett vámterületen belül lévő, és az érintett harmadik országgal szomszédos területen elhelyezkedő fő vállalkozással rendelkező mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezéseiből eredő előnyök igénybevételéhez az állattenyésztési termékeket olyan állatokból kell nyerni, amelyek a Közösségből származnak, vagy ott szabad forgalomba bocsátották azokat.

36. cikk

A mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyeket egyéb módon nem kezeltek, mint ami azok betakarítását vagy termelését rendes körülmények között követi.

37. cikk

A mentesség csak olyan termékekre adható meg, amelyeket a Közösség vámterületére a mezőgazdasági termelő vagy annak érdekében eljáró személy hozott be.

38. cikk

A 35., 36. és 37. cikk értelemszerűen alkalmazandó a közösségi halászok által valamely tagállam és harmadik ország határán elterülő tavakban vagy vízi utakon folytatott halászati vagy haltenyésztési tevékenységekből eredő termékekre, valamint a közösségi vadászok által az ilyen tavakon vagy vízi utakon folytatott vadászati tevékenységekből eredő termékekre.

IX. FEJEZET

Harmadik országbeli mezőgazdasági termelők által az ezekkel az országokkal szomszédos ingatlanokon való felhasználásra behozott vetőmagok, műtrágya, valamint a talaj és a termés kezeléséhez szükséges termékek

39. cikk

A 40. cikkre is figyelemmel a vetőmagok, műtrágya, valamint a talaj és a termés kezeléséhez szükséges termékek, amelyeket a Közösség vámterületén belül elterülő, harmadik országgal közvetlenül szomszédos ingatlanon való felhasználásra szántak, és amely ingatlant az említett harmadik országon belül és a Közösség vámterületével szomszédos fő vállalkozással rendelkező mezőgazdasági termelők üzemeltetnek, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

40. cikk

(1)   A mentesség a vetőmagok, műtrágya vagy egyéb termékek azon mennyiségére korlátozódik, amely az ingatlan üzemeltetéséhez szükséges.

(2)   A mentesség csak a mezőgazdasági termelő vagy az ő érdekében eljárva közvetlenül a Közösség vámterületére behozott vetőmagokra, műtrágyára vagy egyéb termékekre adható meg.

(3)   A tagállamok a mentességet viszonosságtól tehetik függővé.

X. FEJEZET

Az utasok személyi poggyászában lévő áruk

41. cikk

A harmadik országból érkező utasok személyi poggyászába tartozó áruk behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, feltéve, hogy az ilyen behozatal a harmadik országokból beutazó személyek által importált termékek után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésről szóló, 2007. december 20-i 2007/74/EK tanácsi irányelv (5) rendelkezéseivel összhangban elfogadott nemzeti jogszabályok rendelkezései értelmében hozzáadottértékadó-mentes.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (6) 6. cikkének (1) bekezdésében felsorolt területekre behozott árucikkek ugyanazon vámmentességi rendelkezések alá tartoznak, mint az érintett tagállam területének bármely más részére behozott árucikkek.

XI. FEJEZET

Oktatási, tudományos és kulturális anyagok; tudományos műszerek és készülékek

42. cikk

Az I. mellékletben felsorolt oktatási, tudományos és kulturális anyagok behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, a címzettől és az ilyen anyagok tervezett felhasználásától függetlenül.

43. cikk

A II. mellékletben felsorolt oktatási, tudományos és kulturális anyagok behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, feltéve, hogy azokat az alábbiak valamelyikének szánják:

a)

közoktatási, tudományos vagy kulturális intézmények vagy szervezetek;

b)

a II. melléklet 3. oszlopában az egyes cikkekkel szemben meghatározott kategóriákba tartozó intézmények vagy szervezetek, feltéve, hogy a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagyták számukra ilyen cikkek vámmentes fogadását.

44. cikk

(1)   A 45–49. cikkekre is figyelemmel azok a tudományos műszerek és készülékek, amelyek nem tartoznak a 43. cikk hatálya alá, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, ha azokat kizárólag nem kereskedelmi célokra hozzák be.

(2)   Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség olyan tudományos műszerekre és készülékekre korlátozódik, amelyeket az alábbiak valamelyikének szánnak:

a)

alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó közintézmények, valamint a közintézményeknek azok a részlegei, amelyek alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkoznak;

b)

alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó magánintézmények, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai felhatalmazták ilyen cikkek vámmentes fogadására.

45. cikk

A 44. cikk (1) bekezdésében említett mentességet élveznek az alábbiak is:

a)

a kifejezetten tudományos műszerekhez vagy készülékekhez tartozó tartalék alkatrészek, alkotóelemek vagy tartozékok, feltéve, hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket vagy tartozékokat az ilyen műszerekkel vagy készülékekkel egy időben hozzák be, vagy ha azt követően hozzák be, feltéve, hogy azokat azonosíthatóan azokhoz a műszerekhez vagy készülékekhez szánták:

i.

amelyeket előzőleg vámmentesen behoztak, feltéve, hogy az ilyen műszerek vagy készülékek akkor még mindig tudományos jellegűek, amikor a mentességet a meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra kérik; vagy

ii.

amelyek jogosultak lennének a mentességre akkor, amikor az ilyen mentességet a meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra kérik;

b)

a tudományos műszerek vagy készülékek karbantartásához, ellenőrzéséhez, kalibrálásához vagy javításához használt szerszámok, feltéve, hogy ezeket a szerszámokat az ilyen műszerekkel vagy készülékekkel egy időben hozzák be, vagy ha azt követően hozzák be, feltéve, hogy azokat azonosíthatóan a meghatározott műszerekhez vagy készülékekhez szánták:

i.

amelyeket előzőleg vámmentesen hoztak be, feltéve, hogy az ilyen műszerek vagy készülékek akkor még mindig tudományos jellegűek, amikor a mentességet a szerszámokra kérik; vagy

ii.

amelyek jogosultak lennének a mentességre, amikor az ilyen mentességet a szerszámokra kérik.

46. cikk

A 44. és 45. cikk alkalmazásában:

a)

„tudományos műszer vagy készülék”: bármely olyan műszer vagy készülék, amely objektív műszaki jellemzői alapján és azoknak az eredményeknek az alapján, amelynek elérését lehetővé teszi, főként vagy kizárólag tudományos tevékenységhez alkalmazandó;

b)

„nem kereskedelmi célra behozott”: a nonprofit tudományos kutatási vagy oktatási célokra szánt tudományos műszerek vagy készülékek.

47. cikk

Ha szükséges, a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkében említett eljárással összhangban bizonyos tudományos műszerek és készülékek kizárhatók a vámmentes behozatalra való jogosultságból olyan esetekben, amikor kiderül, hogy az ilyen műszerek vagy készülékek vámmentes behozatala hátrányos a Közösség érintett termelési ágazatának érdekeire nézve.

48. cikk

(1)   A 43. cikkben említett árucikkek és a tudományos műszerek vagy készülékek, melyeket a 45., 46. és 47. cikkekben szabályozott feltételekkel összhangban vámmentesen behoztak, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe vagy nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.

(2)   Amennyiben egy árucikket kölcsönadnak, bérbe adnak vagy átruháznak olyan intézmény vagy szervezet részére, amely jogosult a 43. cikk vagy a 44. cikk (2) bekezdésének értelmében a mentességből eredő előnyökre, a mentességet továbbra is kötelesek megadni, feltéve, hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikket, műszert vagy készüléket olyan célra használja, amely alapján az ilyen mentesség nyújtható.

Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál a behozatali vámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

49. cikk

(1)   A 43. és 44. cikkben hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek azt kezdeményezik, hogy a vámmentesen behozott árucikkeket másra használják, mint amit a fent említett cikkek előírnak, kötelesek tájékoztatni az illetékes hatóságokat.

(2)   Az olyan intézmények vagy szervezetek birtokában maradó árucikkek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a megfelelő behozatali vámok megfizetését vonják maguk után a feltételek teljesítésének megszűnése napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

A mentességet élvező intézmények vagy szervezetek által a 43. és 44. cikkben előírtaktól eltérő célokra használt árucikkek a megfelelő behozatali vámok megfizetését vonják maguk után, amelyet azon a napon érvényes adatok alapján kell kiszámítani, amikor azokat eltérő használatba vették, az árucikkek fajtája és az illetékes hatóságok által ezen a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

50. cikk

A 47., 48. és 49. cikk értelemszerűen alkalmazandó a 45. cikkben említett termékekre.

51. cikk

(1)   A Közösségen kívüli tudományos kutatóintézetek vagy szervezetek által vagy az ő érdekükben eljárva nem kereskedelmi céllal behozott felszerelések vámmentesen hozhatók be.

(2)   A vámmentesség biztosított, amennyiben a felszerelés:

a)

az (1) bekezdésben említett intézet vagy szervezet tagjainak vagy képviselőinek a saját használatára vagy a beleegyezésükkel történő használatra szolgál olyan tudományos együttműködési megállapodások keretében, amelyeknek célja nemzetközi tudományos kutatóprogramok folytatása a Közösség területén székhellyel rendelkező kutatóintézetekben, amelyeknek a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagyták ezt a tevékenységet;

b)

az alatt az idő alatt, amíg a felszerelés a Közösség vámterületén található, a Közösségen kívül letelepedett természetes vagy jogi személy tulajdonában marad.

(3)   E cikk és az 52. cikk alkalmazásában:

a)

„felszerelés”: a tudományos kutatás céljára használt műszerek, készülékek, gépek és tartozékaik, beleértve az alkatrészeket és kifejezetten a karbantartásukra, az állapotuk vizsgálatára, kalibrálásukra vagy javításukra tervezett szerszámokat;

b)

a nem nyereségszerzés céljából végzendő tudományos kutatásban történő használatra szánt felszerelés „nem kereskedelmi céllal behozott”-nak minősül.

52. cikk

(1)   Az 51. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően vámmentesen behozott felszerelések nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe, vagy nem ruházhatók át sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2)   Amennyiben a felszerelést kölcsönbe, bérbe adják, vagy átruházzák egy – az 51. cikk értelmében vámmentességre jogosult – intézménynek vagy szervezetnek, a vámmentesség érvényben marad, feltéve, hogy az intézmény vagy szervezet olyan célra használja a felszerelést, amely alapján ilyen vámmentességre jogosult.

Egyéb esetekben és a 44. és 45. cikkek alkalmazásának sérelme nélkül a kölcsönbe- vagy bérbeadás, illetve átruházás a behozatali vámok előzetes megfizetésével lehetséges, a kölcsönbe, vagy bérbeadás vagy átruházás napján a felszerelés fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3)   Azok az 51. cikk (1) bekezdésében hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek többé nem felelnek meg a vámmentességre való jogosultság feltételeinek, illetve a vámmentesen behozott felszerelést az említett cikkben elrendelttől eltérő célokra kívánják felhasználni, kötelesek erről az illetékes hatóságokat értesíteni.

(4)   Az olyan intézmények vagy szervezetek által használt felszerelések, amelyek már nem felelnek meg a vámmentességre való jogosultság feltételeinek, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után a feltételek teljesítésének megszűnése napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és ezen a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

A 44. és 45. cikkek sérelme nélkül, a vámmentességet élvező intézmények vagy szervezetek által az 51. cikkben előírtaktól eltérő célokra használt felszerelések a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után, amelyet azon a napon érvényes adatok alapján kell kiszámítani, amikor azokat az eltérő használatba vették, a felszerelés fajtája és az azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

XII. FEJEZET

Kutatási célokra szánt laboratóriumi állatok és biológiai vagy vegyi anyagok

53. cikk

(1)   A behozatali vámok alóli mentességet élveznek az alábbiak:

a)

kifejezetten laboratóriumi használatra előkészített állatok;

b)

kizárólag nem kereskedelmi céllal behozott, és a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkében említett eljárásnak megfelelően összeállított listán szereplő biológiai és vegyi anyagok.

