ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 318

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. november 28.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1173/2008/EK rendelete (2008. november 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 1174/2008/EK rendelete (2008. november 27.) a gabonaágazatban 2008. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1134/2008/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1175/2008/EK rendelete (2008. november 27.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

6

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/97/EK irányelve (2008. november 19.) az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 96/22/EK tanácsi irányelv módosításáról ( 1 )

9

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/889/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. november 18.) a 2002/747/EK, a 2003/31/EK, a 2005/342/EK, a 2005/344/EK és a 2005/360/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabítása céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6941. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

12

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2008/890/KKBP

 

*

A Tanács határozata (2008. november 27.) az Európai Unió Bosznia és Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról (EUPM) szóló 2007/749/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

14

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

28.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/1


A BIZOTTSÁG 1173/2008/EK RENDELETE

(2008. november 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. november 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

25,7

MA

57,3

TR

85,2

ZZ

56,1

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

72,1

TR

90,0

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

67,0

TR

107,1

ZZ

87,1

0805 20 10

MA

62,3

TR

70,0

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

54,6

IL

76,8

TR

60,7

ZZ

61,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,5

ZA

117,7

ZZ

83,7

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

109,7

ZA

110,9

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

43,6

ZZ

68,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


28.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/3


A BIZOTTSÁG 1174/2008/EK RENDELETE

(2008. november 27.)

a gabonaágazatban 2008. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1134/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonaágazatban 2008. november 16-tól alkalmazandó behozatali vámokat a 1134/2008/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A behozatali vámok kiszámított átlaga tonnánként 5 euróval eltér a megállapított vámtól, helyénvaló tehát megfelelő módon kiigazítani a 1134/2008/EK rendeletben rögzített behozatali vámokat.

(3)

A 1134/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1134/2008/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. november 28-án kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o.

(3)  HL L 306., 2008.11.15., 63. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2008. november 28-tól alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

24,22

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

20,22

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

20,22

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

24,22


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

14.11.2008-26.11.2008

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

200,85

113,32

FOB-ár, USA

239,24

229,24

209,24

123,19

Öböl-beli árnövelés

12,14

Nagy-tavaki árnövelés

23,58

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

12,06 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

10,09 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


28.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/6


A BIZOTTSÁG 1175/2008/EK RENDELETE

(2008. november 27.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 91. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1698/2005/EK rendelet egységes jogi keretet hozott létre az EMVA-ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra a Közösség egészében. A jogi keretet az 1974/2006/EK bizottsági rendelet (2) részletes végrehajtási szabályok bevezetésével egészítette ki.

(2)

Az 1974/2006/EK rendelet 57. cikkének (2) bekezdése részletezi az 1698/2005/EK rendelet 88. cikkének alkalmazását az állami támogatásnak a tagállamok által a közösségi támogatás ellenpárjaként nyújtott pénzügyi hozzájárulások esetén alkalmazandó szabályai vonatkozásában, illetve az 1698/2005/EK rendelet 89. cikkének alkalmazását azon kiegészítő nemzeti finanszírozás tekintetében, amely nem tartozik a Szerződés 36. cikkének hatálya alá. Az erdészettel kapcsolatos bizonyos intézkedéseket helyénvaló ebbe a cikkbe belefoglalni. Továbbá az 1974/2006/EK rendelet II. mellékletének 9.B pontját megfelelően módosítani kell.

(3)

Az 1974/2006/EK rendelet 63. cikkének (8) bekezdése részletekkel szolgál a tagállamok és a Bizottság közötti adatcseréről vis maior vagy kivételes körülmények esetében, és különösen a rendszer nem megfelelő működése vagy a tartós kapcsolat hiánya esetén. A rendelkezésre álló technikai eszközök teljes körű alkalmazásának érdekében hasznos engedélyezni, hogy a papíralapú adathordozók benyújtásán túl a dokumentumokat más, megfelelő elektronikus módon is benyújthassák

(4)

Az 1974/2006/EK rendelet V. melléklete rögzíti az élő állatok állategységre való átváltásának arányszámait, amint arra az 1974/2006/EK rendelet 27. cikkének (13) bekezdése utal. Az „egyéb baromfi” átváltási aránya tekintetében gépelési hiba történt. Figyelembe véve egyes baromfifajták sajátosságait, lehetővé kell tenni az átváltási arány növelését. Ezért szükséges az V. melléklet kiigazítása.

