ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.303.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 303

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. november 18.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1099/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való védelméről ( 1 )

1

 

*

A Tanács 1100/2009/EK rendelete (2009. november 17.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról és a 2008/475/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

31

 

 

A Bizottság 1101/2009/EK rendelete (2009. november 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

37

 

*

A Bizottság 1102/2009/EK rendelete (2009. november 16.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 116. alkalommal történő módosításáról

39

 

*

A Bizottság 1103/2009/EK rendelete (2009. november 17.) az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VIb és VIaN övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

60

 

 

A Bizottság 1104/2009/EK rendelete (2009. november 17.) a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

62

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/840/KKBP határozata (2009. november 17.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

64

 

*

A Tanács 2009/841/KKBP együttes fellépése (2009. november 17.) az Európai Uniónak a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató missziójáról (EU SSR GUINEA BISSAU) szóló 2008/112/KKB együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

70

 

*

A Tanács 2009/842/KKBP együttes fellépése (2009. november 17.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépés módosításáról

71

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

18.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/1


A TANÁCS 1099/2009/EK RENDELETE

(2009. szeptember 24.)

az állatok leölésük során való védelméről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az állatok levágásuk vagy leölésük során való védelméről szóló, 1993. december 22-i 93/119/EK tanácsi irányelv (3) megállapítja az állatok levágása vagy leölése során az állatok védelmére a Közösségben alkalmazandó minimumszabályokat. Az említett irányelvet elfogadása óta lényegesen nem módosították.

(2)

Az állatok leölése fájdalmat, szorongást, félelmet és a szenvedés egyéb formáit okozhatja az állatoknak, még a rendelkezésre álló legjobb technikai feltételek mellett is. A leöléshez kapcsolódó bizonyos műveletek stresszel járhatnak, és minden kábítási technikának megvan a maga hátránya. A vállalkozóknak vagy az állatok leölésében érintett személyeknek meg kell hozniuk a levágási vagy leölési folyamat során az állatok fájdalmának elkerüléséhez, valamint a szorongásuk és szenvedésük minimálisra csökkentéséhez szükséges intézkedéseket, figyelembe véve a területen alkalmazott legjobb gyakorlatokat és az e rendelet által engedélyezett módszereket. Ennélfogva a fájdalmat, a szorongást és a szenvedést elkerülhetőnek kell tekinteni, amennyiben a vállalkozók vagy az állatok leölésében érintett személyek megsértik e rendelet valamely rendelkezését vagy a legkorszerűbb megoldások figyelmen kívül hagyásával alkalmaznak megengedett gyakorlatokat, ezáltal hanyagságból vagy szándékosan fájdalmat, szorongást vagy szenvedést okoznak az állatoknak.

(3)

Az állatok levágásuk vagy leölésük során való védelmét 1974 óta szabályozza a közösségi jog, és azt a 93/119/EK irányelv lényegesen megerősítette. Nagy eltérések figyelhetők meg azonban a tagállamok között az irányelv végrehajtásában, valamint rámutattak azon főbb állatjóléti aggályokra és különbségekre, amelyek potenciálisan befolyásolhatják a vállalkozók közötti versenyképességet.

(4)

Az állatjólét az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az állatok védelméről és kíméletéről szóló (33.) Jegyzőkönyvben foglalt közösségi érték („(33.) Jegyzőkönyv”). Az állatok levágásuk vagy leölésük során való védelme olyan, a nyilvánosságot érintő kérdés, amely befolyásolja a fogyasztók mezőgazdasági termékekhez való hozzáállását. Emellett az állatok levágásuk során való védelmének javítása hozzájárul a hús jobb minőségéhez, és közvetve kedvező hatással van a vágóhidakon a munkahelyi biztonságra.

(5)

Az állatok levágásuk vagy leölésük során való védelmére vonatkozó nemzeti jog hatással van a versenyre és ennek megfelelően az Európai Közösséget létrehozó szerződés I. mellékletében felsorolt, állati eredetű termékek belső piacának működésére. Közös szabályokat kell megállapítani az említett termékek belső piaca ésszerű fejlesztésének biztosítása érdekében.

(6)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (4) létrehozott Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) két véleményt fogadott el a bizonyos állatfajok elkábítása és leölése fő rendszereinek jóléti szempontjairól, nevezetesen 2004-ben a főbb kereskedelmi állatfajok elkábítása és leölése fő rendszereinek jóléti szempontjairól, 2006-ban pedig a kereskedelmi célból tenyésztett szarvasok, kecskék, nyulak, struccok, kacsák, libák és fürjek elkábítása és leölése fő rendszereinek jóléti szempontjairól. E tudományos vélemények figyelembevétele érdekében naprakésszé kell tenni az e területre vonatkozó közösségi jogszabályokat. A szén-dioxid sertések esetében történő használatának fokozatos megszüntetésére, valamint a madarak esetében használt vízfürdős kábítók baromfi esetében történő alkalmazásának fokozatos megszüntetésére vonatkozó ajánlások nem kerültek e rendeletbe, mivel a hatásvizsgálat megállapította, hogy az ilyen ajánlások jelenleg az EU-ban gazdaságossági szempontból nem megvalósíthatók. E vitát azonban fontos a jövőben folytatni. A Bizottságnak e célból helyénvaló a baromfi esetében alkalmazott különböző kábítási módszerekről – különösen a különböző vízfürdős kábítókról – szóló jelentést készítenie és benyújtania az Európai Parlamentnek, valamint a Tanácsnak. Továbbá más ajánlásokat ki kell zárni e rendelet hatálya alól, mivel azok olyan technikai paraméterekre vonatkoznak, amelyek helye a végrehajtási intézkedésekben vagy a közösségi iránymutatásokban van. A tenyésztett halakra vonatkozó ajánlások nem szerepelnek e rendeletben, mivel e területen további tudományos véleményre és gazdasági értékelésre van szükség.

(7)

2007-ben az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) elfogadta a Szárazföldi Állatok Egészségügyi Kódexét, amely iránymutatásokat tartalmaz az állatok levágására és járványvédelmi célból történő leölésére. Az említett nemzetközi iránymutatások ajánlásokat tartalmaznak az állatok vágóhídon történő kezelésére, féken tartására, elkábítására és elvéreztetésére, valamint járványos betegségek kitörése esetén az állatok leölésére. E rendeletben az említett nemzetközi szabványokat is figyelembe kell venni.

(8)

A 93/119/EK irányelv elfogadása óta a vágóhidakra alkalmazandó közösségi élelmiszer-biztonsági jogszabályokat mélyrehatóan módosította az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) elfogadása. A fenti rendeletek hangsúlyozzák az élelmiszer-ipari vállalkozók felelősségét az élelmiszerbiztonság biztosításában. A vágóhidaknak is előzetes engedélyezési eljáráson kell keresztülmenniük, amelynek során a hatáskörrel rendelkező hatóság megvizsgálja a kialakítást, az elrendezést és a berendezéseket annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e a megfelelő, élelmiszer-biztonságra vonatkozó technikai szabványoknak. Az állatjóléti kérdéseknek nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a vágóhidakon, azok kialakításában, elrendezésében és az ott használt berendezésekben.

(9)

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) és az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) elfogadása által átszervezésre kerültek az élelmiszer-láncban végzett hatósági ellenőrzések is.

(10)

Azon feltételek, amelyek mellett a tenyésztés céljából tartott állatokat leölik, közvetlen vagy közvetett hatással vannak az élelmiszerek, a takarmány vagy más termékek piacára, illetve az érintett vállalkozók versenyképességére. Ennélfogva az ilyen leölési műveleteknek a közösségi jog hatálya alá kell tartozniuk. Azonban a hagyományosan tenyésztett fajok – mint a ló, a szamár, a szarvasmarha, a juh, a kecske vagy a sertés – tarthatók más célból is, például kedvtelésből, állatszépségverseny, munkavégzés vagy sport céljából. Amennyiben az ilyen fajokhoz tartozó állatokból leölésük után élelmiszert vagy más terméket állítanak elő, ezeknek a műveleteknek e rendelet hatálya alá kell tartozniuk. Ennek következtében a vad- vagy gazdátlan állatok populációszabályozási célból történő leölése nem tartozik e rendelet hatálya alá.

(11)

A halak fiziológiailag jelentősen különböznek a szárazföldi állatoktól, így a tenyésztett halakat teljesen más körülmények között vágják le és ölik le, különösen a felügyeleti eljárás más. Ezenkívül a halak elkábítására vonatkozó kutatások sokkal kevésbé fejlettek, mint más tenyésztett fajok esetében. Külön szabványokat kell tehát megállapítani a halak leölés során való védelmére. Ennélfogva a halakra alkalmazandó rendelkezéseket egyelőre a fő elvre kell korlátozni. A további közösségi kezdeményezéseknek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által a halak levágása vagy leölése tekintetében végzett tudományos hatásvizsgálaton kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük azok társadalmi, gazdasági és adminisztratív következményeit.

(12)

Erkölcsi kötelesség a komoly fájdalmat átélő haszonállatok leölése, amennyiben nincs gazdaságilag megvalósítható mód fájdalmuk enyhítésére. Legtöbb esetben az állatok a megfelelő állatjóléti feltételek betartásával leölhetők. Rendkívüli körülmények között – mint például a távoli helyeken történt balesetek esetén – azonban, amikor a szakértő személyzet és a berendezések nem juthatnak el az állathoz, az optimális jóléti szabályoknak való megfelelés meghosszabbíthatja a szenvedésüket. Az állatok érdekében ennélfogva e rendelet bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásából ki kell zárni a sürgősségi leölést.

(13)

Néha az állatok veszélyesek lehetnek az emberre azáltal, hogy esetleg közvetlenül veszélyeztetik az életét, komoly sérüléseket okoznak vagy halálos betegségeket adnak át. Az ilyen kockázatok megelőzése általában az állatok megfelelő féken tartásával történik, de az ilyen kockázat megszüntetése céljából bizonyos körülmények között szükség lehet az állat leölésére is. Ilyen esetben a vészhelyzet miatt a leölés nem mindig történhet a legmegfelelőbb jóléti körülmények között. Ennélfogva ezekben az esetekben eltérést kell engedélyezni a kábítás vagy az azonnali leölés kötelezettsége tekintetében.

(14)

A vadászati vagy hobbihorgászati tevékenységek esetében a leölés körülményei nagyban eltérnek a haszonállatok leölésének a körülményeitől, és a vadászat egyedi jogszabályok hatálya alá tartozik. Ennélfogva célszerű kizárni e rendelet hatálya alól a vadászat vagy hobbihorgászat során történő leöléseket.

(15)

A (33.) Jegyzőkönyv hangsúlyozza, hogy a többek között a mezőgazdasági és a belső piacra vonatkozó közösségi politikák megfogalmazásakor és végrehajtásakor tiszteletben kell tartani a különösen a vallási szertartásokat, a kulturális hagyományokat és a regionális örökséget érintő tagállami törvényi vagy közigazgatási rendelkezéseket és szokásokat. Ennélfogva e rendelet hatálya alól ki kell zárni a kulturális eseményeket, amennyiben az állatjólétre vonatkozó előírásoknak való megfelelés hátrányosan befolyásolná magának az érintett eseménynek a jellegét.

(16)

Emellett a kulturális hagyományok öröklött, meggyökeresedett vagy szokáson alapuló gondolkodási mintára, cselekvésre vagy viselkedésre utalnak, amelyeknek ténylegesen része az a koncepció, hogy ezt az elődök adták át vagy azt tőlük vették át. Ezek hozzájárulnak a generációk között régóta fennálló szociális kapcsolatok erősítéséhez. Feltéve, hogy e tevékenységek nem érintik az állati eredetű termékek piacát, és azokat nem termelési célok indokolják, az állatok ilyen események során történő leölését ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

(17)

A baromfi, valamint a nyúl és a vadnyúl személyes otthoni fogyasztásra történő levágása nem olyan mennyiségben történik, hogy az befolyásolná a kereskedelmi vágóhidak versenyképességét. Ugyanígy a hatóságok számára előírt, az ilyen tevékenységek kimutatásához és ellenőrzéséhez szükséges erőfeszítések nem volnának arányosak a lehetséges problémák megoldásával. Ennélfogva e műveleteket is ki kell zárni e rendelet hatálya alól.

(18)

A 93/119/EK irányelv a kábítás tekintetében eltérést engedélyezett a vágóhidakon végzett vallási célú vágások esetében. Mivel a vallási célú vágásokra alkalmazandó közösségi rendelkezéseket a tagállamok – a nemzeti háttértől függően, valamint tekintettel arra, hogy a nemzeti szabályok az e rendelet célján túlmutató szempontokat is figyelembe vesznek – különbözőképpen ültették át, fontos az állatok levágás előtti elkábításától való eltérésnek a fenntartása, az egyes tagállamok számára bizonyos szintű szubszidiaritást hagyva ugyanakkor. Ennek következményeként e rendelet tiszteletben tartja a vallásszabadságot, valamint a vallás és a hit imádsággal, tanítással, gyakorlással vagy szertartásokkal való kifejezésre juttatását, amint azt az Európai Unió Alapjogi Chartájának 10. cikke is megfogalmazza.

(19)

Elegendő tudományos bizonyíték van annak alátámasztására, hogy a gerinces állatok érző lények, ennélfogva e rendelet hatálya alá kell tartozniuk. A hüllők és a kétéltűek azonban nem tartoznak a Közösségben általánosan tenyésztett állatok közé, ennélfogva nem lenne megfelelő és arányos ezek bevonása a rendelet hatálya alá.

(20)

Számos leölési módszer fájdalmas az állatok számára. Az állatok leölése előtt vagy azzal egyidejűleg ezért kábításra van szükség az eszméletlen állapot és érzékelőképesség-hiány előidézése érdekében. Az állat eszméletlen állapotának és érzékelő képessége hiányának mérése bonyolult, és azt tudományosan jóváhagyott módszerekkel kell végrehajtani. Ugyanakkor az eljárás hatékonyságának gyakorlati körülmények között történő értékelésére mutatókon keresztül történő megfigyelést kell végezni.

(21)

A kábítás hatékonyságának megfigyelése főként az állatok eszméletének és érzékelő képességének az értékelésén alapul. Az állat eszmélete lényegében az érzelmekre és akaratlagos mozgásának ellenőrzésére való képessége. Néhány kivétel – mint az elektromos sokkolás vagy más előidézett bénulás – ellenére akkor feltételezhető, hogy az állat elveszítette az eszméletét, ha a természetes álló helyzetét elveszíti, nincs ébren és nem mutat olyan pozitív vagy negatív érzelmeket, mint amilyen a félelem vagy az izgatottság. Az állat érzékelése lényegében a fájdalom érzékelésének a képessége. Általánosságban egy állat feltételezhetően érzéketlen, ha nem reagál olyan ingerekre, mint a hang, a szag, a fény vagy a fizikai érintés.

(22)

Rendszeresen fejlesztenek és kínálnak a piacon új kábítási módszereket a tenyésztési ágazat és a húsipar új kihívásaira adott válaszként. Ennélfogva fontos, hogy a Közösség felhatalmazza a Bizottságot új kábítási módszerek engedélyezésére, fenntartva egyidejűleg az állatok védelmének egységes és magas szintjét.

(23)

A közösségi iránymutatások hasznos eszközei a vállalkozóknak és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak az állatok magas szintű védelmének biztosítása céljából alkalmazandó paraméterekre vonatkozó meghatározott információval való ellátásának, megőrizve egyúttal a vállalkozókra vonatkozó egységes versenyfeltételeket. Ennélfogva szükséges, hogy a Közösség felhatalmazza a Bizottságot ilyen útmutatások kidolgozására.

(24)

A levágási vagy leölési folyamat során bizonyos kábítási módszerek – használatuktól függően – halálhoz is vezethetnek, miközben nem okoznak fájdalmat, és minimálisra csökkentik az állatok szorongását vagy szenvedését. Más kábítási módszerek esetében előfordulhat, hogy azok nem okoznak halált, és az állat visszanyeri eszméletét vagy érzékelőképességét a későbbi fájdalmas eljárások során. Ezeket a módszereket ezért olyan egyéb technikákkal kell kiegészíteni, amelyek bizonyosan halálhoz vezetnek, mielőtt az állat visszanyerné eszméletét. Ennélfogva lényeges annak meghatározása, hogy mely kábítási módszereket kell kiegészíteni leölési módszerekkel.

(25)

A körülmények, amelyek mellett az állatokat elkábítják, illetve az ilyen kábítások eredménye a gyakorlatban változó, több tényezőnek köszönhetően. Ennélfogva rendszeres értékelést kell végezni a kábítás eredményéről. E célból a vállalkozóknak reprezentatív mintát kell biztosítaniuk a kábítási gyakorlatuk hatékonyságának ellenőrzésére, figyelembe véve az állatcsoport homogenitását és más olyan kritikus tényezőket, mint például a felhasznált berendezés és a kábítást végző személyzet.

(26)

Egyes kábítási eljárásokról megállapítható, hogy minden körülmények között kellő megbízhatósággal, visszafordíthatatlanul megölik az állatokat, amennyiben bizonyos fő paramétereket alkalmaznak. Ilyen esetekben szükségtelennek és aránytalannak tűnik a kábítás ellenőrzése. Ennélfogva helyénvaló a kábítás ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségek alóli mentesség lehetőségének biztosítása, amennyiben kellő tudományos bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy az adott kábítási eljárás bizonyos kereskedelmi körülmények között visszafordíthatatlanul az állat halálához vezet.

(27)

Az állatjólétet széles körben befolyásolja a műveletek napi irányítása, és megbízható eredmények csak akkor születhetnek, ha a vállalkozók nyomon követési eszközöket dolgoznak ki a műveletek hatásának értékelésére. Ennélfogva a termelési ciklus minden szakaszára kockázatalapú szabványműveleti előírásokat kell kidolgozni. Ezeknek világos célkitűzéseket, felelős személyeket, működési módot, mérhető kritériumokat, valamint nyomon követési és nyilvántartási eljárásokat kell magukban foglalniuk. Az egyes kábítási módszerek tekintetében megállapított fő paramétereket oly módon kell meghatározni, hogy azok biztosítsák az eljárásnak alávetett valamennyi állat megfelelő elkábítását.

(28)

A jól képzett és jártas személyzet javítja az állatok tartási körülményeit. Az állatjólléthez való hozzáértés az alapvető viselkedési mintáknak, a szóban forgó állatfajok igényeinek, valamint az eszmélet és az érzékelés jeleinek ismeretét is tartalmazza. A hozzáértés ezenkívül technikai szakértelmet feltételez a használt kábító berendezés tekintetében. A bizonyos vágási műveleteket végző személyzettől és a prémes állatok szezonális leölését felügyelő személyektől ennélfogva meg kell követelni az általuk végzett műveletekre vonatkozó képesítési bizonyítványt. Az állatok leölésében részt vevő egyéb személyzet számára a képesítési bizonyítvány előírása a kitűzött célok tekintetében aránytalan lenne.

(29)

A néhány éves tapasztalattal rendelkező személyzetről feltételezhető bizonyos szintű szakértelem. Az ilyen személyzet vonatkozásában a képesítési bizonyítványra vonatkozó előírással kapcsolatos átmeneti rendelkezést kell megállapítani e rendeletben.

(30)

A kábító berendezést meghatározott körülményekre fejlesztették ki és úgy tervezték, hogy az e körülmények között hatékonyan működjön. A gyártóknak tehát az állatok optimális jólétének biztosítása érdekében részletes használati utasítást kell mellékelniük a berendezés használati és karbantartási feltételeire vonatkozóan.

(31)

A hatékonyság biztosítása érdekében a kábító és a féken tartásra szolgáló berendezést megfelelően karban kell tartani. A gyakran használt berendezések esetén előfordulhat, hogy néhány alkatrészt ki kell cserélni, de a csak alkalmanként használt berendezéseknek is csökkenhet a hatékonysága a rozsdásodás vagy más környezeti tényezők miatt. Ugyanígy bizonyos berendezéseket pontosan be kell kalibrálni. A vállalkozóknak vagy az állatok leölésében érintett személyeknek ezért a berendezéseken karbantartási műveleteket kell végrehajtaniuk.

(32)

Az állatok féken tartása a vállalkozók épsége és egyes kábítási technikák helyes alkalmazása miatt szükséges. A féken tartás azonban szorongást válthat ki az állatokból, ezért azt a lehető legrövidebb ideig kell alkalmazni.

(33)

Az állatok számára szenvedéssel járhat, ha a kábítás nem sikerül. E rendeletnek ennélfogva rendelkeznie kell arról, hogy az állatok fájdalmának, szorongásának vagy szenvedésének minimálisra csökkentése érdekében megfelelő tartalék kábító berendezés álljon rendelkezésre.

(34)

A baromfi, a nyúl és a vadnyúl kis mennyiségű húsának a végső fogyasztó részére vagy a végső fogyasztó számára közvetlenül ilyen húst értékesítő helyi kiskereskedelmi létesítmények részére friss húsként való közvetlen értékesítése céljából történő baromfi, nyúl és vadnyúl levágás mértéke – az e tevékenységre irányadó nemzeti szabályok (összhangban a 853/2004/EK rendelet 1. cikke (3) bekezdésének d) pontjával és 4. cikkével) miatt tagállamonként eltérő. Fontos azonban annak biztosítása, hogy az említett tevékenységekre is vonatkozzanak bizonyos állatjóléti minimumkövetelmények.

(35)

Az állatok baromfitól, nyúltól és vadnyúltól eltérő kategóriáinak személyes otthoni fogyasztásra történő levágására vonatkozóan már léteznek bizonyos közösségi minimumkövetelmények – például az előzetes kábítás –, valamint nemzeti szabályok. Helyénvaló ezért annak biztosítása, hogy e rendelet is előírjon állatjóléti minimumszabályokat.

(36)

A 854/2004/EK rendelet meghatározza azon létesítmények jegyzékét, amelyekből engedélyezett meghatározott állati eredetű termékeknek a Közösségbe történő behozatala. Az e rendeletben meghatározott, a vágóhidakra alkalmazandó általános előírásokat és a kiegészítő előírásokat az említett jegyzék céljából figyelembe kell venni.

(37)

A Közösség világszerte magas szintű állatjóléti szabványokra törekszik az élőállat-állományok tekintetében, különösen a kereskedelemmel összefüggésben. Támogatja az OIE állatjóléti – többek között az állatok levágására vonatkozó – szabványait és ajánlásait. E szabványokat és ajánlásokat tekintetbe kell venni az e rendelet szerinti közösségi követelményekkel való egyenértékűségnek – a behozatal céljából történő – értékelésekor.

(38)

A vállalkozói szervezetek által készített, bevált gyakorlatokról szóló iránymutatások értékes eszközei a vállalkozók abban való támogatásának, hogy az e rendeletben megállapított egyes – például a szabványműveleti előírások kidolgozására és végrehajtására vonatkozó – követelményeknek megfeleljenek.

(39)

A vágóhidakat és az ott használt berendezéseket meghatározott állatkategóriákra és kapacitásra alakították ki. Ha a kapacitást meghaladják vagy a berendezéseket nem olyan célra használják, mint amilyenre tervezték, az káros hatással van az állatok jólétére. Ezért az ilyen szempontokra vonatkozó információt közölni kell a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal, és annak a vágóhidakra vonatkozó engedélyezési eljárás részét kell képeznie.

(40)

A mobil vágóhidak csökkentik az állatok nagy távolságokon keresztül történő szállításának szükségességét, és ezáltal hozzájárulhatnak az állatjólét védelméhez. A mobil vágóhidak technikai korlátai azonban eltérnek az állandó vágóhidakéitól, következésképpen szükség lehet a technikai szabályok kiigazítására. Így e rendeletnek lehetőséget kell biztosítania olyan eltérések megállapítására, amelyek mentesítik a mobil vágóhidakat az elrendezésre, kialakításra és berendezésre vonatkozó előírások alól. Ezen eltérések elfogadásáig helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára a mobil vágóhidakra vonatkozó nemzeti szabályok kidolgozását vagy fenntartását.

(41)

A vágóhidak kialakítása, elrendezése és berendezése tekintetében folyamatos a tudományos és műszaki fejlődés. Ennélfogva lényeges a Bizottságot felhatalmazni a vágóhidak kialakítására, elrendezésére és berendezésére alkalmazandó előírások módosítására, megőrizve az állatok védelmének egységes és magas szintjét.

(42)

A közösségi iránymutatások hasznosak a vállalkozóknak és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak a vágóhidak kialakítására, elrendezésére és berendezésére vonatkozó meghatározott információkkal való ellátása érdekében, az állatok maga szintű védelmének biztosítása céljából, megőrizve egyúttal a vállalkozókra vonatkozó egységes versenyfeltételeket. Ennélfogva szükséges a Bizottságot felhatalmazni ilyen iránymutatások elfogadására.

(43)

A kábítás nélküli levágás a szenvedés minimálisra csökkentése érdekében a torok éles késsel történő, nagyon pontos elvágását igényli. Emellett a nem mechanikusan féken tartott állatok a vágás után gyakran lelassítják a kivérzést, szükségtelenül elnyújtva ezzel a szenvedéseit. A szarvasmarhafélék, valamint a juh- és kecskefélék az ezen eljárással leggyakrabban levágott állatfajok. Ezért a kábítás nélkül levágott kérődzőket egyedenként és mechanikusan kell féken tartani.

(44)

Az állatok vágóhidakon való kezelése és féken tartása tekintetében folyamatos a tudományos és műszaki fejlődés. Ennélfogva fontos a Bizottságot felhatalmazni az állatok levágás előtti kezelésére és féken tartására vonatkozó előírások módosítására, az állatok egységes és magas szintű védelmének fenntartása mellett.

(45)

A közösségi iránymutatások hasznosak a vállalkozóknak és a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak az állatok levágás előtti kezelésére és féken tartására vonatkozó meghatározott információkkal való ellátása érdekében, az állatok magas szintű védelmében biztosítása céljából, megőrizve egyúttal a vállalkozókra vonatkozó egységes versenyfeltételeket. Ennélfogva szükséges a Bizottságot felhatalmazni ilyen iránymutatások elfogadására.

(46)

Néhány tagállam tapasztalata azt mutatja, hogy az állatjólét szempontjából előnnyel jár, ha a vágóhidakon folyó állatjóléti műveleti eljárások végrehajtásának koordinálása és nyomon követése céljából állatjóléti tisztviselőnek kineveznek egy különleges képesítéssel rendelkező személyt. Ennélfogva ezt az intézkedést az egész Közösségben alkalmazni kell. Az állatjóléti tisztviselőnek megfelelő hatáskörrel és technikai szakértelemmel kell rendelkeznie ahhoz, hogy megfelelő útmutatással lássa el a vágóhídi személyzetet.

(47)

A jellemzően az élelmiszer végső fogyasztó számára történő közvetlen eladásában részt vevő kis vágóhidak nem igényelnek összetett irányítási rendszert ezen irányelv általános elveinek végrehajtására. A helyi állatjóléti tisztviselő kinevezésének előírása ennélfogva ezen esetekben aránytalan volna a kitűzött célokkal, ezért e rendeletnek az ilyen vágóhidak számára eltérést kell engedélyeznie az előírás alól.

(48)

A kiirtás gyakran foglal magában válságkezelést, olyan prioritások egyidejű fennállása mellett, mint az állategészségügy, a közegészségügy, a környezet vagy az állatjólét. Miközben fontos az állatjóléti szabályoknak a kiirtás minden szakaszában való betartása, előfordulhat, hogy kivételes körülmények között az e szabályoknak való megfelelés kockázatnak teszi ki az emberi egészséget, illetve jelentősen lassítja egy adott betegség felszámolását, és ezáltal még több állatot tesz ki a betegségnek és a pusztulásnak.

