ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.197.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 197

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. július 29.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 679/2009/EK rendelete (2009. július 7.) az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló 1386/2007/EK rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 680/2009/EK rendelete (2009. július 27.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. április 19-i 423/2007/EK rendelet módosításáról

17

 

*

A Tanács 681/2009/EK rendelete (2009. július 27.) a többek között Malajziából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára végleges dömpingellenes vámot kivető 192/2007/EK rendelet új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatának befejezéséről, az említett ország egyik exportőrétől történő behozatal tekintetében a vám ismételt kivetéséről, valamint e behozatal nyilvántartásba vételének megszüntetéséről

18

 

*

A Tanács 682/2009/EK rendelete (2009. július 27.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

20

 

 

A Bizottság 683/2009/EK rendelete (2009. július 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

22

 

*

A Bizottság 684/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról

24

 

 

A Bizottság 685/2009/EK rendelete (2009. július 28.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

65

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2009/84/EK irányelve (2009. július 28.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a szulfuril-fluorid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

67

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2009/567/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. július 9.) a textilárukra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (az értesítés a C(2009) 4595. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

70

 

 

2009/568/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. július 9.) az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 4596. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

87

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/569/KKBP határozata (2009. július 27.) a Vegyi Fegyverek Betiltása Szervezete (OPCW) tevékenységeinek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtásának keretében történő támogatásáról

96

 

*

A Tanács 2009/570/KKBP határozata (2009. július 27.) a grúziai konfliktussal kapcsolatos független nemzetközi tényfeltáró misszióról szóló 2008/901/KKBP határozat módosításáról és meghosszabbításáról

108

 

*

A Tanács 2009/571/KKBP együttes fellépése (2009. július 27.) az Európai Unió grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

109

 

*

A Tanács 2009/572/KKBP együttes fellépése (2009. július 27.) az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Georgia) szóló 2008/736/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

110

 

*

A Tanács 2009/573/KKBP közös álláspontja (2009. július 27.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/795/KKBP közös álláspont módosításáról

111

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/1


A TANÁCS 679/2009/EK RENDELETE

(2009. július 7.)

az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló 1386/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2007. október 22-i 1386/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 70. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1386/2007/EK rendelet az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) által elfogadott egyes védelmi és végrehajtási intézkedéseket hajtja végre. Ezt a rendeletet utóbb az 538/2008/EK tanácsi rendelet (2) módosította. Ezen túlmenően eltéréseket találtak az 1386/2007/EK rendelet és a NAFO védelmi és végrehajtási szabályai között.

(2)

A NAFO 2008 szeptemberében megtartott harmincadik éves ülésén védelmi és végrehajtási intézkedéseinek több módosítását is elfogadta. Ezek a rendelkezések a fenékhalászattal, a fenékhegyek védelmének biztosítását szolgáló zárt területekkel, a címkézési követelményekkel és a kikötő szerinti állam további intézkedésekkel voltak kapcsolatosak.

(3)

A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendeletet (3)2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4)

Az 1386/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1386/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a 3. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„21.

»fenékhalászati tevékenységek«: olyan halászati tevékenységek, amelyek esetében a halászeszköz a halászati műveletek során érintkezésbe lép vagy várhatóan érintkezésbe lép a tengerfenékkel;

22.

»meglévő fenékhalászati területek«: olyan területek, amelyeken a VMS-adatok és/vagy más georeferencia-adatok szerint az 1987 és 2007 közötti referencia-időszakban legalább két évben fenékhalászati tevékenységekre került sor;

23.

»új fenékhalászati területek«: a meglévő fenékhalászati területektől eltérő olyan területek, amelyeken fenékhalászati tevékenység folyik.”;

2.

a 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A közösségi hajók parancsnokai feljegyzik a (3) bekezdésnek megfelelően végzett próbahalászat kezdetéhez és végéhez tartozó koordinátákat.”;

3.

a 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Az e cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett fajoktól eltérő fajokra célzott halászatot folytató hajók számára engedélyezett a szabályozott fajoknak az említett bekezdésekben meghatározottnál kisebb szembőségű hálókkal végzett halászata, feltéve, hogy teljesülnek a járulékos fogásra vonatkozóan a 4. cikkben megállapított követelmények.”;

4.

a 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A NAFO szabályozási területen kívüli területeken halászatot folytató közösségi hajók azonban tarthatnak a fedélzeten a 7. cikkben megállapítottnál kisebb szembőségű hálókat, feltéve, hogy e hálókat biztonságosan feltekerik és elrakják, és azok közvetlen használatra nem állnak rendelkezésre.”;

5.

a 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

A 3L körzetben való garnélarák-halászatra vonatkozó különös rendelkezések

A 3L körzetben történő garnélarák-halászatot 200 métert meghaladó mélységben kell végezni.”;

6.

a 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Halászati korlátozás hatálya alá tartozó területek

(1)   Tilos fenékhalászati tevékenységet végezni a következő területeken:

Terület

1 koordináta

2 koordináta

3 koordináta

4 koordináta

Orphan Knoll

é. sz. 50°00′30″

ny. h. 45°00′30″

é. sz. 51°00′30″

ny. h. 45°00′30″

é. sz. 51°00′30″

ny. h. 47°00′30″

é. sz. 50°00′30″

ny. h. 47°00′30″

Corner

fenékhegyek

é. sz. 35°00′00″

ny. h. 48°00′00″

é. sz. 36°00′00″

ny. h. 48°00′00″

é. sz. 36°00′00″

ny. h. 52°00′00″

é. sz. 35°00′00″

ny. h. 52°00′00″

Newfoundland

fenékhegyek

é. sz. 43°29′00″

ny. h. 43°20′00″

é. sz. 44°00′00″

ny. h. 43°20′00″

é. sz. 44°00′00″

ny. h. 46°40′00″

é. sz. 43°29′00″

ny. h. 46°40′00″

New England

fenékhegyek

é. sz. 35°00′00″

ny. h. 57°00′00″

é. sz. 39°00′00″

ny. h. 57°00′00″

é. sz. 39°00′00″

ny. h. 64°00′00″

é. sz. 35°00′00″

ny. h. 64°00′00″

Fogo

fenékhegy 1

é. sz. 42°31′33″

ny. h. 53°23′17″

é. sz. 42°31′33″

ny. h. 52°33′37″

é. sz. 41°55′48″

ny. h. 53°23′17″

é. sz. 41°55′48″

ny. h. 52°33′37″

Fogo

fenékhegy 2

é. sz. 41°07′22″

ny. h. 52°27′49″

é. sz. 41°07′22″

ny. h. 51°38′10″

é. sz. 40°31′37″

ny. h. 52°27′49″

é. sz. 40°31′37″

ny. h. 51°38′10″

(2)   A NAFO 3O körzetben a következő koordinátákat (a sorszámozásnak megfelelő sorrendben, az utolsó koordinátától visszatérve az 1. koordinátához) összekötő vonallal határolt területen mindenfajta fenékhalászati tevékenység tilos.

Koordináta sorszáma

Szélesség

Hosszúság

1

é. sz. 42°53′00″

ny. h. 51°00′00″

2

é. sz. 42°52′04″

ny. h. 51°31′44″

3

é. sz. 43°24′13″

ny. h. 51°58′12″

4

é. sz. 43°24′20″

ny. h. 51°58′18″

5

é. sz. 43°39′38″

ny. h. 52°13′10″

6

é. sz. 43°40′59″

ny. h. 52°27′52″

7

é. sz. 43°56′19″

ny. h. 52°39′48″

8

é. sz. 44°04′53″

ny. h. 52°58′12″

9

é. sz. 44°18′38″

ny. h. 53°06′00″

10

é. sz. 44°18′36″

ny. h. 53°24′07″

11

é. sz. 44°49′59″

ny. h. 54°30′00″

12

é. sz. 44°29′55″

ny. h. 54°30′00″

13

é. sz. 43°26′59″

ny. h. 52°55′59″

14

é. sz. 42°48′00″

ny. h. 51°41′06″

15

é. sz. 42°33′02″

ny. h. 51°00′00″”

7.

a szöveg a következőkkel egészül ki:

„IIa.   FEJEZET

A VESZÉLYEZTETETT TENGERI ÖKOSZISZTÉMÁK VÉDELME

12a. cikk

A veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák fogalmának meghatározása

E fejezet alkalmazásában a »veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák«:

a)

az egyedi tengeri ökoszisztémák, illetve az olyan ritka fajoknak otthont adó tengeri ökoszisztémák, amelyek eltűnését hasonló területek vagy ökoszisztémák nem tudják pótolni. Ezek közé tartoznak:

i.

az őshonos fajoknak otthont adó élőhelyek;

ii.

ritka, fenyegetett vagy veszélyeztetett és csak elkülönülő területeken előforduló fajoknak otthont adó élőhelyek;

iii.

ivadéknevelő helyek vagy elkülönülő táplálkozó-, tenyész-, illetve ívóhelyek;

b)

azok a tengeri ökoszisztémák, amelyek a halállomány túléléséhez, életfunkcióihoz, ívásához/szaporodásához vagy az állomány helyreállításához szükségesek, az egyes életszakaszokban igénybe vett területek (pl. ivadéknevelő területek vagy tenyészterületek) vagy a ritka, fenyegetett vagy veszélyeztetett fajoknak otthont adó tengeri ökoszisztémák;

c)

azok a tengeri ökoszisztémák, amelyek állapota könnyen romolhat az emberi tevékenység hatására;

d)

azok a tengeri ökoszisztémák, amelyeken az alábbiak közül egy vagy több tulajdonsággal jellemzett populációk vagy fajok csoportjai élnek:

i.

lassú növekedési ütem;

ii.

kései ivarérés;

iii.

alacsony vagy előre nem jelezhető pótlódási arány; vagy

iv.

hosszú élettartam;

e)

azok a tengeri ökoszisztémák, amelyeket biotikus és abiotikus tényezők jelentős koncentrációja által létrehozott, összetett fizikai képződmények jellemeznek. Ezekben az ökoszisztémákban az ökológiai folyamatok rendszerint nagymértékben ezektől a strukturált rendszerektől függenek. Ezeket az ökoszisztémákat emellett általában magas fokú sokféleség jellemzi, a struktúrát alkotó szervezetektől függően.

12b. cikk

A jelentős káros hatás fogalmának meghatározása

E fejezet alkalmazásában »jelentős káros hatás« minden olyan hatás, amely hátrányosan befolyásolja az ökoszisztéma felépítését vagy működését oly módon, hogy:

a)

gátolja az érintett populációk reprodukciós képességét;

b)

rontja az élőhelyek hosszú távú természetes termékenységét; vagy

c)

több mint ideiglenes jelleggel jelentős veszteségeket okoz a fajgazdagságban, az élőhelyekben vagy a közösségek típusaiban.

12c. cikk

A veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák indikátorfajai fogalmának meghatározása

E fejezet alkalmazásában »a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák indikátorfajai« a feketekorallok, szarukorallok, csőanemóna-telepek, lophelia-fajok és tollkorall-telepek.

12d. cikk

A veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák felfedezése fogalmának meghatározása

E fejezet alkalmazásában »a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák felfedezése« a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák indikátorfajainak hálónként 100 kg élő korallt és/vagy 1 000 kg élő szivacsot meghaladó fogása.

12e. cikk

A fenékhalászat értékelése

(1)   Azon tagállamok, amelyek hajói a NAFO szabályozási területén fenékhalászati tevékenységet szándékoznak folytatni, elvégzik az ezen tevékenységek által a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra gyakorolt ismert és várható hatások értékelését. A tagállamok csak olyan esetekben engedélyezik a fenékhalászati tevékenységeket, amikor az értékelés azt állapítja meg, hogy e tevékenységek nem járnak jelentős káros hatásokkal a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra.

(2)   Az (1) bekezdésben említett értékelés elvégzése céljából a tagállamok a rendelkezésre álló legjobb tudományos és technikai ismeretekre támaszkodnak annak megválaszolására, hogy hol találhatók a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák azokon a területeken, ahol a halászhajóik tevékenykedni szándékoznak. Ezen ismeretek lehetőség szerint tartalmazzák azokat a tudományos adatokat, amelyek alapján valószínűsíthető az ilyen ökoszisztémák előfordulása.

(3)   A veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra gyakorolt jelentős káros hatások kockázatának az (1) bekezdésben foglaltak szerinti értékelése során adott esetben figyelembe kell venni az új fenékhalászati területeken és a meglévő fenékhalászati területeken uralkodó eltérő körülményeket.

(4)   A tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2009. június 30-ig benyújtják a Bizottság számára az (1) bekezdésben említett értékelést. Az értékeléssel együtt be kell nyújtani a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák jelentős károsodásának megelőzésére irányuló enyhítő intézkedések leírását is. A Bizottság ezt az információt haladéktalanul továbbítja a NAFO titkárságának.

12f. cikk

Az új fenékhalászati területeken folytatott fenékhalászati tevékenység

(1)   Felderítő halászati tevékenységnek minősül az új fenékhalászati területeken valamennyi halászati tevékenység, vagy az érintett területen korábban nem használt fenékhalászati eszközzel végzendő halászati tevékenység, és az ilyen tevékenységet a (2) bekezdésben említett, a felderítő halászatról szóló jegyzőkönyvnek megfelelően kell végezni.

(2)   Azon tagállamok, amelyeknek a hajói új fenékhalászati területeken vagy az érintett területen korábban nem használt fenékhalászati eszközzel szándékoznak halászati tevékenységet folytatni, a felderítő halászatról szóló jegyzőkönyvet készítenek a XVI. mellékletben szereplő minta alapján.

(3)   A felderítő halászatról szóló jegyzőkönyv a következő információkat tartalmazza:

a)

a célfajokat, időpontokat és területeket meghatározó halászati terv. Mérlegelni kell a területi és erőkifejtési korlátozások annak érdekében történő bevezetését, hogy egy behatárolt földrajzi területen a halászatra fokozatosan kerüljön sor;

b)

a kárenyhítésre vonatkozó terv, beleértve az azon veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra gyakorolt jelentős káros hatások megelőzésére irányuló intézkedéseket, amelyeket a halászat folyamán felfedezhetnek;

c)

fogás-nyomonkövetési terv, amely magában foglalja valamennyi fogott faj nyilvántartásba vételét és jelentését, továbbá a 100 %-os műholdas nyomkövetést és a 100 %-os megfigyelői jelenlétet. A nyilvántartásba vételnek és jelentésnek elég részletesnek kell lennie ahhoz, hogy szükség esetén el lehessen végezni a tevékenység értékelését;

d)

adatgyűjtési terv annak elősegítésére, hogy azonosítsák a halászati tevékenység területén található veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákat és fajokat.

(4)   A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a felderítő fenékhalászati tevékenységek a 12e. cikkben előírt értékelési eljárás tárgyát képezzék.

(5)   A tagállamok a (2) bekezdésben említett felderítő halászatról szóló jegyzőkönyvet és a 12e. cikk (1) bekezdésében említett értékelést megküldik a Bizottságnak, a NAFO titkárságának történő továbbítás céljából. A tagállamok biztosítják, hogy a felderítő halászati tevékenységet ne engedélyezzék azt megelőzően, hogy a NAFO titkársága megkapja ezeket az információkat.

12g. cikk

Veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák váratlan felfedezése a meglévő fenékhalászati területeken

(1)   Amennyiben a halászati műveletek során meglévő fenékhalászati területeken halászati tevékenységet folytató halászhajó veszélyeztetett tengeri ökoszisztémára utaló indikátorfajokat fedez fel, a parancsnok számszerűsíti a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák kifogott indikátorfajainak mennyiségét.

(2)   Ha a halászati művelet, mint például fenékvonóháló kivetése, kopoltyúháló- vagy horogsor-kihelyezés során kifogott veszélyeztetett tengeri ökoszisztéma indikátorfajok mennyisége meghaladja a 12d. cikkben meghatározott határértéket, az e cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)   A hajó parancsnoka jelenti az eseményt a lobogó szerinti tagállamnak, amely ezt az információt – a Bizottság közvetítésével – haladéktalanul továbbítja a NAFO ügyvezető titkárának. A Bizottság haladéktalanul értesíti erről azokat a további tagállamokat, amelyek hajói a területen folytatnak tevékenységet. Az adott tagállam haladéktalanul értesíti erről a területen a lobogója alatt közlekedő valamennyi halászhajót.

(4)   A hajóparancsnok beszünteti a halászatot, és a hálókivetés/háló helyétől legalább 2 tengeri mérföld távolságra hajózik olyan irányba, ahol a legkisebb a valószínűsége a további felfedezésnek. A parancsnok az összes rendelkezésre álló információforrás alapján legjobb belátása szerint dönt.

12h. cikk

Veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák váratlan felfedezése az új fenékhalászati területeken

(1)   Amennyiben a halászati műveletek során új fenékhalászati területeken halászati tevékenységet folytató halászhajó veszélyeztetett tengeri ökoszisztémára utaló indikátorfajokat fedez fel, a parancsnok számszerűsíti a veszélyeztetett tengeri ökoszisztémák kifogott indikátorfajainak mennyiségét. Az alkalmazott megfigyelők a lehetséges legalacsonyabb rendszertani egységig azonosítják a korallokat, szivacsokat és más szervezeteket.

(2)   Ha a kifogott ilyen fajok mennyisége hálónként – azaz fenékvonóháló-kivetésenként, illetve kopoltyúháló- vagy horogsor-kihelyezésenként – meghaladja a 12d. cikkben meghatározott határértéket, az e cikk (3), (4) és (5) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)   A hajó parancsnoka jelenti az eseményt a lobogó szerinti tagállamnak, amely ezt az információt – a Bizottság közvetítésével – haladéktalanul továbbítja a NAFO ügyvezető titkárának. A Bizottság haladéktalanul értesíti erről azokat a további tagállamokat, amelyek hajói a területen folytatnak tevékenységet. Az adott tagállam haladéktalanul értesíti erről a területen a lobogója alatt közlekedő valamennyi halászhajót.

(4)   A NAFO szerződő felének lobogója alatt közlekedő hajó által jelentett felfedezési helyet körülvevő kétmérföldes sugarú körben ideiglenes lezárás lép érvénybe. A jelentéstételi pozíció az a hajó által megadott hely, amely vagy a hálókivetés/háló végpontja, vagy pedig más olyan hely, amely a bizonyítékok alapján láthatólag a legközelebb van a felfedezés pontos helyéhez. Az ideiglenes lezárás addig marad érvényben, amíg a NAFO titkársága nem javasolja a terület újbóli megnyitását.

(5)   A hajó beszünteti a halászatot, és a hálótól legalább 2 tengeri mérföld távolságra távolodik olyan irányba, ahol a legkisebb a valószínűsége a további felfedezésnek. A parancsnok az összes rendelkezésre álló információforrás alapján legjobb belátása szerint dönt.”;

8.

a 20. cikk az alábbiak szerint módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Minden feldolgozott halat, amelyet a NAFO szabályozási területen fogtak ki, a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendel (4) I. mellékletben szereplő 3-alfa kód, illetve e rendelet XIVb. mellékletében szereplő termékkódok alkalmazásával úgy kell felcímkézni, hogy az említett rendelet 1. cikkében említett valamennyi faj és termékkategória, valamint a garnélarák esetében a fogás időpontja azonosítható legyen.;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A 3L és a 3M körzetben fogott összes garnéla és minden, a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetben fogott grönlandi laposhal csomagolásán fel kell tüntetni, hogy azt az adott területeken fogták.”;

9.

a 47. cikkben a szöveg a következő ponttal egészül ki:

„g)

kérésre megadja az ellenőrnek a 6. cikk (4) bekezdésnek megfelelően végzett próbahalászat kezdetének és végének helyét jelölő koordinátákat.”;

10.

az V. fejezet helyébe a következő szöveg lép:

„V.   FEJEZET

A KIKÖTŐ SZERINTI ILLETÉKES ÁLLAM ÁLTAL MÁS SZERZŐDŐ FÉL LOBOGÓJA ALATT KÖZLEKEDŐ HAJÓKON VÉGZETT ELLENŐRZÉS

62. cikk

Hatály

(1)   Ez a fejezet a NAFO más szerződő felének lobogója alatt közlekedő halászhajók által a NAFO szabályozási területen fogott olyan hal, vagy az ilyen halból származó olyan halászati termékek tagállami kikötőkben történő kirakodására vagy átrakodására vonatkozik, amelyeket korábban nem rakodtak ki a partra és nem rakodtak be vagy ki egy kikötőben sem.

(2)   Ezt a fejezetet a 2847/93/EGK és az 1005/2008/EK rendelet sérelme nélkül kell alkalmazni.

63. cikk

Kijelölt kikötők

A tagállamok kijelölik azokat a kikötőket, amelyeket a hajók kirakodás vagy átrakodás céljára igénybe vehetnek. A tagállamok a kijelölt kikötőket bejelentik a Bizottságnak, amely e kikötők listáját késedelem nélkül továbbítja a NAFO titkárságának. Az e listát érintő bármely későbbi változásról a változás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt nappal értesíteni kell a NAFO titkárságát.

63a. cikk

Az illetékes hatóság

(1)   A tagállamok kijelölik azt az illetékes hatóságot, amely kapcsolattartó pontként jár el a 63b. cikk szerinti értesítések átvétele, az átvétel igazolása és az engedélyek 63c. cikknek megfelelően történő kiadása során.

(2)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az illetékes hatóság nevéről és elérhetőségéről. A Bizottság ezt az információt továbbítja a NAFO titkárságának.

63b. cikk

A kikötőbe való belépésre vonatkozó előzetes értesítés

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 28e. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a valamely kikötőbe kirakodás vagy átrakodás céljából belépni szándékozó, e rendelet 62. cikk (1) bekezdésében említett halászhajó parancsnoka vagy annak képviselője legalább három munkanappal várható érkezésük előtt értesíti a kikötő szerinti tagállam e rendelet 63a. cikke szerinti illetékes hatóságát.

