ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.275.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 275

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. október 21.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 978/2009/EK rendelete (2009. október 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 979/2009/EK rendelete (2009. október 20.) a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2009. október 1. és október 7. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

3

 

*

A Bizottság 980/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezet közösségi vizein folytatott tüskéscápa-halászat tilalmáról

5

 

*

A Bizottság 981/2009/EK rendelete (2009. október 19.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

7

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2009/770/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. október 13.) a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásával, illetve forgalomba hozatalra szánt termékekben vagy termékekként való felhasználásával kapcsolatos felügyeleti eredmények ismertetésére szolgáló egységes jelentéstételi formanyomtatványok létrehozásáról (az értesítés a C(2009) 7680. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

9

 

 

2009/771/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. október 20.) a pulykában előforduló szalmonellafertőzés elleni védekezésre irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról (az értesítés a C(2009) 7735. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

28

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

21.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/1


A BIZOTTSÁG 978/2009/EK RENDELETE

(2009. október 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. október 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 20-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

41,9

MK

25,8

TR

56,3

ZZ

41,3

0707 00 05

MK

31,4

TR

112,4

ZZ

71,9

0709 90 70

TR

109,4

ZZ

109,4

0805 50 10

AR

75,4

CL

83,5

TR

74,4

US

56,3

ZA

64,4

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

219,3

EG

80,3

TR

125,7

US

205,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AU

175,3

CL

114,8

CN

78,3

MK

16,1

NZ

86,9

US

111,0

ZA

70,8

ZZ

93,3

0808 20 50

CN

58,4

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


21.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/3


A BIZOTTSÁG 979/2009/EK RENDELETE

(2009. október 20.)

a bizonyos vámkontingensek szerinti cukorágazati termékek tekintetében 2009. október 1. és október 7. között kérelmezett behozatali engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról és az ilyen engedélyek iránti kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2009. szeptember 25-i 891/2009/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 891/2009/EK rendeletnek megfelelően az illetékes hatóságoknak 2009. október 1. és október 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségek meghaladják a 09.4320 tételszám alatt rendelkezésre álló mennyiséget.

(2)

E körülményre tekintettel helyénvaló az 1301/2006/EK rendelettel összhangban odaítélési együtthatót megállapítani a 09.4320 tételszám tekintetében kibocsátott engedélyekre vonatkozóan. A 891/2009/EK rendelettel összhangban indokolt az e tételszámra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a gazdasági év végéig felfüggeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 891/2009/EK rendelet alapján 2009. október 1. és október 7. között benyújtott behozatali engedély iránti kérelmekben szereplő mennyiségekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

(2)   A mellékletben szereplő tételszámokra vonatkozó további engedélykérelmek benyújtását a 2009/10. gazdasági év végéig fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 20-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 254., 2009.9.26., 82. o.


MELLÉKLET

CXL engedményes cukor

2009/10. gazdasági év

2009.10.1. és 2009.10.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4317

Ausztrália

 

09.4318

Brazília

 

09.4319

Kuba

 

09.4320

Bármely harmadik ország

10,3842

Felfüggesztve

09.4321

India

 (1)

 

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Balkáni cukor

2009/10. gazdasági év

2009.10.1. és 2009.10.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Ország

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4324

Albánia

 

09.4325

Bosznia-Hercegovina

 (2)

 

09.4326

Szerbia, Montenegró és Koszovó (3)

 (2)

 

09.4327

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

 

09.4328

Horvátország

 (2)

 

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


Kivételes és ipari behozatalból származó cukor

2009/10. gazdasági év

2009.10.1. és 2009.10.7. között benyújtott kérelmek

Tételszám

Típus

Odaítélési együttható

(%)

További kérelmek

09.4380

Kivételes

 

09.4390

Ipari

 (4)

 

Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


(1)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.

(2)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.

(3)  Koszovó az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244/1999 sz. határozata értelmében.

(4)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem lépik túl a rendelkezésre álló mennyiségeket és teljes mértékben elfogadhatók.


21.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/5


A BIZOTTSÁG 980/2009/EK RENDELETE

(2009. október 19.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezet közösségi vizein folytatott tüskéscápa-halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 43/2009/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2009. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2009. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2009. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 19-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 22., 2009.1.26., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

E2/SE/NS/002

Tagállam

Svédország

Állomány

DGS/03A–C.

Faj

DGS – tüskéscápa (Squalus acanthias)

Terület

A IIIa övezet közösségi vizei

Időpont

2009. szeptember 24.


21.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/7


A BIZOTTSÁG 981/2009/EK RENDELETE

(2009. október 19.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 43/2009/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2009. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2009. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2009. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 19-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 22., 2009.1.26., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

E2/SE/BS/001

Tagállam

Svédország

Állomány

SOL/3A/BCD

Faj

SOL – közönséges nyelvhal (Solea solea)

Terület

IIIa, valamint a IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei

Időpont

2009. szeptember 24.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

21.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/9


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. október 13.)

a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásával, illetve forgalomba hozatalra szánt termékekben vagy termékekként való felhasználásával kapcsolatos felügyeleti eredmények ismertetésére szolgáló egységes jelentéstételi formanyomtatványok létrehozásáról

(az értesítés a C(2009) 7680. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/770/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak VII. melléklete első bekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 2001/18/EK irányelvvel összhangban, mielőtt egy géntechnológiával módosított szervezetet (GMO) forgalomba hoznak, bejelentést kell tenni azon tagállam illetékes hatóságához, amelyben az adott GMO-t első alkalommal forgalomba hozzák. Az említett irányelv VII. mellékletével összhangban e bejelentésnek felügyeleti tervet kell tartalmaznia.

(2)

A 2001/18/EK irányelvvel összhangban a bejelentő csak akkor folytathatja a forgalomba hozatalt, ha megkapta az illetékes hatóság írásos hozzájárulását, és megfelel minden, a hozzájárulásban előírt feltételnek.

(3)

A GMO forgalomba hozatalára vonatkozó írásos hozzájárulás a 2001/18/EK irányelv VII. mellékletével összhangban világosan meghatározza a felügyelet követelményeit, beleértve a jelentési kötelezettségeket a Bizottság és az illetékes hatóságok felé.

