ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 348

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. december 24.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1340/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről

1

 

*

A Tanács 1341/2008/EK rendelete (2008. december 18.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendelet egyes jövedelemtermelő projektek tekintetében történő módosításáról

19

 

*

A Tanács 1342/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról, valamint a 423/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

20

 

 

A Bizottság 1343/2008/EK rendelete (2008. december 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

34

 

*

A Bizottság 1344/2008/EK rendelete (2008. december 23.) a 3846/87/EGK rendelet által a mezőgazdasági termékek tekintetében létrehozott export-visszatérítési nómenklatúra 2009-ben érvényes változatának nyilvánosságra hozataláról

36

 

*

A Bizottság 1345/2008/EK rendelete (2008. december 23.) a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezésének megállapításáról szóló 2136/89/EGK tanácsi rendelet módosításáról

76

 

*

A Bizottság 1346/2008/EK rendelete (2008. december 23.) a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 950/2006/EK rendelet módosításáról

79

 

 

A Bizottság 1347/2008/EK rendelete (2008. december 23.) a gabonaágazatban a 2009. január 1-jétől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

81

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelve (2008. december 16.) a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

84

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról

98

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1348/2008/EK határozata (2008. december 16.) a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek a 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilén-difenil-diizocianát, ciklohexán és ammónium-nitrát forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásai tekintetében történő módosításáról ( 1 )

108

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1349/2008/EK határozata (2008. december 16.) a 2007 és 2013 közötti időszakra a Cselekvő ifjúság program létrehozásáról szóló 1719/2006/EK határozat módosításáról ( 1 )

113

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2008/EK határozata (2008. december 16.) a kreativitás és innováció európai évéről (2009) ( 1 )

115

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1351/2008/EK határozata (2008. december 16.) az Internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program létrehozásáról ( 1 )

118

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1352/2008/EK határozata (2008. december 16.) a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról szóló 1855/2006/EK határozat módosításáról ( 1 )

128

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/976/IB határozata (2008. december 16.) az Európai Igazságügyi Hálózatról

130

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

24.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/1


A TANÁCS 1340/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösségek és azok tagállamai, és a Kazah Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (1) 17. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az egyes acéltermékek kereskedelme a mennyiségi szabályokról szóló egyedi megállapodások tárgyát képezi.

(2)

Az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság kormánya között fennálló, az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló, 2005. július 19-én kötött kétoldalú megállapodás (2)2006. december 31-én lejárt. 2007 és 2008 óta egyes acéltermékeknek az Európai Közösség és Kazahsztán közötti kereskedelmét az 1870/2006/EK tanácsi rendeletben (3), illetve az 1531/2007/EK tanácsi rendeletben (4) megállapított autonóm intézkedések szabályozzák.

(3)

Az új megállapodás aláírásáig és hatálybalépéséig vagy Kazahsztánnak a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) történő csatlakozásáig a 2009-es évre vonatkozó keretmennyiségeket meg kell határozni.

(4)

Mivel a 2007. és 2008. évre vonatkozó keretmennyiségek meghatározására irányadó körülmények javarészt megmaradtak, célszerű a 2009-es évre vonatkozó keretmennyiségeket a 2007-es és 2008-as szintnek megfelelően meghatározni.

(5)

Meg kell határozni a Közösségen belül a rendszer működtetésének eszközeit oly módon, hogy az megkönnyítse az új megállapodás végrehajtását a lehető leghasonlóbb rendelkezések révén.

(6)

Szükséges biztosítani a szóban forgó termékek származásának ellenőrzését, és e célból a megfelelő igazgatási együttműködés módszereinek kidolgozását.

(7)

A vámszabad területen elhelyezett, vagy a vámraktárakra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó termékek ideiglenes behozatala vagy aktív feldolgozása (felfüggesztő eljárás) nem számítható a kérdéses termékek esetében meghatározott keretmennyiségek terhére.

(8)

E rendelet hatékony végrehajtása céljából be kell vezetni a kérdéses termékeknek a Közösségen belül történő szabad forgalomba bocsátásához szükséges közösségi behozatali engedély követelményét.

(9)

Annak érdekében, hogy a keretmennyiségeket ne lépjék túl, létre kell hozni egy irányítóbizottsági eljárást, amely alapján a tagállamok illetékes hatóságai addig nem adják ki a behozatali engedélyt, amíg meg nem kapják a Bizottságtól a megerősítést arról, hogy az adott mennyiség a szóban forgó keretmennyiségen belül marad,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   E rendeletet az I. mellékletben felsorolt, a Kazah Köztársaságból származó acéltermékek Közösségbe irányuló behozatalára kell alkalmazni.

(2)   Az acéltermékeket az I. mellékletben meghatározott termékcsoportok alapján kell osztályozni.

(3)   Az I. mellékletben szereplő termékek osztályozása a 2658/87/EGK tanácsi rendelet (5) által létrehozott Kombinált Nómenklatúra (KN) alapján történik.

(4)   Az (1) bekezdésben meghatározott termékek származását a Közösségben hatályban lévő szabályok alapján kell meghatározni.

2. cikk

(1)   A Kazah Köztársaságból származó, az I. mellékletben felsorolt acéltermékek Közösségbe történő behozatala az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségek hatálya alá tartozik. A Kazah Köztársaságból származó, az I. mellékletben szereplő termékek Közösségben történő szabad forgalomba bocsátásának feltétele a II. mellékletben meghatározott származási bizonyítvány, valamint a tagállamok hatóságai által a 4. cikkel összhangban kiállított behozatali engedély bemutatása.

(2)   Annak biztosítására, hogy azon mennyiségek, amelyekre behozatali engedélyeket állítottak ki, nem lépik túl a különböző termékcsoportokra meghatározott keretmennyiségeket, a IV. mellékletben szereplő illetékes hatóságok csak a Bizottság azon értelmű megerősítésével állíthatnak ki behozatali engedélyeket, hogy az adott acéltermékek megfelelő termékcsoportjában – a kérelmező ország esetében – maradtak még a keretmennyiségeken belül felhasználható mennyiségek, amelyek tekintetében az importőr vagy importőrök az említett hatóságokhoz fordultak.

(3)   Az engedélyezett behozatalokat az V. mellékletben meghatározott megfelelő keretmennyiségekbe kell beszámítani. A termékek szállítását akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor azokat az exportálás során használt szállítóeszközökbe berakodták.

3. cikk

(1)   Az V. mellékletben szereplő keretmennyiségeket nem kell alkalmazni a vámszabad területeken vagy a vámszabad raktárakban elhelyezett, vagy a vámraktárokra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó behozott termékek ideiglenes behozatala vagy aktív feldolgozása esetén (felfüggesztő eljárás).

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott termékeket ezt követően bocsátják szabad forgalomba, akár változatlan állapotban, megmunkálás vagy feldolgozás után, a 2. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni, és az így forgalomba bocsátott termékeket be kell számítani az V. mellékletben meghatározott megfelelő keretmennyiségbe.

4. cikk

(1)   A 2. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában a behozatali engedélyek kiállítása előtt a tagállamok illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot a behozatali engedélyek iránti kérelmekben szereplő mennyiségekről; ezt alátámasztják a megkapott eredeti kiviteli engedélyekkel. Ennek megtörténtével a Bizottság értesítést küld, hogy az igényelt mennyiségek a behozatalra hozzáférhetőek-e, abban az időrendi sorrendben, ahogyan a tagállamok értesítése beérkezett („érkezési sorrendben”).

(2)   A Bizottsághoz benyújtott értesítésekben található kérelmek akkor érvényesek, ha minden esetben egyértelműen szerepel az exportáló ország, az érintett termék kódja, a behozatalra szánt mennyiségek, a kiviteli engedély száma, a kontingensév és az a tagállam, amelyben a terméket szabad forgalomba kívánják bocsátani.

(3)   Amennyiben lehetséges, a Bizottság megerősíti a hatóságok számára az egyes termékcsoportoknak az elküldött kérelemben feltüntetett teljes mennyiségét.

(4)   Az illetékes hatóságok azonnal értesítik a Bizottságot, amint bármely olyan mennyiségről értesülnek, amelyet nem használtak fel a behozatali engedélyek érvényességi ideje alatt. Az ilyen fel nem használt mennyiségek minden termékcsoport esetén automatikusan bekerülnek a Közösség teljes keretmennyiségéből megmaradó mennyiségek közé.

(5)   Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott értesítést elektronikus úton kell elküldeni az e célból létrehozott integrált hálózat keretén belül, kivéve ha fontos műszaki okokból ideiglenesen más kommunikációs eszköz használata szükséges.

(6)   A behozatali engedélyt vagy más, annak megfelelő okmányt a 12–16. cikkel összhangban kell kiállítani.

(7)   A tagállamok illetékes hatóságai értesítik a Bizottságot minden, már kiállított behozatali engedély vagy annak megfelelő okmány törléséről azokban az esetekben, amikor a Kazah Köztársaság illetékes hatóságai a megfelelő kiviteli engedélyeket visszavonták vagy törölték. Amennyiben a Kazah Köztársaság illetékes hatóságai tájékoztatták a Bizottságot vagy valamely tagállam illetékes hatóságait a kiviteli engedély vagy más megfelelő okmány visszavonásáról vagy törléséről miután az érintett termékeket a Közösségbe importálták, a szóban forgó mennyiségeket az V. mellékletben meghatározott vonatkozó keretmennyiségének a terhére kell beszámítani.

5. cikk

(1)   Ha a Bizottság úgy találja, hogy az I. mellékletben szereplő, a Kazah Köztársaságból származó termékeket átrakodták, átirányították vagy más módon importálták a Közösség területére a 2. cikkben meghatározott keretmennyiségek kijátszásával, konzultációk megkezdését kell kérnie, hogy a megfelelő keretmennyiség szükséges kiigazításáról megállapodás jöhessen létre.

(2)   Az (1) bekezdésben említett konzultációk eredményéig a Bizottság kérheti a Kazah Köztársaságot, hogy tegye meg a szükséges óvintézkedéseket annak biztosítására, hogy az e konzultációk nyomán megállapított keretmennyiségek kiigazítását el lehessen végezni.

(3)   Amennyiben a Közösség és a Kazah Köztársaság nem talál kielégítő megoldást és a Bizottság megállapítja, hogy nyilvánvaló a kijátszás megtörténte, a Kazah Köztársaságból származó termékek mennyiségével megegyező mennyiséggel kell csökkenteni a keretmennyiségeket.

6. cikk

(1)   A Kazah Köztársaság illetékes hatóságai által kiállítandó kiviteli engedély szükséges minden, az V. mellékletben meghatározott keretmennyiségek alá eső olyan acéltermék-szállítmány esetében, amely meghaladja az említett keretmennyiségek szintjét.

(2)   A 12. cikkben meghatározott behozatali engedély kiadása céljából az importőrnek be kell mutatnia a kiviteli engedély eredeti példányát.

7. cikk

(1)   A keretmennyiségekre vonatkozó kiviteli engedélynek meg kell felelnie a II. mellékletben szereplő mintának és bizonyítania kell – többek között – hogy a kérdéses termékek mennyiségét az érintett termékcsoport esetében meghatározott keretmennyiség terhére állapították meg.

(2)   Minden kiviteli engedély csak egy, az I. mellékletben szereplő termékcsoport valamelyikére vonatkozik.

8. cikk

A kivitelt az V. mellékletben meghatározott vonatkozó keretmennyiség terhére kell megállapítani, és a 2. cikk (3) bekezdése értelmében szállítani.

9. cikk

(1)   A 6. cikkben meghatározott kiviteli engedély kellően hitelesített további másolatokat is tartalmazhat. A kiviteli engedélyt és annak másolatait, valamint a származási bizonyítványt és annak másolatait angol nyelven kell kiállítani.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett dokumentumokat kézzel töltik ki, a bejegyzéseket tintával és nyomtatott betűkkel kell írni.

(3)   A kiviteli engedélynek vagy az azzal egyenértékű okmánynak 210 × 297 mm-esnek kell lennie. A felhasznált papírnak fehér írópapírnak kell lennie a meghatározott méretben, nem tartalmazhat mechanikus pépet, és a súlya négyzetméterenként nem lehet kevesebb 25 grammnál. A bizonyítványon nyomtatott guilloche mintájú háttérnek kell lennie, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi hamisítást láthatóvá tesz.

(4)   E rendelet rendelkezéseivel összhangban a Közösség illetékes hatóságai behozatali célokra csak az eredeti példányt fogadhatják el érvényesnek.

(5)   Minden kiviteli engedélynek vagy azzal egyenértékű okiratnak rendelkeznie kell egy minden esetben nyomtatott, szabványosított sorozatszámmal, amely alapján azt azonosítani lehet.

(6)   E sorozatszám a következő elemekből áll:

két betű, amely az exportáló országot azonosítja a következőképpen:

KZ

=

Kazah Köztársaság,

két betű, amely a tervezett rendeltetési tagállamot azonosítja a következőképpen:

BE

=

Belgium

BG

=

Bulgária

CZ

=

Cseh Köztársaság

DK

=

Dánia

DE

=

Németország

EE

=

Észtország

IE

=

Írország

GR

=

Görögország

ES

=

Spanyolország

FR

=

Franciaország

IT

=

Olaszország

CY

=

Ciprus

LV

=

Lettország

LT

=

Litvánia

LU

=

Luxemburg

HU

=

Magyarország

MT

=

Málta

NL

=

Hollandia

AT

=

Ausztria

PL

=

Lengyelország

PT

=

Portugália

RO

=

Románia

SI

=

Szlovénia

SK

=

Szlovákia

FI

=

Finnország

SE

=

Svédország

GB

=

Egyesült Királyság,

egy egyjegyű szám, amely a kontingensévet jelöli a szóban forgó év utolsó számjegyével, pl.: 2009 esetében „9”,

egy kétjegyű szám, amely az exportáló ország kiállító hatóságát azonosítja,

egy 00 001-től 99 999-ig folyamatosan terjedő, ötszámjegyű szám, amely a rendeltetés egyedi tagállamát határozza meg.

10. cikk

A kiviteli engedélyt kiállíthatják azon termékek szállítása után is, amelyre az vonatkozik. Ebben az esetben fel kell tüntetni az okmányon az „utólag kiállított” záradékot.

11. cikk

A kiviteli engedély ellopása, elvesztése vagy megrongálódása esetén az exportőrnek az okiratot kiállító illetékes hatóságtól kell kérnie a birtokában lévő kiviteli okmányok alapján kiállítandó másodlatot.

Az engedély így kiállított másodlatán fel kell tüntetni a „másodlat” záradékot. A másodlaton az eredeti engedély keltezését kell feltüntetni.

12. cikk

(1)   A Bizottság által a 4. cikk értelmében jóváhagyott mértékig – miszerint a kért mennyiség a kérdéses keretmennyiségen belül elérhető – a tagállamok illetékes hatóságai behozatali engedélyt állítanak ki a megfelelő kiviteli engedély eredeti példányának az importőr által történő bemutatásától számított legfeljebb öt munkanapon belül. Ezt legkésőbb az azon évet követő év március 31-éig kell bemutatni, amely évben az engedély által magában foglalt termékeket szállították. A behozatali engedélyeket bármely tagállam illetékes hatóságai kiadják, függetlenül a kiviteli engedélyen szereplő tagállamtól, a Bizottság által a 4. cikk értelmében jóváhagyott mértékig, miszerint a kért mennyiség a kérdéses keretmennyiségen belül elérhető.

(2)   A behozatali engedélyek a kiállításuk időpontjától számított négy hónapig érvényesek. Az importőr kellően indokolt kérelme esetén a tagállam illetékes hatóságai további, négy hónapot meg nem haladó időszakra kiterjeszthetik az érvényesség tartamát.

(3)   A behozatali engedélyeket a III. mellékletben szereplő formában kell kiállítani, és azok a Közösség teljes vámterületén érvényesek.

(4)   Az importőr által a behozatali engedély megszerzésének céljából tett nyilatkozat vagy kérelem a következőket tartalmazza:

a)

az exportőr teljes neve és címe;

b)

az importőr teljes neve és címe;

c)

a termékek és a TARIC-kód(ok) pontos leírása;

d)

azon ország, ahonnan a termékek származnak;

e)

feladási ország;

f)

a megfelelő termékcsoport és a szóban forgó termékek mennyisége;

g)

a TARIC-szám szerinti nettó tömeg;

h)

CIF közösségi határparitáson számított vámérték a TARIC-szám szerint;

i)

amennyiben az érintett termékek másodrendű vagy gyenge minőségűek;

j)

adott esetben a fizetés és a szállítás időpontja, a fuvarlevél és az adásvételi szerződés másolata;

k)

a kiviteli engedély kelte és száma;

l)

bármely, adminisztratív célokra használt belső kód;

m)

keltezés és az importőr aláírása.

(5)   Az importőr nem köteles egy szállítmányon belül behozni a behozatali engedély keretébe tartozó összes mennyiséget.

13. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai által kiállított behozatali engedélyek érvényessége a kiviteli engedélyek érvényességének és a Kazah Köztársaság illetékes hatóságai által kiállított kiviteli engedélyeken – amelyek alapján a behozatali engedélyt kiállították – megjelölt mennyiségek függvénye.

14. cikk

A behozatali engedélyeket, illetve az annak megfelelő okmányokat a tagállamok illetékes hatóságainak a 2. cikk (2) bekezdésével összhangban kell kiállítaniuk, bármely közösségi importőrre vonatkozó megkülönböztetés nélkül, a fennálló szabályok által előírt feltételek betartásának sérelme nélkül, bárhol is telepedett le a Közösség területén.

15. cikk

(1)   Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a Kazah Köztársaság által meghatározott termékcsoportokra kiadott kiviteli engedélyek által lefedett teljes mennyiségek túllépik az adott termékcsoportra meghatározott keretmennyiséget, a tagállam illetékes hatóságát azonnal értesíteni kell, hogy felfüggessze a további behozatali engedélyek kiadását. Ebben az esetben a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezdeményez.

(2)   A tagállamok illetékes hatóságai visszautasítják behozatali engedélyek kiállítását a Kazah Köztársaságból származó azon termékekre, amelyekre nem terjednek ki a 6–11. cikkel összhangban kiállított behozatali engedélyek.

16. cikk

(1)   A 12. cikkben meghatározott behozatali engedélyek kiállításához a tagállamok illetékes hatóságainak olyan nyomtatványokat kell használniuk, amelyek megfelelnek a III. mellékletben szereplő behozatali engedély mintájának.

(2)   A behozatali engedély nyomtatványát és annak kivonatát két példányban kell elkészíteni, az egyik példányon – amelyet a kérelmező számára kell kiállítani – „A tulajdonos példánya” szöveg szerepel, és az 1-es számot viseli, míg a másikon – amely az engedélyt kiállító hatóságnál marad – „A kiállító hatóság példánya” szöveg szerepel és a 2-es számot viseli. Adminisztratív célokból az illetékes hatóság kiegészítő példányokat adhat a 2. sz. nyomtatványhoz.

(3)   A nyomtatványt fehér, mechanikus pépet nem tartalmazó, írásra szánt papírra kell nyomtatni, és a súlya négyzetméterenként 55 és 65 gramm közötti. A papír mérete 210 × 297 mm; a sorok közötti terület 4,24 mm (egyhatod inch); a nyomtatvány elrendezését pontosan követni kell. Az 1. számú példány – amely maga az engedély – mindkét oldalán kell lennie egy vörös színű, nyomtatott guilloche mintájú háttérnek, amely bármilyen mechanikus vagy vegyi hamisítást láthatóvá tesz.

(4)   A tagállamok felelősek a nyomtatványok kinyomtatásáért. A nyomtatványokat kinyomtathatják azok a nyomdák is, melyeket az a tagország, amelyben bejegyezték őket, erre kijelöl. Utóbbi esetben a tagország általi kijelölésre történő utalást minden nyomtatványon fel kell tüntetni. Minden nyomtatványon szerepelnie kell a nyomda nevének és címének vagy egy, a nyomda azonosítását lehetővé tevő jelölésnek.

(5)   A behozatali engedélyeknek vagy a kivonatoknak a kiállításukkor kiállítási számot kell kapniuk, amelyet a tagállam illetékes hatósága határoz meg. A behozatali engedély számáról a Bizottságot elektronikus úton kell értesíteni, a 4. cikkben meghatározott integrált hálózaton belül.

(6)   Az engedélyeket és a kivonatokat a kiállító tagállam hivatalos nyelvén vagy valamely hivatalos nyelvén kell kiállítani.

(7)   A 10-es rovatban az illetékes hatóságnak fel kell tüntetnie a megfelelő acéltermék-csoportot.

(8)   A kiállító hatóságok és a jóváíró hatóságok jelét bélyegzővel kell elhelyezni. Mindamellett a kiállító hatóság pecsétjét dombornyomással kombinált, perforáció segítségével nyert betűk vagy számjegyek, illetve az engedélyre történő nyomtatás is helyettesítheti. A kiállító hatóság azonban bármely hamisítás ellen védő módszert használhat a kiadott mennyiség nyilvántartására oly módon, hogy lehetetlenné tegye számjegyek vagy megjegyzések beszúrását.

(9)   Az 1. sz. példány és a 2. sz. példány hátoldalán egy olyan rovatnak kell szerepelnie, amelyben a vámhatóságoknak a mennyiségeket kell feltüntetni amikor a behozatali alakiságokat elvégzik, vagy az illetékes igazgatási hatóságoknak, amikor a kivonatot kiadják. Ha az engedélyen vagy a kivonaton oldalt nincs elég hely a jóváírásoknak, az illetékes hatóság egy vagy több további lapot csatolhat, amelyek a hátoldalukon ugyanazon rovatokat tartalmazzák, mint az engedély 1. sz. példánya és 2. sz. példánya vagy a kivonat. A jóváíró hatóság úgy helyezi el a pecsétjét, hogy annak egyik fele az engedélyen vagy annak kivonatán van, míg a másik fele a további lapon legyen. Ha egynél több további lap van, még egy pecsétet kell elhelyezni úgy, hogy az az egymást követő oldalakon egyaránt rajta legyen.

