ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 345

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. december 23.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1322/2008/EK rendelete (2008. november 28.) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról

1

 

*

A Tanács 1323/2008/EK, Euratom rendelete (2008. december 18.) az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2008. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

10

 

*

A Tanács 1324/2008/EK, Euratom rendelete (2008. december 18.) az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjjárulékok mértékének 2008. július 1-jétől történő kiigazításáról

17

 

 

A Bizottság 1325/2008/EK rendelete (2008. december 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

18

 

*

A Bizottság 1326/2008/EK rendelete (2008. december 15.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Chaource (OEM))

20

 

*

A Bizottság 1327/2008/EK rendelete (2008. december 19.) a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1580/2007/EK rendelet módosításáról

24

 

*

A Bizottság 1328/2008/EK rendelete (2008. december 22.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I., II., III., V., VII. és VIII. mellékletének módosításáról

28

 

*

A Bizottság 1329/2008/EK rendelete (2008. december 22.) a magántárolási támogatás formájában a sertéshúspiac vonatkozásában az Egyesült Királyság egy részén megvalósítandó rendkívüli támogatási intézkedések elfogadásáról

56

 

*

A Bizottság 1330/2008/EK rendelete (2008. december 22.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 103. alkalommal történő módosításáról

60

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/110/EK irányelve (2008. december 16.) a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról ( 1 )

62

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/112/EK irányelve (2008. december 16.) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról ( 1 )

68

 

*

A Tanács 2008/114/EK irányelve (2008. december 8.) az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről ( 1 )

75

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/971/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. december 16.) harmadik országban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűségéről

83

 

 

2008/972/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. december 18.) a Közös Konzuli Utasítás vízumbélyegek kitöltéséről szóló 13. mellékletének módosításáról

88

 

 

Bizottság

 

 

2008/973/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 15.) a 2002/56/EK tanácsi irányelvnek a harmadik országokból származó vetőburgonya egyenértékűségére vonatkozó határozatok időbeli hatályának kiterjesztésére a tagállamoknak engedélyezett, a 21. cikk (3) bekezdésében megállapított határidő tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 8135. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

90

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/974/KKBP határozata (2008. december 18.) a ballisztikus rakéták elterjedése elleni hágai magatartási kódexnek a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia végrehajtása keretében történő támogatásáról

91

 

*

A tanács 2008/975/KKBP határozata (2008. december 18.) az Európai Unió katonai vagy védelmi vonatkozású műveletei közös költségei finanszírozása igazgatási mechanizmusának (Athena) létrehozásáról

96

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Franciaország által a Fonds de prévention des aléas pêche nevű alap és a halászati vállalkozások részére nyújtott támogatásokról (C 9/06 számú állami támogatás) szóló, 2008. május 20-i 2008/936/EK bizottsági határozathoz (HL L 334., 2008.12.12.)

115

 

*

Helyesbítés a 992/95/EK rendeletnek a Norvégiából származó egyes halászati termékek közösségi vámkontingensei tekintetében történő módosításáról szóló, 2007. november 15-i 1337/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 298., 2007.11.16.)

115

 

*

Helyesbítés az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról szóló, 1995. július 26-i 95/45/EK bizottsági irányelvhez (HL L 226., 1995.9.22.) (Magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 218. o. )

116

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/1


A TANÁCS 1322/2008/EK RENDELETE

(2008. november 28.)

a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a teljes kifogható mennyiség (TAC) és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló, 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 5. cikkére, valamint 8. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke előírja a Tanács számára a vizekhez és erőforrásokhoz való hozzáférés és a halászati tevékenységek fenntartható folytatásának biztosításához szükséges intézkedések elfogadását, a rendelkezésre álló tudományos vélemények és különösen a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság által készített jelentés, valamint a balti-tengeri regionális tanácsadó bizottság szakvéleményének figyelembevételével.

(2)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke értelmében a Tanács feladata a halászati lehetőségek korlátozásainak halászatonkénti vagy halászati csoportonkénti meghatározása, és e lehetőségeknek a tagállamok közötti elosztása.

(3)

A halászati lehetőségekkel való hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében meg kell állapítani a halászati műveletek végzésének egyedi feltételeit.

(4)

A halászati gazdálkodásra vonatkozó elveket és egyes eljárásokat közösségi szinten kell megállapítani ahhoz, hogy a tagállamok biztosíthassák a lobogójuk alatt közlekedő hajók irányítását.

(5)

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikke megállapítja a halászati lehetőségek elosztása szempontjából lényeges fogalommeghatározásokat.

(6)

A 847/96/EK rendelet 2. cikkével összhangban azonosítani kell azokat az állományokat, amelyekre az ott említett különböző intézkedések vonatkoznak.

(7)

A halászati lehetőségeket a vonatkozó közösségi jogszabályokkal és különösen a tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelettel (4), a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról szóló, 1986. szeptember 22-i 2930/86/EGK tanácsi rendelettel (5), a halászhajók jelzésére és okmányaira vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1987. május 20-i 1381/87/EGK bizottsági rendelettel (6), az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december 17-i 3880/91/EGK tanácsi rendelettel (7), a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel (8), a műholdas hajómegfigyelési rendszerekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2003. december 18-i 2244/2003/EK bizottsági rendelettel (9), a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló, 2005. december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendelettel (10), valamint a 1098/2007/EK rendelettel összhangban kell felhasználni.

(8)

Annak biztosítására, hogy az éves halászati lehetőségek az erőforrások környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból is fenntartható kiaknázásával összemérhető szinten kerüljenek meghatározásra, figyelembe vették a teljes kifogható mennyiségek (TAC) megállapítására irányadó elveket, amelyeket a „2009. évi halászati lehetőségek –Az Európai Bizottság politikai nyilatkozata” című Tanácshoz intézett bizottsági közlemény tartalmaz.

(9)

A halállományok védelmének előmozdítása érdekében 2009-ben végre kell hajtani bizonyos, a halászat műszaki feltételeire vonatkozó kiegészítő intézkedéseket.

(10)

A közösségi halászok megélhetésének biztosítása érdekében fontos, hogy a halászat 2009. január 1-jén megkezdődhessen. Az ügy sürgősségére tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv I. cikke (3) bekezdésében említett hathetes időszak alól mentességet kell biztosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ALKALMAZÁSI KÖR ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az egyes balti-tengeri halállományok és halállománycsoportok tekintetében megállapítja a 2009. évi halászati lehetőségeket, valamint azokat a kapcsolódó feltételeket, amelyek mellett e halászati lehetőségek felhasználhatók.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1)   Ez a rendelet a Balti-tengeren tevékenységet folytató közösségi halászhajókra (közösségi hajók) vonatkozik.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, ez a rendelet nem vonatkozik a kizárólag tudományos célú, az érintett tagállam engedélyével és annak felügyelete alatt folytatott azon halászati műveletekre, amelyekről a Bizottságot és azt a tagállamot, amelynek vizein a kutatást végzik, előre tájékoztatták.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokon túlmenően e rendelet alkalmazásában:

a)

„Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) körzetek”: a 3880/91/EGK rendeletben meghatározott körzetek;

b)

„Balti-tenger”: az ICES 22–32. alkörzetei;

c)

„teljes kifogható mennyiség (TAC)”: az egyes állományokból évente kifogható mennyiség;

d)

„kvóta”: a teljes kifogható mennyiségnek a Közösség, valamely tagállam vagy egy harmadik ország részére kiosztott hányada;

e)

„kikötőn kívül töltött nap”: az a folyamatos 24 órás időszak vagy annak egy része, amelynek során a hajó kikötőn kívül tartózkodik.

II.   FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK

4. cikk

Fogási korlátozások és elosztásuk

A fogási korlátozásokat, azok tagállamok közötti elosztását, valamint a 847/96/EK rendelet 2. cikke szerinti további feltételeket e rendelet I. melléklete tartalmazza.

5. cikk

Az elosztásra vonatkozó különös rendelkezések

(1)   A fogási korlátozások tagállamok közötti, az I. mellékletben meghatározott módon történő elosztása nem érinti az alábbiakat:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése alapján végrehajtott cserék;

b)

a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése szerinti újraelosztások;

c)

a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további kirakodások;

d)

a 847/96/EK rendelet 4. cikkével összhangban visszatartott mennyiségek;

e)

a 847/96/EK rendelet 5. cikke szerinti levonások.

(2)   A 2010-re átcsoportosítandó kvóták visszatartása céljából – a 847/96/EK rendelettől eltérve – az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alkalmazható valamennyi, analitikai TAC alá tartozó állomány esetében.

6. cikk

A fogásokra és járulékos halfogásokra vonatkozó feltételek

(1)   A fogási korlátozások hatálya alá tartozó állományokból származó halak csak akkor tarthatók a fedélzeten, illetve csak akkor rakodhatók ki, ha:

a)

a fogásokat kvótával rendelkező tagállam hajói halászták és e kvóta még nem merült ki, vagy;

b)

a heringtől és a sprattól eltérő fajok más fajokkal keverednek, és azokat sem a fedélzeten, sem a kirakodás során nem válogatták szét, a fogásokat 32 mm-nél kisebb szembőségű vonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló halászeszközzel ejtették.

(2)   Minden kirakodást a kvóta terhére vagy – ha a közösségi részesedést nem osztották szét kvótánként a tagállamok között – a közösségi részesedés terhére kell elszámolni, kivéve az (1) bekezdés b) pontja szerinti fogások esetében.

(3)   Amennyiben valamely tagállam heringkvótája kimerül, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, a Közösségben lajstromozott és azokon a halászterületeken működő hajók, amelyekre az érintett kvóta vonatkozik, nem rakodhatják ki a szét nem válogatott, illetve heringet tartalmazó fogásokat.

(4)   Amennyiben valamely tagállam sprattkvótája kimerül, az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, a Közösségben lajstromozott és azokon a halászterületeken működő hajók, amelyekre az érintett kvóta vonatkozik, nem rakodhatják ki a szét nem válogatott, sprattot tartalmazó fogásokat.

7. cikk

A halászati erőkifejtés korlátozásai

(1)   A halászati erőkifejtés korlátozásait a II. melléklet tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdésben említett korlátozások az ICES 27. és 28.2 alkörzeteire vonatkoznak, amennyiben a Bizottság az 1098/2007/EK rendelet 29. cikkének (2) bekezdése értelmében nem hozott döntést ezen alkörzeteknek az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában, (3), (4) és (5) bekezdésében, valamint 13. cikkében előírt korlátozások alóli mentesítéséről.

(3)   Az (1) bekezdésben említett korlátozások nem vonatkoznak az ICES 28.1 alkörzetre, amennyiben a Bizottság az 1098/2007/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdése alapján nem hozott olyan döntést, amely szerint az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában, (3), (4) és (5) bekezdésében előírt korlátozások alkalmazandók lennének az adott alkörzetre.

8. cikk

Átmeneti technikai intézkedések

Az átmeneti technikai intézkedéseket a III. melléklet tartalmazza.

III.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok a 2847/93/EGK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottságnak megküldik a fogott állományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(3)  HL L 248., 2007.9.22., 1. o.

(4)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o.

(5)  HL L 274., 1986.9.25., 1. o.

(6)  HL L 132., 1987.5.21., 9. o.

(7)  HL L 365., 1991.12.31., 1. o.

(8)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(9)  HL L 333., 2003.12.20., 17. o.

(10)  HL L 349., 2005.12.31., 1. o.


I. MELLÉKLET

Engedélyezett fogásmennyiségek és kapcsolódó feltételek az olyan területeken lévő közösségi hajókra alkalmazandó engedélyezett fogásmennyiségek éves kezelésére vonatkozóan, amelyek tekintetében fajonkénti és területenkénti fogási korlátozások vannak érvényben

Az alábbi táblázatok állományonként állapítják meg a TAC-ot és a kvótákat (élősúlytonnában, kivéve, ahol ezt másként határozzák meg), azok tagállamok közötti elosztását és a kvóták éves kezelésére vonatkozó kapcsolódó feltételeket.

A halállományokra minden területen a fajok latin nevének betűrendjében történik utalás. Az alábbi táblázatokban a különféle fajokat a következő kódok jelölik:

Tudományos név

3 betűjelű kód

Közönséges név

Clupea harengus

HER

Hering

Gadus morhua

COD

Közönséges tőkehal

Platichthys flesus

FLX

Érdes lepényhal

Pleuronectes platessa

PLE

Sima lepényhal

Psetta maxima

TUR

Nagy rombuszhal

Salmo salar

SAL

Lazac

Sprattus sprattus

SPR

Spratt


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

30–31 alkörzetek

HER/3D30.; HER/3D31.

Finnország

67 777

 

Svédország

14 892

 

EK

82 669

 

TAC

82 669

Analitikai TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

22–24 alkörzet

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dánia

3 809

 

Németország

14 994

 

Lengyelország

3 536

 

Finnország

2

 

Svédország

4 835

 

EK

27 176

 

TAC

27 176

Analitikai TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

25–27, 28.2, 29 és 32 alkörzetek közösségi vizei

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dánia

3 159

 

Németország

838

 

Észtország

16 134

 

Lettország

3 982

 

Litvánia

4 192

 

Lengyelország

35 779

 

Finnország

31 493

 

Svédország

48 032

 

EK

143 609

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj

:

Hering

Clupea harengus

Övezet

:

28.1 alkörzet

HER/03D.RG

Észtország

16 113

 

Lettország

18 779

 

EK

34 892

 

TAC

34 892

Analitikai TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

a 25–32 alkörzet közösségi vizei

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dánia

10 241

 

Németország

4 074

 

Észtország

998

 

Lettország

3 808

 

Litvánia

2 509

 

Lengyelország

11 791

 

Finnország

784

 

Svédország

10 375

 

EK

44 580

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj

:

Közönséges tőkehal

Gadus morhua

Övezet

:

a 22–24 alkörzet közösségi vizei

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dánia

7 130

 

Németország

3 487

 

Észtország

158

 

Lettország

590

 

Litvánia

383

 

Lengyelország

1 908

 

Finnország

140

 

Svédország

2 541

 

EK

16 337

 

TAC

16 337

Analitikai TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj

:

Sima lepényhal

Pleuronectes platessa

Övezet

:

a 22–32 alkörzet közösségi vizei

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dánia

2 179

 

Németország

242

 

Lengyelország

456

 

Svédország

164

 

EK

3 041

 

TAC

3 041

Elővigyázatossági TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj

:

Lazac

Salmo salar

Övezet

:

a 22–31 alkörzet közösségi vizei

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dánia

64 184 (1)

 

Németország

7 141 (1)

 

Észtország

6 523 (1)

 

Lettország

40 824 (1)

 

Litvánia

4 799 (1)

 

Lengyelország

19 471 (1)

 

Finnország

80 033 (1)

 

Svédország

86 758 (1)

 

EK

309 733 (1)

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj

:

Lazac

Salmo salar

Övezet

:

32 alkörzet

SAL/3D32.

Észtország

1 581 (2)

 

Finnország

13 838 (2)

 

EK

15 419 (2)

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


Faj

:

Spratt

Sprattus sprattus

Övezet

:

a 22–32 alkörzet közösségi vizei

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dánia

39 453

 

Németország

24 994

 

Észtország

45 813

 

Lettország

55 332

 

Litvánia

20 015

 

Lengyelország

117 424

 

Finnország

20 652

 

Svédország

76 270

 

EK

399 953

 

TAC

Nem releváns

Analitikai TAC.

A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.


(1)  A halegyedek számában kifejezve.

(2)  A halegyedek számában kifejezve.


II. MELLÉKLET

A halászati erőkifejtés korlátozásai

1.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a lobogójuk alatt közlekedő hajók számára a 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló halászeszközzel, 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálóval, állítóhálóval és tükörhálóval, fenéken rögzített horogsorral, sodortatott horogsortól eltérő horogsorral, kézi horogsorral és orsós felszereléssel folytatott halászatot legfeljebb:

a)

201 kikötőn kívül töltött napig engedélyezik a 22–24 alkörzetekben az április 1. és 30. közötti időszak kivételével, amikor az 1098/2007/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontja alkalmazandó; és

b)

160 kikötőn kívül töltött napig engedélyezik a 25–28 alkörzetekben a július 1. és augusztus 31. közötti időszak kivételével, amikor az 1098/2007/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alkalmazandó.

2.

Az évente a kikötőn kívül töltött azon napok maximális száma, amelyek során valamely hajó az 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott két területen tartózkodhat és ott az 1. pontban említett halászeszközökkel halászati tevékenységet folytathat, nem haladhatja meg a két terület valamelyikére kiosztott napok maximális számát.


III. MELLÉKLET

Átmeneti technikai intézkedések

Az érdes lepényhal és a nagy rombuszhal halászatára vonatkozó korlátozások

1.

Tilos az alábbi földrajzi területeken, az alábbi időszakokban kifogott következő halfajok fedélzeten tartása:

Faj

Földrajzi terület

Időszak

Érdes lepényhal (Platichthys flesus)

26–28 és 29 alkörzetek az é. sz. 59°30′-től délre

február 15-től május 15-ig

32 alkörzet

február 15-től május 31-ig

Nagy rombuszhal (Psetta maxima)

25–26 és 28 alkörzetek az é. sz. 56°50′-től délre

június 1-jétől július 31-ig

2.

A 1. ponttól eltérve, a 105 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálóval, kerítőhálóval vagy hasonló halászeszközzel, illetve a 100 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálóval, állítóhálóval vagy tükörhálóval történő halászat során az érdes lepényhal és a nagy rombuszhal járulékos fogásai – az 1. pontban említett tilalmi időszakokban a fedélzeten tartott és kirakodott teljes fogás élősúlyának 10 %-a mértékéig – a fedélzeten tarthatók és kirakodhatók.


23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/10


A TANÁCS 1323/2008/EK, EURATOM RENDELETE

(2008. december 18.)

az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2008. július 1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletre (1) és különösen a személyzeti szabályzat 63., 64., 65. és 82. cikkére, VII., XI. és XIII. mellékletére, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 20., 64. és 92. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának vásárlóereje kövesse a nemzeti köztisztviselők illetményei vásárlóerejének változásait a 2008. évi éves felülvizsgálat keretében ki kell igazítani a Közösségek tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazását és nyugdíját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 63. cikkének második bekezdésében a „2007. július 1-je” időpont helyébe „2008. július 1-je” lép.

2. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 66. cikkében a díjazás és a nyugdíjak kiszámításánál alkalmazandó havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2008.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI OSZTÁLY

1

2

3

4

5

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

3. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 2. oszlopa tartalmazza.

2009. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak átutalásaira alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 3. oszlopa tartalmazza.

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 4. oszlopa tartalmazza.

2008. május 16-ai hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

2008. május 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 64. cikke értelmében a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazására alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

2008. május 16-ai hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 20. cikkének (1) bekezdése értelmében a nyugdíjakra alkalmazandó korrekciós együtthatókat az alábbi táblázat 7. oszlopa tartalmazza.

Ország/Város

Díjazás

2008.7.1.

Átutalás

2009.1.1.

Nyugdíj

2008.7.1.

Díjazás

2008.5.16.

Díjazás

2008.5.1.

Nyugdíj

2008.5.16.

1

2

3

4

5

6

7

Bulgária

 

62,5

100,0

70,5

 

 

Csehország

98,1

91,1

100,0

 

 

 

Dánia

139,4

136,4

136,4

 

 

 

Németország

98,9

99,4

100,0

 

 

 

Bonn

98,0

 

 

 

 

 

Karlsruhe

96,4

 

 

 

 

 

München

105,3

 

 

 

 

 

Észtország

 

81,9

100,0

85,0

 

 

Görögország

95,0

94,9

100,0

 

 

 

Spanyolország

101,6

96,0

100,0

 

 

 

Franciaország

115,5

106,3

106,3

 

 

 

Írország

121,9

118,5

118,5

 

 

 

Olaszország

111,5

107,6

107,6

 

 

 

Varese

98,6

 

 

 

 

 

Ciprus

89,2

91,9

100,0

 

 

 

Lettország

 

79,8

100,0

 

85,1

 

Litvánia

 

71,9

100,0

76,3

 

 

Magyarország

94,0

81,6

100,0

 

 

 

Málta

85,0

86,7

100,0

 

 

 

Hollandia

109,1

101,5

101,5

 

 

 

Ausztria

107,8

106,9

106,9

 

 

 

Lengyelország

 

84,6

100,0

93,8

 

 

Portugália

91,7

91,0

100,0

 

 

 

Románia

 

66,9

100,0

 

75,2

 

Szlovénia

 

86,0

100,0

90,2

 

 

Szlovákia

87,3

81,9

100,0

 

 

 

Finnország

119,8

116,2

116,2

 

 

 

Svédország

115,3

111,5

111,5

 

 

 

Egyesült Királyság

 

105,4

 

125,6

 

105,4

Culham

 

 

 

100,9

 

 

4. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 42a. cikk második és harmadik albekezdésében említett szülői szabadság esetén nyújtott támogatás összege 878,32 EUR, egyedülálló szülő esetén 1 171,09 EUR.

5. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében említett háztartási támogatás alapösszege 164,27 EUR.

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás összege 358,96 EUR.

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (1) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 243,55 EUR.

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 87,69 EUR.

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 69. cikkében és a VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett külföldi munkavégzési támogatás összege 486,88 EUR.

6. cikk

2009. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. mellékletének 8. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett, kilométerenkénti juttatást a következőképpen igazítják ki:

 

kilométerenként 0 EUR 0-tól 200 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0,3651 EUR 201-től 1 000 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0,6085 EUR 1 001-től 2 000 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0,3651 EUR 2 001-től 3 000 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0,1216 EUR 3 001-től 4 000 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0,0586 EUR 4 001-től 10 000 km-ig terjedő távolság esetén

 

kilométerenként 0 EUR 10 000 km fölött.

A fenti, kilométereken alapuló térítéshez kiegészítő átalányösszeg adódik:

182,54 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság 725 km és 1 450 km között van,

365,04 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság több mint 1 450 km.

7. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében említett napidíj összege a következő:

háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetén 37,73 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult tisztviselő esetén 30,42 EUR.

8. cikk

2008. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 24. cikkének (3) bekezdésében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetén 1 074,14 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetén 638,68 EUR.

9. cikk

2008. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 28a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1 288,19 EUR, felső határa 2 576,39 EUR, az átalánylevonás 1 171,09 EUR.

10. cikk

2008. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 63. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2008.7.1.

 

FIZETÉSI FOKOZAT

KATEGÓRIA

CSOPORT

1

2

3

4

A

I

6 565,32

7 378,56

8 191,80

9 005,04

II

4 765,00

5 229,31

5 693,62

6 157,93

III

4 004,25

4 182,62

4 360,99

4 539,36

B

IV

3 846,60

4 223,18

4 599,76

4 976,34

V

3 021,43

3 220,60

3 419,77

3 618,94

C

VI

2 873,61

3 042,79

3 211,97

3 381,15

VII

2 571,98

2 659,49

2 747,00

2 834,51

D

VIII

2 324,67

2 461,59

2 598,51

2 735,43

IX

2 238,75

2 269,94

2 301,13

2 332,32

11. cikk

2008. július 1-jei hatállyal, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 93. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

FELADAT-CSOPORT

2008.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI OSZTÁLY

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 618,70

5 735,55

5 854,82

5 976,58

6 100,87

6 227,74

6 357,25

17

4 965,96

5 069,23

5 174,64

5 282,26

5 392,10

5 504,24

5 618,70

16

4 389,04

4 480,31

4 573,49

4 668,59

4 765,68

4 864,79

4 965,96

15

3 879,15

3 959,82

4 042,17

4 126,23

4 212,03

4 299,63

4 389,04

14

3 428,49

3 499,79

3 572,57

3 646,87

3 722,70

3 800,12

3 879,15

13

3 030,19

3 093,21

3 157,53

3 223,19

3 290,22

3 358,65

3 428,49

III

12

3 879,08

3 959,75

4 042,09

4 126,14

4 211,95

4 299,53

4 388,94

11

3 428,46

3 499,75

3 572,53

3 646,82

3 722,65

3 800,06

3 879,08

10

3 030,18

3 093,19

3 157,51

3 223,17

3 290,20

3 358,62

3 428,46

9

2 678,17

2 733,86

2 790,71

2 848,74

2 907,98

2 968,45

3 030,18

8

2 367,05

2 416,27

2 466,52

2 517,81

2 570,17

2 623,61

2 678,17

II

7

2 678,11

2 733,81

2 790,67

2 848,71

2 907,97

2 968,45

3 030,19

6

2 366,93

2 416,16

2 466,42

2 517,72

2 570,08

2 623,54

2 678,11

5

2 091,91

2 135,42

2 179,84

2 225,18

2 271,46

2 318,70

2 366,93

4

1 848,85

1 887,30

1 926,56

1 966,63

2 007,53

2 049,29

2 091,91

I

3

2 277,64

2 324,91

2 373,16

2 422,41

2 472,69

2 524,01

2 576,39

2

2 013,53

2 055,32

2 097,98

2 141,52

2 185,96

2 231,33

2 277,64

1

1 780,05

1 816,99

1 854,70

1 893,20

1 932,49

1 972,59

2 013,53

12. cikk

2008. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 94. cikkében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetén 807,93 EUR,

háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetén 479,00 EUR.

13. cikk

2008. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 96. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 966,15 EUR, felső határa 1 932,29 EUR, az engedménylevonás 878,32 EUR.

14. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a 300/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelet (2) 1. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében említett műszakpótlék 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR és 828,33 EUR.

15. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelet (3) 4. cikkében említett összegekre 5,314614 értékű együtthatót kell alkalmazni.

16. cikk

2008. július 1-jei hatállyal, a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

2008.7.1.

FIZETÉSI FOKOZAT

BESOROLÁSI OSZTÁLY

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

17 697,68

17 697,68

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

16 983,99

 

 

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 299,08

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

 

 

 

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 732,20

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 253,14

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 945,89

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

 

 

 

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 769,34

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 866,80

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5 589,48

5 824,35

6 069,10

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 364,07

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 740,94

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 190,20

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 703,44

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

 

 

 

17. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 14. cikkének első albekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás összege a következő:

2008.7.1.–2008.12.31.

344,55.

18. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 15. cikkének első albekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege a következő:

2008.7.1.–2008.8.31.

70,14.

19. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a 2004. május 1-je előtt hatályban lévő személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4a. cikkében említett átalánytámogatás összege:

havonta 127,01 EUR a C4 vagy C5 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetén,

havonta 194,73 EUR a C1, C2 vagy C3 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetén.

20. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

(2)  A Tanács 300/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelete (1976. február 9.) a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről (HL L 38., 1976.2.13., 1. o.).

(3)  A Tanács 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).


23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/17


A TANÁCS 1324/2008/EK, EURATOM RENDELETE

(2008. december 18.)

az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjjárulékok mértékének 2008. július 1-jétől történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletre (1) és különösen annak 83a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A személyzeti szabályzat XII. melléklete 13. cikkének megfelelően az Eurostat 2008. szeptember 1-jén benyújtotta 2008-es jelentését a nyugdíjrendszer biztosításmatematikai értékeléséről, amely naprakésszé teszi a fenti mellékletben rögzített paramétereket. Ebből az értékelésből kitűnik, hogy a nyugdíjrendszer biztosításmatematikai egyensúlyának biztosítása érdekében szükséges hozzájárulás mértéke az alapilletmény 10,9 %-a.

(2)

A Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai nyugdíjrendszere biztosításmatematikai egyensúlyának fenntartása érdekében a hozzájárulás mértékét az alapilletmény 10,9 %-ára kell kiigazítani.

(3)

A személyzeti szabályzat XII. melléklete 12. cikkével összhangban a kamatos kamat kiszámításához használt kamatláb az említett melléklet 10. cikkében említett tényleges kamatláb, és azt ki kell igazítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2008. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 83. cikkének (2) bekezdésében rögzített hozzájárulás mértéke 10,9 %.

2. cikk

2009. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 4. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkében, valamint az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételeinek 40. cikke negyedik bekezdésében, illetve 110. cikke (3) bekezdésében említett, a kamatos kamat kiszámításához használt kamatláb 3,1 %.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o.


23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/18


A BIZOTTSÁG 1325/2008/EK RENDELETE

(2008. december 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. december 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

CR

110,3

MA

79,8

TR

84,6

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

115,3

ZZ

117,4

0709 90 70

MA

127,3

TR

81,0

ZZ

104,2

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,1

MA

46,9

TR

71,3

UY

30,6

ZA

41,3

ZW

31,4

ZZ

41,4

0805 20 10

MA

74,4

TR

64,0

ZZ

69,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

65,1

TR

65,0

ZZ

60,1

0805 50 10

MA

64,0

TR

54,7

ZZ

59,4

0808 10 80

CA

79,3

CN

76,1

MK

37,6

US

86,9

ZA

118,0

ZZ

79,6

0808 20 50

CN

71,5

TR

107,0

US

116,0

ZZ

98,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/20


A BIZOTTSÁG 1326/2008/EK RENDELETE

(2008. december 15.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Chaource (OEM))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság megvizsgálta Franciaország kérelmét az 1107/96/EK bizottsági rendelettel (2) bejegyzett „Chaource” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására.

(2)

A kérelem célja, hogy a Chaource gyártási folyamata során a tej kezelésének és az adalékanyagok alkalmazási feltételeinek pontosításával módosítsa a termékleírást. Ezek az előállítási szabályok biztosítják az oltalom alatt álló elnevezés lényeges jellegzetességeinek a fennmaradását.

(3)

A Bizottság megvizsgálta és indokoltnak találta a szóban forgó módosítást. Mivel a módosítás az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében kisebb jelentőségű, a Bizottság az említett rendelet 5., 6. és 7. cikke szerinti eljárás alkalmazása nélkül jóváhagyhatja.

(4)

Az 1898/2006/EK rendelet (3) 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban és az 510/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján helyénvaló közzétenni a termékleírás összefoglalóját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Chaource” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez tartozó termékleírás e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A termékleírás fő elemeit tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt összefoglaló e rendelet II. mellékletében található.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o.

(3)  HL L 369., 2006.12.23., 1. o.


I. MELLÉKLET

A Bizottság jóváhagyja a „Chaource” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának következő módosításait:

„Az előállítás módja”

A termékleírásban az előállítás módjára vonatkozó 5. pont a következő előírásokkal egészül ki:

„(…) A tej beoltásának műveletét kizárólag oltóenzimmel lehet végezni.

A tejet tilos az alvadást megelőzően a vizes rész részleges eltávolításával koncentrálni.

A tejből származó alapanyagokon túlmenően a termékhez felhasznált tejben, illetve a gyártás során összetevőként, gyártási segédanyagként vagy adalékanyagként kizárólag tejoltó, ártalmatlan baktériumtenyészetek, élesztők, penészgombák, kalcium-klorid és só felhasználása engedélyezett.

(…) A tejalapanyagok, a gyártás alatt lévő termékek, az alvadék vagy a friss sajt 0 °C alatti tárolása tilos.

A friss sajtok, illetve érlelési fázisban lévő sajtok módosított nyomás alatt történő tárolása tilos.”


II. MELLÉKLET

ÖSSZEFOGLALÓ

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

„CHAOURCE”

EK-szám: FR-PDO-0217-0114/2006.03.29.

OEM (X) OFJ ( )

Ez az összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1.   A tagállam felelős szervezeti egysége

Név

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Cím

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Tel.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Csoportosulás

Név

:

Syndicat de défense du fromage de Chaource

Cím

:

Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France

Tel.

:

(33) 325 49 90 48

Fax

:

(33) 325 49 90 48

E-mail

:

syndicat-chaource@wanadoo.fr

Összetétel

:

Termelők/feldolgozók (X) Egyéb ( )

3.   A termék típusa

1.3. osztály:

Sajtok

4.   Termékleírás

(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1.   Név

„Chaource”

4.2.   Leírás

Tehéntejből készült, puha állagú, sós sajt mintázott kéreggel, amelynek lapos henger alakú kiszerelése két méretben létezik: a nagy méret átmérője 11–11,5 cm, magassága 6 cm, súlya körülbelül 450 gramm; a kis méret átmérője 8,5–9 cm, magassága 6 cm, súlya körülbelül 200 gramm; a zsírtartalom legalább 50 %.

4.3.   Földrajzi terület

A termelési terület az Aube és Yonne megyék határán lévő igen szűk földrajzi zónára korlátozódik, amely a nedves éghajlatú Champagne természetes régióját foglalja magában, központjában Chaource községgel.

 

Aube megye

A következő kantonok teljes egészükben: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys et Troyes (7 kanton)

 

Yonne megye

 

A következő kantonok teljes egészükben: Ancy-le-Franc, Crusy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Tonnerre

 

A következő községek teljes egészükben: Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cérilly, Chigy, les Clérimois, Coulours, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fontaine-la-Gaillarde, Fournaudin, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-petit, Noé, Saint-Clément, Saligny, Sens, les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Vaudeurs, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-Louis, Voisines.

 

A következő községek csak részben: Arces-Dilo (az 5-ös országúttól északra elhelyezkedő rész), Cerisiers (az 5-ös országúttól északra elhelyezkedő rész), Lailly (a 28-as megyei úttól délre elhelyezkedő rész), La Postolle (a 28-as megyei úttól délre elhelyezkedő rész), Soucy (a 439-es országúttól délre elhelyezkedő rész), Thorigny-sur-Oreuse (a 28-as megyei úttól délre elhelyezkedő rész), Vaumort (az 5-ös országúttól északra elhelyezkedő rész).

4.4.   A származás igazolása

Minden gazdasági szereplő kitölti az I.N.A.O. szolgálatai által nyilvántartott „alkalmassági nyilatkozatot”, amely lehetővé teszi azonosításukat. A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük, amelyet a tej és a sajt eredetének, minőségének és termelésének ellenőrzéséhez szükséges valamennyi dokumentummal együtt kötelesek az I.N.A.O. rendelkezésére bocsátani.

Az eredetmegjelöléssel ellátott termék jellemzőinek ellenőrzése keretében analitikai és érzékszervi vizsgálatra kerül sor, amelynek célja az adott vizsgálatban részt vevő termékek minőségének és jellegzetességének biztosítása.

4.5.   Az előállítás módja

A tejtermelést, a sajtkészítést és a sajtérlelést a földrajzi területen kell végezni.

A túlnyomóan tejes állagú, lassú, természetes módon lecsepegtetett sajtot kizárólag savanyított, beoltott tehéntejből készítik; az alvasztási idő legalább 12 óra, míg az érlelés legalább két hétig tart.

4.6.   Kapcsolat

A középkortól kezdve ismert, és 1513-ban Chaource község lakosai által de Langres kormányzó úrnak felajánlott sajt szóbeli hagyománya a XIX. század első felére nyúlik vissza, amikortól kezdve árulják a regionális piacokon és a nagyvárosok vásárain, így Lyonban és Párizsban is. Az elnevezést 1970-ben ismerték el.

A földrajzi terület egy medencében található, amelynek jellegzetessége a vízáteresztő, főleg mészkőből és agyagból álló altalaj, valamint a nagyszámú vízfolyás és forrás. A tejelő tehenek táplálékát nyáron a természetes legelők, míg télen a helyben betakarított széna biztosítják. A természetes gyártási eljárás lehetővé tette, hogy a termelők jobb minőségű sajtot állítsanak elő, és hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás fennmaradjon a régióban.

4.7.   Felügyeleti szerv

Név

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Cím

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Tel.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Az INAO jogi személyiséggel rendelkező, adminisztratív szerepet betöltő közintézmény, amely a mezőgazdasági minisztérium irányítása alatt működik.

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező termékek előállítási körülményeinek ellenőrzése az INAO hatáskörébe tartozik.

Név

:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF)

Cím

:

59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France

Tel.

:

(33) 144 87 17 17

Fax

:

(33) 144 97 30 37

A DGCCRF a gazdasági, ipari és munkaügyi minisztériumhoz tartozó szolgálat.

4.8.   Címkézés

A terméken fel kell tüntetni elnevezését, valamint azt, hogy oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkezik.


23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/24


A BIZOTTSÁG 1327/2008/EK RENDELETE

(2008. december 19.)

a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1580/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 103h. és 127. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1580/2007/EK bizottsági rendelet (2) részletes szabályokat állapít meg a zöldség- és gyümölcságazatban tevékenykedő termelői szervezetek tekintetében.

(2)

Annak biztosítására, hogy valamennyi termelő demokratikus módon részt vehessen a termelői szervezeteket érintő döntésekben, a tagállamoknak célszerű lehetőséget biztosítani olyan intézkedések elfogadására, amelyek a jogi személyeknek a termelői szervezetek által hozott döntések módosítására, jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó hatásköre korlátozására vagy megtiltására irányulnak, amennyiben az adott termelői szervezet az említett jogi személy egyértelműen meghatározott részét képezi.

(3)

Az 1580/2007/EK rendelet 32. cikkének (3) bekezdése rendelkezik arról a lehetőségről, hogy a működési alapokat érintő döntésekben a tagállamok a termelői szervezetek nem termelő tagjai számára engedélyezhetik, korlátozhatják vagy megtilthatják a szavazati jogok gyakorlását. Annak érdekében, hogy a részleges működési programoknak a termelői szervezetek társulásai általi végrehajtása rugalmasabbá váljon, a szóban forgó rendelkezést kívánatos a termelői szervezetek társulásainak olyan tagjaira is alkalmazni, akik az említett rendelet 36. cikkének (2) bekezdése értelmében nem termelői szervezetek. Ezenkívül a működési alapokhoz kapcsolódó döntésekkel összefüggő szavazati jogra történő utalást az egyértelműség érdekében indokolt úgy pontosítani, hogy az a működési programokkal kapcsolatos döntésekre vonatkozzon, mivel a működési alapokkal kapcsolatos döntéseket közvetlenül az adott termelői szervezet hozza meg, nem pedig a termelői szervezetek társulása.

(4)

A jogbiztonság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a termelői csoportok létrehozásának ösztönzésére és adminisztratív működésük elősegítésére irányuló, az 1234/2007/EK rendelet 103a. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti támogatás átalányösszegű kifizetés, továbbá hogy a támogatás iránti kérelmekhez nem szükséges csatolni a támogatás felhasználási módjára vonatkozó bizonyítékot.

(5)

Az 1580/2007/EK rendelet 52. cikkének (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a forgalomba hozott termékek értékébe csak a termelői szervezet tagjainak azon termelését kell beleszámítani, amelyet a termelői szervezet maga értékesít, illetve az 1234/2007/EK rendelet 125a. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjával összhangban értékesítenek. Ez lehetővé teszi, hogy a tagok a fent említett bekezdések alapján saját maguk által forgalomba hozott termékek értékét beleszámítsák az azon termelői szervezet által forgalomba hozott termékek értékébe, amelynek a termelő tagja, a rendszer azonban nem veszi azonban figyelembe a tagok által az 1234/2007/EK rendelet 125a. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint forgalomba hozott termékeket. A termelői szervezetek érdekében a mezőgazdasági termelők által közvetlenül egy másik termelői szervezeten keresztül értékesített termékeket indokolt beleszámítani a másik termelői szervezet által forgalomba hozott termékek értékébe. A mezőgazdasági termelők által a piacon közvetlenül értékesített termékeket nem célszerű beleszámítani az azon termelői szervezet által forgalomba hozott termékek értékébe, amelynek a szóban forgó termelő tagja.

(6)

A jogbiztonság érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a termelői csoportoknak nyújtható, az 1234/2007/EK rendelet 103a. cikke (1) bekezdésében és az 1580/2007/EK rendelet 49. cikkében meghatározott támogatás mértéke bizonyos esetekben meghaladhatja a vidékfejlesztés programok hatálya alá tartozó intézkedésekre alkalmazandó támogatások mértékét.

(7)

Az 1580/2007/EK rendelet 60. cikke (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdése előírja, hogy a környezetvédelmi tevékenységekre irányuló támogatás nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (3) mellékletében megállapított összegeket. A környezetvédelmi tevékenységek egyes típusai sem közvetlenül, sem közvetetten nem kapcsolódnak egy meghatározott parcellához. Ezért a 60. cikk (2) bekezdését indokolt úgy módosítani, hogy az ilyen tevékenységek ne tartozzanak a korlátozás hatálya alá.

