ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.267.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 267

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. október 10.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 945/2009/EK rendelete (2009. október 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 946/2009/EK rendelete (2009. október 8.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és a IV övezetben, valamint a IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

3

 

 

A Bizottság 947/2009/EK rendelete (2009. október 9.) a cukorágazat egyes termékeire a 2009/2010-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

5

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/110/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

7

 

*

A Bizottság 2009/129/EK irányelve (2009. október 9.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról ( 1 )

18

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2009/746/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. október 9.) a tagállamok 2009. évi halászati ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti programjaihoz való közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2009) 7592. számú dokumentummal történt)

20

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

10.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/1


A BIZOTTSÁG 945/2009/EK RENDELETE

(2009. október 9.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. október 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 9-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

30,9

TR

71,2

ZZ

51,1

0707 00 05

TR

122,8

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

82,7

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

99,8

CL

83,5

TR

76,5

UY

55,5

ZA

97,8

ZZ

82,6

0806 10 10

BR

188,8

TR

103,3

US

186,7

ZZ

159,6

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

77,5

US

80,3

ZA

69,1

ZZ

75,4

0808 20 50

CN

41,0

TR

88,0

ZA

79,5

ZZ

69,5


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


10.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/3


A BIZOTTSÁG 946/2009/EK RENDELETE

(2009. október 8.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIIa és a IV övezetben, valamint a IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A fogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókra és a közösségi vizekre bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében alkalmazandó halászati lehetőségeknek és a kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról szóló, 2009. január 16-i 43/2009/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2009. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2009. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2009. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 8-án.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 22., 2009.1.26., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

23/T&Q

Tagállam

Svédország

Állomány

POK/2A34.

Faj

Fekete tőkehal (Pollachius virens)

Terület

IIIa és IV; a IIa, IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei

Időpont

2009.9.28.


10.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/5


A BIZOTTSÁG 947/2009/EK RENDELETE

(2009. október 9.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2009/2010-es gazdasági évben alkalmazandó, a 877/2009/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 877/2009/EK bizottsági rendelet (3) a 2009/2010-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 941/2009/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2009/2010-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 877/2009/EK rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. október 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 9-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 253., 2009.9.25., 3. o.

(4)  HL L 265., 2009.10.9., 3. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2009. október 10-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

35,41

0,66

1701 11 90 (1)

35,41

4,28

1701 12 10 (1)

35,41

0,53

1701 12 90 (1)

35,41

3,98

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


IRÁNYELVEK

10.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/7


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/110/EK IRÁNYELVE

(2009. szeptember 16.)

az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról, valamint a 2000/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 47. cikke (2) bekezdésének első és harmadik mondatára, valamint 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

mivel:

(1)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (4) az új előre fizetett, elektronikus fizetőeszközök megjelenése nyomán fogadták el azzal a céllal, hogy egyértelmű jogi keretet hozzanak létre, amely megerősíti a belső piacot, és közben megfelelő szintű prudenciális felügyeletet biztosít.

(2)

A Bizottság a 2000/46/EK irányelvre vonatkozó felülvizsgálatában kihangsúlyozta az említett irányelv módosításának szükségességét, mivel egyes rendelkezései gátolják az elektronikuspénz-szolgáltatások valódi egységes piacának kialakulását és e felhasználóbarát szolgáltatás fejlődését.

(3)

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) korszerű és koherens jogi keretet hozott létre a pénzforgalmi szolgáltatások tekintetében, amely magában foglalja a pénzforgalmi szolgáltatók egy új típusára, nevezetesen a pénzforgalmi intézményekre vonatkozó prudenciális előírásokról szóló nemzeti rendelkezések összehangolását.

(4)

A piacra történő belépés akadályai eltávolításának és az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenység megkezdésének és folytatásának megkönnyítése céljából, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre vonatkozó szabályokat felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy valamennyi pénzforgalmi szolgáltató egyenlő feltételek mellett működhessen.

(5)

Ezen irányelv alkalmazását célszerű az elektronikus pénzt kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatókra korlátozni. Ezen irányelv nem alkalmazandó az olyan előre fizetett eszközökön tárolt, meghatározott igények kielégítését szolgáló monetáris értékekre, amelyek korlátozott esetekben használhatók, mivel azok az elektronikus pénz birtokosa számára csak az elektronikus pénzt kibocsátó üzleti helyiségeiben vagy a hivatásos kibocsátóval közvetlen szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók zártkörű hálózatában teszik lehetővé termékek vagy szolgáltatások vásárlását, vagy csak meghatározott körű termékek vagy szolgáltatások vásárlására alkalmasak. Egy eszköz akkor minősül „zártkörű hálózaton” belül használhatónak, ha csak egy meghatározott üzletben vagy üzletláncban kínált termékek és szolgáltatások vásárlására alkalmas, vagy ha az értékesítés helyétől függetlenül csak meghatározott körű termékek és szolgáltatások vásárlására alkalmas. Ilyen eszközök lehetnek a hűségkártyák, az üzemanyagkártyák, a tagsági kártyák, a közlekedési kártyák, az étkezési jegyek, illetve szolgáltatási utalványok (például gyermekgondozási, szociális utalvány vagy olyan szolgáltatási utalványrendszer, amely háztartási feladatok – például takarítás, vasalás, kerti munkák – elvégzésére alkalmazottak felvételét támogatja), amelyek esetenként a használatukat elősegítő egyedi munkajogi keretszabályozás alá tartoznak, a szociális jogszabályokban meghatározott célok megvalósítása érdekében. Amennyiben egy egyedi célt szolgáló eszköz általános célú eszközzé válik, akkor az ezen irányelv hatálya alóli mentesség a továbbiakban nem alkalmazható. A partnerüzletekben is használható eszközök ezen irányelv hatálya alóli mentesítése nem indokolt, mivel ezeket az eszközöket jellemzően a folyamatosan bővülő szolgáltatói hálózatok kiszolgálására tervezik.

(6)

Helyénvaló továbbá, hogy ezen irányelv ne legyen alkalmazandó a digitális termékek és szolgáltatások vásárlására használt monetáris értékre, ahol az üzemeltető a termék vagy szolgáltatás jellegénél fogva – például hozzáférési, keresési vagy terjesztési lehetőségek formájában – növeli azok belső értékét, amennyiben a szóban forgó termék vagy szolgáltatás csak egy digitális eszköz, például mobiltelefon vagy számítógép útján használható, feltéve, hogy a távközlési, digitális vagy információs technológiai eszköz üzemeltetője nem csak közvetítőként jár el a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és az áru szállítója vagy a szolgáltatás nyújtója között. Ez a helyzet akkor, ha egy mobiltelefon- vagy egyéb digitális hálózati előfizető közvetlenül fizet a hálózatüzemeltetőnek, és nem áll fenn sem közvetlen pénzforgalmi kapcsolat, sem közvetlen adós-hitelezői kapcsolat a hálózati előfizető és bármely, az ügylet részeként szállított árut vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között.

(7)

A technológiai semlegesség érdekében egyértelműen kell meghatározni az elektronikus pénz fogalmát. E fogalommeghatározásnak minden olyan esetre ki kell terjednie, amelyben a pénzforgalmi szolgáltató pénzeszközök ellenében előre fizetett értéket bocsát rendelkezésre, amelyet fizetésre lehet használni, mivel azt harmadik személyek fizetésként elfogadják.

(8)

Az elektronikus pénz fogalommeghatározásának ki kell terjednie az elektronikus pénzre, amelyet akár az elektronikuspénz-birtokos a birtokában lévő fizetési eszközön tart, akár egy távoli szerveren tárolnak és az elektronikus pénz birtokosa egy külön elektronikuspénz-számláról fér hozzá. E fogalommeghatározásnak megfelelően tágnak kell lennie ahhoz, hogy ne akadályozza a technológiai innovációt és ne csak a piacon ma elérhető elektronikuspénz-termékekre, hanem a jövőben kifejleszthető termékekre is kiterjedjen.

(9)

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények prudenciális felügyeleti szabályait felül kell vizsgálni és nagyobb összhangba kell hozni ezen intézmények kockázataival. A szabályokat ezenkívül a 2007/64/EK irányelv alapján a pénzforgalmi intézményekre alkalmazandó prudenciális felügyeleti szabályokkal is összhangba kell hozni. E vonatkozásban a 2007/64/EK irányelv vonatkozó cikkei értelemszerűen alkalmazandóak az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre, ezen irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül. Így a 2007/64/EK irányelvben a „pénzforgalmi intézmény”-re való hivatkozásokat az „elektronikuspénz-kibocsátó intézmény”-re való hivatkozásként kell értelmezni; a „pénzforgalmi szolgáltatás”-ra való hivatkozásokat a „pénzforgalmi szolgáltatási és elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységek”-re való hivatkozásként kell értelmezni; a „pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjé”-re való hivatkozásokat a „pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője és elektronikuspénz-birtokos”-ra való hivatkozásként kell értelmezni; az „ezen irányelv”-re való hivatkozást úgy kell értelmezni, hogy az egyaránt megfelel a 2007/64/EK irányelvre és ezen irányelvre való hivatkozásnak; a 2007/64/EK irányelv II. címére való hivatkozást úgy kell értelmezni, hogy az egyaránt megfelel a 2007/64/EK irányelv II. címének és ezen irányelv II. címének; a 2007/64/EK irányelv 6. cikkére való hivatkozást az ezen irányelv 4. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni; a 2007/64/EK irányelv 7. cikk (1) bekezdésére való hivatkozást az ezen irányelv 5. cikk (1) bekezdésére való hivatkozásként kell értelmezni; a 2007/64/EK irányelv 7. cikk (2) bekezdésére való hivatkozást az ezen irányelv 5. cikk (6) bekezdésére való hivatkozásként kell értelmezni; a 2007/64/EK irányelv 8. cikkére való hivatkozást az ezen irányelv 5. cikk (2)–(5) bekezdéseire való hivatkozásként kell értelmezni; a 2007/64/EK irányelv 9. cikkére való hivatkozást az ezen irányelv 7. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni; a 2007/64/EK irányelv 16. cikk (1) bekezdésére való hivatkozást az ezen irányelv 6. cikk (1) bekezdés c)–e) pontjaira való hivatkozásként kell értelmezni; valamint a 2007/64/EK irányelv 26. cikkére való hivatkozást az ezen irányelv 9. cikkére való hivatkozásként kell értelmezni.

