ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.106.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 106

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. április 28.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 347/2009/EK rendelete (2009. április 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 348/2009/EK rendelete (2009. április 27.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 349/2009/EK rendelete (2009. április 24.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

5

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az európai parlament és a tanács 2009/34/EK irányelve (2009. április 23.) a mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről (Átdolgozás) ( 1 )

7

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2009/347/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. április 20.) az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás szerinti irányítási testületek által meghozandó, a képalkotó berendezések előírásait meghatározó C. melléklet VII. részének felülvizsgálatáról szóló határozattal kapcsolatos közösségi álláspont meghatározásáról

25

 

 

2009/348/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. április 23.) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a likopin új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2009) 2975. számú dokumentummal történt)

55

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2009/349/KKBP

 

*

A Tanács határozata (2009. április 27.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/369/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

60

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

28.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/1


A BIZOTTSÁG 347/2009/EK RENDELETE

(2009. április 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet mellklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. április 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

74,9

TN

139,0

TR

102,8

ZZ

105,6

0707 00 05

MA

37,3

TR

144,6

ZZ

91,0

0709 90 70

TR

104,9

ZZ

104,9

0805 10 20

EG

47,2

IL

58,6

MA

51,8

TN

55,4

TR

51,6

US

48,4

ZZ

52,2

0805 50 10

TR

54,5

ZA

73,4

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

89,7

BR

73,3

CA

113,8

CL

78,9

CN

89,0

MK

22,1

NZ

103,1

US

130,3

UY

68,0

ZA

81,4

ZZ

85,0

0808 20 50

AR

78,2

CL

103,5

CN

36,6

NZ

141,0

ZA

89,8

ZZ

89,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


28.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/3


A BIZOTTSÁG 348/2009/EK RENDELETE

(2009. április 27.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 945/2008/EK bizottsági rendelet (3) a 2008/2009-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 321/2009/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 945/2008/EK rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. április 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 258., 2008.9.26., 56. o.

(4)  HL L 101., 2009.4.21., 7. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2009. április 28-tól alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

27,53

3,03

1701 11 90 (1)

27,53

7,77

1701 12 10 (1)

27,53

2,89

1701 12 90 (1)

27,53

7,34

1701 91 00 (2)

31,29

9,59

1701 99 10 (2)

31,29

5,07

1701 99 90 (2)

31,29

5,07

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


28.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/5


A BIZOTTSÁG 349/2009/EK RENDELETE

(2009. április 24.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából valamely más közösségi rendelkezés hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 24-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Az alábbi összetevőkből (tömegszázalékban kifejezve) álló termék, por formában:

L-aszkorbinsav (C-vitamin)

97

hidroxipropil-metil-cellulóz

3

A C-vitamin tartósításához vagy szállításához nincs szükség hidroxipropil-metil-cellulóz hozzáadására.

A termék nem általános, hanem speciális célú felhasználásra (vitamintabletta gyártására) alkalmas.

2106 90 92

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, valamint a 2106, a 2106 90 és a 2106 90 92 KN-kód szövegezése határozza meg.

A hidroxipropil-metil-cellulóz (bevonó- és csomósodásgátló anyag) hozzáadása megváltoztatja a C-vitamin-termék jellegét és technikailag alkalmassá teszi vitamintabletta gyártására.

Lásd még a 2936 vtsz.-hoz tartozó HR-magyarázat harmadik bekezdését.

A termék nem a 30. árucsoport értelmében vett terápiás vagy megelőzési célra szolgál.


IRÁNYELVEK

28.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/7


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/34/EK IRÁNYELVE

(2009. április 23.)

a mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről

(Átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében az említett irányelvet át kell dolgozni.

(2)

Minden tagállamban kötelező rendelkezések határozzák meg a mérőműszerek műszaki jellemzőit és a metrológiai ellenőrzés módszereit. Ezek az előírások tagállamonként eltérnek. Ezek a különbségek akadályozzák a kereskedelmet és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek a Közösségen belül.

(3)

Minden tagállamban az ellenőrzések egyik célja a fogyasztókat biztosítani arról, hogy a leszállított mennyiségek megfelelnek a kifizetett árnak. Következésképpen ezen irányelv célja nem ezeknek az ellenőrzéseknek az eltörlése, hanem a szabályok közötti különbségek megszüntetése, amennyiben kereskedelmi akadályt képeznek.

(4)

A belső piac létrehozásának és működésének ezek az akadályai csökkenthetők és megszüntethetők, ha ugyanazon előírások alkalmazandók a tagállamokban, kezdetben a hatályos nemzeti rendelkezések kiegészítésével, később pedig, ha a szükséges feltételek fennállnak, e nemzeti rendelkezések helyébe lépve.

(5)

A közösségi előírások lehetővé teszik a vállalkozások számára az egységes műszaki jellemzőkkel rendelkező, és ezért az EK-ellenőrzések elvégzése után a Közösség területén értékesíthető termékek gyártását és használatát, még abban az időszakban is, amikor ezen előírások a nemzeti rendelkezésekkel egyidejűleg léteznek.

(6)

A közösségi tervezési és működési műszaki előírásoknak biztosítaniuk kell, hogy a műszerek folyamatosan pontos méréseket szolgáltassanak a tervezett céljuknak megfelelően.

(7)

A műszaki előírások teljesítését rendszerint a tagállamok igazolják, mielőtt a mérőműszereket forgalomba hozzák vagy először használják és, ha indokolt, az alkalmazás során, és ennek az igazolásnak a formái különösen a típus-jóváhagyási és hitelesítési eljárások. Az ilyen műszerek Közösségen belüli szabad mozgásának elérése érdekében gondoskodni kell az ellenőrzés tagállamok közötti kölcsönös elismeréséről is, és ezért létre kell hozni a megfelelő EK-típusjóváhagyási és EK-elsőhitelesítési eljárást, és a metrológiai ellenőrzés EK-módszereit is, ezen irányelvvel és a vonatkozó egyedi irányelvekkel összhangban.

(8)

Egy mérőműszeren vagy terméken feltüntetett, a megfelelő ellenőrzések elvégzését jelző jelek vagy jelzések tanúsítják, hogy az adott műszer vagy termék eleget tesz a vonatkozó közösségi műszaki előírásoknak, és ezért a műszer vagy termék behozatalánál vagy üzembe helyezésénél szükségtelen a már elvégzett ellenőrzések megismétlése.

(9)

A nemzeti metrológiai szabályok számos mérőműszer- és termékkategóriát lefednek. Ezen irányelv általános rendelkezéseket állapít meg, különösen az EK-típusjóváhagyási és az EK-elsőhitelesítési eljárásra, és a metrológiai ellenőrzés EK-módszereire vonatkozóan. A különféle műszer- és termékkategóriákra alkalmazandó végrehajtási irányelvek megállapítják a formatervezési mintára, a működésre és pontosságra vonatkozó műszaki előírásokat, az ellenőrzési eljárásokat, és szükség esetén azokat a feltételeket, amelyek mellett a hatályban lévő nemzeti rendelkezések helyébe a közösségi műszaki előírások lépnek.

(10)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(11)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen az ezen irányelv I. és II. mellékletének, valamint a vonatkozó egyedi irányelvek mellékleteinek módosítására. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és az ezen irányelv, valamint az egyedi irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(12)

Az ezen irányelvbe beillesztett új szövegrészek kizárólag a bizottsági eljárásokat érintik. Ezért a tagállamoknak nem kell ezeket a nemzeti jogukba átültetniük.

(13)

Ez az irányelv nem érinti a III. melléklet B. részében szereplő irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I.   FEJEZET

ALAPELVEK

1. cikk

(1)   Ezt az irányelvet alkalmazni kell:

a)

a (2) bekezdésben meghatározott műszerekre;

b)

mértékegységekre, a mérés és a metrológiai ellenőrzés módszereinek összehangolására, és ha szükséges, az ilyen módszerek alkalmazásához szükséges eszközökre;

c)

az előrecsomagolt termékek mennyiségeinek előírására, mérési módszerére, metrológiai ellenőrzésére és jelölésére.

(2)   Ezen irányelv alkalmazásában „műszerek” a mérőeszközök, mérőeszközök összetevői, a kiegészítő felszerelések és mérőfelszerelések.

(3)   Ezen irányelv vagy az ezen irányelvhez kapcsolódó egyedi irányelvek alapján egy tagállam sem akadályozhatja meg, tilthatja vagy korlátozhatja egy műszer vagy az (1) bekezdésben leírt termék forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, ha az adott műszert vagy terméket EK-jelzésekkel és/vagy jelekkel láttak el az ezen irányelvben és az adott műszerre vagy termékre vonatkozó egyedi irányelvekben megállapított feltételeknek megfelelően.

(4)   A tagállamok az EK-típusjóváhagyást és EK-elsőhitelesítést a megfelelő nemzeti intézkedésekkel egyenértékűnek tekintik.

(5)   Az (1) bekezdésben meghatározott területekre vonatkozó egyedi irányelvek előírják

az (1) bekezdés a) pontjában említett műszerek tekintetében különösen a formatervezési mintára és működésre vonatkozó mérési eljárásokat és jellemzőket, illetve a műszaki előírásokat,

az (1) bekezdés b) és c) pontjára vonatkozó előírásokat.

(6)   Az egyedi irányelvekben meghatározható az az időpont, amikor a meglévő nemzeti rendelkezések helyébe a közösségi rendelkezések lépnek.

II.   FEJEZET

EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

2. cikk

(1)   A tagállamok az EK-típusjóváhagyást ezen irányelv és a vonatkozó egyedi irányelvek rendelkezései szerint adják meg.

(2)   Az EK-típusjóváhagyás a gyártó műszerei tekintetében biztosítja az EK-elsőhitelesítést, és ha az EK-elsőhitelesítés nem szükséges, a műszerek forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére szóló engedélyt. Ha az adott műszerkategóriára alkalmazandó egyedi irányelv(ek) mentesíti(k) azt a kategóriát az EK-típusjóváhagyás alól, az adott kategóriába tartozó műszereket közvetlenül továbbítani kell az EK-elsőhitelesítésre.

(3)   Amennyiben ellenőrzési felszerelésük megengedi, a tagállamok megadják az EK-típusjóváhagyást minden olyan műszerre, amely eleget tesz az adott műszerre az ezen irányelvekben megállapított előírásoknak.

(4)   EK-típusjóváhagyási kérelmet csak a gyártó vagy a Közösségben letelepedett képviselője nyújthat be. Ugyanarra a műszerre csak egy tagállamban lehet benyújtani kérelmet.

(5)   Az a tagállam, amely megadta az EK-típusjóváhagyást, megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a jóváhagyott típus bármilyen módosításáról vagy kiegészítéséről folyamatosan értesüljön. A tagállam értesíti a többi tagállamot az ilyen változtatásokról.

A jóváhagyott típus módosításaira és kiegészítéseire kiegészítő EK-típusjóváhagyást kell szerezni az EK-típusjóváhagyást megadó tagállamtól, ha az ilyen változások befolyásolják vagy befolyásolhatják a mérési eredményeket vagy a műszer használatára előírt feltételeket.

Módosított típus esetén azonban új EK-típusjóváhagyást kell adni az eredeti EK-típusjóváhagyási igazolás kiegészítése helyett, ha a típust azután módosítják, hogy az ezen irányelvnek vagy a vonatkozó egyedi irányelvnek a rendelkezéseit módosították vagy kiigazították oly módon, hogy a módosított típus csak az új rendelkezések alapján hagyható jóvá.

3. cikk

Ha az EK-típusjóváhagyást segédkészülékre adták, a jóváhagyás meghatározza:

a)

azokat a műszertípusokat, amelyekhez az adott segédkészülék hozzákapcsolható, vagy amelyekbe beépíthető;

b)

azoknak a műszereknek a teljes működésére vonatkozó általános feltételeket, amelyekre a segédkészülékre vonatkozó típusjóváhagyást megadták.

4. cikk

Ha egy műszer tekintetében az ezen irányelvben és az adott műszerre vonatkozó egyedi irányelvekben meghatározott EK-típusvizsgálat sikeresnek bizonyult, a vizsgálatot elvégző tagállam kiállít egy EK-típusjóváhagyási igazolást.

A vizsgálatot elvégző tagállam továbbítja ezt az igazolást a kérelmezőnek.

Az ezen irányelv 11. cikkében vagy az egyedi irányelvben meghatározott esetekben a kérelmezőnek a jóváhagyott típusnak megfelelő minden műszert el kell látni a EK-típusjóváhagyási igazolásban feltüntetett EK-jóváhagyási jellel, és minden más esetben jogosult az adott EK-jóváhagyási jel feltüntetésére.

5. cikk

(1)   Az EK-típusjóváhagyás tíz évig érvényes. A jóváhagyás további tíz évre meghosszabbítható. A jóváhagyott típus szerint gyártható műszerek száma nem korlátozható.

Az ezen irányelv, valamint egyedi irányelv alapján megadott EK-típusjóváhagyás nem hosszabbítható meg az ezen közösségi rendelkezések bármilyen módosítása vagy kiigazítása hatálybalépésének időpontját követően, ha az EK-típusjóváhagyás az új rendelkezések alapján nem lett volna megadható.

Ha az EK-típusjóváhagyást nem hosszabbítják meg, a jóváhagyás a már használatban lévő, az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő műszerek tekintetében továbbra is alkalmazandó.

(2)   Ha olyan új technikákat alkalmaznak, amelyekre egyedi irányelv nem vonatkozik, a többi tagállammal történő előzetes konzultációt követően korlátozott EK-típusjóváhagyás adható.

A korlátozások a következők lehetnek:

a)

a jóváhagyható műszerek számának korlátozása;

b)

az illetékes hatóságok kötelező értesítése az üzembe helyezés helyeiről;

c)

a felhasználás korlátozása;

d)

a felhasznált technikára vonatkozó különleges korlátozások.

Ez a korlátozott jóváhagyás azonban csak akkor adható meg, ha:

a)

a vonatkozó műszerkategóriáról szóló egyedi irányelv már hatályba lépett;

b)

az egyedi irányelvekben előírt legnagyobb megengedhető hibától nem tértek el.

Az ilyen korlátozott jóváhagyás érvényességi ideje legfeljebb két év. Ez további hároméves időszakra meghosszabbítható.

(3)   Ha a (2) bekezdésben meghatározott korlátozott EK-típusjóváhagyást megadó tagállam úgy véli, hogy egy új technika kielégítőnek bizonyult, kéri az ezen irányelv I. és II. mellékleteinek és szükség esetén a vonatkozó egyedi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való igazítását a 17. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően.

6. cikk

Ha egy műszerkategóriát, amely eleget tesz egy egyedi irányelv előírásainak, nem kötelező EK-típusjóváhagyásnak alávetni, a gyártó az ilyen kategóriájú műszereket az I. melléklet 3.3. pontjában meghatározott különleges jellel láthatja el saját felelősségére.

7. cikk

(1)   Az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam visszavonhatja azt:

a)

ha a műszerek, amelyekre a jóváhagyást megadták, nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak vagy a vonatkozó egyedi irányelv rendelkezéseinek;

b)

ha a típus-jóváhagyási igazolásban vagy az 5. cikk (2) bekezdésében előírt metrológiai előírások nem teljesülnek;

c)

ha meggyőződik arról, hogy a jóváhagyást nem megfelelő módon adták meg.

(2)   Az EK-típusjóváhagyást megadó tagállamnak vissza kell vonnia azt, ha egy jóváhagyott típus szerint gyártott műszerek a használat során általános jellegű hibát mutatnak, amely alkalmatlanná teszi őket a kívánt használatra.

(3)   Ha az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam egy másik tagállamtól tájékoztatást kap az (1) és (2) bekezdésben említett esetek egyikének előfordulásáról, a másik tagállammal való konzultációt követően szintén megteszi az említett bekezdésekben meghatározott intézkedéseket.

(4)   A (2) bekezdésben meghatározott eset felmerülését bejelentő tagállam további értesítésig megtilthatja az érintett műszerek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését.

Haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot és közli a döntése alapjául szolgáló okokat.

Ugyanez az eljárás alkalmazandó az (1) bekezdésben említett esetekben azokra a műszerekre vonatkozóan, amelyek mentesültek az EK-elsőhitelesítés alól, ha a gyártó a megfelelő figyelmeztetést követően a műszereket nem hozza összhangba a jóváhagyott típussal vagy a vonatkozó egyedi irányelv előírásaival.

(5)   Ha az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam vitatja, hogy a (2) bekezdésben meghatározott eset, amelyről értesítették, felmerült, vagy vitatja, hogy a (4) bekezdés szerint meghozott intézkedések indokoltak, az érintett tagállamok törekednek megegyezésre jutni.

A Bizottságot folyamatosan tájékoztatatni kell. Szükség esetén a Bizottság megfelelő konzultációkat tart a megegyezés elérése érdekében.

III.   FEJEZET

EK-ELSŐHITELESÍTÉS

8. cikk

(1)   Az EK-elsőhitelesítés új vagy felújított műszer vizsgálata annak igazolása érdekében, hogy a műszer megfelel a jóváhagyott típusnak, és/vagy ezen irányelvnek és az adott műszerre vonatkozó egyedi irányelvnek. Ezt az EK-elsőhitelesítési jelzés tanúsítja.

(2)   A műszerek EK-elsőhitelesítése az egyedi irányelvekben meghatározott esetekben és az elfogadott eljárásoknak megfelelően elvégezhető a részegységenkénti ellenőrzésétől eltérő módon.

(3)   Ha megfelelő műszaki felszereléssel rendelkeznek, a tagállamok elvégzik az EK-elsőhitelesítését azoknak a benyújtott műszereknek, amelyek az adott műszerkategóriára az egyedi irányelvekben előírt mérési jellemzőknek és a felépítésre és működésre vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelnek.

(4)   Az EK-elsőhitelesítési jellel ellátott műszerek esetén a tagállamoknak az 1. cikk (3) bekezdésében előírt kötelezettsége az EK-elsőhitelesítési jel a műszeren történő elhelyezésének évét követő év végéig tart, kivéve ha egyedi irányelvek hosszabb időtartamról rendelkeznek.

9. cikk

(1)   Ha egy műszer EK-elsőhitelesítésre kerül benyújtásra, a vizsgálatot elvégző tagállam meghatározza:

a)

hogy a műszer EK-típusjóváhagyás alól mentesülő kategóriába tartozik-e, és ha igen, akkor eleget tesz-e az adott műszerre vonatkozó egyedi irányelvben előírt, a felépítésre és működésre vonatkozó műszaki előírásoknak;

b)

hogy a műszer részesült-e az EK-típusjóváhagyásban, és ha igen, akkor megfelel-e a jóváhagyott típusnak és az adott műszerre vonatkozó, az adott EK-típusjóváhagyás kiadása időpontjában hatályban lévő egyedi irányelveknek.

(2)   Az EK-elsőhitelesítésnél elvégzett vizsgálat, a vonatkozó egyedi irányelvnek megfelelően, különösen a következőkre vonatkozik:

a)

a mérési jellemzők;

b)

a legnagyobb megengedhető hibák;

c)

a felépítés, amennyiben szavatolja, hogy a rendes használati feltételek mellett a mérési jellemzők valószínűleg nem romlanak le nagyobb mértékben;

d)

az előírt feliratok és bélyegzőlemezek megléte, illetve az EK-elsőhitelesítési jelzés helye.

10. cikk

Ha egy műszer sikeresen átjutott az EK-elsőhitelesítésen az ezen irányelv és az egyedi irányelvek előírásainak megfelelően, a műszerre az ezen irányelv II. mellékletének 3. pontjában meghatározott részleges vagy végleges EK-hitelesítési jelzést helyeznek az érintett tagállam felelősségére, az említett pontnak megfelelően.

11. cikk

Ha egy egyedi irányelv előírásainak megfelelő műszerkategóriára nem kötelező az EK-elsőhitelesítés, az ebbe a kategóriába tartozó műszereken a gyártó saját felelősségére az I. melléklet 3.4. pontjában leírt különleges jelet helyez el.

IV.   FEJEZET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA ÉS AZ EK-ELSŐHITELESÍTÉSRE VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

12. cikk

A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak megelőzése érdekében, hogy a műszereken az EK-jelekkel és EK-jelzésekkel összetéveszthető jelzéseket és feliratokat használjanak.

13. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a szervekről, hivatalokról és intézetekről, amelyek megfelelően jogosultak arra, hogy az ezen irányelvben és az egyedi irányelvekben meghatározott vizsgálatokat elvégezzék, az EK-típusvizsgálati igazolást kiadják, és az EK-elsőhitelesítési jelzést elhelyezzék.

14. cikk

A tagállamok előírhatják, hogy az előírt feliratok hivatalos nyelvükön vagy nyelveiken legyenek megszövegezve.

V.   FEJEZET

A HASZNÁLATBAN LÉVŐ MŰSZEREK ELLENŐRZÉSE

15. cikk

Egyedi irányelvek határozzák meg az ellenőrzési előírásokat az EK-jelekkel vagy jelzésekkel ellátott, használatban lévő műszerekre vonatkozóan és különösen a használatban megengedett legnagyobb hibákat. Ha az EK-jelekkel vagy jelzésekkel nem ellátott műszerekre vonatkozó nemzeti rendelkezések kevésbé szigorú előírásokat állapítanak meg, a nemzeti rendelkezések alkalmazhatók ellenőrzési szempontként.

VI.   FEJEZET

AZ IRÁNYELVEK MŰSZAKI FEJLŐDÉSHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁIGAZÍTÁSA

16. cikk

Az ezen irányelv I. és II. mellékletének és az 1. cikkben említett egyedi irányelvek mellékleteinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításait a Bizottság fogadja el. Az ezen irányelv és az egyedi irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 17. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ez az eljárás azonban nem vonatkozik a mértékegységekről szóló irányelv mellékletének angolszász mértékegységekre vonatkozó fejezetére és az előrecsomagolt termékekről szóló irányelveknek a termékek előrecsomagolt mennyiségeinek mennyiségtartományait érintő mellékleteire.

17. cikk

(1)   A Bizottságot a 16. cikkben említett irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikke rendelkezéseire.

VII.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Az ezen irányelvnek és az adott műszerekre vonatkozó egyedi irányelveknek a végrehajtása során elfogadott rendelkezések alapján az EK-típusjóváhagyás megadásának vagy meghosszabbításának az elutasításáról, ilyen jóváhagyás visszavonásáról, az EK-elsőhitelesítés elvégzésének megtagadásáról vagy a forgalomba hozás vagy üzembe helyezés megtiltásáról hozott minden döntésben meg kell jelölni a döntés alapjául szolgáló indokokat. Az ilyen elutasításról, visszavonásról vagy tilalomról értesíteni kell az érintett felet, és egyidejűleg tájékoztatni kell a tagállamokban hatályban lévő jogszabályok szerint az általa igénybe vehető jogorvoslatokról és a jogorvoslatok gyakorlására engedélyezett időkorlátokról.

19. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

20. cikk

A III. melléklet A. részében említett irányelvekkel módosított 71/316/EGK irányelv hatályát veszti, a III. melléklet B. részében felsorolt irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni a IV. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően.

21. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

22. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

P. NEČAS


(1)  A 2008. október 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2008. december 4-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. március 23-i véleménye.

(3)  HL L 202., 1971.9.6., 1. o.

(4)  Lásd a III. melléklet A. részét.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


I. MELLÉKLET

EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

1.   Az EK-jóváhagyási kérelem

1.1.

A kérelmet és a hozzá kapcsolódó levelezést annak az államnak a hivatalos nyelvén és jogszabályai szerint szövegezik meg, amelyhez a kérelmet intézték. A tagállamnak jogában áll előírni, hogy a mellékelt iratokat is ugyanazon a hivatalos nyelven adják be.

A kérelmező egyidejűleg kérelméről másolatot küld minden tagállamnak.

1.2.

A kérelem a következő információkat tartalmazza:

a)

a gyártó vagy a cég, vagy ezek vagy a kérelmező meghatalmazott képviselőjének neve és címe;

b)

a műszerkategória;

c)

a tervezett felhasználás;

d)

a mérési jellemzők;

e)

a kereskedelmi megjelölés, ha van ilyen, vagy a típus.

1.3.

A kérelemhez csatolni kell két példányban az értékeléséhez szükséges iratokat és különösen:

1.3.1.

elsősorban a következők leírása:

a)

a műszer felépítése és működése;

b)

a helyes működést biztosító védőszerkezetek;

c)

szabályozó és kalibráló műszerek;

d)

tervezett helyek:

a hitelesítési jelek, és

a pecsétek (ha alkalmazható);

1.3.2.

általános szerkezeti tervrajzok és ha szükséges, a fontos részek részletes tervrajzai;

1.3.3.

a működés elvét bemutató sematikus ábra és ha szükséges, fénykép.

1.4.

A kérelemhez, amennyiben indokolt, csatolni kell a már megadott nemzeti jóváhagyáshoz kapcsolódó iratokat.

2.   EK-típusvizsgálat

2.1.

A vizsgálat a következőkből áll:

2.1.1.

szakvélemény az iratokról és a típus mérési jellemzőinek vizsgálata a metrológiai szerv laboratóriumában, feljogosított laboratóriumokban, vagy a gyártás, kiszállítás vagy üzembe helyezés helyén;

2.1.2.

ha a típus mérési jellemzői részleteikben ismertek, csak a benyújtott iratok vizsgálata.

2.2.

A vizsgálat a műszer rendeltetésszerű használati feltételek melletti teljes működésére kiterjed. Ilyen feltételek mellett a műszernek az előírt mérési jellemzőket meg kell őriznie.

2.3.

A 2.1. pontban említett vizsgálat jellegét és körét egyedi irányelvek írhatják elő.

2.4.

A metrológiai szerv megkövetelheti, hogy a kérelmező a jóváhagyási tesztek elvégzéséhez szükséges etalonokat, eszközöket és kisegítő személyzetet a rendelkezésére bocsássa.

3.   EK-igazolás és jóváhagyási jel

3.1.

Az igazolás megadja a típus vizsgálatának eredményeit és előírja a többi teljesítendő követelményt. Az igazoláshoz mellékelik a típus azonosításához és működésének magyarázatához szükséges leírásokat, tervrajzokat és ábrákat. A 4. cikkben meghatározott jóváhagyási jel a stilizált ε betű, benne:

a felső részben, az első hitelesítés helyéül szolgáló tagállam megkülönböztető nagy nyomtatott betűjele(i) (B Belgium esetében, BG Bulgária esetében, CZ a Cseh Köztársaság esetében, DK Dánia esetében, D Németország esetében, EST Észtország esetében, IRL Írország esetében, EL Görögország esetében, E Spanyolország esetében, F Franciaország esetében, I Olaszország esetében, CY Ciprus esetében, LV Lettország esetében, LT Litvánia esetében, L Luxemburg esetében, H Magyarország esetében, M Málta esetében, NL Hollandia esetében, A Ausztria esetében, PL Lengyelország esetében, P Portugália esetében, RO Románia esetében, SI Szlovénia esetében, SK Szlovákia esetében, FI Finnország esetében, S Svédország esetében, UK az Egyesült Királyság esetében) és a jóváhagyás évének utolsó két számjegye,

az alsó részben: a jóváhagyást megadó metrológiai szerv által meghatározandó megjelölés (azonosító szám).

A 6.1. pontban látható példa erre a jóváhagyási jelre.

3.2.

Korlátozott EK-jóváhagyás esetén az ε betű elé ezzel azonos méretű P betű kerül.

A 6.2. pontban látható példa erre a korlátozott jóváhagyási jelre.

3.3.

A 6. cikkben említett jel megegyezik az EK-jóváhagyási jellel, kivéve, hogy a stilizált ε betű szimmetrikusan meg van fordítva függőleges tengelye körül, és nem tartalmaz semmilyen más jelölést, kivéve ha egyedi irányelvek másképpen rendelkeznek.

A 6.3. pontban látható példa erre a jóváhagyási jelre.

3.4.

A 11. cikkben említett jel megegyezik egy hatszögben lévő EK-jóváhagyási jellel.

A 6.4. pontban látható példa erre a jóváhagyási jelre.

3.5.

A 3.1–3.4. pontban említett és a gyártó által az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően elhelyezett jeleket minden hitelesítésre benyújtott egyes műszer és segédkészülék látható pontján kell rögzíteni, és olvashatónak és letörölhetetlennek kell lenniük. Ha az elhelyezésük műszaki nehézségekkel jár, egyedi irányelvekben kivételek tehetők vagy fogadhatók el, miután a tagállamok mérésügyi szervei egyetértésre jutottak.

4.   Műszer mintapéldányának letétbe helyezése

Az egyedi irányelvekben említett esetekben a jóváhagyást megadó szerv, ha úgy találja szükségesnek, kérheti a műszer azon mintapéldányának letétbe helyezését, amelyre a jóváhagyást megadta. A mérésügyi szerv a műszer mintapéldánya helyett engedélyezheti a műszer alkatrészeinek, makettjének vagy rajzainak a letétbe helyezését, és ezt az EK-jóváhagyási igazolásban feltünteti.

5.   A jóváhagyás kihirdetése

5.1.

Az érintett fél értesítésével egyidejűleg az EK-jóváhagyási igazolás másolatait a Bizottságnak és a többi tagállamnak is megküldik; az utóbbiak, ha kívánják, megkaphatják a metrológiai vizsgálatok jegyzőkönyveinek másolatait is.

5.2.

Az EK-típusjóváhagyás visszavonására és az EK-típusjóváhagyás mértékét és érvényességét érintő egyéb tájékoztatásokra is az 5.1. pontban említett kihirdetési eljárás irányadó.

5.3.

Az EK-típusjóváhagyás megadását elutasító tagállam döntéséről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6.   Az EK-típusjóváhagyási jelek

6.1.

EK-típusjóváhagyási jel

Példa:

Image

A Németország Metrológiai Szolgálata által 1971-ben megadott EK-típusjóváhagyás (lásd 3.1. pont, első francia bekezdés)

Az EK-típusjóváhagyás azonosító száma (lásd 3.1. pont, második francia bekezdés)

6.2.

Korlátozott EK-típusjóváhagyási jel (lásd 3.2. pont)

Példa:

Image

A Németország Metrológiai Szolgálata által 1971-ben megadott korlátozott EK-típusjóváhagyás.

A korlátozott EK-típusjóváhagyás azonosító száma.

6.3.

EK-típusjóváhagyás alóli mentesség jele (lásd 3.3. pont)

Példa:

Image

6.4.

EK-elsőhitelesítés alól mentesülő műszerek EK-típusjóváhagyási jele

(lásd 3.4. pont)

Példa:

Image

A Németország Metrológiai Szolgálata által 1971-ben megadott EK-típusjóváhagyás.

Az EK-típusjóváhagyás azonosító száma.


II. MELLÉKLET

EK-ELSŐHITELESÍTÉS

1.   Általános rendelkezések

1.1.

Az EK-elsőhitelesítés egy vagy több (rendszerint kettő) szakaszban végezhető el.

1.2.

Az egyedi irányelvek rendelkezéseire is figyelemmel:

1.2.1.

Egy szakaszban kerül elvégzésre az EK-elsőhitelesítés az üzem elhagyásakor egészet alkotó műszereken, azaz olyan műszereken, amelyek elvben szétszerelés nélkül szállíthatók az üzembe helyezési helyükre.

1.2.2.

Két vagy több szakaszban kerül elvégzésre az EK-elsőhitelesítés olyan műszereken, amelyek megfelelő működése az üzembe helyezés vagy a használat körülményeitől függ.

1.2.3.

A hitelesítési eljárás első szakaszának különösen azt kell biztosítania, hogy a műszer megegyezzen a jóváhagyott típussal, az EK-típusjóváhagyás alól mentesülő műszerek esetében pedig, hogy megfeleljenek a vonatkozó rendelkezéseknek.

2.   Az EK-elsőhitelesítés helye

2.1.

Ha az egyedi irányelvek nem írják elő a hitelesítés elvégzésének helyét, az egy szakaszban hitelesítendő műszereket az érintett metrológiai szerv által választott helyen hitelesítik.

2.2.

A két vagy több szakaszban hitelesítendő műszereket a területileg illetékes mérésügyi szerv hitelesíti.

2.2.1.

A hitelesítés utolsó szakaszát az üzembe helyezés helyén kell elvégezni.

2.2.2.

A hitelesítés többi szakasza a 2.1. pontban megállapítottak szerint kerül elvégzésre.

2.3.

Különösen abban az esetben, ha a hitelesítés a hitelesítő hivatalon kívül történik, a hitelesítést végző mérésügyi szerv igényelheti a kérelmezőtől, hogy:

a hitelesítés elvégzéséhez szükséges etalonokat, eszközöket és kisegítő személyzetet a rendelkezésére bocsássa,

szolgáltasson másolatot az EK-jóváhagyási igazolásról.

3.   EK-elsőhitelesítési jelzések

3.1.   Az EK-elsőhitelesítési jelzések leírása

3.1.1.

Az egyedi irányelvek rendelkezéseire is figyelemmel a 3.3. pontnak megfelelően rögzített EK-elsőhitelesítési jelzések a következők:

3.1.1.1.

A végleges EK-elsőhitelesítési jelzés két jelből áll:

a)

az elsőt a következőket tartalmazó „e” betű alkotja:

a felső részben, az eredeti ellenőrzés helyéül szolgáló tagállam megkülönböztető nagy nyomtatott betűjele(i) (B Belgium esetében, BG Bulgária esetében, CZ a Cseh Köztársaság esetében, DK Dánia esetében, D Németország esetében, EST Észtország esetében, IRL Írország esetében, EL Görögország esetében, E Spanyolország esetében, F Franciaország esetében, I Olaszország esetében, CY Ciprus esetében, LV Lettország esetében, LT Litvánia esetében, L Luxemburg esetében, H Magyarország esetében, M Málta esetében, NL Hollandia esetében, A Ausztria esetében, PL Lengyelország esetében, P Portugália esetében, RO Románia esetében, SI Szlovénia esetében, SK Szlovákia esetében, FI Finnország esetében, S Svédország esetében, UK az Egyesült Királyság esetében), amelyet szükség szerint ki kell egészíteni a területi vagy közigazgatási alegységet jelölő két számjeggyel,

az alsó felében a hitelesítő ügyintéző vagy hivatal azonosító jelzése;

b)

a második bélyegzőt a hitelesítés évének utolsó két számjegye alkotja egy hatszögben.

3.1.1.2.

A részleges EK-elsőhitelesítési jelzést egyedül az első jel alkotja. Ez pecsétként is szolgál.

3.2.   A jelzések alakja és méretei

3.2.1.

A csatolt rajzok mutatják a 3.1. pontban megállapított EK-elsőhitelesítési jelzésekben a betűk és számok alakját, méreteit és kontúrját; az első két rajz a bélyegző különböző részeit mutatja, a harmadik pedig példa a bélyegzőre. A rajzokon megadott méretek relatív számértékek; a kis „e” betű és a hatszög területe köré írt kör átmérőjének függvényei.

A jelek köré írt körök tényleges átmérője 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

3.2.2.

A tagállamok mérésügyi szervei kölcsönösen kicserélik a mellékelt rajzokon szereplő modelleknek megfelelő EK-elsőhitelesítési jelzések eredeti rajzait.

3.3.   A jelzések elhelyezése

3.3.1.

A végleges EK-hitelesítési jelzés a műszeren az arra kijelölt helyen helyezik el, ha az teljesen hitelesített és az EK-előírásoknak megfelelőként elismert.

3.3.2.

A részleges EK-hitelesítési jelzés elhelyezése:

3.3.2.1.

Ha a hitelesítést több szakaszban végzik olyan műszeren vagy műszerrészen, amely a nem az üzembe helyezés helyén végzett műveletekre előírt feltételeknek megfelel, azon a helyen, ahol a bélyegződátumot rögzítik, vagy bármilyen egyéb, az egyedi irányelvekben előírt helyen.

3.3.2.2.

Pecsétként minden esetben az egyedi irányelvekben előírt helyeken.

Image Image Image Image


III. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és egymást követő módosításainak listája

(lásd a 20. cikket)

A Tanács 71/316/EGK irányelve

(HL L 202., 1971.9.6., 1. o.)

 

Az 1972. évi csatlakozási okmány I. melléklet X.12. pontja

(HL L 73., 1972.3.27., 118. o.)

 

A Tanács 72/427/EGK irányelve

(HL L 291., 1972.12.28., 156. o.)

 

Az 1979-es csatlakozási okmány, I. melléklet, X.A. pont

(HL L 291., 1979.11.19., 108. o.)

 

A Tanács 83/575/EGK irányelve

(HL L 332., 1983.11.28., 43. o.)

 

Az 1985. évi csatlakozási okmány I. melléklet IX.A.7. pontja

(HL L 302., 1985.11.15., 212. o.)

 

A Tanács 87/354/EGK irányelve

(HL L 192., 1987.7.11., 43. o.)

Kizárólag az 1. cikkben és a melléklet 4. pontjában a 71/316/EGK irányelvre történő hivatkozásokat illetően

A Tanács 87/355/EGK irányelve

(HL L 192., 1987.7.11., 46. o.)

 

A Tanács 88/665/EGK irányelve

(HL L 382., 1988.12.31., 42. o.)

Kizárólag az 1. cikk, 1. pontja

Az 1994. évi csatlakozási okmány, I. melléklet, XI.C.VII.1. pontja

(HL C 241., 1994.8.29., 211. o.)

 

A Tanács 807/2003/EK rendelete

(HL L 122., 2003.5.16., 36. o.)

Kizárólag a III. melléklet, 5. pontja

A 2003. évi csatlakozási okmány, II. melléklet, I.D.1. pontja

(HL L 236., 2003.9.23., 64. o.)

 

A Tanács 2006/96/EK irányelve

(HL L 363., 2006.12.20., 81. o.)

Kizárólag az 1. cikkben és a melléklet B.1. pontjában a 71/316/EGK irányelvre történő hivatkozásokat illetően

A Bizottság 2007/13/EK irányelve

(HL L 73., 2007.3.13., 10. o.)

 

B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 20. cikket)

Irányelv

Az átültetés határideje

71/316/EGK

1973. január 30.

83/575/EGK

1985. január 1.

87/354/EGK

1987. december 31.

87/355/EGK

1987. december 31.

2006/96/EK

2007. január 1.

2007/13/EK

2008. március 9.


IV. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

71/316/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont

1. cikk, (1) bekezdés, a) pont és 1. cikke (2) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont

1. cikk, (1) bekezdés, b) pont

1. cikk, (1) bekezdés, c) pont

1. cikk, (1) bekezdés, c) pont

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés,

1. cikk, (5) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

1. cikk, (6) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (4) bekezdés

2. cikk, (5) bekezdés

2. cikk, (5) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, bevezető mondatrész

3. cikk, bevezető mondatrész

3. cikk, első francia bekezdés

3. cikk, a) pont

3. cikk, második francia bekezdés

3. cikk, b) pont

4. cikk, első mondat

4. cikk, első és második albekezdés

4. cikk, második mondat

4. cikk, harmadik albekezdés

5. cikk (1) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondatrész

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető mondatrész

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, harmadik francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, c) pont

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, negyedik francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, d) pont

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, bevezető mondatrész

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, bevezető mondatrész

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, első francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, a) pont

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, második francia bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés, b) pont

5. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

5. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

6. cikk

6. cikk

7. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

7. cikk, (1), (2) és (3) bekezdés

7. cikk, (4) bekezdés, első mondat

7. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

7. cikk, (4) bekezdés, második mondat

7. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

7. cikk, (4) bekezdés, harmadik mondat

7. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés, a) pont

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés, b) pont

8. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondatrész

9. cikk, (2) bekezdés, bevezető mondatrész

9. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, a) pont

9. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, b) pont

9. cikk, (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, c) pont

9. cikk, (2) bekezdés, negyedik francia bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés, d) pont

10. és 11. cikk

10. és 11. cikk

12., 13. és 14. cikk

12., 13. és 14. cikk

15. cikk

15. cikk

16. cikk, első mondat

16. cikk, első bekezdés

16. cikk, második mondat

16. cikk, második bekezdés

17. cikk

18. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

17. cikk, (2) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

18. cikk, (3) bekezdés

19. cikk

18. cikk

20. cikk, (1) bekezdés

20. cikk, (2) bekezdés

19. cikk

20. és 21. cikk

21. cikk

22. cikk

I. melléklet

I. melléklet

1. és 1.1. pont

1. és 1.1. pont

1.2. pont, bevezető mondatrész

1.2. pont, bevezető mondatrész

1.2. pont, első francia bekezdés

1.2. pont, a) pont

1.2. pont, második francia bekezdés

1.2. pont, b) pont

1.2. pont, harmadik francia bekezdés

1.2. pont, c) pont

1.2. pont, negyedik francia bekezdés

1.2. pont, d) pont

1.2. pont, ötödik francia bekezdés

1.2. pont, e) pont

1.3. pont

1.3. pont

1.3.1. pont, bevezető mondatrész

1.3.1. pont, bevezető mondatrész

1.3.1. pont, első francia bekezdés

1.3.1. pont, a) pont

1.3.1. pont, második francia bekezdés

1.3.1. pont, b) pont

1.3.1. pont, harmadik francia bekezdés

1.3.1. pont, c) pont

1.3.1. pont, negyedik francia bekezdés

1.3.1. pont, d) pont

1.3.2–5. pont

1.3.2–5. pont

5.2. pont

5.1. pont

5.3. pont

5.2. pont

5.4. pont

5.3. pont

6–6.4. pont

6–6.4. pont

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

28.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/25


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. április 20.)

az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás szerinti irányítási testületek által meghozandó, a képalkotó berendezések előírásait meghatározó C. melléklet VII. részének felülvizsgálatáról szóló határozattal kapcsolatos közösségi álláspont meghatározásáról

(2009/347/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2006. december 18-i 2006/1005/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A megállapodás arra kötelezi az Európai Bizottságot és az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalát (EPA), hogy dolgozzák ki a képalkotó berendezésekre vonatkozó előírások 2. szintjét, s ezáltal módosítsák a megállapodás C. mellékletét.

(2)

Az előírások módosításával kapcsolatos közösségi álláspont meghatározása a Bizottság feladata.

(3)

Az e határozatban elrendelt intézkedések az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló, 2008. január 15-i 106/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 8. cikke alapján figyelembe veszik az Európai Közösség Energy Star Testületének véleményét.

(4)

A C. melléklet VII. részében feltüntetett, a képalkotó berendezésekre vonatkozó előírásokat 2009. július 1-jével hatályon kívül kell helyezni és helyükbe az e határozathoz mellékelt előírásokat szükséges léptetni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás szerinti irányítási testületek által meghozandó, a képalkotó berendezések előírásait meghatározó C. melléklet VII. részének felülvizsgálatáról szóló határozattal kapcsolatosan elfogadandó közösségi álláspont a csatolt határozattervezeten alapul.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 20-án.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 381., 2006.12.28., 24. o.

(2)  HL L 39., 2008.2.13., 1. o.


MELLÉKLET

HATÁROZATTERVEZET

(…)

az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodás szerinti irányítási testületek részéről a képalkotó berendezések előírásait meghatározó C. melléklet VII. részének felülvizsgálatáról

AZ IRÁNYÍTÁSI TESTÜLETEK,

tekintettel az Amerikai Egyesült Államok kormánya és az Európai Közösség közötti, az irodai berendezések energiahatékonyságára vonatkozó címkézési programok összehangolásáról szóló megállapodásra és különösen annak XII. cikkére,

mivel a képalkotó berendezésekre vonatkozó előírásoknak a C. melléklet VII. részében feltüntetett, 2007. április 1-jétől hatályos első szintjét hatályon kívül kell helyezni és fel kell váltani az előírások második szintjével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZTAK:

A megállapodás C. mellékletének VII. részében feltüntetett, a képalkotó berendezésekre vonatkozó előírásokat 2009. július 1-jével hatályon kívül kell helyezni, és helyükbe az e határozathoz mellékelt előírásokat kell léptetni.

Ezt a két példányban készült határozatot a társelnökök írják alá. A határozatot 2009. július 1-jétől kell alkalmazni.

Washington D.C., …

az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (EPA) nevében

Brüsszel, …

az Európai Közösség nevében

Melléklet

A megállapodás C. mellékletének VII. része

VII.   A képalkotó berendezésekre vonatkozó előírások

A képalkotó berendezésekre vonatkozó következő előírások 2009. július 1.-jétől alkalmazandók.

A.   Fogalommeghatározások

Termékek

1.

Fénymásoló – Kereskedelmi forgalomban kapható képalkotó egység, amelynek kizárólagos funkciója másolatok készítése grafikus nyomtatott eredetiről. Az egység üzemelhet hálózati tápfeszültségről vagy adatátviteli, illetve számítógépes hálózati kapcsolatról. Ez a meghatározás a fénymásolóként vagy bővíthető digitális fénymásolóként (UDC-ként) forgalmazott termékekre vonatkozik.

2.

Digitális sokszorosító – Kereskedelmi forgalomban kapható képalkotó termék, amelyet digitális sokszorosító funkcióval rendelkező stenciles sokszorosító módszer révén teljesen automatikus sokszorosítást végző rendszerként értékesítenek. Az egység üzemelhet hálózati tápfeszültségről vagy adatátviteli, illetve számítógépes hálózati kapcsolatról. Ez a meghatározás a digitális sokszorosító berendezésként forgalmazott termékekre vonatkozik.

3.

Fax (faxberendezés) – Kereskedelmi forgalomban kapható képalkotó egység, amelynek elsődleges feladata nyomtatott eredeti példányok leolvasása távoli egységek felé való elektronikus továbbítás céljából, valamint hasonló elektronikus adatátvitel fogadása nyomtatott példányok előállítása céljából. Az elektronikus adatátvitel elsősorban nyilvános telefonrendszeren keresztül zajlik, de történhet számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül is. A termék képes lehet nyomtatott másolatok készítésére is. Az egység üzemelhet hálózati tápfeszültségről vagy adatátviteli, illetve számítógépes hálózati kapcsolatról. Ez a meghatározás a faxberendezésként forgalmazott termékekre vonatkozik.

4.

Levélbélyegző gép – Kereskedelmi forgalomban kapható képalkotó berendezés, amely a postaköltségnek a postai küldeményekre történő nyomtatására szolgál. Az egység üzemelhet hálózati tápfeszültségről vagy adatátviteli, illetve számítógépes hálózati kapcsolatról. Ez a meghatározás a levélbélyegző gépként forgalmazott termékekre vonatkozik.

5.

Többfunkciós eszköz (MFD) – Kereskedelmi forgalomban kapható képalkotó berendezés, amely fizikailag integrált eszközök, illetve funkcionálisan integrált alkatrészek azon kombinációja, amely a fénymásolási, nyomtatási, lapolvasási vagy faxfunkciók közül legalább kettőt végez. A fénymásoló funkció ebben a meghatározásban megkülönböztetendő a faxberendezések által kínált egylapos, kényelmi fénymásolási funkciótól. Az egység üzemelhet hálózati tápfeszültségről vagy adatátviteli, illetve számítógépes hálózati kapcsolatról. Ez a meghatározás a többfunkciós eszközként vagy többfunkciós berendezésként (MFP-ként) forgalmazott termékekre vonatkozik.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a többfunkciós eszköz nem önálló integrált egység, hanem funkcionálisan integrált alkatrészekből álló rendszer, a gyártónak tanúsítania kell, hogy megfelelő helyszíni telepítés mellett a többfunkciós eszköz alapegységét alkotó valamennyi részegység összesített energiafogyasztása teljesíti a C. részben előírt energia- vagy teljesítményszinteket, s így ENERGY STAR minősítésű többfunkciós eszköz.

6.

Nyomtató – Kereskedelmi forgalomban kapható képalkotó berendezés, amely nyomtatott másolatok készítésére szolgál, és különálló vagy hálózatba kapcsolt számítógépekből, vagy más bemeneti eszközből (például digitális fényképezőgépből) érkező adatok fogadására képes. Az egység üzemelhet hálózati tápfeszültségről vagy adatátviteli, illetve számítógépes hálózati kapcsolatról. Ez a meghatározás a nyomtatóként forgalmazott termékekre vonatkozik, beleértve a telepítés helyén többfunkciós eszközzé bővíthető nyomtatókat.

7.

Lapolvasó – Kereskedelmi forgalomban kapható képalkotó berendezés, amely elektrooptikai készülékként működik és az információt elsősorban személyi számítógépes környezetben tárolható, szerkeszthető, konvertálható vagy továbbítható elektronikus képpé alakítja. Az egység üzemelhet hálózati tápfeszültségről vagy adatátviteli, illetve számítógépes hálózati kapcsolatról. Ez a meghatározás a lapolvasóként forgalmazott termékekre vonatkozik.

Nyomtatási technológiák

8.

Közvetlen hőnyomtatás – Olyan nyomtatási technológia, amely felhevített nyomtatófej felett áthaladó, bevonattal ellátott nyomathordozóra pontok égetése révén képet visz át. A közvetlen hőnyomtatású termékek nem használnak szalagot.

9.

Festékszublimáció – Olyan nyomtatási technológia, amely révén a képeket a fűtőelemek által közvetített energiamennyiség alapján a nyomathordozóra felvitt (szublimált) festék alakítja ki.

10.

Elektrofotográfia – Olyan nyomtatási technológia, amelynek során egy fényvezető anyagot fényforrás segítségével a kívánt nyomatnak megfelelő alakban világítanak meg, a kép előhívásához pedig a fényvezetőn lévő látens kép festékrajzolatának (a festékszemcsék fedésének és hiányának) segítségével a végső nyomathordozóra égetőművel festékszemcséket rögzítenek. Az elektrofotográfia elvén működik többek között a lézer-, a LED- vagy az LCD-technológia. A színes elektrofotográfia abban tér el a monokróm elektrofotográfiától, hogy egy adott termékben egyidejűleg legalább három különböző színű festék áll rendelkezésre. A színes elektrofotográfia két különböző típusának meghatározása:

11.

Párhuzamos elektrofotografikus eljárás – Olyan nyomtatási technológia, amely több fényforrást és több fényvezetőt alkalmaz a nyomtatási sebesség növelésére.

12.

Soros elektrofotografikus eljárás – Olyan nyomtatási technológia, amely a többszínű nyomat előállításához soros módon egy fényvezetőt, valamint egy vagy több fényforrást alkalmaz.

13.

Mechanikus nyomtatás – A kívánt nyomat elkészítéséhez a színezőanyag egy „szalagról” mechanikus nyomási eljárással kerül át. A mechanikus technológia két fajtája a pontmátrixos érintkezéses nyomtatás és az érintkezéses alaknyomtatás.

14.

Tintasugaras nyomtatás – Olyan nyomtatási technológia, amelynek során a képek elkészítéséhez a festéket kis cseppekben közvetlenül a nyomathordozóra, mátrixszerűen rögzítik. A színes tintasugaras nyomtatás abban tér el a monokrómtól, hogy egy adott termékben egyidejűleg több különböző szín áll rendelkezésre. A tintasugaras nyomtatás jellemző fajtái a piezoelektromos tintasugaras, a tintasugaras szublimációs és a tintasugaras hőnyomtatás.

15.

Nagyteljesítményű tintasugaras nyomtatás – Nagy kapacitásigényű irodai alkalmazásra szánt tintasugaras nyomtatási technológia, amely általában az elektrofotográfia elvén működik. A hagyományos tintasugaras nyomtatástól abban tér el, hogy az oldal teljes szélességét terítő szórófejsorral rendelkezik és/vagy külön nyomathevítő mechanizmusok révén tudja szárítani a tintát a nyomathordozón.

16.

Szilárd tintás nyomtatás – Olyan nyomtatási technológia, amelynél a tinta szobahőmérsékleten szilárd, és kilövellési hőmérsékletre hevítve folyékony. A nyomathordozóra történő átvitel lehet közvetlen, de leggyakrabban közvetítőhengerrel szalagra történik, majd onnan ofszetnyomással kerül a nyomathordozóra.

17.

Stencil – Olyan nyomtatási technológia, amely tintával bevont hengerre rögzített stencilről viszi át a képet a nyomathordozóra.

18.

Közvetett hőnyomtatás – Olyan nyomtatási technológia, amelynek során a képek elkészítéséhez az olvasztott/folyékony halmazállapotú szilárd festéket (rendszerint színezett viaszt) kis cseppekben közvetlenül a nyomathordozóra, mátrixszerűen rögzítik. A közvetett hőnyomtatás abban különbözik a tintasugarastól, hogy a tinta szobahőmérsékleten szilárd és azt a hő cseppfolyósítja.

Üzemmódok, funkciók és energiafogyasztási állapotok

19.

Aktív üzemmód – Olyan energiafelhasználási állapot, amelyben a termék feszültségforráshoz van csatlakoztatva és végterméket állít elő, valamint egyéb elsődleges funkcióit is ellátja.

20.

Automata kétoldalas nyomtatás – A fénymásoló, faxberendezés, többfunkciós eszköz vagy nyomtató azon képessége, hogy automatikusan képet helyezzen el a kimenő lap mindkét oldalán anélkül, hogy közbenső lépésként a kimenő lapot kézzel kellene áthelyezni. Ilyen például, ha egyoldalú eredetiről kétoldalú másolat, illetve kétoldalú eredetiről kétoldalú másolat készül. A termék akkor tekinthető alkalmasnak automatikus kétoldalas másolásra, ha típusa a fentiek végrehajtásához minden szükséges tartozékot magában foglal.

21.

Alapértelmezett késleltetés időtartama – A gyártó által a termék leszállítását megelőzően beállított időtartam, amely meghatározza, hogy a termék elsődleges funkciójának teljesítését követően mennyi idő elteltével lépjen kisebb energiaigényű (például alvó, kikapcsolt) üzemmódba.

22.

Kikapcsolt állapot – A kézi vagy automatikus kikapcsolást követő energiafogyasztási állapot, amikor a termék még csatlakoztatva van a fali csatlakozóaljzathoz és a hálózati tápfeszültséghez. A termék ebből az állapotból beavatkozás, például kézi bekapcsolás vagy a készüléket üzemkész állapotba hozó időzítő beavatkozása hatására lép ki. Amennyiben ez az állapot felhasználói beavatkozás eredménye, gyakran hivatkoznak rá kézi kikapcsolásként, ha pedig automatikus vagy előre meghatározott trigger (például késleltetési idő vagy időzítő) váltja ki, automatikus kikapcsolásként.

23.

Üzemkész állapot – Az az állapot, amikor a berendezés nem állít elő végterméket, az üzemi feltételeket már teljesíti, de még nem lépett kis energiaigényű üzemmódba és kis késedelemmel képes aktív módba lépni. Ebben az üzemmódban a termék valamennyi funkciója aktiválható és képesnek kell lennie bármely, a termék rendeltetésének megfelelő esetleges beavatkozás hatására aktív üzemmódba visszaállni. Lehetséges beavatkozásnak számítanak a külső elektronikus triggerek (például hálózati indítójel, faxhívás vagy távvezérlés), valamint a közvetlen fizikai beavatkozás (például egy fizikai kapcsoló vagy gomb megnyomása).

24.

Alvó üzemmód – Az a csökkentett energiafelvételi állapot, amelybe a termék inaktív periódust követően, automatikusan lép. Az automatikus üzemmódváltás mellett a termék 1) a napnak a felhasználó által beállított időpontjában, 2) tényleges kikapcsolás nélkül, felhasználói beavatkozásra adott közvetlen reakcióként vagy 3) egyéb, felhasználói tevékenységgel automatikusan kiváltott módon is alvó üzemmódba kerülhet. Ebben az üzemmódban a termék valamennyi funkciója aktiválható és képesnek kell lennie bármely, a termék rendeltetésének megfelelő esetleges beavatkozás hatására aktív üzemmódba visszaállni, esetenként némi késleltetéssel. Lehetséges beavatkozásnak számítanak a külső elektronikus triggerek (például hálózati indítójel, faxhívás vagy távvezérlés), valamint a közvetlen fizikai beavatkozás (például egy fizikai kapcsoló vagy gomb megnyomása). A termék alvó üzemmódban fenntartja a hálózati kapcsolatot, és csak akkor áll ismét aktív üzemmódba, ha arra igény van.

Megjegyzés: Azon termékek esetében, amelyek többféleképpen alvó üzemmódba léphetnek, az automatikusan kiváltott alvó üzemmódot kell alapul vennie a feleknek a termék adatainak megadásakor és a termék minősítésekor. Ha a termék az alvó üzemmód több, egymásra épülő szintjére is be tud állni automatikusan, a gyártó határozhatja meg, hogy e szintek közül melyiket tekintsék minősítési alapnak; az alapértelmezett késleltetési időnek azonban meg kell felelnie a használt szintnek.

25.

Készenléti üzemmód – Az a legkisebb energiaigényű üzemmód, amely felhasználói beavatkozással nem kapcsolható ki, és amely korlátlan ideig fenntartható a terméknek a tápfeszültségforráshoz csatlakoztatott állapotában és a gyártó utasításai szerinti használatakor (1) A termék készenléti üzemmódban veszi fel a legkevesebb energiát.

Megjegyzés: Az előírások hatálya alá tartozó képalkotó berendezések vonatkozásában a készenléti energiafogyasztási szint, illetve a minimális energiafelvételi üzemmód rendszerint kikapcsolt állapotban valósul meg, de esetenként készenléti vagy alvó üzemmódban is kiváltható. A termék csak akkor tud kilépni a készenléti üzemmódból és léphet kisebb energiaigényű állapotba, ha a felhasználó manuálisan fizikailag leválasztja a hálózati tápfeszültségről.

Termékméret-formátumok

26.

Nagy formátum – Nagy formátumúnak a legalább A2 méretű eszközök minősülnek, köztük a legalább 406 milliméter (mm) szélességű leporelló nyomathordozó kezelésére tervezett eszközökkel. A nagy formátumú eszközök alkalmasak lehetnek szabványméretű vagy kisebb nyomathordozóra történő nyomtatásra is.

27.

Kis formátum – Kis formátumúnak a szabványosként meghatározott méretnél kisebb nyomathordozókra (például A6, 4” × 6”, mikrofilm) tervezett eszközök minősülnek, beleértve azokat, amelyeket 210 milliméter (mm) szélességnél keskenyebb leporelló nyomathordozó kezelésére terveztek.

28.

Szabványméret – Szabványosnak a szabványméretű nyomathordozókra (például Letter, Legal, Ledger, A3, A4 és B4) tervezett eszközök minősülnek, beleértve azokat, amelyeket 210–406 milliméter (mm) szélességű leporelló nyomathordozó kezelésére terveztek. A szabványformátumú eszközök esetenként kis formátumú nyomathordozóra is tudnak nyomtatni.

További kifejezések

29.

Tartozék – Olyan perifériás berendezés, amelyre az alapegység működéséhez nincs szükség, de amellyel az a leszállítást megelőzően vagy azt követően a funkciók bővítése érdekében kiegészíthető. A tartozékok külön, saját modellszám alatt, illetve a csomag vagy konfiguráció részeként, az alapegységgel együtt is forgalmazhatók.

30.

Alapegység – Az alapegység a gyártó által leszállított szabványos modell. Amennyiben a termékmodelleket különféle konfigurációkban kínálják, az alapegység a modell azon legegyszerűbb konfigurációja, amely a legkisebb számú rendelkezésre álló funkcionális kiegészítőt tartalmazza. A nem az alapfelszereltség részeként, hanem opcionálisan kínált funkcionális alkatrészek vagy tartozékok nem minősülnek az alapegység részének.

31.

Leporelló formátum – A nem méretre vágott nyomathordozókra épülő termékek, amelyek fő alkalmazási területe többek között a vonalkódok, címkék, nyugták, fuvarlevelek, számlák, repülőjegyek vagy kiskereskedelmi címkék nyomtatása.

32.

Digitális előfeldolgozó – Funkcionálisan integrált kiszolgáló, amelyhez más számítógépek vagy alkalmazások kapcsolódnak, és amely a képalkotó berendezések illesztőfelületeként működik. A digitális előfeldolgozó a képalkotó termék számára kiterjedtebb funkciókat biztosít. Digitális előfeldolgozónak tekinthetők a következők:

 

1. típus: Üzemeléséhez az egyenáramú tápellátást saját (külső vagy belső) váltóáramú tápforrásáról biztosítja, amely független a csatlakoztatott képalkotó berendezés tápellátásától. A váltóáramú tápforrás lehet közvetlen fali csatlakozó, de a képalkotó berendezés belső tápellátásából származó váltóáram is.

 

2. típus: Egyenáramú tápellátását ugyanarról a forrásról biztosítja, mint a hozzá csatlakoztatott képalkotó berendezés. A digitális előfeldolgozók ezen típusa előírás szerint önálló feldolgozó egységet tartalmazó panellel vagy szerelvénnyel van ellátva, amely a hálózaton keresztül képes a feladat-végrehajtás inicializálására és általánosan használt műszaki eljárásokkal fizikailag eltávolítható, leválasztható vagy kiiktatható a szükséges energiamérések végrehajtásához.

A digitális előfeldolgozó az alábbi speciális funkciók közül is legalább hármat kínál:

a)

hálózati csatlakoztathatóság különböző környezetekben;

b)

üzenetkezelési funkciók;

c)

feladatsorrend kezelése;

d)

berendezések vezérlése (például a képalkotó berendezés aktiválása csökkentett energiafogyasztású üzemmódról);

e)

speciális grafikus felhasználói felület;

f)

adatátvitel kezdeményezése más gazdaszerverekkel vagy kliens-számítógépekkel (például szkennelés e-mail üzenetbe, feladatlekérés távoli postafiókokból); vagy

g)

oldalak utófeldolgozása (például nyomtatás előtt az oldal újraformázása).

33.

Funkcionális bővítmény – A funkcionális bővítmény olyan szabványos termékfunkció, amely a képalkotó berendezés alap-nyomtatóművét funkciókkal egészíti ki. Ezen előírások üzemmóddal kapcsolatos része tartalmazza az egyes funkcionális bővítményekre vonatkozó további energiafogyasztási határértékeket. Funkcionális bővítménynek számít például a vezeték nélküli illesztőfelület és a lapolvasási képesség.

34.

Üzemmódalapú megközelítés – A képalkotó berendezések energiateljesítményének vizsgálati és összehasonlító módszere, amely az energiafogyasztás vizsgálatakor a termék különböző kis energiaigényű üzemmódjait veszi alapul. Az üzemmódalapú megközelítés által alkalmazott fő kritériumok a kis energiaigényű üzemmódokban mért értékek, wattban (W) kifejezve. Az üzemmódra vonatkozó vizsgálati eljárásokról bővebb információk találhatók az „ENERGY STAR minősítésű képalkotó berendezések üzemmódalapú vizsgálati eljárásai” című dokumentumban a www.energystar.gov/products weboldalon.

35.

Nyomtatómű – A képalkotó termék legelemibb egysége, amely vezérli az adott termék képelőállítását. Kiegészítő funkcionális alkatrészek nélkül a nyomtatómű nem képes lekérni a feldolgozandó képadatokat, és ennélfogva önállóan nem üzemképes. A nyomtatómű a kommunikációhoz és a képfeldolgozáshoz funkcionális bővítményeket igényel.

36.

Modell – Egyedi modellszám vagy forgalmazási név alatt értékesített vagy forgalmazott képalkotó berendezés. A modell állhat alapegységből, illetve alapegységből és tartozékokból.

37.

A termék sebessége – Szabványméretű termékeket tekintve általában egyetlen A4 vagy 8,5″ × 11″ méretű lap egy perc alatt nyomtatott/másolt/leolvasott oldala felel meg egy kép/percnek (ipm). Ha a legnagyobb névleges sebesség eltér az A4 vagy 8,5″ × 11″ méretű lappal számolt képelőállítás értékétől, a magasabb értéket kell használni.

Levélbélyegző gépek esetében az egy perc alatt feldolgozott egyetlen postai küldemény felel meg egy postai küldemény/perc (mppm) értéknek.

Kis formátumú termékek esetében általában egyetlen A4 vagy 4″ × 6″ méretű lap egy perc alatt nyomtatott/másolt/leolvasott oldala 0,25 kép/percnek (ipm) felel meg.

Nagy formátumú termékek esetében egyetlen A2 lap feldolgozása 4 ipm sebességnek, egy A0 lapé pedig 16 ipm sebességnek felel meg.

A kis formátumú, nagy formátumú vagy szabványméretű csoportba sorolt leporelló termékek esetében az ipm-ben kifejezett nyomtatási sebességet a termék forgalmazáskor feltüntetett legmagasabb méter/perc nyomtatási sebességéből kell kiszámítani, az alábbi átváltás szerint:

X ipm = 16 × [a nyomathordozó legnagyobb szélessége (méterben) × legnagyobb leképezési sebesség (hosszúság-méter/percben)]

Az ipm-re átszámított sebességet minden esetben a legközelebbi egész számra kell kerekíteni (például 14,4 ipm kerekítve 14,0 ipm; 14,5 ipm kerekítve 15 ipm).

Minősítési célokra a gyártóknak a termék sebességét a funkciók alább vázolt elsőbbségi sorrendjének megfelelően kell jelenteniük:

nyomtatási sebesség, kivéve, ha a termék nem rendelkezik nyomtatási funkcióval, mert ebben az esetben

másolási sebesség, kivéve, ha a termék nem rendelkezik nyomtatási vagy másolási funkcióval, mert ebben az esetben

leolvasási sebesség.

38.

Jellemző teljesítményfelvétel (TEC) alapú megközelítés – A képalkotó berendezések energiateljesítményének vizsgálati és összehasonlító módszere, amely az energiafogyasztás vizsgálatakor a termék normál működése során adott időegység alatt jellemzően felvett energiát veszi alapul. A jellemző teljesítményfelvétel alapú megközelítés fő kritériuma a normál heti villamosenergia-fogyasztás kilowattórában (kWh) mért értéke. A jellemző teljesítményfelvétel alapú vizsgálati eljárásokról bővebb információk a D.2. részben olvashatók.

B.   Megfelelőnek minősített termékek

Az itt felsorolt ENERGY STAR előírások személyi, irodai és kereskedelmi képalkotó berendezésekhez, nem pedig ipari (azaz háromfázisú tápellátáshoz közvetlenül csatlakoztatott) termékekhez készültek. Azokra az egységekre érvényesek tehát, amelyek hálózati tápfeszültségről vagy adatátviteli, illetve számítógépes hálózati kapcsolatról üzemelnek, a D.4. részben ismertetett, nemzetközileg elfogadott, szabványos névleges tápfeszültségen. Egy képalkotó berendezés abban az esetben minősíthető ENERGY STAR terméknek, ha megfelel az A. rész szerinti meghatározásnak, valamint az alábbi 1. vagy 2. táblázatban megadott termékleírások egyikének.

1. táblázat

Megfelelőnek minősített termékek – a jellemző teljesítményfelvételen alapuló (TEC) megközelítés

Termékkör

Nyomtatási technológia

Méretformátum

Színkezelési képesség

TEC-táblázat

Fénymásolók

Közvetlen hőnyomtatás

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Festékszublimációs

Szabványos

Színes

TEC 2

Festékszublimációs

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Elektrofotográfiás

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Elektrofotográfiás

Szabványos

Színes

TEC 2

Szilárd tintás

Szabványos

Színes

TEC 2

Közvetett hőnyomtatás

Szabványos

Színes

TEC 2

Közvetett hőnyomtatás

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Digitális sokszorosítók

Stencil

Szabványos

Színes

TEC 2

Stencil

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Faxberendezések

Közvetlen hőnyomtatás

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Festékszublimációs

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Elektrofotográfiás

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Elektrofotográfiás

Szabványos

Színes

TEC 2

Szilárd tintás

Szabványos

Színes

TEC 2

Közvetett hőnyomtatás

Szabványos

Színes

TEC 2

Közvetett hőnyomtatás

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Többfunkciós eszközök (MFD)

Nagyteljesítményű tintasugaras

Szabványos

Monokróm

TEC 3

Nagyteljesítményű tintasugaras

Szabványos

Színes

TEC 4

Közvetlen hőnyomtatás

Szabványos

Monokróm

TEC 3

Festékszublimációs

Szabványos

Színes

TEC 4

Festékszublimációs

Szabványos

Monokróm

TEC 3

Elektrofotográfiás

Szabványos

Monokróm

TEC 3

Elektrofotográfiás

Szabványos

Színes

TEC 4

Szilárd tintás

Szabványos

Színes

TEC 4

Közvetett hőnyomtatás

Szabványos

Színes

TEC 4

Közvetett hőnyomtatás

Szabványos

Monokróm

TEC 3

Nyomtatók

Nagyteljesítményű tintasugaras

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Nagyteljesítményű tintasugaras

Szabványos

Színes

TEC 2

Közvetlen hőnyomtatás

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Festékszublimációs

Szabványos

Színes

TEC 2

Festékszublimációs

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Elektrofotográfiás

Szabványos

Monokróm

TEC 1

Elektrofotográfiás

Szabványos

Színes

TEC 2

Szilárd tintás

Szabványos

Színes

TEC 2

Közvetett hőnyomtatás

Szabványos

Színes

TEC 2

Közvetett hőnyomtatás

Szabványos

Monokróm

TEC 1


2. táblázat

Megfelelőnek minősített termékek – üzemmódalapú (OM) megközelítés

Termékkör

Nyomtatási technológia

Méretformátum

Színkezelési képesség

OM-táblázat

Fénymásolók

Közvetlen hőnyomtatás

Nagy

Monokróm

OM 1

Festékszublimációs

Nagy

Színes és monokróm

OM 1

Elektrofotográfiás

Nagy

Színes és monokróm

OM 1

Szilárd tintás

Nagy

Színes

OM 1

Közvetett hőnyomtatás

Nagy

Színes és monokróm

OM 1

Faxberendezések

Tintasugaras nyomtatás

Szabványos

Színes és monokróm

OM 2

Levélbélyegző gépek

Közvetlen hőnyomtatás

Nem alkalmazandó

Monokróm

OM 4

Elektrofotográfiás

Nem alkalmazandó

Monokróm

OM 4

Tintasugaras nyomtatás

Nem alkalmazandó

Monokróm

OM 4

Közvetett hőnyomtatás

Nem alkalmazandó

Monokróm

OM 4

Többfunkciós eszközök (MFD)

Közvetlen hőnyomtatás

Nagy

Monokróm

OM 1

Festékszublimációs

Nagy

Színes és monokróm

OM 1

Elektrofotográfiás

Nagy

Színes és monokróm

OM 1

Tintasugaras nyomtatás

Szabványos

Színes és monokróm

OM 2

Tintasugaras nyomtatás

Nagy

Színes és monokróm

OM 3

Szilárd tintás

Nagy

Színes

OM 1

Közvetett hőnyomtatás

Nagy

Színes és monokróm

OM 1

Nyomtatók

Közvetlen hőnyomtatás

Nagy

Monokróm

OM 8

Közvetlen hőnyomtatás

Kicsi

Monokróm

OM 5

Festékszublimációs

Nagy

Színes és monokróm

OM 8

Festékszublimációs

Kicsi

Színes és monokróm

OM 5

Elektrofotográfiás

Nagy

Színes és monokróm

OM 8

Elektrofotográfiás

Kicsi

Színes

OM 5

Mechanikus

Nagy

Színes és monokróm

OM 8

Mechanikus

Kicsi

Színes és monokróm

OM 5

Mechanikus

Szabványos

Színes és monokróm

OM 6

Tintasugaras nyomtatás

Nagy

Színes és monokróm

OM 3

Tintasugaras nyomtatás

Kicsi

Színes és monokróm

OM 5

Tintasugaras nyomtatás

Szabványos

Színes és monokróm

OM 2

Szilárd tintás

Nagy

Színes

OM 8

Szilárd tintás

Kicsi

Színes

OM 5

Közvetett hőnyomtatás

Nagy

Színes és monokróm

OM 8

Közvetett hőnyomtatás

Kicsi

Színes és monokróm

OM 5

Lapolvasók

Nem alkalmazandó

Nagy, kicsi és szabványos

Nem alkalmazandó

OM 7

C.   A megfelelőnek minősített termékek energiahatékonysági előírásai

Energy Star minősítés csak a fenti B. részben felsorolt, és az alábbi követelményeket kielégítő termékekhez adható meg. Az alkalmazás dátumait az F. rész tartalmazza.

Külső tápegységgel értékesített termékek:: A képalkotó berendezésekre vonatkozó előírások ezen 1.1-es verziója alapján azok a 2009. július 1. -jén vagy azt követően gyártott, egyfeszültségű külső AC-AC vagy AC-DC tápellátásról működő termékek részesülhetnek ENERGY STAR minősítésben, amelyek ENERGY STAR minősítéssel rendelkező külső tápegységgel, illetve olyan tápegységgel üzemelnek, amely az ENERGY STAR vizsgálati eljárás tanúsága szerint megfelel az ENERGY STAR külső tápegység (EPS) követelmények 2.0-s változatának. Az egyfeszültségű külső AC-AC és AC-DC tápegységre vonatkozó ENERGY STAR előírások és vizsgálati módszerek a www.energystar.gov/products weboldalon olvashatók.

1. típusú digitális előfeldolgozóval működő termékek:: A képalkotó berendezésekre vonatkozó előírások ezen 1.1-es verziója alapján azok a 2009. július 1.-jén vagy azt követően gyártott, 1. típusú digitális előfeldolgozóval értékesített termékek részesülhetnek ENERGY STAR minősítésben, amelyek a C.3. részben ismertetett ENERGY STAR digitális előfeldolgozó képalkotó berendezések tápegységére vonatkozó energiahatékonysági követelményeknek megfelelő digitális előfeldolgozó egységgel működnek.

2. típusú digitális előfeldolgozóval működő termékek:: A képalkotó berendezésekre vonatkozó előírások ezen 1.1-es verziója alapján azok a 2009. július 1.-jén vagy azt követően gyártott, 2. típusú digitális előfeldolgozóval értékesített termékek részesülhetnek ENERGY STAR minősítésben, amelyek esetében a gyártó TEC-termékeknél az üzemkész állapot energiafogyasztásának kiszámításakor levonta a digitális előfeldolgozó energiafogyasztásának értékét, illetve OM-termékeknél az alvó és készenléti üzemmód értékeibe azt nem számította be. A C.1. rész részletesebb útmutatással szolgál a TEC-termékek digitális előfeldolgozóihoz használt TEC-értékek meghatározásáról, a C.2. részben pedig bővebb információ található a digitális előfeldolgozó energiafogyasztásának figyelmen kívül hagyásáról az OM-termékek alvó és készenléti szintjének kiszámításakor.

Az EPA és az Európai Bizottság arra törekszik, hogy amennyiben arra lehetőség van, a digitális előfeldolgozók (1. vagy 2. típusának) energiafelvétele ne számítson be vagy kerüljön levonásra a TEC-energiafelhasználási és OM-energiafogyasztási méréseknél.

Kiegészítő vezeték nélküli kézibeszélővel értékesített termékek:: A minősítéshez a 2009. július 1.-jétől gyártott és kiegészítő vezeték nélküli kézibeszélővel értékesített faxberendezéseknek vagy faxolásra képes többfunkciós eszközöknek ENERGY STAR minősítésű kézibeszélőt, vagy olyan kézibeszélőt kell használniuk, amely az ENERGY STAR vizsgálati módszerrel végzett vizsgálaton megfelel az ENERGY STAR telefonokra vonatkozó előírásainak azon a napon, amelyen a képalkotó termék ENERGY STAR minősítést kap. A telefonokra vonatkozó ENERGY STAR előírások és vizsgálati módszerek a www.energystar.gov/products weboldalon olvashatók.

Kétoldalas nyomtatás:: Azoknak az elektrofotográfiás, szilárd tintás, és nagyteljesítményű tintasugaras szabványméretű fénymásolóknak, többfunkciós eszközöknek és nyomtatóknak, amelyekre a C.1. részben foglalt TEC-megközelítés vonatkozik, meg kell felelniük a monokróm termék sebességén alapuló következő kétoldalas másolási követelményeknek:

1.   ENERGY STAR alkalmassági kritériumok – jellemző teljesítményfelvétel (TEC)

A fenti B. rész 1. táblázatában felsorolt képalkotó berendezések akkor részesülhetnek ENERGY STAR minősítésben, ha TEC-értékeik nem lépik túl az esetükben megállapított alábbi értékeket.

2. típusú digitális előfeldolgozóval működő képalkotó berendezéseknél a digitális előfeldolgozó energiafogyasztását – az alábbi számítási példának megfelelően – nem szabad figyelembe venni a termék mért TEC-értékének és az alábbi határértékeknek az összevetésekor. A digitális előfeldolgozó nem befolyásolhatja a képalkotó berendezés azon képességét, hogy kis energiaigényű üzemmódba lépjen, vagy abból kilépjen. A digitális előfeldolgozó energiafogyasztása akkor hagyható figyelmen kívül, ha kielégíti az A. rész 32. pontjában foglalt meghatározás feltételeit, és olyan önálló feldolgozó egységként működik, amely hálózaton keresztül feladat-végrehajtást tud elindítani.

Példa: A nyomtató TEC-eredménye összesen 24,5 kWh/hét, belső digitális előfeldolgozója pedig 50 W-ot fogyaszt üzemkész állapotban. 50W × 168 óra/hét = 8,4 kWh/hét, amelyet azután le kell vonni a vizsgált TEC-értékből: 24,5 kWh/hét – 8,4 kWh/hét = 16,1 kWh/hét. A 16,1 kWh/hét értéket kell az alábbi határértékekkel összevetni.

Megjegyzés: Az alábbi összes egyenletben x = a monokróm termék sebessége (ipm-ben).

TEC 1. táblázat

Termék(ek): fénymásolók, digitális sokszorosítók, faxberendezések, nyomtatók

Méretformátum(ok): szabványméret:

Nyomtatási technológiák: közvetlen hőnyomtatás, monokróm festékszublimációs, monokróm elektrofotográfiás, monokróm stencil, monokróm hőnyomtatás, monokróm nagyteljesítményű tintasugaras nyomtatás

Monokróm termék sebessége (ipm)

Megengedett legnagyobb TEC (kWh/hét)

≤ 15

1,0 kWh

15 < x ≤ 40

(0,10 kWh/ipm)x – 0,5 kWh

40 < x ≤ 82

(0,35 kWh/ipm)x – 10,3 kWh

> 82

(0,70 kWh/ipm)x – 39,0 kWh


TEC 2. táblázat

Termék(ek): fénymásolók, digitális sokszorosítók, faxberendezések, nyomtatók

Méretformátum(ok): szabványméret:

Nyomtatási technológiák: színes festékszublimációs, színes stencil, színes közvetett hőnyomtatás, színes elektrofotográfiás, szilárd tintás, színes nagyteljesítményű tintasugaras nyomtatás

Monokróm termék sebessége (ipm)

Megengedett legnagyobb TEC (kWh/hét)

≤ 32

(0,10 kWh/ipm)x + 2,8 kWh

32 < x ≤ 58

(0,35 kWh/ipm)x – 5,2 kWh

> 58

(0,70 kWh/ipm)x – 26,0 kWh


TEC 3. táblázat

Termék(ek): többfunkciós eszközök

Méretformátum(ok): szabványméret:

Nyomtatási technológiák: közvetlen hőnyomtatás, monokróm festékszublimációs, monokróm elektrofotográfiás, monokróm közvetett hőnyomtatás, monokróm nagyteljesítményű tintatsugaras nyomtatás

Monokróm termék sebessége (ipm)

Megengedett legnagyobb TEC (kWh/hét)

≤ 10

1,5 kWh

10 < x ≤ 26

(0,10 kWh/ipm)x + 0,5 kWh

26 < x ≤ 68

(0,35 kWh/ipm)x – 6,0 kWh

> 68

(0,70 kWh/ipm)x – 30,0 kWh


TEC 4. táblázat

Termék(ek): többfunkciós eszközök

Méretformátum(ok): szabványméret:

Nyomtatási technológiák: színes festékszublimációs, színes közvetett hőnyomtatás, színes elektrofotográfiás, szilárd tintás, színes nagyteljesítményű tintasugaras nyomtatás

Monokróm termék sebessége (ipm)

Megengedett legnagyobb TEC (kWh/hét)

≤ 26

(0,10 kWh/ipm)x + 3,5 kWh

26 < x ≤ 62

(0,35 kWh/ipm)x – 3,0 kWh

> 62

(0,70 kWh/ipm)x – 25,0 kWh

2.   ENERGY STAR alkalmassági kritériumok – OM

A fenti C. rész 2. táblázatában felsorolt képalkotó berendezések akkor részesülhetnek ENERGY STAR minősítésben, ha energiafogyasztásuk nem lépi túl az esetükben megállapított alábbi értékeket. Azoknál a termékeknél, amelyek üzemkész üzemmódban megfelelnek az alvó üzemmódra vonatkozó követelményeknek, nincs szükség további automatikus fogyasztáscsökkentésre az alvó üzemmódra megállapított határérték teljesítéséhez. Azoknál a termékeknél továbbá, amelyek üzemkész vagy alvó üzemmódban megfelelnek a készenléti üzemmódra vonatkozó követelményeknek, az ENERGY STAR minősítés megszerzéséhez nincs szükség további automatikus fogyasztáscsökkentésre.

Azon képalkotó berendezések esetében, amelyek digitális előfeldolgozója funkcionálisan integrált és a képalkotó berendezésről kapja a tápellátást, figyelmen kívül kell hagyni a digitális előfeldolgozó energiafogyasztását az alvó üzemmód mért energiafelvételének a nyomtatóműre és a funkcionális bővítményre megállapított alábbi összesített határértékekkel való összevetésekor, illetve a készenléti üzemmódban mért szint és az alább megállapított határértékek összehasonlításakor. A digitális előfeldolgozó nem befolyásolhatja a képalkotó berendezés azon képességét, hogy kis energiaigényű üzemmódba lépjen, vagy abból kilépjen. A digitális előfeldolgozó energiafogyasztása akkor hagyható figyelmen kívül, ha kielégíti az A. rész 32. pontjában foglalt meghatározás feltételeit, és olyan önálló feldolgozó egységként működik, amely hálózaton keresztül feladat-végrehajtást tud elindítani.

Alapértelmezett késleltetés időtartamára vonatkozó kritériumok: Az OM-termékek akkor részesülhetnek ENERGY STAR minősítésben, ha az alapértelmezett késleltetés időtartamára vonatkozóan megfelelnek az alábbi A–C. táblázatban az egyes terméktípusokra előírt és a termék leszállításakor aktivált beállításoknak. Ezenfelül valamennyi OM-terméket legfeljebb négyórás, kizárólag a gyártó által módosítható legnagyobb készülékkésleltetési idővel kell leszállítani. Ezt a legnagyobb készülékkésleltetési időt a felhasználó nem módosíthatja, és az rendszerint nem módosítható a termék belső, erőszakos átalakítása nélkül. Az A–C. táblázatban megadott alapértelmezett késleltetési időtartamokat a felhasználó módosíthatja.

A. táblázat

Az alvó üzemmódba való belépés legnagyobb alapértelmezett késleltetési időtartama kis formátumú és szabványméretű OM-termékekre, a levélbélyegző gépek kivételével, percben

Monokróm termék sebessége (ipm)

Faxberendezések

Többfunkciós eszközök

Nyomtatók

Lapolvasók

0–10

5

15

5

15

11–20

5

30

15

15

21–30

5

60

30

15

31–50

5

60

60

15

51+

5

60

60

15


B. táblázat

Az alvó üzemmódba való belépés legnagyobb alapértelmezett késleltetési időtartama nagy formátumú OM-termékekre, a levélbélyegző gépek kivételével, percben

Monokróm termék sebessége (ipm)

Fénymásolók

Többfunkciós eszközök

Nyomtatók

Lapolvasók

0–10

30

30

30

15

11–20

30

30

30

15

21–30

30

30

30

15

31–50

60

60

60

15

51+

60

60

60

15


C. táblázat

Az alvó üzemmódba való belépés legnagyobb alapértelmezett késleltetési időtartama levélbélyegző gépekre, percben

Termék sebessége

(mppm)

Levélbélyegző gépek

0–50

20

51–100

30

101–150

40

151+

60

Készenléti állapotra vonatkozó követelmények: Az OM-termékek akkor részesülhetnek ENERGY STAR minősítésben, ha a készenléti üzemmód áramfelvételét tekintve megfelelnek az alábbi D. táblázatban az egyes terméktípusokra előírt határértékeknek.

D. táblázat

Az OM-termékek legmagasabb készenléti fogyasztási szintje wattban

Terméktípus

Készenlét (W)

az összes OM-termék esetében

1

Az alábbi 1–8. OM-táblázatban szereplő alkalmassági kritériumok a termék nyomtatóművére vonatkoznak. Mivel a termékkel szemben elvárás, hogy az alap nyomtatóműn kívül egy vagy több egyéb funkcióval is rendelkezzen, az alábbi számítási értékeket hozzá kell adni a nyomtatómű alvó üzemmódra vonatkozó határértékeihez. Az alkalmasság meghatározásához a megfelelő funkcionális bővítményekkel ellátott alaptermékre vonatkozó, összesített értéket kell alapul venni. A gyártók elsődlegesként legfeljebb három funkcionális bővítményt határozhatnak meg az egyes modellek esetében, másodlagos bővítmények esetében viszont az összes meglévőt feltüntethetik (a három elsődleges bővítményen kívüli összes további bővítmény másodlagosként szerepel). Ezt illusztrálja az alábbi példa:

Példa: Vegyünk alapul egy szabványméretű tintasugaras nyomtatót USB 2.0 csatlakozóval és memóriakártya-csatlakozóval. Feltételezve, hogy a vizsgálat során használt elsődleges illesztőfelület az USB-csatlakozó, a nyomtatómodell funkcionális bővítményként 0,5 W energiaértéket kap az USB-re és 0,1 W-ot a memóriakártya-olvasóra, ami összesen 0,6 W számítási értéket jelent a funkcionális bővítményekre. Mivel az OM 2. táblázat a nyomtatómű esetében alvó üzemmódban a határértéket 1,4 W-ban állapítja meg, az ENERGY STAR alkalmasság meghatározásakor a gyártó összeadja a nyomtatómű alvó üzemmódjára vonatkozó határtértéket a funkcionális bővítmények számítási értékével az alaptermék minősítése esetében megengedett legnagyobb energiafogyasztás meghatározására: 1,4 W + 0,6 W. Ha a nyomtató alvó üzemmódban mért energiafogyasztásának értéke legfeljebb 2 W, az az ENERGY STAR alvó üzemmódra megállapított határértékén belül marad.

3. táblázat

Megfelelőnek minősített termékek – OM funkcionális bővítmények

Típus

Jellemzők

Funkcionális bővítményekre meghatározott számítási értékek (W)

Elsődleges

Másodlagos

Illesztőfelületek

A.

Vezetékes < 20 MHz

0,3

0,2

A képalkotó berendezésen lévő olyan fizikai adatátviteli vagy hálózati csatlakozási portok, amelyek < 20 MHz átviteli sebességre képesek. Ide tartozik az USB 1.x, az IEEE488, az IEEE 1284/párhuzamos/Centronics, az RS232 és/vagy a faxmodem.

B.

Vezetékes ≥ 20 MHz és < 500 MHz

0,5

0,2

A képalkotó berendezésen lévő olyan fizikai adatátviteli vagy hálózati csatlakozási portok, amelyek ≥ 20 MHz és < 500 MHz átviteli sebességre képesek. Ide tartozik az USB 2.x, az IEEE 1394/FireWire/i. LINK és a 100Mb Ethernet.

C.

Vezetékes ≥ 500 MHz

1,5

0,5

A képalkotó berendezésen lévő olyan fizikai adatátviteli vagy hálózati csatlakozási portok, amelyek < 500 MHz átviteli sebességre képesek. Ide tartozik az 1G Ethernet.

D.

Vezeték nélküli

3,0

0,7

A képalkotó berendezésen lévő olyan adaátviteli vagy hálózati csatlakozási illesztőfelületek, amelyeket vezeték nélküli, rádiófrekvencián keresztül történő adatátvitelre terveztek. Ide tartozik a Bluetooth és a 802.11.

E.

Vezetékes kártya/kamera/háttértár

0,5

0,1

A képalkotó berendezésen lévő olyan fizikai adatátviteli vagy hálózati csatlakozó portok, amelyeket olyan külső eszközökhöz való csatlakozásra terveztek, mint a flash memóriakártya-/intelligenskártya-olvasó és kamera-illesztőfelületek (beleértve a PictBridge-t).

G.

Infravörös

0,2

0,2

A képalkotó berendezésen lévő olyan fizikai adatátviteli vagy hálózati csatlakozási illesztőfelületek, amelyeket infravörös technológián keresztül történő adatátvitelre terveztek. Ide tartozik az IrDA.

Egyéb

Addattárolás

0,2

A képalkotó berendezésben lévő belső háttértármeghajtók. Ide csak a belső meghajtók tartoznak (például lemezmeghajtók, DVD-meghajtók, Zip-meghajtók) és ez minden egyes külön meghajtóra vonatkozik. A külső meghajtókhoz (például SCSI) vagy a belső memóriához használatos illeszőfelületek nem tartoznak e bővítmények körébe.

Lapolvasók CCFL lámpával vagy anélkül

0,5

Hidegkatódos fénycsövet (CCFL) vagy egyéb technológiát, például világító diódát (LED), halogént, melegkatódos fénycsövet (HCFT), xenont vagy fénycsövet (TL) alkalmazó lapolvasók. Ez a bővítmény csak egyszer szerepelhet, függetlenül a lámpa méretétől vagy az alkalmazott lámpák/izzók számától.

PC-alapú rendszer (nem képes nyomtatásra/másolásra/lapolvasására jelentős PC-erőforrások használata nélkül)

–0,5

Ez a bővítmény azokra a képalkotó termékekre vonatkozik, amelyek jelentős erőforrások – például memória és adatfeldolgozás – tekintetében külső számítógépet vesznek igénybe a képalkotó berendezések által rendszerint önállóan végzett olyan alapfunkciókhoz, mint például az oldalleképezés. Ez a bővítmény nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek a számítógépet egyszerűen a képadatok forrásaként vagy rendeltetési helyeként használják.

Vezeték nélküli kézibeszélő

0,8

A képalkotó berendezés és a vezeték nélküli kézibeszélő közötti kommunikációt biztosító bővítmény. Ez a bővítmény csak egyszer szerepelhet, függetlenül attól, hogy a termék kialakítása szerint hány vezeték nélküli kézibeszélő kezelésére alkalmas. Ez a bővítmény nem vonatkozik magának a kézibeszélőnek az energiafogyasztási követelményeire.

Memória

1,0 W/1 GB

A képalkotó berendezésben az adattárolásra rendelkezésre álló belső kapacitás. Ez a bővítmény a belső memória összes mennyiségére vonatkozik, azt megfelelően arányosítani kell. Egy 2,5 GB-os memóriaegység számítási értéke például 2,5 W, egy 0,5 GB-os memóriaegységé pedig 0,5 W.

Tápegység mérete, a tápegység kimenő teljesítménye alapján

Megjegyzés: Ez a bővítmény KIZÁRÓLAG azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a 2. és 6. OM-táblázat részletez.

Ha a tápegység kimenő teljesítménye (PSOR) > 10 W,

akkor 0,02 × (a tápegység kimenő teljesítménye – 10 W)

Ez a bővítmény kizárólag azokra a képalkotó termékekre vonatkozik, amelyeket a 2–6. OM-táblázat részletez. A számítási értéket a belső vagy külső tápegységnek a gyártója által megadott névleges kimenő egyenáramú teljesítményéből számítják. (Nem mért mennyiség.) Például annak a legfeljebb 3 A/12 V névleges teljesítményű egységnek az esetében, amelynek így PSOR-ja 36 W, a tápellátási számítási érték 0,02 × (36–10) = 0,02 × 26 = 0,52 W. Többféle feszültséget szolgáltató tápegységek esetében az összes feszültség előállításához szükséges teljesítményt kell alapul venni, amennyiben az előírások nem tartalmaznak ennél alacsonyabb névleges teljesítményre vonatkozó korlátozást. Például egy 3 A/24 V és 1,5 A/5 V teljesítmény leadására képes tápegység összesített kimenő teljesítménye (3 × 24) + (1,5 × 5) = 79,5 W, számítási értéke pedig 1,39 W.

A fenti 3. táblázatban ismertetett bővítményértékeknél különbséget kell tenni az elsődleges és a másodlagos bővítmények között. Ezek a jelölések arra az állapotra utalnak, amelyben az illesztőfelület marad a képalkotó termék alvó üzemmódjában. Az OM vizsgálati eljárás során a képalkotó berendezés alvó üzemmódjában aktív állapotban maradó csatlakozókat határoztuk meg elsődlegesként, a képalkotó berendezés alvó üzemmódjában adott esetben inaktívakat pedig másodlagosként. A legtöbb funkcionális bővítmény rendszerint másodlagos típusú.

A gyártóknak csak azokat a bővítménytípusokat kell figyelembe venniük, amelyek a terméken annak leszállításkori konfigurációjában rendelkezésre állnak. A vásárlás után rendelkezésére álló felhasználói opciókat, illetve a termék külső tápegységről működtetett digitális előfeldolgozóján lévő kezelőfelületeket nem kell figyelembe venni a számítási értékeknek a képalkotó berendezésre való alkalmazásakor.

A több illesztőfelülettel rendelkező termékek esetében ezeket az illesztőfelületeket egyedi és különálló illesztőfelületnek kell tekinteni. A több funkciót is ellátó illesztőfelületeket azonban csak egyszer szabad figyelembe venni. Például az az USB-csatlakozó, amely 1× és 2× sebességgel is működik, csak egyszer vehető számításba, és csak egyetlen számítási érték vonatkozik rá. Amennyiben egy adott illesztőfelület besorolható a 3. táblázat szerinti több illesztőfelület-típusba is, a gyártónak a bővítmény megfelelő számítási értékének meghatározásakor azt a funkciót kell választania, amelyet elsődleges működésre terveztek. Például a képalkotó berendezés elülső részén található USB-csatlakozó, amely a képalkotó berendezés termékleírásában PictBridge-ként vagy „kamera-illesztőfelületként” szerepel, nem B. típusú, hanem E. típusú illesztőfelületnek számít. Ugyanígy a többféle formátumot támogató memóriakártyaolvasó nyílást csak egyszer lehet számításba venni. Ezenkívül a több 802.11 típust támogató rendszert csak egyetlen vezeték nélküli illesztőfelületként lehet figyelembe venni.

OM 1. táblázat

Termék(ek): fénymásolók, többfunkciós eszközök

Méretformátum(ok): nagy formátum

Nyomtatási technológiák: színes festékszublimációs, színes hőnyomtatás, közvetlen hőnyomtatás, monokróm festékszublimációs, monokróm elektrofotográfiás, monokróm hőnyomtatás, színes elektrofotográfiás, szilárd tintás nyomtatás

 

Alvó üzemmód (W)

Nyomtatómű

30


OM 2. táblázat

Termék(ek): faxberendezések, többfunkciós eszközök, nyomtatók:

Méretformátum(ok): szabványméret:

Nyomtatási technológiák: színes tintasugaras, monokróm tintasugaras

 

Alvó üzemmód (W)

Nyomtatómű

1,4


OM 3. táblázat

Termék(ek): többfunkciós eszközök, nyomtatók

Méretformátum(ok): nagy formátum

Nyomtatási technológiák: színes tintasugaras, monokróm tintasugaras

 

Alvó üzemmód (W)

Nyomtatómű

15


OM 4. táblázat

Termék(ek): levélbélyegző gépek

Méretformátum(ok): Nem alkalmazandó

Nyomtatási technológiák: közvetlen hőnyomtatás, monokróm elektrofotográfiás, monokróm tintasugaras, monokróm hőnyomtatás

 

Alvó üzemmód (W)

Nyomtatómű

7


OM 5. táblázat

Termék(ek): nyomtatók

Méretformátum(ok): kis formátum

Nyomtatási technológiák: színes festékszublimációs, közvetlen hőnyomtatás, színes tintasugaras, színes mechanikus, színes hőnyomtatás, monokróm festékszublimációs, monokróm elektrofotográfiás, monokróm tintasugaras, monokróm mechanikus, színes elektrofotográfiás, szilárd tintás

 

Alvó üzemmód (W)

Nyomtatómű

9


OM 6. táblázat

Termék(ek): nyomtatók

Méretformátum(ok): szabványméret:

Nyomtatási technológiák: színes mechanikus, monokróm mechanikus

 

Alvó üzemmód (W)

Nyomtatómű

4,6


OM 7. táblázat

Termék(ek): Lapolvasók

Méretformátum(ok): nagy formátum, kis formátum, szabványméret

Nyomtatási technológiák: Nem alkalmazandó

 

Alvó üzemmód (W)

Lapolvasómotor

4,3


OM 8. táblázat

Termék(ek): nyomtatók

Méretformátum(ok): nagy formátum

Nyomtatási technológiák: színes festékszublimációs, színes mechanikus, színes hőnyomtatás, közvetlen hőnyomtatás, monokróm festékszublimációs, monokróm elektrofotográfiás, monokróm mechanikus, monokróm hőnyomtatás, színes elektrofotográfiás, szilárd tintás

 

Alvó üzemmód (W)

Nyomtatómű

14

3.   A digitális előfeldolgozó energiahatékonysági követelményei

Az energiahatékonyságra vonatkozó alábbi követelmények a jelen előírások A. részében meghatározott digitális előfeldolgozó berendezésekre alkalmazandók.

A tápegység energiahatékonysági követelményei

Belső AC-DC tápegységet használó, 1. típusú digitális előfeldolgozók: az egyenáramú tápellátást saját belső AC-DC tápforrásról biztosító digitális előfeldolgozók tápellátására a következő energiahatékonysági követelmény érvényes: 80 % minimális energiahatékonyság 20 %, 50 % és 100 % névleges teljesítménynél, és ≥ 0,9 teljesítménytényező 100 % névleges teljesítménynél.

Külső tápegységet használó, 1. típusú digitális előfeldolgozók: az egyenáramú tápellátást saját külső tápegységéről biztosító digitális előfeldolgozónak (az ENERGY STAR V2.0 program egyfeszültséges AC-AC és AC-DC külső tápegységekre vonatkozó követelményeinek meghatározása szerint) ENERGY STAR minősítéssel kell rendelkeznie, illetve meg kell felelnie az egyfeszültséges AC-AC és AC-DC külső tápegységekre vonatkozóan az ENERGY STAR V2.0 programkövetelményekben az üresjáratú és aktív üzemmódra előírt teljesítményszinteknek. Az ENERGY STAR előírások és a megfelelőnek minősített termékek listája a következő weboldalon érhető el: www.energystar.gov/powersupplies.

Vizsgálati eljárások

Az ENERGY STAR iránymutatásokban előírt követelményeket kielégítő típusok megfelelőségét a gyártóknak saját maguknak kell vizsgálatokkal igazolniuk és hitelesíteniük.

A vizsgálatok elvégzése során a partner elfogadja az alábbi 4. táblázatban foglalt vizsgálati eljárások használatát.

A minősítési követelményeknek megfelelő termékek vizsgálati eredményeit értelemszerűen az EPA-nak vagy az Európai Bizottságnak kell jelenteni.

A további vizsgálati és jelentési követelményeket az alábbiakban ismertetjük.

Több feszültség/frekvencia kombinációval üzemelni képes típusok: A gyártóknak termékeiket azo(ko)n a piaco(ko)n kell vizsgálniuk, ahol az adott típusokat ENERGY STAR minősített termékként fogják értékesíteni és reklámozni. Az EPA és ENERGY STAR partnerországai megállapodtak egy táblázatban, amely vizsgálati célokra három feszültség/frekvencia kombinációt határoz meg. Az egyes piacokra vonatkozó nemzetközi feszültség/frekvencia kombinációk tekintetében lásd a D.4. részt.

A több nemzetközi piacon is ENERGY STAR minősítettként értékesített, és ebből kifolyólag több bemeneti feszültséggel működni képes termékek esetében a gyártónak minden vonatkozó feszültség/frekvencia kombináció esetében meg kell vizsgálnia és jelentenie kell a szükséges energiafogyasztási vagy hatékonysági értékeket. Például ugyanazon típust az Egyesült Államokba és Európába egyaránt szállító gyártónak annak érdekében, hogy a termék mindkét piacon ENERGY STAR minősített lehessen, azt 115 V/60 Hz és 230 V/50 Hz kombinációban egyaránt be kell vizsgálnia és be kell jelentenie, az értékeknek pedig meg kell felelniük az előírásoknak. Amennyiben egy típus csak egy feszültség/frekvencia kombinációban teljesíti az ENERGY STAR előírásokat (pl. 115 V/60 Hz-en), akkor azt csak a vizsgált feszültség/frekvencia kombinációt támogató területeken lehet ENERGY STAR minősítettnek tekinteni és ennek megfelelően reklámozni (pl.: Észak-Amerikában és Tajvanon).

4. táblázat

Digitális előfeldolgozók 1. típusára vonatkozó vizsgálati eljárások

Előírt követelmény

Vizsgálati protokoll

Forrás

Tápegység energiahatékonysága

Belső tápegység (IPS)

IPS: http://efficientpowersupplies.epri.com/

Külső tápegység (EPS) ENERGY STAR vizsgálat

EPS: www.energystar.gov/powersupplies/

D.   Vizsgálati iránymutatások

A képalkotó berendezések energiahatékonyságának vizsgálatára vonatkozó egyedi útmutatásokat az alábbi három szakaszban ismertetjük, amelyek címe a következő:

A jellemző teljesítményfelvételt vizsgáló eljárás;

Az üzemmódot vizsgáló eljárás; továbbá

Az ENERGY STAR minősítésű képalkotó berendezések vizsgálati feltételei és berendezései.

Az ENERGY STAR minősítés meghatározásakor alapvetően az ezen eljárások során kapott vizsgálati eredményeket használják fel.

Az Energy Star iránymutatásokban előírt követelményeket kielégítő termékek megfelelőségét a gyártóknak saját maguknak kell vizsgálatokkal igazolniuk, és hitelesíteniük. Képalkotó berendezések olyan típuscsaládjai esetében, amelyeken belül a berendezések a készülékház formája és színe kivételével azonosak, a minősítés egyetlen reprezentatív modellen elvégzett vizsgálat alapján megadható. Ugyanilyen módon az előző évben értékesített modellekhez képest változatlan, vagy csak külső megjelenésében megváltoztatott modellek esetében új vizsgálati adatok benyújtása nem szükséges, amennyiben a termék műszaki jellemzői nem változtak.

Ha a terméket termékcsalád vagy -sorozat részeként különböző konfigurációkban kínálják, a partner az egyes modellek külön bevizsgálása helyett a termékcsalád legjobban felszerelt konfigurációját vizsgálja és jelenti be. Termékcsaládok minősítésekor a gyártó továbbra is minden egyes képalkotó termék energiahatékonysági megfelelőségével kapcsolatban elszámoltatható, így a be nem vizsgált vagy be nem jelentett modellekkel kapcsolatban is.

Példa: A és B modell csak abban a tekintetben tér el egymástól, hogy az A modellt > 500 MHz vezetékes illesztőfelülettel, a B modellt pedig < 500 MHz vezetékes illesztőfelülettel szállítják. Ha az A modellt bevizsgálják és az megfelel az ENERGY STAR előírásoknak, a partner az A és B modellre vonatkozóan bejelentheti a kizárólag az A modellre vonatkozó vizsgálati adatokat.

Ha a termék energiaellátása vezetékes hálózatról, USB-ről, IEEE1394-ről, Power-over-Ethernetről, telefonrendszerről vagy más eszközről, illetőleg ezen eszközök kombinációjáról biztosított, a termék nettó váltóáram-fogyasztását kell a minősítéshez alapul venni (számításba véve az OM vizsgálati eljárásban meghatározott módon a váltóáram-egyenáram konverziós veszteségeket).

1.   A további vizsgálati és jelentési követelményeket az alábbiakban ismertetjük.

A bevizsgáláshoz szükséges egységek száma

A bevizsgálást a gyártó vagy meghatalmazott képviselője egy modell egyetlen egységén végzi.

a)

Az előírások B. részének 1. táblázatában szereplő termékek esetében, ha az eredetileg bevizsgált egység TEC-vizsgálati eredményei megfelelnek a követelményeknek, de az értéktartomány felső 10 %-án belül esnek, be kell vizsgálni ugyanazon modellnek egy további egységét is. A gyártóknak mindkét egység vonatkozásában jelenteniük kell az értékeket. Az ENERGY STAR minősítéshez mindkét egységnek meg kell felelnie az ENERGY STAR előírásoknak.

b)

Az előírások B. részének 2. táblázatában szereplő termékek esetében, ha az eredetileg bevizsgált egység OM-vizsgálati eredményei megfelelnek a követelményeknek, de az értéktartomány felső 15 %-án belül esnek a terméktípushoz meghatározott bármely üzemmód tekintetében, be kell vizsgálni ugyanazon modellnek két további egységét is. Az ENERGY STAR minősítéshez mindhárom egységnek meg kell felelnie az ENERGY STAR előírásoknak:

A megfelelő minősítéssel rendelkező termékek adatainak benyújtása az EPA, illetve az Európai Bizottság felé

Az ENERGY STAR iránymutatásokban előírt követelményeket kielégítő termékek megfelelőségét a partnereknek saját maguknak kell vizsgálatokkal igazolniuk és hitelesíteniük, és az adatokat be kell nyújtaniuk az EPA vagy adott esetben az Európai Bizottság számára. A termékekkel kapcsolatban jelentendő információkat a végső specifikációk kiadása után röviddel kell meghatározni. Ezenkívül a partnereknek kivonatot kell benyújtaniuk az EPA vagy adott esetben az Európai Bizottság számára a terméktájékoztató kiadványokból, amelyek ismertetik a fogyasztóknak a javasolt késleltetési időhöz kapcsolódó energiagazdálkodási beállításokat. E követelmény célja az, hogy a termékeket abban a formában vizsgálják, ahogyan azt a fogyasztókhoz szállítják, azokkal a használati útmutatókkal, amelyeket a felhasználóknak is biztosítanak.

Több feszültség/frekvencia kombinációval üzemelni képes típusok

A gyártóknak termékeiket azo(ko)n a piaco(ko)n kell vizsgálniuk, ahol az adott típusokat ENERGY STAR minősített termékként fogják értékesíteni és reklámozni. Az EPA, az Európai Bizottság és ENERGY STAR országpartnereik közös táblázatot hoztak létre, amely három feszültség/frekvencia kombinációt határoz meg vizsgálati célokra. Az egyes piacokra vonatkozó nemzetközi feszültség/frekvencia kombinációk és papírméretek tekintetében lásd a képalkotó berendezések vizsgálati feltételeit.

A több nemzetközi piacon is ENERGY STAR minősítettként értékesített, és ebből kifolyólag több bemeneti feszültséggel működni képes termékek esetében a gyártónak minden vonatkozó feszültség/frekvencia kombináció esetében meg kell vizsgálnia és jelentenie kell a szükséges energiafogyasztási vagy hatékonysági értékeket. Például ugyanazon típust az Egyesült Államokba és Európába egyaránt szállító gyártónak annak érdekében, hogy a termék mindkét piacon ENERGY STAR minősített lehessen, azt 115 V/60 Hz és 230 V/50 Hz kombinációban egyaránt be kell vizsgálnia és be kell jelentenie, az értékeknek pedig meg kell felelniük az előírásoknak. Amennyiben egy típus csak egy feszültség/frekvencia kombinációban teljesíti az ENERGY STAR előírásokat (pl. 115 V/60 Hz-en), akkor azt csak a vizsgált feszültség/frekvencia kombinációt támogató területeken lehet ENERGY STAR minősítettnek tekinteni és ennek megfelelően reklámozni (pl.: Észak-Amerikában és Tajvanon).

2.   A jellemző teljesítményfelvételt (TEC) vizsgáló eljárás

a)   Az eljárás hatálya alá tartozó termékek: a TEC-vizsgálati eljárás a B. rész 1. táblázatában meghatározott szabványméretű termékekre vonatkozik.

b)   Vizsgálati paraméterek

Ez a szakasz a termékek TEC-vizsgálati eljárás szerinti bemérésekor használatos vizsgálati paramétereket írja le. Nem tárgyalja a vizsgálati feltételeket, amelyeket az alábbi D.4. rész vázol.

Bevizsgálás egyoldalas üzemmódban

A termékeket egyoldalas üzemmódban kell bevizsgálni. A fénymásolásra szolgáló eredetinek egyoldalas képnek kell lennie.

A bevizsgálásra használt kép

A bevizsgálásra használt kép a 10561:1999. sz. ISO/IEC szabvány vizsgálati mintája. Ezt 10-es méretű, rögzített szélességű Courier betűtípussal (vagy ennek legközelebbi megfelelőjével) kell leképezni; a német nyelv egyedi karaktereit nem kell reprodukálni, ha a termék erre nem képes. A képet a célpiacnak megfelelően egy 8,5” × 11” vagy A4 méretű papírlapra kell leképezni. Az oldalleíró nyelv (PDL) értelmezésére (például PCL, Postscript) képes nyomtatók és többfunkciós eszközök esetében a képeket PDL-formátumban kell a termékre elküldeni.

Bevizsgálás monokrómban

A színes nyomtatásra képes termékeket monokróm képek előállításával kell bevizsgálni, amennyiben arra alkalmasak.

Automatikus kikapcsolás és hálózati üzemelés engedélyezése

A terméket a leszállításkori és használatra ajánlott formában kell konfigurálni, különösen az olyan kulcsfontosságú paraméterek vonatkozásában, mint az energiagazdálkodás alapértelmezett késleltetési idői és a felbontás (az alább meghatározott kivétellel). A gyártó által ajánlott késleltetési időkre vonatkozó minden információnak meg kell felelnie a leszállításkori konfigurációnak, beleértve a használati útmutatóban, a weboldalakon található, valamint az üzembe helyező szakemberek által adott információkat is. Ha egy nyomtató, digitális sokszorosító vagy nyomtatási képességgel rendelkező többfunkciós eszköz, illetve faxberendezés automatikus kikapcsolási képességgel rendelkezik, és az leszállításkor aktiválva van, azt a bevizsgálás előtt le kell tiltani. A leszállításkor hálózati csatlakoztatásra alkalmas (2) nyomtatókat és többfunkciós eszközöket hálózathoz kell csatlakoztatni. A hálózati csatlakozó (vagy hálózati csatlakozási képesség hiányában más adatátvitel-típusok) típusát a gyártó szabadon határozhatja meg, és ezt kell megadni. A bevizsgálás céljára szolgáló nyomtatási feladat nem hálózati csatlakozókon (például USB) is elküldhető, még a hálózatba csatlakoztatott egységeken is.

A termék konfigurációja

A leszállításkori és használatra ajánlott konfigurációnak megfelelően papírforrásnak és utófeldolgozó hardvernek lennie kell a konfigurációban; azonban ezeknek a bevizsgálás során történő használatáról a gyártó szabadon dönthet (azaz bármely papírforrás használható). A páramentesítő funkciók kikapcsolhatók, amennyiben azok a felhasználó által irányíthatók. A bevizsgálást megelőzően be kell szerelni a modell részét képező és a felhasználó általi felszerelésre vagy csatlakoztatásra szánt hardvert (például papírkezelő funkciót).

Digitális sokszorosítók

A digitális sokszorosítókat a rendeltetésüknek és funkcióiknak megfelelően kell beállítani és használni. Például minden feladatban csak egy eredeti kép szerepelhet. A digitális sokszorosítókat a legnagyobb feltüntetett sebességen kell bevizsgálni, ugyanezt a sebességet kell használni a bevizsgálás elvégzéséhez a feladat nagyságának meghatározásához, nem pedig a leszállításkori alapértelmezett sebességet, ha ez attól különbözik. A digitális sokszorosítókat egyébként a leszállításkori képességeiktől függően nyomtatóként, fénymásolóként vagy többfunkciós eszközként kell kezelni.

c)   A feladat felépítése

Ez a szakasz írja le, hogy miként kell meghatározni a feladatonkénti képek számát a termék TEC-vizsgálati eljárás szerinti beméréséhez, illetve a TEC-számítások céljaira a napi feladatok számát.

E vizsgálati eljárás céljaira a bevizsgálási feladatméret meghatározásához használt terméksebesség az egyoldalas, szabványméretű papírra (8,5” × 11” vagy A4) nyomtatott monokróm képek elkészítésének gyártó által bejelentett, legnagyobb névleges sebessége, a legközelebbi egész számra kerekítve. Ezt a sebességet kell a jelentéstétel során alapul venni a modell terméksebességeként is. A terméknek – a tényleges bevizsgáláskor felhasználandó – alapértelmezett kimenő teljesítményét nem mérik, így az eltérhet a legnagyobb névleges sebességtől olyan tényezők miatt, mint a felbontás, a képminőség, a nyomtatási mód, a dokumentumbeolvasási idő, a feladat nagysága és felépítése, valamint a papír mérete és súlya.

A faxberendezéseket mindig feladatonként egy képpel kell bevizsgálni. Az összes többi IE-termék vonatkozásában a feladatonkénti képek számát a következő három lépésnek megfelelően kell kiszámítani. A számítás megkönnyítése érdekében a 8. táblázatban minden egész számú terméksebesség-értékre megadtuk a feladatonkénti képek eredményül kapott számát, egészen percenkénti 100 képig (ipm).

i.

A napi feladatszám kiszámítása. A napi feladatszám a terméksebességgel változik:

a legfeljebb nyolc ipm sebességű egységeknél napi nyolc feladatot kell alapul venni.

A 8 és 32 ipm közötti sebességű egységeknél a napi feladatok száma megegyezik a sebességgel. Például egy 14 ipm teljesítményű egységnél napi 14 feladattal lehet számolni.

A 32 ipm-nél nagyobb sebességű egységeknél napi 32 feladatot kell alapul venni.

ii.

A napi képek  (3) névleges mennyiségének kiszámítása az 5. táblázat alapján. Például egy 14 ipm teljesítményű egység 0,50 × 142, azaz 98 képet dolgoz fel naponta.

5. táblázat

A képalkotó berendezések feladatszámának táblázata

Terméktípus

A használandó besorolás

Képlet (napi képek száma)

Monokróm (fax kivételével)

monokróm nyomtatási sebesség

0,50 × ipm2

Színes (fax kivételével)

monokróm nyomtatási sebesség

0,50 × ipm2

iii.

A feladatonkénti képek számának kiszámítása a napi képszám és a napi feladatszám hányadaként. A legközelebbi egész számra kell lefelé kerekíteni. Például 15,8-as eredménynél feladatonként 15 képet kell megadni a jelentésben, nem pedig felkerekítve, feladatonként 16 képet.

A 20 ipm teljesítmény alatti fénymásolók esetében egy eredeti szükséges minden elkészíteni kívánt képhez. Nagyszámú képet tartalmazó feladatoknál – például a 20 ipm-nél nagyobb teljesítményű berendezések esetében – előfordulhat, hogy nem lehet egyeztetni a kívánt képek számával, különösen a dokumentumadagolók kapacitási korlátai miatt. Ezért a 20 ipm sebességnél nagyobb kapacitású fénymásolóknál az egyes eredeti példányokról több másolat is készíthető, amennyiben legalább tíz eredeti példány áll rendelkezésre. Ennek eredményeképpen a szükségesnél több kép is készülhet. Például egy olyan 50 ipm teljesítményű egység esetében, amelynél feladatonként 39 kép szükséges, a bevizsgálás elvégezhető tíz eredetiről négy másolat vagy tizenhárom eredetiről három másolat elkészítésével.

d)   Mérési eljárások

Az idő méréséhez elegendő a közönséges stopperóra másodperces pontosságú időegységgel. Valamennyi energiaértéket wattórában (Wh) kell rögzíteni. Minden időt másodpercben vagy percben kell megadni. A „mérőműszer lenullázása”” hivatkozások a mérőről leolvasott Wh-értékekre utalnak. A 6. és a 7. táblázat felvázolja a TEC-eljárás lépéseit.

A szerviz/karbantartási üzemmódokat (beleértve a színbeállítást) általában nem szabad a TEC-mérésekbe bevonni. A bevizsgálás során előforduló minden ilyen üzemmódot fel kell jegyezni. Ha a szerviz üzemmód nem az első feladat során fordul elő, a feladatot ki lehet hagyni és a vizsgálatot egy további feladattal kell kiegészíteni. Amennyiben helyettesítő feladatra van szükség, a kihagyott feladatra vonatkozó energiaértékeket nem kell rögzíteni, és a helyettesítő feladatot közvetlenül a 4. feladat után kell beilleszteni. A feladatok közötti 15 perces időközt minden esetben fenn kell tartani, még kihagyott feladatnál is.

A nyomtatási funkcióval nem rendelkező többfunkciós eszközöket e vizsgálati eljárás minden alkalmazásában fénymásolóként kell kezelni.

i.   Eljárás nyomtatókra, digitális sokszorosítókra és nyomtatási funkcióval rendelkező többfunkciós eszközökre, valamint faxberendezésekre

6. táblázat

TEC vizsgálati eljárás – Nyomtatók, digitális sokszorosítók és nyomtatási funkcióval rendelkező többfunkciós eszközök, valamint faxberendezések

Lépés

Kiindulási állapot

Művelet

Feljegyzendő (a lépés végén)

Lehetséges mért állapotok

1

Kikapcsolt állapot

Csatlakoztassa az egységet a mérőhöz. Nullázza le a mérőt; várja ki a vizsgálati időtartamot (öt perc vagy hosszabb idő).

Kikapcsolt állapotbeli energiafogyasztás

Kikapcsolt állapot

A vizsgálati időköz tartama

2

Kikapcsolt állapot

Kapcsolja be az egységet. Várja meg, amíg az egység jelzi, hogy üzemkész állapotba került.

3

Üzemkész állapot

Nyomtasson egy legalább egy kimeneti képből álló feladatot, de feladattáblázatonként legfeljebb egy feladatot.

Jegyezze fel azt az időt, amely alatt az első kimenő lap elhagyja az egységet. Várja meg, amíg a mérőműszer jelzi, hogy az egység a végső alvó üzemmódra váltott.

Az aktív 0. idő

4

Alvó üzemmód

Nullázza le a mérőt; várjon egy órát.

Alvó üzemmód energiafogyasztása

Alvó üzemmód

5

Alvó üzemmód

Nullázza le a mérőt és az időmérőt. Nyomtasson feladattáblázatonként egy feladatot. Jegyezze fel azt az időt, amely alatt az első kimenő lap elhagyja az egységet. Várjon addig, amíg az időmérő 15 perc elteltét jelzi.

1. feladat energiafogyasztása

Helyreállási, aktív, üzemkész, alvó üzemmód

Az aktív 1. idő

6

Üzemkész állapot

Ismételje meg az 5. lépést

2. feladat energiafogyasztása

A fentivel megegyező

Az aktív 2. idő

7

Üzemkész állapot

Ismételje meg az 5. lépést (az aktív idő mérése nélkül).

3. feladat energiafogyasztása

A fentivel megegyező

8

Üzemkész állapot

Ismételje meg az 5. lépést (az aktív idő mérése nélkül).

4. feladat energiafogyasztása

A fentivel megegyező

9

Üzemkész állapot

Nullázza le a mérőt és az időmérőt. Várja meg, amíg a mérőműszer és/vagy az egység jelzi, hogy az egység a végső alvó üzemmódját elérte.

Befejezés ideje

Üzemkész, alvó állapot

Végső energiafogyasztás

A vizsgálat megkezdése előtt célszerű ellenőrizni az energiagazdálkodási rendszer alapértelmezett késleltetéseit annak biztosítására, hogy azok a leszállításkori állapotnak megfelelnek, illetve megbizonyosodni arról, hogy az eszközben bőven van papír.

A „mérőműszer lenullázása” utasítás úgy is végrehajtható, hogy a mérőműszer tényleges lenullázása helyett feljegyezzük az adott időben mért összesített energiafogyasztást.

1. lépés – A kikapcsolt állapotra vonatkozó mérési időtartam igény szerint lehet hosszabb is a mérési hibák csökkentése érdekében. Megjegyzendő, hogy a kikapcsolt állapotbeli energiafogyasztást a számítások során nem kell felhasználni.

2. lépés – Ha az egység nem képes az üzemkész állapot kijelzésére, alkalmazzon olyan időtartamot, amely alatt az energiafogyasztási szint az üzemkész szinten állandósul.

3. lépés – Az aktív 0. idő feljegyzését követően e feladat fennmaradó része törölhető.

5. lépés – A 15 perc a feladat megkezdésétől számít. Az egységnek a mérőműszer és az időmérő lenullázásától számított öt másodpercen belül megnövekedett energiafogyasztást kell mutatnia; ehhez esetenként még lenullázás előtt el kell indítani a nyomtatást.

6. lépés – A rövid alapértelmezett késleltetési időkkel leszállított egység a 6–8. lépést alvó üzemmódból is kezdheti.

9. lépés – Az egységek rendelkezhetnek több alvó üzemmóddal is, így az utolsó alvó üzemmód kivételével mindegyik beleszámít a végső időtartamba.

Minden képet külön kell elküldeni, a képek lehetnek ugyanazon dokumentum részei, de a dokumentumon belül nem lehetnek egyetlen eredeti példány másolataiként meghatározva (kivéve, ha a termék a D.2 rész b) pontjában meghatározott digitális sokszorosító).

A feladatonként egy képet használó faxberendezések esetében az oldalt kényelmi másoláshoz kell a dokumentumadagolóba betölteni, és az a vizsgálat megkezdése előtt is elhelyezhető az adagolóban. Az egységet telefonvonalhoz nem kell csatlakoztatni, kivéve, ha a telefonvonalra szükség van a vizsgálat végrehajtásához. Ha például a faxberendezés nem rendelkezik kényelmi másolási képességgel, a 2. lépésben végrehajtott feladatot telefonvonalon keresztül kell továbbítani. A dokumentumadagolóval nem rendelkező faxberendezések esetében a lapot az üveglapra kell helyezni.

ii.   Eljárás fénymásolókra, digitális sokszorosítókra és nyomtatási funkcióval nem rendelkező többfunkciós eszközökre

7. táblázat

TEC vizsgálati eljárás – Eljárás fénymásolókra, digitális sokszorosítókra és nyomtatási funkcióval nem rendelkező többfunkciós eszközökre

Lépés

Kiindulási állapot

Művelet

Feljegyzendő (a lépés végén)

Lehetséges mért állapotok

1

Kikapcsolt állapot

Csatlakoztassa az egységet a mérőhöz. Nullázza le a mérőt; várja ki a vizsgálati időtartamot (öt perc vagy hosszabb idő).

Kikapcsolt állapotbeli energiafogyasztás

Kikapcsolt állapot

A vizsgálati időköz tartama

2

Kikapcsolt állapot

Kapcsolja be az egységet. Várja meg, amíg az egység jelzi, hogy üzemkész állapotba került.

3

Üzemkész állapot

Másoljon egy legalább egy kimeneti képből álló feladatot, de feladattáblázatonként legfeljebb egy feladatot. Jegyezze fel azt az időt, amely alatt az első kimenő lap elhagyja az egységet. Várja meg, amíg a mérőműszer jelzi, hogy az egység a végső alvó üzemmódra váltott.

Az aktív 0. idő

4

Alvó üzemmód

Nullázza le a mérőt; várjon egy órát. Ha az egység egy óránál rövidebb idő alatt kikapcsol, rögzítse az alvó üzemmód beálltának idejét és energiafogyasztását, de várja ki a teljes egy órát, mielőtt továbblépne az 5. lépésre.

Alvó üzemmód energiafogyasztása

Alvó üzemmód

A vizsgálati időköz tartama

5

Alvó üzemmód

Nullázza le a mérőt és az időmérőt. Másoljon feladattáblázatonként egy feladatot. Jegyezze fel azt az időt, amely alatt az első kimenő lap elhagyja az egységet. Várjon addig, amíg az időmérő 15 perc elteltét jelzi.

1. feladat energiafogyasztása

Helyreállási, aktív, üzemkész, alvó, automatikusan kikapcsolt állapot

Az aktív 1. idő

6

Üzemkész állapot

Ismételje meg az 5. lépést.

2. feladat energiafogyasztása

A fentivel megegyező

Az aktív 2. idő

7

Üzemkész állapot

Ismételje meg az 5. lépést (az aktív idő mérése nélkül).

3. feladat energiafogyasztása

A fentivel megegyező

8

Üzemkész állapot

Ismételje meg az 5. lépést (az aktív idő mérése nélkül).

4. feladat energiafogyasztása

A fentivel megegyező

9

Üzemkész állapot

Nullázza le a mérőt és az időmérőt. Várjon, amíg a mérőműszer és/vagy az egység azt jelzi, hogy az egység az automatikus kikapcsolás állapotba belépett.

Végső energiafogyasztás

Üzemkész, alvó állapot

Befejezés ideje

10

Automatikusan kikapcsolt állapot

Nullázza le a mérőt; várja ki a vizsgálati időtartamot (öt perc vagy hosszabb idő).

Automatikusan kikapcsolt állapot energiafogyasztása

Automatikusan kikapcsolt állapot

A vizsgálat megkezdése előtt célszerű ellenőrizni az energiagazdálkodási rendszer alapértelmezett késleltetéseit annak biztosítására, hogy azok a leszállításkori állapotnak megfelelnek, illetve megbizonyosodni arról, hogy az eszközben bőven van papír.

A „mérőműszer lenullázása” utasítás úgy is végrehajtható, hogy a mérőműszer tényleges lenullázása helyett feljegyezzük az adott időben mért összesített energiafogyasztást.

1. lépés – A kikapcsolt állapotra vonatkozó mérési időtartam igény szerint lehet hosszabb is a mérési hibák csökkentése érdekében. Megjegyzendő, hogy a kikapcsolt állapotbeli energiafogyasztást a számítások során nem kell felhasználni.

2. lépés – Ha az egység nem képes az üzemkész állapot kijelzésére, alkalmazzon olyan időtartamot, amely alatt az energiafogyasztási szint az üzemkész szinten állandósul.

3. lépés – Az aktív 0. idő feljegyzését követően e feladat fennmaradó része törölhető.

4. lépés – Ha az egység egy órán belül kikapcsol, jegyezze fel az alvó üzemmódban mért energiafogyasztást és időt abban az időpontban, de az 5. lépés megkezdése előtt várjon egy teljes órát attól számítva, hogy a készülék végső alvó üzemmódra váltott. Felhívjuk a figyelmet, hogy a számítás részét nem képezi az alvó üzemmódban mért energiafogyasztás, és az egység automatikus kikapcsolása a teljes óra eltelte előtt is megtörténhet.

5. lépés – A 15 perc a feladat megkezdésétől számít. Az e vizsgálati eljárással történő értékelés érdekében a termékeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a feladattáblázatonként szükséges feladatokat a feladatok közötti 15 perces időközben elvégezzék.

6. lépés – A rövid alapértelmezett késleltetési időkkel leszállított egység a 6–8. lépést alvó üzemmódból vagy automatikusan kikapcsolt állapotból is kezdheti.

9. lépés – Ha az egység a 9. lépés előtt automatikusan kikapcsolt, a végső energiafogyasztás és a befejezési idő értéke nulla.

10. lépés – Az automatikus kikapcsolási vizsgálati időköz a pontosság érdekében hosszabb is lehet.

Az eredeti példányokat a vizsgálat megkezdése előtt is be lehet helyezni a dokumentumadagolóba. A dokumentumadagolóval nem rendelkező termékek valamennyi képet az üveglapra helyezett egyetlen eredeti példányról is elkészíthetik.

iii.   A digitális előfeldolgozóval (DFE) rendelkező termékek további mérése

Ez a lépés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek az A. rész 32. pontjában meghatározott digitális előfeldolgozóval rendelkeznek.

Ha a digitális előfeldolgozó külön hálózati tápkábellel rendelkezik – függetlenül attól, hogy a vezeték és a vezérlő a képalkotó berendezésen belül vagy azon kívül helyezkedik el – a digitális előfeldolgozó önálló ötperces energiafogyasztásának mérését akkor kell elvégezni, amikor a főtermék üzemkész üzemmódban van. A leszállított állapotban hálózatba csatlakoztatható egységeket hálózatba kell kötni.

Ha a digitális előfeldolgozó nem rendelkezik külön hálózati tápkábellel, a gyártó a digitális előfeldolgozó váltóáram-felvételét a teljes egység üzemkész állapotában dokumentálja. Ehhez általában a digitális előfeldolgozó pillanatnyi bemeneti egyenáram-felvételét kell megmérni és olyan mértékben megnövelni, hogy az fedezze a tápellátás veszteségeit.

e)   Számítási módszerek

A TEC-érték azt tükrözi, hogy a termék naponta feltételezhetően hány órán keresztül van általános használatban, ez idő alatt hogyan alakul a használata, és milyen alapértelmezett késleltetési időszakokat követően vált kisebb energiaigényű üzemmódokba. A villamosenergia-fogyasztás összes mérése az adott időegység alatt összesen elfogyasztott energiát veszi alapul, a kapott eredményt – az időtartammal való elosztás útján – teljesítményre kell átszámítani.

A számítások alapját a napi két csoportban végzett képalkotási feladatok képezik, amelyek között az egység az alábbi 2. ábrán bemutatottak szerint legkisebb energiaigényű üzemmódban működik (például ebédidő alatt). Nem számolunk hétvégi üzemmel vagy manuális kikapcsolással.

A befejezési idő az az időtartam, ami a legutolsó feladat megkezdésétől a legkisebb energiaigényű üzemmód (fénymásolók esetében az automatikus kikapcsolás, digitális sokszorosítók és nyomtatási funkcióval nem rendelkező többfunkciós eszközök esetében alvó üzemmód; fénymásolók és nyomtatási funkcióval rendelkező többfunkciós eszközök, illetve faxberendezések esetében az alvó időszak) kezdetéig tart, ebből le kell vonni a feladatok közötti 15 perces időközt.

A következő két egyenlet minden terméktípusra használatos:

 

A feladat átlagos energiafogyasztása = (2. feladat + 3. feladat + 4. feladat)/3

 

A feladatok napi energiafogyasztása = (1. feladat × 2) + [(napi feladatszám – 2) × a feladat átlagos energiafogyasztása)]

A nyomtatók, digitális sokszorosítók és nyomtatási képességgel rendelkező többfunkciós eszközök és faxberendezések esetében a számítási módszer a következő három egyenletet is alkalmazza:

 

A napi energiafogyasztás alvó üzemmódban = [24 óra – ((napi feladatszám/4) + (befejezési idő × 2))] × alvó üzemmódban fogyasztott energia

 

Napi energiafogyasztás = feladatok napi energiafogyasztása + (2 × végső energiafogyasztás) + napi energiafogyasztás alvó üzemmódban

 

TEC = (napi energiafogyasztás × 5) + (alvó üzemmódban fogyasztott energia × 48)

A fénymásolók, digitális sokszorosítók és nyomtatási képességgel nem rendelkező többfunkciós eszközök esetében a számítási módszer a következő három egyenletet is alkalmazza:

 

A napi automatikusan kikapcsolt állapotbeli energiafogyasztás = [24 óra – ((napi feladatszám/4) + (befejezési idő × 2))] × automatikusan kikapcsolt állapot energiafogyasztása

 

Napi energiafogyasztás = feladatok napi energiafogyasztása + (2 × végső energiafogyasztás) + napi automatikusan kikapcsolt állapotbeli energiafogyasztás

 

TEC = (napi energiafogyasztás × 5) + (automatikusan kikapcsolt állapotbeli energiafogyasztás × 48)

Meg kell adni az egyes mérések során használt mérőberendezések specifikációit és az alkalmazott tartományokat. A mérést úgy kell elvégezni, hogy az a TEC-érték teljes hibaelőfordulási lehetősége 5 %-án belül maradjon. A pontosságot nem kell megadni olyan eseteknél, amelyeknél a hibaelőfordulás lehetősége 5 % alatti. Ha a lehetséges mérési hiba megközelíti az 5 %-ot, a gyártóknak intézkedéseket kell tenniük annak igazolására, hogy az az 5 %-os tűréshatáron belül marad.

f)   Hivatkozások

ISO/IEC 10561:1999. Információtechnológia – Irodai berendezések – Nyomtató berendezések – Átmenő teljesítmény mérési módszere – 1. osztályú és 2. osztályú nyomtatók.

8. táblázat

Kiszámított feladattáblázat

Sebesség

Feladat/nap

Köztes képek/nap

Köztes képek/feladat

Kép/feladat

Kép/nap

1

8

1

0,06

1

8

2

8

2

0,25

1

8

3

8

5

0,56

1

8

4

8

8

1,00

1

8

5

8

13

1,56

1

8

6

8

18

2,25

2

16

7

8

25

3,06

3

24

8

8

32

4,00

4

32

9

9

41

4,50

4

36

10

10

50

5,00

5

50

11

11

61

5,50

5

55

12

12

72

6,00

6

72

13

13

85

6,50

6

78

14

14

98

7,00

7

98

15

15

113

7,50

7

105

16

16

128

8,00

8

128

17

17

145

8,50

8

136

18

18

162

9,00

9

162

19

19

181

9,50

9

171

20

20

200

10,00

10

200

21

21

221

10,50

10

210

22

22

242

11,00

11

242

23

23

265

11,50

11

253

24

24

288

12,00

12

288

25

25

313

12,50

12

300

26

26

338

13,00

13

338

27

27

365

13,50

13

351

28

28

392

14,00

14

392

29

29

421

14,50

14

406

30

30

450

15,00

15

450

31

31

481

15,50

15

465

32

32

512

16,00

16

512

33

32

545

17,02

17

544

34

32

578

18,06

18

576

35

32

613

19,14

19

608

36

32

648

20,25

20

640

37

32

685

21,39

21

672

38

32

722

22,56

22

704

39

32

761

23,77

23

736

40

32

800

25,00

25

800

41

32

841

26,27

26

832

42

32

882

27,56

27

864

43

32

925

28,89

28

896

44

32

968

30,25

30

960

45

32

1 013

31,64

31

992

46

32

1 058

33,06

33

1 056

47

32

1 105

34,52

34

1 088

48

32

1 152

36,00

36

1 152

49

32

1 201

37,52

37

1 184

50

32

1 250

39,06

39

1 248

51

32

1 301

40,64

40

1 280

52

32

1 352

42,25

42

1 344

53

32

1 405

43,89

43

1 376

54

32

1 458

45,56

45

1 440

55

32

1 513

47,27

47

1 504

56

32

1 568

49,00

49

1 568

57

32

1 625

50,77

50

1 600

58

32

1 682

52,56

52

1 664

59

32

1 741

54,39

54

1 728

60

32

1 800

56,25

56

1 792

61

32

1 861

58,14

58

1 856

62

32

1 922

60,06

60

1 920

63

32

1 985

62,02

62

1 984

64

32

2 048

64,00

64

2 048

65

32

2 113

66,02

66

2 112

66

32

2 178

68,06

68

2 176

67

32

2 245

70,14

70

2 240

68

32

2 312

72,25

72

2 304

69

32

2 381

74,39

74

2 368

70

32

2 450

76,56

76

2 432

71

32

2 521

78,77

78

2 496

72

32

2 592

81,00

81

2 592

73

32

2 665

83,27

83

2 656

74

32

2 738

85,56

85

2 720

75

32

2 813

87,89

87

2 784

76

32

2 888

90,25

90

2 880

77

32

2 965

92,64

92

2 944

78

32

3 042

95,06

95

3 040

79

32

3 121

97,52

97

3 104

80

32

3 200

100,00

100

3 200

81

32

3 281

102,52

102

3 264

82

32

3 362

105,06

105

3 360

83

32

3 445

107,64

107

3 424

84

32

3 528

110,25

110

3 520

85

32

3 613

112,89

112

3 584

86

32

3 698

115,56

115

3 680

87

32

3 785

118,27

118

3 776

88

32

3 872

121,00

121

3 872

89

32

3 961

123,77

123

3 936

90

32

4 050

126,56

126

4 032

91

32

4 141

129,39

129

4 128

92

32

4 232

132,25

132

4 224

93

32

4 325

135,14

135

4 320

94

32

4 418

138,06

138

4 416

95

32

4 513

141,02

141

4 512

96

32

4 608

144,00

144

4 608

97

32

4 705

147,02

157

4 704

98

32

4 802

150,06

150

4 800

99

32

4 901

153,14

153

4 896

100

32

5 000

156,25

156

4 992

2. ábra

TEC mérési eljárás

Image

A 2. ábra a mérési eljárást grafikus formában mutatja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rövid alapértelmezett késleltetési idejű termékek esetében a négy feladatmérés között lehetnek alvó időszakok, illetve automatikus kikapcsolás történhet az alvó üzemmód mérése során a 4. lépésben Az egyetlen alvó üzemmóddal rendelkező, nyomtatásra képes termékek esetében nincs mód alvó üzemmódra a végső időtartamban. A 10. lépés csak nyomtatókra, digitális sokszorosítókra és nyomtatási funkcióval nem rendelkező többfunkciós eszközökre vonatkozik.

3. ábra

Az üzem egy jellemző napja

Image

A 3. ábra egy olyan 8 ipm teljesítményű fénymásoló sematikus példáját mutatja, amely reggel és délután 4-4 feladatot végez, van két „záró” időszaka és egy automatikus kikapcsolási üzemmód a nap hátralévő részére és a teljes hétvégére. Egy feltételezett, de ki nem fejezett ebédidővel is számoltunk. Az ábra nem arányos. Amint az látható, a feladatok között 15 perc telik el és azok két csoportba oszlanak. Mindig két teljes záró időszak van, függetlenül ezen időszakok hosszától. A nyomtatók, digitális sokszorosítók és nyomtatási képességgel rendelkező többfunkciós eszközök, valamint faxberendezések alap üzemmódként alvó üzemmódot használnak az automatikus kikapcsolás helyett, de más tekintetben a fénymásolókkal megegyezően kezelendők.

3.   Üzemmódalapú (OM) vizsgálati eljárás

a)   Az eljárás hatálya alá tartozó termékek: Az OM vizsgálati eljárás a B. rész 2. táblázatában meghatározott termékek mérésére vonatkozik.

b)   Vizsgálati paraméterek

Ez a szakasz a termékek energiafogyasztásának az OM vizsgálati eljárás szerinti bemérésekor használatos vizsgálati paramétereket írja le.

Hálózati csatlakoztathatóság:

A leszállításkor hálózati csatlakoztatásra alkalmas (4) termékeket a vizsgálati eljárás során legalább egy hálózathoz csatlakoztatni kell. Az aktív hálózati csatlakozó típusát a gyártó szabadon határozhatja meg, és ezt kell megadni.

A termék a működéshez szükséges energiát nem a hálózati csatlakozón (például Power over Etherneten, USB-n, USB PlusPoweren vagy IEEE 1394-en) keresztül kapja, kivéve, ha ez a termék egyetlen áramforrása (azaz ha nincs váltóáramú energiaforrás).

A termék konfigurációja

A terméket a leszállításkori és használatra ajánlott formában kell konfigurálni, különösen az olyan kulcsfontosságú paraméterek vonatkozásában, mint az energiagazdálkodás alapértelmezett késleltetési idői, a nyomtatási minőség és a felbontás. Továbbá:

 

A leszállításkori konfigurációnak megfelelően papírforrásnak és utófeldolgozó hardvernek lennie kell a konfigurációban; azonban ezeknek a funkcióknak a bevizsgálás során történő használatáról a gyártó szabadon dönthet (tehát például tetszőleges papírforrás használható). A bevizsgálást megelőzően be kell szerelni a modell részét képező és a felhasználó általi felszerelésre vagy csatlakoztatásra szánt hardvert (például papírkezelő funkciót).

 

A páramentesítő funkciók kikapcsolhatók, amennyiben azok a felhasználó által irányíthatók.

 

A faxberendezések esetében az oldalt kényelmi másoláshoz kell a dokumentumadagolóba betölteni, és az a vizsgálat megkezdése előtt is elhelyezhető az adagolóban. Az egységet telefonvonalhoz nem kell csatlakoztatni, kivéve, ha a telefonvonalra szükség van a vizsgálat végrehajtásához. Ha például a faxberendezés nem rendelkezik kényelmi másolási képességgel, a 2. lépésben végrehajtott feladatot telefonvonalon keresztül kell továbbítani. A dokumentumadagolóval nem rendelkező faxberendezések esetében a lapot az üveglapra kell helyezni.

 

Ha a termék automatikus kikapcsolási képességgel rendelkezik, azt a vizsgálat végrehajtása előtt le kell tiltani.

Sebesség

Az energiafogyasztás mérésének e vizsgálati eljárás alapján történő végrehajtásakor a terméknek a leszállításkori alapértelmezett beállításokból eredő sebességen kell képeket előállítania. Azonban bejelentési célokra a gyártó által az egyoldalas, szabványméretű papírra monokróm képek készítésére bejelentett legnagyobb feltüntetett sebességet kell használni.

c)   Energiafogyasztás-mérési módszer

Valamennyi energiafogyasztás-mérést az IEC 62301 szabványnak megfelelően kell végezni, az alábbi kivételekkel:

 

A bevizsgálás során használandó feszültség/frekvencia kombináció meghatározásához lásd az ENERGY STAR minősítésű képalkotó berendezések vizsgálati feltételei és berendezései részt a D.4. részben.

 

A bevizsgálás során a harmonikus jellemzőkre alkalmazott követelmények szigorúbbak az IEC 62301 szabvány által megköveteltnél.

 

Ezen OM vizsgálati eljárás pontossági követelménye 2 % minden mérésre, az üzemkész állapotban történő energiafogyasztás mérésének kivételével. Az üzemkész állapotban történő energiafogyasztás méréséhez a pontossági követelmény a D.4. részben meghatározott 5 %. A 2 %-os számadat megfelel az IEC 62301 szabványnak, bár az IEC-szabvány azt bizonyossági szintként tünteti fel.

 

A hálózati tápellátást elemről való működéssel helyettesíteni képes termékek esetében az elemet a helyén kell hagyni a vizsgálathoz, azonban a mérés nem tükrözhet aktív elemfeltöltést a karbantartási célú feltöltésen túl (azaz az elemet a vizsgálat megkezdése előtt teljesen fel kell tölteni).

 

A külső tápegységgel rendelkező termékeket a külső tápegységhez csatlakoztatott állapotban kell vizsgálni.

 

A szabványos alacsony feszültségű egyenáramú tápegységről (például USB, USB PlusPower, IEEE 1394 és Power Over Ethernet) működő termékeknek az egyenáramú energiaellátáshoz megfelelő váltóáramú tápforrást kell igénybe venniük. A képalkotó berendezés bevizsgálása folyamán e váltóáramú tápforrás energiafogyasztását kell mérni és bejelenteni. USB-ről táplált képalkotó berendezés esetében azt az energiaforrást kell alapul venni, amely kizárólag a vizsgált képalkotó berendezés energiaellátását biztosítja. A Power Over Ethernet vagy USB PlusPower útján táplált képalkotó berendezések esetében elfogadható az energiaelosztó berendezésnek a képalkotó berendezés csatlakoztatott és leválasztott állapotában történő bemérése, és a különbség felhasználása a képalkotó berendezés fogyasztásának meghatározására. A gyártónak meg kell erősítenie, hogy ez valósan tükrözi az egység egyenáramú fogyasztását és tartalmaz bizonyos ráhagyást a tápegységgel és az elosztással kapcsolatos veszteségekre.

d)   Mérési eljárás

Az idő méréséhez elegendő a közönséges stopperóra másodperces pontosságú időegységgel. Valamennyi energiaértéket wattban (W) kell rögzíteni. A 9. táblázat felvázolja az OM vizsgálati eljárás lépéseit.

A szerviz/karbantartási üzemmódokat (beleértve a színbeállítást) általában nem szabad a mérésekbe bevonni. A bevizsgálás során adódó ilyen üzemmódok kizárására irányuló minden eljárásmódosítást fel kell jegyezni.

A fentieknek megfelelően minden energiafogyasztási mérést az IEC 62301 szerint kell végezni. Az üzemmód jellegétől függően az IEC 62301 előírja a pillanatnyi energiafogyasztás mérését, az ötperces időszak alatti összes energiafogyasztás mérését, valamint a ciklikus fogyasztási minták megfelelő értékeléséhez szükséges hosszúságú időegység alatti összesített energiafogyasztás mérését. A módszertől függetlenül csak az energiafogyasztás értékét kell feltüntetni a jelentésben.

9. táblázat

OM vizsgálati eljárás

Lépés

Kiindulási állapot

Művelet

Rögzítendő adat

1

Kikapcsolt állapot

Csatlakoztassa az egységet a mérőhöz. Kapcsolja be az egységet. Várja meg, amíg az egység jelzi, hogy üzemkész állapotba került.

2

Üzemkész állapot

Nyomtasson, másoljon vagy olvasson le egyetlen képet.

3

Üzemkész állapot

Mérje meg az üzemkész állapotbeli energiafogyasztást.

Üzemkész állapotbeli energiafogyasztás

4

Üzemkész állapot

Várja ki az alvó üzemmódba lépés alapértelmezett késleltetési időtartamát.

Az alvó üzemmódra váltás alapértelmezett késleltetési ideje

5

Alvó üzemmód

Mérje meg az alvó üzemmódbeli energiafogyasztást.

Alvó üzemmódbeli energiafogyasztás

6

Alvó üzemmód

Várja ki az automatikus kikapcsolás alapértelmezett késleltetési időtartamát.

Az automatikus kikapcsolás alapértelmezett késleltetési ideje

7

Automatikusan kikapcsolt állapot

Mérje meg az automatikusan kikapcsolt állapot energiafogyasztását.

Automatikusan kikapcsolt állapot energiafogyasztása

8

Kikapcsolt állapot

Manuálisan kapcsolja ki a készüléket. Várjon az egység kikapcsolásáig.

9

Kikapcsolt állapot

Mérje meg a kikapcsolt állapotbeli energiafogyasztást.

Kikapcsolt állapotbeli energiafogyasztás

A vizsgálat megkezdése előtt célszerű ellenőrizni az energiagazdálkodási rendszer alapértelmezett késleltetéseit annak biztosítására, hogy azok a leszállításkori állapotnak megfelelnek.

1. lépés – Ha az egység nem képes az üzemkész állapot kijelzésére, alkalmazzon olyan időtartamot, amely alatt az energiafogyasztási szint az üzemkész szinten állandósul, és ezt jegyezze le a termék vizsgálati adatainak dokumentálásakor.

4. és 5. lépés – Több alvó üzemmóddal is rendelkező termékeknél ismételje meg ezeket a lépéseket annyiszor, ahányszor az az egymást követő összes alvó szint méréséhez szükséges, és jegyezze fel ezeket az adatokat is. A nagy hőhatáson alapuló nyomtatási technológiát alkalmazó nagy formátumú fénymásolóknál és MFD-knél rendszerint két alvó üzemmód áll rendelkezésre. Az ilyen üzemmóddal nem rendelkező termékek esetében hagyja ki a 4. és 5. lépést.

4. és 6. lépés – Az alapértelmezett késleltetési időtartamokra vonatkozó méréseket párhuzamosan, a 4. lépés megkezdésétől összesítve kell végezni. Például egy olyan termék esetében, amely 15 perc elteltével vált alvó üzemmódba, majd pedig újabb 30 perc elteltével a második alvó üzemmódba, az első szinthez 15 perces, a második szinthez pedig 45 perces alapértelmezett késleltetési idővel rendelkezik.

6. és 7. lépés – A legtöbb OM-terméknek nincs külön automatikus kikapcsolási üzemmódja. Az ilyen üzemmóddal nem rendelkező termékek esetében hagyja ki a 6. és 7. lépést.

8. lépés – Ha az egységen nincs bekapcsoló gomb, várja meg, amíg az a legkisebb energiaigényű üzemmódba lép, és ezt jegyezze le a termék vizsgálati adatainak dokumentálásakor.

i.   A digitális előfeldolgozóval (DFE) rendelkező termékek további mérése

Ez a lépés csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek az A. rész 32. pontjában meghatározott digitális előfeldolgozóval rendelkeznek.

Ha a digitális előfeldolgozó külön hálózati tápkábellel rendelkezik – függetlenül attól, hogy a vezeték és a vezérlő a képalkotó berendezésen belül vagy azon kívül helyezkedik el – a digitális előfeldolgozó önálló ötperces energiafogyasztásának mérését akkor kell elvégezni, amikor a főtermék üzemkész üzemmódban van. A leszállított állapotban hálózatba csatlakoztatható egységeket hálózatba kell kötni.

Ha a digitális előfeldolgozó nem rendelkezik külön hálózati tápkábellel, a gyártó a digitális előfeldolgozó váltóáram-felvételét a teljes egység üzemkész állapotában dokumentálja. Ehhez általában a digitális előfeldolgozó pillanatnyi bemeneti egyenáram-felvételét kell megmérni és olyan mértékben megnövelni, hogy az fedezze a tápellátás veszteségeit.

e)   Hivatkozások

IEC 62301:2005. Háztartási villamos készülékek – A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban

4.   Az ENERGY STAR minősítésű képalkotó berendezések vizsgálati feltételei és berendezései

Az alábbi vizsgálati feltételek az OM és a TEC vizsgálati eljárásra vonatkoznak. Ezek hatálya alá tartoznak a fénymásolók, digitális sokszorosítók, faxberendezések, levélbélyegző gépek, többfunkciós eszközök, nyomtatók és lapolvasók.

Az alábbiakban vázoljuk azokat a környezeti vizsgálati feltételeket, amelyeket a villamos energia vagy teljesítmény mérésekor ki kell alakítani. Ezekre azért van szükség, hogy külső tényezők eltérései a vizsgálati eredményeket ne befolyásolják, és a vizsgálati eredmények reprodukálhatók legyenek. A vizsgálati berendezésekre vonatkozó előírások a vizsgálati feltételeket követik.

a)   Vizsgálati feltételek

Általános követelmények

Tápfeszültség (5):

Észak-Amerika/Tajvan

115 (± 1 %) V váltóáramú feszültség, 60 Hz (± 1 %)

Európa/Ausztrália/Új-Zéland

230 (± 1 %) V váltóáramú feszültség, 50 Hz (± 1 %)

Japán

100 (± 1 %) V váltóáramú feszültség, 50 Hz (± 1 %)/60 Hz (± 1 %)

 

Megjegyzés:Az > 1,5 kW legnagyobb névleges teljesítményű termékek esetében a feszültségtartomány ± 4 %

Teljes harmonikus torzítás (THD) (feszültség)

< 2 % THD (< 5 % az 1,5 kW legnagyobb névleges teljesítményű termékek esetében)

Környezeti hőmérséklet

23 °C ± 5 °C

Relatív páratartalom:

10–80 %

(Lásd az IEC 62301: Háztartási villamos készülékek – A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban című szabvány 3.2. és 3.3. szakaszát.)

A papírra vonatkozó előírások:

A papír használatát igénylő valamennyi TEC- és OM-vizsgálat esetében a papírméretnek és alapsúlynak meg kell felelnie a célpiacnak, a következő táblázat szerint:

Papírméret és súly

Piac

Méret

Alapsúly

Észak-Amerika/Tajvan

8,5″ × 11″

75 g/m2

Európa/Ausztrália/Új-Zéland

A4

80 g/m2

Japán

A4

64 g/m2

b)   Vizsgálati berendezés

A vizsgálati eljárások célja a termék TÉNYLEGES energiafogyasztásának (6)pontos mérése. Ehhez a tényleges teljesítményt mérő vagy energiafogyasztás-mérő eszközre van szükség. Sokféle teljesítménymérő áll rendelkezésre, és a gyártóknak körültekintően kell megválasztaniuk a megfelelő modellt. A mérőműszer megválasztásakor és a teszt elvégzésekor a következő tényezőket kell figyelembe venni.

Frekvencia-jelleggörbe: Azok az elektronikus berendezések, amelyek kapcsolóüzemű feszültségstabilizátort tartalmaznak, harmonikus frekvenciákat (általában a 21.-ig terjedő páratlan harmonikus frekvenciát) keltenek. Ha ezekkel a harmonikus frekvenciákkal a teljesítményméréskor nem számolunk, az eredmény pontatlan lesz. Az EPA azt ajánlja, hogy a gyártók olyan mérőket használjanak, amelyek legalább 3 kHz frekvencia-jelleggörbével rendelkeznek; ez az 50.-ig terjedő harmonikus frekvenciát kelt és az IEC 555 is ajánlja.

Skálabeosztás: Közvetlen teljesítménymérésre a mérőberendezés skálabeosztásának meg kell felelnie az IEC 62301 következő követelményeinek:

„A teljesítménymérő eszköz skálabeosztása:

legalább 0,01 W, ha az legfeljebb 10 W teljesítményt mér.

legalább 0,1 W, ha az 10 W-nál nagyobb és legfeljebb 100 W teljesítményt mér.

legalább 1 W, ha az 100 W-nál nagyobb teljesítményt mér” (7)

Ezen túlmenően a mérési eszköz skálabeosztása legalább 10 W, ha az 1,5 kW-nál nagyobb teljesítményt mér. Az összesített teljesítményméréseknek olyan skálabeosztásúnak kell lenniük, amely megfelel az átlagos teljesítményre átváltott ezen értékeknek. Összesített energiafogyasztás-méréseknél a pontosság szükséges fokát meghatározó érdemi érték a mérési időszak alatti legnagyobb teljesítmény értéke, mivel ez az a maximum, amely meghatározza a mérőberendezés beállítását.

Pontosság

Ez ezekkel az eljárásokkal végzett mérések minden esetben legalább 5 %-os pontosságúak, de a gyártók ennél rendszerint jobb értéket érnek el. A vizsgálati eljárások meghatározhatnak egyes mérésekre 5 %-nál szigorúbb pontosságot is. A jelenlegi képalkotó termékek és a rendelkezésre álló mérők teljesítményszintjeinek ismeretében a gyártók kiszámíthatják a legmagasabb hibahatárt a leolvasás és a leolvasáshoz használt tartomány alapján. A legfeljebb 0,50 wattos mérésekre a szükséges pontosság 0,02 W.

Hitelesítés

A mérők hitelesítésének az elmúlt 12 hónapon belül kellett megtörténnie a pontosság érdekében.

E.   Felhasználói felület

A gyártók számára kifejezetten ajánlott, hogy termékeik tervezését az IEEE 1621: Irodai és fogyasztói környezetben használt elektronikus eszközök teljesítményszabályozásához alkalmazott felhasználói felület elemei szabványnak megfelelően végezzék. Ezt a szabványt annak érdekében dolgozták ki, hogy a különböző elektronikus berendezések teljesítményszabályozása következetesebb és intuitív legyen. A szabvány kidolgozásának részleteivel kapcsolatban lásd a http://eetd.lbl.gov/controls weboldalt.

F.   Hatálybalépés időpontja

Az időpont, amelytől számítva az előírások ezen 1.1-es változata alapján a gyártók elkezdhetik termékeiket ENERGY STAR minősítéssel ellátni, a megállapodás hatálybalépésének napja. Az ENERGY STAR minősítéssel ellátott képalkotó berendezések tárgyában korábban kötött megállapodásokat 2009. június 30.-ig meg kell szüntetni.

Termékek minősítése és címkézése az 1.1-es változat szerint: az előírások 1.1-es változata 2009. július 1.-jén lép életbe. Minden, 2009. július 1.-jén vagy azt követően gyártott terméknek, beleértve az eredetileg a korábbi képalkotó berendezésekre vonatkozó előírás szerint tanúsítottakat is, teljesítenie kell az új 1.1-es változat előírásait az ENERGY STAR minősítés megszerzéséhez (ugyanez vonatkozik az előző előírások szerint minősített típusok további gyártási sorozataira). A gyártási dátum az egyes termékekre értendő: az a dátum (pl. év és hónap), amikor az adott terméket teljes egészében összeszerelték.

A szerzett jogok megszüntetése: Az ENERGY STAR előírások ezen 1.1-es változatában az EPA és az Európai Bizottság nem engedélyezi a minősítést korábban megszerzett termékek számára az új előírások alóli mentességet. Az előző verziók szerinti ENERGY STAR minősítést megszerzett terméktípus nem kapja meg automatikusan a minősítést a termék teljes életciklusára. Ezért a gyártó partner által ENERGY STAR minősítéssel értékesített, forgalmazott vagy ellátott termékeknek a termék gyártásakor érvényben levő aktuális előírásoknak kell megfelelniük.

G.   Az előírások jövőbeni felülvizsgálata

Az EPA és az Európai Bizottság fenntartja a jogot az előírások módosítására, amennyiben technológiai és/vagy piaci változások befolyásolják azok hasznosságát a fogyasztók, az ipar vagy a környezet számára. A jelenlegi politikának megfelelően az előírások felülvizsgálatát az érintett felekkel történő konzultáció keretében végzik, az 1.1-es változat hatálybalépésétől számított 2-3 éven belül. Az EPA és az Európai Bizottság időről időre felméri a piacot az energiahatékonyság és az új technológiák szempontjából. Mint mindig, az érintett feleknek lehetőségük van adatok átadására, javaslatok benyújtására, valamint esetleges aggályaik közlésére. Az EPA és az Európai Bizottság arra fog törekedni, hogy az előírások a piacon elérhető leginkább energiahatékony típusokat ismerjék el, és hogy jutalmazzák azokat a gyártókat, amelyek erőfeszítéseket tettek az energiahatékonyság további javítása érdekében. Az előírások következő változatában az alábbi kérdésekre célszerű kitérni:

a)

Színes képalkotás vizsgálata: A benyújtott vizsgálati adatok, a jövőbeni fogyasztói preferenciák és a műszaki fejlődés alapján az EPA és az Európai Bizottság a jövőben úgy módosíthatja ezeket az előírásokat, hogy azok hatálya kiterjedjen a színes képalkotásra is.

b)

Helyreállási idő: Az EPA és az Európai Bizottság szorosan figyelemmel fogja kísérni a TEC-módszerrel vizsgálatot végző partnerek által jelentett növekményes és abszolút helyreállási időt, valamint a partnerek által a késleltetési idő javasolt beállításaival kapcsolatban benyújtott dokumentációt. Az EPA és az Európai Bizottság fontolóra fogja venni ezen előírásoknak a helyreállási idő tekintetében történő módosítását amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a gyártói gyakorlat azt eredményezi, hogy a felhasználók letiltják az energiagazdálkodási üzemmódokat.

c)

OM-termékek kezelése a TEC szerint: A benyújtott vizsgálati adatok, a nagyobb energiamegtakarítási lehetőségek és a műszaki fejlődés alapján az EPA és az Európai Bizottság a jövőben módosíthatja ezen előírásokat annak érdekében, hogy azok kiterjedjenek a jelenleg a TEC-megközelítés szerinti OM-megközelítés hatálya alá tartozó termékekre, beleértve a nagy formátumú és kis formátumú, valamint a tintasugaras technológiát alkalmazó termékeket is.

d)

Az energiagazdálkodásra gyakorolt további hatások: Az EPA és az Európai Bizottság közös törekvése, hogy olyan termékek jelenjenek meg a fogyasztói kínálatban, amelyek a hagyományos alternatívákkal szemben lényegesen kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátását eredményezik. Az EPA és az Európai Bizottság ennek megfelelően minden érdekeltet arra ösztönöz, hogy számoljanak be módszereikről azon környezeti hatások dokumentálásához és számszerűsítéséhez, amelyek mellett a gyártás, a szállítás, a termék konstrukciója vagy a fogyóeszközök felhasználása – már pusztán az energiafelhasználás nyomán kibocsátott üvegházhatású gázok szintje alapján – legalább az ENERGY STAR minősítésű termékek általános kibocsátási szintjét teljesítő termékek kialakításához vezethet. A felmerült kérdések hatékony kezelése érdekében folyamatosan új módszereket keresünk, és ha elegendő igazoló adat áll rendelkezésünkre, készek vagyunk módosítani ezeket az előírásokat. Az EPA és az Európai Bizottság az érdekeltekkel szoros együttműködésben dolgoz ki minden módosítást, ügyelve arra, hogy azok illeszkedjenek az ENERGY STAR program vezérelveihez.

e)

Jelentéstétel 230 V-os üzemi feltételeknél: Az EPA és az Európai Bizottság fontolóra veszi, hogy a különböző piacokon, köztük a 230 V-os üzemi környezetben forgalmazott termékek esetében a 230 V-on végzett bevizsgálás eredményeit az összes egyéb piac vonatkozásában is elfogadható alapnak minősítse. Ez a javaslat arra a megállapításra épít, hogy ha egy termék megfelel a 230 V-os termékosztály előírásainak, azzal már egyben az alacsonyabb feszültségszintre vonatkozó követelményeket is teljesíti.

f)

A kétoldalas nyomtatás követelményeinek kiterjesztése: Az EPA és az Európai Bizottság a későbbiekben áttekintheti a kétoldalas nyomtatási funkció szerepét a jelenlegi termékkínálatban, és megvizsgálhatja az opcionális követelmények szigorításának lehetőségeit. A követelmények átértékelése – a kétoldalas nyomtatás szélesebb körű alkalmazását biztosítva – végső soron a papírfelhasználás csökkenéséhez vezethet, amely a tapasztalatok szerint nyomtató életciklusa során mérhető legjelentősebb környezeti hatást képviseli.

g)

A TEC vizsgálati eljárás felülvizsgálata: Az EPA és az Európai Bizottság élhet a TEC vizsgálati módszerek felülvizsgálatával annak érdekében, hogy átláthatóbbá tegye a használatra vonatkozó feltevéseket vagy olyan követelményekkel egészítse ki az előírásokat, amelyek módot nyújtanak az energiafogyasztás mérési és dokumentálási módszereinek differenciálására, s ezáltal értékelhető adatokkal járulnak hozzá a tényleges fogyasztói szokások leképezéséhez.

h)

Energiafogyasztási állapotok: Az EPA és az Európai Bizottság fontolóra veheti egyes energiafelhasználással kapcsolatos terminusok (pl. készenlét) meghatározásának módosítását, illetve új fogalmakat vezethet be az energiakezelésben (pl. hétvégi alvó üzemmód) a nemzetközi követelményrendszerrel való összhang megtartása és a képalkotó berendezések lehető legmagasabb szintű energiamegtakarításának biztosítása érdekében.


(1)  IEC 62301 – Háztartási villamos készülékek – A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban (2005).

(2)  Meg kell adni a hálózati csatlakozó típusát. A leggyakoribb típusok az Ethernet, a 802.11 és a Bluetooth. Gyakori, nem hálózati adatcsatlakozó típusok: USB, soros és párhuzamos port.

(3)  Köztes kép/nap adatok a 37. táblázatban.

(4)  Meg kell adni a hálózati csatlakozó típusát. A leggyakoribb típusok az Ethernet, a WiFi (802.11) és a Bluetooth. Gyakori, nem hálózati adatcsatlakozó típusok: USB, soros és párhuzamos port.

(5)  Tápfeszültség: A gyártók termékeiket azon piacnak megfelelően vizsgálják be, amelyeken a partnerek ENERGY STAR minősítésűként kívánják a termékeket értékesíteni. A több nemzetközi piacon is értékesített, és ebből kifolyólag több bemeneti feszültséggel működni képes termékek esetében a gyártónak minden vonatkozó feszültségi és teljesítményfelvételi szintet meg kell vizsgálnia és jelentenie kell. Például ugyanazon nyomtatótípust az Egyesült Államokba és Európába egyaránt szállító gyártó köteles megmérni és feltüntetni a TEC és OM értékeket 115 V/60 Hz és 230 V/50 Hz kombinációra is. Ha a terméket egy adott piacon olyan sajátos feszültség/frekvencia kombináció melletti működésre tervezték, amely az adott piac feszültség/frekvencia kombinációjától eltér (például 230 V/60 Hz Észak-Amerikában), a gyártónak a terméket azon regionális kombináció mellett kell bevizsgálni, amely a legjobban megfelel a termék rendeltetésszerű képességeinek, és ezt a tényt fel kell tüntetni a bejelentőlapon.

(6)  A tényleges teljesítmény a (V) × (A) × (teljesítménytényező) szorzata, és általában wattban fejezik ki. A látszólagos teljesítmény a (V) × (A) szorzata, és rendszerint VA-ban (voltamperben) fejezik ki. A kapcsolóüzemű feszültségstabilizátorral ellátott berendezések teljesítménytényezője mindig alacsonyabb, mint 1,0, így a tényleges teljesítmény mindig alacsonyabb a látszólagos teljesítménynél. Az összesített energiafogyasztási mérések adják ki az adott időszak alatti energiafogyasztás értékét, és ekként azoknak is a tényleges teljesítmény mérésén kell alapulniuk.

(7)  IEC 62301 – Háztartási villamos készülékek – A teljesítményfogyasztás mérése készenléti állapotban, 2005.


28.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/55


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. április 23.)

a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a likopin új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről

(az értesítés a C(2009) 2975. számú dokumentummal történt)

(Csak a német nyelvű szöveg hiteles)

(2009/348/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

2005. október 12-én a BASF vállalat kérelmezte az illetékes holland hatóságoknál a szintetikus likopin új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalát, 2006. október 19-én Hollandia illetékes élelmiszer-értékelő testülete kibocsátotta előzetes értékelő jelentését. A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a likopin felhasználása elfogadható a javasolt élelmiszerekben.

(2)

A Bizottság az előzetes értékelő jelentést 2006. november 10-én továbbította a tagállamoknak.

(3)

A 258/97/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott hatvannapos időszak alatt az említett előírásnak megfelelően indokolt kifogásokat emeltek a termék fogalomba hozatalával szemben, emiatt 2007. június 13-án konzultációra került sor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (European Food Safety Authority, EFSA), amely 2008. április 10-én tette közzé a javaslattal kapcsolatos véleményét.

(4)

Az EFSA ebben a véleményben arra a következtetésre jutott, hogy a likopin élelmiszer-összetevőként biztonságosan felhasználható a javasolt célokra. Az EFSA ugyanakkor megállapította, hogy az átlagos fogyasztó esetében a likopinbevitel a megengedhető napi érték (Acceptable Daily Intake, ADI) alatt marad, néhány fogyasztó esetében azonban meghaladhatja azt. Célszerű tehát egy jegyzéket összeállítani azon élelmiszerekről, amelyekhez a likopin hozzáadása elfogadható.

(5)

2008. december 4-én az EFSA elfogadta a diétás termékekkel, táplálkozással és allergiákkal foglalkozó tudományos testületnek a Bizottság kérésére kiadott, a Blakeslea trisporából hideg vizes diszperzióban nyert likopin biztonságosságáról szóló szakvéleményét („Scientific Opinion of the Scientific Panel on dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the safety of lycopene from Blakeslea trispora Cold Water Dispersion (CWD).”). A szakvélemény megállapította, hogy az élelmiszerekben és étrend-kiegészítőkben való használatra szánt likopinkészítmények kiszerelése étolajos szuszpenzió, közvetlenül préselhető vagy vízoldható por. Mivel a likopin ilyen kiszerelésekben oxidatív változásokon mehet keresztül, megfelelő védelmet kell biztosítani az oxidatív folyamatok ellen.

(6)

Célszerűnek tűnik a bevitelre vonatkozó adatok gyűjtése az engedélyezést követő években, annak érdekében, hogy amennyiben a likopin és fogyasztása biztonságosságával kapcsolatos új ismeretek válnak elérhetővé, az engedélyt felülvizsgálják. Külön figyelmet kell fordítani a gabonapelyhek likopintartalmára vonatkozó adatok gyűjtésére. Ugyanakkor a határozatnak ez az előírása a likopin új élelmiszer-összetevőként való használatára vonatkozik és nem vonatkozik a likopin élelmiszer-színezékként való használatára, amely utóbbi az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelv (2) hatálya alá tartozik.

(7)

A tudományos értékelés alapján megállapítást nyert, hogy a szintetikus likopin megfelel a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben leírt szintetikus likopin, (a továbbiakban: a termék) forgalomba hozható a Közösségben új élelmiszer-összetevőként a II. mellékletben felsorolt élelmiszerekben való felhasználásra.

2. cikk

Az e határozattal engedélyezett új élelmiszer-összetevő megjelölése az azt tartalmazó élelmiszer címkéjén: „likopin”.

3. cikk

A BASF a termék forgalmazását figyelemmel kísérő programot hoz létre. Ez a program a likopin élelmiszerekben történő felhasználásáról szóló információkat tartalmaz a III. mellékletben részletezett módon.

A vállalat a begyűjtött adatokat a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja. Az új információk és az EFSA jelentése alapján legkésőbb 2014-ben a likopin élelmiszer-összetevőként történő felhasználásának felülvizsgálatára kerül sor.

4. cikk

E határozat címzettje a BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Németország.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 23-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

(2)  HL L 40., 1989.2.11., 27. o.


I. MELLÉKLET

A szintetikus likopin részletes leírása

LEÍRÁS

A szintetikus likopin előállítása más, élelmiszerekben felhasznált karotinoidok előállítása során gyakran használt szintetikus intermedierekből Wittig kondenzáció útján történik. A szintetikus likopin legalább 96 % likopinból és kis mennyiségű más rokon karotinoid komponensből áll. A kiszerelése megfelelő mátrixban lévő por vagy olajos diszperzió. A színe sötétvörös vagy ibolyavörös. Az oxidatív folyamatok ellen védeni kell.

SPECIFIKÁCIÓ

Kémiai név

:

Likopin

CAS-szám

:

502-65-8 (all-transz-likopin)

Összegképlet

:

C40H56

Szerkezeti képlet

:

Image

Molekulatömeg

:

536,85


II. MELLÉKLET

Élelmiszerek jegyzéke, amelyekhez szintetikus likopin hozzáadható

Élelmiszer-kategória

Maximális likopintartalom

Gyümölcs/zöldség alapú italok (koncentrátumok is)

2,5 mg/100 g

Intenzív izomterhelés igényeinek megfelelő italok, elsősorban sportolók számára

2,5 mg/100 g

Csökkentett energiatartalmú, testtömegcsökkentésre szolgáló étrendben felhasznált élelmiszerek

8 mg/étkezéshelyettesítő

Gabonapelyhek

5 mg/100 g

Zsírok és salátaöntetek

10 mg/100 g

Levesek, a paradicsomlevest kivéve

1 mg/100 g

Kenyér (ropogós kenyerek is)

3 mg/100 g

Speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek

A vonatkozó táplálkozási előírások szerint

Étrend-kiegészítők

15 mg napi adag a gyártó ajánlása szerint


III. MELLÉKLET

A szintetikus likopin forgalomba hozatalát követő megfigyelése

A GYŰJTENDŐ INFORMÁCIÓK

A BASF vállalat által a vevőinek szállított, az Európai Unió piacán forgalomba hozandó élelmiszeripari késztermékek előállítása során történő felhasználásra szánt szintetikus likopin mennyisége.

Likopin hozzáadásával készült élelmiszerek termékbevezetését nyilvántartó adatbázisokban végzett keresések eredménye, beleértve a likopintartalmat (dúsítási fok) és az adagnagyságokat, bevezetett élelmiszerenként és tagállamonként.

AZ INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE

A fenti információkat a 2009. és 2012. közötti évekre évente kell közölni az Európai Bizottsággal: első ízben 2010. október 31-én a 2009. július 1. és 2010. június 30. közötti tárgyidőszakról, majd ugyanilyen tárgyidőszakokkal a rákövetkező két évben.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Adott esetben és amennyiben azok a BASF rendelkezésére állnak, a likopin élelmiszer-színezékként történő használatára vonatkozó megfelelő beviteli információkat is jelenteni kell.

Amennyiben rendelkezésére állnak, a BASF közli azokat az új tudományos információkat, amelyek alapján mérlegelni lehet a likopinbevitel biztonságosan megengedhető határértékének módosítását.

A LIKOPINBEVITEL ÉRTÉKELÉSE

A fent említett begyűjtött és lejelentett információk alapján a BASF elvégzi a beviteli szintre vonatkozó újbóli értékelést.

FELÜLVIZSGÁLAT

A Bizottság 2013-ban konzultálni fog az EFSA-val az iparág által szolgáltatott információk vizsgálata céljából.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

28.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/60


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. április 27.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/369/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

(2009/349/KKBP)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a 2008. május 14-i, a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/369/KKBP közös álláspontra (1), és különösen annak 6. cikkére, összefüggésben az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikkének (2) bekezdésével,

mivel:

(1)

Azt követően, hogy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2008. március 31-én elfogadta az 1807 (2008) sz. határozatot („1807 (2008) ENSZ BT-határozat”), a Tanács 2008. május 14-én elfogadta a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/369/KKBP közös álláspontot.

(2)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1533 (2004) sz. határozata („1533 (2004) ENSZ BT-határozat”) alapján létrehozott szankcióbizottság 2009. március 3-án módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és jogalanyok jegyzékét.

(3)

A 2008/369/KKBP közös álláspont mellékletében szereplő, a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és jogalanyok jegyzékeit ezért ennek megfelelően módosítani kell. A jegyzékek módosítására azért is szükség van, hogy a szankcióbizottság döntése alapján azokat egyes személyek és jogalanyok tekintetében további információkkal egészítsék ki, valamint, hogy azokról egy személyt töröljenek,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A személyeknek és jogalanyoknak a 2008/369/KKBP közös álláspont mellékletében foglalt jegyzékei helyébe az e határozat mellékletében szereplő jegyzékek lépnek.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourghan, 2009. április 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  HL L 127., 2008.5.15., 84. o.


MELLÉKLET

„a)   A 3., 4. és 5. cikkben említett személyek jegyzéke

 

Vezetéknév

Utónév

Egyéb ismert név

Nem

Beosztás, funkció

Cím

(irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)

Születési idő

Születési hely

(város, ország)

Útlevélszám vagy a személyi igazolvány száma

(az útlevelet vagy a személyi igazolványt kiállító ország, valamint a kiállítás ideje és helye is)

Állampolgárság

A kijelölés dátuma

Egyéb információk

1.

BWAMBALE

Frank Kakolele

Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

F

 

 

 

 

 

 

2005.11.1.

Az RCD-ML egykori vezetője, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemért felelős, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó RCD-ML-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. 2008 januárjában kilépett a CNDP-ből. 2008 decemberétől Kinshasában tartózkodik.

2.

KAKWAVU BUKANDE

Jérôme

Jérôme Kakwavu

F

 

 

 

 

 

kongói

2005.11.1.

»Commandant Jérôme« néven ismert. Az UCD/FAPC egykori elnöke. Az Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti illegális határátkelőhelyek az FAPC ellenőrzése alatt állnak, és kulcsfontosságú szállítási útvonalat jelentenek a fegyverek áramlásában. Az FAPC elnökeként befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő FAPC-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. Az FARDC-ben 2004 decemberében megkapta a tábornoki rangot. 2008 decemberében még mindig az FARDC kötelékében van, kinshasai lakóhellyel.

3.

KATANGA

Germain

 

F

 

 

 

 

 

kongói

2005.11.1.

Az FRPI vezetője. 2004 decemberétől az FARDC kinevezett tábornoka. A fegyverembargót megsértve érintett a fegyverkereskedelemben. 2005 márciusától házi őrizetben volt Kinshasában amiatt, hogy az FRPI érintett az emberi jogok megsértésében. A KDK kormánya 2007. október 18-án átadta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.

4.

LUBANGA

Thomas

 

F

 

 

 

Ituri

 

kongói

2005.11.1.

A fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó UPC/L elnöke. 2005 márciusában letartóztatták Kinshasában amiatt, hogy az UPC/L érintett az emberi jogok megsértésében. A kongói hatóságok 2006. március 17-én átadták az NBB-nek. 2008 decemberében háborús bűncselekmények vádjával bíróság elé állították.

5.

MANDRO

Khawa Panga

Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim, Mandro Panga Kahwa, Yves Khawa Panga Mandro

F

 

 

1973.8.20.

Bunia

 

kongói

2005.11.1.

»Chief Kahwa«, »Kawa« néven ismert. A fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó PUSIC volt elnöke. 2005 áprilisa óta a buniai börtönben van az ituri békefolyamat szabotálása miatt. A kongói hatóságok 2005 októberében letartóztatták, a kisangani fellebbviteli bíróság felmentette, majd ezt követően átadták a kinshasai igazságügyi hatóságoknak emberiség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények, emberölés, súlyos testi sértés és bántalmazás vádjával.

6.

MBARUSHIMANA

Callixte

 

F

 

 

1963.7.24.

Ndusu (Ruhengeri körzet, Északi tartomány, Ruanda)

 

ruandai

2009.3.3.

Az FDLR ügyvezető titkára. Az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének b) pontja értelmében a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport politikai/katonai vezetője, aki akadályozza a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Jelenlegi tartózkodási hely: Párizs vagy Thaïs, Franciaország.

7.

MPAMO

Iruta Douglas

Mpano, Douglas Iruta Mpamo

F

 

Bld Kanyamuhanga 52, Goma

1965.12.28./1965.12.29.

Bashali, Masisi / Goma, KDK

 

kongói

2005.11.1.

A Compagnie Aérienne des Grands Lacs és a Great Lakes Business Company tulajdonosa/ügyvezetője, amely társaságok légi járműveit használták az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák részére történő segítségnyújtáshoz. A légi járatokról és a rakományról szóló adatok eltitkolásáért is felelős, amivel kétségtelenül hozzájárult a fegyverembargó megsértéséhez. Lakóhelye Goma és a ruandai Gisenyi. Gyakran lépi át a Ruanda és Kongó közötti nemzetközi határt.

8.

MUDACUMURA

Sylvestre

 

F

 

 

 

 

 

ruandai

2005.11.1.

»Radja«, »Mupenzi Bernard«, »General Major Mupenzi« néven ismert. Az FDLR parancsnoka, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FDLR-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. 2008 decemberében továbbra is az FDLR–FOCA katonai parancsnoka. Lakóhelye Kibua (KDK, Masisi terület).

9.

MUJYAMBERE

Leopold

Musenyeri, Achille, Frere Petrus Ibrahim

F

 

 

1962.3.17., esetleg 1966

Kigali, Ruanda

 

ruandai

2009.3.3.

Ezredes. A FOCA/a tartalékos dandárok (az FDLR egyik fegyveres ága) második hadosztályának parancsnoka. A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport katonai vezetője, aki az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének b) pontját megsértve akadályozza a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által gyűjtött és a 2008. február 13-i jelentésében részletezett bizonyítékok azt mutatják, hogy az FDLR–FOCA-tól visszakapott lányokat előzőleg elrabolták és megerőszakolták. 2007 közepétől az FDLR–FOCA – amely korábban a tízes éveik második felében járó fiúkat toborozta – 10 éves és idősebb korú fiatalokat toborzott erőszakkal. A legfiatalabbakat ezután kísérőként alkalmazzák, az idősebb gyermekeket pedig katonaként vetik be a fronton, megsértve ezzel az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének d) és e) pontját. Jelenlegi tartózkodási hely: Mwenga (KDK, Dél-Kivu).

10.

MURWANASHYAKA

Dr. Ignace

Ignace

F

 

 

1963.5.14.

Butera (Ruanda) / Ngoma, Butare (Ruanda)

 

ruandai

2005.11.1.

Az FDLR elnöke, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FDLR-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. Németországban tartózkodik. 2008 decemberében még mindig az FDLR–FOCA politikai szárnyának elnökeként tartják számon.

11.

MUSONI

Straton

IO Musoni

F

 

 

1961.4.6. (esetleg 1961.6.4.)

Mugambazi, Kigali, Ruanda

 

2004.9.10-én lejárt ruandai útlevél

2007.3.29.

Az FDLR – a KDK-ban működő külföldi fegyveres csoport – vezetőjeként Musoni akadályozza az e csoporthoz tartozó harcosok leszerelését és önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését, megsértve ezáltal az 1649 (2005) ENSZ-határozatot. Németországban, Neuffenben tartózkodik. 2008 decemberében még mindig az FDLR–FOCA politikai szárnyának alelnökeként tartják számon.

12.

MUTEBUTSI

Jules

Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi, Colonel Mutebutsi

F

 

 

 

Dél-Kivu

 

kongói (Dél-Kivu)

2005.11.1.

»Colonel Mutebutsi« néven ismert. 2004 áprilisában az FARDC tizedik katonai körzetének körzeti katonai parancsnokhelyettese, fegyelmezhetetlensége miatt elbocsátották, és az egykori RCD-G egyéb rebellis elemeivel együtt a Bukavu városát 2004 májusában erőszakkal bevevő erőkhöz csatlakozott. A fegyverembargót megsértve érintett abban, hogy fegyvereket fogadott el az FARDC-n kívüli szervezetektől, valamint hogy gondoskodott az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák ellátásáról. A ruandai hatóságok 2007 decemberében letartóztatták, amikor a KDK irányában megkísérelte átlépni a határt. A jelentések szerint jelenleg »börtönben van«.

13.

NGUDJOLO

Matthieu Cui

Cui Ngudjolo

F

 

 

 

 

 

 

2005.11.1.

»Ezredes« vagy »tábornok«. Az FNI vezérkari főnöke és az FRPI egykori vezérkari főnöke, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemért felelős, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FRPI-erők tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. 2003 októberében az Egyesült Nemzetek Szervezete kongói demokratikus köztársaságbeli missziója (MONUC) letartóztatta őt Buniában. A KDK kormánya 2008. február 7-én átadta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak.

14.

NJABU

Floribert Ngabu

Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

F

 

 

 

 

 

 

2005.11.1.

A fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó FNI elnöke. Letartóztatták, és 2005 márciusától házi őrizetben van Kinshasában amiatt, hogy az FNI érintett az emberi jogok megsértésében.

15.

NKUNDA

Laurent

Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware, Laurent Nkunda Batware, Nkunda Mihigo Laurent

F

 

 

1967.2.6./ 1967.2.2.

Észak-Kivu/ Rutshuru

 

kongói

2005.11.1.

»Chairman«, »Papa Six« és »General Nkunda« néven ismert. Az RCD-G egykori tábornoka. Az egykori RCD-G egyéb rebellis elemeivel együtt a Bukavu városát 2004 májusában erőszakkal bevevő erőkhöz csatlakozott. A fegyverembargót megsértve fegyvereket fogadott el az FARDC-n kívüli szervezetektől. A Nemzeti Kongresszus a Nép Védelméért alapító tagja, 2006; magas rangú tiszt, Nemzeti Tömörülés a Kongói Demokráciáért – Goma (RCD-G), 19982006; a Ruandai Hazafias Front (RPF) tisztje, 1992–1998. Tartózkodási helye a Masisi területen található Tebero és Kitchanga. 2008 decemberében a CNDP parancsnoka Észak-Kivuban.

16.

NTAWUNGUKA

Pacifique

Colonel Omega, Nzeri, Israel, Pacifique Ntawungula

F

 

 

1964.1.1., esetleg 1964

Gaseke, Gisenyi tartomány, Ruanda

 

ruandai

2009.3.3.

Ezredes. A FOCA (az FDLR egyik fegyveres ága) első hadosztályának parancsnoka. A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport katonai vezetője, aki az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének b) pontját megsértve akadályozza a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által gyűjtött és a 2008. február 13-i jelentésében részletezett bizonyítékok azt mutatják, hogy az FDLR–FOCA-tól visszakapott lányokat előzőleg elrabolták és megerőszakolták. 2007 közepétől az FDLR–FOCA – amely korábban a tízes éveik második felében járó fiúkat toborozta – 10 éves és idősebb korú fiatalokat toborzott erőszakkal. A legfiatalabbakat ezután kísérőként alkalmazzák, az idősebb gyermekeket pedig katonaként vetik be a fronton, megsértve ezzel az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének d) és e) pontját. Jelenlegi tartózkodási hely: Peti, a Walikale és Masisi terület határvidéke, KDK. Egyiptomban részesült katonai kiképzésben.

17.

NYAKUNI

James

 

F

 

 

 

 

 

ugandai

2005.11.1.

Kereskedelmi partnerség Jérôme parancsnokkal, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda határán folytatott csempészet formájában, többek között fegyvereknek és katonai eszközöknek az ellenőrizetlen tehergépkocsikban történő csempészetével gyanúsítják. A fegyverembargó megsértése, és az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák részére történő segítségnyújtás, beleértve a katonai működést lehetővé tevő pénzügyi támogatást is.

18.

NZEYIMANA

Stanislas

Deogratias Bigaruka Izabayo, Bigaruka, Bigurura, Izabayo Deo

F

 

 

1966.1.1.; esetleg 1967, vagy 1966.8.28.

Mugusa (Butare körzet), Ruanda

 

ruandai

2009.3.3.

Dandártábornok. A FOCA (az FDLR egyik fegyveres ága) parancsnokhelyettese. A Kongói Demokratikus Köztársaságban működő külföldi fegyveres csoport katonai vezetője, aki az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének b) pontját megsértve akadályozza a leszerelést és a harcosok önkéntes hazatelepülését vagy visszatelepülését. Az ENSZ BT KDK-val foglalkozó szankcióbizottságának szakértői csoportja által gyűjtött és a 2008. február 13-i jelentésében részletezett bizonyítékok azt mutatják, hogy az FDLR–FOCA-tól visszakapott lányokat előzőleg elrabolták és megerőszakolták. 2007 közepétől az FDLR–FOCA – amely korábban a tízes éveik második felében járó fiúkat toborozta – 10 éves és idősebb korú fiatalokat toborzott erőszakkal. A legfiatalabbakat ezután kísérőként alkalmazzák, az idősebb gyermekeket pedig katonaként vetik be a fronton, megsértve ezzel az 1857 (2008) ENSZ BT-határozat rendelkező része (4) bekezdésének d) és e) pontját. Jelenlegi tartózkodási hely: Kalonge, Masisi terület, Észak-Kivu, KDK vagy Kibua, KDK.

19.

OZIA MAZIO

Dieudonné

Ozia Mazio

F

 

 

1949.6.6.

Ariwara, KDK

 

kongói

2005.11.1.

»Omari«, »Mr. Omari« néven ismert. Az FEC elnöke az Aru területen. A Jérôme parancsnokkal és az FAPC-vel közös pénzügyi manőverek, valamint a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda határán folytatott csempészet lehetővé teszik Jérôme parancsnok és csapatai készletekkel, valamint készpénzzel történő ellátását. A fegyverembargó megsértése, beleértve az 1493 (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák részére történő segítségnyújtást is. Elhunyt 2008. szeptember 23-án Ariwarában.

20.

TAGANDA

Bosco

Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda, General Taganda

F

 

 

 

 

 

kongói

2005.11.1.

»Terminator«, »Major« néven ismert. Az UPC/L katonai parancsnoka, befolyást gyakorol a politikára, valamint továbbra is ellátja a fegyverkereskedelemben érintett, és ennek következményeként a fegyverembargót megsértő, az 1493. (2003) ENSZ BT-határozat (20) bekezdésében említett fegyveres csoportok és milíciák közé tartozó UPC/L tevékenységei feletti parancsnokságot és ellenőrzést. 2004 decemberében az FARDC-ben tábornokká nevezték ki, de visszautasította az előléptetés elfogadását, ezért az FARDC-n kívül maradt. 2008 decemberében a CNDP vezérkari főnöke. Lakóhelye Bunagana és Rutshuru.


b)   A 3., 4. és 5. cikkben említett jogalanyok jegyzéke

 

Név

Egyéb ismert név

Cím

(irányítószám, város, utcanév, házszám, ország)

A nyilvántartásba vétel helye

(város, ország)

A nyilvántartásba vétel ideje

Nyilvántartási szám

Üzleti tevékenység székhelye

A kijelölés dátuma

Egyéb információk

21.

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

 

Butembo, KDK

 

 

 

2007.3.29.

Magánkézben lévő légitársaság, butembói székhellyel. Kisoni Kambale (aki 2007. július 5-én elhunyt és ezt követően 2008. április 24-én lekerült a jegyzékről) az FNI aranyának, élelmiszerének és fegyvereinek Mongbwalu és Butembo közötti szállítására használta légitársaságát. Ez megtestesíti az illegális fegyveres csoportok részére való »segítségnyújtást«, és sérti az 1493 (2003) és az 1596 (2005) ENSZ-határozatban elrendelt fegyverembargót. A BAL 2008 decemberében nem rendelkezik légijármű-üzemeltetési engedéllyel a KDK területén.

22.

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

 

Butembo, KDK (Tel: +253 (0) 99 983 784)

 

 

 

2007.3.29.

Arannyal foglalkozó kereskedőház Butembóban. A CONGOCOM tulajdonosa Kisoni Kambale volt (aki 2007. július 5-én elhunyt és ezt követően 2008. április 24-én lekerült a jegyzékről). Kisoni kezére jutott az FNI által ellenőrzött Mongbwalu körzetben kitermelt arany szinte teljes mennyisége. Az FNI jelentős bevételhez jut az aranykitermelésre kivetett adókból. Ez megtestesíti az illegális fegyveres csoportok részére való »segítségnyújtást«, és sérti az 1493 (2003) és az 1596 (2005) ENSZ-határozatban elrendelt fegyverembargót.

23.

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL), GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma, KDK (a CAGL rendelkezik irodával még Gisenyi-ben, Ruandában); GLBC, PO Box 315, Goma, KDK (a GLBC rendelkezik irodával még Gisenyi-ben, Ruandában); GLBC

 

 

 

 

2007.3.29.

A CAGL és a GLBC vállalat tulajdonosa Douglas MPAMO, aki az 1596 (2005) ENSZ-határozat szerinti szankciók hatálya alá tartozó személy. A CAGL-en és a GLBC-n keresztül fegyvereket és lőszereket szállítottak, ami sérti az 1493 (2003) és az 1596 (2005) ENSZ-határozatban elrendelt fegyverembargót. 2008 decemberében a GLBC már nem rendelkezett üzemelő légi járművel, jóllehet az ENSZ-szankciók ellenére 2008-ban még számos légi jármű folytatta a repülést.

24.

MACHANGA LTD

 

Kampala, Uganda

 

 

 

 

2007.3.29.

Aranyexporttal foglalkozó vállalat Kampalában (igazgatók: Rajendra Kumar Vaya és Hirendra M. Vaya). A MACHANGA szabályszerű kereskedelmi kapcsolatain keresztül olyan KDK-beli kereskedőktől vett aranyat, amelyek szorosan kötődtek a milíciákhoz. Ez megtestesíti az illegális fegyveres csoportok részére való »segítségnyújtást«, és sérti az 1493 (2003) és az 1596 (2005) ENSZ-határozatban elrendelt fegyverembargót.

25.

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (Nem kormányzati szervezet)

TPD

Goma, Észak-Kivu

 

 

 

 

2005.11.1.

Érintett a fegyverembargó megsértésében az RCD-G részére történő segítségnyújtás révén, nevezetesen azáltal, hogy fegyver- és csapatszállítás céljára tehergépkocsikat bocsátott annak rendelkezésére, valamint a masisi és rutshurui (Észak-Kivu) lakosság egy részének szánt fegyvereket szállított 2005 elején. 2008 decemberében a TPD még létezett és a Masisi és Rutshuru terület számos városában rendelkezett irodával, de tevékenységét szinte teljes egészében beszüntette.

26.

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka utca, Kisemente Kampala, Uganda (Tel: +256 41 533 578/9); alternatív cím: PO Box 22709, Kampala, Uganda

 

 

 

 

2007.3.29.

Aranyexporttal foglalkozó vállalat Kampalában. (Igazgatók: Kunal LODHIA és J. V. LODHIA). Az UCI szabályszerű kereskedelmi kapcsolatain keresztül olyan KDK-beli kereskedőktől vett aranyat, amelyek szorosan kötődtek a milíciákhoz. Ez megtestesíti az illegális fegyveres csoportok részére való »segítségnyújtást«, és sérti az 1493 (2003) és az 1596 (2005) ENSZ-határozatban elrendelt fegyverembargót.”