ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.321.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 321

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. december 8.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1193/2009/EK rendelete (2009. november 3.) az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös, 2005/2006-os gazdasági évekre történő megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1194/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK rendelet módosításáról ( 1 )

5

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/895/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. november 26.) a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról

36

 

 

2009/896/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

38

 

 

2009/897/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

39

 

 

2009/898/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

40

 

 

2009/899/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

41

 

 

2009/900/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

42

 

 

2009/901/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. november 30.) az Európai Közösség, valamint a Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

43

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/902/IB határozata (2009. november 30.) az európai bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) létrehozásáról és a 2001/427/IB határozat hatályon kívül helyezéséről

44

 

 

V   A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZŐ

 

 

A Bizottság 1195/2009/EU rendelete (2009. december 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

47

 

*

A Bizottság 1196/2009/EU rendelete (2009. december 4.) az egyes tagállamok lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO-terület 3M körzetében folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

49

 

 

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE NEM KÖTELEZŐ

 

 

2009/903/EU

 

*

A Tanácsnak a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezéssel hozott határozata (2009. december 4.) a Bizottság tagjaivá kinevezendő további személyek listájának elfogadásáról

51

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/1


A BIZOTTSÁG 1193/2009/EK RENDELETE

(2009. november 3.)

az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendelet helyesbítéséről és a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös, 2005/2006-os gazdasági évekre történő megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (8) bekezdésének első francia bekezdésére, illetve 16. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. február 20-i 314/2002/EK bizottsági rendelet (2) 8. cikkével összhangban a termelési illetékek az alábbiak szerint kerültek megállapításra:

a 2002/2003-as gazdasági évre az 1762/2003/EK bizottsági rendelet (3) szerint,

a 2003/2004-es gazdasági évre az 1775/2004/EK bizottsági rendelet (4) szerint,

a 2004/2005-ös gazdasági évre az 1686/2005/EK bizottsági rendelet (5) szerint,

a 2005/2006-os gazdasági évre a 164/2007/EK bizottsági rendelet (6) szerint,

(2)

2008. május 8-án az Európai Közösségek Bírósága ítéletet hozott a C-5/06. sz. és a C-23/06–C-36/06. sz. egyesített ügyekben, amelyben megállapítja, hogy az 1260/2001/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének d) pontját úgy kell értelmezni, hogy az e cikk hatálya alá tartozó összes exportált termékmennyiséget figyelembe kell venni a tonnánkénti becsült átlagos veszteség kiszámításához, függetlenül attól, hogy ezekre ténylegesen fizettek-e visszatérítést. Következésképpen a Bíróság érvénytelennek nyilvánította a cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegeknek a 2002/2003-as gazdasági évre történő megállapításáról szóló, 2003. október 7-i 1762/2003/EK bizottsági rendeletet és a 2003/2004-es gazdasági évre a cukorágazatban a termelési illeték összegének megállapításáról szóló, 2004. október 14-i 1775/2004/EK bizottsági rendeletet.

(3)

Ugyanezen érvelést követve, a tonnánkénti becsült átlagos veszteségnek az 1260/2001/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében történő kiszámítása tekintetében a Bíróság a C-175/07–C-184/07. sz. egyesített ügyekben és a C-466/06. sz. és C-200/06. sz. ügyekben 2008. október 6-án hozott ítéleteivel érvénytelennek nyilvánította a cukorágazatban a 2004/2005-ös gazdasági évre a termelési illetékek összege, valamint a kiegészítő illeték meghatározásáról szóló, 2005. október 14-i 1686/2005/EK bizottsági rendeletet.

(4)

A Bíróság által a 2002/2003-as, a 2003/2004-es és a 2004/2005-ös gazdasági év tekintetében érvénytelenített számítási módszert a 2005/2006-os gazdasági évre is alkalmazták. Ennek következtében e gazdasági évre új cukortermelési illetéket kell meghatározni az új számítási módszer felhasználásával.

(5)

A C-5/06. sz. és C-23/06–C-36/06 sz. egyesített ügyekben hozott ítéletben a Bíróság megállapította, hogy a 2001/2002-es gazdasági évre a cukorágazatban a termelési illetékek, valamint a kiegészítő illeték összegének meghatározásáról szóló, 2002. október 15-i 1837/02/EK bizottsági rendelet (7) vizsgálata nem fedett fel a rendelet érvényességének megkérdőjelezésére alkalmas tényezőket. E gazdasági év tekintetében függetlenül attól, hogy jogosult-e a termék visszatérítésre, a Bizottság a termelési illeték megállapításakor az átlagos veszteséget a feldolgozott termék formájában kivitelre kerülő teljes cukormennyiség alapján számolta.

(6)

Következésképpen helyénvaló, hogy a Bizottság a termelési illetékeket, illetve amennyiben szükséges, a kiegészítő illeték meghatározására szolgáló együtthatót a 2001/2002-es gazdasági évben használt számítási módszert alkalmazva határozza meg.

(7)

Az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban a 2002/2003-as gazdasági évre megállapított, becsült várható összveszteség következtében, a szóban forgó cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban meg kellett határozni az alapilletéket és a B illetékeket. Az alapilleték mértékét 2 %-ban, a B illeték mértékét 19,962 %-ban állapították meg. Ugyanakkor az ismert adatok alapján és az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapított összveszteséget teljes egészében fedezte a termelési alapilletékből és a B illetékből származó bevétel, és a 2002/2003-as gazdasági évre nem kellett a szóban forgó rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében említett együtthatót meghatározni. Az (5) preambulumbekezdésben említett számítási módszer alkalmazása az alapilleték tekintetében 2 %-ot, a B illeték tekintetében 19,958 %-ot eredményez. Az ismert adatok alapján és az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapított összveszteséget teljes egészében fedezi a termelési alapilletékből és a B illetékből származó bevétel. Ezért a 2002/2003-as gazdasági évre nem kell a szóban forgó rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében említett együtthatót meghatározni.

(8)

Az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban a 2003/2004-es gazdasági évre eredetileg megállapított becsült várható összveszteség következtében a szóban forgó cikk (3) és (4) bekezdésével összhangban meg kellett határozni az alapilletéket és a B illetéket. Az alapilleték mértékét 2 %-ban, a B illeték mértékét 27,050 %-ban állapították meg. Ugyanakkor az ismert adatok alapján és az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapított összveszteséget teljes egészében fedezte a termelési alapilletékből és a B illetékből származó bevétel, és a 2003/2004-es gazdasági évre nem kellett a szóban forgó rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében említett együtthatót meghatározni. Az (5) preambulumbekezdésben említett számítási módszer alkalmazása az alapilleték tekintetében 2 %-ot, a B illeték tekintetében 27,169 %-ot eredményez. Az ismert adatok alapján és az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapított összveszteséget teljes egészében fedezi a termelési alapilletékből és a B illetékből származó bevétel. Ezért a 2003/2004-es gazdasági évre nem kell a szóban forgó rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében említett együtthatót meghatározni.

(9)

A B termelési illeték maximális összegének felülvizsgálatáról és a cukorágazatban a B cukorrépa 2004/05-ös gazdasági évre vonatkozó minimálárának módosításáról szóló, 2004. augusztus 17-i 1462/2004/EK bizottsági rendelet (8) a 2004/2005-ös gazdasági évre az 1260/2001/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdése második albekezdésének első francia bekezdésében említett B illeték maximális összegét a fehér cukor intervenciós árának 37,5 %-ára emelte. E gazdasági évet illetően az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban megállapított becsült várható összveszteség következtében az alapilleték maximális összegét 2 %-ban, a B termelési illeték maximális összegét 37,5 %-ban kellett meghatározni. Az (5) preambulumbekezdésben említett számítási módszer alkalmazása nem módosítja az erre a gazdasági évre vonatkozó alapilletéket és B illetéket. Az 1260/2001/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy amennyiben az említett rendelet 15. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban megállapított összveszteséget nem fedezi teljes mértékben a termelési alapilletékből és a B illetékből származó bevétel, kiegészítő illetéket kell kiróni. A 2004/2005-ös gazdasági év vonatkozásában az új számítási módszer 125 129 948 EUR-nyi összveszteséget nem fedezett. Ezért meg kell határozni az 1260/2001/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében említett együtthatót. Az említett együttható meghatározása során figyelembe kell venni a 2003/2004-es gazdasági évre azon tagállamok esetében meghatározott többletilletéket, amelyek 2004. április 30-án a Közösséghez tartoztak.

(10)

Az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban megállapított becsült várható összveszteség következtében a szóban forgó cikk (3) bekezdésével összhangban 1,0022 %-ban kellett meghatározni az alapilletéket. Ugyanakkor az ismert adatok alapján és az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapított összveszteséget teljes egészében fedezte az alapilletékből származó bevétel, és a 2005/2006-os gazdasági évre nem kellett B illetéket vagy kiegészítő illeték alapjául szolgáló együtthatót meghatározni. Az (5) preambulumbekezdésben említett számítási módszer alkalmazása az alapilleték tekintetében 0,9706 %-ot eredményez, anélkül, hogy szükség lenne B illetékre. Az ismert adatok alapján és az 1260/2001/EK rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban megállapított összveszteséget teljes egészében fedezi a termelési alapilletékből származó bevétel, és a szóban forgó rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében említett együtthatót nem kell meghatározni.

(11)

A fentiek alapján, az 1762/2003/EK, az 1775/2004/EK, az 1686/2005/EK és a 164/2007/EK rendeletet ennek megfelelően helyesbíteni kell.

(12)

Jogbiztonsági okokból a javasolt helyesbítéseket azon időpontoktól kell alkalmazni, amikor a helyesbítendő rendelkezések hatályba lépnek.

(13)

Jogbiztonsági okokból, illetve a tagállamok közötti egyenlő bánásmód biztosítására meg kell állapítani egy olyan közös dátumot, amikor az e rendelettel összhangban helyesbített illetékek az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (9) 2. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében megállapításra kerülnek.

(14)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság kedvezőtlen véleményt nyilvánított az e rendeletben előírt intézkedésekről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1762/2003/EK rendelet 1. cikke helyébe a következő lép:

„1. cikk

A cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegek a 2002/2003-as gazdasági évben a következők:

a)

A és B cukor esetében a termelési alapilleték 12,638 EUR fehércukor-tonnánként;

b)

a B termelési illeték a fehér cukorra tonnánként 126,113 EUR a B cukor esetében;

c)

az A és B izoglükóz esetében a termelési alapilleték 5,330 EUR szárazanyag-tonnánként;

d)

a B termelési illeték a szárazanyagra tonnánként 55,082 EUR a B izoglükóz esetében;

e)

a termelési alapilleték a szárazanyagértéknek megfelelő cukorra/izoglükózra tonnánként 12,638 EUR az A és a B inulinszirup esetében;

f)

a B termelési illeték a szárazanyagértéknek megfelelő cukorra/izoglükózra tonnánként 126,113 EUR a B inulinszirup esetében.”

2. cikk

Az 1775/2004/EK rendelet 1. cikke helyébe a következő lép:

„1. cikk

A cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegek a 2003/2004-es gazdasági évben a következők:

a)

A és B cukor esetében a termelési alapilleték 12,638 EUR fehércukor-tonnánként;

b)

a B termelési illeték a fehér cukorra tonnánként 171,679 EUR a B cukor esetében;

c)

az A és B izoglükóz esetében a termelési alapilleték 5,330 EUR szárazanyag-tonnánként;

d)

a B termelési illeték a szárazanyagra tonnánként 73,310 EUR a B izoglükóz esetében;

e)

a termelési alapilleték a szárazanyagértéknek megfelelő cukorra/izoglükózra tonnánként 12,638 EUR az A és a B inulinszirup esetében;

f)

a B termelési illeték a szárazanyagértéknek megfelelő cukorra/izoglükózra tonnánként 171,679 EUR a B inulinszirup esetében.”

3. cikk

Az 1686/2005/EK rendelet 1. és 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegek a 2004/2005-ös gazdasági évben a következők:

a)

A és B cukor esetében a termelési alapilleték 12,638 EUR fehércukor-tonnánként;

b)

a B termelési illeték a fehér cukorra tonnánként 236,963 EUR a B cukor esetében;

c)

az A és B izoglükóz esetében a termelési alapilleték 5,330 EUR szárazanyag-tonnánként;

d)

a B termelési illeték a szárazanyagra tonnánként 99,424 EUR a B izoglükóz esetében;

e)

a termelési alapilleték a szárazanyagértéknek megfelelő cukorra/izoglükózra tonnánként 12,638 EUR az A és a B inulinszirup esetében;

f)

a B termelési illeték a szárazanyagértéknek megfelelő cukorra/izoglükózra tonnánként 236,963 EUR a B inulinszirup esetében.

2. cikk

A 2004/2005-ös gazdasági évre az 1260/2001/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében előírt együttható 0,25466 a Cseh Köztársaság, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia számára, valamint 0,14911 a többi tagállam számára.”

4. cikk

A 164/2007/EK rendelet 1. cikke helyébe a következő lép:

„1. cikk

A cukorágazatban termelési illetékként fizetendő összegek a 2005/2006-os gazdasági évben a következők:

a)

a termelési alapilleték a fehér cukorra tonnánként 6,133 EUR az A és B cukor esetében;

b)

a termelési alapilleték a szárazanyagra tonnánként 2,726 EUR az A és B izoglükóz esetében;

c)

a termelési alapilleték a szárazanyagértéknek megfelelő cukorra/izoglükózra tonnánként 6,133 EUR az A és a B inulinszirup esetében.”

5. cikk

Az e rendelet értelmében helyesbített illetékek megállapításának az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 2. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett dátuma legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő második hónap legutolsó napja.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 1. cikket 2003. október 8-tól kell alkalmazni.

A 2. cikket 2004. október 15-től kell alkalmazni.

A 3. cikket 2005. október 18-tól kell alkalmazni.