(8)

Az 1580/2007/EK rendelet 63. cikke (3) bekezdésének a) pontja értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a részleges működési programokra vonatkozó tevékenységeket teljes mértékben a tag termelői szervezetek működési alapjaiból kifizetett támogatásokból finanszírozzák. A termelői szervezetek társulásának nem termelő szervezet tagjai számára kívánatos lehetővé tenni, hogy finanszírozzák a termelői szervezetek társulása által végzett tevékenységeket vagy végrehajtott beruházásokat, feltéve, hogy e tagok termelők vagy azok szövetkezetei. Az 1580/2007/EK rendelet 36. cikkének (2) bekezdése alapján azonban a termelői szervezetek társulásának ilyen tagjai csak közvetve – például méretgazdaságossági okokból – lehetnek haszonélvezői a Közösség által finanszírozott intézkedéseknek.

(9)

Az 1580/2007/EK rendelet 120. cikke rendelkezik a kivonási műveletek elsőfokú ellenőrzését követő szankciókról. Ezen belül különösen a 120. cikk a), b) és c) pontjában utalás történik a kompenzáció összegére. Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében indokolt, hogy a szóban forgó rendelkezés inkább a közösségi hozzájárulás összegére utaljon.

(10)

Az 1234/2007/EK rendeletet 103f. cikkének (2) bekezdése a tagállamok számára előírja a fenntartható operatív programokra vonatkozó nemzeti stratégia létrehozásának kötelezettségét. Az átláthatóság érdekében az adott évben alkalmazandó nemzeti stratégiát bele kell foglalni az egyes tagállamok éves jelentésébe, és el kell küldeni a Bizottságnak.

(11)

Több tagállam számára gondot okoz az 1234/2007/EK rendelet 103f. cikkének (1) bekezdésében és az 1580/2007/EK rendelet 58. cikkében említett, környezetvédelmi tevékenységekre vonatkozó nemzeti keret kellő időben történő kidolgozása, amely keret a fenntartható működési programokra vonatkozó nemzeti stratégiájuk részét képezi. Ezért átmeneti intézkedésként a tagállamoknak célszerű lehetővé tenni a 2009-re vonatkozó működési programokról szóló döntés legkésőbb 2009. március 1-jéig történő elhalasztását. Az egyes működési programok becsült összegét indokolt 2009. január 31-ig benyújtani, a végleges jóváhagyott összegeket tartalmazó adatokat pedig 2009. március 15-ig.

(12)

Az 1580/2007/EK rendelet VIII. melléklete 15. pontja második albekezdésével összhangban az általános promóciót és a minőséget igazoló címkék népszerűsítését célzó reklámanyagon fel kell tüntetni az Európai Közösség emblémáját (csak vizuális média esetében) és szerepeltetni kell „Az Európai Közösség támogatásával finanszírozott kampány” feliratot. Indokolt egyértelművé tenni, hogy ez a kötelezettség csak az általános promócióra és a minőséget igazoló címkék népszerűsítésére vonatkozik. Az Európai Közösség emblémájának termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai és az említett rendelet 52. cikkének (7) bekezdése szerinti leányvállalatok általi, márkáik/védjegyeik népszerűsítésére történő felhasználását szükséges kifejezetten megtiltani.

(13)

A tagállamoknak az 1580/2007/EK rendelet XIII. melléklete 2. pontja a) alpontjának hatodik francia bekezdésével összhangban jelentést kell tenniük a kivont termékek mennyiségéről termék és hónap szerinti bontásban. Az átláthatóság érdekében azonban ezeket a mennyiségeket szükséges az ingyenes szétosztás révén kivont mennyiségek és a kivont összmennyiségek szerint is bontani.

(14)

Az 1580/2007/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(15)

Az 1580/2007/EK rendelet 52. cikkének (5) bekezdését és 63. cikkének (3) bekezdését érintő módosítások zökkenőmentes bevezetése érdekében az említett módosításokat célszerű 2010. január 1-jétől alkalmazni.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 33. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„A tagállamok elfogadhatnak olyan intézkedéseket, amelyek a jogi személyeknek a termelői szervezetek által hozott döntések módosítására, jóváhagyására vagy elutasítására vonatkozó hatásköre korlátozására vagy megtiltására irányulnak, amennyiben az adott termelői szervezet az említett jogi személy egyértelműen meghatározott részét képezi.”

2.

A 36. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a b) pontot el kell hagyni;

b)

a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

„A tagállamok engedélyezhetik, korlátozhatják vagy megtilthatják a szavazati jogok gyakorlását a működési programokat érintő döntések tekintetében.”

3.

A 49. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) és b) pont helyébe a következő pontok lépnek:

„a)

75 % a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban; és

b)

50 % egyéb régiókban.”;

b)

a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

„A támogatás fennmaradó részét a tagállam átalányösszeg formájában fizeti ki. A támogatás iránti kérelemhez nem kell a támogatás felhasználási módjára vonatkozó bizonyítékot csatolni.”

4.

Az 52. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A forgalomba hozott termékek értékébe csak a termelői szervezet tagjai által előállított azon termékek értékét beleszámítani, amelyet a termelői szervezet maga értékesít. A termelői szervezet tagjai által előállított olyan termékek értékét, amelyeket a saját termelői szervezetük által az 1234/2007/EK rendelet (4) 125a. cikke (2) bekezdésének b) és c) pontjával összhangban kijelölt másik termelői szervezet hoz forgalomba, az utóbbi termelői szervezet által forgalomba hozott termékek értékébe kell beleszámítani.

5.

A 60. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Adott esetben, és az 1234/2007/EK rendelet 103a. cikkének (3) bekezdése, 103d. cikkének (1) és (3) bekezdése, valamint 103e. cikkének, illetve e rendelet 49. cikkének sérelme nélkül, az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések támogatási mértéke nem haladhatja meg a vidékfejlesztési programba tartozó intézkedésekre alkalmazandó mértéket.”;

b)

a szöveg a következő ötödik albekezdéssel egészül ki:

„A negyedik albekezdés nem vonatkozik olyan környezetvédelmi tevékenységekre, amelyek sem közvetlenül, sem közvetve nem kapcsolódnak egy meghatározott parcellához.”

6.

A 63. cikk (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a tevékenységeket teljes mértékben a termelői szervezetek társulásaiban tagsággal rendelkező termelői szervezetek működési alapjaiból kifizetett hozzájárulásokból finanszírozzák. A tevékenységeket azonban a termelői szervezetek hozzájárulásával arányos összeggel finanszírozhatják a termelői szervezetek társulásának olyan tagjai is, amelyek a 36. cikk értelmében nem termelői szervezetek, feltéve, hogy e tagok termelők vagy azok szövetkezetei.”

7.

A 120. cikk a), b) és c) pontjában a „kompenzáció” szó helyébe a „közösségi hozzájárulás” kifejezés lép.

8.

A 152. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(9)   E rendelet 65. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve, a tagállamok a 2009-es működési alapokról és programokról szóló döntést kellően indokolt esetben legkésőbb 2009. március 1-jéig is meghozhatják. A jóváhagyó határozat előírhatja, hogy a kiadások 2009. január 1-jétől legyenek támogathatók.

(10)   E rendelet 99. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, azok a tagállamok, amelyek a 2009-es működési alapokra és programokra vonatkozó döntést az előző bekezdés értelmében elhalasztották, 2009. január 31-ig eljuttatják a Bizottságnak a 2009. évre szóló működési alap valamennyi működési programra vonatkozó összegének becslését. Az adatszolgáltatás során egyértelműen meg kell adni mind a működési alap teljes összegét, mind a működési alaphoz nyújtott közösségi finanszírozás teljes összegét. Ezeket az összegeket válságmegelőzési és -kezelési intézkedések, valamint egyéb intézkedések szerint tovább kell bontani.

Az előző albekezdésben említett tagállamok 2009. március 15-ig közlik a Bizottsággal az összes működési programra vonatkozó, 2009. évi működési alap jóváhagyott, végleges összegét, a fent említett bontást is beleértve.”

9.

A VIII. és XIII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 4. és 6. pontját 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.

(3)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(4)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.”


MELLÉKLET

Az 1580/2007/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

A VIII. melléklet 15. pontja második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az általános promóciót és a minőséget igazoló címkék népszerűsítését célzó reklámanyagon fel kell tüntetni az Európai Közösség emblémáját (csak vizuális média esetében) és szerepeltetni kell a következő feliratot: „Az Európai Közösség támogatásával finanszírozott kampány”. A termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai és az 52. cikk (7) bekezdése szerinti leányvállalatok márkáik/védjegyeik népszerűsítésére nem használják fel az Európai Közösség emblémáját.”

2.

A XIII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. pont a) alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az 1234/2007/EK rendelet I. címe IV. fejezete IVa. szakaszának és II. része II. címe II. fejezete IA. szakaszának végrehajtása céljából elfogadott nemzeti jogszabályok, beleértve a fenntartható működési programokra vonatkozó, a jelentés tárgyévében végrehajtott működési programokra alkalmazandó nemzeti stratégiát.”;

b)

a 2. pont a) alpontjának hatodik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

a kivont termékek mennyiségére vonatkozó, tonnában kifejezett adatok termék és hónap szerinti bontásban, valamint a kivont összmennyiségek és az ingyenes szétosztás útján kivont mennyiségek szerinti bontásban;”.


23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/28


A BIZOTTSÁG 1328/2008/EK RENDELETE

(2008. december 22.)

a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I., II., III., V., VII. és VIII. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló, 1993. október 12-i 3030/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó egyes textiltermékek behozatalára vonatkozó közös szabályokat a legutóbbi változások figyelembevétele céljából frissíteni kell.

(2)

A Kínára vonatkozó, kettős ellenőrzési felügyelet rendszere 2008. december 31-én lejár.

(3)

A Tanács a 2008/939/EK határozattal (2) jóváhagyta az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti, a textiltermékek kereskedelméről szóló kétoldalú megállapodás aláírását és átmeneti alkalmazását.

(4)

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (3) módosításai a 3030/93/EGK rendelet I. mellékletében szereplő egyes kódokat is érintik.

(5)

Ezért a 3030/93/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 3030/93/EGK rendelet 17. cikkével létrehozott, a textiltermékekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3030/93/EGK rendelet I., II., III., V., VII. és VIII. melléklete e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet 2009. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 22-én.

a Bizottság részéről

Catherine ASHTON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 1993.11.8., 1. o.

(2)  HL L 335., 2008.12.13., 39. o.

(3)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.


ANNEX

A 3030/93/EGK rendelet I., II., III., V., VII. és VIII. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az I. melléklet helyébe a következő lép:

I. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT TEXTILTERMÉKEK (1)

1.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, az árumegnevezés megfogalmazása csak jelzésértékűnek tekintendő, mivel az egyes kategóriákba tartozó termékeket – ezen a mellékleten belül – a KN-kódok határozzák meg. Amennyiben a KN-kód előtt »ex« jelzés áll, az egyes kategóriákba tartozó termékeket a KN-kód és a megfelelő megnevezés hatálya együttesen határozza meg.

2.

Amennyiben az 1–114. kategóriába sorolt, Kínából származó termékek alkotóanyagait külön nem említik meg, e termékeket úgy kell tekinteni, hogy kizárólag gyapjúból vagy finom állati szőrből, pamutból vagy műszálból készültek.

3.

A férfi vagy fiú-, illetve női vagy leánykaruházatként nem azonosítható ruházatot ez utóbbi kategóriába sorolják be.

4.

A »csecsemőruha« kifejezés a legfeljebb 86-os kereskedelmi méretű ruházat megnevezésére szolgál.

Kategória

Leírás

2009. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

db/kg

g/darab

(1)

(2)

(3)

(4)

I. A. CSOPORT

1

Pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Pamutszövet, a gézszövet, frottírszövet, szövött keskenyáru, bolyhos szövet, zseníliaszövet, tüll és más hálószövet kivételével

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Amelyből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Szövet szintetikus szálból (vágott vagy hulladék), a szövött keskenyáru, bolyhos szövet (a frottírszövetet is beleértve) és a zseníliaszövet kivételével

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Amelyből: a fehérítetlen vagy fehérített kivételével

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

I. B. CSOPORT

4

Ing, T-ing (póló), könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú ing és pulóver (a gyapjúból vagy finom állati szőrből készültek kivételével), atléta és más alsó trikóing és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Ujjas mellény, pulóver, ujjatlan bebújós pulóver, mellény, kabátka szett, kardigán, ágykabát és ing (zakó és blézer kivételével), anorák, viharkabát, derékkabát és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Férfi vagy fiú szövött bricsesznadrág, sortnadrág, kivéve az úszónadrágot és a hosszúnadrágot (beleértve a pantallót); női és lányka nadrág és pantalló, gyapjúból, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból; tréningruha alsó része, bélelt, a 16. vagy 29. kategóriába tartozók kivételével, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Női vagy leánykablúz, ing és ingblúz, kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Férfi-vagy fiúing, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból, illetve szintetikus vagy mesterséges szálból

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

II. A. CSOPORT

9

Frottírtörölköző és hasonló frottírszövet pamutból; fürdőszobai és konyhai textília, a kötött és hurkolt anyagok kivételével, frottírtörölköző anyagából és pamut frottírszövetből;

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Ágynemű, a kötött és hurkolt anyagok kivételével

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Szintetikus vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben.

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Amelyből akril

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Mesterséges vágott vagy hulladék szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben.

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Bolyhos szövet és zseníliaszövet (a pamut frottírtörölköző vagy pamut frottírszövet és a szövött keskenyáru kivételével) és tűzött szövetek, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból.

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Amelyből: pamut kordbársony

5801 22 00

 

 

39

Asztalnemű, testápolási és konyhai textília, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, a frottírtörölköző vagy hasonló pamut frottírszövet kivételével

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

II. B. CSOPORT

12

Harisnyanadrág, harisnya, térdzokni, bokazokni és más harisnyaáru és hasonló termékek, kötött vagy hurkolt, a csecsemőknek való kivételével, beleértve a visszeres lábra való gumiharisnyát, a 70. kategória termékei kivételével

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 pár

41

13

Férfi vagy fiúalsónadrág, -rövidnadrág, női vagy leányka rövidnadrág és alsónadrág, kötött vagy hurkolt, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Férfi-vagy fiú felsőkabát, esőkabát, és egyéb kabát, pelerin, köpeny és hasonló áru, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból (a csuklyás kabát kivételével) (21. kategória)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Női vagy leányka szövet felsőkabát, esőkabát és egyéb kabát, köpeny és pelerin; kabát és blézer gyapjúból, pamutból vagy műszálból (a 21. kategóriába tartozó párkák kivételével)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Férfi-vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes (a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével), gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síruha kivételével; férfi-vagy fiú tréningruha béléssel, amelynek külső része egyetlen azonos szövetből készült, pamutból vagy műszálból

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Férfi vagy fiú -zakó és -blézer, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Férfi-vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Női vagy leányka atlétaing és más alsóing, kombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköntös, háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Zsebkendők, a kötött és hurkolt anyagból készültek kivételével

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Csuklyás kabát; anorák, viharkabát, lemberdzseki és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból bélelt tréningruha felső részek, a 16. vagy 29. kategória kivételével, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Férfi vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Női vagy leányka hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Női vagy leánykaruha gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Női vagy leánykaszoknya és nadrágszoknya

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Női vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy műszálból, a síruha kivételével; női vagy leányka tréningruha béléssel, amelynek külső része egyetlen azonos szövetből készült, pamutból vagy műszálból

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Melltartó, szőtt, kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Csecsemőruha és tartozékai, a 10. és 87. kategóriába tartozó csecsemőkesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű kivételével, és a 88. kategóriába tartozó, nem kötött vagy hurkolt csecsemőharisnya, zokni és bokazokni kivételével

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Férfi vagy fiú ipari vagy munkaruha, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Női vagy leányka kötény, munkaruha-overall és más ipari és munkaruházat, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Síöltöny, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6211 20 00

 

 

78

Ruházati cikkek, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, a 6., 7., 8., 14., 15., 16., 17., 18., 21., 26., 27., 29., 68., 72., 76. és 77. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Felsőkabát, zakó, blézer és egyéb ruházati cikkek, beleértve a síöltönyt is, kötött vagy hurkolt anyagból készültek anyagból, a 4., 5., 7., 13., 24., 26., 27., 28., 68., 69., 72., 73., 74. és 75. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

III. A. CSOPORT

33

Polietilén vagy polipropilén csíkból vagy hasonló anyagból készített szintetikus, műselyem fonalból szőtt anyag, 3 m alatti szélességben

5407 20 11

Zsák és zacskó áruk csomagolására, nem kötött vagy hurkolt, csíkból vagy hasonlóból

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Szintetikus végtelen szálú fonalból, szalagból vagy hasonló termékből készült szövet, polietilénből vagy polipropilénből, legalább 3 m szélességű

5407 20 19

 

 

35

Szintetikus (végtelen) szálú fonalból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó, a gumigyártásban használt szövet kivételével

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Amelyből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Mesterséges végtelen szálból készült szövet, a 114. kategóriába tartozó, abroncsokhoz való szövetek kivételével

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Amelyből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Szövet mesterséges vágott szálból

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Amelyből: a fehérítetlenek vagy fehérítettek kivételével

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Kötött vagy hurkolt függönykelme szintetikus szálból, beleértve a függönyhálót is

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Függönyháló, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Szőtt függöny (beleértve a drapériát, belső vászonrolót, sötétítő függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát), a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Szintetikus (végtelen) szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a nem terjedelmesített, egyágú, sodratlan vagy méterenként 50-nél nem több sodratú fonal kivételével

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

5401 20 10

Fonal mesterséges szálból; Fonal mesterséges végtelen szálból, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, az egyágú, sodratlan vagy méterenként 250-nél nem több sodratú viszkózselyem fonal és az egyágú, nem terjedelmesített cellulóz-acetát fonal kivételével

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Végtelen szintetikus vagy mesterséges szálból készült fonal, fonal mesterséges vágott szálból, pamutfonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Kártolt vagy fésült birka-vagy báránygyapjú, vagy más finom állati szőr

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Fonal kártolt vagy fésült birka-vagy báránygyapjúból (kártolt gyapjúfonal) vagy más kártolt finom állati szőrből, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Fonal fésült birka-vagy báránygyapjúból (fésült fonal) vagy más fésült finom állati szőrből, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelt fonal kivételével

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Birka-vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből készült fonal, a kiskereskedelem számára szokásos módon kiszerelve

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Szövet birka-vagy báránygyapjúból vagy más finom állati szőrből

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Pamut kártolva vagy fésülve

5203 00 00

 

 

53

Pamut gézszövet

5803 00 10

 

 

54

Mesterséges vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

5507 00 00

 

 

55

Szintetikus vágott, kártolt, fésült vagy más módon fonásra előkészített szál, beleértve a hulladékot is

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Szintetikus vágott szálból készült (beleértve a hulladékot is) fonal, a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító (konfekcionálva is)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Szőnyeg és más textil padlóborító, az 58. kategóriába tartozó szőnyegek kivételével

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is;

5805 00 00

 

 

61

Szövött keskenyáru, vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat) az ex 62. kategóriába tartozó címkék és hasonló áruk kivételével. Gumival kombinált textilanyagból készült rugalmas szövet és szegély (nem kötött vagy hurkolt)

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével)

5606 00 915606 00 99

Tüll és más hálószövet, a szövött, kötött és hurkolt kelmék kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Szövött címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

5807 10 105807 10 90

Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban, bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek

5808 10 005808 90 00

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Kötött vagy hurkolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal, és kötött vagy hurkolt kelme legalább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Raschel csipke és „hosszúbolyhos” kelme szintetikus szálból

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Kötött vagy hurkolt kelme a 38.A és a 63. kategóriába tartozó anyagok kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Takaró és útitakaró, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

III. B. CSOPORT

10

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 pár

59

67

Kötött vagy hurkolt anyagból készített ruházati kiegészítők, a csecsemők számára készülteken kívül; minden fajta háztartási textília kötött vagy hurkolt anyagból; kötött vagy hurkolt függöny (drapéria is), belső vászonroló, sötétítő függöny, ágyfüggöny és más lakástextília; kötött vagy hurkolt takaró és útitakaró, más kötött vagy hurkolt cikkek, beleértve a ruházati kellékeket és tartozékokat