(10)

Ismert, hogy az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények elektronikus pénzt értékesítenek, többek között elektronikuspénz-termékek nyilvános értékesítése és továbbértékesítése révén, lehetőséget biztosítva a fogyasztók számára elektronikus pénz nyújtására vagy a fogyasztók kérésére elektronikus pénz visszaváltására vagy a fogyasztók elektronikuspénz-eszközeinek feltöltésére, a nevükben eljáró természetes vagy jogi személyek révén, a vonatkozó üzleti modell követelményeinek megfelelően. Míg az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek nem engedhető meg, hogy elektronikus pénzt ügynökökön keresztül bocsássanak ki, ugyanakkor meg kell engedni számukra, hogy a 2007/64/EK irányelv mellékletében felsorolt pénzforgalmi szolgáltatásokat ügynökökön keresztül biztosítsák, amennyiben az említett irányelv 17. cikkében meghatározott feltételek teljesülnek.

(11)

A fogyasztóvédelem megfelelő szintjének és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények megbízható és prudens működésének biztosítása érdekében az indulótőkét és a működőtőkét kombináló követelményrendszerre van szükség. Az elektronikus pénz sajátosságára tekintettel a működőtőke-követelmény kiszámítására rendelkezni kell egy további módszerről. Teljes felügyeleti jogkört kell fenntartani annak biztosítása érdekében, hogy az ugyanolyan típusú kockázatokat az összes pénzforgalmi szolgáltató ugyanolyan módon kezeli, valamint fenn kell tartani azt az elvet, hogy a számítási módszernek ki kell terjednie az adott elektronikuspénz-kibocsátó intézmény sajátos üzleti helyzetére. Emellett olyan rendelkezéseket is el kell fogadni, amelyek előírják, hogy az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény az elektronikuspénz-birtokosok pénzeszközeit elkülönítetten tartsa az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény más üzleti célokat szolgáló pénzeszközeitől. Az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása elleni hatékony szabályokat is be kell tartaniuk.

(12)

A fizetési rendszerek működtetése olyan tevékenység, amely egyetlen különleges intézménykategória számára sincs fenntartva. Fontos ugyanakkor elismerni, hogy – például a pénzforgalmi intézmények esetében – fizetési rendszereket elektronikuspénz-kibocsátó intézmények is működtethetnek.

(13)

Az elektronikus pénz kibocsátása nem minősül a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) szerinti betétgyűjtő tevékenységnek, mivel a bankjegyek és érmék elektronikus helyettesítőjeként azzal a sajátos tulajdonsággal rendelkezik, hogy általában kisebb összegű fizetésekre, és nem megtakarítási célból használják. Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények számára nem engedhető meg, hogy hitelt nyújtsanak az elektronikus pénz kibocsátása céljából átvett vagy tartott pénzeszközökből. Ezenkívül az elektronikuspénz-kibocsátók számára nem engedhető meg, hogy kamatot vagy egyéb juttatást adjanak, kivéve, ha az adott juttatás nem áll összefüggésben azzal az időtartammal, amely alatt az elektronikuspénz-birtokos az elektronikus pénzt magánál tartja. Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények engedélyének odaítélési és fenntartási feltételei között szerepelniük kell olyan prudenciális előírásoknak, amelyek e szervezetek azon üzleti működési és pénzügyi kockázataival arányosak, amelyekkel elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységük során szembesülnek, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények más üzleti tevékenységeitől függetlenül.

(14)

Az elektronikuspénz-kibocsátás tekintetében szükség van ugyanakkor az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények és a hitelintézetek közötti egyenlő feltételek megőrzésére, annak biztosítása érdekében, hogy az azonos szolgáltatásra vonatkozóan tisztességes verseny alakuljon ki az intézmények széles köre között az elektronikuspénz-birtokosok javára. Ezt az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre alkalmazandó prudenciális felügyeleti rendszer kevésbé nehézkes jellemzőinek olyan rendelkezésekkel való ellensúlyozásával lehet elérni, amelyek a hitelintézetekre vonatkozó rendelkezéseknél szigorúbbak, nevezetesen az elektronikuspénz-birtokosok pénzeszközeinek védelme tekintetében. E védelem kulcsfontosságára tekintettel az illetékes hatóságokat előzetesen tájékoztatni kell minden lényeges változásról, például a védelem módszerének megváltozásáról, azon hitelintézet megváltozásáról, ahol a megóvott pénzeszközöket elhelyezték, vagy azon biztosítótársaság vagy hitelintézet változásairól, amely biztosítja vagy garantálja a megóvott pénzeszközöket.

(15)

Valamennyi tagállamban azonos tartalmú szabályokat kell alkalmazni az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények azon fiókjaira, amelyek központi irodája a Közösségen kívül található. Fontos rendelkezni arról, hogy ezek a rendelkezések ne legyenek kedvezőbbek, mint egy másik tagállamban található központi irodával rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepeire alkalmazandó rendelkezések. A Közösség képes olyan megállapodást kötni harmadik országokkal, amely a Közösségen kívül található központi irodával rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmények fióktelepeinek a Közösség egész területén azonos bánásmódot biztosító szabályok alkalmazását írja elő. A Közösség területén kívül központi irodával rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmények fióktelepei nem részesülhetnek sem a Szerződés 43. cikke alapján a letelepedés szabadságában azon a tagállamon kívül, ahol letelepedtek, sem a Szerződés 49. cikkének második bekezdése alapján a szolgáltatásnyújtás szabadságában.

(16)

A tagállamoknak célszerű megengedni, hogy ezen irányelv bizonyos rendelkezései alól mentesítsék azokat az intézményeket, amelyek csak korlátozott összegben bocsátanak ki elektronikus pénzt. A mentességet élvező intézmények ezen irányelv alapján nem részesülhetnek sem a letelepedés, sem pedig a szolgáltatásnyújtás szabadságában, és ezeket a jogokat fizetési rendszer tagjaként, közvetve sem gyakorolhatják. Mindazonáltal kívánatos nyilvántartást vezetni minden elektronikus pénzszolgáltató jogalanyról, beleértve a mentességet élvező jogalanyokat is. E megfontolásból a tagállamoknak az említett jogalanyokat fel kell venni az elektronikus pénzkibocsátó intézményeknek egy nyilvántartásába.

(17)

Prudenciális okokból a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy elektronikus pénzt csak az ezen irányelvvel összhangban, megfelelően engedélyezett vagy mentességet élvező elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, a 2006/48/EK irányelvvel összhangban engedélyezett hitelintézetek, a nemzeti jog értelmében pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására jogosult postai elszámolóközpontok, a 2006/48/EK irányelv 2. cikkében említett intézmények, az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok – amennyiben nem monetáris hatósági minőségben járnak el, egyéb hatóságok, illetve a tagállamok, vagy azok regionális vagy helyi hatóságai – amennyiben hatósági jogkörben járnak el – bocsáthassanak ki.

(18)

Az elektronikuspénz-birtokosok bizalmának megőrzése érdekében az elektronikus pénznek visszaválthatónak kell lennie. A visszaválthatóság nem jelenti azt, hogy az elektronikus pénz ellenében átvett pénzeszközök a 2006/48/EK irányelv alkalmazásában betéteknek vagy egyéb visszafizetendő pénzeszközöknek minősülnek. A névértéken történő visszaváltásra mindig lehetőséget kell biztosítani, anélkül, hogy lehetőség lenne megállapodni a visszaváltás minimális küszöbéről. A visszaváltásnak általában díjmentesnek kell lennie. Az ezen irányelvben megfelelően meghatározott esetekben azonban egy arányos és költségalapú díj szabható ki, de ez nem sértheti az adózással és a szociális ügyekkel kapcsolatos nemzeti jogszabályokat, sem az elektronikuspénz-kibocsátó más vonatkozó közösségi vagy nemzeti jogszabály szerinti kötelezettségeit, például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályokat, a pénzeszközök befagyasztását célzó intézkedéseket, vagy a bűncselekmények megelőzésével és kivizsgálásával kapcsolatos egyedi intézkedéseket.