A 4. cikket 2007. február 23-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 3-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. Az 1260/2001/EK rendelet a 2006/2007-es gazdasági évtől hatályát vesztette és helyébe a 318/2006/EK tanácsi rendelet lépett, mely azt követően szintén hatályát vesztette, és helyébe a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) lépett (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

(2)  HL L 50., 2002.2.21., 40. o. A 314/2002/EK rendelet hatályát vesztette, és helyébe a 952/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 178., 2006.7.1., 39. o.) lépett.

(3)  HL L 254., 2003.10.8., 4. o.

(4)  HL L 316., 2004.10.15., 64. o.

(5)  HL L 271., 2005.10.15., 12. o.

(6)  HL L 51., 2007.2.20., 17. o.

(7)  HL L 278., 2002.10.16., 13. o.

(8)  HL L 270., 2004.8.18., 4. o.

(9)  HL L 130., 2000.5.31., 1. o.


8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/5


A BIZOTTSÁG 1194/2009/EK RENDELETE

(2009. november 30.)

a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 1702/2003/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az európai légi közlekedés biztonsága egységesen magas szintjének fenntartása, ezzel összefüggésben különösen a „székhely” fogalommeghatározásának megállapítása, az üzemképességi tanúsítvány (1. számú EASA-űrlap) tartalmának jobbítása és a repülési engedélyre vonatkozó rendelkezések átdolgozása érdekében módosítani szükséges a légi járművek és a kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések, valamint a tervező és a gyártó szervezetek tanúsítására vonatkozó követelményeket és eljárásokat.

(2)

Az 1702/2003/EK bizottsági rendeletet (2) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az e rendeletben előírt rendelkezések az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) által a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiadott véleményeken (3) alapulnak.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1702/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk (2) bekezdése a következő e), f), g) és h) ponttal egészül ki:

„e)   »székhely«: a vállalkozás központi ügyvezetésének helye vagy cégjegyzék szerinti székhelye, ahol a fő pénzügyi feladatokat végzik és az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek feletti operatív ellenőrzést gyakorolják;

f)   »cikk«: polgári légi járművön való felhasználásra szánt alkatrész vagy berendezés;

g)   »ETSO«: az európai műszaki szabványrendelet (European Technical Standard Order). Az európai műszaki szabványrendelet az ügynökség által kiadott részletes légialkalmassági leírás, amely biztosítja e rendelet alapvető követelményeinek betartását, és ennek érdekében meghatározza a benne tárgyalt cikkek minimális működési jellemzőit;

h)   »EPA«: az európai alkatrész-jóváhagyás (European Part Approval). Az európai alkatrész-jóváhagyás azt tanúsítja, hogy a cikket olyan jóváhagyott tervadatok szerint gyártották, amelyek – hacsak nem ETSO-cikkről van szó – nem a kapcsolódó termék típusalkalmassági bizonyítványa tulajdonosának tulajdonában vannak.”;

2.

a 3. cikk (5) bekezdésében a „21A.112.” szövegrész helyébe a „21A.112A.” szöveg lép;

3.

az 5. cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérve az e rendelet melléklete (21. rész) A. szakaszának F. és G. alrésze alapján jóváhagyott gyártó szervezetek 2010. szeptember 28-ig továbbra is jogosultak ezen rendelet mellékletének (21. rész) I. függelékében eredetileg közzétett 1. számú EASA-űrlap felhasználásával üzemképességi tanúsítványokat és megfelelőségi nyilatkozatokat kiadni.”;

4.

a melléklet (21. rész) e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-an.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o.

(3)  03/2006. sz. vélemény egyes szövegezéstechnikai javításokról, 05/2006. sz. vélemény a székhely fogalmáról, 06/2008. sz. vélemény az 1. számú EASA-űrlapról, 04/2007. sz. vélemény a repülési engedélyről.


MELLÉKLET

Az 1702/2003/EK rendelet melléklete (21. rész) a következőképpen módosul:

1.

A tartalomjegyzék helyébe a következő szöveg lép:

Tartalom

21.1.

Általános bevezető

A. SZAKASZ – MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

A. ALRÉSZ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21A.1.

Alkalmazási kör

21A.2.

Nem a bizonyítvány kérelmezője vagy tulajdonosa által tett kötelezettségvállalás

21A.3.

Meghibásodások, üzemzavarok és hibák

21A.3B.

Légialkalmassági irányelvek

21A.4.

A tervezés és a gyártás összehangolása

B. ALRÉSZ – TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21A.11.

Alkalmazási kör

21A.13.

Jogosultság

21A.14.

Az alkalmasság bizonyítása

21A.15.

Kérelem

21A.16A.

Légialkalmassági alapkövetelmények

21A.16B.

Különleges feltételek

21A.17.

A típusalkalmassági tanúsítás alapja

21A.18.

Az alkalmazandó környezetvédelmi követelmények és tanúsítási előírások meghatározása

21A.19.

Új típusalkalmassági bizonyítványt igénylő módosítások

21A.20.

A típustanúsítási alap és a környezetvédelmi követelmények betartása

21A.21.

Típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21A.23.

Korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21A.31.

Típusterv

21A.33

Vizsgálatok és tesztek

21A.35.

Repülési tesztek

21A.41.

Típusalkalmassági bizonyítvány

21A.44.

A bizonyítvány tulajdonosának kötelezettségei

21A.47.

Átruházhatóság

21A.51.

Érvényességi idő és folyamatos érvényesség

21A.55.

Nyilvántartás vezetése

21A.57.

Kézikönyvek

21A.61.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

(C. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ – TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

21A.90.

Alkalmazási kör

21A.91.

A típusterv módosításainak osztályozása

21A.92.

Jogosultság

21A.93.

Kérelem

21A.95.

Kis módosítások

21A.97.

Nagy módosítások

21A.101.

Az alkalmazandó típustanúsítási előírások és környezetvédelmi követelmények megjelölése

21A.103.

A jóváhagyás kiállítása

21A.105.

Nyilvántartás vezetése

21A.107.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

21A.109.

Kötelezettségek és EPA-jelzés

E. ALRÉSZ – KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21A.111.

Alkalmazási kör

21A.112A.

Jogosultság

21A.112B.

Az alkalmasság bizonyítása

21A.113.

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványra vonatkozó kérelem

21A.114.

A megfelelőség igazolása

21A.115.

Kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány kiállítása

21A.116.

Átruházhatóság

21A.117.

A termék kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvánnyal szabályozott részének módosításai

21A.118A.

Kötelezettségek és EPA-jelzés

21A.118B.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.119.

Kézikönyvek

21A.120.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

F. ALRÉSZ – GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21A.121.

Alkalmazási kör

21A.122.

Jogosultság

21A.124.

Kérelem

21A.125A.

Eseti engedély kiállítása

21A.125B.

Vizsgálati eredmények

21A.125C.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.126.

Gyártás-ellenőrzési rendszer

21A.127.

Tesztek: légi jármű

21A.128.

Tesztek: hajtóművek és légcsavarok

21A.129.

A gyártó kötelezettségei

21A.130.

Megfelelőségi nyilatkozat

G. ALRÉSZ – A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21A.131.

Alkalmazási kör

21A.133.

Jogosultság

21A.134.

Kérelem

21A.135.

A gyártó szervezet jóváhagyásának kiadása

21A.139.

Minőségügyi rendszer

21A.143.

Részletes ismertetés

21A.145.

Jóváhagyási követelmények

21A.147.

A jóváhagyott gyártó szervezet módosításai

21A.148.

Telephely módosítása

21A.149.

Átruházhatóság

21A.151.

A jóváhagyás feltételei

21A.153.

A jóváhagyás feltételeinek módosításai

21A.157.

Vizsgálatok

21A.158.

Vizsgálati eredmények

21A.159.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.163.

Kiváltságok

21A.165.

A jóváhagyás tulajdonosának kötelezettségei

H. ALRÉSZ – LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21A.171.

Alkalmazási kör

21A.172.

Jogosultság

21A.173.

Osztályozás

21A.174.

Kérelem

21A.175.

Nyelv

21A.177.

Módosítások vagy változtatások

21A.179.

Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítás

21A.180.

Ellenőrzések

21A.181.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.182.

A légi jármű meghatározása

I. ALRÉSZ – ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21A.201.

Alkalmazási kör

21A.203.

Jogosultság

21A.204.

Kérelem

21A.207.

Módosítások vagy változtatások

21A.209.

Átruházhatóság és a tagállamokon belüli újbóli kiállítása

21A.210.

Ellenőrzések

21A.211.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

J. ALRÉSZ – A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21A.231.

Alkalmazási kör

21A.233.

Jogosultság

21A.234.

Kérelem

21A.235.

A tervező szervezet jóváhagyásának kiadása

21A.239.

Tervezésbiztosítási rendszer

21A.243.

Adatok

21A.245.

Jóváhagyási követelmények

21A.247.

A tervezésbiztosítási rendszer módosításai

21A.249.

Átruházhatóság

21A.251.

A jóváhagyás feltételei

21A.253.

A jóváhagyás feltételeinek módosításai

21A.257.

Vizsgálatok

21A.258.

Vizsgálati eredmények

21A.259.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.263.

Kiváltságok

21A.265.

A tervező szervezet jóváhagyása tulajdonosának kötelezettségei

K. ALRÉSZ – ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

21A.301.

Alkalmazási kör

21A.303.

Az alkalmazandó követelmények betartása

21A.305.

Alkatrészek és berendezések jóváhagyása

21A.307.

Alkatrészek és berendezések forgalomba hozatala beszerelésre

(L. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ – JAVÍTÁSOK

21A.431.

Alkalmazási kör

21A.432A.

Jogosultság

21A.432B.

Az alkalmasság bizonyítása

21A.433.

Javítási terv

21A.435.

A javítások osztályozása

21A.437.

A javítási terv jóváhagyásának kiadása

21A.439.

Pótalkatrészek gyártása

21A.441.

A javítások kivitelezése

21A.443.

Korlátozások

21A.445.

Kijavítatlan károsodás

21A.447.

Nyilvántartás vezetése

21A.449.

A folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasítások

21A.451.

Kötelezettségek és EPA-jelzés

(N. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ – EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

21A.601.

Alkalmazási kör

21A.602A.

Jogosultság

21A.602B.

Az alkalmasság bizonyítása

21A.603.

Kérelem

21A.604.

Segédhajtómű (APU) ETSO-engedélyezése

21A.605.

Az adatokkal kapcsolatos követelmények

21A.606.

Az ETSO-engedély kiállítása

21A.607.

Az ETSO-engedéllyel kapcsolatos kiváltságok

21A.608.

Terv- és teljesítménynyilatkozat (DDP)

21A.609.

Az ETSO-engedély tulajdonosainak kötelezettségei

21A.610.

Eltérés engedélyezése

21A.611.

Tervmódosítások

21A.613.

Nyilvántartás vezetése

21A.615.

Az ügynökség által végzett ellenőrzés

21A.619.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.621.

Átruházhatóság

P. ALRÉSZ – REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21A.701.

Alkalmazási kör

21A.703.

Jogosultság

21A.705.

Illetékes hatóság

21A.707.

Repülési engedélyek kérelmezése

21A.708.

Repülési feltételek

21A.709.

A repülési feltételek jóváhagyásának kérelmezése

21A.710.

A repülési feltételek jóváhagyása

21A.711.

Repülési engedély kiállítása

21A.713.

Módosítások

21A.715.

Nyelv

21A.719.

Átruházhatóság

21A.721.

Ellenőrzések

21A.723.

Időbeli hatály és folyamatos érvényesség

21A.725.

Repülési engedélyek megújítása

21A.727.

A repülési engedély tulajdonosának kötelezettségei

21A.729.

Nyilvántartások

Q. ALRÉSZ – TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

21A.801.

Termékek meghatározása

21A.803.

Azonosító adatok kezelése

21A.804.

Alkatrészek és berendezések meghatározása

21A.805.

A kritikus alkatrészek meghatározása

21A.807.

Az ETSO-cikkek meghatározása

B. SZAKASZ – ELJÁRÁSOK AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK SZÁMÁRA

A. ALRÉSZ – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

21B.5.

Hatály

21B.20.

Az illetékes hatóság kötelezettségei

21B.25.

Az illetékes hatóság szervezetére vonatkozó követelmények

21B.30.

Dokumentált eljárások

21B.35.

A szervezet és az eljárások módosításai

21B.40.

Jogviták rendezése

21B.45.

Jelentéstétel/összehangolás

21B.55.

Nyilvántartás vezetése

21B.60.

Légialkalmassági irányelvek

B. ALRÉSZ – TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

(C. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

D. ALRÉSZ – TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK MÓDOSÍTÁSAI

E. ALRÉSZ – KIEGÉSZÍTŐ TÍPUSALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

F. ALRÉSZ – GYÁRTÁS A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSÁNAK HIÁNYÁBAN

21B.120.

Vizsgálat

21B.125.

Vizsgálati eredmények

21B.130.

Az eseti engedély kiállítása

21B.135.

Az eseti engedély érvényben tartása

21B.140.

Az eseti engedély módosítása

21B.145.

Az eseti engedély korlátozása, felfüggesztése és visszavonása

21B.150.

Nyilvántartás vezetése

G. ALRÉSZ – A GYÁRTÓ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

21B.220.

Vizsgálat

21B.225.

Vizsgálati eredmények

21B.230.

A bizonyítvány kiállítása

21B.235.

Folyamatos felügyelet

21B.240.

A gyártó szervezet jóváhagyásának módosítása

21B.245.

A gyártó szervezet jóváhagyásának felfüggesztése vagy visszavonása

21B.260.

Nyilvántartás vezetése

H. ALRÉSZ – LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK ÉS KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNYOK

21B.320.

Vizsgálat

21B.325.

Légialkalmassági bizonyítványok kiállítása

21B.326.

Légialkalmassági bizonyítvány

21B.327.

Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány

21B.330.