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Amelyből: Zsák és zacskó, áruk csomagolására, polietilén vagy polipropilén csíkból

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Női vagy leányka kombiné és alsószoknya, kötött vagy hurkolt

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Harisnyanadrág és harisnya, szintetikus szálakból, amelyben az egyágú fonal finomsága kevesebb, mint 67 decitex (6,7 tex)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Női (hosszú) harisnya szintetikus szálból

ex 6115 10 906115 96 91

30,4 pairs

33

72

Fürdőruha, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Női vagy leánykakosztüm és ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt textilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból, a síöltöny kivételével

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Férfi-vagy fiúöltöny, -ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt textilanyagból, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból, a síöltöny kivételével

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, a kötött vagy hurkolt kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, gyapjúból, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Csípőszorító és nadrágos csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áruk, ezek részei is, kötött vagy hurkolt anyagból is

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, nem kötött vagy hurkolt

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Harisnya, térdzokni és bokazokni, nem kötött vagy hurkolt; más ruházati kellékek és tartozékok, ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a csecsemőruházat és kiegészítők kivételével, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel szintetikus szálból, fonva is

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Sátor

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Zsák és zacskó áruk csomagolására, szövetből, a polietilén-vagy polipropilén-csíkból készült kivételével

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és őrölt elemi szál

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Nemez és ebből készült áruk, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Nem szőtt szövet és ebből készült áruk, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Csomózott háló zsinegből, kötélből vagy hajókötélből, összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Fonalból, zsinegből, kötélből, kábelből vagy hajókötélből készült egyéb áru, a textilanyagok, az ilyen anyagokból készült áruk és a 97. kategóriába tartozó áruk kivételével

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló, kalapkészítéshez használt, merevített textilszövet

5901 10 005901 90 00

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra felvitt bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

5904 10 005904 90 00

Gumizott textilszövet, nem kötött vagy hurkolt, a gumigyártásban használt szövet kivételével

5906 10 005906 99 105906 99 90

Más módon impregnált vagy bevont szövet festett szövet színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, az ex 100. Más módon impregnált vagy bevont szövet festett szövet színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, a 100. kategóriába tartozók kivételével

5907 00 00

 

 

100

Textilszövet cellulózszármazékkal vagy más műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, a szintetikus szálból készült kivételével

ex 5607 90 90

 

 

109

Ponyva, vitorla, vászontető és napellenző

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Felfújható matrac, szőtt textilanyagból

6306 40 00

 

 

111

Kempingcikk szőtt textilanyagból, a felfújható matrac és a sátor kivételével

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Más készáru szőtt textilanyagból, a 113. és 114. kategóriába tartozók kivételével

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Padló-, edény-és portörlő ruha a kötött vagy hurkolt kivételével

6307 10 90

 

 

114

Szőtt textilanyag és textiláru műszaki célra

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

IV. CSOPORT

115

Len-vagy ramifonal

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Len vagy rami szövetanyag

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textília lenből vagy ramiból, a kötött és hurkolt anyagok kivételével

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló, sötétítő függöny és ágyfüggöny, más lakástextília, nem kötött vagy hurkolt, lenből vagy ramiból

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, lenből vagy ramiból

ex 5607 90 90

 

 

122

Zsák és zacskó áruk csomagolására, lenből, használt, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6305 90 00

 

 

123

Bolyhos szövet és zseníliaszövet, lenből vagy ramiból, a szövött keskenyáru kivételével

5801 90 10ex 5801 90 90

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, lenből vagy ramiból, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6214 90 00

 

 

V. CSOPORT

124

Szintetikus vágott szálak

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 41. kategóriába tartozó fonal kivételével

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat szintetikus anyagokból

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Mesterséges vágott szálak

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Mesterséges végtelen szálból készült fonal, nem kiskereskedelmi kiszerelésben, a 42. kategóriába tartozó fonal kivételével

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat mesterséges textilanyagokból

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Kártolt vagy fésült durva állati szőr

5105 40 00

 

 

129

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

5110 00 00

 

 

130 A

Selyemfonal, a selyemhulladékból készült fonal kivételével

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Selyemfonal, a 130. A kategóriába tartozók kivételével selyemhernyóbél

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Fonal más növényi textilrostból

5308 90 90

 

 

132

Papírfonal

5308 90 50

 

 

133

Valódi kenderfonal

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Fémezett fonal

5605 00 00

 

 

135

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

5113 00 00

 

 

136

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Bolyhos szövet, zseníliaszövet és keskenyáru selyemből vagy selyemhulladékból

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Szövet papírfonalból és más textilrostokból, a rami kivételével

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt szövet

5809 00 00

 

 

140

Kötött vagy hurkolt kelme textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Takaró és útitakaró textilanyagból, a gyapjúból, , finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

ex 6301 90 90

 

 

142

Szőnyeg és más textil padlóborító szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból vagy manilakenderből

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Nemez durva állati szőrből

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Zsineg, kötél és hajókötél fonva is, abakából (manilakender) vagy valódi kenderből

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Kötöző-vagy bálázózsineg mezőgazdasági gépek részére, szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Zsineg, kötél és hajókötél szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból, a 146. A kategóriába tartozó termékek kivételével

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy sodorva is, az 5303 vámtarifaszám alá tartozó jutából vagy más textilháncsrostból

ex 5607 90 20

 

 

147

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, a nem kártolt vagy nem fésült kivételével

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Jutafonal vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból készült fonal

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kókuszrost fonal

5308 10 00

 

 

149

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű; Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy más textilháncsrostból, nem használt

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

5702 20 00

 

 

151 B

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem tűzve, nem pelyhesítve, jutából vagy más textilháncsrostból

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Tűnemez jutából vagy más textilháncsrostból, nem impregnált vagy bevont, a padlóborítók kivételével

5602 10 11

 

 

153

Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból, használt

6305 10 10

 

 

154

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

5001 00 00

Nyersselyem (nem sodorva)

5002 00 00

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, nem kártolt, nem fésült

ex 5003 00 00

Gyapjú nem kártolva, nem fésülve

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből

5104 00 00

Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami és másutt nem említett növényi eredetű rost nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: kóc, kóchulladék és más rostok hulladéka, kókuszrost és abaka kivételével

5305 00 00

Pamut nem kártolva, nem fésülve

5201 00 105201 00 90

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Valódi kender (Cannabis sativa L.) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; valódi kenderkóc és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilakender vagy Musa Textilis Nee) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

Juta és más textilháncsrost (kivéve: a len, tiszta kender és rami) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék jutából vagy más textilháncsrostból (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5303 10 005303 90 00

Egyéb növényi textilszál nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

 

 

156

Női vagy leánykablúz és pulóver, selyemből vagy selyemhulladékból, kötött vagy hurkolt

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Kötött vagy hurkolt ruházat, az 1-123. és a 156. kategóriába tartozók kivételével

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Ruha, blúz és ingblúz, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6204 49 106206 10 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6214 10 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, selyemből vagy selyemhulladékból

6215 10 00

 

 

160

Zsebkendő selyemből vagy selyemhulladékból

ex 6213 90 00

 

 

161

Ruházat, nem kötött, nem hurkolt, az 1-123. és a 159. kategóriába tartozók kivételével

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

I. A. MELLÉKLET

Kategória

Leírás

2009. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

db/kg

g/darab

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Géz és gézből készült cikkek a kiskereskedelem számára szokásos formában vagy kiszerelésben

3005 90 31

 

 

I. B. MELLÉKLET

1.

E melléklet a textilalapanyagokat (a 128. és 154. kategória), a gyapjúból és finom állati szőrből, pamutból és szintetikus vagy mesterséges szálból készültektől eltérő textiltermékeket, valamint a 124., 125. A, 125. B, 126., 127. A és 127. B kategóriába tartozó szintetikus vagy mesterséges szálat és végtelen szálat, illetve fonalat foglalja magába.

2.

A Kombinált Nómenklatúra értelmezési szabályainak sérelme nélkül, az árumegnevezés megfogalmazása csak jelzésértékűnek tekintendő, mivel az egyes kategóriákba tartozó termékeket – ezen a mellékleten belül – a KN-kódok határozzák meg. Amennyiben a KN-kód előtt »ex« jelzés áll, az egyes kategóriákba tartozó termékeket a KN-kód és a megfelelő megnevezés hatálya együttesen határozza meg.

3.

A férfi vagy fiú, illetve női vagy leányka ruházatként nem azonosítható ruházatot ez utóbbi kategóriába sorolják be.

4.

A »csecsemőruházat« kifejezés a legfeljebb 86-os kereskedelmi méretű ruházat megnevezésére szolgál.

Kategória

Leírás

2009. évi KN-kód

Egyenértékűségi táblázat

db/kg

g/darab

(1)

(2)

(3)

(4)

I. CSOPORT

ex 20

Ágynemű, a kötött és hurkolt anyagok kivételével

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Bolyhos szövet és zseníliaszövet és tűzött szövetek

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Asztalnemű, testápolási és konyhai textília, a kötött és hurkolt, valamint a 118. kategóriába tartozók kivételével

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

II. CSOPORT

ex 12

Harisnyanadrág, harisnya, térdzokni, bokazokni és más harisnyaáru és hasonló termékek, kötött vagy hurkolt, a csecsemőknek való kivételével

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Férfi vagy fiú alsónadrág, rövidnadrág, női vagy leányka rövidnadrág és alsónadrág, kötött vagy hurkolt

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Férfi vagy fiú szövet felsőkabát, esőkabát, és egyéb kabát, köpeny és pelerin

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Női vagy leányka szövet felsőkabát, esőkabát, és egyéb kabát, köpeny és pelerin, zakó és blézer a csuklyás kabát kivételével

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Férfi-vagy fiúatléta és más -alsóing, -alsónadrág, -rövidnadrág, -hálóing, -pizsama, -fürdőköpeny, -háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Női vagy leányka-atlétaing és más -alsóing, -kombiné, -alsószoknya, -rövidnadrág, -alsónadrág, -hálóing, -pizsama, -hálóköntös, -fürdőköntös, -háziköntös és hasonló áru, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Zsebkendő, a selyemből vagy selyemhulladékból készültek kivételével

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Férfi vagy fiú hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6107 29 00

Női vagy leányka hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk, kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Női vagy leányka szoknyák, beleértve a nadrágszoknyát

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Melltartó, szőtt, kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Csecsemőruha és tartozékai, az ex 10. és ex 87. kategóriába tartozó csecsemőkesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű kivételével, és az ex 88. kategóriába tartozó, nem kötött vagy hurkolt csecsemőharisnya, zokni és bokazokni kivételével

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Tréningruha kötött vagy hurkolt anyagból

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Az 5903, 5906 és 5907 vámtarifaszám alá tartozó szövetekből készült szőtt ruházati cikkek, az ex 14. és ex 15. kategóriába tartozó ruházati cikkek kivételével

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Az 5903 és 5907 vámtarifaszám alá tartozó, kötött vagy hurkolt szövetekből készült ruházati cikkek, valamint síöltöny, kötött vagy hurkolt

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

III. A CSOPORT

ex 38 B

Függönyháló, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Szőtt függöny (beleértve a drapériát, belső vászonrolót, sötétítő függönyt, ágyfüggönyt és más lakástextíliát), a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító (konfekcionálva is)

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Szőnyeg és más textil padlóborító, az 58., 142. és a 151. B kategóriába tartozó szőnyegek kivételével

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit, mint pl.: Gobelin, Flanders, Aubusson, Beauvais és hasonló fajták és a tűvarrással (pl.: pontöltéssel és keresztöltéssel) előállított faliszőnyeg, kárpit, konfekcionálva is;

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Szövött keskenyáru, vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat) az ex 62. és a 137. kategóriába tartozó címkék és hasonló áruk kivételével. Gumival kombinált textilanyagból készült rugalmas szövet és szegély (nem kötött vagy hurkolt)

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Zseníliafonal (beleértve a pelyhes zseníliafonalat is), paszományozott fonal (a fémezett fonal és a paszományozott lószőrfonal kivételével)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tüll és más hálószövet, a szövött, kötött és hurkolt kelmék kivételével, kézi vagy gépi csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Szövött címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Zsinór és díszítőpaszomány méteráruban, bojt, rojt, pompon és hasonló cikkek

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Kötött vagy hurkolt kelme szintetikus szálból, legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal-tartalommal, és kötött vagy hurkolt kelme legalább 5 tömegszázalék gumiszál-tartalommal

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Kötött vagy hurkolt kelme az ex 63. kategóriába tartozó anyagok kivételével

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Takaró és útitakaró, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6301 10 00

 

 

III. B. CSOPORT

ex 10

Kötött vagy hurkolt kesztyű, ujjatlan és egyujjas kesztyű is

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 pár

59

ex 67

Kötött vagy hurkolt anyagból készített ruházati kiegészítők, a csecsemők számára készülteken kívül; minden fajta háztartási textília kötött vagy hurkolt anyagból; kötött vagy hurkolt függöny (drapéria is), belső vászonroló, sötétítő függöny, ágyfüggöny és más lakástextília; kötött vagy hurkolt takaró és útitakaró, más kötött vagy hurkolt cikkek, beleértve a ruházati kellékeket és tartozékokat

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Női vagy leányka kombiné és alsószoknya, kötött vagy hurkolt

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Fürdőruha

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Férfi-vagy fiúöltöny és ruhaegyüttes, kötött vagy hurkolt textilanyagból

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével, a 159. kategóriába tartozók kivételével

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Csípőszorító és nadrágos csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áruk, ezek részei is, kötött vagy hurkolt anyagból is

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, nem kötött vagy hurkolt

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Harisnya, térdzokni és bokazokni, nem kötött vagy hurkolt; más ruházati kellékek és tartozékok, ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a csecsemőruházat és kiegészítők kivételével, a kötött vagy hurkolt anyagból készültek kivételével

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Sátor

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vatta textilanyagokból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textilpor és őrölt elemi szál

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Nemez és ebből készült áruk, impregnált vagy bevont is, a padlóborítók kivételével

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Csomózott háló zsinegből, kötélből vagy hajókötélből, összeállított halászháló fonalból, zsinegből, kötélből vagy hajókötélből

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Fonalból, zsinegből, kötélből, kábelből vagy hajókötélből készült egyéb áru, a textilanyagok, az ilyen anyagokból készült áruk és a 97. kategóriába tartozó áruk kivételével

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász) és hasonló, kalapkészítéshez használt, merevített textilszövet

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra felvitt bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Gumizott textilszövet, nem kötött vagy hurkolt, a gumigyártásban használt szövet kivételével

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Más módon impregnált vagy bevont szövet festett szövet színházi vagy stúdió-(műtermi) díszletek vagy hasonlók számára, az ex 100. kategóriába tartozók kivételével ex 100.

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Textilszövet cellulózszármazékkal vagy más műanyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Ponyva, vitorla, vászontető és napellenző

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Felfújható matrac, szőtt textilanyagból

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Kempingcikk szőtt textilanyagból, a felfújható matrac és a sátor kivételével

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Más készáru szőtt textilanyagból, az ex 113. és az ex 114. kategóriába tartozók kivételével

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Padló-, edény-és portörlő ruha a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Szőtt textilanyag és textiláru műszaki célra, a 136. kategóriába tartozók kivételével

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

IV. CSOPORT

115

Len-vagy ramifonal

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Len vagy rami szövetanyag

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Asztalnemű, testápolási és konyhai textília lenből vagy ramiból, a kötött vagy hurkolt kivételével

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Függöny (beleértve a drapériát is), belső vászonroló, sötétítő függöny és ágyfüggöny, más lakástextília, nem kötött vagy hurkolt, lenből vagy ramiból

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Zsineg, kötél, hajókötél és kábel, fonva is, lenből vagy ramiból

ex 5607 90 90

 

 

122

Zsák és zacskó áruk csomagolására, lenből, használt, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6305 90 00

 

 

123

Bolyhos szövet és zseníliaszövet, lenből vagy ramiból, a szövött keskenyáru kivételével

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, lenből vagy ramiból, a kötött vagy hurkolt kivételével

ex 6214 90 00

 

 

V. CSOPORT

124

Szintetikus vágott szálak

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Szintetikus végtelen szálból készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat szintetikus anyagokból

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Mesterséges vágott szálak

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Mesterséges végtelen szálból készült fonal, nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben, egyágú fonal viszkózselyemből, nem sodorva vagy méterenként legfeljebb 250 sodrattal, valamint egyágú terjedelmesített fonal cellulóz-acetátból

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, szalag (pl.: mesterséges műszalma és hasonlók) és catgut-utánzat mesterséges textilanyagokból

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Kártolt vagy fésült durva állati szőr

5105 40 00

 

 

129

Durva állati szőrből vagy lószőrből készült fonal

5110 00 00

 

 

130 A

Selyemfonal, a selyemhulladékból készült fonal kivételével

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Selyemfonal, a 130. A kategóriába tartozók kivételével silk-worm gut

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Fonal más növényi textilrostból

5308 90 90

 

 

132

Papírfonal

5308 90 50

 

 

133

Valódi kenderfonal

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Fémezett fonal

5605 00 00

 

 

135

Szövet durva állati szőrből vagy lószőrből

5113 00 00

 

 

136 A

Selyemből vagy selyemhulladékból készült szövet, a fehérítetlen, mosott vagy fehérített kivételével

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Szövet selyemből vagy selyemhulladékból a 136A kategóriába tartozók kivételével

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Bolyhos szövet, zseníliaszövet és keskenyáru selyemből vagy selyemhulladékból

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Szövet papírfonalból és más textilrostokból, a rami kivételével

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Fémszálból vagy fémezett fonalból szőtt szövet

5809 00 00

 

 

140

Kötött vagy hurkolt kelme textilanyagból, a gyapjúból, finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Takaró és útitakaró textilanyagból, a gyapjúból, , finom állati szőrből, pamutból vagy szintetikus vagy mesterséges szálból készültek kivételével

ex 6301 90 90

 

 

142

Szőnyeg és más textil padlóborító szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból vagy manilakenderből

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Nemez durva állati szőrből

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Zsineg, kötél és hajókötél fonva is, abakából (manilakender) vagy valódi kenderből

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Kötöző-vagy bálázózsineg mezőgazdasági gépek részére, szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Zsineg, kötél és hajókötél szizálból vagy az agávé nemhez tartozó más növények rostjaiból, a 146. A kategóriába tartozó termékek kivételével

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy sodorva is, az 5303 vámtarifaszám alá tartozó jutából vagy más textilháncsrostból

ex 5607 90 20

 

 

147

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, a nem kártolt vagy nem fésült kivételével

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Jutafonal vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból készült fonal

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kókuszrost fonal

5308 10 00

 

 

149

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Jutaszövet vagy más háncsrostból készült szövet, 150 cm-t meghaladó szélességű; Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy más textilháncsrostból, nem használt

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Padlóborító kókuszdiórostból (kókuszrost)

5702 20 00

 

 

151 B

Szőtt szőnyeg és más textil padlóborító, nem tűzve, nem pelyhesítve, jutából vagy más textilháncsrostból

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Tűnemez jutából vagy más textilháncsrostból, nem impregnált vagy bevont, a padlóborítók kivételével

5602 10 11

 

 

153

Zsák és zacskó áruk csomagolására, jutából vagy az 5303 vámtarifaszám alá tartozó más textilháncsrostból, használt

6305 10 10

 

 

154

Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó

5001 00 00

Nyersselyem (nem sodorva)

5002 00 00

Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót is), fonalhulladék és foszlatott anyag, nem kártolt, nem fésült

ex 5003 00 00

Gyapjú nem kártolva, nem fésülve

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Foszlatott anyag gyapjúból, vagy finom vagy durva állati szőrből

5104 00 00

Len nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Rami és másutt nem említett növényi eredetű rost nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva: kóc, kóchulladék és más rostok hulladéka, kókuszrost és abaka kivételével

5305 00 00

Pamut nem kártolva, nem fésülve

5201 00 105201 00 90

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; valódi kenderkóc és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5302 10 005302 90 00

Abaka (Manilakender vagy Musa Textilis Nee) nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kenderkóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

Juta és más textilháncsrost (kivéve: a len, tiszta kender és rami) nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék jutából vagy más textilháncsrostból (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5303 10 005303 90 00

Egyéb növényi textilszál nyersen vagy feldolgozva, de nem fonva: kenderkóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is)

5305 00 00

 

 

156

Női vagy leánykablúz és pulóver, selyemből vagy selyemhulladékból, kötött vagy hurkolt

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Kötött vagy hurkolt ruházat, az ex 10., ex 12., ex 13., ex 24., ex 27., ex 28., ex 67., ex 69., ex 72., ex 73., ex 75., ex 83. és a 156. kategóriába tartozók kivételével

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Ruha, blúz és ingblúz, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6204 49 106206 10 00

Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló, nem kötött vagy hurkolt, selyemből vagy selyemhulladékból

6214 10 00

Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli, selyemből vagy selyemhulladékból

6215 10 00

 

 

160

Zsebkendő selyemből vagy selyemhulladékból

ex 6213 90 00

 

 

161

Ruházat, nem kötött vagy hurkolt, az ex 14., ex 15., ex 18., ex 31., ex 68., ex 72., ex 78., ex 86., ex 87., ex 88. és a 159. kategóriába tartozók kivételével

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

(2)

A II. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT EXPORTÁLÓ ORSZÁGOK

Belarusz

Oroszország

Szerbia

Üzbegisztán”

(3)

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 28. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   E sorozatszám a következő elemekből áll:

az exportáló országot jelölő két betű:

Belarusz = BY

Szerbia = RS

Üzbegisztán = UZ

a tervezett rendeltetési tagállamot, illetve az ilyen tagállamok csoportját a következőképpen jelölő két betű:

AT = Ausztria

BG = Bulgária

BL = Benelux-államok

CY = Ciprus

CZ = Cseh Köztársaság

DE = Németországi Szövetségi Köztársaság

DK = Dánia

EE = Észtország

GR = Görögország

ES = Spanyolország

FI = Finnország

FR = Franciaország

GB = Egyesült Királyság

HU = Magyarország

IE = Írország

IT = Olaszország

LT = Litvánia

LV = Lettország

MT = Málta

PL = Lengyelország

PT = Portugália

RO = Románia

SE = Svédország

SI = Szlovénia

SK = Szlovákia

egy egyjegyű szám a kontingensév vagy azon év megjelölésére, amelyben a kivitelt regisztrálták, az e melléklet A. táblázatában felsorolt termékek esetében a kérdéses év utolsó számjegyének megfelelő szám, pl. 2008 esetében »8« és 2009 esetében »9«.

egy, az exportáló ország kiállító hivatalát jelölő kétjegyű szám,

az érintett rendeltetési tagállamhoz folytatólagosan hozzárendelt ötjegyű szám, 00001-től 99999-ig.”

b)

Az A. táblázat helyébe a következő lép:

„A kettős ellenőrzési felügyelet hatálya alá tartozó országok és kategóriák

Harmadik ország

Csoport

Kategória

Egység

Üzbegisztán

I A

1

tonna

3

tonna

I B

4

1 000 darab

5

1 000 darab

6

1 000 darab

7

1 000 darab

8

1 000 darab

II B

26

1 000 darab”

c)

A B. táblázatot törölték.