(10)   Valamely tagállam illetékes hatóságai által kiállított behozatali engedélyek és kivonatok, valamint a megtett bejegyzések és záradékok ugyanolyan joghatással bírnak minden tagállamban, mint az ezek hatóságai által kiállított behozatali engedélyek és kivonatok, valamint megtett bejegyzések és záradékok.

(11)   Az érintett tagállamok illetékes hatóságai kérhetik – ha az nélkülözhetetlen – az engedélyek vagy a kivonatok lefordítását ezen tagállamok hivatalos nyelvére vagy valamely hivatalos nyelvére.

17. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni. Kazahsztánnak a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) történő csatlakozása esetén ez a rendelet a csatlakozás időpontjában hatályát veszti (6).

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 196., 1999.7.28., 3. o.

(2)  HL L 232., 2005.9.8., 64. o.

(3)  HL L 360., 2006.12.19., 1. o.

(4)  HL L 337., 2007.12.21., 2. o.

(5)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(6)  A hatályvesztés időpontját a Bizottság teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


I. MELLÉKLET

SA SÍKHENGERELT TERMÉKEK

SA1. Tekercsek

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Durvalemez

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Egyéb síkhengerelt termékek

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


II. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


III. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


IV. MELLÉKLET

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


V. MELLÉKLET

KERETMENNYISÉGEK

Termék

(tonna)

SA. Síkhengerelt termék

SA1. Tekercs

87 125

SA2. Durvalemez

0

SA3. Egyéb síkhengerelt termék

117 875


24.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/19


A TANÁCS 1341/2008/EK RENDELETE

(2008. december 18.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a Kohéziós Alapról szóló 1083/2006/EK rendelet egyes jövedelemtermelő projektek tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A 2007–2013-as programozási időszak jogszabályi keretét azzal a céllal készítették elő és tárgyalták meg, hogy elősegítsék a programozásnak és az Alapok kezelésének az egyszerűsítését, fokozzák a támogatások hatékonyságát és végrehajtásuk szubszidiaritását.

(2)

Az 1083/2006/EK rendelet (3) 55. cikkének hatálya alá tartozó, jövedelemtermelő projektek kezelésére a maximális támogatható költség kiszámításán alapuló, pontosabb és szigorúbb megközelítést vezettek be.

(3)

Az 55. cikk rendelkezéseinek alkalmazása során számos nehézség merült fel, köztük az aránytalan adminisztratív teher problémája, elsősorban az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott műveletek, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) vagy a Kohéziós Alap által finanszírozott kisebb műveletek esetében.

(4)

E nehézségek káros hatással lehetnek a műveletek irányításának ritmusára, különösen a közösségi prioritásoknak megfelelő területek – környezetvédelem, társadalmi integráció, kutatás, innováció, energia – projektjei esetében és az adminisztratív teher szempontjából. Az 55. cikket ezért egyszerűsíteni kell.

(5)

Az egyszerűsítést valamennyi, a strukturális alapok, illetve a Kohéziós Alap támogatásában részesülő projektre alkalmazni kell a 2007–2013-as programozási időszakban. Ezért visszamenőleges hatályú alkalmazást kell előírni.

(6)

Az 1083/2006/EK rendeletet ezért megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikkének (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   E cikk (1)–(4) bekezdése csak azokra az ERFA vagy a Kohéziós Alap által társfinanszírozott műveletekre alkalmazandó, amelyek összköltsége meghaladja az 1 millió EUR-t.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 2006. augusztus 1-jétől valamennyi, a strukturális alapok, illetve a Kohéziós Alap támogatásában részesülő projektre alkalmazni kell a 2007–2013-as programozási időszakban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  A 2008. december 16-i hozzájárulás (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2008. október 27-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.


24.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/20


A TANÁCS 1342/2008/EK RENDELETE

(2008. december 18.)

a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról, valamint a 423/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A tőkehalállományok helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2004. február 26-i 423/2004/EK tanácsi rendelet (2) célja, hogy a Kattegat területén, az Északi-tengeren – beleértve Skagerrakot és a La Manche csatorna keleti részét –, a Skóciától nyugatra fekvő területen és az Ír-tengeren öt-tíz éven belül biztonságosan helyreállítsa a tőkehalállományokat a szakértők által tanácsolt elővigyázatossági szintre.

(2)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) legújabb tudományos szakvéleménye rámutatott arra, hogy a teljes kifogható mennyiségek (TAC), a technikai intézkedések és a kiegészítő erőkifejtés-gazdálkodási intézkedések – beleértve a tőkehal jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat útján történő kifogásának, valamint az ily módon fogott tőkehal kirakodásának megelőzésére irányuló megfigyelést és ellenőrzést – együttes hatásából eredő tőkehalfogás-csökkenés messze nem volt elegendő a halászat okozta állománypusztulás olyan szintű mérsékléséhez, amely lehetővé tenné az állomány megújulását, és a 423/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó négy tőkehalállományból egyetlenegy tekintetében sem volt tapasztalható egyértelmű helyreállás, jóllehet az északi-tengeri állományok mutatnak némi javulásra utaló jeleket.

(3)

Szükségesnek tűnik a rendszer megerősítése, valamint egy hosszú távú terv létrehozása annak érdekében, hogy megvalósítható legyen a tőkehalállományoknak a legmagasabb fenntartható hozam mellett történő fenntartható kiaknázása.

(4)

A legújabb, különösen a tengeri ökológiai rendszerek hosszú távú tendenciáiról szóló tudományos feltevések szerint a biomassza hosszú távú kívánatos szintjeit nem lehet pontosan meghatározni. Ebből következően a hosszú távú terv célkitűzését a biomassza-alapú célról a halászat okozta állománypusztuláson alapuló célra kell változtatni, amelyet a halászati erőkifejtés megengedett szintjeire is alkalmazni kell.

(5)

Az északi-tengeri tőkehalállomány Norvégiával közös, és közös gazdálkodás alatt áll. Az e rendeletben foglalt intézkedéseknek kellő mértékben figyelembe kell venniük az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött halászati megállapodás (3) értelmében Norvégiával folytatott konzultációkat.

(6)

Amennyiben a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) pontos és reprezentatív információ hiányában nem tud szakvéleményt adni valamely TAC tekintetében, rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a teljes kifogható mennyiséget olyan körülmények között is következetesen lehessen megállapítani, amikor kevés adat áll rendelkezésre.

(7)

A halászat okozta állománypusztulásra vonatkozó célok elérésének biztosítása és a visszadobás lehető legnagyobb mértékű visszaszorításának támogatása érdekében a halászati erőkifejtésben kifejezett halászati lehetőségeket is olyan szinten kell meghatározni, amely összhangban áll a többéves stratégiával. E halászati lehetőségeket, amennyire csak lehet, a halászeszközök típusai szerint, a jelenlegi halászati módszerek alapján kell meghatározni. Helyénvaló a gazdálkodási rendszer hatékonyságára vonatkozó rendszeres felülvizsgálat előírása, és különösen annak biztosítása, hogy a halászati erőkifejtések szabályozási rendszere felülvizsgálatra kerüljön, amennyiben a tőkehalállományok elérik a legmagasabb fenntartható hozam mellett történő kiaknázáshoz szükséges szintet.

(8)

Új mechanizmusokat kell bevezetni, hogy a halászokat ösztönözzék a tőkehalfogás elkerülésére vonatkozó programokban való részvételre. A tőkehalfogás elkerülésére vagy a visszadobás gyakorlatának visszaszorítására vonatkozó bármely program nagyobb valószínűséggel lesz sikeres, ha kidolgozására a halászati ágazattal együttműködésben kerül sor. Ezeket a tagállamokkal közösen kidolgozott programokat a fenntarthatóság előmozdítása hatékony eszközének kell tekinteni és ösztönözni kell azok kidolgozását. A tagállamoknak továbbá élniük kell a tőkehalállományokkal kapcsolatos halászati lehetőségek oly módon történő elosztására vonatkozó hatáskörükkel, amely a halászokat arra ösztönzi, hogy a halászatot szelektívebb és a környezetre kevésbé ártalmas módszerekkel folytassák.

(9)

A fogásmennyiségek meghatározása és elosztása, valamint az állományok legalacsonyabb és elővigyázatossági szintjének, a halászat okozta állománypusztulási arány szintjének, továbbá a tagállamok számára az egyes halászati erőkifejtési csoportok tekintetében megengedett legnagyobb erőkifejtéseknek a meghatározása, és bizonyos hajócsoportoknak az e rendeletben foglalt erőkifejtési rendszerből való kizárása a közös halászati politika kiemelt fontosságú intézkedése. Helyénvaló, hogy e meghatározott kérdések vonatkozásában a Tanács fenntartsa magának a jogot a végrehajtási hatáskörök közvetlen gyakorlására.

(10)

Az e rendelet egyes, különösen a halászati erőkifejtések korlátozásainak a Tanács által meghatározott legnagyobb megengedett halászati erőkifejtések keretén belül történő kiigazítására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása szempontjából szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (4) megfelelően kell elfogadni.

(11)

A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletben (5) megállapítottakon felüli ellenőrzési intézkedéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy biztosítsák az e rendeletben megállapított intézkedéseknek való megfelelést.

(12)

Figyelembe véve a vonatkozó állományok állapotát, szabályokat kell kidolgozni az e rendelet által bevezetett hosszú távú terv helyreállítási tervvé történő minősítéséről a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (6) 5. cikke értelmében és az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (7) 21. cikke a) pontja i. alpontja alkalmazásában, vagy alternatív megoldásként annak gazdálkodási tervvé történő minősítéséről a 2371/2002/EK rendelet 6. cikke értelmében és az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 1. cikke a) pontja iv. alpontja alkalmazásában.

(13)

A 423/2004/EK rendelet hatályát veszti, és helyébe e rendelet lép,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet tervet határoz meg a következő földrajzi területeknek megfelelő négy tőkehalállományra vonatkozóan:

a)

Kattegat;

b)

Északi-tenger, Skagerrak és a La Manche csatorna keleti része;

c)

a Skóciától nyugatra fekvő terület;

d)

Ír-tenger.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túl, e rendelet alkalmazásában:

a)

„erőkifejtési csoport”: egy tagállam olyan gazdasági egysége, amely vonatkozásában megállapításra került a megengedett legnagyobb halászati erőkifejtés. Az erőkifejtési csoportot az I. mellékletnek megfelelően egy halászeszköz-kategória és egy terület határozza meg;

b)

„összevont erőkifejtési csoport”: a valamennyi tagállam ugyanazon halászeszköz- és területi kategóriájába tartozó erőkifejtési csoportok összessége;

c)

„egységnyi erőkifejtésenkénti fogás”: a tőkehal egy év során kifogott és a kW-napban megadott halászati erőkifejtés egy egysége szerinti élősúlyban kifejezett mennyisége;

d)

„megfelelő korcsoportok”: a Kattegat területén élő tőkehalak esetében a 3, 4 és 5 éves egyedek; az ír-tengeri, az északi-tengeri, a Skagerrak és a La Manche csatorna keleti területén élő tőkehalak esetében a 2, 3 és 4 éves egyedek; a Skóciától nyugatra fekvő területen élő tőkehalak esetében a 2, 3, 4 és 5 éves egyedek; vagy a HTMGB szakvéleménye által megfelelőnek ítélt egyéb korcsoportok.

3. cikk

Földrajzi meghatározások

E rendelet alkalmazásában a földrajzi területek következő földrajzi meghatározásait kell alkalmazni:

a)

„Kattegat”: azICES által megállapított IIIa körzet azon része, amelyet északon a skageni és a tistlarnai világítótornyot és a svéd part legközelebb eső pontját összekötő egyenes vonal, délen a Hasenore-t és Gnibens Spidst, a Korshage-t és Spodsbjergt, továbbá a Gilbjerg Hovedt és Kullent összekötő egyenes vonal határol;

b)

„Északi-tenger”: az ICES IV alterület, valamint az ICES IIIa körzet azon része, amely nem tartozik a Skagerrakhoz és a Kattegathoz, illetve az ICES IIa. körzet azon része, amely a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken van;

c)

„Skagerrak”: az ICES IIIa körzet azon része, amelyet nyugaton a hanstholmi és a lindesnesi világítótornyot, délen a skageni és a tistlarnai világítótornyot és a svéd part legközelebb eső pontját összekötő egyenes vonal határol;

d)

„La Manche csatorna keleti része”: az ICES VIId körzet;

e)

„Ír-tenger”: az ICES VIIa körzet;

f)

„Skóciától nyugatra eső részek”: az ICES VIa körzet, illetve az ICES Vb körzet azon része, amely a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken van.

4. cikk

A halászati erőkifejtés kiszámítása

E rendelet alkalmazásában a halászhajók egy csoportja által tett halászati erőkifejtés az egyes halászhajók kW-ban kifejezett kapacitásértékei és az egyes halászhajók által az I. mellékletben meghatározott területen töltött napok száma szorzatainak az összege. Az egy adott területen töltött nap bármely olyan, 24 órából (vagy egy részéből) álló folyamatos időszak, amelynek során a hajó az adott területen belül és kikötőn kívül tartózkodik.

5. cikk

A terv célja

(1)   Az 1. cikkben említett terv biztosítja a tőkehalállományoknak a legmagasabb fenntartható hozam mellett történő fenntartható kiaknázását.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított célkitűzést a tőkehalak megfelelő korcsoportjai tekintetében az alábbi arányú állománypusztulás fenntartása mellett kell megvalósítani:

Állomány

Állománypusztulás

Tőkehal Kattegatban

0,4

Tőkehal a Skóciától nyugatra fekvő területen

0,4

Tőkehal az Ír-tengerben

0,4

(3)   Az Északi-tengerben, a Skagerrakban és a La Manche csatorna keleti részén található tőkehalállományokat illetően az (1) bekezdésben megállapított célkitűzést a tőkehalak megfelelő korcsoportjai tekintetében a 8. cikkben említett arányú állománypusztulás fenntartása mellett kell megvalósítani.

II.   FEJEZET

TELJES KIFOGHATÓ MENNYISÉG

6. cikk

Legalacsonyabb és elővigyázatossági szintek

Az egyes tőkehalállományok vonatkozásában az ívásra képes biomassza legalacsonyabb szintjei és elővigyázatossági szintjei a következők:

Állomány

Az ívásra képes biomassza legalacsonyabb szintje

tonnában

Az ívásra képes biomassza elővigyázatossági szintje

tonnában

Tőkehal Kattegatban

6 400

10 500

Tőkehal az Északi-tengerben, Skagerrakban és a La Manche csatorna keleti részén

70 000

150 000

Tőkehal a Skóciától nyugatra fekvő területen

14 000

22 000

Tőkehal az Ír-tengerben

6 000

10 000

7. cikk

A Kattegatban, a Skóciától nyugatra fekvő területen és az Ír-tengerben található tőkehalállományok teljes kifogható mennyiségeinek meghatározására vonatkozó eljárás

(1)   A Tanács a Kattegatban, a Skóciától nyugatra fekvő területen és az Ír-tengerben található minden egyes tőkehalállomány tekintetében évente határoz a következő évi teljes kifogható mennyiségről. A teljes kifogható mennyiséget a következő mennyiségeknek a HTMGB által az (2) és (3) bekezdésben említett, halászat okozta állománypusztulási arányoknak megfelelőként előre jelzett összes tőkehalfogásból történő kivonásával kell kiszámítani:

a)

az érintett állomány esetében az egyedek várható visszadobási mértékének megfelelő halmennyiség;

b)

adott esetben a halászat okozta tőkehalállomány-pusztulás más forrásainak megfelelő mennyiség, amelyet a Bizottság javaslata alapján kell meghatározni.

(2)   A TAC a HTMGB szakvéleménye alapján megfelel az összes következő feltételnek:

a)

ha azon év január 1-jén, amelyre a TAC vonatkozik, az állomány mérete a HTMGB előrejelzése szerint elmarad az ívásra képes biomassza 6. cikkben meghatározott legalacsonyabb szintjétől, a halászat okozta állománypusztulási arányt az előző évihez képest 25 %-kal kell csökkenteni abban az évben, amelyre a TAC vonatkozik;

b)

ha azon év január 1-jén, amelyre a TAC vonatkozik, az állomány mérete a HTMGB előrejelzése szerint elmarad az ívásra képes biomassza 6. cikkben meghatározott elővigyázatossági szintjétől, és meghaladja az ívásra képes biomassza 6. cikkben meghatározott legalacsonyabb szintjét vagy megegyezik azzal, a halászat okozta állománypusztulási arányt az előző évihez képest 15 %-kal kell csökkenteni abban az évben, amelyre a TAC vonatkozik; valamint

c)

ha azon év január 1-jén, amelyre a TAC vonatkozik, az állomány mérete a HTMGB előrejelzése szerint meghaladja az ívásra képes biomassza 6. cikkben meghatározott elővigyázatossági szintjét vagy megegyezik azzal, a halászat okozta állománypusztulási arányt az előző évihez képest 10 %-kal kell csökkenteni abban az évben, amelyre a TAC vonatkozik.

(3)   Ha a (2) bekezdés b) és c) pontja alkalmazásának eredményeként a halászat okozta állománypusztulás aránya – a HTMGB szakvéleménye alapján – az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott állománypusztulásnál alacsonyabb lenne, a Tanács a teljes kifogható mennyiséget olyan szinten állapítja meg, hogy a halászat okozta állománypusztulás aránya megegyezzen az 5. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal.

(4)   A HTMGB a (2) és (3) bekezdésben említett szakvéleményét azon feltevés alapján készíti el, hogy az azt megelőző évben, amelyre a TAC vonatkozik, az állományt a halászat okozta állománypusztulásnak az adott évre vonatkozó megengedett legnagyobb halászati erőkifejtés csökkentésével egyenértékű kiigazítása mellett halásszák le.

(5)   A (2) bekezdés a), b) és c) pontjától, valamint a (3) bekezdéstől eltérve a Tanács csak olyan teljes kifogható mennyiséget fogad el, amely legfeljebb 20 %-kal nagyobb vagy kisebb az előző évre megállapított teljes kifogható mennyiségnél.

8. cikk

Az Északi-tengerben, a Skagerrakban és a La Manche csatorna keleti részén található tőkehalállomány teljes kifogható mennyiségeinek meghatározására vonatkozó eljárás

(1)   A Tanács az Északi-tengerben, a Skagerrakban és a La Manche csatorna keleti részén található tőkehalállomány tekintetében évente határoz a teljes kifogható mennyiségről. A teljes kifogható mennyiségek kiszámítása a 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott csökkentési szabályok alkalmazásával történik.

(2)   A teljes kifogható mennyiségeket első alkalommal a (3) és (5) bekezdéssel összhangban kell kiszámítani. Azon évtől kezdődően, amely esetében a (3) és (5) bekezdés alkalmazása révén kapott teljes kifogható mennyiségek nem érik el a (4) és (5) bekezdés alkalmazása révén kapott teljes kifogható mennyiségeket, a teljes kifogható mennyiségeket a (4) és (5) bekezdéssel összhangban kell kiszámítani.

(3)   Kezdetben a teljes kifogható mennyiség nem haladhatja meg azt az állománypusztulási szintet, amely a megfelelő korcsoportok 2008-ra becsült állománypusztulásának az alábbiakban meghatározott arányának felel meg: 75 % a 2009-es TAC vonatkozásában, 65 % a 2010-es TAC vonatkozásában, majd 10 %-os csökkentést alkalmazva az azt követő évek tekintetében.

(4)   Ezt követően, ha az azt megelőző év január 1-jén, amelyre a TAC vonatkozik, az állomány mérete:

a)

meghaladja az ívásra képes biomassza elővigyázatossági szintjét, a teljes kifogható mennyiséget úgy kell megállapítani, hogy a halászat okozta állománypusztulási arány a megfelelő korcsoportokban 0,4 legyen;

b)

az ívásra képes biomassza legalacsonyabb szintje és az ívásra képes biomassza elővigyázatossági szintje között van, a teljes kifogható mennyiség nem haladhatja meg azt a szintet, amely eredményeként a halászat okozta állománypusztulási arány a megfelelő korcsoportokban az alábbi képletnek felel meg:

0,4 – (0,2 × (az ívásra képes biomassza elővigyázatossági szintje – az ívásra képes biomassza)/(az ívásra képes biomassza elővigyázatossági szintje – az ívásra képes biomassza legalacsonyabb szintje));

c)

megegyezik az ívásra képes biomassza legalacsonyabb szintjével, vagy az alatt van, a teljes kifogható mennyiség nem haladhatja meg azt a szintet, amely esetében a halászat okozta állománypusztulási arány a megfelelő korcsoportokban 0,2.

(5)   A (3) és (4) bekezdéstől eltérve 2010-re és az azt követő évekre a Tanács csak olyan teljes kifogható mennyiségeket fogad el, amelyek legfeljebb 20 %-kal nagyobbak vagy kisebbek az előző évre megállapított teljes kifogható mennyiségnél.

(6)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett tőkehalállomány kiaknázása során a halászat okozta állománypusztulási arány három egymást követő évben megközelíti a 0,4-et, a Bizottság értékeli e cikk alkalmazását, és szükség esetén javaslatot tesz annak a legmagasabb fenntartható hozam mellett történő kiaknázás biztosítása céljából történő módosításához szükséges intézkedésekre.

