ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 76

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. március 24.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 243/2009/EK rendelete (2009. március 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 244/2009/EK rendelete (2009. március 18.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 245/2009/EK rendelete (2009. március 18.) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről ( 1 )

17

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2009/288/KKBP

 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság ATALANTA/1/2009 határozata (2009. március 17.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az európai uniós erők parancsnokának kinevezéséről

45

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

24.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/1


A BIZOTTSÁG 243/2009/EK RENDELETE

(2009. március 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. március 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 23-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

70,2

TN

134,4

TR

93,0

ZZ

88,8

0707 00 05

MA

69,5

TR

132,1

ZZ

100,8

0709 90 70

MA

63,8

TR

120,0

ZZ

91,9

0709 90 80

EG

66,1

ZZ

66,1

0805 10 20

EG

45,2

IL

60,1

MA

50,2

TN

50,3

TR

66,2

ZZ

54,4

0805 50 10

TR

55,7

ZZ

55,7

0808 10 80

AR

89,3

BR

65,3

CA

110,4

CL

76,9

CN

73,8

MK

21,2

US

112,9

UY

68,9

ZA

74,1

ZZ

77,0

0808 20 50

AR

76,0

CL

108,3

CN

66,7

ZA

90,9

ZZ

85,5


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


24.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/3


A BIZOTTSÁG 244/2009/EK RENDELETE

(2009. március 18.)

a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezetbarát tervezési konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2005/32/EK irányelv értelmében a Bizottságnak környezetbarát tervezési követelményeket kell meghatároznia azokra az energiafelhasználó termékekre vonatkozóan, amelyek lényeges értékesítési és kereskedelmi volument képviselnek, lényeges környezeti hatással járnak, környezeti hatásuk pedig túlzott költségráfordítás nélkül lényegesen javítható.

(2)

A 2005/32/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 19. cikk (3) bekezdésében hivatkozott eljárásnak és a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezetbarát tervezési konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, a Bizottság adott esetben végrehajtási intézkedéseket vezet be a háztartási világítástechnikai termékekre vonatkozóan.

(3)

A Bizottság előkészítő vizsgálatot végzett, amely a háztartásokban rendszerint használatos világítástechnikai termékeket műszaki, környezeti és gazdasági szempontból elemezte. A vizsgálatot a Közösség és harmadik országok érintett és érdekelt feleivel együttesen dolgozták ki, az eredményeket pedig az Európai Bizottság EUROPA internetes oldalán nyilvánosan elérhetővé tették.

(4)

A kötelező környezetbarát tervezési követelmények a közösségi piacon forgalomba hozott termékekre vonatkoznak, függetlenül azok beépítési és használati helyétől, ezért ezek a követelmények nem függhetnek a termék alkalmazási módjától (pl. háztartási világítás).

(5)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékeket főleg háztartási helyiségek teljes vagy részleges megvilágítására tervezték, hogy a természetes fényt mesterséges fénnyel helyettesítve vagy kiegészítve az adott belső térben javuljanak a látási viszonyok. A más alkalmazási módra tervezett speciális lámpák (mint például közlekedési jelzések, terráriumokban használt lámpák vagy háztartási cikkek), amelyek világosan ekként vannak feltüntetve a vonatkozó termékinformáción, nem tartoznak az e rendeletben meghatározott környezetbarát tervezési követelmények hatálya alá.

(6)

A piacon megjelenő új technológiák – mint a fénykibocsátó diódák (LED) – e rendelet hatálya alá tartoznak.

(7)

Az érintett termékek e rendelet alkalmazásában lényegesnek tekintett környezeti vonatkozásai az energiafogyasztás a felhasználási fázisban, a higanytartalom, valamint a higanykibocsátás.

(8)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek éves villamosenergia-fogyasztása a Közösségben a becslések szerint 112 TWh volt 2007-ben, ami 45 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg. Konkrét intézkedések meghozatala nélkül a fogyasztás 2020-ig az előrejelzések szerint 135 TWh-ra nő. Az előkészítő vizsgálatok azt mutatták, hogy a rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia-fogyasztása lényegesen csökkenthető.

(9)

Az üzemben lévő lámpák higanykibocsátása a lámpa életciklusának különböző szakaszaiban – a használat során termelt villamos energia és a használatot követően feltételezhetően nem újrahasznosított, higanyt tartalmazó kompakt fénycsövek 80 %-a következtében – 2007-ben a becslések szerint összesen 2,9 tonnát tett ki. Egyedi intézkedések meghozatala nélkül az üzemben levő lámpák higanykibocsátása 2020-ig az előrejelzések szerint 3,1 tonnára nő, de bizonyított tény, hogy ez lényegesen csökkenthető lenne.

A fénycsövek higanytartalma lényeges környezeti tényezőnek minősül, helyénvaló mégis azt az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) szabályozni.

A rendelet hatálya alá tartozó lámpák energiahatékonysági követelményeinek meghatározása az összesített higanykibocsátás csökkenését fogja eredményezni.

(10)

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 10. cikke (1) bekezdésének d) pontját maradéktalanul végre kell hajtani a kompakt fénycsöveknek a használat során véletlenül bekövetkező törése esetén vagy a használat végén a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos lehetséges kockázatok minimalizálása érdekében.

(11)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia-fogyasztásának a csökkentését meglévő, szabadalmi oltalmat nem élvező, költséghatékony technológiák alkalmazásával kell elérni, ami a berendezések vásárlási és üzemeltetési költségeit egyaránt csökkenteni fogja.

(12)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek környezetbarát tervezési követelményeit az érintett termékek környezeti teljesítményének javítása érdekében kell meghatározni oly módon, hogy hozzájáruljon a belső piac működéséhez, valamint az energiafogyasztás 2020-ig – az intézkedések bevezetése nélkül arra az évre valószínűsíthető értékhez képest – 20 %-kal történő csökkentésére vonatkozó közösségi célkitűzéshez.

(13)

A rendeletnek növelnie kell a rendelet hatálya aló tartozó energiahatékony termékek piaci részesedését, ami 2020-ig – a környezetbarát tervezési intézkedések bevezetése nélkül arra az évre valószínűsíthető energiafogyasztás értékéhez képest – 39 TWh energiamegtakarítást eredményez.

(14)

A környezetbarát tervezési követelmények nem érinthetik a felhasználó szempontjából a termék működését, valamint nem gyakorolhatnak kedvezőtlen hatást az egészségre, a biztonságra vagy a környezetre. A használat során a villamosenergia-fogyasztás-csökkenés következtében jelentkező pozitív hatások minden bizonnyal meghaladják a rendelet hatálya alá tartozó termékek gyártása során esetlegesen fellépő további környezeti hatásokat.

(15)

A környezetbarát tervezési követelmények fokozatos hatálybalépésével a gyártók elegendő időt kapnak ahhoz, hogy adott esetben a termékeket az e rendeletben foglaltak szerint áttervezhessék. A szakaszokat úgy kell időzíteni, hogy – a rendelet célkitűzéseinek időben történő teljesítése mellett – elkerülhetők legyenek a forgalomban levő berendezések működésére gyakorolt kedvezőtlen hatások, figyelembe véve a gyártók és végfelhasználók, különösen a kis- és középvállalkozások költségeire gyakorolt kedvezőtlen hatásokat is.

(16)

A vonatkozó termékparaméterek mérését az általánosan elfogadott korszerű mérési módszerekkel kell elvégezni; a gyártók alkalmazhatják a 2005/32/EK irányelv 10. cikke szerint meghatározott harmonizált szabványokat, mihelyt azokat ebből a célból közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(17)

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkével összhangban e rendeletnek meg kell határoznia az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárásokat.

(18)

A megfelelőség ellenőrzésének elősegítése érdekében a gyártóknak közölniük kell a 2005/32/EK irányelv V. és VI. mellékletében említett műszaki dokumentációban szereplő információkat azokban az esetekben, amennyiben ezek az információk az e rendeletben meghatározott követelményekre vonatkoznak.

(19)

A jogilag kötelező érvényű követelményeken túl az e rendelet hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos elérhető legjobb technológiára vonatkozó indikatív referenciaértékek megállapítása is hozzájárul az információk széles körű hozzáférhetőségéhez és egyszerűbb elérhetőségéhez. Ez elősegítené továbbá a legjobb tervezési technológiák integrációját az e rendelet hatálya alá tartozó termékek teljes életciklus alatti környezeti teljesítményének javítása érdekében.

(20)

Az intézkedés felülvizsgálata során tekintetbe kell venni a speciális lámpatípusok eladásának alakulását – meggyőződve arról, hogy ezeket nem használják általános világítási céllal –, a fénykibocsátó diódák (LED) és más új technológiák fejlődését, valamint a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási lámpák energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1998. január 27-i 98/11/EK bizottsági irányelvben (4) meghatározott A osztály szerinti energiahatékonysági követelmények alkalmazásának lehetőségét.

(21)

Az intézkedésben foglalt követelmények lehetővé teszik, hogy a G9 és R7s típusú halogén lámpák még egy korlátozott időtartamig fogalomban maradjanak, tekintettel a meglévő lámpákkal kapcsolatos igényekre és annak érdekében, hogy a fogyasztókat ne érjék felesleges kiadások, valamint azért, hogy a gyártóknak idejük legyen hatékonyabb világítási technológiai elven működő lámpák kialakítására.

(22)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban állnak a 2005/32/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

E rendelet a nem irányított fényű háztartási lámpák forgalomba hozatala céljából környezetbarát tervezési követelményeket határoz meg, beleértve azokat az eseteket is, amikor azokat nem háztartási céllal értékesítik vagy azok egyéb termékekbe vannak beépítve. A rendelet a speciális lámpákra vonatkozó termékinformációs követelményeket is meghatározza.

Az e rendeletben meghatározott követelmények nem alkalmazandók az alábbi háztartási és speciális lámpákra:

a)

A következő x és y színkoordinátákkal rendelkező lámpák:

x < 0,200 vagy x > 0,600

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 vagy

y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000;

b)

irányított fényű lámpák;

c)

60 lumennél kisebb vagy 12 000 lumennél nagyobb fényáramú lámpák;

d)

lámpák, amelyek esetében:

a 250–780 nm tartományon belüli összes fénykibocsátás legalább 6 %-a a 250–400 nm tartományban van,

a fénykibocsátás csúcsértéke a 315–400 nm (UVA) vagy 280–315 nm (UVB) közötti tartományban van;

e)

a beépített előtét nélküli fénycsövek;

f)

nagy intenzitású kisülőlámpák;

g)

a 3. cikk szerinti 1–5. szakaszban az E14/E27/B22/B15 típusú lámpafejes, 60 V vagy kisebb feszültségű és beépített transzformátor nélküli izzólámpák.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2005/32/EK irányelvben megadott fogalommeghatározások használatosak. A következő fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1.

„háztartási helyiség megvilágítása”: egy háztartási helyiség teljes vagy részleges megvilágítása a természetes fényt mesterséges fénnyel helyettesítve vagy kiegészítve, az adott belső térben a látási viszonyok javítása érdekében;

2.

„lámpa”: általában látható optikai sugárzás előállítására szolgáló forrás, beleértve a lámpa bekapcsoláshoz, áramellátásához, stabil működtetéséhez vagy az optikai sugárzás kibocsátásához, szűréséhez, átalakításához szükséges kiegészítő alkatrészeket abban az esetben, ha ezeket nem lehet az egység visszafordíthatatlan károsodása nélkül eltávolítani;

3.

„háztartási lámpa”: háztartási helyiség megvilágítására szolgáló lámpa; nem tartozik ide a speciális lámpa;

4.

„speciális lámpa”: műszaki jellemzői miatt vagy azért, mert a termékismertetőben háztartási helyiség megvilágítására nem alkalmas lámpaként van feltüntetve, nem háztartási helyiség megvilágítására szolgáló lámpa;

5.

„irányított fényű lámpa”: olyan lámpa, amely fényáramának legalább 80 %-a a π sr térszögbe esik (amely egy 120°-os kúpnak felel meg);

6.

„nem irányított fényű lámpa”: olyan lámpa, amely nem irányított fényű;

7.

„izzószálas lámpa”: olyan lámpa, amelyben a fény úgy keletkezik, hogy az áthaladó elektromos áram izzásig hevít egy szálszerű vezetőt. A lámpa tartalmazhat vagy nem az izzási folyamatot befolyásoló gázokat;

8.

„izzólámpa”: olyan izzószálas lámpa, amelyikben az izzószálat a burában vákuum vagy nemesgáz veszi körül;

9.

„volfrám halogén lámpa”: olyan izzószálas lámpa, amelyikben a volfrám izzószálat halogént vagy halogénvegyületeket tartalmazó gázközeg veszi körül. A volfrám halogén lámpát beépített tápegységgel vagy anélkül forgalmazzák;

10.

„kisülőlámpa”: olyan lámpa, amelyben a fényt közvetlenül vagy közvetve gázban, fémgőzben vagy több gáz és gőz elegyében elektromos kisülés útján állítják elő;

11.

„fénycső”: kisnyomású, higany típusú kisülőlámpa, amelyben a fényt egy vagy több, a kisülésből származó ultraibolya sugárzás által gerjesztett fényporréteg bocsátja ki. A fénycsövet beépített előtéttel vagy anélkül forgalmazzák;

12.

„előtét”: olyan eszköz, amely a lámpa/lámpák áramfelvételének egy meghatározott értékre történő korlátozására szolgál, amennyiben az eszköz az áramforrás és egy vagy több kisülőlámpa közé van csatlakoztatva. Az előtét fogalmába beletartoznak a tápfeszültség átalakításának, a lámpa szabályozásának és a teljesítménytényező korrekciójának módozatai, illetve a lámpa vagy lámpák bekapcsolásához szükséges feltételek biztosítása, önállóan vagy bekapcsolóberendezéssel kombinálva. Lehet a lámpába épített vagy attól különálló;

13.

„tápegység”: olyan eszköz, amely a hálózati váltóáramú bejövő feszültség egyenáramú vagy másfajta váltóáramú kimeneti feszültséggé alakítására szolgál;

14.

„kompakt fénycső”: visszafordíthatatlan károsodás nélkül nem eltávolítható egység lámpafejjel és fénycsővel, valamint a lámpa bekapcsolásához és stabil működtetéséhez szükséges kiegészítő alkatrészekkel;

15.

„beépített előtét nélküli fénycső”: beépített előtétet nem tartalmazó, egy vagy két végén fejelt fénycső;

16.

„nagy intenzitású kisülőlámpa”: olyan elektromos kisülés elvén működő lámpa, amelyben a fényt előállító ívet a fal hőmérséklete stabilizálja, és az ív által a bura falára kifejtett terhelés meghaladja a négyzetcentiméterenkénti 3 W-ot;

17.

„fénykibocsátó dióda” vagy „LED”: félvezető anyagból készült eszköz p-n átmenettel, amely a gerjesztő elektromos áram hatására optikai sugárzást bocsát ki;

18.