(49)

Ennek megfelelően lehetővé kell tenni a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, hogy e rendelet bizonyos rendelkezéseitől eseti alapon eltérjenek, amennyiben az állat-egészségügyi helyzet az állatok sürgősségi leölését indokolja és/vagy ha nincs megfelelő alternatíva az optimális jólét számukra történő biztosítására. Az ilyen eltérés azonban nem helyettesítheti a megfelelő tervezést. E célból növelni kell a tervezés szintjét, és az állatjólétet megfelelően integrálni kell a járványos betegségek készenléti terveibe.

(50)

Az állatbetegségek bejelentésére vonatkozó eljárások tekintetében a betegségek kitörésével kapcsolatos, az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/984/EGK irányelv (9) szerinti információkat az állatbetegségek bejelentő rendszerén (ADNS) keresztül kell bejelenteni. Az ADNS jelenleg nem tartalmaz az állatok jólétére vonatkozó konkrét információkat, de az a jövőben ebből a célból továbbfejleszthető. Következésképpen a kiirtás esetében az állatjóléttel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségtől való eltérésről az ADNS továbbfejlesztése céljából rendelkezni kell.

(51)

A modern kábító és féken tartásra szolgáló berendezések egyre összetettebbek és kidolgozottabbak, és egyedi szakértelmet és elemzést igényelnek. A tagállamoknak ennélfogva biztosítaniuk kell, hogy kellő tudományos támogatás álljon a hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezésére, amelyet a tisztviselők az állatok elkábítását szolgáló berendezések vagy módszerek értékelésének szüksége esetén megkereshetnek.

(52)

Minden kábítási módszer eredményessége a kulcsparaméterek ellenőrzésén és azok rendszeres értékelésén alapul. Fontos, hogy az állatjólétre vonatkozó megfelelő útmutatás vállalkozók számára való biztosítása érdekében az állatok leölésekor alkalmazandó műveleti és nyomon követési eljárások bevált gyakorlatairól iránymutatások készüljenek. Ezen iránymutatások értékelése tudományos ismereteket, gyakorlati tapasztalatot és az érintett felek közötti kompromisszumot igényel. Ennélfogva ezt a feladatot a tagállamokban létrehozott referenciaközpont vagy -hálózat végzi, az érdekelt felekkel együttműködve.

(53)

A képesítési bizonyítványok kibocsátását egységes módon kell biztosítani. A képesítési bizonyítványokat kiállító szerveket vagy szervezeteket ezért tudományosan értékelt, egységes szabványok alapján kell akkreditálni. Ennek megfelelően a 20. cikkel összhangban tudományos támogatást biztosító jogalanynak – szükség esetén – véleményeznie kell a képesítési bizonyítványt kiállító szervek vagy szervezetek kapacitását és alkalmasságát.

(54)

A 882/2004/EK rendelet a megfelelés hiánya esetén – különösen a jóléti szabályok vonatkozásában – a hatáskörrel rendelkező hatóság általi intézkedést ír elő. Ennek megfelelően rendelkezni kell a kifejezetten az e rendelethez kapcsolódó további intézkedésről.

(55)

A 178/2002/EK rendelet értelmében az EFSA előmozdítja a Hatóság küldetési területén működő szervezetek hálózattá alakítását a tudományos együttműködésnek, az információcserének, a közös projektek kidolgozásának és végrehajtásának, valamint a szaktudás és a legjobb gyakorlatok cseréjének a megkönnyítése céljából az élelmiszerjog területén.

(56)

A képesítési bizonyítványok kibocsátását és a képzéseket egységes módon kell biztosítani. Ennélfogva e rendeletnek meg kell állapítania a tagállamok erre vonatkozó kötelezettségeit, valamint a képesítési bizonyítványok megadására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó szabályokat.

(57)

Az európai polgárok elvárják, hogy az állatok levágása során bizonyos állatjóléti minimumszabályokat betartsanak. Egyes területeken az állatokhoz való viszony a nemzeti szokásoktól is függ, és néhány tagállamban a közösségi szinten elfogadott szabályoknál kiterjedtebb állatjóléti szabályok fenntartására vagy elfogadására van igény. Az állatok érdekében, és amennyiben az nem befolyásolja a belső piac működését, célszerű a tagállamok számára bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítani annak érdekében, hogy részletesebb nemzeti szabályokat tarthassanak fenn, vagy egyes meghatározott területeken ilyeneket fogadhassanak el.

Biztosítani kell, hogy az említett nemzeti szabályokat a tagállamok nem oly módon alkalmazzák, hogy az veszélyeztetné a belső piac megfelelő működését.

(58)

Az e rendelet hatálya alá tartozó területek némelyike esetében a Tanácsnak további tudományos, szociális és gazdasági információkra van szüksége a részletes szabályok megállapítása előtt, különösen a tenyésztett halak esetében és a szarvasmarhák megfordítással történő féken tartása vonatkozásában. A Bizottságnak következtetésképpen a rendelet érintett területeinek módosítására vonatkozó javaslatok benyújtása előtt a Tanács rendelkezésére kell bocsátania ezeket az információkat.

(59)

A vágóhidak elrendezése, kialakítása és felszerelése hosszú távú tervezést és befektetést igényel. Ennek megfelelően a rendeletnek megfelelő átmeneti időszakot kell biztosítania azon időtartam figyelembevétele érdekében, amelyre az ágazatnak az e rendeletben megállapított, megfelelő előírásoknak való megfeleléshez szüksége van. Ezen időszak alatt a 93/119/EK irányelvnek a vágóhidak elrendezésére, kialakítására és felszerelésére vonatkozó előírásait továbbra is alkalmazni kell.

(60)

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell e szabályok végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(61)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a leölés során az állatok jólétére vonatkozó követelmények harmonizált megközelítésének biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a rendelet léptéke vagy hatásai miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban – e célkitűzés megvalósítása érdekében – szükséges és célszerű az állatok élelmiszer-, gyapjú-, bőr-, prém- vagy más termékek előállítása céljából való leölésére, illetve a kapcsolódó műveletekre vonatkozó szabályok megállapítása. Ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(62)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (10) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet szabályokat állapít meg az élelmiszer-, gyapjú-, bőr-, prém- vagy más termékek előállítása céljából tenyésztett vagy tartott állatok leölése, az állatok kiirtás céljából történő leölése, valamint a kapcsolódó műveletek tekintetében.

A halak vonatkozásában azonban kizárólag a 3. cikk (1) bekezdésében megállapított előírások alkalmazandók.

(2)   A II. fejezet – a 3. cikk (1) és (2) bekezdésének kivételével –, a III. fejezet és a IV. fejezet – a 19. cikk kivételével – rendelkezései nem alkalmazandók a vágóhídon kívüli sürgősségi leölés esetében, vagy ha e rendelkezések betartása azonnali és komoly veszélyt jelentene az emberi egészségre vagy biztonságra.

(3)   E rendelet nem alkalmazandó:

a)

amennyiben az állatok leölésére:

i.

a hatáskörrel rendelkező hatóság felügyelete alatt végzett tudományos kísérletek során;

ii.

vadászati vagy hobbihorgászati tevékenység során;

iii.

kulturális vagy sportesemények során kerül sor.

b)

a vágóhídon kívül a tulajdonos által saját személyes otthoni fogyasztásra levágott baromfira, nyúlra és vadnyúlra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)   „leölés”: minden olyan szándékos eljárás, amely az állat halálát okozza;

b)   „kapcsolódó műveletek”: olyan műveletek, amelyeket a leöléssel összefüggésben, annak helyszínén végeznek el, úgy mint az állatok kezelése, elhelyezése, féken tartása, elkábítása és elvéreztetése;

c)   „állat”: valamennyi gerinces állat, a hüllőket és kétéltűeket kivéve;

d)   „sürgősségi leölés”: a sérült, illetve komoly fájdalommal vagy szenvedéssel járó betegségben szenvedő állatok leölése, amennyiben nincs más gyakorlati lehetőség a fájdalom vagy a szenvedés enyhítésére;

e)   „elhelyezés”: az állatok bokszokban, ketrecekben, illetve a vágóhídi műveletekhez vagy azok egy részéhez kapcsolódó fedett területen vagy kifutón tartása;

f)   „kábítás”: minden olyan szándékos eljárás, amelynek alkalmazása az eszmélet és az érzékelés fájdalom nélkül történő elvesztését okozza, ideértve az állat halálának azonnali beálltát okozó eljárásokat is;

g)   „vallási szertartás”: vallások által előírt, az állatok levágásához kapcsolódó tevékenységek;

h)   „kulturális vagy sportesemények”: a lényegében vagy túlnyomórészt régen meggyökeresedett kulturális hagyományok vagy sportesemények, ideértve a versenyeket, illetve más típusú megmérettetéseket, amelyeken nem kerül sor hús vagy más állati termékek előállítására, vagy ahol az ilyen előállítás mértéke az eseményhez képest elhanyagolható és gazdaságilag jelentéktelen;

i)   „szabványműveleti előírások”: írásbeli utasítások, amelyek célja egy adott funkció vagy szabvány teljesítése egységességének az elérése;

j)   „levágás”: emberi fogyasztásra szánt állatok leölése;

k)   „vágóhíd”: szárazföldi állatok levágására használt bármely létesítmény, amely a 853/2004/EK rendelet hatálya alá tartozik;

l)   „vállalkozó”: állatok leölését vagy ahhoz kapcsolódó, e rendelet hatálya alá tartozó műveleteket végző vállalkozás feletti ellenőrzést gyakorló természetes vagy jogi személy;

m)   „prémes állatok”: elsődlegesen a prémjükért tenyésztett emlős állatok, mint a nyérc, a görény, a róka, a mosómedve, a nutria és a csincsilla;

n)   „kiirtás”: az állatoknak közegészségügyi, állat-egészségügyi, állatjóléti vagy környezeti okokból, a hatáskörrel rendelkező hatóság felügyelete mellett történő leölése;

o)   „baromfi”: tenyésztett madarak, ideértve a nem háziállatként számon tartott, de háziállatként tenyésztett madarakat is, kivéve a laposmellű futómadarat;

p)   „féken tartás”: minden olyan eljárás alkalmazása egy állatnál, amely – az elkerülhető fájdalomtól, félelemtől vagy izgalomtól való megkímélésével – mozgásának korlátozását célozza annak érdekében, hogy megkönnyítse az eredményes kábítást és leölést;

q)   „hatáskörrel rendelkező hatóság”: a tagállamokban az e rendelet előírásainak való megfelelést biztosító központi hatóság vagy bármely olyan hatóság, amelyet a központi hatóság erre felhatalmazott;

r)   „gerincvelő megsértésével történő leölés”: a központi idegszövet és a gerincvelő szétroncsolása a koponyaüregbe vezetett, hosszúkás, rúd alakú eszközzel.

II.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

3. cikk

A leölésre és a kapcsolódó műveletekre vonatkozó általános követelmények

(1)   Az állatokat a leölés és a kapcsolódó műveletek során meg kell kímélni minden elkerülhető fájdalomtól, szorongástól vagy szenvedéstől.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a vállalkozóknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket különösen annak biztosítására, hogy az állatok:

a)

fizikai kényelmet és védelmet kapjanak, különösen azáltal, hogy a legmegfelelőbb hőmérsékleti körülmények mellett, tisztán tartják őket, és megvédik őket az eleséstől vagy megcsúszástól;

b)

védelmet kapjanak a sérülések ellen;

c)

olyan bánásmódban részesüljenek és olyan elhelyezést kapjanak, amely figyelembe veszi szokásos viselkedésüket;

d)

ne mutassák elkerülhető fájdalom, félelem vagy rendellenes viselkedés jeleit;

e)

ne szenvedjenek hosszan tartó takarmány- vagy vízmegvonástól;

f)

ne legyenek kitéve más állatokkal való elkerülhető, a jólétüket esetleg sértő érintkezésnek.

(3)   A leölésre és a kapcsolódó műveletekre használt létesítményeket úgy kell megtervezni, kialakítani, karbantartani és működtetni, hogy biztosított legyen azok megfelelése az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségeknek, a létesítmény egész éves tevékenységének várható feltételei mellett.

4. cikk

Kábítási módszerek

(1)   Az állatok leölésére kizárólag az I. mellékletben megállapított módszerekkel és az azok alkalmazására vonatkozó egyedi követelményekkel összhangban végzett kábítást követően kerülhet sor. Az eszméletvesztés és az érzéketlenség állapotát az állat haláláig fenn kell tartani.

Az I. mellékletben említett azon módszereket, amelyek nem okoznak azonnali halált (a továbbiakban: egyszerű kábítás) a lehető leggyorsabban olyan, halált okozó eljárásnak kell követnie, mint például az elvéreztetés, a gerincvelő megsértésével történő leölés, az elektromos áramütés vagy az oxigénhiánynak való tartós kitétel.

(2)   Az I. melléklet a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleménye alapján és a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban módosítható.

Minden ilyen módosításnak legalább a meglevő módszerek által biztosított szinttel azonos szintű állatjólétet kell biztosítania.

(3)   Az I. mellékletben szereplő módszerekre vonatkozóan közösségi iránymutatások fogadhatók el a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban.

(4)   A vallási szertartások által előírt különleges vágási módszereknek alávetett állatokra az (1) bekezdés követelményeit nem kell alkalmazni, amennyiben a levágásra vágóhídon kerül sor.

5. cikk

A kábítás ellenőrzése

(1)   A vállalkozók biztosítják, hogy a kábításért felelős személyek vagy más kijelölt alkalmazottak rendszeres ellenőrzést végezzenek annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról, hogy az állat nem mutatja eszmélet vagy érzékelés jeleit a kábítási folyamat befejezése és a halál beállta közötti időszakban.

Az ilyen ellenőrzéseket megfelelően reprezentatív állatmintán kell elvégezni, és azok gyakoriságát a korábbi ellenőrzések eredményeinek és minden olyan tényezőnek a figyelembevételével kell megállapítani, amely befolyásolhatja a kábítási folyamat hatékonyságát.

Amennyiben az ellenőrzések azt mutatják, hogy az állatot nem kábították el megfelelően, a kábításért felelős személy haladéktalanul megteszi a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően kidolgozott szabványműveleti eljárásokban meghatározott, szükséges intézkedéseket.

(2)   Amennyiben a 4. cikk (4) bekezdésének alkalmazásában az állatok leölése előzetes kábítás nélkül történik, a levágásért felelős személynek rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie az arról való meggyőződés érdekében, hogy az állatok nem mutatják eszmélet vagy érzékelés jeleit a féken tartás befejezése előtt, továbbá nem mutatnak életjelet a zsigerelés vagy a forrázás megkezdése előtt.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazásában a vállalkozók alkalmazhatják a 13. cikkben említett, a bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatókban leírt ellenőrzési eljárásokat.

(4)   Adott esetben, bizonyos kábítási módszerek magas megbízhatósági szintjének a figyelembevétele érdekében és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleménye alapján a 25. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően eltérések állapíthatók meg az (1) bekezdésben említett eljárástól.

6. cikk

Szabványműveleti előírások

(1)   A vállalkozóknak az állatok leölését és a kapcsolódó műveleteket előre meg kell tervezniük, és azokat szabványműveleti előírásokkal összhangban kell végrehajtaniuk.

(2)   A vállalkozók ilyen szabványműveleti előírásokat dolgoznak ki és hajtanak végre annak biztosítására, hogy a leölést és a kapcsolódó műveleteket a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban végezzék.

A kábítás vonatkozásában a szabványműveleti előírások:

a)

figyelembe veszik a gyártók ajánlásait;

b)

a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján meghatározzák minden egyes alkalmazott kábítási módszernek az I. melléklet I. fejezetében megállapított fő paramétereit, melyek biztosítják azok hatékonyságát az állat elkábítása tekintetében;

c)

meghatározzák az abban az esetben teendő intézkedéseket, ha az 5. cikkben említett ellenőrzések azt jelzik, hogy az állatot nem kábították el megfelelően vagy – a 4. cikk (4) bekezdése szerint levágott állatok esetében – az állat még mindig életjelet mutat.

(3)   Az e cikk (2) bekezdése alkalmazásában a vállalkozók alkalmazhatják a 13. cikkben említett, a bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatókban leírt szabványműveleti előírásokat.

(4)   A vállalkozók szabványműveleti előírásaikat kérésre a hatáskörrel rendelkező hatóság rendelkezésére bocsátják.

7. cikk

Képesítési szint és bizonyítvány

(1)   A leölést és a kapcsolódó műveleteket csak a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek végezhetik, és nem okozhatnak elkerülhető fájdalmat, szorongást vagy szenvedést az állatoknak.

(2)   A vállalkozók biztosítják, hogy a következő vágási műveleteket csak az ilyen műveletekre érvényes, a 21. cikkben előírt képesítési bizonyítvánnyal rendelkező olyan személyek végezhetik, akik bizonyítják, hogy képesek e műveleteket az e rendeletben megállapított szabályok szerint végezni:

a)

az állatok kezelése és ellátása a féken tartás előtt;

b)

az állatok féken tartása elkábítás vagy leölés céljából;

c)

az állatok elkábítása;

d)

a kábítás eredményességének értékelése;

e)

az élő állatokra való lábbilincs-felhelyezés és azok felemelése;

f)

az élő állatok elvéreztetése;

g)

a 4. cikk (4) bekezdése szerinti levágás.

(3)   Az e cikk (1) bekezdésében megállapított kötelezettség sérelme nélkül a prémes állatok leölését a 21. cikkben említett olyan képesítési bizonyítvánnyal rendelkező személy jelenlétében és közvetlen felügyelete alatt kell végezni, amely a felügyelete alatt végzett minden műveletre érvényes. A prémes állatok tenyésztésére szolgáló mezőgazdasági üzemeket működtető vállalkozók előzetesen értesítik a hatáskörrel rendelkező hatóságot az állatok leölésének időpontjáról.

8. cikk

A féken tartásra szolgáló és kábító berendezések használati utasítása

A féken tartásra szolgáló vagy kábító berendezésként értékesített vagy reklámozott termékek kizárólag akkor értékesíthetők, ha a használatukra vonatkozó, megfelelő utasításokat mellékelnek hozzájuk oly módon, hogy azok biztosítsák az állatok jólétének optimális feltételeit. Ezen utasításokat a gyártók az interneten keresztül is közzéteszik.

Az utasítások kitérnek különösen:

a)

azon állatok fajtájára, kategóriájára, mennyiségére és/vagy súlyára, amelyek számára a berendezést szánják;

b)

a különböző használati körülményeknek megfelelő, ajánlott paraméterekre, ideértve az I. melléklet I. fejezetében meghatározott fő paramétereket is;

c)

kábító berendezés esetében a berendezés hatékonysága megfigyelésének módjára, az e rendeletben meghatározott szabályoknak való megfelelésre tekintettel;

d)

a karbantartásra vonatkozó ajánlásokra és – amennyiben szükséges – a kábító berendezés kalibrálására.

9. cikk

A féken tartásra szolgáló és kábító berendezések használata

(1)   A vállalkozók biztosítják, hogy az állatok féken tartására vagy elkábítására használt valamennyi berendezést az e célra kiképzett személyek a gyártók utasításaival összhangban karbantartják és ellenőrzik.

A vállalkozók karbantartási naplót vezetnek. E naplót legalább egy évig megőrzik és kérésre a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátják.

(2)   A vállalkozók biztosítják, hogy a kábítási műveletek során a helyszínen azonnal rendelkezésre álljon egy megfelelő tartalék berendezés, és hogy azt az eredetileg használt kábító berendezés meghibásodása esetén haladéktalanul használatba helyezzék. A tartalék berendezés használatakor alkalmazott módszer különbözhet az elsőként alkalmazott módszertől.

(3)   A vállalkozók biztosítják, hogy az állatokat nem helyezik féken tartásra szolgáló berendezésbe, többek között fejrögzítőkbe addig, amíg a kábításért vagy elvéreztetésért felelős személy készen nem áll az állat lehető leggyorsabban történő elkábítására vagy elvéreztetésére.

10. cikk

Személyes otthoni fogyasztás

Kizárólag a 3. cikk (1) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdésében és a 7. cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeket kell alkalmazni a baromfitól, a nyúltól és a vadnyúltól eltérő állatok vágóhídon kívül történő olyan levágására és kapcsolódó műveletekre, amelyet a tulajdonos vagy a tulajdonos felelőssége és felügyelete alatt álló személy személyes otthoni fogyasztásra végez.

Mindazonáltal a 15. cikk (3) bekezdésében, valamint a III. melléklet 1.8–1.11. pontjában, 3.1. pontjában – és amennyiben az egyszerű kábításra vonatkozik – 3.2. pontjában foglalt követelményeket is alkalmazni kell a baromfitól, nyúltól, vadnyúltól, sertéstől, juhtól és kecskétől eltérő állatok személyes otthoni fogyasztásra, a tulajdonos vagy a tulajdonos felelőssége és felügyelete alatt álló személy által, vágóhídon kívül végzett levágására.

11. cikk

Baromfi, nyúl és vadnyúl kis mennyiségű húsának közvetlen értékesítése

(1)   Kizárólag a 3. cikk (1) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdésében és a 7. cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeket kell alkalmazni a baromfi, nyúl és vadnyúl mezőgazdasági üzemben történő levágására, amennyiben az kis mennyiségű húsnak a termelő által a végső fogyasztó részére vagy a végső fogyasztó számára közvetlenül ilyen húst értékesítő helyi kiskereskedelmi létesítmények részére friss húsként való közvetlen értékesítése céljából történik, feltéve, hogy a mezőgazdasági üzemben levágott állatok száma nem haladja meg az állatoknak a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással meghatározandó maximális számát.

(2)   Az e rendelet II. és III. fejezetében megállapított követelményeket alkalmazni kell ezen állatok levágására, amennyiben számuk meghaladja az e cikk (1) bekezdésében említett maximális számot.

12. cikk

Behozatal harmadik országból

Az e rendelet II. és III. fejezetében megállapított előírások alkalmazandók a 854/2004/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakra.

A harmadik országból behozott húst kísérő egészségügyi bizonyítványhoz csatolni kell egy olyan tanúsítványt, amely igazolja, hogy legalább az e rendelet II. és III. fejezetében megállapítottakkal egyenértékű követelmények betartására sor került.

13. cikk

A bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatók kidolgozása és terjesztése

(1)   A tagállamok e rendelet végrehajtásának megkönnyítése érdekében ösztönzik a bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatók kidolgozását és terjesztését.

(2)   Amennyiben a bevált gyakorlatokra vonatkozóan útmutatók összeállítására kerül sor, azok kidolgozását és terjesztését a vállalkozói szervezetek végzik

a)

a nem kormányzati szervezetek képviselőivel, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal és egyéb érdekeltekkel konzultálva;

b)

a 20. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett tudományos véleményekre figyelemmel.

(3)   A hatáskörrel rendelkező hatóság értékeli a bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatókat az arról való meggyőződés érdekében, hogy azokat a (2) bekezdésnek megfelelően dolgozták ki és összhangban állnak a meglévő közösségi iránymutatásokkal.

(4)   Ha a vállalkozói szervezetek elmulasztják a bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatók benyújtását, a hatáskörrel rendelkező hatóság kidolgozhatja és közzéteheti a bevált gyakorlatokra vonatkozó saját útmutatóját.

(5)   A tagállamok a bevált gyakorlatokra vonatkozó valamennyi, a hatáskörrel rendelkező hatóság által jóváhagyott útmutatót továbbítják a Bizottság részére. A Bizottság nyilvántartási rendszert hoz létre és működtet ezen útmutatókra vonatkozóan, és azt a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

III.   FEJEZET

A VÁGÓHIDAKRA ALKALMAZANDÓ KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSOK

14. cikk

A vágóhidak elrendezése, kialakítása és felszerelése

(1)   A vállalkozók biztosítják, hogy a vágóhidak elrendezése és kialakítása, valamint az ott használt berendezések megfeleljenek a II. mellékletben megállapított szabályoknak.

(2)   E rendelet alkalmazásában a vállalkozók kérésre minden vágóhíd tekintetében benyújtják a 853/2004/EK rendelet 4. cikkében említett hatáskörrel rendelkező hatóság részére legalább az alábbiakat:

a)

az egyes vágóvonalakon óránként levágható állatok maximális száma;

b)

azon állatkategóriák és súlycsoportok, amelyekre a rendelkezésre álló, féken tartásra szolgáló vagy kábító berendezés alkalmazható;

c)

az egyes elhelyezésre szánt területek maximális kapacitása.

A hatáskörrel rendelkező hatóság a vágóhíd jóváhagyásakor értékeli a vállalkozó által az első albekezdés szerint benyújtott információkat.

(3)   A következők a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban fogadhatók el:

a)

a II. mellékletben a mobil vágóhidak vonatkozásában meghatározott szabályoktól való eltérések;

b)

a II. mellékletnek a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele céljából történő kiigazításához szükséges módosítások.

Az első albekezdés a) pontjában említett mentességek elfogadásáig a tagállamok a mobil vágóhidakra vonatkozó nemzeti szabályokat állapíthatnak meg vagy tarthatnak fenn.

(4)   Az e cikk (2) bekezdésének és a II. mellékletnek a végrehajtására vonatkozó közösségi iránymutatások a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban fogadhatók el.

15. cikk

Kezelési és féken tartási műveletek a vágóhidakon

(1)   A vállalkozók biztosítják a III. mellékletben a vágóhidakra meghatározott műveleti szabályoknak való megfelelést.

(2)   A vállalkozók biztosítják, hogy a 4. cikk (4) bekezdésének megfelelően előzetes elkábítás nélkül leölt valamennyi állatot egyedenként tartsák féken; a kérődzőket mechanikusan kell féken tartani.

A szarvasmarhákat megfordítással vagy más természetellenes helyzettel féken tartó rendszerek kizárólag olyan esetekben alkalmazhatók, amikor az állatok levágására a 4. cikk (4) bekezdése alapján kerül sor, és amennyiben rendelkeznek az állat fejének mind vízszintes, mind függőleges mozgását korlátozó, az állat méretéhez igazítható eszközzel.

(3)   Tilos a következő féken tartási módszerek alkalmazása:

a)

eszméletüknél lévő állatok felfüggesztése vagy felemelése;

b)

az állatok lábán szorítógyűrű alkalmazása vagy lábuk megkötözése;

c)

a gerincvelő elvágása például lándzsával vagy tőrrel;

d)

elektromos áramnak az állat megbénítása céljából való alkalmazása, amely nem ellenőrzött körülmények között kábítja el vagy öli le az állatokat, különösen az áram oly módon történő alkalmazása, amely nem fogja körül az agyat.

Az a) és a b) pont nem alkalmazandó a baromfiknál használt lábbilincsre.

(4)   A III. melléklet a tudományos és műszaki fejlődés, többek között az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleményének figyelembevétele céljából és a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban módosítható.

(5)   A III. mellékletben megállapított szabályok végrehajtására vonatkozó közösségi iránymutatások a 25. cikk (2) bekezdésével összhangban fogadhatók el.

16. cikk

Vágóhídi nyomon követési eljárások

(1)   Az 5. cikk alkalmazásában a vállalkozók megfelelő nyomon követési eljárásokat vezetnek be és hajtanak végre a vágóhidakon.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett nyomon követési eljárásoknak le kell írniuk az 5. cikkben említett ellenőrzések elvégzésének a módját, és tartalmazniuk kell legalább az alábbiakat:

a)

a nyomon követési eljárásért felelős személyek neve;

b)

az állatok eszméletlenségére és eszméletére vagy érzékelésére vonatkozó jelek felismerésére kialakított mutatók; a 4. cikk (4) bekezdésének alapján levágott állatok esetében az életjel hiányának felismerésére szolgáló mutatók;

c)

kritériumok annak meghatározására, hogy a b) pontban említett mutatók eredményei kielégítőek-e;

d)

a nyomon követés végzésének körülményei és/vagy ideje;

e)

a nyomon követés során ellenőrizendő mintákban található állatok száma;

f)

megfelelő eljárások annak biztosítására, hogy ha a c) pontban említett kritériumok nem teljesülnek, a kábítási vagy leölési műveleteket a hiányosságok okainak, illetve a szükséges változtatásoknak a megállapítása céljából felülvizsgálják.

