ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.145.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 145

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. június 10.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 479/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról (kodifikált változat)

1

 

*

A Tanács 2009/480/EK, Euratom rendelete (2009. május 25.) a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról (kodifikált változat)

10

 

 

A Bizottság 481/2009/EK rendelete (2009. június 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

15

 

*

A Bizottság 482/2009/EK rendelete (2009. június 8.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet, valamint az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról

17

 

*

A Bizottság 483/2009/EK rendelete (2009. június 9.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 820/2008/EK rendelet módosításáról ( 1 )

23

 

*

A Bizottság 484/2009/EK rendelete (2009. június 9.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1975/2006/EK rendelet módosításáról

25

 

*

A Bizottság 485/2009/EK rendelete (2009. június 9.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének a tiludronsav és a vas-fumarát tekintetében történő módosításáról ( 1 )

31

 

 

A Bizottság 486/2009/EK rendelete (2009. június 9.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

34

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A tanács 2009/55/EK irányelve (2009. május 25.) a magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről (kodifikált változat)

36

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/435/EK

 

*

Az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának 2/2009 határozata (2009. február 16.) a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) igazgatójának kinevezéséről

42

 

 

2009/436/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. május 5.) az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről szóló 2008/73/EK irányelv helyesbítéséről

43

 

 

Bizottság

 

 

2009/437/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. június 8.) a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásáról szóló 2007/268/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2009) 4228. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

45

 

 

2009/438/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. június 8.) a narancsolajnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dosszié hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2009) 4232. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

47

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelvhez (HL L 62., 1993.3.15.) (Magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet, 14. kötet)

49

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/1


A TANÁCS 479/2009/EK RENDELETE

(2009. május 25.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 104. cikke 14. bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

mivel:

(1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A „kormányzat”, „hiány” és „beruházás” fogalmak meghatározását a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszerére (ESA) történő hivatkozással állapították meg, amelyet a Közösségben (az 1996. június 25-i 2223/96/EK tanácsi rendelettel elfogadott) Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszere, a továbbiakban: az ESA 95) váltott fel (5). Szükség van az ESA 95 osztályozási kódjaira hivatkozó, pontos meghatározásokra. E meghatározások felülvizsgálatára sor kerülhet a nemzeti statisztikák szükséges összehangolása keretében vagy egyéb okokból. Az ESA felülvizsgálatáról a Tanács határoz a Szerződésben megállapított hatásköri és eljárási szabályoknak megfelelően.

(3)

Az ESA 95 szerint a swap-ügyletekből és a határidős kamatláb-megállapodásokból (FRA) származó kamatfizetéseket a pénzügyi számlán kell besorolni, és azok a túlzott hiány esetén követendő eljárás során alkalmazott adatszolgáltatás tekintetében különleges kezelési módot igényelnek.

(4)

Ki kell egészíteni az „adósságnak” a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben megállapított meghatározását az ESA 95 besorolási kódjaira történő hivatkozással.

(5)

Az ESA 95-ben meghatározott származékos pénzügyi eszközök esetében nem létezik az adósságinstrumentumok névértékével azonos névérték. Ezért szükséges, hogy a származékos pénzügyi eszközök a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásában ne szerepeljenek az államadósságot képező kötelezettségek között. Az átváltási árfolyamot meghatározó megállapodások alapján fennálló kötelezettségek esetén a nemzeti valutára történő átváltáskor ezen árfolyamot kell figyelembe venni.

(6)

Az ESA 95 részletesen meghatározza a mindenkori piaci árakon számított bruttó hazai terméket, amely megfelelő a Szerződés 104. cikkében említett, a kormányzati hiánynak a bruttó hazai termékhez, illetve az államadósságnak a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya kiszámításához.

(7)

A konszolidált kormányzati kamatkiadás lényeges mutató a tagállamok költségvetési helyzetének folyamatos nyomon követéséhez. A kamatkiadás a jellegénél fogva az államadóssághoz kapcsolódik. A tagállamok által a Bizottságnak jelentendő államadósságot a kormányzati szektoron belül konszolidálni kell. Az államadósság és a kamatkiadás szintjeit kölcsönösen konzisztenssé kell tenni. Az ESA 95 módszertana (1.58. pont) elismeri, hogy bizonyos típusú elemzésekhez a konszolidált aggregátumok nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az általános bruttó számadatok.

(8)

A túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alapján a Bizottságnak biztosítani kell az eljárás során felhasználandó statisztikai adatok szolgáltatását.

(9)

A Bizottság mint statisztikai hatóság szerepét ebben az összefüggésben ténylegesen az Eurostat tölti be a Bizottság nevében. A közösségi statisztikák előállítása tekintetében Bizottságra ruházott feladatok végrehajtásáért felelős bizottsági szervezeti egységként, az Eurostat a közösségi statisztikák előállítása tekintetében az Eurostat szerepéről szóló, 1997. április 21-i 97/281/EK bizottsági határozatban (6) foglaltaknak megfelelően köteles a pártatlanság, a megbízhatóság, a tárgyszerűség, a költséghatékonyság, a statisztikai adatok bizalmas kezelése és az átláthatóság elvének megfelelően ellátnia feladatait. A nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló, 2005. május 25-i bizottsági ajánlás nemzeti és közösségi statisztikai hatóságok által történő végrehajtásának erősítenie kell a szakmai függetlenség elvét, fokoznia kell a források megfelelő voltát, és javítania kell a statisztikai adatok minőségét.

(10)

A 97/281/EK határozat értelmében a Bizottság nevében eljáró Eurostat felel a túlzott hiány esetén követendő eljárással kapcsolatos statisztikai adatok minőségének értékeléséért, és azok rendelkezésre bocsátásáért.

(11)

Mind a tagállamok által közölt adatok, mind az azok alapjául szolgáló, az ESA 95 szerint összeállított kormányzati szektorszámlák minőségének biztosítása érdekében állandó párbeszédet kell kialakítani a Bizottság és a tagállamok statisztikai hatóságai között.

(12)

Részletes szabályokat kell elfogadni arról, hogy a tagállamok a tervezett és tényleges hiányukról, valamint az adósságuk szintjéről haladéktalanul és rendszeresen jelentést tesznek a Bizottságnak (az Eurostat),

(13)

A Szerződés 104c. cikkének (2) és (3) bekezdései alapján a Bizottság feladata a költségvetési helyzet és az államadósság-állomány alakulásának figyelemmel kísérése a tagállamokban, valamint annak vizsgálata, hogy azok megfelelnek-e a költségvetési fegyelem kormányzati hiányra és államadósságra vonatkozó kritériumoknak. Amennyiben egy tagállam nem felel meg az egyik vagy mindkét szempontrendszer követelményeinek, a Bizottságnak számításba kell vennie minden fontos tényezőt. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy fennáll-e egy tagállamban a túlzott hiány veszélye,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

I.   FEJEZET

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

(1)   A túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv és e rendelet alkalmazásában a (2)–(6) bekezdésben rögzített fogalmak a 2223/96/EK rendelettel elfogadott, a Közösségen belüli Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszerének (a továbbiakban: az ESA 95) megfelelően kerülnek meghatározásra. A zárójelben lévő kódok az ESA 95-re utalnak.

(2)   A „kormányzat” a „kormányzati” (S.13) szektort jelenti, amely a kereskedelmi tevékenységet kizárva magában foglalja a „központi kormányzatot” (S.1311), a „tartományi kormányzatot” (S.1312), a „helyi önkormányzatot” (S.1313) és a „társadalombiztosítási alapokat” (S.1314), ahogy e fogalmakat az ESA 95 meghatározza.

A kereskedelmi tevékenység kizárása azt jelenti, hogy a „kormányzati” szektor (S.13) csak olyan intézményi egységeket foglal magában, amelyek fő tevékenységként nem piaci szolgáltatásokat állítanak elő.

(3)   A „kormányzati hiány (kormányzati többlet)” a „kormányzati” szektornak (S.13) az ESA 95-ben meghatározott nettó hitelfelvétele (nettó hitelnyújtása) (EDP B.9). A kormányzati hiányban foglalt kamatkiadások alatt az ESA 95-ben meghatározott kamatot kell érteni (EDP D.41).

(4)   A „kormányzati beruházás” a „kormányzati” szektornak (S.13) az ESA 95-ben meghatározott bruttó állóeszköz-felhalmozása (P.51).

(5)   Az „államadósság” a „kormányzati” szektor (S.13) év végén fennálló bruttó adóssága névértéken, azon pénzügyi eszközöknek megfelelő kötelezettségek kivételével, amelyek a „kormányzati” szektor (S.13) tulajdonában vannak.

Az államadósság a kormányzat kötelezettségeinek következő, ESA 95-ben meghatározott kategóriáiból áll: készpénz és betétek (AF.2), részvényeken kívüli értékpapírok a származékos pénzügyi eszközök kivételével (AF.33) és hitelek (AF.4).

Az év végén fennálló kötelezettségek névértéke a címletérték.

Az indexált kötelezettség névértéke az év végéig felhalmozódott, indexált tőkenövekedés összegével korrigált címletértéknek felel meg.

A külföldi valutában kifejezett, vagy az egyik külföldi valutáról szerződéses megállapodások alapján egy vagy több másik külföldi valutára átváltott fizetési kötelezettségeket a többi külföldi valutára az említett szerződésekben meghatározott árfolyam alapján, nemzeti valutára pedig a minden egyes év utolsó munkanapján érvényes irányadó piaci árfolyamon kell átszámítani.

A nemzeti valutában kifejezett és szerződéses megállapodások alapján külföldi valutára átváltott fizetési kötelezettségeket külföldi valutára az említett szerződésekben meghatározott árfolyam alapján, nemzeti valutára pedig a minden egyes év utolsó munkanapján érvényes irányadó piaci árfolyamon kell átszámítani.

A külföldi valutában kifejezett és szerződéses megállapodások alapján nemzeti valutára átváltott kötelezettségeket az említett szerződésekben meghatározott árfolyam szerint kell nemzeti valutára átszámítani.

(6)   „ Bruttó hazai termék ” az ESA 95-ben meghatározott, piaci árakon számított bruttó hazai termék (GDP mp) (B.1*g).

2. cikk

(1)   A „kormányzati hiány és államadósság szintjének tervadatai” azon számadatok, amelyeket a tagállamok az adott évre állapítanak meg. Ezeknek a legfrissebb hivatalos előrejelzéseknek kell lenniük, amelyek a legfrissebb kormányzati döntéseket, gazdasági fejleményeket és kilátásokat veszik alapul. A számadatokat az adatközlési határidőt megelőzően az ahhoz lehető legközelebb eső időpontban kell előállítani.

(2)   A „kormányzati hiány és államadósság szintjének tényadatai” valamely korábbi év becsült, előzetes, részben véglegesített vagy végleges eredményei. A terv- és a tényadatoknak együtt a fogalommeghatározások és a fogalmak tekintetében konzisztens idősorokat kell alkotniuk.

II.   FEJEZET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAI ÉS ALKALMAZÁSI KÖRE

3. cikk

(1)   A tagállamok évente kétszer teljesítenek adatszolgáltatást a Bizottság (Eurostat) részére a tervezett és tényleges kormányzati hiányukról és államadósságuk szintjéről, először az adott év (n. év) április 1-jét megelőzően, másodszor az n. év október 1-jét megelőzően.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostatot) arról, hogy mely nemzeti hatóságaik felelősek a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében történő adatszolgáltatásért.

(2)   Az n. év április 1-je előtt a tagállamok:

a)

adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) az n. évre vonatkozó tervezett kormányzati hiányukról, naprakész becslést adnak az n–1. évre vonatkozó tényleges kormányzati hiányukról és az n–2., n–3. és az n–4. évekre vonatkozó tényleges kormányzati hiányukról;

b)

ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak (Eurostatnak) a költségvetési hiány n. évre vonatkozó tervadatait és az n–1., n–2., n–3. és az n–4. évre vonatkozó tényadatait a nemzeti szinten leggyakrabban használt meghatározásnak megfelelően, valamint azon számadatokat, amelyek magyarázatot szolgáltatnak a költségvetési hiány és a kormányzati hiány közötti átszámítás módjára az S.1311 alszektor vonatkozásában;

c)

ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak (Eurostatnak) a nemzeti elszámolás szerinti egyenlegek n–1., n–2., n–3. és az n–4. évre vonatkozó tényadatait, valamint azon számadatokat, amelyek magyarázatot szolgáltatnak az egyes kormányzati alszektorok hivatalosan elfogadott egyenlegei és a kormányzati hiány közötti átszámításra az S.1312, S.1313 és az S.1314 alszektor vonatkozásában;

d)

adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) államadósságuk n. év végére vonatkozó tervezett szintjéről és államadósságuk n–1., n–2., n–3. és az n–4. év végére vonatkozó tényleges szintjéről;

e)

ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak (Eurostatnak) az n–1., n–2., n–3. és az n–4. évekre vonatkozóan azon számadatokat, amelyek alszektoronként magyarázatot szolgáltatnak arra, hogy a kormányzati hiány és az egyéb vonatkozó tényezők mennyiben járulnak hozzá az államadósság szintjének változásához.

