ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.137.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 137

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. június 3.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 454/2009/EK rendelete (2009. június 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 455/2009/EK határozata (2009. május 6.) a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a diklór-metán forgalmazásának és felhasználásának korlátozása tekintetében való módosításáról ( 1 )

3

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/421/EK

 

*

Az EU–Mexikó Vegyes Tanács 3/2008 határozata (2008. december 15.) a 4/2004 határozattal módosított, 2/2001 vegyes tanácsi határozat módosításáról

7

 

 

Bizottság

 

 

2009/422/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. május 26.) a 2003/135/EK határozatnak Németország egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 3953. számú dokumentummal történt)

42

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

3.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/1


A BIZOTTSÁG 454/2009/EK RENDELETE

(2009. június 2.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. június 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 2-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

69,6

MA

79,2

MK

47,9

TR

53,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

105,4

ZZ

93,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

117,5

ZZ

167,1

0805 50 10

AR

49,5

TR

53,1

ZA

46,7

ZZ

49,8

0808 10 80

AR

77,3

BR

74,4

CL

79,6

CN

91,5

NZ

106,5

US

103,9

UY

71,7

ZA

84,1

ZZ

86,1

0809 10 00

TR

108,0

ZZ

108,0

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

3.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/3


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 455/2009/EK HATÁROZATA

(2009. május 6.)

a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a diklór-metán forgalmazásának és felhasználásának korlátozása tekintetében való módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően, (2)

mivel:

(1)

A festékeltávolítókban található diklór-metán (a továbbiakban: a diklór-metán) az emberi egészséget érintő veszélyeit több tanulmány (3) is értékelte, és arra a következtetésre jutottak, hogy a Közösség egész területén kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség a diklór-metán ipari, szakmai és fogyasztói felhasználására vonatkozóan, az emberi egészségre gyakorolt kockázatok csökkentése érdekében. A tanulmányok eredményeit a Bizottság toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottsága (CSTEE, későbbi neve: egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (SCHER)) értékelte, amely megerősítette, hogy a festékeltávolítókból felszabaduló diklór-metán kockázatot jelent az emberi egészségre.

(2)

Annak érdekében, hogy az egészség védelme minden felhasználási kategóriában (ipari, szakmai és lakossági) magas szintű legyen, korlátozni kell a diklór-metánt tartalmazó festékeltávolítók forgalmazását és felhasználását.

(3)

A diklór-metánt tartalmazó festékeltávolítókat a lakosság házilag festék, lakk és zománc eltávolítására használja, kül- és beltéren egyaránt. A diklór-metán biztonságos lakossági felhasználása képzéssel vagy figyelemmel kíséréssel nem biztosítható. Ezért a diklór-metánt tartalmazó festékeltávolítóknak a lakosságot érintő veszélyei kiküszöbölésére irányuló egyetlen hatásos intézkedés az ilyen festékeltávolítók lakosság részére történő forgalmazásának, értékesítésének és felhasználásának megtiltása.

(4)

A diklór-metánt tartalmazó festékeltávolítók szállítói láncában a forgalomból való fokozatos kivonás arányos biztosítása érdekében különböző dátumokat kell rögzíteni az első forgalomba hozatal, illetve a lakossági felhasználásra szánt és a szakmai felhasználóknak történő végső értékesítés megtiltására.

(5)

Mivel a lakosság a szakmai és ipari felhasználók szállítói láncán keresztül a tiltás ellenére is hozzájuthat diklór-metánt tartalmazó festékeltávolítókhoz, a terméken figyelmeztető mondatot kell elhelyezni.

(6)

Az Európában az utóbbi 18 évben nyilvántartott ipari és szakmai felhasználások alkalmával bekövetkezetett halálesetek elsősorban a nem kielégítő szellőzésnek, a nem megfelelő egyéni védőeszközöknek, a nem megfelelő merítőkádak használatának és a diklór-metánnak való túlzott mértékű expozíciónak tulajdoníthatók. Ezért a szakmai és ipari felhasználások alkalmával felmerülő kockázatok ellenőrzése és csökkentése céljából korlátozásokat kell bevezetni.

(7)

A szakmai felhasználókra általában kiterjednek a munkavállalók védelmére vonatkozó jogszabályok. Számos szakmai tevékenységre azonban gyakran az ügyfél helyiségeiben kerül sor, ahol sokszor nem érvényesíthető az egészségi kockázatok kezelésére, ellenőrzésére és csökkentésére vonatkozó összes megfelelő intézkedés. Az önálló vállalkozókra ezenkívül nem terjednek ki a munkavállalók védelmére vonatkozó közösségi jogszabályok, és megfelelő képzésre lenne szükségük, mielőtt diklór-metánt tartalmazó szerekkel festékeltávolítást végeznének.

(8)

A diklór-metánt tartalmazó festékeltávolítóknak a szakmai felhasználók számára történő forgalomba hozatalát és általuk történő felhasználását ezért – egészségük védelme, illetve a halálesetek és a nem halálos balesetek számának csökkentése érdekében – meg kell tiltani. Mindazonáltal ha a diklór-metán helyettesítése különösen bonyolultnak vagy nem megfelelőnek bizonyul, a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk, hogy engedéllyel rendelkező szakmai felhasználók számára továbbra is megengedjék a diklór-metán használatát. A tagállamok felelőssége, hogy jóváhagyják és figyelemmel kísérjék az ilyen eltérést, amelynek a különleges feltételekre vonatkozó kötelező képzésen kell alapulnia. A munkaadóknak és az önálló vállalkozóknak azonban lehetőség szerint kerülniük kell a diklór-metán használatát, mégpedig olyan vegyi anyaggal vagy eljárással való helyettesítése révén, amely az alkalmazás körülményei között nem, vagy csak kisebb mértékben veszélyezteti a munkavállalók egészségét és biztonságát.

(9)

Az ipari tevékenységek során nyilvántartott halálesetek és nem halálos balesetek száma arra utal, hogy a diklór-metánt használó munkavállalókra vonatkozó munkahelyi jogszabályokat nem tartják be megfelelően. A diklór-metánnak való expozíció továbbra is magas, így az ipari létesítményekben foglalkoztatottakra vonatkozóan további kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. Az expozíció minimalizálását, és ahol műszakilag lehetséges, a releváns munkahelyi expozíciós határértékeknek való megfelelést biztosító megelőző intézkedéseket kell elfogadni; ilyen például a munkahely hatékony szellőzése, a diklór-metán merítőkádakból való párolgásának minimalizálását szolgáló intézkedések, a diklór-metán merítőkádakban való biztonságos kezelésére vonatkozó intézkedések, a megfelelő egyéni védőeszköz, valamint a megfelelő tájékoztatás és képzés.

(10)

Az egyéni védőeszközöknek meg kell felelniük az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. december 21-i 89/686/EGK tanácsi irányelvnek (4).

(11)

Az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvet (5) ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az irányelv nem sérti a munkavállalók védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket meghatározó közösségi jogszabályokat, így a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvet (6), valamint az ezen alapuló egyedi irányelveket, különösen a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló, 2004. április 29-i 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) (7) és a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvet (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) (8),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. május 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. KOHOUT


(1)  HL C 77., 2009.3.31., 29. o.

(2)  Az Európai Parlament 2009. január 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. április 23-i határozata.

(3)  Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU. TNO-STB study finalised in November 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane by ETVAREAD expert group. Final report published in April 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper. RPA study finalised in April 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm

(4)  HL L 399., 1989.12.30., 18. o.

(5)  HL L 262., 1976.9.27., 201. o.

(6)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o.

(7)  HL L 158., 2004.4.30., 50. o.

(8)  HL L 131., 1998.5.5., 11. o.


MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete a következő bejegyzéssel egészül ki:

„58.

Diklór-metán

CAS-szám: 75-09-2

EC-szám: 200-838-9

1.

Diklór-metánt 0,1 tömegszázalékos, vagy azt meghaladó koncentrációban tartalmazó festékeltávolító:

a)

nem hozható első alkalommal forgalomba a lakosság vagy szakmai felhasználók számára 2010. december 6-tól;

b)

nem hozható forgalomba a lakosság vagy szakmai felhasználók számára 2011. december 6-tól;

c)

nem használható szakmai felhasználók által 2012. június 6-tól.

E pont alkalmazásában:

i.   »szakmai felhasználó«: minden olyan természetes vagy jogi személy, ideértve munkavállalókat és önálló vállalkozókat is, aki ipari létesítményen kívüli szakmai tevékenysége során festékeltávolítást végez;

ii.   »ipari létesítmény«: olyan létesítmény, ahol festékeltávolító tevékenység zajlik.

2.

Az 1. ponttól eltérően a tagállamok megengedhetik a területükön és bizonyos tevékenységek esetében a diklór-metánt tartalmazó festékeltávolító használatát a külön képzésben részesült szakmai felhasználók számára és megengedhetik az ilyen festékeltávolítók forgalomba helyezését ezen szakmai felhasználók ellátása céljából.

Az ezen eltérést alkalmazó tagállamok megfelelő rendelkezéseket határoznak meg a diklór-metánt tartalmazó festékeltávolítót használó szakmai felhasználók egészségének és biztonságának védelme érdekében, és ezekről tájékoztatják a Bizottságot.

Ezen rendelkezések tartalmazzák azt a követelményt, hogy a szakmai felhasználónak a működése szerinti tagállam által elfogadott tanúsítvánnyal, vagy erről okirati bizonyítékkal, vagy az adott tagállam egyéb jóváhagyásával kell rendelkeznie, amely bizonyítja, hogy megfelelően képzett és képesített a diklór-metánt tartalmazó festékeltávolító használatához.

A Bizottság jegyzéket készít az e bekezdésben foglalt eltérést alkalmazó tagállamokról, és azt az interneten a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

3.

A 2. pontban említett eltérést igénybe vevő szakmai felhasználók csak az e rendelkezést alkalmazó tagállamokban működhetnek.

A 2. pontban említett képzés legalább a következőket tartalmazza:

a)

egészségi kockázatok tudatosítása, értékelése és kezelése, beleértve az olyan, már létező helyettesítőkről vagy folyamatokról szóló tájékoztatást, amelyek alkalmazásuk körülményei között kevésbé veszélyeztetik a munkavállalók egészségét és biztonságát;

b)

megfelelő szellőzés használata;

c)

megfelelő egyéni védőeszközök használata, amelyek megfelelnek a 89/686/EGK irányelvnek.

A munkaadók és az önálló vállalkozók lehetőség szerint olyan vegyi anyaggal vagy folyamattal helyettesítik a diklór-metánt, amely az alkalmazás körülményei között nem, vagy csak kisebb mértékben veszélyezteti a munkavállalók egészségét és biztonságát.

A szakmai felhasználó valamennyi vonatkozó biztonsági intézkedést alkalmaz a gyakorlatban, beleértve az egyéni védőeszközök használatát.

4.

A munkavállalók védelmével kapcsolatos egyéb közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a diklór-metánt 0,1 tömegszázalékos, vagy azt meghaladó koncentrációban tartalmazó festékeltávolító csak akkor használható ipari létesítményekben, ha legalább a következő feltételek teljesülnek:

a)

hatékony szellőzés valamennyi kezelési területen, különösen a nedves kezelés és a festéktől megtisztított árucikkek szárítása tekintetében: helyi légelszívás a merítőkádaknál, kiegészítve e területek gépi szellőztetésével az expozíció minimalizálása és, ahol műszakilag lehetséges, a releváns munkahelyi expozíciós határértékeknek való megfelelés biztosítása érdekében;

b)

intézkedések biztosítják a merítőkádakból való kipárolgás minimalizálását, beleértve: a merítőkádakat a betöltés és kiürítés kivételével lefedő tetőket; a megfelelő betöltő és kiürítő rendszert a merítőkádaknál; valamint a kiürítést követően a kádak vízzel vagy sóoldattal való kimosását az oldószer eltávolítása érdekében;

c)

intézkedések biztosítják a diklór-metán biztonságos kezelését a merítőkádakban, ideértve a festékeltávolítót a merítőkádakba és azokból szállító csöveket és csővezetékeket, valamint a kádak tisztítására és az üledék eltávolítására megfelelő rendszert is;

d)

rendelkezésre állnak a 89/686/EGK irányelvnek megfelelő, a következőket tartalmazó egyéni védőeszközök: megfelelő védőkesztyű, védőszemüveg és védőruha, valamint megfelelő, független légellátású légzésvédő eszköz, amennyiben másként nem megvalósítható a releváns munkahelyi expozíciós határértékeknek való megfelelés;

e)

megfelelő információk, betanítás és az eszközök használatára vonatkozó képzés az üzemeltetők számára.

5.

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül, a diklór-metánt 0,1 tömegszázalékos, vagy azt meghaladó koncentrációban tartalmazó festékeltávolítókon 2011. december 6-tól jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a következő szöveget:

»Kizárólag ipari és a bizonyos EU-tagállamokban jóváhagyott szakmai felhasználók általi felhasználásra – ellenőrizze, hogy a felhasználás megengedett-e.«”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

3.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/7


AZ EU–MEXIKÓ VEGYES TANÁCS 3/2008 HATÁROZATA

(2008. december 15.)

a 4/2004 határozattal módosított, 2/2001 vegyes tanácsi határozat módosításáról

(2009/421/EK)

A VEGYES TANÁCS,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok között Brüsszelben 1997. december 8-án aláírt gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 6. cikkére, összefüggésben annak 47. cikkével,

mivel:

(1)

A Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: az új tagállamok) az Európai Unióhoz történő, 2007. január 1-jei csatlakozását követően a megállapodás 2006. november 29-én Mexikóban aláírt második kiegészítő jegyzőkönyve 2007. március 1-jén hatályba lépett (2).

(2)

Ilyen körülmények között attól az időponttól számított hatállyal, amikor az új tagállamok csatlakoztak a megállapodáshoz, szükséges kiigazítani a 2005. május 18-i 4/2004 vegyes tanácsi határozattal módosított, 2001. február 27-i 2/2001 vegyes tanácsi határozat I. mellékletét annak érdekében, hogy szerepeljenek benne az új tagállamok pénzügyi szolgáltatásokért felelős hatóságai, valamint azok az intézkedések, amelyek a 2/2001 határozat 12–16. cikkével nem egyeztethetők össze, és amelyeket fenntartanak a 17. cikk (3) bekezdésének végrehajtásáig. Ez a kiigazítás lehetőséget nyújt a pénzügyi szolgáltatásokért felelős hatóságok listájának aktualizálására, amelyet 2005. május 18-i 4/2004 vegyes tanácsi határozattal módosított, 2001. február 27-i 2/2001 vegyes tanácsi határozat II. melléklete tartalmaz,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 4/2004 határozattal módosított 2/2001 vegyes tanácsi határozat I. mellékletének A. része helyébe az e határozat I. mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

A 4/2004 vegyes tanácsi határozattal módosított 2/2001 vegyes tanácsi határozat II. mellékletének A. és B. része helyébe az e határozat II. mellékletében szereplő szöveg lép.

3. cikk

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba. A határozatot attól az időponttól kell alkalmazni, amikor az új tagállamok csatlakoznak a megállapodáshoz.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Vegyes Tanács részéről

az elnök

P. ESPINOSA CANTELLANO


(1)  HL L 276., 2000.10.28., 45. o.

(2)  A második kiegészítő jegyzőkönyvet a felek 2007. február 21-én írták alá Brüsszelben, a szöveg 2006. november 29-i mexikóvárosi hivatalos parafálását követően. 2007. március 1-jétől alkalmazták és 2008. március 1-jén lépett hatályba, a felek szükséges belső eljárásainak lezárását követően.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI

1.

