ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 330

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. december 9.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1217/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletének a Zambiai Köztársaságnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók vagy államok listájára való felvétele céljából történő módosításáról

1

 

 

A Bizottság 1218/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 1219/2008/EK rendelete (2008. december 8.) az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról ( 1 )

4

 

*

A Bizottság 1220/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 950/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

5

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/113/EK irányelve (2008. december 8.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról ( 1 )

6

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Európai Parlament és Tanács

 

 

2008/916/EK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. november 19.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról

16

 

 

Tanács

 

 

2008/917/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. december 1.) a Régiók Bizottsága egy dán tagjának és egy dán póttagjának kinevezéséről

18

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/918/KKBP határozata (2008. december 8.) a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (Atalanta)

19

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/919/IB kerethatározata (2008. november 28.) a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározat módosításáról

21

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és a 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelethez (HL L 286., 2008.10.29.)

24

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/1


A TANÁCS 1217/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

az 1528/2007/EK rendelet I. mellékletének a Zambiai Köztársaságnak a tárgyalásaikat már lezárt régiók vagy államok listájára való felvétele céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2007. november 28-án a Közösség lezárta a Seychelle-szigetekkel, Zambiával és Zimbabwéval kötendő gazdasági partnerségi megállapodás keretét létrehozó ideiglenes megállapodásra (a továbbiakban: az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás) irányuló tárgyalásokat.

(2)

Mivel az ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodásra irányuló tárgyalások 2007. november 28-i lezárásakor a Közösség és Zambia nem állapodtak meg az egyik zambiai piacra jutási ajánlatot illetően, nem lehetett felvenni Zambiát a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendelet (1) I. mellékletébe.

(3)

A Közösség és Zambia 2008. szeptember 30-án zárták le a tárgyalásokat Zambia egyik piacra jutási ajánlatáról.

(4)

Következésképpen az 1528/2007/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének figyelembevételével az I. mellékletet módosítani szükséges Zambia felvétele céljából.

(5)

Zambiának az 1528/2007/EK rendelet (2) hatálya alá való felvétele figyelembevétele érdekében a Bizottság kellő időben módosítja a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendeletet, e rendelet hatálybalépésének napjától,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a „Zambiai Köztársaság” bejegyzést az „Ugandai Köztársaság” és a „Zimbabwei Köztársaság” bejegyzés közé be kell illeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 348., 2007.12.31., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o.


9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/2


A BIZOTTSÁG 1218/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. december 9-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

70,8

TR

72,8

ZZ

71,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

57,7

TR

83,7

ZZ

102,9

0709 90 70

JO

230,6

MA

105,4

TR

69,5

ZZ

135,2

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

66,5

UY

34,6

ZA

44,9

ZW

43,9

ZZ

48,8

0805 20 10

MA

66,1

TR

73,0

ZZ

69,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

19,9

IL

73,2

TR

58,3

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

64,0

TR

56,9

ZA

79,4

ZZ

66,8

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

71,1

MK

34,8

US

102,9

ZA

123,2

ZZ

77,5

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

56,8

TR

104,0

US

141,2

ZZ

84,8


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/4


A BIZOTTSÁG 1219/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

az egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kapcsolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére és 10. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 18. cikke (1) bekezdésének negyedik francia bekezdésére,

mivel:

(1)

A 318/2007/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a baromfitól eltérő egyes madarak Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételeket és ezekre a madarakra a behozataluk után alkalmazandó karanténfeltételeket.

(2)

Az említett rendelet V. mellékletében szerepel a baromfitól eltérő egyes madarak behozatalára a tagállamok illetékes hatóságai által engedélyezett karanténlétesítmények és karanténállomások jegyzéke.

(3)

Olaszország felülvizsgálta engedélyezett karanténlétesítményei és karaténállomásai jegyzékét, és elküldte a Bizottságnak e karanténlétesítmények és karaténállomások frissített jegyzékét. A 318/2007/EK rendelet V. mellékletében szereplő engedélyezett karanténlétesítmények és karanténállomások jegyzékét ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(4)

Ezért a 318/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2007/EK rendelet V. mellékletében az Olaszországra vonatkozó bejegyzések közül a következő bejegyzést el kell hagyni:

„IT

Olaszország

233BG601”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

(2)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(3)  HL L 84., 2007.3.24., 7. o.


9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/5


A BIZOTTSÁG 1220/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 950/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 148. cikke (1) bekezdésére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A tárgyalásokat lezárt régiók vagy államok jegyzékének a Zambiai Köztársasággal való kiegészítése céljából az 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2008. december 8-i 1217/2008/EK tanácsi rendelet (2) értelmében Zambia is jogosulttá válik a 950/2006/EK (3) bizottsági rendelet VIIIa. fejezetében említett kiegészítő GPA-cukor vámkontingens használatára.

