ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 337

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. december 16.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1248/2008/EK rendelete (2008. december 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1249/2008/EK rendelete (2008. december 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1250/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2074/2005/EK rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek, élő kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak behozatalára vonatkozó bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő módosításáról ( 1 )

31

 

*

A Bizottság 1251/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról ( 1 )

41

 

*

A Bizottság 1252/2008/EK rendelete (2008. december 12.) az 1251/2008/EK rendelettől való eltérésről és a Malajziából származó, egyes tenyésztett víziállatok szállítmányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről ( 1 )

76

 

*

A Bizottság 1253/2008/EK rendelete (2008. december 15.) a metionin-hidroxi-analóg rézkelátjának takarmányadalékként való engedélyezéséről ( 1 )

78

 

*

A Bizottság 1254/2008/EK rendelete (2008. december 15.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról

80

 

 

A Bizottság 1255/2008/EK rendelete (2008. december 15.) a gabonaágazatban a 2008. december 16-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

83

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/116/EK irányelve (2008. december 15.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az aklonifen, az imidakloprid és a metazaklór hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról ( 1 )

86

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/945/EK, Euratom

 

*

A Tanács határozata (2008. december 8.) a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

92

 

 

Bizottság

 

 

2008/946/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok karanténjára vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2008) 7905. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

94

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/947/IB kerethatározata (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról

102

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/1


A BIZOTTSÁG 1248/2008/EK RENDELETE

(2008. december 15.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. december 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

82,0

TR

101,7

ZZ

91,9

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,0

TR

103,0

ZZ

108,7

0709 90 70

MA

106,6

TR

137,6

ZZ

122,1

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

52,1

MA

76,3

TR

81,3

ZA

43,4

ZZ

52,6

0805 20 10

MA

71,9

TR

72,0

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,8

HR

54,2

IL

75,7

TR

55,0

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

55,3

ZZ

59,7

0808 10 80

CA

82,7

CN

81,3

MK

34,6

US

109,3

ZZ

77,0

0808 20 50

CN

41,0

TR

104,0

US

108,6

ZZ

84,5


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/3


A BIZOTTSÁG 1249/2008/EK RENDELETE

(2008. december 10.)

a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 43. cikkének m) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 204. cikke (2) bekezdésének h) pontja értelmében a rendeletet a hasított testekre vonatkozó közösségi minősítési rendszerek tekintetében 2009. január 1-jétől kezdve kell alkalmazni. Ezért indokolt elfogadni és 2009. január 1-jétől alkalmazni a szóban forgó közösségi minősítési rendszerek végrehajtására és az ezek alapján meghatározott áraknak a tagállamok által történő bejelentésére vonatkozó szabályokat.

(2)

A hasított testek közösségi minősítési rendszerének végrehajtására vonatkozó szabályokról eddig számos jogi aktus rendelkezett, így többek között a kifejlett szarvasmarhák piaci árának a hasított testek közösségi osztályozási rendszerén alapuló megállapítása tekintetében az 1208/81/EGK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok módosításáról szóló, 1982. március 10-i 563/82/EGK bizottsági rendelet (2), a hasított sertések közösségi osztályozási rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1985. október 24-i 2967/85/EGK bizottsági rendelet (3), a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszere alkalmazási körének kiterjesztéséről szóló 1186/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1991. február 13-i 344/91/EGK bizottsági rendelet (4), a hasított testek közösségi osztályozási rendszere alapján a kifejlett szarvasmarhafélék piaci árának nyilvántartása tekintetében az 1892/87/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1996. február 16-i 295/96/EK bizottsági rendelet (5), a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerének alkalmazására vonatkozó kiegészítő rendelkezések elfogadásáról szóló, 2006. január 20-i 103/2006/EK bizottsági rendelet (6), a közösségi reprezentatív sertéshúspiacok listájának megállapításáról szóló, 2006. június 20-i 908/2006/EK bizottsági rendelet (7), a piacra vitelnek a hasított sertések átlagára kialakításához figyelembe veendő szakaszáról szóló, 2006. július 24-i 1128/2006/EK bizottsági rendelet (8), a sertéshúsra vonatkozó egyes információk tagállamok és Bizottság közötti cseréjéről szóló, 2006. szeptember 5-i 1319/2006/EK bizottsági rendelet (9), a hasított sertés közösségi piaci árának kiszámításához alkalmazandó súlyozási együtthatóknak a 2008/2009-es gazdasági évre történő meghatározásáról szóló, 2008. július 24-i 710/2008/EK bizottsági rendelet (10), a vágott juhtestek közösségi osztályozási rendszerére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. január 11-i 22/2008/EK bizottsági rendelet (11), és a hasított kifejlett marhák osztályozási rendszerének alkalmazásával kapcsolatos közösségi ellenőrzőbizottságról szóló, 1983. szeptember 7-i bizottsági határozat (12). Az egyértelműség és az ésszerűség érdekében indokolt, hogy az említett rendeletek és határozat helyébe egyetlen jogi aktus lépjen.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdése értelmében a marha- és borjúhús esetében a kifejlett marhákból nyert hasított testekre vonatkozó közösségi minősítési rendszereket a rendelet V. mellékletében megállapított szabályoknak megfelelően kell alkalmazni, és emellett a tagállamok a vágott juhtestek minősítésére vonatkozó minősítési rendszert is alkalmazhatnak.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a marha- és borjúhúságazatban a hasított testekre vonatkozó közösségi minősítési rendszereket a kifejlett marhák esetében kell alkalmazni. A rendelet III. melléklete IV. részének 2. pontja értelmében a szarvasmarha az állat élőtömege alapján minősül kifejlettnek. E meghatározás ellenére, és az egységes alkalmazás biztosításának érdekében indokolt lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy a közösségi minősítési rendszer alkalmazását a szarvasmarhákból nyert hasított testek esetében egy bizonyos életkortól kezdődően tegyék kötelezővé, amely életkort a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 2000. július 17-i 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt azonosítási és nyilvántartási rendszer alapján kell meghatározni (13). Ez az azonosítási és nyilvántartási rendszer használandó a hasított marháknak az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának II. alpontja szerinti A és B kategóriába történő sorolásakor is.

(5)

Annak érdekében, hogy a kifejlett szarvasmarhákból és juhokból nyert hasított testek egységes minősítését Közösség-szerte biztosítani lehessen, az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának III. alpontja, illetve C. pontjának III. alpontja szerinti húsossági és faggyúborítottsági osztályok meghatározását célszerű pontosítani.

(6)

Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának III. alpontja értelmében a túlizmolt marhából nyert hasított testek az „S” húsossági osztályba sorolhatók. Tekintettel arra, hogy ez a speciális húsossági osztály egyes tagállamok szarvasmarha-állományának különleges jellemzőit tükrözi, a tagállamok számára indokolt lehetővé tenni az „S” húsossági osztály alkalmazását.

(7)

Az 1234/2007/EK rendelet 43. cikke m) pontja iii. alpontjának második francia bekezdése értelmében a kérelmező tagállamok számára a kifejlett marhákból nyert hasított testekre vonatkozó minősítési rendszer alkalmazásának általános kötelezettségétől való eltérések adhatók egyes kisebb vágóhidakra vonatkozóan. A közösségi minősítési rendszer alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján a tagállamok úgy vélik, hogy ilyen eltérést azon vágóhidak esetében indokolt biztosítani, amelyek éves átlagban hetente legfeljebb 75 kifejlett szarvasmarhát vágnak. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezekben az esetekben az eltérés indokolt, figyelembe véve, hogy az ilyen vágóhidakon korlátozott volumenű termelés folyik. Ugyanezen okokból kifolyólag a 344/91/EGK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdése is rendelkezik ilyen eltérésről. Ezért az 1234/2007/EK rendelet 43. cikke m) pontja iii. alpontja második francia bekezdése alkalmazásának egyszerűsítése érdekében célszerű magukra a tagállamokra bízni az ilyen eltérés engedélyezését.

(8)

Az 1234/2007/EK rendelet 43. cikke m) pontjának iv. alpontja értelmében a tagállamok számára engedélyezni kell a hasított sertésre vonatkozó minősítési rendszer alkalmazásától való eltérés lehetőségét. Ezt a rendelkezést különösen azon kisebb vágóhidak esetében indokolt alkalmazni, amelyek éves átlagban hetente legfeljebb 200 sertést vágnak.

(9)

A közösségi minősítési rendszerek pontos alkalmazásának biztosítása érdekében, és szem előtt tartva a piac átláthatóságának javítását, célszerű pontosan meghatározni a kifejlett szarvasmarhákból, sertésekből és juhokból nyert hasított testek minősítésének, mérésének és azonosításának feltételeit és gyakorlati módszereit.

(10)

Célszerű rendelkezni azonban bizonyos eltérésekről, így különösen az automatizált minősítési módszerek alkalmazása során fellépő műszaki problémák esetén a hasított testek minősítésére és mérésére vonatkozó időkorlátra, a hasított test minősítését jelző pecsétek és címkék elhelyezésére, valamint azon vágóhidakra vonatkozóan, amelyek maguk csontozzák ki valamennyi hasított testet. A hasított sertések tekintetében célszerű, ha a tömeg a hasított test hideg tömegére vonatkozik, amelyet a mérési értékből egy, a későbbiekben meghatározandó átváltási együttható alkalmazásával lehet kiszámítani. Ez az együttható a sertés leszúrása és a mérés időpontja között eltelt idő függvényében változik. Ezért az együttható kiigazítását engedélyezni szükséges.

(11)

A szarvasmarhák vágását végeztető természetes vagy jogi személyeket tájékoztatni szükséges a vágásra szállított állatok minősítésének eredményéről. Annak érdekében, hogy a beszállítók számára teljes mértékű átláthatóságot lehessen biztosítani, indokolt, hogy e tájékoztatás bizonyos további információkra is kiterjedjen.

(12)

Annak érdekében, hogy a kifejlett szarvasmarhákból és juhokból nyert hasított testek minősítésének pontosságát és megbízhatóságát biztosítani lehessen, a minősítést csak olyan személy végezheti, aki engedéllyel vagy jóváhagyással igazolhatóan a szükséges képzettség birtokában van.

(13)

A kifejlett szarvasmarhákból nyert hasított testek húsosságának és faggyúborítottságának közvetlen szemrevételezés útján történő értékelésétől eltérő, alternatív módszerek engedélyezése céljából statisztikailag igazolt módszereken alapuló automatizált minősítési módszerek vezethetők be. Az automatizált minősítési módszerek engedélyezését bizonyos feltételek és követelmények teljesüléséhez, valamint a minősítés később meghatározandó statisztikai hibahatárának betartásához szükséges kötni.

(14)

Rendelkezni szükséges arról, hogy az engedély megadását követően – az automatizált minősítési módszerek pontosságának növelése érdekében – lehetőség legyen e rendszerek műszaki előírásainak módosítására. Azonban az ilyen módosítást az illetékes hatóság előzetes jóváhagyásához szükséges kötni, amely megállapítja, hogy az adott módosítás legalább az addigi szintű pontosságot eredményezi.

(15)

A hasított sertés értékét elsősorban a színhúsnak a hasított sertés tömegéhez viszonyított aránya adja meg. Annak biztosítása érdekében, hogy a színhústartalom értékelése objektív szempontok alapján történjen, az értékelést a hasított test bizonyos anatómiai részein, jóváhagyott és statisztikailag igazolt módszerrel végzett mérések útján kell végezni. A hasított sertés színhústartalmának értékelésére különböző módszerek használhatók, azonban biztosítani kell, hogy a választott módszer ne befolyásolja a becsült színhústartalmat. A hasított sertés kereskedelmi értékének meghatározásához a tömegen és a becsült színhústartalmon kívül egyéb értékelési kritériumok használatát is indokolt engedélyezni.

(16)

Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete C. pontjának III. alpontja arról rendelkezik, hogy a vágott juhokat húsosságuk és faggyúborítottsági szintjük alapján kell különböző osztályokba sorolni. Azonban a 13 kg-nál kisebb tömegű vágott bárányok minősítésénél más kritériumok is alkalmazhatók, így különösen a tömeg, a hússzín és a faggyúborítottság.

(17)

A kifejlett szarvasmarhákból, sertésekből és juhokból nyert hasított testek minősítésének megbízhatósága az ellenőrzésnek alávetendő létesítménytől független szervek által végzett rendszeres helyszíni ellenőrzések révén ellenőrizendő. Rögzíteni szükséges az ilyen ellenőrzésekre vonatkozó feltételeket és minimumkövetelményeket, így az elvégzett ellenőrzésekről szóló jelentésekkel kapcsolatos előírásokat és a lehetséges nyomonkövetési intézkedéseket. Abban az esetben, ha a kifejlett szarvasmarhákból nyert hasított testek minősítése automatizált minősítési módszer alkalmazásával történik, a helyszíni ellenőrzések tekintetében bizonyos további rendelkezéseket indokolt hozni, többek között arra vonatkozóan, hogy az engedély megadását követő kezdeti időszakban az ellenőrzéseket gyakrabban szükséges végezni.

(18)

Annak érdekében, hogy a szarvasmarhákból, sertésekből és juhokból nyert hasított testek Közösségen belüli árai összehasonlíthatók legyenek, helyénvaló, hogy a piaci árak jegyzése egy jól meghatározott értékesítési szakaszra vonatkozóan történjen. Emellett a kifejlett szarvasmarhákból, valamint a juhokból nyert hasított testek esetében indokolt meghatározni az előkészítési mód Unió-szerte követendő mintáját. Továbbá bizonyos korrekciós tényezők meghatározása is indokolt, amelyek révén az egyes tagállamokban használt előkészítési módokat az Unió-szerte követendő mintához lehet igazítani.

(19)

Annak biztosítása érdekében, hogy a jegyzett árak megfelelően reprezentálják a tagállamok marhahús-, sertéshús- és juhhúságazatainak termelését, szükség van a kategóriák és az osztályok, valamint azon kritériumok meghatározására, amelyek rögzítik, hogy mely létesítményekre vagy személyekre vonatkozik az árbejelentés kötelezettsége.

(20)

A hasított marhák árának bejelentése céljából a tagállamok számára indokolt biztosítani annak lehetőségét, hogy eldöntsék, területüket több régióra kívánják-e felosztani, és amennyiben igen, hány ilyen régió jöjjön létre. Indokolt rendelkezni arról, hogy az Egyesült Királyság esetében az árbejelentés két régióra, nevezetesen Nagy-Britanniára és Észak-Írországra vonatkozzon.

(21)

Abban az esetben, ha egy tagállam a kifejlett szarvasmarhákból nyert hasított testek árának meghatározására regionális bizottságokat hozott létre, célszerű rendelkezni arról, hogy e bizottságok olyan összetételben működjenek, amely révén biztosítható az árak kiegyensúlyozott és objektív meghatározása, valamint arról, hogy az e bizottságok által meghatározott árakat figyelembe vegyék a nemzeti ár kiszámításakor.

(22)

Abban az esetben, ha a kifejlett szarvasmarhák szállítói kiegészítő kifizetésben részesülnek, azokat a létesítményeket vagy személyeket, amelyekre vagy akikre árbejelentési kötelezettség vonatkozik, célszerű kötelezni arra, hogy – a nemzeti átlagárak kiszámítását érintő torzulások elkerülése érdekében – az árakon bizonyos kiigazításokat hajtsanak végre.

(23)

Célszerű rögzíteni a tagállamok által a heti átlagárak kiszámításához használandó gyakorlati módszereket. Ezekről az árakról a Bizottságot heti rendszerességgel értesíteni kell, és a közösségi szintű súlyozott átlagárak ezek alapján állapítandók meg.

(24)

A kifejlett szarvasmarhákból, sertésekből és juhokból nyert hasított testeket illető árbejelentés nyomon követése céljából a tagállamokat célszerű kötelezni arra, hogy a Bizottságot bizonyos információkról rendszeresen tájékoztassák.

(25)

Annak érdekében, hogy a hasított marhák és juhok egységes minősítését Közösség-szerte biztosítani lehessen, az 1234/2007/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdése helyszíni ellenőrzésekről rendelkezik, amelyeket a Bizottság és a tagállamok szakértőiből álló közösségi ellenőrző bizottság végez. E bizottság összetételét és működését illetően végrehajtási szabályokat szükséges megállapítani.

(26)

Célszerű rendelkezéseket hozni annak biztosítására, hogy a tagállamok megtegyenek bizonyos intézkedéseket a közösségi minősítési rendszerek helyes alkalmazásának és a bejelentett árak pontosságának biztosítása, valamint a jogsértések szankcionálása érdekében. A tagállamokat továbbá arra szükséges kötelezni, hogy a Bizottságot tájékoztassák az ilyen intézkedésekről.

(27)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

HATÁLY

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet az 1234/2007/EK rendelet 43. cikke m) pontjának megfelelően a szarvasmarhákból, sertésekből és juhokból nyert hasított testek közösségi minősítési rendszereinek alkalmazására és e termékek piaci árának bejelentésére vonatkozó részletes szabályokat állapítja meg.

II.   FEJEZET

MARHAHÚSÁGAZAT

2. cikk

Hatály és általános rendelkezések

(1)   A marha- és borjúhúságazatban a hasított testekre vonatkozó közösségi minősítési rendszert a kifejlett szarvasmarhák esetében kell alkalmazni.

(2)   Az 1234/2007/EK rendelet III. melléklete IV. részének 2. pontjában foglaltak ellenére a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben említett közösségi minősítési rendszert a 12 hónapos vagy annál idősebb korban levágott marhákból nyert hasított testek esetében kell alkalmazni.

(3)   Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontja II. alpontjának alkalmazásakor a kétévesnél fiatalabb, nem ivartalanított, hímivarú növendék bikákból nyert hasított testek (A kategória) és a többi nem ivartalanított, hímivarú állatból nyert hasított testek (B kategória) között az állatok kora alapján kell különbséget tenni.

(4)   A szarvasmarhák esetében a (2) és (3) bekezdés szerinti életkor ellenőrzése az 1760/2000/EK rendelet I. címének megfelelően az egyes tagállamokban létrehozott, a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerében rendelkezésre álló információk alapján történik.

3. cikk

A húsossági és faggyúborítottsági osztályokra vonatkozó kiegészítő rendelkezések

Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának III. alpontjában említett húsossági és faggyúborítottsági osztályok meghatározásával kapcsolatos részletes kiegészítő rendelkezéseket e rendelet I. melléklete tartalmazza.

4. cikk

Az „S” húsossági osztály

A szarvasmarha-állományok különleges jellemzőinek figyelembevétele érdekében a tagállamok alkalmazhatják az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának III. alpontjában említett „S” húsossági osztályt.

5. cikk

A hasított testek kötelező minősítésétől való eltérés

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a kifejlett szarvasmarhákból nyert hasított testekre vonatkozó, az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának V. alpontjában szereplő minősítési rendszer alkalmazása nem kötelező az olyan vágóhidak esetében, amelyek éves átlagban hetente legfeljebb 75 kifejlett szarvasmarhát vágnak.

6. cikk

Minősítés és azonosítás

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának V. alpontjában említett minősítést és azonosítást magán a vágóhídon kell elvégezni.

(2)   A hasított testek minősítésének, azonosításának és mérésének az állat levágását követően legkésőbb egy órán belül kell megtörténnie.

Abban az esetben azonban, ha a 9. cikk szerinti automatizált minősítési módszerrel nem sikerül elvégezni a minősítést, az érintett hasított testek minősítését és azonosítását a vágás napján kell elvégezni.

(3)   A hasított testek azonosítását az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának II. alpontja szerinti kategóriát, és az ugyanezen pont III. alpontja szerinti húsossági és faggyúborítottsági osztályt jelző jelölés segítségével kell elvégezni.

Ezt a megjelölést a hasított test külső felületére való bélyegzés útján kell elvégezni letörölhetetlen és nem mérgező tinta használatával, olyan módszert alkalmazva, amelyet az illetékes hatóságok jóváhagytak; a betűk, illetve számok magassága két centiméternél kisebb nem lehet.

A jelölést a hátsó negyedeken a hátszínen, a negyedik ágyékcsigolya magasságában, valamint az első negyedeken a szegyhúson, a szegycsont vágási szélétől 10 és 30 cm közötti távolságra kell feltüntetni. A tagállamok azonban az egyes negyedeken az említettől eltérő elhelyezésről is rendelkezhetnek, feltéve hogy erről a Bizottságot előzetesen értesítik.

(4)   A tagállamok az 1669/2006/EK bizottsági rendelet (14) 4. cikke (3) bekezdése c) pontjának, valamint a 826/2008/EK bizottsági rendelet (15) I. melléklete I. pontja a) alpontjának sérelme nélkül engedélyezhetik a jelölés címkézéssel való helyettesítését a következő feltételek betartása mellett:

a)

a címkéket kizárólag a vágást végző jóváhagyott létesítményeknél lehet tartani és felhelyezni, a címkék méretének legalább 50 cm2-esnek kell lennie;

b)

a (3) bekezdésben említett követelményeken túl a címkéken fel kell tüntetni a vágóhíd engedélyszámát, az állat azonosító vagy vágási sorszámát, a vágás időpontját, a hasított test tömegét és adott esetben azt, hogy a minősítést automatizált minősítési módszerrel végezték;

c)

a b) pontban említett információkat tökéletesen olvasható módon kell feltüntetni, és azokat semmilyen módon nem lehet megváltoztatni, kivéve ha a változtatást az illetékes hatóság felügyelete mellett és az ezen hatóság által meghatározott gyakorlati feltételek mellett végzik;

d)

olyan címkét kell használni, amely záróvédjeggyel ellátott, nem rongálható meg, és azt minden egyes negyedre a (3) bekezdés harmadik albekezdésében meghatározott helyeken erősen fel kell rögzíteni.

Abban az esetben, ha a minősítést a 11. cikkben említett automatizált minősítési módszerekkel végzik, a címkék használata kötelező.

(5)   A (3) és (4) bekezdésben említett jelöléseket és címkéket a negyedek csontozása előtt nem szabad eltávolítani.

(6)   A kategóriát az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának II. alpontja és e rendelet 2. cikkének (3) és (4) bekezdése szerint kell feltüntetni.

Az alosztályok, illetve – adott esetben – a kategóriák kor szerinti lebontásának jelölése a minősítésre használtaktól eltérő jelzésekkel történik.

(7)   A 3–6. cikkben meghatározott, a hasított testek azonosítására vonatkozó kötelezettségek nem vonatkoznak azokra a jóváhagyott vágóhidakra, amelyek maguk csontozzák ki valamennyi előállított hasított testet.

7. cikk

Tájékoztatás a minősítési eredményekről

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának V. alpontjával összhangban végzett minősítés eredményét a vágást végeztető természetes vagy jogi személlyel írásban vagy elektronikus úton közölni kell.

(2)   A minősítési eredmények közlése céljából az állat beszállítójának, vagy ilyen személy hiányában a vágási műveletért felelős természetes vagy jogi személynek címzett számlán, vagy egy ahhoz csatolt dokumentumon az alábbi információkat kell feltüntetni:

a)

a kategóriát, valamint a húsossági és faggyúborítottsági osztályt az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának II. és III. pontjában említett betűk és számok felhasználásával;

b)

a hasított test e rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerint meghatározott tömegét, feltüntetve, hogy meleg vagy hideg tömegről van-e szó;

c)

a hasított test esetében a vágóhídi húshorgon történő mérés és minősítés során alkalmazott előkészítési módot;

d)

adott esetben annak jelzését, hogy a minősítést automatizált minősítési módszerrel végezték.

(3)   A tagállamok előírhatják, hogy a (2) bekezdés a) pontjában említett információk között a húsossági és faggyúborítottsági alosztályt is fel kell tüntetni, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A hasított testre vonatkozóan a (2) bekezdés c) pontjában említett előkészítési mód feltüntetése abban az esetben nem kötelező, ha a tagállami szinten elfogadott jogszabályok csupán egyféle előkészítési módot tesznek lehetővé.

8. cikk

Szakképzett minősítők által végzett minősítés

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a minősítést olyan szakképzett minősítők végezzék, akik e tevékenység végzéséhez engedéllyel rendelkeznek. Az engedélyt a tagállam jóváhagyása is pótolhatja akkor, ha az ilyen jóváhagyás megfelel a képesítés elismerésének.

9. cikk

Az automatizált minősítési módszerek engedélyezése

(1)   A tagállamok területük egy részén vagy egészén engedélyezhetik automatizált minősítési módszerek alkalmazását.

Az engedély megadása a II. melléklet A. részében megállapított tanúsítási vizsgálathoz kapcsolódó feltételek és minimumkövetelmények teljesítéséhez van kötve.

A tagállamok a tanúsítási vizsgálat megkezdése előtt legalább két hónappal közlik a Bizottsággal a II. melléklet B. részében említett információkat. Az érintett tagállam a tanúsítási vizsgálat eredményeinek elemzésére független szervet jelöl ki. A tagállamok a tanúsítási vizsgálat befejezésétől számított két hónapon belül közlik a Bizottsággal a II. melléklet C. részében említett információkat.

(2)   Amennyiben az automatizált minősítési módszer engedélyezése olyan tanúsítási vizsgálaton alapul, amelynek során a hasított test előkészítésének egynél több módját alkalmazták, a hasított test előkészítési módjai közötti különbségek nem vezethetnek eltérő minősítési eredményekhez.

(3)   Miután tájékoztatták a Bizottságot, a tagállamok tanúsítási vizsgálat elvégzése nélkül is engedélyezhetik automatizált minősítési módszerek alkalmazását területük egy részén vagy egészén, feltéve hogy az adott automatizált minősítési módszer alkalmazását az érintett tagállam egy másik részén vagy egy másik tagállamban már engedélyezték, mégpedig olyan tanúsítási vizsgálat alapján, amelyet az érintett tagállamban vagy annak egy részében levágott kifejlett marhák kategória, valamint húsossági és faggyúborítottsági osztály tekintetében egyaránt reprezentatív mintájának ítélt hasított testen végeztek el.

(4)   Az engedélyezett automatizált minősítési módszerek műszaki előírásait csak az érintett tagállam illetékes hatóságának jóváhagyásával lehet módosítani, és csak abban az esetben, ha bizonyítható, hogy a kérdéses módosítás a tanúsítási vizsgálat során elérttel megegyező vagy annál nagyobb pontosságot eredményez.

A tagállamok minden általuk engedélyezett módosításról tájékoztatják a Bizottságot.

10. cikk

Automatizált minősítési módszerekkel történő minősítés

(1)   A minősítést automatizált minősítési módszerek alkalmazásával végző létesítmények:

a)

azonosítják a hasított testek kategóriáját; e célból az 1760/2000/EK rendelet I. címében említett, a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerét használják;

b)

naponta frissítendő ellenőrzési naplót vezetnek az automatizált minősítési módszer működéséről, amelyben feljegyzik többek között a feltárt hiányosságokat és a szükség esetén meghozott intézkedéseket.

(2)   Az automatizált minősítési módszerek alkalmazásával végzett minősítés csak akkor érvényes, ha:

a)

a hasított test előkészítési módja megegyezik a tanúsítási vizsgálat során használttal;

b)

az érintett tagállam illetékes hatóságai számára meggyőzően bizonyítható, hogy a hasított testek más módon való előkészítése nincs befolyással az automatizált minősítési módszer alkalmazásával kapott minősítési eredményekre.

11. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   A 8. cikkben említett minősítők munkáját és a hasított testek minősítését és azonosítását végző, az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontjának V. alpontjában említett létesítmények működését a minősítő ügynökségektől és a létesítményektől független testület – előzetes értesítés nélkül – a helyszínen ellenőrzi.

A minősítő ügynökségektől való függetlenség követelménye azonban nem áll fenn akkor, ha maga az illetékes hatóság végzi ezeket az ellenőrzéseket.

(2)   Háromhavonta legalább két ellenőrzést kell végezni az összes olyan engedélyezett létesítményben, ahol éves átlagban hetente több mint 75 kifejlett szarvasmarhát vágnak. Az ellenőrzést minden esetben legalább 40 véletlenszerűen kiválasztott hasított testen kell elvégezni.

Az olyan engedélyezett létesítmények esetében, amelyek éves átlagban legfeljebb heti 75 kifejlett szarvasmarhát vágnak, a tagállamok – saját kockázatértékelés alapján – határozzák meg a helyszíni ellenőrzések gyakoriságát és az ellenőrzésnek alávetendő hasított testek számát, figyelembe véve az érintett vágóhidakon levágott kifejlett szarvasmarhák számát és az e vágóhidakon korábban elvégzett ellenőrzések eredményeit.

A tagállamok legkésőbb 2009. július 1-jén tájékoztatják a Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket a második albekezdés rendelkezéseinek alkalmazása érdekében hoztak, majd a későbbiekben minden alkalommal, amikor olyan változás következik be, amelyről tájékoztatást kell nyújtani.

(3)   A minősítést automatizált minősítési módszerrel végző valamennyi engedélyezett létesítményben a 9. cikk (1) bekezdésben említett engedély megadását követő első 12 hónap során háromhavonta legalább hat ellenőrzést kell elvégezni. A minősítést automatizált minősítési módszerrel végző valamennyi engedélyezett létesítményben ezt követően háromhavonta legalább két alkalommal kell ellenőrzést végezni. Az ellenőrzést minden esetben legalább 40 véletlenszerűen kiválasztott hasított testen kell elvégezni. Az ellenőrzések során különösen az alábbiakat vizsgálják:

a)

a hasított test kategóriája;

b)

az automatizált minősítési módszer pontossága a II. melléklet A. részének 3. pontjában említett pont- és határértékrendszer szerint;

c)

a hasított test előkészítésének módja;

d)

a naponta elvégzendő hitelesítés és az automatizált minősítési módszer valamennyi egyéb olyan műszaki vonatkozása, amely lényegesnek minősül annak biztosításához, hogy az automatizált minősítési módszer alkalmazásának pontossága legalább ugyanolyan legyen, mint a tanúsítási vizsgálat során elért pontosság;

e)

a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett ellenőrzési napló.

(4)   Abban az esetben, ha az ellenőrzésekért felelős szerv nem esik állami szerv felügyelete alá, a (2) és (3) bekezdésben előírt ellenőrzéseket ugyanazokkal a feltételekkel, valamely állami szerv személyes felügyelete mellett, évente legalább egyszer kell elvégezni. Az állami szervet rendszeresen tájékoztatni kell az ellenőrzésért felelős szerv által tapasztaltakról.

12. cikk

Az ellenőrzésekről szóló jelentések és a nyomonkövetési intézkedések

(1)   A 11. cikkben előírt ellenőrzésekről szóló jelentéseket a nemzeti ellenőrző szervek készítik el és tartják nyilván. Ezekben a jelentésekben különösen az ellenőrzött hasított testek számát és azon belül a helytelenül minősített, illetve azonosított egyedek számát kell feltüntetni. A jelentések részletes leírást tartalmaznak az alkalmazott előkészítési módokról is, és adott esetben arról, hogy azok megfelelnek-e a közösségi szabályozásnak.

(2)   Olyan esetekben, amikor a 11. cikkben előírt ellenőrzések alkalmával jelentős számú helytelen minősítést vagy szabálytalan azonosítást tárnak fel:

a)

meg kell növelni az ellenőrzött hasított testek számát, valamint a helyszíni ellenőrzések gyakoriságát;

b)

a 8. cikkben és a 9. cikk (1) bekezdésében említett engedélyeket és jóváhagyásokat vissza lehet vonni.

13. cikk

A piaci ár jegyzése

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közösségi minősítési rendszerek alapján megállapítandó piaci ár az a hozzáadottérték-adó nélkül számított ár, amelyet a vágóhídra történő beszállításkor az állat szállítójának fizetnek. Ezt az árat az e cikk (3) bekezdésében előírt módon előkészített, a vágóhídi húshorgon mért és minősített hasított test 100 kg-jára vonatkoztatva kell kifejezni.

(2)   A figyelembe veendő tömeg a hasított testnek a vágást követően legkésőbb egy órán belül mért meleg tömege.

A hasított test hideg tömege az első bekezdés szerint mért meleg tömeg, 2 %-kal csökkentve.

(3)   A piaci árak meghatározása céljából a hasított marhát a külső faggyú eltávolítása nélkül kell előkészíteni, a nyakat az állatorvosi követelményeknek megfelelően kell elvágni, és el kell távolítani az alábbi részeket:

a)

vesék;

b)

vesefaggyú;

c)

medencei zsírszövet;

d)

sovány dagadó;

e)

vastag dagadó;

f)

farok;

g)

gerincoszlop;

h)

a herezacskó faggyúja;

i)

a lágyhús belső részének faggyúja;

j)

a torkolati véna és a körülötte található faggyú.

(4)   Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete A. pontja V. alpontjának alkalmazása céljából és e cikk (3) bekezdésétől eltérve, a külső faggyú eltávolítása a külső faggyúnak kizárólag az alábbi helyekről való részleges eltávolítását jelenti:

a)

a comb felső részéről, a vesepecsenyéről és a középső bordákról;

b)

a szegyhús hegyes végéről, a végbélnyílás és a nemi szervek környékének külső feléről, valamint a farokról;

c)

a lágyhúsról.

(5)   Abban az esetben, amikor a vágóhídi húshorgon történő mérést és minősítést követően a vágott test előkészítési módja eltér a (3) bekezdésben leírt módtól, a vágott test tömegét – annak érdekében, hogy az adott előkészítési módot az Unió-szerte követendő mintához lehessen igazítani – a III. mellékletben rögzített korrekciós tényezők alkalmazásával módosítani kell. Ilyen esetben az árat a hasított test minden 100 kg-jára ennek megfelelően ki kell igazítani.

Ha az első bekezdésben említett kiigazítások egy adott tagállam egész területén megegyeznek, azokat nemzeti alapon kell kiszámítani. Ha az ilyen kiigazítások vágóhidanként különböznek, kiszámításuk egyedileg történik.

14. cikk

A piaci árak jegyzése során alkalmazandó kategóriák és osztályok

(1)   A piaci áraknak a hasított testek minősítésére szolgáló, az 1234/2007/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közösségi rendszer alapján történő nemzeti és közösségi jegyzését hetente kell végrehajtani, és az árakat az említett rendelet V. melléklete A. pontjának II. alpontjában meghatározott öt kategóriának megfelelően a következő húsossági és faggyúborítottsági osztályok szerinti bontásban kell feltüntetni:

a)

kétévesnél fiatalabb, nem ivartalanított növendék bikából nyert hasított test: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

egyéb nem ivartalanított hímivarú állatból nyert hasított test: R3;

c)

ivartalanított hímivarú állatból nyert hasított test: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

d)

nőivarú, már borjadzott állatból nyert hasított test: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

e)

egyéb nőivarú állatból nyert hasított test: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

(2)   A tagállamok döntik el, hogy területük egyetlen régiót képezzen-e vagy azt több régióra osszák-e fel. Ezt a döntést a következő szempontok alapján kell meghozni:

a)

a tagállam területének nagysága;

b)

közigazgatási határok, amennyiben vannak ilyenek;

c)

az árakat érintő földrajzi eltérések.

Az Egyesült Királyságnak azonban mindenképpen legalább két régióból kell állnia, nevezetesen Nagy-Britanniából és Észak-Írországból, amelyeket az első albekezdésben említett szempontok szerint további régiókra lehet osztani.

15. cikk

Reprezentatív árak

(1)   Az árjegyzési követelmény a következőkre vonatkozik:

a)

minden olyan vágóhíd üzemeltetője, amely éves szinten legalább 20 000 olyan kifejlett marhát vág le, amelyet maga nevelt vagy neveltetett és/vagy vásárolt;

b)

a tagállam által kijelölt minden olyan vágóhíd üzemeltetője, amely éves szinten 20 000-nél kevesebb olyan kifejlett marhát vág le, amelyet maga nevelt vagy neveltetett és/vagy vásárolt;

c)

bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely legalább 10 000 kifejlett marhát küld évente vágás céljából vágóhídra; továbbá

d)

a tagállam által kijelölt bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely 10 000-nél kevesebb kifejlett marhát küld évente vágás céljából vágóhídra.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az árak legalább a következő esetekben rögzítésre kerüljenek:

a)

a vágások legalább 25 %-ánál azokban a régiókban, amelyek együttesen az adott tagállamban végzett vágások legalább 75 %-át képviselik;

b)

az adott tagállam területén levágott kifejlett szarvasmarhák legalább 30 %-ánál.

(2)   Az (1) bekezdésnek megfelelően jegyzett áraknak az adott jegyzési időszak során levágott kifejlett szarvasmarhákra kell vonatkozniuk, és azokat a 13. cikk (2) bekezdésének második albekezdése szerinti hideg tömeg alapján kell meghatározni.

Olyan vágóhidak esetében, amelyek saját maguk által nevelt vagy neveltetett kifejlett szarvasmarhákat vágnak le, a jegyzett árnak a vágóhíd által az azonos kategóriába és osztályba tartozó hasított testekért ugyanazon a héten fizetett árak átlagával kell megegyeznie.

A 14. cikk (1) bekezdésében szereplő minden egyes osztály esetében a jegyzett árnál jelezni kell azon hasított test átlagos tömegét, amelyre vonatkozik, valamint azt, hogy történt-e korrekció a 13. cikkben említett összes tényező figyelembevétele érdekében.

16. cikk

A heti árak kiszámítása

(1)   A 15. cikknek megfelelően a hétfőtől vasárnapig tartó időszakban nyilvántartott árakat:

a)

a vágóhíd üzemeltetőjének, illetve annak a természetes vagy jogi személynek, akire vagy amelyre a rendelkezés vonatkozik, a tagállam által meghatározott időpontig írásban vagy elektronikus úton jelentenie kell a tagállam illetékes hatóságának; vagy

b)

a tagállam döntése szerint a vágóhídon, illetve az érintett természetes vagy jogi személy hivatali helyiségeiben kell az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátani.

Ha azonban a tagállam egy adott régió árainak meghatározása céljából bizottságot hozott létre, és a kifejlett szarvasmarhák, illetve az azokból nyert hasított testek adásvételében érdekelt eladók és vevők egyenlő arányban vesznek részt e bizottság munkájában, a bizottság elnöke pedig az illetékes hatóság alkalmazottja, az illető tagállam rendelkezhet úgy, hogy az árakat és azok részleteit közvetlenül az érintett régióban működő bizottság elnöke részére kell megküldeni. Abban az esetben, ha a tagállam ilyen intézkedést nem hoz, az árakat az illetékes hatóság küldi meg a bizottság elnökének. A bizottság elnöke meggyőződik arról, hogy az egyes árak eredete nem azonosítható, amikor azokat a bizottság tagjaival közlik.

(2)   A bejelentett árak az egyes osztályokra vonatkozó átlagárak.

(3)   A 15. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében szereplő bármely olyan vágóhíd, illetve természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kiegészítő összeget fizet a kifejlett szarvasmarhát, illetve hasított testet szállítók számára, amely kiegészítő fizetéseket a bejelentett árban nem vették figyelembe, a tagállam illetékes hatóságának jelenti az általa legutóbb kifizetett kiegészítő fizetést, illetve azt az időszakot, amelyre a fizetés vonatkozik. Ezt követően minden alkalommal, amikor ilyen kifizetésre kerül sor, értesíti a tagállamot a fizetett összegről.

(4)   Az e cikk (1) bekezdése szerint bejelentett árakból a tagállam illetékes hatósága a 14. cikk (1) bekezdésében szereplő valamennyi osztályra régiónkénti átlagárat határoz meg.

Az e cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett bizottságok az e cikk (1) bekezdése szerint bejelentett árakból a 14. cikk (1) bekezdésében szereplő valamennyi osztályra régiónkénti átlagárakat határoznak meg, majd ezeket jelentik a tagállam illetékes hatóságának.

(5)   Átalányáras vásárlások esetén, amennyiben a szállítmányban található hasított testek azonos kategórián belül legfeljebb három egymást követő húsossági, illetve faggyúborítottsági osztályba sorolhatók, a (4) bekezdés szerinti ármeghatározásnál annak az osztálynak az árait kell figyelembe venni, amelybe a legtöbb hasított test tartozik, illetve ha a hasított testek egyenlő arányban oszlanak meg az egyes osztályok között, akkor a középső osztályét, ha létezik ilyen osztály. A többi esetben az árat nem kell figyelembe venni.

Akkor azonban, ha egy tagállamban az átalányáras vásárlások nem teszik ki a kifejlett szarvasmarhák tekintetében az összes vágás 35 %-át, az adott tagállam úgy is dönthet, hogy a (4) bekezdés szerinti ármeghatározásoknál az ilyen jellegű vásárlások esetén fizetett árat nem veszi figyelembe.

(6)   Ezt követően az illetékes hatóság minden osztályra meghatároz egy kiindulási nemzeti árat: ez a regionális árak súlyozásával, vagyis az adott régióban, az adott kategóriában végzett vágások és a tagállam egészében ugyanabban a kategóriában végzett összes vágás arányának figyelembevételével történik.

(7)   A (6) bekezdésben említett, osztályonkénti kiindulási nemzeti árat az illetékes hatóság a következők szerint igazítja ki:

a)

a 13. cikkben említett tényezők figyelembevétele érdekében olyan esetekben, amikor ilyen kiigazításra még nem került sor;

b)

annak biztosítása érdekében, hogy az ár a 13. cikk (2) bekezdésének második albekezdése szerinti hideg tömeg alapján kerüljön meghatározásra;

c)

a (3) bekezdésben említettek szerinti kiegészítő fizetések figyelembevétele érdekében, ha a kiigazítás az adott osztályban az ár legalább egy százalékát teszi ki.

A c) pont szerinti kiigazítás elvégzésekor az illetékes hatóság az érintett tagállam marhahúságazatában az előző pénzügyi évben jelentkezett összes kiegészítő fizetést elosztja a kifejlett szarvasmarhák tonnában kifejezett azon forgalmával, amelyre a bejelentett árak vonatkoznak.

(8)   Ha a tagállam illetékes hatóságának véleménye szerint a részére megküldött árak:

a)

csupán jelentéktelen mennyiségű hasított testre vonatkoznak, akkor ezeket nem veszi figyelembe;

b)

megbízhatatlannak tűnnek, akkor csak azután veszi őket figyelembe, miután a megbízhatóságukról meggyőződött.

17. cikk

A Bizottság heti értesítése az árakról

(1)   A 36. cikkel összhangban a tagállamok közlik a Bizottsággal a 16. cikk (4)–(7) cikke értelmében kiszámított árakat. Ezeket az árakat semmilyen más testülettel nem lehet addig közölni, amíg a Bizottsággal nem közölték őket.

(2)   Ha kivételes körülmények, illetve az ellátás szezonális jellege miatt egy adott tagállamban vagy régióban a 14. cikk (1) bekezdésben említett osztályok közül egy vagy több osztályra vonatkozóan jelentős számú hasított testre nem lehet árat jegyezni, a Bizottság az adott osztály vagy osztályok tekintetében az eset felmerülését megelőzően utoljára jegyzett árakat használhatja; abban az esetben, amikor ez a helyzet két egymást követő hétnél tovább áll fenn, a Bizottság dönthet úgy, hogy átmenetileg felfüggeszti az adott osztályra vagy osztályokra vonatkozó árbejelentést, illetve az adott osztályokra megállapított súlyozást vagy súlyozásokat átmenetileg újraosztja.

18. cikk

Közösségi átlagárak

(1)   Egy adott kategória esetében:

a)

a közösségi átlagár a 14. cikk (1) bekezdésében felsorolt valamennyi húsossági és faggyúborítottsági osztályban az adott osztályra vonatkozóan jegyzett nemzeti piaci árak súlyozott átlaga. A súlyozást az egyes tagállamokban, egy adott osztályban vágott hasított marháknak a Közösségben ugyanazon osztályban végzett összes vágáshoz viszonyított aránya határozza meg;

b)

a közösségi átlagár minden húsossági osztályban azoknak a faggyúborítottsági osztályoknak a közösségi átlagárából számolt súlyozott átlaga, amelyek az adott húsossági osztályt alkotják. A súlyozást az egyes faggyúborítottsági osztályokban végzett vágásoknak a Közösségben az adott húsossági osztályban végzett összes vágáshoz viszonyított aránya határozza meg;

c)

a közösségi átlagár az a) pont szerinti közösségi átlagárak súlyozott átlaga. A súlyozást az a) pont szerinti egyes osztályokban vágott mennyiségeknek a Közösségben az adott kategóriában végzett összes vágáshoz viszonyított aránya határozza meg.

(2)   Az összes kategóriára együttesen megállapított közösségi átlagárat az (1) bekezdés c) pontja szerinti átlagos árak súlyozott átlaga adja. A súlyozást az egyes kategóriákban vágott mennyiségeknek a Közösségben levágott összes kifejlett szarvasmarha mennyiségéhez viszonyított aránya határozza meg.

19. cikk

A tagállamok által a Bizottságnak küldendő éves értesítés

A tagállamok minden évben legkésőbb április 15-ig a következő információkat küldik meg a Bizottságnak:

a)

azoknak a vágóhidaknak a bizalmasan kezelt listáját, amelyek az árak jegyzését végzik, akár a 15. cikk (1) bekezdésének a), akár annak b) pontja szerint, a listán jelezve a kifejlett szarvasmarhák tekintetében az egyes vágóhidakon az előző naptári évben jellemző forgalom nagyságát, feltüntetve a darabszámot és – lehetőség szerint – a tonnában kifejezett vágott tömeget;

b)

azoknak a természetes, illetve jogi személyeknek a bizalmasan kezelt listáját, akik vagy amelyek az árak nyilvántartását végzik, akár a 15. cikk (1) bekezdésének c), akár annak d) pontja szerint, a listán jelezve az általuk az előző naptári évben vágóhídra küldött kifejlett szarvasmarhák darabszámát, feltüntetve – lehetőség szerint – a tonnában kifejezett vágott tömeget;

c)

azoknak a régióknak a listáját, amelyek esetében az árakat jegyzik, valamint az ezekhez a 16. cikk (6) bekezdése szerint rendelt súlyozást.

III.   FEJEZET

SERTÉSHÚSÁGAZAT

20. cikk

A hasított testek kötelező minősítése és az attól való eltérések

(1)   A hasított sertések esetében alkalmazandó, az 1234/2007/EK rendelet 42. cikkének (1) bekezdésben említett közösségi minősítési rendszereket minden vágóhídnak, az összes levágott sertés minősítésére alkalmaznia kell annak érdekében, hogy a termelők számára a vágóhídra szállított sertések tömege és a hasított testek szöveti összetétele alapján megfelelő összegű kifizetést lehessen szavatolni.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezen minősítési rendszer alkalmazása nem kötelező:

a)

az olyan vágóhidakon, amelyekre vonatkozóan a tagállamok előírják a vágások legnagyobb megengedett számát; ez a szám éves átlagban nem haladhatja meg a heti 200 sertést;

b)

az olyan vágóhidakon, amelyek csak saját tenyésztelepeiken született és hizlalt sertéseket vágnak és az azokból nyert összes hasított testet fel is darabolják.

Az érintett tagállamok az első albekezdés szerinti döntésükről értesítik a Bizottságot, és a közösségi minősítési rendszer alkalmazása alól felmentett valamennyi vágóhíd esetében jelzik az ott végezhető vágások legnagyobb megengedett számát.

21. cikk

Mérés, minősítés és megjelölés

(1)   A hasított sertéseket az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete B. pontjának II. alpontjában meghatározott osztályokba sorolva, a méréssel egyidejűleg kell minősíteni.

A saját területükön levágott sertésekkel kapcsolatosan a tagállamok az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárás szerint engedélyt kaphatnak a mérés előtti minősítésre.

(2)   Az 1234/2007/EK rendelet 43. cikke m) pontjának iv. alpontja értelmében az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete B. pontjának II. alpontjában, valamint az e cikk (1) bekezdésében szereplő rendelkezések nem zárják ki azt, hogy egy adott tagállam a területén levágott sertések vonatkozásában a tömegen és a becsült színhústartalmon kívül egyéb értékelési kritériumokat is alkalmazzon.

(3)   A hasított sertésen – közvetlenül a minősítést követően – nagybetűvel fel kell tüntetni a hasított test osztályát vagy az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete B. pontjának II. alpontja szerint meghatározott, becsült színhústartalmat jelző osztályt.

A betűknek, illetve számoknak legalább két centiméter magasaknak kell lenniük. A megjelölés céljára bármilyen nem mérgező, letörölhetetlen és hőhatásnak ellenálló festék megfelel, vagy bármely egyéb olyan tartós megjelölés, amelyet az illetékes nemzeti hatóság előzetesen engedélyezett.

Az első albekezdés sérelme nélkül a hasított testen a hasított sertés tömegére vonatkozó adatok vagy egyéb szükségesnek ítélt adatok is feltüntethetők.

A hasított félsertéseket a hátsó csülök vagy a sonka bőrén kell megjelölni.

A megjelölés olyan címke felerősítésével is végezhető, amelyet sérülés nélkül nem lehet eltávolítani.

(4)   A (3) bekezdéstől eltérve a tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a hasított sertések megjelölése nem szükséges abban az esetben, ha minden egyes hasított testről hivatalos feljegyzést állítanak ki, amely legalább a következőket tartalmazza:

a)

a hasított test megváltoztathatatlan módon történő egyedi azonosítása;

b)

a hasított test meleg tömege; és

c)

a becsült színhústartalom.

Ezt a feljegyzést hat hónapig meg kell őrizni, és azt az elkészítése napján az ellenőrzési feladattal megbízott személynek mint valódi eredetigazolást hitelesítenie kell.

Annak érdekében azonban, hogy a hasított sertéseket darabolatlanul egy másik tagállamban is piacra lehessen bocsátani, azokat az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete B. pontjának II. alpontja szerinti kategóriák alapján, vagy a színhústartalmukat kifejező százalékos jelöléssel meg kell jelölni.

(5)   Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete B. pontja III. alpontja második albekezdésének sérelme nélkül a mérés, a minősítés és a megjelölés előtt semmilyen zsír-, izom- vagy egyéb szövetet nem szabad az állatból eltávolítani.

22. cikk

A hasított test tömege

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában tömeg alatt az ugyanezen rendelet V. melléklete B. pontjának III. alpontja szerint előkészített hasított test hideg tömege értendő.

(2)   A hasított testet a vágást követően a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb a sertés leszúrását követő 45 percen belül le kell mérni.

A hasított test hideg tömege az első albekezdés szerint mért meleg tömeg, 2 %-kal csökkentve.

Ha egy adott vágóhídon a sertés leszúrása és mérése közötti 45 perces idő általában nem tartható, az érintett tagállam illetékes hatósága engedélyt adhat ennek az időszaknak a túllépésére, azzal a feltétellel, hogy ilyen esetben a második albekezdésben meghatározott 2 %-os levonást minden további megkezdett negyedóra után 0,1 százalékponttal csökkenteni kell.

(3)   Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a hasított test hideg tömegének kiszámítása az egyes tagállamok által a sertésállományuk jellemzői alapján előre meghatározott – és a Bizottságnak bejelentett – abszolút tömegcsökkentési kategóriák figyelembevételével is történhet. Az ilyen kategóriák használatát az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében előírt eljárásnak megfelelően engedélyezik, amennyiben az egyes tömegosztályokra vonatkozó levonások a lehető legjobban megfelelnek az (1) és (2) bekezdés szerint kiszámított levonásoknak.

23. cikk

A hasított sertés színhústartalma

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete B. pontja IV. bekezdésének alkalmazásában a hasított sertés színhústartalmát az alábbi értékek közötti viszony alapján kell meghatározni:

a vörös harántcsíkolt izomzat teljes tömege, feltéve hogy azt késsel le lehet választani, és

a hasított test tömege.

A vörös harántcsíkolt izomzat teljes tömegét a hasított sertés teljes vagy részleges boncolásával, illetve a teljes és részleges boncolás valamilyen kombinációjával lehet megkapni, az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében szabályozott eljárás alapján elfogadott, igazolt statisztikai módszereken alapuló nemzeti gyorsmódszerek egyikével.

A színhús százalékos arányának megállapítása a második albekezdésben említett boncolás helyett számítógépes tomográffal (CT) végzett teljes vizsgálat révén is történhet azzal a feltétellel, hogy a kapott vizsgálati eredmények összehasonlíthatósága megfelelő.

(2)   A hasított sertés színhústartalmának meghatározására használható, az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete B. pontjának IV. alpontja értelmében minősítési módszerként engedélyezett standard statisztikai módszernek a legkisebb négyzetek szokványos módszere vagy a rangcsökkentő módszerek minősülhetnek, de egyéb, statisztikailag igazolt módszerek is alkalmazhatók.

A módszer az érintett országos vagy regionális sertéshústermelésből vett reprezentatív mintán alapul, amely legalább 120 olyan hasított sertést foglal magában, amelyek színhústartalmát az e rendelet IV. mellékletében szereplő boncolási módszerrel állapították meg. Több mintavételi módszer használata esetén a referenciaértéket legalább 50 hasított testen kell mérni, és a pontosságnak legalább akkorának kell lennie, mint amekkora a IV. mellékletben szereplő módszer felhasználása révén, 120 hasított testen, a standard statisztikai módszer alkalmazásával érhető el.

(3)   A minősítési módszerek csak akkor engedélyezhetők, ha a jósolt és a valós értékek közötti átlagos négyzetes eltérés (RMSEP), amelyet teljes körű keresztellenőrzéssel vagy egy legalább 60 hasított testre kiterjedő hiteles reprezentatív minta alapján számítanak ki, kevesebb, mint 2,5. Az RMSEP kiszámításánál ezenkívül valamennyi kiugró értéket figyelembe kell venni.

(4)   A tagállamok jegyzék útján értesítik a Bizottságot a területükön engedélyeztetni kívánt minősítési módszerekről, leírva a boncolásos vizsgálatot, jelezve azokat az elveket, amelyeken ezek a módszerek alapulnak, illetve azokat az egyenleteket, amelyek a színhús százalékos arányának becslésére szolgálnak. A jegyzéknek két részből kell állnia, továbbá tartalmaznia kell az V. mellékletben előírt elemeket. A jegyzék első részét a boncolásos vizsgálat megkezdését megelőzően kell a Bizottsághoz benyújtani.

A minősítési módszerek engedélyezése az egyes tagállamok területén az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelően, a jegyzék alapján történik.

(5)   A minősítési módszerek alkalmazásának minden részletében meg kell egyeznie az azokat engedélyező közösségi határozatban leírtakkal.

24. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   A hasított testeknek a 20. cikkben említett létesítményekben történő mérését, minősítését és megjelölését a minősítő ügynökségektől és a létesítményektől független testület – előzetes értesítés nélkül – a helyszínen ellenőrzi.

A minősítő ügynökségektől való függetlenség követelménye azonban nem áll fenn akkor, ha maga az illetékes hatóság végzi ezeket az ellenőrzéseket.

(2)   Háromhavonta legalább két ellenőrzést kell végezni az összes olyan engedélyezett létesítményben, amelyben éves átlagban hetente legalább 200 sertést vágnak.

Az olyan engedélyezett létesítmények esetében azonban, amelyek éves átlagban kevesebb mint 200 sertést vágnak, a helyszíni ellenőrzések gyakoriságát a tagállamok határozzák meg.

(3)   Az (1) és a (2) bekezdésben szereplő rendelkezések alkalmazása érdekében a tagállamok:

a)

saját kockázatértékelés alapján meghatározzák a helyszíni ellenőrzések gyakoriságát, figyelembe véve különösen az érintett vágóhídon levágott sertések számát és az e vágóhidakon korábban elvégzett ellenőrzések eredményeit;

b)

legkésőbb 2009. július 1-jén tájékoztatják a Bizottságot azokról az intézkedésekről, amelyeket e rendelkezések alkalmazása érdekében hoztak, majd a későbbiekben minden alkalommal, amikor olyan változás következik be, amelyről tájékoztatást kell nyújtani.

(4)   Abban az esetben, ha az ellenőrzésekért felelős szerv nem esik állami szerv felügyelete alá, az (1) és (2) bekezdésben előírt ellenőrzéseket ugyanazokkal a feltételekkel, valamely állami szerv személyes felügyelete mellett, évente legalább egyszer kell elvégezni. Az állami szervet rendszeresen tájékoztatni kell az ellenőrzésért felelős szerv által tapasztaltakról.

25. cikk

A hasított sertések piaci ára az egyes tagállamokban

(1)   Egy adott tagállamban a hasított sertés piaci ára a tagállam reprezentatív piacain, illetve árfolyamjegyző központjaiban jegyzett hasítottsertés-árfolyamok átlagával egyenlő.

(2)   Az (1) bekezdésben említett árat a hasított sertésekre jegyzett árfolyamok alapján kell megállapítani a következő tömegosztályokban:

60 és 120 kg között az „E” osztályban,

120 és 180 kg között az „R” osztályban,

a tömegkategóriák felállítása és azok bármilyen súlyozása az érintett tagállam feladata, és erről a Bizottságot tájékoztatnia kell.

(3)   A tagállamok legkésőbb 2009. július 1-jén közlik a Bizottsággal az (1) bekezdésben említett reprezentatív piacok és árfolyamjegyző központok nevét, majd a későbbiekben minden alkalommal, amikor olyan változás következik be, amelyről tájékoztatást kell nyújtani.

A Bizottság az első albekezdésben említett információkat elküldi a többi tagállamnak.

26. cikk

A közösségi átlagár

(1)   A hasított sertések esetében az 1234/2007/EK rendelet 17. és 37. cikkében említett közösségi piaci átlagár meghatározása a vágóhídra való belépéskor az élő sertés szállítójának kifizetett, hozzáadottérték-adót nem tartalmazó ár alapján történik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett árak tartalmazzák a feldolgozatlan belsőségek és állati hulladékok értékét is, és azokat a hasított sertés hideg tömegének 100 kg-os egységeire vonatkozóan kell kifejezni, továbbá a hasított testet:

az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete B. pontja III. alpontjának első albekezdésében szereplő, Unió-szerte követendő minta szerint kell előkészíteni, valamint

a vágóhídi húshorgon kell lemérni, majd minősíteni, és a mért tömeget az e rendelet 22. cikkében leírt módszer alapján hideg hasított tömegre kell átszámítani.

(3)   Az (1) bekezdés szerinti közösségi piaci átlagárat az egyes tagállamokban jegyzett áraknak az egyes tagállamok sertésállományainak viszonylagos nagyságát kifejező együtthatókkal való súlyozásával kell kiszámítani.

Az első albekezdésben említett együtthatókat azon sertésállomány-felmérés eredményei alapján kell megállapítani, amelyet a 93/23/EGK tanácsi irányelv (16) értelmében minden évben december elején végeznek.

27. cikk

A Bizottság részére történő heti értesítés az árfolyamokról

(1)   A 36. cikknek megfelelően a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot:

a)

a 25. cikk (1) bekezdésével és a 26. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban meghatározott árfolyamokról;

b)

az egyenként körülbelül 20 kg átlagos élőtömegű malacokra vonatkozó reprezentatív árfolyamokról.

(2)   Amennyiben a Bizottság egy vagy több árfolyamot nem kap kézhez, a rendelkezésére álló legutolsó árfolyamot veszi figyelembe. Ha egy vagy több árfolyam három egymást követő héten hiányzik, a Bizottság az adott árfolyamo(ka)t többé nem veszi figyelembe.

(3)   A tagállamok a Bizottság kérésére közlik a következő, az 1234/2007/EK rendelet I. melléklete XVII. részének hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó információkat, amennyiben azok rendelkezésre állnak:

a)

a harmadik országokból származó importtermékek piaci árai a tagállamokban;

b)

a harmadik országok reprezentatív piacain uralkodó árak.

IV.   FEJEZET

JUHHÚSÁGAZAT

28. cikk

A kis tömegű vágott bárányok minősítésére szolgáló kritériumok

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete C. pontja III. alpontjának 2. bekezdésében említett kritériumok alkalmazása céljából az e rendelet VI. mellékletében szereplő szabályokat kell alkalmazni.

(2)   A VI. mellékletben említett hússzínt a szegyen, az egyenes hasizom (rectus abdominis) mellett, egy standard színskála alapján kell megállapítani.

29. cikk

A húsossági, illetve faggyúborítottsági osztályokra, a vágott test tömegére és a hús színére vonatkozó kiegészítő rendelkezések

Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete C. pontjának III. alpontjában említett húsossági és faggyúborítottsági osztályok meghatározásával kapcsolatos kiegészítő rendelkezéseket e rendelet VII. melléklete tartalmazza.

30. cikk

Minősítés és azonosítás

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete C. pontjának III. és V. alpontjában említett minősítést és azonosítást magán a vágóhídon kell elvégezni.

(2)   A vágott testek minősítésének, azonosításának és mérésének az állat levágását követően legkésőbb egy órán belül meg kell történnie.

(3)   Az 1234/2007/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett minősítési rendszer alapján minősített vágott testek, illetve féltestek azonosítását a részt vevő létesítményekben a húsossági és faggyúborítottsági osztályt, illetve kategóriát jelző jelölés segítségével kell végezni.

Ezt a jelölést az illetékes nemzeti hatóságok által jóváhagyott módszer szerinti bélyegzéssel végzik, amihez letörölhetetlen és nem mérgező tintát alkalmaznak.

A kategóriák jelölése a következők szerint történik:

a)

L: tizenkét hónapnál fiatalabb juhból (bárányból) nyert vágott test;

b)

S: más juhokból nyert vágott test.

(4)   A tagállamok engedélyezhetik a jelölés megváltoztathatatlan és erősen felrögzíthető címkézéssel való helyettesítését.

31. cikk

Szakképzett minősítők által végzett minősítés

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a minősítést megfelelően képzett minősítők végezzék. A tagállamok az ilyen személyek körét megállapodási eljárás során határozzák meg, vagy e feladatra testületet jelölnek ki.

32. cikk

Helyszíni ellenőrzések

(1)   A 31. cikkben említett minősítők munkáját, valamint a vágott testeknek a részt vevő létesítményekben folyó minősítését és azonosítását a tagállamok által kijelölt, a minősítő ügynökségektől és a részt vevő létesítménytől független testület – előzetes értesítés nélkül – a helyszínen ellenőrzi.

A minősítő ügynökségektől való függetlenség követelménye azonban nem áll fenn akkor, ha maga az illetékes hatóság végzi ezeket az ellenőrzéseket.

Abban az esetben, ha az ellenőrzésekért felelős szerv nem esik állami szerv felügyelete alá, az első albekezdésben előírt ellenőrzéseket ugyanazokkal a feltételekkel, valamely állami szerv személyes felügyelete mellett, évente legalább egyszer el kell végezni. Az állami szervet rendszeresen tájékoztatni kell az ellenőrzésért felelős szerv által tapasztaltakról.

(2)   Háromhavonta legalább egyszer ellenőrzést kell végezni az összes olyan részt vevő létesítményben, amelyben éves átlagban hetente legalább 80 juhot vágnak. Az ellenőrzést minden esetben legalább 40 véletlenszerűen kiválasztott vágott testen kell elvégezni.

Az olyan részt vevő létesítmények esetében azonban, amelyek éves átlagban kevesebb mint heti 80 juhot vágnak, a tagállamok – saját kockázatértékelés alapján – határozzák meg a helyszíni ellenőrzések gyakoriságát és az ellenőrzésnek alávetendő vágott testek számát, figyelembe véve az érintett létesítményekben levágott juhok számát és az e létesítményekben korábban elvégzett ellenőrzések eredményeit.

33. cikk

A piaci ár jegyzése

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett, a vágott juhok közösségi minősítési rendszere alapján meghatározott piaci ár a vágóhídra történő belépéskor érvényes, a közösségi származású bárányért a szállítónak fizetett, hozzáadottérték-adó nélküli ár. Ezt az árat az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete C. pontjának IV. alpontjában előírt referenciamód szerint a vágóhídon előkészített, vágóhídi húshorgon mért és minősített vágott test tömegének 100 kg-os egységeire vonatkoztatva kell kifejezni.

(2)   A tekintetbe veendő tömeg a vágott test meleg tömege a hűtéssel járó tömegveszteséggel kiigazítva. A tagállamok tájékozatják a Bizottságot az alkalmazott korrekciós tényezőkről.

(3)   Abban az esetben, ha a húshorgon történő mérést és minősítést követően a vágott test előkészítési módja eltér az Unió-szerte követendő mintától, a tagállam a vágott test tömegét az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete C. pontja IV. alpontjának második albekezdésében előírt korrekciós tényezők alkalmazásával kiigazítja. A tagállamok tájékozatják a Bizottságot az alkalmazott korrekciós tényezőkről.

34. cikk

A Bizottság értesítése az árakról

(1)   Azok a tagállamok, amelyek juhhústermelése meghaladja az évi 200 tonnát, eljuttatják a Bizottsághoz azon vágóhidak vagy egyéb létesítmények bizalmas listáját, amelyek részt vesznek a közösségi minősítési rendszer szerinti közösségi osztályokhoz tartozó árak meghatározásában (a továbbiakban „részt vevő létesítmények”), továbbá jelzik a részt vevő létesítmények körülbelüli éves termelését.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tagállamok – a 36. cikkel összhangban – a bárányok esetében az összes részt vevő létesítményre vonatkozóan közlik a Bizottsággal az egyes minőségi osztályokban a bárányokra jegyzett átlagárat, valamint jelzik az egyes osztályok méretét. Abban az esetben azonban, ha egy minőségi osztály az összmennyiség 1 %-ánál kevesebbet tesz ki, az arra vonatkozó árakat nem kell bejelenteni. A tagállamok továbbá közlik a Bizottsággal az árbejelentési célra használt egyes osztályok szerint minősített összes bárány tömeg szerint kifejezett átlagárát.

A tagállamoknak azonban jogukban áll az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete C. pontja III. alpontjának 1. bekezdésében említett húsossági és faggyúborítottsági osztályokra vonatkozóan bejelentett árakat a vágott testek tömeg alapján további kategóriákra bontani. A „minőség” kifejezés a húsossági és a faggyúborítottsági besorolás kombinációját jelenti.

35. cikk

Közösségi átlagárak

A vágott juhok közösségi átlagárait a 34. cikk (2) bekezdésében említett áraknak a tagállami sertésállományok és a közösségi össztermelés egymáshoz viszonyított arányát kifejező együtthatókkal való súlyozásával kell kiszámítani.

V.   FEJEZET

KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. cikk

A Bizottság heti értesítése az árakról

(1)   A tagállamok minden héten legkésőbb szerdán, brüsszeli idő szerint 12 óráig megküldik a Bizottságnak az e rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében, 27. cikkének (1) bekezdésében és 34. cikkének (2) bekezdésében említett piaci árakat, illetve árfolyamokat.

Az áraknak, illetve árfolyamoknak az azt a hetet megelőző hétfőtől vasárnapig tartó időszakra kell vonatkozniuk, amelyen az információk közlésére sor kerül.

A közölt árakat, illetve árfolyamokat EUR-ban vagy – adott esetben – nemzeti valutában kell megadni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett információkat elektronikus úton kell megküldeni a Bizottság által a tagállamok rendelkezésére bocsátott formanyomtatványon.

37. cikk

A súlyozási együtthatók rendszeres felülvizsgálata

(1)   Az e rendelet 18. cikke, 26. cikkének (3) bekezdése és 35. cikke szerinti súlyozási együtthatókat a nemzeti és közösségi szinten megfigyelhető tendenciák figyelembevétele érdekében rendszeres időközönként felül kell vizsgálni.

(2)   Minden egyes alkalommal, amikor az (1) bekezdésben említett felülvizsgálatra sor kerül, a Bizottság közli a tagállamokkal a felülvizsgált súlyozási együtthatókat.

38. cikk

Közösségi ellenőrző bizottság

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 42. cikkének (2) bekezdésében említett közösségi ellenőrző bizottság (a továbbiakban: a bizottság) felelős az alábbiakra kiterjedő helyszíni vizsgálatok elvégzéséért:

a)

a hasított marhák és juhok közösségi minősítési rendszereivel kapcsolatos intézkedések alkalmazása;

b)

a piaci árak ezen minősítési rendszerek szerinti nyilvántartása;

c)

az 1234/2007/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint a marha- és borjúhúságazatban végrehajtott állami intervenció keretében történő felvásárlás esetében az érintett termékek minősítése, azonosítása és jelölése.

(2)   A bizottság a következő tagokból áll:

a)

három szakértő a Bizottság részéről, akiknek egyike a bizottság elnökeként jár el;

b)

egy szakértő az érintett tagállam részéről;

c)

nyolc szakértő más tagállamok részéről.

A tagállamok függetlenség és szakértelem és különösen a hasított testek minősítésében és a piaci árak nyilvántartásában való jártasság, illetve a végrehajtandó feladat sajátosságai alapján rendelik ki szakértőiket.

A szakértők semmilyen körülmények között sem használhatják fel személyes célokra és nem adhatják közre a bizottság munkájával kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat.

(3)   Az ellenőrzéseket vágóhidakon, húspiacokon, intervenciós központokban, árfolyamjegyző központokban, valamint az (1) bekezdésben említett rendelkezések végrehajtásában érintett regionális és központi szolgálatoknál végzik.

(4)   Az ellenőrzésekre a tagállamokban rendszeres időközönként kerül sor, és gyakoriságuk a felkeresett tagállamra jellemző marha- és juhhústermelés viszonylagos jelentőségétől vagy a minősítési rendszer alkalmazásával kapcsolatos problémáktól függően változhat.

Az ellenőrzések menetrendjét a tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság állítja össze. A felkeresett tagállamok képviselői részt vehetnek az ellenőrzéseken.

Minden tagállam a Bizottság által meghatározott követelmények szerint szervezi meg a területén végrehajtandó ellenőrzéseket. Ebből a célból az érintett tagállam 30 nappal az ellenőrzés előtt eljuttatja a tervezett ellenőrző látogatás részletes programját a Bizottsághoz, amely kérheti a program módosítását.

A Bizottság az egyes ellenőrzések előtt a lehető legkorábban tájékoztatja a tagállamokat a látogatás programjáról és menetéről.

(5)   Valamennyi ellenőrzés befejezésekor a bizottság tagjai és a felkeresett tagállam képviselői találkozót tartanak az eredmények áttekintésére. Ekkor a bizottság tagjai levonják következtetéseiket az ellenőrzés során az (1) bekezdésben említett szempontokkal kapcsolatosan tapasztaltakból.

Az elvégzett ellenőrzésről a bizottság elnöke jelentést készít, amely tartalmazza az (1) bekezdésben említett következtetéseket. A jelentést a lehető leghamarabb megküldik az adott tagállamnak, majd ezt követően a többi tagállamnak is.

Amennyiben a második albekezdésben említett jelentés hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés alá vont különböző tevékenységi területeken, vagy ajánlásokat tesz a működés javítására vonatkozóan, a tagállam legkésőbb három hónappal a jelentés átadása után tájékoztatja a Bizottságot valamennyi tervbe vett, illetve már végrehajtott változtatásról.

(6)   A bizottság tagjainak utazási és ellátási költségei a Bizottságot terhelik a Bizottságtól független olyan személyek utazási és ellátási költségeinek megtérítésére alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, akiket a Bizottság szakértői feladatok ellátására kér fel.

39. cikk

A tagállamok által meghozandó intézkedések

(1)   A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy:

a)

biztosítsák e rendelet rendelkezéseinek alkalmazását;

b)

biztosítsák az e rendelet 17. cikkének (1) bekezdése, 27. cikkének (1) bekezdése és 34. cikkének (2) bekezdése értelmében bejelentett árak pontosságát;

c)

szankcionálják a jogsértéseket, különös tekintettel a pecsétek és címkék hamisítására, illetve jogtalan használatára, valamint az engedéllyel nem rendelkező személyek által végzett minősítésre.

(2)   Az (1) bekezdésben említett intézkedésekről a tagállamok a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatják a Bizottságot.

40. cikk

Az 563/82/EGK, a 2967/85/EGK, a 344/91/EGK, a 295/96/EK, a 103/2006/EK, az 1128/2006/EK, a 908/2006/EK, az 1319/2006/EK, a 710/2008/EK és a 22/2008/EK rendelet, valamint a 83/471/EGK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre és határozatra való minden hivatkozást erre a rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a VIII. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

41. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 67., 1982.3.11., 23. o.

(3)  HL L 285., 1985.10.25., 39. o.

(4)  HL L 41., 1991.2.14., 15. o.

(5)  HL L 39., 1996.2.17., 1. o.

(6)  HL L 17., 2006.1.21., 6. o.

(7)  HL L 168., 2006.6.21., 11. o.

(8)  HL L 201., 2006.7.25., 6. o.

(9)  HL L 243., 2006.9.6., 3. o.

(10)  HL L 197., 2008.7.25., 28. o.

(11)  HL L 9., 2008.1.12., 6. o.

(12)  HL L 259., 1983.9.20., 30. o.

(13)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

(14)  HL L 312., 2006.11.11., 6. o.

(15)  HL L 223., 2008.8.21., 3. o.

(16)  HL L 149., 1993.6.21., 1. o.


I. MELLÉKLET

A kifejlett szarvasmarhákból nyert hasított testek esetében alkalmazandó húsossági és faggyúborítottsági osztályokra vonatkozó – a 3. cikkben említett – kiegészítő rendelkezések

1.   HÚSOSSÁG

A hasított test profiljainak fejlettsége, különösen a lényeges részeken (fartő, hát, lapocka)

Húsossági osztály

Kiegészítő rendelkezések

S

Elsőrendű

Fartő

:

rendkívül telt, túlizmolt, a barázdák láthatóan elkülönülnek

A lágyhús igen feltűnően ráterjed a medencecsonti összekapcsolódásra (szimfízis)

Hát

:

nagyon széles és nagyon izmolt, egészen a lapockáig

A far nagyon telt

Lapocka

:

rendkívül telt

 

E

Kiváló

Fartő

:

nagyon telt

A lágyhús feltűnően ráterjed a medencecsonti összekapcsolódásra (szimfízis)

Hát

:

széles és nagyon izmolt, egészen a lapockáig

A far nagyon telt

Lapocka

:

nagyon telt

 

U

Nagyon jó

Fartő

:

telt

A lágyhús ráterjed a medencecsonti összekapcsolódásra (szimfízis)

Hát

:

széles és izmolt, egészen a lapockáig

A far telt

Lapocka

:

telt

 

R

Fartő

:

jól fejlett

A lágyhús és a far enyhén telt

Hát

:

még mindig izmolt, de a lapockánál kevésbé

 

Lapocka

:

viszonylag jól fejlett

 

O

Közepes

Fartő

:

átlagos fejlettségtől a fejletlenig

 

Hát

:

átlagos izmoltságtól az izomszegénységig

A far egyenes profilú

Lapocka

:

átlagos fejlettségtől a majdnem laposig

 

P

Gyenge

Fartő

:

gyengén fejlett

 

Hát

:

keskeny, kilátszódó csontokkal

 

Lapocka

:

lapos, kilátszódó csontokkal

 


2.   A FAGGYÚBORÍTOTTSÁG MÉRTÉKE

A hasított test külsején és a mellüregben található faggyú mennyisége

Faggyúborítottsági osztály

Kiegészítő rendelkezések

1

Alacsony

A mellüregben nincs faggyú

2

Csekély

A mellüregben a bordák között jól látható az izomzat

3

Közepes

A mellüregben az izomzat a bordák között még látható

4

Erős

A fartőn a zsírpárnák kiemelkednek. A mellüregben az izomzat a bordák között zsírral átszőtt lehet

5

Igen erős

A fartő szinte teljesen zsírral fedett, így a faggyúpárnák külön már nem láthatók. A mellüregben a bordák között az izomzat zsírral átszőtt


II. MELLÉKLET

AZ AUTOMATIZÁLT MINŐSÍTÉSI MÓDSZEREK ENGEDÉLYEZÉSE A 9. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A.   RÉSZ

Az engedély megadására vonatkozó feltételek és minimumkövetelmények

1.   Az érintett tagállam bírálóbizottság előtt végzett tanúsítási vizsgálatot szervez, amely bizottság legalább öt, a kifejlett marhákból nyert hasított testek minősítésére képesített szakértőből áll. A bírálóbizottság két tagja a vizsgálatot végző tagállam képviselője. A bírálóbizottság további tagjai másik tagállamok képviselői. A bírálóbizottság páratlan számú szakértőből áll. A Bizottság szolgálatainak szakértői és más tagállamok szakértői megfigyelőként jelen lehetnek a tanúsítási vizsgálaton.

A bírálóbizottság tagjai függetlenül és nevük megjelölése nélkül végzik munkájukat.

Az érintett tagállam kijelöli a tanúsítási vizsgálat koordinátorát, aki:

nem lehet a bírálóbizottság tagja,

kellő műszaki ismeretekkel rendelkezik és teljesen független személynek minősül,

ellenőrzi a bírálóbizottság tagjainak független és anonim tevékenységét,

összegyűjti a bírálóbizottság tagjai által végzett minősítés eredményeit, valamint az automatizált minősítési módszer alkalmazásával nyert minősítési eredményeket,

a tanúsítási vizsgálat teljes időtartama alatt biztosítja, hogy az automatizált minősítési módszer alkalmazásával nyert minősítési eredmények sem a bírálóbizottság tagjai számára, sem más érdekelt felek számára ne legyenek elérhetők,

validálja minden egyes hasított test minősítési eredményét, és a későbbiekben meghatározandó objektív okokból dönthet úgy is, hogy egyes hasított testeket kizár az elemzéshez használt mintából.

2.   A tanúsítási vizsgálathoz:

minden egyes húsossági és faggyúborítottsági osztályt három alosztályra kell bontani,

legalább 600 validált hasított testből álló mintára van szükség,

a mintából kizárt testek aránya nem lehet nagyobb az automatizált minősítési módszer alkalmazásával végzett minősítésre alkalmasnak ítélt hasított testek 5 %-ánál.

3.   Minden egyes validált hasított test esetében a bírálóbizottság tagjaitól kapott eredmények középértéke tekintendő az adott hasított test helyes minősítésének.

Az automatizált minősítési módszer teljesítményének értékelésekor az automata minősítő berendezés eredményeit minden egyes validált hasított test esetében össze kell hasonlítani a bírálóbizottságtól kapott eredmények középértékével. Az automatizált minősítési módszer alkalmazásával végzett minősítés pontosságának végső megállapítása a következő pontrendszer alapján történik:

 

Húsosság

Faggyúborítottság

Nincs hiba

10

10

1 egységnyi hiba (azaz 1 alosztállyal feljebb vagy lejjebb)

6

9

2 egységnyi hiba (azaz 2 alosztállyal feljebb vagy lejjebb)

–9

0

3 egységnyi hiba (azaz 3 alosztállyal feljebb vagy lejjebb)

–27

–13

Több mint 3 egységnyi hiba (azaz több mint 3 alosztállyal feljebb vagy lejjebb)

–48

–30

Az engedélyezéshez az automatizált minősítési módszernek mind a húsosság, mind a faggyúborítottság bírálata tekintetében el kell érnie a maximális pontszám 60 %-át.

Továbbá az automatizált minősítési módszer alkalmazásával végzett minősítésnek a következő határértékeken belül kell lennie:

 

Húsosság

Faggyúborítottság

Torzulás

± 0,30

± 0,60

A regressziós egyenes meredeksége

1 ± 0,15

1 ± 0,30

B.   RÉSZ

Az egyes tagállamok által a tanúsítási vizsgálat szervezésével kapcsolatban közlendő információk

a tanúsítási vizsgálatok időpontja,

az érintett tagállamban vagy annak egy részében kifejlett marhákból nyert, minősített hasított testek részletes leírása,

az érintett tagállamban vagy annak egy részében levágott kifejlett marhák kategória, valamint húsossági és faggyúborítottsági osztály tekintetében reprezentatívnak minősülő mintájának kiválasztásához használt statisztikai módszerek,

azon vágóhíd/vágóhidak neve és címe, ahol a tanúsítási vizsgálatra sor kerül, valamint a feldolgozósor(ok) összeállításának és teljesítményének ismertetése, beleértve a feldolgozás óránkénti sebességét,

a hasított test előkészítésének a tanúsítási vizsgálat során használt módja(i),

az automata minősítő berendezés és műszaki funkcióinak leírása, különös tekintettel a berendezés mindennemű illetéktelen beavatkozás elleni védelmének módjára,

az érintett tagállam által kijelölt, a tanúsítási vizsgálatban a bírálóbizottság tagjaként részt vevő képesített szakértők,

a tanúsítási vizsgálat koordinátora, megfelelő műszaki ismereteinek és teljes függetlenségének igazolásával,

az érintett tagállam által a tanúsítási vizsgálat eredményeinek elemzésére kijelölt független szerv neve és címe.

C.   RÉSZ

Az egyes tagállamok által a tanúsítási vizsgálat eredményeivel kapcsolatban közlendő információk

a bírálóbizottság tagjai és a koordinátor által a tanúsítási vizsgálat során kitöltött és aláírt minősítési űrlapok egy példánya,

az automatizált minősítési módszer alkalmazásával kapott és a koordinátor által a tanúsítási vizsgálat során aláírt minősítési eredmények egy példánya,

a koordinátor által az e melléklet B. részében szereplő feltételekre és minimumkövetelményekre figyelemmel a tanúsítási vizsgálat szervezéséről készített jelentés,

a tanúsítási vizsgálat eredményeinek a Bizottság által jóváhagyandó módszer alapján végzett mennyiségi elemzése, feltüntetve a minősítést végző egyes szakértőktől kapott, valamint az automatizált minősítési módszer alkalmazásával nyert minősítési eredményeket. Az elemzéshez használt adatokat a Bizottság által meghatározott elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani,

az automatizált minősítési módszer pontossága e melléklet A. részének 3. pontjával összhangban.


III. MELLÉKLET

A 13. cikk (5) bekezdésében említett, a hasított test tömegszázalékában kifejezett korrekciós tényezők

Százalék

Csökkenés

Növekedés

Húsossági osztályok

1–2

3

4–5

1

2

3

4

5

Vesék

–0,4

 

A vese faggyúja

–1,75

–2,5

–3,5

 

Medencei zsírszövet

–0,5

 

Máj

–2,5

 

Sovány dagadó

–0,4

 

Vastag dagadó

–0,4

 

Farok

–0,4

 

Gerincvelő

–0,05

 

Tőgyzsír

–1,0

 

Herék

–0,3

 

A herezacskó faggyúja

–0,5

 

A lágyhús belső részének faggyúja

–0,3

 

Torkolati véna és a körülötte lévő faggyú

–0,3

 

A külső faggyú eltávolítása

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

A szegyhús faggyújának eltávolítása oly módon, hogy egy vékony faggyúréteg megmaradjon (az izomszövet nem látszódhat)

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

A herezacskó faggyúja mellett, a szegyen található faggyú eltávolítása

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6


IV. MELLÉKLET

A 23. cikk (2) bekezdése szerinti színhústartalom

1.   A színhústartalom százalékos arányának megállapítása a referencia-módszer szerinti boncolás alapján történik.

2.   Amennyiben részleges boncolásra kerül sor, a színhústartalom százalékos arányának megállapítása a négy fő testtáj (lapocka, karaj, sonka és császár) boncolásán alapul. A színhústartalom referenciaarányát az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Formula

A négy fő testtájban (lapocka, karaj, sonka és császár) található színhús tömegét úgy lehet kiszámítani, hogy a négy fő testtájon található nem színhús elemek teljes tömegét levonjuk a négy testtáj boncolás előtti teljes tömegéből.

3.   Amennyiben teljes boncolásra kerül sor, a színhústartalom referenciaarányát az alábbiak szerint kell kiszámítani:

Formula

A színhús tömegét úgy lehet kiszámítani, hogy a nem színhús elemek teljes tömegét levonjuk a hasított test boncolás előtti teljes tömegéből. A fejet – a pofa kivételével – nem boncolják.


V. MELLÉKLET

A hasított sertések minősítési módszereinek a 23. cikk (4) bekezdésében említett jegyzéke

1.

A jegyzék első része a boncolási vizsgálat részletes leírását tartalmazza és különösen az alábbiakra tér ki:

a vizsgálat időtartama és az egész engedélyezési eljárás időbeli ütemezése,

a vágóhidak száma és helye,

az értékelési módszer által érintett sertésállomány leírása,

a kiválasztott boncolási módszer megjelölése (teljes vagy részleges),

amennyiben a 23. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett számítógépes tomográf használatára kerül sor, az eljárás bemutatása,

a választott mintavételi módszerrel kapcsolatban használt statisztikai módszerek bemutatása,

a nemzeti gyorsmódszer leírása,

a felhasználni kívánt hasított sertések előkészítési módjának pontos ismertetése.

2.

A jegyzék második része a boncolási vizsgálat eredményeinek részletes leírását tartalmazza és különösen az alábbiakra tér ki:

a választott mintavételi módszerrel kapcsolatban használt statisztikai módszerek bemutatása,

a bevezetendő vagy módosítani kívánt egyenlet,

az eredmények számszerű és grafikus megjelenítése,

az új műszer leírása,

a sertésekre vonatkozó azon tömeghatár, amelynél az új módszer használható, illetve a módszer gyakorlati alkalmazását korlátozó bármely egyéb tényező.


VI. MELLÉKLET

A 28. cikkben említett, 13 kg-nál kisebb tömegű vágott bárányok minősítésére szolgáló minősítési rendszer

Kategória

A

B

C

Tömeg

≤ 7 kg

7,1–10 kg

10,1–13 kg

Minőségi osztály

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Hússzín

világos rózsaszín

más szín vagy más faggyúborítottság

világos rózsaszín vagy rózsaszín

más szín vagy más faggyúborítottság

világos rózsaszín vagy rózsaszín

más szín vagy más faggyúborítottság

Faggyúborítottsági osztály (1)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet V. melléklete C. pontja III. alpontjának 1. bekezdése szerinti meghatározás alapján.


VII. MELLÉKLET

A vágott bárányok esetében alkalmazandó húsossági és faggyúborítottsági osztályokra vonatkozó – a 29. cikkben említett – kiegészítő rendelkezések

1.   HÚSOSSÁG

A hasított test profiljainak fejlettsége, különös tekintettel a főbb testtájakra (hátsó testnegyed, hát, lapocka).

Húsossági osztály

Kiegészítő rendelkezések

S

Elsőrendű

A hátsó testnegyed túlizmolt. A profilok igen erősen kidomborodnak.

A hát igen erősen kidomborodó, rendkívül széles és rendkívül izmolt.

A lapocka igen erősen kidomborodó és rendkívül izmolt.

E

Kiváló

A hátsó testnegyed nagyon izmolt. A profilok erősen kidomborodnak.

A hát erősen kidomborodik, nagyon széles és nagyon izmolt, egészen a lapockáig.

A lapocka erősen kidomborodó és nagyon izmolt.

U

Nagyon jó

A hátsó testnegyed izmolt. A profilok kidomborodnak.

A hát széles és izmolt, egészen a lapockáig.

A lapocka izmolt és kidomborodó.

R

A hátsó testnegyed profiljai összességében egyenesek.

A hát izmolt, de a lapockánál kevésbé széles.

A lapocka jól fejlett, de kevésbé izmolt.

O

Közepes

A hátsó testnegyed enyhén homorú.

A hát keskeny és izomszegény.

A lapocka elkeskenyedő és izomszegény.

P

Gyenge

A hátsó testnegyed profiljai homorúak vagy nagyon homorúak.

A hát keskeny, homorú, a csontok jól kivehetők.

A lapocka keskeny, lapos, a csontok jól kivehetők.

2.   A FAGGYÚBORÍTOTTSÁG MÉRTÉKE

A hasított test külső és belső részein található faggyú mennyisége.

Faggyúborítottsági osztály

Kiegészítő rendelkezések (1)

1.

Alacsony

Külső

Faggyú nem, vagy csak nyomokban látható.

Belső

Hasi üreg

A veséken faggyú nem, vagy csak nyomokban látható.

Mellkasi üreg

A bordák között faggyúborítás nem, vagy csak nyomokban látható.

2.

Csekély

Külső

A hasított test egy részét vékony faggyúréteg borítja, amely a végtagokon kevésbé észrevehető.

Belső

Hasi üreg

A veséket nyomokban vagy vékony rétegben faggyú borítja.

Mellkasi üreg

A bordaközi izmok tisztán láthatók.

3.

Közepes

Külső

A hasított test nagy részét vagy egészét vékony faggyúréteg borítja. A faroktőnél kissé megvastagodott faggyúréteg található.

Belső

Hasi üreg

A vesék egy részét vagy egészét vékony rétegben faggyú borítja.

Mellkasi üreg

A bordaközi izmok még láthatók.

4.

Magas

Külső

A hasított test nagy részét vagy egészét vastag faggyúréteg borítja, amely a végtagokon kevésbé vastag, a lapockán pedig vastagabb.

Belső

Hasi üreg

A vesék faggyúba ágyazódtak.

Mellkasi üreg

A bordaközi izmok faggyúval átszőttek lehetnek. A bordákon faggyúlerakódás látszódhat.

5.

Nagyon magas

Külső

Nagyon vastag faggyúréteg.

Egyes pontokon faggyúlerakódások figyelhetők meg.

Belső

Hasi üreg

A vesék vastag faggyúszövetbe ágyazódtak.

Mellkasi üreg

A bordaközi izmok faggyúval átszőttek. A bordákon faggyúlerakódás látható.


(1)  A hasi üregre vonatkozó kiegészítő rendelkezések e rendelet VI. melléklete céljából nem alkalmazandók.


VIII. MELLÉKLET

A 40. cikkben említett megfelelési táblázat

1.   AZ 563/82/EGK RENDELET

Az 563/82/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

2. cikk

2. cikk, (3) és (4) bekezdés

3. cikk

13. cikk, (4) bekezdés

4. cikk

41. cikk


2.   A 2967/85/EGK RENDELET

A 2967/85/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

22. cikk, (2) bekezdés, első és második albekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

22. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

22. cikk, (3) bekezdés

3. cikk

23. cikk, (2)–(5) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

21. cikk, (3) bekezdés, első és második albekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

21. cikk, (3) bekezdés, negyedik albekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

21. cikk, (3) bekezdés, ötödik albekezdés

5. cikk

21. cikk, (4) bekezdés, a) pont

6. cikk

39. cikk

7. cikk

41. cikk


3.   A 344/91/EGK RENDELET

A 344/91/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (4) bekezdés

1. cikk, (2a) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (5) bekezdés

1. cikk, (4) bekezdés

6. cikk, (6) bekezdés

1. cikk, (5) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat és az a) pont

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat és első francia bekezdés

5. cikk

2. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (7) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

8. cikk

3. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

3. cikk, (1a) bekezdés, első három albekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (1a) bekezdés, negyedik albekezdés

9. cikk, (3) bekezdés, a) pont

3. cikk, (1b) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (1c) bekezdés

9. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

11. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

11. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

11. cikk, (4) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, ötödik albekezdés

12. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, hatodik albekezdés

12. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

39. cikk, (2) bekezdés

4. cikk

41. cikk

I. melléklet

II. melléklet, A. rész

II. melléklet

II. melléklet, B. és C. rész


4.   A 295/96/EK RENDELET

A 295/96/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

14. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

15. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

16. cikk, (1) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés

16. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

16. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés, a) pont

16. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

3. cikk, (4) bekezdés, b) pont

16. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

3. cikk, (4) bekezdés, c) pont

16. cikk, (5) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés, d) pont

16. cikk, (6) bekezdés

3. cikk, (4) bekezdés, e) pont, első albekezdés, bevezető fordulat

16. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, bevezető fordulat

3. cikk, (4) bekezdés, e) pont, első albekezdés, első francia bekezdés

16. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, a) pont

3. cikk, (4) bekezdés, e) pont, első albekezdés, második francia bekezdés

16. cikk, (7) bekezdés, első albekezdés, c) pont

3. cikk, (4) bekezdés, e) pont, második albekezdés

16. cikk, (7) bekezdés, második albekezdés

3. cikk, (5) bekezdés

16. cikk, (8) bekezdés

4. cikk

17. cikk

5. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

37. cikk, (1) bekezdés

6. cikk

19. cikk

7. cikk

39. cikk, (1) bekezdés

8. cikk

9. cikk

41. cikk


5.   A 103/2006/EK RENDELET

A 103/2006/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

3. cikk, (1) bekezdés

2. cikk

3. cikk

41. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. és III. melléklet


6.   A 908/2006/EK RENDELET

A 908/2006/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

25. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

2. cikk

3. cikk

41. cikk

I–III. melléklet


7.   AZ 1128/2006/EK RENDELET

Az 1128/2006/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

26. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

26. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

25. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

25. cikk, (2) bekezdés

3. cikk

4. cikk

41. cikk

I. és II. melléklet


8.   AZ 1319/2006/EK RENDELET

Az 1319/2006/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

27. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

27. cikk, (2) bekezdés

2. cikk

3. cikk

27. cikk, (3) bekezdés

4. és 5. cikk

6. cikk

41. cikk

I. és II. melléklet


9.   A 22/2008/EK RENDELET

A 22/2008/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

33. cikk

2. cikk

34. cikk

3. cikk

3. cikk, (1) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés

30. cikk, (2) bekezdés

4. cikk, (2) bekezdés

30. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

30. cikk, (4) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés

31. cikk

5. cikk, (2) bekezdés

32. cikk

6. cikk

38. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg, és a)–b) pont

7. cikk

38. cikk, (2) bekezdés, második és harmadik albekezdés

8. cikk

38. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

38. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

38. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

38. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

9. cikk, (4) bekezdés

38. cikk, (4) bekezdés, negyedik albekezdés

9. cikk, (5) bekezdés

38. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés

9. cikk, (6) bekezdés

38. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

10. cikk

38. cikk, (6) bekezdés

11. cikk

12. cikk

41. cikk

I. melléklet

VII. melléklet

II. és III. melléklet


10.   A 710/2008/EK RENDELET

A 710/2008/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

2. cikk

3. cikk

41. cikk

Melléklet


11.   A 83/471/EGK HATÁROZAT

A 83/471/EGK határozat

Ez a rendelet

1. cikk

38. cikk, (1) bekezdés

2. cikk

38. cikk, (2) bekezdés

3. cikk, (1) bekezdés

38. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

38. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

38. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

38. cikk, (4) bekezdés, harmadik albekezdés

3. cikk, (4) bekezdés

38. cikk, (4) bekezdés, negyedik albekezdés

4. cikk

38. cikk, (5) bekezdés

5. cikk

38. cikk, (6) bekezdés

6. cikk


16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/31


A BIZOTTSÁG 1250/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

a 2074/2005/EK rendeletnek az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek, élő kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak behozatalára vonatkozó bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 25. cikke a) és d) pontjára,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 9. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (5) és különösen annak 63. cikkére,

mivel:

(1)

A 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 5-i 2074/2005/EK bizottsági rendelet (6) VI. mellékletének IV. és V. függeléke az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek és az élő kéthéjú kagylók behozatalára vonatkozó egészségügyi bizonyítványmintákat tartalmaz.

(2)

A 2006/88/EK tanácsi irányelv és a 2006/88/EK irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról szóló 2008. december 12-i 2008/1251/EK bizottsági rendelet (7) az emberi fogyasztásra szánt, tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatala és behozatala tekintetében állat-egészségügyi előírásokról rendelkezik.

(3)

E rendelkezések többek között olyan korlátozásokat is magukban foglalnak, amelyek a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt víziállat-betegségekre fogékony fajokba tartozó, tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek egyes szállítmányainak behozatalát érintik, továbbá szállításra vonatkozó előírásokat is tartalmaznak.

(4)

A 2074/2005/EK rendeletben meghatározott bizonyítványmintákat a 2006/88/EK irányelvben és a 2008/1251/EK rendeletben foglalt előírásoknak való megfelelés céljából módosítani kell.

(5)

A 853/2004/EK rendelet III. mellékletének VII. szakaszában említett, élő kagylókra vonatkozó különleges előírásokat az élő tüskésbőrűekre, zsákállatokra és tengeri csigákra is alkalmazni kell. Az emberi fogyasztásra szánt, élő kéthéjú kagylók behozatalát kísérő bizonyítványok hatályát ennek következtében indokolt kiterjeszteni az emberi fogyasztásra szánt élő tüskésbőrűekre, zsákállatokra és tengeri haslábúakra is.

(6)

A 2074/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Annak érdekében, hogy a tagállamok és a gazdasági ágazat meghozhassák az ebben a rendeletben megállapított új követelmények teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, átmeneti időszakot indokolt bevezetni.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2074/2005/EK rendelet módosítása

A 2074/2005/EK rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

1.   A 2009. június 30-áig tartó átmeneti időszakban azokat a szállítmányokat, amelyek egészségügyi bizonyítványait az 1664/2006/EK rendelettel módosított 2074/2005/EK rendeletben meghatározott minta szerint állították ki, be lehet hozni a Közösségbe.

2.   A 2010. július 31-éig tartó átmeneti időszakban az 1664/2006/EK rendelettel módosított 2074/2005/EK rendeletben meghatározott minta szerint kiállított egészségügyi bizonyítványokkal ellátott alábbi szállítmányokat be lehet hozni a Közösségbe:

a)

azon halászati termékek szállítmányai, amelyekre az ezzel a rendelettel módosított 2074/2005/EK rendelet VI. mellékletének IV. függelékében meghatározott egészségügyi bizonyítványminta II. részében meghatározott állat-egészségügyi igazolás nem alkalmazandó, mint ahogy azt a II. részhez fűzött (2) megjegyzés leírja;

b)

azon élő kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak szállítmányai, amelyekre az ezzel a rendelettel módosított 2074/2005/EK rendelet VI. mellékletének V. függelékében meghatározott egészségügyi bizonyítványminta II. részében meghatározott állat-egészségügyi igazolás nem alkalmazandó, mint ahogy azt a II. részhez fűzött (2) megjegyzés leírja.

3. cikk

Hatályba lépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 328., 2006.11.24, 14. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(5)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(6)  HL L 338., 2005.12.22, 27. o.

(7)  A Hivatalos lap 41-ik oldalán található.


MELLÉKLET

A 2074/2005/EK rendelet VI. melléklete az alábbiak szerint módosul:

(1)

A VI. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„A VI. melléklet IV. függeléke

AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT HALÁSZATI TERMÉKEK BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNYMINTA

Image

Image

Image

(2)

Az V. függelék A. része helyébe a következő szöveg lép:

„A VI. melléklet V. függeléke

A.   RÉSZ

AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÉLŐ KÉTHÉJÚ KAGYLÓK, TÜSKÉSBŐRŰEK, ZSÁKÁLLATOK ÉS TENGERI HASLÁBÚAK BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNYMINTA

Image

Image

Image


16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/41


A BIZOTTSÁG 1251/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 17. cikke (2) bekezdésére, 22. és 25. cikkére valamint 61. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/88/EK irányelv meghatározza a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára, behozatalára és a Közösség területén történő áthaladására alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket. A 2006/88/-{}-EK irányelv 2008. augusztus 1-jével hatályon kívül helyezi a tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló 91/67/EGK tanácsi irányelvet (2), és annak helyébe lép.

(2)

A 2006/88/EK irányelv meghatározása szerint „tenyésztett víziállat”: a gazdaságban vagy puhatestű-tenyésztési területen tartott valamely víziállat, illetve vízi díszállat – beleértve a gazdaságok vagy a puhatestű-tenyésztési területek számára szánt vadon élő víziállatokat – összes életszakasza, beleértve az ikrákat és spermákat/ivarsejteket. A víziállatokhoz sorolandók a halak, a puhatestűek és a rákfélék is.

(3)

A 91/67/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében említett bizonyítvány mintájának megállapításáról szóló, 1999. július 27-i 1999/567/EK bizottsági határozat (3) valamint az egyes betegségekre nem fogékony tenyésztett víziállatfajok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló, 2003. május 23-i 2003/390/EK bizottsági határozat (4) bizonyos szabályokat állapít meg a tenyésztett víziállatok forgalomba hozatalára vonatkozóan, beleértve a bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelményeket is. A puhatestűek, ezek ikrájának és ivarsejtjeinek továbbtenyésztés, hízlalás, átmosás vagy emberi fogyasztás céljából végzett behozatalához szükséges állat-egészségügyi feltételek és az állat-egészségügyi bizonyítványaik kiállítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2003. november 14-i 2003/804/EK bizottsági határozat (5), a tenyésztésre szánt élő halak, ezek ikrája és ivarsejtjei, valamint az emberi fogyasztásra szánt élő tenyésztett halak és az azokból származó termékek behozatalához szükséges állat-egészségügyi feltételek és bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2003. november 21-i 2003/858/EK bizottsági határozat (6) és a díszhalak behozatalához szükséges állat-egészségügyi feltételek és a bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2006. szeptember 20-i 2006/656/EK bizottsági határozat (7) meghatározza a tenyésztett víziállatok közösségi behozatalára vonatkozó feltételeket. Ezen határozatok a 91/67/EGK irányelv végrehajtó határozatai.

(4)

A 2006/88/EK irányelv előírja, hogy a tenyésztett víziállatok forgalomba hozatalára – amennyiben az állatokat az említett irányelvvel összhangban betegségtől mentesnek nyilvánított, illetve felügyeleti vagy felszámolási program alá tartozó tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe szállítják – csak állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítása mellett kerülhet sor. Ennek megfelelően e rendeletben meg kell határozni azokat a bizonyítványkiállítási követelményeket és harmonizált állat-egészségügyi bizonyítványmintákat, amelyek a 91/67/EGK irányelvben és annak végrehajtási határozataiban előírt állat-egészségügyi követelmények helyébe léphetnek.

(5)

Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) meghatározott higiéniai szabályokat ír elő az állati eredetű élelmiszerek tekintetében az élelmiszeripari vállalkozók számára, beleértve a csomagolásra és címkézésre vonatkozó követelményeket is. Az e rendeletben előírt, az emberi felhasználást megelőzően továbbfeldolgozásra szánt tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalához kiállított állat-egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó követelmények – bizonyos feltételek teljesülése estén – nem vonatkoznak azon állatokra és termékekre, melyeket a 853/2004/EK rendelettel összhangban csomagoltak és címkéztek.

(6)

A 2006/88/EK irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a vízi díszállatok forgalomba hozatala nem veszélyezteti a víziállatok egészségügyi állapotát az irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt nem egzotikus betegségek tekintetében.

(7)

A közösségi piacon forgalomba hozott vízi díszállatok, melyeket természetes vizekkel közvetlenül nem érintkező létesítménybe, azaz zárt díszállattelepre szánnak, nem jelentenek ugyanolyan mértékű kockázatot a közösségi akvakultúra egyéb ágazataira vagy a vadon élő állományokra nézve. Ennek megfelelően e rendelet nem ír elő állat-egészségügyi bizonyítványkiállítási kötelezettséget ezen állatok tekintetében.

(8)

Annak érdekében, hogy azon tagállamok, amelyek egész területét, bizonyos övezeteit vagy területi egységeit mentesnek nyilvánították legalább egy olyan egzotikus betegségtől, melyre a vízi díszállatok fogékonyak, megfelelő információval rendelkezzenek arról, ha területükre zárt díszállattelepre szánt vízi díszállat-állomány érkezik, ezen állománymozgásokról az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EK tanácsi irányelvnek (9) valamint a Traces rendszer bevezetéséről szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozatnak (10) megfelelően értesítést kell küldeni a Traces rendszeren keresztül.

(9)

A Közösség területén belül a zárt díszállattelepről nyílt díszállattelepekre vagy vadvizekbe irányuló állománymozgások nagy veszélyt jelenthetnek más közösségi akvakultúra-ágazatok számára, ezért arra a tagállami illetékes hatóságok engedélye nélkül nem kerülhet sor.

(10)

A 2006/88/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak a IV. melléklet II. részében felsorolt egzotikus és nem egzotikus betegségek tenyésztett víziállatoknál vagy vadon élő víziállatoknál való megjelenése, illetve egy új betegség felbukkanása esetén bizonyos minimális védintézkedéseket kell hozniuk. Az irányelv értelmében a tagállamok biztosítják továbbá, hogy a tenyésztett víziállatok forgalomba hozatala állat-egészségügyi bizonyítvány kiállításának függvénye legyen abban az esetben, ha az állatok elhagyhatják az említett védintézkedések hatálya alá tartozó területet.

(11)

E rendelet célja ennek megfelelően az, hogy meghatározza a járványvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó tagállami területeket, övezeteket vagy területi egységeket elhagyó, tenyésztett víziállatokat, illetve az azokból származó termékeket tartalmazó szállítmányokra vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és bizonyítványkiállítási követelményeket.

(12)

A 2006/88/EK irányelv értelmében a tagállamok biztosítják, hogy tenyésztett víziállatokat és azokból származó termékeket kizárólag olyan harmadik országokból vagy harmadik országok olyan részeiből hozzanak be a Közösségbe, amelyek szerepelnek az említett irányelvnek megfelelően összeállított jegyzéken.

(13)

A Közösség területére érkező tenyésztett víziállatok behozatala csak olyan harmadik országokból engedélyezhető, amelyek állat-egészségügyi jogszabályai és ellenőrzési rendszerei a Közösségben hatályban lévőkkel egyenértékűek. Ezért e rendeletben meg kell állapítani azon harmadik országok, harmadik országbeli területek, övezetek vagy területi egységek jegyzékét, amelyekből a tagállamok tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre tenyésztett víziállatokat hozhatnak be a Közösség területére. Ugyanakkor engedélyezni kell bizonyos, zárt díszállattelepre szánt díszhalaknak, puhatestűeknek és rákféléknek a Közösség területére irányuló behozatalát, ha azok az Állategészségügyi Világszervezetben (OIE) tagsággal rendelkező harmadik országból származnak.

(14)

Azon harmadik országok és harmadik országbeli területek, melyek a közegészségügyi szempontok alapján exportálhatnak a Közösségbe emberi fogyasztásra szánt tenyésztett víziállatokat, az e rendeletben foglalt állat-egészségügyi előírások szerint is exportálhatnak a Közösségbe. Emberi fogyasztásra szánt tenyésztett víziállatokat és azokból származó termékeket ennek megfelelően kizárólag olyan harmadik országokból, harmadik országbeli területekről, övezetekből vagy területi egységekből lehet a Közösség területére behozni, amelyek szerepelnek az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) 11. cikke (1) bekezdésével összhangban összeállított jegyzéken.

(15)

Ezen jegyzékeket a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak és halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok és területek jegyzékének létrehozásáról szóló, 2006. november 6-i 2006/766/EK bizottsági határozat (12) I. és II. melléklete tartalmazza, illetve a 2009. december 31-ig tartó átmeneti időszakra vonatkozóan a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról, valamint a 853/2004/EK és a 854/2004/EK rendelet módosításárólszóló, 2005. december 5-i 2076/2005/EK bizottsági rendelet (13). A közösségi jogszabályok közötti összhang biztosítása érdekében ezeket a jegyzékeket e rendeletben figyelembe kell venni.

(16)

A 2006/88/EK irányelv előírja, hogy a tenyésztett víziállatokat és az azokból származó termékeket a Közösség területére történő belépésükkor egy állat-egészségügyi bizonyítványt tartalmazó okmánynak kell kísérnie. E rendeletben részletesen meg kell határozni a tenyésztett víziállatok Közösségbe irányuló behozatalára vonatkozó, egyben a 91/67/EGK irányelvben előírt behozatali feltételeket felváltó állat-egészségügyi feltételeket, beleértve az állat-egészségügyi bizonyítványok mintáit is.

(17)

A 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 5-i 2074/2005/EK bizottsági rendelet (14) állat-egészségügyi bizonyítványmintákat tartalmaz a halászati termékek és az emberi fogyasztásra szánt élő kéthéjú kagylók behozatalára. A közösségi jogszabályok közötti összhang biztosítása érdekében e rendeletben elő kell írni, hogy az ezen rendelet hatálya alá tartozó termékeket behozatalukkor ilyen bizonyítványminták kísérjék.

(18)

Vízi díszállatokat, köztük halakat, puhatestűeket és rákféléket nagy mennyiségben hoznak be a Közösség területére harmadik országokból és harmadik országbeli területekről. A közösségi díszállattelepek állat-egészségügyi állapotának védelme érdekében ezen állatok behozatalára meg kell határozni bizonyos állat-egészségügyi követelményeket.

(19)

Fontos annak biztosítása is, hogy a Közösség területére behozott tenyésztett víziállatok állat-egészségügyi állapotát semmi se veszélyeztesse a Közösség területére történő szállítás közben.

(20)

A behozott tenyésztett víziállatok Közösség területén történő szabadon bocsátása különösen nagy kockázatot jelent a közösségi állat-egészségügyre nézve, mivel a betegségeket a természetes vizekben nehezebb felügyelni, illetve felszámolni. Ezért az állatok szabadon bocsátását az illetékes hatóság külön engedélyéhez kell kötni, ami csak azzal a feltétellel adható ki, hogy megfelelő intézkedések biztosítják, hogy az állat-egészségügyi helyzet a szabadon bocsátás helyszínén nem sérül.

(21)

A tenyésztett víziállatok Közösség területén áthaladó szállítmányaira ugyanazon követelmények vonatkoznak, mint a tenyésztett víziállatok Közösségbe irányuló behozatalára.

(22)

Kalinyingrád földrajzi helyzete miatt az Oroszországba tartó vagy onnan induló szállítmányok Közösség területén történő átszállítására egyedi feltételeket kell előírni, amelyek csak Lettországra, Litvániára és Lengyelországra vonatkoznak. A közösségi jogszabályok közötti összhang biztosítása érdekében figyelembe kell venni e rendeletben a harmadik országból behozott állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékének összeállításáról, valamint a Bizottság szakértői által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok naprakésszé tételéről szóló, 2001. december 7-i 2001/881/EK bizottsági határozatot (15) valamint a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvet (16).

(23)

Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló, 1996. december 17-i 96/93/EK tanácsi irányelv (17), amely meghatározza az állat-egészségügyi bizonyítványok kiállításakor betartandó szabályokat, az e rendelet hatálya alatt kiállított állat-egészségügyi bizonyítványokra is érvényes.

(24)

A 2006/88/EK irányelv 17. cikke előírja, hogy amennyiben tudományos adatok vagy gyakorlati tapasztalatok támasztják alá, hogy a IV. melléklet II. részében említettektől eltérő fajok kórokozó-átvivő fajként felelősek lehetnek egy adott betegség átviteléért, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy – amennyiben ezen fajokat egy adott betegségtől mentesnek nyilvánított tagállamba, tagállami övezetbe vagy területi egységbe viszik tenyésztési vagy állománypótlási céllal – teljesüljenek bizonyos, az említett irányelvben előírt követelmények. A 2006/88/EK irányelv 17. cikke a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének felállításáról is rendelkezik. Ezért el kell fogadni egy, a kórokozó-átvivő fajokat tartalmazó jegyzéket.

(25)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) e kérdésben három szakvéleményt is kiadott: az EFSA állategészségügyi és állatjólléti kérdésekkel foglalkozó bizottságának az Európai Bizottság felkérésére kiadott tudományos szakvéleménye a lehetséges kórokozó-átvivő fajokról és betegséget nem átvivő, betegségre fogékony fajok életszakaszairól bizonyos halfajokat érintő betegség tekintetében (18); az EFSA állategészségügyi és állatjólléti kérdésekkel foglalkozó bizottságának az Európai Bizottság felkérésére kiadott tudományos szakvéleménye a lehetséges kórokozó-átvivő fajokról és betegséget nem átvivő, betegségre fogékony fajok életszakaszairól bizonyos puhatestű-fajokat érintő betegség tekintetében (19); az EFSA állategészségügyi és állatjólléti kérdésekkel foglalkozó bizottságának az Európai Bizottság felkérésére kiadott tudományos szakvéleménye a lehetséges kórokozó-átvivő fajokról és betegséget nem átvivő, betegségre fogékony fajok életszakaszairól bizonyos rákféléket érintő betegség tekintetében (20).

(26)

E tudományos szakvélemények szerint a 2006/88/EK irányelvben felsorolt betegségeknek a lehetséges kórokozó-átvivő fajok vagy kórokozó-átvivő csoportok általi átvitelének és egy területen való meghonosodásának valószínűsége bizonyos feltételek mellett az elhanyagolható/különösen alacsony szinttől a mérsékelt szintig terjed. Az értékelés azon víziállatokra vonatkozott, amelyeket a akvakultúrában használnak és tenyésztési célból értékesítenek.

(27)

A kórokozó-átvivő fajok jegyzékének összeállításánál az EFSA által kiadott szakvéleményeket is figyelembe kell venni. A fajok jegyzékbe történő felvételéről hozott döntéssel biztosítani kell a Közösség területén lévő tenyésztett víziállatok állat-egészségügyi állapotának megfelelő szintű védelmét, s ezzel egyidejűleg kerülni kell a felesleges kereskedelmi korlátozások meghozatalát is. Ezért a betegségek átvitele szempontjából – az említett szakvélemények alapján – mérsékelt kockázatot jelentő fajokat is fel kell venni a jegyzékbe.

(28)

A bizonyos betegségek tekintetében az EFSA szakvéleményekben kórokozó-átvivő fajoknak minősített fajok közül többet csak abban az esetben kell kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan területről származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak, és olyan területre szánják őket, ahol szintén jelen vannak olyan fajok, melyek ezen betegségre fogékonyak. Ennek megfelelően az esetlegesen kórokozó-átvivőként fellépő tenyésztett víziállatokat csak ezen feltételek teljesülése esetén kell a 2006/88/EK irányelv 17. cikke alkalmazásában kórokozó-átvivő fajnak tekinteni.

(29)

A közösségi jogszabályok egyértelműségének és koherenciájának megőrzése érdekében az 1999/567/EK, a 2003/390/EK, a 2003/804/EK, a 2003/858/EK és a 2006/656/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és e rendeletet kell a helyükbe léptetni.

(30)

Ennek megfelelően indokolt egy átmeneti időszakot megállapítani, lehetővé téve ezáltal a tagállamok és a gazdasági ágazat számára, hogy meghozzák az e rendeletben foglalt új követelmények teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

(31)

Figyelembe véve, hogy a járványos fekélybetegségre (EUS) hajlamos vízi díszállatfajok kereskedelme igen nagy volumenű, valamint további vizsgálatok szükségesek a betegség vízi díszállatokkal foglalkozó ágazatokra jelentett kockázatának megállapítására, beleértve a betegségre fogékony fajok jegyzékének felülvizsgálatát is, el kell kerülni a kizárólag zárt díszállattelepekbe szánt, járványos fekélybetegségre fogékony díszhalak behozatalának azonnali felfüggesztését. Ezért ezen szállítmányok esetében az említett betegséggel kapcsolatos követelmények teljesítésére átmeneti időszakot kell megállapítani. Az átmeneti időszakra azért is szükség van, hogy a harmadik országoknak elegendő idejük legyen a betegségtől való mentesség igazolására.

(32)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja:

a)

a kórokozó-átvivő fajok jegyzékét;

b)

a zárt díszállattelepekről származó vagy oda szánt vízi díszállatok forgalomba hozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket;

c)

a következő fajok forgalomba hozatalához szükséges állat-egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó követelményeket:

i.

tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre, illetve állománypótlásra szánt tenyésztett víziállatok, valamint

ii.

emberi fogyasztásra szánt tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek;

d)

a Közösségbe szánt behozatalokra, azok Közösségen belüli áthaladására, valamint szállítás közbeni tárolására vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és igazolási követelményeket az alábbiak esetében:

i.

tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre szánt tenyésztett víziállatok;

ii.

emberi fogyasztásra szánt tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek;

iii.

zárt díszállattelepekbe szánt vízi díszállatok.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„zárt díszállattelepek”: kisállat-kereskedések, kertészeti központok, kerti tavak, kereskedelmi forgalomban lévő akváriumok vagy vízidíszállat-nagykereskedések, melyek:

i.

nem érintkeznek közvetlenül a Közösség természetes vizeivel; vagy

ii.

olyan szennyvízkezelő rendszerekkel rendelkeznek, amelyek elfogadható szintre csökkentik a betegségek természetes vizekbe való átvitelének kockázatát;

b)

„nyílt díszállattelep”: a zárt díszállattelepektől különböző díszállattelepek;

c)

„állománypótlás”: a tenyésztett víziállatok visszaengedése természetes élővilágukba.

II.   FEJEZET

KÓROKOZÓ-ÁTVIVŐ FAJOK

3. cikk

A kórokozó-átvivő fajok jegyzéke

Az e rendelet I. mellékletében található táblázat 2. oszlopában felsorolt kórokozó-átvivő fajokba tartozó állatokat csak abban az esetben kell a 2006/88/EK irányelv 17. cikke alkalmazásában kórokozó-átvivőnek tekintetni, amennyiben azokra teljesülnek az említett táblázat 3. és 4. oszlopában felsorolt feltételek.

III.   FEJEZET

A TENYÉSZTETT VÍZIÁLLATOK FORGALOMBA HOZATALA

4. cikk

Díszállattelepekről származó vagy oda szánt vízi díszállatok

(1)   A vízi díszállatok szállításáról a 90/425/EGK irányelv 20. cikke (1) bekezdésében előírt számítógépes rendszeren keresztül (Traces) értesítést kell küldeni, ha az állatok(at):

a)

egy tagállami díszállattelepről származnak;

b)

egy olyan másik tagállam zárt díszállattelepére szánják, amely egész területét, bizonyos övezeteit vagy területi egységeit:

i.

a 2006/88/EK irányelv 49. vagy 50. cikkével összhangban az említett irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségek közül legalább egy nem egzotikus betegségtől mentesnek nyilvánították; vagy

ii.

az említett irányelv 44. cikke (1) vagy (2) bekezdésével összhangban felügyeleti vagy felszámolási program alá vonták; és

c)

olyan fajokba tartoznak, amelyek legalább egy olyan betegségre fogékonyak, amelyek tekintetében az érintett tagállamot, övezetet vagy területi egységet betegségtől mentesnek nyilvánították, vagy vonatkozásukban a b) pontban foglaltaknak megfelelően felügyeleti vagy felszámolási program működik.

(2)   Zárt díszállattelepen tartott vízi díszállatokat a nyílt díszállattelepeken, gazdaságokban, az átmosóterületeken, a horgásztavakban, a puhatestű-tenyésztési telepeken, illetve a természetben kizárólag az illetékes hatóság engedélye birtokában lehet szabadon bocsátani.

Az illetékes hatóság csak abban az esetben adhat ki ilyen engedélyt, ha a szabadon bocsátás adott helyszínen nem veszélyezteti a víziállatok egészségügyi állapotát, emellett biztosítania kell a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések meghozatalát is.

5. cikk

Tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre, illetve állománypótlásra szánt tenyésztett víziállatok

A tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre, illetve állománypótlásra szánt, tenyésztett víziállatok szállítmányait állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie a II. melléklet A. részében ismertetett bizonyítványmintának és az V. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően, amennyiben az állatok(at):

a)

olyan tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe hozták be, amely(et):

i.

a 2006/88/EK irányelv 49. vagy 50. cikkével összhangban az említett irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt legalább egy, nem egzotikus betegségtől mentesnek nyilvánították; vagy

ii.

az említett irányelv 44. cikke (1) vagy (2) bekezdésével összhangban felügyeleti vagy felszámolási program alá vonták;

b)

olyan fajokba tartoznak, amelyek ezen betegségek közül legalább egy olyan betegségre fogékonyak vagy legalább egy olyan betegség kórokozó-átvivő fajai, amelyek tekintetében az érintett tagállamot, övezetet vagy területi egységet betegségtől mentesnek nyilvánították, vagy vonatkozásukban az a) pontban foglaltaknak megfelelően felügyeleti vagy felszámolási program működik.

6. cikk

Az emberi fogyasztást megelőzően további feldolgozásra szánt tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek

(1)   Az emberi fogyasztást megelőzően további feldolgozásra szánt, tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek szállítmányait állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, melyet a II. melléklet B. részében ismertetett bizonyítványminta szerint kell kiállítani az V. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően, amennyiben azokat:

a)

olyan tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe hozták be, amely(et):

i.

a 2006/88/EK irányelv 49. vagy 50. cikkével összhangban az említett irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt legalább egy, nem egzotikus betegségtől mentesnek nyilvánították; vagy

ii.

az említett irányelv 44. cikke (1) vagy (2) bekezdésével összhangban felügyeleti vagy felszámolási program alá vonták;

b)

olyan fajokba tartoznak, amelyek legalább egy olyan betegségre fogékonyak, amelyek tekintetében az érintett tagállamot, övezetet vagy területi egységet betegségtől mentesnek nyilvánították, vagy vonatkozásukban az a) pontban foglaltaknak megfelelően felügyeleti vagy felszámolási program működik.

(2)   Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a következőkre:

a)

a szállítmányozást megelőzően leölt és kizsigerelt halak;

b)

emberi fogyasztásra szánt és a 853/2004/EK rendelet előírásainak megfelelően e célra csomagolt és címkézett puhatestűek vagy rákfélék, amelyek(et):

i.

nem életképesek, azaz a begyűjtésük helye szerinti környezetbe visszakerülve nem lennének képesek a túlélésre; vagy

ii.

a feldolgozás helyén időszakos tárolás nélküli továbbfeldolgozásra szánnak;

c)

tenyésztett víziállatok vagy az azokból származó termékek, amelyeket további feldolgozás nélkül, emberi fogyasztás céljából hoztak forgalomba, amennyiben kiskereskedelmi kiszerelésben vannak, és csomagolásuk megfelel a 853/2004/EK rendelet csomagolásra vonatkozóan előírt rendelkezéseinek.

7. cikk

Az emberi fogyasztást megelőzően tisztítóközpontokba, feladóközpontokba és hasonló létesítményekbe szánt élő puhatestűek és rákfélék

Az emberi fogyasztást megelőzően tisztítóközpontokba, feladóközpontokba és hasonló létesítményekbe szánt élő puhatestűek és rákfélék szállítmányait állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amelyet a II. melléklet B. részében ismertetett bizonyítványmintának, valamint az V. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően kell kiállítani, amennyiben azokat:

a)

olyan tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe hozzák be, amely(et):

i.

a 2006/88/EK irányelv 49. vagy 50. cikkével összhangban az említett irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségek közül legalább egy nem egzotikus betegségtől mentesnek nyilvánították; vagy

ii.

az említett irányelv 44. cikke (1) vagy (2) bekezdésével összhangban felügyeleti vagy felszámolási program hatálya alá tartozik;

b)

olyan fajokba tartoznak, amelyek legalább egy olyan betegségre fogékonyak, amelyek tekintetében az érintett tagállamot, övezetet vagy területi egységet betegségtől mentesnek nyilvánították, vagy vonatkozásukban az a) pontban foglaltaknak megfelelően felügyeleti vagy felszámolási program működik.

8. cikk

Járványvédelmi intézkedések, köztük felszámolási programok alá tartozó tagállami területeket, övezeteket vagy területi egységeket elhagyó tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek

(1)   Azokat a 2006/88/EK irányelv V. fejezetének 3–6. szakaszában előírt járványvédelmi intézkedések hatálya alá tartozó tagállami területeket, övezeteket vagy területi egységeket elhagyó, tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek szállítmányait, amelyekre az illetékes hatóság felmentést adott a járványvédelmi intézkedések alól, állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, melyet a következő bizonyítványminták szerint kell kiállítani:

a)

tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre szánt tenyésztett víziállatok szállítmányai esetében a II. melléklet A. részének és az V. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően; valamint

b)

az emberi fogyasztást megelőzően tisztítóközpontokba, feladóközpontokba és hasonló létesítményekbe szánt tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek szállítmányai esetében a II. melléklet B. részének és az V. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően.

(2)   A tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre, illetve állománypótlásra szánt, tenyésztett víziállatok szállítmányait állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie a II. melléklet A. részében ismertetett bizonyítványmintának és az V. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően, amennyiben azok:

a)

elhagyják a 2006/88/EK irányelv 44. cikke (2) bekezdésével összhangban jóváhagyott felszámolási programot működtető tagállamot, övezetet vagy területi egységet;

b)

olyan fajokba tartoznak, amelyek ezen betegségek közül legalább egy olyan betegségre fogékonyak, vagy legalább egy olyan betegség kórokozó-átvivő fajai, amelyek az a) pontban foglaltaknak megfelelően felügyeleti vagy felszámolási program hatálya alá tartoznak.

(3)   Az emberi fogyasztást megelőzően további feldolgozásra, tisztítóközpontokba, feladóközpontokba és hasonló létesítményekbe szánt tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek szállítmányait állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie, amelyet a II. melléklet B. részében ismertetett bizonyítványminta szerint kell kiállítani az V. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően, amennyiben azok:

a)

elhagyják a 2006/88/EK irányelv 44. cikke (2) bekezdésével összhangban jóváhagyott felszámolási programot működtető tagállamot, övezetet vagy területi egységet;

b)

olyan fajokba tartoznak, amelyek legalább egy olyan betegségre fogékonyak, amelyek az a) pontban foglaltaknak megfelelően felügyeleti vagy felszámolási program hatálya alá tartoznak.

(4)   Ez a cikk nem vonatkozik a következőkre:

a)

a szállítmányozást megelőzően leölt és kizsigerelt halak;

b)

emberi fogyasztásra szánt és a 853/2004/EK rendelet előírásainak megfelelően e célra csomagolt és címkézett puhatestűek vagy rákfélék, amelyek(et):

i.

nem életképesek, azaz a begyűjtésük helye szerinti környezetbe visszakerülve nem lennének képesek a túlélésre; vagy

ii.

a feldolgozás helyén időszakos tárolás nélküli továbbfeldolgozásra szánnak;

c)

tenyésztett víziállatok vagy az azokból származó termékek, amelyeket további feldolgozás nélkül, emberi fogyasztás céljából hoztak forgalomba, amennyiben kiskereskedelmi kiszerelésben vannak, és csomagolásuk megfelel a 853/2004/EK rendelet csomagolásra vonatkozóan előírt rendelkezéseinek.

9. cikk

A tenyésztett víziállatok vizsgálatot követően történő behozatala

Amikor ez a fejezet úgy rendelkezik, hogy az állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítását vizsgálatnak kell megelőznie, az adott bizonyítványban szereplő betegségek közül legalább egyre fogékony tenyésztett víziállatok vagy az említett betegségek legalább egyikének kórokozó-átvivő fajai a vizsgálat elvégzése és a szállítmány berakodása között eltelt időszak alatt nem hozhatók be a gazdaságba vagy a puhatestű-tenyésztési területre.

IV.   FEJEZET

BEHOZATALI FELTÉTELEK

10. cikk

Tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre szánt tenyésztett víziállatok

(1)   Tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre szánt tenyésztett víziállatokat kizárólag a III. mellékletben felsorolt harmadik országokból, harmadik országbeli területekről, övezetekből vagy területi egységekből lehet a Közösségbe behozni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, tenyésztett víziállatok szállítmányainak eleget kell tenniük a következőknek:

a)

azokat a IV. melléklet A. részében ismertetett bizonyítványmintának és az V. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri;

b)

megfelelnek az a) pontban előírt bizonyítványmintában és magyarázó megjegyzésekben meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek.

11. cikk

Zárt díszállattelepre szánt vízi díszállatok

(1)   A 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségek közül legalább egyre fogékony fajba tartozó, zárt díszállattelepre szánt díszhalakat kizárólag az e rendelet III. mellékletben felsorolt harmadik országokból, harmadik országbeli területekről, övezetekből vagy területi egységekből lehet a Közösségbe behozni.

(2)   A 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségek egyikére sem fogékony fajokba tartozó, zárt díszállattelepekre szánt díszhalakat és díszállatokat (puhatestűek és rákfélék) kizárólag az Állategészségügyi Világszervezetben (OIE) tagsággal rendelkező harmadik országokból vagy területekről lehet a Közösségbe behozni.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben említett állatok szállítmányainak eleget kell tenniük a következőknek:

a)

azokat a IV. melléklet B. részében ismertetett bizonyítványmintának és az V. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri; és

b)

megfelelnek az a) pontban előírt bizonyítványmintában és magyarázó megjegyzésekben meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek.

12. cikk

Emberi fogyasztásra szánt tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek

(1)   Emberi fogyasztásra szánt tenyésztett víziállatokat és azokból származó termékeket kizárólag olyan harmadik országokból, harmadik országbeli területekről, övezetekből vagy területi egységekből lehet a Közösség területére behozni, amelyek szerepelnek a 854/2004/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésével összhangban összeállított jegyzéken.

(2)   Az (1) bekezdésben említett tenyésztett állatok és termékek szállítmányainak eleget kell tenniük a következőknek:

a)

azokat a 2074/2005/EK rendelet IV. és V. mellékletben foglalt megfelelő bizonyítványmintának megfelelően kiállított, egységesített köz- és állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri; és

b)

megfelelnek az a) pontban előírt bizonyítványmintában és igazolásban meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek.

(3)   Ez a cikk nem alkalmazandó az átmosóterületekre vagy a közösségi vizekbe való visszaengedésre szánt tenyésztett víziállatok esetében; ezekre a 10. cikk vonatkozik.

13. cikk

Elektronikus bizonyítványkiállítás

Az e fejezetben előírt bizonyítványok és igazolások esetében lehetőség van elektronikus bizonyítványok vagy egyéb, közösségi szinten harmonizált rendszerek használatára.

14. cikk

A tenyésztett víziállatok szállítása

(1)   A Közösségbe behozott tenyésztett víziállatok nem szállíthatók olyan feltételek mellett, amelyek megváltoztathatják egészségügyi állapotukat. Ezenkívül nem szállíthatók olyan víziállatokkal közös vízben vagy mikrotartályban, amelyek egészségügyi állapota rosszabb, vagy nem közösségi behozatalra szánják őket.

(2)   A Közösségbe való szállítás alatt a tenyésztett víziállatok nem vehetők ki mikrotartályukból és a szállításukra használt víz nem cserélhető ki olyan harmadik ország területén, amelynek nincs engedélye az adott állatok közösségi behozatalára, vagy az ott uralkodó egészségügyi állapot nem éri el a rendeltetési helyen uralkodót.

(3)   Amennyiben a tenyésztett víziállatok szállítmányai tengeri úton érik el a Közösség határát, a megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványhoz egy, az élő tenyésztett víziállatok tengeri szállítására vonatkozó kiegészítést kell csatolni, amelyet a IV. melléklet D. részében megállapított minta szerint kell kiállítani.

15. cikk

A tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek szabadon bocsátására valamint a szállításnál használt vízre vonatkozó követelmények

(1)   Az emberi fogyasztásra szánt tenyésztett víziállatokat és az azokból származó termékeket a Közösség területére történő szállítás közben a közösségi természetes vizek szennyeződésének elkerülése végett megfelelően kell kezelni.

(2)   A Közösségbe behozott tenyésztett víziállatokat a Közösség területén kizárólag a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóság engedélye birtokában lehet szabadon bocsátani.

Az illetékes hatóság csak abban az esetben adhat ki erre engedélyt, ha a szabadon bocsátás az adott helyszínen nem veszélyezteti a víziállatok egészségügyi állapotát, emellett biztosítania kell a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések meghozatalát is.

(3)   A behozott szállítmányoknál a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek szállítására használt vizet a közösségi természetes vizek szennyeződésének elkerülése végett megfelelően kell kezelni.

V.   FEJEZET

AZ ÁTHALADÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

16. cikk

Áthaladás és tárolás

A Közösség területén megállás nélkül vagy a Közösség területén történő tárolást követően áthaladó, azonban harmadik országba szánt, élő tenyésztett víziállatok, halikrák és ki nem zsigerelt halak szállítmányainak meg kell felelniük a IV. fejezetben előírt követelményeknek. A szállítmányt kísérő bizonyítványon szerepelnie kell a „For transit through the EC” (az EK területén történő áthaladásra) szövegnek. A szállítmányokat kísérnie kell továbbá a rendeltetési hely szerinti ország által megkövetelt bizonyítványnak is.

Ugyanakkor, ha a szállítmányokat emberi fogyasztásra szánják, azokat a IV. melléklet C. részében ismertetett bizonyítványmintának és az V. mellékletben foglalt magyarázó megjegyzéseknek megfelelően kiállított állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

17. cikk

A Lettországon, Litvánián és Lengyelországon történő áthaladásra vonatkozó eltérések

(1)   A 16. cikktől eltérve az Oroszországból közvetlenül vagy más harmadik országon keresztül érkező, illetve oda tartó szállítmányok közúti vagy vasúti áthaladása a 2001/881/EK bizottsági határozat mellékletében felsorolt lettországi, litvániai és lengyelországi állat-egészségügyi határállomások között az alábbi feltételek teljesülése mellett engedélyezhető:

a)

a hatósági állatorvos a szállítmányt a Közösségbe történő belépés szerinti állat-egészségügyi határállomáson sorozatszámmal ellátott vámzárral látta el;

b)

a hatósági ellenőr a beléptető állat-egészségügyi határállomásnál a 97/78/EK irányelv 7. cikkében előírt, szállítmányt kísérő okmányok minden egyes oldalára rábélyegezte az „Only for transit to Russia via the EC” (Kizárólag az EK-n keresztül Oroszországba történő áthaladásra) feliratot;

c)

teljesülnek a 97/78/EK irányelv 11. cikkében előírt eljárási követelmények; és

d)

a belépés helye szerinti állat-egészségügyi határállomás hatósági ellenőre a közös állat-egészségügyi beléptetési okmányon a szállítmányt az áthaladás céljából elfogadhatónak minősítette.

(2)   Az (1) bekezdésben említett szállítmányoknak a 97/78/EK irányelv 12. cikke (4) bekezdésében, illetve 13. cikkében meghatározott kirakodása vagy tárolása a Közösség területén nem megengedett.

(3)   Az illetékes hatóságnak rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben említett, a Közösséget elhagyó szállítmányok száma és az azoknak megfelelő termékek mennyisége megfeleljen a Közösségbe belépő szállítmányok számának és mennyiségének.

VI.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Az egyéb közösségi jogszabályok által előírt bizonyítványkiállítási követelmények

Az e rendelet III., IV. és V. fejezetével összhangban megkövetelt állat-egészségügyi bizonyítványoknak adott esetben magukban kell foglalniuk valamennyi, az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelményt az alábbiak szerint:

a)

a 2006/88/EK irányelv 43. cikke (2) bekezdésével összhangban jóváhagyott, az említett irányelv IV. mellékletének II. részében nem említett betegségek behozatalának megelőzésére, illetve ellenőrzésére hozott intézkedések; vagy

b)

a 2004/453/EK bizottsági határozat (21) 5. cikke.

19. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1999/567/EK, a 2003/390/EK, a 2003/804/EK, a 2003/858/EK és a 2006/656/EK határozatok 2009. január 1-jével hatályukat vesztik.

A hatályon kívül helyezett határozatokra való hivatkozásokat az erre a rendeletre történő hivatkozásokként kell értelmezni.

20. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   A 2009. június 30-ig tartó átmeneti időszakban a 4. cikk (1) bekezdésében említett vízi díszállatok forgalomba hozataláról nem kell a 90/425/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésében előírt számítógépes rendszeren (Traces) keresztül értesítést küldeni, amennyiben azok végső rendeltetési helyükre még az említett határidőn belül megérkeznek.

(2)   A 2009. június 30-ig tartó átmeneti időszakban a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek szállítmányait, amennyiben azok végső rendeltetési helyükre még az említett határidőn belül megérkeznek, egy a 91/67/EGK irányelv E. mellékletével összhangban álló szállítási okmány vagy állat-egészségügyi bizonyítvány kíséretében forgalomba lehet hozni.

(3)   A 2009. június 30-ig tartó átmeneti időszakban a következő tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek szállítmányai érkezhetnek a Közösség területére behozatal vagy áthaladás okán:

a)

a 2003/804/EK, a 2003/858/EK és a 2006/656/EK határozatokkal összhangban kiállított állat-egészségügyi bizonyítvánnyal kísért szállítmányok;

b)

az e rendelet IV. fejezetének hatálya alá tartozó szállítmányok, amelyekre azonban a 2003/804/EK, a 2003/858/EK és a 2006/656/EK határozatok nem vonatkoznak.

A 14. cikk (3) bekezdése ezen időszakban nem alkalmazandó az a) és a b) pontban meghatározott szállítmányokra.

(4)   A 2009. december 31-ig tartó átmeneti időszakban a tagállamok engedélyezhetik azon emberi fogyasztásra szánt, tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek behozatalát, amelyek a 2076/2005/EK rendelet I. és II. mellékletében felsorolt harmadik országokból, harmadik országbeli területekről, övezetekből vagy területi egységekből származnak.

(5)   A 2010. december 31-ig tartó átmeneti időszakban a tagállamok engedélyezhetik a járványos fekélybetegségre (EUS) hajlamos fajokba tartozó vízi díszállatok behozatalát, amennyiben azokat kizárólag zárt díszállattelepekre szánják, valamint az Állategészségügyi Világszervezetben (OIE) tagsággal rendelkező harmadik országokból vagy harmadik országbeli területekről származnak.

Az átmeneti időszakban a IV. melléklet B. részében ismertetett állat-egészségügyi bizonyítvány II.2. részében meghatározott, a járványos fekélybetegségre vonatkozó követelmények nem vonatkoznak a kizárólag zárt díszállattelepekre szánt vízi díszállatokra.

21. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(2)  HL L 46., 1991.2.19., 1. o.

(3)  HL L 216., 1999.8.14., 13. o.

(4)  HL L 135., 2003.6.3., 19. o.

(5)  HL L 302., 2003.11.20., 22. o.

(6)  HL L 324., 2003.12.11., 37. o.

(7)  HL L 271., 2006.9.30., 71. o.

(8)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(9)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(10)  HL L 94., 2004.3.31., 63. o.

(11)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(12)  HL L 320., 2006.11.18., 53. o.

(13)  HL L 338., 2005.12.22., 83. o.

(14)  HL L 338., 2005.12.22., 27. o.

(15)  HL L 326., 2001.12.11., 44. o.

(16)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

(17)  HL L 13., 1997.1.16., 28. o.

(18)  The EFSA Journal (2007) 584., 1–163. o.

(19)  The EFSA Journal (2007) 597., 1–116. o.

(20)  The EFSA Journal (2007) 598., 1–91. o.

(21)  HL L 156., 2004.4.30., 5. o.


I. MELLÉKLET

A lehetséges kórokozó-átvivő fajok, valamint azon körülményeknek jegyzéke, amelyek mellett az érintett fajokat kórokozó-átvivőnek kell tekintetni

Betegségek

Kórokozó-átvivők

 

A 17. cikk (1) és (2) bekezdése alkalmazásában az e táblázat 3. és 4. oszlopában meghatározott feltételek teljesülése mellett kórokozó-átvivőnek tekintendő fajok.

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatok származási helyével kapcsolatos kiegészítő feltételek.

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatok rendeltetési helyével kapcsolatos kiegészítő feltételek.

1. oszlop

2. oszlop

3. oszlop

4. oszlop

Járványos vérképzőszervi elhalás (EHN)

Pettyes busa (Aristichthys nobilis), ezüstkárász (Carassius auratus), kárász (C. carassius), közönséges ponty és koi ponty (Cyprinus carpio), fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix), domolykó (Leuciscus spp), bodorka (Rutilus rutilus), vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus) és compó (Tinca tinca)

Nincsenek kiegészítő feltételek

Nincsenek kiegészítő feltételek

Járványos fekélybetegség (EUS)

Pettyes busa (Aristichthys nobilis), ezüstkárász (Carassius auratus), kárász (C. carassius), közönséges ponty és koi ponty (Cyprinus carpio), fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix), ), domolykó (Leuciscus spp), bodorka (Rutilus rutilus), vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus) és compó (Tinca tinca)

Tavi kagyló (Anodonta cygnea), nemesrák (Astacus astacus), jelzőrák (Pacifastacus leniusculus), kaliforniai vörösrák (Procambarus clarkii)

Nincsenek kiegészítő feltételek

Nincsenek kiegészítő feltételek

Bonamia exitiosa fertőzés

Portugál osztriga (Crassostrea angulata), csendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas), amerikai osztriga (Crassostrea virginica)

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságból vagy puhatestű-tenyésztési területről származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak.

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságba vagy puhatestű-tenyésztési területre szánják őket, ahol az adott betegségre fogékony fajokat tartanak.

Perkinsus marinus fertőzés

Európai homár (Homarus gammarus), rövidfarkú rákok (Brachyura spp.), Cherax destructor, óriás édesvízi garnélarák (Macrobrachium rosenbergii), languszta (Palinurus spp.), rövidfarkú rák (Portunus puber), iszaprák (Scylla serrata), indiai fehér garnéla (Penaeus indicus), Penaeus japonicus, éti ostorgarnéla (Penaeus kerathurus), Penaeus stylirostris, fehér garnéla (Penaeus vannamei)

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságból vagy puhatestű-tenyésztési területről származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak.

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságba vagy puhatestű-tenyésztési területre szánják őket, ahol az adott betegségre fogékony fajokat tartanak.

Microcytos mackinifertőzés

Nincs

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

Taura-szindróma

Atrina spp., közönséges kürtcsiga (Buccinum undatum), portugál osztriga (Crassostrea angulata), ehető szívkagyló (Cerastoderma edule), csendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas), amerikai osztriga (Crassostrea virginica), Donax trunculus, Haliotis discus hannai, tengeri fülcsiga (Haliotis tuberculata), közönséges particsiga (Littorina littorea), pénzkagyló (Mercenaria mercenaria), japán pénzkagyló (Meretrix lusoria), tátongókagyló (Mya arenaria), kékkagyló (Mytilus edulis), mediterrán kagyló (Mytilus galloprovincialis), polip (Octopus vulgaris), európai lapos osztriga (Ostrea edulis), szentjakabkagyló (Pecten maximus), barázdás szőnyegkagyló (Ruditapes decussatus), japán szőnyegkagyló (Ruditapes philippinarum), közönséges tintahal (Sepia officinalis), Strombus spp., Venerupis aurea, kis vénuszkagyló (Venerupis pullastra), bibircses vénuszkagyló (Venus verrucosa)

Európai homár (Homarus gammarus), rövidfarkú rákok (Brachyura spp.), Cherax destructor, óriás édesvízi garnélarák (Macrobrachium rosenbergii), languszta (Palinurus spp), rövidfarkú rák (Portunus puber), iszaprák (Scylla serrata), indiai fehér garnéla (Penaeus indicus), Penaeus japonicus, éti ostorgarnéla (Penaeus kerathurus).

A 2. oszlopban felsorolt tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságból származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak.

A 2. oszlopban felsorolt tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságba szánják őket, ahol az adott betegségre fogékony fajokat tartanak.

Sárgafej-betegség

Atrina spp., közönséges kürtcsiga (Buccinum undatum), portugál osztriga (Crassostrea angulata), ehető szívkagyló (Cerastoderma edule), csendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas), amerikai osztriga (Crassostrea virginica), Donax trunculus, Haliotis discus hannai, tengeri fülcsiga (Haliotis tuberculata), közönséges particsiga (Littorina littorea), pénzkagyló (Mercenaria mercenaria), japán pénzkagyló (Meretrix lusoria), tátongókagyló (Mya arenaria), kékkagyló (Mytilus edulis), mediterrán kagyló (Mytilus galloprovincialis), polip (Octopus vulgaris), európai lapos osztriga (Ostrea edulis), szentjakabkagyló (Pecten maximus), barázdás szőnyegkagyló (Ruditapes decussatus), japán szőnyegkagyló (Ruditapes philippinarum), közönséges tintahal (Sepia officinalis), Strombus spp., Venerupis aurea, kis vénuszkagyló (Venerupis pullastra), bibircses vénuszkagyló (Venus verrucosa)

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságból származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak.

A rendeltetési hely tekintetében nem alkalmazandók kiegészítő feltételek.

Pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS)

Viza (Huso huso), vágótok (Acipenser gueldenstaedtii), kecsege (Acipenser ruthenus), sőregtok (Acipenser stellatus), közönséges tok (Acipenser sturio), szibériai tok (Acipenser Baerii)

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságból vagy folyami halászati területről származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak.

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságba szánják őket, ahol az adott betegségre fogékony fajokat tartanak.

Pettyes busa (Aristichthys nobilis), ezüstkárász (Carassius auratus), kárász (C. carassius), közönséges ponty és koi ponty (Cyprinus carpio), fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix), domolykó (Leuciscus spp), bodorka (Rutilus rutilus), vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus) és compó (Tinca tinca)

Afrikai harcsa (Clarias gariepinus), csuka (Esox lucius), harcsafélék (Ictalurus spp.), fekete törpeharcsa (Ameiurus melas), pettyes harcsa (Ictalurus punctatus), pangasius (Pangasius pangasius), süllő (Sander lucioperca), lesőharcsa (Silurus glanis)

Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax), Morone chrysops x M. saxatilis, nagyfejű tengeri pérhal (Mugil cephalus), vörös árnyékhal (Sciaenops ocellatus), sashal (Argyrosomus regius), közönséges umbrahal (Umbrina cirrosa), tonhal (Thunnus spp.), kékúszójú tonhal (Thunnus thynnus), fűrészesfogú sügér (Epinephelus aeneus), bronzsügér (Epinephelus marginatus), szenegáli nyelvhal (Solea senegalensis), közönséges nyelvhal (Solea solea), közönséges vörösdurbincs (Pagellus erythrinus), fogasdurbincs (Dentex dentex), aranydurbincs (Sparus aurata), abroncsos keszeg (Diplodus sargus), nagyszemű vörösdurbincs (Pagellus bogaraveo), vörös tengeri sügér (Pagrus major), Diplodus vulgaris, pettyes keszegdurbincs (Diplodus puntazzo), kétsávos gyűrűskeszeg (Diplodus vulgaris), rózsaszín durbincs (Pagrus pagrus)

Tilápia spp (Oreochromis)

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságból származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak.

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságba szánják őket, ahol az adott betegségre fogékony fajokat tartanak.

Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN)

Viza (Huso huso), vágótok (Acipenser gueldenstaedtii), kecsege (Acipenser ruthenus), sőregtok (Acipenser stellatus), közönséges tok (Acipenser sturio), szibériai tok (Acipenser Baerii)

Pettyes busa (Aristichthys nobilis), ezüstkárász (Carassius auratus), kárász (C. carassius), közönséges ponty és koi ponty (Cyprinus carpio), fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix), domolykó (Leuciscus spp), bodorka (Rutilus rutilus), vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus) és compó (Tinca tinca)

Afrikai harcsa (Clarias gariepinus), harcsafélék (Ictalurus spp.), fekete törpeharcsa (Ameiurus melas), pettyes harcsa (Ictalurus punctatus), pangasius (Pangasius pangasius), süllő (Sander lucioperca), lesőharcsa (Silurus glanis)

Atlanti laposhal (Hippoglossus hippoglossus), érdes lepényhal (Platichthys flesus), atlanti tőkehal (Gadus morhua), foltos tőkehal (Melanogrammus aeglefinus)

Folyami rák (Astacus astacus), jelzőrák (Pacifastacus leniusculus), vörösrák (Procambarus clarkii)

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságból származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak.

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságba szánják őket, ahol az adott betegségre fogékony fajokat tartanak.

Koiherpeszvírus (KHV)

Nincs

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

Lazacok fertőző vérszegénysége (ISA)

Nincs

Nem alkalmazható

Nem alkalmazható

Marteilia refringens-fertőzés

Ehető szívkagyló (Cerastoderma edule), Donax trunculus, tátongókagyló (Mya arenaria), pénzkagyló (Mercenaria mercenaria), japán pénzkagyló (Meretrix lusoria), barázdás szőnyegkagyló (Ruditapes decussatus), japán szőnyegkagyló (Ruditapes philippinarum), Venerupis aurea, kis vénuszkagyló (Venerupis pullastra), bibircses vénuszkagyló (Venus verrucosa)

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságból vagy puhatestű-tenyésztési területről származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak.

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságba szánják őket, ahol az adott betegségre fogékony fajokat tartanak.

Bonamia ostreae fertőzés

Ehető szívkagyló (Cerastoderma edule), Donax trunculus, tátongókagyló (Mya arenaria), pénzkagyló ((Mercenaria mercenaria), japán pénzkagyló (Meretrix lusoria), barázdás szőnyegkagyló (Ruditapes decussatus), japán szőnyegkagyló (Ruditapes philippinarum), Venerupis aurea, kis vénuszkagyló (Venerupis pullastra), bibircses vénuszkagyló (Venus verrucosa)

Szentjakabkagyló (Pecten maximus)

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságból vagy puhatestű-tenyésztési területről származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak.

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságba vagy puhatestű-tenyésztési területre szánják őket, ahol az adott betegségre fogékony fajokat tartanak.

Darakór

Atrina spp., közönséges kürtcsiga (Buccinum undatum), portugál osztriga (Crassostrea angulata), ehető szívkagyló (Cerastoderma edule), csendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas), amerikai osztriga (Crassostrea virginica), Donax trunculus, Haliotis discus hannai, tengeri fülcsiga (Haliotis tuberculata), közönséges particsiga (Littorina littorea), pénzkagyló (Mercenaria mercenaria), japán pénzkagyló (Meretrix lusoria), tátongókagyló (Mya arenaria), kékkagyló (Mytilus edulis), mediterrán kagyló (Mytilus galloprovincialis), polip (Octopus vulgaris), európai lapos osztriga (Ostrea edulis), szentjakabkagyló (Pecten maximus), barázdás szőnyegkagyló (Ruditapes decussatus), japán szőnyegkagyló (Ruditapes philippinarum), közönséges tintahal (Sepia officinalis), Strombus spp., Venerupis aurea, kis vénuszkagyló (Venerupis pullastra), bibircses vénuszkagyló (Venus verrucosa)

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságból származnak, ahol az adott betegségre fogékony fajok jelen vannak.

A 2. oszlopban felsorolt fajokba tartozó, tenyésztett víziállatokat csak akkor kell az 1. oszlopban felsorolt betegségek tekintetében kórokozó-átvivőnek tekinteni, ha olyan gazdaságba szánják őket, ahol az adott betegségre fogékony fajokat tartanak.


II. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba, nyílt díszállattelepekre és állománypótlásra szánt tenyésztett víziállatok forgalomba hozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

Image

Image

Image

Image

B.   RÉSZ

Az emberi fogyasztást megelőzően további feldolgozásra, tisztítóközpontokba, feladóközpontokba és hasonló létesítményekbe szánt tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

Image

Image

Image


III. MELLÉKLET

Harmadik országok, területek, övezetek vagy területi egységek, amelyekből tenyésztési célra, horgásztavakba, illetve nyílt díszállattelepekre szánt tenyésztett víziállatok, valamint a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségek közül legalább egyre fogékony, zárt díszállattelepekre szánt díszhalak behozatala engedélyezett (1)

Ország/terület

Tenyésztett víziállatfajok

Övezetek/területi egységek

ISO-kód

Név

Hal

Puhatestűek

Rákfélék

Kód

Leírás

AU

Ausztrália

X (2)

 

 

 

 

BR

Brazília

X (3)

 

 

 

 

CA

Kanada

X

 

 

CA 0 (5)

Teljes területe

CA 1 (6)

Brit Kolumbia

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

Új-Brunswick

CA 6 (6)

Új-Skócia

CA 7 (6)

Prince Edward-sziget

CA 8 (6)

Új-Fundland és Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Északnyugati területek

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Chile

X (2)

 

 

 

Az egész ország

CN

Kína

X (3)

 

 

 

Az egész ország

CO

Kolumbia

X (3)

 

 

 

Az egész ország

CG

Kongó

X (3)

 

 

 

Az egész ország

HR

Horvátország

X (2)

 

 

 

Az egész ország

HK

Hong Kong

X (3)

 

 

 

Az egész ország

IN

India

X (4)

 

 

 

Az egész ország

ID

Indonézia

X (2)

 

 

 

Az egész ország

IL

Izrael

X (2)

 

 

 

Az egész ország

JM

Jamaica

X (3)

 

 

 

Az egész ország

JP

Japán

X (3)

 

 

 

Az egész ország

LK

Srí Lanka

X (3)

 

 

 

Az egész ország

MK (7)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

X (3)

 

 

 

Az egész ország

MY

Malajzia

X (3)

 

 

 

Maláj-félsziget, Nyugat-Malajzia

NZ

Új-Zéland

X (2)

 

 

 

Az egész ország

RU

Oroszország

X (2)

 

 

 

Az egész ország

SG

Szingapúr

X (3)

 

 

 

Az egész ország

ZA

Dél-Afrika

X (2)

 

 

 

Az egész ország

TW

Tajvan

X (3)

 

 

 

Az egész ország

TH

Thaiföld

X (3)

 

 

 

Az egész ország

TR

Törökország

X (2)

 

 

 

Az egész ország

US

Amerikai Egyesült Államok

X

 

 

US 0 (5)

Az egész ország

X

 

 

US 1 (6)

Az egész ország, kivéve a következő államokat: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota és Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt-öböl (Kalifornia)

US 3

Netarts-öböl (Oregon),

US 4

Wilapa-öböl, Totten Inlet, Oakland-öböl, Quilcence-öböl, Dabob-öböl (Washington),

US 5

NELHA (Hawaii)

VN

Vietnam

X (4)

 

 

 

 


(1)  A 11. cikk értelmében a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségek egyikére sem fogékony, zárt díszállattelepekre szánt díszhalakat és díszállatokat (puhatestűek és rákfélék) kizárólag az Állategészségügyi Világszervezetben (OIE) tagsággal rendelkező harmadik országokból vagy területekből lehet a Közösségbe behozni.

(2)  Valamennyi halfajra vonatkozik.

(3)  Csak a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében meghatározott járványos fekélybetegségre fogékony, zárt díszállattelepre szánt fajokra, valamint a pontyfélékre (Cyprinidae) vonatkozik.

(4)  Csak a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében meghatározott járványos fekélybetegségre fogékony, zárt díszállattelepre szánt fajokra vonatkozik.

(5)  Nem vonatkozik a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében meghatározott pisztrángok vírusos vérfertőzésére fogékony vagy ezen betegség tekintetében kórokozó-átvivő fajokra.

(6)  Kizárólag a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II, részében meghatározott pisztrángok vírusos vérfertőzésére fogékony vagy ezen betegség tekintetében kórokozó-átvivő fajokra vonatkozik.

(7)  Ideiglenes kód, amely egyáltalán nem befolyásolja az ezen országra vonatkozó végleges elnevezést, amelyről az Egyesült Nemzeteken belül e tárgyban jelenleg is folyó tárgyalások befejeztével fog megállapodás születni.


IV. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

Az Európai Közösségbe tenyésztési célra, átmosóterületekbe, horgásztavakba és nyílt díszállattelepekre szánt tenyésztett víziállatok behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

Image

Image

Image

Image

Image

B.   RÉSZ

Zárt díszállattelepre szánt vízi díszállatok Európai Közösségbe való behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

Image

Image

Image

C.   RÉSZ

Az emberi fogyasztásra szánt élő tenyésztett víziállatok, halikra és ki nem zsigerelt halak átszállítására/tárolására vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítványminta

Image

Image

D.   RÉSZ

Kiegészítés az élő tenyésztett víziállatok tengeri szállításához

(Kitöltendő és az állat-egészségügyi bizonyítványhoz csatolandó, amennyiben az Európai Közösség határához való szállítás – még ha csak az út egy részén is – hajóval történik.)

Image


V. MELLÉKLET

Magyarázó megjegyzések

a)

A bizonyítványokat a származás helye szerinti tagállam illetékes hatósága állítja ki az e rendelet II. vagy IV. mellékletében szereplő megfelelő minta alapján, figyelembe véve a szállítmány rendeltetési helyét, valamint a szállítmánynak a rendeltetési helyen történő megérkezést követő felhasználását.

b)

Tekintettel az uniós tagállamban lévő rendeltetési helynek a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt nem egzotikus betegségek tekintetében, illetve azon betegségek tekintetében megállapított egészségügyi státuszát, amelyek esetében a rendeltetési hely a 2004/453/EK határozattal összhangban kiegészítő biztosítékokkal rendelkezik, vagy ahol a 2006/88/EK irányelv 43. cikkével összhangban jóváhagyott intézkedések vannak életben, a bizonyítvány szövegébe fel kell venni, illetve rovataiban meg kell adni a megfelelő egyedi követelményeket.

c)

„Származási helyként” azon gazdaság vagy puhatestű-tenyésztési terület helyét kell meghatározni, ahol a tenyésztett víziállatokat a bizonyítvánnyal igazolt szállítmány szempontjából lényeges kereskedelmi méretük eléréséig nevelték. A vadon élő víziállatok „származási helyének” begyűjtésük helyét kell tekintetni.

d)

A bizonyítvány eredeti példánya egy mindkét oldalán nyomtatott lapból áll, amennyiben pedig a szöveg mennyisége több helyet igényel, a lapoknak összetartozó és szétválaszthatatlan egészet kell alkotniuk.

e)

Harmadik országból származó közösségi behozatalok esetében a bizonyítvány eredeti példányát és a bizonyítványmintában előírt címkéket a határellenőrzés helye és a rendeltetési hely szerinti uniós tagállam legalább egy-egy hivatalos nyelvén kell kiállítani. Ezen tagállamok ugyanakkor hivatalos nyelvük helyett engedélyezhetik más közösségi nyelv használatát, szükség esetén hivatalos fordítással kísérve.

f)

Amennyiben a bizonyítványhoz a szállítmány tételeinek azonosítása céljából további oldalakat csatolnak, a kiegészítő oldalakat szintén a bizonyítvány eredetijének részeként kell tekinteni, ha az igazoló hatósági ellenőr aláírása és pecsétje minden oldalon szerepel.

g)

Amennyiben a bizonyítvány – beleértve az f) pontban említett kiegészítő oldalakat is – egynél több lapból áll, minden egyes lapot számozni kell alul az „–x (oldalszám) / y (összoldalszám)–” formának megfelelően, és a lap tetején fel kell tüntetni az illetékes hatóság által kiadott bizonyítványszámot.

h)

A bizonyítvány eredeti példányát a hatósági ellenőrnek legkorábban a szállítmány berakodása előtt 72 órával ki kell töltenie és alá kell írnia, illetve legkorábban 24 órával a berakodás előtt, amennyiben a tenyésztett víziállatokat berakodás előtt 24 órán belül meg kell vizsgálni. A származás helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak biztosítaniuk kell, hogy az igazolásnál a 96/93/EK irányelvben megállapítottakkal egyenértékű elveket alkalmazzanak.

i)

Az aláírás színének különböznie kell a nyomdafesték színétől. Ugyanez a szabály vonatkozik a pecsétekre, kivéve a dombornyomású pecséteket és a vízjeleket.

j)

Harmadik országokból származó közösségi behozatal esetében a bizonyítvány eredeti példányának a szállítmánnyal együtt kell maradnia az EU állat-egészségügyi határállomásának eléréséig. A Közösségen belül forgalomba hozott szállítmányok esetében a bizonyítvány eredeti példányának a rendeltetési hely eléréséig a szállítmánnyal kell maradnia.

k)

Az élő tenyésztett víziállatokra kiállított bizonyítvány a kiállítás napjától számítva 10 napig érvényes. Hajóval végzett szállítás esetén az érvényesség időtartama a tengeri utazás időtartamával meghosszabbodik. E célból mellékelni kell az állat-egészségügyi bizonyítványhoz a hajóparancsnok nyilatkozatának eredeti példányát is, amelyet az IV. melléklet D. részében előírt mintával összhangban kiállított kiegészítésnek megfelelően kell kiállítani.

l)

Figyelembe kell venni továbbá, hogy az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról szóló 1/2005/EK tanácsi rendeletben a állatok szállítására vonatkozóan megállapított általános feltételek adott esetben a Közösség területére való belépést követően bizonyos intézkedések meghozatalát vonhatják maguk után a rendelet követelményeinek teljesítése hiányában.


16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/76


A BIZOTTSÁG 1252/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

az 1251/2008/EK rendelettől való eltérésről és a Malajziából származó, egyes tenyésztett víziállatok szállítmányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 25. cikke a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2006/88/EK irányelv megállapítja a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára, behozatalára és a Közösségen keresztüli tranzitjára alkalmazandó állategészségügyi követelményeket. Az irányelv rendelkezései szerint a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy csak olyan tenyésztett víziállatokat és azokból származó termékeket hozzanak be a Közösségbe, amelyek azokból a harmadik országokból vagy azoknak valamely részéből származnak, amelyek szerepelnek az irányelv rendelkezései szerint összeállított jegyzékben.

(2)

A tenyésztésre szánt élő halak, ezek ikrája és ivarsejtjei, valamint az emberi fogyasztásra szánt élő tenyésztett halak és az azokból származó termékek behozatalához szükséges állat-egészségügyi feltételek és bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2003. november 21-i 2003/858/EK bizottsági határozat (2) felsorolja azokat területeket, amelyekből engedélyezett az élő halak, ikráik és ivarsejtjeik Közösségbe történő behozatala.

(3)

A díszhalak behozatalához szükséges állat-egészségügyi feltételek és a bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 2006. szeptember 20-i 2006/656/EK bizottsági határozat (3) felsorolja azokat a területeket, amelyekből engedélyezett bizonyos díszhalak Közösségbe történő behozatala.

(4)

A Malajziában tett közösségi ellenőrző látogatás eredményei súlyos hiányosságokat tártak fel a tenyésztett víziállatok és díszhalak termelési láncában. Az említett hiányosságok betegségek elterjedéséhez vezethetnek, és ezáltal komoly veszélyt jelentenek a Közösség állat-egészségügyi helyzetére.

(5)

E hiányosságok következményeként a 2003/858/EK és a 2006/656/EK határozattól való eltérésről, valamint a Malajziából származó bizonyos élőhal és akvakultúra-termék szállítmányok Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről szóló 2008/641/EK bizottsági határozat (4) felfüggesztette a Cyprinidae (pontyfélék) családjába tartozó, tenyésztésre vagy horgásztavak újratelepítésére szánt élő halak, ezek ikrája és ivarsejtjei, valamint egyes, ugyanebbe a családba tartozó díszhalak Malajziából történő behozatalát.

(6)

A 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról szóló, 2008. december 12-i 1251/2008/EK bizottsági rendelet (5)2009. január 1-jével hatályon kívül helyezi a 2003/858/EK és a 2006/656/EK határozatot.

(7)

A rendelet III. melléklete jegyzékbe veszi azon harmadik országokat, területeket, övezeteket vagy területi egységeket, amelyekből tenyésztési célra, horgásztavakba, illetve nyílt díszállattelepekre szánt tenyésztett víziállatok, valamint a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségek közül legalább egyre fogékony, zárt díszállattelepekre szánt díszhalak behozatala engedélyezett.

(8)

Malajzia szerepel ebben a jegyzékben mint olyan harmadik ország, amelyből a Cyprinidae (pontyfélék) családjába tartozó halak, valamint a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében meghatározott járványos fekélybetegségre fogékony, zárt díszállattelepekre szánt halfajok Közösségbe történő behozatala engedélyezett. Az 1251/2008/EK rendelet 2009. január 1-jétől alkalmazandó.

(9)

A 2008/641/EK határozat elfogadásához vezető körülmények még mindig fennállnak. Ezért indokolt e rendelettel eltérést biztosítani az 1251/2008/EK rendelet III. mellékletének Malajziára vonatkozó megfelelő rendelkezéseitől. A közösségi jogszabályok érthetősége és koherenciája érdekében a 2008/641/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és ezzel a rendelettel kell felváltani.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A(z) 1251/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésétől és 11. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok felfüggesztik a területükre irányuló, Malajziából származó, a Cyprinidae (pontyfélék) családjába tartozó alábbi halszállítmányoknak, valamint az említett halak ikráinak és ivarsejtjeinek a behozatalát:

a)

élő tenyésztett halak tenyésztésre, horgásztavakba vagy zárt díszállattelepekbe szánt szállítmányai; valamint

b)

a zárt díszállattelepekbe szánt díszhal-szállítmányok esetében csak a Cyprinidae (pontyfélék) családjába tartozó ezüstkárász (Carassius auratus), amur (Ctenopharyngodon idellus), ponty (Cyprinus carpio), fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix), pettyes busa (Aristichthys nobilis), kárász (Carassius carassius) és compó (Tinca tinca) fajok.

2. cikk

A rendelet alkalmazásakor felmerülő valamennyi költség a címzettet vagy annak meghatalmazottját terheli.

3. cikk

A 2008/641/EK határozat 2009. január 1-jétől hatályát veszti.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Rendelkezései 2009. január 1-jétől alkalmazandók.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(2)  HL L 324., 2003.12.11., 37. o.

(3)  HL L 271., 2006.9.30., 71. o.

(4)  HL L 207., 2008.8.5., 34. o.

(5)  A Hivatalos lap 41-ik oldalán található.


16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/78


A BIZOTTSÁG 1253/2008/EK RENDELETE

(2008. december 15.)

a metionin-hidroxi-analóg rézkelátjának takarmányadalékként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek kibocsátásának feltételeiről és eljárásairól.

(2)

Az 1831/2003/EK rendelet 7. cikkével összhangban engedélyezés iránti kérelmet nyújtottak be a mellékletben szereplő készítményre vonatkozóan. A kérelemhez csatolták az említett rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.

(3)

A kérelem a „tápértékkel rendelkező adalékok” kategóriába sorolandó metionin-hidroxi-analóg rézkelátját tartalmazó készítmény brojlercsirkék takarmányadalékaként való felhasználásának engedélyezésére vonatkozik.

(4)

Az Európai Élelmiszer-biztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2008. április 16-i véleménye (2) szerint a metionin-hidroxi-analóg rézkelátja a brojlercsirkék esetében nincs káros hatással az állatok és az emberek egészségére, sem pedig a környezetre. A Hatóság továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a brojlercsirkék takarmányadalékaként felhasznált említett termék nem jelent más olyan veszélyt sem, amely az 1831/2003/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdése értelmében kizárná az engedélyezést. Az említett vélemény szerint a készítmény használata rendelkezésre álló rézforrásnak tekinthető, és megfelel a brojlercsirkéknek szánt, tápértékkel rendelkező adalékokra vonatkozó feltételeknek. A hatóság véleményében a felhasználók biztonsága érdekében továbbá megfelelő intézkedések bevezetését is javasolja. Úgy véli, a forgalomba hozatalt követően különleges nyomonkövetési követelményekre nincs szükség. Emellett az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott közösségi referencialaboratórium által benyújtott, a takarmányban lévő takarmányadalék analitikai módszeréről szóló jelentést is ellenőrizte.

(5)

Az említett készítmény értékelése azt mutatja, hogy az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt engedélyezési feltételek teljesülnek. Ennek megfelelően a szóban forgó készítmény használatát az e rendelet mellékletében meghatározottak szerint engedélyezni kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „tápértékkel rendelkező adalékok” kategóriába és a „nyomelemek vegyületei” funkcionális csoportba tartozó készítmény takarmányadalékként való használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 29. o.

(2)  Az Európai Bizottság kérésére a takarmányban használt adalékokkal és termékekkel vagy anyagokkal foglalkozó tudományos testületnek a valamennyi faj takarmányadalékaként használt Mintrex®Cu (metionin-hidroxi-analóg rézkelátja) biztonságosságáról és hatásosságáról szóló véleménye. The EFSA Journal (2008) 693, 1–19. o.


MELLÉKLET

Az adalék azonosítószáma

Az engedély jogosultjának neve

Adalék

Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer

Állatfaj vagy -kategória

Felső korhatár

Minimális tartalom

Maximális tartalom

További rendelkezések

Az engedély lejárta

Az elem (Cu) tartalma (mg/kg) a 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban

Kategória: tápértékkel rendelkező adalékok. Funkcionális csoport: nyomelemek vegyületei

„3b410

Metionin-hidroxi-analóg rézkelátja

 

Az adalék jellemzése:

 

A metionin-hidroxi-analóg rézkelátja, amely legalább 17 % rezet és 78 % 2-hidroxi-4-(metiltio)butirsavat tartalmaz.

 

Ásványolaj: ≤ 1 %

 

CAS-szám: 292140-30-8

 

Analitikai módszer: (1):

Atomabszorpciós spektrometria (AAS)

Brojlercsirke

25 (összesen)

Az adalékot előkeverék formájában kell a takarmányhoz keverni.

Biztonsági okokból használatkor védőmaszk, védőszemüveg és kesztyű viselése kötelező.

2019.1.5.


(1)  Az analitikai módszerek részletes leírása a közösségi referencialaboratórium honlapján található: http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives”


16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/80


A BIZOTTSÁG 1254/2008/EK RENDELETE

(2008. december 15.)

az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen 20. cikkének (3) bekezdésére, 21. cikkének (2) bekezdésére, 22. cikkének (2) bekezdésére és 38. cikkének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 834/2007/EK rendelet és különösen annak 20. cikke meghatározza az ökológiai élesztő előállítására vonatkozó alapkövetelményeket. Az e követelmények végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat indokolt rögzíteni a 889/2008/EK bizottsági rendeletben (2).

(2)

Mivel az ökológiai élesztő előállítására vonatkozó rendelkezéseket be kell vezetni, a 889/2008/EK rendelet hatályát indokolt kiterjeszteni az élelmiszerként vagy takarmányként használt élesztőre is.

(3)

Annak érdekében, hogy a gazdák számára segítséget lehessen nyújtani ahhoz, hogy – az ökológiai termékek iránti növekvő fogyasztói kereslet kielégítése céljából – állatállományaik számára megfelelő takarmányt szerezhessenek be és a földterületeket ökológiai termelésre állítsák át, helyénvaló megengedni, hogy az ökológiai tartású állatok össztakarmányának akár 100 %-át a mezőgazdasági gazdálkodó gazdaságából származó átállási takarmány tegye ki.

(4)

A 2092/91/EGK tanácsi rendelet (3) VI. mellékletének B. része szerint az ökológiai termékek feldolgozása során csak a szokásosan technológiai segédanyagként használt enzimek felhasználása engedélyezett, az élelmiszer-adalékanyagként használt enzimeket pedig a rendelet VI. melléklete A. részének A.1. alpontjában szereplő engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok között kellett feltüntetni. Ezt a rendelkezést újra be kell vezetni az új végrehajtási szabályok közé.

(5)

Mivel az élesztő a Szerződés 32. cikkének (3) bekezdése értelmében nem minősül mezőgazdasági terméknek, az összetevők kiszámítására vonatkozó rendelkezést indokolt módosítani az ökológiai élesztő ökológiai termékként való címkézése érdekében. Az élesztőt és az élesztőtartalmú termékeket azonban 2013. december 31-jétől mezőgazdasági összetevőnek kell tekinteni. Az iparágnak szüksége van erre az időszakra az átálláshoz.

(6)

Az Európai Unió egyes régióiban az év bizonyos időszakában hagyomány a főtt kemény tojás héjának díszítő színezése. Mivel az ökológiai tojás is színezhető és forgalmazható, egyes tagállamok kérelmet nyújtottak be a színezékek e célra való felhasználására. Egy független szakértőkből álló csoport egyes színezékek, valamint a főtt tojás fertőtlenítésére és tartósítására használt egyéb anyagok (4) vizsgálatát követően arra a következtetésre jutott, hogy egyes természetes színezékek, valamint egyes szintetikus vas-oxidok és vas-hidroxidok használatát ideiglenes jelleggel engedélyezni lehet. Tekintettel a termelés helyi és szezonális jellegére, helyénvaló azonban, hogy a vonatkozó engedélyek kiadására a helyi hatóságok kapjanak felhatalmazást.

(7)

Az ökológiai élesztővel foglalkozó szakértői csoport ajánlása szerint (5) az ökológiai élesztő, valamint az élesztőtartalmú termékek és készítmények előállításához szükséges számos terméket és anyagot indokolt a 834/2007/EK rendelet 21. cikke szerint engedélyezni. Az említett rendelet 20. cikke előírja, hogy ökológiai élesztő előállításához kizárólag ökológiai módon előállított táptalaj használható, valamint hogy ökológiai élelmiszer vagy takarmány nem tartalmazhat ökológiai és nem ökológiai élesztőt is. A szakértői csoport ugyanakkor 2008. július 10-i következtetéseiben azt ajánlja, hogy ameddig nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű ökológiai élesztőkivonat, az ökológiai élesztő előállítása során a nitrogén, foszfor, vitamin és ásványi anyagok biztosításához átmeneti jelleggel 5 %-ig engedélyezni lehessen a nem ökológiai élesztőkivonat kiegészítő anyagként történő felhasználását. Az említett rendelet 22. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerinti rugalmassági szabályokkal összhangban az ökológiai élesztő előállításához indokolt engedélyezni 5 % nem ökológiai élesztőkivonat alkalmazását.

(8)

A 889/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A módosításokat a 889/2008/EK rendelet alkalmazásának napjától kell alkalmazni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó szabályozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 889/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének d) pontját el kell hagyni.

2.

A 21. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A takarmányadagok átlagban legfeljebb 30 %-ig tartalmazhatnak az ökológiai termelésre való átállás időszakában előállított takarmányt. Ha az átállás időszakában előállított takarmány a saját mezőgazdasági üzem egyik gazdálkodási egységéből származik, ez az arány 100 %-ra növelhető.”

3.

Az 27. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés b) pontja a következő mondattal egészül ki:

„az élelmiszer-adalékanyagként használt enzimeknek azonban szerepelniük kell a VIII. melléklet A. szakaszában.”

b)

a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„c)

az élesztő és az élesztőt tartalmazó termékek 2013. december 31-jétől mezőgazdasági eredetű összetevőknek számítanak.”

c)

A cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az év bizonyos időszakában piaci értékesítésre szánt főtt tojás héjának hagyományos díszítő színezése céljából az illetékes hatóságok a fent említett időszakban engedélyezhetik természetes színezékek és természetes bevonóanyagok alkalmazását. Az engedély 2013. december 31-jéig kiterjedhet szintetikus vas-oxidokra és vas-hidroxidokra is. Az engedélyek kiadásáról értesíteni kell a Bizottságot és a tagállamokat.”

4.

A szöveg a következő 27a. cikkel egészül ki:

„27a. cikk

A 834/2007/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az élesztő előállításához, gyártásához és készítéséhez az alábbi anyagok használhatók:

a)

az e rendelet VIII. mellékletének C. szakaszában felsorolt anyagok;

b)

az e rendelet 27. cikke (1) bekezdésének b) és e) pontjában említett termékek és anyagok.”

5.

A II. cím 6. fejezete a következő 3a. szakasszal egészül ki:

„3a.   szakasz

A 834/2007/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerinti kivételes termelési szabályok egyes termékeknek és anyagoknak a feldolgozás során történő felhasználása vonatkozásában

46a. cikk

Nem ökológiai élesztőkivonat használata

Abban az esetben, ha alkalmazandók a 834/2007/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének e) pontjában rögzített feltételek, és ha a gazdasági szereplők nem tudnak ökológiai termelésből származó élesztőkivonatot vagy autolizátumot beszerezni, az ökológiai élesztő előállítása során megengedett – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve – legfeljebb 5 % nem ökológiai élesztőkivonat vagy autolizátum használata.

E rendelkezés törlése érdekében 2013. december 31-ig felül kell vizsgálni, hogy rendelkezésre áll-e ökológiai élesztőkivonat vagy autolizátum.”

6.

A VIII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  HL L 250., 2008.9.18., 1. o.

(3)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A 834/2007/EK rendelet 2009. január 1-jétől kezdődően hatályon kívül helyezte a 2092/91/EGK rendeletet.

(4)  Független szakértői csoport ajánlása a húsvéti biotojások héjának színezésére használható színezékanyagok engedélyezése iránti kérelemről, www.organic-farming.europa.eu

(5)  Független szakértői csoport ajánlása az ökológiai élesztőre vonatkozó rendelkezésekről, www.organic-farming.europa.eu


MELLÉKLET

A 889/2008/EK rendelet VIII. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

A VIII. melléklet címe helyébe az alábbi szöveg lép:

2.

A melléklet a következő C. szakasszal egészül ki:

„C. SZAKASZ –   AZ ÉLESZTŐ ÉS ÉLESZTŐTARTALMÚ TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT TECHNOLÓGIAI SEGÉDANYAGOK

Megnevezés

Elsődleges élesztő

Élesztőtartalmú termékek és készítmények

Egyedi feltételek

Kalcium-klorid

X

 

 

Szén-dioxid

X

X

 

Citromsav

X

 

Az élesztő előállítása során a pH-érték szabályozásához

Tejsav

X

 

Az élesztő előállítása során a pH-érték szabályozásához

Nitrogén

X

X

 

Oxigén

X

X

 

Burgonyakeményítő

X

X

Szűréshez

Nátrium-karbonát

X

X

A pH-érték szabályozásához

Növényi olajok

X

X

Kenő, tapadásgátló vagy habosodásgátló anyag”


16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/83


A BIZOTTSÁG 1255/2008/EK RENDELETE

(2008. december 15.)

a gabonaágazatban a 2008. december 16-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az 1001 10 00, az 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), az 1002, az ex 1005 (a hibrid vetőmag kivételével), valamint – a vetésre szánt hibridek kivételével – ex 1007 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó behozatali vámnak meg kell egyeznie az e termékek behozatalára érvényes, 55 %-kal megnövelt, majd a szállítmányra alkalmazandó CIF-importárral csökkentett intervenciós árral. E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az (1) bekezdésben említett behozatali vám kiszámítása céljából az abban a bekezdésben említett termékekre rendszeres időközönként reprezentatív CIF-importárat kell megállapítani.

(3)

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében a 1001 10 00, a 1001 90 91, az ex 1001 90 99 (kiváló minőségű közönséges búza), a 1002 00, a 1005 10 90, a 1005 90 00 és a 1007 00 90 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó importvám kiszámításához az ugyanezen rendelet 4. cikkében leírt módszerrel meghatározott napi reprezentatív CIF-importárat kell alkalmazni.

(4)

Helyénvaló rögzíteni a behozatali vámokat a 2008. december 16-től az új behozatali vám hatálybalépése napjáig tartó időszakra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A gabonaágazatban 2008. december 16-től alkalmazandó, az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett behozatali vámokat e rendelet I. melléklete határozza meg a II. mellékletben ismertetett adatok alapján.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. december 16-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2008. december 16-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

44,57

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

33,31

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

33,31

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

44,57


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

1.12.2008-12.12.2008

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

179,80

104,63

FOB-ár, USA

233,65

223,65

203,65

105,29

Öböl-beli árnövelés

10,13

Nagy-tavaki árnövelés

26,95

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

10,39 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

8,59 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


IRÁNYELVEK

16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/86


A BIZOTTSÁG 2008/116/EK IRÁNYELVE

(2008. december 15.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az aklonifen, az imidakloprid és a metazaklór hatóanyagként történő felvétele céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. Ez a jegyzék tartalmazza az aklonifent, az imidaklopridot és a metazaklórt is.

(2)

A szóban forgó hatóanyagok esetében a bejelentők által javasolt felhasználási kört illetően megtörtént az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásoknak a 451/2000/EK és az 1490/2002/EK rendelet rendelkezései szerinti értékelése. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, amelyek az 1490/2002/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban a vonatkozó értékelő jelentéseket és ajánlásokat benyújtják az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA). Az aklonifen és az imidakloprid esetében Németország volt a referens tagállam, és 2006. szeptember 11-én, illetve 2006. június 13-án minden releváns információt benyújtott. A metazaklór esetében a referens tagállam az Egyesült Királyság volt, amely 2005. szeptember 30-án minden releváns információt benyújtott.

(3)

A tagállamok és az EFSA szakértői vizsgálatnak vetették alá az értékelő jelentéseket, melyeket az aklonifen esetében 2008. július 31-én, az imidakloprid esetében 2008. május 29-én, a metazaklór esetében pedig 2008. április 14-én nyújtottak be a Bizottsághoz az EFSA tudományos jelentései (4) formájában. A jelentéseket a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta, majd az aklonifenről, az imidaklopridról és a metazaklórról szóló bizottsági vizsgálati jelentésként 2008. szeptember 26-án véglegesítette.

(4)

A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az aklonifent, imidaklopridot és metazaklórt tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különösen a megvizsgált és a Bizottság vizsgálati jelentéseiben részletezett felhasználási célokat illetően. Ezért ezeket a hatóanyagokat indokolt felvenni az I. mellékletbe annak biztosítása érdekében, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban valamennyi tagállamban engedélyezni lehessen az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szereket.

(5)

Ettől függetlenül indokolt további információkat beszerezni egyes konkrét kérdésekről. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Ezért indokolt előírni, hogy az aklonifent a vetésforgóban termesztett növényekben előforduló szermaradványok értékelésére és a madarakra, emlősökre, vízi szervezetekre és a nem célnövényekre jelentett kockázatok felmérésének megerősítése céljából, az imidaklopridot pedig a szerrel foglalkozókra és dolgozókra, valamint a madarakra és emlősökre jelentett kockázatok felmérésének megerősítése céljából további vizsgálatoknak vessék alá, és a bejelentők benyújtsák az ezekről szóló tanulmányokat. A metazaklór esetében továbbá indokolt bizonyos specifikus vonatkozásokban további információkat beszerezni. A 91/414/EGK irányelv 5. cikkének (5) bekezdése kimondja, hogy a mellékletbe való felvétel bármikor felülvizsgálható, ha bizonyos jelek arra utalnak, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti feltételek már nem teljesülnek. A bejelentő olyan információkat nyújtott be, amelyek bizonyos metabolitok jelentőségének vizsgálata szempontjából a jelenlegi szakaszban kielégítőnek tekintendők. Ugyanakkor azonban a metazaklórnak a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelv (5) értelmében történő besorolásáról még nem született végleges döntés. Ez a döntés további információk megszerzését tenné szükségessé e metabolitokra vonatkozóan. A bejelentő által a 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 és a 479M12 metabolitoknak a rák tekintetében való jelentőségének vizsgálata céljából rendelkezésre bocsátott információk a jelenlegi szakaszban kielégítőnek tekintendők. Amennyiben azonban a 67/548/EGK irányelv értelmében egy olyan határozat kerül elfogadásra, amely révén a metazaklór „rákkeltő hatása részben bizonyított” besorolást kap, akkor az említett metabolitoknak a rák tekintetében való jelentőségére vonatkozóan további információkra lesz szükség. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az említett irányelv I. mellékletébe való felvételét. A metazaklór felvételét ezért további információk benyújtásához kell kötni abban az estben, ha az anyag besorolása a 67/548/EGK irányelv szerint történik.

(6)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő határidőt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből adódó új követelmények teljesítésére.

(7)

A 91/414/EGK irányelvben meghatározott kötelezettségek sérelme nélkül – amelyek egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvételéből következnek – indokolt a felvétel után hat hónapot biztosítani a tagállamoknak arra, hogy felülvizsgálhassák az aklonifent, az imidaklopridot és a metazaklórt tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket annak biztosítása érdekében, hogy teljesüljenek a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve hosszabb időt kell biztosítani az egyes növényvédő szerek valamennyi tervezett felhasználására vonatkozó teljes, III. melléklet szerinti dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére.

(8)

A 3600/92/EGK bizottsági rendelet (6) keretében értékelt és a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe korábban felvett hatóanyagok felvétele kapcsán szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy nehézségeket okozhat annak értelmezése, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjait milyen kötelezettségek terhelik az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek tűnik pontosítani a tagállamok kötelességeit, különösen azt, hogy meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében leírt követelmények szerint összeállított dossziéhoz. E pontosítás ugyanakkor az I. mellékletet módosító, korábban elfogadott irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(9)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. január 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelési táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2010. február 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1)   Az aklonifent, az imidaklopridot és a metazaklórt hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeknek a 91/414/EGK irányelvvel összhangban történő szükséges módosítását, illetve visszavonását a tagállamok 2010. január 31-ig elvégzik.

Arról is meg kell győződniük az említett időpontig, hogy az említett irányelv I. mellékletének aklonifenre, imidaklopridra és metazaklórra vonatkozó feltételei teljesülnek-e, a szóban forgó hatóanyagok bejegyzésének B. részében találhatóak kivételével, és hogy az engedély jogosultja az irányelv 13. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban rendelkezik-e az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ilyenhez hozzáférhet-e.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely aklonifent, imidaklopridot és metazaklórt tartalmaz egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2009. július 31-ig felvett hatóanyagok egyikeként, a tagállamok a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes alapelvekkel összhangban újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az irányelv I. mellékletében szereplő, az aklonifenre, az imidaklopridra, illetve a metazaklórra vonatkozó bejegyzés B. részének figyelembevételével. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a növényvédő szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

az aklonifent, imidaklopridot és metazaklórt egyedüli hatóanyagként tartalmazó termék esetében, ha szükséges, legkésőbb 2014. január 31-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

az aklonifent, imidaklopridot és metazaklórt több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében, amennyiben szükséges, az engedélyt 2014. január 31-ig, vagy amennyiben az későbbre esik, az adott anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletéhez soroló irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás, illetve visszavonás céljából meghatározott időpontig módosítják vagy visszavonják.

4. cikk

Ez az irányelv 2009. augusztus 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4)  Az EFSA 149. tudományos jelentése (2008), Az aklonifen hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. július 31-én).

Az EFSA 148. tudományos jelentése (2008), Az imidakloprid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. május 29-én).

Az EFSA 145. tudományos jelentése (2008), A metazaklór hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felmérésének szakmai vizsgálatából levont következtetések (véglegesítve: 2008. április 14-én).

(5)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.

(6)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosítószám

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárata

Különös rendelkezések

„221.

Aklonifen

CAS-szám: 74070-46-5

CIPAC-szám: 498

2-klór-6-nitro-3-fenoxianilin

≥ 970 g/kg

A szennyezett fenol toxikológiai veszélyt jelent, maximális szintjét 5 g/kg-ban állapították meg.

2009. augusztus 1.

2019. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

Amikor a tagállamok olyan kérelmet bírálnak el, amely arra irányul, hogy engedélyezzék az aklonifent tartalmazó növényvédő szereknek a napraforgón kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítaniuk a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződniük róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az aklonifenről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. szeptember 26-án véglegesített vizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.

Ezen átfogó értékelésben a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a kereskedelmileg előállított hatóanyag leírását meg kell erősíteni, és megfelelő analitikai adatokkal kell alátámasztani. A toxicitási dokumentációban használt vizsgálati anyagot a hatóanyag leírásával kell összehasonlítani, illetve ennek alapján kell ellenőrizni,

a szerrel foglalkozók biztonságának védelme. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő személyzeti védőfelszerelés használatát és az expozíció mérséklésére kockázatcsökkentő intézkedéseket kell előírniuk,

a vetésforgóban termesztett növényekben található szermaradékok és a fogyasztók étkezési expozíciójának értékelése,

madarak, emlősök, vízi szervezetek és a nem célnövények védelme. Ezekkel az azonosított kockázatokkal összefüggésben adott esetben kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni, például pufferzónákat kell kialakítani.

Az érintett tagállamoknak további tanulmányok benyújtását kell kérniük a vetésforgóban termesztett növényekben található szermaradékokra vonatkozóan, valamint releváns információk benyújtását a madarakra, emlősökre, vízi szervezetekre és a nem célnövényekre vonatkozó kockázatértékelés megerősítése céljából.

A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentő ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül benyújtson ilyen megerősítő adatokat és információkat a Bizottsághoz.

222.

Imidakloprid

CAS-szám: 138261-41-3

CIPAC-szám: 582

(E)-1-(6-Klór-3-piridinil-metil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidén-amin

≥ 970 g/kg

2009. augusztus 1.

2019. július 31.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

A nem célzott szervezetek, különösen méhek és madarak védelmére, vetőmagkezelésre:

a vetőmag bevonását kizárólag speciális vetőmagkezelő létesítményekben lehet végezni. E létesítményeknek az elérhető legjobb technikákat kell alkalmazniuk annak biztosítására, hogy a tárolás, szállítás és alkalmazás során ne szabaduljon ki porfelhő,

megfelelő felszerelés használata szükséges, amely biztosítja a nagyfokú talajba juttatást, valamint az alkalmazás alatti kiömlésnek és porfelhők felszabadulásának minimalizálását. A tagállamok biztosítják, hogy a kezelt vetőmag címkéjén feltüntessék, hogy a vetőmagot imidaklopriddal kezelték, és meghozzák az engedélyben előírt kockázatcsökkentő intézkedéseket.

B.   RÉSZ

Amikor a tagállamok olyan kérelmeket bírálnak el, amelyek arra irányulnak, hogy engedélyezzék az imidaklopridot tartalmazó növényvédő szerek üvegházakban termesztett paradicsomokon kívüli felhasználását, különös figyelmet kell fordítaniuk a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződniük róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni az imidaklopridról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. szeptember 26-án véglegesített vizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamok különös figyelmet fordítanak a következőkre:

a szerrel foglalkozók és más dolgozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,

a vízi szervezetekre, a nem célszervezet ízeltlábúakra, földigilisztákra és más talajlakó makroorganizmusokra gyakorolt hatás, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak,

a mézelő méhek védelme, különösen permetezés alkalmazásakor, és biztosítaniuk kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseket tartalmazzanak.

Az érintett tagállamok a következők benyújtását írják elő:

a szerrel foglalkozókat és a dolgozókat érintő kockázatok további értékeléséhez szükséges információk,

a madarakat és az emlősöket érintő kockázatok további felméréséhez szükséges információk;

A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentő ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül benyújtson ilyen megerősítő adatokat és információkat a Bizottsághoz.

223.

Metazaklór

CAS-szám: 67129-08-2

CIPAC-szám: 411

2-Klór-N-(pirazol-1-il-metil)acet-2′,6′-xilidid

≥ 940 g/kg

a gyártásilag szennyezett toluol toxikológiai veszélyt jelent, maximális szintjét 0,01 %-ban állapították meg.

2009. augusztus 1.

2019. július 31.

A.   RÉSZ

Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető; legfeljebb 1,0 kg/ha mennyiségben és ugyanazon a területen csak háromévenként használható.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek végrehajtása érdekében figyelembe kell venni a metazaklórról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2008. szeptember 26-án véglegesített vizsgálati jelentésnek és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.

Ezen átfogó értékelésben a tagállamoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szerrel foglalkozók biztonsága. Gondoskodnak arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő személyi védőfelszerelés használata,

a vízi szervezetek védelme,

a felszín alatti víz védelme, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák.

Az engedélyezés egyik feltételéül kell szabni, hogy kockázatcsökkentő intézkedéseket hozzanak, az érzékeny övezetekben pedig szükség esetén megfigyelési programba kell kezdeni a felszín alatti víznek a 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 és 479M12 metabolit általi esetleges szennyeződésének ellenőrzésére.

Amennyiben a metazaklórt a 67/548/EGK irányelvnek megfelelően »rákkeltő hatása részben bizonyított« kategóriába sorolják, az érintett tagállamoknak további információk benyújtását kell kérniük a 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 és a 479M12 metabolitoknak a rák tekintetében való jelentőségére vonatkozóan.

Biztosítaniuk kell, hogy a bejelentők az említett információkat a besorolásról született határozatról szóló értesítést követő hat hónapon belül benyújtsák a Bizottsághoz.”


(1)  A hatóanyagok azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/92


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. december 8.)

a Tanács eljárási szabályzatának módosításáról

(2008/945/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 207. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 121. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 28. cikke (1) bekezdésére, és 41. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Tanács eljárási szabályzata (1) III. melléklete 2. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács eljárási szabályzata (a továbbiakban: eljárási szabályzat) 11. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy a Tanács határozatának minősített többséggel történő elfogadásánál és a Tanács valamely tagjának kérésére meg kell vizsgálni, hogy a minősített többséget adó tagállamok képviselik-e az Európai Unió teljes népességének legalább – az eljárási szabályzat III. melléklete 1. cikkében szereplő népességadatoknak megfelelően kiszámított – 62 %-át.

(2)

Az eljárási szabályzatnak a Tanácsban történő szavazás során a szavazatok súlyozására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtási szabályairól szóló III. melléklete 2. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a Tanács minden évben január 1-jei hatállyal az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalánál az előző év szeptember 30-án rendelkezésre álló adatoknak megfelelően kiigazítja az említett melléklet 1. cikkében szereplő számadatokat.

(3)

A 2009. év vonatkozásában az eljárási szabályzatot ennek megfelelően ki kell igazítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az eljárási szabályzat III. melléklete 1. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

A 2009. január 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra vonatkozóan az EK-Szerződés 205. cikke (4) bekezdésének, az Euratom-Szerződés 118. cikke (4) bekezdésének, valamint az EU-Szerződés 23. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének és 34. cikke (3) bekezdésének alkalmazása céljából az egyes tagállamok össznépességi adatai a következők:

Tagállam

Népesség

(× 1 000)

Németország

82 217,8

Franciaország

63 753,1

Egyesült Királyság

61 224,1

Olaszország

59 619,3

Spanyolország

45 283,3

Lengyelország

38 115,6

Románia

21 528,6

Hollandia

16 405,4

Görögország

11 213,8

Belgium

10 666,9

Portugália

10 617,6

Cseh Köztársaság

10 381,1

Magyarország

10 045,4

Svédország

9 182,9

Ausztria

8 331,9

Bulgária

7 640,2

Dánia

5 475,8

Szlovákia

5 401,0

Finnország

5 300,5

Írország

4 401,3

Litvánia

3 366,4

Lettország

2 270,9

Szlovénia

2 025,9

Észtország

1 340,9

Ciprus

789,3

Luxemburg

483,8

Málta

410,3

Összesen

497 493,1

küszöbérték (62 %)

308 445,7”

2. cikk

Ez a határozat 2009. január 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  A Tanács 2006. szeptember 15-i 2006/683/EK, Euratom határozata eljárási szabályzatának elfogadásáról (HL L 285., 2006.10.16., 47. o.).


Bizottság

16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/94


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 12.)

a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok karanténjára vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(az értesítés a C(2008) 7905. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/946/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére és 10. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 25. cikkére és 61. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/88/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében annak érdekében, hogy az említett irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségekre fogékony fajokhoz tartozó tenyésztett víziállatokat tenyésztési vagy állománypótlási célból az adott betegségtől mentesnek nyilvánított tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe lehessen vinni, azoknak az e betegségtől szintén mentesnek nyilvánított másik tagállamból, övezetből vagy területi egységből kell származniuk Az irányelv 44. cikkének (4) bekezdése értelmében ugyanez vonatkozik az egyes betegségekre vonatkozó felügyeleti vagy felszámolási programok alá tartozó területekre.

(2)

A 2006/88/EK irányelv 17. cikkének (1) bekezdése szerint az említett irányelv IV. mellékletének II. részében említett kórokózó-átvivő fajoknak, melyeket tenyésztési vagy állománypótlási célból az adott betegségtől mentesnek nyilvánított tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe szándékoznak vinni, az e betegségtől szintén mentesnek nyilvánított másik tagállamból, övezetből vagy területi egységből kell származniuk, vagy pedig azokat karanténlétesítményekben, a kérdéses kórokozótól mentes vízben, elegendő ideig kell tartani, amennyiben a tudományos adatok vagy a gyakorlati tapasztalatok alapján ez elegendőnek bizonyul ahhoz, hogy az adott betegség átvitelének kockázata az érintett betegség átvitelének megelőzése tekintetében elfogadható szintre csökkenjen. A 2006/88/EK irányelv 44. cikkének (4) bekezdése értelmében ugyanez vonatkozik egy adott betegségre vonatkozó felügyeleti vagy felszámolási program alá tartozó területekre.

(3)

A 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségeket esetlegesen átvivő fajok listáját, beleértve azon feltételeket, amelyek alapján e fajok az említett irányelv 17. cikkének alkalmazásában kórokozó-átvivő fajnak minősülnek, a 2006/88/EK irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból készült termékek forgalomba hozatalára és Közösségbe irányuló behozatalára vonatkozó feltételek és igazolási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a kórokozó-átvivő fajok listájának meghatározásáról szóló, 2008. december 12-i 1251/2008/EK bizottsági rendelet (3) I. melléklete tartalmazza.

(4)

A 2006/88/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése az irányelv 16. cikkétől eltérve előírja, hogy az irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségekre fogékony fajokhoz tartozó vadon élő víziállatoknak – melyeket olyan tagállamban, övezetben vagy területi egységben fogtak, melyet nem nyilvánítottak egy adott betegségtől mentesnek – az adott betegségtől mentesnek nyilvánított tagállamokban, övezetben vagy területi egységben történő szabadon engedésének feltétele az, hogy az illetékes hatóság felügyelete alatt megfelelő létesítményekben karantén alá helyezzék azokat, elegendő ideig ahhoz, hogy a betegség átvitelének kockázata elfogadható szintre csökkenjen. A 2006/88/EK tanácsi irányelv 44. cikkének (4) bekezdése értelmében ugyanez vonatkozik az egy adott betegségre vonatkozó felügyeleti vagy felszámolási program alá tartozó területekre.

(5)

A 1251/2008/EK rendelet 10. és 11. cikkével összhangban a kórokozó-átvivő fajokhoz tartozó állatok és a tenyésztésre, átmosóterületekre, bérhorgászati területekre és nyílt díszállattelepekre szánt vadon élő víziállatok, valamint zárt díszállatelepekre szánt, betegségre fogékony vízi díszállatok behozhatók az adott betegségtől mentesnek nyilvánított tagállamba, övezetbe vagy területi egységbe vagy az adott betegségre vonatkozó felügyeleti vagy felszámolási program alá tartozó területekre anélkül, hogy azok betegségtől mentes területről származnának, amennyiben a 2006/88/EK irányelvben előírtakkal összhangban megfelelő ideig karantén alá helyezték őket. A 91/496/EGK irányelv 10. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdése szerint a karantén alá helyezés történhet harmadik országban is.

(6)

Annak biztosítása érdekében, hogy a karantén alá helyezést oly módon hajtsák végre, hogy elfogadható szintre csökkenjen a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségek átvitelének kockázata, a karanténra vonatkozó részletes szabályokat kell meghatározni.

(7)

A közösségi karanténlétesítmények a 2006/88/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott „víziállat-tenyésztő vállalkozás” fogalommeghatározásának hatálya alá tartoznak. A közösségi állat-egészségügyi helyzet érdekében a harmadik országok karanténlétesítményeinek a 2006/88/EK irányelvben a víziállat-tenyésztő vállalkozások számára meghatározott követelményekkel egyenértékű követelményeknek kell megfelelniük.

(8)

Ha a karantén alá helyezés a Közösségben történik, rendkívül fontos, hogy ellenőrizzék a tenyésztettvíziállat-szállítmányok karanténlétesítménybe történő szállítását annak biztosítása érdekében, hogy a karantén alá helyezendő állatokat közvetlenül és biztonságos módon szállítsák a karanténlétesítménybe.

(9)

A karanténlétesítményeket úgy kell felépíteni és kezelni, hogy megakadályozható legyen a betegségek karanténegységek közötti, valamint a karanténlétesítmények és más víziállat-tenyésztő vállalkozások közötti terjedése.

(10)

A karanténnal kapcsolatos egyes tevékenységek a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, a „hatósági ellenőrzések” fogalommeghatározás hatálya alá tartoznak. A Közösségen belüli karanténra vonatkozó költségeknek ezért az említett rendelet 27. cikkének hatálya alá kell tartozniuk, mely előírja, hogy a tagállamok díjakat vagy illetékeket szedhetnek be a hatósági ellenőrzések során felmerülő költségek fedezésére.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I.   FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

E határozat meghatározza a karanténra vonatkozó követelményeket, melyeket a következőkben írnak elő:

a)

a 2006/88/EK irányelv 17. és 20. cikke, valamint

b)

a 1251/2008/EK rendelet IV. fejezete, valamint az említett rendelet IV. mellékletében meghatározott bizonyítványminták.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

karanténlétesítmény: olyan létesítmény,

a)

amelyben tenyésztett víziállatokat karantén alatt tartanak;

b)

mely egy vagy több karanténegységet tartalmaz; valamint

c)

melyet egy illetékes hatóság engedélyezett és nyilvántartásba vett a 882/2004/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése szerint, a 2006/88/EK irányelv 4. és 6. cikkének megfelelő karanténlétesítményként, és mely teljesíti az e határozat I. mellékletében a karanténlétesítményekre megállapított minimumfeltételeket;

2.

karanténegység: egy karanténlétesítmény működésileg és fizikailag elkülönített egysége, mely kizárólag azonos szállítmányhoz tartozó, azonos egészségi állapotú tenyésztett víziállatokat, és adott esetben jelző tenyésztett víziállatokat tartalmaz;

3.

jelző tenyésztett víziállatok: a karantén során diagnosztikai segítségként felhasználandó tenyésztett víziállatok;

4.

felsorolt betegségek: a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében felsorolt betegségek;

5.

engedéllyel rendelkező, szakképzett, tenyésztett víziállatokkal foglalkozó egészségügyi szakember: tenyésztett víziállatokkal foglalkozó, szakképzett egészségügyi szakember, akit az illetékes hatóság abból a célból jelölt ki, hogy a nevében meghatározott hatósági ellenőrzéseket hajtson végre a karanténlétesítményekben.

II.   FEJEZET

TENYÉSZTETT VÍZIÁLLATOK KARANTÉNJA HARMADIK ORSZÁGOKBAN

3. cikk

A behozatalra vonatkozó feltételek

Amennyiben a karantén az egyik feltétele a tenyésztett víziállat-szállítmányok Közösségbe történő behozatalának a 1251/2008/EK rendelet IV. fejezetének megfelelően, az ilyen szállítmányok csak abban az esetben hozhatók be a Közösségbe, ha teljesülnek az e fejezetben szereplő feltételek.

4. cikk

Karanténra vonatkozó feltételek harmadik országokban

(1)   A 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett karanténlétesítményben kell végrehajtani a karantén alá helyezést.

(2)   A karanténlétesítménynek az illetékes hatóság ellenőrzése alatt kell állnia és az említett hatóságnak:

a)

évente legalább egyszer el kell látogatnia a karanténlétesítmény telephelyére;

b)

biztosítania kell, hogy a karanténlétesítmény teljesítse az e határozatban előírt feltételeket;

c)

ellenőriznie kell az engedéllyel rendelkező, szakképzett, tenyészett víziállatokkal foglalkozó egészségügyi szakember tevékenységét; valamint

d)

ellenőriznie kell, hogy az engedély alapját képező feltételek továbbra is teljesülnek-e.

(3)   A tenyésztett víziállatokra a következő cikkekben meghatározott, karanténra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

fogékony fajok esetében a 13., 14. és 15. cikk;

b)

kórokozó-átvivő fajok esetében a 16. és 17. cikk.

(4)   A tenyésztett víziállatokat kizárólag az illetékes hatóság írásbeli engedélyével lehet felszabadítani a karantén alól.

5. cikk

Karanténlétesítmények engedélyezése harmadik országokban

(1)   Annak érdekében, hogy az illetékes hatóság engedélyét megszerezzék, a karanténlétesítmények a következőknek kell, hogy eleget tegyenek:

a)

olyan rendelkezések, melyek legalább a 2006/88/EK irányelv 5. cikkében meghatározott engedélyezési feltételekkel egyenértékűek;

b)

az e határozat I. mellékletében szereplő karanténlétesítményekre vonatkozó minimumfeltételek;

(2)   Minden engedélyezett karanténlétesítményt nyilvántartási számmal kell ellátni.

(3)   El kell készíteni az engedélyezett karanténlétesítmények jegyzékét és azt el kell juttatni a Bizottsághoz.

6. cikk

Karanténlétesítmények engedélyezésének felfüggesztése és visszavonása harmadik országokban

(1)   Amennyiben az illetékes hatóság értesítést kap arról, hogy gyanítható a felsorolt betegség(ek) jelenléte egy karanténlétesítményben, abban az esetben:

a)

haladéktalanul fel kell függesztenie az adott létesítmény engedélyezését;

b)

biztosítania kell, hogy a II. melléklet 3. pontjának megfelelően megtörténtek a szükséges intézkedések a gyanú megerősítésére vagy megcáfolására.

(2)   Az (1) bekezdés szerint a gyanút nem szabad megcáfolni egészen addig, amíg:

a)

hivatalosan nem vetették el az adott, felsorolt betegség(ek) jelenlétének gyanúját; vagy

b)

az adott, felsorolt betegség(ek)et sikeresen felszámolták a karanténlétesítményben, és a vonatkozó karanténegységeket kitisztították és fertőtlenítették.

(3)   Az illetékes hatóságnak haladéktalanul vissza kell vonnia a karanténlétesítmény engedélyét, amennyiben a létesítmény többé nem tesz eleget az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

A Bizottságot erről haladéktalanul tájékoztatni kell.

7. cikk

A karanténlétesítmények jegyzékei

A Bizottság eljuttatja a tagállamokhoz a karanténlétesítmények 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően beküldött új és frissített jegyzékeit, és azokat nyilvánosságra hozza.

III.   FEJEZET

TENYÉSZTETT VÍZIÁLLATOK KARANTÉNJA A KÖZÖSSÉGBEN

8. cikk

Tanúsítvány

(1)   Amennyiben a Közösségbe behozott tenyésztett-víziállat-szállítmányokat Közösségen belüli karanténba szánják, az importőrnek vagy megbízottjának a karanténlétesítményért felelős személy aláírásával ellátott írásos tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, mely megerősíti, hogy a tenyésztett víziállatokat befogadják karantén céljából.

(2)   Az (1) bekezdésben szereplő tanúsítvány:

a)

az állat-egészségügyi ellenőrzést végző határállomás szerinti tagállam legalább egy hivatalos nyelvén kerül kiállításra; a tagállamok engedélyezhetik azonban a Közösség egy másik hivatalos nyelvének használatát, ez esetben szükség esetén mellékelni kell a hivatalos nyelvek egyikére történő hivatalos fordítást;

b)

feltünteti a karanténlétesítmény nyilvántartási számát.

(3)   Az (1) bekezdésben szereplő tanúsítványt:

a)

a szállítmány megérkezése előtt eljuttatják a határállomásra; vagy

b)

az importőr vagy megbízottja bemutatja a határállomáson azt megelőzően, hogy a tenyésztett víziállatok elhagyják az említett határállomást.

9. cikk

Tenyésztett víziállatok karanténlétesítményekbe történő közvetlen szállítása

Amennyiben a Közösségbe behozott tenyésztett-víziállat-szállítmányokat a Közösségben karantén alá kívánják helyezni, a határállomástól közvetlenül a karanténlétesítménybe kell őket szállítani.

Amennyiben járműveket használnak a szállításhoz, azokat a határállomás hatósági állatorvosának jogosulatlan felnyitás elleni pecséttel kell lezárnia.

10. cikk

A tenyésztett víziállatok szállításának ellenőrzése

(1)   Amennyiben a Közösségbe behozott tenyésztett-víziállat-szállítmányokat a Közösségben karantén alá kívánják helyezni:

a)

a határállomás hatósági állatorvosa a szállítmány határállomásra érkezésének napjától számított egy munkanapon belül értesíti a karanténlétesítmény illetékes hatóságát a szállítmány származási és rendeltetési helyéről a 90/425/EGK tanácsi irányelv (5) 20. cikkének (1) bekezdésében előírt számítógépes rendszeren keresztül (Traces rendszer);

b)

a karanténlétesítményért felelős személy a szállítmány karanténlétesítménybe érkezésének napjától számított egy munkanapon belül értesíti a karanténlétesítmény illetékes hatóságát a szállítmány megérkezéséről;

c)

a karanténlétesítmény illetékes hatósága a szállítmány karanténlétesítménybe érkezésének napjától számított három munkanapon belül a Traces rendszeren keresztül értesíti a határállomás azon hatósági állatorvosát a szállítmány megérkezéséről, akitől az a) pont szerint értesítést kapott a szállítmány feladásáról.

(2)   Amennyiben a határállomás illetékes hatósága megerősítést kap arról, hogy a karanténlétesítménybe szántnak bejelentett tenyésztett víziállatok az érkezés becsült napjától számított három munkanapon belül nem érkeztek meg a rendeltetési helyre, az illetékes hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket.

11. cikk

Karanténra vonatkozó feltételek a Közösségben

Amennyiben a Közösségen belüli karantén az egyik feltétele a tenyésztettvíziállat-szállítmányok forgalomba hozatalának a 2006/88/EK irányelv 17. vagy 20. cikkének megfelelően vagy ilyen szállítmányok Közösségbe történő behozatalának a 1251/2008/EK rendelet IV. fejezetének megfelelően, a szállítmányoknak eleget kell tenniük az alábbi feltételeknek:

a)

a karanténidőszakot ugyanabban a közösségi karanténlétesítményben kell eltölteni;

b)

a tenyésztett víziállatokra a következő cikkekben meghatározott, karanténra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni:

i.

fogékony fajok esetében a 13., 14. és 15. cikk;

ii.

kórokozó-átvivő fajok esetében a 16. és 17. cikk;

c)

a tenyésztett víziállatokat kizárólag az illetékes hatóság írásbeli engedélyével lehet felszabadítani a karantén alól.

12. cikk

Intézkedések a felsorolt betegség(ek) gyanúja vagy megerősítése esetén

(1)   Amennyiben a karantén alatt a karanténlétesítményben betegség(ek) gyanúja merül fel, az illetékes hatóság:

a)

megfelelő mintákat vesz és elemzi azokat a II. melléklet 3. pontjának megfelelően;

b)

biztosítja, hogy a laboratóriumi eredmények megérkezéséig egyetlen tenyésztett víziállat sem érkezik a karanténlétesítménybe, illetve nem hagyja el azt.

(2)   Amennyiben a karantén alatt az adott, felsorolt betegség(ek) előfordulása megerősítést nyer, az illetékes hatóság biztosítja, hogy:

a)

az érintett karanténegységekben lévő valamennyi tenyésztett víziállatot eltávolítják és ártalmatlanítják, figyelembe véve az adott, felsorolt betegség(ek) terjedésének kockázatát;

b)

tisztítják és fertőtlenítik a karanténegységeket;

c)

a végső tisztítást és fertőtlenítést követő 15 napon belül egyetlen tenyésztett víziállatot sem szállítanak az érintett karanténegységekbe;

d)

az érintett karanténegységekben oly módon kezelik a vizet, hogy hatékonyan inaktiválódjon az adott, felsorolt betegség(ek)ért felelős fertőző kórokozó;

(3)   A (2) bekezdés a) pontjától eltérve az illetékes hatóság engedélyezheti a karanténlétesítményben tartott tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalát, feltéve, hogy a tenyésztett víziállatok egészségi állapotát a rendeltetési helyen nem veszélyezteti(k) az adott, felsorolt betegség(ek).

(4)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az e cikk alapján hozott intézkedésekről.

IV.   FEJEZET

A KARANTÉNRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1.   SZAKASZ

Betegségre fogékony fajok

13. cikk

A karantén időtartama betegségre fogékony fajok esetében

(1)   A halakat legalább 60 napra kell karantén alá helyezni.

(2)   A rákféléket legalább 40 napra kell karantén alá helyezni.

(3)   A puhatestűeket legalább 90 napra kell karantén alá helyezni.

14. cikk

Vizsgálat, mintavétel, tesztelés és diagnózis

(1)   Az adott, felsorolt betegség(ek) jelenlétének kimutatására a II. mellékletben említett vizsgálatnak, mintavételnek, tesztelésnek és diagnózisnak negatív eredménnyel kell zárulnia.

(2)   Jelző tenyésztett víziállatok használhatók a vizsgálathoz, mintavételhez, teszteléshez és diagnózishoz, kivéve, ha a Marteilia refringens-sel való fertőzésre fogékony fajokat helyeztek karantén alá.

(3)   Az illetékes hatóság meghatározza a felhasználandó jelző tenyésztett víziállatok számát, figyelembe véve a tartott tenyésztett víziállatok számát, a karanténegység méretét és az adott, felsorolt betegség(ek), illetve fajok jellemzőit.

(4)   A jelző tenyésztett víziállatok:

a)

az adott, felsorolt betegség(ek)re fogékony fajok, és amennyiben lehetséges, valamint figyelembe véve életfeltételeiket, a legfogékonyabb életszakaszban kell, hogy legyenek;

b)

az adott, felsorolt betegség(ek)től mentesnek nyilvánított tagállamból, övezetből vagy területi egységből, illetve harmadik országból vagy annak részéből kell, hogy származzanak;

c)

nincsenek beoltva az adott, felsorolt betegség(ek) ellen;

d)

a karantén alá helyezendő tenyésztett víziállatoknak érkezésük előtt közvetlenül vagy érkezésükkor be kell kerülniük a karanténegységbe és érintkezésben kell, hogy maradjanak az említett állatokkal, azonos tenyésztéstechnikai és környezeti feltételek mellett.

15. cikk

Vizsgálat

Az illetékes hatóság a tenyésztett víziállatok minden szállítmánya esetében a karanténidőszaknak legalább a kezdetekor és a végén megvizsgálja a karanténfeltételeket.

Amennyiben az illetékes hatóság ilyen vizsgálatokat végez:

a)

biztosítja az adott, felsorolt betegség(ek) laboratóriumi kimutatását elősegítő környezeti feltételek meglétét;

b)

megvizsgálja a karantén során bekövetkező elhullások arányát;

c)

adott esetben ellenőrzi a karanténegységekben lévő tenyésztett víziállatokat.

2.   SZAKASZ

Kórokozó-átvivő fajok

16. cikk

A kórokozó-átvivő fajokra alkalmazandó karanténelőírások

(1)   A kórokozó-átvivő fajokat legalább 30 napra kell karantén alá helyezni.

(2)   A karanténegység vizét naponta legalább egyszer cserélni kell.

17. cikk

Vizsgálat

Az illetékes hatóság a tenyésztett víziállatok minden szállítmánya esetében a karanténidőszaknak legalább a kezdetekor és a végén megvizsgálja a karanténfeltételeket.

Amennyiben az illetékes hatóság ilyen vizsgálatokat végez:

a)

megvizsgálja a karantén során bekövetkező elhullások arányát;

b)

adott esetben ellenőrzi a karanténegységekben lévő tenyésztett víziállatokat.

V.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. cikk

Átmeneti rendelkezés

A 2006/88/EK irányelv 49. cikkének (3) bekezdése szerint meghatározott diagnosztikai módszerek elfogadásáig az adott, felsorolt betegség(ek) karantén alatti jelenlétének kimutatásához vett minták tesztelését a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) a víziállatok diagnosztikai vizsgálatáról szóló kézikönyvének legutóbbi változatában szereplő, minden egyes felsorolt betegségre vonatkozó fejezetben meghatározott diagnosztikai módszerek szerint kell elvégezni.

19. cikk

Az alkalmazás kezdete

Ezt a határozatot 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

20. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

(2)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 41. oldalát.

(4)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(5)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.


I. MELLÉKLET

A karanténlétesítményekre vonatkozó minimumfeltételek

A.   RÉSZ

Építésre és felszerelésre vonatkozó feltételek

1.

A karanténlétesítménynek olyan telephelyen kell lennie, mely elkülönül más karanténlétesítményektől, gazdaságoktól vagy puhatestű-tenyésztési területektől: a távolságot az illetékes hatóság határozza meg az adott, felsorolt betegség(ek) járványtanát figyelembe vevő kockázatértékelés alapján. A karanténlétesítmény helyszíne azonban lehet egy gazdaság vagy puhatestű-tenyésztési terület.

2.

A karanténegységeket úgy kell megépíteni, hogy ne kerülhessen sor közöttük vízcserére. Ezenkívül az egyes karanténegységek vízkibocsátó rendszerét úgy kell megtervezni, hogy megakadályozzák a karanténegységek vagy ugyanazon gazdaság illetve puhatestű-tenyésztési terület más egységei közötti keresztfertőzést.

3.

A karanténegységek vízellátásának az adott, felsorolt betegség(ek)től mentesnek kell lennie.

4.

Abban az esetben, ha a karanténegységek vízelvezető rendszere egy, a felsorolt betegség(ek)től mentesnek nyilvánított tagállamban, övezetben, területi egységben vagy harmadik országban, illetve annak egy részén található, vagy a felsorolt betegség(ek) tekintetében felügyeleti vagy felszámolási program alá tartozik, az illetékes hatóság által jóváhagyott szennyvízkezelő rendszerrel kell rendelkeznie. A szennyvízkezelő rendszer:

a)

a karanténegységben keletkezett összes szennyvizet és hulladékot oly módon kell, hogy kezelje, hogy hatékonyan inaktiválódjon az adott, felsorolt betegség(ek)ért felelős fertőző kórokozó;

b)

üzembiztos biztonsági mechanizmusokkal kell, hogy legyen felszerelve a folyamatos működés és a teljes elszigetelés biztosítása érdekében.

5.

A karanténegységeket oly módon kell megépíteni, hogy megakadályozzák az érintkezést más állatokkal, melyek terjeszthetik az adott, felsorolt betegség(ek)et.

6.

Minden felszerelést úgy kell kialakítani, hogy tisztíthatók és fertőtleníthetők legyenek, és megfelelő felszerelést kell biztosítani a tisztításhoz és fertőtlenítéshez.

7.

A karanténlétesítmény és annak különböző egységei minden be- és kijáratánál higiéniai védőkorlátokat kell kialakítani.

8.

A karanténlétesítmény minden karanténegységének saját felszereléssel kell rendelkeznie a különböző karanténegységek közötti keresztfertőzés elkerülése érdekében.

B.   RÉSZ

Irányítási feltételek

1.

A karanténlétesítmény víziállat-tenyésztő vállalkozás üzemeltetőjének szerződés vagy jogi eszköz útján igénybe kell vennie egy engedéllyel rendelkező, szakképzett, a tenyészett víziállatokkal foglalkozó egészségügyi szakember szolgálatait.

2.

A karantén alá helyezett tenyészett víziállatok minden egyes szállítmánya esetében:

a)

a karanténegységet ki kell tisztítani és fertőtleníteni kell, majd új szállítmány felvétele előtt legalább hét napig tenyészett víziállatoktól mentesen szükséges tartani;

b)

a karanténidőszak csak a szállítmány utolsó tenyésztett állatainak felvételét követően kezdődik.

3.

Megfelelő intézkedéseket kell tenni a bejövő és a kimenő szállítmányok közötti keresztfertőzés megakadályozására.

4.

A karanténlétesítménybe illetéktelen személyek nem léphetnek be.

5.

A karanténlétesítménybe belépő személyeknek védőruhát és védőlábbelit kell viselniük.

6.

Nem kerülhet sor a személyzet, illetve a felszerelés közötti olyan érintkezésre, mely fertőzést okozhat a karanténlétesítmények vagy karanténegységek, illetve karanténlétesítmények és gazdaságok vagy puhatestű-tenyésztési területek között.

7.

Érkezésüket követően a járműveket és felszereléseket – beleértve a tartályokat, a konténereket és a vizet – oly módon kell kezelni, hogy hatékonyan inaktiválódjon az adott, felsorolt betegség(ek)ért felelős fertőző kórokozó.

8.

Az elhullott tenyésztett víziállatokat és a betegség klinikai tüneteit mutató tenyésztett víziállatokat egy engedéllyel rendelkező, szakképzett, tenyésztett víziállatokkal foglalkozó egészségügyi szakembernek klinikailag meg kell vizsgálnia, és az elhullott tenyésztett víziállatok és a betegség klinikai tüneteit mutató tenyésztett víziállatok reprezentatív mintáját ki kell választani és meg kell vizsgálni az illetékes hatóság által kijelölt laboratóriumban.

9.

Az illetékes hatósággal konzultálva és annak felügyelete alatt kell elvégezni a szükséges vizsgálatot, mintavételt, illetve alkalmazni a diagnosztikai módszereket.

10.

A 2006/88/EK irányelv 8. cikkében előírt nyilvántartási kötelezettségen kívül a karanténlétesítménynek nyilván kell tartania a következőket:

a)

a személyzet érkezésének/távozásának időpontja;

b)

a bejövő víz, illetve a szennyvíz kezelése;

c)

a karantén működését befolyásoló, zavaró feltételek (áramkimaradások, épületkár vagy nagyon kedvezőtlen időjárási viszonyok);

d)

a tesztelés céljából átadott minták esetében az időpont és az eredmények.


II. MELLÉKLET

A tenyésztett víziállatok vizsgálata, mintavétele, tesztelése és diagnózisa

1.

A tenyésztett víziállatok vizsgálatát, mintavételét, tesztelését és diagnosztizálását úgy kell elvégezni, hogy a karantén teljes időtartama alatt biztosítottak legyenek az adott, felsorolt betegség(ek) laboratóriumi kimutatását elősegítő környezeti feltételek a karanténlétesítményben.

2.

A karantén alatt a karanténidőszak lejárta előtt 15 nappal mintát kell venni a következő tenyésztett víziállatokról:

a)

amennyiben jelző tenyésztett víziállatokat használnak, ezek mindegyikéből mintát kell venni;

b)

amennyiben nem használnak jelző tenyésztett víziállatokat, megfelelő számú tenyésztett víziállatból kell mintát venni, biztosítva, hogy az adott, felsorolt betegség(ek) 95 %-os megbízhatósággal kimutathatók legyenek, ha 10 %-os az előfordulási arány (10 állatnál soha nem kevesebb).

3.

A 18. cikk értelmében a karantén ideje alatt vett minták tesztelését az illetékes hatóság által kijelölt laboratóriumokban kell végezni, a 2006/88/EK irányelv 49. cikkének (3) bekezdésében megállapított diagnosztikai módszerek alkalmazásával.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/102


A TANÁCS 2008/947/IB KERETHATÁROZATA

(2008. november 27.)

a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjára, valamint 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kezdeményezésére (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

Az Európai Unió célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását. Ez a tagállamok részéről a szabadság, biztonság és jogérvényesülés alapvetően azonos, a szabadságnak, a demokráciának, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának és a jogállamiságnak az elvén alapuló értelmezését feltételezi.

(2)

Az Európai Unióban folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés célja, hogy valamennyi polgár számára nagyfokú biztonságot nyújtson. Ennek egyik sarokköve a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elve, amelyet az 1999. október 15–16-i, Tamperében ülésező Európai Tanács következtetéseiben fogalmaztak meg, és amely az Európai Unióban a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése megerősítéséről szóló, 2004. november 4–5-i hágai programban ismét megerősítést nyert (3). A büntetőügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerését jelentő elv végrehajtása céljából elfogadott 2000. november 29-i intézkedési programban a Tanács kijelentette, hogy támogatja a felfüggesztett büntetések és a feltételes szabadságra bocsátás területén folytatott együttműködést.

(3)

A kölcsönös elismerés elvének büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat (4) a szabadságvesztés büntetések vagy szabadságelvonással járó intézkedések kölcsönös elismerésére és végrehajtására vonatkozik. További közös szabályokra van szükség különösen akkor, ha a szabadságvesztéssel nem járó büntetést, beleértve a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletét magában foglaló ítéletet hoztak olyan személlyel szemben, akinek törvényes és szokásos tartózkodási helye nem az ítélethozatal szerinti államban van.

(4)

Az Európa Tanácsnak a feltételesen elítélt vagy feltételesen szabadlábra helyezett elkövetők felügyeletéről szóló, 1964. november 30-i egyezményét eddig csak 12 tagállam – egyes esetekben számos fenntartással – erősítette meg. E kerethatározat hatékonyabb jogi eszközt biztosít, mivel a kölcsönös elismerés elvén alapul, és abban valamennyi tagállam részt vesz.

(5)

E kerethatározat tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló Szerződés 6. cikkében elismert és az Európai Unió Alapjogi Chartájában, különösen annak VI. fejezetében megfogalmazott alapvető jogokat és elveket. E kerethatározat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint amely tiltja az ítélet elismerésének és/vagy a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankció felügyeletének megtagadását, ha objektív okok arra utalnak, hogy a próbaidő alatti magatartási szabályokra vagy alternatív szankcióra az érintett személy neme, faji vagy etnikai származása, vallása, nemzetisége, anyanyelve, politikai meggyőződése vagy szexuális irányultsága alapján történő megbüntetése céljából került sor, vagy az érintett személy helyzetét bármely említett ok hátrányosan befolyásolhatja.

(6)

E kerethatározat nem korlátozza a tagállamokat abban, hogy saját alkotmányos szabályaikat alkalmazzák a jogszerű eljáráshoz való jog, az egyesülési szabadság, a sajtószabadság és az egyéb médiában megnyilvánuló véleménynyilvánítási szabadság, valamint a vallásszabadság tekintetében.

(7)

E kerethatározat rendelkezéseit az Európai Közösséget létrehozó szerződés 18. cikkében megfogalmazott, az Unió polgárainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogával összhangban kell alkalmazni.

(8)

A felfüggesztett büntetések, próbára bocsátások, alternatív szankciók és a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos határozatok kölcsönös elismerésének és felügyeletének célja az, hogy megkönnyítse az elítéltek számára a társadalmi beilleszkedést, azáltal, hogy lehetővé teszi számukra a családi, nyelvi, kulturális és egyéb kapcsolatok megőrzését, valamint, hogy hozzájáruljon a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók betartásának ellenőrzéséhez, a visszaeső bűnözés megakadályozása, és ezáltal az áldozatok és a lakosság védelmének kellő figyelembevétele érdekében.

(9)

A próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók több olyan fajtája létezik, amelyek közösek a tagállamok körében, és amelyeket elvben valamennyi tagállam kész felügyelni. Az intézkedések és szankciók e fajtái felügyeletének – az e kerethatározatban meghatározott egyes kivételek mellett – kötelezőnek kell lenniük. A tagállamok nyilatkozhatnak úgy, hogy ezen kívül hajlandóak a próbaidő alatti magatartási szabályok és/vagy alternatív szankciók egyéb fajtáit is felügyelni.

(10)

Az elvben kötelező felügyelet alá eső, próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók közé tartoznak többek között a magatartásra (például az alkoholfogyasztás tilalma), a lakóhelyre (például családon belüli erőszak okán a lakóhely megváltoztatásának kötelezettsége), az oktatásra és képzésre (például biztonságos vezetésről szóló tanfolyamon való részvétel kötelezettsége), a szabadidős tevékenységekre (például bizonyos sporttevékenységgel való felhagyás kötelezettsége), valamint a szakmai tevékenység folytatásának korlátozására vagy módjára (például annak kötelezettsége, hogy a személy eltérő munkahelyi környezetben keressen szakmai tevékenységet; ez a kötelezettség nem foglalja magában a személlyel szemben a szankció részeként kiszabott, foglalkozástól való eltiltás betartásának felügyeletét) vonatkozó rendelkezések.

(11)

Adott esetben elektronikus nyomon követést lehetne alkalmazni a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyelete céljából, a nemzeti jogszabályokkal vagy eljárásokkal összhangban.

(12)

Az a tagállam, ahol az érintett személyt elítélték, az ítéletet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatot továbbíthatja annak a tagállamnak, ahol az elítélt törvényes és szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, e dokumentumok elismerése, valamint az azokban foglalt, próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából.

(13)

A kibocsátó állam illetékes hatósága eseti alapon határoz az ítéletnek és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatnak egy másik tagállam részére történő továbbításáról, figyelembe véve többek között az 5. cikk (4) bekezdésével, a 10. cikk (4) bekezdésével és a 14. cikk (3) bekezdésével összhangban tett nyilatkozatokat.

(14)

Az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat az elítélt tartózkodási helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamnak is továbbítható, ha a végrehajtó állam illetékes hatósága – figyelembe véve az említett államnak az e kerethatározattal összhangban tett nyilatkozatában meghatározott feltételeket – hozzájárul az ilyen továbbításhoz. A hozzájárulás különösen akkor adható meg, ha az elítélt személy társadalmi beilleszkedése érdekében – a tartózkodási jogának elvesztése nélkül – másik tagállamba kíván költözni, mivel munkaszerződést kapott, illetve ha valamely, az adott tagállamban törvényes és szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személynek családtagja, vagy ha az adott tagállamban tanulmányokat kíván folytatni vagy képzésben kíván részt venni, összhangban a közösségi joggal.

(15)

A tagállamoknak az ítéletek és adott esetben a próbaidő alatti magatartási szabályok elismerésére saját nemzeti jogszabályaikat és eljárásaikat kell alkalmazniuk. Próbára bocsátás vagy alternatív szankció esetében, ha az ítélet nem tartalmaz olyan szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést, amelyet az érintett kötelezettség(ek) vagy utasítás(ok) nem teljesítése esetén kell végrehajtani, ez azt jelentheti, hogy azok a tagállamok, amelyek e kerethatározattal összhangban nyilatkozatot tettek, az elismerésről való határozathozatalkor vállalják, hogy felügyelik az adott próbaidő alatti magatartási szabályokat vagy alternatív szankciókat, és hogy a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciókban foglalt kötelezettségek vagy utasítások módosítására, illetve a próbaidő tartamának módosítására irányuló további határozatok meghozatalán kívül más felelősség nem terheli őket. Következésképpen az ilyen esetekben az elismerésnek nincs további hatása azon kívül, hogy a végrehajtó állam számára lehetővé teszi, hogy ezeket a további határozatokat meghozza.

(16)

A tagállamok megtagadhatják az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat elismerését, ha az érintett ítéletet olyan személlyel szemben hozták, akit nem találtak bűnösnek, mint például a mentálisan sérült személyek esetében, és az ítélet vagy adott esetben a próbaidőt megállapító határozat olyan orvosi/terápiás kezelést rendel el, amelyet a végrehajtó állam ilyen személyek tekintetében nem képes felügyelni nemzeti joga értelmében.

(17)

A területi hatállyal kapcsolatos megtagadási ok kizárólag kivételes esetekben alkalmazható, az e kerethatározat rendelkezéseinek értelmében történő, lehető legnagyobb mértékű együttműködés céljából, és annak céljai figyelembevétele mellett. Az e megtagadási okot alkalmazó valamennyi határozatot eseti vizsgálat és a kibocsátó, valamint a végrehajtó államok illetékes hatóságai közötti konzultáció alapján kell meghozni.

(18)

Ha a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók közérdekű munkát foglalnak magukban, akkor a végrehajtó állam megtagadhatja az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat elismerését, ha a közérdekű munka rendes körülmények között hat hónapon belül befejeződne.

(19)

A tanúsítvány formanyomtatványát úgy kell megfogalmazni, hogy az tartalmazza az ítélet, és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat legfontosabb elemeit, és azt a végrehajtó állam hivatalos nyelvére vagy hivatalos nyelveinek egyikére le kell fordítani. A tanúsítványnak segítenie kell a végrehajtó állam illetékes hatóságait az e kerethatározat szerinti határozatok meghozatalában, ideértve a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete tekintetében az elismerésre és a felelősségvállalásra vonatkozó határozatokat, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók kiigazítására vonatkozó határozatokat, valamint a további, nevezetesen a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók be nem tartása esetén hozott határozatokat.

(20)

A kölcsönös elismerés elvére figyelemmel, amelyre e kerethatározat épül, a kibocsátó és a végrehajtó államoknak elő kell segíteniük az illetékes hatóságaik közötti közvetlen kapcsolatot e kerethatározat alkalmazása során.

(21)

Valamennyi tagállam biztosítja, hogy azokat az elítélt személyeket, akikre vonatkozóan e kerethatározat alapján határozatot hoztak, nemzeti joguknak megfelelően bizonyos jogok és jogorvoslati lehetőségek illessék meg, függetlenül attól, hogy az e kerethatározat szerinti határozathozatalra kijelölt illetékes hatóság igazságügyi vagy nem igazságügyi hatóság-e.

(22)

Minden felfüggesztett büntetésről, a próbára bocsátásról vagy alternatív szankcióról szóló további határozatot, amely szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés kiszabását eredményezi, igazságügyi hatóságnak kell meghoznia.

(23)

Mivel az összes tagállam megerősítette az Európa Tanácsnak az egyének személyes adataik gépi feldolgozása során való védelméről szóló, 1981. január 28-i egyezményét, az e kerethatározat végrehajtásával összefüggésben feldolgozandó személyes adatokat az említett egyezmény elveinek megfelelő védelemben kell részesíteni.

(24)

Mivel a kerethatározat céljait, nevezetesen az elítélt személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítését, az áldozatok és a lakosság védelmének fokozását, és a megfelelő, próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók alkalmazásának megkönnyítését az olyan elkövetők esetében, akik nem az ítélethozatal szerinti államban élnek, a tagállamok az érintett esetek határokon átnyúló jellegére tekintettel nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az intézkedés terjedelme miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében foglalt, az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke (2) bekezdésének értelmében alkalmazott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében foglalt arányosság elvének megfelelően ez a kerethatározat nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

1. cikk

Célok és hatály

(1)   E kerethatározat célja az elítéltek társadalmi beilleszkedésének elősegítése, az áldozatok és a lakosság védelmének fokozása, valamint a megfelelő, próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók alkalmazásának megkönnyítése az olyan elkövetők esetében, akik nem az elítélés szerinti államban élnek. E célok elérése céljából ez a kerethatározat megállapítja azokat a szabályokat, amelyek szerint az érintett személlyel szembeni ítéletet hozó tagállamtól eltérő tagállam elismeri az ítéleteket és adott esetben próbaidőt megállapító határozatokat és felügyeli az ítélet alapján megállapított, próbaidő alatti magatartási szabályokat vagy az ezen ítéletben foglalt alternatív szankciókat, valamint – e kerethatározat eltérő rendelkezésének hiányában – meghoz minden egyéb, az adott ítélethez kapcsolódó határozatot.

(2)   Ezt a kerethatározatot kizárólag az alábbiakra kell alkalmazni:

a)

ítéletek és adott esetben próbaidőt megállapító határozatok elismerésére;

b)

próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyeletével járó felelősség átruházására;

c)

az a) és b) pontban foglaltakhoz kapcsolódó minden más határozatra,

az e kerethatározatban említettek és előírtak szerint.

(3)   E kerethatározatot nem kell alkalmazni

a)

azon büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek a végrehajtására, amelyek a 2008/909/IB tanácsi kerethatározat hatálya alá tartoznak.

b)

azon pénzbüntetések és vagyonelkobzást elrendelő határozatok elismerésére és végrehajtására, amelyek a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározat (5), valamint a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló, 2006. október 6-i 2006/783/IB tanácsi kerethatározat (6) hatálya alá tartoznak.

(4)   Ez a kerethatározat nem érinti az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében biztosított alapvető jogok és alapvető jogelvek tiszteletben tartásának a kötelezettségét.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E kerethatározat alkalmazásában:

1.

„ítélet”: a kibocsátó állam bíróságának jogerős határozata vagy végzése, amely megállapítja, hogy egy természetes személy bűncselekményt követett el és az alábbiak valamelyikét szabja ki rá:

a)

szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, ha az ítélet vagy egy további próbaidőt megállapító határozat alapján feltételes szabadságra bocsátást engedélyeztek;

b)

felfüggesztett büntetés;

c)

próbára bocsátás;

d)

alternatív szankció;

2.

„felfüggesztett büntetés”: olyan szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés, amelynek végrehajtását az ítélethozatalkor egy vagy több, próbaidő alatti magatartási szabály megállapításával részben vagy egészben feltételesen felfüggesztették. Ilyen próbaidő alatti magatartási szabályt tartalmazhat maga az ítélet, vagy az illetékes hatóság által hozott, a próbaidőt megállapító külön határozat;

3.

„próbára bocsátás”: olyan ítélet, amely szerint a büntetés kiszabása egy vagy több, próbaidő alatti magatartási szabály megállapításával feltételesen elhalasztásra került, vagy amely szerint a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés helyett egy vagy több, próbaidő alatti magatartási szabály kerül megállapításra. Ilyen próbaidő alatti magatartási szabályokat tartalmazhat maga az ítélet, vagy az illetékes hatóság által hozott, a próbaidőt megállapító külön határozat;

4.

„alternatív szankció”: a szabadságvesztés büntetéstől, a szabadságelvonással járó intézkedéstől vagy a pénzbüntetéstől eltérő, kötelezettséget vagy utasítást megállapító szankció;

5.

„próbaidőt megállapító határozat”: az ítélet vagy a kibocsátó állam egy illetékes hatóságának, ezen ítélet alapján hozott jogerős határozata, amely

a)

feltételes szabadságra bocsátást biztosít; vagy

b)

próbaidő alatti magatartási szabályokat állapít meg;

6.

„feltételes szabadságra bocsátás”: egy illetékes hatóság által hozott vagy a nemzeti jog által meghatározott eredő, egy vagy több próbaidő alatti magatartási szabály megállapításával az elítélt korai – a szabadságvesztés büntetés vagy a szabadságelvonással járó intézkedés bizonyos részének letöltését követő – szabadlábra helyezéséről szóló jogerős határozat;

7.

„próbaidő alatti magatartási szabályok”: a felfüggesztett büntetéssel, a próbára bocsátással vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatban, a kibocsátó állam nemzeti jogával összhangban, egy illetékes hatóság által valamely természetes személyre megállapított kötelezettségek és utasítások;

8.

„kibocsátó állam”: az a tagállam, amelyben az ítéletet hozták;

9.

„végrehajtó állam”: az a tagállam, amelyben a 8. cikkel összhangban hozott határozatot követően a próbaidő alatti magatartási szabályokat és alternatív szankciókat felügyelik.

3. cikk

Az illetékes hatóságok kijelölése

(1)   Valamennyi tagállam tájékoztatja a Tanács Főtitkárságát arról, hogy nemzeti joga szerint és e kerethatározattal összhangban mely hatóság vagy hatóságok illetékesek eljárni akkor, amikor az adott tagállam a kibocsátó vagy a végrehajtó állam.

(2)   A tagállamok illetékes hatóságként kijelölhetnek nem igazságügyi hatóságokat az e kerethatározat szerinti határozathozatalra, feltéve hogy e hatóságok az adott tagállam nemzeti joga és eljárásai szerint hasonló természetű határozatok meghozatalában illetékesek.

(3)   Ha a 14. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti határozatot a bíróságtól eltérő más, illetékes hatóság hozza meg, a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az érintett személy kérelmére az ilyen határozatot a bíróság vagy más, független, bírósághoz hasonló testület felülvizsgálhassa.

(4)   A Tanács Főtitkársága a részére eljuttatott információt valamennyi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

4. cikk

A próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók fajtái

(1)   E kerethatározatot az alábbi próbaidő alatti magatartási szabályokra vagy alternatív szankciókra kell alkalmazni:

a)

az elítélt számára előírt azon kötelezettség, amely szerint bármilyen lakóhely- vagy munkahely-változást meghatározott hatóság részére be kell jelenteni;

b)

arra vonatkozó tilalom, hogy az elítélt a kibocsátó vagy végrehajtó államban belépjen bizonyos helyekre vagy meghatározott területekre;

c)

a végrehajtó állam területének elhagyására vonatkozó korlátozás;

d)

az elítélt magatartására, lakóhelyére, oktatására és képzésére, szabadidős tevékenységére vonatkozó, illetve a szakmai tevékenység végzésének korlátozását vagy módját előíró utasítások;

e)

meghatározott időpontokban jelentkezési kötelezettség egy meghatározott hatóságnál;

f)

meghatározott személyekkel való érintkezés tilalma;

g)

azon tárgyakkal való érintkezés tilalma, amelyeket az elítélt személy bűncselekmény elkövetése céljából felhasznált vagy valószínűleg felhasznált;

h)

a bűncselekménnyel okozott kár anyagi jellegű jóvátételére vonatkozó kötelezettség és/vagy az ilyen kötelezettség teljesítését igazoló bizonyíték bemutatásának kötelezettsége;

i)

közérdekű munka végzésére vonatkozó kötelezettség;

j)

az elítélt személyekért felelősséget vállaló pártfogó felügyelővel vagy szociális szolgálat képviselőjével való együttműködés kötelezettsége;

k)

gyógykezelésen vagy elvonókúrán való részvétel kötelezettsége.

(2)   E kerethatározat végrehajtásakor valamennyi tagállam értesíti a Tanács Főtitkárságát, hogy az (1) bekezdésben említetteken kívül mely próbaidő alatti magatartási szabályokat és alternatív szankciókat kész felügyelni. A Tanács Főtitkársága a részére eljuttatott információt valamennyi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

5. cikk

Az ítélet és adott esetben próbaidőt megállapító határozat továbbítására vonatkozó kritériumok

(1)   A kibocsátó állam illetékes hatósága továbbíthatja az ítéletet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatot azon tagállam illetékes hatósága részére, amelyben az elítélt személy törvényes és szokásos tartózkodási helye található, ha az elítélt személy visszatért vagy vissza kíván térni abba az államba.

(2)   A kibocsátó állam illetékes hatósága az elítélt személy kérelmére továbbíthatja az ítéletet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatot az elítélt személy törvényes és szokásos tartózkodási helyéül szolgáló tagállamtól eltérő tagállam illetékes hatóságának, feltéve hogy ez utóbbi hatóság a továbbításhoz hozzájárult.

(3)   A kerethatározat végrehajtásakor a tagállamok meghatározzák, hogy illetékes hatóságaik milyen feltételekkel járulhatnak hozzá az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat (2) bekezdés szerinti továbbításához.

(4)   A tagállamok mindegyike nyilatkozatban tájékoztatja a Tanács Főtitkárságát a (3) bekezdés szerint hozott határozatokról. A tagállamok bármikor módosíthatják e nyilatkozatukat. A Főtitkárság a részére eljuttatott információt valamennyi tagállam és a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

6. cikk

Az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat továbbítására vonatkozó eljárás

(1)   Amikor a kibocsátó állam illetékes hatósága az 5. cikk (1) vagy (2) bekezdésének alkalmazásakor egy ítéletet vagy adott esetben próbaidőt megállapító határozatot egy másik tagállamnak továbbít, gondoskodnia kell arról, hogy azt az I. mellékletben foglalt formanyomtatvány szerinti tanúsítvány kísérje.

(2)   A kibocsátó állam illetékes hatósága közvetlenül a végrehajtó állam illetékes hatósága részére továbbítja az ítéletet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatot az (1) bekezdésben említett tanúsítvánnyal együtt bármely olyan írásban dokumentált módon, amely lehetővé teszi a végrehajtó állam számára a hitelességük megállapítását. Az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat eredeti példányát vagy ezek hitelesített másolatait, valamint a tanúsítvány eredeti példányát kérelemre meg kell küldeni a végrehajtó állam illetékes hatóságának. Az említett illetékes hatóságok minden hivatalos közlést is közvetlenül küldenek meg egymásnak.

(3)   Az (1) bekezdésben említett tanúsítványt a kibocsátó állam illetékes hatóságának alá kell írnia, és igazolnia kell a tanúsítvány tartalmának pontosságát.

(4)   Az e cikk (1) bekezdésben említett tanúsítvány a 4. cikk (1) bekezdésében említett magatartási szabályokon és szankciókon kívül kizárólag az érintett végrehajtó állam által a 4. cikk (2) bekezdése szerint bejelentetteknek megfelelő magatartási szabályokat vagy szankciókat tartalmazza.

(5)   A kibocsátó állam illetékes hatósága az ítéletet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatot, az (1) bekezdésben említett tanúsítvánnyal együtt egyszerre csak egy végrehajtó állam részére továbbítja.

(6)   Ha a végrehajtó állam illetékes hatósága nem ismert a kibocsátó állam illetékes hatósága előtt, ez utóbbi minden szükséges vizsgálatot elvégez – a 98/428/IB tanácsi együttes fellépéssel (7) létrehozott Európai Igazságügyi Hálózat kapcsolattartóinak közbeiktatásával végzett vizsgálatokat is – annak érdekében, hogy az információt a végrehajtó államtól beszerezze.

(7)   Ha a végrehajtó állam azon hatósága, amely az ítéletet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatot az (1) bekezdésben említett tanúsítvánnyal együtt átvette, nem illetékes annak elismerésére, és a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletéhez szükséges megfelelő intézkedések megtételére, hivatalból továbbítja azt az illetékes hatósághoz, valamint bármilyen, írásban dokumentált módon haladéktalanul tájékoztatja erről a kibocsátó állam illetékes hatóságát.

7. cikk

Következmények a kibocsátó állam számára

(1)   Azt követően, hogy a végrehajtó állam illetékes hatósága elismerte a számára továbbított ítéletet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatot, és a kibocsátó állam illetékes hatóságát tájékoztatta erről az elismerésről, a kibocsátó állam többé nem illetékes a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy a kiszabott alternatív szankciók felügyeletére, sem pedig a 14. cikk (1) bekezdésében említett további intézkedések meghozatalára.

(2)   Az (1) bekezdésben említett illetékesség visszakerül a kibocsátó államhoz:

a)

amint annak illetékes hatósága értesítette a végrehajtó állam illetékes hatóságát a 6. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványnak a 9. cikk (4) bekezdése szerinti visszavonásáról;

b)

a 14. cikk (3) bekezdésében említett esetekben, összefüggésben a 14. cikk (5) bekezdésével; valamint

c)

a 20. cikkben említett esetekben.

8. cikk

A végrehajtó állam határozata

(1)   A végrehajtó állam illetékes hatósága elismeri a 6. cikkel összhangban és az 5. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a részére továbbított ítéletet, valamint adott esetben a próbaidőt megállapító határozatot, és késedelem nélkül megteszi a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletéhez szükséges valamennyi intézkedést, kivéve ha úgy dönt, hogy a 11. cikkben az elismerés és a felügyelet megtagadására vonatkozóan előírt okok valamelyikére hivatkozik.

(2)   A végrehajtó állam illetékes hatósága elhalaszthatja az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat elismerésére vonatkozó határozathozatalt, ha a 6. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány hiányos vagy nyilvánvalóan nem felel meg az ítéletnek vagy adott esetben a próbaidőt megállapító határozatnak, a tanúsítvány ésszerű határidőn belül történő kiegészítéséig vagy kijavításáig.

9. cikk

A próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók kiigazítása

(1)   Ha a vonatkozó, próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók természete vagy időtartama, vagy a próbaidő tartama összeegyeztethetetlen a végrehajtó állam jogszabályaival, a végrehajtó állam illetékes hatósága az ezen állam jogszabályai értelmében, az ugyanolyan bűncselekmények tekintetében alkalmazandó, próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók természetének és időtartamának, vagy a próbaidő időtartamának megfelelően átalakíthatja azokat. Az átalakított próbaidő alatti magatartási szabálynak, alternatív szankciónak vagy próbaidő tartamának a lehető legteljesebb mértékben meg kell felelnie a kibocsátó államban megállapított magatartási szabálynak vagy szankciónak.

(2)   Ha a próbaidő alatti magatartási szabályt, alternatív szankciót vagy a próbaidő tartamát átalakították, mivel időtartama meghaladja a végrehajtó állam jogában előírt maximális időtartamot, az átalakított próbaidő alatti magatartási szabály, az alternatív szankció vagy a próbaidő tartama nem lehet rövidebb a végrehajtó állam joga értelmében ugyanolyan bűncselekmények tekintetében előírt maximális időtartamnál.

(3)   Az átalakított próbaidő alatti magatartási szabály, alternatív szankció vagy próbaidő nem lehet szigorúbb vagy hosszabb az eredetileg kiszabott, próbaidő alatti magatartási szabálynál, alternatív szankciónál vagy próbaidőnél.

(4)   A 16. cikk (2) bekezdésében vagy a 18. cikk (5) bekezdésében említett tájékoztatás kézhezvételét követően a kibocsátó állam illetékes hatósága úgy határozhat, hogy visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványt, feltéve hogy a végrehajtó államban még nem kezdődött meg a felügyelet. Az ilyen esetekben a határozatot mindenképpen a lehető leghamarabb, de legkésőbb a tájékoztatás kézhezvételét követő tíz napon belül meg kell hozni, és azt közölni kell.

10. cikk

Kettős büntethetőség

(1)   E kerethatározat értelmében és a kettős büntethetőség mérlegelése nélkül az ítélet, és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat elismerésére, valamint a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyeletére kerül sor az alábbi bűncselekmények esetében, ha azok a kibocsátó állam joga szerint a kibocsátó államban legalább háromévi szabadságvesztés büntetéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntetendők:

bűnszervezetben való részvétel,

terrorizmus,

emberkereskedelem,

gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia,

kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme,

fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme,

korrupció,

csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény (8) értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is,

bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása,

pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is,

számítógépes bűncselekmények,

környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is,

segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz,

szándékos emberölés, súlyos testi sértés,

emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme,

emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés,

rasszizmus és idegengyűlölet,

szervezett vagy fegyveres rablás,

kulturális javak tiltott kereskedelme, beleértve a régiségeket és a műtárgyakat is,

csalás,

befolyással üzérkedés és zsarolás,

termékhamisítás és szerzői jogi termékkel történő kalózkodás,

hivatalos okmányok hamisítása és az azzal való kereskedés,

fizetőeszközök hamisítása,

hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme,

nukleáris vagy radioaktív anyagok tiltott kereskedelme,

lopott gépjárművek kereskedelme,

erőszakos közösülés,

gyújtogatás,

a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények,

repülőgép/hajó jogellenes hatalomba kerítése,

szabotázs.

(2)   A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek szerint egyhangú döntéssel bármikor kiegészítheti az e cikk (1) bekezdésében előírt felsorolást a bűncselekmények további kategóriáival. A Tanács az e kerethatározat 26. cikkének (1) bekezdése szerint benyújtott jelentés alapján megvizsgálja a lista bővítésének vagy módosításának szükségességét.

(3)   Az (1) bekezdésben fel nem sorolt bűncselekmények esetében a végrehajtó állam az ítélet, és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat elismerését, valamint a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyeletét ahhoz a feltételhez kötheti, hogy az ítélet olyan cselekményekre vonatkozzon, amelyek a végrehajtó állam joga szerint is – a tényállási elemektől és a minősítéstől függetlenül – bűncselekménynek minősülnek.

(4)   A kerethatározat elfogadásakor vagy azt követően, a Tanács Főtitkárságának megküldött nyilatkozatban minden tagállam kijelentheti, hogy nem alkalmazza az (1) bekezdést. Az ilyen nyilatkozat bármikor visszavonható. E nyilatkozatokat vagy a nyilatkozatok visszavonását közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

11. cikk

Az elismerés és a felügyelet megtagadásának okai

(1)   A végrehajtó állam illetékes hatósága megtagadhatja az ítélet vagy adott esetben a próbaidőt megállapító határozat elismerését, valamint a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletével járó felelősség vállalását, ha:

a)

a 6. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvány hiányos vagy nyilvánvalóan nem felel meg az ítéletnek vagy a próbaidőt megállapító határozatnak, és a végrehajtó állam illetékes hatósága által megszabott ésszerű határidőn belül nem került kiegészítésre vagy kijavításra;

b)

az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében vagy a 6. cikk (4) bekezdésében megállapított feltételek nem teljesülnek;

c)

az ítélet elismerése, valamint a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletével járó felelősség vállalása ellentétes lenne a ne bis in idem (kétszeres büntetés tilalmának) elvével;

d)

a 10. cikk (3) bekezdésében említett esetekben, valamint – ha a végrehajtó állam a 10. cikk (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot tett – a 10. cikk (1) bekezdésében említett esetben az ítélet olyan cselekményekre vonatkozik, amelyek a végrehajtó állam joga szerint nem minősülnének bűncselekménynek. Mindazonáltal, adók vagy illetékek, vámok és deviza vonatkozásában az ítélet, vagy adott esetben a próbaidőt megállapító határozat végrehajtása nem tagadható meg azon az alapon, hogy a végrehajtó állam joga nem ismer ugyanolyan típusú adót vagy illetéket, vagy nem tartalmaz ugyanolyan típusú adó-, illeték-, vám- vagy devizaszabályokat, mint a kibocsátó állam joga;

e)

a végrehajtó állam joga szerint a büntetés végrehajthatósága elévült, és olyan cselekményre vonatkozik, amely a végrehajtó állam joga szerint saját hatáskörébe tartozik;

f)

a végrehajtó állam joga szerint olyan mentesség áll fenn, amely a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletét lehetetlenné teszi;

g)

az elítélt személy a végrehajtó állam joga szerint az ítélet alapjául szolgáló cselekményekért életkora miatt büntetőjogi felelősségre nem vonható;

h)

az ítéletet a személy távollétében hozták, kivéve ha a tanúsítvány igazolja, hogy a személyt személyesen beidézték vagy a kibocsátó állam nemzeti joga értelmében illetékes képviselő útján értesítették annak az eljárásnak az időpontjáról és helyéről, amely a távollétében hozott ítélethez vezetett, vagy ha a személy jelezte az illetékes hatóság felé, hogy nem vitatja a határozatot;

i)

az ítélet, vagy adott esetben a próbaidőt megállapító határozat olyan orvosi/terápiás kezelést rendel el, amelyet a 9. cikk ellenére a végrehajtó állam jogi vagy egészségügyi rendszerére tekintettel nem képes felügyelni;

j)

a próbaidő alatti magatartási szabály vagy alternatív szankció tartama kevesebb mint hat hónap; vagy

k)

az ítélet olyan bűncselekményekre vonatkozik, amelyek a végrehajtó állam joga szerint úgy tekintendők, mintha azokat teljes egészében vagy jelentős részben a saját területén vagy a saját területének minősülő helyen követték volna el.

(2)   A részben a végrehajtó állam területén vagy annak minősülő helyen elkövetett bűncselekményekre vonatkozó bármely, az (1) bekezdés k) pontja szerinti határozatot kizárólag rendkívüli körülmények esetén és eseti alapon kell a végrehajtó állam illetékes hatóságának meghoznia, tekintettel az eset speciális körülményeire és különösen arra, hogy a szóban forgó cselekedet nagy vagy lényeges része a kibocsátó államban történt-e.

(3)   Az (1) bekezdés a), b), c), h), i), j) és k) pontjában említett esetekben az ítélet vagy adott esetben a próbaidőt megállapító határozat elismerésének megtagadására vonatkozó döntés meghozatala, illetve az előtt, hogy a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyeletével járó felelősséget vállalja, a végrehajtó állam illetékes hatósága megfelelő módon egyeztet a kibocsátó állam illetékes hatóságával, és ha szükséges felkéri azt, hogy küldjön meg részére valamennyi szükséges további tájékoztatást.

(4)   Ha a végrehajtó állam illetékes hatósága úgy döntött, hogy a megtagadás e cikk (1) bekezdésében említett megtagadási okra, különösen az (1) bekezdés d) vagy k) pontjában említett okokra hivatkozik, ennek ellenére a kibocsátó állam illetékes hatóságával egyetértésben úgy határozhat, hogy felügyeli a számára továbbított ítéletben és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatban kiszabott, próbaidő alatti magatartási szabályokat vagy alternatív szankciókat anélkül, hogy a 14. cikk (1) bekezdése a), b) és c) pontjában említett határozatok meghozatalának felelősségét vállalná.

12. cikk

Határidő

(1)   A végrehajtó állam illetékes hatósága a lehető leghamarabb, de legkésőbb az ítéletnek és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatnak a 6. cikk (1) bekezdésben említett tanúsítvánnyal együtt történő kézhezvételétől számított 60 napon belül határoz arról, hogy elismeri-e az ítéletet és – adott esetben – a próbaidőt megállapító határozatot, valamint vállalja-e a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletével járó felelősséget. Határozatáról bármilyen, írásban dokumentált módon haladéktalanul tájékoztatja a kibocsátó állam illetékes hatóságát.

(2)   Ha rendkívüli esetekben a végrehajtó állam illetékes hatósága nem tudja betartani az (1) bekezdésben előírt határidőt, haladéktalanul, bármely formában értesíti a kibocsátó állam illetékes hatóságát, megjelölve a késedelem okát és a jogerős határozat meghozatalához előreláthatóan szükséges időt.

13. cikk

Irányadó jog

(1)   A próbaidő alatti magatartási szabályok és az alternatív szankciók felügyelete és alkalmazása tekintetében a végrehajtó állam joga irányadó.

(2)   A végrehajtó állam illetékes hatósága felügyelheti az 4. cikk (1) bekezdésének h) pontjában említett kötelezettséget azáltal, hogy az elítélt személyt a bűncselekménnyel okozott sérelem anyagi jóvátételére vonatkozó kötelezettség teljesítését igazoló bizonyíték bemutatására kötelezi.

14. cikk

A valamennyi további határozat meghozatalára vonatkozó joghatóság és az irányadó jog

(1)   A végrehajtó állam illetékes hatósága joghatósággal rendelkezik a felfüggesztett büntetéssel, feltételes szabadságra bocsátással, próbára bocsátással és alternatív szankciókkal kapcsolatos minden további határozat meghozatala tekintetében, különösen a próbaidő alatti magatartási szabály vagy alternatív szankció be nem tartása esetén, vagy ha az elítélt személy újabb bűncselekményt követ el.

E további határozatok közé tartozik különösen:

a)

a próbaidő alatti magatartási szabályban vagy az alternatív szankcióban foglalt kötelezettségek vagy utasítások módosítása, vagy a próbaidő tartamának módosítása;

b)

az ítélet végrehajtása felfüggesztésének a visszavonása vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos határozatnak a visszavonása; valamint

c)

a szabadságvesztés büntetés vagy a szabadságelvonással járó intézkedés kiszabása alternatív szankció vagy próbára bocsátás esetén.

(2)   A végrehajtó állam jogát kell alkalmazni az (1) bekezdés alapján hozott határozatokra, valamint az ítélet valamennyi további következményére, beleértve adott esetben a szabadságvesztés büntetés vagy a szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtását, és – amennyiben szükséges – annak átalakítását is.

(3)   A kerethatározat elfogadásának időpontjában vagy valamely későbbi szakaszban bármely tagállam kijelentheti, hogy mint végrehajtó állam meg fogja tagadni az (1) bekezdés b) és c) pontjában előírt felelősségvállalást, az adott tagállam által meghatározott esetekben vagy esetek kategóriái tekintetében, különösen:

a)

alternatív szankcióval kapcsolatos olyan esetekben, amikor az ítélet nem tartalmaz a megállapított kötelezettségek vagy utasítások nem teljesítése esetén végrehajtandó szabadságvesztés büntetést vagy szabadságelvonással járó intézkedést;

b)

próbára bocsátáshoz kapcsolódó esetekben;

c)

olyan esetekben, amikor az ítélet olyan cselekményekre vonatkozik, amelyek a végrehajtó állam joga szerint – a tényállási elemektől vagy a minősítéstől függetlenül – nem minősülnek bűncselekményeknek.

(4)   Ha egy tagállam él a (3) bekezdésben említett bármely lehetőséggel, a végrehajtó állam illetékes hatósága – a próbaidő alatti magatartási szabály vagy az alternatív szankció be nem tartása esetén – visszaadja a joghatóságot a kibocsátó állam illetékes hatóságának, ha a végrehajtó állam illetékes hatósága úgy véli, hogy az (1) bekezdés b) vagy c) pontjában említett valamely további határozat meghozatalára van szükség.

(5)   Az e cikk (3) bekezdésben említett esetekben nem változik az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat elismerésére vonatkozó kötelezettség, valamint az a kötelezettség, hogy a 8. cikk (1) bekezdésében említettek szerint késedelem nélkül meg kell tenni a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletéhez szükséges valamennyi intézkedést.

(6)   A (3) bekezdésében említett nyilatkozatokat a Tanács Főtitkárságához küldött értesítéssel kell megtenni. Az ilyen nyilatkozat bármikor visszavonható. Az e cikkben említett nyilatkozatokat és azok visszavonását közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

15. cikk

Az illetékes hatóságok közötti egyeztetések

Amennyiben és amikor az megfelelő, a kibocsátó állam és a végrehajtó állam illetékes hatóságai egyeztethetnek egymással a kerethatározat zökkenőmentes és eredményes alkalmazásának megkönnyítése érdekében.

16. cikk

Az érintett hatóságok kötelezettségei abban az esetben, amikor a további határozatok a végrehajtó állam joghatósága alá tartoznak

(1)   A végrehajtó állam illetékes hatósága bármilyen, írásban dokumentált módon késedelem nélkül tájékoztatja a kibocsátó állam illetékes hatóságát az alábbiakkal kapcsolatos valamennyi határozatról:

a)

a próbaidő alatti magatartási szabály vagy alternatív szankció módosítása;

b)

az ítélet végrehajtása felfüggesztésének vagy a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó határozatnak a visszavonása;

c)

a próbaidő alatti magatartási szabály vagy az alternatív szankció be nem tartása esetén a szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása;

d)

próbaidő alatti magatartási szabályok vagy az alternatív szankció idejének eltelte.

(2)   A kibocsátó állam illetékes hatóságának kérelmére a végrehajtó állam illetékes hatósága tájékoztatja az előbbi hatóságot a végrehajtó állam nemzeti jogában az ítéletet eredményező bűncselekmény tekintetében előírt szabadságelvonás maximális időtartamáról, és arról, hogy a próbaidő alatti magatartási szabály vagy az alternatív szankció megsértése esetén az elítélt személyre milyen szankció szabható ki. A tájékoztatást az ítéletnek és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatnak a 6. cikk (1) bekezdésben említett tanúsítvánnyal együtt történő kézhezvételét követően haladéktalanul meg kell adni.

(3)   A kibocsátó állam illetékes hatósága bármilyen, írásban dokumentált módon haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtó állam illetékes hatóságát bármely olyan körülményről vagy ténymegállapításról, amely megítélése szerint az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett, egy vagy több határozat meghozatalához vezethet.

17. cikk

Az érintett hatóságok kötelezettségei abban az esetben, amikor a további határozatok a kibocsátó állam joghatósága alá tartoznak

(1)   Ha a 14. cikk (3) bekezdésének alkalmazása esetében a 14. cikk (1) bekezdésében említett további határozatok tekintetében a kibocsátó állam illetékes hatósága rendelkezik joghatósággal, a végrehajtó állam illetékes hatósága haladéktalanul tájékoztatja az előbbit alábbiakról:

a)

bármely olyan ténymegállapításról, amely valószínűsíthetően az ítélet végrehajtása felfüggesztésének a visszavonását vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos határozatnak a visszavonását eredményezi;

b)

bármely olyan ténymegállapításról, amely valószínűsíthetően szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés kiszabását eredményezi;

c)

minden olyan további tényről és körülményről, amelyről a kibocsátó állam illetékes hatósága tájékoztatást kíván kapni, és amely alapvetően fontos ahhoz, hogy lehetővé váljon számára további határozatoknak a nemzeti jogával összhangban való meghozatala.

(2)   Ha egy tagállam él a 11. cikk (4) bekezdésében említett lehetőséggel, ezen állam illetékes hatósága értesíti a kibocsátó állam illetékes hatóságát arról, ha az elítélt személy nem tesz eleget a próbaidő alatti magatartási szabálynak vagy alternatív szankciónak.

(3)   Az (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (2) bekezdésben említett ténymegállapításokról szóló értesítéshez a II. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell használni. Az (1) bekezdés c) pontjában említett tényekről és körülményekről szóló értesítést bármely írásban dokumentált módon kell megtenni, beleértve – ha lehetséges – a II. mellékletben foglalt formanyomtatvány használatát.

(4)   Ha a kibocsátó állam nemzeti joga értelmében a büntetés kiszabására vonatkozó határozat meghozatala előtt az elítélt személynek bírósági tárgyalást kell biztosítani, ezt a követelményt az olyan nemzetközi vagy európai uniós jogi eszközökben foglalt eljárás értelemszerű alkalmazásával lehet teljesíteni, amelyek a személyek videokapcsolat alkalmazásával való meghallgatásának lehetőségéről rendelkeznek.

(5)   A kibocsátó állam illetékes hatósága késedelem nélkül tájékoztatja a végrehajtó állam illetékes hatóságát az alábbiakkal kapcsolatos valamennyi határozatról:

a)

az ítélet végrehajtása felfüggesztésének a visszavonása vagy a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó határozat visszavonása;

b)

szabadságvesztés büntetés vagy szabadságmegvonással járó intézkedés végrehajtása, ha az ítélet tartalmaz ilyen intézkedést;

c)

szabadságvesztés büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés kiszabása, ha az ítéletben nem tartalmaz ilyen intézkedést;

d)

próbaidő alatti magatartási szabály vagy az alternatív szankció idejének eltelte.

18. cikk

A végrehajtó állam által minden esetben nyújtandó tájékoztatás

A végrehajtó állam illetékes hatósága bármilyen, írásban dokumentált módon késedelem nélkül tájékoztatja a kibocsátó állam illetékes hatóságát az alábbiakról:

1.

az ítéletnek és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatnak a 6. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvánnyal együtt történő továbbítása, az azok elismeréséért és a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletéhez szükséges, azt követő intézkedések meghozataláért felelős, illetékes hatóság részére a 6. cikk (7) bekezdésének megfelelően;

2.

az a tény, hogy a próbaidő alatti magatartási szabály vagy az alternatív szankciók felügyelete gyakorlatilag lehetetlen annak következtében, hogy az ítéletnek és adott esetben a próbaidőt megállapító határozatnak 6. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítvánnyal együtt, a végrehajtó államnak történő továbbítását követően az elítélt személy nem található a végrehajtó állam területén, amely esetben a végrehajtó állam nem köteles a próbaidő alatti magatartási szabályokat vagy az alternatív szankciókat felügyelni;

3.

az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat elismeréséről szóló, valamint a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletével járó felelősség vállalására vonatkozó döntésről;

4.

a 11. cikkel összhangban az ítélet és adott esetben a próbaidőt megállapító határozat elismerésének megtagadásáról szóló, valamint a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletével járó felelősségvállalás visszautasítására vonatkozó bármely határozat, a határozat indokolásával együtt;

5.

a 9. cikkel összhangban a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy az alternatív szankciók átalakítására vonatkozó bármely határozat, a határozat indokolásával együtt;

6.

Közkegyelemre, egyéni kegyelemre vonatkozó bármely olyan határozat, amely a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy az alternatív szankciók felügyelete vállalásának – a 19. cikk (1) bekezdésében említett okokból való – visszautasítását eredményezi, adott esetben a határozat indokolásával együtt.

19. cikk

Közkegyelem, egyéni kegyelem, az ítélet felülvizsgálata

(1)   Mind a kibocsátó állam, mind pedig a végrehajtó állam közkegyelmet hirdethet vagy egyéni kegyelmet gyakorolhat.

(2)   Ezen kerethatározat alapján csak a kibocsátó állam határozhat a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyeletének alapját képező ítélet felülvizsgálatára irányuló kérelmekről.

20. cikk

A végrehajtó állam joghatóságának megszűnése

(1)   Ha az elítélt személy megszökik, vagy többé már nem rendelkezik törvényes és szokásos tartózkodási hellyel a végrehajtó államban, a végrehajtó állam illetékes hatósága a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyelete, valamint az ítélettel kapcsolatos minden további határozat tekintetében a joghatóságot visszaadhatja a kibocsátó állam illetékes hatóságának.

(2)   Ha a kibocsátó államban az érintett személy ellen új büntetőeljárás indult, a kibocsátó állam illetékes hatósága kérheti a végrehajtó állam illetékes hatóságától a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók felügyelete, valamint az ítélettel kapcsolatos minden további határozat tekintetében a joghatóság visszaadását a kibocsátó állam illetékes hatóságának. Ebben az esetben a végrehajtó állam illetékes hatósága visszaadhatja a joghatóságot a kibocsátó állam illetékes hatóságának.

(3)   Ha e cikk alkalmazásában a joghatóság visszakerült a kibocsátó államhoz, ezen állam illetékeshatósága folytatja e joghatóság gyakorlását. A kibocsátó állam illetékes hatósága a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók további felügyelete tekintetében figyelembe veszi a próbaidő alatti magatartási szabályok vagy alternatív szankciók végrehajtó állambeli időtartamát és betartásuk mértékét, valamint a végrehajtó állam által a 16. cikk (1) bekezdésének megfelelően hozott bármely határozatot.

21. cikk

Nyelvek

A 6. cikk (1) bekezdésében említett tanúsítványt le kell fordítani a végrehajtó állam hivatalos nyelvére, illetve hivatalos nyelveinek egyikére. Bármely tagállam e kerethatározat elfogadásakor vagy egy későbbi időpontban a Tanács Főtitkárságánál letétbe helyezett nyilatkozatban kijelentheti, hogy kész elfogadni a tanúsítványt az Európai Unió intézményeinek más hivatalos nyelvén, illetve nyelvein készült fordításban is.

22. cikk

Költségek

Az e kerethatározat alkalmazásából eredő költségeket a végrehajtó állam viseli a kizárólag a kibocsátó állam területén felmerülő költségek kivételével.

23. cikk

Kapcsolat más megállapodásokkal és megegyezésekkel

(1)   E kerethatározat a tagállamok közötti kapcsolatokban 2011. december 6-tól az Európa Tanácsnak a próbára bocsátott vagy feltételesen szabadságra bocsátott elkövetők felügyeletéről szóló, 1964. november 30-i egyezménye megfelelő rendelkezéseinek helyébe lép.

(2)   A tagállamok továbbra is alkalmazhatják 2008. december 6-át követően hatályban lévő két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy megegyezéseket, amennyiben ezek lehetővé teszik e kerethatározat célkitűzéseinek kiterjesztését vagy bővítését, és hozzájárulnak a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyeletével kapcsolatos eljárások további egyszerűsítéséhez vagy megkönnyítéséhez.

(3)   A tagállamok 2008. december 6-át követően két- vagy többoldalú megállapodásokat vagy megegyezéseket köthetnek, amennyiben ezek lehetővé teszik e kerethatározat rendelkezéseinek a kiterjesztését vagy kibővítését, és hozzájárulnak a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyeletével kapcsolatos eljárások további egyszerűsítéséhez vagy megkönnyítéséhez.

(4)   A tagállamok 2009. március 6-ig értesítik a Tanácsot és a Bizottságot azokról a (2) bekezdésben említett, meglévő megállapodásokról és megegyezésekről, amelyeket továbbra is alkalmazni kívánnak. A tagállamok ezenfelül minden új – a (3) bekezdésben említetteknek megfelelő – megállapodásról vagy megegyezésről az azok aláírását követő három hónapon belül értesítik a Tanácsot és a Bizottságot.

24. cikk

Területi hatály

Ezt a kerethatározatot Gibraltárra is alkalmazni kell.

25. cikk

Végrehajtás

(1)   A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy e kerethatározat rendelkezéseinek 2011. december 6-ig megfeleljenek.

(2)   A tagállamok eljuttatják a Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak azoknak a rendelkezéseknek a szövegét, amelyekkel az e kerethatározatból eredő kötelezettségeket nemzeti jogukba átültetik.

26. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A Bizottság 2014. december 6-ig jelentést készít a tagállamoktól a 25. cikk (2) bekezdésének megfelelően kapott információk alapján.

(2)   A Tanács e jelentés alapján értékeli,

a)

hogy a tagállamok mennyiben tették meg az e kerethatározatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket; valamint

b)

e kerethatározat alkalmazását.

(3)   A jelentéshez szükség esetén mellékelni kell a jogalkotási javaslatokat.

27. cikk

Hatálybalépés

Ez a kerethatározat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ALLIOT-MARIE


(1)  HL C 147., 2007.6.30., 1. o.

(2)  2007. október 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL C 53., 2005.3.3., 1. o.

(4)  HL L 327., 2008.12.5., 27. o.

(5)  HL L 76., 2005.3.22., 16. o.

(6)  HL L 328., 2006.11.24., 59. o.

(7)  HL L 191., 1998.7.7., 4. o.

(8)  HL C 316., 1995.11.27., 49. o.


I. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

Image

Image


16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.