ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 333

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. december 11.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1228/2008/EK rendelete (2008. december 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1229/2008/EK rendelete (2008. december 10.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (San Simón da Costa (OEM), Ail blanc de Lomagne (OFJ), Steirischer Kren (OFJ))

3

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/932/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 2.) a 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének alkalmazásáról (az értesítés a C(2008) 7378. számú dokumentummal történt)

5

 

 

2008/933/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 4.) a géntechnológiával módosított MON89788 (MON-89788-1) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 7517. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

7

 

 

2008/934/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 5.) egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 7637. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

11

 

 

2008/935/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 5.) a Bizottság belgiumi és olaszországi Közös Kutatóközpontja által a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően végzett egyes tevékenységek 2009. évi közösségi pénzügyi támogatásáról (az értesítés a C(2008) 7702. számú dokumentummal történt)

15

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 286., 2008.10.29.)

17

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

11.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/1


A BIZOTTSÁG 1228/2008/EK RENDELETE

(2008. december 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. december 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 10-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

81,5

TR

75,2

ZZ

78,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,7

TR

84,0

ZZ

102,6

0709 90 70

MA

128,5

TR

133,8

ZZ

131,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

36,4

EG

30,5

MA

76,3

TR

62,7

ZA

43,2

ZW

43,9

ZZ

44,5

0805 20 10

MA

72,3

TR

73,0

ZZ

72,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,4

HR

54,6

IL

71,9

TR

57,3

ZZ

59,1

0805 50 10

MA

59,0

TR

64,6

ZZ

61,8

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

71,7

MK

34,8

US

106,7

ZA

123,2

ZZ

78,2

0808 20 50

CN

56,2

TR

97,0

US

133,9

ZZ

95,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


11.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/3


A BIZOTTSÁG 1229/2008/EK RENDELETE

(2008. december 10.)

egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (San Simón da Costa (OEM), Ail blanc de Lomagne (OFJ), Steirischer Kren (OFJ))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Spanyolország kérelmét a „San Simón da Costa” elnevezés bejegyzésére, Franciaország kérelmét az „Ail blanc de Lomagne” elnevezés bejegyzésére és Ausztria kérelmét a „Steirischer Kren” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezéseket be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezések bejegyzésre kerülnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 85., 2008.4.4., 13. o (San Simón da Costa), HL C 87., 2008.4.8., 8. o (Ail blanc de Lomagne), HL C 91., 2008.4.12., 26. o (Steirischer Kren).


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.3. osztály   Sajtok

SPANYOLORSZÁG

San Simón da Costa (OEM)

1.6. osztály   Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva

FRANCIAORSZÁG

Ail blanc de Lomagne (OFJ)

AUSZTRIA

Steirischer Kren (OFJ)


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

11.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/5


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 2.)

a 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének alkalmazásáról

(az értesítés a C(2008) 7378. számú dokumentummal történt)

(Csak a portugál nyelvű szöveg hiteles)

(2008/932/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló, 1998. október 27-i 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1), és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1)

Az orvostechnikai eszközökkel foglalkozó portugál hatóság, az INFARMED az olasz Medical Biological Service S.r.l. vállalathoz (a továbbiakban: MBS) címzett 2005. július 29-i levelével (2) megtiltotta a vállalat „HIV 1&2 Ab” elnevezésű in vitro diagnosztikai HIV-tesztjének (a továbbiakban: HIV-teszt) forgalmazását. Az INFARMED ezenkívül kötelezte a portugál forgalmazót, a Prestifarma Lda.-t, hogy az MBS nevében hívja vissza a terméket.

(2)

Az INFARMED 2005. szeptember 1-jei levelével (3) bejelentette ezeket az intézkedéseket a 98/79/EK irányelv 13. cikke szerint. Az intézkedés indokolásaként Portugália a német Paul-Ehrlich-Institut „NCAR DE-2005-07-30” egészségügy-felügyeleti jelentésére hivatkozott (PEI ügyszám: PEI0026/05). Az ezt követő levélváltás során sikerült tisztázni, hogy az NCAR hivatkozás hibásan lett idézve, és a helyes NCAR jelentésszám DE-2005-07-07-30, ez a jelentés pedig azonos a DE-2005-07-27-30 számú NCAR jelentéssel.

(3)

A DE-2005-07-07-30 számú NCAR jelentés megállapítja, hogy röviddel a HIV-fertőzést követően a HIV-tesztnek a hasonló teszteknél 10–18 nappal többre van szüksége a fertőzés kimutatásához (alacsony korai szerokonverziós érzékenység). Ugyanezen okból 2004. október 28-i levelében (4) a Szlovák Orvostudományi Egyetem is azt ajánlotta a szlovák kijelölt szervnek, az EVPÚ-nak, hogy ne tanúsítsa a HIV-tesztet. A teszt így nem teljesíti azt a követelményt, hogy meg kell felelnie a tudomány jelenlegi állásának a 98/79/EK irányelv I. melléklete (Alapvető követelmények) A. szakasza 2. pontjának értelmében és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közös műszaki előírásairól szóló, 2002. május 7-i 2002/364/EK bizottsági határozathoz (5) mellékelt in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közös műszaki előírásainak 3.1.8. pontjában olvasható harmadik mondat értelmében.

(4)

Ráadásul – amint azt a Paul-Ehrlich-Institut a Német Egészségügyi Minisztériumnak írott 2005. december 12-i levelében (6) is megállapítja – a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentáció szerint a HIV-teszt nem mutatja ki az összes valóban pozitív mintát, amint azt a közös műszaki előírások 3.1.8. pontjának első mondata megkövetelné. Ezt a hiányosságot a gyártó vagy kijelölt szerve soha sem magyarázta meg, amint azt a közös műszaki előírások 3.1.5. pontja megkövetelné. A HIV-teszt tehát nem felel meg a közös műszaki előírások 3.1.8. pontja első mondatának és 3.1.5. pontjának.

(5)

A DE-2005-07-07-30 NCAR jelentés megjegyzéseit követően az MBS módosította a HIV-tesztet. A módosítás azonban nem javított a HIV-teszt korai szerokonverziós érzékenységén, amint az a Paul-Ehrlich-Institut egy későbbi, 2007. augusztus 23-i jelentésében (7) megállapítja. Amint a jelentés 10. oldala megállapítja, a módosított teszt sem képes egyes olyan mintákban HIV-jelenlétet kimutatni, amelyeket a Western blot vagy immunoblot eljárás ténylegesen pozitívnak erősített meg.

(6)

A Bizottság 2007. március 22-i levelében (D(2007)7800) konzultált a tagállamokkal, 2007. március 21-i levelében (D(2007)7817) az érintett kijelölt szervekkel és intézetekkel, 2007. június 11-i levelében (D(2007)16597) pedig az MBS-szel. Továbbá különböző alkalmakkal – többek között egy 2008. január 31-i találkozón – konzultált in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök szakértőivel is.

(7)

A 98/79/EK irányelv 13. cikkének (Különös egészségfigyelési intézkedések) szélesebb körű feltételei vannak, mint 8. cikkének (Védzáradék). Tekintettel a fennálló kockázatra a 98/79/EK irányelv 13. cikke nem követel meg az eljáró hatóságtól ugyanolyan mértékű bizonyosságot.

(8)

A kezdeti bejelentésnek és az INFARMED későbbi levelezésének, valamint az érintett felek konzultációjának elemzése alapján meg lehet győződni arról, hogy a 98/79/EK irányelv 8. cikkének értelmében a vizsgált eszköz – megfelelő karbantartás és rendeltetésszerű használat mellett is – veszélyeztetheti a beteg, a felhasználó vagy más személy egészségét és/vagy biztonságát, hiszen nem felel meg annak az alapvető követelménynek, hogy a tudomány jelenlegi állását képviselje.

(9)

Mivel a teszt lassabb és kevésbé megbízható, mint más eszközök esetében, kevesebb HIV-fertőzést is fog kimutatni mint más eszközök, ami késleltetheti a megfelelő antiretrovirális terápia megkezdését. A teszt hozzájárulhat a fel nem ismert HIV-fertőzött véradók fokozott kockázatához is. Azzal is veszélyezteti az egészséget, hogy – mivel későn és hiányosan mutatja ki a HIV-fertőzést – fokozhatja a harmadik emberekre való továbbterjedést, például szexuális kapcsolat révén.

(10)

Az Európai Bíróság (8) szerint az Európai Bizottság által a 98/79/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban adott vélemény kötelező azokra a tagállamokra nézve, amelyek intézkedést hoztak. Ennek megfelelően ennek a jogi aktusnak határozatnak kell lennie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Indokoltak a portugál INFARMED hatóság intézkedései, amelyeket 2005. július 29-i levelében (DGREE/VPS/086/05 – ügyszám: 9.5.1.-329/2005) tett a „HIV 1&2 Ab”in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz forgalmazása ellen, amelyet az olasz Medical Biological Devices gyárt.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Portugál Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 2-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 331., 1998.12.7., 1. o.

