ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.144.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 144

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. június 9.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 472/2009/EK rendelete (2009. május 25.) a 637/2008/EK rendeletnek a gyapotágazatra vonatkozó nemzeti szerkezetátalakítási programok tekintetében történő módosításáról

1

 

*

A Tanács 473/2009/EK rendelete (2009. május 25.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

 

A Bizottság 474/2009/EK rendelete (2009. június 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 475/2009/EK rendelete (2009. június 5.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

11

 

*

A Bizottság 476/2009/EK rendelete (2009. június 5.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

13

 

*

A Bizottság 477/2009/EK rendelete (2009. június 5.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

15

 

*

A Bizottság 478/2009/EK rendelete (2009. június 8.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és III. mellékletének a monepantel tekintetében történő módosításáról ( 1 )

17

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/432/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. november 4.) a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv aláírásáról és elfogadásáról

20

Jegyzőkönyv a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről a Kínai Népköztársaság kormánya és másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött megállapodás módosításáról

21

 

 

2009/433/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. május 5.) az Európai Közösségnek a haszonjárműveknek a vezetőfülke hátfalának síkja előtti külső kiálló részeik szempontjából történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 61. számú előírásához való csatlakozásáról

24

 

 

2009/434/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. május 25.) a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról szóló 2006/493/EK határozat módosításáról

25

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

9.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/1


A TANÁCS 472/2009/EK RENDELETE

(2009. május 25.)

a 637/2008/EK rendeletnek a gyapotágazatra vonatkozó nemzeti szerkezetátalakítási programok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel az 1979. évi csatlakozási okmányra és különösen az ahhoz csatolt, a gyapotra vonatkozó 4. jegyzőkönyv (1) (6) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

Az 1782/2003/EK rendelet módosításáról és a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási programjainak létrehozásáról szóló, 2008. június 23-i 637/2008/EK tanácsi rendelet (2) 2. fejezete a tagállamok szintjén meghatározandó, többek között a gyapottisztító ágazat támogatására irányuló egyedi intézkedések finanszírozására szolgáló négyéves szerkezetátalakítási programok létrehozásáról rendelkezik.

(2)

A gyapotágazat vonatkozásában a Közösségben a közelmúltban kialakult gazdasági helyzet, továbbá az a tény, hogy ennek következtében haladéktalanul végre kell hajtani bizonyos alapvető szerkezetátalakítási műveleteket, és bevonni valamennyi érintett gyapottisztító vállalatot, indokolttá teszi a nyolcéves programozási időszak bevezetését. Ha egy tagállam ilyen nyolcéves programot vezet be, haladéktalanul át kell csoportosítani a megfelelő forrásokat a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (3) VIII. mellékletében meghatározott nemzeti felső határhoz.

(3)

A 637/2008/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy a 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában említett intézkedések alapján járó támogatások kedvezményezettjei a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001. május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendelet (4) IV. fejezete alapján a 2005–2006-os gazdasági évben támogatásban részesülők. Tekintettel arra, hogy egyes gyapottisztító üzemeket nem a tulajdonosaik üzemeltettek a referenciaévként meghatározott gazdasági évben, és mivel a szóban forgó tulajdonosok nem tartoztak az 1051/2001/EK rendelet IV. fejezete alapján támogatásban részesülők közé, ezek a gyapottisztító üzemek ki voltak zárva a szerkezetátalakítási folyamatban való részvételből. Ahhoz, hogy a nemzeti szerkezetátalakítási programok hatékonyak lehessenek, a 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában foglalt intézkedéseknek ki kell terjedniük a referenciaévként szolgáló 2005–2006-os gazdasági évben működő és az 1051/2001/EK rendelet IV. fejezete alapján támogatható valamennyi gyapottisztító üzemre. Ezért helyénvaló előírni, hogy ezen gazdasági év vonatkozásában az üzemtulajdonosok minősüljenek a szerkezetátalakítási programok keretében járó támogatások kedvezményezettjeinek.

(4)

A 637/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 637/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (1) bekezdése az első albekezdés után az alábbi albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdésben foglaltaktól eltérve a tagállamok dönthetnek úgy is, hogy 2009. december 31-ig egyetlen módosított, nyolc évre szóló szerkezetátalakítási programtervezetet nyújtanak be a Bizottságnak.”

2.

Az 5. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben azonban egy tagállam úgy dönt, hogy a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében foglaltak szerinti módosított, nyolc évre szóló szerkezetátalakítási programtervezetet nyújt be, az e cikk (1) bekezdésében említett éves költségvetését át kell csoportosítani a 73/2009/EK rendelet VIII. mellékletében megállapított nemzeti felső határához a 2018. gazdasági évben, és az említett évben teljesítendő közvetlen kifizetésekre kell alkalmazni. Az érintett tagállamnak 2018. január 1. előtt közleményt kell benyújtania a szerkezetátalakítási program végrehajtásáról és az abban foglalt célkitűzések megvalósításáról.”

3.

A 7. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az 1051/2001/EK tanácsi rendelet (5) IV. fejezete alapján a 2005–2006-os gazdasági évben támogatásban részesülő gyapottisztító létesítmények tulajdonosai az e cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában említett intézkedések alapján járó támogatás esetében;

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ŠEBESTA


(1)  HL L 291., 1979.11.19., 174. o.