A légialkalmassági bizonyítvány és a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány felfüggesztése és visszavonása

21B.345.

Nyilvántartás vezetése

I. ALRÉSZ – ZAJBIZONYÍTVÁNYOK

21B.420.

Vizsgálat

21B.425.

Zajbizonyítványok kiállítása

21B.430.

A zajbizonyítványok felfüggesztése vagy visszavonása

21B.445.

Nyilvántartás vezetése

J. ALRÉSZ – A TERVEZŐ SZERVEZET JÓVÁHAGYÁSA

K. ALRÉSZ – ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK

(L. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

M. ALRÉSZ – JAVÍTÁSOK

(N. ALRÉSZ – NEM ALKALMAZANDÓ)

O. ALRÉSZ – EURÓPAI MŰSZAKI SZABVÁNYRENDELET SZERINTI ENGEDÉLYEK

P. ALRÉSZ – REPÜLÉSI ENGEDÉLY

21B.520.

Vizsgálat

21B.525.

Repülési engedély kiállítása

21B.530.

Repülési engedélyek visszavonása

21B.545.

Nyilvántartás vezetése

Q. ALRÉSZ – TERMÉKEK, ALKATRÉSZEK ÉS BERENDEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

FÜGGELÉKEK – EASA-ŰRLAPOK”.

2.

Az A. szakasz címe helyébe a következő szöveg lép:

3.

A 21A.14. b) 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.

fix vagy állítható állásszögű légcsavar.”

4.

A 21A.35. b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

az e szakasz alapján tanúsítandó légi jármű esetében – kivéve i) a hőlégballont, a szabad léggömböt, a kötött léggömböt, a vitorlázógépet és a segédmotoros vitorlázógépet; valamint ii) a legfeljebb 2 722 kg maximális felszállási tömegű repülőgépet és léghajót – annak megállapításához, hogy megfelelő biztosíték van arra, hogy a légi jármű, annak alkatrészei és berendezései megbízhatóak és megfelelően működnek.”

5.

A 21A.112. pont helyébe a következő szöveg lép:

Bármely természetes vagy jogi személy (»szervezet«) aki vagy amely alkalmasságát a 21A.112B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy ezt a bizonyítást megkezdte, jogosult arra, hogy az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványt kérelmezzen.”

6.

A 21A.124. b) 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.

vázlatos formában a 21A.125A. b) pontban előírt információkat.”

7.

A 21A.125. pont helyébe a következő szöveg lép:

A kérelmező akkor jogosult arra, hogy az illetékes hatóság eseti engedélyt állítson ki számára, és ebben igazolja, hogy egyes termékek, alkatrészek és berendezések ezen alrésznek való megfelelése bizonyítást nyert, ha:

a)

olyan gyártás-ellenőrzési rendszert vezetett be, amely biztosítja, hogy minden termék, alkatrész vagy berendezés megfelel a vonatkozó tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban van;

b)

olyan kézikönyvet bocsát rendelkezésre, amely tartalmazza:

1.

az a) pontban előírt gyártás-ellenőrzési rendszer leírását;

2.

a gyártás-ellenőrzési rendszer megállapításai meghozatalának módjára vonatkozó leírást;

3.

a 21A.127. és a 21A.128. pontban előírt tesztek leírását, valamint a 21A.130. a) pont alkalmazásában meghatalmazott személyek nevét;

c)

igazolja, hogy képes a 21A.3. és a 21A.129. d) pont szerinti segítségnyújtásra.”

8.

A 21A.125B. c) pontban a „21B.143.” szövegrész helyébe a „21B.125.” szöveg lép.

9.

A 21A.126. pont a következőképpen módosul:

i.

az a) alpontban a „21A.125.” szövegrész helyébe a „21A.125A. a)” szöveg lép;

ii.

a b) alpontban a „21A.125. a) bekezdés” szövegrész helyébe a „21A.125A.a) pont”szöveg lép.

10.

A 21A.127. a) pontban a „21A.125. a) bekezdés” szövegrész helyébe a „21A.125A. a) pont”szöveg lép.

11.

A 21A.128. pontban a „21A.125. a) bekezdés” szövegrész helyébe a „21A.125A. a) pont”szöveg lép.

12.

A 21A.165. pont a következőképpen módosul:

i.

a c) pont 2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Meghatározza, hogy az egyéb termékek, alkatrészek vagy berendezések elkészültek, továbbá megfelelnek a jóváhagyott tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban vannak, mielőtt a jóváhagyott tervadatoknak való megfelelés és a biztonságos üzemkész állapot meglétének tanúsítása céljából kiállítaná az 1. számú EASA-űrlapot, továbbá a hajtóművek esetében a hajtómű típusalkalmassági bizonyítványának tulajdonosa által szolgáltatott adatok alapján meghatározza, hogy a 21A.18. b) pont szerinti fogalommeghatározásnak megfelelően minden elkészült hajtómű megfelel a hajtómű gyártásakor hatályos, a kibocsátási előírásoknak való megfelelés tanúsításához alkalmazandó kibocsátási követelményeknek; illetve”;

ii.

a k) pont helyébe a következő szöveg lép:

„k)

Amennyiben az alkalmazható, a 21A.163. e) pont szerinti kiváltságnak megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21A.711. c) és e) pontnak való megfelelőséget”.

13.

A 21A.174. b) 3. ii. pontban a „21A.184. c) bekezdésnek” szövegrész helyébe a „21B.327. c) pontnak” szöveg lép.

14.

A 21A.183. pontot el kell hagyni.

15.

A 21A.184. pontot el kell hagyni.

16.

A 21A.205. pontot el kell hagyni.

17.

A 21A.245. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az összes műszaki részleg alkalmazottai kellő létszámúak és tapasztalatúak, megfelelő hatáskörrel rendelkeznek feladataik ellátásához, továbbá azt, hogy ezek a feladatok, valamint az elhelyezés, a létesítmények és a berendezések együttesen megfelelőek ahhoz, hogy az alkalmazottak gondoskodhassanak a termékre vonatkozó légialkalmassági és környezetvédelmi célkitűzések teljesüléséről;”.

18.

A 21A.263. pont a következőképpen módosul:

a)

a b) pont 4. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

a 21A.602B. b) 1. pont esetében az ETSO-engedély; vagy”;

b)

a c) pont a következőképpen módosul:

i.

a 3. és a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

az általa kiadott tájékoztatás és utasítások tartalmazzák a következő nyilatkozatot: »E dokumentum műszaki tartalmának jóváhagyása az EASA.21J.[XXXX]. hivatkozási számú DOA alapján történt«.

4.

jóváhagyja a légi jármű repülési kézikönyvének és kiegészítéseinek dokumentált módosításait, és ezeket a módosításokat a következő nyilatkozat kíséretében adja ki: »A(z) [ZZ]. hivatkozási számú AFM (vagy kiegészítés) [YY]. sz. módosításának jóváhagyása az EASA.21J.[XXXX]. hivatkozási számú DOA alapján történt«.”;

ii.

a 7. pont helyébe a következő szöveg lép:

„7.

olyan légi járművek esetében, amelyeket maga tervezett vagy módosított, valamint amelyekre vonatkozóan a 21A.263. c) 6. pont értelmében maga hagyta jóvá a repülési engedély kiadásának feltételeit, továbbá abban az esetben, ha a tervező szervezet a tervező szervezetként való jóváhagyása (DOA) értelmében ellenőrzése alatt tartja a légi jármű kialakítását és maga igazolja a repüléshez jóváhagyott tervezési előírásoknak való megfelelőséget, a 21A.711. b) ponttal összhangban kiállítsa a repülési engedélyt.”

19.

A 21A.265. g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

Amennyiben az alkalmazható, a 21A.263. c) 7. pont szerinti kiváltságnak megfelelően, mielőtt a légi jármű részére kiállítaná a repülési engedélyt, megállapítja a 21A.711. b) és e) pontnak való megfelelőséget.”

20.

A 21A.307. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Csatoltak hozzá üzemképességi tanúsítványt (1. számú EASA-űrlap), amely igazolja, hogy a darab gyártása jóváhagyott tervadatoknak megfelelően történt, és a darab biztonságos üzemkész állapotban van; valamint”.

21.

A 21A.432. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely alkalmasságát a 21A.432B. pontnak megfelelően bizonyította, vagy ezt a bizonyítást megkezdte, jogosult arra, hogy az ebben az alrészben meghatározott feltételekkel nagy javítási terv jóváhagyását kérelmezze.

b)

Bármely természetes vagy jogi személy jogosult arra, hogy kis javítási terv jóváhagyását kérelmezze.”

22.

A 21A.601. b) pontot el kell hagyni.

23.

A 21A.605. d) pontban a „21A.125. b) bekezdésben” szövegrész helyébe a „21A.125A. b) pontban” szöveg lép.

24.

A 21A.606. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy kész betartani a 21A.609. pont rendelkezéseit.”

25.

A 21A.609. f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f)

Betartja a 21A.3., a 21A.3B. és 21A.4. pontban foglaltakat;”.

26.

A 21A.701. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Ezen alrésszel összhangban repülési engedélyt olyan légi jármű részére kell kiállítani, amely nem felel meg az alkalmazandó légialkalmassági előírásoknak, illetve amelynek esetében az említett előírásoknak való megfelelést nem igazolták, de amely meghatározott feltételek mellett a következő célokból biztonságos repülésre képes:

1.

fejlesztés;

2.

jogi vagy tanúsítási előírásoknak való megfelelés kimutatása;

3.

a tervező vagy a gyártó szervezet munkatársainak képzése;

4.

új légi járművek gyári berepülései;

5.

nem teljes készültségi fokú légi járművek gyári létesítmények közötti közlekedtetése;

6.

a légi jármű közlekedtetése a vevő általi átvétel céljából;

7.

a légi jármű szállítása vagy exportálása;

8.

a légi jármű közlekedtetése hatóság általi elfogadás céljából;

9.

piackutatás, beleértve a vásárló munkatársainak képzését is;

10.

kiállítás és légibemutató;

11.

a légi jármű közlekedtetése a karbantartás vagy a légialkalmassági felülvizsgálat helyszínére vagy raktározási helyre;

12.

a légi jármű közlekedtetése a tanúsítvány szerinti maximális felszállási össztömeget meghaladó terheléssel vízfelület vagy szárazföldi terület feletti, a szokásosnál hosszabb utakon, amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő leszállóhely vagy tüzelőanyag;

13.

rekordjavítási kísérlet, légi verseny vagy egyéb hasonló verseny;

14.

az alkalmazandó légialkalmassági előírásoknak megfelelő légi jármű közlekedtetése a környezeti előírásoknak való megfelelés igazolása előtt;

15.

egyszerű konstrukciójú egyedi légi járművel vagy olyan géptípussal végzett nem kereskedelmi célú repülés, amelyre nem adható ki légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány.

b)

Ez az alrész megállapítja a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás kiadására szolgáló eljárásokat, valamint a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás kérelmezőjének és tulajdonosának jogait és kötelezettségeit.”

27.

A 21A.703. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Repülési engedély kiállítását bármely természetes vagy jogi személy jogosult kérni, kivéve a 21A.701. a) 15. pontban meghatározott cél esetében, amikor kérelmezésre csak a tulajdonos jogosult.

b)

Repülési feltételek jóváhagyását bármely természetes vagy jogi személy jogosult kérni.”

28.

A 21.710. c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

A repülési feltételek jóváhagyásához az ügynökség, az illetékes hatóság vagy a jóváhagyott szervezet előtt bizonyítani kell, hogy a légi jármű képes a meghatározott feltételek és korlátozások szerinti biztonságos repülésre. Ebből a célból az ügynökség vagy az illetékes hatóság megfelelő ellenőrzéseket vagy teszteket végezhet, illetve a kérelmező számára előírhatja ezek elvégzését.”

29.

A 21A.711. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Repülési engedélyt (20a. számú EASA-űrlap, lásd függelék) az illetékes hatóság állíthat ki a 21B.525. pontban előírt feltételekkel.

b)

A 21A.263. c) 7. pontban számára biztosított kiváltság alapján a megfelelően jóváhagyott tervező szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd függelék), amennyiben a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

c)

A 21A.163. e) pontban számára biztosított kiváltság alapján a megfelelően jóváhagyott gyártó szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd függelék), amennyiben a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

d)

A 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) M.A.711. pontjában számára biztosított jogosultság alapján a megfelelően jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet is kiállíthat repülési engedélyt (20b. számú EASA-űrlap, lásd függelék), amennyiben a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént.

e)

A repülési engedélyben fel kell tüntetni a rendeletetést, valamint a 21A.710. pontnak megfelelően esetlegesen jóváhagyott feltételeket és korlátozásokat.

f)

A b), a c) vagy a d) pont alapján kiállított engedélyek esetében a repülési engedély és a repülési feltételekre vonatkozó jóváhagyás egy példányát a legelső adandó alkalommal, de legkésőbb három napon belül meg kell küldeni az illetékes hatóságnak.

g)

Ha valamely szervezet számára bebizonyosodik, hogy az általa a b), a c) vagy a d) pont alapján kiállított repülési engedély vonatkozásában a 21A.723. a) pontban előírt feltételek bármelyike nem teljesül, az adott szervezet az adott repülési engedélyt haladéktalanul visszavonja, és erről késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot.”

30.

A 21A.723. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A repülési engedély legfeljebb 12 hónapra állítható ki, és mindaddig érvényes, ameddig:

1.

a repülési engedéllyel kapcsolatban a 21A.711 e) pontban előírt feltételek és korlátozások teljesülnek;

2.

a jóváhagyást nem adják vissza és nem vonják vissza;

3.

a légi jármű ugyanabban a lajstromban szerepel.”

31.