(2)   Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség azokra az állatokra és biológiai vagy vegyi anyagokra korlátozódik, amelyeket az alábbiak valamelyikének szántak:

a)

alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó közintézmények, valamint a közintézményeknek azok a részlegei, amelyek alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkoznak;

b)

alapvetően oktatással vagy tudományos kutatással foglalkozó magánintézmények, amelyeket a tagállamok illetékes hatóságai felhatalmaztak ilyen cikkek vámmentes fogadására.

(3)   Az (1) bekezdés (b) pontjában hivatkozott listán csak olyan biológiai és vegyi anyagok szerepelhetnek, amelyeknek megfelelőt nem állítanak elő a Közösség vámterületén, illetve amelyek, különleges jellegük vagy tisztaságuk okán, főként vagy kizárólag tudományos kutatás céljára alkalmasak.

XIII. FEJEZET

Emberi eredetű gyógyászati anyagok, valamint vércsoport és szövettípus meghatározására szolgáló reagensek

54. cikk

(1)   Az 55. cikkre is figyelemmel, a következő termékek behozatala behozatali vámoktól mentesen történik:

a)

emberi eredetű gyógyászati anyagok;

b)

vércsoport meghatározására szolgáló reagensek;

c)

szövettípus meghatározására szolgáló reagensek.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a)

„emberi eredetű gyógyászati anyagok”: az emberi vér és vérkészítmények (teljes emberi vér, szárított emberi vérplazma, emberi albumin és rögzített oldatú emberi plazmás fehérje, emberi immunglobulin és emberi fibrinogén);

b)

„vércsoport meghatározására szolgáló reagensek”: valamennyi, emberi, állati, növényi, vagy más eredetű reagens, amelyet a vércsoport meghatározásához és a vércsoport-inkompatibilitás kimutatásához használnak;

c)

„szövettípus meghatározására szolgáló reagensek”: valamennyi, emberi, állati, növényi, vagy más eredetű reagens, amelyet az emberi szövettípus meghatározásához használnak.

55. cikk

A mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyek(et):

a)

az illetékes hatóságok által jóváhagyott intézmények vagy laboratóriumok részére szánnak, kizárólag nem kereskedelmi orvosi vagy tudományos célú felhasználásra;

b)

az indulási harmadik ország megfelelően felhatalmazott testülete által kibocsátott megfelelőségi bizonyítvánnyal kísértek;

c)

különleges azonosító címkével ellátott tartályban vannak.

56. cikk

A mentesség kiterjed arra a különleges csomagolásra is, amely elengedhetetlen az emberi eredetű gyógyászati anyagok vagy a vércsoport vagy a szövettípus meghatározásához használt reagensek szállításához, valamint a felhasználásukhoz szükséges azon oldatokra és tartozékokra, amelyeket a küldemények magukba foglalhatnak.

XIV. FEJEZET

Az orvostudományi kutatásokban, az orvosi diagnózis felállításában vagy a gyógykezelésben történő használatra szánt műszerek és készülékek

57. cikk

(1)   Mentesek a behozatali vámok alól azok az orvostudományi kutatásokban, az orvosi diagnózis felállításában vagy a gyógykezelésben történő használatra szánt műszerek és készülékek, amelyeket jótékonysági vagy emberbaráti szervezet vagy magánszemély adományoz olyan egészségügyi hatóságoknak, kórházi osztálynak vagy orvostudományi kutatóintézetnek, amelyek számára a tagállamok illetékes hatóságai jóváhagyták ilyen cikkek vámmentes fogadását, továbbá amelyeket ilyen egészségügyi hatóságok, kórházak vagy orvostudományi kutatóintézetek teljes egészében egy jótékonysági vagy emberbaráti szervezettől vagy önkéntes adományozásból származó pénzeszközökből vásárolnak meg, amennyiben az alábbi feltételek minden esetben teljesülnek:

a)

az ilyen műszerek és készülékek adományozása mögött nem az adományozó kereskedelmi haszonszerzési szándéka rejlik; és

b)

az adományozó semmilyen kapcsolatban nem áll azon műszerek és készülékek gyártójával, amelyekre a mentességet kérték.

(2)   A mentesség ugyanezen feltételek mellett alkalmazható a következőkre is:

a)

kifejezetten az (1) bekezdésben említett műszerekhez és készülékekhez tartozó alkatrészek, elemek és tartozékok, amennyiben ezeket az alkatrészeket, elemeket és tartozékokat magukkal a műszerekkel és készülékekkel együtt hozzák be, vagy – amennyiben utólag hozzák be – igazolhatóan a korábban vámmentesen behozott műszerekhez vagy készülékekhez történő felhasználásra szánták azokat;

b)

a műszerek és készülékek karbantartásához, ellenőrzéséhez vagy kalibrálásához használt szerszámok, amennyiben ezeket a szerszámokat magukkal a műszerekkel és készülékekkel együtt hozzák be, vagy – amennyiben utólag importálják – igazolhatóan a korábban vámmentesen behozott műszerekhez vagy készülékekhez történő felhasználásra szánták azokat.

58. cikk

Az 57. cikk alkalmazásának és különösen az abban hivatkozott műszerek és készülékek, valamint kedvezményezett szervezetek tekintetében a 47., 48. és 49. cikket értelemszerűen alkalmazni kell.

XV. FEJEZET

A gyógyszerkészítmények minőségellenőrzéséhez használt összehasonlító anyagok

59. cikk

Behozatali vámtól mentesen hozhatók be azok a küldemények, amelyek olyan vegyi összehasonlító anyagok mintáit tartalmazzák, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet gyógyszerkészítmények előállításához felhasznált anyagok minőségellenőrzéséhez hagyott jóvá, amennyiben a küldemények címzettjeit a tagállamok illetékes hatóságai felhatalmazták az ilyen küldemények vámmentes fogadására.

XVI. FEJEZET

A nemzetközi sporteseményeken használt gyógyszerészeti termékek

60. cikk

Az emberi vagy állatorvosi gyógyászat céljaira szolgáló gyógyszerészeti termékek, amelyeket a Közösség vámterületén rendezett nemzetközi sporteseményeken harmadik országból érkezett személyek vagy állatok kezelésére szánnak, e területen való tartózkodásuk ideje alatt az igényeik kielégítéséhez szükséges korlátok között behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

XVII. FEJEZET

Árucikkek jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére; vakoknak és más fogyatékos személyeknek szánt árucikkek

A.   Általános célokra

61. cikk

(1)   A 63. és 64. cikkekre is figyelemmel, a következő termékek behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, amennyiben ez nem vezet visszaélésekhez, illetve nem torzítja jelentősebb mértékben a versenyt:

a)

állami szervezetek vagy az illetékes hatóságok által jóváhagyott más jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek által behozott, a rászoruló személyek közötti ingyenes szétosztásra szánt alapvető szükségleti cikkek;

b)

mindenfajta árucikk, amelyet a Közösség vámterületén kívül letelepedett személy vagy szervezet ingyenesen és a feladó részéről bármilyen kereskedelmi szándék nélkül küldött állami szervezetek, illetve az illetékes hatóságok által jóváhagyott más jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére azzal, hogy alkalmi jótékony célú rendezvényeken a rászoruló személyek javára szolgáló gyűjtésre használják;

c)

berendezések és irodai anyagok, amelyeket a Közösség vámterületén kívül letelepedett szervezet vagy személy ingyenesen és a feladó részéről bármilyen kereskedelmi szándék nélkül küldött az illetékes hatóságok által jóváhagyott jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek részére azzal, hogy azokat kizárólag a működési igényeik kielégítése céljára, vagy jótékonysági vagy emberbaráti céljaik megvalósítására használják.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában „alapvető szükségleti cikkek”: azok az árucikkek, amelyek emberek közvetlen szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, például élelmiszer, gyógyszer, ruhanemű vagy ágynemű.

62. cikk

Nem adható mentesség a következő árucikkekre:

a)

alkoholtartalmú termékek;

b)

dohány vagy dohánytermékek;

c)

kávé és tea;

d)

gépjárművek a betegszállító járművek kivételével.

63. cikk

A mentesség csak olyan szervezetek részére adható meg, amelyek számviteli eljárásai lehetővé teszik az illetékes hatóságoknak a működésük felügyeletét, és amelyek a szükségesnek tartott összes garanciát megadják.

64. cikk

(1)   A mentességet élvező szervezet nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe, és nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen a 61. cikkben hivatkozott árucikkeket és berendezéseket annak a cikknek az (1) bekezdése a) és b) pontjaiban felsoroltakon kívüli célokra, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2)   Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket a mentességre a 61. és 63. cikk értelmében jogosult szervezet részére adják kölcsön, adják bérbe, vagy ruházzák át, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez a szervezet az árucikkeket és berendezéseket olyan célra használja, amely alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Egyéb esetekben a kölcsönbe- vagy bérbeadás, illetve átruházás a behozatali vámok előzetes megfizetését vonja maga után a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján alkalmazandó, az árucikkek vagy berendezések fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és az illetékes hatóságok által azon a napon megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

65. cikk

(1)   A 61. cikkben hivatkozott szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek a vámmentesen behozott árucikkeket és berendezéseket más célra kívánják használni, mint amelyet a fent említett cikk előír, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2)   Az olyan szervezetek birtokában maradó árucikkek és berendezések, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után a feltételek teljesítésének megszűnése napján az árucikkek és berendezések fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3)   Azok az árucikkek és berendezések, melyeket a mentességet élvező szervezetek a 61. cikkben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után az eltérő használatba vételük napján, az árucikkek és berendezések fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és az azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

B.   Fogyatékos személyek javára

1.   Vakok használatára szolgáló árucikkek

66. cikk

A kifejezetten a vakok oktatási, tudományos vagy kulturális fejlődésére tervezett árucikkek, melyeket a III. melléklet határoz meg, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

67. cikk

(1)   A kifejezetten a vakok oktatási, tudományos vagy kulturális fejlődésére tervezett árucikkek, melyeket a IV. melléklet határoz meg, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, feltéve, hogy azokat az alábbiak hozzák be:

a)

maguk a vak személyek a saját használatukra; vagy

b)

a vakok oktatásában vagy számukra segítség nyújtásában érintett, a tagállamok illetékes hatóságai által az ilyen árucikkek vámmentes fogadására feljogosított intézmények vagy szervezetek.

(2)   Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség alkalmazandó a kifejezetten a kérdéses árucikkekhez alkalmas tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra, valamint a karbantartásukhoz, ellenőrzésükhöz, kalibrálásukhoz vagy javításukhoz használt szerszámokra, feltéve, hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket, tartozékokat vagy szerszámokat az említett árucikkekkel egy időben hozzák be, vagy ha azt követően hozzák be, azokat azonosíthatóan az előzőleg vámmentesen behozott árucikkekhez történő felhasználásra szánták, vagy amelyek jogosultak lennének a mentességre abban az időben, amikor az ilyen mentességet a kérdéses meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra és szerszámokra kérték.

2.   Más fogyatékos személyek használatára szolgáló árucikkek

68. cikk

(1)   A kifejezetten a testi vagy szellemi fogyatékos személyek (a vakok kivételével) oktatási, foglalkoztatási vagy társadalmi fejlődésére tervezett árucikkek behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, amennyiben azokat:

a)

maguk a fogyatékos személyek a saját használatukra hozzák be; vagy

b)

az elsősorban fogyatékos személyek oktatásában vagy számukra segítség nyújtásában érintett, a tagállamok illetékes hatóságai által az ilyen áruk vámmentes fogadására feljogosított intézmények vagy szervezetek hozzák be.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mentesség alkalmazandó a kifejezetten a kérdéses árucikkekhez tartozó tartalék alkatrészekre, elemekre vagy tartozékokra, valamint a karbantartásukhoz, ellenőrzésükhöz, kalibrálásukhoz vagy javításukhoz használt szerszámokra, feltéve, hogy ezeket a tartalék alkatrészeket, alkotóelemeket, tartozékokat vagy szerszámokat az említett cikkekkel egy időben hozzák be, vagy ha azt követően hozzák be, azokat azonosíthatóan az előzőleg vámmentesen behozott árucikkekhez történő felhasználásra szánták, vagy amelyek jogosultak lennének a mentességre abban az időben, amikor az ilyen mentességet a kérdéses meghatározott tartalék alkatrészekre, alkotóelemekre vagy tartozékokra és szerszámokra kérik.