(2)  HL L 178., 2008.7.5., 1. o.

(3)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(4)  HL L 148., 2001.6.1., 3. o.

(5)  HL L 148., 2001.6.1., 3. o.”


9.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/3


A TANÁCS 473/2009/EK RENDELETE

(2009. május 25.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. és 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2008. december 11–12-i ülésén jóváhagyta az európai gazdaságélénkítési tervet, amely a tagállamok gazdaságának a jelenlegi kihívásokhoz való gyorsabb alkalmazkodását szolgáló elsőbbségi intézkedések kezdeményezését irányozza elő. Az európai gazdaságélénkítési terv az Európai Unió GDP-jének összességében mintegy 1,5 %-ának megfelelő – megközelítőleg 200 milliárd EUR összegű – csomagon alapul.

(2)

A fenti összegből az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) útján 1 020 millió EUR-t elérhetővé kell tenni a tagállamok számára a széles sávú internet vidéki területeken történő fejlesztésének előmozdítása, valamint az 1698/2005/EK rendelet (2) 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában megállapított prioritásokhoz kapcsolódó műveletek erősítése (a továbbiakban: új kihívások) érdekében.

(3)

Az 1 020 millió EUR-nak megfelelő összeg felhasználását a tagállamok számára lehetővé tévő jogi keret kialakítása érdekében több ponton módosítani kell az 1698/2005/EK rendeletet, folytatva a 74/2009/EK tanácsi rendelet (3) által bevezetett azon módosításokat, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára a megnövekedett kötelező modulációból eredő összegeknek, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (4) 136. cikke értelmében keletkező, fel nem használt pénzeszközökből származó összegeknek az „új kihívásokkal” kapcsolatos műveletekre való felhasználását.

(4)

Tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi rendelet (5) 2. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett forrásnak az Európai Közösségek általános költségvetésében betöltött különös jelentőségére, helyénvaló – kivételes jelleggel – továbbra is arról rendelkezni, hogy a minősített többséggel eljáró Tanács a Bizottság javaslatára fogadja el a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összegének és éves bontásának, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban minimálisan összpontosítandó összegnek a meghatározásáról szóló szükséges határozatot.

(5)

Az európai gazdaságélénkítési terv keretén belül, közösségi vidékfejlesztési támogatásként nyújtandó kiegészítő forrásokra való tekintettel, a tagállamoknak felül kell vizsgálniuk nemzeti stratégiai terveiket. Az összes tagállam köteles 2009. július 15-ig felülvizsgálni nemzeti stratégiai tervét, hiszen 2009-től valamennyien részesülnek az említett kiegészítő támogatásban.

(6)

Az Európai Tanács 2008. december 12-i következtetései azt tanúsítják, hogy az Európai Tanács támogatja az európai gazdaságélénkítési tervet, különösen a széles sávú internetnek a – többek között a szolgáltatással rosszul ellátott területeken történő – fejlesztését támogatja. Mivel a nem megfelelő internetes hozzáférés gyakran sújtja a vidéki területeket, az EMVA keretében további támogatást kell nyújtani a vidéki területeken található széles sávú infrastruktúra fejlesztéséhez. Figyelemmel e prioritás jelentőségére, a tagállamoknak – szükségleteikkel összhangban – 2009 végéig meg kell jeleníteniük programjaikban az ehhez kapcsolódó műveleteket. Össze kell állítani a széles sávú infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos művelettípusok jegyzékét annak érdekében, hogy a tagállamok a vidékfejlesztés jogszabályi keretével összefüggésben a kapcsolódó műveleteket meghatározhassák.

(7)

Mivel 2009-ben és 2010-ben valamennyi tagállam számára rendelkezésre fognak állni az európai gazdaságélénkítési tervből származó kiegészítő támogatás, a tagállamoknak már 2009-től meg kell jeleníteniük vidékfejlesztési programjaikban az új kihívásokhoz kapcsolódó művelettípusokat.

(8)

Ezért a felülvizsgált vidékfejlesztési programok 2009. július 15-ig történő benyújtása valamennyi tagállam kötelezettsége.

(9)

Tekintettel arra, hogy a 73/2009/EK rendelet szerinti kötelező moduláció alkalmazásából eredő pénzügyi források és annak a rendeletnek a 136. cikke értelmében keletkező összegek, valamint az európai gazdaságélénkítési terv keretében közösségi vidékfejlesztési támogatásként juttatandó összegek felhasználása kiegészítő, egyedi és kötelező jellegű, az említett pénzügyi források nem érinthetik a vidékfejlesztés támogatásának célkitűzései között megteremtett egyensúlyt.

(10)

A vidéki területeken gyakran egyaránt hiányzik a kis és a nagyobb méretű széles sávú infrastruktúra. Előfordulhat, hogy ez utóbbi elengedhetetlen a nehezen megközelíthető vidéki területek ellátása szempontjából. A kapcsolódó infrastruktúra méretére vonatkozó korlátozás nélkül támogathatónak kell tekinteni a vonatkozó műveleteket annak érdekében, hogy biztosított legyen a hozzáférhető források leghatékonyabb felhasználása, illetve hogy lehetővé váljon a vidéki területek széles sávú infrastruktúrájának jelentős fejlesztése. Ezért a széles sávú infrastruktúrákkal kapcsolatos műveletekre nem alkalmazandók azok a meglévő korlátozások, amelyek a gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatási infrastruktúra méretére vonatkoznak.

