ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.107.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 107

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. április 28.


Tartalom

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/330/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. szeptember 15.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik és másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról

1

 

 

Tanács és Bizottság

 

 

2009/331/EK, Euratom

 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2009. február 26.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik és másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről

164

 

 

2009/332/EK, Euratom

 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2009. február 26.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről

165

Stabilizációs és társulási megállapodás egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Albán Köztársaság között

166

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

28.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. szeptember 15.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik és másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról

(2009/330/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 310. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával,

tekintettel a Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2006. október 23-án a Tanács az Európai Közösség és tagállamai nevében felhatalmazta a Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat az Albán Köztársasággal az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodást kiegészítő jegyzőkönyvről, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.

(2)

Ezek a tárgyalások sikerrel befejeződtek, és a későbbi időpontban történő megkötés érdekében a jegyzőkönyv az Európai Közösség és tagállamai nevében aláírásra kerül,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Közösség nevében az Európai Közösségek és tagállamaik és másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírása jóváhagyásra kerül, figyelemmel a nevezett megállapodás megkötésére.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek – egy későbbi időpontban történő megkötésére is figyelemmel – az Európai Közösség és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


JEGYZŐKÖNYV

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban: a tagállamok, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel,

és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösségek képviseletében az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság,

egyrészről, és

AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

tekintettel a csatlakozási szerződés 6. cikk (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: STM) 2006. június 12-én Luxembourgban aláírták.

(2)

A Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: az új tagállamok) 2007. január 1-jén csatlakoztak az Európai Unióhoz.

(3)

Az STM-et módosítani kell az új tagállamoknak az Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából.

(4)

Az STM 36. cikkének (3) bekezdése értelmében konzultációt folytattak annak biztosítása céljából, hogy a Közösségnek és az Albán Köztársaságnak az említett megállapodásban megállapított kölcsönös érdekei figyelembevételre kerüljenek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I.   SZAKASZ

A SZERZŐDŐ FELEK

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás feleivé válnak, amely megállapodást 2006. június 12-én írták alá Luxembourgban, továbbá a Közösség többi tagállamával megegyező módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatok és egyoldalú nyilatkozatok szövegét.

AZ STM SZÖVEGÉNEK KIIGAZÍTÁSAI, BELEÉRTVE A MELLÉKLETEKET ÉS A JEGYZŐKÖNYVEKET IS

II.   SZAKASZ

IPARI TERMÉKEK

2. cikk

Az STM I. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv I. mellékletében szereplő szöveg lép.

III.   SZAKASZ

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

3. cikk

Mezőgazdasági termékek szűkebb értelemben (sensu stricto)

(1)   Az STM IIa. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv II. mellékletében szereplő szöveg lép.

(2)   Az STM IIb. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv III. mellékletében szereplő szöveg lép.

(3)   Az STM IIc. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv IV. mellékletében szereplő szöveg lép.

4. cikk

Halászati termékek

Az STM III. melléklete helyébe az e jegyzőkönyv V. mellékletében szereplő szöveg lép.

5. cikk

Feldolgozott mezőgazdasági termékek

Az STM 2. jegyzőkönyvének helyébe az e jegyzőkönyv VI. mellékletében szereplő szöveg lép.

IV.   SZAKASZ

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

6. cikk

Az STM 4. jegyzőkönyvének helyébe az e jegyzőkönyv VII. mellékletében szereplő szöveg lép.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

V.   SZAKASZ

7. cikk

WTO

Az Albán Köztársaság vállalja, hogy nem támaszt semmilyen igényt, kérést vagy beterjesztést és nem módosít vagy von vissza semmilyen, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményhez (GATT 1994.) XXIV. cikke (6) bekezdése és XXVIII. cikke szerinti engedményt a Közösség jelenlegi bővítésével kapcsolatban.

8. cikk

Származási igazolás és közigazgatási együttműködés

(1)   Az Albán Köztársaság vagy valamelyik új tagállam által a preferenciális elbánással kapcsolatos megállapodások vagy önálló megegyezések keretében megfelelően kiállított származási igazolások elfogadásra kerülnek az érintett országokban, feltéve, hogy:

a)

az ilyen származási igazolások beszerzése az STM-ben található preferenciális vámtarifa intézkedések alapján eredményez kedvezményes vámkezelést;

b)

a származási igazolást és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás időpontját megelőző napon adták ki;

c)

a származási igazolást a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

Amennyiben az áruk importálását akár az Albán Köztársaságban, akár pedig valamelyik új tagállamban a csatlakozás időpontját megelőzően jelentették be, az Albánia és az adott új tagállam között akkor alkalmazott preferenciális megállapodások vagy önálló megállapodások szerint, akkor az e rendelkezések vagy megállapodások szerint utólag kiadott származási igazolás is elfogadható, feltéve, hogy azokat a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül nyújtották be a vámhatóságok felé.

(2)   Az Albán Köztársaság és az új tagállamok jogosultak fenntartani azokat az engedélyeket, amelyek esetében az „engedélyezett exportőr” státus a közöttük alkalmazott preferenciális megállapodások vagy autonóm megállapodások szerint került kiadásra, feltéve hogy:

a)

a csatlakozás napját megelőzően az Albán Köztársaság és a Közösség között megkötött megállapodásban szintén ilyen rendelkezést írnak elő; valamint

b)

az elfogadott exportőrök az azon megállapodás szerint hatályban lévő származási szabályokat alkalmazzák.

Ezeket az engedélyeket legkésőbb 2008. január 1-jéig az STM feltételei szerint kiadott új engedélyekkel kell helyettesíteni.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett preferenciális megállapodások vagy autonóm megállapodások szerint kiadott származási igazolások későbbi ellenőrzése iránti kérelmeket elfogadják mind Albánia, mind pedig a tagállamok illetékes vámhatóságai az adott származási igazolás kiadását követő három éven át, és e hatóságok ilyen kérelmeket nyújthatnak be a behozatali vámáru-nyilatkozatok alátámasztása céljából hozzájuk benyújtott származási igazolás kibocsátását követő hároméves időszakon keresztül.

9. cikk

Tranzitáruk

(1)   Az STM rendelkezései mind az Albán Köztársaságból az új tagállamok valamelyikébe exportált, illetve az új tagállamok valamelyikéből az Albán Köztársaságba exportált olyan árukra vonatkozóan alkalmazhatók, amelyek megfelelnek az STM-hez csatolt 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás napján tranzitforgalomban úton voltak, vagy amelyeket ideiglenes vámraktárban, vagy az Albán Köztársaság, vagy pedig az érintett új tagállam vámszabad területén tároltak.

(2)   Ilyen esetekben kedvezményes bánásmód akkor alkalmazható, ha a behozatali ország vámhatóságához a csatlakozás napját követő négy hónapon belül benyújtják a kiviteli ország vámhatóságai által visszamenőlegesen kibocsátott származási igazolást.

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

VI.   SZAKASZ

10. cikk

Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt az STM szerves részét képezi.

11. cikk

(1)   Ezt a jegyzőkönyvet a Közösség, a tagállamok nevében az Európai Unió Tanácsa és az Albán Köztársaság – saját eljárásuknak megfelelően – jóváhagyják.

(2)   A jóváhagyó okiratokat az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságánál kell letétbe helyezni.

12. cikk

(1)   Ez a jegyzőkönyv a stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépésének napján lép hatályba, feltéve, hogy addig a napig a jegyzőkönyv jóváhagyásához szükséges minden dokumentumot letétbe helyeztek.

(2)   Abban az esetben, ha azt a napot megelőzően ennek a jegyzőkönyvnek a jóváhagyásához szükséges összes dokumentumot nem helyezték letétbe, akkor ez a jegyzőkönyv a jóváhagyásához szükséges utolsó okmány letétbe helyezésének hónapját követő hónap első napján lép hatályba.

13. cikk

Ez a jegyzőkönyv egy-egy eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint albán nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

14. cikk

Az STM szövegének, beleértve az annak szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a záróokmány és a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatok szövegének el kell készíteni bolgár és román nyelvű változatát, amely szövegek az eredeti szövegekkel azonos módon hitelesek. Ezeket a szövegeket a vegyes bizottság hagyja jóvá.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGI IPARI TERMÉKEKRE

(a 19. cikkben említettek szerint)

A vámtételek a következőképpen csökkennek:

2007. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60 %-ára csökken,

2008. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40 %-ára csökken,

2009. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 20 %-ára csökken,

2010. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 10 %-ára csökken,

2011. január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód

Árumegnevezés

2501 00

Só (beleértve az asztali sót és denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; tengervíz:

– Közcélú só (beleértve az asztali sót és a denaturált sót is) és tiszta nátrium-klorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott, csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal is:

– – Egyéb

– – – Egyéb

2501 00 91

– – – – Emberi fogyasztásra alkalmas só

2523

Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuperszulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve vagy klinker formában is

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze; olajhulladék;

– Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj (a nyers kivételével) és másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze, az olajhulladék kivételével:

2710 11

– – Könnyűpárlatok és készítmények:

– – – Más célokra:

– – – – Speciális benzinek:

2710 11 25

– – – – – Más

– – – – Más:

– – – – Motorbenzin:

– – – – – – Más benzin, amelynek ólomtartalma:

– – – – – – – Legfeljebb 0,013 g/liter:

2710 11 41

– – – – – – – – 95-nél kisebb oktánszámú (RON)

2710 11 70

– – – – – Benzin típusú sugárhajtású üzemanyag

2710 19

– – Más:

– – – Középpárlatok:

– – – – Más célokra:

– – – – – Kerozin:

2710 19 21

– – – – – – Üzemanyag-petróleum

2710 19 25

– – – – – – Más

2710 19 29

– – – – – Más

– – – Nehézpárlatok:

– – – – Gázolajok:

2710 19 31

– – – – – Meghatározott eljárások céljára

2710 19 35

– – – – – Vegyi átalakításra a 2710 19 31 alszám alatt említett eljárások kivételével

– – – – – Más célokra:

2710 19 41

– – – – – – Legfeljebb 0,05 tömegszázalék kéntartalommal

2710 19 45

– – – – – – 0,05 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 0,2 tömegszázalék kéntartalommal

2710 19 49

– – – – – – 0,2 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal

– – – – Fűtőolajok:

– – – – – Más célokra:

2710 19 69

– – – – – – 2,8 tömegszázalékot meghaladó kéntartalommal

2713

Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka

– Ásványolajkoksz:

2713 12 00

– – Kalcinálva

2713 20 00

– Ásványolaj-bitumen

2713 90

– Kőolaj vagy bitumenes ásványból előállított olaj más maradéka

3103

Ásványi vagy vegyi foszfát trágyázószer:

3103 10

– Szuperfoszfátok

3304

Szépségápoló készítmények vagy sminkek és bőrápoló készítmények (a gyógyszerek kivételével), beleértve a napbarnító vagy napvédő készítményeket; manikűr- vagy pedikűrkészítmények:

– Más:

3304 91 00

– – Púderek, préselve is

3304 99 00

– – Más

3305

Hajápoló szerek:

3305 10 00

– Samponok

3305 30 00

– Hajlakkok

3305 90

– Más

3306

Száj- vagy fogápoló készítmények, beleértve a műfogsorrögzítő pasztát és port is; fogtisztításra szolgáló szál (fogselyem) a kiskereskedelem számára egyedi kiszerelésben:

3306 10 00

– Fogtisztító szer

3307

Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápolószerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is:

3307 10 00

– Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények

3307 20 00

– Dezodorok és izzadás elleni készítmények

3401

Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília:

– Szappan, és szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy egyéb öntött vagy darabolt formában és szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília:

3401 11 00

– – Toalett (egészségügyi) célra (beleértve a gyógyanyaggal átitatott termékeket is)

3401 19 00

– – Más

3401 20

– Szappan más formában:

3402

Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalmúak is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével:

3402 20

– Készítmények a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:

3402 90

– Más:

3402 90 10

– – Felületaktív készítmények

3405

Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők vagy fémpolírozók, krémek, súrolókrémek és -porok és hasonló készítmények, (az ezekkel impregnált, bevont vagy beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag vagy szivacsgumi is), a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével:

3405 20 00

– Fabútor, padló és más faáru kezelésére szolgáló fényesítők, krémek és hasonló készítmények

3405 30 00

– Fényesítők és hasonló készítmények autókarosszériához, a fémpolírozók kivételével

3405 90

– Más:

3405 90 90

– – Más

3923

Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró:

3923 10 00

– Doboz, láda, ládakeret és hasonló áruk

– Zsák és zacskó (beleértve a kúp alakút is):

3923 21 00

– – Etilénpolimerekből

3923 29

– – Más műanyagból:

3923 29 10

– – – Poli(vinil-klorid)-ból

3923 29 90

– – – Más

3924

Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy tisztálkodási áruk

3925

Máshol nem említett, építkezésnél használt műanyag áruk:

3925 10 00

– Tartály, kád és hasonló tartóedény, 300 litert meghaladó űrtartalommal

3926

Műanyagból készült más áruk és a 3901–3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk

4012

Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:

– – Újrafutózott abroncs:

4012 11 00

– – Személygépkocsihoz (beleértve a mikrobuszt és a versenyautót is)

4012 12 00

– – Autóbuszhoz vagy tehergépjárműhöz

4012 13 00

– – Légi járműhöz

ex 4012 13 00

– – – A polgári légi járműveken használtakat kivéve

4012 20 00

– Használt légabroncs

ex 4012 20 00

– – A polgári légi járműveken használtakat kivéve

4012 90

– Más:

4012 90 20

– – Tömör vagy kisnyomású gumiabroncs

6401

Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerősítve vagy összeállítva

6402

Más lábbeli gumi- vagy műanyag külső talppal és felsőrésszel:

– Más lábbeli:

6402 99

– – Más:

– – – Más:

– – – – Műanyag felsőrésszel

6402 99 50

– – – – – Papucs és más házicipő

6404

Lábbeli gumi-, műanyag, bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal és textilanyag felsőrésszel

– Lábbeli, gumi- vagy műanyag külső talppal:

6404 19

– – Más:

6404 19 90

– – – Más

6404 20

– Lábbeli bőr- vagy mesterséges bőr külső talppal

6405

Más lábbeli:

6406

Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarokemelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei:

6406 10

– Felsőrész és részei, a kéreg kivételével:

6904

Kerámia épülettégla, padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló:

6905

Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiaáru:

6907

Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- és falburkoló csempe; mázatlan kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is:

6908

Mázas kerámia út- és padlóburkoló lap, kályha- vagy falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátéten is

7213

Melegen hengerelt rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben:

7213 10 00

– Hengerelésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel

– Más:

7213 91

– – Kör alakú keresztmetszetének átmérője kevesebb mint 14 mm

7213 99

– – Más:

7213 99 10

– – – Kevesebb mint 0,25 tömegszázalék széntartalommal

7214

Más rúd vasból vagy ötvözetlen acélból, kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy -extrudálva, hengerlés után csavarva is, de tovább nem megmunkálva:

