ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 19

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. január 23.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 55/2009/EK rendelete (2009. január 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 56/2009/EK rendelete (2009. január 21.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

 

A Bizottság 57/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

5

 

 

A Bizottság 58/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

9

 

 

A Bizottság 59/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

11

 

 

A Bizottság 60/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

12

 

 

A Bizottság 61/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

16

 

 

A Bizottság 62/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

18

 

 

A Bizottság 63/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a baromfihús-ágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

20

 

 

A Bizottság 64/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

22

 

 

A Bizottság 65/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

24

 

 

A Bizottság 66/2009/EK rendelete (2009. január 22.) a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áruk formájában exportált tejre és tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

26

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/121/EK irányelve (2009. január 14.) a textiltermékek elnevezéséről (átdolgozás) ( 1 )

29

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Európai Parlament és Tanács

 

 

2009/45/EK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. december 18.) a rugalmassági eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontja alapján történő igénybevételéről

49

 

 

Bizottság

 

 

2009/46/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 19.) bizonyos svédországi postai ágazati szolgáltatásoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (az értesítés a C(2008) 8409. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

50

 

 

2009/47/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 22.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdésének a villamos energia cseh köztársaságbeli termelésére való alkalmazásának mellőzéséről (az értesítés a C(2008) 8569. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

57

 

 

2009/48/EK

 

*

A Bizottság határozata (2009. január 22.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpárok tekintetében a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett és legutóbb az 1095/2005/EK rendelettel fenntartott és módosított dömpingellenes vám bizonyos kerékpáralkatrészekre történő kiterjesztése vonatkozásában egyes felek számára biztosított mentességről, valamint a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám kifizetése vonatkozásában a 88/97/EK bizottsági rendelet alapján egyes feleknek biztosított felfüggesztés hatálytalanításáról (az értesítés a C(2009) 157. számú dokumentummal történt)

62

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló 2006/960/IB tanácsi kerethatározathoz (HL L 386., 2006.12.29.)

67

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/1


A BIZOTTSÁG 55/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

138,6

JO

78,3

MA

45,4

TN

139,0

TR

110,6

ZZ

102,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

116,0

TR

152,1

ZZ

141,2

0709 90 70

MA

163,7

TR

136,6

ZZ

150,2

0805 10 20

EG

49,7

IL

56,3

MA

64,4

TN

49,3

TR

55,7

ZZ

55,1

0805 20 10

MA

83,3

TR

54,0

ZZ

68,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

EG

88,5

IL

72,4

JM

105,5

PK

46,6

TR

74,1

ZZ

75,1

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

61,3

ZZ

60,3

0808 10 80

CN

84,7

MK

32,6

TR

67,5

US

103,4

ZZ

72,1

0808 20 50

CN

60,8

TR

97,0

US

111,8

ZZ

89,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/3


A BIZOTTSÁG 56/2009/EK RENDELETE

(2009. január 21.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából valamely más közösségi rendelkezés hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 21-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

5 mm-nél vékonyabb polipropilén szalagból szőtt anyagból készült, téglatest alakú, körülbelül 54,5 × 74 × 25 cm méretű táska, két, ugyanolyan anyagból készült, kétoldalt a táska hosszabbik oldalára varrt és a táska aljáig leérő teherbíró füllel.

A táska felületét mindkét oldalon szemmel látható műanyag borítás fedi, a táska belseje tagolatlan és a tetején húzózárral lezárható. A táska éleit rávarrt csík erősíti.

(bevásárlótáskához hasonló tárolóeszköz)

(Lásd a 649. sz. fényképet.) (1)

4202 92 19

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályok 1. és 6. pontja, a 39. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. m) pontja, a 42. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontja, valamint a 4202, a 4202 92 és a 4202 92 19 KN-kód szövege határozza meg.

A bevásárlótáskákra jellemző téglatest alak, a megerősített fülek bevásárlásnál kézre álló elhelyezése, valamint a tartós használatot lehetővé tevő műanyag borítás, húzózár, megerősített élek és teherbíró fülek miatt (amelyek megerősítés céljából a táska oldalán is folytatódnak) a táska egy „bevásárlótáskához hasonló tárolóeszköz” objektív jellemzőivel rendelkezik.

A bevásárlótáskához hasonló tárolóeszközök a 4202 vámtarifaszám alá tartoznak (lásd még a 4202 vámtarifaszámhoz tartozó Harmonizált Rendszer (HR) Magyarázat első bekezdését, amely kifejezetten kimondja, hogy e vámtarifaszám alá kizárólag az ott külön nevesített áruk és a hozzájuk hasonló tárolóeszközök tartoznak.)

Fent említett jellemzői miatt a szóban forgó áru nem olyan tárolóeszköz, amely mindenfajta áru csomagolására vagy szállítására általában használatos, ezért a 39. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2. m) pontja értelmében kizárható a 3923 vámtarifaszám alá történő besorolás (lásd még a 3923 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat első bekezdésének a) pontját és második bekezdését).

Mivel külső felületét szabad szemmel látható műanyag borítás fedi, az áru a műanyag külső felülettel rendelkező áruk közé sorolandó (lásd a 42. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontját).

Ezért a szóban forgó árut a 4202 92 19 KN-kód alá kell besorolni.

Image


(1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/5


A BIZOTTSÁG 57/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint a rendelet XVI. mellékletében említett termékek világpiaci ára és a közösségi piacon érvényesülő ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A tej- és tejtermékágazat jelenlegi piaci helyzetére való tekintettel export-visszatérítéseket kell megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162., 163., 164., 167., 169. és 170. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkak összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint a visszatérítés mértéke rendeltetési helytől függően változhat, ha ezt a világpiaci helyzet, bizonyos piacok sajátos szükségletei, vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek megkövetelik.

(4)

Az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között létrejött, a Dominikai Köztársaságban a tejpor behozatalának védelméről szóló, a 98/486/EK tanácsi határozattal (2) jóváhagyott egyetértési megállapodásnak (3) megfelelően a Dominikai Köztársaságba kivitt közösségi tejtermékek egy bizonyos mennyiségét vámcsökkentésben lehet részesíteni. Ennek következtében az e rendszer alapján kivitt termékekre megállapított export-visszatérítéseket is egy bizonyos százalékkal csökkenteni kell.

(5)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet melléklete megállapítja az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke szerinti export-visszatérítésben részesíthető termékeket és a visszatérítések összegét, az 1282/2006/EK bizottsági rendelet (4) 3. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek mellett.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 218., 1998.8.6., 45. o.

(3)  HL L 218., 1998.8.6., 46. o.

(4)  HL L 234., 2006.8.29., 4. o.


MELLÉKLET

A tejre és tejtermékekre vonatkozó export-visszatérítések 2009. januáris 23-tól

Termékkód

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések összege

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

24,79

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

28,23

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

30,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

30,97

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

2,58

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

3,05

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

16,87

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

6,64

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

13,42

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

14,80

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

14,50

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

26,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

26,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

46,65

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

41,16

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

42,80

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

54,49

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

45,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

A rendeltetési helyek a következők:

L20

:

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), Liechtenstein és az Amerikai Egyesült Államok;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: a Feröer szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

d)

a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkének (1) bekezdése, 44. cikkének (1) bekezdése, valamint 45. cikkének (1) bekezdése szerinti kivitel.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovó (), Montenegró, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: L04, Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), az Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és Dél-Afrika;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: a Feröer-szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

d)

a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkének (1) bekezdése, 44. cikkének (1) bekezdése, valamint 45. cikkének (1) bekezdése szerinti kivitel.


(1)  A 98/486/EK határozatban említett, a 2008/2009-es kontingens keretében a Dominikai Köztársaságba irányuló kivitelre szánt érintett termékek tekintetében és az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3. szakaszában megállapított felételekkel összhangban a következő vámtételek alkalmazandók:

a)

a 0402 10 11 9000 és 0402 10 19 9000 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében

0,00 EUR/100 kg

b)

a 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 és 0402 21 99 9200 KN-kód alá tartozó termékek tekintetében

0,00 EUR/100 kg

A rendeltetési helyek a következők:

L20

:

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), Liechtenstein és az Amerikai Egyesült Államok;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: a Feröer szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

d)

a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkének (1) bekezdése, 44. cikkének (1) bekezdése, valamint 45. cikkének (1) bekezdése szerinti kivitel.

L04

:

Albánia, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovó (), Montenegró, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság.

L40

:

valamennyi rendeltetési hely, kivéve a következőket:

a)

harmadik országok: L04, Andorra, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Apostoli Szentszék (Vatikánvárosi Állam), az Amerikai Egyesült Államok, Horvátország, Törökország, Ausztrália, Kanada, Új-Zéland és Dél-Afrika;

b)

az Európai Unió tagállamainak a Közösség vámterületén kívül eső területei: a Feröer-szigetek, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d'Italia közigazgatási területe, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

olyan európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, de nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Gibraltár.

d)

a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkének (1) bekezdése, 44. cikkének (1) bekezdése, valamint 45. cikkének (1) bekezdése szerinti kivitel.

(2)  Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244.sz. határozata szerint.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/9


A BIZOTTSÁG 58/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2008. június 27-i 619/2008/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 10-i 1454/2007/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkének megfelelően és a pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok értékelését követően helyénvaló rögzíteni a 2009. január 20-án lezáruló beadási időszakra alkalmazandó export-visszatérítések maximális összegét.

(3)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 619/2008/EK rendelettel megnyitott állandó pályázati felhívás keretében az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) és b) pontjában és a 2. cikkében meghatározott termékek és rendeltetési helyek esetében a 2009. január 20-án lezáruló beadási időszakra alkalmazandó visszatérítés maximális összegét e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

(3)  HL L 325., 2007.12.11., 69. o.


MELLÉKLET

(EUR/100 kg)

Termék

Export-visszatérítés nómenklatúrakód

A 619/2008/EK rendelet 2. cikkében meghatározott termékek és rendeltetési helyek esetében alkalmazandó visszatérítés maximális összege

Vaj

ex ex 0405 10 19 9700

50,00

Vajolaj

ex ex 0405 90 10 9000

58,00


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/11


A BIZOTTSÁG 59/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a sovány tejporra alkalmazandó maximális export-visszatérítés megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2008. június 27-i 619/2008/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 10-i 1454/2007/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkének megfelelően és a pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok értékelését követően helyénvaló rögzíteni a 2009. január 20-án lezáruló beadási időszakra alkalmazandó export-visszatérítés maximális összegét.

(3)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 619/2008/EK rendelettel megnyitott állandó pályázati felhívás keretében az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdése c) pontjában és 2. cikkében meghatározott termékek és rendeltetési helyek esetében a 2009. január 20-án lezáruló beadási időszakra alkalmazandó visszatérítés maximális összege 20,00 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

(3)  HL L 325., 2007.12.11., 69. o.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/12


A BIZOTTSÁG 60/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésére, valamint 170. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EGK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet I. mellékletének XV. részében szereplő termékek világpiaci árai és ugyanezen termékek Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Tekintettel a marhahús piacának jelenlegi helyzetére, indokolt az 1234/2007/EK rendelet 162–164. és 167–170. cikkében szereplő szabályoknak és kritériumoknak megfelelően export-visszatérítést meghatározni.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése értelmében a visszatérítést rendeltetési hely szerint differenciálni lehet, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek a Közösségen belül szabadon mozoghatnak, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt egészségügyi jelölés. Ezenkívül a szóban forgó termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3), valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglalt előírásoknak is.

(5)

Az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizottsági rendelet (5) 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően a kifizetendő különleges visszatérítést csökkenteni kell, ha az exportálandó csontozott húsmennyiség a kicsontozással előállított részek teljes tömegének kevesebb mint 95 %-át, de legalább 85 %-át teszi ki.

(6)

A 1044/2008/EK bizottsági rendeletet (6) következésképpen hatályon kívül kell helyezni és helyette egy új rendeletet kell alkotni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltétel mellett.

(2)   Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értelmében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, nevezetesen az engedélyezett létesítményben történő előállításra, valamint a 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezetében az egészségügyi jelölés tekintetében megállapított előírásoknak való megfelelésre vonatkozó követelményeknek.

2. cikk

Az 1359/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett esetben a 0201 30 00 9100 termékkód alá tartozó termékek esetében a visszatérítés 100 kilogrammonként 7 euróval csökken.

3. cikk

A 1044/2008/EK rendelet hatályát veszti.

4. cikk

E rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 3. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 83. o.

(5)  HL L 304., 2007.11.22., 21. o.

(6)  HL L 281., 2008.10.24., 10. o.


MELLÉKLET

A marhahúságazatban 2009. január 23-től alkalmazandó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítések összege

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

48,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

48,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

61,0

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

22,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

84,7

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

49,8

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

50,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

29,9

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

22,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

20,7

Megjegyzés: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetésihely-kódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A rendeltetésihely-kódokat az 1883/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) határozza meg.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

B00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, fedélzeti ellátmány és a Közösségből való kivitelnek minősülő rendeltetési helyek).

B02

:

B04, valamint az EG kódú rendeltetési hely.

B03

:

Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovót (), Montenegró, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány (a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36., 45. és – adott esetben – 44. cikkében említett rendeltetési helyek).

B04

:

Törökország, Ukrajna, Belarusz, Moldova, Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Libanon, Szíria, Irak, Irán, Izrael, Ciszjordánia/Gázai övezet, Jordánia, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Jemen, Pakisztán, Srí Lanka, Mianmar (Burma), Thaiföld, Vietnam, Indonézia, Fülöp-szigetek, Kína, Észak-Korea, Hongkong, Szudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Csád, Zöld-foki-szigetek, Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Elefántcsontpart, Ghána, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, São Tomé és Príncipe, Gabon, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda, Burundi, Szent Ilona és kapcsolt területei, Angola, Etiópia, Eritrea, Dzsibuti, Szomália, Uganda, Tanzánia, Seychelle-szigetek és kapcsolt területei, Brit Indiai-óceáni Terület, Mozambik, Mauritius, Comore-szigetek, Mayotte, Zambia, Malawi, Dél-Afrika, Lesotho.


(1)  Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244.sz. határozata szerint.

(2)  A termék csak a 433/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 104., 2007.4.21., 3. o.) melléklete szerinti bizonyítvány bemutatása mellett sorolható ebbe az alszámba.

(3)  A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1359/2007/EK bizottsági rendeletben (HL L 304., 2007.11.22., 21. o.) és, adott esetben, az 1741/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 329., 2006.11.25., 7. o.) előírt feltételek.

(4)  Az 1643/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 308., 2006.11.8., 7. o.) meghatározott feltételek mellett.

(5)  A 2051/96/EK bizottsági rendeletben (HL L 274., 1996.10.26., 18. o.) meghatározott feltételek mellett.

(6)  A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1731/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 325., 2006.11.24., 12. o.) előírt feltételek.

(7)  A zsiradék nélküli színhústartalmat a 2429/86/EGK bizottsági rendelet (HL L 210., 1986.8.1., 39. o.) mellékletében leírt analitikai eljárás szerint kell megállapítani.

Az „átlagos tartalom” a 765/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 117., 2002.5.4., 6. o.) 2. cikkének (1) bekezdése szerinti minta mennyiségére utal. A mintát az adott tételnek a legmagasabb kockázatot jelentő részéből kell venni.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/16


A BIZOTTSÁG 61/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésére, valamint 170. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EGK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet I. mellékletének XVII. részében szereplő termékek világpiaci árai és ugyanezen termékek Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Tekintettel a sertéshús piacának jelenlegi helyzetére, indokolt az 1234/2007/EK rendelet 162–164., 167 és 169–170. cikkében szereplő szabályoknak és kritériumoknak megfelelően export-visszatérítést meghatározni.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése értelmében a visszatérítést rendeltetési hely szerint differenciálni lehet, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek a Közösségen belül szabadon mozoghatnak, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt egészségügyi jelölés. Ezenkívül a szóban forgó termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3), valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglalt előírásoknak is.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltétel mellett.

(2)   Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értelmében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, nevezetesen az engedélyezett létesítményben történő előállításra, valamint a 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezetében az egészségügyi jelölés tekintetében megállapított előírásoknak való megfelelésre vonatkozó követelményeknek.

2. cikk

E rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 3. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 83. o.


MELLÉKLET

A 2009. január 23-től alkalmazandó export-visszatérítések a sertéshúságazatban

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Megj.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/18


A BIZOTTSÁG 62/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a tojáságazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésére, figyelemmel 170. cikkére is,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint az említett rendelet I. mellékletének XIX. részében felsorolt termékek világpiaci ára és Közösségen belüli ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A tojáspiac jelenlegi helyzetére tekintettel export-visszatérítést kell megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162–164., 167., 169. és 170. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint a visszatérítés mértéke rendeltetési helytől függően változhat, különösen ha ezt a világpiaci helyzet, bizonyos piacok sajátos szükségletei, vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek megkövetelik.

(4)

Visszatérítés csak olyan termékek esetében nyújtható, amelyeknek a Közösségen belüli szabad áramlása megengedett, és amelyek megfelelnek az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) és az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) előírt követelményeknek, valamint az 1234/2007/EK rendelet XIV. mellékletének A. pontjában előírt jelölési előírásoknak.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.   E rendelet melléklete megállapítja – az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel – az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke szerinti visszatérítésben részesíthető termékeket és a visszatérítések összegét.

2.   Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értelmében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendeletben előírt követelményeknek, és különösen annak, hogy engedélyezett létesítményben kell őket előállítani, és teljesíteniük kell az azonosító jelölés tekintetében a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában, valamint az 1234/2007/EK rendelet XIV. mellékletének A. pontjában megállapított feltételeket is.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.


MELLÉKLET

Export-visszatérítések a tojáságazatban 2009. január 23-tól

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 db

0,78

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 db

0,39

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

25,10

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

15,90

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

4,00

N.B.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

E09

Kuvait, Bahrein, Omán, Katar, Egyesült Arab Emirátusok, Jemen, Hongkong SAR, Oroszország, Törökország.

E10

Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Taivan, Fülöp-szigetek.