(5)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 44a. cikke (3) kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) kedvezményezettjeinek és az ezen alapok keretében kedvezményezettenként kapott összegeknek az évenkénti, utólagos közzétételét. Az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó pénzeszközök kedvezményezettjeire vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tekintetében történő alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 2008. március 18-i 259/2008/EK bizottsági rendelet (4) szabályozza a kedvezményezettekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalának tartalmi, formai és időbeli követelményeit. Az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklete 2.1. pontjának második albekezdése az irányító hatóságra ruház bizonyos felelősségi köröket a vidékfejlesztési programokból támogatásban részesülő kedvezményezettekre vonatkozó információ nyilvánosságra hozatalát illetően. Azonos tárgyú, átfedő rendelkezések elkerülése érdekében indokolt törölni az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklete 2.1. pontjának második albekezdését.

(6)

Az 1974/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági vidékfejlesztési bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1974/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 57. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A vidékfejlesztési programok csak akkor terjedhetnek ki a tagállamok által a közösségi támogatás ellenpárjaként az 1698/2005/EK rendelet 88. cikkével összhangban a szóban forgó rendelet 25., 43–49. és 52. cikke szerinti intézkedésekre és az említett rendelet 21., 24., 28., 29. és 30. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletekre nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra szánt állami támogatásra, illetőleg a rendelet 89. cikkével összhangban a szóban forgó rendelet 25., 27., 43–49. és 52. cikke szerinti intézkedésekre és az említett rendelet 21., 24, 28., 29. és 30. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletekre nyújtott kiegészítő nemzeti finanszírozásra, amelyek nem tartoznak a Szerződés 36. cikkének hatálya alá, ha az állami támogatást e rendelet II. mellékletének 9.B. pontjával összhangban határozzák meg.”

2.

A 63. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   Vis maior vagy kivételes körülmények esetében, és különösen a rendszer nem megfelelő működése vagy a tartós kapcsolat hiánya esetében a tagállam a dokumentumokat a Bizottságnak papíralapú adathordozón vagy más, megfelelő elektronikus módon is benyújthatja. Ilyen jellegű adattovábbítás csak a Bizottság előzetes és hivatalos beleegyezésével lehetséges.

Amint a rendszer használatát megakadályozó, a vis maiort vagy a kivételes körülményt előidéző ok megszűnt, a tagállam a megfelelő dokumentumokat beviszi a rendszerbe. Ebben az esetben a dokumentumok papíralapú adathordozón vagy más, megfelelő elektronikus módon történő benyújtásának napja tekintendő a beküldés napjának.”

3.

A II., az V. és a VI. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2)  HL L 368., 2006.12.23., 15. o.

(3)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(4)  HL L 76., 2008.3.19., 28. o.


MELLÉKLET

Az 1974/2006/EK rendelet II., V. és VI. mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

A II. melléklet 9.B. pontja első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1698/2005/EK rendelet 25. és 27. cikke (ez utóbbi vonatkozásában csak az 1698/2005/EK rendelet 89. cikkében említett kiegészítő nemzeti finanszírozás esetében), valamint 43–49. és 52. cikke szerinti intézkedések esetében, valamint a szóban forgó rendelet 21., 24., 28., 29. és 30. cikke szerinti intézkedésekkel kapcsolatos műveletek esetében, amelyek nem tartoznak a Szerződés 36. cikkének hatálya alá, vagy:

jelezze, hogy a támogatást az 1998/2006/EK bizottsági rendelet vonatkozásában nyújtják-e (1), vagy

tüntesse fel a nyilvántartási számot és a 994/98/EK tanácsi rendelet alapján elfogadott, az intézkedés bevezetésének alapját képező bizottsági mentesítési rendeletre való hivatkozást, vagy

tüntesse fel az esetszámot és azt a hivatkozási számot, amely alapján az Európai Bizottság az intézkedést az EK-Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánította, vagy

jelezze, hogy milyen más okok miatt minősülhet a kérdéses támogatási rendszer a 659/1999/EK rendelet 1. cikkének b) pontja szerinti létező támogatásnak, beleértve a csatlakozási szerződések szerinti meglévő támogatási intézkedéseket is.

2.

Az V. mellékletben az „egyéb baromfi” utalást tartalmazó sor helyébe a következő szöveg lép:

„Egyéb baromfi (2)

0,03 ÁE

3.

A VI. melléklet 2.1. pontjának második albekezdését el kell hagyni.


(1)  HL L 379., 2006.12.28., 5. o.”

(2)  Ez az átváltási arány esetlegesen növelhető, figyelemmel a vidékfejlesztési program keretében közzétett és megfelelően alátámasztott tudományos bizonyítékokra.”