(2)

Ezért a 950/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

Az 1217/2008/EK rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők a Zambiából származó cukor tekintetében a kiegészítő GPA-cukor vámkontingens alapján ettől a naptól fogva igényelhessenek behozatali engedélyt, e rendeletnek is kihirdetése napján kell hatályba lépnie.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 950/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 31a. cikk első francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

Comore-szigetek, Madagaszkár, Mauritius, Seychelle-szigetek, Zambia, Zimbabwe

75 000 tonna,”

2.

Az I. mellékletnek „A kiegészítő GPA-cukor esetében alkalmazott tételszámok” részében a 09.4431 tételszámra vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

Harmadik ország

Tételszám

„Comore-szigetek, Madagaszkár, Mauritius, Seychelle-szigetek, Zambia, Zimbabwe

09.4431”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 1 oldalát.

(3)  HL L 178., 2006.7.1., 1. o.


IRÁNYELVEK

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/6


A BIZOTTSÁG 2008/113/EK IRÁNYELVE

(2008. december 8.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a mikroorganizmusok hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1112/2002/EK (2) és a 2229/2004/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram negyedik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. A jegyzék tartalmazza az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagokat is.

(2)

Az 1095/2007/EK bizottsági rendelet (4) a 2229/2004/EK rendeletet új 24b. cikkel egészítette ki, hogy azokat a hatóanyagokat, amelyeknél egyértelmű, hogy várhatóan nincs káros hatásuk az emberek és az állatok egészségére vagy a talajvízre, illetve a környezetre sem gyakorolnak elfogadhatatlan hatást, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (European Food Safety Authority, a továbbiakban: EFSA) részletes szakvéleményének kikérése nélkül is fel lehessen venni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(3)

Az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagoknál a Bizottság a 2229/2004/EK rendelet 24a. cikkével összhangban megvizsgálta az emberek és állatok egészségére, a talajvízre és a környezetre gyakorolt hatást egy sor olyan felhasználás esetében, amelyet a bejelentők javasoltak, és arra a következtetésre jutott, hogy ezek a hatóanyagok kielégítik a 2229/2004/EK rendelet 24b. cikkének követelményeit.

(4)

A 2229/2004/EK rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság benyújtotta az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagok felülvizsgálati jelentéstervezeteit az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságnak megvizsgálásra. Az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságban a Bizottság és a tagállamok megvizsgálták a jelentéseket, és 2008. július 11-én bizottsági felülvizsgálati jelentések formájában véglegesítették őket. A 2229/2004/EK rendelet 25a. cikkével összhangban a Bizottság felkéri az EFSA-t, hogy legkésőbb 2010. december 31-ig nyilvánítson véleményt a felülvizsgálati jelentéstervezetekről.

(5)

A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy az irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különösen azon felhasználások tekintetében, amelyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentésében megvizsgáltak és részleteztek. Az irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagokat ezért helyénvaló felvenni ezen irányelv I. mellékletébe annak biztosítására, hogy az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban az ilyen hatóanyagot tartalmazó növényvédő szereket minden tagállamban engedélyezni lehessen.

(6)

Valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvétele előtt ésszerű határidőt kell biztosítani arra, hogy a tagállamok és az érdekelt felek felkészülhessenek a hatóanyag felvételéből eredő új követelmények teljesítésére.

(7)

A 91/414/EGK irányelvben meghatározottak szerint egy adott hatóanyag I. mellékletbe történő felvételéből következő kötelezettségek sérelme nélkül a felvétel után a tagállamoknak hat hónapot kell biztosítani ahhoz, hogy felülvizsgálhassák a mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, ezáltal teljesülhessenek a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek. A tagállamoknak a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően szükség szerint módosítaniuk kell, újakkal kell helyettesíteniük vagy vissza kell vonniuk az érvényes engedélyeket. A fenti határidőtől eltérve a III. melléklet szerinti teljes dossziénak, amely tartalmazza minden egyes növényvédő szer valamennyi tervezett felhasználását, a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes alapelvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére hosszabb időt kell biztosítani.