9. cikk

A teljes kifogható mennyiségek meghatározására vonatkozó eljárás kevés rendelkezésre álló adat esetén

Ahol pontos és reprezentatív információ hiányában a HTMGB nem tud olyan szakvéleményt adni, amely a Tanács számára lehetővé tenné, hogy a 7. vagy 8. cikknek megfelelően megállapítsa a teljes kifogható mennyiséget, a Tanács a következőképpen határoz:

a)

amennyiben a HTMGB szakvéleménye szerint a tőkehalfogásokat a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni, a teljes kifogható mennyiséget a korábbi év teljes kifogható mennyiségéhez képest 25 %-kal alacsonyabban határozza meg;

b)

minden egyéb esetben a teljes kifogható mennyiséget a korábbi év teljes kifogható mennyiségéhez képest 15 %-kal alacsonyabban határozza meg, kivéve, ha a HTMGB szakvéleménye szerint ez nem megfelelő.

10. cikk

Az intézkedések kiigazítása

(1)   Amennyiben a halászat okozta állománypusztulásnak az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt célarányát elérték, vagy ha HTMGB szakvéleménye szerint ez az arány vagy az ívásra képes biomassza 6. cikkben foglalt legalacsonyabb és elővigyázatossági szintjei, illetve a 7. cikk (2) bekezdésében megadott, halászat okozta állománypusztulási arányok szintjei többé nem felelnek meg az állomány kimerítésével kapcsolatos kockázat alacsony szinten tartása és a legnagyobb fenntartható hozam fenntartása szempontjából, a Tanács e szintek tekintetében új értékeket határoz meg.

(2)   Amennyiben a HTMGB szakvéleménye szerint valamely tőkehalállomány helyreállása nem megfelelő, a Tanács határozatában

a)

a 7., 8. és 9. cikkben előírtnál alacsonyabb szinten határozza meg az adott állományra vonatkozó teljes kifogható mennyiséget;

b)

a 12. cikkben előírtnál alacsonyabb szinten határozza meg a megengedett legnagyobb halászati erőkifejtést;

c)

adott esetben kapcsolódó feltételeket állapít meg.

III.   FEJEZET

A HALÁSZATI ERŐKIFEJTÉS KORLÁTOZÁSA

11. cikk

Halászati erőkifejtési rendszer

(1)   A 7., 8. és 9. cikkben meghatározott teljes kifogható mennyiségeket halászati erőkifejtési rendszer egészíti ki, amelyben a halászati erőkifejtésben kiFEJEZETt halászati lehetőségeket évente kell elosztani a tagállamok között.

(2)   A Tanács a Bizottság javaslatára, valamint a (3) cikkben említett, a tagállamok által nyújtott tájékoztatás és a HTMGB által nyújtott tanácsadás alapján bizonyos hajócsoportokat kizárhat az erőkifejtési rendszer alkalmazásából, amennyiben:

a)

a HTMGB-nek megfelelő adatok állnak rendelkezésére a tőkehalfogásokról és -visszadobásokról ahhoz, hogy fel tudja mérni az érintett hajócsoportokra vonatkozó tőkehalfogási százalékarányt;

b)

a tőkehalfogási százalékarány a HTMGB értékelése szerint nem haladja meg az egyes érintett hajócsoportok teljes fogásának 1,5 %-át; valamint

c)

e hajócsoportoknak az erőkifejtési rendszerbe való felvétele aránytalan adminisztratív terhet jelentene a tőkehalállományokra gyakorolt hatáshoz képest.

Ha a HTMGB nem tudja felmérni, hogy e feltételek továbbra is teljesülnek-e, akkor a Tanácsnak minden érintett hajócsoportot fel kell vennie az erőkifejtési rendszerbe.

(3)   A tagállamoknak – a Bizottság által elfogadandó részletes szabályokkal összhangban – évente megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk a Bizottságnak és a HTMGB-nek, hogy azok meg tudják állapítani, hogy a fenti feltételek továbbra is teljesülnek-e.

12. cikk

A halászati erőkifejtések elosztása

(1)   A Tanács minden évben tagállamonként határoz az egyes halászati erőkifejtési csoportok tekintetében megengedett legnagyobb erőkifejtésekről.

(2)   A megengedett legnagyobb halászati erőkifejtést a következőképpen meghatározott referenciaérték segítségével számítják ki:

a)

e rendelet alkalmazásának első évében az egyes erőkifejtési csoportok tekintetében a referenciaérték a HTMGB szakvéleménye alapján a 2004–2006-ban vagy 2005–2007-ben kifejtett, kW-napokban kifejezett átlagos erőkifejtés, az érintett tagállam választása szerint;

b)

az e rendelet alkalmazásának további évei tekintetében a referenciaérték az előző évre vonatkozó megengedett legnagyobb halászati erőkifejtéssel egyenértékű.

(3)   Azon erőkifejtési csoportok meghatározása, amelyek esetében a megengedett legnagyobb halászati erőkifejtés évente kiigazításra kerül, a következők alapján történik:

a)

a valamennyi erőkifejtési csoporthoz tartozó halászhajók által fogott tőkehalzsákmányt a tagállamok által a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló, 2008. február 25-i 199/2008/EK tanácsi rendelet (8) 18., 19. és 20. cikkének megfelelően benyújtott adatok alapján kell értékelni;

b)

össze kell állítani egy listát az összevont erőkifejtési csoportoknak az e rendelet I. mellékletében meghatározott valamennyi területe és a vonatkozó tőkehalfogás tekintetében, a visszaengedett halállományt is beleértve. A listát az egyes erőkifejtési csoportokon belül a tőkehalfogás szerinti növekvő sorrendbe kell rendezni;

c)

a b) pontnak megfelelően létrehozott listákon az összesített tőkehalfogást a következők szerint kell kiszámítani. Valamennyi összevont erőkifejtési csoport esetében ki kell számítani a szóban forgó erőkifejtési csoport által fogott tőkehalzsákmány és a lista előző bejegyzéseiben szereplő valamennyi összevont erőkifejtési csoport által fogott tőkehalzsákmány összegét;

d)

a c) pontnak megfelelően kiszámított összesített halfogást a valamennyi összevont erőkifejtési csoport által ugyanazon a területen fogott teljes halzsákmány százalékában kell megadni.

(4)   Azon összevont erőkifejtési csoportok esetében, amelyeknél a (3) bekezdés b) pontjának megfelelően kiszámított összesített halfogás értéke 20 % vagy több, az érintett erőkifejtési csoportokra éves kiigazítást kell alkalmazni. Az érintett csoportok számára megengedett legnagyobb halászati erőkifejtést a következőképpen kell kiszámítani:

a)

amennyiben a 7. vagy 8. cikk alkalmazandó, a referenciaértékre ugyanazt a százalékos kiigazítást kell alkalmazni, mint amit az említett cikkek a halászat okozta állománypusztulás tekintetében megállapítanak;

b)

amennyiben a 9. cikk alkalmazandó, a referenciaértékre a halászati erőkifejtésnek a TAC csökkentésével megegyező százalékos kiigazítását kell alkalmazni.

(5)   A (4) bekezdésben említetteken kívüli erőkifejtési csoportok tekintetében a megengedett legnagyobb halászati erőkifejtést a referenciaérték szintjén kell tartani.

13. cikk

További halászati erőkifejtések kiosztása a különlegesen szelektív halászeszközök alkalmazása és a tőkehalkímélő halászati utak esetén

(1)   A tagállamok a (2)–(7) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően növelhetik a megengedett legnagyobb halászati erőkifejtést azon erőkifejtési csoportok tekintetében, amelyek esetében az erőkifejtés a 12. cikk (4) bekezdése szerint kiigazításra került.

(2)   Növelhető az azon halászati erőkifejtési csoportok számára megengedett legnagyobb erőkifejtés, amelyekben egy vagy több halászhajó halászati tevékenysége:

a)

csupán egyetlen olyan szabályozott halászeszköz fedélzeten tartásával történik, amely műszaki jellemzői a HTMGB általi értékelés tárgyát képező tudományos tanulmány szerint azt eredményezik, hogy a fogás összetételének kevesebb, mint 1 %-át teszi ki a tőkehal (különlegesen szelektív halászeszközök);

b)

azzal az eredménnyel jár, hogy az egyes halászati utak esetében a fogás összetételének kevesebb, mint 5 %-át teszi ki a tőkehal (tőkehalkímélő halászati utak);

c)

a tőkehal kifogásának elkerülésére vagy a visszadobások gyakorlatának visszaszorítására vonatkozó olyan tervvel összhangban történik, amely a részt vevő hajók tekintetében legalább a 12. cikk (4) bekezdésében említett erőkifejtés-kiigazításnak megfelelő mértékben csökkenti a tőkehal halászat okozta állománypusztulását; vagy

d)

a Skóciától nyugatra fekvő területen történik, a IV. mellékletben meghatározott, a WGS84 koordinátarendszer szerint mért pontokat sorrendben loxodromákkal összekötő vonaltól nyugatra, feltéve, hogy a részt vevő hajók fel vannak szerelve műholdas hajómegfigyelési rendszerrel (VMS).

(3)   A (2) bekezdésben említett halászhajók fokozott gyakoriságú ellenőrzés tárgyát képezik, különös tekintettel az alábbiakra:

a)

a különlegesen szelektív halászeszközöknek az érintett halászati utak során való kizárólagos alkalmazása a (2) bekezdés a) pontjának megfelelően;

b)

a visszadobások mértéke a (2) bekezdés b) pontjával összhangban;

c)

a halászat okozta állománypusztulás csökkentése a (2) bekezdés c) pontjával összhangban;

d)

a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott vonaltól nyugatra történő fogások és visszadobások mértéke,

az említett pontokban meghatározott különleges feltételek betartásáról a tagállamok számára történő rendszeres adatszolgáltatás szabályaira vonatkozó megállapodások szerint.

(4)   A halászati erőkifejtés e cikk szerinti növelésének mértékét az érintett erőkifejtési csoportok valamennyi olyan halászhajójára vonatkozóan ki kell számítani, amelyek a (2) bekezdés a), b), c) és d) pontjában említett különleges feltételek szerint működnek, és a növelés nem haladhatja meg az erőkifejtés 12. cikk (4) bekezdésében említett kiigazításának az e tevékenységek során alkalmazott halászeszközök tekintetében történő ellensúlyozásához szükséges mértéket.

(5)   A halászati erőkifejtéseknek a tagállamok által végrehajtott valamennyi növeléséről értesíteni kell a Bizottságot azon év április 30-ig, amelynek folyamán sor kerül az erőkifejtés kiigazításának ellensúlyozására. Az értesítésnek tartalmaznia kell a (2) bekezdés a), b), c) és d) pontjában említett különleges feltételek szerint működő halászhajók részletes adatait, az egyes erőkifejtési csoportokra vonatkozó azon halászati erőkifejtést, amelyet a tagállam az említett halászhajók számára az adott év tekintetében előirányzott, továbbá a halászhajók erőkifejtésének felügyeletére vonatkozó feltételeket, az ellenőrzési rendszereket is beleértve.

(6)   A tagállamok legkésőbb minden év március 1-ig jelentést tesznek a Bizottságnak az előző év során folytatott tevékenységeik keretében felhasznált erőkifejtések mértékéről.

(7)   A Bizottság felkéri a HTMGB-t, hogy évente hasonlítsa össze a tőkehal állománypusztulása terén a (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén bekövetkező csökkenést azzal a csökkenéssel, amely az előrejelzése szerint a 12. cikk (4) bekezdésében említett erőkifejtés-kiigazítás eredményeként jönne létre. E szakvéleményre figyelemmel a Bizottság javaslatot tehet az erőkifejtések olyan kiigazításaira, amelyeket az adott halászeszköz-kategória tekintetében a következő év során lehet alkalmazni.

14. cikk

A tagállamok kötelezettségei

(1)   Minden tagállam meghatározza a lobogója alatt közlekedő hajók tekintetében a megengedett legnagyobb halászati erőkifejtés egyes hajók vagy hajók csoportja számára történő kiosztásának módszerét, számos kritériumra is figyelemmel, beleértve például a következőket:

a)

helyes halászati módszerek támogatása, beleértve az adatgyűjtés javítását, a visszadobás gyakorlatának visszaszorítását és az ivadékokra gyakorolt hatások lehető legkisebbre csökkentését;

b)

együttműködési programokban való részvétel a szükségtelen járulékos tőkehalfogások elkerülésére;

c)

a környezetre gyakorolt csekély hatás, beleértve az üzemanyag-fogyasztást és az üvegházhatású gázok kibocsátását;

d)

arányosság a halászati kvótában kifejezett halászati lehetőségek elosztása tekintetében.

(2)   Az e rendelet I. mellékletében szereplő valamennyi terület tekintetében a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendeletnek (9) megfelelően minden tagállam különleges halászati engedélyt ad ki a lobogója alatt közlekedő azon hajók számára, amelyek az említett területeken halászati tevékenységet folytatnak, és az e rendelet I. mellékletében meghatározott halászeszköz-kategóriák valamelyikébe tartozó halászeszközöket használnak.

(3)   Az I. mellékletben szereplő valamennyi terület tekintetében a (2) bekezdés szerint kiadott különleges halászati engedéllyel rendelkező hajók kW-ban kifejezett összkapacitása nem lehet nagyobb, mint a 2006-ban vagy 2007-ben üzemelő, szabályozott halászeszközöket használó, és az érintett földrajzi területen halászó hajók legnagyobb kapacitása.

(4)   Minden tagállam összeállítja és vezeti a (2) bekezdésben említett különleges engedéllyel rendelkező hajók listáját, és azt a hivatalos honlapján elérhetővé teszi a Bizottság és más tagállamok számára.

15. cikk

A halászati erőkifejtés szabályozása

A tagállamok erőkifejtési csoportonként nyomon követik flottájuk kapacitását és tevékenységét, és ha azok várhatóan elérik a 12. cikkel összhangban meghatározott megengedett legnagyobb halászati erőkifejtést, meghozzák a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy az erőkifejtés ne haladja meg a megállapított határértékeket.

16. cikk

A megengedett legnagyobb halászati erőkifejtés tagállamok közötti cseréje és a halászati erőkifejtések visszaállítása

(1)   A 11. cikknek megfelelően megállapított megengedett legnagyobb halászati erőkifejtést az érintett tagállam a következők figyelembevételével igazíthatja ki:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott kvótacserék; valamint

b)

a 2371/2002/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdése és a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése alapján végrehajtott újraelosztások és/vagy levonások.

(2)   A 12. cikknek megfelelően megállapított megengedett legnagyobb halászati erőkifejtést kiigazíthatja az a tagállam, amely beszünteti a 3. cikkben említett valamely területen folytatott kvótacserét – feltéve, hogy ez a tagállam az említett cseréket a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott referenciaértékek megállapítására vonatkozó referencia-időszak során hajtotta végre –, és amelynek a helyreállított kvóta kiaknázása érdekében valamely érintett erőkifejtési csoportban további halászati erőkifejtéseket kell alkalmaznia. A halászati erőkifejtések visszaállítása együtt jár azzal, hogy a kvótát a kvóta-helyreállító tagállam számára visszaszolgáltató tagállam megengedett legnagyobb halászati erőkifejtése csökken, mégpedig olyan mértékben, hogy az megfeleljen az erőkifejtési csoportjai számára halászatra rendelkezésre álló kvóta csökkentésének, kivéve, ha a kvótát visszaszolgáltató tagállam a vonatkozó erőkifejtést nem használta a fent említett referenciaértékek megállapításához.

(3)   A 17. cikk (2) bekezdésétől eltérve a tagállamok 2009-ben módosíthatják a rájuk vonatkozó erőkifejtés-elosztást azáltal, hogy a halászati erőkifejtést és kapacitást átcsoportosítják a 3. cikkben említett földrajzi területek között, amennyiben ez az átcsoportosítás a 13. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett halászati tevékenységeket érint. Ezekről az átcsoportosításokról értesítik a Bizottságot. A 12. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett, megengedett legnagyobb halászati erőkifejtést ennek megfelelően módosítani kell.

17. cikk

A megengedett legnagyobb halászati erőkifejtés erőkifejtési csoportok közötti cseréje

(1)   A tagállamok módosíthatják erőkifejtés-elosztásukat azáltal, hogy a halászati kapacitásokat – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott feltételekkel – átcsoportosítják az erőkifejtési csoportok között.

(2)   Az átcsoportosítás földrajzi területek között nem, viszont halászeszköz-kategóriák között megengedett, feltéve, hogy az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot az átadó halászeszköz-kategória, valamint az átvevő halászeszköz-kategória egységnyi erőkifejtésenkénti fogásának (cpue) a legutolsó három évre vonatkozó átlagértékéről.

(3)   Ha az átadó halászeszköz-kategória cpue-értéke nagyobb, mint az átvevő halászeszköz-kategória cpue-értéke, akkor az átcsoportosításra általában 1 kW-nap – 1 kW-nap alapon kerül sor.

(4)   Ha az átadó halászeszköz-kategória cpue-értéke kisebb, mint az átvevő halászeszköz-kategória cpue-értéke, akkor a tagállam korrekciós tényezőt alkalmaz az átvevő halászeszköz-kategória erőkifejtésének összegére, hogy ellensúlyozza ez utóbbi kategória magasabb cpue-értékét.

(5)   A Bizottság felkéri a HTMGB-t, hogy dolgozzon ki a különböző cpue-értékkel rendelkező halászeszköz-kategóriák közötti erőkifejtés-átcsoportosítások megkönnyítésére alkalmas szabványos korrekciós tényezőket.

IV.   FEJEZET

MEGFIGYELÉS, VIZSGÁLAT ÉS FELÜGYELET

18. cikk

Kapcsolat a 2847/93/EGK rendelettel

Az ebben a FEJEZETben előírt ellenőrző intézkedéseket a 2847/93/EGK rendeletben meghatározottakon felül kell alkalmazni.

19. cikk

A hajónaplók ellenőrzése

(1)   A hajómegfigyelési rendszerrel ellátott hajók tekintetében a tagállamok a VMS-adatok felhasználásával ellenőrzik, hogy a halászati felügyelő központba beérkezett információ megfelel-e a hajónaplóban rögzített tevékenységeknek. E keresztellenőrzések eredményeit számítógéppel olvasható formában kell rögzíteni, és azokat három évig meg kell őrizni.

(2)   Minden tagállam összeállítja a hajónaplók és a kirakodási nyilatkozatok átadásához szükséges kapcsolattartási adatokat, és azokat hivatalos honlapján elérhetővé teszi.

20. cikk

Az első alkalommal kirakodott tőkehalak lemérése

(1)   A halászhajó parancsnoka biztosítja, hogy a 3. cikkben meghatározott területeken kifogott, 300 kg-ot meghaladó tömegű és valamely közösségi kikötőben kirakodott tőkehal bármely mennyiségét értékesítés vagy a kirakodási kikötőből történő elszállítás előtt a fedélzeten vagy a kirakodási kikötőben lemérjék. A mérés során használt mérleget az illetékes nemzeti hatóságok hitelesítik. A mérés eredményeként kapott számadatot a 2847/93/EGK rendelet 8. cikkében említett nyilatkozattétel céljára kell felhasználni.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően a tagállamok engedélyezhetik, hogy a tőkehal mérlegelésére a tagállam területén tartandó halárverésen kerüljön sor, amennyiben a kirakodás során fizikai ellenőrzést végeztek, és hogy a halakat halárverésre történő közvetlen kiszállítás előtt lezárták, és a mérlegelés végrehajtásáig lezárva tartották. A fuvarokmánynak tartalmaznia kell a kirakodás során végzett ellenőrzésre vonatkozó adatokat.

21. cikk

Vizsgálati referenciaértékek

Az e rendelet által érintett hajókkal rendelkező tagállamok egyedi vizsgálati referenciaértékeket határoznak meg. E referenciaértékeket időszakonként felülvizsgálják az elért eredmények elemzésének elkészítését követően. A vizsgálati referenciaértékeket folyamatosan alakítják mindaddig, amíg a II. mellékletben meghatározott célértékeket el nem érik.

22. cikk

Az átrakodás tilalma

Tilos a tőkehal tengeren történő átrakodása a 3. cikkben meghatározott földrajzi területeken.

23. cikk

Nemzeti ellenőrzési cselekvési programok

(1)   Az e rendelet által érintett hajókkal rendelkező tagállamok nemzeti ellenőrzési cselekvési programot határoznak meg a III. melléklettel összhangban.

(2)   Minden év január 31-ét megelőzően az e rendelet által érintett hajókkal rendelkező tagállamok hivatalos honlapjukon elérhetővé teszik a nemzeti ellenőrzési cselekvési programjukat és a végrehajtási ütemtervet a Bizottság és az e rendelet által érintett más tagállamok számára.

(3)   A Bizottság legalább évente egyszer összehívja a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottságot, hogy értékelje a nemzeti ellenőrzési cselekvési programoknak való megfelelést és azok eredményeit az e rendelet által érintett tőkehalállományok tekintetében.

24. cikk

Előzetes értesítés

(1)   A fedélzetén egy tonnánál több tőkehalat szállító közösségi halászhajó parancsnoka vagy képviselője valamely tagállam kikötőjébe vagy kirakodási helyére történő befutása előtt legalább négy órával a következőkről köteles tájékoztatni az érintett tagállam illetékes hatóságait:

a)

a kikötő vagy kirakodóhely megnevezése;

b)

a kikötőbe vagy kirakodóhelyre érkezés becsült ideje;

c)

azon fajok élősúly-kilogrammban megadott mennyisége, amelyekből 50 kg-nál nagyobb mennyiséget tartanak a fedélzeten.

(2)   Azon tagállam illetékes hatóságai, ahol több mint egytonnányi tőkehalat kívánnak partra rakni, előírhatják, hogy a fedélzeten tartott fogás kirakodását e hatóságok engedélye nélkül nem lehet megkezdeni.