IRÁNYELVEK

28.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/9


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/97/EK IRÁNYELVE

(2008. november 19.)

az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 96/22/EK tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 96/22/EK irányelv (3) 2. cikke tiltja többek között a sztilbének, sztilbénszármazékok, azok sói és észterei, valamint tireosztatikus anyagok forgalomba hozatalát bármely állatfajnak történő beadás céljából.

(2)

E teljes körű tilalom oka az, hogy az esetleges visszaélés nehezebb lenne, ha a piacon egyáltalán nem engedélyeznének semmilyen terméket egy állatfaj számára sem.

(3)

A különösen az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelv (4) értelmében benyújtott nemzeti maradékanyag-ellenőrzési tervek kapcsán szerzett tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a kedvtelésből tartott állatoknak szánt termékkiszereléssel való visszaéléstől el lehet tekinteni. Ennek részben az az oka, hogy a kedvtelésből tartott állatoknak szánt termékek kiszerelésének használata gazdaságilag nem előnyös az élelmiszer-termelő állatok növekedésserkentésére.

(4)

Ezenkívül a tireosztatikus anyagok betiltása káros következményekkel jár a kedvtelésből tartott állatok (kutyák és macskák) jólétére, mivel nincs más módszer az ilyen állatokban előforduló pajzsmirigy-túlműködés kezelésére.

(5)

A Szerződéshez csatolt, az állatok védelméről és jólétéről szóló jegyzőkönyv előírja, hogy a Közösségnek és a tagállamoknak a közösségi politikák végrehajtása során – különösen a belső piac tekintetében – teljes mértékben figyelembe kell venniük az állatok jólétével kapcsolatos követelményeket.

(6)

Ezért helyénvaló a 96/22/EK irányelv hatályát kizárólag az élelmiszer-termelő állatokra korlátozni, a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó tilalmat visszavonni, valamint a terápiás kezelés fogalommeghatározását kiigazítani.

(7)

A közegészségügyi vonatkozású állat-egészségügyi intézkedések tudományos bizottságának (SCVPH) 1999. április 30-i véleménye a marhahúsban és a marhahúsból előállított termékekben található hormonmaradványok emberi egészségre kifejtett lehetséges kockázatairól (amelyet 2000. május 3-án felülvizsgáltak, és 2002. április 10-én megerősítettek) azt a következtetést vonta le, hogy jelentős mennyiségű újkeletű bizonyíték támasztja alá, hogy az ösztradiol-17β-t egyértelműen rákkeltőnek kell tekinteni, ugyanis elősegíti a daganatok kialakulását és növekedését, és a jelenleg rendelkezésre álló adatok nem teszik lehetővé az emberi egészségre gyakorolt kockázat mennyiségi felmérését. Ennek eredményeként a 96/22/EK irányelvet a 2003/74/EK irányelv módosította, annak érdekében, hogy többek között végleg betiltsák az ösztradiol-17β növekedésserkentőként történő felhasználását, és jelentősen csökkentse azokat a további körülményeket, amelyek során az anyag valamennyi tenyésztett állatnak terápiás vagy tenyésztéstechnikai célból beadható, amíg folyamatban van a tényleges és tudományos helyzet, valamint a tagállamok állatgyógyászati gyakorlatainak további vizsgálata.

(8)

A 96/22/EK irányelv 11a. cikke megkívánta Bizottságtól, hogy 2005. október 14-éig nyújtson be egy jelentést az ösztradiol-17β hormont tartalmazó, élelmiszer-termelő állatok számára terápiás céllal felhasználandó állatorvosi készítmények alternatívájaként megjelenő készítmények hozzáférhetőségéről. A Bizottság szakvéleményt kért, és elkészítette a vonatkozó tudományos jelentést, amelyet 2005. október 11-én továbbítottak az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentés megállapítja, hogy az ösztradiol-17β nem szükséges az élelmiszer-termelő állatok tenyésztéséhez, mert a rendelkezésre álló alternatívák (főleg a prosztaglandinok) használata a tagállamokban már jelenleg is elterjedt a praktizáló állatorvosok körében, és az élelmiszer-termelő állatok számára az ösztradiol-17β használatának betiltása nincs vagy csak elhanyagolható hatással van az állattenyésztésre és az állatjólétre.

(9)

A vonatkozó jogszabályok megfelelő betartása és a nem engedélyezett anyagok nem helyénvaló felhasználásának megszüntetése előmozdítható objektív tájékoztató és tudatosságnövelő kampányokkal.