(2)   Egy tagállam ugyanakkor más előzetes értesítési határidőről is rendelkezhet, figyelembe véve többek között a halászterületek és a kikötője közötti távolságot. A tagállamok értesítik a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet az előzetes értesítési határidőről. A Bizottság ezt az információt továbbítja a NAFO titkárságának.

(3)   Az előzetes értesítéshez csatolni kell a következő formanyomtatványok megfelelően kitöltött A. részét:

a)

a XV. melléklet A. részében foglalt PSC 1 formanyomtatvány használatos abban az esetben, ha a hajó saját fogásait szándékozik kirakodni vagy átrakodni;

b)

a XV. melléklet B. részében foglalt PSC 2 formanyomtatvány használatos abban az esetben, ha a halászhajó olyan fogást szándékozik kirakodni vagy átrakodni, amely átrakodásból származik. Minden egyes átadó hajó tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni;

c)

a PSC 1 és a PSC 2 formanyomtatvány együttesen használatos abban az esetben, ha a halászhajó saját fogást és olyan fogást szándékozik kirakodni vagy átrakodni, amely átrakodásból származik.

(4)   A hajók parancsnokai vagy képviselőik érvényteleníthetik az előzetes értesítést azáltal, hogy erről a megérkezés bejelentett várható időpontja előtt legkésőbb 24 órával értesítik az általuk használni kívánt kikötő illetékes hatóságait. A kikötő szerinti tagállam azonban más értesítési határidőről is rendelkezhet. Az értesítéshez mellékelni kell az eredeti PSC 1 vagy PSC 2 formanyomtatvány másolatát, amelyen fel kell tüntetni az »Érvénytelen« szót.

(5)   A kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai haladéktalanul továbbítják a (3) és (4) bekezdésben említett formanyomtatvány egy példányát a kirakodást/átrakodást elvégezni szándékozó halászhajó lobogója szerinti szerződő állam számára, illetve, ha a hajó átrakodási műveletben kíván részt venni, az átadó hajók lobogója szerinti szerződő állam számára.

(6)   A formanyomtatvány egy példányát meg kell küldeni a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv számára, amely haladéktalanul továbbítja azt a NAFO titkárságára.

63c. cikk

Kirakodásra és átrakodásra vonatkozó engedély

(1)   A kirakodás vagy átrakodás csak akkor kezdhető meg, ha arra a kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága engedélyt adott. Az engedély csak azt követően adható ki, hogy a lobogó szerinti állam a 63b. cikk (5) bekezdése szerint továbbított PSC 1 és/vagy PSC 2 formanyomtatvány B. részének megfelelő kitöltésével és a nyomtatvány egy példányának visszaküldésével megerősítette, hogy:

a)

a halfogást bejelentő halászhajó elegendő kvótával rendelkezett a bejelentett fajok halászatára;

b)

a fedélzeten tárolt hal mennyiségét a szabályoknak megfelelően fajonkénti bontásban bejelentették, és azt figyelembe vették az adott esetben alkalmazandó fogási vagy erőkifejtési korlátozás kiszámításakor;

c)

a halfogást bejelentő halászhajó a bejelentett területre vonatkozóan rendelkezett halászati engedéllyel; és

d)

VMS-adatok alapján ellenőrizték, hogy a hajó a bejelentett fogás származási helyeként megadott területen tartózkodott.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságai az (1) bekezdésben említett megerősítés hiányában is adhatnak teljes vagy részleges kirakodási engedélyt. Ilyen esetekben azonban az érintett halfogást egy, a felügyeletük alatt álló raktárban kell tárolni. Az ilyen halakat csak az (1) bekezdésben említett megerősítés kézhezvétele és az illetékes hatóság általi ellenőrzése után lehet értékesíteni, átrakodni vagy elszállítani. Amennyiben a kirakodás időpontjától számított 14 napon belül nem érkezik meg a megerősítés, a kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága a nemzeti szabályoknak megfelelően elkobozhatja a halat, és intézkedhet a megfelelő kezeléséről.

(3)   A kikötő szerinti állam illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a parancsnokot a kirakodási vagy átrakodási engedély megadására vagy megtagadására vonatkozó határozatáról a PSC 1 és/vagy PSC 2 formanyomtatvány megfelelően kitöltött C. része egy példányának visszaküldésével. A formanyomtatvány egy példányát haladéktalanul továbbítani kell a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv számára, amely továbbítja az információt a NAFO titkárságára.

63d. cikk

Ellenőrzések

(1)   Amennyiben a helyreállítási terv eltérően nem rendelkezik, a kikötő szerinti tagállam minden beszámolási évben az összes kirakodás vagy átrakodás legalább 15 %-át ellenőrzi.

(2)   Az ellenőrzéseket az arra felhatalmazott nemzeti ellenőrök végzik, akik az ellenőrzés előtt bemutatják megbízólevelüket a hajó parancsnokának.

(3)   A kikötő szerinti tagállam más szerződő felek ellenőreit is felkérheti arra, hogy csatlakozzanak saját ellenőreihez, és e fejezettel összefüggésben figyeljék meg a kirakodási vagy átrakodási műveletek ellenőrzését.

(4)   Az ellenőrzés magában foglalja az adott kikötőben folytatott kirakodási vagy átrakodási művelet egészének nyomon követését, és a nemzeti ellenőrök legalább a következő feladatoknak tesznek eleget:

a)

összehasonlító ellenőrzést végeznek a fajonként ténylegesen ki- vagy átrakodott mennyiségek, valamint az alábbiak között:

i.

a naplóban rögzített mennyiségek fajonként;

ii.

a fogási és tevékenységi jelentések; valamint

iii.

a fogásokról az előzetes értesítésben (PSC 1 vagy PSC 2) megadott összes információ;

b)

ellenőrzik és feljegyzik a kirakodás vagy átrakodás után a fogásból a hajó fedélzetén maradó mennyiséget, fajonkénti bontásban;

c)

ellenőrzik a tengeren végzett ellenőrzésekből származó információkat;

d)

ellenőrzik a fedélzeten lévő hálókat, és feljegyzik azok szembőségének méretét;

e)

ellenőrzik, hogy a halak mérete megfelel-e a minimális méretre vonatkozó követelményeknek.

(5)   A nemzeti ellenőrök minden tőlük telhetőt megtesznek a halászhajók indokolatlan feltartóztatásának elkerülése érdekében, illetve annak biztosítására, hogy a halászhajók a lehető legkisebb akadályoztatást és kényelmetlenséget szenvedjék el, valamint hogy a fogott hal minősége szükségtelenül ne romoljon.

(6)   A halászhajó parancsnoka:

a)

együttműködik és segítséget nyújt a halászhajó ezen eljárásoknak megfelelően végzett ellenőrzésében, és a kikötő szerinti állam ellenőreit feladataik ellátása közben nem akadályozza, nem félemlíti meg és nem zavarja;

b)

hozzáférést biztosít minden területhez, fedélzethez, helyiséghez, fogáshoz, hálóhoz vagy egyéb halászeszközhöz és felszereléshez, és megad a kikötő szerinti állam ellenőrei által kért minden információt, ideértve a vonatkozó dokumentumok másolatát is.

63e. cikk

Súlyos jogsértések

(1)   A következő jogsértések minősülnek súlyosnak:

a)

az ellenőrök akadályozása feladataik végzésében;

b)

a nem a kijelölt kikötőben történő kirakodás vagy átrakodás;

c)

az érkezésről történő előzetes értesítésre vonatkozó rendelkezések be nem tartása;

d)

a kikötő szerinti tagállam engedélye nélküli kirakodás vagy átrakodás.

(2)   A kikötő szerinti minden tagállam végrehajtási intézkedéseket fogad el a lobogójuk alatt közlekedő azon halászhajók tekintetében, amelyek esetében nemzeti jogával összhangban megállapították, hogy az (1) cikkben említett súlyos jogsértést követett el. Az említett intézkedések – a szabálysértés súlyosságától függően és a nemzeti jogszabályok vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – különösen a következőket foglalhatják magukban:

a)

bírságok;

b)

a tiltott halászeszköz és fogás lefoglalása;

c)

a hajó elkobzása.

63f. cikk

Ellenőrzési jelentések

(1)   Minden egyes ellenőrzést dokumentálni kell a XII. mellékletben meghatározott kikötői ellenőrzési jelentési formanyomtatvány kitöltésével.

(2)   A hajó parancsnoka az ellenőrzési jelentésre vonatkozóan észrevételeket tehet, és a jelentést az ellenőrzés végén az ellenőr és a parancsnok írja alá. Az ellenőrzési jelentés egy példányát átadják a halászhajó parancsnokának.

(3)   Az ellenőrzési jelentések egy-egy példányát haladéktalanul továbbítani kell az átvizsgált halászhajó lobogója szerinti állam számára, és – amennyiben a halászhajó átrakodási műveletet hajtott végre – az átadó hajók lobogója szerinti állam számára. A jelentés egy példányát továbbítani kell a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek, amely továbbítja az információt a NAFO titkárságára. Az ellenőrzési jelentések eredeti példányát vagy hiteles másolatát erre vonatkozó kérelem esetén meg kell küldeni az átvizsgált halászhajó lobogója szerinti államnak.”;

11.

a 68. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„68. cikk

Kikötőbe való belépés

(1)   A 2847/93/EGK, az 1093/94/EK és az 1005/2008/EK rendeletek sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy a nem szerződő felek hajóinak parancsnokai csak a 63. cikk szerint kijelölt kikötőkben köthessenek ki. A kijelölt kikötőben kikötni szándékozó parancsnok a 63b. cikk rendelkezéseinek megfelelően értesíti a kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságát. A kikötő szerinti tagállam haladéktalanul megküldi ezeket az információkat a hajó lobogója szerinti államnak, valamint a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek, amely haladéktalanul továbbítja azt a NAFO titkárságára.

(2)   A 63b. és 63c. cikk rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. A kikötő szerinti tagállam megtiltja a kikötőibe való behajózást azon hajók számára, amelyek nem tették meg az (1) bekezdésben említett előzetes értesítést, és amelyekre vonatkozóan nem adták meg a 63c. cikk (1) bekezdésében említett, lobogó szerinti állam általi megerősítést.

(3)   A ki- vagy átrakodást megtagadó tagállam erről a döntéséről tájékoztatja az érintett hajó parancsnokát.”;

12.

a szöveg az alábbi cikkel egészül ki:

„68a. cikk

Kikötői ellenőrzés

(1)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságaik ellenőrizzenek minden olyan hajót, amely nem szerződő fél lobogója alatt közlekedik. Az ellenőrzés befejezéséig a hajó nem végezhet ki- vagy átrakodást. Ezek az ellenőrzések kiterjednek a hajó okmányaira, naplóira, halászeszközeire, fedélzeten lévő fogására és a hajó NAFO szabályozási területen végzett tevékenységéhez kapcsolódó minden más kérdésre.

(2)   Amennyiben az ellenőrzés végeztével az illetékes hatóságok megállapítják, hogy a nem szerződő fél a hajóján a NAFO által szabályozott vagy az e rendelet II. mellékletében említett állományokat vagy állománycsoportokat szállít, az érintett tagállam megtiltja a fogásoknak a hajóról történő ki- és/vagy átrakodását.

(3)   E tilalom azonban nem alkalmazható abban az esetben, ha az ellenőrzött hajó parancsnoka vagy annak megbízottja az érintett tagállam illetékes hatóságai számára kielégítően bizonyítja, hogy:

a)

a hajón tartott fogást a NAFO szabályozási területén kívül fogták, vagy

b)

a hajón tartott és a II. mellékletben szereplő fajokat a NAFO védelmi és végrehajtási intézkedéseivel összhangban fogták ki.

(4)   A ki- vagy átrakodást megtagadó tagállam erről a határozatáról tájékoztatja az érintett hajó parancsnokát.

(5)   Az ellenőrzést legalább a XII. mellékletben meghatározott kikötői ellenőrzési jelentési formanyomtatvány kitöltésével dokumentálni kell.

(6)   A nem szerződő felek hajóinak vonatkozásában a tagállami kikötőkben végzett valamennyi ellenőrzés eredményeire és az azt követő intézkedésekre vonatkozó információkat haladéktalanul meg kell küldeni a hajó lobogója szerinti államnak, valamint a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek, amely haladéktalanul továbbítja azokat a NAFO titkárságára.”;

13.

az V. melléklet 3. pontját el kell hagyni;

14.

a XII. melléklet A. pontja helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép;

15.

az e rendelet II. mellékletében foglalt szöveget XV. mellékletként kell beilleszteni;

16.

az e rendelet III. mellékletében foglalt szöveget XVI. mellékletként kell beilleszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. BORG


(1)  HL L 318., 2007.12.5., 1. o.

(2)  A Tanács 538/2008/EK rendelete (2008. május 29.) az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló 1386/2007/EK rendelet módosításáról (HL L 157., 2008.6.17., 1. o.)

(3)  HL L 286., 2008.10.29., 1. o.

(4)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o.”


I. MELLÉKLET

„A.   »KIKÖTŐI ELLENŐRZÉSI JELENTÉS« FORMANYOMTATVÁNY

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

„XV. MELLÉKLET

A KIKÖTŐ SZERINTI ÁLLAM ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK

Image

Image


III. MELLÉKLET

„XVI. MELLÉKLET

MINTÁK AZ OLYAN ÚJ HALÁSZTERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ FELDERÍTŐ HALÁSZATRÓL SZÓLÓ JEGYZŐKÖNYVHÖZ, AHOL A HALÁSZESZKÖZ VÁRHATÓAN ÉRINTKEZÉSBE LÉP A TENGERFENÉKKEL

I.   A tagállam a Bizottságon keresztül bejelentést nyújt be a NAFO titkárságához a felderítő halászati tevékenység végzésének szándékáról

Halászati terv

Kárenyhítési terv

A fogás nyomon követése

Adatgyűjtés

Célfajok

A veszélyeztetett tengeri ökoszisztémákra gyakorolt jelentős káros hatások megelőzését célzó intézkedések

A fedélzetre vett valamennyi faj legalacsonyabb lehetséges rendszertani besorolási egységig történő azonosítása és feljegyzése

Az adatgyűjtés és a jelentés szabványos formában történik

Halászat napja

 

100 %-os műholdas lefedettség

 

A halászat által érintett terület leírása

 

100 %-os megfigyelői jelenlét

 

Tervezett erőkifejtés

 

 

 

A fenékhalászathoz használt eszközök típusa(i)

 

 

 

II.   A tagállam a Bizottságon keresztül úti jelentést nyújt be a NAFO titkárságához

ELŐZETES BEJELENTÉS A FELDERÍTŐ HALÁSZATI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK SZÁNDÉKÁRÓL (1)

A HAJÓ NEVE:

A HAJÓ LOBOGÓ SZERINTI ÁLLAMA:

A FELDERÍTŐ HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT HELYSZÍNE(I) (SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG MEGADÁSÁVAL):

A FELDERÍTŐ HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT IDŐPONTJAI:

FOLYT-E A SZOMSZÉDOS TERÜLETEKEN KORÁBBAN BÁRMIFÉLE HALÁSZATI TEVÉKENYSÉG? (HA IGEN, ADJA MEG AZ INFORMÁCIÓFORRÁST):

A FELDERÍTŐ HALÁSZATI TEVÉKENYSÉG SORÁN ELÉRNI TERVEZETT MÉLYSÉG:

VANNAK-E A TERÜLETRŐL ÉLŐHELYTÉRKÉPEK? (HA IGEN, ADJA MEG A FORRÁS(OKA)T):

RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK-E A POTENCIÁLISAN VESZÉLYEZTETT FAJOK AZONOSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDSZERTANI KÓDOK? (HA IGEN, ADJA MEG A FORRÁS(OKA)T):

A HALÁSZAT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEN ISMERT VESZÉLYEZTETETT TENGERI ÖKOSZISZTÉMÁK (2):

A VESZÉLYEZTETETT TENGERI ÖKOSZISZTÉMÁKRA FELFEDEZÉSÜK ESETÉN GYAKOROLT JELENTŐS KÁROS HATÁSOK MEGELŐZÉSÉT CÉLZÓ KÁRENYHÍTŐ INTÉZKEDÉSEK:

VANNAK-E A FELDERÍTÉSI TERÜLETRŐL TENGERMÉLYSÉG-TÉRKÉPEK? (HA IGEN, ADJA MEG A FORRÁS(OKA)T):

LÉTEZNEK-E A FELDERÍTÉSI TERÜLETRŐL HALÁSZATI TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓK? (HA IGEN, ADJA MEG A FORRÁS(OKA)T):

A KERESETT CÉLFAJOK:

MELYIK TERÜLETEN (ADJA MEG A SZÉLESSÉGET/HOSSZÚSÁGOT) MILYEN HALÁSZESZKÖZ-TÍPUS(OKA)T KÍVÁNNAK HASZNÁLNI? (KÉRJÜK MEGADNI):

III.   A tagállam felderítő halászati tevékenységére  (3) vonatkozó úti jelentés benyújtása a NAFO tudományos tanácsa számára

A HAJÓ NEVE:

A HAJÓ LOBOGÓ SZERINTI ÁLLAMA:

A HALÁSZAT ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET(EK) ELHELYEZKEDÉSE (SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG MEGADÁSÁVAL):

A HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IDŐPONTJAI:

A HALÁSZAT SORÁN ELÉRT MÉLYSÉGEK (LISTA MINDEN HÁLÓKIVETÉSRŐL, A SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG MEGADÁSÁVAL):

A HALÁSZAT ÁLTAL ÉRINTETT EGYES TERÜLETEKEN A HALÁSZATTAL TÖLTÖTT ÓRÁK ÖSSZESÍTETT SZÁMA (LISTA MINDEN HÁLÓKIVETÉSRŐL A SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG MEGADÁSÁVAL):

MELYIK TERÜLETEN (ADJA MEG A SZÉLESSÉGET/HOSSZÚSÁGOT) MILYEN HALÁSZESZKÖZ-TÍPUSOKAT HASZNÁLTAK? (KÉRJÜK MEGADNI):

A FELFEDEZETT VESZÉLYEZTETETT TENGERI ÖKOSZISZTÉMÁK (4) (LISTA MINDEN HÁLÓKIVETÉSRŐL, A SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG MEGADÁSÁVAL):

A VESZÉLYEZTETETT TENGERI ÖKOSZISZTÉMÁKRA FELFEDEZÉSÜK ESETÉN GYAKOROLT JELENTŐS KÁROS HATÁSOK MEGELŐZÉSÉT CÉLZÓ KÁRENYHÍTŐ INTÉZKEDÉSEK:

A FEDÉLZETRE VETT (MEGTARTOTT, JÁRULÉKOS FOGÁS) VALAMENNYI SZERVEZET FELSOROLÁSA (A LEGALACSONYABB RENDSZERTANI BESOROLÁSI EGYSÉGIG AZONOSÍTVA):

A FEDÉLZETRE VETT POTENCIÁLISAN VESZÉLYEZTETT INDIKÁTORFAJOK (5) FELSOROLÁSA HELYSZÍNENKÉNT (A SZÉLESSÉG/HOSSZÚSÁG MEGADÁSÁVAL):

A BIOLÓGIAI MINTAVÉTELRE ESETLEGESEN MEGTARTOTT SZERVEZETEK LISTÁJA (PL. HOSSZ–TÖMEG, NEM, KOR):

Megjegyzés: az adatokat szabványos formában, pl. a tudományos megfigyelői program által elfogadott formában kell megadni.


(1)  Felderítő halászati tevékenységnek minősül az új területeken vagy az érintett területen korábban nem használt fenékhalászati eszközzel végzett valamennyi fenékhalászati tevékenység.

(2)  Lásd a nyílt tengeren folytatott mélytengeri halászat kezelésére vonatkozó nemzetközi FAO-iránymutatást.

(3)  Felderítő halászati tevékenységnek minősül az új területeken vagy az érintett területen korábban nem használt fenékhalászati eszközzel végzett valamennyi fenékhalászati tevékenység.

(4)  Lásd a nyílt tengeren folytatott mélytengeri halászat kezelésére vonatkozó nemzetközi FAO-iránymutatást.

(5)  Lásd a nyílt tengeren folytatott mélytengeri halászat kezelésére vonatkozó nemzetközi FAO-iránymutatás 1. mellékletét.”


29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/17


A TANÁCS 680/2009/EK RENDELETE

(2009. július 27.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. április 19-i 423/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont módosításáról szóló, 2008. augusztus 7-i 2008/652/KKBP tanácsi közös álláspontra (1),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 423/2007/EK rendelet (2) módosításáról szóló 1110/2008/EK tanácsi rendelet (3) a 2008/652/KKBP közös álláspont alapján további korlátozó intézkedéseket vezetett be, különösen az Iránba irányuló vagy onnan érkező egyes szállítmányokkal kapcsolatos előzetes értesítési kötelezettséget.

(2)

Technikai okokból a rendelet egy átmeneti időszak tartamára az előzetes értesítési kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályoktól való eltérés lehetőségéről rendelkezik. Mivel az intézkedés végrehajtási szabályai összetettek, és ez előre nem látható késedelmeket okozott a végrehajtásban, az átmeneti időszakot 2010. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

A 423/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 423/2007/EK rendelet 4a. cikkének negyedik és ötödik bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„A beléptetési és kiléptetési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot és az e cikkben említett további kötelező elemeket 2010. december 31-ig írott formában, kereskedelmi, kikötői vagy szállítási adatok felhasználásával lehet benyújtani, amennyiben ezen adatok tartalmazzák a szükséges részletességű információt.