(8)

A 3600/92/EGK bizottsági rendelet (5) keretében értékelt és a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe korábban felvett hatóanyagok kapcsán szerzett tapasztalatok azt mutatták, hogy nehézségeket okozhat annak értelmezése, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjait milyen kötelezettségek terhelik az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban. A további nehézségek elkerülése végett szükségesnek látszik tisztázni a tagállamok kötelességeit, elsősorban pedig azon kötelességét, amelynek értelmében meg kell győződniük arról, hogy az engedély jogosultja bizonyítottan hozzáfér az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéhoz. Ez a pontosítás azonban az I. mellékletet módosító eddig elfogadott irányelvekhez képest nem ró új kötelezettséget a tagállamokra vagy az engedélyek jogosultjaira.

(9)

A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok az említett rendelkezéseket 2009. november 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1)   A tagállamok a 91/414/EGK irányelvvel összhangban 2009. október 31-ig szükség szerint módosítják vagy visszavonják a mellékletben felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket.

Ugyaneddig az időpontig ellenőrzik különösen azt, hogy teljesülnek-e az ezen irányelv mellékletében felsorolt hatóanyagok tekintetében az I. mellékletben előírt feltételek, kivéve az adott hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében előírt feltételeket, továbbá azt, hogy az irányelv 13. cikkében előírt feltételekkel összhangban az engedélyek jogosultjai rendelkeznek-e az irányelv II. mellékletében előírt követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy hozzáférnek-e ilyen dossziéhoz.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2009. április 30-ig felvett hatóanyagok egyikeként a mellékletben felsorolt valamelyik hatóanyagot tartalmazza, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvekkel összhangban a tagállamok újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján, figyelembe véve az említett irányelv I. mellékletében a mellékletben felsorolt hatóanyagokra vonatkozó bejegyzések B. részét. Az értékelés alapján meghatározzák, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában megállapított feltételeknek.

Ezt követően a tagállamok:

a)

a mellékletben felsorolt valamely hatóanyagot kizárólagos hatóanyagként tartalmazó szer esetében szükség esetén legkésőbb 2014. április 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a mellékletben felsorolt valamely hatóanyagot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében szükség esetén 2014. április 30-ig vagy – ha az későbbre esik – addig az időpontig, amelyet a kérdéses anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás vagy visszavonás határidejéül meghatároztak, módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

4. cikk

Ez az irányelv 2009. május 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 168., 2002.6.27., 14. o.

(3)  HL L 379., 2004.12.24., 13. o.

(4)  HL L 246., 2007.9.21., 19. o.

(5)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat vége a következő bejegyzéssel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító számok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárata

Különleges rendelkezések

„199

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

TÖRZS: ABTS-1857

Tenyészetgyűjtemény: No SD-1372,

TÖRZS: GC-91

Tenyészetgyűjtemény: No NCTC 11821

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857-ról (SANCO/1539/2008) és GC-91-ről (SANCO/1538/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

200

Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (H-14 szerotípus)

TÖRZS: AM65-52

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC-1276

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (H-14 szerotípus) AM65-52-ről (SANCO/1540/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

201

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

TÖRZS: ABTS 351

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC SD-1275

TÖRZS: PB 54

Tenyészetgyűjtemény: No CECT 7209

TÖRZS: SA 11

Tenyészetgyűjtemény: No NRRL B-30790

TÖRZS: SA 12

Tenyészetgyűjtemény: No NRRL B-30791

TÖRZS: EG 2348

Tenyészetgyűjtemény: No NRRL B-18208

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351-ről (SANCO/1541/2008), PB 54-ről (SANCO/1542/2008), SA 11-ről, SA 12-ről és EG 2348-ről (SANCO/1543/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

202

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

TÖRZS: NB 176 (TM 14 1)

Tenyészetgyűjtemény: No SD-5428

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176-ról (SANCO/1545/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

203

Beauveria bassiana

TÖRZS: ATCC 74040

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 74040

TÖRZS: GHA

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 74250

Nem alkalmazható

A beauvericin maximális szintje: 5 mg/Kg

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Beauveria bassiana ATCC 74040-ről (SANCO/1546/2008) és GHA-ról (SANCO/1547/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

204

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Nem alkalmazható

Fertőző mikroorganizmusok (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Cydia pomonella Granulovirus-ról (CpGV) (SANCO/1548/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

205

Lecanicillium muscarium

(korábban Verticilium lecanii)

TÖRZS: Ve 6

Tenyészetgyűjtemény: No CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása kizárólag rovarölő szerként engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Lecanicillium muscarium-ról (korábban Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

206

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(korábban Metarhizium anisopliae)

TÖRZS: BIPESCO 5/F52

Tenyészetgyűjtemény: No M.a. 43; No 275-86 (mozaikszó: V275 vagy KVL 275); No KVL 99-112 (Ma 275 vagy V 275); No DSM 3884; No ATCC 90448; No ARSEF 1095

