ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 16

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. január 21.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 40/2009/EK rendelete (2009. január 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 41/2009/EK rendelete (2009. január 20.) a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről ( 1 )

3

 

*

A Bizottság 42/2009/EK rendelete (2009. január 20.) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és a borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 555/2008/EK rendelet módosításáról

6

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2009/40/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. január 19.) a Régiók Bizottsága egy dán tagjának és két dán póttagjának kinevezéséről

11

 

 

2009/41/EK

 

*

A Tanács határozata (2009. január 19.) a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának kinevezéséről

12

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

21.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/1


A BIZOTTSÁG 40/2009/EK RENDELETE

(2009. január 20.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 21-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 20-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


21.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/3


A BIZOTTSÁG 41/2009/EK RENDELETE

(2009. január 20.)

a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek összetételéről és címkézéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére, valamint 4a. cikkére,

mivel:

(1)

A 89/398/EGK irányelv különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre vonatkozik, amelyek különleges összetételüknél vagy gyártási eljárásuknál fogva alkalmasak arra, hogy a népesség egyedi csoportjainak különleges táplálkozási igényeit kielégítsék. A lisztérzékenységben szenvedők a népesség olyan egyedi csoportját képezik, amelynek tagjai állandó glutén-intoleranciában szenvednek.

(2)

Az élelmiszeripar számos olyan terméket fejlesztett ki, amelyet a „gluténmentes” vagy más, ezzel azonos értelmű megnevezéssel mutatnak be. Az ezen termékmegnevezések használatának feltételeire vonatkozó eltérő nemzeti rendelkezések akadályozhatják az érintett termékek szabad mozgását és a fogyasztók egységesen magas szintű védelmét. Az egyértelműség érdekében, illetve azért, hogy a fogyasztókat ne zavarják össze a nemzeti szinten használt különböző termékmegnevezések, indokolt a glutén hiányára utaló kifejezések használatának feltételeit közösségi szinten meghatározni.

(3)

A búza (vagyis minden Triticum fajta, például durumbúza, tönköly és kamut), rozs és árpa olyan gabonafélék, amelyekről tudományosan kimutatták, hogy glutént tartalmaznak. Az e gabonákban található glutén károsíthatja a lisztérzékenységben szenvedők egészségét, ezért e gabonákat ők nem fogyaszthatják.

(4)

A glutén kivonása a glutént tartalmazó gabonákból jelentős technikai nehézséget okoz és komoly gazdasági ráfordítást igényel, ezért nehéz teljesen gluténmentes élelmiszereket gyártani. Következésképpen számos, a piacon jelen levő különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszer tartalmazhat kis mennyiségű gluténmaradékot.

(5)

A legtöbb – de nem minden – lisztérzékenységben szenvedő étrendje tartalmazhat zabot, anélkül, hogy az az egészségét károsítaná. E kérdés jelenleg a tudományos közösség tanulmányainak és kutatásának tárgyát képezi. Komoly gondot jelent azonban a zabnak búzával, rozzsal vagy árpával történő szennyeződése, a gabona betakarítása, szállítása, raktározása vagy feldolgozása során. Ezért e termékek címkézése során figyelembe kell venni a zabot tartalmazó termékek gluténszennyezettségének kockázatát.

(6)

A lisztérzékenységben szenvedők adott határértéken belül változó, kis mennyiségű glutént képesek elviselni. Annak érdekében, hogy a piacon mindenki hozzáférhessen az igényeinek és érzékenységi szintjének megfelelő élelmiszerek választékához, az adott határértéken belül eltérő, alacsony gluténszintű termékválasztékot kell kialakítani. Fontos azonban, hogy a különböző termékeket megfelelő módon címkézzék fel annak biztosítása érdekében, hogy a lisztérzékenységben szenvedők megfelelően használják azokat, a tagállamok tájékoztató kampányainak segítségével.