(19)

Az elektronikuspénz-birtokosok számára biztosítani kell a peren kívüli panasztételi és jogorvoslati eljárás révén történő vitarendezés lehetőségét. Ezért a 2007/64/EK irányelv IV. címének 5. fejezete értelemszerűen alkalmazandó ezen irányelv keretében, ezen irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül. Ennélfogva a 2007/64/EK irányelvben a „pénzforgalmi szolgáltatók”-ra való hivatkozást az „elektronikuspénz-kibocsátó intézmény”-re való hivatkozásként, a „pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjé”-re való hivatkozást az „elektronikuspénz-birtokos”-ra való hivatkozásként kell értelmezni, a 2007/64/EK irányelv III. és IV. címére való hivatkozást pedig az ezen irányelv III. címeként kell értelmezni.

(20)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni (7).

(21)

Az infláció vagy a technológiai és a piaci fejlődés figyelembevétele érdekében, valamint az ezen irányelv alóli mentességek következetes alkalmazásának biztosításához a Bizottságot különösen fel kell hatalmazni az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések elfogadására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(22)

Ezen irányelv hatékony működését a későbbiekben felül kell vizsgálni. A Bizottság ezért ezen irányelv átültetésének határidejét követő három évvel erről köteles jelentést készíteni. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot ezen irányelv egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról.

(23)

A jogbiztonság érdekében átmeneti szabályokat kell alkotni a célból, hogy azok az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, amelyek tevékenységüket a 2000/46/EK irányelvet átültető nemzeti jogszabályok alapján kezdték meg működésüket, meghatározott ideig tovább tudják folytatni tevékenységeiket az adott tagállamban. A 2000/46/EK irányelv 8. cikke szerinti mentességi szabályokban részesülő elektronikuspénz-kibocsátó intézmények számára hosszabb időszakot kell engedélyezni.

(24)

Ezen irányelv új meghatározást ad az elektronikus pénz fogalmára, amelynek kibocsátására alkalmazni lehet a 2007/64/EK irányelv 34. és 53. cikke szerinti eltéréseket. Ezért ennek megfelelően módosítani kell a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (8) szereplő egyszerűsített ügyfél-átvilágítási szabályokat.

(25)

A 2006/48/EK irányelv értelmében az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények hitelintézetnek minősülnek, annak ellenére, hogy nem fogadhatnak el betéteket a nyilvánosságtól és a nyilvánosságtól kapott betétekből nem nyújthatnak hiteleket. Az ezen irányelvben bevezetett rendszer miatt célszerű módosítani a hitelintézet fogalmának a 2006/48/EK irányelvben szereplő meghatározását annak biztosítására, hogy az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények ne minősüljenek hitelintézetnek. A hitelintézeteknek azonban továbbra is meg kell engedni az elektronikus pénz kibocsátását, és az ilyen tevékenységeknek a Közösség egész területén történő folytatását; ennek feltétele a kölcsönös elismerés, és hogy a hitelintézetekre a bankszektorhoz kapcsolódó közösségi jogszabályoknak megfelelő, átfogó prudenciális felügyeleti rendszert alkalmazzanak. Az egyenlő versenyfeltételek fenntartása érdekében azonban a hitelintézeteknek azt a tevékenységet a 2006/48/EK irányelv helyett ezen irányelv prudenciális felügyeleti rendszere alá tartozó leányvállalatán keresztül kellene végeznie.

(26)

Ezen irányelv rendelkezései a 2000/46/EK irányelv megfelelő rendelkezései helyébe lépnek. A 2000/46/EK irányelvet ezért hatályon kívül kell helyezni.

(27)

Mivel ezen irányelv célját a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, mert ehhez az egyes tagállamok jogrendszereinek számos különböző hatályos szabályait kellene összehangolni, és ezért e célok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(28)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (9) 34. pontjával összhangban a Tanács arra ösztönzi a tagállamokat, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsék el saját táblázataikat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I.   CÍM

HATÁLY ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez az irányelv megállapítja az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenység folytatására vonatkozó szabályokat, amely céljából a tagállamok a következő elektronikuspénz-kibocsátó intézménykategóriákat ismerik el:

a)

a 2006/48/EK irányelv 4. cikkének 1. pontjában meghatározott hitelintézetek, ideértve a nemzeti jognak megfelelően az említett irányelv 4. cikkének 3. pontja szerinti fióktelepét is, amennyiben az ilyen fióktelep a Közösségben található, és a központi irodája pedig a Közösségen kívül van, az említett irányelv 38. cikkével összhangban;

b)

az ezen irányelv 2. cikkének 1. pontjában meghatározott elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, ideértve ezen irányelv 8. cikkének és a nemzeti jognak megfelelően azok fióktelepét is, amennyiben az ilyen fióktelep a Közösségben található, és a központi irodája pedig a Közösségen kívül van;

c)

a nemzeti jog értelmében elektronikus pénz kibocsátására jogosult postai elszámolóközpontok;

d)

az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok, amennyiben nem monetáris hatósági vagy egyéb hatósági jogkörben járnak el;

e)

a tagállamok, illetve regionális vagy helyi hatóságaik, amenynyiben hatósági jogkörben járnak el.

(2)   Ezen irányelv II. címe megállapítja az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdésére, folytatására és prudenciális felügyeletére vonatkozó szabályokat.

(3)   A tagállamok ezen irányelv II. címe rendelkezéseinek vagy ezek egy részének alkalmazását a 2006/48/EK irányelv 2. cikkében említett intézmények vonatkozásában mellőzhetik, kivéve a szóban forgó cikk első és a második francia bekezdésében említett intézményeket.

(4)   Ez az irányelv nem alkalmazandó a 2007/64/EK irányelv 3. cikkének k) pontjában meghatározottak szerint mentesített eszközökön tárolt monetáris értékre.

(5)   Ez az irányelv nem alkalmazandó a 2007/64/EK irányelv 3. cikkének l) pontjában meghatározottak szerint mentesített fizetési műveletekre használt monetáris értékre.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

1.   „elektronikuspénz-kibocsátó intézmény”: olyan jogi személy, amely a II. cím alapján engedélyt kapott elektronikus pénz kibocsátására;

2.   „elektronikus pénz”: a kibocsátóval szembeni követelés által megtestesített, elektronikusan tárolt – ideértve a mágneses tárolást is – monetáris érték, amelyet pénzeszköz átvételével bocsátanak ki a 2007/64/EK irányelv 4. cikkének 5. pontjában meghatározott fizetési műveletek teljesítése céljából, és amelyet az elektronikuspénz-kibocsátón kívül más természetes vagy jogi személy is elfogad;

3.   „elektronikuspénz-kibocsátó”: az 1. cikk (1) bekezdésében említett jogalanyok, az 1. cikk (3) bekezdése értelmében mentességet élvező intézmények, valamint a 9. cikk értelmében mentességet élvező jogi személyek;

4.   „átlagos kintlevő elektronikus pénz”: a megelőző hat naptári hónap során minden naptári nap végén kibocsátott elektronikus pénzre vonatkozó pénzügyi kötelezettségek mindenkori teljes összegének átlaga, amelyet az egyes naptári hónapok első naptári napján számítanak ki és az adott hónapra alkalmaznak.

II.   CÍM

AZ ELEKTRONIKUSPÉNZ-KIBOCSÁTÓ INTÉZMÉNYEK TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGKEZDÉSÉRE, FOLYTATÁSÁRA ÉS PRUDENCIÁLIS FELÜGYELETÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

3. cikk

Általános prudenciális szabályok

(1)   Ezen irányelv sérelme nélkül, a 2007/64/EK irányelv 5. cikke, 10–15. cikke, 17. cikkének (7) bekezdése és 18–25. cikke értelemszerűen alkalmazandó az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre.

(2)   Az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek előzetesen tájékoztatniuk kell az illetékes hatóságokat, a kibocsátott elektronikus pénz ellenében átvett pénzeszközök megóvása érdekében hozott intézkedések tekintetében bekövetkező minden jelentős változásról.

(3)   Bármely természetes vagy jogi személy, aki/amely döntést hozott egy elektronikuspénz-kibocsátó intézményben való, a 2006/48/EK irányelv 4. cikke 11. pontja értelmében vett befolyásoló részesedés közvetett vagy közvetlen megszerzéséről vagy elidegenítéséről, illetve e befolyásoló részesedés további közvetett vagy közvetlen növeléséről vagy csökkentéséről, amely eredményeképpen szavazati jogainak aránya elérné vagy meghaladná a 20 %, 30 % vagy 50 %-ot, illetve 20 %, 30 % vagy 50 % alá csökkenne, vagy amelynek következtében az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a leányvállalatává válna vagy megszűnne a leányvállalata lenni, minden ilyen felvásárlást, elidegenítést, növelést vagy csökkentést megelőzően tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat erről a szándékáról.

A részesedést szerezni kívánó személynek tájékoztatnia kell az illetékes hatóságot e részesedés nagyságáról, valamint a 2006/48/EK irányelv 19a. cikkének (4) bekezdésében említett vonatkozó információkról.

Amennyiben a második albekezdésben említett személyek által gyakorolt befolyás valószínűsíthetően az intézmény megbízható és körültekintő vezetésének rovására érvényesül, az illetékes hatóságok ezt ellenezhetik vagy egyéb szükséges intézkedést hoznak az ilyen helyzet megszüntetése érdekében. Ezek az intézkedések lehetnek az igazgatókkal vagy az ügyvezetőkkel szemben elrendelt ideiglenes intézkedések, szankciók, vagy az illető részvényesek vagy tagok részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlásának felfüggesztése.

