ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 33

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. február 3.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 95/2009/EK rendelete (2009. február 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 96/2009/EK rendelete (2009. február 2.) a gabonaágazatban 2009. február 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 93/2009/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 97/2009/EK rendelete (2009. február 2.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rugalmas modul felhasználása tekintetében történő végrehajtásáról ( 1 )

6

 

*

A Bizottság 98/2009/EK rendelete (2009. február 2.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Aceite de La Alcarria [OEM], Radicchio di Verona [OFJ], Zafferano di Sardegna [OEM], Huîtres Marennes Oléron [OFJ])

8

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/122/EK irányelve (2009. január 14.) a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről ( 1 )

10

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2009/85/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. január 27.) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések kiadásai tekintetében az észt kifizető ügynökségek számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 150. számú dokumentummal történt)

31

 

 

2009/86/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. január 28.) Ausztria, Belgium és Németország egyes kifizető ügynökségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokra vonatkozó 2007-es pénzügyi évi számlái elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 420. számú dokumentummal történt)

35

 

 

2009/87/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. január 29.) egyes észtországi, hollandiai és portugáliai kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott kiadások tekintetében a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról (az értesítés a C(2009) 414. számú dokumentummal történt)

38

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2009/88/KKBP határozata (2008. december 22.) az Európai Unió által az Atalanta európai uniós katonai művelet keretében vezetett erők dzsibuti köztársaságbeli jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Dzsibuti Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről

41

Megállapodás az Európai Unió és a Dzsibuti Köztársaság között az Európai Unió által az Atalanta európai uniós katonai művelet keretében vezetett erők dzsibuti köztársaságbeli jogállásáról

43

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. január 19-i 85/2009/EK tanácsi rendelethez (HL L 25., 2009.1.29.)

49

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/1


A BIZOTTSÁG 95/2009/EK RENDELETE

(2009. február 2.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. február 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 2-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

JO

71,2

MA

46,7

TN

129,8

TR

113,5

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

105,6

TR

177,5

ZZ

150,1

0709 90 70

MA

126,0

TR

118,0

ZZ

122,0

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

51,5

IL

50,4

MA

56,1

TN

42,1

TR

58,1

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

190,1

MA

88,0

TR

63,0

ZZ

113,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

78,6

JM

75,5

PK

73,9

TR

64,2

ZZ

72,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

49,1

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

66,2

MK

31,6

US

109,3

ZZ

72,2

0808 20 50

CL

71,6

CN

33,7

TR

40,0

US

105,6

ZA

88,5

ZZ

67,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/3


A BIZOTTSÁG 96/2009/EK RENDELETE

(2009. február 2.)

a gabonaágazatban 2009. február 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 93/2009/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonaágazatban 2009. február 1-jetől alkalmazandó behozatali vámokat a 93/2009/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A behozatali vámok kiszámított átlaga tonnánként 5 euróval eltér a megállapított vámtól, helyénvaló tehát megfelelő módon kiigazítani a 93/2009/EK rendeletben rögzített behozatali vámokat.

(3)

A 93/2009/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 93/2009/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2009. február 3-án kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 2-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o.

(3)  HL L 29., 2009.1.31., 38. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2009. február 3-tól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

20,60

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

16,72

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

16,72

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

20,60


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

30.1.2009

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

198,21

116,02

FOB-ár, USA

240,07

230,07

210,07

128,75

Öböl-beli árnövelés

58,31

17,18

Nagy-tavaki árnövelés

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

10,53 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

8,00 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/6


A BIZOTTSÁG 97/2009/EK RENDELETE

(2009. február 2.)

a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a rugalmas modul felhasználása tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 2008. március 11-i 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 295/2008/EK rendelet megteremtette a Közösségben működő vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztika összegyűjtésének, összeállításának, továbbításának és értékelésének közös keretét.

(2)

Az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének j) pontjában említett rugalmas modul használatát a tagállamokkal szoros együttműködésben kell megtervezni, és alkalmazási köréről, a mutatók listájáról, a referencia-időszakról, a megfigyelt tevékenységek köréről és a minőségi követelményekről is így kell dönteni.

(3)

A finanszírozáshoz való hozzáférés egyaránt jelentős politikai korlát a legtöbb tagállamban és a Közösségben. Alapos bizonyíték van rá, hogy az európai vállalkozások forráshiánytól szenvednek, különösen ha gyorsan növekszenek vagy induló cégként jellemezhetők. Ezért statisztikákra van szükség, hogy lehetővé váljék e vállalkozások helyzetének elemzése az összes kis- és középvállalkozáshoz viszonyítva. Ezeket az adatokat lehetőleg már meglévő adatforrásokból kellene kinyerni.

(4)

A további szükséges technikai részleteket a Bizottság (Eurostat) által a tagállamokkal szoros együttműködésben kidolgozott útmutatók és ajánlások fogják tartalmazni.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 295/2008/EK rendelet 3 cikke (2) bekezdésének j) pontjában említett rugalmas modult a vállalkozások finanszírozáshoz jutására vonatkozó statisztikák előállítására kell használni. Az adatgyűjtés azokra a nem pénzügyekkel foglalkozó vállalkozásokra terjed ki, amelyek 2005-ben 10–249 főt foglalkoztattak, 2008-ban még aktívak voltak és a 6. cikkben megállapított referencia-időszakban legalább 10 főt foglalkoztattak, valamint részsokaságként a gyorsan növekvő vállalkozásokra (a 2005–2008-ig terjedő időszakban több mint 20 % évi növekedés a foglalkoztatottak számában) és az először 2003-ban vagy 2004-ben megalapított gazella típusú vállalkozásokra (rendkívül gyorsan növekvő, legfeljebb 5 éves vállalkozások).

2. cikk

A vállalkozásokra nehezedő teher és a tagállamokra háruló költségek korlátozása végett, amennyiben lehetséges, közigazgatási forrásokból származó, már létező adatokat kell használni.

3. cikk

A következő mutatókról kell adatot gyűjteni:

a)

a tulajdonosi helyzet jelentősége a finanszírozáshoz jutás szempontjából a vállalkozás indulásánál és a megfigyelés időpontjában;

b)

a különböző típusú belső vagy külső forrásszerzési kísérlet kiterjedése és sikerességének mértéke, és az ilyen kísérletek kudarcainak okai;

c)

a vállalkozói kölcsönök garanciájának kiterjedése;

d)

hogyan érzékeli a tulajdonos/igazgató a vállalkozói kölcsön megszerzésének költségeit és terhét és a vállalkozás pénzügyi helyzetét;

e)

a pénzintézet kiválasztásának jelentősége (földrajzi közelség, különösen határokon átnyúló helyzetekben, külföldi vagy hazai tulajdonos, kiemeltügyfél-státusz stb.);

f)

adósság/forgalom arány és más pénzügyi viszonyokra utaló mutatók a vállalkozás számláiban, valamint ezek jelentősége a vállalkozás leendő növekedésének szempontjából;

g)

a jövőbeni finanszírozási igény megítélése, illetve annak formái és az igény indokai;

h)

a finanszírozási lehetőségek és ezek elérhetősége, illetve a foglalkoztatottak számának növelése között érzékelt kapcsolat;

i)

a vállalkozásra háruló teljes adminisztrációs teher megítélése;

j)

a finanszírozáshoz jutásról szóló kérdőívre adott válaszhoz szükséges erőfeszítés (ha volt kérdőív).

4. cikk

A felmérendő tevékenységek az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) létrehozott, gazdasági tevékenységek közös statisztikai osztályozásának (NACE Rev.2) alábbi aggregátumai, amennyiben piaci tevékenységet jelentenek:

a)

B–E. (ipar);

b)

F. (építőipar);

c)

G–N. (szolgáltatások, aggregáltan, kivéve J., K. (pénzügyi szolgáltatások) és M.)

d)

J. (IKT-szolgáltatások);

e)

M. (szakmai, tudományos, műszaki szolgáltatások).

5. cikk

A tagállamok illetékes nemzeti hatóságai továbbítják a rendelet 3. cikkében említett jellemzőkre vonatkozó eredményeket – köztük a bizalmas adatokat is – a Bizottság (Eurostat) részére, összhangban a statisztikailag bizalmasan kezelendő adatok továbbításáról szóló közösségi rendelkezésekkel, különösen a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/EGK, Euratom tanácsi rendelettel (3).

Az említett közösségi rendelkezéseket kell alkalmazni az eredmények kezelésére is, amennyiben azok bizalmas adatokat is tartalmaznak. Az adatokat elektronikus formában kell továbbítani. A továbbítás formátuma összhangban áll a Bizottság (Eurostat) által meghatározott adatcsere-szabványokkal. Az adatokat elektronikus eszközökkel kell továbbítani vagy feltölteni a Bizottság (Eurostat) által fenntartott egypontos adatbeviteli rendszerbe.

6. cikk

A referencia-időszak 2010 azon időszaka, amelynek során begyűjtik az adatokat a már meglévő forrásokból vagy a vállalkozásoktól.

7. cikk

Résztvevő tagállamonként a következő számú statisztikai egységre kiterjedő adatsorok továbbítása a minőségi követelmény:

Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Egyesült Királyság: tagállamonként 1 800 válaszadó vállalkozás vagy az ennek megfelelő már meglévő adat,

Belgium, Bulgária, Írország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Szlovákia és Svédország: tagállamonként 900 válaszadó vállalkozás vagy az ennek megfelelő már meglévő adat,

Dánia és Finnország: tagállamonként 500 válaszadó vállalkozás vagy az ennek megfelelő már meglévő adat,

Lettország és Litvánia: tagállamonként 300 válaszadó vállalkozás vagy az ennek megfelelő már meglévő adat,

Ciprus és Málta: tagállamonként 233 válaszadó vállalkozás vagy az ennek megfelelő már meglévő adat.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 2-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 13. o.

(2)  HL L 393., 2006.12.30., 1. o.

(3)  HL L 151., 1990.6.15., 1. o.


3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/8


A BIZOTTSÁG 98/2009/EK RENDELETE

(2009. február 2.)

egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Aceite de La Alcarria [OEM], Radicchio di Verona [OFJ], Zafferano di Sardegna [OEM], Huîtres Marennes Oléron [OFJ])

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Spanyolországnak az „Aceite de La Alcarria” elnevezés bejegyzése iránti kérelmét, Olaszországnak a „Radicchio di Verona” és a „Zafferano di Sardegna” elnevezés bejegyzése iránti kérelmét, valamint Franciaországnak az „Huîtres Marennes Oléron” elnevezés bejegyzése iránti kérelmét.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezéseket be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezések bejegyzésre kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 2-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 112., 2008.5.7., 39. o. (Aceite de La Alcarria), HL C 114., 2008.5.9., 11. o. (Radicchio di Verona), HL C 117., 2008.5.14., 39. o. (Zafferano di Sardegna), HL C 118., 2008.5.15., 35. o. (Huîtres Marennes Oléron).


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek

1.5.   osztály Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)

SPANYOLORSZÁG

Aceite de La Alcarria (OEM)

1.6.   osztály Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva

OLASZORSZÁG

Radicchio di Verona (OFJ)

1.7.   osztály Friss halak, puhatestűek és rákfélék, valamint az ezekből készült termékek

FRANCIAORSZÁG

Huîtres Marennes Oléron (OFJ)

1.8.   osztály A Szerződés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek (fűszer stb.)