(3)   A vállalkozók minden vágóvonalon külön nyomon követési eljárást vezetnek be.

(4)   Az ellenőrzések gyakoriságának megállapításakor figyelembe kell venni a fő kockázati tényezőket – így a levágott állatok fajtájának vagy méretének változásait vagy a személyzet munkamintáinak változásait –, és a gyakoriságot úgy kell megállapítani, hogy az ellenőrzések nagy megbízhatóságú eredményeket adjanak.

(5)   E cikk (1)–(4) bekezdése alkalmazásában a vállalkozók alkalmazhatják a 13. cikkben említett, a bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatókban leírt nyomon követési eljárásokat.

(6)   A vágóhidakon alkalmazott nyomon követési eljárásokra vonatkozó, a bevált gyakorlattal kapcsolatos közösségi iránymutatások a 25. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban fogadhatók el.

17. cikk

Állatjóléti tisztviselő

(1)   A vállalkozóknak minden vágóhídra állatjóléti tisztviselőt kell kinevezniük, aki segíti őket az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának biztosításában.

(2)   Az állatjóléti tisztviselő a vállalkozó közvetlen irányítása alatt áll, és közvetlenül neki tesz jelentést az állatok jólétével kapcsolatos ügyekről. Az állatjóléti tisztviselő előírhatja a vágóhíd személyzetének az e rendeletben meghatározott szabályoknak való megfeleléshez szükséges helyreállító intézkedések végrehajtását.

(3)   Az állatjóléti tisztviselő feladatait a vágóhíd szabványműveleti előírásaiban kell megállapítani, és azt ténylegesen az érintett személyzet tudomására kell hozni.

(4)   Az állatjóléti tisztviselő a 21. cikkben meghatározott képesítési bizonyítvánnyal rendelkezik, amely érvényes a felelősségi körébe tartozó vágóhídon végzett minden műveletre.

(5)   Az állatjóléti tisztviselő nyilvántartást vezet a feladatai végzésének helyszínéül szolgáló vágóhídon az állatok jólétének javítása érdekében hozott intézkedésekről. E nyilvántartást legalább egy évig meg kell őrizni és kérésre a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

(6)   Az (1)–(5) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók az évi 1 000 emlős-számosállat-egységnél vagy 150 000 madárnál vagy nyúlnál kevesebb állatot levágó vágóhidakra.

Az előző albekezdés alkalmazásában a „számosállat-egység”: olyan szabványos mértékegység, amely összehasonlítás céljából lehetővé teszi a különböző kategóriákba tartozó állatfajok összevonását.

Az első albekezdés alkalmazása esetén a tagállamoknak a következő átszámítási arányokat kell alkalmazniuk:

a)

a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (11) értelmében kifejlett szarvasmarha-egyedek, valamint a lófélék: 1 számosállat-egység;

b)

egyéb szarvasmarha: 0,50 számosállat-egység;

c)

100 kg feletti élősúlyú sertések: 0,20 számosállat-egység;

d)

egyéb sertések: 0,15 számosállat-egység;

e)

juh- és kecskefélék: 0,10 számosállat-egység;

f)

bárányok, gödölyék és 15 kg élősúly alatti malacok: 0,05 számosállat-egység.

IV.   FEJEZET

KIIRTÁS ÉS SÜRGŐSSÉGI LEÖLÉS

18. cikk

Kiirtás

(1)   A kiirtásért felelős hatáskörrel rendelkező hatóság a művelet megkezdése előtt cselekvési tervet dolgoz ki az e rendeletben megállapított szabályoknak való megfelelés biztosítására.

A közösségi állat-egészségügyi jogszabályok által előírt készenléti tervbe különösen a tervezett kábítási és leölési módszereket és az e rendeletben megállapított szabályoknak való megfelelést biztosító szabványműveleti előírásokat kell belefoglalni, a készenléti tervben foglalt, a járvány feltételezett méretére és a kitörésének helyére vonatkozó feltételezés alapján.

(2)   A hatáskörrel rendelkező hatóság:

a)

biztosítja, hogy az ilyen műveleteket az (1) bekezdésben meghatározott cselekvési tervvel összhangban végezzék;

b)

megtesz minden megfelelő intézkedést az állatok jólétének az elérhető legjobb körülmények között való megőrzésére.

(3)   E cikk alkalmazásában, rendkívüli körülmények között a hatáskörrel rendelkező hatóság eltérést engedélyezhet e rendelet egy vagy több rendelkezésétől, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rendelkezéseknek való megfelelés valószínűleg érinti az emberi egészséget vagy jelentősen lelassítja egy adott betegség felszámolásának folyamatát.

(4)   Minden év június 30-ig az (1) bekezdésben említett hatáskörrel rendelkező hatóság jelentést küld a Bizottság felé az előző évben végzett kiirtási műveletekről, és azt az interneten is közzéteszi.

A jelentés minden kiirtási művelet tekintetében tartalmazza különösen az alábbiakat:

a)

a kiirtás okai;

b)

a leölt állatok száma és fajtája;

c)

az alkalmazott kábítási és leölési módszerek;

d)

a felmerült nehézségek leírása, és adott esetben az érintett állatok szenvedésének enyhítésére vagy minimalizálására talált megoldások;

e)

a (3) bekezdés értelmében megadott bármely eltérés.

(5)   A kiirtási cselekvési tervek kidolgozására és végrehajtására vonatkozó közösségi iránymutatások a 25. cikk (2) bekezdésével összhangban fogadhatók el.

(6)   Adott esetben, az állatbetegségek bejelentő rendszerében (ADNS) gyűjtött információk figyelembevétele érdekében a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően eltérés állapítható meg az e cikk (4) bekezdésében megállapított jelentéstételi kötelezettségtől.

19. cikk

Sürgősségi leölés

Sürgősségi leölés esetén az állatok gondozója meghoz minden szükséges intézkedést az állatok lehető leghamarabb történő leölése érdekében.

V.   FEJEZET

HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ HATÓSÁG

20. cikk

Tudományos támogatás

(1)   Minden tagállam biztosítja, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok kérésére kellő tudományos támogatás álljon azok rendelkezésére, az alábbiak nyújtása révén:

a)

tudományos és műszaki szakértelem a vágóhidaknak a 14. cikk (2) bekezdésében említett engedélyezésével, valamint új kábítási módszerek kifejlesztésével kapcsolatban;

b)

tudományos vélemény a féken tartásra szolgáló és kábító berendezések használatára és karbantartására vonatkozóan a gyártók által adott utasításokról;

c)

tudományos vélemény az e rendelet alkalmazásában a területén kidolgozott bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatókról;

d)

az e rendelet célját szolgáló ajánlások, különösen a vizsgálatokra és az ellenőrzésekre vonatkozóan;

e)

vélemény a különálló szervek és egységek kapacitásáról és alkalmasságáról a 21. cikk (2) bekezdésében megállapított követelmények teljesítése tekintetében.

(2)   A tudományos támogatás hálózaton keresztül is nyújtható, feltéve, hogy az (1) bekezdésben felsorolt valamennyi feladatot elvégzik az érintett tagállamban folyó vonatkozó tevékenységek mindegyike tekintetében.

E célból minden tagállam kapcsolattartót jelöl ki, és elérhetőségét közzéteszi az interneten. E kapcsolattartó felelős az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos műszaki és tudományos információk, valamint a legjobb gyakorlatok partnereivel és a Bizottsággal való megosztásáért.

21. cikk

Képesítési bizonyítvány

(1)   A 7. cikk alkalmazásában a tagállamok kijelölik az alábbiakért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságokat:

a)

annak biztosítása, hogy a képzési tanfolyamok elérhetők legyenek a leölést és a kapcsolódó műveleteket végző személyzet számára;

b)

képesítési bizonyítványok kibocsátása, amely a független záróvizsga sikeres letételét igazolja; e vizsga tárgyainak az érintett állatkategóriákra kell vonatkozniuk, és meg kell felelniük a 7. cikk (2) és (3) bekezdésében említett műveleteknek, valamint a IV. mellékletben megállapított témaköröknek;

c)

az a) pontban említett tanfolyamok képzési programjainak, valamint a vizsga b) pontban említett tartalmának és szabályainak jóváhagyása.

(2)   A hatáskörrel rendelkező hatóság a záróvizsgát és a képesítési bizonyítvány kiállítását átruházhatja egy különálló szervre vagy egységre, amely:

a)

rendelkezik az e feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, személyzettel és felszereléssel;

b)

független, esetében a záróvizsga, valamint a képesítési bizonyítvány kiállítása tekintetében nem áll fenn összeférhetetlenség.

A hatáskörrel rendelkező hatóság a tanfolyamok megszervezésének feladatát is átruházhatja egy olyan különálló szervre vagy egységre, amely rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, személyzettel és felszereléssel.

Az ilyen feladatokkal megbízott testületek és szervek adatait a hatáskörrel rendelkező hatóságnak nyilvánosan elérhetővé kell tennie az interneten.

(3)   A képesítési bizonyítványokon fel kell tüntetni azokat az állatkategóriákat, berendezéstípusokat, valamint a 7. cikk (2) és (3) bekezdésében felsorolt műveletek közül azokat, amelyekre a bizonyítvány érvényes.

(4)   A tagállamok elismerik a más tagállamban kiállított képesítési bizonyítványokat.

(5)   A hatáskörrel rendelkező hatóság kiállíthat ideiglenes képesítési bizonyítványokat, amennyiben:

a)

a kérelmező jelentkezett az (1) bekezdés a) pontjában említett képzési tanfolyamok egyikére;

b)

a kérelmező az adott elvégzendő tevékenységre kiállított képesítési bizonyítvánnyal rendelkező személy jelenlétében és annak közvetlen felügyelete alatt fog dolgozni;

c)

az ideiglenes bizonyítvány érvényessége nem haladja meg a három hónapot; valamint

d)

a kérelmező írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy korábban ugyanilyen tárgyú ideiglenes képesítési bizonyítványt nem állítottak ki a számára, vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság számára kielégítően bizonyítja, hogy nem volt módjában a záróvizsgát letenni.

(6)   Az igazságügyi hatóságnak vagy a hatáskörrel rendelkező hatóságnak az állatok kezelését megtiltó döntésének sérelme nélkül, képesítési bizonyítvány – ideértve az ideiglenes képesítési bizonyítványt is – kizárólag akkor állítható ki, ha a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy a bizonyítvány iránti kérelem időpontját megelőző három évben nem sértette meg súlyosan az állatvédelemre vonatkozó közösségi és/vagy nemzeti jogszabályokat.

(7)   A tagállamok e rendelet alkalmazásában elismerhetik a képesítési bizonyítványokkal egyenértékűként az egyéb célból megszerzett képesítéseket, amennyiben azokat az e cikkben megállapított feltételekkel megegyező feltételek mellett szereztek meg. A hatáskörrel rendelkező hatóság az interneten nyilvánosan hozzáférhetővé teszi és naprakészen tartja a képesítési bizonyítvánnyal egyenértékűként elismert képesítések listáját.

(8)   Az e cikk (1) bekezdése alkalmazására vonatkozó közösségi iránymutatások a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el.

VI.   FEJEZET

MEG NEM FELELÉS, SZANKCIÓK ÉS VÉGREHAJTÁSI HATÁSKÖRÖK

22. cikk

Meg nem felelés

(1)   A 882/2004/EK rendelet 54. cikkének alkalmazásában a hatáskörrel rendelkező hatóság különösen:

a)

előírhatja a vállalkozók számára szabványműveleti előírásaik módosítását és különösen a termelés lelassítását vagy leállítását;

b)

előírhatja a vállalkozók számára az 5. cikkben említett ellenőrzések gyakoriságának a növelését és a 16. cikkben említett nyomon követési eljárások módosítását;

c)

felfüggesztheti vagy visszavonhatja az e rendelet értelmében kiállított képesítési bizonyítványokat azon személyek esetében, akik már nem rendelkeznek az azon műveletek elvégzéséhez szükséges kompetenciával, tudással, amelyre a bizonyítványt kiállították, vagy nem értik meg az említett művelet elvégzésével kapcsolatos feladatukat;

d)

felfüggesztheti vagy visszavonhatja a 21. cikk (2) bekezdésében említett hatáskör-átruházást;

e)

előírhatja a 8. cikkben említett utasítások módosítását a 20. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint biztosított tudományos vélemények kellő figyelembevétele mellett.

(2)   Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság felfüggeszt vagy visszavon egy képesítési bizonyítványt, döntéséről értesíti az azt kiállító hatáskörrel rendelkező hatóságot.

23. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok az említett rendelkezésekről 2013. január 1-jéig tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal az azokat érintő minden későbbi módosítást is.

24. cikk

Végrehajtási szabályok

Az e rendelet végrehajtásához szükséges részletes szabályok a 25. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el.

25. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   A Bizottság munkáját a 178/2002/EK rendelet 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam három hónap.

VII.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. cikk

Szigorúbb nemzeti szabályozás

(1)   E rendelet nem akadályozhatja a tagállamokat abban, hogy olyan nemzeti szabályokat tartsanak fenn, amelyek e rendelet hatálybalépésekor érvényben vannak, és amelyek célja nagyobb fokú védelem biztosítása az állatoknak a leölés időpontjában.

2013. január 1-je előtt a tagállamok értesítik a Bizottságot az ilyen nemzeti szabályokról. A Bizottság felhívja a többi tagállam figyelmét e szabályokra.

(2)   A tagállamok az alábbi területekkel kapcsolatban elfogadhatnak olyan nemzeti szabályokat, amelyek célja az e rendeletben foglaltaknál nagyobb fokú védelem biztosítása az állatoknak a leölés időpontjában:

a)

az állatok vágóhídon kívüli leölése és a kapcsolódó műveletek;

b)

a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 1.6. pontjának meghatározása szerinti tenyésztett vad, köztük a rénszarvas levágása és a kapcsolódó műveletek;

c)

állatoknak a 4. cikk (4) bekezdése szerinti levágása és a kapcsolódó műveletek.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az ilyen nemzeti szabályokról. A Bizottság felhívja a többi tagállam figyelmét e szabályokra.

(3)   Amennyiben valamely új tudományos bizonyíték alapján egy tagállam szükségesnek látja olyan intézkedések meghozatalát, amelyeknek célja az I. mellékletben említett kábítási módszer tekintetében nagyobb fokú védelem biztosítása az állatoknak a leölés időpontjában, a tagállam a tervezett intézkedésekről tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság felhívja a többi tagállam figyelmét ezen intézkedésekre.

A Bizottság az értesítéstől számított egy hónapon belül a 25. cikk (1) bekezdésében említett bizottság elé utalja az ügyet, és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól kapott vélemény alapján, valamint a 25. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárással összhangban jóváhagyja vagy elutasítja a szóban forgó nemzeti intézkedéseket.

Amennyiben a Bizottság szükségét látja, a jóváhagyott nemzeti intézkedések alapján az I. mellékleten elvégzendő módosításokat javasolhat a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban.

(4)   A tagállamok nem tilthatják meg, illetve nem akadályozhatják a más tagállamokban leölt állatoktól származó, állati eredetű termékek területükön való forgalomba hozatalát, arra hivatkozva, hogy az érintett állatok leölésére nem azon nemzeti jogszabályaikkal összhangban került sor, amelyeknek célja nagyobb fokú védelem biztosítása az állatoknak a leölés időpontjában.

27. cikk

Jelentéstétel

(1)   A Bizottság 2014. december 8-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a halak leölés során való védelmére vonatkozó rendelkezések bevezetésének a lehetőségéről, az állatjóléti, valamint a társadalmi-gazdasági és környezeti hatások figyelembevételével. E jelentést a Bizottság – adott esetben – jogalkotási javaslatokkal egészíti ki, melyek célja e rendelet módosítása a halak leölés során való védelmére vonatkozó konkrét szabályok beillesztésével.

Ezen intézkedések elfogadásáig a tagállamok fenntarthatnak vagy elfogadhatnak a halak levágás vagy leölés során való védelmére vonatkozó nemzeti szabályokat, és azokról tájékoztatják a Bizottságot.

(2)   A Bizottság 2012. december 8-ig a szarvasmarhákat megfordítással vagy más természetellenes helyzettel féken tartó rendszerekről szóló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésnek az e rendszereket a szarvasmarhákat természetes helyzetben tartó rendszerekkel összehasonlító tudományos vizsgálat eredményein kell alapulnia, és figyelembe kell vennie az állatjóléti szempontokat, valamint a társadalmi-gazdasági vonatkozásokat, beleértve azok vallási közösségek általi elfogadhatóságát és a vállalkozók biztonságát is. E jelentést – adott esetben – jogalkotási javaslatok egészítik ki, melyek célja e rendelet módosítása a szarvasmarhákat megfordítással vagy más természetellenes helyzettel féken tartó rendszerek tekintetében.

(3)   A Bizottság 2013. december 8-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a baromfi esetében alkalmazott különféle kábítási módszerekről, különösen a csoportos vízfürdős kábítókról, az állatjóléti, valamint a társadalmi-gazdasági és környezeti hatások figyelembevételével.

28. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 93/119/EGK irányelv hatályát veszti.

E rendelet 29. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában azonban a 93/119/EGK irányelv alábbi rendelkezései továbbra is alkalmazandók:

a)

A. melléklet:

i.

az I. szakasz 1. pontja;

ii.

a II. szakasz 1. pontja, 3. pontjának második mondata, 6., 7. és 8. pontja, valamint 9. pontjának első mondata;

b)

a C. melléklet II. szakaszának 3.A.2. pontja, 3.B.1. pontjának első alpontja, 3.B.2. és 3.B.4 pontja, valamint 4.2. és 4.3. pontja;

(2)   A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

29. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 14. cikk (1) bekezdését 2019. december 8-ig csak az olyan új vágóhidakra vagy a II. mellékletben megállapított szabályok hatálya alá tartozó bármely új elrendezésre, kialakításra vagy berendezésre kell alkalmazni, amelyet 2013. január 1-je előtt nem helyeztek üzembe.

(2)   A tagállamok 2015. december 8-ig a 21. cikkben meghatározott képesítési bizonyítványt egyszerűsített vizsgaeljárás útján is kiállíthatják a legalább három éves, releváns szakmai tapasztalatot igazoló személyek számára.

30. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2013. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. szeptember 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. OLOFSSON


(1)  A 2009. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2009. február 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 340., 1993.12.31., 21. o.

(4)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(5)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(6)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(7)  HL L 191., 2004.5.28., 1. o.

(8)  HL L 226., 2004.6.25., 83. o.

(9)  HL L 378., 1982.12.31., 58. o.

(10)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(11)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.


I. MELLÉKLET

AZ ELKÁBÍTÁSI MÓDSZEREK LISTÁJA ÉS A KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK

(a 4. cikk rendelkezései alapján)

I.   FEJEZET

Módszerek

1. táblázat –   Mechanikai módszerek

Szám

Név

Leírás

Alkalmazási feltételek

Fő paraméterek

Bizonyos módszerekhez kapcsolódó egyedi előírások – e melléklet II. fejezete

1

Behatoló, rögzített závárzatú eszköz

Az agy súlyos és visszafordíthatatlan károsodása a rögzített závárzat ütésétől és behatolásától.

Egyszerű kábítás.

Minden faj.

Levágás, kiirtás és egyéb esetek.

A lövés helyzete és iránya.

Az állat mérete és a fajok alapján megfelelő sebességű, kimeneti hosszúságú és átmérőjű závárzat.

A kábítás és a leölés közötti maximális időtartam (s).

Nem alkalmazandó.

2

Nem behatoló, rögzített závárzatú eszköz

Az agy súlyos károsodása a rögzített závárzat ütésétől, amely azonban nem hatol be.

Egyszerű kábítás.

Kérődzők, baromfik, nyúl és vadnyúl.

Kizárólag kérődzők levágására.

Baromfi, nyúl és vadnyúl levágása, kiirtása és egyéb esetek.

A lövés helyzete és iránya.

Az állat mérete és a fajok alapján megfelelő sebességű, átmérőjű és formájú závárzat.

A használt töltény ereje.

A kábítás és a leölés közötti maximális időtartam (s).

1. pont

3

Szabadgolyós tűzfegyver

Az agy súlyos és visszafordíthatatlan károsodása egy vagy több lövedék ütésétől és behatolásától.

Minden faj.

Levágás, kiirtás és egyéb esetek.

A lövés helyzete.

A töltény ereje és kalibere.

A tűzfegyver típusa.

Nem alkalmazandó.

4

Összezúzás

Az egész állat azonnali felaprítása.

72 óránál fiatalabb csibék és embriók.

A levágáson kívüli minden egyéb eset.

A bevezetendő mennyiség maximális mérete.

A kések közötti távolság és a forgássebesség.

Intézkedés a túlterhelés megelőzésére.

2. pont

5

Csigolyatörés

A nyak kézzel történő vagy mechanikai nyújtása és kitekerése, amely az agyi vérellátás megszűnését okozza.

Legfeljebb 5 kg élősúlyú baromfi.

Levágás, kiirtás és egyéb esetek.

Nem alkalmazandó.

3. pont

6

A fejre mért hirtelen ütés

A fejre mért erőteljes, célzott ütés, amely súlyos agykárosodást okoz.

Legfeljebb 5 kg élősúlyú malac, bárány, gödölye, nyúl, vadnyúl, prémes állatok és baromfik.

Levágás, kiirtás és egyéb esetek.

Az ütés ereje és bevitelének helye.

3. pont


2. táblázat –   Elektromos áram alkalmazásával járó módszerek

Szám

Név

Leírás

Alkalmazási feltételek

Fő paraméterek

E melléklet II. fejezetének egyedi előírásai

1

A fejen alkalmazott elektromos kábítás

Elektromos áram alkalmazása az agyban, amely az elektroenkefalogramon (EEG) általános epilepsziás képet hoz létre.

Egyszerű kábítás.

Minden faj.

Levágás, kiirtás és egyéb esetek.

Minimális áramerősség (A vagy mA).

Minimális feszültség (V).

Maximális frekvencia (Hz).

Legrövidebb alkalmazási idő.

A kábítás és a leölés közötti maximális időtartam (s).

A berendezés kalibrálásának gyakorisága.

Az áram keringésének optimális beállítása.

A kábítás előtti áramütések megakadályozása.

Az elektródák helyzete és érintkezési felületei.

4. pont

2

A fejen és a testen alkalmazott elektromos kábítás

Elektromos áram alkalmazása a testen, amely az EEG-n általános epilepsziás képet hoz létre, és a szív fibrillációját vagy leállását okozza.

Egyszerű kábítás levágás esetében

Minden faj.

Levágás, kiirtás és egyéb esetek.

Minimális áramerősség (A vagy mA).

Minimális feszültség (V).

Maximális frekvencia (Hz).

Legrövidebb alkalmazási idő.

A berendezés kalibrálásának gyakorisága.

Az áram keringésének optimális beállítása.

A kábítás előtti áramütések megakadályozása.

Az elektródák helyzete és érintkezési felületei.

A kábítás és a leölés közötti maximális időtartam (s) egyszerű kábítás(ok) esetében.

5. pont

3

Elektromos vízfürdő

Elektromos áram alkalmazása vízfürdőn keresztül a teljes testen, az EEG-n általános epilepsziás képet hoz létre, és kialakulhat a szív fibrillációja vagy leállása.

Egyszerű kábítás, kivéve, ha a frekvencia nem haladja meg az 50 Hz-et.

Baromfi.

Levágás, kiirtás és egyéb esetek.

Minimális áramerősség (A vagy mA).

Minimális feszültség (V).

Maximális frekvencia (Hz).

A berendezés kalibrálásának gyakorisága.

A kábítás előtti áramütések megakadályozása.

A fájdalom minimalizálása a lábbilincs felhelyezésekor.

Az áram keringésének optimális beállítása.

A lábbilincs maximális alkalmazási ideje a vízfürdő előtt.

Legrövidebb alkalmazási idő az egyes állatok tekintetében.

A madarak vízbe eresztése a szárnyak tetejéig.

A kábítás és a leölés közötti maximális időtartam 50 Hz frekvencia fölött (s).

6. pont


3. táblázat –   Gáz alkalmazásával járó módszerek

Szám

Név

Leírás

Alkalmazási feltételek

Fő paraméterek

E melléklet II. fejezetének egyedi előírásai

1

Szén-dioxid magas koncentrációban

Több mint 40 % szén-dioxidot tartalmazó gázkeverék közvetlen vagy fokozatos alkalmazása eszméletükön lévő állatokon. A módszer aknában, alagútban, szűk konténerben vagy előzőleg leszigetelt épületben alkalmazható.

Egyszerű kábítás sertések levágása esetében.

Sertés, menyétfélék, csincsillák, baromfi,, kacsa és liba.

Kizárólag sertések levágására.

Baromfi, menyétfélék, csincsillák, sertés levágásától eltérő esetek.

A szén-dioxid koncentrációja.

Az alkalmazás időtartama.

A kábítás és a leölés közötti maximális időtartam egyszerű kábítás esetében (s).

A gáz minősége.

A gáz hőmérséklete.

7. pont

8. pont

2

Szén-dioxid két fázisban

Legfeljebb 40 % szén-dioxidot tartalmazó gázkeverék fokozatos alkalmazása eszméletükön lévő állatokon, amit az állatok eszméletvesztése után magasabb szén-dioxid-koncentráció követ.

Baromfi.

Levágás, kiirtás és egyéb esetek.

A szén-dioxid koncentrációja.

Az alkalmazás időtartama.

A gáz minősége.

A gáz hőmérséklete.

Nem alkalmazandó.

3

Szén-monoxid inert gázokhoz keverve

Legfeljebb 40 % szén-dioxidot tartalmazó inertgáz-keverék közvetlen vagy fokozatos alkalmazása eszméletükön lévő állatokon, ami oxigénhiányhoz vezet. A módszer aknában, zsákban, alagútban, szűk konténerben vagy előzőleg leszigetelt épületben alkalmazható.

Egyszerű kábítás a sertések esetében, ha a szén-dioxid legalább 30 %-a alkalmazásának ideje kevesebb mint 7 perc.

Egyszerű kábítás a baromfi esetében, ha a szén-dioxid legalább 30 %-a alkalmazásának teljes ideje kevesebb mint 3 perc.

Sertés és baromfi.

Levágás, kiirtás és egyéb esetek.

A szén-dioxid koncentrációja.

Az alkalmazás időtartama.

A kábítás és a leölés közötti maximális időtartam egyszerű kábítás esetében (s).

A gáz minősége.

A gáz hőmérséklete.

Az oxigén koncentrációja.

8. pont

4

Inert gázok

Inertgáz-keverék – mint például az argon vagy a nitrogén – közvetlen vagy fokozatos alkalmazása eszméletükön lévő állatokon, ami oxigénhiányhoz vezet. A módszer aknában, zsákban, alagútban, szűk konténerben vagy előzőleg leszigetelt épületben alkalmazható.

Egyszerű kábítás sertések levágása esetében.

Egyszerű kábítás a baromfi esetében, ha az oxigénhiány alkalmazásának ideje kevesebb mint 3 perc.

Sertés és baromfi.

Levágás, kiirtás és egyéb esetek.

Az oxigén koncentrációja.

Az alkalmazás időtartama.

A gáz minősége.

A kábítás és a leölés közötti maximális időtartam egyszerű kábítás esetében (s).

A gáz hőmérséklete.

8. pont

5

Szén-monoxid (tiszta forrás)

Több mint 4 % szén-monoxidot tartalmazó gázkeverék alkalmazása az eszméletükön lévő állatokon.

Prémes állatok, baromfik és malacok.

A levágástól eltérő esetek.

A gáz minősége.

A szén-monoxid koncentrációja.

Az alkalmazás időtartama.

A gáz hőmérséklete.