A III. fejezet alkalmazása a Közösségre és tagállamaira az Európai Közösség és tagállamai GATS-listáin a »valamennyi ágazat« szakaszban található, valamint az alábbiakban felsorolt alágazatokhoz kapcsolódó piacrajutási és nemzeti elbánási korlátoktól függ.

2.

A következő rövidítések jelölik a tagállamokat:

AT

Ausztria

BE

Belgium

BG

Bulgária

CY

Ciprus

CZ

Cseh Köztársaság

DE

Németország

DK

Dánia

ES

Spanyolország

EE

Észtország

FI

Finnország

FR

Franciaország

EL

Görögország

HU

Magyarország

IE

Írország

IT

Olaszország

LV

Lettország

LT

Litvánia

LU

Luxemburg

MT

Málta

NL

Hollandia

PL

Lengyelország

PT

Portugália

RO

Románia

SK

Szlovák Köztársaság

SI

Szlovénia

SE

Svédország

UK

Egyesült Királyság

3.

Az (1) és (2) típussal kapcsolatos piacrajutási kötelezettségvállalások csak a következőkre vonatkoznak:

»A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyetértés« piacrajutási szakaszának B.3. és B.4. bekezdésében feltüntetett tranzakciók valamennyi tagállamra,

az alábbiakban, a 11. cikk fogalommeghatározásaira történő hivatkozással meghatározott tranzakciók minden egyes érintett tagállamra:

BG: A.1.a) (életbiztosítás) és az A.1.b) fennmaradó része (nem életbiztosítás, nem közlekedési-szállítási [tengeri, légi és egyéb] biztosítás) az (1) és (2) típusban;

CY: A.1.a) (életbiztosítás) és az A.1.b) fennmaradó része (nem életbiztosítás, nem közlekedési-szállítási [tengeri, légi és egyéb] biztosítás) a (2) típusban, B.6.e) (átruházható értékpapírok kereskedelme) az (1) típusban;

EE: A.1.a) (életbiztosítás), az A.1.b) fennmaradó része (nem életbiztosítás, nem közlekedési-szállítási biztosítás), valamint az A.3. fennmaradó része (nem közlekedési-szállítási biztosítás közvetítése) az (1) és (2) típusban, B.1– B.10. (letét elfogadása, mindenfajta hitelezés, pénzügyi lízing, valamennyi fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, garanciák és kötelezettségvállalások, értékpapír-kereskedelem, mindenfajta értékpapír-kibocsátásban való részvétel, pénzügynöki tevékenység, vagyonkezelés, pénzügyi eszközök elszámolásával és kiegyenlítésével összefüggő szolgáltatások) az (1) típusban;

LV: A.1.a) (életbiztosítás), az A.1.b) fennmaradó része (nem életbiztosítás, nem közlekedési-szállítási biztosítás), valamint az A.3. fennmaradó része (nem közlekedési-szállítási biztosítási közvetítés) a (2) típusban, B.7. (mindenfajta értékpapír-kibocsátásban való részvétel) az (1) típusban;

LT: A.1.a) (életbiztosítás), az A.1.b) fennmaradó része (nem életbiztosítás, nem közlekedési-szállítási biztosítás), valamint az A.3. fennmaradó része (nem közlekedési-szállítási biztosítási közvetítés) a (2) típusban, B.1–B.10. (letét elfogadása, mindenfajta hitelezés, pénzügyi lízing, valamennyi fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, garanciák és kötelezettségvállalások, értékpapír-kereskedelem, az értékpapír-kibocsátásban való részvétel, pénzügynöki tevékenység, vagyonkezelés, pénzügyi eszközök elszámolásával és kiegyenlítésével összefüggő szolgáltatások) az (1) típusban;

MT: A.1.a) (életbiztosítás), az A.1.b) fennmaradó része (nem életbiztosítás, nem közlekedési-szállítási biztosítás) a (2) típusban, B.1. és B.2. (letét elfogadása, mindenfajta hitelezés) az (1) típusban;

RO: B.1. (letét elfogadása) B.2. (mindenfajta hitelezés), B.4. (valamennyi fizetési és pénzátutalási szolgáltatás), B.5. (garanciák és kötelezettségvállalások) és B.8. (pénzügynöki tevékenység) az (1) típusban;

SI: B.1–B.10. (letét elfogadása, mindenfajta hitelezés, pénzügyi lízing, valamennyi fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, garanciák és kötelezettségvállalások, értékpapír-kereskedelem, az értékpapír-kibocsátásban való részvétel, pénzügynöki tevékenység, vagyonkezelés, pénzügyi eszközök elszámolásával és kiegyenlítésével összefüggő szolgáltatások) az (1) típusban.

4.

Külföldi leányvállalatoktól eltérően valamely mexikói pénzügyi intézmény által egy tagállamban közvetlenül letelepedett fióktelepekre – eltekintve néhány korlátozott számú kivételtől – nem vonatkoznak azok a közösségi szinten harmonizált prudenciális rendeletek, melyek a leányvállalatoknak lehetővé teszik kiterjesztett lehetőségek kiaknázását új létesítmények létrehozásához, valamint határokon átnyúló szolgáltatás nyújtásához a Közösség területén. Ezért az ilyen fióktelepek egy tagállam területén a helyi pénzügyi intézményekkel egyenlő feltételek mellett kapnak engedélyt a működésre, és kötelezhetőek számos speciális prudenciális előírás teljesítésére, például a banki és az értékpapír-üzletágakban elkülönített tőkésítésre és más fizetőképességi előírásokra, a beszámolásra és a számlák nyilvánosságra hozatalára vonatkozó előírásokra, vagy biztosítás esetében a külön garanciára és letétre vonatkozó előírásokra, elkülönített tőkésítésre, valamint a műszaki tartalékokra és a szavatoló tőke legalább egyharmadára kiterjedő eszközök lokalizációjára az érintett tagállamban. A tagállamok az e listában feltüntetett korlátozásokat kizárólag kereskedelmi jelenlét közvetlenül Mexikóból irányított kialakítására, illetve határokon átnyúló, Mexikóból nyújtott szolgáltatásokra alkalmazhatják; következésképpen a tagállamok nem alkalmazhatják e korlátozásokat – beleértve a letelepedésre vonatkozókat – a Közösség egyéb tagállamaiban bejegyzett mexikói leányvállalatokra, kivéve ha a korlátozások, a közösségi joggal összhangban, vonatkoznak más tagállamok vállalataira vagy állampolgáraira is.

5.

BG: Az új pénzügyi szolgáltatások és termékek piacra lépésének engedélyezése olyan szabályozási keret meglététől vagy betartásától tehető függővé, amely a 2/2001 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozat 19. cikke célkitűzéseinek elérésére összpontosít.

6.

BG: A biztosítási vagy banki tevékenységeket, valamint az értékpapír-kereskedelmet és az azzal kapcsolatos tevékenységeket elkülönítve végezhetik az ilyen szolgáltatások nyújtására engedéllyel rendelkező vállalatok.

7.

BG: Általános szabályként és a megkülönböztetés elkerülése mellett a Bolgár Köztársaságban bejegyzett pénzügyi intézményeknek el kell fogadniuk a részvénytársaságok jogi formáját.

8.

CY: Ha a listában nincsenek korlátozások vagy feltételek meghatározva, a következő általános feltételeket és minősítéseket kell alkalmazni:

i.

nemzetbiztonsági és közrenddel kapcsolatos megfontolások;

ii.

ez a lista semmilyen formában nem érinti a kormányzati feladatok gyakorlása során nyújtott szolgáltatásokat. Emellett nem érint olyan intézkedéseket, amelyek a listán szereplő szolgáltatások vagy más szolgáltatások számára ráfordítást jelentő áruk kereskedelméhez kapcsolódik. Továbbá az esetleges ráfordítást jelentő vagy a listán szereplő szolgáltatások során felhasználandó szolgáltatások tekintetében továbbra is alkalmazni kell a piacrajutási korlátozásokat és nemzeti elbánást.

9.

CY: A listán szereplő törvények és rendeletek nem alkotják a pénzügyi ágazatot irányító valamennyi törvény és rendelet kimerítő listáját. A személyes adatot, banktitkot vagy bármely üzleti titkot tartalmazó információ átadása például nincs engedélyezve. Az ilyen adatok átadását a banki ügyfelekre vonatkozó információk titkosságáról szóló nemzeti jogszabályok szabályozzák. Emellett meg kell jegyezni, hogy a műszaki előírásokra, közegészségügyi és környezeti megfontolásokra, engedélyezésre, prudenciális megfontolásokra, szakmai képzettségre és szakmai követelményekre vonatkozó, megkülönböztetéstől mentes minőségi intézkedéseket nem sorolták fel a piacra jutás vagy a nemzeti elbánás feltételeiként vagy korlátozásaiként.

10.

CY: A szabályozatlan pénzügyi szolgáltatások és termékek, valamint az új pénzügyi szolgáltatások és termékek piacra engedésének feltétele olyan szabályozási keret meglététől vagy bevezetésétől tehető függővé, amelynek célja a 2/2001 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozat 19. cikkében megjelölt célkitűzések elérése.

11.

CY: A Cipruson működő devizaszabályozás miatt:

helyi lakosok nem vásárolhatnak olyan banki szolgáltatásokat, amelyek tőke külföldre vándorlását eredményezhetik, miközben fizikailag külföldön tartózkodnak,

nem helyi lakosok/külföldiek vagy nem helyi lakosok által irányított társaságok számára a kölcsönök megítéléséhez a központi bank jóváhagyása szükséges,

értékpapírok nem helyi lakosok általi felvásárlása szintén a központi bank jóváhagyásához kötött,

devizaügyletek csak olyan bankokon keresztül bonyolíthatók, amelyek »engedélyezett kereskedő« státust kaptak a központi banktól.

12.

CZ: Az új pénzügyi szolgáltatások és eszközök piacra lépésének engedélyezése olyan nemzeti szabályozási keret meglététől vagy betartásától tehető függővé, amely a 2/2001 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozat 19. cikke célkitűzéseinek elérésére összpontosít.

13.

CZ: Általános szabályként és a megkülönböztetés elkerülése mellett a Cseh Köztársaságban bejegyzett pénzügyi intézményeknek el kell fogadniuk egy adott jogi formát.

14.

CZ: A kötelező harmadik feles gépjármű-felelősségbiztosítást kizárólagos szolgáltató nyújtja. Amint a kötelező harmadik feles gépjármű-felelősségbiztosítás monopóliumát eltörlik, e szolgáltatás nyújtása megkülönböztetés nélkül megnyílik a Cseh Köztársaságban letelepedett szolgáltatók számára. A kötelező egészségbiztosítást csak engedéllyel rendelkező, cseh tulajdonú szolgáltatók nyújthatják.

15.

EE: Nincs kötelezettségvállalás a kötelező társadalombiztosítási szolgáltatások nyújtására.

16.

HU: Az új pénzügyi szolgáltatások és termékek piacra lépésének engedélyezése olyan szabályozási keret meglététől vagy betartásától tehető függővé, amely a 2/2001 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozat 19. cikke célkitűzéseinek elérésére összpontosít.

17.

HU: A személyes adatot, banktitkot, értékpapírra vonatkozó és/vagy üzleti titkot tartalmazó információ átadása nincs engedélyezve.

18.

HU: Általános szabályként és a megkülönböztetés elkerülése mellett a Magyarországon bejegyzett pénzügyi intézményeknek el kell fogadniuk egy adott jogi formát.

19.

HU: A biztosítási és banki tevékenységgel, értékpapírokkal és kollektív befektetés kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat jogilag különálló és függetlenül tőkésített pénzügyi szolgáltatók nyújthatják.

20.

MT: A (3) típus kötelezettségvállalásait tekintve a devizajogszabályok értelmében nem helyi lakosok, akik helyi társaság bejegyzésén keresztül kívánnak szolgáltatásokat nyújtani, a Máltai Központi Bank előzetes engedélyével tehetik ezt meg. Lakóhellyel nem rendelkező jogi vagy természetes személyek részvételével működő társaságok esetében a minimális követelmény 10 000 máltai líra összegű alaptőke, melynek 50 %-át kell folyósítani. A saját tőke nem helyi lakosok által birtokolt részvényarányát külföldi pénzalapból kell folyósítani. Telephely szerzéséhez a nem letelepedett részvétellel működő társaságoknak a vonatkozó jogszabályok értelmében a pénzügyminisztériumtól kell engedélyt kérniük.

21.

MT: A (4) típushoz tartozó kötelezettségvállalásokat tekintve a belépéssel, tartózkodással, ingatlanvásárlással, munkavállalással és társadalombiztosítással kapcsolatos máltai jogszabályok és rendeletek érvényben maradnak, beleértve a tartózkodás időtartamára, a minimumbérre, valamint a kollektív bérmegállapodásokra vonatkozó rendeleteket. A belépési, munkavállalási és letelepedési engedélyeket a máltai kormány saját belátása szerint adja meg.

22.

MT: Az (1) és (2) típushoz tartozó kötelezettségvállalások esetén a devizaszabályozásra vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik a helyi lakosnak, hogy portfolióbefektetés céljából évente 5 000 máltai líra összeg erejéig külföldre irányuló átutalást végezzen. Az 5 000 máltai lírát meghaladó összegek esetében devizaszabályozási engedély szükséges.

23.

MT: A helyi lakosok devizaszabályozási engedély nélkül vehetnek fel kölcsönt, ha a kölcsön időtartama meghaladja a három évet. Az ilyen kölcsönöket nyilvántartásba kell venni a központi banknál.

24.

PL: A pénzügyi ágazat prudenciális rendeleteit jelenleg dolgozzák ki Lengyelországban. Ezek a jelenleg hatályos szabályok módosítását, valamint új törvények előkészítését tehetik szükségesé.

25.

RO: A biztosítási és viszontbiztosítási vállalatok létrehozása a biztosítási és viszontbiztosítási felügyeleti szerv engedélyétől függ. A banki társaságok létrehozása és tevékenysége a Román Nemzeti Bank engedélyétől függ. Az értékpapírpiaccal kapcsolatos jogalanyok (adott esetben természetes vagy jogi személyek) letelepedése és tevékenysége a román nemzeti értékpapír-bizottság engedélyétől függ. A kereskedelmi jelenlét kialakítását követően a pénzügyi intézményeknek tranzakcióikat a helyi lakosokkal kizárólag Románia nemzeti valutájában hajthatják végre.

26.

SK: Az új pénzügyi szolgáltatások és eszközök piacra lépésének engedélyezése olyan nemzeti szabályozási keret meglététől vagy betartásától tehető függővé, amely a 2/2001 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozat 19. cikke célkitűzéseinek elérésére összpontosít.

27.

SK: A következő biztosítási szolgáltatásokat kizárólagos szolgáltatók nyújtják: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, kötelező légiközlekedési biztosítást, a munkáltatói felelősségbiztosítást sérülésre és foglalkozási ártalmakra a Szlovák Biztosítótársaságon keresztül kell megkötni. Az alapvető egészségbiztosítás nyújtása a Szlovák Köztársaság egészségügyi minisztériuma által kiadott, egészségbiztosítás nyújtására jogosító engedéllyel rendelkező szlovák egészségbiztosítási társaságokra korlátozott, összhangban a 273/1994 törvénnyel. A nyugdíjbiztosítási rendszerek és a betegbiztosítás a társadalombiztosítási társaság hatáskörébe tartoznak.

28.

SI: Az új pénzügyi szolgáltatások és termékek piacra lépésének engedélyezése olyan szabályozási keret meglététől vagy betartásától tehető függővé, amely a 2/2001 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozat 19. cikke célkitűzéseinek elérésére összpontosít.