(10)

A szarvasmarhák, lovak, juhok vagy kecskék ivarzásának megindítására vonatkozóan az ösztradiol-17β használatára ideiglenes mentességet adtak 2006. október 14-éig. Mivel léteznek hatékony alternatív termékek, és már használatban vannak, valamint a Közösségben az egészségvédelem magas szintjének fenntartása érdekében ezt a mentességet nem szabad meghosszabbítani.

(11)

A 96/22/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 96/22/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

»terápiás kezelés«: egy engedélyezett anyagnak – az irányelv 4. cikke szerinti – beadása valamely haszonállatnak, állatorvosi vizsgálatot követően, termékenységi zavar kezelésére – beleértve a nem kívánt vemhesség megszakítását –, valamint béta-agonisták esetében borjazó teheneknél szülészeti segítségnyújtás céljából, légzési zavarok, patahenger-gyulladás és laminitis kezelésére, továbbá lóféléknél szülészeti segítségnyújtás céljából;”.

2.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A tagállamok megtiltják a II. mellékletben felsorolt anyagok forgalomba hozatalát olyan állatoknak történő beadásra, amelyek húsát és egyéb termékeit emberi fogyasztásra szánják, a 4. cikk 2. pontjában meghatározott célokat kivéve.”

3.

A 4. cikk 2. pontjának i. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.

alliltrenbolont, szájon át beadva, vagy béta-agonistákat lófélék esetében, feltéve, hogy a gyártó utasításainak megfelelően kerül sor felhasználásukra;”.

4.

Az 5a. cikket el kell hagyni.

5.

A 3., 6., 7., 8., 11. és 14a. cikkben az 5a. cikkre történő hivatkozást el kell hagyni.

6.

A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Azon harmadik országok, amelyek jogszabályai engedélyezik sztilbének, sztilbénszármazékok, azok sói és észterei, illetve tireosztatikus anyagok fogalomba hozatalát és beadását bármely olyan fajhoz tartozó állatoknak, amelyek húsát vagy más termékeit emberi fogyasztásra szánják, nem kerülhetnek fel azon országoknak a közösségi jogszabályok alapján meghatározott egyetlen listájára sem, amelyekből a tagállamok haszonállatokat, tenyészett víziállatokat, illetve ilyen állatokból származó húst vagy egyéb termékeket hozhatnak be.”

7.

A 11a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11a. cikk

A III. mellékletben felsorolt anyagok tekintetében a Bizottság az összes lehetséges forrásból származó újabb tudományos adatot figyelembe véve további információkat keres, és az alkalmazott intézkedéseket folyamatos felügyelet alatt tartja azzal a céllal, hogy az Európai Parlament és a Tanács számára bármely szükséges javaslatot időben benyújthasson.”

8.

Az irányelvbe a következő cikk kerül beillesztésre:

„11b. cikk

A Bizottság, együttműködésben a tagállamokkal, kidolgoz egy tájékoztató és tudatosságnövelő kampányt az ösztradiol-17β hormon élelmiszer-termelő állatok esetében történő felhasználásának teljes tilalmával kapcsolatban, melynek célcsoportja azon EU-n belüli termelői és állatorvosi szervezetek és ezek megfelelő szervezetei az EU-n kívül, amelyek közvetlenül vagy közvetve részt vesznek az ezen irányelv hatálya alá tartozó, állati eredetű élelmiszerek EU-ba történő exportálásában.”

9.

A II. melléklet helyébe ezen irányelv mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

(1)   A tagállamok 2009. január 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak az ilyen törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot azon nemzeti jogszabályok rendelkezéseinek a szövegéről, amelyeket az ezen irányelv által lefedett területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. november 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET


(1)  HL C 10., 2008.1.15., 57. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. június 5-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. október 20-i határozata.

(3)  HL L 125., 1996.5.23., 3. o.

(4)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.


MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

Tiltott anyagok jegyzéke:

 

A. jegyzék: tiltott anyagok

tireosztatikus anyagok,

sztilbének, sztilbénszármazékok, azok sói és észterei,

ösztradiol-17β és észterszerű származékai.

 

B. jegyzék: tiltott anyagok eltérésekkel

béta-agonisták”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

28.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/12


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. november 18.)

a 2002/747/EK, a 2003/31/EK, a 2005/342/EK, a 2005/344/EK és a 2005/360/EK határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabítása céljából történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 6941. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/889/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

az Európai Unió ökocímke-bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A lámpákra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok megállapításáról és az 1999/568/EK határozat módosításáról szóló, 2002. szeptember 9-i 2002/747/EK bizottsági határozat (2)2009. február 28-án hatályát veszti.