OLASZORSZÁG

Zafferano di Sardegna (OEM)


IRÁNYELVEK

3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/10


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/122/EK IRÁNYELVE

(2009. január 14.)

a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) elfogadása óta a megosztott használati joggal kapcsolatos ágazat fejlődött, és a piacon megjelentek az ahhoz hasonló új üdülési termékek. A 94/47/EK irányelv hatálya nem terjed ki ezen új üdülési termékekre, és a megosztott használati joggal kapcsolatos olyan ügyletekre, mint például a viszontértékesítési szerződések és a csereszerződések. Emellett a 94/47/EK irányelv alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy azon irányelv tárgyi hatálya alá tartozó kérdésekben is naprakésszé tételre vagy pontosításra van szükség az ezen irányelv megkerülését célzó termékfejlesztés megakadályozása érdekében.

(2)

A fennálló szabályozási hiányosságok a piaci verseny torzulását eredményezik és a fogyasztóknak is komoly problémát jelentenek, gátolva ezáltal a belső piac zavartalan működését. Ezért a 94/47/EK irányelv helyébe új, naprakész irányelvnek kell lépnie. Mivel a turizmus egyre jelentősebb szerepet tölt be a tagállamok gazdaságában, a szálláshelyek időben megosztott használati jogával és a hosszú távra szóló üdülési termékekkel foglalkozó ágazatokat – egyes közös szabályok elfogadása révén – nagyobb növekedésre és termelékenységre kell ösztönözni.

(3)

A jogbiztonság megerősítése, valamint annak érdekében, hogy a fogyasztók és a vállalkozások teljes mértékben részesülhessenek a belső piac nyújtotta előnyökből, folytatni kell a vonatkozó tagállami jogszabályok közelítését. A szálláshelyek időben megosztott használati joga és a hosszú távra szóló üdülési termékek forgalmazása, értékesítése és viszontértékesítése, valamint a szálláshelyek megosztott használati joga cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjait ezért teljes mértékben össze kell hangolni. A tagállamoknak nem engedhető meg, hogy nemzeti jogrendszerükben olyan nemzeti rendelkezéseket tartsanak fenn, vagy abba olyan nemzeti rendelkezéseket vezessenek be, amelyek eltérnek az ezen irányelvben meghatározottaktól. Ilyen összehangolt rendelkezések hiányában a tagállamok a közösségi joggal összhangban szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek nemzeti jogszabályokat. Ennélfogva a tagállamok például fenntarthatnak vagy bevezethetnek szabályokat az elállási jog gyakorlásának következményeiről az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó jogviszonyokban, illetve olyan rendelkezéseket, amelyek értelmében a szálláshely időben megosztott használati joga vagy a hosszú távra szóló üdülési termék fogyasztója és a kereskedő között sem kötelezettségvállalás nem jöhet létre, sem köztük kifizetésre nem kerülhet sor egészen addig, amíg a fogyasztó azon szolgáltatások megvásárlásának finanszírozását biztosító hitelmegállapodást alá nem írta.

(4)

Ezen irányelv – a közösségi jognak megfelelően – nem érinti az irányelv rendelkezéseinek tagállamok általi alkalmazását olyan területekre, amelyek nem tartoznak az irányelv hatálya alá. A tagállamok tehát fenntarthatnak vagy bevezethetnek az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó ügyletekre vonatkozóan az ezen irányelv rendelkezéseinek vagy egyes rendelkezéseinek megfelelő nemzeti jogszabályokat.

(5)

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó különböző szerződéseket egyértelműen oly módon kell meghatározni, hogy az kizárja ezen irányelv rendelkezései megkerülésének lehetőségét.

(6)

Ezen irányelv alkalmazásában a „szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés” fogalma nem értelmezhető úgy, hogy az kiterjed a többszörös szállásfoglalásokra, ideértve a hotelszoba-foglalásokat is, amennyiben a többszörös foglalások nem eredményeznek az egyedi foglalásokból eredőeken túlmenő jogokat és kötelezettségeket. A szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződések szintén nem értelmezhetők úgy, hogy azok magukban foglalják a rendes bérleti szerződéseket, mivel azok nem több időszakra, hanem egyetlen, folyamatos igénybevételi időszakra vonatkoznak.

(7)

Ezen irányelv alkalmazásában a „hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződések” fogalma nem értelmezhető úgy, hogy az kiterjed a szállodaláncok egyes szállodáiban való jövőbeni tartózkodás árából való kedvezményre jogosító rendes hűségprogramjaira, mivel a programban való részvételi jogot nem ellenszolgáltatás fejében szerzik meg, illetve a fogyasztó által fizetett ellenszolgáltatás célja elsősorban nem a szálláshelyre vonatkozó kedvezmény vagy egyéb előny szerzése.

(8)

Ez az irányelv nem sérti a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv (4) rendelkezéseit.

(9)

A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) („a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv”) tiltja az üzleti vállalkozásoknak a fogyasztókkal szembeni megtévesztő, agresszív és más módon tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatait. A termékek, valamint a szálláshelyek időben megosztott használati jogához, a hosszú távra szóló üdülési termékekhez, azok viszontértékesítéséhez és cseréjéhez kapcsolódó kereskedelmi gyakorlatok jellege miatt a tájékoztatási követelmények és az értékesítési rendezvények tekintetében helyénvaló részletesebb és konkrétabb rendelkezéseket elfogadni. Az értékesítési rendezvényekre szóló meghívók kereskedelmi célját egyértelművé kell tenni a fogyasztók számára. A szerződéskötést megelőző tájékoztatásra és a szerződésre vonatkozó rendelkezéseket pontosítani kell és naprakésszé kell tenni. Annak érdekében, hogy a fogyasztóknak lehetősége legyen a tájékoztatást a szerződés megkötését megelőzően áttanulmányozni, azt a számukra ekkor könnyen hozzáférhető eszközök útján kell megadni.

(10)

A fogyasztóknak jogában áll – amit a kereskedők nem tagadhatnak meg –, hogy a szerződéskötést megelőző tájékoztatást és a szerződést választásuk szerint egy általuk ismert nyelven bocsássák rendelkezésére. Ezenfelül a szerződés teljesítésének és kikényszerítésének a megkönnyítése érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni annak meghatározását, hogy a szerződést más nyelvi változatokban is a fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani.

(11)

Annak érdekében, hogy a fogyasztóknak lehetősége legyen arra, hogy teljes mértékben megérthessék a szerződésből fakadó jogaikat és kötelezettségeiket, biztosítani kell számukra egy olyan időtartamot, amely alatt indokolás nélkül és költségmentesen elállhatnak a szerződéstől. E határidő hossza jelenleg tagállamonként változik, a tapasztalat pedig azt mutatja, hogy a 94/47/EK irányelvben meghatározott határidő nem elég hosszú. Ezért a magas szintű fogyasztóvédelem, valamint a fogyasztók és a kereskedők számára az egyértelműség elérése érdekében e határidőt meg kell hosszabbítani. A határidő hosszát, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit és hatásait össze kell hangolni.

(12)

Hatékony jogorvoslatok kell, hogy a fogyasztók rendelkezésére álljanak arra az esetre, ha a kereskedők nem teljesítik a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezéseket, így különösen azokat, amelyek előírják, hogy a szerződésnek minden szükséges tájékoztatást tartalmaznia kell, és hogy a fogyasztónak a szerződés megkötésekor kézhez kell kapnia a szerződés egy példányát. A nemzeti jog alapján rendelkezésre álló jogorvoslatok mellett a fogyasztóknak meghosszabbított elállási határidőt kell biztosítani, amennyiben a kereskedők nem nyújtottak számukra tájékoztatást. E meghosszabbított határidő alatt az elállási jog gyakorlásának továbbra is térítésmentesnek kell lennie, függetlenül a fogyasztók által esetlegesen igénybe vett szolgáltatásoktól. Az elállási határidő lejárta nem zárja ki, hogy a fogyasztók a tájékoztatási követelmények megsértése miatt a nemzeti jog szerint jogorvoslatot vegyenek igénybe.

(13)

Az ezen irányelvben előírt határidők számítására az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 1971. június 3-i 1182/71/EGK, Euratom tanácsi rendeletet (6) kell alkalmazni.

(14)

Az elállási határidő lejártát megelőzően a kereskedőknek vagy bármely harmadik személynek történő előlegfizetés tilalmát egyértelművé kell tenni a fogyasztóvédelem javítása érdekében. A viszontértékesítési szerződések esetében az előlegfizetés tilalma az adásvétel tényleges megtörténtéig vagy a viszontértékesítési szerződés felbontásáig alkalmazandó, ugyanakkor a tagállamok továbbra is szabadon szabályozhatják a viszontértékesítési szerződés felbontása esetén a közvetítő részére történő végleges fizetések lehetőségét és módozatait.

(15)

A hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződések esetében a részletfizetési rendszer keretében fizetendő ár megállapításakor figyelembe vehető annak lehetősége, hogy az első évet követően a további összegek – a részletek reálértékének fenntartása, például az infláció figyelembevétele érdekében – kiigazíthatók legyenek.

(16)

Ha a fogyasztó olyan szerződéstől áll el, amely esetében az árat teljes egészében vagy részben a kereskedő által vagy valamely harmadik személy és a kereskedő között létrejött megállapodás alapján e harmadik személy által a fogyasztónak nyújtott hitelből fedezik, a hitel-megállapodást a fogyasztót terhelő bárminemű költség nélkül fel kell bontani. Ugyanez alkalmazandó a kereskedő által vagy valamely harmadik személy és a kereskedő között létrejött megállapodás alapján e harmadik személy által nyújtott egyéb kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre is.

(17)

Ha a szerződésre alkalmazandó jog valamelyik tagállam joga, a fogyasztók nem foszthatók meg a számukra ezen irányelv által biztosított védelemtől. A szerződésre alkalmazandó jogot a nemzetközi magánjogra vonatkozó közösségi szabályokkal, így különösen a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (7) (Róma I.) összhangban kell meghatározni. E rendelet értelmében alkalmazandó jog lehet egy harmadik ország joga is, különösen akkor, ha a kereskedők a fogyasztókat olyankor keresik meg, amikor azok a lakóhelyük szerinti országtól eltérő országban a szabadságukat töltik. Mivel az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen ez szokásos kereskedelmi gyakorlat, és mivel a szerződések jelentős összegeket érintenek, bizonyos sajátos helyzetekben – így különösen, amikor kizárólag az egyik tagállam bírósága rendelkezik joghatósággal a szerződés vonatkozásában – kiegészítő biztosítékot kell nyújtani annak szavatolása érdekében, hogy a fogyasztót ne fosszák meg az ezen irányelv által biztosított védelemtől. Ez a koncepció tükrözi az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződések jellemző összetettségéből, hosszú távú jellegéből és pénzügyi vonatkozásából eredő sajátos fogyasztóvédelmi szükségleteket.

(18)

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó ügyekben folyó eljárások során joghatósággal rendelkező bíróságokat a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletnek (8) megfelelően kell meghatározni.

(19)

Annak érdekében, hogy a fogyasztók számára az ezen irányelv alapján biztosított védelem maradéktalanul hatékony legyen, különösen a szerződéskötést megelőző szakaszra és a szerződésre vonatkozó tájékoztatási követelményeknek a kereskedők általi betartása tekintetében, szükséges, hogy a tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat állapítsanak meg ezen irányelv megsértése esetére.

(20)

Az ügyben a nemzeti jogszabályok szerint a jogos érdekkel rendelkező személyek és szervezetek számára biztosítani kell a megfelelő jogi eszközöket, hogy az irányelv megsértése esetén eljárást kezdeményezhessenek.

(21)

A tagállamokban megfelelő és hatékony jogorvoslati eljárásokat kell létrehozni a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták rendezése érdekében. E célból a tagállamoknak ösztönözniük kell közintézmények vagy magánszervezetek létrehozását a jogviták peren kívüli rendezésére.