2011. január 1-jétől az e cikkben említett további kötelező elemeket vagy írásban, vagy az adott esetnek megfelelően a beléptetési és kiléptetési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok útján kell benyújtani.”

2. cikk

Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 213., 2008.8.8., 58. o.

(2)  HL L 103., 2007.4.20., 1. o.

(3)  HL L 300., 2008.11.11., 1. o.


29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/18


A TANÁCS 681/2009/EK RENDELETE

(2009. július 27.)

a többek között Malajziából származó egyes polietilén-tereftalátok behozatalára végleges dömpingellenes vámot kivető 192/2007/EK rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának befejezéséről, az említett ország egyik exportőrétől történő behozatal tekintetében a vám ismételt kivetéséről, valamint e behozatal nyilvántartásba vételének megszüntetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottságnak a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára,

mivel:

A.   AZ ELŐZŐ ELJÁRÁS

(1)

A Tanács intézkedés megszűnésére irányuló felülvizsgálatot követően, a 192/2007/EK rendelet (2) révén végleges dömpingellenes vámot vetett ki a többek között Malajziából származó egyes polietilén-tereftalátok (PET) Közösségbe történő behozatalára. A hatályos intézkedések 160,1 EUR/tonna mértékű vámtételt határoznak meg, kivéve egyes, külön említett vállalatok vonatkozásában, amelyekre nézve egyedi vámtételeket kell alkalmazni. Szintén e rendelet alapján dömpingellenes vámokat vetettek ki az Indiából, Indonéziából, a Koreai Köztársaságból, Thaiföldről és Tajvanból származó PET behozatalára is. Egy vizsgálatot (a továbbiakban: eredeti vizsgálat) követően a Tanács az eredeti intézkedéseket a 2604/2000/EK rendeletben (3) rögzítette.

B.   A JELENLEGI ELJÁRÁS

1.   Felülvizsgálat iránti kérelem

(2)

Ezt követően kérelem érkezett a Bizottsághoz az Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD gyártótól (a továbbiakban: kérelmező), amely az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése alapján a 192/2007/EK rendelet „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozott. A kérelmező azt állította, hogy a dömpingellenes intézkedések alapját képező vizsgálati időszak alatt – azaz 1998. október 1. és 1999. szeptember 30. között (a továbbiakban: eredeti vizsgálati időszak) – nem exportálta a szóban forgó polietilén-tereftalátot a Közösségbe, és hogy a termék egyetlen olyan exportőr gyártójával sem áll kapcsolatban, amelyre a fent említett dömpingellenes intézkedések vonatkoznak. A kérelmező azt állította továbbá, hogy a PET Közösségbe irányuló exportját az eredeti vizsgálati időszakot követően kezdte meg.

2.   Az új exportőrre vonatkozó felülvizsgálat megindítása

(3)

A Bizottság megvizsgálta a kérelmező által benyújtott prima facie bizonyítékot, és úgy ítélte meg, hogy az elegendő indokul szolgál az alaprendelet 11. cikkének (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat megindításához. A tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően, valamint azután, hogy az érintett gazdasági ágazat Közösség területén működő szereplői lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére, a Bizottság az 1082/2008/EK rendelettel (4) kezdeményezte a 192/2007/EK rendeletnek a kérelmező vonatkozásában történő felülvizsgálatát.

(4)

Az 1082/2008/EK rendelet 2. cikkének értelmében a 192/2007/EK rendelettel kivetett, a kérelmező által közösségbeli exportra gyártott és értékesített PET behozatalára irányuló, 160,1 EUR/tonna mértékű dömpingellenes vám hatályát vesztette. Az alaprendelet 14. cikke (5) bekezdésének megfelelően a vámhatóságok egyúttal utasítást kaptak, hogy tegyék meg az ilyen behozatal nyilvántartásba vételéhez szükséges megfelelő lépéseket.

3.   Érintett termék

(5)

A jelenlegi felülvizsgálat által érintett termék megegyezik az eredeti vizsgálatban érintett termékkel, azaz a 78 ml/g vagy magasabb viszkozitási számú, ISO 1628-5 szabvány szerinti, 3907 60 20 KN-kód alá sorolt PET-tel.

4.   Az érintett felek

(6)

A Bizottság hivatalosan értesítette a kérelmezőt, a közösségi gazdasági ágazatot és az exportáló ország képviselőit a felülvizsgálat megindításáról. Az érdekelt feleknek lehetőségük nyílt álláspontjuk írásbeli ismertetésére és meghallgatáson való részvételre.

(7)

A Bizottság a kérelmezőnek kérdőívet küldött, és az erre a célra megadott határidőn belül megkapta a választ. A Bizottság vizsgálat céljából megpróbált ellenőrizni minden olyan információt, amelyet szükségesnek tartott a dömping megállapításához, valamint ellenőrző látogatást tett a kérelmező létesítményeiben.

5.   Felülvizsgálati időszak

(8)

Az „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálati időszak 2007. október 1-jétől2008. szeptember 30-ig tartott.

C.   AZ „ÚJ EXPORTŐRRE” VONATKOZÓ FELÜLVIZSGÁLAT IRÁNTI KÉRELEM VISSZAVONÁSA

(9)

A Bizottságnak küldött 2009. április 22-i levelében a kérelmező konkrét indoklás nélkül hivatalosan visszavonta kérelmét, amelyet az „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálat iránt nyújtott be.

(10)

Ilyen körülmények között a Bizottság nem tudta megállapítani a kérelmező egyéni dömpingkülönbözetét és vámtételét. Ezért azt a következtetést vonta le, hogy a 78 ml/g vagy annál magasabb viszkozitási számú, az ISO 1628-5 szabvány szerinti, 3907 60 20 KN-kód alá sorolt, Malajziából származó, az Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD által közösségbeli exportra gyártott és értékesített PET Közösségbe történő behozatalára alkalmazni kell – és ezért újból ki kell vetni – a Malajziában országszerte hatályos és az ország „minden más vállalatára” kiterjedő, a 192/2007/EK rendeletben meghatározott (160,1 EUR/tonna mértékű) vámot.

D.   A DÖMPINGELLENES VÁM VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ BESZEDÉSE

(11)

A fenti megállapítások fényében az Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD tekintetében alkalmazandó dömpingellenes vámot az érintett terméknek az 1082/2008/EK rendelet 3. cikke szerint nyilvántartásba veendő behozatala után a felülvizsgálat megindításának időpontjától kezdve visszamenőlegesen be kell szedni.

E.   AZ INTÉZKEDÉSEK KÖZZÉTÉTELE ÉS IDŐTARTAMA

(12)

A kérelmezőt és a többi érintett felet tájékoztatták azokról az alapvető tényekről és szempontokról, amelyek alapján a végleges dömpingellenes vámot újból ki kívánják vetni a többek között Malajziából származó, az Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD által közösségbeli exportra gyártott és értékesített egyes PET-ek behozatalára, és a nyilvántartásba vett behozatalok után ezt a vámot visszamenőleg be kívánják szedni. A kérelmező és az érintett felek észrevételeit megvizsgálták és megfelelő módon figyelembe vették.

(13)

Ez a felülvizsgálat nem érinti azt az időpontot, amelyen a 192/2007/EK rendelettel bevezetett intézkedések az alaprendelet 11. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint hatályukat vesztik,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1082/2008/EK rendelettel megindított, „új exportőrre” vonatkozó felülvizsgálat lezárul; a 192/2007/EK rendelet 1. cikkének értelmében a Malajzia „minden más vállalatára” alkalmazandó dömpingellenes vámot ismételten ki kell vetni az 1082/2008/EK rendelet 1. cikkében meghatározott behozatalra.

(2)   A 192/2007/EK rendelet 1. cikke értelmében a Malajzia „minden más vállalatára” alkalmazandó dömpingellenes vámot 2008. november 6-t al kezdődő időszak vonatkozásában be kell szedni egyes polietilén-tereftalátoknak az 1082/2008/EK rendelet 3. cikke szerint nyilvántartásba vett behozatala után.

(3)   A vámhatóságok utasítást kapnak, hogy szüntessék be a behozatalnak az 1082/2008/EK rendelet 3. cikke szerinti nyilvántartásba vételét.

(4)   Eltérő rendelkezés hiányában a vámtételekre vonatkozó hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o.

(2)  HL L 59., 2007.2.27., 1. o.

(3)  HL L 301., 2000.11.30., 21. o.

(4)  HL L 296., 2008.11.5., 5. o.


29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/20


A TANÁCS 682/2009/EK RENDELETE

(2009. július 27.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   AZ ELJÁRÁS

1.   Hatályos intézkedések

(1)

A Tanács 2006 szeptemberében az 1425/2006/EK rendelettel (2) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára végleges dömpingellenes vámot vetett ki. Az említett rendeletet legutóbb a 189/2009/EK tanácsi rendelet (3) módosította. Azon nyolc vállalat esetében, amelyekre egyéni vámot szabtak ki, a hatályos vámok 4,3 % és 12,8 % közé esnek. Azon együttműködő vállalatok esetében, amelyekre nem szabtak ki egyéni vámot, a vám 8,4 %, a maradványvám pedig 28,8 %.

2.   Felülvizsgálati kérelem

(2)

A Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók egyik exportáló gyártója 2008. március 25-én az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján részleges időközi felülvizsgálat iránti kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz.

(3)

A kérelmet a CeDo Shanghai Limited (a továbbiakban: CeDo Shanghai vagy kérelmező) adta be.

(4)

A kérelmező többek között azt állította, hogy az egyes műanyag zsákok és zacskók Közösségbe irányuló behozatalának exportárai jelentősen megemelkedtek, és lényegesen meghaladják a kérelmező kínai népköztársaságbeli gyártási költségei alapján számtanilag képzett rendes értéket, ami a dömping mérséklődését vagy megszűnését eredményezte. Következésképpen a korábban megállapított dömping szintjén alapuló intézkedések jelenlegi szinteken való fenntartása már nem szükséges a dömping ellensúlyozására.

3.   Az eljárás megindítása

(5)

Miután a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent értesítéssel (4) bejelentette, hogy az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján részleges időközi felülvizsgálatot indít, amely a CeDo Shanghait érintő dömping vizsgálatára korlátozódik.

(6)

A dömping vizsgálata a 2007. július 1-jétől2008. június 30-ig tartó időszakra terjedt ki.

(7)

A Bizottság hivatalosan értesítette a kérelmezőt, valamint a közösségi ipart és az exportáló ország képviselőit a felülvizsgálat megindításáról. Lehetőséget biztosított továbbá az érdekeltek számára, hogy álláspontjukat írásban kifejtsék, és a felülvizsgálat megindításáról szóló értesítésben kitűzött határidőn belül meghallgatást kérjenek.

B.   AZ ÉRINTETT TERMÉK

(8)

Az „érintett termék” megegyezett a módosított 1425/2006/EK tanácsi rendeletben meghatározott, tömegükben legalább 20 % polietilént tartalmazó, legfeljebb 100 mikrométer (μm) vastagságú, a Kínai Népköztársaságból származó, az ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 és ex 3923 29 90 KN-kód alá besorolt (TARIC-kódok: 3923210020, 3923291020 és 3923299020) műanyag zsákokkal és zacskókkal.

C.   A KÉRELEM VISSZAVONÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE

(9)

A CeDo Shanghai a Bizottságnak szóló, 2009. március 24-i levelében hivatalosan visszavonta a többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálata iránti kérelmét.

(10)

A Bizottság fontolóra vette, hogy indokolt lenne-e a vizsgálat hivatalból történő folytatása. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgálat megszüntetése nem érinti a már hatályos dömpingellenes intézkedést, és a megszüntetés nem sértené a Közösség érdekeit. A vizsgálatot ezért meg kell szüntetni.

(11)

Az érdekeltek tájékoztatást kaptak a vizsgálat megszüntetésére irányuló szándékról, és lehetőségük volt észrevételek megtételére. A Bizottsághoz azonban nem érkezett olyan észrevétel, amely e határozatot megváltoztatná.

(12)

A Bizottság ezért azt a következtetést vonta le, hogy a többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára vonatkozó felülvizsgálatot a hatályos dömpingellenes intézkedések módosítása nélkül meg kell szüntetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A többek között a Kínai Népköztársaságból származó egyes műanyag zsákok és zacskók behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedéseknek a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján megindított részleges időközi felülvizsgálata a hatályban lévő dömpingellenes intézkedések módosítása nélkül befejeződik.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. BILDT


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o.

(2)  HL L 270., 2006.9.29., 4. o.

(3)  HL L 67., 2009.3.12., 5. o.

(4)  HL C 176., 2008.7.11., 9. o.


29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/22


A BIZOTTSÁG 683/2009/EK RENDELETE

(2009. július 28.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. július 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

99,3

ZZ

99,3

0709 90 70

TR

98,0

ZZ

98,0

0805 50 10

AR

62,4

UY

54,8

ZA

64,3

ZZ

60,5

0806 10 10

EG

156,7

MA

167,9

TR

113,8

US

141,6

ZA

127,0

ZZ

141,4

0808 10 80

AR

82,3

BR

85,5

CL

85,9

CN

97,1

NZ

86,0

US

105,4

ZA

88,6

ZZ

90,1

0808 20 50

AR

111,9

CL

75,5

TR

146,4

ZA

112,4

ZZ

111,6

0809 10 00

TR

156,4

ZZ

156,4

0809 20 95

CA

324,1

TR

265,4

US

270,6

ZZ

286,7

0809 30

TR

152,8

ZZ

152,8

0809 40 05

BA

58,0

ZZ

58,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/24


A BIZOTTSÁG 684/2009/EK RENDELETE

(2009. július 24.)

a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelvre és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus adminisztratív okmány kíséretében történik, amely szállításhoz a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló, 2003. június 16-i 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (2) létrehozott számítógépes rendszer használandó.

(2)

Mivel a számítógépes rendszer célja a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása nyomon követésének és ellenőrzésének lehetővé tétele, szükséges meghatározni az ilyen szállítás során használandó elektronikus üzenetek szerkezetét és tartalmát.

(3)

Különösen, mivel a szállítás elektronikus adminisztratív okmány kíséretében történik, szükséges meghatározni az ilyen okmányban foglalt üzenetek szerkezetét és tartalmát. Célszerű meghatározni továbbá az átvételi elismervényben és a kiviteli elismervényben foglalt üzenetek szerkezetét és tartalmát is.

(4)

A 2008/118/EK irányelv értelmében az elektronikus adminisztratív okmány törölhető, a termékek rendeltetési helye megváltoztatható, és a jövedéki termékek szállítása megosztható. Ezért szükséges meghatározni az elektronikus adminisztratív okmány törlésével, a rendeltetési hely megváltoztatásával és a szállítmány megosztásával kapcsolatos üzenetek szerkezetét és tartalmát, valamint az ilyen törléshez, rendeltetésihely-változtatáshoz és megosztáshoz kapcsolódó üzenetváltás vonatkozásában alkalmazandó szabályokat és eljárásokat.

(5)

Célszerű meghatározni továbbá a 2008/118/EK irányelv 26. és 27. cikkében említett, a számítógépes rendszer elérhetetlensége esetén használandó papíralapú okmányok szerkezetét.

(6)

Mivel az e rendelettel létrehozott szabályok a jövedékiadó-köteles termékek adó-felfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról szóló, 1992. szeptember 11-i 2719/92/EGK bizottsági rendeletben (3) előírtak helyébe lépnek, ez utóbbi rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet a következőkkel kapcsolatos intézkedéseket ír elő:

a)

a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett számítógépes rendszer útján, az ugyanazon irányelv 21–25. cikkével összhangban váltott elektronikus üzenetek szerkezete és tartalma;

b)

az a) pontban említett üzenetváltások során betartandó szabályok és követendő eljárások;

c)

a 2008/118/EK irányelv 26. és 27. cikkében említett papíralapú okmányok szerkezete.

2. cikk

A számítógépes rendszer útján váltott üzenetekkel kapcsolatos kötelezettségek

A 2008/118/EK irányelv 21–25. cikkével összhangban váltott üzenetek szerkezetének és tartalmának meg kell felelnie e rendelet I. melléklete rendelkezéseinek. Amennyiben ezen üzenetek bizonyos adatmezőinek kitöltéséhez kódokra van szükség, a II. mellékletben felsorolt kódok használandók.

3. cikk

A jövedéki termékek szállításának megkezdése előtt szükséges alakiságok

(1)   A 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban benyújtott elektronikusadminisztratívokmány-tervezetnek és azon elektronikus adminisztratív okmánynak, amelyhez a szóban forgó irányelv 21. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében adminisztratív hivatkozási kódot rendeltek, meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában előírt követelményeknek.

(2)   Az elektronikus adminisztratív okmány tervezetét leghamarabb az okmányon az érintett jövedéki termék feladási dátumaként megjelölt időpont előtt 7 nappal lehet benyújtani.

4. cikk

Az elektronikus adminisztratív okmány törlése

(1)   Az elektronikus adminisztratív okmányt a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (7) bekezdése szerint törölni kívánó feladó kitölti a törlésiüzenet-tervezet mezőit, és az üzenettervezetet benyújtja a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak. A törlésiüzenet-tervezetnek meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 2. táblázatában előírt követelményeknek.

(2)   A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai elektronikus úton ellenőrzik a törlési üzenet tervezetében szereplő adatokat.

Amennyiben ezek az adatok megfelelőek, a hatóságok a törlési üzeneten feltüntetik az érvényesítés napját és időpontját, ezt az információt közlik a feladóval, és a törlési üzenetet továbbítják a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságainak. Amennyiben az adatok nem megfelelőek, erről haladéktalanul értesíteni kell a feladót.

(3)   A törlési üzenet kézhezvétele után a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a törlési üzenetet a címzettnek, amennyiben a címzett adóraktár engedélyese vagy bejegyzett címzett.

5. cikk

Jövedékitermék-szállítmány rendeltetési helyének megváltoztatásával kapcsolatos üzenetek

(1)   A rendeltetési helyet a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (8) bekezdése szerint megváltoztatni, vagy ugyanazon irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerint kiegészíteni kívánó feladó kitölti a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének mezőit és benyújtja azt a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak. A rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában előírt követelményeknek.

(2)   A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai elektronikus úton ellenőrzik a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetében szereplő adatokat.

Amennyiben ezek az adatok megfelelőek, a feladás szerinti tagállam illetékes hatóságai:

a)

feltüntetik az érvényesítés napját és időpontját, valamint a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenethez rendelt sorszámot, és erről értesítik a feladót;

b)

a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenetben foglalt adatoknak megfelelően frissítik az eredeti elektronikus adminisztratív okmányt.

Ha a frissítés során változik a rendeltetési hely szerinti tagállam vagy a címzett, a naprakész elektronikus adminisztratív okmány tekintetében a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (4) és (5) bekezdése alkalmazandó.

(3)   Ha a (2) bekezdés b) pontjában említett frissítés során változik a rendeltetési hely szerinti tagállam, a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenetet az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban megjelölt rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

Ez utóbbi hatóságok – az I. melléklet 4. táblázatában előírt követelményeknek megfelelő, a „rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés” útján – tájékoztatják az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban megjelölt címzettet a rendeltetési hely megváltoztatásáról.

(4)   Ha a (2) bekezdés b) pontjában említett frissítés során változik az elektronikus adminisztratív okmány 7. adatcsoportjában említett rendeltetési hely, de nem változik a rendeltetési hely szerinti tagállam vagy a címzett, a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenetet az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban megjelölt rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

Ez utóbbi hatóságok továbbítják a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenetet a címzettnek.

(5)   Amennyiben a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetében foglalt adatok nem megfelelőek, erről haladéktalanul értesíteni kell a feladót.

(6)   Ha a frissített elektronikus adminisztratív okmányban olyan új címzett szerepel, amely ugyanabban a rendeltetési hely szerinti tagállamban van, mint az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban szereplő címzett, annak a tagállamnak az illetékes hatóságai – az I. melléklet 4. táblázatában előírt követelményeknek megfelelő, a „rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés” útján – tájékoztatják az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban megjelölt címzettet a rendeltetési hely megváltoztatásáról.

6. cikk

A jövedéki termékek szállításának megosztásával kapcsolatos üzenetek

(1)   A jövedéki termék szállítását a 2008/118/EK irányelv 23. cikkének rendelkezései szerint megosztani kívánó feladó minden egyes rendeltetési hely tekintetében kitölti a megosztási műveletről szóló üzenet tervezetének mezőit, és az üzenettervezetet benyújtja a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak. A megosztási műveletről szóló üzenet tervezetének meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 5. táblázatában előírt követelményeknek.

(2)   A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai elektronikus úton ellenőrzik a megosztási műveletről szóló üzenet tervezetében szereplő adatokat.

Amennyiben ezek az adatok megfelelőek, a feladás szerinti tagállam illetékes hatóságai:

a)

új elektronikus adminisztratív okmányt állítanak elő minden rendeltetési hely számára, amely okmány az eredeti elektronikus adminisztratív okmány helyébe lép;

b)

az eredeti elektronikus adminisztratív okmányhoz előállítanak egy „megosztásról szóló értesítést”, amely megfelel az e rendelet I. mellékletének 4. táblázatában előírt követelményeknek;

c)

a megosztásról szóló értesítést megküldik a feladónak és az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban feltüntetett rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

A 2008/118/EK irányelv 21. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdését, valamint 21. cikkének (4), (5) és (6) bekezdését alkalmazni kell minden, az a) pontban említett új elektronikus adminisztratív okmány vonatkozásában.

(3)   Az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban feltüntetett rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a megosztásról szóló értesítést az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban feltüntetett címzettnek, amennyiben ez utóbbi egy adóraktár engedélyese vagy bejegyzett címzett.

(4)   Amennyiben a megosztási műveletről szóló üzenet tervezetében foglalt adatok nem megfelelőek, erről haladéktalanul értesíteni kell a feladót.