Hasonló intézkedéseket kell alkalmazni azokra a természetes vagy jogi személyekre, akik/amelyek elmulasztják az ezen bekezdésben meghatározott előzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítését.

Ha a befolyásszerzés az illetékes hatóságok ellenzése ellenére megtörténik, ezen hatóságoknak – függetlenül bármely más, meghozandó szankciótól – rendelkezniük kell a vonatkozó szavazati jogok felfüggesztéséről, vagy a leadott szavazatok semmissé nyilvánításáról, vagy semmissé nyilvánításuk lehetővé tételéről.

A tagállamok teljesen vagy részlegesen mellőzhetik, vagy megengedhetik az illetékes hatóságok számára, hogy teljesen vagy részlegesen mellőzzék az ezen bekezdésben meghatározott kötelezettségek alkalmazását, a 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában felsorolt tevékenységeket folytató elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tekintetében.

(4)   A tagállamok megengedik az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek az elektronikus pénz értékesítését és visszaváltását a nevükben eljáró természetes vagy jogi személyeken keresztül. Amennyiben az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egy másik tagállamban természetes vagy jogi személyeken keresztül kíván elektronikus pénzt értékesíteni, a 2007/64/EK irányelv 25. cikkében meghatározott eljárást kell követnie.

(5)   A (4) bekezdés ellenére, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények nem bocsáthatnak ki elektronikus pénzt ügynökökön keresztül. Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények csak abban az esetben jogosultak a 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában említett pénzforgalmi szolgáltatások ügynökökön keresztül történő nyújtására, amennyiben a 2007/64/EK irányelv 17. cikkében meghatározott feltételek teljesülnek.

4. cikk

Indulótőke

A tagállamok megkövetelik az elektronikuspénz-kibocsátó intézményektől, hogy az engedélyezés időpontjában a 2006/48/EK irányelv 57. cikkének a) és b) pontjában megadott elemekből összetevődő, legalább 350 000 EUR összegű indulótőkével rendelkezzenek.

5. cikk

Szavatolótőke

(1)   Az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek a 2006/48/EK irányelv 57–61., 63., 64. és 66. cikkében meghatározottak szerinti szavatolótőkéje nem csökkenhet az ezen irányelv e cikkének (2)–(5) bekezdése vagy a 4. cikke által előírt összegek közül a magasabb összeg alá.

(2)   A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, az elektronikuspénz-kibocsátáshoz nem kapcsolódó tevékenységekre az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények szavatolótőkéjére vonatkozó követelményeket a 2007/64/EK irányelv 8. cikke (1) és (2) bekezdésében meghatározott három módszer (A, B, vagy C) valamelyikével kell kiszámítani. A megfelelő módszert a nemzeti jogszabályoknak megfelelően az illetékes hatóság állapítja meg.

Az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységhez az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények szavatolótőkéjére vonatkozó követelményeket a (3) bekezdésben meghatározott D. módszerrel kell kiszámítani.

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek mindenkor legalább az első és második albekezdésben említett követelményeknek megfelelő összegű szavatolótőkével kell rendelkezniük.

(3)   D. módszer: Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények szavatolótőkéje az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységhez legalább az átlagosan kintlevő elektronikus pénz 2 %-a.

(4)   Amennyiben az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, az elektronikuspénz-kibocsátáshoz nem kapcsolódó vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában említett tevékenységek bármelyikét végzi, és a kintlevő elektronikus pénz mennyisége előre nem meghatározható, az illetékes hatóságok megengedik ezen elektronikuspénz-kibocsátó intézmény számára, hogy a szavatolótőke-követelményeit olyan reprezentatív hányad alapján számíthassa ki, amely hányad feltételezése szerint elektronikus pénz kibocsátására kerül felhasználásra, feltéve, hogy ez a reprezentatív hányad a korábbi adatok alapján és az illetékes hatóságok számára reálisan megbecsülhető. Abban az esetben, ha az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény nem teljesített elegendő működési időszakot, ezt a szavatolótőke-követelményeit az üzleti terv által igazolt tervezett kintlévő elektronikus pénz alapján kell kiszámítani, figyelembe véve az illetékes hatóságok által a tervben kért esetleges kiigazításokat.

(5)   Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kockázatkezelési folyamatainak, kockázati veszteség-adatbázisainak, valamint belső ellenőrzési mechanizmusainak értékelése alapján az illetékes hatóságok megkövetelhetik az elektronikuspénz-kibocsátó intézménytől, hogy minimálisan olyan összegű szavatolótőkével rendelkezzen, amely legfeljebb 20 %-kal magasabb, mint a (2) bekezdésnek megfelelő, vonatkozó módszer alkalmazásából következő összeg, vagy engedélyezhetik az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek, hogy olyan összegű szavatolótőkével rendelkezzen, amely legfeljebb 20 %-kal alacsonyabb, mint a (2) bekezdésnek megfelelő vonatkozó módszer alkalmazásából következő összeg.

(6)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a szavatolótőke képzésekor figyelembe vehető elemek többszörös felhasználásának megakadályozása érdekében:

a)

ha az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egy másik elektronikuspénz-kibocsátó intézménnyel, hitelintézettel, pénzforgalmi intézménnyel, befektetési vállalkozással, alapkezelő társasággal vagy biztosítóval vagy viszontbiztosítóval azonos csoportba tartozik;

b)

ha az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény az elektronikus pénz kibocsátásán kívül más tevékenységet is végez.

(7)   Amennyiben a 2006/48/EK irányelv 69. cikkében meghatározott feltételek teljesülnek, a tagállamok vagy illetékes hatóságaik úgy is dönthetnek, hogy nem alkalmazzák e cikk (2) és (3) bekezdését azokra az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre, amelyek nem tartoznak a hitelintézeti anyavállalat összevont (konszolidált) alapú felügyelete alá a 2006/48/EK irányelv értelmében.

6. cikk

Tevékenységek

(1)   Az elektronikus pénz kibocsátásán kívül az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények a következő tevékenységek végzésére jogosultak:

a)

a 2007/64/EK irányelv mellékletében felsorolt pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;

b)

a 2007/64/EK irányelv mellékletének 4., 5. vagy 7. pontjában említett pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos hitelnyújtás, amennyiben teljesülnek az említett irányelv 16. cikkének (3) és (5) bekezdésében megállapított feltételek;

c)

az elektronikus pénz kibocsátásához vagy az a) pontban említett pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó működési szolgáltatások és szorosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások nyújtása;

d)

a 2007/64/EK irányelv 4. cikke 6. pontjában meghatározott fizetési rendszerek működtetése ugyanezen irányelv 28. cikkének sérelme nélkül;

e)

a vonatkozó nemzeti és közösségi jog keretein belül az elektronikuspénz kibocsátásán kívüli egyéb üzleti tevékenységek.

Az első albekezdés b) pontjában említett hitel nem nyújtható az elektronikus pénz kibocsátása ellenében átvett és a 7. cikk (1) bekezdésének megfelelően tartott pénzeszközökből.

(2)   Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények nem folytathatnak betétgyűjtést vagy más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtésére irányuló üzletszerű tevékenységet a 2006/48/EK irányelv 5. cikke értelmében.

(3)   Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények által az elektronikuspénz-birtokostól átvett pénzeszközöket haladéktalanul át kell váltani elektronikus pénzre. A nyilvánosságtól kapott ilyen pénzeszközök nem minősülnek sem a 2006/48/EK irányelv 5. cikkében említett betétnek, sem más visszafizetendő pénzeszköznek.

(4)   A 2007/64/EK irányelv 16. cikkének (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell az ezen cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységhez nem kapcsolódó tevékenységért kapott pénzösszegekre.

7. cikk

Ügyfélpénzek védelmére vonatkozó követelmények

(1)   A tagállamok megkövetelik, hogy az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények a 2007/64/EK irányelv 9. cikkének (1) és (2) bekezdésnek megfelelően gondoskodjanak a kibocsátott elektronikus pénz ellenében átvett pénzeszközök megóvásáról. A fizetési eszköz használatával történő fizetések formájában átvett pénzeszközöket nem kell megóvni mindaddig, amíg azokat elektronikuspénz-kibocsátó intézmények fizetési számláira jóvá nem írták, vagy egyéb módon az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény rendelkezésére nem bocsátották, adott esetben a 2007/64/EK irányelvben meghatározott végrehajtási határidőre vonatkozó előírásokkal összhangban. Az ilyen pénzeszközöket azonban minden esetben az elektronikus pénz kibocsátását követő legkésőbb öt munkanapig kell megóvni, az említett irányelv 4. cikkének 27. pontjában meghatározottak szerint.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a biztonságos, alacsony kockázatú eszközök olyan eszköztételek, amelyek a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 2006. június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) (10) I. melléklete 14. pontjának 1. táblázatában szereplő kategóriák valamelyikébe sorolhatók, ahol az egyedi kockázatra vonatkozó tőkekövetelmény – az ugyanezen melléklet 15. pontjában meghatározott egyéb minőségi tételeket leszámítva – legfeljebb 1,6 %.

