ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 79

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. március 25.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 246/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról (kodifikált változat)

1

 

 

A Bizottság 247/2009/EK rendelete (2009. március 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 248/2009/EK rendelete (2009. március 19.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése keretében a termelői szervezetek elismerésével, valamint az ármegállapítással és az intervencióval kapcsolatos tájékoztatás tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (átdolgozott szöveg)

7

 

*

A Bizottság 249/2009/EK rendelete (2009. március 23.) az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjakról szóló 297/95/EK tanácsi rendeletnek a díjak inflációs rátához való igazítása tekintetében történő módosításáról

34

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/289/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. január 20.) a Lettországnak nyújtandó kölcsönös segítségről

37

 

 

2009/290/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. január 20.) a Lettországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról

39

 

 

Bizottság

 

 

2009/291/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. március 20.) Írországnak a baromfi-, sertés- és juhhús származási országának címkézéséről szóló rendelettervezeteiről (az értesítés a C(2009) 1931. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

42

 

 

2009/292/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. március 24.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról (az értesítés a C(2009) 1959. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

44

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/293/KKBP határozata (2009. február 26.) a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról szóló, az Európai Unió és Kenya kormánya között levélváltásról

47

Az Európai Unió és Kenya kormánya közötti levélváltás a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában levő lefoglalt javaknak az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és szabályokról

49

 

*

A Tanács 2009/294/KKBP együttes fellépése (2009. március 23.) az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Georgia) szóló 2008/736/KKBP együttes fellépés módosításáról

60

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/1


A TANÁCS 246/2009/EK RENDELETE

(2009. február 26.)

a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 83. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1992. február 25-i 479/92/EGK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal (3) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének alkalmazásától a 81. cikk (3) bekezdése értelmében el lehet tekinteni a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások 81. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő csoportjai tekintetében.

(3)

A Szerződés 83 cikke értelmében a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket rendeleti vagy irányelvi úton kell elfogadni. A 83. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint, a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazására ezen aktusnak részletes szabályokat kell megállapítania, figyelembe véve egyrészről a hatékony felügyelet biztosításának, másrészről a hatósági ellenőrzés lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésének szükségességét. A Szerződés 83. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ezen aktusnak meg kell határoznia mind a Bizottság, mind a Bíróság feladatait.

(4)

A vonalhajózás tőkeigényes ágazat; mivel a konténeres szállítás az együttműködést és korszerűsítést sürgeti. A Közösség hajózási ágazatának el kell érnie az ahhoz szükséges gazdaságos méretet, hogy sikeresen versenyezzen a világ vonalhajózási piacán.

(5)

A vonalhajózási társaságok között létrejött műszaki, műveleti és/vagy kereskedelmi együttműködés útján, működésük korszerűsítésére irányuló közös szolgáltatási (hajózási körökben konzorciumnak nevezett) megállapodások biztosíthatják a vonalhajózási szolgáltatások eredményességének javításához, illetve a műszaki és gazdasági fejlődés előmozdításához szükséges eszközöket.

(6)

A tengeri szállítás fontos szerepet játszik a közösségi kereskedelem alakulásában, és a konzorciumok között létrejött megállapodások – figyelemmel a nemzetközi vonalhajózás sajátosságaira – e téren fontos szerepet tölthetnek be.

(7)

A konzorciumok által kínált szállítási szolgáltatásokat igénybe vevők részesülhetnek a javuló eredményességből és szolgáltatásból származó előnyökből, így többek között a rendszeresség, a kapacitás jobb kihasználása folytán lecsökkent költségek, valamint a jobb vízi járművek és felszerelések javuló minőségű szolgáltatása révén.

(8)

A Bizottságot fel kell hatalmazni annak rendeleti úton történő kinyilvánítására, hogy a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a konzorciumok között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira, annak érdekében, hogy – a versenypolitika szempontjainak hátrányos befolyásolása nélkül – megkönnyítsék a vállalkozások gazdaságilag kívánatos együttműködését. A Bizottságnak – a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival történő szoros és folyamatos együttműködés mellett – pontosan meg kell határoznia e mentességek terjedelmét és a hozzájuk fűzött feltételeket.

(9)

A vonalhajózási konzorciumok szakosodott és összetett jellegű közös vállalkozások; mivel az eltérő körülmények között működő konzorciumok megállapodásainak számos válfaja létezik. A konzorciumok működésének kiterjedése, résztvevői, tevékenységei és feltételei gyakran változnak. Ezért a Bizottság kötelezettsége kell legyen, hogy időről időre meghatározza a csoportmentességben részesülő konzorciumokat.

(10)

A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesítésének biztosítására a csoportmentességhez feltételeket kell fűzni, különösen annak érdekében, hogy a szállítók méltányosan részesüljenek a haszonból, és hogy a versenyt ne zárják ki,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Bizottság a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének megfelelően rendeletben úgy rendelkezhet, hogy a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének alkalmazásától el lehet tekinteni a vállalkozások közötti megállapodások, a vállalkozások társulásai által hozott döntések és az összehangolt magatartások egyes csoportjai tekintetében, amelyeknek célja a vonalhajózási társaságok közötti tengeri szállítási szolgáltatások közös üzemeltetésének előmozdítása vagy megteremtése, az érintett vállalkozások működésének műszaki, műveleti és/vagy kereskedelmi megállapodások – kivéve árrögzítés – útján történő korszerűsítése céljából (konzorciumok).

(2)   Az e cikk (1) bekezdése alapján elfogadott rendelet meghatározza a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások azon csoportjait, amelyekre a rendelet vonatkozik, és tüzetesen meghatározza azokat a feltételeket és kötelezettségeket, amelyek alapján a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése értelmében e megállapodások, döntések és összehangolt magatartások mentesülnek a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet a hatálybalépésétől számított öt évig hatályos.

(2)   Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet visszavonható vagy módosítható, ha a körülmények bármely, a rendelet elfogadása szempontjából lényeges tényező tekintetében megváltoztak.

3. cikk

Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet olyan rendelkezést foglalhat magában, amely szerint visszaható hatálya van azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek hatálybalépésekor már léteztek, feltéve, hogy azok megfelelnek a rendeletben megállapított feltételeknek.

4. cikk

Az 1. cikk szerinti rendelet előírhatja, hogy a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalmat az említett rendeletben meghatározott ideig nem kell alkalmazni az 1995. január 1-jén már létező megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében a 81. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, és nem felelnek meg a 81. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek. E cikk azonban nem alkalmazandó azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek 1995. január 1-jén már az EGT-megállapodás 53. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoztak.

5. cikk

Az 1. cikk szerinti rendelet elfogadása előtt a Bizottság közzéteszi annak tervezetét, minden érdekelt személynek és szervezetnek lehetőséget biztosítva, hogy a Bizottság által meghatározott, egy hónapnál nem rövidebb határidőn belül megtegye észrevételeit.

6. cikk

A Bizottság az 1. cikk alapján elfogadott rendelet tervezetének közzététele és a rendelet elfogadása előtt konzultál a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (4) 14. cikkében említett, kartell- és monopólium kérdésekkel foglalkozó tanácsadó bizottsággal.

7. cikk

Az I. mellékletben szereplő jogi aktusokkal módosított 479/92/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. LANGER


(1)  Az Európai Parlament 2008. április 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 55., 1992.2.29., 3. o.

(3)  Lásd az I. mellékletet.

(4)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosítása

(a 7. cikk szerint)

A Tanács 479/92/EGK rendelete

(HL L 55., 1992.2.29., 3. o.)

 

A Tanács 1/2003/EK rendelete

(HL L 1., 2003.1.4., 1. o.)

kizárólag a 42. cikk

Az 1994. évi csatlakozási okmány 29. cikke és az I. melléklete IIIA.4. pontja

(HL C 241., 1994.8.29., 56. o.)

 


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

479/92/EGK rendelet

Ez a rendelet

1–3. cikk

1–3. cikk

3a. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

I. Melléklet

II. Melléklet


25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/5


A BIZOTTSÁG 247/2009/EK RENDELETE

(2009. március 24.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. március 25-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 24-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/7


A BIZOTTSÁG 248/2009/EK RENDELETE

(2009. március 19.)

a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése keretében a termelői szervezetek elismerésével, valamint az ármegállapítással és az intervencióval kapcsolatos tájékoztatás tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (átdolgozott szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 34. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése keretében a termelői szervezetek elismerésével, valamint az ármegállapítással és az intervencióval kapcsolatos tájékoztatás tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló, 2001. január 16-i 80/2001/EK bizottsági rendelet (2) több alkalommal jelentősen módosult (3). Mivel a tagállami régiók jegyzékének és az e rendelet alkalmazásában használandó pénznemkódoknak a kiigazítása miatt most további módosításokra kerül sor, a rendeletet az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2)

A 104/2000/EK rendelet 13. cikkének (6) bekezdésével összhangban a Bizottság évente közzéteszi az elismert termelői szervezetek és szövetségek jegyzékét. Ehhez a tagállamoknak megfelelő információt kell nyújtaniuk a Bizottság számára.

(3)

A Bizottságnak nyomon kell követnie a termelői szervezetek árstabilizációs tevékenységeit, illetve azt, ahogyan a pénzügyi és az átviteli támogatások rendszereit alkalmazzák.

(4)

A 104/2000/EK rendelet 21–26. cikkének megfelelő közösségi intervenciós intézkedések szükségessé teszik, hogy a világosan meghatározott régiókban nyilvántartott árakra vonatkozóan rendszeres információ álljon rendelkezésre.

(5)

A közös halászati politika irányítási keretén belül bevezették a tagállamok és a Bizottság közötti elektronikus adatátviteli rendszert (FIDES II rendszer). Ezt kell használni az e rendeletben említett adatok gyűjtésére.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

A termelői szervezetek és szövetségek elismerésével kapcsolatos értesítés

1. cikk

A tagállamok a 104/2000/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és 13. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett információkról legkésőbb a határozat elfogadásától számított két hónapon belül értesítik a Bizottságot.

Az ilyen értesítés tartalmát és küldésének formátumát e rendelet I. melléklete határozza meg.

II.   FEJEZET

Árak és intervenció

2. cikk

A tagállamok évente, a halászati év megkezdése után legkésőbb két hónappal értesítik a Bizottságot a 104/2000/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdésében említett információról.

A tagállamok az első bekezdésben foglalt részletek bármilyen változásáról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

Az ilyen értesítés tartalmát és küldésének formátumát e rendelet II. melléklete határozza meg.

3. cikk

A 104/2000/EK rendelet I. és IV. mellékletében felsorolt fajok tekintetében a tagállamok negyedévente tájékoztatják a Bizottságot a területükön kirakodott, eladott, kivont és az átvitt mennyiségekről, illetve az eladott mennyiségek értékéről az e rendelet VIII. mellékletének 1. táblázatában meghatározott régiók szerinti bontásban, legkésőbb hét héttel a szóban forgó negyedév letelte után.

Ha a 104/2000/EK rendelet I. mellékletében felsorolt fajok közül egy vagy több esetében válságos helyzet áll elő, a tagállamok kéthetente értesítik a Bizottságot a területükön kirakodott, eladott, kivont és az átvitt mennyiségekről, illetve az eladott mennyiségek értékéről az e rendelet VIII. mellékletének 1. táblázatában meghatározott régiók szerinti bontásban, legkésőbb két héttel a szóban forgó két hét letelte után.

Az ilyen értesítés tartalmát és küldésének formátumát e rendelet III. melléklete határozza meg.

4. cikk

A tagállamok negyedévente értesítik a Bizottságot a 104/2000/EK rendelet I. mellékletében felsorolt valamennyi termék kivont mennyiségére vonatkozóan az eladott termékek értékéről és mennyiségéről a 2493/2001/EK bizottsági rendelet (4) 1. cikkében foglalt forgalmazási lehetőségek szerinti bontásban, legkésőbb nyolc héttel a szóban forgó negyedév letelte után.