(3)   A közösségi hajó parancsnoka vagy képviselője, aki a fedélzeten tartott tetszőleges mennyiséget kíván a tengeren átrakodni vagy kirakodni, illetve valamely harmadik ország kikötőjében vagy kirakodási helyén kirakodni, a tengeren való átrakodás vagy kirakodás, illetve a harmadik országban történő kirakodás előtt legalább huszonnégy órával közli a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságaival az (1) bekezdésben említett információkat.

25. cikk

Kijelölt kikötők

(1)   Ha egy közösségi halászhajó több mint kéttonnányi tőkehalat kíván kirakodni a Közösségben, a hajó parancsnoka biztosítja, hogy az ilyen kirakodás csak a kijelölt kikötőkben történhessen meg.

(2)   Minden tagállam kijelöli azokat a kikötőket, ahol a két tonnát meghaladó mennyiségű tőkehal kirakodása megtörténhet.

(3)   Minden egyes tagállam saját nyilvános honlapján hozzáférhetővé teszi a kijelölt kikötők listáját, valamint az e kikötőkre vonatkozó vizsgálati és felügyeleti eljárásokat, az egyes kirakodásokon belüli tőkehalmennyiségek nyilvántartására és jelentésére vonatkozó előírásokat és feltételeket is beleértve.

A Bizottság ezen információkat valamennyi tagállam felé továbbítja.

26. cikk

A hajónaplóba bejegyzett mennyiségek becslési hibahatára

A tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelet (10) 5. cikkének (2) bekezdésétől eltérően, a fedélzeten tartott, kilogrammban meghatározott tőkehalmennyiségek becslési hibahatára a hajónaplóba bevezetett mennyiség 8 %-a.

27. cikk

A tőkehal elkülönített tárolása

Közösségi halászhajón tilos tartályokban bármilyen mennyiségű tőkehalat egyéb tengeri élőlénnyel vegyesen tárolni. A tőkehalat tartalmazó tartályokat olyan módon kell a raktérben elhelyezni, hogy azok az egyéb tartályoktól elkülönüljenek.

28. cikk

A tőkehal szállítása

(1)   A tagállam illetékes hatóságai megkövetelhetik, hogy a 3. cikkben meghatározott bármely földrajzi területen fogott és először abban a tagállamban kirakodott tőkehal bármekkora mennyiségét ellenőrök jelenlétében mérjék le, mielőtt azt az első kirakodási kikötőből máshova szállítják. A 24. cikk szerint kijelölt kikötőben először kirakodott tőkehal mennyiségének legalább 20 %-át kitevő reprezentatív mintát a tagállamok által felhatalmazott ellenőrök jelenlétében kell lemérni, mielőtt azt először eladásra felkínálják vagy értékesítik. E célból a tagállamok az e rendelet hatálybelépésétől számított egy hónapon belül benyújtják a Bizottságnak az alkalmazandó mintavételezési rendszer részleteit.

(2)   A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott feltételektől eltérően, minden, az első kirakodási vagy behozatali helytől eltérő helyre szállított, 50 kilogrammnál nagyobb mennyiségű tőkehalszállítmányhoz mellékelni kell az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt, a szállított tőkehal mennyiségére vonatkozó egyik nyilatkozat egy példányát. Az említett rendelet 13. cikke (4) bekezdésének b) pontjában előírt mentesség nem alkalmazható.

29. cikk

Különleges megfigyelési programok

A 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkének (1) bekezdésétől eltérően, az érintett tőkehalállományokra vonatkozó különleges megfigyelési programok a hatálybalépésüktől számított két éven túl is folytatódhatnak.

V.   FEJEZET

DÖNTÉSHOZATAL ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

Döntéshozatali eljárás

Ahol e rendelet a Tanács által meghozandó határozatról rendelkezik, a Tanács minősített többséggel jár el a Bizottság javaslata alapján.

31. cikk

Az I. melléklet módosítása

A HTMGB szakvéleménye alapján a Bizottság a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban és a következő elvek szerint módosíthatja e rendelet I. mellékletét:

a)

az erőkifejtési csoportokat a lehető leghomogénebb módon kell megállapítani a kifogott biológiai állományok, a cél- vagy járulékos fogásként kifogott halak mérete, valamint az erőkifejtési csoporthoz társított halászati tevékenységek környezetre gyakorolt hatása tekintetében;

b)

az erőkifejtési csoportok számának és méretének a védelmi szükségletekhez viszonyított igazgatási terhek tekintetében költséghatékonynak kell lennie.

32. cikk

Részletes szabályok

A 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően részletes szabályokat lehet elfogadni e rendelet 11. cikke (3) bekezdésének, 14., 16. és 17. cikkének alkalmazását illetően.

33. cikk

Támogatás az Európai Halászati Alap keretében

(1)   Az 1. cikkben említett négy tőkehalállomány tekintetében a hosszú távú tervet a 2371/2002/EK rendelet 5. cikke értelmében és az 1198/2006/EK rendelet 21. cikke a) pontjának i. alpontja alkalmazásában helyreállítási tervnek kell tekinteni azon évek esetében, amelyekben az állomány mérete nem éri el az ívásra képes biomasszának a vonatkozó, 6. cikkben meghatározott legalacsonyabb szintjét.

(2)   Az 1. cikkben említett négy tőkehalállomány tekintetében a többéves tervet a 2371/2002/EK rendelet 6. cikke értelmében és az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 21. cikke a) pontjának iv. alpontja alkalmazásában gazdálkodási tervnek kell tekinteni az (1) bekezdésben említettektől eltérő évek esetében.

34. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb e rendelet alkalmazásának harmadik évében, majd minden harmadik azt követő évben – a HTMGB szakvéleménye alapján és a vonatkozó regionális tanácsadó testülettel folytatott konzultációt követően – értékeli az érintett tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó gazdálkodási intézkedések hatását, és szükség esetén javaslatot tesz e rendelet módosításához szükséges intézkedésekre.

35. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 423/2004/EK rendelet hatályát veszti.

36. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  2008. október 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 70., 2004.3.9., 8. o.

(3)  HL L 226., 1980.8.29., 48. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(6)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(7)  HL L 223., 2006.8.15., 1. o.

(8)  HL L 60., 2008.2.5., 1. o.

(9)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(10)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az erőkifejtési csoportokat az 1. pontban szereplő valamely halászeszköz-kategória és a 2. pontban szereplő valamely földrajzi terület határozza meg.

1.   Halászeszköz-kategóriák

a)

A következő szembőségű fenékvonóhálók és kerítőhálók (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR):

 

TR1. 100 mm-nél nagyobb vagy azzal egyenlő

 

TR2. 70 mm-nél nagyobb vagy azzal egyenlő, de 100 mm-nél kisebb

 

TR3. 16 mm-nél nagyobb vagy azzal egyenlő, de 32 mm-nél kisebb

b)

A következő szembőségű merevítőrudas vonóhálók (TBB):

 

BT1. 120 mm-nél nagyobb vagy azzal egyenlő

 

BT2. 80 mm-nél nagyobb vagy azzal egyenlő, de 120 mm-nél kisebb

c)

Kopoltyúhálók, állítóhálók (GN)

d)

Tükörhálók (GT)

e)

Horogsorok (LL)

2.   Földrajzi területek kategóriái:

E melléklet alkalmazásában a földrajzi területek következő csoportosítása alkalmazandó:

a)

Kattegat;

b)

i.

Skagerrak;

ii.

az ICES IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli része;

az ICES IV övezet, és az ICES IIa övezetnek a közösségi vizekhez tartozó része;

iii.

az ICES VIId övezet;

c)

az ICES VIIa övezet;

d)

az ICES VIa övezet.


II. MELLÉKLET

EGYEDI VIZSGÁLATI REFERENCIAÉRTÉKEK

Célkitűzés

1.

Minden egyes tagállam egyedi vizsgálati referenciaértékeket határoz meg e melléklettel összhangban.

Stratégia

2.

A halászati tevékenységek vizsgálata és felügyelete elsősorban azokra a hajókra irányul, amelyek valószínűsíthetően tőkehalat fognak ki. A vizsgálat és a felügyelet hatékonyságának mérésére kiegészítő kereszt-ellenőrzési rendszerként a tőkehal szállítására és forgalomba hozatalára irányuló szúrópróbaszerű vizsgálatokat kell alkalmazni.

Prioritások

3.

A halászeszközök különböző típusai különböző prioritási szintekbe tartoznak attól függően, hogy a flottákat milyen mértékben érintik a halászati lehetőségek korlátozásai. Ezért minden tagállam egyedi prioritásokat határoz meg.

Célértékek

4.

A tagállamok legkésőbb az e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított egy hónapon belül – az alábbiakban megállapított célértékek figyelembevételével – végrehajtják vizsgálati ütemterveiket.

A tagállamok meghatározzák és ismertetik, hogy melyik mintavételezési stratégiát alkalmazzák.

A Bizottság kérésére a tagállam által alkalmazott mintavételi tervet a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani.

a)

A kikötői vizsgálatok mértéke

Általánosságban azzal az egyszerű szúrópróbaszerű mintavétellel biztosított pontossággal kell legalább azonos szintű pontosságot elérni, amely során a vizsgálat az adott tagállamban az összes tőkehal-kirakodás számának 20 %-ára terjed ki.

b)

A forgalombahozatali vizsgálatok mértéke

Az árverésen eladásra kínált tőkehalmennyiségek 5 %-ának vizsgálata.

c)

A tengeren végzett vizsgálatok mértéke

Rugalmas referenciaérték: az egyes területeken folytatott halászati tevékenység részletes elemzését követően kell meghatározni. A tengeren végzett vizsgálatok referenciaértékei a tengeren a tőkehal-gazdálkodási területeken eltöltött járőrnapok számára vonatkoznak, lehetőség szerint külön referenciaértékkel a meghatározott területeken történő járőrözéssel eltöltött napok vonatkozásában.

d)

A légi megfigyelés mértéke

Rugalmas referenciaérték: az egyes területeken végzett halászati tevékenységek részletes elemzését követően és a tagállam rendelkezésére álló, elérhető erőforrások figyelembevételével kell meghatározni.


III. MELLÉKLET

A NEMZETI ELLENŐRZÉSI CSELEKVÉSI PROGRAMOK TARTALMA

A nemzeti ellenőrzési cselekvési programok célja többek között a következők meghatározása:

1.   Ellenőrzési eszközök

Humán erőforrás

a)

A parti és tengeri ellenőrök száma, valamint bevetésük időszakai és körzetei.

Műszaki erőforrások

b)

A járőrhajók és -repülőgépek száma, valamint bevetésük időszakai és körzetei.

Pénzügyi erőforrások

c)

A humán erőforrás, valamint a járőrhajók és -repülőgépek bevetésére vonatkozó költségvetési juttatás.

2.   A halászattal kapcsolatos információk elektronikus nyilvántartása és bejelentése

A 19., 23., 24. és 25. cikk teljesítésének biztosítása céljából megvalósított rendszerek leírása.

3.   A kikötők kijelölése

Adott esetben a 25. cikkel összhangban a tőkehal-kirakodásokra kijelölt kikötők jegyzéke.

4.   Kirakodás előtti értesítés

A 24. cikk teljesítésének biztosítása céljából megvalósított rendszerek leírása.

5.   A kirakodások ellenőrzése

A 19., 20., 21. és 28. cikkben foglalt rendelkezések betartásának biztosítása érdekében megvalósított bármely létesítmény és/vagy rendszer leírása.

6.   Vizsgálati eljárások

A nemzeti ellenőrzési cselekvési programok meghatározzák a követendő eljárásokat:

a)

a tengeren és a szárazföldön végzett vizsgálatok esetén;

b)

a más tagállamok által a tőkehalra vonatkozó nemzeti ellenőrzési cselekvési programért felelősként kijelölt illetékes hatóságokkal folytatott kommunikáció esetén;

c)

a közös felügyelet és az ellenőrök cseréje esetén, ideértve a más tagállamok felségvizein működő ellenőrök hatáskörének meghatározását.


IV. MELLÉKLET

A 13. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett vonal

A 13. cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett vonalat a WGS84 koordináta-rendszer szerint mért alábbi pontok sorrendben loxodromákkal történő összekötése adja:

 

ÉSZ 54 °30′, NYH 10 °35′

 

ÉSZ 55 °20′, NYH 9 °50′

 

ÉSZ 55 °30′, NYH 9 °20′

 

ÉSZ 56 °40′, NYH 8 °55′

 

ÉSZ 57 °0′, NYH 9 °0′

 

ÉSZ 57 °20′, NYH 9 °20′

 

ÉSZ 57 °50′, NYH 9 °20′

 

ÉSZ 58 °10′, NYH 9 °0′

 

ÉSZ 58 °40′, NYH 7 °40′

 

ÉSZ 59 °0′, NYH 7 °30′

 

ÉSZ 59 °20′, NYH 6 °30′

 

ÉSZ 59 °40′, NYH 6 °5′

 

ÉSZ 59 °40′, NYH 5 °30′

 

ÉSZ 60 °0′, NYH 4 °50′

 

ÉSZ 60 °15′, NYH 4 °0′.


24.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/34


A BIZOTTSÁG 1343/2008/EK RENDELETE

(2008. december 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. december 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 23-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


24.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/36


A BIZOTTSÁG 1344/2008/EK RENDELETE

(2008. december 23.)

a 3846/87/EGK rendelet által a mezőgazdasági termékek tekintetében létrehozott export-visszatérítési nómenklatúra 2009-ben érvényes változatának nyilvánosságra hozataláról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a mezőgazdasági termékek export-visszatérítési nómenklatúrájának létrehozásáról szóló, 1987. december 17-i 3846/87/EGK rendeletre (2) és különösen annak 3. cikke negyedik albekezdésére,

mivel:

A 2009. január 1-jétől érvényes visszatérítési nómenklatúrát a mezőgazdasági termékek exportrendszerére vonatkozó rendelkezésekből következő teljes terjedelmében közzé kell tenni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3846/87/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

2.

A II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 366., 1987.12.24., 1. o.


I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSI NÓMENKLATÚRÁJA

1.   Gabona és búza- vagy rozsliszt, durva őrlemény vagy dara

KN kód

Az áruk leírása

Termékek

1001

Búza és kétszeres:

 

1001 10 00

– Keménybúza:

 

– – Vetőmag

1001 10 00 9200

– – Egyéb

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Más:

 

– – Másféle tönköly, közönséges búza és kétszeres:

 

1001 90 91

– – – Közönséges búza és kétszeres vetőmag

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Másféle

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rozs

1002 00 00 9000

1003 00

Árpa:

 

1003 00 10

– Vetőmag

1003 00 10 9000

1003 00 90

– Más

1003 00 90 9000

1004 00 00

Zab:

 

– Vetőmag

1004 00 00 9200

– Egyéb

1004 00 00 9400

1005

Kukorica:

 

ex 1005 10

– Vetőmag:

 

1005 10 90

– – Más

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Más

1005 90 00 9000

1007 00

Cirokmag:

 

1007 00 90

– Más

1007 00 90 9000

ex 1008

Hajdina, köles és kanárimag, más gabonaféle:

 

1008 20 00

– Köles

1008 20 00 9000

1101 00

Búza vagy kétszeres liszt:

 

– Búzaliszt:

 

1101 00 11

– – Kemény búzából

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – Közönséges búzából és tönkölyből:

 

– – – Hamutartalom 0 – 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – Hamutartalom 601 – 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – Hamutartalom 901 – 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – Hamutartalom 1 101 – 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – Hamutartalom 1 651 – 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – Hamutartalom 1 900 mg/100 g felett

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Kétszeres liszt

1101 00 90 9000

ex 1102

Gabonaliszt, a búza- és kétszeres liszt kivételével:

 

1102 10 00

– Rozsliszt:

 

– – Hamutartalom 0 – 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – Hamutartalom 1 400 – 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – Hamutartalom 2 000 mg/100 g felett

1102 10 00 9900

ex 1103

Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából:

 

– Durva őrlemény és dara:

 

1103 11

– – Búzából

 

1103 11 10

– – – Kemény búzából:

 

– – – – Hamutartalom 0 – 1 300 mg/100 g

 

– – – – – Dara, amelyből a 0,160 mm nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 10 tömegszázalék

1103 11 10 9200

– – – – – Más

1103 11 10 9400

– – – – Hamutartalom 1 300 mg/100 g felett

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Közönséges búza és tönköly:

 

– – – – Hamutartalom 0 – 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – Hamutartalom 600 mg/100 g felett

1103 11 90 9800


2.   Rizs és törmelékrizs

KN kód

Az áruk leírása

Termékek

1006

Rizs:

 

1006 20

– Előmunkált (barna) rizs:

 

– – Forrázott (nem előfőzött):

 

1006 20 11

– – – Kerek szemű

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Közepes szemű

1006 20 13 9000

– – – Hosszú szemű:

 

1006 20 15

– – – – Hosszúság-szélesség aránya 2 és 3 közötti

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – Hosszúság-szélesség aránya 3 vagy nagyobb

1006 20 17 9000

– – Más:

 

1006 20 92

– – – Kerek szemű

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Közepes szemű

1006 20 94 9000

– – – Hosszú szemű:

 

1006 20 96

– – – – Hosszúság-szélesség aránya 2 és 3 közötti

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – Hosszúság-szélesség aránya 3 vagy nagyobb

1006 20 98 9000

1006 30

– Félig vagy teljesen hántolt rizs, polírozva vagy fényezve is:

 

– – Félig hántolt rizs:

 

– – – Forrázott (nem előfőzött):

 

1006 30 21

– – – – Kerek szemű

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Közepes szemű

1006 30 23 9000

– – – – Hosszú szemű:

 

1006 30 25

– – – – – Hosszúság-szélesség aránya 2 és 3 közötti

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – Hosszúság-szélesség aránya 3 vagy nagyobb

1006 30 27 9000

– – – Más:

 

1006 30 42

– – – – Kerek szemű

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Közepes szemű

1006 30 44 9000

– – – – Hosszú szemű:

 

1006 30 46

– – – – – Hosszúság-szélesség aránya 2 és 3 közötti

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – Hosszúság-szélesség aránya 3 vagy nagyobb

1006 30 48 9000

– – Teljesen hántolt rizs:

 

– – – Forrázott (nem előfőzött):

 

1006 30 61

– – – – Kerek szemű:

 

– – – – – Legfeljebb nettó 5 kg-os kiszerelésben

1006 30 61 9100

– – – – – Más

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Közepes szemű:

 

– – – – – Legfeljebb nettó 5 kg-os kiszerelésben

1006 30 63 9100

– – – – – Más

1006 30 63 9900

– – – – Hosszú szemű:

 

1006 30 65

– – – – – Hosszúság-szélesség aránya 2 és 3 közötti:

 

– – – – – – Legfeljebb nettó 5 kg-os kiszerelésben

1006 30 65 9100

– – – – – – Más

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – Hosszúság-szélesség aránya 3 vagy nagyobb:

 

– – – – – – Legfeljebb nettó 5 kg-os kiszerelésben

1006 30 67 9100

– – – – – – Más

1006 30 67 9900

– – – Más:

 

1006 30 92

– – – – Kerek szemű:

 

– – – – – Legfeljebb nettó 5 kg-os kiszerelésben

1006 30 92 9100

– – – – – Más

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Közepes szemű:

 

– – – – – Legfeljebb nettó 5 kg-os kiszerelésben

1006 30 94 9100

– – – – – Más

1006 30 94 9900

– – – – Hosszú szemű:

 

1006 30 96

– – – – – Hosszúság-szélesség aránya 2 és 3 közötti:

 

– – – – – – Legfeljebb nettó 5 kg-os kiszerelésben

1006 30 96 9100

– – – – – – Más

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – Hosszúság-szélesség aránya 3 vagy nagyobb:

 

– – – – – – Legfeljebb nettó 5 kg-os kiszerelésben

1006 30 98 9100

– – – – – – Más

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Törmelékrizs

1006 40 00 9000


3.   Gabona feldolgozásával készült termékek

KN kód

Az áruk leírása

Termékek

ex 1102

Gabonaliszt, a búza- és kétszeres liszt kivételével:

 

ex 1102 20

– Kukoricaliszt:

 

ex 1102 20 10

– – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

– – – Legfeljebb 1,3 tömegszázalék zsírtartalommal és szárazanyagra számítva legfeljebb 0,8 tömegszázalék nyersrost-tartalommal (2)

1102 20 10 9200

– – – Legalább 1,3 tömegszázalék, de legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal és szárazanyagra számítva legfeljebb 1 tömegszázalék nyersrost-tartalommal (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Más:

 

– – – Legalább 1,5 tömegszázalék, de legfeljebb 1,7 tömegszázalék zsírtartalommal és szárazanyagra számítva legfeljebb 1 tömegszázalék nyersrost-tartalommal (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Más:

 

1102 90 10

– – Árpaliszt:

 

– – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 0,9 tömegszázalék hamutartalommal és szárazanyagra számítva legfeljebb 0,9 tömegszázalék nyersrost-tartalommal

1102 90 10 9100

– – – Más

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Zabliszt:

 

– – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 2,3 tömegszázalék hamutartalommal, szárazanyagra számítva legfeljebb 1,8 tömegszázalék nyersrost-tartalommal, legfeljebb 11 %-os nedvességtartalommal és A peroxidáz lényegében inaktivált.