(4)

A géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban a GMO-k, valamint GMO-kból álló, vagy azokat tartalmazó élelmiszerek és takarmányok esetében az engedélykérelmet a 2001/18/EK irányelv VII. mellékletének megfelelő, környezeti hatásokra vonatkozó felügyeleti tervnek kell kísérnie.

(5)

A 2001/18/EK irányelv VII. melléklete általánosságban írja le az elérendő célokat, valamint a felügyeleti terv kidolgozásakor követendő alapelveket.

(6)

Ugyanazon melléklettel összhangban technikai iránymutatások dolgozhatók ki a 2001/18/EK irányelv 30. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szabályozási eljárással összhangban a VII. melléklet értelmezése, ezáltal pedig végrehajtásának megkönnyítése céljából.

(7)

A 2001/18/EK irányelv VII. mellékletében előírt információk kiegészítésére a 2002/811/EK tanácsi határozat (3) iránymutatásokat nyújt. Annak érdekében, hogy a 2001/18/EK irányelv VII. mellékletének célkitűzései a legkövetkezetesebben, a legátláthatóbban és a leginkább részletekbe menően teljesüljenek, a géntechnológiával módosított szervezetek, köztük is elsősorban a magasabb rendű növények forgalomba hozatalára vonatkozó felügyeleti eredmények ismertetésére szolgáló formanyomtatványok elfogadásával helyénvaló az említett melléklet további kiegészítése.

(8)

Mivel a GMO-k termesztésének, és a GMO-k behozatalának és feldolgozásának, illetve élelmiszerként és takarmányként való felhasználásainak felügyeletére különböző felügyeleti követelmények érvényesek, különböző formanyomtatványokat kell létrehozni.

(9)

Mivel a káros hatásokat a növények, az új jelleg, a fogadó környezet, csakúgy mint a környezeti kockázatértékelés következtetéseinek fényében kell mérlegelni, a jelentést a magyarázó megjegyzésekben szereplő, nem kimerítő jellegű lista figyelembevételével kell elkészíteni, amely részletezi az esetleges káros környezeti hatásokkal járó hatásokat, a lehetséges következményeket és eredményeket.

(10)

A géntechnológiával módosított szervezetek új típusainak, illetve a felügyelet és ellenőrzés változó szemléletmódjainak figyelembevétele érdekében szükség lehet a meglévő jelentéstételi formanyomtatványok kiigazítására vagy új formanyomtatványok kialakítására.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak a 2001/18/EK irányelv 30. cikke (2) bekezdése alapján felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. és II. mellékletben meghatározott jelentéstételi formanyomtatványok technikai útmutatásként használandók a 2001/18/EK irányelv VII. melléklete végrehajtásának és értelmezésének megkönnyítése céljából.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 13-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

(2)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(3)  HL L 280., 2002.10.18., 27. o.


I. MELLÉKLET

TERMESZTÉSI FELÜGYELETI JELENTÉS

A géntechnológiával módosított szervezetek termesztési felügyeleti eredményeinek bemutatására szolgáló formanyomtatvány összhangban a 2001/18/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésével, 20. cikkének (1) bekezdésével és VII. mellékletével, valamint az 1829/2003/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével és 21. cikkének (1) bekezdésével.

1.   Általános információk

1.1.

Növény/jelleg(ek): …

1.2.

A 2001/18/EK irányelv szerinti határozat engedélyezési száma és a hozzájárulás száma és dátuma: …

1.3.

Az 1829/2003/EK rendelet szerinti határozat engedélyezési száma és engedélyezési dátuma: …

1.4.

Egyedi azonosító: …

1.5.

Jelentéstételi időszak xx/xx/xx-tól/-től xx/xx/xx-ig

1.6.

Egyéb felügyeleti jelentéseket nyújtottak be a következők tekintetében

Behozatal és feldolgozás

:

Igen

Nem

Élelmiszer/Takarmány

:

Igen

Nem

2.   Összefoglalás

 

3.   Felügyeleti eredmények

A következő szakaszok a 2. függeléknek megfelelően töltendők ki

3.1.   Általános ellenőrzés

3.1.1.

Az általános ellenőrzés ismertetése

 

3.1.2.

Az általános ellenőrzés során a környezeti hatások figyelemmel kísérésére használt felügyeleti hálózatok és egyéb módszerek ismertetése

 

3.1.3.

A technikai személyzet, a felhasználók és mások számára nyújtott tájékoztatás és/vagy képzés ismertetése

 

3.1.4.

Az általános ellenőrzés eredményei

 

3.1.5.

Kiegészítő információk

 

3.1.6.

Szakmai publikációk áttekintése – Függelék

 

3.2.   Egyedi felügyelet

3.2.1.

Az egyedi felügyelet eredményének ismertetése (amennyiben alkalmazható)

 

3.2.2.

Véletlen kibocsátásból fakadó káros hatások figyelemmel kísérése és jelentése (amennyiben alkalmazható)

 

3.3.   Záró megjegyzések

 

4.   Az eredmények és következtetések összefoglalása

 

5.   A felügyeleti terv kiigazítása és kapcsolódó módszertan az elkövetkező évekre

 

Aláírás: …

Dátum: …

1. függelék

SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK ÁTTEKINTÉSE

Bizonyos publikációk tárgya a környezetvédelmi kockázatértékelés több területére is vonatkozhat (lásd a 2. függelék 3.1.6. szakaszát). Ilyen esetben az egyes tárgyakat külön-külön kell bemutatni a vonatkozó táblázatban.

A környezetvédelmi kockázatértékelés területe:

Publikáció

A kutatás összefoglalása és az eredmények

Környezetvédelmi cél

Megfigyelt paraméter

Káros hatások

A kezdeti környezetvédelmi kockázatértékelésre vonatkozó visszajelzés

 

 

 

 

 

 


A környezetvédelmi kockázatértékelés területe:

Publikáció

A kutatás összefoglalása és az eredmények

Környezetvédelmi cél

Megfigyelt paraméter

Káros hatások

A kezdeti környezetvédelmi kockázatértékelésre vonatkozó visszajelzés

 

 

 

 

 

 


A környezetvédelmi kockázatértékelés területe:

Publikáció

A kutatás összefoglalása és az eredmények

Környezetvédelmi cél

Megfigyelt paraméter

Káros hatások

A kezdeti környezetvédelmi kockázatértékelésre vonatkozó visszajelzés

 

 

 

 

 

 

2. függelék

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

A.   Általános megjegyzések

Az egyedi felügyelet a hozzájárulásban/engedélyben meghatározott feltételekkel, illetve a bejelentésben meghatározott felügyeleti tervvel összhangban végzendő el.