Az (1) bekezdés alkalmazásában biztonságos, alacsony kockázatú eszközök továbbá az átruházható értékpapírokkal foglalkozó olyan kollektív befektetési vállalkozásokban (ÁÉKBV) való részesedések, amelyek kizárólag az első albekezdésben meghatározott eszközökbe fektetnek be.

Kivételes körülmények között és megfelelő indokolás mellett, az illetékes hatóságok a biztonság, a futamidő, az érték és az első és második albekezdésben említett egyéb kockázati elemek értékelése alapján meghatározhatják, hogy ezen eszközök közül melyek azok, amelyek az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősülnek biztonságos, alacsony kockázatú eszköznek.

(3)   Az elektronikuspénz-kibocsátó intézményekre az ezen irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységhez nem kapcsolódó tevékenységek tekintetében a 2007/64/EK irányelv 9. cikke alkalmazandó.

(4)   Az (1) és (3) bekezdés alkalmazásában a tagállamok vagy azok illetékes hatóságai a nemzeti jogszabályokkal összhangban meghatározhatják, melyik módszert kell alkalmazniuk az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek a pénzeszközök megóvása érdekében.

8. cikk

Kapcsolatok harmadik országokkal

(1)   Tevékenysége megkezdésekor vagy folytatásakor a Közösségen kívül központi irodával rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepére a tagállamok nem alkalmaznak olyan rendelkezéseket, amelyek kedvezőbb bánásmódot eredményeznek, mint amelyben azon elektronikuspénz-kibocsátó intézmény részesül, amelynek központi irodája a Közösségben található.

(2)   Az illetékes hatóságok bejelentenek a Bizottságnak minden olyan fióktelepre vonatkozó engedélyt, amelyet a Közösségen kívül központi irodával rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmények kaptak.

(3)   Az (1) bekezdés sérelme nélkül, egy vagy több harmadik országgal kötött megállapodásokban a Közösség hozzájárulhat olyan rendelkezések alkalmazásához, amelyek a Közösségen kívül központi irodával rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmények fióktelepei számára azonos bánásmódot biztosítanak a Közösség egészében.

9. cikk

Választható mentességek

(1)   A 2007/64/EK irányelv 20., 22., 23. és 24. cikkének kivételével, a tagállamok teljesen vagy részlegesen mellőzhetik az ezen irányelv 3., 4., 5. és 7. cikkében meghatározott eljárások és feltételek alkalmazását, vagy megengedhetik az illetékes hatóságok számára, hogy ezek alkalmazását teljesen vagy részlegesen mellőzzék, és lehetővé tehetik jogi személyek felvételét az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények nyilvántartásába, amennyiben a következő két feltétel mindegyike teljesül:

a)

a teljes üzleti tevékenység által eredményezett kintlevő elektronikus pénz átlagosan nem haladja meg a tagállam által meghatározott határértéket, amely azonban semmiképpen sem lehet több, mint 5 000 000 EUR; és

b)

az üzleti tevékenység irányításáért vagy működtetéséért felelős természetes személyek egyikét sem ítélték el korábban pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos bűncselekmény vagy egyéb pénzügyi bűncselekmény miatt.

Amennyiben az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett, az elektronikuspénz-kibocsátáshoz nem kapcsolódó vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)–e) pontjában említett tevékenységek bármelyikét végzi, és a kintlevő elektronikus pénz mennyisége előre nem meghatározható, az illetékes hatóságok lehetővé teszik ezen elektronikuspénz-kibocsátó intézmény számára, hogy ezt a bekezdést olyan reprezentatív hányad alapján alkalmazhassa, amely hányad feltételezése szerint elektronikus pénzkibocsátásra kerül felhasználásra, feltéve, hogy ez a reprezentatív hányad korábbi adatok alapján és az illetékes hatóságok számára reálisan megbecsülhető; abban az esetben, ha egy elektronikuspénz-kibocsátó intézmény nem teljesített elegendően hosszú működési időszakot, ezt az előírást az üzleti terv által igazolt tervezett kintlevő elektronikus pénz alapján kell értékelni, figyelembe véve az illetékes hatóságok által a tervben kért esetleges kiigazításokat.

A tagállamok előírhatják továbbá, hogy az e cikk szerinti választható mentességek biztosítása olyan további előírások figyelembevételével történjen, amelyek a fogyasztónak az elektronikus pénz tárolására használt fizetési eszközén vagy fizetési számláján tárolható legmagasabb összegre vonatkozik.

Az e bekezdésnek megfelelően bejegyzett jogi személy e cikkel összhangban csak abban az esetben nyújthat az elektronikus pénz kibocsátásához nem kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásokat, amennyiben a 2007/64/EK irányelv 26. cikkében említett feltételek teljesülnek.

(2)   Az (1) bekezdésnek megfelelően bejegyzett jogi személynek abban a tagállamban kell a központi irodáját fenntartania, amelyben üzleti tevékenységét ténylegesen folytatja.

(3)   Az (1) bekezdésnek megfelelően bejegyzett jogi személyt elektronikuspénz-kibocsátó intézményként kell kezelni. Mindazonáltal a 2007/64/EK irányelv 10. cikkének (9) bekezdése és 25. cikke rá nem alkalmazandó.

(4)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy is, hogy az (1) bekezdésnek megfelelően bejegyzett jogi személy kizárólag a 6. cikk (1) bekezdésében felsorolt bizonyos tevékenységeket folytathat.

(5)   Az (1) bekezdésben említett jogi személy:

a)

értesíti az illetékes hatóságokat a helyzetében bekövetkező minden olyan változásról, amelyek az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket érintik; és

b)

legalább évente, az illetékes hatóságok által meghatározott időpontban jelentést készít az átlagos kintlevő elektronikus pénzről.

(6)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy amennyiben az (1), (2) és (4) bekezdésben meghatározott feltételek már nem teljesülnek, az érintett jogi személy a 3. cikkel összhangban 30 naptári napon belül engedélyt kérelmezzen. Azokat a személyeket, akik ezen időszak alatt nem folyamodnak engedélyért, a 10. cikkel összhangban el kell tiltani az elektronikuspénz-kibocsátástól.

(7)   A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok megfelelő hatáskörrel rendelkeznek az e cikkben meghatározott előírásoknak való folyamatos megfelelés ellenőrzésére.

(8)   Ez a cikk nem alkalmazandó a 2005/60/EK irányelv rendelkezései vagy a pénzmosás elleni nemzeti rendelkezések tekintetében.

(9)   Ha valamely tagállam az (1) bekezdésben meghatározott mentesítési lehetőség mellett dönt, erről 2011. április 30-ig értesíti a Bizottságot. A tagállam bármilyen későbbi változásról is haladéktalanul értesíti a Bizottságot. A tagállam tájékoztatja továbbá a Bizottságot az (1) bekezdéssel érintett jogi személyek számáról, valamint évente, a minden naptári év december 31-ig kibocsátott, kintlevő elektronikus pénz összértékéről, összhangban az (1) bekezdésben foglaltakkal.

III.   CÍM

ELEKTRONIKUSPÉNZ-KIBOCSÁTÁS ÉS -VISSZAVÁLTHATÓSÁG

10. cikk

Elektronikus pénz kibocsátására vonatkozó tilalom

A 18. cikk sérelme nélkül, a tagállamok megtiltják az elektronikus pénz kibocsátását olyan természetes vagy jogi személyek számára, akik/amelyek nem elektronikuspénz-kibocsátók.

11. cikk

Kibocsátás és visszaválthatóság

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikuspénz-kibocsátók pénzeszközök átvétele ellenében névértéken bocsátják ki az elektronikus pénzt.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikuspénz-kibocsátó az elektronikuspénz-birtokos kérésére bármikor névértéken visszaváltsa a birtokában lévő elektronikus pénz monetáris értékét.

(3)   Az elektronikuspénz-kibocsátó és az elektronikuspénz-birtokos közötti szerződés egyértelműen és világosan meghatározza a visszaváltás feltételeit, beleértve az arra vonatkozó esetleges díjakat, és az elektronikuspénz-birtokost tájékoztatni kell e feltételekről még azt megelőzően, hogy őt bármilyen szerződés vagy ajánlat kötelezné.

(4)   A visszaváltás esetén csak akkor számítható fel díj, ha azt a szerződésben a (3) bekezdéssel összhangban rögzítették, és kizárólag a következő esetek valamelyike áll fenn:

a)

ha a visszaváltást a szerződés megszűnése előtt kérik;

b)

ha a szerződésben lejárati időt rögzítenek, és az elektronikuspénz-birtokos ezen időpont előtt felmondja a szerződést; vagy

c)

ha a visszaváltást a szerződés lejártát követően legalább egy évvel kérik.

Az ilyen díjnak arányban kell állnia és összemérhetőnek kell lennie az elektronikuspénz-kibocsátó ténylegesen felmerült költségeivel.

(5)   Amennyiben a visszaváltást a szerződés megszűnését megelőzően kérik, úgy az elektronikuspénz-birtokos kérheti az elektronikus pénz teljes vagy részleges visszaváltását.