A 21A.801. d) pont helyébe a következő szöveg lép:

„d)

Ember által irányított léggömb esetében a b) pontban előírt azonosító táblát a léggömb burkolatához kell erősíteni, és ha ez kivitelezhető, úgy kell elhelyezni, hogy az a kezelőszemélyzet számára a léggömb felfúvása során olvasható legyen. A kosarat, a teherhordó keretet és valamennyi hevítő berendezést ezen túlmenően olyan letörölhetetlen, jól olvasható jelöléssel kell ellátni, amelyen szerepel a gyártó neve, az alkatrészszám vagy az annak megfelelő szám, valamint a sorozatszám vagy az annak megfelelő szám.”

32.

A 21A.804. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Valamennyi alkatrészen és berendezésen letörölhetetlen, jól olvasható módon fel kell tüntetni:

1.

egy, a gyártót azonosító nevet, védjegyet vagy jelzést, a vonatkozó tervadatoknak megfelelő módon; továbbá

2.

a vonatkozó tervadatokban meghatározott alkatrészszámot; továbbá

3.

az »EPA« feliratot, ha az alkatrészt vagy berendezést olyan jóváhagyott tervadatok szerint gyártották, amelyek nem a kapcsolódó termék típusalkalmassági bizonyítványa tulajdonosának tulajdonában vannak.”

33.

A melléklet a következő 21B.125. ponttal egészül ki:

a)

Ha az illetékes hatóság audit alkalmával vagy másként olyan objektív bizonyíték birtokába jut, amely arra utal, hogy az eseti engedély tulajdonosa nem felel meg a melléklet (21. rész) A. szakasza szerinti alkalmazandó követelményeknek, akkor a 21A.125B. a) pontnak megfelelően meg kell határozni e vizsgálati eredmény osztályát.

b)

Az illetékes hatóság a következők szerint jár el:

1.

első szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény terjedelmétől függően haladéktalanul intézkedik az eseti engedély teljes vagy részleges korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról azzal, hogy ez mindaddig érvényben marad, ameddig a szervezet eredményes kiigazító intézkedést nem hoz;

2.

második szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény természetétől függően legfeljebb három hónapos határidőt tűz, amelyen belül kiigazító intézkedést kell hozni. Bizonyos körülmények között az első ilyen határidő lejártával az illetékes hatóság – kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel – a három hónapos határidőt a vizsgálati eredmény természetétől függően meghosszabbíthatja.

c)

Ha az illetékes hatóság által kitűzött határidőn belül a megfelelőséget nem sikerül elérni, az illetékes hatóság intézkedik az eseti engedély teljes vagy részleges felfüggesztéséről.”

34.

A 21B.135. b) 2. pontban a „21A.125. b) bekezdésben” szövegrész helyébe a „21A.125A. b) pontban” szöveg lép.

35.

A 21B.143. pontot el kell hagyni.

36.

A 21B.145. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Az eseti engedély korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról az eseti engedély tulajdonosát írásban értesíteni kell. Az illetékes hatóság megjelöli a korlátozás, felfüggesztés vagy visszavonás okát, és az eseti engedély tulajdonosát tájékoztatja fellebbezési jogáról.

b)

A felfüggesztett eseti engedély érvényessége kizárólag a melléklet (21. rész) A. szakaszának F. alrészében foglalt követelmények teljesülésének helyreállítását követően állítható újra vissza.”

37.

A 21B.225. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Ha az illetékes hatóság audit alkalmával vagy másként olyan objektív bizonyíték birtokába jut, amely arra utal, hogy a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa nem felel meg a melléklet (21. rész) A. szakasza szerinti alkalmazandó követelményeknek, akkor a 21A.158. a) pontnak megfelelően meg kell határozni e vizsgálati eredmény osztályát.

b)

Az illetékes hatóság a következők szerint jár el:

1.

első szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény terjedelmétől függően haladéktalanul intézkedik a gyártó szervezet jóváhagyásának teljes vagy részleges korlátozásáról, felfüggesztéséről vagy visszavonásáról azzal, hogy ez mindaddig érvényben marad, ameddig a szervezet eredményes kiigazító intézkedést nem hoz;

2.

második szintű vizsgálati eredmény esetén a vizsgálati eredmény természetétől függően legfeljebb három hónapos határidőt tűz, amelyen belül kiigazító intézkedést kell hozni. Bizonyos körülmények között az első ilyen határidő lejártával az illetékes hatóság – kielégítő kiigazítási intézkedési tervre figyelemmel – a három hónapos határidőt a vizsgálati eredmény természetétől függően meghosszabbíthatja.

c)

Ha az illetékes hatóság által kitűzött határidőn belül a megfelelőséget nem sikerül elérni, az illetékes hatóság intézkedik a jóváhagyás teljes vagy részleges felfüggesztéséről.”

38.

A 21B.235. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Annak érdekében, hogy a gyártó szervezet jóváhagyása érvényben tartásának indokoltságát megállapíthassa, az illetékes hatóság folyamatos felügyeleti tevékenységet végez, ennek keretében:

1.

ellenőrzi, hogy a gyártó szervezet jóváhagyása tulajdonosának minőségügyi rendszere továbbra is megfelel-e az e melléklet (21. rész) A. szakaszának G. alrészében foglaltaknak;

2.

ellenőrzi, hogy a gyártó szervezet jóváhagyása tulajdonosának szervezete a gyártó szervezet részletes ismertetésének megfelelően működik-e; továbbá

3.

ellenőrzi a gyártó szervezet részletes ismertetése szerinti eljárások hatékonyságát; továbbá

4.

mintavételezés útján ellenőrzi a termékre, alkatrészre vagy berendezésre vonatkozó előírások teljesülését.”

39.

A 21B.325. pont helyébe a következő szöveg lép:

a)

Miután meggyőződött a 21B.326. pontban foglalt követelmények és az e melléklet (21. rész) A. szakaszának H. alrészében foglalt alkalmazandó követelmények teljesüléséről, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a körülményektől függően indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a légialkalmassági bizonyítványt (25. számú EASA-űrlap, lásd függelék).

b)

Miután meggyőződött a 21B.327. pontban foglalt követelmények és az e melléklet (21. rész) A. szakaszának H. alrészében foglalt alkalmazandó követelmények teljesüléséről, a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a körülményektől függően indokolatlan késedelem nélkül kiállítja vagy módosítja a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt (24. számú EASA-űrlap, lásd függelék).

c)

Nem tagállamból származó új vagy használt légi jármű esetében az a) vagy b) pont szerinti megfelelő légialkalmassági bizonyítvány mellett a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a légi jármű első légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványát (15a. számú EASA-űrlap, lásd függelék) is kiállítja.”

40.

A melléklet a következő 21B.326. ponttal egészül ki:

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a légialkalmassági bizonyítványt a következők szerint állítja ki:

a)

új légi jármű esetében:

1.

ha bemutatták a 21A.174. b) 2. pontban előírt dokumentációt;

2.

miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet;

b)

használt légi jármű esetében:

1.

ha bemutatták a 21A.174. b) 3. pontban előírt dokumentációt, és ez igazolja, hogy:

i.

a légi jármű megfelel egy olyan típustervnek, amely egy típusalkalmassági bizonyítvány, valamint a melléklet (21. rész) rendelkezéseinek megfelelően esetleg jóváhagyott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, módosítások és javítások alapján jóvá van hagyva; továbbá

ii.

teljesülnek az alkalmazandó légialkalmassági irányelvek; továbbá

iii.

a légi járművön a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban ellenőrzést hajtottak végre;

2.

miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet.”

41.

A melléklet a következő 21B.327. ponttal egészül ki:

a)

A nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága a korlátozott légialkalmassági bizonyítványt a következők szerint állítja ki:

1.

új légi jármű esetében:

i.

ha bemutatták a 21A.174. b) 2. pontban előírt dokumentációt;

ii.

miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel egy, az ügynökség által korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány alapján vagy különleges légialkalmassági előírásoknak megfelelően jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet;

2.

használt légi jármű esetében:

i.

ha bemutatták a 21A.174. b) 3. pontban előírt dokumentációt, és ez igazolja, hogy:

A.

a légi jármű megfelel egy olyan tervnek, amelyet az ügynökség korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány vagy különleges légialkalmassági előírások, valamint a melléklet (21. rész) rendelkezéseinek megfelelően esetleg jóváhagyott kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok, módosítások és javítások alapján jóváhagyott; továbbá

B.

teljesülnek az alkalmazandó légialkalmassági irányelvek; továbbá

C.

a légi járművön a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban ellenőrzést hajtottak végre;

ii.

miután meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a jóváhagyott tervnek, és biztonságos üzemkész állapotban van. Ennek érdekében a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága ellenőrzéseket végezhet.

b)

Olyan légi jármű esetében, amely az alaprendelet szerinti alapvető követelményeknek nem felelhet meg és korlátozott típusalkalmassági bizonyítványt nem kaphat, az ügynökség az alapvető követelményektől való eltérések figyelembevételéhez szükséges mértékben:

1.

olyan különleges légialkalmassági előírásokat ad ki, amelyek a terv szerinti rendeltetés tekintetében megfelelő biztonságot nyújtanak, és ellenőrzi ezen előírások betartását; továbbá

2.

korlátozásokat állapít meg a légi jármű használatára vonatkozóan.

c)

Az alaprendelet szerinti alapvető légialkalmassági követelményektől való eltérések figyelembevételéhez szükséges körben a légi jármű használatára vonatkozó korlátozásokhoz korlátozott légialkalmassági bizonyítványokat – ideértve a légtérhasználati korlátozásokat is – kell társítani.”

42.

A 21B.525. pont helyébe a következő szöveg lép:

Az illetékes hatóság indokolatlan késedelem nélkül repülései engedélyt (20a. számú EASA-űrlap, lásd függelék) állít ki, miután:

1.

a 21A.707. pontban előírt adatokat bemutatták; továbbá

2.

a 21A.710. pontnak megfelelően megtörtént a 21A.708. pont szerinti repülési feltételek jóváhagyása; továbbá

3.

saját maga által elvégzett vizsgálatok útján – amelyek helyszíni ellenőrzéseket is magukban foglalhatnak – vagy a kérelmezővel egyeztetett eljárások alapján meggyőződött arról, hogy a légi jármű a repülés előtt megfelel a 21A.708. pontban meghatározott tervnek.”

43.

Az I. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„I. függelék

Üzemképességi tanúsítvány – 1. számú EASA-űrlap a melléklet (21. rész) szerint

Image

Útmutatás az 1. számú EASA-űrlap használatához

Az alábbi útmutatás csak az 1. számú EASA-űrlap gyártási célú felhasználására vonatkozik. Az 1. számú EASA-űrlap karbantartási célú felhasználásával a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) II. függeléke foglalkozik.

1.   CÉL ÉS HASZNÁLAT

1.1.

A tanúsítvány egyik elsődleges célja, hogy igazolja az új repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések (a továbbiakban: darab, darabok) légi alkalmasságát.

1.2.

A tanúsítvány és a darab(ok) között megfeleltetést kell felállítani. A tanúsítvány kiállítója köteles a tanúsítványt oly módon megőrizni, hogy abból az eredeti adatok egyértelműen ellenőrizhetők legyenek.

1.3.

A tanúsítványt számos légialkalmassági hatóság elfogadja, az elfogadás azonban bizonyos esetekben kétoldalú megállapodások és/vagy az adott légialkalmassági hatóság által követett politika függvénye is lehet. A tanúsítványban szereplő »jóváhagyott tervadatok« szövegrész ez utóbbi esetben az importáló ország légialkalmassági hatósága általi jóváhagyásra utal.

1.4.

A tanúsítvány nem szállító- vagy fuvarlevél.

1.5.

A tanúsítvány légi jármű forgalomba hozatalára nem használható fel.

1.6.

A tanúsítvány nem testesít meg jóváhagyást a darabnak egy adott légi járműbe, hajtóműbe vagy légcsavarba való beszerelését illetően, csupán arra szolgál, hogy tájékoztassa a végfelhasználót a légialkalmassági jóváhagyás eredményeiről.

1.7.

Egyazon tanúsítvány nem használható fel gyártási és karbantartási célra is.

1.8.

Egyazon tanúsítvány nem állítható ki olyan darabok együttesére, amelyek egy részének tanúsítása »jóváhagyott tervadatok«, másik részének tanúsítása »nem jóváhagyott tervadatok« alapján történt.

2.   ÁLTALÁNOS FORMÁTUM

2.1.

A tanúsítványnak követnie kell a csatolt formátumot, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a tanúsítvány nem válhat felismerhetetlenné.

2.2.

A tanúsítványt »fekvő« formátumban kell kiállítani, befoglaló méretei azonban – ügyelve a tanúsítvány felismerhetőségére és olvashatóságára – növelhetők vagy csökkenthetők. Kétség esetén forduljon az illetékes hatósághoz.

2.3.

A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelősségére vonatkozó rész tetszés szerint elhelyezhető az űrlap elő- vagy hátoldalán.

2.4.

Ügyeljen arra, hogy a feliratok egyértelműek és könnyen olvashatóak legyenek.

2.5.

A tanúsítvány elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A tanúsítványon szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük, és követniük kell az előírt formátumot.

2.6.

A tanúsítványt angol nyelven, továbbá szükség szerint egy vagy több más nyelven kell kiállítani.

2.7.

A tanúsítvány kitölthető gépi/számítógépes úton vagy kézzel; utóbbi esetben nagybetűket kell alkalmazni. A kitöltés során ügyelni kell a könnyű olvashatóságra.

2.8.

Az egyértelműség érdekében lehetőség szerint kerülje a rövidítések használatát.

2.9.

A tanúsítvány hátoldalán fennmaradó üres helyen a kiállító további információkat tüntethet fel, a tanúsításra vonatkozó nyilatkozatokat azonban minden esetben az előoldalon kell elhelyezni. Ha a kiállító a bizonylat hátoldalát is igénybe veszi, akkor erre a tanúsítvány előoldalán a megfelelő rovatban utalnia kell.