(3)   Az n. év október 1-je előtt a tagállamok adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak):

a)

az n. évre vonatkozó naprakésszé tett tervezett kormányzati hiányukról és az n–1., n–2., n–3. és az n–4. év tényleges kormányzati hiányáról, és eleget tesznek a (2) bekezdés b) és c) pontjában megfogalmazott követelményeknek;

b)

az n. év végére vonatkozó naprakésszé tett tervezett államadósságukról és az n–1., n–2., n–3. és az n–4. év végére vonatkozó tényleges államadósságról, és eleget tesznek a (2) bekezdés e) pontjában megfogalmazott követelményeknek.

(4)   A Bizottság (Eurostat) részére a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően megküldött, a kormányzati hiányra vonatkozó tervadatokat nemzeti valutában és az adott költségvetési évre vonatkozóan kell megadni.

A Bizottság (Eurostat) részére a (2) és (3) bekezdésnek megfelelően megküldött, a kormányzati hiányra és az államadóssági szintre vonatkozó tényadatokat nemzeti valutában és az adott naptári évre vonatkozóan kell megadni, az n–1. évre vonatkozó legutolsó becslések kivételével, amelyek vonatkozhatnak költségvetési évre.

Amennyiben a költségvetési év eltér a naptári évtől, a tagállamok adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) a költségvetési évre vonatkozó tényleges kormányzati hiányról és a tényleges államadósság szintjéről az adott költségvetési évet megelőző két költségvetési évre vonatkozóan is.

4. cikk

A tagállamok a 3. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban adatot szolgáltatnak a Bizottságnak (Eurostatnak) a kormányzati beruházási kiadásokra és az (konszolidált) kamatkiadásokra vonatkozóan.

5. cikk

A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésében feltüntetett határidőknek megfelelően a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják a bruttó hazai termékük n. évre vonatkozó előrejelzését, valamint a bruttó hazai termékük n–1., n–2., n–3. és n–4. évekre vonatkozó tényadatát.

6. cikk

(1)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot (Eurostatot) a kormányzati hiányuk és államadósságuk már jelentett tény- és tervadatainak bármely jelentős felülvizsgálatáról, amint a számadatok rendelkezésre állnak.

(2)   A kormányzati hiány és államadósság már jelentett tényadatainak jelentős felülvizsgálatát megfelelően dokumentálni kell. Ha a felülvizsgálat a Szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben meghatározott referenciaértékek meghaladását eredményezi, vagy azt, hogy az adott tagállam adatai már nem haladják meg a referenciaértékeket, azt minden esetben jelenteni és megfelelően dokumentálni kell.

7. cikk

A tagállamok nyilvánosságra hozzák a 3–6. cikknek megfelelően a Bizottság (Eurostat) részére jelentett, az elmúlt évek kormányzati hiányára, államadósságára vonatkozó tényadatokat és egyéb adataikat.

III.   FEJEZET

ADATMINŐSÉG

8. cikk

(1)   A Bizottság (Eurostat) rendszeresen értékeli mind a tagállamok által szolgáltatott tényadatok, mind az ezek alapjául szolgáló, az ESA 95 alapján összeállított kormányzati szektorszámlák (a továbbiakban: a kormányzati számlák) minőségét. A tényadatok minősége a statisztikai adatok elszámolási szabályoknak való megfelelését, hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és ellentmondás-mentességét jelenti. Az értékelés a tagállamok kimutatásaiban meghatározott területekre összpontosít, mint például a kormányzati szektor elhatárolása, a költségvetési műveletek és kötelezettségek osztályozása és az elszámolás időpontja.

(2)   A tagállamok a közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (7) statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül haladéktalanul biztosítják a Bizottság (Eurostat) részére az adatok minőségének értékeléséhez kért, lényeges statisztikai információkat.

Az első albekezdésben említett „statisztikai információk”-at az ESA szabályainak való megfelelés ellenőrzéséhez szigorúan szükséges információkra kell korlátozni. Statisztikai információk különösen az alábbiak:

a)

a nemzeti számlákból származó adatok;

b)

módszertani leírások;

c)

a túlzott hiány esetén követendő eljárásban jelentett táblázatok;

d)

a jelentésre vonatkozó kiegészítő kérdőívek és a tájékoztatás pontosításai.

A kérdőívek formátumát a Bizottság (Eurostat) határozza meg a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal (a továbbiakban: a CMFB) folytatott konzultációt követően.

(3)   A Bizottság (Eurostat) rendszeresen jelentésben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a tagállamok által szolgáltatott tényadatok minőségéről. A jelentés tárgya a tagállamok által szolgáltatott tényadatok átfogó értékelése az elszámolási szabályok betartása, az adatok hiánytalansága, megbízhatósága, időszerűsége és konzisztenciája tekintetében.

9. cikk

(1)   A tagállamok részletes módszertani leírásokat bocsátanak a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére a kormányzati hiányra és államadósságra vonatkozó tényadatok, valamint az azok alapjául szolgáló kormányzati számlák összeállítása során alkalmazott módszerekről, eljárásokról és adatforrásokról.

(2)   A tagállamok a módszertani leírásokat azon iránymutatás szerint készítik el, amelyet a Bizottság (Eurostat) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal folytatott konzultáció után fogadott el.

(3)   A tagállamoknak a statisztikai adataik összeállítása során alkalmazott módszerek, eljárások és adatforrások felülvizsgálatát követően a kimutatásokat naprakésszé kell tenniük.

(4)   A tagállamok a módszertani leírásokat nyilvánosságra hozzák.

(5)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglaltak a 11. cikkben említett látogatások tárgyát képezhetik.

10. cikk

(1)   Amennyiben kétség merül fel az ESA 95 elszámolási szabályainak helyes végrehajtását illetően, az érintett tagállam felvilágosítást kér a Bizottságtól (Eurostattól). A Bizottság (Eurostat) haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, és a felvilágosítást ad az érintett tagállam és, adott esetben, a CMFB részére.

(2)   A Bizottság vagy az érintett tagállam megítélése szerint összetett vagy közérdekű esetben a Bizottság (Eurostat) a CMFB-vel folytatott konzultációt követően határoz. A Bizottság (Eurostat) a 322/97/EK rendelet statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül a CMFB véleményével együtt nyilvánosságra hozza határozatait.

11. cikk

(1)   A Bizottság (Eurostat) folyamatos párbeszédet folytat a tagállamok statisztikai hatóságaival. E célból a Bizottság (Eurostat) rendszeres konzultációs látogatásokat, illetve esetleges módszertani látogatásokat tesz minden tagállamban.

(2)   A konzultációs látogatások célja a megküldött adatok felülvizsgálata, módszertani kérdések vizsgálata, a kimutatásokban leírt statisztikai eljárások és adatforrások megvitatása, valamint az elszámolási szabályok betartásának értékelése. A konzultációs látogatásokat a megküldött adatok minőségével összefüggő kockázatok vagy potenciális problémák feltárására kell felhasználni.

(3)   A módszertani látogatások kizárólag statisztikai célokat szolgálhatnak. Ezt a 12. cikkben említett delegációk összetételének tükröznie kell.

A módszertani látogatások célja a megküldött tényadatokat alátámasztó eljárások és kormányzati számlák ellenőrzése, valamint részletes következtetések levonása a megküldött adatok minőségének tekintetében, a 8 cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

Módszertani látogatásokra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az adatok minőségével összefüggő jelentős kockázatokat vagy potenciális problémákat tártak fel, különösen ha azok a tagállamok jelentési kötelezettsége alá tartozó adatokra alkalmazott módszerekre, fogalmakra és osztályozásokra vonatkoznak.

(4)   A konzultációs és módszertani látogatások szervezésekor a Bizottság (Eurostat) az előzetes megállapításait észrevételezésre megküldi az érintett tagállamoknak.

12. cikk

(1)   A Bizottság (Eurostat) a tagállamokban tett módszertani látogatások során kérheti más tagállamok által javasolt, nemzetiszámla-szakértők önkéntes alapon történő segítségét, valamint a Bizottság más szervezeti egységeinél dolgozó tisztviselőinek a segítségét.

A nemzetiszámla-szakértők listáját, akiktől a Bizottság (Eurostat) segítséget kérhet, a túlzott hiányra vonatkozó adatszolgáltatásért felelős nemzeti hatóságok által a Bizottság (Eurostat) részére eljuttatott javaslatok alapján kell felállítani.

(2)   A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a módszertani látogatások megkönnyítésére. A látogatásoknak a túlzott hiány esetén követendő eljárás során adatot szolgáltató nemzeti hatóságokra kellene korlátozódniuk. A tagállamok mindemellett biztosítják, hogy a kormányzati számlák és az adósságállományra vonatkozó statisztikák elkészítésében közvetve vagy közvetlenül részt vevő szerveik – és szükség esetén a kormányzati hatásköri felelősségük alapján a hivatalos költségvetési adatokat ellenőrző nemzeti hatóságaik – minden olyan segítséget megadnak a Bizottság tisztviselőinek vagy az (1) bekezdésben említett egyéb szakértőknek, amely feladataik elvégzéséhez szükséges, beleértve a jelentett tényleges kormányzati hiányt és államadósságot alátámasztó dokumentumok, illetve az adatok alapjául szolgáló kormányzati számlák rendelkezésre bocsátását is. A nemzeti statisztikai rendszer bizalmas adatait kizárólag a Bizottság (Eurostat) részére kell megküldeni.

A tagállamok arra vonatkozó általános kötelezettségeinek sérelme nélkül, hogy minden szükséges intézkedést meg kell tenniük a módszertani látogatások megkönnyítésére, az első albekezdésben említett módszertani látogatások során az egyes tagállamokban a Bizottság (Eurostat) tárgyalópartnerei a túlzott hiány esetén követendő eljárásban teljesített adatszolgáltatásért felelős szervezeti egységek.

(3)   A Bizottság (Eurostat) biztosítja, hogy az e látogatásokon részt vevő tisztviselők és szakértők a tárgyi hozzáértésre, a szakmai függetlenségre és a titoktartásra vonatkozó garanciákat teljes mértékben teljesítik.

13. cikk

A Bizottság (Eurostat) jelentésben tájékoztatja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a konzultációs és a módszertani látogatások megállapításairól, beleértve az érintett tagállamok által az e megállapításokkal kapcsolatban esetlegesen tett észrevételeket is. A 322/97/EK rendelet statisztikai adatok bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek sérelme nélkül e jelentéseket az érintett tagállam esetleges észrevételeivel együtt – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére történt közlésüket követően – nyilvánosságra kell hozni.

IV.   FEJEZET

ADATSZOLGÁLTATÁS A BIZOTTSÁG (EUROSTAT) RÉSZÉRŐL

14. cikk

(1)   A Bizottság (Eurostat) a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási határidők leteltét, illetve a 6. cikk (1) bekezdésében említett felülvizsgálatokat követő három héten belül rendelkezésre bocsátja a kormányzati hiánynak és államadósságnak a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásához felhasználandó tényadatait. Az adatszolgáltatás közzététel útján történik.

(2)   A Bizottság (Eurostat) nem késleltetheti a tagállamok kormányzati hiányára és államadósságára vonatkozó tényadatok közzétételét, ha valamely tagállam nem szolgáltatott adatot.

15. cikk

(1)   A Bizottság (Eurostat) fenntartását fejezheti ki a tagállamok által szolgáltatott tény adatok minőségét illetően. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét a fenntartásokról, amelyeket kinyilvánítani és nyilvánosságra hozni szándékozik. Amennyiben az adatok és a fenntartás közzététele után az ügy tisztázódik, a fenntartás visszavonását ezt követően azonnal nyilvánosságra kell hozni.

(2)   A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a tagállamok által megküldött tény adatokat és rendelkezésre bocsáthatja a módosított adatokat és a módosítás indokait, amennyiben bizonyítékai vannak arra, hogy a tagállamok által megküldött tény adatok nem felelnek meg a 8. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét a módosított adatokról és a módosítás indokairól.

V.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

16. cikk

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) szolgáltatott tény adatokat a 322/97/EK rendelet 10. cikkében megállapított elveknek megfelelően bocsátják rendelkezésre. Ebben a tekintetben a nemzeti statisztikai hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a közölt adatok megfelelnek az e rendelet1. cikkében foglaltaknak és az azok alapjául szolgáló ESA 95 elszámolási szabályoknak.

(2)   A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak biztosítására, hogy a Bizottságnak (Eurostatnak) szolgáltatott tényadatok és az ezek alapjául szolgáló kormányzati számlák rendelkezésre bocsátásáért felelős tisztviselőik a 322/97/EK rendelet 10. cikkében megfogalmazott elvekkel összhangban járnak el.

17. cikk

Abban az esetben, ha az Európai Parlament és a Tanács vagy a Szerződésben és a [2223/96/EK] rendeletben megállapított hatásköri és eljárási szabályokkal összhangban a Bizottság az ESA 95 felülvizsgálatáról vagy módszertanának módosításáról határoz, a Bizottság az ESA 95-re történő új hivatkozásokat beilleszti az e rendelet 1. és 3. cikkébe.

18. cikk

A 3605/39/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

Ez az rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ŠEBESTA


(1)  A 2008. október 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL C 88., 2008.4.9., 1. o.

(3)  HL L 332., 1993.12.31., 7. o.

(4)  Lásd az I. mellékletet.

(5)  HL L 310., 1996.11.30., 1. o. [A legutóbb a 1267/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 180., 2003.7.18., 1. o.) módosított rendelet].

(6)  HL L 112., 1997.4.29., 56. o.