1102 90 30 9100

ex 1103

Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából:

 

– Durva őrlemény és dara:

 

ex 1103 13

– – Kukoricából:

 

ex 1103 13 10

– – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

– – – – Legfeljebb 0,9 tömegszázalék zsírtartalommal és szárazanyagra számítva legfeljebb 0,6 tömegszázalék nyersrost-tartalommal, amelyből a 315 mikrométeres nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 30 % és a 150 mikrométeres nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 5 % (3)

1103 13 10 9100

– – – – Legalább 0,9 tömegszázalék, de legfeljebb 1,3 tömegszázalék zsírtartalommal, és szárazanyagra számítva legfeljebb 0,8 tömegszázalék nyersrost-tartalommal, amelyből a 315 mikrométeres nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 30 % és a 150 mikrométeres nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 5 % (3)

1103 13 10 9300

– – – – Legalább 1,3 tömegszázalék, de legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal, és szárazanyagra számítva legfeljebb 1,0 tömegszázalék nyersrost-tartalommal, amelyből a 315 mikrométeres nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 30 % és a 150 mikrométeres nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 5 % (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Más:

 

– – – – Legalább 1,5 tömegszázalék, de legfeljebb 1,7 tömegszázalék zsírtartalommal, és szárazanyagra számítva legfeljebb 1 tömegszázalék nyersrost-tartalommal, amelyből a 315 mikrométeres nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 30 % és a 150 mikrométeres nyílású szitán átjutó rész aránya legfeljebb 5 % (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Más gabonákból:

 

1103 19 10

– – – Rozsból

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Árpából:

 

– – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 1 tömegszázalék hamutartalommal és szárazanyagra számítva legfeljebb 0,9 tömegszázalék nyersrost-tartalommal

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Zabból:

 

– – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 2,3 tömegszázalék hamutartalommal, szárazanyagra számítva legfeljebb 0,1 tömegszázalék tegument-tartalommal, legfeljebb 11 %-os nedvességtartalommal és a peroxidáz lényegében inaktivált.

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Labdacsok (pellet):

 

1103 20 20

– – Árpából:

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Búzából

1103 20 60 9000

ex 1104

Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:

 

– Lapított vagy pelyhesített gabona:

 

ex 1104 12

– – Zabból:

 

ex 1104 12 90

– – – Pelyhesítve:

 

– – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 2,3 tömegszázalék hamutartalommal, szárazanyagra számítva legfeljebb 0,1 tömegszázalék tegument-tartalommal, legfeljebb 12 %-os nedvességtartalommal és A peroxidáz lényegében inaktivált.

1104 12 90 9100

– – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 2,3 tömegszázalék hamutartalommal, szárazanyagra számítva legfeljebb 0,1 tömegszázalék tegument-tartalommal, legfeljebb 1,5 %-os nedvességtartalommal és a peroxidáz lényegében inaktivált.

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – Más gabonákból:

 

1104 19 10

– – – Búzából

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – Kukoricából:

 

– – – – Pelyhesítve:

 

– – – – – Legfeljebb 0,9 tömegszázalék zsírtartalommal és szárazanyagra számítva legfeljebb 0,7 tömegszázalék nyersrost-tartalommal (3)

1104 19 50 9110

– – – – – Legalább 0,9 tömegszázalék, de legfeljebb 1,3 tömegszázalék zsírtartalommal és szárazanyagra számítva legfeljebb 0,8 tömegszázalék nyersrost-tartalommal (3)

1104 19 50 9130

– – – Árpából:

 

ex 1104 19 69

– – – – Pelyhesítve:

 

– – – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 1 tömegszázalék hamutartalommal és szárazanyagra számítva legfeljebb 0,9 tömegszázalék nyersrost-tartalommal

1104 19 69 9100

– Másképpen megmunkált (például hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált):

 

ex 1104 22

– – Zabból:

 

ex 1104 22 20

– – – Hántolt (héjazott vagy tisztított):

 

– – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 2,3 tömegszázalék hamutartalommal, szárazanyagra számítva legfeljebb 0,5 tömegszázalék tegument-tartalommal, legfeljebb 11 %-os nedvességtartalommal és a peroxidáz lényegében inaktivált, a 821/68/EGK rendelet mellékletében szereplő meghatározásnak megfelelően (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Hántolt, vagy szeletelt vagy durván darált (»Grütze« vagy »grutten«):

 

– – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 2,3 tömegszázalék hamutartalommal, szárazanyagra számítva legfeljebb 0,1 tömegszázalék tegument-tartalommal, legfeljebb 11 %-os nedvességtartalommal és a peroxidáz lényegében inaktivált, a 821/68/EGK rendelet mellékletében szereplő meghatározásnak megfelelően (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – Kukoricából:

 

ex 1104 23 10

– – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is:

 

– – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 0,9 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva legfeljebb 0,6 tömegszázalék nyersrost-tartalommal (»Grütze« vagy »grutten«), a 821/68/EGK rendelet mellékletében szereplő meghatározásnak megfelelően (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – Szárazanyagra számítva legalább 0,9 tömegszázalék, de legfeljebb 1,3 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva legfeljebb 0,8 tömegszázalék nyersrost-tartalommal (»Grütze« vagy »grutten«), a 821/68/EGK rendelet mellékletében szereplő meghatározásnak megfelelően (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – Más gabonákból:

 

– – – Árpából:

 

ex 1104 29 01

– – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított):

 

– – – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 1 tömegszázalék hamutartalommal, szárazanyagra számítva legfeljebb 0,9 tömegszázalék nyersrost-tartalommal, a 821/68/EGK rendelet mellékletében szereplő meghatározásnak megfelelően (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Hántolt vagy szeletelt vagy durván darált (»Grütze« vagy »grutten«):

 

– – – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 1 tömegszázalék hamutartalommal, szárazanyagra számítva legfeljebb 0,9 tömegszázalék nyersrost-tartalommal, a 821/68/EGK rendelet mellékletében szereplő meghatározásnak megfelelően (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Fényezett:

 

– – – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 1 tömegszázalék hamutartalommal (talkum nélkül).

 

– – – – – – Első kategória, a 821/68/EGK rendelet mellékletében szereplő meghatározás szerint (1)

1104 29 05 9100

– – – – – Szárazanyagra számítva legfeljebb 1 tömegszázalék hamutartalommal (talkum nélkül).

 

– – – – – – Második kategória, a 821/68/EGK rendelet mellékletében szereplő meghatározás szerint (1)

1104 29 05 9300

– – – más:

 

– – – – Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is:

 

ex 1104 29 11

– – – – – Búzából, nem szeletelt vagy durván darált, a 821/68/EGK rendelet mellékletében szereplő meghatározás szerint (1)

1104 29 11 9000

– – – – Durván darált, más megmunkálás nélkül:

 

1104 29 51

– – – – – Búzából

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – Rozsból

1104 29 55 9000

1104 30

– Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve:

 

1104 30 10

– – Búzából

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – Más gabonákból

1104 30 90 9000

1107

Maláta, pörkölve is:

 

1107 10

– Nem pörkölve:

 

– – Búzából

 

1107 10 11

– – – Liszt formájában

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Más:

1107 10 19 9000

– – Más:

 

1107 10 91

– – – Liszt formájában

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Más

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Pörkölve

1107 20 00 9000

ex 1108

Keményítő; inulin:

 

– Keményítő (4):

 

ex 1108 11 00

– – Búzakeményítő:

 

– – – Szárazanyag-tartalma legalább 87 %-os és a szárazanyagban lévő tisztasága legalább 97 %-os

1108 11 00 9200

– – – Szárazanyag-tartalma legalább 84 %-os, de kevesebb, mint 87 %, és a szárazanyagban lévő tisztasága legalább 97 %-os (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Kukoricakeményítő:

 

– – – Szárazanyag-tartalma legalább 87 %-os és a szárazanyagban lévő tisztasága legalább 97 %-os

1108 12 00 9200

– – – Szárazanyag-tartalma legalább 84 %-os, de kevesebb, mint 87 %, és a szárazanyagban lévő tisztasága legalább 97 %-os (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Burgonyakeményítő:

 

– – – Szárazanyag-tartalma legalább 80 %-os és a szárazanyagban lévő tisztasága legalább 97 %-os

1108 13 00 9200

– – – Szárazanyag-tartalma legalább 77 %-os, de kevesebb, mint 80 %, és a szárazanyagban lévő tisztasága legalább 97 %-os (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Más keményítő:

 

ex 1108 19 10

– – – Rizskeményítő:

 

– – – – A szárazanyag-tartalom legalább 87 %-os és a szárazanyag tisztasága legalább 97 %-os

1108 19 10 9200

– – – – A szárazanyag-tartalom legalább 84 %-os, de legfeljebb 87 %-os, és a szárazanyag tisztasága legalább 97 %-os (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Búzasikér, szárítva is:

 

– Szárított búzasikér, szárazanyagra számítva legalább 82 tömegszázalékos proteintartalommal (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

 

ex 1702 30

– Szőlőcukor és szőlőcukor-szirup, gyümölcscukor nélkül vagy 20 %-nál kevesebb gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:

 

– – Más:

 

1702 30 50

– – – Fehér kristályos por alakjában, tömörítve is

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Más (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Szőlőcukor és szőlőcukor-szirup, legalább 20 tömegszázalékos, de legfeljebb 50 tömegszázalékos gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva, invertcukor nélkül:

 

1702 40 90

– – Más (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Más, beleértve az invertcukrot és más cukorszirup-keveréket, amelyek szárazanyagra számítva 50 % gyümölcscukor-tartalommal rendelkeznek:

 

1702 90 50

– – Maltodextrin és maltodextrin szirup:

 

– – – Maltodextrin, fehér kő formában, tömörítve is

1702 90 50 9100

– – – Más (6)

1702 90 50 9900

– – Karamella:

 

– – – Más:

 

1702 90 75

– – – – Fehér kristályos por alakjában, tömörítve is

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Más

1702 90 79 9000

2106

Másutt nem említett vagy máshová nem besorolt élelmiszer-készítmények:

 

ex 2106 90

– Más:

 

– – Ízesített vagy színezett cukorszirupok:

 

– – – Más:

 

2106 90 55

– – – – Gyümölcscukor-szirup és maltodextrin szirup (6)

2106 90 55 9000


4.   Gabona-alapú takarmánykeverékek

KN kód

Az áruk leírása

Termékek

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény (7):

 

ex 2309 10

– Kutya- vagy macskaeledel, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:

 

– – A 1702 30 50–1702 30 90, a 1702 40 90, a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, illetve tejterméktartalommal:

 

– – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltrodexin- és maltrodexinszirup-tartalommal:

 

– – – – Keményítő nélkül, vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítőtartalommal (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Tejtermék nélkül vagy 10 tömegszázaléknál kevesebb tartalommal ilyen termékekből

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Legalább 10 %, de legfeljebb 50 % tejtermék-tartalommal

2309 10 13 9000

– – – – Több mint 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal (8):

 

2309 10 31

– – – – – Tejtermék nélkül vagy 10 tömegszázaléknál kevesebb tartalommal ilyen termékekből

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal

2309 10 33 9000

– – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítővel (8):

 

2309 10 51

– – – – – Tejtermék nélkül vagy 10 tömegszázaléknál kevesebb tartalommal ilyen termékekből

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Más:

 

– – Más:

 

– – – A 1702 30 50–1702 30 90, a 1702 40 90, a 1702 90 50 és a 2106 90 55 alszámok alá tartozó keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltodextrin- vagy maltodextrinszirup-, illetve tejterméktartalommal:

 

– – – – Keményítő-, szőlőcukor-, szőlőcukorszirup-, maltrodexin- és maltrodexinszirup-tartalommal:

 

– – – – – Keményítő nélkül, vagy legfeljebb 10 tömegszázalék keményítőtartalommal (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Tejtermék nélkül vagy 10 tömegszázaléknál kevesebb tartalommal ilyen termékekből

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal

2309 90 33 9000

– – – – – Több mint 10 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék keményítőtartalommal (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Tejtermék nélkül vagy 10 tömegszázaléknál kevesebb tartalommal ilyen termékekből

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal

2309 90 43 9000

– – – – – Több mint 30 tömegszázalék keményítővel (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Tejtermék nélkül vagy 10 tömegszázaléknál kevesebb tartalommal ilyen termékekből

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Legalább 10 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék tejtermék-tartalommal

2309 90 53 9000


5.   Marha- és borjúhús

KN kód

Az áruk leírása

Termékek

ex 0102

Élő szarvasmarhafélék:

 

ex 0102 10

– Fajtatiszta tenyészállat:

 

ex 0102 10 10

– – Üsző (még nem borjazott nőivarú):

 

– – – Legalább 250 kg-os élősúllyal:

 

– – – – Legfeljebb 30 hónapos korig

0102 10 10 9140

– – – – Más

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Tehén:

 

– – – Legalább 250 kg-os élősúllyal:

 

– – – – Legfeljebb 30 hónapos korig

0102 10 30 9140

– – – – Más

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Más:

 

– – – Legalább 300 kg-os élősúllyal:

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Más:

 

– – Háziasított fajták:

 

– – – Legalább 160 kg, de legfeljebb 300 kg tömegű:

 

ex 0102 90 41

– – – – Vágásra:

 

– – – – – Legalább 220 kg tömegű

0102 90 41 9100

– – – Legalább 300 kg tömegű:

 

– – – – Üsző (még nem borjazott nőivarú):

 

0102 90 51

– – – – – Vágásra

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Más

0102 90 59 9000

– – – – Tehén:

 

0102 90 61

– – – – – Vágásra

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Más

0102 90 69 9000

– – – – Más:

 

0102 90 71

– – – – – Vágásra

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Más

0102 90 79 9000

0201

Szarvasmarhafélék húsa, frissen vagy hűtve:

 

0201 10 00

– Egész vagy fél:

 

– – Egész vagy fél elülső része, csontokkal és porcokkal, nyakkal és vállal együtt, de legalább 10 bordával:

 

– – – Hímivarú felnőtt szarvasmarhaféléből (10)

0201 10 00 9110

– – – Más

0201 10 00 9120

– – Más:

 

– – – Hímivarú felnőtt szarvasmarhaféléből (10)

0201 10 00 9130

– – – Más

0201 10 00 9140

0201 20

– Másképpen darabolt, csonttal:

 

0201 20 20

– – »Kompenzált« negyedek:

 

– – – Hímivarú felnőtt szarvasmarhaféléből (10)

0201 20 20 9110

– – – Más

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed:

 

– – – Hímivarú felnőtt szarvasmarhaféléből (10)

0201 20 30 9110

– – – Más

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed:

 

– – – Legfeljebb nyolc bordával vagy nyolc pár bordával:

 

– – – – Hímivarú felnőtt szarvasmarhaféléből (10)

0201 20 50 9110

– – – – Más

0201 20 50 9120

– – – Legalább nyolc bordával vagy nyolc pár bordával:

 

– – – – Hímivarú felnőtt szarvasmarhaféléből (10)

0201 20 50 9130

– – – – Más

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Más:

 

– – – A csont súlya nem haladja meg a darab súlyának egyharmadát

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Csont nélkül:

 

– – A csont nélküli darabok kivitele az Amerikai Egyesült Államokba a 1643/2008/EK bizottsági rendelet (12) feltételei szerint, Kanadába a 1041/2008/EK rendelet (13) feltételei szerint történik.

0201 30 00 9050

– – Kicsontozott darabok, beleértve a darált húst, amelynek átlagos sovány marhahús-tartalma (zsír nélkül) legalább 78 % (15)

0201 30 00 9060

– – Más, minden egyes darab egyedileg csomagolva, ahol az átlagos sovány marhahús-tartalom (zsír nélkül) legalább 55 % (15):

 

– – – a hímivarú felnőtt szarvasmarhaféle állatok hátulsó negyedéből, legfeljebb nyolc bordával vagy nyolc pár bordával, egyenes, vagy »Pistola« vágással (11)

0201 30 00 9100

– – – a hímivarú felnőtt szarvasmarhaféle állatok bontatlan vagy bontott elülső negyedéből, egyenes, vagy »Pistola« vágással (11)

0201 30 00 9120

– – Más

0201 30 00 9140

ex 0202

Szarvasmarhafélék húsa, fagyasztva:

 

0202 10 00

– Egész vagy fél:

 

– – Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed, csontokkal és porcokkal, nyakkal és vállal együtt, de legalább 10 bordával:

0202 10 00 9100

– – Más

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Más módon darabolt, csonttal:

 

0202 20 10

– – »Kompenzált« negyedek:

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed:

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed:

 

– – – Legfeljebb nyolc bordával vagy nyolc pár bordával:

0202 20 50 9100

– – – Legalább nyolc bordával vagy nyolc pár bordával:

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Más:

 

– – – A csont súlya nem haladja meg a darab súlyának egyharmadát

0202 20 90 9100

0202 30

– Csont nélkül:

 

0202 30 90

– – Más:

 

– – – A csont nélküli darabok kivitele az Amerikai Egyesült Államokba a 1643/2008/EK bizottsági rendelet (12) feltételei szerint, Kanadába a 1041/2008/EK rendelet (13) feltételei szerint történik.

0202 30 90 9100

– – – Kicsontozott darabok, beleértve a darált húst, amelynek átlagos sovány marhahús-tartalma (zsír nélkül) 78 % vagy több (15)

0202 30 90 9200

– – – Más

0202 30 90 9900

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

0206 10

– Szarvasmarhafélékből, frissen vagy hűtve

 

– – Más:

 

0206 10 95

– – – Sovány és zsíros dagadó

0206 10 95 9000

– Szarvasmarhafélékből, fagyasztva:

 

0206 29

– – Más:

 

– – – Más:

 

0206 29 91

– – – – Sovány és zsíros dagadó

0206 29 91 9000

ex 0210

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből:

 

ex 0210 20

– Szarvasmarhafélék húsa:

 

ex 0210 20 90

– – Csont nélkül:

 

– – – Sózva és szárítva

0210 20 90 9100

ex 1602

Más elkészített vagy tartósított hús, belsőség vagy vér:

 

ex 1602 50

– Szarvasmarhafélékből:

 

– – Más:

 

ex 1602 50 31

– – – Főtt, pácolt marhahús (»corned beef«) légmentes csomagolásban; a szarvasmarhafélék húsán kívül más állat húsát nem tartalmazza:

 

– – – – Legfeljebb 0,35 kollagén/protein aránnyal (16) és szarvasmarhafélék húsát a következő tömegszázalékban tartalmazza (belsőségek és zsír nélkül):

 

– – – – – Legalább 90 %:

 

– – – – – – Az 1731/2006/EK rendeletben előírt feltételeknek megfelelő termékek (14)

1602 50 31 9125

– – – – – Legalább 80 %, de legfeljebb 90 %:

 

– – – – – – Az 1731/2006/EK rendeletben előírt feltételeknek megfelelő termékek (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Más, légmentes csomagolásban:

 

– – – – Szarvasmarhafélék húsán kívül más állat húsát nem tartalmazza:

 

– – – – – Legfeljebb 0,35 kollagén/protein aránnyal (16) és szarvasmarhafélék húsát a következő tömegszázalékban tartalmazza (belsőségek és zsír nélkül):

 

– – – – – Legalább 90 %

 

– – – – – – – Az 1731/2006/EK rendeletben előírt feltételeknek megfelelő termékek (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – Legalább 80 %, de legfeljebb 90 %:

 

– – – – – – – Az 1731/2006/EK rendeletben előírt feltételeknek megfelelő termékek (14)

1602 50 95 9325


6.   Sertéshús

KN kód

Az áruk leírása

Termékek

ex 0103

Élő sertés:

 

– Más:

 

ex 0103 91

– – 50 kg-nál kisebb tömegű:

 

0103 91 10

– – – Háziasított fajták

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Legalább 50 kg tömegű:

 

– – – Háziasított fajták:

 

0103 92 19

– – – – Más

0103 92 19 9000

ex 0203

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva:

 

– Friss vagy hűtött:

 

ex 0203 11

– – Egész vagy fél:

 

0203 11 10

– – – Házi sertésből (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Comb, lapocka és részei, csonttal:

 

– – – Házi sertésből:

 

ex 0203 12 11

– – – – Lábszár és részei:

 

– – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék teljes csont- és porctartalommal

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Lapocka és részei, csonttal (29):

 

– – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék teljes csont- és porctartalommal

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Más:

 

– – – Házi sertésből:

 

ex 0203 19 11

– – – – Elülső részek (30):

 

– – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék teljes csont- és porctartalommal

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Tarja, karaj és részei, csonttal:

 

– – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék teljes csont- és porctartalommal

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Oldalas és dagadó és részei:

 

– – – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék teljes csont- és porctartalommal

0203 19 15 9100

– – – – Más:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Csont nélkül:

 

– – – – – – Láb, elülső részek, lapocka, vagy tarja, karaj és részei (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Oldalas és dagadó és részei, legfeljebb 15 tömegszázalék teljes porctartalommal (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Fagyasztott:

 

ex 0203 21

– – Egész vagy fél:

 

0203 21 10

– – – Házi sertésből (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Comb, lapocka és részei, csonttal:

 

– – – Házi sertésből:

 

ex 0203 22 11

– – – – Comb és részei, csonttal:

 

– – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Lapocka és részei, csonttal (29):

 

– – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Más:

 

– – – Házi sertésből:

 

ex 0203 29 11

– – – – Elülső részek (30):

 

– – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Tarja, karaj és részei, csonttal:

 

– – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Oldalas és dagadó és részei:

 

– – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0203 29 15 9100

– – – – Más:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Csont nélkül:

 

– – – – – – Comb, elülső részek, lapocka és részei (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből:

 

– Sertéshús:

 

ex 0210 11

– – Comb, lapocka és részei, csonttal:

 

– – – Házi sertésből:

 

– – – – Sózva vagy sós lében tartósítva:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Comb és részei:

 

– – – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0210 11 11 9100

– – – – Szárítva vagy füstölve

 

ex 0210 11 31

– – – – – Comb és részei:

 

– – – – – – »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« (18):

 

– – – – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0210 11 31 9110

– – – – – – Más:

 

– – – – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Oldalas és dagadó és részei:

 

– – – Házi sertésből:

 

ex 0210 12 11

– – – – Sózva vagy sós lében tartósítva:

 

– – – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Szárítva vagy füstölve:

 

– – – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Más:

 

– – – Házi sertésből:

 

– – – – Sózva vagy sós lében tartósítva:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Tarja, karaj és részei:

 

– – – – – – Legfeljebb 25 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Más:

 

– – – – – – Csont nélkül:

 

– – – – – – – Comb, elülső részek, lapocka, vagy tarja, karaj és részei (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Oldalas, dagadó és részei, hártyáitól megtisztítva (17):

 

– – – – – – – – Legfeljebb 15 tömegszázalék csont- és porctartalommal

0210 19 50 9310

– – – – Szárítva vagy füstölve:

 

– – – – – Más:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Csont nélkül:

 

– – – – – – – »Prosciutto di Parma«, »Prosciutto di San Daniele« és részei (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Comb, elülső részek, lapocka, vagy tarja, karaj és részei (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek:

 

– Más (24):

 

1601 00 91

– – Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül (20)  (22):

 

– – – Szárnyasokat nem tartalmazó

1601 00 91 9120

– – – Más

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Más (19)  (22):

 

– – – Szárnyasok húsát vagy belsőségét nem tartalmazó

1601 00 99 9110

– – – Más

1601 00 99 9190

ex 1602

Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:

 

– Sertésből:

 

ex 1602 41

– – Sonka és részei:

 

ex 1602 41 10

– – – Házi sertésből (23):

 

– – – – Megfőzve, legalább 80 tömegszázalék húst és zsírt tartalmazva (24)  (25):

 

– – – – – Legalább 1 kg nettó súlyú kiszerelésben (33)

1602 41 10 9110

– – – – – Legfeljebb 1 kg nettó súlyú kiszerelésben

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Lapocka és részei:

 

ex 1602 42 10

– – – Házi sertésből (23):

 

– – – – Megfőzve, legalább 80 tömegszázalék húst és zsírt tartalmazva (24)  (25):

 

– – – – – Legalább 1 kg nettó súlyú kiszerelésben (34)

1602 42 10 9110

– – – – – Legfeljebb 1 kg nettó súlyú kiszerelésben

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Más, beleértve a keverékeket:

 

– – – Házi sertésből:

 

– – – – Legalább 80 tömegszázalék hús- vagy vágási melléktermék- és belsőség-tartalommal, bármely fajta, beleértve minden fajta és eredetű zsiradékot:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Más (23)  (26):

 

– – – – – – Megfőzve, legalább 80 tömegszázalék húst és zsírt tartalmaz (24)  (25):

 

– – – – – – – Szárnyasok húsát vagy belsőségét nem tartalmazza:

 

– – – – – – – – Olyan terméket tartalmaz, amely világosan felismerhető izmos húsdarabokat tartalmaz, amelyekről méretük miatt nem állapítható meg, hogy sonkából, lapockából, karajból vagy tarjából származnak-e – apró, látható zsírdarabokból és kismennyiségű kocsonyás lerakódásokból álló terméktartalommal.