9.1., 9.2. és 9.3. pont

6

Szén-monoxid más gázokhoz keverve

Több mint 1 %-nyi, más gázokhoz adott szén-monoxidot tartalmazó gázkeverék alkalmazása az eszméletükön lévő állatokon.

Prémes állatok, baromfik és malacok.

A levágástól eltérő esetek.

A szén-monoxid koncentrációja.

Az alkalmazás időtartama.

A gáz hőmérséklete.

A motor által termelt gáz szűrése.

9. pont


4. táblázat –   Más módszerek

Szám

Név

Leírás

Alkalmazási feltételek

Fő paraméterek

E melléklet II. fejezetének egyedi előírásai

1

Halálos injekció

Az eszméletvesztést és az érzékelés elvesztését visszafordíthatatlan halál követi, amelyet az állatorvosi gyógyszerek beinjekciózása okoz.

Minden faj.

A levágástól eltérő esetek.

Az injekció típusa.

Jóváhagyott gyógyszerek felhasználása.

Nem alkalmazandó.

II.   FEJEZET

Egyes módszerekre vonatkozó egyedi előírások

1.   Nem behatoló, rögzített závárzatú eszköz

E módszer alkalmazásakor a vállalkozóknak ügyelniük kell arra, hogy ne okozzanak koponyatörést.

E módszert csak 10 kg-nál kisebb élősúlyú kérődzők esetében lehet alkalmazni.

2.   Összezúzás

A módszernek biztosítania kell az állat azonnali összezúzását és azonnali halálát. A berendezésnek gyorsan forgó, mechanikusan működtetett vágókésekből vagy expandált polisztirolból készült kiálló részekből kell állnia. A berendezés kapacitásának elegendőnek kell lennie az összes állat azonnali leöléséhez, nagyszámú állat esetében is.

3.   Csigolyatörés és a fejre mért hirtelen ütés

Ezeket a módszereket nem lehet rutinszerűen alkalmazni, alkalmazásukra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha nem áll rendelkezésre más kábítási módszer.

Ezek a módszerek vágóhidakon kizárólag a kábítást helyettesítő tartalékmódszerként alkalmazhatók.

Kézzel történő csigolyatörés vagy a fejre mért hirtelen ütés alkalmazásával egyetlen személy sem ölhet le naponta hetven állatnál többet.

A csigolyatörés módszerét nem szabad alkalmazni három kg-ot meghaladó élősúlyú állatokon.

4.   A fejen alkalmazott elektromos kábítás

4.1.

A fejen alkalmazott elektromos kábítás során az elektródáknak be kell fogniuk az állat agyát és azokat az állat méretéhez kell igazítani.

4.2.

A fejen alkalmazott elektromos kábítást az 1. táblázatban foglalt minimális áramerősségeknek megfelelően kell elvégezni.

1. táblázat –   A fejen alkalmazott elektromos kábítás áramerősségének minimális értékei

Állatkategóriák

6 hónapos vagy idősebb szarvasmarhafélék

6 hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék

Juh- és kecskefélék

Sertésfélék

Csirke

Pulyka

Minimális áramerősség

1,28 A

1,25 A

1,00 A

1,30 A

240 mA

400 mA

5.   A fejen és a testen alkalmazott elektromos kábítás

5.1.   Juh- és kecske-, valamint sertésfélék

A fejen és a testen alkalmazott elektromos kábítás minimális áramerőssége 1 amper juhok és kecskék, és 1,30 amper sertések esetében.

5.2.   Rókák

Az elektródákat a szájhoz és a végbélhez kell kapcsolni, legalább 0,3 amper áramerősséget kell alkalmazni legalább 110 volt feszültséggel, legalább 3 másodpercen át.

5.3.   Csincsillák

Az elektródákat a fülhöz és a farokhoz kell kapcsolni, legalább 0,57 amper erősségű árammal, legalább 60 másodpercen át.

6.   A baromfik elektromos vízfürdős kábítója

6.1.

Ha az állatok túl kis méretűek a vízfürdős kábítóhoz, vagy ha a lábbilincs felhelyezése inkább fájdalmat okoz, vagy növeli a fájdalmat (mint a láthatóan sérült állatoknál), nem szabad lábbilincset felhelyezni. Ilyen esetekben más módszerrel kell leölni őket.

6.2.

A lábbilincset be kell nedvesíteni, mielőtt az élő madarakat megbilincselik és alkalmazzák rájuk az áramot. A madarakat mindkét lábuknál fogva kell fellógatni.

6.3.

A 2. táblázatban említett állatok esetében a vízfürdős kábítást az abban a táblázatban foglalt minimális áramerősségeknek megfelelően kell elvégezni, az állatokon pedig legalább négy másodperces időtartamra kell alkalmazni azt.

2. táblázat –   A vízfürdős kábító berendezésre előírt elektromossági követelmények

(állatonként meghatározott átlagértékek)

Frekvencia (Hz)

Csirke

Pulyka

Kacsa és liba

Fürj

< 200 Hz

100 mA

250 mA

130 mA

45 mA

200-tól 400 Hz-ig

150 mA

400 mA

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

400-tól 1 500 Hz-ig

200 mA

400 mA

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

7.   Szén-dioxid magas koncentrációban

A sertés, a menyétfélék és a csincsillák esetében legalább 80 %-os szén-dioxid-koncentrációt kell alkalmazni.

8.   Szén-dioxid, inert gázok vagy az említett gázkeverékek kombinációjának használata.

A gáz semmilyen körülmények között nem hatolhat be az állatok elkábítására vagy leölésére szolgáló kamrába vagy helyre oly módon, hogy az égési sérülést vagy riadalmat okozhasson fagyás vagy a páratartalom hiánya miatt.

9.   Szén-monoxid (tiszta forrás vagy más gázokhoz adva)

9.1.

Az állatokat egész idő alatt szemmel kell tartani.

9.2.

Az állatokat egyenként kell bevezetni, és gondoskodni kell arról, hogy a következő állat bevezetésekor az előző már eszméletlen vagy halott legyen.

9.3.

Az állatokat a kamrában kell hagyni, amíg el nem pusztulnak.

9.4.

A kifejezetten az állatok leölésének céljára átalakított motor által előállított gáz is felhasználható, amennyiben az állatok leöléséért felelős személy előzetesen meggyőződött arról, hogy a felhasznált gáz

a)

megfelelően le van hűtve;

b)

megfelelően szűrt;

c)

nem tartalmaz semmiféle irritáló anyagot vagy gázt.

A motort minden évben ellenőrizni kell, mielőtt állatok leölésére kerülne sor.

9.5.

Az állatokat nem szabad a kamrába vinni, amíg a szén-monoxid-koncentráció el nem érte a minimális szintet.


II. MELLÉKLET

A VÁGÓHIDAK ELRENDEZÉSE, KIALAKÍTÁSA ÉS FELSZERELÉSE

(a 14. cikk rendelkezései alapján)

1.   Elhelyezésre szolgáló létesítmények

1.1.

A szellőztető rendszert úgy kell megtervezni, kialakítani és karbantartani, hogy az állatjóllét folyamatosan biztosítva legyen, a várt időjárási viszonyok figyelembevétele mellett.

1.2.

Amennyiben a szellőztetés mechanikus úton történik, gondoskodni kell a meghibásodás esetén működésbe lépő riasztóról és tartalék berendezésről.

1.3.

Az elhelyezésre szolgáló létesítményeket úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az állatok megsérülésének a kockázata és a váratlan zajok előfordulása minimális legyen.

1.4.

Az elhelyezésre szolgáló létesítményeket úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy az lehetővé tegye az állatok felügyeletét. Megfelelő rögzített vagy hordozható világítást kell biztosítani az állatok mindenkori felügyeletének a lehetővé tétele érdekében.

2.   A nem konténerben szállított állatok elhelyezésére szolgáló létesítmények

2.1.

A karámokat, átjárókat és útvonalakat úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy:

a)

az állatok a kívánt irányban szabadon mozoghassanak, elterelés nélkül, kihasználva az állatok csoportos közlekedésre való hajlamát;

b)

a sertések és a bárányok egymás mellett haladhassanak, a féken tartásra szolgáló berendezéshez vezető út kivételével.

2.2.

A rámpákat és hidakat oldalvédelemmel kell ellátni, hogy az állatok ne tudjanak leesni.

2.3.

A karámokban lévő itatórendszert úgy kell megtervezni, kialakítani és karbantartani, hogy az összes állat sérülés és a mozgásában való korlátozás nélkül bármikor tiszta vízhez juthasson.

2.4.

Amennyiben használnak várakozásra szolgáló karámot, azt úgy kell kialakítani, hogy a karám és a kábítás helyéhez vezető útvonal között emelőpadló és erős oldalfalak legyenek, továbbá úgy kell megtervezni, hogy az állatok ne akadjanak el, illetve ne tapossák el egymást.

2.5.

A padlózatot úgy kell megépíteni és karbantartani, hogy minimálisra csökkentse a csúszás, az elesés vagy az állatok lábán okozott sérülés veszélyét.

2.6.

Az olyan vágóhidakon, ahol az állatokat természetes védett vagy árnyékos hellyel nem rendelkező kifutón helyezik el, gondoskodni kell a kedvezőtlen időjárási körülményekkel szembeni megfelelő védelemről. Megfelelő védelem hiányában ezek a kifutók kedvezőtlen időjárási körülmények esetén nem használhatók. Természetes vízforrás hiányában gondoskodni kell itató berendezésről.

3.   Féken tartásra szolgáló berendezések és felszerelések

3.1.

A féken tartásra szolgáló berendezéseket és felszereléseket úgy kell megtervezni, megépíteni és karbantartani, hogy:

a)

optimalizálja a kábítási vagy leölési módszerek alkalmazását;

b)

megelőzze az állatok sérülését vagy a rajtuk keletkezett zúzódásokat;

c)

minimálisra csökkentse a féken tartott állatok küzdelmét és hangadását;

d)

minimálisra csökkentse a féken tartás időtartamát.

3.2.

A szarvasmarhafélék esetében a pneumatikus rögzített závárzatú pisztoly alkalmazásakor a féken tartásra szolgáló boxokat olyan eszközzel kell ellátni, hogy az megakadályozza az állat fejének oldalirányú és függőleges mozgását.

4.   Elektromos kábító berendezés (a vízfürdős kábító berendezés kivételével)

4.1.

Az elektromos kábító berendezéseket olyan eszközzel kell ellátni, amely minden elkábított állat esetében kijelzi és rögzíti a legfőbb elektromos paraméterek adatait. A berendezést a személyzet számára jól láthatóan kell elhelyezni, és annak jól látható és hallható figyelmeztető jelzést kell adnia, ha az alkalmazási idő nem éri el az előírt szintet. Ezt a nyilvántartást legalább egy évig meg kell őrizni.

4.2.

A féken tartásra szolgáló berendezéshez kapcsolt automatikus elektromos kábító berendezés állandó áramerősséggel működik.

5.   Vízfürdős kábító berendezés

5.1.

A lábbilincs-sort úgy kell megtervezni és elhelyezni, hogy a rájuk akasztott madarakat ne akadályozza semmi, és az állatok zavarását a minimumra csökkentsék.

5.2.

A lábbilincs-sort úgy kell megtervezni, hogy az azokon lógó madarak egy percnél hosszabb ideig ne maradjanak eszméletüknél. A kacsa, a liba és a pulyka azonban két percnél hosszabb ideig nem maradhat eszméleténél.

5.3.

A lábbilincs-sornak teljes hosszában – a forrázó tartály bemeneti pontjáig – elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén le lehessen venni állatokat a vágóvonalról.

5.4.

A fém lábbilincsek méretének és formájának meg kell felelnie a levágásra kerülő baromfi lábméretének, hogy az elektromos kapcsolat fájdalommentesen létrehozható legyen.

5.5.

A vízfürdős kábító berendezést elektromosan szigetelt bevezető rámpával kell felszerelni, és úgy kell megtervezni és karbantartani, hogy megakadályozza a bejáratnál a túlfolyást.

5.6.

A vízfürdőt úgy kell megtervezni, hogy a madarak merülési szintjét könnyen ki lehessen igazítani.

5.7.

A vízbe helyezett elektródának végig kell érnie a vízfürdő hosszán. A vízfürdőt úgy kell megtervezni és karbantartani, hogy amikor a lábbilincsek elhaladnak a víz fölött, folyamatosan kapcsolatban legyenek a földelt dörzsléccel.

5.8.

A lábbilinccsel való felfüggesztéstől a vízfürdőbe bocsátásig egy, a mellkasukkal érintkezésben lévő rendszer segítségével gondoskodni kell a madarak megnyugtatásáról.

5.9.

A vízfürdős kábító berendezéshez hozzáférést kell biztosítani az elkábított, de technikai hiba vagy a sor lemaradása miatt a vízfürdőben maradt madarak elvéreztetésének lehetővé tétele érdekében.

5.10.

A vízfürdős kábító berendezéseket olyan eszközzel kell ellátni, amely kijelzi és rögzíti az alkalmazott fő elektromos paraméterek adatait. Ezt a nyilvántartást legalább egy évig meg kell őrizni.

6.   Gázt alkalmazó kábító berendezés sertés és baromfi számára

6.1.

A gázt alkalmazó kábítókat – a szállítószalagosakat is beleértve – úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy:

a)

optimalizálja a gázzal történő kábítás alkalmazását;

b)

megelőzze az állatok sérülését vagy a rajtuk keletkezett zúzódásokat;

c)

minimálisra csökkentse a féken tartott állatok küzdelmét és hangadását.

6.2.

A gázt alkalmazó kábítókat fel kell szerelni a gáz koncentrációjának és az alkalmazás idejének folyamatos mérésére, kijelzésére és rögzítésére alkalmas berendezéssel, amely világosan látható és hallható figyelmeztetést ad, ha a gáz koncentrációja az előírt szint alá csökken. A berendezést a személyzet számára jól láthatóan kell elhelyezni. Ezt a nyilvántartást legalább egy évig meg kell őrizni.

6.3.

A gázt alkalmazó kábítót úgy kell kialakítani, hogy az állatok még a lehetséges legnagyobb kapacitásnál is le tudjanak feküdni anélkül, hogy megakadnának egymásban.


III. MELLÉKLET

A VÁGÓHIDAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

(a 15. cikk rendelkezései alapján)

1.   Az állatok megérkezése, mozgatása és kezelése

1.1.

Az állatszállítmányok jólléti körülményeit az állatjólléti tisztviselőnek vagy közvetlen beosztottjának a szállítmány érkezésekor a prioritások megállapítása céljából rendszeresen értékelnie kell, különösen annak meghatározása révén, hogy mely állatnak vannak sajátos állatjólléti szükségletei, illetve milyen megfelelő intézkedéseket kell tenni.

1.2.

Az állatokat a megérkezés után a lehető leghamarabb ki kell rakodni, azt követően pedig szükségtelen késedelem nélkül le kell vágni.

A nyúl és a vadnyúl kivételével el kell helyezni azon emlősöket, amelyeket érkezésük után nem visznek azonnal a levágás helyére.

Azokat az állatokat, amelyeket nem vágnak le az érkezésüket követő tizenkét órán belül, meg kell etetni, majd számukra megfelelő időszakonként mérsékelt mennyiségű takarmányt kell adni. Az ilyen esetekben az állatoknak megfelelő mennyiségű almot vagy annak megfelelő anyagot kell adni, amely biztosítja az állatfajta és az érintett számú állat megfelelő kényelmét. Ennek az anyagnak hatékony vízelvezetést kell garantálnia vagy megfelelően fel kell szívnia a vizeletet és az ürüléket.

1.3.

Az állatok szállítására használt konténereket megfelelő rendben kell tartani, azokkal gondosan kell bánni, különösen ha azok perforált vagy rugalmas aljzattal rendelkeznek, és:

a)

nem szabad azokat dobni, leejteni vagy feldönteni;

b)

lehetőleg vízszintesen, gépi úton kell azokat be- és kirakodni.

Amikor csak lehetséges, az állatokat egyesével kell kirakodni.

1.4.

Ha a konténereket egymás tetejére pakolják, megfelelő óvintézkedéseket kell tenni:

a)

annak érdekében, hogy a vizelet és az ürülék ne kerüljön át az alul lévő konténerbe;

b)

a konténerek stabilitása érdekében;

c)

az akadálytalan szellőzés biztosítására.

1.5.

Vágás esetén az el nem választott állatok, a tejelő állatok, az utazás alatt szülő vagy megszületett állatok elsőbbséget élveznek a többi állatfajta előtt. Amennyiben ez nem lehetséges, intézkedéseket kell hozni a szenvedéseik enyhítésére, különösen a következők révén:

a)

a tejelő állatok legfeljebb 12 óránként történő megfejése;

b)

ha a nőstény állat szül, akkor az újszülött állatnak megfelelő szopási és jólléti körülmények biztosítása;

c)

a konténerben született állat számára víz biztosítása.

1.6.

A lerakodás után nem közvetlenül a levágás helyére vitt emlősök számára – a nyulak és vadnyulak kivételével – megfelelő itatóeszköz révén folyamatos ivóvízellátást kell biztosítani.

1.7.

Gondoskodni kell az elkábításra vagy leölésre váró állatok folyamatos utánpótlásáról annak elkerülése érdekében, hogy a kezelőknek az állatokat ki kelljen hajszolniuk a várakozásra szolgáló karámból.

1.8.

Tilos:

a)

az állatokat ütni vagy rúgni;

b)

nyomást gyakorolni az állat testének bármely különösen érzékeny pontjára úgy, hogy az az állat számára egyébként elkerülhető fájdalmat vagy szenvedést okozzon;

c)

az állat felemelése vagy vonszolása a fejnél, a füleknél, a szarvaknál, a lábaknál, a faroknál vagy a bundánál fogva, illetve az egyébként fájdalmat vagy szenvedést okozó bánásmód;

Az állatok lábuknál fogva történő felemelésének a tilalma azonban nem vonatkozik a baromfira, a nyúlra és a vadnyúlra.

d)

döfő vagy más hegyes végű eszközök használata;

e)

az állat farkának csavarása, összezúzása vagy eltörése, illetve az állat szemének megragadása.

1.9.

Az áramütést adó eszközök alkalmazása lehetőség szerint kerülendő. Az ilyen eszközök használata csak akkor megengedhető, ha a kifejlett szarvasmarha vagy sertés nem hajlandó megmozdulni, de csak akkor, ha van előttük hely a mozgáshoz. Az áramütés legfeljebb egy másodpercig tarthat, megfelelően elhelyezett és csak a hátsó láb izomzatán alkalmazható. Az áramütés nem ismételhető meg, ha az állat nem reagál.

1.10.

Az állat nem kötözhető meg a szarvánál vagy az agancsánál, az orrgyűrűnél, és a lábak nem kötözhetők össze. Ha az állatokat meg kell kötözni, a kötélnek, pányvának vagy más felhasznált eszköznek:

a)

elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy ne szakadjon el;

b)

lehetővé kell tennie az állat számára, hogy ha szükséges, le tudjon feküdni és ehessen vagy ihasson;

c)

olyan kialakítást kell biztosítania, hogy a fulladás vagy sérülés veszélyét kiküszöbölje, és az állatot hamar ki lehessen szabadítani.

1.11.

A járásra képtelen állatokat nem szabad a levágás helyére vonszolni, hanem azokat ott kell leölni, ahol fekszenek.

2.   Kiegészítő szabályok az elhelyezett emlősökre vonatkozóan (a nyulak és vadnyulak kivételével)

2.1.

Minden állatnak kellő helyet kell biztosítani ahhoz, hogy felálljon, lefeküdjön és – az egyedenként tartott szarvasmarhák kivételével – megforduljon.

2.2.

Az állatokat biztonságosan kell tartani az elhelyezéskor, és gondoskodni kell az elszökésük megelőzéséről és a ragadozók elleni védelmükről.

2.3.

Minden egyes karámon jól látható jellel fel kell tüntetni az érkezés dátumát és időpontját és – az egyedenként elhelyezett szarvasmarha kivételével – az ott tartható állatok maximális számát.

2.4.

Minden nap, amikor a vágóhíd üzemel, az állatok érkezése előtt elő kell készíteni az egyedi gondoskodást igénylő állatok számára elkülönített ketrecet, és azt azonnali használatra készenlétben tartani.

2.5.

Az állatjólléti tisztviselő vagy a megfelelő hatáskörrel rendelkező személy rendszeresen megvizsgálja az elhelyezett állatok egészségügyi körülményeit és állapotát.

3.   Az állatok elvéreztetése

3.1.

Ha egyetlen személy felelős az állat kábításáért, a lábbilincs felhelyezéséért, felemeléséért és elvéreztetéséért, ezeket a műveleteket el kell végeznie egymás után egy állaton, mielőtt egy másik állaton megkezdené azokat.

3.2.

Az egyszerű kábítás vagy a 4. cikk (4) bekezdése szerinti levágás esetében el kell vágni a két nyaki verőeret, vagy azokat az ereket, amelyekből ezek erednek. Elektromos stimuláció csak akkor végezhető, ha meggyőződtek arról, hogy az állat elvesztette eszméletét. További zsigerelés vagy forrázás csak akkor végezhető, ha meggyőződtek arról, hogy az állat nem mutat életjeleket.

3.3.

Madarakat csak akkor lehet automata nyakvágóval levágni, ha meg lehet bizonyosodni afelől, hogy a nyakvágók ténylegesen átvágják mindkét eret. Ha a nyakvágók nem voltak eredményesek, a madarat azonnal le kell vágni.


IV. MELLÉKLET

A TEVÉKENYSÉGEK ÉS AZ ELŐÍRÁSOK KÖZÖTTI MEGFELELÉS A KÉPZETTSÉG VIZSGÁLATÁHOZ

(a 21. cikk rendelkezései alapján)

A 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott vágási műveletek

A képzettség vizsgálatának témái

A 7. cikk (2) bekezdésének a)–g) pontjában felsorolt valamennyi művelet.

Állati viselkedés, az állatok szenvedése, eszmélet és érzékelés, stressz az állatokban.

a)

az állatok kezelése és ellátása a féken tartás előtt;

Az állatok kezelésének és féken tartásának gyakorlati szempontjai.

A gyártónak a féken tartásra használt berendezésre vonatkozó utasításainak ismerete mechanikus féken tartás esetében.

b)

az állatok féken tartása elkábítás vagy leölés céljából;

c)

az állatok elkábítása;

A kábítási technikák gyakorlati szempontjai és a gyártónak a használt kábító berendezések típusára vonatkozó utasításainak ismerete.

Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.

A kábító és/vagy leöléshez használt berendezések alapszintű karbantartása és tisztítása.

d)

a kábítás eredményességének értékelése;

A kábítás hatékonyságának megfigyelése.

Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.

e)

az élő állatokra való lábbilincs-felhelyezés és azok felemelése;

Az állatok kezelésének és féken tartásának gyakorlati szempontjai.

A kábítás hatékonyságának megfigyelése.

f)

az élő állatok elvéreztetése;

A kábítás hatékonyságának és az életjelek hiányának a megfigyelése.

Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.

Az elvéreztetéshez alkalmazott kések megfelelő használata és karbantartása.

g)

a 4. cikk (4) bekezdése szerinti levágás;

Az elvéreztetéshez alkalmazott kések megfelelő használata és karbantartása.

Az életjelek hiányának a megfigyelése.


A 7. cikk (3) bekezdésében felsorolt ölési műveletek

A képzettség vizsgálatának témái

a prémes állatok leölése.

Az állatok kezelésének és féken tartásának gyakorlati szempontjai.

A kábítási technikák gyakorlati szempontjai és a gyártó kábító berendezésekre vonatkozó utasításainak ismerete.

Tartalék kábítási és/vagy leölési módszerek.

A kábítás hatékonyságának megfigyelése és a halál megállapítása.

A kábító és/vagy leöléshez használt berendezések alapszintű karbantartása és tisztítása.


18.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/31


A TANÁCS 1100/2009/EK RENDELETE

(2009. november 17.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról és a 2008/475/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 423/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. április 19-én elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendeletet. A rendelet 15. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Tanács létrehozza, felülvizsgálja és módosítja a rendelet 7. cikke (2) bekezdésében említett személyek, jogalanyok és szervek listáját.

(2)

A Tanács 2008. június 23-án létrehozta azon személyek, jogalanyok és szervek V. mellékletben foglalt listáját, akikre vagy amelyekre a 423/2007/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó. A rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Tanács egyedi és különös indokokat határozott meg a 15. cikk (2) bekezdése alapján hozott határozatok esetében, és ezeket az érintett személyek, jogalanyok és szervek tudomására hozta.

(3)

A 423/2007/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Tanács elvégezte a rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett személyek, jogalanyok és szervek listájának teljes körű felülvizsgálatát. A Tanács ennek során figyelembe vette az érintettek által hozzá benyújtott észrevételeket.

(4)

A Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a 423/2007/EK rendelet V. mellékletében felsorolt személyeknek, jogalanyoknak és szerveknek a továbbiakban is a rendeletben foglalt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(5)

A személyek és jogalanyok listáját módosítani kell az iráni kormányban és közigazgatásban, valamint az érintett személyek és jogalanyok helyzetében bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében.

(6)

Ezért a 423/2007/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében említett személyek, jogalanyok és szervek listáját ennek megfelelően naprakésszé kell tenni.

(7)

Ez a rendelet az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról szóló 2008/475/EK tanácsi határozat (2) helyébe lép. Ezért az említett határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 423/2007/EK rendelet V. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

A 2008/475/EK határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 103., 2007.4.20., 1. o.

(2)  HL L 163., 2008.6.24., 29. o.


MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

A 7. cikk (2) bekezdésében hivatkozott személyek, jogalanyok és szervek listája

A.   Természetes személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Reza AGHAZADEH

Születési idő: 1949.3.15. Útlevélszám: S4409483, érvényes: 2000.4.26 – 2010.4.27. Kiállítás helye: Teherán. Diplomata-útlevél száma: D9001950, kiállítás ideje: 2008.1.22., érvényes: 2013.1.21-ig. Születési hely: Khoy

Az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) korábbi vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.24.

2.

Javad DARVISH-VAND dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

MODAFL, ellenőrzésért felelős helyettes. A MODAFL valamennyi létesítményéért és berendezéséért felelős.

2008.6.24.

3.

Seyyed Mahdi FARAHI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozatban megjelölt Védelmi Iparágak Szervezete (DIO) ügyvezető igazgatója

2008.6.24.

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Az NFPC címe: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Az AEOI részét képező Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) vezérigazgatója és helyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte. Az NFPC olyan dúsítással kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket Iránnak a NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács kérésére fel kell függesztenie.

2007.4.24.

5.

Mojtaba HAERI mérnök

 

MODAFL, iparért felelős helyettes. Az AIO-t és a DIO-t felügyeli.

2008.6.24.

6.

Ali HOSEYNITASH dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

A Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács általános osztályának vezetője, részt vesz a nukleáris politika kialakításában.

2008.6.24.

7.

Mohammad Ali JAFARI, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Parancsnoki tisztséget tölt be az Iszlám Forradalmi Gárdában.

2008.6.24.

8.

Mahmood JANNATIAN

Születési idő: 1946.4.21. Útlevélszám: T12838903

Az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) vezetőhelyettese.

2008.6.24.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (más néven: LANGROUDI)

Születési idő: 1945.11.24. Születési hely: Langroud.

Az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.24.

10.

Ali Reza KHANCHI

Az NRC címe: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Fax: (98-21) 802 14 12

Az AEOI teheráni nukleáris kutatóközpontjának (NRC) vezetője. A NAÜ továbbra is pontosabb tájékoztatást vár Irántól az NRC-ben végzett plutóniumszétválasztási kísérletekről, többek között a magas dúsítású urán részecskéknek a karaji hulladéktároló létesítményből származó környezeti mintákban való jelenlétéről; e létesítményben találhatóak az ilyen kísérletekben használt szegényítetturán-célpontok tárolására használt konténerek. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.24.