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag rovarirtó vagy atkaölő szerként használható.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Metarhizium anisopliae var. Anisopliae (korábban Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5-ről és F52-ről (SANCO/1862/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

207

Phlebiopsis gigantea

TÖRZS: VRA 1835

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 90304

TÖRZS: VRA 1984

Tenyészetgyűjtemény: No DSM16201

TÖRZS: VRA 1985

Tenyészetgyűjtemény: No DSM 16202

TÖRZS: VRA 1986

Tenyészetgyűjtemény: No DSM 16203

TÖRZS: FOC PG B20/5

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390096

TÖRZS: FOC PG SP log 6

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390097

TÖRZS: FOC PG SP log 5

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390098

TÖRZS: FOC PG BU 3

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390099

TÖRZS: FOC PG BU 4

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390100

TÖRZS: FOC PG 410.3

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390101

TÖRZS: FOC PG97/1062/116/1.1

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390102

TÖRZS: FOC PG B22/SP1287/3.1

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390103

TÖRZS: FOC PG SH 1

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390104

TÖRZS: FOC PG B22/SP1190/3.2

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 390105

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Phlebiopsis gigantea-ról (SANCO/1863/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

208

Pythium oligandrum

TÖRZSEK: M1

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 38472

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Pythium oligandrum M1-ről (SANCO/1864/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

209

Streptomyces (korábban S. griseoviridis)

TÖRZS: K61

Tenyészetgyűjtemény: No DSM 7206

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Streptomyces (korábban Streptomyces griseoviridis) K61-ről (SANCO/1865/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

210

Trichoderma atroviride

(korábban T. harzianum)

TÖRZS: IMI 206040

Tenyészetgyűjtemény: IMI 206040, ATCC 20476;

TÖRZS: T11

Tenyészetgyűjtemény: No

Spanyol típusú tenyészet gyűjteménye: CECT 20498, azonos az IMI 352941-vel

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma atroviride (korábban T. harzianum) IMI 206040-ről (SANCO/1866/2008), illetve T-11-ről (SANCO/1841/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

211

Trichoderma polysporum

TÖRZS: Trichoderma polysporum IMI 206039

Tenyészetgyűjtemény: No IMI 206039, ATCC 20475

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma polysporum IMI 206039-ről (SANCO/1867/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

212

Trichoderma harzianum Rifai

TÖRZS:

Trichoderma harzianum T-22;

Tenyészetgyűjtemény: No ATCC 20847

TÖRZS: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Tenyészetgyűjtemény: No CBS 118749

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma harzianum T-22-ről (SANCO/1839/2008), illetve az ITEM 908-ról (SANCO/1840/208) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

213

Trichoderma asperellum

(korábban T. harzianum)

TÖRZS: ICC012

Tenyészetgyűjtemény: No CABI CC IMI 392716

TÖRZS: Trichoderma asperellum

(korábban T. viride T25) T11

Tenyészetgyűjtemény: No CECT 20178

TÖRZS: Trichoderma asperellum

(korábban T. viride TV1) TV1

Tenyészetgyűjtemény: No MUCL 43093

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma asperellum (korábban T. harzianum) ICC012-ről (SANCO/1842/2008) és a Trichoderma asperellum (korábban T. viride T25 és TV1) T11-ről és TV1-ről (SANCO/1868/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

214

Trichoderma gamsii (korábban T. viride)

TÖRZSEK:

ICC080

Tenyészetgyűjtemény: No IMI CC No 392151 CABI

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Trichoderma viride-ről (SANCO/1868/2008) szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.

215

Verticillium albo-atrum

(korábban Verticillium dahliae)

TÖRZS: Verticillium albo-atrum izolátum: WCS850

Tenyészetgyűjtemény: No CBS 276.92

Nem alkalmazható

Nincs jelentős szennyeződés

2009. május 1.

2019. április 30.

A.   RÉSZ

Kizárólag gombaölő szerként történő felhasználása engedélyezhető.

B.   RÉSZ

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság által véglegesített, a Verticillium albo-atrum (korábban Verticillium dahliae) WCS850-ről (SANCO/1870/2008), szóló áttekintő jelentésnek, különösen I. és II. függelékének a következtetéseit.

A felhasználási feltételeknek szükség esetén kockázatcsökkentő intézkedéseket is tartalmazniuk kell.”


(1)  A hatóanyag azonosításával és specifikációjával kapcsolatban további részletek a vizsgálati jelentésben találhatók.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Európai Parlament és Tanács

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/16


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. november 19.)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról

(2008/916/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra (1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Unió létrehozta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: az Alap), hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett változásokból eredő nagyobb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak a munkaerőpiacba történő ismételt beilleszkedéshez.