7214 10 00

– Kovácsolva

7214 20 00

– Hengerelésből eredő bevágásokkal, bordákkal, hornyokkal vagy más mélyedésekkel, kiemelkedésekkel vagy hengerelés után csavarva

– Más:

7214 91

– – Téglalap (nem négyzet) alakú keresztmetszettel

7214 99

– – Más

7306

Más cső és üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva):

– Más, nem kör keresztmetszetű hegesztett termék:

7306 61

– – Négyzet vagy téglalap alakú keresztmetszettel

7306 69

– – Más, nem kör keresztmetszetű

7306 90 00

– Más

7326

Más cikk vasból vagy acélból:

7326 90

– Más:

– – Más cikk vasból vagy acélból:

7326 90 98

– – – Más

7408

Rézhuzal:

– Finomított rézből:

7408 11 00

– – Ha legnagyobb keresztmetszeti átmérője meghaladja a 6 mm-t

7408 19

– – Más

7413 00

Sodort huzal, kábel, fonott szalag és hasonló rézből, az elektromos szigetelésű kivételével:

7413 00 20

– Finomított rézből:

ex 7413 00 20

– – A polgári légi járműveken használtakat kivéve

8544

Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is:

– Tekercselőhuzal:

8544 11

– – Rézből:

8544 19

– – Más

8544 20 00

– Koaxiális kábel és más koaxiális elektromos vezeték

– Más elektromos vezeték legfeljebb 1 000 V feszültséghez:

8544 49

– – Más:

– – – Más:

8544 49 91

– – – – Vezeték és kábel 0,51 mm-t meghaladó egyéni vezetékátmérővel

– – – – Más:

8544 49 95

– – – – – 80 V-ot meghaladó de kevesebb mint 1 000 V feszültségig

8544 49 99

– – – – – 1 000 V feszültségre

8544 60

– Más elektromos vezeték, 1 000 V-ot meghaladó feszültségre:

9403

Más bútor és részei:

9403 30

– Hivatali fabútor:

9403 40

– Fa konyhabútor:

9403 60

– Más fabútor:

9403 60 30

– – Üzletekben használt fabútor”

II. MELLÉKLET

„II. a) MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE

(a 27. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említettek szerint)

Korlátlan mennyiségben vámmentesen behozható

KN-kód

Árumegnevezés

0101

Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér:

0101 10

– Fajtatiszta tenyészállat:

0102

Élő szarvasmarhafélék:

0102 10

– Fajtatiszta tenyészállat:

0102 90

– Más:

– – Háziasított fajták:

– – – 80 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 160 kg tömegű:

0102 90 29

– – – – Más

0103

Élő sertés

0104

Élő juh és kecske

0105

Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk:

– Legfeljebb 185 g tömegű:

0105 11

– – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok:

0105 12 00

– – Pulyka

0105 19

– – Más:

– Más:

0105 94 00

– – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok

ex 0105 94 00

– – – Legfeljebb 2 000 g tömegű

0106

Más élő állat:

– Emlősök:

0106 11 00

– – Főemlősök

0106 19

– – Más

0106 20 00

– Hüllők (kígyók és teknősbékák is)

– Madarak:

0106 31 00

– – Ragadozó madarak

0106 32 00

– – Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is).

0106 39

– – Más

0106 90 00

– Más

0205 00

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva:

0206 10

– Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve:

0206 10 10

– – Gyógyászati termékek gyártására

– Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva:

0206 29

– – Más:

0206 29 10

– – – Gyógyászati termékek gyártására

0206 30 00

– Sertésből frissen vagy hűtve

– Sertésből fagyasztva:

0206 41 00

– – Máj

0206 80

– Más frissen vagy hűtve:

0206 80 10

– – Gyógyászati termékek gyártására

0206 90

– Más fagyasztva:

0206 90 10

– – Gyógyászati termékek gyártására

0404

Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

0404 10

– Tejsavó és módosított savó sűrítve is, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

– – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

– – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38):

– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:

0404 10 02

– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0404 10 04

– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0404 10 06

– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:

0404 10 12

– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0404 10 14

– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0404 10 16

– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

0407 00

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve:

– Baromfitojás:

– – Keltetésre:

0407 00 11

– – – Pulyka- vagy libatojás

0407 00 19

– – – Más

0410 00 00

Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű termék

0504 00 00

Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

0601

Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vámtartifaszám alá tartozó gyökér kivételével

0602

Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra:

0602 10

– Nem gyökeres dugvány és oltvány:

0602 10 90

– – Más

0602 20

– Emberi fogyasztásra alkalmas gyümölcsöt vagy diófélét termő fa, bokor és cserje oltva is:

0602 20 90

– – Más

0602 30 00

– Rododendron és azálea oltva is

0602 40

– Rózsa oltva is

0602 90

– Más

0701

Burgonya frissen vagy hűtve:

0701 10 00

– Vetőmag

0703

Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve:

0703 20 00

– Fokhagyma

0705

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.) frissen vagy hűtve:

– Cikória:

0705 21 00

– – Cikóriasaláta (salátakatáng) (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve:

0706 90

– Más:

0706 90 30

– – Torma (Cochlearia armoracia)

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve:

0708 20 00

– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Más zöldség frissen vagy hűtve:

– Ehető gomba és szarvasgomba:

0709 51 00

– – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák

0709 59

– – Más:

0709 59 10

– – – Rókagomba

0709 59 30

– – – Vargánya

0709 59 90

– – – Más

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

– Ehető gomba és szarvasgomba:

0711 51 00

– – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák

0711 90

– Más zöldség; zöldségkeverék:

– – Zöldségfélék:

0711 90 10

– – – A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével

0711 90 50

– – – Vöröshagyma

0711 90 80

– – – Más

0712

Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve:

– Ehető gomba, fafülgomba (Auricularia spp.), kocsonyás gomba (Tremella spp.) és szarvasgomba:

0712 31 00

– – Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák

0712 32 00

– – Fafülgomba (Auricularia spp.)

0712 33 00

– – Kocsonyás gomba (Tremella spp.)

0712 39 00

– – Más

0713

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is:

0713 10

– Borsó (Pisum sativum):

0713 10 10

– – Vetésre

– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – A Vigna mungo (L.) Hepper vagy a Vigna radiata (L.) Wilczek fajhoz tartozó bab

0713 33

– – Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris):Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – Vetésre

0713 40 00

– Lencse

0713 50 00

– Nagy szemű disznóbab (Vicia faba var. major) és lóbab (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– Más

0714

Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő - vagy inulintartalmú más hasonló gyökér és gumó frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél

0801

Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is:

– Brazildió:

0801 22 00

– – Héj nélkül

0802

Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:

– Mandula:

0802 11

– – Héjastól

0802 12

– – Héj nélkül

– Dió:

0802 31 00

– – Héjastól

0802 32 00

– – Héj nélkül

0802 60 00

– Makadámia dió

0802 90

– Más:

0802 90 20

– – Aréka (vagy bétel), kóla- és hikori dió

0802 90 50

– – Fenyődió

0803 00

Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva:

0803 00 90

– Szárítva

0804

Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva:

0804 40 00

– Avokádó

0805

Citrusfélék frissen vagy szárítva:

0805 40 00

– Grépfrút, beleértve a pomelót

0805 90 00

– Más

0806

Szőlő frissen vagy szárítva:

0806 20

– Szárítva

0810

Más gyümölcs frissen:

0810 40

– Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs:

0810 40 10

– – Áfonya, vörös áfonya vagy hegyi áfonya (Vaccinium vitis - idaea faj gyümölcse)

0810 60 00

– Durián

0810 90

– Más:

– – Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:

0810 90 60

– – – Piros ribiszke

0811

Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

0811 20

– Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:

0811 20 11

– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

0811 20 19

– – – Más

– – Más:

0811 20 39

– – – Fekete ribiszke

0811 90

– Más:

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:

– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

0811 90 11

– – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék

– – – Más:

0811 90 31

– – – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék

0812

Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

0812 90

– Más:

0812 90 10

– – Kajszibarack

0812 90 30

– – Papaya

0812 90 40

– – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

0812 90 70

– – Guajava, mangó, mangosztán, tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs), pitahaya és trópusi diófélék

0812 90 98

– – Más:

ex 0812 90 98

– – – Fekete ribiszke

ex 0812 90 98

– – – Málna

0813

Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:

0813 50

– Diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:

– – Szárított gyümölcsök keveréke, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével:

0813 50 19

– – – Aszalt szilvát tartalmazó

– – Kizárólag a 0801 és 0802 vámtartifaszám alá tartozó szárított diófélék keveréke:

0813 50 31

– – – Trópusi diófélékből

0813 50 39

– – – Más

– – Más keverékek:

0813 50 91

– – – Aszalt szilvát vagy fügét nem tartalmazó

0814 00 00

Citrusfélék vagy a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé:

0901 90

– Más:

0901 90 10

– – Kávéhéj és -burok

0908

Szerecsendió, szerecsendió - virág és kardamom

1001

Búza és kétszeres:

1001 90

– Más:

1001 90 10

– – Tönköly vetésre

1006

Rizs

1007 00

Cirokmag

1008

Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle

1102

Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével:

1102 90

– Más:

1102 90 30

– – Zabliszt

1103

Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából:

– Durva őrlemény és dara:

1103 19

– – Más gabonából:

1103 19 10

– – – Rozsból

1103 19 30

– – – Árpából

1103 19 40

– – – Zabból

1103 19 50

– – – Rizsből

1103 20

– Labdacs (pellet)

1104

Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vámtartifaszám alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:

– Lapított vagy pelyhesített gabona:

1104 12

– – Zabból:

1104 12 10

– – – Lapított

1104 19

– – Más gabonából:

1104 19 30

– – – Rozsból

– – – Árpából:

1104 19 61

– – – – Lapított

1104 19 69

– – – – Pelyhesített

– – – Más:

1104 19 91

– – – – Pelyhesített rizs

– Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona:

1104 22

– – Zabból

1104 23

– – Kukoricából:

1104 23 30

– – – Fényezett

1104 23 90

– – – Kizárólag durván darált

1104 29

– – Más gabonából:

– – – Árpából:

1104 29 01

– – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított)

1104 29 03

– – – – Hántolt és szeletelt vagy durván darált (»Grütze« vagy »grutten«)

1104 29 05

– – – – Fényezett

1104 29 07

– – – – Kizárólag durván darált

1104 29 09

– – – – Más

– – – Más:

– – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is:

1104 29 11

– – – – – Búzából:

1104 29 18

– – – – – Más

1104 29 30

– – – – Fényezett:

ex 1104 29 30

– – – – – Búzából:

ex 1104 29 30

– – – – – Rozsból

– – – – Kizárólag durván darált:

1104 29 51

– – – – – Búzából:

1104 29 55

– – – – – Rozsból

1104 29 59

– – – – – Más

 

– – – – Más:

1104 29 81

– – – – – Búzából:

1104 29 85

– – – – – Rozsból

1104 30

– Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:

1104 30 10

– – Búzából:

1105

Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából

1106

Liszt, dara és por a 0713 vámtartifaszám alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vámtartifaszám alá tartozó szágóból vagy gyökérből vagy gumóból; vagy a 8. árucsoportba tartozó termékekből

1107

Maláta, pörkölve is

1108

Keményítő; inulin:

– Keményítő:

1108 19

– – Más keményítő:

1108 19 10

– – – Rizskeményítő

1108 20 00

– Inulin

1109 00 00

Búzasikér, szárítva is

1201 00

Szójabab, törve is:

1202

Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is:

1202 10

– Héjastól:

1202 10 10

– – Vetésre

1203 00 00

Kopra

1204 00

Lenmag, törve is

1205

Olajrepce- vagy repcemag, törve is

1206 00

Napraforgómag, törve is

1207

Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is

1208

Olajosmagliszt és -dara, vagy olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara, a mustárliszt és -dara kivételével

1209

Mag, gyümölcs és spóra vetési célra

1210

Komlótoboz frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban is; lupulin:

1211

Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarírtószer, gombaölőszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is:

1211 90

– Más:

1211 90 85

– – Más:

ex 1211 90 85

– – – Más, az édesgyökér kivételével

1212

Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is):

– Más:

1212 91

– – Cukorrépa

1212 99

– – Más

1213 00 00

Gabonaszalma és -pelyva nyersen, vágva, őrölve, sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is

1214

Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfalfa), lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is

1301

Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta és oleorezin (például balzsam)

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar - agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

– Növényi nedv és kivonat:

1302 11 00

– – Ópium

1302 19

– – Más

– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

1302 32

– – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

1302 32 90

– – – Guarmagból

1302 39 00

– – Más

1501 00

Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

– Sertészsír (zsiradék is):

1501 00 11

– – Ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer - előállítás kivételével

1501 00 90

– Baromfizsír

1502 00

Szarvasmarhafaggyú, birka - vagy kecskefaggyú, a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével

1503 00

Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve

1504

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1507

Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1508

Földimogyoró - olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

1508 10

– Nyersolaj:

1508 10 10

– – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer - előállítás kivételével

1508 90

– Más:

1508 90 10

– – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer - előállítás kivételével

1511

Földimogyoró - olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1512

Napraforgómag-, pórsáfránymag - vagy gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1513

Kókuszdió (kopra)-, pálmamagbél- vagy babassuolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1514

Olajrepce-, repce - vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

– Lenmagolaj és frakciói:

1515 11 00

– – Nyersolaj

1515 19

– – Más

– Kukoricaolaj és frakciói:

1515 21

– – Nyersolaj

1515 29

– – Más

1515 30

– Ricinusolaj és frakciói

1515 50

– Szezámolaj és frakciói

1515 90

– Más:

1515 90 11

– – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:

ex 1515 90 11

– – – Tungolaj és frakciói

– – Dohánymagolaj és frakciói:

– – – Nyersolaj:

1515 90 21

– – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer - előállítás kivételével

1515 90 29

– – – – Más

– – – Más:

1515 90 31

– – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer - előállítás kivételével

1515 90 39

– – – – Más

– – Más olajok és frakcióik:

– – – Nyersolaj:

1515 90 40

– – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer - előállítás kivételével

– – – – Más:

1515 90 51

– – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

1515 90 59

– – – – – Szilárd, más; folyékony

– – – Más:

1515 90 60

– – – – Műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer - előállítás kivételével

– – – – Más:

1515 90 91

– – – – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben

1515 90 99

– – – – – Szilárd, más; folyékony

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

1516 10

– Növényi zsír és olaj és ezek frakciói

1516 20

– Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

– – Más:

1516 20 91

– – – Legfeljebb nettó 1 kg-os kiszerelésben

– – – Más:

1516 20 95

– – – – Repce-, lenmag-, olajrepcemag-, napraforgómag-, illipe-, vajfa-, makore-,touloucouna- vagy babassuolaj műszaki vagy ipari felhasználásra az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével

– – – – Más:

1516 20 96

– – – – – Földimogyoró-, gyapotmag-, szójabab- vagy napraforgómagolaj; más olaj, 50 tömegszázaléknál kevesebb szabad zsírsavtartalommal, a pálmamagbél-, illipe-, kókusz-, repce-, olajrepcemag- vagy copaibaolaj kivételével.