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Az Iran Electronic Industries ügyvezető igazgatója

2008.6.24.

12.

Beik MOHAMMADLU dandártábornok

 

MODAFL, ellátásért és logisztikáért felelős helyettes

2008.6.24.

13.

Anis NACCACHE

 

A Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal vállalatcsoport igazgatósági tagja; vállalata megpróbált érzékeny termékeket beszerezni az 1737 sz. határozatban megjelölt szervezetek számára.

2008.6.24.

14.

Mohammad NADERI dandártábornok

 

Az Aerospace Industries Organisation (AIO) vezetője, az AIO érzékeny iráni programokban vett részt.

2008.6.24.

15.

Mostafa Mohammad NAJJAR dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Igazságügy-miniszter, a katonai programokért – beleértve a ballisztikusrakéta-programokat is – felelős korábbi miniszter (MODAFL).

2008.6.24.

16.

Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Születési idő: 1954.4.21. Születési idő a régi iráni naptár szerint: 1954.5.1. Születési hely: Mashad.

Az AEOI neutronfizikai részlegének vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.24.

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2009.11.17.

18.

Mohammad SHAFI’I RUDSARI ellentengernagy

 

MODAFL, koordinációért felelős helyettes.

2008.6.24.

19.

Ali SHAMSHIRI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

MODAFL, kémelhárításért felelős helyettes, a MODAFL személyi állományának és létesítményeinek biztonságáért felelős.

2008.6.24.

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Az iszfaháni uránátalakító létesítmény ügyvezető igazgatója. Ez a létesítmény állítja elő a natanzi dúsítási létesítményekben használt alapanyagot (UF6). Ahmadinedzsád elnök 2006. augusztus 27-én különleges kitüntetésben részesítette Solat Sana-t ezen szerepéért.

2007.4.24.

21.

Ahmad VAHIDI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

A védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős miniszter (MODAFL), a MODAFL korábbi vezetőhelyettese.

2008.6.24.

B.   Jogi személyek, jogalanyok és szervek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO (űripari szervezet)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

Az AIO felügyeli Irán rakétagyártását, ideértve a Shahid Hemmat ipari csoportot, a Shahid Bageri ipari csoportot és a Fajr ipari csoportot is, amelyek mindegyikét megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat. Az AIO-csoport vezetőjét és két másik vezető tisztviselőjét szintén megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat.

2007.4.24.

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

A DIO (Defence Industries Organisation) leányvállalata.

2007.4.24.

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Feltételezhetően térinformatikai adatokat nyújt a ballisztikusrakéta-programhoz.

2008.6.24.

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Pénzügyi támogatást nyújt vagy próbál nyújtani az iráni nukleáris és rakétaprogramokban részt vevő vagy e programok számára termékeket beszerző vállalatok (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company és DIO) számára. A Bank Melli Irán érzékeny tevékenységeinek segítője. Számos esetben segítette érzékeny termékek beszerzését Irán nukleáris és rakétaprogramjaihoz. Pénzügyi szolgáltatások széles skáláját nyújtotta – például akkreditívnyitás, számlavezetés – az iráni nukleáris és rakétaprogramokhoz kapcsolódó szervezetek nevében. Az 1737 (2006) és 1747 (2007) ENSZ BT-határozat a fenti cégek közül többet megjelölt.

A Bank Melli továbbra is betölti ezt a szerepet és oly módon tevékenykedik, hogy azzal támogassa és elősegítse Irán érzékeny tevékenységeit. A banki kapcsolatai segítségével e tevékenységekkel kapcsolatban továbbra is támogatást és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az ENSZ és az EU jegyzékein szereplő jogalanyok számára. E jogalanyok – a Bank Sepah-t is beleértve – nevében vagy utasítására is eljár, amely jogalanyok gyakran leányvállalataikon vagy kapcsolt vállalkozásaikon keresztül tevékenykednek.

2008.6.24.

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) (Védelmi Technológiai és Tudományos Kutatóközpont) – Educational Research Institute (Oktató Kutatóintézet) / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) néven is ismert

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

K+F-feladatokat lát el. A DIO leányvállalata. A DIO beszerzéseinek jelentős részét a DTSRC végzi.

2007.4.24.

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

A MODAFL kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat (és így az AIO, AvIO és DIO testvérvállalata). Elektronikus alkatrészeket gyárt az iráni fegyverrendszerekhez.

2008.6.24.

7.

IRGC Air Force

 

Irán rövid és közepes hatótávolságú ballisztikusrakéta-készletét kezeli. Az IRGC Air Force vezetőjét az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2008.6.24.

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonában lévő vállalatcsoport. Az Iszlám Forradalmi Gárda építészeti/gépészeti hátterét használja fel, olyan nagyszabású projektek – többek között alagútépítés – fővállalkozója, amelyek feltételezhetően az iráni ballisztikus rakéta- és nukleáris programokat támogatják.

2008.6.24.

9.

Malek Ashtar University

 

A Védelmi Minisztériumhoz kötődő intézmény, 2003-ban az AIO-val szoros együttműködésben rakétákkal kapcsolatos képzést indított.

2008.6.24.

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

A DIO leányvállalata.

2007.4.24.

11.

Mechanic Industries Group

 

Részt vett a ballisztikus programban felhasznált alkatrészek gyártásában.

2008.6.24.

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Irán védelmi kutatási-fejlesztési és gyártási programjaiért felelős, beleértve a rakéta- és nukleáris programok támogatását is.

2008.6.24.

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

A MODAFL kivitellel foglalkozó ága, az államok közötti ügyletekben a fegyver-késztermékek kivitelét bonyolító ügynökség. Az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat értelmében a MODLEX nem kereskedhetne.

2008.6.24.

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Az AIO fedőcége, amely részt vesz a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos beszerzésekben.

2008.6.24.

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalat)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Az AEOI nukleárisüzemanyag-előállító részlege (NFPD) a nukleárisüzemanyag-ciklus terén végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az urán feltárását, bányászatát, őrlését, átalakítását és a nukleáris hulladék ártalmatlanítását. Az NFPC az NFPD utódja, az AEOI leányvállalata, amely az üzemanyagciklussal kapcsolatban végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az átalakítást és a dúsítást.

2007.4.24.

16.

Parchin Chemical Industries

 

Az iráni ballisztikus program keretében a hajtási technikák területén működött.

2008.6.24.

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

A DIO leányvállalata.

2007.4.24.

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Az SPO feltételezhetően teljes fegyverek behozatalát segíti. Feltételezhetően a MODAFL leányvállalata.

2008.6.24.”


18.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/37


A BIZOTTSÁG 1101/2009/EK RENDELETE

(2009. november 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. november 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

38,6

MA

29,0

MK

38,6

TR

58,9

ZZ

41,3

0707 00 05

JO

171,8

MA

69,5

TR

87,9

ZZ

109,7

0709 90 70

MA

62,7

TR

110,7

ZZ

86,7

0805 20 10

MA

74,5

ZA

117,3

ZZ

95,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

64,5

MA

74,5

TR

78,3

ZZ

67,4

0805 50 10

AR

59,1

TR

69,2

ZA

72,0

ZZ

66,8

0806 10 10

AR

196,3

BR

259,2

LB

313,2

TR

146,3

US

292,2

ZZ

241,4

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

NZ

102,0

US

92,6

ZA

95,1

ZZ

105,1

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


18.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/39


A BIZOTTSÁG 1102/2009/EK RENDELETE

(2009. november 16.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 116. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Tálibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azon személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vonatkozik

(2)

2008. augusztus 11-én, 2008. szeptember 16-án, 2008. október 3-án, 2008. október 21-én, 2008. december 2-án, 2008. december 10-én, 2008. december 23-án, 2009. január 30-án, 2009. február 13-án, 2009. február 23-án, 2009. március 5-én, 2009. március 13-án, 2009. március 18-án, 2009. március 23–24-én, 2009. április 20-án, 2009. június 3-án, 2009. július 17-én és 2009. augusztus 10-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztását alkalmazni kell.

(3)

Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 16-án.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címet érintő módosítások

(1)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Aid Organisation of The Ulema (más néven: a) Al Rashid Trust; b) Al Rasheed Trust; c) Al-Rasheed Trust; d) Al-Rashid Trust). Címe: a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14); c) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karacsi (tel. 497 92 63); d) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi (tel. 587 25 45); e) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán (tel. 262 38 18-19); f) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán (tel. 042-681 20 81). Egyéb információ: a) székhelyek Pakisztánban; b) számlaszámok a Habib Bank Ltd. devizarészlegénél: 05501741 és 06500138.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al Rashid Trust (más néven: a) Al-Rasheed Trust; b) Al Rasheed Trust; c) Al-Rashid Trust; d) Aid Organisation of The Ulema, Pakisztán; e) Al Amin Welfare Trust; f) Al Amin Trust; g) Al Ameen Trust; h) Al-Ameen Trust; i) Al Madina Trust; j) Al-Madina Trust, Pakisztán). Címe: a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karacsi, Pakisztán; b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakisztán; c) Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakisztán; d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pesavár, Pakisztán; e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakisztán; f) Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakisztán; g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karacsi, Pakisztán (tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; fax 662 38 14); h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karacsi, Pakisztán (tel. 497 92 63); i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karacsi, Pakisztán (tel. 587 25 45); j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karacsi, Pakisztán (tel. 262 38 18-19); k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakisztán (tel. 042-681 20 81). Egyéb információ: a) székhelyek Pakisztánban; b) afganisztáni tevékenységek: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, további tevékenységek: Koszovó, Csecsenföld; c) két számlaszám a Habib Bank Ltd. pakisztáni devizarészlegénél: 05501741 és 06500138; d) 2008.10.21-ig az ENSZ-jegyzékben az „Al Rashid Trust” (QE.A.5.01, jegyzékbe vétel: 2001.10.6.) és az „Aid Organization of the Ulema, Pakistan” (QE.A.73.02, jegyzékbe vétel: 2002.4.24. és módosítás: 2006.7.25.) bejegyzés szerepel. Mivel az ENSZ Al-Qaida és Tálibán szankciós bizottsága olyan tájékoztatást kapott, amely megerősíti, hogy a két bejegyzés ugyanazon jogi személyt jelenti, 2008. október 21-én úgy határozott, hogy a két bejegyzésben szereplő vonatkozó információt e bejegyzésben foglalja össze. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

(2)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al-Akhtar Trust International (alias a) Al Akhtar Trust; b) Al-Akhtar Medical Centre; c) Akhtarabad Medical Camp). Cím: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan. Egyéb információ: Tartományi irodái Pakisztánban: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Az Akhtarabad Medical Camp (Akhtabarad Egészségügyi Tábor) az afganisztáni Spin Boldakban található.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Akhtar Trust International (más néven a) Al Akhtar Trust; b) Al-Akhtar Medical Centre; c) Akhtarabad Medical Camp; d) Pakistan Relief Foundation; e) Pakistani Relief Foundation; f) Azmat-e-Pakistan Trust; g) Azmat Pakistan Trust). Címe: a) ST-1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karacsi, 25300, Pakisztán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karacsi, Pakisztán; b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karacsi, Pakisztán. Egyéb információ: Tartományi irodái Pakisztánban: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Az Akhtarabad Medical Camp (Akhtabarad Egészségügyi Tábor) az afganisztáni Spin Boldakban található A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.8.17.”.

(3)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Jótékonysági Alapítvány (alias a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa; c) Al-Haramayn és Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation). Telephely címe: a) Hasiba Brankovica 2A, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina; b) Bihacka St. 14, Szarajevo, Bosznia-Hercegovina; c) Potur mahala St. 64, Travnik, Bosznia-Hercegovina. Egyéb információ: a bosnyák hatóságok bezárták” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (más néven a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa; b) Al-Haramayn Al Masjid Al Aqsa; c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation; d) Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation). Címe: a) 2A Hasiba Brankovica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina (fiókiroda címe); b) 14 Bihacka Street, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; c) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina; d) Zenica, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: b) Bosznia és Hercegovinában hivatalosan 24. nyilvántartási szám alatt szerepelt a nyilvántartásban; b) az Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-05-2-203/04. sz. határozat tevékenység megszüntetéséről); c) 2008 decemberében már nem létezett; d) kormányfelügyelet mellett székhelyét és fiókirodáit, valamint humanitárius tevékenységeit a Sretna Buducnost megnevezésű új jogi személyhez áthelyezte. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.28.”.

(4)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al-Haramain Islamic Foundation (más néven a) Vazir; b) Vezir), 64 Poturmahala, Travnik, Bosznia és Hercegovina” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Haramain Islamic Foundation (más néven a) Vazir; b) Vezir). Címe: a) 64 Poturmahala, Travnik, Bosznia és Hercegovina; b) Szarajevó, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: Az alkalmazottak és üzlettársak közé tartozik Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz és Safet Durguti. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.3.13.”.

(5)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (másképpen: Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Egyptian Islamic Jihad (más néven a) Egyptian Al-Jihad; b) Jihad Group; c) New Jihad; d) Al-Jihad; e) Egyptian Islamic Movement. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

(6)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al Qaida/Islamic Army (másképpen: »The Base«, Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Usama Bin Laden Network, Usama Bin Laden Organisation).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Qaida (más néven a) »The Base«; b) Al Qaeda; c) Islamic Salvation Foundation; d) The Group for the Preservation of the Holy Sites; e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places; f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders; g) Usama Bin Laden Network; h) Usama Bin Laden Organisation; i) Al Qa’ida; j) Islamic Army). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

(7)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al Baraka Exchange L.L.C., PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE; PO Box 20066, Dubai, EAE.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al Baraka Exchange L.L.C. Címe: a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAE; b) PO Box 20066, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim’Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”.

(8)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Al Furqan (alias a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem’ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies; f) Sirat; g) Association of Education, Culture and Building Society – Sirat; h) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat; i) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat; j) Istikamet; k) In Siratel). Címek: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71000 Szarajevó, Bosznia-Hercegovina; b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, Bosznia-Hercegovina; c) Muhameda Hadzijahica 42, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al Furqan (más néven a) Dzemilijati Furkan; b) Dzem’ijjetul Furqan; c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies; d) Dzemijetul Furkan; e) Association of Citizens for the Support of Truth and Suppression of Lies; f) Sirat; g) Association for Education, Culture and Building Society – Sirat; h) Association for Education, Cultural and to Create Society – Sirat; i) Istikamet; j) In Siratel; k) Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan). Címe: a) 30a Put Mladih Muslimana (korábbi neve: Palva Lukaca utca), 71000 Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; b) 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosznia és Hercegovina; c) 42 Muhameda Hadzijahica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; d) 70 és 53 Strosmajerova utca, Zenica, Bosznia és Hercegovina; e) Zlatnih Ljiljana utca, Zavidovici, Bosznia és Hercegovina). Egyéb információ: a) Bosznia és Hercegovinában »Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan» néven polgári egyesülésként jegyezték be 1997. szeptember 26-án; b) az Al Furqan a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-054-286/97. sz., 2002. november 8-i határozat tevékenység megszüntetéséről); c) az Al Furqan 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.”.

(9)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Ansar al-Islam (más néven: a) Devotees of Islam; b) Jund al-Islam; c) Soldiers of Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) Supporters of Islam in Kurdistan; f) Followers of Islam in Kurdistan; g) Kurdish Taliban; h) Soldiers of God; i) Ansar al-Sunna Army; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna); elhelyezkedés: Északkelet-Irak.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Ansar al-Islam (más néven a) Devotees of Islam; b) Jund al-Islam; c) Soldiers of Islam; d) Kurdistan Supporters of Islam; e) Supporters of Islam in Kurdistan; f) Followers of Islam in Kurdistan; g) Kurdish Taliban; h) Soldiers of God; i) Ansar al-Sunna Army; j) Jaish Ansar al-Sunna; k) Ansar al-Sunna). Egyéb információ: Elhelyezkedés: Észak-Irak. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.4.24.”.

(10)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Asbat al-Ansar” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Asbat al-Ansar. Címe: Ein el-Hilweh tábor, Libanon. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

(11)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Barakat Banks and Remittances (alias a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia). Címe: a) Mogadishu, Szomália; b) Dubai, EAE.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Barakaat Bank of Somalia (más néven a) Barakaat Bank of Somalia Ltd.; b) Baraka Bank of Somalia; c) Barakat Banks and Remittances). Címe: a) Bakaara Market, Mogadishu, Szomália; b) Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim’Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”.

(12)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Barakaat Telecommunications Co. Szomália, Ltd, PO Box 3313, Dubai, EAE.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”.

(13)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Barako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, EAE” és a „Baraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, EAE.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Barako Trading Company, LLC (más néven Baraka Trading Company). Címe: PO Box 3313, Dubai, EAE. Egyéb információ: Jelentések szerint tulajdonosa, illetve irányítója Ali Ahmed Nur Jim’Ale. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”.

(14)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Bosanska Idealna Futura (más néven Bosnian Ideal Future, BIF–Bosnia, BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center); a jelenleg ismert címek és hivatalok: – Salke Lagumdzije 12, 71000 Szarajevó, Bosznia-Hercegovina, – Hadzije Mazica Put 16 F, 72000 Zenica, Bosznia-Hercegovina, – Sehidska Street, Breza, Bosznia-Hercegovina, – Kanal 1, 72000 Zenica, Bosznia-Hercegovina, – Hamze Celenke 35, Ilidza, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Bosanska Idealna Futura (más néven a) BIF-Bosnia; b) Bosnian Ideal Future. Címe: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosznia és Hercegovina; b) Sehidska Street Breza, Bosznia és Hercegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosznia és Hercegovina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosznia és Hercegovina; e) 12 Salke LagumdzijeStreet, 71000 Szarajevó, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: a) a Bosanska Idealna Futurát Bosznia és Hercegovinában eredetileg 59. nyilvántartási szám alatt bajtársi és humanitárius szervezetként vették nyilvántartásba; b) a BECF Charitable Educational Center és Benevolence Educational Centerként tevékeny Benevolence International Foundation boszniai és hercegovinai irodáinak jogutódja; c) a Bosanska Idealna Futura 2008 decemberében már nem létezett. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.11.21.”.

(15)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Global Relief Foundation (alias a) GRF; b) Fondation Secours Mondial; c) Secours mondial de France; d) SEMONDE; e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.; f) Fondation Secours Mondial v.z.w; g) FSM; h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w.; i) Fondation Secours Mondial – Kosova; j) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; i) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó; j) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia; l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Iszlamabad, Pakisztán. Egyéb információ: a) Egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Bangladesh, Csecsenföld (Oroszország), Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Ingusföld (Oroszország), Irak, Jordánia, Kasmír, Libanon, Ciszjordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria; b) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626;c) HÉA-azonosítója: BE 454419 759;d) Belgiumi címei azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. since 1998 címeivel.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Global Relief Foundation (GRF) (más néven a) Fondation Secours Mondial (FSM); b) Secours mondial de France (SEMONDE); c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l.; d) Fondation Secours Mondial v.z.w; e) FSM; f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w.; g) Fondation Secours Mondial – Kosova; h) Fondation Secours Mondial »World Relief«. Címe: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Franciaország; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brüsszel), Belgium; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brüsszel), Belgium; g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; i) 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina; j) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Koszovó; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Koszovó; l) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánia; m) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Iszlamabad, Pakisztán. Egyéb információ: a) egyéb külföldi előfordulásai: Afganisztán, Azerbajdzsán, Bangladesh, Csecsenföld (Oroszország), Kína, Eritrea, Etiópia, Grúzia, India, Ingusföld (Oroszország), Irak, Jordánia, Kasmír, Libanon, Ciszjordánia és Gáza, Sierra Leone, Szomália és Szíria; b) nyilvántartási száma az USA Szövetségi Munkaügyi Hivatalában: 36-3804626;c) héa-azonosítója: BE 454419759; d) belgiumi címei 1998 óta azonosak a Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. és a Fondation Secours Mondial vzw. és Stichting Wereldhulp – België vzw. címeivel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.22.”.

(16)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben az „Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party [Kelet-türkisztáni Iszlám Párt]; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja])” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Eastern Turkistan Islamic Movement (más néven a) The Eastern Turkistan Islamic Party [Kelet-türkisztáni Iszlám Párt]; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah [Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja]; c) Islamic Party of Turkestan [Türkisztáni Iszlám Párt]; d) Djamaat Turkistan). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.11.”.

(17)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Jama’at al-Tawhid Wa’al-Jihad (alias: a) JTJ; b) al-Zarqawi network; c) al-Tawhid; d) the Monotheism and Jihad Group; e) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; f) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; g) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; i) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; j) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; k) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Qaida in Iraq (más néven a) AQI; b) al-Tawhid; c) the Monotheism and Jihad Group; d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers; e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers; f) The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers; g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers; h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia; i) Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn; j) Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini; k) Jama’at Al-Tawhid Wa’al-Jihad; l) JTJ; m) Islamic State of Iraq; n) ISI; o) al-Zarqawi network). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.10.18.”.

(18)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Lajnat Al Daawa Al Islamiya” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Lajnat Al Daawa Al Islamiya (más néven LDI). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.2.20.”.

(19)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Lashkar e-Tayyiba (alias a) Lashkar-e-Toiba; b) Lashkar-i-Taiba; c) al Mansoorian; d) al Mansooreen; e) Army of the Pure (A tiszták hadserege); f) Army of the Righteous (Az erényesek hadserege); g) Army of the Pure and Righteous (A tiszták és erényesek hadserege); h) Paasban-e-Kashmir; i) Paasban-i-Ahle-Hadith; j) Pasban-e-Kashmir; k) Pasban-e-Ahle-Hadith; l) Paasban-e-Ahle-Hadis; m) Pashan-e-ahle Hadis; n) Lashkar e Tayyaba; o) LET).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Lashkar e-Tayyiba (más néven a) Lashkar-e-Toiba; b) Lashkar-i-Taiba; c) al Mansoorian; d) al Mansooreen; e) Army of the Pure [A tiszták hadserege]; f) Army of the Righteous [Az erényesek hadserege]; g) Army of the Pure and Righteous [A tiszták és erényesek hadserege]; h) Paasban-e-Kashmir; i) Paasban-i-Ahle-Hadith; j) Pasban-e-Kashmir; k) Pasban-e-Ahle-Hadith; l) Paasban-e-Ahle-Hadis; m) Pashan-e-ahle Hadis; n) Lashkar e Tayyaba; o) LET; p) Jamaat-ud-Dawa; q) JUD; r) Jama’at al-Dawa; s) Jamaat ud-Daawa; t) Jamaat ul-Dawah; u) Jamaat-ul-Dawa; v) Jama’at-i-Dawat; w) Jamaiat-ud-Dawa; x) Jama’at-ud-Da’awah; y) Jama’at-ud-Da’awa; z) Jamaati-ud-Dawa. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.5.2.”.

(20)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Libyan Islamic Fighting Group” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Libyan Islamic Fighting Group (más néven LIFG). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

(21)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Makhtab Al-Khidamat (más néven a) MAK; b) Al Kifah). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.6.”.

(22)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (korábban c/o Asat Trust reg.).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Nada International Anstalt. Címe: Vaduz, Liechtenstein (korábban c/o Asat Trust reg.). Egyéb információ: Felszámolták és törölték a cégjegyzékből. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.”.

(23)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Tunéziai Harcoló Csoportok (alias a) GCT; b) Groupe Combattant Tunisien; c) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; d) GICT.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Tunisian Combatant Group (Tunéziai Harcoló Csoportok) (más néven a) Groupe Combattant Tunisien; b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien; c) GICT. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.10.10.”.

(24)

A „Jogi személyek, csoportok és szervezetek” címben a „Taibah International – Bosnia Offices (alias a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl.; d) Taibah International Aide Association). Címe: a) Avde Smajlovic 6, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosznia és Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosznia és Hercegovina; d) 26, Tahbanksa Ulica, Szarajevó, Bosznia és Hercegovina.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Taibah International – Bosnia Offices (más néven a) Taibah International Aid Agency; b) Taibah International Aid Association; c) Al Taibah, Intl; d) Taibah International Aide Association). Címe: a) 6 Avde Smajlovic Street, Novo Sarajevo, Bosznia és Hercegovina; b) 26, Tabhanska Street, Visoko, Bosznia és Hercegovina; c) 3, Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosznia és Hercegovina. Egyéb információ: a) 2002 és 2004 között a Taibah International – Bosnia Offices a boszniai és hercegovinai Szarajevó hadzici kultúrházának helyiségeit használta; b) a szervezetet Bosznia és Hercegovinában 7. nyilvántartási szám alatt a Taibah International Aid Association leányszervezeteként tartották nyilván; c) a Taibah International – Bosnia Offices a Bosznia és Hercegovina Föderáció Igazságügyi Minisztériuma határozatának értelmében befejezte tevékenységét (03-05-2-70/03. sz. határozat tevékenység megszüntetéséről). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.5.11.”

A „Természetes személyek” címet érintő módosítások

(25)

A „Természetes személyek” címben a „Moustafa Abbes. Címe: Via Padova 82, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1962.2.5. Születési helye: Osniers, Algéria. Egyéb információ: Nápoly Bírósága 2005.5.19-én három év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte. 2006.1.30-án szabadult az ítéletet felfüggesztő végzés miatt.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Moustafa Abbes (más néven Mostafa Abbes). Címe: Via Padova 82, Milánó, Olaszország (2004. márciusi korábbi címe). Születési ideje: 1962.2.5. Születési helye: Osniers, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) olaszországi fogvatartási helyéről 2006. január 30-án szabadult; b) 2008 novemberében Algériában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”

(26)

A „Természetes személyek” címben az „Abdulbasit Abdulrahim (másképpen: a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Cím: London, Egyesült Királyság. Születési idő: 1968.7.2. Születési hely: Gdabia, Líbia. Útlevélszám: 800220972 (brit útlevél). Állampolgárság: brit. Egyéb információk: a) Brit nemzeti biztosítási száma: PX053496A; b) A Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) képviseletében pénzgyűjtő tevékenységben vesz részt; c) Az LIFG-n belül vezető beosztásokat töltött be az Egyesült Királyságban; d) Kapcsolatban áll a SANABEL Relief Agency következő igazgatóival: Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf és Abdulbaqi Mohammed Khaled, valamint az LIFG tagjaival az Egyesült Királyságban, ideértve Ismail Kamokát is, aki az LIFG magas beosztású tagja az Egyesült Királyságban, és akit 2007 júniusában a terrorizmus finanszírozásának vádjával az Egyesült Királyságban elítéltek.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdulbasit Abdulrahim (más néven a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim; b) Abdelbasit Abdelrahim; c) Abdullah Mansour; d) Abdallah Mansour; e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud; f) Abdul Bohlega; g) Abdulbasit Mahmoud; h) Abdul Mahmoud; i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud; j) Abdul Basit Mahmoud; k) Abdulbasit Mahmood; l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim; (m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Címe: a) London, Egyesült Királyság; b) Birmingham, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1968.7.2.; b) 1968.9.2. Születési helye: a) Gdabia, Líbia; b) Ammán, Jordánia. Állampolgársága: a) brit; b) jordán. Útlevélszáma: 800220972 (brit útlevél). Egyéb információ: a) brit nemzeti biztosítási száma: PX053496A; b) brit nemzeti biztosítási száma: SJ855878C. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.10.21.”.

(27)

A „Természetes személyek” címben az „Ata Abdoulaziz Rashid (alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Születési ideje: 1973.12.1. Születési helye: Sulaimaniya, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0020375 számú német útiokmány (»Reiseausweis«). Egyéb információ: Őrizetben tartják Stuttgartban (Németország).” bejegyzés helyébe a következő lép:

„Ata Abdoulaziz Rashid (más néven a) Ata Abdoul Aziz Barzingy; b) Abdoulaziz Ata Rashid). Születési ideje: 1973.12.1. Születési helye: Sulaimaniya, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0020375. számú német útiokmány (»Reiseausweis«). Egyéb információ: 2004 decembere óta börtönben van Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.”.