E19

minden rendeltetési hely, kivéve Svájc valamint az E09 és E10 alá tartozó rendeltetési helyek.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/20


A BIZOTTSÁG 63/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a baromfihús-ágazatban alkalmazott export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésére, figyelemmel 170. cikkére is,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése szerint az említett rendelet I. mellékletének XX. részében felsorolt termékek világpiaci ára és Közösségen belüli ára közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2)

A baromfihús-piac jelenlegi helyzetére tekintettel export-visszatérítéseket kell megállapítani az 1234/2007/EK rendelet 162–164., 167., 169. és 170. cikkében meghatározott szabályokkal és kritériumokkal összhangban.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése szerint a visszatérítés mértéke rendeltetési helytől függően változhat, különösen ha ezt a világpiaci helyzet, bizonyos piacok sajátos szükségletei, vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek megkövetelik.

(4)

Visszatérítés csak olyan termékek esetében nyújtható, amelyeknek a Közösségen belüli szabad áramlása megengedett, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt azonosító jelölés. A szóban forgó termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) foglalt követelményeknek is.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

1.   E rendelet melléklete megállapítja – az e cikk (2) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel – az 1234/2007/EK rendelet 164. cikke szerinti visszatérítésben részesíthető termékeket és a visszatérítések összegét.

2.   Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értelmében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendeletben előírt követelményeknek, és különösen annak, hogy engedélyezett létesítményben kell őket előállítani, és teljesíteniük kell az azonosító jelölés tekintetében a 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakaszában megállapított feltételeket.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 226., 2004.6.25., 3. o.


MELLÉKLET

A 2009. január 23-től alkalmazandó export-visszatérítések a baromfihús-ágazatban

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

N.B.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

V03

A24, Angola, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emirátusok, Jordánia, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/22


A BIZOTTSÁG 64/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 143. cikkére,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 1975. október 29-i 2783/75/EGK tanácsi rendeletre és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (2) a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásfehérje vonatkozásában megállapította a kiegészítő importvámok alkalmazási rendszerének végrehajtási szabályait, és rögzítette a kiegészítő importvámokat.

(2)

Az irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló, rendszeresen ellenőrzött adatokból megállapítható, hogy az irányadó árakat bizonyos baromfihús- és tojáságazati termékek, illetve a tojásfehérje behozatala vonatkozásában, a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevétele mellett, módosítani kell. Ezért indokolt közzétenni az irányadó árakat.

(3)

A piaci helyzetre való tekintettel e módosítást a lehető legrövidebb időn belül alkalmazni kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 145., 1995.6.29., 47. o.


MELLÉKLET

a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. január 22-i bizottsági rendelethez

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva,

124,2

0

AR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva,

125,0

0

BR

138,6

0

AR

0207 14 10

Gallus domesticus darabolva, csont nélkül, fagyasztva,

239,0

18

BR

268,4

10

AR

279,6

6

CL

0207 14 50

Csirkemell, fagyasztva

180,9

9

BR

0207 14 60

Csirkecomb, fagyasztva

126,7

5

BR

0207 25 10

Tisztított és bontott, 80%-os pulyka, fagyasztva

213,5

0

BR

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

311,9

0

BR

316,5

0

CL

0408 11 80

Tojássárgája

452,7

0

AR

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

427,9

0

AR

1602 32 11

Kakas- vagy tyúkkészítmény főzés nélkül

269,6

5

BR

3502 11 90

Szárított tojásfehérje

604,0

0

AR


(1)  Az 1833/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) megállapított nómenklatúra. A »ZZ« kód jelentése »egyéb származási hely«.”


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/24


A BIZOTTSÁG 65/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének b) pontja kijelenti, hogy a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének s) pontjában hivatkozott és I. mellékletének XIX. részében felsorolt termékek nemzetközi kereskedelmi árai és a Közösségen belüli árak közötti különbség export-visszatérítés által fedezhető abban az esetben, ha ezen áruk a rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) kijelöli azokat a termékeket, melyekhez visszatérítési rátát kell rögzíteni, amely rátát akkor kell alkalmazni, ha a termék az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt áru formájában kerül exportálásra.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összhangban minden szóban forgó alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési rátát ugyanolyan hosszú időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyanezen termékek feldolgozatlan formában történő exportja után járó visszatérítésekre vonatkozik.

(4)

Az Uruguayi Forduló során megkötött mezőgazdasági megállapodás 11. cikke úgy rendelkezik, hogy a terméket tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása esetén járó visszatérítés összegét.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1234/2007/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének s) pontjában felsorolt, és az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének V. részében felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták az e rendelet mellékletében megállapítottaknak megfelelően kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.


MELLÉKLET

a Szerződés I. mellékletében nem szerepló áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára 2009. január 23-i érvényes visszatérítési ráták

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Rendeltetési hely (1)

Visszatérítési ráta

0407 00

Héjas, friss, tartósított vagy főtt madártojás:

 

 

– Baromfitojás:

 

 

0407 00 30

– – Egyéb:

 

 

a)

A 3502 11 90 és 3502 19 90 KN-kód alá tartozó tojásfehérje-albumin kivitele esetén

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

Egyéb áruk kivitele esetén

01

0,00

0408

Héj nélküli madártojás és friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy egyéb módon tartósított, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert tartalmazó/nem tartalmazó tojássárgája:

 

 

– Tojássárgája:

 

 

0408 11

– – Szárított:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

25,10

0408 19

– – Egyéb:

 

 

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Folyékony:

 

 

nem édesített

01

12,60

ex 0408 19 89

– – – – Fagyasztott:

 

 

nem édesített

01

12,60

– Egyéb:

 

 

0408 91

– – Szárított:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

15,90

0408 99

– – Egyéb:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

 

 

nem édesített

01

4,00


(1)  A rendeltetési helyek a következők:

01

harmadik országok. Svájc és Liechtenstein esetében ezek a ráták nem alkalmazandók az 1972. július 22-i, az Európai Közösség és a Svájci Államközösség közötti megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázatában felsorolt árukra,

02

Kuvait, Bahrain, Omán, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Jemen, Törökország, Hongkong SAR és Oroszország,

03

Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Tajvan és a Fülöp-szigetek,

04

Az összes rendeltetési hely, kivéve Svájcot és a 02, illetve 03 alatt felsoroltakat.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/26


A BIZOTTSÁG 66/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áruk formájában exportált tejre és tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének p) pontjában említett és I. mellékletének XVI. részében felsorolt termékek nemzetközi kereskedelmi árai és a Közösségen belüli árai közötti különbség fedezésére export-visszatérítést biztosít abban az esetben, ha ezen áruk a rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(2)

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK bizottsági rendelet (2) kijelöli azokat a termékeket, melyekhez visszatérítési rátát kell rögzíteni, amely rátát akkor kell alkalmazni, ha a termék az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában kerül exportálásra.

(3)

Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke második bekezdésének a) albekezdése szerint minden szóban forgó alaptermék 100 kg-jára számított visszatérítési rátát ugyanolyan hosszú időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyanezen termékek feldolgozatlan formában történő exportja után járó visszatérítésekre vonatkozik.

(4)

Az Uruguayi Forduló során megkötött mezőgazdasági megállapodás 11. cikke úgy rendelkezik, hogy a terméket tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása esetén járó visszatérítés összegét.

(5)

Ugyanakkor a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áru formájában exportált egyes tejtermékek esetében nagy visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni e veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerződések megkötésének ellehetetlenülése nélkül. E termékek tekintetében a visszatérítések előzetes megállapításához egyedi visszatérítési ráták rögzítése módot ad e két cél teljesítésére.

(6)

Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor adott esetben figyelembe veendők a közös mezőgazdasági piacszervezésről szóló rendeletnek megfelelően az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó, minden tagállamban érvényes termelési visszatérítések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(7)

Az 1234/2007/EK rendelet 100. cikkének (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közösségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre, ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelelnek bizonyos feltételeknek.

(8)

A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005. november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (3) előírja, hogy egyes árukat előállító gyártók számára csökkentett árú vajat és tejszínt kell biztosítani.

(9)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában exportált, az 1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. részében felsorolt alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítési módját e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

(3)  HL L 308., 2005.11.25., 1. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2009. január 23-tól vonatkozó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód

Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérítési ráta előzetes rögzítése esetén

Egyéb

ex 0402 10 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

 

 

a)

3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor

b)

Egyéb termékek kivitelekor

17,00

17,00

ex 0402 21 19

Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

26,85

26,85

b)

Egyéb termékek kivitelekor

26,00

26,00

ex 0405 10

Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

 

 

a)

Az 1898/2005/EK rendeletben meghatározott szabványokkal összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó áruk kivitelekor

45,00

45,00

b)

2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt tartalmazó termékek kivitelekor

46,05

46,05

c)

Egyéb termékek kivitelekor

45,00

45,00


(1)  Az ebben a mellékletben meghatározott mértékek nem alkalmazhatók a következő helyekre irányuló exportra:

a)

harmadik országok: Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam), Liechtenstein, valamint azok a Svájci Államszövetségbe exportált áruk, amelyek fel vannak sorolva a Svájci Államszövetség és az Európai Unió között 1972. július 22-én létrejött megállapodáshoz csatolt 2. jegyzőkönyv I. és II. táblázatában;

b)

az Európai Unió tagállamainak azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia települések, Helgoland, Grönland, Feröer-szigetek, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek fölött a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c)

európai területek, amelyek külkapcsolataiért egy tagállam felelős, és amelyek nem képezik részét a közösségi vámterületnek: Gibraltár.

d)

a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkének (1) bekezdése, 44. cikkének (1) bekezdése, valamint 45. cikkének (1) bekezdése szerinti kivitel.


IRÁNYELVEK

23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/29


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/121/EK IRÁNYELVE

(2009. január 14.)

a textiltermékek elnevezéséről (átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A textiltermékek elnevezéséről szóló, 1996. december 16-i 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében azt át kell dolgozni.

(2)

Amennyiben az egyes tagállamokban a textiltermékek elnevezéseire, összetételére és címkézésére vonatkozó rendelkezések tagállamonként különböznének egymástól, az gátolná a belső piac megfelelő működését.

(3)

Az ilyen gátló tényezők elháríthatók, ha a textiltermékek forgalomba hozatalára egységes, közösségi szintű szabályozás vonatkozik. Ennek érdekében szükség van a textilszál-elnevezéseknek, valamint a textiltermékekhez az előállítás, feldolgozás és forgalmazás különböző szakaszaiban kapcsolódó címkéken, jelöléseken és dokumentumokon megjelenő információknak az összehangolására.

(4)

Rendelkezni kell bizonyos olyan termékek tekintetében is, amelyek nem kizárólag textilanyagokból készülnek, de textiltartalmuk a termék alapvető részét képezi, illetve erre a textiltartalomra a gyártó, a feldolgozó vagy a kereskedő külön felhívja a figyelmet.

(5)

Az idegen szálak tekintetében a tiszta termékekre már korábban megállapított tűréshatárt a szálkeverékből készült termékekre is alkalmazni kell.

(6)

Az e területen hozott nemzeti eredetű rendelkezések céljának megvalósítása érdekében kötelezővé kell tenni a címkézést.

(7)

Ha valamely termék összetételét a gyártáskor műszakilag nehéz megállapítani, az adott időben bármely ismert szálat fel lehet tüntetni a címkén, feltéve, hogy az a késztermék bizonyos százalékát alkotja.

(8)

A Közösségen belüli alkalmazásbeli különbségek elkerülése végett célszerű meghatározni bizonyos, két vagy több összetevőből álló textiltermékek címkézésének pontos módszereit, valamint a textiltermékek azon összetevőit, amelyeket címkézési és elemzési szempontból nem kell figyelembe venni.

(9)

Azokat a textiltermékeket, amelyekre csak globális címkézési követelmények vonatkoznak, illetve amelyeket méterre vagy levágott hosszra árulnak, olyan módon kell eladásra kínálni, hogy a fogyasztó teljes mértékben megismerhesse az egész csomaghoz, illetve göngyöleghez mellékelt adatokat. A tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy döntsenek az e célból meghozandó intézkedésekről.

(10)

A felhasználók és a fogyasztók körében különös tekintélynek örvendő megjelölések vagy nevek használatát bizonyos feltételekhez kell kötni.

(11)

Szükséges az alkalmazott módszerekkel szembeni esetleges kifogásolások kizárása érdekében meghatározni a textiltermékek mintavételezésére és elemzésére szolgáló módszereket. Mindazonáltal az egyes országokban jelenleg hatályban lévő nemzeti módszerek átmeneti fenntartása nem akadályozza meg egységes szabályok alkalmazását.

(12)

Az V. melléklet, amely tartalmazza a textiltermékek szálösszetételének elemzéssel történő megállapítása során az egyes vízmentes szálak tömegére alkalmazandó megállapodás szerinti tűréseket, az 1., 2. és 3. tételben két eltérő megállapodás szerinti tűréshatárt ad meg a gyapjút, illetve állati szőrt tartalmazó kártolt vagy fésült szálak összetételének kiszámításához. A laboratóriumokban nem mindig állapítható meg, hogy valamely termék kártolt vagy fésült, és ennek következtében e rendelkezésnek az alkalmazása során egymásnak ellentmondó eredmények születhetnek a textiltermékek megfelelőségéről a Közösségben elvégzett ellenőrzés során. Ennek megfelelően a laboratóriumok számára engedélyezni kell, hogy kétséges esetekben egységes megállapodás szerinti tűréshatárt alkalmazzanak.

(13)

Nem tanácsos külön a textiltermékekről szóló irányelvben összehangolni az ilyen termékekre vonatkozó valamennyi rendelkezést.

(14)

A III. és IV. mellékletnek, az azokban említett tételek különleges jellege folytán ki kell terjednie a címkézési kötelezettségek alól mentes, egyéb termékekre is, különösen az „eldobható” termékekre, vagy azokra a termékekre, amelyekre csak globális címkézési kötelezettség vonatkozik.

(15)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(16)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy az I. és V. mellékletet a műszaki fejlődéshez igazítsa, illetve hogy a két- és háromkomponensű szálkeverékek mennyiségi elemzésének új módszereit elfogadja. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(17)

Az ezen irányelvbe bevezetett új szövegrészek kizárólag a bizottsági eljárást érintik. Ezért a tagállamoknak nem kell ezeket a nemzeti jogukba átültetniük.

(18)

Ez az irányelv nem érinti a VI. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   A Közösségen belül textiltermékek az ipari feldolgozás előtt vagy alatt, illetve bármelyik értékesítési szakaszban csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha megfelelnek ennek az irányelvnek.

(2)   Ezen irányelv nem vonatkozik azokra a textiltermékekre,

a)

amelyeket harmadik országba irányuló exportra szánnak;

b)

amelyek a tagállamokba vámkezelve, tranzitcéllal érkeznek;

c)

amelyeket harmadik országból aktív feldolgozásra importálnak;

d)

amelyeket bérmunkába adnak távmunkában dolgozó személyeknek vagy független cégeknek, amelyek a számukra átadott anyagokból dolgoznak anélkül, hogy azokon ellenérték fejében tulajdonjogot szereznének.

2. cikk

(1)   Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„textiltermékek”: minden nyers, félig megmunkált, megmunkált, félkész, kész-, félig konfekcionált vagy konfekcionált termék, amely kizárólag textilszálakból áll, függetlenül az alkalmazott keverési vagy összeállítási eljárástól;

b)

„textilszál”:

i.

egységnyi anyag, amelyet rugalmassága, finomsága és maximális keresztirányú kiterjedéséhez képest nagyarányú hosszúsága jellemez, valamint amelyet e tulajdonságok alkalmassá tesznek textilipari feldolgozásra;

ii.

hajlékony szalagok vagy tömlők, amelyeknek a névleges szélessége nem haladja meg az 5 mm-t, ideértve az I. melléklet 19–47. tételében felsorolt szálak előállításához használt anyagokból készült szélesebb csíkokból vagy fóliarétegekből vágott és textilipari felhasználásához alkalmas szalagokat is; a névleges szélesség a szalag, illetve tömlő szélessége hajtogatott, ellapított, terjedelmesített vagy sodort állapotban, illetve az átlagos szélesség, amennyiben a szélesség nem egyenletes.

(2)   Az alábbi termékeket a textiltermékekkel megegyező módon kell kezelni, és ezekre is ezen irányelv vonatkozik:

a)

azok a termékek, amelyek legalább 80 %-ban textilszálakból készültek;

b)

azok a bútor-, esernyő- vagy napernyőhuzatok, amelyek legalább 80 %-ban textilnyersanyagból készülnek; hasonlóképpen a többrétegű padlóburkolatok, matracok és kempingfelszerelések textilkomponensei, valamint a lábbelik és kesztyűk meleg bélései, ha ezek az összetevők vagy bélések a teljes árucikkhez képest legalább 80 %-ban textilnyersanyagból készültek;

c)

más termékekbe beépített, és azok szerves részét alkotó textíliák, ha ezen termékek összetételét feltüntetik.

3. cikk

(1)   A 2. cikkben említett szálak elnevezését és leírását az I. melléklet tartalmazza.

(2)   Az I. melléklet táblázatában megjelenő elnevezések csak azokra a textilszálakra használhatók, amelyek jellemzését a táblázat ugyanezen tételében meghatározták.

(3)   A felsorolt elnevezések semmilyen nyelven, sem önállóan, sem melléknévként, sem szógyökként nem használhatók semmiféle más szál megnevezésére.

(4)   A „selyem” kifejezés nem használható végtelen szálasanyagokra a szál alakjának vagy különleges kiszerelésének jellemzése céljából.

4. cikk

(1)   Csak azokra a textiltermékekre alkalmazható a „100 %” vagy „tiszta” kifejezés, amelyek kizárólag egyféle szálasanyagból állnak; más hasonló kifejezés sem alkalmazható.

(2)   A textiltermékek tömegük legfeljebb 2 %-ig tartalmazhatnak idegen szálakat, ha ezt műszaki okok indokolják, és nem rendszeres, szándékos bekeverés eredménye. Ez a tűréshatár 5 %-ra emelhető a kártolt termékeknél.

5. cikk

(1)   A gyapjúból készült termékeket abban az esetben lehet a II. mellékletben említett elnevezések valamelyikével megjelölni, ha kizárólag olyan szálból készültek, amely ezt megelőzően nem volt valamely késztermék része, amelyet az adott termék gyártása során szükséges eljárásokon kívül nem vetettek alá semmiféle fonási, illetve nemezelési eljárásnak, és amely a kezelés vagy használat során nem szenvedett károsodást.

