ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.116.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 116

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. május 9.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 377/2009/EK rendelete (2009. május 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 378/2009/EK rendelete (2009. május 8.) a Bacillus cereus var. toyoi készítmény nőstény tenyésznyulaknak szánt takarmány-adalékanyagként történő új felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Rubinum S.A.) ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 379/2009/EK rendelete (2009. május 8.) a 6-fitáz EC 3.1.3.26 brojlercsirkék, hízópulykák, tojótyúkok, hízókacsák, (elválasztott) malacok, hízósertések és kocák esetében takarmány-adalékanyagként való új alkalmazásának engedélyezéséről (engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition, jogi személy: Danisco (UK) Limited) ( 1 )

6

 

*

A Bizottság 380/2009/EK rendelete (2009. május 8.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtásáról

9

 

*

A Bizottság 381/2009/EK rendelete (2009. május 8.) a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2092/2004/EK rendelet módosításáról

16

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2009/47/EK irányelve (2009. május 5.) a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról

18

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2009/373/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. április 29.) a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokra vonatkozó 2008-as pénzügyi évi számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 3219. számú dokumentummal történt)

21

 

 

2009/374/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. május 8.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya VII. melléklete B. függelékének az egyes romániai húsipari, baromfihús-ipari, halipari, valamint tej- és tejtermékipari létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 3390. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

49

 

 

2009/375/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. május 8.) az élelmiszer-biztonság, állategészségügy, állatjóllét és növényegészségügy területével kapcsolatos képzési eszközökre vonatkozó 2009. évi munkaprogram finanszírozásáról

54

 

 

2009/376/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. május 8.) a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai hús- és tejágazati létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2009) 3442. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

58

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

9.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/1


A BIZOTTSÁG 377/2009/EK RENDELETE

(2009. május 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. május 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

64,3

TN

115,0

TR

116,4

ZZ

98,6

0707 00 05

MA

32,7

TR

123,2

ZZ

78,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 10 20

EG

45,5

IL

55,9

MA

48,3

TN

52,5

TR

95,9

US

68,2

ZZ

61,1

0805 50 10

TR

50,6

ZA

56,2

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

82,4

BR

69,3

CA

127,2

CL

82,0

CN

90,7

NZ

103,6

US

124,5

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

92,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


9.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/3


A BIZOTTSÁG 378/2009/EK RENDELETE

(2009. május 8.)

a Bacillus cereus var. toyoi készítmény nőstény tenyésznyulaknak szánt takarmány-adalékanyagként történő új felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Rubinum S.A.)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet az adalékok takarmányban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól rendelkezik.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban kérelmet nyújtottak be az e rendelet mellékletében szereplő készítmény engedélyezésére. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 mikroorganizmus-készítmény nőstény tenyésznyulaknak szánt takarmány-adalékanyagként való új felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

A mikroorganizmus-készítmény két hónapnál fiatalabb malacoknál és kocáknál történő használatát a 256/2002/EK bizottsági rendelet (2), a malacoknál és a hízósertéseknél történő használatát az 1453/2004/EK bizottsági rendelet (3), a hízómarháknál történő használatát a 255/2005/EK bizottsági rendelet (4), a hízónyulaknál és brojlercsirkéknél történő használatát az 1200/2005/EK bizottsági rendelet (5), a (két hónapos) malacoknál és kocáknál történő használatát az 1143/2007/EK bizottsági rendelet (6) korlátlan időre engedélyezte, a hízópulykáknál történő használatát pedig a 166/2008/EK bizottsági rendelet (7) 10 évre engedélyezte.

(5)

A nőstény tenyésznyulaknál történő engedélyezés iránti kérelmet új adatokkal támasztották alá. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: hatóság) 2008. december 9-i véleményében megállapította, hogy a Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) mikroorganizmus-készítmény nincs káros hatással sem az állatok, sem az emberek egészségére, sem pedig a környezetre (8). A hatóság véleménye szerint a készítmény használata ezen újabb állatkategória tekintetében is biztonságos, és igen kedvező hatást gyakorol az állatok általános termékenységére, és csökkenti az állatkölykök elhullási arányát a laktációs időszak alatt. A hatóság szerint nem szükséges elrendelni a forgalomba hozatalt követő egyedi nyomon követést. A hatóság az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő adalékanyag analitikai módszeréről szóló jelentést is ellenőrizte.

(6)

Az említett készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(7)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „bélflóra-stabilizálók” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 8-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 41., 2002.2.13., 6. o.

(3)  HL L 269., 2004.8.17., 3. o.

(4)  HL L 45., 2005.2.16., 3. o.

(5)  HL L 195., 2005.7.27., 6. o.

(6)  HL L 256., 2007.10.2., 23. o.

(7)  HL L 50., 2008.2.23., 11. o.

(8)  The EFSA Journal (2008) 913., 1–13.


MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

CFU/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: bélflóra-stabilizálók

4b1701

Rubinum S. A.

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Az adalékanyag összetétele:

Bacillus cereus var. toyoi készítmény, amely legalább 1 × 1010 CFU/g adalékanyagot tartalmaz

 

A hatóanyag jellemzése:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analitikai módszer (1)

Számlálás: lemezen számlálásos módszer és azonosítás triptontartalmú szója-agar alkalmazásával és a takarmányminták előmelegítésével: pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)

Nőstény tenyésznyulak

0,2 × 109

1 × 109

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatóság időtartamát és a pelletálási stabilitást.

2.

Biztonsági okokból kezeléskor védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

3.

Az alábbi megengedett kokcidiosztatikumot tartalmazó összetett takarmányokban alkalmazható: robenidin.

4.

Nőstény tenyésznyulaknál történő használatra, a fedeztetéstől az elválasztási időszak végéig.

2019. május 29.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található meg: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/6


A BIZOTTSÁG 379/2009/EK RENDELETE

(2009. május 8.)

a 6-fitáz EC 3.1.3.26 brojlercsirkék, hízópulykák, tojótyúkok, hízókacsák, (elválasztott) malacok, hízósertések és kocák esetében takarmány-adalékanyagként való új alkalmazásának engedélyezéséről (engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition, jogi személy: Danisco (UK) Limited)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának feltételeiről és eljárásairól.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban a Bizottsághoz kérelem érkezett az e rendelet mellékletében szereplő készítmény engedélyezésére vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába sorolandó Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) új készítmény brojlercsirkék, hízópulykák, tojótyúkok, hízókacsák, (elválasztott) malacok, hízósertések és kocák esetében takarmány-adalékanyagként való új felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

A Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) használatát brojlercsirkék esetében az 1743/2006/EK bizottsági rendelet (2) korlátlan időre engedélyezte, brojlercsirkék, hízópulykák, tojótyúkok, hízókacsák, (elválasztott) malacok, hízósertések és kocák esetében pedig a 785/2007/EK bizottsági rendelet (3) tíz évre engedélyezte.

(5)

A Bizottsághoz új információk érkeztek az Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) új készítmény brojlercsirkék, hízópulykák, tojótyúkok, hízókacsák, (elválasztott) malacok, hízósertések és kocák esetében történő engedélyezése iránti kérelem alátámasztására.

(6)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (továbbiakban: Hatóság) 2008. december 10-én véleményt (4) adott ki arról, hogy korábbi, 2006. október 17-én elfogadott véleménye (5) teljes mértékben érvényes a 6-fitáz (EC 3.1.3.26) új készítményre is. A Hatóság ezért azt a végkövetkeztetést vonta le, hogy a Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.2.26) új összetételű készítmény hatékonynak minősül a célfajok szempontjából, és biztonságos az emberi és az állati egészségre, illetve a környezetre nézve. A Hatóság a felhasználók biztonsága érdekében megfelelő intézkedések bevezetését javasolja. Úgy véli, hogy a forgalomba hozatalt követően különleges nyomonkövetési követelményekre nincs szükség. A vélemény hitelesíti az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmány-adalékanyag analitikai módszeréről szóló jelentést is.

(7)

Az említett készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(8)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett a mellékletben meghatározott, az „állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és az „emészthetőséget fokozó anyagok” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmány-adalékanyagként való használata.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 8-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  HL L 329., 2006.11.25., 16. o.

(3)  HL L 175., 2007.7.5., 5. o.

(4)  The EFSA Journal (2008) 915., 1–10. o.

(5)  The EFSA Journal (2006) 404., 1–20. o.


MELLÉKLET

Adalékanyag azonosító száma

Az engedély jogosultjának neve

Adalékanyag

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Maximális életkor

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

aktivitási egység/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok. Funkcionális csoport: emészthetőséget fokozó anyagok.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

(jogi személy: Danisco (UK) Limited)

6-fitáz

EC 3.1.3.26

 

Az adalékanyag összetétele:

a Schizosaccharomyces pombe

(ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) készítmény,

amelynek legkisebb aktivitása:

 

Szilárd bevont formában: 10 000 FTU (1)/g

 

Folyékony formában: 10 000 FTU/ml

 

A hatóanyag jellemzése:

a Schizosaccharomyces pombe

(ATCC 5233) által termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26)

 

Analitikai módszer  (2)

Kolorimetriás módszer, az enzim által a fitát-szubsztrátumból felszabadított szervetlen foszfát mérésére.

Brojlercsirkék

250 FTU

1.

Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási hőmérsékletet, az eltarthatósági időtartamot és a pelletálási stabilitást.

2.

Több mint 0,23 % fitin-kötésben lévő foszfort tartalmazó takarmányban való alkalmazásra.

3.

Max. 35 kg testsúlyú (elválasztott) malacok számára.

4.

Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjára vonatkoztatva:

brojlercsirkéknél: 500–750 FTU,

hízópulykáknál: 250–1 000 FTU,

tojótyúkoknál: 150–900 FTU,

hízókacsáknál: 250–1 000 FTU,

(elválasztott) malacoknál: 500–1 000 FTU,

hízósertéseknél: 500–1 000 FTU,

kocáknál: 500 FTU.

5.

Biztonsági okokból használatkor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

2019. május 29.

Hízópulyka

250 FTU

Tojótyúk

150 FTU

Hízókacsa

250 FTU

(Elválasztott) malac

250 FTU

Hízósertés

250 FTU

Koca

500 FTU


(1)  1 FTU az az enzimmennyiség, amely percenként 1 mikromol szervetlen foszfátot szabadít fel a nátrium-fitát szubsztrátumból 5,5 pH és 37 °C mellett.

(2)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található meg: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/9


A BIZOTTSÁG 380/2009/EK RENDELETE

(2009. május 8.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 142. cikke b), c), d), e), k) és n) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet (2) hatályát vesztette és helyébe a 73/2009/EK rendelet lépett. A hatályon kívül helyezett rendelet egyes rendelkezései azonban 2009-ben is alkalmazandóak lesznek. A 796/2004/EK bizottsági rendeletben (3) foglalt szabályok mindkét rendeletre alkalmazandók. Következésképpen a 796/2004/EK rendelet címét aktualizálni kell.

(2)

Az 1782/2003/EK rendelet különböző cikkeire való hivatkozásokat, amelyek helyébe a 73/2009/EK rendelet lépett, ez utóbbi rendelet XVIII. mellékletében található megfelelési táblázat tartalmazza. Az egyértelműség érdekében azonban indokolt aktualizálni a hatályon kívül helyezett 796/2004/EK rendeletre utaló egyes hivatkozásokat. Ezenkívül az elavult rendelkezéseket törölni kell.