3.   PÉLDÁNYOK

3.1.

A tanúsítvány tetszőleges számú példányban kiállítható, és sem az ügyfélnek átadandó példányok, sem a kiállító által megőrzendő példányok száma nincs korlátozva.

4.   HIBÁS TANÚSÍTVÁNY

4.1.

Ha a végfelhasználó hibát talál a tanúsítványon, akkor erről köteles írásban, a hiba megjelölésével értesíteni a kiállítót. A hiba kiküszöbölése céljából a kiállító új tanúsítványt bocsáthat ki.

4.2.

Az új tanúsítványhoz új űrlap-azonosító számot kell rendelni, azt újból alá kell írni és új keltezéssel kell ellátni.

4.3.

A kiállító az új tanúsítvány kiállítása iránti kérelemnek a darab vagy darabok állapotának újbóli ellenőrzése nélkül is helyt adhat. Az új tanúsítvány nem a darab vagy darabok aktuális állapotára vonatkozik, és 12. rovatában a következő mondattal utalnia kell a korábbi tanúsítványra: »Ez a tanúsítvány a [eredeti kiadás dátuma]-án/-én kelt [az eredeti űrlap-azonosító szám]. számú tanúsítvány [helyesbített rovat vagy rovatok sorszáma]. számú rovatában található hibát (hibákat) helyesbíti, és megfelelőséget, állapotot vagy üzembe helyezésre való alkalmasságot nem tanúsít.« Az eredeti tanúsítvány megőrzési idejéig mindkét tanúsítványt meg kell őrizni.

5.   A TANÚSÍTVÁNY KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL

1. rovat:   Jóváhagyó illetékes hatóság/Ország

Azon illetékes hatóság neve és országa, amelynek joghatósága alatt a tanúsítvány kiállítása történik. Ha az illetékes hatóság az ügynökség, akkor ebbe a rovatba csak az »EASA« rövidítést kell beírni.

2. rovat:   Az 1. számú EASA-űrlap fejléce

»ÜZEMKÉPESSÉGI TANÚSÍTVÁNY 1. SZ. EASA-ŰRLAP«

3. rovat:   Űrlap azonosító száma

A 4. rovatban megjelölt szervezet által kialakított számozási rendszer vagy eljárás alapján a tanúsítványhoz rendelt egyedi azonosító. Az azonosító betűket és számjegyeket egyaránt tartalmazhat.

4. rovat:   Szervezet neve és címe

A tanúsítvánnyal érintett gyártó szervezet (lásd az 55. számú EASA-űrlap A. lapját) teljes neve és címe. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető a szervezet logója stb. is.

5. rovat:   Munkamegrendelés/szerződés/számla

A munkamegrendelés száma, a szerződés száma, a számlaszám vagy más hasonló, a darab vagy darabok ügyfél általi nyomonkövethetőségét lehetővé tévő hivatkozási szám.

6. rovat:   Darab

Több darab esetén az egyes darabok alkalmi sorszáma. Ezek a sorszámok megkönnyítik a 12. rovatban az egyes darabok azonosítását.

7. rovat:   Leírás

A darab megnevezése és leírása. Lehetőleg a folyamatos légi alkalmasságra vonatkozó utasításokban vagy a karbantartási dokumentációban (például az illusztrált alkatrész-katalógusban, a légi jármű karbantartási kézikönyvében, a szervizelési közleményben, az alkatrész karbantartási kézikönyvében) található megnevezést kell alkalmazni.

8. rovat:   Alkatrészszám

A darabon, az arra helyezett címkén vagy a csomagoláson szereplő alkatrészszám. Hajtómű és légcsavar esetében helyettesíthető a típusmegjelöléssel.

9. rovat:   Mennyiség

A darabok mennyisége.

10. rovat:   Sorozatszám

Ha a darabot valamilyen előírás értelmében sorozatszámmal (gyártási számmal) kell ellátni, akkor ebben a rovatban ezt a számot kell megadni. Ugyanitt olyan más sorozatszám is megadható, amelynek használatára előírás nem kötelez. Ha a darabon nem található sorozatszám, a rovatba az »N/A« szöveget kell írni.

11. rovat:   Állapot/munka

»PROTOTÍPUS« vagy »ÚJ«.

A rovatba »PROTOTÍPUS« írandó a következő esetekben:

i.

új darab gyártása nem jóváhagyott tervadatok alapján;

ii.

korábbi tanúsítvány tartalmának újbóli tanúsítása a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a darabon még üzembe helyezése előtt módosítást vagy javítást hajtottak végre (például tervmódosítás átvezetése céljából, gyártási hiba javítása, ellenőrzés, teszt vagy a tervezési élettartam meghosszabbítása nyomán). Az eredeti tanúsítvány és a módosítás vagy javítás adatait a 12. rovatban meg kell adni.

A rovatba »ÚJ« írandó a következő esetekben:

i.

új darab gyártása a jóváhagyott tervadatok alapján;

ii.

korábbi tanúsítvány tartalmának újbóli tanúsítása a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a darabon még üzembe helyezése előtt módosítást vagy javítást hajtottak végre (például tervmódosítás átvezetése céljából, gyártási hiba javítása, ellenőrzés, teszt vagy a tervezési élettartam meghosszabbítása nyomán). Az eredeti tanúsítvány és a módosítás vagy javítás adatait a 12. rovatban meg kell adni;

iii.

korábbi tanúsítvánnyal tanúsított »prototípus« darabok (megfelelés csak nem jóváhagyott tervadatoknak) átminősítése »új« darabbá (megfelelés jóváhagyott tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapot) a termékgyártó vagy a 4. rovatban megjelölt szervezet által azt követően, hogy a vonatkozó tervadatokat változtatás nélkül jóváhagyták. A 12. rovatba a következő szöveget kell írni:

»PROTOTÍPUS« DARABOK ÁTMINŐSÍTÉSE »ÚJ« DARABBÁ: EZ AZ OKMÁNY AZON TERVEZÉSI ADATOK JÓVÁHAGYÁSÁT (DÁTUM: [A DÁTUM, HA A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLLAPOTÁNAK AZONOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES]) TANÚSÍTJA, AMELYEK ALAPJÁN E DARAB (DARABOK) GYÁRTÁSA TÖRTÉNT.

A 13a. rovatban a »gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és biztonságos üzemkész állapotban vannak« szövegrész melletti négyzetet kell bejelölni;

iv.

korábban tanúsított új darab átvizsgálása üzembe helyezés előtt az ügyfél által megadott szabvány vagy előírások alapján (ezek és az eredeti tanúsítás adatait a 12. rovatban meg kell adni) vagy a légi alkalmasság megállapítása céljából (a 12. rovatban a jelenlegi tanúsítás alapját és az eredeti tanúsítás adatait kell megadni).

12. rovat:   Megjegyzések

A 11. rovatban megjelölt munka leírása vagy közvetlenül, vagy utalásokkal a háttér-dokumentációra oly módon, hogy ennek alapján a felhasználó vagy a beszerelést végző személy a tanúsítás tárgyát képező munkával összefüggésben megítélhesse a darab(ok) légi alkalmasságát. Szükség esetén használjon külön lapot, és az 1. számú EASA-űrlapon utaljon erre. Minden megállapításról derüljön ki egyértelműen, hogy a 6. rovatban megjelölt darabok közül melyikre (egyre vagy többre) vonatkozik. Ha nincs megjegyzése, a rovatba a »Nincs« szöveget írja.

A 12. rovatban jelölje meg a nem jóváhagyott tervadatok alapján történő tanúsítás indokát (például még nincs típusalkalmassági bizonyítvány, csak tesztelés céljából, még nincsenek jóváhagyott tervadatok).

Ha a tanúsítvány kiállítása az 1. számú EASA-űrlap elektronikus változata alapján történik, minden olyan adatot ebbe a rovatba kell beírni, amely máshová nem tartozik.

13a.   rovat

A két négyzet közül csak az egyiket kell bejelölni:

1.

a »gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és biztonságos üzemkész állapotban vannak« szövegrész mellettit akkor, ha a darab(ok) gyártása jóváhagyott tervadatok alapján történt, és a kiállító megállapította, hogy a darab(ok) biztonságos üzemkész állapotban van(nak);

2.

a »gyártása a 12. rovatban körülírt, nem jóváhagyott tervadatok alapján történt« szövegrész mellettit akkor, ha a darab(ok) gyártása megfelelő nem jóváhagyott tervadatok alapján történt. A kérdéses tervadatokat a 12. rovatban kell megadni (például még nincs típusalkalmassági bizonyítvány, csak tesztelés céljából, még nincsenek jóváhagyott tervadatok).

Egyazon tanúsítvány nem állítható ki olyan darabok együttesére, amelyek egy részének tanúsítása jóváhagyott tervadatok, másik részének tanúsítása nem jóváhagyott tervadatok alapján történt.

13b. rovat:   Hivatalos aláírás

Ezt a rovatot az arra jogosult személynek kell aláírnia. A rovatot csak olyan személy láthatja el aláírásával, aki az illetékes hatóság szabályai és politikája alapján különös aláírási jogosultsággal rendelkezik. A felismerés megkönnyítése érdekében a rovatban az aláíró személy egyedi azonosító száma is elhelyezhető.

13c. rovat:   Jóváhagyás/engedély száma

A jóváhagyás, illetve engedély száma vagy hivatkozási jele. Ezt a számot, illetve hivatkozási jelet az illetékes hatóság adja ki.

13d. rovat:   Név

A 13b. rovatot aláíró személy neve olvasható formában.

13e. rovat:   Kelt

A 13b. rovat aláírásának napja a következő formátumban: nn = nap (két számjegy), hhh = hónap (az első három betű), éééé = év (négy számjegy).

14a–14e. rovat

Általános követelmények a 14a–14e. rovattal szemben:

Gyártási célú tanúsítás esetén nem használatos. Annak érdekében, hogy a rovatokba véletlenül, illetve illetéktelenül ne kerülhessenek adatok, ezeket a rovatokat sötétítéssel, mintázattal vagy másként meg kell jelölni.

A felhasználó, illetve a beszerelést végző személy felelőssége

A tanúsítványon elhelyezendő következő szöveg arra figyelmezteti a végfelhasználót, hogy a tanúsítványtól függetlenül az űrlapot kísérő darabok beszerelésével és felhasználásával kapcsolatos felelősségük fennáll.

»EZEN OKMÁNY MEGLÉTE ÖNMAGÁBAN NEM JELENT AUTOMATIKUS BESZERELÉSI JOGOSULTSÁGOT.

HA A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG HELYETT MÁS LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁG NEMZETI RENDELKEZÉSEI SZERINT VÉGZI TEVÉKENYSÉGÉT, AKKOR ALAPVETŐ GONDOSKODNIA ARRÓL, HOGY LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGA ELFOGADJA AZ 1. ROVATBAN MEGJELÖLT LÉGIALKALMASSÁGI HATÓSÁGTÓL SZÁRMAZÓ DARABOKAT. A 13A. ÉS A 14A. ROVATBAN TALÁLHATÓ NYILATKOZAT NEM BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNY. A LÉGI JÁRMŰ ÜZEMBE HELYEZÉSÉT MEGELŐZŐEN A LÉGI JÁRMŰ KARBANTARTÁSI NYILVÁNTARTÁSAINAK MINDEN ESETBEN TARTALMAZNIUK KELL A FELHASZNÁLÓ, ILLETVE A BESZERELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY ÁLTAL A NEMZETI RENDELKEZÉSEKKEL ÖSSZHANGBAN KIÁLLÍTOTT BESZERELÉSI BIZONYÍTVÁNYT.«”

44.

A II. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„II. függelék

Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány – 15a. számú EASA-űrlap

Image

45.

A IV. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„IV. függelék

Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány – 24. számú EASA-űrlap

Az illetékes hatóság logója

KORLÁTOZOTT LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY

 (1)

[Nyilvántartásba vevő tagállam]

[A TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGA]

 (1)

1.

Ország- és lajstromjelek

2.

A gyártó neve és a légi jármű gyártó által használt megnevezése

3.

A légi jármű sorozatszáma

4.

Kategóriák

5.

Ezt a légialkalmassági bizonyítványt (2) [a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-én kelt egyezmény] és a 216/2008/EK rendelet 5. cikke (4) bekezdésének b) pontja alapján adjuk ki a fent megnevezett légi járműre vonatkozóan, amelyről megállapítottuk, hogy légi közlekedésre alkalmas, amennyiben karbantartása és üzemeltetése a fentieknek, valamint a vonatkozó korlátozásoknak megfelelően történik.

A fentieken túlmenően a következő korlátozásokat kell alkalmazni:

 (1)

 (2) [A légi jármű a nemzetközi légi forgalomban a fenti korlátozásoktól függetlenül használható.]

 

Kiállítás kelte:

 

Aláírás:

6.

Ez a korlátozott légialkalmassági bizonyítvány mindaddig érvényes, amíg a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága vissza nem vonja.

A bizonyítványhoz csatolni kell az érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

24. számú EASA-űrlap, 2. kiadás

Ezt a bizonyítványt repülés közben mindenkor a fedélzeten kell tartani!

46.

Az V. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„V. függelék

Légialkalmassági bizonyítvány – 25. számú EASA-űrlap

Az illetékes hatóság logója

LÉGIALKALMASSÁGI BIZONYÍTVÁNY

 (3)

[Nyilvántartásba vevő tagállam]

[A TAGÁLLAM ILLETÉKES HATÓSÁGA]

 (3)

1.

Ország- és lajstromjelek

2.

A gyártó neve és a légi jármű gyártó által használt megnevezése

3.

A légi jármű sorozatszáma

4.

Kategóriák

5.

Ezt a légialkalmassági bizonyítványt a nemzetközi polgári repülésről szóló, 1944. december 7-én kelt egyezmény és a 216/2008/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján adjuk ki a fent megnevezett légi járműre vonatkozóan, amelyről megállapítottuk, hogy légi közlekedésre alkalmas, amennyiben karbantartása és üzemeltetése a fentieknek, valamint a vonatkozó korlátozásoknak megfelelően történik.