(11)

Az új kihívásokra vonatkozó műveletek erősítésével, illetve a széles sávú internetes infrastruktúrák fejlesztésével kapcsolatos konkrét szakpolitikai célkitűzések elérése érdekében biztosítani kell, hogy bizonyos meghatározott célokra használják fel az európai gazdaságélénkítési terv keretében közösségi vidékfejlesztési támogatásként juttatandó pénzügyi forrásokat, továbbá hogy ezt a kötelezettséget egyesítsék a kötelező modulációból eredő összegekre, valamint a 73/2009/EK rendelet 136. cikke értelmében keletkező összegekre vonatkozó meglévő kötelezettséggel.

(12)

Figyelemmel a széles sávú infrastruktúrával kapcsolatos műveletek közösségi szintű jelentőségére, azok végrehajtásának elősegítése érdekében az ilyen típusú műveletekre is alkalmazni kell a 74/2009/EK rendeletben előírt EMVA hozzájárulás-növelést.

(13)

2009-ben kivételesen nagyobb mértékű társfinanszírozást kell engedélyezni a gazdasági válság által különösen érintett, illetve azon tagállamok számára, amelyekben nehézségek merültek fel a rendelkezésre álló EMVA-pénzeszközök felhasználásához szükséges nemzeti pénzügyi források előteremtése terén.

(14)

Mivel a javasolt módosításokban előírt intézkedések nem érintik a gazdasági szereplők jogos elvárásait, és 2009-re is vonatkoznak, e rendelet 2009. január 1-jétől alkalmazandó.

(15)

Az 1698/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(16)

Az európai gazdaságélénkítési terv költségvetési fegyelem szempontjából való figyelembevételének biztosítása érdekében ki kell igazítani az 1290/2005/EK rendelet (6) 12. cikkében említett, az Európai Mezőgazdasági Garancialap (EMGA) által finanszírozott kiadások költségvetési felső határára vonatkozó rendelkezéseket, azáltal, hogy figyelembe veszik a 2. fejezet alatt a gazdaságélénkítési csomagból történő vidékfejlesztés tekintetében a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról szóló 2006/493/EK határozatot módosító 2009. május 25-i 2009/434/EK tanácsi határozattal (7) összhangban meghatározott összegeket, továbbá az energiaügyi projekteknek az energiaügyi, valamint a széles sávú internethez és a KAP állapotfelméréséhez kapcsolódó projekteknek az európai gazdaságélénkítési terv keretében történő finanszírozásáról szóló európai parlamenti, tanácsi és bizottsági együttes nyilatkozatban (8) foglalt eljárással összhangban meghatározható összegeit is. Az 1290/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 12a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12.a cikk

Felülvizsgálat

(1)   A közösségi stratégiai iránymutatásoknak a 10. cikkben említett felülvizsgálatát követően a tagállamok kötelesek a 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően elvégezni nemzeti stratégiai terveik felülvizsgálatát.

(2)   Az (1) bekezdésében említett felülvizsgált nemzeti stratégiai tervet legkésőbb 2009. július 15-ig meg kell küldeni a Bizottságnak.”

2.

A 16a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„16.a cikk

Az egyes prioritásokhoz kapcsolódó egyedi műveletek

(1)   2009. december 31-ig a tagállamoknak a vidékfejlesztési programjukban, egyedi igényeikkel összhangban rendelkezniük kell a közösségi stratégiai iránymutatásokban foglalt és a nemzeti stratégiai tervben kifejtett alábbi prioritásoknak megfelelő művelettípusokról:

a)

éghajlatváltozás;

b)

megújuló energiaforrások;

c)

vízgazdálkodás;

d)

biológiai sokféleség;

e)

a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő intézkedések;

f)

az a)–d) pontban említett prioritásokhoz kapcsolódó innováció;

g)

széles sávú internetes infrastruktúra a vidéki területeken.

Az első albekezdés a)–f) pontjában említett prioritásokhoz kapcsolandó művelettípusok célja olyan hatások elérése, mint a II. mellékletben ismertetett lehetséges hatások. Az ilyen művelettípusok tájékoztató jellegű felsorolását és azok lehetséges hatásait a II. melléklet tartalmazza. Az első albekezdés g) pontjában említett prioritáshoz kapcsolódó művelettípusok felsorolását a III. melléklet tartalmazza.

Az e bekezdésben említett műveletekhez kapcsolódó, felülvizsgált vidékfejlesztési programokat legkésőbb 2009. július 15-ig kell benyújtani a Bizottságnak.

(2)   2009. január 1-jétől az (1) bekezdés a)–f) pontjában említett művelettípusok tekintetében az I. mellékletben megállapított támogatási intenzitás mértéke 10 százalékponttal növelhető.

