ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 37

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. február 6.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 108/2009/EK rendelete (2009. február 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 109/2009/EK rendelete (2009. február 5.) a tunéziai vámkontingens keretében 2009. február 2. és 3. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2009. év február havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről

3

 

*

A Bizottság 110/2009/EK rendelete (2009. február 5.) az 519/94/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt országok listájának módosításáról

4

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/102/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. november 4.) a Magyarországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról

5

 

 

2009/103/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. november 4.) a Magyarországnak nyújtandó kölcsönös támogatásról

7

 

 

Bizottság

 

 

2009/104/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. november 21.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz mellékelt, a borkereskedelemről szóló megállapodás V. függelékének módosítására vonatkozó megállapodásnak az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában történő megkötéséről

8

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz mellékelt, a borkereskedelemről szóló megállapodás V. függelékének módosításáról

9

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

6.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/1


A BIZOTTSÁG 108/2009/EK RENDELETE

(2009. február 5.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. február 6-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 5-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

68,6

MA

46,2

TN

125,1

TR

95,5

ZZ

83,9

0707 00 05

JO

155,5

MA

134,2

TR

168,4

ZZ

152,7

0709 90 70

MA

117,3

TR

106,3

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

84,3

ZZ

84,3

0805 10 20

EG

51,5

IL

54,1

MA

54,7

TN

41,4

TR

56,1

ZA

44,9

ZZ

50,5

0805 20 10

IL

164,7

MA

98,6

TR

52,0

ZZ

105,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

71,9

IL

68,5

JM

101,6

MA

149,3

PK

40,0

TR

76,1

ZZ

84,6

0805 50 10

EG

48,0

MA

67,1

TR

66,9

ZZ

60,7

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

83,3

MK

32,6

US

114,6

ZZ

76,9

0808 20 50

AR

103,7

CL

73,7

CN

65,1

US

107,5

ZA

100,3

ZZ

90,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


6.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/3


A BIZOTTSÁG 109/2009/EK RENDELETE

(2009. február 5.)

a tunéziai vámkontingens keretében 2009. február 2. és 3. között olívaolajra vonatkozó importengedély kibocsátása érdekében benyújtott kérelmekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről, valamint az importengedélyek kibocsátásának a 2009. év február havára vonatkozóan történő felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösség és azok tagállamai, és másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodás (3) 1. jegyzőkönyve (4) 3. cikkének (1) és (2) bekezdése – éves szinten meghatározott korlátok keretei között – nulla vámtételű vámkontingenst nyit meg a teljes egészében Tunéziában előállított és Tunéziából közvetlenül a Közösségbe szállított, a 1509 10 10 és a 1509 10 90 KN-kód alá tartozó kezeletlen olívaolaj behozatalára.

(2)

A Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december 20-i 1918/2006/EK bizottsági rendelet (5) 2. cikkének (2) bekezdése – havonkénti bontásban – meghatározza azokat a mennyiségeket, amelyekre behozatali engedélyek bocsáthatók ki.

(3)

Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján importengedély kibocsátására vonatkozóan az illetékes hatóságokhoz benyújtott kérelmekben igényelt összmennyiség meghaladja az említett rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében február hónapra megállapított mennyiséget.

(4)

Ebben a helyzetben a Bizottságnak rögzítenie kell azt az elosztási együtthatót, amely a rendelkezésre álló összmennyiség arányában lehetővé teszi az importengedélyek kibocsátását.

(5)

Tekintettel arra, hogy a kérelmekben igényelt összmennyiség elérte a folyó év február havára megállapított mennyiséget, erre a hónapra vonatkozóan további importengedélyek kibocsátására nincs lehetőség,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése alapján 2009. február 2. és 3. között importengedély kibocsátására vonatkozóan benyújtott kérelmekre 90,947950 %-os elosztási együtthatót kell alkalmazni.

A 2009. február 9-től kezdődően igényelt mennyiségek tekintetében a 2009. év február havára vonatkozóan az importengedélyek kibocsátását a Bizottság felfüggeszti.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. február 6-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 5-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(3)  HL L 97., 1998.3.30., 57. o.

(4)  HL L 97., 1998.3.30., 2. o.

(5)  HL L 365., 2006.12.21., 84. o.


6.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/4


A BIZOTTSÁG 110/2009/EK RENDELETE

(2009. február 5.)

az 519/94/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt országok listájának módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Kínai Népköztársaságból származó behozatalra vonatkozó, átmeneti termékspecifikus védelmi mechanizmusról, valamint az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 519/94/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. március 3-i 427/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az 519/94/EK rendelettel (2) a Tanács egyes harmadik országokból származó behozatalokra vonatkozóan közös szabályokat fogadott el, amelyek védintézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznak.

(2)

Az 519/94/EK rendelet alkalmazandó többek között az Ukrajnából származó behozatalokra is.

(3)

A 427/2003/EK rendelettel a Tanács a Kínai Népköztársaságból származó behozatalra vonatkozó, átmeneti termékspecifikus védelmi mechanizmusokat fogadott el, valamint módosította az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló 519/94/EK rendeletet.

(4)

A 427/2003/EK rendelettel a Tanács a Bizottságra ruházta az 519/94/EK rendelet I. melléklete naprakésszé tételének feladatát.

(5)

Tekintettel Ukrajnának a Kereskedelmi Világszervezethez történő csatlakozására, rendelkezni kell arról, hogy Ukrajna ne tartozzon többé az 519/94/EK rendelet hatálya alá.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a tanácsadó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

Egyetlen cikk

Az 519/94/EK rendelet I. mellékletéből törölni kell Ukrajnát.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 5-én.

a Bizottság részéről

Catherine ASHTON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 65., 2003.3.8., 1. o.

(2)  HL L 67., 1994.3.10., 89. o.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

6.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/5


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. november 4.)

a Magyarországnak nyújtandó középtávú közösségi pénzügyi támogatásról

(2009/102/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus létrehozásáról szóló, 2002. február 18-i 332/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottságnak a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően tett javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács a 2009/103/EK határozatával (2) a Magyarországnak nyújtandó kölcsönös támogatásról határozott.

(2)

A folyó fizetési mérleg várt javulása ellenére Magyarország külső finanszírozási igényét 2008-ban és 2009-ben 20 milliárd EUR-ra becsülik, mivel a pénzügyi piacokon a közelmúltban tapasztalt események következtében a tőkemérleg és a pénzügyi mérleg egyenlege lényegesen romolhat a portfólióbefektetések nettó kiáramlásának felgyorsulása mellett.

(3)

Célszerű, hogy a Közösség 6,5 milliárd EUR összegű támogatást nyújtson Magyarországnak a 332/2002/EK rendelet által létrehozott, a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus segítségével. A támogatást a Nemzetközi Valutaalap 10,5 milliárd SDR (mintegy 12,5 milliárd EUR) összegű hitelével összefüggésben nyújtják a várhatóan 2008. november 6-án jóváhagyásra kerülő rendelkezésreállási megállapodás keretében. A Világbank is vállalta, hogy 1 milliárd EUR összegű hitelt nyújt Magyarországnak.

(4)

A támogatást a Bizottságnak kell kezelnie, amelynek a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően meg kell állapodnia Magyarországgal a pénzügyi támogatáshoz járuló különös gazdaságpolitikai feltételekről. Ezeket a feltételeket egyetértési megállapodásba kell foglalni. A részletes pénzügyi feltételeket a Bizottság a hitelmegállapodásban rögzíti.

(5)

A támogatás tervezett célja, hogy segítse a magyar fizetési mérleg fenntarthatóságát, és így hozzájáruljon a kormányzati gazdaságpolitika jelenlegi gazdasági és pénzügyi környezetben történő sikeres végrehajtásához,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A Közösség középtávú hitelt bocsát Magyarország rendelkezésére legfeljebb 6,5 milliárd EUR összegben, legfeljebb ötéves átlagos futamidővel.

(2)   E közösségi pénzügyi támogatás e határozat hatálybalépését követő első napon kezdődő két éven belül vehető igénybe.

2. cikk

(1)   A támogatást a Bizottság Magyarország vállalásaival és a Tanács ajánlásaival összhangban kezeli, különösen a nemzeti reformprogram végrehajtása, valamint a konvergenciaprogram és a túlzott hiány esetén követendő eljárás összefüggésében.

(2)   A Bizottság – a 3. cikk (4) bekezdésével összhangban – a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapodik a magyar hatóságokkal a pénzügyi támogatáshoz járuló különös gazdaságpolitikai feltételekről. Ezeket a feltételeket az (1) bekezdésben említett vállalásokkal és ajánlásokkal összhangban lévő egyetértési megállapodásba kell foglalni. A részletes pénzügyi feltételeket a Bizottság a hitelmegállapodásban rögzíti.

(3)   A Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal együttműködve rendszeres időközönként megvizsgálja, hogy teljesülnek-e a támogatáshoz járuló gazdaságpolitikai feltételek. A Bizottság folyamatosan tájékoztatja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a felvett hitelek refinanszírozásának és a pénzügyi feltételek átalakításának lehetőségeiről.

3. cikk

(1)   A közösségi pénzügyi támogatást a Bizottság legfeljebb öt részletben bocsátja Magyarország rendelkezésére, amelyek mértékét az egyetértési megállapodásban állapítják meg.

(2)   Az első részletet a hitelmegállapodás és az egyetértési megállapodás hatálybalépésétől függően szabadítják fel, amely a 2009. évi költségvetési tervezetnek a hiány a GDP 2,6 %-ra való csökkentésére irányuló, és az ehhez szükséges költségvetési intézkedéseket tartalmazó módosító javaslatoknak a Magyar Országgyűlésnek történő benyújtásán alapul.

(3)   Amennyiben a hitel finanszírozása megköveteli, úgy meg kell engedni, hogy a legmagasabb hitelminősítéssel rendelkező felek bevonásával kamatlábcsere-ügyletek körültekintő alkalmazására kerüljön sor.

(4)   A Bizottság a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének megszerzését követően dönt a további részletek felszabadításáról. Az egyes további részletek folyósítására akkor kerül sor, ha kielégítően végrehajtják a magyar kormány új, a Nemzetközi Valutaalappal létrejött megállapodás által támogatott és Magyarország következő konvergenciaprogramjába is beemelt gazdasági programját, és legfőképpen az egyetértési megállapodásba foglalt különös gazdaságpolitikai feltételeket.

Ezek a gazdaságpolitikai feltételek többek között magukban foglalják az alábbiakat:

a)

a kormány által az új programmal összefüggésben tervezett költségvetési konszolidáció folytatása, amely összhangban van a túlzott hiány esetén követendő eljárás során kiadott 2006. október 10-i tanácsi ajánlással és a konvergenciaprogram 2007. novemberi naprakésszé tett változatáról alkotott tanácsi véleménnyel, különösen a 2009. évi hiánycélra tekintettel;

b)

a tervezett konszolidációs folyamat alapját képező különös kiadáskorlátozó intézkedések;

c)

előrehaladás a költségvetési irányításban; reform az intézményrendszer kereteinek erősítésével és a jelenleg a Magyar Országgyűlés által tárgyalt törvényjavaslattal összhangban álló középtávú költségvetési szabályok meghozatalával;

d)

a pénzügyi szektor szabályozására és felügyeletére irányuló reformok, valamint a hatóságok kapacitásának növelése a hitelképességi és likviditási problémák hatékony kezelése érdekében; továbbá

e)

a lisszaboni stratégiával összefüggésben támogatott egyéb strukturális reformintézkedések, mint például a munkára való ösztönzés erősítése a foglalkoztatás növelése és az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának javítása céljából.

E határozat címzettje a Magyar Köztársaság. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  HL L 53., 2002.2.23., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 7 oldalát.


6.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/7


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. november 4.)

a Magyarországnak nyújtandó kölcsönös támogatásról

(2009/103/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 119. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal folytatott konzultációt követően tett ajánlására,

mivel:

(1)

2006 közepe óta a magyar hatóságok jelentős erőfeszítéseket tettek azért, hogy megszüntessék az ország felhalmozódó külső és belső egyensúlyhiányát. Az elmúlt két év érezhető eredményei, köztük az államháztartási hiány jelentős csökkentése és a folyó fizetési mérleg hiányának fokozatos visszaszorítása ellenére a magyar pénzügyi piacok 2008. október eleje óta komoly nyomás alá kerültek.