29.

SI: általános szabályként és a megkülönböztetés elkerülése mellett a Szlovén Köztársaságban bejegyzett pénzügyi intézményeknek el kell fogadniuk egy adott jogi formát.

30.

SI: A biztosítási és banki tevékenységeket jogilag elkülönült pénzügyi szolgáltatók végzik.

31.

SI: Befektetési szolgáltatások csak bankokon és befektetési társaságokon keresztül nyújthatók.

A.

Biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások

1.

Határokon átnyúló szolgáltatás

AT: A Közösségben nem letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában nem letelepedett fióktelep nevében tilos a reklámtevékenység és a közvetítés (a viszontbiztosítás és a visszaengedményezés kivételével).

AT: Kötelező légi biztosítást csak a Közösségben letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában letelepedett fióktelep köthet.

AT: Magasabb biztosítási adó alá tartoznak azok a biztosítási szerződések (a viszontbiztosítási és visszaengedményezési szerződések kivételével), amelyeket a Közösségben nem letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában nem letelepedett fióktelep kötött. Mentesség nyújtható a magasabb adó alól.

BG: A.1. alágazat (közvetlen biztosítás) Nem korlátozott, kivéve olyan szolgáltatások esetében, melyeket a Bolgár Köztársaság területén külföldi személyek számára nyújtanak külföldi szolgáltatók. Szállítási biztosítást, amely az árukra és a járművek biztosítására terjed ki, valamint a Bolgár Köztársaság területén fellelhető kockázatokra vonatkozó felelősségbiztosítást külföldi biztosítótársaságok közvetlenül nem köthetnek. Külföldi biztosítótársaság kizárólag fióktelepen keresztül köthet biztosítási szerződést. Betétbiztosítás és hasonló kártalanítási rendszerek, valamint kötelező biztosítási rendszerek esetében nem korlátozott. Nem korlátozott nemzeti elbánás tekintetében.

BG: A.2. alágazat (viszontbiztosítás és visszaengedményezés): Nem korlátozott visszaengedményezési szolgáltatások tekintetében.

BG: A.3. és A.4. alágazat (biztosítási közvetítés és biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások): Nem korlátozott.

CY: A biztosítási főigazgató által (prudenciális kritériumok alapján) jóváhagyott bármely külföldi viszontbiztosító kínálhat viszontbiztosítási és visszaengedményezési szolgáltatásokat a Cipruson bejegyzett és engedélyezett biztosítótársaságok számára.

CY: A.3. és A.4. alágazat (biztosítási közvetítés és biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások): Nem korlátozott.

CZ: Kizárólag az alábbiak:

Külföldi pénzügyi szolgáltatások nyújtói részvénytársasági formában létrehozhatnak olyan biztosítótársaságot, melynek székhelye a Cseh Köztársaságban van, vagy végezhetnek biztosítási tevékenységet a Cseh Köztársaságban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező fiókon keresztül a biztosítási ágazatról szóló törvényben megadott feltételek szerint.

Kereskedelmi jelenlét és engedély szükséges a biztosítási szolgáltatások nyújtóinak az alábbiakhoz:

viszontbiztosítás és hasonló szolgáltatások nyújtása, valamint

közvetítési szerződés megkötése egy közvetítővel azzal a céllal, hogy biztosítási szerződést lehessen kötni a biztosítási szolgáltatások nyújtója és egy harmadik fél között.

A közvetítőnek engedélyt kell szereznie, amennyiben közvetítő tevékenységét a Cseh Köztársaságban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező fióktelep számára végzi.

DK: Kötelező légi biztosítást csak a Közösségben letelepedett cégek köthetnek.

DK: Dániában állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, dán hajókra, vagy dániai tulajdonra vonatkozó közvetlen biztosítás megkötésében üzleti céllal nem segédkezhetnek a dán törvények vagy a dán illetékes hatóságok által engedélyezett biztosítótársaságokon kívül más személyek vagy vállalatok (beleértve a biztosítótársaságokat is).

DE: Kötelező légiközlekedési biztosítást csak a Közösségben letelepedett leányvállalat vagy Németországban bejegyzett fiók köthet.

DE: Ha egy külföldi biztosítótársaság fióktelepet hozott létre Németországban, nemzetközi szállításra vonatkozó biztosítási szerződéseket csak a Németországban letelepedett fióktelepen keresztül köthet.

FI: A megállapodás 3.a) albekezdése szerint csak olyan biztosítók kínálhatnak biztosítási szolgáltatásokat, amelyek központi irodája az Európai Gazdasági Térségben van, vagy rendelkeznek fiókteleppel Finnországban.

FI: A biztosítási ügynöki szolgáltatások előfeltétele egy állandó iroda az Európai Gazdasági Térségben.

FR: A szárazföldi szállítással kapcsolatos kockázatbiztosítást kizárólag a Közösség területén működő biztosítási cégek köthetnek.

HU: A.1. alágazat (közvetlen biztosítás): Kizárólag a devizaügyletre vonatkozó jogi szabályokban meghatározott nemzetközi üzleti tevékenységet folytató vállalkozók vásárolhatnak szolgáltatásokat. Kizárólag a külföldön végbemenő biztosítási eseményeket lehet biztosítani.

IT: Kötetlen a biztosításmatematikusi szakma számára.

IT: CIF paritású kivitellel kapcsolatos kockázatok biztosítását csak a Közösségben letelepedett biztosítótársaságok köthetik meg.

IT: Csak a Közösségben letelepedett biztosítótársaságok köthetnek szállítási biztosítást árukra, gépjármű-biztosítást, vagy az olaszországi kockázatokra vonatkozó felelősségbiztosítást. Ez a kitétel nem vonatkozik olaszországi importot is magában foglaló nemzetközi szállítmányozásra.

LV: Nem korlátozott a megállapodás B.3.a) albekezdése tekintetében.

MT: A.3. és A.4. alágazat (biztosítási közvetítés és biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások): Nem korlátozott.

PL: Nem korlátozott, kivéve a viszontbiztosítást, a visszaengedményezést és a nemzetközi kereskedelemben részt vevő áruk biztosítását.

RO: A megállapodás B.3. a) és c) albekezdésére nem korlátozott. Az A.2. alágazatra (viszontbiztosítás és visszaengedményezés): A nemzetközi piaci viszontbiztosítást csak akkor engedélyezik, ha a viszontbiztosított kockázatot nem lehet elhelyezni a hazai piacon.

PT: Légi- és tengeri szállítási biztosítást, amely árukra, repülőgépre, hajókra és felelősségre vonatkozik, csak az Európai Közösségben letelepedett vállalat köthet; kizárólag az EK-ban letelepedett személyek vagy vállalatok léphetnek fel közvetítőként ilyen biztosítási ügylet esetében Portugáliában.

SK: Az alábbiak nyújtásához kereskedelmi jelenlét szükséges:

a Szlovák Köztársaságban állandó lakhellyel rendelkező személyek életbiztosítása,

a Szlovák Köztársaság területén található vagyon biztosítása,

felelősségbiztosítás természetes és jogi személyek tevékenysége által a Szlovák Köztársaság területén okozott veszteségek és károk tekintetében,

légi- és tengeri közlekedési biztosítás, amely kiterjed árukra, repülőgépekre, hajókra és felelősségre.

SI: Tengeri, légi és szállítási biztosítás: A kölcsönös biztosítók által nyújtott biztosítási tevékenységek a Szlovén Köztársaság területén működő, bejegyzett társaságokra korlátozottak.

SI: A.2., A.3. és A.4. alágazat (viszontbiztosítás és visszaengedményezés, biztosítási közvetítés és biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások): Nem korlátozott.

SE: Közvetlen biztosítást csak a Svédországban engedélyezett biztosítási szolgáltató nyújthat, feltéve, hogy a külföldi szolgáltató és a svéd biztosítótársaság ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozik, vagy együttműködési megállapodás van köztük.

2.

Külföldi igénybevétel

AT: A Közösségben nem letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában nem letelepedett fióktelep nevében tilos a reklámtevékenység és a közvetítés (a viszontbiztosítás és a visszaengedményezés kivételével).

AT: Kötelező légi biztosítást csak a Közösségben letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában letelepedett fióktelep köthet.

AT: Magasabb biztosítási adó alá tartoznak azok a biztosítási szerződések (a viszontbiztosítási és visszaengedményezési szerződések kivételével), amelyeket a Közösségben nem letelepedett leányvállalat vagy Ausztriában nem letelepedett fióktelep kötött. Mentesség nyújtható a magasabb adó alól.

BG: A.1. alágazat (közvetlen biztosítás) Bolgár természetes és jogi személyek, valamint olyan külföldi személyek, akik a Bolgár Köztársaság területén folytatnak üzleti tevékenységet, kizárólag olyan szolgáltatók Bulgáriában végzett tevékenysége tekintetében köthetnek biztosítási szerződést, amelyek engedélyt kaptak Bulgáriában biztosítási tevékenység végzésére. Az e szerződések eredményeként fellépő biztosítási kompenzációt Bulgáriában kell kifizetni. Betétbiztosítás és hasonló kártalanítási rendszerek, valamint kötelező biztosítási rendszerek esetében nem korlátozott.

BG: A.2., A.3. és A.4. alágazat (viszontbiztosítás és visszaengedményezés, biztosítási közvetítés és biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások): Nem korlátozott.

CY: A.3. és A.4. alágazat (biztosítási közvetítés és biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások): Nem korlátozott.

CZ: Kizárólag az alábbiak:

Az alább meghatározott biztosítási szolgáltatások nem vásárolhatók meg külföldön:

a Cseh Köztársaságban állandó lakhellyel rendelkező személyek életbiztosítása,

a Cseh Köztársaság területén található vagyon biztosítása,

felelősségbiztosítás természetes és jogi személyek tevékenysége által a Cseh Köztársaság területén okozott veszteségek és károk tekintetében.

DK: Kötelező légi biztosítást csak a Közösségben letelepedett cégek köthetnek.

DK: Dániában állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, dán hajókra vagy dániai tulajdonra vonatkozó közvetlen biztosítás megkötésében üzleti céllal nem segédkezhetnek a dán törvények vagy a dán illetékes hatóságok által engedélyezett biztosítótársaságokon kívül más személyek vagy vállalatok (beleértve a biztosítótársaságokat is).

DE: Kötelező légi biztosítást csak a Közösségben letelepedett leányvállalat vagy Németországban letelepedett fióktelep köthet.

DE: Ha egy külföldi biztosítótársaság fióktelepet hoz létre Németországban, nemzetközi szállításra vonatkozó biztosítási szerződéseket csak a Németországban letelepedett fióktelepen keresztül köthet.

FR: Szárazföldi szállítással kapcsolatos kockázatbiztosítást kizárólag a Közösség területén működő biztosítási cégek köthetnek.

HU: A.1. alágazat (közvetlen biztosítás): Kizárólag a devizaügyletre vonatkozó jogi szabályokban meghatározott nemzetközi üzleti tevékenységet folytató vállalkozók vásárolhatnak szolgáltatásokat. Kizárólag a külföldön végbemenő biztosítási eseményeket lehet biztosítani.

IT: Az olaszországi lakosok általi CIF paritású kivitellel kapcsolatos kockázatok biztosítását csak a Közösségben letelepedett biztosítótársaságok köthetik meg.

IT: Csak a Közösségben letelepedett biztosítótársaságok köthetnek szállítási biztosítást árukra, gépjármű-biztosítást, vagy az olaszországi kockázatokra vonatkozó felelősségbiztosítást. Ez a kitétel nem vonatkozik olaszországi importot is magában foglaló nemzetközi szállítmányozásra.

MT: A.3. és A.4. alágazat (biztosítási közvetítés és biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások): Nem korlátozott.

PL: Nem korlátozott, kivéve a viszontbiztosítást, a visszaengedményezést és a nemzetközi kereskedelemben részt vevő áruk biztosítását.

PT: Légi- és tengeri szállítási biztosítást, amely árukra, repülőgépre, hajótörzsre és felelősségre vonatkozik, csak az Európai Közösségben letelepedett vállalat köthet; kizárólag az EK-ban letelepedett személyek vagy vállalatok léphetnek fel közvetítőként ilyen biztosítási ügylet esetében Portugáliában.

RO: A megállapodás B.3. a) és c) albekezdésére nem korlátozott. Az A.2. alágazatra (viszontbiztosítás és visszaengedményezés): A nemzetközi piacon a viszontbiztosítást csak akkor engedélyezik, ha a viszontbiztosított kockázatot nem lehet elhelyezni a hazai piacon.

SK: Az (1) típushoz tartozó biztosítási szolgáltatások, kivéve a légi- és tengeri közlekedés biztosítását, amely kiterjed az árura, a repülőgépre, hajóra és a felelősségre, nem vásárolható meg külföldön.

SI: Tengeri, légi és szállítási biztosítás: A kölcsönös biztosítók által nyújtott biztosítási tevékenységek a Szlovén Köztársaság területén működő, bejegyzett társaságokra korlátozottak.

SI: A Szlovén Köztársaságban a viszontbiztosítási társaságoknak elsőbbsége van a biztosítási díjak beszedése terén. Amennyiben e társaságok nem tudnak a kockázatok terén egyensúlyt teremteni, úgy e társaságok külföldön viszontbiztosíthatók és visszaengedményezhetők. (A biztosítótársaságokról szóló új törvény elfogadása után nincs.)

3.

Kereskedelmi jelenét

AT: Meg kell tagadni az engedélyt a külföldi biztosítók fióktelepeitől, ha a biztosító saját országában nem rendelkezik egy részvénytársaságnak vagy kölcsönös biztosítási társulatnak megfelelő vagy ahhoz hasonló jogi formával.

BE: Az Európai Közösség valamely tagállamának joghatóságán kívüli személy, vállalat vagy intézmény által vagy nevében tett, belga értékpapírok megszerzésére irányuló nyilvános ajánlatot jóváhagyásra be kell nyújtani a pénzügyminisztérium számára.

BG: A.1. alágazat (közvetlen biztosítás):

Betétbiztosítás és hasonló kártalanítási rendszerek, valamint kötelező biztosítási rendszerek esetében nem korlátozott.

Nem lehetséges olyan biztosítási szolgáltatást létrehozni, amely mind életbiztosítási, mind nem életbiztosítási szolgáltatásokat kínál. Külföldi személyek csak bolgár biztosítótársaságokban való részvételen keresztül – tőkerészesedési korlátozás nélkül –, illetve a Bolgár Köztársaságban okirat szerinti székhellyel rendelkező fióktelepen keresztül közvetlenül nyújthatnak biztosítási szolgáltatásokat. Külföldi biztosítótársaságok fióktelepének létrehozása a pénzügyi felügyelőbizottság engedélyétől függ. Bizonyos típusú biztosítások nyújtása céljából bulgáriai fióktelep létrehozásához a külföldi biztosítónak olyan engedéllyel kell rendelkeznie, amely legalább ötéves időtartamra felhatalmazta, hogy származási országában a biztosítások ugyanabban a típusában tevékenységet folytasson. A külföldi biztosítótársaságok fióktelepeinek a következő feltételeknek kell megfelelniük: garanciára és letétre vonatkozó meghatározott követelmények, elkülönített tőkésítés, valamint a műszaki tartalékokat képviselő eszközök lokalizációja a Bolgár Köztársaságban.

Szállítási biztosítást, amely az árukra és a járművek biztosítására terjed ki, valamint a Bolgár Köztársaság területén fellelhető kockázatokra vonatkozó felelősségbiztosítást külföldi biztosítótársaságok közvetlenül nem köthetnek. Külföldi biztosítótársaság kizárólag fióktelepen keresztül köthet biztosítási szerződést.