(7)

Azokat a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszereket, amelyeket úgy alakítottak ki, dolgoztak fel vagy készítettek el, hogy a lisztérzékenységben szenvedők táplálkozási igényeinek megfeleljenek, és mint ilyet forgalmaznak, a „rendkívül kis gluténtartalmú” vagy „gluténmentes” címkével kell ellátni, a rendeletben meghatározott előírásoknak megfelelően. Ezeknek az előírásoknak az olyan élelmiszerek használatával lehet eleget tenni, amelyekben a glutént tartalmazó egy vagy több összetevő gluténtartalmát különleges feldolgozás útján csökkentették, és/vagy olyan élelmiszerek használatával, amelyeknél a glutént tartalmazó összetevőket más, eleve gluténmentes összetevőkkel helyettesítették.

(8)

A 89/398/EGK irányelv 2. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy azoknál a normál fogyasztásra szánt élelmiszereknél, amelyek különleges táplálkozási célokra is alkalmasak, ezt a tulajdonságot fel lehet tüntetni. Ezért az olyan normál élelmiszer esetében, amely a gluténmentes étrendnek is része lehet, mivel nem tartalmaz gluténtartalmú gabonából vagy zabból származó összetevőket, lehetővé kell tenni, hogy a gluténmentességet jelölő megnevezést feltüntessék. Az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) úgy rendelkezik, hogy ezek a kijelentések nem téveszthetik meg a vásárlót annak sugallása révén, hogy az élelmiszer különleges jellemzőkkel rendelkezik, holott minden hasonló élelmiszer rendelkezik ilyen jellemzőkkel.

(9)

Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről, valamint az 1999/21/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. december 22-i 2006/141/EK bizottsági irányelv (3) ezen élelmiszerek gyártása során tiltja a gluténtartalmú összetevők felhasználását. Ezért ezen termékek címkézése során tilos a „rendkívül kis gluténtartalmú”, valamint a „gluténmentes” megnevezések használata, hiszen a határozat értelmében ez a címkézés a 100 mg/kg, illetve 20 mg/kg mennyiséget meg nem haladó gluténtartalom megjelölésére használatos.

(10)

A csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 2006. december 5-i 2006/125/EK bizottsági irányelv (4) a hat hónap alatti gyermekeknek szánt termékek esetén megköveteli a gluténtartalom, illetve gluténmentesség feltüntetését. E termékek gluténmentességét az e rendeletben meghatározott követelmények szerint kell feltüntetni.

(11)

A Codex Alimentarius Bizottság 2008 júliusában, 31. ülésén elfogadta a lisztérzékenységben szenvedők különleges táplálkozási igényeinek kielégítésére szánt élelmiszerekről szóló kódexet (5) („Codex Standard for Foods for Special Dietary Use for Persons Intolerant to Gluten”) annak érdekében, hogy ezek az emberek az igényeiknek és gluténérzékenységi szintjüknek megfelelő élelmiszer-választékhoz hozzáférjenek. Ezt a standardot megfelelő módon figyelembe kell venni e rendelet alkalmazásában.

(12)

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők a termelési folyamataikat megfeleltethessék, a rendelet hatálybalépési időpontjának meghatározásakor a szükséges átmeneti időszakot figyelembe kell venni. Azok a termékek azonban, amelyek a rendelet hatálybalépésekor már megfelelnek a rendelet előírásainak, a rendelet hatálybalépését követően forgalmazhatók a Közösségben.

(13)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

A rendelet a 2006/141/EK irányelvben meghatározott anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerektől eltérő élelmiszerekre vonatkozik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek”: különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek, amelyeket úgy gyártottak, készítettek és/vagy dolgoztak fel, hogy a lisztérzékenységben szenvedők különleges táplálkozási igényeit kielégítsék;

b)

„glutén”: búzából, rozsból, árpából, zabból és ezek keresztezett változataiból, valamint származékaiból származó proteinfrakció, amelyet bizonyos személyek nem tűrnek el, és amely nem oldódik vízben és 0,5 M nátrium-klorid oldatban;

c)

„búza”: valamennyi Triticum fajta.

3. cikk

A lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek összetétele és címkézése

(1)   A lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek, amelyek búzából, rozsból, árpából, zabból, vagy ezeknek a gluténcsökkentés céljából feldolgozott keresztezett változataiból készült egy vagy több összetevőből állnak vagy ezeket tartalmazzák, a végső fogyasztó számára értékesített élelmiszerben nem tartalmazhatnak 100 mg/kg mennyiséget meghaladó glutént.