(3)

Az egységes támogatási rendszer területpihentetésre vonatkozó követelményeit eltörölték. Ezért a 796/2004/EK rendelet megfelelő rendelkezéseit törölni kell.

(4)

A 796/2004/EK rendelet 7. cikkében előírt, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszernek hatékony nyomon követhetőséget kell biztosítania, és lehetővé kell tennie a támogatási jogosultságok keresztellenőrzését. A 73/2009/EK rendelet 68. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban kiosztott jogosultságokhoz különleges követelmények kapcsolódnak. Ezért indokolt a rendszerbe bevonni azokat az információkat, amelyek e különleges követelmények teljesülésének ellenőrzéséhez szükségesek.

(5)

A 73/2009/EK rendelet 29. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jogosultsági feltételek ellenőrzését a támogatások kifizetése előtt le kell zárni. Ennek következtében a 796/2004/EK rendelet megfelelő rendelkezése fölöslegessé vált, így azt törölni kell.

(6)

Az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetően ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i 1973/2004/EK bizottsági rendelet (4) 138. cikkében szereplő, az egyszerűsített területalapú támogatási rendszer keretében a csökkentésekre és kizárásokra vonatkozó különleges szabályokat a 316/2009/EK bizottsági rendelet (5) törölte. Ezért a 796/2004/EK rendelet említett cikkére való hivatkozásokat törölni kell. Emellett a 73/2009/EK rendelet említett módosítása miatt frissíteni kell a 796/2004/EK rendelet azon cikkeit, ahol az egyszerűsített területalapú támogatási rendszerre való kifejezett hivatkozás szükséges.

(7)

A 73/2009/EK rendelet 68. cikkének választható végrehajtása esetén nyújtandó különleges támogatás tekintetében az igazgatásra és az ellenőrzésre vonatkozó külön rendelkezésekre van szükség.

(8)

A cukorrépa- és cukornádtermelők támogatására irányuló kérelemhez csatolni kell az 1782/2003/EK rendelet 110r. cikkében említett szállítási szerződés másolatát is. Egyes esetekben e szerződések megkötésére a tagállam által a kérelem benyújtására megállapítható legkésőbb időpontban még nem kerül sor. Ezért célszerű lehetővé tenni, hogy azt a tagállamok által megállapítandó későbbi időpontban küldjék meg.

(9)

A 796/2004/EK rendelet 20. cikke speciális szabályokat tartalmaz arra az esetre, amikor a támogatási kérelem benyújtásának határnapja munkaszüneti nap, illetve szombat vagy vasárnap. Célszerű ugyanezeket a szabályokat alkalmazni az egységes kérelemhez az említett rendelet 15. cikkével összhangban benyújtott módosításokra.

(10)

A 796/2004/EK rendelet 21a. cikke rögzíti az egységes támogatási rendszerben való részvételre vonatkozó késedelmesen benyújtott kérelmekre vonatkozó szabályokat. Az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében alkalmazandó rendelkezéseket frissíteni kell e rendszer új tagállamokban történő végrehajtására való hivatkozásokkal. A 73/2009/EK rendelet 56. cikke rendelkezik arról a legkésőbbi időpontról, amelyet a tagállamok az egységes támogatási rendszerben való részvétel iránti kérelmek benyújtására meghatározhatnak. Abban az esetben, ha új ágazatok kerülnek bevonásra az egységes támogatási rendszerbe, a 796/2004/EK rendelet 21a. cikkében szereplő, az egységes támogatási rendszer keretében késedelmesen benyújtott kérelmekre vonatkozó szabályok alkalmazandók az ezen új ágazatokat érintő, a mezőgazdasági termelők által benyújtott kérelmekre is. Az egységes támogatási rendszerben való részvétel iránti kérelem megfelelő időben való benyújtása a hatékony igazgatás szempontjából kulcsfontosságú szerepet játszik. Ezért indokolt rendelkezni arról a legkésőbbi időpontról, amelyet a tagállamok a részvételi kérelmek benyújtására meghatározhatnak abban az esetben, ha az egységes támogatási rendszerbe új ágazatok bevonására kerül sor.

(11)

A 796/2004/EK rendelet 31a. cikkében szereplő, az 1782/2003/EK rendelet 110e. cikkében meghatározott osztályozási rendszerre való hivatkozás elavult, ezért indokolt törölni.

(12)

A területalapú támogatások jelentős része már a termeléstől elválasztott, és egy terménycsoportra vonatkozó támogatás. Az egységes kérelemmel érintett területre vonatkozó esetleges túlzott mértékű bejelentések ellenőrzése ezért már nem szükséges. Ennek következtében egyszerűsíteni lehet az ilyen ellenőrzések alapján a túlzott mértékű bejelentések esetén alkalmazott támogatáscsökkentés szabályait.

(13)

A területalapú támogatások, az állatállomány-alapú támogatások és a kiegészítő támogatások szabályainak – a támogatáscsökkentéseknek a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belüli levonása tekintetében történő – harmonizálása érdekében a fennmaradó egyenleg három év elteltével történő törlését indokolt minden kifizetésre alkalmazni. Emellett az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (6) 5b. cikke megállapítja a még fennálló tartozások jövőbeli kifizetésekből történő levonásának horizontális szabályait. Ezért az arra való utalást, hogy a tartozást mely kifizetésekből lehet levonni, indokolt az e rendelkezésre való utalással felváltani.

(14)

A kölcsönös megfeleltetés ellenőrzésének eredményeire vonatkozó információkat a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek alá tartozó különböző kifizetések kezeléséért felelős valamennyi kifizető ügynökség számára célszerű hozzáférhetővé tenni annak érdekében, hogy – amennyiben a ténymegállapítások ezt indokolják – a megfelelő levonásokat alkalmazhassák.

(15)

A modulációra vonatkozóan új szabályokat vezettek be. Ebben az összefüggésben a kiegészítő kifizetésekhez kapcsolódó rendelkezések elavulttá váltak, ezért helyénvaló azokat törölni. Ezenkívül indokolt aktualizálni az egyes levonások alkalmazásának sorrendjét és kiszámításának alapját megállapító rendelkezéseket, valamint indokolt beiktatni a 73/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésében foglalt nettó felső határok tiszteletben tartásából eredő esetleges levonásokat.

(16)

A 885/2006/EK rendelet meghatározza a még fennálló tartozások levonásának szabályait, valamint az arról való döntés lehetőségét, hogy a 100 EUR-t meg nem haladó összegű követeléseket ne hajtsák be. A 796/2004/EK rendelet megfelelő rendelkezései ezért fölöslegessé váltak, azokat helyénvaló törölni.

(17)

A 796/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(18)

A 73/2009/EK rendelet 2009. január 1-jétől alkalmazandó. Ezért indokolt az e rendeletben előírt módosításokat a 2009. január 1-jével kezdődő évekre vagy támogatási időszakokra vonatkozó támogatási kérelmekre alkalmazni. Ezért célszerű ezt a rendeletet 2009. január 1-től alkalmazni.

(19)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 796/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A rendelet címe helyébe a következő lép:

2.

A 2. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.   »Szántóterület«: növénytermesztés céljából megművelt vagy a 73/2009/EK tanácsi rendelet (7) 6. cikkével összhangban jó mezőgazdasági és ökológiai állapotban tartott földterület, függetlenül attól, hogy az üvegház, illetve más rögzített vagy mobil fedél alatti földterület;

b)

a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.   »állandó legelő«: gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövények természetes (vetés nélküli) vagy művelés útján (vetéssel) történő termesztésére használt, a mezőgazdasági üzem vetésforgójában legalább öt éve nem szereplő földterület, kivéve az 1782/2003/EK rendelet 107. cikkének (6) bekezdése szerinti pihentetés alatt álló földterületeket, a 2078/92/EGK tanácsi rendelet (8) szerinti pihentetés alatt álló területeket, az 1257/1999/EK tanácsi rendelet (9) 22., 23. és 24. cikke szerinti pihentetés alatt álló területeket és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet (10) 39. cikke szerinti pihentetés alatt álló területeket;

3.

A 7. cikk (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„f)

a jogosultság típusa, különösen: a 73/2009/EK rendelet 44. cikkével összhangban különös feltételekhez kötött jogosultságok és a 73/2009/EK rendelet 68. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban kiosztott jogosultságok;”.

4.

A 8. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 73/2009/EK rendelet 34. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül azt a mezőgazdasági parcellát, amelyen fák találhatók, a területalapú támogatási rendszerek alkalmazásában támogatható területnek kell tekinteni, feltéve hogy mezőgazdasági tevékenységeket vagy adott esetben az előirányzott termelést hasonló módon lehet rajta véghezvinni, mint ugyanazon térség fák nélküli parcelláin.”

5.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe következő szöveg lép:

„10. cikk

A támogatás kifizetése a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzésekkel összefüggésben”;

b)

az (1) bekezdést el kell hagyni.

6.

A 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az a mezőgazdasági termelő, aki nem igényel támogatást valamely területalapú támogatási rendszer keretében, de igényel az 73/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt valamely egyéb támogatási rendszer keretében vagy a 479/2008/EK rendelet 11., 12. és 98. cikke alapján, egységes igénylőlapot nyújt be, amennyiben rendelkezik a 73/2009/EK rendelet 2. cikkének h) pontjában meghatározottak szerinti mezőgazdasági területtel, amely igénylőlapon e rendelet 14. cikkével összhangban feltünteti e területeket.”

7.

A 12. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a támogatási jogosultságok azonosítása a 7. cikkben az egységes támogatási rendszerre előírt azonosítási és nyilvántartási rendszerrel összhangban;”

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdés c) pontjában említett támogatási jogosultságok azonosítása céljából a 73/2009/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdése értelmében a mezőgazdasági termelők rendelkezésére bocsátott formanyomtatványok tartalmazzák a 7. cikkben előírt azonosítási és nyilvántartási rendszerrel összhangban a támogatási jogosultságok azonosítását.”;

c)

a (3) bekezdés első albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az (1) bekezdés d) pontjában említett mezőgazdasági üzem összes mezőgazdasági parcellájának azonosítása érdekében a 73/2009/EK rendelet 19. cikkének (2) bekezdésével összhangban a mezőgazdasági termelők rendelkezésére bocsátott formanyomtatványokon referenciaparcellánként fel kell tüntetni az egységes támogatási rendszer vagy az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazásában támogatható maximális területet.”

8.

A 13. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 1782/2003/EK rendelet 107. cikkének (3) bekezdésével összhangban használt pihentetett terület esetében az egységes kérelemnek tartalmaznia kell az alkalmazandó ágazati szabályok szerint előírt szükséges bizonyítékokat.”

9.

A 14. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 73/2009/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében és 38. cikkében említett és a szóban forgó rendelet VI. mellékletében felsorolt földhasználatokat, valamint a rostlen termesztésére használt területeket és a 73/2009/EK rendelet 68. cikkében meghatározott különleges támogatásra bejelentett területeket, amennyiben ezeket a területeket e rendelet 13. cikkével összhangban nem kell bejelenteni, az egységes igénylőlap külön rovatában kell bejelenteni.”

10.

A 15. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

11.

A 17a. cikk (2) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

„A tagállamok előírhatják, hogy az (1) bekezdés második albekezdésében említett szállítási szerződés másolata egy későbbi időpontig, de legkésőbb a kérelem benyújtásának évében december 1-jéig külön is benyújtható legyen.”

12.