(3)   2009. december 31-ig valamennyi vidékfejlesztési program tartalmazza a következőket:

a)

a művelettípusok jegyzéke és az e cikk (1) bekezdésében említett egyedi művelettípusokat érintő, a 16. cikk c) pontjában említett információk;

b)

az (1) bekezdés a)–f) pontjában említett művelettípusokra a 2009. január 1-jétől2013. december 31-ig terjedő időszakban fordított közösségi hozzájárulást, valamint az (1) bekezdés g) pontjában említett művelettípusokra fordított közösségi hozzájárulást intézkedésenként tartalmazó táblázat.”

3.

A 17. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 69. cikk (5a) bekezdése szerinti kötelező moduláció alkalmazásából eredő összegekkel egyenlő összegeket, valamint – 2011-től – a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (9) 136. cikke értelmében keletkező összegeket, továbbá az e rendelet 69. cikke (2a) bekezdésében említett összeget nem kell beleszámítani az EMVA teljes hozzájárulásába, amely utóbbi alapulvételével, e cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint számítják ki a tengelyenkénti minimális közösségi pénzügyi hozzájárulást.

4.

Az 56. cikk a következő mondattal egészül ki:

„Az infrastruktúra méretének korlátozása nem vonatkozik a 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett műveletekre.”

5.

A 69. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   A 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról szóló, a 2009/434/EK határozattal (10) módosított 2006. június 19-i 2006/493/EK tanácsi határozatban (11) megállapított globális kötelezettségvállalások növekedéséből származó összeg e cikk (1) bekezdésében említett részét e rendelet 16a. cikke (1) bekezdésében meghatározott prioritásokhoz kapcsolódó művelettípusokra kell fordítani.

b)

az (5a) és (5b) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5a)   A 73/2009/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdésében és 10. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kötelező moduláció alkalmazásából eredő összegekkel, valamint 2011-től kezdődően annak a rendeletnek a 136. cikke értelmében keletkező összegekkel megegyező összeget a tagállamok a 2010. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban kizárólag a jelenlegi vidékfejlesztési programok keretében közösségi támogatásként az e rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett művelettípusok céljára fordíthatják.

A 73/2009/EK rendelet 2. cikkének g) pontjában meghatározott új tagállamok tekintetében az e cikk első albekezdésében említett időszak 2013. január 1-jétől2015. december 31-ig tart.

Az első két albekezdés nem alkalmazandó Bulgáriára és Romániára.

A (2a) bekezdésben említett összeg tagállamokra eső részét a tagállamok a 2009. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban kizárólag a jelenlegi vidékfejlesztési programok keretében közösségi támogatásként a 16a. cikk (1) bekezdésében említett művelettípusok céljára fordíthatják.

(5b)   Amennyiben a program lezárásakor a 16a. cikk (1) bekezdésében említett műveletekre fordított közösségi hozzájárulás tényleges összege alacsonyabb, mint az e cikk (5a) bekezdésében említett összegek együttes értéke, a különbséget a tagállamnak meg kell térítenie az Európai Közösségek általános költségvetése javára olyan mértékben, amennyivel a 16a. cikk (1) bekezdésében említett műveletektől eltérő műveletekre odaítélt teljes támogatási összeget túllépték.

Ezen túlmenően, amennyiben a program lezárásakor a 16a. cikk (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett műveletekre fordított közösségi hozzájárulás tényleges összege alacsonyabb, mint az e cikk (5a) bekezdésének első albekezdésében említett összeg, a különbséget a tagállamnak meg kell térítenie az Európai Közösségek általános költségvetése javára olyan mértékben, amennyivel a 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett műveletekre fordított közösségi hozzájárulás összege túllépte az e cikk (5a) bekezdésének negyedik albekezdése alapján odaítélt támogatási összeget. Ha azonban a 16a. cikk (1) bekezdésében említett műveletektől eltérő műveletekre fordított közösségi hozzájárulás tényleges összege alacsonyabb, mint az említett művelettípusokra odaítélt támogatások összege, a visszatérítendő összeget e különbséggel csökkenteni kell.”

6.

A 70. cikk az alábbiak szerint módosul:

a)

a (4) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A (3) bekezdésben meghatározott felső határértékektől eltérve, az EMVA hozzájárulása a 16a. cikk (1) bekezdésében említett művelettípusok esetében a konvergenciarégiókban 90 %-ra, a nem konvergenciarégiókban 75 %-ra növelhető, a 73/2009/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése és 10. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelező moduláció alkalmazásából eredő összeg, az e rendelet 69. cikkének (2a) bekezdésében említett összeg, valamint 2011-től kezdődően a 73/2009/EK rendelet 136. cikke értelmében keletkező összegek mértékéig.”

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4b)   A (3) és (4) bekezdésben meghatározott felső határértékektől eltérve, az EMVA hozzájárulása legfeljebb további 10 százalékponttal növelhető a tagállamok által a 2009. évben megfizetendő kiadások esetében. A programozási időszak során keletkezett összes közkiadás esetében azonban tiszteletben kell tartani a (3) és (4) bekezdésben meghatározott felső határértékeket.”

7.

A II. melléklet címének helyébe a következő szöveg lép:

8.