(28)

A „Természetes személyek” címben a „Mohamed Abu Dhess (másképpen: a) Yaser Hassan, születési helye és ideje: Hasmija, 1966. február 1.; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, születési helye és ideje: Hasmija., 1966. február 1.; c) Mohamed Abu Dhess, születési helye és ideje: Hashmija, Irak, 1966. február 1.) Születési ideje: 1964. február 22. Születési helye: Irbid, Jordánia.Állampolgársága: jordán. Útlevélszám: a) 0695982 számú német nemzetközi úti okmány, lejárt; b) 0785146 számú német nemzetközi úti okmány, érvényes: 2004. április 8-ig. Egyéb információ: a) Apja neve: Mouhemad Saleh Hassan; b) Anyja neve: Mariam Hassan, szül. Chalabia; c) Megkülönböztető jegye: bal mutatóujja merev/deformált; d) Jelenleg letartóztatásban van, bíróság elé állításra vár.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohamed Abu Dhess (más néven a) Yaser Hassan, született 1966.2.1.; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, született 1966.2.1., Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, született 1966.2.1., Hashmija, Irak). Születési ideje: a) 1964.2.22.; b) 1966.2.1. Születési helye: Irbid, Jordánia. Állampolgársága: jordán. Útlevélszáma: a) 0695982. számú lejárt német nemzetközi úti okmány; b) 0785146. számú, 2004. április 8-ig érvényes német nemzetközi úti okmány. Egyéb információ: a) apja neve: Mouhemad Saleh Hassan; b) anyja neve: Mariam Hassan, szül. Chalabia; c) 2008 októberében börtönben volt Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.”.

(29)

A „Természetes személyek” címben a „Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Címe: nincs állandó lakóhelye Olaszországban. Születési ideje: 1969.12.18. Születési helye: Asima-Tunis, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai, b) bosznia-hercegovinai. Útlevelének száma: a) G737411 (1990.10.24-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1997.9.20-án lejárt), b) 0801888 (Bosznia-Hercegovina). Egyéb információ: a) értesülések szerint Isztambulban (Törökország) letartóztatták és kitoloncolták Olaszországba, b) Olaszországban 2003 januárjában 3 év börtönbüntetésre ítélték, c) Olaszországban 2004. május 17-én a Fellebbviteli Bíróság 2 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (más néven a) Fabio Fusco; b) Mohamed Hassan; c) Abu Thale). Címe: 14 Abdesthana Street, Szarajevó, Bosznia és Herzegovina. Születési ideje: 1969.12.18. Születési helye: Asima-Tunis, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: a) G737411 (1990.10.24-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1997.9.20-án lejárt); b) 0801888. számú, a boszniai és hercegovinai Szarajevóban 1998.9.14-én kibocsátott és 2003.9.14-én lejárt bosnyák útlevél. Egyéb információ: a) boszniai és hercegovinai állampolgárságát 2006 júliusában megvonták; b) címe a Bosznia és Herzegovinában legutóbb nyilvántartásba vett cím; c) értesülések szerint Isztambulban (Törökország) letartóztatták és kitoloncolták Olaszországba; d) nem rendelkezik érvényes boszniai és hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

(30)

A „Természetes személyek” címben az „Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias (a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; (b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Születési ideje: 1949.4.29. Születési helye: Unaizah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: (a) C 1415363 (2000.5.21-én kibocsátott útlevél (16/2/1421H)), (b) E 839024 (2004.1.3-án kibocsátott, 2008.11.8-án lejáró útlevél).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (más néven a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Születési ideje: 1949.4.29. Születési helye: Uneizah, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: szaúd-arábiai. Útlevélszáma: a) C 1415363 (2000.5.21-én kibocsátott útlevél (16/2/1421H)); b) E 839024 (2004.1.3-án kibocsátott, 2008.11.8-án lejárt útlevél). Egyéb információ: 2009 áprilisában Szaúd-Arábiában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.7.6.”.

(31)

A „Természetes személyek” címben a „Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1965.12.19. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L246084 (1996.6.10-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 1 hónap börtönbüntetésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (más néven Hichem Abu Hchem). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1965.12.19. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L246084 (1996.6.10-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: 2006.3.13-án Tunéziának kiadták.A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

(32)

A „Természetes személyek” címben a „Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias Hamza). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1967.3.18. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: K602878 (1993.11.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (más néven Hamza). Címe: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1967.3.18. Születési helye: Kairouan, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K602878 (1993.11.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.6.9-én lejárt). Egyéb információ: 2003.9.4-én Franciaországban kiadták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

(33)

A „Természetes személyek” címben a „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.3.31. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: L579603 (tunéziai útlevélszám, kiállították 1997.11.19-én Milánóban, lejárt 2002.11.18-án). Nemzeti személyi azonosító száma: 007-99090. Egyéb információ: a) olasz adószáma: CHRTRK70C31Z352U, b) anyja neve: Charaabi Hedia, c) Olaszországban a börtönből 2004.5.28-án szabadult. A milánói igazságügyi hatóság 2005.5.18-án elfogatóparancsot adott ki ellene. 2007 októberétől szökésben van.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (más néven a) Tarek Sharaabi; b) Haroun; c) Frank). Címe: Viale Bligny 42, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.3.31. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L579603 (tunéziai útlevélszám, kiállították 1997.11.19-én Milánóban, lejárt 2002.11.18-án). Nemzeti személyazonosító száma: 007-99090. Egyéb információ: a) olasz adószáma: CHRTRK70C31Z352U;b) anyja neve: Charaabi Hedia; c) Olaszországban a börtönből 2004.5.28-án szabadult; d) 2007 októberétől szökésben van; e) 2004 óta Svájcban tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”.

(34)

A „Természetes személyek” címben a „Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Címe: Corso Lodi 59, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.1.25. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: M307968 (2001.9.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.7-én lejárt). Egyéb információ: A milánói elsőfokú bíróság 2005.5.9-én négy év és hat hónap, 2006.10.5-én hat év szabadságvesztésre ítélte. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják fogva.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (más néven a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman). Címe: Corso Lodi 59, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1970.1.25. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M307968 (2001.9.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.7-én lejárt). Egyéb információ: 2008 februárjában Olaszországban tartották fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

(35)

A „Természetes személyek” címben az „Aschraf Al-Dagma (másképpen: a) Aschraf Al-Dagma, születési helye és ideje: Kannyouiz, Palesztin Területek, 1969. április 28.; b) Aschraf Al Dagma, születési helye és ideje: Gázai övezet, Palesztin Területek, 1969. április 28.; c) Aschraf Al Dagma, születési helye és ideje: Palesztin Területek, 1969. április 28.; d) Aschraf Al Dagma, születési helye és ideje: Abasan, Gázai övezet, 1969. április 28.) Születési ideje: 1969. április 28. Születési helye: Absan, Gázai övezet, Palesztin Területek. Állampolgársága: rendezetlen/palesztin származású. Útlevélszáma: a németországi Landratsamt Altenburger Land (Altenburgi Tartományi Közigazgatási Hivatal) által menekült jogállású személy részére kiállított úti okmány, kiállításának ideje: 2000. április 30. Egyéb információ: Jelenleg letartóztatásban van, bíróság elé állításra vár.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Aschraf Al-Dagma (más néven Aschraf Al Dagma). Születési ideje: 1969.4.28. Születési helye: a) Absan, Gázai övezet, Palesztin Területek; b) Kannyouiz, Palesztin Területek. Állampolgársága: rendezetlen/palesztin származású. Útlevélszáma: a németországi Landratsamt Altenburger Land (Altenburgi Tartományi Közigazgatási Hivatal) által menekült jogállású személy részére kiállított úti okmány, kiállításának ideje: 2000. április 30. Egyéb információ: 2008 októberében börtönben volt Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.23.”.

(36)

A „Természetes személyek” címben a „Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Megszólítása: Doktor. Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1957.2.1., b) 1957.1.31. Születési helye: Zubair, Irak. Állampolgársága: szaúd-arábiai.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (más néven a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih; b) Sa’ad Al-Faqih; c) Saad Alfagih; d) Sa’d Al-Faqi; e) Saad Al-Faqih; f) Saad Al Faqih; g) Saad Al-Fagih; h) Saad Al-Fakih; i) Sa’d Rashid Muhammed Al- Fageeh). Titulusa: doktor. Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1957.2.1.; b) 1957.1.31. Születési helye: Al-Zubair, Irak. Állampolgársága: szaúd-arábiai. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.12.23.”.

(37)

A „Természetes személyek” címben a „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (másképpen a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Címe: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüsszel, Belgium. Születési ideje: 1965.11.23. Születési helye: Ghardimaou, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai b) belga (1993.11.8-tól). Útlevélszám: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1992.6.18-án lejárt). Egyéb információ: 2001.12.18-án Belgiumban letartóztatták és 2003 szeptemberében 6 év szabadságvesztésre ítélték. Büntetését fellebbviteli eljárásban 7 évre emelték (2004.6.9-én meghozott határozat).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (más néven a) Abu Ismail; b) Abou Ismail el Jendoubi; c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Címe: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brüsszel, Belgium. Születési ideje: 1965.11.23. Születési helye: Ghardimaou, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai; b) belga (1993.11.8. óta). Útlevélszáma: E590976 (1987.6.19-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1992.6.18-én lejárt). Egyéb információ: a) 2001.12.18-án Belgiumban letartóztatták; b) 2008 eleje óta szabadlábon van. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.”.

(38)

A „Természetes személyek” címben a „Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Címe: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Olaszország. Születési ideje: 1977.7.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L886177 (1998.12.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.12.13-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (más néven a) Abderrahmane; b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Címe: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Olaszország (korábbi címe 2002 közepén). Születési ideje: 1977.7.1. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L886177 (1998.12.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.12.13-án lejárt). Egyéb információ: 2002 közepe óta tartózkodási helye és jogállása ismeretlen. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

(39)

A „Természetes személyek” címben a „Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Címe: Via Geromini 15, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1969.5.20. Születési helye: Menzel Temine, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: G827238 (1996.6.1-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.5.31-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (más néven Abou Djarrah). Címe: Via Geromini 15, Cremona, Olaszország. Születési ideje: 1969.5.20. Születési helye: Menzel Temime, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: G827238 (1996.6.1-jén kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.5.31-én lejárt). Egyéb információ: 2008.12.13-án Tunéziának kiadták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

(40)

A „Természetes személyek” címben a „Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Címe: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1960.4.12. Születési helye: Hekaima Al-Mehdiya, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: K815205 (1994.9.17-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1999.9.16-án lejárt). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 6 hónap börtönbüntetésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (más néven Ouaz Najib). Címe: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Olaszország. Születési ideje: 1960.4.12. Születési helye: Hekaima Al-Mehdiya, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K815205 (1994.9.17-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 1999.9.16-án lejárt). Egyéb információ: összeköttetésben áll az Al-Haramain Islamic Foundation szervezettel. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

(41)

A „Természetes személyek” címben az „Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga; b) Nadra). Címe: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Olaszország. Születési ideje: 1973.1.15. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: M174950 (1999.4.27-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.26-án lejárt).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (más néven a) Zarga; b) Nadra). Címe: Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Olaszország. Születési ideje: 1973.1.15. Születési helye: Tunisz, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M174950 (1999.4.27-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2004.4.26-án lejárt). Egyéb információ: 2008. 4.11. óta Olaszországban tartják fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

(42)

A „Természetes személyek” címben a „Haji Muhammad Ashraf (másképpen: Haji M. Ashraf). Születési idő: 1965.3.1. Állampolgárság: pakisztáni. Útlevélszám: A-374184 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Haji Muhammad Ashraf (más néven Haji M. Ashraf). Születési ideje: 1965.3.1. Állampolgársága: pakisztáni. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10. Egyéb információ: apja neve: Noor Muhammad.”.

(43)

A „Természetes személyek” címben a „Sayed Allamuddin Athear. Beosztása: második titkár, Tálib »Főkonzulátus«, Peshawar, Pakisztán. Születési ideje: 1955.2.15. Születési helye: Badakshan. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000994 (afgán útlevél).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Sayed Allamuddin Atheer (más néven Sayed Allamuddin Athear). Tisztsége: második titkár, Tálib »Főkonzulátus«, Pesavar, Pakisztán. Születési ideje: 1955.2.15. Születési helye: Badakhshan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000994 (afgán útlevél). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

(44)

A „Természetes személyek” címben a „L’Hadi Bendebka (alias a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Címe: a) Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po (PV), Olaszország, b) Via Manzoni, 33 Cinisello Balsamo (MI), Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1963.11.17. Születési helye: Algír, Algéria. Egyéb információ: a) 2001.12.17-től az a) pont alatti cím, b) a nápolyi fellebbviteli bíróság 2004.3.16-án nyolc év szabadságvesztésre ítélte. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják fogva.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdelhadi Ben Debka (más néven a) L'Hadi Bendebka; b) El Hadj Ben Debka; c) Abd Al Hadi; d) Hadi). Címe: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Olaszország, (2001.12.17-i korábbi címe); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Olaszország (2004. márciusi korábbi címe). Születési ideje: 1963.11.17. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) 2007 szeptemberében Olaszországban tartották fogva; b) 2008 novemberében Algériában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”.

(45)

A „Természetes személyek” címben a „Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron; b) Ali Ghufron; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan). Születési ideje: a) 1960.2.9.; b) 1960.2.2. Születési helye: Solokuro alkörzet a Lamongan körzetben, Kelet-Jáva tartomány, Indonézia. Állampolgársága: indonéz.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Huda bin Abdul Haq (más néven a) Ali Gufron; b) Ali Ghufron; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan). Születési ideje: a) 1960.2.9.; b) 1960.2.2. Születési helye: Solokuro alkörzet Lamongan körzetben, Kelet-Jáva tartomány, Indonézia. Állampolgársága: indonéz. Egyéb információ: értesülések szerint 2008 novemberében meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

(46)

A „Természetes személyek” címben a „Zulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malajzia. Születési idő: 1968. július 3. Születési hely: Selangor, Malajzia. Állampolgárság: malajziai. Útlevélszám: A 5983063. Nemzeti személyazonosító szám: 680703-10-5821.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Zulkepli Bin Marzuki. Címe: Taman Puchong Perdana, Selangor állam, Malajzia. Születési ideje: 1968.7.3. Születési helye: Selangor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 5983063. Nemzeti személyazonosító száma: 680703-10-5821. Egyéb információ: a) a malajziai hatóságok 2007. február 3-án őrizetbe vették és 2009 áprilisában még őrizetben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

(47)

A „Természetes személyek” címben a „Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Születési ideje: a) 1966.5.29.; b) 1966.5.25. (Gamel Mohamed). Címe: Corso XXII Marzo 39, Milánó, Olaszország. Születési helye: a) Tunézia; b) Marokkó (Gamel Mohamed). Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L723315 (1998.5.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.5.4-én lejárt).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (más néven Gamel Mohamed). Címe: Corso XXII Marzo 39, Milánó, Olaszország. Születési ideje: a) 1966.5.29.; b) 1966.5.25. (Gamel Mohamed). Születési helye: a) Tunézia; b) Marokkó (Gamel Mohamed). Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L723315 (1998.5.5-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2003.5.4-én lejárt). Egyéb információ: 2008 júliusában Olaszországban tartották fogva. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

(48)

A „Természetes személyek” címben a „Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mecset), Milánó, Olaszország. Születési hely: Szomália. Születési idő: 1974. október 8.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Maxamed Cabdullaah Ciise (más néven a) Maxamed Cabdullaahi Ciise; b) Maxammed Cabdullaahi; c) Cabdullah Mayamed Ciise. Címe: a) London, Egyesült Királyság (2008 novemberében); b) Via Quaranta, Milánó, Olaszország (korábbi cím). Születési ideje: 1974.10.8. Születési helye: Kismaayo, Szomália. Állampolgársága: szomáliai. Nemzeti személyazonosító száma: PX910063D (egyesült királyságbeli személyazonosító szám). Egyéb információ: az Egyesült Királyságban tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

(49)

A „Természetes személyek” címben a „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji. Címe: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1967.7.22. Születési helye: Menzel Bouzelfa, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L029899 (1995.8.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.8.13-án lejárt). Egyéb információ: olasz adószáma: a) DDR KML 67L22 Z352Q, b) DRR KLB 67L22 Z352S, c) 2004.12.3-án a milánói Elsőfokú Bíróság 5 év és 10 hónap börtönbüntetésre ítélte. 2005.9.29-én a milánói Fellebbviteli Bíróság a börtönbüntetést 3 év és 7 hónapra csökkentette. 2003.6.24. és 2006.11.17. között enyhébb végrehajtási szabályok keretében börtönben volt. Olaszország területéről kiutasították.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (más néven Kamel Darraji). Címe: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Olaszország. Születési ideje: 1967.7.22. Születési helye: Menzel Bouzelfa, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L029899 (1995.8.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.8.13-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: a) DDR KML 67L22 Z352Q (olaszországi adószám); b) DRR KLB 67L22 Z352S (olaszországi adószám). Egyéb információ: a) 2003.6.24. és 2006.11.17. között enyhébb végrehajtási szabályok keretében börtönben volt; b) Olaszország területéről való kiutasítási végzés vonatkozik rá. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.6.23.”.

(50)

A „Természetes személyek” címben a „Sulayman Khalid Darwish (alias Abu Al-Ghadiya). Születési idő: a) 1976, b) 1974 körül. Születési hely: Damaszkusz külterülete, Szíria. Állampolgársága: szíriai. Útlevélszáma: a) 3936712, b) 11012.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Sulayman Khalid Darwish (más néven Abu Al-Ghadiya). Születési ideje: a) 1976; b) 1974 körül. Születési helye: Damaszkusz külterülete, Szíria. Állampolgársága: szíriai. Útlevélszáma: a) 3936712 (szíriai útlevél); b) 11012 (szíriai útlevél). Egyéb információ: értesülések szerint 2005-ben Irakban megölték. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.1.28.”.

(51)

A „Természetes személyek” címben a „Pio Abogne De Vera (más néven: a) Ismael De Vera, b) Khalid, c) Ismael, d) Ismail, e) Manex, f) Tito Art, g) Dave, h) Leo). Címe: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement tagja; b) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005. december 15-én letartóztatták. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Pio Abogne De Vera (más néven a) Ismael De Vera; b) Khalid; c) Ismael; d) Ismail; e) Manex; f) Tito Art; g) Dave; h) Leo). Címe: Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, Fülöp-szigetek. Születési ideje: 1969.12.19. Születési helye: Bagac, Bagamanok, Catanduanes, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2005.12.15-én letartóztatták; a) 2008 júniusában fogva tartották a Fülöp-szigeteken; c) apja neve: Honorio Devera; d) anyja neve: Fausta Abogne. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.”.

(52)

A „Természetes személyek” címben a „Redendo Cain Dellosa (más néven: a) Abu Ilonggo, b) Brandon Berusa, c) Abu Muadz, d) Arnulfo Alvarado, e) Habil Ahmad Dellosa, f) Uthman, g) Dodong h) Troy). Címe: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek; b) Mataba, Aroroy Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); c) Anda, Pangasinan, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); d) Jolo, Sulu, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); e) Pollok, Cotabato, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím). Születési ideje: 1972.5.15. Születési helye: Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) tartózkodási helye (2007. december 10-én): Manila, Fülöp-szigetek. Előző tartózkodási helye: Masbate, Fülöp-szigetek; b) a Rajah Solaiman Movement tagja, és kapcsolatban áll az Abu Sayyaf Grouppal; c) a fülöp-szigeteki hatóságok 2004. március 30-án letartóztatták. 2008 júniusában a fülöp-szigeteki 261. sz. területi büntetőbíróság (Pasig City) tárgyalja az ügyét.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Redendo Cain Dellosa (más néven a) Abu Ilonggo; b) Brandon Berusa; c) Abu Muadz; d) Arnulfo Alvarado; e) Habil Ahmad Dellosa; f) Uthman; g) Dodong; h) Troy). Címe: a) 3111, Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek; b) Manila, Fülöp-szigetek (2009. áprilisi tartózkodási hely); c) Mataba, Aroroy Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); d) Anda, Pangasinan, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); e) Jolo, Sulu, Fülöp-szigetek, (korábbi lakcím); f) Pollok, Cotabato, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím); g) Masbate, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1972.5.15. Születési helye: Punta, Santa Ana, Manila, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2004.3.30-án letartóztatták; b) 2008 júniusában bírósági eljárás folyt ellene; c) apja neve: Fernando Rafael Dellosa; d) anyja neve: Editha Parado Cain. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.”.

(53)

A „Természetes személyek” címben a „Feliciano Semborio Delos Reyes jr (más néven: a) Abubakar Abdillah, b) Abdul Abdillah). Egyházi titulusa: Ustadz. Címe: a) San Jose, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím), b) Siasi, Sulu, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím), c) Santa Barbara, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím). Születési ideje: 1963.11.04. Születési helye: Arco, Lamitan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) Előző tartózkodási hely: Arco, Lamitan, Fülöp-szigetek; b) a Rajah Solaiman Movement tagja; c) a fülöp-szigeteki hatóságok 2006 novemberében letartóztatták. 2008 júniusában fogva tartják a Fülöp-szigeteken.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Feliciano Semborio Delos Reyes jr. (más néven a) Abubakar Abdillah; b) Abdul Abdillah). Egyházi titulusa: ustadz. Címe: a) San Jose, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); b) Siasi, Sulu, Fülöp-szigetek (korábbi cím); c) Santa Barbara, Zamboanga City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); d) Arco, Lamitan, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1963.11.4. Születési helye: Arco, Lamitan, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki hatóságok 2006 novemberében letartóztatták; b) 2008 júniusában még fogva tartás alatt állt a Fülöp-szigeteken; c) apja neve: Feliciano Delos Reyes Sr.; d) anyja neve: Aurea Semborio. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.”.

(54)

A „Természetes személyek” címben az „Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Címe: a) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, (MI) Olaszország, b) Piazza Trieste, 11, Mortara, Olaszország (lakóhely 2002 októberétől). Születési ideje: 1954.6.7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Egyéb információ: a) adószáma: DRMTMN54H07Z301T, b) Nápoly Bírósága 2005.5.19-én nyolc év szabadságvesztésre ítélte. 2007 szeptemberétől Olaszországban tartják fogva.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Othman Deramchi (más néven Abou Youssef). Címe: a) Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, (MI) Olaszország (2004. márciusi korábbi cím); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Olaszország (2002. októberi korábbi cím). Születési ideje: 1954.6.7. Születési helye: Tighennif, Algéria. Állampolgársága: algériai. Nemzeti személyazonosító száma: olaszországi adószáma: DRMTMN54H07Z301T. Egyéb információ: a) olaszországi fogvatartási helyéről 2008.7.30-án szabadult; b) 2008 novemberében Algériában tartózkodott. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.3.17.”.

(55)

A „Természetes személyek” címben a „Lionel Dumont (alias a) Jacques Brougere, b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj, g) Abou Hamza, h) Arfauni Imad, i) Bilal, j) Hamza, k) Koumkal, l) Kumkal, m) Merlin, n) Tinet, o) Brugere, p) Dimon). Címe: nincs állandó lakóhelye Olaszországban. Születési ideje: a) 1971.1.21., b) 1975.1.29., c) 1971., d) 1962.1.21., e) 1972.8.24. Születési helye: Roubaix, Franciaország. Egyéb információ: a) Az Interpol nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene. 2003.12.13-án Németországban letartóztatták, 2004.5.18-án kiadták Franciaországnak. 2004 októbere óta őrizetben van, b) Olaszországban 2003 januárjában 5 év börtönbüntetésre ítélték. 2004. május 17-én a bolognai Fellebbviteli Bíróság új tárgyalást rendelt el, mert 2004 májusában már őrizetben volt Franciaországban.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Lionel Dumont (más néven a) Jacques Brougere; b) Abu Hamza; c) Di Karlo Antonio; d) Merlin Oliver Christian Rene; e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza; f) Imam Ben Yussuf Arfaj; g) Abou Hamza; h) Arfauni Imad; i) Bilal; j) Hamza; k) Koumkal; l) Kumkal; m) Merlin; n) Tinet; o) Brugere; p) Dimon). Címe: utolsó bejegyzett lakcíme Bosznia és Hercegovinában: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Bosznia és Hercegovina. Születési ideje: a) 1971.1.21.; b) 1975.1.29.; c) 1971; d) 1962.1.21.; e) 1972.8.24.; h) 1975.1.29. Születési helye: a) Roubaix, Franciaország. Állampolgársága: francia. Útlevélszáma: a) 674460 (Di Karlo Antonio névre szóló olasz útlevél); b) 96DH25457 (Merlin Oliver Christian Rene névre szóló francia útlevél); c) GE1638E (Arfani Imad Ben Yousset névre szóló tunéziai útlevél). Egyéb információ: a) 2004 októberétől fogva tartják Franciaországban; b) házastársa boszniai és hercegovinai állampolgár. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

(56)

A „Természetes személyek” címben a „Safet Durguti. Születési ideje: 1967.5.10. Születési helye: Orahovac, Koszovó (Szerbia és Montenegró).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Safet Ekrem Durguti. Címe: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosznia és Hercegovina. Születési ideje: 1967.5.10. Születési helye: Orahovac, Koszovó. Állampolgársága: boszniai és hercegovinai. Útlevélszáma: 4725900 (boszniai és hercegovinai útlevél, kiállítva Travnikban 2005.10.20-án, érvényes 2009.10.20-ig). Nemzeti személyazonosító száma: a) JMB 1005967953038 (boszniai és hercegovinai nemzeti személyazonosító szám); b) 04DFC71259 (boszniai és hercegovinai személyazonosító igazolvány); c) 04DFA8802 boszniai és hercegovinai jogosítvány, amelyet a boszniai és hercegovinai Travnik Közép-Boszniai Tartomány Belügyminisztériuma bocsátott ki). Egyéb információ: a) apja neve: Ekrem; b) az Al-Haramain Islamic Foundation alapítója és 1998-tól 2002-ig a vezetője; c) értesülések szerint 2008 decemberében Bosznia és Hercegovinában tartózkodott, szintén értesülések szerint gyakran utazik a koszovói térségben; d) Elci Ibrahim Pasha’s Madrasahban (Travnik, Bosznia és Hercegovina) dolgozik tanárként. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.12.26.”.

(57)

A „Természetes személyek” címben a „Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (alias (a) Mohamed Atef, (b) Sheik Taysir Abdullah, (c) Abu Hafs Al Masri, (d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, (e) Taysir). Születési ideje: 1958.1.17. Születési helye: El Behira, Egyiptom. Állampolgársága: vélhetően egyiptomi állampolgár. Egyéb információ: Oszáma Bin Láden egyik első helyettese.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (más néven a) Mohamed Atef; b) Sheik Taysir Abdullah; c) Abu Hafs Al Masri; d) Abu Hafs Al Masri El Khabir; e) Taysir). Születési ideje: 1958.1.17. Születési helye: El Behira, Egyiptom. Állampolgársága: vélhetően egyiptomi állampolgár. Egyéb információ: értesülések szerint 2001 novemberében Afganisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

(58)

A „Természetes személyek” címben a „Redouane El Habhab (másképpen: Abdelrahman). Cím: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Németország (korábbi cím). Születési idő: 1969.12.20.; Születési hely: Casablanca, Marokkó. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 1005552350 (2001.3.27-én állította ki a kieli önkormányzat (Németország), 2011.3.26-án jár le). Személyazonosító igazolvány száma: 1007850441 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, 2011.3.26-án jár le). Egyéb információk: Jelenleg börtönbüntetését tölti Lübeckben (Németország).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Redouane El Habhab (más néven Abdelrahman). Címe: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Németország (korábbi cím). Születési ideje: 1969.12.20. Születési helye: Casablanca, Marokkó. Állampolgársága: a) német; b) marokkói. Útlevélszáma: 1005552350 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német útlevél, amely 2011.3.26-án jár le). Személyazonosító igazolvány száma: 1007850441 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, amely 2011.3.26-án jár le). Egyéb információ: jelenleg börtönbüntetését tölti Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.11.12.”.