7. cikk

A jövedéki termékek szállításának végén szükséges alakiságok

A 2008/118/EK irányelv 24. cikkével összhangban benyújtott átvételi elismervénynek és az ugyanazon irányelv 25. cikkével összhangban benyújtott kiviteli elismervénynek meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 6. táblázatában előírt követelményeknek.

8. cikk

Tartalékeljárások

(1)   A 2008/118/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett papíralapú okmány címe: „Tartalék adminisztratív kísérőokmány jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához”. A szükséges adatokat az elektronikus adminisztratív okmányban foglaltakkal azonos módon kifejezett adatelemek formájában kell megjeleníteni. Minden adatelemet, valamint azon adatcsoportokat és adat-alcsoportokat, amelyekhez azok tartoznak, az e rendelet I. melléklete 1. táblázatának A. és B. oszlopában feltüntetett számokkal és betűkkel kell azonosítani.

(2)   A feladó által a feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságaival közlendő, a 2008/118/EK irányelv 26. cikkének (5) bekezdésében említett információkat a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenetben, illetve a megosztási műveletről szóló üzenetben (amelyik alkalmazandó) foglaltakkal azonos módon kifejezett adatelemek formájában kell megjeleníteni. Minden adatelemet, valamint azon adatcsoportokat és adat-alcsoportokat, amelyekhez azok tartoznak, az e rendelet I. melléklete 3., illetve 5. (amelyik alkalmazandó) táblázatának A. és B. oszlopában feltüntetett számokkal és betűkkel kell azonosítani.

(3)   A 2008/118/EK irányelv 27. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett papíralapú okmányok címe: „Tartalék átvételi elismervény/kiviteli elismervény jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához”. A szükséges adatokat az átvételi elismervényben, illetve a kiviteli elismervényben (amelyik alkalmazandó) foglaltakkal azonos módon kifejezett adatelemek formájában kell megjeleníteni. Minden adatelemet, valamint azon adatcsoportokat és adat-alcsoportokat, amelyekhez azok tartoznak, az e rendelet I. melléklete 6. táblázatának A. és B. oszlopában feltüntetett számokkal és betűkkel kell azonosítani.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2719/92/EGK rendelet 2010. április 1-jén hatályát veszti. A rendeletet a 2008/118/EK irányelv 46. cikkében meghatározott szállításokra azonban továbbra is alkalmazni kell.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2010. április 1-jétől alkalmazandó, kivéve a 6. cikket, amely 2012. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 24-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 9., 2009.1.14., 12. o.

(2)  HL L 162., 2003.7.1., 5. o.

(3)  HL L 276., 1992.9.19., 1. o.


I. MELLÉKLET

A JÖVEDÉKI TERMÉKEK JÖVEDÉKIADÓ-FELFÜGGESZTÉSSEL TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSA CÉLJÁRA HASZNÁLANDÓ ELEKTRONIKUS ÜZENETEK

MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS

1.

A 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett számítógépes rendszerhez használandó elektronikus üzenetek adatelemeit adatcsoportokba, valamint adott esetben adat-alcsoportokba kell rendezni. Az adatokkal és azok használatával kapcsolatos részleteket az 1–6. táblázat tartalmazza, amelyben

a)

az A. oszlop megadja az egyes adatcsoportokhoz és adat-alcsoportokhoz rendelt numerikus kódokat (számokat); minden alcsoport azon adat(-al)csoport sorszámát követi, amelyhez tartozik (például amennyiben az adatcsoport száma 1., ennek a csoportnak az egyik alcsoportja 1.1., ennek az egyik alcsoportja pedig 1.1.1.);

b)

a B. oszlop megadja az egy adott adat(-al)csoport egyes adatelemeihez rendelt betűkódot (betűt);

c)

a C. oszlop megnevezi az adat(-al)csoportot vagy adatelemet;

d)

a D. oszlop minden adat(-al)csoporthoz vagy adatelemhez hozzárendel egy értéket, amely megmutatja, hogy a vonatkozó adat feltüntetése

„R” (kötelező), azaz az adatot meg kell adni. Amennyiben egy adat(-al)csoport „O” (választható) vagy „C” (feltételes), az adott csoportba tartozó egyes adatok megadása ennek ellenére kötelező lehet, amennyiben a tagállam illetékes hatóságai úgy határoznak, hogy az ezen (al)csoportba tartozó adatokat meg kell adni, vagy ha a feltétel alkalmazandó,

„O” (választható), azaz az üzenetet benyújtó személy (feladó vagy címzett) megválaszthatja, feltünteti-e az adatot, kivéve, ha valamely tagállam – az E. oszlopban egyes választható adat(-al)csoportok vagy adatelemek tekintetében biztosított lehetőséggel összhangban – úgy rendelkezett, hogy az adat megadása kötelező,

„C” (feltételes), azaz az adat(-al)csoport vagy adatelem használata ugyanazon üzenet más adat(-al)csoportjaitól vagy adatelemeitől függ,

„D” (függő), azaz az adat(-al)csoport vagy adatelem használata valamely, a számítógépes rendszer által nem ellenőrizhető – így az E. vagy F. oszlopban megadott – feltételtől függ;

e)

az E. oszlop megadja a feltételesen feltüntetendő adatokra alkalmazandó feltétel(eke)t, adott esetben előírja a választható és függő adatok használatát, és feltünteti, mely adatokat kell megadniuk az illetékes hatóságoknak;

f)

az F. oszlop szükség esetén magyarázatokat fűz az üzenet összeállításához;

g)

a G. oszlop a következőket tartalmazza:

egyes adat(-al)csoportok esetében: egy számot, amelyet az „x” karakter követ, és amely megmutatja, hányszor lehet megismételni az adat(-al)csoportot az üzenetben (alapértelmezés = 1), és

minden egyes adatelem esetében, kivéve az időt és/vagy dátumot jelző adatelemeket: az adat típusát és hoszszúságát azonosító jellemzőket. Az adattípusok kódjai a következők:

a: betűkód

n: numerikus kód

an: alfanumerikus kód

A kódot követő szám meghatározza az adott adatelem megengedhető adathosszúságát. A hosszúságot jelző szám előtti két opcionális pont azt jelenti, hogy az adatok hosszúsága nincsen meghatározva, azonban a hosszúságot jelző szám maximálhatja. Az adat hosszúságát jelző számban lévő vessző azt jelenti, hogy az adat tizedesértékeket tartalmazhat: a vessző előtti számjegy az attribútum teljes hosszát, a vessző utáni számjegy pedig a tizedesvessző után álló számjegyek maximális számát adja meg;

az időt és/vagy dátumot jelző adatelemek esetében: a „date”, „time” vagy „dateTime” („dátum”, „idő” vagy „dátumIdő”) kitételt, amely azt jelenti, hogy a dátumot, az időt vagy (együttesen) a dátumot és időt a dátum- és időpontjelölés formátumairól szóló ISO 8601 szabvány alkalmazásával kell megadni.

2.

Az 1–6. táblázat a következő rövidítéseket használja:

EAO: elektronikus adminisztratív okmány,

AHK: adminisztratív hivatkozási kód,

SEED: System for Exchange of Excise Data (jövedékiadatcsere-rendszer: a 2073/2004/EK tanácsi rendelet (1) 22. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus adatbázis),

KN-kód: a Kombinált Nómenklatúra szerinti kód.

1.   táblázat

Elektronikus adminisztratív okmány tervezete és elektronikus adminisztratív okmány

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Üzenettípus

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Normál kérelem (a helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó benyújtás kivételével minden esetben ez használandó)

2

=

Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó kérelem (a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) 283. cikkének alkalmazása)

Ez az üzenettípus nem jelenhet meg olyan EAO-ban, amelyhez AHK-t rendeltek, sem az e rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett papíralapú okmányban.

n1

1

EAO fejléc

R

 

 

 

 

a

Rendeltetési hely típuskódja

R

 

Adja meg a szállítmány rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja)

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja)

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése)

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése)

5

=

Mentességet élvező címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontja)

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja)

8

=

Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen; a 2008/118/EK irányelv 22. cikke)

n1

 

b

Szállítási idő

R

 

Adja meg a szállításhoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a H vagy D betűkódot két számjegyű szám követi. (Példa: H12 vagy D04.) A H kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

c

A fuvarozással kapcsolatos intézkedések

R

 

Nevezze meg az első fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Termék tulajdonosa

4

=

Más

n1

 

d

AHK

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor

Lásd II. melléklet, 2. kódlista

an21

 

e

Az EAO érvényesítésének dátuma és időpontja

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

 

f

Sorszám

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor és minden egyes rendeltetésihely-változtatás esetében

A kezdeti érvényesítéskor 1-re állítják, majd 1-gyel növelik miden egyes, a rendeltetésihely-változások alkalmával a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai által előállított EAO esetében.

n..5

 

g

Frissített érvényesítés dátuma és időpontja

C

A 3. táblázatban foglalt, rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet érvényesítésének dátuma és időpontja; a rendeltetési hely megváltoztatása esetén a feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

 

h

Késleltetett benyújtás megjelölése

D

„R” a 8. cikk (1) bekezdésében említett papíralapú okmány kíséretében megkezdett szállítás EAO-jának benyújtása esetén

Lehetséges értékek:

0

=

nem

1

=

igen

Az érték alapértelmezésben „nem”.

Ez az adatelem nem jelenhet meg olyan EAO-ban, amelyhez AHK-t rendeltek, sem a 8. cikk (1) bekezdésében említett papíralapú okmányban.

n1

2

KERESKEDŐ: Feladó

R

 

 

 

 

a

Kereskedő jövedéki száma

R

 

Adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó érvényes SEED nyilvántartási számát.

an13

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG (NÉV ÉS CÍM LNG)

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3

KERESKEDŐ: Feladás helye

C

„R”, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredet-típuskód „1”

 

 

 

a

Adóraktár hivatkozási száma

R

 

Adja meg a feladási hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

an13

 

b

Kereskedő neve

O

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

O

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

O

 

an..10

 

f

Helység

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

O

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

4

BEHOZATALI VÁMHIVATAL: Feladási hely

C

„R”, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredet-típuskód „2”

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a behozatali vámhivatal kódját. Lásd II. melléklet, 5. kódlista

an8

5

KERESKEDŐ: Címzett

C

„R”, kivéve a „2 – Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó beadvány” üzenettípust és a „8” rendeltetésihely-típuskódot

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „6” rendeltetésihely-típuskód esetében

Ez az adatelem az „5” rendeltetésihely-típuskódra nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”, „2”, „3” és „4”: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

„6”: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

6

KERESKEDŐ: Mentesített címzett

C

„R” az „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Tagállam kódja

R

 

Adja meg a rendeltetési hely szerinti tagállamot a II. melléklet 3. kódlistája szerinti tagállami kód feltüntetésével.

a2

 

b

Adómentességi igazolás sorszáma

D

„R”, ha a sorszám a jövedéki adómentességi igazolásról szóló, 1996. január 10-i 31/96/EK bizottsági rendelettel (3) létrehozott jövedéki adómentességi igazoláson fel van tüntetve

 

an..255

7

KERESKEDŐ: Rendeltetési hely

C

„R” az „1” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

„2”, „3” és „5”: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

A 7.c, 7.e és 7.f rovat esetében:

„R” a „2”, „3”, „4” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

8

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

„R” kivitel esetén („6” rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják. Lásd II. melléklet, 5. kódlista

an8

9

EAO

R

 

 

 

 

a

Helyi hivatkozási szám

R

 

A feladó által az EAO-hoz rendelt, a szállítmányt a feladó nyilvántartásaiban azonosító egyedi sorszám.

an..22

 

b

Számlaszám

R

 

Adja meg az áruhoz kapcsolódó számla számát. Ha még nincs készen a számla, adja meg a kézbesítési értesítés vagy bármely más fuvarokmány számát.

an..35

 

c

Számla kelte

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

A 9.b rovatban feltüntetett okmány kelte.

Date

 

d

Eredet típuskódja

R

 

A szállítmány eredetéhez rendelhető értékek a következők:

1

=

Eredet – adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett helyzetekben)

2

=

Eredet – behozatal (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett helyzetekben)

n1

 

e

Feladás dátuma

R

 

A szállítás megkezdésének napja a 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ez a dátum legfeljebb 7 nappal lehet későbbi az EAO-tervezet benyújtásának dátumánál. A feladás dátuma a 2008/118/EK irányelv 26. cikkében említett esetben lehet múltbeli dátum is.

Date

 

f

Feladás időpontja

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

A szállítás megkezdésének időpontja a 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

Time

 

g

Megelőző AHK

D

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg új EAO érvényesítését követően, a megosztási műveletről szóló üzenet (5. táblázat) érvényesítésekor

A megadandó AHK a felváltott EAO AHK-ja

an21

9.1

BEHOZATALI EV

C

„R”, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredet-típuskód „2” (behozatal)

 

9X

 

a

Behozatali EV száma

R

Az EV számát vagy a feladó határozza meg az EAO-tervezet benyújtásakor, vagy a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatósága az EAO-tervezet érvényesítésekor.

Adja meg az érintett termékek szabad forgalomba bocsátásakor használt egységes vámokmány(ok) számát.

an..21

10

VÁMHIVATAL: Feladás helye szerinti illetékes hatóság

R

 

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai azon vámhivatalának kódját, amely a feladás helyén a jövedéki ellenőrzésért felel. Lásd II. melléklet, 5. kódlista

an8

11

SZÁLLÍTÁSI GARANCIA

R

 

 

 

 

a

A garanciavállaló típuskódja

R

 

A garancia nyújtásáért felelős személy(ek) azonosítása a II. melléklet 6. kódlistájában feltüntetett, a garanciavállalókra vonatkozó típuskódok használatával.

n..4

12

KERESKEDŐ: Garanciavállaló

C

„R”, ha a garanciavállalókra vonatkozó alábbi típuskódok valamelyike alkalmazandó: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 vagy 1234.

(A garanciavállalókra vonatkozó típuskódok tekintetében lásd a II. melléklet 6. kódlistáját)

Azonosítsa a fuvarozót és/vagy a termékek tulajdonosát, ha ők nyújtják a garanciát.

2X

 

a

Kereskedő jövedéki száma

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

Adja meg a fuvarozó vagy a jövedéki termékek tulajdonosa érvényes SEED nyilvántartási számát vagy HÉA-azonosítószámát.

an13

 

b

HÉA-szám

O

an..35

 

c

Kereskedő neve

C

A 12c, d, f és g: „O”, ha a kereskedő jövedéki számát megadják, más esetben „R”

 

an..182

 

d

Közterület neve

C

 

an..65

 

e

Házszám

O

 

an..11

 

f

Irányítószám

C

 

an..10

 

g

Helység

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R” , ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

13

FUVAROZÁS

R

 

 

 

 

a

Szállítási mód kódja

R

 

Adja meg a szállítás megkezdésekor érvényes szállítási módot a II. melléklet 7. kódlistájában feltüntetett kódok használatával.

n..2

14

KERESKEDŐ: Fuvarozási ügyintéző

C

„R” az első fuvarral kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha az 1.c rovat értéke „3” vagy „4”

 

 

 

a

HÉA-szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

15

KERESKEDŐ: Első fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

Az első fuvar végrehajtásáért felelős személy megnevezése

 

 

a

HÉA-szám

O

 

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

16

FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

R

 

 

99X

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a 13.a rovatban megjelölt szállítási módhoz tartozó szállítóegység-kódo(ka)t. Lásd II. melléklet, 8. kódlista

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

R

 

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

„R”, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Seal Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatai, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információk.

an..350

 

g

Complementary Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17

EAO: Szövegtörzs

R

 

Külön adatcsoportot kell használni a szállítmányt alkotó minden egyes termék esetében.

999x

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adjon meg egy egyedi sorszámot, 1-től kezdve

n..3

 

b

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an4

 

c

KN-kód

R

 

Adja meg a feladás napján érvényes KN-kódot.

n8

 

d

Mennyiség

R

 

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát).

A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett bejegyzett címzettnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg azt a mennyiséget, amely átvételére e címzett engedéllyel rendelkezik.

A 2008/118/EK irányelv 12. cikkében említett mentességet élvező szervezetnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg a jövedéki adómentességi igazolásban megjelölt mennyiséget.

n..15,3

 

e

Bruttó tömeg

R

 

Adja meg a szállítmány (jövedéki termékek csomagolással együtt) bruttó tömegét.

n..15,2

 

f

Nettó tömeg

R

 

Adja meg a jövedéki termékek csomagolás nélküli tömegét (alkohol, alkoholtartalmú italok, energiatermékek, és a cigaretta kivételével mindenféle dohánytermék esetében)

n..15,2

 

g

Alkoholtartalom

C

„R”, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg az alkoholtartalmat (térfogatszázalék 20 °C hőmérsékleten) a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

n..5,2

 

h

Balling-fok

D

„R”, ha a feladási és/vagy rendeltetési hely szerinti tagállam a sör adómértékét a Balling-fok alapján szabja meg

Sör esetében adja meg a Balling-fokot, ha a feladási és/vagy rendeltetési hely szerinti tagállam a sör adómértékét ennek alapján szabja meg. Lásd II. melléklet, 11. kódlista

n..5,2

 

i

Adójelölés

O

 

Adjon meg minden más szükséges információt a rendeltetési hely szerinti tagállam által előírt adójelölések tekintetében.

an..350

 

j

Fiscal Mark_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

k

Adójelölés használatának megjelölése

D

„R”, ha adójelölést használnak

„1”-gyel jelölje, ha a termékek adójelölést tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés szerepel; „0”-val jelölje, ha a termékek adójelölést nem tartalmaznak, vagy azokon ilyen jelölés nem szerepel.

n1

 

l

Eredetmegjelölés

O

 

Ebben a rovatban a következő tanúsítványokat adhatja meg:

1.

bizonyos borok esetében az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel kapcsolatos tanúsítványokat, a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint;

2.

bizonyos szeszes italok esetében a gyártás helyével kapcsolatos tanúsítványokat, a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint;

3.

a 92/83/EGK tanácsi irányelv (5) meghatározása szerint független kisüzemi sörfőzdék által főzött sör esetében, amelyre a rendeltetési hely szerinti tagállamban jövedékiadó-csökkentést szándékoznak igényelni. A tanúsítványt a következő szöveggel kell kiállítani: „Tanúsítom, hogy a leírt terméket független kisüzemi sörfőzde főzte.”;

4.

a 92/83/EGK tanácsi irányelv meghatározása szerint kisüzemi szeszfőzdékben előállított etilalkohol esetében, amelyre a rendeltetési hely szerinti tagállamban jövedékiadó-csökkentést szándékoznak igényelni. A tanúsítványt a következő szöveggel kell kiállítani: „Tanúsítom, hogy a leírt terméket kisüzemi szeszfőzdében állították elő.”

an..350

 

m

Designation of Origin_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

n

Gyártó mérete

O

 

Azon sör vagy szeszes ital esetében, amelyhez a 17l. mezőben (Eredetmegjelölés) tanúsítványt állítottak ki, adja meg az előző évben előállított mennyiséget hektoliter sörben, illetve hektoliter tiszta alkoholban kifejezve.

n..15

 

o

Sűrűség

C

„R”, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg a sűrűséget 15 °C hőmérsékleten, a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

n..5,2

 

p

Kereskedelmi megnevezés

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot kötelezővé teszi.

„R” a 479/2008/EK tanácsi rendelet (6) IV. mellékletének 1–9., 15. és 16. bekezdésében említett borok hordóban történő szállítása esetén: ekkor a termékleírásnak tartalmaznia kell a fenti rendelet 60. cikkében említett választható adatokat, feltéve, ha azok szerepelnek a címkén vagy tervezik azok címkén való feltüntetését.

Adja meg a termékek kereskedelmi megnevezését a fuvarozott termékek azonosítása érdekében.

an..350

 

q

Commercial Description_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

r

Termékek márkaneve

D

„R”, ha a jövedéki termék márkanévvel rendelkezik. A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy a fuvarozott termékek márkaneve nem adható meg, ha azt a 9.b rovatban említett számlán vagy más kereskedelmi okmányon már feltüntették.