(2)

A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az Alap mobilizálását évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(3)

Olaszország az Alap felhasználására irányulóan négy kérelmet nyújtott be a textilipari ágazatban történt leépítésekhez kapcsolódóan: Szardíniára vonatkozóan 2007. augusztus 9-én, Piemontra vonatkozóan 2007. augusztus 10-én, Lombardiára vonatkozóan 2007. augusztus 17-én és Toszkánára vonatkozóan 2008. február 12-én. E kérelmek eleget tesznek az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás meghatározásához kapcsolódó követelményeknek.

(4)

Az Alapot tehát a kérelmekre történő pénzügyi támogatás folyósítása érdekében mobilizálni kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió 2008. évi általános költségvetésének keretein belül mobilizálni kell az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, hogy a 35 158 075 EUR összeg a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Strasbourgban, 2008. november 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET


(1)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


Tanács

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/18


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. december 1.)

a Régiók Bizottsága egy dán tagjának és egy dán póttagjának kinevezéséről

(2008/917/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel a dán kormány javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

Bo ANDERSEN lemondását követően a Régiók Bizottsága egy tagjának helye megüresedett. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN-nek a Régiók Bizottsága tagjává történő kinevezését követően pedig egy póttag helye megüresedik,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács a hivatali idő hátralévő részére, azaz 2010. január 25-ig, a Régiók Bizottságába a következő személyeket nevezi ki:

a)

tagként:

Jens Arne HEDEGAARD JENSEN, Viceborgmester, Brønderslev Kommune (megbízás változása);

b)

póttagként:

Bo ANDERSEN, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune (megbízás változása).

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

H. NOVELLI


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/19


A TANÁCS 2008/918/KKBP HATÁROZATA

(2008. december 8.)

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (Atalanta)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Uniót létrehozó szerződésre és különösen annak 17. cikke (2) bekezdésére,

a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről szóló 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) (az Atalanta-művelet), és különösen annak 5. cikkére,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 2008. május 15-én elfogadott 1814 (2008) sz. határozatában arra kérte az államokat és a regionális szervezeteket, hogy lépéseiket szorosan összehangolva hozzanak intézkedéseket a Szomáliának szánt humanitárius támogatás szállításában és eljuttatásában, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete által engedélyezett tevékenységekben részt vevő hajók védelme érdekében.

(2)

Az ENSZ BT a szomáliai helyzetről szóló, 2008. június 2-án elfogadott 1816 (2008) sz. határozatában aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a hajókat érő kalóztámadások és fegyveres rablások veszélyeztetik a humanitárius támogatás Szomáliába juttatását, a tengeri kereskedelmi útvonalak biztonságát és a nemzetközi hajózást. Az ENSZ BT elsősorban a szomáliai partvidék mentén haladó tengeri kereskedelmi útvonalakon közlekedni szándékozó államokat arra kérte fel, hogy az átmeneti szövetségi kormánnyal együttműködésben erősítsék meg és hangolják össze a tengeren elkövetett kalóztámadások és fegyveres rablások visszaszorítását célzó fellépésüket.

(3)

Az ENSZ BT a szomáliai helyzetről szóló, 2008. október 7-én elfogadott 1838 (2008) sz. határozatában üdvözölte a lehetséges európai uniós haditengerészeti művelet folyamatban lévő tervezését, valamint az 1814 (2008) sz. és az 1816 (2008) sz. határozat végrehajtása érdekében tett nemzetközi és nemzeti kezdeményezéseket, továbbá nyomatékosan felszólított minden olyan államot, amelynek ez módjában áll, az átmeneti szövetségi kormánnyal való együttműködésre a tengeren elkövetett kalóztámadások és fegyveres cselekmények elleni harcban az 1816 (2008) sz. határozatnak megfelelően. Ezen felül nyomatékosan felszólított minden államot és regionális szervezetet, hogy az 1814 (2008) sz. határozata rendelkezéseinek megfelelően továbbra is nyújtsanak védelmet az Élelmezési Világprogram (WFP) tengeri szállítmányainak, amely létfontosságú szerepet tölt be a humanitárius segélyeknek a szomáliai népességhez történő eljuttatásában.

(4)

A 2008. november 14-én kelt levelében a szomáliai átmeneti szövetségi kormány a neki tett ajánlatot – az 1816 (2008) sz. határozat 7. pontjával összhangban – közvetítette az ENSZ főtitkára felé.