1516 20 98

– – – – – Más

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

1517 10

– Margarin, a folyékony margarin kivételével:

1517 10 90

– – Más

1517 90

– Más:

– – Más:

1517 90 91

– – – Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék

1517 90 99

– – – Más

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

– Stabilizált folyékony növényi olaj, keverék, műszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer - előállítás kivételével:

1518 00 31

– – Nyers

1518 00 39

– – Más

1522 00

Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

– Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

– – Olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalommal:

1522 00 31

– – – Semlegesítési iszap (soapstock)

1602

Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:

– Sertésből:

1602 49

– – Más, beleértve a keverékeket is:

– – – Házi sertésből:

– – – – Legalább 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is:

1602 49 11

– – – – – Tarja, karaj (kivéve a szügyet) és részei, beleértve a tarja, karaj vagy a sonka keverékeit is

1602 49 15

– – – – – Más keverékek, sonka (lábak), lapocka, tarja, karaj vagy szügy és ezek részeiből készült tartalommal

1602 49 50

– – – – 40 tömegszázaléknál kevesebb bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is

1602 50

– Szarvasmarhafélékből:

1602 50 10

– – Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke

1602 90

– Más, beleértve az állati vérből készült termékeket is:

1602 90 10

– – Állati vérből készült termékek

1603 00

Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban:

– Nyerscukor ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül:

1701 11

– – Nádcukor

1701 12

– – Répacukor

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

1702 20

– Juharcukor és juharcukorszirup:

1702 20 10

– – Juharcukor szilárd állapotban, ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

1702 30

– Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, gyümölcscukor - tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor - tartalommal, szárazanyagra számítva

1702 40

– Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor - tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével

1702 60

– Más gyümölcscukor és gyümölcscukorszirup, 50 tömegszázalékot meghaladó gyümölcscukor - tartalommal, szárazanyagra számítva az invertcukor kivételével

1702 90

– Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva

1702 90 30

– – Izoglükóz

1702 90 50

– – Maltodextrin és maltodextrinszirup

1702 90 80

– – Inulinszirup

1702 90 99

– – Más

1703

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz

1802 00 00

Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

1902 20

– Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:

1902 20 30

– – 20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más, hasonló, bármely fajta hús - vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is

2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):

2001 90

– Más:

2001 90 99

– – Más

2003

Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

2006 00

Zöldség, gyümölcs, dióféle, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)

2006 00 10

– Gyömbér

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

2008 19

– – Más, beleértve a keverékeket is:

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:

2008 19 91

– – – – Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle- és trópusi gyümölcstartalommal

2008 20

– Ananász:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

2008 20 11

– – – – 17 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:

2008 20 31

– – – – 19 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

2008 20 39

– – – – Más

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

2008 20 59

– – – – Más

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:

2008 20 79

– – – – Más

2008 20 90

– – – Cukor hozzáadása nélkül

2008 40

– Körte:

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

2008 40 90

– – – Cukor hozzáadása nélkül

2008 70

– Őszibarack (beleértve a nektarint is):

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:

2008 70 98

– – – – 5 kg-nál kisebb

2008 80

– Földieper:

– – Alkohol hozzáadásával:

2008 80 90

– – – Cukor hozzáadása nélkül

– Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 alszám alá tartozó keverékek kivételével:

2008 92

– – Keverékek:

– – – Alkohol hozzáadásával:

– – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

– – – – – Más:

2008 92 16

– – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

– – – – Más:

 

– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:

2008 92 32

– – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

2008 92 34

– – – – – – Más

– – – – – Más:

2008 92 36

– – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – – Cukor hozzáadásával:

– – – – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

2008 92 51

– – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

– – – – – Más:

– – – – – – Gyümölcskeverék, amelyben egyetlen gyümölcs tömege sem haladja meg az összes tömeg 50 százalékát:

2008 92 72

– – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

– – – – – – Más

2008 92 76

– – – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

2008 92 78

– – – – – – – Más

– – – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:

– – – – – Legalább 5 kg:

2008 92 92

– – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

2008 92 93

– – – – – – Más

– – – – – 5 kg-nál kevesebb, de legalább 4,5 kg:

2008 92 94

– – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

2008 92 96

– – – – – – Más

– – – – – 4,5 kg-nál kisebb

2008 92 97

– – – – – – Trópusi gyümölcsből (beleértve a keveréket is, legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle és trópusi gyümölcstartalommal)

2008 99

– – Más:

– – – Alkohol hozzáadásával:

– – – – Gyömbér:

2008 99 11

– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – – – Más:

– – – – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:

2008 99 24

– – – – – – – Trópusi gyümölcs:

ex 2008 99 24

– – – – – – – – Mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya

– – – – – – Más

2008 99 31

– – – – – – – Trópusi gyümölcs

2008 99 34

– – – – – – – Más

– – – – – Más:

– – – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék:

2008 99 37

– – – – – – – Más

– – – – – – Más

2008 99 38

– – – – – – – Trópusi gyümölcs

2008 99 40

– – – – – – – Más

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

2008 99 41

– – – – – Gyömbér

2008 99 46

– – – – – Passiógyümölcs, guajava és tamarind

2008 99 47

– – – – – Mangó, mangosztán, papaya, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya

– – – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:

2008 99 51

– – – – – Gyömbér

2008 99 61

– – – – – Maracuja és guajava

2008 99 62

– – – – – Mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, a kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya

2008 99 67

– – – – – Más

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

– Grépfrút-, (beleértve a pomelót) lé:

2009 29

– – Más:

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

2009 29 91

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 € és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

– Bármilyen más egynemű citrusgyümölcs leve:

2009 31

– – Legfeljebb 20 Brix-értékkel:

– – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t:

2009 31 11

– – – – Cukor hozzáadásával

2009 39

– – Más:

– – – Több mint 67 Brix-értékkel:

2009 39 11

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t:

2009 39 31

– – – – – Cukor hozzáadásával

2009 39 39

– – – – – Cukor hozzáadása nélkül

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €:

– – – – – Citromlé:

2009 39 51

– – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal

2009 39 55

– – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal

2009 39 59

– – – – – – Cukor hozzáadása nélkül

– – – – – Más citrusgyümölcs leve:

2009 39 91

– – – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal

2009 39 95

– – – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal

– Ananászlé:

2009 41

– – Legfeljebb 20 Brix-értékkel:

2009 41 10

– – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t, cukor hozzáadásával

– – – Más:

2009 41 91

– – – – Cukor hozzáadásával

2009 49

– – Más:

– – – Több mint 67 Brix-értékkel:

2009 49 11

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

2009 49 30

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t, cukor hozzáadásával

– – – – Más:

2009 49 91

– – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal

2009 49 93

– – – – – Legfeljebb 30 tömegszázalék hozzáadott cukortartalommal

2106

Másutt nem említett élelmiszer - készítmény:

2106 90

– Más:

– – Ízesített vagy színezett cukorszirup:

2106 90 30

– – – Izoglükózszirup

– – – Más:

2106 90 51

– – – – Tejcukorszirup

2106 90 55

– – – – Szőlőcukorszirup és maltodextrinszirup

2106 90 59

– – – – Más

2206 00

Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei:

2206 00 10

– Pikett

– Más:

– – Habzóbor:

2206 00 31

– – – Almából és körtéből

– – Nem habzóbor:

– – – Legfeljebb 2 literes palackban (tartályban):

2206 00 51

– – – – Almából és körtéből

2301

emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) halból vagy rákból és rákfélékből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatokból; tepertő:

2301 10 00

– Liszt, dara és labdacs (pellet) húsból vagy vágási melléktermékből, belsőségből; tepertő

2302

Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is

2303

Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör - vagy szeszgyártási üledék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is

2304 00 00

Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is

2306

Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével

2308 00

Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:

2308 00 40

– Makk és vadgesztenye; seprő vagy törköly gyümölcsből, a szőlő kivételével

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény:

2309 10

– Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:

– – A 1702 30 51–1702 30 99, a 1702 40 90, a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy tejterméktartalommal:

– – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalommal:

– – – – Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítőtartalommal:

2309 10 13

– – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

2309 10 19

– – – – – Legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:

2309 10 33

– – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

2309 10 39

– – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:

2309 10 53

– – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

2309 10 70

– – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinsziruptartalom nélkül, de tejterméktartalommal

2309 90

– Más:

2309 90 10

– – Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat

2309 90 20

– – Az ezen árucsoporthoz tartozó kiegészítő megjegyzések 5. pontjában említett termékek

– – Más, beleértve az előkeveréket is:

– – – A 1702 30 51–1702 30 99, a 1702 40 90, a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy tejterméktartalommal:

– – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalommal:

– – – – – Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítőtartalommal:

2309 90 31

– – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal

2309 90 33

– – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:

2309 90 43

– – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

2309 90 49

– – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – Más:

– – – – Más:

2309 90 99

– – – – – Más

2401

Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék:

2401 10

– Leveles dohány:

– – Mesterséges hővel szárított Virginia típusú és természetes úton szárított világos Burley típusú dohány (beleértve a Burley hibrideket is); természetes úton szárított világos Maryland típusú és füstöléssel szárított dohány:

2401 10 10

– – – Mesterséges hővel szárított Virginia típusú

2401 10 20

– – – Természetes úton szárított világos Burley típusú (beleértve a Burley hibrideket is)

2401 10 30

– – – Természetes úton szárított világos Maryland típusú

– – – Füstöléssel szárított dohány:

2401 10 41

– – – – Kentucky típusú

2401 10 49

– – – – Más

– – Más:

2401 10 50

– – – Természetes úton szárított világos dohány

2401 10 70

– – – Természetes úton sötét világos dohány

2401 10 80

– – – Mesterséges hővel szárított dohány

2401 10 90

– – – Más dohány

2401 20

– Dohány részben vagy teljesen kocsány nélkül:

– – Mesterséges hővel szárított Virginia típusú és természetes úton szárított világos Burley típusú dohány (beleértve a Burley hibrideket is); természetes úton szárított világos Maryland típusú és füstöléssel szárított dohány:

2401 20 10

– – – Mesterséges hővel szárított Virginia típusú

2401 20 20

– – – Természetes úton szárított világos Burley típusú (beleértve a Burley hibrideket is)

2401 20 30

– – – Természetes úton szárított világos Maryland típusú

– – – Füstöléssel szárított dohány:

2401 20 41

– – – – Kentucky típusú

2401 20 49

– – – – Más

– – Más:

2401 20 50

– – – Természetes úton szárított világos dohány

2401 20 70

– – – Természetes úton sötét világos dohány

2401 20 80

– – – Mesterséges hővel szárított dohány

2401 20 90

– – – Más dohány

2401 30 00

– Dohányhulladék

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj - koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

– Illóolajok citrusgyümölcsből:

3301 12

– – Narancsból:

3301 13

– – Citromból:

3301 19

– – Más

– Illóolajok, kivéve a citrusgyümölcsből készülteket:

3301 24

– – Borsmentából (Mentha piperita)

3301 25

– – Más mentából

3301 29

– – Más

3301 30 00

– Rezinoidok

3302

Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag - készítmények italgyártáshoz:

3302 10

– Élelmiszer - vagy italgyártáshoz használt fajták:

– – Az italgyártásban használt fajták:

3302 10 40

– – – Más

3302 10 90

– – Az élelmiszeriparban használt fajták

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

3501 90

– Más:

3501 90 10

– – Kazeinenyvek

3502

Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok:

3503 00

Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú lapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501 vámtartifaszám alá tartozó kazeinenyvek kivételével:

3504 00 00

Peptonok és ezek származékai; másutt nem említett egyéb fehérjeanyag és származékai; nyersbőr pora krómtartalommal is

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin - vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:

3505 10

– Dextrinek és más átalakított keményítők:

– – Más átalakított keményítők:

3505 10 50

– – – Észterezett vagy éterezett keményítők

4101

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék nyers bőre (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva, a cserzett, a pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is

4102

Juh - vagy báránybőr nyersen (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), gyapjasan vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. c) pontjában felsoroltak kivételével

4103

Más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. b) és c) pontjában felsoroltak kivételével

4301

Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), a 4101, 4102 és a 4103 vámtartifaszám alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével

5001 00 00

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

5002 00 00

Nyersselyem (nem sodorva)

5003 00 00

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot is)

5101

Gyapjú, nem kártolva, nem fésülve

5102

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve

5103

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

5201 00

Pamut nem kártolva, vagy nem fésülve

5202

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

5203 00 00

Pamut kártolva vagy fésülve

5301

Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302

Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)”

III. MELLÉKLET

„II. b) MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE

(a 27. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említetek szerint)

Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok a következő ütemezés szerint csökkennek, illetve szűnnek meg:

2007. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 80 %-ára csökken,

2008. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60 %-ára csökken,

2009. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40 %-ára csökken,

2010. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 0 %-ára csökken.