„LED lámpa”: egy vagy több fénykibocsátó diódát tartalmazó lámpa.

A II–IV. melléklet alkalmazásában az I. mellékletben megadott fogalommeghatározások is alkalmazandók.

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

(1)   A nem irányított fényű háztartási lámpáknak meg kell felelniük a II. mellékletben meghatározott környezetbarát tervezési követelményeknek.

A környezetbarát tervezési követelmények alkalmazásának egyes szakaszai a következők:

 

1. szakasz: 2009. szeptember 1-jétől

 

2. szakasz: 2010. szeptember 1-jétől

 

3. szakasz: 2011. szeptember 1-jétől

 

4. szakasz: 2012. szeptember 1-jétől

 

5. szakasz: 2013. szeptember 1-jétől

 

6. szakasz: 2016. szeptember 1-jétől

Amennyiben az adott követelményt nem írja felül egy későbbi szakasz, vagy nem vonatkozik rá külön rendelkezés, a követelmény a későbbi szakaszokban bevezetett többi követelménnyel együtt továbbra is alkalmazandó.

(2)   2009. szeptember 1-jétől kezdődően:

A speciális lámpák esetében az alábbi információkat egyértelmű és jól látható módon fel kell tüntetni a csomagoláson, valamint a lámpához tartozó mindenfajta termékinformáción a termék forgalomba hozatalakor:

a)

a termék rendeltetése; valamint

b)

megjegyzés, hogy a termék nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására.

A 2005/32/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelés céljából összeállított műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell azokat a műszaki paramétereket – ha vannak ilyenek –, amelyek alapján a lámpa a csomagoláson feltüntetett speciális célra alkalmas.

4. cikk

Megfelelőségértékelés

(1)   A 2005/32/EK irányelv 8. cikkében említett megfelelőségértékelési eljárás az irányelv IV. mellékletében meghatározott belső tervezés-ellenőrzési, vagy az irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

(2)   A 2005/32/EK irányelv 8. cikkének megfelelő megfelelőségértékelés alkalmazásában a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az e rendelet II. melléklet 3. része szerinti termékinformációk másolatát.

5. cikk

Piacfelügyeleti vizsgálati eljárás

A 2005/32/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti ellenőrzések elvégzése során a tagállamok hatóságai az e rendelet II. mellékletében meghatározott követelményekre vonatkozóan az e rendelet III. mellékletében leírtaknak megfelelő vizsgálati eljárást alkalmazzák.

6. cikk

Indikatív referenciaértékek

Az e rendelet elfogadásakor a piacon elérhető, legjobb teljesítményű termékekre és technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket a IV. melléklet tartalmazza.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság e rendeletet a hatálybalépését követően legkésőbb öt évvel a technológiai fejlődésre figyelemmel felülvizsgálja és a felülvizsgálat eredményeit benyújtja a konzultációs fórumnak.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 18-án.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 191., 2005.7.22., 29. o.

(2)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

(3)  HL L 37., 2003.2.13., 24. o.

(4)  HL L 71., 1998.3.10., 1. o.


I. MELLÉKLET

Paraméterek és fogalommeghatározások a II–IV. melléklet alkalmazásában

1.   A KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

E rendelet követelményeinek teljesítése és a követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából az alábbi paramétereket megbízható, pontos és reprodukálható mérési eljárásokkal kell meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott korszerű mérési módszereket:

a)

„lámpa fényhasznosítása” (ηlámpa): a kibocsátott fényáram (Ф) és a lámpa által felhasznált teljesítmény (Plámpa) hányadosa. ηlámpa = Ф / Plámpa (mértékegysége: lm/W). A lámpa által felhasznált teljesítménybe nem tartozik bele a lámpába nem beépített kiegészítő berendezések, mint például az előtétek, transzformátorok vagy tápegységek energiavesztesége;

b)

„fényáram-stabilitási tényező” (LLMF): a lámpa működése során egy adott pillanatban kibocsátott fényáram és a lámpa kezdeti (100 órás) fényáramának aránya;

c)

„lámpaélettartam-tényező” (LSF): azon lámpáknak az összes lámpához viszonyított aránya, amelyek meghatározott feltételek és kapcsolási gyakoriság mellett a megadott idő elteltével továbbra is működnek;

d)

„lámpaélettartam”: az a működési időtartam, amely felett a meghatározott feltételek és kapcsolási gyakoriság mellett továbbra is működő lámpáknak az összes lámpához viszonyított aránya megegyezik a lámpaélettartam-tényezővel;

e)

„színérték”: a színingernek a színkoordinátákkal vagy a fő- és komplementer hullámhosszal és tisztasággal együttesen meghatározható tulajdonsága;

f)

„fényáram” (Φ): a sugárzott teljesítményből az emberi szem spektrális érzékenységének figyelembe vételével származtatott, 100 óra működési idő elteltével mért mennyiség;

g)

„korrelált színhőmérséklet” (Tc [K]): egy Planck-sugárzó (fekete test) azon hőmérséklete, amelynek észlelt színe a leginkább hasonlít egy adott ingerre ugyanazon fényerő és meghatározott látási feltételek mellett;

h)

„színvisszaadás” (Ra): egy fényforrás hatása a tárgyak színének megjelenésére a referenciasugárzóval megvilágított színükhöz képest, tudatos vagy tudattalan összehasonlítás alapján;

i)

„fajlagos effektív UV-sugárzási teljesítmény”: egy lámpa UV-sugárzásának az általa kibocsátott fényáramhoz viszonyított, a spektrális korrekciós tényezővel súlyozott effektív teljesítménye (mértékegysége: mW/klm);

j)

„a lámpa bekapcsolási ideje”: a tápfeszültség alá helyezést követően a lámpa teljes bekapcsolásához és bekapcsolt állapotban maradásához szükséges idő;

k)

„a lámpa bemelegedési ideje”: a bekapcsolást követően a lámpa stabilizált fényáramának egy maghatározott hányada kibocsátásához szükséges idő;

l)

„teljesítménytényező”: a tényleges teljesítmény és a látszólagos teljesítmény aránya periodikusan változó körülmények között;

(m)

„fénysűrűség”: a világító/megvilágított felület egységében mért, egy adott térszögbe eső adott területen kisugárzott vagy visszavert fénymennyiség (mértékegysége: cd/m2);

n)

„a lámpa higanytartalma”: a lámpában található higany, amelynek mennyisége a 2002/747/EK bizottsági határozat (1) melléklete szerint kerül meghatározásra.

2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

a)

„Előírt érték”: egy termék valamely tulajdonságának mennyiségi értéke meghatározott működési feltételek esetén. Ezzel ellentétes rendelkezés hiányában minden paraméter határértéke előírt értékben van kifejezve;

b)

„névleges érték”: egy termék megnevezésére vagy azonosítására szolgáló mennyiségérték;

c)

„második lámpaburkolat”: olyan második külső lámpaburkolat, amely nem szükséges a fény előállításához, ilyen lehet például a lámpa eltörése esetén a higany és az üveg környezetbe történő kerülésének megakadályozására, az ultraibolya sugárzással szembeni védelemre vagy a fény szórására szolgáló külső bura;

d)

„átlátszó lámpa”: a 2 000 lumennél kisebb fényáramú lámpák esetében 25 000 cd/m2 feletti fénysűrűségű, nagyobb fényáramú lámpák esetében pedig 100 000 cd/m2 feletti fénysűrűségű, kizárólag olyan átlátszó burkolattal rendelkező lámpa (kivéve a kompakt fénycsöveket), amelyben tisztán látható a fényt előállító izzószál, LED vagy kisülőcső;

e)

„nem átlátszó lámpa”: olyan lámpa, amely nem felel meg a d) pont rendelkezéseinek, beleértve a kompakt fénycsöveket is;

f)

„kapcsolási ciklus”: a lámpa meghatározott időközönként való be- és kikapcsolásának folyamata;

g)

„korai meghibásodás”: amikor a lámpa életciklusa a műszaki dokumentációban feltüntetett előírt élettartamnál rövidebb működési időtartam után befejeződik;

h)

„lámpafej”: a lámpának az a része, amely a lámpát foglalat vagy csatlakozó segítségével a tápáramkörrel összeköti, valamint a legtöbb esetben a lámpát a foglalatban tartja;

i)

„lámpafoglalat”: a lámpa rögzítésére szolgáló eszköz, általában a lámpafej ebbe illeszkedik és ebben az esetben a foglalat köti össze a lámpát a tápáramkörrel.


(1)  HL L 242., 2002.9.10., 44. o.


II. MELLÉKLET

A nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények

1.   LÁMPÁK FÉNYHASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Az S14, S15 vagy S19 fejes izzólámpák mentességet élveznek az e rendelet 3. cikkében meghatározott 1–4. szakaszban a hatékonysági követelmények alól, de az 5. és 6. szakaszban már nem.

Az adott előírt fényáramra (Φ) eső legnagyobb előírt teljesítményt (Pmax) az 1. táblázat tartalmazza.

Az e követelmények alóli kivételeket a 2. táblázat, a legnagyobb előírt teljesítményre alkalmazandó korrekciós tényezőket pedig a 3. táblázat tartalmazza.

1.   táblázat

Alkalmazás időpontja

Adott előírt fényáramra (Φ) eső legnagyobb előírt teljesítmény (Pmax) (W)

Átlátszó lámpák

Nem átlátszó lámpák

1–5. szakasz

0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

0,24√Ф+0,0103Ф

6. szakasz

0,6 * (0,88√Ф+0,049Ф)

0,24√Ф+0,0103Ф


2.   táblázat

Kivételek

Kivétel alkalmazási köre

Legnagyobb előírt teljesítmény (W)

Átlátszó lámpák 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm az 1. szakaszban

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Átlátszó lámpák 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm a 2. szakaszban

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Átlátszó lámpák 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm a 3. szakaszban

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Átlátszó lámpák G9 vagy R7 fejjel a 6. szakaszban

Pmax = 0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

A 3. táblázatban feltüntetett korrekciós tényezők közül adott esetben több is alkalmazható egyszerre, valamint alkalmazandók a 2. táblázatban felsorolt kivételek által érintett termékek esetében is.

3.   táblázat

Korrekciós tényezők

A korrekció hatálya

Legnagyobb előírt teljesítmény (W)

Külső tápegységgel működő izzószálas lámpa

Pmax / 1,06

GX53 fejű kisülőlámpa

Pmax / 0,75

Nem átlátszó lámpa, ha a színvisszaadási index ≥ 90 és P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Pmax / 0,85

Kisülőlámpa, ha a színvisszaadási index ≥ 90 és Tc >=5 000K

Pmax / 0,76

Nem átlátszó lámpa második burkolattal és P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Pmax / 0,95

Külső tápegységgel működő LED lámpa

Pmax / 1,1

2.   LÁMPÁK MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A lámpák működésére vonatkozó követelményeket a fénycsövek esetében a 4. táblázat, a fénycsöveken és LED lámpákon kívüli más lámpák esetében az 5. táblázat tartalmazza.

Ha az előírt élettartam meghaladja a 2 000 órát, az 1. szakaszra vonatkozó követelményeket a 4. és 5. táblázatban szereplő „előírt lámpaélettartam”, „lámpaélettartam-tényező” és „fényáram-stabilitás” paraméterek esetében csak a 2. szakasztól kell alkalmazni.

Annak vizsgálata céljából, hogy a lámpát hányszor lehet be- és kikapcsolni működési hiba nélkül, a kapcsolási ciklusnak 1 perces bekapcsolási és 3 perces kikapcsolási időszakokból kell állnia. A vizsgálat egyéb feltételeit a III. melléklet szerint kell meghatározni. A lámpa élettartamának, a lámpaélettartam-tényezőnek, a fényáram-stabilitásnak és a korai meghibásodásnak a vizsgálatához a III. melléklet szerinti szabványos kapcsolási ciklust kell alkalmazni.

4.   táblázat

A kompakt fénycsövek működésére vonatkozó követelmények

Működési paraméter

1. szakasz

5. szakasz

Lámpaélettartam-tényező 6 000 óránál

≥ 0,50

≥ 0,70

Fényáram-stabilitás

2 000 óránál: ≥ 85 % (≥ 80 % második lámpaburkolattal rendelkező lámpák esetében)

2 000 óránál: ≥ 88 % (≥ 83 % második lámpaburkolattal rendelkező lámpák esetében)

6 000 óránál: ≥70 %

Kapcsolási ciklusok száma meghibásodásig

≥ a lámpa élettartamának fele órában kifejezve

≥ 10 000 ha a lámpa bekapcsolási ideje > 0,3 s

≥ a lámpa élettartama órában kifejezve

≥ 30 000 ha a lámpa bekapcsolási ideje > 0,3 s

Bekapcsolási idő

< 2,0 s

< 1,5 s ha P < 10W

< 1,0 s ha P ≥ 10W

A lámpa bemelegedési ideje 60 % Φ-ig

< 60 s

vagy < 120 s higanyt amalgám formájában tartalmazó lámpák esetében

< 40 s

vagy < 100 s higanyt amalgám formájában tartalmazó lámpák esetében

Korai meghibásodási arány

≤ 2,0 % 200 óránál

≤ 2,0 % 400 óránál

UVA+UVB-sugárzás

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

UVC-sugárzás

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Lámpateljesítménytényező

≥ 0,50 ha P < 25W

≥ 0,90 ha P ≥ 25W

≥ 0,55 ha P < 25W

≥ 0,90 ha P ≥ 25W

Színvisszaadás (Ra)

≥ 80

≥ 80


5.   táblázat

A fénycsöveken és LED lámpákon kívüli más lámpák működésére vonatkozó követelmények

Működési paraméter

1. szakasz

1. szakasz

Előírt lámpaélettartam

≥ 1 000h

≥ 2 000h

Fényáram-stabilitás

≥ 85 % az előírt élettartam 75 %-ánál

≥ 85 % az előírt élettartam 75 %-ánál

Kapcsolási ciklusok száma

≥ a lámpa előírt élettartamának négyszerese órában kifejezve

≥ a lámpa előírt élettartamának négyszerese órában kifejezve

Bekapcsolási idő

< 0,2 s

< 0,2 s

A lámpa bemelegedési ideje 60 % Φ-ig

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Korai meghibásodási arány

≤ 5,0 % del 100 óránál

≤ 5,0 % del 200 óránál

UVA+UVB-sugárzás

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

UVC-sugárzás

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Lámpateljesítmény-tényező

≥ 0,95

≥ 0,95

3.   LÁMPÁKKAL KAPCSOLATOS TERMÉKINFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

A nem irányított fényű háztartási lámpák esetében – eltérő rendelkezés hiányában – a 2. szakasztól kezdve fel kell tüntetni a következő információkat.