Adott esetben adja meg a termékek márkanevét.

an..350

 

s

Brand Name of Products_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.1

CSOMAGOLÁS

R

 

 

99x

 

a

Csomagolás típusának kódja

R

 

Adja meg a csomagolás típusát a II. melléklet 9. kódlistája szerinti kódok egyikének feltüntetésével.

a2

 

b

Csomagok száma

C

„R”, ha megszámlálhatóként jelölik meg

Adja meg a csomagok számát a II. melléklet 9. kódlistája szerint, ha a csomagok megszámlálhatók.

n..15

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

„R”, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a csomagok lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Seal Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.2

BORÁSZATI TERMÉKEK

D

„R” az 1234/2007/EK rendelet (7) I. mellékletének XII. részében foglalt borászati termékek esetében

 

 

 

a

Borászati termék kategóriája

R

 

Az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XII. részében foglalt borászati termékek esetében adja meg az alábbi értékek egyikét:

1

=

OEM/OFJ nélküli borok

2

=

OEM/OFJ nélküli fajtaborok

3

=

OEM-mel/OFJ-vel rendelkező borok

4

=

Importborok

5

=

Egyéb

n1

 

b

Szőlőtermő övezet kódja

D

„R” az hordós borászati termékek esetében (névleges űrtartalom több, mint 60 liter)

A 479/2008/EK rendelet IX. melléklete szerint adja meg azt a szőlőtermő övezetet, amelyből a fuvarozott termék származik.

n..2

 

c

Harmadik származási ország

C

„R”, ha a 17.2.a rovatban feltüntetett borászatitermék-kategória „4” (importbor)

Adja meg az országkódot a II. melléklet 4. kódlistájában felsoroltak szerint.

a2

 

d

Egyéb információ

O

 

 

an..350

 

e

Other Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.2.1

BORÁSZATI MŰVELETI KÓD

D

„R” a hordós borászati termékek esetében (névleges űrtartalom több, mint 60 liter)

 

99x

 

a

Borászati műveleti kód

R

 

Adjon meg egy vagy több „borászati műveleti kódot” a 436/2009/EK bizottsági rendelet (8) IV. melléklete B pontjának 1.4.b) listája szerint.

n..2

18

OKMÁNY: Tanúsítvány

O

 

 

9x

 

a

Okmány rövid leírása

C

„R”, kivéve ha használják a 18.c adatmezőt

Adja meg a fuvarozott termékekkel összefüggő tanúsítványok (például a 17.l rovatban említett, eredetmegjelöléssel kapcsolatos tanúsítványok) leírását.

an..350

 

b

Short Description of Document_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

c

Okmányra mutató hivatkozás

C

„R”, kivéve ha használják a 18.a adatmezőt

Adja meg a fuvarozott termékekkel kapcsolatos tanúsítványokra mutató hivatkozásokat.

an..350

 

d

Reference of Document_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


2.   táblázat

Törlés

A

B

C

D

E

F

G

1

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO

R

 

 

 

 

a

AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amelynek törlését kéri.

an21

2

TÖRLÉS

R

 

 

 

 

a

Törlés oka

R

 

Adja meg az EAO törlésének okát a II. melléklet 10. kódlistája szerinti kódok felhasználásával.

n1

3

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

A törlés érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az törlésiüzenet-tervezet érvényesítésekor.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime


3.   táblázat

Rendeltetési hely megváltoztatása

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

A rendeltetési hely megváltoztatása érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének érvényesítésekor.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

EAO frissítése

R

 

 

 

 

a

Sorszám

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének érvényesítésekor.

Az EAO kezdeti érvényesítésekor 1-re állítják, majd 1-gyel növelik minden egyes rendeltetésihely-változás esetében.

n..5

 

b

AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amely rendeltetési helye megváltozott.

an21

 

c

Szállítási idő

D

„R”, ha a szállítási idő is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Adja meg a fuvarozáshoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a H vagy D betűkódot két számjegyű szám követi. (Példa: H12 vagy D04). A H kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

d

A módosított fuvarozással kapcsolatos intézkedések

D

„R”, ha a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Nevezze meg a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Termék tulajdonosa

4

=

Más

N1

 

e

Számlaszám

D

„R”, ha a számlaszám is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Adja meg az áruhoz kapcsolódó számla számát. Ha még nincs készen a számla, adja meg a kézbesítési értesítés vagy bármely más fuvarokmány számát.

an..35

 

f

Számla kelte

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot „R” besorolásúvá alakítja, amenynyiben a számlaszám is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

A 2.e rovatban feltüntetett okmány kelte.

date

 

g

Szállítási mód kódja

D

„R”, ha a fuvarozási mód is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Adja meg a fuvarozási módot a II. melléklet 7. kódlistája szerinti kódok használatával.

n..2

3

MÓDOSÍTOTT rendeltetési hely

R

 

 

 

 

a

Rendeltetési hely típuskódja

R

 

Adja meg a szállítmány új rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja)

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja)

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése)

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése)

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja)

n1

4

KERESKEDŐ: Új címzett

D

„R”, ha a címzett is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „6” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”, „2”, „3” és „4”: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

„6”: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5

KERESKEDŐ Rendeltetési hely

C

„R” az „1” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

„2” és „3”: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

„R” az „1”, „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

Az 5.c, 5.e és 5.f rovat esetében:

„R” az „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

6

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

„R” kivitel esetén („6” rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

an8

7

KERESKEDŐ: Új fuvarozási ügyintéző

C

„R” a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha a 2.d rovat értéke „3” vagy „4”

 

 

 

a

HÉA-szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

8

KERESKEDŐ: Új fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot „R” besorolásúvá alakítja, amenynyiben a fuvarozó is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

A fuvar végrehajtásáért felelős új személy megnevezése

 

 

a

HÉA-szám

O

 

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

9

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

D

„R”, ha a fuvarral kapcsolatos adatok is megváltoztak a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

 

99x

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a 2.g rovatban megjelölt szállítási módhoz tartozó szállítóegység-kódo(ka)t. Lásd a II. melléklet 8. kódlistáját.

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

R

 

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

„R”, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Seal Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a nyelvkódot; lásd II. melléklet, 1. kódlista.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatait, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információkat.

an..350

 

g

Complementary Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


4.   táblázat

Értesítés rendeltetési hely megváltoztatásáról/Értesítés megosztásról

A

B

C

D

E

F

G

1

 

ÉRTESÍTÉS

R

 

 

 

 

a

Értesítés típusa

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Adja meg az értesítés okát az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Rendeltetési hely megváltoztatása

2

=

Megosztás

n1

 

b

Értesítés dátuma és időpontja

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

 

c

AHK

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Adja meg az értesítés tárgyát képező EAO AHK-ját.

an21

2

 

ÚJ AHK

C

„R”, ha az 1.a rovatban az értesítés típusa „2”.

A feladás szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg.

 

9x

 

a

AHK

R

A feladás szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg.

 

an21


5.   táblázat

Megosztási művelet

A

B

C

D

E

F

G

1

EAO megosztása

R

 

 

 

 

a

Megelőző AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amelynek megosztását kéri.

Lásd II. melléklet, 2. kódlista

an21

2

MÓDOSÍTOTT rendeltetési hely

R

 

 

 

 

a

Rendeltetési hely típuskódja

R

 

Adja meg a szállítmány rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja)

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja)

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése)

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése)

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja)

8

=

Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen; a 2008/118/EK irányelv 22. cikke)

n1

3

EAO megosztásával kapcsolatos adatok

R

 

 

9x

 

a

Helyi hivatkozási szám

R

 

A feladó által az EAO-hoz rendelt, a szállítmányt a feladó nyilvántartásaiban azonosító egyedi sorszám.

an..22

 

b

Szállítási idő

D

„R”, ha a szállítási idő is megváltozik a megosztási művelet miatt.

Adja meg a fuvarozáshoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a H vagy D betűkódot két számjegyű szám követi. (Példa: H12 vagy D04). A H kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

c

A módosított fuvarozással kapcsolatos intézkedések

D

„R”, ha a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy is megváltozik a megosztási művelet miatt.

Nevezze meg az első fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Termék tulajdonosa

4

=

Más

n1

4

KERESKEDŐ: Új címzett

D

„R”, ha a címzett is megváltozik a megosztási művelet miatt.

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „6” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 2.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”, „2”, „3” és „4”: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

„6”: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5

KERESKEDŐ Rendeltetési hely

C

„R” az „1” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a 2.a rovatban feltüntetett rendeltetésihely-típuskódokat)

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 2.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

„2” és „3”: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

„R” az „1”, „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 2.a rovatban)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

Az 5.c, 5.e és 5.f rovat esetében:

„R” az „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 2.a rovatban)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

6

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

„R” kivitel esetén („6” módosított rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 2.a rovatban)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják.

Lásd II. melléklet, 5. kódlista

an8

7

KERESKEDŐ: Új fuvarozási ügyintéző

C

„R” a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha a 3.c rovat értéke „3” vagy „4”

 

 

 

a

HÉA-szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

8

KERESKEDŐ: Új fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot „R” besorolásúvá alakítja, amenynyiben a fuvarozó is megváltozik a megosztási művelet miatt.

Az új fuvar végrehajtásáért felelős személy megnevezése

 

 

a

HÉA-szám

O

 

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

9

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

D

„R”, ha a fuvarral kapcsolatos adatok is megváltoztak a megosztási művelet miatt.

 

99X

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a szállítóegység-kódo(ka)t. Lásd II. melléklet, 8. kódlista

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

R

 

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

„R”, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Seal Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatait, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információkat.

an..350

 

g

Complementary Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

10

EAO: Szövegtörzs

R

 

Külön adatcsoportot kell használni a szállítmányt alkotó minden egyes termék esetében.

999x

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adjon meg egy egyedi sorszámot, 1-től kezdve

n..3

 

b

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an..4

 

c

KN-kód

R

 

Adja meg a megosztási műveletről szóló értesítés benyújtása napján érvényes KN-kódot.

n8

 

d

Mennyiség

R

 

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát).

A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett bejegyzett címzettnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg azt a mennyiséget, amely átvételére e címzett engedéllyel rendelkezik.

A 2008/118/EK irányelv 12. cikkében említett mentességet élvező szervezetnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg a jövedéki adómentességi igazolásban megjelölt mennyiséget.

n..15,3

 

e

Bruttó tömeg

R

 

Adja meg a szállítmány (jövedéki termékek csomagolással együtt) bruttó tömegét.

n..15,2

 

f

Nettó tömeg

R

 

Adja meg a jövedéki termékek csomagolás nélküli tömegét.

n..15,2

 

i

Adójelölés

O

 

Adjon meg minden más szükséges információt a rendeltetési hely szerinti tagállam által előírt adójelölések tekintetében.

an..350

 

j

Fiscal Mark_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

k

Adójelölés használatának megjelölése

D

„R”, ha adójelölést használnak

„1”-gyel jelölje, ha a termékek adójelölést tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés szerepel; „0”-val jelölje, ha a termékek adójelölést nem tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés nem szerepel.

n1

 

o

Sűrűség

C

„R”, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg a sűrűséget 15 °C hőmérsékleten, a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

n..5,2

 

p

Kereskedelmi megnevezés

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot kötelezővé teszi.

Adja meg a termékek kereskedelmi megnevezését a fuvarozott termékek azonosítása érdekében.

an..350

 

q

Commercial Description_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

r

Termékek márkaneve

D

„R”, ha a jövedéki termék márkanévvel rendelkezik

Adott esetben adja meg a termékek márkanevét.

an..350

 

s

Brand Name of Products_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

11

CSOMAGOLÁS

 

 

 

99x

 

a

Csomagolás típusának kódja

R

 

Adja meg a csomagolás típusát a II. melléklet 9. kódlistája szerinti kódok egyikének feltüntetésével.

a2

 

b

Csomagok száma

C

„R”, ha megszámlálhatóként jelölik meg

Adja meg a csomagok számát a II. melléklet 9. kódlistája szerint, ha a csomagok megszámlálhatók.

n..15

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

„R”, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a csomagok lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Seal Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


6.   táblázat

Átvételi elismervény/Kiviteli elismervény

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

Az átvételi/kiviteli elismervény érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A rendeltetési hely szerinti/exportáló tagállam illetékes hatóságai adják meg az átvételi/kiviteli elismervény érvényesítésekor.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO

R

 

 

 

 

a

AHK

R

 

Adja meg az EAO AHK-ját.

Lásd II. melléklet, 2. kódlista

an21

 

b

Sorszám

R

 

Adja meg az EAO sorszámát.

n..5

3

KERESKEDŐ: Címzett

R

 

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „6” rendeltetésihely-típuskód esetében

„5” rendeltetésihely-típuskód esetében nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”, „2”, „3” és „4”: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

„6”: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

4

KERESKEDŐ Rendeltetési hely

C

„R” az „1” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

„2”, „3” és „5”: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

A 4.c, 4.e és 4.f rovat esetében:

„R” a „2”, „3”, „4” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

„R” az „1”, „2”, „3”, „4”, „5” és „8” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1a. rovatában)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai azon vámhivatalának kódját, amely a rendeltetési helyen a jövedéki ellenőrzésért felel. Lásd II. melléklet, 5. kódlista

an8

6

ÁTVÉTELI/KIVITELI ELISMERVÉNY

R

 

 

 

 

a

Jövedéki termékek érkezésének napja

R

 

A szállítás 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdése szerinti befejezésének napja.

Date

 

b

Átvétel átfogó értékelése

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Átvétel elfogadva és kielégítő

2

=

Átvétel elfogadva, de nem kielégítő

3

=

Átvétel elutasítva

4

=

Átvétel részben elutasítva

21

=

Kilépés elfogadva és kielégítő

22

=

Kilépés elfogadva, de nem kielégítő

23

=

Kilépés elutasítva

n..2

 

c

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a jövedéki termékek átvételével kapcsolatos kiegészítő információkat

an..350

 

d

Complementary information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

7

ÁTVÉTELI/KIVITELI ELISMERVÉNY: Szövegtörzs

C

„R”, ha az „Átvétel átfogó értékelése” rovat értéke nem „1” vagy „21” (lásd a 6.b rovatot)

 

999X

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adja meg a szövegtörzs-bejegyzésének egyedi hivatkozási számát az olyan jövedéki termék vonatkozó EAO-ja tekintetében (1. táblázat, 17.a. rovat), amely esetében nem az „1” vagy „21” kódot alkalmazták.

n..3

 

b

Hiány- vagy feleslegmutató

D

„R”, ha a vonatkozó szövegtörzs-bejegyzésben hiány vagy felesleg van feltüntetve.

Lehetséges értékek:

S

=

hiány

E

=

felesleg

a1

 

c

Megállapított hiány vagy felesleg

C

„R”, ha a 7.b rovatban mutatót tüntettek fel.

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát).

n..15,3

 

d

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an4

 

e

Elutasított mennyiség

C

„R”, ha az „Átvétel átfogó értékelése” rovat értéke „4” (lásd a 6.b rovatot)

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát) minden egyes, termékek elutasításáról szóló szövegtörzs-bejegyzés tekintetében.

n..15,3

7.1

„NEM KIELÉGÍTŐ” MINŐSÍTÉS OKA

D

„R” minden olyan szövegtörzs-bejegyzés esetében, amely értéke„2”, „3”, „4”, „22” vagy „23” (lásd a 6.b rovatot)

 

9X

 

a

„Nem kielégítő” minősítés oka

R

 

Lehetséges értékek:

0

=

Egyéb

1

=

Felesleg

2

=

Hiány

3

=

Termék megrongálódott

4

=

Sérült zár

5

=

ECS (exportellenőrzési rendszer) által jelentve

6

=

Egy vagy több szövegtörzs-bejegyzés értéke helytelen

n1

 

b

Kiegészítő információk

C

„R”, ha a nem kielégítő minősítés okának kódja „0”

„O”, ha a nem kielégítő minősítés okának kódja „3”, „4” vagy „5”

(lásd a 7.1.a rovatot)

Adja meg a jövedéki termékek átvételével kapcsolatos kiegészítő információkat

an..350

 

c

Complementary Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


(1)  HL L 359., 2004.12.4., 1. o.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(3)  HL L 8., 1996.1.11., 11. o.

(4)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(5)  HL L 316., 1992.10.31., 21. o.

(6)  HL L 148., 2008.6.6., 1. o.

(7)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(8)  HL L 128., 2009.5.27., 15. o.


II. MELLÉKLET

(a 2. cikkben említett melléklet)

Kódok felsorolása

1.   NYELVKÓDOK

Ezek a kódok az ISO 639-1 szabványból származnak (alpha-2 kódok); ezenkívül azokhoz két szabványon kívüli – a nem latin karakterkészletet használó nyelvek latin karakterekkel leírt változatához használandó – kódot is csatoltak, amelyek a következők:

bt — bolgár (latin karakterkészlettel)

gr — görög (latin karakterkészlettel)

Kód

Leírás

bg

bolgár

bt

bolgár (latin karakterkészlettel)

cs

cseh

da

dán

nl

holland

en

angol

et

észt

fi

finn

fr

francia

ga

gael

gr

görög (latin karakterkészlettel)

de

német

el

görög

hu

magyar

it

olasz

lv

lett

lt

litván

mt

máltai

pl

lengyel

pt

portugál

ro

román

sk

szlovák

sl

szlovén

es

spanyol

sv

svéd

2.   ADMINISZTRATÍV HIVATKOZÁSI KÓD

Mező

Tartalom

Mezőtípus

Példa

1

Év

Numerikus 2

05

2

Azon tagállam azonosítója, amelyben az EAO-t eredetileg benyújtották

Betűkód 2

ES

3

Nemzeti szinten hozzárendelt, egyedi kód

Alfanumerikus 16

7R19YTE17UIC8J45

4

Ellenőrző számjegy

Numerikus 1

9

Az 1. mező értéke a szállítmány hivatalos elfogadása évének két utolsó számjegye.

A 3. mezőben minden EMCS-szállítmány esetében egyedi azonosítót kell feltüntetni. Ennélfogva e mező használata a tagállamok felelőssége, de minden EMCS-szállítmánynak egyedi kóddal kell rendelkeznie.

A 4. mező a teljes AHK-hoz megad egy ellenőrző számjegyet, amely elősegíti az AHK begépelése során vétett hibák felderítését.

3.   TAGÁLLAMOK

A tagállamokhoz rendelt kódoknak meg kell felelniük a tagállamokra korlátozott „ISO Alpha-2 kód” (1) (ISO 3166) szabványnak, kivéve a következőket:

Görögország, amely esetében a GR helyett az EL kód használandó,

az Egyesült Királyság, amely esetében az UK helyett a GB kód használandó.

4.   ORSZÁGKÓDOK

Az „ISO Alpha-2 kód” (ISO 3166) szabvány kódjait kell használni.

5.   VÁMHIVATAL HIVATKOZÁSI SZÁMA (VHSZ)

A VHSZ a tagállam azonosítójából (lásd 3. kódlista) és egy hatjegyű alfanumerikus nemzeti kódból áll (például IT0830AB).

6.   GARANCIAVÁLLALÓ TÍPUSKÓDJA

Kód

Leírás

1

Feladó

2

Fuvarozó

3

Jövedéki termékek tulajdonosa

4

Címzett

12

A feladó és a fuvarozó együttesen nyújt garanciát

13

A feladó és a jövedéki termékek tulajdonosa együttesen nyújt garanciát

14

A feladó és a címzett együttesen nyújt garanciát

23

A fuvarozó és a jövedéki termékek tulajdonosa együttesen nyújt garanciát

24

A fuvarozó és a címzett együttesen nyújt garanciát

34

A jövedéki termékek tulajdonosa és a címzett együttesen nyújt garanciát

123

A feladó, a fuvarozó és a jövedéki termékek tulajdonosa együttesen nyújt garanciát

124

A feladó, a fuvarozó és a címzett együttesen nyújt garanciát

134

A feladó, a jövedéki termékek tulajdonosa és a címzett együttesen nyújt garanciát

234

A fuvarozó, a jövedéki termékek tulajdonosa és a címzett együttesen nyújt garanciát

1234

A feladó, a fuvarozó, a jövedéki termékek tulajdonosa és a címzett együttesen nyújt garanciát

7.   SZÁLLÍTÁSI MÓD KÓDJA

Kód

Leírás

0

Egyéb

1

Tengeri fuvarozás

2

Vasúti fuvarozás

3

Közúti fuvarozás

4

Légi fuvarozás

5

Postai küldemény

7

Helyhez kötött szállítóberendezés

8

Belvízi fuvarozás

8.   SZÁLLÍTÓEGYSÉG KÓDJA

Kód

Leírás

1

Konténer

2

Jármű

3

Vontatmány

4

Vontató

9.   CSOMAGOLÁS KÓDJA

A 2454/93/EGK rendelet 38. mellékletének 31. táblázatában foglalt kódokat kell használni.

10.   TÖRLÉS OKÁNAK KÓDJA

Kód

Leírás

0

Egyéb

1

Gépelési hiba

2

Kereskedelmi ügylet megszakadt

3

Két EAO

4

A szállítás nem kezdődött meg a feladás napján

11.   JÖVEDÉKI TERMÉK

JTK

KAT.