(7)  HL L 52., 1997.2.22., 1. o.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája

A Tanács 3605/93/EK rendelete

(HL L 332., 1993.12.31., 7. o.)

A Tanács 475/2000/EK rendelete

(HL L 58., 2000.3.3., 1. o.)

A Bizottság 351/2002/EK rendelete

(HL L 55., 2002.2.26., 23. o.)

A Tanács 2103/2005/EK rendelete

(HL L 337., 2005.12.22., 1. o.)


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

3605/93/EK rendelet

Ez a rendelet

1. szakasz

I. fejezet

1. cikk, (1)–(5) bekezdés

1. cikk, (1)–(5) bekezdés

2. cikk

1. cikk, (6) bekezdés

3. cikk

2. cikk

2. szakasz

II. fejezet

4. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés, elsőtől az ötödikig terjedő francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, a)–e) pont

4. cikk, (3) bekezdés, első és második francia bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés, a) és b) pont

4. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés

5. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

7. cikk

2a. szakasz

III. fejezet

8a. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

8a. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

8a. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, elsőtől a negyedik terjedő francia bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a)–d) pont

8a. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

8a. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

8b. cikk

9. cikk

8c. cikk

10. cikk

8d. cikk, első bekezdés, első és második mondat

11. cikk, (1) bekezdés

8d. cikk, első bekezdés, harmadik mondat

11. cikk, (3) bekezdés, harmadik albekezdés

8d. cikk, második bekezdés, első és második mondat

11. cikk, (2) bekezdés

8d. cikk, második bekezdés, harmadik mondat

11. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

8d. cikk, második bekezdés, negyedik és ötödik mondat

11. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

8d. cikk, harmadik bekezdés

11. cikk, (4) bekezdés

8e. cikk

12. cikk

8f. cikk

13. cikk

2b. szakasz

IV. fejezet

8g. cikk

14. cikk

8h. cikk

15. cikk

2c. szakasz

V. fejezet

8i. cikk

16. cikk

8j. cikk

17. cikk

18. cikk

19. cikk

I. melléklet

II. melléklet


10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/10


A TANÁCS 2009/480/EK, EURATOM RENDELETE

(2009. május 25.)

a külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 203. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A külső fellépésekre vonatkozó garanciaalap létrehozásáról szóló, 1994. október 31-i 2728/94/EK, Euratom tanácsi rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az Európai Unió általános költségvetése megnövekedett pénzügyi kockázatnak van kitéve a harmadik országoknak nyújtott hiteleket fedező garanciák következtében.

(3)

Az Európai Tanács 1992. december 11–12-én úgy határozott, hogy a körültekintő költségvetési gazdálkodás és a pénzügyi fegyelem szempontjai új pénzügyi mechanizmus létrehozását követelik meg, és ennek megfelelően garanciaalap felállítására van szükség a harmadik országoknak nyújtott hitelekkel, valamint a harmadik országoknak nyújtott hiteleket fedező garanciákkal összefüggő kockázatok fedezésére, illetve harmadik országban kivitelezett projektekre vonatkozóan. E követelménynek olyan garanciaalap felállításával lehet megfelelni, amelyet az Európai Közösségek tartozásainak közvetlen kifizetéséhez lehet igénybe venni.

(4)

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-én elfogadott intézményközi megállapodás (4) értelmében a garanciaalap finanszírozását a 2007 és 2013 közötti időszakra az Európai Unió általános költségvetéséből való kötelező kiadásként kell biztosítani.

(5)

Léteznek mechanizmusok, amelyek a garancia beváltását azok aktiválásához kötik, különösen készpénzforrások ideiglenes igénybevétele révén, a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló, 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) 12. cikkének értelmében.

(6)

A garanciaalapot a források fokozatos befizetésével kell kialakítani. A garanciaalapnak ennélfogva kamatbevételt is kell szereznie befektetett eszközei, valamint a nem teljesítő adósoktól behajtott összegek után, amennyiben az alap már beváltotta a garanciát.

(7)

A garanciaalap működésével kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a garanciaalap forrásai és az esedékes kifizetetlen kamatokkal növelt tőkeösszegre vonatkozó garantált kötelezettségek között megállapított 9 %-os arány megfelelőnek tűnik.

(8)

A garanciaalapba történő, az egyes műveletek 9 %-ának megfelelő befizetés elegendőnek látszik az előirányzott összeg eléréséhez. Meg kell határozni az ilyen befizetések teljesítésének szabályait.

(9)

Ha a garanciaalap meghaladja az előirányzott összeget, a többletet vissza kell fizetni az Európai Unió általános költségvetése részére.

(10)

Célszerű a garanciaalap pénzügyi igazgatását az Európai Beruházási Bankra (a továbbiakban: az EBB) bízni. Az alap működését az Európai Számvevőszék ellenőrzése alá kell helyezni, összhangban az Európai Számvevőszék, a Bizottság és az EBB által megállapított eljárásokkal.

(11)

A Közösségek a csatlakozó országoknak, illetve az ezen országokban végrehajtott projekteknek hiteleket és garanciális hiteleket nyújtottak. A hiteleket és a garanciákat a garanciaalap fedezi, és azok a csatlakozás időpontja után továbbra is kinnlevőségek, illetve hatályosak maradnak. Ezen időponttól számítva már nem közösségi külső fellépésnek tekintendők, és ennélfogva már nem a garanciaalap, hanem közvetlenül az Európai Unió általános költségvetésének hatálya alá tartoznak.

(12)

A garanciaalap fedezi az EBB által nyújtott hitelekkel kapcsolatos nemteljesítéseket, amelyekre a Közösségek az EBB külső megbízása értelmében garanciát nyújtanak. Emellett az EBB 2007. február 1-jével hatályba lépett külső megbízásának megfelelően az alapnak kell fedezni az EBB által kibocsátott hitelgaranciákkal kapcsolatos nemteljesítéseket is, amelyekre a Közösségek garanciát nyújtanak.

(13)

E rendelet elfogadása tekintetében a Szerződések kizárólag az EK-Szerződés 308. cikke és az Euratom-Szerződés 203. cikke szerinti felhatalmazást biztosítják,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Garanciaalapot (a továbbiakban: az alap) kell létrehozni, amelynek forrásai a Közösségek tartozásainak törlesztését szolgálják, amennyiben a Közösségek által nyújtott vagy garantált hitel kedvezményezettje, vagy az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: az EBB) által olyan hitelre kibocsátott garancia kedvezményezettje nem teljesíti fizetési kötelezettségét, amelyre vonatkozóan a Közösségek garanciát vállaltak.

Az első bekezdésben említett hitelezési és garancianyújtási műveletek (a továbbiakban: a műveletek) kedvezményezettjei harmadik országok, vagy harmadik országokban megvalósuló beruházások finanszírozására szolgálnak.

Valamely harmadik ország érdekében, illetve valamely harmadik országbeli projekt finanszírozása céljából végrehajtott minden művelet e rendelet hatályán kívül esik azon időponttól fogva, amikor az adott ország csatlakozik az Európai Unióhoz.

2. cikk

Az alap forrásai:

évi egyszeri, az 5. és 6. cikk értelmében az Európai Unió általános költségvetéséből származó befizetések,

az alap befektetett forrásaiból származó kamatjövedelem,

a nem teljesítő adósoktól behajtott összegek, amennyiben az alap által nyújtott garanciát már beváltották.

3. cikk

Az alap forrásainak megfelelő szintet (a továbbiakban: az előirányzott összeg) kell elérniük.

Az előirányzott összeg a Közösségek valamennyi műveletből eredő, összes fennálló, az esedékes kifizetetlen kamatokkal növelt tőkekötelezettségének 9 %-a.

Az n–1. évre vonatkozó, az előirányzott összeg és az alap nettó eszközállományának értéke közötti, az n. év elején kiszámított különbség alapján a többletet egy tranzakcióval kell az Európai Unió általános költségvetése bevételi kimutatásának külön fejezetébe befizetni az n+1. évben.

4. cikk

Egy új tagállamnak az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően az előirányzott összeget az 1. cikk harmadik bekezdésében említett műveletek alapján kiszámolt összeggel csökkenteni kell.

A csökkentés összegének kiszámolásához a 3. cikk második bekezdésében említett, a csatlakozás napján alkalmazandó százalékrátát kell az azon a napon kinnlevőséget képező összegre alkalmazni.

A többletet az Európai Unió általános költségvetésében kimutatott bevételek külön tételébe kell visszafizetni.

5. cikk

A szükséges ellátási összeget az n–1. évre vonatkozó, az előirányzott összeg és az alap nettó eszközállományának értéke közötti, az n. év elején kiszámított különbség alapján egy tranzakcióval kell az alapba befizetni az n+1. évben az Európai Unió általános költségvetéséből.

6. cikk

(1)   Amennyiben egy vagy több nemteljesítés eredményeként az n–1. év során a garanciák lehívása meghaladja a 100 millió EUR-t, a 100 millió EUR fölötti összeget éves részletekben kell visszafizetni az alapba az n+1. évtől kezdődően és a következő években a teljes visszafizetésig (kiegyenlítő mechanizmus). Az éves részlet összege az alábbiak közül az alacsonyabb:

100 millió EUR, vagy

a kiegyenlítő mechanizmusnak megfelelően fennmaradó esedékes összeg.

Az n–1. évet megelőző évek garancialehívásából származó bármely összeget, amely nem került a kiegyenlítő mechanizmusnak megfelelően teljes kifizetésre, azt megelőzően kell visszatéríteni, hogy az n–1. vagy azt követő években történt nemteljesítésekre vonatkozó kiegyenlítő mechanizmus életbe lépne. Ezeket a fennmaradó összegeket továbbra is a kiegyenlítő mechanizmus keretében az Európai Unió általános költségvetéséből behajtandó maximális éves összegekből kell levonni, amíg a teljes összeget vissza nem térítik az alapnak.

(2)   Az e kiegyenlítő mechanizmus alapján történő számításokat el kell különíteni a 3. cikk harmadik bekezdésében, valamint az 5. cikkben említett számításoktól. Mindazonáltal azok együtt egyszeri éves átutalást eredményeznek. Az Európai Unió általános költségvetéséből a kiegyenlítő mechanizmus keretében fizetendő összegeket az alap nettó eszközállományaként kell kezelni a 3. és 4. cikk szerinti számításhoz.

(3)   Ha – egyszeri vagy többszöri jelentősebb nemteljesítést követő garancialehívás eredményeként – az alap forrásállománya az előirányzott összeg 80 %-a alá süllyed, úgy a Bizottság tájékoztatja erről a költségvetési hatóságot.

(4)   Ha – egyszeri vagy többszöri jelentősebb nemteljesítést követő garancialehívás eredményeként – az alap forrásállománya az előirányzott összeg 70 %-a alá süllyed, úgy a Bizottság jelentést nyújt be azon kivételes intézkedésekről, amelyek az alap újrafeltöltéséhez szükségesek lehetnek.

7. cikk

A Bizottság a Közösségek nevében kiadott meghatalmazás alapján az alap pénzügyeinek kezelésével az EBB-t bízza meg.

8. cikk

A Bizottság – a következő pénzügyi év május 31-ig – az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az Európai Számvevőszéknek éves beszámolót küld az alap helyzetéről és gazdálkodásának előző évi alakulásáról.

9. cikk

Az alap bevételi és kiadási kimutatását és mérlegét a Közösségek bevételi és kiadási kimutatásaihoz, valamint mérlegéhez kell csatolni.

10. cikk

A 2728/94/EK, Euratom rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

11. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ŠEBESTA


(1)  A 2008. november 18-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 293., 1994.11.12., 1. o.

(3)  Lásd az I. mellékletet.

(4)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(5)  HL L 130., 2000.5.31., 1. o.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája

A Tanács 2728/94/EK, Euratom rendelete

(HL L 293., 1994.11.12., 1. o.)

A Tanács 1149/1999/EK, Euratom rendelete

(HL L 139., 1999.6.2., 1. o.)

A Tanács 2273/2004/EK, Euratom rendelete

(HL L 396., 2004.12.31., 28. o.)

A Tanács 89/2007/EK, Euratom rendelete

(HL L 22., 2007.1.31., 1. o.)


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2728/94/EK, Euratom rendelet

Ez a rendelet

1., 2. és 3. cikk

1., 2. és 3. cikk

3a. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk, első bekezdés

11. cikk

10. cikk, második bekezdés

I. melléklet

II. melléklet


10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/15


A BIZOTTSÁG 481/2009/EK RENDELETE

(2009. június 9.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 9-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

53,5

ZZ

43,4

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

118,1

ZZ

101,7

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

69,4

TR

60,0

ZA

64,5

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

81,1

BR

71,1

CA

69,7

CL

80,1

CN

88,3

NA

101,9

NZ

97,9

US

115,8

ZA

77,5

ZZ

87,0

0809 10 00

TN

161,5

TR

173,7

ZZ

167,6

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/17


A BIZOTTSÁG 482/2009/EK RENDELETE

(2009. június 8.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet, valamint az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 91. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 42. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1698/2005/EK tanácsi rendeletet, amely egységes jogi keretet hoz létre az EMVA-ból a Közösség egészében nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozóan, módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. május 25-i 473/2009/EK rendelet (3) az Európai Tanács által a 2008. december 11–12-i ülésén elfogadott európai gazdaságélénkítési terv figyelembevétele érdekében.