(2)  DGREE/VPS/086/05 – ügyszám: 9.5.1.-329/2005.

(3)  DGREE/VPS/094/05.

(4)  E-650/04 208600 számú vizsgálati jelentés.

(5)  HL L 131., 2002.5.16., 17. o.

(6)  Hivatkozási szám: A2

(7)  Az osztrák hatóságok azt követően kérték fel a Paul-Ehrlich-Institutot ennek a jelentésnek az elkészítésére, hogy az MBS-től az osztrák DIALAB GmbH-hoz történő szállítás közben lefoglalták a módosított tesztet, amelyet az utóbbi vállalkozás saját neve alatt kívánt forgalmazni.

(8)  Lásd a Bíróság (első tanács) C-6/05 ügyben 2007. június 14-én hozott analóg ítéletét (58., 59. pont), EBHT 2007., I-4557. o.


11.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/7


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 4.)

a géntechnológiával módosított MON89788 (MON-89788-1) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről

(az értesítés a C(2008) 7517. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia és holland nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/933/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

2006. október 31-én a Monsanto Europe S.A. az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be (a továbbiakban: kérelem) Hollandia illetékes hatóságához a MON89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozóan.

(2)

A kérelem kiterjed a MON89788 szójababot tartalmazó vagy abból álló egyéb olyan termékek forgalomba hozatalára is, amelyeket a termesztés kivételével ugyanarra a felhasználásra szánnak, mint bármely más szójababot. Ezért az 1829/2003/EK rendelet 5. cikkének (5) bekezdésével és 17. cikkének (5) bekezdésével összhangban a kérelem tartalmazza a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) III. és IV. mellékletében előírt adatokat és információkat, valamint a 2001/18/EK irányelv II. mellékletében megállapított elvekkel összhangban végzett kockázatértékelésről szóló információkat és következtetéseket.

(3)

2008. július 11-én az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: EFSA) az 1829/2003/EK rendelet 6. és 18. cikke értelmében kedvező véleményt nyilvánított, és megállapította, hogy nem valószínű, hogy a kérelemben leírt, MON89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek (a továbbiakban: termékek) szándékolt célokra történő forgalomba hozatala kedvezőtlen hatást gyakorolna az emberek vagy állatok egészségére, illetve a környezetre (3). Véleményében az EFSA – a rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében és 18. cikkének (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően az illetékes nemzeti hatóságokkal folytatott konzultáció keretében – a tagállamok által felvetett minden konkrét kérdést és aggályt érintett.

(4)

Véleményében az EFSA továbbá arra a következtetésre jutott, hogy a kérelmező által benyújtott, általános felügyeleti tervből álló, a környezeti hatások megfigyelésére irányuló terv összhangban van a termékek tervezett felhasználásával.

(5)

E megfontolásokat figyelembe véve a termékekre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

(6)

A géntechnológiával módosított szervezetek egyedi azonosítóinak kialakítására és hozzárendelésére szolgáló rendszer létrehozásáról szóló, 2004. január 14-i 65/2004/EK bizottsági rendeletben (4) előírtaknak megfelelően minden egyes GMO-hoz (géntechnológiával módosított szervezethez) egyedi azonosítót kell hozzárendelni.

(7)

Az EFSA által kiadott vélemény alapján úgy tűnik, hogy a MON89788 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerekre, élelmiszer-összetevőkre és takarmányokra vonatkozóan nincs szükség különleges címkézési előírásokra azokon kívül, amelyeket az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése és 25. cikkének (2) bekezdése előír. Annak biztosítására azonban, hogy a termékeket az e határozat által előírt engedély hatáskörének megfelelően használják fel, az engedélyre irányuló kérelem tárgyát képező GMO-t tartalmazó vagy abból álló takarmány, illetve az e GMO-t tartalmazó vagy abból álló élelmiszeren és takarmányon kívüli egyéb termék címkézésének egyértelműen utalnia kell arra, hogy a szóban forgó termékeket nem szabad termesztésre használni.

(8)

Hasonlóképpen, az EFSA véleménye nem indokolja a forgalomba hozatalra és/vagy a felhasználásra és a kezelésre – beleértve a forgalomba hozatalt követő felügyeleti követelményeket is – vonatkozóan semmilyen különleges feltétel vagy korlátozás bevezetését, sem azt, hogy az 1829/2003/EK rendelet 6. cikke (5) bekezdésének e) pontjában, illetve 18. cikke (5) bekezdésének e) pontjában előírtaknak megfelelően a különleges ökológiai rendszerek/környezet és/vagy földrajzi területek védelmére irányulóan különleges feltételeket vezessenek be.

(9)

A termékek engedélyezésére vonatkozó minden információt be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK rendeletben előírt közösségi nyilvántartásába.

(10)

A géntechnológiával módosított szervezetek nyomon követhetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomon követhetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 4. cikkének (6) bekezdése meghatározza a GMO-ból álló vagy azt tartalmazó termékek címkézésére vonatkozó követelményeket.

(11)

E határozatról a biológiai biztonsággal foglalkozó információs központon keresztül értesíteni kell a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezmény biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének szerződő feleit, a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon történő átviteléről szóló, 2003. július 15-i 1946/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 9. cikkének (1) bekezdésével és 15. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban.

(12)

A kérelmezővel konzultáltak az e határozatban előírt intézkedésekről.

(13)

Az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság nem nyilvánított véleményt a bizottság elnöke által kitűzött határidőn belül.

(14)

2008. november 19-i ülésén a Tanács nem tudott minősített többséggel döntést hozni sem a javaslat mellett, sem a javaslat ellen. A Tanács jelezte, hogy lezárta e dossziéra vonatkozó eljárását. Ennek megfelelően a Bizottság feladata az intézkedések elfogadása,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Géntechnológiával módosított szervezet és egyedi azonosító

A 65/2004/EK rendelet értelmében a géntechnológiával módosított MON89788 szójababot (Glycine max) e határozat melléklete b) pontjának megfelelően a MON-89788-1 egyedi azonosítóval látják el.

2. cikk

Engedély

Az 1829/2003/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése és 16. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában az e határozatban megállapított feltételeknek megfelelően a következő termékeket engedélyezik:

a)

MON-89788-1 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;

b)

MON-89788-1 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmány;

c)

MON-89788-1 szójababot tartalmazó vagy abból álló élelmiszeren és takarmányon kívüli olyan termékek, amelyeket a termesztés kivételével ugyanarra a felhasználásra szánnak mint bármely más szójababot.

3. cikk

Címkézés

(1)   Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az 1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított, címkézésre vonatkozó követelmények alkalmazásában a „szervezet neve” alatt a „szójabab” szót kell feltüntetni.

(2)   A címkén, valamint a 2. cikk b) és c) pontjában említett, MON-89788-1 szójababot tartalmazó vagy abból álló termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.

4. cikk

A környezeti hatások figyelemmel kísérése

(1)   Az engedély jogosultja köteles gondoskodni a melléklet h) pontjában meghatározott, környezeti hatások megfigyelésére irányuló felügyeleti terv kidolgozásáról és végrehajtásáról.

(2)   Az engedély jogosultja évente jelentést nyújt be a Bizottsághoz a felügyeleti tervben meghatározott tevékenységek végrehajtásáról és eredményeiről.

5. cikk

Közösségi nyilvántartás

Az e határozat mellékletében szereplő információkat be kell jegyezni a géntechnológiával módosított élelmiszereknek és takarmányoknak az 1829/2003/EK rendelet 28. cikkében előírt közösségi nyilvántartásába.

6. cikk

Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultja a Monsanto Europe S.A. (Belgium), a Monsanto Company (Amerikai Egyesült Államok) képviseletében.

7. cikk

Érvényesség

E határozat az értesítés napjától számított 10 évig alkalmazandó.

8. cikk

Címzett

E határozat címzettje a Monsanto Europe S.A. (Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Brüsszel, Belgium).

Kelt Brüsszelben, 2008. december 4-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(2)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620787358.htm

(4)  HL L 10., 2004.1.16., 5. o.

(5)  HL L 268., 2003.10.18., 24. o.

(6)  HL L 287., 2003.11.5., 1. o.


MELLÉKLET

a)   A kérelmező és az engedély jogosultja:

Név

:

Monsanto Europe S.A.

Cím

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150. Brüsszel, Belgium

A Monsanto Company (800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Amerikai Egyesült Államok) nevében.

b)   A termékek megnevezése és meghatározása:

(1)

MON-89788-1 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;

(2)

MON-89788-1 szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított takarmány;

(3)

MON-89788-1 szójababot tartalmazó vagy abból álló élelmiszeren és takarmányon kívüli olyan termékek, amelyeket a termesztés kivételével ugyanarra a felhasználásra szánnak mint bármely más szójababot.

A kérelemben leírtaknak megfelelően a genetikailag módosított MON-89788-1 szójabab CP4 EPSPS fehérjét tartalmaz, amely ellenállást biztosít a glifozát gyomirtó szerrel szemben.

c)   Címkézés:

(1)

Az 1829/2003/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében és 25. cikkének (2) bekezdésében, illetve az 1830/2003/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésében megállapított, különleges címkézési előírások alkalmazásában a „szervezet neve” alatt a „szójabab” szót kell feltüntetni.

(2)

A címkén, valamint e határozat 2. cikkének b) és c) pontjában említett, MON-89788-1 szójababot tartalmazó vagy abból álló termékeket kísérő dokumentumokon fel kell tüntetni a „nem termesztésre” feliratot.

d)   Kimutatási módszer:

Eseményspecifikus, valós idejű, kvantitatív PCR-alapú módszer a MON-89788-1 szójababra.

Magvakon hitelesítette az 1829/2003/EK rendelet alapján létrehozott közösségi referencialaboratórium, a hitelesítési jelentés az alábbi internetcímen olvasható: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Referenciaanyag: AOCS 0906-A és AOCS 0906-B, amelyek elérhetők az American Oil Chemists Society-n (AOCS) keresztül a http://www.aocs.org/tech/crm/soybean.cfm címen.

e)   Egyedi azonosító:

MON-89788-1

f)   A Biológiai Sokféleség Egyezmény biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének II. melléklete szerint előírt információ:

A Biológiai Biztonság Kérdéseiben illetékes Információs Központ, a bejegyzés azonosítószáma: lásd [értesítéskor töltendő ki].

g)   A termék forgalomba hozatalának, felhasználásának vagy kezelésének feltételei vagy korlátozásai:

Nem szükséges.

h)   Felügyeleti terv

A 2001/18/EK irányelv VII. mellékletének megfelelő környezeti hatások megfigyelésére irányuló felügyeleti terv.

[Hivatkozás: az interneten közzétett terv]

i)   Forgalomba hozatal utáni felügyeleti követelmények az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek felhasználása tekintetében

Nem szükséges.

Megjegyzés: idővel szükségessé válhat a vonatkozó dokumentumok internetes hivatkozásainak módosítása. Ezeket a módosításokat a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásának frissítése útján teszik közzé.


11.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/11


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 5.)

egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2008) 7637. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/934/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2)

A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. Ez a jegyzék tartalmazza az e határozat mellékletében felsorolt hatóanyagokat is.

(3)

Az értékelő jelentéstervezet kézhezvételétől számított két hónapon belül az 1490/2002/EK rendelet 11e. cikkének megfelelően az érintett bejelentők önként visszavonták az érintett anyagok felvételéhez biztosított támogatásukat.

(4)

A Bizottság megvizsgálta az értékelő jelentéstervezetet, a referens tagállamok ajánlásait és a többi tagállam megjegyzéseit, és arra a következtetésre jutott, hogy a 11b. és 11f. cikkek nem alkalmazhatók. Ennek megfelelően a 11e. cikk szerint kell eljárni.

(5)

Az e határozat mellékletében felsorolt anyagok ebből következően nem vehetők fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(6)

Mivel e hatóanyagok felvételének megtagadása nem azon alapszik, hogy tekintetükben az 1490/2002/EK rendelet VI. mellékletében meghatározott káros hatások egyértelműen kimutathatók lettek volna, a tagállamoknak lehetőségük van 2010. december 31-ig fenntartani az engedélyezést, az 1490/2002/EK rendelet 12. cikke (3) bekezdésével összhangban.

(7)

A felsorolt anyagokat tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására a tagállamok által megszabható türelmi idő legfeljebb tizenkét hónap lehet, hogy a meglévő készleteket még egy vegetációs időszakban fel lehessen használni.

(8)

Ez a határozat nem korlátozza azt a jogot, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének és a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (4) rendelkezései szerint az említett rendelet 13–22. cikkében előírt gyorsított eljárással összhangban a hatóanyagoknak a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételére új kérelmet lehessen benyújtani.

(9)

Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a bejelentők, akik visszavonják bizonyos anyagok felvételére irányuló kérelmüket, új kérelmet nyújthassanak be, melyben kizárólag azon kiegészítő adatokat kell megadniuk, amelyek pontosítják azokat az egyedi kérdéseket, amelyek a felvétel megtagadásáról szóló határozat elfogadásának alapjául szolgáltak. Ezeket az adatokat az értékelő jelentéstervezet tartalmazza, melyet megküldtek a bejelentőnek.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében felsorolt anyagok ebből következően nem vehetők fel hatóanyagként a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2010. december 31-ig visszavonják azon növényvédő szerek engedélyeit, amelyek alkotóelemei között a mellékletben felsorolt hatóanyagok egyike is szerepel.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2011. december 31-én lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 5-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett hatóanyagok jegyzéke

Hatóanyag

Az értékelő jelentéstervezet megküldése a bejelentőnek

Acetoklór

2005. december 14.

Akrinatrin

2007. október 8.

Aszulam

2006. július 28.

Bitertanol

2006. március 23.

Bupirimát

2007. augusztus 7.

Karbetamid

2006. augusztus 31.

Karboxin

2006. július 28.

Klórpikrin

2006. április 19.

Kletodim

2006. április 19.

Cikloxidim

2007. február 28.

Ciprokonazol

2006. szeptember 15.

Dazomet

2007. október 8.

Diklofop-metil

2007. szeptember 10.

Dietofenkarb

2007. október 24.

Ditianon

2007. február 5.

Dodin

2007. március 29.

Etalfluralin

2007. október 4.

Etridiazol

2007. augusztus 7.

Fenazaquin

2006. június 23.

Fenbukonazol

2006. május 12.

Fenbutatin-oxid

2007. április 20.

Fenoxikarb

2007. október 4.

Fluazifop-P

2007. szeptember 10.

Flufenoxuron

2007. november 8.

Fluometuron

2007. augusztus 31.

Fluquinkonazol

2005. december 22.

Flurokloridon

2006. október 27.

Flutriafol

2006. november 9.

Guazatin

2007. november 8.

Hexitiazox

2006. május 18.

Himexazol

2007. október 8.

Izoxaben

2006. november 9.

Metaldehid

2006. szeptember 1.

Metoszulam

2007. október 8.

Miklobutanil

2006. március 29.

Orizalin

2007. október 4.

Oxifluorfen

2007. október 4.

Paklobutrazol

2006. december 7.

Pencikuron

2006. június 1.

Prokloráz

2007. június 18.

Propargit

2007. október 8.

Piridaben

2007. augusztus 7.

Kinmerak

2007. július 6.

Szintofen

2007. november 8.

Tau-fluvalinát

2007. június 18.

Tebufenozid

2006. június 9.

Teflutrin

2007. május 4.

Terbutilazin

2007. október 8.

Tiobenkarb

2006. július 21.


11.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/15


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 5.)

a Bizottság belgiumi és olaszországi Közös Kutatóközpontja által a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően végzett egyes tevékenységek 2009. évi közösségi pénzügyi támogatásáról

(az értesítés a C(2008) 7702. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia, olasz és holland nyelvű szöveg hiteles)

(2008/935/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat (2) 28. cikkével összhangban az élelmiszer- és a takarmányellenőrzés területén működő közösségi referencialaboratóriumok közösségi pénzügyi támogatásban részesíthetők.

(2)

Az Európai Bizottság Isprában található (Olaszország) Közös Kutatóközpontja szerepel a 882/2004/EK rendelet II. mellékletében található felsorolásban mint géntechnológiával módosított szervezeteket (GMO) vizsgáló közösségi referencialaboratórium és mint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokat ellenőrző közösségi referencialaboratórium. Az Európai Bizottság Geelben (Belgium) található Közös Kutatóközpontja szerepel a 882/2004/EK rendelet VII. mellékletében található felsorolásban mint az élelmiszerekben és takarmányokban előforduló nehézfémeket vizsgáló közösségi referencialaboratórium és mint a mikotoxinokat, illetve a policiklikus aromás szénhidrogéneket (PAH) vizsgáló közösségi referencialaboratórium.

(3)

Mind a Közös Kutatóközpont, mind az Egészségügy és a Fogyasztók Főigazgatósága a Bizottság szolgálatai; kapcsolatukat egy munkaprogram és a Bizottság költségvetése által támogatott éves igazgatási rendelkezések szabályozzák.

(4)

Megvizsgálták a Közös Kutatóközponton belüli közösségi referencialaboratóriumok 2009-re vonatkozó munkaprogramjait és az ezekhez kapcsolódó becsült költségvetését.

(5)

Ennek megfelelően közösségi pénzügyi támogatást kell nyújtani az Európai Bizottság Geelben (Belgium) és Isprában (Olaszország) található Közös Kutatóközpontjának egyes tevékenységeihez a 882/2004/EK rendeletben előírtak szerint. A közösségi pénzügyi támogatásnak az 1754/2006/EK bizottsági rendeletben (3) meghatározott támogatható költségek 100 %-át kell fedeznie.

(6)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (4) 3. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint az állatbetegségek felszámolására és ellenőrzésére irányuló programokat (állat-egészségügyi intézkedések) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) kell finanszírozni. Ezenkívül az említett rendelet 13. cikkének második bekezdése megállapítja, hogy megfelelően indokolt, kivételes esetekben a 90/424/EGK határozat hatálya alá tartozó intézkedésekkel és programokkal kapcsolatban a tagállamok és az EMGA-ból támogatásban részesülő kedvezményezettek adminisztratív és személyzettel kapcsolatos kiadásait az EMGA-ból térítik meg. Pénzügyi ellenőrzés céljából az 1290/2005/EK rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(7)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Közösségi pénzügyi támogatást kell nyújtani az Európai Bizottság Isprában (Olaszország) található Közös Kutatóközpontjának (a továbbiakban: laboratórium) a 882/2004/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdése szerint végzett alábbi tevékenységeihez, illetve az e tevékenységekre vonatkozó munkaértekezletek szervezéséhez a 2009. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakban:

1.

az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokhoz kacsolódó tevékenységek; az erre irányuló támogatás nem haladhatja meg a 180 003 EUR-t;

2.

az (1) bekezdésben említett tevékenységekre vonatkozó munkaértekezletek laboratórium általi szervezése; az erre irányuló támogatás nem haladhatja meg a 75 947 EUR-t;

3.

a GMO-khoz kapcsolódó tevékenységek; az erre irányuló támogatás nem haladhatja meg a 13 388 EUR-t;

4.

a (3) bekezdésben említett tevékenységekre vonatkozó munkaértekezletek laboratórium általi szervezése; az erre irányuló támogatás nem haladhatja meg a 61 440 EUR-t.

2. cikk

Közösségi pénzügyi támogatást kell nyújtani az Európai Bizottság Geelben (Belgium) található Közös Kutatóközpontjának (a továbbiakban: laboratórium) a 882/2004/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdése szerint végzett alábbi tevékenységeihez, illetve az e tevékenységekre vonatkozó munkaértekezletek szervezéséhez a 2009. január 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakban:

1.

a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló nehézfémekkel kapcsolatos tevékenységek; az erre irányuló támogatás nem haladhatja meg a 250 000 EUR-t;

2.

az (1) bekezdésben említett tevékenységekre vonatkozó munkaértekezletek laboratórium általi szervezése; az erre irányuló támogatás nem haladhatja meg a 25 000 EUR-t;

3.

a mikotoxinokhoz kapcsolódó tevékenységek; az erre irányuló támogatás nem haladhatja meg a 230 000 EUR-t;

4.

a (3) bekezdésben említett tevékenységekre vonatkozó munkaértekezletek laboratórium általi szervezése; az erre irányuló támogatás nem haladhatja meg a 22 000 EUR-t;

5.

a policiklikus aromás szénhidrogénekhez (PAH) kapcsolódó tevékenységek; az erre irányuló támogatás nem haladhatja meg a 232 000 EUR-t;

6.

az (5) bekezdésben említett tevékenységekre vonatkozó munkaértekezletek laboratórium általi szervezése; az erre irányuló támogatás nem haladhatja meg a 22 000 EUR-t.

3. cikk

Az 1. és 2. cikkben említett közösségi pénzügyi támogatásnak az 1754/2006/EK rendeletben meghatározott támogatható költségek 100 %-át kell fedeznie.

4. cikk

E határozat címzettjei:

Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok esetében: Közös Kutatóközpont, Egészség- és Fogyasztóvédelmi Intézet, Fizikai és Kémiai Expozíció Osztály, TP 260, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Olaszország).

A géntechnológiával módosított szervezetek esetében: Közös Kutatóközpont, Egészség- és Fogyasztóvédelmi Intézet, Biotechnológia és GMO Osztály, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Olaszország).

Nehézfémek esetében: Közös Kutatóközpont, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgium).

A mikotoxinok esetében: Közös Kutatóközpont, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgium).

A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) esetében: Közös Kutatóközpont, Retieseweg 111, 2440 Geel (Belgium).

Kelt Brüsszelben, 2008. december 5-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

(3)  HL L 331., 2006.11.29., 8. o.

(4)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.


Helyesbítések

11.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/17


Helyesbítés a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 286., 2008. október 29. )

Az 1006/2008/EK rendelet helyesen a következő:

A TANÁCS 1006/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 29.)

a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A halászati megállapodás alapján harmadik országok vizein folytatott halászat engedélyezésére vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. december 22-i 3317/94/EK tanácsi rendelet (1) meghatározza az olyan halászati tevékenységek engedélyezésére vonatkozó eljárást, amelyeket a Közösség és harmadik országok között létrejött halászati megállapodások szerint közösségi halászhajók folytatnak a harmadik országok joghatósága alá tartozó vizeken. Az említett rendeletben meghatározott eljárás a kétoldalú halászati megállapodásokból, valamint a regionális halászati gazdálkodási szervezetek keretében elfogadott többoldalú megállapodásokból és egyezményekből vagy hasonló megállapodásokból eredő kötelezettségek tiszteletben tartása tekintetében már nem felel meg az igényeknek. Ezenfelül a rendelet már nem elegendő a közös halászati politika (KHP) céljainak eléréséhez, különösen a fenntartható halászat és az ellenőrzés vonatkozásában.

(2)

Tekintettel a közös halászati politika egyszerűsítését és javítását célzó, a 2006–2008-as időszakra vonatkozó cselekvési tervre, amelyet a 2005. december 8-i bizottsági közlemény mutatott be a Tanácsnak és a Parlamentnek és a 3317/94/EK rendelet elfogadása óta a közösségi vizeken kívül folytatott halászat megváltozott körülményeire, továbbá a nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében be kell vezetni egy általános közösségi rendszert a közösségi halászhajók által a közösségi vizeken kívül folytatott valamennyi halászati tevékenység engedélyezésére. Ezenkívül újra kell fogalmazni a harmadik országok lobogója alatt közlekedő halászhajók közösségi vizekre való belépésének a szabályait, amelyeket jelenleg különböző jogszabályok állapítanak meg, továbbá e szabályokat – adott esetben – összhangba kell hozni a közösségi halászhajókra vonatkozó szabályokkal.

(3)

A nyílt tengeri halászati tevékenységekre vonatkozó közösségi jogszabályok sérelme nélkül közösségi halászhajók csak abban az esetben halászhatnak a közösségi vizeken kívüli területeken, ha arra engedélyt kaptak az érintett halászati tevékenységek engedélyezésére illetékes hatóságoktól, például azon harmadik ország illetékes hatóságától, amelynek vizein halásznak, a valamely regionális halászati gazdálkodási szervezet vagy hasonló megállapodás keretében elfogadott rendelkezések hatálya alá tartozó, nemzetközi vizeken folytatott halászati tevékenységek engedélyezésére illetékes hatóságtól, vagy – az egyetlen megállapodásban sem szabályozott nyílt tengeri vizeken folytatott halászati tevékenységek esetében – az érintett tagállam illetékes hatóságától.

(4)

A közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységének engedélyezési eljárásával kapcsolatban egyértelműen ki kell jelölni a Bizottság és a tagállamok hatásköreit. E tekintetben a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a nemzetközi kötelezettségeket és a KHP rendelkezéseit betartsák, a kérelmek továbbítására vonatkozó kérelmek hiánytalanok legyenek, és hogy azok továbbítására az érintett megállapodásokban megállapított határidőkön belül kerüljön sor.

(5)

Közösségi halászhajók csak akkor tekinthetők jogosultnak a közösségi vizeken kívül folytatott bármely halászati tevékenységre, ha a Közösség által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel és a közös halászati politika szabályaival és céljaival összefüggő kritériumok teljesülnek.

(6)

Amennyiben a valamely harmadik országgal kötött kétoldalú halászati megállapodáshoz csatolt új jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló és a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztását megállapító határozat elfogadását célzó tanácsi eljárás az ezen ideiglenes alkalmazás kezdetének időpontja előtt nem zárul le, a Bizottság ideiglenesen – annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a közösségi halászhajók halászati tevékenységének megszakítására – az előző jegyzőkönyv hatályának lejártát követő hat hónapon belül továbbíthatja a harmadik ország számára a halászati jogosítványok iránti kérelmeket.

(7)

Annak biztosítására, hogy a halászati partnerségi megállapodások keretében a Közösség számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeket teljes mértékben kihasználják, a Bizottságot fel kell hatalmazni az egy tagállam által fel nem használt halászati lehetőségeknek egy másik tagállam részére való ideiglenes újraelosztására, a halászati lehetőségeknek a kérdéses jegyzőkönyv szerinti, tagállamok közötti elosztásának vagy cseréjének sérelme nélkül.

(8)

Halászati partnerségi megállapodásnak a 2004. július 15-i tanácsi következtetésekben említett megállapodások, valamint azok a megállapodások tekintendők, amelyeket a Tanács megkötésük vagy ideiglenes alkalmazásuk alkalmával ilyenként határozott meg.

(9)

A közösségi vizeken kívüli területeken közösségi halászhajók számára biztosított halászati lehetőségek, illetve a közösségi vizeken harmadik országok halászhajói számára biztosított halászati lehetőségek felhasználásának felügyeletéről szóló rendelkezéseket összhangba kell hozni egymással, továbbá e rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük, hogy a halászati lehetőségek tagállamok vagy harmadik országok általi túllépésének megakadályozása érdekében kellő időben lehessen intézkedni.

(10)

A jogsértések esetén indított büntetőeljárások következetessége és hatékonysága érdekében rendelkezni kell a bizottsági, közösségi, tagállami vagy harmadik országbeli ellenőrök által készített vizsgálati és felügyeleti jelentések maradéktalan kihasználásáról.

(11)

A halászati megállapodások szerint közösségi vizeken kívül halászó közösségi halászhajók halászati tevékenységeivel kapcsolatos adatoknak naprakésznek és – amennyire lehetséges – hozzáférhetőnek kell lenniük az érintett tagállamok és harmadik országok részére. E célra egy, a halászati jogosítványokra vonatkozó közösségi információs rendszert kell létrehozni.

(12)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (2) összhangban kell elfogadni. E szabályok rendelkezhetnek az e rendeletben megállapított kötelezettségektől való eltérésről is, ha e kötelezettségek aránytalanul nagy terhet jelentenek a tevékenység gazdasági jelentőségéhez képest, ezeket az eltéréseket a hatékonyság biztosítása érdekében az 1999/468/EK határozat 4. cikkében foglalt irányítóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(13)

A 3317/94/EK rendeletet, valamint a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK rendeletben (3) és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK rendeletben (4) a harmadik országok hajóinak a közösségi vizekre való belépésére vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály és célkitűzések

E rendelet rendelkezéseket állapít meg az alábbiak vonatkozásában:

a)

közösségi halászhajók részére a következők engedélyezése:

i.

a Közösség és valamely harmadik ország között megkötött halászati megállapodás keretében halászati tevékenységek végzése az adott ország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken; vagy

ii.

az olyan regionális halászati gazdálkodási szervezetek vagy hasonló rendszer keretében elfogadott állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések hatálya alá tartozó halászati tevékenységek végzése, amelyeknek a Közösség szerződő fele vagy együttműködő nem szerződő fele (a továbbiakban: RFMO); vagy

iii.

halászati tevékenységek végzése közösségi vizeken kívüli területeken, amely tevékenységek nem tartoznak halászati megállapodás vagy RFMO hatálya alá;

b)

harmadik országok halászhajói részére a közösségi vizeken végzett halászati tevékenységek engedélyezése;

valamint rendelkezik az engedélyezett halászati tevékenységekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségekről.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„megállapodás”: olyan halászati megállapodás, amelyet a Szerződés 300. cikkének megfelelően kötöttek, vagy ugyanezen cikk alapján az ideiglenes alkalmazására vonatkozó határozatot fogadtak el;

b)

„regionális halászati gazdálkodási szervezet” vagy „RFMO”: szubregionális vagy regionális szervezet vagy hasonló rendszer, amely az azt létrehozó egyezmény vagy megállapodás értelmében a nemzetközi jog által elismert illetékességgel rendelkezik állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megállapítására a felügyelete alá tartozó tengeri élővilágra vonatkozóan;

c)

„halászati tevékenységek”: halak fogása, fedélzeten való tárolása, feldolgozása és átrakodása;

d)

„közösségi halászhajó”: a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (5) 3. cikkének d) pontjában említett közösségi halászhajó;

e)

„közösségi flottanyilvántartás”: a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett közösségi halászhajóflotta-nyilvántartás;

f)

„halászati lehetőség”: a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének q) pontja szerinti halászati lehetőség;

g)

„engedélyező hatóság”: a közösségi hajók által a megállapodás keretében folytatandó halászati tevékenységek engedélyezéséért vagy harmadik országok halászhajói által a közösségi vizeken folytatandó halászati tevékenységek engedélyezéséért felelős hatóság;

h)

„halászati jogosítvány”: halászati tevékenységek végzésére való jogosultság egy meghatározott időszakban vagy területen, illetve egy adott halászat vonatkozásában;

i)

„halászati erőkifejtés”: a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének h) pontja szerinti halászati erőkifejtés;

j)

„elektronikus adatküldés”: adatok elektronikus formában történő küldése, amelyek tartalmát, formátumát és protokollját a Bizottság vagy egy megállapodás keretében a felek közös megegyezéssel állapítják meg;

k)

„halászati kategória”: a flotta egyes kritériumok, mint például a hajótípus, a halászati tevékenységtípus vagy az alkalmazott halászeszköz szerinti felosztása;

l)

„súlyos jogsértés”: a közös halászati politika szabályait súlyosan sértő magatartásformák jegyzékének létrehozásáról szóló, 1999. június 24-i 1447/99/EK tanácsi rendelet (6) szerinti súlyos jogsértés, vagy az érintett megállapodás szerinti súlyos jogsértés vagy a megállapodás rendelkezéseinek súlyos megsértése;

m)

„IUU-lista”: az olyan, jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók jegyzéke, amelyeket valamely RFMO vagy a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet (7) alapján a Bizottság ilyenként azonosított;

n)

„a halászati jogosítványokra vonatkozó közösségi információs rendszer”: a Bizottság által a 12. cikkel összhangban létrehozandó információs rendszer;

o)

„harmadik országbeli halászhajó”:

elsődlegesen vagy másodlagosan halászati termékek fogására használt hajó, függetlenül a hajó méretétől,

olyan hajó, amely noha saját halászati eszközökkel nem folytat halászati tevékenységet, átrakodással átvesz fedélzetére halászati termékeket más hajókról, vagy

olyan hajó, amelynek fedélzetén a halászati termékeken csomagolásuk előtt egy vagy több műveletet végeznek el az alábbiak közül: filézés vagy szeletelés, pikkelyezés, feldarabolás, fagyasztás és/vagy feldolgozás,

és amely valamely harmadik ország lobogója alatt hajózik, és/vagy amelyet valamely harmadik országban lajstromoztak.

II.   FEJEZET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓK ÁLTAL A KÖZÖSSÉGI VIZEKEN KÍVÜL FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK

I.   SZAKASZ

Általános rendelkezések

3. cikk

Általános rendelkezés

Kizárólag az e rendelettel összhangban kiadott halászati jogosítvánnyal rendelkező hajók jogosultak a közösségi vizeken kívüli halászati tevékenységek végzésére.

II.   SZAKASZ

Megállapodások keretében végzendő halászati tevékenységek engedélyezése

4. cikk

A kérelmek benyújtása

(1)   Legkésőbb öt munkanappal az érintett megállapodásban a kérelmek továbbítására előírt határidő előtt, vagy – amennyiben a megállapodás nem rendelkezik határidőről – legkésőbb a megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően és a közösségi jogszabályokban foglalt egyedi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak az érintett halászhajókra vonatkozó halászati jogosítványok iránti kérelmeket.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmek tartalmazzák a vonatkozó hajó közösségi flotta-nyilvántartási számát és nemzetközi rádióhívójelét, valamint bármilyen egyéb, az érintett megállapodás alapján megkövetelt, vagy a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban előírt adatot.

5. cikk

Jogosultsági kritériumok

(1)   A tagállamok kizárólag a lobogójuk alatt közlekedő azon hajóik részére nyújthatnak be a Bizottságnak halászati jogosítvány iránti kérelmet,

a)

amelyek már jelenleg is halászati tevékenységet végeznek, és amelyek az előző 12 hónapban az érintett megállapodás keretében végzett halászati tevékenységek során, vagy új megállapodás esetében az azt megelőző megállapodás szerint – adott esetben – az említett időszakra vonatkozóan teljesítették a megállapodásban előírt feltételeket;

b)

amelyekkel szemben a halászati jogosítvány kérelmezését megelőző 12 hónapban súlyos jogsértés miatt szankcióval fenyegető eljárást indítottak, vagy amelyeket a tagállam nemzeti joga alapján ilyen jogsértéssel gyanúsítottak, és/vagy ha közben megváltozott a hajó tulajdonosa, és az új tulajdonos garanciákat nyújt arra, hogy teljesíteni fogja a feltételeket;

c)

amelyek nem szerepelnek IUU-listán;

d)

amelyek vonatkozásában a közösségi flottanyilvántartásban és a halászati jogosítványok közösségi információs rendszerében szereplő adatok teljesek és pontosak;

e)

amelyek rendelkeznek a halászati engedélyek kezeléséről és az azokban feltüntetendő szükséges információkról szóló, 2005. augusztus 3-i 1281/2005/EK bizottsági rendeletben említett halászati engedéllyel;

f)

amelyek esetében az érintett megállapodásban előírt adatok rendelkezésre állnak és hozzáférhetők az engedélyező hatóság számára; és

g)

amelyeknél a halászati jogosítvány iránti kérelmek összhangban állnak az érintett megállapodással és e rendelettel.

(2)   Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a továbbítási kérelemben szereplő halászati jogosítványok arányban legyenek az érintett tagállam számára rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel.

6. cikk

A kérelmek továbbítása

(1)   A Bizottság a tagállamok kérelmeit legkésőbb a kézhezvételüktől számított öt munkanapon belül és e cikkel összhangban továbbítja az illetékes engedélyező hatóságnak.

(2)   A Bizottság megvizsgálja az engedélykérelem továbbítása iránti kérelmeket, figyelembe véve:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikke vagy a Szerződés 37. cikke alapján a Tanács által az egyes tagállamok részére elosztott halászati lehetőségeket; és

b)

az érintett megállapodásban és az e rendeletben megállapított feltételeket.

(3)   A Bizottság ellenőrzi a következőket:

a)

teljesülnek-e az 5. cikkben meghatározott feltételek; és

b)

a halászati jogosítvány iránti kérelmek, amelyek továbbítását az érintett tagállam kérelmezi, arányban állnak-e az érintett megállapodás keretében rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel, figyelembe véve valamennyi tagállam kérelmeit.

7. cikk

A kérelmek továbbításának elutasítása

(1)   A Bizottság nem továbbítja az engedélyező hatóságnak azokat a kérelmeket, amelyek esetében:

a)

a tagállam által a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően szolgáltatott adatok az adott hajóra vonatkozóan hiányosak;

b)

figyelembe véve az érintett megállapodás technikai előírásait és a tagállam által benyújtott kérelmeket, az érintett tagállam halászati lehetőségei nem elegendőek;

c)

az érintett megállapodásban vagy az e rendeletben meghatározott feltételek nem teljesülnek.

(2)   Egy vagy több kérelem továbbításának elutasítása esetén a Bizottság – indokainak megjelölése mellett – haladéktalanul értesíti erről az érintett tagállamot.

Ha a tagállam nem ért egyet a Bizottság által megjelölt indokokkal, öt munkanapon belül továbbítja a Bizottságnak az ellenvetését alátámasztó információkat vagy dokumentumokat. A Bizottság ezeknek az információknak a fényében újra megvizsgálja a kérelmet.

8. cikk

Tájékoztatás

(1)   A Bizottság elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti tagállamot az engedélyező hatóság által egy adott hajó vonatkozásában a halászati jogosítvány megadásáról vagy elutasításáról meghozott határozatról.

Az eredeti és kísérődokumentumokat papírformátumban és/vagy elektronikus úton kell elküldeni, amennyiben megállapodás azt megköveteli vagy előírja.

(2)   A lobogó szerinti tagállam az (1) bekezdéssel összhangban megkapott információkról haladéktalanul tájékoztatja az érintett halászhajók tulajdonosait.

(3)   Ha valamely engedélyező hatóság arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy valamely közösségi halászhajónak a vonatkozó megállapodás keretében kiadott halászati jogosítványát felfüggesztette vagy visszavonta, a Bizottság erről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az érintett hajó lobogója szerinti tagállamot. A lobogó szerinti tagállam ezt az információt haladéktalanul továbbítja a hajó tulajdonosának.

(4)   A Bizottság a lobogó szerinti tagállammal és a vonatkozó engedélyező hatósággal konzultálva megvizsgálja, hogy a halászati jogosítvány elutasításáról vagy felfüggesztéséről szóló határozat megfelel-e az érintett megállapodásnak, és az eredményről mindkét említett felet tájékoztatja.

9. cikk

A halászati tevékenységek folytonossága

(1)   Amennyiben:

a valamely harmadik országgal kötött kétoldalú megállapodáshoz csatolt, a megállapodás alapján biztosítandó halászati lehetőségeket meghatározó jegyzőkönyv hatálya lejárt, és

a Bizottság parafálta az új jegyzőkönyvet, de annak elfogadásáról, illetve ideiglenes alkalmazásáról még nem született határozat,

a Bizottság – a korábbi jegyzőkönyv hatálya lejártának időpontját követő hat hónapon belül, a Tanácsnak az új jegyzőkönyv elfogadásáról, illetve ideiglenes alkalmazásáról szóló határozat meghozatalára vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül – az érintett harmadik ország számára e rendelettel összhangban továbbíthatja a halászati jogosítvány iránti kérelmeket.

(2)   Az érintett halászati megállapodásban foglalt szabályokkal összhangban, az adott megállapodás alapján halászati tevékenységet folytató közösségi hajók a halászati jogosítványok lejárta után a lejárattól számított legfeljebb hat hónapig tovább folytathatják az adott halászati megállapodás alapján történő halászatot, feltéve, hogy a tudományos szakvélemények ezt lehetővé teszik.

(3)   Ennek keretében a Bizottság az (1) bekezdésre az előző jegyzőkönyv szerinti hatályos, a (2) bekezdésre pedig a jelenlegi jegyzőkönyv szerinti hatályos elosztási módszert alkalmazza.

10. cikk

A halászati lehetőségek részleges kihasználása a halászati partnerségi megállapodások keretében

(1)   A halászati partnerségi megállapodás keretében, amennyiben e rendelet 4. cikkében említett engedélykérelem továbbítása iránti kérelem alapján úgy tűnik, hogy a halászati jogosítványok száma vagy a megállapodás keretében a Közösség számára kiosztott halászati lehetőségek nincsenek teljes mértékben kihasználva, a Bizottság erről tájékoztatja az érintett tagállamokat, és felkéri őket annak megerősítésére, hogy e halászati lehetőségeket valóban nem használják ki. Amennyiben a – halászati partnerségi megállapodás megkötésekor a Tanács által megállapított – határidőkön belül nem érkezik válasz, a Bizottság azt annak megerősítéseként értelmezi, hogy az érintett tagállam hajói az adott időszakban nem használják ki teljes mértékben halászati lehetőségeiket.

(2)   A tagállammal folytatott konzultációt követően a Bizottság felméri a kihasználatlan halászati lehetőségek összmennyiségét, és a felmérés eredményét hozzáférhetővé teszi a tagállamok számára.

(3)   A (2) bekezdésben említett, kihasználatlan halászati lehetőségekkel élni kívánó tagállamok benyújtják a Bizottságnak mindazon hajók jegyzékét, amelyek részére halászati jogosítványt szándékoznak kérni, valamint a 4. cikkel összhangban minden egyes ilyen hajóra vonatkozóan benyújtják az engedélykérelem továbbítása iránti kérelmet.

(4)   A Bizottság az érintett tagállamokkal szorosan együttműködve határoz az újraelosztásról.

Ha valamely érintett tagállam ellenzi ezt az újraelosztást, a Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban, az I. mellékletben megállapított feltételeket figyelembe véve határoz az újraelosztásról, és erről tájékoztatja az érintett tagállamokat.

(5)   A kérelmek e cikkel összhangban történő továbbítása semmilyen módon nem érinti a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztását vagy azok tagállamok közötti cseréjét a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkével összhangban.

(6)   A Bizottság nem akadályozható meg abban, hogy az (1)–(4) bekezdésben meghatározott mechanizmust alkalmazza mindaddig, amíg az (1) bekezdésben említett határidők véglegesen rögzítésre kerülnek.

III.   SZAKASZ

A megállapodások hatálya alá nem tartozó halászati tevékenységek

11. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A megállapodás vagy regionális halászati gazdálkodási szervezet hatálya alá nem tartozó, nyílt tengeri vizeken halászati tevékenységeket folytatni kívánó közösségi halászhajó üzemeltetőjének erről tájékoztatnia kell a lobogó szerinti tagállam hatóságait.

A nyílt tengeri halászati tevékenységekre vonatkozó közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a közösségi halászhajók abban az esetben jogosultak halászati tevékenységek végzésére a megállapodás vagy RFMO hatálya alá nem tartozó, nyílt tengeri vizeken, ha erre a lobogójuk szerinti tagállamtól a nemzeti rendelkezésekkel összhangban engedélyt kaptak.

A tagállamok az első albekezdésben említett halászati tevékenységek megkezdése előtt tíz nappal értesítik a Bizottságot az említett albekezdéssel összhangban halászatra feljogosított hajókról, megjelölve azokat a fajokat, halászeszközöket, időszakot és területet, amelyre az adott engedély vonatkozik.

(2)   A tagállamok törekednek információt gyűjteni az állampolgáraik és harmadik országok között fennálló olyan megállapodásokról, amelynek alapján a lobogójuk alatt közlekedő hajók halászati tevékenységet folytathatnak az adott harmadik ország felségterülete vagy joghatósága alá tartozó vizeken, és erről az érintett hajók jegyzékének elektronikus úton történő továbbításával tájékoztatják a Bizottságot.

(3)   Ez a szakasz csak a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó hajókra vonatkozik.

IV.   SZAKASZ

Jelentéstételi kötelezettségek és a halászati tevékenységekre vonatkozó tilalom bevezetése

12. cikk

A halászati jogosítványok közösségi információs rendszere

(1)   A Bizottság létrehozza a halászati jogosítványok közösségi információs rendszerét, amely az e rendelettel összhangban kiadott jogosítványok adatait tartalmazza. A Bizottság e célra egy biztonságos weboldalt hoz létre.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a halászati jogosítványok közösségi információs rendszere tartalmazza a halászati jogosítványokkal kapcsolatos, valamely megállapodás vagy regionális halászati gazdálkodási szervezet keretében megkövetelt adatokat, valamint hogy ezek az adatok mindenkor naprakészek legyenek.