(22)

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztókat hatékonyan tájékoztassák az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezésekről és ösztönözniük kell a kereskedőket és a magatartási kódexek felelőseit, hogy tájékoztassák a fogyasztókat az e területre vonatkozó magatartási kódexeikről. A magas szintű fogyasztóvédelem elérése érdekében a fogyasztói szervezetek tájékoztatást kaphatnak a magatartási kódexekről, és bevonhatók azok kidolgozásába.

(23)

Mivel ezen irányelv céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem haladja meg a belső piaci korlátok felszámolásához és a fogyasztóvédelem magas közösségi szintjének eléréséhez szükséges mértéket.

(24)

Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja a különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény és az Európai Unió alapjogi chartája által elismert elveket.

(25)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. pontjával összhangban (9) a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Cél és hatály

(1)   Ezen irányelv célja, hogy a szálláshelyek időben megosztott használati jogára és a hosszú távra szóló üdülési termékek marketingjére, értékesítésére és viszontértékesítésére, valamint a szálláshely időben megosztott használati joga cseréjére irányuló szerződések egyes szempontjaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése révén hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez és a fogyasztóvédelem magas szintjét valósítsa meg.

(2)   Az irányelvet a kereskedő és fogyasztó közötti ügyletekre kell alkalmazni.

Ez az irányelv nem sérti azon nemzeti jogszabályokat, amelyek:

a)

általános szerződési jogi jogorvoslati lehetőségeket állapítanak meg;

b)

az ingatlan- és ingó tulajdon nyilvántartására, valamint az ingatlantulajdon átruházására vonatkoznak;

c)

a letelepedés feltételeire, engedélyezési rendszerekre vagy engedélyezési követelményekre vonatkoznak, valamint

d)

az ezen irányelv hatálya alá tartó szerződések tárgyát képező jogok jogi természetének meghatározására vonatkoznak.

2. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében megszerzi egy vagy több éjszakai szálláshely egynél több igénybevételi időszakra vonatkozó használatának jogát;

b)

„hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés”: egy évnél hosszabb időtartamra szóló szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében elsődlegesen azt a jogot szerzi meg, hogy kedvezményekhez vagy más előnyhöz jusson valamely szálláshely tekintetében, utazási vagy egyéb szolgáltatástól függetlenül vagy azzal összekapcsolva;

c)

„viszontértékesítési szerződés”: olyan szerződés, amelynek keretében a kereskedő ellenszolgáltatás fejében segítséget nyújt egy fogyasztónak szálláshely időben megosztott használati joga vagy a hosszú távra szóló üdülési termék eladása vagy vétele során;

d)

„csereszerződés”: olyan szerződés, amelynek keretében a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében belép egy csererendszerbe, amely lehetővé teszi számára éjszakai szálláshely vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét cserébe azért, hogy másoknak ideiglenes hozzáférést biztosít a saját, szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződéséből eredő jogokból származó előnyökhöz;

e)

„kereskedő”: az a természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, valamint aki a kereskedő nevében vagy javára jár el;

f)

„fogyasztó”: az a természetes személy, aki kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el;

g)

„kiegészítő szerződés”: olyan szerződés, amely alapján a fogyasztó szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződéshez vagy hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat szerez meg, amelyeket a kereskedő vagy valamely harmadik személy és a kereskedő között létrejött megállapodás alapján e harmadik személy nyújt;

h)

„tartós adathordozó”: olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a kereskedő számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

i)

„magatartási kódex”: nem tagállami törvény, rendelet vagy közigazgatási rendelkezés által előírt megállapodás vagy szabályegyüttes, amely meghatározza azon kereskedők magatartását, akik egy vagy több sajátos kereskedelmi gyakorlat vagy üzletág vonatkozásában e kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerték el;

j)

„a magatartási kódex felelőse”: az a jogalany, ideértve a kereskedőt vagy kereskedők csoportját is, aki, illetve amely felelős a magatartási kódex kidolgozásáért és felülvizsgálatáért és/vagy e kódex azon személyek általi betartásának nyomon követéséért, akik azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés, illetve b) pontjában meghatározott, hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés időtartamának kiszámítása során figyelembe kell venni a szerződés minden, hallgatólagos megújítást vagy meghosszabbítást lehetővé tevő rendelkezését.

3. cikk

Reklám

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy minden reklám ismertesse a 4. cikk (1) bekezdése szerinti tájékoztatáshoz jutás lehetőségét, és azt, hogy az hol szerezhető be.

(2)   Ha promóciós vagy értékesítési rendezvény keretében személyesen a fogyasztónak szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó, hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó, viszontértékesítési vagy csereszerződést kívánnak felajánlani, a kereskedő a meghívóban egyértelműen megjelöli a rendezvény kereskedelmi célját és jellegét.

(3)   A 4. cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatásnak a rendezvény során bármikor a fogyasztó rendelkezésére kell állnia.

(4)   Szálláshely időben megosztott használati joga vagy a hosszú távra szóló üdülési termék nem forgalmazható vagy értékesíthető befektetésként.

4. cikk

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

(1)   Kellő időben azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen szerződés vagy ajánlat kötné, a kereskedő világos és érthető módon pontos és elégséges tájékoztatást nyújt a fogyasztónak a következőképpen:

a)

a szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés esetében: az I. mellékletben foglalt tájékoztatási formanyomtatványon és az e formanyomtatvány 3. részében előírt tájékoztatás;

b)

hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés esetében: a II. mellékletben foglalt tájékoztatási formanyomtatványon és az e formanyomtatvány 3. részében előírt tájékoztatás;

c)

viszontértékesítési szerződés esetében: a III. mellékletben foglalt tájékoztatási formanyomtatványon és az e formanyomtatvány 3. részében előírt tájékoztatás;

d)

csereszerződés esetében: a IV. mellékletben foglalt tájékoztatási formanyomtatványon és az e formanyomtatvány 3. részében előírt tájékoztatás.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tájékoztatást a kereskedő díjmentesen, papíron vagy más tartós, a fogyasztó által könnyen hozzáférhető adathordozón biztosítja.

(3)   A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett tájékoztatást a fogyasztó választása szerint annak a tagállamnak a nyelvén, illetve nyelveinek egyikén nyújtsák, amelyben a fogyasztó lakóhellyel rendelkezik, vagy amelynek a fogyasztó állampolgára, feltéve hogy az adott nyelv a Közösség hivatalos nyelve.

5. cikk

A szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés, a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződés, a viszontértékesítési szerződés és a csereszerződés

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a szerződést írásban, papíron vagy más tartós adathordozón, írásban bocsássák rendelkezésre, és a fogyasztó választása szerint annak a tagállamnak a nyelvén, illetve nyelvei egyikén szövegezzék meg, amelyben a fogyasztó lakóhellyel rendelkezik, vagy amelynek a fogyasztó állampolgára, feltéve hogy az adott nyelv a Közösség hivatalos nyelve.

A fogyasztó lakóhelye szerinti tagállam ugyanakkor előírhatja, hogy a fentieken felül:

a)

a szerződést e tagállam nyelvén, illetve nyelveinek egyikén – feltéve, hogy az a Közösség hivatalos nyelve – minden esetben a fogyasztó rendelkezésére bocsássák;

b)

egy meghatározott ingatlan időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés esetében a kereskedő a fogyasztó rendelkezésére bocsássa a szerződés hitelesített fordítását az ingatlan helye szerinti tagállam nyelvén, illetve nyelveinek egyikén, feltéve hogy az a Közösség hivatalos nyelve.

Az a tagállam, amelynek területén a kereskedő értékesítési tevékenységet végez, előírhatja, hogy a szerződést a tagállam nyelvén, illetve nyelveinek egyikén – feltéve, hogy az a Közösség hivatalos nyelve – minden esetben a fogyasztó rendelkezésére bocsássák.

(2)   A 4. cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatás a szerződés elválaszthatatlan részét képezi és nem módosítható, kivéve ha a felek erről kifejezetten megállapodnak, vagy a módosításokat a kereskedő ellenőrzési körén kívül álló olyan szokatlan és előre nem látható körülmények eredményezik, amelyek következményeit a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lehetett volna elhárítani.

E módosításokról a fogyasztót a szerződés megkötése előtt, papíron vagy más tartós, a fogyasztó számára könnyen hozzáférhető adathordozón tájékoztatni kell.

A szerződésben kifejezetten utalni kell minden ilyen módosításra.

(3)   A 4. cikk (1) bekezdésében említett információn túl a szerződés az alábbiakat tartalmazza:

a)

a felek személyazonossága, lakóhelye és aláírása; valamint

b)

a szerződés megkötésének időpontja és helye.

(4)   A szerződés megkötését megelőzően a kereskedő kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét az elállási jogra, a 6. cikk szerinti elállási határidő hosszára, valamint a 9. cikkben előírt, az elállási határidő alatt érvényesülő előlegfizetési tilalomra.

A vonatkozó szerződési feltételeket a fogyasztó külön írja alá.

A szerződés magában foglal egy, az V. melléklet szerinti külön elállási formanyomtatványt, amely a 6. cikk szerinti elállási jog gyakorlásának megkönnyítésére szolgál.

(5)   A fogyasztó a szerződés megkötésekor kézhez kapja annak egy vagy több példányát.

6. cikk

Elállási jog

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetére a nemzeti jog alapján a fogyasztó rendelkezésére álló jogorvoslatok mellett a fogyasztónak tizennégy naptári napos határidő álljon rendelkezésére arra, hogy indokolás nélkül elállhasson a szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződéstől, a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződéstől, a viszontértékesítési szerződéstől vagy a csereszerződéstől.

(2)   Az elállási határidőt az alábbi időponttól kell számítani:

a)

a szerződés vagy bármely kötőerejű előszerződés megkötésének napja, vagy

b)

az a nap, amelyen a fogyasztó a szerződést vagy a kötőerejű előszerződést kézhez kapja, ha ez későbbi, mint az a) pontban említett időpont.

(3)   Az elállási határidő lejár:

a)

ha a kereskedő az 5. cikk (4) bekezdésében előírt külön elállási formanyomtatványt nem töltötte ki, és nem bocsátotta írásban a fogyasztó rendelkezésére papíron vagy más tartós adathordozón, az e cikk (2) bekezdésében említett naptól számított egy év és tizennégy naptári nap elteltével;

b)

ha a 4. cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatást – ideértve az I–IV. mellékletben foglalt, megfelelő tájékoztatási formanyomtatványt – nem bocsátották papíron vagy más tartós adathordozón, írásban a fogyasztó rendelkezésére, az e cikk (2) bekezdésében említett naptól számított három hónap és tizennégy naptári nap elteltével.

Ezen felül a tagállamok a 15. cikkel összhangban megfelelő szankciókat írnak elő, különösen arra az esetre nézve, ha a kereskedő az elállási határidő lejártáig nem tesz eleget az ezen irányelvben megállapított tájékoztatási követelményeknek.

(4)   Ha a kereskedő az 5. cikk (4) bekezdésében előírt külön elállási formanyomtatványt kitöltötte, és azt az e cikk (2) bekezdésében említett naptól számított egy éven belül papíron vagy más tartós adathordozón, írásban a fogyasztó rendelkezésére bocsátotta, az elállási határidő azon a napon kezdődik, amelyen a fogyasztó ezt a formanyomtatványt kézhez kapja. Hasonlóképpen, ha a 4. cikk (1) bekezdésében említett tájékoztatást – ideértve az I–IV. mellékletben foglalt, megfelelő tájékoztatási formanyomtatványt – az e cikk (2) bekezdésében említett naptól számított három hónapon belül papíron vagy más tartós adathordozón, írásban a fogyasztó rendelkezésére bocsátották, az elállási határidő azon a napon kezdődik, amelyen a fogyasztó e tájékoztatást kézhez kapja.