KN - kód

Árumegnevezés

0101

Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér:

0101 90

– Más

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva:

0206 10

– Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve:

– – Más:

0206 10 91

– – – Máj

0206 10 95

– – – Sovány és zsíros dagadó

0206 10 99

– – – Más

– Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva:

0206 21 00

– – Nyelv

0206 22 00

– – Máj

0206 29

– – Más:

– – – Más:

0206 29 91

– – – – Sovány és zsíros dagadó

0206 29 99

– – – – Más

– Sertésből fagyasztva:

0206 49

– – Más

0206 80

– Más frissen vagy hűtve:

– – Más:

0206 80 91

– – – Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből

0206 80 99

– – – Juhból és kecskéből

0206 90

– Más fagyasztva:

– – Más:

0206 90 91

– – – Lóból, szamárból, lóöszvérből (muliból) és szamáröszvérből

0206 90 99

– – – Juhból és kecskéből

0208

Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva:

0208 10

– Házi, üregi vagy mezei nyúlból

0208 40

– Bálnából, delfinből és barna delfinből [a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősből]; lamantinból és dugongból [a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősből]:

0208 40 10

– – Bálnahús

0208 90

– Más

0209 00

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

0403 90

– Más:

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

– – – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma:

0403 90 11

– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 90 13

– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 90 19

– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – – Más, zsírtartalma:

0403 90 31

– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 90 33

– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 90 39

– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más:

– – – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül és zsírtartalma:

0403 90 51

– – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal

0403 90 53

– – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 90 59

– – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

– – – – Más, zsírtartalma:

0403 90 61

– – – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék zsírtartalommal

0403 90 63

– – – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 90 69

– – – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

0404

Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

0404 10

– Tejsavó és módosított savó sűrítve is, vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

– – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

– – – Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38):

– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:

0404 10 26

– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0404 10 28

– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0404 10 32

– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:

0404 10 34

– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0404 10 36

– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0404 10 38

– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – Más:

– – – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38):

– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:

0404 10 48

– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0404 10 52

– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0404 10 54

– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:

0404 10 56

– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0404 10 58

– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0404 10 62

– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más, fehérjetartalma (nitrogéntartalom × 6,38):

– – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék és zsírtartalma:

0404 10 72

– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0404 10 74

– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0404 10 76

– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó és zsírtartalma:

0404 10 78

– – – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0404 10 82

– – – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0404 10 84

– – – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

0404 90

– Más

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20

– Kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20 90

– – Legalább 75 tömegszázalék, de kevesebb mint 80 tömegszázalék zsírtartalommal

0405 90

– Más

0406

Sajt és túró:

0406 10

– Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is és túró

0406 20

– Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt

0406 30

– Ömlesztett sajt nem reszelve vagy nem őrölve

0406 40

– Kék erezetű sajt és más sajtok, amelyek erezetét a Penicillium roqueforti hozta létre

0406 90

– Más sajt:

0406 90 01

– – Feldolgozásra

– – Más:

0406 90 13

– – – Ementáli

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or és Tête de Moine

0406 90 19

– – – Fölözött tejből készített, és finoman őrölt fűszerekkel kevert Glarus herb (Schabziger néven ismert) sajt

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalo - Tyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – Más:

0406 90 50

– – – – Juh- vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban vagy juh- vagy kecskebőrben

– – – – Más:

– – – – – Legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal és víztartalma zsírmentes anyagra számítva:

– – – – – – Legfeljebb 47 tömegszázalék:

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 69

– – – – – – – Más

– – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sams¢

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint - Nectaire, Saint - Paulin, Taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

– – – – – – – Más sajt, víztartalma zsírmentes anyagra számítva:

0406 90 86

– – – – – – – – 47 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 52 tömegszázalék

0406 90 87

– – – – – – – – 52 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 62 tömegszázalék

0406 90 88

– – – – – – – – 62 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 72 tömegszázalék

0406 90 93

– – – – – – 72 tömegszázalékot meghaladó

0406 90 99

– – – – – Más

0408

Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

0511

Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:

0511 10 00

– Szarvasmarhafélék spermája

– Más:

0511 99

– – Más:

0511 99 10

– – – Porcok vagy inak; nyesedék és a nyers bőr vagy irha hasonló hulladékai

0511 99 85

– – – Más:

ex 0511 99 85

– – – – Lószőr és lószőrhulladéktól különböző, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is

0603

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve

0604

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész, virág vagy bimbó nélkül és fű, moha és zuzmó, mindezek frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy más módon kikészítve:

0604 10

– Moha és zuzmó:

0604 10 10

– – Rénzuzmó

– Más:

0604 91

– – Frissen:

0604 91 40

– – – Tűlevelű ágak

ex 0604 91 40

– – – – Nordmann fenyőből (Abie nordmanniana (Stev.) Spach) és nemes fenyőből (Abie procera Rehd.)

0701

Burgonya frissen vagy hűtve:

0701 90

– Más:

0701 90 10

– – Keményítőgyártásához

– – Más:

0701 90 90

– – – Más

0703

Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve:

0703 10

– Vöröshagyma és gyöngyhagyma:

0703 10 90

– – Gyöngyhagyma

0703 90 00

– Póréhagyma és más hagymaféle

0705

Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve:

– Saláta:

0705 11 00

– – Fejes saláta

0705 19 00

– – Más

– Cikória:

0705 29 00

– – Más

0706

Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve:

0706 90

– Más:

0706 90 10

– – Zeller (gumós vagy német zeller)

0706 90 90

– – Más

0707 00

Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve:

0707 00 90

– Apró uborka

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve:

0708 10 00

– Borsó (Pisum sativum)

0708 90 00

– Más hüvelyes zöldség

0709

Más zöldség frissen vagy hűtve:

0709 20 00

– Spárga

0709 30 00

– Padlizsán (tojásgyümölcs, törökparadicsom)

0709 40 00

– Zeller, a gumós zeller kivételével

– Ehető gomba és szarvasgomba:

0709 59

– – Más:

0709 59 50

– – – Szarvasgomba

0709 60

– A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse

0709 70 00

– Paraj, új - zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda)

0709 90

– Más

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:

0710 10 00

– Burgonya

– Hüvelyes zöldség kifejtve is:

0710 21 00

– – Borsó (Pisum sativum)

0710 22 00

– – Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – Más

0710 30 00

– Paraj, új-zélandi paraj és labodaparaj (kerti laboda)

0710 80

– Más zöldség

0710 90 00

– Zöldségkeverék

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

0711 20

– Olajbogyó

0711 40 00

– Uborka és apró uborka

– Ehető gomba és szarvasgomba:

0711 59 00

– – Más

0711 90

– Más zöldség; zöldségkeverék:

– – Zöldségfélék:

0711 90 70

– – – Kapribogyó

0711 90 90

– – Zöldségkeverék

0712

Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve:

0712 20 00

– Vöröshagyma

0712 90

– Más zöldség; zöldségkeverék

0713

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is:

0713 10

– Borsó (Pisum sativum):

0713 10 90

– – Más

0713 20 00

– Csicseriborsó

– Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – Kis szemű, vörös színű (Adzuki) bab (Phaseolus or Vigna angularis)

0713 33

– – Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris): Vesebab, ideértve a fehér babot is (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – Más

0713 39 00

– – Más

0801

Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is:

– Kókuszdió:

0801 11 00

– – Szikkasztott

0801 19 00

– – Más

– Brazildió:

0801 21 00

– – Héjastól

– Fenyődió

0801 31 00

– – Héjastól

0802

Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is:

– Mogyoró (Corylus spp.):

0802 21 00

– – Héjastól

0802 22 00

– – Héj nélkül

0802 40 00

– Gesztenye (Castanea spp.)

0802 50 00

– Pisztácia

0802 90

– Más:

0802 90 85

– – Más

0803 00

Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva:

– Frissen:

0803 00 11

– – Plantain

0803 00 19

– – Más

0804

Datolya, füge, ananász, avokádó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva:

0804 20

– Füge:

0804 20 10

– – Frissen:

0804 30 00

– Ananász

0804 50 00

– Guajava, mangó és mangosztán

0805

Citrusfélék frissen vagy szárítva:

0805 10

– Narancs

0805 20

– Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek

0805 50

– Citrom (Citrus limon, Citrus limonum) és lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Szőlő frissen vagy szárítva:

0806 10

– Frissen:

0806 10 10

– – Csemegeszőlő

0807

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen:

0807 20 00

– Papaya

0808

Alma, körte és birs frissen

0809

Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen:

0810

Más gyümölcs frissen:

0810 20

– Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna

0810 40

– Tőzegáfonya, fekete áfonya és a Vaccinium nemhez tartozó más gyümölcs:

0810 40 30

– – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

0810 40 50

– – A Vaccinium macrocarpon és a Vaccinium corymbosum faj gyümölcse

0810 40 90

– – Más

0810 50 00

– Kiwi

0810 90

– Más:

0810 90 30

– – Tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva

0810 90 40

– – Passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya

– – Fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:

0810 90 50

– – – Fekete ribiszke

0810 90 70

– – – Más

0810 90 95

– – Más

0811

Gyümölcs és diófélék (nyersen vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

0811 10

– Földieper

0811 20

– Málna, földi szeder, faeper, kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:

– – Más:

0811 20 31

– – – Málna

0811 20 51

– – – Piros ribiszke

0811 20 59

– – – Földi szeder és faeper

0811 20 90

– – – Más

0811 90

– Más:

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával:

– – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

0811 90 19

– – – – Más

– – – Más:

0811 90 39

– – – – Más

– – Más:

0811 90 50

– – – A Vaccinium myrtillus faj gyümölcse

0811 90 70

– – – A Vaccinium myrtilloides és a Vaccinium angustifolium faj gyümölcse

– – – Cseresznye és meggy

0811 90 75

– – – – Meggy (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – Más

0811 90 85

– – – Trópusi gyümölcs és trópusi diófélék

0811 90 95

– – – Más

0812

Gyümölcs és diófélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

0812 10 00

– Cseresznye és meggy

0812 90

– Más:

0812 90 20

– – Narancs

0812 90 98

– – Más

0813

Szárított gyümölcs, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:

0813 10 00

– Kajszibarack

0813 20 00

– Aszalt szilva

0813 30 00

– Alma

0813 40

– Más gyümölcs

0813 50

– Diófélék vagy az ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:

– – Szárított gyümölcsök keveréke, a 0801–0806 vámtartifaszám alá tartozók kivételével:

– – – Aszalt szilvát nem tartalmazó:

0813 50 12

– – – – Papayából, tamarindból, kesualmából, licsiből, kenyérfa gyümölcséből, szapotil (sapodillo) szilvából, passiógyümölcsből, karambolából (csillaggyümölcs) és pitahayából

0813 50 15

– – – – Más

– – Más keverékek:

0813 50 99

– – – Más

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé:

– Nyers kávé:

0901 11 00

– – Koffeintartalmú

0901 12 00

– – Koffeinmentes

– Pörkölt kávé:

0901 21 00

– – Koffeintartalmú

0901 22 00

– – Koffeinmentes

0901 90

– Más:

0901 90 90

– – Valódi kávét tartalmazó pótkávé

0904

Bors a Piper; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve:

0904 20

– A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva vagy zúzva vagy őrölve is:

– – Nem zúzott, nem őrölt:

0904 20 30

– – – Más

0909

Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag; borókabogyó

0910

Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer

1102

Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével:

1102 10 00

– Rozsliszt

1102 20

– Kukoricaliszt:

1102 90

– Más:

1102 90 10

– – Árpaliszt

1102 90 50

– – Rizsliszt

1102 90 90

– – Más

1103

Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából:

– Durva őrlemény és dara:

1103 11

– – Búzából

1103 13

– – Kukoricából

1103 19

– – Más gabonából:

1103 19 90

– – – Más

1104

Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vámtartifaszám alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:

– Lapított vagy pelyhesített gabona:

1104 12

– – Zabból:

1104 12 90

– – – Pelyhesített

1104 19

– – Más gabonából:

1104 19 10

– – – Búzából

1104 19 50

– – – Kukoricából

– – – Más:

1104 19 99

– – – – Más

– Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona:

1104 23

– – Kukoricából:

1104 23 10

– – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is

1104 23 99

– – – Más

1104 29

– – Más gabonából:

– – – Más:

1104 29 30

– – – – Fényezett:

ex 1104 29 30

– – – – – kivéve búzából vagy rozsból

– – – – Más:

1104 29 89

– – – – – Más

1104 30

– Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:

1104 30 90

– – Más gabonából

1108

Keményítő; inulin

– Keményítő:

1108 11 00

– – Búzakeményítő

1108 12 00

– – Kukoricakeményítő

1108 13 00

– – Burgonyakeményítő

1108 14 00

– – Manióka- (kasszava-) keményítő

1108 19

– – Más keményítő:

1108 19 90

– – – Más

1202

Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is:

1202 10

– Héjastól:

1202 10 90

– – Más

1202 20 00

– Héj nélkül, törve is

1211

Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer vagy rovarírtószer, gombaölőszer vagy hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is:

1211 20 00

– Ginzenggyökér

1211 30 00

– Kokalevél

1211 40 00

– Mákszalma

1211 90

– Más:

1211 90 85

– – Más:

ex 1211 90 85

– – – Édesgyökér

1501 00

Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével:

– Sertészsír (zsiradék is):

1501 00 19

– – Más

1508

Földimogyoró-olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

1508 10

– Nyersolaj

1508 10 90

– – Más

1508 90

– Más:

1508 90 90

– – Más

1510 00

Kizárólag olívabogyóból nyert más olaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vámtartifaszám alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is

1522 00

Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

– Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

– – Olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalommal:

1522 00 39

– – – Más

– – Más:

1522 00 91

– – – Az olaj alja és olajseprő (olajdrass); semlegesítési iszap (soapstock)

1522 00 99

– – – Más

1602

Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:

1602 10 00

– Homogenizált készítmények

– A 0105 vámtartifaszám alá tartozó baromfiból készült termékek:

1602 31

– – Pulykából:

– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal:

1602 31 11

– – – – Kizárólag főzés nélküli pulykahústartalommal

1602 31 19

– – – – Más

1602 31 90

– – – Más

1602 32

– – Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból:

– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal:

1602 32 11

– – – – Főzés nélkül

1602 32 19

– – – – Más

1602 32 90

– – – Más

1602 39

– – Más:

– – – Legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal:

1602 39 21

– – – – Főzés nélkül

1602 39 29

– – – – Más

1602 39 80

– – – Más

– Sertésből:

1602 41

– – Sonka és részei

1602 42

– – Lapocka és részei

1602 49

– – Más, beleértve a keverékeket is:

– – – Házi sertésből:

– – – – Legalább 80 tömegszázalék bármely fajtájú hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is:

1602 49 13

– – – – – Szügy és részei, beleértve a szügy és lapocka keverékeit is

1602 49 19

– – – – – Más

1602 49 90

– – – Más

1602 50

– Szarvasmarhafélékből:

– – Más:

– – – Légmentes csomagolásban:

1602 50 31

– – – – Főtt, pácolt marhahús (corned beef)

1602 50 39

– – – – Más

1602 50 80

– – – Más

1602 90

– Más, beleértve az állati vérből készült termékeket is:

– – Más:

1602 90 31

– – – Vadból vagy nyúlból

1602 90 41

– – – Rénszarvasból

– – – Más:

1602 90 51

– – – – Házisertéshús- vagy belsőségtartalommal

– – – – Más:

– – – – – Szarvasmarhahús- vagy belsőségtartalommal:

1602 90 61

– – – – – – Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke

– – – – – Más:

– – – – – – Birkából vagy kecskéből:

– – – – – – – Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőségkeveréke

1602 90 72

– – – – – – – – Birkából

1602 90 74

– – – – – – – – Kecskéből

– – – – – – – Más:

1602 90 76

– – – – – – – – Birkából

1602 90 78

– – – – – – – – Kecskéből

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban:

– Más:

1701 91 00

– – Ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával

1701 99

– – Más

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

– Tejcukor és tejcukorszirup:

1702 11 00

– – Legalább 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva

1702 19 00

– – Más

1702 20

– Juharcukor és juharcukorszirup:

1702 20 90

– – Más

1702 90

– Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva

1702 90 60

– – Műméz, természetes mézzel keverve is

– – Égetett cukor:

1702 90 71

– – – Legalább 50 tömegszázalék szacharóztartalommal, szárazanyagra számítva

– – – Más:

1702 90 75

– – – – Por alakban, összetömörítve is

1702 90 79

– – – – Más

1801 00 00

Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve

2002

Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

2004

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:

2004 10

– Burgonya:

2004 10 10

– – Főzve, máshogy nem elkészítve

– – Más:

2004 10 99

– – – Más

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével::

2005 20

– Burgonya:

– – Más:

2005 20 20

– – – Vékony szeletek zsiradékban vagy másképpen sütve, sózva vagy ízesítve is, légmentes csomagolásban, azonnali fogyasztásra alkalmas