A biztosítási szerződés által keletkezett biztosítási alapokat, valamint a saját tőkét a Bolgár Köztársaságban kell befektetni, és kizárólag a pénzügyi felügyelőbizottság engedélyével lehet külföldre utalni.

Külföldi szolgáltatók pénzügynökön keresztül nem köthetnek szerződést helyi természetes vagy jogi személlyel.

BG: A.2. alágazat (viszontbiztosítás és visszaengedményezés):

Nem lehetséges olyan viszontbiztosítási szolgáltatást létrehozni, amely mind életbiztosítási, mind nem életbiztosítási viszontbiztosítási szolgáltatásokat kínál.

Külföldi személyek csak bolgár biztosítótársaságokban való részvételen keresztül – tőkerészesedési korlátozás nélkül – nyújthatnak biztosítási szolgáltatásokat. Külföldi viszontbiztosító társaságok csak a Bolgár Köztársaságban okirat szerinti székhellyel rendelkező fióktelepen keresztül közvetlenül nyújthatnak viszontbiztosítási szolgáltatásokat. Külföldi biztosítótársaságok fióktelepének létrehozása a pénzügyi felügyelőbizottság engedélyétől függ.

A viszontbiztosítási szerződés által keletkezett viszontbiztosítási alapokat, valamint a saját tőkét a Bolgár Köztársaságban kell befektetni, és kizárólag a pénzügyi felügyelőbizottság engedélyével lehet külföldre utalni.

Külföldi szolgáltatók pénzügynökön keresztül nem köthetnek viszontbiztosítási szerződést helyi természetes vagy jogi személlyel.

Nem korlátozott visszaengedményezési szolgáltatások tekintetében

BG: A.3. és A.4. alágazat (biztosítási közvetítés és biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások):

Csak a Bolgár Köztársaságban a kereskedelmi törvény értelmében bejegyzett és a pénzügyi felügyelőbizottság által engedélyezett kereskedelmi vállalatok folytathatnak közvetítési tevékenységet.

A biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásoknak kapcsolatban kell lenniük a biztosítással.

Nem korlátozott a biztosításmatematikai szolgáltatásokra.

CY: A.1. alágazat (közvetlen biztosítás):

Egyetlen biztosító sem működhet a Ciprusi Köztársaságban, illetve a Ciprusi Köztársaságból a biztosítási főigazgató meghatalmazása nélkül, a biztosítótársaságokról szóló törvénnyel összhangban.

A Ciprusi Köztársaságban külföldi biztosítótársaságok fióktelep vagy képviselet létrehozásával tevékenykedhetnek. Külföldi biztosítónak a származási országából működési engedélyt kell szereznie, mielőtt fióktelep vagy ügynökség létrehozására engedélyt kap.

A Ciprusi Köztársaságban bejegyzett biztosítótársaságokban a külföldi részvétel feltétele a központi bank előzetes jóváhagyása. A külföldi részvétel mértékéről eseti alapon, a gazdasági szükségleteknek megfelelően döntenek.

CY: A.2. alágazat (viszontbiztosítás és visszaengedményezés):

A Ciprusi Köztársaságban egy vállalat csak akkor működhet viszontbiztosítóként, ha rendelkezik a Biztosítási Főigazgató meghatalmazásával.

Nem helyi lakosok csak a központi bank előzetes jóváhagyásával fektethetnek be viszontbiztosító társaságokba. A helyi viszontbiztosító társaságokban a külföldi tőke részvételének arányát eseti alapon határozzák meg. Jelenleg nincs helyi viszontbiztosító társaság.

CY: A.3. és A.4. alágazat (biztosítási közvetítés és biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások): Nem korlátozott.

CZ: Kizárólag az alábbiak:

Külföldi pénzügyi szolgáltatások nyújtói részvénytársasági formában létrehozhatnak olyan biztosítótársaságot, melynek székhelye a Cseh Köztársaságban van, vagy végezhetnek biztosítási tevékenységet a Cseh Köztársaságban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező fióktelepen keresztül a biztosítási ágazatról szóló törvényben megadott feltételek szerint.

Kereskedelmi jelenlét és engedély szükséges a biztosítási szolgáltatások nyújtóinak az alábbiakhoz:

viszontbiztosítás és hasonló szolgáltatások nyújtása, valamint

közvetítési szerződés megkötése egy közvetítővel azzal a céllal, hogy biztosítási szerződést lehessen kötni a biztosítási szolgáltatások nyújtója és egy harmadik fél között.

A közvetítőnek engedélyt kell szereznie, amennyiben közvetítő tevékenységét a Cseh Köztársaságban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező fióktelep számára végzi.

ES: Bizonyos típusú biztosítások szolgáltatása céljából spanyolországi fióktelep vagy ügynökség létrehozásához a külföldi biztosítónak olyan engedéllyel kell rendelkeznie, amely legalább ötéves időtartamra felhatalmazta, hogy származási országában a biztosítások ugyanabban a típusában tevékenységet folytasson.

ES, EL: A letelepedési jog nem vonatkozik biztosítótársaságok képviseleti irodáinak vagy egyéb állandó képviseletének létrehozására, kivéve, ha ezeket az irodákat ügynökségként, fióktelepként vagy központi irodaként alapítják.

EE: A.1. alágazat (közvetlen biztosítás): Nincs, kivéve, hogy a külföldi tőke bevonásával működő biztosítási részvénytársaságok irányítótestületében külföldi állampolgárok a külföldi részvétellel arányosan vehetnek részt, de számuk nem haladhatja meg az igazgatótanács létszámának felét; egy leányvállalat vagy független társaság vezetőjének állandó észtországi lakóhellyel kell rendelkeznie.

FI: A biztosítótársaság ügyvezető igazgatójának, legalább egy könyvvizsgálójának és az igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság támogatói és tagjai felének állandó lakóhellyel kell rendelkeznie az Európai Gazdasági Térségben, hacsak a Szociális és Egészségügyi Minisztérium nem ad ez alól felmentést.

FI: Külföldi biztosítók fióktelepként nem kaphatnak engedélyt Finnországban arra, hogy kötelező társadalombiztosítási szolgáltatásokat (kötelező nyugdíjbiztosítás, kötelező balesetbiztosítás) nyújtsanak.

FI: A külföldi biztosítótársaság vezérképviselőjének finnországi lakóhellyel kell rendelkeznie, kivéve, ha a vállalat központi irodája az Európai Gazdasági Térségben található.

FR: Fióktelep alapításához a fióktelep képviselőjének speciális engedélyre van szüksége.

HU: Tervezik a fióktelepek közvetlen létrehozásának kötelezővé tételét, amint ezt a GATS-ban is rögzítették, az ott meghatározott feltételek szerint.

HU: A pénzügyi intézmények igazgatótanácsában kell lennie legalább két olyan tagnak, aki magyar állampolgár, helyi lakos a vonatkozó devizajogszabályok értelmében, és Magyarországon legalább egy éve állandó lakóhellyel rendelkezik.

IE: A letelepedési jog nem vonatkozik a képviseleti irodák létrehozására.

IT: Csak természetes személyek lehetnek biztosításmatematikusok. A természetes személyek között szakmai szervezet (társaság nem) létrejöhet.

IT: A fióktelepek alapításának engedélyezése végső soron a felügyelőhatóságok értékelésétől függ.

LV: A.1. és A.2. alágazat: (közvetlen biztosítás, viszontbiztosítás és visszaengedményezés): Általános szabályként és megkülönböztetéstől mentesen a biztosítási intézményeknek egy adott jogi formát kell elfogadniuk.

LV: A.3. alágazat: (biztosítási közvetítés): Közvetítő csak természetes személy lehet (nemzetiségi megkötés nélkül), aki szolgáltatást nyújthat a Lett Biztosításfelügyeleti Hatóság meghatalmazásával rendelkező biztosítótársaság nevében.

LT: A biztosítótársaságok nem kínálhatnak egyidejűleg élet- és nem életbiztosítást. A két – a) és b) – típushoz külön cég alapítása szükséges.

MT: A gazdasági igények vizsgálatától tehető függővé.

PL: A.1–A.3. alágazat (közvetlen biztosítás, viszontbiztosítás és visszaengedményezés, valamint biztosítási közvetítés):

Az engedély megszerzése után kizárólag részvénytársaság vagy fióktelep formában történő megalakulás. A biztosítási pénzalapnak legfeljebb 5 %-a fektethető be külföldön. Biztosítási közvetítéssel kapcsolatos tevékenységeket végző személyeknek engedéllyel kell rendelkezniük. A biztosítási közvetítéshez helyben bejegyzett cég szükséges.

PL: A.4. alágazat (biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások): Nem korlátozott.

PT: Külföldi társaságok Portugáliában csak a Közösség tagállamának törvényében foglaltakkal összhangban létrehozott társaságon keresztül végezhetnek biztosítási közvetítést.

PT: Portugáliai fióktelep létrehozása érdekében a külföldi társaságoknak bizonyítaniuk kell legalább ötéves előzetes működési tapasztalatukat.

RO: A külföldi részvétellel rendelkező társaságok és közvetítő ügynökségek létrehozása csak romániai jogi vagy természetes személyekkel történő partnerségben engedélyezett. A külföldi biztosítótársaságok képviselői és a külföldi biztosítók szervezetei kizárólag az alábbi biztosítási szerződéstípusokat köthetik meg: 1. biztosítás és viszontbiztosítás jogi vagy természetes személyekre vagy javaikra; 2. viszontbiztosítási szerződések román biztosítótársaságokkal, biztosító-viszontbiztosító társaságokkal és viszontbiztosító társaságokkal. A közvetítő ügynökségek nem köthetnek biztosítási szerződést külföldi biztosítótársaságokkal román jogi vagy természetes személyekre vagy javaikra.

SK: A biztosítótársaságok igazgatótanácsa tagjai többségének állandó telephellyel kell rendelkeznie a Szlovák Köztársaság területén.

A biztosítási szolgáltatások nyújtása engedélyhez kötött. Külföldi állampolgár létrehozhat olyan biztosítótársaságot, amelynek székhelye a Szlovák Köztársaságban van és cégformája részvénytársaság, továbbá vezethet biztosítási üzletet olyan leányvállalaton keresztül, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye van a Szlovák Köztársaság területén a biztosítási ágazatra vonatkozó törvényben meghatározott általános feltételek szerint. A biztosítási üzlet biztosítási tevékenységet jelent, beleértve az ügynöki és a viszontbiztosítási tevékenységet.

Közvetítői tevékenységet, amelynek célja egy biztosítási szerződés megkötése egy harmadik fél és a biztosítótársaság között, nyújthat a Szlovák Köztársaságban állandó lakhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy olyan biztosítótársaság javára, amely rendelkezik a Biztosítási Felügyelőhatóság engedélyével.

Belföldi vagy külföldi biztosítótársaság csak azután köthet a biztosítótársaság és egy harmadik fél közötti biztosítási szerződés megkötésére irányuló közvetítői szerződést, miután megszerezte a Biztosítási Felügyelőhatóság engedélyét.

Engedélyezett biztosítási szereplők külön biztosítási alapjainak a Szlovák Köztársaságban lakhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező kötvénytulajdonosok biztosításából vagy viszontbiztosításából származó pénzügyi erőforrásait valamely, a Szlovák Köztársaságban bejegyzett banknál kell letétbe helyezni, és azok nem utalhatók külföldre.

SI: A.1. alágazat (közvetlen biztosítás):

A működéshez a pénzügyminisztérium által kiadott engedély szükséges. Külföldi személyek csak belföldi személlyel közösen, közös vállalatként alakíthatnak biztosítótársaságot, amelyben a külföldi személyek részesedése legfeljebb 99 % lehet.

Az új biztosítótársasági törvény elfogadásával megszűnik a maximális külföldi tulajdoni hányadra vonatkozó korlátozás.

Külföldi személy belföldi biztosítótársaságban részesedést a pénzügyminisztérium előzetes jóváhagyásával szerezhet vagy növelhet.

Belföldi biztosítótársaságban való részesedés megszerzésére vonatkozó engedély vagy jóváhagyás kiadásakor a pénzügyminisztérium az alábbi kritériumokat veszi figyelembe:

a részvények tulajdonlásának eloszlását és azt, hogy vannak-e más országokból származó részvényesek,

új biztosítási termékek kínálatát és a kapcsolódó tudásanyag átadását, amennyiben a külföldi befektető egy biztosítótársaság.

Privatizálás alatt álló biztosítótársaságban való külföldi részvétel nem korlátozott.

A kölcsönös biztosítási intézményben vállalt tagság a Szlovén Köztársaságban működő vállalatokra és belföldi természetes személyekre korlátozott.

SI: A.2. alágazat (viszontbiztosítás és visszaengedményezés): Viszontbiztosító társaságokban a külföldi részvétel a tőkeirányítást biztosító hányadig korlátozott. (Nincs, kivéve a fióktelepeket az új biztosítótársaságokra vonatkozó törvény elfogadása után).

SI: A.3. és A.4. alágazat (biztosítási közvetítés és biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások):

Tanácsadási és kárrendezési szolgáltatások nyújtásához jogi személyként való bejegyzés szükséges a biztosítási hivatal beleegyezésével.

Biztosításmatematikai és kockázatfelmérési tevékenységekhez szolgáltatást csak szakmai testület nyújthat.

A működés a közvetlen biztosításra és viszontbiztosításra korlátozott.

Kizárólagos tulajdonosoknak lakóhellyel kell rendelkezniük a Szlovén Köztársaságban.

SE: A nem Svédországban letelepedett biztosítási brókervállalkozások csak egy fióktelepen keresztül hozhatnak létre kereskedelmi jelenlétet.

SE: A nem Svédországban megalakult, Svédországban működő, nem életbiztosítási vállalkozásokra – a nettó eredmény szerinti adóztatás helyett – a közvetlen biztosítási műveletek díjaiból befolyó jövedelem utáni adóztatás vonatkozik.

SE: Egy biztosítótársaság alapítója az Európai Gazdasági Térségben állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy vagy az Európai Gazdasági Térségben bejegyzett jogi személy lehet.

4.

Természetes személyek jelenléte

CY: Nem korlátozott.

PL: A.1–A.3. alágazat (közvetlen biztosítás, viszontbiztosítás és visszaengedményezés, valamint biztosítási közvetítés): Nincs korlátozás, kivéve a horizontális szakaszban megjelölteket, és az alábbi korlátozásoktól függően: Lakóhelyre vonatkozó megkötés biztosítási közvetítőkre.

A.4. alágazat (biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások): Nem korlátozott.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Nincs korlátozás, kivéve a megfelelő horizontális szakaszban megjelölteket, és az alábbi meghatározott korlátozásoktól függően:

AT: A fiókiroda vezetésének két, Ausztriában állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyből kell állnia.

BG: Betétbiztosítás és hasonló kártalanítási rendszerek, valamint kötelező biztosítási rendszerek esetében nem korlátozott. Nem korlátozott visszaengedményezési szolgáltatások tekintetében A.3. és A.4. alágazat esetében nem korlátozott (biztosítási közvetítés és a biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások).

DK: Egy biztosítási fióktelep vezérképviselőjének legalább két éve Dániában kell élnie, hacsak nem a Közösség valamelyik tagállamának állampolgára. Ez alól az üzleti és ipari miniszter adhat mentességet.

DK: Állandó lakóhely követelménye az igazgatók és a vállalat igazgatótanácsának tagjai esetében. Ez alól a követelmény alól az üzleti és ipari miniszter adhat mentességet. A mentességet megkülönböztetéstől mentesen nyújtják.

ES, IT: Állandó lakóhely követelménye a biztosításmatematikusok esetében.

EL: Egy Görögországban letelepedett vállalat igazgatótanácsa tagjainak többsége a Közösség egyik tagállamának állampolgára kell hogy legyen.

SI: Biztosításmatematikai és kockázatfelmérés esetében a lakóhely is előírás a minősítő vizsgálaton, a Szlovén Köztársaság biztosításmatematikai társaságán és a szlovén nyelv tudásán kívül.

B.

Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások (a biztosítást kivéve)

1.

Határokon átnyúló szolgáltatás

BE: A befektetési tanácsadó szolgáltatások nyújtásának feltétele a belgiumi alapítás.

BG: B.11. és B.12. alágazat (pénzügyi információ nyújtása és átadása, valamint tanácsadó szolgáltatások): E szolgáltatások határon átnyúló nyújtása során az állami távközlési hálózatot vagy más, engedéllyel rendelkező üzemeltető hálózatát kell használni. Nem korlátozott a közvetítő és egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások tekintetében

CY: Nem korlátozott.

CZ: Nem központi banki valutakiadási szolgáltatások, másodlagos termékek, átruházható értékpapírok és más forgatható eszközök és pénzügyi eszközök kereskedelme, bármilyen értékpapír-kibocsátásban való részvétel, pénzügynöki tevékenység, vagyonkezelés, pénzügyi eszközök elszámolásával és kiegyenlítésével kapcsolatos szolgáltatások, tanácsadó, közvetítő és az e tevékenységekhez kapcsolódó más kiegészítő pénzügyi szolgáltatás: Nem korlátozott.

CZ: Kizárólag az alábbiak:

Csak a megfelelő engedéllyel rendelkező cseh bejegyzésű bankok és külföldi bankok fióktelepei:

nyújthatnak letéti szolgáltatásokat,

kereskedhetnek devizaeszközökkel,

bonyolíthatnak nem készpénzes, határon átnyúló kifizetéseket.

A Cseh Nemzeti Bank vagy a pénzügyminisztérium által kiadott devizaengedély szükséges nem banki cseh lakosok számára az alábbiakhoz:

a)számla nyitása és finanszírozása cseh helyi lakosok által külföldön;b)tőkekifizetés külföldön (kivéve FDI);c)pénzügyi hitel és garancia megadása;d)műveletek pénzügyi származékokkal;e)külföldi értékpapírok vásárlása, kivéve a devizatörvényben leírt eseteket;f)külföldi értékpapírok kibocsátása nyilvános és zártkörű kereskedelembe a Cseh Köztársaságban, illetve ilyenek bevezetése a hazai piacra.

EE: B.1. alágazat (letét elfogadása): Az észt központi bank meghatalmazása szükséges, valamint az, hogy a vállalat az észt törvények értelmében részvénytársaságként, leányvállalatként vagy fióktelepként kerüljön bejegyzésre.

EE, LT: Szükséges olyan szakmai irányítótársaság létrehozása, amely a befektetési alapok és befektetési társaságok irányításával kapcsolatos tevékenységeket végzi. Befektetési alapok letéteményeseiként kizárólag a Közösségben létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező cégek működhetnek.

HU: Nem korlátozott.

IE: A befektetési szolgáltatások nyújtásához, illetve a befektetési tanácsadáshoz szükséges 1. egy írországi engedély, amely rendszerint megköveteli, hogy a jogalany legyen cégszerű, partnerség vagy egyéni vállalkozó, és minden esetben központtal/létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezzen Írországban (bizonyos esetekben nem szükséges az engedély, például ha egy harmadik országbeli szolgáltató nem rendelkezik kereskedelmi jelenléttel Írországban, és a szolgáltatást nem kínálják magánszemélyeknek), vagy 2. egy másik tagállam engedélye az EK befektetési szolgáltatásokról szóló irányelve szerint.

IT: Nem korlátozott a »promotori di servizi finanziari« (pénzügyi ügynökök) esetében.

LT: Nyugdíjalap-kezelés: Kereskedelmi jelenlét szükséges.

MT: B.1. és B.2. alágazat (letét elfogadása, mindenfajta hitelezés): Nincs.

B.11. alágazat (pénzügyi információ nyújtása és átadása): Nem korlátozott, kivéve a nemzetközi szolgáltatók által nyújtott pénzügyi információk szolgáltatását.

B.12. alágazat (tanácsadó és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások): Nem korlátozott.

PL: B.11. alágazat (pénzügyi információ nyújtása és átadása): E szolgáltatások határon átnyúló nyújtása során az állami távközlési hálózatot vagy más, engedéllyel rendelkező üzemeltető hálózatát kell használni.

B.12. alágazat (tanácsadó és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások): Nem korlátozott.

RO: B.4. alágazat (valamennyi fizetési és pénzátutalási szolgáltatás): Csak letelepedett bankon keresztül engedélyezett

SK: Másodlagos termékek, átruházható értékpapírok és más forgatható eszközök és pénzügyi eszközök kereskedelme, bármilyen értékpapír-kibocsátásában való részvétel, vagyonkezelés, pénzügynöki tevékenység, valamint pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elszámolási és fizetési szolgáltatások tekintetében. Nem korlátozott.

SK:

i.

A letéti szolgáltatások a hazai bankokra és a külföldi bankok szlovák fióktelepeire korlátozottak.

ii.

Devizaeszközökkel kizárólag engedéllyel rendelkező hazai bankok, külföldi bankok szlovákiai fióktelepei és devizaengedéllyel rendelkező személyek kereskedhetnek. A pozsonyi tőzsdén csak tőzsdei tagok kereskedhetnek. Helyi lakosok korlátozás nélkül kereskedhetnek a szlovák RM-rendszeren keresztül, nem helyi lakosok pedig kizárólag értékpapír-forgalmazókon keresztül.

iii.

Nem készpénzes határon átnyúló kifizetéseket csak engedéllyel rendelkező hazai bankok és külföldi bankok szlovákiai fióktelepei intézhetnek.

iv.

A Szlovák Nemzeti Bank által kiadott devizaengedély szükséges az alábbiakhoz:

a)

külföldi számlanyitás egy nem banki szlovák helyi lakos által, kivéve a természetes személyeket külföldi tartózkodásuk alatt;

b)

külföldi tőkekifizetések;

c)

pénzügyi hitel szerzése devizakülfölditől, kivéve a nem helyi lakosok által elfogadott külföldi hiteleket; kivéve a helyi lakosok által elfogadott olyan külföldi hiteleket, melyek visszafizetési határideje 3 évnél hosszabb, valamint a természetes személyek számára nem üzleti tevékenységekhez nyújtott kölcsönöket.

v.

A szlovák valuta és deviza készpénzes, 150 000 SKK-t meghaladó, valamint veretlen arany exportja és importja jelentési kötelezettség alá esik.

vi.

A devizahatóságok által kiadott devizaengedély vagy meghatalmazás szükséges pénzügyi eszközök helyi lakosok által történő letétbe helyezéséhez külföldön.

vii.

Kizárólag a Szlovák Köztársaságban alapított devizaszervek adhatnak és szerezhetnek garanciákat és kötelezettségeket a meghatározott korlátokon belül, és a Szlovák Nemzeti Bank rendelkezéseivel összhangban.

SI: Kincstári kötvények kibocsátásában, nyugdíjalap-kezelésben és ehhez kapcsolódó tanácsadó és kiegészítő szolgáltatásokban való részvétel: Nem korlátozott.

B.11. és B.12. alágazat (pénzügyi információ nyújtása és átadása, tanácsadó és egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, kivéve a kincstári kötvények kibocsátásában és nyugdíjalap-kezelésben való részvételhez kapcsolódók): Nincs.

Minden más alágazat:

Nem korlátozott, kivéve a hitelek (bármilyen kölcsönfelvétel), garanciák és kötelezettségvállalások belföldi jogi személyek és kizárólagos tulajdonosok általi elfogadását külföldi hitelintézetektől. (Megjegyzés: az új devizatörvények elfogadása után a fogyasztói hitelek szabaddá válnak.)

Az összes fent említett hitelügyletet be kell jegyeztetni a szlovén nemzeti banknál. (Megjegyzés: az új banktörvény elfogadásával ezt a rendelkezést eltörlik.)

Külföldiek csak belföldi bankokon és tőzsdeügynökségeken keresztül kínálhatnak külföldi értékpapírokat. A Szlovén Tőzsde tagjai csak a Szlovén Köztársaságban bejegyzett cégek lehetnek.

2.

Külföldi igénybevétel

BG: B.1–B.10. alágazat (letét elfogadása, mindenfajta hitelezés, pénzügyi lízing, valamennyi fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, garanciák és kötelezettségvállalások, értékpapír-kereskedelem, az értékpapír-kibocsátásban való részvétel, pénzügynöki tevékenység, vagyonkezelés, pénzügyi eszközök elszámolásával és kiegyenlítésével összefüggő szolgáltatások): Nem korlátozott.

B.11. és B.12. alágazat (pénzügyi információ nyújtása és átadása, valamint tanácsadó szolgáltatások): E szolgáltatások határon átnyúló nyújtása során az állami távközlési hálózatot vagy más, engedéllyel rendelkező üzemeltető hálózatát kell használni. Nem korlátozott a közvetítő és egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások tekintetében.

CY: Nem korlátozott, kivéve a B.6.e) alágazat tekintetében (átruházható értékpapírok kereskedelme): Nincs.

CZ: Nem központi banki valutakibocsátási szolgáltatásai, másodlagos termékek és veretlen arany kereskedelme, pénzügynöki tevékenység, elszámolási és fizetési szolgáltatások másodlagos termékekhez, valamint tanácsadási, közvetítési és más, e tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Nem korlátozott.

CZ: Kizárólag az alábbiak:

Csak a megfelelő engedéllyel rendelkező cseh bejegyzésű bankok és külföldi bankok fióktelepei:

nyújthatnak letéti szolgáltatásokat,

kereskedhetnek devizaeszközökkel,

bonyolíthatnak nem készpénzes, határon átnyúló kifizetéseket.

A Cseh Nemzeti Bank vagy a pénzügyminisztérium által kiadott devizaengedély szükséges nem banki cseh lakosok számára az alábbiakhoz:

a)számla nyitása és finanszírozása cseh lakosok által külföldön;b)tőkekifizetés külföldön (kivéve FDI);c)pénzügyi hitel és garancia megítélése;d)műveletek pénzügyi származékokkal;e)külföldi értékpapírok vásárlása, kivéve a devizatörvényben leírt eseteket;f)külföldi értékpapírok kibocsátása nyilvános és zártkörű kereskedelembe a Cseh Köztársaságban, illetve ilyenek bevezetése a hazai piacra.

DE: Német márkában denominált értékpapírok kibocsátásánál csak Németországban letelepedett hitelintézetek, leányvállalatok vagy fióktelepek lehetnek vezető forgalmazók.

FI: A kormányzati szervektől származó kifizetéseket (kiadások) a Postipankki Ltd. által fenntartott finn postai Giro rendszeren keresztül kell továbbítani. A pénzügyminisztérium az előírás alól különleges indokkal mentességet adhat.

EL: Letelepedés szükséges olyan megőrzési és letéti szolgáltatások nyújtásához, amelyekhez hozzátartozik a Görögországban kibocsátott értékpapírok után járó kamat- és tőkefizetések kezelése is.

HU: Nem korlátozott.

MT: B.1. és B.2. alágazat (letét elfogadása, mindenfajta hitelezés): Nincs.

B.11. alágazat (pénzügyi információ nyújtása és átadása): Nem korlátozott, kivéve a nemzetközi szolgáltatók által nyújtott pénzügyi információk szolgáltatását.

B.3–B.10. és B.12. alágazat: Nem korlátozott.

PL: B.11. alágazat (pénzügyi információ nyújtása és átadása): E szolgáltatások határon átnyúló nyújtása során az állami távközlési hálózatot vagy más, engedéllyel rendelkező üzemeltető hálózatát kell használni.

B.1–B.10. és B.12. alágazat: Nem korlátozott.

RO: A román természetes és jogi személyek számára a külföldi számlanyitás és a devizaforrások külföldi használata csak a Román Nemzeti Bank előzetes engedélyével lehetséges. Nem korlátozott a B.3. (pénzügyi lízing), B.7. (értékpapír-kibocsátásban való részvétel), B.9. (vagyonkezelés) és B.10. alágazat (pénzügyi eszközök elszámolásával és kiegyenlítésével kapcsolatos szolgáltatások) számára.

SK: Másodlagos termékek és veretlen arany kereskedelme, pénzügynöki tevékenység, vagyonkezelés és közvetítés: Nem korlátozott.

SK:

i.

A letéti szolgáltatások a hazai bankokra és a külföldi bankok szlovák fióktelepeire korlátozottak.

ii.

Devizaeszközökkel kizárólag hazai bankok, külföldi bankok szlovákiai fióktelepei és devizaengedéllyel rendelkező személyek kereskedhetnek. A pozsonyi tőzsdén csak tőzsdei tagok kereskedhetnek. Helyi lakosok korlátozás nélkül kereskedhetnek a szlovák RM-rendszeren keresztül, nem helyi lakosok pedig kizárólag értékpapír-forgalmazókon keresztül.

iii.

Nem készpénzes határon átnyúló kifizetéseket csak engedéllyel rendelkező hazai bankok és külföldi bankok szlovákiai fióktelepei intézhetnek.

iv.

A Szlovák Nemzeti Bank által kiadott devizaengedély szükséges az alábbiakhoz:

a)

külföldi számlanyitás egy nem banki szlovák helyi lakos által, kivéve a természetes személyeket külföldi tartózkodásuk alatt;

b)

külföldi tőkekifizetések;

c)

pénzügyi hitel szerzése devizakülfölditől, kivéve a nem helyi lakosok által elfogadott külföldi hiteleket; kivéve azokat a hiteleket, melyek visszafizetési határideje 3 évnél hosszabb, valamint a természetes személyek számára nem üzleti tevékenységekhez nyújtott kölcsönöket.

v.

A szlovák valuta és deviza készpénzes, 150 000 SKK-t meghaladó, valamint a veretlen arany exportja és importja jelentési kötelezettség alá esik.

vi.

A devizahatóságok által kiadott devizaengedély vagy meghatalmazás szükséges pénzügyi eszközök helyi lakosok által történő letétbe helyezéséhez külföldön.

vii.

Kizárólag a Szlovák Köztársaságban alapított devizaszervek adhatnak és szerezhetnek garanciákat és kötelezettségeket a meghatározott korlátokon belül, és a Szlovák Nemzeti Bank rendelkezéseivel összhangban.

SI: Kincstári kötvények kibocsátásában, nyugdíjalap-kezelésben és ehhez kapcsolódó tanácsadó és kiegészítő szolgáltatásokban való részvétel: Nem korlátozott.

B.11. és B.12. alágazat (pénzügyi információ nyújtása és átadása, tanácsadó és egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, kivéve a kincstári kötvények kibocsátásában és nyugdíjalap-kezelésben való részvételhez kapcsolódók): Nincs.

Minden más alágazat:

Nem korlátozott, kivéve a hitelek (bármilyen kölcsönfelvétel), garanciák és kötelezettségvállalások belföldi jogi személyek és kizárólagos tulajdonosok általi elfogadását külföldi hitelintézetektől. (Megjegyzés: az új devizatörvények elfogadása után a fogyasztói hitelek szabaddá válnak.)

Az összes fent említett hitelügyletet be kell jegyeztetni a szlovén nemzeti banknál. (Megjegyzés: az új banktörvény elfogadásával ezt a rendelkezést eltörlik.)