(5)   Ha a fogyasztónak a szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződéssel együtt és azzal egy időben ajánlanak fel csereszerződést, mindkét szerződésre egyazon elállási határidő irányadó, az (1) bekezdés szerint. A mindkét szerződésre irányadó elállási határidőt a (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani, ahogyan azok a szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésre alkalmazandók.

7. cikk

Az elállási jog gyakorlásának feltételei

Ha a fogyasztó élni kíván elállási jogával, a kereskedőt az elállási határidő lejártát megelőzően papíron vagy más tartós adathordozón értesíti az elállásra vonatkozó döntéséről. A fogyasztó e célból felhasználhatja a V. melléklet szerinti, a kereskedő által az 5. cikk (4) bekezdésének megfelelően rendelkezésére bocsátott elállási formanyomtatványt. A határidőt akkor tartják be, ha az értesítést az elállási határidő lejárta előtt elküldik.

8. cikk

Az elállási jog gyakorlásának joghatásai

(1)   A fogyasztó elállási jogának gyakorlása megszünteti a feleknek a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

(2)   Ha a fogyasztó elállási jogával él, nem terhelik költségek, és nem kell megtérítenie az elállásig esetleg teljesített szolgáltatások értékét.

9. cikk

Előlegfizetés

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződések, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződések és a csereszerződések esetében a 6. cikk szerinti elállási határidő lejártát megelőzően tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik személynek nyújtott előleg, biztosíték, a számlán lévő pénz zárolása, kifejezett tartozáselismerés vagy bármely más ellenszolgáltatás.

(2)   A tagállamok biztosítják, hogy viszontértékesítési szerződések esetében az adásvétel tényleges megtörténtét vagy a viszontértékesítési szerződés más módon történő felbontását megelőzően tilos a fogyasztó által a kereskedőnek vagy bármely harmadik személynek nyújtott előleg, biztosíték, a számlán lévő pénz zárolása, kifejezett tartozáselismerés vagy bármely más ellenszolgáltatás.

10. cikk

A hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos különös rendelkezések

(1)   A hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződések esetében a fizetést részletfizetési rendszer keretében kell teljesíteni. Tilos a szerződésben meghatározott árnak a részletfizetési rendszer keretében történőtől eltérő módú fizetése. A fizetéseket – ideértve a tagsági díjakat – egyenlő értékű éves részletekre kell osztani. A kereskedő legalább tizennégy naptári nappal az egyes részletek esedékessége előtt papíron vagy más tartós adathordozón írásbeli fizetési felszólítást küld.

(2)   A második részletfizetéstől kezdődően a fogyasztó szankció nélkül felbonthatja a szerződést a következő részlet megfizetésére vonatkozó fizetési felszólítás kézhezvételétől számított tizennégy naptári napon belül a kereskedőnek küldött értesítéssel. Ez a jog nem sérti a hatályos nemzeti jogszabályok alapján a szerződés felbontására vonatkozó jogot.

11. cikk

A kiegészítő szerződések felbontása

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a fogyasztó él a szálláshely időben megosztott használati jogára vagy a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződéstől való elállás jogával, ez az e szerződéshez kapcsolódó valamennyi csereszerződést vagy más kiegészítő szerződést is automatikusan, a fogyasztót terhelő bármilyen költség nélkül felbontja.

(2)   A fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) 15. cikkének sérelme nélkül, ha az árat részben vagy teljes egészében a kereskedő által vagy valamely harmadik személy és a kereskedő között létrejött megállapodás alapján e harmadik személy által a fogyasztónak nyújtott hitelből fedezik, a hitel-megállapodást a fogyasztót terhelő bármilyen költség nélkül felbontja, ha a fogyasztó él a szálláshely időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződéstől, a hosszú távra szóló üdülési termékre vonatkozó szerződéstől, a viszontértékesítési vagy a csereszerződéstől való elállási jogával.

(3)   A tagállamok megállapítják az ilyen szerződések felbontására vonatkozó részletes szabályokat.

12. cikk

Az irányelv kötelező jellege és alkalmazása nemzetközi ügyekben

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy ha a szerződésre alkalmazandó jog valamelyik tagállam joga, a fogyasztók nem mondhatnak le ezen irányelv által rájuk ruházott jogokról.

(2)   Ha az alkalmazandó jog egy harmadik állam joga, a fogyasztók nem foszthatók meg a számukra az ezen irányelv által – az eljáró bíróság szerinti tagállamban átültetett formában – biztosított védelemtől, ha:

az érintett ingatlanok bármelyike valamely tagállam területén található, vagy

olyan szerződés esetén, amely nem közvetlenül kapcsolódik ingatlanhoz, a kereskedő kereskedelmi vagy szakmai tevékenységet folytat valamely tagállamban, vagy e tevékenysége bármilyen módon valamely tagállamba irányul, és a szerződés e tevékenység körébe tartozik.

13. cikk

Bírósági és közigazgatási jogorvoslat

(1)   A tagállamok a fogyasztók érdekeinek védelmében megfelelő és hatékony eszközöket biztosítanak annak érdekében, hogy a kereskedők az irányelvben foglalt kötelezettségeiket teljesítsék.

(2)   Az (1) bekezdésben említett eszközök olyan rendelkezéseket foglalnak magukban, amelyek alapján az alább felsorolt, a nemzeti jogban meghatározott szervek közül egy vagy több jogosult az irányelv végrehajtására vonatkozó nemzeti rendelkezések alkalmazásának biztosítása érdekében a nemzeti jognak megfelelően bíróság vagy a hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságok eljárását kezdeményezni:

a)

közintézmények és hatóságok vagy ezek képviselői;

b)

fogyasztói szervezetek, amelyeknek jogos érdekük fűződik a fogyasztók védelméhez;

c)

az ilyen eljárásban jogos érdekből eljáró szakmai szervezetek.

14. cikk

A fogyasztók tájékoztatása és peren kívüli jogorvoslat

(1)   A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket a fogyasztóknak az ezen irányelvet átültető nemzeti jogi rendelkezésekről történő tájékoztatása érdekében, és adott esetben ösztönzik a kereskedőket és a magatartási kódexek felelőseit, hogy tájékoztassák a fogyasztókat magatartási kódexükről.

A Bizottság ösztönzi az ezen irányelv végrehajtásának megkönnyítését célzó, a közösségi joggal összhangban álló magatartási kódexek közösségi szinten történő megfogalmazását, különösen a szakmai szervek, szervezetek és egyesületek részéről. Ösztönzi továbbá, hogy a kereskedők és szakmai szervezeteik tájékoztassák a fogyasztókat az ilyen kódexekről, adott esetben egyedi jelölés révén is.

(2)   A tagállamok ösztönzik az ezen irányelv hatálya alá tartozó fogyasztói viták rendezésére alkalmas, megfelelő és hatékony peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárások kialakítását és továbbfejlesztését, valamint adott esetben ösztönzik, hogy a kereskedők és szakmai szervezeteik tájékoztassák a fogyasztókat az ilyen eljárások rendelkezésre állásáról.

15. cikk

Szankciók

(1)   A tagállamok megfelelő szankciókat állapítanak meg az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések kereskedők általi megsértése esetére.

(2)   E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

16. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok meghozzák és közzéteszik azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2011. február 23-ig megfeleljenek. A tagállamok e rendelkezések szövegéről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

E rendelkezéseket 2011. február 23-tól kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

17. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb 2014. február 23-ig felülvizsgálja ezt az irányelvet, és arról jelentést készít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság szükség esetén további javaslatokat tesz az irányelvnek az ezen a területen bekövetkezett fejleményekhez történő hozzáigazítására.

A Bizottság erre a célra a tagállamoktól és a nemzeti szabályozó hatóságoktól információkat kérhet.

18. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 94/47/EK irányelv hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat erre az irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni, a VI. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

19. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

20. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. január 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

A. VONDRA


(1)  HL C 44., 2008.2.16., 27. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. október 22-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. december 18-i határozata.

(3)  HL L 280., 1994.10.29., 83. o.

(4)  HL L 158., 1990.6.23., 59. o.

(5)  HL L 149., 2005.6.11., 22. o.

(6)  HL L 124., 1971.6.8., 1. o.

(7)  HL L 177., 2008.7.4., 6. o.

(8)  HL L 12., 2001.1.16., 1. o.

(9)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(10)  HL L 133., 2008.5.22., 66. o.


I. MELLÉKLET

TÁJÉKOZTATÁSI FORMANYOMTATVÁNY A SZÁLLÁSHELY IDŐBEN MEGOSZTOTT HASZNÁLATI JOGÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEKHEZ

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

TÁJÉKOZTATÁSI FORMANYOMTATVÁNY A HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ÜDÜLÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEKHEZ

Image

Image


III. MELLÉKLET

TÁJÉKOZTATÁSI FORMANYOMTATVÁNY A VISZONTÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉSEKHEZ

Image

Image


IV. MELLÉKLET

TÁJÉKOZTATÁSI FORMANYOMTATVÁNY A CSERESZERZŐDÉSEKHEZ

Image

Image


V. MELLÉKLET

KÜLÖN ELÁLLÁSI FORMANYOMTATVÁNY AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MEGKÖNNYÍTÉSÉRE

Image


VI. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT EZEN IRÁNYELV ÉS A 94/47/EK IRÁNYELV RENDELKEZÉSEI KÖZÖTT

A 94/47/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk, első bekezdés

1. cikk (1) bekezdés és 1. cikk (2) bekezdés első albekezdés

1. cikk, második bekezdés

1. cikk, harmadik bekezdés

1. cikk (2) bekezdés, második albekezdés

2. cikk, első francia bekezdés

2. cikk (1) bekezdés, a) pont

2. cikk (1) bekezdés, b) pont (új)

2. cikk (1) bekezdés, c) pont (új)

2. cikk (1) bekezdés, d) pont (új)

2. cikk, második francia bekezdés

2. cikk, harmadik francia bekezdés

2. cikk (1) bekezdés, e) pont

2. cikk, negyedik francia bekezdés

2. cikk (1) bekezdés, f) pont

2. cikk (1) bekezdés, g) pont (új)

2. cikk (1) bekezdés, h) pont (új)

2. cikk (1) bekezdés, i) pont (új)

2. cikk, (1) bekezdés, j) pont (új)

2. cikk, (2) bekezdés (új)

3. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés (új)

3. cikk, (3) bekezdés (új)

3. cikk, (4) bekezdés (új)

4. cikk, első francia bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, és 5. cikk (2) bekezdés, első albekezdés

4. cikk, második francia bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés és 5. cikke (1) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés (új)

5. cikk, (4) bekezdés (új)

5. cikk, (5) bekezdés (új)

5. cikk, (1) bekezdés, bevezető mondat

6. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

6. cikk, (1) és (2) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés és 6. cikk (4) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés

6. cikk (3) bekezdés

6. cikk, (5) bekezdés (új)

5. cikk, (2) bekezdés

7. cikk

8. cikk, (1) bekezdés (új)

5. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (4) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

6. cikk

9. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés (új)

10. cikk, (1) bekezdés (új)

10. cikk, (2) bekezdés (új)

11. cikk, (1) bekezdés (új)

7. cikk, első bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, második bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés

8. cikk

12. cikk, (1) bekezdés

9. cikk

12. cikk, (2) bekezdés

10. cikk

13. és 15. cikk

11. cikk

14. cikk, (1) bekezdés (új)

14. cikk, (2) bekezdés (új)

12. cikk

16. cikk

17. cikk (új)

18. cikk (új)

19. cikk (új)

13. cikk

20. cikk

Melléklet

I. melléklet

Melléklet, a) pont

5. cikk (3) bekezdés, a) pont és I. melléklet, 1. rész, első rubrika

Melléklet, b) pont

I. melléklet, 1. rész, harmadik rubrika, és I. melléklet, 3. rész, első pont, első francia bekezdés

Melléklet, c) pont

I. melléklet, 1. rész, második rubrika, és I. melléklet, 3. rész, 2. pont, első francia bekezdés

Melléklet, d) pont, 1. alpont

I. melléklet, 3. rész, 3. pont, első francia bekezdés

Melléklet, d) pont, 2. alpont

I. melléklet, 1. rész, negyedik rubrika, és I. melléklet, 3. rész, 3. pont, második francia bekezdés

Melléklet d) pont 3. alpont

I. melléklet, 3. rész, 3. pont harmadik francia bekezdés

Melléklet d) pont 4. alpont

I. melléklet, 3. rész, 3. pont, első francia bekezdés

Melléklet d) pont 5. alpont

I. melléklet, 3. rész, 3. pont, negyedik francia bekezdés

Melléklet, e) pont

I. melléklet, 1. rész, hatodik rubrika, és I. melléklet, 3. rész, 2. pont, második francia bekezdés

Melléklet, f) pont

I. melléklet, 1. rész, hatodik rubrika, és I. melléklet, 3. rész, 2. pont harmadik francia bekezdés

Melléklet, g) pont

I. melléklet, 3. rész, 6. pont, első francia bekezdés

Melléklet, h) pont

I. melléklet, 1. rész, negyedik rubrika

Melléklet, i) pont

I. melléklet, 1. rész, ötödik és hatodik rubrika, és I. melléklet, 3. rész, 4. pont, első francia bekezdés

Melléklet, j) pont

I. melléklet, 2. rész, harmadik francia bekezdés

Melléklet, k) pont

I. melléklet, 2. rész, hetedik rubrika, és I. melléklet, 3. rész, 6. pont, második francia bekezdés

Melléklet, l) pont

I. melléklet, 2. rész, első és harmadik francia bekezdés, I. melléklet, 3. rész, 5. pont első francia bekezdés, és V. melléklet (új)

Melléklet, m) pont

5. cikk, (3) bekezdés, b) pont

I. melléklet, 1. rész, nyolcadik rubrika (új)

I. melléklet, 2. rész, második francia bekezdés (új)

I. melléklet, 2. rész, negyedik francia bekezdés (új)

I. melléklet, 3. rész, 1. pont második francia bekezdés (új)

I. melléklet, 3. rész, 4. pont második francia bekezdés (új)

I. melléklet, 3. rész, 5. pont második francia bekezdés (új)

I. melléklet, 3. rész, 6. pont, harmadik francia bekezdés (új)

I. melléklet, 3. rész, 6. pont, negyedik francia bekezdés (új)

II–V. mellékletek (új)


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. január 27.)

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések kiadásai tekintetében az észt kifizető ügynökségek számláinak elszámolásáról

(az értesítés a C(2009) 150. számú dokumentummal történt)

(Csak az észt nyelvű szöveg hiteles)

(2009/85/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. és 39. cikkére,

a mezőgazdasági alapok bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2008/395/EK bizottsági határozattal (2) a 2007-es pénzügyi évre az észt „PRIA” és a máltai „MRAE” kifizető ügynökségek kivételével elszámolásra került valamennyi kifizető ügynökség számlája.

(2)

Újabb adatok és ellenőrzési eredmények birtokában a Bizottság már határozhat az észt „PRIA” kifizető ügynökség által a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére vidékfejlesztési intézkedésekre kifizetett és benyújtott számlák hiánytalanságáról, helytállóságáról és hitelességéről.

(3)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésével összhangban e határozat nem sérti a Bizottság által elfogadott esetleges későbbi határozatokat, amelyek a közösségi finanszírozásból kizárják a nem megfelelő kiadásokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések kiadásai tekintetében a „PRIA” észt kifizető ügynökség számlái e határozattal elszámolásra kerülnek.

A tagállamban alkalmazott vidékfejlesztési intézkedések kapcsán az e határozat értelmében Észtországtól behajtandó vagy Észtországnak kifizetendő összegeket az I. és a II. melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak az Észt Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 139., 2008.5.29., 25. o.


I. MELLÉKLET

A KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉGEK SZÁMLÁINAK ELSZÁMOLÁSA

2007. PÉNZÜGYI ÉV – EMGA VIDÉKFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A TAGÁLLAMTÓL BEHAJTANDÓ VAGY ANNAK KIFIZETENDŐ ÖSSZEG

MS

 

2007 – azon kifizető ügynökségek kiadásai, amelyek számláit

a + b összesen

Levonások

Összesen

A tagállamnak visszatérített időközi kifizetések a pénzügyi évre

A tagállamtól behajtandó (–) vagy annak kifizetendő (+) összeg (1)

elszámolják

elkülönítik

az éves bevallásban szereplő kiadás

= a tagállamnak visszatérített időközi kifizetések összege a pénzügyi évre

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Mivel a kifizetések elérték a pénzügyi terv 95 %-át, az egyenleget a program lezárásakor kell rendezni.


II. MELLÉKLET

A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE AZ EMGA VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSBŐL ELSZÁMOLT KIADÁSOK AZ ÚJ TAGÁLLAMOKBAN

ELTÉRÉS AZ ÉVES BESZÁMOLÓK ÉS KIADÁSIGAZOLÓ NYILATKOZATOK KÖZÖTT

MS

Ssz.

Intézkedés

2007-es kiadások –

I. melléklet „a” oszlop

Csökkentések –

I. melléklet „d” oszlop

A 2007-re elszámolt összeg –

I. melléklet „e” oszlop

EE

Ssz.

Intézkedés

i

ii

iii = i + ii

 

1

Az állatihulladék-gazdálkodásba történő beruházások támogatása

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

A javítás és fejlesztés ösztönzése

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Termelői csoportok felállításának ösztönzése

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Gazdálkodók szakképzésének támogatása

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Műszaki és tanácsadó szolgáltatás gazdálkodók számára

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Korengedményes nyugdíjazás

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdését könnyítő támogatás

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

Az uniós előírások teljesítése

0,00

0,00

0,00

 

9

Agrár-környezetvédelmi intézkedések elfogadása

0,00

0,00

0,00

 

10

Agrár-környezetvédelmi fellépések természeti értékek védelme érdekében

0,00

0,00

0,00

 

11

Erdőtelepítés

0,00

0,00

0,00

 

12

Az állattartás infrastruktúrájának fejlesztése

0,00

0,00

0,00

 

13

Hátrányos helyzetű térségek

0,00

0,00

0,00

 

14

Minőségbiztosítási rendszerek támogatása

0,00

0,00

0,00

 

15

A kisipari, hagyományos feldolgozás támogatása

0,00

0,00

0,00

 

16

Mezőgazdasági és hagyományos táj megóvása

0,00

0,00

0,00

 

17

Erdőtüzekkel és más természeti csapásokkal szembeni védelem

0,00

0,00

0,00

 

18

A nem mezőgazdasági területek erdősítése

0,00

0,00

0,00

 

19

Betakarítási folyamat javítása

0,00

0,00

0,00

 

20

A végrehajtás és a felügyelet technikai támogatása

0,00

0,00

0,00

 

21

A helyi szintű kollektív kezdeményezések technikai támogatása

0,00

0,00

0,00

Összesen

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/35


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. január 28.)

Ausztria, Belgium és Németország egyes kifizető ügynökségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokra vonatkozó 2007-es pénzügyi évi számlái elszámolásáról

(az értesítés a C(2009) 420. számú dokumentummal történt)

(Csak a német, a holland és a francia nyelvű szöveg hiteles)

(2009/86/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. és 33. cikkére,

a mezőgazdasági alapok bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2008/397/EK bizottsági határozat (2) a 2007-es pénzügyi év vonatkozásában az osztrák „AMA” kifizető ügynökség, a belga „ALV” és „Région wallonne” kifizető ügynökségek, a német „Baden-Württemberg” és „Bayern” kifizető ügynökségek, a görög „OPEKEPE” kifizető ügynökség, a finn „MAVI” kifizető ügynökség és a portugál „IFAP” kifizető ügynökség kivételével elvégezte valamennyi kifizető ügynökség számláinak elszámolását.

(2)

Új információk beérkezése és további ellenőrzések után a Bizottság most már képes határozatot hozni arról, hogy az osztrák „AMA” kifizető ügynökség, a belga „ALV” és „Région wallonne” kifizető ügynökségek és a német „Baden-Württemberg” és „Bayern” kifizető ügynökségek által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokkal kapcsolatban benyújtott számlák hiánytalanok, pontosak és valósághűek-e.

(3)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikke (2) bekezdésével összhangban e határozat nem sérti a közösségi szabályoknak nem megfelelő kiadásokat a közösségi finanszírozásból kizáró, később hozott bizottsági határozatokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az osztrák „AMA” kifizető ügynökség, a belga „ALV” és „Région wallonne” kifizető ügynökségek és a német „Baden-Württemberg” és „Bayern” kifizető ügynökségek számlái az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadások tekintetében a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan elszámolásra kerülnek.

A melléklet tartalmazza az e határozat alapján az egyes tagállamoktól az egyes vidékfejlesztési programok keretében behajtható, vagy számukra kifizethető pénzösszegeket, ideértve az 1290/2005/EK rendelet 33. cikke (8) bekezdésének alkalmazásából eredő pénzösszegeket is.

2. cikk

Ennek a határozatnak az Osztrák Köztársaság, a Belga Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 28-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 139., 2008.5.29., 40. o.


MELLÉKLET

AZ ELKÜLÖNÍTETT EMVA-KIADÁSOK ELSZÁMOLÁSA VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMONKÉNT ÉS INTÉZKEDÉSEKKÉNT A 2007-ES PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓAN

A TAGÁLLAMTÓL BEHAJTANDÓ VAGY ANNAK KIFIZETENDŐ ÖSSZEG PROGRAMONKÉNT

EUR

CCI: program/intézkedés

2007-es kiadások

Kiigazítások

Összesen

A későbbiekben nem felhasználható összegek

A 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan elfogadott és elszámolt összegek

A tagállam részére a pénzügyi évre visszatérített időközi kifizetések

A tagállamtól a következő bevallás során behajtandó (-) vagy annak kifizetendő (+) összegek

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

Összesen

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

Összesen

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

Összesen

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

Összesen

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

Összesen

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. január 29.)

egyes észtországi, hollandiai és portugáliai kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott kiadások tekintetében a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról

(az értesítés a C(2009) 414. számú dokumentummal történt)

(Csak az észt, holland és portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2009/87/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. és 32. cikkére,

a mezőgazdasági alapok bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2008/396/EK bizottsági határozattal (2) a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan az észt „PRIA”, a görög „OPEKEPE”, a finn „MAVI”, az olasz „ARBEA”, a máltai „MRAE”, a holland „Dienst Regelingen” és a portugál „IFADAP”, „INGA” és „IFAP” kifizető ügynökség kivételével valamennyi kifizető ügynökség számláit elszámolták.

(2)

A továbbított új információk, valamint a kiegészítő ellenőrzések alapján a Bizottság már határozatot tud hozni az észt „PRIA”, a holland „Dienst Regelingen” és a portugál „INGA” kifizető ügynökség által benyújtott számlák teljességéről, pontosságáról és valódiságáról.

(3)

Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendelet (3) 10. cikke (2) bekezdésének első albekezdése meghatározza, hogy az egyes tagállamoktól behajtandó vagy azoknak kifizetendő összegeket a rendelet 10. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett számlaelszámolási határozattal összhangban a kérdéses pénzügyi év, ti. 2007 során kifizetett előlegeknek az arra az évre az (1) bekezdéssel összhangban elismert kiadásokból történő levonásával kell meghatározni. Ezeket az összegeket a számlaelszámolási határozat meghozatalának hónapját követő második hónap kiadásainak előlegeiből kell levonni, vagy azokhoz kell hozzáadni.

(4)

Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (5) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a szabálytalanságok miatti behajtásra a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás időpontját követő négy éven belül nem kerül sor, illetve nyolc éven belül, ha a behajtás nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi, akkor a szabálytalanságok miatti behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények 50 %-át az érintett tagállam viseli, a fennmaradó 50 %-át pedig a közösségi költségvetésből kell finanszírozni. Az említett rendelet 32. cikkének (3) bekezdése szerint a tagállamoknak az éves beszámolókkal együtt át kell adniuk a Bizottságnak egy, a szabálytalanságok nyomán kezdeményezett behajtási eljárásokat összesítő bevallást. A behajtandó összegekre vonatkozó tagállami bevallási kötelezettség végrehajtásának részletes szabályait a 885/2006/EK rendelet állapítja meg. Az említett rendelet III. melléklete tartalmazza a tagállamok által 2008-ban benyújtandó 1. és 2. táblázatok mintáit. A tagállamok által kitöltött táblázatok alapján a Bizottság határoz a négy, illetve nyolc évnél régebbi szabálytalanságok miatti behajtások elmulasztásának pénzügyi következményeiről. A határozat nem érinti az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (8) bekezdésével összhangban a megfelelőségre vonatkozóan később hozandó határozatokat.

(5)

Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (6) bekezdése értelmében a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a behajtási eljárást nem hajtják végre. Ezt a határozatot csak abban az esetben hozhatják meg, ha a behajtási eljárás során felmerült költségek, valamint az arra még előirányzott költségek összességében meghaladják a behajtandó pénzösszeget, vagy ha a behajtásra nincs lehetőség, mert az adós vagy a szabálytalanságért jogszabályi felelősséggel tartozó személyek fizetésképtelenségét az érintett tagállam nemzeti jogával összhangban megállapították és elfogadták. Abban az esetben, ha a határozatot a közigazgatási vagy jogi szempontból történő első ténymegállapítás időpontját követő négy éven belül hozták meg, illetve nyolc éven belül, ha a behajtás nemzeti igazságszolgáltatási szervek előtti eljárás tárgyát képezi, a behajtás elmaradásából származó pénzügyi következmények 100 %-át a közösségi költségvetésből kell finanszírozni. Az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének (3) bekezdésében említett összesítő bevallásban a tagállam feltünteti azokat a pénzösszegeket, amelyek esetében úgy döntött, hogy behajtásukra nem kerül sor, továbbá indokolja döntését. Ezen összegek nem az érintett tagállamot terhelik, következésképpen azokat a közösségi költségvetés fedezi. A határozat nem érinti az említett rendelet 32. cikkének (8) bekezdésével összhangban a megfelelőségre vonatkozóan később hozandó határozatokat.

(6)

Az érintett kifizető ügynökségek számláinak elszámolása során a Bizottságnak figyelembe kell vennie a szóban forgó tagállamoktól a 2008/396/EK határozat alapján már visszatartott összegeket.

(7)

Az 1290/2005/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésével összhangban e határozat nem sérti a Bizottság által elfogadott, a közösségi szabályoknak nem megfelelő kiadásokat a közösségi finanszírozásból kizáró későbbi határozatokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az észt „PRIA”, a holland „Dienst Regelingen” és a portugál „INGA” kifizető ügynökségek számlái az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan elszámolásra kerültek.

A melléklet tartalmazza az e határozat alapján az egyes tagállamoktól behajtandó, illetve azoknak kifizetendő pénzösszegeket, ideértve az 1290/2005/EK rendelet 32. cikke (5) bekezdésének alkalmazásából adódó pénzösszegeket.

2. cikk

E határozat címzettjei az Észt Köztársaság, a Holland Királyság és a Portugál Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 29-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 139., 2008.5.29., 33. o.

(3)  HL L 171., 2006.6.23., 90. o.


MELLÉKLET

A KIFIZETŐ ÜGYNÖKSÉGEK SZÁMLÁINAK ELSZÁMOLÁSA

2007-ES PÉNZÜGYI ÉV

A TAGÁLLAMOKTÓL BEHAJTANDÓ VAGY RÉSZÜKRE VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEGEK

Megjegyzés: 2009. évi nómenklatúra: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

Tagállam

 

2007 – azon kifizető ügynökségek kiadásai / célhoz kötött bevételei, amelyek számláit

a + b összesen

Az egész pénzügyi évre vonatkozó csökkentések és felfüggesztések (1)

Csökkentések az 1290/2005/EK rendelet 32. cikkének megfelelően

Összesen, beleértve a csökkentéseket és felfüggesztéseket

A pénzügyi évre a tagállamnak fizetett előlegek (2)

A tagállamtól behajtandó (–) vagy annak kifizetendő (+) összeg

A 2008/396/EK határozat alapján a tagállamtól behajtott (–) vagy annak kifizetett (+) összeg

E határozat alapján a tagállamtól behajtandó (–) vagy annak kifizetendő (+) összeg (3)

elszámolják

elkülönítik

= az éves bevallásban szereplő kiadás/célhoz kötött bevétel

= a havi bevallásokban szereplő kiadások/célhoz kötött bevételek összesen

 

 

a = xxxxx – A (col.i)

b = xxxxx – A (col.h)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (col. e)

e = xxxxx – ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


Tagállam

 

Kiadás (4)

Célhoz kötött bevétel (4)

Cukor Alap

32. cikk (= e)

Összesen (= j)

Kiadás (5)

Célhoz kötött bevétel (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  Hollandia a „más csökkentések” vonatkozásában végrehajtott csökkentéseket (–1 338,54 EUR) számlái között már elkönyvelte. A levonások és felfüggesztések megegyeznek a kifizetési rendszerben figyelembe vettekkel, ezekhez elsősorban a 2007 augusztusában, szeptemberében és októberében megállapított fizetési határidők elmulasztása miatti korrekciókat számítják hozzá.

(2)  Az EUR-ban történő kifizetések a bevallások pénzneme szerinti bontásban szerepelnek. Észtország esetében az összes kiadást EUR-ban, illetve nemzeti pénznemben kifejezett részekre osztották (lásd a 883/2006/EK rendelet 2. cikkét).

(3)  A tagállamtól behajtandó vagy annak kifizetendő összegek számításánál az elszámolt kiadások esetében az éves bevallás összegét („a” oszlop), illetve az elkülönített kiadások esetében a havi bevallásokban szereplő összeget („b” oszlop) veszik figyelembe. Alkalmazandó átváltási árfolyam: a 883/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint.

(4)  Ha a célhoz kötött bevételhez tartozó rész a tagállamot illeti meg, a 05 07 01 06 rovatban kell bevallani.

(5)  Ha a Cukor Alap célhoz kötött bevételhez tartozó része a tagállamot illeti meg, a 05 02 16 02 rovatban kell bevallani.

Megjegyzés: 2009. évi nómenklatúra: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/41


A TANÁCS 2009/88/KKBP HATÁROZATA

(2008. december 22.)

az Európai Unió által az Atalanta európai uniós katonai művelet keretében vezetett erők dzsibuti köztársaságbeli jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Dzsibuti Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 2008. május 15-én elfogadta az 1814 (2008) sz. határozatot, amelyben arra kéri az államokat és a regionális szervezeteket, hogy hozzanak intézkedéseket a Szomáliának szánt humanitárius támogatás szállításában és eljuttatásában, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete által engedélyezett tevékenységekben részt vevő hajók védelme érdekében.

(2)

Az ENSZ BT 2008. június 2-án elfogadta az 1816 (2008) sz. határozatot, amelyben felhatalmazta a szomáliai átmeneti szövetségi kormánnyal együttműködő államokat, hogy az említett határozat elfogadásától számított hat hónapon keresztül Szomália felségvizeire lépjenek, és a vonatkozó nemzetközi joggal összhangban minden szükséges eszközt felhasználjanak arra, hogy megakadályozzák a tengeren elkövetett kalóztámadásokat és fegyveres rablásokat. Az ENSZ BT 2008. december 2-án elfogadott 1846 (2008) sz. határozata további tizenkét hónapra meghosszabbította ezeket az intézkedéseket.

(3)

A Tanács 2008. november 10-én elfogadta a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről („Atalanta” művelet) szóló 2008/851/KKBP együttes fellépést (1).

(4)

Az említett együttes fellépés 11. cikke kimondja, hogy a harmadik államok szárazföldi területein állomásozó vagy jelenlévő, vagy a harmadik államok felségvizein vagy belvizein tevékenykedő, az Európai Unió által vezetett erők és a személyi állománya jogállását a Szerződés 24. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni. A Dzsibuti Köztársaság kormánya a főtitkár/főképviselőnek szóló, 2008. december 1-jén kelt levelében arról tájékoztatott, hogy hozzájárul az európai erőknek a területére történő telepítéséhez, és hogy e célból az erők jogállásával kapcsolatos megállapodást kíván kötni.

(5)

A Tanács 2007. szeptember 18-i felhatalmazását követően, a Szerződés 24. cikkével összhangban az elnökség a főtitkár/főképviselő közreműködésével tárgyalásokat folytatott az Európai Unió által vezetett erők Dzsibuti köztársaságbeli jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Dzsibuti Köztársaság közötti megállapodásról.

(6)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió által az Atalanta európai uniós katonai művelet keretében vezetett erők Dzsibuti köztársaságbeli jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Dzsibuti Köztársaság közötti megállapodást az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Dzsibuti Köztársaság között az Európai Unió által az Atalanta európai uniós katonai művelet keretében vezetett erők dzsibuti köztársaságbeli jogállásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ (EU)

egyrészről, és

A DZSIBUTI KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: a fogadó állam,

másrészről,

a továbbiakban együttesen: a Felek,

aggodalmukat fejezve ki a Szomália partjainál hajózó, humanitárius támogatást szállító és egyéb hajók ellen elkövetett kalóztámadások és fegyveres rablások fokozódásával kapcsolatban,

FIGYELEMBE VÉVE AZ ALÁBBIAKAT:

az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának 1814 (2008), 1838 (2008) és 1846 (2008) sz. határozata,

a Dzsibuti Köztársaság 2008. december 1-jén kelt levele, amelyben hozzájárul különösen az európai uniós tengeri erők egységeinek a területén való jelenlétéhez,

az Európai Unió Tanácsának a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről („Atalanta” művelet) szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP együttes fellépése,

e megállapodás nem érinti a Felek nemzetközi megállapodások és más, nemzetközi bíróságok létrehozásáról szóló okiratok – beleértve a Nemzetközi Büntetőbíróság alapokmányát – szerinti jogait és kötelezettségeit,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Hatály és fogalommeghatározások

(1)   Ez a megállapodás az Európai Unió által vezetett erőkre és azok személyi állományára vonatkozik.

(2)   Ez a megállapodás kizárólag a fogadó állam területére vonatkozik, ideértve annak belvizeit, parti tengerét és légterét.

(3)   E megállapodás alkalmazásában:

a)

„az Európai Unió által vezetett erők (EUNAVFOR)”: a műveletben részt vevő EU katonai parancsnokságok és nemzeti kontingensek, valamint ezek hajói, repülőgépei, felszerelései és szállítóeszközei;

b)

„művelet”: a katonai misszió előkészítése, telepítése, végrehajtása és támogatása az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1814 (2008) és 1816 (2008) sz. határozatából és az azokat követő megfelelő határozataiból, valamint az ENSZ 1982. december 10-én aláírt tengerjogi egyezményéből eredő megbízatásnak megfelelően;

c)

„műveleti parancsnok”: a művelet parancsnoka;

d)

„az EU- erők parancsnoka”: a műveleti területek parancsnoka;

e)

„EU katonai parancsnokság”: a művelet katonai parancsnokságát vagy ellenőrzését biztosító EU katonai parancsnokok irányítása alatt álló katonai parancsnokság és annak egységei, állomáshelyüktől függetlenül;

f)

„nemzeti kontingensek”: az Európai Unió tagállamaihoz, valamint a műveletben részt vevő más államokhoz tartozó egységek, hajók, repülőgépek és elemek, többek között a kereskedelmi hajók fedélzetén tartózkodó védelmi különítmények és katonai elemek;

g)

„az EUNAVFOR személyi állománya”: az EUNAVFOR részére biztosított polgári és katonai személyi állomány, valamint a művelet előkészítése céljából telepített személyi állomány és a művelet keretében valamelyik küldő állam vagy EU-intézmény számára missziót teljesítő személyi állomány, továbbá az EUNAVFOR által elfogott személyeket kísérő rendőri állomány, amely – e megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a fogadó állam területén tartózkodik, a helyi személyzet és a nemzetközi kereskedelmi beszállítók által alkalmazott személyzet kivételével;

h)

„helyi személyzet”: a fogadó államban állampolgársággal vagy állandó lakóhellyel rendelkező személyzet;

i)

„létesítmények”: az EUNAVFOR és személyi állománya számára szükséges helyiségek, szállás és földterületek;

j)

„küldő állam”: az EUNAVFOR számára nemzeti kontingenst biztosító állam;

k)

„vizek”: a fogadó állam belvizei és parti tengere, valamint az e vizek feletti légtér;

l)

„hivatalos levelezés”: a művelettel és annak feladataival összefüggő minden levelezés.

2. cikk

Általános rendelkezések

(1)   Az EUNAVFOR és annak személyi állománya tiszteletben tartja a fogadó állam törvényeit és rendeleteit, és tartózkodik a művelet célkitűzéseivel összeegyeztethetetlen bármely fellépéstől vagy tevékenységtől.

(2)   Az EUNAVFOR előzetesen és rendszeresen tájékoztatja a fogadó állam kormányát a fogadó állam területén áthaladó vagy ott állomásozó személyi állománya létszámáról, továbbá a fogadó állam vizein tevékenykedő hajók, repülőgépek és egységek, valamint a kikötőiben tartózkodó hajók azonosságáról.

3. cikk

Azonosítás

(1)   Az EUNAVFOR-nak a fogadó állam szárazföldi területein tartózkodó személyi állománya köteles mindenkor útlevelet vagy katonai személyazonosító igazolványt tartani magánál.

(2)   Az EUNAVFOR járműveit, repülőgépeit, hajóit és más szállítóeszközeit megkülönböztető EUNAVFOR azonosító jelzéssel és/vagy rendszámtáblával kell ellátni, amelyről a fogadó állam illetékes hatóságait előzetesen tájékoztatni kell.

(3)   Az EUNAVFOR jogosult létesítményein, járművein és más szállítóeszközein elhelyezni az Európai Unió zászlaját és más jelzéseket, pl. katonai jelvényeket, címeket és hivatalos jelképeket. Az EUNAVFOR személyi állományának egyenruháján megkülönböztető EUNAVFOR emblémát kell elhelyezni. A műveletben részt vevő nemzeti kontingensek nemzeti zászlait vagy jelzéseit az EU erők parancsnokának döntése alapján lehet elhelyezni az EUNAVFOR létesítményein, járművein és más szállítóeszközein, valamint egyenruháin.

4. cikk

Határátlépés és mozgás a fogadó állam területén

(1)   Az EUNAVFOR személyi állománya kizárólag érvényes útlevél, és az első belépés alkalmával – az EUNAVFOR hajóinak és repülőgépeinek személyzetét kivéve – az EUNAVFOR által kiállított egyéni vagy csoportos menetparancs felmutatásával léphet be a fogadó állam területére. Az állomány a fogadó állam területére történő belépéskor, annak elhagyásakor és a területen történő tartózkodás alatt mentesül a bevándorlási vizsgálat és a vámvizsgálat alól. Az EUNAVFOR hajóinak és repülőgépeinek személyzete mentesül a vízumszabályok alól.

(2)   Az EUNAVFOR személyi állománya mentesül a fogadó állam külföldiek nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezései alól, de nem szerez jogot tartózkodásra vagy állandó lakóhelyre a fogadó állam területén.

(3)   A fogadó állam részére tájékoztatásul meg kell küldeni a területére belépő EUNAVFOR-eszközök általános listáját. Ezeket az eszközöket az EUNAVFOR azonosító jelzéssel kell ellátni. Az EUNAVFOR mentesül minden más vámokmány bemutatása és minden más vizsgálat követelménye alól.

(4)   Az EUNAVFOR személyi állománya gépjárművet vezethet, hajót irányíthat, és repülőgépet vezethet a fogadó állam területén, amennyiben rendelkezik a küldő államok egyike által kiállított megfelelő, érvényes nemzeti, nemzetközi vagy katonai vezetői engedéllyel, hajóparancsnoki igazolvánnyal vagy repülési engedéllyel.

(5)   A művelet céljai érdekében a fogadó állam saját területén – beleértve a fogadó állam vizeit és légterét – mozgásszabadságot és utazási szabadságot biztosít az EUNAVFOR-nak és az EUNAVFOR személyi állományának. A fogadó állam parti tengerén történő szabad mozgásba beletartozik a megállás és a lehorgonyzás.

(6)   A művelet céljai érdekében az EUNAVFOR jogosult a fogadó állam vizein bármilyen repülőgép vagy katonai eszköz indítására, leszállására vagy fedélzetre vitelére.

(7)   A művelet céljai érdekében az EUNAVFOR és az általa bérelt szállítóeszközök a közutakat, hidakat, kompokat, repülőtereket és kikötőket mindenfajta adótól vagy hasonló díjtól mentesen vehetik igénybe. Az EUNAVFOR nem mentesül az általa igényelt és kapott szolgáltatások pénzügyi ellentételezése alól.

5. cikk

Az EUNAVFOR számára a fogadó állam által biztosított kiváltságok és mentességek

(1)   Az EUNAVFOR létesítményei, valamint hajói és repülőgépei sérthetetlenek. A fogadó állam képviselői azonban az EU- erők parancsnokának hozzájárulásával beléphetnek az EUNAVFOR létesítményeibe, illetve hajóinak és repülőgépeinek fedélzetére.

(2)   Az EUNAVFOR, annak vagyona és eszközei – függetlenül attól, hogy hol és kinek a birtokában találhatók – mentesülnek bármilyen jogi eljárás alól.

(3)   Az EUNAVFOR létesítményei, azok berendezése és az ott található más eszközök, valamint a szállítóeszközök mentesek a házkutatás, hatósági igénybevétel, lefoglalás vagy végrehajtás alól.

(4)   Az EUNAVFOR irattára és dokumentumai mindig és mindenhol sérthetetlenek.

(5)   Az EUNAVFOR hivatalos levelezése sérthetetlen.

(6)   A fogadó állam engedélyezi árucikkek behozatalát a művelet céljából, és biztosítja azok mentességét a vámok, adók és hasonló díjak alól, a tárolás, fuvarozás és más nyújtott szolgáltatások díjai kivételével.

(7)   A művelet céljából vásárolt és behozott áruk, nyújtott szolgáltatások és használt létesítmények tekintetében az EUNAVFOR mentesül bármilyen nemzeti, regionális vagy helyi teher, adó és más hasonló díj alól. Az EUNAVFOR nem mentesül a nyújtott szolgáltatások megfizetésének minősülő illetékek és díjak alól.

6. cikk

Az EUNAVFOR személyi állománya számára a fogadó állam által biztosított kiváltságok és mentességek

(1)   Az EUNAVFOR személyi állományát nem lehet letartóztatni vagy őrizetbe venni. A közúton elkövetett jogsértésnek a fogadó állam rendőri hatósága általi tettenérése esetén, amennyiben a jogsértés elkövetője a fogadó állam egy állampolgárának testi épségét veszélyeztette, e hatóság az elkövető védelmének biztosítása érdekében jogosult a feltartóztatására az EUNAVFOR illetékes hatóságainak megérkezéséig.

(2)   Az EUNAVFOR személyi állományának iratai, levelezése és vagyona sérthetetlenséget élvez, a (6) bekezdés értelmében engedélyezett végrehajtási intézkedések kivételével.

(3)   Az EUNAVFOR személyi állománya mentességet élvez a fogadó állam büntető joghatósága alól.

Az EUNAVFOR személyi állományának a büntető joghatóság alóli mentességét adott esetben a küldő állam vagy az érintett EU-intézmény felfüggesztheti. A felfüggesztést minden esetben írásban kell megtenni.

(4)   Az EUNAVFOR személyi állománya a hivatalos feladatok ellátása közben kimondott vagy leírt szavak, illetve végrehajtott cselekmények tekintetében minden polgári vagy közigazgatási eljárás alól mentességet élvez.

Amennyiben az EUNAVFOR személyi állományának tagja ellen a fogadó állam bármilyen bírósága előtt polgári eljárás indul, erről haladéktalanul értesíteni kell az EU- erők parancsnokát és a küldő állam vagy EU-intézmény illetékes hatóságát. Az eljárás bíróság előtti megindítását megelőzően az EU- erők parancsnoka és a küldő állam vagy EU-intézmény illetékes hatósága igazolja a bíróság számára, hogy a kérdéses cselekményt az EUNAVFOR személyi állományának tagja a hivatalos feladatok ellátása közben követte-e el.

Ha a cselekményt hivatalos feladatok ellátása közben követték el, az eljárás nem indítható meg, és a 15. cikkben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a cselekményt nem hivatalos feladatok ellátása közben követték el, az eljárás folytatható. A fogadó állam gondoskodik arról, hogy az illetékes bíróság elismerje az EU erők parancsnoka és a küldő állam illetékes hatósága vagy az érintett EU-intézmény által adott igazolást.

Abban az esetben, ha az EUNAVFOR személyi állományának tagja indít polgári eljárást, az eredeti keresethez közvetlenül kapcsolódó ellenkeresetek egyike tekintetében sem hivatkozhat a joghatóság alóli mentességére.

(5)   Az EUNAVFOR személyi állománya nem köteles tanúvallomást tenni.

(6)   Az EUNAVFOR személyi állományának tagjaival szemben nem lehet végrehajtási intézkedést foganatosítani, kivéve ha hivatalos feladataikkal össze nem függő polgári eljárás indult ellenük. Az EUNAVFOR személyi állományának olyan vagyona, amely az EU- erők parancsnoka által kiadott igazolás szerint hivatalos feladataik ellátásához szükséges, mentes az ítélet, határozat vagy végzés végrehajtásaként történő lefoglalástól. Polgári eljárások esetén az EUNAVFOR személyi állományának tagjait nem lehet személyes szabadságukban korlátozni, illetve kényszerítő intézkedéseket foganatosítani ellenük.

(7)   Az EUNAVFOR személyi állományának a fogadó állam joghatósága alóli mentessége nem jelent az érintett küldő állam joghatósága alóli mentességet.

(8)   Az EUNAVFOR személyi állománya az EUNAVFOR vagy a küldő államok által részükre fizetett illetmények és járandóságok, valamint a fogadó államon kívülről származó bármilyen jövedelem tekintetében mentességet élvez a fogadó államban fizetendő adók alól.

(9)   A fogadó állam – az általa elfogadott törvényekkel és rendeletekkel összhangban – engedélyezi az EUNAVFOR személyi állományának személyes használatára szolgáló árucikkek behozatalát, és biztosítja azok mentességét a vámok, adók és kapcsolódó díjak alól, a tárolás, fuvarozás és hasonló szolgáltatások díjai kivételével.

Az EUNAVFOR személyi állományának személyes poggyásza mentes a vizsgálat alól, kivéve ha alaposan feltételezhető, hogy nem az EUNAVFOR személyi állományának személyes használatára szolgáló árucikkeket tartalmaz, illetve, ha olyan árucikkeket tartalmaz, amelyek behozatalát vagy kivitelét a fogadó állam jogszabályai tiltják, vagy karanténszabályok vonatkoznak rá. Ez a vizsgálat kizárólag az EUNAVFOR érintett személyi állományának vagy az EUNAVFOR meghatalmazott képviselőjének jelenlétében végezhető el.

7. cikk

Helyi személyzet

A helyi személyzet nem élvez kiváltságokat és mentességeket. A fogadó állam azonban olyan módon gyakorol joghatóságot az említett személyzet felett, hogy indokolatlanul ne akadályozza a művelet feladatainak teljesítését.

8. cikk

Büntető joghatóság

A küldő állam illetékes hatóságai jogosultak a fogadó állam területén annak illetékes hatóságaival együttműködve a küldő állam jogszabályai által rájuk ruházott minden büntető joghatósági és fegyelmi jogkört gyakorolni a küldő állam vonatkozó jogszabályainak hatálya alá tartozó minden EUNAVFOR személyi állománnyal szemben.

9. cikk

Egyenruha és fegyverek

(1)   Az egyenruha viseléséről az EU- erők parancsnoka által elfogadott szabályok rendelkeznek.

(2)   A művelet céljából az EUNAVFOR katonai személyi állománya, továbbá az EUNAVFOR által elfogott személyeket kísérő rendőri állomány jogosult fegyver és lőszer viselésére és szállítására, amennyiben parancsa arra feljogosítja.

10. cikk

Támogatás és szerződéskötés a fogadó állam részéről

(1)   Az EUNAVFOR kérése esetén a fogadó állam kész segítséget nyújtani a megfelelő létesítmények megtalálásában.

(2)   Eszközeihez és lehetőségeihez mérten a fogadó állam hozzájárul a művelet előkészítéséhez, telepítéséhez és végrehajtásához, valamint támogatja azt.

(3)   Az EUNAVFOR által a fogadó államban kötött szerződésekre alkalmazandó jogot a szerződés határozza meg.

(4)   A szerződés előírhatja, hogy a szerződés alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő jogvitában a 15. cikk (3) és (4) bekezdésében említett vitarendezési eljárást kell alkalmazni.

(5)   A fogadó állam elősegíti az EUNAVFOR által a művelet céljából kereskedelmi egységekkel kötött szerződések végrehajtását.

11. cikk

Létesítmények megváltoztatása

Az EUNAVFOR műveleti igényeinek megfelelően jogosult létesítmények építésére, azok megváltoztatására vagy más módon történő átalakítására a fogadó állam előzetes hozzájárulásával.

12. cikk

Az EUNAVFOR személyi állománya tagjainak elhalálozása

(1)   Az EU erők parancsnokának jogában áll megtenni a szükséges intézkedéseket, és gondoskodni az EUNAVFOR személyi állománya elhalálozott tagjának, valamint az elhalálozott személy személyes tulajdonának hazaszállításáról.

(2)   Az EUNAVFOR személyi állománya elhalálozott tagjainak boncolását csak az érintett állam hozzájárulásával és az EUNAVFOR és/vagy az érintett állam képviselőjének jelenlétében lehet elvégezni.

(3)   A fogadó állam és az EUNAVFOR a lehető legteljesebb mértékben együttműködik az EUNAVFOR személyi állománya elhalálozott tagjainak mielőbbi hazaszállítása érdekében.

13. cikk

Az EUNAVFOR és a katonai rendőrség biztonsága

(1)   A fogadó állam minden megfelelő intézkedést meghoz az EUNAVFOR és személyi állománya biztonságának és védelmének az EUNAVFOR létesítményein kívüli biztosítása érdekében.

(2)   Az EUNAVFOR jogosult arra, hogy a fogadó állam szárazföldi területén és vizein a fogadó állam illetékes hatóságaival együttműködve meghozza a létesítményei, hajói, repülőgépei és az általa védett hajók külső támadással vagy behatolással szembeni védelméhez szükséges intézkedéseket.

(3)   Az EU- erők parancsnoka katonai rendőri egységet hozhat létre az EUNAVFOR létesítményeiben történő rendfenntartás céljából.

(4)   A katonai rendőri egység – a fogadó állam katonai rendőrségével vagy rendőrségével folytatott konzultációt követően és azzal együttműködve – az említett létesítményeken kívül is felléphet az EUNAVFOR személyi állományának tagjai közötti rend és fegyelem fenntartása érdekében.

(5)   Az EUNAVFOR-nak az általa elfogott személyek kísérete céljából Dzsibuti területén átutazó személyi állománya e személyekkel szemben alkalmazhatja a kényszerítő elzárás szükséges intézkedéseit.

14. cikk

Kommunikáció

(1)   Az EUNAVFOR rádióadó- és -vevő-állomásokat, valamint műholdrendszereket telepíthet és üzemeltethet. Az EUNAVFOR együttműködik a fogadó állam illetékes hatóságaival a megfelelő frekvenciák használatából eredő összeütközések elkerülése érdekében. A fogadó állam hatályos jogszabályainak megfelelően biztosítja a frekvenciaspektrumokhoz való hozzáférést.

(2)   Az EUNAVFOR a művelet céljai érdekében korlátlan kommunikációra jogosult rádió (beleértve a műholdon keresztül történő, valamint a hordozható és kézi készülékeket is), telefon, távíró, telefax és más eszközök segítségével, jogosult továbbá az EUNAVFOR létesítményein belüli, illetve a létesítmények közötti kommunikáció biztosításához szükséges berendezések telepítésére, a kábel- és földvezeték-fektetést is beleértve.

(3)   Az EUNAVFOR saját létesítményein belül megteheti a szükséges intézkedéseket az EUNAVFOR és/vagy az EUNAVFOR személyi állománya részére, illetve az általuk küldött posta továbbítására.

(4)   E cikk alkalmazásának módjai a fogadó állam illetékes hatóságaival való megállapodás tárgyát képezik.

15. cikk

Követelések haláleset, sérülés, kár és veszteség esetén

(1)   A polgári vagy a közvagyonban okozott károkért vagy veszteségekért való kártérítési követeléseket, valamint a halál és személyi sérülések miatti, és az EUNAVFOR vagyonában bekövetkező károk vagy veszteségek miatti kártérítési követeléseket megegyezéses úton kell rendezni.

(2)   A fogadó állam jogi vagy természetes személyei által benyújtott fenti követeléseket a fogadó állam illetékes hatóságain keresztül az EUNAVFOR-nak továbbítják, az EUNAVFOR által benyújtott követeléseket pedig a fogadó állam illetékes hatóságainak.

(3)   Amennyiben nincs mód a békés rendezésre, a követelést az egyenlő arányban az EUNAVFOR képviselőiből, valamint a fogadó állam képviselőiből álló, követelésekkel foglalkozó bizottságnak kell benyújtani. A követeléseket közös megegyezéssel kell rendezni.

(4)   Ha a követelésekkel foglalkozó bizottság nem tudja rendezni a vitát, akkor az alábbiakra kerül sor:

a)

legfeljebb 80 000 EUR összegű követelés esetén a követelést a fogadó állam és az EU képviselői diplomáciai úton rendezik;

b)

az a) pontban említett összeget meghaladó követelés esetén az ügyet választottbíróság elé kell vinni, amelynek határozata kötelező érvényű.

(5)   A választottbíróság három választottbíróból áll, egy választottbírót a fogadó állam, egy választottbírót az EUNAVFOR, a harmadikat pedig a fogadó állam és az EUNAVFOR együttesen jelöl ki. Ha valamelyik fél két hónapon belül nem jelöl ki választottbírót, vagy ha a fogadó állam és az EUNAVFOR nem tud megállapodni a harmadik választottbíró kijelöléséről, a kérdéses választottbírót a Dzsibuti Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának elnöke jelöli ki.

(6)   Az EUNAVFOR és a fogadó állam igazgatási hatóságai igazgatási megállapodást kötnek annak érdekében, hogy meghatározzák a követelésekkel foglalkozó bizottság és a bíróság megbízatásának feltételeit, az említett testületekben alkalmazandó eljárást és a követelések benyújtásának feltételeit.

16. cikk

Kapcsolattartás és vitás kérdések

(1)   Az e megállapodás alkalmazásával összefüggésben felmerülő bármely kérdést az EUNAVFOR és a fogadó állam illetékes hatóságainak képviselői közösen megvizsgálják.

(2)   Az előzetes rendezés elmaradása esetén az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdéseket a fogadó állam és az EU képviselői kizárólag diplomáciai úton rendezik.

17. cikk

Egyéb rendelkezések

(1)   Minden olyan esetben, amikor e megállapodás az EUNAVFOR és az EUNAVFOR személyi állományának mentességeire, kiváltságaira, és jogaira hivatkozik, a fogadó állam kormánya felelős ezek érvényesítéséért, valamint a fogadó állam megfelelő helyi hatóságai részéről történő betartásukért.

(2)   E megállapodás rendelkezései nem tekinthetők, illetve nem értelmezhetők az EU tagállamai vagy bármely más, az EUNAVFOR-hoz hozzájáruló állam számára más megállapodások által biztosított jogoktól való eltérésnek.

18. cikk

Végrehajtási rendelkezések

E megállapodás alkalmazásában a műveleti, adminisztratív, pénzügyi és technikai kérdések az EU- erők parancsnoka és a fogadó állam közigazgatási hatóságai között megkötendő külön megállapodások tárgyát képezhetik.

19. cikk

Hatálybalépés és megszüntetés

(1)   Ez a megállapodás az aláírásának napján lép hatályba, és egy tizenkét hónapos időszakon keresztül marad hatályos. A Felek ráutaló magatartása a megállapodás hatályát további három hónappal meghosszabbítja. A Felek legalább egy hónappal előzetesen értesítik egymást, ha nem áll szándékukban a megállapodás megújítása.

(2)   Az (1) bekezdés ellenére a 4. cikk (7) bekezdésében, az 5. cikk (1)–(3) bekezdésében, az 5. cikk (6)–(7) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében, a 6. cikk (3)–(4) bekezdésében, a 6. cikk (6) bekezdésében, a 6. cikk (8)–(9) bekezdésében, a 11. cikkben és a 15. cikkben foglalt rendelkezéseket úgy kell tekinteni, hogy azok az EUNAVFOR személyi állománya első tagjainak telepítésétől érvényesek, amennyiben ez az időpont megelőzi e megállapodás hatálybalépését.

(3)   Ez a megállapodás a felek írásbeli megállapodásával módosítható.

(4)   E megállapodás megszűnése nem érinti az e megállapodás végrehajtásából a megszűnést megelőzően eredő jogokat és kötelezettségeket.

Kelt Dzsibutiban, 2009. január 5-én francia nyelven, két eredeti példányban.

Az Európai Unió részéről

A fogadó állam részéről


Helyesbítések

3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/49


Helyesbítés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. január 19-i 85/2009/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 25., 2009. január 29. )

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009. január 29-i L 25. számának 1. oldalán megjelent 85/2009/EK tanácsi rendelet közzététele semmisnek tekintendő.


3.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.