(59)

A „Természetes személyek” címben a „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Címe: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Olaszország. Születési ideje: 1968.2.10. Születési helye: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: K929139 (1995.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyi azonosító száma: 00319547 (kiadás kelte: 1994.12.8.). Egyéb információ: a) olasz adószáma: SSDSBN68B10Z352F, b) anyja neve Beya Al-Saidani, c) öt év szabadságvesztésre ítélték, a büntetést a milánói fellebbviteli bíróság 2006.12.14-én egy évre és nyolc hónapra csökkentette. A milánói igazságügyi hatóság 2007.6.2-án elfogatóparancsot adott ki ellene. 2007 októberétől Olaszországban tartják fogva.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (más néven a) Omar El Mouhajer; b) Saber). Címe: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Olaszország. Születési ideje: 1968.2.10. Születési helye: Menzel Jemil Bizerte, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: K929139 (1995.2.14-én kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.2.13-án lejárt). Nemzeti személyazonosító száma: 00319547 (kiadás kelte: 1994.12.8.). Egyéb információ: a) olaszországi adószáma: SSDSBN68B10Z352F; b) anyja neve: Beya al-Saidani; c) 2007 októbere óta Olaszországban tartják fogva; d) 2008.6.3-án Tunéziának kiadták. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.4.24.”.

(60)

A „Természetes személyek” címben a „Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Címe: Via Milano 108, Brescia, Olaszország. Születési ideje: 1964.12.4. Születési helye: Tabarka, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevelének száma: L335915 (1996.11.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.7.11-én lejárt). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év börtönbüntetésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (más néven a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Címe: Via Milano 108, Brescia, Olaszország. Születési ideje: 1964.12.4. Születési helye: Tabarka, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: L335915 (1996.11.8-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2001.7.11-én lejárt). Egyéb információ: 2001 óta Szudánban tartózkodik. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

(61)

A „Természetes személyek” címben a „Rachid Fettar (alias a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Címe: Via degli Apuli 5, Milánó, Olaszország. Születési ideje: 1969.4.16. Születési helye: Boulogin (Algéria). Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Rachid Fettar (más néven a) Amine del Belgio; b) Djaffar). Címe: Via degli Apuli 5, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím). Születési ideje: 1969.4.16. Születési helye: Boulogin, Algéria. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

(62)

A „Természetes személyek” címben a „Salim Ahmad Salim Hamdan (alias (a) Saqr Al-Jaddawi, (b) Saqar Al Jadawi). Címe: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Születési ideje: 1965. Születési helye: Al-Mukalla, Jemen. Állampolgársága: Yemeni. Útlevélszáma: 00385937 (Yemeni útlevél). Egyéb információ: (a) Címe korábbi cím, (b) Oszáma bin Láden sofőrje és testőre 1996-tól 2001-ig.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (más néven a) Saqr Al-Jaddawi; b) Saqar Al Jadawi; c) Saqar Aljawadi). Címe: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Születési ideje: 1965. Születési helye: a) Al-Mukalla, Jemen; b) Al-Mukala, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 00385937 (jemeni útlevél). Egyéb információ: a) címe korábbi cím; b) egyesült államokbeli őrizetből 2008 novemberében szállították át Jemenbe. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

(63)

A „Természetes személyek” címben a „Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi minisztere. Születési ideje: 1942 körül. Születési helye: Khost tartomány, Zadran körzet, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információk: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani apja; b) aktív tálib vezető; c) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék; d) bár 2007 júniusában haláláról számoltak be, 2008 májusában még életben volt.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Jalaluddin Haqqani (más néven a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim határügyi minisztere. Születési ideje: 1942 körül. Születési helye: Khost tartomány, Zadran körzet, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: a) Sirajuddin Jallaloudine Haqqani apja; b) feltételezett tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék; c) bár 2007 júniusában haláláról számoltak be, 2008 májusában még életben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.”.

(64)

A „Természetes személyek” címben a „Moslim Haqqani. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim Hadzs és a vallási ügyek miniszterhelyettese, b) a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Születési idő: valószínűleg 1958. Születési hely: Baghlan tartomány, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Egyéb információ: a) származása: pástu Baghlan tartományból, b) állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohammad Moslim Haqqani (más néven Moslim Haqqani). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a) a tálib rezsim hadzs és vallási ügyi miniszterhelyettese; b) a tálib rezsim felsőoktatási miniszterhelyettese. Születési ideje: 1958 körül. Születési helye: Baghlan tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

(65)

A „Természetes személyek” címben az „Azahari Husin, Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia; cím: Dr.; születési idő: 1957. szeptember 14., születési hely: Negeri Sembilan, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 11512285; nemzeti azonosító száma: 570914-05-5411.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Azahari Husin. Titulusa: dr. Címe: Taman Sri Pulai, Johor, Malajzia. Születési ideje: 1957.9.14. Születési helye: Negeri Sembilan, Malajzia; Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 11512285. Nemzeti személyazonosító száma: 570914-05-5411. Egyéb információ: értesülések szerint 2005-ben meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

(66)

A „Természetes személyek” címben a „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani). Születési idő: 1971.3.12. Születési hely: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgárság: palesztin. Útlevélszám: 484824 (a riyadh-i egyiptomi nagykövetség által 1984.1.18-án kiállított egyiptomi útlevél). Egyéb információ: a) Oszáma bin Láden közeli munkatársa és a terroristák utazását elősegítő személy. b) 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államok tartja őrizetben.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein (más néven a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; f) Abu Zubaydah; g) Tariq Hani). Születési ideje: a) 1971.3.12.; b) 1971.12.31. Születési helye: Rijád, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: palesztin. Útlevélszáma: 484824 (a rijádi egyiptomi nagykövetség által 1984.1.18-án kiállított egyiptomi útlevél). Egyéb információ: 2007 júliusa óta az Amerikai Egyesült Államokban tartják őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

(67)

A „Természetes személyek” címben a „Khadafi Abubakar Janjalani (alias a) Khadafy Janjalani, b) Khaddafy Abubakar Janjalani, c) Abu Muktar). Születési idő: 1975.03.03. Szültési hely: Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Khadafi Abubakar Janjalani (más néven a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar). Születési ideje: 1975.3.3. Születési helye: Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: értesülések szerint 2006-ban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.12.22.”.

(68)

A „Természetes személyek” címben a „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Amro, d) Omar, e) Amrou, f) Amr). Címe: a) Via Bellaria 10, Bologna, Olaszország, b) Via Lazio 3, Bologna, Olaszország, c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Szarajevó, Bosznia-Hercegovina. Útlevelének száma: K989895 (1995.7.26-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.7.25-én lejárt). Születési ideje: 1969.2.8. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: a) tunéziai, b) bosznia-hercegovinai. Egyéb információ: a) Abdel Aziz Ben Narvanként is azonosították, aki Serekaban (a volt Jugoszlávia) született, 1970.8.15-én, b) Olaszországban 2003 januárjában 5 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélték. Olaszországban 2004. május 10-én a Fellebbviteli Bíróság 4 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (más néven a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz; c) Abdel Aziz Ben Narvan; d) Amro; e) Omar; f) Amrou; g) Amr). Születési ideje: a) 1969.2.8.; b) 1970.8.15. Címe: a) Via Bellaria 10, Bologna, Olaszország; b) Via Lazio 3, Bologna, Olaszország; c) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Szarajevó, Bosznia és Hercegovina; d) 100 Blatusa Street, Zenica, Bosznia és Hercegovina. Születési helye: a) Sfax, Tunézia; b) Sereka, volt Jugoszlávia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: (a) K989895 (1995.7.26-án Genovában [Olaszország] kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2000.7.25-én lejárt); b) 0899199 (Szarajevóban [Bosznia és Hercegovina] 1999.4.16-án kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, érvényessége 2004.4.16-án lejárt); c) 3816349 (Szarajevóban [Bosznia és Hercegovina] 2001.7.18-án kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, érvényessége 2006.7.18-án lejárt); d) 4949636 (Bosznia és Hercegovina milánói konzuli hivatala által 2005.12.27-én kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, érvényessége 2010.12.10-én jár le. Ezt az útlevelet 2007.12.10-én érvénytelennek nyilvánították). Egyéb információ: a) születési ideje: 1970.8.15., születési helye: Sereka, volt Jugoszlávia a Ben Narvan Abdel Aziz és az Abdel Aziz Ben Narvan álnév esetében; b) boszniai és hercegovinai állampolgárságát megvonták; c) nem rendelkezik érvényes boszniai és hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

(69)

A „Természetes személyek” címben az „Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias a) Jimale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jumale, Ahmed Nur; d) Jumali, Ahmed Ali). Címe: P.O. Box 3312, Dubai, Egyesült Arab Emírségek. Születési ideje: 1954. Állampolgársága: szomáliai. Egyéb információ: a) foglalkozása: könyvelő, Mogadishu, Szomália; b) kapcsolatban áll az Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) szervezettel.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Ali Ahmed Nur Jim’ale (más néven a) Ahmed Ali Jimale; b) Ahmad Nur Ali Jim’ale; c) Ahmed Nur Jumale; d) Ahmed Ali Jumali; e) Ahmed Ali Jumale; f) Sheikh Ahmed Jimale). Titulusa: sejk. Címe: a) P.O. Box 3312, Dubai, Egyesült Arab Emírségek; b) P.O. Box 3313, Dubai, Egyesült Arab Emírségek (korábbi cím); c) Dzsibuti, Dzsibuti Köztársaság. Születési ideje: 1954. Születési helye: Eilbur, Szomália. Állampolgársága: a) szomáli; b) dzsibuti lakos. Útlevélszáma: A0181988 (a Szomáli Demokratikus Köztársaság Dubaiban [Egyesült Arab Emírségek] 2001.10.1-jén kibocsátott, 2008.1.24-én megújított útlevele, érvényessége 2011.1.22-én lejár). Egyéb információ: a) jelenleg Mogadishuban is [Szomália] tartózkodik; b) foglalkozása: könyvelő és üzletember; c) apja neve Ali Jumale, anyja neve Enab Raghe; d) értesülések szerint az Al Baraka Exchange L.L.C., a Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., a Barakaat Bank of Somalia és a Barako Trading Company, LLC. tulajdonosa, illetve irányítója. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.11.9.”.

(70)

A „Természetes személyek” címben a „Salim Y Salamuddin Julkipli (másképpen: a) Kipli Sali, b) Julkipli Salim); születési idő: 1967. június 20., születési hely: Tulay, Jolo Sulu, Fülöp-szigetek.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Salim Y Salamuddin Julkipli (más néven a) Kipli Sali; b) Julkipli Salim). Születési ideje: 1967.6.20. Születési helye: Tulay, Jolo Sulu, Fülöp-szigetek Állampolgársága: fülöp-szigeteki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

(71)

A „Természetes személyek” címben a „Khairullah Mohammad Khairkhwah. Rangja: maulavi. Tisztsége: Herat tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Arghistan körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Khairullah Khairkhwah (más néven Khairullah Mohammad Khairkhwah). Rangja: maulavi. Tisztsége: Herat tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1963 körül. Születési helye: Arghistan körzet, Kandahár tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

(72)

A „Természetes személyek” címben a „Shamsalah Kmalzada. Rangja: Mr. Tisztsége: tálib nagykövetség, második titkár, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Shamsullah Kmalzada (más néven Shamsalah Kmalzada). Neme: férfi. Tisztsége: tálib nagykövetség, második titkár, Abu Dhabi. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

(73)

A „Természetes személyek” címben a „Ruben Pestano Lavilla, JR (más néven: a) Reuben Lavilla, b) Sheik Omar, c) Mile D Lavilla, d) Reymund Lavilla, e) Ramo Lavilla, f) Mike de Lavilla, g) Abdullah Muddaris, h) Ali Omar, i) Omar Lavilla, j) Omar Labella, k) So, l) Eso, m) Junjun). Egyházi titulusa: Sheik. Címe: a) 10th Avenue, Caloocan City, Fülöp-szigetek; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek (korábbi). Születési ideje: 1972.10.4. Születési helye: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: MM611523 (2004) sz. fülöp-szigeteki útlevél; b) EE947317 (2000–2001) sz. fülöp-szigeteki útlevél; c) P421967 (1995–1997) sz. fülöp-szigeteki útlevél. Egyéb információ: a) a Rajah Solaiman Movement szellemi vezetője. Kapcsolatban áll Khadafi Abubakar Janjalanival és az International Islamic Relief Organization fülöp-szigeteki fiókirodáival; b) aktívan részt vesz a Rajah Solaiman Movement finanszírozási és tagtoborzó tevékenységében; c) vegyészmérnöki tanulmányokat folytatott (University of the Philippines Visayas campus) és Szaúd-Arábiában fülöp-szigeteki munkásként dolgozott; d) 2008 júniusától szökésben. Valószínűleg a Fülöp-szigeteken kívül bujkál.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Ruben Pestano Lavilla, Jr. (más néven a) Reuben Lavilla; b) Sheik Omar; c) Mile D Lavilla; d) Reymund Lavilla; e) Ramo Lavilla; f) Mike de Lavilla; g) Abdullah Muddaris; h) Ali Omar; i) Omar Lavilla; j) Omar Labella; k) So; l) Eso; m) Junjun). Titulusa: sejk. Címe: a) 10th Avenue, Caloocan City, Fülöp-szigetek; b) Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek (korábbi). Születési ideje: 1972.10.4. Születési helye: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Útlevélszáma: a) MM611523 (fülöp-szigeteki útlevél, 2004); b) EE947317 (fülöp-szigeteki útlevél, 2000–2001); c) P421967 (fülöp-szigeteki útlevél, 1995–1997). Egyéb információ: a) kapcsolatban áll az International Islamic Relief Organisation, Philippines (branch offices) szervezettel; b) 2008.8.30. óta a Fülöp-szigeteken tartják őrizetben. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.”.

(74)

A „Természetes személyek” címben a „Jamel Lounici. Születési ideje: 1962.2.1. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információk: a) Abdelkader és Johra Birouh fia, b) 2007 novembere óta Olaszországban tartják őrizetben.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Djamel Lounici (más néven Jamal Lounici). Születési ideje: 1962.2.1. Születési helye: Algír, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) Abdelkader és Johra Birouh fia; b) olaszországi fogvatartási helyéről 2008.5.23-án szabadult; b) 2008 novemberében Algériában élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2004.1.16.”.

(75)

A „Természetes személyek” címben a „Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titulusa: Qazi. Tisztsége: a) második titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán, b) első titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán, c) utazó »nagykövet«, d) a tálib rezsim Külügyminisztériuma Egyesült Nemzetek Osztályának vezetője. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési idő: 1961. Születési hely: Atal falu, Ander körzet, Ghazni, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: a) D 010678 (afgán útlevél kiállítva 1993.12.19-én), b) OR 733375 (afgán útlevél kiállítva 2005. június 28-án, érvényes 2010-ig).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Habibullah Fawzi (más néven a) Habibullah Faizi; b) Habibullah Fauzi). Titulusa: qazi. Tisztsége: a) második titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán; b) első titkár, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán; c) utazó »nagykövet«; d) a tálib rezsim Külügyminisztériuma Egyesült Nemzetek Osztályának vezetője. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési ideje: 1961. Születési helye: Atal falu, Ander körzet, Ghazni, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: a) D 010678 (1993.12.19-én kibocsátott afgán útlevél); b) OR 733375 (2005.6.28-án kibocsátott afgán útlevél, érvényes 2010-ig). Egyéb információ: apja neve: Mohammad Mangal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

(76)

A „Természetes személyek” címben a „Mohammad Husayn Mastasaeed (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed; b) Mstasaeed; c) Mostas’eed). Rangja: mullah. Tisztsége: a Tudományos Akadémia vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1964 körül. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afganisztáni/pakisztáni határvidék.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohammad Husayn Mustas’id (más néven a) Mohammad Hassan Mastasaeed; b) Mstasaeed; c) Mostas’eed; d) Mohammad Husayn Mastasaeed). Egyházi titulusa: molla. Tisztsége: a Tudományos Akadémia vezetője a tálib rezsim alatt. Születési ideje: 1964 körül. Egyéb információ: állítólagos tartózkodási helye az afgán-pakisztáni határvidék. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23.”.

(77)

A „Természetes személyek” címben a „Fazel Mohammad Mazloom. Rangja: mullah. Tisztsége: a tálib rezsim helyettes vezérkari főnöke. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Uruzgan, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Fazl Mohammad Mazloom (más néven a) Molah Fazl; b) Fazel Mohammad Mazloom). Egyházi titulusa: molla. Tisztsége: a tálib rezsim helyettes vezérkari főnöke. Születési ideje: 1963 és 1968 között. Születési helye: Uruzgan, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23.”.

(78)

A „Természetes személyek” címben a „Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Születési ideje: 1974.8.27. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevelének száma: A 0092301 számú német útiokmány (»Reiseausweis«). Egyéb információ: Őrizetben tartják Mannheimben (Németország).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Rafik Mohamad Yousef (más néven Mohamad Raific Kairadin). Születési ideje: 1974.8.27. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: iraki. Útlevélszáma: A 0092301 számú német útiokmány (»Reiseausweis«). Egyéb információ: 2004 decembere óta börtönben van Németországban. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.”.

(79)

A „Természetes személyek” címben az „Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Rangja: maulavi. Tisztsége: az ENSZ-hez küldött tálib »követ« a tálib rezsim alatt. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési ideje: 1956. Születési helye: Khajakhel falu, Sharan körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyi azonosítószáma: 106266.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (más néven a) Abdul Hakim Mojahed; b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: az ENSZ-hez küldött tálib »követ« a tálib rezsim alatt. Címe: Dehbori negyed, Kabul, Afganisztán. Születési ideje: 1956. Születési helye: Khajakhel falu, Sharan körzet, Paktika tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Nemzeti személyazonosító száma: 106266. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

(80)

A „Természetes személyek” címben a „Nordin Mohd Top, Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; születési idő: 1969. augusztus 11., születési hely: Johor, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 9775183; nemzeti azonosító száma: 690811-10-5873.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Noordin Mohammad Top (más néven Nordin Mohd Top). Címe: Kg. Sg. Tiram, Johor, Malajzia; Születési ideje: 1969.8.11. Születési helye: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 9775183. Nemzeti személyazonosító száma: 690811-10-5873. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

(81)

A „Természetes személyek” címben a „Mohamed Moumou (alias a) Mohamed Mumu; b) Abu Shrayda; c) Abu Amina; d) Abu Abdallah; e) Abou Abderrahman. Címe: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svédország; b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Svédország; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Svédország; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svédország. Születési ideje: a) 1965.7.30.; b) 1965.9.30. Születési helye: Fez, Marokkó. Állampolgársága: a) marokkói; b) svéd. Útlevélszáma: 9817619 (svéd útlevél, lejár 2009.12.14-én).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mohamed Moumou (más néven a) Mohamed Mumu; b) Abu Shrayda; c) Abu Amina; d) Abu Abdallah; e) Abou Abderrahman; f) Abu Qaswarah; g) Abu Sara). Címe: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svédország; b) Jungfruns Gata 413; Postal address Box 3027, 13603 Haninge, Svédország; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Svédország; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svédország. Születési ideje: a) 1965.7.30.; b) 1965.9.30. Születési helye: Fez, Marokkó. Állampolgársága: a) marokkói; b) svéd. Útlevélszáma: 9817619 (svéd útlevél, lejár 2009.12.14-én). Egyéb információ: értesülések szerint 2008 októberében Észak-Irakban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.12.7.”.

(82)

A „Természetes személyek” címben a „Fahid Mohammed Ally Msalam (másképpen a) Ally, Fahid Mohammed, b) Msalam, Fahad Ally, c) Msalam, Fahid Mohammed Ali, d) Msalam, Mohammed Ally, e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali, f) Salem, Fahid Muhamad Ali, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Al-Kini, Usama, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Címe: Mombasa, Kenya. Születési ideje: 1976.2.19. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszám: a) A260592 (kenyai útlevél), b) A056086 (kenyai útlevél), c) A435712 (kenyai útlevél), d) A324812 (kenyai útlevél), e) 356095 (kenyai útlevél). Nemzeti személyi azonosítószáma: 12771069 (kenyai személyazonosító igazolvány).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Fahid Mohammed Ally Msalam (más néven a) Fahid Mohammed Ally; b) Fahad Ally Msalam; c) Fahid Mohammed Ali Msalam; d) Mohammed Ally Msalam; e) Fahid Mohammed Ali Musalaam; f) Fahid Muhamad Ali Salem; g) Fahid Mohammed Aly; h) Ahmed Fahad; i) Ali Fahid Mohammed; j) Fahad Mohammad Ally; k) Fahad Mohammed Ally; l) Fahid Mohamed Ally; m) Msalam Fahad Mohammed Ally; n) Msalam Fahid Mohammad Ally; o) Msalam Fahid Mohammed Ali; p) Msalm Fahid Mohammed Ally; q) Usama Al-Kini; r) Mohammed Ally Mohammed; s) Ally Fahid M). Címe: Mombasa, Kenya. Születési ideje: 1976.2.19. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszáma: a) A260592 (kenyai útlevél); b) A056086 (kenyai útlevél); c) A435712 (kenyai útlevél); d) A324812 (kenyai útlevél); e) 356095 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 12771069 (kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: értesülések szerint 2009 januárjában Pakisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”.

(83)

A „Természetes személyek” címben az „Abdul Wasay Agha Jan Motasem (másképpen Mutasim Aga Jan). Rangja: Mullah. Tisztsége: a tálib rezsim pénzügyminisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Kandahar város, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdul Wasay Mu’tasim Agha (más néven a) Mutasim Aga Jan; b) Agha Jan; c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem). Egyházi titulusa: molla. Tisztsége: a tálib rezsim pénzügyminisztere. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.”.

(84)

A „Természetes személyek” címben az „Al-Hamati, Muhammad (másképpen: Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; másképpen: Al-Makki, Abu Asim), Jemen.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Muhammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (más néven a) Al-Hamati, Muhammad; b) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal; c) Abu Asim Al-Makki). Születési ideje:1971.11.19.Címe:Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Jemen. Születési helye: Medina, Szaúd-Arábia. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 541939 (Al-Hudaydahban [Jemen] 2000.7.31-én, Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal névre kibocsátott jemeni útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 216040 (jemeni személyazonosító igazolvány száma). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”.

(85)

A „Természetes személyek” címben a „Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf; b) Tahar Nasoof; c) Taher Nasuf; d) Al-Qa’qa; e) Abu Salima El Libi; f) Abu Rida). Címe: Manchester, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.11.4.; b) 1961.4.11. Születési helye: Líbia, Tripoli.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Tahir Nasuf (más néven a) Tahir Mustafa Nasuf; b) Tahar Nasoof; c) Taher Nasuf; d) Al-Qa’qa; e) Abu Salima El Libi; f) Abu Rida; g) Tahir Moustafa Nasuf; h) Tahir Moustafa Mohamed Nasuf). Címe: Manchester, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.11.4.; b) 1961.4.11. Születési helye: Tripoli, Líbia. Állampolgársága: líbiai. Útlevélszáma: RP0178772 (líbiai útlevélszám). Nemzeti személyazonosító száma: PW548083D (brit nemzeti biztosítási szám). Egyéb információ: 2009 januárjában az Egyesült Királyságban élt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.2.7.”.

(86)

A „Természetes személyek” címben a „Dinno Amor Rosalejos Pareja (más néven: a) Johnny Pareja, b) Khalil Pareja, c) Mohammad, d) Akmad, e) Mighty, f) Rash). Címe: a) Atimonan, Quezon tartomány, Fülöp-szigetek, b) Plaridel Street, Mandaue City, Fülöp-szigetek (korábbi lakcím). Születési ideje: 1981.7.19. Születési helye: Cebu City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) tartózkodási helye (2007. december 10-én): Cebu City, Fülöp-szigetek. Előző tartózkodási helyei: Anahawan, Leyte, Fülöp-szigetek; Sariaya, Quezon, Fülöp-szigetek; Dasmarinas, Cavite, Fülöp-szigetek; b) robbanóanyag-szakértő; c) a Rajah Solaiman Movement tagja; d) a fülöp-szigeteki igazságügyi hatóságok 2006. június 5-én elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene. 2008 júniusában szabadlábon.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Dinno Amor Rosalejos Pareja (más néven a) Johnny Pareja; b) Khalil Pareja; c) Mohammad; d) Akmad; e) Mighty; f) Rash). Címe: a) Atimonan, Quezon tartomány, Fülöp-szigetek (2009 áprilisában); b) Plaridel Street, Mandaue City, Fülöp-szigetek (korábbi cím); c) Cebu City, Fülöp-szigetek (2009. áprilisi tartózkodási hely); d) Anahawan, Leyte, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely); e) Sariaya, Quezon, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely); f) Dasmarinas, Cavite, Fülöp-szigetek (korábbi tartózkodási hely). Születési ideje: 1981.7.19. Születési helye: Cebu City, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: a) a fülöp-szigeteki igazságügyi hatóságok 2006.6.5-én elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene; b) 2008 júniusában szabadlábon; c) apja neve: Amorsolo Jarabata Pareja; d) anyja neve: Leonila Cambaya Rosalejos. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.6.4.”.

(87)

A „Természetes személyek” címben az „Abdelhalim Remadna. Címe: Algéria. Születési ideje: 1966.4.2. Születési helye: Biskra, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: 2006. augusztus 13-án kitoloncolták Algériába.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (más néven a) Abdelhalim Remadna; b) Jalloul. Címe: Algéria. Születési ideje: 1966.2.4. Születési helye: Biskra, Algéria. Állampolgársága: algériai. Egyéb információ: a) Olaszországban tartották őrizetben 2006.8.13-i, Algériába történő kitoloncolásáig. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.”.

(88)

A „Természetes személyek” címben az „Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (alias a) Salmane, b) Lazhar). Cím: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1975.11.20. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: P182583 (2003.9.13-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.9.12-én lejárt). Egyéb információ: Milánó Elsőfokú Bírósága 2005.5.9-én két év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte. A milánói fellebbviteli bíróságon 2007 szeptembere óta folyamatban van a fellebbezés. 2007 szeptemberétől szabadlábon van.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (más néven a) Salmane; b) Lazhar). Címe: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1975.11.20. Születési helye: Sfax, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: P182583 (2003.9.13-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2007.9.12-én lejárt). Egyéb információ: 2008 júliusában tartózkodási helye ismeretlen. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

(89)

A „Természetes személyek” címben a „Muhammad Saeed (másképpen a) Hafiz Muhammad, b) Hafiz Saeed, c) Hafiz Mohammad Sahib, d) Hafez Mohammad Saeed, e) Hafiz Mohammad Sayeed, f) Hafiz Mohammad Sayid, g) Tata Mohammad Syeed, h) Mohammad Sayed, i) Hafiz Ji). Cím: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (2008. májusi tartózkodási hely). Születési idő: 1950.6.5. Születési hely: Sargodha, Punjab, Pakisztán. Állampolgárság: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 3520025509842-7 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Hafiz Muhammad Saeed (más néven a) Hafiz Muhammad; b) Hafiz Saeed; c) Hafiz Mohammad Sahib; d) Hafez Mohammad Saeed; e) Hafiz Mohammad Sayeed; f) Hafiz Mohammad Sayid; g) Tata Mohammad Syeed; h) Mohammad Sayed; i) Hafiz Ji; k) Muhammad Saeed). Címe: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore város, Lahore körzet, Pakisztán (2008. májusi tartózkodási hely). Születési ideje: 1950.6.5. Születési helye: Sargodha, Punjab, Pakisztán. Állampolgársága: pakisztáni. Nemzeti személyazonosító száma: 3520025509842-7 (Pakisztán). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2008.12.10.”.