2005 20 80

– – – Más

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

2008 11

– – Földimogyoró:

– – – Más, kiszerelésének nettó tömege:

– – – – Meghaladja az 1 kg-ot:

2008 11 92

– – – – – Pörkölt

2008 11 94

– – – – – Más

– – – – Legfeljebb 1 kg:

2008 11 96

– – – – – Pörkölt

2008 11 98

– – – – – Más

2008 19

– – Más, beleértve a keverékeket is:

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

2008 19 11

– – – – Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle- és trópusi gyümölcstartalommal

– – – – Más:

2008 19 13

– – – – – Pörkölt mandula és pisztácia

2008 19 19

– – – – – Más

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:

2008 19 91

– – – – Trópusi diófélék; keverék legalább 50 tömegszázalék trópusi dióféle- és trópusi gyümölcstartalommal

ex 2008 19 91

– – – – – Pörkölt trópusi diófélék kivételével

– – – – Más:

– – – – – Pörkölt dióféle:

2008 19 93

– – – – – – Mandula és pisztácia

2008 19 95

– – – – – – Más

2008 19 99

– – – – – Más

2008 20

– Ananász:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

2008 20 19

– – – – Más

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

2008 20 51

– – – – 17 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:

2008 20 71

– – – – 19 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

2008 30

– Citrusfélék:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

2008 30 11

– – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

2008 30 51

– – – – Grépfrútszeletek, beleértve a pomelót

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:

2008 30 71

– – – – Grépfrútszeletek, beleértve a pomelót

2008 30 75

– – – – Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrusféle hibridek:

2008 30 90

– – – Cukor hozzáadása nélkül

2008 40

– Körte:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

2008 40 11

– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – – – Más:

2008 40 21

– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – – Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben:

2008 40 31

– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben

2008 40 51

– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

– – – Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben:

2008 40 71

– – – – 15 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal

2008 40 79

– – – – Más

2008 50

– Kajszibarack:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

– – – – 13 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

2008 50 11

– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – – – Más:

2008 50 31

– – – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

2008 50 39

– – – – – Más

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

2008 50 69

– – – – Más

– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:

2008 50 94

– – – – Legalább 4,5 kg, de 5 kg-nál kevesebb

2008 50 99

– – – – 4,5 kg-nál kevesebb

2008 60

– Cseresznye és meggy:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – Más:

2008 60 31

– – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – Cukor hozzáadásával, kiszerelésének nettó tömege:

2008 60 50

– – – – Meghaladja a 1 kg-t

– – – Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege:

2008 60 70

– – – – Legalább 4,5 kg:

2008 60 90

– – – – 4,5 kg-nál kevesebb

ex 2008 60 90

– – – – – Meggy (Prunus cerasus)

2008 80

– Földieper:

– – Alkohol hozzáadásával:

– – – 9 tömegszázalékot meghaladó cukortartalommal:

2008 80 11

– – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

2008 80 19

– – – – Más

– – – Más:

2008 80 31

– – – – Tényleges alkoholtartalma legfeljebb 11,85 tömegszázalék

– – Alkohol hozzáadása nélkül:

2008 80 50

– – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben

– Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 alszám alá tartozó keverékek kivételével::

2008 99

– – Más:

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – – Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot meghaladó nettó tömegű kiszerelésben:

2008 99 45

– – – – – Szilva és szilvafélék

– – – – Cukor hozzáadása nélkül:

– – – – – Szilva és szilvaféle, kiszerelésének nettó tömege

2008 99 72

– – – – – – Legalább 5 kg

2008 99 78

– – – – – – 5 kg-nál kisebb

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

– Narancslé:

2009 11

– – Fagyasztva

2009 19

– – Más:

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

2009 19 98

– – – – Más

– Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is):

2009 69

– – Más:

– – – Több mint 67 Brix-értékkel:

2009 69 11

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €

– – – Több mint 30, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 18 €-t:

2009 69 51

– – – – – Koncentrált

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 €:

– – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal:

2009 69 71

– – – – – – Koncentrált

2009 69 79

– – – – – – Más

– Almalé:

2009 79

– – Más:

– – – Több mint 67 Brix-értékkel:

2009 79 11

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €

– – – Több mint 20, de legfeljebb 67 Brix-értékkel:

– – – – Más:

2009 79 91

– – – – – 30 tömegszázalékot meghaladó hozzáadott cukortartalommal

2009 79 99

– – – – – Cukor hozzáadása nélkül

2009 90

– Gyümölcs- vagy zöldséglé keverék:

– – Több mint 67 Brix-értékkel:

– – – Alma- és körtelé keveréke:

2009 90 11

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 22 €

2009 90 19

– – – – Más

– – Legfeljebb 67 Brix-értékkel:

– – – Alma- és körtelé keveréke:

2009 90 31

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 18 € és hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

– – – Más:

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 €-t:

– – – – – Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke:

2009 90 41

– – – – – – Cukor hozzáadásával

– – – – 100 kg nettó tömegre jutó értéke legfeljebb 30 €:

– – – – – Citrusgyümölcslé és ananászlé keveréke:

2009 90 79

– – – – – – Cukor hozzáadása nélkül

2305 00 00

Földimogyoró-olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is

2307 00

Borseprő; nyers borkő:

2308 00

Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag és növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs (pellet) alakban is:

– Szőlőtörköly:

2308 00 11

– – Teljes alkoholtartalma legfeljebb 4,3 térfogatszázalék és szárazanyag-tartalma legalább 40 tömegszázalék

2308 00 19

– – Más

2308 00 90

– Más

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény:

2309 90

– Más:

– – Más, beleértve az előkeveréket is:

– – – A 1702 30 51 – 1702 30 99 a 1702 40 90 a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, vagy tejterméktartalommal:

– – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-tartalommal:

– – – – – Keményítőtartalom nélkül vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítőtartalommal:

2309 90 35

– – – – – – Legalább 50, de kevesebb mint 75 tömegszázalék tejterméktartalommal

2309 90 39

– – – – – – Legalább 75 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – – – Több mint 10, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:

2309 90 41

– – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal

– – – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítőtartalommal:

2309 90 51

– – – – – – Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal

2309 90 53

– – – – – – Legalább 10, de kevesebb mint 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

2309 90 59

– – – – – – Legalább 50 tömegszázalék tejterméktartalommal

2309 90 70

– – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinsziruptartalom nélkül, de tejterméktartalommal

– – – Más:

2309 90 91

– – – – Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal

– – – – Más:

2309 90 95

– – – – – Szerves vagy szervetlen bázison legalább 49 tömegszázalék kolin kloridot tartalmazó”

IV. MELLÉKLET

„II. c) MELLÉKLET

ALBÁNIAI VÁMENGEDMÉNYEK A KÖZÖSSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKRE

(a 27. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említettek szerint)

A megállapodás hatálybalépésének időpontjától a kontingensen belül vámmentesen behozható termékek

KN-kód

Árumegnevezés

Vámkontingens (tonnában)

1001 90 91

Közönséges búza, kétszeres és tönköly, kivéve tönköly vetésre

20 000”

1001 90 99

V. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

AZ ALBÁNIÁBÓL SZÁRMAZÓ HALAKRA ÉS HALÁSZATI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI ENGEDMÉNYEK

Az Európai Közösségbe importált következő albániai termékek vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók:

KN-kód

Árumegnevezés

2007. január 1-jétől kezdődően

2008. január 1-jétől és az azt követő évektől

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 50 t 0 %-kal

VK felett:

Az MFN vám 80 %-a

VK: 50 t 0 %-kal

VK felett:

Az MFN vám 70 %-a

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ponty: élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé és más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 20 t 0 %-kal

VK felett:

Az MFN vám 80 %-a

VK: 20 t 0 %-kal

VK felett:

Az MFN vám 70 %-a

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Tengeri fogas (Dentex dentex és Pagellus spp.): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 20 t 0 %-on

VK felett:

Az MFN vám 55 %-a

VK: 20 t 0 %-on

VK felett:

Az MFN vám 30 %-a

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 20 t 0 %-kal

VK felett:

Az MFN vám 55 %-a

VK: 20 t 0 %-kal

VK felett:

Az MFN vám 30 %-a


KN-kód

Árumegnevezés

Eredeti kontingensmennyiség

Vámtétel

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Elkészített vagy tartósított szardínia

100 tonna

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Elkészített vagy tartósított szardella

1 000 tonna (2)

0 % (1)

Az elkészített vagy konzervált szardínia és szardella kivételével a 1604 HR-vámtarifaszám alá tartozó minden termék esetében a vámtétel a következők szerint csökken:

Év

2006. december 1.

2007. január 1.

2008. január 1. és azt követő évek

Vám

Az MFN 80 %-a

Az MFN 65 %-a

Az MFN 50 %-a”


(1)  A kontingensmennyiségre a teljes MFN-vámtétel alkalmazandó.

(2)  A megállapodás hatálybalépésének időpontját követő első év január 1-től a kontinensmennyiség 200 tonnával emelkedik, feltéve hogy a korábbi kontingens legalább 80 %-át felhasználták az előző év december 31-ig. Ez a mechanizmus érvényben marad mindaddig, amíg az éves kontingensmennyiség eléri az 1 600 tonnát, illetve amíg a megállapodás felei más intézkedésekben állapodnak meg.

VI. MELLÉKLET

2. JEGYZŐKÖNYV

A FELDOLGOZOTT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEKNEKA KÖZÖSSÉG ÉS ALBÁNIA KÖZÖTTI KERESKEDELMÉRŐL

(STM 2. Jegyzőkönyv)

1. cikk

(1)   A Közösség és Albánia az I. és IIa, IIb., IIc. és IId. mellékletben felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékekre a mellékletekben említett feltételekkel összhangban alkalmazza a vámokat, függetlenül attól, hogy korlátozza-e őket vámkontingens vagy sem.

(2)   A stabilizációs és társulási tanács az alábbiakról határoz:

az e jegyzőkönyv szerinti feldolgozott mezőgazdasági termékek jegyzékének kibővítése,

az I. és IIb., IIc. és IId. mellékletben említett vámok módosítása,

a vámkontingensek növelése vagy megszüntetése.

2. cikk

A stabilizációs és társulási tanács határozatával csökkenthetők az 1. cikk alapján alkalmazott vámok:

amikor a Közösség és Albánia közötti kereskedelemben csökkennek az alaptermékekre alkalmazott vámok, vagy

a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kölcsönös engedményekből származó csökkentésekre adott válaszul.

Az első francia bekezdésben elrendelt csökkentéseket az adott feldolgozott mezőgazdasági termékek gyártásánál ténylegesen használt mezőgazdasági termékeknek megfelelő mezőgazdasági alkotóelemre megadott vámra vonatkoztatva kell kiszámítani, és ezt le kell vonni az ezekre a mezőgazdasági alaptermékekre alkalmazott vámból.

3. cikk

A Közösség és Albánia tájékoztatja egymást a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatban elfogadott közigazgatási intézkedésekről. Ezen intézkedéseknek egyenlő elbánást kell biztosítaniuk minden érintett fél számára, és a lehető legegyszerűbbnek és legrugalmasabbnak kell lenniük.

I. melléklet

Az Albániából származó feldolgozott mezőgazdasági termékekre a Közösségbe történő behozatalakor alkalmazandó vámok

Az Albániából származó, alább felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára nulla vámtétel vonatkozik.

KN-kód

Árumegnevezés

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

0403 10

– Joghurt:

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

0403 10 51

– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 10 53

– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 10 59

– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más, tejzsírtartalma:

0403 10 91

– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

0403 10 93

– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 10 99

– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

0403 90

– Más:

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

0403 90 71

– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 90 73

– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 90 79

– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más, tejzsírtartalma:

0403 90 91

– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

0403 90 93

– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 90 99

– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20

– Kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20 10

– – Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal

0405 20 30

– – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

0501 00 00

Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladék

0502

Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr hulladéka

0505

Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy tollrész hulladéka

0506

Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka

0507

Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka

0508 00 00

Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladéka

0510 00 00

Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva

0511

Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:

– Más:

0511 99

– – Más:

– – – Állati eredetű természetes szivacs:

0511 99 31

– – – – Nyers

0511 99 39

– – – – Más

0511 99 85

– – – Más:

ex 0511 99 85

– – – – Lószőr és lószőrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:

0710 40 00

– Csemegekukorica

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

0711 90

– Más zöldség; zöldségkeverék:

– – Zöldségfélék:

0711 90 30

– – – Csemegekukorica

0903 00 00

Matétea

1212

Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is):

1212 20 00

– Tengeri moszat és más alga

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

– Növényi nedv és kivonat:

1302 12 00

– – Édesgyökérből

1302 13 00

– – Komlóból

1302 19

– – Más:

1302 19 80

– – – Más

1302 20

– Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok

– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is

1302 32 10

– – – Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból

1401

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)

1404

Másutt nem említett növényi eredetű termék

1505 00

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)

1506 00 00

Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

1515 90

– Más:

1515 90 11

– – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:

ex 1515 90 11

– – – jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

1516 20

– Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

1516 20 10

– – Hidrogénezett ricinusolaj, ún. »opálviasz«

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

1517 10

– Margarin, a folyékony margarin kivételével:

1517 10 10

– – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1517 90

– Más:

1517 90 10

– – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

– – Más:

1517 90 93

– – – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

1518 00 10

– Linoxin

– Más:

1518 00 91

– – Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével

– – Más:

1518 00 95

– – – Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és ezek frakcióiból

1518 00 99

– – – Más

1520 00 00

Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg

1521

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is:

1522 00

Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

1522 00 10

– Degras

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

1803

Kakaómassza, zsírtalanítva is

1804 00 00

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

1805 00 00

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vámtartifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

1902

Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

– Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

1902 11 00

– – Tojástartalommal

1902 19

– – Más

1902 20

– Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:

– – Más:

1902 20 91

– – – Főzve

1902 20 99

– – – Más

1902 30

– Más tészta:

1902 40

– Kuszkusz (búzadarakása)

1903 00 00

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):

2001 90

– Más:

2001 90 30

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2001 90 60

– – Pálmafacsúcsrügy

2004

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:

2004 10

– Burgonya:

– – Más

2004 10 91

– – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2004 90

– Más zöldség és zöldségkeverék:

2004 90 10

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:

2005 20

– Burgonya:

2005 20 10

– – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2005 80 00

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

2008 11

– – Földimogyoró:

2008 11 10

– – – Amerikai mogyoróvaj

– Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19alszám alá tartozó keverékek kivételével:

2008 91 00

– – Pálmafacsúcsrügy

2008 99

– – Más:

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – – Cukor hozzáadása nélkül:

2008 99 85

– – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

2008 99 91

– – – – – Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vámtartifaszám alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár

2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény

2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

2106 10

– Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje

2106 90

– Más:

2106 90 20

– – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához

– – Más:

2106 90 92

– – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

2106 90 98

– – – Más

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

2203 00

Malátából készült sör

2205

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

2207

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból

2403

Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált₫ vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia

2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:

– Más többértékű alkoholok:

2905 43 00

– – Mannit

2905 44

– – Szorbit (D-glucit)

2905 45 00

– – Glicerin

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

3301 90

– Más

3302

Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmények italgyártáshoz:

3302 10

– Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:

– – Az italgyártásban használt fajták:

– – – Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:

3302 10 10

– – – – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal

– – – – Más:

3302 10 21

– – – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

3302 10 29

– – – – – Más

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

3501 10

– Kazein

3501 90

– Más:

3501 90 90

– – Más

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:

3505 10

– Dextrinek és más átalakított keményítők:

3505 10 10

– – Dextrinek

– – Más átalakított keményítők:

3505 10 90

– – – Más

3505 20

– Enyvek

3809

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):

3809 10

– Keményítőtartalommal:

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):

3824 60

– Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

IIa. melléklet

A Közösségből származó feldolgozott mezőgazdasági termékekre az Albániába történő behozatalakor alkalmazandó vámok

Az alább felsorolt Közösségből származó áruknak Albániába történő behozatalára nulla vámtétel vonatkozik.