(2)

2008 októberében a magyar hatóságok a befektetői bizalom helyreállítása és a megelőző hetekben a magyar pénzügyi piacokra nehezedő nyomás enyhítése érdekében átfogó gazdaságpolitikai programot fogadtak el. Az említett program magában foglalja a bankrendszer megfelelő likviditásának és finanszírozásának biztosítását, a bankok megfelelő tőkésítését biztosító intézkedéseket, valamint a költségvetés fenntarthatóságát és a finanszírozási igények visszafogását biztosító terveket. A magyar kormány különösen a GDP-arányos hiánycélt 2008-as év tekintetében a költségvetésben szereplő 4 %-ról 3,4 %-ra, a 2009-es év tekintetében pedig 3,2 %-ról 2,6 %-ra csökkentette. Ez a gazdasági program és különösen a költségvetési célszámok – egyéb szakpolitikai intézkedések és strukturális reformintézkedések mellett – a költségvetésben és a konvergenciaprogramban is megjelennek majd.

(3)

A Tanács, főként a magyar konvergenciaprogram naprakésszé tett változatának és a nemzeti reformprogram végrehajtásának éves felülvizsgálata, a túlzott hiány esetén követendő eljárás során kiadott tanácsi ajánlás Magyarország általi betartásának rendszeres felülvizsgálata, valamint a konvergenciajelentés összefüggésében rendszeresen megvizsgálja a Magyarországon végrehajtott gazdaságpolitikát.

(4)

A folyó fizetési mérleg várt javulása ellenére Magyarország 2008-ban és 2009-ben jelentős (mintegy 20 milliárd EUR-ra becsült) finanszírozási igénnyel szembesül, mivel a pénzügyi piacokon a közelmúltban tapasztalt események alapján feltételezhető, hogy a tőkemérleg és a pénzügyi mérleg egyenlege lényegesen romolhat, a portfólióbefektetések nettó kiáramlásának felgyorsulása mellett.

(5)

A magyar hatóságok a fizetési mérleg fenntarthatóságának megerősítésére és a nemzetközi devizatartalék prudens szintre való emelése érdekében jelentős pénzügyi támogatást kértek a Közösségtől, a nemzetközi pénzügyi intézményektől és egyéb országoktól.

(6)

A magyar fizetési mérleg egyensúlyát fenyegető komoly veszély miatt indokolt a Közösség sürgős kölcsönös támogatása,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közösség kölcsönös támogatást nyújt Magyarországnak.

E határozat címzettjei a tagállamok. Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


Bizottság

6.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/8


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. november 21.)

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz mellékelt, a borkereskedelemről szóló megállapodás V. függelékének módosítására vonatkozó megállapodásnak az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában történő megkötéséről

(2009/104/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás aláírásáról és egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2002. november 18-i 2002/979/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz mellékelt, a borkereskedelemről szóló megállapodás (a továbbiakban: a borkereskedelemről szóló megállapodás) 18. cikkének megfelelően a Chilei Köztársaság 2006. október 11-én tájékoztatást kapott a Közösségben engedélyezett új borászati eljárásokról.

(2)

Figyelemmel az EU–Chile vegyes bizottság harmadik, 2008. január 10-i, Santiago de Chile-i ülésének következtetéseire, módosítani kell a borkereskedelemről szóló megállapodás V. függelékét a Közösségben engedélyezett új borászati eljárások hozzáadása érdekében.

(3)

Ennek megfelelően a Közösség és a Chilei Köztársaság a borkereskedelemről szóló megállapodás 29. cikkének (2) bekezdésével összhangban tárgyalt az V. függeléket módosító, levélváltás formájában megkötendő megállapodásról.

(4)

A levélváltást ezért jóvá kell hagyni.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Közösség nevében jóváhagyásra kerül az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz mellékelt, a borkereskedelemről szóló megállapodás V. függelékét módosító, az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos felhatalmazást kap a levélváltás Közösséget jogilag kötelező hatályú aláírására.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 352., 2002.12.30., 1. o.


MEGÁLLAPODÁS LEVÉLVÁLTÁS FORMÁJÁBAN

az Európai Közösség és a Chilei Köztársaság között az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság között létrejött társulási megállapodáshoz mellékelt, a borkereskedelemről szóló megállapodás V. függelékének módosításáról

Brüsszel, 2009. január 4.

Tisztelt Uram!

Megtiszteltetés hivatkoznom az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a borkereskedelemről szóló, 2002. november 18-i megállapodás 29. cikkének (2) bekezdésére, amely szerint a szerződő felek közös megegyezéssel módosíthatják ezen megállapodás függelékeit.

A Közösségben engedélyezett új borászati eljárások hozzáadása, illetve azok módosítása miatt, amelyekről az Ön országának hatóságai 2006. október 11-én tájékoztatást kaptak, valamint az EU–Chile vegyes bizottság harmadik, 2008. január 10-én Santiago de Chilében tartott ülésének következtetései alapján a borkereskedelemről szóló megállapodás V. függelékének 2. pontját (Borászati eljárások és kezelések és termékjellemzők) módosítani kell.

Ezért megtiszteltetés számomra, hogy javasolhatom a borkereskedelemről szóló megállapodás V. függeléke 2. pontjának a mellékelt szöveggel történő felváltását, az e levélben foglaltakkal való egyetértés megerősítését tartalmazó válasz időpontjától kezdődő hatállyal.

Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy kormánya egyetért e levél tartalmával.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Közösség részéről

Mariann FISCHER BOEL

Brüsszel, 2009. január 8.

Tisztelt Asszonyom!

Megtiszteltetés számomra, hogy igazolhatom január 4-i levelének kézhezvételét, amely a következőképpen szól:

„Megtiszteltetés hivatkoznom az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság közötti társulási megállapodásban foglalt, a borkereskedelemről szóló, 2002. november 18-i megállapodás 29. cikkének (2) bekezdésére, amely szerint a szerződő felek közös megegyezéssel módosíthatják ezen megállapodás függelékeit.

A Közösségben engedélyezett új borászati eljárások hozzáadása és azok módosítása miatt, amelyekről az Ön országának hatóságai 2006. október 11-én tájékoztatást kaptak, valamint az EU–Chile vegyes bizottság harmadik, 2008. január 10-én Santiago de Chilében tartott ülésének következtetései alapján a borkereskedelemről szóló megállapodás V. függelékének 2. pontját (Borászati eljárások és kezelések és termékjellemzők) módosítani kell.

Ezért megtiszteltetés számomra, hogy javasolhatom a borkereskedelemről szóló megállapodás V. függeléke 2. pontjának a mellékelt szöveggel történő felváltását, az e levélben foglaltakkal való egyetértés megerősítését tartalmazó válasz időpontjától kezdődő hatállyal.

Lekötelezne, ha megerősítené azt, hogy kormánya egyetért-e az e levélben foglaltakkal.”

Örömmel tudatom Önnel, hogy a Chilei Köztársaság egyetért a fenti levél tartalmával.

Kérem, Asszonyom, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

a Chilei Köztársaság nevében

Juan SALAZAR SPARKS

MELLÉKLET

A borkereskedelemről szóló megállapodás V. függeléke 2. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A Közösségből származó borok vonatkozásában az alábbi korlátozásokkal, vagy – ezek hiányában – a közösségi szabályokban megállapított feltételek szerint engedélyezett borászati eljárások és kezelések jegyzéke:

1)

Argon, nitrogén vagy oxigén felhasználásával végzett levegőztetés vagy buborékoltatás

2)

Hőkezelés

3)

Friss, jó állapotú és hígítatlan seprő használata száraz borokban, amely a száraz bor legutóbbi borkészítéséből származó élesztőt tartalmaz

4)

Centrifugálás és szűrés semleges szűrőközegekkel vagy azok nélkül, azzal a feltétellel, hogy az így kezelt termékekben nem marad vissza nemkívánatos maradvány

5)

Borélesztők használata a bor előállításához

6)

Élesztősejtfal-készítmény használata

7)

Polivinil-polipirrolidon használata

8)

Tejsavbaktériumok használata borszuszpenzióban

9)

Az alábbi anyagok közül egy vagy több hozzáadása az élesztők szaporodásának elősegítésére:

i.

az alábbiak hozzáadása:

diammónium-foszfát vagy ammónium-szulfát

ammónium-szulfit vagy ammónium-biszulfit

ii.

tiamin-hidroklorid hozzáadása

10)

Szén-dioxid, argon vagy nitrogén használata, akár önmagában, akár kombináltan, kizárólag semleges atmoszféra létrehozása és a termék levegőtől védett kezelése érdekében

11)

Szén-dioxid hozzáadása

12)

Kén-dioxid, kálium-biszulfit vagy kálium-metabiszulfit használata, amelyet kálium-diszulfitnak vagy kálium-piroszulfátnak is nevezhetnek

13)

Szorbinsav vagy kálium-szorbát hozzáadása

14)

L-aszkorbinsav hozzáadása

15)

Citromsav hozzáadása a bor stabilizálásának céljából, feltéve, hogy a kezelt borban kialakult végleges citromsavtartalom nem haladja meg a literenkénti 1 grammot

16)

Borkősav használata a savtartalom növelésére, feltéve, hogy a bor borkősavban kifejezett eredeti savtartalma nem emelkedik literenként 2,5 grammnál nagyobb mértékben

17)

Az alábbi anyagok közül egy vagy több használata savtompítás céljából:

semleges kálium-tartarát

kálium-bikarbonát

kalcium-karbonát, amely kis mennyiségekben tartalmazhatja a L (+) borkősav és az L (–) almasav kettős kalciumsóját

a borkősav és a kalcium-karbonát egyenlő arányú, finoman porított homogén keveréke

kalcium-tartarát vagy borkősav

18)

Derítés az alábbi, borászati felhasználásra alkalmas anyagok közül egy vagy több alkalmazásával:

étkezési zselatin

növényi eredetű fehérjék

bentonit

vizahólyag

kazein és kálium-kazeinát

tojásalbumin, tejalbumin

kaolin

pektolitikus enzimek

szilícium-dioxid, gél vagy kolloid oldat formájában

tannin

beta-glükanáz enzimes készítményei

19)

Tannin hozzáadása

20)

A még erjedésben levő must és újbor kezelése borászati célokat szolgáló faszénnel, bizonyos határokon belül

21)

Az alábbi kezelések:

fehérborok és rozék kezelése kálium-ferrocianiddal,

vörösborok kezelése kálium-ferrocianiddal vagy kalcium-fitáttal, feltéve, hogy az így kezelt bor tartalmaz maradék vasat

22)

Metaborkősav hozzáadása

23)

Gumiarábikum használata az erjedés befejeződése után

24)

A DL-borkősavnak (más néven racémsav) vagy semleges káliumsójának a felesleges kalcium kicsapódásának elősegítésére való használata

25)

A következő anyagok használata palackos erjesztésű, degorzsálással seprőtelenített pezsgő készítéséhez:

kalcium-alginát, vagy

kálium-alginát

26)

Réz-szulfát használata

27)

Kálium-bitartarát vagy kalcium-tartarát hozzáadása a borkő kicsapódásának elősegítésére

28)

Karamell hozzáadása a likőrborok színének intenzívebbé tételére

29)

Kalcium-szulfát használata bizonyos minőségű, meghatározott termőterületről származó likőrborok előállítására

30)

Az Aleppo fenyő gyantájának használata »retsina« asztali bor előállításához, csak Görögországban, és a közösségi előírásokban megállapított feltételek szerint

31)

Lizozim hozzáadása

32)

Elektrodialízis a borkőkiválás megakadályozása érdekében

33)

Ureáz használata a bor karbamid-tartalmának csökkentése érdekében

34)

Szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény hozzáadása a bor édesítése céljából, a közösségi előírásokban megállapított feltételek szerint

35)

Részleges koncentráció fizikai eljárással, a fordított ozmózist is ideértve, a szőlőmust vagy a bor természetes alkoholtartalmának fokozására

36)

Szacharóz, szőlőmustsűrítmény vagy finomított szőlőmustsűrítmény hozzáadása a borszőlő, a szőlőmust, illetve a bor természetes alkoholtartalmának fokozására, a közösségi előírásoknak megfelelően

37)

Borból vagy aszalt szőlőből készült párlat, illetve borászati eredetű semleges alkohol hozzáadása likőrbor előállítása céljából

38)

L-aszkorbinsav hozzáadása, bizonyos határokon belül

39)

Dimetil-dikarbonát hozzáadása a borhoz, annak mikrobiológiai stabilizálására, bizonyos határokig és a később meghatározandó feltételek szerint

40)

Mannoprotein alapú élesztő hozzáadása, a borban a borkő és a fehérje stabilizálása érdekében

41)

Tölgyfadarabok alkalmazása a bor előállítása során”


6.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 37/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.