(2)

A gépi mosogatószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról, valamint az 1999/427/EK határozat módosításáról szóló, 2002. november 29-i 2003/31/EK bizottsági határozat (3)2008. december 31-én hatályát veszti.

(3)

A kézi mosogatószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 2005. március 23-i 2005/342/EK bizottsági határozat (4)2008. december 31-én hatályát veszti.

(4)

Az általános tisztítószerekre és a szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló, 2005. március 23-i 2005/344/EK bizottsági határozat (5)2008. december 31-én hatályát veszti.

(5)

A kenőanyagokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok, valamint értékelési és igazolási követelmények meghatározásáról szóló, 2005. április 26-i 2005/360/EK bizottsági határozat (6)2009. május 31-én hatályát veszti.

(6)

Az 1980/2000/EK rendeletnek megfelelően sor került a fenti határozatokban megállapított ökológiai kritériumok, valamint a kritériumokkal kapcsolatos értékelési és ellenőrzési követelmények esedékes felülvizsgálatára.

(7)

E határozatok felülvizsgálati eljárásának eltérő szakaszaira tekintettel helyénvaló az ökológiai kritériumok és a követelmények érvényességének meghosszabbítása a 2003/31/EK, a 2005/342/EK és a 2005/344/EK határozat esetében 24 hónappal, a 2002/747/EK és a 2005/360/EK határozat esetében pedig 14 hónappal.

(8)

Mivel az 1980/2000/EK rendelet szerinti felülvizsgálati kötelezettség csupán az ökológiai kritériumokat, valamint az értékelési és ellenőrzési követelményeket érinti, helyénvaló, hogy a 2002/747/EK, a 2003/31/EK, a 2005/342/EK, a 2005/344/EK és a 2005/360/EK határozat hatályban maradjon.

(9)

Ezért a 2002/747/EK, a 2003/31/EK, a 2005/342/EK, a 2005/344/EK és a 2005/360/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az 1980/2000/EK rendelet 17. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/747/EK határozat 5. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. cikk

A »lámpák« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2010. április 30-ig érvényesek.”

2. cikk

A 2003/31/EK határozat 5. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„5. cikk

A »gépi mosogatószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2010. december 31-ig érvényesek.”

3. cikk

A 2005/342/EK határozat 3. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„3. cikk

A »kézi mosogatószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2010. december 31-ig érvényesek.”

4. cikk

A 2005/344/EK határozat 3. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„3. cikk

Az »általános tisztítószerek és a szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2010. december 31-ig érvényesek.”

5. cikk

A 2005/360/EK határozat 4. cikkének helyébe az alábbi szöveg lép:

„4. cikk

A »kenőanyagok« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2010. július 31-ig érvényesek.”

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 18-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 237., 2000.9.21., 1. o.

(2)  HL L 242., 2002.9.10., 44. o.

(3)  HL L 9., 2003.1.15., 11. o.

(4)  HL L 115., 2005.5.4., 9. o.

(5)  HL L 115., 2005.5.4., 42. o.

(6)  HL L 118., 2005.5.5., 26. o.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

28.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/14


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. november 27.)

az Európai Unió Bosznia és Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról (EUPM) szóló 2007/749/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

(2008/890/KKBP)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió Bosznia és Hercegovinában folytatott rendőri missziójáról (EUPM) szóló, 2007. november 19-i 2007/749/KKBP tanácsi együttes fellépésre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben az Európai Unióról szóló szerződés 23. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésével,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. november 19-én elfogadta a 2007/749/KKBP együttes fellépést, amely előírja, hogy az EUPM-t 2009. december 31-ig folytatni kell. A 2008-ra és 2009-re vonatkozó költségvetéseket éves alapon kell megállapítani.

(2)

Az EUPM megbízatását olyan helyzetben látja el, amely rosszabbodhat és veszélyeztetheti a közös kül- és biztonságpolitikának a Szerződés 11. cikkében meghatározott célkitűzéseit,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A 2007/749/KKBP együttes fellépés végrehajtásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgáló pénzügyi referenciaösszeg a 2009. év tekintetében 12 400 000 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott összegből finanszírozott kiadásokat az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó eljárások és szabályok betartásával kell kezelni.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ALLIOT-MARIE


(1)  HL L 303., 2007.11.21., 40. o.


28.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 318/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.