3.1.   A végfelhasználó számára a vásárlás előtt a csomagoláson és a szabadon hozzáférhető internetes oldalakon jól látható módon feltüntetendő információk

Az információknak nem kell pontosan követniük az alábbi megfogalmazásokat. Szöveg helyett megengedhető grafikon, ábra vagy szimbólum használata.

Az információkra vonatkozó követelmények nem vonatkoznak azokra az izzószálas lámpákra, amelyek nem felelnek meg a 4. szakasz hatékonysági követelményeinek.

a)

Ha a lámpa névleges teljesítménye a 98/11/EK irányelv szerinti energiafogyasztási címkén kívül van feltüntetve, a lámpa névleges fényáram értékét is külön, a címkén kívül és a névleges teljesítménynél legalább kétszer nagyobb betűnagysággal kell megadni;

b)

a lámpa névleges élettartama órában (nem lehet az előírt élettartamnál magasabb);

c)

kapcsolási ciklusok száma a lámpa korai meghibásodásáig;

d)

színhőmérséklet (kelvinben is kifejezve);

e)

a lámpa bemelegedési ideje az teljes fényáram elérésének 60 %-áig (1 másodperc alatti érték esetén fel lehet tüntetni az „azonnali teljes fény” feliratot);

f)

figyelmeztetés, ha a lámpa nem szabályozható vagy csak bizonyos típusú fényszabályozóval szabályozható;

g)

ha a lámpát nem szabványos feltételek melletti optimális használatra tervezték (például környezeti hőmérséklet Ta ≠ 25 °C), információ ezekről a feltételekről;

h)

a lámpa mérete milliméterben (hosszúság és átmérő);

i)

ha a csomagoláson utalás történik az egyenértékű megvilágítást adó izzólámpára, akkor a feltüntetett egyenértékű izzólámpa (1 W-ra kerekített) teljesítményét a 6. táblázat szerinti egyenértékűség alapján kell megadni.

A fényáram és az izzólámpa (1 W-ra kerekített) teljesítményének közbenső értékeit a két szomszédos érték közti lineáris interpolációval kell kiszámítani.

6.   táblázat

Előírt fényáram

Φ [lm]

A feltüntetett egyenértékű izzólámpa teljesítménye

Kompakt fénycsövek

Halogén lámpa

LED és más lámpák

[W]

125

119

136

15

229

217

249

25

432

410

470

40

741

702

806

60

970

920

1 055

75

1 398

1 326

1 521

100

2 253

2 137

2 452

150

3 172

3 009

3 452

200

j)

az „energiatakarékos lámpa” kifejezés vagy a lámpa hatásfokára vonatkozó egyéb reklámcélú kijelentés csak abban az esetben megengedett, ha a lámpa megfelel az 1., 2. és 3. táblázat szerinti 1. szakaszban a nem átlátszó lámpákra vonatkozó hatékonysági követelményeknek.

Ha a lámpa higanyt tartalmaz

k)

a lámpa higanytartalma mg-ban megadva (egy tizedesjegy pontossággal);

l)

annak feltüntetése, hogy a lámpa véletlen eltörése esetén melyik internetes oldalon található információ a lámpadarabok megfelelő eltávolításáról.

3.2.   Azok az információk, amelyeket a szabadon hozzáférhető internetes oldalakon nyilvánosan elérhetővé kell tenni

Az alábbi információkat legalább számszerűen meg kell adni.

a)

A 3.1. pontban meghatározott adatok;

b)

előírt teljesítmény (0,1 W pontossággal);

c)

előírt fényáram;

d)

előírt lámpaélettartam;

e)

lámpateljesítmény-tényező;

f)

fényáram-stabilitási tényező a névleges élettartam végén;

g)

bekapcsolási idő (egy tizedesjegy pontossággal);

h)

színvisszaadási index.

Ha a lámpa higanyt tartalmaz

i)

Iránymutatás a lámpadarabok eltávolításáról a lámpa véletlen eltörése esetén;

j)

a lámpának az életciklus végén történő elhelyezésére vonatkozó ajánlások.


III. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti vizsgálati eljárás

A tagállamok hatóságai egy legalább húsz lámpából álló mintavételi tételt vesznek az ugyanazon gyártótól származó ugyanazon modellből, amely minta elemeit véletlenszerűen választják ki.

A tétel akkor teljesíti a rendelet II. mellékletben meghatározott vonatkozó követelményeket, ha a tétel átlagos eredményei nem térnek el 10 %-nál nagyobb mértékben a határértékektől, a küszöbértékektől vagy a bejelentett értékektől.

Ellenkező esetben a modell nem minősül megfelelőnek.

A követelményeknek való megfelelés ellenőrzése céljából a tagállamok hatóságai pontos, megbízható, korszerű és reprodukálható eredményeket adó mérési módszereket alkalmaznak, mégpedig:

adott esetben azokat a harmonizált szabványokat, amelyeknek a hivatkozási számát a 2005/32/EK irányelv 9. és 10. cikke szerint az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették,

a többi esetben a következő dokumentumokban meghatározott módszereket:

Mért paraméter

Szervezet (1)

Referenciadokumentum

Cím

Lámpák higanytartalma

Európai Bizottság

2002/747/EK határozat (Melléklet)

A lámpákra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok megállapításáról és az 1999/568/EK határozat módosításáról szóló, 2002. szeptember 9-i 2002/747/EK bizottsági határozat

Fényhasznosítás

Cenelec

EN 50285:1999

A háztartási villamos lámpák energiahatékonysága – mérési módszerek

Lámpafejek

Cenelec

EN 60061:1993

Az összes módosítás az A 40:2008-ig bezárólag

Lámpafejek és foglalatok és kaliber a csereszabatosság és a biztonság ellenőrzéséhez – 1. rész: Lámpafejek

A lámpa élettartama

Cenelec

EN 60064:1995

Módosítások

A2:2003

A3:2006

A4:2007

A11:2007

Háztartási és hasonló általános világítási céllal használt volfrám izzólámpák – Működési követelmények

Cenelec

EN 60357:2003

A1:2008

módosítás

Volfrám halogén lámpák (nem járművekben) – Működési követelmények

Cenelec

EN 60969:1993

Módosítások

A1:1993

A2:2000

Beépített előtétes lámpák általános világítási célra – Működési követelmények

A lámpa bekapcsolási/bemelegedési ideje

Cenelec

EN 60969:1993

Módosítások

A1:1993

A2:2000

Beépített előtétes lámpák általános világítási célra – Működési követelmények

Teljesítménytényező

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elektromágneses összeegyeztethetőség (EMC) – 3-2. rész: Hatérértékek – Határértékek harmonikus áramokra (eszköz bemeneti áram fázisonként < = 16 A)

Fajlagos effektív UV-sugárzási teljesítmény

Cenelec

EN 62471:2008

A lámpák és a lámparendszerek fotóbiológiai biztonsága

Színvisszaadás

Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság

CIE 13.3:1995

A fényforrások színvisszaadási képességének mérésére és meghatározására szolgáló módszer

Színérték

Korrelált színhőmérséklet (Tc [K])

Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság

CIE 15:2004

Kolorimetria

Fénysűrűség

Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság

CIE 18.2:1983

A fizikai fotometria alapjai

Fényáram

Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság

CIE 84:1989

A fényáram mérése

A lámpa fényáram-stabilitási tényezője (LLMF)

Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság

CIE 97:2005

A beltéri elektromos megvilágító rendszerek karbantartása

Lámpaélettartam-tényező (LSF)


(1)  Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brüsszel, Belgium, tel.: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org).

International Commission on Illumination ((Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság): CIE Central Bureau Kegelgasse 27 A-1030 Bécs, Ausztria, tel.: (43-1) 714 31 87 0 fax: (43-1) 714 31 87 18 (http://www.cie.co.at/).


IV. MELLÉKLET

A nem irányított fényű háztartási lámpákra vonatkozó indikatív referenciaértékek

(tájékoztatásul)

A rendelet elfogadásakor az érintett termékkel kapcsolatos legjobb elérhető technológiát a következőkben leírtak szerint azonosították.

1.

LÁMPA FÉNYHASZNOSÍTÁSA

A megállapított legmagasabb hasznosítási érték 69 lm/W.

2.

A LÁMPA MŰKÖDÉSE

7.   táblázat

Működési paraméter

Kompakt fénycsövek

Előírt lámpaélettartam

20 000 h

Fényáram-stabilitás

A lámpa előírt élettartamának 90 %-a

Kapcsolási ciklusok száma

1 000 000

Bekapcsolási idő

< 0,1 s

A lámpa bemelegedési ideje 80 % Φ-ig

15 s vagy 4 s speciális kombinált kompakt fénycsövek / halogén lámpák esetében

Lámpateljesítmény-tényező

0,95

3.

LÁMPÁK HIGANYTARTALMA

A legalacsonyabb higanytartalommal rendelkező energiatakarékos fénycsövek legfeljebb 1,23 mg higanyt tartalmaznak.


24.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/17


A BIZOTTSÁG 245/2009/EK RENDELETE

(2009. március 18.)

a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

a környezetbarát tervezési konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2005/32/EK irányelv értelmében a Bizottságnak környezetbarát tervezési követelményeket kell meghatároznia azokra az energiafelhasználó termékekre vonatkozóan, amelyek lényeges értékesítési és kereskedelmi volument képviselnek, lényeges környezeti hatással járnak, környezeti hatásuk pedig túlzott költségráfordítás nélkül lényegesen javítható.

(2)

A 2005/32/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 19. cikk (3) bekezdésében hivatkozott eljárásnak és a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumoknak megfelelően, a környezetbarát tervezési konzultációs fórummal folytatott konzultációt követően, a Bizottság adott esetben végrehajtási intézkedéseket vezet be a szolgáltatói szektorban használt világítóeszközökre vonatkozóan.

(3)

A Bizottság két előkészítő vizsgálatot folytatott le, és ezek során a szolgáltatói szektorban (irodai világítás és köztéri világítás) tipikusan használt világítóeszközök műszaki, környezeti és gazdasági vonatkozásait elemezték. A vizsgálatokat a Közösség és harmadik országok érintett és érdekelt feleivel együttesen dolgozták ki, az eredményeket pedig az Európai Bizottság EUROPA internetes oldalán nyilvánosan elérhetővé tették.

(4)

A kötelező környezetbarát tervezési követelmények a forgalomba hozott termékekre vonatkoznak, függetlenül azok beépítési helyétől, ezért ezek a követelmények nem függhetnek a termék alkalmazási módjától (pl. irodai világítás vagy köztéri világítás). Ezért e rendeletnek egyedi termékekre kell vonatkoznia, amilyenek pl. a beépített előtét nélküli fénycsövek, a nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek. Az indikatív referenciaértékek segítséget nyújthatnak a felhasználóknak az egyedi alkalmazások (mint pl. irodai világítás vagy köztéri világítás) tekintetében elérhető legjobb technológia kiválasztásában.

(5)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek alapvetően általános világítási feladatok ellátására használatosak, ami azt jelenti, hogy hozzájárulnak a természetes fény mesterséges világítással történő felváltásához, a szokásos emberi látás céljából. A speciális célú lámpák (mint például a számítógépes képernyőkben, fénymásolókban, szoláriumokban, terráriumokban használt lámpák és hasonló alkalmazások) nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

(6)

Az érintett energiafelhasználó termékek e rendelet alkalmazásában lényegesnek tekintett környezeti vonatkozásai az alábbiak:

a)

energiafogyasztás a felhasználási fázisban;

b)

a lámpák higanytartalma.

(7)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek éves villamosenergia-fogyasztása a Közösségben a becslések szerint 200 TWh volt 2005-ben, ami 80 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg. Konkrét intézkedések meghozatala nélkül a fogyasztás 2020-ig az előrejelzések szerint 260 TWh-ra nő. Az előkészítő vizsgálatok azt mutatták, hogy a rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia-fogyasztása lényegesen csökkenthető.

(8)

Az üzemben levő lámpák higanytartalma 2005-ben a becslések szerint 12,6 tonnát tett ki. Egyedi intézkedések meghozatala nélkül az üzemben levő lámpák higanytartalma 2020-ig az előrejelzések szerint 18,6 tonnára nő, de bizonyított tény, hogy ez lényegesen csökkenthető lenne.

(9)

Az úgynevezett „fényszennyezés” környezeti hatásának mérésére szolgáló nemzetközileg elfogadott tudományos módszerek hiányában a fényszennyezés jelentősége nem állapítható meg. Azonban elfogadott, hogy a szolgáltatói szektorban használt világítóeszközök hatásfokának javítása pozitív hatással járhat a fényszennyezés vonatkozásában.

(10)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek villamosenergia-fogyasztásának javítását a meglévő, védettséget nem élvező, költséghatékony technológiák alkalmazásával kell elérni, ami az említett berendezések beszerzése és üzemeltetése kombinált költségének csökkentéséhez fog vezetni.

(11)

Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek környezetbarát tervezési követelményeit az érintett termékek környezeti teljesítményének és a belső piaci működésének javítására való tekintettel kell meghatározni, és szem előtt kell tartani az energiafogyasztás 2020-ig 20 %-kal történő csökkentésére vonatkozó közösségi célkitűzést.

(12)

A rendeletnek növelnie kell a rendelet hatálya aló tartozó termékek jobb energiahatékonyságát eredményező technológiák piaci elterjedtségét, ami 2020-ig a „minden marad a régiben” forgatókönyvhöz képest 38 TWh energia-megtakarítást eredményez.

(13)

A rendelet hatálya alá tartozó lámpák energiahatékonysági követelményeinek meghatározása azok higanytartalmának csökkenését eredményezi.

(14)

A környezetbarát tervezési követelmények nem érinthetik kedvezőtlenül a termék funkcionalitását, az egészséget és a környezetet. A használat során fellépő villamosenergia-fogyasztás-csökkenés hatásai minden bizonnyal meghaladják a rendelet hatálya alá tartozó termékek gyártása során fellépő esetleges további környezeti hatásokat.

(15)

A környezetbarát tervezési követelmények fokozatos hatálybalépése elegendő időt kell hogy biztosítson a gyártók számára adott esetben a termékek e rendeletben foglaltak szerinti áttervezésére. A bevezetés egyes szakaszainak időzítését úgy kell meghatározni, hogy – a rendelet célkitűzései időben történő teljesítésének biztosítása mellett – elkerülhetők legyenek a forgalomban levő berendezések funkcionalitására gyakorolt kedvezőtlen hatások, és a figyelem kiterjedjen a gyártók és végfelhasználók, különösen a kis- és középvállalkozások költségeire gyakorolt kedvezőtlen hatásokra. A 8. cikk szerinti felülvizsgálat során többek között meg kell vizsgálni, hogy a nagy intenzitású kisülőlámpák előtéteinek működési jellemzőire vonatkozóan a III. melléklet 2.1. pontjának C. szakaszában előírt követelmények teljesíthetők lesznek-e nyolc évvel e rendelet hatálybalépését követően.