A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„20. cikk

Eltérés a támogatási kérelmek, igazoló okmányok, szerződések és nyilatkozatok benyújtásának határnapja, valamint az egységes kérelem legkésőbbi módosításának időpontja tekintetében

Az 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendelet (11) 5. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, amennyiben a támogatási kérelem vagy bármely igazoló okmány, szerződés vagy nyilatkozat benyújtásának e cím szerinti határnapja, vagy az egységes kérelem legkésőbbi módosításának időpontja munkaszüneti napra, szombatra vagy vasárnapra esik, úgy kell tekinteni, mintha az az ezt követő első munkanapra esne.

Az első bekezdés a mezőgazdasági termelők az egységes támogatási rendszer kérelmeinek tekintetében is alkalmazandó, a 73/2009/EK rendelet 56. cikkével összhangban.

13.

A 21a. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A vis maior eseteinek és a 73/2009/EK rendelet 56. cikke (2) bekezdésében említett rendkívüli körülmények kivételével és a jelen rendelet 21. cikkétől eltérve a 73/2009/EK rendelet III. címének 3. fejezetével összhangban az egységes támogatási rendszer alkalmazásának első évében, amennyiben az érintett tagállamban a rendelet 56. cikke (1) bekezdésével összhangban a jogosultságok elosztásának kérelmét és az arra az évre szóló egységes kérelmet a mezőgazdasági termelőnek együtt kell benyújtania, a szóban forgó kérelmek határidőn túli benyújtása az említett évben munkanaponként 4 %-os csökkenést eredményez a mezőgazdasági termelő részére juttatandó támogatási jogosultságok tekintetében.”;

b)

a (2) bekezdésben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ebben az esetben a vis maior esetek és a 73/2009/EK rendelet 56. cikke (2) bekezdésében említett rendkívüli körülmények sérelme nélkül, az említett cikknek megfelelően az egységes támogatási rendszer szerinti kérelem határidőn túli benyújtása az egységes támogatási rendszer szerinti kérelem első évében fizetendő összeg munkanaponként 3 %-os csökkenését eredményezi a mezőgazdasági termelő részére kiosztandó támogatási jogosultságok tekintetében.”;

c)

a (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdésben említett részvételi kérelmet az egyes tagállamok által megállapítandó időpontig kell benyújtani, amely legkésőbb a szóban forgó év május 15-e lehet.”

14.

A 24. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a támogatási jogosultságok és a bejelentett terület közötti keresztellenőrzés annak ellenőrzésére, hogy a jogosultságokhoz rendelkezésre áll-e a 73/2009/EK rendelet 34. cikkének (2) bekezdésében meghatározott, megegyező számú támogatható hektár;”.

15.

A 31a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„31a. cikk

Elismert ágazati szervezetek helyszíni ellenőrzése

A 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 6. szakaszában előírt, gyapotra vonatkozó terményspecifikus támogatások iránti kérelmek keretében az elismert ágazati szervezeteknél végzett helyszíni ellenőrzések során meg kell vizsgálni a szóban forgó szervezetek jóváhagyási kritériumainak teljesülését és a tagok jegyzékét.”

16.

A 38. cikk első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A különleges gazdálkodási formák alkalmazása vagy különleges minőség előállítása esetén nyújtandó, az 1782/2003/EK rendelet 69. cikkében előírt kiegészítő támogatásokkal, valamint a 73/2009/EK rendelet 68. cikkében előírt különleges támogatással kapcsolatban a tagállamok adott esetben e cím rendelkezéseit alkalmazzák.”

17.

A 49. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

18.

Az 50. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

19.

Az 51. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben egy terménycsoport tekintetében az egyik területalapú támogatási rendszer keretében – a 73/2009/EK rendelet IV. címe 1. fejezetének 2. és 5. szakaszában, valamint az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 10c. fejezetében meghatározott, keményítőgyártásra szánt burgonyára, vetőmagra, illetve dohányra vonatkozó támogatás kivételével – bejelentett terület meghaladja az e rendelet 50. cikkének (3) és (5) bekezdésével összhangban meghatározott területet, a meghatározott terület alapján kiszámított támogatást a különbség kétszeresével csökkentik, ha ez a különbség 3 %-nál vagy 2 hektárnál nagyobb, de nem haladja meg a meghatározott terület 20 %-át.

Amennyiben a különbség meghaladja a meghatározott terület 20 %-át, az érintett terménycsoportra területalapú támogatás nem adható.

Amennyiben a különbség meghaladja az 50 %-ot, a mezőgazdasági termelőt a támogatásból még egyszer kizárják egy olyan összeg erejéig, amely megegyezik a bejelentett terület és az e rendelet 50. cikke (3) és (5) bekezdésével összhangban meghatározott terület közötti különbséggel. Az összeget a 885/2006/EK bizottsági rendelet (12) 5b. cikkével összhangban kell levonni. Ha az összeg az említett cikkel összhangban a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleget törlik.

b)

a (2) bekezdést el kell hagyni;

c)

a (2a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2a)   Amennyiben a mezőgazdasági termelő több területet jelent be, mint kifizetési jogosultságot, és a bejelentett terület megfelel minden más támogathatósági követelménynek, az (1) bekezdésben említett csökkentések vagy kizárások nem alkalmazandók.

Amennyiben a mezőgazdasági termelő több területet jelent be, mint kifizetési jogosultságot, és a bejelentett terület nem felel meg az összes többi támogathatósági követelménynek, az (1) bekezdésben említett különbség a minden más támogathatósági követelménynek megfelelő terület és a bejelentett kifizetési jogosultság összege közötti különbség lesz.”;

d)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   E cikk alkalmazása céljából, amennyiben az 1782/2003/EK rendelet 88. cikke szerinti, energianövényekre vonatkozó támogatás iránt kérelmet benyújtó, vagy – a szóban forgó rendelet 107. cikke (3) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban – parcellákat pihentetett területként bejelentő mezőgazdasági termelő nem szállítja le a szükséges mennyiséget valamely adott nyersanyagból, akkor az adott termelőt úgy tekintik, hogy az energianövények termelésére, illetve területpihentetésre szánt parcellákkal kapcsolatos kötelezettségét nem teljesítette egy adott terület tekintetében, amelyet úgy számítanak ki, hogy az általa a nyersanyagok termelése céljából megművelt és hasznosított területet meg kell szorozni a nyersanyag-szállítási elmaradásának megfelelő százalékkal.”

20.

Az 52. cikk (3) bekezdése második albekezdésében a második és harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt az összeget a 885/2006/EK rendelet 5b. cikkével összhangban kell levonni. Ha az összeg az említett cikkel összhangban a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleget törlik.”;

21.

Az 53. cikk első és második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a bejelentett és az 50. cikk (3) és (5) bekezdése szerint meghatározott terület közötti különbség szándékosan elkövetett szabálytalanság eredménye, azt a támogatást, amelyre a mezőgazdasági termelő az 50. cikk (3) és (5) bekezdése szerint jogosult lenne, a szóban forgó évben az érintett támogatási rendszer keretében nem lehet odaítélni, ha az említett különbség meghaladja a meghatározott terület 0,5 %-át vagy nagyobb, mint egy hektár.

Továbbá, ha a különbség meghaladja a meghatározott terület 20 %-át, a mezőgazdasági termelőt a támogatásból még egyszer kizárják egy olyan összeg erejéig, amely megegyezik a bejelentett terület és az 50. cikk (3) és (5) bekezdésével összhangban meghatározott terület közötti különbséggel. Ezt az összeget a 885/2006/EK rendelet 5b. cikkével összhangban kell levonni. Ha az összeg az említett cikkel összhangban a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleget törlik.”;

22.

Az 59. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés harmadik albekezdésében a második és harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt az összeget a 885/2006/EK rendelet 5b. cikkével összhangban kell levonni. Ha az összeg az említett cikkel összhangban a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleget törlik.”;

b)

a (4) bekezdés második albekezdésében a második és harmadik mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt az összeget a 885/2006/EK rendelet 5b. cikkével összhangban kell levonni. Ha az összeg az említett cikkel összhangban a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleget törlik.”

23.

A 60. cikk (6) bekezdése második albekezdésében a második mondat helyébe a következő második és harmadik mondat lép:

„Ezt az összeget a 885/2006/EK rendelet 5b. cikkével összhangban kell levonni. Ha az összeg az említett cikkel összhangban a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleget törlik.”

24.

A 63. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„63. cikk

A kiegészítő kifizetésekkel kapcsolatos ténymegállapítások

A különleges gazdálkodási formák alkalmazása vagy különleges minőség előállítása esetén nyújtandó, az 1782/2003/EK rendelet 69. cikkében előírt kiegészítő kifizetések, valamint a 73/2009/EK rendelet 68. cikkében előírt különleges támogatások tekintetében a tagállamok rendelkezéseket hoznak a támogatáscsökkentésekről és kizárásokról, amelyeknek a lényeget illetően meg kell egyezniük az e címben előírtakkal. Területalapú vagy állatállománnyal kapcsolatos támogatások odaítélése esetén az ebben a részben foglalt rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók.”

25.

A 64. cikk második bekezdésében a harmadik mondat helyébe a következő harmadik és negyedik mondat lép:

„Az elutasított kérelemben szereplő összeggel megegyező összeget a 885/2006/EK rendelet 5b. cikkével összhangban levonják. Ha az összeg az említett cikkel összhangban a ténymegállapítás naptári évét követő három naptári éven belül nem vonható le teljes mértékben, a fennmaradó egyenleget törlik.”

26.

A 65. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Amennyiben egynél több kifizető ügynökség felelős a 73/2009/EK rendelet 2. cikkének d) pontjában meghatározott közvetlen támogatási rendszerek kezeléséért és a 479/2008/EK rendelet 11., 12. és 98. cikkében említett kifizetésekért, a tagállamok megteszik a szükséges lépéseket e fejezet rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása érdekében, különös tekintettel arra, hogy közvetlen kifizetések és összegek egészére a 66. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésével és a 67. cikk (1) bekezdése harmadik albekezdésével összhangban megállapított, egységes mértékű támogatáscsökkentést kell alkalmazni.

Amennyiben egy adott mezőgazdasági termelő tekintetében egynél több kifizető ügynökség felelős az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i–v. alpontjában, b) pontjának i., iv. és v. alpontjában meghatározott, a 73/2009/EK rendelet 2. cikke d) pontjában meghatározott és a 479/2008/EK rendelet 11., 12. és 98. cikkében említett kifizetések kezeléséért, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a megállapított meg nem feleléseket és adott esetben a megfelelő támogatáscsökkentéseket és kizárásokat az e kifizetésekkel érintett valamennyi kifizető ügynökség tudomására hozzák.”

27.

A 71. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a IV. cím II. fejezete szerinti támogatáscsökkentést vagy kizárást kell alkalmazni az egységes támogatási rendszer, az egységes területalapú támogatási rendszer, valamint az a) pontban említett támogatáscsökkenések és kizárások hatálya alá nem tartozó bármely támogatási rendszer keretében nyújtandó kifizetések teljes összege tekintetében.”

28.

A 71a. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cím helyébe a következő szöveg lép:

„71a. cikk

A támogatáscsökkentések alkalmazása az egyes támogatási rendszerek esetében”;

b)

a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a IV. cím I. fejezetében előírt támogatáscsökkentést vagy kizárást kell alkalmazni szabálytalanságok esetében;”

ii.

az e) és az f) pontot el kell hagyni.

29.