KN-kód

Árumegnevezés

0501 00 00

Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladék

0502

Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr hulladéka

0505

Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy tollrész hulladéka

0506

Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka

0507

Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka

0508 00 00

Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva, ezek pora és hulladéka

0510 00 00

Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva

0511

Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:

– Más:

0511 99

– – Más:

– – – Állati eredetű természetes szivacs:

0511 99 31

– – – – Nyers

0511 99 39

– – – – Más

0511 99 85

– – – Más:

ex 0511 99 85

– – – – Lószőr és lószőrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is

0903 00 00

Matétea

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

– Növényi nedv és kivonat:

1302 12 00

– – Édesgyökérből

1302 13 00

– – Komlóból

1302 19

– – Más:

1302 19 80

– – – Más

1302 20

– Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok

– Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

1302 32 10

– – – Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból

1401

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)

1404

Másutt nem említett növényi eredetű termék

1505 00

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)

1506 00 00

Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

1515 90

– Más:

1515 90 11

– – Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:

ex 1515 90 11

– – – jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

1516 20

– Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

1516 20 10

– – Hidrogénezett ricinusolaj, ún »opálviasz«

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vámtartifaszám alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

1517 10

– Margarin, a folyékony margarin kivételével:

1517 10 10

– – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1517 90

– Más:

1517 90 10

– – 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

– – Más:

1517 90 93

– – – Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

1518 00 10

– Linoxin

– Más:

1518 00 91

– – Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vámtartifaszám alá tartozók kivételével

– – Más:

1518 00 95

– – – Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és ezek frakcióiból

1518 00 99

– – – Más

1520 00 00

Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg

1521

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is:

1522 00

Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

1522 00 10

– Degras

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

1702 50 00

– Vegytiszta gyümölcscukor

1702 90

– Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva

1702 90 10

– – Vegytiszta malátacukor

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

1803

Kakaómassza, zsírtalanítva is

1804 00 00

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

1805 00 00

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

1903 00 00

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

2101 20

– Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy teán vagy matéteán alapuló készítmények:

– – Készítmények:

2101 20 92

– – – Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia vagy -koncentrátum alapú

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

2103 30

– Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár:

2103 30 10

– – Mustárliszt és -dara

2103 30 90

– – Elkészített mustár

2103 90

– Más:

2103 90 10

– – Mangóból készült folyékony, fűszeres ízesítő (chutney)

2103 90 30

– – Keserű aroma 44,2–49,2 térfogatszázalék közötti alkoholtartalommal, 1,5 és 6 tömegszázalék közötti tárnicsgyökér- (gencián), fűszer- és különböző fűszerkeveréktartalommal, és 4 és 10 tömegszázalék közötti cukortartalommal, legfeljebb 0,5 literes tárolóedényben kiszerelve

2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény

2106

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:

2106 10

– Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje

2106 90

– Más:

2106 90 20

– – Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához

– – Más:

2106 90 92

– – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal:

2106 90 98

– – – Más

2203 00

Malátából készült sör

2205

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

2207

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

2403

Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia); dohánykivonat és –eszencia:

2403 10

– Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is:

2403 10 90

– – Más

2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:

– Más többértékű alkoholok:

2905 43 00

– – Mannit

2905 44

– – Szorbit (D-glucit)

2905 45 00

– – Glicerin

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

3301 90

– Más

3302

Illatanyagkeverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmények italgyártáshoz:

3302 10

– Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:

– – Az italgyártásban használt fajták:

– – – Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:

3302 10 10

– – – – 0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal

– – – – Más:

3302 10 21

– – – – – Tejzsír-, szacharóz-, izoglukóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglukóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

3302 10 29

– – – – – Más

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

3501 10

– Kazein

3501 90

– Más:

3501 90 90

– – Más

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (pl.: előkocsonyásított vagy észterezett keményítő); keményítő-, dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:

3505 10

– Dextrinek és más átalakított keményítők:

3505 10 10

– – Dextrinek

– – Más átalakított keményítők:

3505 10 90

– – – Más

3505 20

– Enyvek

3809

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):

3809 10

– Keményítőtartalommal:

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):

3824 60

– Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

IIb. melléklet

A Közösségből származó feldolgozottmezőgazdasági termékekre vonatkozóAlbániai engedmények

Az e mellékletben felsorolt termékekre alkalmazott vámok a következő ütemezés szerint csökkennek, illetve szűnnek meg:

2007. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 80 %-ára csökken,

2008. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 60 %-ára csökken,

2009. január 1-jén a behozatali vám az alapvám 40 %-ára csökken,

2010. január 1-jén megszűnnek a megmaradt behozatali vámok.

KN-kód

Árumegnevezés

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:

0710 40 00

– Csemegekukorica

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

0711 90

– Más zöldség; zöldségkeverék:

– – Zöldségfélék:

0711 90 30

– – – Csemegekukorica

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401 – 0404vámtartifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

1902

Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

– Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

1902 11 00

– – Tojástartalommal

1902 19

– – Más

1902 20

– Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:

– – Más:

1902 20 91

– – – Főzve

1902 20 99

– – – Más

1902 30

– Más tészta:

1902 40

– Kuszkusz (búzadarakása)

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):

2001 90

– Más:

2001 90 30

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2001 90 60

– – Pálmafacsúcsrügy

2004

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:

2004 10

– Burgonya:

– – Más:

2004 10 91

– – – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2004 90

– Más zöldség és zöldségkeverék:

2004 90 10

– – Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vámtartifaszám alá tartozó termékek kivételével:

2005 20

– Burgonya:

2005 20 10

– – Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2005 80 00

– Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

– Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

2008 11

– – Földimogyoró:

2008 11 10

– – – Amerikai mogyoróvaj

– Más, beleértve a keverékeket is, a 2008 19 alszám alá tartozó keverékek kivételével:

2008 91 00

– – Pálmafacsúcsrügy

2008 99

– – Más:

– – – Alkohol hozzáadása nélkül:

– – – – Cukor hozzáadása nélkül:

2008 99 85

– – – – – Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

2008 99 91

– – – – – Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma:

– Kávékivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén alapuló készítmények:

2101 11

– – Kivonat, eszencia és koncentrátum

2101 12

– – Ezen kivonatokon, eszenciákon vagy koncentrátumokon vagy kávén alapuló készítmények

2101 20

– Tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és koncentrátum és ezen termékeken, vagy teán vagy matéteán alapuló készítmények:

2101 20 20

– – Kivonat, eszencia és koncentrátum

– – Készítmények:

2101 20 98

– – – Más

2101 30

– Pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002vámtartifaszám alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

2103 10 00

– Szójamártás

2103 90

– Más:

2103 90 90

– – Más

2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból

2403

Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia); dohánykivonat és –eszencia:

2403 10

– Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is:

2403 10 10

– – Legfeljebb 500 g nettó tömegű kiszerelésben

– Más:

2403 91 00

– – »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia)

2403 99

– – Más

IIc. melléklet

Az e mellékletben felsorolt feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében a megállapodás hatálybelépésének időpontját követően továbbra is alkalmazni kell az MFN-vámtételeket.

KN-kód

Árumegnevezés

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

0403 10

– Joghurt:

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

0403 10 51

– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 10 53

– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 10 59

– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más, tejzsírtartalma:

0403 10 91

– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

0403 10 93

– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 10 99

– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

0403 90

– Más:

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

– – – Por, granulátum vagy más szilárd alakban:

0403 90 71

– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 90 73

– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 90 79

– – – – 27 tömegszázalékot meghaladó

– – – Más, tejzsírtartalma:

0403 90 91

– – – – Legfeljebb 3 tömegszázalék

0403 90 93

– – – – 3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 90 99

– – – – 6 tömegszázalékot meghaladó

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20

– Kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20 10

– – Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal

0405 20 30

– – Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

2103 20 00

– Paradicsomketchup és más paradicsommártás

IId. melléklet

A Közösségből származó feldolgozott mezőgazdasági termékek Albániába történő behozatalára alkalmazandó éves vámkontingensek

A Közösségből származó alábbi termékek Albániába történő behozatalára nulltarifás vám alkalmazandó az alábbiakban meghatározott vámkontingenseken belül. E vámkontingenseket meghaladó mennyiségek esetén a IIa, IIb és IIc. mellékletben foglalt feltételek alkalmazandók.

KN-kód

Árumegnevezés

Éves vámmentes kontingens

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

150 tonna

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

100 tonna

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár

60 tonna

2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

100 tonna

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó

3 700 hl

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

VII. MELLÉKLET

4. JEGYZŐKÖNYV

A »SZÁRMAZÓ TERMÉK« FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL, VALAMINT A KÖZÖSSÉG ÉS ALBÁNIA ÁLTAL KÖTÖTT JELEN MEGÁLLAPODÁS RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSA TERÉN ZAJLÓ KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREIRŐL

TARTALOMJEGYZÉK

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

II. CÍM

A »SZÁRMAZÓ TERMÉK« FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

3. cikk

Kumuláció a Közösségben

4. cikk

Kumuláció Albániában

5. cikk

Teljes egészében előállított termékek

6. cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

7. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

8. cikk

Minősítési egység

9. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

10. cikk

Készletek

11. cikk

Semleges elemek

III. CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk

A területiség elve

13. cikk

Közvetlen szállítás

14. cikk

Kiállítások

IV. CÍM

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk

A vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

V. CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk

Általános követelmények

17. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás

18. cikk

Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány

19. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiállítása

20. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása korábban kibocsátott vagy kiállított származási igazolás alapján

21. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

22. cikk

A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

23. cikk

Elfogadott exportőr

24. cikk

A származási igazolás érvényessége

25. cikk

A származási igazolás benyújtása

26. cikk

Részletekben történő behozatal

27. cikk

A származási igazolás alóli mentességek

28. cikk

Igazoló okmányok

29. cikk

A származási igazolás és az igazoló okmányok megőrzése

30. cikk

Eltérések és alaki hibák

31. cikk

Euróban kifejezett összegek

VI. CÍM

KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK

32. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

33. cikk

A származási igazolások ellenőrzése

34. cikk

Vitarendezés

35. cikk

Büntetések

36. cikk

Vámszabad területek

VII. CÍM

CEUTA ÉS MELILLA

37. cikk

A jegyzőkönyv alkalmazása

38. cikk

Különös feltételek

VIII. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39. cikk

A jegyzőkönyv módosításai

MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA

I. melléklet:

Bevezető megjegyzések a II. mellékletben foglalt listához

II. melléklet:

A nem származó anyagokon végrehajtandó olyan megmunkálások vagy feldolgozások jegyzéke, amelyek eredményeként az előállított termék elérheti a származó minősítést

III. melléklet:

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány és az EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelem mintája

IV. melléklet:

A számlanyilatkozat szövege

V. melléklet:

A 3. és 4. cikkben foglalt kumulációba nem tartozó termékek

I.   CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

a)

»előállítás«: bármiféle megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést vagy az egyedi műveleteket is;

b)

»anyag«: a termék előállítása során felhasznált bármilyen összetevő, nyersanyag, alkatrész vagy rész, stb.;

c)

»termék«: az előállított termék, akkor is, ha egy másik előállítási műveletben történő későbbi felhasználásra szánják;

d)

»áruk«: az anyagok és a termékek egyaránt;

e)

»vámérték«: az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (WTO egyezmény a vámérték megállapításáról) VII. cikkének végrehajtásáról szóló 1994. évi megállapodás szerint megállapított érték;

f)

»gyártelepi ár«: a termékért a Közösségben vagy Albániában annak a gyártónak a gyártelepen fizetett ár, akinek a vállalkozásában az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást elvégezték, feltéve hogy az ár magában foglalja az összes felhasznált anyag értékét, levonva abból az előállított termék kivitelekor visszatérítendő vagy visszatéríthető belső adókat;

g)

»anyagok értéke«: a felhasznált nem származó anyagok behozatalkori vámértéke, illetve ha ez nem ismert, és nem határozható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Albániában fizetett első megállapítható ár;

h)

»a származó anyagok értéke«: az ilyen anyagok értéke, a g) pont meghatározásának értelemszerű alkalmazásával;

i)

»hozzáadott érték«: a gyártelepi ár, melyből levonásra kerül minden egyes beépített anyag vámértéke, amelyek a 3. és 4. cikkben említett egyéb országokból származnak, illetve amennyiben a vámérték nem ismert vagy nem állapítható meg, az anyagokért a Közösségben vagy Albániában fizetett első megállapítható ár;

j)

»árucsoport« és »vámtarifaszám«: a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszert – e jegyzőkönyvben »Harmonizált Rendszer« vagy »HR« – alkotó nómenklatúrában használt árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyű kód);

k)

»besorolt«: valamely termék vagy anyag adott vámtarifaszám alá történő besorolására vonatkozik;

l)

»szállítmány«: olyan termékek, amelyeket egyidejűleg szállítanak egy exportőrtől egy címzett részére, vagy amelynek az exportőrtől a címzetthez történő szállítása egyetlen fuvarokmánnyal, illetve ilyen okmány hiányában egyetlen számlával történik;

m)

»területek«: a felségvizeket is magukban foglalják.

II.   CÍM

A »SZÁRMAZÓ TERMÉK« FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

2. cikk

Általános követelmények

(1)   A megállapodás alkalmazása során a következő termékeket kell a Közösségből származó termékeknek tekinteni:

a)

teljes egészében a Közösségben létrejött vagy előállított termékek az 5. cikk értelmében;

b)

olyan termékek, amelyek előállítására a Közösség területén, de nem teljes egészében ott előállított anyagok felhasználásával került sor, feltéve hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a Közösség területén.

(2)   A megállapodás alkalmazása során a következő termékeket kell Albániából származó termékeknek tekinteni:

a)

teljes egészében Albániában létrejött vagy előállított termékek az 5. cikk értelmében;

b)

olyan termékek, amelyek előállítására Albánia területén, de nem teljes egészében ott előállított anyagok felhasználásával került sor, feltéve hogy ezek az anyagok a 6. cikk értelmében kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül Albánia területén.