(6)   Amennyiben a visszaváltást az elektronikuspénz-birtokos a szerződés lejáratakor vagy a szerződés lejártát követően legkésőbb egy évvel kéri:

a)

vissza kell téríteni a birtokában lévő elektronikus pénz teljes értékét; vagy

b)

amennyiben az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény egy vagy több, a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett tevékenységet folytat, és előre nem meghatározható, hogy a pénzeszközök mely arányát fogja elektronikus pénzként használni, az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek az elektronikuspénz-birtokos által követelt valamennyi pénzeszközt vissza kell váltania.

(7)   A (4), (5) és (6) bekezdés ellenére, a fogyasztótól eltérő, elektronikus pénzt elfogadó személy visszaváltásra vonatkozó jogára az elektronikuspénz-kibocsátó és ezen személy között létrejött szerződéses megállapodás vonatkozik.

12. cikk

A kamat tilalma

A tagállamok megtiltják a kamat vagy más juttatás fizetését azon időszakra vonatkozóan, amely során az elektronikuspénz-birtokos az elektronikus pénz birtokában van.

13. cikk

Viták rendezése peren kívüli panasztételi és jogorvoslati eljárással

Ezen irányelv sérelme nélkül, a 2007/64/EK irányelv IV. címének 5. fejezete értelemszerűen alkalmazandó az elektronikuspénz-kibocsátókra az e címből eredő kötelezettségeik vonatkozásában.

IV.   CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ÉS VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

14. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A Bizottság elfogadhat olyan intézkedéseket, amelyek ezen irányelv rendelkezéseinek naprakésszé tételéhez szükségesek az infláció vagy a technológiai és a piaci fejlődés figyelembevétele érdekében. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(2)   A Bizottság intézkedéseket fogad el az 1. cikk (4) és (5) bekezdésében említett mentességek következetes alkalmazásának biztosítására. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

15. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottság munkáját a 2007/64/EK irányelv 85. cikke által létrehozott pénzforgalmi bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre tett hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és a 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

16. cikk

Teljes körű harmonizáció

(1)   Az 1. cikk (3) bekezdésének, a 3. cikk (3) bekezdése hatodik albekezdésének, az 5. cikk (7) bekezdésének, a 7. cikk (4) bekezdésének, a 9. cikknek és a 18. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben ez az irányelv harmonizált rendelkezéseket tartalmaz, a tagállamok az ezen irányelvben meghatározottakon kívül nem tarthatnak fenn és nem fogadhatnak el rendelkezéseket.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy az elektronikuspénz-kibocsátók az elektronikuspénz-birtokosok kárára ne térjenek el az ezen irányelv rendelkezéseit végrehajtó vagy azoknak megfelelő nemzeti jogi rendelkezésektől, kivéve, ha azok kifejezetten tartalmaznak ilyen lehetőséget.

17. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb 2012. november 1-jéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és az Európai Központi Banknak ezen irányelv végrehajtásáról és hatásáról, különös tekintettel az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények prudenciális követelményeinek alkalmazására, indokolt esetben felülvizsgálati javaslat kíséretében.

18. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A tagállamok megengedik, hogy azok az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, amelyek tevékenységüket még 2011. április 30. előtt a 2000/46/EK irányelvet átültető nemzeti jog értelmében kezdték meg abban a tagállamban, ahol központi irodájuk található, tevékenységeiket az adott tagállamban és a 2000/46/EK rendeletben meghatározott kölcsönös elismerési megállapodásokkal összhangban bármely más tagállamban és az ezen irányelv 3. cikkében előírt engedély nélkül tovább folytathassák anélkül, hogy arra köteleznék őket, hogy eleget tegyenek az ezen irányelv II. címében található vagy ott említett más rendelkezéseknek.

A tagállamok megkövetelik az ilyen elektronikuspénz-kibocsátó intézményektől, hogy minden lényeges információt bocsássanak az illetékes hatóságok rendelkezésére annak érdekében, hogy a hatóságok 2011. október 30-ig értékelhessék, hogy az intézmények megfelelnek-e az irányelvben meghatározott követelményeknek, illetve milyen intézkedéseket kell tenniük a megfelelés érdekében, vagy indokolt-e az engedély visszavonása.

A követelményeknek megfelelő elektronikuspénz-kibocsátó intézmények engedélyt kapnak és bekerülnek a nyilvántartásba, valamint egyebekben kötelesek megfelelni a II. címben foglalt előírásoknak. Ha az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 2011. október 30-ig sem felel meg az ezen irányelvben meghatározott követelményeknek, akkor el kell tiltani az elektronikus pénz kibocsátásától.

(2)   A tagállamok rendelkezhetnek úgy is, hogy az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény automatikusan engedélyt kap és automatikusan bekerül a 3. cikkben meghatározott nyilvántartásba, ha az illetékes hatóságok előtt már bizonyított, hogy az érintett elektronikuspénz-kibocsátó intézmény teljesíti a 3., 4. és 5. cikkben megállapított követelményeket. Az illetékes hatóságok az engedély megadása előtt tájékoztatják az érintett elektronikuspénz-kibocsátó intézményeket.

(3)   A tagállamok megengedik, hogy azok az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, amelyek a 2000/46/EK irányelv 8. cikkét átültető nemzeti jogszabálynak megfelelően végzett tevékenységüket még 2011. április 30. előtt kezdték meg az érintett tagállamban a 2000/46/EK irányelvvel összhangban, 2012. április 30-ig anélkül folytassák az említett tevékenységeket, hogy a 3. cikkben előírt engedélyhez folyamodnának vagy arra köteleznék őket, hogy megfeleljenek az ezen irányelv II. címében található vagy ott említett más rendelkezéseknek. Az említett időszak folyamán a 9. cikk szerint se nem engedélyezett, se nem mentesített elektronikuspénz-kibocsátó intézményeket el kell tiltani az elektronikuspénz-kibocsátástól.

19. cikk

A 2005/60/EK irányelv módosításai

A 2005/60/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk 2. pontjának a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a hitelintézettől eltérő vállalkozás, amelynek tevékenységi körébe a 2006/48/EK irányelv I. mellékletének 2–12. és 14. pontjában felsorolt egy vagy több művelet elvégzése tartozik; ez magában foglalja a pénzváltási tevékenységeket (»bureaux de change«);”.

2.

A 11. cikk (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) 2. cikkének 2. pontjában meghatározott elektronikus pénz, ha a hordozóeszközön elektronikusan tárolt összeg – ha az nem újra feltölthető – legfeljebb 250 EUR, vagy – ha újra feltölthető – az egy naptári évben összesen felhasználható összeg legfeljebb 2 500 EUR, kivéve, ha az elektronikuspénz-birtokos a 2009/110/EK irányelv 11. cikkével összhangban legalább 1 000 EUR összeget ugyanazon évben, a saját elhatározásából visszavált. A belföldi fizetési műveletekre vonatkozóan a tagállamok vagy azok illetékes hatóságai az e pontban említett 250 EUR összeget legfeljebb 500 EUR-ra emelhetik.

20. cikk

A 2006/48/EK irányelv módosításai

A 2006/48/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.   hitelintézet: olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt;”;

b)

az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5.   pénzügyi intézmény: a hitelintézettől eltérő vállalkozás, amelynek fő tevékenysége tulajdoni részesedések megszerzése, vagy az I. melléklet 2–12. és 15. pontjában felsorolt tevékenységek közül egynek vagy többnek a folytatása;”.

2.

Az I. melléklet a következő ponttal egészül ki:

„15.

Elektronikuspénz-kibocsátás”.

21. cikk

Hatályon kívül helyezés

Ezen irányelv 18. cikk (1) és (3) bekezdésének sérelme nélkül a 2000/46/EK irányelv 2011. április 30-án hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni.

22. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok legkésőbb 2011. április 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegéről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket az intézkedéseket 2011. április 30-tól alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

23. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

24. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. szeptember 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

C. MALMSTRÖM


(1)  A 2009. február 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 30., 2009.2.6., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament 2009. április 24-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. július 27-i határozata.

(4)  HL L 275., 2000.10.27., 39. o.

(5)  HL L 319., 2007.12.5., 1. o.

(6)  HL L 177., 2006.6.30., 1. o.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(8)  HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

(9)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(10)  HL L 177., 2006.6.30., 201. o.

(11)  HL L 267, 2009.10.10., 7 o.”


10.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/18


A BIZOTTSÁG 2009/129/EK IRÁNYELVE

(2009. október 9.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

a fogyasztási cikkek tudományos bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A fluortartalmú vegyületeket jelenleg a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 26–43., 47., valamint 56. hivatkozási száma szabályozza. Fogkrémekben engedélyezett legnagyobb koncentrációjuk az elemifluor-tartalomra vonatkoztatva értendő (0,15 % fluorra számolva, azaz 1 500 ppm).

(2)

A fogyasztási cikkek tudományos bizottsága, amelyet a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság váltott fel (a továbbiakban: FBTB) (2), SCCP/0882/08 számú véleményében kijelentette, hogy a rendelkezésre álló tudományos eredmények alapján a 0,15 %-os megengedett maximális fluoridkoncentráció (1 500 F- ppm) hat év alatti gyermekek általi használat esetén sem vet fel biztonsági aggályokat. A felhasznált adatok elsősorban nátrium-fluoridra vonatkozó vizsgálatokból származtak.