A Szlovén Köztársaságban működő jogi személyek lehetnek befektetési alapok eszközeinek letéteményesei.

UK: Sterling kibocsátásánál, a magánszférában forgalmazott kibocsátásokat is beleértve, csak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett cég lehet vezető forgalmazó.

3.

Kereskedelmi jelenét

Minden tagállam:

Szükséges olyan speciális irányítótársaság létrehozása, amely befektetési alapok és befektetési társaságok irányításával kapcsolatos tevékenységeket végez (az ÁÉKVB irányelv 6. és 13. cikke, 85/611/EGK).

Csak azok a cégek működhetnek befektetési alapok letéteményeseiként, amelyek létesítő okirat szerinti székhelye a Közösségben található (az ÁÉKVB irányelv 8. cikke (1) bekezdése és 15. cikke (1) bekezdése, 85/611/EGK).

AT: Kizárólag az osztrák értéktőzsde tagjai foglalkozhatnak az értéktőzsdén értékpapír-kereskedelemmel.

AT: A devizakereskedelemhez az Osztrák Nemzeti Bank engedélye szükséges.

AT: A jelzálogkötvények és önkormányzati kötvények kibocsátását szakosodott és erre a tevékenységre feljogosított bankok végezhetik.

AT: A nyugdíjalap-kezelési szolgáltatások végzéséhez szükséges, hogy kifejezetten erre a tevékenységre szakosodott társaság legyen, amelyet részvénytársaságként jegyeztek be Ausztriában.

BE: Az Európai Közösség valamely tagállamának joghatóságán kívüli személy, vállalat vagy intézmény által vagy nevében tett, belga értékpapírok megszerzésére irányuló nyilvános ajánlatot jóváhagyásra be kell nyújtani a pénzügyminisztérium számára.

BG: B.1–B.5. alágazat: (letét elfogadása, mindenfajta hitelezés, pénzügyi lízing, valamennyi fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, garanciák és kötelezettségvállalások)

A Bolgár Köztársaságban letelepedni kívánó külföldi bankoknak saját nemzeti törvényeik szerinti engedéllyel kell rendelkezniük, és származási országukban, valamint azokban az országokban, amelyekben tevékenységüket végzik, nem tilthatják banki tevékenységüket. Nem korlátozott a takarékpénztárakra.

A letelepedett bank szavazati jogainak 5 %-át vagy azt meghaladó mértéket képviselő részvények megszerzése a Bolgár Nemzeti Bank engedélyéhez között. Az engedélyezés kritériumai prudenciálisak és összhangban vannak a GATS XVI. és XVII. cikkében foglalt kötelezettségekkel.

A vállalkozási tőkéje 10 %-t meghaladó mértékű, közvetlen vagy közvetett részvétel bank általi megszerzése olyan társaságban, amely nem bank, a Bolgár Nemzeti Bank engedélyétől függ.

Kizárólagos szolgáltatói státust a költségvetésileg finanszírozott közintézményeknek nyújtott letéti és pénzátutalási szolgáltatások kaphatnak.

A bank nevében és költségére eljáró irányítótestület ügyvezető igazgatói letelepedésének feltételei.

Nem korlátozott az államkincstári garanciák tekintetében.

B.6., B.7. és B.9.alágazat: (értékpapír-kereskedelem, értékpapír-kibocsátásban való részvétel, vagyonkezelés):

Korlátozott a pénzügyi felügyelőbizottság által engedélyezett részvénytársaságként létrehozott befektetési közvetítők, befektetési társaságok és értéktőzsdék tekintetében. A vonatkozó engedély megadása az irányítási és műszaki követelményektől, valamint a befektetők védelmével összefüggő követelményektől függ.

JSC értéktőzsde: A minimális tőke feltételei (100 000 BGN); a pénzügyi intézmények (biztosítótársaságok, finanszírozók, befektetési közvetítők) között elosztott tőke nem kevesebb mint kétharmada; az értéktőzsde tőkéjének 5 %-os felső határa a részvényes közvetlen vagy közvetett részvételére.

Befektetési közvetítők: Nincs olyan befektetési közvetítési tevékenységek esetében, amelyeket a Bolgár Köztársaság területén végeznek, kivéve a pénzügyi felügyelőbizottság engedélyével.

Az értéktőzsde tagsági feltételei az értéktőzsdén folytatott értékpapír-kereskedelem céljából. A befektetési közvetítő tagsága Bulgáriában egy értéktőzsdére korlátozott.

Befektetési társaságok: Banki, biztosítótársasági vagy befektetési közvetítői tevékenységet befektetési társaság nem végezhet.

Nem korlátozott saját vagy ügyfél nevében az átruházható értékpapírokon kívül a forgatható értékpapírok és befektetett pénzügyi eszközök kereskedelme tekintetében. Nem korlátozott a kincstári kötvények kibocsátásában való részvétel tekintetében. Nem korlátozott a nyugdíjalapok kezelése tekintetében.

B.8. és B.10. alágazat (pénzügynöki tevékenység, pénzügyi eszközök elszámolásával és kiegyenlítésével összefüggő szolgáltatások): Nem korlátozott.

B.11. és B.12. alágazat (pénzügyi információ nyújtása és átadása, valamint tanácsadó szolgáltatások): Az állami távközlési hálózatot vagy más, engedéllyel rendelkező üzemeltető hálózatát kell használni. Nem korlátozott a közvetítő és egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások tekintetében.

CY: Jogszabályi előírás, melyet megkülönböztetéstől mentesen alkalmaznak, hogy a Ciprusi Köztársaságban szolgáltatásokat nyújtó bankoknak jogalanyoknak kell lenniük. Jogalanynak tekintendők azon külföldi bankok/pénzügyi intézmények fióktelepei, melyeket Cipruson bejegyeztek.

CY: Magánszemély és a vele kapcsolatban állók közvetlen vagy közvetett tulajdonjoga vagy szavazati joga egy bankban nem haladhatja meg a 10 százalékot, hacsak a központi bank másként jóvá nem hagyja.

CY: A fentieken kívül a tőzsdén jegyzett három helyi bankban a külföldiek általi közvetlen vagy közvetett részvénybirtoklás, illetve a tőkében megszerzett érdekeltség személyenként, illetve szervezetenként 0,5 százalékra korlátozott, és összesen 6,0 százalékra.

CY: B.1–B.5. alágazat és B.6.b) (letétek elfogadása, mindenfajta hitelezés, pénzügyi lízing, valamennyi fizetési és pénzátutalási szolgáltatás, garanciák és kötelezettségvállalások, devizakereskedelem):

Új bankokra a következő előírások érvényesek:

a)A központi bank engedélye szükséges banki tevékenység végzéséhez. A központi bank az engedély megadásakor elvégezheti a gazdasági igény vizsgálatát.b)A külföldi bankoknak ciprusi bejegyzésűnek kell lenniük a társasági törvény értelmében, és a banki törvény értelmében engedéllyel kell rendelkezniük.

B.6.e) alágazat (átruházható értékpapírok kereskedelme):

Ciprusban kizárólag a ciprusi értéktőzsde tagjai (alkuszai) vehetnek részt értékpapír-kereskedelmi ügyletekben. Az ügynökként fellépő cégek csak olyan magánszemélyeket alkalmazhatnak, akik a megfelelő engedély birtokában végezhetnek ügynöki tevékenységet. A bankok és biztosítótársaságok nem vehetnek részt ügynöki ügyletekben.

Alkuszcég csak akkor vehető nyilvántartásba a ciprusi értéktőzsde tagjaként, ha a ciprusi társasági törvénnyel összhangban alakult meg és lett bejegyezve.

B.6. alágazat a), c), d) és f), valamint B.7–B.12: Nem korlátozott.

CZ: Nem központi banki valutakiadási szolgáltatások, másodlagos termékek és veretlen arany kereskedelme, pénzügynöki tevékenység, másodlagos termékekkel kapcsolatos elszámolási és fizetési szolgáltatások, valamint tanácsadási, közvetítési és más, e tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Nem korlátozott.

CZ: Kizárólag az alábbiak:

Csak cseh bankok, illetve külföldi bankoknak a Cseh Nemzeti Bank által a pénzügyminisztériummal egyetértésben kiadott engedéllyel rendelkező fiókjai nyújthatnak banki szolgáltatásokat.

Az engedély megadása a GATS-szal összhangban alkalmazott kritériumok megfontolásán alapul. Jelzáloghitel-szolgáltatásokat csak cseh bankok nyújthatnak.

A bankok cégformája csak részvénytársaság lehet. Meglévő bankok részvényeinek vásárlásához a Cseh Nemzeti Bank előzetes jóváhagyása szükséges.

Értékpapírok nyilvános adásvétele csak megfelelő meghatalmazás és az értékpapírt tartalmazó katalógus jóváhagyása esetén megengedett.

Az engedélyt elutasítják, ha az értékpapírok nyilvános kereskedelme ellentétes a befektetők érdekével, a kormány pénzügyi politikájával, illetve ha nem felel meg a pénzügyi piac követelményeinek (1).

A tőzsdei értékpapír-kereskedők, tőzsdeügynökök, valamint tőzsdén kívüli értékpapírpiac, befektető társaságok, illetve befektetési alapok szervezőinek megalakulásához és tevékenységeihez olyan meghatalmazás szükséges, amelynek megadását képzettséghez, személyes feddhetetlenséghez, illetve irányítással és anyagi követelményekkel kapcsolatos előírásokhoz kötik.

Az elszámolási és kiegyenlítési szolgáltatásokat minden kifizetésfajtánál a Cseh Nemzeti Bank felügyeli és ellenőrzi a gördülékeny és gazdaságos működés biztosítása érdekében.

DK: A pénzügyi intézmények csak Dániában bejegyzett leányvállalataikon keresztül vehetnek részt az értékpapír-kereskedelemben a Koppenhágai Értéktőzsdén.

FI: Hacsak a pénzügyminiszter mentességet nem nyújt, az Európai Gazdasági Térségben állandó lakóhellyel kell rendelkeznie az alapítók legalább felének, az igazgatótanács tagjainak, a felügyelőbizottságnak és a delegáltaknak, az ügyvezető igazgatónak, a meghatalmazás birtokosának és a hitelintézet nevében aláírási joggal rendelkező személynek. Legalább egy könyvvizsgálónak állandó lakóhellyel kell rendelkeznie az Európai Gazdasági Térségben.

FI: A származékos értékpapírpiacon működő bróker (egyedi személy) állandó lakóhellyel rendelkezik az Európai Gazdasági Térségben. E követelmény alól a pénzügyminiszter által megszabott feltételekkel adható mentesség.

FI: A kormányzati szervektől származó kifizetéseket (kiadások) a Postipankki Ltd. által fenntartott finn postai Giro rendszeren keresztül kell továbbítani. Az előírás alól különleges indokkal mentességet ítélhet meg a pénzügyminisztérium.

FR: A francia frankban denominált kibocsátásoknál a francia hitelintézetek mellett csak a Párizsban jóváhagyott engedéllyel rendelkező nem francia bankok leányvállalatai lehetnek vezető forgalmazók a nem francia bank kijelölt francia leányvállalatának megfelelő eszközei és kötelezettségvállalásai alapján. Ezek a feltételek a könyvvezetéssel rendelkező vezető bankokra vonatkoznak. Nem francia bank letelepedésre vonatkozó korlátozás vagy kötelezettség nélkül lehet az Eurofranc kötvények kibocsátásánál társforgalmazó vagy vezető társforgalmazó.

EL: A pénzügyi intézmények csak Görögországban bejegyzett értéktőzsdei cégeken keresztül végezhetik az athéni értéktőzsdén szereplő értékpapírok kereskedelmét.

EL: A fióktelepek létrehozásához és üzemeltetéséhez importálni kell egy minimális összegű devizát, át kell váltani drachmára, majd Görögországban kell tartani egészen addig, amíg a külföldi bank fenntartja működését Görögországban:

négy fióktelepig a minimum jelenleg a hitelintézet görögországi bejegyzéséhez szükséges alaptőke felével egyenlő,

további fióktelepek működtetéséhez a tőke minimális összege a hitelintézet görögországi bejegyzéséhez szükséges minimális alaptőkével egyenlő.

HU: Tervezik a fióktelepek közvetlen létrehozásának kötelezővé tételét, amint ezt a GATS-ban is rögzítették, és az ott meghatározott feltételek szerint.

HU: Hitelintézet, biztosítótársaság vagy befektetési cég kivételével hitelintézet esetében egyetlen részvényes közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányada vagy szavazati joga sem haladhatja meg a 15 %-ot.

HU: A pénzügyi intézmények igazgatótanácsában kell lennie legalább két tagnak, aki magyar állampolgár, helyi lakos a vonatkozó devizajogszabályok értelmében, és legalább egy éve állandó lakhellyel rendelkezik Magyarországon.

HU: Az állami tulajdonlás mértéke az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt esetében hosszú távon 25 % + 1 szavazat erejéig marad fenn.

IE: Befektetési alapként és változó tőkevállalatként működő kollektív befektetési rendszerek esetében (az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásoktól eltérő, ÁÉKVB) a vagyonkezelőt/letéteményest és a kezelő vállalatot Írországban vagy a Közösség egy másik tagállamában kell bejegyezni. Befektetési betéti társaság esetében legalább az egyik beltagnak Írországban bejegyzettnek kell lennie.

IE: Ahhoz, hogy Írországban tőzsdetaggá váljon, egy szervezetnek 1. felhatalmazással kell rendelkeznie Írországban, amely megköveteli, hogy be legyen jegyezve, vagy személyegyesítő társaság legyen írországi központi irodával/létesítő okirat szerinti székhellyel, vagy 2. a befektetési szolgáltatásokról szóló EK-irányelvvel összhangban rendelkezzen felhatalmazással egy másik tagállamban.

IE: A befektetési szolgáltatások vagy a befektetési tanácsadás nyújtása vagy 1. írországi engedélyhez kötött, ami általában azt követeli meg, hogy a vállalkozás legyen bejegyezve, legyen személyegyesítő társaság vagy egyéni cég, de minden esetben rendelkezzen központi irodával/létesítő okirat szerinti székhellyel Írországban (a felügyelőhatóság harmadik országok szervezetek fióktelepeinek is adhat felhatalmazást), vagy 2. a befektetési szolgáltatásokról szóló EK-irányelvvel összhangban egy másik tagállam engedélyéhez kötött.

IT: Részvények és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (beleértve az átváltoztatható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat) kivételével értékpapírok nyilvános felajánlását (a 216/74 törvény 18. cikkében foglaltak szerint) csak olasz korlátolt felelősségű társaságok, megfelelő engedéllyel rendelkező külföldi társaságok, államháztartási szervek, valamint a legalább 2 milliárd líra engedélyezett tőkéjű, helyi hatóságokhoz tartozó vállalatok végezhetik.

IT: Állampapírok esetében központi letéti, megőrzési és kezelési szolgáltatásokat kizárólag az olasz központi bank nyújthat, részvények, részvételi jellegű értékpapírok és a szabályozott piacon forgalmazott egyéb kötvények esetében pedig a Monte Titoli SpA.

IT: A 85/611/EGK irányelv szerinti harmonizált ÁÉKVB-től eltérő kollektív befektetési rendszerek esetében a vagyonkezelő/letéteményes Olaszországban vagy az Európai Közösség egy másik tagállamában bejegyzett és egy fióktelepen keresztül Olaszországban alapított szervezet kell hogy legyen. Csak az Európai Közösségben törvényes székhellyel rendelkező bankok, biztosítótársaságok, értékpapír-befektetési vállalatok végezhetik nyugdíjalapok forrásainak kezelését. A kezelő vállalatokat (zárt végű befektetési alapok és ingatlanalapok) szintén Olaszországban kell alapítani.