(4)

Az V. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„V. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI KERETMENNYISÉGEK

A 2009-as évre alkalmazandó

BELARUSZ

Kategória

Egység

2009. január 1-jétől alkalmazandó kontingens

I.A. csoport

1

tonna

1 586

2

tonna

6 643

3

tonna

242

I.B. csoport

4

E darab

1 839

5

E darab

1 105

6

E darab

1 705

7

E darab

1 377

8

E darab

1 160

II.A. csoport

20

tonna

329

22

tonna

524

II.B. csoport

15

E darab

1 726

21

E darab

930

24

E darab

844

26/27

E darab

1 117

29

E darab

468

73

E darab

329

III.B. csoport

67

tonna

359

IV. csoport

115

tonna

420

117

tonna

2 312

118

tonna

471

E darab: ezer darab”

(5)

A VII. mellékletben szereplő táblázat helyébe a következő lép:

„Táblázat

Közösségi keretmennyiségek a passzív feldolgozási forgalom (opt) szerint újrabehozott árukra

A 2009-as évre alkalmazandó

BELARUSZ

Kategória

Egység

2009. január 1-jétől

I.B. csoport

4

1 000 darab

6 610

5

1 000 darab

9 215

6

1 000 darab

12 290

7

1 000 darab

9 225

8

1 000 darab

3 140

II.B. csoport

15

1 000 darab

5 387

21

1 000 darab

3 584

24

1 000 darab

922

26/27

1 000 darab

4 492

29

1 000 darab

1 820

73

1 000 darab

6 979”

(6)

A VIII. mellékletben szereplő táblázatok helyébe a következő lép:

„1.

ORSZÁG

2.

Előzetes felhasználás

3.

Átcsoportosítás

4.

Átcsoportosítás az 1. kategóriából a 2. és 3. kategóriába

5.

Átcsoportosítás a 2. és 3. kategória között

6.

Átcsoportosítás a 4., 5., 6., 7. és a 8. kategóriák között

7.

Átcsoportosítás az I., II., III. csoportból a II., III., IV. csoportba

8.

A kategóriákban lehetséges legnagyobb növekedés

9.

További feltételek

Belarusz

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

A 7. oszlop tekintetében az V. csoportból, illetve csoportba is végezhető átcsoportosítás. Az I. csoport kategóriái esetében a 8. oszlopban szereplő felső határ 13 %.

Szerbia

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

A 7. oszlop tekintetében az I., II. és III. csoport bármelyik kategóriájából végezhető átcsoportosítás a II. és III. csoportba.”


(1)  Megjegyzés: kizárólag az 1-114. kategóriára vonatkozik Belarusz, az Orosz Föderáció, Üzbegisztán, és Szerbia kivételével, amelyek esetében az 1-161. kategóriára vonatkozik.

(2)  Csak a Kínából származó behozatalra vonatkozik.


23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/56


A BIZOTTSÁG 1329/2008/EK RENDELETE

(2008. december 22.)

a magántárolási támogatás formájában a sertéshúspiac vonatkozásában az Egyesült Királyság egy részén megvalósítandó rendkívüli támogatási intézkedések elfogadásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 37. cikkére, 43. cikke a) és d) pontjára és 191. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 37. cikke rendelkezik arról, hogy abban az esetben, ha a hasított sertések közösségi – a Közösség reprezentatív piacain az egyes tagállamokban regisztrált és az egyes tagállamok sertésállományának relatív nagyságát tükröző együtthatóval súlyozott árak alapján megállapított – piaci átlagára alacsonyabb, mint a referenciaár 103 %-a, és várhatóan alacsonyabb is marad, a Bizottság határozhat magántárolási támogatás nyújtásáról.

(2)

A piaci árak e szint alá estek, és ez a helyzet az adott szezonális és ciklikus tendenciák alapján várhatóan fennmarad.

(3)

Az írországi és észak-írországi sertéshúspiaci helyzet különösen kritikus, miután a közelmúltban magas dioxinszintet állapítottak meg az Írországból származó sertéshúsban. Az illetékes hatóságok különböző intézkedéseket hoztak a helyzet megoldására.

(4)

Több írországi gazdaságba fertőzött takarmány került. A sertések takarmányadagjának jelentős részét a fertőzött takarmány alkotta, amelynek következtében az érintett gazdaságokból származó sertéshús dioxinszintje megemelkedett. A sertéshúsban talált dioxin magas szintje miatt, illetve mivel nehéz visszakövetni, hogy az érintett sertéshús mely gazdaságokból származik, az illetékes hatóságok úgy döntöttek, hogy elővigyázatossági intézkedésként bevonnak a piacról minden sertéshúst és sertéshústerméket.

(5)

Az intézkedések végrehajtása nagyon komoly zavarokat okoz az észak-írországi sertéshúspiacon. Tekintettel e rendkívüli körülményekre és az észak-írországi sertéshúspiacon tapasztalható gyakorlati nehézségekre, indokolt – korlátozott időre és a termékek meghatározott körére – Észak-Írországban nyújtandó magántárolási támogatás formájában rendkívüli közösségi támogatási intézkedéseket hozni.

(6)

Az 1234/2007/EK rendelet 31. cikke szerint sertéshúsra magántárolási támogatás nyújtható, amelynek összegét a Bizottság előre vagy pályázati eljárás útján határozza meg.

(7)

Mivel az észak-írországi sertéshúspiaci helyzet gyors gyakorlati megoldást követel, a legmegfelelőbb eljárás az lenne, ha a magántárolási támogatás összegét a Bizottság előre meghatározná.

(8)

Az egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2008. augusztus 20-i 826/2008/EK bizottsági rendelet (2) meghatározta a magántárolási támogatási rendszer végrehajtásának közös szabályait.

(9)

A 826/2008/EK rendelet 6. cikkének értelmében az előre rögzített támogatást a rendelet III. fejezetében foglalt részletes szabályokkal és feltételekkel összhangban kell nyújtani.

(10)

A rendkívüli körülményekre tekintettel meg kell követelni, hogy a tárolandó sertéshústermékek olyan gazdaságokból származzanak, amelyek esetében bizonyossággal kizárható a fertőzött takarmány felhasználása. Szükséges továbbá előírni, hogy az érintett termékeknek Írországban vagy Észak-Írországban nevelt és Észak-Írországban levágott sertésből készült termékeknek kell lenniük.

(11)

Az intézkedés könnyebb végrehajtása érdekében a sertéshústermékeket be kell sorolni a tárolási költségek szintje szerinti hasonlóságok alapján.

(12)

A szerződések megkötésére vonatkozó adminisztratív és ellenőrzési munka megkönnyítése érdekében meg kell határozni az egyes kérelmezőkre eső minimális termékmennyiséget.

(13)

Annak érdekében, hogy a piaci szereplők teljesítsék szerződéses kötelezettségvállalásukat és az intézkedés elérje a kívánt piaci hatást, biztosítékot kell megállapítani.

(14)

A sertéshústermékek kivitele hozzájárul a piaci egyensúly helyreállításához. Ezért a 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók abban az esetben, ha a kivitelre szánt termékek esetében a raktárból való kitárolás következtében a tárolási időtartam lerövidül. Meg kell állapítani a támogatás említett cikk szerint alkalmazandó csökkentésének napi összegét.

(15)

A 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában, valamint a piaci szereplők számára biztosítandó következetesség és egyértelműség érdekében napban kell kifejezni az említett albekezdésben szereplő kéthónapos időtartamot.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Alkalmazási kör

(1)   A magántárolási támogatást olyan sertéshústermékekre lehet odaítélni, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

a)

legalább az észak-írországi levágást megelőző két hónapban Írország vagy Észak-Írország területén nevelt sertésből származnak;

b)

egészséges, megbízható és piacképes forgalmazási minőségűek, valamint olyan gazdaságban tenyésztett sertésből származnak, amely bizonyíthatóan nem használt magas dioxin- és poliklórozottbifenil-tartalmú (PCB) fertőzött takarmányt.

(2)   A támogatásra jogosult termékkategóriák jegyzékét és a vonatkozó összegeket a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Alkalmazandó szabályok

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a 826/2008/EK rendeletet kell alkalmazni.

3. cikk

Kérelmek benyújtása

(1)   A sertéshústermékeknek az 1. cikk szerinti támogatásra jogosult kategóriáira vonatkozó magántárolási támogatás iránti kérelmeket e rendelet hatálybalépésének időpontjától Észak-Írországban lehet benyújtani.

(2)   A kérelmek 90, 120, 150 vagy 180 napos tárolási időtartamra vonatkozhatnak.

(3)   Kérelmet csak a mellékletben szereplő termékkategóriák egyikére vonatkozóan lehet benyújtani, a kategórián belüli KN-kód feltüntetésével.

(4)   Az illetékes hatóságok meghozzák az 1. cikk (1) bekezdésének betartásához szükséges intézkedéseket.

4. cikk

Minimális mennyiség

A kérelmenkénti minimális mennyiség:

a)

10 tonna a kicsontozott termékek esetében;

b)

15 tonna más termékek esetében.

5. cikk

Biztosítékok

A kérelmekhez mellékelni kell a melléklet 3–6. oszlopában megállapított támogatási összegek 20 %-ával megegyező mértékű biztosítékot.

6. cikk

Összes mennyiség

A 826/2008/EK rendelet 19. cikkével összhangban megkötött szerződésben szereplő összes termékmennyiség nem haladhatja meg a 15 000 tonnát.

7. cikk

A kivitelre szánt termék kitárolása

(1)   A 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése első albekezdésének alkalmazásában legalább 60 napos minimális raktározási időszaknak el kell telnie.

(2)   A 826/2008/EK rendelet 28. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének alkalmazásában a napi összegeket e rendelet mellékletének 7. oszlopa tartalmazza.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 223., 2008.8.21., 3. o.


MELLÉKLET

Termékkategória

Támogatott termék

A támogatás összege a raktározás időtartama szerint

(EUR/tonna)

Csökkentés

90 nap

120 nap

150 nap

180 nap

naponta

1

2

3

4

5

6

7

1.   

kategória

ex 0203 11 10

Hasított félsertés, mellső lábak, farok, vesék, sovány dagadó és gerincoszlop nélkül (1)

278

315

352

389

1,24

2.   

kategória

ex 0203 12 11

Sonka

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

Lapocka

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Elülső részek

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Tarja és karaj, a nyaki véggel vagy a nélkül, vagy nyakhús külön, karaj bélszínnel vagy a nélkül (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

Comb, lapocka, elülső részek, karaj nyakkal, nyakhússal vagy azok nélkül, karaj bélszínnel vagy a nélkül, kicsontozva (4)  (5)

 

 

 

 

 

3.   

kategória

ex 0203 19 15

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gerincoszlopra merőlegesen elvágva

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Oldalas és dagadó, egészben vagy a gerincoszlopra merőlegesen elvágva, bőr és bordák nélkül

 

 

 

 

 

4.   

kategória

ex 0203 19 55

Középtest, bőrrel vagy szalonnával vagy azok nélkül, kicsontozva (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  A támogatás a Wiltshire-oldalként előkészített, azaz fej, toka, fejhús, csülök, farok, szalonna, vese, szűzpecsenye, lapockacsont, szegycsont, gerincoszlop, medencecsont és rekesz nélküli hasított féltestekre is nyújtható.

(2)  A karaj és nyakhús lehet bőrrel vagy anélkül, de a fedőszalonna vastagsága nem haladhatja meg a 25 mm-t.

(3)  A szerződéses mennyiség az említett termékek bármilyen kombinációjára vonatkozhat.

(4)  A karaj és nyakhús lehet bőrrel vagy anélkül, de a fedőszalonna vastagsága nem haladhatja meg a 25 mm-t.

(5)  A szerződéses mennyiség az említett termékek bármilyen kombinációjára vonatkozhat.

(6)  Ugyanaz az előkészítés, mint a 0210 19 20 KN-kód alá sorolt termékek esetében.


23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/60


A BIZOTTSÁG 1330/2008/EK RENDELETE

(2008. december 22.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 103. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága 2008. október 21-én és 27-én, valamint 2008. november 12-én úgy határozott, hogy módosítja az azon természetes és jogi személyekre, csoportokra és szervezetekre vonatkozó felsorolást, amelyekre a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik, és hét személlyel kiegészíti a felsorolást, tekintettel az e személyek Al-Qaidával fenntartott összeköttetéséről szóló információkra. A módosításokra vonatkozó indokolásokat benyújtották a Bizottságnak.

(3)

Az I. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie.

(5)

Mivel az ENSZ felsorolása nem tartalmazza az érintett természetes személyek jelenlegi címét, értesítést kell közzétenni a Hivatalos Lapban, hogy az érintett személyek kapcsolatban léphessenek a Bizottsággal, valamint hogy a Bizottság tájékoztathassa az érintett természetes személyeket az e rendelet alapjául szolgáló tényekről, lehetőséget nyújthasson számukra, hogy ezekre észrevételeket tegyenek, valamint az észrevételek és a rendelkezésre álló lehetséges további információk ismeretében felülvizsgálhassa e rendeletet,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 22-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató


(1)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.


MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

A „Természetes személyek” pont a következő bejegyzésekkel egészül ki:

(1)

Abdulbasit Abdulrahim (másképpen: a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud). Cím: London, Egyesült Királyság. Születési idő: 1968.7.2. Születési hely: Gdabia, Líbia. Útlevélszám: 800220972 (brit útlevél). Állampolgárság: brit. Egyéb információk: a) Brit nemzeti biztosítási száma: PX053496A; b) A Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) képviseletében pénzgyűjtő tevékenységben vesz részt; c) Az LIFG-n belül vezető beosztásokat töltött be az Egyesült Királyságban; d) Kapcsolatban áll a SANABEL Relief Agency következő igazgatóival: Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf és Abdulbaqi Mohammed Khaled, valamint az LIFG tagjaival az Egyesült Királyságban, ideértve Ismail Kamokát is, aki az LIFG magas beosztású tagja az Egyesült Királyságban, és akit 2007 júniusában a terrorizmus finanszírozásának vádjával az Egyesült Királyságban elítéltek.

(2)

Redouane El Habhab (másképpen: Abdelrahman). Cím: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Németország (korábbi cím). Születési idő: 1969.12.20.; Születési hely: Casablanca, Marokkó. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 1005552350 (2001.3.27-én állította ki a kieli önkormányzat (Németország), 2011.3.26-án jár le). Személyazonosító igazolvány száma: 1007850441 (a kieli önkormányzat (Németország) által 2001.3.27-én kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, 2011.3.26-án jár le). Egyéb információk: Jelenleg börtönbüntetését tölti Lübeckben (Németország).

(3)

Maftah Mohamed Elmabruk (másképpen: a) Muftah Al Mabrook, b) Mustah ElMabruk, c) Maftah El Mobruk, d) Muftah El Mabruk, e) Maftah Elmobruk, f) Al Hajj Abd Al Haqq, g) Al Haj Abd Al Hak). Cím: London, Egyesült Királyság. Születési idő: 1950.5.1. Születési hely: Líbia. Állampolgárság: líbiai. Egyéb információk: a) Brit nemzeti biztosítási száma: PW503042C; b) Brit lakos; c) A Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) képviseletében pénzgyűjtő tevékenységben vesz részt. Kapcsolatban áll az LIFG tagjaival az Egyesült Királyságban, ideértve Mohammed Benhammedit és Ismail Kamokát is, aki az LIFG magas beosztású tagja az Egyesült Királyságban, és akit 2007 júniusában a terrorizmus finanszírozásának vádjával az Egyesült Királyságban elítéltek.

(4)

Abdelrazag Elsharif Elosta (másképpen: Abdelrazag Elsharif Al Usta) Cím: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: 1963.6.20. Születési hely: Soguma, Líbia. Útlevélszám: 304875071 (brit útlevél). Állampolgárság: brit. Egyéb információk: a) Brit nemzeti biztosítási száma: PW669539D; b) A Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) képviseletében pénzgyűjtő és pénzügyi közvetítői tevékenységben vesz részt. Kapcsolatban áll az LIFG tagjaival az Egyesült Királyságban, ideértve Mohammed Benhammedit, Taher Nasufot és Ismail Kamokát is, aki az LIFG magas beosztású tagja az Egyesült Királyságban, és akit 2007 júniusában a terrorizmus finanszírozásának vádjával az Egyesült Királyságban elítéltek.

(5)

Fritz Martin Gelowicz (másképpen: Robert Konars (születési idő és hely: 1979.4.10., Liège, Belgium), b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley). Cím: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Németország (korábbi cím). Születési idő: 1979.9.1. Születési hely: München, Németország. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 7020069907 (Ulmban (Németország) kiállított német útlevél, 2010. május 11-ig érvényes). Nemzeti személyazonosító száma: 7020783883 (Ulmban (Németország) kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, 2008.6.10-én lejárt). Egyéb információk: a) Legalább 2006 eleje óta kapcsolatban áll az Islamic Jihad Union-nal (IJU), másképpen: Islamic Jihad Group. Kapcsolatban áll Daniel Martin Schneiderrel és Adem Yilmazzal. Kiképezték robbanóanyagok gyártására és használatára; b) 2007. szeptember 4-én Medebach-ban (Németország) letartóztatták, és 2007. szeptember 5-e óta őrizetben van Németországban (2008. október).