Az ilyen értesítés tartalmát és küldésének formátumát e rendelet IV. melléklete határozza meg.

5. cikk

A 104/2000/EK rendelet II. mellékletében felsorolt termékek tekintetében a tagállamok negyedévente értesítik a Bizottságot a kirakodott, eladott és raktározott mennyiségekről, illetve az eladott mennyiségek értékéről, az e rendelet VIII. mellékletének 1. táblázatában meghatározott régiók szerinti bontásban, legkésőbb hat héttel a szóban forgó negyedév letelte után.

Az ilyen értesítés tartalmát és formátumát e rendelet V. melléklete határozza meg.

6. cikk

A 104/2000/EK rendelet III. mellékletében felsorolt termékek tekintetében a tagállamok havonta értesítik a Bizottságot a kirakodott, eladott és termelői szervezetenként ipari felhasználásra szállított mennyiségekről, illetve az ipari felhasználásra szállított mennyiségek értékéről, az e rendelet VIII. mellékletének 1. táblázatában meghatározott régiók szerinti bontásban, legkésőbb hat héttel a szóban forgó hónap letelte után.

Az ilyen értesítés tartalmát és küldésének formátumát e rendelet VI. melléklete határozza meg.

7. cikk

A tagállamok évente eljuttatják a Bizottsághoz a 104/2000/EK rendelet 23. és 25. cikkében előírt stabilizációs és raktározási műveletek technikai költségeinek megállapításához szükséges információt, a szóban forgó év végétől számított három hónapon belül.

Az ilyen információ tartalmát és küldésének formátumát e rendelet VII. melléklete határozza meg.

III.   FEJEZET

Általános és záró rendelkezések

8. cikk

A tagállamok az információt elektronikus úton küldik meg a Bizottságnak a közös halászati politika irányításában jelenleg alkalmazott FIDES II. adatátviteli rendszer használatával.

9. cikk

A 80/2001/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a X. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 19-én.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

(2)  HL L 13., 2001.1.17., 3. o.

(3)  Lásd a IX. mellékletet.

(4)  HL L 337., 2001.12.20., 20. o.


I. MELLÉKLET

A termelői szervezetekre és szövetségeikre vonatkozó információk

Nyilvántartási szám

Mező neve

Típus

Formátum

Méret

Kód

1

Üzenetazonosítás

<REQUEST.NAME>

Szöveg

 

MK-PO

2

Tagállam

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Szöveg

3

1. táblázat

3

Küldés időpontja

<DSE>

ÉÉÉÉHHNN

8

 

4

Üzenet típusa

<TYP>

Szöveg

3

INS = új

MOD = módosítás

DEL = elismerés visszavonva

5

A termelői szervezetek vagy szövetségek száma

<NOP>

Szöveg

7

Csak a „MOD” vagy „DEL” típusú üzenetek esetében

6

Megnevezés

<NOM>

Szöveg

 

 

7

Hivatalos rövidítés

<ABB>

 

 

amennyiben rendelkezésre áll

8

Nemzeti sorszám

<NID>

 

 

amennyiben rendelkezésre áll

9

Illetékességi terület

<ARE>

Szöveg

 

 

10

Tevékenység

<ACT>

Szöveg

6

10. táblázat

11

Létrehozás időpontja

<DCE>

ÉÉÉÉHHNN

 

 

12

Alapító okirat kelte

<DST>

ÉÉÉÉHHNN

 

 

13

Elismerés időpontja

<DRE>

ÉÉÉÉHHNN

 

 

14

Elismerés visszavonásának időpontja

<DRA>

ÉÉÉÉHHNN

 

Csak a „DEL” típusú üzenetek esetében

15

Cím 1

<ADR1>

Szöveg

 

 

16

Cím 2

<ADR2>

Szöveg

 

 

17

Cím 3

<ADR3>

 

 

 

18

Irányítószám

<CPO>

Szöveg

 

 

19

Település

<LOC>

Szöveg

 

 

20

Telefonszám 1

<TEL1>

Szöveg

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Telefonszám 2

<TEL2>

Szöveg

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Faxszám

<FAX>

Szöveg

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

E-mail

<MEL>

Szöveg

 

 

24

Weboldal

<WEB>

Szöveg

 

 

25 és rákövetkező

A termelői szervezetek száma

<ADH>

Szöveg

 

A termelői szervezetek szövetségei esetében a tag termelői szervezetek listája


II. MELLÉKLET

A termelői szervezetek által alkalmazott kivonási árak

A halászati év kezdetét követő két hónap múlva kell átadni


Nyilvántartási szám

Vonatkozó adatok

Az adattípus azonosítója

Formátum

Méret

Kód

1

Üzenetazonosítás

<REQUEST.NAME>

Szöveg

 

MK-PO-WP

2

Tagállam

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Szöveg

3

1. táblázat

3

Sorozatszám

<LOT>

Numerikus

4

A tagállam által hozzárendelt sorozatszám

4

Üzenet típusa

<MTYP>

 

19

INS ÉRTESÍTÉS

SUP ÉRTESÍTÉS

REP ÉRTESÍTÉS

INS IN ÉRTESÍTÉS

MOD IN ÉRTESÍTÉS

SUP IN ÉRTESÍTÉS

5

Küldés időpontja

<DSE>

ÉÉÉÉHHNN

8

 

6

Időszak típusa

<PTYP>

Y

1

Y = éves

7

Időszak azonosítása

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = szekvencia

YYYY = év

8

Alkalmazott pénznem

<MON>

Szöveg

3

6. táblázat

9 és rákövetkező

A termelői szervezet azonosító száma

<DAT>

Szöveg

7

CCC-999

 

Fajkód

 

Szöveg

3

7. táblázat

 

Tartósítási kód

 

Szöveg

3

4. táblázat

 

Kiszerelési kód

 

Szöveg

2

3. táblázat

 

Frissességi kód

 

Szöveg

2

5. táblázat

 

Méretkód

 

Szöveg

3

2. táblázat

 

Kivonási ár

 

Egész szám

 

A 8. nyilvántartási szám alatti pénznemben, 1 000 kg-ra

 

Régió, ahol a kivonási árat a regionális együtthatóval módosítják

 

Szöveg

 

8. táblázat


III. MELLÉKLET

A 104/2000/EK rendelet I. és IV. melléklete szerinti termékek

Negyedéves értesítés


Nyilvántartási szám

Vonatkozó adatok

Az adattípus azonosítása

Formátum

Méret

Kód

1

Üzenetazonosítás

<REQUEST.NAME>

Szöveg

 

MK-FRESH

2

Tagállam

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Szöveg

3

1. táblázat

3

Sorozatszám

<LOT>

Numerikus

4

A tagállam által hozzárendelt sorozatszám

4

Üzenet típusa

<MTYP>

 

19

INS ÉRTESÍTÉS

SUP ÉRTESÍTÉS

REP ÉRTESÍTÉS

INS IN ÉRTESÍTÉS

MOD IN ÉRTESÍTÉS

SUP IN ÉRTESÍTÉS

5

Küldés időpontja

<DSE>

ÉÉÉÉHHNN

8

 

6

Időszak típusa

<PTYP>

Q vagy C

1

Q = negyedév

C = válságos helyzet

7

Időszak azonosítása

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = szekvencia

1–4 = negyedévre

1–24 = kéthetes időszakra

YYYY = év

8

Alkalmazott pénznem

<MON>

Szöveg

3

6. táblázat

9 és rákövetkező

Kirakodás régiója (NUTS-kód)

<DAT>

Szöveg

7

1. táblázat

 

Fajkód

 

Szöveg

3

7. táblázat

 

Tartósítási kód

 

Szöveg

3

4. táblázat

 

Kiszerelési kód

 

Szöveg

2

3. táblázat

 

Frissességi kód

 

Szöveg

2

5. táblázat

 

Méretkód

 

Szöveg

3

2. táblázat

 

Az eladott mennyiség értéke

 

Egész szám

 

A 8. nyilvántartási szám alatti pénznemben

 

Eladott mennyiség

 

Egész szám

 

kg

 

Közösségi áron kivont mennyiségek

 

Egész szám

 

kg

 

Autonóm áron kivont mennyiségek

 

Egész szám

 

kg

 

Átvitt mennyiségek

 

Egész szám

 

kg


IV. MELLÉKLET

A 104/2000/EK tanácsi rendelet I. melléklete szerinti termékek

A piacról kivont termékek felhasználása

Értesítés negyedévenként


Nyilvántartási szám

Vonatkozó adatok

Az adattípus azonosítása

Formátum

Méret

Kód

1

Üzenetazonosítás

<REQUEST.NAME>

Szöveg

 

MK-STD-VAL

2

Tagállam

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Szöveg

3

1. táblázat

3

Sorozatszám

<LOT>

Numerikus

4

A tagállam által hozzárendelt sorozatszám

4

Üzenet típusa

<MTYP>

 

19

INS ÉRTESÍTÉS

SUP ÉRTESÍTÉS

REP ÉRTESÍTÉS

INS IN ÉRTESÍTÉS

MOD IN ÉRTESÍTÉS

SUP IN ÉRTESÍTÉS

5

Küldés időpontja

<DSE>

ÉÉÉÉHHNN

8

 

6

Időszak típusa

<PTYP>

Q

1

Q = negyedév

7

Időszak azonosítása

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = szekvencia

1–4

YYYY = év

8

Használt pénznem

<MON>

Szöveg

3

6. táblázat

9 és rákövetkező

Fajkód

<DAT>

Szöveg

3

7. táblázat

 

Rendeltetési kód

 

Szöveg

6

9. táblázat

 

Az eladott vagy átadott mennyiségek értéke

 

Egész szám

 

A 8. nyilvántartási szám alatti pénznemben

az átadott mennyiségek esetében „0” megengedett

 

Eladott vagy átadott mennyiség

 

Egész szám

 

kg


V. MELLÉKLET

A 104/2000/EK rendelet II. melléklete szerinti termékek (Negyedéves értesítés)

Nyilvántartási szám

Vonatkozó adatok

Az adattípus azonosítása

Formátum

Méret

Kód

1

Üzenetazonosítás

<REQUEST.NAME>

Szöveg

 

MK-FROZEN

2

Tagállam

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Szöveg

3

1. táblázat

3

Sorozatszám

<LOT>

Numerikus

4

A tagállam által hozzárendelt sorozatszám

4

Üzenet típusa

<MTYP>

 

19

INS ÉRTESÍTÉS

SUP ÉRTESÍTÉS

REP ÉRTESÍTÉS

INS IN ÉRTESÍTÉS

MOD IN ÉRTESÍTÉS

SUP IN ÉRTESÍTÉS

5

Küldés időpontja

<DSE>

ÉÉÉÉHHNN

8

 

6

Időszak típusa

<PTYP>

Q

1

Q = negyedév

7

Időszak azonosítása

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = szekvencia 1–4

YYYY = év

8

Alkalmazott pénznem

<MON>

Szöveg

3

6. táblázat

9 és rákövetkező

Kirakodás régiója (NUTS-kód)

<DAT>

Szöveg

7

1. táblázat

 

Fajkód

<DAT>

Szöveg

3

7. táblázat

 

Tartósítási kód

 

Szöveg

3

4. táblázat

 

Kiszerelési kód

 

Szöveg

2

3. táblázat

 

Frissességi kód

 

Szöveg

2

5. táblázat

 

Méretkód

 

Szöveg

3

2. táblázat

 

Az eladott mennyiség értéke

 

Egész szám

 

A 8. nyilvántartási szám alatti pénznemben

 

A raktározás előtt eladott mennyiség

 

Egész szám

 

kg

 

Elraktározott mennyiség

 

Egész szám

 

kg

 

Raktárból kivett mennyiség

 

Egész szám

 

kg


VI. MELLÉKLET

A 104/2000/EK rendelet III. melléklete szerinti termékek

Gyakoriság: havonta


Nyilvántartási szám

Vonatkozó adatok

Az adattípus azonosítása

Formátum

Méret

Kód

1

Üzenetazonosítás

<REQUEST.NAME>

Szöveg

 