(2)

Következésképpen az 1974/2006/EK bizottsági rendeletet (4) további részletes végrehajtási szabályokkal indokolt kiegészíteni.

(3)

Az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (4b) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2009 folyamán magasabb arányú társfinanszírozásban részesüljenek az EMVA-ból, azzal a feltétellel, hogy a rendelet 70. cikke (3) bekezdésének megfelelően az EMVA-hozzájárulás általános mértékét a teljes programozási időszak alatt tiszteletben tartják. Meg kell határozni azt az eljárást, amely alapján a tagállamok használhatják ezt a lehetőséget, valamint azt a mechanizmust, amelyen keresztül biztosítani lehet, hogy az EMVA-hozzájárulás általános mértékét az egész programozási időszak alatt tiszteletben tartsák.

(4)

A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtásának és különösen a helyi akciócsoportok működésének megkönnyítése érdekében, az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkében meghatározottak szerint, a működési költségeikre előlegfizetést kell biztosítani.

(5)

Egy mezőgazdasági üzem részének vagy egészének egy természetgazdálkodási célú szervezetre történő átruházásából származó általános környezetvédelmi haszonra tekintettel, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy ne kötelezzék a kedvezményezettet visszatérítésre, amennyiben az adott szervezet nem vállalja magára a támogatás nyújtásának feltételét képező kötelezettségvállalást.

(6)

Az 1698/2005/EK rendelet 57. cikke a) pontjának megfelelően a természeti örökség fenntartásával, helyreállításával és korszerűsítésével, valamint a nagy természeti értékű területek fejlesztésével kapcsolatos beruházások műveleteinek végrehajtását elő kell segíteni. Következésképpen a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az állandó költségek és az elmaradt jövedelemmel kapcsolatos általános felvetések alapján rögzíthessék az ilyen műveletek esetében az előírt támogatás szintjét, az 1974/2006/EK rendelet 53. cikkében a hasonló műveletek vonatkozásában előírtak szerint.

(7)

Annak érdekében, hogy a tagállamok igénybe vehessék az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (4b) bekezdésének rendelkezéseit, a 883/2006/EK bizottsági rendeletben (5) előírt, az EMVA-számlák keretében a közösségi hozzájárulás kiszámítására vonatkozó szabályokat ki kell igazítani.

(8)

Ezért az 1974/2006/EK és a 883/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Annak érdekében, hogy a hatálybalépés időpontja tekintetében biztosítható legyen az összhang az e rendeletet kiegészítő 473/2009/EK rendelettel, indokolt előírni, hogy ez a rendelet 2009. január 1-jétől legyen alkalmazandó. Ez a visszamenőleges hatályú alkalmazás nem sértheti az érintett kedvezményezettek jogbiztonságának elvét.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vidékfejlesztési bizottság és a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1974/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a b) pont után a következő pont kerül beillesztésre:

„ba)

az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (4b) bekezdésének végrehajtásához kapcsolódó változások a finanszírozási tervben;”

b)

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az e bekezdés a), b) és ba) pontjának hatálya alá nem tartozó egyéb változtatások.”

2.

A 8. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

„8a. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (4b) bekezdésének végrehajtásához kapcsolódóan változtatni kívánó tagállamok kötelesek a Bizottságot értesíteni a 2009-ben alkalmazandó, megemelt EMVA-hozzájárulást tartalmazó kiigazított finanszírozási tervről.

Az első albekezdésnek megfelelően bejelentett változások esetében az ennek a rendeletnek a 9. cikke szerinti eljárás alkalmazandó.

(2)   Miután megkapta a 883/2006/EK bizottsági rendelet (6) 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban legkésőbb 2010. január 31-ig benyújtandó, 2009-re vonatkozó utolsó kiadásigazoló nyilatkozatot, a Bizottság köteles kiszámítani az EMVA-hozzájárulás maximális mértékét, amely az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (3) és (4) bekezdésében előírt EMVA-hozzájárulás felső határértékeinek betartása érdekében a programozási időszak fennmaradó részében alkalmazható. A részletekről és a számítás eredményéről 2010. február 15-ig tájékoztatni kell a tagállamokat.

(3)   A tagállamok kötelesek 2010. március 15-ig benyújtani a Bizottságnak a programozási időszak fennmaradó részére vonatkozóan az EMVA-hozzájárulás új mértékét tartalmazó új finanszírozási tervet, amely megfelel a Bizottság által a (2) bekezdés alapján kiszámított maximális mértéknek.

Amennyiben valamely tagállam a fenti határidőig nem jelenti be új finanszírozási tervét vagy a bejelentett finanszírozási terv nem felel meg a Bizottság által kiszámított maximális mértéknek, automatikusan utóbbit alkalmazzák ennek a tagországnak a vidékfejlesztési programjára a 2010 első negyedévében a kifizető ügynökségnél felmerülő kiadások bejelentésétől a Bizottság által számított társfinanszírozási mértékkel összeegyeztethető, módosított finanszírozási terv benyújtásáig.

3.

A 38. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„38. cikk

(1)   A helyi akciócsoportoknak az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének c) pontjában említett működési költségei a helyi fejlesztési stratégiára fordított összes közkiadás 20 %-áig jogosultak közösségi támogatásra.

(2)   A helyi akciócsoportok az illetékes kifizető ügynökségtől kérhetik előleg kifizetését, amennyiben ez a lehetőség a vidékfeljesztési programban szerepel. Az előleg összege nem haladhatja meg a működési költségekhez kapcsolódó állami támogatás 20 %-át és kifizetésének feltétele az előleg összegének 110 %-át kitevő bankgarancia vagy egy azzal egyenértékű biztosíték letétbe helyezése. A garanciát legkésőbb a helyi fejlesztési stratégia lezárásakor fel kell szabadítani.

Az 1975/2006/EK bizottsági rendelet (7) 26. cikke (5) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazhatóak az első albekezdésben említett kifizetésekre.

4.

A 44. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

ha a kedvezményezett környezetvédelmi céllal a mezőgazdasági üzem egészét vagy egy részét átruházza egy természetgazdálkodási célú szervezetre, amennyiben az átadás célja a földhasználat természetvédelmi célú, végleges átalakítása és ez a környezet számára jelentős haszonnal jár.”

5.

Az 53. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Adott esetben az állandó költségek és az elmaradt jövedelemmel kapcsolatos általános feltevések alapján a tagállamok rögzíthetik az 1698/2005/EK rendelet 31., 37–41. és 43–49. cikkében előírt támogatás szintjét.

Az állami támogatásokra alkalmazandó eljárási és anyagi szabályok sérelme nélkül az első albekezdés az 1698/2005/EK rendelet 57. cikkében említett, a természeti örökség fenntartásával, helyreállításával és korszerűsítésével, valamint a nagy természeti értékű területek fejlesztésével kapcsolatos beruházásokra is vonatkozik.”

6.

A II. és a VII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 883/2006/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdése a következő második albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdéstől eltérően a tagállamok által 2009. április 1. és december 31. között kifizetett kiadásokra vonatkozóan a közösségi hozzájárulást a referencia-időszak utolsó napján érvényben lévő finanszírozási terv alapján kell kiszámítani.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(3)  HL L 144., 2009.6.9., 3. o.

(4)  HL L 368., 2006.12.23., 15. o.

(5)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.

(6)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.”

(7)  HL L 368., 2006.12.23., 74. o.”


MELLÉKLET

Az 1974/2006/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

A II. melléklet A. részében a 6.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.3.

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikkében említett művelettípusok tekintetében a 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra előirányzott költségvetés (16a. cikk (3) bekezdés b) pont, az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) bekezdésében említett összegek erejéig).

Tengely/intézkedés

EMVA-hozzájárulás 2009–2013-ra

1. tengely

111. intézkedés

… intézkedés

1. tengely összesen

2. tengely

211. intézkedés

… intézkedés

2. tengely összesen

3. tengely:

311. intézkedés

321. intézkedés

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

… intézkedés

3. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

4. tengely

411. intézkedés

413. intézkedés

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

… intézkedés

4. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Program összesen

 

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban az 1., 2., 3. és 4. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban a 3. és 4. tengely összesen”

 

2.

A VII. melléklet A. része a következőképpen módosul:

a)

A 2. pont második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Minden tagállam, amely az 1698/2005/EK rendelet 69. cikke (5a) bekezdésével összhangban kiegészítő pénzügyi támogatásban részesül, köteles, első alkalommal a 2010-ben benyújtott éves jelentésben egy különálló fejezetben bemutatni legalább az első bekezdésben említett számítást az említett rendelet 16a. cikkének (1) bekezdésében foglalt prioritásokhoz kapcsolódó műveletek tekintetében.”

b)

A 3a. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3a.

A programnak az új kihívásokkal és a szélessávú infrastruktúrával kapcsolatos műveletek tekintetében történő pénzügyi végrehajtása, amely minden intézkedésre vonatkozóan megadja a kedvezményezetteknek az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikkének (1) bekezdésében említett művelettípusokra 2009. január 1-je után teljesített kifizetések kimutatását, a szóban forgó rendelet 69. cikkének (5a) bekezdésében említett összegek erejéig.

Az említett művelettípusok pénzügyi végrehajtását összegző táblázat tartalmazza legalább a következő információkat:

Tengely/intézkedés

Éves kifizetések – N. év

Kumulált kifizetések a 2009. évtől az N. évig

111. intézkedés

… intézkedés

 

 

1. tengely összesen

211. intézkedés

… intézkedés

 

 

2. tengely összesen

311. intézkedés

321. intézkedés

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

 

 

… intézkedés

 

 

3. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

 

411. intézkedés

 

413. intézkedés

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

 

 

… intézkedés

 

 

4. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Program összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban az 1., 2., 3. és 4. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban a 3. és 4. tengely összesen

…”


10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/23


A BIZOTTSÁG 483/2009/EK RENDELETE

(2009. június 9.)

az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról szóló 820/2008/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelme területén közös szabályok létrehozásáról szóló, 2002. december 16-i 2320/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2320/2002/EK rendelet értelmében a Bizottság köteles szükség esetén intézkedéseket elfogadni az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszernek az egész Közösségben való végrehajtása érdekében. A 820/2008/EK bizottsági rendelet (2) ilyen részletes intézkedéseket határoz meg.

(2)

A 820/2008/EK rendeletben a harmadik országokból érkező és a Közösség valamely repülőterén átszálló utasok által szállított folyadékok tekintetében előírt korlátozó intézkedéseket felül kell vizsgálni a műszaki fejlődés, a repülőterek működési megfontolásai és az utasokra gyakorolt hatásuk fényében.

(3)

Az említett felülvizsgálat alkalmával megállapítást nyert, hogy a harmadik országokból érkező és a Közösség valamely repülőterén átszálló utasokat érintő folyadék-szállítási korlátozások üzemeltetésbeli nehézségeket okoznak az érintett repülőtereken, és az utasok számára is kényelmetlenséggel járnak.

(4)

A Bizottság ezért megvizsgálta egyes harmadik országok repülőtereinek bizonyos védelmi követelményeit; azokat kielégítőnek találta, és egyébiránt megállapította, hogy ezen országok a múltban is jól együttműködtek a Közösséggel és annak tagállamaival. Ennek alapján a Bizottság úgy határozott, hogy lépéseket tesz a fentiekben ismertetett nehézségek enyhítésére az olyan esetekben, amikor egy utas ezen országok meghatározott repülőterein beszerzett folyadékot szállít.

(5)

A 820/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 820/2008/EK rendelet 1. függeléke az e rendelet mellékletében leírtaknak megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 9-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 355., 2002.12.30., 1. o.

(2)  HL L 221., 2008.8.19., 8. o.


MELLÉKLET

A 1. függelék a következő szöveggel egészül ki:

„—

Koreai Köztársaság:

Szöuli Incheon repülőtér (ICN)

Puszani Gimhae repülőtér (PUS)”.


10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/25


A BIZOTTSÁG 484/2009/EK RENDELETE

(2009. június 9.)

a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1975/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 51. cikke (4) bekezdésére, 74. cikke (4) bekezdésére és 91. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet és a 73/2009/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet (2) módosításainak következtében indokolt naprakésszé tenni az 1975/2006/EK bizottsági rendeletben (3) szereplő, az említett rendeletre vonatkozó hivatkozásokat.

(2)

Ezenkívül a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletet (4)2009. január 1-jétől kell alkalmazni. Ennélfogva az 1975/2006/EK rendeletet indokolt kiigazítani annak érdekében, hogy figyelembe vegye a 73/2009/EK rendeletre történő hivatkozásokat.

(3)

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 1975/2006/EK rendelet olyan hiányosságokat és elavult rendelkezéseket tartalmaz, amelyeket pótolni vagy törölni szükséges a szöveg helyes értelmezése és koherenciája érdekében.

(4)

A 796/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseit, úgymint a 23a. cikkben a helyszíni ellenőrzések bejelentését lehetővé tévő, a 68. cikkben a támogatáscsökkentések és kizárások alkalmazása alóli kivételeket megállapító, valamint a 71. cikk (2) bekezdésében megfogalmazott rendelkezéseket célszerű általánosan alkalmazandóvá tenni az 1698/2005/EK rendelet alkalmazásában.

(5)

Az egyértelműség érdekében hivatkozni kell a 796/2004/EK rendeletben szereplő, a mezőgazdasági parcellákra vonatkozó meghatározásra és elvekre az ellenőrzési szabályoknak az 1975/2006/EK rendelet II. részének I. címe szerinti, a 2. és a 4. tengely keretében bizonyos intézkedésekre nyújtott vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó alkalmazásakor.