A 71a. cikk után a rendelet a következő 71b. cikkel egészül ki:

„71b. cikk

A moduláció, a pénzügyi fegyelem és a kölcsönös megfeleltetés miatti támogatáscsökkentések kiszámításának alapja

(1)   A 73/2009/EK rendelet 7. és 10. cikkében előírt modulációból, illetve adott esetben a 378/2007/EK tanácsi rendelet (13) (1) cikkében előírt modulációból származó támogatáscsökkentést, valamint a 73/2009/EK rendelet 11. cikkében meghatározott, a pénzügyi fegyelem megsértése miatti támogatáscsökkentést és ez utóbbi rendelet 8. cikke (1) bekezdésében előírt támogatáscsökkentést az e rendelet 71a. cikkében előírt eljárásnak megfelelően a 73/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerekből származó kifizetések azon összegére kell alkalmazni, amelyre az adott mezőgazdasági termelő jogosult.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásából származó kifizetések összege alapul szolgál a kölcsönös megfeleltetés figyelmen kívül hagyása miatt az e rendelet IV. címének II. fejezetével összhangban alkalmazott támogatáscsökkentések kiszámításához.

30.

A 73. cikk (2) és (8) bekezdését el kell hagyni.

31.

A 78. cikkben az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A 73/2009/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében említett, 4 százalékpontnak megfelelő összegekre vonatkozó felosztási kulcsot úgy kell képezni, hogy a tagállamok részesedését a mezőgazdasági földterületből, illetve a mezőgazdasági foglalkoztatottságból 65, illetve 35 %-os súllyal kell figyelembe venni.”

32.

A 79. cikket el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendeletet a 2009. január 1-jével kezdődő évekre vagy támogatási időszakokra vonatkozó támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(2)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

(3)  HL L 141., 2004.4.30., 18. o.

(4)  HL L 345., 2004.11.20., 1. o.

(5)  HL L 100., 2009.4.18., 3. o.

(6)  HL L 171., 2006.6.23., 90. o.

(7)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.”;

(8)  HL L 215., 1992.7.30., 85. o.

(9)  HL L 160., 1999.6.26., 80. o.

(10)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.”

(11)  HL L 124., 1971.6.8., 1. o.”

(12)  HL L 171., 2006.6.23., 9. o.”;

(13)  HL L 95., 2007.4.5., 1. o.”


9.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/16


A BIZOTTSÁG 381/2009/EK RENDELETE

(2009. május 8.)

a Svájcból származó szárított, kicsontozott marhahúsra vonatkozó import vámkontingens részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2092/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 144. cikke (1) bekezdésére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A 2092/2004/EK bizottsági rendelettel (2) összhangban egyes termékek esetében a behozatal előtt igazolást kell benyújtani arról, hogy a termékek Svájcból származnak. Az ezeket az igazolásokat kibocsátó hatóság neve az említett rendelet III. mellékletében található. A rendelet 4. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy új kibocsátó hatóság kijelölése esetén a III. melléklet módosítható.

(2)

Svájc arról értesítette a Bizottságot, hogy új hatóságot jelölt ki az eredetigazolások kibocsátására.

(3)

A 2092/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/2004/EK rendelet III. melléklete helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 362., 2004.12.9., 4. o.


MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

Az exportáló országokban az eredetigazolás kibocsátására felhatalmazott hatóságok listája

SVÁJC

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.”


IRÁNYELVEK

9.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/18


A TANÁCS 2009/47/EK IRÁNYELVE

(2009. május 5.)

a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy egy vagy két kedvezményes adómértéket alkalmazzanak, amely 5 %-nál nem lehet alacsonyabb, és csak a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások egy korlátozott listájára alkalmazható.

(2)

A normál héakulcsoktól eltérő héakulcsokról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 2007-ben benyújtott bizottsági közlemény arra a megállapításra jutott, hogy a helyben nyújtott szolgáltatásokra alkalmazott kedvezményes héamértékek nem befolyásolják hátrányosan a belső piac zavartalan működését, és bizonyos feltételek mellett pozitív hatást gyakorolhatnak a munkahelyteremtésre és az informális gazdaság elleni küzdelemre. Ezért helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy kedvezményes héamértéket alkalmazhassanak a 2010 végéig alkalmazandó átmeneti rendelkezések hatálya alá tartozó munkaerő-igényes szolgáltatásokra, valamint az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatásokra.

(3)

Figyelembe véve, hogy az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások keretében értékesített alkoholtartalmú és/vagy alkoholmentes italok tekintetében indokolható, hogy ezen italokat az élelmiszerértékesítésre vonatkozó keretekben meghatározottaktól eltérő módon kezeljék, helyénvaló kifejezetten úgy rendelkezni, hogy a tagállamok a 2006/112/EK irányelv III. mellékletében említett éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtására vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazását kiterjeszthetik az alkoholtartalmú és/vagy alkoholmentes italok értékesítésére vagy azokat ebből kizárhatják.

(4)

A 2006/112/EK irányelvet továbbá annak érdekében is célszerű módosítani, hogy kedvezményes adómértéket, illetve mentességet lehessen alkalmazni bizonyos, korlátozott számú sajátos esetben szociális vagy egészségügyi okokból, valamint azért is, hogy a III. mellékletében található, könyvekre vonatkozó hivatkozásokat pontosítani, és a technikai fejlődés tekintetében naprakésszé lehessen tenni.

(5)

A 2006/112/EK irányelv meglévő eltérésekre vonatkozó egyes rendelkezéseinek tartalmát, valamint az említett irányelv IV. mellékletében foglalt listát bele fogják foglalni az ezen irányelv alapján kedvezményes adómérték alkalmazására jogosult termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások listájába. Az egyértelműség érdekében a 2006/112/EK irányelv említett rendelkezéseit és IV. mellékletét el kell hagyni.

(6)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (4) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek saját táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(7)

A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„104a. cikk

Ciprus a palackos cseppfolyósított szénhidrogéngáz (LPG) értékesítésére alkalmazhatja a 98. cikkben meghatározott két kedvezményes adómérték egyikét.”

2.

A 105. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„105. cikk

(1)   Portugália a Lisszabon környéki hidak használati díjára alkalmazhatja a 98. cikkben meghatározott két kedvezményes adómérték egyikét.

(2)   Portugália az Azori-szigetek és Madeira autonóm térségekben teljesített ügyletekre és az e térségekbe irányuló közvetlen importra a kontinentális területen alkalmazott adómértékekhez képest alacsonyabb adómértékeket alkalmazhat.”

3.

A VIII. cím 3. fejezetét el kell hagyni.

4.

A 111. cikk 2011. január 1-jei hatállyal a következő ponttal egészül ki:

„c)

Málta adómentességet adhat az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek, valamint gyógyszerek értékesítéseire.”

5.

A 114. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezenkívül az első albekezdésben foglalt tagállamok ezen adómértéket alkalmazhatják a gyermekruházatra, a gyermekcipőre és a lakásértékesítésre vonatkozóan is.”

6.

A 115. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„115. cikk

Azon tagállamok, amelyek a gyermekruházat, gyermekcipő és lakásértékesítés vonatkozásában kedvezményes adómértéket alkalmaztak 1991. január 1-jén, e termékek értékesítésére és e szolgáltatások nyújtására továbbra is alkalmazhatják azt.”

7.

A 116. cikket el kell hagyni.

8.

A 117. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

9.

A 125. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

10.

A 127. cikket 2011. január 1-jei hatállyal el kell hagyni.

11.

A 128. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

12.

A 129. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

13.

A III. melléklet ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

14.

A IV. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseik szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. KALOUSEK


(1)  A 2009. február 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2009. február 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(4)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

A 2006/112/EK irányelv III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

könyvek (ideértve a brosúrákat, röplapokat és más nyomtatott anyagokat, gyermekeknek szóló képes-, rajzoló-, illetve kifestőkönyveket, nyomtatott vagy kéziratos kottákat, térképeket, vízrajzi vagy hasonló ábrákat) bármilyen fizikai adathordozón történő értékesítése – beleértve a könyvtári kölcsönzést is – újságok és folyóiratok értékesítése, kivéve a nagyrészt vagy teljes egészében reklámcélú anyagokat;”

2.

A szövegbe a következő pontokat kell beilleszteni:

„10a.

magánlakások felújítása és javítása, kivéve azokat az anyagokat, amelyek a nyújtott szolgáltatás értékének jelentős részét teszik ki;

10b.

ablaktisztítás, magánlakások takarítása;”

3.

A szövegbe a következő pontot kell beilleszteni:

„12a.

éttermi és étkeztetési szolgáltatások, az italok értékesítése (alkoholtartalmú és/vagy alkoholmentes italok) kizárásának lehetőségével;”

4.

A szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„19.

kisebb javítási szolgáltatások kerékpár, cipő és bőráru, ruházat és ágynemű tekintetében (beleértve a javítást és az átalakítást is);

20.

házi gondozói szolgálat (pl. házi segítség, valamint fiatalok, öregek, betegek vagy fogyatékkal élők gondozása);

21.

fodrászat.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

9.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. április 29.)

a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokra vonatkozó 2008-as pénzügyi évi számláinak elszámolásáról

(az értesítés a C(2009) 3219. számú dokumentummal történt)

(2009/373/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. és 33. cikkére,

az Alap bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikke értelmében a Bizottság a tagállamok által benyújtott éves beszámolók – kiegészítve az elszámoláshoz szükséges adatokkal és a számlák teljességére, pontosságára és valóságnak való megfelelésére vonatkozó tanúsítvánnyal –, valamint az igazoló szervek által elkészített jelentések alapján elszámolja a rendelet 6. cikkében említett kifizető ügynökségek számláit.

(2)

Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló, 2006. június 21-i 883/2006/EK bizottsági rendelet (2) 16. cikke értelmében a 2008-as pénzügyi évre vonatkozóan a tagállamoknál 2007. október 16-a és 2008. október 15-e között felmerült kiadásokat veszik figyelembe.

(3)

A Bizottság megvizsgálta a tagállamok által benyújtott információkat, és 2009. március 31-e előtt tájékoztatta a tagállamokat az ellenőrzések eredményeiről, valamint az általa javasolt módosításokról.

(4)

Az éves beszámolók és a kísérő dokumentumok birtokában a Bizottság egyes kifizető ügynökségek vonatkozásában határozatot hozhat a benyújtott éves számlák teljességéről, pontosságáról és valóságnak való megfeleléséről. Az I. melléklet sorolja fel az egyes tagállamok által elszámolt összegeket és a tagállamtól behajtandó vagy annak kifizetendő összegeket.

(5)

Egyes más kifizető ügynökségek esetében további vizsgálatra van szükség, így e kifizető ügynökségek számláit nem lehet e határozatban elszámolni. Az érintett ügynökségek listáját a II. melléklet tartalmazza.

(6)

Az 1290/2005/EK rendelet 33. cikkének (8) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a szabálytalanságok miatti behajtásra az érintett vidékfejlesztési program lezárásáig nem kerül sor, akkor a szabálytalanságok miatti behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények 50 %-át az érintett tagállam viseli, és azokat a közigazgatási vagy jogi eljárásban történt első ténymegállapítást követő négyéves, illetve – ha a behajtás nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi – nyolcéves időszak végén, vagy ha az említett határidők már a program lezárása előtt lejárnak, a program lezárásakor kell figyelembe venni. Az említett rendelet 33. cikkének (4) bekezdése szerint a tagállamoknak az éves beszámolókkal együtt át kell adniuk a Bizottságnak egy, a szabálytalanságok nyomán kezdeményezett behajtási eljárásokat összesítő bevallást. A behajtandó összegekre vonatkozó tagállami bevallási kötelezettség végrehajtásának részletes szabályait a 885/2006/EK bizottsági rendelet (3) állapítja meg. Az említett rendelet III. melléklete tartalmazza a tagállamok által 2009-ban benyújtandó táblázatot. A tagállamok által kitöltött táblázatok alapján a Bizottság határoz a négy, illetve nyolc évnél régebbi szabálytalanságok miatti behajtások elmulasztásának pénzügyi következményeiről. A határozat nem érinti az 1290/2005/EK rendelet 33. cikkének (5) bekezdésével összhangban a megfelelőségre vonatkozóan később hozandó határozatokat.

(7)

Az 1290/2005/EK rendelet 33. cikkének (7) bekezdése értelmében a vidékfejlesztési programok lezárását követően a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a behajtási eljárást nem hajtják végre. Ezt a határozatot csak abban az esetben hozhatják meg, ha a behajtási eljárás során felmerült költségek, valamint az arra még előirányzott költségek összességében meghaladják a behajtandó pénzösszeget, vagy ha a behajtásra nincs lehetőség, mert az adós vagy a szabálytalanságért jogszabályi felelősséggel tartozó személyek fizetésképtelenségét az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megállapították és elfogadták. Abban az esetben, ha a határozatot a közigazgatási vagy jogi eljárásban történő első ténymegállapítás időpontját követő négy, illetve – ha a behajtás nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi – nyolc éven belül meghozzák, a behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények 100 %-át a közösségi költségvetésből kell finanszírozni. Az 1290/2005/EK rendelet 33. cikkének (4) bekezdésében említett összesítő bevallásban a tagállam feltünteti azokat a pénzösszegeket, amelyek esetében úgy döntött, hogy behajtásukra nem kerül sor, továbbá indokolja döntését. Ezen összegek nem az érintett tagállamot terhelik, következésképpen azokat a közösségi költségvetés fedezi. A határozat nem érinti az említett rendelet 33. cikkének (5) bekezdésével összhangban a megfelelőségre vonatkozóan később hozandó határozatokat.

(8)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésével összhangban e határozat nem sérti a Bizottság által elfogadott, a közösségi szabályoknak nem megfelelő kiadásokat a közösségi finanszírozásból kizáró későbbi határozatokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2. cikkben említett kifizető ügynökségek kivételével a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 2008-as pénzügyi évben finanszírozott kiadásokat érintő számlái elszámolásra kerülnek.

Az I. melléklet tartalmazza a végrehajtott vidékfejlesztési programok vonatkozásában az egyes tagállamoktól e határozat alapján behajtható, vagy nekik kifizethető pénzösszegeket, ideértve az 1290/2005/EK rendelet 33. cikke (8) bekezdésének alkalmazásából eredő pénzösszegeket is.

2. cikk

A 2008-as pénzügyi év tekintetében a tagállamok kifizető ügynökségeinek az EMVA által finanszírozott, vidékfejlesztési programonkénti felbontásban szerepeltetett kiadásokra vonatkozó, a II. mellékletben szereplő elszámolását e határozattól elkülönítik, és ezek egy későbbi elszámolási határozat tárgyát képezik.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.

(3)  HL L 171., 2006.6.23., 90. o.


I. MELLÉKLET

ELSZÁMOLT EMVA-KIADÁSOK VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMONKÉNT ÉS INTÉZKEDÉSEKKÉNT A 2008-AS PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓAN

A tagállam által visszafizetendő vagy annak kifizetendő összeg programonként

A)   Jóváhagyott programok és az EMVA felé elszámolt kiadások

EUR-ban

CCI

2008-as kiadások

Helyesbítések

Összesen

Újra fel nem használható összegek

A 2008-as pénzügyi évre elszámolt elfogadott összeg

A tagállam részére a pénzügyi évre visszatérített időközi kifizetések

A tagállamtól a következő bevallásban behajtandó (–) vagy annak kifizetendő (+) összeg

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

2 773 267,70

0,01

112

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

7 517 843,12

0,00

121

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

33 921 417,84

0,00

122

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

3 230 781,03

0,00

123

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

8 747 619,26

0,00

124

366 899,45

0,00

366 899,45

0,00

366 899,45

366 899,45

0,00

125

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

6 742 251,61

0,00

132

962 663,53

0,00

962 663,53

0,00

962 663,53

962 663,54

–0,01

211

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

118 416 228,13

–0,01

212

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

16 414 198,05

0,00

214

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

232 096 185,98

0,02

215

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

6 080 769,12

0,00

221

119 271,73

0,00

119 271,73

0,00

119 271,73

119 271,73

0,00

226

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

5 267 366,26

0,01

311

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

1 214 435,69

0,00

313

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

1 138 956,20

0,00

321

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

6 127 194,12

0,00

322

130 466,63

0,00

130 466,63

0,00

130 466,63

130 466,63

0,00

323

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

2 742 056,41

0,00

331

591 330,97

0,00

591 330,97

0,00

591 330,97

591 330,95

0,02

341

73 775,44

0,00

73 775,44

0,00

73 775,44

73 775,43

0,01

411

33 494,75

0,00

33 494,75

0,00

33 494,75

33 494,75

0,00

413

10 161,18

0,00

10 161,18

0,00

10 161,18

10 161,18

0,00

431

63 865,14

0,00

63 865,14

0,00

63 865,14

63 865,14

0,00

511

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

7 826 245,86

0,00

Összesen

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

462 608 745,18

0,05

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 358,59

0,00

153 358,59

0,00

153 358,59

153 358,38

0,21

112

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

1 108 816,22

0,47

121

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

3 907 449,53

3,16

212

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

3 700 250,09

0,00

214

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

13 127 013,26

– 744,07

322

96 563,34

0,00

96 563,34

0,00

96 563,34

96 563,35

–0,01

511

112 584,88

0,00

112 584,88

0,00

112 584,88

112 584,68

0,20

Összesen

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

22 206 035,51

– 740,04

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

10 180 777,08

0,35

212

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

3 086 227,69

0,03

611

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

44 918 824,94

–2,21

Összesen

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

58 185 829,71

–1,83

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

2 472 188,06

–0,04

131

417 417,82

0,00

417 417,82

 

417 417,82

417 417,82

0,00

211

571 720,53

0,00

571 720,53

 