(5)

Az Európai Unió támaszkodhat a jövőben a szomáliai helyzetre vonatkozó későbbi ENSZ BT-határozatokra.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 6. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Európai Unió védelmi vonatkozású határozatainak és tevékenységeinek kidolgozásában és végrehajtásában, és következésképpen nem vesz részt a művelet finanszírozásában,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletre (Atalanta-művelet) vonatkozó műveleti tervet és a harcérintkezés szabályait jóváhagyják.

2. cikk

Az Atalanta-műveletet 2008. december 8-án megindítják.

3. cikk

Az Atalanta-művelet parancsnokát azonnali hatállyal felhatalmazzák a fegyveres erők telepítésének elvégzését és a misszió végrehajtásának megkezdését elrendelő mozgósítási parancs (ACTORD) kiadására.

4. cikk

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.


AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/21


A TANÁCS 2008/919/IB KERETHATÁROZATA

(2008. november 28.)

a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére, 31. cikke (1) bekezdésének e) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A terrorizmus jelenti az egyik legsúlyosabb megsértését az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartása egyetemes értékeinek, amelyek az Európai Unió alapját képezik. A terrorizmus jelenti a demokrácia és a jogállamiság elleni egyik legsúlyosabb támadást is; ezek a tagállamok közös elvei, amelyeken az Európai Unió alapul.

(2)

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (2) az Európai Unió terrorizmus elleni politikájának alapja. Valamennyi tagállam közös jogi keretének kidolgozása és különösen a terrorista bűncselekmények egységes fogalommeghatározása révén lehetővé vált, hogy – az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartására figyelemmel – kidolgozzák és kibővítsék az Európai Unió terrorizmus elleni politikáját.

(3)

Az elmúlt években növekedett és gyorsan változott a terrorfenyegetettség, valamint megváltozott a terrorista aktivisták és támogatóik tevékenységének módja, ideértve azt is, hogy a szervezett, hierarchikus csoportok helyébe egymáshoz lazán kötődő, részben önálló sejtek léptek. Ezek a sejtek nemzetközi hálózatokká kapcsolódnak össze, és egyre nagyobb mértékben alkalmaznak új technológiákat, különösen az internetet.

(4)

Az internetet Európában a helyi terrorista hálózatok és egyének ösztönzésére és mozgósítására használják, valamint az a terroristák eszközeire és módszereire vonatkozó információforrásul is szolgál, vagyis „virtuális kiképzőtáborként” működik. A terrorista bűncselekmények elkövetésére való nyilvános izgatás, a terroristák toborzása, valamint a terroristák kiképzésére irányuló tevékenységek kifejezetten alacsony költséggel és kockázattal sokszorozódtak meg.

(5)

A Tanács által 2004. november 5-én elfogadott, a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése megerősítéséről szóló hágai program hangsúlyozza, hogy a terrorizmus hatékony megelőzése és az ellene való hatékony küzdelem – az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett – megkívánja a tagállamoktól, hogy ne korlátozzák tevékenységüket saját biztonságuk fenntartására, hanem az Unió egészének biztonságára is koncentráljanak.

(6)

A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése megerősítéséről szóló hágai program végrehajtására vonatkozó tanácsi és bizottsági cselekvési terv (3) emlékeztet arra, hogy a terrorizmussal szemben globális válaszra van szükség, valamint hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni a polgárok Unióval szembeni elvárásait, és hogy az Unió sem teheti meg, hogy ne válaszoljon ezen elvárásokra. Megállapítja továbbá, hogy figyelmet kell fordítani a megelőzés, felkészültség és válaszadás különböző aspektusaira a terrorizmus elleni küzdelemhez rendelkezésre álló tagállami kapacitások további növelése, illetve szükség esetén kiegészítése érdekében, elsősorban a következő területeken: toborzás, finanszírozás, kockázatelemzés, a létfontosságú infrastruktúrák védelme és a következmények kezelése.

(7)

E kerethatározat előírja a terrorista tevékenységhez kapcsolódó cselekmények bűncselekményekké nyilvánítását, annak érdekében, hogy az egyes személyeket terrorista támadások elkövetésére ösztönző anyagok terjesztésének korlátozása révén hozzájáruljon a terrorizmus megelőzésére vonatkozó általánosabb politikai cél eléréséhez.