(6)

Az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának iv. alpontjában előírt intézkedésre vonatkozó helyszíni ellenőrzések tekintetében tisztázni szükséges, hogy az 5 %-os minimumkövetelményt az intézkedés szintjén kell teljesíteni.

(7)

A tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos rendelkezések tisztázása szükséges, különösen a területalapú és az állatokra vonatkozó egyes intézkedések túligénylése esetén felmerülő csökkentések, valamint a csökkentések halmozódása tekintetében.

(8)

Az egyértelműség érdekében módosítani kell bizonyos, az EMVA-évre történő hivatkozásokat úgy, hogy azok naptári évre vonatkozzanak.

(9)

Az 1975/2006/EK rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés vizsgálatával kapcsolatos ellenőrzési minta kiválasztására vonatkozó rendelkezését a 796/2004/EK rendelet módosított 45. cikke figyelembevételével célszerű újrafogalmazni, valamint az ellenőrzési rendszer hatékonyságának növelése érdekében egy további, új mechanizmust bevezetni.

(10)

A gondatlanságra visszavezethető vagy szándékos meg nem felelés esetében alkalmazandó csökkentések következetes alkalmazása érdekében indokolt meghatározni a kölcsönös megfeleltetés területét, amelyen belül célszerű osztályozni az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében említett trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményeket.

(11)

A kölcsönös megfeleltetés vizsgálatával összefüggésben felmerülő csökkentések felhalmozódása esetén alkalmazandó csökkentések sorrendjét módosítani szükséges, hogy a sorrend következetesebb legyen.

(12)

A nem területalapú és nem az állatokra vonatkozó intézkedések tekintetében az 1. és 3. tengely keretébe tartozó támogatásra, valamint egyes, a 2. és 4. tengely keretébe tartozó intézkedésekre vonatkozó helyszíni ellenőrzések esetén célszerű előírni ellenőrzési jelentés elkészítését.

(13)

A tapasztalatok azt mutatják, hogy tisztázni szükséges az éves értesítésre vonatkozó előírásokat.

(14)

Az ellenőrzések eredményére vonatkozó információkat célszerű hozzáférhetővé tenni a különböző támogatási programok kezeléséért felelős valamennyi kifizető ügynökség számára annak érdekében, hogy amennyiben a ténymegállapítások ezt indokolják, egyidejűleg a kölcsönös megfeleltetés és a jogosultság alapján csökkentéseket alkalmazhassanak.

(15)

Az 1975/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(16)

Annak érdekében, hogy ellenőrzési eljárásaik kiigazításához elegendő idő álljon a tagállamok rendelkezésére, valamint az év közepén kezdődő alkalmazásból adódó esetleges elszámolhatósági problémák elkerülése érdekében e rendeletet indokolt 2010. január 1-jétől alkalmazni. Ugyanakkor a jogbiztonság megőrzése érdekében az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelet (5) 138. cikkének (1) bekezdéséből következő csökkentésektől történő, az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamok kedvezményezettjei esetében alkalmazandó eltérést továbbra is fenn kell tartani a 2009-es naptári évre vonatkozó támogatási kérelmek esetében.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1975/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A 796/2004/EK rendelet alkalmazása

E rendelet különleges rendelkezéseinek sérelme nélkül a 796/2004/EK rendelet 5., 22. és 23. cikke, 23a. cikkének (1) bekezdése, 68. és 69. cikke, 71. cikkének (2) bekezdése és 73. cikke értelemszerűen alkalmazandó.”

2.

A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk

A 796/2004/EK rendelet alkalmazása

A 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 10., 22. és 23. pontja, 9. cikke, 14. cikkének (1a) bekezdése, 18. és 21. cikke e cím alkalmazásában értelemszerűen alkalmazandó.

A 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 1a. pontja, 6. cikkének (1) bekezdése és 8. cikkének (1) bekezdése is értelemszerűen alkalmazandó. Az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke b) pontjának iii., iv. és v. alpontjában említett intézkedések esetében azonban a tagállamok megfelelő alternatív rendszereket alakíthatnak ki a támogatás tárgyát képező parcellák egyedi azonosításához.”

3.

A 8. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 796/2004/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése, 12., 15. és 20. cikke értelemszerűen alkalmazandó az e cím szerinti kifizetés iránti kérelmekre. Az említett rendelet 12. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett információn túlmenően a kifizetés iránti kérelmeknek a támogatási kérelem tárgyát képező nem mezőgazdasági parcellákat illetően is tartalmaznia kell a rendelkezésben meghatározott információkat.”

4.

A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A naptári évben benyújtott kifizetés iránti kérelmek összefüggésében végrehajtott valamennyi helyszíni ellenőrzés száma az e cím hatálya alá tartozó egy vagy több intézkedés szerinti kötelezettségvállalással rendelkező összes kedvezményezett legalább 5 %-ára terjed ki. Ugyanakkor az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának iv. alpontjában előírt intézkedés esetében ezt a minimumkövetelményt az intézkedés szintjén kell teljesíteni.

Az adminisztratív ellenőrzéseket követően támogatásra nem jogosultnak ítélt kérelmezők nem tartoznak az első albekezdésben említett összes kedvezményezett közé.”

b)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) bekezdés első albekezdésében említett ellenőrzési mintát a 796/2004/EK rendelet 27. cikke értelmében választják ki.”

5.

A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) és (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A területalapú intézkedések vonatkozásában a támogatás számítási alapjának meghatározása a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (1), (3) és (7) bekezdésével összhangban történik.

E cikk alkalmazásában a kedvezményezett által bejelentett, egy bizonyos területalapú intézkedésen belül azok a területek, amelyek esetében a támogatás mértéke megegyezik, egyetlen terménycsoportnak tekintendők. Degresszív támogatási összegek alkalmazásakor ugyanakkor figyelembe kell venni ezen értékek átlagát a megfelelő bejelentett területek vonatkozásában.

Abban az esetben, ha a támogatásra jogosult terület vonatkozásában maximális határérték vagy felső határ került megállapításra, a támogatási kérelemben feltüntetett hektárok számát a határértékre vagy felső határra kell csökkenteni.

(2)   Ha az érintett terménycsoportra vonatkozó támogatásra bejelentett terület túllépi a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése értelmében meghatározott területet, az esetben a támogatást a meghatározott terület alapján számítják ki, amiből kivonják a megállapított különbség kétszeresét, amennyiben a különbség vagy 3 %-nál vagy két hektárnál nagyobb, de legfeljebb a meghatározott terület 20 %-a.

Amennyiben a különbség meghaladja a meghatározott terület 20 %-át, az érintett terménycsoportra nem nyújtható támogatás.

Amennyiben a különbség meghaladja az 50 %-ot, a kedvezményezettet ismét kizárják a támogatásból a bejelentett terület és a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése értelmében meghatározott terület közötti különbség erejéig.”

b)

A (3) bekezdést el kell hagyni.

c)

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A (2) bekezdéstől és a (3) bekezdés első albekezdésétől eltérve a 73/2009/EK tanácsi rendelet (6) 122. cikke szerinti egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamok kedvezményezettjei esetében, és amennyiben a bejelentett terület és a meghatározott terület közötti különbség több mint a meghatározott terület 3 %-a, de legfeljebb annak 30 %-a, a támogatási összeget a megállapított különbség kétszeresével csökkentik a 2009-es naptári évre vonatkozó támogatási kérelmek tekintetében.

Amennyiben a különbség meghaladja a meghatározott terület 30 %-át, a 2009-es naptári évre nem nyújtható támogatás.

d)

Az (5) és (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Abban az esetben, ha a bejelentett terület és a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott terület közötti különbség szándékosan elkövetett szabálytalanságra vezethető vissza, a kedvezményezettet kizárják azon támogatásból, amelyre az említett cikk értelmében az érintett területalapú intézkedés vonatkozásában a naptári évben jogosult lett volna, amennyiben a különbség a meghatározott terület 0,5 %-ánál vagy egy hektárnál nagyobb.

Továbbá amennyiben a különbség meghaladja a meghatározott terület 20 %-át, a kedvezményezettet ismét kizárják a támogatásból a bejelentett terület és a 796/2004/EK rendelet 50. cikkének (3) bekezdése értelmében meghatározott terület közötti különbség erejéig.

(6)   Az e cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdésében és (5) bekezdésében meghatározott kizárásokból adódó összeg levonandó az 1698/2005/EK rendelet vagy a 73/2009/EK rendelet szerinti támogatási intézkedések keretében végrehajtandó olyan támogatási kifizetésekből, amelyekre az érintett kedvezményezett a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári év során benyújtott kérelmei alapján jogosult. Ha az összeg az említett kifizetésekből teljes egészében nem vonható le, a fennmaradó egyenleget törölni kell.”

6.

A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az állatokra vonatkozó intézkedések vonatkozásában a támogatás számítási alapjának meghatározása a 796/2004/EK rendelet 57. cikke értelmében történik.”

b)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 796/2004/EK rendelet 59. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésétől és 59. cikke (4) bekezdésének második albekezdésétől eltérve a kizárásra visszavezethető összeg levonható az 1698/2005/EK rendelet vagy a 73/2009/EK rendelet szerinti támogatási intézkedések keretében végrehajtandó olyan támogatási kifizetésekből, amelyekre az érintett kedvezményezett a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári év során benyújtott kérelmei alapján jogosult. Ha az összeg az említett kifizetésekből teljes egészében nem vonható le, a fennmaradó egyenleget törölni kell.”

7.

A 18. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Szándékosan elkövetett szabálytalanságokból fakadó meg nem felelés esetén a kedvezményezettet a szóban forgó naptári évre, valamint az azt követő naptári évre kizárják az érintett intézkedésből.”

b)

A (4) bekezdést el kell hagyni.

8.

A 19. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A kölcsönös megfeleltetés ellenőrzésére a 73/2009/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése és 22. cikke, valamint a 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 2., 2a. és 31–36. pontja és 41., 42., 43., 46., 47. és 48. cikke alkalmazandó.”

9.

A 20. és 21. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„20. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   Az illetékes ellenőrző hatóság a hatáskörébe tartozó követelmények és előírások tekintetében az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i–v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti kifizetés iránti kérelmet benyújtó kedvezményezettek legalább 1 %-ára kiterjedő helyszíni ellenőrzéseket végez.

(2)   A 796/2004/EK rendelet 44. cikke (1) bekezdésének második és harmadik albekezdése és 44. cikkének (1a) és (2) bekezdése alkalmazandó.

21. cikk

Az ellenőrzési minta kiválasztása

(1)   Az e rendelet 20. cikkében említett helyszíni ellenőrzések elvégzéséhez kapcsolódó ellenőrzési minta kiválasztását illetően a 796/2004/EK rendelet 45. cikkének (1), (1a) és (1b) bekezdése alkalmazandó.

(2)   A 20. cikk értelmében ellenőrizendő kedvezményezettek mintáit azoknak a kedvezményezetteknek a mintáiból kell kiválasztani, akiket a 12. cikk alapján már kiválasztottak és akikre alkalmazandóak a vonatkozó követelmények és előírások.

(3)   Ugyanakkor az e rendelet 20. cikkének értelmében ellenőrizendő kedvezményezettek mintáit az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i–v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti kifizetés iránti kérelmet benyújtó, a megfelelő követelmények, illetve előírások betartására kötelezett kedvezményezettek köréből is ki lehet választani.

(4)   Döntés hozható a (2) és (3) bekezdésben megállapított eljárások kombinációjának az alkalmazásáról, amennyiben ezáltal növekszik az ellenőrzési rendszer hatékonysága.”

10.

A 22. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A meg nem felelés bármilyen jellegű ténymegállapítását követően alkalmazandó csökkentéseket vagy kizárásokat illetően a 73/2009/EK rendelet 22. cikke, valamint a 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 2., 2a. és 31–36. pontja, 41. cikke és 65. cikkének (4) bekezdése alkalmazandó.”

11.

A 23. és 24. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„23. cikk

A csökkentések és kizárások számítása

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikkének (2) bekezdése sérelme nélkül, amennyiben meg nem felelést állapítottak meg, csökkentést alkalmaznak az említett rendelet 36. cikke a) pontjának i–v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja szerinti azon támogatás teljes összegére, amit az érintett kedvezményezettnek nyújtottak vagy ami jár neki az általa benyújtott vagy a ténymegállapítás naptári éve során benyújtandó kifizetés iránti kérelmek alapján.

Amennyiben a meg nem felelés a kedvezményezett gondatlanságára vezethető vissza, a csökkentés kiszámítása a 796/2004/EK rendelet 66. cikkében meghatározott szabályok szerint történik.

Szándékos meg nem felelés esetén a csökkentés a 796/2004/EK rendelet 67. cikkének (1) bekezdése szerint számolandó ki.

(2)   Az (1) bekezdésben említett csökkentés kiszámításakor az 1698/2005/EK rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében meghatározott, a trágya- és növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények a 73/2009/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott »környezet«, illetve »köz-, állat- és növényegészségügy« területek részeként kezelendők. Ezek mindegyike a 796/2004/EK rendelet 2. cikkének 32. pontja szerinti értelemben vett »jogi aktusnak« minősül.