EGYSÉG

Leírás

A

P

D

T200

T

4

Cigaretta, a 95/59/EK (2) tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerint

N

N

N

T300

T

4

Szivarok és szivarkák, a 95/59/EK irányelv 3. cikkének és 7. cikke (1) bekezdésének meghatározása szerint

N

N

N

T400

T

1

Cigaretta sodrására szolgáló finomra vágott dohány, a 95/59/EK irányelv 6. cikkének meghatározása szerin

N

N

N

T500

T

1

Egyéb fogyasztási dohány, a 95/59/EK irányelv 5. cikkének és 7. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerint

N

N

N

B000

B

3

Sör, a 92/83/EGK irányelv 2. cikkének meghatározása szerint

I

I

N

W200

W

3

Csendes bor és bornak vagy sörnek nem minősülő egyéb csendes erjesztett ital, a 92/83/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének és 12. cikke (1) bekezdésének meghatározása szerint

I

N

N

W300

W

3

Habzóbor és bornak vagy sörnek nem minősülő egyéb habzó erjesztett ital, a 92/83/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének és 12. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerint

I

N

N

I000

I

3

Köztes alkoholtermékek, a 92/83/EGK irányelv 17. cikkének meghatározása szerint

I

N

N

S200

S

3

Szeszes italok, a 92/83/EGK irányelv 20. cikke első, második és harmadik francia bekezdésének meghatározása szerint

I

N

N

S300

S

3

A 2207 és 2208, KN-kód alá tartozó, szeszes italnak (S200) nem minősülő etilalkohol, a 92/83/EGK irányelv 20. cikke első francia bekezdésének meghatározása szerint

I

N

N

S400

S

3

A 92/83/EGK irányelv 20. cikkének alkalmazási körébe tartozó részben denaturált alkohol, azaz olyan alkohol, amelyet denaturáltak, de amely még nem tesz eleget az említett irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott mentesség igénybevételéhez szükséges feltételeknek, és amely nem minősül szeszes italnak (S200)

I

N

N

S500

S

3

A 2207-től és 2208-tól eltérő KN-kód alá tartozó, etilalkoholt tartalmazó termékek, a 92/83/EGK irányelv 20. cikke első francia bekezdésének meghatározása szerint

I

N

N

E200

E

2

Növényi és állati olajok – az 1507–1518, KN-kód alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják (a 2003/96/EK irányelv (3) 20. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

N

N

I

E300

E

2

Ásványolajok (energiatermékek) – a 2707 10, 2707 20, 2707 30 és 2707 50 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

N

N

I

E410

E

2

Ólmozott benzin – a 2710 11 31, 2710 11 51 és 2710 11 59 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E420

E

2

Ólmozatlan benzin – a 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 és 2710 11 49 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E430

E

2

Gázolaj, jelöletlen – a 2710 19 41–2710 19 49 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E440

E

2

Gázolaj, jelölt – a 2710 19 41–2710 19 49 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E450

E

2

Kerozin, jelöletlen – a 2710 19 21 és 2710 19 25 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E460

E

2

Kerozin, jelölt – a 2710 19 21 és 2710 19 25 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E470

E

1

Nehéz fűtőolaj – a 2710 19 61–2710 19 69 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

N

E480

E

2

A 2710 11 21, 2710 11 25 és 2710 19 29 KN-kód alá tartozó termékek ömlesztett kereskedelmi szállítás esetén (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E490

E

2

A 2710 11–2710 19 69, KN-kód alá tartozó, fent meg nem nevezett termékek, kivéve a 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 KN-kód alá tartozó, nem ömlesztett kereskedelmi szállítással érintett termékeket (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E500

E

1

Cseppfolyósított szénhidrogének és gáz-halmazállapotú más szénhidrogének (LPG) – a 2711 12 11–2711 19 00 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének d) pontja)

N

N

N

E600

E

1

Telített aciklikus szénhidrogének – a 2901 10 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének e) pontja)

N

N

N

E700

E

2

Ciklikus szénhidrogének – a 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 és 2902 44 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének f) pontja)

N

N

I

E800

E

2

A 2905 11 00 (methanol KN-kód alá tartozó termékek (metanol [metilalkohol]), amelyek nem szintetikus eredetűek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének g) pontja)

N

N

I

E910

E

2

Zsírsav-monoalkil-észterek, amelyek legalább 96,5 % térfogatszázalék észtert tartalmaznak (FAMAE) – a 3824 90 99 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének h) pontja)

N

N

I

E920

E

2

A legalább 96,5 % térfogatszázalék észtert tartalmazó zsírsav-monoalkil-észternek (FAMAE) nem minősülő, a 3824 90 99 KN-kód alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének h) pontja)

N

N

I

Megjegyzés:

A táblázatban az energiatermékek vonatkozásában használt KN-kódok a 2031/2001/EK bizottsági rendeletből származnak (HL L 279., 2001.10.23.).

Oszlopok jelmagyarázata:

JTK Jövedéki termék kódja

KAT Jövedéki termék kategóriája

EGYSÉG Mértékegység (a 12. lista alapján)

A: Meg kell adni az alkoholtartalmat (igen/nem)

B: Meg lehet adni a Balling-fokot (igen/nem)

D: Meg kell adni a 15 °C-on mért sűrűséget (igen/nem)

12.   MÉRTÉKEGYSÉGEK

Mértékegység kódja

Leírás

1

Kg

2

Liter (15 °C hőmérsékleten)

3

Liter (20 °C hőmérsékleten)

4

1 000 db


(1)  A nemzetközi kereskedelemkönnyítési munkacsoport által elfogadott 3. sz. ENSZ-EGB kereskedelemkönnyítési ajánlás (ECE/TRADE/201) 3. kiadása (Genf, 1996. január).

(2)  HL L 291., 1995.12.6., 40. o.

(3)  HL L 283., 2003.10.31., 51. o.


29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/65


A BIZOTTSÁG 685/2009/EK RENDELETE

(2009. július 28.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 945/2008/EK bizottsági rendelet (3) a 2008/2009-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 666/2009/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 945/2008/EK rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. július 29-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 28-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 258., 2008.9.26., 56. o.

(4)  HL L 194., 2009.7.25., 3. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2009. július 29-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

31,34

1,88

1701 11 90 (1)

31,34

5,86

1701 12 10 (1)

31,34

1,75

1701 12 90 (1)

31,34

5,43

1701 91 00 (2)

33,93

8,27

1701 99 10 (2)

33,93

4,16

1701 99 90 (2)

33,93

4,16

1702 90 95 (3)

0,34

0,32


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


IRÁNYELVEK

29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/67


A BIZOTTSÁG 2009/84/EK IRÁNYELVE

(2009. július 28.)

a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a szulfuril-fluorid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni. Ez a jegyzék tartalmazza a szulfuril-fluoridot.

(2)

A 2006/140/EK bizottsági rendelet (3) a szulfuril-fluoridot mint hatóanyagot belefoglalta a 98/8/EK irányelv I. mellékletébe a 98/8/EK irányelv V. melléklete szerinti 8. terméktípusban, azaz a faanyagvédő szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(3)

Az 1451/2007/EK rendelet értelmében, a 98/8/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban megtörtént a szulfuril-fluorid értékelése az irányelv V. melléklete szerinti 18. terméktípusban, azaz a rovarölő szerekben történő felhasználás vonatkozásában.

(4)

A tárgyban Svédországot jelölték referens tagállamnak, amely az 1451/2007/EK rendelet 14. cikke (4) és (6) bekezdésének megfelelően 2007. június 19-én benyújtotta a Bizottságnak az illetékes hatóság jelentését és egy kapcsolódó ajánlást.

(5)

Az illetékes hatóság jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálták. A 1451/2007/EK rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban a vizsgálat eredményeit a Biocid Termékek Állandó Bizottsága 2009. február 20-án értékelő jelentésben foglalta össze.

(6)

A vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a rovarölő szerként felhasznált, szulfuril-fluoridot tartalmazó biocid termékek várhatóan megfelelnek a 98/8/EK irányelv 5. cikkében megfogalmazott követelményeknek. Ennek megfelelően indokolt a szulfuril-fluoridot felvenni az I. mellékletbe, és ezzel biztosítani, hogy a rovarölő szerként felhasznált, szulfuril-fluoridot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket valamennyi tagállamban a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján lehessen kiadni, módosítani és visszavonni.

(7)

Az értékelő jelentés megállapításainak fényében a rovarölő szerként felhasznált, szulfuril-fluoridot tartalmazó termékekkel kapcsolatban indokolt előírni, hogy a 98/8/EK irányelv 10. cikke (2) bekezdése i. pontjának e) alpontjával összhangban csak foglalkozásszerű használatra lehessen engedélyezni, és a felhasználók, valamint a közelben tartózkodók biztonsága érdekében az ilyen termékekre vonatkozóan a termékengedélyeztetés során különleges kockázatcsökkentő intézkedéseket alkalmazzanak.

(8)

Továbbá indokolt előírni a távoli troposzféra szulfuril-fluorid-koncentrációjának folyamatos monitorozását, valamint azt, hogy ennek eredményéről rendszeresen tájékoztassák a Bizottságot.

(9)

Fontos, hogy ezen irányelv előírásai valamennyi tagállamban egyszerre legyenek alkalmazandók, mert így biztosítható a szulfuril-fluoridot tartalmazó biocid termékek közötti egyenlő bánásmód, és általában véve így segíthető elő a biocid termékek piacának megfelelő működése.

(10)

Egy adott hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét megelőzően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok és az érdekeltek felkészülhessenek a felvételből fakadó új követelmények teljesítésére; ezzel egyúttal az is biztosítható, hogy a dokumentációt benyújtó kérelmezők teljes mértékben élvezhessék a tízéves adatvédelmi időszakot, amely a 98/8/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontja alapján a felvétel napjával veszi kezdetét.

(11)

A felvételt követően indokolt ésszerű időt hagyni arra, hogy a tagállamok végrehajtsák a 98/8/EK irányelv 16. cikkének (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket és különösen oly módon adhassák meg, módosíthassák és vonhassák vissza a 18. terméktípusba tartozó, szulfuril-fluoridot tartalmazó biocid termékekre vonatkozó engedélyeket, hogy azok teljesítsék a 98/8/EK irányelv előírásait.

(12)

A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/8/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2010. június 30-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2011. július 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 28-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.

(3)  HL L 414., 2006.12.30., 78. o.


MELLÉKLET

A 98/8/EK irányelv I. melléklete a következő, „1. sz.” bejegyzéssel egészül ki:

Sz.

Közhasználatú név

IUPAC-név

Azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje

(nem vonatkozik a több hatóanyagot is tartalmazó termékekre, amelyek esetében a 16. cikk (3) bekezdésének való megfelelés határideje az egyes hatóanyagokra vonatkozó rendelkezésekben meghatározott határidők közül a legkésőbbi)

A felvétel lejárta

Terméktípus

Különös rendelkezések (1)

 

 

 

„994 g/kg

2011. július 1.

2013. június 30.

2021. június 30.

18

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy az engedélyeket a következő feltételekkel adják ki:

1.

A termékeket csak az azok használatára felkészített szakemberek vehetik meg és használhatják.

2.

Megfelelő intézkedéseket kell hozni a fertőtlenítést végző személyeknek és a közelben tartózkodó embereknek a kezelt épületek és más létesítmények fertőtlenítése és szellőztetése során történő védelme érdekében.

3.

A termékek címkéin és/vagy biztonsági adatlapjain szerepelnie kell annak, hogy bármely létesítmény fertőtlenítése előtt minden élelmiszert el kell távolítani a helyszínről.

4.

Monitorozni kell a távoli troposzférában kialakuló szulfuril-fluorid-koncentrációt.

5.

A tagállamok kötelesek gondoskodni továbbá arról, hogy a 4. pontban előírt monitorozásról szóló jelentéseket a jogosultak ötévenként közvetlenül a Bizottságnak eljuttassák, a legelső jelentést legkésőbb öt évvel az engedélyezést követően kell megküldeni. Az elemzés céljaira az észlelés küszöbértéke legalább 0,5 ppt (troposzférikus levegő m3-ként 2,1 ng szulfuril-fluorid) legyen.”


(1)  A VI. mellékletben előírt közös elvek alkalmazásához az értékelő jelentések tartalma és következtetései a Bizottság internetes honlapján olvashatók: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/70


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. július 9.)

a textilárukra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról

(az értesítés a C(2009) 4595. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/567/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a módosított odaítélési rendszerről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

az Európai Unió ökocímke-bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1980/2000/EK rendelet alapján az ökocímke olyan termékek részére ítélhető oda, amelyek jellemzői a főbb környezetvédelmi szempontok tekintetében jelentős előrelépést tesznek lehetővé.

(2)

Az 1980/2000/EK rendelet előírásainak megfelelően termékcsoportonként egyedi ökocímke-odaítélési kritériumokat szükséges meghatározni az Európai Unió ökocímke-bizottsága által kidolgozott követelménytervezet alapján.

(3)

Az említett rendelet egyben arról is rendelkezik, hogy az ökocímke odaítélésére vonatkozó kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények felülvizsgálatát kellő időben, még az adott termékcsoport vonatkozásában meghatározott kritériumok érvényességi idejének lejárta előtt el kell végezni.

(4)

Az 1980/2000/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően kellő időben sor került a textiltermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 1999. február 17-i 1999/178/EK bizottsági határozatban (2), valamint az azt módosító, 2002. május 15-i 2002/371/EK határozatban (3) előírt ökológiai kritériumok, illetőleg a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények felülvizsgálatára. Az említett ökológiai kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények legfeljebb 2009. december 31-ig érvényesek.

(5)

A felülvizsgálat fényében a tudomány fejlődése és a piaci tendenciák figyelembevétele érdekében indokolt módosítani a termékcsoport meghatározását és új ökológiai kritériumokat megállapítani.

(6)

Az ökológiai kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat elfogadásának dátumától számítva négy évig célszerű érvényeseknek lenniük.

(7)

Ennek megfelelően indokolt az 1999/178/EK határozat helyett újat elfogadni.

(8)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a módosított kritériumokhoz és követelményekhez igazodó változtatások végrehajtására, átmeneti időszakot szükséges biztosítani azon gyártók számára, akiknek termékei korábban az 1999/178/EK határozatban előírt kritériumok alapján megkapták a textilárukra vonatkozó közösségi ökocímkét. A gyártóknak arra is indokolt lehetőséget kapniuk, hogy az 1999/178/EK határozat hatályának lejártáig akár az említett határozatban, akár az e határozatban előírt követelmények alapján benyújthassák kérelmeiket.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1980/2000/EK rendelet 17. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A „textiltermékek” termékcsoportba az alábbi termékek sorolandók:

a)

textilruházat és kiegészítők: ruhadarabok és kiegészítők (például zsebkendők, sálak és kendők, táskák, bevásárlótáskák, hátizsákok, övek stb.), amelyek legalább 90 tömegszázalékban tartalmaznak textilszálakat;

b)

lakástextíliák: beltéri használatra szánt textiltermékek, amelyek legalább 90 tömegszázalékban tartalmaznak textilszálakat. A termékcsoportba a lábtörlők és kisebb szőnyegek is beletartoznak. Nem tartoznak viszont ide a fal- és padlóburkolatok;

c)

szálak, fonalak és szövetek (tartós, nem szövött formában is): textilruházathoz és kiegészítőkhöz, illetve lakástextilekhez való felhasználásra.

Ez a termékcsoport nem foglal magában olyan textíliákat, amelyeket biocidokkal kezeltek, hacsak nem olyan biocid termékekről van szó, amelyek szerepelnek a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) IA. mellékletében, ha használatuk révén a textil közvetlenül az emberi egészséget védő jellemzőkre tesz szert (például textilháló vagy -ruházat kezelése biocid termékekkel a szúnyogok, bolhák, atkák vagy egyéb allergén paraziták ellen), és ha a 98/8/EK irányelv V. mellékletében a kérdéses felhasználási módra ilyen hatóanyag alkalmazása megengedett.

A „textilruházat és kiegészítők” és a „lakástextíliák” esetében a pelyhet, tollat, membránt és bevonatot nem kell figyelembe venni a textilszálak százalékos arányának meghatározásakor.

2. cikk

Az adott „textiltermék” részére a „textilek” termékcsoportba tartozó termékek 1980/2000/EK rendelet szerinti közösségi ökocímkéje akkor ítélhető oda, ha teljesíti az e határozat mellékletében megállapított kritériumokat.

3. cikk

A „textilek” termékcsoport ökológiai kritériumai, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények e határozat elfogadásának dátumától számítva négy évig érvényesek.

4. cikk

A „textiltermékek” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „016”.

5. cikk

Az 1999/178/EK határozat hatályát veszti.

6. cikk

(1)   A „textilek” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásának dátuma előtt benyújtott ökocímke-kérelmeket az 1999/178/EK határozatban megállapított feltételek szerint kell elbírálni.

(2)   A „textilek” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadását követően, de legfeljebb 2009. december 31-ig benyújtott ökocímke-használati kérelem egyaránt alapul veheti az 1999/178/EK határozat és e határozat feltételeit.

Ezen kérelmek elbírálásakor az alapul vett határozat követelményeit kell figyelembe venni.

(3)   Az 1999/178/EK határozatban megállapított kritériumok szerint elbírált kérelem alapján odaítélt ökocímke ezen határozat elfogadásának dátumától számítva 12 hónapig használható.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 9-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 237., 2000.9.21., 1. o.

(2)  HL L 57., 1999.3.5., 21. o.

(3)  HL L 133., 2002.5.18., 29. o.

(4)  HL L 123., 1998.4.4., 1. o.


MELLÉKLET

KERETSZABÁLYOK

A kritériumok célja

Ezek a kritériumok különösen a textilgyártás főbb folyamataival, köztük a szálgyártással, fonással, szövéssel, kötéssel, fehérítéssel, színezéssel és appretálással járó vízszennyezés csökkentésének elősegítésére irányulnak.

A követelményszintek megállapításakor az volt a szempont, hogy azok a környezetet kevésbé terhelő textiltermékeket segítsék ökocímkéhez.

Értékelési és ellenőrzési követelmények

A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények valamennyi kritérium esetében fel vannak tüntetve.

Amennyiben a kérelmezőnek nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy egyéb bizonyítékokat kell bemutatnia annak igazolására, hogy megfelel a kritériumoknak, akkor azok származhatnak a kérelmezőtől és/vagy beszállítóitól és/vagy – adott esetben – annak beszállítóitól.

Eseti alapon az egyes kritériumokra vonatkozóan megadott vizsgálati módszerektől eltérő módszerek is alkalmazhatók azzal a feltétellel, hogy egyenértékűségüket a kérelmet elbíráló illetékes szerv elfogadja.

Az a funkcionális egység, amelyre az input és az output mennyiségeknek vonatkozniuk kell, 1 kg tömegű textiltermék, normál környezeti viszonyokat alapul véve (65 % ± 4 % relatív páratartalom és 20 °C ± 2 °C; ezeket a feltételeket az „ISO 139 Textíliák – standard környezetek kondicionáláshoz és vizsgálathoz” szabvány határozza meg).

Adott esetben az illetékes szervek igazoló dokumentumokat kérhetnek a fentiek alátámasztására, és független ellenőrzéseket is végezhetnek.

Az illetékes szervek számára ajánlott, hogy vegyék figyelembe az elismert környezettudatos vállalatirányítási rendszerek, pl. az EMAS vagy az ISO 14001 szabvány alkalmazását a kérelmek elbírálásakor, illetve a kritériumoknak való megfelelőség folyamatos ellenőrzése során. (Megjegyzés: az ilyen rendszerek alkalmazása nem követelmény.)

ÖKOLÓGIAI KRITÉRIUMOK

A kritériumok három fő kategóriába sorolhatók, mégpedig a textilszálak, a gyártási folyamatok és vegyi anyagok, illetve a használatra való alkalmasság szerint.

A TEXTILSZÁLAKRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

Ez a fejezet az akrilra, pamutra és egyéb természetes cellulóz magszálakra, elasztánra, len és egyéb háncsrostra, zsíros gyapjúra és egyéb keratinszálakra, mesterséges cellulózszálakra, poliamidra, poliészterre és polipropilénre vonatkozó szálspecifikus kritériumokat határozza meg.

Más olyan textilszálak használata, amelyek vonatkozásában nem állapítottak meg szálspecifikus kritériumokat, szintén megengedett, az ásványi szálak, üvegszálak, fémszálak, szénszálak és egyéb szervetlen szálak kivételével.

E fejezet adott száltípusra meghatározott kritériumainak teljesítése nem követelmény abban az esetben, ha a kérdéses szál tömege a termékhez felhasznált textilszálak össztömegének kevesebb mint 5 %-a. Abban az esetben sem kötelező megfelelni a kritériumoknak, ha újrafeldolgozott szálakról van szó. Ebben az összefüggésben az újrafeldolgozott szálak olyan szálak, amelyek kizárólag textil- vagy ruhakészítő üzemek szabászhulladékából, illetve a használatból visszakerült (textil- vagy egyéb) hulladékból származnak. Mindemellett azonban a termékhez felhasznált szálak legalább 85 tömegszázalékának meg kell felelnie a vonatkozó kritériumoknak, illetve újrafeldolgozott szálnak kell lennie.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmezőnek részletes adatokat kell benyújtania a textiltermék összetételét illetően.

1.   Akril

1.1.

A szálelőállító üzemet elhagyó nyers szálak akrilnitril-maradványtartalma nem haladhatja meg az 1,5 mg/kg mennyiséget.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező vizsgálati jegyzőkönyvet nyújt be a következő módszerrel végzett vizsgálatról: extrahálás forrásban lévő vízzel, és kapilláris gáz-folyadék kromatográfiás mennyiség-meghatározás.

1.2.

Az akrilnitril levegőbe történő kibocsátása (a polimerizáció alatt és a fonásra kész oldatig) éves átlagban kifejezve legyen kevesebb, mint az előállított szál 1 g/kg-ja.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező benyújtja az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes dokumentációt és/vagy vizsgálati jegyzőkönyvet, a megfelelőségi nyilatkozattal együtt.

2.   Pamut és egyéb természetes cellulóz magszálak (ideértve a kapokot)

A pamut és az egyéb természetes cellulóz magszálak (a továbbiakban: pamut) nem tartalmazhatnak 0,05 ppm-nél nagyobb mennyiséget (ahol a vizsgálati módszer érzékenysége ennek megállapítását lehetővé teszi) az alábbi anyagok egyikéből sem: aldrin, captafol, klórdán, DDT, dieldrin, endrin, heptaklór, hexaklórbenzol, hexaklórciklohexán (minden izomer), 2,4,5-T, klórdimeform, klórbenzilát, dinoseb és sói, monokrotofosz, pentaklórfenol, toxafén, metamidofosz, metilparation, paration, valamint foszfamidon. A vizsgálatot nyers gyapoton kell elvégezni, még a vizes kezeléseket megelőzően és minden egyes tételáru esetében, illetve évente két tételárunál nagyobb mennyiség esetében évente kétszer.

Ezt a kritériumot nem kell alkalmazni abban az esetben, amennyiben a gyapottartalom több mint 50 %-a ökológiai termesztésű vagy ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó gyapot, azaz olyan gyapot, amelyről egy független ellenőrző testület tanúsította, hogy termesztése a 834/2007/EGKtanácsi rendelet (1) termesztési és ellenőrzési előírásaival összhangban történt.

Ezt a követelményt nem kell alkalmazni, ha a kérelmező dokumentummal tudja igazolni azon termelők személyazonosságát, amelyek a végtermékben felhasznált gyapot legalább 75 %-át állították elő, és rendelkezik e termelők arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a fent felsorolt anyagokat nem használták a szóban forgó gyapot előállítása során igénybe vett földeken vagy gyapotnövényeken, illetve nem alkalmazták magára a gyapotra.