(6)

Daniel Martin Schneider (másképpen: Abdullah). Cím: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Németország (korábbi cím). Születési idő: 1985.9.9. Születési hely: Neunkirchen (Saar), Németország. Állampolgárság: német. Útlevélszám: 2318047793 (Friedrichsthalban (Németország) 2006.5.17-én kiállított német útlevél, 2011.5.16-ig érvényes). Nemzeti személyazonosító száma: 2318229333 (Friedrichsthalban (Németország) 2006.5.17-én kiállított német szövetségi személyazonosító igazolvány, 2011.5.16-ig érvényes (elvesztését bejelentették)). Egyéb információk: a) Legalább 2006 eleje óta kapcsolatban áll az Islamic Jihad Union-nal (IJU), másképpen: Islamic Jihad Group. Kapcsolatban áll Fritz Martin Gelowicz-cal és Adem Yilmazzal; b) 2007. szeptember 4-én Medebach-ban (Németország) letartóztatták és 2007. szeptember 5-e óta őrizetben van Németországban (2008. október).

(7)

Adem Yilmaz (másképpen: Talha) Születési idő: 1978.11.4. Születési hely: Bayburt, Törökország. Állampolgárság: török. Útlevélszám: TR-P 614 166 (a Török Főkonzulátus által 2006.3.22-én Frankfurt/Mainban kibocsátott török útlevél, 2009.9.15-ig érvényes). Cím: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Németország (korábbi cím). Egyéb információk: a) Legalább 2006 eleje óta kapcsolatban áll az Islamic Jihad Union-nal (IJU), másképpen: Islamic Jihad Group. Kapcsolatban áll Fritz Martin Gelowicz-cal és Daniel Martin Schneiderrel; b) 2007. szeptember 4-én Medebach-ban (Németország) letartóztatták és 2007. szeptember 5-e óta őrizetben van Németországban (2008. október).


IRÁNYELVEK

23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/62


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/110/EK IRÁNYELVE

(2008. december 16.)

a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv (vasúti biztonsági irányelv) módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 71. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A vasúti személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatások egységes piacának létrehozását célzó erőfeszítések folytatása érdekében az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 2004/49/EK irányelvet (3), amely a vasutak biztonságára vonatkozó közös keretszabályozást hoz létre.

(2)

A közösségi vasúti rendszer új vagy korszerűsített részei tekintetében a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 1996. július 23-i 96/48/EK tanácsi irányelv (4) és a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2001. március 19-i 2001/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5), a használatban lévő járművek tekintetében pedig a 2004/49/EK irányelv foglalkozott eredetileg a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezési eljárásaival. A jobb szabályozással összhangban, valamint a közösségi jogszabályok egyszerűsítése és korszerűsítése céljából a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezésére vonatkozó valamennyi rendelkezést egyetlen jogi aktusba kell foglalni. Következésképpen a 2004/49/EK irányelv jelenlegi 14. cikkét el kell hagyni, a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv helyébe lépő, a Közösségben a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (átdolgozás) (6) (a továbbiakban: a vasutak kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv) pedig ki kell egészíteni a már használatban lévő járművek üzembe helyezésének engedélyezésére vonatkozó új rendelkezéssel.

(3)

Az 1999. évi nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) 2006. július 1-jei hatályba lépése új szabályokat vezetett be a járművek használatára vonatkozó szerződések tekintetében. Az egyezményhez csatolt CUV-függelék (egységes szabályok a nemzetközi vasúti forgalomban engedélyezett járművekre vonatkozó szerződésekre) értelmében a kocsik üzembentartói többé nem kötelesek nyilvántartásba vetetni a kocsikat egy vasúttársaságnál. A vasúttársaságok közötti korábbi „Regolamento Internazionale Veicoli” (RIV) megállapodás (szabályzat a nemzetközi forgalomban a kölcsönös teherkocsi használatról) megszűnt, és annak részben a vasúttársaságok és a kocsik üzembentartói közötti új, magán- és önkéntes megállapodás (általános szerződési feltételek a vasúti kocsik használatáról, GCU) lépett a helyébe, amely értelmében az utóbbiak felelnek a kocsijaik karbantartásáért. E módosítások tükrözése és a vasúttársaságok biztonsági tanúsítványai tekintetében a 2004/49/EK irányelv végrehajtásának megkönnyítése érdekében meg kell határozni az „üzembentartó” és a „karbantartásért felelős szervezet” fogalmát, valamint az e szervezetek és a vasúttársaságok közötti kapcsolatot.

(4)

Az „üzembentartó” fogalommeghatározásának a lehető legközelebb kell állnia az 1999. évi COTIF-egyezményben használt fogalommeghatározáshoz. Számos szervezet lehet jármű-üzembentartó, így például a tulajdonos, egy kocsiparkkal üzletelő társaság, egy vasúttársaságnak járműveket haszonbérbe adó társaság, egy vasúttársaság, illetve az infrastruktúrája karbantartása céljából járműveket alkalmazó infrastruktúra-működtető. E szervezetek felelnek a járművekért, azoknak a vasúttársaságok és az infrastruktúra-működtetők által szállítóeszközként való használata tekintetében. A félreértések elkerülése érdekében az üzembentartót egyértelmű módon nyilvántartásba kell venni a vasutak kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv 33. cikkében meghatározott nemzeti járműnyilvántartásban.

(5)

A meglévő vasúti jogszabályokkal való összhang biztosítása, illetve a felesleges adminisztratív terhek elkerülése érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a muzeális, a múzeumi és a turista vasutakat kizárják ezen irányelv hatálya alól.

(6)

Egy jármű üzembe helyezése vagy a hálózaton való használata előtt a nemzeti járműnyilvántartásban meg kell határozni a karbantartásáért felelős szervezetet. A karbantartásért felelős szervezet lehet vasúttársaság, infrastruktúra-működtető vagy üzembentartó.

(7)

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy eleget tegyenek azon kötelezettségüknek, amely szerint azonosítaniuk kell a karbantartásért felelős szervezetet, illetve azt alternatív intézkedések révén tanúsítaniuk kell harmadik országokban nyilvántartásba vett és az adott ország előírásainak megfelelően karbantartott járművek esetében, továbbá a Közösség fő vasútvonalainak nyomtávjától eltérő nyomtávú hálózatokon vagy vonalakon használt járművek esetében, amelyekre vonatkozóan a karbantartásért felelős szervezet azonosításának teljesítését alternatív módon harmadik országokkal kötött nemzetközi megállapodások biztosítják, valamint a muzeális, a múzeumi és a turistavasutak által vagy, különleges, illetve katonai felszerelési szállítmányok céljára használt és a nemzeti biztonsági hatóság eseti, a szolgáltatás elvégzése előtt megszerzendő engedélyéhez kötött járművek esetében. Ezekben az esetekben az érintett tagállamnak lehetővé kell tenni, hogy az illetékessége alá tartozó hálózaton elfogadhasson járműveket a hozzájuk rendelt, karbantartásért felelős szervezet, illetve annak tanúsítványa nélkül is. Az ilyen eltérésekhez azonban az érintett tagállam alaki határozatára, valamint az Európai Vasúti Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által a biztonsággal kapcsolatos teljesítményről szóló jelentés keretében végzett elemzésre van szükség.

(8)

Amikor egy vasúttársaság vagy infrastruktúra-működtető olyan járműveket használ, amelyek tekintetében nem vettek nyilvántartásba karbantartásért felelős szervezetet vagy az nem rendelkezik tanúsítvánnyal, az ilyen jármű használatához kapcsolódó valamennyi kockázatot a vasúttársaságnak vagy az infrastruktúra-működtetőnek kell kezelnie. A vasúttársaság vagy infrastruktúra-kezelő a biztonsági rendszerére vonatkozó tanúsítvány révén, illetve adott esetben saját biztonsági tanúsítása vagy engedélye révén bizonyítja, hogy képes a kockázatok kezelésére.

(9)

Tehervagonok esetében a karbantartásért felelős szervezetet az Ügynökség által kidolgozandó és a Bizottság által elfogadandó rendszer alapján kell tanúsítani. Amennyiben a karbantartásért felelős szervezet vasúttársaság vagy infrastruktúra-működtető, ezt a tanúsítási eljárást bele kell foglalni a biztonsági tanúsítvány vagy engedély kiállítása céljából végzett eljárásba. Az ilyen szervezet számára kiállított tanúsítvány garantálja, hogy a szervezet a felelőssége alá tartozó valamennyi tehervagon vonatkozásában megfelel ezen irányelv karbantartási követelményeinek. A tanúsítvány a Közösség egész területén érvényes, és annak a testületnek kell kiadnia, amely képes az e szervezetek által létrehozott karbantartási rendszerek ellenőrzésére. Mivel a tehervagonokat gyakran használják nemzetközi forgalomban, és mivel a karbantartásért felelős szervezetek nem egyetlen tagállamban található műhelyekben kívánják elvégezni a karbantartást, a tanúsító testületnek képesnek kell lennie arra, hogy ellenőrzéseit a Közösség teljes területén végezze.

(10)

A karbantartási követelmények kidolgozására a vasutak kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv összefüggésében kerül sor, elsősorban a „gördülőállomány”-ra vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírások (ÁME) részeként. Ezen irányelv hatályba lépésének következtében biztosítani kell az ÁME és a karbantartásért felelős szervezetre vonatkozó, a Bizottság által elfogadandó tanúsítási követelmények közötti koherenciát. A Bizottság ezt adott esetben a vonatkozó ÁME módosítása útján hajtja végre, a vasutak kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelvben előírt eljárás alkalmazásával.

(11)

Mivel ezen irányelv célját, nevezetesen a közösségi vasutak biztonságának további javítását, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés léptéke miatt az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ezen irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(12)

A 2004/49/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni.

(13)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen a 2004/49/EK irányelv mellékleteinek felülvizsgálatára és kiigazítására, a közös biztonsági módszerek és a közös biztonsági célkitűzések elfogadására és felülvizsgálatára, valamint egy karbantartási tanúsítási rendszer létrehozására is. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2004/49/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében előírt ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(14)

Azon tagállamokra, amelyek nem rendelkeznek vasúti rendszerrel, és erre a közeljövőben sincs kilátás, ezen irányelv átültetése és végrehajtása aránytalan és értelmetlen kötelezettséget róna. Ezért az ilyen tagállamokat arra az időre, amíg nem rendelkeznek vasúti rendszerrel mentesíteni kell ezen irányelv átültetésének és végrehajtásának kötelezettsége alól.

(15)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (8) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(16)

Következésképpen a 2004/49/EK irányelvet módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 2004/49/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (2) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„d)

a nemzeti hálózaton közlekedő, muzeális járművek, amennyiben eleget tesznek a biztonságos járműközlekedést garantáló nemzeti biztonsági előírásoknak és szabályoknak;

e)

saját hálózatukon közlekedő muzeális és múzeumi, valamint turistavasutak, beleértve a műhelyeket, járműveket és a személyzetet is.”

2.

A 3. cikk a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:

„s)

»üzembentartó«: az a személy vagy szervezet, aki vagy amely a járművet, mint szállítóeszközt hasznosítja, akár tulajdonosa, akár használati joga van felette, továbbá a Közösségben a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) (9), a továbbiakban: a vasutak kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv, 33. cikkében meghatározott nemzeti járműnyilvántartásban ily módon nyilvántartásba van véve;

t)

»karbantartásért felelős szervezet«: egy jármű karbantartásáért felelős szervezet, amely a nemzeti járműnyilvántartásban ily módon nyilvántartásba van véve;

u)

»jármű«: vontató eszközzel rendelkező vagy nem rendelkező, saját kerekein vasúti sínen közlekedő vasúti jármű. Egy jármű egy vagy több strukturális és funkcionális alrendszerből, vagy ezen alrendszerek egy vagy több részéből áll.

3.

A 4. cikk (4) bekezdésében a „kocsik üzemeltetőinek” kifejezés helyébe az „az üzembentartóinak” kifejezés lép.

4.

Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   2009. április 30. előtt felül kell vizsgálni az I. mellékletet, különösen annak érdekében, hogy az tartalmazza a közös biztonsági mutatók közös meghatározásait és a balesetek költségei kiszámításának közös módszereit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 27. cikk (2a) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

5.

A 6. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottság 2008. április 30. előtt elfogadja a legalább a (3) bekezdés a) pontjában leírt módszereket tartalmazó közös biztonsági módszerek első csoportját. Ezeket a közös biztonsági módszereket az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

A Bizottság 2010. április 30. előtt elfogadja a (3) bekezdésben leírt módszerek fennmaradó részét tartalmazó közös biztonsági módszerek második csoportját. Ezeket a közös biztonsági módszereket az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

b)

a (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„c)

amennyiben az ÁME nem tartalmazza azokat, az annak ellenőrzésére szolgáló módszerek, hogy a vasúti rendszer strukturális alrendszereinek üzemeltetése és karbantartása megfelel-e a rájuk vonatkozó alapvető követelményeknek.”;

c)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A közös biztonsági módszereket rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, figyelembe véve az alkalmazásuk során szerzett tapasztalatokat, a vasútbiztonság általános fejlődését és a tagállamoknak a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségeit. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést, a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

6.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A közös biztonsági célok tervezetének első csoportja a tagállamok meglévő céljainak és biztonsággal kapcsolatos teljesítményének a vizsgálatán alapul, és biztosítja, hogy a vasúti rendszer jelenlegi biztonsági színvonala egyik tagállamban se csökkenjen. A Bizottság 2009. április 30. előtt elfogadja e közös biztonsági célokat, és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A közös biztonsági célok tervezetének második csoportja a közös biztonsági célok első csoportjából és az azok végrehajtásából nyert tapasztalatokon alapul. Ezeknek tükrözniük kell azokat a kiemelt területeket, ahol a biztonságot tovább kell javítani. A Bizottság 2011. április 30. előtt elfogadja e közös biztonsági célokat, és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

b)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A közös biztonsági célokat rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, figyelembe véve a vasútbiztonság általános fejlődését. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

7.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A biztonsági tanúsítvány célja annak bizonyítása, hogy a vasúttársaság létrehozta biztonsági rendszerét, és a kockázatok kezelése és a hálózaton biztonságos szállítási szolgáltatás nyújtása érdekében képes megfelelni az ÁME-ben és más vonatkozó közösségi jogszabályokban, valamint a nemzeti biztonsági szabályokban meghatározott követelményeknek.”;

b)

a (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

igazolás az adott hálózaton történő biztonságos szolgáltatásnyújtáshoz szükséges különleges követelmények teljesítése érdekében a vasúttársaság által elfogadott rendelkezések elfogadásáról. A követelmények között szerepelhet a kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásoknak és a nemzeti biztonsági szabályoknak az alkalmazása – beleértve a hálózatok üzemeltetésére vonatkozó szabályokat is –, valamint a személyzet bizonyítványainak jóváhagyása és a vasúttársaságok által használt járművek üzembe helyezésének engedélyezése. Az igazolás alapja a vasúttársaság által a IV. melléklet szerint benyújtott dokumentáció.”

8.

A szövegbe a következő cikket kell beilleszteni:

„14a. cikk

A járművek karbantartása

(1)   Az üzembe helyezése vagy a hálózaton való használata előtt valamennyi járműnek rendelkeznie kell egy hozzárendelt karbantartásért felelős szervezettel, amelyet a nemzeti járműnyilvántartásban nyilvántartásba kell venni a vasúti kölcsönös átjárhatósági irányelv 33 cikkének megfelelően.

(2)   A karbantartásért felelős szervezet vasúttársaság, infrastruktúra-működtető vagy üzembentartó lehet.

(3)   A vasúttársaságok és az infrastruktúra-működtetők 4. cikkben előírt, a vonatok biztonságos üzemeltetésére vonatkozó feladatának sérelme nélkül a szervezet egy karbantartási rendszer révén biztosítja, hogy a járművek, amelyek karbantartásáért felelős, biztonságos üzemi állapotban legyenek. Ennek érdekében a karbantartásért felelős szervezet biztosítja, hogy a járművek karbantartása az alábbiakkal összhangban történjék:

a)

az egyes járművek karbantartási naplója;

b)

a hatályos előírások, beleértve a karbantartási szabályokat és az ÁME-ket.

A karbantartást a karbantartásért felelős szervezet saját maga, vagy a szerződött karbantartó műhelyek segítségével végzi.

(4)   A tehervagonok esetében minden karbantartásért felelős szervezetnek rendelkeznie kell egy, az 5. cikknek megfelelően vagy a biztonsági hatóság által akkreditált vagy elismert szerv által kibocsátott tanúsítvánnyal. Az akkreditációs folyamatnak az EN 45000 sorozatú európai szabványokhoz hasonló, a függetlenségre, hozzáértésre és pártatlanságra vonatkozó követelményeken kell alapulnia Az elismerési folyamatnak szintén a függetlenségre, hozzáértésre és pártatlanságra vonatkozó követelményeken kell alapulnia.

Amennyiben a karbantartásért felelős szervezet egy vasúttársaság vagy egy infrastruktúra-működtető, az 5. cikk értelmében elfogadandó követelményeknek való megfelelést az érintett nemzeti biztonsági hatóság ellenőrzi a 10. vagy 11. cikkben említett eljárások alapján, és azt az említett eljárásokban meghatározott tanúsítványokkal erősíti meg.

(5)   A Bizottság az Ügynökség ajánlása alapján 2010. december 24-ig intézkedést fogad el a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezet tanúsítási rendszerének létrehozására. Az e rendszer alapján megadott tanúsítványok megerősítik a (3) bekezdésben említett követelményeknek való megfelelést.

Az intézkedés magában foglalja az alábbiakra vonatkozó követelményeket:

a)

a szervezet által létrehozott karbantartási rendszer;

b)

a szervezet részére megadott tanúsítvány formátuma és érvényessége;

c)

a tanúsítási rendszer működéséhez szükséges, a tanúsítványok kiadásáért és az ellenőrzésért felelős szervezek vagy szervezetek akkreditációjára vagy elismerésére vonatkozó kritériumok;

d)

a tanúsítási rendszer alkalmazásának időpontja, beleértve a meglévő karbantartásáért felelős szervezetek számára megállapított egyéves átmeneti időszakot is.

Az ezen az irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság az Ügynökség ajánlása alapján 2018. december 24-ig felülvizsgálja ezen intézkedést annak érdekében, hogy az minden járműre kiterjedjen, és hogy szükség esetén naprakésszé tegye a tehervagonok karbantartásával kapcsolatban alkalmazandó tanúsítási rendszert.

(6)   Az 5. cikknek megfelelően megadott tanúsítványok a Közösség egész területén érvényesek.

(7)   Az Ügynökség legkésőbb az adott intézkedés hatálybalépését követő három éven belül a Bizottságnak benyújtott jelentésben értékeli az (5) bekezdésnek megfelelően végrehajtott tanúsítási folyamatot.

(8)   A következő esetekben a tagállamok úgy is dönthetnek, hogy a karbantartásáért felelős szervezetek azonosítására és tanúsítására vonatkozó kötelezettségeiknek alternatív intézkedésekkel tesznek eleget:

a)

a harmadik országokban nyilvántartásba vett és az adott ország előírásainak megfelelően karbantartott járművek.

b)

a Közösség fő vasútvonalainak nyomtávjától eltérő nyomtávú hálózatokon vagy vonalakon használt járművek, amelyek esetében a (3) bekezdésben említett követelmények teljesítését harmadik országokkal kötött nemzetközi megállapodások biztosítják.

c)

a 2. cikk (2) bekezdésében megnevezett járművek, illetve a nemzeti biztonsági hatóság eseti, a szolgáltatás elvégzése előtt megszerzendő engedélyéhez kötött különleges és katonai felszerelési szállítmányok. Ebben az esetben egy legfeljebb 5 évre szóló eltérést engedélyezhető.

Az ilyen alternatív intézkedéseket az érintett nemzeti biztonsági hatóság által megadott eltérések segítségével kell végrehajtani:

a)

járműveknek a vasutak kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv 33. cikke értelmében történő nyilvántartásba vételekor, amennyiben karbantartásáért felelős szervezetek azonosításáról van szó;

b)

biztonsági tanúsítványoknak és engedélyeknek az ezen irányelv 10. és 11. cikke alapján, vasúttársaságok és infrastruktúra-működtetők részére történő kibocsátásakor, amennyiben karbantartásáért felelős szervezetek azonosításáról vagy tanúsításáról van szó.