Korlátozások/megjegyzések:

 (3)

 

Kiállítás kelte:

 

Aláírás:

6.

Ez a légialkalmassági bizonyítvány mindaddig érvényes, amíg a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága vissza nem vonja.

A bizonyítványhoz csatolni kell az érvényes légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

25. számú EASA-űrlap, 2. kiadás

Ezt a bizonyítványt repülés közben mindenkor a fedélzeten kell tartani!

47.

A VII. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„VII. függelék

Megfelelőségi nyilatkozat légi járműről – 52. számú EASA-űrlap

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT LÉGI JÁRMŰRŐL

1.

A gyártás helye (állam)

2.

[TAGÁLLAM], (4) az Európai Unió tagállama (5)

3.

A nyilatkozat hivatkozási száma:

4.

Szervezet

5.

A légi jármű típusa

6.

A típusalkalmassági bizonyítvány(ok) száma:

7.

A légi jármű lajstromszáma vagy jele

8.

A légi jármű azonosító száma:

9.

A hajtómű/légcsavar adatai (6)

10.

Átalakítások és/vagy szervizelési közlemények (6)

11.

Légialkalmassági irányelvek

12.

Engedmények

13.

Kivételek, mentességek, eltérések (6)

14.

Megjegyzések

15.

Légialkalmassági bizonyítvány

16.

További követelmények

17.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy a fent megjelölt légi jármű teljes mértékben megfelel a típusalkalmassági bizonyítvány tárgyát képező tervnek, valamint a 9., 10., 11., 12. és 13. rovatban meghatározottaknak.

A légi jármű biztonságos üzemkész állapotban van.

A légi jármű repülési tesztjei kielégítőek voltak.

18.

Aláírás

19.

Név

20.

Kelt (nap/hónap/év)

21.

A gyártó szervezet jóváhagyásának száma

számú EASA-űrlap, 2. kiadás

Útmutatás a légi járműről kiadott megfelelőségi nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) használatához

1.   CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET

1.1.

Azt, hogy a légi járműre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot a 21. rész A. szakaszának F. alrésze alapján működő gyártónak hogyan kell használnia, a 21A.130. pont, valamint a vonatkozó elfogadható igazolási eljárás írja le.

1.2.

A 21. rész A. szakaszának G. alrésze alapján a légi járműről kiállított megfelelőségi nyilatkozat (52. számú EASA-űrlap) célja, hogy a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa számára lehetővé tegye, hogy – kiváltságának megfelelően – a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatóságától egy adott légi járműre vonatkozóan légialkalmassági bizonyítványt kapjon.

2.   ÁLTALÁNOS ELVEK

2.1.

A megfelelőségi nyilatkozatnak követnie kell a csatolt formátumot, beleértve a rovatok számozását és helyét is. Az egyes rovatok mérete az adott kérelemnek megfelelően változtatható, de ezáltal a megfelelőségi nyilatkozat nem válhat felismerhetetlenné. Kétség esetén forduljon az illetékes hatósághoz.

2.2.

A megfelelőségi nyilatkozat elkészíthető előnyomtatva vagy számítógéppel. A nyilatkozaton szereplő vonalaknak és betűknek minden esetben egyértelműeknek és olvashatóaknak kell lenniük. A csatolt mintának megfelelően a feliratok előnyomtatva is elkészíthetők, az előnyomtatott űrlap azonban más, a megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatokat nem tartalmazhat.

2.3.

A kitöltés történhet gépi/számítógépes úton vagy kézzel; utóbbi esetben nagybetűket kell alkalmazni. A kitöltés során ügyelni kell a könnyű olvashatóságra. A megfelelőségi nyilatkozat kiállítható angol nyelven, valamint – szükség szerint – egy vagy több további hivatalos nyelven is.

2.4.

A jóváhagyott gyártó szervezet köteles megőrizni a nyilatkozat, valamint a nyilatkozatban hivatkozott függelékek egy-egy példányát.

3.   A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT KITÖLTÉSE A KIÁLLÍTÓ RÉSZÉRŐL

3.1.

A megfelelőségi nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy minden rovata ki legyen töltve.

3.2.

Megfelelőségi nyilatkozat a nyilvántartásba vevő tagállam illetékes hatósága számára csak akkor állítható ki, ha előzetesen megtörtént a légi járműre és a légi járműbe beszerelt termékekre vonatkozó tervek jóváhagyása.

3.3.

Ha az illetékes hatóság másként nem rendelkezik, a 9., 10., 11., 12., 13. és 14. rovat külön megjelölt, a gyártó szervezet által őrzött okmányokra való utalások útján is kitölthető.

3.4.

A megfelelőségi nyilatkozat elvben nem vonatkozik a felszerelés azon elemeire, amelyeket az alkalmazandó üzemeltetési szabályok értelmében a járművön esetleg el kell helyezni. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egyes ilyen elemek meg vannak jelölve a 10. rovatban, vagy szerepelnek a jóváhagyott típustervben. Az üzemeltetőket ennek megfelelően emlékeztetjük arra, hogy saját tevékenységi körükben felelősek az alkalmazandó üzemeltetési szabályok betartásáért.

1. rovat

Az a tagállam, amelyben a légi járművet gyártották.

2. rovat

Az az illetékes hatóság, amelynek joghatósága alatt a megfelelőségi nyilatkozat kiállítása történik.

3. rovat

Egyedi sorszám előnyomtatva, a nyilatkozat ellenőrzése és visszakereshetősége céljából. A sorszámot nem kell előnyomtatni, ha a kitöltés olyan gépi programmal történik, amely az okmányra automatikusan egyedi sorszámot nyomtat.

4. rovat

A nyilatkozatot kiállító szervezet teljes neve és működési helyének címe. A rovat tartalma előnyomtatható. Ha a rovatban van elegendő hely, feltüntethető logó stb. is.

5. rovat

A légi jármű típusának teljes megnevezése a típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint.

6. rovat

A nyilatkozat tárgyát képező légi jármű típusalkalmassági bizonyítványának hivatkozási számai és kiadási adatai.

7. rovat

Lajstromba vett légi jármű esetén a lajstromjel. Lajstromba nem vett légi jármű esetén a tagállam illetékes hatósága és – szükség szerint – a harmadik ország illetékes hatósága által elfogadott jel.

8. rovat

A gyártó által ellenőrzési, nyomonkövethetőségi és terméktámogatási céllal a légi járműhöz rendelt azonosító szám. Ezt a számot gyári számnak, gyári sorozatszámnak is szokás nevezni.

9. rovat

A hajtómű(vek) és a légcsavar(ok) típusának teljes megnevezése a vonatkozó típusalkalmassági bizonyítvány és a hozzá tartozó adatlap szerint. Ugyanitt fel kell tüntetni a szóban forgó darabok gyári számát és a gyártás helyét is.

10. rovat

A légi jármű tervadatainak jóváhagyott változásai.

11. rovat

A légi alkalmasságra vonatkozó irányelvek és más hasonló előírások teljes felsorolása, nyilatkozat ezek betartásáról, valamint a megfelelőségi nyilatkozat tárgyát képező légi járműre – beleértve a termékeket, valamint a beszerelt alkatrészeket, berendezéseket és felszerelést is – alkalmazott megfelelőségértékelési módszer ismertetése. Itt kell megadni a megfeleléssel kapcsolatos követelményekre vonatkozó határidőket is.

12. rovat

Nem tervezett jóváhagyott eltérések a jóváhagyott típustervtől (ezeket engedményeknek is szokás nevezni).

13. rovat

Ebben a rovatban csak megállapodáson alapuló kivételek, mentességek és eltérések jelölhetők meg.

14. rovat

Megjegyzések. Minden olyan nyilatkozat, tájékoztatás, különös adat vagy korlátozás, amely hatással lehet a légi jármű légi alkalmasságára. Ha nincs ilyen információ vagy adat, a rovatba a »NINCS« szöveget írja.

15. rovat

A kért légialkalmassági bizonyítvány típusának megfelelően »Légialkalmassági bizonyítvány« vagy »Korlátozott légialkalmassági bizonyítvány«.

16. rovat

Ebbe a rovatba a – például az importáló ország által közölt – kiegészítő követelményeket kell beírni.

17. rovat

A megfelelőségi nyilatkozat érvényességéhez az szükséges, hogy valamennyi rovata ki legyen töltve. A gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa köteles egy-egy példányban megőrizni a repülési tesztről, valamint az esetleges hibákról és a hibák javításáról felvett jegyzőkönyveket. A jegyzőkönyvet a tanúsítást végző személyeknek és a repülőszemélyzet egy tagjának (pl. berepülő pilóta, a repülési tesztért felelős mérnök) kedvező nyilatkozat kíséretében alá kell írnia. Annak érdekében, hogy a légi jármű megfeleljen az alkalmazandó tervadatoknak és biztonságos üzemkész állapotban legyen, repülési tesztként a 21A.139. pont – és különösen a 21A.139. b) 1. vi. pont – szerinti minőségügyi rendszer keretében meghatározott teszteket kell elvégezni.

A gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa köteles továbbá megőrizni a nyilatkozat biztonságos üzemkész állapotra vonatkozó részének igazolása céljából átadott (vagy rendelkezésre bocsátott) darabok jegyzékét.

18. rovat

A megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó szervezet jóváhagyásának tulajdonosa által a 21A.145. d) pont alapján feljogosított személy írhatja alá. Bélyegzővel nyomott aláírás nem alkalmazható.

19. rovat

A nyilatkozatot aláíró személy neve gépelve vagy nyomtatva, olvasható formában.

20. rovat

A megfelelőségi nyilatkozat aláírásának dátuma.

21. rovat

Az illetékes hatóság jóváhagyásának hivatkozási adatai.”

48.

A IX. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„IX. függelék

Gyártó szervezet jóváhagyási bizonyítványai a melléklet (21. rész) G. alrésze szerint – 55. számú EASA-űrlap

Image

Image

49.

A X. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„X. függelék

Eseti engedély – 65. számú EASA-űrlap – a melléklet (21. rész) F. alrésze szerint

Image


(1)  A nyilvántartásba vevő állam tölti ki.

(2)  A nem kívánt rész törlendő.”;

(3)  A nyilvántartásba vevő állam tölti ki.”;

(4)  Vagy »EASA«, ha az EASA az illetékes hatóság.

(5)  Nem EU-tagállam esetén törlendő.

(6)  A nem kívánt rész törlendő.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/36


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. november 26.)

a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodás újratárgyalása tekintetében az Európai Közösség által képviselendő álláspontról

(2009/895/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 111. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az euro bevezetése óta a monetáris vagy az átváltási árfolyammal kapcsolatos ügyek a Közösség hatáskörébe tartoznak;

(2)

A Tanácsnak kell meghatároznia a monetáris és devizagazdálkodási szabályozási kérdéseket érintő megállapodásokra vonatkozó tárgyalásoknak és e megállapodások megkötésének részletes szabályait.

(3)

Az Olasz Köztársaság 2000. december 29-én a Közösség nevében monetáris megállapodást kötött a Vatikánvárosi Állammal.

(4)

A Tanács 2009. február 10-i következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a hatályos pénzügyi megállapodások működését és vegye fontolóra az érmekibocsátás felső határának növelését.

(5)

A Bizottság a Monacóval, San Marinóval és a Vatikánnal kötött monetáris megállapodások működéséről szóló közleményben megállapította, hogy a Vatikánvárosi Állammal jelenleg fennálló monetáris megállapodást módosítani kell, a Közösséggel monetáris megállapodást kötött országok és a Közösség kapcsolataira vonatkozó egységesebb megközelítési mód biztosítása érdekében.

(6)

Ezért a Vatikánvárosi Állammal kötött monetáris megállapodást a lehető leghamarabb újra kell tárgyalni, hogy az új szabályozás 2010. január 1-jén, a Tanács 2009. február 10-i következtetéseiben jóváhagyott, a pénzforgalomba szánt euroérmék nemzeti előlapjára és kibocsátására vonatkozó közös iránymutatásokról szóló, 2008. december 19-i bizottsági ajánlásban (1) az euroérmék bevezetésére vonatkozó új szabályokkal együtt hatályba lépjen,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Olasz Köztársaság értesíti a Vatikánvárosi Államot arról, hogy az Olasz Köztársaság által az Európai Közösség nevében a Vatikánvárosi Állammal kötött jelenleg hatályos monetáris megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás) a lehető leghamarabb módosítani szükséges és javasolja a megállapodás releváns rendelkezéseinek újratárgyalását.