A rendelet egy melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Az 1290/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 12. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az EMGA kiadásainak éves felső határa az intézményközi megállapodásban meghatározott többéves pénzügyi keretben e célra meghatározott és a (2) bekezdésben említett összegekkel, valamint az alábbiakkal csökkentett maximális összeg:

a)

a vidékfejlesztési támogatáshoz a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról szóló 2006/493/EK határozatot módosító 2009. május 25-i 2009/434/EK tanácsi határozat (12) által adott azon összeg, amelyet nem fedez az intézményközi megállapodás pénzügyi keretének 2. fejezete alatti, az EMGA-kiadások felső határán kívüli tartaléksáv;

b)

a 2. fejezet felső határértékének energiaügyi projektek finanszírozásával kapcsolatos bármely olyan lehetséges csökkentése, amelyről az energiaügyi, valamint a széles sávú internethez és a KAP állapotfelméréséhez kapcsolódó projekteknek az európai gazdaságélénkítési terv keretében történő finanszírozásáról szóló, az intézményközi megállapodáshoz csatolt európai parlamenti, tanácsi és bizottsági együttes nyilatkozatban (13).

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ŠEBESTA


(1)  2009. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(3)  HL L 30., 2009.1.31., 100. o.

(4)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(5)  HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

(6)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(7)  Lásd e Hivatalos Lap 25 oldalát.

(8)  HL C 108., 2009.5.12., 1. o.

(9)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.”

(10)  HL L 195., 2006.7.15., 22. o.

(11)  HL L 144., 2009.6.9., 25. o.”

(12)  HL L 144., 2009.6.9., 25. o.

(13)  HL C 108., 2009.5.12., 1. o.”


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 16a. cikk (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritáshoz kapcsolódó művelettípusok felsorolása

Prioritás: Széles sávú infrastruktúra a vidéki területeken

A műveletek típusai

Cikkek és intézkedések

Szélessávú infrastruktúra létrehozása – a backhaul eszközöket és a földi berendezéseket is beleértve (pl.: vezetékes, földi vezeték nélküli, műholdas technológiák vagy azok kombinációja) –, valamint az ahhoz való hozzáférés lehetővé tétele

56. cikk: A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

A meglévő szélessávú infrastruktúra korszerűsítése

56. cikk: A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Passzív széles sávú infrastruktúra kiépítése (pl.: mélyépítési munkák, így vezetékcsatornák és egyéb hálózati elemek, mint pl. sötét üvegszálak stb.), akár az egyéb infrastruktúrákkal összehangolva (energia-, közlekedési, víz- és csatornahálózatok stb.)

56. cikk: A gazdaság és a vidéki lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások”


9.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/9


A BIZOTTSÁG 474/2009/EK RENDELETE

(2009. június 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

57,4

ZZ

44,7

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

103,6

ZZ

96,9

0709 90 70

TR

114,5

ZZ

114,5

0805 50 10

AR

61,9

TR

60,0

ZA

62,7

ZZ

61,5

0808 10 80

AR

103,0

BR

81,3

CA

69,7

CL

72,2

CN

92,2

NA

101,9

NZ

98,4

US

121,5

ZA

73,8

ZZ

90,4

0809 10 00

TN

169,2

TR

199,3

ZZ

184,3

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


9.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/11


A BIZOTTSÁG 475/2009/EK RENDELETE

(2009. június 5.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából valamely más közösségi rendelkezés hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 5-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Műanyagból készült termék (ún. kábelvédő idom) (1) körülbelül 1 cm (átmérő) és 0,8 cm (hossz) külső mérettel.

A termék tengelyében furat, külső felületén bordák találhatók.

Terv szerint gépjárművek elektromos csatlakozóihoz használják, arra szolgál, hogy az elektromos csatlakozót a porral, a nedvességgel, az olajjal és a gépjárműben rendesen előforduló más anyagokkal szemben megvédje.

3926 90 97

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, valamint a 3926, a 3926 90 és a 3926 90 97 KN-kód szövegezése határozza meg.

A termék a XVI. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 2. b) pontja értelmében nem tekinthető elektromos készülék alkatrészének, mert jelenléte nem szükséges a csatlakozó működéséhez, csupán javítja annak működését. Ennek megfelelően az áru a 8538 vtsz. alá, kizárólag vagy elsősorban a 8536 vtsz. alá tartozó készülék alkatrészeként nem sorolható be.

A termék a 8547 vtsz. értelmében nem tekinthető elektromos készülék szigetelőszerelvényének, mert nem kifejezetten szigetelés céljára, hanem az elektromos csatlakozók védelmére szolgál.

Ezért a terméket a 3926 90 97 vtsz. alá, műanyagból készült más áruként kell besorolni.

Image


(1)  Az ábra csupán tájékoztató jellegű.


9.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/13


A BIZOTTSÁG 476/2009/EK RENDELETE

(2009. június 5.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából valamely más közösségi rendelkezés hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

A Vámkódex Bizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 5-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

A következő alkotóelemekből álló rendszer:

egy merülő járműre (egy úgynevezett távirányítású jármű, azaz „Remote Operated Vehicle, ROV”) szerelt, nagy felbontású televíziós kamera,

egy kijelzőt tartalmazó vezérlőberendezés a jármű és a kamera távirányítására, például botkormány segítségével, valamint a kamerával felvett képek megjelenítésére,

egy elektromos kábel.