(8)

Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1624 (2005) sz. határozata felhívja az államokat, hogy a nemzetközi jog alapján viselt kötelezettségeikkel összhangban tegyék meg a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy jogszabályban tiltsák meg a terrorcselekmény vagy terrorcselekmények elkövetésére való uszítást, valamint megelőzzék az ilyen magatartást. Az ENSZ főtitkárának 2006. április 27-i„Összefogás a terrorizmus ellen: ajánlások a terrorizmus elleni küzdelem globális stratégiájához” című jelentése úgy értelmezi a fent említett határozatot, hogy az – az interneten keresztül történő elkövetés esetében is – alapot nyújt a terrorcselekmények elkövetésére való uszítás és toborzás bűncselekménnyé nyilvánításához. Az ENSZ 2006. szeptember 8-i terrorizmus elleni globális stratégiája említést tesz arról, hogy az ENSZ tagállamai feltárják a terrorizmus valamennyi formája és az interneten való megnyilvánulásai elleni erőfeszítések nemzetközi és regionális szinten történő összehangolásának módjait és eszközeit.

(9)

Az Európa Tanács terrorizmus megelőzéséről szóló egyezménye azt a kötelezettséget állapítja meg annak részes államai számára, hogy – jogellenes és szándékos elkövetés esetén – nyilvánítsák bűncselekménnyé a terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatást, a terroristák toborzását és a terroristák kiképzését.

(10)

Valamennyi tagállamban tovább kell közelíteni a terrorista bűncselekmények – így a terrorista tevékenységhez kapcsolódó bűncselekmények – fogalommeghatározását annak érdekében, hogy az – szándékos elkövetés esetén – kiterjedjen a terrorista bűncselekmény elkövetése érdekében folytatott nyilvános izgatásra, a terroristák toborzására és a terroristák kiképzésére.

(11)

Büntetéssel kell fenyegetni a terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatást, a terroristák toborzását és a terroristák kiképzését szándékosan elkövető természetes, vagy ezekért felelősségre vont jogi személyeket. E magatartásformáknak valamennyi tagállamban egyaránt büntetendőnek kell lenniük, függetlenül attól, hogy az interneten keresztül követik-e el ezeket vagy sem.

(12)

Mivel e kerethatározat céljait a tagállamok egyoldalúan nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok az európai szinten összehangolt szabályok szükségességére tekintettel uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az EK-Szerződés 5. cikkében foglalt és az EU-Szerződés 2. cikkében említett szubszidiaritás elvével összhangban. Az EK-Szerződés 5. cikkében foglalt arányosság elvének megfelelően ez a kerethatározat nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(13)

Az Unió betartja az EU-Szerződés 6. cikkének (2) bekezdésében elismert és az Európai Unió alapjogi chartájában, különösen annak II. és VI. fejezetében megfogalmazott elveket. Ennek a kerethatározatnak egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mintha olyan alapvető jogok vagy szabadságok szűkítésére vagy korlátozására irányulna, mint a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési és egyesülési jog, valamint a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jog, ideértve a levéltitok tiszteletben tartásához való jogot.

(14)

A terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás, a terroristák toborzása és a terroristák kiképzése szándékos bűncselekmény. Ezért ennek a kerethatározatnak egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mintha a tudományos, felsőoktatási vagy tájékoztatási célú információk terjesztésének szűkítésére vagy korlátozására irányulna. Az érzékeny politikai témákról – így a terrorizmusról – folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatott álláspontok nem tartoznak e kerethatározat hatálya alá, illetve különösen a terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás fogalmába.

(15)

A bűncselekménnyé nyilvánítás e kerethatározat szerinti végrehajtásának arányosnak kell lennie a bűncselekmény természetével és körülményeivel, tekintettel az elérni kívánt törvényes célokra és azok demokratikus társadalomban való szükségességére, valamint ki kell zárnia az önkényesség és a diszkrimináció bármely formáját,

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítások

A 2002/475/IB tanácsi kerethatározat a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmények

(1)   E kerethatározat alkalmazásában:

a)

»terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás«: valamely üzenet terjesztése, vagy egyéb módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele azzal a szándékkal, hogy az 1. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetésére uszítson, ha ez a magatartás – akár a terrorista bűncselekmény közvetlen támogatásával, akár anélkül – annak veszélyével jár, hogy elkövethetnek egy vagy több ilyen bűncselekményt;

b)

»terroristák toborzása«: más személyeknek az 1. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában vagy a 2. cikk (2) bekezdésében felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetésére való felhívása;

c)

»terroristák kiképzése«: robbanóanyagok, lőfegyverek vagy más fegyverek, vagy mérgező vagy veszélyes anyagok készítésére vagy használatára, vagy más különleges módszerek vagy technikák alkalmazására vonatkozó oktatás nyújtása az 1. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából, annak tudatában, hogy az átadott szakismeretet e célokra kívánják felhasználni.