(2)   Eltérve az (1) bekezdéstől, a II. mellékletben megjelölt elnevezéseket fel lehet használni a szálkeverékben levő gyapjú megjelölésére, ha:

a)

a keverékben lévő összes gyapjú eleget tesz az (1) bekezdésben meghatározott előírásoknak;

b)

az ilyen gyapjú részaránya a keverék össztömegének legalább 25 %-át alkotja;

c)

durván kártolt keverék esetében a gyapjú csak egyetlen más szálasanyaggal van keverve.

Az ezen bekezdésben megjelölt esetekben meg kell adni a teljes százalékos összetételt.

(3)   A gyártással összefüggő műszaki okok alapján indokolt tűréshatárt 0,3 % szálkeverék-mennyiségre kell korlátozni az (1) és (2) bekezdésekben említett termékek esetén, beleértve a kártolt gyapjútermékeket is.

6. cikk

(1)   Az olyan két vagy több szálkomponensű textiltermékeknél, amelyeknél az egyik szálasanyag a teljes tömeg legalább 85 %-át alkotja, a következő jelölések egyikével kell ellátni:

a)

fel kell tüntetni ez utóbbi szál elnevezését és annak pontos százalékos tömegarányát;

b)

fel kell tüntetni ez utóbbi szál elnevezését, a „legalább 85 %” kiegészítéssel; vagy

c)

fel kell tüntetni a termék teljes százalékos összetételét.

(2)   A két vagy többféle szálkomponensű textiltermékeknél, amelyeknél egyetlen szálasanyag-összetevő össztömege sem éri el a 85 %-ot, fel kell tüntetni legalább a két fő szálasanyag elnevezését és százalékos tömegarányát, majd az egyéb szálakat, tömegarányuk szerint csökkenő sorrendben, tömegszázalékuk feltüntetésével vagy anélkül. Mindazonáltal:

a)

amennyiben a szálasanyag-összetevő tömegaránya egyenként nem éri el a termék össztömegének 10 %-át, globálisan „más szálak” elnevezés alatt lehet feltüntetni, majd fel kell tüntetni ezek összegzett tömegszázalékát;

b)

olyan esetekben, ahol a termék össztömegének kevesebb, mint 10 %-át alkotó szál elnevezését feltüntetik, a termék százalékos tömegarányát is fel kell tüntetni.

(3)   Azoknál a termékeknél, amelyek láncfonala tiszta pamut és vetülékfonala tiszta len, és a len aránya eléri az írtelenített szövet össztömegének legalább 40 %-át, alkalmazható a „féllen” megjelölés, de ilyenkor hozzá kell tenni a „tiszta pamutlánc – tiszta lenvetülék” meghatározást is.

(4)   A „szálkeverék”, illetve „meghatározatlan textilösszetétel” kifejezéseket olyan termékeknél lehet alkalmazni, amelyek összetételét a gyártás során nem könnyű megállapítani.

(5)   A végső felhasználók számára forgalmazott textiltermékek esetén az (1)–(4) bekezdésben megjelölt százalékos összetételben:

a)

a textiltermék össztömegének legfeljebb 2 %-át kitevő idegen szál mennyisége engedélyezett, ha ezt a mennyiséget műszaki okok indokolják, és nem rendszeres hozzáadásról van szó; ez a tűréshatár 5 %-ra emelkedik kártolt eljárással készült termékek esetén, és ez nem érinti az 5. cikk (3) bekezdésében jelzett tűréshatárokat;

b)

a szálasanyag tömegéhez viszonyítva 3 % gyártási tűréshatár engedélyezett a névleges százalékos arány és az elemzéssel megállapított, tényleges százalékos arány között; ez a tűréshatár vonatkozik a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a tömegarány szerint csökkenő sorrendben felsorolt szálakra. Ez a tűréshatár az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja céljából is alkalmazandó.

Az elemzés során a tűréshatárokat külön-külön kell kiszámítani. A b) pontban jelzett tűrés kiszámításához figyelembe veendő össztömeg a késztermékben található szálasanyag tömege, csökkentve az a) pont szerinti tűrés meghatározásakor talált idegen szálak tömegével.

Az a) és b) pontokban megjelölt tűrés hozzáadása csak abban az esetben megengedett, ha az a) pontban jelzett tűrés megállapításakor az elemzés során talált idegen szálakról bebizonyosodik, hogy azok a textiltermékekben előforduló egy vagy több szálasanyaggal azonos kémiai típusúak.

Egyes meghatározott termékek esetében, amelyeknél a gyártási folyamat az a) és b) pontban megjelöltnél magasabb tűrést igényel, kivételes esetekben magasabb tűrés engedélyezhető, ha a termék megfelelőségét a 13. cikk (1) bekezdése szerint ellenőrizték, és ha ezt a gyártó megfelelően igazolni tudja. A tagállamok az ilyen intézkedésekről azonnal tájékoztatják a Bizottságot.

7. cikk

A 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (3) bekezdésében, valamint a 6. cikk (5) bekezdésében meghatározott tűrést nem érintve, azokat a látható, esetleg eltávolítható szálakat, amelyek pusztán díszítő célokat szolgálnak, és nem haladják meg a késztermék tömegének 7 %-át, nem szükséges feltüntetni a 4. és 6. cikkben meghatározott szálösszetételben. Ugyanez vonatkozik azokra a szálakra (pl. fémszálakra), amelyeket elektromos feltöltődés elleni védelem céljából használnak fel a termékben, és amelyek a késztermék össztömegének 2 %-át nem haladják meg. A 6. cikk (3) bekezdésében megjelölt termékek esetén ezeket a százalékokat nem a kelme, hanem a láncfonál és a vetülékfonál tömegének alapján, külön-külön kell kiszámítani.

8. cikk

(1)   Ezen irányelv értelmében a textiltermékeknek minősülő termékeket címkével vagy jelöléssel kell ellátni minden olyan esetben, amikor azok ipari vagy kereskedelmi céllal piacra kerülnek. Ez a címkézés vagy jelölés a terméket kísérő kereskedelmi dokumentumokkal helyettesíthető vagy egészíthető ki olyan esetekben, amikor a termékeket nem a végső felhasználó számára kínálják eladásra, illetve amikor azokat az állam vagy más, a közjog hatálya alá tartozó jogi személy – azokban a tagállamokban, ahol ez a fogalom ismeretlen, valamely ezzel egyenértékű szervezet – által leadott megrendelésre szállítják.

(2)   A 3–6. cikkben, valamint az I. és II. mellékletben megjelölt, a textilszál-összetételre vonatkozó megnevezéseket, leírásokat és tájékoztatót a kereskedelmi dokumentumokban egyértelműen kell feltüntetni. Nem megengedett a rövidítések használata a kereskedelmi szerződésekben, számlákon vagy szállítóleveleken. Mindazonáltal automatizált feldolgozási kód használható abban az esetben, ha a kód ugyanazon a dokumentumon belül kifejtésre kerül.

(3)   A 3–6. cikkben, valamint az I. és II. mellékletben megjelölt, a textilszál-összetételre vonatkozó elnevezéseket, leírásokat és tájékoztatót világosan olvasható és egységes írásképben kell feltüntetni a textiltermékek forgalomba hozatalánál, illetve eladásra történő ajánlatokra, különösen katalógusokban és kereskedelmi prospektusokban, a csomagoláson, címkéken és jelöléseken.

Azokat az adatokat és információt, amelyek nem képezik ezen irányelv tárgyát, külön kell feltüntetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a védjegyekre, illetve a vállalkozások nevére, amelyek állhatnak közvetlenül az ezen irányelvben előírt tájékoztatás előtt vagy után is.

Mindazonáltal, ha valamely textilterméket az első albekezdésben megjelölt módon eladásra kínálnak vagy értékesítenek a fogyasztó részére, és a terméken feltüntetett védjegy vagy a vállalkozások neve, amely önmagában, melléknévként vagy szógyökként tartalmaz egy, az I. mellékletben felsorolt, vagy azzal összetéveszthető nevet, akkor közvetlenül a védjegy vagy a vállalkozás neve előtt vagy után, egyértelmű, olvasható és egységes módon fel kell tüntetni a 3–6. cikkben és az I. és II. mellékletben felsorolt textilszál-összetevő elnevezését, leírását és a rá vonatkozó információkat.

(4)   A tagállamok előírhatják saját nemzetük nyelvének használatát is az e cikk által előírt címkézésre és jelölésre, ha területükön textiltermékeket kínálnak eladásra vagy eladnak végső felhasználók számára.

Csévék, orsók, motringok, gombolyagok, illetve bármilyen más kiszerelésű, kis mennyiségű varró-, foltozó- és hímzőfonal esetén a tagállamok az első albekezdésben meghatározott lehetőséggel kizárólag a csomagoláson vagy a kirakatokban feltüntetett globális címkézéssel kapcsolatban élhetnek. A IV. melléklet 18. tételében említett esetek sérelme nélkül, az egyes tételek címkézése a Közösség bármely nyelvén történhet.

(5)   A tagállamok nem tilthatják meg a 3., 4. és 5. cikkben megjelöltektől eltérő, a termékek jellegzetességeire vonatkozó leírás vagy információ használatát, ha az ilyen leírás vagy információ a tisztességes kereskedelmi gyakorlatot nem sérti.

9. cikk

(1)   A két vagy több különböző szálkomponensű textiltermékeken olyan címkét kell elhelyezni, amelyen feltüntetik mindegyik összetevő száltartalmát. Ez a címkézési mód nem kötelező, amennyiben az összetevő nem éri el az össztömeg 30 %-át, kivéve a fő bélésanyagokat.

(2)   Ha két vagy több textilterméknek azonos a száltartalma, és általában egyetlen egységet képeznek, ezeken elegendő egyetlen címkét elhelyezni.

(3)   A 12. cikkben foglaltak sérelme nélkül:

a)

az alábbi fűzőipari termékek szálösszetételét a teljes termék vagy az alábbiakban felsorolt alkotórészek összetételének globális vagy külön-külön történő feltüntetésével kell megjelölni:

i.

melltartóknál: a kosár és a hátrész külső és belső anyaga;

ii.

derékfűzőknél: az elülső hátsó és oldalsó merevítő elemek;

iii.

egész fűzőknél: a kosár külső és belső anyaga, az elülső és hátsó merevítő elemek és az oldalsó elemek.

Az első albekezdésben felsoroltaktól eltérő fűzőipari termékek szálösszetételét a teljes termék összetételével, illetve az egyes cikkek különböző komponenseivel globális vagy külön-külön történő jelzésével kell feltüntetni; ez a címkézés nem kötelező a termék össztömegének 10 %-át el nem érő komponensek esetén.

A felsorolt fűzőipari termékek különböző részeinek külön címkézését úgy kell megoldani, hogy a végső felhasználó könnyen megérthesse, hogy a címkén található különböző információ a termék mely részeire vonatkozik;

b)

a maratott nyomású textíliák szálösszetételét a termék egészére kell megadni, és az alapkelme és a maratott részek összetételét külön-külön is fel lehet tüntetni. Ezeket az összetevőket meg kell nevezni;

c)

a hímzett textiltermékek szálösszetételét a termék egészére kell megadni, és az alapkelme és a hímzőfonal összetételét külön-külön is fel lehet tüntetni; ezeket az összetevőket meg kell nevezni; abban az esetben, ha a hímzett részek felülete nem éri el a termék felületének 10 %-át, csak az alapkelme összetételét kell feltüntetni;

d)

a különböző szálösszetételű magfonalból és burkolófonalból álló és a fogyasztók számára ilyen módon eladásra kínált körülfont fonalak szálösszetételét a termék egészére kell megadni, és azt a magfonal és a burkolófonál összetételére vonatkozóan fel lehet tüntetni külön-külön is; ezeket az összetevőket meg kell nevezni;

e)

a bársony és plüss, illetve a bársony vagy plüss jellegű textíliák szálösszetételét a termék egészére kell megadni, és ha a termék alapkelméje és hasznos felülete különböző szálasanyagokból készült, az alapkelme és a hasznos felület összetételét külön-külön is meg lehet adni, és az egyes részeket meg kell nevezni;

f)

az olyan padlóburkolatok és szőnyegek összetétele, amelyek alapkelméje és hasznos felülete különböző szálasanyagból készült, megadható kizárólag a hasznos felületre vonatkozóan is, ilyen esetben ennek szálasanyag-összetételét meg kell nevezni.

10. cikk

(1)   A 8. és 9. cikkben foglaltaktól eltérve:

a)

a III. mellékletben felsorolt, a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt valamelyik gyártási szakaszban lévő textiltermékek esetén a tagállamok nem írhatják elő az elnevezést vagy az összetételt tartalmazó címkézést, illetve jelölést. Mindazonáltal a 8. és 9. cikkben foglalt rendelkezések vonatkoznak az olyan esetekre, ahol ezen termékeken elnevezésük vagy összetételük, illetve olyan védjegyet vagy vállalkozás nevét tartalmazó címke vagy jelölés található, amely önállóan, melléknévként vagy szógyökként tartalmazza az I. mellékletben felsorolt elnevezések valamelyikét vagy az azokkal könnyen összetéveszthető bármilyen más elnevezést;

b)

ha a IV. mellékletben felsorolt textiltermékek ugyanolyan típusúak és ugyanolyan összetételűek, azok együttesen kínálhatók értékesítésre, az ezen irányelv által meghatározott, az összetételre vonatkozó adatokat tartalmazó globális címkével ellátva;

c)

a méteráruként értékesített textiltermékek összetételét elegendő az értékesítésre kínált végen vagy göngyölegen feltüntetni.

(2)   A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett termékeket úgy kínálják eladásra, hogy a végső felhasználó teljes mértékben megismerhesse ezeknek a termékeknek az összetételét.

11. cikk

A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a textiltermékek forgalomba hozatalakor közreadott információt ne lehessen összetéveszteni az ezen irányelv által meghatározott elnevezésekkel és adatokkal.

12. cikk

A 8. cikk (1) bekezdése és az ezen irányelvben szereplő, a textiltermékek címkézésére vonatkozó más rendelkezések alkalmazásában a 4., 5. és 6. cikkben említett százalékos szálösszetételt anélkül kell meghatározni, hogy az alábbi tételeket figyelembe vennék:

a)

valamennyi textiltermék esetén: nem textil alkotórészek, textiltermék szerves részét nem képző szövetszegélyek, címkék, jelvények, szegélyek és bordűrök, textilbevonatú gombok és csatok, a termék külön meghatározott és korlátozott részein bedolgozott kiegészítők, díszítések, nem rugalmas szalagok, rugalmas cérnák és szalagok, továbbá a 7. cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően a pusztán díszítő, illetve az elektromos feltöltődést gátló, esetlegesen eltávolítható szálak;

b)

padlóburkolatok és szőnyegek esetén: minden hasznos felületen kívül eső egyéb komponens;

c)

bútorszövetek esetén: kötő- és töltőláncok és vetülékek, amelyek nem képezik a hasznos felület részét,

d)

dekorációs anyagok és függönyök esetén: a kötő- és töltőláncok és vetülékek, amelyek nem képezik a hasznos felület részét;

e)

egyéb textiltermékek esetén: alap- vagy alátét kelmék, merevítő- és erősítőkelmék, közbélések és vászonmerevítők, tűző- és fércelőcérnák, kivéve, ha ezek helyettesítik a szövet láncát, illetve vetülékfonalát, a töltőanyagok, amelyeknek nincs hőszigetelő funkciójuk, és a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően a bélésanyagok.

E pont alkalmazásában:

i.

a textiltermékek alapkelméje az, amelyik a hasznos felület béléseként szolgál, különösen takarókban és kettős szövetekben, valamint a bársony- vagy plüsskelmék és hasonló termékek alsó rétegén, nem minősül eltávolítandó bélésnek;

ii.

a „merevítő- és erősítőkelmék” kifejezés alatt a textiltermékek meghatározott és korlátozott részein található, azok erősítésére, illetve merevítésére vagy vastagítására szolgáló fonalak vagy anyagok értendők;

f)

zsírok, kötőanyagok, nehezítő-, írező- és appretálószerek, impregnálószerek, a festés és nyomás segédanyagai és a textilfeldolgozás során felhasznált egyéb termékek. Közösségi szintű rendelkezések hiányában a tagállamoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy ezek a tételek ne szerepeljenek a mennyiségek között, mert az megtévesztheti a fogyasztót.

13. cikk

(1)   Annak ellenőrzését, hogy a textiltermékek összetétele megfelel-e ezen irányelvnek megfelelően nyújtott tájékoztatónak, a (2) bekezdésben említett irányelvekben meghatározott elemzési módszerekkel kell elvégezni.

Ennek érdekében a 4., 5. és 6. cikkben szereplő százalékos szálarányokat úgy kell meghatározni, hogy az egyes vízmentes szálak tömegére a 12. cikkben felsorolt tételek eltávolítását követően a V. mellékletben meghatározott vonatkozó tűréshatárt alkalmazzák.

(2)   Külön irányelvek határozzák meg az egyes tagállamok által, az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek szálösszetételének meghatározásához felhasználandó mintavételi és elemzési módszereket.

14. cikk

(1)   A tagállamok az elnevezésekkel, illetve az összetétel feltüntetésével kapcsolatos okok miatt nem tilthatják meg és nem akadályozhatják az olyan textiltermékek forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek az ezen irányelv által előírt rendelkezéseknek.

(2)   Az ezen irányelvben foglalt rendelkezések nem zárják ki az egyes tagállamokban az ipari és kereskedelmi tulajdon védelmére, a származási hely megjelölésére, az eredetmegjelölésre és a tisztességtelen piaci verseny megakadályozására vonatkozó hatályos rendelkezések alkalmazását.

15. cikk

(1)   A Bizottság elfogadja az I. melléklet kiegészítéseit, valamint az V. melléklet kiegészítéseit és módosításait, amelyek a mellékleteknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása miatt szükségesek.

(2)   A Bizottság elfogadja a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló, 1996. december 16-i 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (6), valamint a háromkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1973. február 26-i 73/44/EGK tanácsi irányelvben (7) megjelöltektől eltérő két- és háromkomponensű szálkeverékek mennyiségi elemzésének új módszereit.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett intézkedéseket, amelyek ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 16. cikk (2) bekezdésében hivatkozott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

16. cikk

(1)   A Bizottságot a 96/73/EK irányelv által létrehozott, a textiltermékek elnevezésére és címkézésére vonatkozó irányelvekért felelős bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire is.

17. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

18. cikk

A VI. melléklet A. részében meghatározott aktusokkal módosított 96/74/EK irányelv hatályát veszti, a VI. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat a VII. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően ezen irányelvre történő hivatkozásként kell értelmezni.

19. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

20. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2009. január 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részérő

az elnök

A. VONDRA


(1)  HL C 162., 2008.6.25., 40. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. június 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. december 16-i határozata.

(3)  HL L 32., 1997.2.3., 38. o.

(4)  Lásd a VI. melléklet A. részét.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(6)  HL L 32., 1997.2.3., 1. o.

(7)  HL L 83., 1973.3.30., 1. o.


I. MELLÉKLET

TEXTILSZÁLAK TÁBLÁZATA

(lásd a 3. cikket)

Sorszám

Elnevezés

A szál leírása

1

gyapjú (1)

juh vagy bárány (Ovis aries) gyapjából származó szál

2

alpaka, láma, teve, kasmír, moher, angóra, vikunya, jak, guanakó, kasgóra, hód, vidra, a megnevezés után a „gyapjú” vagy „szőr” szó feltüntetésével vagy anélkül (1)

az alábbi állatok szőre: alpaka, láma, teve, kasmírkecske, angórakecske, angóranyúl, vikunya, jak, guanakó, kasgórakecske, hód, vidra

3

állati szőr vagy lószőr, az állatfajta megadásával vagy anélkül (pl. marhaszőr, házikecskeszőr, lószőr)

az 1. vagy 2. sorban nem említett különféle állatok szőre

4

selyem

kizárólag selyemkiválasztó rovarok mirigyváladékából származó szál

5

pamut

a gyapotnövény (Gossypium) tokjából nyert szál

6

kapok

a kapok (Ceiba pentandra) belsejéből nyert szál

7

len

a len szárából (Linum usitassisimum) nyert rost

8

valódi kender

a kender szárából (Cannabis sativa) származó rost

9

juta

a Corchorus olitoruius és a Chorcorus capsularis szárából nyert rost. Ennek az irányelvnek az értelmében az alábbi növényfajokból származó rostokat is a jutáéval azonos módon kezeljük: Hibiscus cannabinus, Hibriscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

manilakender

a Musa textilis szárát burkoló levelekből nyert rost

11

alfafű

a Stipa tenacissima leveléből nyert rost

12

kókusz

a Cocos nucifera terméséről nyert rost

13

seprűzanót

a Cytisus scoparius, illetve a Spartium junceum ágából nyert rostból készült szál

14

rami

a Boehmeria nivea és a Boehmeria tenacissima szárából nyert rost

15

szizál

az Agave sisalana leveléből nyert rost

16

indiai kender

a Crotalaria juncea rostja

17

heneken (mexikói szizál)

az Agave fourcroides leveléből nyert rost

18

agávé

az Agave cantala rostja

19

acetát

cellulóz-acetát szál, amelyben a hidroxil csoportok kevesebb mint 92 %-a, de legalább 74 %-a acetilezett

20

alginát

az alginsav fémsóiból készült szál

21

rézoxid-szál

rézoxid-ammóniás eljárással nyert regenerált cellulózszál

22

modál

módosított viszkóz eljárással előállított magas szakítószilárdságú és magas nedves modulusú regenerált cellulózszál. A szakítószilárdság (BC) szabványos állapotban és az 5 százalékos megnyúláshoz szükséges erő (BM) nedves állapotban a következők:

BC (CN) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (CN) ≥ 0,5 √T

ahol T a decitexben kifejezett lineáris sűrűség

23

regenerált fehérje (Protein)

természetes fehérjéből nyert vegyszerekkel, kémiai úton regenerált és stabilizált szál

24

triacetát

cellulóz-acetát szál, amelyben a hidroxil csoportok legalább 92 %-a acetilezett

25

viszkóz

viszkóz eljárással készült, regenerált cellulózból álló végtelen és vágott szál

26

akril

a láncmolekula tömegének legalább 85 %-ában akrilnitrilt tartalmazó lineáris makromolekulákból álló szál

27

poliklorid

a láncmolekula tömegének 50 %-át meghaladó arányban vinilklorid vagy vinilidénklorid monomer egységeket tartalmazó lineáris makromolekulákból álló szál

28

fluorszál

álló lineáris makromolekulák alkotta szál, amelyet alifás fluor karbon monomerekből nyernek

29

modakril

a láncmolekula tömegének 50 %-át meghaladó és 85 %-ánál kisebb arányban akrilnitrilt tartalmazó lineáris makromolekulák alkotta szál

30

poliamid vagy nejlon

a láncban legalább 85 %-ban alifás vagy ciklo-alifás egységekhez kapcsolódó, ismétlődő amidkötéseket tartalmazó szintetikus, lineáris makromolekulákból álló szál

31

aramid

aromás csoportokhoz kapcsolódó amid vagy imidkötésekből álló szintetikus lineáris makromolekulák alkotta szál, amelyben az amid- vagy imidkötések legalább 85 %-a közvetlenül kapcsolódik két aromás gyűrűhöz, és az esetlegesen jelen levő imidkötések száma nem haladja meg az amidkötésekét

32

poliimid

a láncban ismétlődő imidegységeket tartalmazó szintetikus lineáris makromolekulákból álló szál

33

lyocell (2)

egy szerves oldószerrel és oldatból történő szálképzési eljárással, származékok képződése nélkül előállított regenerált cellulózszál

34

polilaktid

a láncban legalább 85 (tömeg)%, természetesen előforduló cukrokból származó tejsavészter-egységet tartalmazó, lineáris makromolekulákból álló szál, melynek olvadási hőmérséklete legalább 135 °C

35

poliészter

lineáris makromolekulákból álló szál, amelynek tömege legalább 85 %-ában egy diolés tereftálsav-észteréből áll

36

polietilén

nem behelyettesített alifás szénhidrogén makromolekulákból álló szál

37

polipropilén

aciklusos, lineáris telített szénhidrogén makromolekulákból álló szál, ahol két szénatomból egyhez metil csoport tartozik, izotaktikus elrendezésben, további behelyettesítés nélkül

38

polikarbamid

a láncmolekulában ismétlődő, karbamidilén (NH-CO-NH) funkciós csoportot tartalmazó lineáris makromolekulákból álló szál

39

poliuretán

ismétlődő uretán funkciós csoportokat tartalmazó láncokból felépülő, lineáris makromolekulákból álló szál

40

vinilszál

eltérő acetálozási fokú poli(vinilalkohol) láncú, lineáris makromolekulák alkotta szál

41

trivinil

akrilnitrilből, egy klórozott vinil monomerből és egy harmadik vinil monomerből álló szál, amelyek közül egyik terpolimer részaránya sem éri el a teljes tömeg 50 %-át

42

elasztodién

természetes vagy szintetikus poli-izoprénből vagy egy vagy több vinil monomerrel vagy anélkül polimerizált egy vagy több diénből álló elasztikus szál, amely eredeti hosszának háromszorosára kinyújtva, majd elengedve rövid idő alatt rövid idő alatt visszanyeri megközelítőleg eredeti hosszát

43

elasztán

tömegének legalább 85 %-ában szegmentált poliuretánból álló elasztikus szál, amely szálirányú húzóerő hatására eredeti hosszának háromszorosára nyúlik meg, és tehermentesítés után rövid idő alatt visszanyeri megközelítőleg eredeti hosszát

44

üvegszál

üvegből előállított szál

45

a szálak anyagául szolgáló anyagnak megfelelő megnevezés, pl. fém, azbeszt, papír, amelyet a „fonal”, illetve „szál” szó követhet

e mellékletben máshol fel nem sorolt különféle vagy új anyagokból készült szálak

46

elaszto-multiészter

két vagy több, vegyileg megkülönböztethető lineáris makromolekula (amelyek egyike sem haladja meg a teljes tömeg 85 %-át) kölcsönhatása által, két vagy több megkülönböztethető szakaszban létrehozott szál, amelyben az észtercsoport alkotja a meghatározó egységnyi mennyiséget (legalább 85 %), és amely – megfelelő kezelést követően – eredeti hosszának másfélszeresére kinyújtva, majd elengedve, rövid idő alatt lényegében visszanyeri eredeti hosszát

47

elasztolefin

legalább 95 %-ban (tömegszázalékban) részben keresztkötéseket tartalmazó makromolekulákból álló, etilénből és legalább egy másik olefinből előállított szál, amely eredeti hosszának másfélszeresére kinyújtva, majd elengedve rövid idő alatt lényegében visszanyeri eredeti hosszát


(1)  A melléklet 1. pontjában szereplő „gyapjú” szó juh- vagy báránygyapjúból és a 2. pont 3. oszlopában felsorolt szőrökből álló szálak keverékét is jelentheti.

Ez a rendelkezés vonatkozik a 4. és 5. cikkekben felsorolt, valamint a 6. cikkben említett textiltermékekre, feltéve, hogy ez utóbbi termékek részben az 1. és a 2. pontban felsorolt szálakból állnak.

(2)  A szerves oldószer kifejezés alapvetően szerves anyagok és víz keverékét jelenti.


II. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett elnevezések

:

bolgár nyelven

:

„необработена вълна”,

:

spanyol nyelven

:

„lana virgen” vagy „lana de esquilado”,

:

cseh nyelven

:

„střižní vlna”,

:

dán nyelven

:

„ren, ny uld”,

:

német nyelven

:

„Schurwolle”,

:

észt nyelven

:

„uus vill”,

:

görög nyelven

:

„παρθένο μαλλί”,

:

angol nyelven

:

„virgin wool” vagy „fleece wool”,

:

francia nyelven

:

„laine vierge” vagy „laine de tonte”,

:

olasz nyelven

:

„lana vergine” vagy „lana di tosa”,

:

lett nyelven

:

„pirmlietojuma vilna” vagy „jaunvilna”,

:

litván nyelven

:

„natūralioji vilna”,

:

magyar nyelven

:

„élőgyapjú”,

:

máltai nyelven

:

„suf verġni”,

:

holland nyelven

:

„scheerwol”,

:

lengyel nyelven

:

„żywa wełna”,

:

portugál nyelven

:

„lã virgem”,

:

román nyelven

:

„lână virgină”,

:

szlovák nyelven

:

„strižná vlna”,

:

szlovén nyelven

:

„runska volna”,

:

finn nyelven

:

„uusi villa”,

:

svéd nyelven

:

„ren ull”.


III. MELLÉKLET

Címkézési vagy jelölési kötelezettség alá nem tartozó termékek

(lásd a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontját)

1.

Ingujjrögzítő

2.

Óraszíj textilanyagból

3.

Címkék és jelvények

4.

Textilanyagokból készült bélelt edényfogók

5.

Kávéskannát melegen tartó sapkák

6.

Teáskannát melegen tartó sapkák

7.

Ruhaujjvédők

8.

Nem plüssből készült karmantyúk

9.

Művirágok

10.

Tűpárnák

11.

Festett kanavászok

12.

Textiltermékek erősítés és merevítés céljából

13.

Nemez

14.

Használt, konfekcionált textiltermékek, ahol ezt egyértelműen feltüntetik

15.

Lábszárvédők

16.

Használt csomagolóanyagok, amelyeket ténylegesen használtként értékesítenek

17.

Nemezkalapok

18.

Szattyán bőráru és textilanyagból készült nyereg

19.

Textilanyagokból készült utazási cikkek

20.

Kézzel hímzett faliszőnyegek, kész- vagy félkész állapotban, beleértve a hímzőcérnát, amelyet a hímzővászontól külön értékesítenek, és kimondottan faliszőnyegek készítésére kínálnak

21.

Cipzárak

22.

Textilanyaggal behúzott gombok és csatok

23.

Textilanyagokból készült könyvborítók

24.

Játékok

25.

Lábbelik textilből készült részei, kivéve a melegítőbéléseket

26.

Többféle összetevőből álló, 500 cm2-t meg nem haladó felületű tálalátétek

27.

Konyhai kesztyűk és konyharuhák

28.

Tojást melegen tartó sapkák

29.

Kozmetikai táska

30.

Textilből készült dohányzacskók

31.

Textilből készült szemüvegtokok, cigaretta és szivartárcák, öngyújtóhoz és fésűhöz való tasakok

32.

Védő sportfelszerelések, a kesztyűk kivételével

33.

Piperetáskák

34.

Cipőtisztító készlethez való táskák

35.

Temetkezési cikkek

36.

Egyszer használatos termékek, a vatta kivételével

Ennek az irányelvnek az értelmében egyszer használatos termékeknek tekinthetők azok a textilből készült cikkek, amelyek csak egyszeri vagy korlátozott ideig való használatra terveztek, és amelyek rendeltetésszerű használata kizárja ugyanerre vagy hasonló célra történő későbbi használatra történő helyreállításukat

37.

Az Európai gyógyszerkönyv hatálya alá tartozó és ennek szabályaiban történő utalásban szereplő textilipari termékek, gyógyászati és ortopédiai használatra szolgáló, nem egyszer használatos kötszerek, és általában az ortopédiai textiltermékek

38.

A IV. melléklet 12. pontjában felsorolt textilipari termékek, beleértve zsinórokat, köteleket és zsinegeket, és szokásos használatuk általában a következő:

a)

berendezések alkotóelemeként termékek gyártásánál és feldolgozásánál;

b)

beépítendő elem gépekhez, szerelvényekhez (fűtés, légkondicionálás, világítás), háztartási és egyéb készülékekhez, járművekhez és egyéb közlekedési eszközökhöz vagy azok üzemeltetésére, karbantartására vagy felszereléseire, ha azok nem ponyvaborítók és textilből készült járműtartozékok, amelyeket nem a járművel együtt értékesítenek

39.

Védő és biztonsági célokra gyártott textilipari cikkek, pl. biztonsági övek, ejtőernyők, mentőmellények, tűzoltócsúszdák, tűzoltó eszközök, golyóálló mellények és különleges védőöltözékek (pl. tűz, vegyi anyagok és egyéb kockázati tényezők ellen védelmet nyújtók)

40.

Túlnyomással tartott szerkezetek (pl. sportcsarnokok, kiállító csarnokok vagy raktárhelyiségek) abban az esetben, ha mellékelik e cikkek teljesítményére és műszaki adataira vonatkozó információt

41.

Vitorlák

42.

Állatok számára készített ruházat

43.

Zászlók és lobogók


IV. MELLÉKLET

Globális címkézésre vagy jelölésre kötelezett termékek

(lásd a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontját)

1.

Felmosórongy

2.

Törlőruhák

3.

Szegélyek és ruhadíszek

4.

Paszományok

5.

Övek

6.

Nadrágtartók

7.

Harisnyatartók és harisnyakötők

8.

Cipő és csizmafűző

9.

Szalagok

10.

Rugalmas (gumi)szalagok

11.

Új csomagolóanyagok, amelyeket ténylegesen újként értékesítenek

12.

Csomagoló- és mezőgazdasági kötözőzsinórok, -zsinegek, -kötelek a III. melléklet 38. pontjába tartozó anyagokon kívül (1)

13.

Tálalátétek

14.

Zsebkendők

15.

Kontyhálók és hajhálók

16.

Gyermeknyakkendők és csokornyakkendők

17.

Előkék; mosdókesztyűk és arctörlő kendők

18.

Egygrammos vagy kisebb nettó tömegű, kiskereskedelmi forgalomban kis mennyiségekben értékesített varró-, foltozó- és hímzőcérnák

19.

Függönyökhöz, sötétítőfüggönyökhöz és redőnyökhöz való szalagok


(1)  Az e pontba tartozó és levágott hosszra értékesített termékek esetén a globális címkézés alapja az orsó. Az e pontba tartozó kötél- és zsinegáru tartalmazza a hegymászáshoz és vízi sportokhoz használt köteleket is.


V. MELLÉKLET

A textiltermékekben található szálak tömegének kiszámításához használt egyezményes tűréshatárok

(lásd a 13. cikket)

Sorszám

Szál

Százalék

1–2

Gyapjú és állati szőrök:

 

fésült szálak

18,25

kártolt szálak

17,00 (1)

3

Állati szőrök:

 

fésült szálak

18,25

kártolt szálak

17,00 (1)

Lósörény:

 

fésült szálak

16,00

kártolt szálak

15,00

4

Selyem

11,00

5

Pamut:

 

szokásos szálak

8,50

mercerezett szálak

10,50

6

Kapok

10,90

7

Len

12,00

8

Kender

12,00

9

Juta

17,00

10

Manilakender

14,00

11

Alfafű

14,00

12

Kókusz

13,00

13

Seprű

14,00

14

Rami (fehérített rost)

8,50

15

Szizál

14,00

16

Indiai kender

12,00

17

Heneken (mexikói szizál)

14,00

18

Kantala

14,00

19

Acetát

9,00

20

Alginát

20,00

21

Rézoxid-szál

13,00

22

Modál

13,00

23

Fehérjeszál (protein)

17,00

24

Triacetát

7,00

25

Viszkóz

13,00

26

Akril

2,00

27

Klórszál

2,00

28

Fluorszál

0,00

29

Modakril

2,00

30

Poliamid vagy nejlon:

 

vágott szál

6,25

végtelen szál

5,75

31

Aramid

8,00

32

Poliimid

3,50

33

Lyocell

13,00

34

Polilaktid

1,50

35

Poliészter:

 

vágott szál

1,50

végtelen szál

1,50

36

Polietilén

1,50

37

Polipropilén

2,00

38

Polikarbamid

2,00

39

Poliuretán:

 

vágott szál

3,50

végtelen szál

3,00

40

Vinilszál

5,00

41

Trivinil

3,00

42

Elasztodién

1,00

43

Elasztán

1,50

44

Üvegszál:

 

5 μm-t átlagos átmérő felett

2,00

legfeljebb 5 μm átlagos átmérőig

3,00

45

Fémszál

2,00

Fémes szál

2,00

Azbeszt

2,00

Papírfonal

13,75

46

Elaszto-multiészter

1,50

47

Elasztofelin

1,50


(1)  A 17 %-os egyezményes tűréshatárt kell alkalmazni olyankor is, ha nem lehet megállapítani, hogy a gyapjút, illetve állati szőrt tartalmazó textiltermék fésült-e vagy kártolt.


VI. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(lásd a 18. cikket)

Az Európai Parlament és a Tanács 96/74/EK irányelve

(HL L 32., 1997.2.3., 38. o.)

 

A Bizottság 97/37/EK irányelve

(HL L 169., 1997.6.27., 74. o.)

 

A 2003. évi csatlakozási okmány II. melléklete 1. része F. szakaszának 2. bekezdése

(HL L 236., 2003.9.23., 66. o.)