13. cikk

A fogásokról és a halászati erőkifejtésről szóló jelentések

(1)   Azok a közösségi halászhajók, amelyek számára a II. vagy a III. szakasz alapján halászati jogosítványt állítottak ki, a fogásaikra és szükség esetén a halászati erőkifejtésükre vonatkozó adatokat hetente elküldik az illetékes nemzeti hatóságuknak. Ezeket az adatokat kérésre a Bizottság számára hozzáférhetővé kell tenni.

Az első albekezdés ellenére a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajók a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1566/2007/EK bizottsági rendeletnek (8) megfelelően 2010. január 1-jétől naponta megküldik az illetékes nemzeti hatóságuk számára a fogásaikra és szükség esetén a halászati erőkifejtésükre vonatkozó adatokat. 2011. január 1-jétől ez alkalmazandó a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra is.

(2)   A tagállamok összegyűjtik az e cikk (1) bekezdésében említett adatokat, és minden egyes naptári hónap 15. napja előtt elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak vagy a Bizottság által kijelölt szervnek valamennyi halállomány, halállománycsoport vagy halászati kategória tekintetében a kifogott mennyiségekre vonatkozó adatokat, valamint – amennyiben azt megállapodás vagy a megállapodást végrehajtó bármely rendelet előírja – a megállapodás hatálya alá tartozó vizeken a lobogójuk alatt közlekedő hajók által az előző hónapra vonatkozó, és a megállapodás hatálya alá nem tartozó, Közösségen kívüli vizeken halászati tevékenységet folytató hajók által pedig az előző hat hónapra vonatkozó halászati erőkifejtéssel kapcsolatos adatokat.

(3)   A Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban határoz arról, hogy e cikk (1) bekezdésében említett adatokat milyen formában kell továbbítani.

14. cikk

A fogások és a halászati erőkifejtés ellenőrzése

A 2371/2002/EK rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok biztosítják a fogásokkal és szükség esetén a halászati erőkifejtéssel kapcsolatos, az érintett megállapodásban előírt jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelést.

15. cikk

Halászati tilalmak bevezetése

(1)   A 2371/2002/EK rendelet 26. cikke (4) bekezdésének és a 2847/93/EK rendelet 21. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésére álló halászati lehetőségeket kimerítettnek kell tekinteni, haladéktalanul betiltja a vonatkozó területet, halászeszközt, állományt vagy állománycsoportot érintő halászati tevékenységeket. Ez a rendelkezés az érintett megállapodásban meghatározott egyedi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(2)   Abban az esetben, ha a valamely tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségeket mind a fogások, mind a halászati erőkifejtés tekintetében meghatározzák, az adott tagállam betiltja a vonatkozó területet, halászeszközt, állományt vagy állománycsoportot érintő halászati tevékenységeket, amint e halászati lehetőségek bármelyikét kimerítettnek kell tekinteni. A nem kimerített halászati lehetőségek keretében való olyan folyamatos halászat lehetővé tétele érdekében, amely a kimerített halászati lehetőségekre is irányul, a tagállamok értesítik a Bizottságot az olyan technikai intézkedésekről, amelyek nem befolyásolják hátrányosan a kimerített halászati lehetőségeket. Ez a rendelkezés az érintett megállapodásban meghatározott egyedi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(3)   A tagállamok a halászati tevékenységek bármely, e cikkel összhangban bevezetett tilalmáról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(4)   Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a Közösség vagy az adott tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségeket kimerítettnek kell tekinteni, a Bizottság erről értesíti az érintett tagállamokat, és felkéri őket arra, hogy a halászati tevékenységeket az (1), (2) és (3) bekezdéssel összhangban tiltsák be.

(5)   Amint az (1) vagy (2) bekezdésnek megfelelően betiltják a halászati tevékenységeket, az érintett állományra vagy állománycsoportra meghatározott halászati jogosítványokat fel kell függeszteni.

16. cikk

A halászati jogosítványok felfüggesztése

(1)   Ha valamely engedélyező hatóság halászati megállapodás keretében arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy az egyik tagország lobogója alatt közlekedő halászhajóra vonatkozó halászati jogosítvány felfüggesztéséről vagy visszavonásáról döntött, a Bizottság erről azonnal értesíti a lobogó szerinti tagállamot. A Bizottság, adott esetben, a lobogó szerinti tagállammal és az érintett harmadik ország engedélyező hatóságaival konzultálva az érintett megállapodásban meghatározott eljárással összhangban végzi el a vonatkozó vizsgálatokat, és az eredményről értesíti a lobogó szerinti tagállamot, és adott esetben a harmadik ország engedélyező hatóságait.

(2)   Ha a harmadik ország engedélyező hatósága felfüggeszti a valamely közösségi halászhajó részére megadott halászati jogosítványt, a lobogó szerinti tagállam felfüggeszti a megállapodás szerinti halászati engedélyt a halászati jogosítvány felfüggesztésének teljes időtartamára.

Ha a harmadik ország engedélyező hatóságai a halászati jogosítványt végleg visszavonják, a lobogó szerinti tagállam azonnal visszavonja az érintett megállapodás szerint érintett hajó részére kiadott halászati engedélyt.

(3)   A Bizottság, a Közösség, a tagállamok vagy az érintett megállapodásban részt vevő valamely harmadik állam ellenőrei által készített vizsgálati vagy felügyeleti jelentések bármely tagállam közigazgatási vagy jogi eljárásai keretében elfogadható bizonyítéknak minősülnek. A tények megállapítása céljából ezeket a jelentéseket az érintett tagállam vizsgálati és felügyeleti jelentéseivel egyenlően kell kezelni.

V.   SZAKASZ

Az adatokhoz való hozzáférés

17. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés

(1)   A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) alapján meglévő kötelezettségek sérelme nélkül, a tagállamok által az e fejezettel összhangban a Bizottságnak vagy a Bizottság által kijelölt szervnek benyújtott adatokat a halászati jogosítványok közösségi információs rendszerével összekapcsolt biztonságos weboldalon hozzáférhetővé kell tenni valamennyi, az alábbiak által felhatalmazott érintett felhasználó számára:

a)

a tagállamok;

b)

a Bizottság vagy a Bizottság által a felügyeletre és ellenőrzésre kijelölt szervek.

Az e személyek által elérhető adatok köre a halászati jogosítványra vonatkozó eljárás és/vagy e személyek ellenőrzési tevékenysége keretében szükséges adatokra korlátozódik, és azokra a bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

(2)   A halászati jogosítványok közösségi információs rendszerében nyilvántartott hajók tulajdonosai vagy ügynökei megkaphatják a nyilvántartásban szereplő adatok elektronikus másolatát, ha erre vonatkozóan nemzeti közigazgatási rendszerükön keresztül hivatalos kérelmet küldenek a Bizottságnak.

III.   FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOK HALÁSZHAJÓI ÁLTAL KÖZÖSSÉGI VIZEKEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK

18. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A harmadik országok halászhajói a következőkre jogosultak:

a)

halászati tevékenységek folytatására a közösségi vizeken, feltéve, hogy rendelkeznek az e fejezettel összhangban kiadott halászati jogosítvánnyal;

b)

a hal kikötőkben való ki- és átrakodására vagy feldolgozására, feltéve, hogy erre előzetesen engedélyt adott az a tagállam, amelynek vizein a műveletet végzik.

(2)   A valamely megállapodás alapján bármely adott naptári év december 31. napján halászati tevékenységek végzésére jogosult harmadik országbeli halászhajók a következő év január 1-jétől folytathatják az említett megállapodás keretében végzett halászatot mindaddig, amíg a Bizottság az adott hajók tekintetében a 20. cikkel összhangban döntést hoz a folyó évre szóló halászati jogosítvány kiadásáról.

19. cikk

A harmadik országbeli kérelmek továbbítása

(1)   Az érintett harmadik ország a közösségi vizeken, számára halászati lehetőségeket biztosító megállapodás hatálybalépésének napján elektronikus úton elküldi a Bizottságnak a lobogója alatt közlekedő vagy az abban az országban lajstromozott azon hajók jegyzékét, amelyek élni kívánnak e halászati lehetőségekkel.

(2)   A harmadik ország illetékes hatóságai az érintett megállapodásban vagy a Bizottság által megállapított határidőn belül elektronikus úton elküldik a Bizottságnak az adott harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajók halászati jogosítvány iránti kérelmeit, amelyek tartalmazzák a hajók nemzetközi rádióhívójelét és egyéb, a megállapodás alapján szükséges vagy a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban előírt adatokat.

20. cikk

A halászati jogosítványok kiadása

(1)   A Bizottság megvizsgálja a halászati jogosítványok iránti kérelmeket, figyelembe véve a harmadik ország számára megítélt halászati lehetőségeket, és a Tanács által elfogadott intézkedésekkel, illetve az érintett megállapodásban foglalt rendelkezésekkel összhangban kiadja a halászati jogosítványokat.

(2)   A Bizottság a harmadik országok és a tagállamok illetékes hatóságait tájékoztatja a kiadott halászati jogosítványokról.

21. cikk

Jogosultsági kritériumok

A Bizottság csak olyan harmadik országbeli halászhajók részére ad ki halászati jogosítványt,

a)

amelyek az érintett megállapodás alapján jogosultak halászati jogosítványra, illetve – adott esetben – amelyek szerepelnek a Bizottság számára eljuttatott, a megállapodás keretében halászati tevékenységet folytató hajók jegyzékén;

b)

amelyek az előző 12 hónapban az érintett megállapodás keretében végzett halászati tevékenységek során, vagy új megállapodás esetében az azt megelőző megállapodás szerint – adott esetben – az említett időszakra vonatkozóan teljesítették a megállapodásban előírt feltételeket;

c)

amelyekkel szemben a halászati jogosítvány kérelmezését megelőző 12 hónapban súlyos jogsértés miatt szankcióval fenyegető eljárást indítottak, vagy amelyeket a tagállam nemzeti joga alapján ilyen jogsértéssel gyanúsítottak, és/vagy ha közben megváltozott a hajó tulajdonosa, és az új tulajdonos garanciákat nyújt arra, hogy teljesíteni fogja a feltételeket; és

d)

amelyek nem szerepelnek IUU-listán;

e)

amelyekre vonatkozóan rendelkezésre állnak az érintett megállapodásban előírt adatok; és

f)

amelyek esetében a kérelmek összhangban állnak az érintett megállapodással és e fejezettel.

22. cikk

Általános kötelezettségek

Azon harmadik országbeli halászhajóknak, amelyek számára e fejezet rendelkezéseivel összhangban halászati jogosítványt adtak ki, meg kell felelniük a közös halászati politika rendelkezéseinek az állománymegőrzési és ellenőrzési intézkedések tekintetében, valamint a tevékenységük szerinti halászati övezetben a közösségi halászhajók által folytatott halászatra irányadó egyéb rendelkezéseknek, továbbá az érintett megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek.

23. cikk

A fogások és a halászati erőkifejtés felügyelete

(1)   A közösségi vizeken halászati tevékenységeket folytató harmadik országbeli halászhajók nemzeti hatóságaiknak és a Bizottságnak, illetve a Bizottság által kijelölt szervnek hetente elküldik az alábbiakat:

a)

az érintett megállapodásban előírt adatokat;

b)

a Bizottság által az érintett megállapodás szerinti eljárásnak megfelelően meghatározott adatokat; vagy

c)

a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározott adatokat.

Az első albekezdés ellenére a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó, harmadik országbeli halászhajók 2010. január 1-jétől ezeket az adatokat elektronikus úton naponta megküldik. 2011. január 1-jétől ugyanez vonatkozik a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó, harmadik országbeli halászhajókra.

(2)   Amennyiben azt az érintett megállapodás előírja, a harmadik országok összegyűjtik a hajóik által az (1) bekezdésnek megfelelően elküldött fogási adatokat, és minden egyes naptári hónap 15. napja előtt elektronikus úton elküldik a Bizottságnak vagy a Bizottság által e célra kijelölt szervnek valamennyi halállomány, halállománycsoport vagy halászati kategória tekintetében a lobogójuk alatt közlekedő összes hajó által az előző hónap során kifogott mennyiségekre vonatkozó adatokat.

(3)   Kérésre hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok számára a (2) bekezdésben említett fogási adatokat, amelyekre a bizalmas adatkezelésére vonatkozó szabályok alkalmazandók.

24. cikk

Halászati tilalmak

(1)   Amennyiben a harmadik ország a megítélt halászati lehetőséget kimerítette, a Bizottság erről haladéktalanul értesíti az érintett harmadik országot és a tagállam illetékes felügyeleti hatóságait. A nem kimerített halászati lehetőségek keretében való olyan folyamatos halászati tevékenység lehetővé tétele érdekében, amely a kimerített halászati lehetőségekre is irányul, a harmadik ország olyan technikai intézkedéseket terjeszt a Bizottság elé, amelyek nem befolyásolják hátrányosan a kimerített halászati lehetőségeket. Ez a rendelkezés az érintett megállapodásban meghatározott egyedi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(2)   A Bizottság értesítésének időpontjától az adott harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajók számára kiadott halászati jogosítványokat az érintett halászati tevékenységekre vonatkozóan felfüggesztettnek kell tekinteni, és e hajók számára ezt követően már nem engedélyezhető halászati tevékenységek végzése.

(3)   Ha a halászati tevékenységeknek a (2) bekezdéssel összhangban alkalmazandó felfüggesztése az összes olyan tevékenységre vonatkozik, amelyre a halászati jogosítványokat kiadták, akkor a halászati jogosítványokat visszavontnak kell tekinteni.

(4)   A harmadik ország gondoskodik arról, hogy az érintett halászhajókat haladéktalanul tájékoztassák e cikk alkalmazásáról, illetve arról, hogy e hajók minden érintett halászati tevékenységgel felhagyjanak.

(5)   Amint a halászati tevékenységek az (1) vagy (2) bekezdéssel összhangban betiltásra kerülnek, az érintett állományra vagy állománycsoportra kiadott halászati jogosítványokat fel kell függeszteni.

25. cikk

A vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása

(1)   A nemzeti jogszabályok szerinti bírósági eljárások sérelme nélkül, a tagállamok az érintett megállapodás alapján a közösségi vizeken folytatott halászati tevékenységekkel kapcsolatban a harmadik országok halászhajóival összefüggő bármilyen feljegyzett jogsértésről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2)   Az olyan, harmadik országbeli hajónak, amely nem teljesíti az érintett megállapodásban megállapított kötelezettségeket, 12 hónapot nem meghaladó időszakban nem bocsátanak ki engedélyt vagy különleges halászati engedélyt.

A Bizottság az érintett harmadik ország hatóságainak átadja azon harmadik országbeli halászhajók nevét és jellemzőit, amelyek számára a következő hónapban vagy hónapokban az érintett megállapodás vonatkozó szabályainak megsértése következtében nem engedélyezik a halászatot a közösségi halászati övezetben.

(3)   A Bizottság a (2) bekezdéssel összhangban hozott intézkedésekről értesíti a tagállamok felügyeleti hatóságait.

IV.   FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

26. cikk

Részletes szabályok

E rendelet alkalmazásának részletes szabályai a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el. E szabályok rendelkezhetnek az e rendeletben megállapított kötelezettségektől való eltérésről is, ha e kötelezettségek aránytalanul nagy terhet jelentenek a tevékenység gazdasági jelentőségéhez képest.

27. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkében említett Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő húsz munkanap.

V.   FEJEZET

KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Nemzetközi kötelezettségek

Ez a rendelet nem sérti az érintett megállapodásokban megállapított rendelkezéseket és az e rendelkezéseket végrehajtó közösségi rendelkezéseket.

29. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 18., 28b., 28c. és 28d. cikkét el kell hagyni.

(2)   Az 1627/94/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdését, 4. cikkének (2) bekezdését, valamint 9. és 10. cikkét el kell hagyni.

(3)   A 3317/94/EK rendelet hatályát veszti.

(4)   A törölt rendelkezésekre való hivatkozásokat e rendeletre vonatkozónak kell tekinteni, és a II. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell olvasni.

30. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

(2)   A 2847/93/EGK rendelet 18. cikkét mindaddig alkalmazni kell, amíg az e rendelet 13. cikkében szereplő részletes szabályokat megállapító rendelet hatályba nem lép.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER

I. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett újraelosztás kritériumai

A halászati lehetőségek újraelosztásakor a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

az egyes kérelmek beérkezési dátuma,

az újraelosztás céljára rendelkezésre álló halászati lehetőségek,

a beérkezett kérelmek száma,

a kérelmező tagállamok száma,

ha a halászati lehetőségek teljes mértékben vagy részlegesen a halászati erőkifejtés vagy a fogások mennyiségén alapulnak, az egyes érintett hajók esetében a tervezett halászati erőkifejtés vagy a fogások várható mennyisége.

II. MELLÉKLET

1627/94/EK rendelet

A megfelelő rendelkezés e rendeletben

3. cikk, (2) bekezdés

III. fejezet

4. cikk, (2) bekezdés

III. fejezet

9. cikk

19–21. cikk

10. cikk

25. cikk

2847/93/EGK rendelet

A megfelelő rendelkezés e rendeletben

18. cikk

13. cikk

28b. cikk

18. cikk

28c. cikk

22. cikk

28d. cikk

24. cikk


(1)  HL L 350., 1994.12.31., 13. o.

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(3)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(4)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(5)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(6)  HL L 167., 1999.7.2., 5. o.

(7)  HL L 286., 2008.10.29., 1. o.

(8)  HL L 340., 2007.12.22., 46. o.

(9)  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.


11.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.