3. cikk

Kumuláció a Közösségben

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek a Közösségből származó termékeknek minősülnek, ha azokat a Közösségben állítják elő olyan anyagokból, amelyek Albániából, a Közösségből vagy az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában (1) részt vevő bármely országból vagy területről származnak, illetve olyan anyagokból, amelyek Törökországból származnak és amelyekre az EK–Törökország Társulási Tanács 1995. december 22-i 1/95 határozata (2) alkalmazandó, feltéve hogy az Albániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

(2)   Amennyiben a Közösségben végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 7. cikkben említett műveleteket, az előállított termék kizárólag akkor minősül a Közösségből származónak, amennyiben az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az (1) bekezdésben említett bármely egyéb országból származó anyagok értéke. Amennyiben ez nem így van, az előállított termék abból az országból származónak tekintendő, amely esetében a legmagasabb a Közösségben történő előállításhoz felhasznált származó anyagok értéke.

(3)   Az (1) bekezdésben említett országok vagy területek valamelyikéből származó olyan termékek, amelyek nem mennek keresztül semmilyen megmunkáláson vagy feldolgozáson a Közösség területén, megtartják származásukat, amennyiben ezeknek az országoknak vagy területeknek valamelyikébe exportálják azokat.

(4)   Az e cikkben foglalt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, amennyiben:

a)

az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti kedvezményes kereskedelmi megállapodás alkalmazandó a származó helyzet megszerzésében érintett országok és területek, valamint a rendeltetési ország között;

b)

az anyagok és a termékek az ebben a jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet;

valamint

c)

a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítéséről szóló értesítéseket az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat), illetve Albániában az ország saját eljárásai szerint közzétették.

Az e cikkben foglalt kumulációt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzétett értesítésben megadott naptól kell alkalmazni.

A Közösség az Európai Közösségek Bizottságán keresztül tájékoztatja Albániát a megállapodások részleteiről, valamint a vonatkozó származási szabályaikról, amelyeket az (1) bekezdésben hivatkozott egyéb országokkal vagy területekkel kapcsolatosan alkalmaznak.

Az V. mellékletben szereplő termékek nem tartoznak az e cikkben foglalt kumulációba.

4. cikk

Kumuláció Albániában

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a termékek Albániából származó termékeknek minősülnek, ha azokat Albániában állítják elő olyan anyagokból, amelyek a Közösségből, Albániából vagy az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában (3) részt vevő bármely országból vagy területről származnak, illetve olyan anyagokból, amelyek Törökországból származnak és amelyekre az EK–Törökország Társulási Tanács 1995. december 22-i 1/95 határozata (4) alkalmazandó, feltéve hogy az Albániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás meghaladja a 7. cikkben említett műveleteket. Nem szükséges, hogy a fenti anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson menjenek keresztül.

(2)   Amennyiben az Albániában végzett megmunkálás vagy feldolgozás nem haladja meg a 7. cikkben említett műveleteket, az előállított termék kizárólag akkor minősül Albániából származónak, amennyiben az ott hozzáadott érték nagyobb, mint az (1) bekezdésben említett bármely egyéb országból származó anyagok értéke. Amennyiben ez nem így van, az előállított termék abból az országból származónak tekintendő, amely esetében a legmagasabb az Albániában történő előállításhoz felhasznált származó anyagok értéke.

(3)   Az (1) bekezdésben említett országok vagy területek valamelyikéből származó olyan termékek, amelyek nem mennek keresztül semmilyen megmunkáláson vagy feldolgozáson Albánia területén, megtartják származásukat, amennyiben ezeknek az országoknak vagy területeknek valamelyikébe exportálják azokat.

(4)   Az e cikkben foglalt kumuláció kizárólag akkor alkalmazható, amennyiben:

a)

az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke szerinti kedvezményes kereskedelmi megállapodás alkalmazandó a származó helyzet megszerzésében érintett országok és területek, valamint a rendeltetési ország között;

b)

az anyagok és a termékek az ebben a jegyzőkönyvben meghatározott származási szabályokkal azonos szabályok alkalmazásával szerezték meg a származó helyzetet;

valamint

c)

a kumuláció alkalmazásához szükséges követelmények teljesítéséről szóló értesítéseket az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat), illetve Albániában az ország saját eljárásai szerint közzétették.

Az e cikkben foglalt kumulációt az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) közzétett értesítésben megadott naptól kell alkalmazni.

Albánia az Európai Közösségek Bizottságán keresztül tájékoztatja a Közösséget a megállapodások részleteiről, ideértve azok hatálybalépésének idejét és a vonatkozó származási szabályokat is, amelyeket az (1) bekezdésben említett egyéb országokkal vagy területekkel kapcsolatosan alkalmaznak.

Az V. mellékletben szereplő termékek nem tartoznak az e cikkben foglalt kumulációba.

5. cikk

Teljes egészében előállított termékek

(1)   Az alábbiak minősülnek teljes egészében a Közösségben vagy Albániában létrejött vagy előállított termékeknek:

a)

az érintett országok földjéből vagy a hozzájuk tartozó tengerfenékről kinyert ásványi termékek;

b)

az ott betakarított növényi termények;

c)

az ott született és felnevelt élő állatok;

d)

az ott nevelt élő állatokból származó termékek;

e)

az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származó termékek;

f)

a tengeri halászat termékei és a Közösség vagy Albánia vízi járműi által a felségvizeik határain kívül a tengerből kinyert egyéb termékek;

g)

feldolgozó hajóikon a kizárólag az f) pontban említett termékekből előállított termékek;

h)

kizárólag nyersanyagok visszanyerésére hasznosítható, ott összegyűjtött használt cikkek, beleértve a használt gumiabroncsokat újrafutózásra vagy hulladékként való hasznosításra;

i)

az ott végzett feldolgozási műveletekből visszamaradt hulladék és törmelék;

j)

a felségvizeiken kívüli tengerfenék talajából vagy altalajából kinyert termékek, feltéve hogy kizárólagos joggal bírnak az abból a talajból vagy altalajból történő kitermelésre;

k)

a kizárólag az a)-j) pontban meghatározott termékekből ott előállított áruk.

(2)   Az (1) bekezdés f) és g) pontjában használt »hajóik« és »feldolgozó hajóik« kifejezést csak olyan hajókra és feldolgozó hajókra kell alkalmazni, amelyek:

a)

a Közösség valamely tagállamában vagy Albániában vannak bejegyezve és nyilvántartva;

b)

a Közösség valamely tagállama vagy Albánia zászlaja alatt hajóznak;

c)

legalább 50 százalékban a Közösség valamely tagállama vagy Albánia állampolgárainak, vagy egy olyan vállalkozásnak a tulajdonában állnak, amelynek a székhelye ezen országok valamelyikében van; amelynek az igazgatója vagy igazgatói, az igazgatótanácsi vagy felügyelő-bizottsági elnöke, valamint e bizottságok tagságának a többsége a Közösség valamely tagállamának vagy Albániának az állampolgára; továbbá, ahol – társulások vagy korlátolt felelősségű társaságok esetében – a tőke legalább felerészben ezen államok, köztestületek vagy az említett államok állampolgárainak a tulajdonát képezi;

d)

amelyeknek a parancsnoka és tisztjei a Közösség valamely tagállamának vagy Albániának állampolgárai;

valamint

e)

amelyeknek az esetében a legénység legalább 75 %-a a Közösség valamely tagállamának vagy Albániának az állampolgára.

6. cikk

Kielégítően megmunkált vagy feldolgozott termékek

(1)   A 2. cikk alkalmazásában a nem teljes egészében létrejött vagy előállított termékeket akkor kell kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni, ha a II. melléklet jegyzékében meghatározott feltételek teljesülnek.

A fent említett feltételek az e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi termék tekintetében feltüntetik a nem származó anyagokon az előállítás során kötelezően végrehajtandó megmunkálást vagy feldolgozást, amely csak az ilyen anyagokra vonatkozik. Ebből következik, hogy ha egy termék előállítása során olyan terméket használnak fel, amely a jegyzékben szereplő feltételek teljesítése révén megszerezte a származó minősítést, az ezt felhasználó termékre vonatkozó feltételek rá nézve nem alkalmazhatók, és figyelmen kívül kell hagyni azokat a nem származó anyagokat, amelyek felhasználására a termék előállítása folyamán esetleg sor került.

(2)   Az (1) bekezdéstől függetlenül azok a nem származó anyagok, amelyeket a jegyzékben meghatározott feltételeknek megfelelően egy adott termék gyártásában nem szabad felhasználni, ennek ellenére felhasználhatók, feltéve hogy:

a)

összértékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 10 százalékát;

b)

e bekezdés alkalmazásával a nem származó anyagok legnagyobb értékére a jegyzékben megadott százalékértékeket nem haladják meg.

Ez a bekezdés a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportja alá tartozó termékek esetében nem alkalmazható.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdést a 7. cikk rendelkezéseire figyelemmel kell alkalmazni.

7. cikk

Nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás

(1)   A (2) bekezdés sérelme nélkül a származó termék minősítés megszerzéséhez nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak kell tekinteni a következőket, függetlenül attól, hogy a 6. cikk követelményei teljesülnek-e:

a)

a szállítás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító műveletek;

b)

csomagok szétbontása és összeállítása;

c)

mosás, tisztítás; por, oxidáció, olaj, festék vagy más külső réteg eltávolítása;

d)

textíliák vasalása vagy gyűrtelenítése;

e)

egyszerű festési és fényezési műveletek;

f)

gabonafélék és rizs hántolása, részleges vagy teljes fehérítése, fényezése és glazúrozása;

g)

cukor színezését vagy formázását szolgáló műveletek;

h)

gyümölcs-, dió- és zöldségfélék hámozása, kimagozása, feltörése és kifejtése;

i)

élezés, egyszerű köszörülés vagy egyszerű vágás;

j)

szitálás, rostálás, válogatás, osztályozás, méret szerinti osztályozás, összepárosítás; (ideértve a készletek összeállítását is);

k)

egyszerű palackozás, üvegekbe, zsákokba, ládákba, dobozokba helyezés, lapokon vagy táblákon való rögzítés stb., és minden más egyszerű csomagolási művelet;

l)

jelölések, címkék, logók és más hasonló megkülönböztető jelzések elhelyezése a termékeken vagy csomagolásukon;

m)

termékek egyszerű vegyítése, fajtájukra való tekintet nélkül; cukor vegyítése bármely más anyaggal;

n)

árucikkek alkatrészeinek egyszerű összeszerelése teljes kész termékké, vagy termékek szétválasztása részekre;

o)

az a)–n) pontokban meghatározott két vagy több művelet kombinációja;

p)

állatok levágása.

(2)   Annak megállapítása során, hogy a terméken végzett megmunkálást vagy feldolgozást az (1) bekezdés értelmében nem kielégítőnek kell-e tekinteni, az adott terméken akár a Közösség területén, akár Albániában végrehajtott összes műveletet együttesen kell vizsgálni.

8. cikk

Minősítési egység

(1)   E jegyzőkönyv rendelkezései alkalmazásának szempontjából a minősítési egység az az adott termék, amelyet a Harmonizált Rendszer nómenklatúrája segítségével történő besorolás meghatározásakor alapegységnek kell tekinteni.

Ebből következik, hogy:

a)

ha egy cikkek csoportjából vagy összeállításából álló terméket a Harmonizált Rendszer feltételei szerint egyetlen vámtarifaszám alá sorolnak be, a termék egésze alkotja a minősítési egységet;

b)

ha egy szállítmány számos azonos, a Harmonizált Rendszer ugyanazon vámtarifaszáma alá besorolt termékből áll, minden egyes terméket külön kell figyelembe venni e jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazásakor.

(2)   Amennyiben a harmonizált rendszer 5. általános szabálya szerint a csomagolást a besorolás szempontjából a termék részének kell tekinteni, azt a származás meghatározásakor is figyelembe kell venni.

9. cikk

Tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok

A berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel együtt szállított olyan tartozékok, amelyek a szokásos berendezés részét képezik és belefoglaltatnak a berendezés, gép, készülék vagy jármű árába, vagy amelyeket nem számláznak le külön, a kérdéses berendezéssel, géppel, készülékkel vagy járművel egynek kell tekinteni.

10. cikk

Készletek

A Harmonizált Rendszer 3. általános szabálya szerint a készleteket akkor kell származónak tekinteni, ha a készletet alkotó összes termék is származó. Mindazonáltal, olyan esetekben, amikor valamely készlet származó és nem származó termékeket egyaránt tartalmaz, a készletet a maga egészében származónak kell tekinteni, ha a nem származó termékek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának a 15 százalékát.

11. cikk

Semleges elemek

Annak eldöntéséhez, hogy valamely termék származó-e, az előállítása során felhasznált alábbi tételek származási helyét nem szükséges vizsgálni:

a)

energia és tüzelőanyag;

b)

üzem és berendezése;

c)

gépek és szerszámok;

d)

olyan áruk, amelyek a termék végső összetételébe nem épülnek be, és azokat nem is arra szánták.

III.   CÍM

TERÜLETI KÖVETELMÉNYEK

12. cikk

A területiség elve

(1)   A 3. és 4. cikkben, valamint e cikk (3) bekezdésében foglalt rendelkezések kivételével a II. címben meghatározott, a származó helyzet megszerzésére vonatkozó feltételeknek megszakítás nélkül teljesülniük kell a Közösségben, valamint Albániában.

(2)   A 3. és 4. cikkben foglaltak kivételével, amennyiben a Közösségből vagy Albániából más országba exportált származó árukat visszaszállítják, azokat nem származónak kell tekinteni, kivéve ha a vámhatóságok számára hitelt érdemlően bizonyítható, hogy:

a)

a visszaszállított áruk megegyeznek a kivitt árukkal;

valamint

b)

nem mentek keresztül az adott országban vagy kivitelük során a jó állapotban való megőrzéshez szükségest meghaladó műveleteken.

(3)   A származó minősítésnek a II. cím alatt felsorolt feltételekkel összhangban történő megszerzését nem befolyásolja az a megmunkálás vagy feldolgozás, amelyet a Közösségen vagy Albánián kívül a Közösségből vagy Albániából exportált anyagokkal végeztek, majd oda ismételten behozták, feltéve hogy:

a)

az említett anyagokat teljes egészében a Közösségben vagy Albániában állították elő, vagy a kivitel előtt olyan megmunkálást vagy feldolgozást végeztek rajtuk, amely túlmegy a 7. cikkben említett műveleteken;

valamint

b)

a vámhatóságok számára hitelt érdemlően igazolják, hogy

i.

az újból behozott árukat az exportált anyagok megmunkálásával vagy feldolgozásával állították elő;

valamint

ii.

a Közösségen vagy Albánián kívül az e cikk előírásainak betartása mellett a teljes hozzáadott érték nem haladja meg a származó minősítésre pályázó végtermék gyártelepi árának a 10 százalékát.