(2)   Az (1) bekezdésben megnevezett termékek címkézése, kiszerelése és reklámozása során fel kell tüntetni a „rendkívül kis gluténtartalmú” megnevezést. A „gluténmentes” megnevezést akkor viselhetik, ha gluténtartalmuk a végső fogyasztó számára értékesített alakban nem haladja meg a 20 mg/kg mennyiséget.

(3)   A lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerekben található zabot úgy kell termeszteni, elkészíteni és/vagy feldolgozni, hogy a búzával, rozzsal, árpával vagy ezek keresztezett változataival való szennyeződése elkerülhető legyen, és gluténtartalma ne legyen magasabb, mint 20 mg/kg.

(4)   A lisztérzékenysében szenvedőknek szánt élelmiszerek, amelyek búzát, rozst, árpát, zabot vagy ezek keresztezett változatait helyettesítő összetevőkből állnak vagy ezeket tartalmazzák, nem tartalmazhatnak 20 mg/kg mennyiséget meghaladó glutént a végső fogyasztó számára értékesített élelmiszerben. E termékek címkézése, kiszerelése és reklámozása során a „gluténmentes” megnevezést fel kell tüntetni.

(5)   Ha a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek egyaránt tartalmaznak búzát, rozst, árpát, zabot vagy ezek keresztezett változatait helyettesítő összetevőket és búzából, rozsból, árpából, zabból vagy ezek kifejezetten a gluténcsökkentés céljából feldolgozott keresztezett változataiból készült összetevőket, akkor az (1), (2), és (3) bekezdés alkalmazandó, a (4) bekezdés pedig nem alkalmazandó.

(6)   A (2) és a (4) bekezdésben említett „rendkívül kis gluténtartalmú” vagy „gluténmentes” megnevezéseket a termék értékesítési nevének közelében kell feltüntetni.

4. cikk

A lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek összetétele és címkézése

(1)   A következő élelmiszerek címkézése, reklámja és kiszerelése viselheti a „gluténmentes” megnevezést, a 2000/13/EK irányelv 2. cikke 1. bekezdése a) pontja iii. alpontjának sérelme nélkül, azzal a feltétellel, hogy az élelmiszer gluténtartalma a végső fogyasztó számára értékesített alakban nem lehet magasabb 20 mg/kg mennyiségnél:

a)

normál felhasználásra szánt élelmiszerek;

b)

különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek, amelyeket úgy alakítottak ki, dolgoztak fel és/vagy készítettek, hogy a glutén-intoleranciában szenvedők szükségleteitől eltérő különleges táplálkozási igényeit kielégítsék, de amelyek összetételüknél fogva alkalmasak a glutén-intoleranciában szenvedők különleges étrendi igényeinek kielégítésére is.

(2)   Az (1) bekezdésben megnevezett termékek címkézése, reklámja és kiszerelése során a „rendkívül kis gluténtartalmú” megnevezést nem lehet feltüntetni.

5. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.

Azok az élelmiszerek, amelyek e rendelet hatálybalépésének napján már megfelelnek a rendelet előírásainak, forgalomba hozhatók a Közösségben.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 20-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 186., 1989.6.30., 27. o.

(2)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

(3)  HL L 401., 2006.12.30., 1. o.

(4)  HL L 339., 2006.12.6., 16. o.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/6


A BIZOTTSÁG 42/2009/EK RENDELETE

(2009. január 20.)

a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és a borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 555/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22., 84. és 107. cikkére,

mivel:

(1)

A borágazat versenyképességének fokozására potenciálisan rendelkezésre álló finanszírozás optimális felhasználása érdekében a lehetőségek függvényében indokolt engedélyezni, hogy a tagállamok igénybe vehessék mind a borágazatbeli támogatási programokat, azaz a 479/2008/EK rendelet 11. cikke szerinti szerkezetátalakítási és átállítási intézkedéseket és az ugyanezen rendelet 15. cikke szerinti beruházásokat, mind pedig a vidékfejlesztési alapokat. Annak kizárása érdekében, hogy ugyanaz az intézkedés a két alapból egyszerre kapjon finanszírozást, a 479/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az intézkedések szintjén egyértelmű választóvonalat kell meghatározni.