(3)

A kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2007. augusztus 29-i 2007/53/EK bizottsági irányelv (3) az FBTB tudományos következtetései alapján a szabályozás hatálya alá tartozó fluortartalmú vegyületek tekintetében bevezette azt a követelményt, hogy a fluortartalmú fogkrémek címkéjére figyelmeztetést kell nyomtatni. Ez a követelmény az elemi fluor helyett a fluoridtartalomra vonatkozik. Emiatt a bevezetett címkézési követelmény nem vonatkozott a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében foglalt összes fluortartalmú vegyületre.

(4)

A Bizottság kérésére az FBTB tisztázta: SCCNFP/0653/03 és SCCP/0882/05 számú véleményében rámutatott arra, hogy a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében foglalt egyéb fluortartalmú vegyületekre vonatkozóan csak a fluorózis tekintetében lehet következtetéseket levonni. Az FBTB azon a véleményen volt, hogy a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében foglalt fluortartalmú vegyületekre történő – a 2007/53/EK irányelvvel bevezetett – hivatkozás alkalmazásában a „fluor” és a „fluorid” egymással egyenértékű és felcserélhető kifejezés.

(5)

A jogbiztonság érdekében le kell szögezni, hogy a címkézési követelmény a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében foglalt mind a húsz fluortartalmú vegyületre vonatkozik, és nem csak azokra, amelyek fluoridot tartalmaznak.

(6)

A 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részében foglalt fluortartalmú vegyületet tartalmazó fogkrémek címkéjére nyomtatandó figyelmeztetésre vonatkozó feltétel ezért a fluortartalomra és nem a fluoridtartalomra kell, hogy vonatkozzon. A 76/768/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

A zavartalan átmenet érdekében a tagállamok nem tiltják olyan termékek forgalmazását, amelyek már a hatálybalépés napja előtt megfelelnek az irányelvnek.

(8)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv III. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2010. április 15-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2010. október 15-től alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

A tagállamok nem tiltják olyan fogkrémek forgalmazását, amelyek címkézése a 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott dátum előtt megfelel az ezen irányelv átültetését szolgáló rendelkezéseknek.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 9-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

(2)  A bizottság neve a 2008/721/EK bizottsági határozattal (HL L 241., 2008.9.10., 21. o.) megváltozott.

(3)  HL L 226., 2007.8.30., 19. o.


MELLÉKLET

Az „f” oszlopban a 76/768/EGK irányelv III. melléklete 1. részének 26–43., valamint 47. és 56. hivatkozási számához tartozó bejegyzésben az első mondatot követő szöveg helyébe a következő mondatok lépnek:

„Az elemi fluorra számolva 0,1–0,15 %-os koncentrációjú fluortartalmú vegyületeket tartalmazó fogkrémek esetében, ha a címkézés nem tartalmaz eleve gyermekekre vonatkozó ellenjavallatot (pl. »kizárólag felnőttek részére«), kötelező a következő figyelmeztetés feltüntetése:

»Hat éves vagy annál fiatalabb gyermekek: borsónyi mennyiséget tegyen a fogkefére, és ügyeljen arra, hogy gyermeke fogmosás közben minél kevesebb fogkrémet nyeljen le! Amennyiben más forrásból is történik fluoridbevitel, kérje ki fogorvosa vagy orvosa tanácsát!«”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

10.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/20


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. október 9.)

a tagállamok 2009. évi halászati ellenőrzési, vizsgálati és felügyeleti programjaihoz való közösségi pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2009) 7592. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, bolgár, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol és svéd nyelvű szöveg hiteles)

(2009/746/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 21. cikkére,

mivel:

(1)

A tagállamok továbbították a Bizottságnak a 2009-re szóló halászati ellenőrzési programjukat, valamint a programban lévő projektek megvalósítása során felmerülő költségek fedezését célzó közösségi pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmüket.

(2)

A 861/2006/EK rendelet 8. cikkének a) pontjában felsorolt tevékenységekre vonatkozó kérelmek közösségi finanszírozásban részesülhetnek.

(3)

A közösségi finanszírozás iránti kérelmeknek meg kell felelniük a 391/2007/EK bizottsági rendeletben (2) meghatározott szabályoknak.

(4)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális összegeit és mértékét helyénvaló a 861/2006/EK rendelet 15. cikkében megállapított határokon belül megállapítani, valamint szükséges meghatározni az odaítélés feltételeit.

(5)

A Bizottság által meghatározott prioritási fellépésekbe történő beruházások ösztönzése érdekében, illetve a pénzügyi válság következtében a tagállamok költségvetését érő negatív hatások következtében az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerekkel (ERS), a hajómegfigyelési rendszerekkel (VMS) és a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászat megelőzésével összefüggésben felmerülő kiadásokhoz – a 861/2006/EK rendelet 15. cikkében előírt határokon belül – indokolt nagyarányú társfinanszírozást nyújtani.

(6)

A hozzájárulásra való jogosultsághoz az automatikus helymeghatározási eszközöknek teljesíteniük kell a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendeletben (3) megállapított követelményeket.

(7)

A hozzájáruláshoz való jogosultsághoz a halászhajók fedélzetén lévő elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi eszközöknek meg kell felelniük a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és az 1566/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 3-i 1077/2008/EK bizottsági rendeletben (4) előírt követelményeknek.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a 861/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének a) pontjában említett, a közös halászati politikára vonatkozó nyomonkövetési és ellenőrzési rendszerek végrehajtása során 2009-ben felmerült tagállami kiadásokhoz nyújtandó 2009. évi közösségi pénzügyi hozzájárulásról rendelkezik. Megállapítja a közösségi pénzügyi hozzájárulás tagállamonkénti összegét, a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét és odaítélésének feltételeit.

2. cikk

A fennálló kötelezettségvállalások teljesítése

Az érintett tagállamok valamennyi, költségtérítési igény tárgyát képező kifizetést 2013. június 30-ig teljesítik. A fenti határidőn túli tagállami kifizetések nem téríthetők vissza. Az e határozathoz kapcsolódó, fel nem használt költségvetési előirányzatokat legkésőbb 2014. december 31-ig vissza kell vonni.

3. cikk

Új technológiák és informatikai hálózatok

(1)   A halászati tevékenységek nyomon követésével, ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos adatcsere hatékonyságát és biztonságát elősegítő számítógépes technológia megvásárlásával, telepítésével és technikai támogatásával, illetve az informatikai hálózatok létrehozásával összefüggő költségekre a támogatható költségek 50 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető az I. mellékletben megállapított határokon belül.

(2)   Az I. melléklet szerinti, a hajómegfigyelési rendszerhez (VMS), az elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerekhez (ERS), illetőleg a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászathoz kapcsolódó kiadások esetében az (1) bekezdésben említett társfinanszírozási mérték 95 %.

4. cikk

Automatikus helymeghatározási eszközök

(1)   A hajók távolról, a halászati felügyelő központból VMS-rendszeren keresztül történő megfigyelését lehetővé tévő automatikus helymeghatározási eszközök megvásárlásával és fedélzetre szerelésével összefüggő költségekre a támogatható kiadások 95 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a II. mellékletben megállapított határokon belül.

(2)   Az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulás felső határa hajónként 1 500 EUR.

(3)   Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulásra való jogosultsághoz az automatikus helymeghatározási eszközöknek meg kell felelniük a 2244/2003/EK rendeletben megállapított követelményeknek.

5. cikk

Elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi rendszerek

A halászati tevékenységek nyomon követésével, ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos adatcsere hatékonyságát és biztonságát elősegítő ERS-rendszer elemeinek fejlesztésével, megvásárlásával, telepítésével és technikai támogatásával összefüggő költségekre a támogatható költségek 95 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a III. mellékletben megállapított határokon belül.

6. cikk

Elektronikus adatrögzítési és jelentéstételi eszközök

(1)   A hajók számára a halászati tevékenységgel kapcsolatos adatok elektronikus rögzítését és a halászati felügyelő központnak történő továbbítását lehetővé tevő ERS-eszközök megvásárlásával és fedélzetre szerelésével összefüggő költségekre hajónként a támogatható kiadások 95 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a IV. mellékletben megállapított határokon belül.

(2)   A (4) bekezdés sérelme nélkül az (1) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulás felső határa hajónként 4 500 EUR.

(3)   A pénzügyi hozzájárulásra való jogosultsághoz az ERS-eszközöknek meg kell felelniük az 1077/2008/EK rendeletben megállapított követelményeknek.

(4)   Az ERS és VMS funkciókat egyesítő, valamint a 2244/2003/EK és az 1077/2008/EK rendeletben foglalt követelményeket teljesítő eszközök esetében az e cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi hozzájárulás felső határa 6 000 EUR.

7. cikk

Kísérleti projektek

Az új ellenőrzési technológiákkal összefüggő kísérleti projektek során felmerülő kiadásokra a V. mellékletben megállapított határokon belül a támogatható kiadások 95 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető.

8. cikk

Képzési és csereprogramok

A halászat területén végzett nyomonkövetési, ellenőrzési és felügyeleti feladatokért felelős köztisztviselők képzési és csereprogramjaival kapcsolatban felmerülő kiadások a VI. mellékletben megállapított határokon belül a támogatható kiadások 50 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulásra jogosultak.

9. cikk

Kísérleti vizsgálati és megfigyelési rendszerek

A kísérleti vizsgálati és megfigyelési rendszerekkel kapcsolatban felmerülő kiadások a VII. mellékletben megállapított határokon belül a támogatható kiadások 50 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulásra jogosultak.