Az első alkotóelem tömege megközelítőleg 3,6 kg. A rendszer össztömege megközelítőleg 32 kg.

A rendszert olyan víz alatti műveletekhez használják, amelyek magukban foglalják a képek felvételét és azok kábelen keresztül a vezérlőberendezés kijelzőjére történő továbbítását. A rendszer megközelítőleg 90 méteres mélységig működőképes.

8525 80 19

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 3. b) és 6. általános szabály, a XVI. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 4. pontja, valamint a 8525, 8525 80 és a 8525 80 19 KN-kódok szövege határozza meg.

A 8525 80 19 KN-kód alá tartozó, merülő járműre szerelt televíziós kamerának mint alkotórésznek a lényeges jellemzőjét maga a kamera adja, nem pedig a jármű, amely csupán korlátozott távolságon belül szállítja a kamerát.

Következésképpen ez az alkotóelem, amennyiben önállóan mutatják be, a 8525 80 19 KN-kód alá sorolandó.

Mivel az önálló alkotórészek egymással kapcsolatot alkotnak és az önálló alkotórészekből álló rendszer a 84. vagy a 85. árucsoport valamely vtsz.-a alatt pontosan meghatározott feladat elvégzéséhez szolgál, a XVI. áruosztályhoz tartozó megjegyzések 4. pontja alkalmazandó.

A rendszer feladata képek felvétele, tárolás nélkül. Ezért az egész rendszert televíziós kameraként kell besorolni a 8525 80 19 KN-kód alá.


9.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/15


A BIZOTTSÁG 477/2009/EK RENDELETE

(2009. június 5.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából valamely más közösségi rendelkezés hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kódok alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 5-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992. 10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

1.

Részlegesen edzett, négyszög alakú üveglapból készült termék, amelyre néhány fényvisszaverődést gátló és elnyelő műanyag réteget ragasztanak.

A termék nem keretezett.

Plazmamonitorok gyártásánál használják.

9001 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 9001 és a 9001 90 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

A műanyag rétegek adják a termék optikai elem jellegét. A 7007 vtsz. alá szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből álló biztonsági üvegként történő besorolás ezért kizárt.

A nem szerelt műanyag optikai elemek – optikailag megmunkálva is – a 9001 vtsz. alá tartoznak (lásd még a 9001 vtsz-hoz tartozó HR-Magyarázat (D) pontját).

A terméket ezért a 9001 90 00 KN-kód alá, más optikai elemként kell besorolni.

2.

Részlegesen edzett, négyszög alakú üveglapból készült termék, amelyre néhány fényvisszaverődést gátló és elnyelő műanyag réteget ragasztanak.

A termék fémszalaggal keretezett.

Plazmamonitorok gyártásánál használják.

9002 20 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 9002 és a 9002 20 00 KN-kód szövegezése határozza meg.

A műanyagrétegek adják a termék optikai elem/optikai szűrő jellegét. A 7007 vtsz. alá szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből álló biztonsági üvegként történő besorolás ezért kizárt.

A szerelt műanyag optikai elemek – optikailag megmunkálva is – a 9002 vtsz. alá tartoznak (lásd még a 9001 vtsz-hoz tartozó HR-Magyarázat (D) pontját és a 9002 vtsz-hoz tartozó HR-Magyarázatot).

A terméket ezért a 9002 20 00 KN-kód alá, optikai szűrőként kell besorolni.


9.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/17


A BIZOTTSÁG 478/2009/EK RENDELETE

(2009. június 8.)

az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és III. mellékletének a monepantel tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikkére és 4. cikkének harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség állatgyógyászati készítmények bizottságának véleményére,

mivel:

(1)

Minden olyan farmakológiai hatóanyagot, amelyet a Közösségen belül élelmiszer-termelő állatokon történő alkalmazásra szánt állatgyógyászati készítményekben használnak fel, a 2377/90/EGK rendelettel összhangban értékelni kell.

(2)

Az Európai Gyógyszerügynökséghez kérelem érkezett a monepantelre (endoparaziták elleni hatóanyag) vonatkozó maximális maradékanyag-határértékek megállapítására. Az állatgyógyászati készítmények bizottságának ajánlása alapján ezen anyagot fel kell venni a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletébe a juhfélék izom-, zsír-, máj- és veseszövetei tekintetében, az emberi fogyasztásra szánt tejet adó állatok kivételével.

(3)

Ugyanezt az anyagot kecskefélék izom-, zsír-, máj- és veseszövetei vonatkozásában fel kell venni a 2377/90/EGK rendelet III. mellékletébe, az emberi fogyasztásra szánt tejet adó állatok kivételével. Az említett anyagra e mellékletben megállapított ideiglenes maximális maradékanyag-határértékek 2011. január 1-jén hatályukat vesztik.