1602 49 19 9130


7.   Baromfihús

KN kód

Az áruk leírása

Termékkód

ex 0105

Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk:

 

– Legfeljebb 185 g tömegű:

 

0105 11

– – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok:

 

– – – Nőivarú nagyszülő és szülő csibe

 

0105 11 11

– – – – Tojóhibrid

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Másféle

0105 11 19 9000

– – – Más:

 

0105 11 91

– – – – Tojóhibrid

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Másféle

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Pulyka:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Más:

 

0105 19 20

– – – Liba

0105 19 20 9000

ex 0207

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

– Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasokból:

 

ex 0207 12

– – Nem darabolt, fagyasztva:

 

ex 0207 12 10

– – – Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal, zúzával, ún. »70 %-os csirke«:

 

– – – – Teljesen elcsontosodott sternum végekkel, femurral és tibiasszal

 

– – – – Más

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Tisztított, bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, és zúza nélkül, ún. »65 %-os csirke«, vagy más módon bemutatva:

 

– – – – »65 %-os csirke«:

 

– – – – – Teljesen elcsontosodott sternum végekkel, femurral és tibiasszal

 

– – – – – Más

0207 12 90 9190

– – – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, tisztított és bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, szabálytalan összetételben:

 

– – – – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, teljesen elcsontosodott sternum végekkel, femurral és tibiasszal

 

– – – – – Más

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek, fagyasztva:

 

– – – Darabok:

 

– – – – Csonttal:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Felezve vagy negyedelve:

 

– – – – – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, teljesen elcsontosodott sternum végekkel, femurral és tibiasszal

 

– – – – – – Más

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Láb és részei:

 

– – – – – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, teljesen elcsontosodott sternum végekkel, femurral és tibiasszal

 

– – – – – – Más

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Más:

 

– – – – – – Felezve vagy negyedelve, far nélkül:

 

– – – – – – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, teljesen elcsontosodott sternum végekkel, femurral és tibiasszal

 

– – – – – – – Más

0207 14 70 9190

– – – – – – Darabok, amelyek egy teljes lábból vagy a láb egy részéből és a hát egy részéből állnak, amelyeknél a hát tömege nem haladja meg a teljes tömeg 25 %-át:

 

– – – – – – – Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasokból, teljesen elcsontosodott sternum végekkel, femurral és tibiasszal

 

– – – – – – – Más

0207 14 70 9290

– Pulykából:

 

0207 25

– – Nem darabolt, fagyasztva:

 

0207 25 10

– – – Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal, zúzával, ún. »80 %-os pulyka«

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Tisztított, bontott, fej és láb nélkül és nyak, szív, máj, és zúza nélkül, ún. »73 %-os pulyka«, vagy más módon bemutatva

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek, fagyasztva:

 

– – – Darabok:

 

ex 0207 27 10

– – – – Csont nélkül:

 

– – – – – Homogenizált hús, beleértve a gépi úton kinyert húst

 

– – – – – Más:

 

– – – – – – A faron kívül

0207 27 10 9990

– – – – Csonttal:

 

– – – – – Láb és részei:

 

0207 27 60

– – – – – – Alsócomb és részei

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Más

0207 27 70 9000


8.   Tojás

KN kód

Az áruk leírása

Termékkód

ex 0407 00

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve

 

– Baromfitojás:

 

– – Keltetésre (35):

 

0407 00 11

– – – Pulyká- vagy libatojás

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Más

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Más

0407 00 30 9000

0408

Madártojás, héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

 

– Tojássárgája:

 

ex 0408 11

– – Szárítva:

 

ex 0408 11 80

– – – Más:

 

– – – – Emberi fogyasztásra alkalmas

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Más:

 

– – – Más:

 

ex 0408 19 81

– – – – Folyékony:

 

– – – – – Emberi fogyasztásra alkalmas

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Másféle, beleértve a fagyasztottat is:

 

– – – – – Emberi fogyasztásra alkalmas

0408 19 89 9100

– Más:

 

ex 0408 91

– – Szárítva:

 

ex 0408 91 80

– – – Más:

 

– – – – Emberi fogyasztásra alkalmas

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Más:

 

ex 0408 99 80

– – – Más:

 

– – – – Emberi fogyasztásra alkalmas

0408 99 80 9100

9.   Tej és tejtermékek

KN kód

Az áruk leírása

Termékkód

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül (50):

 

0401 10

– Legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

0401 10 10

– – Legfeljebb nettó 2 literes kiszerelésben

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Más

0401 10 90 9000

0401 20

– tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

– – Legfeljebb 3 %:

 

0401 20 11

– – – Legfeljebb nettó 2 literes kiszerelésben:

 

– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal:

0401 20 11 9100

– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Más:

 

– – – – Legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal

0401 20 19 9100

– – – – 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

0401 20 19 9500

– – Legfeljebb 3 %:

 

0401 20 91

– – – Legfeljebb nettó 2 literes kiszerelésben

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Más

0401 20 99 9000

0401 30

– 6 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:

 

– – Legfeljebb 21 %:

 

0401 30 11

– – – Legfeljebb nettó 2 literes kiszerelésben:

 

– – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – 10 %-nál több, de legfeljebb 17 %

0401 30 11 9400

– – – – – A 17 %-ot meghaladja

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Más:

 

– – – – 17 tömegszázaléknál nagyobb zsírtartalommal

0401 30 19 9700

– – 21 %-nál több, de legfeljebb 45 %:

 

0401 30 31

– – – Legfeljebb nettó 2 literes kiszerelésben:

 

– – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – Legfeljebb 35 %:

0401 30 31 9100

– – – – – 35 %-nál több, de legfeljebb 39 %

0401 30 31 9400

– – – – – A 39 %-ot meghaladja

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Más:

 

– – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – Legfeljebb 35 %:

0401 30 39 9100

– – – – – 35 %-nál több, de legfeljebb 39 %

0401 30 39 9400

– – – – – A 39 %-ot meghaladja

0401 30 39 9700

– – A 45 %-ot meghaladja:

 

0401 30 91

– – – Legfeljebb nettó 2 literes kiszerelésben:

 

– – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – Legfeljebb 68 %:

0401 30 91 9100

– – – – – A 68 %-ot meghaladja

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Más:

 

– – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – Legfeljebb 68 %:

0401 30 99 9100

– – – – – A 68 %-ot meghaladja

0401 30 99 9500

0402

Tej és tejszín sűrítve, vagy cukor illetve más édesítőanyag hozzáadásával (43):

 

ex 0402 10

– Por, granulátum vagy más szilárd alakban, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal (46):

 

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül (48):

 

0402 10 11

– – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Más

0402 10 19 9000

– – Más (49):

 

0402 10 91

– – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Más

0402 10 99 9000

– Por, granulátum vagy más szilárd alakban, 1,5 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal (46):

 

ex 0402 21

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül (48):

 

– – – Legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

0402 21 11

– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legfeljebb 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – – 11 %-nál több, de legfeljebb 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – – 17 %-nál több, de legfeljebb 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – – A 25 %-ot meghaladja

0402 21 11 9900

– – – – Más:

 

0402 21 17

– – – – – Legfeljebb 11 tömegszázalék zsírtartalommal

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – 11 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

– – – – – – Legfeljebb 17 %:

0402 21 19 9300

– – – – – – 17 %-nál több, de a 25 %-ot nem haladja meg

0402 21 19 9500

– – – – – – A 25 %-ot meghaladja

0402 21 19 9900

– – – 27 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:

 

0402 21 91

– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legfeljebb 28 %:

0402 21 91 9100

– – – – – – 28 %-nál több, de legfeljebb 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – – 29 %-nál több, de legfeljebb 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – – A 45 %-ot meghaladja

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Más:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legfeljebb 28 %:

0402 21 99 9100

– – – – – – 28 %-nál több, de legfeljebb 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – – 29 %-nál több, de legfeljebb 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – – 41 %-nál több, de legfeljebb 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – – 45 %-nál több, de legfeljebb 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – – 59 %-nál több, de legfeljebb 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – – 69 %-nál több, de legfeljebb 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – – A 79 %-ot meghaladja

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Más (49):

 

– – – 27 tömegszázalékot meg nem haladó zsírtartalommal:

 

– – – – Más:

 

0402 29 15

– – – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben:

 

– – – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – – Legfeljebb 11 %:

0402 29 15 9200

– – – – – – – 11 %-nál több, de legfeljebb 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – – 17 %-nál több, de legfeljebb 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – – A 25 %-ot meghaladja

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Más:

 

– – – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – – 11 %-nál több, de legfeljebb 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – – 17 %-nál több, de legfeljebb 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – – A 25 %-ot meghaladja

0402 29 19 9900

– – – 27 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

 

0402 29 91

– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Más:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legfeljebb 41 %:

0402 29 99 9100

– – – – – – A 41 %-ot meghaladja

0402 29 99 9500

– Más:

 

0402 91

– – Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül (48):

 

0402 91 10

– – – Legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

– – – – Legalább 15 %-os zsírmentes tej szárazanyag-tartalommal és 7,4 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – 8 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 10 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

– – – – Legalább 15 %-os zsírmentes tej szárazanyag-tartalommal:

0402 91 30 9300

– – – 45 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal:

 

0402 91 99

– – – – Más

0402 91 99 9000

0402 99

– – Más (49):

 

0402 99 10

– – – Legfeljebb 9,5 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

– – – – Legalább 40 tömegszázalék szukróz-tartalommal, legalább 15 % zsírmentes tej szárazanyag-tartalommal és 6,9 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

0402 99 10 9350

– – – 9,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 45 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

0402 99 31

– – – – Legfeljebb nettó 2,5 kg-os kiszerelésben:

 

– – – – – Legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal:

 

– – – – – – Legalább 40 tömegszázalék szukróz-tartalommal és legalább 15 tömegszázalék zsírmentes tej szárazanyag-tartalommal

0402 99 31 9150

– – – – – 21 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 39 tömegszázalék zsírtartalommal

0402 99 31 9300

– – – – – 39 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Más:

 

– – – – – Legfeljebb 21 tömegszázalék zsírtartalommal, legalább 40 tömegszázalék szukróz-tartalommal és legalább 15 % zsírmentes tej szárazanyag-tartalommal

0402 99 39 9150

ex 0403

lró, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl, sűrítve és nem sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

 

ex 0403 90

– Más:

 

– – Ízesítés, gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadása nélkül:

 

– – – Por, granulátum és más szilárd forma (43)  (47):

 

– – – – Hozzáadott cukor vagy más édesítőszer nélkül, a zsírtartalom tömegszázalékban (36):

 

0403 90 11

– – – – – Legfeljebb 1,5 %:

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – 1,5 %-nál több, de legfeljebb 27 %

 

– – – – – – Legfeljebb 11 %:

0403 90 13 9200

– – – – – – 11 %-nál több, de legfeljebb 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – – 17 %-nál több, de legfeljebb 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – – A 25 %-ot meghaladja

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – A 27 %-ot meghaladja

0403 90 19 9000

– – – – Más, zsírtartalma tömegszázalékban (39):

 

0403 90 33

– – – – – 1,5 %-nál több, de legfeljebb 27 %

 

– – – – – – 11 %-nál több, de legfeljebb 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – – A 25 %-ot meghaladja

0403 90 33 9900

– – – Más:

 

– – – – Hozzáadott cukor vagy más édesítőszer nélkül, a zsírtartalom tömegszázalékban (36):

 

0403 90 51

– – – – – Legfeljebb 3 %:

 

– – – – – – Legfeljebb 1,5 %:

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – A 6 %-ot meghaladja

 

– – – – – – 17 %-nál több, de legfeljebb 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – – 21 %-nál több, de legfeljebb 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – – 35 %-nál több, de legfeljebb 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – – 39 %-nál több, de legfeljebb 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – – A 45 %-ot meghaladja

0403 90 59 9510

ex 0404

Tejsavó sűrítve, cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmény cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:

 

0404 90

– Más:

 

– – Hozzáadott cukor vagy más édesítőszer nélkül, a zsírtartalom tömegszázalékban (36):

 

ex 0404 90 21

– – – Legfeljebb 1,5 %:

 

– – – – Por vagy granulátum, a víztartalom nem haladja meg az 5 %-ot és a tejfehérje tartalom a zsírmentes tej-szárazanyagban:

 

– – – – – Legalább 29 %, de 34 %-nál kevesebb:

0404 90 21 9120

– – – – – Legalább 34 %

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – 1,5 %-nál több, de legfeljebb 27 % (43):

 

– – – – Por vagy granulátum:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legfeljebb 11 %:

0404 90 23 9120

– – – – – – 11 %-nál több, de legfeljebb 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – – 17 %-nál több, de legfeljebb 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – – A 25 %-ot meghaladja

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – A 27 %-ot meghaladja (43):

 

– – – – Por vagy granulátum, a zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – Legfeljebb 28 %:

0404 90 29 9110

– – – – – 28 %-nál több, de legfeljebb 29 %

0404 90 29 9115

– – – – – 29 %-nál több, de legfeljebb 45 %

0404 90 29 9125

– – – – – A 45 %-ot meghaladja

0404 90 29 9140

– – Más, ahol a zsírtartalom tömegszázalékban (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – Legfeljebb 1,5 %:

 

– – – – Por vagy granulátum

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – 1,5 %-nál több, de legfeljebb 27 %

 

– – – – Por vagy granulátum:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legfeljebb 11 %:

0404 90 83 9110

– – – – – – 11 %-nál több, de legfeljebb 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – – 17 %-nál több, de legfeljebb 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – – A 25 %-ot meghaladja

0404 90 83 9170

– – – – Más, poron és granulátumon kívül:

 

– – – – – Legalább 40 tömegszázalék szukróz-tartalommal, legalább 15 % zsírmentes tej szárazanyag-tartalommal és 6,9 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

0404 90 83 9936

ex 0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények:

 

0405 10

– Vaj:

 

– – Legfeljebb 85 tömegszázalék zsírtartalommal

 

– – – Természetes vaj:

 

0405 10 11

– – – – Legfeljebb nettó 1 kg-os kiszerelésben:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legalább 80 %, de 82 %-nál kevesebb:

0405 10 11 9500

– – – – – – Legalább 82 %

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Más:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legalább 80 %, de 82 %-nál kevesebb:

0405 10 19 9500

– – – – – – Legalább 82 %

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Rekombinált vaj:

 

– – – – Legfeljebb nettó 1 kg-os kiszerelésben

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legalább 80 %, de 82 %-nál kevesebb:

0405 10 30 9100

– – – – – – Legalább 82 %

0405 10 30 9300

– – – – Más:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legalább 82 %

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Savóvaj:

 

– – – – Legfeljebb nettó 1 kg-os kiszerelésben:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legalább 82 %

0405 10 50 9300

– – – – Más:

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – – – Legalább 80 %, de 82 %-nál kevesebb:

0405 10 50 9500

– – – – – – Legalább 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Más

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Kenhető tejkészítmények:

 

0405 20 90

– – 75 tömegszázaléknál nagyobb, de 80 tömegszázaléknál kevesebb zsírtartalommal:

 

– – – A zsírtartalom tömegszázalékban:

 

– – – – Legalább 75 %, de 78 %-nál kevesebb:

0405 20 90 9500

– – – – Legalább 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

– Más:

 

0405 90 10

– – Legalább 99,3 tömegszázalék zsírtartalommal és legfeljebb 0,5 tömegszázalék víztartalommal

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Más

0405 90 90 9000


KN kód

Az áruk leírása

Kiegészítő követelmények a termékkód használatához

Termékkód

Maximális víztartalom a termék tömegében

(%)

Minimális zsírtartalom a szárazanyagban

(%)

ex 0406

Sajt és túró (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is, és túró:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – Legfeljebb 40 tömegszázalék zsírtartalommal

 

 

 

– – – Savósajt, a sózott Ricottán kívül

 

 

0406 10 20 9100

– – – Más:

 

 

 

– – – – A víztartalom tömegszázalékban kifejezve a zsírmentes anyagnak több mint 47 %-át, de legfeljebb 72 %-át teszi ki:

 

 

 

– – – – – Ricotta, sózott:

 

 

 

– – – – – – Kizárólag juhtejből készült

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Más

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Túró

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Más:

 

 

 

– – – – – – A zsírtartalom a szárazanyag tömegszázalékában kifejezve:

 

 

 

– – – – – – – Kevesebb mint 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – Legalább 5 %, de kevesebb mint 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – Legalább 19 %, de kevesebb mint 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Más, a víztartalom tömegszázalékban kifejezve a zsírmentes anyaghoz képest:

 

 

 

– – – – – – – – 47 %-ot meghaladó, de legfeljebb 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – 52 %-ot meghaladó, de legfeljebb 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – A 62 %-ot meghaladja

 

 

0406 10 20 9660

– – – – A víztartalom tömegszázalékban kifejezve a zsírmentes anyag 72 %-át meghaladja:

 

 

 

– – – – – Krémsajt, a víztartalom tömegszázalékban kifejezve a zsírmentes anyagnak több mint 77 %-át, de legfeljebb 83 %-át teszi ki, és a zsírtartalom tömegszázalékban kifejezve a szárazanyaghoz képest:

 

 

 

– – – – – – Legalább 60 %, de 69 %-nál kevesebb:

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – Legalább 69 %

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Más

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Más

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Reszelt vagy porított sajt, minden fajta:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Más:

 

 

 

– – – Savóból készült sajtok

 

 

0406 20 90 9100

– – – Más:

 

 

 

– – – – 20 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal, 5 tömegszázaléknál kevesebb laktóz-tartalommal és tömegszázalékban kifejezve a szárazanyag-tartalom:

 

 

 

– – – – – Legalább 60 %, de 80 %-nál kevesebb:

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – Legalább 80 %, de 85 %-nál kevesebb:

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – Legalább 85 %, de 95 %-nál kevesebb:

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – Legalább 95 %

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Más

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Ömlesztett sajt, nem reszelve, nem porítva:

 

 

 

– – Más:

 

 

 

– – – 36 tömegszázalékot nem meghaladó zsírtartalommal és a szárazanyagra számítva a zsírtartalom tömegszázalékban:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – Legfeljebb 48 %:

 

 

 

– – – – – A szárazanyag-tartalom tömegszázalékban:

 

 

 

– – – – – – Tömegszázalékban kifejezve legalább 40 %, de 43 %-nál kevesebb, és zsírtartalom a szárazanyagban tömegszázalékban kifejezve:

 

 

 

– – – – – – – Kevesebb mint 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – Legalább 20 %

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – Legalább 43 %, és zsírtartalom a szárazanyagban tömegszázalékban kifejezve:

 

 

 

– – – – – – – Kevesebb mint 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – Legalább 20 %, de 40 %-nál kevesebb