Az ilyen eltéréseket az ezen irányelv 18. cikkében említett éves jelentésben fel kell tüntetni és meg kell indokolni. Amennyiben megállapítható, hogy felesleges biztonsági kockázatnak teszik ki a közösségi vasúti hálózatot, az Ügynökség erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot. A Bizottság kapcsolatba lép az érintett felekkel, és adott esetben felszólítja a tagállamot az eltérést biztosító határozat visszavonására.”

9.

A 16. cikk (2) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a vasúti rendszert alkotó strukturális alrendszerek üzembe helyezésének engedélyezése a vasutak kölcsönös átjárhatóságáról szóló irányelv 15. cikkének megfelelően, valamint annak ellenőrzése, hogy azok üzemeltetése és karbantartása megfelel-e az azokra vonatkozó alapvető követelményeknek;”;

b)

a b) pontot el kell hagyni;

c)

a g) pont helyébe a következő szöveg lép:

„g)

annak ellenőrzése, hogy a járműveket a nemzeti járműnyilvántartásban megfelelően nyilvántartásba vették, és az ott szereplő biztonsággal kapcsolatos információk pontosak és naprakészek;”

10.

A (18) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„e)

a 14a. cikk (8) bekezdése szerint engedélyezett eltérések.”

11.

A 26. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„26. cikk

A mellékletek kiigazítása

A mellékleteket hozzá kell igazítani a tudományos és műszaki fejlődéshez. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedést a 27. cikk (2a) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

12.

A 27. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikkbe a következő bekezdést kell beilleszteni:

„(2a)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, a 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.”;

b)

a (4) bekezdést el kell hagyni

13.

A II. melléklet 3. pontját el kell hagyni.

2. cikk

Végrehajtás és átültetés

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2010. december 24-ig megfeleljenek. Ezen rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Az ezen irányelv nemzeti jogba történő átültetésére és végrehajtására vonatkozó kötelezettségek nem vonatkoznak a Ciprusi Köztársaságra és a Máltai Köztársaságra, mindaddig, amíg területükön nem hoznak létre vasúti rendszert.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. december 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

B. LE MAIRE


(1)  HL C 256., 2007.10.27., 39. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. november 29-i véleménye (HL C 297. E, 2008.11.20., 133. o.), a Tanács 2008. március 3-i közös álláspontja (HL C 122. E, 2008.5.20., 10. o.) és az Európai Parlament 2008. július 9-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2008. december 1-i határozata.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/49/EK irányelve a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról (Vasútbiztonsági irányelv) (HL L 164., 2004.4.30., 44. o.) Helyesbítve: HL L 220., 2004.6.21., 16. o.

(4)  HL L 235., 1996.9.17., 6. o.

(5)  HL L 110., 2001.4.20., 1. o.

(6)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(8)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(9)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.”


23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/68


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/112/EK IRÁNYELVE

(2008. december 16.)

a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére és 175. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) rendelkezik az anyagok és keverékek osztályozásának, címkézésének és csomagolásának a Közösségen belüli harmonizálásáról. A rendelet a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (4), valamint a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) helyébe lép.

(2)

Az 1272/2008/EK rendelet a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv tapasztalataira épít és átveszi a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerében (GHS) az anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére az Egyesült Nemzetek Szervezetének keretein belül nemzetközi szinten elfogadott kritériumokat.

(3)

A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv osztályozásra és címkézésre vonatkozó bizonyos rendelkezései más közösségi jogszabályok alkalmazását is szolgálják, úgy mint a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelv (6), a játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. május 3-i 88/378/EGK tanácsi irányelv (7), a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelv (8), az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (9), az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) és a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2004. április 21-i 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11).

(4)

A GHS-kritériumoknak a közösségi jogszabályokba való átvétele olyan új veszélyességi osztályok és kategóriák bevezetéséhez vezet, amelyek csupán részlegesen felelnek meg a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvben előírt osztályozási és címkézési megoldásoknak. A régiről az új osztályozási és címkézési rendszerre való áttérés potenciális hatásainak elemzése ahhoz a következtetéshez vezetett, hogy a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, a 2000/53/EK és a 2002/96/EK irányelv osztályozási kritériumaira való hivatkozásoknak az 1272/2008/EK rendelettel bevezetett új rendszerhez való hozzáigazításával az érintett jogszabályok hatályát fenn kell tartani.

(5)

Szükség van a 76/768/EGK irányelvnek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (12) való hozzáigazítására is.

(6)

Indokolt, hogy az 1999/13/EK irányelvet összhangba hozzák az R40 R-mondatnak a 67/548/EGK irányelv szerinti két új R40 és R68 R-mondattal való felváltásával, hogy biztosítsák az 1272/2008/EK rendeletben előírt figyelmeztető mondatra való helyes áttérést.

(7)

A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvben szereplő osztályozási kritériumokról való áttérés 2015. június 1-ig teljes mértékben megtörténik. A kozmetikumok, játékok, festékek, lakkok, járműfelület-javító anyagok, járművek, villamossági és elektronikai termékek gyártói az 1272/2008/EK rendelet értelmében vett gyártók, importőrök vagy továbbfelhasználók, csakúgy, mint azok a gazdasági szereplők, amelyek tevékenységét az 1999/13/EK irányelv szabályozza. Valamennyiük számára lehetővé kell tenni, hogy az ezen irányelvből következő átmenetre vonatkozó stratégiájuk kidolgozásához az 1272/2008/EK rendeletben előírttal azonos időtartam álljon rendelkezésükre.

(8)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (13) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy a maguk számára, illetve a Közösség érdekében táblázatokat készítsenek, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az ezen irányelv és az átültető intézkedések közötti megfelelést, és e táblázatokat tegyék közzé.

(9)

A 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK, a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 2004/42/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv módosításai

A 76/768/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1907/2006/EK rendelet 2006. december 30-i változata 3. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „készítmény” vagy „készítmények” szó helyébe a „keverék”, illetve „keverékek” szavak lépnek az egész szövegben.

2.

A 4a. cikk (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

területükön – az ezen irányelv követelményeinek való megfelelés érdekében – állatkísérletek végzését összetevőkön vagy összetevők kombinációin legkésőbb abban az időpontban, amelyre vonatkozóan a Bizottság a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK rendeletében (14), vagy e rendelet IX. mellékletében felsorolt egy vagy több validált alternatív módszerrel történő helyettesítését megkövetelik.

3.

2010. december 1-től a 4b. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4b. cikk

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) VI. mellékletének 3. része alapján az 1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó karcinogénnek, csírasejtmutagénnek vagy reproduktív toxicitással rendelkezőnek minősített anyagok kozmetikai termékekben való felhasználása tilos. A Bizottság e célból a 10. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően meghozza a szükséges intézkedéseket. Valamely, a 2. kategóriába sorolt anyag akkor használható fel kozmetikai termékekben, ha az anyagot a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság (Scientific Committee on Consumer Safety: SCCS) értékelte és azt a kozmetikai termékekben való felhasználásra elfogadhatónak találta.

4.

2010. december 1-től a 7a. cikk (1) bekezdésében a h) pont második albekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Az a) pont szerint előírt, a nagyközönség számára hozzáférhetővé teendő mennyiségi információkat az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokra korlátozzák:

a)

a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

b)

a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

c)

a 4.1. veszélyességi osztály;

d)

az 5.1. veszélyességi osztály.”

5.

A IX. mellékletben az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a melléklet felsorolja azokat a rendelkezésre álló, a Közös Kutatóközpontnak az Alternatív Módszerek Validálásával Foglalkozó Európai Központja (ECVAM) által jóváhagyott alternatív módszereket, amelyek megfelelnek ezen irányelv követelményeinek, és amelyek nincsenek felsorolva a 440/2008/EK rendeletben.”

2. cikk

A 88/378/EGK irányelv módosításai

A 88/378/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1907/2006/EK rendelet 2006. december 30-i változatának 3. cikk (2) bekezdése értelmében vett „készítmény” vagy „készítmények” szavak helyébe a „keverék”, illetve „keverékek” szavak lépnek az egész szövegben.

2.

2010. december 1-től a II. melléklet II. része 2. szakaszának b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„b)

A játékok nem tartalmazhatnak nem gyúlékony komponenseik elpárolgása miatt gyúlékonnyá váló anyagokat vagy keverékeket, amennyiben az ilyen játékok működéséhez – különösen kémiai kísérletekhez, modellezéshez, műanyag- vagy agyagformázáshoz, zománcozáshoz, fényképezéshez vagy hasonló tevékenységekhez szükséges anyagok és felszerelések esetén – elengedhetetlen, hogy a 67/548/EGK irányelvben veszélyesként meghatározott keverékeket vagy az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (16) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat tartalmazzanak:

i.

a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

ii.

a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii.

a 4.1. veszélyességi osztály;

iv.

az 5.1. veszélyességi osztály.

3.

2015. június 1-től a II. melléklet II. része 2. szakaszának b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„b)

A játékok nem tartalmazhatnak nem gyúlékony komponenseik elpárolgása miatt gyúlékonnyá váló anyagokat vagy keverékeket, amennyiben az ilyen játékok működéséhez – különösen kémiai kísérletekhez, modellezéshez, műanyag- vagy agyagformázáshoz, zománcozáshoz, fényképezéshez vagy hasonló tevékenységekhez szükséges anyagok és felszerelések esetén – elengedhetetlen, hogy az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat vagy keverékeket tartalmazzanak:

i.

a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

ii.

a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii.

a 4.1. veszélyességi osztály;

iv.

az 5.1. veszélyességi osztály.

4.

2010. december 1-től a II. melléklet II. részének 3. szakaszában a 3. pont első bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„3.

A játékok nem tartalmazhatnak a tagállamoknak veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (18) értelmében vett veszélyes keverékeket vagy az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat:

a)

a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

b)

a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

c)

a 4.1. veszélyességi osztály;

d)

az 5.1. veszélyességi osztály

a játékot használó gyermekek egészségét károsító mennyiségben. Minden esetben szigorúan tilos játékban olyan anyagokat vagy keverékeket alkalmazni, amelyek a játék használata során ilyen minőségükben kerülnek felhasználásra.

5.

2015. június 1-től a II. melléklet II. részének 3. szakaszában a 3. pont első bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„3.

A játékok nem tartalmazhatnak az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat vagy keverékeket:

a)

a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

b)

a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

c)

a 4.1. veszélyességi osztály;

d)

a 5.1. veszélyességi osztály

a játékot használó gyermekek egészségét károsító mennyiségben. Minden esetben szigorúan tilos játékban olyan veszélyes anyagokat vagy keverékeket alkalmazni, amelyek a játék használata során ilyen minőségükben kerülnek felhasználásra.”

6.

2010. december 1-től a IV. melléklet 4. szakaszának címe és a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„4.   Veszélyes anyagokat vagy keverékeket tartalmazó játékok. Kémiai játékok.

a)

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a veszélyes keverékeket vagy az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat tartalmazó játékok használati utasítása:

i.

a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

ii.

a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii.

a 4.1. veszélyességi osztály;

iv.

az 5.1. veszélyességi osztály

figyelmeztet ezen anyagok vagy keverékek veszélyes jellegére, és jelzi azokat az óvintézkedéseket, amelyek segítségével a használó elkerülheti a velük kapcsolatos veszélyeket, amelyeket játéktípusonként röviden összefoglalnak. Továbbá leírják, hogy az ilyen típusú játék használatakor bekövetkező súlyos baleset esetén milyen elsősegélyt kell nyújtani. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a játék kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó.”

7.

2015. június 1-től a IV. melléklet 4. szakaszának címe és a) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„4.   Veszélyes anyagokat vagy keverékeket tartalmazó játékok. Kémiai játékok.

a)

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat vagy keverékeket tartalmazó játékok használati utasítása:

i.

a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

ii.

a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii.

a 4.1. veszélyességi osztály;

iv.

az 5.1. veszélyességi osztály

figyelmeztet ezen anyagok vagy keverékek veszélyes jellegére, és jelzi azokat az óvintézkedéseket, amelyek segítségével a használó elkerülheti a velük kapcsolatos veszélyeket, amelyeket játéktípusonként röviden összefoglalnak. Továbbá leírják, hogy az ilyen típusú játék használatakor bekövetkező súlyos baleset esetén milyen elsősegélyt kell nyújtani. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a játék kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó.”

3. cikk

Az 1999/13/EK irányelv módosításai

Az 1999/13/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1907/2006/EK rendelet 2006. december 30-i változatának 3. cikk (2) bekezdése értelmében vett „készítmény” vagy „készítmények” szavak helyébe a „keverék”, illetve „keverékek” szavak lépnek az egész szövegben.

2.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

2010. december 1-től a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (19) szerint rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt VOC-tartalmuk miatt a H340, H350, H350i, H360D vagy H360F vagy az R45, R46, R49, R60 és R61 R-mondatok vannak rendelve vagy ezeket szükséges feltüntetni rajtuk, amennyire ez lehetséges és a 7. cikk (1) bekezdésében említett útmutatás figyelembevételével a lehető legrövidebb időn belül fel kell váltani kevésbé ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel.

b)

2015. június 1-től a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (20) szerint rákkeltőnek, mutagénnek vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt VOC-tartalmuk miatt az H340, H350, H350i, H360D vagy H360F figyelmeztető mondatok vannak rendelve vagy ezeket szükséges feltüntetni rajtuk, amennyire ez lehetséges és a 7. cikk (1) bekezdésében említett útmutatás figyelembevételével a lehető legrövidebb időn belül fel kell váltani kevésbé ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel.

c)

a (8) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az „R40 mondatot” szavak helyébe az „R40 és R68 R-mondatot” szavak lépnek;

ii.

az „R40 megjelölésű” szavak helyébe az „R40 és R68 megjelölésű” szavak lépnek;

iii.

2015. június 1-től az „R40 vagy R68 mondatot” szavak helyébe a „H341 és H351 figyelmeztető mondatot” szavak lépnek;

iv.

2015. június 1-től az „R40 vagy R68 megjelölésű” szavak helyébe a „H341 vagy H351 figyelmeztető mondat” szavak lépnek;

d)

2015. június 1-től a (9) bekezdésben az „R-mondatok” szó helyébe a „figyelmeztető mondatok” lép;

e)

a (13) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az „R40, R60 vagy R61 megjelölésű” szavak helyébe az „R40, R68, R60 vagy R61 R-mondatok” szavak lépnek;

ii.

2015. június 1-től az „R40, R68, R60 vagy R61 mondatot” szavak helyébe a „H341, H351, H360F vagy H360D figyelmeztető mondatot” szavak lépnek.

4. cikk

A 2000/53/EK irányelv módosítása

2010. december 1-től a 2000/53/EK irányelv 2. cikkének 11. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„11.

»veszélyes anyag«: minden olyan anyag, amely megfelel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (21) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak:

a)

a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

b)

a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

c)

a 4.1. veszélyességi osztály;

d)

az 5.1. veszélyességi osztály.

5. cikk

A 2002/96/EK irányelv módosításai

A 2002/96/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1907/2006/EK rendelet 2006. december 30-i változatának 3. cikke (2) bekezdése értelmében vett „készítmény” vagy „készítmények” szavak helyébe a „keverék”, illetve „keverékek” szó lép az egész szövegben.

2.

2010. december 1-től a 3. cikk l) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„l)

»veszélyes anyag vagy keverék«: minden olyan keverék, amely a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (22) értelmében veszélyesnek tekintendő, vagy olyan anyag, amely megfelel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (23) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak:

i.

a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

ii.

a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii.

a 4.1. veszélyességi osztály;

iv.

az 5.1. veszélyességi osztály.

3.

2015. június 1-től a 3. cikk l) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„l)

»veszélyes anyag vagy keverék«: minden olyan anyag vagy keverék, amely megfelel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (24) I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak:

i.

a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;

ii.

a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;

iii.

a 4.1. veszélyességi osztály;

iv.

a 5.1. veszélyességi osztály.

4.

A II. melléklet 1. szakaszában a tizenharmadik francia bekezdés helyére az alábbi szöveg lép:

„—

az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében felsorolt tűzálló kerámiaszálakat tartalmazó alkatrészeket,”.

6. cikk

A 2004/42/EK irányelv módosítása

A 2004/42/EK irányelv 2. cikke a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdésben a „készítmény” szó helyébe a „keverék” lép;

b)

a (8) bekezdésben a „készítmény” szó helyébe a „keverék” lép.

7. cikk

Átültetés

(1)   A tagállamok 2010. április 1-ig elfogadják és kihirdetik az ennek az irányelvnek való megfeleléshez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. június 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv hatálya alá tartozó területen fogadnak el.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

9. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. december 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

B. LE MAIRE


(1)  HL C 120., 2008.5.16., 50. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. szeptember 3-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. november 28-i határozata.

(3)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(4)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(5)  HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

(6)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o.

(7)  HL L 187., 1988.7.16., 1. o.

(8)  HL L 85., 1999.3.29., 1. o.

(9)  HL L 269., 2000.10.21., 34. o.

(10)  HL L 37., 2003.2.13., 24. o.

(11)  HL L 143., 2004.4.30., 87. o.

(12)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.

(13)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(14)  HL L 142., 2008.5.31., 1. o.”

(15)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.”

(16)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.”

(17)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.”

(18)  HL L 200., 1999.7.30., 1. o.”

(19)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.”;

(20)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.”;

(21)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.”

(22)  HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

(23)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.”

(24)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.”


23.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 345/75


A TANÁCS 2008/114/EK IRÁNYELVE

(2008. december 8.)

az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 308. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

mivel:

(1)

2004 júniusában az Európai Tanács egy, a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó átfogó stratégia elkészítését kérte. Ezt követően a Bizottság 2004. október 20-án közleményt fogadott el „A létfontosságú infrastruktúrák védelme a terrorizmus elleni küzdelemben” címmel, amely javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogyan lehetne az európai megelőzést, felkészültséget és reagálást javítani a kritikus infrastruktúrákat érintő terrortámadások tekintetében.

(2)

2005. november 17-én a Bizottság zöld könyvet fogadott el a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról, amely választási lehetőségeket nyújtott a program, valamint a kritikus infrastruktúrák figyelmeztető információs hálózatának kidolgozásához. A zöld könyvre adott válaszok hangsúlyozták a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos közösségi keret felállításában rejlő hozzáadott értéket. Elismerték továbbá annak szükségességét, hogy Európában növelni kell a kritikus infrastruktúrák védelmét szolgáló kapacitást, valamint segíteni kell a kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos sebezhetőség csökkentését. Hangsúlyozták a szubszidiaritás, az arányosság és a kiegészítő jelleg mint legfőbb elvek fontosságát, valamint a szereplőkkel folytatott párbeszéd jelentőségét.

(3)

2005 decemberében a Bel- és Igazságügyi Tanács felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó európai programról (European Programme for Critical Infrastructure Protection – a továbbiakban: az EPCIP), és úgy döntött, hogy a programnak összveszély-megközelítésen kell alapulnia, elsőbbséget adva a terrorizmusból eredő veszélyekkel szembeni küzdelemnek. E megközelítés értelmében a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatban figyelembe kell venni az ember által okozott technológiai veszélyeket és a természeti katasztrófákat is, azonban a terrorveszélynek kell elsőbbséget adni.

(4)

2007 áprilisában a Tanács következtetéseket fogadott el az EPCIP-ről, melyben újfent hangsúlyozta a tagállamok alapvető felelősségét az országhatárokon belül található kritikus infrastruktúrák védelmének megszervezése terén, továbbá üdvözölte a Bizottságnak az európai kritikus infrastruktúrák (European Critical Infrastructure – a továbbiakban: az ECI) azonosítására és kijelölésére, valamint védelmük javítása szükségességének értékelésére vonatkozó európai eljárás kialakítására irányuló erőfeszítéseit.

(5)

Ez az irányelv az első lépést jelenti az ECI-k azonosítása és kijelölése, valamint védelmük javítása szükségességének értékelése terén alkalmazott fokozatos megközelítésben. Ez az irányelv az energiaágazatra és a közlekedési ágazatra összpontosít, és felülvizsgálatára hatásának és annak értékelése céljából kerül sor, hogy szükséges-e más ágazatokat is – többek között az információs és kommunikációs technológiák (IKT) ágazatát – az irányelv hatálya alá vonni.