(16)

A retrofit lámpák piacról való kivonását a végfelhasználókra gyakorolt hatások figyelembe vételével kell megtervezni. A tagállamok szigorúbb követelményeket támaszthatnak a világítási berendezések tekintetében.

(17)

A vonatkozó termékparaméterek mérését az általánosan elfogadott korszerű mérési módszerekkel kell elvégezni; a gyártók pedig a 2005/32/EK irányelv 10. cikke szerint meghatározott harmonizált szabványokat is alkalmazhatják.

(18)

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkével összhangban e rendeletnek meg kell határoznia, hogy az alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárás a 2005/32/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott tervezés-ellenőrzés, valamint a 2005/32/EK irányelv V. mellékletében meghatározott megfelelőségértékelési irányítási rendszer.

(19)

A megfelelőség ellenőrzésének elősegítése érdekében a gyártóknak biztosítaniuk kell a 2005/32/EK irányelv V. és VI. mellékletében meghatározott műszaki dokumentációban szereplő információk nyújtását, amennyiben ezek az információk az e rendeletben meghatározott követelményekre vonatkoznak.

(20)

A jogilag kötelező érvényű követelményeken túl az e rendelet hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos legjobb elérhető technológiára vonatkozó indikatív referenciaértékek megállapítása is hozzájárul az információk széles körű hozzáférhetőségéhez és egyszerű elérhetőségéhez. Ez különösen a kis- és középvállalkozások, valamint a mikrovállalkozások számára hasznos, mivel jobban elősegíti a legjobb tervezési technológiák integrációját az e rendelet hatálya alá tartozó termékek környezeti teljesítményének javításához azok teljes életciklusa során.

(21)

Bár a fénycsövek és a nagy intenzitású kisülőlámpák higanytartalma lényeges környezeti tényező, azt a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (2) helyénvaló szabályozni, amely kiterjed az e rendelet hatálya alóli mentességet élvező lámpatípusokra is.

(22)

A fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) a 2005/32/EK irányelv egyik végrehajtási eszköze, a lámpatestek és a mágneses előtétek hosszú élettartama miatt még mindig hatással van a már használatban levő előtétek állományára. Azonban vannak még fejlesztési lehetőségek, és helyénvaló lenne a 2000/55/EK irányelvben foglaltaknál szigorúbb minimális energiahatékonysági követelmények megállapítása. Ezért ez a rendelet hatályon kívül helyezi a 2000/55/EK irányelvet.

(23)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban állnak a 2005/32/EK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

A rendelet a 2. cikkben felsorolt beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek forgalomba hozatala céljából környezetbarát tervezési követelményeket határoz meg, amelyek abban az esetben is alkalmazandók, ha a felsorolt termékek egyéb energiafelhasználó termékekbe vannak beépítve.

A rendelet indikatív referenciaértékeket is közöl az irodai világítás és köztéri világítás céljára használt termékekre vonatkozóan.

Az I. mellékletben felsorolt termékek mentességet élveznek az e rendeletben meghatározott követelmények alól.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2005/32/EK irányelvben megadott fogalommeghatározások használatosak. A következő fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1.

„általános világítás”: egy terület alapvetően egységes megvilágítása különleges helyi követelmények figyelembe vétele nélkül;

2.

„irodai világítás”: irodai munkához használt, helyhez kötött világítási berendezések, amelyek lehetővé teszik vizuális feladatok hatékony és pontos elvégzését;

3.

„köztéri világítás”: a közforgalom előtt megnyitott, kültéri területeknek sötétben, a közlekedésbiztonság, a forgalom és a közbiztonság támogatása érdekében történő megvilágításra használt, helyhez kötött világítási berendezések;

4.

„kisülőlámpa”: olyan lámpa, amelyben a fényt közvetlenül vagy közvetve gázban, fémgőzben vagy több gáz és gőz elegyében elektromos kisülés útján állítják elő;

5.

„előtét”: olyan eszköz, amelynek fő feladata a lámpa, illetve a lámpák áramfelvételének a meghatározott értékre történő korlátozása, amennyiben az eszköz az áramforrás és egy vagy több kisülőlámpa közé van csatlakoztatva. Az előtét fogalmába beletartoznak a tápfeszültség átalakításának, a lámpa szabályozásának és a teljesítménytényező korrekciójának módozatai, illetve a lámpa vagy lámpák gyújtásához szükséges feltételek biztosítása, önállóan vagy gyújtóberendezéssel kombinálva;

6.

„lámpatest”: az egy vagy több fényforrás által kibocsátott fény elosztását, szűrését vagy átalakítását végző szerkezet, amely tartalmazza a fényforrások megtartásához, rögzítéséhez és védelméhez szükséges alkatrészeket és szükség esetén a kiegészítő áramköröket is, az áramforráshoz történő csatlakoztatáshoz szükséges kiegészítő eszközökkel együtt, de a fényforrások nélkül;

7.

„fénycsövek”: kisnyomású, higany típusú kisülőlámpák, amelyekben a fényt egy vagy több, a kisülésből származó ultraibolya sugárzás által gerjesztett foszforréteg bocsátja ki;

8.

„beépített előtét nélküli fénycsövek”: beépített előtétet nem tartalmazó, egy vagy két végükön fejelt fénycsövek;

9.

„nagy intenzitású kisülőlámpák”: olyan elektromos kisülés elvén működő lámpák, amelyekben a fényt előállító ívet a fal hőmérséklete stabilizálja, és az ív által a bura falára kifejtett terhelés meghaladja a négyzetcentiméterenkénti 3 W-ot.

Az I. és III–VII. mellékletek alkalmazásában a II. mellékletben megadott fogalommeghatározások is alkalmazandók.

3. cikk

Környezetbarát tervezési követelmények

A beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák, és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményeit a III. melléklet tartalmazza.

4. cikk

Megfelelőségértékelés

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkében említett megfelelőségértékelési eljárás a 2005/32/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott tervezés-ellenőrzési, vagy a 2005/32/EK irányelv V. mellékletében meghatározott irányítási rendszer.

A 2005/32/EK irányelv 8. cikkének megfelelő megfelelőségértékelési eljárás alkalmazásában a műszaki dokumentációs aktának tartalmaznia kell a III. melléklet 1.3., 2.2. és 3.2. része szerinti termékinformációk másolatát.

5. cikk

Piacfelügyeleti vizsgálati eljárás

A IV. mellékletben meghatározott vizsgálati eljárásnak megfelelő felügyeleti ellenőrzéseket kell végrehajtani.

6. cikk

Indikatív referenciaértékek

A piacon elérhető, legjobb teljesítményű termékekre és technológiákra vonatkozó indikatív referenciaértékeket:

a)

a beépített előtét nélküli fénycsövekre, nagy intenzitású kisülőlámpákra és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétekre és lámpatestekre vonatkozóan az V. melléklet határozza meg;

b)

az irodai világítás és köztéri világítás céljára használt termékekre vonatkozóan pedig a VI. és VII. melléklet határozza meg.

7. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2000/55/EK irányelv e rendelet hatálybalépése után egy évvel hatályát veszti.

8. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a hatálybalépését követően legkésőbb 5 évvel felülvizsgálja a technológiai fejlődésre figyelemmel.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A III. mellékletben meghatározott követelményeket az ott feltüntetett ütemezés szerint kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 18-án.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 191., 2005.7.22., 29. o.

(2)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

(3)  HL L 279., 2000.11.1., 33. o.


I. MELLÉKLET

Általános mentességek

1.

A következő lámpák mentességet élveznek a rendeletben foglalt rendelkezések alól:

a)

a II. mellékletben meghatározott, fehér fényforrásnak nem minősülő lámpák; ez a mentesség nem vonatkozik a nagynyomású nátriumlámpákra;

b)

a II. mellékletben meghatározott, irányított fényforrásnak minősülő lámpák;

c)

nem általános világítási célú alkalmazásokban felhasznált lámpák és más, nem általános világítási funkciót ellátó termékekbe beépített lámpák;

d)

lámpák, amelyek esetében:

a 250–780 nm tartományon belüli összes fénykibocsátás legalább 6 %-a a 250–400 nm tartományban van,

a 250–780 nm tartományon belüli összes fénykibocsátás legalább 11 %-a a 630–780 nm tartományban van,

a 250–780 nm tartományon belüli összes fénykibocsátás legalább 5 %-a a 640–700 nm tartományban van, és

a fénykibocsátás csúcsértéke a 315–400 nm (UVA) vagy 280–315 nm (UVB) közötti tartományban van;

e)

két végükön fejelt fénycsövek, amelyek:

legfeljebb 7 mm (T2) átmérőjűek,

16 mm (T5) átmérőjűek, és teljesítményük P ≤ 13W vagy P > 80W,

38 mm (T12) átmérőjűek, G-13 közepes kétcsapos lámpafejjel, és a színkompenzációs szűrő értékhatára (cc) +/–5m (+magenta, –zöld). x=0,330 y=0,335 és x=0,415 y=0,377 CIE koordinátákkal rendelkeznek, valamint

38 mm (T12) átmérőjűek, és külső gyújtócsíkkal vannak ellátva;

f)

egy végükön fejelt fénycsövek, amelyek 16 mm (T5) átmérőjűek, 2G11 4 csapos felépítésűek, Tc = 3 200 K, x=0,415 y=0,377 színkoordinátákkal, és Tc = 5 200 K, x=0,330 y=0,335 színkoordinátákkal rendelkeznek;

g)

nagy intenzitású kisülőlámpák, melyek esetében Tc > 7 000 K;

h)

nagy intenzitású kisülőlámpák, melyek esetében a fajlagos effektív UV sugárzás > 2mW/klm, valamint

i)

nagy intenzitású kisülőlámpák, az E27, E40 és PGZ12 típusoktól eltérő lámpafejjel.

2.

A következő lámpatestek mentességet élveznek a rendeletben foglalt rendelkezések alól:

a)

a 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) meghatározott tartalékvilágítási lámpatestek és a biztonsági világítás jelzéseinek lámpatestjei;

b)

a 94/9/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2), az 1999/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3), a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4), valamint a 93/42/EGK tanácsi irányelv (5) és a 88/378/EGK tanácsi irányelv (6) hatálya alá tartozó lámpatestek és az e követelmények hatálya alá tartozó berendezésekbe beépített lámpatestek.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/EK irányelve (2006. december 12.) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (kodifikált változat) (HL L 374., 2006.12.27., 10. o.)

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 94/9/EK irányelve (1994. március 23.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 100., 1994.4.19., 1. o.)

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1999/92/EK irányelve (1999. december 16.) a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 23., 2000.1.28., 57. o.)

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) (HL L 157., 2006.6.9., 24. o.)

(5)  A Tanács 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.) az orvostechnikai eszközökről (HL L 169., 1993.7.12., 1. o.)

(6)  A Tanács 88/378/EGK irányelve (1988. május 3.) a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 187., 1988.7.16., 1. o.)


II. MELLÉKLET

Paraméterek és fogalommeghatározások az I. és III–VII. mellékletek alkalmazásában

1.   A környezetbarát tervezési követelmények műszaki paraméterei

E rendelet követelményeinek teljesítése és a követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából az alábbi paramétereket megbízható, pontos és reprodukálható mérési eljárásokkal kell meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott korszerű mérési módszereket.

a)

„fényforrás világítási hatásfoka”, „fényforrás fényhasznosítása” vagy „lámpa hatásfoka” (ηforrás): a kibocsátott fényáram (Ф) és a fényforrás által felhasznált teljesítmény (Pforrás) hányadosa. ηforrás = Ф / Pforrás. Mértékegysége: lm/W. A fényforrás által felhasznált teljesítménybe nem tartozik bele a kiegészítő berendezések, mint például az előtétek energiavesztesége;

b)

„fényáram-stabilitási tényező” (LLMF): az adott ideig működtetett lámpa fényáramának és a lámpa kezdeti fényáramának aránya;

c)

„lámpa-élettartam tényező” (LSF): azon lámpáknak az összes lámpához viszonyított aránya, amelyek meghatározott feltételek és kapcsolási gyakoriság mellett a megadott idő elteltével továbbra is működnek.

d)

„előtét hatásfoka” (ηelőtét): a lámpa teljesítményének (az előtét által leadott teljesítmény) és a lámpa-előtét áramkör bemeneti teljesítményének aránya, érzékelők, hálózati csatlakozók és más kiegészítő terhelések csatlakoztatása nélkül.

e)

„színérték”: a színingernek a színkoordinátákkal vagy a fő- és komplementer hullámhosszal és tisztasággal együttesen meghatározható tulajdonsága;

f)

„fényáram”: a sugárzott teljesítményből az emberi szem spektrális érzékenységének figyelembe vételével származtatott mennyiség;

g)

„korrelált színhőmérséklet” (Tc [K]): egy Planck-sugárzó (fekete test) azon hőmérséklete, amelynek észlelt színe a leginkább hasonlít egy adott ingerre ugyanazon fényerő és meghatározott látási feltételek mellett;

h)

„színvisszaadás” (Ra): egy fényforrás hatása a tárgyak színének megjelenésére a referenciasugárzóval megvilágított színükhöz képest, tudatos vagy tudattalan összehasonlítás alapján;

i)

„fajlagos effektív UV-sugárzási teljesítmény”: egy lámpa UV-sugárzásának effektív teljesítménye a fényáramához képest (mértékegység: mW/klm);

j)

„külső behatásokkal szembeni védettségi fokozatok”: olyan kódolási rendszer, amely egy burkolat által a por, szilárd testek és nedvesség behatása elleni védelem mértékét jelöli, és további tájékoztatást nyújt a védettséggel kapcsolatban.

2.   Indikatív referenciaértékek műszaki paraméterei

a)

„lámpa higanytartalma”: a lámpában található higany mennyisége;

b)

„lámpatest-avulási tényező” (LMF): egy lámpatest adott időben mért optikai hatásfokának és a kezdeti optikai hatásfoknak az aránya;

c)

„fényhasznosítási tényező” (UF): egy berendezésre és annak referenciafelületére vonatkozóan a referenciafelületre beeső fényáram és a berendezés egyes lámpái által kibocsátott összes fényáram aránya.

3.   Fogalommeghatározások

a)

„irányított fényforrás”: olyan fényforrás, amely fényáramának legalább 80 %-a a π sr térszögbe esik (120°-os kúpnak felel meg);

b)

„fehér fényforrás”: olyan fényforrás, amelynek színkoordinátái kielégítik a következő előírásokat:

0,270 < x < 0,530

–2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595

c)

„mért” érték: egy adott termék valamely tulajdonságának mennyiségi értéke az e rendeletben vagy a vonatkozó szabványokban meghatározott működési feltételek esetén. Ezzel ellentétes rendelkezés hiányában a termékekre vonatkozó minden paraméter határértéke mért értékben van kifejezve;

d)

„névleges” érték: egy termék megnevezésére vagy azonosítására szolgáló hozzávetőleges mennyiségérték;

e)

„fényszennyezés”: a mesterséges fény környezetre gyakorolt káros hatásainak összege, ideértve a zavaró fény hatását is;

f)

„zavaró fény”: egy világítási berendezés fényének azon része, amely nem a berendezés rendeltetésének megfelelő célt szolgálja. Ez magában foglalja a következőket:

a nem megfelelő módon a megvilágítandó területen kívülre eső fényt,

szórt fény a világítási berendezés környezetében,

az ég parázslása, vagyis az éjszakai égbolt fényesedése, amely úgy jön létre, hogy a fényforrások közvetlen vagy közvetett (látható és nem látható) sugárzása a légkör összetevőin (gázmolekulákon, aeroszolokon és szilárd részecskéken) szóródva a megfigyelés irányába verődik vissza;

g)

„előtét hatásfokbázisa (EBb)”: a mért lámpateljesítmény (Plámpa) és az előtét hatásfokának kapcsolata.

Egy végükön vagy két végükön fejelt fénycsövek előtétjei esetében az EBbFL értékét az alábbiak szerint számítják ki:

 

Ha Plámpa ≤ 5 W: EBbFL = 0,71

 

Ha 5 W < Plámpa < 100 W: EBbFL = Plámpa/(2*sqrt(Plámpa/36)+38/36*Plámpa +1)

 

Ha Plámpa ≥ 100 W: EBbFL = 0,91

h)

„második lámpaburkolat”: olyan második külső lámpaburkolat, amely nem szükséges a fény előállításához, mint például a lámpa eltörése esetén a higany és az üveg környezetbe történő kerülésének megakadályozására szolgáló bura. Második lámpaburkolat meglétének meghatározása során a nagy intenzitású kisülőlámpák kisülőcsöve nem számít burkolatnak;

i)

„fényforrások működtető szerelvényei”: az energiaellátás és egy vagy több fényforrás között elhelyezkedő egy vagy több olyan alkatrész, amelyek a tápfeszültséget transzformálják, a lámpa, illetve lámpák áramát a kívánt értékre korlátozzák, gyújtófeszültséget és előfűtő áramot biztosítanak, megakadályozzák a hideg gyújtást, korrigálják a teljesítménytényezőt, vagy csökkentik a rádiófrekvenciás zavarokat. A fényforrások működtető szerelvényei például az előtétek, a halogénlámpák konverterei és transzformátorai, valamint a fénykibocsátó diódákat (LED) működtető egységek;

j)

„nagynyomású higany(gőz)lámpa”: olyan nagy intenzitású kisülőlámpa, amelyben az előállított fény nagy részét közvetlenül vagy közvetve 100 kilopascalt meghaladó parciális nyomású higany sugárzása adja;

k)

„nagynyomású nátrium(gőz)lámpa”: olyan nagy intenzitású kisülőlámpa, amelyben az előállított fényt túlnyomórészt 10 kilopascal nagyságrendű parciális nyomású nátriumgőz sugárzása adja;

l)

„fémhalogén lámpa”: olyan nagy intenzitású kisülőlámpa, amelyben az előállított fényt fémgőzök, fémhalogének és fémhalogének bomlástermékeinek elegye által kibocsátott sugárzás adja;

m)

„elektronikus vagy nagyfrekvenciás előtét”: hálózati tápfeszültségről üzemeltetett váltakozó áramú átalakító, ideértve az egy vagy több fénycső általában nagy frekvencián történő gyújtására és működtetésére szolgáló stabilizáló elemeket;

n)

„átlátszó lámpa”: olyan átlátszó külső burkolattal vagy külső csővel rendelkező nagy intenzitású kisülőlámpa, amelyben tisztán látható a fényt előállító kisülőcső (pl. átlátszó üvegburás lámpa).


III. MELLÉKLET

Fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei

Az alkalmazás dátuma az egyes környezetbarát tervezési követelményekre vonatkozóan az alábbiakban kerül meghatározásra. Amennyiben az adott követelményt nem írja felül egy későbbi szakasz, vagy nem vonatkozik rá külön rendelkezés, a követelmény a későbbi szakaszokban bevezetett követelményekkel egyetemben továbbra is alkalmazandó marad.

1.   BEÉPÍTETT ELŐTÉT NÉLKÜLI FÉNYCSÖVEKRE ÉS NAGY INTENZITÁSÚ KISÜLŐLÁMPÁKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

1.1.   Lámpák fényhasznosítására vonatkozó követelmények

A.   Az első szakasz követelményei

Egy évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A 16 mm és 26 mm közötti átmérőjű, két végükön fejelt fénycsöveknek (T5 és T8 lámpák) legalább az 1. táblázat szerinti mért fényhasznosítással kell rendelkezniük 25 °C hőmérsékleten.

Amennyiben a névleges teljesítmény eltér az 1. táblázatban felsoroltaktól, a lámpáknak a legközelebbi teljesítményhez tartozó fényhasznosítást kell elérniük, az 50 W fölötti T8 lámpák kivételével, amelyeknek 83 lm/W fényhasznosítást kell elérniük. Ha a névleges teljesítmény a táblázatban megadott két legközelebbi teljesítménytől egyenlő távolságra található, akkor a lámpának a kettő közül a nagyobb értéknek kell megfelelnie. Ha a névleges teljesítmény nagyobb, mint a táblázatban megadott legnagyobb teljesítmény, akkor a lámpának az e legnagyobb teljesítményhez tartozó fényhasznosításnak kell megfelelnie.

1.   táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás T8 és T5 lámpák esetében

T8 (26 mm Ø)

T5 (16 mm Ø)

nagy hatékonyságú

T5 (16 mm Ø)

nagy teljesítményű

Névleges teljesítmény (W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

Névleges teljesítmény (W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

Névleges teljesítmény (W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

15

63

14

86

24

73

18

75

21

90

39

79

25

76

28

93

49

88

30

80

35

94

54

82

36

93

 

80

77

38

87

 

58

90

70

89

Az egy végükön fejelt fénycsöveknek az alábbi mért fényhasznosítással kell rendelkezniük 25 °C hőmérsékleten.

Amennyiben a névleges teljesítmény vagy a lámpa alakja eltér a 2–5. táblázatban felsoroltaktól: a lámpáknak a nekik teljesítményben és alakban megfelelő, legközelebbi egyenértékű fényhasznosítást kell elérniük. Ha a névleges teljesítmény a táblázatban megadott két legközelebbi teljesítménytől egyenlő távolságra található, akkor a lámpának a kettő közül a nagyobb fényhasznosításnak kell megfelelnie. Ha a névleges teljesítmény nagyobb, mint a táblázatban megadott legnagyobb teljesítmény, akkor a lámpának a legnagyobb teljesítményhez tartozó fényhasznosításnak kell megfelelnie.

2.   táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítások az egy végükön fejelt, elektronikus és elektromágneses előtéttel ellátott fénycsövek esetében

Egy darab, kisméretű párhuzamos cső, G23 (2 csapos) vagy 2G7 (4 csapos) lámpafej

Image Image

Kettős párhuzamos cső, G24d (2 csapos) vagy G24q (4 csapos) lámpafej

Image Image

Három párhuzamos cső, GX24d (2 csapos) vagy GX24q (4 csapos) lámpafej

Image Image

Névleges teljesítmény (W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

Névleges teljesítmény (W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

Névleges teljesítmény (W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

5

50

10

60

13

69

7

57

13

69

18

67

9

67

18

67

26

66

11

82

26

66

32

75

 

42

76

57

75

70

74


3.   táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás az egy végükön fejelt, csak elektronikus előtéttel ellátott fénycsövek esetében

Négy párhuzamos cső, GX24q (4 csapos) lámpafej

Image

Egy hosszú párhuzamos cső, 2G11 (4 csapos) lámpafej

Image Image

4 láb egy síkban, 2G10 (4 csapos) lámpafej

Image

Névleges teljesítmény

(W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

Névleges teljesítmény

(W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

Névleges teljesítmény

(W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

57

75

18

67

18

61

70

74

24

75

24

71

 

34

82

36

78

36

81

 

40

83

55

82

80

75


4.   táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás az egy végükön fejelt, négyzet alakú vagy (igen) nagy teljesítményű fénycsövek esetében

Egy síkban levő cső, GR8 (2 csapos), GR10q (4 csapos) vagy GRY10q3 (4 csapos) lámpafej

Image

Négy vagy három darab párhuzamos T5 cső, 2G8 (4 csapos) lámpafej

Image

Névleges teljesítmény (W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

Névleges teljesítmény (W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

10

65

60

67

16

66

82

75

21

64

85

71

28

73

120

75

38

71

 

55

71


5.   táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás T9 és T5 kör alakú lámpák esetében

T9 kör alakú, 29 mm-es csőátmérő, G10q fejjel

Image

T5 kör alakú, 16 mm-es csőátmérő, 2GX13 fejjel

Image

Névleges teljesítmény (W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

Névleges teljesítmény (W)

Mért fényhasznosítás (lm/W), 100 h kezdeti értékkel

22

52

22

77

32

64

40

78

40

70

55

75

60

60

60

80

Egy végükön vagy két végükön fejelt fénycsövekre vonatkozó korrekciók

A 25 °C hőmérsékleten előírt fényhasznosítás az alábbi esetekben alacsonyabb lehet a fenti táblázatokban előírt értékeknél:

6.   táblázat

Százalékos eltérés a legkisebb mért fényhasznosítástól nagy színhőmérsékletű, nagy színvisszaadású és/vagy második lámpaburkolattal rendelkező fénycsövek esetében

A lámpa paraméterei

Eltérés a mért fényhasznosítástól 25 °C-on

Tc ≥ 5 000 K

–10 %

95 > Ra > 90

–20 %

Ra > 95

–30 %

Második lámpaburkolat

–10 %

A feltüntetett levonások közül adott esetben több is alkalmazható egyszerre.

A nem 25 °C optimális hőmérsékletű, egy végükön vagy két végükön fejelt fénycsöveknek is teljesíteniük kell optimális hőmérsékletükön a fenti táblázatokban a fényhasznosításra vonatkozóan meghatározott követelményeket.

B.   A második szakasz követelményei

A rendelet hatálybalépését követő harmadik évtől a beépített előtéttel rendelkező fénycsöveknek és nagy intenzitású kisülőlámpáknak a következő, fényhasznosításra vonatkozó követelményeket kell teljesíteniük.

Két végükön fejelt fénycsövek

A 26 mm átmérőjű (T8) két végükön fejelt fénycsövekre az első szakaszban meghatározott előírások az első szakasz által nem érintett összes egyéb átmérőjű, két végükön fejelt fénycsövekre is alkalmazandók.

Ezeknek a lámpáknak meg kell felelniük a hozzájuk legközelebbi egyenértékű teljesítménnyel rendelkező T8 lámpa legkisebb fényhasznosításának. Ha a névleges teljesítmény nagyobb, mint a táblázatban megadott legnagyobb teljesítmény, akkor a lámpának a legnagyobb teljesítményhez tartozó fényhasznosításnak kell megfelelnie.

Az első szakaszban meghatározott korrekciók (6. táblázat) továbbra is alkalmazandók.

Nagy intenzitású kisülőlámpák

A Tc ≥ 5 000 K vagy második burkolattal rendelkező lámpáknak legalább 90 %-ban teljesíteniük kell a lámpák fényhasznosítására vonatkozó, a 7., 8. és 9. táblázatban meghatározott követelményeket.

Az Ra ≤ 60 értékű nagynyomású nátriumlámpáknak legalább a 7. táblázat szerinti mért fényhasznosítással kell rendelkezniük:

7.   táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás a nagynyomású nátriumlámpák esetében

A lámpa névleges teljesítménye [W]

A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W] — átlátszó lámpák

A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W] — nem átlátszó lámpák

W ≤ 45

≥ 60

≥ 60

45 < W ≤ 55

≥ 80

≥ 70

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 80

75 < W ≤ 105

≥ 100

≥ 95

105 < W ≤ 155

≥ 110

≥ 105

155 < W ≤ 255

≥ 125

≥ 115

255 < W ≤ 605

≥ 135

≥ 130

Azon nagynyomású retrofit nátriumlámpákra vonatkozóan, amelyeket a nagynyomású higany(gőz)lámpák működtető szerelvényeivel való működésre terveztek, a 7. táblázat szerinti követelményeket csak hat évvel e rendelet hatálybalépését követően kell alkalmazni.

Az Ra ≤ 80 értékű fémhalogén lámpáknak és az Ra > 60 értékű nagynyomású nátriumlámpáknak legalább a 8. táblázat szerinti mért fényhasznosítással kell rendelkezniük:

8.   táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás a fémhalogén lámpák esetében

A lámpa névleges teljesítménye [W]

A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W] — átlátszó lámpák

A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W] — nem átlátszó lámpák

W ≤ 55

≥ 60

≥ 60

55 < W ≤ 75

≥ 75

≥ 70

75 < W ≤ 105

≥ 80

≥ 75

105 < W ≤ 155

≥ 80

≥ 75

155 < W ≤ 255

≥ 80

≥ 75

255 < W ≤ 405

≥ 85

≥ 75

Hat évvel e rendelet hatálybalépését követően az egyéb nagy intenzitású kisülőlámpáknak legalább a 9. táblázat szerinti mért fényhasznosítással kell rendelkezniük:

9.   táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás az egyéb nagy intenzitású kisülőlámpák esetében

A lámpa névleges teljesítménye [W]

A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W]

W ≤ 40

50

40 < W ≤ 50

55

50 < W ≤ 70

65

70 < W ≤ 125

70

125 < W

75

C.   A harmadik szakasz követelményei

Nyolc évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A beépített előtét nélküli fénycsöveket úgy kell kialakítani, hogy a III. melléklet 2.2. pontja szerinti legalább A2 energiahatékonysági osztályba tartozó előtétekkel működjenek.

A fémhalogén lámpáknak legalább a 10. táblázat szerinti mért fényhasznosítással kell rendelkezniük:

10.   táblázat

Legkisebb mért fényhasznosítás a fémhalogén lámpák esetében – Harmadik szakasz

A lámpa névleges teljesítménye (W)

A lámpa mért fényhasznosítása (lm/W) — átlátszó lámpák

A lámpa mért fényhasznosítása (lm/W) — nem átlátszó lámpák

W ≤ 55

≥ 70

≥ 65

55 < W ≤ 75

≥ 80

≥ 75

75 < W ≤ 105

≥ 85

≥ 80

105 < W ≤ 155

≥ 85

≥ 80

155 < W ≤ 255

≥ 85

≥ 80

255 < W ≤ 405

≥ 90

≥ 85

A Tc ≥ 5 000 K vagy második burkolattal rendelkező lámpáknak legalább 90 %-ban szintén teljesíteniük kell a lámpák fényhasznosítására vonatkozó követelményeket.

1.2.   Lámpák működési jellemzőire vonatkozó követelmények

A.   Az első szakasz követelményei

Egy évvel a rendelet hatálybalépését követően:

Azoknak a beépített előtét nélküli fénycsöveknek, amelyekre a III. melléklet 1.1. pontjának A. szakaszában meghatározott követelmények vonatkoznak, legalább 80-as színvisszaadási indexszel (Ra) kell rendelkezniük.

B.   A második szakasz követelményei

Három évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A beépített előtét nélküli fénycsöveknek legalább 80-as színvisszaadási indexszel (Ra) kell rendelkezniük. E termékeknek legalább a 11. táblázat szerinti fényáram-stabilitási tényezőkkel kell rendelkezniük:

11.   táblázat

Fényáram-stabilitási tényezők egy vagy két végükön fejelt fénycsövek esetében – Második szakasz

Fényáram-stabilitási tényező

Üzemóra

Lámpatípusok

2 000

4 000

8 000

16 000

Nem nagyfrekvenciás előtétekkel működő, két végükön fejelt fénycsövek

0,95

0,92

0,90

Nagyfrekvenciás melegen gyújtó előtétekkel működő, két végükön fejelt fénycsövek

0,97

0,95

0,92

0,90

Nem nagyfrekvenciás előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek

0,95

0,90

0,80

Nagyfrekvenciás melegen gyújtó előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek

0,97

0,90

0,80

A beépített előtét nélküli fénycsöveknek legalább a 12. táblázat szerinti lámpaélettartam-tényezőkkel kell rendelkezniük:

12.   táblázat

Lámpaélettartam-tényezők egy vagy két végükön fejelt fénycsövek esetében – Második szakasz

Lámpaélettartam-tényező

Üzemóra

Lámpatípusok

2 000

4 000

8 000

16 000

Nem nagyfrekvenciás előtétekkel működő, két végükön fejelt fénycsövek

0,99

0,97

0,90

Nagyfrekvenciás melegen gyújtó előtétekkel működő, két végükön fejelt fénycsövek

0,99

0,97

0,92

0,90

Nem nagyfrekvenciás előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek

0,95

0,92

0,50

Nagyfrekvenciás melegen gyújtó előtétekkel működő, egy végükön fejelt fénycsövek

0,95

0,90

0,87

A nagynyomású nátriumlámpáknak legalább a 13. táblázat szerinti fényáram-stabilitási tényezőkkel és lámpaélettartam-tényezőkkel kell rendelkezniük:

13.   táblázat

Fényáram-stabilitási és lámpaélettartam-tényezők a nagy nyomású nátriumlámpák esetében – Második szakasz

Üzemóra

Fényáram-stabilitási tényező

Lámpaélettartam-tényező

12 000 (P ≤ 75 W)

> 0,80

> 0,90

16 000 (P > 75 W)

> 0,85

> 0,90

C.   A harmadik szakasz követelményei

Nyolc évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A fémhalogén lámpáknak legalább a 14. táblázat szerinti fényáram-stabilitási tényezőkkel és lámpaélettartam-tényezőkkel kell rendelkezniük:

14.   táblázat

Fényáram-stabilitási és lámpaélettartam-tényezők a fémhalogén lámpák esetében – Harmadik szakasz

Üzemóra

Fényáram-stabilitási tényező

Lámpaélettartam-tényező

12 000

> 0,80

> 0,80

1.3.   Lámpákkal kapcsolatos termékinformációs követelmények

A rendelet hatálybalépését követő egy év elteltével a gyártóknak szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más, általuk megfelelőnek tartott formában legalább a következő információkat kell nyújtaniuk minden előtéttel rendelkező fénycsőre és nagy intenzitású kisülőlámpára vonatkozóan. Ezeket az információkat a 2005/32/EK irányelv 8. cikke szerinti megfelelőségértékelési eljárás céljából összeállított műszaki dokumentációs aktának is tartalmaznia kell:

a)

Névleges és mért teljesítmény;

b)

Névleges és mért fényáram;

c)

A lámpa mért fényhasznosítása szabványos feltételek mellett (25 °C, T5 lámpák esetében 35 °C) 100 h üzemidő után. Fénycsövek esetében mind 50 Hz (hálózati frekvencia) melletti működésre (adott esetben), mind nagyfrekvenciás (> 50 Hz) működésre (adott esetben), azonos mért fényárammal, nagyfrekvenciás működés esetén a tesztfeltételek kalibrációs áramának és/vagy a nagyfrekvenciás generátor mért feszültségének és ellenállásának feltüntetésével. Egyértelmű módon fel kell tüntetni, hogy a kiegészítő berendezések, például az előtétek energiaveszteségét nem számították bele a forrás által felhasznált teljesítménybe;

d)

Mért fényáram-stabilitási tényező 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 és 20 000 üzemóránál (forgalomba hozott új lámpák esetében, amelyekkel kapcsolatban még nem áll rendelkezésre adat, csak 8 000 h üzemóráig), feltüntetve, hogy a vizsgálat során a lámpa melyik üzemmódját használták, ha 50 Hz-es és nagyfrekvenciás üzem is lehetséges;

e)

Lámpaélettartam-tényező 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 és 20 000 üzemóránál (forgalomba hozott új lámpák esetében, amelyekkel kapcsolatban még nem áll rendelkezésre adat, csak 8 000 üzemóráig), feltüntetve, hogy a vizsgálat során a lámpa melyik üzemmódját használták, ha 50 Hz-es és nagyfrekvenciás üzem is lehetséges;

f)

A lámpa higanytartalma mg-ban megadva (egy tizedesjegy pontossággal);

g)

A lámpa színvisszaadási indexe (Ra);

h)

A lámpa színhőmérséklete;

i)

Az a környezeti hőmérséklet, amelyen a lámpa kialakításánál fogva a legnagyobb fényáramot biztosítja. Amennyiben a lámpa 25 °C környezeti hőmérsékleten nem teljesíti legalább 90 %-ban a III. melléklet 1.1. pontjában meghatározott vonatkozó fényhasznosítási követelményeket (100 % T5 lámpák esetében), fel kell tüntetni, hogy a lámpa szabványos szobahőmérsékleten nem alkalmas beltéri használatra.

2.   BEÉPÍTETT ELŐTÉT NÉLKÜLI FÉNYCSÖVEK ÉS NAGY INTENZITÁSÚ KISÜLŐLÁMPÁK ELŐTÉTJEIRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

2.1.   Előtétek energetikai jellemzőire vonatkozó követelmények

A többféle lámpához használható („multiwatt”) előtéteknek minden üzemteljesítményen meg kell felelniük a vonatkozó alábbi követelményeknek.

A.   Az első szakasz követelményei

Egy évvel a rendelet hatálybalépését követően:

 

A legkisebb energiahatékonysági index a III. melléklet 2.2. pontjában található 17. táblázatban meghatározott előtétek esetében B2, a 18. táblázatban meghatározott előtétek esetében A3, illetve a 19. táblázatban meghatározott szabályozható előtétek esetében A1.

 

A működtetett lámpa fényárama 25 %-ának megfelelő leszabályozás esetén a lámpa-előtét áramkör felvett teljesítménye nem haladhatja meg a következő értéket:

Pbe < 50 % * PLmértelőtét

ahol PLmért a lámpa mért teljesítménye, és ηelőtét a vonatkozó energiahatékonysági osztály legkisebb energiahatékonysági határértéke.

 

A fénycsőelőtétek energiafogyasztása nem haladhatja meg az 1,0 W értéket, ha a működtetett lámpák átlagos üzemi körülmények között egyáltalán nem bocsátanak ki fényt, és amikor egyetlen csatlakoztatható összetevő (hálózati csatlakozás, érzékelők stb.) sincs csatlakoztatva. Amennyiben a csatlakozást nem lehet megszüntetni, meg kell mérni a vonatkozó teljesítményeket, és azokat le kell vonni az eredményből.

B.   A második szakasz követelményei

Három évvel a végrehajtási intézkedés hatálybalépését követően:

A nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjeinek a 15. táblázat szerinti hatásfokkal kell rendelkezniük:

15.   táblázat

Legkisebb hatásfok nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjei esetében – Második szakasz

A lámpa névleges teljesítménye (P)

W

Az előtét hatásfoka legalább (ηelőtét)

%

P ≤ 30

65

30 < P ≤ 75

75

75 < P ≤ 105

80

105 < P ≤ 405

85

P > 405

90

A fénycsövekkel használt előtétek energiafogyasztása nem haladhatja meg a 0,5 W értéket, ha a működtetett lámpák átlagos üzemi körülmények között egyáltalán nem bocsátanak ki fényt. Ez a követelmény akkor vonatkozik az előtétekre, ha egyetlen csatlakoztatható összetevő (hálózati csatlakozás, érzékelők stb.) sincs csatlakoztatva. Amennyiben a csatlakozást nem lehet megszüntetni, meg kell mérni a vonatkozó teljesítményeket, és azokat le kell vonni az eredményből.

C.   A harmadik szakasz követelményei

Nyolc évvel a rendelet hatálybalépését követően:

 

A beépített előtét nélküli fénycsövekhez tartozó előtéteknek a következő energetikai jellemzőkkel kell rendelkezniük:

ηelőtét ≥ EBbFL

ahol EBbFL meghatározása a II. melléklet 3. pontjának g) alpontja szerinti érték.

 

A nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjeinek a 16. táblázat szerinti hatásfokkal kell rendelkezniük:

16.   táblázat

Legkisebb hatásfok nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjei esetében – Harmadik szakasz

A lámpa névleges teljesítménye (P)

W

Az előtét hatásfoka legalább (ηelőtét)

%

P ≤ 30

78

30 < P ≤ 75

85

75 < P ≤ 105

87

105 < P ≤ 405

90

P > 405

92

2.2.   Előtétekkel kapcsolatos termékinformációs követelmények

Az előtétek gyártóinak szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más, általuk megfelelőnek tartott formában legalább a következő információkat kell nyújtaniuk minden előtét-típus esetében. Ezeket az információkat különállóan és tartósan fel kell tüntetni az előtéten is. Az információkat emellett a 2005/32/EK irányelv 8. cikkének megfelelő megfelelőségértékelési eljárás céljából összeállított műszaki dokumentációs aktának is tartalmaznia kell.

A.   Az első szakasz követelményei

Egy évvel a rendelet hatálybalépését követően:

Fénycsövek előtétjei esetében energiahatékonysági index (EEI) osztályt kell megadni az alábbiakban meghatározottak szerint.

„Energiahatékonysági index” (EEI): hatékonysági határértékeken alapuló osztályozási rendszer a beépített előtét nélküli fénycsövek előtétjeire vonatkozóan. A nem szabályozható előtétek osztályai (hatékonyság szerint csökkenő sorrendben): A2 BAT, A2, A3, B1, B2 és a szabályozható előtétek osztályai: A1 BAT és A1.

A 17. táblázat tartalmazza a táblázatban felsorolt lámpák működtetésére tervezett előtétek, illetve a táblázatban felsorolt lámpák előtétjeivel megegyező előtétek által történő működtetésre tervezett lámpák előtétjeinek EEI-osztályait (ez azt jelenti, hogy a referencia-előtét adatai megegyeznek).

17.   táblázat

Energiahatékonysági indexre vonatkozó követelmények a nem szabályozható fénycsőelőtétek esetében

A LÁMPA ADATAI

Az ELŐTÉT HATÁSFOKA (Plámpa/Pbemenet)

Nem szabályozható

A lámpa típusa

Névleges teljesítmény

ILCOS-KÓD

Mért/tipikus teljesítmény

A2 BAT

A2

A3

B1

B2

50 Hz

HF

W

W

W

 

 

 

 

 

T8

15

FD-15-E-G13-26/450

15

13,5

87,8 %

84,4 %

75,0 %

67,9 %

62,0 %

T8

18

FD-18-E-G13-26/600

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

T8

30

FD-30-E-G13-26/900

30

24

82,1 %

77,4 %

72,7 %

79,2 %

75,0 %

T8

36

FD-36-E-G13-26/1200

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

T8

38

FD-38-E-G13-26/1050

38,5

32

87,7 %

84,2 %

80,0 %

84,1 %

80,4 %

T8

58

FD-58-E-G13-26/1500

58

50

93,0 %

90,9 %

84,7 %

86,1 %

82,2 %

T8

70

FD-70-E-G13-26/1800

69,5

60

90,9 %

88,2 %

83,3 %

86,3 %

83,1 %

TC-L

18

FSD-18-E-2G11

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TC-L

24

FSD-24-E-2G11

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TC-L

36

FSD-36-E-2G11

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TCF

18

FSS-18-E-2G10

18

16

87,7 %

84,2 %

76,2 %

71,3 %

65,8 %

TCF

24

FSS-24-E-2G10

24

22

90,7 %

88,0 %

81,5 %

76,0 %

71,3 %

TCF

36

FSS-36-E-2G10

36

32

91,4 %

88,9 %

84,2 %

83,4 %

79,5 %

TC-D / DE

10

FSQ-10-E-G24q=1

FSQ-10-I-G24d=1

10

9,5

89,4 %

86,4 %

73,1 %

67,9 %

59,4 %

TC-D / DE

13

FSQ-13-E-G24q=1

FSQ-13-I-G24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-D / DE

18

FSQ-18-E-G24q=2

FSQ-18-I-G24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-D / DE

26

FSQ-26-E-G24q=1

FSQ-26-I-G24d=1

26

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,2 %

72,6 %

TC-T / TE

13

FSM-13-E-GX24q=1

FSM-13-I-GX24d=1

13

12,5

91,7 %

89,3 %

78,1 %

72,6 %

65,0 %

TC-T / TE

18

FSM-18-E-GX24q=2

FSM-18-I-GX24d=2

18

16,5

89,8 %

86,8 %

78,6 %

71,3 %

65,8 %

TC-T / TC-TE

26

FSM-26-E-GX24q=3

FSM-26-I-GX24d=3

26,5

24

91,4 %

88,9 %

82,8 %

77,5 %

73,0 %

TC-DD / DDE

10

FSS-10-E-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

10,5

9,5

86,4 %

82,6 %

70,4 %

68,8 %

60,5 %

TC-DD / DDE

16

FSS-16-E-GR10q

FSS-16-I-GR10q

FSS-10-L/P/H-GR10q

16

15

87,0 %

83,3 %

75,0 %

72,4 %

66,1 %

TC-DD / DDE

21

FSS-21-E-GR10q

FSS-21-I-GR10q

FSS-21-L/P/H-GR10q

21

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

73,9 %

68,8 %

TC-DD / DDE

28

FSS-28-E-GR10q

FSS-28-I-GR10q

FSS-28-L/P/H-GR10q

28

26

89,7 %

86,7 %

81,3 %

78,2 %

73,9 %

TC-DD / DDE

38

FSS-38-E-GR10q

FSS-38-L/P/H-GR10q

38,5

36

92,3 %

90,0 %

85,7 %

84,1 %

80,4 %

TC

5

FSD-5-I-G23

FSD-5-E-2G7

5,4

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

49,3 %

41,4 %

TC

7

FSD-7-I-G23

FSD-7-E-2G7

7,1

6,5

77,6 %

72,2 %

65,0 %

55,7 %

47,8 %

TC

9

FSD-9-I-G23

FSD-9-E-2G7

8,7

8

78,0 %

72,7 %

66,7 %

60,3 %

52,6 %

TC

11

FSD-11-I-G23

FSD-11-E-2G7

11,8

11

83,0 %

78,6 %

73,3 %

66,7 %

59,6 %

T5

4

FD-4-E-G5-16/150

4,5

3,6

64,9 %

58,1 %

50,0 %

45,0 %

37,2 %

T5

6

FD-6-E-G5-16/225

6

5,4

71,3 %

65,1 %

58,1 %

51,8 %

43,8 %

T5

8

FD-8-E-G5-16/300

7,1

7,5

69,9 %

63,6 %

58,6 %

48,9 %

42,7 %

T5

13

FD-13-E-G5-16/525

13

12,8

84,2 %

80,0 %

75,3 %

72,6 %

65,0 %

T9-C

22

FSC-22-E-G10q-29/200

22

19

89,4 %

86,4 %

79,2 %

74,6 %

69,7 %

T9-C

32

FSC-32-E-G10q-29/300

32

30

88,9 %

85,7 %

81,1 %

80,0 %

76,0 %

T9-C

40

FSC-40-E-G10q-29/400

40

32

89,5 %

86,5 %

82,1 %

82,6 %

79,2 %

T2

6

FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220

 

5

72,7 %

66,7 %

58,8 %

 

 

T2

8

FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320

 

7,8

76,5 %

70,9 %

65,0 %

 

 

T2

11

FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420

 

10,8

81,8 %

77,1 %

72,0 %

 

 

T2

13

FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520

 

13,3

84,7 %

80,6 %

76,0 %

 

 

T2

21

FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

21

88,9 %

85,7 %

79,2 %

 

 

T2

23

FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/

 

23

89,8 %

86,8 %

80,7 %

 

 

T5-E

14

FDH-14-G5-L/P-16/550

 

13,7

84,7 %

80,6 %

72,1 %

 

 

T5-E

21

FDH-21-G5-L/P-16/850

 

20,7

89,3 %

86,3 %

79,6 %

 

 

T5-E

24

FDH-24-G5-L/P-16/550

 

22,5

89,6 %

86,5 %

80,4 %

 

 

T5-E

28

FDH-28-G5-L/P-16/1150

 

27,8

89,8 %

86,9 %

81,8 %

 

 

T5-E

35

FDH-35-G5-L/P-16/1450

 

34,7

91,5 %

89,0 %

82,6 %

 

 

T5-E

39

FDH-39-G5-L/P-16/850

 

38

91,0 %

88,4 %

82,6 %

 

 

T5-E

49

FDH-49-G5-L/P-16/1450

 

49,3

91,6 %

89,2 %

84,6 %

 

 

T5-E

54

FDH-54-G5-L/P-16/1150

 

53,8

92,0 %

89,7 %

85,4 %

 

 

T5-E

80

FDH-80-G5-L/P-16/1150

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

T5-E

95

FDH-95-G5-L/P-16/1150

 

95

92,7 %

90,5 %

84,1 %

 

 

T5-E

120

FDH-120-G5-L/P-16/1450

 

120

92,5 %

90,2 %

84,5 %

 

 

T5-C

22

FSCH-22-L/P-2GX13-16/225

 

22,3

88,1 %

84,8 %

78,8 %

 

 

T5-C

40

FSCH-40-L/P-2GX13-16/300

 

39,9

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

T5-C

55

FSCH-55-L/P-2GX13-16/300

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

T5-C

60

FSCH-60-L/P-2GX13-16/375

 

60

93,0 %

90,9 %

85,7 %

 

 

TC-LE

40

FSDH-40-L/P-2G11

 

40

91,4 %

88,9 %

83,3 %

 

 

TC-LE

55

FSDH-55-L/P-2G11

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

TC-LE

80

FSDH-80-L/P-2G11

 

80

93,0 %

90,9 %

87,0 %

 

 

TC-TE

32

FSMH-32-L/P-2GX24q=3

 

32

91,4 %

88,9 %

82,1 %

 

 

TC-TE

42

FSMH-42-L/P-2GX24q=4

 

43

93,5 %

91,5 %

86,0 %

 

 

TC-TE

57

FSM6H-57-L/P-2GX24q=5

FSM8H-57-L/P-2GX24q=5

 

56

91,4 %

88,9 %

83,6 %

 

 

TC-TE

70

FSM6H-70-L/P-2GX24q=6

FSM8H-70-L/P-2GX24q=6

 

70

93,0 %

90,9 %

85,4 %

 

 

TC-TE

60

FSM6H-60-L/P-2G8=1

 

63

92,3 %

90,0 %

84,0 %

 

 

TC-TE

62

FSM8H-62-L/P-2G8=2

 

62

92,2 %

89,9 %

83,8 %

 

 

TC-TE

82

FSM8H-82-L/P-2G8=2

 

82

92,4 %

90,1 %

83,7 %

 

 

TC-TE

85

FSM6H-85-L/P-2G8=1

 

87

92,8 %

90,6 %

84,5 %

 

 

TC-TE

120

FSM6H-120-L/P-2G8=1

FSM8H-120-L/P-2G8=1

 

122

92,6 %

90,4 %

84,7 %

 

 

TC-DD

55

FSSH-55-L/P-GR10q

 

55

92,4 %

90,2 %

84,6 %

 

 

Ezenkívül a 17. táblázatban nem szereplő nem szabályozható előtétekhez hatékonyságuktól függően a 18. táblázat szerinti EEI-ket kell hozzárendelni:

18.   táblázat

A 17. táblázatban nem szereplő, nem szabályozható fénycsőelőtétek energiahatékonysági indexére vonatkozó követelmények

ηelőtét

Energiahatékonysági index

≥ 0,94 * EBbFL

A3

≥ EBbFL

A2

≥ 1-0,75*(1-EBbFL)

A2 BAT

EBbFL meghatározása a II. melléklet 3. pontjának g. alpontjában található.

A szabályozható fénycsőelőtéteket a 19. táblázat szerinti EEI-osztályokba kell sorolni azon osztály alapján, amelybe az előtét akkor tartozna, ha 100 %-os fényárammal működne.

19.   táblázat

Energiahatékonysági indexre vonatkozó követelmények a szabályozható fénycsőelőtétek esetében

Megfelelő osztály 100 %-os fényáramnál

A szabályozható előtét energiahatékonysági indexe

A3

A1

A2

A1 BAT

A többféle lámpához használható („multiwatt”) előtéteket vagy a legalacsonyabb (legrosszabb) hatékonyságuk alapján kell osztályozni, vagy minden működtetett lámpa esetében fel kell tüntetni a vonatkozó osztályt.

B.   A második szakasz követelményei

Három évvel a rendelet hatálybalépését követően:

Nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjei esetében az előtét II. melléklet 1. pontjának d) alpontja szerinti hatékonyságát kell feltüntetni.

3.   BEÉPÍTETT ELŐTÉT NÉLKÜLI FÉNYCSÖVEK ÉS NAGY INTENZITÁSÚ KISÜLŐLÁMPÁK LÁMPATESTJEIRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

3.1.   Lámpatestek energetikai jellemzőire vonatkozó követelmények

A.   Az első szakasz követelményei

Egy évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A beépített előtét nélküli fénycsövek lámpatestjeinek energiafogyasztása nem haladhatja meg a felhasznált előtétek által fogyasztott energia összegét, ha a működtetett lámpák átlagos üzemi körülmények között egyáltalán nem bocsátanak ki fényt, és nincs hozzájuk csatlakoztatva semmiféle egyéb csatlakoztatható alkatrész (hálózati csatlakozás, érzékelő stb.). Amennyiben a csatlakoztatást nem lehet megszüntetni, meg kell mérni a vonatkozó teljesítményeket, és azokat le kell vonni az eredményből.

B.   A második szakasz követelményei

Három évvel a rendelet hatálybalépését követően:

 

A beépített előtét nélküli fénycsöves és nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatesteknek a külső behatásokkal szemben legalább IP4X védettségi fokozatú lámpatestek kivételével kompatibilisnek kell lenniük a harmadik szakasz követelményeit teljesítő előtétekkel.

 

A nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatestek energiafogyasztása nem haladhatja meg a felhasznált előtétek által fogyasztott energia összegét, ha a működtetett lámpák átlagos üzemi körülmények között egyáltalán nem bocsátanak ki fényt, és nincs hozzájuk csatlakoztatva semmiféle egyéb csatlakoztatható alkatrész (hálózati csatlakozó, érzékelő stb.). Amennyiben a csatlakoztatást nem lehet megszüntetni, meg kell mérni a vonatkozó teljesítményeket és azokat le kell vonni az eredményből.

C.   A harmadik szakasz követelményei

Nyolc évvel a rendelet hatálybalépését követően:

A beépített előtét nélküli fénycsöves és nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatesteknek kompatibilisnek kell lenniük a harmadik szakasz követelményeit teljesítő előtétekkel.

3.2.   Lámpatestekkel kapcsolatos termékinformációs követelmények

A.   Az első szakasz követelményei

18 hónappal a rendelet hatálybalépését követően:

Az összesen 2 000 lumennél nagyobb fényárammal rendelkező beépített előtét nélküli fénycsöveket tartalmazó új lámpatestek gyártóinak szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más, általuk megfelelőnek tartott formában legalább a következő információkat kell nyújtaniuk minden lámpatest típusra vonatkozóan. Ezeket az információkat a 2005/32/EK irányelv 8. cikkének megfelelő megfelelőségértékelési eljárás céljából összeállított műszaki dokumentációs aktának is tartalmaznia kell.

a)

Ha a lámpaestet az előtéttel együtt hozzák forgalomba, az előtét hatékonyságával kapcsolatos, a III. melléklet 2.2. pontja szerinti információk, az előtét gyártója által biztosított adatoknak megfelelően;

b)

Ha a lámpatestet a lámpával együtt hozzák forgalomba, a lámpa hatásfoka (lm/W), a lámpa gyártója által biztosított adatoknak megfelelően;

c)

Ha az előtétet vagy a lámpát nem a lámpatesttel együtt hozzák forgalomba, a lámpatesttel kompatibilis lámpavagy előtéttípusokon a gyártók katalógusaiban használt hivatkozásokat kell feltüntetni (pl. a lámpák ILCOS-kódjai);

d)

Karbantartási utasítások annak biztosítása érdekében, hogy a lámpatest a teljes élettartama során a lehető legnagyobb mértékben megőrizze eredeti minőségét;

e)

Szétszerelési utasítások.

B.   A második szakasz követelményei

Három évvel a rendelet hatálybalépését követően:

Az első szakasz információs követelményei az összesen 2 000 lumennél nagyobb fényárammal rendelkező kisülőlámpákat tartalmazó lámpatestekre is alkalmazandók. Ezenkívül valamennyi nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatesten fel kell tüntetni, hogy azt a II. mellékletben meghatározott átlátszó és/vagy bevonattal ellátott lámpákhoz tervezték-e.


IV. MELLÉKLET

Piacfelügyeleti vizsgálati eljárás

A 2005/32/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdése szerinti piacfelügyeleti ellenőrzések elvégzése során a tagállamok hatóságai a következő vizsgálati eljárást alkalmazzák a III. mellékletben meghatározott követelményekre vonatkozóan.

Lámpák esetében:

A tagállamok hatóságai egy legalább húsz lámpából álló mintavételi tételt vesznek az ugyanazon gyártótól származó ugyanazon modellből, amely minta elemeit véletlenszerűen választják ki.

A tétel akkor teljesíti a rendelet III. melléklet 1. részében meghatározott vonatkozó követelményeket, ha a tétel átlagos eredményei nem térnek el 10 %-nál nagyobb mértékben a határértékektől, a küszöbértékektől vagy a bejelentett értékektől.

Ellenkező esetben a modell nem minősül megfelelőnek.

Előtétek és lámpatestek esetében:

A tagállamok hatóságai egy darab terméket vizsgálnak meg.

A modell akkor teljesíti a rendelet III. melléklet 2. és 3. részében meghatározott vonatkozó követelményeket, ha az eredmények nem lépik túl a határértékeket.

Ellenkező esetben további három terméket kell megvizsgálni. A modell akkor teljesíti a rendelet követelményeit, ha ez utóbbi három vizsgálat eredményeinek átlaga nem lépi túl a határértékeket.

Ellenkező esetben a modell nem minősül megfelelőnek.


V. MELLÉKLET

Indikatív referenciaértékek a fénycsövekre és nagy intenzitású kisülőlámpákra vonatkozóan

(Tájékoztatásul)

A rendelet elfogadásakor az érintett termékkel kapcsolatos legjobb elérhető technológiát a következőkben leírtak szerint azonosították.

1.   Lámpák fényhasznosítása és élettartama

Egy végükön vagy két végükön fejelt fénycsöves lámpák esetében a referenciaértékek a III. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában megadott táblázatban szereplő legjobb értékek.

Nagy intenzitású kisülőlámpák esetében:

Fémhalogén lámpák (átlátszó és homályos):

20.   táblázat

Indikatív mért fényhasznosítások és működési értékek a fémhalogén lámpák esetében (referencia szint

 

Ra ≥ 80

80 > Ra ≥ 60

A lámpa névleges teljesítménye [W]

A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W]

A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W]

W ≤ 55

≥ 80

≥ 95

55 < W ≤ 75

≥ 90

≥ 113

75 < W ≤ 105

≥ 90

≥ 116

105 < W ≤ 155

≥ 98

≥ 117

155 < W ≤ 255

≥ 105

 

255 < W ≤ 405

≥ 105

 


Üzemóra

Fényáram-stabilitási tényező

Lámpaélettartam-tényező

12 000

> 0,80

> 0,80

Nagynyomású nátriumlámpák (átlátszó és homályos):

21.   táblázat

Indikatív mért fényhasznosítások és működési értékek a nagynyomású nátriumlámpák esetében (referencia szint)

A lámpa névleges teljesítménye [W]

A lámpa mért fényhasznosítása [lm/W]

W ≤ 55

≥ 88

55 < W ≤ 75

≥ 91

75 < W ≤ 105

≥ 107

105 < W ≤ 155

≥ 110

155 < W ≤ 255

≥ 128

255 < W ≤ 405

≥ 138


Üzemóra

A lámpa fényáram-stabilitási tényezője

Lámpaélettartam-tényező

16 000

> 0,94

> 0,92

2.   Lámpák higanytartalma

A legalacsonyabb higanytartalommal rendelkező energiatakarékos fénycsövek legfeljebb 1,4 mg higanyt tartalmaznak, a legalacsonyabb higanytartalommal rendelkező nagy intenzitású energiatakarékos kisülőlámpák higanytartalma pedig legfeljebb 12 mg.

3.   Előtétek teljesítőképessége

Az olyan alkalmazások esetében, amelyekben előnyös a szabályozhatóság, a referenciaértékek az alábbiak:

A fényáram 10 %-áig egyenletesen szabályozható fénycsőelőtétek, melyek energiahatékonysági indexe A1 BAT.

A fényáram 40 %-áig szabályozható nagy intenzitású kisülőlámpa-előtétek, melyek energiahatékonysága 0,9 (legjobb ismert eredmény, a tényleges szabályozási lehetőségek az előtéttel használt, nagy intenzitású kisülőlámpa típusától függenek).

4.   Lámpatestekkel kapcsolatos termékinformációk

A III. melléklet 3.2. pontjának rendelkezésein túl a gyártóknak szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat kell nyújtaniuk a referencia-lámpatestekre vonatkozóan:

A lámpatest CEN-fényáramkódja vagy a teljes fotometriai adatlap.


VI. MELLÉKLET

Indikatív referenciaértékek az irodai világítási célú termékekre vonatkozóan

(Tájékoztatásul)

A rendelet elfogadásakor az érintett termékkel kapcsolatos legjobb elérhető technológiát a következőkben leírtak szerint azonosították.

1.   LÁMPÁK REFERENCIAÉRTÉKEI

1.1.   Lámpák működési jellemzői

A lámpák fényhasznosítása az V. melléklet szerinti.

Ezek a lámpák a 22. táblázat szerinti fényáram-stabilitási tényezőkkel (LLMF) és lámpaélettartam-tényezőkkel (LSF) rendelkeznek:

22.   táblázat

Indikatív fényáram-stabilitási és lámpaélettartam-tényezők az irodai világítási célú lámpák esetében (referencia szint)

Üzemóra

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,97

0,93

0,90

0,90

LSF

0,99

0,99

0,98

0,93

Ezenkívül ezek a lámpák legalább a fényáram 10 %-áig szabályozhatók.

1.2.   Lámpákkal kapcsolatos termékinformációk

Szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és a gyártók által megfelelőnek tartott egyéb formában a következő termékinformációkat nyújtják:

A III. melléklet 1.3. pontjában előírt információk, adott esetben.

2.   FÉNYFORRÁSOK MŰKÖDTETŐ SZERELVÉNYEIRE VONATKOZÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSOK

2.1.   Fényforrások működtető szerelvényeinek működési jellemzői

A fénycsőelőtétek legalább a III. melléklet 2.2. pontja szerinti A1 (BAT) energiahatékonysági indexszel rendelkeznek és szabályozhatók.

A nagy intenzitású kisülő lámpák előtétjeinek hatékonysága 88 % (≤ 100 W lámpateljesítmény esetében), egyéb esetben 90 %; ha az egy előtéttel működtetett lámpák teljesítményének összege meghaladja az 50 W-ot, akkor az előtétek szabályozhatók.

Az egyéb típusú fényforrás-működtető szerelvények hatékonysága 88 % (≤ 100 W lámpateljesítmény esetében), egyéb esetben 90 %; ha a mérést a vonatkozó mérési szabványok szerint végzik; az 55 W-ot meghaladó teljes felvett teljesítményű lámpák esetében e szerelvények szabályozhatók.

2.2.   Fényforrások működtető szerelvényeire vonatkozó termékinformációk

A gyártók a fényforrások működtető szerelvényeire vonatkozóan szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat nyújtják:

Az előtét vagy a fényforrás-működtető szerelvény vonatkozó típusának hatékonyságával kapcsolatos információk.

3.   LÁMPATESTEK REFERENCIAÉRTÉKEI

3.1.   Lámpatestek működési jellemzői

A lámpatestek legalább 0,95-os avulási tényezővel (LMF) rendelkeznek átlagos irodai szennyezettség és 4 éves tisztítási ciklus esetén.

Fénycsöves vagy nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatestek esetében azok legalább egy, az V. melléklet referenciaértékeinek megfelelő lámpatípussal kompatibilisek.

Ezenkívül a lámpatestek kompatibilisek a következő szolgáltatásokat biztosító világítási működtető szerelvényekkel:

jelenlét-érzékelés,

fényre reagáló szabályozás (természetes fény és/vagy a helyiségbeli fényvisszaverődés változásai),

szabályozás a világítási követelményekhez történő alkalmazkodás céljából (a munkanap során, hosszabb időszak során vagy funkcióbeli változások miatt),

szabályozás a következő tényezők kompenzálása céljából: lámpatest szennyeződése, a fényáramban a lámpa élettartama során bekövetkező változások, és a hatásfoknak a lámpák cseréjét követően bekövetkező változásai.

A kompatibilitás a megfelelő alkatrészeknek a lámpatestbe történő beépítésével is biztosítható.

A beépített alkatrészek kompatibilitása vagy az általuk biztosított szolgáltatások a lámpatest termékdokumentációjában is fel vannak tüntetve.

3.2.   Lámpatestekkel kapcsolatos termékinformációk

A gyártók az egyes lámpatest típusokra vonatkozóan szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat nyújtják:

A III. melléklet 3.2. pontjában és az V. mellékletben előírt információk, adott esetben.

Ezenkívül minden lámpatest esetében – az optika nélküli, pusztán lámpákat tartalmazó lámpatestek kivételével – a vonatkozó avulási tényezők (LMF) értékeit a tisztítási utasításokkal együtt, ha 4 éven belül tisztításra van szükség, egy, az alábbihoz hasonló táblázatban adják meg:

23.   táblázat

Indikatív lámpatest-avulási tényezők (referencia szint)

LMF-értékek

Környezet

Tisztítási intervallum években

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Nagyon tiszta

 

 

 

 

 

 

 

Tiszta

 

 

 

 

 

 

 

Átlagos (opcionális)

 

 

 

 

 

 

 

Szennyezett (opcionális)

 

 

 

 

 

 

 

A táblázathoz egy nyilatkozat tartozik, amely szerint a táblázat csak indikatív értékeket tartalmaz, amelyek nem feltétlenül tükrözik az adott beépítés során elérhető karbantartási értékeket.

Irányított fényforrások, úgymint reflektorlámpák vagy LED-ek lámpatestjei esetében csak a vonatkozó információkat nyújtják, pl. LLMF × LMF az LMF egyszerű megadása helyett.


VII. MELLÉKLET

Indikatív referenciaértékek a köztéri világítási célú termékekre vonatkozóan

(Tájékoztatásul)

A rendelet elfogadásakor az érintett termékkel kapcsolatos legjobb elérhető technológiát a következőkben leírtak szerint azonosították.

1.   LÁMPÁK REFERENCIAÉRTÉKEI

1.1.   Lámpák működési jellemzői

A lámpák fényhasznosítása az V. melléklet szerinti.

Ezek a lámpák a 24. táblázat szerinti fényáram-stabilitási tényezőkkel (LMMF) és lámpaélettartam-tényezőkkel (LSF) rendelkeznek:

24.   táblázat

Indikatív fényáram-stabilitási és lámpaélettartam-tényezők a köztéri világítási célú lámpák esetében (referencia szint)

Üzemóra

2 000

4 000

8 000

16 000

LLMF

0,98

0,97

0,95

0,92

LSF

0,99

0,98

0,95

0,92

Ezenkívül ezek a lámpák legalább a fényáramuk 50 %-áig szabályozhatók, ha a névleges fényáram meghaladja a 9 000 lument.

1.2.   Lámpákkal kapcsolatos termékinformációk

A gyártók szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat nyújtják:

A III. melléklet 1.3. pontjában előírt információk, adott esetben.

2.   FÉNYFORRÁSOK MŰKÖDTETŐ SZERELVÉNYEIRE VONATKOZÓ REFERENCIAÉRTÉKEK

2.1.   Fényforrások működtető szerelvényeinek működési jellemzői

A fénycsőelőtétek legalább a III. melléklet 2.2. pontja szerinti A1 BAT energiahatékonysági indexszel rendelkeznek és szabályozhatók.

A nagy intenzitású kisülőlámpák előtétjeinek a II. melléklet szerint mért hatékonysága 87 % (≤ 100 W lámpateljesítmény esetében), egyéb esetben 89 % feletti; ha az egy előtéttel működtetett lámpák teljesítményének összege meghaladja az 55 W-ot, akkor az előtétek szabályozhatók.

Az összes többi típusú fényforrás-működtető szerelvény hatékonysága 87 % feletti (≤ 100 W lámpateljesítmény esetében), egyéb esetben 89 % feletti, ha a mérést a vonatkozó mérési szabványok szerint végzik; ha az egy előtéttel működtetett lámpák teljesítményének összege meghaladja az 55 W-ot, akkor az előtétek szabályozhatók.

2.2.   Fényforrások működtető szerelvényeire vonatkozó termékinformációk

A gyártók a fényforrások működtető szerelvényeire vonatkozóan szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat nyújtják:

Az előtét vagy a fényforrás-működtető szerelvény vonatkozó típusának hatékonyságával kapcsolatos információk.

3.   LÁMPATESTEK REFERENCIAÉRTÉKEI

3.1.   Lámpatestek működési jellemzői

A lámpatestek olyan optikai rendszerrel rendelkeznek, amelyek teljesítik a külső behatásokkal szembeni védettség következő fokozatait:

IP65 az ME1-ME6 és MEW1-MEW6 útosztályok esetében,

IP5x a CE0-CE5, S1-S6, ES, EV és A útosztályok esetében.

Az optimálisan felszerelt lámpatest által kibocsátott fénynek a látóhatár fölé eső része az alábbiakra korlátozódik:

25.   táblázat

A felső térfélbe jutó fényáram-hányad (ULOR) legnagyobb indikatív értéke útosztályonként a köztéri világítási célú lámpatestek esetében (referencia szint)

ME1–ME6 és MEW1–MEW6 útosztály, összes fényáram

3 %

CE0–CE5, S1–S6, ES, EV és A útosztály

 

12 000 lm ≤ fényforrás

5 %

8 500 lm ≤ fényforrás < 12 000 lm

10 %

3 300 lm ≤ fényforrás < 8 500 lm

15 %

fényforrás < 3 300 lm

20 %

Olyan területeken, ahol fontos a fényszennyezés elleni védelem, a látóhatár fölé kisugárzott fény aránya egyetlen útosztály és fényáram esetén sem haladja meg az 1 %-ot.

A lámpatestek kialakítása olyan, hogy a lehető legnagyobb mértékben megakadályozza a zavaró fény kibocsátását. A lámpatest által kibocsátott zavaró fény csökkentésére irányuló fejlesztéseknek azonban nem lehet hátrányos hatása annak a berendezésnek az általános energiahatékonyságára nézve, amelyben történő felhasználásra az említett lámpatestet tervezték.

Fénycsöves vagy nagy intenzitású kisülőlámpás lámpatestek esetében, azok legalább egy, az V. melléklet referenciaértékeinek megfelelő lámpatípussal kompatibilisek.

A lámpatestek kompatibilisek a természetes fényt, a forgalmi és időjárási helyzetet figyelembe vevő, megfelelő szabályozó és működtető rendszerekkel felszerelt berendezésekkel, ezenkívül kompenzálják a felületek visszaverődésének időbeni változását, valamint a berendezés fényáram-stabilitási tényezőt szem előtt tartó kezdeti méretezését.

3.2.   Lámpatestekkel kapcsolatos termékinformációk

A gyártók az adott modellekre vonatkozóan szabadon hozzáférhető internetes oldalaikon és más általuk megfelelőnek tartott formában a következő termékinformációkat nyújtják:

a)

A III. melléklet 3.2. pontjában és az V. mellékletben előírt információk, adott esetben.

b)

A meghatározott útosztályra vonatkozó, szabványos közúti körülményeken alapuló fényhasznosítási tényezők táblázatos formában. A táblázat tartalmazza a különböző útszélességekre, oszlopmagasságokra, legnagyobb oszloptávolságokra, lámpatest túlnyúlásokra és hajlásszögekre vonatkozó, az adott útosztályt és lámpatest kialakítást figyelembe vevő leginkább energiahatékony fényhasznosítási tényező értékeket.

c)

A fényhasznosítási tényező optimalizálására vonatkozó felszerelési utasítások.

d)

További felszerelési javaslatok a zavaró fény minimalizálása érdekében (ha ez nem áll ellentétben a fényhasznosítási tényező optimalizálásával és a biztonsággal).

e)

Az optika nélküli, pusztán lámpákat tartalmazó lámpatestek kivételével minden lámpatest esetében, a vonatkozó lámpatest-avulási tényezők (LMF) értékeit egy alábbihoz hasonló táblázatban adják meg:

26.   táblázat

Indikatív lámpatest-avulási tényezők (referencia szint)

LMF-értékek

Szennyezettségi kategória

Expozíciós idő években

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Nagy

 

 

 

 

 

 

 

Közepes

 

 

 

 

 

 

 

Kicsi

 

 

 

 

 

 

 

Irányított fényforrások, úgymint reflektorlámpák vagy LED-ek lámpatestjei esetében csak a vonatkozó információt nyújtják, pl. LLMF × LMF az LMF egyszerű megadása helyett.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

24.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 76/45


A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ATALANTA/1/2009 HATÁROZATA

(2009. március 17.)

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) az európai uniós erők parancsnokának kinevezéséről

(2009/288/KKBP)

A POLITIKAI ÉS BIZTONSÁGI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 25. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) (Atalanta) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2008/851/KKBP együttes fellépés 6. cikkének (1) bekezdése értelmében a Tanács felhatalmazta a Politikai és Biztonsági Bizottságot (PBB) további utólagos határozatok meghozatalára az európai uniós erők főparancsnokának kinevezésére vonatkozóan.

(2)

2008. november 18-án a PBB elfogadta az ATALANTA/1/2008 határozatot (2), amellyel Antonios PAPAIOANNOU sorhajókapitányt nevezte ki az európai uniós erők parancsnokává a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez.

(3)

Az Európai Unió műveleti parancsnoka ajánlotta, hogy Juan GARAT CARAMÉ kapitányt (haditengerészet) nevezzék ki az európai uniós erők új parancsnokává a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez.

(4)

Az Európai Unió Katonai Bizottsága elfogadta ezt az ajánlást.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 6. cikke értelmében Dánia nem vesz részt az Európai Unió védelmi vonatkozású határozatainak és fellépéseinek kidolgozásában és végrehajtásában,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Juan GARAT CARAMÉ kapitányt (haditengerészet) kinevezik az európai uniós erők parancsnokává a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez.

2. cikk

Ez a határozat 2009. április 7-én lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 17-én.

a Politikai és Biztonsági Bizottság részéről

az elnök

I. ŠRÁMEK


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.

(2)  HL L 317., 2008.11.27., 24. o.