MK-TUNA

2

Tagállam

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Szöveg

3

1. táblázat

3

Sorozatszám

<LOT>

Numerikus

4

A tagállam által hozzárendelt sorozatszám

4

Üzenet típusa

<MTYP>

 

19

INS ÉRTESÍTÉS

SUP ÉRTESÍTÉS

REP ÉRTESÍTÉS

INS IN ÉRTESÍTÉS

MOD IN ÉRTESÍTÉS

SUP IN ÉRTESÍTÉS

5

Küldés időpontja

<DSE>

ÉÉÉÉHHNN

8

 

6

Időszak típusa

<PTYP>

M

1

M = havonta

7

Időszak azonosítása

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = szekvencia 1–12

YYYY = év

8

Alkalmazott pénznem

<MON>

Szöveg

3

6. táblázat

9 és rákövetkező

Termelői szervezet

<DAT>

Szöveg

7

CCC-999

 

Fajkód

 

Szöveg

3

7. táblázat

 

Tartósítási kód

 

Szöveg

3

4. táblázat

 

Kiszerelési kód

 

Szöveg

2

3. táblázat

 

Méretkód

 

Szöveg

3

2. táblázat

 

Az eladott és az iparnak szállított mennyiségek értéke

 

Egész szám

 

A 8. nyilvántartási szám alatti pénznemben

 

Eladott és az iparnak szállított mennyiség

 

Egész szám

 

kg


VII. MELLÉKLET

A 104/2000/EK rendelet I. és II. melléklete szerinti termékek

Gyakoriság: évente


Nyilvántartási szám

Vonatkozó adatok

Az adattípus azonosítása

Formátum

Méret

Kód

1

Üzenetazonosítás

<REQUEST.NAME>

Szöveg

 

MK-TECH

2

Tagállam

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Szöveg

3

1. táblázat

3

Sorozatszám

<LOT>

Numerikus

4

A tagállam által hozzárendelt sorozatszám

4

Üzenet típusa

<MTYP>

 

19

INS ÉRTESÍTÉS

SUP ÉRTESÍTÉS

REP ÉRTESÍTÉS

INS IN ÉRTESÍTÉS

MOD IN ÉRTESÍTÉS

SUP IN ÉRTESÍTÉS

5

Küldés időpontja

<DSE>

ÉÉÉÉHHNN

8

 

6

Időszak típusa

<PTYP>

Y

1

Y = éves

7

Időszak azonosítása

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = szekvencia 1

YYYY = év

8

Alkalmazott pénznem

<MON>

Szöveg

3

6. táblázat

9 és rákövetkező

Termékkód

<DAT>

Szöveg

3

1AB = I. melléklet szerinti termék, A vagy B kategória

1C = I. melléklet szerinti termék, C kategória

2 = II. melléklet szerinti termék

 

Technikai költség kódja

 

Szöveg

2

11. táblázat

 

Bérköltség

 

Egész szám

 

A 8. nyilvántartási szám alatti pénznemben

 

Energiaköltség

 

Egész szám

 

A 8. nyilvántartási szám alatti pénznemben

 

Szállítási költség

 

Egész szám

 

A 8. nyilvántartási szám alatti pénznemben

 

Egyéb költségek (csomagolás, pácolás, közvetlen csomagolás stb.)

 

Egész szám

 

A 8. nyilvántartási szám alatti pénznemben


VIII. MELLÉKLET

1.   Táblázat

NUTS-kódok „ISO-A3”

ORSZÁG

NUTS szerinti elnevezés

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


2.   Táblázat

Méretkódok

Kód

Megnevezés

1

Méret 1

2

Méret 2

3

Méret 3

4

Méret 4

5

Méret 5

6

Méret 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Nem alkalmazandó

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


3.   Táblázat

Kiszerelési kódok

Kód

Kiszerelés

1

Egész

12

Fej nélkül

3

Zsigerelt, fejjel

31

Zsigerelt és kopoltyú nélkül

32

Zsigerelt és fej nélkül

61

Tisztított

25

Oldalak

2

Filé

62

Rollni

63

Sprotni

21

Szabvány filé szálkával

22

Szálkamentes filék

23

Filék bőrrel

24

Filék bőr nélkül

51

Darált tömbök

5

Haldarabok és egyéb halhúsok

11

Fejjel vagy fej nélkül

9

Egész vagy zsigerelt kiszerelésen kívüli egyéb elfogadható kiszerelés kopoltyúval

26

Filé darált tömbökben < 4 kg

70

Tisztított fejjel vagy egész

71

Valamennyi ezekre a fajokra nézve elfogadható kiszerelés

72

Valamennyi elfogadható kiszerelés a filéken, darabokon és egyéb húson kívül

6

Tisztított, rollni, sprotni

7

Egyéb kiszerelés

SO

Nem alkalmazandó


4.   Táblázat

Tartósítási kódok

Kód

Tartósítás

SO

Nem alkalmazandó

V

Élő

C

Fagyasztott

CU

Vízben főtt

S

Sózott

FC

Friss vagy fagyasztott

FR

Friss vagy hűtött

PRE

Készítmény

CSR

Tartósított hal

F

Friss

R

Hűtött


5.   Táblázat

Frissességi kódok

Kód

Frissesség

E

Extra

A

A

B

B

V

Élő

SO

Nem alkalmazandó


6.   Táblázat

Pénznemkódok

Kód

Pénznem

EUR

Euro

BGN

Bolgár leva

CZK

Cseh korona

DKK

Dán korona

EEK

Észt korona

GBP

Angol font

HUF

Magyar forint

LTL

Litván litas

LVL

Lett lat

PLN

Lengyel zloty

RON

Új román lej

SEK

Svéd korona


7.   Táblázat

Kód

Fajok

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. and Euthynnus spp. excluding Thunnus thunnus and T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


8.   Táblázat

Régiók, ahol a kivonási árakat a regionális együtthatóval igazítják ki

Kód

Régiók

A régiók leírása

MADER

Azori-szigetek és Madeira

Az Azori-szigetek és Madeira

BALNOR

A Balti-tenger északi része

A Balti-tenger az 59° 30′-től északra

CANA

Kanári-szigetek

Kanári-szigetek

CORN

Cornwall

az Egyesült Királyságban Cornwall és Devon part menti régiói és szigetei

ECOS

Skócia

Északkelet-Skócia part menti régiói Wicktől Aberdeenig

ECOIRL

Skócia és Észak-Írország

Part menti régiók a délnyugat-skóciai Portpatricktól az északkelet-skóciai Wickig, valamint az e régióktól nyugatra és északra eső szigetek. Észak-Írország part menti régiói és szigetei

ESTECO

Skócia (kelet)

Skócia part menti régiói Portpatricktól Eyemouth-ig, valamint az e régióktól nyugatra és északra eső szigetek

ESPATL

Spanyolország (atlanti vidékei)

Spanyolország atlanti-óceáni part menti régiói (a Kanári-szigetek nélkül)

ESTANG

Kelet-Anglia

Anglia keleti part menti régiói Berwicktől Dover-ig. Skócia part menti régiói Portpatricktól Eyemouth-ig, valamint az e régióktól nyugatra és északra eső szigetek. Down megye part menti régiói

FRAATL

Franciaország (atlanti-óceáni, a La Manche csatorna menti és északi területei)

Francia part menti régiók az Atlanti-óceán, a La Manche csatorna és az Északi-tenger mentén

IRL

Írország

Ír part menti régiók és a szigetek

NIRL

Észak-Írország

Down megye part menti régiói (Észak-Írország)

PRT

Portugália

Portugália atlanti-óceáni part menti régiói

UER

Az Európai Unió egyéb részei

Az Európai Unió régiói azoknak a régióknak a kivételével, amelyekre regionális együttható érvényes

EU

Európai Unió

Az Európai Unió egésze

WECO

Skócia (nyugat)

Part menti régiók Troontól (Délnyugat-Skócia) Wickig (Északkelet-Skócia) és az e régióktól nyugatra és északra eső szigetek

BALSUD

Balti-tenger

A Balti-tenger az 59° 30′-től délre


9.   Táblázat

KA kivont mennyiségek hasznosítása

Kód

KA kivont mennyiségek hasznosítása

FMEAL

Lisztté történő feldolgozást követő hasznosítás (állati takarmányként)

OTHER

Frissen vagy tartósított állapotban történő hasznosítás (állati takarmányként)

NOALIM

Takarmánytól eltérő célokra történő hasznosítás

DIST

Díjmentes forgalmazás

BAIT

Csali


10.   Táblázat

A halászat módja

Kód

A halászat módja

D

Mélytengeri halászat

H

Nyílt tengeri halászat

C

Part menti halászat

L

Helyi kisipari jellegű halászat

O

A halászat egyéb módjai

A

Akvakultúra


11.   Táblázat

A technikai költségek típusai

Kód

A technikai költségek típusai

CO

Fagyasztás

ST

Raktározás

FL

Filézés

SL

Sózás – szárítás

MA

Pácolás

CU

Főzés – pasztőrözés

VV

Tárolás rögzített tartályokban


IX. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája

A Bizottság 80/2001/EK rendelete (HL L 13., 2001.1.17., 3. o.)

 

A Bizottság 2494/2001/EK rendelete (HL L 337., 2001.12.20., 22. o.)

2003. évi csatlakozási okmány (II. melléket, 7.4. pont, 445. o.)

 

A Bizottság 1792/2006/EK rendelete (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.)

Csak az 1. cikk (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésében szereplő, a 80/2001/EK bizottsági rendeletre való hivatkozás tekintetében, és a melléklet 5.1. pontja tekintetében.


X. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 80/2001/EK rendelet

E rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet

VII. melléklet

VIII. melléklet

VIII. melléklet

IX. melléklet

X. melléklet


25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/34


A BIZOTTSÁG 249/2009/EK RENDELETE

(2009. március 23.)

az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjakról szóló 297/95/EK tanácsi rendeletnek a díjak inflációs rátához való igazítása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökségnek fizetendő díjakról szóló, 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1)

Az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 67. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) bevételei a Közösségtől származó hozzájárulásból és a vállalkozások által az Ügynökség részéről nyújtott szolgáltatásokért fizetett díjakból állnak. A díjak kategóriáit és mértékét a 297/95/EK rendelet határozza meg.

(2)

A 297/95/EK rendelet 12. cikke kimondja, hogy minden év április 1-jétől kezdődő hatállyal a Bizottság az inflációs rátára történő hivatkozással felülvizsgálja és kiigazítja az Ügynökségnek fizetendő díjakat.

(3)

Az említett díjakat ezért a 2008-as inflációs rátára történő hivatkozással kell kiigazítani. Az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala (Eurostat) által közzétett adatok szerint a közösségi inflációs ráta 2008-ban 3,7 % volt.

(4)

Az egyszerűség kedvéért a díjak kiigazított mértékét 100 EUR-ra kell kerekíteni.

(5)

A 297/95/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Jogbiztonsági okokból e rendeletet a 2009. április 1-jén elbírálás alatt lévő érvényes kérelmekre nem kell alkalmazni.