69. cikk

Ha szükséges, a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkének rendelkezéseiben említett eljárások alkalmazásával bizonyos árucikkek kizárhatók a vámmentes behozatalra való jogosultság alól olyan esetekben, amikor kiderül, hogy az ilyen árucikkek vámmentes behozatala hátrányos a Közösség érintett termelési ágazatainak érdekeire nézve.

3.   Közös rendelkezések

70. cikk

A 67. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 68. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a vak vagy egyéb fogyatékos személyek saját használatára közvetlenül megadott mentesség feltétele, hogy a tagállamokban hatályban lévő rendelkezések lehetővé tegyék az érintett személyeknek, hogy igazolják, hogy vak vagy fogyatékos személyként jogosultak ilyen mentességre.

71. cikk

(1)   A 67. és 68. cikkekben hivatkozott személyek által vámmentesen behozott árucikkek nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2)   Amennyiben az árucikkeket kölcsönbe- vagy bérbe adják, illetve átruházzák olyan személy, intézmény vagy szervezet részére, mely jogosult a 67. és 68. cikkek értelmében a mentességre, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál a behozatali vámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönbeadás, bérbeadás vagy átruházás napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

72. cikk

(1)   A 67. és 68. cikkekben meghatározott feltételeknek megfelelően mentességre jogosult intézmények vagy szervezetek által behozott árucikkeket ezek az intézmények vagy szervezetek kölcsönadhatják, bérbe adhatják vagy átruházhatják, akár visszterhesen, akár ingyenesen, nonprofit alapon az általuk gondozott vak és egyéb fogyatékos személyek részére, a vonatkozó vámok megfizetése nélkül.

(2)   A kölcsönbeadás, bérbeadás vagy átruházás kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott feltételek mellett lehetséges, hacsak nem tájékoztatják előzőleg az illetékes hatóságokat.

Amennyiben az árucikkeket és berendezéseket kölcsönadják, bérbeadják, vagy átruházzák olyan intézmény vagy szervezet részére, amely jogosult a 67. cikk (1) bekezdése vagy a 68. cikk (1) bekezdése értelmében a mentességre, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez az intézmény vagy szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál a behozatali vámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönbeadás, bérbeadás vagy átruházás napján az árucikkek vagy berendezések fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

73. cikk

(1)   A 67. és 68. cikkben hivatkozott intézmények vagy szervezetek, amelyek már nem teljesítik a vámmentes behozatalra jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek a vámmentesen behozott árucikkeket más célra kívánják használni, mint amit a fent említett cikkek előírnak, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2)   Az olyan intézmények vagy szervezetek birtokában maradó árucikkek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után a feltételek teljesítésének megszűnése napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3)   Azok az árucikkek, amelyeket a mentességet élvező intézmények vagy szervezetek a 67. és 68. cikkekben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után az eltérő használatba vételük napján, az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

C.   Katasztrófa áldozatainak javára

74. cikk

(1)   A 75–80. cikkekre is figyelemmel, azok az árucikkek, amelyeket állami szervezetek vagy az illetékes hatóságok által jóváhagyott egyéb jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek hoznak be, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, amennyiben azokat a következőkre szánták:

a)

az egy vagy több tagállam területét ért katasztrófa áldozatai közötti ingyenes szétosztásra; vagy

b)

hogy ingyenesen az ilyen katasztrófa áldozatai számára rendelkezésre bocsássák, miközben a kérdéses szervezetek tulajdonában maradnak.

(2)   A katasztrófaelhárító szervezetek által szabad forgalomba olyan célból behozott árucikkekre, hogy kielégítsék a tevékenységük ideje alatti igényeiket, szintén vonatkozik az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség, ugyanolyan feltételek mellett.

75. cikk

Nem adható mentesség a katasztrófa sújtotta területek újjáépítésére szánt anyagokra és berendezésekre.

76. cikk

A mentesség csak a Bizottságnak az érintett tagállam vagy tagállamok kérésére, sürgősségi eljárás keretében – a többi tagállammal folytatott konzultációt követően – meghozott határozata alapján adható meg. Ez a határozat, amennyiben szükséges, szabályozza a mentesség körét és feltételeit.

A Bizottság határozatának bejelentéséig a katasztrófa által érintett tagállamok engedélyezhetik a 74. cikkben leírt célokra behozott árucikkekre kiróható bármilyen behozatali vám felfüggesztését azzal, hogy az importáló szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy megfizeti az ilyen vámokat, ha a mentességet nem kapja meg.

77. cikk

A mentesség csak olyan szervezetek részére adható meg, amelyek számviteli eljárásai lehetővé teszik az illetékes hatóságoknak a működésük felülvizsgálatát, és amelyek a szükségesnek tartott összes garanciát megadják.

78. cikk

(1)   A mentességet élvező szervezet nem adhatja kölcsön, nem adhatja bérbe, és nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen a 74. cikk (1) bekezdésében hivatkozott árucikkeket az abban a cikkben felsoroltakon kívüli célokra az illetékes hatóságok előzetes értesítése nélkül.

(2)   Amennyiben az árucikkeket a mentességre a 74. cikk értelmében jogosult szervezet részére adják kölcsön, adják bérbe, vagy ruházzák át, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, ami alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál a behozatali vámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönadás, bérbeadás vagy átruházás napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

79. cikk

(1)   A 74. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott árucikkek, miután a katasztrófa áldozatai azokat már nem használják, nem adhatók kölcsön, nem adhatók bérbe és nem ruházhatók át, sem visszterhesen, sem ingyenesen, hacsak az illetékes hatóságokat előzetesen nem értesítik.

(2)   Amennyiben az árucikkeket a mentességre a 74. cikk értelmében jogosult szervezet, vagy adott esetben, a mentességre a 61. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében jogosult szervezet részére adják kölcsön, adják bérbe, vagy ruházzák át, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, amely alapján az ilyen mentességet nyújtják.

Más esetekben a kölcsönbeadásnál, bérbeadásnál vagy átruházásnál a behozatali vámokat előzetesen meg kell fizetni a kölcsönbeadás, bérbeadás vagy átruházás napján az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

80. cikk

(1)   A 74. cikkben hivatkozott szervezetek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, vagy amelyek a vámmentesen behozott árucikkeket más célra kívánják használni, mint amelyet a fent említett cikk előír, tájékoztatják erről az illetékes hatóságokat.

(2)   Az olyan szervezetek tulajdonában maradó árucikkek, amelyek már nem teljesítik a mentességre jogosultságot adó feltételeket, amikor ezeket átruházzák olyan szervezet részére, amely önmaga jogosult a 74. cikk értelmében a mentességre vagy, adott esetben, a mentességre a 61. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében jogosult szervezet részére, a mentesség továbbra is fennmarad, feltéve, hogy ez a szervezet az árucikkeket olyan célra használja, amely alapján az ilyen mentességet nyújtják. Más árukra vonatkozó behozatali vámokat meg kell fizetni a feltételek teljesítésének megszűnése napján az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

(3)   Azok az árucikkek, melyeket a mentességet élvező szervezetek a 74. cikkben előírtaktól eltérő célokra használnak, a vonatkozó behozatali vámok megfizetését vonják maguk után az eltérő használatba vételük napján, az árucikkek fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

XVIII. FEJEZET

Tiszteletbeli kitüntetések vagy díjak

81. cikk

Ha az érintett személy kielégítő bizonyítékot szolgáltat az illetékes hatóságoknak, és feltéve, hogy a szóban forgó műveletek semmiképpen sem kereskedelmi jellegűek, a következők behozatali vámoktól mentesen hozhatók be:

a)

harmadik ország kormánya által adományozott kitüntetések olyan személynek, akinek a szokásos lakóhelye a Közösség vámterületén van;

b)

alapvetően szimbolikus jellegű kupák, érmek és hasonló cikkek, amelyeket harmadik országban ítéltek oda olyan személynek, akinek a szokásos lakóhelye a Közösség vámterületén van, a művészetek, tudományok, sport vagy a közszolgálat területén kifejtett tevékenysége elismeréseként, vagy érdemei elismeréseként valamely különleges eseményen, és azt ez a személy saját maga hozza be a Közösség vámterületére;

c)

alapvetően szimbolikus jellegű kupák, érmek és hasonló cikkek, amelyeket harmadik országban letelepedett hatóság vagy személy ingyenesen ad át ajándékként a Közösség vámterületén, a b) pontban említettel azonos célból;

d)

szimbolikus jellegű és korlátozott értékű díjak, győzelmi díjak és ajándéktárgyak, amelyeket ingyenes kiosztásra szánnak üzleti konferenciák vagy hasonló nemzetközi rendezvények alkalmával harmadik országban lakó személyek számára; jellegük, egyedi értékük vagy más jellemzőjük nem utalhat kereskedelmi célú behozatalra.

XIX. FEJEZET

Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggésben kapott ajándékok

82. cikk

Ahol alkalmazandó, a 41 cikk sérelme nélkül, és a 83. és 84. cikkekre is figyelemmel mentességet élveznek azok az árucikkek, amelyeket:

a)

a Közösség vámterületére olyan személy hozott be, aki harmadik országban hivatalos látogatást tett, és aki azokat ebből az alkalomból ajándékba kapta a vendéglátó hatóságoktól;

b)

a Közösség vámterületére olyan személy hozott be, aki hivatalos látogatást tesz a Közösség vámterületén, és aki azokat ebből az alkalomból ajándékba kívánja adni a vendéglátó hatóságoknak;

c)

harmadik országban lévő, közérdekű tevékenységet folytató hivatalos testület, közhatóság vagy csoport a barátság vagy jóakarat jeleként küldött ajándékba a Közösség vámterületén lévő, közérdekű tevékenységet folytató, az illetékes hatóságok által ilyen árucikkek vámmentes fogadására jóváhagyott hivatalos testület, közhatóság vagy csoport részére.

83. cikk

Nem adható mentesség alkoholtartalmú termékekre, dohányra vagy dohánytermékekre.

84. cikk

Mentesség csak akkor adható:

a)

ha az árucikkeket alkalmi alapon ajándéknak szánták;

b)

ha azok jellegüknél, értéküknél vagy mennyiségüknél fogva nem tükröznek kereskedelmi érdeket;

c)

ha azokat nem használják kereskedelmi célokra.

XX. FEJEZET

Uralkodók vagy államfők által használandó árucikkek

85. cikk

A következők behozatali vámok nélkül hozhatók be az illetékes hatóságok által meghatározott korlátok között és feltételek mellett:

a)

hatalmon lévő uralkodók és államfők részére adott ajándékok;

b)

harmadik ország hatalmon lévő uralkodója és államfője vagy az őket hivatalosan képviselő személyek által a Közösség vámterületén való hivatalos tartózkodásuk ideje alatt használandó vagy fogyasztandó árucikkek. Mindazonáltal, a behozatali tagállam a mentességet viszonossághoz kötheti.

Az első bekezdés rendelkezései alkalmazandóak a hatalmon lévő uralkodók vagy államfők által élvezett kiváltságokhoz hasonló nemzetközi szintű kiváltságokat élvező személyek esetében.