(4)

Az egyértelműség érdekében az I. és a III. mellékletekhez létre kell hozni egy „Egyebek” alcsoportot, mivel a monepantel egy új, a meglévő alcsoportokba be nem sorolható vegyületcsoport. Az „Endoparaziták elleni hatóanyagok” alkategórián belüli alcsoportok a vegyületek kémiai tulajdonságain alapulnak, és számos ilyen kémiai alcsoport kizárólag egy anyagot tartalmaz. Alkalmasabb egy új, „Egyebek” alcsoportot, nem pedig valamennyi új anyagosztályra új kémiai alcsoportot létrehozni, ami a kizárólag egy anyagot tartalmazó alosztályok számának nagymértékű növekedéséhez vezetne. A monepantel esetében nem egyértelmű, hogy a molekula mely része játszik döntő szerepet a farmakológiai hatás kifejtésében, ezáltal az sem egyértelmű, hogy hogyan kellene nevezni a monepantelre létrehozandó új kémiai alcsoportot.

(5)

A 2377/90/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Megfelelő időtartamot kell biztosítani e rendelet módosításainak alkalmazását megelőzően, hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen arra, hogy az érintett állatgyógyászati készítményeknek az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) szerint kiadott forgalombahozatali engedélyein el tudják végezni az e rendeletre való tekintettel esetleg szükséges kiigazításokat.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2377/90/EGK rendelet I. és III. melléklete az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. augusztus 8-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 8-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 1. o.

(2)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o.


MELLÉKLET

1.

Az I. melléklet (Azon gyógyszerhatású anyagoknak a listája, amelyekre vonatkozóan maradékanyag-határértékeket határoztak meg) a következő új, 2.1.8. „Egyebek” ponttal egészül ki, amely új anyagként tartalmazza a „monepantelt”:

2.   Élősködők elleni szerek

2.1.   Endoparaziták elleni hatóanyagok

„2.1.8.   Egyebek

Farmakológiailag hatóanyag(ok)

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyaghatárértékek

Célszövetek

Egyéb rendelkezések

Monepantel

Monepantel-szulfon

Juhfélék

700 μg/kg

Izom

Emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatokon nem alkalmazható”

7 000 μg/kg

Zsír

5 000 μg/kg

Máj

2 000 μg/kg

Vese

2.

A III. melléklet (Azoknak az állatgyógyászati készítményekben használt, gyógyszerhatású anyagoknak a listája, amelyekre vonatkozóan ideiglenes maradékanyag-határértékeket határoztak meg) a következő új, 2.1.8. „Egyebek” ponttal egészül ki, amely új anyagként tartalmazza a „monepantelt”:

2.   Élősködők elleni szerek

2.1.   Endoparaziták elleni hatóanyagok

„2.1.8.   Egyebek

Farmakológiailag hatóanyag(ok)

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyaghatárértékek

Célszövetek

Egyéb rendelkezések

Monepantel

Monepantel-szulfon

Kecskefélék

700 μg/kg

Izom

Emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatokon nem alkalmazható

Az ideiglenes maradékanyag-határérték 2011. január 1-jéig hatályát veszti”

7 000 μg/kg

Zsír

5 000 μg/kg

Máj

2 000 μg/kg

Vese


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

9.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/20


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. november 4.)

a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, és másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv aláírásáról és elfogadásáról

(2009/432/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a 2005-ös csatlakozási okmányra és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Kínai Népköztársaság között létrejött megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás) 2002. december 6-án Brüsszelben aláírták, és 2008. március 1-jén hatályba lépett (1).

(2)

A Bizottság 2006. október 23-án felhatalmazást kapott a Tanácstól a Kínával kötött megállapodást módosító jegyzőkönyvről való tárgyalásra Bulgária és Románia európai uniós csatlakozásnak figyelembevétele céljából.

(3)

A jegyzőkönyvet mindkét fél 2008. február 28-án parafálta.

(4)

Ezért a jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai és másrészről a Kínai Népköztársaság kormánya között létrejött megállapodást módosító jegyzőkönyv a Közösség és tagállamai részéről elfogadásra kerül.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták ehhez a határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. LAGARDE


(1)  HL L 46., 2008.2.21., 25. o.


JEGYZŐKÖNYV

a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről a Kínai Népköztársaság kormánya és másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött megállapodás módosításáról

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: „a tagállamok”, az Európai Unió Tanácsa által képviselve, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: „a Közösség”, az Európai Unió Tanácsa által képviselve,

egyrészről, valamint

A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

másrészről,

TEKINTETTEL arra, hogy a Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és ezáltal az Európai Közösséghez,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia a tengeri közlekedésről szóló, egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, és másrészről a Kínai Népköztársaság között létrejött, 2002. december 6-án Brüsszelben aláírt és 2008. március 1-jén hatályba lépett megállapodásnak (a továbbiakban: a Megállapodás) részes felei.

2. cikk

A Megállapodásnak a jegyzőkönyvhöz csatolt román és bolgár nyelvű szövege ugyanolyan feltételekkel hiteles, mint a Megállapodás 14. cikkével összhangban készült többi nyelvi változat.