(6)

Az ECI-k védelmének elsődleges és végső felelőssége a tagállamokat és az infrastruktúrák tulajdonosait/üzemeltetőit terheli.

(7)

A Közösségben számos olyan kritikus infrastruktúra van, amelyek működési zavara vagy megsemmisítése több tagállamban is komoly következményekkel járna. Ilyen következmények lehetnek az összekapcsolt infrastruktúrák közötti kölcsönös függőségből eredő, határokon átnyúló, több ágazatot érintő hatások. Az ilyen ECI-ket közös eljárással kell azonosítani és kijelölni. A rájuk vonatkozó biztonsági követelmények értékelését közös minimumszabályok alapján kell elvégezni. A kritikus infrastruktúrák védelme területén a tagállamok közötti kétoldalú együttműködési rendszerek jól megalapozott és hatékony eszközt jelentenek a határokon átnyúló kritikus infrastruktúrák kezelésében. Az EPCIP-nek ilyen együttműködésre kell épülnie. Valamely infrastruktúra ECI-ként való kijelölésére vonatkozó információt megfelelő szinten kell minősíteni a meglévő közösségi és tagállami jogszabályokkal összhangban.

(8)

Mivel a különböző ágazatok a kritikus infrastruktúrák védelme területén különböző tapasztalatokkal, szakértelemmel és igényekkel rendelkeznek, a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó közösségi megközelítés kidolgozása és végrehajtása során figyelembe kell venni az ágazati sajátosságokat és a fennálló ágazati intézkedéseket, ideértve a közösségi, nemzeti és regionális szinten már meglévő intézkedéseket, valamint adott esetben a kritikus infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői között már létrejött, határokon átnyúló kölcsönös segítségnyújtási megállapodásokat is. Tekintettel arra, hogy a magánszektor igen jelentős mértékben vesz részt a kockázatok figyelemmel kísérésében és kezelésében, a működési folytonosság tervezésében és a katasztrófa utáni helyreállításban, a közösségi megközelítésnek ösztönöznie kell a magánszektor teljes bevonását.

(9)

Az energiaágazatban, különösen (a villamosenergia-ellátás tekintetében) a villamosenergia-termelési és -továbbítási módszerek vonatkozásában a villamosenergia-termelés adott esetben magában foglalhatja az atomerőművek villamosenergia-továbbításra szolgáló részeit, viszont a nukleáris energiára vonatkozó megfelelő jogszabályok – többek között a szerződések és a közösségi jog – hatálya alá tartozó, kifejezetten nukleáris elemeket nem.

(10)

Ezen irányelv kiegészíti a fennálló ágazati intézkedéseket közösségi és tagállami szinten egyaránt. Amennyiben már bevezettek közösségi mechanizmusokat, azokat továbbra is alkalmazni kell, és e mechanizmusok hozzájárulnak majd ezen irányelv átfogó végrehajtásához. A különböző jogi aktusok vagy rendelkezések közötti átfedéseket és ellentmondásokat el kell kerülni.

(11)

Valamennyi kijelölt ECI tekintetében gondoskodni kell arról, hogy létezzen egy üzemeltetői biztonsági terv (Operator Security Plan – a továbbiakban: az OSP), vagy ezzel egyenértékű olyan intézkedések kerüljenek bevezetésre, amelyek magukban foglalják a jelentős eszközök meghatározását, kockázatértékelést, valamint az ellenintézkedések és -eljárások meghatározását, kiválasztását és rangsorolását. A felesleges munka és az átfedések elkerülése érdekében az egyes tagállamoknak első lépésként fel kell mérniük, hogy a kijelölt ECI-k tulajdonosai/üzemeltetői rendelkeznek-e megfelelő OSP-kkel vagy bevezettek-e hasonló jellegű intézkedéseket. Amennyiben ilyen terv nem létezik, az egyes tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket a megfelelő intézkedések bevezetésére. A tagállamok maguk döntik el, hogy milyen intézkedést tartanak a legalkalmasabbnak az OSP-k kidolgozására.

(12)

Azok az intézkedések, elvek és iránymutatások, köztük közösségi intézkedések és a kétoldalú és/vagy többoldalú együttműködési rendszerek is, amelyek rendelkeznek az OSP-hez hasonló vagy azzal egyenértékű tervről, vagy rendelkeznek biztonsági összekötő tisztviselő vagy ezzel egyenértékű funkciót betöltő személy alkalmazásáról, úgy tekintendők, mint amelyek megfelelnek ezen irányelvben foglalt, az OSP-re, illetőleg a biztonsági összekötő tisztviselőre vonatkozó követelményeknek.

(13)

Valamennyi kijelölt ECI tekintetében gondoskodni kell egy biztonsági összekötő tisztviselő kijelöléséről a kritikus infrastruktúrák védelméért felelős megfelelő nemzeti hatóságokkal való együttműködés és kapcsolattartás megkönnyítése érdekében. A felesleges munka és az átfedések elkerülése érdekében az egyes tagállamoknak első lépésként fel kell mérniük, hogy a kijelölt ECI-k tulajdonosai/üzemeltetői alkalmaznak-e már biztonsági összekötő tisztviselőt vagy egy ezzel egyenértékű funkciót betöltő személyt. Amennyiben nem, az egyes tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a megfelelő intézkedések foganatosítása érdekében. A tagállamok maguk döntik el, hogy milyen intézkedést tartanak legalkalmasabbnak a biztonsági összekötő tisztviselők kijelölésére.

(14)

Az egyes ágazatokat jellemző sebezhetőségi pontok, veszélyek és kockázatok hatékony azonosítása egyaránt megköveteli az ECI-k tulajdonosai/üzemeltetői és a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti kommunikációt. Minden tagállamnak információt kell gyűjtenie a területén található ECI-kről. A tagállamoknak általános információkkal kell szolgálniuk a Bizottság számára az azon ágazatokat jellemző sebezhetőségi pontokra, veszélyekre és kockázatokra vonatkozóan, amely ágazatokban ECI-t azonosítottak, ideértve adott esetben az ilyen ECI-k fejlesztésének lehetőségére, valamint az ágazatokon átnyúló kölcsönös függőségre vonatkozó információkat is, és szükség esetén ezen információk alapján lehetne kidolgozni az ECI-k védelmének javítására irányuló konkrét bizottsági javaslatokat.

(15)

Annak érdekében, hogy könnyebb legyen az ECI-k védelmét javítani, közös módszereket lehet kidolgozni az infrastrukturális eszközök sebezhetőségi pontjainak, valamint az azokat fenyegető veszélyeknek és kockázatoknak az azonosítására és osztályozására.

(16)

Az ECI-k tulajdonosai/üzemeltetői számára hozzáférést kell biztosítani a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos legjobb gyakorlatokhoz és módszerekhez, elsősorban az érintett tagállami hatóságokon keresztül.

(17)

Az ECI-k hatékony védelme nemzeti és közösségi szinten egyaránt megköveteli a kommunikációt, a koordinációt és az együttműködést. Ez leghatékonyabban úgy érhető el, ha valamennyi tagállam az európai kritikus infrastruktúrák védelmével foglalkozó kapcsolattartó pontot nevez ki (European Critical Infrastructure Protection Contact Point – a továbbiakban: az ECIP kapcsolattartó pont), amely az európai kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos kérdéseket nemzeti szinten, valamint a többi tagállammal és a Bizottsággal is koordinálja.

(18)

Az európai kritikus infrastruktúrák védelmét célzó tevékenységek olyan területeken történő kidolgozása érdekében, amelyek megkívánják az információk bizonyos mértékű minősítését, helyénvaló ezen irányelv keretében következetes és biztonságos információcserét biztosítani. Fontos az alkalmazandó nemzeti jog vagy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti titokvédelemről szóló szabályok betartása a kritikus infrastrukturális eszközökre vonatkozó olyan konkrét adatok tekintetében, amelyek felhasználhatók a kritikus infrastrukturális létesítményeket elfogadhatatlan mértékben sújtó cselekmények tervezése és kivitelezése során. A minősített információt a vonatkozó közösségi és tagállami jogszabályoknak megfelelően kell védeni. Az egyes tagállamoknak és a Bizottságnak tiszteletben kell tartania a dokumentum kibocsátója által adott biztonsági minősítést.

(19)

Az ECI-kkel kapcsolatos információcserének a bizalmon és a biztonságon kell alapulnia. Az információcsere olyan bizalmi viszonyt követel, amelyben a vállalatok és szervezetek tudják, hogy érzékeny és bizalmas adataik megfelelő védelmet kapnak.

(20)

Mivel ezen irányelv céljait – nevezetesen azt, hogy eljárás jöjjön létre az ECI-k azonosítására és kijelölésére, valamint közös megközelítés alakuljon ki annak értékeléséhez, hogy szükséges-e ezen infrastruktúrák védelmét javítani – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok az intézkedés terjedelme miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(21)

Ezen irányelv tiszteletben tartja azon alapvető jogokat és megfelel azoknak az alapelveknek, amelyeket különösen az Európai Unió alapjogi chartája állapít meg,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv eljárást hoz létre az európai kritikus infrastruktúrák (European Critical Infrastructures – a továbbiakban: az ECI) azonosítására és kijelölésére, valamint közös megközelítést alakít ki annak értékelésére vonatkozóan, hogy a személyek védelméhez való hozzájárulás érdekében szükséges-e ezen infrastruktúrák védelmét javítani.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

a)

„kritikus infrastruktúra”: a tagállamokban található azon eszközök, rendszerek vagy ezek részei, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához, az egészségügyhöz, a biztonsághoz, az emberek gazdasági és szociális jólétéhez, valamint amelyek megzavarása vagy megsemmisítése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna valamely tagállamban;

b)

„európai kritikus infrastruktúra” vagy „ECI”: a tagállamokban található olyan kritikus infrastruktúra, amelynek megzavarása vagy megsemmisítése jelentős hatással lenne legalább két tagállamra. A hatás jelentőségét a horizontális kritériumok alapján kell értékelni. Ide tartoznak azok a hatások is, amelyek az egyéb típusú infrastruktúrákkal fennálló, ágazatokon átnyúló kölcsönös függőségből erednek;

c)

„kockázatelemzés”: a vonatkozó fenyegetettségi forgatókönyvek vizsgálata a kritikus infrastruktúrák sebezhetőségének, valamint a megzavarásuk vagy megsemmisítésük által okozott potenciális hatásnak az értékelése céljából;

d)

„a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos érzékeny információk”: valamely kritikus infrastruktúrára vonatkozó olyan adatok, amelyek – nyilvánosságra hozataluk esetén – felhasználhatók olyan tervekhez és cselekményekhez, amelyek kritikus infrastrukturális létesítmények megzavarására vagy megsemmisítésére irányulnak;

e)

„védelem”: a kritikus infrastruktúra funkciójának, folyamatos működésének és sértetlenségének biztosítását célzó, a fenyegetettség, a kockázat vagy a sebezhetőség megakadályozására, enyhítésére vagy semlegesítésére irányuló valamennyi tevékenység;

f)

„az európai kritikus infrastruktúrák tulajdonosai/üzemeltetői”: azon jogalanyok, akik a beruházásokért és/vagy az ezen irányelv szerint ECI-nek kijelölt konkrét eszközök, rendszerek vagy azok részei napi működéséért és az azokba történő beruházásért felelősek.

3. cikk

Az ECI-k azonosítása

(1)   Az egyes tagállamok a III. mellékletben előírt eljárásnak megfelelően meghatározzák azokat a potenciális ECI-ket, amelyek megfelelnek a horizontális és ágazati kritériumoknak, valamint a 2. cikk a) és b) pontjában foglalt meghatározásoknak.

A Bizottság – kérésükre – segítheti a tagállamokat a potenciális ECI-k beazonosításában.

A Bizottság felhívhatja az érintett tagállamok figyelmét az olyan potenciális kritikus infrastruktúra meglétére, amely úgy tekinthető, hogy kielégíti az ECI-nek történő kijelölés feltételeit.

Az egyes tagállamok és a Bizottság állandó jelleggel folytatják a potenciális ECI-k beazonosítását.

(2)   Az (1) bekezdésben említett horizontális kritériumok közé a következők tartoznak:

a)

a veszteségek kritériuma (a halottak és sebesültek feltételezhető száma alapján);

b)

a gazdasági hatás kritériuma (a gazdasági veszteség és/vagy a termékek, illetve szolgáltatások romlásának mértéke alapján, ideértve a várható környezeti hatásokat is);

c)

a társadalmi hatás kritériuma (a közbizalomra tett hatás, a fizikai szenvedés és a mindennapi élet rendjének felborulása alapján értékelve; beleértve az alapvető szolgáltatások veszteségeit is).

A horizontális kritériumok küszöbértékeit az adott infrastruktúra megzavarása vagy megsemmisítése következményeinek súlyossága alapján kell meghatározni. A horizontális kritériumokra vonatkozó konkrét küszöbértékeket az adott kritikus infrastruktúrában érintett tagállamok eseti alapon határozzák meg. Az egyes tagállamok minden évben tájékoztatják a Bizottságot azon infrastruktúrák ágazatonkénti számáról, amelyek tekintetében a horizontális kritériumok küszöbértékeivel kapcsolatban megbeszéléseket folytattak.

Az ágazati kritériumok esetében figyelembe kell venni az ECI-vel rendelkező egyes ágazatok jellegzetességeit.

A Bizottság a tagállamokkal együtt iránymutatásokat dolgoz ki a horizontális és ágazati kritériumok alkalmazására, valamint az ECI-k azonosítása során alkalmazandó küszöbértékek hozzávetőleges értékére vonatkozóan. Ezek a kritériumok minősített információk. Ezen iránymutatások követése tetszőleges a tagállamok számára.

(3)   Az ezen irányelv végrehajtásában érintett ágazatok az energiaágazat és a közlekedési ágazat. Az alágazatokat az I. melléklet tartalmazza.

Amennyiben célszerűnek tűnik, az ezen irányelv 11. cikkében előírt felülvizsgálat kapcsán meghatározhatók további olyan ágazatok is, amelyek tekintetében ezt az irányelvet végre kell hajtani. Elsőbbséget kell biztosítani az IKT ágazatának.

4. cikk

Az ECI-k kijelölése

(1)   Valamennyi tagállam ellátja a többi olyan tagállamot, amelyre egy adott potenciális ECI jelentős hatással lehet, az infrastruktúra beazonosításához szükséges információkkal, valamint tájékoztatja arról, hogy miért jelölte azt ki ECI-nek.

(2)   Valamennyi olyan tagállam, amelynek területén potenciális ECI található, két- és/vagy többoldalú megbeszéléseket folytat a többi olyan tagállammal, amelyre a potenciális ECI jelentős hatással lehet. A Bizottság részt vehet ezeken a megbeszéléseken, azonban nem lesz hozzáférése olyan részletességű információhoz, amely lehetővé tenné egy adott infrastruktúra egyértelmű beazonosítását.

Ha egy tagállam megalapozottan úgy véli, hogy a potenciális ECI jelentős hatással lehet rá, de az a tagállam, amelynek a területén a potenciális ECI található, nem jelölte meg ilyenként, tájékoztathatja a Bizottságot arról a kívánságáról, hogy vonják be a kérdéssel kapcsolatos két- és/vagy többoldalú megbeszélésekbe. A Bizottság erről a kérésről haladéktalanul tájékoztatja azt a tagállamot, amelynek területén a potenciális ECI elhelyezkedik, és törekszik az érintettek közötti megállapodás előmozdítására.

(3)   Az a tagállam, amelynek területén a potenciális ECI elhelyezkedik, az infrastruktúrát azt követően minősíti ECI-nek, hogy erről az adott tagállam és azon tagállamok, amelyekre az infrastruktúra jelentős hatást gyakorolhat, megállapodtak.

Szükséges azon tagállam beleegyezése, amelynek területén az ECI-nek kijelölendő infrastruktúra található.

(4)   Az a tagállam, amelynek területén egy kijelölt ECI található, évente tájékoztatja a Bizottságot az ECI-nek minősített infrastruktúrák ágazatonkénti számáról, valamint azon tagállamok számáról, amelyek az egyes kijelölt ECI-ktől függenek. Csak azok a tagállamok ismerhetik egy adott ECI azonosításához szükséges információkat, amelyekre az jelentős hatással lehet.

(5)   Az a tagállam, amelynek területén az ECI található, tájékoztatja az infrastruktúra tulajdonosát/üzemeltetőjét annak ECI-vé történt kijelöléséről. Megfelelő szintű minősítéssel kell védeni az arra vonatkozó információt, hogy egy adott infrastruktúrát ECI-nek jelöltek ki.

(6)   Az ECI azonosításának és kijelölésének a 3. cikk és ezen cikk szerinti folyamatát 2011. január 12-ig le kell zárni, és rendszeres időközönként felül kell vizsgálni.

5. cikk

Üzemeltetői biztonsági terv

(1)   Az üzemeltetői biztonsági tervvel (Operator Security Plan – a továbbiakban: az OSP) kapcsolatos eljárás során azonosítani kell az ECI-k kritikus infrastrukturális eszközeit, és a védelmüket szolgáló meglévő, vagy olyan biztonsági megoldásokat, amelyek kialakítása folyamatban van. A II. melléklet részletezi, hogy minimálisan mit kell figyelembe venni az OSP-vel kapcsolatos eljárás során.

(2)   Az egyes tagállamok megvizsgálják, hogy a területükön található kijelölt ECI-k mindegyike rendelkezik-e OSP-vel, vagy alkalmaz-e a II. mellékletben felsorolt kérdésekre irányuló, azzal egyenértékű intézkedéseket. Amennyiben a tagállamok megbizonyosodnak arról, hogy létezik OSP vagy azzal egyenértékű intézkedés, és azt rendszeresen naprakésszé teszik, további végrehajtási intézkedésre nincs szükség.

(3)   Amennyiben a tagállamok arra a megállapításra jutnak, hogy nem készült OSP, illetve nem vezettek be azzal egyenértékű intézkedést, megtesznek minden megfelelőnek ítélt intézkedést annak biztosítására, hogy a II. mellékletben felsorolt kérdésekre irányuló OSP vagy ezzel egyenértékű intézkedés elkészüljön.

Valamennyi tagállam megbizonyosodik arról, hogy a kritikus infrastruktúra ECI-vé nyilvánítását követő egy éven belül kidolgozzák az OSP-t vagy ezzel egyenértékű intézkedést, majd azt rendszeresen felülvizsgálják. Ez az időszak kivételes esetben, a tagállami hatóság beleegyezésével és a Bizottságnak küldött értesítéssel meghosszabbítható.

(4)   Amennyiben már léteznek felügyeleti rendelkezések egy adott ECI vonatkozásában, ezeket a rendelkezéseket ez a cikk nem érinti, és az e cikkben említett illetékes tagállami hatóság látja el a létező rendelkezések szerinti felügyeletet.

(5)   Az olyan intézkedéseknek, többek között közösségi intézkedéseknek való megfelelés, amelyek egy konkrét ágazatban megkövetelik az OSP-hez hasonló vagy azzal egyenértékű terv meglétét és annak az illetékes hatóság általi felügyeletét, vagy utalnak ezen terv és felügyelet szükségességére, úgy tekintendő, mint amely kielégíti az e cikkben foglalt vagy e cikk alapján elfogadott valamennyi tagállami követelményt. A 3. cikk (2) bekezdésében említett alkalmazási iránymutatásoknak tartalmazniuk kell az említett intézkedések indikatív jegyzékét.

6. cikk

Biztonsági összekötő tisztviselő

(1)   A biztonsági összekötő tisztviselő biztonsági kérdésekben kapcsolattartó pontként szolgál az ECI tulajdonosa/üzemeltetője és az illetékes tagállami hatóság között.

(2)   Az egyes tagállamok megvizsgálják, hogy a területükön található kijelölt ECI-k mindegyike alkalmaz-e biztonsági összekötő tisztviselőt vagy egy ezzel egyenértékű funkciót betöltő személyt. Amennyiben a tagállamok megbizonyosodnak egy biztonsági összekötő tisztviselő vagy egy ezzel egyenértékű funkciót betöltő személy alkalmazásáról, további végrehajtási intézkedésre nincs szükség.