(2)

A 479/2008/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második mondatával összhangban nem nyújtható támogatás a lepárlandó melléktermék azon alkoholtartalmára, amely meghaladja a termelt bor alkoholtartalmának 10 százalékát. Egyértelművé kell tenni, hogy a tagállamok az említett korlátozás betartatását az egyéni termelők szintjén vagy nemzeti szinten végzett ellenőrzésekkel valósíthatják meg.

(3)

Az 555/2008/EK bizottsági rendelet (2) 41. cikke c) pontjának vi. alpontja előírja a termelők számára, hogy az analitikai bizonylatban tüntessék fel a fajok közötti keresztezésből nyert borszőlőfajták (közvetlen termelői hibridek vagy egyéb, a Vitis vinifera fajhoz nem tartozó fajták) jelenlétével kapcsolatos információkat. Technikai okokból azonban ennek az információnak a benyújtását nem kell előírni, és ennek megfelelően törölni kell azt az említett rendelkezésből.

(4)

Az 555/2008/EK rendelet 103. cikke (1) bekezdésének b) pontja előírja, hogy az 1227/2000/EK bizottsági rendelet (3) mellékletének 10. táblázata továbbra is alkalmazandó, hacsak valamely, a 479/2008/EK rendelet 63. cikke alapján a későbbiekben elfogadásra kerülő, a borok címkézéséről vagy kiszereléséről szóló végrehajtási rendelet eltérően nem rendelkezik. A hivatkozásban azonban az 1227/2000/EK rendelet mellékletének 9. táblázatát kell feltüntetni.

(5)

Az 555/2008/EK rendelet 5. cikkének (8) bekezdése, 16. cikkének harmadik bekezdése és 20. cikkének második bekezdése előírja, hogy amennyiben a tagállamok nemzeti támogatást nyújtanak, bejelentik azt az említett rendelet VII. mellékletében meghatározott formanyomtatvány vonatkozó részében. A VII. mellékletet ezért ennek az információnak a feltüntetésével módosítani kell.

(6)

Az 555/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 555/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A II. cím alkalmazásában »intézkedés«: egy adott támogatási programba tartozó, egy vagy több kedvezményezett által végrehajtott projekt, szerződés, megállapodás vagy más fellépés, amely megfelel a 479/2008/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett intézkedések szerinti tevékenységek bármelyikének.”

2.

A 10. cikk után a rendelet II. címe II. fejezetének 2. szakasza a következő 10a. cikkel egészül ki:

„10a. cikk

Összeegyeztethetőség és egységesség

(1)   A szerkezetátalakítási és átállítási költségeknek a 479/2008/EK rendelet 11. cikke (4) bekezdésének b) pontjában említett támogatása nem fedezhet mezőgazdasági járművek beszerzésével kapcsolatos kiadásokat.

(2)   A 479/2008/EK rendelet 11. cikke alapján nem nyújtható támogatás egy adott tagállam vagy régió számára az említett rendelet II. címe szerinti nemzeti támogatási programból olyan intézkedésre, amely ugyanennek a tagállamnak vagy régiónak az 1698/2005/EK rendelet szerinti vidékfejlesztési programja alapján támogatásban részesül.

(3)   A szerkezetátalakítási és átállítási intézkedést célzó támogatási programjaikba tartozó intézkedéseket a tagállamok olyan részletességgel mutatják be az I. melléklet vonatkozó részében, hogy ellenőrizni lehessen, hogy az adott intézkedés részesül-e a szóban forgó tagállam vidékfejlesztési programja szerinti támogatásban.”

3.

A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„20. cikk

Összeegyeztethetőség és egységesség

(1)   Nem nyújtható támogatás olyan forgalmazási intézkedésekre, amelyek a 479/2008/EK rendelet 10. cikke alapján támogatásban részesültek.

Amennyiben a tagállamok nemzeti támogatást nyújtanak beruházásokra, azt bejelentik az e rendelet I., V. és VII. melléklete szerinti formanyomtatványok vonatkozó részében.