(90)

A „Természetes személyek” címben a „Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Címe: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Olaszország, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország. Születési ideje: a) 1970.3.1., b) 1972.3.26. Születési helye: Taiz, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Egyéb információ: Olaszországban 2003 januárjában 2 év börtönbüntetésre ítélték. 2004. május 17-én a bolognai Fellebbviteli Bíróság megerősítette az ítéletet (távollétben).” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Nedal Mahmoud Saleh (más néven a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Salah Nedal; c) Hitem; d) Hasim). Címe: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Olaszország; b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Olaszország; c) 8 Dzamijska Street (korábban Gorazdanska Street), Zenica, Bosznia és Hercegovina; d) Kopcici Street, Bugojno, Bosznia és Hercegovina. Születési ideje: a) 1970.3.1.; b) 1972.3.26. Születési helye: Taiz, Jemen. Állampolgársága: jemeni. Útlevélszáma: 3545686 (2001.7.26-án Travnikban kibocsátott boszniai és hercegovinai útlevél, 2006.7.26-án lejárt). Egyéb információ: 2006 júliusában megfosztották bosznia-hercegovinai állampolgárságától, és jelenleg nem rendelkezik érvényes bosznia-hercegovinai személyazonosító okmánnyal. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.6.25.”.

(91)

A „Természetes személyek” címben a „Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias a) Saadi Nassim, b) Abou Anis). Címe: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország, b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország (lakóhely). Születési ideje: 1974.11.30. Születési helye: Haidra Al-Qasreen, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszám: M788331 (2001.9.28-án kiállított tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.27-én lejárt). Egyéb információ: A milánói elsőfokú bíróság 2005.5.9-én négy év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte és a kitoloncolásáról határozott. 2006.8.6-án szabadult. Milánó ügyészének fellebbezése 2007 szeptembere óta folyamatban van.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (más néven a) Nassim Saadi; b) Abou Anis). Címe: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milánó), Olaszország; b) Via Cefalonia 11, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím). Születési ideje: 1974.11.30. Születési helye: Haidra Al-Qasreen, Tunézia. Állampolgársága: tunéziai. Útlevélszáma: M788331 (2001.9.28-án kibocsátott tunéziai útlevél, érvényessége 2006.9.27-én lejárt). Egyéb információ: a) 2009 áprilisában őrizetben tartották Olaszországban; b) apja neve: Mohamed Sharif; c) anyja neve: Fatima. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.11.12.”.

(92)

A „Természetes személyek” címben az „Abdulhai Salek. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: Uruzgan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdulhai Salek. Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: Uruzgan tartomány (Afganisztán) kormányzója a tálib rezsim alatt. Állampolgársága: afgán. Egyéb információ: Értesülések szerint meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.2.23.”.

(93)

A „Természetes személyek” címben a „Jainal Antel Sali (jr.) (alias a) Abu Solaiman, b) Abu Solayman, c) Apong Solaiman, d) Apung). Születési ideje: 1965.6.1. Születési helye: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: Fülöp-szigeteki.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Jainal Antel Sali (jr.) (más néven a) Abu Solaiman; b) Abu Solayman; c) Apong Solaiman; d) Apung). Születési ideje: 1965.6.1. Születési helye: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: értesülések szerint 2007-ban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2005.12.6.”.

(94)

A „Természetes személyek” címben az „Imam Samudra (másképpen: a) Abdul Aziz ben Sihabudin, b) Faiz Yunshar, c) Abdul Azis, d) Kudama, e) Hendri, f) Heri, g) Fatih, h) Abu Omar); születési idő: 1970. január 14., születési hely: Serang, Banten, Indonézia.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Imam Samudra (más néven a) Abdul Aziz ben Sihabudin; b) Faiz Yunshar; c) Abdul Azis; d) Kudama; e) Hendri; f) Heri; g) Fatih; h) Abu Omar. Születési ideje: 1970.1.14. Születési helye: Serang, Banten, Indonézia Egyéb információ: értesülések szerint 2008 novemberében meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

(95)

A „Természetes személyek” címben az „Ahmed Salim Swedan Sheikh (alias a) Ally, Ahmed, b) Suweidan, Sheikh Ahmad Salem, c) Swedan, Sheikh, d) Swedan, Sheikh Ahmed Salem, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Bahamad, Sheik, m) Bahamadi, Sheikh, n) Sheikh Bahamad). Titulusa: sejk. Születési ideje: a) 1969.4.9., b) 1960.4.9., c) 1969.9.4. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszám: A163012 (kenyai útlevél). Nemzeti személyi azonosító száma: 8534714 (1996.11.14-én kiállított kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: Állítólag részt vett az Egyesült Államok nairobi és Dar es Salaam-i nagykövetsége ellen elkövetett 1998 augusztusi merényletekben.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan (más néven a) Ahmed Ally; b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan; c) Sheikh Swedan; d) Sheikh Ahmed Salem Swedan; e) Ally Ahmad; f) Muhamed Sultan; g) Sheik Ahmed Salim Sweden; h) Sleyum Salum; i) Sheikh Ahmed Salam; j) Ahmed The Tall; k) Bahamad; l) Sheik Bahamad; m) Sheikh Bahamadi; n) Sheikh Bahamad). Titulusa: sejk. Születési ideje: a) 1969.4.9.; b) 1960.4.9.; c) 1969.9.4. Születési helye: Mombasa, Kenya. Állampolgársága: kenyai. Útlevélszáma: A163012 (kenyai útlevél). Nemzeti személyazonosító száma: 8534714 (1996.11.14-én kiállított kenyai személyazonosító igazolvány). Egyéb információ: értesülések szerint 2009 januárjában Pakisztánban meghalt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.10.17.”.

(96)

A „Természetes személyek” címben a „Jalaluddine Shinwari. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim igazságügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Shinwar körzet, Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Jalaluddin Shinwari (más néven Jalaluddine Shinwari). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim igazságügyi miniszterhelyettese. Születési ideje: 1968 körül. Születési helye: Shinwar körzet, Ningarhar tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.”.

(97)

A „Természetes személyek” címben a „Yazid Sufaat (alias: a) Joe, b) Abu Zufar). Címe: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Születési ideje: 1964.1.20. Születési helye: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 10472263. Nemzeti személyazonosító száma: 640120-01-5529. Egyéb információ: 2007. júniusi értesülés szerint 2001 decembere óta fogva tartják.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Yazid Sufaat (más néven a) Joe; b) Abu Zufar). Címe: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajzia. Születési ideje: 1964.1.20. Születési helye: Johor, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A 10472263. Nemzeti személyazonosító száma: 640120-01-5529. Egyéb információ: a malajziai hatóságok 2001 decemberében őrizetbe vették, ahonnan 2008.11.24-én szabadult. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

(98)

A „Természetes személyek” címben a „Mansour Thaer. Születési ideje: 1974.3.21. Születési helye: Bagdad, Irak. Egyéb információ: 2005 februárjában Németországból Jordániába toloncolták ki.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Isam Ali Mohamed Alouche (más néven Mansour Thaer). Születési ideje: a) 1972; b) 1974.3.21. Születési helye: Bagdad, Irak. Állampolgársága: jordán. Egyéb információ: 2005 februárjában Németországból Jordániába toloncolták ki. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2002.9.3.”.

(99)

A „Természetes személyek” címben a „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (más néven: a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab). Születési ideje: 1953.10.19. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: feltételezett lakhelye a pakisztáni-afgán határvidék.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar (más néven a) Abu Hasan; b) Abu Khabab; c) Abu Rabbab). Születési ideje: 1953.10.19. Születési helye: Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: értesülések szerint Pakisztánban meghalt.”

(100)

A „Természetes személyek” címben a „Nazirullah Aanafi Waliullah. Egyházi titulusa: a) maulavi, b) hádzsi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán. Születési idő: 1962. Születési hely: Kandahár, Afganisztán. Állampolgárság: afgán. Útlevélszám: D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: 2006 októberében hazatelepítették Afganisztánba.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Nazirullah Ahanafi Waliullah (más néven Nazirullah Aanafi Waliullah). Egyházi titulusa: a) maulavi; b) hádzsi. Tisztsége: kereskedelmi attasé, tálib »nagykövetség«, Iszlámábád, Pakisztán. Születési ideje: 1962. Születési helye: Kandahár, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. Útlevélszáma: D 000912 (1998.6.30-án kiállított afgán útlevél). Egyéb információ: 2006 októberében hazatelepítették Afganisztánba. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.25.”.

(101)

A „Természetes személyek” címben az „Abdul-Haq Wasseq. Rangja: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettese. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: Ghazni központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Abdul-Haq Wasiq (más néven Abdul-Haq Wasseq). Egyházi titulusa: maulavi. Tisztsége: a tálib rezsim nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) miniszterhelyettese. Születési ideje: 1975 körül. Születési helye: Ghazni központi tartomány, Afganisztán. Állampolgársága: afgán. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2001.1.31.”.

(102)

A „Természetes személyek” címben a „Mukhlis Yunos (alias a) Yunos, Muklis, b) Saifullah Mukhlis Yunos); születési idő: a) 1966.7.7., b) körülbelül 1966.7.7.; Születési hely: feltételezések szerint Lanao del Sur, Fülöp-szigetek.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Yunos Umpara Moklis (más néven a) Muklis Yunos; b) Mukhlis Yunos; c) Saifullah Mukhlis Yunos; d) Saifulla Moklis Yunos; e) Hadji Onos). Születési ideje: 1966.7.7. Születési helye: Lanao del Sur, Fülöp-szigetek. Állampolgársága: fülöp-szigeteki. Egyéb információ: 2009 áprilisa óta börtönben van a Fülöp-szigeteken. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

(103)

A „Természetes személyek” címben a „Zaini Zakaria (másképpen: Ahmad), Kota Bharu, Kelantan, Malajzia, születési idő: 1967. május 16., születési hely: Kelantan, Malajzia; állampolgárság: malajziai; útlevél száma: A 11457974; nemzeti azonosító száma: 670516-03-5283.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Zaini Zakaria (más néven Ahmad). Címe: Kota Bharu, Kelantan, Malajzia. Születési ideje: 1967.5.16. Születési helye: Kelantan, Malajzia. Állampolgársága: malajziai. Útlevélszáma: A11457974. Nemzeti személyazonosító száma: 670516-03-5283. Egyéb információ: a malajziai hatóságok 2002. december 18-án letartóztatták és 2009. február 12-ig őrizetben tartották. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2003.9.9.”.

(104)

A „Természetes személyek” címben a „Merai Zoghbai (alias a) F’raji di Singapore; b) F’raji il Libico; c) Mohamed Lebachir; d) Meri Albdelfattah Zgbye; e) Zoghbai Merai Abdul Fattah; f) Lazrag Faraj; g) Larzg Ben Ila h) Lazrag Faraj; i) Farag, j) Fredj; k) Muhammed El Besir). Születési ideje: a) 1969.4.4.; b) 1960.6.4. (Meri Albdelfattah Zgbye); c) 1960.11.13. (Lazrag Faraj); d) 1960.8.11. (Larzg Ben Ila); e) 1960.11.13. (Fredj). Születési helye: a) Bengasi, Líbia; b) Bendasi, Líbia (Meri Albdelfattah Zgbye). Címe: a) via Bordighera 34, Milánó, Olaszország; b) Senis, Oristano, Szardínia, Olaszország. Egyéb információ: Érvényben van ellene a Tribunale de Milano 36601/2001 R.G.N.R. 2005. május 17. – 7464/2001 R.G.GIP. számú letartóztatási parancsa. Szökésben van.” bejegyzés helyébe a következő kerül:

„Merai Zoghbai (más néven a) Mohamed Lebachir; b) Meri Albdelfattah Zgbye; c) Zoghbai Merai Abdul Fattah; d) Lazrag Faraj; e) Larzg Ben Ila; h) Muhammed El Besir; f) F’raji di Singapore; g) F’raji il Libico; h) Farag; i) Fredj). Címe: a) via Bordighera 34, Milánó, Olaszország (utolsó ismert cím); b) Senis, Oristano, Szardínia, Olaszország. Születési ideje: a) 1969.4.4.; b) 1960.4.4.; c) 1960.6.4. (Meri Albdelfattah Zgbye); d) 1960.11.13. (Lazrag Faraj); e) 1960.8.11. (Larzg Ben Ila); f) 1960.11.13. (Fredj); g) 1968.1.14. (Mohamed Lebachir). Születési helye: a) Bengasi, Líbia; b) Bendasi, Líbia (Meri Albdelfattah Zgbye); c) Marokkó (Mohamed Lebachir). Egyéb információ: 2009 áprilisában szökésben volt. A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2006.8.2.”.


18.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/60


A BIZOTTSÁG 1103/2009/EK RENDELETE

(2009. november 17.)

az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő hajók által az Vb, VIb és VIaN övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott heringhalászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 43/2009/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2009. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2009. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2009. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 17-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 22., 2009.1.26., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

28/T&Q

Tagállam

Egyesült Királyság/GBR

Állomány

HER/5B6ANB

Faj

Hering (Clupea harengus)

Terület

Az Vb, VIb és VIaN övezet közösségi és nemzetközi vizei

Időpont

2009. október 15.


18.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/62


A BIZOTTSÁG 1104/2009/EK RENDELETE

(2009. november 17.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 877/2009/EK bizottsági rendelet (3) a 2009/10-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb az 1084/2009/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2009/10-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 877/2009/EK rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. november 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 253., 2009.9.25., 3. o.

(4)  HL L 295., 2009.11.12., 9. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2009. november 18-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

35,69

0,58

1701 11 90 (1)

35,69

4,20

1701 12 10 (1)

35,69

0,44

1701 12 90 (1)

35,96

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

18.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/64


A TANÁCS 2009/840/KKBP HATÁROZATA

(2009. november 17.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a 2007/140/KKBP tanácsi közös álláspontra (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikkének (2) bekezdésével,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. február 27-én elfogadta az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspontot.

(2)

A 2007/140/KKBP közös álláspont 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Tanács elvégezte azon személyek és jogalanyok II. mellékletben foglalt jegyzékének teljes körű felülvizsgálatát, akikre vagy amelyekre az említett közös álláspont 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó.

(3)

A Tanács arra a következtetésre jutott, hogy a 2007/140/KKBP közös álláspont II. mellékletében felsorolt személyeknek és jogalanyoknak a továbbiakban is a közös álláspontban foglalt különleges korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(4)

A személyek és jogalanyok jegyzékét módosítani kell az iráni kormányban és közigazgatásban, valamint az érintett személyek és jogalanyok helyzetében bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében.

(5)

Ezért a 2007/140/KKBP közös álláspont 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek és jogalanyok jegyzékét ennek megfelelően naprakésszé kell tenni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2007/140/KKBP közös álláspont II. mellékletének helyébe az e határozat mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 61., 2007.2.28., 49. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek és az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett személyek és jogalanyok jegyzéke

A.   Természetes személyek

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Reza AGHAZADEH

Születési idő: 1949.3.15. Útlevélszám: S4409483, érvényes: 2000.4.26 – 2010.4.27. Kiállítás helye: Teherán. Diplomata-útlevél száma: D9001950, kiállítás ideje: 2008.1.22., érvényes: 2013.1.21-ig. Születési hely: Khoy

Az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) korábbi vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.24.

2.

Javad DARVISH-VAND dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

MODAFL, ellenőrzésért felelős helyettes. A MODAFL valamennyi létesítményéért és berendezéséért felelős.

2008.6.24.

3.

Seyyed Mahdi FARAHI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Az 1737 (2006) ENSZ BT-határozatban megjelölt Védelmi Iparágak Szervezete (DIO) ügyvezető igazgatója

2008.6.24.

4.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Az NFPC címe: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Az AEOI részét képező Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) vezérigazgatója és helyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte. Az NFPC olyan dúsítással kapcsolatos tevékenységekkel foglalkozik, amelyeket Iránnak a NAÜ Igazgatótanácsa és a Biztonsági Tanács kérésére fel kell függesztenie.

2007.4.24.

5.

Mojtaba HAERI mérnök

 

MODAFL, iparért felelős helyettes. Az AIO-t és a DIO-t felügyeli.

2008.6.24.

6.

Ali HOSEYNITASH dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

A Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanács általános osztályának vezetője, részt vesz a nukleáris politika kialakításában.

2008.6.24.

7.

Mohammad Ali JAFARI, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Parancsnoki tisztséget tölt be az Iszlám Forradalmi Gárdában.

2008.6.24.

8.

Mahmood JANNATIAN

Születési idő: 1946.4.21. Útlevélszám: T12838903

Az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) vezetőhelyettese.

2008.6.24.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR (más néven: LANGROUDI)

Születési idő: 1945.11.24. Születési hely: Langroud.

Az AEOI vezetőhelyettese. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.24.

10.

Ali Reza KHANCHI

Az NRC címe: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/ Iran; Fax: (98-21) 802 14 12

Az AEOI teheráni nukleáris kutatóközpontjának (NRC) vezetője. A NAÜ továbbra is pontosabb tájékoztatást vár Irántól az NRC-ben végzett plutóniumszétválasztási kísérletekről, többek között a magas dúsítású urán részecskéknek a karaji hulladéktároló létesítményből származó környezeti mintákban való jelenlétéről; e létesítményben találhatóak az ilyen kísérletekben használt szegényítetturán-célpontok tárolására használt konténerek. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.24.

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Az Iran Electronic Industries ügyvezető igazgatója

2008.6.24.

12.

Beik MOHAMMADLU dandártábornok

 

MODAFL, ellátásért és logisztikáért felelős helyettes

2008.6.24.

13.

Anis NACCACHE

 

A Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal vállalatcsoport igazgatósági tagja; vállalata megpróbált érzékeny termékeket beszerezni az 1737 sz. határozatban megjelölt szervezetek számára.

2008.6.24.

14.

Mohammad NADERI dandártábornok

 

Az Aerospace Industries Organisation (AIO) vezetője, az AIO érzékeny iráni programokban vett részt.

2008.6.24.

15.

Mostafa Mohammad NAJJAR dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

Igazságügy-miniszter, a katonai programokért – beleértve a ballisztikusrakéta-programokat is – felelős korábbi miniszter (MODAFL).

2008.6.24.

16.

Dr Javad RAHIQI (RAHIGHI)

Születési idő: 1954.4.21. Születési idő a régi iráni naptár szerint: 1954.5.1. Születési hely: Mashad.

Az AEOI neutronfizikai részlegének vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2007.4.24.

17.

Ali Akbar SALEHI

 

Az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) vezetője. Az AEOI felügyeli Irán atomprogramját, és az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2009.11.17.

18.

Mohammad SHAFI’I RUDSARI ellentengernagy

 

MODAFL, koordinációért felelős helyettes.

2008.6.24.

19.

Ali SHAMSHIRI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

MODAFL, kémelhárításért felelős helyettes, a MODAFL személyi állományának és létesítményeinek biztonságáért felelős.

2008.6.24.

20.

Abdollah SOLAT SANA

 

Az iszfaháni uránátalakító létesítmény ügyvezető igazgatója. Ez a létesítmény állítja elő a natanzi dúsítási létesítményekben használt alapanyagot (UF6). Ahmadinedzsád elnök 2006. augusztus 27-én különleges kitüntetésben részesítette Solat Sana-t ezen szerepéért.

2007.4.24.

21.

Ahmad VAHIDI dandártábornok, Iszlám Forradalmi Gárda

 

A védelemért és a fegyveres erők logisztikai támogatásáért felelős miniszter (MODAFL), a MODAFL korábbi vezetőhelyettese.

2008.6.24.

B.   Jogi személyek és jogalanyok

 

Név

Azonosító adat

Indoklás

A jegyzékbe való felvétel időpontja

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO (űripari szervezet)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

Az AIO felügyeli Irán rakétagyártását, ideértve a Shahid Hemmat ipari csoportot, a Shahid Bageri ipari csoportot és a Fajr ipari csoportot is, amelyek mindegyikét megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat. Az AIO-csoport vezetőjét és két másik vezető tisztviselőjét szintén megjelölte az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat.

2007.4.24.

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

A DIO (Defence Industries Organisation) leányvállalata.

2007.4.24.

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Feltételezhetően térinformatikai adatokat nyújt a ballisztikusrakéta-programhoz.

2008.6.24.

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran (beleértve minden fiókját) és leányvállalatai:

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran

Pénzügyi támogatást nyújt vagy próbál nyújtani az iráni nukleáris és rakétaprogramokban részt vevő vagy e programok számára termékeket beszerző vállalatok (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company és DIO) számára. A Bank Melli Irán érzékeny tevékenységeinek segítője. Számos esetben segítette érzékeny termékek beszerzését Irán nukleáris és rakétaprogramjaihoz. Pénzügyi szolgáltatások széles skáláját nyújtotta – például akkreditívnyitás, számlavezetés – az iráni nukleáris és rakétaprogramokhoz kapcsolódó szervezetek nevében. Az 1737 (2006) és 1747 (2007) ENSZ BT-határozat a fenti cégek közül többet megjelölt.

A Bank Melli továbbra is betölti ezt a szerepet és oly módon tevékenykedik, hogy azzal támogassa és elősegítse Irán érzékeny tevékenységeit. A banki kapcsolatai segítségével e tevékenységekkel kapcsolatban továbbra is támogatást és pénzügyi szolgáltatásokat nyújt az ENSZ és az EU jegyzékein szereplő jogalanyok számára. E jogalanyok – a Bank Sepah-t is beleértve – nevében vagy utasítására is eljár, amely jogalanyok gyakran leányvállalataikon vagy kapcsolt vállalkozásaikon keresztül tevékenykednek.

2008.6.24.

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia

5.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) (Védelmi Technológiai és Tudományos Kutatóközpont) – Educational Research Institute (Oktató Kutatóintézet) / Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.) néven is ismert

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

K+F-feladatokat lát el. A DIO leányvállalata. A DIO beszerzéseinek jelentős részét a DTSRC végzi.

2007.4.24.

6.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran

A MODAFL kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalat (és így az AIO, AvIO és DIO testvérvállalata). Elektronikus alkatrészeket gyárt az iráni fegyverrendszerekhez.

2008.6.24.

7.

IRGC Air Force

 

Irán rövid és közepes hatótávolságú ballisztikusrakéta-készletét kezeli. Az IRGC Air Force vezetőjét az 1737 (2006) ENSZ BT-határozat megjelölte.

2008.6.24.

8.

Khatem-ol Anbiya Construction Organisation

Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

Az Iszlám Forradalmi Gárda tulajdonában lévő vállalatcsoport. Az Iszlám Forradalmi Gárda építészeti/gépészeti hátterét használja fel, olyan nagyszabású projektek – többek között alagútépítés – fővállalkozója, amelyek feltételezhetően az iráni ballisztikus rakéta- és nukleáris programokat támogatják.

2008.6.24.

9.

Malek Ashtar University

 

A Védelmi Minisztériumhoz kötődő intézmény, 2003-ban az AIO-val szoros együttműködésben rakétákkal kapcsolatos képzést indított.

2008.6.24.

10.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

A DIO leányvállalata.

2007.4.24.

11.

Mechanic Industries Group

 

Részt vett a ballisztikus programban felhasznált alkatrészek gyártásában.

2008.6.24.

12.

Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran

Irán védelmi kutatási-fejlesztési és gyártási programjaiért felelős, beleértve a rakéta- és nukleáris programok támogatását is.

2008.6.24.

13.

Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Tehran, Iran

A MODAFL kivitellel foglalkozó ága, az államok közötti ügyletekben a fegyver-késztermékek kivitelét bonyolító ügynökség. Az 1747 (2007) ENSZ BT-határozat értelmében a MODLEX nem kereskedhetne.

2008.6.24.

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Az AIO fedőcége, amely részt vesz a ballisztikus rakétákkal kapcsolatos beszerzésekben.

2008.6.24.

15.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (nukleárisüzemanyag-előállító és -beszerző vállalat)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran

Az AEOI nukleárisüzemanyag-előállító részlege (NFPD) a nukleárisüzemanyag-ciklus terén végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az urán feltárását, bányászatát, őrlését, átalakítását és a nukleáris hulladék ártalmatlanítását. Az NFPC az NFPD utódja, az AEOI leányvállalata, amely az üzemanyagciklussal kapcsolatban végez kutatási és fejlesztési tevékenységeket, ideértve az átalakítást és a dúsítást.

2007.4.24.

16.

Parchin Chemical Industries

 

Az iráni ballisztikus program keretében a hajtási technikák területén működött.

2008.6.24.

17.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran

A DIO leányvállalata.

2007.4.24.

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Az SPO feltételezhetően teljes fegyverek behozatalát segíti. Feltételezhetően a MODAFL leányvállalata.

2008.6.24.”


18.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/70


A TANÁCS 2009/841/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2009. november 17.)

az Európai Uniónak a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató missziójáról (EU SSR GUINEA BISSAU) szóló 2008/112/KKB együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. február 12-én elfogadta az Európai Uniónak a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató missziójáról (EU SSR GUINEA-BISSAU) szóló 2008/112/KKBP együttes fellépést (1). Az említett együttes fellépést 2009. május 31-ig kellett alkalmazni.

(2)

A Tanács 2009. május 18-án elfogadta a 2008/112/KKB együttes fellépés módosításáról szóló 2009/405/KKBP együttes fellépést (2). Az említett együttes fellépést 2009. november 30-ig kell alkalmazni.

(3)

Bissau-Guinea 2009. október 9-én kelt levelében felkérte az Európai Uniót a misszió hat hónappal – 2010. május 31-ig – történő meghosszabbítására.

(4)

Ezért a 2008/112/KKBP együttes fellépést megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2008/112/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az Európai Unió (EU) létrehozza a Bissau-guineai Köztársaság biztonsági ágazatának reformját támogató uniós missziót (a továbbiakban: EU SSR GUINEA BISSAU vagy misszió), amely a 2008. február 26-án kezdődő előkészítési és a legkésőbb 2008. május 1-jén kezdődő végrehajtási szakaszból áll. A misszió időtartama az induló műveleti képesség megállapításától számított legfeljebb huszonnégy hónap.”

2.

A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1)   A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2008. február 26-tól2009. november 30-ig terjedő időszakra 5 650 000 EUR.

A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2009. december 1-jétől2010. május 31-ig terjedő időszakra 1 530 000 EUR.”

3.

A 17. cikk második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt az együttes fellépést 2010. május 31-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 40., 2008.2.14., 11. o.

(2)  HL L 128., 2009.5.27., 60. o.


18.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 303/71


A TANÁCS 2009/842/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2009. november 17.)

az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépés módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. május 30-án hároméves időtartamra elfogadta a 2007/369/KKBP együttes fellépést (1). Az EUPOL AFGHANISTAN operatív szakasza 2007. június 15-én kezdődött meg.

(2)

Az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGANISTAN) felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról szóló, 2008. november 21-i 2008/884/KKBP tanácsi határozat (2) meghatározta a 2008. december 1. és 2009. november 30. közötti időszakban a misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeget. A pénzügyi referenciaösszeget az EUPOL AFGHANISTAN-nal járó kiadások 2010. május 30-ig történő fedezése érdekében növelni kell.

(3)

Az EUPOL AFGHANISTAN missziónak rendelkeznie kell egy, a projektek meghatározására és végrehajtására szolgáló projektegységgel. Rendelkezéseket kell elfogadni a projektegységek létrehozására.

(4)

A 2007/369/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2007/369/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az EUPOL AFGHANISTAN missziónak rendelkeznie kell egy, a projektek meghatározására és végrehajtására szolgáló projektegységgel. Az EUPOL AFGHANISTAN adott esetben – a misszióhoz kapcsolódó területeken és annak célkitűzései teljesítése érdekében – koordinációt, támogatást és tanácsadást biztosít a tagállamok és harmadik államok által saját hatáskörben végrehajtott projektek tekintetében.”

2.

A 13. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az EUPOL AFGHANISTAN-nal járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2008. december 1-jétől2010. május 30-ig terjedő időszakra 81 400 000 EUR.”

2. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 139., 2007.5.31., 33. o.

(2)  HL L 316., 2008.11.26., 21. o.