 

A Bizottság 2004/34/EK irányelve

(HL L 89., 2004.3.26., 35. o.)

 

A Bizottság 2006/3/EK irányelve

(HL L 5., 2006.1.10., 14. o.)

 

A Tanács 2006/96/EK irányelve

(HL L 363., 2006.12.20., 81. o.)

kizárólag a melléklet D. szakasz 2. pontja

A Bizottság 2007/3/EK irányelve

(HL L 28., 2007.2.3., 12. o.)

 


B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 18. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

96/74/EK

97/37/EK

1998. június 1.

2004/34/EK

2005. március 1.

2006/3/EK

2007. január 9.

2006/96/EK

2007. január 1.

2007/3/EK

2008. február 2.


VII. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

96/74/EK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk

1. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, a) pont

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, bevezető szöveg

2. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, i. alpont

2. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés, b) pont, ii. alpont

2. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

2. cikk, (3) bekezdés, első francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, a) pont

2. cikk, (3) bekezdés, második francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, b) pont

2. cikk, (3) bekezdés, harmadik francia bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, c) pont

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk, (1) bekezdés, szöveg a francia bekezdéseken kívül

5. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés, francia bekezdések

II. melléklet

5. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

6. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

6. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés, a) pont

6. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés, b) pont

6. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés, c) pont

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

6. cikk, (5) bekezdés

6. cikk, (5) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

7. cikk

7. cikk

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, a) pont

8. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, b) pont

8. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, c) pont

8. cikk, (4) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés, d) pont

8. cikk, (5) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

9. cikk, (3) bekezdés, bevezető szöveg

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, bevezető szöveg

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, bevezető szöveg

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, első francia bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, i. alpont

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, második francia bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, ii. alpont

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, harmadik francia bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, első albekezdés, iii. alpont

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, második albekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, második albekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, harmadik albekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont, harmadik albekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, b)–f) pont

9. cikk, (3) bekezdés, b)–f) pont

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk, bevezető szöveg

12. cikk, bevezető szöveg

12. cikk, 1. pont

12. cikk, a) pont

12. cikk, 2. pont, a) alpont

12. cikk, b) pont

12. cikk, 2. pont, b) alpont, első albekezdés

12. cikk, c) pont

12. cikk, 2. pont, b) alpont, második albekezdés

12. cikk, d) pont

12. cikk, 2. pont, c) alpont, első albekezdés

12. cikk, e) alpont, első albekezdés

12. cikk, 2. pont, c) alpont, második albekezdés, bevezető szöveg

12. cikk, e) alpont, második albekezdés, bevezető szöveg

12. cikk, 2. pont, c) alpont, második albekezdés, első francia bekezdés

12. cikk, e) alpont, második albekezdés, i. pont

12. cikk, 2. pont, c) alpont, második albekezdés, második francia bekezdés

12. cikk, e) alpont, második albekezdés, ii. pont

12. cikk, 3. pont

12. cikk, f) pont

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk, bevezető szöveg

1. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

15. cikk, 1. pont

1. cikk, (2) bekezdés, a) pont

15. cikk, 2. pont

1. cikk, (2) bekezdés, b) pont

15. cikk, 3. pont

1. cikk, (2) bekezdés, c) pont

15. cikk, 4. pont

1. cikk, (2) bekezdés, d) pont

16. cikk

15. és 16. cikk

17. cikk

17. cikk

18. cikk

18. cikk

19. cikk, első bekezdés

20. cikk

19. cikk, második bekezdés

19. cikk

I. melléklet, sorszámok 1-től 33-ig

I. melléklet, sorszámok 1-től 33-ig

I. melléklet, 33a. sorszám

I. melléklet, 34. sorszám

I. melléklet, 34. sorszám

I. melléklet, 35. sorszám

I. melléklet, 35. sorszám

I. melléklet, 36. sorszám

I. melléklet, 36. sorszám

I. melléklet, 37. sorszám

I. melléklet, 37. sorszám

I. melléklet, 38. sorszám

I. melléklet, 38. sorszám

I. melléklet, 39. sorszám

I. melléklet, 39. sorszám

I. melléklet, 40. sorszám

I. melléklet, 40. sorszám

I. melléklet, 41. sorszám

I. melléklet, 41. sorszám

I. melléklet, 42. sorszám

I. melléklet, 42. sorszám

I. melléklet, 43. sorszám

I. melléklet, 43. sorszám

I. melléklet, 44. sorszám

I. melléklet, 44. sorszám

I. melléklet, 45. sorszám

I. melléklet, 45. sorszám

I. melléklet, 46. sorszám

I. melléklet, 46. sorszám

I. melléklet, 47. sorszám

II. melléklet, sorszámok 1-től 33-ig

V. melléklet, sorszámok 1-től 33-ig

II. melléklet, 33a. sorszám

V. melléklet, 34. sorszám

II. melléklet, 34. sorszám

V. melléklet, 35. sorszám

II. melléklet, 35. sorszám

V. melléklet, 36. sorszám

II. melléklet, 36. sorszám

V. melléklet, 37. sorszám

II. melléklet, 37. sorszám

V. melléklet, 38. sorszám

II. melléklet, 38. sorszám

V. melléklet, 39. sorszám

II. melléklet, 39. sorszám

V. melléklet, 40. sorszám

II. melléklet, 40. sorszám

V. melléklet, 41. sorszám

II. melléklet, 41. sorszám

V. melléklet, 42. sorszám

II. melléklet, 42. sorszám

V. melléklet, 43. sorszám

II. melléklet, 43. sorszám

V. melléklet, 44. sorszám

II. melléklet, 44. sorszám

V. melléklet, 45. sorszám

II. melléklet, 45. sorszám

V. melléklet, 46. sorszám

II. melléklet, 46. sorszám

V. melléklet, 47. sorszám

III. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet

VI. melléklet

VII. melléklet


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Európai Parlament és Tanács

23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/49


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. december 18.)

a rugalmassági eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 27. pontja alapján történő igénybevételéről

(2009/45/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 27. pontja ötödik bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 2008. november 21-i egyeztető ülésen a költségvetési hatóság két ága megállapodott, hogy a 2009. évi költségvetésben a 4. megnevezés felső határán túl 420 millió EUR összeggel igénybe veszi a rugalmassági eszközt a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz finanszírozásának kiegészítésére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió általános költségvetésében a 2009-es pénzügyi évre a rugalmassági eszközt 420 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat formájában veszik igénybe.

Ezt az összeget a fejlődő országok gyorsan emelkedő élelmiszeráraihoz kapcsolódó gyorsreagálási eszköz 4. megnevezésben biztosított finanszírozásának kiegészítésére kell felhasználni.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2008. december 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

E. WOERTH


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


Bizottság

23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/50


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 19.)

bizonyos svédországi postai ágazati szolgáltatásoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről

(az értesítés a C(2008) 8409. számú dokumentummal történt)

(Csak a svéd nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/46/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 30. cikke (4) és (6) bekezdésére,

tekintettel a Posten AB Sweden (a továbbiakban: a svéd posta) által 2008. június 19-én e-mailben benyújtott kérelemre,

a közbeszerzési tanácsadó bizottsággal való konzultációt követően,

mivel:

I.   TÉNYEK

(1)

2008. június 19-én a svéd posta a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (5) bekezdése szerinti kérelmet küldött e-mailben a Bizottságnak. A Bizottság a 30. cikk (5) bekezdésének első albekezdésével összhangban, 2008. június 25-én kelt levelében tájékoztatta erről a svéd hatóságokat, amire a svéd hatóságok – határidő-meghosszabbítási kérelmet követően – 2008. szeptember 2-án e-mailben válaszoltak. A Bizottság ezenfelül 2008. július 30-án e-mailben további információkat kért a svéd postától, amelyeket a svéd posta 2008. augusztus 15-én e-mailben elküldött a Bizottságnak.

(2)

A svéd posta által benyújtott kérelem bizonyos svédországi postai, illetve nem postai szolgáltatásokra vonatkozik. A kérelemben ismertetett szolgáltatások a következők:

a)

címzett első osztályú levelekkel kapcsolatos, belföldi és nemzetközi szolgáltatások (fogyasztóközi [Consumer to Consumer, CtC], a fogyasztó és a vállalat közötti [Consumer to Business, CtB], vállalatközi [Business to Business, BtB] és a vállalat és a fogyasztó közötti [Business to Consumer, BtC]); ez a kategória magában foglalja az elsőbbségi hírlapkézbesítést és a gyorspostai szolgáltatásokat is;

b)

nem elsőbbségi levelekkel kapcsolatos szolgáltatások, ideértve az úgynevezett „e-brev” szolgáltatásokat, a nem elsőbbségi hírlapkézbesítést és a címzett reklámküldemények kézbesítését is. Az e-brev szolgáltatás keretében az ügyfél elektronikus adathordozón benyújtott küldeményét nyomtatási és borítékolási szolgáltatást követően papír alapú levelekké alakítják, majd azokat kézbesítik; e szolgáltatási kategória további alkategóriákra bontható, mivel bizonyos küldeménytípusokat másként kezelnek és azokra eltérő árak vonatkoznak. Ennélfogva alapvetően különbözik az egyedi tételek és a nagy, szortírozott szállítmányok (más néven előválogatott tömeges küldemények) kezelési módja. Ez utóbbi kategórián belül további megkülönböztetést tesznek a szolgáltatás nyújtásának földrajzi területe szerint, vagyis annak alapján, hogy a nagy szortírozott szállítmányokat nagyvárosi térségekben (2) vagy Svédország más területein kézbesítik. E megkülönböztetés különösen fontos következménye, hogy az árak a szolgáltatás nyújtásának helye szerint különböznek, mégpedig jelentős mértékben (3). E határozat alkalmazásában ezért három különböző szolgáltatást vesznek figyelembe, nevezetesen a következőket:

általános nem elsőbbségi levélszolgáltatások, azaz a fentiekben leírt minden nem elsőbbségi levélszolgáltatás, kivéve a következőket:

nagy, szortírozott, nem elsőbbségi szállítmányok nagyvárosi térségekben, és

nagy, szortírozott, nem elsőbbségi szállítmányok Svédország nem nagyvárosi térségeiben;

c)

címzetlen reklámküldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások;

d)

belföldi vállalatközi szabványos csomagküldő szolgáltatások;

e)

belföldi, a vállalat és a fogyasztó közötti szabványos csomagküldő szolgáltatások;

f)

belföldi fogyasztói (fogyasztóközi és a fogyasztó és a vállalat közötti) szabványos csomagküldő szolgáltatások;

g)

belföldi gyorspostai és futár csomagküldő szolgáltatások;

h)

nemzetközi (BtB, BtC, CtB, CtC) csomagküldő szolgáltatások, azaz a Svédország területén kívül feladott, illetve a Svédország területén kívül kézbesítendő csomagokhoz kapcsolódó szolgáltatások;

i)

belföldi raklapszolgáltatások (más néven könnyűáru-szolgáltatások, azaz a mintegy 1 000 kg súlyhatárt el nem érő árukhoz kapcsolódó szolgáltatások);

j)

bélyeggyűjtői szolgáltatások;

k)

független logisztika (3PL) és független logisztikaszervezés (4PL), amely e meghatározásban magában foglalja az ügyfél áruforgalmához kapcsolódó import-, raktározási és terjesztési, valamint irányítási, ellenőrzési és fejlesztési tevékenységeket is;

l)

belső irodai szolgáltatások kiszervezése. Ezt a kérelem a következőképpen írja le: „A Postservice azt jelenti, hogy egy vállalat belső postakezelési folyamatát külső szereplő kezeli a vállalat belső erőforrásainak felszabadítása és üzleti hatékonyságának növelése érdekében. A Postservice – több más szolgáltatással együtt – a belső irodai szolgáltatások kiszervezési piacának részét képezi. E piacon számos vállalkozás működik, és ezek eltérő szolgáltatásokat nyújtanak. A szolgáltatáscsomagokat különféleképpen állítják össze: néha tartalmazzák a legtöbb postai szolgáltatásnak tekinthető szolgáltatást, más esetekben ezek közül csak néhányat, a hangsúlyt pedig például a takarítási szolgáltatásokra helyezik.”

(3)

A kérelem ezenkívül megemlít egy olyan szolgáltatást, amelynek lényege postaláda biztosítása, de – helyesen – azt a következtetést vonja le, hogy ez a postai infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása részének tekintendő kiegészítő szolgáltatás, ezért a 30. cikk értelmében nem képezheti önálló határozat tárgyát.

(4)

A kérelemhez csatolták a független nemzeti hatóság, a Konkurrensverket (4) (a svéd versenyhatóság) következtetéseit, amely a következő főbb észrevételeket tette és következtetéseket vonta le: „A Konkurrensverketnek nincsen döntő ellenvetése az érintett piacok [svéd posta] általi meghatározásával szemben. (…) Helyes az a megállapítás, hogy a svéd postának létező és növekvő versennyel kell szembesülnie a postai ágazatban tevékenykedő új vállalatok miatt, és ez különösen igaz a sűrűbben lakott területekre. (…) Svédországot mindamellett kiterjedt földrajzi terület és alacsony népsűrűség jellemzi, ezért új vállalatoknak – jelenleg és az előrelátható jövőben – kereskedelmi szempontból nem érdekük az e piacon való megjelenés (azaz postai szolgáltatások nyújtása). Ez azt jelenti, hogy a [svéd posta] maradhat a jövőben is az egyedüli piacműködtető, vagy legalábbis igen erős piaci helyzetet tarthat fenn a svéd postai piac bizonyos szegmenseiben. (…) Következésképpen a Konkurrensverket úgy véli, hogy a [svéd posta] kérelme a 2004/17/EK közüzemi irányelv 30. cikke értelmében megfelel az [abban] említett piacok számára mentesség biztosításához szükséges követelményeknek. (…)”

II.   JOGI KERETEK

(5)

A 2004/17/EK irányelv 30. cikke előírja, hogy az irányelvben említett bármely tevékenység folytatására irányuló szerződések nem tartozhatnak a 2004/17/EK irányelv hatálya alá, ha abban a tagállamban, ahol a szerződést teljesítik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. A versenynek való közvetlen kitettséget objektív szempontok alapján kell értékelni, figyelembe véve az érintett ágazat egyedi jellemzőit. A piaci belépés akkor minősül szabadnak, ha a tagállam végrehajtotta és alkalmazta az adott ágazatot vagy annak egy részét megnyitó, megfelelő közösségi jogszabályokat.

(6)

Mivel Svédország végrehajtotta és alkalmazta a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5) (anélkül, hogy élt volna az irányelv 7. cikke értelmében egyes szolgáltatások fenntartására biztosított lehetőséggel), a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban a piacra való belépés nem tekinthető korlátozottnak. Egy adott piacon a versenynek való közvetlen kitettséget több mutató alapján kell értékelni, amelyek közül önmagában egyik sem döntő jellegű.

(7)

A határozat által érintett piacokra vonatkozó egyik fontos paraméter az adott piac legfontosabb szereplőinek piaci részesedése. A másik kritérium a piacok összefonódásának szintje. Mivel a határozat hatálya alá tartozó különböző tevékenységek feltételei változóak, a versenyhelyzet vizsgálata során figyelembe kell venni a különböző piacokon fennálló különböző helyzeteket.

(8)

Noha bizonyos esetekben a piac szűkebb meghatározása is elképzelhető, e határozat alkalmazásában az érintett piac pontos meghatározása nyitva hagyható, mivel a svéd posta által benyújtott kérelemben felsorolt szolgáltatások közül több esetében a szűkebb vagy a tágabb értelmű meghatározástól függetlenül ugyanaz marad az elemzés eredménye.

(9)

Ez a határozat nem sérti a versenyszabályok alkalmazását.

III.   ÉRTÉKELÉS

(10)

A címzett első osztályú leveleket illetően a svéd posta piaci részesedése 2005 és 2007 között minden évben stabilan alakult, kevéssel meghaladva a […] %-ot (6) úgy az érték, mint a mennyiség tekintetében (7). A svéd posta szerint e piaci részesedés szintje nem változna jelentősen akkor sem, ha a figyelembe vehető lehetséges szegmenseket (CtC, CtB, BtC, BtB, belföldi és nemzetközi, levelek és első osztályú hírlapok, egyedi tételek és szállítmányok, szortírozott és nem szortírozott szállítmányok, nagy és kis volumenű szállítmányok, nagyvárosi térségek és Svédország más területei stb.) egyenként vizsgálnák (8). Ennélfogva jelen esetben nyitva hagyható az a kérdés, hogy e szegmensek mindegyike azonos termékpiac részét képezi-e. Mindamellett a svéd posta szerint a saját piaci helyzetének értékelése során figyelembe veendő érintett piac a szélesebb „üzenetek piaca”, amely a minden kategóriájú és típusú címzett leveleken, elsőbbségi és nem elsőbbségi hírlapokon és magazinokon, valamint a címzett reklámküldeményeken felül magában foglalná „a postai küldemények fizikai kézbesítésének minden elektronikus alternatíváját. (…) Erre példa többek között az e-mail, az EDI, a honlapon keresztüli kommunikáció (információk benyújtása, műveletek végrehajtása stb.), az üzleti rendszerek (amelyek kommunikációs és szolgáltatási alkalmazásokat – például számlázási rendszereket – hoznak létre) és a telefonszolgáltatások (SMS és MMS).” Az így meghatározott piacon a svéd posta „korlátozott piaci részesedéssel” rendelkezne. A svéd posta szerint valójában versenynyomás nehezedik rá, mivel fennáll a „hagyományos” papír alapú levélszolgáltatások elektronikus kommunikációs eszközökkel (például e-maillel vagy SMS-sel) való helyettesítésének lehetősége. A helyettesítés tekintetében meg kell jegyezni, hogy az EK versenyszabályai szerint a helyettesíthetőséget többek között a termékjellemzők, a termék ára és a más lehetséges helyettesítőkre való váltáshoz kapcsolódó akadályok alapján kell elemezni. Úgy tűnik, hogy a papír alapú levelezés és az elektronikus kommunikáció jellemzői jelentősen eltérnek a kommunikáció formája, a kommunikáció által igénybe vett idő és az ügyfelek preferenciái tekintetében. Jelentős akadályai vannak továbbá a papír alapú levelezésről az elektronikus levelezésre való áttérésnek (9). Ez azt jelzi, hogy az elektronikus kommunikáció egy másik termékpiachoz tartozik, és ezért nem gyakorolhat közvetlen versenykorlátozást a svéd posta címzett első osztályú levelekkel kapcsolatos szolgáltatásaira. Úgy tűnik továbbá, hogy az elektronikus levél megnövekedett mértékű használatának fő hatása lényegesen csökkenti a papír alapú levélpiac teljes méretét, de nem kel vele versenyre (10). Ezért a versenynek való közvetlen kitettség nem értékelhető az „üzenetek piaca” hivatkozási alapként való alkalmazásával. Ennek hiányában a svéd posta úgy érvel, hogy az érintett piac a „címzett fizikai küldemények piaca” lenne: ez az egyetlen piac magában foglalná a levelek (elsőbbségi és nem elsőbbségi, gyorspostai és „rendes”), címzett reklámküldemények, hírlapok és magazinok valamennyi formáját és kategóriáját. Az állítások szerint az így meghatározott piacon a svéd posta 2007. évi piaci részesedése az érték alapján […] %, a mennyiség alapján pedig […] %. Eltekintve attól, hogy az árszabási feltételek nagy mértékben különbözőek az érintett szolgáltatástípusok esetében, e magas piaci részesedésen belül a svéd posta piaci részesedése az érték tekintetében […] % és […] %, a mennyiség tekintetében pedig […] % és […] % között mozog, ami nem áll összhangban az egységes piaccal. Ennélfogva a címzett első osztályú levelek piacát elkülönülten kell vizsgálni, és a svéd posta piaci részesedései e piacon olyan mértékűek, hogy ellenkező értelmű jelzések hiányában azt a következtetést kell levonni, hogy az e preambulumbekezdésben vizsgált, címzett első osztályú levelekhez kapcsolódó szolgáltatások nincsenek közvetlen versenynek kitéve Svédországban. Ezért a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az említett tevékenységek svédországi folytatását lehetővé tevő szerződésekre.