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – Legalább 40 %

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – A 48 %-ot meghaladja:

 

 

 

– – – – – A szárazanyag-tartalom tömegszázalékban:

 

 

 

– – – – – – Legalább 40 %, de 43 %-nál kevesebb:

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – Legalább 43 %, de 46 %-nál kevesebb:

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – Legalább 46 %, és zsírtartalom a szárazanyagban tömegszázalékban kifejezve:

 

 

 

– – – – – – – 55 %-nál kevesebb

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – Legalább 55 %

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – A zsírtartalom 36 %-ot meghaladja

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Kék erezetű sajt és más sajtok, amelyek erezetét a Penicillium roqueforti hozta létre:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Más

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Más sajt:

 

 

 

– – Más:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Ementáli

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – Kizárólag juhtejből vagy juh- és kecsketejből készült:

 

 

 

– – – – – A víztartalom tömegszázalékban kifejezve a zsírmentes anyagnak legfeljebb 72 %-a

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – Kizárólag juhtejből és/vagy kecsketejből készült

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Más:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Más:

 

 

 

– – – – Más:

 

 

 

– – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban kifejezve legfeljebb 40 % és a víztartalom tömegszázalékban kifejezve a zsírmentes anyagban:

 

 

 

– – – – – – legfeljebb 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – Kizárólag juhtejből készült

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Más

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Más:

 

 

 

– – – – – – – – Savóból készült sajtok

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Más

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – 47 %-nál több, de legfeljebb 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso:

 

 

 

– – – – – – – – A zsírtartalom, tömegszázalékban kifejezve a szárazanyagban legalább 45 %, de 55 %-nál kevesebb:

 

 

 

– – – – – – – – – A szárazanyag-tartalom tömegszázalékban legalább 50 %, de 56 %-nál kevesebb

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – A szárazanyagtartalom tömegszázalékban legalább 56 %

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban kifejezve legalább 55 %

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – A zsírtartalom tömegszázalékban kifejezve 48 %-nál kevesebb

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – A zsírtartalom, tömegszázalékban kifejezve a szárazanyagban legalább 48 %, de 55 %-nál kevesebb:

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Más:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – A víztartalom tömegszázalékban legfeljebb 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – A víztartalom tömegszázalékban meghaladja a 40 %-ot, de legfeljebb 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Más

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Más sajtok, amelyekben a víztartalom tömegszázalékban kifejezve a zsírmentes anyaghoz képest:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – 47 %-ot meghaladó, de legfeljebb 52 %

 

 

 

– – – – – – – – – Savóból készült sajtok

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Más, amelyben zsírtartalom a szárazanyag tömegszázalékában kifejezve:

 

 

 

– – – – – – – – – – 5 %-nál kevesebb

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – Legalább 5 %, de 19 %-nál kevesebb:

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – Legalább 19 %, de 39 %-nál kevesebb:

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – Legalább 39 %

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – 52 %-ot meghaladó, de legfeljebb 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Savóból készült sajtok, a Manouri kivételével

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Más, amelyben zsírtartalom a szárazanyag tömegszázalékában kifejezve:

 

 

 

– – – – – – – – – – 5 %-nál kevesebb

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – Legalább 5 %, de 19 %-nál kevesebb:

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – Legalább 19 %, de 40 %-nál kevesebb:

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – Legalább 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego and Roncal, amelyek kizárólag juhtejből készülnek

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Más

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – 62 %-ot meghaladó, de legfeljebb 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – Savóból készült sajtok

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Más:

 

 

 

– – – – – – – – – – A zsírtartalom a szárazanyag tömegszázalékában kifejezve:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Legalább 10 %, de 19 %-nál kevesebb

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – Legalább 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Fehér és nyerscukor, további feldolgozás nélkül

KN kód

Az áruk leírása

Termékkód

ex 1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban:

 

– Nyerscukor ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül:

 

ex 1701 11

– – Nádcukor:

 

ex 1701 11 90

– – – Más:

 

– – – – Édességhez való cukor

1701 11 90 9100

– – – – Egyéb nyerscukor:

 

– – – – – A termék legfeljebb nettó 5 kg-os kiszerelésében

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Répacukor:

 

ex 1701 12 90

– – – Más:

 

– – – – Édességhez való cukor

1701 12 90 9100

– – – – Egyéb nyerscukor:

 

– – – – – A termék legfeljebb nettó 5 kg-os kiszerelésében

1701 12 90 9910

– Más:

 

1701 91 00

– – Ízesítő- és színezőanyagok hozzáadásával

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Más:

 

1701 99 10

– – – Fehér cukor:

 

– – – – Édességhez való cukor

1701 99 10 9100

– – – – Más:

 

– – – – – Legfeljebb 10 tonnás teljes mennyiség

1701 99 10 9910

– – – – – Más

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Más:

 

– – – – Az ízesítő és színezőanyagokon kívül más adalékokat is tartalmaz

1701 99 90 9100


11.   Szirupok és más cukortermékek

KN kód

Az áruk leírása

Termékkód

ex 1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

 

ex 1702 40

– Szőlőcukor és szőlőcukor-szirup, legalább 20 tömegszázalékos, de legfeljebb 50 tömegszázalékos gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva, invertcukor nélkül:

 

ex 1702 40 10

– – Izoglukóz:

 

– – – Száraz állapotban legalább 41 tömegszázalék szőlőcukorral:

1702 40 10 9100

1702 60

– Más szőlőcukor és szőlőcukor-szirup, legalább 20 tömegszázalékos, de legfeljebb 50 tömegszázalékos gyümölcscukor-tartalommal, száraz állapotban, invertcukor nélkül:

 

1702 60 10

– – Izoglukóz:

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Más

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Más, beleértve az invertcukrot és más cukorszirup-keveréket, amelyek szárazanyagra számítva 50 % gyümölcscukor-tartalommal rendelkeznek:

 

1702 90 30

– – Izoglukóz:

1702 90 30 9000

– – Karamella:

 

1702 90 71

– – – Legalább 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal a szárazanyagban

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Más:

 

– – – Műméz, természetes mézzel keverve is

1702 90 95 9100

– – – Más, a szorbóz kivételével

1702 90 95 9900

2106

Másutt nem említett vagy máshová nem besorolt élelmiszer-készítmények:

 

ex 2106 90

– Más:

 

– – Ízesített vagy színezett cukorszirupok:

 

2106 90 30

– – – Izoglukóz szirupok

2106 90 30 9000

– – – Más:

 

2106 90 59

– – – – Más

2106 90 59 9000”


(1)  HL L 149., 1968.6.29., 46. o.

(2)  A használandó elemzési módszer a zsiradéktartalom meghatározásához a 84/4/EGK bizottsági irányelv I. mellékletében szereplő (»A« módszer) (HL L 15., 1984.1.18., 28. o.).

(3)  A követendő eljárás a zsiradéktartalom meghatározásához a következő:

a mintát zúzni kell, hogy 90 % vagy több jusson át egy 500 mikrométer nyílású szitán, és 100 % jusson át egy 1 000 mikrométer nyílású szitán,

a használandó elemzési módszer ezután a 84/4/EGK bizottsági irányelv I. mellékletében szereplő (»A« módszer).

(4)  A keményítő szárazanyag-tartalmát azzal a módszerrel kell meghatározni, amely az 687/2008/EK bizottsági rendelet IV. mellékletében szerepel (HL L 192, 2008.7.19., 20. o.). A keményítő tisztaságát a Ewers-féle módosított polarimetrikus módszerrel kell meghatározni, ahogyan az a 72/199/EGK harmadik bizottsági irányelv I. mellékletében szerepel (HL L 123., 1972.5.29., 6. o.).

(5)  A keményítő után fizetendő export-visszatérítést a következő képlet segítségével kell kiigazítani:

1.

Burgonyakeményítő: ((tényleges szárazanyag %)/80) × export-visszatérítés

2.

Minden más keményítőfajta: ((tényleges szárazanyag %)/87) × export-visszatérítés.

A vámalakiságok elvégzésekor a kérelmezőnek meg kell adnia az erre a célra szolgáló nyilatkozaton a termék szárazanyag-tartalmát.

(6)  Az export-visszatérítés azokra a termékekre fizetendő, amelyek szárazanyag-tartalma legalább 78 %. Az export-visszatérítés azokra a termékekre, amelyeknél a szárazanyag-tartalom 78 %-nál kevesebb, a következő képlet szerint korrigálandó:

((tényleges szárazanyag-tartalom)/78) × export-visszatérítés

A szárazanyag-tartalom meghatározása a 2. módszer szerint történik, amely a 79/796/EGK bizottsági rendelet II. mellékletében szerepel (HL L 239., 1979.9.22., 24 o.), vagy bármely más alkalmas elemzési módszerrel, amely legalábbis ugyanazokat a garanciákat biztosítja.

(7)  Az 1517/95/EK bizottsági rendelet szabályozza (HL L 147., 1995.6.30., 51. o.).

(8)  A visszatérítés szempontjából csak a gabonatermékekben lévő keményítő figyelembevételére kerül sor. A gabonatermékek azt jelenti, hogy a termékek a 0709 90 60 és a 0712 90 19 alszámok alá esnek, 10. fejezet, és a 1101, 1102, 1103 és 1104 vámtarifaszámok alá (megmunkálatlan és nem visszanyert), kivéve a 1104 30 alszámot, valamint a termékek gabonatartalma a Kombinált Nómenklatúra 1904 10 10 és az 1904 10 90 alszámai alá esnek. A gabonatartalom a Kombinált Nómenklatúra 1904 10 10 és az 1904 10 90 alszámai alá eső termékekben úgy tekintendő, hogy egyenlő ennek a végterméknek a tömegével. Nem fizetendő visszatérítés azokra a gabonákra, ahol a keményítő eredete nem állapítható meg világosan az elemzés során.

(9)  Visszatérítés csak azokra a termékekre fizetendő, amelyek 5 tömegszázalék vagy több keményítőt tartalmaznak.

(10)  Erre a vámtarifaszámra besorolni csak a legutóbb az 433/2007/EK rendelettel módosított (HL L 104, 2007.4.21., 3 o.).

(11)  A visszatérítés megadása az 1359/2007/EK bizottsági rendeletnek való megfeleléstől függ (HL L 304, 2007.11.22., 21 o.).

(12)  HL L 308, 2006.11.8., 7. o.

(13)  HL L 281, 2008.10.24., 3. o.

(14)  HL L 325., 2006.11.24., 12. o.

(15)  A sovány marhahús-tartalom meghatározása a zsír nélkül a 2429/86/EGK bizottsági rendelet mellékletében leírt eljárás szerint történik (HL L 210., 1986.8.1., 39. o.). Az »átlagos tartalom« kifejezés a minta mennyiségére vonatkozik, ahogyan azt a 765/2002/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése meghatározza (HL L 117., 2002.5.4., 6. o.). A mintát a szállítmánynak a legnagyobb kockázatot képviselő részéből kell venni.

(16)  A kollagén-tartalom meghatározása:

A kollagén-tartalom a hidroxiprolin-tartalom 8-as szorzótényezővel való szorzatának tekintendő; a hidroxiprolin-tartalom meghatározása az ISO 3496-1994 módszer szerint történik.

(17)  A termékek és azok részei ebbe a vámtételszámba csak akkor sorolhatók be, ha a megfelelő izomszövet mérete és jellege lehetővé teszi azok beazonosítását, mint olyanokat, amelyek az említett elsődleges darabokból származnak. A »részei« kifejezés azokra a termékekre vonatkozik, amelyek fajlagos nettó súlya legalább 100 gramm, vagy olyan termékekre, amelyeket egyforma szeletekre vágtak, amelyekről világosan megállapítható, hogy az említett elsődleges részből származnak, és amelyeket egybecsomagoltak, legalább 100 gramm nettó összesített súllyal.

(18)  Csak azok a termékek részesülnek ebben a visszatérítésben, amelyeknek nevét a termelő tagállam illetékes hatóságai igazolták.

(19)  A tartósító folyadékkal ellátott tartályokba kiszerelt kolbászokra fizetett visszatérítés a nettó súlyra fizetendő, ennek a folyadéknak a levonása után.

(20)  A parafin-bevonatot, amely általános gyakorlat a kereskedelemben, úgy kell tekinteni, mint a kolbász nettó súlyának részét.

(21)  A 2333/97/EK bizottsági rendelet eltörölte (HL L 323., 1997.11.26., 25. o.).

(22)  Ha a kolbászt tartalmazó összetett ételkészítmények (beleértve az elkészített ételeket) az 1601 vámtételszám alá kerültek besorolásra összetételük miatt, a visszatérítés csak a kolbász, a hús és a belsőség után adható meg, beleérve a bármilyen eredetű zsírt, amely azoknak a készítményeknek részét képezi.

(23)  A csontot tartalmazó termékekre a visszatérítés a nettó súlyra fizetendő, a csontok súlyának a levonása után.

(24)  A visszatérítés megadásának feltétele a 903/2008/EK bizottsági rendeletben megállapított feltételek teljesítése (HL L 249, 2008.9.18., 3. o.). Az export vámalakiságainak elvégzésékor az exportőrnek írásban ki kell jelentenie, hogy a termékek teljesítik azokat a feltételeket.

(25)  A hús- és zsírtartalmat a 2004/2002/EK bizottsági rendelet mellékletében megadott elemzési eljárásnak megfelelően kell meghatározni (HL L 308., 2002.11.9., 22. o.).

(26)  A hús és a bármiféle vágási melléktermék, belsőség – bármilyen fajta és eredetű zsiradékot is beleértve – tartalmát a 226/89/EGK bizottsági rendelet mellékletében meghatározott elemzési eljárás szerint kell megállapítani (HL L 29., 1989.1.31., 11. o.).

(27)  A termékek fagyasztása a 800/1999/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 29. cikke (4) bekezdésének g) pontja szerint nem megengedett.

(28)  Egész és fél, fejjel vagy fej nélkül.

(29)  A lapocka szerepelhet fejjel vagy fej nélkül.

(30)  Az elülső negyed szerepelhet fejjel vagy fej nélkül.

(31)  A toka, fej vagy a fej és a toka együtt, önmagában, nem részesülhet ilyen visszatérítésben.

(32)  Kicsontozott nyakvégek, önmagukban, nem részesülhetnek ilyen visszatérítésben.

(33)  Amennyiben az áruk combnak vagy comb részeinek történő minősítése a 1602 41 10 9110 vámtarifaszám szerint nem indokolt a KN 16. fejezet 2. kiegészítő megjegyzése szerint, a 1602 42 10 9110 termékkód vagy, adott esetben, a 1602 49 19 9130 termékkód szerinti visszatérítés megadható a 800/1999/EK bizottsági rendelet 51. cikkének sérelme nélkül (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.).

(34)  Abban az esetben, ha az áruk lapockának vagy a lapocka részeinek történő minősítése a 1602 42 10 9110 vámtarifaszám szerint nem indokolt a KN 16. fejezet 2. kiegészítő megjegyzése szerint, a 1602 49 19 9130 termékkód szerinti visszatérítés megadható a 800/1999/EK rendelet 51. cikkének sérelme nélkül.

(35)  Csak az olyan baromfitojásra érvényes, amely teljesíti az Európai Közösségek illetékes hatóságai által megszabott feltételeket, és amelyeken szerepel a gyártó létesítmény azonosítószámának bélyegzője és/vagy más adatok, ahogyan azt a 617/2008/EK tanácsi rendelet 3. cikkének (5) bekezdése előírja (HL L 168, 2008.6.28., 5. o.).

(36)  Amikor az ebbe a vámtarifaszámba tartozó termék hozzáadott savót és/vagy savóból nyert terméket és/vagy laktózt és/vagy kazeint és/vagy kazeinátokat és/vagy permeátumumot és/vagy a 3504 KN-kódszámhoz tartozó termékeket tartalmaz, a hozzáadott savó és/vagy savóból nyert terméket és/vagy laktózt és/vagy kazeint és/vagy kazeinátokat és/vagy permeátumumot és/vagy a 3504 KN-kódszámhoz tartozó termékeket nem kell figyelembe venni a visszatérítés kiszámításakor.

A hivatkozott termékek tartalmazhatnak kis mennyiségben hozzáadott nem-tej anyagot, ha arra az előállításukhoz vagy tartósításukhoz van szükség. Amennyiben ezek a hozzáadott anyagok nem haladják meg a 0,5 tömegszázalékot az egész termékben, azokat figyelembe kell venni a visszatérítés kiszámításakor, amennyiben meghaladják, úgy azokat nem kell figyelembe venni a visszatérítés kiszámításakor.

Ha az ehhez a vámtarifaszámhoz tartozó termék permeátumumból áll, nem fizethető export-visszatérítés.

A vámalakiságok elvégzésekor a kérelmezőnek az erre a célra szolgáló nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termék tartalmaz-e permeátumumot vagy hozzáadtak-e más nem-tej anyagot és/vagy savót és/vagy savóból nyert termékeket és/vagy laktózt és/vagy kazeint és/vagy kazeinátokat és/vagy permeátumumot és/vagy a 3504 KN-kódszámhoz tartozó termékeket, és amikor ez a helyzet:

a hozzáadott nem-tej anyag és/vagy savó és/vagy savóból nyert termékek és/vagy laktóz és/vagy kazein és/vagy kazeinátok és/vagy permeátumum és/vagy a 3504 KN-kódszámhoz tartozó termékek maximális tartalma tömegszázalékban, a késztermék 100 kg-jára, és különösen

a hozzáadott savó laktóztartalma.

(37)  A 2287/2000/EK bizottsági rendelet eltörölte (HL L 260., 2000.10.14., 22. o.).

(38)  Amikor a termék kazeint és/vagy kazeinátokat tartalmaz, amelyet a feldolgozás előtt vagy annak során adtak hozzá, nem fizethető visszatérítés. A vámalakiságok elvégzésekor a kérelmezőnek az erre a célra szolgáló nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzáadtak-e kazeint és vagy kazeinátokat.

(39)  Az ehhez a vámtarifaszámhoz tartozó termék 100 kg-jára számítva a visszatérítés a következő összetevők összegével egyenlő:

(a)

a feltüntetett 100 kg-onkénti mennyiség szorozva a 100 kg termékre vonatkozó tejtermék-tartalom százalékban megadott mennyiségével. A hivatkozott termékek tartalmazhatnak kis mennyiségben hozzáadott nem-tej anyagot, ha van előállításukhoz vagy tartósításukhoz szükség. Amennyiben ezek a hozzáadott anyagok nem haladják meg a 0,5 tömegszázalékot az egész termékben, figyelembe kell azokat venni a visszatérítés kiszámításához, amennyiben meghaladják, úgy azokat nem kell figyelembe venni a visszatérítés kiszámításához.

Amikor savót és/vagy savóból nyert termékeket és/vagy laktózt és/vagy kazeint és/vagy kazeinátokat és/vagy permeátumumot és/vagy a 3504 KN-kódszámhoz tartozó termékeket adtak hozzá a termékhez, a kilogrammonként kimutatott mennyiséget meg kell szorozni a savón és/vagy savóból nyert termékeken és/vagy laktózon és/vagy kazeinen és/vagy kazeinátokon és/vagy permeátumon és/vagy a 3504 KN-kódszámhoz tartozó termékeken kívüli tejes anyaggal, amelyet a termékhez 100 kilogrammonként hozzáadtak;

b)

egy összetevő, amelyet az 1282/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint kell kiszámolni (HL L 234., 2006.8.29., 4. o.).

A vámalakiságok elvégzésekor a kérelmezőnek az erre a célra szolgáló nyilatkozatban nyilatkoznia kell arról, hogy a termék tartalmaz-e permeátumot vagy hozzáadtak-e más nem-tej anyagot és/vagy savót és/vagy savóból nyert termékeket és/vagy laktózt és/vagy kazeint és/vagy kazeinátokat és/vagy permeátumot és/vagy a 3504 KN-kódszámhoz tartozó termékeket, és amikor ez a helyzet:

a hozzáadott szukróz és/vagy más nem-tejes anyag és/vagy savó és/vagy savóból nyert termékek és/vagy laktóz és/vagy kazein és/vagy kazeinátok és/vagy permeátum és/vagy a 3504 KN-kódszámhoz tartozó termékek maximális tartalma tömegszázalékban, a késztermék 100 kg-jára, és különösen

a hozzáadott savó laktóztartalma.

Ha a termék tejes anyaga permeátumból áll, nem fizethető export-visszatérítés.

(40)  A 707/98/EK bizottsági rendelet eltörölte (HL L 98., 1998.3.31., 11. o.).

(41)  A 823/96/EK bizottsági rendelet eltörölte (HL L 111., 1996.5.4., 9. o.).

(42)  

a)

Az olyan közvetlen csomagolású sajtok esetében, amelyek tartósító folyadékot, különösen sós páclevet is tartalmaznak, a visszatérítést a nettó súly – tehát a folyadék súlya nélkül számított súly – alapján adják.

b)

A csomagoláshoz használt műanyag fólia, paraffin, hamu és viasz a visszatérítés kiszámításához nem képezi részét a termék nettó súlyának.

c)

Ha a sajt műanyag fóliában kerül forgalomba és ha a bejelentett nettó súly magában foglalja a műanyag fólia súlyát is, a visszatérítés összegét 0,5 %-al csökkenteni kell.

A vámkezelés elvégzése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a sajt műanyag fólia csomagolásban van-e, és arról, hogy a bejelentett nettó súlyban benne van-e a műanyag fólia súlya.

d)

Ha a sajt paraffinban vagy hamuban kerül forgalomba és ha a bejelentett nettó súlyban benne van a paraffin vagy a hamu súlya is, a visszatérítés összegét 2 %-al csökkenteni kell.