XXI. fejezet

Kereskedelmi promóció céljára behozott árucikkek

A.   Elhanyagolható értékű áruminták

86. cikk

(1)   A 90. cikk (1) bekezdése a) pontjának sérelme nélkül, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be azok az elhanyagolható értékű áruminták, amelyek csak az olyan fajta árucikkek megrendeléseinek a megszerzésére használhatók, amelyeket képviselnek, azzal a céllal, hogy azokat a Közösség vámterületére behozzák.

(2)   Az illetékes hatóságok előírhatják azt, hogy bizonyos cikkek mentességéhez tegyék azokat tartósan használhatatlanná, azáltal, hogy eltörik, kilyukasztják, vagy egyértelműen és letörölhetetlenül megjelölik, vagy bármilyen egyéb módon, feltéve, hogy az ilyen művelet nem semmisíti meg minta jellegüket.

(3)   Az (1) bekezdés alkalmazásában „áruminta”: egy árufajtát képviselő bármely olyan árucikk, amelynek az ugyanolyan típusú vagy mennyiségű árukra vonatkozó bemutatási módja és mennyisége kizárja a megrendelések megszerzésén kívüli bármely más célra történő használatát.

B.   Nyomtatványok és reklámanyagok

87. cikk

A 88. cikkre is figyelemmel, a nyomtatott reklámanyagok, mint a katalógusok, árlisták, használati útmutatók vagy brosúrák, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be, feltéve, hogy azok az alábbiakra vonatkoznak:

a)

árucikkek értékesítésre vagy bérbeadásra; vagy

b)

szállítási, kereskedelmi biztosítási vagy bankszolgáltatások,

amelyeket a Közösség vámterületén kívül letelepedett személy kínál.

88. cikk

A 87. cikkben hivatkozott mentesség azokra a nyomtatott reklámanyagokra korlátozódik, melyek eleget tesznek a következő feltételeknek:

a)

a nyomtatványon egyértelműen fel kell tüntetni az árucikket gyártó, értékesítő vagy bérbe adó vállalkozást, vagy amely azt a szolgáltatást kínálja, amire az hivatkozik;

b)

az egyes szállítmányok legfeljebb egy dokumentumot vagy az egyes dokumentumok egyetlen példányát tartalmazhatják, ha az több dokumentumból áll; az ugyanannak a dokumentumnak több példányát tartalmazó szállítmányokra mindamellett megadható a mentesség, feltéve, hogy a teljes bruttó súlyuk nem haladja meg az egy kilogrammot;

c)

nyomtatványok nem képezhetik tárgyát az ugyanattól a feladótól ugyanahhoz a címzetthez küldött csoportos küldeménynek.

89. cikk

A reklámcélokra szánt kereskedelmi értékkel nem rendelkező árucikkek, melyeket a szállító az ügyfeleinek ingyenesen küld, és amelyek eltekintve reklámozási feladatuktól, nem használhatók fel másképpen, szintén behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

C.   Szakmai vásárokon vagy hasonló rendezvényeken felhasznált vagy elfogyasztott termékek

90. cikk

(1)   A 91–94. cikkekre is figyelemmel, a következő cikkek behozatali vámoktól mentesen hozhatók be:

a)

a Közösség vámterületén kívül gyártott árucikkek kis reprezentatív mintái, amelyeket szakmai vásárok vagy hasonló rendezvények céljára szánnak;

b)

olyan árucikkek, melyeket kizárólag szemléltetés céljára, vagy a Közösség vámterületén kívül gyártott gépek és készülékek szemléltetésének céljára és szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen történő kiállításra hoznak be;

c)

különböző kis értékű anyagok, mint például festékek, lakkok, tapéták stb., amelyeket szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen harmadik ország képviselői által elfoglalt ideiglenes kiállítóstandok építéséhez, felszereléséhez és díszítéséhez használnak, és amelyek felhasználásukkal megsemmisülnek;

d)

nyomtatványok, katalógusok, prospektusok, árlisták, reklámposzterek, képes vagy egyéb naptárak, bekeretezetlen fényképek és más, a Közösség vámterületén kívül gyártott és szakmai vásáron vagy hasonló rendezvényen kiállított árucikkek reklámozása érdekében ingyenesen kínált cikkek.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában „szakmai vásár vagy hasonló rendezvény”:

a)

kiállítások, vásárok, bemutatók és hasonló, kereskedelemmel, iparral, mezőgazdasággal vagy kézművességgel kapcsolatos rendezvények;

b)

főként jótékonysági céllal tartott kiállítások és rendezvények;

c)

főként tudományos, műszaki, kézműipari, művészeti, oktatási vagy kulturális, vagy sportolási céllal, vallási vagy vallásgyakorlási, szakszervezeti tevékenység vagy turizmus céljával, vagy a nemzetközi megértés előmozdítása érdekében tartott kiállítások és rendezvények;

d)

nemzetközi szervezetek vagy közösségi testületek képviselőinek találkozói;

e)

hivatalos vagy megemlékező ünnepségek és összejövetelek;

de nem jelenti azokat a magáncélokra áruházakban vagy kereskedelmi helyiségekben szervezett kiállításokat, amelyek célja, hogy harmadik országbeli árucikkeket adjanak el.

91. cikk

A 90. cikk (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott mentesség azokra a mintákra korlátozódik:

a)

amelyeket ingyenesen hoztak be harmadik országokból, vagy amelyek a kiállításon jöttek létre az ezekből az országokból nagy mennyiségben behozott árucikkekből;

b)

amelyeket kizárólag ingyenesen osztottak szét a kiállítás közönségének, azoknak a személyeknek a használatára vagy fogyasztására, akiknek azokat felkínálták;

c)

amelyek alacsony egységárú reklámmintákként azonosíthatók;

d)

amelyek nem könnyen értékesíthetők, és adott esetben úgy vannak csomagolva, hogy egy tétel mennyisége kisebb, mint a piacon ténylegesen értékesített ugyanolyan tétel legkisebb mennyisége;

e)

amelyeket a kiállítás helyszínén elfogyasztanak, amennyiben azok nem a d) pont alatti módon csomagolt élelmiszerek és italok esetében;

f)

amelyek összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállító részvételi terjedelmének.

92. cikk

A 90. cikk (1) bekezdésének b) pontjában hivatkozott mentesség azokra az árucikkekre korlátozódik:

a)

amelyeket elfogyasztanak vagy megsemmisítenek a kiállításon; és

b)

amelyek összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállító részvételi terjedelmének.

93. cikk

A 90. cikk (1) bekezdésének d) pontjában hivatkozott mentesség azokra a nyomtatványokra és reklámcélú árucikkekre korlátozódik:

a)

amelyeket kizárólag arra szántak, hogy ingyenesen szétosszák a közönségnek azon a helyen, ahol a kiállítást tartják;

b)

amelyek összértékükben és -mennyiségükben megfelelnek a kiállítás jellegének, a látogatók számának és a kiállító részvételi terjedelmének.

94. cikk

A 90. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban hivatkozott mentesség nem adható az alábbiakra:

a)

alkoholtartalmú termékek;

b)

dohány vagy dohánytermékek;

c)

üzemanyag, akár szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú.

XXII. FEJEZET

Vizsgálati, elemzési vagy tesztelési célokra behozott árucikkek

95. cikk

A 96–101. cikkekre is figyelemmel, azok az árucikkek, amelyeket vizsgálatnak, elemzésnek vagy tesztelésnek kell alávetni, hogy meghatározzák összetételüket, minőségüket vagy egyéb műszaki jellemzőjüket, információs vagy ipari, vagy kereskedelmi kutatási célokra, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

96. cikk

A 99. cikk sérelme nélkül, a 95. cikkben hivatkozott mentesség csak azzal a feltétellel adható meg, hogy a vizsgálandó, elemezendő vagy tesztelésnek alávetendő árucikkek teljes mértékben elhasználódnak vagy megsemmisülnek a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés folyamán.

97. cikk

Az olyan vizsgálat, elemzés vagy tesztelés során használt árucikkek, amelyek önmagukban értékesítést előmozdító műveletet jelentenek, nem élvezhetnek mentességet.

98. cikk

A mentesség csak az árucikkek olyan mennyiségét illetően adható meg, amely szigorúan arra a célra szükséges, amire behozták. Ezt a mennyiséget minden egyes esetben az illetékes hatóságok határozzák meg az említett cél figyelembevételével.

99. cikk

(1)   A 95. cikkben hivatkozott mentesség azokra az árucikkekre is vonatkozik, amelyek nem teljesen használódnak el vagy semmisülnek meg a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés során, feltéve, hogy a fennmaradó termékeket az illetékes hatóságok beleegyezésével és felügyelete alatt:

a)

teljesen megsemmisítik vagy kereskedelmi szempontból értéktelenné teszik a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésekor; vagy

b)

költség okozása nélkül lemondanak róla az állam javára, ahol ez a nemzeti jogszabályok alapján lehetséges; vagy

c)

kellően igazolt körülmények között a Közösség vámterületén kívülre viszik ki.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában „fennmaradó termék”: a vizsgálatból, elemzésből vagy tesztelésből eredő termék vagy a ténylegesen fel nem használt árucikkek.

100. cikk

Kivéve, amikor a 99. cikk (1) bekezdése kerül alkalmazásra, a 95. cikkben hivatkozott vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésekor fennmaradó termékek után meg kell fizetni a vonatkozó behozatali vámokat a vizsgálat, elemzés vagy tesztelés befejezésének napján, az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

Mindazonáltal, az érdekelt fél az illetékes hatóságok beleegyezésével és felügyelete alatt a fennmaradó termékeket hulladékká vagy selejtté alakíthatja át. Ebben az esetben azok a behozatali vámok alkalmazandók, amelyek erre a hulladékra vagy selejtre alkalmazandók az átalakítás időpontjában.

101. cikk

Az illetékes hatóságok határozzák meg azt az időszakot, amelyen belül a vizsgálatot, elemzést vagy tesztelést el kell végezni, valamint azokat az igazgatási alakiságokat, amelyeket az áruknak a tervezett célokra történő felhasználása biztosításához teljesíteni kell.

XXIII. FEJEZET

A szerzői jogokat vagy az ipari és kereskedelmi szabadalmi jogokat védő szervezetek részére küldött szállítmányok

102. cikk

Azok a védjegyek, minták vagy tervek és az azokat alátámasztó dokumentumok, valamint a találmányok vagy hasonlók szabadalmaztatására vonatkozó kérelmek, amelyeket a szerzői jogok védelmére vagy az ipari vagy kereskedelmi szabadalmi jogok védelmére hatáskörrel rendelkező testülethez kell benyújtani, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

XXIV. FEJEZET

Idegenforgalmi tájékoztató anyagok

103. cikk

Az 42–50. cikkek sérelme nélkül, a következők behozatali vámoktól mentesen hozhatók be:

a)

dokumentációk (reklámcédulák, brosúrák, könyvek, magazinok, útikönyvek, bekeretezett vagy bekeretezetlen poszterek, be nem keretezett fényképek és fényképnagyítások, képes vagy kép nélküli térképek, ablakra tehető diapozitívok és képes naptárak), amelyeket ingyenes szétosztásra szántak, és alapvető céljuk a közönség bátorítása arra, hogy külföldi országokba látogassanak, különösen abból a célból, hogy kulturális, turista-, sport-, vallási, kereskedelmi vagy szakmai találkozókon vagy rendezvényeken részt vegyenek, feltéve, hogy az ilyen tájékoztató anyag nem tartalmaz 25 %-nál több magáncélú kereskedelmi reklámanyagot, kivéve az összes magáncélú kereskedelmi hirdetést a közösségi cégek részére, feltéve, hogy reklámmal kapcsolatos céljaik általános természete nyilvánvaló;

b)

külföldi szállodáknak a hivatalos utazási irodák által vagy azok támogatásával kiadott jegyzékei és évkönyvei, és a külföldi közlekedési vállalatok menetrendjei, ahol az ilyen tájékoztató anyagot arra szánták, hogy ingyenesen szétosszák, és nem tartalmaz 25 %-nál több magáncélú kereskedelmi reklámanyagot, kivéve az összes magáncélú kereskedelmi hirdetést a közösségi cégek részére;

c)

a hivatalos nemzeti utazási irodák által meghatalmazott képviselők vagy az általuk kijelölt kapcsolattartók részére szállított és szétosztásra nem kerülő referenciaanyagok, nevezetesen évkönyvek, telefon- vagy telexszámok jegyzéke, szállodajegyzékek, vásárok katalógusai, elhanyagolható értékű kézműves árucikkpéldányok, valamint múzeumokra, egyetemekre, fürdőhelyekre vagy más hasonló intézményekre vonatkozó tájékoztató anyagok.