24. cikk

Csökkentések halmozódása

Amennyiben csökkentések halmozódnak fel, azok először e rendelet 16. és 17. cikke alapján, majd e rendelet 18. cikke szerint, azt követően a késedelmes benyújtásokra a 796/2004/EK rendelet 21. cikkével összhangban, majd a 796/2004/EK rendelet 14. cikkének (1a) bekezdése szerint, és végül e rendelet 22. és 23. cikke alapján kerülnek alkalmazásra.”

12.

A 27. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az ellenőrzött kiadások a Bizottságnak naptári évente bejelentett támogatható közkiadások legalább 4 %-át, és a teljes programozási időszak során a Bizottságnak bejelentett támogatható közkiadások legalább 5 %-át teszik ki.”

b)

Az (5) bekezdést el kell hagyni.

13.

A 28. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a kedvezményezett által benyújtott kifizetés iránti kérelmek igazolhatóak-e a támogatott műveleteket végrehajtó szervek vagy vállalkozások birtokában lévő számviteli vagy egyéb dokumentumokkal.”

14.

A rendelet a következő 28a. cikkel egészül ki:

„28a. cikk

Ellenőrzési jelentés

Az e szakasz szerinti helyszíni ellenőrzésekről ellenőrző jelentést kell készíteni. A 796/2004/EK rendelet 28. cikke értelemszerűen alkalmazandó.”

15.

A 30. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az utólagos ellenőrzések az (1) bekezdés szerinti azon műveletek esetében, amelyekhez kifizették az EMVA-ból az utolsó részletet, naptári évente legalább a támogatható közkiadások 1 %-ára terjednek ki. Az ellenőrzéseket az érintett naptári év végét követő 12 hónapon belül kell végrehajtani.”

16.

A 31. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Nem alkalmazandó azonban csökkentés, ha a kedvezményezett bizonyítani tudja, hogy nem felelős a támogatásra nem jogosult összeg feltüntetéséért.

A 27. és 30. cikk szerinti ellenőrzések során azonosított, támogatásra nem jogosult kiadások esetében a csökkentések értelemszerűen alkalmazandók.”

b)

A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a kedvezményezett szándékosan hamis nyilatkozatot tett, a kérdéses műveletet kizárják az EMVA keretében nyújtott támogatásból, és a kedvezményezettnek a művelethez számára kifizetett valamennyi összeget vissza kell térítenie. Ezen túlmenően a kedvezményezettet a szóban forgó és az azt követő naptári évre kizárják az ugyanezen intézkedés keretében nyújtott támogatásból.”

c)

A (3) bekezdést el kell hagyni.

17.

A 34. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„34. cikk

Értesítések

A tagállamok minden év július 15-ig jelentést küldenek a Bizottságnak:

a)

az előző naptári év során az I. cím szerint benyújtott kifizetés iránti kérelmek ellenőrzéseinek eredményeiről, különös tekintettel az alábbiakra:

i.

a kifizetés iránti kérelmek száma intézkedésenként, az e kérelmek esetében ellenőrzött teljes összeg, valamint a 12. és 20. cikk keretében helyszíni ellenőrzés tárgyát képező összterület és állatok száma összesen;

ii.

a területalapú intézkedések esetében az egyedi támogatási programra lebontott összterület;

iii.

az állatokra vonatkozó intézkedések esetében az állatok száma egyedi támogatási programra lebontva;

iv.

az elvégzett ellenőrzések eredménye, feltüntetve a 16., 17., 18. és 23. cikk szerint alkalmazott csökkentéseket és kizárásokat;

b)

a II. cím szerinti intézkedések tekintetében az előző naptári évben a 26. cikk szerint elvégzett adminisztratív ellenőrzéseknek az eredményei, valamint a 31. cikk alapján alkalmazott csökkentések és kizárások;

c)

a II. cím szerinti, a 27. cikk alapján a Bizottságnak az előző naptári évben bejelentett közkiadás legalább 4 %-át képviselő intézkedések helyszíni ellenőrzéseinek eredményei, valamint a 31. cikk alapján alkalmazott csökkentések és kizárások;

d)

az előző naptári évben a 30. cikk értelmében végrehajtott utólagos ellenőrzések eredményei, megjelölve az elvégzett ellenőrzések számát, az ellenőrzött kiadás összegét, valamint a 31. cikk alapján alkalmazott csökkentéseket és kizárásokat.”

18.

A 36. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„36. cikk

Jelentés az ellenőrzésekről a kifizető ügynökségeknek

(1)   Amennyiben egy kedvezményezett esetében egynél több kifizető ügynökség felel az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i–v. alpontja és b) pontjának i., iv. és v. alpontja, a 73/2009/EK rendelet 2. cikkének d) pontja, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet (7) 11., 12. és 98. cikke szerinti különböző támogatások kezeléséért, a tagállamok biztosítják, hogy a meg nem felelés megállapítását, és adott esetben a megfelelő csökkentéseket és kizárásokat a kifizetésekben érintett valamennyi kifizető ügynökség tudomására hozzák.

(2)   Amennyiben nem a kifizető ügynökség végzi az ellenőrzéseket, a tagállam gondoskodik arról, hogy a kifizető ügynökség elegendő információt kapjon a végrehajtott ellenőrzésekről. A kifizető ügynökség határozza meg, hogy milyen információkat tart szükségesnek.

Az első albekezdésében említett információ lehet az összes végrehajtott ellenőrzésről szóló jelentés, vagy adott esetben készülhet összefoglaló jelentés formájában.

(3)   Gondoskodni kell a megfelelő számviteli ellenőrzési nyomvonalról. A megfelelő számviteli nyomon követhetőségre vonatkozó követelmények tájékoztató jellegű leírását a melléklet tartalmazza.

(4)   A kifizető ügynökségnek joga van megvizsgálni az egyéb szervek által végzett ellenőrzések minőségét, és minden egyéb információt megszerezni, amire feladatának végrehajtásához szüksége van.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni, kivéve az 1. cikk 5. pontjának c) alpontját, amely 2009. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 9-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2)  HL L 141., 2004.4.30., 18. o.

(3)  HL L 368., 2006.12.23., 74. o.

(4)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(5)  HL L 345., 2004.11.20., 1. o.

(6)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.”

(7)  HL L 148., 2008.6.6., 1. o.”


10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/31


A BIZOTTSÁG 485/2009/EK RENDELETE

(2009. június 9.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének a tiludronsav és a vas-fumarát tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökségnek az állatgyógyászati készítmények bizottsága által megfogalmazott véleményeire,

mivel:

(1)

Minden olyan farmakológiai hatóanyagot, amelyet a Közösségen belül élelmiszer-előállítás céljából tartott állatokon történő alkalmazásra szánt állatgyógyászati készítményekben használnak fel, a 2377/90/EGK rendelettel összhangban értékelni kell.

(2)

A dinátrium-só formájában előforduló tiludronsav jelenleg a 2377/90/EGK rendelet II. mellékletében szerepel kizárólag a lóféléknél történő intravénás felhasználásra.

(3)

Az állatgyógyászati készítmények bizottságához (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use, CVMP) arra irányuló kérelem érkezett, hogy a dinátrium-só formájában előforduló tiludronsavra vonatkozó, már meglévő bejegyzést terjesszék ki a baromfira is. A baromfira vonatkozó maradékanyag-vizsgálatokkal kapcsolatos, rendelkezésre álló adatok tanulmányozását követően a CVMP megállapította, hogy nem szükséges maximális maradékanyag-határértékeket megállapítani a dinátrium-só formájában előforduló tiludronsavra a baromfi esetében.

(4)

Tekintve azonban, hogy a maradékanyagok vizsgálatára csak szubkután beadás után került sor, továbbá figyelembe véve azt, hogy a beadást követően 12–24 órával a szövetekből felvett maradékanyag – beleértve a befecskendezés helyét is – a becsült megengedhető napi bevitel 88 %-át teszi ki, a CVMP arra a megállapításra jutott, hogy a bejegyzés kiterjesztése csak parenterális felhasználásra, illetve tojóbaromfi és tenyészbaromfi esetében történő felhasználásra lehetséges. Emiatt a 2377/90/EGK rendelet II. mellékletében a dinátrium-só formájában előforduló tiludronsavra vonatkozó jelenlegi bejegyzést úgy kell módosítani, hogy lehetséges legyen a szóban forgó anyag baromfifajtákban (tojóbaromfi és tenyészbaromfi) való parenterális felhasználása.

(5)

A vas-fumarát jelenleg nem szerepel a 2377/90/EGK rendelet mellékleteiben.

(6)

A CVMP-hez kérelem érkezett annak megállapítására, hogy a vas-fumarátra is kiterjedjenek-e azok a vizsgálatok, amelyeket a 2377/90/EGK rendelet II. mellékletében szereplő, már meglévő bejegyzésekkel rendelkező egyéb vassókra vonatkozóan végeznek az élelmiszer-előállítás céljából tartott valamennyi faj esetében való felhasználás céljából.

(7)

Az elvégzett vizsgálatokat követően és figyelembe véve azt, hogy a fumársav a 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) értelmében engedélyezett élelmiszer-adalékanyag, a CVMP arra a megállapításra jutott, hogy a 2377/90/EGK rendelet II. mellékletében szereplő, már meglévő bejegyzésekkel rendelkező anyagokra vonatkozóan végzett vizsgálatokat a vas-fumarátra is alkalmazni kell. A CVMP megítélése szerint nincs szükség a vas-fumarát további vizsgálatára, sem pedig maximális maradékanyag-határértékek megállapítására a szóban forgó anyag esetében. A CVMP javasolta az említett anyag II. mellékletbe történő felvételét az élelmiszer-előállítás céljából tartott valamennyi faj esetében. Így ezt az anyagot fel kell venni a 2377/90/EGK rendelet II. mellékletébe az élelmiszer-előállítás céljából tartott valamennyi faj esetében.

(8)

A 2377/90/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

E rendelet alkalmazhatósága előtt megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok elvégezhessék a rendelettel kapcsolatban esetleg szükséges kiigazításokat az érintett állatgyógyászati készítmények forgalombahozatali engedélyein, amelyeket az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (3) megfelelően adtak ki.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. augusztus 9-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 9-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o.

(2)  HL L 61., 1995.3.18., 1. o.

(3)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o.


MELLÉKLET

A 2377/90/EGK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 2. pontban a „Tiludronsav, dinátrium-só”-ra vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép:

2.   Szerves vegyületek

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Állatfajok

Egyéb rendelkezések

„Tiludronsav (dinátrium-só formájában)

Lófélék

Kizárólag intravénás felhasználásra

Baromfi

Kizárólag parenterális felhasználásra és kizárólag tojóbaromfi és tenyészbaromfi esetében történő felhasználásra”

b)

A 3. pontban a „Vas-dextrán”-ra vonatkozó bejegyzés után a „Vas-fumarát”-ra vonatkozó alábbi új bejegyzést kell felvenni:

3.   Általánosan biztonságosnak elismert anyagok

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Állatfajok

Egyéb rendelkezések

„Vas-fumarát

Élelmiszer-előállítás céljából tartott valamennyi faj”

 


10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/34


A BIZOTTSÁG 486/2009/EK RENDELETE

(2009. június 9.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 945/2008/EK bizottsági rendelet (3) a 2008/2009-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 464/2009/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 945/2008/EK rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 9-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 258., 2008.9.26., 56. o.

(4)  HL L 139., 2009.6.5., 22. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2009. június 10-én alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

28,35

2,78

1701 11 90 (1)

28,35

7,36

1701 12 10 (1)

28,35

2,65

1701 12 90 (1)

28,35

6,93

1701 91 00 (2)

31,93

9,27

1701 99 10 (2)

31,93

4,76

1701 99 90 (2)

31,93

4,76

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


IRÁNYELVEK

10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/36


A TANÁCS 2009/55/EK IRÁNYELVE

(2009. május 25.)

a magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A magánszemélyek személyes tulajdonának valamely tagállamból történő végleges behozatalára alkalmazandó adómentességekről szóló, 1983. március 28-i 83/183/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

Annak érdekében, hogy a tagállamok népei jobban tudatában legyenek a Közösség tevékenységeinek, a magánszemélyek számára előnyös intézkedéseket fenn kell tartani azért, hogy a Közösségben a belső piaci feltételek biztosítva legyenek.

(3)

A magánszemélyek személyes tulajdonának egyik tagállamból a másik tagállamba történő behozatalára vonatkozó adóakadályok olyanok, amelyek egyebek mellett gátolják a személyek szabad mozgását a Közösségen belül. Ezért ezen akadályokat adómentességek bevezetésével a lehető legnagyobb mértékben fel kell számolni.

(4)

Ezen adómentességek csak a nem kereskedelmi vagy nem spekulatív jellegű termékek behozatalára alkalmazhatók. A mentesség alkalmazását ezért korlátoktól és feltételektől függővé kell tenni.

(5)

A jövedéki adó és a hozzáadottérték-adó területén elfogadott harmonizált rendelkezések következtében az importra vonatkozó mentességekre és kedvezményekre szóló szabályok okafogyottá váltak e területeken;

(6)

Ez az irányelv nem érinti az I. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály

(1)   Az alábbiakban meghatározott feltételekre és esetekre is figyelemmel minden tagállam mentesíti a magánszemélyek által valamely más tagállamból véglegesen behozott személyes vagyontárgyat az ilyen vagyontárgyra általánosságban alkalmazott fogyasztási adóktól.