A vámkezelés elvégzése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a sajt paraffin vagy hamu csomagolásban van-e, és arról, hogy a bejelentett nettó súlyban benne van-e a hamu vagy a paraffin súlya.

e)

Ha a sajt viaszban kerül forgalomba, a vámkezelés elvégzése során a kérelmezőnek a nyilatkozaton fel kell tüntetnie a sajtnak a viasz súlyát nem tartalmazó nettó súlyát.

(43)  Amikor az ehhez a kódszámhoz tartozó termékeknél a tejprotein-tartalom (nitrogéntartalom × 6,38) a zsírmentes tej szárazanyagában 34 %-nál kevesebb, nem fizethető visszatérítés. Amikor az ehhez a kódhoz tartozó por alakú termékeknél a víztartalom a termék tömegében 5 %-nál több, nem fizethető visszatérítés.

A vámalakiságok elvégzésekor, az érdekelt félnek meg kell adnia a vonatkozó nyilatkozatban a minimális tejprotein-tartalmat a nem-tej szárazanyagban, illetve – a por alakú termékeknél a maximális víztartalmat.

(44)  A 2287/2000/EK bizottsági rendelet eltörölte (HL L 260., 2000.10.14., 22. o.).

(45)  

a)

Ha a termék nem tej eredetű, fűszereken és fűszernövényeken kívüli összetevőket tartalmaz, különösen sonkát, diót, rákot, lazacot, olajbogyót, mazsolát a visszatérítés összegét 10 %-al csökkenteni kell.

A vámkezelés elvégzése során a kérelmezőnek az erre a célra biztosított nyilatkozaton fel kell tüntetnie, hogy ilyen nem tej eredetű összetevőket tartalmaz-e a sajt.

b)

Ha a termék fűszereket vagy fűszernövényeket tartalmaz, különösen mustárt, bazsalikomot, fokhagymát, oregánót, a visszatérítés összegét 1 %-al csökkenteni kell.

A vámkezelés elvégzése során a kérelmezőnek az erre a célra biztosított nyilatkozaton fel kell tüntetnie, hogy fűszernövényeket vagy fűszereket adtak-e a sajthoz.

c)

Ha a termék kazeint és/vagy kazeinátot és/vagy savót és/vagy savóból nyert termékeket és/vagy laktózt és/vagy permeátot és/vagy a 3504 KN-kód alá tartozó termékeket tartalmaz, a hozzáadott kazeint és/vagy kazeinátot és/vagy savót és/vagy savóból nyert termékeket (kivéve a 0405 10 50 KN-kód alá tartozó savóvajat) és/vagy laktózt és/vagy permeátot és/vagy a 3504 KN-kód alá tartozó termékeket nem veszik figyelembe a visszatérítés kiszámításához.

A vámkezelés elvégzése során a kérelmező az erre a célra biztosított nyilatkozaton feltünteti, hogy kazeint és/vagy kazeinátot és/vagy savót és/vagy savóból nyert termékeket és/vagy laktózt és/vagy permeátot és/vagy a 3504 KN-kód alá tartozó termékeket adtak-e a sajthoz, és amennyiben igen a hozzáadott kazein és/vagy kazeinát és/vagy savó és/vagy savóból nyert termékek (adott esetben meghatározva a savóvaj tartalmat) és/vagy laktóz és/vagy permeát és/vagy a 3504 KN-kód alá tartozó termék maximális 100 kilogramm késztermékben található mennyiségét.

d)

A hivatkozott termékek tartalmazhatnak a gyártásukhoz vagy a tartósításukhoz szükséges nem tej eredetű adalékanyagokat, például sót, tejoltót vagy penészt.

(46)  A visszatérítés a fagyasztott kondenzált tejre ugyanannyi, mint a 0402 91 és a 0402 99 vámtarifaszámok alá tartozóké.

(47)  A visszatérítés a KN 0403 90 11 kódszámtól a 0403 90 39 kódszámig besorolt fagyasztott termékekre ugyanaz, mint a KN 0403 90 51 kódszámtól a 0403 90 69 kódszámig terjedő termékeké.

(48)  A hivatkozott termékek tartalmazhatnak kis mennyiségben hozzáadott nem-tej anyagot, ha arra az előállításukhoz vagy tartósításukhoz van szükség. Amennyiben ezek a hozzáadott anyagok nem haladják meg a 0,5 tömegszázalékot az egész termékben, figyelembe kell azokat venni a visszatérítés kiszámításához, amennyiben azonban meghaladják, úgy azokat nem kell figyelembe venni a visszatérítés kiszámításakor. A vámalakiságok elvégzésekor, a kérelmezőnek meg kell adnia az ezt a célt szolgáló nyilatkozatban, hogy nem-tej anyagot hozzáadtak-e vagy sem, és amennyiben igen, a hozzáadott nem-tej anyag maximális tartalmát tömegszázalékban a késztermék 100 kilogrammjára.

(49)  Az ehhez a vámtarifaszámhoz tartozó termék 100 kg-jára számítva a visszatérítés a következő összetevők összegével egyenlő:

a)

a feltüntetett 100 kg-onkénti mennyiség szorozva a 100 kg termékre vonatkozó tejtermék-tartalom százalékban megadott mennyiségével. A hivatkozott termékek tartalmazhatnak kis mennyiségben hozzáadott nem-tej anyagot, ha az az előállításukhoz vagy tartósításukhoz szükséges. Amennyiben ezek a hozzáadott anyagok nem haladják meg a 0,5 tömegszázalékot az egész termékben, figyelembe kell azokat venni a visszatérítés kiszámításához, amennyibenazonban meghaladják, úgy azokat nem kell figyelembe venni a visszatérítés kiszámításához;

b)

egy összetevő, amelyet az 1282/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint kell kiszámolni (HL L 234., 2006.8.29., 4 o.).

A vámalakiságok elvégzésekor, a kérelmezőnek meg kell adnia az erre a célra szolgáló nyilatkozatban, a maximális szukróztartalmat tömegszázalékban, és azt, hogy nem-tej anyagot hozzáadtak-e vagy sem, és amennyiben igen, a hozzáadott nem-tej anyag maximális tartalmát tömegszázalékban a késztermék 100 kilogrammjára vetítve.

(50)  A hivatkozott termékek tartalmazhatnak kis mennyiségben adalékokat, ha arra az előállításukhoz vagy tartósításukhoz van szükség. Amennyiben ezek a hozzáadott anyagok nem haladják meg a 0,5 tömegszázalékot az egész termékben, figyelembe kell azokat venni a visszatérítés kiszámításakor, amennyiben azonban meghaladják, úgy azokat nem kell figyelembe venni a visszatérítés kiszámításakor. A vámalakiságok elvégzésekor, a kérelmezőnek meg kell adnia az erre a célra szolgáló nyilatkozatban, hogy terméket hozzáadtak-e vagy sem, és amennyiben igen, úgy a maximális adalékanyag-tartalmat.


II. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

RENDELTETÉSI HELY SZERINTI KÓDOK AZ EXPORT-VISSZATÉRÍTÉSEKHEZ

A00

Az összes rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, élelmiszerellátás és a Közösségből származó exportként kezelt rendeltetési helyek).

A01

Egyéb rendeltetési helyek.

A02

Minden reláció, az Amerikai Egyesült Államokat kivéve.

A03

Minden reláció, Svájcot kivéve.

A04

Minden harmadik ország.

A05

Más harmadik országok.

A10

EFTA-országok (Európai Szabadkereskedelmi Társulás)

Izland, Norvégia, Liechtenstein, Svájc

A11

ACP-országok (afrikai, karibi és csendes-óceáni országok, amelyek részt vesznek a Loméi Egyezményben)

Angola, Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zöldfoki-szigetek, Közép-Afrikai Köztársaság, Comoros (Mayotte kivételével), Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Elefántcsontpart, Dzsibuti, Dominika, Etiópia, Fidzsi-szigetek, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Egyenlítői Guinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagaszkár, Malawi, Mali, Mauritius, Mauritánia, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Uganda, Pápua Új-Guinea, Dominikai Köztársaság, Ruanda, Saint Kitts és Nevis, Saint Vincent és a Grenadin-szigetek, Szt. Lucia, Salamon-szigetek, Szamoa, Săo Tomé és Príncipe, Szenegál, Seychelles-szigetek, Sierra Leone, Szomália, Szudán, Suriname, Szváziföld, Tanzánia, Csád, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe

A12

A Földközi-tenger országai és területei

Ceuta és Melilla, Gibraltár, Törökország, Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, valamint az ENSZ BT 1244 sz. határozata szerinti Koszovó, Montenegró, Macedónia korábbi Jugoszláv Köztársaság, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Libanon, Szíria, Izrael, Nyugati part és a Gáza-övezet, Jordánia.

A13

OPEC-államok (A Kőolaexportáló Országok Szervezete)

Algéria, Líbia, Nigéria, Gabon, Venezuela, Irak, Irán, Szaúd-Arábia, Kuvait, Katar, Egyesült Arab Emirátusok, Indonézia

A14

ASEAN-országok (Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége)

Myanmar, Thaiföld, Laosz, Vietnam, Indonézia, Malajzia, Brunei, Szingapúr, Fülöp-szigetek.

A15

Latin-Amerika országai

Mexikó, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Dominikai Köztársaság, Kolumbia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brazília, Chile, Bolívia, Paraguay, Uruguay, Argentína.

A16

SAARC-országok (Dél-ázsiai Regionális Együttműködési Szövetség)

Pakisztán, India, Banglades, Maldív-szigetek, Sri Lanka, Nepál, Bhutan.

A17

Az EGT (Európai Gazdasági Térség) országai, az Európai Unión kívül

Izland, Norvégia, Liechtenstein.

A18

KKE-országok és területek (közép- és kelet-európai országok és területek)

Albánia, Horvátország, Bosznia, Hercegovina, Szerbia, valamint az ENSZ BT 1244 sz. határozata szerinti Koszovó, Montenegró, Macedónia korábbi Jugoszláv Köztársaság.

A19

NAFTA-országok (Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Övezet)

Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó

A20

Mercosur-országok (Déli Közös Piac)

Brazília, Paraguay, Uruguay, Argentína.

A21

Ázsiai újonnan iparosodott országok

Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, Hong-Kong.

A22

Dinamikus ázsiai gazdaságok

Thaiföld, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, Hong-Kong.

A23

APEC-országok (Ázsia – Csendes-óceáni gazdasági együttműködés)

Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Chile, Thaiföld, Indonézia, Malajzia, Brunei, Szingapúr, Fülöp-szigetek, Kína, Dél-Korea, Japán, Tajvan, Hong-Kong, Ausztrália, Pápua Új-Guinea, Új Zéland.

A24

Független Államok Közössége

Ukrajna, Belarusz, Moldova, Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgízia.

A25

Az EU-tagsággal nem rendelkező OECD-országok (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet)

Izland, Norvégia, Svájc, Törökország, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Mexikó, Dél-Korea, Japán, Ausztrália, Ausztrália Csendes-óceáni területei, Új Zéland, Új Zéland Csendes-óceáni területei.

A26

Az Európai Unión kívüli európai országok és területek

Izland, Norvégia, Liechtenstein, Svájc, Feröer-szigetek, Andorra, Gibraltár, Vatikánváros, Törökország, Albánia, Ukrajna, Belarusz, Moldova, Oroszország, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, valamint az ENSZ BT 1244 sz. határozata szerinti Koszovó, Montenegró, Macedónia korábbi Jugoszláv Köztársaság.

A27

Afrika (A28) (A29)

Észak-afrikai országok és területek, más afrikai országok.

A28

Észak-afrikai országok és területek

Ceuta és Melilla, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Egyiptom.

A29

Afrika egyéb országai

Szudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Csád, Zöldfoki-szigetek, Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Elefántcsontpart, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Közép-Afrikai Köztársaság, Egyenlítői Guinea, Săo Tomé és Príncipe, Gabon, Kongó, Kongói Köztársaság, Ruanda, Burundi, Szt. Ilona és függő területei, Angola, Etiópia, Eritrea, Dzsibuti, Szomália, Kenya, Uganda, Tanzánia, Seychelles-szigetek és függő területeik, Brit Indiai-óceáni területek, Mozambik, Madagaszkár, Mauritius, Comoros, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Dél-Afrika, Namíbia, Botswana, Szváziföld, Lesotho.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Észak-Amerika, Közép-Amerika és az Antillák, Dél-Amerika.

A31

Észak-Amerika

Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Grönland, Saint Pierre és Miquelon.

A32

Közép-Amerika és az Antillák

Mexikó, Bermuda-szigetek, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Kuba, Saint Kitts és Nevis, Haiti, Bahama-szigetek, Turks és Caicos szigetek, Dominikai Köztársaság, USA Virgin-szigetek, Antigua és Barbuda, Dominica, Cayman-szigetek, Jamaica, Szt. Lucia, Saint Vincent, Brit Virgin-szigetek, Barbados, Montserrat, Trinidad és Tobago, Grenada, Aruba, Holland Antillák.

A33

Dél-Amerika

Kolumbia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Peru, Brazília, Chile, Bolívia, Paraguay, Uruguay, Argentína, Falkland-szigetek.

A34

Ázsia (A35) (A36)

Közel- és Közép-Kelet, Ázsia más országai

A35

Közel- és Közép-Kelet

Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Libanon, Szíria, Irak, Irán, Izrael, Nyugati part és a Gáza-övezet, Jordánia, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrain, Katar, Egyesült Arab Emirátusok, Omán, Jemen.

A36

Ázsia egyéb országai

Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgízia, Afganisztán, Pakisztán, India, Banglades, Maldív szigetek, Sri Lanka, Nepál, Butan, Myanmar, Thaiföld, Laosz, Vietnam, Kambodzsa, Indonézia, Malajzia, Brunei, Szingapúr, Fülöp-szigetek, Mongólia, Kína, Észak-Korea, Dél-Korea, Japán, Tajvan, Hong-Kong, Makaó.

A37

Óceánia és a sarkvidékek (A38) (A39)

Ausztrália és Új Zéland, Óceánia más országai és a sarkvidékek.

A38

Ausztrália és Új Zéland

Ausztrália, Ausztrália Csendes-óceáni területei, Új-Zéland, Új-Zéland Csendes-óceáni területei.

A39

Óceánia más országai és a sarkvidékek

Pápua Új-Guinea, Nauru, Salamon-szigetek, Tuvalu, Új-Kaledónia és függő területei, Amerikai Csendes-óceáni területek, Wallis és Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidzsi-szigetek, Vanuatu, Tonga, Szamoa, Északi Ariana-szigetek, Francia Polinézia, Mikronéziai Szövetséges Államok (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Marshall-szigetek, Palau, sarkvidéki területek.

A40

Tengerentúli országok és területek (TOT)

Francia Polinézia, Új-Kaledónia és függő területei, Wallis és Futuna, Francia déli és antarktiszi területek, Saint Pierre és Miquelon, Mayotte, Holland Antillák, Aruba, Grönland, Anguilla, Cayman-szigetek, Falkland-szigetek, Déli Sandwich-szigetek és függő területeik, Turks és Caicos szigetek, Brit Virgin-szigetek, Montserrat, Pitcairn, Szt. Ilona és függő területei, Brit antarktiszi területek, Brit Indiai óceáni területek.

A96

Livigno és Campione d’Italia közösségei, Heligoland.

A97

A Közösségben kivitelként kezelt élelmiszerellátás és rendeltetési helyek

A 800/1999/EK rendelet 36., 44. és 45. cikkeiben említett rendeltetési helyek (HL L 102, 1999.4.17., 11. o.).”


24.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/76


A BIZOTTSÁG 1345/2008/EK RENDELETE

(2008. december 23.)

a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezésének megállapításáról szóló 2136/89/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 104/2000/EK rendelet lehetőséget teremt a halászati termékek közös forgalmazási előírásainak Közösségen belüli elfogadására, különösen a tisztességes piaci versenyen alapuló kereskedelem elősegítése érdekében. Ezek az előírások kiterjedhetnek különösen a címkézésre is.

(2)

A 2136/89/EGK tanácsi rendelet (2) megállapítja a tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírásokat, valamint a tartósított szardínia és szardíniához hasonló termékek Közösségen belüli kereskedelmi megnevezését.

(3)

A Közösségen belül a tartósított szardíniával azonos módon forgalomba hozott és kiszerelt tartósított termékek kínálatának szélesedő választéka szükségessé teszi, hogy a fogyasztók kellő tájékoztatást kapjanak a termék azonosságáról és legfőbb jellemzőiről. Ezért módosítani kell a Közösségen belül a tartósított szardíniával azonos módon forgalomba hozott és kiszerelt tartósított termékek kereskedelmi megnevezésére vonatkozó hatályos szabályokat.

(4)

E célból figyelembe kell venni a Codex Alimentarius 2007-ben módosított Codex STAN94 szabványát, valamint a Közösség piacán uralkodó különös feltételeket.

(5)

A piac átláthatósága, a tisztességes piaci verseny és a választék sokfélesége érdekében a Strangomera bentincki fajt fel kell venni a tartósított szardíniához hasonló termékek készítésére felhasználható fajok közé.

(6)

Az egyes szardíniához hasonló termékek azonosíthatóságának javítása érdekében a termékeken indokolt feltüntetni az érintett faj tudományos nevét és azt a földrajzi területet, ahol a faj egyedeit kifogták.

(7)

Az e rendeletben megállapított követelményeket az élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. március 20-i 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) sérelme nélkül kell alkalmazni.

(8)

A 2136/89/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Annak érdekében, hogy a piaci szereplők képesek legyenek alkalmazkodni az új követelményekhez, célszerű átmeneti időszakot biztosítani a 2136/89/EGK rendelet jelenlegi változatának megfelelő termékek forgalmazására.

(10)

A Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2136/89/EGK rendelet a következőképpen módosul.

1.

Az 1a. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„k)

Strangomera bentincki”.

2.

A 7a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„7a. cikk

(1)   A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül, a tartósított szardíniához hasonló termékek olyan kereskedelmi megnevezéssel hozhatók forgalomba a Közösségen belül, amely a »szardínia« szó mellett tartalmazza az érintett faj tudományos nevét és azt a földrajzi területet, ahol a faj egyedeit kifogták.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben előírt kereskedelmi megnevezést feltüntetik a tartósított szardíniához hasonló termékek csomagolásán, a megnevezést egyértelmű és jól megkülönböztethető módon kell feltüntetni.

(3)   A tudományos névnek minden esetben magában kell foglalnia a faj köznapi nevét és latin nevét is.

(4)   A földrajzi területet a melléklet első oszlopában felsorolt nevek egyikével kell feltüntetni, a melléklet második oszlopában megadott megfelelő területi meghatározás figyelembevételével.

(5)   Egy adott kereskedelmi megnevezés alatt csak egyetlen faj hozható forgalomba.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

2010. november 1-jéig azonban tovább forgalmazhatók azok a termékek, amelyek az ezen rendelet általi módosítás előtt megfeleltek a 2136/89/EGK rendeletnek.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 23-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 17., 2000.1.21., 22. o.

(2)  HL L 212., 1989.7.22., 79. o.

(3)  HL L 109., 2000.5.6., 29. o.


MELLÉKLET

Földrajzi területek megnevezése és meghatározása

A 7a. cikk (1) bekezdésében említett földrajzi terület megnevezése

A terület meghatározása (1)

Az Atlanti-óceán északnyugati része

21. FAO-terület

Az Atlanti-óceán északkeleti része (2)

27. FAO-terület

Balti-tenger

27. FAO-terület IIId. része

Az Atlanti-óceán középnyugati része

31. FAO-terület

Az Atlanti-óceán középkeleti része

34. FAO-terület

Az Atlanti-óceán délnyugati része

41. FAO-terület

Az Atlanti-óceán délkeleti része

47. FAO-terület

Földközi-tenger

37.1., 37.2. és 37.3. FAO-terület

Fekete-tenger

37.4. FAO-terület

Indiai-óceán

51. és 57. FAO-terület

Csendes-óceán

61., 67., 71., 77., 81. és 87. FAO-terület

Antarktisz

48., 58. és 88. FAO-terület

Jeges-tenger

18. FAO-terület


(1)  A FAO halászati statisztikai évkönyve, Fogások. Vol. 86/1. 2000.

(2)  Balti-tenger nélkül.


24.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/79


A BIZOTTSÁG 1346/2008/EK RENDELETE

(2008. december 23.)

a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 950/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 148. cikke (1) bekezdésére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A 2008/870/EK tanácsi határozattal jóváhagyott (2), az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között levélváltás formájában kötött megállapodás (3) értelmében a Közösség kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2008/2009. gazdasági évre vonatkozóan 20 000 tonnával bővíti a tonnánként 98 EUR-s vámtétel alá eső, finomításra szánt nyers nádcukor vámkontingensén belül Kubára jutó mennyiséget.

(2)

Ezt a kontingenst a 950/2006/EK bizottsági rendelettel (4) összhangban „CXL engedményes cukor”-ként kell megnyitni és kezelni.

(3)

Az egyes országoknak megítélt behozatali vámkontingensekre vonatkozó behozatali engedélyekkel történő spekuláció elkerülése érdekében indokolt előírni, hogy behozatali engedély iránti kérelmet csak azon gazdasági szereplők nyújthassanak be, akik be tudnak mutatni az exportáló ország illetékes hatósága által kiállított kiviteli engedélyt.

(4)

A 950/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 950/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 24. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 2008/2009. gazdasági évre összesen 126 925 tonna, az 1701 11 10 KN-kód alá sorolt, finomításra szánt nyers nádcukorra kell CXL engedményes cukorként vámkontingenst nyitni tonnánként 98 EUR vámtétellel.

(2)   Az (1) bekezdésben említett mennyiségeket a következők szerint kell elosztani a származási országok között:

Kuba

78 969 tonna,

Brazília

34 054 tonna,

Ausztrália

9 925 tonna,