ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.148.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 148

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. június 11.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 487/2009/EK rendelete (2009. május 25.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról (kodifikált változat) ( 1 )

1

 

 

A Bizottság 488/2009/EK rendelete (2009. június 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 489/2009/EK rendelete (2009. június 10.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 1. és 2009. június 5. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 490/2009/EK rendelete (2009. június 10.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 107. alkalommal történő módosításáról

12

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/439/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. május 5.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről szóló 2007/250/EK határozat módosításáról

14

 

 

2009/440/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. május 25.) a Régiók Bizottsága négy finn tagjának és két finn póttagjának kinevezéséről

16

 

 

2009/441/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. május 25.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának kinevezéséről

17

 

 

Bizottság

 

 

2009/442/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. június 5.) a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról (az értesítés a C(2009) 4199. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

18

 

 

2009/443/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. június 10.) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, az ólom, a kadmium és a higany alkalmazásaira vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 4187. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

27

 

 

2009/444/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. június 10.) az egyes tagállamokat a 73/2009/EK rendelet 7. és 10. cikke szerinti moduláció alkalmazása következtében megillető összegeknek a 2009 és 2012 közötti évekre történő megállapításáról (az értesítés a C(2009) 4375. számú dokumentummal történt)

29

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/445/KKBP együttes fellépése (2009. június 9.) az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról

33

 

 

2009/446/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság ATALANTA/5/2009 határozata (2009. június 10.) a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló ATALANTA/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat, valamint a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló ATALANTA/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról

34

 

 

IV   Egyéb jogi aktusok

 

 

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

 

 

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 387/06/COL határozata (2006. december 13.) az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve II. részének 27. cikkében említett végrehajtási rendelkezésekről szóló 195/04/COL EFTA felügyeleti hatósági határozatnak az állami támogatások bejelentésére szolgáló egységes formanyomtatvány tekintetében történő módosításáról

35

 

*

Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 637/08/COL (2008. október 8.) az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak hatvanhatodik módosításáról

55

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/1


A TANÁCS 487/2009/EK RENDELETE

(2009. május 25.)

a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 83. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményeire (1),

mivel:

(1)

A Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1987. december 14-i 3976/87/EGK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal (3) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó közös rendelkezéseket a Szerződés 83. cikke értelmében rendelet vagy irányelv útján kell elfogadni. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy rendeletben kinyilvánítsa, miszerint a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének előírásai nem vonatkoznak a vállalkozások közötti megállapodások, a vállalkozások társulásai által hozott döntések és az összehangolt magatartások egyes csoportjaira.

(3)

A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy csoportmentességet biztosítson a légiközlekedési ágazatban mind a Közösség és harmadik országok közötti, mind a Közösségen belüli forgalom tekintetében.

(4)

Meg kell határozni, hogy a Bizottság, a tagállamok illetékes hatóságaival szoros és állandó kapcsolatban, milyen különleges feltételek mellett és körülmények között gyakorolhatja e hatásköreit.

(5)

Kívánatos, hogy különösen a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjai csoportmentességben részesüljenek. E mentességeket korlátozott időtartamra kell nyújtani, amely alatt a légifuvarozók alkalmazkodhatnak a verseny fokozódásához. A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy a tagállamokkal szoros kapcsolatban pontosan meghatározza e mentességek körét és a rájuk irányadó feltételeket.

(6)

E rendelet nem érinti a Szerződés 86. cikkének alkalmazását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendeletet a légiközlekedésre kell alkalmazni.

2. cikk

(1)   A Bizottság a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban, rendelet útján kinyilváníthatja, hogy a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdése nem vonatkozik vállalkozások közötti megállapodások, vállalkozások társulásai által hozott döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira.

A Bizottság ilyen rendeleteket különösen azokra a megállapodásokra, döntésekre vagy összehangolt magatartásokra hozhat, amelynek célja az alábbiak egyike:

a)

a légitársaságok menetrendjének közös tervezése és összehangolása;

b)

konzultációk a menetrend szerinti légijáratok személy- és poggyászszállítási, továbbá áruszállítási díjtételeiről;

c)

közös üzemeltetési megállapodás az új, kevésbé forgalmas menetrend szerinti légiszolgáltatásokkal kapcsolatban;

d)

a repülőtéri résidők kiosztása és repülőtéri menetrend kialakítása; a Bizottság biztosítja, hogy ezek a szabályok összhangban vannak a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló, 1993. január 18-i 95/93/EGK tanácsi rendelettel (4);

e)

a légiközlekedési vállalkozások menetrendkészítéssel, helyfoglalással és jegykiadással kapcsolatos számítógépes helyfoglalási rendszereinek közös beszerzése, fejlesztése és működtetése; a Bizottság biztosítja, hogy ezek a szabályok összhangban vannak a számítógépes helyfoglalási rendszerek ügyviteli szabályzatáról szóló, 1989. július 24-i 2299/89/EGK tanácsi rendelettel (5).

(2)   Az (1) bekezdés második albekezdésének sérelme nélkül az ott említett bizottsági rendeleteknek meg kell határozniuk, hogy a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások mely csoportjaira alkalmazandók és különösen meg kell jelölniük:

a)

azokat a korlátozásokat vagy kikötéseket, amelyek a megállapodásokban, döntésekben és összehangolt magatartásokban szerepelhetnek, és azokat, amelyek nem;

b)

azokat a kikötéseket, amelyeket a megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magtartásoknak tartalmazniuk kell, vagy az egyéb teljesítendő feltételeket.

3. cikk

A 2. cikk alapján elfogadott bármely rendelet meghatározott időtartamra alkalmazandó.

Amennyiben annak elfogadását előidéző bármely körülmény megváltozott, a rendelet hatályon kívül helyezhető vagy módosítható; ebben az esetben határidőt kell szabni azoknak a megállapodásoknak és összehangolt magatartásoknak a módosítására, amelyekre a hatályon kívül helyezést vagy módosítást megelőzően a korábbi rendeletet alkalmazták.

4. cikk

A 2. cikk értelmében elfogadott rendeleteknek tartalmazniuk kell azt az előírást, amely kimondja, hogy e rendeleteknek a hatálybalépésük napján már létező megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra visszaható hatályuk van.

5. cikk

A 2. cikk alapján elfogadott rendelet előírhatja, hogy a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalmat az említett rendeletben meghatározott ideig nem kell alkalmazni azokra a csatlakozás időpontjában már létező megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyekre Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében a 81. cikk (1) bekezdése alkalmazandó, és nem felelnek meg a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

E cikk azonban nem alkalmazandó azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek a csatlakozás időpontjában már az EGT-megállapodás 53. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

6. cikk

Mielőtt a Bizottság a 2. cikk alapján elfogadja rendeletét, nyilvánosságra hozza annak tervezetét, és felhívást intéz minden személyhez és szervezethez, hogy az általa meghatározott ésszerű, de legalább egy hónapos határidőn belül tegyék meg észrevételeiket.

7. cikk

A Bizottság a rendelettervezet közzététele és rendeletének 2. cikk alapján történő elfogadása előtt konzultál a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (6) 14. cikkében említett, a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal.

8. cikk

A 3976/87/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ŠEBESTA


(1)  A 2008. október 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 374., 1987.12.31., 9. o.

(3)  Lásd az I. mellékletet.

(4)  HL L 14., 1993.1.22., 1. o.

(5)  HL L 220., 1989.7.29., 1. o.

(6)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája

A Tanács 3976/87/EGK rendelete

(HL L 374., 1987.12.31., 9. o.)

 

A Tanács 2344/90/EGK rendelete

(HL L 217., 1990.8.11., 15. o.)

 

A Tanács 2411/92/EGK rendelete

(HL L 240., 1992.8.24., 19. o.)

 

1994. évi csatlakozási okmány, I. melléklet III.A.3. pontja

(HL C 241., 1994.8.29., 56. o.)