XXV. FEJEZET

Különféle dokumentumok és árucikkek

104. cikk

A következők behozatali vámoktól mentesen hozhatók be:

a)

a tagállamok közszolgálatai részére ingyenesen küldött dokumentumok;

b)

külföldi kormányok kiadványai és hivatalos nemzetközi testületek kiadványai, melyeket ingyenes szétosztásra szántak;

c)

harmadik országokban létrehozott testületek által szervezett választásokra szolgáló szavazócédulák;

d)

tárgyak, amelyeket bizonyítékként vagy hasonló célokból a tagállamok bíróságain vagy egyéb hivatalaiban kell bemutatni;

e)

aláírásminták és az aláírásokra vonatkozó nyomtatott körlevelek, amelyeket a közszolgálatok vagy bankintézmények közötti szokásos információcsere részeként küldenek;

f)

hivatalos nyomtatott anyagok, amelyeket a tagállamok központi bankjainak küldenek;

g)

jelentések, nyilatkozatok, jegyzetek, prospektusok, kérvényűrlapok és egyéb dokumentumok, amelyeket harmadik országokban bejegyzett vállalatok állítanak össze és küldenek az ilyen vállalatok által kibocsátott értékpapírok tulajdonosai vagy jegyzői részére;

h)

rögzített anyagok (lyukkártyák, hangfelvételek, mikrofilmek stb.), amelyeket a címzettnek ingyenesen küldött információ átvitelére használnak, amennyiben a vámmentes behozataluk nem szolgáltat alkalmat visszaélésre vagy a verseny nagyobb torzulásaira;

i)

ügyiratok, archív anyagok, nyomtatott űrlapok és egyéb dokumentumok, amelyeket nemzetközi találkozókon, konferenciákon vagy kongresszusokon használnak, valamint az ilyen összejövetelekről készített beszámolók;

j)

tervek, műszaki rajzok, tervmásolatok, leírások és egyéb hasonló dokumentumok, amelyeket azzal a céllal hoznak be, hogy megrendeléseket szerezzenek, vagy teljesítsenek harmadik országokban, vagy hogy a Közösség vámterületén tartott versenyen részt vegyenek;

k)

dokumentumok, melyeket harmadik országokban létesített intézmények által a Közösség vámterületén tartott vizsgálatokon használnak;

l)

nyomtatott űrlapok, melyeket járművek vagy árucikkek nemzetközi mozgásakor a nemzetközi egyezmények keretein belül hivatalos dokumentumokként kell használni;

m)

nyomtatott űrlapok, címkék, jegyek és hasonló dokumentumok, amelyeket harmadik országbeli közlekedési vállalatok vagy szállodaipari vállalatok küldenek a Közösség vámterületén létesített utazási irodáknak;

n)

nyomtatott űrlapok és jegyek, raklevelek, fuvarlevelek, kísérőjegyzékek és egyéb kereskedelmi vagy hivatalos dokumentumok, amelyeket felhasználtak;

o)

hivatalos nyomtatott űrlapok harmadik országból vagy nemzetközi hatóságoktól, és a nemzetközi szabványoknak megfelelő nyomtatványok, amelyeket harmadik ország társaságai küldtek a Közösség vámterületén elhelyezkedő megfelelő társaságok részére;

p)

fényképek, diapozitívok és fényképekhez használt – feliratozott vagy feliratozatlan – klisírozott présmatricák, amelyeket hírügynökségek vagy újság és képeslap kiadók részére küldenek;

q)

illeték- és hasonló bélyegek, amelyek a díjak harmadik országban történt kifizetését igazolják.

XXVI. FEJEZET

Szállításuk ideje alatt az árucikkek rakodásához és védelméhez használt segédanyagok

105. cikk

A különböző anyagok, mint a kötél, szalma, textília, papír és kartonpapír, fa és műanyag, amelyeket rakodáshoz és az árucikkek védelméhez – beleértve a hő elleni védelmet is – használnak harmadik országból a Közösség vámterületére történő szállításuk során, és amelyek rendes körülmények között nem használhatók fel újra, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

XXVII. FEJEZET

Állatok szállításakor használt alom, abrak és takarmányok

106. cikk

Bármilyen fajtájú alom, abrak és takarmány, amelyet az állatok harmadik országból a Közösség vámterületére történő szállítására használt szállítóeszközre rakodtak az említett állatok részére történő kiosztás céljából az utazás ideje alatt, behozatali vámoktól mentesen hozható be.

XXVIII. FEJEZET

Közúti gépjárművek és különleges konténerek üzemanyagai és kenőanyagai

107. cikk

(1)   A 108., 109. és 110. cikk rendelkezéseire is figyelemmel:

a)

a következők szabványos tartályaiban lévő üzemanyag:

magán- és kereskedelmi gépjárművek és motorkerékpárok,

különleges konténerek,

amelyek belépnek a Közösség vámterületére;

b)

magán gépjárművek és motorkerékpárok hordozható tartályaiban szállított, járművenként legfeljebb 10 liter üzemanyag, amely nem sérti az üzemanyag birtoklásáról és szállításáról szóló nemzeti rendelkezéseket;

behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a)

„kereskedelmi gépjármű”: bármilyen, motorral ellátott közúti jármű (beleértve a vontatókat is, pótkocsikkal vagy anélkül), melyet felépítésének és felszerelésének a típusa szerint az alábbiak ellenérték fejében történő vagy ingyenes szállítására tervezték és az alábbiak szállítására alkalmas:

több mint kilenc személy, beleértve a vezetőt is,

árucikkek,

és bármely, a szállítástól eltérő különleges célra tervezett közúti jármű;

b)

„magán gépjármű”: valamennyi gépjármű, amely nem esik az a) pont szerinti meghatározás alá;

c)

„szabványos tartály”:

a gyártó által az összes, a kérdéses járművel azonos típusú gépjárműbe tartósan berögzített tartály, és amelynek tartósan beépített szerelvényei lehetővé teszik az üzemanyag közvetlen felhasználását mind a jármű előre mozgatására, és ahol helyénvaló, mind a hűtő rendszer és más rendszerek működtetésére,

a gépjárműre szerelt gáztartály, amelyet a gáznak üzemanyagként való közvetlen felhasználására terveztek valamint más, a járműre szerelhető rendszerekhez tartozó tartályok;

a kérdéses konténer típusával egyező típusú konténerek mindegyikébe a gyártó által véglegesen beszerelt üzemanyagtartályok, melyeknek állandó szerelvényei lehetővé teszik az üzemanyag közvetlen felhasználását a speciális konténer hűtőberendezése és más rendszereinek szállítás közben történő működtetése céljából;

d)

„különleges konténer”: minden olyan konténer, amely speciálisan megtervezett hűtő-, oxigénellátó, hőszigetelő vagy más rendszert működtető készülékkel van felszerelve.

108. cikk

A kereskedelmi gépjárművek és a különleges konténerek szabványos üzemanyagtartályában található üzemanyag tekintetében a tagállamok a mentesség alkalmazását korlátozhatják járművenként, speciális konténerenként és utanként 200 literre.

109. cikk

(1)   A tagállamok a vámmentesen behozható üzemanyag mennyiségét az alábbi esetekben korlátozhatják:

a)

nemzetközi szállításban alkalmazott kereskedelmi gépjárművek, amelyek a határ menti területeken a határtól légvonalban legfeljebb 25 km távolságig közlekednek, feltéve, hogy az ilyen utazásokat a határ menti területen lakó személyek teszik;

b)

a határövezetben lakó személyek magángépjárművei.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában „határövezet/határ menti terület”: az ebben a vonatkozásban fennálló egyezmények sérelme nélkül, olyan övezet, amely légvonalban 15 km-nél nem terjed messzebb a határtól. Azokat a helyi közigazgatási körzeteket, amelyek területének egy része a sávon belül terül el, szintén ennek a határ menti területrészének tekintendőek. A tagállamok lehetőséget adhatnak ezektől a rendelkezésektől való eltérésre.

110. cikk

(1)   A 107., 108. és 109. cikk alapján vámmentesen behozott üzemanyag nem használható más járműben, mint amelyben azt behozták, abból a mentességben részesülő személy nem távolíthatja el, és nem tárolhatja, kivéve annak a járműnek a szükséges javítási idejére, továbbá nem ruházhatja át, sem visszterhesen, sem ingyenesen.

(2)   Az (1) bekezdés be nem tartása a kérdéses termékre vonatkozó behozatali vám alkalmazását vonja maga után a rendelkezés nem teljesítésének napján, az áruk fajtája alapján alkalmazandó vámtétel, és azon a napon az illetékes hatóságok által megállapított vagy elfogadott vámérték alapján.

111. cikk

A 107. cikkben hivatkozott mentesség alkalmazandó a kérdéses utazás ideje alatt a gépjárművekben lévő és a szabályos működésükhöz szükséges kenőanyagokra is.

XXIX. FEJEZET

A háborús áldozatok emlékműveinek vagy temetőinek létesítéséhez, fenntartásához vagy díszítéséhez használt anyagok

112. cikk

Az illetékes hatóságok által erre a célra felhatalmazott szervezetek által behozott minden fajta árucikk, melyeket a harmadik országok a Közösség vámterületén eltemetett háborús áldozatok temetőinek, sírjainak és emlékműveinek a létesítéséhez, fenntartásához vagy díszítéséhez kívánnak felhasználni, behozatali vámoktól mentesen hozhatók be.

XXX. FEJEZET

Koporsók, urnák és temetői díszítőtárgyak

113. cikk

A következők behozatali vámoktól mentesen hozhatók be:

a)

az elhunytak testét tartalmazó koporsók és az elhunytak hamvait tartalmazó urnák, valamint virágok, gyászkoszorúk és rendes körülmények között hozzájuk tartozó egyéb díszítőtárgyak;

b)

virágok, gyászkoszorúk és egyéb díszítőtárgyak, amelyeket harmadik országokban lakó személyek hoznak magukkal, amikor temetésen való részvételre, vagy sírokat díszíteni érkeznek a Közösség vámterületére, feltéve, hogy ezek a behozott cikkek sem jellegükkel, sem mennyiségükkel nem tükröznek kereskedelmi szándékot.

III. CÍM

KIVITELI VÁMOK ALÓLI MENTESSÉG

I. FEJEZET

Elhanyagolható értékű küldemények

114. cikk

A levélben vagy csomagpostával címzettjeik részére feladott küldeményeket, amelyek 10 EUR-t meg nem haladó összértékű árucikket tartalmaznak, kiviteli vámoktól mentesen lehet kivinni.

II. FEJEZET

A mezőgazdasági tevékenységnek a Közösségből harmadik országba történő áthelyezése idején kivitt háziállatok

115. cikk

(1)   Azokat a háziállatokat, amelyek a Közösség vámterületén működésével felhagyó és tevékenységét harmadik országba áthelyező mezőgazdasági vállalkozás állatállományát képezik, kiviteli vámoktól mentesen lehet kivinni.

(2)   Az (1) bekezdésben hivatkozott mentesség a háziállatok olyan számára korlátozódik, ami megfelel a mezőgazdasági vállalkozás jellegének és méretének.