(2)   A 479/2008/EK rendelet 15. cikke alapján nem nyújtható támogatás egy adott tagállam vagy régió számára az említett rendelet II. címe szerinti nemzeti támogatási programból olyan intézkedésre, amely ugyanennek a tagállamnak vagy régiónak az 1698/2005/EK rendelet szerinti vidékfejlesztési programja alapján támogatásban részesül.

(3)   A beruházási intézkedést célzó támogatási programjaikba tartozó intézkedéseket a tagállamok olyan részletességgel mutatják be az I. melléklet vonatkozó részében, hogy ellenőrizni lehessen, hogy az adott intézkedés részesül-e a szóban forgó tagállam vidékfejlesztési programja szerinti támogatásban.”

4.

A 25. cikk után a rendelet II. címe II. fejezetének 7. szakasza a következő 25a. cikkel egészül ki:

„25a. cikk

A feltételek ellenőrzése

A tagállamok illetékes hatóságai megtesznek minden szükséges lépést az e rendelet 24. cikkének (1) bekezdésében a 479/2008/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben említett feltételek és korlátozás betartásának ellenőrzése érdekében. A tagállamok az említett korlátozás betartását ellenőrizhetik az egyes termelők szintjén vagy nemzeti szinten A nemzeti szinten történő ellenőrzést választó tagállamok az alkoholmérlegbe nem foglalják bele a nem lepárlásra szánt mennyiségeket (felügyelet mellett történő kivonás), és azokat a mennyiségeket sem, amelyek ipari célra szolgáló alkoholon kívüli termékek előállítására szolgálnak.”

5.

A 41. cikk c) pontjának vi. alpontját el kell hagyni.

6.

A 103. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az 1227/2000/EK rendelet mellékletének 9. táblázata továbbra is alkalmazandó, hacsak valamely, a 479/2008/EK rendelet 63. cikke alapján a későbbiekben elfogadásra kerülő, a borok címkézéséről vagy kiszereléséről szóló végrehajtási rendelet eltérően nem rendelkezik;”.

7.

A VII. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 148., 2008.6.6., 1. o.

(2)  HL L 170., 2008.6.30., 1. o.

(3)  HL L 143., 2000.6.16., 1. o.


MELLÉKLET

„VII. MELLÉKLET

A 479/2008/EK rendelet 6. cikkének c) pontja szerinti, nemzeti támogatási programokra vonatkozó technikai adatok

(pénzügyi összeg 1000 EUR-ban)

Tagállam (1):

Az adatszolgáltatás időpontja (2):

Az előző adatszolgáltatás időpontja:

A módosított táblázat száma:

 

Pénzügyi év

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

Intézkedés

479/2008/EK rendelet

 

Előrejelzés

Felhasználás

Előrejelzés

Felhasználás

Előrejelzés

Felhasználás

Előrejelzés

Felhasználás

Előrejelzés

Felhasználás

Felhasználás

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Egységes támogatási rendszer

9. cikk

Érintett terület

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

Átlagos összeg

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Promóciós tevékenységek harmadik országok piacán

10. cikk

Projektek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

Átlagos közösségi támogatás (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

3a.

Szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása

11. cikk

Érintett terület

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

Átlagos összeg

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Folyamatban lévő tervek

1493/1999/EK rendelet

Érintett terület

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

Átlagos összeg

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Zöldszüret

12. cikk

Érintett terület

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átlagos összeg

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kockázati alap

13. cikk

Új alapok száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

Átlagos közösségi támogatás (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Szüreti biztosítás

14. cikk

Termelők száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

Átlagos közösségi támogatás (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vállalkozásokba történő beruházások

15. cikk

Kedvezményezettek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

Átlagos közösségi támogatás (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állami támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

7.1.

Vállalkozásokba történő beruházások a konvergenciarégiókban

15. cikk (4) bekezdés a) pont

Támogatható költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

7.2.

Vállalkozásokba történő beruházások a konvergenciarégiókon kívüli régiókban

15. cikk (4) bekezdés b) pont

Támogatható költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

7.3.

Vállalkozásokba történő beruházások a legkülső régiókban

15. cikk (4) bekezdés c) pont

Támogatható költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

7.4.

Vállalkozásokba történő beruházások a kisebb égei-tengeri szigeteken

15. cikk (4) bekezdés d) pont

Támogatható költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

7.5.