3. cikk

A szerződő felek értesítik egymást a jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások lezárultáról. Ez a jegyzőkönyv az utolsó írásbeli értesítés beérkezésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ez a jegyzőkönyv Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év március harmincegyedik napján készült, két példányban, angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és kínai nyelven, s e szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

За правителството на Китайската народна република

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour la gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Ķīnas Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


9.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/24


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. május 5.)

az Európai Közösségnek a haszonjárműveknek a vezetőfülke hátfalának síkja előtti külső kiálló részeik szempontjából történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 61. számú előírásához való csatlakozásáról

(2009/433/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségnek az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (a továbbiakban: felülvizsgált 1958. évi megállapodás) való csatlakozásáról szóló, 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére és 4. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,

mivel:

(1)

A haszonjárműveknek a vezetőfülke hátfalának síkja előtti külső kiálló részeik szempontjából történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 61. számú előírása (a továbbiakban: 61. számú előírás) szabványosított követelményeinek célja a Szerződő Felek közötti gépjármű-kereskedelemben fennálló műszaki akadályok felszámolása, valamint annak biztosítása, hogy e gépjárművek magas szintű biztonságot és védelmet nyújtsanak.

(2)

A 61. számú előírásról a Szerződő Feleket értesítették, és az valamennyi olyan Szerződő Fél tekintetében hatályba lépett, amely az előírásban, mint a felülvizsgált 1958. évi megállapodás mellékletében meghatározott időpontig vagy időpontokig nem jelezte egyet nem értését.

(3)

A 61. számú előírást be kell építeni a gépjárművek közösségi jóváhagyási rendszerébe, kiegészítve ezzel a hatályos közösségi jogot,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   Az Európai Közösség csatlakozik a haszonjárműveknek a vezetőfülke hátfalának síkja előtti külső kiálló részeik szempontjából történő jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 61. számú előírásához.

(2)   Az előírás szövegét a melléklet tartalmazza (2).

2. cikk

Az Európai Parlament és Tanács a gépjárművel és pótkocsiijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK keretirányelve (3) 35. és 36. cikkének rendelkezéseivel összhangban, az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 61. számú előírásában és az N kategóriájú gépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részeiről szóló, 1992. december 17-i 92/114/EGK tanácsi irányelvben (4) megállapított követelmények egyenértékűnek ismerendők el.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. KALOUSEK


(1)  HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

(2)  Ezt az előírást a Hivatalos Lap egy későbbi számában ki kell hirdetni.

(3)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(4)  HL L 409., 1992.12.31., 17. o.


9.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 144/25


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. május 25.)

a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról szóló 2006/493/EK határozat módosításáról

(2009/434/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 69. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2006/493/EK határozat (2) meghatározza a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összegét, annak éves bontását, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeget.

(2)

Az Európai Tanács 2008. december 11–12-i ülésén jóváhagyta az európai gazdaságélénkítési tervet, amely a tagállamok gazdaságának a jelenlegi kihívásokhoz való gyorsabb alkalmazkodását szolgáló elsőbbségi intézkedések kezdeményezését irányozza elő.

(3)

Az európai gazdaságélénkítési terv az Európai Unió GDP-jének összességében mintegy 1,5 %-ának megfelelő – megközelítőleg 200 milliárd EUR összegű – csomagon alapul. Az említett összegből 1 020 millió EUR-t elérhetővé kell tenni a tagállamok számára az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap útján a szélessávú internet vidéki területeken történő fejlesztésének előmozdítása, valamint az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában megállapított prioritásokhoz kapcsolódó műveletek erősítése érdekében. Az energiaügyi, valamint a széles sávú internethez és a KAP állapotfelméréséhez kapcsolódó projekteknek az európai gazdaságélénkítési terv keretében történő finanszírozásáról szóló európai parlamenti, tanácsi és bizottsági együttes nyilatkozat (3) értelmében, 2009-ben 600 millió EUR-nak kell rendelkezésre állnia, míg a 2010. évi közösségi költségvetési eljárás egyeztetése során, kompenzációs mechanizmus révén 420 millió EUR-t kell biztosítani, melynek 2010-ben kell rendelkezésre állnia.

(4)

A 2006/493/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2006/493/EK határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ezt a határozatot 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. ŠEBESTA


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2)  HL L 195., 2006.7.15., 22. o.

(3)  HL C 108., 2009.5.12., 1. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege (2004-es árakon), annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítani kívánt minimális összeg (1)

EUR 2004-es árakon (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

Teljes összeg az EU–25 + Bulgária és Románia esetében

9 325 497 783

10 788 767 263

11 058 446 242

10 651 531 634

9 824 886 713

9 588 187 168

9 356 225 581

70 593 542 384

A konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók részére fenntartott minimumösszeg

27 676 975 284


A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege (folyó árakon), annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítani kívánt minimális összeg (3)

EUR folyó árakon (4)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

Teljes összeg az EU–25 + Bulgária és Románia esetében

9 896 292 851

11 678 108 653

12 209 418 209

11 995 354 634

11 285 706 554

11 234 089 442

11 181 555 662

79 480 526 005

A konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók részére fenntartott minimumösszeg

31 232 644 963


(1)  A modulációt és egyéb, a közös agrárpolitika piachoz kapcsolódó kiadásainak és közvetlen kifizetéseinek a vidékfejlesztés számára történő átcsoportosításait megelőzően.

(2)  A legközelebbi egész EUR-ra kerekített összegek.

(3)  A modulációt és egyéb, a közös agrárpolitika piachoz kapcsolódó kiadásainak és közvetlen kifizetéseinek a vidékfejlesztés számára történő átcsoportosításait megelőzően.

(4)  A legközelebbi egész EUR-ra kerekített összegek.”