III. FEJEZET

A Közösség területén fekvő birtokokon gazdálkodó mezőgazdasági termelők által szerzett termékek

116. cikk

(1)   A Közösség vámterületén fekvő, harmadik országgal szomszédos birtokon, olyan személyek által megszerzett mezőgazdasági vagy állattenyésztési termékeket, akik a birtokot tulajdonosi vagy bérlői minőségben működtetik, és akiknek fő vállalkozása a Közösség vámterületével szomszédos harmadik országban van, kiviteli vámoktól mentesen lehet kivinni.

(2)   Az (1) bekezdés rendelkezése alkalmazásának feltétele, hogy a háziállatokból nyert terméknek a kérdéses harmadik országbeli állatból kell származnia, vagy annak az ottani szabad forgalom követelményeinek meg kell felelnie.

117. cikk

A 116. cikk (1) bekezdésében hivatkozott mentesség azokra a termékekre korlátozódik, amelyeket egyéb módon nem kezeltek, mint ami azok betakarítását vagy előállítását rendes körülmények között követi.

118. cikk

A mentesség csak a kérdéses harmadik országba a mezőgazdasági termelő vagy az ő érdekében bevitt termékekre adható meg.

IV. FEJEZET

Mezőgazdasági termelők által harmadik országokban fekvő birtokokon való felhasználásra kivitt vetőmagok

119. cikk

Harmadik országban fekvő, a Közösség vámterületével szomszédos birtokon olyan személyek által felhasznált vetőmagokat, akik a birtokot tulajdonosi vagy bérlői minőségben működtetik, és akiknek fő vállalkozása a kérdéses harmadik országgal közvetlenül szomszédos említett vámterületen van, kiviteli vámoktól mentesen lehet kivinni.

120. cikk

A 119. cikkben hivatkozott mentesség a vetőmagok olyan mennyiségére korlátozódik, amely a birtok működtetéséhez szükséges.

A mentesség csak közvetlenül a Közösség vámterületéről a mezőgazdasági termelő által vagy az ő érdekében kivitt vetőmagokra adható meg.

V. FEJEZET

Állatok számára a kivitelük ideje alatt szükséges abrak és takarmányok

121. cikk

Bármilyen fajtájú abrakot és takarmányt, amelyeket az állatoknak a Közösség vámterületéről harmadik országba történő szállítására használt szállítóeszközre rakodtak az említett állatok részére történő kiosztás céljából az utazás ideje alatt, kiviteli vámoktól mentesen lehet kivinni.

IV. CÍM

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

122. cikk

(1)   A (2) bekezdésre is figyelemmel, a II. Cím rendelkezései alkalmazandóak mind a közvetlenül harmadik országokból bejövő, a szabad forgalomba bocsátás céljával bejelentett árucikkekre, mind a szabad forgalomba bocsátás céljával azután bejelentett árucikkekre, hogy előzőleg más vámeljárás alatt voltak.

(2)   Azokat az eseteket, amikor a szabad forgalomba bocsátás céljával azután bejelentett árucikkek nem hozhatók be vámmentesen, hogy más vámeljárás alatt voltak, a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkében hivatkozott eljárással összhangban kell meghatározni.

(3)   Azok az árucikkek, amelyek e rendelettel összhangban vámmentesen hozhatók be, nem tartoznak a Szerződés 133. cikke alapján elfogadott intézkedések értelmében alkalmazott mennyiségi korlátozások hatálya alá.

123. cikk

Amennyiben a behozatali vámok alóli mentesség ahhoz a feltételhez kötött, hogy a címzett meghatározott módon használja az árucikket, csak annak a tagállamnak az illetékes hatóságai adhatják meg ezt a mentességet, amelynek a területén az említett árucikket ilyen módon használni kell.

124. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai minden megfelelő intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a szabad forgalomba bocsátott árucikkeket, amennyiben a behozatali vámok alóli mentességet azzal a feltétellel adták meg, hogy a címzett azokat meghatározott módon használja, ne használhassák más célokra a vonatkozó behozatali vámok megfizetése nélkül, kivéve, ha az ilyen eltérő használat összhangban van az ebben a rendeletben szabályozott feltételekkel.

125. cikk

Ha ugyanaz a személy egyidejűleg teljesíti a behozatali vagy kiviteli vámok alóli mentesség megadásához szükséges feltételeket ennek a rendeletnek különböző rendelkezései alapján, a kérdéses rendelkezések egyidejűleg alkalmazandók.

126. cikk

Ha ez a rendelet úgy rendelkezik, hogy a mentesség megadása bizonyos feltételek teljesítésétől függ, az érintett személy az illetékes hatóságok megelégedésére bizonyítékot kell szolgáltatnia arra, hogy ezeknek a feltételeknek eleget tett.

127. cikk

Abban az esetben, ha a vámmentes behozatal vagy kivitel euróban kifejezett összeghatárig kerül megadásra, a tagállamok a nemzeti fizetőeszközre való átszámításkor keletkező összeget felfelé vagy lefelé kerekíthetik.

A tagállamok változatlanul hagyhatják az euróban meghatározott összeg nemzeti valutában kifejezett ellenértékét, amennyiben a 2913/92/EGK rendelet 18. cikke (2) bekezdésében elrendelt éves kiigazítás ahhoz vezet, hogy az átváltott összeg az első bekezdésben szabályozott kerekítés előtt a nemzeti valutában kifejezett ellenértéke szerint kevesebb, mint 5 %-os változást okoz.

128. cikk

(1)   E rendelet rendelkezéseinek ellenére is biztosíthatják a tagállamok a következő mentességeket:

a)

mentesség az 1961. április 18-i, a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény alapján, az 1963. április 24-i, a konzuli kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény vagy más konzuli egyezmények alapján, vagy az 1969. december 16-i, a különleges küldetésekről szóló New York-i egyezmény alapján;

b)

mentesség nemzetközi megállapodások vagy székhely-megállapodások értelmében nyújtott szokásos kiváltságok alapján, amely megállapodásoknak vagy egy harmadik ország, vagy egy nemzetközi szervezet a szerződő fele, beleértve a nemzetközi találkozók alkalmából megadott mentességet is;

c)

mentesség az összes tagállam által megkötött és kulturális vagy tudományos intézetet vagy szervezetet a nemzetközi jog alapján létrehozó nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott szokásos kiváltságok és mentességek alapján;

d)

mentesség a harmadik országokkal kötött kulturális, tudományos vagy műszaki együttműködési megállapodásokkal kapcsolatban nyújtott szokásos kiváltságok és mentességek alapján;

e)

különleges mentesség, melyet harmadik országokkal kötött és a személyek vagy a környezet védelmére vonatkozó közös intézkedésekről rendelkező megállapodások alapján vezettek be;

f)

különleges mentesség, amelyet a szomszédos harmadik országokkal kötött, a kérdéses országokkal folytatott határ menti kereskedelem természetével indokolt megállapodások alapján vezettek be;

g)

a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény (Chicago, 1944.) 9. melléklet (nyolcadik kiadás, 1980. július) 4.42. és 4.44. javaslatok alkalmazása céljából a kölcsönösség alapján az Egyezmény Szerződő Feleinek számító harmadik országokkal aláírt megállapodások szerinti mentesség.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben hivatkozott kategóriák alá nem eső és mentesség megadásáról rendelkező nemzetközi egyezményhez egy tagállam csatlakozni szándékozik, ez a tagállam kérést nyújt be a Bizottsághoz az ilyen mentesség alkalmazása érdekében, ellátva a Bizottságot az összes szükséges információval.

Az ilyen kérés alapján hozott határozat a 2913/92/EGK rendelet 247a. cikkében említett eljárással összhangban kerül elfogadásra.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott információ szolgáltatása nem kötelező, amennyiben a kérdéses nemzetközi egyezmény olyan mentesség megadásáról rendelkezik, amely nem haladja meg a közösségi jogban meghatározott kereteket.

129. cikk

(1)   A tagállamok értesítik a Bizottságot azokról a vámügyi rendelkezésekről, amelyeket 1983. április 26. után kötött, a 128. cikk (1) bekezdésének b), c), d), e), f) és g) pontjában, valamint (3) bekezdésében hivatkozott típusú nemzetközi egyezmények és megállapodások tartalmaznak.

(2)   A Bizottság továbbítja a többi tagállamhoz azoknak az egyezményeknek és megállapodásoknak a szövegét, melyekről az (1) bekezdéssel összhangban értesítést kapott.

130. cikk

Ez a rendelet nem zárja ki, hogy:

a)

Görögország fenntartsa az Athos-hegynek nyújtott speciális jogállást, amelyet a görög alkotmány 105. cikke szavatol;

b)

Spanyolország és Franciaország a Közösség és Andorra közötti kereskedelmi kapcsolatokat irányító intézkedések hatálybalépéséig fenntartsák a közöttük és Andorra között az 1867. július 13-án, illetve 1867. november 22–23-án aláírt Egyezményekből eredő vámmentességet;

c)

a tagállamok 210 EUR összegű keretig biztosítsák az esetlegesen fennálló vámmentességet, amelyet a kereskedelmi flottában szolgáló, a nemzetközi forgalomban tevékenykedő tengerészek számára nyújtottak 1983. január 1-jén.

d)

az Egyesült Királyság megtartsa a Ciprusi Köztársaság létesítéséről szóló, 1960. augusztus 16-i szerződésből eredő, a haderő vagy a kísérő polgári személyzet által felhasznált vagy éttermeik és kantinjaik ellátására szolgáló áruk behozatalára vonatkozó vámmentességeket.

131. cikk

(1)   A szóban forgó területet szabályozó közösségi rendelkezések megalkotásáig a tagállamok speciális vámmentességet nyújthatnak az idegen zászló alatt szolgáló fegyveres erők számára, amelyek nemzetközi egyezményeknek megfelelően tartózkodnak a területükön.

(2)   A szóban forgó területet szabályozó közösségi rendelkezések megalkotásáig ez a rendelet nem zárja ki, hogy a tagállamok fenntartsák azokat a vámmentességeket, amelyekben azok a munkavállalók részesülnek, akik munkájuk miatt legalább hat hónapig a Közösség vámterületén kívül tartózkodtak, majd ezt követően térnek vissza a Közösségbe.

132. cikk

Ennek a rendeletnek az alkalmazása nem érinti az alábbiakat:

a)

a 2913/92/EGK rendelet;

b)

a vízi járművek, repülőgépek és nemzetközi vonatok készleteire vonatkozó hatályos rendelkezések;

c)

az egyéb közösségi jogi aktusok által bevezetett mentességről szóló rendelkezések.

133. cikk

Az V. mellékletben felsorolt jogi aktusokkal módosított 918/83/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a VI. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

134. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. MALMSTRÖM


(1)  2009. március 24-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 105., 1983.4.23., 1. o.

(3)  Lásd az V. mellékletet.

(4)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(5)  HL L 346., 2007.12.29., 6. o.

