ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.156.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 156

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. június 19.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 522/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 523/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

3

 

 

A Bizottság 524/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

7

 

 

A Bizottság 525/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

9

 

 

A Bizottság 526/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a vaj maximális felvásárlási árának a 186/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott 7. egyedi pályázati felhívás tekintetében történő megállapításáról

10

 

 

A Bizottság 527/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a sovány tejpor maximális felvásárlási árának a 310/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott 5. egyedi pályázati felhívás tekintetében történő megállapításáról

11

 

 

A Bizottság 528/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2009 június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

12

 

 

A Bizottság 529/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2009 június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

14

 

 

A Bizottság 530/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2009. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

16

 

 

A Bizottság 531/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az 1384/2007/EK rendelettel megnyitott, Izraelből származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2009. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

18

 

 

A Bizottság 532/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az 1383/2007/EK rendelettel megnyitott, Törökországból származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2009. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

20

 

 

A Bizottság 533/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áruk formájában exportált tejre és tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

21

 

 

A Bizottság 534/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

24

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/472/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. április 6.) az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Mauritániai Iszlám Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról

26

 

 

2009/473/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. május 28.) az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti, a Guinea partjainál folytatott halászatról szóló halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

31

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

33

Halászati partnerségi megállapodás a Guineai Köztársaság és az Európai Közösség között

35

 

 

2009/474/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2009. június 9.) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke egy bírájának kinevezéséről

56

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/475/KKBP együttes fellépése (2009. június 11.) az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX)

57

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/1


A BIZOTTSÁG 522/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

CL

55,0

MA

32,7

MK

41,2

TR

56,3

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

29,2

TR

141,0

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

57,3

BR

104,3

TR

64,0

ZA

66,6

ZZ

73,1

0808 10 80

AR

119,9

BR

73,5

CL

76,3

CN

100,3

NZ

109,0

US

120,0

UY

49,5

ZA

83,5

ZZ

91,5

0809 10 00

TR

163,1

US

174,4

ZZ

168,8

0809 20 95

TR

401,6

ZZ

401,6

0809 30

MA

405,8

TR

166,2

US

203,1

ZZ

258,4

0809 40 05

AU

289,7

CL

108,6

ZZ

199,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/3


A BIZOTTSÁG 523/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint a rendelet XVI. mellékletében említett termékek világpiaci ára és a közösségi piacon érvényesülő ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A tej- és tejtermékágazat jelenlegi piaci helyzetére való tekintettel export-visszatérítéseket kell megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162., 163., 164., 167., 169. és 170. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkak összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint a visszatérítés mértéke rendeltetési helytől függően változhat, ha ezt a világpiaci helyzet, bizonyos piacok sajátos szükségletei, vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek megkövetelik.

(4)

A Dominikai Köztársaság vonatkozásában az export-visszatérítéseket differenciálták, hogy az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között létrejött, a Dominikai Köztársaságban a tejpor behozatalának védelméről szóló, a 98/486/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott egyetértési megállapodásnak (3) megfelelő vámcsökkentést számításba lehessen venni. A Dominikai Köztársaságban a piaci helyzet megváltozása miatt, amelyet a tejpor tekintetében fokozódó verseny jellemez, a kvótát már nem használják ki teljesen. A kvóta teljes kihasználásának érdekében a Dominikai Köztársaság vonatkozásában alkalmazott export-visszatérítések differenciálását indokolt megszüntetni.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete megállapítja az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke szerinti export-visszatérítésben részesíthető termékeket és a visszatérítések összegét, az 1282/2006/EK bizottsági rendelet (4) 3. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek mellett.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 218., 1998.8.6., 45. o.

(3)  HL L 218., 1998.8.6., 46. o.

(4)  HL L 234., 2006.8.29., 4. o.


MELLÉKLET

A tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések 2009. június 19-től

Termékkód

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

38,01

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

40,38

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

41,69

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,48

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

4,11

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

8,94

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

19,45

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

35,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

35,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

A rendeltetési helyek a következők:

L20

:

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), Liechtenstein és az Amerikai Egyesült Államok;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: a Feröer szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

d)

a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkének (1) bekezdése, 44. cikkének (1) bekezdése, valamint 45. cikkének (1) bekezdése szerinti rendeltetési hely.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovó (), Montenegró, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: L04, Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), az Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és Dél-Afrika;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: a Feröer-szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

d)

a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkének (1) bekezdése, 44. cikkének (1) bekezdése, valamint 45. cikkének (1) bekezdése szerinti rendeltetési hely.


(1)  Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244.sz. határozata szerint.


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/7


A BIZOTTSÁG 524/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2008. június 27-i 619/2008/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 10. 1454/2007/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkének megfelelően és a pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok értékelését követően helyénvaló rögzíteni a 2009. június 16. lezáruló beadási időszakra alkalmazandó export-visszatérítések maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 619/2008/EK rendelettel megnyitott állandó pályázati felhívás keretében az említett rendelet 1. cikkének a) és b) pontjában és a 2. cikkében meghatározott termékek és rendeltetési helyek esetében a 2009. június 16. lezáruló beadási időszakra alkalmazandó visszatérítés maximális összegét e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

(3)  HL L 325., 2007.12.11., 69. o.


MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

Termék

Export-visszatérítés nómenklatúrakód

A 619/2008/EK rendelet 2. cikkében meghatározott termékek és rendeltetési helyek esetében alkalmazandó visszatérítés maximális összege

Vaj

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Vajolaj

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/9


A BIZOTTSÁG 525/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2008. június 27-i 619/2008/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 10-i 1454/2007/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkének megfelelően és a pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok értékelését követően helyénvaló rögzíteni a 2009. június 16-án lezáruló beadási időszakra alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 619/2008/EK rendelettel megnyitott állandó pályázati felhívás keretében az említett rendelet 1. cikkének c) pontjában és 2. cikkében meghatározott termék és rendeltetési helyek esetében a 2009. június 16-án lezáruló beadási időszakra alkalmazandó visszatérítés maximális összege 25,80 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

(3)  HL L 325., 2007.12.11., 69. o.


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/10


A BIZOTTSÁG 526/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

a vaj maximális felvásárlási árának a 186/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott 7. egyedi pályázati felhívás tekintetében történő megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 186/2009/EK bizottsági rendelet (2) az 1255/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a vajpiaci intervenció tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. február 5-i 105/2008/EK bizottsági rendeletben (3) előírt feltételekkel összhangban vajfelvásárlásra irányuló pályázati eljárást nyitott meg a 2009. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozóan.

(2)

A 105/2008/EK rendelet 16. cikkének (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a Bizottság az egyedi pályázati felhívásokra benyújtott pályázatok alapján megállapítja a maximális felvásárlási árat, vagy úgy dönt, hogy egyetlen ajánlatot sem fogad el.

(3)

A 7. egyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján indokolt maximális felvásárlási árat megállapítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 186/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott, vaj felvásárlására irányuló 7. egyedi pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2009. június 16-án járt le – a maximális felvásárlási ár 220,00 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 64., 2009.3.10., 3. o.

(3)  HL L 32., 2008.2.6., 3. o.


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/11


A BIZOTTSÁG 527/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

a sovány tejpor maximális felvásárlási árának a 310/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott 5. egyedi pályázati felhívás tekintetében történő megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 43. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

A 310/2009/EK bizottsági rendelet (2) a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. január 12-i 214/2001/EK bizottsági rendeletben (3) előírt feltételekkel összhangban sovány tejpor felvásárlására irányuló pályázati eljárást nyitott meg a 2009. augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozóan.

(2)

A 214/2001/EK rendelet 17. cikkével összhangban a Bizottság az egyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján megállapítja a maximális felvásárlási árat, vagy úgy dönt, hogy egyetlen ajánlatot sem fogad el.

(3)

Az 5. egyedi pályázati felhívásra benyújtott pályázatok alapján indokolt maximális felvásárlási árat megállapítani.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 310/2009/EK rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott, sovány tejpor felvásárlására irányuló 5. egyedi pályázati felhívás tekintetében – amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2009. június 16-án járt le – a maximális felvásárlási ár 167,90 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 97., 2009.4.16., 13. o.

(3)  HL L 37., 2001.2.7., 100. o.


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/12


A BIZOTTSÁG 528/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

az 533/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingensek keretében 2009 június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2007. május 14-i 533/2007/EK rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 533/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2009. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2009 június első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre állíthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 533/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2009. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 125., 2007.5.15., 9. o.


MELLÉKLET

Csoportszám

Tételszám

Az 1.7.2009-30.9.2009 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

P1

09.4067

1,996875

P2

09.4068

3,853812

P3

09.4069

0,881057

P4

09.4070

18,867924


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/14


A BIZOTTSÁG 529/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

az 539/2007/EK rendelettel megnyitott, a tojás- és tojásfehérje-ágazat egyes termékeire vonatkozó vámkontingensek keretében 2009 június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezelésérő szóló, 2007. május 15-i 539/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 539/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a tojás- és tojásfehérje-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2009. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2009 június első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 539/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2009. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 128., 2007.5.16., 19. o.


MELLÉKLET

Csoportszáma

Tételszám

Az 1.7.2009-30.9.2009 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

E2

09.4401

33,640907


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/16


A BIZOTTSÁG 530/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

az 1385/2007/EK rendelettel megnyitott, baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2009. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1385/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2009. június első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(2)

A 2009. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2009. június első hét napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek egyes kontingensek esetében a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiségre vonatkoznak. Következésképpen helyénvaló meghatározni a kérelmekben nem igényelt, ezért a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó mennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1385/2007/EK rendelet alapján benyújtott, a 2009. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozó behozataliengedély-kérelmekre az e rendelet mellékletében szereplő odaítélési együtthatókat kell alkalmazni.

(2)   A melléklet meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2009. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 47. o.


MELLÉKLET

Csoport szám

Tételszám

Az 1.7.2009-30.9.2009 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

Nem igényelt, ezért az 1.10.2009-31.12.2009 terjedő alidőszakra meghatározott mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek

(kg)

1

09.4410

0,527539

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,563656

4

09.4420

0,761626

5

09.4421

4,484381

6

09.4422

0,80776


(1)  Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/18


A BIZOTTSÁG 531/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

az 1384/2007/EK rendelettel megnyitott, Izraelből származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2009. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Izraelből származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 2398/96/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1384/2007/EK bizottsági rendeletre (3) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

A 2009. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra vonatkozóan 2009. június első két napján benyújtott behozataliengedély-kérelmek az engedélyek kibocsátásához rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiségre vonatkoznak. Következésképpen helyénvaló meghatározni a kérelmekben nem igényelt, ezért a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó mennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre nem nyújtottak be kérelmet, és amelyeket ezért hozzá kell adni a 2009. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiségekhez.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 309., 2007.11.27., 40. o.


MELLÉKLET

Csoport száma

Tételszám

Az 1.7.2009-30.9.2009 terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható

(%)

Nem igényelt, ezért az 1.10.2009-31.12.2009 terjedő alidőszakra meghatározott mennyiséghez hozzáadandó mennyiségek

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Nem alkalmazandó: a kérelmek nem merítik ki a rendelkezésre álló mennyiségeket.

(2)  Nem alkalmazandó: a Bizottsághoz nem érkezett engedélykérelem.


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/20


A BIZOTTSÁG 532/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

az 1383/2007/EK rendelettel megnyitott, Törökországból származó baromfihúsra vonatkozó vámkontingens keretében 2009. június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet,

tekintettel a Törökországból származó baromfihús-ágazati termékek közösségi behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 779/98/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2007. november 26-i 1383/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1383/2007/EK rendelet vámkontingenseket nyitott meg a baromfihús-ágazat termékeinek behozatalára vonatkozóan.

(2)

A 2009. június első hét napján a 2009. július 1-jétőlszeptember 30-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmek a rendelkezésre álló mennyiségnél kisebb mennyiségre vonatkoznak. Következésképpen helyénvaló meghatározni a kérelmekben nem igényelt, ezért a következő kontingens-alidőszakra megállapított mennyiségekhez hozzáadandó mennyiségeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 09.4103 tételszámú kontingensből 750 000 kg mennyiséget nem igényeltek az 1383/2007/EK rendelet alapján benyújtott behozataliengedély-kérelmekben, ezért ezt a mennyiséget hozzá kell adni a 2009. október 1-jétőldecember 31-ig terjedő alidőszakhoz.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 309., 2007.11.27., 34. o.


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/21


A BIZOTTSÁG 533/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áruk formájában exportált tejre és tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének p) pontjában említett és I. mellékletének XVI. részében felsorolt termékek nemzetközi kereskedelmi árai és a Közösségen belüli árai közötti különbség fedezésére export-visszatérítést biztosít abban az esetben, ha ezen áruk a rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) kijelöli azokat a termékeket, melyekhez visszatérítési rátát kell rögzíteni, amely rátát akkor kell alkalmazni, ha a termék az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában kerül exportálásra.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke második bekezdésének a) albekezdése szerint minden szóban forgó alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési rátát ugyanolyan hosszú időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyanezen termékek feldolgozatlan formában történő exportja után járó visszatérítésekre vonatkozik.

(4)

Az Uruguayi Forduló során megkötött mezőgazdasági megállapodás 11. cikke úgy rendelkezik, hogy a terméket tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása esetén járó visszatérítés összegét.

(5)

Ugyanakkor a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áru formájában exportált egyes tejtermékek esetében nagy visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni e veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének ellehetetlenülése nélkül. E termékek tekintetében a visszatérítések előzetes megállapításához egyedi visszatérítési ráták rögzítése módot ad e két cél teljesítésére.

(6)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor adott esetben figyelembe veendők a közös mezőgazdasági piacszervezésről szóló rendeletnek megfelelően az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó, minden tagállamban érvényes termelési visszatérítések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(7)

Az 1234/2007/EK rendelet 100. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közösségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre, ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelelnek bizonyos feltételeknek.

(8)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (3) előírja, hogy egyes árukat előállító gyártók számára csökkentett árú vajat és tejszínt kell biztosítani.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában exportált, az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. részében felsorolt alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítési módját e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(3)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2009. június 19-én vonatkozó visszatérítési ráták  (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

Egyéb termékek kivitelekor

22,80

22,80

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

37,48

37,48

b)

Egyéb termékek kivitelekor

35,00

35,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendeletben meghatározott szabványokkal összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

65,00

65,00

b)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

66,52

66,52

c)

Egyéb termékek kivitelekor

65,00

65,00


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott mértékek nem alkalmazhatók a következő helyekre irányuló exportra:

a)

harmadik országok: Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam), Liechtenstein, valamint azok a Svájci Államszövetségbe exportált áruk, amelyek fel vannak sorolva a Svájci Államszövetség és az Európai Unió között 1972. július 22-én létrejött megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv I. és II. táblázatában;

b)

az Európai Unió tagállamainak azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia települések, Helgoland, Grönland, Feröer-szigetek, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek fölött a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

európai területek, amelyek külkapcsolataiért egy tagállam felelős, és amelyek nem képezik részét a közösségi vámterületnek: Gibraltár.

d)

a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkének (1) bekezdése, 44. cikkének (1) bekezdése, valamint 45. cikkének (1) bekezdése szerinti rendeltetési hely.


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/24


A BIZOTTSÁG 534/2009/EK RENDELETE

(2009. június 18.)

a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 143. cikkére,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 1975. október 29-i 2783/75/EGK tanácsi rendeletre és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (2) a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásfehérje vonatkozásában megállapította a kiegészítő importvámok alkalmazási rendszerének végrehajtási szabályait, és rögzítette a kiegészítő importvámokat.

(2)

Az irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló, rendszeresen ellenőrzött adatokból megállapítható, hogy az irányadó árakat bizonyos baromfihús- és tojáságazati termékek, illetve a tojásfehérje behozatala vonatkozásában, a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevétele mellett, módosítani kell. Ezért indokolt közzétenni az irányadó árakat.

(3)

A piaci helyzetre való tekintettel e módosítást a lehető legrövidebb időn belül alkalmazni kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 145., 1995.6.29., 47. o.


MELLÉKLET

a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. június 18-i bizottsági rendelethez

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva,

105,0

0

BR

106,4

0

AR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva,

112,9

2

BR

98,6

6

AR

0207 14 10

Gallus domesticus darabolva, csont nélkül, fagyasztva,

200,0

30

BR

220,7

24

AR

270,2

9

CL

0207 14 50

Csirkemell, fagyasztva

191,9

6

BR

0207 14 60

Csirkecomb, fagyasztva

112,0

9

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Tisztított és bontott, 80%-os pulyka, fagyasztva

223,4

0

BR

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

230,2

20

BR

229,8

20

CL

0408 11 80

Tojássárgája

368,7

0

AR

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

348,3

0

AR

1602 32 11

Kakas- vagy tyúkkészítmény főzés nélkül

257,7

9

BR

3502 11 90

Szárított tojásfehérje

555,5

0

AR


(1)  Az 1833/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) megállapított nómenklatúra. A »ZZ« kód jelentése »egyéb származási hely«.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/26


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. április 6.)

az AKCS–EK partnerségi megállapodás 96. cikke alapján a Mauritániai Iszlám Köztársasággal folytatott konzultációs eljárás lezárásáról

(2009/472/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt AKCS–EK partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: AKCS–EK-megállapodás) és különösen annak 96. cikkére,

tekintettel az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és követendő eljárásokról szóló, a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői közötti belső megállapodásra (1) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az AKCS–EK-megállapodás 9. cikkében említett lényeges elemeket megsértették.

(2)

Az AKCS–EK-megállapodás 96. cikke alapján 2008. október 20-án konzultációkat kezdtek az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokkal és a Mauritániai Iszlám Köztársasággal, amelyek során a hatalmon lévő katonai junta képviselői nem terjesztettek elő kielégítő javaslatokat, sem kötelezettségvállalásokat. A határidő egy hónapos meghosszabbítása ellenére sem jelent meg újabb elem,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Mauritániai Iszlám Köztársasággal az AKCS–EK-megállapodás 96. cikkével összhangban folytatott konzultációk lezárulnak.

2. cikk

A mellékletben található levélben megállapított intézkedések mint az AKCS–EK-megállapodás 96. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett megfelelő intézkedések elfogadásra kerülnek.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Ez a határozat 2011. április 6-ig hatályos. A határozatot rendszeresen, legalább hathavonta felülvizsgálják az Európai Unió elnöksége és a Bizottság közös nyomonkövetési missziói útján.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2009. április 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. POSPÍŠIL


(1)  HL L 317., 2000.12.15., 376. o.


MELLÉKLET

Tisztelt Tábornok Úr!

Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt AKCS–EK partnerségi megállapodás (a továbbiakban: AKCS–EK-megállapodás) 9. cikkében felsorolt, az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletben tartására vonatkozó lényeges elemeknek, amelyekre az AKCS–EK partnerség épül.

Ennek szellemében a 2008. augusztus 6-i katonai puccsot követően az Európai Unió haladéktalanul elítélte az államcsínyt, és több ízben felszólított a demokrácia és a 2007-ben kialakított törvényes intézményi keret tiszteletben tartására. Az AKCS–EK-megállapodás 96. cikkét alkalmazva, és figyelembe véve, hogy az államcsíny az említett megállapodás 9. cikkében felsorolt lényeges elemek súlyos megsértésének minősül, az Európai Unió politikai párbeszédet kezdeményezett a hatalmon lévő vezetőkkel, amelyet követően konzultációk kezdődtek a helyzet megvizsgálása, valamint az alkotmányos rendhez való gyors visszatérés konszenzuson alapuló lehetséges módjainak mérlegelése céljából.

Az e konzultációkat megnyitó, 2008. október 20-án Párizsban megrendezett találkozót követően az Európai Unió nem kapott kielégítő javaslatokat a mauritániai féltől. A párbeszédre való nyitottság szellemében és a mauritániai politikai helyzet összetettségének tudatában az Európai Unió eredetileg azt javasolta, hogy a konzultációk egy egy hónapos időtartamon át maradjanak fenn, és utalt arra, hogy a mauritániai fél által egy potenciálisan kielégítő megoldás előterjesztése esetén újabb konzultációs találkozó megtartására kerülhet sor. Az Európai Unió arról is tájékoztatta az AKCS-országokat és a mauritániai felet, hogy újabb elemek hiányában a konzultáció berekesztésére és megfelelő intézkedések elfogadására kerül sor.

Az Afrikai Unió elnökletével tartott számos találkozó alkalmával az Európai Unió – ugyanúgy, mint a Mauritániával foglalkozó nemzetközi kapcsolattartó csoportot alkotó öt nemzetközi szervezet – pontosan meghatározta a válság konszenzusos politikai megoldásának lényeges elemeit.

A nemzetközi kapcsolattartó csoport 2009. január 28-án, az Afrikai Unió által meghatározott egyedi szankciók tényleges végrehajtását megelőző napon, valamint 2009. február 20-án ismét találkozott, hogy megállapítsa, számos válságmegoldási javaslat létezik, így többek között a hatalmon lévő vezetők javaslata, amelyet nem ítéltek kielégítőnek. A nemzetközi kapcsolattartó csoport felkérte a mauritániai feleket, hogy az Afrikai Unió elnöke közreműködésével kezdjenek átfogó nemzeti politikai párbeszédet az alkotmányos rendhez való konszenzusos visszatérés céljából.

Az alkotmányos rendhez való visszatérést kísérő megfelelő intézkedések

A fentiek alapján az Európai Unió a konzultációs időszak lezárásáról döntött, valamint az AKCS–EK-megállapodás 96. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján az alábbi megfelelő intézkedések meghozataláról határozott. A nem kielégítő jelenlegi helyzetre és az együttműködés jelentős részének már jelentkező megrekedésére figyelemmel, e megfelelő intézkedések célja az együttműködésnek az alkotmányos rendhez való konszenzusos visszatérés felé vezető út alábbi lépéseinek megfelelő, fokozatos újbóli megnyitása:

1.

A jelenlegi helyzet és az azonnali intézkedések.

2.

Konszenzusos válságmegoldás a nemzetközi közösség által javasolt lényeges elemeknek megfelelően és különösen egy átfogó és nyitott politikai párbeszéd keretében olyan választási rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi szabad, átlátható és reprezentatív, hiteles intézmények által szervezett és egy semleges kormány égisze alatt megtartott elnökválasztás lebonyolítását.

3.

A fenti válságmegoldás tényleges és vissza nem fordítható végrehajtása.

4.

Mauritániának az alkotmányos rendhez való teljes mértékű visszatérése. E feltétel akkor teljesül, amikor törvényes államfő jut hatalomra, valamint az alkotmány hatályba lép, és azt tiszteletben tartják.

1.   A jelenlegi helyzet és az azonnali intézkedések

Az alábbi intézkedések kerülnek elfogadásra. Az együttműködéssel kapcsolatos korlátozó intézkedések nem érintik sem a humanitárius segélyeket, sem a közvetlenül a mauritániai lakosságnak és a civil társadalomnak nyújtott támogatást.

Az AKCS–EK-megállapodás 8. cikke alapján előirányzott politikai párbeszéd valamennyi mauritániai féllel az AKCS–EK-megállapodás VII. mellékletének 2. cikke (5) bekezdésében meghatározott megfelelő intézkedésekkel párhuzamosan fennmarad. E párbeszéd lefolytatására a Mauritániával foglalkozó nemzetközi kapcsolattartó csoporttal való koordinációban kerül sor, és amint az alkotmányos rendhez való visszatéréssel kapcsolatban konszenzusos megoldást fogadnak el, a párbeszéd intenzívebbé válhat.

A.

A folyamatban lévő projekteknek és a 10. EFA nemzeti indikatív programjának a végrehajtása – a fent említett kivételek és módosítások mellett – továbbra is szünetel az együttműködésnek az alábbi feltételek teljesülése esetén történő fokozatos újrakezdéséig.

B.

Az Európai Bizottság fenntartja azon jogát, hogy azonnali hatállyal átvegye az EFA nemzeti programengedélyezőjének szerepét.

C.

A fejlemények és a de facto, de nem de iure hatalmon lévő hatóságok által végrehajtott ágazati politikai döntések nyomon követésének a még folyamatban lévő együttműködésre gyakorolt hatása mértékében, valamint az együttműködésnek a nemzetközi közösség számára elfogadható válságmegoldást követően történő esetleges újrakezdése reményében a Bizottság szolgálatai technikai szinten továbbra is részt vesznek a Mauritániában folytatott ágazati politikai párbeszédben anélkül, hogy ez a párbeszéd a 2008. augusztus 6-i államcsíny következtében hatalomra került vezetés legitimitásának elismerését jelentené.

D.

A folyamatban lévő szerződésekhez kapcsolódó kifizetéseket a vonatkozó finanszírozási határozatoknak megfelelően teljesítik. Ez a következő projektekre terjed ki:

a Rosso–Boghé és a Kaedi–Gouaraye közötti út, valamint a közlekedési minisztériumnak nyújtott technikai segítség,

az „Adrar-oázis helyreállítása” projekt: a folyamatban lévő kötelezettségvállalások lezárása,

vízügyi eszköz: a folyamatban lévő három szerződés folytatása,

energiaügyi eszköz: a folyamatban lévő szerződések folytatása,

a nemzeti programengedélyezőt támogató program: a program lezárásához szükséges intézkedések,

regionális napenergia-program: a folyamatban lévő mauritániai szerződések folytatása,

a civil társadalomnak nyújtott támogatási program: a kormányzással kapcsolatos tevékenységek végrehajtásának folytatása a közvetlenül az Európai Bizottság által irányított ajánlattételi felhívások keretében,

a nemzeti útfenntartási szervet (ENER) támogató program: szerződések folytatása kizárólag a folyamatban lévő szerződéses kötelezettségvállalások tekintetében,

a regionális „B” keretből finanszírozott támogatási szerződések a Szenegál folyó régiójában fekvő elárasztott területek helyreállítására,

a helyi hatóságoknak nyújtott támogatás (nem EFA): a városi vízgazdálkodás javítására irányuló projekt Nouakchottban, valamint a Boustilla helyi önkormányzata iskolarendszerének támogatására létrejött partnerség,

Zazou szennyvízkezelési projekt (nem EFA, nem kormányzati szervekkel történő társfinanszírozás).

E.

A finanszírozási megállapodásokkal összhangban a következő programokkal kapcsolatban írhatók alá új szerződések:

helyi ajánlattételi felhívások kiírása a „nem állami szereplők és demokrácia és emberi jogok” területén (nem EFA). Azokat az ajánlattételi felhívásokat, amelyeknek a helyi hatóságok a kedvezményezettjei, továbbra is felfüggesztik,

a 9. EFA regionális AKCS-eszközéből finanszírozott, a migrációs hullámok kezelésére irányuló támogatási projektek végrehajtása,

a „menekültek visszatérésének támogatása” projekt végrehajtása a Humanitárius Segélyek Hivatalával (ECHO) történő egyeztetés és harmonizáció mellett, feltéve, hogy egyrészt a mauritániai körülmények lehetővé teszik a végrehajtást, másrészt pedig tiszteletben tartják az előirányzott szerződéses feltételeket.

F.

A következő területeken készíthetők elő új projektek:

a 10. EFA regionális „B” keretének mozgósítása útján, az élelmiszerválság kezelésére szolgáló javaslat részeként, a lakosság támogatását célzó fellépést lehet programozni 2 080 000 EUR értékben, amelyet egy nemzetközi szervezet és/vagy nem kormányzati szerv hajtana végre, feltéve, hogy ezáltal sem a kormány, sem az állam vagy állami ügynökségek nem jutnak közvetlen támogatáshoz,

az új „élelmiszereszköz” és az „élelmezésbiztonság” tematikus költségvetési tételek keretében Mauritániának elkülönített keret programozása olyan mezőgazdasági támogatási programokon keresztül, amelyeket nemzetközi szervezetek és/vagy nem kormányzati szervezetek hajtanak végre,

a 10. EFA nemzeti indikatív programja 40 millió EUR-s indikatív összeget irányzott elő általános költségvetés-támogatásra. Ez a projekt nem készíthető elő addig, amíg az alkotmányos rendhez való visszatérés a 4. pontban leírtak szerint teljes mértékben meg nem valósul, és amíg az ilyen típusú programok végrehajtására vonatkozó általános támogathatósági feltételek nem teljesülnek,

a program indikatív összege azonnali hatállyal 25 millió EUR-ra csökken. Az elkülönített 15 millió EUR-ból 10 millió EUR-t tartalékba helyeznek a válság nemzetközi közösség elvárásainak megfelelő alkotmányos megoldása keretében tartandó esetleges választások támogatásához. A fennmaradó 5 millió EUR-t többek között a 2008. augusztus 6-i államcsíny következtében kialakuló válság nyomán fellépő esetleges humanitárius válság enyhítésére tartalékolják,

a nemzeti indikatív programban 8 millió EUR értékben előirányzott támogatási programot a migrációs áramlások kezelésére, kivételes esetként még az együttműködés újrakezdése előtt előkészítik, a későbbiekben meghatározandó célok és prioritások alapján.

2.   A konszenzusos megoldás elfogadása

Ennek feltétele, hogy a mauritániai felekkel tényleges megállapodás jöjjön létre, a Bevezetőben, a 2. pontban leírtak szerint.

G.

Az alábbi projektek indulnak újra:

a nouadhiboui érckikötő: a kikötő felújításáról szóló szerződésről folytatott tárgyalások és a szerződés aláírása, amennyiben ezt a hatályos szabályozás és az ajánlattételi felhívások eredményei lehetővé teszik. Mivel e projekt végrehajtásának meg nem hosszabbítható határidejeként 2011. december 31-ét határozták meg, ténylegesen fennáll a projekt finanszírozása (45 millió EUR) elvesztésének kockázata. A Bizottság tanulmányozni fogja ezen – az idő előrehaladásával egyre nagyobb – kockázat csökkentésének valamennyi lehetőségét,

a hajóroncsoknak Nouadhibou kikötőjéből történő eltávolítására irányuló projekt újraprogramozása, amelyre 2008. december 31-től a STABEX alapból a 10. EFA-ba való átcsoportosítás következtében irányoztak elő forrásokat (23 millió EUR). Ha nem került volna sor államcsínyre, az erre vonatkozó szerződést 2008 vége előtt kellett volna aláírni. Az új projekt újraprogramozásának és előkészítésének eljárásai haladéktalanul elkezdődnek annak érdekében, hogy – amint a politikai helyzet megengedi (a konszenzusos megoldás elfogadása) – a lehető leghamarabb a végrehajtási szakaszba lehessen lépni,

a korábban felfüggesztett, helyi hatóságoknak kedvező ajánlattételi felhívások elindítása.

3.   A válságmegoldás végrehajtása

Ennek feltétele a válság konszenzusos megoldásának vissza nem fordítható végrehajtása a Bevezetőben, a 3. pontban leírtak szerint.

H.

Sor kerül az együttműködés kiegészítő jellegű újrakezdésére. Idetartozhatnak a következők:

az új választások esetleges támogatása és megfigyelése,

az igazságügyi támogatási program végrehajtásának folytatása,

a helyi önkormányzatok és szolgálataik intézményfejlesztésére irányuló európai program végrehajtása,

az összes olyan program és projekt végrehajtása, amelyet a 8. és 9. EFA keretében írtak alá vagy irányoztak elő, de amelyekről szerződést még nem kötöttek.

4.   Az alkotmányos rendhez való teljes mértékű visszatérés

I.

Amennyiben Mauritánia teljes mértékben visszatér az alkotmányos rendhez, az AKCS–EK-megállapodás 96. cikke (2) bekezdése a) pontjának negyedik francia bekezdése szerint lehetőség lesz a fent felsorolt összes korlátozás feloldására. Ez lehetővé fogja tenni a 10. EFA indikatív programjának teljes végrehajtását (156 millió EUR), figyelembe véve e program esetleges módosításának szükségességét a 2008. augusztus 6-i államcsíny negatív társadalmi, gazdasági és politikai hatásainak következtében.

A megfelelő intézkedések nyomon követése

Az Európai Unió továbbra is szoros figyelemmel kíséri majd a mauritániai helyzet alakulását, és adott esetben támogatja a válság politikai konszenzuson alapuló megoldásának végrehajtását, amennyiben az a fent említett lényeges elemeken alapul, összhangban a nemzetközi közösség követelményeivel. E célból rendszeres nyomonkövetési missziókat szerveznek.

Az Európai Unió a mauritániai helyzet alakulásának függvényében fenntartja a fent említett intézkedések áttekintésének és felülvizsgálatának jogát.

Kérjük, Tábornok Úr, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésünk kifejezését.

a Bizottság részéről

José Manuel BARROSO

a Tanács részéről

J. POSPÍŠIL


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/31


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. május 28.)

az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti, a Guinea partjainál folytatott halászatról szóló halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

(2009/473/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Közösség tárgyalásokat folytatott a Guineai Köztársasággal egy halászati partnerségi megállapodásról, amely a halászat tekintetében a Guineai Köztársaság felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken halászati lehetőségeket biztosít a közösségi hajóknak.

(2)

A tárgyalások eredményeként 2008. december 20-án egy új halászati partnerségi megállapodást parafáltak.

(3)

Az új halászati partnerségi megállapodás hatályon kívül helyezi az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a Guineai Köztársaság kormánya között 1983. március 28-án létrejött halászati megállapodást.

(4)

A közösségi hajók által végzett halászati tevékenységek folytonosságának biztosítása érdekében elengedhetetlen az új halászati partnerségi megállapodás mielőbbi alkalmazása. A Felek ezért levélváltás formájában létrejött megállapodást parafáltak az új halászati partnerségi megállapodás 2009. január 1-jétől történő ideiglenes alkalmazásáról.

(5)

A Közösségnek érdekében áll a levélváltás formájában létrejött megállapodás jóváhagyása figyelemmel a halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazására.

(6)

Meg kell határozni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának módját,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti, a Guinea partjainál folytatott halászatról szóló halászati partnerségi megállapodás 2009. január 1-jétől2012. december 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodást a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja, figyelemmel a megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

(1)   A jegyzőkönyvben megállapított halászati lehetőségek a tagállamok között a következőképpen kerülnek elosztásra:

a)

kerítőhálós tonhalhalászhajók:

Spanyolország

15 hajó

Franciaország

11 hajó

Olaszország

2 hajó

b)

horgászbotos hajók:

Spanyolország

8 hajó

Franciaország

4 hajó

(2)   Ha az (1) bekezdésben említett tagállamok halászati engedély iránti kérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségeket, a Bizottság figyelembe veheti bármely más tagállam halászati engedély iránti kérelmét is.

3. cikk

Azok a tagállamok, amelyek hajói az 1. cikkben említett megállapodás keretében halásznak, a 1006/2008/EK tanácsi rendelet (1) 30. cikke szerinti részletes szabályok megállapításáról szóló rendelet hatálybalépésének napjáig a közösségi halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak megfigyelése tekintetében a 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 14-i 500/2001/EK bizottsági rendelet (2) rendelkezéseinek megfelelően, azt követően pedig az 1006/2008/EK rendelet előírásai szerint értesítik a Bizottságot az egyes halállományokból a Guineai Köztársaság halászati övezetében kifogott mennyiségekről.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a levélváltás formájában létrejött megállapodásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult személyeket.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

V. TOŠOVSKÝ


(1)  A Tanács 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK rendelete a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről (HL L 286., 2008.10.29., 33. o.)

(2)  HL L 73., 2001.3.15., 8. o.


MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN

az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

Tisztelt Uram!

Nagy örömömre szolgál, hogy a Guineai Köztársaság és az Európai Közösség tárgyaló felei egyetértésre jutottak a Guineai Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás, valamint a halászati lehetőségek és a pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv és annak mellékletei tekintetében.

E tárgyalások eredménye – amely az előző megállapodásra épült – megerősíti kapcsolatainkat a halászat területén, és tényleges partnerségi keretet hoz létre a guineai vizekre vonatkozó, fenntartható és felelősségteljes halászati politika kialakítására. E tekintetben javasolom, hogy a megállapodás, a jegyzőkönyv és annak melléklete és függelékei szövegét illetően a jóváhagyási és megerősítési eljárások megkezdése egyidejűleg történjék, összhangban a hatálybalépésükhöz szükséges, a Guineai Köztársaságban és az Európai Közösségben hatályos eljárásokkal.

A közösségi hajók által a guineai vizeken folytatott halászati tevékenységek zavartalansága érdekében, valamint hivatkozva a halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2009. január 1-jétől2012. december 31-ig terjedő időszakra történő megállapítására vonatkozó, 2008. december 20-án parafált megállapodásra és jegyzőkönyvre, megtiszteltetés számomra tájékoztatni Önt arról, hogy a Guineai Köztársaság kormánya kész 2009. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazni az említett megállapodást és jegyzőkönyvet annak a megállapodás 19. cikkével összhangban történő hatálybalépéséig, feltéve hogy az Európai Közösség is kész hasonlóképpen eljárni.

E megállapodás azon az egyetértésen alapul, hogy a jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott pénzügyi ellentételezés első részletének kifizetésére 2009. november 30-ig sor kerül.

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy az Európai Közösség egyetért a megállapodás és a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásával.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

 

Tisztelt Uram!

Ezúton tisztelettel igazolom mai levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Nagy örömömre szolgál, hogy a Guineai Köztársaság és az Európai Közösség tárgyaló felei egyetértésre jutottak a Guineai Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás, valamint a halászati lehetőségek és a pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyzőkönyv és annak mellékletei tekintetében.

E tárgyalások eredménye – amely az előző megállapodásra épült – megerősíti kapcsolatainkat a halászat területén, és tényleges partnerségi keretet hoz létre a guineai vizekre vonatkozó, fenntartható és felelősségteljes halászati politika kialakítására. E tekintetben javasolom, hogy a megállapodás, a jegyzőkönyv és annak melléklete és függelékei szövegét illetően a jóváhagyási és megerősítési eljárások megkezdése egyidejűleg történjék, összhangban a hatálybalépésükhöz szükséges, a Guineai Köztársaságban és az Európai Közösségben hatályos eljárásokkal.

A közösségi hajók által a guineai vizeken folytatott halászati tevékenységek zavartalansága érdekében, valamint hivatkozva a halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2009. január 1-jétől2012. december 31-ig terjedő időszakra történő megállapítására vonatkozó, 2008. december 20-án parafált megállapodásra és jegyzőkönyvre, megtiszteltetés számomra tájékoztatni Önt arról, hogy a Guineai Köztársaság kormánya kész 2009. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazni az említett megállapodást és jegyzőkönyvet annak a megállapodás 19. cikkével összhangban történő hatálybalépéséig, feltéve hogy az Európai Közösség is kész hasonlóképpen eljárni.

E megállapodás azon az egyetértésen alapul, hogy a jegyzőkönyv 2. cikkében meghatározott pénzügyi ellentételezés első részletének kifizetésére 2009. november 30-ig sor kerül.

Lekötelezne, ha megerősítené, hogy az Európai Közösség egyetért a megállapodás és a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásával.”

Ezúton tisztelettel megerősítem: az Európai Közösség egyetért a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásával.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

 


HALÁSZATI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

a Guineai Köztársaság és az Európai Közösség között

A GUINEAI KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: Guinea,

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: Közösség,

a továbbiakban együtt: a Felek,

FIGYELEMBE VÉVE a Közösség és Guinea közötti – különösen a cotonoui megállapodás keretében megvalósuló – szoros együttműködést, és a Felek e kapcsolat elmélyítésére irányuló kölcsönös óhaját;

FIGYELEMBE VÉVE a két Fél azon kívánságát, hogy az együttműködés révén előmozdítsa a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását;

TEKINTETTEL az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezményének rendelkezéseire;

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy alkalmazzák az atlanti tonhalfélék védelmére létrehozott nemzetközi bizottság, a továbbiakban: ICCAT, által meghozott határozatokat és ajánlásokat;

TUDATÁBAN a felelősségteljes halászat vonatkozásában a FAO 1995. évi konferenciáján elfogadott magatartási kódexben megállapított elvek fontosságának;

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy az élő tengeri erőforrások hosszú távú védelmére és fenntartható kiaknázásának biztosítására kölcsönös érdekük szerint együttműködjenek a felelősségteljes halászat bevezetésének előmozdításában;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy ezen együttműködésnek olyan – akár együttesen, akár külön-külön folytatott – kezdeményezések és intézkedések formájában kell megvalósulnia, amelyek kiegészítik egymást, biztosítva a szakpolitikák összehangoltságát, valamint az erőfeszítések szinergiáját;

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy a Felek e célból párbeszédet kezdjenek a Guinea kormánya által elfogadott halászati ágazati politikáról, az e politika hatékony végrehajtását biztosító megfelelő eszközök azonosításáról, valamint hogy e folyamatba bevonják a gazdasági szereplőket és a civil társadalmat;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megállapítsák a közösségi hajók által Guinea vizein végzett halászati tevékenységek, valamint az e vizeken a felelősségteljes halászat bevezetéséhez nyújtandó közösségi támogatás irányadó szabályait és feltételeit;

AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy a halászati ágazatban és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekben szorosabb gazdasági együttműködést folytassanak olyan vegyes vállalatok létrehozása és fejlesztése útján, amelyekben mindkét Fél vállalkozásai érdekeltséggel rendelkeznek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Tárgy

E megállapodás a következők tekintetében irányadó elveket, szabályokat és eljárásokat határoz meg:

gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködés a halászati ágazatban a felelősségteljes halászatnak a guineai halászati övezetekben való előmozdítása, a halászati erőforrások védelmének és fenntartható kiaknázásának biztosítása, valamint a guineai halászati ágazat fejlesztése céljából,

a közösségi halászhajók Guinea halászati övezeteibe történő bejutásának feltételei,

a guineai halászati övezetekben folytatott halászat ellenőrzésének módjaira vonatkozó együttműködés, a fenti feltételek betartásának, a halászati erőforrások védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó intézkedések hatékonyságának, valamint a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem biztosítására,

a vállalkozások közötti partnerségek, amelyek célja a halászati ágazatban a gazdasági és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek közös érdekből történő fejlesztése.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)   „guineai hatóságok”: a halászatért felelős minisztérium;

b)   „közösségi hatóságok”: az Európai Bizottság;

c)   „Guinea halászati övezete”: a halászat tekintetében Guinea joghatósága alá tartozó vizek. Az e megállapodásban meghatározott halászati tevékenység közösségi halászhajókkal csak azokban az övezetekben végezhető, ahol a halászat a guineai jogszabályok szerint engedélyezett;

d)   „halászhajó”: minden olyan hajó, amelyet az élő vízi erőforrások kereskedelmi célú kiaknázására szereltek fel;

e)   „közösségi hajó”: a Közösség valamely tagállamának lobogója alatt közlekedő és a Közösségben lajstromozott halászhajó;

f)   „vegyes bizottság”: a Közösség és Guinea képviselőiből álló, az e megállapodás 10. cikkében meghatározott bizottság;

g)   „átrakodás”: a halászhajón található fogás egy részének vagy egészének áthelyezése egy másik hajóra a kikötőben vagy a kikötőhelyen;

h)   „rendellenes körülmények”: természeti jelenségeken kívüli olyan körülmények, amelyekre a Feleknek nincs érdemleges befolyásuk, és amelyek akadályozzák a halászati tevékenységek folytatását Guinea vizein;

i)   „AKCS-tengerészek”: a cotonoui megállapodást aláíró nem európai országokból származó valamennyi tengerész. Ennek alapján a guineai tengerészek AKCS-tengerészeknek számítanak.

j)   „felügyeleti hatóság”: a Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP);

k)   „delegáció”: az Európai Bizottság Guineai Delegációja;

l)   „hajótulajdonos”: bármely, a halászhajóért jogilag felelős személy;

m)   „halászati engedély”: egy meghatározott időszak, övezet vagy halászati forma tekintetében a halászati tevékenységek végzésére vonatkozó jog, összhangban e megállapodás rendelkezéseivel.

3. cikk

E megállapodás végrehajtásának elvei és célkitűzései

(1)   A Felek vállalják, hogy a földrajzi régióban lévő fejlődő országok között megkötött megállapodások sérelme nélkül, a kölcsönös halászati megállapodásokat is beleértve, az övezetben halászó különböző flottákra a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét alkalmazva Guinea vizein előmozdítják a felelősségteljes halászatot.

(2)   A Felek vállalják, hogy alkalmazzák a párbeszéd és az előzetes egyeztetés elvét, különösen egyrészről a guineai halászati ágazati politika, másrészről azon közösségi politikák és intézkedések végrehajtása szintjén, amelyek Guinea halászati ágazatára hatással lehetnek.

(3)   A Felek az e megállapodás alapján – akár közösen, akár egyoldalúan – végrehajtott intézkedések, programok és fellépések előzetes, kísérő és utólagos értékeléseinek elvégzésében is együttműködnek.

(4)   A Felek vállalják, hogy e megállapodást a felelősségteljes gazdasági és társadalmi irányítás elveivel összhangban hajtják végre, ügyelve a guineai munkahelyteremtés előmozdítására és figyelemmel a halászati erőforrások állapotának megőrzésére is.

(5)   Az AKCS-országbeli tengerészeknek a közösségi hajókon történő alkalmazására a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló nyilatkozata az irányadó, amely teljes mértékben alkalmazandó a megfelelő szerződésekre és a munkavégzés általános feltételeire. Ez különösen az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokhoz való jog hathatós elismerésére, valamint a munkavállalás és foglalkoztatás tekintetében a hátrányos megkülönböztetés felszámolására vonatkozik.

4. cikk

Tudományos együttműködés

(1)   A megállapodás időtartama alatt a Közösség és Guinea törekednek arra, hogy figyelemmel kísérjék a guineai halászati övezet erőforrásainak állapotát.

(2)   A két Fél a halászati fejlesztéssel és gazdálkodással foglalkozó valamennyi nemzetközi szervezet által elfogadott ajánlások és állásfoglalások, valamint a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények fényében konzultál egymással a megállapodás 10. cikkében előírt vegyes bizottság keretében annak érdekében, hogy adott esetben egy-egy tudományos értekezlet után közös megegyezéssel intézkedéseket fogadjon el a közösségi hajók tevékenységét érintő, a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás biztosítása céljából.

(3)   A Felek vállalják, hogy akár közvetlenül – szubregionális szinten –, akár az érintett nemzetközi szervezetek keretében konzultációt folytatnak az Atlanti-óceán élő erőforrásaival való gazdálkodás és azok védelme, illetve az idevágó tudományos kutatásban való együttműködés céljából.

5. cikk

A közösségi hajók hozzáférése a guineai vizeken lévő halászterületekhez

(1)   Guinea vállalja, hogy e megállapodással összhangban – ideértve annak jegyzőkönyvét és mellékletét – halászati övezetében a közösségi hajók számára engedélyezi halászati tevékenységek végzését.

(2)   Az e megállapodás tárgyát képező halászati tevékenységekre Guinea hatályos törvényei és rendelkezései vonatkoznak. A guineai hatóságok értesítik a Közösséget e jogszabályok bármilyen módosításáról. A Felek által közösen elfogadott rendelkezések sérelme nélkül a közösségi hajóknak a módosított jogszabályokat az azokról küldött értesítéstől számított egy hónapon belül be kell tartaniuk.

(3)   Guinea vállalja, hogy minden szükséges intézkedést meghoz a jegyzőkönyvben szereplő, a halászatra vonatkozó ellenőrzési rendelkezések hathatós alkalmazásáért. A közösségi hajók együttműködnek az ilyen ellenőrzések elvégzéséért felelős guineai hatóságokkal.

(4)   A Közösség megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy hajói betartsák e megállapodás rendelkezéseit, valamint a Guinea joghatósága alá tartozó vizeken folytatott halászat tekintetében irányadó guineai jogszabályokat, összhangban az Egyesült Nemzetek tengerjogi egyezményével.

6. cikk

A halászati tevékenységek végzésének feltételei – kizárólagossági záradék

(1)   A közösségi hajók csak az e megállapodás és a hozzá csatolt jegyzőkönyv keretében a guineai hatóságok által kiállított, érvényes halászati engedély birtokában halászhatnak Guinea halászati övezetében.

(2)   A hatályos jegyzőkönyvben nem szereplő halászati kategóriák és a felderítő halászat esetében a közösségi hajók számára a halászati engedélyeket a minisztérium adhatja meg. Mindazonáltal a halászati engedélyek megadása továbbra is mindkét Fél kedvező véleményétől függ.

(3)   A hajók halászati engedélyének megszerzésére vonatkozó eljárást, a hajótulajdonosok által fizetendő díjakat és a fizetési módokat a jegyzőkönyv melléklete határozza meg.

7. cikk

Pénzügyi ellentételezés

(1)   A Közösség a jegyzőkönyvben és a mellékletekben megállapított feltételekkel pénzügyi ellentételezést nyújt Guineának. Ez az egyszeri ellentételezés az alábbi két elemből áll:

a)

a közösségi hajók hozzáférése Guinea vizeihez és halászati erőforrásaihoz, és

b)

közösségi pénzügyi támogatás a guineai vizeken a felelősségteljes halászatra és a halászati erőforrások fenntartható kiaknázására irányuló nemzeti politika kidolgozására.

(2)   A pénzügyi ellentételezésnek a fenti (1) bekezdés b) pontjában említett elemét a Felek által közös megegyezéssel és a jegyzőkönyvben megállapított rendelkezéseknek megfelelően kijelölt, a guineai kormány által meghatározott halászati ágazati politika keretében elérendő célok, valamint a halászati politika végrehajtására vonatkozó éves és többéves programozás függvényében határozzák meg.

(3)   A Közösség által nyújtott pénzügyi ellentételezés kifizetése évente, a jegyzőkönyvben megállapított szabályok alapján, valamint e megállapodásnak és jegyzőkönyvnek az összeg következő okok miatt történő esetleges módosítására vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel történik:

a)

rendellenes körülmények;

b)

a közösségi hajóknak odaítélt halászati lehetőségek közös megegyezéssel történő csökkentése az érintett állományokra vonatkozó gazdálkodási intézkedések révén, amelyeket a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján szükségesnek ítélnek az erőforrások fenntartható védelme és kiaknázása érdekében;

c)

a közösségi hajóknak megadott halászati lehetőségek növelése a Felek közös megegyezésével, amennyiben a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemény alapján az erőforrások állapota azt lehetővé teszi;

d)

a guineai halászati ágazati politika végrehajtására nyújtandó pénzügyi támogatás feltételeinek közös újraértékelése, amennyiben a Felek által megállapított éves és többéves programozás eredményei azt indokolják;

e)

e megállapodásnak a 15. cikk rendelkezései szerinti felmondása;

f)

e megállapodás alkalmazásának a 14. cikk rendelkezései szerinti felfüggesztése.

8. cikk

Az együttműködés előmozdítása a gazdasági szereplők között és a civil társadalom szintjén

(1)   A Felek ösztönzik a gazdasági, tudományos és műszaki együttműködést a halászati ágazatban és az ahhoz kapcsolódó ágazatokban. A Felek az e célból esetlegesen meghozandó különféle intézkedések összehangolása érdekében konzultálnak egymással.

(2)   A Felek vállalják, hogy előmozdítják a halászati technikákra és a halászeszközökre, a halászati termékek tartósítására és feldolgozására vonatkozó információk cseréjét.

(3)   A Felek törekednek arra, hogy az üzlet- és a beruházásfejlesztés számára kedvező környezet kialakításának ösztönzésével műszaki, gazdasági és kereskedelmi téren kedvező feltételeket teremtsenek a Felek vállalkozásai közötti kapcsolatok előmozdításához.

(4)   A Felek különösen a közös érdekeket képviselő vegyes vállalatok létrehozását ösztönzik a hatályos guineai és közösségi jogszabályok szigorú betartása mellett.

9. cikk

Igazgatási együttműködés

A Szerződő Felek a halászati erőforrások fejlesztése és védelme érdekében hozott intézkedések hatékonyságának biztosítására:

a hatáskörükbe tartozó területen igazgatási együttműködést alakítanak ki annak biztosítására, hogy hajóik betartsák e megállapodás vonatkozó rendelkezéseit és Guinea tengeri halászatra vonatkozó szabályozását,

együttműködnek a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzése érdekében és az ellene vívott küzdelemben, különösen az információcsere és a szoros igazgatási együttműködés révén.

10. cikk

Vegyes bizottság

(1)   E megállapodás alkalmazásának figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére vegyes bizottság jön létre. A vegyes bizottság a következő feladatokat látja el:

a)

a megállapodás végrehajtásának, értelmezésének és megfelelő alkalmazásának, valamint a viták rendezésének felügyelete;

b)

annak nyomon követése és értékelése, hogy a partnerségi megállapodás hogyan járul hozzá Guinea halászati ágazati politikájának végrehajtásához;

c)

a kölcsönös érdekbe tartozó, halászattal kapcsolatos kérdések megválaszolásához szükséges kapcsolatok biztosítása;

d)

fórumként való eljárás az e megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő viták békés rendezéséhez;

e)

szükség esetén a halászati lehetőségek és következésképpen a pénzügyi ellentételezés mértékének újraértékelése;

f)

a halászat feltételeinek a jegyzőkönyv rendelkezései szerinti meghatározása;

g)

az e megállapodás 9. cikkében említett igazgatási együttműködés gyakorlati szabályainak meghatározása;

h)

bármely más, a Felek által közös megegyezéssel megállapított feladat ellátása, beleértve a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem és az igazgatási együttműködés területével kapcsolatos feladatokat is.

(2)   A vegyes bizottság évente legalább egyszer, a Közösségben és Guineában felváltva ülésezik, és az üléseken az annak otthont adó Fél elnököl. Bármelyik Fél kérésére rendkívüli ülést tartanak.

11. cikk

A megállapodás hatálya alá tartozó földrajzi terület

Ezt a megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni, amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az ott meghatározott feltételekkel, másrészről Guinea területén és az annak joghatósága alá tartozó vizeken.

12. cikk

Időtartam

Ez a megállapodás a hatálybalépésétől számított négy évig alkalmazandó; a megállapodás hallgatólagosan további azonos időszakokra meghosszabbítható, kivéve ha azt a 15. cikkel összhangban felmondják.

13. cikk

Vitarendezés

A Szerződő Felek az e megállapodás értelmezésével és/vagy alkalmazásával összefüggésben felmerülő viták esetén konzultálnak egymással.

14. cikk

Felfüggesztés

(1)   E megállapodás alkalmazása a Felek bármelyikének kezdeményezésére felfüggeszthető a megállapodásban megállapított rendelkezések alkalmazása tekintetében felmerülő súlyos nézeteltérés esetén. A felfüggesztéshez az érintett Fél a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt legalább három hónappal írásbeli értesítést küld szándékáról. Ezen értesítés kézhezvétele után a Felek konzultációt kezdenek a nézeteltérések békés rendezése érdekében.

(2)   A 7. cikkben említett pénzügyi ellentételezés a felfüggesztés időtartamának megfelelően arányosan és időarányosan csökken.

15. cikk

Felmondás

(1)   E megállapodást bármelyik Fél felmondhatja olyan súlyos körülmények bekövetkezése esetén, mint például az érintett állományok leépülése, vagy annak megállapítása, hogy a Guinea által a közösségi hajóknak nyújtott halászati lehetőségek kiaknázása csak korlátozott mértékben valósítható meg, illetve a Felek által a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem tekintetében tett kötelezettségvállalások betartásának elmulasztása.

(2)   Az érintett Fél a kezdeti időszak, vagy minden további időszak lejárati időpontja előtt legalább hat hónappal írásban értesíti a másik Felet a megállapodás felmondására vonatkozó szándékáról.

(3)   A (2) bekezdésben említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek.

(4)   A 7. cikkben említett pénzügyi ellentételezés a felmondás hatálybalépésének évében arányosan és időarányosan csökken.

16. cikk

Jegyzőkönyv és melléklet

A jegyzőkönyv és a melléklet e megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

17. cikk

A nemzeti jog alkalmazandó rendelkezései

A guineai vizeken tevékenységet folytató közösségi halászhajók tevékenységeire a Guineában alkalmazandó jogszabályok az irányadók, kivéve ha a megállapodás, e jegyzőkönyv a mellékletével és a függelékeivel együtt erről másképpen rendelkezik.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

Hatálybalépésének időpontjában e megállapodás hatályon kívül helyezi és felváltja az Európai Gazdasági Közösség és a Guineai Köztársaság közötti, a Guinea partjainál folytatott halászatról szóló, 1983. március 28-i megállapodást.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez a megállapodás, amely két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, és az e nyelveken készült szövegeinek mindegyike egyaránt hiteles, és azon a napon lép hatályba, amelyen a Felek írásban értesítik egymást az elfogadásához szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

JEGYZŐKÖNYV

az Európai Közösség és a Guineai Köztársaság közötti, a Guinea partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségeknek és pénzügyi ellentételezésnek a 2009. január 1-jétől2012. december 31-ig terjedő időszakra történő megállapításáról

1. cikk

Alkalmazási időszak és halászati lehetőségek

(1)   A 2009. január 1-jével kezdődő 4 éves időszakra vonatkozóan a megállapodás 5. cikke alapján a nagy távolságra vándorló fajok (az ENSZ 1982. évi egyezményének 1. mellékletében felsorolt fajok) tekintetében engedélyezett halászati lehetőségek a következők:

fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajók: 28 hajó,

horgászbotos hajók: 12 hajó.

(2)   E jegyzőkönyv alkalmazásának második évétől kezdődően, valamint a garnélaállomány állapotának és az e kategóriában folytatott guineai halászati gazdálkodás helyzetének közös értékelését követően, a vonóhálós garnéla-halászhajók negyedévenként 800 BRT-nek megfelelő halászati lehetőséget kaphatnak éves alapon a következő feltételekkel:

a garnélahalászathoz való hozzáférés és különösen a szóban forgó faj tekintetében a nemzeti és külföldi flották által alkalmazott halászati erőkifejtés átlátható irányításának megvalósítása. Guinea e célból minden évben október 31. előtt összefoglaló táblázatot küld a guineai vizeken e faj tekintetében alkalmazott halászati erőkifejtésről,

a guineai vizekre vonatkozó megfigyelési, ellenőrző és felügyeleti terv végrehajtása,

az erőforrások állapotának és a kutatási célú halászutak eredményeinek tudományos elemzése; ezek eredményeit évente közlik a halászati erőkifejtésre vonatkozó adatokkal egyidejűleg.

Az e kategóriában folytatott halászat feltételeit közös megegyezéssel évente kell meghatározni a halászati engedélyek kiállítása előtt, de mindenesetre a halászati lehetőségek e jegyzőkönyv 2. cikkében előírt növelésével arányos, éves kiegészítő pénzügyi ellentételezés kifizetése előtt.

(3)   Az (1) és (2) bekezdést e jegyzőkönyv 4. és 5. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

(4)   Egy közösségi tagállam lobogója alatti hajók csak akkor halászhatnak Guinea halászati övezetében, ha rendelkeznek a guineai hatóságok által e jegyzőkönyv alapján és a jegyzőkönyv mellékletével összhangban kiállított érvényes halászati jogosítvánnyal.

2. cikk

Pénzügyi ellentételezés – fizetési szabályok

(1)   A megállapodás 7. cikkében említett pénzügyi ellentételezés egyrészt az 1. cikk (1) bekezdésében említett időszakra vonatkozóan – az évi 5 000 tonna referenciamennyiségnek megfelelő – évi 325 000 EUR összegből, másrészt pedig egy évi 125 000 EUR-t kitevő egyedi összegből tevődik össze. Az utóbbi összeget Guinea halászati ágazati politikájának végrehajtására kell fordítani. Ez az egyedi összeg a megállapodás 7. cikkében meghatározott, egyszeri pénzügyi ellentételezés (1) szerves részét képezi.

Amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban kiegészítő halászati lehetőségeket ítélnek oda, a megállapodás 7. cikkében említett pénzügyi ellentételezés az 1. cikk (2) bekezdésében említett időszak tekintetében évi 300 000 EUR-t kitevő, a halászati lehetőségek növelésével arányos összeget is tartalmaz.

A fenti összegekhez hozzáadódik a guineai halászati övezetekre vonatkozó nyomonkövetési, ellenőrző és felügyeleti rendszer megerősítésére szánt, a Közösség által az első évben 600 000 EUR, a második évben 400 000 EUR, a későbbi években pedig 300 000 EUR összegben nyújtott kiegészítő egyedi hozzájárulás, amely azt a célt szolgálja, hogy Guinea legkésőbb 2010. június 30-ra műholdas felügyeleti rendszert tudjon kiépíteni. A hozzájárulást az e jegyzőkönyv 7. cikkében előírt rendelkezésekkel összhangban kell kezelni.

(2)   E cikk (1) bekezdését e jegyzőkönyv 4., 5., 6. és 7. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott teljes összeget (1 050 000 EUR az első évre, adott esetben pedig 1 150 000 EUR a második évre, illetve 1 050 000 EUR a későbbi évekre) a Közösség e jegyzőkönyv alkalmazásának időszaka alatt évente fizeti (2). Ezek az összegek nem prejudikálják a halászati lehetőségek módosításait vagy azok új halászati lehetőségekkel való kibővítését, amiről az e jegyzőkönyv 4. és 5. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban lehet döntést hozni.

(4)   Amennyiben a közösségi hajók guineai halászati övezetekben ejtett fogásainak összmennyisége meghaladja a referenciamennyiséget, az éves pénzügyi ellentételezés összege minden egyes további kifogott tonna után 65 EUR összeggel emelkedik. Mindazonáltal a Közösség által fizetett éves összeg nem haladhatja meg a (3) bekezdésben feltüntetett teljes összeg kétszeresét (1 050 000 EUR az első évre, adott esetben pedig 1 150 000 EUR a második évre, illetve 1 050 000 EUR a későbbi évekre). Ha a közösségi hajók által kifogott mennyiségek meghaladják a teljes éves összeg kétszeresének megfelelő mennyiséget, az e határértéket meghaladó mennyiségért járó összeget a következő évben kell kifizetni.

(5)   Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi ellentételezés kifizetését az első évre vonatkozóan legkésőbb 2009. november 30-ig, az azt követő évekre vonatkozóan pedig legkésőbb február 1-jéig kell teljesíteni.

(6)   A 6. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, e pénzeszközök felhasználását – kivéve az e jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt egyedi hozzájárulást – a guineai költségvetési törvény keretében határozzák meg, ezért az a guineai hatóságok kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(7)   Az e cikkben előírt kifizetéseket a Guineai Központi Banknál nyitott államkincstári számlára kell utalni, amelynek pontos adatait a minisztérium évente közli; ez alól kivételt képez a 2. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt egyedi hozzájárulás, amelyet közvetlenül a Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches számlájára kell utalni a szóban forgó pénzeszközökre vonatkozó programozás mindkét Fél általi elfogadását követő első évben.

3. cikk

Együttműködés a felelősségteljes halászatért – tudományos együttműködés

(1)   A Felek vállalják, hogy a guineai vizeken halászó különböző flották közötti hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve alapján a szóban forgó vizeken előmozdítják a felelősségteljes halászatot.

(2)   A Közösség és a guineai hatóságok e jegyzőkönyv alkalmazási időszakában figyelemmel kísérik a guineai halászati övezet erőforrásainak állapotát.

(3)   A két Fél vállalja a felelősségteljes halászatra vonatkozó szubregionális szintű együttműködés előmozdítását különösen az atlanti tonhalfélék védelmére létrehozott nemzetközi bizottság (ICCAT), valamint bármely más illetékes szubregionális vagy nemzetközi szervezet keretén belül.

(4)   A két Fél a megállapodás 4. cikkének megfelelően és a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények fényében konzultál egymással a megállapodás 10. cikkében előírt vegyes bizottság keretében annak érdekében, hogy adott esetben, esetleg szubregionális szinten megtartott tudományos értekezlet után közös megegyezéssel intézkedéseket fogadjon el a közösségi hajók tevékenységét érintő, a halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás biztosítása céljából. Ezek az intézkedések figyelembe veszik az atlanti tonhalfélék védelmére létrehozott nemzetközi bizottság (CICTA) keretében meghozott ajánlásokat és határozatokat.

4. cikk

A halászati lehetőségek közös megegyezéssel történő felülvizsgálata

(1)   Az 1. cikkben említett halászati lehetőségek közös megegyezéssel növelhetők, amennyiben az e jegyzőkönyv 3. cikkének (4) bekezdésében említett tudományos ülés következtetései alapján az nem veszélyezteti a guineai halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást. Ebben az esetben a 2. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi ellentételezést arányosan és időarányosan emelni kell.

(2)   Ellenben, ha a Felek az 1. cikkben említett halászati lehetőségek csökkentésében állapodnak meg, a pénzügyi ellentételezés összegét arányosan és időarányosan csökkenteni kell.

(3)   A halászati lehetőségek különböző hajókategóriák közötti elosztása konzultációt követően a Felek közös megegyezésével szintén felülvizsgálható, feltéve hogy a változtatások összhangban állnak az e jegyzőkönyv 3. cikkének (4) bekezdésében említett tudományos ülésen azon állományokkal való gazdálkodással kapcsolatban elfogadott ajánlásokkal, amelyekre ez az újraelosztás hatással lehet. A Felek megállapodnak a pénzügyi ellentételezés megfelelő kiigazításáról, ha a halászati lehetőségek újraelosztása azt indokolja.

5. cikk

Egyéb halászati lehetőségek

(1)   Abban az esetben, ha a közösségi halászhajók olyan halászati tevékenységet kívánnak végezni, amelyekről az 1. cikk nem rendelkezik, a Közösség konzultál Guineával az új tevékenységek esetleges engedélyezéséről. Adott esetben a Felek megállapodnak az új halászati lehetőségekre vonatkozó feltételekben, és szükség esetén ennek megfelelően módosítják e jegyzőkönyvet és annak mellékletét.

(2)   A Felek az e jegyzőkönyv 3. cikkének (4) bekezdésében említett tudományos bizottság véleménye alapján felderítő halászatot folytathatnak a guineai halászati övezetekben. E célból a Felek bármely Fél kérésére konzultálnak egymással, és eseti alapon meghatározzák az új erőforrásokat, feltételeket és az egyéb idevágó paramétereket.

(3)   A Felek a felderítő halászati tevékenységeket közösen elfogadott tudományos, igazgatási és pénzügyi paraméterekkel összhangban hajtják végre. A felderítő halászatra vonatkozó engedélyek vizsgálati célból legfeljebb két, a Felek közös megállapodása szerint elfogadott időponttól számított hathónapos időszakra adhatók meg.

(4)   Amennyiben a Felek úgy ítélik meg, hogy a felderítő halászat – az ökoszisztémák megőrzésére és az élő tengeri erőforrások védelmére vonatkozó szabályok tiszteletben tartása mellett – kedvező eredménnyel zárult, az e jegyzőkönyv 4. cikkében előírt egyeztetési eljárásnak megfelelően, illetve a jegyzőkönyv lejártáig és a megengedhető erőkifejtés mértékéig új halászati lehetőségek biztosíthatók a közösségi halászflotta számára. Ilyenkor a pénzügyi ellentételezés összegét ennek megfelelően növelni kell.

6. cikk

A pénzügyi ellentételezés kifizetésének felfüggesztése és felülvizsgálata rendellenes körülmények esetén

(1)   Abban az esetben, ha – természeti jelenségeken kívüli – rendellenes körülmények megakadályozzák a halászati tevékenységek végzését Guinea kizárólagos gazdasági övezetében, az Európai Közösség felfüggesztheti az e jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi ellentételezés kifizetését.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti esetben a felfüggesztésről szóló határozat meghozatalára a Felek közötti konzultációt követően, az egyik Fél kezdeményezésétől számított két hónapon belül kerülhet sor, feltéve hogy az Európai Közösség a felfüggesztés időpontjáig esedékes összegeket teljes mértékben kifizette.

(3)   A pénzügyi ellentételezés folyósítása ismét megkezdődik azt követően, hogy a két Fél konzultált egymással és egyetért abban, hogy a halászati tevékenységek végzését megakadályozó körülmények elhárultak és/vagy az adott helyzet lehetővé teszi a halászati tevékenységek folytatását.

(4)   A közösségi hajók számára kiadott halászati engedélyek érvényessége – mivel azokat a pénzügyi ellentételezés fizetésének felfüggesztésével egyidejűleg felfüggesztik – a halászati tevékenység felfüggesztésének időtartamával megegyező időtartammal meghosszabbodik.

7. cikk

A felelősségteljes halászat előmozdítása Guinea vizein

(1)   Az e jegyzőkönyv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi ellentételezés és egyedi hozzájárulás egészét évente a guineai kormány által kialakított halászati ágazati politika keretében hozott, és az alábbiakban ismertetett szabályok szerint mindkét Fél által elfogadott kezdeményezések támogatására és végrehajtására kell fordítani.

Az említett összeget Guinea a Felek által az alábbi (2) bekezdésnek megfelelően kölcsönös egyetértésben meghatározott célok és az azok megvalósítására vonatkozó éves és többéves programozás alapján kezeli, összhangban a guineai halászati politika keretében a halászati ágazat fenntartható és felelősségteljes irányításának biztosításával összefüggésben megállapított prioritásokkal, különös tekintettel az ellenőrzésre és felügyeletre, az erőforrásokkal való gazdálkodásra, a halászati termékek előállításának higiéniai körülményeire, valamint az illetékes hatóságok ellenőrzési kapacitásának fejlesztésére.

(2)   Az előző bekezdés rendelkezéseinek végrehajtása céljából a Közösség és Guinea a megállapodás 10. cikkében előírt vegyes bizottság keretében Guinea javaslata alapján a jegyzőkönyv hatálybalépésekor, de legkésőbb három hónappal a jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontját követően megállapodik egy többéves ágazati programban és annak alkalmazási szabályaiban, ideértve különösen a következőket:

a)

éves és többéves iránymutatások, amelyek alapján a pénzügyi ellentételezés (1) bekezdésben megállapított százaléka és az évente végrehajtandó kezdeményezésekre elkülönített összeg felhasználásra kerül;

b)

éves és többéves célok, amelyek a fenntartható és felelősségteljes halászat kialakítását szolgálják, figyelembe véve a nemzeti halászati politika vagy egyéb szakpolitika keretében Guinea által megállapított olyan prioritásokat, amelyek kapcsolódnak a felelősségteljes és fenntartható halászat előmozdításához, vagy hatással vannak arra;

c)

az évente elért eredmények értékelésére szolgáló kritériumok és eljárások.

(3)   A két Fél különös hangsúlyt fektet a halászat nyomon követését, ellenőrzését és felügyeletét támogató intézkedések összességére, ideértve Guinea vizeinek tengeri vagy légi úton történő felügyeletét, egy műholdas halászhajó-megfigyelési rendszer (VMS) üzembe helyezését, a jogi keret, illetve a jogsértésekkel összefüggésben a jogi keret alkalmazásának javítását.

(4)   A többéves ágazati program, illetve az évente megvalósítandó kezdeményezésekre fordítandó egyedi összegek felhasználásának bármely javasolt módosítását a vegyes bizottság keretében mindkét Félnek jóvá kell hagynia.

(5)   Az (1) bekezdésben említett összegeket Guinea minden évben a többéves program végrehajtására használja fel. A jegyzőkönyv érvényességének első évében a Közösséget mielőbb, de mindenestre a többéves ágazati program vegyes bizottság keretében történő elfogadása előtt tájékoztatni kell a tervezett felhasználásról. Valamennyi ezt követő alkalmazási évet illetően Guinea legkésőbb az előző év január 31-ig tájékoztatja a Közösséget a felhasználás módjáról.

(6)   Ha a többéves ágazati program végrehajtási eredményeinek közös éves értékelése azt indokolja, az Európai Közösség módosíthatja a 2. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi ellentételezés részét képező, a guineai halászati politika támogatására és végrehajtására szánt összeget annak érdekében, hogy a program végrehajtásához rendelt pénzügyi források összegét a program eredményeihez igazítsák.

(7)   A Közösség fenntartja a jogot arra, hogy az e jegyzőkönyv 2. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésében előírt egyedi hozzájárulás kifizetését felfüggessze abban az esetben, ha a vegyes bizottság keretében készített értékelést követően megállapítható, hogy – a rendkívüli és kellően indokolt körülmények kivételével – a jegyzőkönyv alkalmazásának első évétől kezdődően elért eredmények nincsenek összhangban a programozással.

8. cikk

Viták – a jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztése

(1)   A Felek között a jegyzőkönyv rendelkezéseinek értelmezésével és annak alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákról a Felek a megállapodás 10. cikkében előírt vegyes bizottság keretében konzultálnak, amelyet szükség esetén rendkívüli ülésre kell összehívni.

(2)   A 9. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül e jegyzőkönyv alkalmazása bármely Fél kezdeményezésére felfüggeszthető, ha a Felek közötti vita komolynak ítélhető, és a vegyes bizottság keretében az (1) bekezdésnek megfelelően folytatott konzultációk sem vezettek a vita békés rendezéséhez.

(3)   A jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztésére vonatkozó szándékát az érdekelt Fél írásban, legalább három hónappal a felfüggesztés hatálybalépésének időpontja előtt jelenti be.

(4)   Felfüggesztés esetén a Felek folytatják a konzultációt a vita békés rendezése érdekében. Megegyezés esetén folytatódik a jegyzőkönyv alkalmazása, a pénzügyi ellentételezés összege pedig a jegyzőkönyv alkalmazása felfüggesztésének időtartama függvényében arányosan és időarányosan csökken.

9. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazásának a fizetés elmaradása miatti felfüggesztése

A 6. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, ha a Közösség nem teljesíti a 2. cikkben előírt kifizetéseket, e jegyzőkönyv alkalmazása felfüggeszthető a következő feltételekkel:

a)

az illetékes guineai hatóságok értesítést küldenek az Európai Bizottságnak, amelyben jelzik a kifizetés elmaradását. Az Európai Bizottság elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket, és ha szükséges, az értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 60 munkanapon belül teljesíti a kifizetést;

b)

a kifizetés elmaradásának esetében vagy a kifizetés elmaradásának a jegyzőkönyv 2. cikkének (5) bekezdésében előírt határidőn belüli megfelelő indoklása hiányában az illetékes guineai hatóságok jogosultak e jegyzőkönyv alkalmazásának felfüggesztésére. Erről haladéktalanul tájékoztatják az Európai Bizottságot;

c)

a jegyzőkönyv alkalmazása a szóban forgó kifizetés teljesítésekor folytatódik.

10. cikk

A nemzeti jogszabályok alkalmazandó rendelkezései

A guineai vizeken tevékenységet folytató közösségi halászhajók tevékenységeire a Guineában alkalmazandó jogszabályok az irányadók, hacsak a megállapodás, e jegyzőkönyv a mellékletével és a függelékeivel együtt erről másképpen nem rendelkezik.

11. cikk

Felülvizsgálati záradék

(1)   Az e jegyzőkönyv megkötését eredményező politikai irányvonalak jelentős módosulásakor bármelyik Fél kérheti a jegyzőkönyv rendelkezéseinek felülvizsgálatát azok esetleges módosítása érdekében.

(2)   Az érdekelt Fél az e jegyzőkönyv rendelkezéseinek felülvizsgálatára vonatkozó szándékáról írásban értesíti a másik Felet.

(3)   A Felek e célból legkésőbb az értesítéstől számított 60 munkanapon belül konzultációt kezdenek egymással. Amennyiben a rendelkezések felülvizsgálatáról nem születik megegyezés, az érdekelt Fél a jegyzőkönyvet annak 14. cikkével összhangban felmondhatja.

12. cikk

Hatályon kívül helyezés

E jegyzőkönyv és annak mellékletei hatályon kívül helyezik és felváltják a jelenleg hatályos halászati jegyzőkönyvet, valamint a Guineai Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség között létrejött, a Guinea partjainál folytatott halászatról szóló halászati keretmegállapodást.

13. cikk

Időtartam

E jegyzőkönyv és annak mellékletei 2009. január 1-jétől számítva 4 évig alkalmazandók, hacsak azokat a 14. cikkel összhangban fel nem mondják.

14. cikk

Felmondás

A jegyzőkönyv felmondása esetén az érdekelt Fél erre irányuló szándékáról legalább hat hónappal a felmondás hatálybalépésének időpontja előtt értesíti a másik Felet. Az előző bekezdésben említett értesítés elküldése után a Felek konzultációt kezdenek.

15. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a jegyzőkönyv és melléklete azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges eljárások befejezéséről.

(2)   A jegyzőkönyvet és mellékletét 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.


(1)  Az 1. cikk első albekezdésében említett pénzügyi ellentételezés összege kiegészül az e melléklet II. fejezetében előírt, a felügyeletre és a kutatásra vonatkozó hozzájárulások összegeivel, amelyeket közvetlenül Guineának kell kifizetni, és amelyek a becslések szerint adók nélkül évi 118 000 EUR összeget tesznek ki.

(2)  Ezekhez az összegekhez hozzáadódnak az e melléklet II. fejezetében előírt, a felügyeletre és a kutatásra vonatkozó hozzájárulások összegei, amelyeket közvetlenül Guineának kell kifizetni, és amelyek a becslések szerint adók nélkül évi 118 000 EUR-t tesznek ki.

MELLÉKLET

A közösségi hajók által a guineai halászati övezetben folytatott tonhalhalászatra vonatkozó feltételek

I.   FEJEZET

A HALÁSZATI ENGEDÉLYEK KÉRELMÉRE ÉS KIÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ALAKI KÖVETELMÉNYEK

1.   SZAKASZ

A halászati engedélyek kiállítása

1.

A guineai halászati övezetben való halászatra csak a jogosult hajók kaphatnak engedélyt.

2.

A hajó halászati jogosultságának feltétele, hogy sem a tulajdonosát, sem a kapitányát, sem magát a hajót nem tiltották el a Guineában folytatott halászati tevékenységtől. Helyzetüknek a guineai igazgatási szervek felé rendezettnek kell lennie abban az értelemben, hogy eleget tettek minden korábbi, a Közösséggel kötött megállapodások keretében Guineában folytatott halászati tevékenységükből eredő kötelezettségnek, különös tekintettel a tengerészek felvételére.

3.

A Közösség illetékes hatóságai legalább 30 munkanappal az engedély kérelmezett érvényességi időpontja előtt elektronikus úton benyújtják Guinea halászatért felelős minisztériumának minden olyan hajó kérelmét, amely a megállapodás keretében halászni szándékozik.

4.

A kérelmeket a halászatért felelős minisztériumnak az I. függelékben szereplő mintának megfelelő nyomtatványon kell benyújtani. Az illetékes guineai hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az engedély iránti kérelemben szereplő adatokat bizalmasak kezeljék. Ezeket az adatokat kizárólag a halászati megállapodás végrehajtásának keretében szabad felhasználni.

5.

Minden halászati engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő iratokat:

az érvényességi időszakra esedékes átalánydíj előlegének befizetéséről szóló igazolás,

minden olyan egyéb irat vagy tanúsítvány, amelyet e jegyzőkönyv értelmében a hajó típusa szerint alkalmazandó egyedi rendelkezések alapján megkövetelnek.

6.

A díj befizetését a jegyzőkönyv 2. cikke (7) bekezdésének megfelelően a guineai hatóságok által megjelölt számlára kell teljesíteni.

7.

A díjak minden nemzeti és helyi adót magukban foglalnak, kivéve a halászati felügyelethez való hozzájárulást, a halászati kutatáshoz való hozzájárulást és szolgáltatások költségeit. A felügyeleti és kutatási hozzájárulásra vonatkozó adókat időarányosan kell kivetni a guineai halászati övezetben való tényleges tartózkodás alapján, és a szereplők azokat az e melléklet 2. szakaszának rendelkezéseivel összhangban a végleges díjelszámoláskor fizetik ki.

A guineai fél kérésére és a Közösséggel kötendő VMS-jegyzőkönyv aláírásáig a Közösség a hajói által a guineai halászati övezetben töltött időszakokra vonatkozóan műholdas adatokkal látja el Guineát annak érdekében, hogy megállapítható legyen a hajótulajdonosok által a felügyeleti hozzájárulás címén fizetendő adók összege.

8.

A halászati engedélyt minden hajó számára Guinea halászatért felelős minisztériuma adja ki – az Európai Bizottság Guineai Delegációján keresztül – a hajótulajdonosok vagy azok képviselői számára a fenti 5. pontban említett iratok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül.

9.

A halászati engedélyt egy meghatározott hajó nevére állítják ki, és az nem ruházható át.

10.

Azonban az Európai Közösség kérésére és igazolt vis maior esetén valamely hajó halászati engedélye újabb díj fizetése nélkül helyettesíthető egy másik, azonos kategóriába tartozó, a jegyzőkönyv 1. cikke szerinti hajó részére kiállított új halászati engedéllyel. Ebben az esetben a fogások mennyiségének egy esetleges kiegészítő díjfizetés meghatározása céljából történő kiszámításakor a két hajó összfogásának összegét kell figyelembe venni.

11.

A pótolandó hajó tulajdonosa vagy képviselője az érvénytelenített halászati engedélyt az Európai Bizottság képviseletén keresztül visszajuttatja Guinea halászatért felelős minisztériumának.

12.

Az új halászati engedély azon a napon lép hatályba, amikor a hajótulajdonos az érvénytelenített halászati engedélyt visszajuttatja Guinea halászatért felelős minisztériumának. Az Európai Bizottság Guineai Képviseletét tájékoztatni kell a halászati engedély átruházásáról.

13.

A halászati engedélyt mindig a fedélzeten kell tartani. Az Európai Közösség naprakész jegyzéktervezetet tart fenn azokról a hajókról, amelyek e jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban halászati engedély iránti kérelmet adtak be. A jegyzéktervezetet elkészültekor, majd minden azt követő módosításakor közölni kell a guineai hatóságokkal. A jegyzéktervezet, valamint az Európai Bizottság által a parti állam hatóságai számára fizetendő előleg teljesítéséről szóló értesítés átvételét követően az illetékes guineai hatóságok a hajót felveszik a halászatra jogosult hajók jegyzékébe, és erről értesítik a halászati felügyeletért felelős hatóságokat. Ebben az esetben e jegyzék hiteles másolatát elküldik a hajótulajdonos számára, és azt a halászati engedély helyett és helyén tarthatja a fedélzeten addig, amíg ez utóbbit ki nem állítják.

14.

A két Fél megállapodik egy olyan engedélyezési rendszer bevezetésének előmozdításában, amelyben a fent említett adatok és iratok továbbítása kizárólag elektronikus úton történik. A két Fél megállapodik abban, hogy előmozdítja a papíralapú halászati engedélyek – a guineai halászati övezetében való halászatra jogosult hajók jegyzékéhez hasonlatos – elektronikus halászati engedélyekkel való mihamarabbi felváltását.

15.

A Felek vállalják, hogy a vegyes bizottság keretében az e jegyzőkönyvben szereplő valamennyi BRT-alapú hivatkozást BT-re cserélik, és az ez által érintett összes rendelkezést ennek megfelelően módosítják. Ezt a cserét a Felek közötti megfelelő technikai konzultációk előzik meg.

2.   SZAKASZ

A halászati engedély feltételei – díjak és előlegek

1.

A halászati engedélyek érvényességi ideje egy év. Az engedélyek megújíthatók.

2.

A kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében a guineai halászati övezetben ejtett fogás után fizetendő díj összege tonnánként 35 EUR, a horgászbotos hajók esetében pedig 25 EUR.

3.

A halászati engedélyeket a következő átalányösszegeknek az illetékes nemzeti hatóságokhoz történő befizetését követően állítják ki:

kerítőhálós tonhalhalászhajónként 4 025 EUR, ami évi 115 tonnás fogásért fizetendő díjnak felel meg,

horgászbotos hajónként 500 EUR, ami évi 20 tonnás fogásért fizetendő díjnak felel meg.

4.

A tagállamok az előző év során kifogott halak mennyiségét az alábbi 5. pontban említett tudományos intézetek által igazolt adatoknak megfelelően minden év június 15-ig közlik az Európai Bizottsággal.

5.

Az n. év címén járó díjak végleges elszámolását a Európai Bizottság fogadja el legkésőbb az n + 1. év július 31. napjáig a hajótulajdonosok által elkészített, és a tagállamok fogási adatainak ellenőrzésére illetékes tudományos intézetek – mint például az Institut de Recherche pour le Développement (IRD), az Instituto Español de Oceanografia (IEO), az Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR) és a Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB) – által megerősített fogási nyilatkozatok alapján. A díjkimutatást az Európai Bizottság delegációján keresztül kell továbbítani.

6.

Az elszámolást egyidejűleg megküldik Guinea halászatért felelős minisztériumának és a hajótulajdonosoknak.

7.

A kerítőhálós tonhalhalászhajók esetében 115 tonnát, a horgászbotos hajók esetében pedig 20 tonnát meghaladó kifogott mennyiség után járó, a kerítőhálós hajóknál tonnánként 35 EUR, a horgászbotos hajóknál pedig 25 EUR összegű esetleges pótbefizetéseket a hajótulajdonosok Guinea illetékes hatóságai számára legkésőbb az n + 1. év augusztus 31. napjáig teljesítik az e fejezet 1. szakaszának 6. pontjában említett bankszámlára.

8.

Abban az esetben, ha a végleges elszámolást az e szakasz 3. pontjában említett előlegnél kisebb összeg esedékességét állapítja meg, a hajótulajdonos nem igényelheti vissza a különbözetet.

II.   FEJEZET

HALÁSZATI ÖVEZETEK

A közösségi hajók az alapvonalaktól számított 12 tengeri mérföldön kívüli, a közösségi kerítőhálós tonhalhalászhajók vagy horgászbotos hajók pedig a 20 méteres izobáton kívül eső vizeken folytathatnak halászati tevékenységet.

III.   FEJEZET

A FOGÁSI NYILATKOZATOK RENDSZERE

1.

E melléklet alkalmazásában a közösségi hajók által Guinea halászati övezetében megtett út időtartama a következők szerint kerül megállapításra:

a guineai halászati övezetbe való belépés és az övezet elhagyása közötti időtartam, vagy

a guineai halászati övezetbe való belépés és a Guineában elvégzett átrakodás és/vagy kirakodás közötti időszak alapján.

2.

Minden olyan hajó, amely számára e megállapodás keretében engedélyezték a guineai vizeken való halászatot, köteles a fogásait közölni Guinea halászatért felelős minisztériumával annak érdekében, hogy a guineai hatóságok ellenőrizhessék azon kifogott mennyiségeket, amelyeket az e melléklet I. fejezete 2. szakaszának 5. pontjában meghatározott eljárásnak megfelelően az illetékes tudományos intézetek hitelesítenek. A fogások közlésének szabályai a következők:

2.1.

E melléklet I. fejezete 2. szakaszának értelmében a halászati engedély éves érvényességi időszaka alatt a nyilatkozatok tartalmazzák a hajó által minden kihajózáskor ejtett fogásokat. A nyilatkozatok fizikai hordozón lévő eredeti példányát az említett időszakban végzett utolsó kihajózás végét követő 45 napon belül el kell küldeni Guinea halászatért felelős minisztériumának. Az említett adatokat faxon (+ 224/30413660) vagy elektronikus levél (cnspkaly@yahoo.fr) útján kell elküldeni.

2.2.

A hajók a fogási adatokat a hajónapló megfelelő formanyomtatványán közlik, amelynek mintája a 3. függelékben található. Azokra az időszakokra vonatkozóan, amikor a hajó nem a guineai halászati övezetben tartózkodik, a hajónaplóba a „Guinea halászati övezetén kívül” bejegyzést kell beírni.

2.3.

A nyomtatványokat olvashatóan kell kitölteni, és a hajó kapitányának vagy törvényes képviselőjének azokat alá kell írnia.

2.4.

A fogási nyilatkozatoknak megbízható adatokat kell tartalmazniuk, hogy követhető legyen az állományok állapotának alakulása.

3.

E fejezet rendelkezéseinek be nem tartása esetére a guineai kormány fenntartja magának a jogot, hogy az alaki követelmények teljesítéséig felfüggessze az adott hajó halászati engedélyét, illetve hogy a hajó tulajdonosával szemben a hatályos guineai jogszabályokban előírt szankciókat alkalmazza. Erről tájékoztatni kell az Európai Bizottságot és a lobogó szerinti tagállamot.

4.

A két Fél megállapodik egy olyan fogásbejelentő rendszer előmozdításában, amely az említett adatok és dokumentumok kizárólag elektronikus úton történő továbbításán alapul. A két fél ezért megállapodik abban, hogy az írásbeli nyilatkozatot mielőbb egy azzal egyenértékű elektronikus adatfájllal váltja fel.

IV.   FEJEZET

ÁTRAKODÁS ÉS KIRAKODÁS

A két Fél együttműködik annak érdekében, hogy a Guineai Köztársaság kikötőiben javítani lehessen az átrakodás és a kirakodás feltételeit.

1.

Kirakodások:

Azok a közösségi tonhalhalászhajók, amelyek önként kirakodnak valamely guineai köztársasági kikötőben, a melléklet I. fejezete 2. szakaszának 2. pontjában feltüntetett díj összegből a Guineai Köztársaság halászati övezetében ejtett fogás tonnájaként 5 EUR összegű csökkentésben részesülnek.

A további 5 EUR összegű csökkentés jár abban az esetben, ha a hajók halászati termékeiket valamely guineai köztársasági feldolgozóüzemnek adják el.

Ez a rendszer a jegyzőkönyv első évétől minden közösségi hajóra vonatkozik a fogásoknak (a melléklet III. fejezetében meghatározott) végleges elszámolása szerinti mennyiség legfeljebb 50 %-áig.

2.

A kirakodott vagy átrakodott fogásmennyiségek ellenőrzésének szabályait a vegyes bizottság első ülése során kell meghatározni.

3.

Értékelés:

A pénzügyi ösztönzők mértékét és a fogásokra vonatkozó végleges elszámolás maximális százalékát a vegyes bizottság igazítja ki az adott évben végzett kirakodások társadalmi-gazdasági hatása alapján.

V.   FEJEZET

TENGERÉSZEK FELVÉTELE

1.

A hajótulajdonosok vállalják, hogy Guinea halászati övezetében a tonhalhalászati idényben legalább 20 %-ban AKCS-országból származó, lehetőség szerint guineai tengerészeket foglalkoztatnak. E rendelkezés tiszteletben tartásának elmulasztása esetén a guineai hatóságok az e melléklet 1. szakaszának rendelkezései szerint a szóban forgó hajótulajdonosokat kizárhatják a halászati engedély jogosultjainak köréből.

2.

A hajótulajdonosok törekszenek további guineai tengerészek felvételére.

3.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkára vonatkozó alapelvekről és alapvető jogokról szóló nyilatkozata teljes mértékben alkalmazandó a közösségi hajókra felvett tengerészekre. Ez különösen az egyesülési szabadságra és a kollektív tárgyalásokhoz való jog hathatós elismerésére, valamint a munkavállalás és foglalkoztatás tekintetében a hátrányos megkülönböztetés felszámolására vonatkozik.

4.

Az AKCS-tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát az aláírók megkapják – a hajótulajdonosok képviselője/(i) és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kötik meg. E szerződések biztosítják a tengerészek számára a rájuk vonatkozó társadalombiztosítási szolgáltatásokat, amelyek között szerepel életbiztosítás, illetve betegség- és baleset-biztosítás.

5.

Az AKCS-tengerészek fizetését a hajótulajdonosok fedezik. A fizetés összegét a hajótulajdonosok vagy képviselőik és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik kölcsönös egyetértésével kell megállapítani. Az AKCS-tengerészek javadalmazási feltételei azonban nem lehetnek kedvezőtlenebbek a saját országukból származó legénységre alkalmazandó feltételeknél, és semmi esetre sem lehetnek kedvezőtlenebbek az ILO-normákban előírtaknál. Az Európai Közösség és valamely harmadik ország közötti partnerségi megállapodás keretében halászó, fagyasztóval felszerelt kerítőhálós tonhalhalászhajó fedélzetén szolgálatot teljesítő, nem közösségi tengerészek garantált bruttó fizetése megegyezik a tengerészeti munkaügyi egyezmény keretében az ILO kereskedelmi tengerészetre vonatkozó határozatában megállapított minimálbér összegével. Ezt a garantált fizetést fel kell tüntetni a munkaszerződésekben. Mindazonáltal abban az esetben, ha a halászati ágazatban végzett munkáról szóló egyezmény a minimálbér vagy a szociális jogok tekintetében kedvezőbb feltételeket állapít meg mint a tengerészeti munkaügyi egyezmény, akkor az előbbit kell alkalmazni.

6.

Minden tengerésznek, akit közösségi hajón alkalmaznak, meg kell jelennie a kijelölt hajó kapitányánál a felvételére javasolt dátumot megelőző napon. Ha a tengerész nem jelenik meg a felvételére előírt napon és időpontban, a hajótulajdonos automatikusan mentesül a tengerész felvételének kötelezettsége alól.

VI.   FEJEZET

TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

A halászhajók betartják az ICCAT által az adott térségben használt halászeszközökre és azok műszaki jellemzőire elfogadott intézkedéseket és ajánlásokat, valamint betartanak minden egyéb, a halászati tevékenységeikre alkalmazandó technikai intézkedést.

VII.   FEJEZET

MEGFIGYELŐK

1.

A megállapodás keretében a guineai vizeken halászatra jogosult hajók fedélzetükre felveszik az illetékes regionális halászati szervezet által kijelölt megfigyelőket az alábbi feltételekkel:

1.1.

Az illetékes hatóságok kérésére a közösségi halászhajók az említett hatóságok által kijelölt megfigyelőt vesznek fel a hajóra, akinek feladata a guineai vizeken ejtett fogások ellenőrzése.

1.2.

Az illetékes hatóság elkészíti azon hajók jegyzékét, amelyeknek megfigyelőt kell felvenniük, valamint az ellenőrzésre kijelölt megfigyelők listáját. Ezeket a jegyzékeket naprakészen kell tartani. Azokat elkészítésükkor azonnal, naprakésszé tételüket követően pedig három havonta továbbítani kell az Európai Bizottságnak.

1.3.

Az illetékes hatóság a halászati engedély kiadásának időpontjában vagy legkésőbb 15 nappal a megfigyelő felvételének tervezett időpontja előtt közli a hajótulajdonossal vagy annak képviselőjével a hajó fedélzetére felveendő megfigyelő nevét.

2.

A megfigyelő egy hajóút idejére marad a fedélzeten. Az illetékes guineai hatóságok kifejezett kérésére azonban ez az időtartam több hajóútra is kiterjedhet az adott hajó útjainak átlagos időtartama szerint. Az illetékes hatóság ezt az adott hajóra felveendő megfigyelő nevének közlésekor kéri.

3.

A megfigyelők felvételének feltételeit a hajótulajdonosok vagy azok képviselői és az illetékes hatóság közötti közös megegyezéssel kell meghatározni.

4.

A megfigyelőt a hajótulajdonos által kiválasztott kikötőben, a kijelölt hajók jegyzékének bejelentését követően, a guineai vizeken tervezett első hajóút elején veszik fel.

5.

Az érintett hajótulajdonosok két héten belül, tíznapos felmondási idővel közlik, hogy a megfigyelőket mikor és az alrégió melyik kikötőjében kívánják felvenni.

6.

Abban az esetben, ha a megfigyelőket az alrégión kívüli országban veszik fel, a megfigyelő utazási költségeit a hajótulajdonos viseli. Ha egy olyan hajó, amelynek a fedélzetén regionális megfigyelő tartózkodik, elhagyja a regionális halászati övezetet, minden intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a megfigyelőt a hajótulajdonos költségére a lehető leghamarabb hazaszállítsák.

7.

Ha a megfigyelő nincs a megbeszélt helyen és időben, és az azt követő tizenkét órán belül sem jelenik meg, a hajótulajdonos automatikusan mentesül azon kötelezettség alól, hogy a megfigyelőt felvegye a fedélzetre.

8.

A megfigyelőt a fedélzeten tisztként kell kezelni. Amikor a hajó Guinea vizein folytat tevékenységet, a megfigyelő a következő feladatokat látja el:

8.1.

a hajók halászati tevékenységeinek megfigyelése;

8.2.

a halászati műveleteket végző hajók földrajzi helyzetének ellenőrzése;

8.3.

tudományos programok keretében biológiai mintavételek végzése;

8.4.

kimutatás készítése a használt halászeszközökről;

8.5.

a guineai halászati övezetben ejtett fogások hajónaplóba bejegyzett adatainak ellenőrzése;

8.6.

a járulékos fogások százalékos arányának ellenőrzése és a visszadobott, forgalomba hozható halfajok mennyiségének becslése;

8.7.

a halászati adatok közlése bármely megfelelő eszközzel, beleértve az elsődleges és a járulékos halfogások mennyiségét is.

9.

A hajó kapitánya a hatáskörén belül minden intézkedést meghoz annak érdekében, hogy biztosítsa a megfigyelő fizikai biztonságát és kényelmét feladatai végzése közben.

10.

A megfigyelő számára biztosítanak minden eszközt, amely feladatai ellátásához szükséges. A kapitány hozzáférést biztosít számára a feladatai elvégzéséhez nélkülözhetetlen kommunikációs eszközökhöz, a hajó halászati tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó iratokhoz, elsősorban a hajónaplóhoz és a navigációs könyvhöz, valamint a hajó azon részeihez, amelyek megkönnyítik megfigyelői feladatainak teljesítését.

11.

A megfigyelő a hajón való tartózkodása alatt:

11.1.

mindent megtesz annak érdekében, hogy a hajóra való felvételének körülményei, valamint a hajó fedélzetén való tartózkodása ne szakítsa meg és ne zavarja a halászati műveleteket;

11.2.

ügyel a hajó fedélzetén található javak és eszközök épségére, továbbá tiszteletben tartja az említett hajóhoz tartozó valamennyi irat bizalmas jellegét.

12.

A megfigyelő a megfigyelési időszak végén, de még a hajó elhagyása előtt jelentést készít, amelyet el kell küldeni az illetékes hatóságoknak, egy másolatot pedig az Európai Bizottságnak. A jelentést a kapitány jelenlétében írja alá, aki azt mellékletként kiegészítheti vagy kiegészíttetheti minden olyan észrevétellel, amelyet hasznosnak tart, és amelyet szintén aláír. A jelentés egy másolatát a tudományos megfigyelő kiszállásakor át kell adni a hajó kapitányának.

13.

A hajótulajdonos saját költségére – a hajó lehetőségeihez mérten – biztosítja a megfigyelők tiszteket megillető feltételek szerinti elszállásolását és étkeztetését.

14.

A megfigyelő fizetését és társadalombiztosítási járulékait a halászatért felelős minisztérium fedezi. A hajótulajdonos 15 EUR-t fizet a Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches részére minden olyan napért, amelyet a megfigyelők az egyes hajók fedélzetén töltöttek.

15.

A Felek a lehető leghamarabb konzultálnak az érintett harmadik országokkal a regionális megfigyelői rendszer meghatározásáról és az illetékes regionális halászati szervezet kiválasztásáról. A regionális megfigyelői rendszer kiépítéséig a megállapodás keretében a guineai halászati övezetben folytatott halászatra jogosult hajók – regionális megfigyelők helyett – az illetékes guineai hatóság által, a fent említett szabályok szerint kijelölt megfigyelőket vesznek fel.

VIII.   FEJEZET

ELLENŐRZÉS

1.

Az Európai Közösség az e melléklet 1. szakaszának 13. pontjával összhangban naprakészen tartja azon hajók jegyzéktervezetét, amelyek számára e jegyzőkönyv rendelkezéseinek megfelelően halászati engedélyt állítottak ki. Ezt a jegyzéket az elkészítésekor, majd minden egyes naprakésszé tételekor közlik a halászat ellenőrzéséért felelős guineai hatóságokkal.

2.

A jegyzéktervezet, valamint az Európai Bizottság által a parti állam hatóságai számára fizetendő, az e melléklet I. fejezete 2. szakaszának 3. pontjában említett előleg teljesítéséről szóló értesítés átvételét követően az illetékes guineai hatóságok a hajót felveszik a halászatra jogosult hajók jegyzékébe, és erről értesítik a halászati ellenőrzésért felelős hatóságokat. Ebben az esetben a hajótulajdonos megkaphatja e jegyzék hiteles másolatát, és azt a halászati engedély helyett és helyén tarthatja a fedélzeten addig, amíg ez utóbbit ki nem állítják.

3.

Az övezetbe való belépés és az onnan való kilépés:

3.1.

A közösségi hajók a guineai halászati övezetbe való belépési vagy onnan való kilépési szándékukról a be- és kilépés előtt legalább három órával értesítik a halászati ellenőrzés tekintetében illetékes guineai hatóságokat, valamint nyilatkoznak a fedélzeten lévő összes halmennyiségről és fajról.

3.2.

A kilépésről szóló értesítés küldésekor a hajók a földrajzi helyzetüket is közlik. Ezeket a közléseket elsősorban faxon (+ 224/30413660) vagy elektronikus levélben (cnspkaly@yahoo.fr), illetve ezek hiányában rádión (a Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches hívójelére) kell megtenni.

3.3.

Ha egy hajót halászati tevékenységen érnek anélkül, hogy arról értesítette volna az illetékes guineai hatóságot, a hajót jogsértő hajónak kell tekinteni.

3.4.

A fax- és telefonszámokat, valamint az elektronikus levélcímet is a halászati engedély kiadásakor kell közölni.

4.

Ellenőrzési eljárások

4.1.

A guineai vizeken halászati tevékenységet folytató közösségi hajók kapitányai lehetővé teszik és megkönnyítik minden olyan guineai tisztviselő fedélzetre szállását és munkájának végzését, akiknek feladata a halászati tevékenységek vizsgálata és ellenőrzése.

4.2.

Ezek a tisztviselők csak a feladataik elvégzéséhez szükséges ideig maradhatnak a fedélzeten.

4.3.

A vizsgálat és az ellenőrzés befejezését követően igazolást kell átadni a hajó kapitányának.

5.

Műholdas ellenőrzés

Az e megállapodás keretében halászó valamennyi közösségi hajót a 2. függelékben meghatározott rendelkezések szerint műhold segítségével nyomon követik. E rendelkezések az Európai Közösség Guineai Delegációjának a Guinea kormánya által a guineai Centre National de Surveillance et de Protection des Pêches (CNSP) tevékenységének megkezdéséről történő értesítését követő tizedik napon lépnek hatályba.

6.

A hajó átvizsgálása

6.1.

Az illetékes guineai hatóságok legfeljebb 36 órán belül tájékoztatják a lobogó szerinti államot és az Európai Bizottságot a guineai vizeken tartózkodó közösségi hajók átvizsgálásáról, illetve az ennek következtében kirótt valamennyi szankcióról.

6.2.

A lobogó szerinti államnak és az Európai Bizottságnak egyidejűleg rövid és tömör jelentést kell kapnia azokról a körülményekről és indokokról, amelyek az átvizsgáláshoz vezettek.

7.

Átvizsgálási jegyzőkönyv

7.1.

Miután az illetékes guineai hatóság elkészítette a jegyzőkönyvet, a hajó kapitánya aláírja.

7.2.

Ez az aláírás nem sérti a védelemmel kapcsolatos azon jogokat és eszközöket, amelyeket a kapitány a számára felrótt jogsértéssel szemben érvényesíthet. Amennyiben a kapitány megtagadja a jegyzőkönyv aláírását, annak okairól írásban ad tájékoztatást, és az ellenőr az „aláírás megtagadása” bejegyzést vezeti a jegyzőkönyvbe.

7.3.

A kapitány a guineai hatóságok által kijelölt kikötőbe irányítja a hajót. Kisebb jogsértés esetén az illetékes guineai hatóság engedélyezheti az átvizsgált hajónak a halászati tevékenység folytatását.

8.

Egyeztető értekezlet átvizsgálás esetén

8.1.

Mielőtt intézkedéseket hoznának a kapitánnyal vagy a legénységgel szemben, illetve bármilyen fellépést terveznének a rakomány vagy a hajó felszerelése tekintetében – kivéve azokat, amelyek a feltételezett jogsértésre vonatkozó bizonyítékok megőrzésére szolgálnak –, az említett információkról való tudomásszerzést követő egy munkanapon belül tájékoztató értekezletet kell tartani az Európai Bizottság és az illetékes guineai hatóságok között, adott esetben az érintett tagállam képviselőjének részvételével.

8.2.

Az értekezlet során a Felek kicserélnek egymás között minden olyan iratot vagy információt, amely segíthet tisztázni a megállapított tények körülményeit. A hajó tulajdonosát vagy annak képviselőjét tájékoztatni kell az egyeztetés eredményéről és mindazokról az intézkedésekről, amelyek a hajó átvizsgálásából következhetnek.

9.

Az átvizsgálás rendezése

9.1.

Mielőtt bírósági eljárásra kerülne sor, meg kell próbálni peren kívüli eljárással rendezni a feltételezett jogsértést. Ezt az eljárást legkésőbb az átvizsgálást követő három munkanapon belül be kell fejezni.

9.2.

Peren kívüli eljárás esetén az alkalmazandó pénzbírság összegét a guineai jogszabályoknak megfelelően kell megállapítani.

9.3.

Abban az esetben, ha az ügyet nem sikerül peren kívüli eljárással rendezni, és az ügy az illetékes bíróság elé kerül, a hajó tulajdonosa – az átvizsgálás költségei, valamint a jogsértés elkövetőire kiszabható pénzbírság és a rájuk terhelhető helyreállítási költségek figyelembevételével megállapított összegű – banki biztosítékot helyez letétbe az illetékes guineai hatóságok által kijelölt banknál.

9.4.

A banki biztosíték nem követelhető vissza a bírósági eljárás lezárulása előtt. Amennyiben az eljárás elmarasztaló ítélet nélkül zárul, a biztosítékot felszabadítják. Ha az elmarasztaló ítélet következtében kiszabott bírság összege a letétbe helyezett biztosítéknál kisebb, az illetékes guineai hatóságok felszabadítják a különbözetet.

9.5.

A hajót akkor adják ki, és a legénysége akkor hagyhatja el a kikötőt, ha:

teljesítették a peren kívüli eljárásból eredő kötelezettségeket, vagy

a bírósági eljárás befejezéséig letétbe helyezték a fenti 9.3. pontban említett banki biztosítékot, és azt az illetékes guineai hatóságok elfogadták.

10.

Átrakodások

10.1.

Minden olyan közösségi hajó, amely a fogásait a guineai vizeken kívánja átrakodni, e műveletet Guinea kikötőiben vagy kikötőhelyein végzi el.

10.2.

A hajótulajdonosok legalább 24 órával az átrakodás előtt jelentik az illetékes guineai hatóságoknak a következő információkat:

az átrakodó halászhajók neve,

a szállítóhajó neve, IMO-száma és lobogó szerinti állama,

az átrakodni szándékozott mennyiség tonnában, fajonkénti bontásban,

az átrakodás napja és helye.

10.3.

Az átrakodást a guineai halászati övezetből való kilépésnek kell tekinteni. A hajók kapitányainak a fogási nyilatkozatokat be kell nyújtaniuk az illetékes guineai hatóságoknak, és közölniük kell akár a halászat folytatására, akár a guineai halászati övezetből való kilépésre vonatkozó szándékukat.

10.4.

A guineai halászati övezetben tilos a fogásoknak a fenti pontokban előírtaktól eltérő átrakodása. A hatályos guineai szabályozás által előírt szankciókkal sújthatók azok, akik megsértik ezt a rendelkezést.

11.

A Guinea valamely kikötőjében ki- vagy átrakodási műveletet végző közösségi hajók kapitányai a guineai ellenőrök részére lehetővé teszik és megkönnyítik e műveletek ellenőrzését. A kikötőben végzett valamennyi vizsgálat és ellenőrzés végén igazolást kell kiállítani a hajó kapitánya részére.

Függelékek

1.

A halászati engedély iránti kérelem formanyomtatványa.

2.

A műholdas hajómegfigyelési rendszerre (VMS) alkalmazandó rendelkezések, és a guineai halászati övezet koordinátái.

3.

ICCAT-hajónapló.

1. függelék

Image

Image

2. függelék

A két Fél egy későbbi szakaszban konzultál egymással a vegyes bizottság keretében a műholdas hajómegfigyelési rendszerre (VMS) alkalmazandó rendelkezések, és a guineai halászati övezet koordinátái meghatározása céljából.

3. függelék

Image


19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/56


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. június 9.)

az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke egy bírájának kinevezéséről

(2009/474/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 225a. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 140b. cikkére,

mivel:

(1)

A 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat (1) létrehozta az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékét (a továbbiakban: Közszolgálati Törvényszék). Ez a határozat e célból egy melléklettel egészítette ki a Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a Bíróság alapokmányának I. melléklete).

(2)

A Tanács a 2005/150/EK, Euratom határozattal (2) megállapította az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bíráinak kinevezése érdekében benyújtandó pályázatok benyújtási és elbírálási feltételeit és részletes szabályait a Bíróság alapokmánya I. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésének megfelelően.

(3)

A Tanács a 2005/49/EK, Euratom határozattal (3) megállapította a Bíróság alapokmánya I. melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti bizottság (a továbbiakban: a bizottság) működésére vonatkozó szabályokat.

(4)

A Közszolgálati Törvényszék egyik bírájának lemondását követően 2009. március 6-án nyilvános pályázati felhívást tettek közzé a Közszolgálati Törvényszék bírájakénti, a 2009. szeptember 1-jétől2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra való kinevezésre (4).

(5)

A bizottság 2009. március 26-án, május 7-én, valamint május 25–26-án ülésezett. Munkája eredményeként véglegesítette a Bíróság alapokmányának I. melléklete 3. cikkének (4) bekezdése szerinti véleményt és listát.

(6)

A Közszolgálati Törvényszék bíráit az EK-Szerződés 225a. cikke negyedik bekezdése és az Euratom-Szerződés 140b. cikke negyedik bekezdése értelmében a Tanács nevezi ki.

(7)

A Bíróság alapokmányának I. melléklete 3. cikkének (4) bekezdése szerinti listán szereplő személyek közül ezért ki kell nevezni egyet, ügyelve a Közszolgálati Törvényszék kiegyensúlyozott összetételére, mind a tagállamok állampolgárainak a lehető legszélesebb földrajzi területen alapuló kiválasztását, mind pedig a nemzeti jogrendszerek képviseletét illetően, a Bíróság alapokmánya I. melléklete 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Maria Isabel ROFES i PUJOL-t a 2009. szeptember 1-jétől2015. augusztus 31-ig tartó hatéves időszakra kinevezik az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke bírájává.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2009. június 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. JANOTA


(1)  HL L 333., 2004.11.9., 7. o.

(2)  HL L 50., 2005.2.23., 7. o.

(3)  HL L 21., 2005.1.25., 13. o.

(4)  HL C 53., 2009.3.6., 15. o.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

19.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/57


A TANÁCS 2009/475/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2009. június 11.)

az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. március 7-én elfogadta az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/KKBP együttes fellépést (1). Az együttes fellépés, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt, 2009. június 30-án hatályát veszti.

(2)

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2009. március 24-én megállapodott az EUJUST LEX további 12 hónappal, 2010. június 30-ig történő meghosszabbításáról. Ezen időszak során az EUJUST LEX, alapfeladatának folytatása mellett, egy Irakban végzendő tevékenységeket magában foglaló kísérleti projektet hajt végre.

(3)

Az EUJUST LEX kiadásainak 2009. június 30-ig történő fedezése érdekében a 2005/190/KKBP együttes fellépés alapján rendelkezésre álló 10 millió EUR pénzügyi referenciaösszeg a Tanács 2006/708/KKBP együttes fellépése (2) alapján 11,2 millió EUR-val, majd pedig a Tanács 2008/304/KKBP együttes fellépése (3) alapján 7,2 millió EUR-val került kiegészítésre. Az új misszióval járó kiadásoknak a 2009. július 1-jétől2010. június 30-ig terjedő időszakban történő fedezésére további pénzügyi referenciaösszeget kell biztosítani.

(4)

A misszió megbízatását olyan biztonsági helyzetben valósítja meg, amely rosszabbodhat és veszélyt jelenthet a közös kül- és biztonságpolitikának (KKBP) a Szerződés 11. cikkében megállapított célkitűzéseire nézve.

(5)

A misszió parancsnoklási és ellenőrzési struktúrája nem érinti a misszióvezetőnek a misszió költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a Bizottsággal szemben vállalt szerződéses felelősségét,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A misszió

(1)   Az Európai Unió létrehozza az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-misszióját (EUJUST LEX).

(2)   Az EUJUST LEX a 2. cikkben meghatározott megbízatásban szereplő céloknak és más rendelkezéseknek megfelelően tevékenykedik.

2. cikk

Megbízatás

(1)   Az EUJUST LEX az iraki büntető igazságszolgáltatási rendszer sürgős szükségleteire irányul, a felsővezetők, valamint a nyomozó szervek felső- és középvezetői részére nyújtott képzés révén. E képzés célja az iraki büntető igazságszolgáltatási rendszer teljesítményének, annak elemei közti koordinálásnak és együttműködésnek a javítása.

(2)   Az EUJUST LEX elősegíti a szorosabb együttműködést az iraki büntető igazságszolgáltatási rendszer szereplői között, és erősíti a vezető és magas rangú, elsősorban rendőri, igazságszolgáltatási és büntetés-végrehajtási tisztviselők irányítási képességeit, valamint javítja a nyomozási szakértelmet és eljárásokat a jogállamiság és az emberi jogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

(3)   A képzés az EU területén és Irakban vagy a régióban folyik, és az EUJUST LEX összekötő hivatalt tart fenn Bagdadban. A 2009. július 1. és 2010. június 30. közötti időszakban az EUJUST LEX egy iraki tevékenységekre épülő kísérleti szakaszt indít el, amely stratégiai tanácsadást, mentorálást és képzést foglal magában, olyan módon és ahol azt a biztonsági körülmények és a források lehetővé teszik.

Az iraki biztonsági körülmények további alakulásától és a megfelelő infrastruktúra hozzáférhetőségétől függően a Tanács 2010. június 30. után megvizsgálja a kísérleti szakasz eredményeit és dönt a misszió jövőjéről.

(4)   Hatékony stratégiai és technikai partnerséget kell kialakítani az iraki felekkel a misszió során, különösen a tervezés szakaszában a tanterv kidolgozásában. Koordinációra is szükség lesz a képzésben részt vevő személyi állomány kiválasztásához, ellenőrzéséhez, értékeléséhez, nyomon követéséhez és koordinálásához annak érdekében, hogy az irakiak mihamarabb elsajátítsák a tudnivalókat. A tervezési és az operatív szakaszban az EUJUST LEX és a képzést nyújtó tagállamok közötti szorosabb koordinációra is szükség lesz. Ennek magában kell foglalnia az érintett tagállamok iraki diplomáciai képviseleteinek, valamint az olyan tagállamok összekötőinek bevonását, amelyek a misszió szempontjából releváns képzés nyújtásában friss tapasztalatokkal rendelkeznek.

(5)   Az EUJUST LEX-nek biztonságosnak, függetlennek és jól körülhatároltnak kell lennie, ugyanakkor ki kell egészítenie az iraki kormány és a nemzetközi közösség – különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete és az Amerikai Egyesült Államok – által tett erőfeszítéseket és azokhoz hozzáadott értéket kell biztosítania, valamint szinergiákat kell kialakítania a vonatkozó közösségi és tagállami tevékenységekkel. Ebben az összefüggésben az EUJUST LEX-nek kapcsolatot kell tartania az iraki hatóságokkal és a jelenleg képzési programokat megvalósító tagállamokkal.

3. cikk

Szervezeti felépítés

Az EUJUST LEX alapvetően az alábbiak szerint épül fel.

a)

a misszió vezetője;

b)

a brüsszeli székhelyű koordinációs hivatal;

c)

a bagdadi összekötő hivatal;

d)

a tagállamok által biztosított és az EUJUST LEX által koordinált képzési létesítmények, oktatók és szakértők.

A fenti elemek a műveleti koncepcióban (CONOPS) és a műveleti tervben (OPLAN) kerülnek kidolgozásra.

4. cikk

Polgári műveleti parancsnok

(1)   Az EUJUST LEX polgári műveleti parancsnoka a polgári tervezési és végrehajtási szolgálat igazgatója lesz.

(2)   A polgári műveleti parancsnok – a Politikai és Biztonsági Bizottság (PBB) politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, a főtitkár/főképviselő átfogó felügyelete alatt – stratégiai szinten parancsnokságot és felügyeletet gyakorol az EUJUST LEX fölött.

(3)   A polgári műveleti parancsnok gondoskodik a Tanács határozatainak, valamint a PBB határozatainak megfelelő és hatékony végrehajtásáról, adott esetben a misszióvezetőknek kiadott stratégiai szintű utasítások révén is.

(4)   A teljes kirendelt állomány a küldő állam nemzeti hatóságainak vagy az uniós intézménynek a teljes körű parancsnoksága alatt marad. A nemzeti hatóságok személyi állományuk, csoportjaik és egységeik operatív irányítását a polgári műveleti parancsnokra ruházzák át.

(5)   A polgári műveleti parancsnok teljes mértékben felel azért, hogy az EU gondossági kötelezettsége megfelelő módon teljesüljön.

5. cikk

A misszió vezetője

(1)   A misszióvezető vállalja a felelősséget a misszióért, és gyakorolja annak helyszíni parancsnoklását és ellenőrzését.

(2)   A misszió vezetője gyakorolja a polgári műveleti parancsnok által kirendelt, a közreműködő államokból érkező személyi állomány, csoportok és egységek feletti parancsnoklást és ellenőrzést, valamint ellátja a misszió rendelkezésére bocsátott eszközöket, forrásokat és információkat is érintő igazgatási és logisztikai feladatokat.

(3)   A misszió vezetője – a polgári műveleti parancsnok stratégiai szintű utasításait követve – az EUJUST LEX hatékony helyszíni tevékenysége érdekében utasításokat ad a misszió teljes személyi állományának, beleértve a brüsszeli koordinációs hivatalt és a bagdadi összekötő irodát is, koordinálja a műveleteket és ellátja a napi irányítást.

(4)   A misszióvezető felel a misszió költségvetésének végrehajtásáért. A misszióvezető e célból szerződést ír alá a Bizottsággal.

(5)   A misszióvezető felelős a személyzetet érintő fegyelmi kérdésekben. A személyzet kirendelt tagjait illetően fegyelmi eljárást az érintett nemzeti vagy uniós hatóság folytathat.

(6)   A misszióvezető képviseli az EUJUST LEX missziót, és biztosítja annak megfelelő láthatóságát.

6. cikk

Személyzet

(1)   Az EUJUST LEX személyzetének létszáma és képessége összhangban van a 2. cikkben meghatározott célkitűzésekkel és a 3. cikkben meghatározott szervezeti felépítéssel.

(2)   Az EUJUST LEX személyzetét az uniós tagállamok vagy az uniós intézmények rendelik ki. Minden tagállam viseli az általa kirendelt EUJUST LEX-személyzettel kapcsolatos költségeket, ideértve a pénzügyi kimutatásban meghatározott fizetést, az orvosi ellátást, a napidíjon kívüli juttatásokat és az utazás költségeit.

(3)   Szükség szerint nemzetközi és helyi személyzet is alkalmazható szerződéses alapon.

(4)   A teljes személyi állomány a misszió érdekében jár el és végzi feladatát. A teljes személyi állomány tiszteletben tartja a Tanács biztonsági szabályzatának elfogadásáról szóló, 2001. március 19-i 2001/264/EK tanácsi határozatban (4) megállapított biztonsági alapelveket és minimumszabályokat.

7. cikk

A személyzet jogállása

(1)   Amennyiben szükséges, az EUJUST LEX személyzetének jogállását – beleértve adott esetben az EUJUST LEX lebonyolításához és zavartalan működéséhez szükséges kiváltságokat, mentességeket és további garanciákat – a Szerződés 24. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni. Az elnökség munkáját segítő főtitkár/főképviselő jogosult az elnökség nevében ilyen megállapodásról tárgyalni.

(2)   Az EUJUST LEX-személyzet tagjait kirendelő uniós tagállam vagy uniós intézmény felelős a kirendeléshez kapcsolódó, a személyzet tagja részéről vagy vele összefüggésben felmerülő bármely igény teljesítéséért. A szóban forgó uniós tagállam vagy uniós intézmény felelős a kirendelt személlyel szembeni bármely eljárás megindításáért.

8. cikk

Parancsnoki lánc

(1)   Az EUJUST LEX – válságkezelési műveletként – egységes parancsnoki lánccal rendelkezik.

(2)   A PBB a Tanács felelősségvállalásával gyakorolja az EUJUST LEX politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását.

(3)   A polgári műveleti parancsnok – a PBB politikai ellenőrzése és stratégiai irányítása mellett, a főtitkár/főképviselő átfogó felügyelete alatt – az EUJUST LEX stratégiai szintű parancsnoka, és e minőségében utasításokat ad a misszióvezetőnek, valamint tanácsokkal és technikai támogatással látja el.

(4)   A polgári műveleti parancsnok a főtitkár/főképviselőn keresztül tesz jelentést a Tanácsnak.

(5)   Helyi szinten a misszióvezető gyakorolja a parancsnoklást és az ellenőrzést az EUJUST LEX felett, és közvetlenül a polgári műveleti parancsnoknak felel.

9. cikk

Politikai ellenőrzés és stratégiai irányítás

(1)   A Tanács felelősségvállalásával a PBB gyakorolja a misszió politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. A Tanács felhatalmazza a PBB-t, hogy a Szerződés 25. cikkének megfelelően hozza meg a vonatkozó határozatokat.

(2)   E felhatalmazás a CONOPS és az OPLAN módosítására is vonatkozik. Ezenfelül magában foglalja a misszióvezető kinevezésére vonatkozó döntések meghozatalához szükséges hatásköröket is. A misszió céljaival és befejezésével kapcsolatos döntéshozatali hatáskör továbbra is a Tanácsot illeti meg.

(3)   A PBB rendszeres időközönként jelentést tesz a Tanácsnak.

(4)   A PBB rendszeresen és igény szerint jelentést kap a polgári műveleti parancsnoktól és a misszióvezetőtől a felelősségi körükbe tartozó kérdésekről.

10. cikk

Biztonság

(1)   A polgári műveleti parancsnok – a 4. és a 8. cikkel összhangban, továbbá a Tanács Biztonsági Hivatalával együttműködve – irányítja a biztonsági intézkedések misszióvezető általi tervezését, és biztosítja azoknak az EUJUST LEX érdekében történő megfelelő és hatékony végrehajtását.

(2)   A misszióvezető felel a művelet biztonságáért, valamint az Európai Unióról szóló szerződés V. címe és az azt alátámasztó dokumentumok szerint az Európai Unión kívül operatív jelleggel alkalmazott személyi állomány biztonságára vonatkozó európai uniós politika alapján a művelet tekintetében alkalmazandó biztonsági minimumkövetelmények betartásának biztosításáért.

(3)   A missziónak a tagállamokban végrehajtott elemeivel kapcsolatban a fogadó állam megtesz minden szükséges és megfelelő intézkedést annak érdekében, hogy területén biztosítsa a résztvevők és a kiképzők biztonságát.

(4)   A brüsszeli székhelyű koordinációs hivatalra vonatkozó szükséges és megfelelő intézkedésekről a Tanács Biztonsági Hivatala gondoskodik a fogadó tagállam hatóságaival együttműködve.

(5)   Amennyiben a képzés valamely harmadik államban folyik, az EU – az érintett tagállam bevonásával – felkéri a harmadik állam hatóságait, hogy területén tegyék meg a résztvevők és a kiképzők vagy szakértők biztonságára vonatkozó megfelelő intézkedéseket.

(6)   Az EUJUST LEX-hez biztonsági tisztviselőt jelölnek ki, aki a misszió vezetőjének tesz jelentést.

(7)   A misszió vezetője a misszió felállítását érintő biztonsági kérdésekben a főtitkár/főképviselő utasításainak megfelelően konzultál a PBB-vel.

(8)   Az EUJUST LEX-személyzet tagjai, a kiképzők és szakértők a Tanács Biztonsági Hivatala által szervezett kötelező biztonsági képzésen és szükség esetén orvosi ellenőrzésen vesznek részt minden iraki kiküldetés, illetve utazás előtt.

(9)   A tagállamok törekednek arra, hogy szükség szerint biztosítsák Irakban az EUJUST LEX és különösen az összekötő hivatal Irakba és annak területén belül utazó személyzetének, kiképzőinek és szakértőinek a biztonságos elhelyezését és védelmét, golyóálló mellénnyel és egyéb biztonsági eszközökkel történő ellátását. A misszióvezető e célból megfelelő megállapodásokat köthet szükség szerint a tagállamokkal vagy a helyi hatóságokkal.

11. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2009. július 1-jétől2010. június 30-ig terjedő időszakra 10,8 millió EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összeggel finanszírozott kiadásokat az Európai Közösség általános költségvetésére vonatkozó eljárásokkal és szabályokkal összhangban kell kezelni, azzal a kivétellel, hogy semmilyen előfinanszírozás nem marad a Közösség tulajdona. Amennyiben a képzés egy része valamely harmadik államban folyik, szerződési ajánlatot harmadik államok állampolgárai is tehetnek. Ilyen esetben az EUJUST LEX részére beszerzett áruk és szolgáltatások is származhatnak harmadik államokból.

(3)   Az iraki különleges biztonsági helyzet miatt a Bagdadban és szükség szerint az ország más területein nyújtott szolgáltatások biztosítása az Egyesült Királyság, adott esetben más tagállamok szerződései vagy az iraki hatóságok megállapodásai alapján történik, amelyeket az e szolgáltatásokat nyújtó és azokért számlázó cégekkel kötnek. Az EUJUST LEX költségvetése fedezi e kiadásokat. Az Egyesült Királyság vagy más érintett tagállam a misszió vezetőjével konzultálva e kiadásokról megfelelő adatokat tartalmazó jelentést tesz a Tanácsnak.

(4)   A misszió vezetője – a szerződésében vállalt tevékenységek tekintetében – teljes körű jelentési kötelezettséggel tartozik az őt ellenőrző Bizottságnak.

(5)   A pénzügyi intézkedések tiszteletben tartják az EUJUST LEX operatív követelményeit, ideértve a felszerelés kompatibilitását.

(6)   A kiadások ezen együttes fellépés hatálybalépésének napjától elszámolhatók.

(7)   A brüsszeli székhelyű koordinációs hivatal felszerelését és ellátását az EU nevében kell megvásárolni vagy kibérelni.

12. cikk

Koordináció

(1)   A parancsnoki lánc sérelme nélkül a misszióvezető a Bizottság küldöttségével szoros együttműködésben végzi tevékenységét az EU Irakot támogató fellépése következetességének biztosítása érdekében.

(2)   A misszióvezető szorosan összehangolja tevékenységét az EU elnökségének helyi képviseletével és más uniós missziók vezetőivel.

(3)   A misszióvezető együttműködik az országban jelen lévő egyéb nemzetközi szereplőkkel, különösen az ENSZ-szel.

13. cikk

Minősített információ kiadása

A főtitkár/főképviselő szükség szerint és a misszió operatív igényeinek megfelelően jogosult a fogadó állam és az ENSZ részére átadni a művelet céljára készült, minősített EU információt és dokumentumokat „RESTREINT UE” szintig, a Tanács biztonsági szabályzatával összhangban. E célból helyi rendelkezések kerülnek megállapításra.

14. cikk

Figyelőszolgálat

Az EUJUST LEX tevékenységébe be kell vonni a figyelőszolgálatot.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez az együttes fellépés 2009. július 1-jén lép hatályba.

Ez az együttes fellépés 2010. június 30-án hatályát veszti.

16. cikk

Kihirdetés

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2009. június 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. SLAMEČKA


(1)  HL L 62., 2005.3.9., 37. o.

(2)  HL L 291., 2006.10.21., 43. o.

(3)  HL L 105., 2008.4.15., 10. o.

(4)  HL L 101., 2001.4.11., 1. o.