Az előre nem látható vagy váratlan lehetséges káros hatásokra vonatkozó általános ellenőrzést a felügyeleti terv kötelező részének kell tekinteni.

A káros hatásokat a növények, az új jelleg, a fogadó környezet, valamint az eseti alapon végzendő környezeti kockázatértékelés következtetéseinek fényében kell értékelni. A következőkben található a káros környezeti hatásokkal járó hatások és következmények/eredmények nem kimerítő jellegű listája:

a)

Ellenálló képesség és terjedő képesség, szelektív előny vagy hátrány; beleértve a következőket:

vadon termő növények fokozott előfordulása,

a géntechnológiával módosított (GM) növény mezőn kívüli fokozott megjelenése,

a GM növény fokozott elterjedése, ellenálló képessége és felszaporodása a környezetben (a vad rokonfajokkal való külső kereszteződést is beleértve),

a GM növényi termékek fokozott elterjedése a környezetben;

b)

Megváltozott génátvitel

a megporzás lehetséges csökkenése,

horizontális génátvitel fokozott gyakorisága növényről mikrobiális populációkra;

c)

GM növény és célszervezetek kölcsönhatása

gyomok megcsappant előfordulása és sokfélesége,

ellenállás kialakulása növénykártevő populációkban,

ellenállás kialakulása növényekben,

másodlagos növénykártevők kialakulása;

d)

GM növény és nem célszervezetek kölcsönhatása

közvetlen/közvetett hatás nem célszervezetekre,

változások a nem célzott növénykártevőkre és betegségekre való érzékenységben,

az élőhelybeli sokféleségre és biodiverzitásra gyakorolt hatás;

e)

Változások a biogeokémiai folyamatokban;

f)

Változások a termesztési gyakorlatokban;

g)

A környezeti kitettségből származó, emberi és állati egészséget érintő hatás.

B.   Utasítások a formanyomtatvány kitöltéséhez

A jelentést a 2001/18/EK irányelv szerinti hozzájárulással rendelkezőnek vagy az 1829/2003/EK rendelet szerinti engedély jogosultjának kell kitöltenie.

A jelentést a 2001/18/EK irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet szerint kibocsátott hozzájárulás vagy engedély rendelkezéseinek, a formanyomtatványnak és a vonatkozó felügyeleti tervnek megfelelően kell elkészíteni.

A jelentett adatokat diagramok, ábrák és táblázatok segítségével a lehető legteljesebb módon kell szemléltetni. Adott esetben statisztikai adatokat is biztosítani kell.

Az egyes egységek után hagyott hely nagysága nem azt jelzi, hogy milyen részletesen kell az adatokat a jelentésben feltüntetni. A vonatkozó igazoló dokumentumokat csatolmány formájában kell biztosítani, amelyeknél ügyelni kell arra, hogy egyértelmű kereszthivatkozásokat tartalmazzon a jelentés vonatkozó szakaszaira.

Amennyiben az adott hozzájárulásban, engedélyben vagy felügyeleti tervben előírt adatok nem állnak rendelkezésre, akkor erről részletes indokolást kell adni a jelentésben.

C.   Titoktartás

A jelentés bizalmas adatokat tartalmazó részeit külön dokumentumban kell benyújtani.

C.1.   A 2001/18/EK irányelv szerint benyújtott bejelentések

A 2001/18/EK irányelv 25. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül az e jelentésben található információk nem tekintendők bizalmasnak.

Ez nem akadályozza a hozzájárulást a 2001/18/EK irányelv 19. cikke szerint megadó illetékes hatóságot és a Bizottságot abban, hogy – akár bizalmas, akár nem bizalmas jellegű – kiegészítő információt kérjen a bejelentőtől.

A jelentés lehetőség szerint ne tartalmazzon bizalmas adatokat. A bizalmas adatokat a jelentés mellékleteként kell benyújtani az adatok nem bizalmas jellegű összefoglalásával vagy általános bemutatásával együtt; ez utóbbit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszik.

C.2.   Az 1829/2003/EK rendelet szerint benyújtott bejelentések

A jelentés lehetőség szerint ne tartalmazzon bizalmas adatokat. A jelentésnek egyértelműen fel kell tüntetnie – az 1829/2003/EK rendelet 30. cikkének megfelelő ellenőrizhető titoktartási igazolással együtt –, hogy a benyújtott információ mely részei minősülnek bizalmas jellegűnek. Ezen adatokról általános ismertetést vagy nem bizalmas jellegű összegzést kell adni a jelentés mellékletében, amely nyilvánosan hozzáférhető lesz.

1.   ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Amennyiben az EU területén egy növényt élelmiszerként/takarmányként való felhasználás céljából termesztenek és dolgoznak vagy használnak fel, termesztéstől eltérő felhasználású GMO-kra vonatkozó felügyeleti jelentést is készíteni kell.

2.   VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Be kell nyújtani a felügyeleti eredmények összefoglalását, valamint az általános következtetések ismertetését, külön kitérve a felügyeleti tervnek az eredmények és következtetések tükrében javasolt esetleges módosításaira és azok módszertanára.

3.   FELÜGYELETI EREDMÉNYEK

3.1.   Általános ellenőrzés

3.1.1.   Az általános ellenőrzés ismertetése

Az általános ellenőrzés ismertetésekor egyebek mellett ki kell térni az alábbiakra:

a)

az összes alkalmazott módszertan leírása, beleértve a megfigyelt paramétereket, a vizsgálatok módszereit, helyét és gyakoriságát;

b)

a forródrótok használata;

c)

a vállalatok képviselői az egyes tagállamokban;

d)

weboldalak;

e)

a mezőgazdasági termelők körében készült kérdőíves felmérések és egyéb megfigyelési módszerek;

f)

a kérdőívet kitöltő mezőgazdasági termelők száma, a kiválasztásuk alapjául szolgáló termőterület és kritériumok megadásával;

g)

a bevont harmadik felek és kiválasztásuk kritériumai.

A megfigyelt termőterületnek a GMO-termesztés regionális összterületéhez képest arányosnak, illetve reprezentatívnak kell lennie. Meg kell határozni a megfigyelt környezet arányosságának és reprezentativitásának részleteit, csakúgy mint azon kritériumokat, amelyek alapján e területeket reprezentatívnak ítélték, és ezért megfigyelésre kiválasztották.