(2)   Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az alábbi szándékos cselekmények terrorista tevékenységgel összefüggő bűncselekményeknek minősüljenek:

a)

terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás;

b)

terroristák toborzása;

c)

terroristák kiképzése;

d)

minősített lopás az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából;

e)

zsarolás az 1. cikk (1) bekezdésében felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából;

f)

hivatalos okmányok hamisítása az 1. cikk (1) bekezdésének a)–h) pontjában és a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt bűncselekmények egyikének elkövetése céljából.

(3)   Ahhoz, hogy a (2) bekezdésben meghatározott valamely cselekmény büntetendő legyen, nem szükséges a terrorista bűncselekmény tényleges elkövetése.”

2.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Bűnsegély, felbujtás, kísérlet

(1)   Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében, valamint a 2. vagy a 3. cikkben említett bűncselekményekhez nyújtott bűnsegély büntetendő legyen.

(2)   Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében, a 2. cikkben vagy a 3. cikk (2) bekezdésének d)–f) pontjában említett bűncselekményekre való felbujtás büntetendő legyen.

(3)   Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében és a 3. cikk (2) bekezdésének d)–f) pontjában említett bűncselekmények elkövetésének kísérlete, az 1. cikk (1) bekezdésének f) pontjában előírt birtoklás és az 1. cikk (1) bekezdésének i) pontjában említett bűncselekmény kivételével, büntetendő legyen.

(4)   Minden tagállam dönthet úgy, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a 3. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában említett bűncselekmények elkövetésének kísérlete büntetendő legyen.”

2. cikk

A véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alapvető jogelvek

E kerethatározat alapján a tagállamok nem kötelezhetők arra, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyek ellentétesek a véleménynyilvánítás szabadságára, különösen a sajtószabadságra, illetve az egyéb médiumokon keresztüli véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó alapvető jogelvekkel, ahogyan azok az alkotmányos hagyományokból, vagy a sajtó, illetve más médiumok jogaira, kötelezettségeire és eljárási biztosítékaira irányadó, a felelősség megállapítására vagy korlátozására vonatkozó szabályokból erednek.

3. cikk

Végrehajtás és jelentés

(1)   A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a kerethatározatnak 2010. december 9-ig megfeleljenek. E kerethatározat végrehajtása során a tagállamok biztosítják, hogy a bűncselekménnyé nyilvánítás arányos legyen a demokratikus társadalmakban elérni kívánt és szükséges, jogszerű célokkal, valamint, hogy kizárják az önkényesség és a diszkrimináció bármely formáját.

(2)   A tagállamok 2010. december 9-ig továbbítják a Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak azoknak a rendelkezéseknek a szövegét, amelyekkel az e kerethatározatból fakadó kötelezettségeket nemzeti jogukba átültetik. Az ezen az információn alapuló jelentés, valamint a Bizottság jelentése alapján a Tanács 2011. december 9-ig megvizsgálja, hogy a tagállamok megtették-e az e kerethatározatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

4. cikk

Hatálybalépés

E kerethatározat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. ALLIOT-MARIE


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 164., 2002.6.22., 3. o.

(3)  HL C 198., 2005.8.12., 1. o.


Helyesbítések

9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/24


Helyesbítés a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és a 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 286., 2008. október 29. )

A 6. oldalon, a 2. cikk 7. pontjában:

a következő szövegrész:

„ „halászati engedély”: …”

helyesen:

„ „halászati jogosítvány”: …”

A 6. oldalon, a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában:

a következő szövegrész:

„jogosítvány, felhatalmazás vagy engedély nélkül …”

helyesen:

„engedély, jogosítvány vagy felhatalmazás nélkül …”

A 8. oldalon, a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontjában:

a következő szövegrész:

„halászati engedély vagy adott esetben …”

helyesen:

„halászati jogosítvány vagy adott esetben …”

A 20. oldalon, a 37. cikk 1. pontjában:

a következő szövegrész:

„halászati engedély iránti kérelmet …”

helyesen:

„halászati jogosítvány iránti kérelmet …”

A 20. oldalon, a 37. cikk 2. pontjában:

a következő szövegrész:

„a jelenlegi halászati engedélyeket …”

helyesen:

„a jelenlegi halászati jogosítványokat …”

A 22. oldalon, a 43. cikk (1) bekezdésének g) pontjában:

a következő szövegrész:

„a halászati engedély felfüggesztése.”

helyesen:

„a halászati jogosítvány felfüggesztése.”

A 23. oldalon, a 45. cikk 4. pontjában:

a következő szövegrész:

„a halászati engedély felfüggesztése vagy visszavonása;”

helyesen:

„a halászati jogosítvány felfüggesztése vagy visszavonása;”.


9.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 330/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.