(4)   A (3) bekezdés alkalmazásában a származó minősítés megszerzéséhez a II. cím alatt felsorolt feltételek nem alkalmazhatók a Közösségen vagy Albánián kívül végzett megmunkálásra vagy feldolgozásra. Olyan esetekben azonban, amikor a végtermék származó helyzetének a meghatározásához a II. mellékletben szereplő jegyzék szabályai közül olyannak az alkalmazására kerül sor, amely a beépített összes nem származó anyag maximális értékét határozza meg, az érintett fél területén beépített nem származó anyagok teljes értéke a Közösségen vagy Albánián kívül az e cikk rendelkezéseinek alkalmazása mellett megszerzett teljes hozzáadott értékkel együtt nem haladhatja meg a megállapított százalékos értéket.

(5)   A (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásában a »teljes hozzáadott érték« fogalmát úgy kell érteni, hogy az a Közösségen vagy Albánián kívül felmerülő összes költséget felöleli, ideértve az ott beépített anyagok értékét is.

(6)   A (3) és (4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az olyan termékekre, amelyek nem tesznek eleget a II. mellékletben szereplő listában felsorolt feltételeknek, vagy amelyeket a 6. cikk (2) bekezdésében rögzített általános tolerancia alkalmazása mellett lehet csak kielégítően megmunkáltnak vagy feldolgozottnak tekinteni.

(7)   A (3) és (4) bekezdés rendelkezései a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjaiban szereplő termékekre nem vonatkoznak.

(8)   Minden olyan megmunkálást vagy feldolgozást, amelyre ennek a cikknek a rendelkezései vonatkoznak, és amelyre a Közösségen vagy Albánián kívül kerül sor, a passzív feldolgozásra vonatkozó intézkedések vagy más hasonló intézkedések alapján kell elvégezni.

13. cikk

Közvetlen szállítás

(1)   A megállapodásban előírt kedvezményes elbánás kizárólag olyan termékekre vonatkozik, amelyek megfelelnek e jegyzőkönyv követelményeinek, és amelyeket közvetlenül a Közösség, valamint Albánia között vagy a 3. és 4. cikkben említett egyéb országokon vagy területeken keresztül szállítanak. Ugyanakkor az egyetlen szállítmányt alkotó termékek átszállíthatók más területeken keresztül is – adott esetben átrakodással vagy ideiglenes raktározással az adott területeken –, feltéve hogy a tranzitország vagy raktározás szerinti ország vámhatóságának felügyelete alatt maradnak, és a kirakodáson, újbóli berakodáson és a jó állapotuk megőrzésére irányuló bármilyen műveleten kívül semmilyen más műveleten nem esnek át.

Csővezetéken lehet származó termékeket a Közösség vagy Albánia területén kívül eső területeken keresztül szállítani.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését az importáló ország vámhatóságaihoz benyújtott következő okmányokkal kell bizonyítani:

a)

egységes fuvarokmány, amely kiterjed a exportáló országból a tranzitországon keresztül történő áthaladásra; vagy

b)

a tranzitország vámhatóságai által kiállított igazolás, amely:

i.

pontos leírást ad a termékekről;

ii.

tartalmazza a termékek lerakásának és újbóli felrakásának az időpontját, és, ahol az alkalmazható, az igénybe vett hajók vagy egyéb szállítóeszközök nevét;

valamint

iii.

tanúsítja a termékek tranzitországban való tartózkodásának feltételeit;

vagy

c)

a fentiek hiányában bármilyen bizonyító erejű okmány.

14. cikk

Kiállítások

(1)   Azok a származó termékek, amelyeket kiállítás céljából a 3. és 4. cikkben említett országoktól vagy területektől eltérő országba küldtek, majd a kiállítást követően a Közösségbe vagy Albániába irányuló behozatal céljából értékesítettek, behozataluk alkalmával jogosultak e megállapodás rendelkezései szerinti kedvezményekre, amennyiben a vámhatóságok számára hitelt érdemlően igazolják, hogy:

a)

ezeket a termékeket egy exportőr a Közösségből vagy Albániából küldte a kiállítást rendező országba és ott kiállította azokat;

b)

a termékeket ez az exportőr Albánia területén levő személy részére értékesítette vagy más módon adta tovább;

c)

a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána elszállították, ugyanabban az állapotban, ahogy azokat a kiállításra küldték;

valamint

d)

a termékeket a kiállításra történő kiszállításuk után nem használták semmilyen más célra, mint a kiállításon történő bemutatásra.

(2)   A származási igazolást a V. cím rendelkezéseinek megfelelően kell kiállítani vagy kiadni, és azt a szokásos módon kell benyújtani a behozatali ország vámhatóságainak. Ezen fel kell tüntetni a kiállítás nevét és címét. Ahol szükséges, külön írásos bizonyíték benyújtása követelhető meg azokról a feltételekről, amelyek alapján a termékeket kiállították.

(3)   Az (1) bekezdést kell alkalmazni minden olyan kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági vagy kézműves kiállításra, vásárra vagy hasonló nyilvános rendezvényre vagy bemutatóra, amelyet nem magáncélra, külföldi termékek boltokban vagy üzlethelyiségekben való értékesítése céljából szerveznek, és amelynek során a termékek vámfelügyelet alatt maradnak.

IV.   CÍM

VISSZATÉRÍTÉS VAGY MENTESSÉG

15. cikk

A vámvisszatérítés vagy vámmentesség tilalma

(1)   A Közösségből, Albániából, illetve a 3. és 4. cikkben említett országok vagy területek valamelyikéből származó termékek előállítása során felhasznált olyan nem származó anyagokra, amelyekre az V. címben foglalt rendelkezéseknek megfelelően származási igazolást állítanak vagy adnak ki, semmiféle vámvisszatérítés vagy vámmentesség nem alkalmazható a Közösségben vagy Albániában.

(2)   Az (1) bekezdésben szereplő tilalom a Közösség területén vagy Albániában folyó gyártás során felhasznált anyagokra, valamint az alkalmazott vámilletékek vagy az azonos hatású díjak részleges vagy teljes visszatérítésével, elengedésével vagy meg nem fizetésével kapcsolatos minden intézkedésre vonatkozik, amennyiben a szóban forgó visszatérítés, vámelengedés vagy a vámilleték meg nem fizetése, kifejezetten vagy gyakorlatilag, az ilyen anyagokból előállított termékek exportja, nem pedig azok hazai használatra történő visszatartása során érvényesül.

(3)   A származási igazolás hatálya alá tartozó termékek exportőre a vámhatóságok kérésére bármikor köteles benyújtani minden szükséges okmányt annak bizonyítására, hogy az érintett termékek előállításában felhasznált nem származó anyagok tekintetében visszatérítésre nem került sor, valamint hogy az ilyen anyagokra vonatkozó valamennyi vámot és azonos hatású díjat megfizették.

(4)   Az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit a 8. cikk (2) bekezdése szerinti csomagolás, a 9. cikk szerinti tartozékok, pótalkatrészek és szerszámok, és a 10. cikk szerinti, készletet alkotó termékek tekintetében alkalmazni kell, amennyiben e tételek nem származók.

(5)   Az (1)–(4) bekezdés rendelkezései kizárólag olyan anyagok tekintetében alkalmazandók, amelyekre a megállapodás vonatkozik. Továbbá nem zárják ki a mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer alkalmazását, amely az e megállapodás rendelkezéseivel összhangban történő kivitel esetében alkalmazandó.

V.   CÍM

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

16. cikk

Általános követelmények

(1)   Közösségből származó termékek Albániába történő behozatalkor, és az Albániából származó termékek a Közösségbe történő behozatalkor részesülnek a megállapodás által biztosított előnyökből, amennyiben azokhoz bemutatják:

a)

az EUR.1 szállítási bizonyítványt, amelynek mintáját a III. melléklet tartalmazza; vagy

b)

a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben az exportőr által a számlán, szállítólevélen vagy más, az érintett termék azonosítására alkalmas, kellően részletezett leírást tartalmazó kereskedelmi okmányon kiadott nyilatkozatot (a továbbiakban: számlanyilatkozat); a számlanyilatkozat szövegét a IV. melléklet tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a 27. cikkben meghatározott esetekben a jegyzőkönyv szerinti származó termékek anélkül részesülnek a megállapodás szerinti kedvezményekben, hogy az abban a bekezdésben említett okmányok benyújtására szükség lenne.

17. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítására vonatkozó eljárás

(1)   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az exportáló ország vámhatósága bocsátja ki az exportőr vagy – az exportőr felelősségére – meghatalmazott képviselője által írásban benyújtott kérelemre.

(2)   E célból az exportőr vagy meghatalmazott képviselője kitölti mind az EUR.1 szállítási bizonyítványt, mind a kérelmet, amelyek mintáit a III. melléklet tartalmazza. Ezeket a formanyomtatványokat e megállapodás nyelveinek egyikén kell kitölteni, az exportáló ország hazai joga rendelkezéseinek megfelelően. Kézírással történő kitöltés esetén a formanyomtatványokat tintával és nyomtatott betűvel kell kitölteni. Az árumegnevezést az e célra szolgáló rovatban úgy kell megadni, hogy üres sorok ne maradjanak. Ha a rovat nincs teljesen kitöltve, egy vízszintes vonalat kell húzni a megnevezés utolsó sora alatt, az üresen hagyott helyet pedig átlós vonallal kell áthúzni.

(3)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítását kérő exportőrnek az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállító exportáló ország vámhatóságainak kérésére bármikor be kell nyújtania minden olyan megfelelő okmányt, amely igazolja az érintett termékek származó helyzetét, valamint az e jegyzőkönyv egyéb követelményeinek teljesülését.

(4)   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a Közösség egy tagállamának vagy Albániának a vámhatósága adja ki, amennyiben az adott termékek a Közösségből vagy Albániából, illetve a 3. és 4. cikkben említett egyéb országok vagy területek valamelyikéből származó termékeknek tekinthetők, és teljesítik a jegyzőkönyv egyéb követelményeit.

(5)   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiadó vámhatóság megtesz minden szükséges intézkedést a termékek származó minősítésének és e jegyzőkönyv egyéb követelményei teljesítésének ellenőrzésére. E célból jogukban áll bármely bizonyítékot bekérni, az exportőr könyvelését ellenőrizni vagy bármilyen egyéb, megfelelőnek tartott ellenőrzést elvégezni. Továbbá biztosítják, hogy a (2) bekezdésben említett formanyomtatványok megfelelően legyenek kitöltve. Különösen ellenőrzik, hogy az árumegnevezésre fenntartott helyet mindenfajta hamis kiegészítés lehetőségét kizárva töltötték-e ki.

(6)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállításának dátumát a bizonyítvány 11. rovatában kell feltüntetni.

(7)   Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a vámhatóság kiállítja és az exportőr rendelkezésére bocsátja, amint a tényleges kivitel megtörténik vagy az biztosított.

18. cikk

Utólag kiállított EUR.1 szállítási bizonyítvány

(1)   A 17. cikk (7) bekezdésétől függetlenül az EUR.1 szállítási bizonyítvány kivételesen az adott termékek kivitele után is kibocsátható, ha:

a)

a kivitelkor tévedés, nem szándékos mulasztás vagy különleges körülmények miatt nem állították ki;

vagy

b)

a vámhatóságok számára kielégítően bizonyítják, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítványt kiállították, de technikai okokból a behozatalkor nem fogadták el.

(2)   Az (1) bekezdés végrehajtásához az exportőrnek jeleznie kell kérelmében azon termékek kivitelének helyét és időpontját, amelyekre az EUR.1 szállítási bizonyítvány vonatkozik, és meg kell jelölnie kérelmének okait.

(3)   A vámhatóságok csak akkor állíthatják ki utólag az EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha ellenőrizték, hogy az exportőr kérelmében foglalt adatok megegyeznek a megfelelő okmányokban foglaltakkal.

(4)   Az utólagosan kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítványt az alábbi angol nyelvű szöveggel kell érvényesíteni: »ISSUED RETROSPECTIVELY«

(5)   A (4) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány »Megjegyzések« rovatába kell bejegyezni.

19. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának kiállítása

(1)   Az EUR.1 szállítási bizonyítvány eltulajdonítása, elveszítése vagy megsemmisülése esetén az exportőr az azt kiállító vámhatóságtól kérelmezheti, hogy a hatóság birtokában lévő kiviteli okmányok alapján másodlatot állítson ki.

(2)   Az ily módon kibocsátott másolatot az alábbi angol szóval kell érvényesíteni: »DUPLICATE«

(3)   A (2) bekezdésben említett megjegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány másodlatának »Megjegyzések« rovatába kell bejegyezni.

(4)   A másodlaton fel kell tüntetni az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátásának dátumát, és a másodlat ettől a naptól érvényes.

20. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiállítása korábban kibocsátott vagy kiállított származási igazolás alapján

Amikor a származó termékeket a Közösség területén vagy Albániában vámhivatal ellenőrzése alá helyezik, az eredeti származási igazolást egy vagy több EUR.1 szállítási igazolással lehet helyettesíteni, hogy az adott termékek egészét vagy azoknak csupán egy részét a Közösség vagy Albánia területén belül más helyre lehessen szállítani. A helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítvány(oka)t az a vámhivatal állítja ki, amelynek ellenőrzése alá helyezték a termékeket.

21. cikk

Könyvelés szerinti elkülönítés

(1)   Amennyiben az azonos és felcserélhető származó és nem származó anyagok elkülönített raktározása jelentős költséggel vagy nehézséggel járna, a vámhatóságok az érintettek írásos kérelmére engedélyezhetik az úgynevezett »könyvelés szerinti elkülönítés« módszerének alkalmazását az ilyen raktározás alkalmazása során.

(2)   E módszernek biztosítania kell egy bizonyos referencia-időszakon keresztül, hogy a »származónak« tekinthető termékek száma megegyezzen azzal a számmal, amelyet a raktározás fizikai elválasztásával nyertek volna.

(3)   A vámhatóságok adhatnak ilyen engedélyt a szükségesnek ítélt feltételek betartása mellett.

(4)   E módszer nyilvántartására és alkalmazására a termék előállításának helye szerinti országban alkalmazandó általános számviteli alapelvek szerint kerül sor.

(5)   E könnyítés kedvezményezettje a helyzettől függően kiállíthat, vagy kérelmezhet származási igazolást a termékek azon mennyiségére, amely származónak tekinthető. A vámhatóságok kérésére a kedvezményezettnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a készleteket hogyan kezelték.

(6)   A vámhatóság a felhatalmazás alkalmazását figyelemmel kíséri, és azt bármikor visszavonhatja, ha a kedvezményezett bármilyen formában szabálytalanul él a felhatalmazással, vagy nem tesz eleget az e jegyzőkönyvben meghatározott feltételek bármelyikének.

22. cikk

A számlanyilatkozat kiállításának feltételei

(1)   A 16. cik