3.1.2.   Az általános ellenőrzés során a környezeti hatások figyelemmel kísérésére használt felügyeleti hálózatok ismertetése

Az általános ellenőrzés lebonyolítása során a környezeti hatások megfigyelésére használt összes felügyeleti hálózat részleteit be kell mutatni. Az egyes felügyeleti hálózatokkal kapcsolatban a következő információkat kell biztosítani:

a)

név;

b)

az a tagállam, ahol a felügyeleti hálózat működik, és e hálózat működési szintjének (helyi, regionális vagy nemzeti) megnevezése;

c)

honlap címe;

d)

környezetvédelmi cél;

e)

hogyan gyűjti a hálózat az általános ellenőrzésre vonatkozó információkat;

f)

a káros hatásokra vonatkozó bejelentési eljárás a hozzájárulással rendelkező/az engedély jogosultja számára;

g)

adott esetben a hozzájárulással rendelkező/az engedély jogosultja, a hálózat és/vagy bármely harmadik fél közötti érvényes megállapodások részletei;

h)

a felügyeleti hálózat kiválasztására használt kritériumok.

3.1.3.   A technikai személyzet, a felhasználók és mások számára nyújtott tájékoztatás és/vagy képzés ismertetése

Részletesen ismertetni kell a technikai személyzet és a felhasználók számára elérhetővé tett információkat, különösen azokat, amelyek az adott GM növény Közösségbe való bevezetésével, a termék biztonságával és általános jellemzőivel, illetve a megfigyelés feltételeivel kapcsolatosak. Emellett meg kell jelölni azt az időpontot és azokat a körülményeket, amikor és amelyek között ezen információk a technikai személyzet és a felhasználók számára elérhetővé váltak, továbbá fel kell tüntetni minden olyan intézkedést, amely lehetővé teszi, hogy a személyzet/felhasználó értesüljön a meglévő vagy új információk esetleges változásairól.

A Bt-kukoricatermékek esetében, és amennyiben az a környezeti kockázatértékelésben (ERA) szerepel, részletesen ismertetni kell a mezőgazdasági termelők számára biztosított oktatást és képzést, illetve a termékinformációt annak érdekében, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a rovarokkal szembeni ellenálló képesség kialakulásának megakadályozása kötelességet ró rájuk. A termékinformáció egy példányát csatolni kell a jelentéshez.

3.1.4.   Az általános ellenőrzés eredményei

Ismertetni kell az elvégzett általános ellenőrzés eredményeit, beleértve a megfigyelt közvetlen, közvetett, késleltetett és/vagy halmozódó hatásokat, valamint különösen a megfigyelt káros hatások természetét, és az abból levont következtetéseket. Részletesen kell elemezni, értelmezni és kifejteni minden megfigyelési módszer paramétereit – beleértve a megfigyelés helyét is –, és ezzel egyidejűleg be kell mutatni, hogy ezen eredmények miképpen támasztják alá az engedélyre jogosult/hozzájárulással rendelkező által leszűrt átfogó következtetéseket.

Amennyiben a mezőgazdasági termelők kérdőívét használják, a kapott eredmények elemzését a jelentés mellékleteként kell benyújtani. Ezen elemzésnek magában kell foglalnia a mezőgazdasági üzemre vonatkozó általános információkat – a műtrágyahasználatot, a vetésforgót/teljesítményt/terméshozamot, a növénykártevőket és betegségeket, a növényvédő szerek használatát, a gyomelterjedtséget, a vadvilág jelenlétének fokát –, amennyiben a kérdőívek előírják az efféle információt, csakúgy mint a mezővel kapcsolatos – különösen a nem várt hatásokra utaló – információkat. A kérdőívek régiós szintű összehasonlításával vagy a felügyeleti hálózatok, illetve egyéb megfigyelési módszerek használatával nyert megfigyelések válaszoknak való megfeleltetésével összefüggéseket kell megállapítani.

A hozzájárulással vagy engedéllyel rendelkező jogosultnak külön értékelnie kell, hogy az általános ellenőrzés során nyert adatok megfelelőek, illetve relevánsak-e a közvetlen, közvetett, késleltetett és/vagy kumulatív hatások felügyelete/észlelése szempontjából. Az értékelésben egyben meg kell határoznia azokat a területeket (táblaszegélyek, nem célfajcsoportok), amelyekkel kapcsolatban több vagy pontosabb adatokra lehet szükség.

Az adatok megfelelő értelmezése érdekében a jelentés e szakaszának a lehető legrészletesebbnek kell lennie.

3.1.5.   Kiegészítő információk

Káros vagy nem várt hatások megfigyelése esetén kiegészítő információkat kell benyújtani a vonatkozó régió vagy helyszín meghatározására, a növekedési időszak aktuális stádiumára, a káros hatás miatt végrehajtott vagy végrehajtandó helyreállítási vagy kockázatcsökkentő intézkedésekre vonatkozóan, továbbá a környezeti kockázatértékelésből származó következtetéseket, illetve minden egyéb következtetést. Az adatok megfelelő értelmezése érdekében a jelentés e szakaszának a lehető legrészletesebbnek kell lennie.

3.1.6.   Szakmai publikációk áttekintése

A szakmai publikációkat – ideértve a szaksajtóban megjelent újságcikkeket, konferencia-kiadványokat, szemlecikkeket és egyéb tanulmányokat vagy a jelentés által tárgyalt növény/jelleg kombinációjának termesztésével kapcsolatos egyéb információforrást – a felügyeleti eredmények és a felügyeleti terv összefüggésében kell figyelembe venni és elemezni. E publikációkat a függelékben meghatározottak szerint kell jegyzékbe venni, összefoglalni és részletezni. A szakirodalmi áttekintésnek jelölnie kell minden olyan fontos publikációt, amely az adott jelentéstételi időszakban megjelent. Olyan konferencia-kiadványok, szemlecikkek és kiegészítő tanulmányok is feltüntethetők, amelyeket a hozzájárulással rendelkező szerkesztett, és amelyeket szakmailag nem értékeltek, de relevánsnak bizonyulnak.