(7)

A 297/95/EK rendelet 12. cikke értelmében a kiigazítást 2009. április 1-jétől kezdődő hatállyal kell alkalmazni. Ezért helyénvaló e rendelet sürgős hatályba léptetése és az említett naptól történő alkalmazása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 297/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az a) pont a következőképpen módosul:

az első albekezdésben a „242 600 EUR” helyébe „251 600 EUR” lép,

a második albekezdésben a „24 300 EUR” helyébe „25 200 EUR” lép,

a harmadik albekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép;

ii.

a b) pont a következőképpen módosul:

az első albekezdésben a „94 100 EUR” helyébe „97 600 EUR” lép,

a második albekezdésben a „156 800 EUR” helyébe „162 600 EUR” lép,

a harmadik albekezdésben a „9 400 EUR” helyébe „9 700 EUR” lép,

a negyedik albekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép;

iii.

a c) pont a következőképpen módosul:

az első albekezdésben a „72 800 EUR” helyébe „75 500 EUR” lép,

a második albekezdésben a „18 200 EUR-tól 54 600 EUR-ig” helyébe a „18 900 EUR-tól 56 600 EUR-ig” lép,

a harmadik albekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép.

b)

A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az a) pont első albekezdése a következőképpen módosul:

a „2 600 EUR” helyébe „2 700 EUR” lép,

a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép;

ii.

a b) pont a következőképpen módosul:

az első albekezdésben a „72 800 EUR” helyébe „75 500 EUR” lép,

a második albekezdésben a „18 200 EUR-tól 54 600 EUR-ig” helyébe a „18 900 EUR-tól 56 600 EUR-ig” lép;

c)

A (3) bekezdésben a „12 100 EUR” helyébe „12 500 EUR” lép.

d)

A (4) bekezdésben a „18 200 EUR” helyébe „18 900 EUR” lép.

e)

Az (5) bekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép.

f)

A (6) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az első albekezdésben a „87 000 EUR” helyébe „90 200 EUR” lép;

ii.

a második albekezdésben a „21 700 EUR-tól 65 200 EUR-ig” helyébe a „22 500 EUR-tól 67 600 EUR-ig” lép.

2.

A (4) cikkben a „60 600 EUR” helyébe „62 800 EUR” lép.

3.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az a) pont a következőképpen módosul:

az első albekezdésben a „121 300 EUR” helyébe „125 800 EUR” lép,

a második albekezdésben a „12 100 EUR” helyébe „12 500 EUR” lép,

a harmadik albekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép,

a negyedik albekezdés a következőképpen módosul:

a „60 600 EUR” helyébe „62 800 EUR” lép,

a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép;

ii.

a b) pont a következőképpen módosul:

az első albekezdésben a „60 600 EUR” helyébe „62 800 EUR” lép,

a második albekezdésben a „102 500 EUR” helyébe „106 300 EUR” lép,

a harmadik albekezdésben a „12 100 EUR” helyébe „12 500 EUR” lép,

a negyedik albekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép,

az ötödik albekezdés a következőképpen módosul:

a „30 300 EUR” helyébe „31 400 EUR” lép,

a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép;

iii.

a c) pont a következőképpen módosul:

az első albekezdésben a „30 300 EUR” helyébe „31 400 EUR” lép,

a második albekezdésben a „7 500 EUR-tól 22 700 EUR-ig” helyébe a „7 800 EUR-tól 23 500 EUR-ig” lép,

a harmadik albekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép;

b)

A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az a) pontban a „2 600 EUR” helyébe „2 700 EUR” lép, a „6 100 EUR” helyébe pedig „6 300 EUR” lép;

ii.

a b) pont a következőképpen módosul:

az első albekezdésben a „36 400 EUR” helyébe „37 700 EUR” lép,

a második albekezdésben a „9 100 EUR-tól 27 300 EUR-ig” helyébe a „9 400 EUR-tól 28 300 EUR-ig” lép,

a harmadik albekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép.

c)

A (3) bekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép.

d)

A (4) bekezdésben a „18 200 EUR” helyébe „18 900 EUR” lép.

e)

Az (5) bekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép.

f)

A (6) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az első albekezdésben a „29 000 EUR” helyébe „30 100 EUR” lép;

ii.

a második albekezdésben a „7 200 EUR-tól 21 700 EUR-ig” helyébe a „7 500 EUR-tól 22 500 EUR-ig” lép.

4.

A (6) cikkben a „36 400 EUR” helyébe „37 700 EUR” lép.

5.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdésben a „60 600 EUR” helyébe „62 800 EUR” lép;

b)

a második bekezdésben a „18 200 EUR” helyébe „18 900 EUR” lép.

6.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a második albekezdésben a „72 800 EUR” helyébe „75 500 EUR” lép;

ii.

a harmadik albekezdésben a „36 400 EUR” helyébe „37 700 EUR” lép;

iii.

a negyedik albekezdésben a „18 200 EUR-tól 54 600 EUR-ig” helyébe a „18 900 EUR-tól 56 600 EUR-ig” lép;

iv.

az ötödik albekezdésben a „9 100 EUR-tól 27 300 EUR-ig” helyébe a „9 400 EUR-tól 28 300 EUR-ig” lép.

b)

A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a második albekezdésben a „242 600 EUR” helyébe „251 600 EUR” lép;

ii.

a harmadik albekezdésben a „121 300 EUR” helyébe „125 800 EUR” lép;

iii.

az ötödik albekezdésben a „2 600 EUR-tól 209 100 EUR-ig” helyébe a „2 700 EUR-tól 216 800 EUR-ig” lép;

iv.

a hatodik albekezdésben a „104 600 EUR” helyébe „108 500 EUR” lép.

c)

A (3) bekezdésben a „6 100 EUR” helyébe „6 300 EUR” lép.

2. cikk

Ezt a rendeletet a 2009. április 1-jén elbírálás alatt lévő érvényes kérelmekre nem kell alkalmazni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. április 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 23-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 35., 1995.2.15., 1. o.

(2)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/37


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. január 20.)

a Lettországnak nyújtandó kölcsönös segítségről

(2009/289/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 119. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultáció után tett ajánlására,

mivel:

(1)

A rendkívül magas külső finanszírozási igény fényében a lett tőke- és pénzügyi piacok a közelmúltban nyomás alá kerültek, ami tükrözte a piac hangulatának általános romlását és a lett gazdaság állapotára vonatkozó aggodalmakat, tekintettel a lett gazdaság széles külső hiányban, rendkívül nagy külső adósságban, gyengülő államháztartásban, valamint magas költség- és árinflációban megmutatkozó jelentős egyensúlyhiányára. A lett banki ágazat súlyos likviditási és bizalmi problémákkal szembesült. A devizatartalékok szintje csökkent, mivel a központi bank beavatkozott az árfolyamrögzítés fenntartása érdekében.

(2)

A Tanács rendszeresen felülvizsgálja a Lettország által végrehajtott gazdaságpolitikát, különösen Lettország konvergenciaprogramja és a nemzeti reformprogram, valamint a konvergenciajelentések összefüggésében.

(3)

Lettország összes külső finanszírozási igénye 2011 első negyedévéig 7,5 milliárd EUR-ra becsülhető.

(4)

A lett hatóságok a fizetési mérleg fenntarthatóságának megerősítése érdekében jelentős pénzügyi támogatást kértek az Európai Uniótól és más nemzetközi pénzügyi intézményektől, illetve országoktól.

(5)

A lett fizetési mérleg egyensúlyát fenyegető komoly veszély miatt indokolt a Közösség sürgős kölcsönös segítségnyújtása, az IMF-fel és más nemzetközi résztvevőkkel együttműködve. Továbbá, az ügy sürgősségére tekintettel kötelező eltekinteni az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvének I.3. pontjában említett hathetes időszaktól.

(6)

A pénzügyi támogatási csomagot azzal a feltétellel nyújtják, hogy a lett hatóságok határozottan elkötelezik magukat egy ambiciózus költségvetési, a pénzügyi rendszerre vonatkozó, valamint szerkezeti reformprogram végrehajtása mellett, a szükséges külső és belső kiigazítások megkönnyítése, a gazdaság stabilizálása és a gazdaságpolitika hitelességének helyreállítása érdekében. A Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal együttműködve rendszeresen és alaposan megvizsgálja, hogy a támogatáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai feltételeket teljes mértékben végrehajtják-e,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közösség kölcsönös segítséget nyújt Lettországnak.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. KALOUSEK


25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/39


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. január 20.)

a Lettországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról

(2009/290/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottságnak a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően tett javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2009/289/EK határozatával (2) a Lettországnak nyújtandó kölcsönös segítségről határozott.

(2)

A rendkívül magas külső finanszírozási igény fényében a lett tőke- és pénzügyi piacok a közelmúltban nyomás alá kerültek, amely a piac hangulatának általános romlását és a lett gazdaság állapotára vonatkozó aggodalmakat tükrözte, tekintettel a lett gazdaság széles külső hiányban, gyengülő államháztartásban, valamint magas költség- és árinflációban megmutatkozó jelentős egyensúlyhiányára. A lett banki ágazat súlyos likviditási és a bizalmi problémákkal szembesült. A devizatartalékok szintje csökkent, mivel a központi bank beavatkozott az árfolyamrögzítés fenntartása érdekében.

(3)

Lettország összes külső finanszírozási igényét 2011 első negyedévéig 7,5 milliárd EUR-ra becsülik.

(4)

Célszerű, hogy a Közösség 3,1 milliárd EUR-s támogatást nyújtson Lettországnak a 332/2002/EK rendelettel létrehozott, a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus segítségével. Az említett támogatást a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 1,5 milliárd SDR (Lettországnak az IMF-nél rendelkezésre álló kvótájának 1 200 %-a, mintegy 1,7 milliárd EUR) összegű hitelével összefüggésben nyújtják, amelynek keretét az IMF-fel kötött, 2008. december 23-án jóváhagyott rendelkezésre állási megállapodás adja. Az észak-európai országok (Svédország, Dánia, Finnország, Észtország és Norvégia) együttesen 1,9 milliárd EUR-val járulnak hozzá, a Világbank 0,4 milliárd EUR-val, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, a Cseh Köztársaság és Lengyelország összesen 0,4 milliárd EUR-val, amely együtt összesen 7,5 milliárd EUR-t tesz ki a 2011 első negyedévéig tartó időszak során.

(5)

A közösségi támogatást a Bizottságnak kell kezelnie. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően a lett hatóságokkal megállapodott különös gazdaságpolitikai feltételeket egyetértési megállapodásba kell foglalni. E feltételeknek tartalmazniuk kell többek között a közvetlen likviditási nyomás csökkentésére, a banki ágazat erősítése révén a hosszú távú stabilitás helyreállítására, a költségvetési egyensúlyhiány kiigazítására, valamint a versenyképességet javító belső politikák elfogadására irányuló intézkedéseket. Az intézkedéseknek azonnali és tartós költségvetési konszolidációra, átfogó bankkonszolidációs stratégiára, a szabályozó hatóságok válságkezelési kapacitásának erősítésére, átfogó szerkezeti reformokra, valamint más fontos intézkedésekre kell kiterjedniük. A részletes pénzügyi feltételeket a Bizottság a hitelmegállapodásban rögzíti.

(6)

A támogatást a közvetlen likviditási nyomás csökkentése céljából kell nyújtani, a banki ágazat erősítése révén a hosszú távú stabilitás helyreállítására irányuló politikák, a költségvetési egyensúlyhiány kiigazítása és a versenyképességet javító belső politikák elfogadásának feltételével, a szűk átváltási árfolyamsávnak a jelenlegi középárfolyamon történő fenntartása mellett,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Közösség középtávú hitelt bocsát Lettország rendelkezésére legfeljebb 3,1 milliárd EUR összegben, legfeljebb hétéves átlagos futamidővel.

(2)   A közösségi pénzügyi támogatás e határozat hatálybalépését követő első napon kezdődő három éven belül vehető igénybe.

2. cikk

(1)   A támogatást a Bizottság Lettország vállalásaival és a Tanács ajánlásaival összhangban kezeli. Ezeket a feltételeket egyetértési megállapodásba kell foglalni. A részletes pénzügyi feltételeket a Bizottság a hitelmegállapodásban rögzíti.

(2)   A Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal együttműködve rendszeres időközönként megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a támogatáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai feltételek. A Bizottság folyamatosan tájékoztatja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a felvett hitelek refinanszírozásának és a pénzügyi feltételek átalakításának lehetőségeiről.

(3)   Lettország kész arra, hogy további konszolidációs intézkedéseket fogadjon el és hajtson végre a gazdaság stabilizálása céljából, amennyiben a támogatási program során ilyen intézkedések válnak szükségessé. A lett hatóságok ezeknek a további intézkedéseknek az elfogadása előtt előzetesen konzultációt folytatnak a Bizottsággal.

3. cikk

(1)   A közösségi pénzügyi támogatást a Bizottság legfeljebb hat részletben bocsátja Lettország rendelkezésére, ezek nagyságát az egyetértési megállapodásban állapítják meg.

(2)   Az első részletet a hitelmegállapodás és az egyetértési megállapodás hatálybalépésétől függően szabadítják fel.

(3)   Amennyiben a hitel finanszírozása megköveteli, úgy meg kell engedni, hogy a legmagasabb hitelminősítéssel rendelkező felek bevonásával kamatlábcsere-ügyletek körültekintő alkalmazására kerüljön sor.

(4)   A Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének megszerzését követően dönt a további részletek felszabadításáról

(5)   Az egyes további részletek folyósítására akkor kerül sor, ha kielégítően végrehajtják a lett kormány új, a konvergenciaprogramba is beemelt gazdasági programját (gazdasági stabilizációs és növekedésélénkítő program), és legfőképpen az egyetértési megállapodásba foglalt különös gazdaságpolitikai feltételeket. E feltételek többek között magukban foglalják az alábbiakat:

a)

világosan megfogalmazott középtávú költségvetési program elfogadása, amelynek célja az államháztartási hiány csökkentése oly módon, hogy 2011-re ne haladja meg a Szerződés szerinti, a GDP 3 %-ának megfelelő referenciaszintet;

b)

a 2009-re szóló, a 2008. december 12-én elfogadott pótköltségvetéssel módosított (és 2009 március végéig részletesen benyújtandó) költségvetés végrehajtása, amely a GDP 5 %-ánál vagy az ESA 95 előírások szerint 5,3 %-nál nem magasabb pénzforgalmi államháztartási hiányt tűz ki célul;

c)

a 2008. novemberi 14-i költségvetéshez képest az állami szektorbeli átlagbérek nominális értéken körülbelül 15 %-kal történő csökkentése 2009-ben, valamint további 2 %-kal 2010–2011-ben;

d)

a központi kormányzati szektorbeli foglalkoztatás csökkentésére irányuló 2008-ban megkezdett intézkedések folytatása legalább 5 %-os csökkentést biztosítva 2008 végére és 2009. június 30-ig a teljes 10 %-os csökkentés elérése;

e)

a költségvetési eljárások tervezésének és végrehajtásának erősítése költségvetési keret és költségvetési reform elfogadásával a hatályos költségvetési és pénzügyi irányítási törvény módosítása révén;

f)

világos és átlátható bérfizetési rendszer bevezetése a közvetlenül a közigazgatásban foglalkoztatottak számára, és a közigazgatási intézményekre kiterjedő, egységes emberierőforrás-tervezési és kezelési rendszer létrehozása;

g)

a szélesebb banki ágazat közép- és hosszabb távú stabilitásának biztosítására szolgáló mechanizmusok kialakítása, amelyek felügyeleti, prudenciális és monetáris politikai intézkedések széles körét tartalmazzák. Ezen intézkedések várhatóan fenntartható szintre korlátozzák majd a hitelnövekedést, és lehetővé teszik a magas arányú, biztosíték nélküli külföldi finanszírozás elkerülését. Célzott vizsgálatokat kell folytatni a bankrendszerben annak biztosítására, hogy minden bank fizetőképes és megfelelően tőkésített legyen;

h)

a magánszektorbeli adósságok átalakítására vonatkozó megfelelő intézkedések. Meg kell erősíteni a fennálló adósságok esedékesség és pénznem szempontjából történő átalakításához szükséges megfelelő jogalapot. A fizetésképtelenségi eljárások megkönnyítésének és a szanálási tervek gyors végrehajtásának szintén elsőbbséget kell élveznie;

i)

annak biztosítása, hogy a Parex Bank fennmaradó kisebbségi részvényesei ne húzhassanak hasznot a bank konszolidációjából, valamint a pénzügyi stabilitást növelő intézkedések a Parex Bank teljes államosítása útján;

j)

a lisszaboni stratégia keretében támogatott és Lettország nemzeti reformprogramjában végrehajtott szerkezeti reformintézkedések, így többek között aktív munkaerő-piaci és élethosszig tartó tanulási politikák, a magángazdaság piaci szereplőinek nagyobb fokú részvétele a kutatási-fejlesztési (K + F) és innovációs tevékenységekben, exportösztönző intézkedések és a vállalkozások igazgatási terheinek megszüntetése;

k)

uniós finanszírozású projektek tervezett szintű végrehajtása a célból, hogy javuljon a kereskedelmi ágazat hozzájárulása a gazdasági növekedéshez;

l)

azon társaságok és vállalkozók finanszírozáshoz való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések, akiknek a strukturális alapokhoz benyújtott pályázatát elfogadták, vagy akik tervezhetik, hogy pályázatot nyújtanak be a strukturális alapokhoz.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Lett Köztársaság a címzettje.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. KALOUSEK


(1)  HL L 53., 2002.2.23., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 37 oldalát.


Bizottság

25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/42


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. március 20.)

Írországnak a baromfi-, sertés- és juhhús származási országának címkézéséről szóló rendelettervezeteiről

(az értesítés a C(2009) 1931. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles.)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/291/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2003/89/EK irányelvvel (1) módosított, az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 19. és 20. cikkére,

mivel:

(1)

A 2000/13/EK irányelv 19. cikkének második bekezdésében előírt eljárással összhangban az ír hatóságok 2008. június 25-én értesítették a Bizottságot a baromfi-, sertés- és juhhús származási országának a címkén való kötelező feltüntetéséről szóló egészségügyi rendelettervezetekről.

(2)

A rendelettervezetek előírják, hogy valamennyi baromfi-, sertés- és juhhúst, illetve e húsfajtákat legalább 70 tömegszázalékban tartalmazó élelmiszert fel kell címkézni, ír és/vagy angol nyelven világosan és jól olvashatóan feltüntetve a származási országot. A „származás” alatt az az ország értendő, amelyben az állatot élete nagy részében tenyésztették, valamint, ha az ettől eltér, akkor a levágás szerinti ország.

(3)

A 2000/13/EK irányelv egyrészt bizonyos nemzeti rendelkezések harmonizálására, másrészt a nem harmonizált nemzeti rendelkezésekkel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó rendelkezések megállapítása révén harmonizálja az élelmiszerek címkézésére vonatkozó szabályokat. A harmonizálás hatályát a 3. cikk (1) bekezdése határozza meg, amely felsorolja azokat az adatokat, amelyeket kötelező feltüntetni az élelmiszerek címkézésén „a 4–17. cikknek megfelelően, és az azokban foglalt kivételek függvényében”. A 4. cikk (2) bekezdése továbbá azt is előírja, hogy az élelmiszerekre vonatkozó közösségi rendelkezések, illetve ezek hiányában a nemzeti rendelkezések előírhatják, hogy a meghatározott élelmiszerek címkézésén a 3. cikk (1) bekezdésében felsoroltakon kívül más adatok is megjelenjenek.

(4)

A 2000/13/EK irányelv 18. cikkének (2) bekezdése engedélyezi a nem harmonizált nemzeti rendelkezések elfogadását, amennyiben azokat az említett bekezdésben felsorolt indokok – beleértve többek között a csalás megelőzését, a közegészség védelmét – egyike indokolja, és feltéve, hogy ezek jellegükből adódóan nem akadályozzák meg a 2000/13/EK irányelvben meghatározott fogalommeghatározások és szabályok alkalmazását; ezért abban az esetben, ha valamely tagállam a nemzeti címkézési előírásokra vonatkozó tervezetet javasol, meg kell vizsgálni azoknak a fent említett követelményekkel és az Európai Közösséget létrehozó szerződés rendelkezéseivel való összeegyeztethetőségét.

(5)

A 2000/13/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 8. pontja szerint a származás vagy eredet helyének megadása kötelező „abban az esetben, ha az ilyen adatok meg nem adása jelentős mértékben félrevezethetné a fogyasztót az élelmiszer valódi származása vagy eredete tekintetében”. Ez a rendelkezés azáltal biztosít megfelelő mechanizmust a fogyasztók félrevezetésének kockázata kiküszöböléséhez, hogy előírja a származás vagy eredet helyének feltüntetését azokban az esetekben, ahol egy adott termék címkéjén szereplő más információ arra engedhet következtetni, hogy a termék más eredetű.

(6)

A sertés-, baromfi- és juhhús esetében az ír hatóságok által bemutatott indokok alapján nem vonható le az a következtetés, hogy az ír fogyasztók általában tévesen azt gondolják, hogy az érintett termékek egy bizonyos helyről származnak.

(7)

Írország nem nyújtott be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a rendelettervezetek szükségesek a fent említett 18. cikk valamelyik célkitűzésének eléréséhez, valamint, hogy az így felállított akadály arányos. Csak azt a célt említi, hogy az érintett termékek származásáról tájékoztatni kívánja a fogyasztókat. Ez az ok önmagában nem elegendő a rendelettervezet igazolására.

(8)

E megállapításokat figyelembe véve a Bizottság a 2000/13/EK irányelv 19. cikke (3) bekezdésének megfelelően elutasító véleményt alkotott.

(9)

Ennek megfelelően az ír hatóságokat fel kell szólítani arra, hogy ne fogadják el a kérdéses rendelettervezeteket.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

Írország nem fogadhatja el a (sertés-, baromfi- és juhhús származási országáról szóló) egészségügyi rendelettervezeteket.

Ennek a határozatnak Írország a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 20-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

(2)  HL L 308., 2003.11.25., 15. o.


25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/44


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. március 24.)

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról

(az értesítés a C(2009) 1959. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/292/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértékétől a műanyag rekeszek és a műanyag rakodólapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról szóló, 1999. február 8-i 1999/177/EK bizottsági határozat (2)2009. február 9-én hatályát vesztette.

(2)

Az 1999/177/EK határozat hatályának megszűnésekor jelentős mennyiségben voltak még a piacon olyan műanyag rekeszek és raklapok, amelyekben a nehézfém-koncentráció szintje meghaladja a 94/62/EK irányelvben meghatározott határértéket. Mivel az ipar nem rendelkezik megfelelő kapacitással ahhoz, hogy az összes műanyag rekeszt és raklapot lecserélje, nagy a veszélye annak, hogy a szóban forgó műanyag rekeszeket és raklapokat hulladéklerakókban való elhelyezéssel vagy elégetéssel ártalmatlanítják. Mindkét megoldás káros hatást gyakorolna az egészségre és a környezetre.

(3)

A 94/62/EK irányelv célja a csomagolásban jelen lévő nehézfémek koncentrációjának korlátozása, valamint a környezet magas szintű védelmének biztosítása, ideértve az újrahasználatot és az újrafeldolgozást is.

(4)

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon az ipar rendelkezésére a szóban forgó műanyag rekeszeknek és raklapoknak a lecserélésére az elérhető legjobb technikák felhasználásával, indokolt meghatározni azokat a feltételeket, amelyek mellett a zárt és ellenőrzött láncban foglalt termékkörökbe kapcsolt műanyag rekeszek és raklapok tekintetében eltérést lehet biztosítani. A Bizottsághoz benyújtott tudományos jelentések szerint javasolt ilyen eltérést biztosítani.

(5)

Mivel a Bizottságnak szándékában áll, hogy öt év elteltével felülvizsgálja az e határozatban előírt rendszer működését és a nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszeknek és raklapoknak a forgalomból fokozatosan történő kivonása terén elért haladást, a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a felülvizsgálathoz szükséges vonatkozó információkat. Annak érdekében, hogy a meglévő adminisztratív terheket ne növelje tovább egy, a tagállamokra háruló különös jelentéstételi kötelezettség, elegendő belefoglalni a szóban forgó információkat a Bizottsághoz a 94/62/EK irányelv 17. cikke értelmében benyújtandó jelentésekbe.

(6)

A jogbiztonság érdekében e határozatot az 1999/177/EK határozat hatályának megszűnését követő naptól kell alkalmazni azért, hogy az 1999/177/EK határozat hatályának megszűnése semmilyen lehetséges negatív hatással ne járjon.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 94/62/EK irányelv 21. cikke értelmében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat alkalmazásában:

1.

„nehézfémek”: az ólom, a kadmium, a higany és a hatvegyértékű króm;

2.

„nehézfém szándékos hozzáadása”: valamely nehézfémet tartalmazó anyag szándékos felhasználása egy csomagolás vagy csomagolási összetevő kialakításában, ahol annak jelenléte kívánatos a végső csomagolásban vagy csomagolási összetevőben egy meghatározott jellemző, megjelenés vagy minőség biztosítása érdekében;

3.

„nehézfémek véletlen jelenléte”: nehézfémek nem szándékolt jelenléte egy csomagolás vagy csomagolási összetevő alkotóelemeként.

2. cikk

A műanyag rekeszek és raklapok nehézfém-koncentrációinak összesített értéke meghaladhatja a 94/62/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazandó határértéket, feltéve hogy a szóban forgó műanyag rekeszeket és raklapokat a 3., 4. és 5. cikkben meghatározott feltételek mellett zárt és ellenőrzött láncban foglalt termékkörökbe vezetik be és ilyen termékkörökben tartják.

3. cikk

(1)   A 2. cikkben említett, nehézfémet az előírt határértéket meghaladó mennyiségben tartalmazó műanyag rekeszeket és raklapokat ellenőrzött újrafeldolgozási eljárás keretében kell előállítani vagy megjavítani, az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésének megfelelően.

(2)   Az újrafeldolgozás során felhasznált anyag kizárólag másik műanyag rekeszből vagy raklapból származhat.

Az egyéb anyagok hozzáadását a technikailag szükséges minimális mennyiségre kell korlátozni, és ennek aránya semmi esetre sem haladhatja meg a 20 tömegszázalékot.

(3)   A nehézfémeknek az újrafeldolgozás során történő szándékos hozzáadása – véletlen jelenlétükkel ellentétben – nem engedélyezett.

Abban az esetben, ha a csomagolóanyagok javításához nyersanyagként olyan újrafeldolgozott anyagot használnak, amelynek egyes alkotóelemeiben nehézfémek is találhatók, az nem minősül nehézfémek szándékos hozzáadásának.

(4)   A műanyag rekeszek és raklapok nehézfém-koncentrációinak összesített értéke csak abban az esetben haladhatja meg a 94/62/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazandó határértéket, ha az újrafeldolgozási eljárás során nehézfémeket tartalmazó anyagokat használtak fel.

4. cikk

(1)   A 2. cikkben említett, nehézfémet az előírt határértéket meghaladó mennyiségben tartalmazó műanyag rekeszeket és raklapokat tartós és jól látható módon meg kell jelölni.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy a 2. cikkben említett, nehézfémet az előírt határértéket meghaladó mennyiségben tartalmazó műanyag rekeszek és raklapok legalább 90 %-a visszajusson a gyártóhoz, csomagolóhoz, töltőhöz vagy ezek meghatalmazott képviselőjéhez a szóban forgó műanyag rekeszek és raklapok élettartama alatt.

(3)   A 6. cikk értelmében hozott intézkedések sérelme nélkül az e cikk értelmében visszajuttatott valamennyi olyan műanyag rekeszt és raklapot, amelyek már nem alkalmasak újrahasználatra, illetve amelyeket már nem kívánnak újrahasználni, ártalmatlanítani kell az érintett tagállam illetékes hatóságai által e célra engedélyezett eljárás szerint, vagy újra fel kell dolgozni ellenőrzött újrafeldolgozási eljárás keretében, a 3. cikk (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban.

5. cikk

(1)   A tagállamok gondoskodnak olyan leltározási és nyilvántartási rendszerről, valamint a jogi és pénzügyi beszámolási kötelezettségről tájékoztatást nyújtó olyan módszerről, amelyek lehetővé teszik az e határozatban megállapított feltételeknek való megfelelés igazolását.

A rendszernek nyilván kell tartania minden olyan, a 2. cikkben előírt határértéknél nagyobb mennyiségű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszt és raklapot, amelyet forgalomba hoznak, illetve amelyet kivonnak a forgalomból.

(2)   Amennyiben valamely önkéntes megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik, a tagállamok biztosítják, hogy a gyártó vagy meghatalmazott képviselője évente írásos megfelelési nyilatkozatot tegyen, valamint éves jelentést nyújtson be, amelyben bemutatja, hogy az e határozatban foglalt előírásokat miként teljesítette. A jelentésben fel kell tüntetni a rendszert és a meghatalmazott képviselők személyét érintő esetleges változásokat.

(3)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a gyártó vagy meghatalmazott képviselője ellenőrzési célból legalább négy éven keresztül megőrizze a vonatkozó műszaki dokumentációt az illetékes hatóságok számára.

Amennyiben sem a gyártó, sem meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel a Közösségben, a vonatkozó műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a terméket a Közösség piacán forgalomba hozza.

6. cikk

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a gyártókat olyan módszerek – ideértve a nehézfémek kivonását szolgáló elérhető legjobb technikákat is – tanulmányozására ösztönözzék, amelyek célja a 94/62/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, műanyag rekeszekben és raklapokban jelen lévő nehézfémekre vonatkozó határérték fokozatos elérése.

7. cikk

A tagállamok a 94/62/EK irányelv 17. cikke értelmében a Bizottsághoz benyújtandó jelentések keretében részletes jelentést terjesztenek be az e határozatban előírt rendszer működéséről, valamint az említett irányelv 11. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő műanyag rekeszeknek és raklapoknak a forgalomból fokozatosan történő kivonása terén elért előrehaladásról.

8. cikk

E határozatot 2009. február 10-től kell alkalmazni.

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 24-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 365., 1994.12.31., 10. o.

(2)  HL L 56., 1999.3.4., 47. o.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/47


A TANÁCS 2009/293/KKBP HATÁROZATA

(2009. február 26.)

a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról szóló, az Európai Unió és Kenya kormánya között levélváltásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 2008. június 2-án elfogadta az 1816 (2008) sz. határozatot, amelyben minden államot felhívott arra, hogy működjenek együtt a szomáliai partoknál elkövetetett kalóztámadásokért felelős személyekre vonatkozó joghatóság megállapításában, valamint e személyek üldözésében és a velük szembeni büntetőeljárások megindításában. Az ENSZ BT 2008. december 2-án elfogadott 1846 (2008) sz. határozata ezeket az intézkedéseket megerősítette.

(2)

A Tanács 2008. november 10-én elfogadta a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről („Atalanta” művelet) szóló 2008/851/KKBP együttes fellépést (1).

(3)

Az együttes fellépés úgy rendelkezik, hogy a szomáliai felségvizeken ténylegesen vagy feltételezhetően kalóztámadást vagy fegyveres rablást elkövető, és vádemelés céljából elfogott és fogva tartott személyeket, valamint ezen cselekmények elkövetésére szolgáló eszközöket átadhatják annak a harmadik államnak, amely joghatóságát az említett személyeken vagy eszközökön gyakorolni kívánja, ha e harmadik állammal az átadás feltételeiről az alkalmazandó nemzetközi joggal – nevezetesen a nemzetközi emberi joggal – összhangban megállapodás történt különösen annak biztosítása érdekében, hogy senkit ne sújtsanak halálbüntetéssel vagy vessenek alá kínzásnak vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak.

(4)

A Szerződés 24. cikkével összhangban az elnökség – a főtitkár/főképviselő közreműködésével – levélváltásra irányuló tárgyalásokat kezdett a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról szóló, az Európai Unió és Kenya kormánya közötti megállapodásról.

(6)

A levélváltást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról szóló, az Európai Unió és Kenya kormánya közötti levélváltás az Európai Unió nevében jóváhagyásra kerül.

A levélváltás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a levélváltásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. LANGER


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.


FORDÍTÁS

Az Európai Unió és Kenya kormánya közötti levélváltás a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában levő lefoglalt javaknak az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és szabályokról

Nairobi, 2009. március 6., 10.15

Tisztelt Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy a 2008. november 14-én kelt levelemre és az Ön 2008. december 5-i levelére hivatkozással megerősíthetem, hogy az Európai Unió szándékában áll Kenya kormányával levélváltás formájában megállapodni a nyílt tengeren folytatott kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról.

Erre a levélváltás formájában való megállapodásra a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről („Atalanta” művelet) szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés keretében kerül sor.

Ez a levélváltás továbbá nem érinti a résztvevők nemzetközi megállapodások és más, nemzetközi bíróságok létrehozásáról szóló okiratok, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti jogait és kötelezettségeit, és azt a következők teljes mértékű tiszteletben tartásával kötik meg:

az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) és 1851 (2008) sz. határozata, valamint az azokat követő határozatok,

az Egyesült Nemzetek Szervezete 1982. évi Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS), különösen a 100–107. cikk,

a nemzetközi emberi jogi jogszabályok, ideértve a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányát (1966) és a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményt (1984) is.

Ennek megfelelően engedje meg, hogy – az e levél mellékletében foglaltak szerint – javaslatot tegyek a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételeket és részletes szabályokat meghatározó rendelkezésekre.

Lekötelezne, ha Kenya kormánya nevében megerősítené a mellékletben foglalt rendelkezések elfogadását.

Ezt a jogi eszközt aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazni kell és az a felek által lefolytatandó belső eljárások befejeződésekor lép hatályba. Ez a jogi eszköz hat hónapig hatályban marad azt követően, hogy bármely fél a jogi eszköz megszüntetésére vonatkozó döntéséről írásbeli értesítést küld a többi aláíró félnek. Ez a jogi eszköz a felek közös megállapodásával módosítható. E jogi eszköz megszűnése nem érinti az ezen jogi eszköz alkalmazásából a megszűnést megelőzően eredő jogokat és kötelezettségeket, ideértve bármely átadott személy jogait is, amennyiben Kenyában tartják őt őrizetben vagy ott indítanak ellene büntetőeljárást.

Az e levél mellékletében meghatározott művelet befejeztével az EU Tanácsának elnökségét betöltő állam által kijelölt bármely személy vagy szervezet gyakorolhatja az EUNAVFOR e jogi eszköz szerinti, a mellékletben meghatározott minden jogát. Kijelölt személy vagy szervezet lehet többek között az adott ország Kenyába akkreditált diplomáciai képviselője vagy konzulátusi tisztviselője. A művelet befejeztével az ezen jogi eszköz szerint az EUNAVFOR részére küldendő minden értesítést az EU Tanácsának elnökségét betöltő államnak kell küldeni.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Unió Tanácsának részéről

MELLÉKLET

A KALÓZTÁMADÁSOK ELKÖVETÉSÉVEL GYANÚSÍTOTT SZEMÉLYEKNEK ÉS A LEFOGLALT JAVAKNAK AZ EU ÁLTAL VEZETETT TENGERI ERŐK RÉSZÉRŐL A KENYAI KÖZTÁRSASÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

1.   Fogalommeghatározások

E levélváltás alkalmazásában:

a)

„az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR)”: az „Atalanta” elnevezésű uniós műveletben részt vevő EU katonai parancsnokságok és nemzeti kontingensek, valamint ezek hajói, repülőgépei, felszerelései és eszközei;

b)

„művelet”: a 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés által létrehozott katonai missziónak és/vagy annak utódjának előkészítése, telepítése, végrehajtása és támogatása;

c)

„az EU műveleti parancsnoka”: a művelet parancsnoka;

d)

„az EU-erők parancsnoka”: a 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott műveleti terület uniós parancsnoka;

e)

„nemzeti kontingensek”: az Európai Unió tagállamaihoz, valamint a műveletben részt vevő más államokhoz tartozó egységek és hajók;

f)

„küldő állam”: az EUNAVFOR számára nemzeti kontingenst biztosító állam;

g)

„kalóztámadások”: az UNCLOS 101. cikkében meghatározottak szerinti kalóztámadások;

h)

„átadott személy”: kalóztámadás vagy fegyveres rablás elkövetésével vagy annak szándékával gyanúsított, illetve kalóztámadást elkövető, az EUNAVFOR által e levélváltás értelmében Kenyának átadott bármely személy.

2.   Általános elvek

a)

Kenya az EUNAVFOR kérésére elfogadja az EUNAVFOR által kalóztámadások kapcsán őrizetbe vett személyek és az EUNAVFOR által ezzel összefüggésben lefoglalt javak átadását, valamint nyomozás és büntetőeljárás indítása céljából átadja ezen személyeket és javakat illetékes hatóságainak.

b)

Az EUNAVFOR, amikor e levélváltás szerint jár el, a személyeket vagy javakat kizárólag Kenya illetékes bűnüldöző hatóságainak adja át.

c)

Az aláíró felek megerősítik, hogy az e levélváltás értelmében átadott személyekkel – az átadást megelőző és követő időszakban egyaránt – kíméletesen és a nemzetközi emberi jogi előírásokból fakadó kötelezettségeknek megfelelően bánnak, ideértve a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát, az önkényes letartóztatás tilalmát és a tisztességes eljárás biztosításának követelményét is.

3.   Az átadott személyekkel kapcsolatos bánásmód, büntetőeljárás és tárgyalás

a)

Valamennyi átadott személyt humánus bánásmódban kell részesíteni, nem tehetők ki kínzásnak vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek, biztosítani kell számukra a megfelelő szállást és élelmezést és az orvosi ellátás igénybevételének lehetőségét, valamint lehetővé kell tenni, hogy a vallási szokásokat betarthassák.

b)

Minden átadott személyt haladéktalanul bíró vagy a törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, aki késedelem nélkül határoz az őrizetben tartás törvényességéről, és elrendeli a személy szabadlábra helyezését, ha az őrizetben tartás nem törvényes.

c)

Minden átadott személynek joga van arra, hogy ésszerű határidőn belül tárgyalást tartsanak ügyében vagy szabadlábra helyezzék.

d)

Minden átadott személynek joga van arra, hogy az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságára vonatkozó határozathozatalt megelőzően ügyét törvény által létrehozott, független és pártatlan illetékes bíróság tisztességesen és nyilvánosan tárgyalja.

e)

Minden, bűncselekménnyel vádolt átadott személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.

f)

Az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságának tárgyában való határozathozatal során minden átadott személynek joga van – az egyenlőség jegyében – legalább a következő biztosítékokhoz:

1.

valamely általa értett nyelven haladéktalanul pontos tájékoztatásban részesüljön az ellene felhozott vád jellege és indokolása tekintetében;

2.

rendelkezzék a védekezésének előkészítéséhez és az általa választott tanácsadóval való érintkezéshez szükséges idővel és eszközökkel;

3.

ügyét késedelem nélkül tárgyalják;

4

ügyét jelenlétében tárgyalják, és személyesen vagy az általa választott jogi segítséggel védekezhessen; ha nem rendelkezik jogi segítséggel, tájékoztassák erről a jogáról; és jelöljenek ki számára jogi segítséget, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekében ez kívánatos, és ha nem rendelkezik az ennek fedezéséhez szükséges eszközökkel, térítésmentesen részesüljön ilyen segítségben;

5.

megvizsgálhasson vagy megvizsgáltathasson minden ellene szóló bizonyítékot, ideértve a letartóztatását végrehajtó tanúk vallomásait is, és kieszközölhesse a védelem tanúinak ugyanolyan feltételek melletti beidézését és kihallgatását, mint amelyek a vád tanúira vonatkoznak;

6.

ingyenes tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet;

7.

ne kötelezzék saját maga elleni vallomásra vagy bűnösségének bevallására.

g)

Minden átadott és bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személynek meg kell adni a jogot ahhoz, hogy a bűnössége megállapítása és a büntetés kiszabását tartalmazó ítélet ellen felsőbb bíróságnál fellebbezzen vagy felülvizsgálatot kérjen, a kenyai jogszabályoknak megfelelően.

h)

Az EUNAVFOR előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Kenya az átadott személyeket nem adja át harmadik államnak nyomozás vagy büntetőeljárás céljára.

4.   Halálbüntetés

Az átadott személyek halálbüntetéssel nem sújthatók. Kenya az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a halálbüntetést szabadságvesztéssel járó büntetésre változtassák.

5.   Nyilvántartás és értesítések

a)

Minden átadás az EUNAVFOR képviselője és Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának képviselője által aláírt megfelelő dokumentum tárgyát képezi.

b)

Az EUNAVFOR minden átadott személyre vonatkozóan az őrizetben tartással kapcsolatos nyilvántartást ad át Kenyának. Ez a nyilvántartás – lehetőség szerint – kiterjed az átadott személy őrizetben tartás alatti fizikai állapotára, a kenyai hatóságok részére történő átadás időpontjára, az őrizetben tartás indokolására, az őrizetbe vétel kezdetének időpontjára és helyére, valamint az őrizetben tartással kapcsolatos minden határozatra.

c)

Kenya felel valamennyi átadott személy pontos nyilvántartásáért, amely – a teljesség igénye nélkül – magában foglalja a lefoglalt javak összességének, a személyek fizikai állapotának, az őrizetben tartás helyének, a személyek ellen szóló vádaknak, valamint a büntetőeljárás és a tárgyalás során hozott minden jelentős határozatnak a nyilvántartását.

d)

Az EU és az EUNAVFOR képviselőinek Kenya Külügyminisztériumához intézett írásbeli kérésére ezt a nyilvántartást rendelkezésükre kell bocsátani.

e)

Kenya továbbá értesíti az EUNAVFOR-t az ezen levélváltás szerint átadott minden személy őrizetben tartásának helyéről, fizikai állapotának minden rosszabbodásáról, és minden állítólagosan nem megfelelő bánásmódról érkezett hírről. Az EU és az EUNAVFOR képviselői az ezen levélváltás értelmében átadott minden személyhez bejárással rendelkeznek az őrizetben tartás ideje alatt, és jogukban áll őket kihallgatni.

f)

A nemzeti és nemzetközi humanitárius ügynökségek kérésükre engedélyt kapnak az ezen levélváltás szerint átadott személyek látogatására.

g)

Annak biztosítása céljából, hogy az EUNAVFOR kellő időben képes legyen Kenya számára az EUNAVFOR kötelékébe tartozó tanúk beidézésével és a vonatkozó tanúvallomás megtételével kapcsolatos segítséget nyújtani, Kenya bármely átadott személy elleni büntetőtárgyalási eljárás indítására vonatkozó szándékáról, valamint a bizonyításfelvételre és a vallomás meghallgatására vonatkozó határidőkről értesítést küld az EUNAVFOR részére.

6.   Az EUNAVFOR által nyújtott segítség

a)

Az EUNAVFOR eszközeihez és lehetőségeihez mérten minden segítséget megad Kenyának az átadott személyekkel kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás megindítása céljából.

b)

Az EUNAVFOR:

1.

az ezen levélváltás 5. pontjának b) alpontja értelmében átadja az őrizetben tartásról vezetett nyilvántartást;

2.

minden bizonyítékot Kenya illetékes hatóságainak követelményeivel összhangban dolgoz fel, a 9. pontban foglalt végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően;

3.

törekszik arra, hogy az EUNAVFOR személyzetének az ezen levélváltás értelmében átadott személyekkel kapcsolatos bármely incidensben érintett tagja tanúvallomást tegyen;

4.

az EUNAVFOR birtokában lévő, vonatkozó lefoglalt javak összességét átadja.

7.   Az átadott személyek egyéb jogaihoz fűződő kapcsolat

E levélváltás rendelkezései nem tekinthetők, illetve nem értelmezhetők az átadott személyek számára az alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi jog által biztosított jogoktól való eltérésnek.

8.   Kapcsolattartás és vitás kérdések

a)

Az e rendelkezések alkalmazásával összefüggésben felmerülő bármely kérdést az EU és Kenya illetékes hatóságai közösen vizsgálják meg.

b)

Az előzetes rendezés elmaradása esetén az e rendelkezések értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdéseket Kenya és az EU képviselői kizárólag diplomáciai úton rendezik.

9.   Végrehajtási rendelkezések

a)

E rendelkezések alkalmazásában a műveleti, adminisztratív és technikai kérdések egyrészről Kenya illetékes hatóságai, másrészről az EU illetékes hatóságai és a küldő állam illetékes hatóságai által jóváhagyandó végrehajtási rendelkezések tárgyát képezhetik.

b)

A végrehajtási rendelkezések többek között a következőkre terjedhetnek ki:

1.

Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának megnevezése, amelynek az EUNAVFOR a személyeket átadhatja;

2.

az átadott személyek őrizetben tartására kijelölt fogda;

3.

a dokumentumok kezelése, ideértve a bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos dokumentumokat is, amelyeket a személyek átadásakor átadnak Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának;

4.

értesítés céljára kijelölt kapcsolattartók;

5.

átadás esetén használandó formanyomtatványok;

6.

Kenya kérésére technikai, szakértői, képzési és egyéb támogatás nyújtása e levélváltás céljainak teljesítése érdekében.

Nairobi, 2009. március 6., 10.15

Tisztelt Uram!

Ezúton tisztelettel igazolom 2009. március 6-i levelének és annak mellékletének kézhezvételét a nyílt tengeren folytatott kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról, amely a következőképpen szól:

„Megtiszteltetés számomra, hogy a 2008. november 14-én kelt levelemre és az Ön 2008. december 5-i levelére hivatkozással megerősíthetem, hogy az Európai Unió szándékában áll Kenya kormányával levélváltás formájában megállapodni a nyílt tengeren folytatott kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról.

Erre a levélváltás formájában való megállapodásra a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (»Atalanta« művelet) szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés keretében kerül sor.

Ez a levélváltás továbbá nem érinti a résztvevők nemzetközi megállapodások és más, nemzetközi bíróságok létrehozásáról szóló okiratok, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti jogait és kötelezettségeit, és azt a következők teljes mértékű tiszteletben tartásával kötik meg:

az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) és 1851 (2008) sz. határozata, valamint az azokat követő határozatok,

az Egyesült Nemzetek Szervezete 1982. évi Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS), különösen a 100–107. cikk,

a nemzetközi emberi jogi jogszabályok, ideértve a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányát (1966) és a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményt (1984) is.

Ennek megfelelően engedje meg, hogy – az e levél mellékletében foglaltak szerint – javaslatot tegyek a Szomália vagy Kenya felségvizein tapasztalható kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételeket és részletes szabályokat meghatározó rendelkezésekre.

Lekötelezne, ha Kenya kormánya nevében megerősítené a mellékletben foglalt rendelkezések elfogadását.

Ezt a jogi eszközt aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazni kell és az a felek által lefolytatandó belső eljárások befejeződésekor lép hatályba. Ez a jogi eszköz hat hónapig hatályban marad azt követően, hogy bármely fél a jogi eszköz megszüntetésére vonatkozó döntéséről írásbeli értesítést küld a többi aláíró félnek. Ez a jogi eszköz a felek közös megállapodásával módosítható. E jogi eszköz megszűnése nem érinti az ezen jogi eszköz alkalmazásából a megszűnést megelőzően eredő jogokat és kötelezettségeket, ideértve bármely átadott személy jogait is, amennyiben Kenyában tartják őt őrizetben vagy ott indítanak ellene büntetőeljárást.

Az e levél mellékletében meghatározott művelet befejeztével az EU Tanácsának elnökségét betöltő állam által kijelölt bármely személy vagy szervezet gyakorolhatja az EUNAVFOR e jogi eszköz szerinti, a mellékletben meghatározott minden jogát. Kijelölt személy vagy szervezet lehet többek között az adott ország Kenyába akkreditált diplomáciai képviselője vagy konzulátusi tisztviselője. A művelet befejeztével az ezen jogi eszköz szerint az EUNAVFOR részére küldendő minden értesítést az EU Tanácsának elnökségét betöltő államnak kell küldeni.

MELLÉKLET

A KALÓZTÁMADÁSOK ELKÖVETÉSÉVEL GYANÚSÍTOTT SZEMÉLYEKNEK ÉS A LEFOGLALT JAVAKNAK AZ EU ÁLTAL VEZETETT TENGERI ERŐK RÉSZÉRŐL A KENYAI KÖZTÁRSASÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

1.   Fogalommeghatározások

E levélváltás alkalmazásában:

a)

»az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR)«: az »Atalanta« elnevezésű uniós műveletben részt vevő EU katonai parancsnokságok és nemzeti kontingensek, valamint ezek hajói, repülőgépei, felszerelései és eszközei;

b)

»művelet«: a 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés által létrehozott katonai missziónak és/vagy annak utódjának előkészítése, telepítése, végrehajtása és támogatása;

c)

»az EU műveleti parancsnoka«: a művelet parancsnoka;

d)

»az EU-erők parancsnoka«: a 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott műveleti terület uniós parancsnoka;

e)

»nemzeti kontingensek«: az Európai Unió tagállamaihoz, valamint a műveletben részt vevő más államokhoz tartozó egységek és hajók;

f)

»küldő állam«: az EUNAVFOR számára nemzeti kontingenst biztosító állam;

g)

»kalóztámadások«: az UNCLOS 101. cikkében meghatározottak szerinti kalóztámadások;

h)

»átadott személy«: kalóztámadás vagy fegyveres rablás elkövetésével vagy annak szándékával gyanúsított, illetve kalóztámadást elkövető, az EUNAVFOR által e levélváltás értelmében Kenyának átadott bármely személy.

2.   Általános elvek

a)

Kenya az EUNAVFOR kérésére elfogadja az EUNAVFOR által kalóztámadások kapcsán őrizetbe vett személyek és az EUNAVFOR által ezzel összefüggésben lefoglalt javak átadását, valamint nyomozás és büntetőeljárás indítása céljából átadja ezen személyeket és javakat illetékes hatóságainak.

b)

Az EUNAVFOR, amikor e levélváltás szerint jár el, a személyeket vagy javakat kizárólag Kenya illetékes bűnüldöző hatóságainak adja át.

c)

Az aláíró felek megerősítik, hogy az e levélváltás értelmében átadott személyekkel – az átadást megelőző és követő időszakban egyaránt – kíméletesen és a nemzetközi emberi jogi előírásokból fakadó kötelezettségeknek megfelelően bánnak, ideértve a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát, az önkényes letartóztatás tilalmát és a tisztességes eljárás biztosításának követelményét is.

3.   Az átadott személyekkel kapcsolatos bánásmód, büntetőeljárás és tárgyalás

a)

Valamennyi átadott személyt humánus bánásmódban kell részesíteni, nem tehetők ki kínzásnak vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek, biztosítani kell számukra a megfelelő szállást és élelmezést és az orvosi ellátás igénybevételének lehetőségét, valamint lehetővé kell tenni, hogy a vallási szokásokat betarthassák.

b)

Minden átadott személyt haladéktalanul bíró vagy a törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, aki késedelem nélkül határoz az őrizetben tartás törvényességéről, és elrendeli a személy szabadlábra helyezését, ha az őrizetben tartás nem törvényes.

c)

Minden átadott személynek joga van arra, hogy ésszerű határidőn belül tárgyalást tartsanak ügyében vagy szabadlábra helyezzék.

d)

Minden átadott személynek joga van arra, hogy az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságára vonatkozó határozathozatalt megelőzően ügyét törvény által létrehozott, független és pártatlan illetékes bíróság tisztességesen és nyilvánosan tárgyalja.

e)

Minden, bűncselekménnyel vádolt átadott személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.

f)

Az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságának tárgyában való határozathozatal során minden átadott személynek joga van – az egyenlőség jegyében – legalább a következő biztosítékokhoz:

1.

valamely általa értett nyelven haladéktalanul pontos tájékoztatásban részesüljön az ellene felhozott vád jellege és indokolása tekintetében;

2.

rendelkezzék a védekezésének előkészítéséhez és az általa választott tanácsadóval való érintkezéshez szükséges idővel és eszközökkel;

3.

ügyét késedelem nélkül tárgyalják;

4

ügyét jelenlétében tárgyalják, és személyesen vagy az általa választott jogi segítséggel védekezhessen; ha nem rendelkezik jogi segítséggel, tájékoztassák erről a jogáról; és jelöljenek ki számára jogi segítséget, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekében ez kívánatos, és ha nem rendelkezik az ennek fedezéséhez szükséges eszközökkel, térítésmentesen részesüljön ilyen segítségben;

5.

megvizsgálhasson vagy megvizsgáltathasson minden ellene szóló bizonyítékot, ideértve a letartóztatását végrehajtó tanúk vallomásait is, és kieszközölhesse a védelem tanúinak ugyanolyan feltételek melletti beidézését és kihallgatását, mint amelyek a vád tanúira vonatkoznak;

6.

ingyenes tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet;

7.

ne kötelezzék saját maga elleni vallomásra vagy bűnösségének bevallására.

g)

Minden átadott és bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személynek meg kell adni a jogot ahhoz, hogy a bűnössége megállapítása és a büntetés kiszabását tartalmazó ítélet ellen felsőbb bíróságnál fellebbezzen vagy felülvizsgálatot kérjen, a kenyai jogszabályoknak megfelelően.

h)

Az EUNAVFOR előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Kenya az átadott személyeket nem adja át harmadik államnak nyomozás vagy büntetőeljárás céljára.

4.   Halálbüntetés

Az átadott személyek halálbüntetéssel nem sújthatók. Kenya az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a halálbüntetést szabadságvesztéssel járó büntetésre változtassák.

5.   Nyilvántartás és értesítések

a)

Minden átadás az EUNAVFOR képviselője és Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának képviselője által aláírt megfelelő dokumentum tárgyát képezi.

b)

Az EUNAVFOR minden átadott személyre vonatkozóan az őrizetben tartással kapcsolatos nyilvántartást ad át Kenyának. Ez a nyilvántartás – lehetőség szerint – kiterjed az átadott személy őrizetben tartás alatti fizikai állapotára, a kenyai hatóságok részére történő átadás időpontjára, az őrizetben tartás indokolására, az őrizetbe vétel kezdetének időpontjára és helyére, valamint az őrizetben tartással kapcsolatos minden határozatra.

c)

Kenya felel valamennyi átadott személy pontos nyilvántartásáért, amely – a teljesség igénye nélkül – magában foglalja a lefoglalt javak összességének, a személyek fizikai állapotának, az őrizetben tartás helyének, a személyek ellen szóló vádaknak, valamint a büntetőeljárás és a tárgyalás során hozott minden jelentős határozatnak a nyilvántartását.

d)

Az EU és az EUNAVFOR képviselőinek Kenya Külügyminisztériumához intézett írásbeli kérésére ezt a nyilvántartást rendelkezésükre kell bocsátani.

e)

Kenya továbbá értesíti az EUNAVFOR-t az ezen levélváltás szerint átadott minden személy őrizetben tartásának helyéről, fizikai állapotának minden rosszabbodásáról, és minden állítólagosan nem megfelelő bánásmódról érkezett hírről. Az EU és az EUNAVFOR képviselői az ezen levélváltás értelmében átadott minden személyhez bejárással rendelkeznek az őrizetben tartás ideje alatt, és jogukban áll őket kihallgatni.

f)

A nemzeti és nemzetközi humanitárius ügynökségek kérésükre engedélyt kapnak az ezen levélváltás szerint átadott személyek látogatására.

g)

Annak biztosítása céljából, hogy az EUNAVFOR kellő időben képes legyen Kenya számára az EUNAVFOR kötelékébe tartozó tanúk beidézésével és a vonatkozó tanúvallomás megtételével kapcsolatos segítséget nyújtani, Kenya bármely átadott személy elleni büntetőtárgyalási eljárás indítására vonatkozó szándékáról, valamint a bizonyításfelvételre és a vallomás meghallgatására vonatkozó határidőkről értesítést küld az EUNAVFOR részére.

6.   Az EUNAVFOR által nyújtott segítség

a)

Az EUNAVFOR eszközeihez és lehetőségeihez mérten minden segítséget megad Kenyának az átadott személyekkel kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás megindítása céljából.

b)

Az EUNAVFOR:

1.

az ezen levélváltás 5. pontjának b) alpontja értelmében átadja az őrizetben tartásról vezetett nyilvántartást;

2.

minden bizonyítékot Kenya illetékes hatóságainak követelményeivel összhangban dolgoz fel, a 9. pontban foglalt végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően;

3.

törekszik arra, hogy az EUNAVFOR személyzetének az ezen levélváltás értelmében átadott személyekkel kapcsolatos bármely incidensben érintett tagja tanúvallomást tegyen;

4.

az EUNAVFOR birtokában lévő, vonatkozó lefoglalt javak összességét átadja.

7.   Az átadott személyek egyéb jogaihoz fűződő kapcsolat

E levélváltás rendelkezései nem tekinthetők, illetve nem értelmezhetők az átadott személyek számára az alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi jog által biztosított jogoktól való eltérésnek.

8.   Kapcsolattartás és vitás kérdések

a)

Az e rendelkezések alkalmazásával összefüggésben felmerülő bármely kérdést az EU és Kenya illetékes hatóságai közösen vizsgálják meg.

b)

Az előzetes rendezés elmaradása esetén az e rendelkezések értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdéseket Kenya és az EU képviselői kizárólag diplomáciai úton rendezik.

9.   Végrehajtási rendelkezések

a)

E rendelkezések alkalmazásában a műveleti, adminisztratív és technikai kérdések egyrészről Kenya illetékes hatóságai, másrészről az EU illetékes hatóságai és a küldő állam illetékes hatóságai által jóváhagyandó végrehajtási rendelkezések tárgyát képezhetik.

b)

A végrehajtási rendelkezések többek között a következőkre terjedhetnek ki:

1.

Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának megnevezése, amelynek az EUNAVFOR a személyeket átadhatja;

2.

az átadott személyek őrizetben tartására kijelölt fogda;

3.

a dokumentumok kezelése, ideértve a bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos dokumentumokat is, amelyeket a személyek átadásakor átadnak Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának;

4.

értesítés céljára kijelölt kapcsolattartók;

5.

átadás esetén használandó formanyomtatványok;

6.

Kenya kérésére technikai, szakértői, képzési és egyéb támogatás nyújtása e levélváltás céljainak teljesítése érdekében.

A Kenyai Köztársaság kormányának nevében ezúton tisztelettel megerősítem, hogy az Ön levelében és annak mellékletében foglaltak elfogadhatók a Kenyai Köztársaság számára. Az Ön levelének megfelelően a jogi eszköz e levél aláírásának napjától ideiglenesen lép hatályba és véglegesen akkor lép hatályba, ha minden egyes aláíró fél saját belső eljárásainak eleget tett.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

a Kenyai Köztársaság kormányának részéről


25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/60


A TANÁCS 2009/294/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2009. március 23.)

az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Georgia) szóló 2008/736/KKBP együttes fellépés módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2008. szeptember 15-én elfogadta az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról, az EUMM Georgiáról szóló 2008/736/KKBP együttes fellépést (1), amelynek pénzügyi referenciaösszege 31 000 000 EUR.

(2)

A Tanács 2008. szeptember 25-én elfogadta az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról, az EUMM Georgiáról szóló 2008/736/KKBP együttes fellépés módosításáról szóló 2008/759/KKBP együttes fellépést (2), a pénzügyi referenciaösszeg 35 000 000 EUR-ra történő emelése céljából.

(3)

Az EUMM Georgia pénzügyi referenciaösszegét 2009. február 1-jei hatállyal a misszió további operatív igényeinek figyelembevétele érdekében ismételten meg kell emelni,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2008/736/KKBP együttes fellépés 14. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg 37 100 000 EUR.”

2. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt az együttes fellépést 2009. február 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. GANDALOVIČ


(1)  HL L 248., 2008.9.17., 26. o.

(2)  HL L 259., 2008.9.27., 15. o.