(2)   Nem tartozik ezen irányelv hatálya alá:

a)

a hozzáadottérték-adó

b)

a jövedéki adó

c)

az országon belül az (1) bekezdésben említett vagyontárgy használatával összefüggő különleges és/vagy időszakos vámok és adók, mint például a gépjármű-regisztrációs díjak, útadók és televíziós díjak.

2. cikk

A vagyontárgyra vonatkozó feltételek

(1)   Ezen irányelv alkalmazásában „személyes vagyontárgy” az érintett személyek személyes használatát vagy háztartásuk szükségleteit szolgáló vagyontárgy. Az ilyen vagyontárgy jellegénél vagy mennyiségénél fogva nem tükrözhet semmilyen kereskedelmi érdeket, és azt nem szánhatják a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (5) 9. cikke (1) bekezdése, valamint 10. és 13. cikke értelmében gazdasági tevékenységre. Az érintett személy számára a szakmájának vagy foglalkozásának végzéséhez szükséges szerszámokat vagy eszközöket is személyes vagyontárgyként kell kezelni.

(2)   Az (1) cikkben előírt mentességet olyan személyes vagyontárgyra adják meg:

a)

amelyet valamely tagállam hazai piacán hatályos általános adózási feltételek mellett szereztek be, és amely a származási tagállamából történő kilépése alapján nem esik semmilyen fogyasztási adó mentességének vagy visszatérítésének hatálya alá. Ezen irányelv alkalmazásában a 2006/112/EK irányelv 151. cikkében – kivéve annak (1) bekezdése, első albekezdésének e) pontját említett feltételek mellett beszerzett termékek e feltételeket kielégítőnek minősülnek;

b)

amelyet az érintett személy ténylegesen használt a tartózkodási hely megváltoztatása vagy a másodlagos lakóhely létrehozása előtt. Motorhajtású járművek (beleértve azok pótkocsiját), lakókocsik, lakóautók, szabadidős célú vízi járművek és sportcélú légi járművek esetében a tagállamok előírhatják, hogy az érintett személynek azokat a tartózkodási hely megváltoztatása előtt legalább hat hónapja használnia kellett.

Az a) pont második mondatában említett áruk esetében a tagállamok előírhatják, hogy:

i)

motorhajtású járművek (beleértve azok pótkocsiját), lakókocsik, lakóautók, szabadidős célú vízi járművek és sportcélú légi járművek esetében az érintett személy azokat a tartózkodási hely megváltoztatását megelőzően legalább 12 hónapja használja;

ii)

egyéb termékek esetében az érintett személy azokat a tartózkodási hely megváltoztatását megelőzően legalább hat hónapja használja.

(3)   Az illetékes hatóságok igazolást kérnek arra vonatkozóan, hogy a motorhajtású járművek (beleértve azok pótkocsiját), lakókocsik, lakóautók, szabadidős célú vízijárművek és sportcélú légijárművek esetében a (2) bekezdésben említett feltételeket teljesítették. Egyéb tulajdon esetén csak abban az esetben kérnek ilyen igazolást, ha csalás komoly gyanúja merül fel.

3. cikk

Behozatali feltételek

A vagyontárgyat a 7–10. cikkben meghatározott időszakokon belül egy vagy több alkalommal lehet behozni.

4. cikk

A behozatalt követő kötelezettségek

A behozott motorhajtású járműveket (beleértve azok pótkocsiját), lakókocsikat, lakóautókat, szabadidős célú vízi járműveket és sportcélú légi járműveket az azok adómentes behozatalát követő 12 hónapos időszak során nem lehet értékesíteni, bérbe vagy kölcsönbe adni, kivéve a rendeltetési tagállam illetékes hatóságainak megelégedésére kellően indokolt körülmények esetén.

5. cikk

Bizonyos típusú tulajdonra vonatkozó konkrét feltételek

A hátaslovak, motorhajtású közúti gépjárművek (beleértve azok pótkocsiját), lakókocsik, lakóautók, szabadidős célú vízijárművek és sportcélú légijárművek behozatalára vonatkozó mentességet csak akkor adják meg, ha a magánszemély szokásos tartózkodási helyét a rendeltetési tagállamba helyezi át.

6. cikk

A tartózkodási hely meghatározására vonatkozó általános szabályok

(1)   Ezen irányelv alkalmazásában „szokásos tartózkodási hely”: az a hely, ahol a személy általában él, azaz minden naptári évben legalább 185 napot tartózkodik személyes és foglalkozási kötődések vagy – foglalkozási kötődéssel nem rendelkező személy esetében – olyan személyes kötődések miatt, amelyek szoros kapcsolódást mutatnak a személy és a között a hely között, ahol él.

Olyan személy esetében azonban, akinél a foglalkozási és a személyes kötődések különböző helyhez kapcsolódnak és aki ebből következően két vagy több tagállamban különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődései szerinti helyet kell tekinteni, feltéve hogy az adott személy ide rendszeresen visszatér. Ez utóbbi feltételt nem szükséges teljesíteni azon esetben, ha a személy egy meghatározott időtartamú feladat elvégzése érdekében lakik valamelyik tagállamban. Valamely egyetemre vagy iskolába való járás nem utal a szokásos tartózkodási hely áthelyezésére.

(2)   A magánszemélyek bármilyen megfelelő módon igazolják szokásos tartózkodási helyüket, így például személyazonosító igazolvánnyal vagy bármilyen egyéb érvényes okmánnyal.

(3)   Ha a rendeltetési tagállam illetékes hatóságainak kétségei vannak a (2) bekezdésnek megfelelően megadott, szokásos tartózkodási helyre vonatkozó nyilatkozat érvényességével kapcsolatban, illetve bizonyos különleges ellenőrzések céljából, e hatóságok bármilyen általuk előírt tájékoztatást vagy további bizonyítékot kérhetnek.

II.   FEJEZET

SZEMÉLYES VAGYONTÁRGY BEHOZATALA A SZOKÁSOS TARTÓZKODÁSI HELY ÁTHELYEZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

7. cikk

(1)   Az 1. cikkben előírt mentességet a 2–5. cikkben meghatározott feltételek függvényében adják meg a magánszemély által szokásos tartózkodási helye áthelyezésekor behozott személyes vagyontárgya tekintetében.

Az esetleg alkalmazható bármilyen közösségi árutovábbítási eljárás sérelme nélkül, a mentesség megadása a termékek egyszerű papíron szereplő leltára elkészítésének függvénye, amelyet az állam által előírt esetben egy nyilatkozat kísér, amelynek mintáját és tartalmát a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (6) 248a. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban határozzák meg. A termékleltárban nem lehet értékre vonatkozó hivatkozást megkövetelni.

(2)   Az utolsó vagyontárgyat a szokásos tartózkodási hely áthelyezését követően legkésőbb 12 hónappal kell behozni. Abban az esetben, ha a 3. cikkel összhangban a vagyontárgyat a fent említett időszak során több művelet keretében hozzák be, a tagállamok csak az első behozatal alkalmával írhatják elő teljes körű leltár benyújtását, amelyre későbbi költözések esetén hivatkozhatnak más vámhivatalok is. E leltárt az a rendeltetési tagállam illetékes hatóságainak beleegyezésével ki lehet egészíteni.

III.   FEJEZET

SZEMÉLYES VAGYONTÁRGY BEHOZATALA A MÁSODLAGOS LAKÓHELY BERENDEZÉSÉVEL VAGY ELHAGYÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

8. cikk

(1)   Az 1. cikkben előírt mentességet a 2–5. cikkben meghatározott feltételek függvényében adják meg a magánszemély által egy másodlagos lakóhely berendezésére behozott személyes vagyontárgya tekintetében.

E mentességet csak abban az esetben adják meg, ha:

a)

az érintett személy a másodlagos lakóhely tulajdonosa, vagy azt legalább 12 hónapos időszakra bérli;

b)

a behozott tulajdon megfelel a másodlagos lakóhely szokásos bútorzatának.

(2)   A mentességet az (1) bekezdésben meghatározott feltételekre figyelemmel abban az esetben is megadják, ha a másodlagos lakóhely elhagyását követően a vagyontárgyat a szokásos tartózkodási helyre vagy egy másik másodlagos lakóhelyre hozzák be, feltéve hogy a szóban forgó vagyontárgy ténylegesen az érintett személy birtokában volt, és ő azt a másodlagos lakóhely létrehozása előtt használta.

Az utolsó vagyontárgyat legkésőbb 12 hónappal a másodlagos lakóhely elhagyását követően kell behozni.

IV.   FEJEZET

VAGYONTÁRGY BEHOZATALA A HÁZASSÁGKÖTÉSKOR

9. cikk

(1)   A 2–5. cikk sérelme nélkül házasságkötés esetén bármely személy jogosult az 1. cikk (1) bekezdésében említett adók alóli mentességre az általa megszerzett vagy a birtokába került személyes vagyontárgyának azon tagállamba történő behozatalakor, amelybe szokásos tartózkodási helyét át kívánja helyezni, feltéve hogy:

a)

az ilyen behozatalra a házasságkötés tervezett napját 2 hónappal megelőzően kezdődő és a házasságkötés tényleges napja után 4 hónappal végződő időszakban kerül sor;

b)

az érintett személy bizonyítja házasságkötésének megtörténtét, vagy azt, hogy a házasságkötéshez szükséges előzetes formalitások intézését megkezdték.

(2)   Mentesség jár a házasságkötés alkalmából szokásosan adott ajándékok tekintetében is, amelyeket az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesítő személynek olyan személyek adnak, akiknek szokásos tartózkodási helye a rendeltetési tagállamtól eltérő tagállamban van. A mentességet olyan ajándékokra alkalmazzák, amelyek egységnyi értéke nem haladja meg a 350 EUR-t. A tagállamok azonban 350 EUR értéket meghaladóan is adhatnak mentességet, amennyiben az egyes mentességet élvező ajándékok értéke nem haladja meg az 1 400 EUR-t.

(3)   A tagállamok e mentesség megadását megfelelő garancia nyújtásától tehetik függővé, amennyiben a vagyontárgyat a házasságkötés napja előtt hozzák be.

(4)   Abban az esetben, ha a magánszemély a házasságkötésre megadott naptól számított 4 hónapon belül nem bizonyítja házasságkötését, az adók a behozatal napjával esedékessé válnak.

V.   FEJEZET

ELHUNYT SZEMÉLY ÖRÖKLÉS RÉVÉN MEGSZERZETT SZEMÉLYES VAGYONTÁRGYÁNAK BEHOZATALA

10. cikk

A 2. cikk (2) és (3) bekezdésétől, valamint a 4. cikktől és az 5. cikk (2) bekezdésétől eltérve, de a 2., 3. és 5. cikkben foglalt egyéb rendelkezések sérelme nélkül bármely magánszemély jogosult az 1. cikk (1) bekezdésében említett adók alóli mentességre, aki elhunyt személy valamely tagállamban található személyes vagyontárgyának tulajdonjogát vagy haszonélvezeti jogát öröklés útján szerzi meg, amikor ezt a vagyontárgyat abba a másik tagállamba hozza be, amelyben lakóhellyel rendelkezik, feltéve hogy:

a)

a magánszemély a tagállam illetékes hatóságainak átadja a származás szerinti tagállam jegyzője vagy más illetékes hatósága által kibocsátott nyilatkozatot, amely szerint az általa behozott vagyontárgyat öröklés útján szerezte;

b)

a vagyontárgyat legfeljebb két éven belül behozzák attól a naptól számítva, amelyen az ilyen személynek a vagyontárgy a birtokába jutott.

VI.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

(1)   A tagállamok törekednek arra, hogy a magánszemélyek ezen irányelvben megállapított korlátokon belül és feltételek mellett lebonyolított behozatalára vonatkozó formalitásokat a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék és törekednek az olyan ellenőrzésekkel összefüggő behozatali formalitások elkerülésére, amelyek a rendeltetési tagállamba való belépéskor történő jelentős mértékű kirakodással és visszarakodással járnak.

(2)   A 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározottakat kivéve, az adómentességek megadására vonatkozóan az ezen irányelvben megállapítottaknál liberálisabb feltételeket tarthatnak fenn és/vagy vezethetnek be a tagállamok.

(3)   A 2. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok ezen irányelv alapján a Közösségen belül nem alkalmazhatnak annál kedvezőtlenebb adómentességeket, mint amelyeket magánszemélyek harmadik országból érkező személyes tulajdonának behozatalára alkalmaznak.

12. cikk

(1)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el és különösen a 11. cikk (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásából fakadó bármilyen eredményt. Bizottság tájékoztatja ezekről a többi tagállamot.

(2)   A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően kétévente beszámolót küld a Tanács és az Európai Parlament részére az ezen irányelv tagállamokban történő végrehajtásáról.

13. cikk

Az I. melléklet A. részében meghatározott irányelvekkel módosított 83/183/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

14. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

15. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ŠEBESTA


(1)  A 2008. december 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2008. szeptember 17-i vélemény HL C 77., 2009.3.31., 148. o.

(3)  HL L 105., 1983.4.23., 64. o.

(4)  Lásd az I. melléklet A. részét.

(5)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(6)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája

(lásd a 13. cikket)

A Tanács 83/183/EGK irányelve

(HL L 105., 1983.4.23., 64. o.)

 

A Tanács 89/604/EGK irányelve

(HL L 348., 1989.11.29., 28. o.)