3.2.   Egyedi felügyelet

3.2.1.   Az egyedi felügyelet eredménye (amennyiben alkalmazható)

Ismertetni kell a környezeti kockázatértékelésben azonosított egyedi felügyeleti követelményeket és a kapcsolódó döntést, illetve az elvégzett egyedi felügyelet eredményeit – azaz a módszertanra, a rendszerességre, az időtartamra, a felügyeleti eredményekre, az elemzésre és a következtetésekre vonatkozó részletes információkat. E szakaszban az engedély jogosultjának/a hozzájárulással rendelkezőnek a levont következtetések alátámasztása érdekében be kell mutatnia, hogyan gyűjtötte össze és hogyan elemezte az információkat. Ezenfelül az adatok megfelelő értelmezése érdekében a jelentés e szakaszának a lehető legrészletesebbnek kell lennie.

3.2.2.   Véletlen kibocsátásból fakadó káros hatások felügyelete/jelentése (amennyiben alkalmazható)

Amennyiben az engedély vagy a hatályos felügyeleti terv előírja, biztosítani kell a véletlen kibocsátást követő káros hatások felügyeletére tett intézkedések áttekintését, azaz a felügyelet elvégzésének gyakoriságát, az alkalmazott felügyeleti módszertanokat, a kibocsátás minimalizálására alkalmazott intézkedéseket és a véletlen kibocsátás esetén alkalmazott tisztítási eljárásokat. Minden szokatlan, káros vagy GMO-val kapcsolatban megfigyelt hatást fel kell tüntetni.

3.3.   Záró megjegyzések

Be kell nyújtani a kérdőívekből, a hálózatokból vagy egyéb ellenőrzési módszerekből és az érdekelt felektől kapott felügyeleti eredmények összefoglalását, valamint a szakirodalmi szemlét, csakúgy mint az átfogó következtetéseket.

A felügyeleti hálózatoktól vagy egyéb ellenőrzési módszerekből származó, és az elvégzett ellenőrzés bármely szempontjának alátámasztására szolgáló dokumentációt és a mezőgazdasági termelői kérdőívekben adott válaszokról szóló átfogó jelentést a kérdőíveket kitöltő mezőgazdasági termelőket segítő kézikönyv egy példányával együtt a jelentéshez kell csatolni, és adott esetben a jelentésben jelölni kell a kereszthivatkozásokat.

4.   AZ EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A felügyeleti eredményekről és az átfogó következtetésekről összefoglalót kell készíteni. Az összefoglalónak világosan be kell mutatnia, hogy az elvégzett ellenőrzés ténymegállapításai és az adatok elemzései miképpen támasztják alá az említett következtetéseket.

A jelentés e szakaszában az engedély jogosultjának/a hozzájárulással rendelkezőnek nyomon kell követnie az előző években végzett felügyeleti tevékenységek legfőbb megállapításait is ahhoz, hogy elemezni és értékelni lehessen azon előforduló kölcsönhatásos vagy halmozódó hatások lehetőségét vagy várhatóságát, amelyeket egyetlen felügyeleti év alatt nehéz lenne átfogóan értékelni.

5.   A FELÜGYELETI TERV KIIGAZÍTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTAN AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVEKRE

Ismertetni kell a jelentés céljára felhasznált felügyeleti terv és a kapcsolódó módszertan értékelését. Át kell tekinteni a káros hatások felderítésére használt módszertanok hatékonyságát és korlátait, valamint meg kell határozni, hogy a felügyeleti információ fényében – az összegyűjtött adatok relevanciája és minősége és a jelentésben bemutatott eredmények bizonytalansága miatt – igényel-e módosítást vagy kiigazítást a felügyeleti terv és a kapcsolódó módszertan.


II. MELLÉKLET

A TERMESZTÉSTŐL ELTÉRŐ FELHASZNÁLÁSÚ GMO-KRA VONATKOZÓ FELÜGYELETI JELENTÉS

A termesztéstől eltérő felhasználású GMO-k felügyeleti eredményeinek bemutatására szolgáló formanyomtatvány összhangban a 2001/18/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésével, 20. cikkének (1) bekezdésével és VII. mellékletével, valamint az 1829/2003/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével és 21. cikkének (1) bekezdésével.

1.   Általános információk

1.1.

Növény/jelleg (ek): …

1.2.

A 2001/18/EK irányelv szerinti határozat engedélyezési száma és a hozzájárulás száma és dátuma: …

1.3.

Az 1829/2003/EK rendelet szerinti határozat engedélyezési száma és engedélyezési dátuma: …

1.4.

Egyedi azonosító: …

1.5.

Jelentéstételi időszak xx/xx/xx-tól/-től xx/xx/xx-ig

1.6.

Egyéb felügyeleti jelentéseket nyújtottak be a következők tekintetében

Termesztés

:

Igen

Nem

2.   Összefoglalás

 

A következő szakaszok a 2. függeléknek megfelelően töltendők ki.

3.   GMO-k termesztéstől eltérő célú felhasználása

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a szakasz a GMO-k termesztéstől eltérő célú felhasználását érintő környezeti hatások felügyeletéhez kapcsolódik. E felhasználások a GMO-kat tartalmazó vagy azokból álló élelmiszerekre és takarmányokra (élő szervezetek) terjednek ki.

3.1.   Árubehozatal a Közösség területére

3.1.1.

Növényi áru (GM + nem GM) behozatala a Közösségbe származási ország szerint

Származási ország

Mennyiség

(tonnában)

A GMO importrészesedésének becsült adatai

(ha nincs mód a becslésre, a hozzávetőleges termesztési arány a származási országban)

 

 

 

 

 

 

3.1.2.

Növényi áru (GM + nem GM) behozatala a Közösségbe rendeltetési ország szerint

Rendeltetési ország

Mennyiség

(tonnában)

 

 

 

 

3.1.3.

A 3.1.1. és a 3.1.2. táblázatok adatainak elemzése

 

3.2.   Általános ellenőrzés

3.2.1.

Az általános ellenőrzés ismertetése

 

3.2.2.

Az általános ellenőrzés során használt ágazati, környezeti, élelmiszeri és/vagy takarmányi felügyeleti hálózatok részletezése

 

3.2.3.

Az importőröknek, a kereskedőknek, a kezelőknek, a feldolgozóknak stb. biztosított információk és/vagy képzés ismertetése

 

3.2.4.

Az általános ellenőrzés eredményei

 

3.2.5.