(11)

A fenti (2) preambulumbekezdés b) pontjának első francia bekezdésében meghatározott általános nem elsőbbségi levélszolgáltatások tekintetében, az érték figyelembe vételével a svéd posta 2007-ben a becslések szerint […] % (11) piaci részesedéssel rendelkezett, míg legnagyobb versenytársa a fennmaradó […] %-os részesedést birtokolta. E tekintetben az állandó ítélkezési gyakorlatra kell hivatkozni (12), amely szerint „az igen nagy piaci részesedés önmagában, bizonyos kivételes körülményektől eltekintve, a domináns helyzet meglétének bizonyítéka. Ez már 50 %-os piaci részesedés esetében is igaz.” Ezért a piacon jelen lévő magas szintű ([…] %) összefonódásra tekintettel és ezzel ellentétes értelmű egyéb jelzések hiányában azt a következtetést kell levonni, hogy az általános nem elsőbbségi levélszolgáltatások nincsenek közvetlen versenynek kitéve Svédországban. Ezért a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az említett tevékenység svédországi folytatását lehetővé tevő szerződésekre.

(12)

A fenti (2) preambulumbekezdés b) pontjának harmadik francia bekezdésében meghatározott nagy, szortírozott, Svédország nem nagyvárosi térségeiben kézbesítendő, nem elsőbbségi szállítmányok tekintetében a svéd posta által adott tájékoztatás értelmében „a nagyvárosi térségeken kívül nagy volumenű szállítmányozást kínáló szereplők piaci részesedését nem elkülönülten, hanem csak az e térségekbe irányuló teljes egyéb kézbesítési forgalom részeként mérik. Ez azt jelenti, hogy e szereplők piaci részesedése megközelítőleg azonos az első osztályú szolgáltatásokat nyújtó szereplőkével, azaz [a svéd posta] piaci részesedése körülbelül […] %.” Ezért a piacon jelen lévő magas szintű összefonódásra tekintettel és ezzel ellentétes értelmű egyéb jelzések hiányában azt a következtetést kell levonni, hogy a nagy, szortírozott, Svédország nem nagyvárosi térségeiben kézbesítendő, nem elsőbbségi szállítmányok nincsenek közvetlen versenynek kitéve Svédországban (13). Ezért a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az említett tevékenység svédországi folytatását lehetővé tevő szerződésekre.

(13)

A címzetlen reklámküldemény – amely e határozat alkalmazásában a marketingkommunikációnak szánt címzetlen küldeményt jelenti – tekintetében a svéd posta becsült piaci részesedése az érték alapján […] %, míg legnagyobb jelentős versenytársáé (szintén az érték alapján) […] %. Mindamellett a svéd posta szerint a saját piaci helyzetének értékelése során figyelembe veendő érintett piac a szélesebb „reklámanyag-terjesztési piac”, amely a címzetlen reklámküldeményeken felül magában foglalná „az egyéb reklámterjesztési csatornákat – például újsághirdetéseket, televízió- és rádióreklámokat, kültéri és internetes reklámokat, valamint szponzorálást – is”. Az így meghatározott piacon a svéd posta részesedése mintegy […] % lenne (14). Egy korábbi bizottsági határozatban azonban már megvizsgálták és elvetették a különféle médiumokban megjelenő reklámokat magában foglaló egyetlen, kiterjedt piac létezését (15). Ezért a versenynek való közvetlen kitettség nem értékelhető a „reklámanyag-terjesztési piac” hivatkozási alapként való alkalmazásával. A címzetlen reklámküldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások piacát ennélfogva elkülönülten kell vizsgálni. A piacon jelen lévő magas szintű összefonódásra tekintettel, figyelembe véve a fenti (11) preambulumbekezdésben említett állandó ítélkezési gyakorlatot, továbbá ezzel ellentétes értelmű egyéb jelzések hiányában azt a következtetést kell levonni, hogy a címzetlen reklámküldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások nincsenek közvetlen versenynek kitéve Svédországban. Ezért a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az említett tevékenység svédországi folytatását lehetővé tevő szerződésekre.

(14)

A svéd posta megítélése szerint egyetlen piac, az úgynevezett „válogatóközpont által feldolgozott általános teherszállítás piaca” létezik a „csomagok, csomagszállítmányok és raklapok nemzeti, regionális vagy globális szállítói hálózatokban történő szabványosított kézbesítésére”, mivel mindezek közös nevezője, hogy „a nagy volumenű árut feldolgozó válogatóközpontok a hálózatok központi elemei”. Az így meghatározott piacon a svéd posta piaci részesedése nagyságrendileg […] % körül alakulna. Ezen belül azonban az egyes piaci részesedések igen különbözőek: az érték alapján számított […] %-os részesedéstől (a belföldi gyorspostai csomagküldő szolgáltatás esetében) az érték alapján számított […] %-os (a belföldi fogyasztói szabványos csomagküldő szolgáltatás esetében) részesedésig terjednek. Ez nem áll összhangban az egyetlen piaccal. Ezért a belföldi fogyasztói szabványos csomagküldő szolgáltatásokat elkülönülten kell vizsgálni, mivel azok a kereskedelmi csomagokhoz képest eltérő igényeket (egyetemes postai szolgáltatás) elégítenek ki, amennyiben e szolgáltatások nyújtásának technológiai folyamatai általában jelentős mértékben különbözőek. E szolgáltatások tekintetében a svéd posta helyzete meglehetősen erős: érték alapján mért, nagyságrendileg […] %-ra becsült piaci részesedésük 2005 és 2007 között viszonylag állandó maradt (16). Noha a helyzet az elkövetkező években két új versenytárs 2007. év végi piacra lépése következtében változhat, azt a következtetést kell levonni, hogy a vizsgált szolgáltatási kategória nincsen közvetlen versenynek kitéve Svédországban. Ezért a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az említett tevékenységek svédországi folytatását lehetővé tevő szerződésekre.

(15)

A svéd posta által benyújtott információk szerint egyetlen piac létezik a belső irodai szolgáltatások kiszervezése tekintetében. A fenti (2) preambulumbekezdés l) pontjának meghatározása szerint ez különböző szolgáltatástípusokat foglal magában a postai tételekhez kapcsolódó egy vagy több szolgáltatástól (például postakezelési szolgáltatásoktól) a takarítási szolgáltatásig. A szolgáltatások pontos kombinációja az egyes fogyasztók igényétől függ. Eltekintve minden más, az egymástól olyan lényegesen különböző szolgáltatások behelyettesíthetőségének – mind a szállítói, mind a fogyasztói oldalon meglévő – hiányával kapcsolatos megfontolástól, mint a takarítási szolgáltatások és a postakezelési szolgáltatások, nem lehet előre megbizonyosodni arról, melyik szolgáltatásokat lehet egy csomagban kínálni, ha egy vagy több fogyasztó azok együttes igénybevétele mellett döntene. Ennélfogva a belső irodai szolgáltatások kiszervezésére vonatkozó jogi rendszer alapvető jogi bizonytalanságot hordozna. Ilyen körülmények között, a svéd értesítésben foglalt meghatározás szerint értelmezve, a belső irodai szolgáltatások kiszervezése nem tartozhat egységes szolgáltatáskategóriaként a 2004/17/EK irányelv 30. cikke szerinti határozat hatálya alá.

(16)

A fenti (2) preambulumbekezdés b) pontjának megállapítása szerint Svédországban külön piac létezik a nagyvárosi térségekben kézbesítendő, nagy, szortírozott, nem elsőbbségi szállítmányok tekintetében. Ezen a piacon a svéd posta érték alapján mért részesedése 2007-ben körülbelül […] % volt. Figyelembe véve a piac összefonódásának szintjét, ahol a legnagyobb versenytárs a becslések szerint 2007-ben körülbelül […] %-os érték alapján mért részesedésre tett szert, ezeket a tényezőket a versenynek való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni.

(17)

A belföldi vállalatközi szabványos csomagküldő szolgáltatások tekintetében a svéd posta érték alapján mért piaci részesedése 2007-ben […] % körül alakult. Figyelembe véve, hogy a belföldi szolgáltatások tekintetében a két legnagyobb versenytárs becsült összesített piaci részesedése […] %, a három legnagyobb versenytárs összesített érték szerinti piaci részesedése pedig […] %, megállapítható, hogy a három legnagyobb versenytárs nem elhanyagolható piaci részesedéssel rendelkezik, ezért azt a következtetést kell levonni, hogy a tevékenység közvetlenül ki van téve a versenynek.

(18)

A svéd posta piaci részesedése a belföldi szolgáltatások piacán 2007-ben érték szerint […] %-ra becsülhető. Azonban a belföldi szolgáltatások (2007-ben érték alapján mért) […] %-ával a legnagyobb versenytárs becsült piaci részesedése eléri a svéd posta részesedésének mintegy felét, és az már olyan szintnek minősül, amelynél a versenytárs képes jelentős versenynyomást gyakorolni a svéd postára. Ezeket a tényezőket tehát a versenynek való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni.

(19)

E piacon a svéd posta 2007-ben […] % érték szerint mért részesedéssel rendelkezett, míg a két legnagyobb versenytárs összesített piaci részesedése elérte a […] %-ot. Ezeket a tényezőket tehát a belföldi gyorspostai és futár csomagküldő szolgáltatások versenyének való kitettség mutatójaként kell értékelni.

(20)

A fenti (2) preambulumbekezdés h) pontjának meghatározása szerinti nemzetközi csomagküldő szolgáltatások piacán a svéd posta érték alapján mért piaci részesedése 2007-ben […] % volt, míg legnagyobb versenytársának részesedése hasonló szinten, […] % körül alakult, és a két legnagyobb versenytárs összesített részesedése elérte a […] %-ot, azaz a svéd posta részesedésének mintegy kétszeresét. Ezeket a tényezőket tehát a nemzetközi csomagküldő szolgáltatások versenyének való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni.

(21)

A fenti (2) preambulumbekezdés i) pontjának meghatározása szerinti belföldi raklapszolgáltatások piacán a svéd posta a becslések szerint […] %-os részesedéssel rendelkezik. A svéd posta által adott tájékoztatás szerint „…a piacot a DHL, a Schenker, a DSV és [a svéd posta] uralja, ezen belül [a svéd posta] és a DSV a harmadik helyért áll versenyben. Ezen túlmenően helyi és országos teherszállító vállalatok is kínálnak raklapszállítási szolgáltatást. A svédországi szállítási ágazatban mintegy 14 000 cég tevékenykedik, és lehetetlen megállapítani, hogy ezek közül hány termékskáláján szerepelnek raklapszolgáltatások is”. Ezeket a tényezőket tehát a versenynek való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni.

(22)

A fenti (2) preambulumbekezdés k) pontjának meghatározása szerinti 3PL és 4PL piacán a svéd posta kevesebb mint […] %-os részesedése elhanyagolhatónak mondható, miközben „a svéd piacon számos svéd és nemzetközi szereplő – többek között a DHL, a Schenker, a DSV és a Green Cargo – tevékenykedik. Ezen túlmenően léteznek még eredetileg a hajózási és szállítmányozási ágazatban működő, saját globális hálózattal rendelkező társaságok, mint a Maersk és a Tradimus”, a svéd posta által adott tájékoztatás értelmében. Ezt tehát a versenynek való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni.

(23)

E határozat alkalmazásában a bélyeggyűjtői szolgáltatások meghatározása „bélyeg és bélyeggel összefüggő termékek értékesítése elsősorban bélyeggyűjtők, illetve korlátozott mértékben ajándék- és emléktárgyvásárlók részére”. Az adott tájékoztatás szerint a svéd posta a legnagyobb a Svédországban új bélyegeket folyamatosan kibocsátó társaságok közül. A Svédországban új kiadású bélyegeket kínáló további szereplők részben helyi svéd, részben külföldi – elsősorban skandináv – postaüzemeltetők. Mindamellett a bélyeggyűjtői piac nem korlátozódik a postaüzemeltetők által kínált bélyegekre, hanem magában foglalja az aukciósházak és bélyegkereskedők általi, valamint különféle internetes értékesítési és aukciós oldalakon keresztül történő értékesítést is. A svédországi bélyeggyűjtői szolgáltatások teljes piacán (beleértve a kereskedők és aukciósházak által nyújtott szolgáltatásokat is) a svéd posta becsült piaci részesedése […] %, míg az aukciósházak együttes piaci részesedése […] %, a bélyegkereskedőké együttesen […] %, az internetes kereskedésé együttesen […] % és a más svéd postaüzemeltetőké mindösszesen […] %. A három legnagyobb aukciósház összesített részesedése ([…] %) valamelyest meghaladja a svéd postáét. Ezeket a tényezőket tehát a bélyeggyűjtői szolgáltatások versenyének való közvetlen kitettség mutatójaként kell értékelni, akár a teljes piac, akár pedig külön a bélyegkereskedelmi és külön a bélyegaukciós piac esetében.

IV.   KÖVETKEZTETÉSEK

(24)

Tekintettel a (2)–(23) preambulumbekezdésben megvizsgált tényezőkre, a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdésében a versenynek való közvetlen kitettségre vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni Svédországban a következő szolgáltatások tekintetében:

a)

nagy, szortírozott, nem elsőbbségi szállítmányok nagyvárosi térségekben;

b)

belföldi szabványos vállalatközi csomagküldő szolgáltatások;

c)

belföldi szabványos, a vállalat és a fogyasztó közötti csomagküldő szolgáltatások;

d)

belföldi gyorspostai és futár csomagküldő szolgáltatások;

e)

belföldi raklapszolgáltatások (más néven könnyűáru-szolgáltatások);

f)

független logisztika (3PL) és független logisztikaszervezés (4PL);

g)

bélyeggyűjtői szolgáltatások; és

h)

nemzetközi csomagküldő szolgáltatások.

(25)

Mivel a piachoz való korlátlan hozzáférés feltétele teljesítettnek tekinthető, a 2004/17/EK irányelv nem alkalmazandó abban az esetben, ha az ajánlatkérők a (24) preambulumbekezdés a)–h) pontjában felsorolt szolgáltatások nyújtását Svédországban lehetővé tevő szerződéseket ítélik oda, sem pedig ha az ilyen tevékenységek Svédországban való folytatására szerveznek tervpályázatot.

(26)

E határozat alapját a svéd posta és a Svéd Királyság által benyújtott információk alapján a 2008 júniusától szeptemberéig fennálló jogi és ténybeli helyzet képezi. E határozat felülvizsgálható, amennyiben a jogi vagy ténybeli helyzetben beálló jelentős változások miatt a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek nem teljesülnek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv nem alkalmazható az ajánlatkérő felek által odaítélt, és Svédországban megvalósítandó következő szolgáltatásokat lehetővé tevő szerződésekre:

a)

nagy, szortírozott, nem elsőbbségi szállítmányok nagyvárosi térségekben;

b)

belföldi szabványos vállalatközi csomagküldő szolgáltatások;

c)

belföldi szabványos, a vállalat és a fogyasztó közötti csomagküldő szolgáltatások;

d)

belföldi gyorspostai és futár csomagküldő szolgáltatások;

e)

belföldi raklapszolgáltatások (más néven könnyűáru-szolgáltatások);

f)

független logisztika (3PL) és független logisztikaszervezés (4PL);

g)

bélyeggyűjtői szolgáltatások; és

h)

nemzetközi csomagküldő szolgáltatások.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 19-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

(2)  E területeket bizonyos, a nagyobb városokhoz (például Stockholm, Göteborg, Malmö és Västerås) és környékükhöz tartozó postai irányítószámok alapján határozzák meg.

(3)  A különbség átlagosan 0,40 SEK – összehasonlításképpen egy 20 g-os súlyhatárt el nem érő, nem elsőbbségi levél (egyedi tétel) díja 4,00 SEK, a nagy, szortírozott szállítmányok keretében kezelt nem elsőbbségi levelek díja – nagyvárosi területen kívül – 2,84 SEK. A nagy, szortírozott szállítmányok keretében kezelt nem elsőbbségi levelek díja 16,39 %-kal kevesebb a nagyvárosi területeken.

(4)  A 2008. február 28-i értesítés, dnr 656/2007.

(5)  HL L 15., 1998.1.21., 14. o.

(6)  Bizalmas információ.

(7)  Az érték alapján mérve a piaci részesedés 2005, 2006 és 2007 tekintetében […] %,[…] %, illetve […] % volt, míg ugyanez a piaci részesedés ugyanezen évek tekintetében a mennyiség alapján mérve […] %,[…] %, illetve […] % volt.

(8)  Lásd a kérelem 3.1.C. pontját (25–26. o.).