 

A Tanács 1/2003/EK rendelete

(HL L 1., 2003.1.4., 1. o.)

csak a 41. cikk

A Tanács 411/2004/EK rendelete

(HL L 68., 2004.3.6., 1. o.)

csak a 2. cikk


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

3976/87/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

2. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, a) pont

2. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, b) pont

2. cikk, (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, c) pont

2. cikk, (2) bekezdés, negyedik francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, d) pont

2. cikk, (2) bekezdés, ötödik francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés, e) pont

2. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

3. és 4. cikk

3. és 4. cikk

4a cikk, első mondat

5. cikk, első bekezdés

4a cikk, második mondat

5. cikk, második bekezdés

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

I. melléklet

II. melléklet


11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/5


A BIZOTTSÁG 488/2009/EK RENDELETE

(2009. június 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 10-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

37,3

MK

39,9

TR

54,9

ZZ

44,0

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

131,6

ZZ

108,4

0709 90 70

TR

111,6

ZZ

111,6

0805 50 10

AR

55,7

TR

60,0

ZA

65,7

ZZ

60,5

0808 10 80

AR

75,4

BR

72,8

CA

69,7

CL

88,5

CN

102,4

NA

101,9

NZ

105,3

US

118,5

ZA

78,1

ZZ

90,3

0809 10 00

TN

161,5

TR

197,7

ZZ

179,6

0809 20 95

TR

510,4

US

453,6

ZZ

482,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/7


A BIZOTTSÁG 489/2009/EK RENDELETE

(2009. június 10.)

a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 1. és 2009. június 5. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 09.4366 (2008–2009) tételszám alatt rendelkezésre álló mennyiséggel egyenlő vagy azt meghaladó összmennyiségre nyújtottak be behozataliengedély-kérelmeket az illetékes hatóságokhoz a 1. és 2009. június 5. közötti időszakban a 950/2006/EK rendelettel és/vagy a finomítóüzemeknek a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évben történő ellátására szánt nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról szóló, 2007. május 7-i 508/2007/EK tanácsi rendelettel (3) összhangban.

(2)

E körülmények között helyénvaló, hogy a Bizottság odaítélési együtthatót állapítson meg a rendelkezésre álló mennyiséggel arányos engedélykibocsátás érdekében, és/vagy hogy értesítse a tagállamokat a kijelölt határérték eléréséről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 950/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével és/vagy az 508/2007/EK rendelet 3. cikkével összhangban 1. és 2009. június 5. között benyújtott behozataliengedély-kérelmek vonatkozásában az engedélyeket az e rendelet mellékletében megállapított mennyiségi korlátozással kell kibocsátani.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 10-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o.

(3)  HL L 122., 2007.5.11., 1. o.


MELLÉKLET

Preferenciális AKCS- és indiai cukor

A 950/2006/EK rendelet IV. fejezete

2008/2009. gazdasági év

Tételszám

Ország

A 1.6.2009-5.6.2009 tartó héten kérelmezett mennyiségek odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Elérve

09.4333

Elefántcsontpart

100

 

09.4334

Kongói Köztársaság

100

 

09.4335

Fidzsi-szigetek

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Elérve

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaszkár

100

 

09.4341

Malawi

0

Elérve

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

0

Elérve

09.4344

Saint Christopher és Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Szváziföld

0

Elérve

09.4347

Tanzánia

100

 

09.4348

Trinidad és Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Elérve


Preferenciális AKCS- és indiai cukor

A 950/2006/EK rendelet IV. fejezete

2009. júliustól–szeptemberi gazdasági év

Tételszám

Ország

A 1.6.2009-5.6.2009 tartó héten kérelmezett mennyiségek odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Elefántcsontpart

100

 

09.4334

Kongói Köztársaság

100

 

09.4335

Fidzsi-szigetek

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Elérve

09.4338

Jamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagaszkár

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Saint Christopher és Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Szváziföld

100

 

09.4347

Tanzánia

100

 

09.4348

Trinidad és Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Elérve


Kiegészítő cukor

A 950/2006/EK rendelet V. fejezete

2008/2009. gazdasági év

Tételszám

Ország

A 1.6.2009-5.6.2009 tartó héten kérelmezett mennyiségek odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4315

India

 

09.4316

Az AKCS-jegyzőkönyvet aláíró országok

 


CXL. engedményes cukor

A 950/2006/EK rendelet VI. fejezete

2008/2009. gazdasági év

Tételszám

Ország

A 1.6.2009-5.6.2009 tartó héten kérelmezett mennyiségek odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4317

Ausztrália

0

Elérve

09.4318

Brazília

0

Elérve

09.4319

Kuba

0

Elérve

09.4320

Egyéb harmadik országok

0

Elérve


Balkáni cukor

A 950/2006/EK rendelet VII. fejezete

2008/2009. gazdasági év

Tételszám

Ország

A 1.6.2009-5.6.2009 tartó héten kérelmezett mennyiségek odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4324

Albánia

100

 

09.4325

Bosznia és Hercegovina

0

Elérve

09.4326

Szerbia és Koszovó (1)

100

 

09.4327

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

100

 

09.4328

Horvátország

100

 


Kivételes és ipari behozatalból származó cukor

A 950/2006/EK rendelet VIII. fejezete

2008/2009. gazdasági év

Tételszám

Típus

A 1.6.2009-5.6.2009 tartó héten kérelmezett mennyiségek odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4380

Kivételes

 

09.4390

Ipari

100

 


Kiegészítő GPA-cukor

A 950/2006/EK rendelet VIIIa. fejezete

2008/2009. gazdasági év

Tételszám

Ország

A 1.6.2009-5.6.2009 tartó héten kérelmezett mennyiségek odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4431

Comore-szigetek, Madagaszkár, Mauritius, Seychelle-szigetek, Zambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzánia, Uganda

100

 

09.4433

Szváziföld

100

 

09.4434

Mozambik

0

Elérve

09.4435

Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Dominika, Dominikai Köztársaság, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Suriname, Trinidad és Tobago

0

Elérve

09.4436

Dominikai Köztársaság

0

Elérve

09.4437

Fidzsi-szigetek, Pápua Új-Guinea

100

 


A Bulgária és Románia részére megnyitott átmeneti vámkontingensek keretében történő cukorbehozatal

Az 508/2007/EK rendelet 1. cikke

2008/2009. gazdasági év

Tételszám

Típus

A 1.6.2009-5.6.2009 tartó héten kérelmezett mennyiségek odaítélendő része százalékban

Határérték

09.4365

Bulgária

0

Elérve

09.4366

Románia

100

Elérve


(1)  Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. sz. határozata szerint.


11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/12


A BIZOTTSÁG 490/2009/EK RENDELETE

(2009. június 10.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 107. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága 2009. május 27-én úgy határozott, hogy módosítja az azon természetes és jogi személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó felsorolást, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik, és egy személlyel kiegészíti a felsorolást, tekintettel az e személy Al-Qaidával fenntartott összeköttetéséről szóló információkra. A szankciós bizottság benyújtotta a listára vételről szóló határozat indokolását.

(3)

Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie.

(5)

Mivel az ENSZ felsorolása nem tartalmazza az érintett természetes személy jelenlegi címét, értesítést kell közzétenni a Hivatalos Lapban, hogy az érintett személy kapcsolatban léphessen a Bizottsággal, valamint hogy a Bizottság tájékoztathassa az érintett természetes személyt az e rendelet alapjául szolgáló tényekről, lehetőséget nyújthasson számára, hogy ezekre észrevételeket tegyen, valamint az észrevételek és a rendelkezésre álló lehetséges további információk ismeretében felülvizsgálhassa e rendeletet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 10-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „Természetes személyek” pont a következő bejegyzéssel egészül ki:

„Bekkay Harrach (másképpen: a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche (»al Hafidh Abu Talha, a német«). Születési idő: 1977.9.4. Születési hely: Berkane, Marokkó. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 5208116575 (Bonnban (Németország) kiállított német útlevél, érvényesség ideje: 2013.9.7.). Nemzeti azonosító szám: a) 5209243072 (Bonnban (Németország) kiállított német személyi igazolvány, érvényesség ideje: 2013.9.7.), b) J17001W6Z12 (Bonnban (Németország) kiállított német vezetői engedély). A 2a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott megjelölés időpontja: 2009.5.27. Egyéb információk: 2009 áprilisában feltehetően az afganisztáni/pakisztáni határvidéken tartózkodott.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/14


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. május 5.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésének az Egyesült Királyság részére történő engedélyezéséről szóló 2007/250/EK határozat módosításáról

(2009/439/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Egyesült Királyság a Bizottság Főtitkársága által 2008. július 28-án iktatott levelében engedélyt kért arra, hogy továbbra is alkalmazhassa a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől – az adóhatósággal szemben a hozzáadottérték-adó (HÉA) megfizetésére kötelezett személy tekintetében – eltérő, és korábban a 2007/250/EK tanácsi határozattal (2) engedélyezett különös intézkedést.