Kiegészítő információk

 

3.2.6.

Szakmai publikációk áttekintése – Függelék

 

3.3.   Egyedi felügyelet

3.3.1.

Az egyedi felügyeletnek és eredményeinek ismertetése (amennyiben alkalmazható)

 

3.3.2.

Feldolgozás (amennyiben alkalmazható)

EU-tagállam

Belépési pont/Termesztési terület

Feldolgozási pont

Távolság a belépési ponttól/termesztési területtől

Szállítási eszköz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.

Véletlen kibocsátásból fakadó káros hatások figyelemmel kísérése és jelentése (amennyiben alkalmazható)

 

3.4.   Záró megjegyzések

 

4.   Az eredmények és következtetések összefoglalása

 

5.   A felügyeleti terv kiigazítása és kapcsolódó módszertan az elkövetkező évekre

 

Aláírás: …

Dátum: …

1. függelék

SZAKMAI PUBLIKÁCIÓK ÁTTEKINTÉSE

Bizonyos publikációk tárgya a környezetvédelmi kockázatértékelés több területére is kiterjedhet (lásd a 2. függelék 3.2.6. szakaszát). Ilyen esetben az egyes tárgyakat külön-külön kell bemutatni az egyes táblázatokban.

A környezetvédelmi kockázatértékelés területe

Publikáció

A kutatás összefoglalása és az eredmények

Környezetvédelmi cél

Megfigyelt paraméter

Káros hatások

A kezdeti környezetvédelmi kockázatértékelésre vonatkozó visszajelzés

 

 

 

 

 

 


A környezetvédelmi kockázatértékelés területe

Publikáció

A kutatás összefoglalása és az eredmények

Környezetvédelmi cél

Megfigyelt paraméter

Káros hatások

A kezdeti környezetvédelmi kockázatértékelésre vonatkozó visszajelzés

 

 

 

 

 

 


A környezetvédelmi kockázatértékelés területe

Publikáció

A kutatás összefoglalása és az eredmények

Környezetvédelmi cél

Megfigyelt paraméter

Káros hatások

A kezdeti környezetvédelmi kockázatértékelésre vonatkozó visszajelzés

 

 

 

 

 

 

2. függelék

MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK

A.   Általános megjegyzések

Az egyedi felügyelet a hozzájárulásban/engedélyben meghatározott feltételekkel, illetve a bejelentésben meghatározott felügyeleti tervvel összhangban végzendő el.

Az előre nem látható vagy váratlan lehetséges káros hatásokra vonatkozó általános ellenőrzést a felügyeleti terv kötelező részének kell tekinteni.

A káros hatásokat a növények, az új jelleg, a fogadó környezet, valamint az eseti alapon végzendő környezeti kockázatértékelés következtetéseinek fényében kell értékelni. A következőkben a káros környezeti hatásokkal járó hatások és következmények/eredmények nem kimerítő jellegű listája:

a)

Ellenálló képesség és terjedő képesség, szelektív előny vagy hátrány; beleértve a következőket:

vadon termő növények fokozott előfordulása,

a géntechnológiával módosított (GM) növény mezőn kívüli fokozott megjelenése,

a GM növény fokozott elterjedése, ellenálló képessége és felszaporodása a környezetben (a vad rokonfajokkal való külső kereszteződést is beleértve);

b)

Megváltozott génátvitel:

a megporzás lehetséges csökkenése,

horizontális génátvitel fokozott gyakorisága növényről mikrobiális populációkra;

c)

GM növény és nem célszervezetek kölcsönhatás:

közvetlen/közvetett hatás nem célszervezetekre,

változások a nem célzott növénykártevőkre és betegségekre való érzékenységben,

az élőhelybeli sokféleségre és biodiverzitásra gyakorolt hatás;

d)

Változások a biogeokémiai folyamatokban;

e)

A környezeti kitettségből származó, emberi és állati egészséget érintő hatás.

B.   Utasítások a formanyomtatvány kitöltéséhez

A jelentést a 2001/18/EK irányelv szerinti hozzájárulással rendelkezőnek vagy az engedély 1829/2003/EK rendelet szerinti jogosultjának kell kitöltenie.

A jelentést a 2001/18/EK irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet szerint kibocsátott hozzájárulás vagy engedély rendelkezéseinek, a formanyomtatványnak és a vonatkozó felügyeleti tervnek megfelelően kell elkészíteni.

A jelentett adatokat diagramok, ábrák és táblázatok segítségével a lehető legteljesebb módon kell szemléltetni. Megfelelő esetben statisztikai adatokat is biztosítani kell.

Az egyes egységek után hagyott hely nagysága nem azt jelzi, hogy milyen részletesen kell az adatokat a jelentésben feltüntetni. A vonatkozó igazoló dokumentumokat csatolmány formájában kell biztosítani, amelyeknél ügyelni kell arra, hogy egyértelmű kereszthivatkozásokat tartalmazzon a jelentés vonatkozó szakaszaira.

Amennyiben az adott hozzájárulásban, engedélyben vagy felügyeleti tervben előírt adatok nem állnak rendelkezésre, akkor erről részletes indokolást kell adni a jelentésben.

C.   Titoktartás

A jelentés bizalmas adatokat tartalmazó részeit külön dokumentumban kell benyújtani.

C.1.   A 2001/18/EK irányelv szerint benyújtott bejelentések

A 2001/18/EK irányelv 25. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül az e jelentésben található információk nem tekintendők bizalmasnak.

Ez nem akadályozza a hozzájárulást a 2001/18/EK irányelv 19. cikke szerint megadó illetékes hatóságot és a Bizottságot abban, hogy – akár bizalmas, akár nem bizalmas jellegű – kiegészítő információt kérjen a bejelentőtől.

A jelentés lehetőség szerint ne tartalmazzon bizalmas adatokat. A bizalmas adatokat a jelentés mellékleteként kell benyújtani az adatok nem bizalmas jellegű összefoglalásával vagy általános bemutatásával együtt; ez utóbbit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszik.

C.2.   Az 1829/2003/EK rendelet szerint benyújtott bejelentések

A jelentés lehetőség szerint ne tartalmazzon bizalmas adatokat. A jelentésnek egyértelműen fel kell tüntetnie – az 1829/2003/EK rendelet 30. cikkének megfelelő ellenőrizhető titoktartási igazolással együtt –, hogy a benyújtott információ mely részei minősülnek bizalmas jellegűnek. Ezen adatokról általános ismertetést vagy nem bizalmas jellegű összegzést kell adni a jelentés mellékletében, amely nyilvánosan hozzáférhető lesz.