IT: A háztól házig történő értékesítés során a közvetítőknek az Európai Közösségek egyik tagállamában állandó lakóhellyel rendelkező, meghatalmazott pénzügyi ügynököket kell alkalmazniuk.

IT: Az értékpapírok elszámolását és kiegyenlítését csak a hivatalos elszámolási rendszeren keresztül lehet végezni. Az Olasz Nemzeti Bank által a Consobbal egyetértésben felhatalmazott társaság megbízható az elszámolással az értékpapírok végleges elszámolásáig.

IT: A külföldi közvetítők képviseleti irodái nem végezhetnek befektetési szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenységet.

LV: B.7. alágazat (az értékpapírokkal kapcsolatos ügyekben való részvétel): A lett központi bank a kormány pénzügynöke a kincstári váltók piacán.

B9. alágazat (vagyonkezelés): A nyugdíjalap-kezelés állami monopólium.

LT: B.1–B.12. alágazat: Legalább egy igazgató lett állampolgár.

B.3. alágazat (pénzügyi lízing): A pénzügyi lízinget speciális pénzügyi intézmények számára lehet fenntartani (például bankok és biztosítótársaságok). 2001. január 1-jétől nem, kivéve a »Banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások« szakasz horizontális részében megjelöltek szerint.

B.9. alágazat (vagyonkezelés): Kizárólag nyilvános részvénytársaság (AB) és zárt részvénytársaság (UAB) formájú működés, ahol az alapítás zárt módon történik (az eredetileg kibocsátott értékpapírokat az alapítók vásárolják fel). A vagyonkezeléshez szakmai irányítótársaság létrehozása szükséges. Vagyon letéteményeseként kizárólag litván létesítő okirat szerinti székhellyel bejegyzett cégek léphetnek fel.

MT: B.1. és B.2. alágazat (letét elfogadása, mindenfajta hitelezés): Külföldi tulajdonú hitel- és egyéb pénzügyi intézmények működhetnek fióktelep vagy helyi leányvállalat formájában is. Az engedély gazdasági igények vizsgálatától tehető függővé.

B.3–B.12. alágazat: Nem korlátozott.

PL: B.1., B.2., B.4. és B.5. alágazat: (kivéve az államkincstár garanciáit és kötelezettségvállalásait): Bank kizárólag részvénytársaság vagy engedélyezett fióktelep formájában működhet. A bankok létrehozásával kapcsolatos engedélyek rendszere prudenciális alapú. Legkevesebb egy banktisztviselőre vonatkozó nemzetiségi követelmények.

B.6.e). és B.7. alágazat (kivéve a kincstári értékpapírok kibocsátásában való részvételt), B.9. (kizárólag portfoliókezelési szolgáltatások) és B.12. (tanácsadási és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások kizárólag a Lengyelországban végzett tevékenységek kapcsán): Az engedély megszerzése után a működés kizárólag részvénytársasági formában vagy értékpapírral kapcsolatos szolgáltatásokat kínáló külföldi jogi személy fióktelepeként lehetséges.

B.11. alágazat: E szolgáltatások határon átnyúló nyújtása és/vagy külföldi használata során az állami távközlési hálózatot vagy más, engedéllyel rendelkező üzemeltető hálózatát kell használni.

Minden más alágazat: Nem korlátozott.

PT: Nem EK-bankok alapítása a pénzügyminiszter eseti alapon kiadott engedélyétől függ. Az alapításnak hozzá kell járulnia a nemzeti bankrendszer hatékonyságának növeléséhez, vagy jelentős hatást kell gyakorolnia a portugál gazdaság nemzetközivé tételére.

PT: Kockázatitőke-szolgáltatásokat kockázati tőketársaságok olyan fióktelepei nyújthatnak, amelyek központi irodája nem EK-országban van. Az értékpapír-kereskedői/-forgalmazói szolgáltatások a Lisszaboni Értéktőzsdén Portugáliában bejegyzett értékpapír-kereskedési és értékpapír-forgalmazási társaságokon keresztül vagy egy másik EK-országban engedéllyel rendelkező befektetési cégek fióktelepein keresztül végezhetők, ha azok saját országukban rendelkeznek az ilyen szolgáltatások végzéséhez szükséges engedéllyel. Értékpapír-kereskedői és -forgalmazói szolgáltatásokat az Oportói Származékos Tőzsdén és az OTC-piacon nem végezhetnek nem EK-beli értékpapír-kereskedő/-forgalmazó társaságok fióktelepei.

Nyugdíjalap-kezelést csak olyan vállalatok végezhetnek, amelyeket Portugáliában bejegyeztek, vagy olyan biztosítótársaságok, amelyeket Portugáliában alapítottak és felhatalmazással rendelkeznek az életbiztosítási üzletág felvételére.

RO: Az értékpapír-kereskedelemmel foglalkozó társaságnak román jogalanynak kell lennie, amelyet a román törvényeknek megfelelően részvénytársaságként hoztak létre, és kizárólagos üzleti célja az értékpapír-közvetítés. Az értékpapírok valamennyi nyilvános felajánlásához szükséges a tájékoztató közzétételét megelőzően a Román Nemzeti Értékpapír-bizottság engedélye. A vagyonkezelést végző társaságokat a román törvényeknek megfelelően részvénytársaságként kell létrehozni; a nyílt végű befektetési alapokat a román polgári jog szerint kell létrehozni. Nem korlátozott pénzügyi lízing tekintetében. Nem korlátozott saját vagy ügyfél nevében az átruházható értékpapírokon kívül a forgatható értékpapírok és befektetett pénzügyi eszközök kereskedelme tekintetében.

SK: Másodlagos termékek és veretlen arany kereskedelme, pénzügynöki tevékenység, közvetítés: Nem korlátozott.

SK: Banki szolgáltatásokat kizárólag belföldi bankok vagy külföldi bankoknak a Szlovák Nemzeti Bank által felhatalmazott fiókjai nyújthatnak a pénzügyminisztérium jóváhagyásával. A felhatalmazást olyan kritériumok figyelembevételével nyújtják, amelyek elsősorban a tőkedotációval (pénzügyi stabilitással), szakmai képesítésekkel, feddhetetlenséggel és az előirányzott banki tevékenység irányításában szerzett jártassággal kapcsolatosak. A bankok a Szlovák Köztársaságban bejegyzett, részvénytársaságként működő jogalanyok vagy állami tulajdonú pénzügyi intézmények.

Egy meglévő kereskedelmi bank saját tőkéjében érdekeltséget képviselő részvények a meghatározott korláttól eltérő mértékű vásárlásához a Szlovák Nemzeti Bank előzetes jóváhagyása szükséges. A Szlovák Köztársaságban befektetési szolgáltatásokat nyújthatnak olyan bankok, befektetési társaságok, befektetési alapok és értékpapír-kereskedők, amelyek cégformája részvénytársaság, és saját tőkéjük megfelel a törvényi előírásoknak. Külföldi befektetési társaságoknak a törvényi előírásoknak megfelelően meghatalmazást kell szerezniük a pénzügyminisztériumtól értékpapírjaik vagy befektetési jegyeik a Szlovák Köztársaság területén történő értékesítésére. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásához a pénzügyminisztérium engedélye szükséges mind belföldi, mind külföldi kibocsátás tekintetében.

Értékpapírok kereskedelme csak azután megengedett, hogy a pénzügyminisztérium engedélyt adott a nyilvános kereskedésre az értékpapírokról szóló törvény értelmében. Tőzsdén kívüli piac értékpapír-forgalmazóinak, tőzsdeügynökeinek és szervezőinek üzlete a pénzügyminisztérium engedélyének függvénye. Az elszámolási és klíring szolgáltatásokat bármilyen kifizetés tekintetében a Szlovák Nemzeti Bank szabályozza.

Az értékpapírok fizikai tulajdonjogában beálló változásokkal kapcsolatos elszámolási és klíring szolgáltatásokat az Értékpapírközpont (Értékpapír Elszámoló- és Klíringház) rögzíti. Az Értékpapírközpont csak az értékpapír-birtokosok tulajdonosi számláján intézhet átutalásokat. A készpénzes rész kiegyenlítése és elszámolása a Banki Kiegyenlítési és Elszámolási Központon megy keresztül (amelyben a Szlovák Nemzeti Bank többségi részvényes), a Pozsonyi Tőzsde részvénytársaság esetében, illetve Jumbo számlán a szlovák RM-rendszer esetében.

SI: Kincstári kötvények kibocsátásában, nyugdíjalap-kezelésben és ehhez kapcsolódó tanácsadó és kiegészítő szolgáltatásokban való részvétel: Nem korlátozott.

B.11. és B.12. alágazat (pénzügyi információ nyújtása és átadása, tanácsadó és egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások, kivéve a kincstári kötvények kibocsátásában és nyugdíjalap-kezelésben való részvételhez kapcsolódók): Nincs.

Minden más alágazat:

Mindenfajta bank alapításához a Szlovén Nemzeti Bank engedélye szükséges.

Külföldiek csak a Szlovén Nemzeti Bank előzetes jóváhagyásával válhatnak bankok részvényesévé, illetve szerezhetnek további részesedést. (Megjegyzés: az új banktörvény elfogadásával ezt a rendelkezést eltörlik.)

A Szlovén Nemzeti Bank engedélyével a bankok, külföldi bankok leányvállalatai és fióktelepei számára valamennyi vagy korlátozott banki szolgáltatás nyújtása engedélyezett a tőke összegének függvényében.

A teljes mértékben külföldi tulajdonú vagy nagyrészt külföldi befektetőkkel rendelkező bank létrehozását jóváhagyó engedély megadásának vagy a bankok további részvényszerzésének jóváhagyásának megfontolásakor a Szlovén Nemzeti Bank a következő iránymutatásokat veszi tekintetbe (2):

a különböző országokból származó befektetők megléte,

a banki felügyelettel megbízott külföldi intézet véleménye.

(Megjegyzés: az új banktörvény elfogadásával ezt a rendelkezést eltörlik.)

Nem korlátozott a privatizáció alatt álló bankokban vállalt külföldi részvétel tekintetében.

Külföldi bankok fióktelepeit a Szlovén Köztársaságban kell bejegyezni, és rendelkezniük kell jogi személyiséggel.

(Megjegyzés: az új banktörvény elfogadásával ezt a rendelkezést eltörlik.). Nem korlátozott mindenfajta jelzálogbank, takarék- és hitelintézmény tekintetében.

Nem korlátozott magánnyugdíj-alapok (nem kötelező nyugdíjalapok) létrehozása tekintetében.

Az irányítótársaságok egyben kereskedelmi vállalatok, melyek létrehozásának kizárólagos célja a befektetési alapok irányítása.

Külföldiek az irányítótársaságokban – közvetlenül vagy közvetve – legfeljebb a részvények és a szavazati jogok 20 százalékát szerezhetik meg; ennél nagyobb arányhoz az Értékpapír-piaci Hatóság jóváhagyása szükséges.

A meghatalmazott (privatizációs) befektetési társaság olyan befektetési társaság, amelyet kizárólag tulajdonjegyek (bizonylatok) gyűjtésére és a tulajdonosi összetétel megváltoztatásáról szóló rendeleteknek megfelelően kibocsátott részvények felvásárlására hoztak létre. A meghatalmazott irányítótársaság olyan társaság, amelyet kizárólag a meghatalmazott befektetési társaságok irányítására hoztak létre.

Külföldiek a meghatalmazott (privatizációs) irányítótársaságokban – közvetlenül vagy közvetve – legfeljebb a részvények és a szavazati jogok 10 százalékát szerezhetik meg; ennél nagyobb arányhoz az Értékpapír-piaci Hatóság és a gazdasági kapcsolatokért felelős és fejlesztési minisztérium jóváhagyása szükséges.

A befektetési alapok külföldi kibocsátású értékpapírokba történő befektetései a befektetési alapok befektetéseinek 10 százalékára korlátozottak. Ezeket az értékpapírokat jegyzik az Értékpapír-piaci Hatóság által előre meghatározott tőzsdéken.

A tőzsdeügynök-társaságokban külföldiek az Értékpapír-piaci Hatóság előzetes jóváhagyásával a tőke 24 %-áig válhatnak részvényessé vagy partnerré. (Megjegyzés: az új értékpapír piaci törvény elfogadásával ez a rendelkezés hatályát veszti.)

Külföldi kibocsátó Szlovén Köztársaságban még nem ajánlott értékpapírjait csak egy tőzsdeügynöki társaság vagy egy ilyen tranzakciókra engedélyt szerzett bank ajánlhatja. Az ajánlat bejelentése előtt a tőzsdeügynöki társaság vagy bank köteles az Értékpapír-piaci Hatóság engedélyét megszerezni.

Külföldi kibocsátó értékpapírjainak a Szlovén Köztársaság területén való ajánlatára szóló engedély iránti kérelemhez csatolni kell a kibocsátási prospektus vázlatát, azaz dokumentációt arra vonatkozóan, hogy a külföldi kibocsátó értékpapírjai kibocsátásának kezese egy bank vagy egy tőzsdeügynöki társaság, kivéve a külföldi kibocsátó részvényei kibocsátásának esetében.

SE: A nem Svédországban alapított vállalkozások kereskedelmi képviseletet csak egy fióktelepen keresztül, bankok esetében képviseleti irodán keresztül hozhatnak létre.

SE: Egy bankvállalat alapítója az Európai Gazdasági Térségben állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy vagy külföldi bank. A takarékszövetkezetek alapítója az Európai Gazdasági Térség területén lakó természetes személy.

UK: Az árjegyző brókercégeknek, amelyek a pénzügyi intézmények azon kategóriáját jelentik, amelyek az államadóssággal foglalkoznak, az Európai Gazdasági Térségben kell bejegyzéssel és különálló tőkésítéssel rendelkezniük.

4.

Természetes személyek jelenléte

CY: B.6.e) alágazat (átruházható értékpapírok kereskedelme): A magánszemélyek, függetlenül attól, hogy önállóan, ügynökként vagy ügynöki cég alkalmazotti minőségében járnak el, kötelesek megfelelni az erre vonatkozó engedélyezési kritériumoknak.

B.1–B.12. alágazat, kivéve B.6.e): Nem korlátozott.

CZ: Nem központi banki valutakiadási szolgáltatások, másodlagos termékek és veretlen arany kereskedelme, pénzügynöki tevékenység, másodlagos termékekkel kapcsolatos elszámolási és fizetési szolgáltatások, valamint tanácsadási, közvetítési és más, e tevékenységekhez kapcsolódó kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Nem korlátozott.

Minden más alágazat: Nem korlátozott, kivéve a horizontális szakaszban megjelölteket.

MT: B.1., B.2. és B.11. alágazat (letét elfogadása, mindenféle hitelezés, pénzügyi információ nyújtása és átadása): Nem korlátozott, kivéve a horizontális szakaszban megjelölteket.

B.3–B.10. és B.12. alágazat: Nem korlátozott.

PL: B.1., B.2., B.4. és B.5. alágazat: (kivéve az államkincstár garanciáit és kötelezettségvállalásait): Nem korlátozott, kivéve a horizontális szakaszban megjelölteket, és az alábbi korlátozásoktól függően: Legkevesebb egy banktisztviselőre vonatkozó nemzetiségi követelmények.

B.6.e) és B.7. alágazat (kivéve a kincstári értékpapírok kibocsátásában való részvételt), B.9. (kizárólag portfoliókezelési szolgáltatások), B.11. és B.12. (tanácsadási és más kiegészítő pénzügyi szolgáltatások kizárólag a Lengyelországban vállalt tevékenységek kapcsán): Nem korlátozott, kivéve a horizontális szakaszban megjelölteket

Minden más alágazat: Nem korlátozott.