(2)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2009. március 17-én kelt levelében tájékoztatta a többi tagállamot az Egyesült Királyság kérelméről. A Bizottság 2009. március 20-án kelt levelében értesítette az Egyesült Királyságot arról, hogy a kérelem elbírálásához szükségesnek ítélt valamennyi információ rendelkezésére áll.

(3)

A 2006/112/EK irányelv 193. cikke alapján a HÉA megfizetésére kötelezett személy az árukat értékesítő adóalany. A eltérés ugyanakkor lehetővé tette az Egyesült Királyság számára, hogy 2009. április 30-ig és meghatározott feltételek mellett fordított adózási mechanizmust alkalmazzon, amelynek következtében a HÉA megfizetéséért való felelősség átszállt arra az adóalanyra, akinek a részére mobiltelefonokat és integrált áramkörű eszközt értékesítettek, feltéve hogy a termékértékesítésre vonatkozó adóalap összege legalább 5 000 angol font volt.

(4)

Az eltérés célja az volt, hogy az adókijátszás egyes agresszív formáit, különösen az ún. „körhintacsalásokat” kezelje, amelyek keretében a termékeket többször is értékesítik anélkül, hogy a HÉÁ-t az adóhatóságoknak befizetnék, miközben a vevőknek a HÉA levonására jogosító érvényes számlát adnak. A fordított adózás alkalmazása, amelynek során a vevő ténylegesen nem fizet HÉÁ-t az eladó részére, kiküszöböli az adókijátszás e formájára való lehetőséget.

(5)

Tekintettel a HÉA-csalásnak az Egyesült Királyságban mutatkozó nyilvánvaló súlyosságára, amelyet az Egyesült Királyság eredeti kérelmével benyújtott információk is alátámasztanak, és az intézkedés várható preventív hatására, az intézkedés arányos marad, mivel az eltérés meghosszabbítása ésszerű időtartamra korlátozódik és az intézkedés terjedelme célhoz kötött marad. Emellett nem képezi alapját egy általánosított fordított adózási rendszerre irányuló átfogó intézkedésnek sem.

(6)

Az eltérés nincs kedvezőtlen hatással a Közösség HÉÁ-ból származó saját forrásaira.

(7)

Az intézkedés jogi folytonosságát biztosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/250/EK tanácsi határozat 4. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Ez a határozat 2011. április 30-án hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat 2009. május 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KOHOUT


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  HL L 109., 2007.4.26., 42. o.


11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/16


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. május 25.)

a Régiók Bizottsága négy finn tagjának és két finn póttagjának kinevezéséről

(2009/440/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a finn kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

Auli HYVÄRINEN és Elina LEHTO-HÄGGROTH lemondását, valamint Risto ERVELÄ és Risto KOIVISTO hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága négy tagjának helye megüresedett. Martina MALMBERG és Heini UTUNEN lemondását követően a Régiók Bizottsága két póttagjának helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Satu TIETARI, Säkylän kunnanvaltuuston jäsen,

Anne KARJALAINEN, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen,

Risto ERVELÄ, Sauvon kunnanvaltuuston jäsen (a betöltött tisztség megváltozása),

Risto KOIVISTO, Pirkkalan kunnanjohtaja (a betöltött tisztség megváltozása),

b)

póttagként:

Petri KALMI, Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja,

Mårten JOHANSSON, Raaseporin kaupunginjohtaja.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ŠEBESTA


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.


11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/17


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. május 25.)

a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának kinevezéséről

(2009/441/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel az olasz kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

Renato SORU hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett.

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. január 25-ig a Régiók Bizottsága tagjává nevezi ki:

Ugo CAPPELLACCI, Presidente della Regione Sardegna.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ŠEBESTA


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.


Bizottság

11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/18


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. június 5.)

a 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

(az értesítés a C(2009) 4199. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/442/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 21. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/2/EK irányelv előírja a tagállamok számára a térinformációs infrastruktúra megvalósításának és használatának nyomon követését, valamint hogy jelentést készítsenek az irányelv megvalósításáról.

(2)

A nyomon követés és a jelentéskészítés koherens megközelítése érdekében a tagállamok létrehozzák a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek és téradat-szolgáltatások témánként és mellékletenként csoportosított jegyzékét, valamint a 2007/2/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésében említett hálózati szolgáltatások szolgáltatástípus szerint csoportosított jegyzékét, és ezen jegyzékekről a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot.

(3)

A nyomon követésnek a hatóság különböző szintjein lévő képviselőitől gyűjtött adatok alapján kiszámított indikátorkészleteken szükséges alapulnia.

(4)

A nyomonkövetési indikátorokhoz felhasznált összegyűjtött adatokat el kell juttatni a Bizottsághoz.

(5)

A nyomon követés és jelentéskészítés eredményeit el kell juttatni a Bizottságnak és nyilvánosságra kell hozni.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2007/2/EK irányelv 22. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

A határozat részletes szabályokat állapít meg a térinformációs infrastruktúra megvalósításának és használatának tagállamok általi nyomon követéséről, valamint a 2007/2/EK irányelv végrehajtásáról szóló jelentés készítéséről.

2. cikk

A nyomon követésre és jelentéskészítésre vonatkozó általános rendelkezések

(1)   A tagállamok létrehozzák a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek és téradat-szolgáltatások témánként és mellékletenként csoportosított jegyzékét, valamint az irányelv 11. cikke (1) bekezdésében említett hálózati szolgáltatások szolgáltatástípus szerint csoportosított jegyzékét.

A tagállamok ezt a listát eljuttatják a Bizottsághoz, és évente frissítik.

(2)   A tagállamok a 2007/2/EK irányelv 19. cikkének (2) bekezdésében említett koordinációs struktúrát használják a nyomon követéshez és a jelentéskészítéshez szükséges adatok gyűjtéséhez.

(3)   A tagállamok kapcsolattartói a 2007/2/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett nyomon követés eredményeit, valamint az ugyanezen irányelv 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett jelentést átadják a Bizottságnak.

(4)   A nyomon követés és jelentéskészítés minden eredményét hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára interneten vagy más megfelelő távközlési eszközön keresztül.

II.   FEJEZET

A METAADAT-KÖVETELMÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE

3. cikk

A metaadatok jelenlétének nyomon követése

(1)   A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez és téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok jelenlétének mérése a következő indikátorok alapján történik:

a)

egy általános indikátor (MDi1), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekhez és téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok jelenlétét méri;

b)

és az alábbi egyedi indikátorok:

i.

MDi1.1, amely a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok jelenlétét méri;

ii.

MDi1.2, amely a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok jelenlétét méri;

iii.

MDi1.3, amely a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok jelenlétét méri;

iv.

MDi1.4, amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok jelenlétét méri.

(2)   A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében szereplő jegyzékben említett valamennyi téradatkészlethez és téradat-szolgáltatáshoz meghatározzák a metaadatok jelenlétét, és a téradatkészlethez vagy -szolgáltatáshoz a következő értékeket rendelik:

a)

1-es érték, ha vannak metaadatok;

b)

0-s érték, ha nincsenek metaadatok.

(3)   A tagállamok az MDi1 általános indikátort oly módon számítják ki, hogy a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradatkészletek és -szolgáltatások számát elosztják az említett mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek és téradat-szolgáltatások teljes számával.