1.   ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Amennyiben az EU területén egy növényt élelmiszerként/takarmányként való felhasználás céljából termesztenek és dolgoznak vagy használnak fel, termesztési felügyeleti jelentést is készíteni kell.

Az 1507 sz. kukoricát (HL L 291., 2005.11.5.), a MON863 kukoricát (HL L 207., 2005.8.10.) és az NK603 kukoricát (HL L 295., 2004.9.18.) a 2001/18/EK irányelv szerint fogadták el behozatalra és minden más kukoricáéval megegyező felhasználásra a termesztés kivételével.

2.   VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Be kell nyújtani a felügyeleti eredmények összefoglalását, valamint az általános következtetések ismertetését, külön kitérve a felügyeleti tervnek az eredmények és következtetések tükrében javasolt esetleges módosításaira és azok módszertanára.

3.   GMO-K TERMESZTÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA

3.1.   Árubehozatal a Közösség területére

3.1.1.   Növényi áru (GM + nem GM) behozatala a Közösségbe származási ország szerint

3.1.2.   Növényi áru (GM + nem GM) behozatala a Közösségbe rendeltetési ország szerint

Az alábbi információk részleteit a 3.1.1. és a 3.1.2. táblázatokban kell megadni. A tényadatokat a becsült adatokkal összehasonlítva kell feltüntetni (a GMO közösségi importrészesedésének kivételével).

a)

kiviteli ország, ahol GM növényt termesztik

b)

a kivitt növényi áru (GM + nem GM) mennyisége tonnában

c)

a közösségi tagállam, amelybe a növényi árut (GM + nem GM) behozzák

d)

a behozott növényi áru (GM + nem GM) mennyisége tonnában

3.1.3.   A 3.1.1. és a 3.1.2. táblázatok adatainak elemzése

Ezen elemzésnek ismertetnie kell az adatok forrását, azt, hogy a behozatali mennyiség növekedett vagy csökkent az előző években, az esetleges változás okát, a Közösségen kívüli növényekből a Közösséget legnagyobb mértékben ellátó beszállítókat, valamint a Közösségen kívüli növényekből a Közösségbe a legnagyobb mennyiséget importálókat, a jelentős behozatali piacokkal összefüggő tendenciák korábbi évekhez mért esetleges változásait, és annak okait.

3.2.   Általános ellenőrzés

3.2.1.   Az általános ellenőrzés ismertetése

Az általános ellenőrzés ismertetése, ezen belül az összes alkalmazott módszertan leírása, beleértve a megfigyelt paramétereket, az adatgyűjtés módszereit, a helyszínek típusait.

3.2.2.   Az iparági, környezeti, élelmiszeri és/vagy takarmányi felügyeleti hálózatok részletezése

Részletezni kell az elvégzett általános ellenőrzés során használt iparági, környezeti, élelmiszeri és/vagy takarmányi felügyeleti hálózatokat. Az egyes felügyeleti hálózatokkal kapcsolatban a következő információkat kell bemutatni:

a)

név, amiből kiderül, hogy iparággal, környezettel, élelmiszerrel és/vagy takarmánnyal kapcsolatos hálózatról van-e szó;

b)

az a tagállam, ahol a felügyeleti hálózat működik, és e hálózat működési szintjének (helyi, regionális vagy nemzeti) megnevezése;

c)

honlap címe;

d)

környezetvédelmi cél;

e)

hogyan gyűjti a hálózat az általános ellenőrzésre vonatkozó információkat;

f)

a káros hatásoknak a hozzájárulással rendelkező/az engedély jogosultja számára történő bejelentésének eljárása;

g)

a felügyeleti hálózat kiválasztására használt kritériumok.

3.2.3.   Az importőröknek, a kereskedőknek, a növénnyel foglalkozóknak, a feldolgozóknak stb. biztosított információk és/vagy képzés ismertetése

Részletezni kell az importőrök, a kereskedők, a növénnyel foglalkozók, a feldolgozók stb. felé közölt információkat, az információközlés időpontját és módját, illetve azokat a rendelkezéseket, amelyek értelmében a fent említett felhasználói csoportok minden meglévő vagy új információk bármely változásáról értesülnek.

3.2.4.   Az általános ellenőrzés eredményei

Ismertetni kell az elvégzett általános ellenőrzés eredményeit, beleértve a megfigyelt közvetlen, közvetett, késleltetett és/vagy halmozódó hatásokat, valamint különösen a megfigyelt káros hatások természetét, és az abból levont következtetéseket. Részletesen kell elemezni, értelmezni és kifejteni minden megfigyelési módszer paramétereit – beleértve a megfigyelés helyszínét is –, és ezzel egyidejűleg be kell mutatni, hogy ezen eredmények miképpen támasztják alá az engedélyre jogosult/hozzájárulással rendelkező által leszűrt átfogó következtetéseket. Az adatok megfelelő értelmezése érdekében a jelentés e szakaszának a lehető legrészletesebbnek kell lennie.

3.2.5.   Kiegészítő információk

Káros vagy nem várt hatások megfigyelése esetén kiegészítő információkat kell benyújtani a vonatkozó régió vagy helyszín meghatározására, a káros hatás miatt végrehajtott vagy végrehajtandó helyreállítási vagy kockázatcsökkentő intézkedésekre vonatkozóan, továbbá a környezeti kockázatértékelésből származó következtetéseket, illetve minden egyéb következtetést. Az adatok megfelelő értelmezése érdekében a jelentés e szakaszának a lehető legrészletesebbnek kell lennie.

3.2.6.   Szakmai publikációk áttekintése – Függelék

A szakmai publikációkat – ideértve a szaksajtóban megjelent újságcikkeket, konferencia-kiadványokat, szemlecikkeket és egyéb tanulmányokat vagy a jelentés által tárgyalt növény/jelleg kombinációjának élelmezési és/vagy takarmányozási céllal történő felhasználásával, behozatalával és feldolgozásával kapcsolatos egyéb információforrást – a felügyeleti eredmények és a felügyeleti terv összefüggésében kell figyelembe venni és elemezni. E publikációkat a függelékben meghatározottak szerint kell jegyzékbe venni, összefoglalni és részletezni. A szakirodalmi szemlének jelölnie kell minden olyan fontos publikációt, amely az adott jelentési időszakban megjelent. Olyan konferencia-kiadványok, szemlecikkek és kiegészítő tanulmányok is feltüntethetők, amelyeket a hozzájárulással rendelkező szerkesztett, és amelyeket szakmailag nem értékeltek, de relevánsnak bizonyulnak.