Ha egy adott termék gyapottartalmának legalább 95 %-a ökológiai termesztésű gyapot, azaz olyan gyapot, amelyről egy független ellenőrző testület tanúsította, hogy termesztése a 834/2007/EGKrendelet termesztési és ellenőrzési előírásaival összhangban történt, a kérelmező az ökocímke mellett a terméken feltüntetheti a „biogyapot” feliratot. Amennyiben egy adott termék 70 %–95 %-ban tartalmaz ökológiai termesztésű gyapotot, címkéjén szerepelhet a(z) „xy % biogyapot felhasználásával készült” felirat).

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmezőnek be kell nyújtania az ökológiai termesztést igazoló dokumentumokat, illetve a termelők igazolását arra vonatkozóan, hogy a fenti anyagokat nem használták, vagy csatolnia kell az alábbi módszerekkel végzett vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet az adott esetnek megfelelően: US EPA 8081 A [szervesklór-peszticidek, ultrahangos vagy Soxhlet-extrahálás és apoláris oldószerek (izooktán vagy hexán)], 8151 A (klórozott herbicidek metanol alkalmazásával meghatározva), 8141 A (szerves foszforvegyületek) vagy 8270 C (félig illékony szerves vegyületek).

Ökológiai termesztésű gyapotból – azaz olyan gyapotból, amelyről egy független ellenőrző testület tanúsította, hogy termesztése a 834/2007/EGKrendelet termesztési és ellenőrzési előírásaival összhangban történt – éves szinten legalább 3 % mennyiséget kell felhasználni.

A kérelmező az alábbiakat köteles benyújtani:

információk a tanúsító szervre vonatkozóan,

éves nyilatkozat az ökocímkézett textiltermékek előállításához összesen felhasznált, tanúsítottan ökológiai termesztésű gyapot tartalmáról.

Adott esetben az illetékes szerv további dokumentumokat kérhet annak ellenőrzéséhez, hogy teljesülnek-e a szabvány és a tanúsítási rendszer követelményei.

3.   Elasztán

3.1.

Szerves ónvegyületek nem használhatóak.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy a fenti anyagot nem használta.

3.2.

Az aromás diizocianátok levegőbe történő – és az egyes feldolgozási lépéseknél mért, akár diffúz – kibocsátása a polimerizáció és a fonás során éves átlagban kifejezve az előállított szál vonatkozásában legyen kevesebb, mint 5 mg/kg.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező benyújtja az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes dokumentációt és/vagy vizsgálati jegyzőkönyvet, a megfelelőségi nyilatkozattal együtt.

4.   Len és egyéb háncsrostok (ideértve a kendert, a jutát és a ramit)

A lent és az egyéb háncsrostokat nem szabad medenceáztatással kinyerni, csak akkor, ha a medenceáztatásból származó szennyvizet kezelik, a KOI-nak és az összes szerves szén lenrost esetében legalább 75 %-os, lenvászon és egyéb rostszálak esetében legalább 95 %-os csökkentése céljából.

Értékelés és ellenőrzés: Medenceáztatás alkalmazása esetén a kérelmező jegyzőkönyvet nyújt be a következő módszerrel végzett vizsgálatról: ISO 6060 (KOI).

5.   Zsíros gyapjú és egyéb keratinszálak (ideértve a birka-, teve-, alpaka- és kecskegyapjút)

5.1.

A következő anyagok össztartalma nem haladhatja meg a 0,5 ppm-et: γ-hexaklór-ciklohexán (lindán), α-hexaklór-ciklohexán, β-hexaklór-ciklohexán, δ-hexaklór-ciklohexán, aldrin, dieldrin, endrin, p, p’-DDT, p, p’-DDD.

5.2.

A következő anyagok össztartalma nem haladhatja meg a 2 ppm-et: diazinon, propetamfosz, klórfenvinfosz, diklórfention, klórpirifosz, fenklórfosz, etion, pirimfosz-metil.

5.3.

A következő anyagok össztartalma nem haladhatja meg a 0,5 ppm-et: cypermetrin, deltametrin, fenvalerát, cihalotrin, flumetrin.

5.4.

A következő anyagok össztartalma nem haladhatja meg a 2 ppm-et: diflubenzuron, triflumuron, dicyclanil.

A vizsgálatot nyers gyapjún kell elvégezni, még a vizes kezeléseket megelőzően és minden egyes tétel gyapjú esetében, illetve évente két tételárunál nagyobb gyapjúmennyiség esetében évente kétszer.

Ezeket (az 5.1., 5.2., 5.3. és 5.4. pontban részletezett és külön kezelendő) követelményeket nem kell alkalmazni, ha a kérelmező dokumentumokkal igazolni tudja azoknak a termelőknek a személyét, akik a szóban forgó gyapjú- vagy keratinszálak legalább 75 %-át állították elő, csatolva az említett termelők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fent felsorolt anyagokat az érintett legelőkön vagy állatokon nem használták.

Értékelés és ellenőrzés az 5.1., 5.2., 5.3. és 5.4. pontokra vonatkozóan: a kérelmező benyújtja a fenti dokumentációt, illetve egy jegyzőkönyvet az alábbi módszerrel végzett vizsgálatról: IWTO 59. vizsgálati eljárás tervezete.

5.5.

A szennyvízcsatornába vezetett, mosásra használt szennyvizek KOI-mennyisége nem haladhatja meg a 60 g/kg zsírosgyapjú-mennyiséget, a szennyvizet az üzem területén kívül kell kezelni, hogy – éves átlagban kifejezve – legalább 75 %-os további KOI-tartalom-csökkenést érjenek el.

Az üzem területén kezelt és a felszíni vizekbe vezetett, mosásra használt szennyvizek KOI-mennyisége nem haladhatja meg a 45 g/kg zsírosgyapjú-mennyiséget. A felszíni vizekbe bocsátott szennyvíz pH-értéke legyen 6 és 9 között (kivéve, ha a befogadó vizek pH-értéke ezen a tartományon kívül esik), hőmérséklete pedig 40 °C alatt (kivéve, ha a befogadó víz hőmérséklete meghaladja ezt az értéket). A gyapjúmosó üzemnek részletesen ismertetni kell a mosáshoz használt szennyvíz kezelését, és folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a KOI-szintet.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező benyújtja az említett kritériumra vonatkozó adatokat és vizsgálati jegyzőkönyveket, az ISO 6060 szabványban rögzített vizsgálati módszer szerint.

6.   Mesterséges cellulózszálak (ideértve a viszkóz-, a lyocell-, az acetát-, a cupro- és a triacetátszálat)

6.1.

A szálak AOX-tartalma nem haladhatja meg a 250 ppm-et.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező vizsgálati jegyzőkönyvet nyújt be a következő módszerrel végzett vizsgálatról: ISO 11480.97 (ellenőrzött égés és mikrocoulometria).

6.2.

A viszkózszálaknál a szálelőállítás során a feldolgozásból a levegőbe történő kénvegyület-kibocsátás kéntartalma éves átlagban kifejezve nem haladhatja meg a 120 g/kg előállított elemi szál értéket, valamint a 30 g/kg előállított vágott szál értéket. Ahol az adott üzemben mindkét típusú szálat előállítják, az összes kibocsátás nem haladhatja meg a megfelelő súlyozott átlagot.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező benyújtja az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes dokumentációt és/vagy vizsgálati jegyzőkönyvet, a megfelelőségi nyilatkozattal együtt.

6.3.

A viszkózszálaknál az előállítási helyről a vízbe történő cinkkibocsátás éves átlagban kifejezve nem haladhatja meg a 0,3 g/kg-ot.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező benyújtja az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes dokumentációt és/vagy vizsgálati jegyzőkönyvet, a megfelelőségi nyilatkozattal együtt.

6.4.

A cuproszálaknál az üzem területéről távozó szennyvíz réztartalma éves átlagban kifejezve nem haladhatja meg a 0,1 ppm-et.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező benyújtja az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes dokumentációt és/vagy vizsgálati jegyzőkönyvet, a megfelelőségi nyilatkozattal együtt.

7.   Poliamid

A monomer-előállítás során a levegőbe történő N2O-kibocsátás éves átlagban kifejezve nem haladhatja meg a 10 g/kg előállított poliamid-6-szál értéket, és az 50 g/kg előállított poliamid-6,6-szál értéket.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező benyújtja az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes dokumentációt és/vagy vizsgálati jegyzőkönyvet, a megfelelőségi nyilatkozattal együtt.

8.   Poliészter

8.1.

A poliészterszálakban található antimonmennyiség nem haladhatja meg a 260 ppm-et. Amennyiben a termék nem tartalmaz antimont, a kérelmező az ökocímke mellett feltüntetheti az „antimonmentes” (vagy azzal azonos jelentésű) feliratot.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy antimont nem használt, vagy benyújtja a következő módszerrel végzett vizsgálatról készült jegyzőkönyvet: atomabszorpciós spektrometriával történő meghatározás. A vizsgálatot a nyers szálon kell elvégezni mindennemű vizes kezelést megelőzően.

8.2.

Az illékony szerves vegyületek (VOC) levegőbe történő – és az egyes feldolgozási lépéseknél mért, akár diffúz – kibocsátása a poliészter polimerizációja és fonása során éves átlagban kifejezve nem haladhatja meg az 1,2 g/kg előállított poliészergyanta-mennyiséget. (VOC minden olyan szerves vegyület, melynek 293,15 K hőmérsékleten 0,01 kPa vagy ennél nagyobb a gőznyomása, vagy egyedi használati viszonyok mellett ennek megfelelő az illékonysága.)

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező benyújtja az e kritériumnak való megfelelést igazoló részletes dokumentációt és/vagy vizsgálati jegyzőkönyvet, a megfelelőségi nyilatkozattal együtt.

9.   Polipropilén

Ólomalapú színezékek nem alkalmazhatók.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy a fenti anyagot nem használta.

A GYÁRTÁSI FOLYAMATOKRA ÉS VEGYI ANYAGOKRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

E fejezet kritériumait kell alkalmazni – az adott esetnek megfelelően – a termék előállításának minden szakaszára, köztük a szálak előállítására vonatkozóan is. Az itt felsoroltak ellenére az újrafeldolgozott szálak tartalmazhatnak olyan színezékeket vagy anyagokat, amelyeket a kritériumok kizárnak, ám csak akkor, ha azokat a szálak előző életciklusában alkalmazták.

10.   Szálak és fonalak segéd- és appretálószerei

10.1.

Írezés: A fonalakra alkalmazott bármely írezőszer összetevőinek legalább 95 %-a (száraz tömegre vonatkoztatva) legyen megfelelő mértékben biológiailag lebontható vagy legyen újrafeldolgozható.

Az egyes összetevők összmennyiségét kell figyelembe venni.

Értékelés és ellenőrzés: Ebben az összefüggésben egy anyag az alábbi esetekben minősül „megfelelő mértékben biológiailag lebonthatónak”:

ha az OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B vagy az ISO 9888 módszer egyikének alkalmazásával vizsgálva 28 napon belül legalább 70 %-os lebomlást mutat,

ha az OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 vagy az ISO 14593 módszer egyikének alkalmazásával vizsgálva 28 napon belül legalább 60 %-os lebomlást mutat,

ha az OECD 303 vagy az ISO 11733 módszer egyikének alkalmazásával vizsgálva 28 napon belül legalább 80 %-os lebomlást mutat,

vagy olyan anyagoknál, amelyekre ezek a vizsgálati módszerek nem alkalmazhatóak: ha a biológiai lebontás azonos szintjét igazoló bizonyítékot mutatnak be.

A kérelmező benyújtja a megfelelő dokumentációt, biztonsági adatlapokat, vizsgálati jegyzőkönyveket és/vagy a fenti vizsgálati módszereket és eredményeket tartalmazó, illetve az összes írezőszer e kritériumnak való megfelelésére vonatkozó nyilatkozatokat.

10.2.

Az első fonáshoz használt fonásioldat-adalékok, fonási adalékanyagok és készítmények hatóanyagai (ideértve a kártolási olajakat, fonási appretúrákat és kenőanyagokat): Az összetevők (száraz tömegre vonatkoztatva) legalább 90 %-ának megfelelő mértékben biológiailag lebonthatónak vagy szennyvíztisztító telepeken eltávolíthatónak kell lennie.

Ez a követelmény nem vonatkozik a második fonáshoz használt segédanyagokra (fonási kenőanyagokra, nedvesítőszerekre), fonóolajokra, orsó- és cérnaolajokra, viaszokra, kötési olajokra, szilikonolajokra és szervetlen anyagokra. Az egyes összetevők összmennyiségét kell figyelembe venni.

Értékelés és ellenőrzés: Ebben az összefüggésben egy anyag az alábbi esetekben minősül „megfelelő mértékben biológiailag lebonthatónak vagy szennyvíztisztító telepeken eltávolíthatónak”:

ha az OECD 301 A, OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B vagy az ISO 9888 módszer egyikének alkalmazásával vizsgálva 28 napon belül legalább 70 %-os lebomlást mutat,

ha az OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 10708 vagy az ISO 14593 módszer egyikének alkalmazásával vizsgálva 28 napon belül legalább 60 %-os lebomlást mutat,

ha az OECD 303 vagy az ISO 11733 módszer egyikének alkalmazásával vizsgálva 28 napon belül legalább 80 %-os lebomlást mutat,

vagy olyan anyagoknál, amelyekre ezek a vizsgálati módszerek nem alkalmazhatóak: ha a biológiai lebontás vagy eltávolítás azonos szintjét igazoló bizonyítékot mutatnak be.

A kérelmező benyújtja a megfelelő dokumentációt, biztonsági adatlapokat, vizsgálati jegyzőkönyveket és/vagy a fenti vizsgálati módszereket és eredményeket tartalmazó, illetve az adalék- vagy a segédanyag e kritériumnak való megfelelésére vonatkozó nyilatkozatokat.

10.3.

A termék ásványolaj-tartalmában nem lehet jelen 3 tömegszázalékot meghaladó mértékben policiklikus aromás szénhidrogén (PAH).

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező benyújtja a megfelelő dokumentációt, biztonsági adatlapokat, termékinformációs adatlapokat, illetve olyan nyilatkozatokat, amelyek vagy feltüntetik a policiklikusaromásszénhidrogén-tartalmat, vagy igazolják, hogy ásványi olajokat tartalmazó termékeket nem használtak.

11.   Biocid vagy biosztatikus termékek

A klórfenolok (azok sói és észterei), PCB-k és szerves ónvegyületek nem használhatóak a termékek és félkész termékek szállítása és tárolása során.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy a fenti anyagokat vagy vegyületeket a szálakon, textilen és a készterméken nem használta. Amennyiben a nyilatkozatot ellenőrzik, az alábbi vizsgálati módszert és határértéket kell alkalmazni: adott esetben extrakció, ecetsavanhidriddel végzett derivativáció, elektronbefogásos detektorral rendelkező, kapilláris gáz-folyadék kromatográfiával történő meghatározás, 0,05 ppm határértékkel.

12.   Színezéklehúzás vagy depigmentáció

Nehézfémsó (a vas kivételével) vagy formaldehid színezéklehúzásra vagy depigmentációra nem alkalmazható.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy a fenti anyagot nem használta.

13.   Súlyozás

Cériumvegyületek nem használhatóak a fonál vagy a szálak nehezítése során.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy a fenti anyagot nem használta.

14.   Minden vegyi anyag és készítmény

Alkil-fenol-etoxilátok (APEO), lineáris alkilbenzol-szulfonátok (LAS), bisz(hidrogénezett faggyú-alkil) dimetil-ammónium-klorid (DTDMAC), disztearil-dimetil-ammónium-klorid (DSDMAC), di(keményített zsír) dimetil-ammónium-klorid (DHTDMAC), etilén-diamin-tetra-acetát (EDTA) és dietilén-triamin-penta-acetát (DTPA) nem használható és nem képezheti részét semmilyen felhasznált készítménynek vagy összetevőnek.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy a fenti anyagot nem használta.

15.   Mosószerek, lágyítószerek és komplexképző anyagok

Mindegyik vizes kezelést alkalmazó berendezésben az alkalmazott lágyítószerek, komplexképző anyagok és mosószerek legalább 95 tömegszázalékának megfelelő mértékben lebonthatónak vagy a szennyvíztisztító telepeken eltávolíthatónak kell lennie.

Ez a követelmény nem terjed ki az egyes vizes kezelést alkalmazó berendezésekben alkalmazott mosószerek és lágyítószerek felületaktív anyagaira, azoknak ugyanis aerob módon biológiailag teljesen lebonthatónak kell lenniük.

Értékelés és ellenőrzés: A „megfelelő mértékben biológiailag lebontható vagy eltávolítható” fogalmat a szálak és fonalak segéd- és appretálószereire vonatkozó kritériumnál meghatározottak szerint kell értelmezni. A kérelmező benyújtja a megfelelő dokumentációt, biztonsági adatlapokat, vizsgálati jegyzőkönyveket és/vagy a fenti vizsgálati módszereket és eredményeket tartalmazó, valamint az összes felhasznált mosószer, lágyítószer és komplexképző anyag e kritériumnak való megfelelését igazoló nyilatkozatokat.

A „teljes aerob biológiai lebonthatóság” a 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) III. mellékletében foglalt meghatározás szerint értelmezendő. A kérelmező benyújtja a megfelelő dokumentációt, biztonsági adatlapokat, vizsgálati jegyzőkönyveket és/vagy a fenti vizsgálati módszereket és eredményeket tartalmazó, valamint a mosó- és lágyítószerekben felhasznált felületaktív anyagok e kritériumnak való megfelelését igazoló nyilatkozatokat.

16.   Fehérítőszerek: Szálak, textilek és végtermékek fehérítéséhez nem alkalmazhatóak klórtartalmú szerek

Ez a követelmény nem vonatkozik a mesterséges cellulózszálak előállítására (lásd a 6.1. kritériumot).

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy nem használt klórtartalmú fehérítőszereket.

17.   Színezékekben található szennyeződések: Szálaffinitással jellemezhető színezőanyagok (oldható és oldhatatlan)

A felhasznált színezékekben található ionos szennyeződések mennyisége nem haladhatja meg az alábbi értékeket: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

A kizárólag a szennyeződésekre vonatkozó ezen értékek betartásának ellenőrzése során nem kell figyelembe venni azokat a fémeket, amelyek a színezékmolekula szerves részét képezik (például fémkomplex színezékek, egyes reaktív színezékek stb.).

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be.

18.   Pigmentekben található szennyeződések: Szálaffinitással nem jellemezhető, oldhatatlan színezőanyagok

A felhasznált pigmentekben található ionos szennyeződések mennyisége nem haladhatja meg az alábbi értékeket: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be.

19.   Krómsótartalmú pácszínezék

A krómsótartalmú pácszínezék használata nem megengedett.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy a fenti anyagot nem használta.

20.   Fémkomplex színezékek

Réz, króm vagy nikkel alapú fémkomplex színezékek használata esetén:

20.1.

Az olyan cellulózszínezés esetében, ahol a fémkomplex színezékek a színezési recept részét képezik, az alkalmazott (folyamatba bevitt) fémkomplex színezékek kevesebb mint 20 %-a kerülhet az (üzemi területen vagy az azon kívül található) szennyvíztisztító telepre.

Minden olyan egyéb színezési folyamat esetén, ahol a fémkomplex színezékek a színezési recept részét képezik, az alkalmazott (folyamatba bevitt) fémkomplex színezékek kevesebb mint 7 %-a kerülhet az (üzemi területen vagy az azon kívül található) szennyvíztisztító telepre.

A kérelmező nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy a fenti anyagokat nem használta, illetve benyújtja az alábbi módszerekkel végzett vizsgálatról szóló dokumentációt és vizsgálati jegyzőkönyvet: ISO 8288 (réz és nikkel használatakor); EN 1233 (króm használatakor).

20.2.

A kezelés után a vízbe történő kibocsátások nem haladhatják meg az alábbi értékeket: Cu 75 mg/kg (szál, fonál vagy szövet); Cr 50 mg/kg; Ni 75 mg/kg.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező nyilatkozatot nyújt be arra vonatkozóan, hogy a fenti anyagokat nem használta, illetve benyújtja az alábbi módszerekkel végzett vizsgálatról szóló dokumentációt és vizsgálati jegyzőkönyvet: ISO 8288 (réz és nikkel használatakor); EN 1233 (króm használatakor).

21.   Azoszínezékek

Nem használhatók olyan azoszínezékek, amelyek az alábbi aromás aminokra bomlanak:

4-amino-difenil

(92-67-1)

Benzidin

(92-87-5)

4-klór-o-toluidin

(95-69-2)

2-naftil-amin

(91-59-8)

o-amino-azotoluol

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluol

(99-55-8)

p-klóranilin

(106-47-8)

2,4-diamino-anizol

(615-05-4)

4,4′-diamino-difenil-metán

(101-77-9)

3,3′-diklór-benzidin

(91-94-1)

3,3′-dimetoxi-benzidin

(119-90-4)

3,3′-dimetil-benzidin

(119-93-7)

3,3′-dimetil-4,4′-diamino-difenil-metán

(838-88-0)

p-krezidin

(120-71-8)

4,4′-oxi-dianilin

(101-80-4)

4,4′-tio-dianilin

(139-65-1)

o-toluidin

(95-53-4)

2,4-diamino-toluol

(95-80-7)

2,4,5-trimetil-anilin

(137-17-7)

4-amino-azobenzén

(60-09-3)

o-anizidin

(90-04-0)

2,4-xilidin

 

2,6-xilidin

 

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy nem használt fel ilyen színezékeket. Amennyiben a nyilatkozatot ellenőrzésnek vetik alá, a vizsgálat alapjául az EN 14 362-1 és 2 szabvány szolgál. (Megjegyzés: a 4-aminoazobenzol-tartalom vizsgálata tévesen pozitív eredményt hozhat, ezért célszerű ellenőrizni a kapott eredményt.)