(4)   A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a)

a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (MDi1.1);

b)

a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (MDi1.2);

c)

a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (MDi1.3);

d)

a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékleteiben felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradat-szolgáltatások száma osztva az ugyanezen mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradat-szolgáltatások teljes számával (MDi1.4).

4. cikk

A metaadatok megfelelőségének nyomon követése

(1)   A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez és téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok megfelelőségének mérése a következő indikátorok alapján történik:

a)

egy általános indikátor (MDi2), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez és téradat-szolgáltatásokhoz tartozó metaadatok megfelelőségét méri;

b)

és az alábbi egyedi indikátorok:

i.

MDi2.1, amely a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok megfelelőségét méri;

ii.

MDi2.2, amely a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok megfelelőségét méri;

iii.

MDi2.3, amely a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok megfelelőségét méri;

iv.

MDi2.4, amely a 2007/2/EK irányelv – I., II. és III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó metaadatok megfelelőségét méri.

(2)   A tagállamok ezen határozat 2. cikkének (1) bekezdésében szereplő listán említett valamennyi téradatkészlethez és téradat-szolgáltatáshoz meghatározzák, hogy a metaadatok megfelelnek-e a 2007/2/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak, valamint a téradatkészlethez vagy -szolgáltatáshoz a következő értékeket rendelik:

a)

1-es érték, ha a megfelelő metaadatok a 2007/2/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésében előírt végrehajtási szabályoknak megfelelnek;

b)

0-s érték, ha a megfelelő metaadatok a 2007/2/EK irányelv 5. cikke (4) bekezdésében előírt végrehajtási szabályoknak nem felelnek meg.

(3)   A tagállamok az MDi2 általános indikátort oly módon számítják ki, hogy a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező metaadatokkal rendelkező téradatkészletek és -szolgáltatások számát (ahol a metaadatok megfelelnek az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak) elosztják az említett mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek és téradat-szolgáltatások teljes számával.

(4)   A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a)

a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt témák szerinti, ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályokkal összhangban lévő metaadatokat tartalmazó téradatkészletek osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt témák szerinti téradatkészletek teljes számával (MDi2.1);

b)

a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt témák szerinti, a 2007/2/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályokkal összhangban lévő metaadatokat tartalmazó téradatkészletek osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt témák szerinti téradatkészletek teljes számával (MDi2.2);

c)

a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt témák szerinti, a 2007/2/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályokkal összhangban lévő metaadatokat tartalmazó téradatkészletek osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt témák szerinti téradatkészletek teljes számával (MDi2.3);

d)

a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti, a 2007/2/EK irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályokkal összhangban lévő metaadatokat tartalmazó téradat-szolgáltatások száma osztva a téradat-szolgáltatások teljes számával (MDi2.4).

III.   FEJEZET

A TÉRADATKÉSZLETEK INTEROPERABILITÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE

5. cikk

A téradatkészletek földrajzi lefedettségének nyomon követése

(1)   A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó földrajzi lefedettség kimutatása a következő indikátorok alapján történik:

a)

egy általános indikátor (DSi1), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó tagállami lefedettség mértékét méri;

b)

és az alábbi egyedi indikátorok:

i.

DSi1.1, amely a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó tagállami lefedettség mértékét méri;

ii.

DSi1.2, amely a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó tagállami lefedettség mértékét méri;

iii.

DSi1.3, amely a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó tagállami lefedettség mértékét méri.

(2)   A tagállamok döntést hoznak az alábbi, a 2. cikk (1) bekezdésében szereplő listában említett téradatkészletekhez tartozó területekről:

a)

egy adott téradatkészlet által lefedendő terület (a továbbiakban: „releváns terület”), km2-ben kifejezve;

b)

egy adott téradatkészlet által lefedett terület (a továbbiakban „tényleges terület”), km2-ben kifejezve.

(3)   A tagállamok oly módon számítják az DSi1 általános indikátort, hogy a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekhez tartozó tényleges területek összegét elosztják az említett mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő releváns területek összegével.

(4)   A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a)

a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekhez tartozó tényleges területek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletekre vonatkozó releváns területek összegével (DSi1.1);

b)

a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekhez tartozó tényleges területek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletekre vonatkozó releváns területek összegével (DSi1.2);

c)

a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekhez tartozó tényleges területek száma osztva az ugyanezen mellékletben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletekre vonatkozó releváns területek összegével (DSi1.3).

6. cikk

A téradatkészletek megfelelőségének nyomon követése

(1)   A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletek megfelelőségének, valamint a megfelelő metaadatoknak az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelésének mérése a következő indikátorok alapján történik:

a)

az általános indikátor (DSi2), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletek megfelelőségét, valamint a megfelelő metaadatoknak az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelést méri;

b)

és az alábbi egyedi indikátorok:

i.

DSi2.1, amely a 2007/2/EK irányelv I. mellékletében felsorolt, és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletek megfelelőségét, valamint a megfelelő metaadatoknak az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelést méri;

ii.

DSi2.2, amely a 2007/2/EK irányelv II. mellékletében felsorolt, és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletek megfelelőségét, valamint a megfelelő metaadatoknak az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelést méri;

iii.

DSi2.3, amely a 2007/2/EK irányelv III. mellékletében felsorolt, és az irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő téradattémák szerinti téradatkészletek megfelelőségét, valamint a megfelelő metaadatoknak az irányelv 5. cikke (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelést méri.

(2)   A tagállamok ezen határozat 2. cikkének (1) bekezdésében szereplő listán említett valamennyi téradatkészlet esetében meghatározzák, hogy azok megfelelnek-e a 2007/2/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak, valamint az említett végrehajtási szabályokat figyelembe véve metaadataik megfelelnek-e az irányelv 5. cikkének (4) bekezdésének, ezenfelül a téradatkészletekhez a következő értékeket rendelik:

a)

1-es érték, amennyiben a téradatkészlet megfelel a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak, továbbá metaadatai megfelelnek ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak;

b)

0-s érték, amennyiben a téradatkészlet nem felel meg a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak, vagy metaadatai nem felelnek meg ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak.

(3)   A tagállamok oly módon számítják az DSi2 általános indikátort, hogy a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő, továbbá ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő metaadatokkal rendelkező, az irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek számát elosztják a mellékletekben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával.

(4)   A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a)

a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő, továbbá ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő metaadatokkal rendelkező, az irányelv I. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek száma osztva a mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (DSi2.1);

b)

a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő, továbbá ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő metaadatokkal rendelkező, az irányelv II. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek száma osztva a mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (DSi2.2);

c)

a 2007/2/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő, továbbá ugyanezen irányelv 5. cikkének (4) bekezdésében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő metaadatokkal rendelkező, az irányelv III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek száma osztva a mellékletben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (DSi2.3).

IV.   FEJEZET

A HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK VÉGREHAJTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE

7. cikk

A metaadatok elérhetőségének nyomon követése keresőszolgáltatások révén

(1)   A 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletekre és téradat-szolgáltatásokra vonatkozó metaadatok elérhetőségének az irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett keresőszolgáltatásokon keresztül történő mérése az alábbi indikátorok alapján történik:

a)

egy általános indikátor (NSi1), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek és téradat-szolgáltatások keresőszolgáltatásokon keresztüli, metaadataik alapján történő kereshetőségének mértékét méri;

b)

és az alábbi egyedi indikátorok:

i.

az NSi1.1, amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek keresőszolgáltatásokon keresztüli, metaadataik alapján történő kereshetőségének mértékét reprezentálja;

ii.

az NSi1.2, amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradat-szolgáltatások keresőszolgáltatásokon keresztüli, metaadataik alapján történő kereshetőségének mértékét méri.

(2)   A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében szereplő listán említett minden egyes téradatkészlethez és téradat-szolgáltatáshoz meghatározzák, hogy létezik-e keresőszolgáltatás, és a téradatkészlethez vagy -szolgáltatáshoz a következő értékek egyikét rendelik:

a)

1-es érték, ha van keresőszolgáltatás;

b)

0-s érték, ha nincs keresőszolgáltatás.

