ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 87

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. március 31.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 216/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás)  ( 1 )

1

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 217/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás)  ( 1 )

42

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 218/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás)  ( 1 )

70

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 219/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról – Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás – Második rész

109

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 220/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

155

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 221/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról  ( 1 )

157

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet módosításáról

160

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről  ( 2 )

164

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a fejlett terápiás gyógyszerkészítményekről, valamint a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. november 13-i 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 324., 2007.12.10.)

174

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

 

(2)   EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

31.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 216/2009/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

Az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról szóló, 1995. október 23-i 2597/95/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (2) több alkalommal jelentősen módosították (3). Most, hogy az említett rendelet új módosítására kerül sor, az áttekinthetőség érdekében kívánatos, hogy a kérdéses rendelkezéseket átdolgozzák.

(2)

Az Európai Közösség az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) tagja lett.

(3)

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága között létrejött jegyzőkönyv előírja, hogy a Bizottság benyújtja a kért statisztikai adatokat a FAO számára.

(4)

A szubszidiaritás elvének megfelelően a javasolt intézkedések céljai kizárólag egy közösségi jogi aktussal valósíthatók meg, mert kizárólag a Bizottság képes koordinálni a statisztikai információk közösségi szintű összehangolását, míg a halászati statisztikák összegyűjtése, valamint a statisztikák feldolgozásához és a megbízhatóságuk ellenőrzéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása elsősorban a tagállamok felelőssége.

(5)

Több tagállam kérte, hogy az V. mellékletben meghatározottól eltérő formában vagy eltérő adathordozó alkalmazásával nyújthasson be adatokat (amelyek megfelelnek a Statlant-kérdőíveknek).

(6)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(7)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy kiigazítsa a statisztikai halászati területek és alkörzeteik, valamint a halfajok listáit. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelet (5) megfelelő figyelembevételével, minden tagállamnak be kell nyújtania a Bizottságnak az e tagállamban lajstromozott vagy annak lobogója alatt hajózó, az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató hajók névleges fogásainak adatait.

A névleges fogási adatoknak tartalmazniuk kell az összes, bármely formában kirakodott vagy tengeren átrakodott halászati terméket a fogást követően a tengerbe visszaengedett, a hajón elfogyasztott vagy csaliként felhasznált mennyiségnek a kivételével. Az adatokat tonnára kerekítve, a kirakodási vagy átrakodási élősúlynak megfelelően rögzítik.

2. cikk

(1)   A névleges fogási adatokat az I. mellékletben felsorolt, a II. mellékletben leírt és a III. mellékletben ábrázolt fő halászati területenként és alkörzetenként kell benyújtani. Valamennyi fő halászati terület esetében a IV. mellékletben sorolják fel azokat a fajokat, amelyekről adatot kell szolgáltatni.

(2)   Minden naptári évnek az adatait az év végét követő hat hónapon belül kell benyújtani.

(3)   Amennyiben a tagállam hajói az 1. cikk alapján az adott naptári évben nem halásztak fő halászati területen, akkor a tagállam erről értesíti a Bizottságot. Azonban ha halászatot folytattak egy fő halászati területen, csak azokról a halfajok/alkörzet kombinációkról kell adatot szolgáltatni, amelyek esetében az adott évben fogást jegyeztek fel.

(4)   A tagállamok hajói által kifogott kisebb jelentőségű fajokra vonatkozó adatokat nem szükséges egyenként megjelölni, hanem gyűjtőnév alatt is szerepelhetnek, amennyiben ezeknek a termékeknek a súlya nem haladja meg a teljes éves halmennyiség 5 %-át az adott fő halászati területen.

(5)   A statisztikai halászati területek és alkörzeteik, valamint a halfajok listáit a Bizottság módosíthatja.

Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket az 5. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. cikk

Amennyiben a közös halászati politika alapján elfogadott rendelkezések más előírásokat nem tartalmaznak, a tagállamok számára megengedett, hogy a fogási adatok kiszámításához mintavételi módszereket alkalmazzanak flottájuk azon részei esetében, ahol az adatok teljes körű felvétele a közigazgatási eljárások túlzott mértékű alkalmazását jelentené. A mintavételi eljárás részletei, valamint az ezzel a módszerrel kiszámított részletes adatokat és az összes adat arányát bele kell foglalni a tagállamoknak a 6. cikk (1) bekezdése alapján benyújtott jelentésébe.

4. cikk

A tagállamok az 1. és 2. cikk szerinti kötelezettségeiknek az adatok mágneses adathordozón történő benyújtásával teljesíteniük az V. mellékletben megadott formátumnak megfelelően.

A tagállamok a VI. mellékletben részletezett formátumnak megfelelően nyújthatják be az adatokat.

A Bizottság előzetes hozzájárulásával a tagállam eltérő formában, illetve eltérő adathordozón is benyújthatja az adatokat.

5. cikk

(1)   A Bizottságot a 72/279/EGK tanácsi határozattal (6) létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. cikke rendelkezéseire.

6. cikk

(1)   1996. november 14-ig a tagállamoknak részletes jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amelyben leírják, hogyan számították ki a fogási adatokat, továbbá megadják az adatok reprezentativitásának és megbízhatóságának mértékét. A Bizottság elkészíti ezeknek a jelentéseknek az összefoglalóját, amelyet az Állandó Bizottság illetékes munkacsoportján belül megvitatnak.

(2)   A tagállamok három hónapon belül értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően bevezetett információk bármilyen módosításáról.

(3)   A módszertani jelentéseket, az adatokhoz való hozzáférést, az (1) bekezdésben említett adatok megbízhatóságát, valamint az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos más lényeges kérdéseket az Állandó Bizottság illetékes munkacsoportjának keretében évente egyszer kell megvizsgálni.

7. cikk

(1)   A 2597/95/EK rendelet hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni a VIII. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  Az Európai Parlament 2008. június 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. február 26-i határozata.

(2)  HL L 270., 1995.11.13., 1. o.

(3)  Lásd a VII. mellékletet.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5)  HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

(6)  HL L 179., 1972.8.7., 1. o.


I. MELLÉKLET

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG HATÁLYA ALÁ ESŐ FŐ FAO HALÁSZATI TERÜLETEK ÉS ALKÖRZETEIK JEGYZÉKE

(E területek és alkörzeteik leírása a II. mellékletben található)

KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

34.1.1.

Marokkói parti körzet

34.1.2.

Kanári- és Madeira-szigeteki körzet

34.1.3.

Szaharai parti körzet

34.2.

Északi óceáni alterület

34.3.1.

Zöld-foki parti körzet

34.3.2.

Zöld-foki-szigetek körzete

34.3.3.

Sherbro körzete

34.3.4.

Guineai-öböl nyugati körzete

34.3.5.

Guineai-öböl középső körzete

34.3.6.

Guineai-öböl déli körzete

34.4.1.

Guineai-öböl délnyugati körzete

34.4.2.

Délnyugati óceáni körzet

FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

37.1.1.

Baleár-szigetek körzete

37.1.2.

Oroszlán- (Lion-) öböl körzete

37.1.3.

Szardíniai körzet

37.2.1.

Adriai-tengeri körzet

37.2.2.

Jón-tengeri körzet

37.3.1.

Égei-tengeri körzet

37.3.2.

Levantei-medence körzete

37.4.1.

Márvány-tengeri körzet

37.4.2.

Fekete-tengeri körzet

37.4.3.

Azovi-tengeri körzet

DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

41.1.1.

Amazonasi körzet

41.1.2.

Natali körzet

41.1.3.

Salvadori körzet

41.1.4.

Északi óceáni körzet

41.2.1.

Santosi körzet

41.2.2.

Rio Grande körzete

41.2.3.

La Plata körzete

41.2.4.

Középső óceáni körzet

41.3.1.

Észak-patagóniai körzet

41.3.2.

Dél-patagóniai körzet

41.3.3.

Déli óceáni körzet

DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

47.1.1.

Palmeirinhas-foki körzet

47.1.2.

Salinas-foki körzet

47.1.3.

Kuene folyó körzete

47.1.4.

Cross-foki körzet

47.1.5.

Orange folyó körzete

47.1.6.

Jóreménység fokának körzete

47.2.1.

Középső Agulhas-medencei körzet

47.2.2.

Keleti Agulhas-medencei körzet

47.3.

Déli óceáni alterület

47.4.

Tristan da Cunha-szigetek alterülete

47.5.

Szent Ilona-sziget és Ascencion alterülete

AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

51.1.

Vörös-tengeri alterület

51.2.

Perzsa-öböl alterülete

51.3.

Nyugati arab-tengeri alterület

51.4.

Keleti Arab-tenger, Laksadíva-szigetek és Srí Lanka alterülete

51.5.

Szomália, Kenya és Tanzánia alterülete

51.6.

Madagaszkár és Mozambik-csatorna alterülete

51.7.

Óceáni alterület

51.8.1.

Marion- és Prince Edward-szigetek körzete

51.8.2.

Zambézi körzete


II. MELLÉKLET

KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

A III. A. melléklet mutatja a kelet-közép-atlanti terület (34. fő halászati terület – kelet-közép-atlanti terület) határait és alterületeit, körzeteit és alkörzeteit. A területek és alterületei, körzetei és alkörzetei leírása következik. A kelet-közép-atlanti terület magában foglalja az Atlanti-óceánnak a következő vonallal határolt területét:

Észak-Afrikának a legmagasabb vízállás esetén a nyugati hosszúság 5o 36′-én lévő pontjától induló, a partvonalat délnyugati irányban a legmagasabb vízállás szintjén követve a Ponta do Padrãonál lévő pontig (déli szélesség 6o 04′ 36′′, keleti hosszúság 12o 19′ 48″), onnan végig állandó irányszöggel északnyugati irányban a 6o 00′ déli szélesség mentén a keleti hosszúság 12o 00′ pontjáig, onnan nyugat felé a déli szélesség 6o 00′ és a nyugati hosszúság 20o 00′ pontjáig, onnan észak felé az Egyenlítőig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 30o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 5o 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 40o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 36o 00′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 5o 36′-án lévő Punta Marroquiig, onnan dél felé az afrikai parton lévő kiindulási pontig futó vonal.

A kelet-közép-atlanti terület felosztása az alábbi:

Északi parti alterület (34.1. alterület)

a)   Marokkói parti körzet (34.1.1.)

Az északi szélesség 36o 00′ és az északi szélesség 26o 00′ között lévő, az északi szélesség 36o 00′-tól dél felé a 13o 00′ nyugati hosszúság mentén az északi szélesség 29o 00′-ig húzott vonaltól keletre fekvő, és onnan az északi szélesség 26o 00′ és a nyugati hosszúság 16o 00′-ig állandó irányszöggel délnyugat felé húzott vonallal határolt vízterület.

b)   Kanári- és Madeira-szigeteki körzet (34.1.2.)

Az északi szélesség 36o 00′ és az északi szélesség 26o 00′ között lévő, a nyugati hosszúság 20o 00′ és az északi szélesség 36o 00′-tól a nyugati hosszúság 13o 00′ mentén az északi szélesség 29o 00′-ig húzott vonal által, valamint az onnan állandó irányszöggel az északi szélesség 26o 00′ és a nyugati hosszúság 16o 00′ pontig húzott vonal által határolt vízterület.

c)   Szaharai parti körzet (34.1.3.)

Az északi szélesség 26o 00′ és északi szélesség 19o 00′ között lévő, a nyugati hosszúság 20o 00′-tól keletre eső vízterület.

Északi óceáni alterület (34.2. alterület)

Az északi szélesség 36o 00′ és az északi szélesség 20o 00′ között, valamint a nyugati hosszúság 40o 00′ és a nyugati hosszúság 20o 00′ között fekvő vízterület.

Déli parti alterület (34.3. alterület)

a)   Zöld-foki parti körzet (34.3.1. körzet)

Az északi szélesség 19o 00′ és 09o 00′ között fekvő, a nyugati hosszúság 20o 00′-tól keletre eső vízterület.

b)   Zöldfoki-szigetek körzete (34.3.2. körzet)

Az északi szélesség 20o 00′ és az északi szélesség 10o 00′, valamint a nyugati hosszúság 30o 00′ és nyugati hosszúság 20o 00′ között fekvő vízterület.

c)   Sherbro körzete (34.3.3. körzet)

Az északi szélesség 9o 00′ és az Egyenlítő, valamint a nyugati hosszúság 20o 00′ és a nyugati hosszúság 8o 00′ között fekvő vízterület.

d)   Guineai-öböl nyugati körzete (34.3.4. körzet)

Az Egyenlítőtől északra, valamint a nyugati hosszúság 8o 00′ és a keleti hosszúság 3o 00′ között fekvő vízterületek.

e)   Guineai-öböl középső körzete (34.3.5. körzet)

Az Egyenlítőtől északra és a keleti hosszúság 3o 00′-tól keletre eső vízterületek.

f)   Guineai-öböl déli körzete (34.3.6. körzet)

Az Egyenlítő és a déli szélesség 6o 00′, valamint a keleti hosszúság 3o 00′-tól keletre fekvő vízterület. Ez a körzet tartalmazza a Kongó deltájának a déli szélesség 6o 00′-tól délre eső vizeit is, beleérve a Ponta do Padrãonál lévő ponttól (déli hosszúság 6o 04′ 36″, keleti hosszúság 12o 19′ 48″) északnyugat felé állandó irányszöggel a déli szélesség 6o 00′ és a keleti hosszúság 12o 00′-ig húzott vonal által, és onnan kelet felé a déli szélesség 6o 00′ mentén az afrikai partokig, majd onnan az afrikai partvonal mentén a Ponta do Padrãonál lévő kiindulási pontig húzott vonal által határolt vízterületet is.

Déli óceáni alterület (34.4. alterület)

a)   Guineai-öböl délnyugati körzete (34.4.1. körzet)

Az Egyenlítő és a déli szélesség 6o 00′, valamint a nyugati hosszúság 20o 00′ és a keleti hosszúság 3o 00′ között fekvő vízterület.

b)   Délnyugati óceáni körzet (34.4.2. körzet)

Az északi szélesség 20o 00′ és az északi szélesség 5o 00′ között, valamint a nyugati hosszúság 40o 00′ és a nyugati hosszúság 30o 00′ között fekvő vízterületek; az északi szélesség 10o 00′ és az Egyenlítő, valamint a nyugati hosszúság 30o 00′ és a nyugati hosszúság 20o 00′ között fekvő vízterületek.

FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

A III. B. melléklet mutatja a Földközi-tenger és a Fekete-tenger (37. fő halászati terület) határait és alterületeit, körzeteit és alkörzeteit. A terület és alkörzeteinek leírása az alábbi.

A Földközi-tenger és Fekete-tenger statisztikai területe magában foglalja a) a Földközi-tenger; b) a Márvány-tenger; c) a Fekete-tenger; és d) az Azovi-tenger vízterületeit. A tengeri területek tartalmazzák a félsós vizű lagúnákat, és azokat a területeket, ahol a halak és más élőlények túlnyomórészt tengeri eredetűek. A nyugati és délkeleti határok az alábbiak:

a)

nyugati határ: Punta Marroquitól a nyugati hosszúság 5o 36′ mentén Afrika partjáig déli irányba húzódó vonal;

b)

délkeleti határ: a Szuezi-csatorna északi (földközi-tengeri) bejárata.

A FÖLDKÖZI-TENGERI STATISZTIKAI TERÜLETÉNEK ALTERÜLETEI ÉS KÖRZETEI

A Földközi-tenger nyugati része (37.1. alterület) a következő körzetekből áll:

a)   Baleár-szigeteki körzet (37.1.1. körzet)

A Földközi-tenger nyugati részének a vízterületei, amelyeket az algériai–tunéziai határon lévő afrikai partszakasznál induló, észak felé az északi szélesség 38o 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 8o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 41o 20′-ig, onnan nyugat felé állandó irányszöggel a kontinens partjáig, Franciaország és Spanyolország határának keleti végéig, majd a spanyol partok mentén a Punta Marroquiig, onnan dél felé a nyugati hosszúság 5o 36′ mentén az afrikai partokig, s onnan keleti irányba az afrikai partok mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

b)   Lion- (Oroszlán-) öböl körzete (37.1.2. körzet)

A Földközi-tenger északnyugati részének vízterülete, amelyet a kontinens partján, Franciaország és Spanyolország határának keleti végétől induló, kelet felé állandó irányszöggel a keleti hosszúság 8o 00′ és az északi szélesség 41o 20′ pontig, majd onnan állandó irányszöggel észak felé a kontinens partvonala mentén Franciaország és Olaszország határáig, onnan pedig délnyugati irányban a francia tengerpart mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

c)   Szardíniai körzet (37.1.3. körzet)

A Tirrén-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket az algériai–tunéziai határon lévő afrikai partszakasznál induló, észak felé az északi szélesség 38o 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 8o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 41o 20′-ig, onnan állandó irányszöggel észak felé a kontinens partjáig, Franciaország és Olaszország határán lévő pontig, onnan végig az olasz tengerpart vonala mentén az északi szélesség 38o 00′-ig, onnan nyugatnak az északi szélesség 38o 00′ mentén a szicíliai partig, onnan Szicília északi partja mentén Trapaniig, onnan állandó irányszöggel a Tib-fokig, onnan nyugat felé a tunéziai part mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

A Földközi-tenger középső része (37.2. alterület) a következő körzetekből áll:

a)   Adriai-tenger (37.2.1. körzet)

Az Adriai-tenger vízterülete, amely az Adriai-tenger keleti partján lévő, Albánia és Montenegró határától nyugat felé, az Olaszország partján lévő Gargano-fokig húzott vonaltól északra fekszik.

b)   Jón-tenger (37.2.2. körzet)

A Földközi-tenger középső része és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket az Észak-Afrika partján a keleti hosszúság 25o 00′-nál lévő ponttól észak felé az északi szélesség 34o 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 23o 00′-ig, onnan észak felé Görögország partjáig; onnan Görögország nyugati partja és Albánia partja mentén Albánia és az egykori Jugoszlávia határáig, onnan nyugat felé Olaszország partján lévő Gargano-fokig, onnan Olaszország partja mentén az északi szélesség 38o 00′-ig, onnan az északi szélesség 38o 00′ mentén nyugat felé Szicília partjáig, onnan Szicília északi partja mentén Trapaniig, onnan állandó irányszöggel Trapanitól a Tib-fokig, onnan Afrika partja mentén kelet felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

A Földközi-tenger keleti része (37.3. alterület) a következő körzetekből áll:

a)   Égei-tenger (37.3.1. körzet)

Az Égei-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket a Görögország déli partján, a keleti hosszúság 23o 00′-nál lévő ponttól induló, dél felé az északi szélesség 34o 00′-ig, onnan kelet felé a keleti hosszúság 29o 00′-ig, onnan észak felé Törökország partjáig, onnan Törökország nyugati partvonala mentén a Kumkaléig, onnan állandó irányszöggel a Kumkalétől a Teke-fokig, onnan Törökország és Görögország partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

b)   Levantei-medence (37.3.2. körzet)

A Földközi-tenger vízterülete, amely az Észak-Afrika partján a keleti hosszúság 25o 00′-nál lévő ponttól induló, észak felé az északi szélesség 34o 00′-ig, onnan kelet felé a keleti hosszúság 29o 00′-ig, onnan észak felé Törökország partjáig, onnan a Törökország és más, a Földközi-tenger keleti részén fekvő országok partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonaltól keletre fekszik.

A Fekete-tenger (37.4. alterület) a következő körzetekből áll:

a)   Márvány-tenger (37.4.1. körzet)

A Márvány-tenger vízterülete, amelyet nyugatról a Dardanellák bejáratánál a Teke-foktól a Kumkaléig futó vonal, keletről pedig a Kumderétől a Boszporuszon keresztül futó vonal határol.

b)   Fekete-tenger (37.4.2. körzet)

A Fekete-tenger és a kapcsolódó vízterületek, amelyeket délnyugaton a Kumderétől a Boszporuszon keresztül futó vonal, északkeleten pedig a Kercsi-félszigeten lévő Takil ponttól a Tamanyi-félszigeten lévő Panyagija pontig futó vonal határol.

c)   Azovi-tenger (37.4.3. körzet)

Az Azovi-tenger vízterülete, amely a Kercsi-szoros déli bejárata mentén futó, a Kercsi-félszigeten az északi szélesség 45o 06′ és a keleti hosszúság 36o 27′-nél lévő Takil ponttól induló, majd a Tamanyi-félszigeten az északi szélesség 45o 08′ és a keleti hosszúság 36o 38′ ponton lévő Panyagija pontig futó vonaltól északra fekszik.

DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

A III. C. melléklet mutatja a délnyugat-atlanti terület (41. fő halászati terület) határait és alkörzeteit.

A terület leírása az alábbi.

A délnyugat-atlanti területet (41. fő halászati terület) a Dél-Amerika partjától induló, az északi szélesség 5o 00′ mentén a nyugati hosszúság 30o 00′-ig, onnan dél felé az Egyenlítőig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 20o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 50o 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 50o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 60o 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 67o 16′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 56o 22′ és a nyugati hosszúság 67o 16′ metszéspontjáig, onnan kelet felé a déli szélesség 56o 22′ mentén a nyugati hosszúság 65o 43′-ig, onnan a déli szélesség 55o 22′ és a nyugati hosszúság 65o 43′ metszéspontját, a déli szélesség 55o 11′ és a nyugati hosszúság 66o 04′ metszéspontját, valamint a déli szélesség 55o 07′ és a nyugati hosszúság 66o 25′ metszéspontját érintve, onnan Dél-Amerika partvonala mentén északi irányban a kiindulási pontig futó vonal határolja.

A délnyugat-atlanti területet a következő körzetekre osztották:

Amazonasi körzet (41.1.1. körzet)

Az összes vízterület, amelyet Dél-Amerika partján az északi szélesség 5o 00′-tól induló, a nyugati hosszúság 40o 00′-ig, onnan dél felé a hosszúsági kör és a brazil part metszéspontjáig, onnan északnyugat felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Natali körzet (41.1.2. körzet)

Az a vízterület, amelyet Brazília partjától észak felé a nyugati hosszúság 40o 00′ mentén az Egyenlítőig, onnan az Egyenlítő mentén kelet felé a nyugati hosszúság 32o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10o 00′-ig, onnan nyugat felé a déli szélesség 10o 00′ és Dél-Amerika partjának metszéspontjáig, onnan északi irányban Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Salvadori körzet (41.1.3. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 10o 00′ mentén a nyugati hosszúság 35o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 20o 00′-ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan északi irányban Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Északi óceáni körzet (41.1.4. körzet)

Az a vízterület, amelyet az északi szélesség 5o 00′ és a nyugati hosszúság 40o 00′ ponttól a nyugati hosszúság 30o 00′-ig, onnan dél felé az Egyenlítőig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 20o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 20o 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 35o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 10o 00′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 32o 00′-ig, onnan észak felé az Egyenlítőig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 40o 00′-ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

Santosi körzet (41.2.1. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 20o 00′ mentén a nyugati hosszúság 39o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 29o 00′-ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Rio Grande körzete (41.2.2. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 29o 00′ mentén a nyugati hosszúság 45o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 34o 00′-ig, onnan nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

La Plata körzete (41.2.3. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 34o 00′ mentén a nyugati hosszúság 50o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 40o 00′-ig, onnan ennek mentén nyugat felé Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Középső óceáni körzet (41.2.4. körzet)

Az a vízterület, amelyet a déli szélesség 20o 00′ és a nyugati hosszúság 39o 00′ ponttól kelet felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 20o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 40o 00′-ig, onnan nyugat felé a nyugati hosszúság 50o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 34o 00′-ig, onnan kelet felé a délkörön a nyugati hosszúság 45o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 29o 00′-ig, onnan kelet felé a nyugati hosszúság 39o 00′-ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

Észak-patagóniai körzet (41.3.1. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 40o 00′ mentén a nyugati hosszúság 50o 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 48o 00′-ig, onnan nyugat felé a délkör mentén Dél-Amerika partjáig, onnan észak felé Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

Dél-patagóniai körzet (41.3.2. körzet)

Az a vízterület, amelyet Dél-Amerika partjától kelet felé a déli szélesség 48o 00′ mentén a nyugati hosszúság 50o 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 60o 00′-ig, onnan nyugat felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 67o 16′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 56o 22′ és a nyugati hosszúság 67o 16′ pontig, onnan állandó irányszöggel a déli szélesség 56o 22′ és a nyugati hosszúság 65o 43′ pontot, a déli szélesség 55o 22′ és a nyugati hosszúság 65o 43′ pontot, a déli szélesség 55o 11′ és a nyugati hosszúság 66o 04′ pontot, valamint a déli szélesség 55o 07′ és a nyugati hosszúság 66o 25′ pontot érintve, onnan Dél-Amerika partja mentén a kiindulási pontig észak felé futó vonal határol.

Déli óceáni körzet (41.3.3.)

Az a vízterület, amelyet a déli szélesség 40o 00′ és a nyugati hosszúság 50o 00′ ponttól kelet felé a délkör mentén a nyugati hosszúság 20o 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos déli szélesség 50o 00′-ig, onnan nyugat felé a délkör mentén a nyugati szélesség 50o 00′-ig, onnan észak felé a kiindulási pontig futó vonal határol.

DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

A III. D. melléklet mutatja a délkelet-atlanti terület (41. fő halászati terület) határait és alkörzeteit. Az ICSEAF-egyezményben meghatározott terület leírása következik.

A délkelet-atlanti területet (47. fő halászati terület) a déli szélesség 6o 04′ 48″ és a keleti hosszúság 12o 19′ 48″ ponttól kezdődő, állandó irányszöggel északnyugati irányban a keleti hosszúság 12o 00′ és a déli szélesség 6o 00′ metszéspontjáig, onnan nyugat felé a szélességi kör mentén a nyugati hosszúság 20o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 50o 00′-ig, onnan kelet felé a szélességi kör mentén a keleti hosszúság 30o 00′-ig, onnan észak felé e hosszúsági kör mentén az afrikai kontinens partjáig, majd onnan a kontinens partvonala mentén a kiindulási pontig futó vonal határol.

A délkelet-atlanti területet (47. fő halászati terület) az alábbiak szerint osztották fel:

Nyugati parti alterület (47.1. alterület)

a)   Palmeirinhas-foki körzet (47.1.1. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 6o 00′ és a déli szélesség 10o 00′ között és a keleti hosszúság 10o 00′-tól keletre fekszik. Ebbe a körzetbe nem tartoznak bele a Kongó torkolati vizei, amelyek a Ponta do Padrãonál lévő ponttól (déli szélesség 6o 04′ 36″ és a keleti hosszúság 12o 19′ 48″ pontja) északnyugati irányban a déli szélesség 6o 00′ és a keleti hosszúság 12o 00′ pontig futó vonaltól északkeletre fekszenek.

b)   Salinas-foki körzet (47.1.2. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 10o 00′ és a déli szélesség 15o 00′ között és a keleti hosszúság 10o 00′-tól keletre fekszik.

c)   Kuene folyó körzete (47.1.3. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 15o 00′ és a déli szélesség 20o 00′ között és a keleti hosszúság 10o 00′-tól keletre fekszik.

d)   Cross-foki körzet (47.1.4. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 20o 00′ és a déli szélesség 25o 00′ között és a keleti hosszúság 10o 00′-tól keletre fekszik.

e)   Orange folyó körzete (47.1.5. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 25o 00′ és a déli szélesség 30o 00′ között és a keleti hosszúság 10o 00′-tól keletre fekszik.

f)   Jóreménység foka körzet (47.1.6. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 30o 00′ és a déli szélesség 40o 00′ között, valamint a keleti hosszúság 10o 00′ és a keleti hosszúság 20o 00′ között fekszik.

Agulhas parti alterülete (47.2. alterület)

a)   Középső agulhasi körzet (47.2.1. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40o 00′-tól északra és a keleti hosszúság 20o 00′ valamint a keleti hosszúság 25o 00′ között fekszik.

b)   Keleti agulhasi körzet (47.2.2. körzet)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40o 00′-tól északra és a keleti hosszúság 25o 00′ és a keleti hosszúság 30o 00′ között fekszik.

Déli óceáni alterület (47.3. alterület)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 40o 00′ és a déli szélesség 50o 00′, valamint a keleti hosszúság 10o 00′ és a keleti hosszúság 30o 00′ között fekszik.

Tristan da Cunha-szigetek alterülete (47.4. alterület)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 20o 00′ és a déli szélesség 50o 00′, valamint a nyugati hosszúság 20o 00′ és a keleti hosszúság 10o 00′ között fekszik.

Szent Ilona-sziget és Ascencion alterület (47.5. alterület)

Az a vízterület, amely a déli szélesség 6o 00′ és a déli szélesség 20o 00′, valamint a nyugati hosszúság 20o 00′ és a keleti hosszúság 10o 00′ között fekszik.

AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

Az Indiai-óceán nyugati része általában a következő területekből áll:

a)

a Vörös-tenger;

b)

az Ádeni-öböl;

c)

az iráni part és az Arab-félsziget közötti öböl;

d)

az Arab-tenger;

e)

az Indiai-óceánnak az a része, beleértve a Mozambiki-csatornát is, amely a keleti hosszúság 30o 00′ és 80o 00′ között és az antarktikus konvergenciától északra fekszik, beleértve a Srí Lanka körüli vízterületet is.

A III. E. melléklet mutatja az Indiai-óceán nyugati részének (51. fő halászati terület) határait és alkörzeteit.

Az Indiai-óceán nyugati részének határai a következők:

a földközi-tengeri határ: a Szuezi-csatorna északi bejárata,

a nyugati tengeri határ: Afrika partján a keleti hosszúság 30o 00′-tól induló, onnan dél felé a déli szélesség 45o 00′-ig futó vonal,

a keleti tengeri határ: az India délkeleti partján lévő ponttól (Calimere-fok) induló, északkeleti irányba állandó irányszöggel a keleti hosszúság 82o 00′ és az északi szélesség 11o 00′ pontig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 85o 00′-ig, onnan dél felé a párhuzamos északi szélesség 3o 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 80o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 45o 00′-ig futó vonal,

a déli határ: a déli szélesség 45o 00′ mentén a keleti hosszúság 30o 00′-tól a keleti hosszúság 80o 00′-ig futó vonal.

Az Indiai-óceán nyugati részét az alábbiak szerint osztották fel:

Vörös-tengeri alterület (51.1. alterület)

Északi határ: a Szuezi csatorna északi bejárata,

Déli határ: az Etiópia és a Dzsibuti Köztársaság határának tengerparti pontjától a Vörös-tenger bejáratán keresztül, az Arab-félszigeten az egykori Jemeni Arab Köztársaság és az egykori Jemeni Demokratikus Népköztársaság tengerparti határpontjáig egyenesen futó vonal.

Perzsa-öböl alterület (51.2. alterület)

Az öböl bejáratát a Ra’s Musandam északi csúcsától kelet felé az iráni partig futó vonal zárja le.

Nyugati arab-tengeri alterület (51.3. alterület)

A keleti és déli határt az iráni–pakisztáni határnak az ázsiai tengerparton lévő pontjától induló, dél felé az északi szélesség 20o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65o 00′-ig, onnan dél felé az északi szélesség 10o 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén Afrika partjáig futó vonal jelenti; az egyéb tengeri határai közösek az 51.1. és 51.2. alterületek határaival (lásd fent).

Keleti Arab-tenger, Laksadíva-szigetek és Srí Lanka alterület (51.4. alterület)

A tengeri határt az iráni–pakisztáni határnak az ázsiai tengerparton lévő pontjától induló, dél felé az északi szélesség 20o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 80o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 3o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 85o 00′-ig, onnan észak felé az északi szélesség 11o 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 82o 00′-ig, onnan egyenes vonalban délnyugati irányba India délkeleti partjáig futó vonal jelenti.

Szomália, Kenya és Tanzánia alterülete (51.5. alterület)

A határt a Szomália partján az északi szélesség 10o 00′-en lévő ponttól induló, kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 65o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 10o 00′-ig, onnan nyugat felé a keleti hosszúság 45o 00′-ig; onnan dél felé a déli szélesség 10o 28′-ig; onnan nyugat felé az Afrika keleti partján lévő Ras Mwambo (északon) és Mwambo falu (délen) közötti pontig futó vonal jelenti.

Madagaszkár és Mozambik-csatorna alterülete (51.6. alterület)

A határt az Afrika keleti partján a déli szélesség 10o 28′-nél lévő, a Ras Mwambo (északon) és Mwambo falu (délen) közötti ponttól kezdődő, kelet felé e szélességi körön a keleti hosszúság 45o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 10o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 55o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 30o 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 40o 00′-ig, onnan észak felé a mozambiki partig futó vonal jelenti.

Óceáni (Indiai-óceán nyugati része) alterület (51.7. alterület)

A határt a déli szélesség 10o 00′ és a keleti hosszúság 55o 00′-től induló, kelet felé e délkör mentén a keleti hosszúság 80o 00′-ig, onnan dél felé a déli szélesség 45o 00′-ig, onnan nyugat felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 40o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 30o 00′-ig, onnan kelet felé e szélességi kör mentén a keleti hosszúság 55o 00′-ig, onnan észak felé a déli szélesség 10o 00′-én lévő kiindulási pontig futó vonal jelenti.

Mozambiki alterület (51.8. alterület)

A déli szélesség 45o 00′-től északra és a keleti szélesség 30o 00′ és a keleti szélesség 40o 00′ között fekvő vízterület. Az alterületet további két körzetre osztották fel.

Marion- és Edward-szigetek körzete (51.8.1. körzet)

A déli szélesség 40o 00′ és déli szélesség 50o 00′ között, valamint a keleti hosszúság 30o 00′ és a keleti hosszúság 40o 00′ között fekvő vízterület.

Zambézi körzet (51.8.2. körzet)

A déli szélesség 40o 00′-től északra, valamint a keleti hosszúság 30o 00′ és a keleti hosszúság 40o 00′ között fekvő vízterület.


III. MELLÉKLET

A. KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

Image

B. FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

Image

C. DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

Image

D. DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

Image

E. AZ INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

Image


IV. MELLÉKLET

AZON FAJOK JEGYZÉKE, AMELYEKRE VONATKOZÓAN VALAMENNYI FŐ HALÁSZATI TERÜLET ESETÉBEN ADATOT KELL SZOLGÁLTATNI

Az alábbiakban felsorolt fajok azok, amelyek fogását jelentették a hivatalos statisztikákban. A tagállamoknak, amennyiben rendelkezésükre áll, valamennyi azonosított fajra vonatkozó adatot be kell nyújtaniuk. Amennyiben egyes fajokat nem lehet azonosítani, akkor az adatokat összesítve, a lehető legrészletesebb formában kell átadni.

Megjegyzés:

m.n.j.

=

máshol nem jelzett

KELET-KÖZÉP-ATLANTI TERÜLET (34. fő halászati terület)

A faj megnevezése

Három betűjelből álló azonosító

Tudományos megnevezés

Angol elnevezés

Angolna

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Alózafélék m.n.j.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Nyugat-afrikai ilisha

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Lapos halak m.n.j.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Rombuszhalfélék

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Közönséges nyelvhal

SOL

Solea solea

Common sole

Karcsú nyelvhal

CET

Dicologoglossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Nyelvhalfélék m.n.j.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Kutyanyelvhalak m.n.j.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Szárnyas rombuszhal

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Rombuszhalak m.n.j.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Villás tőkehal

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Francia tőkehal

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Kék puha tőkehal

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Szürke tőkehal

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Szenegáli tőkehal

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Tőkehalak m.n.j.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Tőkehalalakúak m.n.j.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Tengeri harcsák m.n.j.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Tengeri angolna

COE

Conger conger

European conger

Tengeri angolnafélék m.n.j.

COX

Congridae

Congereels n.e.i.

Szalonkahal

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Nyálkásfejű halak

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Kakashal

JOD

Zeus faber

John dory

Ezüst kakashal

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John dory

Disznófejűhal-félék

BOR

Caproidae

Boar fishes

Sügéralakúak m.n.j.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Spanyol csíkossügér

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Bronzsügér

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Sügérek m.n.j.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Roncssügér

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Fűrészes sügérfélék m.n.j.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Pettyes farkassügér

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Farkassügér

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Priacanthusfélék m.n.j.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Kardinálishalfélék m.n.j.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

Cilinderhalak

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

Rubinthalak stb.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Csattogóhalfajok m.n.j.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Csattogóhalak m.n.j.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Édesajkú hal

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Hamis dörmögőhal

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Sompat dörmögőhal

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Nagyszemű dörmögőhal

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Dörmögőhalak m.n.j.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Árnyékhalfélék

DRU

Sciaena spp.

Drums

Közönséges umbrahal

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Sashal

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Boe árnyékhal

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Law croaker

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Kasszáva croaker

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Bobo croaker

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Nyugat-afrikai croakerek

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Árnyékhalak, croakerek m.n.j.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Északi durbincs

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (=Blackspot) seabream

Vörös durbincs

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Gyöngyös durbincs

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Bíbor durbincs

PAR

PagelIus bellottii

Red pandora

Durbincsok m.n.j.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Gyűrűsdurbincsok m.n.j.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Nagyszemű fogasdurbincs

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Fogasdurbincs

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Angolai fogasdurbincs

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kongói fogasdurbincs

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Fogasdurbincsok m.n.j.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Fekete durbincs

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Barna tengeridurbincs

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Kékfoltos durbincs

BSC

Sparus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Rózsaszínű durbincs

RPG

Sparus pagrus

Red porgy

Aranydurbincs

SBG

Sparus auratus

Gilthead seabream

Sparus durbincsok m.n.j.

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Pargo breams, n.e.i.

Nagyszemű durbincs

BOG

Boops boops

Bogue

Tengeri durbincsok m.n.j.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Nyurgadurbincsok

PIC

Spicara spp.

Picarels

Tengeri márnák

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Nyugat-afrikai kecskehal

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Tengeri márnafélék m.n.j.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Afrikai sarlóhal

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Sertésfogú halak

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Sügérszerűek m.n.j.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Szakállas brotula

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Tengeri felcserhal

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Morgóhalfélék m.n.j.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Íjhalfélék

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Horgászhal

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Horgászhalfélék m.n.j.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Árcsőrű csukafélék m.n.j.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

Repülőhalfélék m.n.j.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Nyilascsukák

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Nagyfejű tengeri pérhal

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Óriás afrikai threadfin

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Kis afrikai threadfin

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Király threadfin

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Threadfinek m.n.j.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Sügéralakúak m.n.j.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Makrahal; kékhal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Fattyúmakréla

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Fattyúmakrélák m.n.j.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Álmakrahalak

SDX

Decapterus spp.

Scads

Jakabhal

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Spanyol makrahal

HMV

Decapterus rhonchus

False scad

Makrahalak m.n.j.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Lenézőhal

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Sárkányhalak

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Sárgafarkú fattyúmakréla fajok m.n.j.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Közönséges villásmakréla

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Atlanti bumper

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Aranymakréla

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Fedőhal

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Fedőhalfélék

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Csonthal

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Alasa

SAA

SardineIla aurita

Round sardinella

Tömzsi alasa

SAE

Sardinella madeirensis

Madeiran sardinella

Alasák

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Bonga shad

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Szardínia

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Európai szardella

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Heringalakú halak m.n.j.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonitó; palamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Karcsú palamida

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Nyugat-afrikai spanyolmakréla

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Páncélos makrahal

FRZ

Auxis tharard, A rochei

Frigate and bullet tunas

Tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Sárgaúszójú tonhal

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonhalak m.n.j.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Fűrészes rájafélék

SAW

Pristidae

Sawfishes

Amerikai vitorláshal

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Kormos nyársorrúhal

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Fehér marlin; szuronyos hal

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Vitorláshalfélék

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Makrahalak m.n.j.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Ezüstös sertefarkúhal

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Villásfarkú abroncshal

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Fekete abroncshal

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Abroncshalfélék m.n.j.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Foltos makrahal

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrahal

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrélák m.n.j.

MAZ

Scomber spp.

„Scomber” mackerels n.e.i.

Makrélaalakúak m.n.j.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Rókacápa

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Nagyszemű rókacápa

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Makócápák

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Kék cápa

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Selymes cápa

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Pörölycápa

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Csipkés pörölycápa

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Pörölycápafélék stb. m.n.j.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Búvárcápa

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Hegedűrája-félék stb., m.n.j.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Csillagos cápák

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Rájaalakúak m.n.j.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Porcoshalak; cápák, ráják tömörfejűek m.n.j.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Vértes- és csontoshalak m.n.j.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Mászórákok m.n.j.

CRA

Reptantia

Marine crabs n.e.i.

Trópusi languszták m.n.j.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Langusztarákok m.n.j.

CRW

Panulirus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Norvég rák

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Európai homár

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Éti ostorgarnéla

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Déli rózsaszín garnéla

SOP

Penaeus notialis

Southern pink shrimp

Ostoros garnélák m.n.j.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Piros ostorgarnéla

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Guinea shrimp

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Skarlát garnéla

SSH

Plesiopenaeus edwardsianus

Scarlet shrimp

Ostorcsápú garnélák

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Garnélák m.n.j.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Rákalakúak m.n.j.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Haslábúak m.n.j.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Csészeosztrigák m.n.j.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Kékkagylók m.n.j.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Lábasfejűek m.n.j.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Közönséges tintahal

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Törpeszépiák

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmárok

SQC

Loligo spp.

Common squids

Közönséges polip

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Polipok

OCT

Octopodidae

Octopuses

Valódi kalmárok m.n.j.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Puhatestűek m.n.j.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Teknősök m.n.j.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


FÖLDKÖZI-TENGER ÉS FEKETE-TENGER (37. fő halászati terület)

A faj megnevezése

3 betűjelből álló azonosító

Tudományos megnevezés

Angol elnevezés

Tokfélék m.n.j.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Angolna

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Nagy hering

SHC

Alosa pontica

Pontic shad

Alózafélék m.n.j.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Fekete- és azovi-tengeri tyulka

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Lapos halak m.n.j.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Sima lepényhal

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Érdes lepényhal

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Közönséges nyelvhal

SOL

Solea vulgaris

Common sole

Nyelvhalak m.n.j.

SOO

Solea spp.

Soles n.e.i.

Szárnyas rombuszhal

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Rombuszhalak m.n.j.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Óriás rombuszhal

TUR

Psetta maxima

Turbot

Fekete-tengeri rombuszhal

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Villás tőkehal

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Törpe tőkehal

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Francia tőkehal

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Kék puha tőkehal

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Vékonybajszú tőkehal

WHG

Merlangus merlangus

Whiting

Szürke tőkehal

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Tőkehalalakúak m.n.j.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Ezüstlazacok

ARG

Argentina spp.

Argentines

Sűrűfogú gyíkhal

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Gyíkhalfélék m.n.j.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Tengeri angolna

COE

Conger conger

European conger

Tengeri angolnafélék m.n.j.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Kakashal

JOD

Zeus faber

John Dory

Sügéralakúak m.n.j.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Spanyol csíkossügér

GPD

Epinephelus guaza

Dusky grouper

Bronzsügér

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Sügérek m.n.j.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Roncssügér

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Fűrészes sügér

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Fűrészes sügérfélék m.n.j.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Farkassügér

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Tengeri sügérek

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Édesajkú hal

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Árnyékhalfélék

DRU

Sciaena spp.

Drums

Közönséges umbrahal

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Sashal

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Árnyékhalak, croakerek m.n.j.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Északi durbincs

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Vörös durbincs

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Gyöngyös durbincs

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Durbincsok m.n.j.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Abroncsos keszeg

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Gyűrűsdurbincsok m.n.j.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Nagyszemű fogasdurbincs

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Fogasdurbincs

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Fogasdurbincsok m.n.j.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Fekete durbincs

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Barna tengeridurbincs

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Rózsaszínű durbincs

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Aranydurbincs

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Durbincsok m.n.j.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Nagyszemű durbincs

BOG

Boops boops

Bogue

Ezüstös durbincs

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Magashátú durbincs

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Tengeri durbincsok m.n.j.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Közönséges ménola

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Nyurgadurbincsok

PIC

Spicara spp.

Picarels

Csíkos tengeri márna

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Közönséges tengeri márna

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Tengeri márnák

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= red mullets)

Mérges pókhal

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Sügérszerűek m.n.j.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Homoki angolnák

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Nyúlhalak

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Gébek

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Tengeri gébfélék m.n.j.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Sárkányfejűek, m.n.j.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Vörös morgóhal

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Morgóhalfélék m.n.j.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Horgászhal

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Horgászhalfélék m.n.j.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Csőrös csuka

GAR

Belone belone

Garfish

Nyilascsukák

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Nagyfejű tengeri pérhal

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Kalászhalfélék

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Sügéralakúak m.n.j.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Makrahal; kékhal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Fattyúmakréla

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Földközi-tengeri fattyúmakréla

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Fattyúmakrélák m.n.j.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Makrahalak m.n.j.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Sárgafarkú fattyúmakréla

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Közönséges villásmakréla

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Tüskésmakréla-félék m.n.j.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Aranyosfejű hal

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Aranymakréla

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Alasák m.n.j.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Szardínia

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Sprotni

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Európai szardella

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Heringalakú halak m.n.j.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonitó; palamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Karcsú palamida

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Páncélos makrahal

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Harántsávos tonmakréla

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Bonitó

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonhalak m.n.j.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Amerikai vitorláshal

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Vitorláshalfélék

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

Makrélaalakúak m.n.j.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Villásfarkú abroncshal

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Foltos makrahal

MAS

Scomber iaponicus

Chub mackerel

Makrahal

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrélák m.n.j.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Makrélaalakúak m.n.j.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Óriáscápa

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Rókacápa

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Lándzsafogú cápa

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Foltos cápa

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Kék cápa

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Zátonycápa

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Pörölycápa

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Csipkés pörölycápa

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Szürke tüskéscápa

QUB

Squalus blainvillei

Longnose spurdog

Falócápa

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Búvárcápa

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Fekete tüskéscápa

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Tövises rája

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Közönséges mérgesrája

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Heringcápa

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Macskacápák

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Csillagos cápák

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Közönséges tüskéscápa

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Tüskéscápafélék m.n.j.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Angyalrája

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Angyalrájafélék

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Cápaalakúak m.n.j.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Hegedűrájafélék

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Rájafajok

SKA

Raja spp.

Skates

Rájaalakúak m.n.j.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Vértes- és csontoshalak m.n.j.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Nagy tarisznyarák

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Mediterrán parti rák

CMR

Carcinus aestuaria

Mediterranean shore crab

Nagy tengeripók

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Mászórákok m.n.j.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Rózsaszín tüskés languszta

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Európai languszta

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Languszták m.n.j.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Norvég rák

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Európai homár

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Éti ostorgarnéla

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Piros ostorgarnéla

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Skarlát garnéla

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Vörös ostorgarnéla

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Fűrészes garnéla

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Homoki garnéla

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Garnélák m.n.j.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Éti sáskarák

MTS

Squillia mantis

Mantis squillid

Rákalakúak m.n.j.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Haslábúak m.n.j.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Közönséges particsiga

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Európai osztriga

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Óriás osztriga

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Ehető kékkagyló

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Nagy fésűkagyló

SJA

Pecten jacobeus

Great scallop

Tüskéscsigák

MUE

Murex spp.

Murex

Ehető szívkagyló

COC

Cardium edule

Common cockle

Sávos vénuszkagyló

SVE

Venus (= Chamelea) gallina

Striped Venus

Barázdás szőnyegkagyló

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Kis vénuszkagyló

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

Szőnyegkagylók m.n.j.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Ugrókagylók

DON

Donax spp.

Donax clams

Hüvelykagylók

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Kagylók m.n.j.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Lábasfejűek m.n.j.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Közönséges tintahal

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Törpeszépiák

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmárok

SQC

Loligo spp.

Common squids

Nyílkalmár

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

European flying squid

Közönséges polip

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Pézsmapolipok

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Polipok

OCZ

Octopodidae

Octopuses

Valódi kalmárok m.n.j.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Puhatestűek m.n.j.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Teknősök m.n.j.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Ehető zsákállat

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Kövi tengerisün

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Medúzák

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


DÉLNYUGAT-ATLANTI TERÜLET (41. fő halászati terület)

A faj megnevezése

Három betűjelből álló azonosító

Tudományos megnevezés

Angol elnevezés

Alózafélék m.n.j.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Laposhalak m.n.j.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Bastard halibuts

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Nyelvhalak m.n.j.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Ausztrál codling

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

Lágyhalak

MOR

Moridae

Moras

Brazil codling

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Déli kék puha tőkehal

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Argentin tőkehal

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Patagóniai tőkehal

HPA

Merluccius polylepis

Patagonian hake

Tőkehalak m.n.j.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Patagóniai gránátoshal

GRM

Macruronus mageilanicus

Patagonian grenadier

Kék gránátoshalak

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Gránátoshalak

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Tőkehalalakúak m.n.j.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Tengeri harcsák m.n.j.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Nagy gyíkhal

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Argentin tengeri angolna

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Sügéralakúak m.n.j.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Robalok m.n.j.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

Csíkossügérek

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Vörös csíkossügér

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Sügérek m.n.j.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Argentin tengeri sügér

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Fűrészes sügérfélék m.n.j.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Déli vörös csattogóhal

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Sárgafarkú csattogóhal

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Csattogóhalak m.n.j.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Sávos dörmögőhal

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Dörmögőhalak m.n.j.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Csíkos weakfish

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Cynoscion sügérek m.n.j.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Atlanti árnyékhal

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Déli király árnyékhal

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Argentin árnyékhal

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

Király sügér

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Fekete árnyékhal

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Árnyékhalak, croakerek m.n.j.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Gyűrűsdurbincsok m.n.j.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Fogasdurbincsok m.n.j.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Rózsaszínű durbincs

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Tengeri durbincsok m.n.j.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Tengeri márnák

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Kasztanyett hal

CTA

Cheilodactylus bergi

Castaneta

Brazil homoki sügérek

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Brazil laposfejű sügér

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Patagóniai blennie

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Patagóniai fogassügér

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Púpos sziklasügér

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Szürke sziklasügér

NOS

Notothenia squamifrons

Grey rockcod

Patagonian rockcod

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

Jéghal-sügér

PAT

Patagonotothen longipes Ramsaiy

Cod icefish

Antarctic rockcods, noties m.n.j.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Blackfin icefish

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Mackerel icefish

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Icefishes m.n.j.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Sügérszerűek m.n.j.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Pink cusk-eel

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Kormos makrélák m.n.j.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Rózsás álsügér

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Sárkányfejűek, m.n.j.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Atlantic searobins

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Ballyhoo félcsőrös csuka

BAL

Hemirhamphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Repülőhalfélék m.n.j.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Nyilascsukák

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Tengeripérfélék m.n.j.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Kalászhalfélék

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Sügéralakúak m.n.j.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Kéksügér

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Tarka fattyúmakréla

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Fattyúmakrélák m.n.j.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Makrahalak m.n.j.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Parona leatherjack

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Tüskésmakréla-félék m.n.j.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Aranymakréla

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Gulf butterfish, harvestfishes

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Fedőhalfélék

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Ladyfish

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Brazíliai alasa

BSR

Sardinella brasiliensis

Brazilian sardinella

Alasák m.n.j.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Brazilian menhaden

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Argentine menhaden

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Sprattok

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Falklandi spratt

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Argentín szardilla

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Szardellafélék m.n.j.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Heringalakú halak m.n.j.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonitó; palamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocyhium solandri

Wahoo

King mackerel

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Királymakréla

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Scomberomorus makréla fajok m.n.j.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Páncélos makrahal

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Harántsávos tonmakréla

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Bonitó

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Atlanti tonhal

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Déli nagy tonhal

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Sárgaúszójú tonhal

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tonhalak m.n.j.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Amerikai vitorláshal

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Kormos nyársorrúhal

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Fehér marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Vitorláshalfélék

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tonhalszerű halak m.n.j.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Fehér kígyómakréla

WSM

Thyrsitops lepidopodes

White snake mackerel

Ezüstös sertefarkúhal

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Foltos makrahal

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Nagyszemű rókacápa

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Lándzsafogú cápa

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Kék cápa

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Selymes cápa

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Rezes cápa

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Pörölycápa

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Csipkés pörölycápa

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Közönséges kutyacápa

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Közönséges tüskéscápa

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Angyalrájafélék m.n.j.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Chola hegedűrája

GUD

Rhinobatis percellens

Chola guitarfish

Fűrészes rájafélék

SAW

Pristidae

Sawfishes

Elefánthalak m.n.j.

ELF

Callorhinchus spp.

Elephantfishes n.e.i.

Patagóniai sima cápa

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Csillagos cápák

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Olajosmájú cápák

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Rájaalakúak m.n.j.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Vértes- és csontoshalak m.n.j.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Dana úszórák

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Déli kőrák

KCR

Lithodes antarcticus

Southern kingcrab

Lágyhéjú vörös rák

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Medúzák m.n.j.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Mászórákok m.n.j.

CRA

Reptantia

Marine crabs n.e.i.

Karibi languszta

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Trópusi languszták m.n.j.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Északi ostorgarnéla

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

Vörösfoltos ostorgarnéla

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Ostoros garnélák m.n.j.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Atlanti seabob

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Argentin tőrgarnéla

ASH

Arternesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Argentin vörös garnéla

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Garnélák m.n.j.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Pompás világítórák

KRX

Euphausia superba

Antarctic krill

Rákalakúak m.n.j.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Haslábúak m.n.j.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Csészeosztrigák m.n.j.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

River Plata kékkagyló

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Magellán kagyló

MSC

Aulacornya afer

Magellan mussel

Fésűkagylók m.n.j.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Ugrókagylók

DON

Donax spp.

Donax clams

Kagylók m.n.j.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Törpeszépiák

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Patagóniai kalmár

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Kalmárok

SQC

Loligo spp.

Common squids

Argentin rövidszárnyú tintahal

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

Hétcsillag repülő tintahal

SQS

Martialia hyadesi

Sevenstar flying squid

Polipok

OCT

Octopodidae

Octopuses

Loligók, nyílvesszőkalmárok m.n.j.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Puhatestűek m.n.j.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Teknősök m.n.j.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


DÉLKELET-ATLANTI TERÜLET (47. fő halászati terület)

A faj megnevezése

Három betűjelből álló azonosító

Tudományos megnevezés

Angol elnevezés

Laposhalak m.n.j.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Nyugati-parti nyelvhal

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Iszap nyelvhal

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Délkelet-atlanti nyelvhalak m.n.j.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Nyelvhalak m.n.j.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Benguela tőkehal

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Sekélyvízi foki tőkehal

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Mélyvízi foki tőkehal

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Foki tőkehalak

HKC

Merluccius capensis, M. parad.

Cape hakes

Tengeri csukák

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Tőkehal-alakúak m.n.j.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

Bárdhalak

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Fényhalak m.n.j.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

Világító szardínia

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Zöldszemű halak

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Fehér márna

GAT

Galeichthyes fericeps

White barbel

Simaszájú macskahal

SMC

Arius heudoloti

Smoothmouth sea catfish

Tengeri harcsák m.n.j.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Nagy gyíkhal

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Gyíkhalfélék m.n.j.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Tengeri angolnafélék m.n.j.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Szalonkahal

SNS

Macrorhamphosus scolopax

Slender snipefish

Szalonkahalak

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Nyálkásfejű halak

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Nyálkásfejű halfélék m.n.j.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Kakashal

JOD

Zeus faber

John Dory

Ezüst kakashal

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Kakashalfélék m.n.j.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Disznófejűhal-félék

BOR

Caproidae

Boarfishes

Disznófejű hal

BOC

Capros aper

Boarfish

Sügéralakúak m.n.j.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Sügérek m.n.j.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Roncssügér

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Fűrészes sügérfélék m.n.j.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Priacanthusfélék m.n.j.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Priacanthidae fajok

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

Kardinálishal-félék m.n.j.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

Acropomatidae fajok

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Feketeszájú splitfin

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Synagrops fajok m.n.j.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Foki rubinthal

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Rubinthalak stb.

EMT

Emmelchthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Csattogóhalak m.n.j.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Nemipterus fajok

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Nemipteridae fajok

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Nagyszemű dörmögőhal

GRB

Brachydeuterus auratus

Bigeye grunt

Édesajkú hal

BRL

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Sompat dörmögőhal

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Dörmögőhalak m.n.j.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Kob

KOB

Argyrosomus hololepidofus

Southern meagre (= kob)

Geelbek croaker

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Tigrisfogú croaker

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Nyugat-afrikai croakerek

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Árnyékhalfélék m.n.j.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Kanári umbrahal

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

Cynoscion sügérek m.n.j.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Natali durbincs

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Tengeri durbincsok m.n.j.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Durbincsok m.n.j.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Gyűrűsdurbincsok m.n.j.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Nagy szemű fogasdurbincs

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Angolai fogasdurbincs

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kanári-szigeti fogasdurbincs

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Fogasdurbincsok m.n.j.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Fekete durbincs

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Ácsdurbincs

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Santer durbincs

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Vörös durbincs

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Panga durbincs

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Fehér stumpnose

WSN

Rhahdosargus globiceps

White stumpnose

Durbincsok m.n.j.

SBP.

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Nagyszemű durbincs

BOG

Boops boops

Bogue

Chrysoblephus fajok m.n.j.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Fehér durbincs

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Ezüstös durbincsfajok, m.n.j.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Ezüstös durbincs

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Rezesdurbincs fajok

CPP

Pachymetopon spp

Copper breams

Magashátú durbincs

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Polysteganus durbincs fajok m.n.j.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Skót durbincs

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Negyvennégy durbincs

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

Kék durbincs

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Tengeri durbincsok m.n.j.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Nyurgadurbincsok

PIC

Spicara spp.

Picarels

Tengeri márnafélék m.n.j.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Tengeri márnák

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Coracinidae fajok m.n.j.

COT

Coracinidae

Galjoens n.e.i.

Galjoen

GAJ

Coracinus capensis

Galjoen

Sertésfogú halak

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Afrikai sarlóhal

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Kígyóhalfélék m.n.j.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Kingclip

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Tengeri gébfélék m.n.j.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Jóreménység-foki álsügér

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Álsügérek m.n.j.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Rózsás álsügér

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Sárkányfejűek, m.n.j.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Vörös morgóhal

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Jóreménység-foki morgóhal

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Morgóhalfélék m.n.j.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Morgóhalak

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Íjhalfélék

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Jóreménység-foki horgászhal

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Horgászhalfélék m.n.j.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Lámpáshal

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Gyöngyöshalfélék

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Álcsőrű csukafélék m.n.j.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Tűhalak

NED

Tylosaurus spp.

Needlefishes

Makrélacsukafélék m.n.j.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Makrélacsuka

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Nyilascsukák

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Nyilascsukafélék

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Tengeripérfélék m.n.j.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Threadfinek m.n.j.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Kis afrikai threadfin

GAL

Galeoides dedactylus

Lesser African threadfin

Sügéralakúak m.n.j.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Makrahal; kékhal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Kékhalak m.n.j.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Cobiák m.n.j.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Jóreménység-foki fattyúmakréla

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Fattyúmakréla

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Fattyúmakrélák m.n.j.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Álmakrahalak

SDX

Decapterus spp.

Scads

Crevalle pompano

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Spanyol makrahal

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Makrahalak m.n.j.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Lenézőhal

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Sárkányhalak

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Sárgafarkú fattyúmakréla

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Közönséges villásmakréla

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Atlanti bumper

BUA

Chioroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Tüskésmakréla-félék m.n.j.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Aranyosfejű halfélék m.n.j.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Aranyosfejű hal

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Aranymakréla

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Aranymakrahal-félék m.n.j.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Fedőhal

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Fedőhalfélék

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Csonthalak

ALU

Albulidae

Bonefishes

Hosszúúszójú csonthal

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Alasa

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Tömzsi alasa

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Dél-afrikai szardínia

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Fehérfejű hering

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Dél-afrikai szardella

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Szardellafélék m.n.j.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Heringfélék m.n.j.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Alasák m.n.j.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Heringalakú halak m.n.j.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonitó; palamida

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Páncélos makréla

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Páncélos makrahal

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Keskenycsíkos spanyol makréla

COM

Scomberomorus guttatus

Narrow-barred Spanish mackerel

Királymakréla

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Nyugat-afrikai spanyol makréla

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Kanadai királymakréla

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Scomberomorus makréla fajok m.n.j.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Harántsávos tonmakréla

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Bonitó

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Déli nagy tonhal

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Sárgaúszójú tonhal

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Amerikai vitorláshal

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Kormos nyársorrúhal

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Black marlin

BLM

Makaira indica

Black marlin

Fehér marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Vitorláshalfélék

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Kardhalfélék

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Makrélaalakúak m.n.j.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Kígyómakrélák m.n.j.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Barracudahal

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Ezüstös sertefarkúhal

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Abroncshalfélék m.n.j.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Villásfarkú abroncshal

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Foltos makrahal

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrélaalakúak m.n.j.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Makrélaalakúak m.n.j.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Lándzsafogú cápa

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Kék cápa

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Pörölycápa

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Csillagos cápák m.n.j.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Közönséges kutyacápa

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Angyalrájafélék m.n.j.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Rájafajok m.n.j.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Rájaalakúak m.n.j.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Foki elefánthal

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Harántszájúak; cápák és ráják m.n.j.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Heringcápafélék

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Macskacápafélék

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Rekviem cápák

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Pörölycápák stb. m.n.j.

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Csillagos cápa

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Tüskéscápafélék m.n.j.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Közönséges tüskéscápa

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Rövidorrú tüskéscápa

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Hegedűrája-félék

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Fűrészes rájafélék

SAW

Pristidae

Sawfishes

Valódi rájafélék m.n.j.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Rájafajok

SKA

Raja spp.

Skates

Tüskésrájafélék

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Sasrájafélék

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Ördögrájafélék

MAN

Mobulidae

Mantas

Villamosráják

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Elefánthalak m.n.j.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Rájaalakúak m.n.j.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Cápaalakúak m.n.j.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

Porcoshalak m.n.j.

CAR

Chondrychthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Tömörfejűek m.n.j.

HOL

Holocephali

Chimaeras n.e.i.

Vértes- és csontoshalak m.n.j.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Nagy tarisznyrák

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Tarisznyarákok

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Úszó tarisznyarákok m.n.j.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Kőrákok m.n.j.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Déli kőrák

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

Kőrák

KCA

Lithodes ferox

King crab

Nyugat-afrikai medúza

CGE

Geryon (= Chaceon) maritae

West African geryon

Medúzák m.n.j.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Mélyvízi rákok, geryonok

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Mászórákok m.n.j.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Trópusi languszták m.n.j.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Királylanguszta

LOV

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Csipkés languszta

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Foki sziklarák

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Tristan da Cunha sziklarák

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Natáli languszta

SLN

Palinuris delagoae

Natal spiny lobster

Déli languszta

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Languszták m.n.j.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Medverákok

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Indiai-óceáni rákocska

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

Nephropidae rákok

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Éti ostorgarnéla

TGS

Penaeus kerathurus

Caramote prawn

Indiai fehér garnéla

PNI

Penarus indicus

Indian white prawn

Déli rózsaszín garnéla

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Ostoros garnélák m.n.j.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Piros ostorgarnéla

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Ostoros garnélák

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

Csíkos vörös garnéla

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Aristeidae garnélák

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Fűrészes garnéla

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Solenoceridae garnélák

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Késgarnélák

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Késgarnéla

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Jack-késgarnéla

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Garnélák m.n.j.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Rákalakúak m.n.j.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Perlemoen kagyló

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Giant parti turbáncsiga

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Osztrigák m.n.j.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Fogazott kövi osztriga

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Óriás osztriga

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Csészeosztrigák m.n.j.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Sziklakagyló

MSL

Perna perna

Rock mussel

Kékkagylók m.n.j.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

PSU

Pecten sulcicostatus

Fésűkagylók m.n.j.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Sima mactra vájókagyló

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Vájókagylók

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Vénuszkagylók

CLV

Veneridae

Venus clams

DOR

Dosinia orbignyi

Ugrókagylók

DON

Donax spp.

Donax clams

Foki hüvelykagyló

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Hüvelykagylók

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Kagylók m.n.j.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Törpeszépiák

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Chokker tintahal

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

Angolai repülő tintahal

SQG

Todarodes sagittatus angolensis

Angolan flying squid

Kalmárok

SQC

Loligo spp.

Common squids

Polipok

OCT

Octopodidae

Octopuses

Valódi kalmárok m.n.j.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Puhatestűek m.n.j.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Dél-afrikai medvefóka

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

Vörös zsákállat

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

URR

Parechinus angulosus

Tengeri uborkák m.n.j.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Vízi gerinctelenek m.n.j.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


Az INDIAI-ÓCEÁN NYUGATI RÉSZE (51. fő halászati terület)

A faj megnevezése

Három betűjelből álló azonosító

Tudományos megnevezés

Angol elnevezés

Kelee shad

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Hilsa shad

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Tejhal

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Barramundi

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Laposhalak m.n.j.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Indiai laposhal

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Nyelvhalak m.n.j.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Unikornis áltőkehal

UNC

Bregmaceros macclellandi

Unicorn cod

Tőkehalalakúak m.n.j.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Bombay duck

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Tengeri harcsák m.n.j.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Nagy gyíkhal

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Sűrűfogú gyíkhal

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Gyíkhalfélék m.n.j.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Murénák m.n.j.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Tengeri angolnafélék m.n.j.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Nyálkásfejű halak

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Japán kakashal

JJD

Zeus japonicus

Japanese John Dory

Sügéralakúak m.n.j.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Sügérek m.n.j.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Fűrészes sügérfélék m.n.j.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Priacanthusfélék m.n.j.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Sillaginidae tőkehalfélék

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Hamis trevally

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Rubinthalak stb.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Mangrove vörös csattogóhal

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Csattogóhalfajok m.n.j.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Csattogóhalak m.n.j.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Nemipterus fajok

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Nemipteridae fajok

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Leiognathidae gajok m.n.j.

POY

Leiognathidae

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Dörmögőhalak m.n.j.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Kob

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Geelbek croaker

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Árnyékhalfélék m.n.j.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Császársügérek

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Durbincsok m.n.j.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Fogasdurbincsok m.n.j.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Katonadurbincs

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Santer durbincs

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Vörös durbincs

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Chrysoblephus fajok m.n.j.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Tengeri durbincsok m.n.j.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Tengeri márnák

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Márnák

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Tengeri márnafélék m.n.j.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Foltos sarlóhal

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Ajakoshalfélék

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Mojarrák

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Sügérszerűek m.n.j.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Nyúlhalak

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Sárkányfejűek, m.n.j.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Laposfejű halak

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Íjhalfélék

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Gyöngyöshalfélék

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Tűhalak

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Hemirhamphus fajok m.n.j.

HAX

Hemirhamphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Repülőhalfélék m.n.j.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Nyilascsukák

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Nagyfejű tengeri pérhal

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Tengeripérfélék m.n.j.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Négyujjú threadfin

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Threadfinek m.n.j.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Sügéralakúak m.n.j.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Makrahal; kékhal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Cobiák m.n.j.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Fattyúmakrélák m.n.j.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Indiai makrahal

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Álmakrahalak

SDX

Decapterus spp.

Scads

Makrahalak m.n.j.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Sárkányhalak

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Sárgafarkú fattyúmakréla

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Sárgafarkú fattyúmakrélák m.n.j.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Szivárvány makréla

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

Aranyos makréla

GLT

Gnatanodon speciosus

Golden trevally

Torpedómakréla

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Scomberoides fajok

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Nagy szemű makréla

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

Sárgasávos makréla

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Tüskésmakréla-félék m.n.j.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Fekete pomfret

POB

Formio niger

Black pomfret

Aranymakréla

DOL

Coryphaene hippurus

Common dolphinfish

Silver pomfret

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Fedőhalfélék

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Aranysávos szardinella

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Indiai olajszardínia

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Alasák m.n.j.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Dél-afrikai szardínia

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Pirosszemű hering

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Stolephorus szardellák

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Szardellafélék m.n.j.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Heringalakú halak m.n.j.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Dorab farkashering

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Farkasheringek

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Keskenycsíkos spanyol makréla

COM

Scomberomorus ommerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Déli királymakréla

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Sávos makréla

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Scomberomorus makréla fajok m.n.j.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Páncélos makrahal

FRZ

Auxis thazard, A rochei

Frigate and bullet tunas

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Bonitó

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Hosszúfarkú tonhal

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Déli nagy tonhal

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Sárgaúszójú tonhal

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Amerikai vitorláshal

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

Déli kék marlin

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Fekete marlin

BLM

Makaira indica

Black marlin

Csíkos marlin

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Vitorláshalfélék

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Makrélaalakúak m.n.j.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Barracudahal

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Ezüstös sertefarkúhal

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Villásfarkú abroncshal

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Abroncshalfélék m.n.j.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Foltos makrahal

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Indiai makréla

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Indiai makrélák m.n.j.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Makrélaalakúak m.n.j.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Lándzsafogú cápa

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Kék cápa

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Fehérorrú cápa

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

Foltosfarkú cápa

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Kormos cápa

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Selymes cápa

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Tejcápa

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Kék cápák m.n.j.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Pörölycápák stb. m.n.j.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Hegedűrája-félék stb., m.n.j.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Fűrészes rájafélék

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rájaalakúak m.n.j.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Porcoshalak; cápák, ráják és tömörfejűek m.n.j.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Vértes- és csontoshalak m.n.j.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Tarisznyarákok

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Iszaprák

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Medúzák m.n.j.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Mászórákok m.n.j.

CRA

Reptantia

Marine crabs n.e.i.

Trópusi languszták m.n.j.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Natáli languszta

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Papucsrákok

LOS

Scyliaridae

Slipper lobsters

Andaman rák

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Óriás tigrisgarnéla

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Zöld tigrisgarnéla

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Indiai fehér garnéla

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Ostoros garnélák m.n.j.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Késgarnéla

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Jack-késgarnéla

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Késgarnélák

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Garnélák m.n.j.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Rákalakúak m.n.j.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Fülcsigák m.n.j.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Kövi csészeosztriga

CSC

Crassostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Csészeosztrigák m.n.j.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Lábasfejűek m.n.j.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Törpeszépiák

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmárok

SQC

Loligo spp.

Common squids

Polipok

OCT

Octopodidae

Octopuses

Valódi kalmárok m.n.j.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Puhatestűek m.n.j.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Levesteknős

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Teknősök m.n.j.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Tengeri uborkák m.n.j.

CUX

Holothurioidea

Sea cucumbers n.e.i.

Vízi gerinctelenek m.n.j.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


V. MELLÉKLET

AZ ÉSZAK-ATLANTI TERÜLETEN KÍVÜL ESŐ TERÜLETEKRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

Mágneses adathordozó

Mágnesszalagok: Kilencsávos, 1 600 vagy 6 250 BPI sűrűségű, EBCDIC vagy ASCII kódolású, lehetőleg címke nélkül. Amennyiben van rajta címke, akkor az állományzáró kódot fel kell tüntetni.

Hajlékonylemezek: MS-DOS formázott, 3,5 hüvelyk méretű és 720 KB vagy 1,4 MB tárterületű, illetve 5,25 hüvelyk méretű és 360 KB vagy 1,2 MB tárterületű lemezek.

A bejegyzés formátuma

Bájtok száma

Leírás

Megjegyzések

1–4

Ország (három betűjelből álló ISO-kód)

pl. FRA = Franciaország

5–6

Év

pl. 93 = 1993

7–8

Fő halászati terület

34 = kelet-közép-atlanti terület

9–15

Körzet

3.3 = 3.3. körzet

16–18

Fajok

három betűjelből álló azonosító

19–26

Fogás

tonnában

Megjegyzések:

a)

A fogásmezőt (19–26 bájtok) elöl üres helyekkel jobbra zárva kell megadni. Az összes többi mezőt hátul üres helyekkel balra kell igazítani.

b)

A fogást tonnára kerekítve, a kirakodott mennyiség élősúlyának megfelelően kell feljegyezni.

c)

A fél egységnél kisebb mennyiséget (19–26 bájt) „–1”-ként kell bejegyezni.

d)

Az ismeretlen mennyiséget (19–26 bájt) „–2”-ként kell bejegyezni.


VI. MELLÉKLET

AZ ÉSZAK-ATLANTI TERÜLETEN KÍVÜL ESŐ HALÁSZATI TERÜLETEKRE VONATKOZÓ FOGÁSI ADATOK MÁGNESES ADATHORDOZÓN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁNAK FORMÁTUMA

A.   KÓDOLÁSI FORMÁTUM

Az adatokat változtatható hosszúságú adatsorok formájában kell átadni, az adatmezőket kettősponttal (:) kell elválasztani. Mindegyik adatsornak tartalmaznia kell a következő mezőket:

Mező

Megjegyzések

Ország

három betűjelből álló kód (például FRA = Franciaország)

Év

például 2001 vagy 01

FAO fő halászati terület

például 34 = kelet-közép-atlanti terület

Körzet

például 3.3 = 3.3. körzet

Fajok

három betűjelből álló azonosító

Fogás

tonnában

a)

A fogást tonnára kerekítve, a kirakodás élősúly-egyenértékének megfelelően kell rögzíteni.

b)

A fél egységnél kisebb mennyiséget „–1”-ként kell rögzíteni.

c)

Országkódok

Ausztria

AUT

Belgium

BEL

Bulgária

BGR

Ciprus

CYP

Cseh Köztársaság

CZE

Németország

DEU

Dánia

DNK

Spanyolország

ESP

Észtország

EST

Finnország

FIN

Franciaország

FRA

Egyesült Királyság

GBR

Anglia és Wales

GBRA

Skócia

GBRB

Észak-Írország

GBRC

Görögország

GRC

Magyarország

HUN

Írország

IRL

Izland

ISL

Olaszország

ITA

Litvánia

LTU

Luxembourg

LUX

Lettország

LVA

Málta

MLT

Hollandia

NLD

Norvégia

NOR

Lengyelország

POL

Portugália

PRT

Románia

ROU

Szlovákia

SVK

Szlovénia

SVN

Svédország

SWE

Törökország

TUR

B.   AZ ADATOKNAK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁNAK MÓDSZERE

Amennyiben lehetséges, az adatokat elektronikus formában kell továbbítani (például e-mailben, csatolt dokumentumként). Ennek hiányában 3,5-ös HD lemezen fogadják el a benyújtott adatokat.


VII. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

A Tanács 2597/95/EK rendelete

(HL L 270., 1995.11.13., 1. o.)

 

A Bizottság 1638/2001/EK rendelete

(HL L 222., 2001.8.17., 29. o.)

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendelete

(HL L 284., 2003.10.31., 1. o.)

Kizárólag a III. melléklet, 57. pont


VIII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2597/95/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk, első bekezdés

4. cikk, első bekezdés

4. cikk, második bekezdés

4. cikk, második bekezdés

4. cikk, harmadik bekezdés

5. cikk, (1) és (2) bekezdés

5. cikk, (1) és (2) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

7. cikk

7. cikk

8. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet

VIII. melléklet


31.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/42


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 217/2009/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról (átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

Az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról szóló, 1993. június 30-i 2018/93/EGK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal lényegesen módosították (3). Mivel további módosításokra kerül sor, az áttekinthetőség érdekében kívánatos, hogy átdolgozzák.

(2)

A 3179/78/EGK tanácsi rendelet (4) által jóváhagyott, az Atlanti-óceán északnyugati részében a jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló, és az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezetet (NAFO) létrehozó egyezmény értelmében a Közösség átadja a NAFO Tudományos Tanácsa részére azokat a rendelkezésre álló statisztikai és tudományos adatokat, amelyeket a Tudományos Tanács munkája során igényel.

(3)

A NAFO Tudományos Tanácsa számára az aktuális fogási és tevékenységi statisztikák nélkülözhetetlenek az Atlanti-óceán északnyugati részén található halállomány állapotának értékeléséhez.

(4)

Több tagállam kérte, hogy az V. mellékletben meghatározottól eltérő formában vagy más adathordozó alkalmazásával nyújthasson be adatokat (amelyek megfelelnek a Statlant-kérdőíveknek).

(5)

Az ezen rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(6)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy kiigazítsa a fajok és a statisztikai halászterületek felsorolását, e halászterületek leírását, valamint a halászati tevékenységre, a halászfelszerelésekre, a hajóméretekre és a halászati módszerekre vonatkozó méretnagyságokat, kódokat és meghatározásokat. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelet (6) megfelelő figyelembevételével minden tagállamnak be kell nyújtania a Bizottsághoz azoknak az adott tagállamban lajstromozott vagy annak a lobogója alatt hajózó hajóknak a fogási adatait, amelyek az Atlanti-óceán északnyugati részén halásznak.

A névleges fogási adatoknak tartalmazniuk kell a kirakodott vagy a tengeren átrakodott összes halászati terméket, függetlenül azok formájától, kivéve azokat a mennyiségeket, amelyeket a kifogást követően visszaengedtek a tengerbe, a fedélzeten elfogyasztottak vagy ott csaliként használtak fel. Az akvakultúra-termelést nem kell feltüntetni. Az adatokat a kirakodott vagy átrakodott mennyiségek élősúly-egyenértékében kell bemutatni, tonnára kerekítve.

2. cikk

(1)   A benyújtandó adatok két típusa:

a)

az éves névleges fogások a kirakodott mennyiségek élősúlyegyenérték-tonnáiban kifejezve, az I. mellékletben felsorolt fajok szerinti, valamint a II. mellékletben felsorolt és a III. mellékletben meghatározott északnyugat-atlanti régiók szerinti felosztásban;

b)

az a) pontban meghatározott fogások és a kapcsolódó halászati tevékenység a fogás naptári hónapja, halászfelszerelés, hajóméret és fő keresett fajok szerinti felosztásban.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett adatokat, amelyek lehetnek előzetes adatok is, az érintett évet követő év május 31-ig kell benyújtani. Az (1) bekezdés b) pontjában említett adatokat az érintett évet követő év augusztus 31-ig kell benyújtani: ezek végleges adatok.

Az (1) bekezdés a) pontjában említett, előzetes adatként benyújtott adatokat egyértelműen ilyen adatokként kell meghatározni.

Nem szükséges adatokat benyújtani azoknak a faj/halászterület kombinációknak az esetében, amelyekre nem jegyeztek fel fogást az adatszolgáltatás időszakában.

Ha az érintett tagállam nem folytatott halászati tevékenységet az Atlanti-óceán északnyugati részén a megelőző évben, akkor a következő év május 31-ig értesíti erről a Bizottságot.

(3)   A halászati tevékenységre, a halászfelszerelésekre, a halászati módszerre és a hajóméretre vonatkozó információk benyújtásakor használandó meghatározások és kódok a IV. mellékletben találhatók.

(4)   A fajok és a statisztikai halászterületek felsorolását, e halászterületek leírását, valamint a halászati tevékenységre, a halászfelszerelésekre, a hajóméretekre és a halászati módszerekre vonatkozó méretnagyságokat, kódokat és meghatározásokat a Bizottság módosíthatja.

Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 6. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

3. cikk

Amennyiben a közös halászati politika alapján elfogadott rendelkezések másképpen nem írják elő, a tagállamok számára megengedett a mintavételi technikák használata a fogási adatok megállapítására a halászflottájuk azon részeire vonatkozóan, amelyek esetében az összes adat felvétele a közigazgatási eljárások túlzott alkalmazásával járna. A mintavételi eljárások részleteit az ilyen technikák segítségével gyűjtött összes adat arányára vonatkozó részletekkel együtt tartalmaznia kell a tagállam által a 7. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott jelentésnek.

4. cikk

A tagállamok az adatoknak az V. mellékletben előírt formátum szerinti adathordozón történő benyújtásával tesznek eleget a Bizottsággal szemben az 1. és a 2. cikk szerint fennálló kötelezettségeiknek.

A Bizottság előzetes hozzájárulásával a tagállamok eltérő formátumban, illetve eltérő adathordozón is benyújthatnak adatokat.

5. cikk

A jelentések kézhezvételétől számított 24 órán belül, ha lehetséges, a Bizottság a jelentésekben foglalt információt továbbítja a NAFO ügyvezető titkárának.

6. cikk

(1)   A Bizottságot a 72/279/EGK tanácsi határozattal (7) létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a 8. cikke rendelkezéseire.

7. cikk

(1)   1994. július 28-ig a tagállamoknak részletes jelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amelyben közlik, hogy miként nyerik a fogási adatokat, és meghatározzák, hogy ezek az adatok mennyire reprezentatívak és megbízhatóak. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve elkészíti e jelentések összegzését.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésében előírt információk bármiféle módosításáról a módosítások bevezetésétől számított három hónapon belül.

(3)   Az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos módszertani jelentéseket, adathozzáférést, az (1) bekezdésben említett adatmegbízhatóságot és az egyéb kapcsolódó kérdéseket évente felül kell vizsgálni a bizottság illetékes munkacsoportjában.

8. cikk

(1)   A 2018/93/EGK rendelet hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni a VIII. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  Az Európai Parlament 2008. június 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. február 26-i határozata.

(2)  HL L 186., 1993.7.28., 1. o.

(3)  Lásd a VI. mellékletet.

(4)  HL L 378., 1978.12.30., 1. o.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(6)  HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

(7)  HL L 179., 1972.8.7., 1. o.


I. MELLÉKLET

AZ ÉSZAKKELET-ATLANTI TERÜLET KERESKEDELMI FOGÁSI STATISZTIKÁIBAN JELENTETT FAJOK JEGYZÉKE

A tagállamok kötelesek jelenteni a csillaggal (*) jelölt fajok névleges fogásait. A többi faj névleges fogásainak jelentése az egyes fajok azonosításának tekintetében szabadon választható. Ha az adatokat nem nyújtják be fajonként, az adatoknak a gyűjtőkategóriákban kell megjelenniük. A tagállamok a jegyzékben nem szereplő fajokra vonatkozó adatokat is benyújthatnak, ha a fajokat megfelelően azonosítják.

Megjegyzés

:

m.n.j. = máshol nem jelzett

A faj megnevezése

3 betűjelből álló azonosító

Tudományos elnevezés

Angol elnevezés

FENÉKLAKÓ HALFAJOK

Tőkehal

COD(*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Foltos tőkehal

HAD(*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Álsügérek m.n.j.

RED(*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Ezüstös csacsihal

HKS(*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Atlanti menyétke

HKR(*)

Urophycis chuss

Red hake

Fekete tőkehal

POK(*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Vörös álsügér

REG(*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Mélyvízi vörös álsügér

REB(*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Érdes laposhal

PLA(*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Vörös lepényhal

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Sárgafarkú lepényhal

YEL(*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Grönlandi laposhal

GHL(*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Óriás laposhal

HAL(*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Téli lepényhal

FLW(*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Nyári lepényhal

FLS(*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Átlátszó rombuszhal

FLD(*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Lepényhal-alakúak m.n.j.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikai horgászhal

ANG(*)

Lophius americanus

American angler

Prionotus fajok

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Vándorló tőkehal

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Lila tőkehal

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Kék puha tőkehal

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Cunner

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Norvég menyhal

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Grönlandi tőkehal

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Kék menyhal

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Északi menyhal

LIN(*)

Molva molva

Ling

Tengeri nyúlhal

LUM(*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Északi királyhal

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Északi gömbhal

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Farkasangolna-félék m.n.j.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Óceáni anyaangolna

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Sarki tőkehal

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Pisze hosszúfarkú hal

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Hagymaszemű gránátoshal

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Homokiangolna-félék

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Skorpióhalak m.n.j.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Scup

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoga

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Cilinderhal

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Fehér csacsihal

HKW(*)

Urophycis tenuis

White hake

Pásztás farkashalfélék m.n.j.

CAT(*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Pásztás farkashal

CAA(*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Pettyes farkashal

CAS(*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Fenéklakó csontoshalak m.n.j.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

NYÍLTTENGERI HALFAJOK

Hering

HER(*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Makréla

MAC(*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Vajhal

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Atlanti menhaden

MHA(*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Makrélacsuka

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Öböl szardella

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Vérengző makrahal

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Jakabhal

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Tonmakréla

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Királymakréla

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Foltos királymakréla

SSM(*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Atlanti vitorláshal

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Fehér marlin

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Kék marlin

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Kardhal

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Germon (másnéven hosszúszárnyú tonhal)

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Bonitó (másnéven palamida)

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Kis tonhal

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Nagyszemű tonhal

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Nagy tonhal

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Bonitó (másnéven csíkoshasú tonhal)

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Sárgaúszójú tonhal

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Makrahalfélék

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Nyíltvízi halak m.n.j.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

EGYÉB USZONYOS HALFAJOK

Amerikai finta

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Fattyúmakréla-félék m.n.j.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amerikai tengeri angolna

COA

Conger oceanicus

American conger

Amerikai angolna

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Amerikai alóza

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Ezüstlazacok

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Atlanti árnyékhal

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Atlanti tűhal

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Atlanti thread hering

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Baird tarfejű hala

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Fekete árnyékhal

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Fekete tengeri sügér

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Kékhátú alóza

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Kapelán

CAP(*)

Mallotus villosus

Capelin

Szajblingfajok m.n.j.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Cobia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Közönséges pompano

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Gizzard alóza

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Dörmögőhalak m.n.j.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Hickory alóza

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Gyöngyöshalak

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Tengeripér-félék m.n.j.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Észak-atlanti aratóhal

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Disznóhal

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Szivárványos viaszlazac

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Vörös árnyékhal

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Rózsaszín durbincs

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Érdes fattyúmakréla

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Homoki sügér

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Birkafejű hal

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Pettyes árnyékhal

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Foltos morgóhal

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Szürke morgóhal

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Csíkos sügér

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Tokfélék m.n.j.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Tarpon

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Pisztrángfélék m.n.j.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Fehér sügér

PEW

Morone americana

White perch

Nyálkásfejű halak

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Tüskéscápa

DGS(*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Tüskéscápafélék m.n.j.

DGX(*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Heringcápa

POR(*)

Lamna nasus

Porbeagle

Nagy cápák m.n.j.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Lándzsafogú cápa

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Atlanti élesorrú cápa

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Szürke tüskéscápa

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Grönlandi cápa

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Óriáscápa

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Kis rája

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Barndoor rája

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Téli cápa

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Csillagrája

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Sima rája

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Tüskésfarkú rája

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Sarki rája

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Valódi rájafélék m.n.j.

SKA(*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Úszós halak m.n.j.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

GERINCTELENEK

Közönséges kalmár

SQL(*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Sebes kalmár

SQI(*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Valódi kalmárok m.n.j.

SQU(*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Atlanti borotvakagyló

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Pénzkagyló

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Sellőkagyló

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Tátongókagyló

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Északi vájókagyló

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Kagylók m.n.j.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Öböl fésűkagyló

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Kalikó fésűkagyló

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Izlandi fésűkagyló

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Tengeri fésűkagyló

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Fésűkagylók m.n.j.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Amerikai osztriga

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Ehető kékkagyló

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Kürtcsigák m.n.j.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Parti csigák m.n.j.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Puhatestűek

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Atlanti sziklarák

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Kék tarisznyarák

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Parti tarisznyarák

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Jónás tarisznyarák

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Királynő tarisznyarák

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Vörös tarisznyarák

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Angol kőrák

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Tengeri rákok m.n.j.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Amerikai homár

LBA

Homarus americanus

American lobster

Norvég garnéla

PRA(*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Rózsás garnéla

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Ostoros garnélák m.n.j.

PEN(*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Rózsás garnéla m.n.j.

PAN(*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Rákalakúak m.n.j.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Tengeri sünök

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Soksertéjűek m.n.j.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Patkórák

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Tengeri gerinctelenek m.n.j.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

MOSZATOK

Barna algák

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Vörös algák

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Algák m.n.j.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

FÓKÁK

Grönlandi fóka

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Hólyagos fóka

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


II. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉNEK STATISZTIKAI HALÁSZTERÜLETEI, AMELYEKRE VONATKOZÓAN ADATOKAT KELL BENYÚJTANI

0. alterület

 

0A körzet

 

0B körzet

1. alterület

 

1A. körzet

 

1B. körzet