10. cikk

Kiadások felmérése

A közös halászati politika ellenőrzése során felmerülő kiadások felmérését végző rendszer megvalósításával kapcsolatban felmerülő kiadások a VIII. mellékletben megállapított határokon belül a támogatható kiadások 50 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulásra jogosultak.

11. cikk

A KHP szabályainak megismertetését célzó kezdeményezések

A felelőtlen és jogellenes halászat elleni küzdelem szükségességének és a közös halászati politika szabályai végrehajtásának a halászokkal és más szereplőkkel – felügyelőkkel, államügyészekkel, bírákkal –, valamint a közvéleménnyel való fokozott megismertetését célzó kezdeményezésekkel, többek között szemináriumok és médiaeszközök alkalmazásával összefüggő kiadásokra a támogatható kiadások 75 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a IX. mellékletben megállapított határokon belül.

12. cikk

Halászati járőrszolgálatot ellátó hajók és légi járművek

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai által a halászati tevékenységek vizsgálatához és felügyeletéhez használt hajók és légi járművek vásárlásával és korszerűsítésével összefüggő kiadásokra a támogatható tagállami kiadások 50 %-ának megfelelő pénzügyi hozzájárulás igényelhető a X. mellékletben megállapított határokon belül.

(2)   A X. mellékletben a tagállamonként meghatározott pénzügyi hozzájárulást annak alapján kell kiszámítani, hogy a tagállamok által megadott információk szerint az érintett hajók és légi járművek éves össztevékenységén belül hány százalékot tesz ki azok vizsgálati és felügyeleti célokra való használata.

13. cikk

A közösségi hozzájárulás tagállamonkénti legnagyobb összege

A 3–12. cikkben említett tevékenységekre tervezett kiadások tagállamonkénti teljes összege, annak támogatható része, valamint a közösségi hozzájárulás tagállamonkénti legnagyobb összege a következőképpen alakul:

(EUR)

Tagállam

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Belgium

805 000

805 000

764 750

Bulgária

352 000

362 000

282 250

Dánia

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Németország

222 000

278 000

220 000

Észtország

706 000

706 000

645 500

Írország

120 000

90 000

45 000

Görögország

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Spanyolország

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Franciaország

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Olaszország

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Litvánia

407 900

407 900

378 300

Málta

1 003 475

1 003 475

922 127

Hollandia

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Lengyelország

497 713

468 713

416 479

Portugália

783 500

759 250

629 038

Románia

80 000

80 000

62 500

Finnország

920 000

820 000

659 750

Svédország

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Egyesült Királyság

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Összesen

73 319 466

48 186 908

30 100 000

14. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 9-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 97., 2007.4.12., 30. o.

(3)  HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

(4)  HL L 295., 2008.11.4., 3. o.


I. MELLÉKLET

ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Bulgária:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Részösszeg

140 000

150 000

117 750

Dánia:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Részösszeg

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Németország:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Részösszeg

106 000

162 000

121 500

Észtország:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Részösszeg

650 000

650 000

595 000

Írország:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Részösszeg

90 000

60 000

30 000

Görögország:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Részösszeg

1 710 000

368 000

64 400

Spanyolország:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Részösszeg

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Franciaország:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Részösszeg

803 500

660 000

330 000

Olaszország:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Részösszeg

220 000

55 000

27 500

Litvánia:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Részösszeg

27 000

27 000

25 650

Hollandia:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Részösszeg

625 000

595 000

565 250

Lengyelország:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Részösszeg

133 000

104 000

70 000

Portugália:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Részösszeg

478 000

453 750

338 813

Románia:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Részösszeg

15 000

15 000

7 500

Finnország:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Részösszeg

235 000

235 000

117 500

Svédország:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Részösszeg

525 000

525 000

453 750

Egyesült Királyság:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Részösszeg

335 348

306 991

211 499

Összesen

10 472 451

8 648 885

6 252 408


II. MELLÉKLET

AUTOMATIKUS HELYMEGHATÁROZÁSI ESZKÖZÖK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Spanyolország:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Részösszeg

179 656

179 656

130 174

Franciaország:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Részösszeg

1 323 000

1 323 000

441 000

Málta:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Részösszeg

22 000

22 000

7 500

Összesen

1 524 656

1 524 656

578 674


III. MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS ADATRÖGZÍTÉSI ÉS JELENTÉSTÉTELI RENDSZEREK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Belgium:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Részösszeg

580 000

580 000

551 000

Bulgária:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Részösszeg

105 000

105 000

99 750

Dánia:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Részösszeg

268 352

268 352

254 935

Spanyolország:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Részösszeg

356 059

348 628

331 199

Litvánia:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Részösszeg

353 000

353 000

335 350

Málta:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Részösszeg

199 975

199 975

189 977

Hollandia:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Részösszeg

240 000

240 000

228 000

Lengyelország:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Részösszeg

169 713

169 713

161 229

Portugália:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Részösszeg

305 500

305 500

290 225

Finnország:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Részösszeg

550 000

550 000

522 500

Svédország:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Részösszeg

300 000

300 000

285 000

Összesen

3 427 599

3 420 168

3 249 165


IV. MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS ADATRÖGZÍTÉSI ÉS JELENTÉSTÉTELI ESZKÖZÖK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Belgium:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Részösszeg

225 000

225 000

213 750

Dánia:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Részösszeg

134 176

134 176

127 468

Németország:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Részösszeg

90 000

90 000

85 500

Észtország:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Részösszeg

50 000

50 000

47 500

Görögország:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Részösszeg

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Spanyolország:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Részösszeg

2 000 000

0

0

Franciaország:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Részösszeg

225 000

225 000

213 750

Málta:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Részösszeg

763 200

763 200

715 500

Hollandia:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Részösszeg

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Lengyelország:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Részösszeg

195 000

195 000

185 250

Románia:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Részösszeg

50 000

50 000

47 500

Svédország:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Részösszeg

500 000

500 000

475 000

Egyesült Királyság:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Részösszeg

418 896

418 896

397 952

Összesen

13 961 272

11 961 272

8 365 170


V. MELLÉKLET

KÍSÉRLETI PROJEKTEK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Bulgária:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Részösszeg

25 000

25 000

23 750

Spanyolország:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Részösszeg

96 887

96 887

92 043

Svédország:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Részösszeg

240 000

240 000

228 000

Összesen

361 887

361 887

343 793


VI. MELLÉKLET

KÉPZÉSI ÉS CSEREPROGRAMOK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Bulgária:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Részösszeg

70 000

70 000

35 000

Németország:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Részösszeg

26 000

26 000

13 000

Észtország:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Részösszeg

6 000

6 000

3 000

Írország:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Részösszeg

30 000

30 000

15 000

Spanyolország:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Részösszeg

118 610

118 610

59 305

Franciaország:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Részösszeg

115 000

115 000

57 500

Olaszország:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Részösszeg

8 149 925

936 340

468 170

Litvánia:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Részösszeg

14 500

14 500

7 250

Málta:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Részösszeg

18 300

18 300

9 150

Hollandia:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Részösszeg

115 000

115 000

57 500

Finnország:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Részösszeg

30 000

30 000

15 000

Svédország:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Részösszeg

50 000

50 000

25 000

Egyesült Királyság:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Részösszeg

290 498

183 575

91 793

Összesen

9 033 833

1 713 325

856 668


VII. MELLÉKLET

KÍSÉRLETI VIZSGÁLATI ÉS MEGFIGYELÉSI RENDSZEREK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Egyesült Királyság:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Részösszeg

66 023

11 384

5 692

Összesen

66 023

11 384

5 692


VIII. MELLÉKLET

A KIADÁSOK ELEMZÉSE ÉS FELMÉRÉSE

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Bulgária:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Részösszeg

12 000

12 000

6 000

Összesen

12 000

12 000

6 000


IX. MELLÉKLET

A KHP SZABÁLYAINAK MEGISMERTETÉSÉT CÉLZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Spanyolország:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Részösszeg

165 518

165 518

124 139

Franciaország:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Részösszeg

15 000

10 000

7 500

Olaszország:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Részösszeg

570 000

370 000

277 500

Litvánia:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Részösszeg

13 400

13 400

10 050

Finnország:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Részösszeg

5 000

5 000

4 750

Svédország:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Részösszeg

100 000

100 000

75 000

Egyesült Királyság:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Részösszeg

89 134

34 150

25 614

Összesen

958 052

698 068

524 553


X. MELLÉKLET

JÁRŐRSZOLGÁLATOT ELLÁTÓ HAJÓK ÉS LÉGI JÁRMŰVEK

(EUR)

Tagállam és a projekt kódja

A nemzeti halászati ellenőrzési programokban tervezett kiadások

Az e határozat értelmében támogatható kiadások

Közösségi hozzájárulás

Görögország:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Részösszeg

7 647 000

1 050 000

525 000

Spanyolország:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Részösszeg

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Franciaország:

FR/09/09

150 000

0

0

Részösszeg

150 000

0

0

Olaszország:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Részösszeg

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Hollandia:

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Részösszeg

365 000

0

0

Románia:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Részösszeg

15 000

15 000

7 500

Finnország:

FI/09/07

100 000

0

0

Részösszeg

100 000

0

0

Egyesült Királyság:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Részösszeg

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Összesen

33 501 693

19 835 263

9 917 877