3.3.   Egyedi felügyelet

3.3.1.   Az egyedi felügyelet eredményei (amennyiben alkalmazható)

Ismertetni kell környezeti kockázatértékelésben (ERA) azonosított egyedi felügyeleti követelményeket és a kapcsolódó döntéseket, illetve az elvégzett egyedi felügyelet eredményeit, beleértve a módszertanra, a rendszerességre, az időtartamra, a felügyeleti eredményekre, az elemzésre és a következtetésekre vonatkozó részletes információkat. E szakaszban az engedély jogosultjának/a hozzájárulással rendelkezőnek a levont következtetések alátámasztása érdekében be kell mutatnia, hogyan gyűjtötte össze és hogyan elemezte az információkat. Az adatok megfelelő értelmezése érdekében a jelentés e szakaszának a lehető legrészletesebbnek kell lennie.

3.3.2.   Feldolgozás (amennyiben alkalmazható)

Az e szakaszban található információkat csak akkor kell megadni, ha az engedély vagy a felügyeleti terv előírja a véletlen kibocsátás megfigyelését és:

a)

ha a feldolgozás a behozatali kikötő határain belüli területtől eltérő területen zajlik; vagy

b)

a tagállamokban/a Közösségben termelt GM növények feldolgozásának helyszíne tekintetében.

3.3.3.   Véletlen kibocsátásból fakadó káros hatások figyelemmel kísérése és jelentése (amennyiben alkalmazható)

Amennyiben az engedély/a hozzájárulás vagy a hatályos felügyeleti terv előírja, biztosítani kell a véletlen kibocsátást követő káros hatások felügyeletére tett intézkedések áttekintését, így például a felügyelet elvégzésének gyakoriságát, az alkalmazott felügyeleti módszereket, a kibocsátás minimalizálására alkalmazott intézkedéseket és a véletlen kibocsátás esetén alkalmazott tisztítási eljárásokat. Továbbá minden szokatlan, káros vagy GMO-val kapcsolatban megfigyelt hatást fel kell tüntetni. Ezt az információt az alábbiakra vonatkozóan kell biztosítani:

a)

azok a kikötők, amelyeken keresztül a GM növényeket behozzák, amennyiben a feldolgozás a kikötő határain belül történik;

b)

a 3.3.2. szakaszban meghatározott feldolgozási területek.

3.4.   Záró megjegyzések

A felügyeleti hálózatoktól és egyéb ellenőrzési módszerekből származó, és az elvégzett ellenőrzés bármely szempontjának alátámasztására szolgáló dokumentációt csatolni kell a jelentéshez, és adott esetben a jelentésben jelölni kell a kereszthivatkozásokat. A hálózatok jóvoltából kapott felügyeleti eredményekről, a szakirodalmi szemléről és az átfogó következtetésekről összefoglalót kell készíteni.

4.   AZ EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A felügyeleti eredményekről és az átfogó következtetésekről összefoglalót kell készíteni. Az összefoglalónak világosan be kell mutatnia, hogy az elvégzett ellenőrzés ténymegállapításai és az adatok elemzései miképpen támasztják alá az említett következtetéseket.

5.   A FELÜGYELETI TERV KIIGAZÍTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ MÓDSZERTAN AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVEKRE

Értékelni kell a jelentés céljából használt felügyeleti tervet és a kapcsolódó módszertant. Át kell tekinteni a káros hatások felderítésére használt módszertanok hatékonyságát és korlátait, valamint meg kell határozni, hogy a felügyeleti információ fényében – az összegyűjtött adatok relevanciája és minősége és a jelentésben bemutatott eredmények bizonytalansága miatt – igényel-e módosítást vagy kiigazítást a felügyeleti terv és a kapcsolódó módszertan.


21.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 275/28


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. október 20.)

a pulykában előforduló szalmonellafertőzés elleni védekezésre irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2009) 7735. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/771/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszer okozta fertőzések kórokozóinak korlátozásáról szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2160/2003/EK rendelet célja a megfelelő és hatékony intézkedések megtételének biztosítása a szalmonella és egyéb zoonózis-kórokozók kimutatására és ellenőrzésére a termelés, feldolgozás és forgalmazás valamennyi lényeges szakaszában – különösen az elsődleges termelés szintjén – annak érdekében, hogy csökkenjen gyakoriságuk és az a kockázat, amelyet a közegészségügyre jelentenek.

(2)

A rendelet előírja, hogy közösségi célkitűzéseket kell meghatározni a rendelet I. mellékletében felsorolt, bizonyos állatállományokban előforduló zoonózisok és zoonózis-kórokozók gyakoriságának csökkentésére.

(3)

A 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pulykákban előforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. június 20-i 584/2008/EK bizottsági rendelet (2) közösségi célkitűzést állapított meg a Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium pulykáknál való gyakoriságának csökkentésére vonatkozóan az elsődleges termelés szakaszában.

(4)

A közösségi célkitűzés elérése érdekében a tagállamoknak a 2160/2003/EK rendelettel összhangban nemzeti programokat kell kidolgozniuk a pulykában előforduló szalmonellafertőzés elleni védekezésre, és azokat be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz.

(5)

Egyes tagállamok be is nyújtottak ilyen programokat, amelyek a vonatkozó közösségi állat-egészségügyi jogszabályoknak és különösen a 2160/2003/EK rendeletnek megfelelőnek minősültek.

(6)

Ezeket a nemzeti ellenőrzési programokat ezért jóvá kell hagyni.

(7)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben felsorolt tagállamok által benyújtott, a pulykában előforduló szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló nemzeti programokat a Bizottság jóváhagyja.

2. cikk

Ezt a határozatot 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 20-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

(2)  HL L 162., 2008.6.21., 3. o.


MELLÉKLET

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Írország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Olaszország

Ciprus

Litvánia

Magyarország

Málta

Hollandia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország

Egyesült Királyság