571 720,53

571 393,43

327,10

212

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

2 660 561,17

4 507,80

214

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

4 335 052,71

–0,55

Összesen

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

10 456 613,19

4 834,31

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

71 891,50

0,00

71 891,50

0,00

71 891,50

71 891,54

–0,04

112

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

8 693 033,58

–1,68

113

1 118 596,03

–69 912,99

1 048 683,04

0,00

1 048 683,04

1 048 683,04

0,00

121

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

4 170 601,19

–1,11

122

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

1 467 207,64

–0,78

123

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

1 518 203,18

–0,24

125

143 485,50

0,00

143 485,50

0,00

143 485,50

143 485,52

–0,02

142

109 265,49

–6 829,05

102 436,44

0,00

102 436,44

102 436,44

0,00

211

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

44 331 036,88

–4,86

212

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

37 168 466,37

1,84

213

246 132,05

0,00

246 132,05

0,00

246 132,05

246 132,25

–0,20

214

108 680 869,87

5 205,62

108 686 075,49

0,00

108 686 075,49

108 686 075,49

0,00

221

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

1 304 289,32

–0,53

311

365 052,66

0,00

365 052,66

0,00

365 052,66

365 052,74

–0,08

312

199 586,42

0,00

199 586,42

0,00

199 586,42

199 586,55

–0,13

313

80 579,89

0,00

80 579,89

0,00

80 579,89

80 579,93

–0,04

321

224 497,30

0,00

224 497,30

0,00

224 497,30

224 497,39

–0,09

322

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

2 565 311,83

–0,72

323

82 487,42

0,00

82 487,42

0,00

82 487,42

82 487,51

–0,09

511

155 488,79

0,00

155 488,79

0,00

155 488,79

155 488,97

–0,18

Összesen

212 696 074,83

–71 536,42

212 624 538,41

0,00

212 624 538,41

212 624 547,36

–8,95

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

Összesen

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

13 815,04

0,00

13 815,04

0,00

13 815,04

13 815,04

0,00

121

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

8 633 741,33

0,01

123

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

2 195 091,50

0,00

125

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

4 714 783,18

0,00

211

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

5 186 335,45

0,00

212

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

11 459 020,32

8,38

213

24 697,70

0,00

24 697,70

0,00

24 697,70

24 697,70

0,00

214

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

43 301 554,59

730,04

224

127 597,36

0,00

127 597,36

0,00

127 597,36

127 597,36

0,00

225

568 361,54

0,00

568 361,54

0,00

568 361,54

568 361,54

0,00

227

552 009,89

0,00

552 009,89

0,00

552 009,89

552 009,90

–0,01

311

873 313,08

0,00

873 313,08

0,00

873 313,08

873 313,08

0,00

312

50 537,17

0,00

50 537,17

0,00

50 537,17

50 537,17

0,00

313

339 970,30

0,00

339 970,30

0,00

339 970,30

340 561,55

– 591,25

323

770 938,99

0,00

770 938,99

0,00

770 938,99

772 436,43

–1 497,44

331

55 859,76

0,00

55 859,76

0,00

55 859,76

55 859,76

0,00

341

543 774,65

0,00

543 774,65

0,00

543 774,65

543 858,63

–83,98

413

8 241,40

0,00

8 241,40

0,00

8 241,40

8 241,39

0,01

511

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

1 113 080,30

0,01

Összesen

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

80 534 896,22

–1 434,23

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

10 090,53

0,00

10 090,53

0,00

10 090,53

10 090,55

–0,02

121

357 174,20

0,00

357 174,20

0,00

357 174,20

357 174,37

–0,17

213

18 473,96

0,00

18 473,96

0,00

18 473,96

18 474,67

–0,71

214

516 779,10

0,00

516 779,10

0,00

516 779,10

516 781,52

–2,42

216

7 746,62

0,00

7 746,62

0,00

7 746,62

7 746,65

–0,03

311

59 218,91

0,00

59 218,91

0,00

59 218,91

59 218,91

0,00

323

111 226,85

0,00

111 226,85

0,00

111 226,85

111 226,86

–0,01

511

105 617,31

0,00

105 617,31

0,00

105 617,31

105 617,35

–0,04

Összesen

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

1 186 330,88

–3,40

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

4 740 606,70

–1,58

123

951 460,00

0,00

951 460,00

0,00

951 460,00

951 460,00

0,00

125

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

2 250 822,59

–0,45

212

435 399,96

0,00

435 399,96

0,00

435 399,96

435 400,99

–1,03

214

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

9 503 708,33

8,19

227

653 369,80

0,00

653 369,80

0,00

653 369,80

653 370,08

–0,28

311

44 481,49

0,00

44 481,49

0,00

44 481,49

44 481,50

–0,01

322

711 959,00

0,00

711 959,00

0,00

711 959,00

711 959,00

0,00

511

294 273,37

0,00

294 273,37

0,00

294 273,37

294 273,39

–0,02

Összesen

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

19 586 082,58

4,82

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

3 962 827,50

0,00

125

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

11 609 200,72

–0,47

212

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

5 599 536,55

0,00

214

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

21 092 619,48

0,00

215

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

7 365 953,38

0,00

311

121 432,50

0,00

121 432,50

0,00

121 432,50

121 432,50

0,00

312

257 024,98

0,00

257 024,98

0,00

257 024,98

257 024,98

0,00

313

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

1 750 211,72

–0,12

321

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

2 931 112,50

0,00

322

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

1 545 266,19

–0,13

323

727 797,99

0,00

727 797,99

0,00

727 797,99

727 797,99

0,00

413

39 508,00

0,00

39 508,00

0,00

39 508,00

39 508,00

0,00

431

29 565,52

0,00

29 565,52

0,00

29 565,52

29 565,52

0,00

511

386 083,71

0,00

386 083,71

0,00

386 083,71

386 083,71

0,00

Összesen

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

57 418 140,74

–0,72

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

89 041,33

0,00

89 041,33

0,00

89 041,33

89 041,33

0,00

115

309 072,31

0,00

309 072,31

0,00

309 072,31

309 072,31

0,00

121

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

2 183 242,80

0,00

123

54 671,79

0,00

54 671,79

0,00

54 671,79

54 671,79

0,00

125

591 839,77

0,00

591 839,77

0,00

591 839,77

591 839,77

0,00

211

246 958,58

0,00

246 958,58

0,00

246 958,58

246 958,58

0,00

212

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

4 488 168,57

0,00

213

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

1 405 260,80

0,00

214

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

25 572 767,33

0,00

216

181 414,09

0,00

181 414,09

0,00

181 414,09

181 414,09

0,00

221

105 351,00

0,00

105 351,00

0,00

105 351,00

105 351,00

0,00

224

8 143,40

0,00

8 143,40

0,00

8 143,40

8 143,40

0,00

227

254 959,49

0,00

254 959,49

0,00

254 959,49

254 959,49

0,00

311

277 442,97

0,00

277 442,97

0,00

277 442,97

277 442,97

0,00

313

25 412,56

0,00

25 412,56

0,00

25 412,56

25 412,56

0,00

321

289 021,15

0,00

289 021,15

0,00

289 021,15

289 021,15

0,00

322

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

1 617 921,11

0,00

323

54 132,19

0,00

54 132,19

0,00

54 132,19

54 132,19

0,00

511

243 576,06

0,00

243 576,06

0,00

243 576,06

243 576,06

0,00

Összesen

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

37 998 397,30

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

23 777,00

0,00

23 777,00

0,00

23 777,00

23 777,00

0,00

112

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

184 500,00

184 500,00

0,00

121

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

2 568 520,45

– 101 288,50

123

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

1 409 861,50

0,00

125

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

8 180 831,07

0,00

126

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

2 383 637,07

0,00

212

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

6 573 013,47

0,00

214

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

6 571 962,16

–58 662,81

311

114 001,50

0,00

114 001,50

0,00

114 001,50

12 713,00

101 288,50

313

72 033,93

0,00

72 033,93

0,00

72 033,93

72 033,93

0,00

323

204 277,61

0,00

204 277,61

0,00

204 277,61

204 277,61

0,00

331

11 320,50

0,00

11 320,50

0,00

11 320,50

11 320,50

0,00

341

348 767,25

0,00

348 767,25

0,00

348 767,25

348 767,25

0,00

Összesen

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

28 545 215,01

–58 662,81

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

117 074,60

0,00

117 074,60

0,00

117 074,60

117 074,60

0,00

125

38 306,04

0,00

38 306,04

0,00

38 306,04

38 306,04

0,00

214

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

1 079 970,16

0,01

227

242 972,54

0,00

242 972,54

0,00

242 972,54

242 972,54

0,00

311

6 549,77

0,00

6 549,77

0,00

6 549,77

6 549,77

0,00

431

57 881,00

0,00

57 881,00

0,00

57 881,00

57 881,00

0,00

511

8 970,20

0,00

8 970,20

0,00

8 970,20

8 970,21

–0,01

Összesen

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

1 551 724,32

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

1 435 117,50

0,00

121

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

3 307 448,76

0,00

211

114 651,32

0,00

114 651,32

0,00

114 651,32

114 651,32

0,00

212

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

10 710 559,96

– 474,80

214

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

24 911 469,79

0,00

221

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

1 480 315,01

–14 840,24

227

989 162,60

0,00

989 162,60

0,00

989 162,60

989 162,60

0,00

311

97 241,43

0,00

97 241,43

0,00

97 241,43

97 241,43

0,00

313

7 778,32

0,00

7 778,32

0,00

7 778,32

7 778,32

0,00

322

22 777,71

0,00

22 777,71

0,00

22 777,71

22 777,71

0,00

341

109 828,84

0,00

109 828,84

0,00

109 828,84

109 828,84

0,00

411

50 285,70

0,00

50 285,70

0,00

50 285,70

50 285,70

0,00

413

24 679,10

0,00

24 679,10

0,00

24 679,10

24 679,10

0,00

431

71 196,39

0,00

71 196,39

0,00

71 196,39

71 196,38

0,01

511

926 196,84

0,00

926 196,84

0,00

926 196,84

926 196,84

0,00

Összesen

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

44 258 709,26

–15 315,03

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

1 035 021,62

0,00

212

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

4 417 237,44

0,00

213

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

1 713 888,90

0,01

214

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

48 098 914,93

0,00

221

272 637,36

0,00

272 637,36

0,00

272 637,36

272 637,36

0,00

311

35 756,25

0,00

35 756,25

0,00

35 756,25

35 756,25

0,00

511

204 818,32

0,00

204 818,32

0,00

204 818,32

204 818,32

0,00

Összesen

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

55 778 274,82

0,01

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 340,00

0,00

83 340,00

0,00

83 340,00

83 340,00

0,00

114

186 058,50

0,00

186 058,50

0,00

186 058,50

186 058,50

0,00

125

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

6 805 321,57

0,00

126

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

1 074 102,86

0,00

212

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

15 189 439,86

0,00

214

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

27 940 739,84

0,01

221

474 016,55

0,00

474 016,55

0,00

474 016,55

474 016,55

0,00

227

525 084,43

0,00

525 084,43

0,00

525 084,43

525 084,43

0,00

311

22 881,75

0,00

22 881,75

0,00

22 881,75

22 881,75

0,00

313

6 438,00

0,00

6 438,00

0,00

6 438,00

6 438,00

0,00

321

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

4 013 650,01

0,00

322

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

7 530 600,01

0,00

323

229 666,26

0,00

229 666,26

0,00

229 666,26

229 666,26

0,00

413

45 360,00

0,00

45 360,00

0,00

45 360,00

45 360,00

0,00

431

256 393,00

0,00

256 393,00

0,00

256 393,00

256 393,00

0,00

511

453 227,08

0,00

453 227,08

0,00

453 227,08

453 227,08

0,00

Összesen

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

64 836 319,72

0,01

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

2 605 250,45

0,00

112

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

2 497 872,15

0,00

113

155 899,63

0,00

155 899,63

0,00

155 899,63

155 899,63

0,00

121

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

6 957 461,06

196,31

123

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

6 992 054,48

0,00

124

447,96

0,00

447,96

0,00

447,96

447,96

0,00

125

724 440,18

0,00

724 440,18

0,00

724 440,18

724 440,18

0,00

133

152 050,12

0,00

152 050,12

0,00

152 050,12

152 050,12

0,00

212

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

1 600 659,20

– 386 874,04

214

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

30 624 808,99

–3 773,53

216

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

2 811 731,07

0,00

221

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

6 332 065,47

0,00

225

27 261,67

0,00

27 261,67

0,00

27 261,67

27 261,67

0,00

226

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

2 812 140,71

0,00

227

916 681,16

0,00

916 681,16

0,00

916 681,16

916 681,16

0,00

311

812 433,90

0,00

812 433,90

0,00

812 433,90

812 433,90

0,00

313

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

1 388 389,04

–0,01

321

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

3 510 780,28

0,00

322

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

2 311 886,06

–0,01

323

5 426,33

0,00

5 426,33

0,00

5 426,33

5 426,33

0,00

413

6 920,49

0,00

6 920,49

0,00

6 920,49

6 920,49

0,00

431

363 079,23

0,00

363 079,23

0,00

363 079,23

418 824,09

–55 744,86

511

737 522,46

0,00

737 522,46

0,00

737 522,46

737 522,46

0,00

Összesen

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

74 403 006,95

– 446 196,14

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

2 684 289,29

–0,04

114

337 435,46

0,00

337 435,46

0,00

337 435,46

337 435,24

0,22

121

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

6 424 570,47

56 955,33

125

527 660,53

0,00

527 660,53

0,00

527 660,53

527 660,51

0,02

212

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

6 657 596,99

–0,57

213

527 829,44

0,00

527 829,44

0,00

527 829,44

527 814,61

14,83

214

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

2 579 709,11

20 950,29

322

398 895,33

0,00

398 895,33

0,00

398 895,33

398 895,35

–0,02

511

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

3 788 833,98

–0,17

Összesen

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

23 926 805,55

77 919,89

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

736 040,89

0,00

736 040,89

0,00

736 040,89

736 041,31

–0,42

211

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

6 334 312,07

52,24

212

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

4 756 623,88

–5,82

214

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

65 755 835,92

212,85

221

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

8 200 327,28

442,47

Összesen

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

85 783 140,46

701,32

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

354 806,05

0,00

354 806,05

0,00

354 806,05

354 806,54

–0,49

112

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

1 757 052,52

0,23

113

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

1 019 511,87

–0,06

121

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

4 790 101,23

–2,11

123

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

8 636 061,67

–52 394,98

124

395,89

0,00

395,89

0,00

395,89

494,86

–98,97

125

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

7 677 301,49

–0,34

132

113 810,88

0,00

113 810,88

0,00

113 810,88

113 802,35

8,53

133

114 683,71

0,00

114 683,71

0,00

114 683,71

114 683,71

0,00

211

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

6 042 391,84

–2,55

212

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

4 586 647,26

–18,66

214

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

10 690 038,04

1,70

221

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

2 916 640,89

0,04

223

29 727,43

0,00

29 727,43

0,00

29 727,43

29 727,43

0,00

226

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

6 317 381,64

–0,07

227

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

3 623 891,29

0,05

313

499 766,50

0,00

499 766,50

0,00

499 766,50

499 766,52

–0,02

322

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

7 137 761,58

0,15

323

604 552,08

0,00

604 552,08

0,00

604 552,08

604 551,93

0,15

411

594 795,00

0,00

594 795,00

0,00

594 795,00

594 795,00

0,00

413

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

3 736 083,00

0,00

421

223 301,00

0,00

223 301,00

0,00

223 301,00

223 301,00

0,00

431

758 821,00

0,00

758 821,00

0,00

758 821,00

758 821,00

0,00

511

77 165,46

0,00

77 165,46

0,00

77 165,46

77 164,96

0,50

Összesen

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

72 302 779,62

–52 506,90

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

23 543 709,15

62,20

211

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

6 796 679,95

5,06

212

101 944,90

0,00

101 944,90

0,00

101 944,90

101 944,84

0,06

213

619 208,57

0,00

619 208,57

0,00

619 208,57

619 206,97

1,60

214

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

5 151 954,60

0,06

Összesen

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

36 213 495,51

68,98

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

120 893,44

0,00

120 893,44

0,00

120 893,44

120 893,42

0,02

121

777 330,20

0,00

777 330,20

0,00

777 330,20

777 329,95

0,25

123

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

1 045 635,13

–0,02

214

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

1 121 895,66

0,77

216

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

221

77 996,79

0,00

77 996,79

0,00

77 996,79

77 996,71

0,08

227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 139,13

– 167 139,13

Összesen

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

3 310 890,00

1,17

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

3 070 613,25

0,00

114

161 752,20

0,00

161 752,20

0,00

161 752,20

161 752,20

0,00

211

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

1 260 593,18

0,00

214

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

2 478 219,00

0,00

221

43 139,02

0,00

43 139,02

0,00

43 139,02

43 139,02

0,00

Összesen

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

7 014 316,65

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

35 691,52

0,00

35 691,52

0,00

35 691,52

35 691,52

0,00

112

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

2 779 979,21

0,01

113

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

5 978 808,72

–28,78

121

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

5 896 128,42

0,00

123

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

5 786 335,11

–0,03

125

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

3 693 754,73

–0,03

211

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

2 490 411,15

0,00

212

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

6 736 580,35

0,00

214

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

22 814 859,95

1,08

221

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

18 954 204,38

0,33

227

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

1 698 138,26

0,09

Összesen

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

76 864 891,80

–27,33

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

2 874 952,73

0,03

113

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

11 048 252,84

–81,43

121

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

7 134 867,54

–0,15

123

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

8 852 877,39

–54,52

211

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

4 499 817,48

–0,15

212

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

12 641 208,48

–0,65

214

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

10 698 379,21

13,07

215

244 604,93

0,00

244 604,93

0,00

244 604,93

244 604,92

0,01

221

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

10 919 703,79

52,17

225

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

2 733 455,46

–0,99

226

521 729,54

0,00

521 729,54

0,00

521 729,54

521 724,66

4,88

Összesen

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

72 169 844,50

–67,73

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

109 837,71

0,00

109 837,71

0,00

109 837,71

109 837,70

0,01

112

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

1 432 337,89

0,00

113

763 480,92

0,00

763 480,92

0,00

763 480,92

763 484,25

–3,33

114

73 197,04

0,00

73 197,04

0,00

73 197,04

73 197,07

–0,03

115

6 145,60

0,00

6 145,60

0,00

6 145,60

6 145,62

–0,02

121

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

4 323 432,29

–0,01

123

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

5 375 893,57

–0,03

125

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

9 225 906,92

0,06

132

12 424,85

0,00

12 424,85

0,00

12 424,85

12 424,85

0,00

133

104 659,06

0,00

104 659,06

0,00

104 659,06

104 659,05

0,01

211

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

1 465 045,18

–11,21

212

377 492,17

0,00

377 492,17

0,00

377 492,17

377 501,45

–9,28

214

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

4 319 412,70

–0,03

215

388 150,46

0,00

388 150,46

0,00

388 150,46

388 150,47

–0,01

221

78 065,83

0,00

78 065,83

0,00

78 065,83

78 065,88

–0,05

226

772 813,10

0,00

772 813,10

0,00

772 813,10

772 813,07

0,03

227

962 038,24

0,00

962 038,24

0,00

962 038,24

962 038,44

–0,20

311

26 297,76

0,00

26 297,76

0,00

26 297,76

26 297,77

–0,01

413

16 925,25

0,00

16 925,25

0,00

16 925,25

16 925,25

0,00

511

25 055,68

0,00

25 055,68

0,00

25 055,68

25 055,69

–0,01

Összesen

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

29 858 625,11

–24,11

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

1 804 966,88

–0,05

212

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

7 832 230,09

0,14

214

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

11 826 037,98

18,08

221

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

14 461 602,15

0,05

Összesen

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

35 924 837,10

18,22

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

40 847,80

0,00

40 847,80

0,00

40 847,80

40 847,80

0,00

121

22 461,22

0,00

22 461,22

0,00

22 461,22

22 461,22

0,00

123

93 200,43

0,00

93 200,43

0,00

93 200,43

93 200,43

0,00

125

179 925,29

0,00

179 925,29

0,00

179 925,29

179 925,29

0,00

211

137 287,04

0,00

137 287,04

0,00

137 287,04

137 287,04

0,00

214

695 648,09

0,00

695 648,09

0,00

695 648,09

652 316,03

43 332,06

221

562 163,72

0,00

562 163,72

0,00

562 163,72

605 495,78

–43 332,06

Összesen

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

1 731 533,59

0,00

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

178 351,14

0,00

178 351,14

0,00

178 351,14

178 351,14

0,00

214

757 712,94

0,00

757 712,94

0,00

757 712,94

757 712,79

0,15

221

185 160,29

0,00

185 160,29

0,00

185 160,29

185 160,32

–0,03

Összesen

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

1 121 224,25

0,12

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

464 978,86

0,00

464 978,86

0,00

464 978,86

464 978,84

0,02

113

226 820,34

0,00

226 820,34

0,00

226 820,34

226 820,70

–0,36

121

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

2 268 787,74

0,28

122

158 508,69

0,00

158 508,69

0,00

158 508,69

156 688,82

1 819,87

123

965 935,42

0,00

965 935,42

0,00

965 935,42

965 935,43

–0,01

125

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

2 478 485,89

–0,07

211

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

1 609 687,70

–5,41

212

463 085,60

0,00

463 085,60

0,00

463 085,60

463 087,73

–2,13

213

208 004,84

0,00

208 004,84

0,00

208 004,84

208 005,00

–0,16

214

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

2 058 921,46

–2,82

221

574 023,14

0,00

574 023,14

0,00

574 023,14

574 023,24

–0,10

226

436 211,94

0,00

436 211,94

0,00

436 211,94

483 938,93

–47 726,99

227

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

1 407 626,14

– 101 860,32

323

202 878,09

0,00

202 878,09

0,00

202 878,09

222 113,16

–19 235,07

Összesen

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

13 589 100,78

– 167 013,27

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

247 487,79

0,00

247 487,79

0,00

247 487,79

247 487,87

–0,08

113

135 593,47

0,00

135 593,47

0,00

135 593,47

135 593,61

–0,14

121

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

1 039 472,46

–3,18

122

308 228,84

0,00

308 228,84

0,00

308 228,84

308 229,44

–0,60

123

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

1 092 094,92

–0,01

125

80 751,03

0,00

80 751,03

0,00

80 751,03

80 751,07

–0,04

211

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

1 409 622,92

0,00

212

4 574,49

0,00

4 574,49

0,00

4 574,49

4 574,50

–0,01

214

322 620,52

0,00

322 620,52

0,00

322 620,52

322 620,57

–0,05

226

191 000,64

0,00

191 000,64

0,00

191 000,64

191 000,65

–0,01

227

23 990,93

0,00

23 990,93

0,00

23 990,93

23 990,94

–0,01

321

31 190,87

0,00

31 190,87

0,00

31 190,87

31 190,87

0,00

Összesen

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

4 886 629,82

–4,13

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

31 789,92

0,00

31 789,92

0,00

31 789,92

31 789,92

0,00

112

156 359,75

0,00

156 359,75

0,00

156 359,75

156 359,65

0,10

113

384 942,20

0,00

384 942,20

0,00

384 942,20

384 937,32

4,88

121

973 581,26

0,00

973 581,26

0,00

973 581,26

973 580,11

1,15

122

7 593,62

0,00

7 593,62

0,00

7 593,62

7 593,62

0,00

123

212 045,72

0,00

212 045,72

0,00

212 045,72

212 045,71

0,01

125

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

1 272 358,89

0,30

211

233 837,99

0,00

233 837,99

0,00

233 837,99

233 837,69

0,30

214

964 061,10

0,00

964 061,10

0,00

964 061,10

964 058,02

3,08

216

41 686,97

0,00

41 686,97

0,00

41 686,97

41 686,97

0,00

221

239 175,16

0,00

239 175,16

0,00

239 175,16

239 174,98

0,18

223

5 899,64

0,00

5 899,64

0,00

5 899,64

5 899,63

0,01

226

698 198,43

0,00

698 198,43

0,00

698 198,43

698 198,33

0,10

227

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

1 286 101,76

0,10

313

259 783,49

0,00

259 783,49

0,00

259 783,49

259 783,48

0,01

322

343 771,34

0,00

343 771,34

0,00

343 771,34

343 771,20

0,14

323

99 903,26

0,00

99 903,26

0,00

99 903,26

99 903,21

0,05

Összesen

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

7 211 080,49

10,41

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

1 027 478,24

0,06

113

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

1 055 720,10

–14,34

121

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

3 042 912,38

–0,13

214

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

3 965 156,27

–6,04

221

527 843,12

0,00

527 843,12

0,00

527 843,12

527 845,30

–2,18

Összesen

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

9 619 112,29

–22,63

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 338,67

0,00

1 338,67

0,00

1 338,67

1 338,67

0,00

113

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

6 941 691,61

1 822,31

123

93 746,95

0,00

93 746,95

0,00

93 746,95

93 746,98

–0,03

211

65 502 466,78

–6 623,23

65 495 843,55

0,00

65 495 843,55

65 495 843,55

0,00

212

52 179 422,48

480,17

52 179 902,65

0,00

52 179 902,65

52 179 902,65

0,00

214

89 063 839,48

98,47

89 063 937,95

0,00

89 063 937,95

89 063 937,94

0,01

221

785 216,03

– 184 553,41

600 662,62

0,00

600 662,62

600 662,62

0,00

311

190 585,77

0,00

190 585,77

0,00

190 585,77

196 344,61

–5 758,84

312

662 649,17

0,00

662 649,17

0,00

662 649,17

798 605,90

– 135 956,73

313

37,44

0,00

37,44

0,00

37,44

37,44

0,00

321

3 687,57

0,00

3 687,57

0,00

3 687,57

3 698,42

–10,85

322

3 179,15

0,00

3 179,15

0,00

3 179,15

3 169,43

9,72

413

49 588,13

–4 944,37

44 643,76

0,00

44 643,76

44 643,76

0,00

431

95 867,74

0,00

95 867,74

0,00

95 867,74

76 694,19

19 173,55

511

571 513,89

0,00

571 513,89

0,00

571 513,89

571 506,17

7,72

Összesen

216 146 653,17

– 195 542,37

215 951 110,80

0,00

215 951 110,80

216 071 823,94

– 120 713,14

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

75 333,80

0,00

75 333,80

0,00

75 333,80

75 334,24

–0,44

121

267 970,20

0,00

267 970,20

0,00

267 970,20

267 970,27

–0,07

212

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

1 537 999,35

186,71

214

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

1 876 884,26

–15 251,69

312

17 544,93

0,00

17 544,93

0,00

17 544,93

17 544,93

0,00

511

127 112,01

0,00

127 112,01

0,00

127 112,01

127 111,95

0,06

Összesen

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

3 902 845,00

–15 065,43

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

1 351 209,25

46 796,44

112

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

71 298 569,13

12 335,79

113

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

5 289 299,52

–4,99

121

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

104 495 317,15

129 568,66

122

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

4 391 316,26

12 070,29

123

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

30 446 268,10

–68 803,41

125

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

4 035 053,43

5 781,29

211

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

292 002 523,82

457,37

212

–21,50

0,00

–21,50

0,00

–21,50

271,99

– 293,49

214

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

203 452 812,45

–5 473,76

221

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

1 921 721,73

1 480,96

223

362 339,13

0,00

362 339,13

0,00

362 339,13

362 447,93

– 108,80

226

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

37 255 703,98

5 817,01

227

251 468,71

0,00

251 468,71

0,00

251 468,71

251 884,89

– 416,18

323

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

2 891 066,65

41 670,57

511

801 490,56

0,00

801 490,56

0,00

801 490,56

801 490,56

0,00

Összesen

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

760 246 956,84

180 877,75

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

49 474,50

0,00

49 474,50

0,00

49 474,50

49 475,06

–0,56

211

7 418,09

0,00

7 418,09

0,00

7 418,09

7 418,13

–0,04

212

3 451,38

0,00

3 451,38

0,00

3 451,38

3 451,40

–0,02

214

351 015,54

0,00

351 015,54

0,00

351 015,54

351 016,91

–1,37

Összesen

411 359,51

0,00

411 359,51

0,00

411 359,51

411 361,50

–1,99

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

137 020,95

0,00

137 020,95

0,00

137 020,95

137 021,28

–0,33

214

111 327,20

0,00

111 327,20

0,00

111 327,20

111 327,32

–0,12

Összesen

248 348,15

0,00

248 348,15

0,00

248 348,15

248 348,60

–0,45

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

436 232,55

0,00

436 232,55

0,00

436 232,55

436 232,55

0,00

211

578 831,63

0,00

578 831,63

0,00

578 831,63

578 832,02

–0,39

214

666 254,27

0,00

666 254,27

0,00

666 254,27

666 255,37

–1,10

Összesen

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

1 681 319,94

–1,49

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

516 497,87

0,00

516 497,87

0,00

516 497,87

516 497,92

–0,05

113

475 365,52

0,00

475 365,52

0,00

475 365,52

475 368,04

–2,52

211

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

8 524 531,19

–23,20

212

–7 081,41

0,00

–7 081,41

0,00

–7 081,41

–7 081,41

0,00

214

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

1 077 694,37

– 830,72

Összesen

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

10 587 010,11

– 856,49

HU: 2007HU06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

2 230 164,18

0,00

114

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

1 100 116,10

0,69

121

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

75 320 402,43

–2,20

141

3 252,29

0,00

3 252,29

0,00

3 252,29

3 252,30

–0,01

142

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

4 218 855,31

0,01

212

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

7 855 544,35

–0,17

214

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

24 777 339,97

0,10

221

605 628,64

0,00

605 628,64

0,00

605 628,64

605 628,61

0,03

341

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

4 605 929,93

–0,40

511

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

28 167 964,29

–0,09

Összesen

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

148 885 197,47

–2,04

IE: 2007IE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577 793,80

0,00

577 793,80

0,00

577 793,80

577 855,80

–62,00

112

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

2 302 500,00

0,00

113

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

20 431 178,81

0,00

121

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

3 808 805,54

0,01

212

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

136 862 525,00

–9 663,40

214

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

171 393 624,89

– 189 851,35

511

37 798,54

0,00

37 798,54

0,00

37 798,54

37 798,54

0,00

Összesen

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

335 414 288,58

– 199 576,74

IT: 2007IT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577,32

0,00

577,32

0,00

577,32

577,32

0,00

112

17 600,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

113

9 622,04

0,00

9 622,04

0,00

9 622,04

9 622,04

0,00

121

380 426,53

0,00

380 426,53

0,00

380 426,53

380 426,53

0,00

123

12 437,65

0,00

12 437,65

0,00

12 437,65

12 437,65

0,00

211

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

2 217 467,14

0,00

212

436 041,85

0,00

436 041,85

0,00

436 041,85

436 041,85

0,00

214

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

4 483 604,83

–0,06

221

865 932,98

0,00

865 932,98

0,00

865 932,98

865 933,03

–0,05

227

44 894,89

0,00

44 894,89

0,00

44 894,89

44 894,89

0,00

311

42 032,12

0,00

42 032,12

0,00

42 032,12

42 032,12

0,00

Összesen

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

8 510 637,40

–0,11

IT: 2007IT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

1 105 500,00

0,00

122

39 667,16

0,00

39 667,16

0,00

39 667,16

39 667,17

–0,01

123

418 704,00

0,00

418 704,00

0,00

418 704,00

418 704,00

0,00

125

474 979,77

0,00

474 979,77

0,00

474 979,77

474 979,77

0,00

211

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

5 799 056,45

–0,20

214

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

6 350 683,17

0,35

226

577 914,55

0,00

577 914,55

0,00

577 914,55

577 914,55

0,00

Összesen

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

14 766 505,11

0,14

IT: 2007IT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

350 921,10

0,00

350 921,10

0,00

350 921,10

350 921,10

0,00

113

4 412,32

0,00

4 412,32

0,00

4 412,32

4 412,32

0,00

122

1 010,76

0,00

1 010,76

0,00

1 010,76

1 010,76

0,00

211

71 151,95

0,00

71 151,95

0,00

71 151,95

71 151,95

0,00

212

11 939,40

0,00

11 939,40

0,00

11 939,40

11 939,40

0,00

214

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

12 858 044,55

0,00

221

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

1 123 813,51

0,00

511

17 045,60

0,00

17 045,60

0,00

17 045,60

17 045,60

0,00

Összesen

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

14 438 339,19

0,00

IT: 2007IT06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

1 346 400,00

0,00

121

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

2 681 632,57

–0,01

123

27 584,25

0,00

27 584,25

0,00

27 584,25

27 584,25

0,00

211

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

1 305 025,74

–0,06

214

213 249,82

0,00

213 249,82

0,00

213 249,82

213 249,79

0,03

221

322 210,50

0,00

322 210,50

0,00

322 210,50

322 210,47

0,03

223

311,96

0,00

311,96

0,00

311,96

311,96

0,00

Összesen

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

5 896 414,78

–0,01

IT: 2007IT06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00

113

772,60

0,00

772,60

0,00

772,60

772,60

0,00

121

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

1 817 362,57

0,00

123

199 368,87

0,00

199 368,87

0,00

199 368,87

199 368,87

0,00

125

214 674,02

0,00

214 674,02

0,00

214 674,02

214 674,01

0,01

211

297 442,64

0,00

297 442,64

0,00

297 442,64

297 442,64

0,00

212

81 270,60

0,00

81 270,60

0,00

81 270,60

81 270,60

0,00

214

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

9 156 995,30

0,03

221

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

1 166 281,22

–0,01

226

37 899,26

0,00

37 899,26

0,00

37 899,26

37 899,26

0,00

311

42 811,25

0,00

42 811,25

0,00

42 811,25

42 811,26

–0,01

321

21 978,00

0,00

21 978,00

0,00

21 978,00

21 978,00

0,00

322

569 346,05

0,00

569 346,05

0,00

569 346,05

569 346,05

0,00

Összesen

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

13 632 602,38

0,02

IT: 2007IT06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

7 661,10

0,00

7 661,10

0,00

7 661,10

7 661,10

0,00

112

36 750,00

0,00

36 750,00

0,00

36 750,00

36 750,00

0,00

121

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

1 782 940,25

–0,09

122

153 556,01

0,00

153 556,01

0,00

153 556,01

153 556,01

0,00

123

71 025,37

0,00

71 025,37

0,00

71 025,37

71 025,36

0,01

125

150 190,29

0,00

150 190,29

0,00

150 190,29

150 190,29

0,00

126

20 392,56

0,00

20 392,56

0,00

20 392,56

20 392,54

0,02

211

392 002,96

0,00

392 002,96

0,00

392 002,96

392 003,00

–0,04

214

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

1 796 902,01

0,21

221

51,26

0,00

51,26

0,00

51,26

51,26

0,00

227

17 226,00

0,00

17 226,00

0,00

17 226,00

17 226,00

0,00

311

377 682,16

0,00

377 682,16

0,00

377 682,16

377 682,15

0,01

322

20 387,40

0,00

20 387,40

0,00

20 387,40

20 387,40

0,00

Összesen

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

4 826 767,37

0,12

IT: 2007IT06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

36 380,00

0,00

36 380,00

0,00

36 380,00

36 380,00

0,00

113

14 022,14

0,00

14 022,14

0,00

14 022,14

14 022,14

0,00

121

446 224,98

0,00

446 224,98

0,00

446 224,98

430 174,98

16 050,00

125

32 704,48

0,00

32 704,48

0,00

32 704,48

32 704,48

0,00

126

211,43

0,00

211,43

0,00

211,43

211,43

0,00

211

248 292,50

0,00

248 292,50

0,00

248 292,50

248 292,50

0,00

214

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

12 272 201,69

–0,01

221

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

4 330 835,55

0,01

311

125 396,80

0,00

125 396,80

0,00

125 396,80

125 396,80

0,00

321

15 367,65

0,00

15 367,65

0,00

15 367,65

15 367,65

0,00

511

19 951,42

0,00

19 951,42

0,00

19 951,42

19 951,42

0,00

Összesen

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

17 525 538,64

16 050,00

IT: 2007IT06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

214 500,00

0,00

214 500,00

0,00

214 500,00

214 500,00

0,00

113

61 725,59

0,00

61 725,59

0,00

61 725,59

61 725,59

0,00

121

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

9 814 728,05

–0,01

122

438 761,79

0,00

438 761,79

0,00

438 761,79

438 761,79

0,00

123

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

3 920 453,12

0,00

211

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

2 298 289,09

0,00

212

295 484,81

0,00

295 484,81

0,00

295 484,81

295 484,81

0,00

214

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

11 100 065,13

–0,08

216

357 333,34

0,00

357 333,34

0,00

357 333,34

357 333,34

0,00

221

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

2 231 136,19

–0,12

226

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

1 350 442,37

–0,01

311

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

2 705 205,85

–0,01

323

39 654,38

0,00

39 654,38

0,00

39 654,38

39 654,38

0,00

511

30 630,07

0,00

30 630,07

0,00

30 630,07

30 630,07

0,00

Összesen

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

34 858 409,78

–0,23

IT: 2007IT06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

59 116,45

0,00

59 116,45

0,00

59 116,45

59 116,45

0,00

112

141 158,47

0,00

141 158,47

0,00

141 158,47

141 158,47

0,00

113

319 902,19

0,00

319 902,19

0,00

319 902,19

319 902,18

0,01

121

424 961,21

0,00

424 961,21

0,00

424 961,21

424 961,26

–0,05

122

366 746,86

0,00

366 746,86

0,00

366 746,86

366 746,87

–0,01

123

189 977,71

0,00

189 977,71

0,00

189 977,71

189 977,73

–0,02

125

228 315,28

0,00

228 315,28

0,00

228 315,28

228 315,27

0,01

211

214 034,71

0,00

214 034,71

0,00

214 034,71

214 034,71

0,00

214

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

1 527 460,46

–0,20

221

212 037,32

0,00

212 037,32

0,00

212 037,32

212 037,20

0,12

311

4 179,87

0,00

4 179,87

0,00

4 179,87

4 179,87

0,00

323

183 280,18

0,00

183 280,18

0,00

183 280,18

183 280,18

0,00

Összesen

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

3 871 170,65

–0,14

IT: 2007IT06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

265 292,81

0,00

265 292,81

0,00

265 292,81

265 292,82

–0,01

121

11 361,28

0,00

11 361,28

0,00

11 361,28

11 361,27

0,01

122

67 232,15

0,00

67 232,15

0,00

67 232,15

67 232,14

0,01

214

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

13 881 331,32

–0,18

221

769 541,63

0,00

769 541,63

0,00

769 541,63

769 541,54

0,09

311

55 607,75

0,00

55 607,75

0,00