(6)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

A.   Könyvek, kiadványok és okmányok

KN-kód

Megnevezés

3705

Fényképészeti lemezek és filmek, exponált és előhívott, mozifilmek kivételével:

ex 3705 90 10

Könyvekről, gyermekek képeskönyveiről és rajzoló- vagy kifestőkönyveiről, iskolai leckefüzetekről (munkafüzetekről), keresztrejtvényfüzetekről, újságokról és folyóiratokról, nem kereskedelmi jellegű kinyomtatott okmányokról vagy jelentésekről készített mikrofilmek, valamint különálló illusztrációkról, kinyomtatott lapokról és kefelenyomatokról készített mikrofilmek könyvkészítéshez

ex 3705 10 00

Sokszorosítófilmek könyvkészítéshez

ex 3705 90 90

 

4903 00 00

Gyermekek képeskönyvei, rajzoló- vagy kifestőkönyvei

4905

Térképek és vízrajzi vagy minden egyéb hasonló jellegű térkép, beleértve az atlaszokat, falitérképeket, helyrajzi részlettérképeket és földgömböket is, kinyomtatva:

Egyéb:

ex 4905 99 00

– –

Egyéb:

Térképek és különféle tudományos területeken, például a geológia, állattan, növénytan, ásványtan, őslénytan, régészet, etnológia, meteorológia, klimatológia és geofizika területein használatos szakmai részlettérképek és helyszínrajzok

ex 4906 00 00

Építészeti, ipari vagy gépészeti tervek és tervrajzok és az azokról készült reprodukciók

4911

Egyéb nyomtatott anyagok, beleértve a képeket és fényképeket:

4911 10

Kereskedelmi reklámanyagok, kereskedelmi termékkatalógusok és hasonló termékek:

ex 4911 10 90

– –

Egyéb:

Könyvek és kiadványok katalógusai, amelyek az Európai Közösség területén kívül letelepedett kiadók vagy könyvkereskedők által értékesítésre felkínált könyveket és kiadványokat tartalmazzák

Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű filmek, felvételek vagy egyéb hordozókon tárolt vizuális és audioanyagok katalógusai

Idegenforgalmi reklámozás céljaira használatos plakátok, idegenforgalmi kiadványok, prospektusok, tájékoztató könyvek, menetrendek, brosúrák és hasonló kiadványok, függetlenül attól, hogy illusztrációkkal ellátottak-e vagy sem, beleértve a magánérdekekből kiadott kiadványokat is, amelyek célja a nagyközönség bátorítása az Európai Közösségen kívüli területekre történő utazásra, beleértve az ilyen cikkekről készített mikrofilmes másolatokat is

Bibliográfiai információs anyagok térítésmentes forgalmazáshoz (1)

Egyéb:

4911 99 00

– –

Egyéb:

Könyvkészítéshez használt, különálló illusztrációk, kinyomtatott lapok és kefelenyomatok, beleértve az ilyen cikkekről készített mikrofilmes másolatokat is (1)

Könyvekről, gyermekek képeskönyveiről, rajzoló- vagy kifestőkönyveiről, iskolai leckefüzetekről (munkafüzetekről), keresztrejtvényfüzetekről, újságokról és folyóiratokról, nem kereskedelmi jellegű kinyomtatott okmányokról és jelentésekről készített mikrofilmes másolatok (1)

Az Európai Közösség területén kívüli tanulást szorgalmazó kiadványok, beleértve az ilyen kiadványokról készített mikrofilmes másolatokat is (1)

Meteorológiai és geofizikai grafikonok

9023 00

Szemléltető (például oktatási vagy kiállítási) célokra tervezett és más célokra alkalmatlan műszerek, készülékek és modellek:

ex 9023 00 80

Egyéb:

Domborműves átnézeti térképek és különféle tudományos területeken, például a geológia, állattan, növénytan, ásványtan, őslénytan, régészet, etnológia, meteorológia, klimatológia és geofizika területein használatos szakmai részlettérképek és helyszínrajzok

B.   Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű kép- és hanganyagok

Az Egyesült Nemzetek Szervezete vagy annak bármely szakosított szervezete által készített, a II. melléklet A. részében felsorolt cikkek.


(1)  . Ez a mentesség ugyanakkor nem alkalmazandó olyan kiadványok esetében, amelyeknek a felületén 25 %-nál nagyobb arányban szerepel reklám. Az idegenforgalmi reklámozás céljaira használt kiadványok és plakátok esetében ez a százalékos korlátozás csak a magáncélú kereskedelmi jellegű reklámozásra alkalmazandó.


II. MELLÉKLET

A.   Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű kép- és hanganyagok

KN-kód

Megnevezés

Kedvezményezett intézmény vagy szervezet

3704 00

Fényképészeti lemezek és filmek, papír, karton és textil, exponált, de nem előhívott:

Valamennyi, a tagállamok illetékes hatóságai által az ilyen áruk vámmentes behozatalára jóváhagyott szervezet (beleértve a rádió- és televíziós társaságokat), intézmény vagy társaság

ex 3704 00 10

Lemezek és film:

Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű mozifilmek, pozitívok

 

ex 3705

Fényképészeti lemezek és filmek, exponált és előhívott, mozifilmek kivételével:

Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű

 

3706

Mozifilm, exponált és előhívott, függetlenül attól, hogy hangsávot tartalmaz-e, vagy csak hangsávot tartalmaz:

 

3706 10

35 mm vagy annál nagyobb szélességű:

– –

Egyéb:

 

ex 3706 10 99

– – –

Egyéb pozitívok:

Híradók (hangsávval vagy hangsáv nélkül) a behozatal időpontjában hírértékűnek számító eseményekről, és minden egyes témakörről legfeljebb két másolatban, másolási célokra behozva

Archív filmanyagok (hangsávval vagy hangsáv nélkül) a híradó filmekhez történő használathoz

Különösen gyermekek és fiatalok számára megfelelő szórakoztató filmek

Egyéb oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű filmek

 

3706 90

Egyéb:

– –

Egyéb:

– – –

Egyéb pozitívok:

 

ex 3706 90 51

ex 3706 90 91

ex 3706 90 99

Híradók (hangsávval vagy hangsáv nélkül) a behozatal időpontjában hírértékűnek számító eseményekről, és minden egyes témakörről legfeljebb két másolatban, másolási célokra behozva

Archív filmanyagok (hangsávval vagy hangsáv nélkül) a híradó filmekhez történő használathoz

Különösen gyermekek és fiatalok számára megfelelő szórakoztató filmek

Egyéb oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű filmek

 

4911

Egyéb kinyomtatott anyagok, beleértve a kinyomtatott képeket és fényképeket:

Egyéb:

 

ex 4911 99 00

– –

Egyéb:

Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű mikrokártyák vagy számítógépes információs és dokumentációs szolgáltatásokhoz szükséges egyéb adathordozók

Kizárólag szemléltető és oktatási célokra készített falitérképek

 

ex 8523

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tárolóeszközök, „intelligens kártyák” és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó/fejezetben felsorolt termékek kivételével:

Oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű

 

ex 9023 00

Szemléltető (például oktatási vagy kiállítási) célokra tervezett és más célokra alkalmatlan műszerek, készülékek és modellek:

Kizárólag szemléltető és oktatási célokra készített oktatási, tudományos vagy kulturális jellegű minták, modellek és falitérképek

Makettek vagy elvont elgondolások, például molekuláris szerkezetek vagy matematikai képletek vizuális megjelenítései

 

Különféle

Hologramok lézervetítéshez

Multimédia-készletek

Anyagok programozott utasítások céljaira, beleértve a készlet formában forgalmazott anyagokat is, azok kinyomtatott anyagaival együtt

 

B.   Gyűjtemények darabjai és oktatási tudományos vagy kulturális jellegű művészeti alkotások

KN-kód

Megnevezés

Kedvezményezett intézmény vagy szervezet

Különféle

Nem kereskedelmi értékesítésre szánt gyűjtemények darabjai és műalkotások

A tagállamok illetékes hatóságai által ezeknek az áruknak a vámmentes behozatalára jóváhagyott galériák, múzeumok és egyéb intézmények


III. MELLÉKLET

KN-kód

Megnevezés

4911

Egyéb nyomtatott anyagok, beleértve a képeket és fényképeket:

4911 10

Kereskedelmi reklámanyagok, reklámkatalógusok és hasonló termékek:

ex 4911 10 90

– –

Egyéb:

Dombornyomású a vakok és csökkent látóképességűek számára

Egyéb:

ex 4911 91 00

– –

Képek, rajzok és fényképek:

Dombornyomású a vakok és csökkent látóképességűek számára

ex 4911 99 00

– –

Egyéb:

Dombornyomású a vakok és csökkent látóképességűek számára


IV. MELLÉKLET

KN-kód

Megnevezés

4802

Bevonatlan papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy egyéb grafikai felhasználáshoz, bármilyen méretű nem performált lyukkártya és lyukszalagpapír, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú lapokban (ívekben), a 4801 vagy 4803 vámtarifaszámok alatt felsorolt papírok kivételével; merített papír és karton:

Egyéb papír és karton, amely nem tartalmaz mechanikus vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostokat, illetve amelyben a teljes rosttartalom legfeljebb 10 %-a tartalmaz ilyen rostokat:

ex 4802 55

– –

40 g/m2 vagy annál nagyobb, de 150 g/m2-nél nem nagyobb súlyú, tekercsben

Braille-papír

ex 4802 56

– –

Négyzetmétertömege legalább 40 g/m2, és legfeljebb 150 g/m2, lapokban (ívekben), ha oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik oldalon a 435 mm-t, a másik oldalon pedig a 297 mm-t nem haladja meg

Braille-papír

ex 4802 57 00

– –

Egyéb, amelynek négyzetmétertömege legalább 40 g/m2, és legfeljebb 150 g/m2

Braille-papír

ex 4802 58

– –

150 g/m2-nél nagyobb tömegű:

Braille-papír

Egyéb papír és karton, mely teljes rosttartalmának több mint 10 tömegszázaléka mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással előállított rostból áll:

ex 4802 61

– –

tekercsben

ex 4802 61 80

– – –

Egyéb

Braille-papír

ex 4802 62 00

– –

Lapokban (ívekben) ha oldalhosszúsága összehajtás nélkül egyik oldalon a 435 mm-t, a másik oldalon pedig a 297 mm-t nem haladja meg

Braille-papír

ex 4802 69 00

– –

Egyéb

Braille-papír

4805

Egyéb bevonatlan papír és karton, tekercsekben vagy lapokban (ívben) az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva

Egyéb

ex 4805 91 00

– –

150 g/m2 vagy annál kisebb súlyú

Braille-papír

ex 4805 92 00

– –

150 g/m2-nél nagyobb, de 225 g/m2-nél kisebb tömegű:

Braille-papír

4805 93

– –

225 g/m2-nél nagyobb tömegű:

ex 4805 93 80

– – –

Egyéb:

Braille-papír

4823

Egyéb papír, karton, cellulózpárna vagy cellulózrost szövedék, méretre vagy alakra vágott formában; egyéb papírmassza, papír, karton, cellulózpárna vagy cellulózrost szövedék:

Egyéb papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy egyéb grafikai felhasználáshoz használatos típusú:

4823 90

Egyéb:

ex 4823 90 40

– –

Papír és karton, íráshoz, nyomtatáshoz vagy egyéb grafikai felhasználáshoz

Braille-papír

ex 6602 00 00

Sétapálcák, botszékek, ostorok, lovaglóostorok és hasonló termékek:

Fehér bot vakok és csökkent látóképességűek számára

ex 8469

Írógépek és szövegszerkesztők:

Vakok és csökkent látóképességűek használatához igazított

ex 8471

Automatikus adatfeldolgozó rendszerek és azok tartozékai: mágneses vagy optikai leolvasók, adatokat kódolt formában adathordozóra átíró gépek és ilyen adatokat feldolgozó gépek, amelyek máshol nincsenek meghatározva vagy felsorolva:

Mechanikus braille- és hangfelvétel-készítő készülékek a vakok számára

ex 8519

Hangfelvevő vagy -lejátszó készülék

Kifejezetten a vakok és csökkent látóképességűek számára kifejlesztett vagy átalakított lemezjátszók és kazettás lejátszó magnetofonok

ex 8523

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tárolóeszközök, „intelligens kártyák” és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó/fejezetben felsorolt termékek kivételével

Beszélő könyvek

Mágnesszalagok és kazetták braille-készítéshez és beszélő könyvek

9013

Más vámtarifaszámok alatt részletesebben felsorolt cikkeket nem tartalmazó folyadékkristályos eszközök; lézerek lézerdiódák kivételével; egyéb optikai készülékek és műszerek, amelyeket más helyen ez a fejezet nem tartalmaz:

ex 9013 80

Egyéb eszközök, készülékek és műszerek:

Televíziónagyító eszközök a vakok és csökkent látóképességűek számára

9021

Ortopédfelszerelések, beleértve a mankókat, sebészi öveket és sérvkötőket; orvosi sínek és töréseknél használatos egyéb eszközök; műtestrészek; hallókészülékek és egyéb, a testen viselt vagy beépített eszközök, amelyekkel fogyatékosság vagy rokkantság ellensúlyozható:

9021 90

Egyéb:

ex 9021 90 90

– –

Egyéb:

Elektronikus betájoló és akadályfelderítő készülék vakok és csökkent látóképességűek számára

Televíziónagyító eszközök a vakok és csökkent látóképességűek számára

Elektronikus felolvasó gépek a vakok és csökkent látóképességűek számára

9023 00

Műszerek, készülékek és modellek szemléltető célokra (például oktatási vagy kiállítási célokra), amelyek más célú felhasználásra alkalmatlanok:

ex 9023 00 80

Egyéb:

Kifejezetten a vakok és csökkent látóképességűek számára kifejlesztett oktatási segédanyagok és készülékek

ex 9102

Karórák, zsebórák és egyéb órák, beleértve a stopperórákat is, a 9101 vámtarifaszám alatt felsoroltak kivételével:

Braille-órák a nemesfémtartalmú órák kivételével

9504

Vidámparki, asztali vagy társasjátékok, beleértve a tivoli játékot, biliárdot, különleges kaszinójátékasztalokat és automatikus tekepálya-berendezéseket:

9504 90

Egyéb:

ex 9504 90 90

– –

Egyéb:

Kifejezetten a vakok és csökkent látóképességűek számára módosított asztali játékok és felszerelések

Különféle

Minden egyéb olyan cikk, amelyet kifejezetten a vakok és csökkent látóképességűek oktatása, tudományos vagy kulturális fejlődése céljából fejlesztettek ki.


V. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT RENDELET ÉS EGYMÁST KÖVETŐ MÓDOSÍTÁSAINAK JEGYZÉKE

A Tanács 918/83/EGK rendelete

(HL L 105., 1983.4.23., 1. o.)

 

Az 1985. évi csatlakozási okmány I. mellékletének I.1.e) és I.17. pontjai

(HL L 302., 1985.11.15., 139. o.)

 

A Tanács 3822/85/EGK rendelete

(HL L 370., 1985.12.31., 22. o.)

 

A Bizottság 3691/87/EGK rendelete

(HL L 347., 1987.12.11., 8. o.)

 

A Tanács 1315/88/EGK rendelete

(HL L 123., 1988.5.17., 2. o.)

Kizárólag a 2. cikkben

A Tanács 4235/88/EGK rendelete

(HL L 373., 1988.12.31., 1. o.)

 

A Tanács 3357/91/EGK rendelete

(HL L 318., 1991.11.20., 3. o.)

 

A Tanács 2913/92/EGK rendelete

(HL L 302., 1992.10.19., 1. o.)

Kizárólag a 252. cikk (1) bekezdésben

A Tanács 355/94/EK rendelete

(HL L 46., 1994.2.18., 5. o.)

 

Az 1994. évi csatlakozási okmány I. mellékletének XIII. A.I.3. pontja

(HL C 241., 1994.8.29., 274. o.)

 

A Tanács 1671/2000/EK rendelete

(HL L 193., 2000.7.29., 11. o.)

 

A 2003. évi csatlakozási okmány 3. jegyzőkönyve Melléklete Első Részének 3. pontja

(HL L 236., 2003.9.23., 940. o.)

 

A Tanács 274/2008/EK rendelete

(HL L 85., 2008.3.27., 1. o.)

 


VI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

A 918/83/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk

1. cikk, (2) bekezdés, a) és b) pont

2. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont

1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, első albekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, első albekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, második albekezdés, bevezető mondat

2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, második albekezdés, bevezető mondat

1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, második albekezdés, első francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, második albekezdés, i. alpont

1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, második albekezdés, második francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, második albekezdés, ii. alpont

1. cikk, (2) bekezdés, c) pont, harmadik albekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, c) pont, harmadik albekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, d) és e) pont

2. cikk, (1) bekezdés, d) és e) pont

1. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk, első bekezdés

5. cikk (1) bekezdés

4. cikk, második bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

5. cikk

6. cikk

6. cikk, első bekezdés

7. cikk (1) bekezdés

6. cikk, második bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

15. cikk, (1) bekezdés, bevezető fordulat

14. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

15. cikk, (1) bekezdés, a) pont

14. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

15. cikk, (1) bekezdés, b) pont

14. cikk, (2) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

15. cikk

16. cikk

16. cikk

17. cikk

17. cikk

18. cikk

18. cikk

19. cikk

19. cikk

20. cikk

25. cikk

21. cikk

26. cikk

22. cikk

27. cikk, első bekezdés

23. cikk (1) bekezdés

27. cikk, második bekezdés

23. cikk (2) bekezdés

28. cikk

24. cikk

29. cikk, (1) bekezdés

25. cikk, (1) bekezdés

29. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

25. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

29. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

25. cikk, (2) bekezdés, a) pont

29. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

25. cikk, (2) bekezdés, b) pont

29. cikk, (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés

25. cikk, (2) bekezdés, c) pont

30. cikk, első bekezdés

26. cikk (1) bekezdés

30. cikk, második bekezdés

26. cikk (2) bekezdés

31. cikk

27. cikk

32. cikk

28. cikk

33. cikk

29. cikk

34. cikk

30. cikk

35. cikk

31. cikk

36. cikk

32. cikk

37. cikk

33. cikk

38. cikk

34. cikk

39. cikk

35. cikk

40. cikk

36. cikk

41. cikk

37. cikk

42. cikk

38. cikk

43. cikk

39. cikk

44. cikk

40. cikk

45. cikk

41. cikk

50. cikk

42. cikk

51. cikk, bevezető fordulat

43. cikk, bevezető fordulat

51. cikk, első francia bekezdés

43. cikk, a) pont

51. cikk, második francia bekezdés

43. cikk, b) pont

52. cikk, (1) bekezdés

44. cikk, (1) bekezdés

52. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

44. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

52. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés a) pont

52. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

44. cikk, (2) bekezdés, b) pont

53. cikk, bevezető fordulat

45. cikk, bevezető fordulat

53. cikk, a) pont, bevezető fordulat

45. cikk, a) pont, bevezető fordulat

53. cikk, a) pont, első francia bekezdés

45. cikk, a) pont, i. alpont

53. cikk a) pont, második francia bekezdés

45. cikk a) pont ii. alpont

53. cikk, b) pont, bevezető fordulat

45. cikk, b) pont, bevezető fordulat

53. cikk, b) pont, első francia bekezdés

45. cikk, b) pont i. alpont

53. cikk, b) pont, második francia bekezdés

45. cikk, b) pont ii. alpont

54. cikk, bevezető fordulat

46. cikk, bevezető fordulat

54. cikk, első francia bekezdés

46. cikk, a) pont

54. cikk, második francia bekezdés

46 cikk, b) pont

56. cikk

47. cikk

57. cikk

48. cikk

58. cikk

49. cikk

59. cikk

50. cikk

59a. cikk, (1) és (2) bekezdés

51. cikk, (1) és (2) bekezdés

59a. cikk, (3) bekezdés, bevezető fordulat

51. cikk, (3) bekezdés, bevezető fordulat

59a. cikk, (3) bekezdés, első francia bekezdés

51. cikk, (3) bekezdés, a) pont

59a. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés

51. cikk, (3) bekezdés, b) pont

59b. cikk

52. cikk

60. cikk, (1) bekezdés

53. cikk, (1) bekezdés

60. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondat

53. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondat

60. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

53. cikk, (2) bekezdés, a) pont

60. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

53. cikk, (2) bekezdés, b) pont

60. cikk, (3) bekezdés

53. cikk, (3) bekezdés

61. cikk, (1) bekezdés

54. cikk, (1) bekezdés

61. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

54. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

61. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

54. cikk, (2) bekezdés, a) pont

61. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

54. cikk, (2) bekezdés, b) pont

61. cikk, (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés

54. cikk, (2) bekezdés, c) pont

62. cikk

55. cikk

63. cikk

56. cikk

63a. cikk

57. cikk

63b. cikk

58. cikk

63c. cikk

59. cikk

64. cikk

60. cikk

65. cikk

61. cikk

66. cikk

62. cikk

67. cikk

63. cikk

68. cikk

64. cikk

69. cikk

65. cikk

70. cikk

66. cikk

71. cikk, első bekezdés, bevezető mondat

67. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

71. cikk, első bekezdés, első francia bekezdés

67. cikk, (1) bekezdés, a) pont

71. cikk, első bekezdés, második francia bekezdés

67. cikk, (1) bekezdés, b) pont

71. cikk, második bekezdés

67. cikk, (2) bekezdés

72. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

68. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

72. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

68. cikk, (1) bekezdés, a) pont

72. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

68. cikk, (1) bekezdés, b) pont

72. cikk, (2) bekezdés

68. cikk, (2) bekezdés

73. cikk

69. cikk

75. cikk

70. cikk

76. cikk

71. cikk

77. cikk

72. cikk

78. cikk

73. cikk

79. cikk

74. cikk

80. cikk

75. cikk

81. cikk

76. cikk

82. cikk

77. cikk

83. cikk

78. cikk

84. cikk

79. cikk

85. cikk

80. cikk

86. cikk

81. cikk

87. cikk

82. cikk

88. cikk

83. cikk

89. cikk, bevezető fordulat

84. cikk, bevezető fordulat

89. cikk, első francia bekezdés

84. cikk, a) pont

89. cikk, második francia bekezdés

84. cikk, b) pont

89. cikk, harmadik francia bekezdés

84. cikk, c) pont

90. cikk

85. cikk

91. cikk

86. cikk

92. cikk

87. cikk

93. cikk

88. cikk

94. cikk

89. cikk

95. cikk

90. cikk

96. cikk

91. cikk

97. cikk

92. cikk

98. cikk

93. cikk

99. cikk

94. cikk

100. cikk

95. cikk

101. cikk

96. cikk

102. cikk

97. cikk

103. cikk

98. cikk

104. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

99. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

104. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

99. cikk, (1) bekezdés, a) pont

104. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

99. cikk, (1) bekezdés, b) pont

104. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés

99. cikk, (1) bekezdés, c) pont

104. cikk, (2) bekezdés

99. cikk, (2) bekezdés

105. cikk

100. cikk

106. cikk

101. cikk

107. cikk

102. cikk

108. cikk

103. cikk

109. cikk

104. cikk

110. cikk

105. cikk

111. cikk

106. cikk

112. cikk

107. cikk

113. cikk

108. cikk

114. cikk

109. cikk (1) bekezdés

109. cikk (2) bekezdés

115. cikk, első bekezdés

110. cikk (1) bekezdés

115. cikk, második bekezdés

110. cikk (2) bekezdés

116. cikk

111. cikk

117. cikk

112. cikk

118. cikk, (1) bekezdés

113. cikk,

119. cikk

114. cikk

120. cikk

115. cikk

121. cikk

116. cikk

122. cikk

117. cikk

123. cikk

118. cikk

124. cikk

119. cikk

125. cikk

120. cikk

126. cikk

121. cikk

127. cikk

122. cikk

128. cikk

123. cikk

129. cikk

124. cikk

130. cikk

125. cikk

131. cikk

126. cikk

132. cikk

127. cikk

133. cikk

128. cikk

134. cikk

129. cikk

135. cikk

130. cikk

136. cikk

131. cikk

139. cikk

132. cikk

140. cikk

144. cikk

133. cikk

145. cikk

134. cikk

I –IV. melléklet

I – IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet