ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 335

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. december 13.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1241/2008/EK rendelete (2008. december 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1242/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a mezőgazdasági gazdaságok közösségi tipológiájának létrehozásáról

3

 

*

A Bizottság 1243/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének módosításáról bizonyos anyatej-helyettesítő tápszerek összetételi követelményeire vonatkozóan ( 1 )

25

 

*

A Bizottság 1244/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Kambodzsa különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt származó termék fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1614/2000/EK rendelet módosításáról

28

 

*

A Bizottság 1245/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Nepál különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt származó termék fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1615/2000/EK rendelet módosításáról

30

 

*

A Bizottság 1246/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a borpiac közös szervezéséhez kapcsolódó pénzeszközöknek a vidékfejlesztés költségvetési előirányzatába történő átcsoportosítása tekintetében a 479/2008/EK tanácsi rendelet 23. cikke (2) bekezdésének, valamint II. és III. mellékletének módosításáról

32

 

*

A Bizottság 1247/2008/EK rendelete (2008. december 11.) a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2305/2003/EK, a 955/2005/EK, a 969/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, az 1002/2007/EK, a 27/2008/EK és az 1067/2008/EK rendelettől az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a maniókára, a gabonafélékre, a rizsre és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2009. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről és a 382/2008/EK, az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK és a 633/2004/EK rendelettől a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatra vonatkozó 2009. évi behozataliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről

35

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/939/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. december 8.) az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskedelemre vonatkozó megállapodást módosító, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

39

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskedelemre vonatkozó megállapodás módosításáról

41

 

 

Bizottság

 

 

2008/940/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. október 21.) az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az azok elleni védekezésre és folyamatos ellenőrzésükre irányuló, a Közösséggel közösen finanszírozott nemzeti programok szabványos jelentési követelményeinek megállapításáról (az értesítés a C(2008) 6032. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

61

 

 

2008/941/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 8.) egyes hatóanyagoknak 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról, és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 7803. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

91

 

 

2008/942/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 9.) az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak díjazására 2007. augusztus 1-jétől, 2007. szeptember 1-jétől, 2007. október 1-jétől, 2007. november 1-jétől, 2007. december 1-jétől és 2008. január 1-jétől alkalmazandó súlyozások kiigazításáról

94

 

 

2008/943/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 12.) a csontolajnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 8083. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

97

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja (2008. december 8.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról

99

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

13.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/1


A BIZOTTSÁG 1241/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. december 13-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


13.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/3


A BIZOTTSÁG 1242/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

a mezőgazdasági gazdaságok közösségi tipológiájának létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösség mezőgazdasági üzemeinek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok összegyűjtésére szolgáló hálózat felállításáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkének (4) bekezdésére, 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A termelési szerkezetek és a termelési rendszerek között Közösség-szerte jelentősek a különbségek. A mezőgazdasági gazdaságok szerkezeti jellemzői és gazdasági eredményei elemzésének megkönnyítése érdekében a mezőgazdasági üzemek közösségi tipológiájának kialakításáról szóló, 1985. június 7-i 85/377/EGK bizottsági határozat (2) létrehozta a gazdaságok ökonómiai méret és gazdaságtípus szerinti megfelelő és egységes besorolását.

(2)

A közösségi tipológiát úgy kell kialakítani, hogy a gazdaságok egységes csoportjait kisebb-nagyobb halmazokba lehessen sorolni, és a gazdaságok helyzetét össze lehessen hasonlítani.

(3)

Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági termelők jövedelmében növekszik az olyan jövedelemszerző tevékenységek jelentősége, amelyek a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódnak, de nem tartoznak a gazdaság mezőgazdasági alaptevékenységei közé, a közösségi tipológiába szükséges beépíteni a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek besorolását.

(4)

A 79/65/EGK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében, 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 7. cikkének (2) bekezdésében szereplő célkitűzések elérése érdekében szükséges kidolgozni a közösségi tipológiára vonatkozó végrehajtási szabályokat. Továbbá a közösségi tipológiát indokolt alkalmazni a közösségi mezőgazdasági számviteli információs hálózaton (FADN) keresztül begyűjtött számviteli adatokat használó, adatszolgáltató mezőgazdasági gazdaságokra.

(5)

A mezőgazdasági gazdaságok szerkezetére és a mezőgazdasági termelési módszerekre vonatkozó felmérések szervezéséről, valamint az 571/88/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 1166/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) IV. melléklete értelmében a gazdaságok szerkezetének mintavétel alapján történő felmérését a közösségi tipológiával összhangban kell elvégezni, és annak a gazdaságok típusára és méretére nézve statisztikailag reprezentatívnak kell lennie. Ennélfogva a közösségi tipológiának azokra a gazdaságokra is indokolt alkalmazhatónak lennie, amelyekkel kapcsolatban a gazdaságszerkezeti felmérések során adatokat gyűjtenek.

(6)

A gazdaság típusát és ökonómiai méretét mindig pozitív értékben kifejezett gazdasági kritériumok alapján indokolt megállapítani. Emiatt helyénvaló a standard termelési érték (STÉ) használata. A standard termelési értéket termékenként kell megállapítani. Azon termékek listájának, amelyeket illetően standard termelési értéket kell számítani, szükséges összhangban lennie 1166/2008/EK rendelet szerinti, a gazdaságszerkezeti felmérésekben szereplő ágazatok listájával. A tipológiának a mezőgazdasági számviteli információs hálózatban lévő gazdaságokra való alkalmazásának lehetővé tétele érdekében szükséges elkészíteni a szerkezeti felmérésekben szereplő ágazatok és a mezőgazdasági számviteli információs hálózat adatszolgáltatási rovatai közötti megfelelési táblázatot.

(7)

A standard termelési értékek egy ötéves bázisidőszak átlagértékein alapulnak, amelyeket azonban indokolt rendszeresen frissíteni azért, hogy a gazdasági folyamatokat figyelembe lehessen venni annak érdekében, hogy a tipológia továbbra is teljes mértékben alkalmazható legyen. A frissítés rendszerességét azokhoz az évekhez indokolt igazítani, amelyekben a gazdaságszerkezeti felmérésekre sor kerül.

(8)

A mezőgazdasági számviteli információs hálózatba (FADN 2010) felveendő adatszolgáltató gazdaságok kiválasztási tervének felvázolása érdekében szükséges gondoskodni arról, hogy az e rendeletben előírt tipológiát már a 2007. évi gazdaságszerkezeti felmérés során alkalmazzák. Emellett a tipológia szerint besorolt gazdaságok helyzetével kapcsolatos felmérések összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében arról is indokolt gondoskodni, hogy azt már a 2010. évi gazdaságszerkezeti felmérést megelőzően is alkalmazzák a gazdaságok számviteli adathálózatában. Ezért szükséges egy olyan eltérésről rendelkezni, amely biztosítja a standard termelési értékek 2004-es bázisévre vonatkozó kiszámítását.

(9)

A standard termelési értékeket és a kiszámításukhoz szükséges adatokat az egyes tagállamok által a 79/65/EGK rendelet 6. cikkével összhangban kijelölt összekötő irodákon keresztül kell eljuttatni a Bizottsághoz. Szükséges biztosítani, hogy az összekötő iroda a vonatkozó információkról a Bizottság által létrehozott tájékoztató rendszeren keresztül közvetlenül tájékoztathassa a Bizottságot. Emellett arról is indokolt előre gondoskodni, hogy a rendszer lehetővé tegye a szükséges információcserét, az összekötő irodák rendelkezésére bocsátott minták alapján. Arról is szükséges rendelkezni, hogy a Bizottság a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottságán keresztül tájékoztassa a tagállamokat a számítógépes rendszer megvalósításának általános feltételeiről.

(10)

Az egyértelműség érdekében és tekintettel arra, hogy a közösségi tipológia általánosan alkalmazandó intézkedés, és nem csupán egy meghatározott körbe tartozó címzettjei vannak, a 85/377/EGK határozatot indokolt rendelettel felváltani.

(11)

Az e rendeletben megállapított rendelkezések összhangban állnak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és alkalmazási kör

(1)   Ez a rendelet létrehozza a „gazdaságok közösségi tipológiáját” (a továbbiakban: a tipológiát), amely a Közösségben található gazdaságok gazdaságtípus, ökonómiai méret és a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek jelentősége szerinti egységes osztályozását jelenti.

(2)   A tipológiát elsősorban a közösségi gazdaságszerkezeti felmérések keretében, és a mezőgazdasági számviteli információs hálózaton keresztül begyűjtött adatoknak a gazdaságtípus és az ökonómiai méret szerinti besorolásához kell használni.

2. cikk

A gazdaságtípus

(1)   E rendelet alkalmazásában a „gazdaságtípust” a különböző ágazatok standard termelési értékének a gazdaság szokásos teljes termeléséhez való relatív hozzájárulásának arányában kell megállapítani. A standard termelési értéket az 5. cikk szerint kell meghatározni.

(2)   A szükséges részletezettségtől függően a gazdaságtípusokat az alábbi csoportokra lehet osztani:

a)

általános gazdaságtípusok;

b)

fő gazdaságtípusok;

c)

altípusok.

A gazdaságok gazdaságtípus szerinti besorolását az I. melléklet szerint kell elvégezni.

3. cikk

A gazdaság ökonómiai mérete

A gazdaság ökonómiai méretét a gazdaság teljes standard termelési értéke alapján kell meghatározni. Mértékegysége az euro. A gazdaság ökonómiai méretének és az ökonómiai méretosztályok kiszámításának módszereit a II. melléklet tartalmazza.

4. cikk

A gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységek

A gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó olyan jövedelemszerző tevékenységek jelentőségét, amelyek a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódnak, de nem tartoznak a gazdaság mezőgazdasági alaptevékenységei közé, ezen egyéb jövedelemszerző tevékenységeknek a gazdaság összes termelési értékéhez viszonyított százalékos arányában kell megállapítani. Ezt az arányt százaléksávban kell kifejezni. Ezek a százaléksávok a III. melléklet C. része szerint kerülnek meghatározásra.

A gazdaság összes termelési értékét, illetve az arány meghatározását és kiszámításának módszerét a III. melléklet A. és B. része tartalmazza.

5. cikk

A standard termelési érték és az összes standard termelési érték

(1)   E rendelet alkalmazásában a „standard termelési érték” a bruttó termelés standard értékét jelenti.

A standard termelési értéket az e rendelet IV. mellékletében említett minden egyes régió, valamint 1166/2008/EK rendelet III. melléklete szerinti, a gazdaságok szerkezetére vonatkozó felmérésekben szereplő minden egyes növénytermesztési és állattenyésztési ágazat vonatkozásában meg kell határozni.

Az egyes ágazatok standard termelési értékének meghatározására szolgáló számítási módszert, illetve a vonatkozó adatok összegyűjtésének folyamatait e rendelet IV. melléklete ismerteti.

(2)   A gazdaság teljes standard termelési értékét úgy kapjuk meg, ha az egyes ágazatok tekintetében meghatározott, az egységenkénti standard termelési értékeknek a megfelelő egységek számával történő beszorzásával kapott értékeket összeadjuk.

(3)   A standard termelési értékeknek az N. évi gazdaságszerkezeti felmérés céljaira való kiszámítása során a „bázisidőszak” az N–5-től az N–1-ig terjedő egymást követő öt évet magában foglaló N–3. év.

A standard termelési értékeket az első albekezdésben említett ötéves bázisidőszakra számított átlagos alapadatokból kell megállapítani. A gazdasági folyamatok figyelembevételének érdekében a standard termelési értékek frissítését legkésőbb akkor el kell végezni, amikor gazdaságszerkezettel kapcsolatos felmérésre sor kerül.

Az első bázisidőszak, amelyre vonatkozóan standard termelési értéket kell számítani, a 2005., a 2006., a 2007., a 2008. és a 2009. naptári évet, vagy a 2005–2006-os, a 2006–2007-es, a 2007–2008-as, a 2008–2009-es és a 2009–2010-es mezőgazdasági évet magában foglaló, 2007. évi bázisidőszaknak felel meg.

(4)   A (3) bekezdéstől eltérően a 2004. évi bázisidőszakra vonatkozóan a tagállamoknak a 204/2006/EK bizottsági rendelet (4) szerinti, a 2007. évi gazdaságszerkezeti felmérésében szereplő ágazatokra vonatkozóan kell standard termelési értékeket számítaniuk. Ebben az esetben a bázisidőszak vagy a 2003., a 2004. és a 2005. naptári évet, vagy a 2003–2004-es, a 2004–2005-ös és a 2005–2006-os mezőgazdasági évet fedi le.

6. cikk

Az adatok továbbítása a Bizottsághoz

(1)   A standard termelési értékeket és a IV. melléklet 3. részében említett adatokat az egyes tagállamok által a 79/65/EGK rendelet 6. cikkével összhangban kijelölt összekötő irodán, vagy azon a szerven keresztül kell eljuttatni a Bizottsághoz (az Eurostathoz), amelyet ezzel a feladattal megbíztak.

(2)   Az N. év bázisidőszakára vonatkozó standard termelési értékeket és a IV. melléklet 3. részében említett adatokat a tagállamoknak az N+3. év december 31-ig – vagy ha szükséges – a Bizottság által a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottságával történő egyeztetés után megszabott határidőig kell eljuttatniuk a Bizottsághoz.

A 2004-es bázisévre vonatkozó standard termelési értéket 2008. december 31-ig kell eljuttatni a Bizottsághoz.

(3)   A standard termelési értékek és az (1) bekezdésben említett adatok továbbítására a tagállamoknak a Bizottság (az Eurostat) által a dokumentumoknak és információknak a Bizottság és a tagállamok közötti elektronikus cseréje céljából a tagállamok rendelkezésére bocsátott informatikai rendszereket kell használniuk.

(4)   A továbbítandó dokumentumok formai és tartalmi követelményeit a Bizottság határozza meg a (3) bekezdésben említett rendszereken keresztül hozzáférhető minták vagy kérdőívek alapján. Az (1) bekezdésben említett adatok jellemzőire vonatkozó előírásokat a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottsága határozza meg.

7. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 85/377/EGK határozat hatályát veszti.

A 85/377/EGK határozatot azonban továbbra is alkalmazni kell abból a célból, hogy a mezőgazdasági számviteli információs hálózatába tartozó gazdaságok osztályba sorolását a 2009-es számviteli évvel bezárólag, az 571/88/EGK tanácsi rendeletben (5) említett, a gazdaságszerkezeti felmérésekbe tartozó gazdaságok osztályba sorolását pedig a 2007. évi felméréssel bezárólag el lehessen végezni.

(2)   A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozások e rendeletre való hivatkozásnak tekintendők, és az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell őket értelmezni.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

A rendeletet a mezőgazdasági számviteli információs hálózat esetében a 2010-es szmviteli évtől, a gazdaságszerkezeti felmérés esetében pedig a 2010-es felméréssel kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 109., 1965.6.23., 1859/65. o.

(2)  HL L 220., 1985.8.17., 1. o.

(3)  HL L 321., 2008.12.1., 14. o.

(4)  HL L 34., 2006.2.7., 3. o.

(5)  HL L 56., 1988.3.2., 1. o.


I. MELLÉKLET

A GAZDASÁGOK OSZTÁLYOZÁSA GAZDASÁGTÍPUS SZERINT

A.   OSZTÁLYOZÁSI RENDSZER

Szakosodott gazdaságok – növénytermesztés

Általános gazdaságtípus

Fő gazdaságtípus

Altípus

1.

Szakosodott szántóföldi növénytermesztés

15.

Szakosodott gabona-, olajosmag- és fehérjenövény-termesztés

151.

Szakosodott gabona- (a rizs kivételével), olajosmag- és fehérjenövény-termesztés

152.

Szakosodott rizstermesztés

153.

Gabona, olajosmag, fehérjenövény és rizs termesztése vegyesen

16.

Szántóföldi növények termesztése

161.

Szakosodott gyökgumós növények termesztése

162.

Gabona-, fehérjenövény és kapásnövények termesztése vegyesen

163.

Szántóföldi zöldségek szakosodott termesztése

164.

Szakosodott dohánytermesztés

165.

Szakosodott gyapottermesztés

166.

Különféle szántóföldi növények vegyesen

2.

Szakosodott kertészet

21.

Szakosodott növényházi kertészet

211.

Szakosodott növényházi zöldségtermesztés

212.

Szakosodott növényházi virág- és dísznövénytermesztés

213.

Szakosodott vegyes növényházi kertészet

22.

Szakosodott szabadföldi kertészet

221.

Szakosodott szabadföldi zöldségtermesztés

222.

Szakosodott szabadföldi virág- és dísznövénytermesztés

223.

Szakosodott vegyes szabadföldi kertészet

23.

Egyéb kertészet

231.

Szakosodott gombatermesztés

232.

Szakosodott faiskolák

233.

Különféle egyéb kertészeti termelés

3.

Szakosodott ültetvénytermesztés

35.

Szakosodott szőlészet

351.

Szakosodott minőségi bortermelés

352.

Szakosodott bortermelés (a minőségi borok kivételével)

353.

Szakosodott csemegeszőlő-termesztés

354.

Egyéb szőlészet

36.

Gyümölcsök és citrusfélék szakosodott termesztése

361.

Szakosodott gyümölcstermesztés (citrusfélék, trópusi gyümölcsök és héjasgyümölcsűek kivételével)

362.

Citrusfélék szakosodott termesztése

363.

Héjasgyümölcsűek szakosodott termesztése

364.

Trópusi gyümölcsök szakosodott termesztése

365.

Gyümölcsfélék, citrusfélék, trópusi gyümölcsök és héjasgyümölcsűek szakosodott termesztése: vegyes termelés

37.

Szakosodott olajbogyó-termesztés

370.

Szakosodott olajbogyó-termesztés

38.

Különféle szántóföldi növények vegyesen

380.

Különféle szántóföldi növények vegyesen


Szakosodott gazdaságok – állattenyésztés

Általános gazdaságtípus

Fő gazdaságtípus

Altípus

4.

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok szakosodott tartása

45.

Szakosodott tejtermelés

450.

Szakosodott tejtermelés

46.

Szakosodott marhatartás – tenyésztés és hízlalás

460.

Szakosodott marhatartás – tenyésztés és hízlalás

47.

Marhatartás – tejtermelés, tenyésztés és hízlalás vegyesen

470.

Marhatartás – tejtermelés, tenyésztés és hízlalás vegyesen

48.

Juh, kecske és egyéb tömegtakarmány-fogyasztó jószág

481.

Szakosodott juhtartás

482.

Juh és marha vegyesen

483.

Szakosodott kecsketartás

484.

Különféle tömegtakarmány-fogyasztó jószág

5.

Abrakfogyasztó állatok szakosodott tartása

51.

Szakosodott sertéstartás

511.

Szakosodott sertéstenyésztés

512.

Szakosodott sertéshízlalás

513.

Sertéstenyésztés és -hízlalás vegyesen

52.

Szakosodott baromfitartás

521.

Szakosodott tojástermelés

522.

Szakosodott hízóbaromfi-tartás

523.

Tojástermelés és hízóbaromfi-tartás vegyesen

53.

Különféle abrakfogyasztó állatok vegyesen

530.

Különféle abrakfogyasztó állatok vegyesen


Vegyes gazdaságok

Általános gazdaságtípus

Fő gazdaságtípus

Altípus

6.

Vegyes növénytermesztés

61.

Vegyes növénytermesztés

611.

Kertészet és ültetvények vegyesen

612.

Szántóföldi növénytermesztés és kertészet vegyesen

613.

Szántóföldi növénytermesztés és szőlészet vegyesen

614.

Szántóföldi növénytermesztés és ültetvények vegyesen

615.

Vegyes növénytermesztés, főként szántóföldi növények termesztése

616.

Egyéb vegyes növénytermesztés

7.

Vegyes állattartó gazdaságok

73.

Vegyes állatállomány, főként tömegtakarmány-fogyasztó állatok

731.

Vegyes állatállomány, főként tejelő állatok

732.

Vegyes állatállomány, főként nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatok

74.

Vegyes állatállomány, főként abrakfogyasztó állatok

741.

Vegyes állatállomány, abrakfogyasztó állatok és tejelők vegyesen

742.

Vegyes állatállomány, abrakfogyasztó állatok és nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatok

8.

Szántóföldi növények – állattartás vegyesen

83.

Szántóföldi növények – tömegtakarmány-fogyasztó állatok tartása vegyesen

831.

Szántóföldi növények tejelő állatállománnyal vegyesen

832.

Tejelő állatok szántóföldi növényekkel vegyesen

833.

Szántóföldi növények nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatállománnyal vegyesen

834.

Nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány szántóföldi növényekkel vegyesen

84.

Különféle növények és állatok vegyesen

841.

Szántóföldi növénytermesztés és abrakfogyasztó állatok vegyesen

842.

Ültetvények és tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány vegyesen

843.

Méhészet

844.

Különféle vegyes növények és állatok

9.

Osztályba nem sorolt gazdaság

90.

Osztályba nem sorolt gazdaság

900.

Osztályba nem sorolt gazdaság

B.   MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT ÉS ÖSSZESÍTŐ KÓDOK

I.   A gazdaságszerkezeti felmérés és a mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) adatszolgáltatási rovatai közötti megfelelések

A standard termelési értékek alkalmazására szolgáló megfelelő rovatok

A rovathoz használandó kód

A gazdaságszerkezetre vonatkozó 2010., 2013., és 2016. évi közösségi felmérés

1166/2008/EK rendelet)

Adatszolgáltatás az FADN keretében

(a mezőgazdasági adatszolgáltatásról szóló 868/2008/EK rendelet ) (1)

I.   

Növénytermesztés

2.01.01.01.

Közönséges búza és tönköly

120.

Közönséges búza és tönkölybúza

2.01.01.02.

Durumbúza

121.

Durumbúza

2.01.01.03.

Rozs

122.

Rozs (kétszeres is)

2.01.01.04.

Árpa

123.

Árpa

2.01.01.05.

Zab

124.

Zab

125.

Nyári gabonakeverék

2.01.01.06.

Szemes kukorica

126.

Szemes kukorica (a nedves szemes kukorica is)

2.01.01.07.

Rizs

127.

Rizs

2.01.01.99.

Egyéb gabonafélék szemes terménynek

128.

Egyéb gabonafélék

2.01.02.

Száraz hüvelyesek és fehérjetartalmú növények szemes terménynek (beleértve a vetőmagot, valamint a gabonafélék és hüvelyesek keverékét)

129.

Fehérjenövények

2.01.02.01.

Ebből borsó, lóbab és édes csillagfürt

360.

Borsó, lóbab és édes csillagfürt

361.

Lencse, csicseriborsó és római bükköny

330.

Egyéb fehérjenövények

2.01.03.

Burgonya (újburgonya és vetőburgonya is)

130.

Burgonya (a korai és a vetőburgonya is)

2.01.04.

Cukorrépa (vetőmag nem)

131.

Cukorrépa (a vetőmagot kivéve)

2.01.05.

Takarmányozásra használt gumósok és káposztafélék (vetőmag nem)

144.

Gumós takarmánynövények és káposztafélék (vetőmag nélkül)

2.01.06.01.

Dohány

134.

Dohány

2.01.06.02.

Komló

133.

Komló

2.01.06.03.

Gyapot

347.

Gyapot

2.01.06.04.

Káposztarepce és répare

331.

Repce

2.01.06.05.

Napraforgó

332.

Napraforgó

2.01.06.06.

Szója

333.

Szója

2.01.06.07.

Lenmag (olajlen)

364.

Len, a rostlen kivételével

2.01.06.08.

Egyéb olajos magvúak

334.

Egyéb olajnövények

2.01.06.09.

Len

373.

Rostlen

2.01.06.10.

Kender

374.

Kender

2.01.06.11.

Egyéb rostnövények

 

2.01.06.12.

Illóolajnövények, gyógyhatású és fűszernövények

345.

Gyógynövények, fűszer- és illóolaj-tartalmú növények, a teát, a kávét és a kávécikóriát is beleértve

2.01.06.99.

Egyéb, máshová nem sorolt ipari növények

346.

Cukornád

348.

Egyéb ipari növények

2.01.07.

Friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca, ebből:

 

2.01.07.01.

Szabadföld vagy alacsony (nem járható) védőtakarás

 

2.01.07.01.01.

Szántóföld

136.

Szántóföldön, vetésforgóban termesztett friss zöldségfélék, dinnye és szamóca

2.01.07.01.02.

Árutermelő kertészet

137.

Szabadföldi árutermelő kertészetben termesztett friss zöldségfélék, dinnye és szamóca

2.01.07.02.

Üvegház vagy más (járható) védőtakarás

138.

Termesztőberendezésben termesztett friss zöldségfélék, dinnye és szamóca

2.01.08.

Virágok és dísznövények (a faiskolákat kivéve):

 

2.01.08.01.

Szabadföld vagy alacsony (nem járható) védőtakarás

140.

Szabadföldön termesztett virágok és dísznövények (a csemetekert nélkül)

2.01.08.02.

Üvegház vagy más (járható) védőtakarás

141.

Termesztőberendezésben termesztett virágok és dísznövények

2.01.09.

Takarmánynövények zölden betakarítva

 

2.01.09.01.

Időszaki gyep

147.

Időszaki gyep

2.01.09.02.

Egyéb takarmánynövények

145.

Egyéb takarmánynövények

2.01.09.02.01.

Silókukorica

326.

Takarmánykukorica

2.01.09.02.02.

Pillangós zöldtakarmányok

VALAMINT

327.

Egyéb silózásra szánt gabonafélék

VALAMINT

2.01.09.02.99.

Egyéb, máshová nem sorolt takarmánynövények zölden betakarítva

328.

Egyéb takarmánynövények

2.01.10.

Szántóföldi vetőmagok és palánták

142.

Fűmag

143.

Egyéb vetőmag

2.01.11.

Egyéb szántóföldi növények

148.

A 120–147. rovatban nem szereplő egyéb szántóföldi növények

149.

Vetésre előkészített, másoknak bérbe adott föld, beleértve az alkalmazottak számára természetbeni juttatásként rendelkezésére bocsátott földet is

2.01.12.01.

Támogatásra nem jogosult ugar

146.

Ugar

Hiányzó adatok (3. kód) Pénzügyi támogatásra nem jogosult ugar

2.01.12.02.

Gazdaságilag nem hasznosított, támogatásra jogosult ugar

146.

Ugar

Hiányzó adatok (8. kód) Művelésből kivont, termelési célokra nem használt föld, amely után a gazdaság pénzügyi támogatásra jogosult

2.03.01.

Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt

150.

Rétek és állandó legelők

2.03.02.

Külterjes legelő

151.

Extenzív gyep

2.03.03.

A termelésből kivont, támogatásra jogosult állandó legelő és rét

314.

Termelési célokra már nem használt, támogatásra jogosult állandó gyepterület

2.04.01.

Gyümölcsös- és bogyós ültetvények

152.

Gyümölcsösök és bogyósgyümölcs-ültetvények

2.04.01.01.

Gyümölcsös ültetvények, ebből:

 

2.04.01.01.01.

Mérsékelt égövi gyümölcsfajok

349.

Almatermésűek

350.

Csonthéjas gyümölcsök

2.04.01.01.02.

Szubtrópusi gyümölcsfajok

353.

Trópusi és szubtrópusi gyümölcsök

2.04.01.02.

Bogyósok

352.

Kisméretű gyümölcsök és bogyók

2.04.01.03.

Héjasok

351.

Héjas gyümölcsök

2.04.02.

Citrusültetvények

153.

Citrusültetvények

2.04.03.

Olívaültetvények

154.

Olajfaligetek

2.04.03.01.

Szokásosan étkezési olajbogyó termesztése

281.

Étkezési olajbogyó

2.04.03.02.

Szokásosan olajkészítésre szánt olajbogyó termesztése

282.

Olajbogyó olívaolaj előállításához

283.

Olívaolaj

2.04.04.

Szőlő, ebből az, ahol a szokásos termék:

155.

Szőlő

2.04.04.01.

Minőségi bor

286.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi borok előállításához való szőlő

292.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott minőségi borok előállításához való szőlő

289.

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi borok

294.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott minőségi borok

2.04.04.02.

Egyéb bor

293.

Egyéb borok előállításához való szőlő

288.

Különféle borászati termékek: a gazdaságban termelt szőlőmust, szőlőlé, fogyasztási borpárlat, borecet és egyéb termékek

295.

Egyéb borok

2.04.04.03.

Csemegeszőlő

285.

Csemegeszőlő

2.04.04.04.

Mazsola

291.

Mazsola

2.04.05.

Faiskolák

157.

Csemetekertek, ideértve a szőlőoltvány-iskolákat

2.04.06.

Egyéb ültetvények

ebből karácsonyfa

158.

Egyéb ültetvények

2.04.07.

Üvegházi ültetvények

156.

Termesztőberendezésben termesztett ültetvények

2.06.01.

Gomba

139.

Gomba

II.   

Állattenyésztés

3.01.

Lófélék

22.

Lófélék

3.02.01.

Egy évnél fiatalabb hím- és nőivarú szarvasmarha

23.

Hízóborjú

24.

Egyéb, egy évnél fiatalabb szarvasmarha

3.02.02.

Egy és két év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha

25.

1–2 év közötti hím szarvasmarha

3.02.03.

Egy és két év közötti életkorú nőivarú szarvasmarha

26.

1–2 év közötti nőstény szarvasmarha

3.02.04.

Kétéves és idősebb hímivarú szarvasmarha

27.

Kétéves vagy idősebb hím szarvasmarha

3.02.05.

Kétéves és idősebb üsző

28.

Tenyészüsző

29.

Hízóüsző

3.02.06.

Tejhasznú tehén

30.

Tejelő tehén

31.

Selejttehén

3.02.99.

Egyéb tehén

32.

Egyéb tehén

3.03.01.

Juh (mindenféle korú)

 

3.03.01.01.

Juh, nőivarú tenyészállat

40.

Anyajuh

3.03.01.99.

Egyéb juh

41.

Egyéb juh

3.03.02.

Kecske (mindenféle korú)

 

3.03.02.01.

Kecske, nőivarú tenyészállat

38.

Anyakecske

3.03.02.99.

Egyéb kecske

39.

Egyéb kecske

3.04.01.

20 kg élősúly alatti malac

43.

Malac

3.04.02.

50 kg vagy nagyobb súlyú tenyészkoca

44.

Tenyészkoca

3.04.99.

Egyéb sertés

45.

Hízósertés

46.

Egyéb sertés

3.05.01.

Brojler

47.

Húscsirke

3.05.02.

Tojótyúk

48.

Tojótyúk

3.05.03.

Egyéb baromfi

49.

Egyéb baromfi

3.05.03.01.

Pulyka

3.05.03.02.

Kacsa

3.05.03.03.

Liba

3.05.03.04.

Strucc

3.05.03.99.

Egyéb, máshol nem említett baromfi

3.06.

Nyúl, nőivarú tenyészállat

34.

Anyanyúl

3.07.

Méh

33.

Méhkaptár

II.   A 2010., 2013. és 2016. évi gazdaságszerkezeti felmérésben szereplő egyes ágazatokat összesítő kódok

P45.

Szarvasmarha, tejtermelés = 3.02.01. (Egy évnél fiatalabb hím- és nőivarú szarvasmarha) + 3.02.03. (Egy és két év közötti életkorú nőivarú szarvasmarha) + 3.02.05. (Kétéves és idősebb üsző) + 3.02.06. (Tejhasznú tehén)

P46.

Szarvasmarha = P45 (szarvasmarha, tejtermelés) + 3.02.02. (Egy és két év közötti életkorú hímivarú szarvasmarha) + 3.02.04. (Kétéves és idősebb hímivarú szarvasmarha) + 3.02.99. (egyéb tehén)

GL

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok tartása = 3.01. (lófélék) + P46 (szarvasmarha) + 3.03.01.01. (Juh, nőivarú tenyészállat) + 3.03.01.99 (egyéb juh) + 3.03.02.01. (Kecske, nőivarú tenyészállat) + 3.03.02.99. (egyéb kecske)

Ha GL=0

FCP1

Értékesítési célú takarmány-termelés = 2.01.05. (Takarmányozásra használt gumósok és káposztafélék) + 2.01.09. (Takarmánynövények zölden betakarítva) + 2.03.01. (Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt) + 2.03.02. (külterjes legelő)

FCP4

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok takarmánya = 0

P17

Gyökgumósok = 2.01.03. (burgonya) + 2.01.04. (cukorrépa) + 2.01.05. (Takarmányozásra használt gumósok és káposztafélék)

Ha GL>0

FCP1

Értékesítési célú takarmány-termelés = 0

FCP4

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok takarmánya = 2.01.05. (Takarmányozásra használt gumósok és káposztafélék) + 2.01.09 Takarmánynövények zölden betakarítva) + 2.03.01. (Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt) + 2.03.02. (külterjes legelő)

P17

Gyökgumósok = 2.01.03. (burgonya) + 2.01.04. (cukorrépa)

P151.

Gabonafélék a rizs kivételével = 2.01.01.01. (Közönséges búza és tönköly) + 2.01.01.02. (durumbúza) + 2.01.01.03. (rozs) + 2.01.01.04. (árpa) + 2.01.01.05. (zab) + 2.01.01.06. (szemes kukorica) + 2.01.01.99. (Egyéb gabonafélék szemes terménynek)

P15.

Gabonafélék = P151 (gabonafélék a rizs kivételével) + 2.01.01.07. (rizs)

P16.

Olajos magvak = 2.01.06.04. (káposztarepce és réparepce) + 2.01.06.05. (napraforgó) + 2.01.06.06. (szója) + 2.01.06.07. (Lenmag (olajlen)) + 2.01.06.08. (egyéb olajos magvúak)

P51.

Sertés = 3.04.01. (20 kg élősúlynál kisebb malac) + 3.04.02. (50 kg vagy nagyobb súlyú tenyészkoca) + 3.04.99. (egyéb sertés)

P52.

Baromfi = 3.05.01. (brojler) + 3.05.02. (tojótyúk) + 3.05.03. (egyéb baromfi)

P1.

Általános növénytermesztés = P15 (gabonafélék) + 2.01.02. (száraz hüvelyesek és fehérjetartalmú növények szemes terménynek) + 2.01.03. (burgonya) + 2.01.04. (cukorrépa) + 2.01.06.01. (dohány) + 2.01.06.02. (komló) + 2.01.06.03. (gyapot) + P16 (olajos magvak) + 2.01.06.09. (len) + 2.01.06.10. (kender) + 2.01.06.11. (egyéb rostnövények) + 2.01.06.12. (illóolajnövények, gyógyhatású és fűszernövények) + 2.01.06.99. (egyéb, máshová nem sorolt ipari növények) + 2.01.07.01.01. (friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca – szabadföld vagy alacsony (nem járható) védőtakarás – szántóföld) + 2.01.10. (szántóföldi vetőmagok és palánták) + 2.01.11. (egyéb szántóföldi növények) + 2.01.12.01. (támogatásra nem jogosult ugar) + FCP1 (értékesítési célú takarmány-termelés)

P2.

Kertészet = 2.01.07.01.02. (friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca – szabadföld vagy alacsony (nem járható) védőtakarás – árutermelő kertészet) + 2.01.07.02. (friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca – üvegház vagy más (járható) védőtakarás) + 2.01.08.01. (virágok és dísznövények – szabadföld vagy alacsony (nem járható) védőtakarás) + 2.01.08.02. (virágok és dísznövények – üvegház vagy más (járható) védőtakarás) + 2.06.01. (gomba) + 2.04.05. (faiskolák)

P3.

Ültetvények = 2.04.01. (Gyümölcsös és bogyós ültetvények) + 2.04.02. (citrusültetvények) + 2.04.03. (olívaültetvények) + 2.04.04. (szőlő) + 2.04.06. (egyéb ültetvények) + 2.04.07. (üvegházi ültetvények)

P4.

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok tartása és takarmánytermesztés = GL (tömegtakarmány-fogyasztó állatok) + FCP4 (tömegtakarmány-fogyasztó állatok takarmánya)

P5.

Abrakfogyasztó állatok = P51 (sertés) + P52 (baromfi) + 3.06. (Nyúl, nőivarú tenyészállat)

C.   A GAZDASÁGTÍPUSOK MEGHATÁROZÁSA

A gazdaságtípust két jellemző határozza meg:

a)

Az érintett ágazatok jellege

Az ágazatok a 2010., 2013., és 2016. évi közösségi gazdaságszerkezeti felmérésekben szereplő ágazatok listájára utalnak, feltüntetésük során az e melléklet B.I. részében szereplő kódokat, vagy az e melléklet B.II. részében felsorolt, az egyes ágazatokat összesítő kódokat kell használni. (2).

b)

Az osztályok határait meghatározó küszöbértékek

Eltérő rendelkezés hiányában ezeket a küszöbértékeket a gazdaság teljes standard termelési értékének törtrészében kell megadni.

Szakosodott gazdaságok – növénytermesztés

Gazdaságtípus

Fogalommeghatározás

Az ágazatok kódja és a küszöbértékek

(lásd: a Melléklet B. részét)

Általános típus

Fő típus

Altípus

Kód

 

Kód

 

Kód

 

1.

Szakosodott szántóföldi növénytermesztés

 

 

 

 

Általános növénytermesztés, azaz gabonafélék, magtermelési célú száraz hüvelyesek és fehérjenövények, olajos magvak, burgonya, cukorrépa, ipari növények, friss zöldségek, dinnyefélék, szamócafélék a szántóföldön, szántóföldi növények vetőmagvai és szaporítóanyagai, egyéb szántóföld, ugar és értékesítési célú takarmány > 2/3

P1 > 2/3

15.

Szakosodott gabona-, olajosmag- és fehérjenövény termesztés

 

 

Gabonafélék, olajos magvak, száraz hüvelyesek és fehérjenövények szemes terménynek > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151.

Szakosodott gabona-, olajosmag- és fehérjenövény termesztés

Gabonafélék (rizs kivételével), olajos magvak, száraz hüvelyesek és fehérjenövények szemes terménynek > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152.

Szakosodott rizstermesztés

Rizs > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153.

Gabona-, fehérjenövény és rizs termesztése vegyesen

A 15. osztályba tartozó gazdaságok, a 151. és 152. osztály kivételével

 

16.

Szántóföldi növények termesztése

 

 

Általános növénytermesztés > 2/3; gabonafélék, olajos magvak, száraz hüvelyesek és fehérjenövények szemes terménynek ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161.

Szakosodott gyökérnövény-termesztés

Burgonya, cukorrépa és takarmányozásra használt gyökérnövények és káposztafélék > 2/3

P17 > 2/3

162.

Gabona-, fehérjenövény és gyökérnövények termesztése vegyesen

Gabonafélék, olajos magvak, száraz hüvelyesek és fehérjenövények szemes terménynek > 1/3, gyökgumósok > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163.

Szántóföldi zöldségek szakosodott termesztése

Friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca szántóföldön > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164.

Dohány szakosodott termesztése

Dohány > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165.

Gyapot szakosodott termesztése

Gyapot > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166.

Különféle szántóföldi növények vegyesen

A 16. osztályba tartozó gazdaságok, a 161., 162., 163., 164. és 165. osztály kivételével

 

2.

Szakosodott kertészet

 

 

 

 

Friss zöldségek, dinnyefélék, szamócafélék, árutermelő kertészetben és fóliatakarás alatt és virágok és dísznövények – szabadföldön és fóliatakarás alatt, gomba és faiskolák > 2/3

P2 > 2/3

21.

Szakosodott növényházi kertészet

 

 

Friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca, üvegházban vagy más (járható) védőtakarás alatt és virágok és dísznövények üvegházban vagy más (járható) védőtakarás alatt > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211.

Szakosodott növényházi zöldségtermesztés

Friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca, üvegházban vagy más (járható) védőtakarás alatt > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212.

Szakosodott növényházi virág- és dísznövénytermesztés

Virágok és dísznövények üvegházban vagy más (járható) védőtakarás alatt > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213.

Szakosodott vegyes növényházi kertészet

A 21. osztályba tartozó gazdaságok, a 211. és 212. osztály kivételével

 

22.

Szakosodott szabadföldi kertészet

 

 

Friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca árutermelő kertészetben, virágok és dísznövények szabadföldön vagy alacsony (nem járható) védőtakarás alatt > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221.

Szakosodott szabadföldi zöldségtermesztés

Friss zöldségfélék, dinnyék, szamóca árutermelő kertészetben > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222.

Szakosodott szabadföldi virág- és dísznövénytermesztés

Virágok és dísznövények szabadföldön vagy alacsony (nem járható) védőtakarás alatt > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223.

Szakosodott vegyes szabadföldi kertészet

A 22. osztályba tartozó gazdaságok, a 221. és 222. osztály kivételével

 

23.

Egyéb kertészet

 

 

Kertészeti gazdaságok növényházi kertészettel ≤ 2/3 és szabadföldi kertészettel ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231.

Szakosodott gombatermesztés

Gomba > 2/3

2.06.01. > 2/3

232.

Szakosodott faiskolák

Faiskolák > 2/3

2.04.05. > 2/3

233.

Különféle kertészetek

A 23. osztályba tartozó gazdaságok, a 231. és 232. osztály kivételével

 

3.

Szakosodott ültetvénytermesztés

 

 

 

 

Gyümölcs- és bogyósgyümölcs-ültetvények, citrus-, olíva- és szőlőültetvények, egyéb ültetvények és ültetvények fóliatakarás alatt > 2/3

P3 > 2/3

35.

Szakosodott szőlészet

 

 

Szőlő > 2/3

2.04.04. > 2/3

351.

Minőségi borok szakosodott termelése

Szőlő, ahol a szokásos termék minőségi bor > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352.

Szakosodott bortermelés (a minőségi borok kivételével)

Szőlő, ahol a szokásos termék egyéb bor > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353.

Csemegeszőlő szakosodott termesztése

Szőlő, ahol a szokásos termék csemegeszőlő> 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354.

Egyéb szőlők

A 35. osztályba tartozó gazdaságok, a 351., 352. és 353. osztály kivételével

 

36.

Gyümölcsök és citrusfélék szakosodott termesztése

 

 

Gyümölcsös- és bogyós ültetvények, citrusültetvények > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361.

Szakosodott gyümölcstermesztés (citrusfélék, trópusi gyümölcsök vagy csonthéjasok kivételével)

Mérsékelt égövi gyümölcsfajok és bogyósok> 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362.

Citrusfélék szakosodott termesztése

Citrusültetvények > 2/3

2.04.02. > 2/3

363.

Héjasgyümölcsűek szakosodott termesztése

Héjasok > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364.

Trópusi gyümölcsök szakosodott termesztése

Szubtrópusi gyümölcsfajok > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365.

Gyümölcsfélék, citrusfélék, trópusi gyümölcsök és héjasgyümölcsűek szakosodott termesztése: vegyes termelés

A 36. osztályba tartozó gazdaságok, a 361., 362., 363. és 364. osztály kivételével

 

37.

Szakosodott olajbogyó-termesztés

370.

Szakosodott olajbogyó-termesztés

Olívaültetvények > 2/3

2.04.03. > 2/3

38.

Különféle ültetvények vegyesen

380.

Különféle ültetvények vegyesen

A 3. osztályba tartozó gazdaságok, a 35., 36. és 37. osztály kivételével

 


Szakosodott gazdaságok – állattenyésztés

Gazdaságtípus

Fogalommeghatározás

Az ágazatok kódja és küszöbértékek

(lásd: a Melléklet B. részét)

Általános típus

Fő típus

Altípus

Kód

 

Kód

 

Kód

 

4.

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok szakosodott tartása

 

 

 

 

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok takarmánya (azaz takarmányozásra használt gyökgumósok és káposztafélék, zölden betakarított növények, legelő és rét, extenzív gyep) és tömegtakarmány-fogyasztó állat (azaz lófélék, minden fajta szarvasmarha, juh és kecske) > 2/3

P4 > 2/3

45.

Szakosodott tejtermelés

 

 

Tejhasznú tehenek > a teljes tömegtakarmány-fogyasztó állomány 3/4-e; tömegtakarmány-fogyasztó állatok > a tömegtakarmány-fogyasztó állat és takarmány 1/3-a

3.02.06. > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46.

Szakosodott marhatartás – tenyésztés és hízlalás

 

 

Minden szarvasmarha (azaz egy évnél fiatalabb szarvasmarha, egy és két év közötti életkorú szarvasmarha, kétéves és idősebb szarvasmarha (hím, üsző, tejelő tehén és egyéb tehén) > a tömegtakarmány-fogyasztó állat 2/3-a; tejelő tehenek ≤ a tömegtakarmány-fogyasztó állat 1/10-e; tömegtakarmány-fogyasztó állat > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány 1/3-a

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47.

Marhatartás – tejtermelés, tenyésztés és hízlalás vegyesen

 

 

Minden szarvasmarha > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok 2/3-a; tejelő tehenek > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok 1/10-e; tömegtakarmány-fogyasztó állatok > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok és a takarmány 1/3-a; a 45. osztályba tartozó gazdaságok kivételével

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; a 45. kivételével

48.

Juh, kecske és egyéb tömegtakarmány-fogyasztó jószág

 

 

Minden szarvasmarha ≤ a tömegtakarmány-fogyasztó állatok 2/3-a

P46 ≤ 2/3

481.

Szakosodott juhtartás

Juh (mindenféle korú) > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok 2/3-a; tömegtakarmány-fogyasztó állatok > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok és a takarmány 1/3-a

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482.

Juh és marha vegyesen

Minden szarvasmarha > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok 1/3-a, juh (mindenféle korú) > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok 1/3-a és tömegtakarmány-fogyasztó állatok > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok és a takarmány 1/3-a

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483.

Szakosodott kecsketartás

Kecske (mindenféle korú) > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok 2/3-a; tömegtakarmány-fogyasztó állatok > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány 1/3-a

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484.

Különféle tömegtakarmány-fogyasztó jószág

A 48. osztályba tartozó gazdaságok, a 481., 482. és 483. osztály kivételével

 

5.

Abrakfogyasztó állatok szakosodott tartása

 

 

 

 

Abrakfogyasztók, azaz: sertés (azaz malac, tenyészkoca, egyéb sertés), baromfi (azaz brojlercsirke, tojótyúk, egyéb baromfi) és anyanyulak > 2/3

P5 > 2/3

51.

Szakosodott sertéstartás

 

 

Sertés > 2/3

P51 > 2/3

511.

Szakosodott sertéstenyésztés

50 kg vagy nagyobb súlyú tenyészkoca > 2/3

3.04.02. > 2/3

512.

Szakosodott sertéshízlalás

20 kg élősúly alatti malac és egyéb sertés > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513.

Sertéstenyésztés és -hízlalás vegyesen

Az 51. osztályba tartozó gazdaságok, az 511. és 512. osztály kivételével

 

52.

Szakosodott baromfitartás

 

 

Baromfi > 2/3

P52 > 2/3

521.

Szakosodott tojástermelés

Tojótyúk > 2/3

3.05.02. > 2/3

522.

Szakosodott hízóbaromfi-tartás

Brojler és egyéb baromfi > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523.

Tojástermelés és hízóbaromfi-tartás vegyesen

Az 52. osztályba tartozó gazdaságok, az 521. és 522. osztály kivételével

 

53.

Különféle abrakfogyasztó állatok vegyesen

 

 

Az 5. osztályba tartozó gazdaságok, az 51. és 52. osztály kivételével

 


Vegyes gazdaságok

Gazdaságtípus

Fogalommeghatározás

Az ágazatok kódja és a küszöbértékek

(lásd: a Melléklet B részét)

Általános típus

Fő típus

Altípus

Kód

 

Kód

 

Kód

 

6.

Vegyes növénytermesztés

61.

Vegyes növénytermesztés

 

 

Általános növénytermesztés, kertészet és ültetvények > 2/3 de {általános növénytermesztés ≤ 2/3 és kertészet ≤ 2/3 és ültetvények ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611.

Kertészet és ültetvények vegyesen

Kertészet > 1/3; ültetvények > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612.

Szántóföldi növénytermesztés és kertészet vegyesen

Általános növénytermesztés > 1/3; kertészet > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613.

Szántóföldi növénytermesztés és szőlők vegyesen

Általános növénytermesztés > 1/3; szőlő > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3

614.

Szántóföldi növénytermesztés és ültetvények vegyesen

Általános növénytermesztés > 1/3; ültetvények > 1/3; szőlő ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04.≤ 1/3

615.

Vegyes növénytermesztés, főként szántóföldi növények termesztése

Általános növénytermesztés > 1/3; nincs más tevékenység > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616.

Egyéb vegyes növénytermesztés

A 61. osztályba tartozó gazdaságok, a 611., 612., 613., 614. és 615. osztály kivételével

 

7.

Vegyes állattartó gazdaságok

 

 

 

 

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány és abrakfogyasztó állatok > 2/3; tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány ≤ 2/3; abrakfogyasztó állatok ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73.

Vegyes állatállomány, főként tömegtakarmány-fogyasztó állatok

 

 

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány > abrakfogyasztó állatok

P4 > P5

731.

Vegyes állatállomány, főként tejelő állatok

Szarvasmarha, tejtermelés > 1/3 tömegtakarmány-fogyasztó állatok; tejhasznú tehén > tejelő szarvasmarha 1/2-e

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732.

Vegyes állatállomány, főként nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatok

A 73. osztályba tartozó gazdaságok, a 731. osztály kivételével

 

74.

Vegyes állatállomány, főként abrakfogyasztó állatok

 

 

Tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány ≤ abrakfogyasztó állatok

P4 ≤ P5

741.

Vegyes állatállomány: abrakfogyasztó állatok és tejelők

Szarvasmarha, tejtermelés > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok 1/3-a; abrakfogyasztó állatok > 1/3, tejhasznú tehén > a szarvasmarha 1/2-e, tejtermelés

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742.

Vegyes állatállomány, abrakfogyasztó állatok és nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatok

A 74. osztályba tartozó gazdaságok, a 741. osztály kivételével

 

8.

Szántóföldi növények – állatállomány vegyesen

 

 

 

 

Az 1–7. osztályba nem tartozó gazdaságok

 

83.

Szántóföldi növények – tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány vegyesen

 

 

Általános növénytermesztés > 1/3; tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831.

Szántóföldi növények tejelő állatállománnyal vegyesen

Szarvasmarha, tejtermelés > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok 1/3-a; tejhasznú tehén > a szarvasmarha 1/2-e, tejtermelés; szarvasmarha, tejtermelés < általános növénytermesztés

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832.

Tejelő állatok szántóföldi növényekkel vegyesen

Szarvasmarha, tejtermelés > a tömegtakarmány-fogyasztó állatok 1/3-a; tejhasznú tehén > a szarvasmarha 1/2-e, tejtermelés: szarvasmarha, tejtermelés ≥ általános növénytermesztés

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833.

Szántóföldi növények nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatállománnyal vegyesen

Általános növénytermesztés > tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány, a 831. osztályba tartozó gazdaságok kivételével

P1 > P4; kivéve: 831

834.

Nem tejelő tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány szántóföldi növényekkel vegyesen

A 83. osztályba tartozó gazdaságok, a 831., 832. és 833. osztály kivételével

 

84.

Különféle növények és állatok vegyesen

 

 

A 8. osztályba tartozó gazdaságok, a 83. osztály kivételével

 

841.

Szántóföldi növénytermesztés és abrakfogyasztó állatok vegyesen

Általános növénytermesztés > 1/3; abrakfogyasztó állatok> 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842.

Ültetvények és tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány vegyesen

Általános növénytermesztés > 1/3; tömegtakarmány-fogyasztó állatok és takarmány > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843.

Méhészet

Méh > 2/3

3.7. > 2/3

844.

Különféle növények és állatok vegyesen

A 84. osztályba tartozó gazdaságok, a 841., 842. és 843. osztály kivételével

 


Osztályba nem sorolt gazdaság

Gazdaságtípus

Fogalommeghatározás

Az ágazatok kódja és a küszöbértékek

(lásd: a Melléklet B részét)

Általános típus

Fő típus

Altípus

Kód

 

Kód

 

Kód

 

9.

Osztályba nem sorolt gazdaság

 

 

 

 

Osztályba nem sorolt gazdaság

Teljes standard termelési érték = 0


(1)  HL L 237., 2008.9.4., 18. o.

(2)  A 2.01.05. (Takarmányozásra használt gumósok és káposztafélék), 2.01.09. (Takarmánynövények zölden betakarítva), 2.01.12.01. (Támogatásra nem jogosult ugar), 2.01.12.02. (Gazdaságilag nem hasznosított, támogatásra jogosult ugar), 2.02. (Konyhakertek), 2.03.01. (Legelő és rét, kivéve a külterjes legelőt), 2.03.02. (külterjes legelő), 2.03.03. (A termelésből kivont, támogatásra jogosult állandó legelő és rét), 3.02.01. (Egy évnél fiatalabb hím- és nőivarú szarvasmarha), 3.03.01.99. (Egyéb juh), 3.03.02.99. (Egyéb kecske) és 3.04.01. (20 kg élősúly alatti malac) mutatókat (lásd: a IV. melléklet 5. pontja) kizárólag bizonyos feltételek esetén használják.


II. MELLÉKLET

A GAZDASÁGOK ÖKONÓMIAI MÉRETE

A.   A GAZDASÁGOK ÖKONÓMIAI MÉRETE

A gazdaságok ökonómiai méretét a gazdaság EUR-ban kifejezett teljes standard termelési értékében mérik.

B.   A GAZDASÁGOK ÖKONÓMIAI MÉRETE SZERINTI OSZTÁLYOK

A gazdaságokat osztályokba sorolják, amelyek határértékei az alábbiak:

Osztályok

Határértékek euróban

I.

2 000 EUR alatt

II.

2 000-től 4 000 EUR-ig

III.

4 000-től 8 000 EUR-ig

IV.

8 000-től 15 000 EUR-ig

V.

15 000-től 25 000 EUR-ig

VI.

25 000-től 50 000 EUR-ig

VII.

50 000-től 100 000 EUR-ig

VIII.

100 000-től 250 000 EUR-ig

IX.

250 000-től 500 000 EUR-ig

X.

500 000-től 750 000 EUR-ig

XI.

750 000-től 1 000 000 EUR-ig

XII.

1 000 000-től 1 500 000 EUR-ig

XIII.

1 500 000-től 3 000 000 EUR-ig

XIV.

3 000 000 EUR, vagy a fölött

A mezőgazdasági számviteli információs hálózat alkalmazásához és a gazdaságszerkezeti felmérésekhez előírt szabályok elrendelhetik, hogy a IV. és V., a VIII. és IX., a X. és XI., a XII–XIV., vagy a X–XIV. osztályt összevonják.

A 79/65/EGK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének végrehajtása során a tagállamoknak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat felmérései céljából a gazdaságok ökonómiai méretének küszöbértékeit úgy kell meghatározniuk, hogy azok egybeessenek a fent szereplő méretosztályok határaival.


III. MELLÉKLET

A GAZDASÁGHOZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ EGYÉB JÖVEDELEMSZERZŐ TEVÉKENYSÉGEK

A.   A GAZDASÁGHOZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ EGYÉB JÖVEDELEMSZERZŐ TEVÉKENYSÉGEK MEGHATÁROZÁSA

Azon jövedelemszerző tevékenységek, amelyek a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódnak, de nem tartoznak a gazdaság mezőgazdasági alaptevékenységei közé, a gazdasághoz kapcsolódó és a gazdaságra gazdasági hatást gyakorló valamennyi tevékenységet tartalmazzák, a mezőgazdasági alaptevékenységek kivételével. Azok a tevékenységek tartoznak ide, amelyek során a gazdaság forrásait (terület, épületek, gépek, mezőgazdasági termékek) vagy a gazdaság termékeit használják fel.

B.   A GAZDASÁGHOZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ EGYÉB JÖVEDELEMSZERZŐ TEVÉKENYSÉGEK JELENTŐSÉGÉNEK BECSLÉSE

A gazdaság össztermelésében a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységet a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységeknek az össztermeléséhez viszonyított arányaként (a közvetlen kifizetéseket is beleértve), az alábbiak szerint becsülik fel:

Formula

C.   A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK JÖVEDELMÉBEN A GAZDASÁGHOZ KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ EGYÉB JÖVEDELEMSZERZŐ TEVÉKENYSÉGEK JELENTŐSÉGÉT TÜKRÖZŐ OSZTÁLYOK

A gazdaságokat úgy sorolják osztályba, hogy az tükrözze a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó egyéb jövedelemszerző tevékenységeknek az összetermeléshez viszonyított jelentőségét, amelynek határait az alábbiak szerint szabják meg:

Osztályok

Százalékos határértékek

I.

0-tól 10 %-ig

II.

10-től 50 %-ig

III.

50 %-tól, de 100 % alatt


IV. MELLÉKLET

A STANDARD TERMELÉSI ÉRTÉKEK (STÉ-k)

1.   A STANDARD TERMELÉSI ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA ÉS KISZÁMÍTÁSÁNAK ELVEI

a)   Egy mezőgazdasági ágazat termelési értéke alatt a bruttó mezőgazdasági termelés termelői áron számított, pénzben kifejezett értékét értjük.

A standard termelési érték (STÉ) az egyes mezőgazdasági ágazatok tekintetében a termelési értéknek az adott régióban fennálló helyzetnek megfelelő értékét mutatja.

b)   A termelési érték a fő termék(ek) és a melléktermék(ek) értékének összege.

Az értékeket az egységenkénti termelésnek a termelői árral képzett szorzataként számolják ki. Ez nem tartalmazza a hozzáadottérték-adót, a termékekre kivetett adókat és a közvetlen kifizetéseket.

c)   Termelési időszak

A standard termelési értékek 12 hónapos termelési időszakra vonatkoznak (naptári év vagy mezőgazdasági termelési év).

Azoknak a növénytermesztési vagy állattartási termékeknek az esetében, amelyeknél a termelési időszak 12 hónapnál rövidebb vagy hosszabb, 12 havi növekedésnek vagy termelésnek megfelelő standard termelési értékekkel számolnak.

d)   Alapadatok és bázisidőszak

A standard termelési értékeket a b) pontban említett tényezők felhasználásával határozzák meg. Ebből a célból a tagállamok öt egymást követő naptári évet vagy mezőgazdasági termelési évet lefedő bázisidőszakra vonatkozó alapadatokat gyűjtenek össze. A bázisidőszakot a Bizottság állapítja meg és az minden tagállam esetében azonos. A 2007. évi bázisidőszakra vonatkozó standard termelési értékek a 2005., a 2006., a 2007., a 2008. és a 2009. naptári évet, vagy a 2005–2006-os, a 2006–2007-es, a 2007–2008-as, a 2008–2009-es és a 2009–2010-es mezőgazdasági évet fedik le.

e)   Mértékegységek

1.   Fizikai mértékegységek:

a)

A növénytermesztési ágazatok esetében az STÉ-t a hektárban kifejezett terület alapján számítják ki.

Gomba esetében azonban az STÉ-ket az év összes egymást követő éves betakarításából eredő bruttó termelési érték alapján határozzák meg, és a termesztésre használt terület 100m2-es egységeiben fejezik ki. A mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében történő használatra az ily módon megállapított STÉ-ket az éves egymást követő betakarítások számával elosztják, amely számot a tagállamok a benyújtott adatszolgáltatás során közlik.

b)

Az állattenyésztési ágazatok esetében az STÉ-ket a baromfi kivételével egyedenként állapítják meg, a baromfi esetében egy egység 100 egyedet takar, a méhek esetében pedig a számolás egysége a méhcsalád.

2.   Pénzegységek és kerekítés

Az STÉ-k meghatározásához és kiszámításához szükséges alapadatokat, és magukat az STÉ-ket EUR-ban kell megállapítani. Azon tagállamok esetében, amelyek nem vesznek részt a gazdasági és monetáris unióban, az STÉ-k átváltása EUR-ra az e melléklet 1. d) pontjában meghatározott bázisidőszakra vonatkozó átlagos átváltási árfolyamok alkalmazásával történik. Ezeket az árfolyamokat a Bizottság közli a tagállamokkal.

Az STÉ-k adott esetben kerekíthetők a legközelebbi 5 EUR értékre.

2.   AZ STÉ-K BONTÁSA

a)   A növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok szerinti bontás

Az STÉ-ket a gazdaságszerkezeti felmérés rovatainak megfelelő összes mezőgazdasági ágazat esetében a felmérésben lefektetett előírások szerint kell meghatározni.

b)   Földrajzi bontás

Az STÉ-ket legalább azon földrajzi egységenként kell meghatározni, amelyek kompatibilisek a gazdaságszerkezeti felmérések keretében és a mezőgazdasági számviteli információs hálózatban használtakkal. A kedvezőtlen adottságú, illetve hegyi területeket nem tekintik földrajzi egységnek.

Nem állapítanak meg STÉ-t olyan ágazatokra, amelyek az érintett régióban nincsenek jelen.

3.   AZ ADATOK ÖSSZEGYŰJTÉSE AZ STÉ-K MEGHATÁROZÁSÁHOZ

a)

Az STÉ-k alapadatait legkésőbb a teljes körű mezőgazdasági felmérések alkalmával aktualizálni kell.

b)

Két teljes körű mezőgazdasági felmérés között előforduló gazdaságszerkezeti felmérések alkalmával szintén aktualizálni kell az STÉ-k alapadatait. Az aktualizálás történhet:

az alapadatoknak az a) pontban előírt újbóli meghatározásához hasonló módon, vagy

olyan számítási módszerrel, amellyel az STÉ aktualizálható. Az erre a módszerre vonatkozó elveket közösségi szinten fektetik le.

4.   VÉGREHAJTÁS

Az e melléklet rendelkezéseivel összhangban a tagállamok felelősek az STÉ-k kiszámításához szükséges alapadatok összegyűjtéséért és az STÉ-k kiszámításáért, EUR-ra való átváltásukért és adott esetben az aktualizálási módszer alkalmazásához szükséges adatok összegyűjtéséért.

5.   A KÜLÖNLEGES ESETEK KEZELÉSE

Bizonyos ágazatok esetében az STÉ-k kiszámítása az alábbi különös szabályok szerint történik:

a)   Támogatásra nem jogosult ugar

A támogatásra nem jogosult ugarra vonatkozó STÉ-t a gazdaság teljes STÉ-jének kiszámításakor csak akkor veszik figyelembe, ha a gazdaság egyéb pozitív STÉ-kkel is rendelkezik.

b)   Gazdaságilag nem hasznosított, támogatásra jogosult ugar és termelésből kivont, támogatásra jogosult állandó legelő

Mivel a gazdaságilag nem hasznosított, támogatásra jogosult föld terményei csak a közvetlen kifizetésekre korlátozódnak, az STÉ-ket nullával egyenlőnek kell tekinteni.

c)   Konyhakertek

Mivel a konyhakertek terményeit rendszerint a tulajdonos saját felhasználására és nem értékesítésre szánják, az STÉ-ket nullával egyenlőnek kell tekinteni.

d)   Állatállományok

Az állatállomány esetében az ágazatokat korcsoportok szerint bontják. A termelési érték az állatnak az adott korcsoportban eltöltött idő során elért növekedési értékének felel meg. Más szóval azon értékek közötti különbségnek, amellyel az állat a korcsoportból való kilépéskor és a korcsoportba való belépéskor rendelkezik (ezt újrabeszerzési értéknek is nevezik).

e)   Egy évnél fiatalabb hím- és nőivarú szarvasmarha

Az egy évnél fiatalabb szarvasmarhafélék STÉ-it a gazdaság teljes STÉ-jének kiszámításakor csak akkor veszik figyelembe, ha a gazdaságban több egy évnél fiatalabb szarvasmarhaféle van, mint tehén. Az egy évnél fiatalabb szarvasmarhák esetében csak a tehénlétszámot meghaladó egy évnél fiatalabb szarvasmarhák STÉ-jét veszik figyelembe.

f)   Egyéb juh és egyéb kecske

Az egyéb juhokhoz kapcsolódó STÉ-ket a gazdaság teljes STÉ-jének kiszámításánál csak akkor veszik figyelembe, ha a gazdaságban nincsenek nőivarú tenyészjuhok.

Az egyéb kecskékhez kapcsolódó STÉ-ket a gazdaság teljes STÉ-jének kiszámításánál csak akkor veszik figyelembe, ha a gazdaságban nincsenek nőivarú tenyészkecskék.

g)   Malac

A malacokhoz kapcsolódó STÉ-ket a gazdaság teljes STÉ-jének kiszámításánál csak akkor veszik figyelembe, ha a gazdaságban nincsenek tenyészkocák.

h)   Takarmány

Amennyiben a gazdaságban nincsenek tömegtakarmány-fogyasztó állatok (azaz lófélék, szarvasmarha, juh vagy kecske), a takarmányt (azaz a takarmányozásra használt gumósokat és káposztaféléket, a zölden betakarított takarmánynövényeket, a legelőt és a réteket) úgy kell tekinteni, hogy azt eladásra szánják és részét képezi az általános növénytermesztési termelési értéknek.

Ha a gazdaságban vannak tömegtakarmány-fogyasztó állatok, a takarmányt úgy kell tekinteni, hogy azt a tömegtakarmány-fogyasztó állatállomány etetésére szánják és részét képezi a tömegtakarmány-fogyasztó állatállománynak és a takarmány termelési értékének.


V. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 85/377/EGK határozat

Ez a rendelet

1. cikk, első bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, második bekezdés

2. cikk, (1) és (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

3 – 5. cikk

6. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, első bekezdés, bevezető fordulat

2. cikk, (2) bekezdés, bevezető fordulat

7. cikk, első bekezdés, az első–harmadik franciabekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a)–c) pont

7. cikk, első bekezdés, negyedik franciabekezdés

7. cikk, második bekezdés

7. cikk, harmadik bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

8. és 9. cikk

3. cikk

4–7. cikk

10. cikk

11. cikk

12. cikk

8. cikk

I. melléklet

IV. melléklet

II. melléklet

I. melléklet

III. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

V. melléklet


13.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/25


A BIZOTTSÁG 1243/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

a 2006/141/EK irányelv III. és VI. mellékletének módosításáról bizonyos anyatej-helyettesítő tápszerek összetételi követelményeire vonatkozóan

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1989. május 3-i 89/398/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdése harmadik albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1)

Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló, 2006. december 22-i 2006/141/EK bizottsági irányelv (2) többek között az anyatej-helyettesítő tápszerek összetételére vonatkozóan követelményeket állapít meg.

(2)

A 2006/141/EK irányelv előírja, hogy csak a III. mellékletben felsorolt anyagokat lehet az anyatej-helyettesítő tápszerek előállításához felhasználni annak érdekében, hogy megfeleljenek többek között az aminosavakra és egyéb nitrogénvegyületekre vonatkozó követelményeknek.

(3)

Az említett irányelv III. mellékletét módosítani szükséges annak érdekében, hogy engedélyezhető legyen az L-argininnek és hidrokloridjának az anyatej-helyettesítő tápszerekben való felhasználása.

(4)

A 2006/141/EK irányelv előírja továbbá, hogy az I. melléklet 2.2. pontjában meghatározott, hidrolizált fehérjékből gyártott anyatej-helyettesítő tápszereknek – melyek fehérjetartalma a minimális és 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) érték között van – meg kell felelniük a VI. melléklet megfelelő előírásainak. Az említett melléklet előírásokat határoz meg a fehérjetartalomra és -forrásra, valamint a tehéntej-fehérjéből származó tejsavófehérje-hidrolizátumokból gyártott fent említett anyatej-helyettesítő tápszerek gyártásához felhasznált fehérje feldolgozására vonatkozóan.

(5)

A tehéntejfehérjéből származó tejsavófehérje-hidrolizátumokon alapuló anyatej-helyettesítő tápszerek forgalomba hozatalának kétéves időtartamra történő engedélyezéséről szóló, 2006. október 27-i 1609/2006/EK bizottsági rendelet (3) engedélyezi a rendelet mellékletében a fehérjetartalomra, -forrásra, -feldolgozásra és -minőségre vonatkozóan meghatározott előírásokkal összhangban lévő tehéntejfehérje-hidrolizátumokon alapuló anyatej-helyettesítő tápszerek forgalomba hozatalát. Ez az engedély 2008. október 27-én lejár.

(6)

A 2006/141/EK irányelv állandó alapot biztosít az 1609/2006/EK rendeletben meghatározott engedélyezés számára. A 2006/141/EK irányelv VI. melléklete meghatározza a szóban forgó anyatej-helyettesítő tápszerek esetében a fehérjetartalomra, -forrásra és -feldolgozásra vonatkozó előírásokat. Azonban az említett mellékletbe nem vették át a fehérjeminőségre vonatkozó különleges összetételi követelményeket. E követelmények hiánya az 1609/2006/EK rendelet hatályvesztését követően megakadályozná fehérje-hidrolizátumokból gyártott anyatej-helyettesítő tápszerek forgalomba hozatalát.

(7)

A 2006/141/EK irányelv VI. mellékletét ki kell egészíteni az 1609/2006/EK rendeletben meghatározott engedélyben szereplő, a fehérjeminőségre vonatkozó, hiányzó követelményekkel. Az említett mellékletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az anyatej-helyettesítő tápszerek piaca megzavarásának elkerülése érdekében e rendeletet 2008. október 28-tól kell alkalmazni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/141/EK irányelv III. és VI. melléklete ezen rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. október 28-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 186., 1989.6.30., 27. o.

(2)  HL L 401., 2006.12.30., 1. o.

(3)  HL L 299., 2006.10.28., 9. o.


MELLÉKLET

A III. és a VI. melléklet a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet 3. szakaszában az „Aminosavak és egyéb nitrogénvegyületek” című lista elejére az alábbi anyagot kell felvenni:

„L-arginin és hidrokloridja (1)

2.

A VI. melléklet a következő 4. ponttal egészül ki:

„4.   Fehérjeminőség

Az anyatejben lévő nélkülözhetetlen és feltételesen nélkülözhetetlen aminosavak – mg/100 kJ-ban és /100 kcal-ban kifejezve – a következők:

 

100 kJ-ra vonatkoztatott érték (2)

100 kcal-ra vonatkoztatott érték

Arginin

16

69

Cisztin

6

24

Hisztidin

11

45

Izoleucin

17

72

Leucin

37

156

Lizin

29

122

Metionin

7

29

Fenilalanin

15

62

Treonin

19

80

Triptofán

7

30

Tirozin

14

59

Valin

19

80


(1)  Az L-arginin és hidrokloridja csak a 7. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében említett anyatej-helyettesítő tápszerek előállításához használható.”

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.”


13.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/28


A BIZOTTSÁG 1244/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

a bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Kambodzsa különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt „származó termék” fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1614/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 76. cikkére,

mivel:

(1)

A tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rendelettel (3) a Közösség általános tarifális kedvezményeket nyújtott Kambodzsának. A 980/2005/EK rendelet 2008. december 31-én hatályát veszti, azonban helyette 2009. január 1-jétől a 732/2008/EK tanácsi rendelet (4) alkalmazandó, amely megerősíti a Közösség részéről Kambodzsának nyújtott tarifális kedvezmények fenntartását.

(2)

A 2454/93/EGK rendelet meghatározza az általános preferenciális rendszer alkalmazásában használandó „származó termék” fogalmát. A 2454/93/EGK rendelet e meghatározástól való eltérésről is rendelkezik azon legkevésbé fejlett, az általános preferenciarendszer (GSP) által kedvezményezett országok esetében, amelyek erre vonatkozóan megfelelő kérelmet nyújtanak be a Közösséghez.

(3)

Kambodzsa egyes textiltermékek esetében élt az 1614/2000/EK bizottsági rendelet (5) szerinti eltérés lehetőségével, amelyet több ízben meghosszabbítottak, és 2008. december 31-én jár le.

(4)

Kambodzsa 2008. július 31-i és október 15-i levelében kérvényezte az eltérés meghosszabbítását, összhangban a 2454/93/EGK rendelet 76. cikkével.

(5)

Az 1614/2000/EK rendelet időbeli hatályának az 1807/2006/EK bizottsági rendelettel (6) történő legutóbbi meghosszabbításakor arra számítottak, hogy az eltérés lejárta előtt már új és egyszerűbb, a fejlődést elősegítő származási GSP-szabályok lesznek alkalmazhatók. Azonban az új származási GSP-szabályokat még nem fogadták el, és a jelenlegi számítások szerint 2009 vége előtt nem is várható új származási szabályok bevezetése.

(6)

A kérelemből kitűnik, hogy a jelenlegi származási szabályoknak a kielégítő megmunkálására vagy feldolgozásra, illetve a regionális kumulációra való alkalmazása igen kedvezőtlen hatással lenne a közösségi piacra szánt kambodzsai ruhaexport jövőbeli lehetőségére és a beruházási kedvre. Ez további vállalkozások felszámolását és munkahelyek megszűnését eredményezné az országban. Továbbá úgy tűnik, hogy a jelenleg alkalmazandó származási GSP-szabályok akár rövid időre történő alkalmazása is vélhetően a fenti következménnyel járna.

(7)

A meghosszabbítás időtartamát úgy kell megállapítani, hogy kellő idő maradjon az új származási GSP-szabályok elfogadásához és végrehajtásához. Mivel a kambodzsai ipar stabilitása és növekedése szempontjából az említett eltérés alapján hosszabb távra kötött szerződések különösen nagy jelentőséggel bírnak, az eltérést olyan mértékben célszerű meghosszabbítani, hogy a gazdasági szereplőknek lehetőségük legyen ilyen szerződések megkötésére.

(8)

Az új származási szabályok alkalmazása révén az olyan kambodzsai termékek, amelyek jelenleg csak az eltérés alkalmazásán keresztül jogosultak kedvezményes elbánásra, automatikusan jogosultak lesznek erre. Az eltérés ebben a pillanatban értelmét veszti. A gazdasági szereplők általi érthetőség érdekében ezért az 1614/2000/EK rendeletet az új származási szabályok alkalmazásának időpontjától kezdődően hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Ennek megfelelően az eltérést az új származási szabályok alkalmazásának a 2454/93/EGK rendeletben meghatározandó időpontjáig, de legfeljebb 2010. december 31-ig kell meghosszabbítani.

(10)

Az 1614/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1614/2000/EK rendelet 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott eltérést a 2000. július 15. és a 2454/93/EGK rendeletnek az általános preferenciális rendszer keretében használt »származó termék« fogalom meghatározása tekintetében történő módosítása alkalmazásának időpontja közötti időszakban közvetlenül Kambodzsából szállított és a Közösségbe importált termékekre kell alkalmazni az egyes termékekhez a mellékletben feltüntetett éves mennyiségeken belül; az említett eltérés azonban 2010. december 31-e után nem alkalmazható.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(3)  HL L 169., 2005.6.30., 1. o.

(4)  HL L 211., 2008.8.6., 1. o.

(5)  HL L 185., 2000.7.25., 46. o.

(6)  HL L 343., 2006.12.8., 71. o.


13.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/30


A BIZOTTSÁG 1245/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

a bizonyos textiltermékeknek a Közösségbe történő kivitelénél Nepál különleges helyzetének figyelembevétele érdekében a 2454/93/EGK rendeletben foglalt és az általános preferenciális rendszer keretében használt „származó termék” fogalom meghatározásától történő eltérésről szóló 1615/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 76. cikkére,

mivel:

(1)

A tarifális preferenciák általános rendszerének alkalmazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rendelettel (3) a Közösség általános tarifális kedvezményeket nyújtott Nepálnak. A 980/2005/EK rendelet 2008. december 31-én hatályát veszti, azonban helyette 2009. január 1-jétől a 732/2008/EK tanácsi rendelet (4) alkalmazandó, amely megerősíti a Közösség részéről Nepálnak nyújtott tarifális kedvezmények fenntartását.

(2)

A 2454/93/EGK rendelet meghatározza az általános preferenciális rendszer alkalmazásában használandó „származó termék” fogalmát. A 2454/93/EGK rendelet e meghatározástól való eltérésről is rendelkezik azon legkevésbé fejlett, az általános preferenciarendszer (GSP) által kedvezményezett országok esetében, amelyek erre vonatkozóan megfelelő kérelmet nyújtanak be a Közösséghez.

(3)

Nepál egyes textiltermékek esetében élt az 1615/2000/EK bizottsági rendelet (5) szerinti eltérés lehetőségével, amelyet több ízben meghosszabbítottak, és 2008. december 31-én jár le.

(4)

Nepál 2008. július 9-i és október 3-i levelében kérvényezte az eltérés meghosszabbítását, összhangban a 2454/93/EGK rendelet 76. cikkével.

(5)

Az 1615/2000/EK rendelet időbeli hatályának az 1808/2006/EK bizottsági rendelettel (6) történő legutóbbi meghosszabbításakor arra számítottak, hogy az eltérés lejárta előtt már új és egyszerűbb, a fejlődést elősegítő származási GSP-szabályok lesznek alkalmazhatók. Azonban az új származási GSP-szabályokat még nem fogadták el, és a jelenlegi számítások szerint 2009 vége előtt nem is várható új származási szabályok bevezetése.

(6)

A kérelemből kitűnik, hogy a jelenlegi származási szabályoknak a kielégítő megmunkálására vagy feldolgozásra, illetve a regionális kumulációra való alkalmazása igen kedvezőtlen hatással lenne a közösségi piacra szánt nepáli ruhaexport jövőbeli lehetőségére és a beruházási kedvre. Ez további vállalkozások felszámolását és munkahelyek megszűnését eredményezné az országban. Továbbá úgy tűnik, hogy a jelenleg alkalmazandó származási GSP-szabályok akár rövid időre történő alkalmazása is vélhetően a fenti következménnyel járna.

(7)

A meghosszabbítás időtartamát úgy kell megállapítani, hogy kellő idő maradjon az új származási GSP-szabályok elfogadásához és végrehajtásához. Mivel a nepáli ipar stabilitása és növekedése szempontjából az említett eltérés alapján hosszabb távra kötött szerződések különösen nagy jelentőséggel bírnak, az eltérést olyan mértékben célszerű meghosszabbítani, hogy a gazdasági szereplőknek lehetőségük legyen ilyen szerződések megkötésére.

(8)

Az új származási szabályok alkalmazása révén az olyan nepáli termékek, amelyek jelenleg csak az eltérés alkalmazásán keresztül jogosultak kedvezményes elbánásra, automatikusan jogosultak lesznek erre. Az eltérés ebben a pillanatban értelmét veszti. A gazdasági szereplők általi érthetőség érdekében ezért az 1615/2000/EK rendeletet az új származási szabályok alkalmazásának időpontjától kezdődően hatályon kívül kell helyezni.

(9)

Ennek megfelelően az eltérést az új származási szabályok alkalmazásának a 2454/93/EGK rendeletben meghatározandó időpontjáig, de legfeljebb 2010. december 31-ig kell meghosszabbítani.

(10)

Az 1615/2000/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1615/2000/EK rendelet 2. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az 1. cikkben meghatározott eltérést a 2000. július 15. és a 2454/93/EGK rendeletnek az általános preferenciális rendszer keretében használt »származó termék« fogalom meghatározása tekintetében történő módosítása alkalmazásának időpontja közötti időszakban közvetlenül Nepálból szállított és a Közösségbe importált termékekre kell alkalmazni az egyes termékekhez a mellékletben feltüntetett éves mennyiségeken belül; az említett eltérés azonban 2010. december 31-e után nem alkalmazható.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(3)  HL L 169., 2005.6.30., 1. o.

(4)  HL L 211., 2008.8.6., 1. o.

(5)  HL L 185., 2000.7.25., 54. o.

(6)  HL L 343., 2006.12.8., 73. o.


13.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/32


A BIZOTTSÁG 1246/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

a borpiac közös szervezéséhez kapcsolódó pénzeszközöknek a vidékfejlesztés költségvetési előirányzatába történő átcsoportosítása tekintetében a 479/2008/EK tanácsi rendelet 23. cikke (2) bekezdésének, valamint II. és III. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23. cikke (3) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

Szlovénia és az Egyesült Királyság értesítette a Bizottságot a támogatási programok költségvetési tételeinek a vidékfejlesztés költségvetési előirányzatába történő átcsoportosításáról.

(2)

Ezért a 479/2008/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdését, valamint II. és III. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 479/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 23. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az adott naptári évben a következő összegek állnak rendelkezésre:

2009: 40,66 millió EUR,

2010: 82,11 millió EUR,

2011-től kezdődően: 122,61 millió EUR”.

2.

A II. és a III. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 148., 2008.6.6., 1. o.


MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

A TÁMOGATÁSI PROGRAMOK KÖLTSÉGVETÉSE

(a 8. cikk (1) bekezdésében említettek szerint)

(ezer EUR-ban)

Költségvetési év

2009

2010

2011

2012

2013

2014-től kezdődően

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

III. MELLÉKLET

A VIDÉKFEJLESZTÉS KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA

(23. cikk (3) bekezdés)

(ezer EUR-ban)

Költségvetési év

2009

2010

2011-től kezdődően

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Az 1782/2003/EK rendelet VIII. mellékletében szereplő, Olaszországra vonatkozóan a 2008., 2009. és 2010. gazdasági év tekintetében megállapított nemzeti felső határok 20 millió EUR-val csökkennek, és ezeket az összegeket a 2009., 2010. és 2011. költségvetési év vonatkozásában – az e táblázatban meghatározottak szerint – belefoglalták Olaszország költségvetési összegeibe.


13.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/35


A BIZOTTSÁG 1247/2008/EK RENDELETE

(2008. december 11.)

a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2305/2003/EK, a 955/2005/EK, a 969/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, az 1002/2007/EK, a 27/2008/EK és az 1067/2008/EK rendelettől az édesburgonyára, a maniókakeményítőre, a maniókára, a gabonafélékre, a rizsre és az olívaolajra vonatkozó vámkontingensek keretében történő 2009. évi behozataliengedély-kérelmezés és -kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről és a 382/2008/EK, az 1518/2003/EK, az 596/2004/EK és a 633/2004/EK rendelettől a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatra vonatkozó 2009. évi behozataliengedély-kibocsátás időpontja tekintetében való eltérésről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT XXIII. cikkének megfelelően Thaifölddel folytatott konzultációk eredményéről szóló, 1996. május 13-i 96/317/EK tanácsi határozatra (1),

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékében meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (3) és különösen annak 144. cikke (1) bekezdésére, 148. cikkére és 161. cikke (3) bekezdésére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az édesburgonya és a maniókakeményítő egyes éves vámkontingenseinek megnyitásáról és az azok kezeléséről szóló szabályok meghatározásáról szóló, 1996. december 17-i 2402/96/EK bizottsági rendelet (4) különös rendelkezéseket ír elő egyrészről az édesburgonyának a 09.4013 és a 09.4014 tételszámú vámkontingens keretében történő, másrészről a maniókakeményítőnek a 09.4064 és a 09.4065 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(2)

A Thaiföldön kívüli egyes harmadik országokból származó, a 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 és 0714 90 19 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó egyes éves vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2008. január 15-i 27/2008/EK bizottsági rendelet (5) különös rendelkezéseket ír elő a vonatkozó termékeknek a 09.4009, a 09.4010, a 09.4011, a 09.4012 és a 09.4021 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(3)

A harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről szóló, 2008. október 30-i 1067/2008/EK bizottsági rendelet (6), a harmadik országokból származó árpa behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2003. december 29-i 2305/2003/EK bizottsági rendelet (7) és a harmadik országokból származó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. június 29-i 969/2006/EK bizottsági rendelet (8) különös rendelkezéseket ír elő a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzának a 09.4123, 09.4124 és 09.4125 számú vámkontingens keretében történő behozatalához, az árpának a 09.4126 számú vámkontingens keretében történő behozatalához és a kukoricának a 09.413 számú vámkontingens keretében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(4)

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról és kezelésének meghatározásáról szóló, 1996. október 28-i 2058/96/EK bizottsági rendelet (9), a Bangladesből származó rizs behozatali kontingensének a 3491/90/EGK tanácsi rendelettel összhangban történő megnyitására és kezelésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 22-i 1964/2006/EK bizottsági rendelet (10), az Egyiptomból származó és onnan érkező rizs közösségi behozataláról szóló 2184/96/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. augusztus 29-i 1002/2007/EK bizottsági rendelet (11) és az Egyiptomból származó rizsnek a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó vámkontingens megnyitásáról szóló, 2005. június 23-i 955/2005/EK bizottsági rendelet (12) különös rendelkezéseket ír elő a törmelékrizsnek a 09.4079 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához, a Bangladesből származó rizsnek a 09.4517 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához, az Egyiptomból származó és onnan érkező rizsnek a 09.4094 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához és az Egyiptomból származó rizsnek a 09.4097 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalához szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(5)

A Tunéziából származó olívaolaj vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2006. december 20-i 1918/2006/EK bizottsági rendelet (13) különös rendelkezéseket ír elő a 09.4032 tételszámú vámkontingens keretében történő olívaolaj-behozatalhoz szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtására és ezen engedélyek kibocsátására.

(6)

Figyelemmel a 2009. évi munkaszüneti napokra, az érintett kontingensmennyiségek betartása érdekében bizonyos időszakokban helyénvaló a behozatali engedélyek iránti kérelmek benyújtásának és ezen engedélyek kibocsátásának időpontja tekintetében eltérni a 2402/96/EK, a 2058/96/EK, a 2375/2002/EK, a 2305/2003/EK, a 955/2005/EK, a 969/2006/EK, az 1918/2006/EK, az 1964/2006/EK, az 1002/2007/EK, és a 27/2008/EK rendelettől.

(7)

A marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló, 2008. április 21-i 382/2008/EK bizottsági rendelet (14) 12. cikke (1) bekezdésének második albekezdése, a kiviteli engedélyek rendszerének a sertéshúságazatban történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2003 augusztus 28-i 1518/2003/EK bizottsági rendelet (15) 3. cikkének (3) bekezdése, a tojáságazat kiviteliengedély-rendszere végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 30-i 596/2004/EK bizottsági rendelet (16) 3. cikkének (3) bekezdése és a baromfihús-ágazatban a kiviteli engedélyek rendszerének végrehajtására szolgáló részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. március 30-i 633/2004/EK bizottsági rendelet (17) 3. cikkének (3) bekezdése értelmében a kiviteli engedélyeket az engedélykérelmek benyújtásának hetét követő szerdán bocsátják ki, feltéve, hogy a Bizottság ebben az időszakban nem hoz semmilyen különleges intézkedést.

(8)

Tekintettel a 2009. évi munkaszüneti napokra és következményeikre az Európai Unió Hivatalos Lapjának megjelenésére nézve, a kérelmek beadása és az engedélyek kiállítása közötti időszak túl rövidnek bizonyul a piac megfelelő irányításának biztosításához. Ezért ezt az időszakot meg kell hosszabbítani.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Édesburgonya

(1)   A 2402/96/EK rendelet 3. cikkétől eltérve sem 2009. január 6. kedd előtt, sem 2009. december 15. kedd után nem nyújtható be a 09.4013, illetőleg a 09.4014 tételszámú vámkontingens keretében történő édesburgonya-behozatalra vonatkozó engedélykérelem a 2009. évre.

(2)   A 09.4013 és a 09.4014 tételszámú vámkontingens keretében az e rendelet I. mellékletében megjelölt időpontokban kérelmezett, édesburgonyára vonatkozó behozatali engedélyeket a 2402/96/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az ugyanazon I. mellékletben megjelölt időpontban bocsátják ki, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (18) 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

2. cikk

Maniókakeményítő

(1)   A 2402/96/EK rendelet 9. cikkétől eltérve sem 2009. január 6. kedd előtt, sem 2009. december 15. kedd után nem nyújtható be a 09.4064, illetőleg a 09.4065 tételszámú vámkontingens keretében történő maniókakeményítő-behozatalra vonatkozó engedélykérelem a 2009. évre.

(2)   A 09.4064 és a 09.4065 tételszámú vámkontingens keretében az e rendelet II. mellékletében megjelölt időpontokban kérelmezett, maniókakeményítőre vonatkozó behozatali engedélyeket a 2402/96/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az ugyanazon II. mellékletben megjelölt időpontban bocsátják ki, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

3. cikk

Manióka

(1)   A 27/2008/EK rendelet 8. cikkének első bekezdésétől eltérve sem 2009. január 5. hétfő előtt, sem 2009. december 16. szerdán brüsszeli idő szerint 13 óra után nem nyújtható be a 09.4009, a 09.4010, a 09.4011, a 09.4012 illetőleg a 09.4021 tételszámú vámkontingens keretében történő maniókabehozatalra vonatkozó engedélykérelem a 2009. évre.

(2)   A 09.4009, a 09.4010, a 09.4011, a 09.4012 és a 09.4021 tételszámú vámkontingens keretében a III. mellékletben megjelölt időpontokban kérelmezett, maniókára vonatkozó behozatali engedélyeket a 27/2008/EK rendelet 8. cikkének (4) bekezdésétől eltérve, az ugyanazon III. mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

4. cikk

Gabonafélék

(1)   Az 1067/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén kezdődik meg a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzának a 09.4123, a 09.4124 és a 09.4125 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2009. december 11-én pénteken brüsszeli idő szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

(2)   A 2305/2003/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén kezdődik meg az árpának a 09.4126 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2009. december 11-én pénteken brüsszeli idő szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

(3)   A 969/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén kezdődik meg a kukoricának a 09.4131 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2009. december 11-én pénteken brüsszeli idő szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

5. cikk

Rizs

(1)   A 2058/96/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének harmadik albekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén kezdődik meg a törmelékrizsnek a 09.4079 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2009. december 11-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

(2)   Az 1964/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének első albekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén kezdődik meg a Bangladesből származó rizsnek a 09.4517 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2009. december 11-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

(3)   Az 1002/2007/EK rendelet 2. cikkének (3) bekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén kezdődik meg az Egyiptomból származó és onnan érkező rizsnek a 09.4094 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2009. december 11-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

(4)   A 955/2005/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésétől eltérve csak 2009. január 1-jén kezdődik meg az Egyiptomból származó rizsnek a 09.4097 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélykérelmek 2009. évi első benyújtási időszaka. Ilyen kérelmek benyújtására 2009. december 11-én pénteken, brüsszeli idő szerint 13 órától kezdve nincs lehetőség.

6. cikk

Olívaolaj

Az 1918/2006/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az olívaolajnak a 09.4032 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó, 2009. április 6-án hétfőn vagy 7-én kedden kérelmezett engedélyeket 2009. április 17-én pénteken bocsátják ki, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott intézkedésekre is figyelemmel.

7. cikk

Visszatérítéses kiviteli engedélyek a marha- és borjúhús-, a sertéshús-, a tojás- és a baromfi-ágazatban

Az e rendelet IV. mellékletben megjelölt időszakokban kérelmezett kiviteli engedélyeket a 382/2008/EK rendelet 12. cikke (1) bekezdésének második albekezdésétől, az 1518/2003/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől, az 596/2004/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől és a 633/2004/EK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésétől eltérve az ugyanezen mellékletben megjelölt időpontokban bocsátják ki.

Az első bekezdésben előírt eltérés csak akkor alkalmazandó, ha nem került sor egyetlen különleges intézkedésre sem a 382/2008/EK rendelet 12. cikkének (2) és (3) bekezdésében, az 1518/2003/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében, az 596/2004/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében és a 633/2004/EK rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében említettek közül.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 11-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 122., 1996.5.22., 15. o.

(2)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(3)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(4)  HL L 327., 1996.12.18., 14. o.

(5)  HL L 13., 2008.1.16., 3. o.

(6)  HL L 290., 2008.10.31., 3. o.

(7)  HL L 342., 2003.12.30., 7. o.

(8)  HL L 176., 2006.6.30., 44. o.

(9)  HL L 276., 1996.10.29., 7. o.

(10)  HL L 408., 2006.12.30., 19. o.

(11)  HL L 226., 2007.8.30., 15. o.

(12)  HL L 164., 2005.6.24., 5. o.

(13)  HL L 365., 2006.12.21., 84. o.

(14)  HL L 115., 2008.4.29., 10. o.

(15)  HL L 217., 2003.8.29., 35. o.

(16)  HL L 94., 2004.3.31., 33. o.

(17)  HL L 100., 2004.4.6., 8. o.

(18)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.


I. MELLÉKLET

Az édesburgonyának a 09.4013 és a 09.4014 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélyek kibocsátása a 2009. év bizonyos időszakaira

A kérelmek benyújtásának határideje

Az engedélyek kibocsátásának időpontja

2009. április 7. kedd

2009. április 17. péntek


II. MELLÉKLET

A maniókakeményítőnek a 09.4064 és a 09.4065 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélyek kibocsátása a 2009. év bizonyos időszakaira

A kérelmek benyújtásának határideje

Az engedélyek kibocsátásának időpontja

2009. április 7. kedd

2009. április 17. péntek


III. MELLÉKLET

A maniókának a 09.4009, a 09.010, a 09.4011, a 09.4012 és a 09.4021 tételszámú vámkontingens keretében történő behozatalára vonatkozó engedélyek kibocsátása a 2009. év bizonyos időszakaiban

A kérelmek benyújtásának határideje

Az engedélyek kibocsátásának időpontja

2009. április 6. hétfő, 7. kedd, illetve 8. szerda

2009. április 17. péntek


IV. MELLÉKLET

A marha- és borjúhús-, sertéshús-, tojás-, illetve baromfi-ágazati export-visszatérítéses kiviteli engedélyek iránti kérelmek benyújtási időszakai

Az engedélyek kibocsátási időpontja

2009. április 6–10.

2009. április 16.

2009. május 25–29.

2009. június 4.

2009. július 13–17.

2009. július 23.

2009. október 26–30.

2009. november 5.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

13.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 335/39


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. december 8.)

az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskedelemre vonatkozó megállapodást módosító, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2008/939/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésének első mondatával összhangban,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Bizottság a Közösség nevében tárgyalásokat folytatott egy levélváltás formájában létrehozandó megállapodásról a Belarusz Köztársasággal folytatott textiltermék-kereskedelemről szóló hatályos megállapodás és jegyzőkönyvek egy évvel történő meghosszabbításáról, valamint néhány mennyiségi korlátozás kiigazításáról.

(2)

A levélváltás formájában létrejött megállapodást ideiglenesen 2009. január 1-jétől a megállapodás megkötéséhez szükséges eljárások befejezéséig kell alkalmazni, feltéve, hogy viszonossági alapon ezt ideiglenesen a Belarusz Köztársaság is alkalmazza.

(3)

A levélváltás formájában létrejött megállapodást a Közösség nevében alá kell írni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a legutóbb a 2007. október 19-én parafált, levélváltás formájában létrejött megállapodással módosított és meghosszabbított, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskedelemről szóló, 1993. április 1-jén parafált megállapodást módosító, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodásnak a Közösség nevében aláírására jogosult személy(eke)t, figyelemmel ennek a megkötésére.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A viszonossági alapon történő alkalmazástól függően a levélváltás formájában létrejött megállapodást ideiglenes hatállyal 2009. január 1-jétől annak hivatalos megkötéséig kell alkalmazni.

3. cikk

(1)   Amennyiben a Belarusz Köztársaság nem teljesíti a levélváltás formájában létrejött megállapodás 2.4. bekezdéséből fakadó kötelezettségeit, a 2009-re vonatkozó kontingens a 2008-ban alkalmazott szintre csökken.

(2)   Az (1) bekezdés végrehajtására vonatkozó határozatot a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló, 1993. október 12-i 3030/93/EGK tanácsi rendelet (1) 17. cikkében említett eljárásokkal összhangban kell meghozni.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 275., 1993.11.8., 1. o.


MEGÁLLAPODÁS

levélváltás formájában az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság közötti textiltermék-kereskedelemre vonatkozó megállapodás módosításáról

Tisztelt Uram!

1.   Tisztelettel hivatkozom a legutóbb a 2007. október 19-én parafált, levélváltás formájában létrejött megállapodással módosított és meghosszabbított, az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között létrejött textiltermék-kereskedelemről szóló, 1993. április 1-jén parafált megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás).

2.   Tekintettel arra, hogy a megállapodás 2008. december 31-én lejár, a megállapodás 19. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság megállapodnak abban, hogy a megállapodás időbeli hatályát további egy évvel meghosszabbítják a következő módosításokkal és feltételekkel:

2.1.

A megállapodás 19. cikkének (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„Ez a megállapodás azon napot követő hónap első napján lép hatályba, amelyen a felek értesítették egymást az ehhez szükséges eljárások befejezéséről. A megállapodást 2009. december 31-ig kell alkalmazni.”

2.2.

A Belarusz Köztársaságból az Európai Közösségbe irányuló kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat meghatározó II. melléklet helyébe e levél 1. függeléke lép.

2.3.

A C. jegyzőkönyv – a Belarusz Köztársaságban végzett passzív feldolgozási műveleteket követően a Belarusz Köztársaságból az Európai Közösségbe exportált termékekre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat meghatározó – mellékletének helyébe a 2009. január 1-jétől2009. december 31-ig terjedő időszakra e levél 2. függeléke lép.

2.4.

Az Európai Közösségből származó textil- és ruházati termékek Belaruszba irányuló behozatalára vonatkozó vámok a 2009. évben nem haladhatják meg az Európai Közösség és a Belarusz Köztársaság között levélváltás formájában létrejött, 1999. november 11-én parafált és e levél 3. függelékével módosított megállapodás 4. függelékében a 2003. évre előírt vámokat. A módosítás csak az 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 és 6310 90 vámsorra vonatkozik. 2009-ben a Belarusz Köztársaság által e termékekre alkalmazandó vámtarifák a következők lesznek: 5407 72 – 4 %, 5606 00 10 – 0 %, 5905 00 – 4 %, 5906 91 – 0 %, 6309 00 – 20 %, 6310 10 – 20 %, 6310 90 – 20 %.

E vámtételek alkalmazásának elmulasztása esetén a Közösségnek jogában áll, hogy a megállapodás lejártáig fennmaradó időszakra részarányosan ismét bevezesse a 2007. október 19-én parafált levélváltásban meghatározott, és a 2008. évre vonatkozó mennyiségi korlátozásokat.

3.   Az Európai Közösség és Belarusz megerősítik azon megállapodásukat, miszerint legkésőbb e megállapodás lejárta előtt hat hónappal konzultációt kezdenek egy új megállapodás megkötésének lehetőségéről.

4.   Amennyiben a Belarusz Köztársaság a megállapodás lejártát megelőzően a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tagjává válik, a WTO-ba való belépésének időpontjától a WTO megállapodásait és szabályait kell alkalmazni.

5.   Kérem, szíveskedjen megerősíteni, hogy kormánya a fentieket elfogadja. Amennyiben igen, ez a levélváltás formájában létrejött megállapodás azon napot követő hónap első napján lép hatályba, amikor a felek értesítik egymást az ehhez szükséges jogi eljárások befejezéséről. Addig a megállapodást 2009. január 1-jétől viszonossági alapon, ideiglenesen kell alkalmazni.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Közösség részéről

1. függelék

„II. MELLÉKLET

Belarusz

Kategória

Egység

2009. január 1-jétől alkalmazandó kontingens

IA. csoport

1

tonna

1 586

2

tonna

6 643

3

tonna

242

IB. csoport

4

E darab

1 839

5

E darab

1 105

6

E darab

1 705

7

E darab

1 377

8

E darab

1 160

IIA. csoport

20

tonna

329

22

tonna

524

IIB. csoport

15

E darab

1 726

21

E darab

930

24

E darab

844

26/27

E darab

1 117

29

E darab

468

73

E darab

329

IIIB. csoport

67

tonna

359

IV. csoport

115

tonna

420

117

tonna

2 312

118

tonna

471

E darab

:

ezer darab”

2. függelék

„A C JEGYZŐKÖNYV MELLÉKLETE

Kategória

Egység

2009. január 1-jétől

4

1 000 darab

6 610

5

1 000 darab

9 215

6

1 000 darab

12 290

7

1 000 darab

9 225

8

1 000 darab

3 140

15

1 000 darab

5 387

21

1 000 darab

3 584

24

1 000 darab

922

26/27

1 000 darab

4 492

29

1 000 darab

1 820

73

1 000 darab

6 979”

3. függelék

„4. függelék

A textiltermékek Európai Közösségből a Belarusz Köztársaságba irányuló behozatalára alkalmazandó legmagasabb vámtételek

KN-kód

Vámtétel %

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8

8

8

5516 92

9

9

8

8

8

5516 93

9

9

8

8

8

5516 94

9

9

8

8

8

5601 10

4

4

4

4

4

5601 21

4

4

4

4

4

5601 22

4

4

4

4

4

5601 29

4

4

4

4

4

5601 30

4

4

4

4

4

5602 10

4

4

4

4

4

5602 21

4

4

4

4

4

5602 29

10

4

4

4

4

5602 90

4

4

4

4

4

5603 11

4

4

4

4

4

5603 12

4

4

4

4

4

5603 13

4

4

4

4

4

5603 14

4

4

4

4

4

5603 91

4

4

4

4

4

5603 92

4

4

4

4

4

5603 93

4

4

4

4

4

5603 94

4

4

4

4

4

5604 10

4

4

4

4

4

5604 90

4

4

4

4

4

5605 00

4

4

4

4

4

5606 00 10

4

4

4

4

0

5606 00 91

4

4

4

4

4

5606 00 99

4

4

4

4

4

5607 21

8

8

8

8

8

5607 29

8

8

8

8

8

5607 41

20

20

20

20

20

5607 49

5

5

5

5

5

5607 50

5

5

5

5

5

5607 90

8

8

8

8

8

5608 11

4

4

4

4

4

5608 19

4

4

4

4

4

5608 90

4

4

4

4

4

5609 00

4

4

4

4

4

5701 10

25

18

12

8

8

5701 90

8

8

8

8

8

5702 10

25

18

12

8

8

5702 20

8

8

8

8

8

5702 31

8

8

8

8

8

5702 32

25

18

12

8

8

5702 39

8

8

8

8

8

5702 41

8

8

8

8

8

5702 42

25

18

12

8

8

5702 49

8

8

8

8