(3)   A tagállamok az NSi1 általános indikátort úgy számítják ki, hogy a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti és létező keresőszolgáltatással rendelkező téradatkészletek és téradat-szolgáltatások számát elosztják az ugyanezen mellékletekben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek és téradat-szolgáltatások teljes számával.

(4)   A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a)

a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékleteiben felsorolt témák szerinti és létező keresőszolgáltatással rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletekben felsorolt témáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (NSi1.1);

b)

a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékleteiben felsorolt témák szerinti és létező keresőszolgáltatással rendelkező téradat-szolgáltatások száma osztva az ugyanezen mellékletekben felsorolt témáknak megfelelő téradat-szolgáltatások teljes számával (NSi1.2).

8. cikk

A téradatkészletek hozzáférhetőségének nyomon követése megtekintési és letöltési szolgáltatásokon keresztül

(1)   Az alábbi indikátorok a metaadatok megfelelőségének hozzáférhetőségére használhatók a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek és téradat-szolgáltatások, és ezen irányelvnek az. 11. cikkének (1) bekezdésének b) és c) pontjában hivatkozott megtekintési és letöltési szolgáltatások tekintetében:

a)

egy általános indikátor (NSi2), amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez tartozó megtekintési és letöltési szolgáltatásokat méri;

b)

és az alábbi egyedi indikátorok:

i.

NSi2.1, amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez való hozzáférést méri a megtekintési szolgáltatásokon keresztül;

ii.

NSi2.2, amely a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletekhez való hozzáférést méri a letöltési szolgáltatásokon keresztül.

(2)   A tagállamok a 2. cikk (1) bekezdésében hivatkozott listán említett minden egyes téradatkészlethez meghatározzák, hogy léteznek-e a megtekintési vagy a letöltési szolgáltatások, és a téradatkészlethez a következő értékeket rendelik:

a)

1-es érték, ha a megtekintési szolgáltatás létezik és 0-s érték, ha ez a szolgáltatás nem létezik;

b)

1-es érték, ha a letöltési szolgáltatás létezik és 0-s érték, ha ez a szolgáltatás nem létezik;

c)

1-es érték, ha a megtekintési és a letöltési szolgáltatás is létezik és 0-s érték, ha ezen szolgáltatások egyike sem létezik.

(3)   A tagállamok kiszámítják az NSi2 általános indikátort oly módon, hogy a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti és megtekintési és letöltési szolgáltatással ellátott téradatkészletek számát elosztják az említett mellékletekben (NSi2) felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával.

(4)   A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a)

a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékleteiben felsorolt témák szerinti és megtekintési szolgáltatásokkal rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (NSi2.1);

b)

a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékleteiben felsorolt témák szerinti és letöltési szolgáltatásokkal rendelkező téradatkészletek száma osztva az ugyanezen mellékletekben felsorolt téradattémáknak megfelelő téradatkészletek teljes számával (NSi2.2).

9. cikk

A hálózati szolgáltatások felhasználásának nyomon követése

(1)   Az alábbi indikátorok a 2007/2/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott hálózati szolgáltatások nyomon követésére használhatók:

a)

általános indikátor (NSi3), amely minden hálózati szolgáltatás felhasználását méri;

b)

és az alábbi egyedi indikátorok:

i.

NSi3.1, amely a keresőszolgáltatások felhasználását méri;

ii.

NSi3.2, amely a megtekintési szolgáltatások felhasználását méri;

iii.

NSi3.3, amely a letöltési szolgáltatások felhasználását méri;

iv.

NSi3.4, amely az átalakítási szolgáltatások felhasználását méri;

v.

NSi3.5, amely az igénybevételi szolgáltatások felhasználását méri.

(2)   A tagállamok döntést hoznak a 2. cikk (1) bekezdésében található listában említett valamennyi hálózati szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számáról.

(3)   A tagállamok kiszámítják az NSi3 általános indikátort oly módon, hogy valamennyi hálózati szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számának összegét elosztják a hálózati szolgáltatások számával.

(4)   A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a)

valamennyi keresőszolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számát elosztják a keresőszolgáltatások számával (NSi3.1);

b)

valamennyi megtekintési szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számát elosztják a megtekintési szolgáltatások számával (NSi3.2);

c)

valamennyi letöltési szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számát elosztják a letöltési szolgáltatások számával (NSi3.3);

d)

valamennyi átalakítási szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számát elosztják az átalakítási szolgáltatások számával (NSi3.4);

e)

valamennyi igénybevételi szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási kérések éves számát elosztják az igénybevételi szolgáltatások számával (NSi3.5).

10. cikk

A hálózati szolgáltatások megfelelőségének nyomon követése

(1)   Az alábbi indikátorok a 2007/2/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében említett hálózati szolgáltatások ugyanezen irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelőségét mérik:

a)

általános indikátor (NSi4), amely valamennyi hálózati szolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri;

b)

és az alábbi egyedi indikátorok:

i.

NSi4.1, amely valamennyi keresőszolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri;

ii.

NSi4.2, amely valamennyi megtekintési szolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri;

iii.

NSi4.3, amely valamennyi letöltési szolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri;

iv.

NSi4.4, amely valamennyi átalakítási szolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri;

v.

NSi4.5, amely valamennyi igénybevételi szolgáltatásnak a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak való megfelelését méri.

(2)   A tagállamok az ezen határozat 2. cikkének (1) bekezdésében szereplő listán említett valamennyi hálózati szolgáltatáshoz meghatározzák, hogy megfelelnek-e a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak, és a hálózati szolgáltatáshoz a következő értékeket rendelik:

a)

1-es érték, ha a hálózati szolgáltatás a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében előírt végrehajtási szabályoknak megfelel;

b)

0-s érték, ha a hálózati szolgáltatás a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében előírt végrehajtási szabályoknak nem felel meg.

(3)   A tagállamok oly módon számítják az NSi4-es általános indikátort, hogy a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő hálózati szolgáltatások számát elosztják a hálózati szolgáltatások teljes számával.

(4)   A tagállamok az egyedi indikátorokat a következő módon számítják ki:

a)

a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő keresőszolgáltatások száma osztva a keresőszolgáltatások teljes számával (NSi4.1);

b)

a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő megtekintési szolgáltatások száma osztva a megtekintési szolgáltatások teljes számával (NSi4.2);

c)

a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő letöltési szolgáltatások száma osztva a letöltési szolgáltatások teljes számával (NSi4.3);

d)

a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő átalakítási szolgáltatások száma osztva az átalakítási szolgáltatások teljes számával (NSi4.4);

e)

a 2007/2/EK irányelv 16. cikkében említett végrehajtási szabályoknak megfelelő igénybevételi szolgáltatások száma osztva az igénybevételi szolgáltatások teljes számával (NSi4.5).

11. cikk

Átadandó információk

(1)   A tagállamok az alábbi információkat adják át a Bizottságnak:

a)

valamennyi általános és egyedi indikátor értékei százalékokban kifejezve;

b)

valamennyi általános és egyedi indikátor számlálója és nevezője;

c)

és a 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése, a 8. cikk (2) bekezdése, a 9. cikk (2) bekezdése és a 10. cikk (2) bekezdése értelmében összegyűjtött adatok.

(2)   A 2007/2/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett nyomon követés eredményeit a naptári év során lefolytatott nyomon követéshez kell sorolni, és a következő év május 15-ig közzé kell tenni. Ezt követően az eredményeket évente legalább egyszer kell frissíteni.

A 2009-ben lebonyolított nyomon követéshez tartozó eredmények a 18. cikkben említett dátummal kezdődő és az év végéig tartó időszakot fedik le.