22.   Rákkeltő, mutagén vagy a reprodukciót károsító színezékek

22.1.

Az alábbi színezékek nem használhatóak:

C.I. Basic Red 9

C.I. Disperse Blue 1

C.I. Acid Red 26

C.I. Basic Violet 14

C.I. Disperse Orange 11

C.I. Direct Black 38

C.I. Direct Blue 6

C.I. Direct Red 28

C.I. Disperse Yellow 3

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy nem használt ilyen színezékeket.

22.2.

Nem megengedett azon színezőanyagok vagy -készítmények használata, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban olyan anyagokat tartalmaznak, amelyekhez a kérelem időpontjában vagy azt megelőzően a kockázatokra utaló alábbi feliratok valamelyikét (vagy azok bármely kombinációját) rendelték vagy rendelhetik:

R40 (a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított),

R45 (rákot okozhat),

R46 (öröklődő genetikai károsodást okozhat),

R49 (belélegezve rákot okozhat),

R60 (a fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja),

R61 (a születendő gyermekre ártalmas lehet),

R62 (a fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet),

R63 (a születendő gyermeket károsíthatja),

R68 (maradandó egészségkárosodást okozhat)

a 67/548/EGK tanácsi irányelvben (3) meghatározottak szerint.

Az említett irányelveken kívül a besoroláshoz az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) is alapul szolgál. Ebben az esetben egyetlen olyan összetevő vagy készítmény sem adható a nyersanyagokhoz, amely a kérelem benyújtásakor a következő figyelmeztető mondatok egyikével (vagy egyidejűleg több mondattal is) jellemzett vagy jellemezhető: H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy nem használt ilyen színezékeket.

23.   Potenciálisan érzékenységet kiváltó színezékek

Az alábbi színezékek nem használhatóak:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

(korábban Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

 

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy nem használt fel ilyen színezékeket.

24.   Halogénezett színezésgyorsítók poliészterhez

Halogénezett színezésgyorsítók nem használhatóak.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy a fenti anyagot nem használta.

25.   Nyomás

25.1.

A felhasznált nyomópaszták nem tartalmazhatnak 5 %-nál több illékony szerves vegyületet (pl. könnyűbenzint). (VOC minden olyan szerves vegyület, melynek 293,15 K hőmérsékleten 0,01 kPa vagy ennél nagyobb a gőznyomása, vagy adott használati viszonyok mellett ennek megfelelő az illékonysága).

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy nyomási technológiát nem alkalmazott, vagy a megfelelőséget igazoló dokumentációt és megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be.

25.2.

A plasztiszol-alapú nyomás nem engedélyezett.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy nyomási technológiát nem alkalmazott, illetve a megfelelőséget igazoló dokumentációt és megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be.

26.   Formaldehid

A kész szövetben a szabad és részben hidrolizálható formaldehid mennyisége nem haladhatja meg a 20 ppm értéket csecsemők és 3 év alatti kisgyermekek számára készült termékekben, a 30 ppm értéket a bőrrel közvetlenül érintkező termékek esetében, illetve a 75 ppm értéket minden egyéb termékben.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy formaldehid-tartalmú termékek nem kerültek felhasználásra, illetve benyújtja az alábbi módszerrel készült vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet: EN ISO 14184-1.

27.   Vizes kezelésből származó szennyvízkibocsátás

27.1.

Vizes kezelést alkalmazó berendezésekből (a zsíros gyapjút zsírtalanító üzemek és a lenáztatók kivételével) származó szennyvizek (az üzemben vagy azon kívül végzett) kezelése utáni KOI-tartalma nem érheti el az éves átlagban kifejezett 20 g/kg mennyiséget kibocsátáskor.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező ezt részletes dokumentációval és az ISO 6060 módszer szerint végzett vizsgálat jegyzőkönyveivel igazolja, megfelelőségi nyilatkozattal is tanúsítva az e kritériumnak való megfelelést.

27.2.

Ha a szennyvizet az üzemben kezelik és közvetlenül a vízbe bocsátják ki, akkor a szennyvíz pH-értékének 6 és 9 között kell lennie (kivéve, ha a befogadó vizek pH-értéke ezen a tartományon kívül esik), hőmérsékletének pedig 40 °C alatt kell lennie (kivéve, ha a befogadó víz hőmérséklete melegebb ennél).

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező az e kritériumnak való megfelelést tanúsító dokumentációt és a vizsgálatról szóló jegyzőkönyveket, valamint egy megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be.

28.   Lángmentesítő anyagok

A termékben kizárólag a polimerszálhoz vagy a szálfelülethez vegyileg kötött lángmentesítő anyagok (reaktív égéskésleltetők) használhatók. Amennyiben egy adott lángmentesítő anyag az alábbi R-mondatok bármelyikével jellemezhető, felhasználásakor olyan mértékben kell változnia kémiai jellemzőinek, hogy az R-mondatokkal jelzett kockázat a továbbiakban ne álljon fenn. (A kezelt fonalon vagy szöveten a lángmentesítő anyag kevesebb mint 0,1 %-a marad meg az alkalmazás előtti, eredeti formájában.)

R40 (a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított),

R45 (rákot okozhat),

R46 (öröklődő genetikai károsodást okozhat),

R49 (belélegezve rákot okozhat),

R50 (nagyon mérgező a vízi szervezetekre),

R51 (mérgező a vízi szervezetekre),

R52 (ártalmas a vízi szervezetekre),

R53 (a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat),

R60 (a fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja),

R61 (a születendő gyermekre ártalmas lehet),

R62 (a fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet),

R63 (a születendő gyermeket károsíthatja),

R68 (maradandó egészségkárosodást okozhat)

a 67/548/EGK irányelv és annak módosításai szerint.

Nem használhatók fel olyan lángmentesítő anyagok, amelyek csak fizikailag kötöttek a polimerszálhoz vagy a textilbevonathoz (égéskésleltető adalékok).

Az említett irányelveken kívül az 1272/2008/EK rendelet is alapul szolgál. Ebben az esetben egyetlen olyan összetevő vagy készítmény sem adható a nyersanyagokhoz, amely a kérelem benyújtásakor a következő figyelmeztető mondatok egyikével (vagy egyidejűleg több mondattal is) jellemzett vagy jellemezhető: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy égéskésleltető adalékokat nem használt, illetve megnevezi az esetlegesen felhasznált reaktív égéskésleltető anyagokat és benyújtja azok dokumentációját (például a biztonsági adatlapot) és/vagy egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a felhasznált lángmentesítő anyagok megfelelnek a fenti kritériumnak.

29.   Nemezelődésgátló kikészítés

Halogénezett anyagok vagy készítmények csak nyújtott gyapjúszalagokra és laza mosott gyapjúra alkalmazhatóak.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy nem használt fel ilyen anyagokat vagy készítményeket (nyújtott gyapjúszalagok vagy laza mosott gyapjú kivételével).

30.   Kikészítőszerek

A „kikészítés” minden olyan fizikai vagy kémiai kezelést magában foglal, amely a textilszövetet különleges tulajdonságokkal ruházza fel (pl. puhaság, vízhatlanság, könnyű kezelhetőség stb.)

Nem megengedett azon kikészítőszerek vagy -készítmények használata, amelyek több mint 0,1 tömegszázalékban olyan anyagokat tartalmaznak, amelyekhez a kérelem időpontjában vagy azt megelőzően a kockázatokra utaló alábbi feliratok valamelyikét (vagy azok bármely kombinációját) rendelték vagy rendelhetik:

R40 (a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított),

R45 (rákot okozhat),

R46 (öröklődő genetikai károsodást okozhat),

R49 (belélegezve rákot okozhat),

R50 (nagyon mérgező a vízi szervezetekre),

R51 (mérgező a vízi szervezetekre),

R52 (ártalmas a vízi szervezetekre),

R53 (a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat),

R60 (a fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja),

R61 (a születendő gyermekre ártalmas lehet),

R62 (a fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet),

R63 (a születendő gyermeket károsíthatja),

R68 (maradandó egészségkárosodást okozhat)

a 67/548/EGK irányelvben meghatározottak szerint.

Az említett irányelveken kívül az 1272/2008/EK rendelet is alapul szolgál. Ebben az esetben egyetlen olyan összetevő vagy készítmény sem adható a nyersanyagokhoz, amely a kérelem benyújtásakor a következő figyelmeztető mondatok egyikével (vagy egyidejűleg több mondattal is) jellemzett vagy jellemezhető: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy a fenti kikészítőszereket nem használta, vagy megnevezi a felhasznált kikészítőszereket, illetve benyújtja azok dokumentációját (például a biztonsági adatlapot) és/vagy egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ezek a kikészítőszerek megfelelnek ennek a kritériumnak.

31.   Töltőanyagok

31.1.

A textilszálakból álló töltőanyagoknak – a felhasználási mód függvényében – meg kell felelniük a textilszálakra vonatkozó kritériumoknak (1–9.).

31.2.

A töltőanyagoknak meg kell felelniük a „biocid vagy biosztatikus termékekre” vonatkozó 11., illetve a „formaldehidre” vonatkozó 26. kritériumnak.

31.3.

A töltőanyagok (pehely, toll, természetes vagy szintetikus szálak) mosására használt mosószereknek és egyéb vegyi anyagoknak meg kell felelniük a „segédvegyszerekre” vonatkozó 14., illetve a „mosószerekre, lágyítószerekre és komplexképző anyagokra” vonatkozó 15. kritériumnak.

Értékelés és ellenőrzés: a vonatkozó kritériumnál megadott módon.

32.   Bevonatok, laminátok és membránok

32.1.

A poliuretánból készült termékeknek meg kell felelniük a szerves ónvegyületekre vonatkozó 3.1. pontban, valamint az aromás diizocianátok légkörbe történő kibocsátására vonatkozó 3.2. pontban foglalt kritériumoknak.

Értékelés és ellenőrzés: a vonatkozó kritériumnál megadott módon.

32.2.

A poliészterből készült termékeknek meg kell felelniük az antimon mennyiségére vonatkozó 8.1. pontban, valamint a polimerizáció során történő VOC-kibocsátásra vonatkozó 8.2. pontban foglalt kritériumoknak.

Értékelés és ellenőrzés: a vonatkozó kritériumnál megadott módon.

32.3.

A bevonatok, laminátok és membránok előállításakor nem használhatók fel olyan plasztizálószerek vagy oldószerek, amelyek a kérelem benyújtásakor a kockázatokra utaló alábbi mondatok egyikével (vagy egyidejűleg több mondattal is) jellemzettek vagy jellemezhetők:

R40 (a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított),

R45 (rákot okozhat),

R46 (öröklődő genetikai károsodást okozhat),

R49 (belélegezve rákot okozhat),

R50 (nagyon mérgező a vízi szervezetekre),

R51 (mérgező a vízi szervezetekre),

R52 (ártalmas a vízi szervezetekre),

R53 (a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat),

R60 (a fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja),

R61 (a születendő gyermekre ártalmas lehet),

R62 (a fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet),

R63 (a születendő gyermeket károsíthatja),

R68 (maradandó egészségkárosodást okozhat)

a 67/548/EGK irányelvben meghatározottak szerint.

Az említett irányelveken kívül az 1272/2008/EK rendelet is alapul szolgál. Ebben az esetben egyetlen olyan összetevő vagy készítmény sem adható a nyersanyagokhoz, amely a kérelem benyújtásakor a következő figyelmeztető mondatok egyikével (vagy egyidejűleg több mondattal is) jellemzett vagy jellemezhető: H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező írásban nyilatkozik arról, hogy nem használta a fenti plasztizálószereket vagy oldószereket.

32.4.

A levegőbe kibocsátott VOC-mennyiség nem haladhatja meg a 10 g C/kg határértéket.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező az e kritériumnak való megfelelést tanúsító dokumentációt és a vizsgálatról szóló jegyzőkönyveket, valamint egy megfelelőségi nyilatkozatot nyújt be.

33.   Energia- és vízfelhasználás

A kérelmező adatokat köteles benyújtani a vizes kezelést végző üzemek energia- és vízfelhasználására vonatkozóan.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező a fentiekkel kapcsolatban adatszolgáltatásra kötelezett.

A HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

Az alábbi kritériumok a színezett fonálra, az elkészült szövet(ek)re vagy a késztermékre vonatkoznak, a vonatkozó vizsgálatokkal együtt.

34.   Méretváltozás mosás és szárítás során

Mosás és szárítás során a méretváltozás mértéke nem haladhatja meg

a +/– 2 %-ot mosható és cserélhető függönyök és bútorkárpitok esetében,

a – 8 %-ot vagy a + 4 %-ot az egyéb szövött vagy tartós nem szövött, illetve egyéb kötött termékek vagy frottíráruk esetében.

A követelmény nem vonatkozik az alábbiakra:

szálak és fonalak,

a „csak vegytisztítás” vagy ennek megfelelő címkével egyértelműen felcímkézett termékek (amennyiben az ilyen termékek esetében ez a címkézés elfogadott gyakorlat),

nem cserélhető és nem mosható bútorkárpitokra.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező az EN ISO 63 30 és az ISO 5077 szabvány alapján vizsgálati jegyzőkönyvet nyújt be a következők szerint: 3 mosás a terméken feltüntetett hőmérsékleten, minden mosási ciklust követően szárítógépes szárítással (hacsak a termék kezelési utasításában más szárítási eljárás nem szerepel).

35.   Mosással szembeni színtartóság

A mosással szembeni színtartóságnak legalább 3–4-es fokozatúnak kell lennie a színváltozás és lefogás tekintetében.

Ez a kritérium nem vonatkozik a „csak vegytisztítás” vagy ennek megfelelő címkével egyértelműen felcímkézett termékekre (amennyiben az ilyen termékek esetében ez a címkézés elfogadott gyakorlat), a fehér termékekre, a nem színezett és nem nyomott termékekre, illetve a nem mosható bútorkárpitokra.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező jegyzőkönyvet nyújt be a következő szabvány alapján végzett vizsgálatról: ISO 105 C06 (perborát porral történő egyszeri mosás a terméken megjelölt hőmérsékleten).

36.   Savas vagy lúgos izzadsággal szembeni színtartóság

A (savas vagy lúgos) izzadsággal szembeni színtartóságnak legalább 3–4-es fokozatúnak (színváltozás és lefogás) kell lennie.

A 3. fokozat azonban megengedhető az olyan szövetek esetében, amelyek sötét színűek (szabvány színmélység > 1/1), és tépett gyapjúból vagy több mint 20 % selyemből készültek.

Ez a kritérium nem vonatkozik a fehér termékekre, a nem színezett és nem nyomott termékekre, a bútorkárpitokra, a függönyökre vagy a hasonló, beltéri dekorációnak szánt textilekre.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező jegyzőkönyvet nyújt be a következő szabvány alapján végzett vizsgálatról: EN ISO 105 E04 (savas és lúgos, többszálas szövettel összehasonlítva).

37.   Színtartóság nedves dörzsöléssel szemben

A nedves dörzsöléssel szembeni színtartóságnak legalább 2–3-as fokozatúnak kell lennie. A 2-es fokozat megengedhető azonban az indigóval festett farmervászon tekintetében.

Ez a kritérium nem vonatkozik a fehér termékekre, a nem színezett és nem nyomott termékekre.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező jegyzőkönyvet nyújt be a következő szabvány alapján végzett vizsgálatról: ISO 105 X12.

38.   Színtartóság száraz dörzsöléssel szemben

A száraz dörzsöléssel szembeni színtartóságnak legalább 4-es fokozatúnak kell lennie.

A 3–4-es fokozat megengedhető azonban az indigóval festett farmervászon tekintetében.

Ez a kritérium nem vonatkozik a fehér termékekre, a nem színezett és nem nyomott termékekre, a függönyökre, valamint a hasonló, beltéri dekorációnak szánt textilekre.

Értékelés és ellenőrzés: A kérelmező jegyzőkönyvet nyújt be a következő szabvány alapján végzett vizsgálatról: EN: ISO 105 X12.

39.   Színtartóság fénnyel szemben

A bútorkárpitnak, függönynek vagy drapériának szánt szövetek esetén a fénnyel szembeni színtartóságnak legalább 5-ös fokozatúnak kell lennie. Minden egyéb termék esetében a fénnyel szembeni színtartóságnak legalább 4-es fokozatúnak kell lennie.

A 4-es fokozat megengedhető azonban akkor, ha a bútorkárpitnak, függönynek vagy drapériának szánt szövetek enyhén színezettek (szabvány színmélység < 1/12), és 20 %-nál több gyapjúból vagy egyéb keratinszálból, 20 %-nál több selyemből vagy 20 %-nál több lenből vagy egyéb rostszálból készültek.

Ez a kritérium nem vonatkozik a ágybetéthuzatra, ágybetétvédőkre és az alsóneműre.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező jegyzőkönyvet nyújt be a következő szabvány alapján végzett vizsgálatról: EN: ISO 105 B02.

40.   Az ökocímkén feltüntetett információ

Az ökocímke 2. rovatába írt szöveg hivatkozzon az alábbiakra:

fenntartható forrásból származó rostok felhasználásának támogatása,

tartós és minőségi termék,

korlátozott veszélyesanyag-tartalom.

Értékelés és ellenőrzés: a kérelmező benyújtja a termék címkével ellátott csomagolásának mintáját, továbbá egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a termék megfelel a fenti kritériumnak.


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  HL L 104., 2004.4.8., 1. o.

(3)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(4)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.


29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/87


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. július 9.)

az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról

(az értesítés a C(2009) 4596. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/568/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

az Európai Unió ökocímke-bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1980/2000/EK rendelet alapján az ökocímke olyan termékek részére ítélhető oda, amelyek jellemzői a főbb környezetvédelmi szempontok tekintetében jelentős előrelépést tesznek lehetővé.

(2)

Az 1980/2000/EK rendelet előírásainak megfelelően termékcsoportonként egyedi ökocímke-odaítélési kritériumokat szükséges meghatározni az Európai Unió ökocímke-bizottsága által kidolgozott követelménytervezet alapján.

(3)

Az említett rendelet egyben arról is rendelkezik, hogy az ökocímke odaítélésére vonatkozó kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények felülvizsgálatát kellő időben, még az adott termékcsoport vonatkozásában meghatározott kritériumok érvényességi idejének lejárta előtt el kell végezni.

(4)

Az 1980/2000/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően kellő időben sor került az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 2001. május 4-i 2001/405/EK bizottsági határozatban előírt ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények felülvizsgálatára (2). Az említett ökológiai kritériumok és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2010. január 4-ig érvényesek.

(5)

A felülvizsgálat fényében a tudomány fejlődése és a piaci tendenciák figyelembevétele érdekében indokolt módosítani a termékcsoport meghatározását és új ökológiai kritériumokat megállapítani.

(6)

Az ökológiai kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat elfogadásának dátumától számítva négy évig célszerű érvényeseknek lenniük.

(7)

Ezen túlmenően annak előírása érdekében, hogy a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv (3) hatálya alá tartozó termékeket kizárják az érintett termékcsoport meghatározásából, szükség van a termékcsoport 2001/405/EK határozatban foglalt meghatározásának módosítására.

(8)

Ennek megfelelően indokolt a 2001/405/EK határozat helyett újat elfogadni.

(9)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a módosított kritériumokhoz és követelményekhez igazodó változtatások végrehajtására, átmeneti időszakot szükséges biztosítani azon gyártók számára, akiknek termékei korábban a 2001/405/EK határozatban előírt kritériumok alapján megkapták az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó közösségi ökocímkét. A gyártóknak arra is indokolt lehetőséget kapniuk, hogy a 2001/405/EK határozat hatályának lejártáig akár az említett határozatban, akár az e határozatban előírt követelmények alapján benyújthassák kérelmeiket.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1980/2000/EK rendelet 17. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoportba személyes higiéniai célra, folyadékok felitatására, illetve szenynyezett felületek tisztítására használt, lapokban vagy tekercsben kiszerelt egészségügyi és háztartási papírtermékek tartoznak. Az egészségügyi és háztartási papírtermék egy- vagy többrétegű kreppelt vagy prégelt papírból készül. A termék rosttartalma legalább 90 %.

A termékcsoportba nem tartoznak bele az alábbiak:

a)

nedves törlőkendők és egészségügyi termékek;

b)

egészségügyi és háztartási papíron kívüli anyaggal laminált egészségügyi és háztartási papírtermékek;

c)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK irányelvben említett termékek.

2. cikk

Az adott egészségügyi és háztartási papírtermék részére az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoportba tartozó termékek 1980/2000/EK rendelet szerinti közösségi ökocímkéje akkor ítélhető oda, ha teljesíti az e határozat mellékletében megállapított kritériumokat.

3. cikk

Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoport ökológiai kritériumai, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények e határozat elfogadásának dátumától számítva négy évig érvényesek.

4. cikk

Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „004”.

5. cikk

A 2001/405/EK határozat hatályát veszti.

6. cikk

(1)   Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásának dátuma előtt benyújtott ökocímke-kérelmeket a 2001/405/EK határozatban megállapított feltételek szerint kell elbírálni.

(2)   Az „egészségügyi és háztartási papírtermékek” termékcsoportba tartozó termékekre vonatkozóan az e határozat elfogadásának dátumát követően, de legfeljebb 2010. január 4-ig benyújtott ökocímke-használati kérelem egyaránt alapul veheti a 2001/405/EK határozat és e határozat feltételeit.

Ezen kérelmek elbírálásakor az alapul vett határozat követelményeit kell figyelembe venni.

(3)   A 2001/405/EK határozatban megállapított kritériumok szerint elbírált kérelem alapján odaítélt ökocímke ezen határozat elfogadásának dátumától számítva 12 hónapig használható.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 9-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 237., 2000.9.21., 1. o.