SK: Másodlagos termékek és veretlen arany kereskedelme, pénzügynöki tevékenység, közvetítés: Nem korlátozott.

Minden más alágazat: Nem korlátozott, kivéve a horizontális szakaszban megjelölteket.

SI: Kincstári kötvények kibocsátásában, nyugdíjalap-kezelésben és ehhez kapcsolódó tanácsadó és kiegészítő szolgáltatásokban való részvétel: Nem korlátozott.

Minden más alágazat: Nem korlátozott, kivéve a horizontális szakaszban megjelölteket.

AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK: Nem korlátozott, kivéve a megfelelő horizontális szakaszban megjelölteket, és az alábbi meghatározott korlátozásoktól függően:

BG: Nem korlátozott az államkincstári garanciák tekintetében. Nem korlátozott saját vagy ügyfél nevében az átruházható értékpapírokon kívül a forgatható értékpapírok és befektetett pénzügyi eszközök kereskedelme tekintetében. Nem korlátozott a kincstári kötvények kibocsátásában való részvétel tekintetében. Nem korlátozott a pénzügynöki tevékenység tekintetében. Nem korlátozott a nyugdíjalapok kezelése tekintetében. Nem korlátozott a pénzügyi eszközök elszámolása és kiegyenlítése tekintetében. Nem korlátozott a közvetítő és egyéb kiegészítő pénzügyi szolgáltatások tekintetében.

FR: Sociétés d’investissement à capital fixe: állampolgársági követelmény az igazgatótanács elnöke, a vezérigazgatók és az adminisztrátorok legalább kétharmada esetében, továbbá, amennyiben az értékpapírcégnek van felügyelőbizottsága vagy -tanácsa, annak tagjai vagy vezérigazgatója, valamint a felügyelőtanács tagjainak legalább kétharmada esetében.

EL: A hitelintézeteknek meg kell nevezniük legalább két személyt, akik felelősek az intézet működéséért. Az állandó lakóhely feltétele ezekre a személyekre vonatkozik.

IT: A »promotori di servizi finanziari« (pénzügyi értékesítő) céljából az Európai Közösség valamely tagállamában állandó lakóhely feltétele.

LV: A külföldi bankok fióktelepeinek és leányvállalatainak igazgatója lett adófizető (helyi lakos).

RO: Nem korlátozott pénzügyi lízing tekintetében. Nem korlátozott saját vagy ügyfél nevében az átruházható értékpapírokon kívül a forgatható értékpapírok és befektetett pénzügyi eszközök kereskedelme tekintetében.”


(1)  CZ: A parlament jelenleg tárgyalja azt a jogszabályt, amely a pénzügyi piac követelményeivel kapcsolatos kritérium eltörlésére vonatkozik.

(2)  A tőke összege mellett a Szlovén Nemzeti Bank korlátlan vagy korlátozott banki engedély megadásának megfontolásakor a következő iránymutatásokat is figyelembe veszi (mind belföldi, mind külföldi kérelmezők esetében):

egyes banki tevékenységek nemzeti-gazdasági preferenciái,

a Szlovén Köztársaságban jelenleg működő bankok regionális megoszlása,

az adott bank tevékenységeinek összehasonlítása a meglévő engedményben foglaltakkal.

(Megjegyzés: az új banktörvény elfogadásával ezt a rendelkezést eltörlik.)


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKÉRT FELELŐS HATÓSÁGOK

A.   RÉSZ

A Közösség és tagállamai részéről

Európai Bizottság

Kereskedelmi Főigazgatóság

Belső Piaci Főigazgatóság

B-1049 Bruxelles

Ausztria

Pénzügyminisztérium

Gazdaságpolitikai és Pénzpiaci Igazgatóság

Himmelpfortgasse 4-8

Postfach 2

1015 Wien

Belgium

Gazdasági Minisztérium

Rue de Bréderode 7

1000 Bruxelles

Pénzügyminisztérium

Rue de la Loi 12

B-1000 Bruxelles

Bulgária

Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium

Slavyanska str. 8

Sofia 1052

Pénzügyminisztérium

G.S.Rakovski str.102

Sofia 1000

Bolgár Nemzeti Bank

Al.Batenberg sq.1

Sofia 1000

Pénzügyi Felügyelőbizottság

33, Shar Planina Street

Sofia 1303

Ciprus

Pénzügyminisztérium

CY-1439 Nicosia

Cseh Köztársaság

Pénzügyminisztérium

Letenská 15

CZ-118 10 Prague

Dánia

Gazdasági Minisztérium

Ved Stranden 8

DK-1061 Copenhagen K

Észtország

Pénzügyminisztérium

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn

Finnország

Pénzügyminisztérium

PO Box 28

FIN-00023 Helsinki

Franciaország

Gazdasági, Pénzügyi és Ipari Minisztérium

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Németország

Pénzügyminisztérium

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Görögország

Görög Nemzeti Bank

Panepistimiou Street, 21

GR-10563 Athens

Magyarország

Pénzügyminisztérium

Pénzügyminisztérium

Postafiók 481

HU-1369 Budapest

Írország

Ír Pénzügyi Szolgáltatások Szabályozó Hatósága

PO Box 9138

College Green

IRL-Dublin 2

Olaszország

Pénzügyminisztérium

Ministero del Tesoro

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Lettország

Pénz- és Tőkepiaci Bizottság

Kungu Street 1

LV-1050 Riga

Litvánia

Pénzügyminisztérium

Vaizganto 8a/2,

LT-01512 Vilnius

Luxemburg

Pénzügyminisztérium

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

Málta

Pénzügyi Felügyeleti Hatóság

Notabile Road

MT-Attard

Hollandia

Pénzügyminisztérium

Financial Markets Policy Directorate

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Lengyelország

Pénzügyminisztérium

12 Świętokrzyska Street

PL-00-916 Warsaw

Portugália

Pénzügyminisztérium

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Av. Infante D. Henrique, 1C-1o

P-1100-278 Lisboa

Románia

Román Nemzeti Bank

25 Lipscani Str, sector 3 Bucharest, code 030031

Román Nemzeti Értékpapír-bizottság

2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3

Biztosítási Felügyelőbizottság

18th, Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bucharest Code 011954

Magánnyugdíj-rendszer Felügyelő Bizottsága

74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128

Szlovák Köztársaság

Pénzügyminisztérium

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

Szlovénia

Gazdasági Minisztérium

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Spanyolország

Államkincstár

Directora General del Tesoro y Politica Financiera

Paseo del Prado 6-6a Planta

E-28071 Madrid

Svédország

Pénzügyi Felügyeleti Hatóság

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Svéd Központi Bank

Malmskillnadsgatan 7

S-103 37 Stockholm

Svéd Fogyasztói Ügynökség

Rosenlundsgatan 9

S-118 87 Stockholm

Egyesült Királyság

Őfelsége Kincstára

1 Horse Guards Road

UK-London SW1A 2HQ


B.   RÉSZ

Mexikó részéről, Secretaria de Hacienda y Credito Publico

Mexikó

Unidad de Banca Valores y Ahorro

Palacio Nacional, edificio 12, 4 piso

Col. Centro, Deleg. Cuauhtemoc, C.P. 06000

México, D.F.

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social

Palacio Nacional, Oficina 4068

Plaza de la Constitucion, Delegacion Cuauhthemoc, C.P.06000

México, D.F.”


Bizottság

3.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 137/42


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. május 26.)

a 2003/135/EK határozatnak Németország egyes területein a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2009) 3953. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia és német nyelvű szöveg hiteles)

(2009/422/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről szóló, 2001. október 23-i 2001/89/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (1) bekezdésére és 20. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A klasszikus sertéspestis elleni küzdelem céljából született intézkedések egyike volt a Németország Alsó-Szászország, Észak-Rajna-Vesztfália, Rajna-vidék-Pfalz és Saar-vidék tartományában a vaddisznók klasszikus sertéspestisének felszámolására és a klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek jóváhagyásáról szóló, 2003. február 27-i 2003/135/EK bizottsági határozat (2) elfogadása.

(2)

Németország tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a betegség nemrégiben kialakult a Rajna-vidék-Pfalz szövetségi tartomány egyes területein élő vaddisznóállomány körében.

(3)

A Rajna-vidék-Pfalz tartomány déli részén elterülő régióban a vaddisznók klasszikus sertéspestisének új eseteit jelentették be. Ennek megfelelően az említett területen szükség van a klasszikus sertéspestis felszámolására és a vaddisznók klasszikus sertéspestis elleni sürgősségi vakcinázására irányuló tervek alkalmazására.

(4)

A 2003/135/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/135/EK határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 26-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 316., 2001.12.1., 5. o.

(2)  HL L 53., 2003.2.28., 47. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

1.   A BETEGSÉG-FELSZÁMOLÁSI TERVEK HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEK

A.   Rajna-vidék-Pfalz tartományban

a)

Ahrweiler körzetben Adenau és Altenahr településszövetségek;

b)

Vulkaneifel körzetben Obere Kyll településszövetség közigazgatási területén Birgel, Esch, Feusdorf és Jünkerath helységek, Hillesheim településszövetség közigazgatási területén Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf és Wiesbaum helységek, Daun településszövetség közigazgatási területén Dreis-Brück helység, Kelberg településszövetség közigazgatási területén Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath és Welcherath helységek;

c)

Altenkirchen és Neuwied körzet;

d)

Westerwald körzetben Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod és Westerburg településszövetségek, Höhr-Grenzhausen településszövetségnek az A48-as autópályától északra fekvő része, Montabaur településszövetségnek az A3-as autópályától északra fekvő része és Wirges településszövetségnek az A48-as és az A3-as autópályáktól északra fekvő része;

e)

Südwestpfalz körzetben Pirmasens-Land településszövetség közigazgatási területén Kröppen helységnek az L483-as úttól délkeletre fekvő része, Vinningen helységnek az L478-as és az L484-es úttól délkeletre fekvő része, valamint Schweix, Hilst, Trulben és Eppenbrunn helységek, Dahner Felsenland településszövetség közigazgatási területén Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach and Schönau (Pfalz) helységek;

f)

Südwestpfalz körzetben Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben és Wallhalben településszövetségek;

g)

Kaiserslautern körzetben Bruchmühlbach-Miesau településszövetségnek az A6-os autópályától délre fekvő része, valamint Kaiserslautern-Süd és Landstuhl településszövetségek;

h)

Kaiserslautern városnak az A6-os autópályától délre fekvő része.

B.   Észak-Rajna-Vesztfália tartományban

a)

Euskirchen körzetben Mechernich város közigazgatási területén Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf és Weiler am Berge helységek, Euskirchen város közigazgatási területén Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim és Stotzheim helységek, Nettersheim közigazgatási területén Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf és Roderath helységek, Dahlem közigazgatási területén Dahlem helység, valamint Blankenheim közigazgatási területe Blankenheimer Wald helység kivételével;

b)

Rhein-Sieg körzetben Meckenheim város közigazgatási területén Ersdorf és Altendorf helységek, Rheinbach város közigazgatási területén Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen és Kurtenberg helységek, Swisttal közigazgatási területén Miel és Odendorf helységek; Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg és Lohmar városok és Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck és Much települések közigazgatási területe;

c)

Siegen-Wittgenstein körzetben Kreuztal közigazgatási területén Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees és Mittelhees helységek, Siegen város közigazgatási területén Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern és Eiserfeld helységek, Freudenberg, Neunkirchen és Burbach telpülések közigazgatási területe, Wilnsdorf közigazgatási területén Rinsdorf és Wilden helységek;

d)

Olpe körzetben Drolshagen város közigazgatási területén Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth és Buchhagen helységek; Olpe város közigazgatási területén Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen és Rüblinghausen helységek, valamint Wenden település közigazgatási területe;

e)

Märkische körzetben Halver, Kierspe és Meinerzhagen városok;

f)

Remscheid város közigazgatási területén Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld és Bergisch Born helységek;

g)

Köln és Bonn városok közigazgatási területén a Rajna-folyó jobb partján elhelyezkedő települések;

h)

Leverkusen város;

i)

Rheinisch-Bergische körzet;

j)

Oberbergische körzet.

2.   A SÜRGŐSSÉGI VAKCINÁZÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERÜLETEK

A.   Rajna-vidék-Pfalz tartományban

a)

Ahrweiler körzetben Adenau és Altenahr településszövetségek;

b)

Vulkaneifel körzetben Obere Kyll településszövetség közigazgatási területén Birgel, Esch, Feusdorf és Jünkerath helységek, Hillesheim településszövetség közigazgatási területén Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf és Wiesbaum helységek, Daun településszövetség közigazgatási területén Dreis-Brück helység, Kelberg településszövetség közigazgatási területén Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath és Welcherath helységek;

c)

Altenkirchen és Neuwied körzet;

d)

Westerwald körzetben Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod és Westerburg településszövetségek, Höhr-Grenzhausen településszövetségnek az A48-as autópályától északra fekvő része, Montabaur településszövetségnek az A3-as autópályától északra fekvő része és Wirges településszövetségnek az A48-as és az A3-as autópályáktól északra fekvő része;

e)

Südwestpfalz körzetben Pirmasens-Land településszövetség közigazgatási területén Kröppen helységnek az L483-as úttól délkeletre fekvő része, Vinningen helységnek az L478-as és az L484-es úttól délkeletre fekvő része, valamint Schweix, Hilst, Trulben és Eppenbrunn helységek, Dahner Felsenland településszövetség közigazgatási területén Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach and Schönau (Pfalz) helységek;

f)

Südwestpfalz körzetben Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben és Wallhalben településszövetségek;

g)

Kaiserslautern körzetben Bruchmühlbach-Miesau településszövetségnek az A6-os autópályától délre fekvő része, valamint Kaiserslautern-Süd és Landstuhl településszövetségek;

h)

Kaiserslautern városnak az A6-os autópályától délre fekvő része.

B.   Észak-Rajna-Vesztfália tartományban

a)

Euskirchen körzetben Mechernich város közigazgatási területén Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf és Weiler am Berge helységek, Euskirchen város közigazgatási területén Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim és Stotzheim helységek, Nettersheim közigazgatási területén Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf és Roderath helységek, Dahlem közigazgatási területén Dahlem helység, valamint Blankenheim közigazgatási területe Blankenheimer Wald helység kivételével;

b)

Rhein-Sieg körzetben Meckenheim város közigazgatási területén Ersdorf és Altendorf helységek, Rheinbach város közigazgatási területén Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen és Kurtenberg helységek, Swisttal közigazgatási területén Miel és Odendorf helységek; Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg és Lohmar városok és Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck és Much települések közigazgatási területe;

c)

Siegen-Wittgenstein körzetben Kreuztal közigazgatási területén Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees és Mittelhees helységek, Siegen város közigazgatási területén Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern és Eiserfeld helységek, Freudenberg, Neunkirchen és Burbach telpülések közigazgatási területe, Wilnsdorf közigazgatási területén Rinsdorf és Wilden helységek;

d)

Olpe körzetben Drolshagen város közigazgatási területén Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth és Buchhagen helységek; Olpe város közigazgatási területén Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen és Rüblinghausen helységek, valamint Wenden település közigazgatási területe;

e)

Märkische körzetben Halver, Kierspe és Meinerzhagen városok;

f)

Remscheid város közigazgatási területén Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld és Bergisch Born helységek;

g)

Köln és Bonn városok közigazgatási területén a Rajna-folyó jobb partján elhelyezkedő települések;

h)

Leverkusen város;

i)

Rheinisch-Bergische körzet;

j)

Oberbergische körzet.”