 

A Tanács 91/680/EGK irányelve,

(HL L 376., 1991.12.31., 1. o.)

Kizárólag 2. cikk, (2) bekezdés, harmadik francia bekezdése tekintetében

A Tanács 92/12/EGK irányelve,

(HL L 76., 1992.3.23., 1. o.)

Kizárólag a 23. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdése tekintetében

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 13. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

83/183/EGK

1984. január 1.

89/604/EGK

1990. július 1.

91/680/EGK

1993. január 1. (1)

92/12/EGK

1993. január 1. (2)


(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ezen irányelv 1. cikke (1)–(20) és (22), (23) és (24) bekezdésében és a 2. cikkében meghatározottaknak megfelelő intézkedések 1993. január 1-jén hatályba lépjenek.

(2)  Tekintettel azonban a 9. cikk (3) bekezdésére, a Dán Királyság jogosult legkésőbb 1993. január 1-jén bevezetni a rendelkezésnek megfelelő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

83/183/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés, a) pont

1. cikk (2) bekezdés, b) pont

1. cikk (2) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés, c) pont

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont

2. cikk (2) bekezdés, első albekezdés, a) pont

2. cikk (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont

2. cikk (2) bekezdés, első albekezdés, b) pont

2. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondat

2. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondat

2. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés

2. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, i. pont

2. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés

2. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, ii. Pont

2. cikk (2) bekezdés, második albekezdés, utolsó mondat

2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk (1) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk (1) bekezdés, a) pont

7. cikk (1) bekezdés, első albekezdés

7. cikk (1) bekezdés, b) pont

7. cikk (1) bekezdés, második albekezdés

7. cikk (2) bekezdés

7. cikk (2) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés, első albekezdés

8. cikk (1) bekezdés, első albekezdés

8. cikk (1) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

8. cikk (1) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

8. cikk (1) bekezdés, második albekezdés, i. és ii. pont

8. cikk (1) bekezdés, második albekezdés, a) és b) pont

8. cikk (2) bekezdés

8. cikk (2) bekezdés

9., 10. és 11. cikk

9., 10. és 11. cikk

12. cikk (1) bekezdés

12. cikk (2) bekezdés

12. cikk (1) bekezdés

12. cikk (3) bekezdés

12. cikk (2) bekezdés

13. cikk

14. cikk

13. cikk

15. cikk

I. melléklet

II. melléklet


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/42


AZ AKCS–EK NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGÁNAK 2/2009 HATÁROZATA

(2009. február 16.)

a Vállalkozásfejlesztési Központ (CDE) igazgatójának kinevezéséről

(2009/435/EK)

AZ AKCS–EK NAGYKÖVETEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt és a 2005. június 25-én Luxembourgban aláírt megállapodással (1) módosított AKCS–EK partnerségi megállapodásra (2) és különösen annak III. melléklete 2. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A CDE 2005. március 1-jén2010. február 28-ig szóló megbízatásra kinevezett előző igazgatója 2007. augusztus 23-án kezdődő hatállyal benyújtotta lemondását.

(2)

A két fél által létrehozott kiválasztási vegyes bizottság munkája eredményeként a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatója hivatalának betöltésére, a hivatali idő hátralévő részére Mabousso THIAM (Szenegál) kinevezését javasolta,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Azon későbbi határozatok sérelme nélkül, amelyeket a bizottság hatáskörén belül fogadhat el, az AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága Mabousso THIAM-ot a Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatójává nevezi ki 2009. március 1-jén kezdődő és 2010. február 28-ig szóló megbízatással.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 16-án.

az AKCS–EK Nagykövetek Bizottsága részéről

az elnök

M. VICENOVÁ


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 27. o.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.


10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/43


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. május 5.)

az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről szóló 2008/73/EK irányelv helyesbítéséről

(2009/436/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A 2008/73/EK tanácsi irányelv (2) összesen 23 tanácsi jogi aktust módosított, hogy többek között egyszerűsített eljárásokat írjon elő az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalása és közzététele tekintetében.

(2)

A 2008/73/EK irányelv 2008. szeptember 3-án lépett hatályba. A tagállamoknak hatályba kell léptetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az említett irányelvnek 2010. január 1-jéig megfeleljenek. Az említett irányelv arról azonban nem rendelkezett, hogy a tagállamoknak az említett időponttól alkalmazniuk kell a szóban forgó rendelkezéseket.

(3)

A jogbiztonság érdekében a 2008/73/EK irányelvet helyesbíteni kell annak biztosítására, hogy a tagállamok az irányelv által az egyszerűsített eljárások bevezetése céljából a különböző tanácsi jogi aktusokban eszközölt módosításokat egységesen 2010. január 1-jétől alkalmazzák. A 2008/73/EK irányelvet ezért helyesbíteni kell, hogy szintén az említett időponttól legyen alkalmazandó. Ennek megfelelően a szóban forgó irányelvet is helyesbíteni kell annak érdekében, hogy a tagállamok az adott rendelkezéseket az említett időponttól alkalmazzák.

(4)

A 2008/73/EK irányelv által a 64/432/EGK (3) és a 90/426/EGK (4) tanácsi irányelvben eszközölt egyes egyéb módosítások azonban nem az egyszerűsített eljárásokra vonatkoznak, ezért nem szükséges, hogy a tagállamok késleltetve, 2010. január 1-jétől alkalmazzák őket. Az említett módosítások a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatban (5) meghatározott eljárással összhangban különös állat-egészségügyi intézkedések elfogadására vonatkoznak, valamint kijavítanak egy elavult hivatkozást.

(5)

Az állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó új, egyszerűsített eljárásokra történő zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében rendelkezni kell arról, hogy az 1999/468/EK határozatban lehetőség nyíljon meghatározott eljárással összhangban átmeneti rendelkezések elfogadására.

(6)

A jogbiztonság és jogfolytonosság biztosítása érdekében ezt a határozatot 2008. szeptember 3-tól, a 2008/73/EK irányelv hatálybalépésének időpontjától kell alkalmazni.

(7)

A 2008/73/EK irányelvet ennek megfelelően helyesbíteni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/73/EK irányelvet a következőképpen kell helyesbíteni:

1.

A 20. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

2.

A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„23a. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 23b. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban átmeneti rendelkezések fogadhatók el.

23b. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet (6) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

3.

A 24. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2010. január 1-jéig megfeleljenek. A tagállamok a Bizottság számára haladéktalanul megküldik az említett rendelkezések szövegét.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2010. január 1-jétől kezdődően alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.”

4.

A 25. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„25. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (1) és (5) bekezdése, a 7. cikk, valamint a 23a. és 23b. cikk kivételével 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2008. szeptember 3-tól kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. KALOUSEK


(1)  2009. április 2-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 219., 2008.8.14., 40. o.

(3)  HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

(4)  HL L 224., 1990.8.18., 42. o.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).”


Bizottság

10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/45


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. június 8.)

a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásáról szóló 2007/268/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2009) 4228. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/437/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 24. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére és 24. cikke (10) bekezdésére,

tekintettel a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. december 20-i 2005/94/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2007/268/EK bizottsági határozat (3) iránymutatásokat állapít meg a baromfi és a vadon élő madarak madárinfluenzájára vonatkozó tagállami felügyeleti programok végrehajtásával kapcsolatosan. Ezek az iránymutatások rendelkezéseket tartalmaznak a laboratóriumi eredményeknek a madárinfluenzát vizsgáló közösségi referencialaboratóriumhoz való eljuttatására vonatkozóan.

(2)

A 2007/268/EK határozat elfogadása óta a Bizottság online rendszert vezetett be a baromfi és a vadon élő madarak megfigyelése során kapott laboratóriumi eredményekről szóló jelentések továbbítására. Helyénvaló, hogy az említett online rendszert alkalmazzák a 2007/268/EK határozatban előírt jelentéstételi kötelezettségek céljára.

(3)

A 2007/268/EK határozat úgy rendelkezik továbbá, hogy a madárinfluenzát vizsgáló nemzeti laboratóriumok egy hemagglutináció-gátlási próbával megerősítik az összes pozitív szerológiai megállapítást, amelyhez a madárinfluenzát vizsgáló közösségi referencialaboratórium által biztosított kijelölt törzseket használják. Helyénvaló a madárinfluenza H5 altípusának megerősítéséhez használt törzseket olyan más törzsekkel helyettesíteni, amelyekkel gyorsabban és költséghatékonyabb módon ugyanolyan diagnosztikai paraméterek érhetők el.

(4)

A 2007/268/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/268/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

Az A. rész A.2. szakaszában a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a szerológiai és virológiai laboratóriumi vizsgálatok során kapott összes pozitív és negatív eredményről jelentést tesz a Bizottságnak a Bizottság online rendszerén keresztül. Ezeket az eredményeket háromhavonta, az online rendszerbe feltöltve, a három hónapos időszak végétől számított négy héten belül kell megküldeni.”;

b)

A B. rész 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A CRL biztosítja a számára küldött minták és diagnosztikai anyagok mellé csatolandó különleges protokollokat. Biztosítani kell a CRL és a nemzeti laboratóriumok közötti megfelelő információcserét. A CRL technikai támogatást nyújt és megnövelt diagnosztikai reagenskészletet tart fenn.”

c)

A D. részben a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

A nemzeti laboratóriumok egy hemagglutináció-gátlási próbával megerősítik az összes pozitív szerológiai megállapítást, amelyhez a CRL által biztosított kijelölt törzseket használják:

a)

a H5 altípus esetében:

i.

első vizsgálat csörgőréce/Anglia/7894/06 (H5N3) használatával;

ii.

az összes pozitív minta vizsgálata csirke/Skócia/59 (H5N1) alkalmazásával az N3 keresztreagáló antitest kizárására.

b)

a H7 altípus esetében:

i.

első vizsgálat pulyka/Anglia/647/77 (H7N7) alkalmazásával;

ii.

az összes pozitív minta vizsgálata afrikai seregély/983/79 (H7N1) használatával az N7 keresztreagáló antitestek kizárására.”;

2.

A II. melléklet A. része A2. szakaszának 3. pontja helyébe a következő lép:

„3.

Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a szerológiai és virológiai laboratóriumi vizsgálatok során kapott összes pozitív és negatív eredményről jelentést tesz a Bizottságnak a Bizottság online rendszerén keresztül. Ezeket az eredményeket háromhavonta, az online rendszerbe feltöltve, a három hónapos időszak végétől számított négy héten belül kell megküldeni.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 8-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

(2)  HL L 10., 2006.1.14., 16. o.

(3)  HL L 115., 2007.5.3., 3. o.


10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/47


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. június 8.)

a narancsolajnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dosszié hiánytalanságának elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2009) 4232. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/438/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben való felhasználásra engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2)

A VIVAGRO Sarl 2008. február 22-én dossziét nyújtott be a narancsolaj hatóanyagra vonatkozóan a francia hatóságokhoz, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt.

(3)

A francia hatóságok jelezték a Bizottságnak, hogy az előzetes vizsgálat alapján a szóban forgó hatóanyagra vonatkozó dosszié úgy tűnik, megfelel a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dosszié az érintett hatóanyagot tartalmazó egyik növényvédő szerre vonatkozóan is úgy tűnik, megfelel a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Ezt követően a kérelmező a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően továbbította a dossziét a Bizottságnak és a többi tagállamnak, majd át lett adva az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4)

E határozat közösségi szinten hivatalosan megerősíti, hogy a dosszié elvben megfelel a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek, valamint legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében a III. mellékletben előírt követelményeknek.

(5)

E határozat nem érinti a Bizottságnak azt a jogát, hogy a kérelmezőtől a dosszié egyes pontjainak tisztázása érdekében további adatokat vagy információkat kérjen.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagra vonatkozó, a Bizottsághoz és a tagállamokhoz a hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe való felvétele céljából benyújtott dosszié elvben megfelel az irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dosszié továbbá a hatóanyagot tartalmazó egyik növényvédő szer tekintetében és a javasolt felhasználást is figyelembe véve megfelel az irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek is.

2. cikk

A referens tagállam végrehajtja az 1. cikkben említett dosszié részletes vizsgálatát, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított egy éven belül az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátják az említett vizsgálatra vonatkozó következtetéseit tartalmazó jelentésüket, amelyben javaslatot tesznek az 1. cikkben említett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy felvétele megtagadására és a felvételre vonatkozó feltételekre.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 8-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.


MELLÉKLET

AZ E HATÁROZAT TÁRGYÁT KÉPEZŐ HATÓANYAG

Közhasználatú név, CIPAC-azonosító szám

Kérelmező

Kérelem dátuma

Referens tagállam

Narancsolaj CIPAC-szám: nem alkalmazható

VIVAGRO Sarl

2008. február 22.

FR


Helyesbítések

10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/49


Helyesbítés az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelvhez

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 62., 1993. március 15. )

(Magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet, 14. kötet)

A 71. oldalon, a 2. cikk 3. pontjában:

a következő szövegrész:

„3.   kórokozó-átvivő: bármely vadon élő gerinces vagy gerinctelen állat, amely – mechanikai vagy biológiai úton – átadhatja vagy terjesztheti a kérdéses betegség kórokozóját;”

helyesen:

„3.   kórokozó-átvivő: bármely gerinces vagy gerinctelen állat, amely – mechanikai vagy biológiai úton – átadhatja vagy terjesztheti a kérdéses betegség kórokozóját;”.