Vállalkozásokba történő beruházások a konvergenciarégiókban

15. cikk (4) bekezdés a) pont

Közösségi hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

7.6.

Vállalkozásokba történő beruházások a konvergenciarégiókon kívüli régiókban

15. cikk (4) bekezdés b) pont

Közösségi hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

7.7.

Vállalkozásokba történő beruházások a legkülső régiókban

15. cikk (4) bekezdés c) pont

Közösségi hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

7.8.

Vállalkozásokba történő beruházások a kisebb égei-tengeri szigeteken

15. cikk (4) bekezdés d) pont

Közösségi hozzájárulás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Halmozott)

8.

Melléktermék-lepárlás

16. cikk

Maximális támogatás mértéke

(EUR/térfogatszázalék/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átlagos közösségi támogatás (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

A szeszesital-piac ellátását szolgáló lepárlás – területalapú támogatás

17. cikk

Támogatás mértéke

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terület (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átlagos támogatás (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Krízislepárlás

18. cikk

Támogatás mértéke

(EUR/térfogatszázalék/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termelői minimumár

(EUR/térfogatszázalék/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átlagos közösségi támogatás (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

A sűrített szőlőmust alkoholtartalom-növelés céljából történő felhasználása

19. cikk

Támogatás mértéke

(EUR/térfogatszázalék/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átlagos közösségi támogatás (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kérjük OPOCE-betűszavakkal megadni.

(2)  Az adatszolgáltatás határideje: az előrejelzések esetében első alkalommal 2008. június 30-a, majd minden március 1-je és június 30-a; a felhasználás tekintetében minden március 1-je (első alkalommal 2010-ben).

(3)  A II. mellékletben (az előrejelzések tekintetében) és a VI. mellékletben (a felhasználás tekintetében) bejelentett összeg(ek)nek az e melléklet szerinti érintett területtel való elosztásával kell kiszámítani.

(4)  A II. mellékletben (az előrejelzések tekintetében) és a VI. mellékletben (a felhasználás tekintetében) bejelentett összeg(ek)nek a projektek e mellékletben feltüntetett számával való elosztásával kell kiszámítani.

(5)  A II. mellékletben (az előrejelzések tekintetében) és a VI. mellékletben (a felhasználás tekintetében) bejelentett összeg(ek)nek az alapok e mellékletben feltüntetett számával való elosztásával kell kiszámítani.

(6)  A II. mellékletben (az előrejelzések tekintetében) és a VI. mellékletben (a felhasználás tekintetében) bejelentett összeg(ek)nek a termelők e mellékletben feltüntetett számával való elosztásával kell kiszámítani.

(7)  A II. mellékletben (az előrejelzések tekintetében) és a VI. mellékletben (a felhasználás tekintetében) bejelentett összeg(ek)nek a kedvezményezettek e mellékletben feltüntetett számával való elosztásával kell kiszámítani.

(8)  A részleteket az I. és az V. mellékletben kell megadni.

(9)  A II. mellékletben (az előrejelzések tekintetében) és a VI. mellékletben (a felhasználás tekintetében) bejelentett összeg(ek)nek az e mellékletben feltüntetett hektoliterszámmal való elosztásával kell kiszámítani.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

21.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/11


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. január 19.)

a Régiók Bizottsága egy dán tagjának és két dán póttagjának kinevezéséről

(2009/40/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a dán kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

Eva NEJSTGAARD lemondását követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett. Bjørn DAHL lemondását és Anna Margrethe KAALUND hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága két póttagjának helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2010. január 25-ig a következő személyeket nevezi ki a Régiók Bizottságába:

a)

tagként:

Jens Jørgen NYGAARD,1. Viceborgmester, Egedal Kommune;

b)

póttagként:

Anna Margrethe KAALUND, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (megbízatás megváltozása),

Jens STENBÆK, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 19-én

a Tanács részéről

az elnök

P. GANDALOVIČ


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.


21.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/12


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. január 19.)

a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának kinevezéséről

(2009/41/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel az osztrák kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

Jörg HAIDER halála következtében a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. január 25-ig a Régiók Bizottsága tagjává nevezi ki a következő személyt:

Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. GANDALOVIČ


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.


21.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 16/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.