V.   FEJEZET

JELENTÉSKÉSZÍTÉS

12. cikk

Koordináció és minőségbiztosítás

(1)   A koordináció tekintetében a 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett összefoglaló leírás az alábbiakat tartalmazza:

a)

a tagállami kapcsolattartó neve, elérhetősége, szerepe és felelősségi körei;

b)

a tagállami kapcsolattartót támogató koordinációs szervezet neve, elérhetősége, szerepe, felelősségi körei és szervezeti felépítése;

c)

a harmadik felekkel fenntartott kapcsolat bemutatása;

d)

a koordinációs szerv munkamódszereinek és eljárásainak áttekintése;

e)

a nyomonkövetési és jelentéskészítési folyamattal kapcsolatos megjegyzések.

(2)   A minőségbiztosítás szervezete tekintetében a 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett összefoglaló leírás az alábbiakat tartalmazza:

a)

a minőségbiztosítási eljárások leírása, beleértve a vonatkozó térinformációs infrastruktúra karbantartását;

b)

a térinformációs infrastruktúra fejlődéséhez kapcsolódó minőségbiztosítási problémák elemzése, az általános és egyedi indikátorok figyelembevételével;

c)

az infrastruktúra minőségbiztosításának javítása érdekében megtett intézkedések leírása;

d)

és a hitelesítési mechanizmus kialakításának helyszíne, valamint a mechanizmus bemutatása.

13. cikk

Hozzájárulás az infrastruktúra működéséhez és koordinációjához

A 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett összefoglaló leírás az alábbiakat tartalmazza:

a)

a térinformációs infrastruktúra megvalósításában közreműködő különböző érdekelt felek áttekintése az alábbi tipológia alapján: felhasználók, adat-előállítók, szolgáltatók és koordináló szervek;

b)

a térinformációs infrastruktúra fejlesztésében és karbantartásában közreműködő különféle érdekelt felek szerepének bemutatása, beleértve a feladatok koordinációjában, a metaadatokkal és adatokkal kapcsolatos rendelkezések megvalósításában, a szolgáltatások kezelésében, fejlesztésében és szolgáltatásában játszott szerepüket;

c)

a téradatkészletek és -szolgáltatások hatóságokkal való megosztását elősegítő fő intézkedések általános bemutatása, és ezen intézkedések eredményeképpen a megosztás folyamatának fejlődése;

d)

az érdekelt felek együttműködésének leírása;

e)

a 2007/2/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdésében említett, Inspire geoportálon elérhető szolgáltatások leírása.

14. cikk

A térinformációs infrastruktúra használata

A 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének c) pontjában hivatkozott térinformációs infrastruktúra használatára vonatkozó információk:

a)

a térinformációs infrastruktúra téradat-szolgáltatásainak felhasználása, az általános és egyedi indikátorok figyelembevételével;

b)

a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák szerinti téradatkészletek felhasználása, különös tekintettel a környezetpolitika területén tapasztalható jó példákra;

c)

a közvélemény által használt térinformációs infrastruktúra használatára vonatkozó bizonyítékok, ha ismertek;

d)

a határokon átívelő használatra vonatkozó példák, valamint a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt téradattémák szerinti téradatkészletek határokon átívelő egységességének javítása érdekében tett törekvések;

e)

az átalakítási szolgáltatásoknak az adatok összeegyeztethetősége céljából történő felhasználási módjai.

15. cikk

Adatmegosztási megállapodások

A 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett összefoglaló leírás az alábbiakat tartalmazza:

a)

a hatóságok által létrehozott vagy kidolgozás alatt álló adatmegosztási megállapodások áttekintése;

b)

a hatóságok, közösségi intézmények és szervek által létrehozott vagy kidolgozás alatt álló adatmegosztási megállapodások áttekintése, beleértve bizonyos téradatkészlethez tartozó adatmegosztási megállapodások példáit;

c)

téradatkészletek és -szolgáltatások hatóságok közötti, és a hatóságok, közösségi intézmények és szervek közötti megosztásra vonatkozó akadályok listája, és azon tevékenységek bemutatása, amelyekkel ezek az akadályok leküzdhetők.

16. cikk

Költség-haszon szempontok

A 2007/2/EK irányelv 21. cikke (2) bekezdésének e) pontjában említett összefoglaló leírás az alábbiakat tartalmazza:

a)

a 2007/2/EK irányelv végrehajtásához szükséges költségek becslése;

b)

a megállapított haszonra vonatkozó példák, beleértve a politikai előkészítésre, végrehajtásra, értékelésre gyakorolt pozitív hatásokat; a polgároknak nyújtott jobb szolgáltatások és a határokon átívelő együttműködés példái.

17. cikk

A jelentések aktualizálása

A 2007/2/EK irányelv 21. cikkének (3) bekezdésében említett jelentés a jelentéskészítés évét megelőző három naptári évet foglalja magában.

VI.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Alkalmazás

Ezt a határozatot 2009. június 5-től kell alkalmazni.

19. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 5-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 108., 2007.4.25., 1. o.


11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/27


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. június 10.)

a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából, az ólom, a kadmium és a higany alkalmazásaira vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2009) 4187. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/443/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2002/95/EK irányelv értelmében a Bizottságnak értékelnie kell az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján betiltott egyes veszélyes anyagokat.

(2)

Egyes, ólmot és kadmiumot tartalmazó anyagokat és alkatrészeket mentesíteni kell a tilalom alól, mert e veszélyes anyagoknak az érintett anyagokban és alkatrészekben való használata műszaki vagy tudományos okokból továbbra is kiküszöbölhetetlen.

(3)

Jelenleg még kivitelezhetetlen az ólom más anyaggal való helyettesítése a transzformátorokban alkalmazott, 100 μm-es vagy annál kisebb átmérőjű vékony vörösréz vezetékek forrasztásához használt forrasztóanyagokban.

(4)

Nem áll rendelkezésre megfelelő helyettesítő anyag a cink-borát üvegből készült burkolatban elhelyezett nagyfeszültségű diódák bevonatrétegében lévő ólom kiváltására.

(5)

Jelenleg nem megoldható a kadmium és a kadmium-oxid helyettesítése az alumíniummal ötvözött berillium-oxid hordozókon használt vastag filmpasztákban.

(6)

Várhatóan 2009. december 31-re elérhetővé válnak olyan, az analóg hangfeldolgozó áramkörök helyettesítésére alkalmas technológiák, amelyek révén valamennyi professzionális audioberendezés esetében elkerülhető lesz a kadmium alapú optocsatolók használata.

(7)

Jelenleg műszakilag nem oldható meg a katódporlasztás során inhibitorként használt higany helyettesítése a legfeljebb 30 mg higanyt tartalmazó egyenáramú plazmakijelzők esetében; 2010. július 1-jére azonban ez várhatóan kivitelezhető lesz.

(8)

A 2002/95/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság konzultált az érintett felekkel.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 18. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/95/EK irányelv melléklete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 10-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

(2)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.


MELLÉKLET

A 2002/95/EK irányelv melléklete a következő 33–38. ponttal egészül ki:

„33.

A transzformátorokban alkalmazott, 100 μm-es vagy annál kisebb átmérőjű vékony vörösréz vezetékek forrasztásához használt forrasztóanyagban lévő ólom.

34.

A cermet-alapú beállító potenciométer egyes alkatrészeiben lévő ólom.

35.

A professzionális audioberendezésekben használt optocsatolókhoz tartozó fotorezisztorokban lévő kadmium 2009. december 31-ig.

36.

A legfeljebb 30 mg higanyt tartalmazó egyenáramú plazmakijelzőkben lévő, a katódporlasztásnál inhibitorként használt higany 2010. július 1-jéig.

37.

A cink-borát üvegből készült burkolatban elhelyezett nagyfeszültségű diódák bevonatában lévő ólom.

38.

Az alumíniummal ötvözött berillium-oxid hordozókon használt vastag filmpasztában lévő kadmium és kadmium-oxid.”


11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. június 10.)

az egyes tagállamokat a 73/2009/EK rendelet 7. és 10. cikke szerinti moduláció alkalmazása következtében megillető összegeknek a 2009 és 2012 közötti évekre történő megállapításáról

(az értesítés a C(2009) 4375. számú dokumentummal történt)

(2009/444/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére, 9. cikke (4) bekezdésére és 10. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/379/EK bizottsági határozat (2) rögzíti egyebek mellett, hogy a közvetlen kifizetéseket érintő, a 73/2009/EK rendelet 7. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírt csökkentések alkalmazásából milyen összegek származnak és bocsátandók az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) rendelkezésére a 2007 és 2013 közötti költségvetési évek esetében.

(2)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (3) 10. cikkének (3) és (4) bekezdése megállapítja az említett cikk (1) bekezdésében előírt modulációból származó összegek felosztásának kritériumait. Ugyanezek a rendelkezések újabban már a 73/2009/EK rendelet 9. cikkének (2) és (3) bekezdésében is szerepelnek.

(3)

A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet (4) 78. cikke az 1782/2003/EK rendelet 10. cikke (3) és (4) bekezdésében megállapított szempontok figyelembevételével meghatározza ezen összegeknek a tagállamok közötti felosztási kulcsát.

(4)

A 2006/588/EK bizottsági határozat (5) rendelkezik az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkének (3) és (4) bekezdése szerinti modulációból származó összegeknek a tagállamok részére történő odaítéléséről a 2006 és 2012 közötti évekre. E rendelkezés a 73/2009/EK rendelet 9. cikkének (2) és (3) bekezdésében is szerepel, ezért úgy kell tekinteni, hogy a 2006/588/EK határozat mellékletében a 2009 és 2012 közötti évek tekintetében feltüntetett összegeket a 73/2009/EK rendelet 9. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján ítélték oda a tagállamoknak. A szóban forgó összegek tehát továbbra is alkalmazandók.

(5)

Indokolt a 73/2009/EK rendelet 7. cikke szerinti modulációból származó összegek fennmaradó részét az említett rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban, illetőleg a szóban forgó modulációnak az említett rendelet 2. cikkének g) pontja szerinti új tagállamokban történő alkalmazásából származó összegeket az említett rendelet 10. cikkének (3) bekezdésével összhangban odaítélni a tagállamok részére.

(6)

Az egyértelműség érdekében indokolt a 2006/588/EK határozatot hatályon kívül helyezni és új határozattal felváltani.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2009 és 2012 közötti évekre alkalmazott öt százalékpontos csökkentésből a 73/2009/EK rendelet 9. cikke (2) és (3) bekezdésének alkalmazása következtében származó összegeket az e rendelet I. mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően kell a tagállamok rendelkezésére bocsátani.

2. cikk

A 2009 és 2012 közötti évekre az e rendelet 1. cikkében említett öt százalékponton felül alkalmazott csökkentésből a 73/2009/EK rendelet 9. cikke (4) bekezdésének alkalmazása következtében származó összegeket az e rendelet II. mellékletében foglalt táblázatnak megfelelően kell a tagállamok rendelkezésére bocsátani.

3. cikk

A 73/2009/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdése alapján az ugyanazon rendelet 2. cikkének g) pontja szerinti új tagállamok rendelkezésére bocsátandó 2012. évi összegeket az e rendelet III. mellékletében foglalt táblázat rögzíti.

4. cikk

A 2006/588/EK határozat hatályát veszti.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(2)  HL L 117., 2009.5.12., 10. o.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

(4)  HL L 141., 2004.4.30., 18. o.

(5)  HL L 240., 2006.9.2., 6. o.


I. MELLÉKLET

A modulációból származó összegeknek a 2009 és 2012 közötti évekre történő odaítélése a tagállamok részére a 73/2009/EK rendelet 9. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban

(millió EUR)

Tagállam

2009

2010

2011

2012

Belgium

18,3

18,2

18,2

18,2

Dánia

33,4

33,4

33,4

33,4

Németország

207,5

206,8

206,8

206,8

Írország

35,2

34,5

34,5

34,7

Görögország

64,3

61,3

61,3

61,4

Spanyolország

223,4

217,8

218,4

218,5

Franciaország

271,8

270,6

270,8

271,0

Olaszország

144,6

140,2

140,8

140,8

Luxemburg

1,2

1,2

1,2

1,2

Hollandia

29,4

28,8

28,8

28,8

Ausztria

44,3

43,2

43,3

43,3

Portugália

54,1

52,8

52,8

52,9

Finnország

20,6

20,2

20,2

20,2

Svédország

26,0

25,5

25,5

25,5

Egyesült Királyság

136,7

136,3

136,3

136,3


II. MELLÉKLET

A modulációból származó összegeknek a 2009 és 2012 közötti évekre történő odaítélése a tagállamok részére a 73/2009/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdésével összhangban

(millió EUR)

Tagállam

2009

2010

2011

2012

Belgium

9,3

13,8

18,4

23,2

Dánia

17,6

25,9

34,3

43,0

Németország

115,0

158,5

204,0

250,9

Írország

17,1

25,6

34,1

42,7

Görögország

19,6

29,0

38,2

47,3

Spanyolország

70,1

107,3

141,9

178,8

Franciaország

132,8

198,0

265,2

335,6

Olaszország

61,3

78,2

102,0

127,9

Luxemburg

0,6

0,8

1,1

1,4

Hollandia

13,3

19,8

26,4

34,2

Ausztria

7,3

10,9

14,5

18,1

Portugália

8,8

11,8

15,8

19,8

Finnország

6,1

9,1

12,3

15,3

Svédország

10,0

15,2

20,5

25,9

Egyesült Királyság

67,4

100,6

134,3

167,7


III. MELLÉKLET

A modulációból származó összegeknek a 2012. évre történő odaítélése az új tagállamok részére a 73/2009/EK rendelet 10. cikkének (3) bekezdésével összhangban

(millió EUR)

Tagállam

2012

Cseh Köztársaság

6,3

Litvánia

0,3

Magyarország

5,9

Lengyelország

1,1

Szlovákia

2,5


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/33


A TANÁCS 2009/445/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2009. június 9.)

az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépés módosításáról (1)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. február 4-én elfogadta az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójáról (EULEX KOSOVO) szóló 2008/124/KKBP együttes fellépést (2). Az említett együttes fellépést 2010. június 14-ig kell alkalmazni.

(2)

A 2008/124/KKBP együttes fellépés pénzügyi referenciaösszegről rendelkezett a misszióval kapcsolatos kiadások 2009. június 14-ig történő fedezése érdekében. A misszió kiadásainak 2010. június 14-ig történő fedezése érdekében a pénzügyi referenciaösszeget meg kell növelni.

(3)

A 2008/124/KKBP együttes fellépést ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2008/124/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EULEX KOSOVO-val járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 265 000 000 EUR.”;

2.

A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„20. cikk

Hatálybalépés és időtartam

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

Ez az együttes fellépés 2010. június 14-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ez az együttes fellépés elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2009. június 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. JANOTA


(1)  Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244 (1999) sz. határozata szerint.

(2)  HL L 42., 2008.2.16., 92. o.


11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/34


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ATALANTA/5/2009 HATÁROZATA

(2009. június 10.)

a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló ATALANTA/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat, valamint a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló ATALANTA/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról

(2009/446/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 25. cikke harmadik albekezdésére,

tekintettel a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1), és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésére, amely a harmadik államok részvételéről szól,

tekintettel a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló 2009. április 21-i Atalanta/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozatra (2), valamint a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló 2009. április 21-i Atalanta/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozatra (3), és annak kiegészítésére (4),

mivel:

(1)

Az EU műveleti parancsnoka 2008. november 17-én, 2008. december 16-án és 2009. március 19-én a katonai erők létrehozásával és a személyzeti ellátottsággal kapcsolatos konferenciákat tartott.

(2)

Az EU műveleti parancsnokának és az Európai Unió Katonai Bizottságának Horvátország hozzájárulására vonatkozó ajánlását követően Horvátország hozzájárulását el kell fogadni.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 6. cikke értelmében Dánia nem vesz részt az Európai Unió védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Atalanta/2/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat 1. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Harmadik államok hozzájárulása

A katonai erők létrehozásával és a személyzeti ellátottsággal foglalkozó konferenciákat követően Norvégiának és Horvátországnak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) történő hozzájárulását a Tanács elfogadja.”

2. cikk

Az Atalanta/3/2009 politikai és biztonsági bizottsági határozat melléklete a következőképpen módosul:

„MELLÉKLET

A 2. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT HARMADIK ÁLLAMOK LISTÁJA

Norvégia

Horvátország”

Kelt Luxembourgban, 2009. június 10-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

I. ŠRÁMEK


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.

(2)  HL L 109., 2009.4.30., 52. o.

(3)  HL L 112., 2009.5.6., 9. o.

(4)  HL L 119., 2009.5.14., 40. o.


IV Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA Felügyeleti Hatóság

11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/35


AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 387/06/COL HATÁROZATA

(2006. december 13.)

az EFTA-államok közötti, a Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve II. részének 27. cikkében említett végrehajtási rendelkezésekről szóló 195/04/COL EFTA felügyeleti hatósági határozatnak az állami támogatások bejelentésére szolgáló egységes formanyomtatvány tekintetében történő módosításáról

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG,

TEKINTETTEL az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (1) és különösen annak 61–63. cikkére és 26. jegyzőkönyvére,

TEKINTETTEL az EFTA-államok között létrejött, a Felügyeleti Hatóság és a Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra (2) és különösen a felügyeletről és a bíróságról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve II. részének 27. cikkére,

MIVEL az EFTA Felügyeleti Hatóság 2004. július 14-én elfogadta a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 3. jegyzőkönyve II. részének 27–29. cikkében említett végrehajtási rendelkezésekről szóló 195/04/COL határozatot (3),

MIVEL az EFTA Felügyeleti Hatóság 195/04/COL határozata létrehozta az állami támogatások bejelentésének kötelező és átfogó formanyomtatványát,

MIVEL az EFTA Felügyeleti Hatóság új iránymutatásokat fogadott el a 2007–2013 közötti időszakra a nemzeti regionális támogatások tekintetében (4), amit majd alkalmazni kell a 2006. december 31-ét követően megadott valamennyi regionális támogatásra,

MIVEL a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló, új bizottsági iránymutatások (5) elfogadásának következményeként az Európai Bizottság módosította a bejelentési formanyomtatvány részeit (6),

MIVEL a 2007–2013 közötti időszakra a nemzeti regionális támogatásra vonatkozó új iránymutatások EFTA Felügyeleti Hatóság általi elfogadását követően szükséges módosítani a 195/04/COL határozatban szereplő bejelentési formanyomtatvány részeit,

az állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal 2006. november 21-én, a felügyeletről és a bíróságról szóló megállapodás 3. jegyzőkönyve II. részének 29. cikkében megállapított eljárással összhangban folytatott KONZULTÁCIÓT KÖVETŐEN,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az EFTA Felügyeleti Hatóság 195/04/COL határozatának I. melléklete e határozat 1. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

E határozatnak az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Nagyhercegség és a Norvég Királyság a címzettje.

3. cikk

Ez a határozat a Hatóság által történő elfogadásának napját követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ez a határozat kizárólag angol nyelven hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 13-án.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Bjørn T. GRYDELAND

elnök

Kristján Andri STEFÁNSSON

bizottsági testületi tag


(1)  A továbbiakban: EGT-megállapodás.

(2)  A továbbiakban: Felügyeleti és Bírósági Megállapodás.

(3)  HL L 139., 2006.5.25., 37. o. és 26. sz. EGT-kiegészítés, 2006.5.25., 1. o.

(4)  Az EFTA Felügyeleti Hatóság 2006. április 6-i 85/06/COL határozata, a Hivatalos Lapban még nem tették közzé. Az állami támogatásokról szóló iránymutatás 25B. fejezete megfelel a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló bizottsági közleménynek (HL C 54., 2006.3.4., 13. o.).

(5)  Lásd a 4. lábjegyzetet.

(6)  A Bizottság 2006. október 24-i 1627/2006/EK rendelete a 794/2004/EK rendeletnek a támogatás bejelentéséhez használatos formanyomtatványokra vonatkozó módosításáról (HL L 302., 2006.11.1., 10. o.).


MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


11.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 148/55


AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATA

637/08/COL

(2008. október 8.)

az állami támogatások eljárásjogi és anyagi jogi szabályainak hatvanhatodik módosításáról

AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG (1),

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (2) és különösen annak 61–63. cikkére és 26. jegyzőkönyvére,

tekintettel az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodásra (3) és különösen annak 24. cikkére és 5. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

mivel a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 24. cikke értelmében a Hatóság érvényt szerez az EGT-megállapodás állami támogatásra vonatkozó rendelkezéseinek,

mivel a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás 5. cikke (2) bekezdése b) pontja alapján a Hatóság köteles közleményeket vagy iránymutatásokat kiadni az EGT-megállapodás által szabályozott ügyekben, amennyiben ezen megállapodás, vagy a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás kifejezetten így rendelkezik, vagy amennyiben a Hatóság ezt szükségesnek ítéli,

emlékeztetve az állami támogatás terén a Hatóság által 1994. január 19-én elfogadott eljárásjogi és anyagi jogi szabályokra (4),

mivel 2008. július 8-án az Európai Közösségek Bizottsága (5) a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás keretszabályának meghosszabbításáról szóló közleményt (6) fogadott el, amellyel 2011. december 31-ig meghosszabbította ennek az iránymutatásnak az érvényességét,

mivel ez a közlemény az Európai Gazdasági Térséget is érinti,

mivel az EGT állami támogatási szabályainak egységes alkalmazását az Európai Gazdasági Térség egész területén biztosítani kell,

mivel az EGT-megállapodáshoz csatolt XV. melléklet végén szereplő „ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK” cím II. pontja értelmében a Hatóság az Európai Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja az Európai Bizottság által elfogadott jogi aktusoknak megfelelő jogi aktusokat,

az EK Bizottsággal folytatott 2008. szeptember 9-i konzultációt követően,

emlékeztetve arra, hogy a Hatóság 2008. szeptember 9-i levelében felkérte az EFTA-államokat, hogy nyújtsák be a kérdéssel kapcsolatos észrevételeiket, és az EFTA-államok egyáltalán nem tettek ellenvetéseket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EFTA Felügyeleti Hatóság iránymutatásának a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatásról szóló fejezetének érvényességét 2011. december 31-ig meghosszabbították. A hajógyártáshoz nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás (31) bekezdésének a szövege a következő:

„Ezt a keretszabályt 2004. január 1-jétől legkésőbb 2011. december 31-ig kell alkalmazni. Ezen időszak alatt a Hatóság felülvizsgálhatja a keretszabályt.”

A hajógyártáshoz nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatás 1. lábjegyzetének a szövege a következő:

„Ez a fejezet megfelel a hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás közösségi keretszabályának (HL C 317., 2003.12.30., 11. o.), amelyet a Bizottság 2006. október 24-én (HL C 260., 2006.10.28., 7. o.), valamint 2008. július 8-án (HL C 173., 2008.7.8., 3. o.) módosított.”

2. cikk

Csak az angol nyelvű szöveg hiteles.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 8-án.

az EFTA Felügyeleti Hatóság részéről

Per SANDERUD

elnök

Kristján Andri STEFÁNSSON

testületi tag


(1)  A továbbiakban: a Hatóság.

(2)  A továbbiakban: az EGT-megállapodás.

(3)  A továbbiakban: a Felügyeleti és Bírósági Megállapodás.

(4)  Az EFTA Felügyeleti Hatóság által 1994. január 19-én elfogadott és közzétett, az EGT-megállapodás 61. és 62. cikkének, valamint a felügyeleti és bírósági megállapodás 3. jegyzőkönyve 1. cikkének alkalmazására és értelmezésére vonatkozó iránymutatás, közzétéve: HL L 231., 1994.9.3., 1. o. és 32. EGT-kiegészítés (1994.9.3.). Az iránymutatást legutóbb 2008. július 16-án módosították. A továbbiakban: az állami támogatásokról szóló iránymutatás. Az állami támogatásokról szóló iránymutatás frissített változatát közzétették a Hatóság honlapján: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/

(5)  A továbbiakban: az EK Bizottság.

(6)  HL C 173., 2008.7.8., 3. o.