(9)  A svéd háztartások körülbelül egynegyede például nem kapcsolódik az internethez. Ezenkívül a svéd népességnek az a része, amely számláit interneten keresztül fizeti, az állítás szerint a népesség „valamivel több mint fele”, ami viszont azt jelenti, hogy majdnem a fele nem így jár el.

(10)  Lásd még a bizonyos finnországi – az Åland-szigetek kivételével – postai ágazati szolgáltatásoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről szóló, 2007. augusztus 6-i 2007/564/EK bizottsági határozat (HL L 215., 2007.8.18., 21. o.) (10) preambulumbekezdésében foglalt, ugyanilyen irányú következtetést.

(11)  2005: […] % (bizalmas információ), 2006: […] % (bizalmas információ).

(12)  Lásd az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) 2002. február 28-i ítéletének (Atlantic Container Line AB és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága. T-395/94. sz. ügy. Európai Bírósági Határozatok Tára 2002., II-00875. oldal) 328. pontját.

(13)  Az imént említett, Finnországról szóló 2007/564/EK határozatban a népsűrűséget nem tekintették jelentős tényezőnek, holott Finnország népsűrűsége (2007. január 1-jén 17,4 fő/km2) alacsonyabb Svédországénál (2007. január 1-jén 22,2 fő/km2).

(14)  Ez magában foglalja a címzett reklámküldeményeket is, holott azt a svéd posta kérelmében a címzett fizikai üzenetek piaca részének tekinti, „figyelembe véve többek között a postai szolgáltatásoknak a közüzemi irányelvben megállapított felosztását”.

(15)  Lásd a 2005. április 8-i bizottsági határozat (IV/M.3648. sz. ügy: GRUNER + JAHR/MPS) 11. pontját. Az érintett reklámközlő médiumok a magazinok, a televízió, a rádió és az internet voltak. Ugyanilyen értelmű következtetésért lásd a 2005. január 24-i bizottsági határozat (IV/M.3579. sz. ügy – WPP/GREY) 15. pontját, amely többek között a következőt jelenti ki: „…úgy tűnik, hogy a különböző médiumtípusok inkább kiegészítik egymást, semmint felcserélhetők lennének, mivel a különböző médiumok különbözőképpen szólíthatnak meg különböző hallgatóságokat”.

(16)  A svéd posta által készíttetett és kérelméhez csatolt tanulmány szerint a svéd posta „gyakorlatilag nem tesz különbséget a kétféle szolgáltatás között. A szolgáltatást ugyanazon terméknév (»Postpaket«) alatt nyújtják mind a fogyasztóközi (CtC), mind a fogyasztó és a vállalat közötti (CtB) csomagküldés esetén. Mivel a szállítói oldalon e két szolgáltatás ilyen nagy mértékben behelyettesíthető egymással, indokolt azokat egyetlen CtX szolgáltatásként kezelni”. Ez összhangban van a 2007/564/EK határozatban Finnország tekintetében elfogadott elemzéssel is.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/57


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 22.)

a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdésének a villamos energia cseh köztársaságbeli termelésére való alkalmazásának mellőzéséről

(az értesítés a C(2008) 8569. számú dokumentummal történt)

(Csak a cseh nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/47/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 30. cikke (4) és (6) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság 2008. július 3-án e-mailben beérkezett kérelmére,

a közbeszerzési tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

I.   TÉNYEK

(1)

A Bizottsághoz 2008. július 3-án e-mail útján kérelem érkezett, amelyet a Cseh Köztársaság a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (4) bekezdésének megfelelően nyújtott be. A Bizottság 2008. szeptember 26-án e-mailben további tájékoztatást kért, amelyet a cseh hatóságok 2008. október 9-én, ugyancsak e-mailben, meg is adtak.

(2)

A Cseh Köztársaság által benyújtott kérelem villamosenergia-termelésre vonatkozik.

(3)

A kérelmet egy független nemzeti hatóság (Energetický regulační úřad, a cseh energiaügyi szabályozó hatóság) levele és egy másik független hatóság (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a cseh versenyvédelmi hivatal) levele kíséri. Mindkét hatóság elemzi és korlátlannak találja az adott piacra való belépés feltételeit, mindazonáltal egyikük sem állapítja meg, hogy a versenynek való közvetlen kitettséghez kapcsolódó további feltétel teljesülne a Cseh Köztársaságban a villamosenergia-termelést illetően.

II.   JOGI KERET

(4)

A 2004/17/EK irányelv 30. cikke előírja, hogy az irányelvben említett bármely tevékenység folytatására irányuló szerződés nem tartozhat ezen irányelv hatálya alá, ha abban a tagállamban, ahol a szerződést teljesítik, a tevékenység közvetlen módon ki van téve a versenynek olyan piacokon, amelyekre a belépés nem korlátozott. Azt, hogy a tevékenység közvetlen módon ki van-e téve a versenynek, objektív szempontok alapján, a kérdéses ágazat egyedi jellemzőinek figyelembevételével kell megállapítani. A piaci belépés akkor nem minősül korlátozottnak, ha a tagállam végrehajtotta és alkalmazza az adott ágazat vagy annak egy része megnyitásáról rendelkező irányadó közösségi jogi rendelkezéseket. E jogszabályokat a 2004/17/EK irányelv XI. melléklete tartalmazza, amely irányelv a villamosenergia-ágazat tekintetében a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló, 1996. december 19-i 96/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) hivatkozik. A 96/92/EK irányelv helyébe a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) lépett, amely még nagyobb fokú piacnyitásról rendelkezik.

(5)

A Cseh Köztársaság a 96/92/EK irányelv mellett a 2003/54/EK irányelv rendelkezéseit is végrehajtotta és alkalmazza, jogi és funkcionális szétválasztást valósítva meg az átviteli és az elosztó hálózatok esetében a legkisebb elosztó vállalatok kivételével, amelyeknek továbbra is eleget kell tenniük a számviteli rendszereik szétválasztására vonatkozó követelménynek, de mentesülnek a jogi és funkcionális szétválasztás követelménye alól, amennyiben 1996-ban kevesebb mint 100 000 fogyasztó, illetve 3 TWh-nál kevesebb energiát fogyasztó villamosenergia-rendszerek számára biztosítottak villamosenergia-ellátást. Továbbá az átviteli rendszerüzemeltető, a CEPS esetében tulajdonosi szétválasztás valósult meg. Ebből következően – és a 30. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összhangban – a piacra való belépés nem tekinthető korlátozottnak.

(6)

A versenynek való közvetlen kitettséget több mutató alapján kell értékelni, amelyek közül önmagában egyik sem döntő jellegű. A határozat által érintett piacokra vonatkozó egyik mérlegelendő paraméter az adott piac meghatározó szereplőinek piaci részesedése. További ismérv a piacok összefonódásának szintje. Az érintett piacok sajátosságaira tekintettel egyéb kritériumokat is figyelembe kell venni, úgymint a kiegyenlítő mechanizmus működését, az árversenyt és a fogyasztók szolgáltatóváltásának arányát.

(7)

Ez a határozat nem érinti a versenyszabályok alkalmazását.

III.   ÉRTÉKELÉS

(8)

A Cseh Köztársaság által benyújtott kérelem a villamos energia cseh köztársaságbeli termelésére vonatkozik.

(9)

A cseh kérelem megállapítása szerint az érintett földrajzi piac nagyobb lenne a nemzeti területnél, és magában foglalná a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovákia, Ausztria és Németország területét. Érvelésük szerint a piac ilyen meghatározásának egyik fő oka a (több tagállammal fennálló) rendszerösszekötő kapacitás magas aránya a belföldi termeléshez és kereslethez képest. A cseh hatóságok 2008. október 9-i válaszában megadott információk alapján 2007-ben 25,6 TWh-t exportáltak és ugyanebben az évben 9,5 TWh-t importáltak. A Cseh Köztársaság ezért nettó villamosenergia-exportőr, a nettó export 16,1 TWh, amely a teljes nettó villamosenergia-termelés (81,4 TWh) majdnem 20 %-a (4). A szélesebb földrajzi piac létezése melletti további érv a Cseh Köztársaság nemzeti piaca és Németország piaca között kialakulóban lévő árkonvergencia, valamint a PXE prágai energiatőzsde növekvő szerepe.

(10)

Mindazonáltal a viszonylag magas rendszerösszekötő kapacitás és az árkonvergencia nem elegendő a kérdéses piac meghatározásához. A helyi piaci szabályok és különösen valamely piaci szereplő nélkülözhetetlensége és uralkodó piaci pozíciója (a Cseh Köztársaság esetében ez a szereplő a CEZ) szűkebb piac meghatározásához vezethetnek. Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy a cseh hatóságok 2008. október 9-i válasza szerint a PXE növekvő volumenének túlnyomó része a CEZ ügyleteiből származik. Ezenkívül energiaágazati vizsgálatában (5) a Bizottság a földrajzi piac nemzeti kiterjedésen túlmutató lehetséges meghatározására tekintettel azt is megvizsgálta, hogy Közép-Európában bizonyos országpárok alkothatnak-e érintett piacokat. Az Ausztria-Németország országpár esetében az ausztriai fő szereplő mérete és az ehhez társuló osztrák belső hálózati szűk keresztmetszetek miatt a Bizottság úgy vélte, hogy az érintett piac nem nagyobb a nemzetinél. Hasonlóképpen, a Cseh Köztársaság és Szlovákia esetében a domináns szereplők mérete és a kereslet kielégítéséhez való nélkülözhetetlensége azt a következtetést eredményezte, hogy még ez az országpár sem képez egyetlen érintett földrajzi piacot. A Bizottság továbbá nemrégiben megvizsgálta az osztrák és a lengyel villamosenergia-termelési piacokat és azokat földrajzi kiterjedés tekintetében nemzeti piacoknak találta (6). Végül a Bizottság az E.ON-nal szemben 2008. november 26-án hozott trösztellenes C(2008) 7367 határozatában (7) a német nagykereskedelmi piacot érintően úgy vélte, hogy annak a kiterjedése nemzeti, és nem képez a szomszédos országokkal (sem nyugatról, sem keletről) szélesebb földrajzi piacot.

(11)

Következésképpen el kell utasítani a regionális piac létezését. Ez összhangban van a cseh versenyvédelmi hivatal állásfoglalásával is, miszerint „a [30. cikk szerinti alkalmazás] elemzése során az iroda a folyamatban lévő vizsgálatát figyelembe véve abból a feltételezésből indult ki, hogy a villamosenergia-termelés érintett piacát földrajzi szempontból a Cseh Köztársaság területe határozza meg.” A (9) és (10) preambulumbekezdésben felvázolt tények alapján a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek értékelése céljából a Cseh Köztársaság területét kell az érintett piacot alkotó területnek tekinteni.

(12)

A 30. cikk szerinti bizottsági határozatok tekintetében alkalmazott állandó gyakorlatnak (8) megfelelően a Bizottság úgy vélte, hogy a villamosenergia-termelés tekintetében a „nemzeti piacokon folyó verseny egyik fokmérője a három legnagyobb termelő teljes piaci részesedése”. „A Bizottság szolgálati munkadokumentuma: Kísérő dokumentum a belső gáz- és villamosenergia-piac létrehozása terén elért haladásról szóló jelentéshez” (9) című dokumentum 12. és azt követő oldalain a „6. táblázat: Nagykereskedelmi piaci pozíció” alapján a három legnagyobb termelő piaci részesedése 2006-ban a villamosenergia-termelés 69,4 %-át tette ki, és 2007-ben 73,9 %-ra emelkedik. A cseh hatóságok által a 2008. október 9-i válaszukban megadott információk alapján a domináns vállalat a teljes meglévő kapacitás majdnem 70 %-át birtokolta, a második és harmadik legnagyobb vállalat pedig 3,5 illetve 3 %-át. A három legnagyobb termelő teljes piaci részesedését felölelő, ilyen szintű koncentráció nagyobb a 2006/211/EK (10) és a 2007/141/EK bizottsági határozatban (11) az Egyesült Királyság esetében említett vonatkozó 39 %-os aránynál. A koncentráció jelentősen magasabb az Ausztria vonatkozásában a 2008/585/EK bizottsági határozatban (12) említett szintnél (52,2 %), és magasabb a Lengyelország vonatkozásában a 2008/741/EK bizottsági határozatban (13) említett szintnél is (58 %).

(13)

A három legnagyobb cseh szereplő koncentrációjának szintje végül hasonló vagy alacsonyabb, mint a 2006/422/EK (14) és a 2007/706/EK bizottsági határozatban (15) Finnország (73,6 %) és Svédország (86,7 %) esetében említett szintek. Van azonban egy fontos különbség egyrészről a cseh, másrészről a svéd és a finn eset között. A Cseh Köztársaságban ugyanis egyetlen domináns üzemeltető van, míg a másik két legnagyobb termelő piaci részesedése hússzor kisebb (3 % a legkisebb és 70 % a legnagyobb részesedési arány). Finnországban a megfelelő számok alapján a három legnagyobb termelő közül a 18,3 %-os részesedés a legalacsonyabb, és a 33,7 %-os a legnagyobb. Hasonló a helyzet Svédországban, ahol a legalacsonyabb arány 17,4 % és a legmagasabb 47,1 %.

(14)

Ebben az összefüggésben fel kell idézni az állandó ítélkezési gyakorlatot (16) is, amely szerint a nagyon nagy piaci részesedés önmagában – kivételes körülményektől eltekintve – a domináns pozíció létezésének bizonyítéka. Ez a helyzet áll fenn 50 %-os piaci részesedés esetében.

(15)

A Cseh Köztársaságba irányuló villamosenergia-import szintje kicsivel több mint a teljes keresletének (17) 11 %-a, ami bár magasabb mint a Lengyelországba irányuló villamosenergia-import aránya, mégis kevesebb mint felét teszi ki az Ausztria esetében fennálló aránynak (18)  (19). Ugyanúgy a svédországi és a finnországi esetben is a három legnagyobb termelő koncentrációjának magas arányát ellensúlyozza, hogy „versenykényszer érvényesül a […] területen kívüli energia importjának lehetőségéből eredően” (20). Ezért nehéz megállapítani, hogy az importált villamos energia következtében jelentős versenykényszer lenne a Cseh Köztársaságban, és csak elméleti jelentőségű a tény, hogy lenne szállítási kapacitás az import jelentős növeléséhez, mivel a Cseh Köztársaság legalább 2003 óta minden évben nettó exportőr és középtávon az is marad. A koncentráció ezen szintjét így nem lehet a versenynek való közvetlen kitettség mutatójának tekinteni az energiatermelés piacain.

(16)

A cseh hatóságok 2008. október 9-i válasza arra is utal, hogy az átviteli hálózat szintjén a CEZ tervezi a jövőbeli nagyszabású termelési projektek többségét, különösen új atomerőmű építését, a meglévő Dukovany atomerőmű élettartamának meghosszabbítását, valamint szén- és gáztüzelésű erőműprojekteket. A CEZ tervei mellett más projektek is léteznek, különösen a megújuló energiaforrások terén, amelyet más szereplők terveznek részben az átvitel szintjén és különösen az elosztás szintén.

(17)

Ezenkívül további mutatóként kell kezelni a kiegyenlítő mechanizmusok működését is, még ha csak kis részét is képviselik a valamely tagállamban termelt és/vagy fogyasztott villamos energia teljes mennyiségének. A rendelkezésre álló információ alapján a kiegyenlítő mechanizmusok működése – különösen a piaci alapú árképzés és a fejlett, másfél óránkénti ajánlati határidőket megszabó (a hálózati felhasználók számára helyzetük másfél óránkénti korrekcióját lehetővé tevő) napon belüli piacok – nem képez akadályt a villamosenergia-termelés versenynek való közvetlen kitettsége előtt.

(18)

Tekintettel az érintett termék (a villamos energia) jellemzőire és az egyenértékű kiváltó termékek vagy szolgáltatások hiányára, a villamosenergia-piacokon fennálló versenyhelyzet értékelése során az árverseny és az árképzés egyre meghatározóbb jelentőséggel bír. A nagy ipari (vég)felhasználók tekintetében a szolgáltatót váltó fogyasztók száma jelezheti az árversenyt és így közvetetten természetes mutatója a verseny hatékonyságának. Ha kevés fogyasztó szolgáltatót vált, valószínűleg gond van a piac működésével, még ha a régi szolgáltatóval folytatandó újratárgyalás lehetőségéből eredő hasznokat nem is lenne szabad figyelmen kívül hagyni (21). Emellett „a szabályozott végfelhasználói árak megléte döntő szerepet játszik a fogyasztói magatartás alakulásában […]. Noha átmeneti időszakokban indokolt a szabályzók fenntartása, alkalmazásuk egyre nagyobb mértékű torzuláshoz vezethet a befektetési igény jelentkezésével” (22).

(19)

A legfrissebb rendelkezésre álló adatok alapján a Cseh Köztársaságban a szolgáltatóváltás arányát „magas szintűnek” sorolták be (23), és a cseh hatóságok október 9-i válaszában megadott legfrissebb információ szerint „a villamosenergia-piac megnyitása óta a nagyfogyasztói szegmensben majdnem minden második ügyfél villamosenergia-szolgáltatót váltott”. Ezt az energiaágazatot érintő korábbi határozatokban leírt helyzetekkel összehasonlításban kell értékelni, ahol a nagy és rendkívül nagy ipari fogyasztók körében 75 %-os szolgáltatóváltási arányt mutattak ki Finnország (2006/422/EK határozat), illetve 41,5 %-os arányt Ausztria esetében (2008/585/EK határozat). Továbbá a (háztartásokat, ipari fogyasztókat stb.) ellátó piacokat a Bizottság korábbi határozathozatali gyakorlatában különálló termékpiacokként definiálták, és az erős és régóta működő szolgáltató vállalatok befolyása miatt a nagykereskedelmi vagy termelő piacoktól eltérő versenykörnyezetük lehet. A magas váltási arány ezért nem tekinthető a versenynek való közvetlen kitettség egyértelmű mutatójának.