2. cikk

A Közösség a Vatikánvárosi Állammal kötött megállapodás újratárgyalása során az alábbi módosításokra törekszik:

a)

A megállapodást a Közösség és a Vatikánvárosi Állam között kell megkötni. A megállapodás szövege a jelenlegi megállapodás módosításokat tartalmazó kodifikált szövege.

b)

A Vatikánvárosi Állam – a jogszabályok közvetlen átültetése vagy ezzel egyenértékű intézkedések révén – vállalja a pénzmosás megelőzéséről, a készpénzes és a nem készpénzes fizetőeszközökkel kapcsolatos csalásnak és hamisításnak a megelőzéséről szóló valamennyi közösségi jogszabály alkalmazásához szükséges megfelelő intézkedések meghozatalát. Vállalja továbbá, hogy elfogadja a Közösség valamennyi vonatkozó banki és pénzügyi jogszabályát a bankszektornak a Vatikánvárosi Államban való létrejötte esetén.

c)

Felül kell vizsgálni a vatikáni euroérmék kibocsátására vonatkozó felső határ meghatározásának módszerét. Az új felső határértéket olyan módszer alkalmazásával kell kiszámítani, amelynek megfelelően a határértéknek van egy rögzített – az érmegyűjtők piacán jelentkező kereslet kielégítését és ezáltal a vatikáni érmékkel való túlzott numizmatikai spekuláció elkerülését célzó – része és egy változó része, amelynek kiszámítása úgy történik, hogy az Olasz Köztársaság n-1. évi egy főre jutó átlagos érmekibocsátását meg kell szorozni a Vatikánvárosi Állam lakosságának számával. A gyűjtők számára történő érmekibocsátás sérelme nélkül a megállapodás a névértéken kibocsátandó vatikáni euroérmék minimális arányát 51 %-ban határozza meg.

d)

A megállapodás végrehajtása terén tett előrelépés ellenőrzése céljából vegyes bizottságot kell létrehozni. A vegyes bizottság a Vatikánvárosi Állam, az Olasz Köztársaság, a Bizottság és az Európai Központi Bank képviselőiből áll. A vegyes bizottságnak lehetőséget kell adni arra, hogy az infláció és a gyűjtői piac alakulásának figyelembevételéhez minden évben felülvizsgálja a rögzített részt. A vegyes bizottság ötévente megvizsgálja a névértéken kibocsátandó vatikáni euroérmék minimális arányának megfelelő voltát, és dönthet annak megemeléséről. A vegyes bizottság határozatait egyhangúlag fogadja el. A vegyes bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

e)

A Vatikánvárosi Állam euroérméit az Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato gyártja. A Vatikánvárosi Államnak azonban lehetőséget kell kapnia arra, hogy a vegyes bizottság egyetértésével az Európai Unióban euroérmét gyártó más pénzverdével szerződést köthessen. A Vatikánvárosi Állam által kibocsátott érmemennyiséget hozzá kell adni az Olasz Köztársaság által kibocsátott érmemennyiséghez, a kibocsátás teljes mennyiségének az EKB általi jóváhagyása céljából.

f)

A megállapodás alkalmazásából eredő esetleges viták rendezéséhez az Európai Közösségek Bíróságát kell kijelölni.

Ha a Közösség vagy a Vatikánvárosi Állam úgy ítéli meg, hogy a másik fél nem teljesítette a monetáris megállapodás keretében vállalt valamely kötelezettségét, a Bírósághoz fordulhat. A Bíróság ítélete kötelező a felekre nézve, akik az abban meghatározott időtartamon belül megteszik a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. Amennyiben a Közösség vagy a Vatikánvárosi Állam az említett időtartamon belül nem teszi meg a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, a másik fél haladéktalanul felmondhatja a megállapodást.

3. cikk

Az Olasz Köztársaság és a Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytat a Vatikánvárosi Állammal. Az Olasz Köztársaságot és a Bizottságot felhatalmazzák a megállapodásnak a Közösség nevében történő parafálására. Az EKB teljes mértékben részt vesz a tárgyalásokon, és a jóváhagyását kell kérni minden, a hatáskörébe tartozó kérdésben. Az Olasz Köztársaság és a Bizottság benyújtja a megállapodás tervezetét a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsághoz véleménynyilvánításra.

4. cikk

A megállapodás parafálását követően a Bizottságnak jogában áll a Közösség nevében megkötni a megállapodást, kivéve, ha a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság vagy az EKB úgy véli, hogy a megállapodást a Tanács elő kell terjeszteni.

5. cikk

Ennek a határozatnak az Olasz Köztársaság, a Bizottság és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BJÖRKLUND


(1)  HL L 9., 2009.1.14., 52. o.


8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/38


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. november 30.)

az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

(2009/896/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjára, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, valamint 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság véleményére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott Antigua és Barbudával a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásról (a továbbiakban: megállapodás).

(2)

A 2009/478/EK határozattal (2) összhangban a megállapodást a Közösség nevében 2009. május 28-án aláírták és ettől az időponttól kezdődően ideiglenesen alkalmazták, figyelemmel annak későbbi időpontban való megkötésére.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

A megállapodás működésének felügyelete céljából a megállapodás vegyes bizottságot hoz létre, amely elfogadja eljárási szabályzatát. Helyénvaló egyszerűsített eljárásról rendelkezni ezen eljárási szabályzat elfogadásakor képviselendő közösségi álláspont kialakítására vonatkozóan.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek a határozatnak az elfogadásában, és az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítést a Tanács elnöke küldi meg (4).

3. cikk

A megállapodás 6. cikkével létrehozott szakértői vegyes bizottságban a Közösséget – a tagállamok szakértőinek támogatásával – a Bizottság képviseli.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a megállapodás 6. cikke (4) bekezdésében előírtak szerint a Közösségnek a szakértői vegyes bizottság keretében képviselendő álláspontját az eljárási szabályzat elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK


(1)  2009. október 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 169., 2009.6.30., 1. o.

(3)  A megállapodás szövegét lásd: HL L 169., 2009.6.30., 3. o.

(4)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/39


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. november 30.)

az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

(2009/897/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjára, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, valamint 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott a Bahamai Közösséggel a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásról (a továbbiakban: megállapodás).

(2)

A 2009/481/EK tanácsi határozattal (2) összhangban e megállapodást a Közösség nevében 2009május 28-án aláírták és ettől az időponttól kezdődően ideiglenesen alkalmazták, figyelemmel annak későbbi időpontban való megkötésére.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

A megállapodás működésének felügyelete céljából a megállapodás vegyes bizottságot hoz létre, amely elfogadja eljárási szabályzatát. Helyénvaló egyszerűsített eljárásról rendelkezni ezen eljárási szabályzat elfogadásakor képviselendő közösségi álláspont kialakítására vonatkozóan.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek a határozatnak az elfogadásában, és az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítést a Tanács elnöke küldi meg (4).

3. cikk

A megállapodás 6. cikkével létrehozott szakértői vegyes bizottságban a Közösséget – a tagállamok szakértőinek támogatásával – a Bizottság képviseli.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a megállapodás 6. cikke (4) bekezdésében előírtak szerint a Közösségnek a szakértői vegyes bizottság keretében képviselendő álláspontját az eljárási szabályzat elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK


(1)  2009. október 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 169., 2009.6.30., 23. o.

(3)  A megállapodás szövegét lásd: HL L 169., 2009.6.30., 24. o.

(4)  A megállapodás hatálybalépésének napját [a Tanács Főtitkársága teszi közzé] közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/40


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. november 30.)

az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

(2009/898/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjára, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, valamint 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság véleményére,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott Barbadosszal a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)

A 2009/479/EK tanácsi határozattal (2) összhangban a megállapodást a Közösség nevében 2009. május 28-án aláírták és ettől az időponttól kezdődően ideiglenesen alkalmazták, figyelemmel annak későbbi időpontban való megkötésére.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

A megállapodás működésének felügyelete céljából a megállapodás vegyes bizottságot hoz létre, amely elfogadja eljárási szabályzatát. Helyénvaló egyszerűsített eljárásról rendelkezni ezen eljárási szabályzat elfogadásakor képviselendő közösségi álláspont kialakítására vonatkozóan.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló 1. és 2. cikkével összhangban, és e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek a határozatnak az elfogadásában, és az rájuk nézve nem kötelező, és nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítést a Tanács elnöke küldi meg (4).

3. cikk

A megállapodás 6. cikkével létrehozott szakértői vegyes bizottságban a Közösséget – a tagállamok szakértőinek támogatásával – a Bizottság képviseli.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a megállapodás 6. cikke (4) bekezdésében előírtak szerint a Közösségnek a szakértői vegyes bizottság keretében képviselendő álláspontját az eljárási szabályzat elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK


(1)  2009. október 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 169., 2009.6.30., 9. o.

(3)  A megállapodás szövegét lásd: HL L 169., 2009.6.30., 10. o.

(4)  A megállapodás hatálybalépésének napját [a Tanács Főtitkársága teszi közzé] közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/41


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. november 30.)

az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

(2009/899/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjára, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, valamint 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott a Mauritiusi Köztársasággal a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)

A 2009/480/EK tanácsi határozattal (2) összhangban a megállapodást a Közösség nevében 2009. május 28-án aláírták és ettől az időponttól kezdődően ideiglenesen alkalmazták, figyelemmel annak későbbi időpontban való megkötésére.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

A megállapodás működtetése céljából a megállapodás vegyes bizottságot hoz létre, amely elfogadja eljárási szabályzatát. Helyénvaló egyszerűsített eljárásról rendelkezni ezen eljárási szabályzat elfogadásakor képviselendő közösségi álláspont kialakítására vonatkozóan.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek a határozatnak az elfogadásában, és az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítést a Tanács elnöke küldi meg (4).

3. cikk

A megállapodás 6. cikkével létrehozott szakértői vegyes bizottságban a Közösséget – a tagállamok szakértőinek támogatásával – a Bizottság képviseli.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a Közösség szakértői vegyes bizottságban képviselendő álláspontját a bizottság eljárási szabályzatának a megállapodás 6. cikkének (4) bekezdése által előírt elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK


(1)  2009. október 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 169., 2009.6.30., 16. o.

(3)  HL L 169., 2009.6.30., 17. o.

(4)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/42


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. november 30.)

az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

(2009/900/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjára, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, valamint 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott a Seychelle Köztársasággal a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)

A 2009/482/EK tanácsi határozattal (2) összhangban a megállapodást a Közösség nevében 2009. május 28-án aláírták és ettől az időponttól kezdődően ideiglenesen alkalmazták, figyelemmel annak későbbi időpontban való megkötésére.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

A megállapodás működtetése céljából a megállapodás vegyes bizottságot hoz létre, amely elfogadja eljárási szabályzatát. Helyénvaló egyszerűsített eljárásról rendelkezni ezen eljárási szabályzat elfogadásakor képviselendő közösségi álláspont kialakítására vonatkozóan.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek a határozatnak az elfogadásában, és az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítést a Tanács elnöke küldi meg (4).

3. cikk

A megállapodás 6. cikkével létrehozott szakértői vegyes bizottságban a Közösséget – a tagállamok szakértőinek támogatásával – a Bizottság képviseli.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a Közösség szakértői vegyes bizottságban képviselendő álláspontját a bizottság eljárási szabályzatának a megállapodás 6. cikkének (4) bekezdése által előírt elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK


(1)  2009. október 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 169., 2009.6.30., 30. o.

(3)  A megállapodás szövegét lásd: HL L 169., 2009.6.30., 31. o.

(4)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/43


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. november 30.)

az Európai Közösség, valamint a Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötéséről

(2009/901/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjára, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával, valamint 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Bizottság az Európai Közösség nevében tárgyalásokat folytatott Saint Kitts és Nevis Államszövetséggel a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásról (a továbbiakban: a megállapodás).

(2)

A 2009/483/EK tanácsi határozattal (2) összhangban e megállapodást a Közösség nevében 2009. május 28-án aláírták és ettől az időponttól kezdődően ideiglenesen alkalmazták, figyelemmel annak későbbi időpontban való megkötésére.

(3)

A megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

A megállapodás működésének felügyelete céljából a megállapodás vegyes bizottságot hoz létre, amely elfogadja eljárási szabályzatát. Helyénvaló egyszerűsített eljárásról rendelkezni ezen eljárási szabályzat elfogadásakor képviselendő közösségi álláspont kialakítására vonatkozóan.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, ezek a tagállamok nem vesznek részt ennek a határozatnak az elfogadásában, és az rájuk nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség, valamint a Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást (3) a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

2. cikk

A megállapodás 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott értesítést a Tanács elnöke küldi meg (4).

3. cikk

A megállapodás 6. cikkével létrehozott szakértői vegyes bizottságban a Közösséget – a tagállamok szakértőinek támogatásával – a Bizottság képviseli.

4. cikk

A Tanács által kijelölt különbizottsággal folytatott konzultációt követően a Bizottság alakítja ki a megállapodás 6. cikke (4) bekezdésében előírtak szerint a Közösségnek a szakértői vegyes bizottság keretében képviselendő álláspontját az eljárási szabályzat elfogadására vonatkozóan.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK


(1)  2009. október 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 169., 2009.6.30., 37. o.

(3)  A megállapodás szövegét lásd: HL L 169., 2009.6.30., 38. o.

(4)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/44


A TANÁCS 2009/902/IB HATÁROZATA

(2009. november 30.)

az európai bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) létrehozásáról és a 2001/427/IB határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére, 31. cikkére, valamint 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kezdeményezésére, (1)

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 1999. október 15–16-i tamperei ülésén arra a következtetésre jutott, hogy a bűnmegelőzési intézkedések fejlesztésére, a legjobb gyakorlatok cseréjére, a bűnmegelőzés terén hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok hálózatának erősítésére, valamint az erre szakosodott nemzeti szervezetek közötti együttműködésre van szükség, kimondva, hogy ezen együttműködés elsősorban a fiatalkori, a városi és a kábítószerrel kapcsolatos bűnözésre összpontosíthatna. E célból egy, a Közösség által finanszírozandó program lehetőségének tanulmányozására hívott fel.

(2)

Az Európai Uniónak a szervezett bűnözés megelőzése és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén az új évezred kezdetére elfogadott stratégiája (2) 6. ajánlásában arra hív fel, hogy a Tanács munkáját a bűnmegelőzésben kellő szakértelemmel rendelkező szakértők segítsék, akár a nemzeti kapcsolattartó pontok, akár a nemzeti bűnmegelőzési szervezetek szakértői hálózatának létrehozása révén.

(3)

A 2001/427/IB tanácsi határozat (3) létrehozta az európai bűnmegelőzési hálózatot.

(4)

Az európai bűnmegelőzési hálózat 2008–2009-ben elvégzett külső értékelése során megállapították a hálózat erősítésének lehetőségeit, amelyeket a hálózat tanácsa elfogadott, és amelyek szükségessé teszik a 2001/427/IB határozat hatályon kívül helyezését és a hálózatra vonatkozó új tanácsi határozattal való felváltását.

(5)

Az értékelés feltárta, hogy a nemzeti képviselőknek fokozottabban részt kell venniük a hálózat tevékenységeiben.

(6)

A hálózat erősítéséhez számos változtatás szükséges, amelyek magukban foglalják a kapcsolattartó pontokkal, a titkársággal, a tanács felépítésével és feladataival – az elnök kinevezését is beleértve – foglalkozó rendelkezések módosítását is.

(7)

A hálózat összetételének változtatásait eredményesen és költséghatékonyan kell végrehajtani, a tagállamok által a titkársági és egyéb hálózati feladatok finanszírozása és ellátása terén szerzett korábbi tapasztalatokra támaszkodva. A tanácsnak fokoznia kell az irányú erőfeszítéseit, hogy feltárja és teljes mértékben kihasználja az Európai Unió általános költségvetéséből történő finanszírozás lehetőségeit. Erre keretpartnerségek alapján kerülhetne sor, vagy olyan módon, hogy a hálózatot felveszik az érintett finanszírozási programban az elismert monopolhelyzetben levő szervek listájára.

(8)

Az egyéb rendelkezések alapja a 2001/427/IB határozat,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Létrehozás

Létrejön az európai bűnmegelőzési hálózat (a továbbiakban: a hálózat). A hálózat a 2001/427/IB határozattal létrehozott európai bűnmegelőzési hálózat jogutódjának tekintendő.

2. cikk

Célkitűzés

(1)   A hálózat az Európai Unió bűnmegelőzési stratégiájának figyelembevételével hozzájárul az uniós szintű bűnmegelőzés különböző vonatkozásainak fejlesztéséhez, és támogatja a nemzeti és helyi szintű bűnmegelőzési tevékenységeket.

(2)   A bűnmegelőzés kiterjed mindazokra az intézkedésekre, amelyek célja a bűnözésnek és az állampolgárok biztonságérzete hiányának mind mennyiségi, mind minőségi értelemben való csökkentése vagy az ahhoz egyéb módon való hozzájárulás, akár a bűncselekmények elkövetésétől való közvetlen elrettentés, akár a bűnözés lehetőségének és okainak visszaszorítására irányuló szakpolitikák és fellépések révén. Ide tartoznak a kormány, a hatáskörrel rendelkező hatóságok, a büntető igazságszolgáltatási szervek, a helyi hatóságok és az általuk létrehozott európai szakértői szövetségek, a magán- és önkéntes szektorok, a kutatók és a közvélemény, a média támogatásával.

3. cikk

Felépítés és összetétel

(1)   A hálózat tanácsból és titkárságból, valamint az egyes tagállamok által kijelölhető kapcsolattartó pontokból áll.

(2)   A tanácsot nemzeti képviselők és az elnök, valamint a végrehajtó bizottság alkotja.

(3)   Minden tagállam egy nemzeti képviselőt jelöl ki, és egy helyettest is kijelölhet.

(4)   Az elnököt a nemzeti képviselők közül nevezik ki.

(5)   A végrehajtó bizottságot az elnök vezeti, és azt a tanács további hat tagja és a Bizottság kijelölt képviselője alkotja.

4. cikk

A hálózat feladatai

A hálózat különösen:

a)

megkönnyíti a bűnmegelőzés terén tevékeny szereplők közötti együttműködést, kapcsolattartást, valamint információ- és tapasztalatcserét;

b)

kiértékelt információkat gyűjt, vizsgál és ad át, beleértve a jelenlegi bűnmegelőzési tevékenységekre vonatkozó bevált gyakorlatokat is;

c)

a hálózat céljainak elérését elősegítő és eredményeinek széles körű terjesztését szolgáló konferenciákat – különösen a legjobb gyakorlatokkal foglalkozó évenkénti konferenciákat – és egyéb tevékenységeket – ideértve az éves Európai Bűnmegelőzési Díjat is – szervez;

d)

szakértelmét igény szerint a Tanács és a Bizottság rendelkezésére bocsátja;

e)

a tanácson és a hatáskörrel rendelkező munkacsoportokon keresztül minden évben jelentést tesz tevékenységeiről a Tanácsnak. A Tanács felkérést kap arra, hogy hagyja jóvá a jelentést és továbbítsa azt az Európai Parlamentnek;

f)

a bűnözésből eredő releváns fenyegetések meghatározására és az azokra adott válaszokra kiterjedő, egyértelműen meghatározott stratégián alapuló, munkaprogramot dolgoz ki, és végrehajtja azt.

5. cikk

Információcsere

A hálózat feladatainak teljesítése érdekében

a)

multidiszciplináris megközelítést részesít előnyben;

b)

a nemzeti képviselőkön és a kapcsolattartó pontokon keresztül szoros kapcsolatot tart a tagállamok bűnmegelőzési szerveivel, helyi hatóságaival, a helyi társulásokkal és a civil társadalommal, valamint a kutatóintézetekkel és a nem kormányzati szervezetekkel;

c)

önálló weboldalt hoz létre és tart fenn, amely tartalmazza rendszeres jelentéseit és bármely más hasznos információt, különösen a legjobb gyakorlatok összefoglaló ismertetését;

d)

törekszik az uniós programok keretében finanszírozott, bűnmegelőzést érintő projektek eredményeinek felhasználására és támogatására.

6. cikk

Feladatok

(1)   A végrehajtó bizottság támogatja az elnök munkáját, többek között a következők biztosítása érdekében:

a)

a hálózat stratégiájának kidolgozása, melyet a tanács hagy jóvá;

b)

a tanács hatékony működtetése, valamint

c)

a munkaprogram kidolgozása és végrehajtása.

(2)   A tanács feladata az alábbiakra terjed ki:

a)

a hálózat e határozat szerinti megfelelő működésének a biztosítása, beleértve a titkársági feladatok gyakorlati megszervezéséről szóló döntéseket;

b)

pénzügyi szabályzat kidolgozása és elfogadása;

c)

a hálózat stratégiájának jóváhagyása, amely hozzájárul az uniós szintű bűnmegelőzés fejlődéséhez;

d)

a hálózat munkaprogramjának elfogadása és végrehajtásának biztosítása;

e)

éves jelentés elfogadása a hálózat tevékenységéről.

(3)   A tanács egyhangú határozattal fogadja el eljárási szabályzatát, amely kiterjed többek között az elnök és a végrehajtó bizottság tagjainak kinevezésére és hivatali idejére vonatkozó rendelkezésekre, a tanács általi döntéshozatal szabályaira, a nyelvi szabályokra, a titkárság feladatainak, szervezetének és forrásainak a meghatározására, valamint a más szervekkel való, a 8. cikk szerinti együttműködésre vonatkozó igazgatási megállapodásokra;

(4)   A tanácsot a titkárság segíti. A titkárság állandó jelleggel működik a hálózat egészének érdekében, a titoktartás szükség szerinti biztosításával. Feladatai a következők:

a)

adminisztratív és általános támogatás nyújtása az ülések, szemináriumok és konferenciák előkészítéséhez; az éves jelentés és a munkaprogram megszövegezése; a munkaprogram végrehajtásának támogatása, valamint kapcsolati pont biztosítása a hálózat tagjai közötti kommunikáció tekintetében;

b)

elemzés és támogatás biztosítása a bűnmegelőzés terén folyamatban lévő kutatási tevékenységek és a hálózat számára hasznos kapcsolódó információk azonosításához;

c)

teljes felelősség a hálózat weboldalának szerveren való elhelyezéséért, fejlesztéséért és karbantartásáért.

(5)   Az egyes nemzeti képviselők nemzeti és helyi szinten elősegítik a hálózat tevékenységét, továbbá a bűnmegelőzéssel kapcsolatos anyagok nyújtásának, karbantartásának és cseréjének megkönnyítését a tagállamuk és a hálózat között.

(6)   A kapcsolattartó pontok támogatják a nemzeti képviselőket a nemzeti bűnmegelőzési információknak és szaktudásnak a hálózaton belüli cseréjében.

(7)   A titkárság az elnöknek és a végrehajtó bizottságnak van alárendelve, és a titkárság tevékenységét az elnök és a végrehajtó bizottság felügyeli.

(8)   A hálózat és tevékenységei finanszírozásáért a tagállamok felelnek. A tagállamok a tanács keretében együttműködnek a hálózat és tevékenységei költséghatékony finanszírozása érdekében.

(9)   A (8) bekezdés nem érinti azokat lehetőségeket, amelyek alapján pénzügyi támogatás lehet kérhető és kapható az Európai Unió általános költségvetéséből.

7. cikk

A tanács ülései

A tanács – az elnök kezdeményezésére – legalább félévente egyszer ülésezik.

8. cikk

Együttműködés egyéb szervekkel

A hálózat együttműködhet a bűnüldözés területén hatáskörrel rendelkező más szervekkel, amennyiben ez összefüggésben van céljainak elérésével.

9. cikk

Értékelés

A Bizottság 2012. november 30-ig értékelő jelentést nyújt be a Tanácsnak a hálózat tevékenységeiről, különös figyelmet szentelve a hálózat és a titkársága által végzett munka hatékonyságának, kellően figyelembe véve a hálózat és más érdekeltek közötti interakciót. Ezen értékelés alapján fel kell mérni, hogy milyen lehetséges előnyök származnának például a titkárságnak egy meglévő ügynökséghez való áthelyezéséből.

10. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2001/427/IB határozat hatályát veszti.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK


(1)  HL C 222., 2009.9.15., 2. o.

(2)  HL C 124., 2000.5.3., 1. o.

(3)  HL L 153., 2001.6.8., 1. o.


V A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZŐ

8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/47


A BIZOTTSÁG 1195/2009/EU RENDELETE

(2009. december 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. december 8-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 7-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

43,8

MA

40,6

TR

61,8

ZZ

48,7

0707 00 05

MA

49,3

TR

75,7

ZZ

62,5

0709 90 70

MA

41,0

TR

115,8

ZZ

78,4

0805 10 20

AR

70,4

MA

50,6

TR

64,6

ZA

48,5

ZZ

58,5

0805 20 10

MA

73,0

ZZ

73,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

67,9

IL

68,7

TR

77,1

ZZ

86,6

0805 50 10

TR

74,9

ZZ

74,9

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

83,6

MK

20,3

US

90,6

ZA

106,2

ZZ

87,9

0808 20 50

CN

36,7

US

213,0

ZZ

124,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/49


A BIZOTTSÁG 1196/2009/EU RENDELETE

(2009. december 4.)

az egyes tagállamok lobogója alatt közlekedő hajók által a NAFO-terület 3M körzetében folytatott, vörös álsügérekre irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 43/2009/EK tanácsi rendelet (3) – különösen egyes, a NAFO-területen található állományok tekintetében – kvótákat állapít meg a 2009. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint a közösségi hajók, illetve más szerződő felek hajói kimerítették a 2009. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó teljes kifogható mennyiséget.

(3)

Ezért a fent említett rendelet 1. lábjegyzetével összhangban erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Úgy kell tekinteni, hogy az e rendelet mellékletében említett NAFO szerződő fél a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2009. évi teljes kifogható mennyiséget.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállamok lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamokban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 4-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 22., 2009.1.26., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

02/09/NA

Tagállam

Valamennyi tagállam

Állomány

RED/N3M.

Faj

Vörös álsügérek (Sebastes spp.)

Terület

NAFO szabályozási terület, 3.M körzet

Időpont

2009.11.23.


JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE NEM KÖTELEZŐ

8.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/51


A TANÁCSNAK

a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezéssel hozott határozata

(2009. december 4.)

a Bizottság tagjaivá kinevezendő további személyek listájának elfogadásáról

(2009/903/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére, (4) bekezdésére, és (7) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

mivel:

(1)

A Lisszaboni Szerződés megerősítésének folyamatával kapcsolatos körülmények következtében a Bizottság 2004. november 22-én kinevezett tagjai 2009. október 31-ét követően az új Bizottság kinevezési folyamatának lefolytatásáig hivatalban maradnak, az Európai Unióról szóló szerződés Lisszaboni Szerződés által módosított rendelkezéseinek megfelelően.

(2)

Az új Bizottságot, amely a tagállamok egy-egy állampolgárából áll, beleértve az elnökét, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, a 2014. október 31-ig terjedő időtartamra kell kinevezni.

(3)

Az Európai Tanács José Manuel DURÃO BARROSO-t jelölte ki azon személynek, akit az Európai Parlamentnek a Bizottság elnöki tisztére javasol, az Európai Parlament pedig megválasztotta a jelöltet.

(4)

Az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikkének (1) bekezdése értelmében az Európai Tanács feladata, hogy a Bizottság elnökének egyetértésével kinevezze az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét.

(5)

A Tanácsnak – a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezésben – el kell fogadnia az azon további személyeket tartalmazó listát, akiket a 2014. október 31-ig terjedő időtartamra a Bizottság tagjaivá kíván kinevezni.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (7) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében az elnöknek, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság többi tagjának mint testületnek a jóváhagyásáról az Európai Parlament szavaz,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács José Manuel DURÃO BARROSO-val, a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezéssel a következő személyeket javasolja a Bizottság tagjaivá kinevezni a 2014. október 31-ig terjedő időtartamra:

 

Joaquín ALMUNIA AMANN

 

László ANDOR

 

Michel BARNIER

 

Dacian CIOLOȘ

 

John DALLI

 

Maria DAMANAKI

 

Karel DE GUCHT

 

Štefan FÜLE

 

Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

Johannes HAHN

 

Connie HEDEGAARD

 

Rumiana JELEVA

 

Siim KALLAS

 

Neelie KROES

 

Janusz LEWANDOWSKI

 

Cecilia MALMSTRÖM

 

Günther H. OETTINGER

 

Andris PIEBALGS

 

Janez POTOČNIK

 

Viviane REDING

 

Olli REHN

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

Antonio TAJANI

 

Androulla VASSILIOU

2. cikk

Ezt a határozatot továbbítani kell az Európai Parlamentnek.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. BJÖRLING