(20)

A villamos energia cseh köztársaságbeli termelésének helyzete tehát a következőképpen összegezhető: A három legnagyobb termelő összesített piaci részesedése magas, de ennél fontosabb, hogy a legnagyobb termelő önmaga csaknem 70 %-os piaci részesedéssel rendelkezik, amit nem ellensúlyoz a villamos energia importja, mivel a Cseh Köztársaság az elmúlt 5 évben jelentős mennyiségű villamos energia állandó nettó exportőre volt. A (17) preambulumekezdésben leírtak szerint a kiegyenlítő mechanizmus működése nem jelenti a villamosenergia-termelő piacon a versenynek való közvetlen kitettség akadályát, valamint magas a szolgáltatóváltás aránya. A jól működő kiegyenlítő mechanizmus és a szolgáltatóváltás magas aránya azonban nem tudja ellensúlyozni a koncentráció meglehetősen magas fokát és különösen a legnagyobb termelő magas piaci részesedését, figyelembe véve a (14) preambulumbekezdésben említett ítélkezési gyakorlatot is.

IV.   KÖVETKEZTETÉSEK

(21)

A (9)–(20) preambulumbekezdésben ismertetett megállapítások alapján kijelenthető, hogy a Cseh Köztársaságban a villamos energia termelése terén jelenleg nem érvényesül közvetlen piaci verseny. Ezért a 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az említett tevékenységek cseh köztársaságbeli folytatását lehetővé tevő szerződésekre. Következésképpen a 2004/17/EK irányelv továbbra is alkalmazandó abban az esetben, ha az ajánlatkérők a villamos energia cseh köztársaságbeli termelése céljából kötnek szerződést, illetve ha ezen tevékenységek cseh köztársaságbeli folytatásához hirdetnek tervpályázatot.

(22)

E határozat alapja a 2008. július és október között fennálló jogi és ténybeli helyzet, amely a Cseh Köztársaság által benyújtott információk, a 2007-es közlemény, a 2007-es munkadokumentum, a Zárójelentés valamint az elért haladásról szóló 2007-es jelentés és annak melléklete alapján nyert megállapítást. Rendelkezései felülvizsgálhatók, amennyiben a jogi vagy a ténybeli helyzetben beálló jelentős változások miatt a 2004/17/EK irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazhatóságára vonatkozó feltételek már teljesülnek,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv 30. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó a villamos energia termelésére a Cseh Köztársaságban. Következésképpen az ajánlatkérő felek által odaítélt és az említett tevékenységekre feljogosító szerződések a Cseh Köztársaságban továbbra is a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartoznak.

2. cikk

E határozat címzettje a Cseh Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 22-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 27., 1997.1.30., 20. o.

(3)  HL L 176., 2003.7.15., 37. o.

(4)  19,78 %. A teljes (bruttó) export a teljes nettó termelés 31,45 %-át, míg a teljes import a teljes nettó termelés 11,67 %-át tette ki. A 2007. évi belföldi nettó villamosenergia-fogyasztáshoz viszonyítva (megközelítőleg 59,7 TWh a cseh hatóságok szerint) a teljes export 42,88 %-ot, a nettó export 26,97 %-ot, míg a teljes import 15,91 %-ot tett ki.

(5)  Lásd COM(2006) 851 végleges, 2007. január 10. A Bizottság közleménye: Vizsgálat az 1/2003/EK rendelet 17. cikke értelmében az európai gáz- és villamosenergia-ágazatról, a továbbiakban: „Zárójelentés”, B. melléklet, A.2.7. pont, 339. o.

(6)  Lásd: a Bizottság 2008/585/EK határozata (2008. július 7.) az ausztriai villamosenergia-termelésnek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről, (HL L 188., 2008.7.16., 28. o.) és a Bizottság 2008/741/EK határozata (2008. szeptember 11.) a villamos energia lengyelországi termelésének és nagykereskedelmi értékesítésének a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alóli mentesítéséről (HL L 251., 2008.9.19., 35. o.).

(7)  A Hivatalos Lapban nem tették közzé. Lásd a 2008. november 26-i IP/08/1774 sajtóközleményt.

(8)  Legutóbb a fent említett 2008/585/EK és a 2008/741/EK határozatban.

(9)  COM(2008) 192 végleges, 2008.4.15., a továbbiakban: az elért haladásról szóló 2007-es jelentés melléklete. Maga a jelentés, SEC(2008)460, a továbbiakban: az elért haladásról szóló 2007-es jelentés.

(10)  A Bizottság határozata (2006. március 8.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának az angliai, skóciai és walesi villamosenergia-termelésre való kiterjesztéséről (HL L 76., 2006.3.15., 6. o.).

(11)  A Bizottság határozata (2007. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának az angliai, skóciai és walesi villamosenergia- és gázszolgáltatásra való kiterjesztéséről (HL L 62., 2007.3.1., 23. o.).

(12)  A Bizottság határozata (2008. július 7.) az ausztriai villamosenergia-termelésnek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (HL L 188., 2008.7.16., 28. o.).

(13)  A Bizottság 2008/741/EK határozata (2008. szeptember 11.) a villamos energia lengyelországi termelésének és nagykereskedelmi értékesítésének a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alóli mentesítéséről (HL L 251., 2008.9.19., 35. o.).

(14)  A Bizottság határozata (2006. június 19.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikke (1) bekezdése hatályának az Åland-szigetek kivételével a finnországi villamosenergia-előállításra és -értékesítésre való kiterjesztéséről (HL L 168., 2006.6.21., 33. o.).

(15)  A Bizottság határozata (2007. október 29.) a svédországi villamosenergia-termelésnek és -értékesítésnek a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alóli mentesítéséről (HL L 287., 2007.11.1., 18. o.)

(16)  Lásd az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-395/94. sz. Atlantic Container Line AB és mások kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben 2002. február 28-án hozott ítéletének 328. pontját. EBHT 2002., II-00875. oldal.

(17)  Azaz a belső fogyasztáshoz és az exporthoz szükséges villamos energia mennyisége.

(18)  23,5 % az osztrák hatóságok tájékoztatása alapján.

(19)  Lásd a 2008/585/EK határozat (10) preambulumbekezdését. „[…] a behozott villamos energia a teljes szükségletének körülbelül egynegyedét tette ki, különösen az alapterhelést biztosító áram esetében.”

(20)  Lásd pl. a 2007/706/EK határozat (12) preambulumbekezdését. A svédországi és a finnországi példában a regionális piac meglétének kérdése valójában nyitva maradt. Regionális piaccal számolva a koncentráció mértéke 40 %-ra módosul.

(21)  2005-ös jelentés, 9. o.

(22)  Technikai melléklet, 17. o.

(23)  Lásd az elért haladásról szóló 2007-es jelentést, 8. o., 7. pont.


23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/62


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. január 22.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpárok tekintetében a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett és legutóbb az 1095/2005/EK rendelettel fenntartott és módosított dömpingellenes vám bizonyos kerékpáralkatrészekre történő kiterjesztése vonatkozásában egyes felek számára biztosított mentességről, valamint a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám kifizetése vonatkozásában a 88/97/EK bizottsági rendelet alapján egyes feleknek biztosított felfüggesztés hatálytalanításáról

(az értesítés a C(2009) 157. számú dokumentummal történt)

(2009/48/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az alaprendelet),

tekintettel a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárokra a 2474/93/EGK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vámnak a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára való kiterjesztéséről, és a 703/96/EK rendelet alapján nyilvántartott behozatalra kiterjesztett ilyen vám kivetéséről szóló, 1997. január 10-i 71/97/EK tanácsi rendeletre (2) (a továbbiakban: kiterjesztő rendelet),

tekintettel a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett dömpingellenes vám 71/97/EK tanácsi rendelettel való kiterjesztése alóli mentességnek egyes Kínai Népköztársaságból származó kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó engedélyezéséről szóló, 1997. január 20-i 88/97/EK bizottsági rendeletre (3) (a továbbiakban: mentesítő rendelet) és különösen annak 7. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A mentesítő rendelet hatálybalépését követően a szóban forgó rendelet 3. cikke alapján több kerékpár-összeszerelő kérelmet nyújtott be a 71/97/EK rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára kiterjesztett dömpingellenes vám (a továbbiakban: kiterjesztett dömpingellenes vám) megfizetése alóli mentesítés tekintetében. A Bizottság a Hivatalos Lapban egymást követően közzétette azoknak a kerékpár-összeszerelőknek a listáját (4), amelyekre nézve a szabad forgalomba bocsátásra bejelentett alapvető kerékpáralkatrészekre kiterjesztett dömpingellenes vám megfizetését a mentesítő rendelet 5. cikkének (1) bekezdése alapján felfüggesztették.

(2)

A megvizsgált felek listájának közzétételét (5) követően kijelölték a vizsgálati időszakot. Ezt az időszakot 2007. január 1-jével kezdődően és 2008. június 30-áv al bezárólag állapították meg. Valamennyi megvizsgált félnek kérdőívet küldtek, amelyben információkat kértek az adott vizsgálati időszak alatt végzett összeszerelési tevékenységükről.

A.   MENTESÍTÉSI KÉRELMEK, AMELYEKRE KORÁBBAN FELFÜGGESZTÉST ADTAK

1.   Elfogadható mentesítési kérelmek

(3)

A Bizottság az alábbi 1. táblázatban felsorolt felektől kapta meg a kérelmük elfogadhatóságának elbírálásához szükséges összes információt. Ezek a felek a felfüggesztést ezen időpontot követően kapták meg. Az átadott információkat megvizsgálták és ellenőrizték, szükség szerint akár az érintett felek telephelyén is. Az információk alapján a Bizottság úgy találta, hogy az alábbi 1. táblázatban felsorolt felek által benyújtott kérelmek fogadhatók el a mentesítő rendelet 4. cikkének (1) bekezdése alapján.

1.   táblázat

Név

Cím

Ország

Kiegészítő TARIC-kód

Blue Ocean Hungary Kft.

Sukorói u. 8., 8097 Nadap

HU

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straße 236, 56073 Koblenz

DE

A856

Euro Bike Products

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

PL

A849

KOVL spol. s.r.o.

Choceradská 3042/20, 14100 Prága

CZ

A838

MICPOL

ul. Myśliborska 93 A/62, 03-185 Varsó

PL

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

A533

(4)

A Bizottság által végül megerősített tények azt mutatják, hogy a kerékpár-összeszerelési műveletek esetében a Kínai Népköztársaságból származó és a kerékpárok összeszerelése során felhasznált alkatrészek értéke minden kérelmezőnél az összeszerelési műveletek során felhasznált alkatrészek összértékének kevesebb mint 60 %-a volt, és a kérelmezők emiatt nem tartoznak az alaprendelet 13. cikke (2) bekezdésének hatálya alá.

(5)

Ezen ok miatt és a mentesítő rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban a fenti táblázatban felsorolt feleket mentesíteni kell a kiterjesztett dömpingellenes vám alól.

(6)

A mentesítő rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban az 1. táblázatban felsorolt feleknek a kiterjesztett dömpingellenes vám alóli mentesítése a kérelmek beérkezésének napjától hatályos. Emellett a kiterjesztett dömpingellenes vámot érintő vámtartozásukat a mentesítési kérelmük beérkezésének napjától semmisnek kell tekinteni.

2.   Elfogadhatatlan mentesítési kérelmek és visszavonások

(7)

Az alábbi 2. táblázatban szereplő fél ugyancsak benyújtotta a kiterjesztett dömpingellenes vám alóli mentesítés iránti kérelmét.

2.   táblázat

Név

Cím

Ország

Kiegészítő TARIC-kód

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

A857

(8)

A fél azonban nem válaszolt a kérdőívre.

(9)

Mivel a 2. táblázatban felsorolt fél nem teljesítette a mentesítő rendelet 6. cikkének (2) bekezdésében megszabott mentesítési feltételeket, a Bizottságnak a rendelet 7. cikkének (3) bekezdése alapján el kellett utasítania mentesítés iránti kérelmeit. A fentiek figyelembevételével a mentesítő rendelet 5. cikkében említett, kiterjesztett dömpingellenes vám megfizetésének felfüggesztését hatályon kívül kell helyezni, a kiterjesztett dömpingellenes vámot pedig a fél által benyújtott kérelem beérkezésének napjától kezdődően be kell szedni.

B.   MENTESÍTÉSI KÉRELMEK, AMELYEKRE KORÁBBAN NEM ADTAK FELFÜGGESZTÉST

1.   Elfogadható, felfüggesztésben részesítendő mentesítési kérelmek

(10)

Az érdekelt felek ezúton értesülnek a mentesítő rendelet 3. cikke értelmében a 3. táblázatban felsorolt felektől beérkezett további, mentesség iránti kérelemről. A kiterjesztett vámok felfüggesztése a kérelemnek megfelelően a „Hatálybalépés napja” című oszlopban feltüntetetteknek megfelelően lép hatályba:

3.   táblázat

Név

Cím

Ország

A 88/97/EK rendeletnek megfelelő mentesítés

Hatálybalépés napja

Kiegészítő TARIC-kód

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld

DE

5. cikk

2008.11.27.

A894

2.   Elfogadhatatlan mentesítési kérelmek

(11)

A 4. táblázatban felsorolt felek ugyancsak benyújtották a kiterjesztett dömpingellenes vám megfizetése alóli mentesítés iránti kérelmüket.

4.   táblázat

Név

Cím

Ország

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

(12)

E felek tekintetében meg kell jegyezni, hogy kérelmük nem felelt meg a mentesítő rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében foglalt elfogadhatósági követelményeknek, mivel valamennyi szóban forgó kérelmező havonta típusonként 300 egységnél kisebb mennyiségben használ fel alapvető kerékpáralkatrészeket kerékpárok gyártásához vagy összeszereléséhez.

(13)

Ezeket a feleket ennek megfelelően tájékoztatták, és lehetőséget kaptak észrevételeik megtételére. E felek esetében nem ítélték meg a felfüggesztést,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az alábbi 1. táblázatban feltüntetett felek mentesülnek a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárokra a 2474/93/EGK rendelettel (6) kivetett, az 1524/2000/EK rendelettel fenntartott és az 1095/2005/EK rendelettel módosított végleges dömpingellenes vámnak a 71/97/EK rendelettel a Kínai Népköztársaságból származó egyes kerékpáralkatrészek behozatalára történő kiterjesztése alól.

A mentesség az egyes felek tekintetében a „Hatálybalépés napja” című oszlopban feltüntetett napon lép hatályba.

1.   táblázat

A mentességben részesülő felek listája

Név

Cím

Ország

A 88/97/EK rendeletnek megfelelő mentesítés

Hatálybalépés napja

Kiegészítő TARIC-kód

Blue Ocean Hungary Kft.

Sukorói u. 8., 8097 Nadap

HU

7. cikk

2008.1.30.

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straße 236, 56073 Koblenz

DE

7. cikk

2007.12.4.

A856

Euro Bike Products

ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań

PL

7. cikk

2007.8.6.

A849

KOVL spol. s.r.o

Choceradská 3042/20, 14100 Prága

CZ

7. cikk

2007.3.29.

A838

MICPOL

ul. Myśliborska 93 A/62, 03-185 Varsó

PL

7. cikk

2007.4.17.

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

7 cikk

2007.10.11.

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

7. cikk

2007.6.25.

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

7. cikk

2008.1.22.

A533

2. cikk

A 88/97/EK rendelet 3. cikke alapján az alábbi 2. táblázatban szereplő fél által a kiterjesztett dömpingellenes vám alóli mentesítés iránt benyújtott kérelmet a Bizottság elutasítja.

A kiterjesztett dömpingellenes vám megfizetésének a 88/97/EK rendelet 5. cikke alapján történő felfüggesztése az érintett félre vonatkozóan a „Hatálybalépés napja” című oszlopban feltüntetett naptól hatályát veszti.

2.   táblázat

Azon felek listája, amelyek esetében hatálytalanítani kell a felfüggesztést

Név

Cím

Ország

A 88/97/EK rendeletnek megfelelő felfüggesztés

Hatálybalépés napja

Kiegészítő TARIC-kód

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

5. cikk

2008.1.7.

A857

3. cikk

Az alábbi 3. táblázat tartalmazza a 88/97/EK rendelet 3. cikke értelmében megvizsgált felek aktualizált listáját. A kiterjesztett vámok felfüggesztése a 3. táblázat „Hatálybalépés napja” című oszlopában feltüntetett időponttól kezdődően lépett hatályba a kérelmeknek megfelelően.

3.   táblázat

Név

Cím

Ország

A 88/97/EK rendeletnek megfelelő felfüggesztés

Hatálybalépés napja

Kiegészítő TARIC-kód

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld

DE

5. cikk

2008.11.27.

A894

4. cikk

Az alábbi 4. táblázatban felsorolt felek kiterjesztett dömpingellenes vám alóli mentesítés iránt benyújtott kérelmét a Bizottság elutasítja.

1.   táblázat

Azon felek listája, amelyek mentesítési kérelmét elutasították

Név

Cím

Ország

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

5. cikk

E határozatnak a tagállamok, valamint az 1., 2., 3. és 4. cikkben felsorolt felek a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről

Catherine ASHTON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 56., 1996.3.6., 1. o.

(2)  HL L 16., 1997.1.18., 55. o.

(3)  HL L 17., 1997.1.21., 17. o.

(4)  HL C 45., 1997.2.13., 3. o., HL C 112., 1997.4.10., 9. o., HL C 220., 1997.7.19., 6. o., HL C 378., 1997.12.13., 2. o., HL C 217., 1998.7.11., 9. o., HL C 37., 1999.2.11., 3. o., HL C 186., 1999.7.2., 6. o., HL C 216., 2000.7.28., 8. o., HL C 170., 2001.6.14., 5. o., HL C 103., 2002.4.30., 2. o., HL C 35., 2003.2.14., 3. o., HL C 43., 2003.2.22., 5. o., HL C 54., 2004.3.2., 2. o., HL C 299., 2004.12.4., 4. o., HL L 17., 2006.1.21., 16. o. és HL L 313., 2006.11.14., 5. o., HL L 81., 2008.3.20., 73. o., HL C 310., 2008.12.5., 19. o.

(5)  HL L 81., 2008.3.20., 73. o.

(6)  HL L 228., 1993.9.9., 1. o. Az 1524/2000/EK rendelettel (HL L 175., 2000.7.14., 39. o.) fenntartott és az 1095/2005/EK rendelettel (HL L 183., 2005.7.14., 1. o.) módosított rendelet.


Helyesbítések

23.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 19/67


Helyesbítés az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai közötti, információ és bűnüldözési operatív információ cseréjének leegyszerűsítéséről szóló 2006/960/IB tanácsi kerethatározathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 386., 2006. december 29. )

A kerethatározat címében:

a következő szövegrész:

helyesen: