ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 308

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. november 19.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1138/2008/EK rendelete (2008. október 13.) az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja és a XXVIII. cikke értelmében az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

1

 

*

A Tanács 1139/2008/EK rendelete (2008. november 10.) a bizonyos halállományokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról

3

 

 

A Bizottság 1140/2008/EK rendelete (2008. november 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 1141/2008/EK rendelete (2008. november 13.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

9

 

*

A Bizottság 1142/2008/EK rendelete (2008. november 13.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

11

 

*

A Bizottság 1143/2008/EK rendelete (2008. november 13.) az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

13

 

*

A Bizottság 1144/2008/EK rendelete (2008. november 18.) a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének Horvátország tekintetében történő módosításáról ( 1 )

15

 

*

A Bizottság 1145/2008/EK rendelete (2008. november 18.) a 637/2008/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási programjai tekintetében történő megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 1146/2008/EK rendelete (2008. november 18.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi vizein és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejű halra irányuló halászat tilalmáról

25

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/870/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. október 13.) az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan levélváltás formájában létrejövő megállapodás megkötéséről

27

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan

29

 

 

2008/871/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. október 20.) az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB-egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról

33

Jegyzőkönyv az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Egyezményhez kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálatról

35

 

 

2008/872/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. november 18.) a Régiók Bizottsága két német póttagjának kinevezéséről

50

 

 

MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

Tanács

 

*

Az Európai Közösség és Kuba kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás hatálybalépésével kapcsolatos információ

51

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/873/KKBP közös álláspontja (2008. november 18.) az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések megújításáról

52

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/1


A TANÁCS 1138/2008/EK RENDELETE

(2008. október 13.)

az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja és a XXVIII. cikke értelmében az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (1) árunómenklatúrát (a továbbiakban: a Kombinált Nómenklatúra) hozott létre, és megállapította a Közös Vámtarifa szerződéses vámtételeit.

(2)

A Tanács az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja értelmében kezdeményezett tárgyalások lezárása céljából a 2008/870/EK határozatával (2) a Közösség nevében jóváhagyta az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között levélváltás formájában létrejövő megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás).

(3)

A 2658/87/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell és ki kell egészíteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete harmadik része III. szakaszának „A hatáskörrel rendelkező közösségi hatóságok által megnyitandó WTO-vámkontingensek” című 7. melléklete az e rendelet mellékletében szereplő mennyiségekkel egészül ki.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a megállapodás hatálybalépésétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2008. október 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Hivatalos lap 27-ik oldalán található.


MELLÉKLET

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól eltérően az árumegnevezés megfogalmazása csak tájékoztató jellegű, mivel e melléklet tekintetében az engedmények rendszerét az e rendelet elfogadásakor érvényes KN-kódok határozzák meg. Ahol ex KN-kódok szerepelnek, az engedményeket a KN-kód és az ahhoz tartozó árumegnevezés együttes alkalmazása határozza meg.

A 2658/87/EGK rendelet I. melléklete harmadik része III. szakaszának „A hatáskörrel rendelkező közösségi hatóságok által megnyitandó WTO-vámkontingensek” című 7. mellékletében az egyéb feltételek a következők:

KN-kód

Leírás

Egyéb feltételek

Vámtételszámok

1701 11 10

Finomításra szánt nyers nádcukor

A 2008/2009-es gazdasági évre megállapított EK-vámkontingens kibővítése a Kubának megítélt 20 000 tonnás részesedéssel, 98 EUR/t vámtarifa mellett.

A 2009/2010-es gazdasági évre megállapított EK-vámkontingens kibővítése a Kubának megítélt 10 000 tonnás részesedéssel, 98 EUR/t vámtarifa mellett.


19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/3


A TANÁCS 1139/2008/EK RENDELETE

(2008. november 10.)

a bizonyos halállományokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2009. évre történő meghatározásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2371/2002/EK rendelet 4. cikke értelmében a Tanácsnak a rendelkezésre álló tudományos szakvélemények és különösen a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság által készített jelentések figyelembevételével meg kell hoznia a vizekhez és az erőforrásokhoz való hozzáférés és a halászati tevékenységek fenntartható végzésének biztosításához szükséges intézkedéseket.

(2)

A 2371/2002/EK rendelet 20. cikke értelmében a Tanács határozza meg a halászati lehetőségeket halászatonként vagy halászati tevékenységcsoportonként, valamint elosztja e lehetőségeket a tagállamok között.

(3)

A halászati lehetőségekkel való hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében meg kell állapítani a halászati műveletek végzésének egyedi feltételeit.

(4)

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikke megállapítja a halászati lehetőségek elosztása szempontjából lényeges fogalommeghatározásokat.

(5)

A 847/96/EK rendelet 2. cikkével összhangban azonosítani kell azokat az állományokat, amelyekre az e rendeletben említett különböző intézkedések vonatkoznak.

(6)

A halállományok védelméhez való hozzájárulás érdekében 2009-ben végre kell hajtani bizonyos, a halászat technikai feltételeire vonatkozó kiegészítő intézkedéseket.

(7)

A Spratt teljes kifogható mennyiségének (TAC) csökkentése nem befolyásolhatja a jövőbeli állományszinteket, amelyeknek figyelembe kell venniük a többi Fekete-tengeri parti állam halászati tevékenységeit.

(8)

A halászati lehetőségeket a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelettel (3) és a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelettel (4) összhangban kell felhasználni.

(9)

Szem előtt tartva, hogy egy tagállamban a nagy rombuszhal halászatára e rendelet hatálybalépése előtt 400 mm-nél kisebb szembőségű hálót használtak, továbbá az e rendelet által bevezetett technikai intézkedésekhez való megfelelő alkalmazkodás lehetővé tétele érdekében az adott tagállam lobogója alatt közlekedő hajók számára engedélyezni kell, hogy a nagy rombuszhalra irányuló halászat során legalább 360 mm szembőségű hálókat használjanak.

(10)

A kellő végrehajtás és ellenőrzés biztosítása érdekében a hálószembőséget a 850/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a halászhálók szembőségének meghatározására és fonalvastagságának vizsgálatára irányadó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 10-i 517/2008/EK bizottsági rendelettel (5) összhangban kell mérni.

(11)

Az ügy sürgősségére tekintettel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv I. cikke (3) bekezdésében említett hathetes időszak alól mentességet kell biztosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a 2009. évre meghatározza a halászati lehetőségeket egyes fekete-tengeri halállományok tekintetében, valamint az ilyen halászati lehetőségek felhasználásának kapcsolódó feltételeit.

2. cikk

Hatály

(1)   Ez a rendelet a Fekete-tengeren tevékenységet folytató közösségi halászhajókra (a továbbiakban: közösségi hajókra) vonatkozik.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, e rendelet nem vonatkozik a kizárólag tudományos célú, az érintett tagállam engedélyével és annak felügyelete alatt folytatott halászati tevékenységekre, amelyekről a Bizottságot és azt a tagállamot, amelynek vizein a kutatást végzik előre tájékoztatták.

3. cikk

Fogalommeghatározások

A 2371/2002/EK rendelet 3. cikkében megállapított fogalommeghatározásokat e rendeletre is alkalmazni kell. Ezen felül e rendelet alkalmazásában:

a)

„GFCM”: a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság;

b)

„Fekete-tenger”: a GFCM földrajzi alterülete a GFCM/31/2007/2 határozatban meghatározottak szerint;

c)

„teljes kifogható mennyiség (TAC)”: valamennyi állományból évente kifogható és kirakodható mennyiség;

d)

„kvóta”: a TAC-nak a Közösség, valamely tagállam vagy egy harmadik ország részére kiosztott hányada.

II.   FEJEZET

HALÁSZATI LEHETŐSÉGEK ÉS KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELEK

4. cikk

Fogási korlátozások és elosztásuk

A fogási korlátozásokat, azok tagállamok közötti elosztását, valamint a 847/96/EK rendelet 2. cikke értelmében alkalmazandó további feltételeket e rendelet I. melléklete határozza meg.

5. cikk

Az elosztásra vonatkozó egyedi rendelkezések

A fogási korlátozások tagállamok közötti, az I. mellékletben meghatározott módon történő elosztása nem érinti az alábbiakat:

1.

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkének (5) bekezdése szerint végrehajtott cserék;

2.

a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (4) bekezdése, 23. cikkének (1) bekezdése és 32. cikkének (2) bekezdése, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdésének második albekezdése szerinti újraelosztások;

3.

a 847/96/EK rendelet 3. cikke szerint engedélyezett további kirakodások;

4.

a 847/96/EK rendelet 5. cikke, valamint a 2371/2002/EK rendelet 23. cikke (4) bekezdésének első albekezdése szerinti levonások.

6. cikk

A fogásokra és a járulékos halfogásokra vonatkozó feltételek

(1)   A fogási korlátozások hatálya alá tartozó állományokból származó halak csak akkor tarthatók a fedélzeten, illetve csak akkor rakodhatók ki, ha azokat egy kvótával rendelkező tagállam hajója halászta, és az említett kvóta még nem merült ki.

(2)   Minden kirakodást a vonatkozó kvóta terhére vagy – ha a közösségi részesedést nem osztották szét kvótánként a tagállamok között – a közösségi részesedés terhére számolnak el.

7. cikk

Átmeneti technikai intézkedések

Az átmeneti technikai intézkedéseket a II. melléklet tartalmazza.

III.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Adatküldés

Amikor a tagállamok a 2847/93/EGK rendelet 15. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottságnak elküldik a fogott halállományok kirakodott mennyiségeire vonatkozó adatokat, az e rendelet I. mellékletében meghatározott állománykódokat használják.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2009. január 1-jei kezdettel kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(3)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(4)  HL L 125., 1998.4.27., 1. o.

(5)  HL L 151., 2008.6.11., 5. o.


I. MELLÉKLET

Fogási korlátozások és kapcsolódó feltételek az olyan területeken tartózkodó közösségi hajókra alkalmazandó fogási korlátozások éves kezelésére vonatkozóan, amelyek tekintetében a fogási korlátozásokat fajonként és területenként határozták meg

A következő táblázatok állományonként állapítják meg a TAC-ot és a kvótákat (élőtömeg-tonnában, kivéve, ahol ezt másként határozzák meg), a tagállamok számára történő elosztásukat, és a kvóták éves kezelésére vonatkozó kapcsolódó feltételeket.

A halállományokra minden övezetben a fajok latin nevének betűrendjében történik utalás. Az alábbi táblázatokban a különféle fajokat a következő kódok jelölik:

Tudományos név

3 betűjelű kód

Közönséges név

Psetta maxima

TUR

Nagy rombuszhal

Sprattus sprattus

SPR

Spratt


Faj

:

Nagy rombuszhal

Psetta maxima

Övezet

:

Fekete-tenger

Bulgária

50

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikke alkalmazandó.

Románia

50

EK

100 (1)

TAC

Nem releváns


Faj

:

Spratt

Sprattus sprattus

Övezet

:

Fekete-tenger

EK

12 750 (2)

Elővigyázatossági TAC

A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.

A 847/96/EK rendelet 5. cikke alkalmazandó.

TAC

Nem releváns


(1)  Előzetes TAC. A végleges TAC-ot, a tudományos vélemény fényében, megfelelő időben 2009 első félévében kell meghatározni.

(2)  Kizárólag a Bulgária vagy Románia lobogója alatt közlekedő hajók halászhatják le.


II. MELLÉKLET

ÁTMENETI TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK

1.

A Fekete-tenger Európai Közösséghez tartozó vizein április 15. és június 15. között nem folytatható halászat a nagy rombuszhalra.

2.

A nagy rombuszhal halászatára szolgáló, fenéken rögzített hálók legkisebb engedélyezett szembősége 400 mm.

Abban a tagállamban, ahol a nagy rombuszhal halászatára e rendelet hatálybalépése előtt 400 mm-nél kisebb szembőségű, fenéken rögzített hálót használtak, ott ugyanerre a célra alkalmazható a legalább 360 mm szembőségű háló. Az érintett tagállam azonban gondoskodik arról, hogy 2009 végére a nagy rombuszhal fenéken rögzített hálóval történő halászatára engedéllyel rendelkező hajók flottájában a 400 mm-nél kisebb szembőségű hálót használó halászhajók száma ne haladja meg a 40 %-ot.

3.

A hálószembőséget a 2008. június 10-i 517/2008/EK bizottsági rendelettel összhangban kell mérni, amely – többek között – megállapítja a hálószembőség meghatározásának részletes szabályait.

4.

A nagy rombuszhal legkisebb kirakodási mérete nem lehet kisebb 45 cm-nél (teljes hossz), amit a 850/98/EK rendelet 18. cikkével összhangban kell mérni.


19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/7


A BIZOTTSÁG 1140/2008/EK RENDELETE

(2008. november 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. november 19-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 18-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

25,7

MA

60,8

TR

77,1

ZZ

54,5

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,4

TR

91,2

ZZ

104,6

0709 90 70

MA

59,8

TR

103,0

ZZ

81,4

0805 20 10

MA

66,1

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,0

HR

49,0

IL

74,6

MA

82,1

TR

67,2

ZZ

66,6

0805 50 10

MA

65,5

TR

69,9

ZA

47,3

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

214,2

TR

133,6

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

174,9

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

37,6

US

103,2

ZA

75,3

ZZ

71,0

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

103,0

ZZ

71,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/9


A BIZOTTSÁG 1141/2008/EK RENDELETE

(2008. november 13.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából valamely más közösségi rendelkezés hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kódok alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában –, három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 13-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Kétvágatú csúszómechanizmusból és csapágygolyókat tartalmazó négyszögletes keretből álló lineáris mozgatórendszer.

A keret a csapágygolyók segítségével mozog a csúszómechanizmusban található vágatok mentén.

A lineáris mozgatórendszert különböző típusú gépekhez használják, például árumozgató berendezésekhez, szerszámgépekhez vagy DVD-lejátszókhoz.

8482 10 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, a XVI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. a) pontja, valamint a 8482, 8482 10 és a 8482 10 90 KN-kód szövegezése határozza meg.

Mivel a lineáris mozgatórendszer különböző gépekhez használható, ezért nem tekinthető kizárólag vagy elsősorban valamely meghatározott géphez használatos más alkatrésznek a XVI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. b) pontja értelmében. Ezért kizárt a rendszer gép alkatrészeként történő besorolása olyan vtsz. alá, mint a 8431, 8466 vagy 8522 vtsz.

A lineáris mozgatórendszert a 8482 vtsz. alá tartozó, csapágygolyókkal ellátott, szabadon mozgó típusú csúszó-mechanizmusnak kell tekinteni (lásd még a 8482 vámtarifaszámhoz tartozó Harmonizált Rendszer magyarázat (A) részének 3. pontját).

Mivel a lineáris mozgatórendszer a 8482 vtsz.-ban meghatározott termék, azt a XVI. áruosztályhoz tartozó Megjegyzések 2. a) pontjával összhangban e vtsz. alá kell besorolni.


19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/11


A BIZOTTSÁG 1142/2008/EK RENDELETE

(2008. november 13.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából valamely más közösségi rendelkezés hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kódok alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

A Vámkódexbizottság az elnöke által megállapított határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésének alkalmazásában – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 13-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Körülbelül 250 cm hosszúságú, kizárólag a 9504 vámtarifaszám alá tartozó videojátékgéphez használt kábel.

A kábel egyik vége egy kifejezetten a videojátékgéphez tervezett csatlakozóval van felszerelve, a másik végén pedig öt csatlakozó található, képernyőhöz vagy televíziókészülékhez történő csatlakoztatás céljából.

A kábelen keresztül adatok továbbíthatók a videojátékgépről a képernyőre vagy a televíziókészülékre, és az adatok – tartalmuktól függően – megjeleníthetők videojátékként, videóként vagy állóképként, vagy lejátszhatók hangként.

8544 42 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1. és 6. általános szabály, valamint a 8544, a 8544 42 és a 8544 42 90 KN-kód szövegezése határozza meg.

Videojátékgép kiegészítőjeként a 9504 vámtarifaszám alá történő besorolás kizárt, mivel a 8544 vámtarifaszám adja a legpontosabb meghatározást a kábelek és más elektromos vezetékek tekintetében.

A terméket ezért a 8544 42 90 KN-kód alá kell besorolni, csatlakozókkal felszerelt elektromos vezetékként.


19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/13


A BIZOTTSÁG 1143/2008/EK RENDELETE

(2008. november 13.)

az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére irányadó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából valamely más közösségi rendelkezés hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a 3. oszlopban feltüntetett indokok alapján a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kódok alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy a tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú, az áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolására vonatkozó kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikkének (6) bekezdése alapján – három hónapig továbbra is felhasználhatja.

(5)

Az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Kombinált Nómenklatúrában a melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kódok alá kell besorolni.

2. cikk

A tagállamok vámhatóságai által kibocsátott, e rendelet rendelkezéseitől eltérő tartalmú kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdése alapján – három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 13-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

A kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt, a következő elemekből álló készlet:

cigaretta formájú, elektronikus elemekből álló eszköz,

két patron,

két újratölthető lítiumakkumulátor, valamint

egy akkumulátortöltő.

Az eszköz egy rozsdamentes acéllapra nyomtatott mikroelektronikai áramkörből, egy nagy érzékenységű érzékelőből, az akkumulátorokhoz való tokból, valamint a patronok elhelyezésére szolgáló tokból áll.

A patronok egy szipkából és egy ampullából állnak. Az ampulla nikotint tartalmaz, amely cigarettákban és szokásos élelmiszer-adalékokban használt aromatizáló vegyület. Mind a szipka, mind az ampulla egyszer használatos.

A belélegzéssel aktivált elektromos áramkör elindítja a nikotin töltőanyag porlasztását, és a dohányos által belélegezhető porlasztott „füst” képzését.

8543 70 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére szolgáló 1., 3.b) és 6. általános szabály, valamint a 8543, a 8543 70 és a 8543 70 90 KN-kód szövegezése határozza meg.

A készlet lényeges jellemzőit adó alkotóelem az elektromos eszköz, mert az elektromos áramkör az, ami elindítja a nikotin töltőanyag porlasztását és a dohányos által belélegezhető „füst” képzését.

Az eszköz nem sorolható a 8424 vtsz. alá, mert nem folyadék kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék.

Az elektromos eszközt egyedi funkciójú, a 85. árucsoportban máshol nem említett elektromos készüléknek kell tekinteni.

A 3.b) általános szabály alapján a készletet a 8543 vtsz. alá kell besorolni (lásd még a 8543 vtsz.-hoz tartozó HR Magyarázat harmadik bekezdését).


19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/15


A BIZOTTSÁG 1144/2008/EK RENDELETE

(2008. november 18.)

a 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének Horvátország tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésének a) pontjára és 19. cikkére,

mivel:

(1)

A 998/2003/EK rendelet megállapítja a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására alkalmazandó állat-egészségügyi követelményeket és az ilyen mozgások ellenőrzésére alkalmazandó szabályokat.

(2)

Ezek a követelmények attól függően különböznek egymástól, hogy a kedvtelésből tartott állatok mozgása a tagállamok között, vagy harmadik országokból a tagállamok irányába történik. Ezenkívül a harmadik országokból történő mozgásokra eltérő követelmények vonatkoznak attól függően, hogy az érintett harmadik ország az említett rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában, vagy a II. melléklet C. részében van-e felsorolva.

(3)

Azok a harmadik országok, amelyek a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására a 998/2003/EK rendelet III. fejezetében előírtakkal összhangban a közösségi szabályokkal legalább egyenértékű szabályokat alkalmaznak, a rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszában vannak felsorolva. Ezek a szabályok lehetővé teszik a harmadik országok számára, hogy a bizonyítvány helyett a 2003/803/EK (2) bizottsági határozatban meghatározott mintának megfelelő útlevelet használják.

(4)

A kedvtelésből tartott állatok ezen harmadik országokból a Közösségbe történő, nem kereskedelmi célú mozgására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint ezen állatok tagállamok közötti, a 998/2003/EK rendelet II. mellékletével összhangban történő mozgására.

(5)

A 998/2003/EK rendelet II. mellékletének C. részében található jegyzék azokat a harmadik országokat és területeket sorolja fel, amelyek mentesek a veszettségtől, valamint azokat a harmadik országokat és területeket, beleértve Horvátországot, amelyek vonatkozásában a területükről történő mozgás következtében a Közösség területére behurcolt veszettség kockázatáról megállapították, hogy nem nagyobb, mint a tagállamok közötti mozgáshoz kapcsolódó kockázat.

(6)

Horvátország a kedvtelésből tartott állatok Horvátország és az EU közötti mozgásának egyszerűsítése érdekében a közelmúltban kérelmezte, hogy vegyék fel a 998/2003/EK rendelet II. melléklete B. részének 2. szakaszába.

(7)

Tekintettel azokra az információkra, melyeket Horvátország saját nemzeti törvényhozása vonatkozásában szolgáltatott, megállapítható, hogy Horvátország által a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására alkalmazott szabályok a 998/2003/EK rendelet III. fejezetével összhangban a közösségi szabályokkal legalább egyenértékűek.

(8)

Ezért helyénvaló, hogy Horvátországot töröljék a 998/2003/EK rendelet II. melléklete C. részében található jegyzékből, és felvegyék a melléklet B. részének 2. szakaszában található jegyzékbe.

(9)

A 998/2003/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 998/2003/EK rendelet II. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

A B. rész 2. szakasza a Svájcra és Izlandra vonatkozó bejegyzések között a következő bejegyzéssel egészül ki:

„HR Horvátország”.

2.

A C. részből a következő bejegyzést el kell hagyni:

„HR Horvátország”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 18-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(2)  HL L 312., 2003.11.27., 1. o.


19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/17


A BIZOTTSÁG 1145/2008/EK RENDELETE

(2008. november 18.)

a 637/2008/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási programjai tekintetében történő megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az 1782/2003/EK rendelet módosításáról és a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási programjainak létrehozásáról szóló, 2008. június 23-i 637/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikkére,

mivel:

(1)

A 637/2008/EK rendelet 2. fejezete rendelkezéseket tartalmaz olyan, tagállami szinten meghatározandó szerkezetátalakítási programokról, amelyek a gyapotágazat támogatását célzó konkrét intézkedések finanszírozására szolgálnak. Ezt a keretet helyénvaló végrehajtási szabályok megállapításával kitölteni.

(2)

Meg kell határozni a tagállamok által benyújtandó szerkezetátalakítási programok kötelező elemeit. Ezenkívül meg kell állapítani a szerkezetátalakítási programok módosításával kapcsolatos szabályokat, hogy azokat ki lehessen igazítani olyan új feltételek figyelembevétele céljából, amelyeket a program eredeti beterjesztésekor még nem lehetett előre látni.

(3)

A szerkezetátalakítási programok megfelelő nyomon követésének és értékelésének biztosítása érdekében értékelő jelentések benyújtását kell előírni, amelyben részletesen fel kell tüntetni a szerkezetátalakítási program végrehajtásával összefüggő működési és pénzügyi adatokat.

(4)

Ezenkívül gondoskodni kell arról, hogy minden érdekelt hozzáférhessen a szerkezetátalakítási programokkal kapcsolatos információkhoz.

(5)

A támogatás odaítélésére és folyósítására vonatkozóan minimumkövetelményeket kell meghatározni. Lehetővé kell tenni továbbá egy vagy több előleg kifizetését az olyan intézkedések esetében, amelyek várhatóan jelentős kiadásokkal járnak.

(6)

Rendelkezni kell a kiadások ellenőrzésével kapcsolatos tagállami kötelezettségekről, különös tekintettel a megszüntetéssel és a beruházásokkal összefüggő intézkedésekre vonatkozó helyszíni ellenőrzések időzítése és jellege tekintetében. A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme érdekében meg kell határozni a jogosulatlan kifizetések visszatérítésével és a büntetésekkel kapcsolatos különös szabályokat. E célra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletet (2) és az 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendeletet (3) kell alkalmazni.

(7)

A gyapottisztító létesítményeknek a 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti teljes és végleges megszüntetése tekintetében részletesen meg kell határozni a megszüntetés kritériumait. Mivel a tagállamok határozzák meg objektív és hátrányos megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján a megszüntetéshez nyújtott támogatás összegét, a túlkompenzálás elkerülésére indokolt meghatározni a maximális támogatási szintet.

(8)

Pontosan meg kell határozni a 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a gyapottisztító ágazatban végzett beruházásokhoz nyújtott támogatásról szóló b) pontjában szereplő, a gyapotfeldolgozás javítása érdekében nyújtott támogatást, és ki kell jelölni a támogatható költségek körét. Meg kell határozni továbbá a közösségi hozzájárulás legfelső értékét annak érdekében, hogy biztosítva legyen a kedvezményezetteknek a beruházásban való pénzügyi részvétele és azzal kapcsolatos kötelezettségvállalása.

(9)

A gyapotra vonatkozó minőségrendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelőknek a 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján nyújtott támogatás tekintetében meg kell jelölni a vonatkozó közösségi minőségrendszereket, meg kell állapítani a nemzeti minőségrendszerekkel kapcsolatos kritériumokat, illetve meg kell határozni a támogatási szintet és a támogatható költségeket.

(10)

A 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott promóciós intézkedések, valamint a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendelettel (4) létrehozott, tájékoztató és promóciós intézkedésekre vonatkozó rendszer közötti kiegészítő jelleg biztosítása érdekében meg kell állapítani a minőségi termékek promóciójára nyújtott támogatásra vonatkozó részletes követelményeket, különösen a kedvezményezetteket és a támogatható tevékenységeket illetően.

(11)

A 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott, a gépipari beszállítóknak nyújtott támogatás pontos meghatározásra szorul. A tagállamok határozzák meg objektív és hátrányos megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján a nyújtandó támogatás összegét, azonban a túlkompenzálás elkerülésére meg kell határozni a maximális támogatási szintet.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet meghatározza a 637/2008/EK rendelet szerinti nemzeti szerkezetátalakítási programokkal kapcsolatos végrehajtási szabályokat, és kitér az említett rendelet 7. cikkében meghatározott öt támogatható intézkedésre.

2. cikk

A szerkezetátalakítási programok tartalma

A tagállamok által a 637/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtott szerkezetátalakítási programoknak a következőkből kell állnia:

a)

a javasolt intézkedések részletes bemutatása és számszerűsíthető célkitűzései;

b)

a 637/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett konzultációk eredménye;

c)

a várható technikai, gazdasági, környezeti és társadalmi hatások felmérése;

d)

az érintett tagállamban működő gyapottisztító létesítmények leírása és kapacitásának kihasználtsága 2005-től kezdődően, abban az esetben, ha a 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában szereplő intézkedések bekerülnek a szerkezetátalakítási programba;

e)

az egyes intézkedések végrehajtási ütemterve;

f)

az e rendelet mellékletében szereplő minta alapján elkészített általános finanszírozási táblázat, amely feltünteti a felhasználandó forrásokat és a források intézkedések közötti várható felosztását a 637/2008/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésében meghatározott költségvetési előirányzatnak megfelelően;

g)

a szerkezetátalakítási programba tartozó intézkedések nyomon követésére és értékelésére használt kritériumok és számszerű mutatók, valamint az annak biztosítására tett lépések, hogy a programokat megfelelően és ténylegesen végrehajtsák;

h)

a program végrehajtásáért felelős illetékes hatóságok és szervek megnevezése.

3. cikk

A szerkezetátalakítási programok módosítása

A szerkezetátalakítási programoknak a 637/2008/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésében említett módosításait évente legfeljebb egy alkalommal kell benyújtani.

A módosított programokban egyértelműen és pontosan fel kell tüntetni a javasolt módosításokat, a módosítások indokait és pénzügyi következményeit, valamint adott esetben az e rendelet mellékletében szereplő minta alapján elkészített általános finanszírozási táblázat módosított változatát.

A szerkezetátalakítási programok módosításának következtében keletkező kiadások attól az időponttól kezdődően támogathatók, hogy a felülvizsgált programot benyújtották a Bizottságnak. A kiadásokért a tagállamok vállalnak felelősséget a módosított szerkezetátalakítási programjuknak a Bizottság általi kézhezvétele és alkalmazhatóságának a 637/2008/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdése második albekezdésében meghatározott kezdete között.

4. cikk

Jelentéstétel és értékelés

(1)   Az egyes újabb szerkezetátalakítási programok benyújtásával egy időben a tagállamok a szerkezetátalakítási program végrehajtásáról szóló jelentést nyújtanak be a Bizottságnak, kivéve a 637/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében említettek szerint 2009-ben benyújtott első szerkezetátalakítási program esetében.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésének megfelelően benyújtott jelentés és a 637/2008/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében említett, a program alkalmazásának beszüntetését kérő értesítéshez mellékelt jelentésnek a következő szempontoknak kell megfelelnie:

a)

az érintett programozási időszakba tartozó minden egyes év tekintetében felsorolja és leírja azokat az intézkedéseket, amelyekhez a szerkezetátalakítási programok keretében közösségi támogatást nyújtottak;

b)

adott esetben leírja a szerkezetátalakítási programot érintő módosításokat, ezek indokait és azok jövőbeli hatásait;

c)

a szerkezetátalakítási programban meghatározott számszerűsíthető célkitűzésekhez viszonyítva leírja az egyes intézkedések tekintetében elért eredményeket;

d)

a programozási időszakban már felmerült, pénzügyi évenkénti kiadásokra vonatkozó nyilatkozatot tartalmaz, amely kiadások semmi esetre sem léphetik túl az adott tagállamnak a 637/2008/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdése szerint kiosztott teljes összeget;

e)

a szerkezetátalakítási program végrehajtására előirányzott időszak végéig szóló kiadásokra vonatkozó támogatási előrejelzések, amely előrejelzések összege nem haladja meg az adott tagállamnak a 637/2008/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdése értelmében kiosztott teljes összeget;

f)

adott esetben tartalmazza egyéb közösségi alapok bevonásának elemzését és azoknak a szerkezetátalakítási programból finanszírozott támogatásokkal való összeegyeztethetőségét.

(3)   A tagállamok nyilvántartást vezetnek valamennyi szerkezetátalakítási program részleteiről – akár módosították őket, akár nem –, valamint a programok keretében végrehajtott minden intézkedésről.

5. cikk

A szerkezetátalakítási programokkal kapcsolatos információkhoz való nyilvános hozzáférés

A tagállamok egy weboldalon keresztül nyilvánosan hozzáférhetővé teszik a szerkezetátalakítási programot, annak módosításait, a program végrehajtásáról szóló jelentést, illetve a programmal kapcsolatos nemzeti jogszabályokat.

6. cikk

A kérelmekkel és a kifizetéssel kapcsolatos követelmények

(1)   A tagállamok a szerkezetátalakítási programjukban szereplő és a 637/2008/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében felsorolt valamennyi intézkedés esetében elvégzik a következőket:

a)

a támogatás iránti kérelemben feltüntetendő elemek meghatározása;

b)

a kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak kezdő és záró időpontjának meghatározása;

c)

az érvényes és hiánytalan kérelmek jóváhagyása objektív és hátrányos megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján, figyelembe véve a 637/2008/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározott éves felső határokon belül rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat;

d)

az intézkedés végrehajtását és az e rendelet 7. cikkében említett ellenőrzések elvégzését követően a jogosult támogatásnak, illetőleg – ha előlegfizetés történt – a jogosult támogatás fennmaradó összegének kifizetése.

(2)   A 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a), b), d) és e) pontjában említett intézkedések esetében a tagállamok egy vagy több előleget fizethetnek a kedvezményezetteknek. Az összes előleg együttes szintje nem haladhatja meg a támogatható kiadások 75 %-át.

Az egyes előlegek kifizetésének feltétele az érintett előleg összegének 120 %-át kitevő biztosíték letétbe helyezése.

A biztosítékot fel kell szabadítani, ha az intézkedés megvalósult és a 7. cikkben említett ellenőrzések elvégzésére sor került.

(3)   Az egy adott kérelemhez fűződő és az (1) és a (2) bekezdésben említett kifizetésekre legkésőbb a szerkezetátalakítási programok tervezetének benyújtására a 637/2008/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésében meghatározott határidő évét követő negyedik év június 30-ig kerül sor. Az első programozási időszakba tartozó első évben a kifizetésekre 2009. október 16-tól kezdődően kerülhet sor.

(4)   Az e cikk végrehajtására vonatkozó különös szabályokat a tagállamok állapítják meg.

7. cikk

Felügyelet és ellenőrzés

(1)   Az 1290/2005/EK rendeletben említett ellenőrzési kötelezettségek ellenére a tagállamok figyelemmel kísérik és ellenőrzik az alkalmazhatóvá vált szerkezetátalakítási programok végrehajtását.

A 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett intézkedések esetében a tagállamok a végső kifizetés előtt helyszíni ellenőrzést végeznek a szerkezetátalakítási program értelmében támogatásban részesülő minden gyárban és gyártási telephelyen annak ellenőrzése céljából, hogy a támogatásra való jogosultság valamennyi feltétele teljesült-e.

A 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában szereplő intézkedés tekintetében minden vonatkozó gyárban és gyártási telephelyen helyszíni ellenőrzést kell végezni legkésőbb az e rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett egyéves időszak leteltét követő három hónapon belül annak ellenőrzése céljából, hogy az említett bekezdésben szereplő követelmények teljesültek-e.

(2)   Minden egyes helyszíni ellenőrzés esetében egy hónapon belül az elvégzett munkát, a főbb eredményeket és minden szükséges nyomonkövetési intézkedést bemutató részletes jelentést kell készíteni. Az ellenőrzésről szóló jelentésnek különösen az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

a)

feltünteti az ellenőrzésnek alávetett kedvezményezettel és gyártási telephellyel, illetve a jelenlévő személyekkel kapcsolatos információkat;

b)

ismerteti, hogy a kedvezményezett kapott-e értesítést az ellenőrzésről, és ha igen, ez mennyi idővel előzte meg az ellenőrzést;

c)

felsorolja az ellenőrzésnek alávetett követelményeket és normákat;

d)

leírja az elvégzett ellenőrzések jellegét és kiterjedését;

e)

tartalmazza az ellenőrzés eredményeit;

f)

feltünteti azokat az elemeket, amelyek tekintetében meg nem felelés áll fenn;

g)

minden egyes ilyen elem vonatkozásában, többek között annak súlyossága, mértéke, tartóssága és előzményei alapján értékeli a meg nem felelés súlyosságát.

A kedvezményezettet minden felfedett meg nem felelésről tájékoztatni kell.

8. cikk

A jogosulatlan kifizetések behajtása

A jogosulatlan kifizetéseket és az azokra felszámított kamatot az érintett kedvezményezettektől be kell hajtani. A 796/2004/EK rendelet 73. cikkében megállapított szabályok értelemszerűen alkalmazandók.

A közigazgatási szankciók végrehajtása és az indokolatlanul kifizetett összegek behajtása nem érinti a szabálytalanságoknak az 1848/2006/EK bizottsági rendelet (5) szerinti bejelentését a Bizottságnak.

9. cikk

Szankciók

(1)   Ha a kedvezményezett a szerkezetátalakítási programba tartozó intézkedések szerinti támogatás egy vagy több feltételének nem felel meg, a 8. cikk értelmében visszakövetelendő összeg 10 %-nak megfelelő összeg megfizetésére kötelezhető.

(2)   Az (1) bekezdésnek megfelelő szankciókat nem kell kiszabni, ha a vállalkozás az illetékes hatóság számára elfogadható módon bizonyítani tudja, hogy a hiányosság vis maior következménye, vagy ha az illetékes hatóságnak kellő időben megküldött írásos tájékoztatásban egyértelműen feltüntette a hiányosságot.

(3)   Az (1) bekezdésben feltüntetett szankciókat nem kell kiszabni, amennyiben a folyósítást a tagállamok illetékes hatóságainak hibája vagy más érintett hatóság tévedése eredményezte és a hibát ésszerű megfontolások alapján a kedvezményezett nem ismerhette fel és a kedvezményezett a maga részéről jóhiszeműen cselekedett.

(4)   Ha a hiányosság szándékosság vagy súlyos gondatlanság következménye a kedvezményezett a 8. cikk értelmében visszakövetelendő összeg 30 %-nak megfelelő összeg megfizetésére kötelezhető.

II.   FEJEZET

TÁMOGATHATÓ INTÉZKEDÉSEK

1.   SZAKASZ

Gyapottisztító létesítmények megszüntetése

10. cikk

Hatály

(1)   A gyapottisztító létesítményeknek a 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti teljes és végleges megszüntetéséhez a következő követelményeknek kell teljesülniük:

a)

a gyapottisztítás végleges és teljes beszüntetése az érintett gyárban vagy gyárakban;

b)

valamennyi gyapottisztító berendezés szétszerelése és a gyapottisztító berendezéseknek a telepről vagy telepekről való eltávolítása a tagállam által benyújtott kérelem jóváhagyásától számított egy éven belül;

c)

a gyapottisztító berendezéseknek a Közösségben végzett gyapotfeldolgozásból való végleges kizárása a következő módokon:

i.

a berendezés harmadik országba szállítása;

ii.

annak garantálása, hogy a berendezést másik ágazatban fogják alkalmazni; vagy

iii.

a berendezések megsemmisítése;

d)

a gyártelep vagy gyártelepek jó környezeti állapotának visszaállítása, valamint a munkaerő átcsoportosításának elősegítése; továbbá

e)

arra vonatkozó írásos kötelezettségvállalás, hogy a gyártási telephelyet vagy telephelyeket 10 éves időtartamon keresztül nem fogják gyapottisztításra használni.

A gyapottisztító berendezésekhez tartozik minden, a tisztítatlan gyapotnak tisztított gyapottá és annak melléktermékeivé való feldolgozásához alkalmazott speciális berendezés, beleértve az adagolókat, a szárítókat, a tisztítókat, a szennyeződéseltávolító centrifugákat, az egrenáló gépeket, a kondenzátorokat, a pihetisztítókat és a bálázókat.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben meghatározott szétszerelés tekintetében további feltételeket szabhatnak.

(3)   Az (1) bekezdésben említett gyapottisztító létesítményeknek működőképes állapotban kell lenniük ahhoz, hogy a kérelem elfogadható legyen.

(4)   A gyárépületek és telephelyek továbbra is használhatók a gyapottermeléssel, feldolgozással vagy kereskedelemmel össze nem függő tevékenységek céljára.

11. cikk

Közösségi hozzájárulás

(1)   A tagállamok objektív és hátrányos megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján meghatározzák a 10. cikkben említett intézkedés értelmében nyújtandó támogatás összegét.

(2)   A támogatás gyapottisztító üzemenkénti felső összeghatára tonnánként 100 EUR azon tisztítatlan gyapot mennyisége után, amelyet a szóban forgó üzemben dolgoztak fel, és amely a 2005/2006-os gazdasági évben az 1051/2001/EK tanácsi rendelet (6) V. fejezete értelmében támogatható volt.

2.   SZAKASZ

Beruházások a gyapottisztító ágazatban

12. cikk

Hatály

A 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett intézkedésre támogatás nyújtható az olyan materiális és immateriális beruházásokhoz, amelyek javítják a vállalkozás általános teljesítményét és amelyek a következőket érintik:

a)

a gyapot feldolgozása és/vagy forgalmazása; és/vagy

b)

a gyapottal kapcsolatos új eljárások és technológiák kifejlesztése.

13. cikk

Támogatható költségek

(1)   A támogatott beruházásoknak meg kell felelniük az érintett beruházásra vonatkozó közösségi előírásoknak.

(2)   A támogatható kiadások a következők:

a)

ingatlanfejlesztés;

b)

új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, beleértve számítógépes szoftverekét is a vagyontárgy piaci értékéig, de kizárva a lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségeket, azaz a lízingbeadó árrését, a kamat-refinanszírozási költségeket, rezsiköltségeket és biztosítási költségeket;

c)

az a) és b) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, mint például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, megvalósíthatósági tanulmányok, szabadalmi jogok és licencek megszerzése.

(3)   A 12. cikkben említett, új eljárások és technológiák kifejlesztésével kapcsolatos költségek az újonnan kifejlesztett eljárások és technológiák kereskedelmi célokra történő felhasználását megelőző olyan előkészítő műveletekre vonatkoznak, mint például a tervezés, az eljárás- vagy technológiafejlesztés és vizsgálatok, továbbá a hozzájuk kapcsolódó materiális és/vagy immateriális beruházások.

(4)   Az egyszerű helyettesítő beruházások nem jogosítanak támogatásra.

14. cikk

Közösségi hozzájárulás

(1)   A 12. cikkben említett támogatáshoz való közösségi hozzájárulás esetében a maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg a következő mértéket:

a)

50 % az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek (7) megfelelően konvergenciarégiónak minősített területeken;

b)

40 % a konvergenciarégiókon kívüli régiókban.

(2)   A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás (8) 2.1. szakasza szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére nem nyújtható támogatás.

(3)   Az 1698/2005/EK tanácsi rendelet (9) 72. cikkét értelemszerűen kell alkalmazni a 12. cikkben említett támogatásra.

3.   SZAKASZ

Mezőgazdasági termelők részvétele a gyapotra vonatkozó minőségrendszerekben

15. cikk

Hatály

A 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett intézkedésre vonatkozó támogatás:

a)

a 834/2007/EK tanácsi rendelettel (10) vagy az 510/2006/EK tanácsi rendelettel (11) létrehozott, gyapotra vonatkozó minőségrendszerek esetében, illetve a tagállamok által elismert minőségrendszerek esetében nyújtható;

b)

évente, legfeljebb négyéves időtartamra nyújtott ösztönző kifizetés, amelynek szintjét a támogatott rendszerekben való részvételből származó állandó költségek szintjének megfelelően kell megállapítani.

E szakasz értelmében nem támogathatók az olyan rendszerek, amelyek egyetlen célja, hogy szigorúbb ellenőrzést biztosítsanak a közösségi vagy nemzeti jog szerinti kötelező előírások teljesítése tekintetében.

16. cikk

Támogathatósági kritériumok

(1)   A támogathatósághoz a 15. cikk első albekezdésének a) pontjában említett, a tagállamok által elismert minőségrendszereknek a következő kritériumoknak kell eleget tenniük:

a)

az ilyen rendszerek hatálya alá tartozó végtermék egyedi jellemzői a gazdálkodási és feldolgozási módszerekre vonatkozó olyan részletes kötelezettségekből származnak, amelyek garantálják a következőket:

i.

különös tulajdonságok, beleértve a termelési eljárást; vagy

ii.

sokkal jobb minőségű végtermék, mint a növényegészségügy vagy a környezetvédelem tekintetében az árukra vonatkozó kereskedelmi előírások szerint megkövetelt minőség;

b)

a rendszerek kötelező termékleírásokat tartalmaznak, és az e leírásoknak való megfelelést független felügyeleti szerv tanúsítja;

c)

a rendszerek valamennyi termelő számára elérhetőek;

d)

a rendszerek átláthatóak és biztosítják a termékek teljes nyomon követhetőségét;

e)

a rendszerek igazodnak a jelenlegi és az előre látható piaci lehetőségekhez.

(2)   A minőségrendszerben részt vevő mezőgazdasági termelőknek csak akkor nyújtható támogatás, ha a minőségi terméket hivatalosan elismerték a közösségi rendszereket vagy a tagállam által elismert minőségrendszereket szabályozó rendeletek és rendelkezések alapján, a 15. cikk első albekezdésének a) pontjában meghatározottaknak megfelelően.

Az 510/2006/EK rendelet alapján létrehozott minőségrendszerek tekintetében csak közösségi nyilvántartásba vett elnevezések vonatkozásában nyújtható támogatás.

(3)   Amennyiben bármely szerkezetátalakítási programban a 834/2007/EK rendelet szerinti minőségrendszerben való részvételre irányuló támogatás szerepel, a minőségrendszerben való részvételből származó állandó költségek nem vehetők figyelembe a biogazdálkodás támogatását célzó agrár-környezetvédelmi intézkedés keretében nyújtott támogatás összegének kiszámításakor.

(4)   A 15. cikk első albekezdésének b) pontja alkalmazásában az „állandó költségek” a támogatott minőségrendszerbe való belépéssel és az abban való részvételre vonatkozó éves hozzájárulással kapcsolatban felmerült költségek, szükség esetén beleértve a rendszer előírásainak való megfelelés igazolásához szükséges ellenőrzésekre fordított kiadásokat is.

17. cikk

Közösségi hozzájárulás

A 15. cikkben említett intézkedésre nyújtott támogatás összege évente és üzemenként legfeljebb 3 000 EUR.

4.   SZAKASZ

Tájékoztatás és promóció

18. cikk

Hatály

(1)   A 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének d) pontjában említett intézkedésre nyújtott támogatás a 15. cikkben említett minőségrendszerekbe tartozó gyapotra és a legnagyobbrészt ebből a gyapotból előállított termékekre vonatkozik.

(2)   A 3/2008/EK rendelet alapján támogatott tájékoztatási és promóciós tevékenységek nem támogathatók.

19. cikk

Támogatható tevékenységek

(1)   A támogatásra jogosító tájékoztatási és promóciós tevékenységek olyan tevékenységek, amelyek célja, hogy a fogyasztókat a 15. cikkben szereplő minőségrendszerek alá tartozó gyapot vagy legnagyobbrészt ebből a gyapotból előállított termékek vásárlására ösztönözzék.

Az ilyen tevékenységeknek fel kell hívniuk a figyelmet az érintett termékek különleges tulajdonságaira vagy előnyeire, különösen az érintett minőségrendszerhez kapcsolódó minőség, különös termelési módszerek és környezetvédelmi szempontok tiszteletben tartása tekintetében, továbbá kiterjedhetnek az e termékekre vonatkozó tudományos és technológiai ismeretek terjesztésére. A szóban forgó tevékenységeknek ki kell terjedniük különösen vásárok és kiállítások szervezésére és/vagy ilyeneken való részvételre, más hasonló PR-tevékenységekre, valamint a különböző kommunikációs csatornákon keresztül vagy az eladási pontokon történő hirdetésre.

(2)   Csak a belső piacon megvalósuló tájékoztatási, promóciós és reklámozással kapcsolatos tevékenységek részesülhetnek támogatásban.

A szóban forgó tevékenységek nem ösztönözhetik a fogyasztókat egy termék megvásárlására annak különleges eredete miatt, kivéve az 510/2006/EK rendelet által bevezetett minőségrendszerek hatálya alá tartozó termékek esetében. A termék eredete mindazonáltal feltüntethető, feltéve, hogy az eredetre vonatkozó bejegyzés a fő üzenethez képest másodlagos.

A kereskedelmi márkák promóciójával kapcsolatos tevékenységek nem jogosítanak támogatásra.

(3)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett tevékenységek olyan terméket érintenek, amely szerepel a 834/2007/EK rendelettel vagy az 510/2006/EK rendelettel létrehozott közösségi minőségrendszerekben, az említett rendszerek keretében meghatározott közösségi logót fel kell tüntetni a tájékoztatásra, promócióra és/vagy reklámozásra használt anyagokon.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy a támogatott tevékenységgel összefüggésben összeállított minden tájékoztatási, promóciós és hirdetési anyag tervezete megfeleljen a közösségi jogszabályoknak. E célból a kedvezményezetteknek minden ilyen előzetes anyagot továbbítaniuk kell a tagállam illetékes hatóságának.

20. cikk

Közösségi hozzájárulás

A 18. cikkben említett intézkedésre nyújtott támogatás a tevékenység költségeinek legfeljebb 70 %-át teheti ki.

5.   SZAKASZ

A gépipari beszállítók támogatása

21. cikk

Hatály

A 637/2008/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett intézkedésre objektív és hátrányos megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján nyújtható támogatás a felmerülő veszteségekre, beleértve a más célokra nem használható speciális betakarító gépek értékvesztését is.

22. cikk

Közösségi hozzájárulás

(1)   A tagállamok meghatározzák a 21. cikkben említett intézkedés céljára nyújtott támogatás szintjét. A támogatás nem haladhatja meg a felmerülő veszteségeket és összege a 2005/2006-os gazdasági évben szerződés alapján betakarított és a 10. cikk szerinti megszüntetés által érintett gyapottisztító üzemnek leszállított tisztítatlan gyapotmennyiség minden tonnája után legfeljebb 10 EUR.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a támogatás kedvezményezettjei feleljenek meg a 637/2008/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének d) pontjában felsorolt kritériumoknak.

III.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 178., 2008.7.5., 1. o.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(3)  HL L 141., 2004.4.30., 18. o.

(4)  HL L 3., 2008.1.5., 1. o.

(5)  HL L 355., 2006.12.15., 56. o.

(6)  HL L 148., 2001.6.1., 3. o. A 2005. december 31-től az 1782/2003/EK rendelettel (HL L 270., 2003.10.21., 1. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

(7)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

(8)  HL C 244., 2004.10.1., 2. o.

(9)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(10)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(11)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.


MELLÉKLET

Általános finanszírozási táblázat a 637/2008/EK rendelet 7. cikke szerinti szerkezetátalakítási programhoz

(1000 EUR-ban)

Tagállam:

Az adatszolgáltatás időpontja:

A táblázat módosult: igen/nem

Ha igen, a módosított táblázat száma:

 

Pénzügyi év

Intézkedés

637/2008/EK rendelet

1. év (2010)

2. év (2011)

3. év (2012)

4. év (2013)

Összesen

Megszüntetés

7. cikk (1) bekezdés a) pont

 

 

 

 

 

Beruházások

7. cikk (1) bekezdés b) pont

 

 

 

 

 

Minőségrendszerek

7. cikk (1) bekezdés c) pont

 

 

 

 

 

Tájékoztatás és promóció

7. cikk (1) bekezdés d) pont

 

 

 

 

 

Gépipari beszállítók

7. cikk, (1) bekezdés, e) pont

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 


19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/25


A BIZOTTSÁG 1146/2008/EK RENDELETE

(2008. november 18.)

a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi vizein és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizein folytatott, tízujjú nyálkásfejű halra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó, 2007-es és 2008-as halászati lehetőségeinek rögzítéséről szóló, 2006. december 19-i 2015/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2007. és a 2008. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2008. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2008. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 18-án.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 384., 2006.12.29., 28. o.


MELLÉKLET

Szám

08/DSS

Tagállam

PORTUGÁLIA

Állomány

ALF/3X14-

Faj

Tízujjú nyálkásfejű hal (Beryx spp.)

Övezet

Az ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet közösségi vizei és a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá nem tartozó vizei

Időpont

2008.9.30.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/27


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. október 13.)

az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan levélváltás formájában létrejövő megállapodás megkötéséről

(2008/870/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2007. január 29-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Közösséghez való csatlakozása során az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja értelmében tárgyalásokat kezdjen egyes más WTO-tagállamokkal.

(2)

A Bizottság tárgyalásokat folytatott a Szerződés 133. cikke alapján létrehozott bizottsággal konzultálva, és a Tanács által közzétett tárgyalási irányelvek keretén belül.

(3)

A Bizottság az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között levélváltás formájában történő megállapodás megkötéséről szóló tárgyalásokat lezárta. A megállapodást jóvá kell hagyni.

(4)

Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (1) összhangban kell elfogadni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan levélváltás formájában történő megállapodást a Közösség nevében elfogadásra jóváhagyja.

A megállapodás szövegét mellékelték e határozathoz.

2. cikk

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelet (2) 195. cikkének (2) bekezdésével összhangban el kell fogadni a megállapodás végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat.

3. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje az 1. cikkben említett, a Közösséget jogilag kötelező, levélváltás formájában létrejövő megállapodás aláírására jogosult személy(ek)et (3).

Kelt Luxembourgban, 2008. október 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(2)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(3)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács főtitkársága hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


MEGÁLLAPODÁS

levélváltás formájában az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan

Genf, 2008. október 24.

Tisztelt Uram!

Az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan folytatott tárgyalásokat követően, az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság a következőkben állapodtak meg:

Az Európai Közösség az EK-27 vámterületére vonatkozó listáját a következőképpen módosítja:

 

Az EK-vámkontingens a finomításra szánt nyers nádcukor (KN-kód: 1701 11 10) tekintetében a jelenlegi 106 925 tonnáról a Kubának megítélt 10 000 tonnával bővül, a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó jelenlegi vámtarifa, azaz 98 EUR/nettó tonna megtartása mellett.

 

A 2008–2009-es gazdasági évben a Kubának megítélt részesedés 20 000 tonna lesz. A 2009–2010-es gazdasági évtől kezdődően a Kubának megítélt részesedés 10 000 tonna lesz.

A Kubai Köztársaság elfogadja az Európai Közösségnek a vámkontingensek kiegyenlítésére vonatkozó, az EU-27, valamint az Európai Közösség nemrégiben lezajlott bővítését követően a Bolgár Köztársaság és Románia GATT-kötelezettségeinek módosítását célzó megközelítését.

Ez a megállapodás a Kubai Köztársaság aláírt válaszlevelének keltezésétől számított két hónapot követően lép hatályba.

Az Európai Közösség nevében

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Genf, 2008. október 24.

Tisztelt Uram!

Hivatkozván az Ön levelére, amely a következőket állapítja meg:

„Az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Közösséghez való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan folytatott tárgyalásokat követően, az Európai Közösség és a Kubai Köztársaság a következőkben állapodtak meg:

Az Európai Közösség az EK-27 vámterületére vonatkozó listáját a következőképpen módosítja:

 

Az EK-vámkontingens a finomításra szánt nyers nádcukor (KN-kódja 1701 11 10) tekintetében a jelenlegi 106 925 tonnáról a Kubának megítélt 10 000 tonnával bővül, a kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó jelenlegi vámtarifa, azaz 98 EUR/nettó tonna megtartása mellett.

 

A 2008–2009-es gazdasági évben a Kubának megítélt részesedés 20 000 tonna lesz. A 2009–2010-es gazdasági évtől kezdődően a Kubának megítélt részesedés 10 000 tonna lesz.

A Kubai Köztársaság elfogadja az Európai Közösségnek a vámkontingensek kiegyenlítésére vonatkozó, az EU-27, valamint az Európai Közösség nemrégiben lezajlott bővítését követően a Bolgár Köztársaság és Románia GATT-kötelezettségeinek módosítását célzó megközelítését.

Ez a megállapodás a Kubai Köztársaság aláírt válaszlevelének keltezésétől számított két hónapot követően lép hatályba.”

Tisztelettel kifejezésre juttatom kormányom egyetértését.

a Kubai Köztársaság nevében

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

Image

 


19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/33


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. október 20.)

az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB-egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Közösség nevében történő jóváhagyásáról

(2008/871/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

2003. május 21-én, a 2003. május 21–23. között Kijevben (Ukrajna) tartott ötödik „Környezet Európáért” miniszteri konferencia alkalmával a Bizottság a Közösség nevében aláírta az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB-egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: az SKV-jegyzőkönyv).

(2)

Az SKV-jegyzőkönyv azáltal járul hozzá a környezet védelméhez, hogy rendelkezik a tervek és programok valószínűsíthetően jelentős környezeti hatásainak vizsgálatáról, az egészségre gyakorolt hatásokat is beleértve, valamint törekszik annak biztosítására, hogy a szakpolitikai intézkedésekre és a jogszabályokra vonatkozó javaslatok előkészítése során a környezetvédelmi megfontolásokat – az egészséggel kapcsolatos kérdéseket is ideértve – a megfelelő mértékig figyelembe vegyék és a javaslatokba beépítsék.

(3)

A Közösségnek és tagállamainak meg kell tenniük a szükséges lépéseket a megerősítési, a jóváhagyási, illetve az elfogadási okiratok lehetőség szerint egy időben történő letétbe helyezése érdekében.

(4)

Az SKV-jegyzőkönyvet a Közösségnek jóvá kell hagynia,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló espoo-i ENSZ–EGB-egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: az SKV-jegyzőkönyv) az Európai Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

(2)   A SKV-jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

(1)   A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) az SKV-jegyzőkönyv jóváhagyásáról szóló okiratot az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál mint letéteményesnél a jegyzőkönyv 22. cikkével összhangban letétbe helyezni.

(2)   Ezzel egyidejűleg a kijelölt személy(ek) letétbe helyezi(k) az e határozat mellékletében foglalt hatásköri nyilatkozatot, az SKV-jegyzőkönyv 23. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

Kelt Luxemburgban, 2008. október 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J.-L. BORLOO


(1)  A 2008. július 8-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).


MELLÉKLET

Az Európai Közösség nyilatkozata az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló 1991-ben aláírt espoo-i ENSZ–EGB-egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló jegyzőkönyv 23. cikkének (5) bekezdése értelmében

Az Európai Közösség kijelenti, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésével összhangban, hatásköre kiterjed olyan nemzetközi megállapodások megkötésére és az azokból eredő kötelezettségek teljesítésére, amelyek a következő célkitűzések eléréséhez járulnak hozzá:

a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása,

az emberi egészség védelme,

a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása,

a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére irányuló intézkedések nemzetközi szinten való ösztönzése.

Az Európai Közösség továbbá úgy nyilatkozik, hogy már elfogadta az ezen jegyzőkönyv hatálya alá tartozó ügyeket szabályozó, tagállamaira nézve kötelező hatállyal bíró jogszabályokat, ideértve a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, és e jogszabályok listáját, a jegyzőkönyv 23. cikke (5) bekezdésének megfelelően, a jegyzőkönyv Letéteményeséhez be fogja nyújtani és azt szükség esetén frissíti.

Az Európai Közösség felelős a jegyzőkönyvből eredő, a közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó kötelezettségek teljesítéséért.

A közösségi hatáskör gyakorlása – természetéből adódóan – folyamatosan fejlődik.


JEGYZŐKÖNYV

az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Egyezményhez kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálatról

E JEGYZŐKÖNYV RÉSZES FELEI,

FELISMERVE annak fontosságát, hogy a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontok beépüljenek a tervek és programok, és – a megfelelő mértékig – a szakpolitikák és a jogalkotás előkészítésébe és elfogadásába,

ELKÖTELEZVE MAGUKAT a fenntartható fejlődés előmozdítása mellett, és így az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája (Rio de Janeiro, Brazília, 1992.) következtetéseinek talaján állva, különösen a Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről 4. és 10. elvére és az Agenda 21 cselekvési programra hivatkozással, utalva továbbá a harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999.) és a Fenntartható Fejlődés Világkonferencia (Johannesburg, Dél-Afrikai Köztársaság, 2002.) eredményeire,

SZEM ELŐTT TARTVA a finnországi Espooban 1991. február 25-én aláírt, az Országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Egyezményt, valamint a részes felek által Szófiában 2001. február 26-án és 27-én elfogadott II/9. számú döntést, amelynek értelmében jogilag kötelező erejű jegyzőkönyvet kell készíteni a stratégiai környezeti vizsgálatról,

FELISMERVE azt, hogy a stratégiai környezeti vizsgálatnak fontos szerepet kell játszania a tervek, programok, és – a megfelelő mértékig – a szakpolitikák és a jogalkotás előkészítésében és elfogadásában, továbbá azt, hogy a környezeti hatásvizsgálat elveinek a tervekre, programokra, szakpolitikákra és a jogalkotásra történő szélesebb körű alkalmazása tovább erősíti azok jelentős környezeti hatásainak rendszerszemléletű vizsgálatát,

ELISMERVE a dániai Aarhusban 1998. június 25-én kötött, a Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezményt, és tudomásul véve a részes felek első találkozóján elfogadott luccai nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseit,

ANNAK TUDATÁBAN ezáltal, hogy a stratégiai környezeti vizsgálatban fontos a társadalmi részvétel biztosítása,

ELISMERVE azokat a ma és a jövő generációinak egészségét és életminőségét érintő előnyöket, amelyek az emberi egészség megóvása és javítása szükségességének a stratégiai környezeti vizsgálatban való integrált figyelembevételéből fakadnak, és elismerve az Egészségügyi Világszervezet által e tekintetben folytatott munkát,

ANNAK TUDATÁBAN, hogy a javasolt tervek, programok, és – a megfelelő mértékig – a szakpolitikák és a jogalkotás országhatáron átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásainak vizsgálata szempontjából mennyire szükséges és fontos a nemzetközi együttműködés fejlesztése,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Cél

E jegyzőkönyv célja, hogy a környezet, ezen belül az egészség magas szintű védelmét biztosítsa:

a)

annak biztosítása révén, hogy a tervek és programok előkészítése során a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontok alapos megfontolásra kerüljenek;

b)

a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontoknak a szakpolitikák és a jogalkotás előkészítésében történő figyelembevételéhez való hozzájárulás révén;

c)

a stratégiai környezeti vizsgálatra vonatkozó egyértelmű, átlátható és hatékony eljárási szabályok megalkotása révén;

d)

a stratégiai környezeti vizsgálatban a társadalmi részvétel biztosítása révén; és

e)

ezen lépéseken keresztül beépítve a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontokat a fenntartható fejlődés előmozdítását célzó intézkedésekbe és eszközökbe.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E jegyzőkönyv alkalmazásában:

1.

„Egyezmény”: az Országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló egyezmény.

2.

„Fél”: hacsak a szöveg másképp nem jelzi, e jegyzőkönyv részes fele.

3.

„Kibocsátó fél”: e jegyzőkönyv azon részes fele vagy felei, amelyek joghatósága alatt egy terv vagy program elkészítését előirányozták.

4.

„Hatásviselő fél”: e jegyzőkönyv azon részes fele vagy felei, amelyekre egy terv vagy program országhatáron átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatása várhatóan befolyást fog gyakorolni.

5.

„Tervek és programok”: azok a tervek és programok, vagy azok bármilyen módosítása, amelyeket:

a)

törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés ír elő; és

b)

hatóság készít elő és/vagy fogad el, illetve hatóság készít elő hivatalos eljárás keretében történő, parlament vagy kormány általi elfogadásra.

6.

„Stratégiai környezeti vizsgálat”: a lehetséges környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatások értékelése, amely magában foglalja egy környezeti jelentés tárgyának meghatározását és annak elkészítését, a nyilvánosság részvételének biztosítását és a konzultációk lefolytatását, valamint a környezeti jelentésnek és a nyilvánosság részvételének folyamatából, illetve a konzultációkból származó eredményeknek egy tervben vagy programban való figyelembevételét.

7.

„Környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatás”: a környezetre – beleértve az emberi egészséget, a növény- és állatvilágot, a biológiai sokféleséget, a talajt, az éghajlatot, a levegőt, a vizet, a tájat, a természeti területeket, az anyagi javakat, a kulturális örökséget és ezen tényezők egymás közötti kölcsönhatását – gyakorolt bármilyen hatás.

8.

„A nyilvánosság”: egy vagy több természetes vagy jogi személy, és – a nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban – ezek szövetségei, szervezetei vagy csoportjai.

3. cikk

Általános rendelkezések

(1)   E jegyzőkönyv rendelkezéseinek egyértelmű, átlátható keretben történő megvalósítása érdekében valamennyi fél meghozza a szükséges jogi, szabályozásbeli és egyéb megfelelő intézkedéseket.

(2)   Valamennyi fél törekszik annak biztosítására, hogy a jegyzőkönyv által szabályozott kérdésekben a tisztségviselők és a hatóságok nyújtsanak segítséget és útmutatást a nyilvánosságnak.

(3)   E jegyzőkönyv összefüggésében valamennyi fél gondoskodik a környezet, ezen belül az egészség védelmét elősegítő szövetségek, szervezetek és csoportok megfelelő elismeréséről és támogatásáról.

(4)   E jegyzőkönyv rendelkezései nem befolyásolják a felek azon jogát, hogy a jegyzőkönyv által szabályozott kérdésekben további intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be.

(5)   Valamennyi fél elősegíti a jegyzőkönyv céljainak megvalósulását a vonatkozó nemzetközi döntéshozatali folyamatokban, valamint a vonatkozó nemzetközi szervezetek keretein belül.

(6)   Valamennyi fél biztosítja, hogy a jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban jogaikat gyakorló személyeket ne büntessék, ne üldözzék és semmilyen más módon ne zaklassák részvételük miatt. E rendelkezés nem vonatkozik a nemzeti bíróságok azon hatáskörére, hogy a bírósági eljárásokban ésszerű költségviselési kötelezettséget állapítsanak meg.

(7)   E jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseinek keretein belül a nyilvánosság számára biztosítani kell, hogy jogait állampolgárságra, nemzetiségre vagy lakóhelyre, illetve – jogi személyek esetén – bejegyzési helyre és a tevékenység tényleges központjára való tekintet nélkül gyakorolhassa.

4. cikk

A terveket és programokat érintő alkalmazási terület

(1)   Valamennyi fél biztosítja, hogy a (2), (3) és (4) bekezdésekben hivatkozott azon tervekre és programokra, amelyeknek valószínűleg jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásai lesznek, stratégiai környezeti vizsgálatot végezzenek.

(2)   Stratégiai környezeti vizsgálatot kell végezni azon tervek és programok esetében, amelyek a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, a halászat, az energetika, az ipar (beleértve a bányászatot), a közlekedés, a területfejlesztés, a hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a távközlés, az idegenforgalom, a területrendezés vagy a földhasználat terén készülnek, és amelyek az I. mellékletben felsorolt beruházások, illetve minden olyan, a II. mellékletben felsorolt egyéb, a nemzeti jog alapján környezeti hatásvizsgálat-köteles beruházás esetében meghatározzák annak jövőbeni engedélyezésének kereteit.

(3)   Azon egyéb tervekre és programokra, amelyek nem esnek a (2) bekezdés hatálya alá, és amelyek egyes beruházások jövőbeni engedélyezésének kereteit határozzák meg, abban az esetben kell stratégiai környezeti vizsgálatot végezni, amennyiben valamely részes fél az 5. cikk (1) bekezdése alapján ekként határoz.

(4)   A (2) bekezdésben említett azon tervekre és programokra, amelyek kis területek helyi szintű használatát veszik tervbe, továbbá a (2) bekezdésben említett tervek és programok kis mértékű módosításaira csak abban az esetben kell stratégiai környezeti vizsgálatot végezni, amennyiben valamely részes fél az 5. cikk (1) bekezdése alapján ekként határoz.

(5)   Az alábbi tervek és programok nem tartoznak ennek a jegyzőkönyvnek a hatálya alá:

a)

a kizárólag honvédelmi vagy polgári védelmi célokat szolgáló tervek és programok;

b)

a pénzügyi vagy költségvetési tervek és programok.

5. cikk

Előzetes vizsgálat

(1)   Valamennyi fél eseti vizsgálattal, a tervek és programok típusának meghatározásával, vagy e kétféle megközelítés ötvözésével meghatározza, hogy a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében említett terveknek és programoknak várhatóan lesz-e jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatása. Ebből a célból valamennyi fél minden esetben figyelembe veszi a III. mellékletben meghatározott szempontokat.

(2)   Valamennyi fél gondoskodik arról, hogy a fenti (1) bekezdésben említett eljárás lefolytatásakor kikérjék a 9. cikk (1) bekezdésében említett környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok véleményét.

(3)   A megfelelő mértékig valamennyi fél törekszik arra, hogy az érintett nyilvánosság részvételi lehetőséget kapjon a tervek és programok e cikkben említett előzetes vizsgálatában.

(4)   Valamennyi fél biztosítja, hogy az (1) bekezdés szerinti következtetések, beleértve azokat az okokat, amelyek alapján nem írták elő stratégiai környezeti vizsgálat végzését, időben hozzáférhetőek legyenek a nyilvánosság számára, akár közlemények útján, akár más egyéb megfelelő módon, például az elektronikus médián keresztül.

6. cikk

Tartalommeghatározás

(1)   Valamennyi fél gondoskodik a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően a környezeti jelentésbe foglalandó releváns információk meghatározásával kapcsolatos intézkedésekről.

(2)   Valamennyi fél biztosítja, hogy a környezeti jelentésbe foglalandó releváns információk meghatározásakor kikérjék a 9. cikk (1) bekezdésében említett környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok véleményét.

(3)   A megfelelő mértékig valamennyi fél törekszik arra, hogy az érintett nyilvánosság részvételi lehetőséget kapjon a környezeti jelentésbe foglalandó releváns információk meghatározásában.

7. cikk

Környezeti jelentés

(1)   Valamennyi fél biztosítja, hogy a stratégiai környezeti vizsgálati kötelezettség alá eső tervekkel és programokkal kapcsolatban környezeti jelentés készüljön.

(2)   A környezeti jelentés a 6. cikkben foglalt meghatározással összhangban azonosítja, leírja és értékeli egy terv vagy program, illetve az ésszerű alternatívák megvalósításának valószínűsíthető jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásait. A jelentés tartalmazza azokat a IV. mellékletben meghatározott információkat, amelyek ésszerűen előírhatók, figyelembe véve:

a)

a jelenlegi ismereteket és vizsgálati módszereket;

b)

a terv vagy program tartalmát és részletességét, valamint a döntéshozatali folyamatban pillanatnyilag elfoglalt helyét;

c)

a nyilvánosság érdekeit; és

d)

a döntéshozó szerv rendelkezésére bocsátandó információk körét.

(3)   Valamennyi fél biztosítja, hogy e jegyzőkönyv követelményeinek teljesítése érdekében a környezeti jelentések megfelelő minőségűek legyenek.

8. cikk

A nyilvánosság részvétele

(1)   Valamennyi fél lehetőséget biztosít arra, hogy a nyilvánosság minél hamarabb, időben, hatékony módon, és akkor, amikor az összes választási lehetőség még nyitott, vehessen részt a tervek és programok stratégiai környezeti vizsgálatában.

(2)   Valamennyi fél, az elektronikus média vagy egyéb megfelelő eszközök felhasználásával biztosítja, hogy a tervek vagy programok tervezetei, illetve a környezeti jelentések a nyilvánosság számára időben hozzáférhetőek legyenek.

(3)   Valamennyi fél biztosítja, hogy az (1) és (4) bekezdés alkalmazása céljából meghatározza az érintettek körét, beleértve a releváns nem-kormányzati szervezeteket is.

(4)   Valamennyi fél biztosítja, hogy a (3) bekezdésben említett nyilvánosság részére ésszerű határidővel lehetőséget biztosít arra, hogy kifejthesse véleményét a terv vagy program tervezetéről és a környezeti jelentésről.

(5)   Valamennyi fél biztosítja, hogy a nyilvánosság tájékoztatására és az érintett nyilvánossággal történő konzultációra részletes intézkedéseket határozzanak meg és azok nyilvánosan hozzáférhetőek legyenek. Ebből a célból valamennyi fél a megfelelő mértékben figyelembe veszi az V. mellékletben felsorolt szempontokat.

9. cikk

Konzultáció a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságokkal

(1)   Valamennyi fél kijelöli azokat a konzultációba bevonandó hatóságokat, amelyeket sajátos környezeti vagy egészségügyi felelősségük folytán a terv vagy program megvalósításának környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásaival valószínűleg foglalkoznak.

(2)   A terv vagy program tervezetét és a környezeti jelentést az (1) bekezdésben említett hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

(3)   Valamennyi fél lehetőséget biztosít arra, hogy az (1) bekezdésben említett hatóságok minél korábban, időben és hatékony módon kifejthessék véleményüket a terv vagy program tervezetéről és a környezeti jelentésről.

(4)   Valamennyi fél részletes rendelkezéseket határoz meg az (1) bekezdésben említett környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok tájékoztatása és a velük való konzultáció tekintetében.

10. cikk

Országhatáron átterjedő konzultációk

(1)   Amennyiben egy kibocsátó fél úgy ítéli meg, hogy valamely terv vagy program megvalósítása valószínűleg jelentős országhatáron átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatást fog gyakorolni, illetve amennyiben a valószínűleg jelentősen érintett felek egyike ezt kéri, a kibocsátó fél a terv vagy program elfogadását megelőző lehető legkorábbi időpontban értesíti a hatásviselő felet.

(2)   Az értesítésnek többek között az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

A terv vagy program tervezetét és a környezeti jelentést, ezen belül az előbbiek lehetséges országhatáron átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásaival kapcsolatos információkat; és

b)

A döntéshozatali eljárással kapcsolatos információkat, ezen belül az észrevételek továbbításához rendelkezésre álló ésszerű időtartamot.

(3)   A hatásviselő fél az értesítésben megjelölt határidőn belül jelzi a kibocsátó félnek, hogy a terv vagy program elfogadása előtt kíván-e konzultációt folytatni, és amennyiben igen, akkor az érintett felek konzultációt kezdenek a terv vagy program megvalósításának valószínűsíthető országhatáron átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásairól, illetve a kedvezőtlen hatások megelőzésére, csökkentésére vagy enyhítésére irányuló tervezett intézkedésekről.

(4)   Abban az esetben, ha ilyen konzultációkra kerül sor, az érintett felek részletes rendelkezéseket határoznak meg annak biztosítására, hogy a hatásviselő fél érintett nyilvánossága és a 9. cikk (1) bekezdésében említett hatóságai tájékoztatásban részesüljenek és lehetőséget kapjanak arra, hogy ésszerű határidőn belül előterjeszthessék véleményüket a terv vagy program tervezetéről és a környezeti jelentésről.

11. cikk

Döntés

(1)   Valamennyi fél biztosítja, hogy a tervek vagy programok elfogadásakor megfelelően figyelembe vegyék:

a)

a környezeti jelentés következtetéseit;

b)

a környezeti jelentésben azonosított kedvezőtlen hatások megelőzésére, csökkentésére vagy enyhítésére irányuló intézkedéseket; és

c)

a 8. és 10. cikkek szerint kapott észrevételeket.

(2)   Valamennyi fél biztosítja, hogy amikor egy terv vagy program elfogadásra kerül, arról a nyilvánosságot, a 9. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokat és a 10. cikk alapján a konzultációba bevont feleket tájékoztatja, és hogy a tervet vagy programot részükre hozzáférhetővé teszi azzal az állásfoglalással együtt, amely összefoglalja a környezeti, ezen belül az egészséget érintő megfontolások beépítésének módját, azt, hogy a 8. és 10. cikkeknek megfelelően kapott észrevételeket miként vették figyelembe, valamint a vizsgált ésszerű alternatívák ismeretében a terv elfogadásának indokait.

12. cikk

Nyomon követés

(1)   Valamennyi fél nyomon követi a 11. cikk alapján elfogadott tervek és programok végrehajtásának jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatásait, többek között azért, hogy korai stádiumban azonosíthassák az előre nem látott kedvezőtlen hatásokat és megtehessék a megfelelő helyreigazító intézkedéseket.

(2)   A végrehajtott nyomon követés eredményeit a nemzeti joggal összhangban hozzáférhetővé kell tenni a 9. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatóságok és a nyilvánosság számára.

13. cikk

Szakpolitikák és jogalkotás

(1)   Valamennyi fél törekszik annak biztosítására, hogy a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontokat a megfelelő mértékig megfontolják és beépítsék minden olyan szakpolitikai és jogalkotási javaslat előkészítése során, amelynek valószínűleg jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatása van.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásakor valamennyi fél megfontolja e jegyzőkönyv megfelelő elveit és rendelkezéseit.

(3)   Amennyiben indokolt, valamennyi fél meghatározza a környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontok megfontolásának és beépítésének gyakorlati teendőit az (1) bekezdéssel összhangban, figyelembe véve a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó követelményeket.

(4)   E cikk végrehajtásáról valamennyi fél jelentést tesz az egyezmény részes feleinek találkozójának, amely e jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként is szolgál.

14. cikk

Az egyezmény részes feleinek találkozója, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozója

(1)   Az egyezmény részes feleinek találkozója e jegyzőkönyv részes feleinek találkozójául is szolgál. Az egyezmény részes feleinek találkozóját, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozóját első alkalommal e jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontját követő egy éven belül kell megtartani, az egyezmény részes feleinek találkozójával együtt, amennyiben ez utóbbira az említett időszak alatt kerül sor. Az egyezmény részes feleinek találkozója, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozója a továbbiakban együtt kerül megtartásra az egyezmény részes feleinek találkozójával, kivéve ha az egyezmény részes feleinek találkozója, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozója másként határoz.

(2)   Az egyezmény azon részes felei, akik e jegyzőkönyvnek nem részes felei, megfigyelőként vehetnek részt a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló, az egyezmény részes feleinek találkozójának bármely ülésén. Amikor az egyezmény részes feleinek találkozója a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgál, a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó döntéseket csak a jegyzőkönyv részes felei hozzák.

(3)   Amikor az egyezmény részes feleinek találkozója a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgál, a részes felek találkozója hivatalának bármely olyan tagja helyett, aki az egyezmény olyan részes felét képviseli, aki ebben az időpontban nem részes fele e jegyzőkönyvnek, a jegyzőkönyv részes felei maguk közül egy másik tagot választanak.

(4)   Az egyezmény részes feleinek találkozója, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozója rendszeresen áttekinti a jegyzőkönyv végrehajtását, és ebből a célból:

a)

a jegyzőkönyvben foglalt eljárások további javítása érdekében áttekinti a stratégiai környezeti vizsgálat elveit és módszertani megközelítéseit;

b)

információt cserél a stratégiai környezeti vizsgálat és a jegyzőkönyv végrehajtása során szerzett tapasztalatokról;

c)

indokolt esetben igénybe veszi a jegyzőkönyv céljainak megvalósítása szempontjából tapasztalattal rendelkező kompetens nemzetközi testületek szolgáltatásait, és velük együttműködik;

d)

amennyiben azt a jegyzőkönyv végrehajtásához szükségesnek ítéli, ilyen kisegítő testületeket hoz létre;

e)

amennyiben szükséges, módosítási javaslatokat vizsgál meg és fogad el a jegyzőkönyvre vonatkozóan; és

f)

megvizsgál és végrehajt minden olyan további lépést, beleértve a jegyzőkönyv és az egyezmény értelmében közösen végrehajtandó lépéseket is, amely a jegyzőkönyv céljainak megvalósításához szükséges.

(5)   Az egyezmény részes feleinek találkozójának eljárási szabályait e jegyzőkönyvre is értelemszerűen alkalmazni kell, kivéve ha a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló részes felek találkozója konszenzussal másként nem határoz.

(6)   Az egyezmény részes feleinek találkozója, mint a jegyzőkönyv részes feleinek találkozója első ülése alkalmával megvizsgálja és elfogadja azokat a szabályokat, amelyekkel az egyezmény betartásának felülvizsgálati eljárása e jegyzőkönyvre alkalmazhatóvá válik.

(7)   Valamennyi fél a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló, az egyezmény részes feleinek találkozója által meghatározott időszakonként jelentést tesz a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló, az egyezmény részes felei találkozójának azokról az intézkedésekről, amelyeket a jegyzőkönyv végrehajtása érdekében tett.

15. cikk

Egyéb nemzetközi szerződésekkel való kapcsolat

E jegyzőkönyv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nem érinti az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, illetve a Környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ENSZ–EGB-egyezmények hatályát.

16. cikk

Szavazati jog

(1)   Az e cikk (2) bekezdésében megállapított kivételtől eltekintve e jegyzőkönyv részes feleinek mindegyike egy szavazattal rendelkezik.

(2)   A regionális gazdasági integrációs szervezetek – a hatáskörükbe tartozó ügyekben – szavazati jogukat azon tagállamaik számával azonos számú szavazattal gyakorolják, ahányan e tagállamok közül e jegyzőkönyv részes felei. E szervezetek nem gyakorolhatják szavazati jogukat, ha tagállamaik saját maguk élnek szavazati jogukkal, és ez fordítva is érvényesül.

17. cikk

Titkárság

Az egyezmény 13. cikke által felállított titkárság egyben e jegyzőkönyv titkárságaként is szolgál, illetve az egyezménynek a titkárság feladatait szabályozó 13. cikkének a)–c) bekezdéseit e jegyzőkönyvre is értelemszerűen alkalmazni kell.

18. cikk

Mellékletek

E jegyzőkönyv mellékletei a jegyzőkönyv szerves részét képezik.

19. cikk

A jegyzőkönyv módosítása

(1)   Bármely fél javasolhatja e jegyzőkönyv módosítását.

(2)   A (3) bekezdésre is figyelemmel, az egyezmény 14. cikkének (2)–(5) bekezdéseiben szereplő, az egyezmény módosításainak előterjesztési, elfogadási és hatályba léptetési eljárására vonatkozó szabályokat e jegyzőkönyv módosításaira is értelemszerűen alkalmazni kell.

(3)   E jegyzőkönyv alkalmazása szempontjából a felek háromnegyede, amely ahhoz szükséges, hogy egy módosítás az azt ratifikáló, jóváhagyó vagy elfogadó felek számára hatályba lépjen, a feleknek a módosítás elfogadásának időpontjában érvényes száma alapján kerül kiszámításra.

20. cikk

A vitás kérdések rendezése

Az egyezmény 15. cikkének a vitás kérdések rendezésére vonatkozó rendelkezéseit e jegyzőkönyvre is értelemszerűen alkalmazni kell.

21. cikk

Aláírás

E jegyzőkönyv Kijevben (Ukrajna) 2003. május 21-től23-ig, valamint ezt követően az Egyesült Nemzetek székhelyén, New York-ban, 2003. december 31-ig áll nyitva aláírásra az Európai Gazdasági Bizottság tagországai, továbbá a Gazdasági és Társadalmi Tanács 1947. március 28-i, 36. (IV) számú határozatának (8) és (11) bekezdése alapján az Európai Gazdasági Bizottságban konzultatív státusszal rendelkező államok, valamint az Európai Gazdasági Bizottság szuverén tagországaiból álló olyan regionális gazdasági integrációs szervezetek számára, amelyeket tagországaik az e jegyzőkönyvben foglalt kérdésekben illetékességgel ruházták fel, beleértve az egyezménykötési kompetenciát is e kérdések vonatkozásában.

22. cikk

Letéteményes

E jegyzőkönyv letéteményese az Egyesült Nemzetek Főtitkára.

23. cikk

Ratifikáció, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

(1)   E jegyzőkönyvet a 21. cikkben említett aláíró államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek ratifikálják, fogadják el vagy hagyják jóvá.

(2)   E jegyzőkönyvhöz a 21. cikkben említett államok és regionális gazdasági integrációs szervezetek 2004. január 1-jétől csatlakozhatnak.

(3)   A (2) bekezdésben nem említett bármely más állam, amely tagja az Egyesült Nemzeteknek, szintén csatlakozhat a jegyzőkönyvhöz, a jegyzőkönyv részes feleinek találkozójaként szolgáló, az egyezmény részes feleinek találkozója jóváhagyásával.

(4)   A 21. cikkben említett olyan regionális gazdasági integrációs szervezetekre, amelyek e jegyzőkönyvnek úgy válnak részes feleivé, hogy egyik tagállamuk sem részes fele az egyezménynek, az e jegyzőkönyv értelmében fennálló valamennyi kötelezettség kötelező érvénnyel bír. Olyan szervezetek esetében, amelyeknek egy vagy több tagállama e jegyzőkönyv részes fele, az adott szervezet és annak tagállamai döntik el azt, hogy kinek milyen felelőssége van az e jegyzőkönyv keretében fennálló kötelezettségeik teljesítésében. Ilyen esetekben az adott szervezet és annak tagországai e jegyzőkönyv értelmében fennálló jogaikat párhuzamosan nem gyakorolhatják.

(5)   A 21. cikkben említett regionális gazdasági integrációs szervezetek ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratukban nyilatkoznak arról, hogy az e jegyzőkönyv hatáskörébe tartozó kérdésekben milyen mértékben rendelkeznek kompetenciával. E szervezetek a letéteményest a kompetenciájuk mértékében bekövetkező bárminemű jelentős változásról is tájékoztatják.

24. cikk

Hatálybalépés

(1)   E jegyzőkönyv a tizenhatodik ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezése utáni 90. napon lép hatályba.

(2)   E cikk (1) bekezdésének alkalmazása céljából egy, a 21. cikkben említett regionális gazdasági integrációs szervezet által letétbe helyezett okirat nem számítható hozzá e szervezet tagállamai által letétbe helyezett okiratok számához.

(3)   Minden olyan, a 21. cikkben említett állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet számára, amely e jegyzőkönyvet a tizenhatodik ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezése után ratifikálja, fogadja el, hagyja jóvá vagy csatlakozik hozzá, e jegyzőkönyv az illető állam vagy szervezet saját ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratának letétbe helyezését követő 90. napon lép hatályba.

(4)   E jegyzőkönyv hatálya azokra a tervekre, programokra, szakpolitikákra és jogalkotásra terjed ki, amelyek első hivatalos előkészítő intézkedésére e jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontja után kerül sor. Amennyiben arra a félre, amelynek joghatósága alatt egy terv, program, szakpolitika vagy jogalkotás előkészítését előirányozták, a (3) bekezdés alkalmazandó, e jegyzőkönyv hatálya azokra a tervekre, programokra, szakpolitikákra és jogalkotásra terjed ki, amelyek első hivatalos előkészítő intézkedésére e jegyzőkönyvnek a szóban forgó félre vonatkozó hatálybalépésének időpontja után kerül sor.

25. cikk

Visszalépés

Valamennyi fél e jegyzőkönyvnek a rá vonatkozó hatálybalépését követő négy év elteltével a letéteményesnek eljuttatott írásbeli visszalépési nyilatkozattal e jegyzőkönyvtől bármikor visszaléphet. Minden ilyen visszalépés a letéteményeshez eljuttatott nyilatkozat kézhezvételétől számított 90. nappal lép hatályba. Egyik ilyen visszalépés sem érinti az 5–9., 11. és 13. cikkek alkalmazását az e jegyzőkönyv hatálya alá tartozó olyan stratégiai környezeti vizsgálatokra nézve, amelyek már megindultak, illetve e jegyzőkönyv 10. cikkének alkalmazását olyan értesítésre vagy kérelemre nézve, amelyet a szóban forgó visszalépés hatálybalépése előtt terjesztettek elő.

26. cikk

Hiteles szövegek

E jegyzőkönyv eredeti példánya, amelynek az angol, a francia és az orosz nyelvű szövege egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál kerül letétbe helyezésre.

A FENTIEK HITELÉÜL az erre szabályszerűen feljogosított alulírottak ezt a jegyzőkönyvet aláírták.

KÉSZÜLT Kijevben (Ukrajna), a kettőezerharmadik év május havának huszonegyedik napján.

I. MELLÉKLET

A 4. cikk (2) bekezdésében említett projektek jegyzéke

1.

Nyersolaj-finomítók (kivéve azon üzemeket, amelyek csupán kenőanyagokat gyártanak nyersolajból) és a naponta 500 tonna vagy annál több szenet vagy bitumenpalát gázosító vagy cseppfolyósító létesítmények.

2.

Hőerőművek és más égetőművek 300 megawatt vagy annál nagyobb hőteljesítménnyel, valamint atomerőművek és egyéb atomreaktorok (kivéve az olyan kutatási létesítményeket, amelyek hasadóképes és szaporító anyagok termelésére, illetve átalakítására szolgálnak, és maximális teljesítményük nem haladja meg az 1 kilowatt folyamatos hőterhelést).

3.

Kizárólag nukleáris fűtőanyag termelésére vagy dúsítására, kiégett nukleáris fűtőanyag reprocesszálására vagy radioaktív hulladék tárolására, elhelyezésére és feldolgozására szolgáló létesítmények.

4.

Nyersvas és acél beolvasztására, valamint nemvas fémek termelésére szolgáló nagyobb létesítmények.

5.

Azbeszt kinyerésére és azbeszt vagy azbeszttartalmú termékek feldolgozására és átalakítására szolgáló létesítmények: azbesztcement termékek esetében az évente több mint 20 000 tonna készterméket előállító létesítmények, súrlódó anyagok esetében az évente több mint 50 tonna készterméket előállító üzemek, más azbesztfelhasználás esetében a 200 tonna/év fölötti teljesítményű létesítmények.

6.

Komplex vegyiművek.

7.

Autópályák, gyorsforgalmi utak (1), távolsági vasúti pályák és legalább 2 100 méter alaphosszúságú kifutópályával rendelkező repülőterek (2) építése.

8.

Nagy átmérőjű olaj- és gázvezetékek.

9.

Olyan kereskedelmi kikötők, valamint belvízi hajóutak és a belvízi hajóutak kikötői, amelyek lehetővé teszik 1 350 tonna fölötti hajók áthaladását.

10.

Hulladékártalmatlanító létesítmények mérgező és veszélyes hulladékok égetésére, kémiai kezelésére vagy lerakására.

11.

Nagy gátak és víztározók.

12.

Felszín alatti vízkivételi tevékenységek azon esetekben, amikor a vízkitermelés éves mennyisége 10 millió köbméter vagy annál több.

13.

Cellulóz- és papírgyártás, napi 200 tonna vagy annál több légszáraz anyag termelésével.

14.

Fémtartalmú ércek és szén nagyobb mértékű bányászata, helyszíni kitermelése és dúsítása.

15.

Tengeri szénhidrogén termelés.

16.

Kőolaj, petrokémiai és vegyi termékek tárolására szolgáló nagyobb létesítmények.

17.

Erdőirtás nagy területeken.


(1)  E jegyzőkönyv alkalmazásában:

Az „autópálya” kifejezetten gépjárművek számára tervezett és épített közút, amely nem a közút mentén elhelyezkedő ingatlanokat szolgálja ki, és amely:

a)

egyes pontoktól, illetve időleges helyzetektől eltekintve a két forgalmi irány számára külön forgalmi sávokkal rendelkezik, amelyeket elválasztósáv vagy kivételes esetben egyéb eszköz határol el egymástól;

b)

szintben nem keresztez semmiféle utat, vasúti vagy villamosvágányt vagy gyalogutat; és

c)

kifejezetten autópályaként van jelölve.

A „gyorsforgalmi út” gépjárművek számára fenntartott olyan út, amelyre csak bizonyos pontokon vagy szabályos kereszteződésekben lehet ráhajtani, és amelynek a forgalmi sávján (sávjain) megállni és várakozni tilos.

(2)  E jegyzőkönyv alkalmazásában a „repülőtér” olyan repülőtér, amely megfelel az 1944-ben megkötött, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet létrehozó Chicagói Egyezményben (a 14. mellékletben) szereplő meghatározásnak.

II. MELLÉKLET

A 4. cikk (2) bekezdésében említett egyéb projektek

1.

Birtokrendezési projektek.

2.

Művelés alatt nem álló vagy félig természetes állapotú földterületek intenzív mezőgazdasági hasznosítását célzó projektek.

3.

Mezőgazdasági vízgazdálkodási projektek, beleértve az öntözést és a vízelvezetést.

4.

Intenzív állattartásra (beleértve a baromfitartást) szolgáló létesítmények.

5.

Erdő (első) telepítése és erdőirtás más földhasználatra történő áttérés céljából.

6.

Intenzív haltenyésztés.

7.

Az I. mellékletben nem szereplő atomerőművek és egyéb atomreaktorok (1), (kivéve az olyan kutatási létesítményeket, amelyek hasadóképes és szaporító anyagok termelésére, illetve átalakítására szolgálnak, és maximális teljesítményük nem haladja meg az 1 kilowatt folyamatos hőterhelést) ideértve az ilyen erőművek és reaktorok leszerelését és üzemen kívül helyezését is.

8.

220 kV vagy annál nagyobb feszültségű és legalább 15 km hosszú nagyfeszültségű villamos légvezetékek építése, illetve légvezetékeken keresztül történő villamosenergia-szállításra irányuló egyéb projektek.

9.

Villamosenergia, gőz és melegvíz előállítására szolgáló ipari létesítmények.

10.

Gáz, gőz és melegvíz szállítására szolgáló ipari létesítmények.

11.

Fosszilis tüzelőanyagok és földgáz felszíni tárolása.

12.

Éghető gázok felszín alatti tárolása.

13.

Szén és lignit ipari brikettezése.

14.

Vízerőművek.

15.

Energiatermelés céljából szélenergiát hasznosító létesítmények (szélerőműparkok).

16.

Az I. mellékletben nem szereplő, alábbi célokra tervezett létesítmények:

Nukleáris fűtőtőanyag termelése vagy dúsítása;

Kiégett nukleáris fűtőanyag feldolgozása;

Kiégett nukleáris fűtőanyag végleges elhelyezése;

Kizárólag radioaktív hulladék végleges elhelyezése;

Kizárólag kiégett nukleáris fűtőanyagok (10 évnél hosszabb időre tervezett) termelési helytől eltérő helyen történő tárolása; vagy

Radioaktív hulladék feldolgozása és tárolása.

17.

Kőbányák, külszíni bányák és tőzegkitermelés (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

18.

Mélyművelésű bányák (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

19.

Ásványi anyagok kitermelése tengeri vagy folyami kotrással.

20.

Mélyfúrások (különösen a geotermikus fúrás, a nukleáris hulladék tárolásával összefüggő fúrás, a vízellátással összefüggő fúrás), a talaj tömörségének vizsgálatára irányuló fúrások kivételével.

21.

Felszíni ipari létesítmények szén, kőolaj, földgáz és ércek, valamint bitumenes pala kitermelésére.

22.

Öntöttvas és acél olvasztására szolgáló integrált kohók (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

23.

Nyersvas vagy acél gyártására szolgáló létesítmények (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést.

24.

Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények (meleghengerművek, kovácsüzemek kalapácsokkal, olvasztott fém védőbevonatok felhordása).

25.

Vasfém-öntödék.

26.

Kohászati, vegyi vagy elektrolitikus eljárással nemvas nyersfémek ércből, dúsított ércből vagy másodlagos nyersanyagokból történő előállítására szolgáló létesítmények (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

27.

Olvasztásra szolgáló létesítmények, ideértve a nemvasfémek ötvözését és a visszanyert termékeket is (finomítás, öntés stb.), kivéve a nemesfémeket (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

28.

Fémek és műanyagok felületi kezelésére elektrolitikus vagy vegyi eljárást alkalmazó létesítmények.

29.

Gépjárművek gyártása és összeszerelése, valamint gépjárműmotorok gyártása.

30.

Sólyaterek.

31.

Légi járművek gyártására és javítására szolgáló létesítmények.

32.

Vasúti berendezések gyártása.

33.

Süllyesztékes kovácsolás robbanóanyaggal.

34.

Fémércek pörkölésére és szinterelésére szolgáló létesítmények.

35.

Kokszolókemencék (száraz szénlepárlás).

36.

Cementgyártó létesítmények.

37.

Üveggyártó létesítmények, ideértve az üvegszál gyártását.

38.

Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, ideértve az ásványi szálak gyártását.

39.

Égetéssel előállított kerámia termékek, különösen tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, csempe, kőedény vagy porcelán gyártása.

40.

Vegyi anyagok előállítására vagy köztes vegyipari termékek kezelésére szolgáló létesítmények (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

41.

Peszticidek és gyógyszeripari termékek, festékek és lakkok, elasztomerek és peroxidok gyártása.

42.

Kőolaj, petrokémiai és vegyipari termékek tárolására szolgáló létesítmények (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

43.

Növényi és állati olajok és zsírok gyártása.

44.

Növényi és állati termékekből konzerv gyártása.

45.

Tejtermékek gyártása.

46.

Sörfőzés és malátagyártás.

47.

Édesség- és szirupgyártás.

48.

Vágóhidak.

49.

Ipari keményítőgyártás.

50.

Halliszt és halolaj gyártása.

51.

Cukorgyárak.

52.

Papírpép, papír- és kartongyártás ipari létesítményei (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

53.

Szálak és textilanyagok előkezelését vagy festését végző üzemek.

54.

Bőr és irha cserzését végző létesítmények.

55.

Cellulóz feldolgozására és gyártására szolgáló létesítmények.

56.

Elasztomer alapú termékek gyártása és feldolgozása.

57.

Mesterséges ásványi szálak előállítására szolgáló létesítmények.

58.

A robbanásveszélyes anyagok visszanyerésére vagy megsemmisítésére szolgáló létesítmények.

59.

Azbeszt és azbeszt termékek gyártására szolgáló létesítmények (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

60.

Állatihulladék-ártalmatlanító létesítmények.

61.

Próbapadok motorokhoz, turbinákhoz és reaktorokhoz.

62.

Állandó verseny- és tesztpályák gépjárművek részére.

63.

Gáz vagy kőolaj szállítására szolgáló vezetékek (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

64.

Vegyi anyagok szállítására szolgáló vezetékek, amelyek átmérője meghaladja a 800 mm-t, hossza pedig a 40 km-t.

65.

Vasútépítés, intermodális átrakodó állomások és intermodális terminálok építése (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

66.

Villamospályák, magas- vagy földalatti vasutak, függővasutak vagy hasonló különleges, kizárólag vagy elsősorban személyszállításra használt vasutak építése.

67.

Új utak építése, ideértve a meglévő utak áthelyezését és/vagy kiszélesítését is (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

68.

Kikötők és kikötői létesítmények építése, ideértve a halászkikötőket is (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

69.

Belvízi hajóutak és a belvízi közlekedés kikötői (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

70.

Kereskedelmi tengeri kikötők, parthoz vagy előkikötőhöz kapcsolódó be- és kirakó kikötőhelyek (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

71.

Folyócsatornázás és árvízvédelmi művek.

72.

Repülőterek (2) építése (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

73.

Hulladékártalmatlanító létesítmények, ideértve a hulladéklerakókat is (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

74.

Nem veszélyes hulladékok égetésére vagy kémiai kezelésére szolgáló hulladékártalmatlanító létesítmények.

75.

Ócskavastárolók, ideértve a járműroncsokat is.

76.

Szennyvíziszap-lerakó telepek.

77.

Felszín alatti vízkivétel és a felszín alatti vízbe való mesterséges víz-visszatáplálás (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

78.

A folyók vízgyűjtői közötti, a vízkészletek átvezetését szolgáló létesítmények.

79.

Szennyvíztisztító telepek.

80.

Duzzasztógátak és víz visszatartására, illetve hosszú távú vagy állandó tározására tervezett más létesítmények (az I. mellékletben nem szereplő projektek).

81.

Erózió ellen védő tengerparti művek és a tengerben épült létesítmények, amelyek például védőgát, kikötőgát, móló, vagy más parti védelmi művek építése révén alkalmasak a tengerpart módosítására, kivéve az ilyen művek fenntartását és helyreállítását.

82.

Víztávvezetékek.

83.

Sípályák, sífelvonók, drótkötélpályák és azok kiegészítő létesítményei.

84.

Kishajókikötők.

85.

A városi területeken kívül található üdülőtelepek, szállodakomplexumok és azok kiegészítő létesítményei.

86.

Egész évben üzemelő kempingek és lakókocsiparkok.

87.

Szabadidőparkok.

88.

Ipari területek fejlesztésére vonatkozó projektek.

89.

Városfejlesztési projektek, ideértve a bevásárlóközpontok építését és parkolóhelyek létesítését.

90.

Földterület visszanyerése a tengertől.


(1)  E jegyzőkönyv alkalmazásában az atomerőművek és egyéb nukleáris reaktorok attól kezdve nem minősülnek ilyen létesítménynek, hogy a nukleáris fűtőanyag és egyéb radioaktívan szennyezett elemek teljes mennyiségét véglegesen eltávolították a létesítmény helyszínéről.

(2)  E jegyzőkönyv alkalmazásában a „repülőtér” olyan repülőtér, amely megfelel az 1944-ben megkötött, a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetet létrehozó Chicagói Egyezményben (a 14. mellékletben) szereplő meghatározásnak.

III. MELLÉKLET

Az 5 cikk (1) bekezdésében szereplő, valószínűsíthető jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatások meghatározására szolgáló kritériumok

1.

A terv vagy program jelentősége a környezettel, ezen belül az egészséggel kapcsolatos szempontok beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés elősegítésére.

2.

A terv vagy program milyen mértékben szabja meg a projektek és egyéb tevékenységek kereteit, azok helyszínére, jellegére, méretére és működési feltételeire való tekintettel, vagy az erőforrások igénybevétele szerint.

3.

A terv vagy program milyen mértékben befolyásol egyéb terveket és programokat, beleértve a valamely terv- vagy programhierarchián belülieket.

4.

A terv vagy program szempontjából lényeges környezeti, ezen belül az egészséget érintő problémák.

5.

A környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatások jellege: köztük azok valószínűsége, időtartama, gyakorisága, visszafordíthatósága, nagyságrendje és mértéke (például azon földrajzi terület kiterjedése vagy a népesség száma, amelyet a probléma várhatóan érinteni fog).

6.

A környezetet, ezen belül az egészséget érintő kockázatok.

7.

A hatások országhatárokon átnyúló jellege.

8.

A terv vagy program milyen mértékben fogja befolyásolni az értékes vagy veszélyeztetett területeket, ideértve az elismert nemzeti vagy nemzetközi védettséget élvező tájakat.

IV. MELLÉKLET

A 7. cikk (2) bekezdésében említett információk

1.

A terv vagy program tartalma, fő céljai, valamint egyéb tervekkel és programokkal való kapcsolata.

2.

A környezet jelenlegi állapotának lényeges jellemzői, beleértve az egészséggel kapcsolatos szempontokat is, és azok valószínűsíthető alakulása a terv vagy program megvalósulásának elmaradása esetén.

3.

A valószínűleg jelentősen érintett területek környezeti jellemzői, beleértve az egészséggel kapcsolatos szempontokat is.

4.

A terv vagy program szempontjából lényeges környezeti, ezen belül az egészséget érintő problémák.

5.

A terv vagy program szempontjából lényeges nemzetközi, nemzeti, illetve egyéb szinteken kitűzött környezeti, ezen belül az egészséget érintő célok, és az, hogy a terv vagy program kidolgozása során miképpen vették figyelembe ezeket, illetve egyéb környezeti, ezen belül az egészséget érintő szempontokat.

6.

A valószínűleg jelentős környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatások (1), a 7. cikk 2. bekezdésében meghatározottak szerint.

7.

A terv vagy program végrehajtása során a környezetre, ezen belül az egészségre gyakorolt jelentős kedvezőtlen hatások megelőzését, csökkentését vagy enyhítését célzó tervezett intézkedések.

8.

Azoknak az okoknak a felvázolása, amelyek miatt az adott megoldásokat választották, és a vizsgálat elvégzésének leírása, beleértve a szükséges információk összeállítása során felmerült nehézségeket (pl. technikai hiányosságok vagy az ismeretek hiánya).

9.

A terv vagy program végrehajtása során a környezetre, ezen belül az egészségre gyakorolt hatások nyomon követésére tervezett intézkedések.

10.

A valószínűleg jelentős, országhatáron átterjedő környezeti, ezen belül az egészséget érintő hatások.

11.

A megadott információk nem technikai jellegű összefoglalása.


(1)  Ezek lehetnek másodlagos, halmozott, szinergiát eredményező, rövid, közép- és hosszú távú, végleges vagy átmeneti, illetve pozitív vagy negatív hatások.

V. MELLÉKLET

A 8. cikk (5) bekezdésében említett információk

1.

A javasolt terv vagy program, és annak jellege.

2.

A terv vagy program elfogadásáért felelős hatóság.

3.

A tervezett eljárás, ezen belül az alábbiak:

a)

az eljárás megkezdésének időpontja;

b)

a nyilvánosság részvételi lehetőségei;

c)

adott esetben a várható közmeghallgatás időpontja és helye;

d)

azon hatóság, amelytől releváns információk beszerezhetők, illetve ahol azokat elhelyezték avégett, hogy a nyilvánosság azokat megvizsgálhassa;

e)

azon hatóság, amelyhez megjegyzések vagy kérdések nyújthatók be, valamint a megjegyzések vagy kérdések várható továbbítási ideje; és

f)

a javasolt terv vagy program vonatkozásában rendelkezésre álló, a környezettel, ezen belül az egészséggel kapcsolatos információk köre.

4.

Az a tény, hogy a tervet vagy programot várhatóan alá kell-e vetni országhatáron átterjedő környezeti hatásvizsgálatnak.


19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/50


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. november 18.)

a Régiók Bizottsága két német póttagjának kinevezéséről

(2008/872/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 263. cikkére,

tekintettel Németország kormányának javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. január 24-én elfogadta a Régiók Bizottsága tagjainak és póttagjainak a 2006. január 26-tól2010. január 25-ig tartó időszakra történő kinevezéséről szóló 2006/116/EK határozatot (1).

(2)

Stefan KRAXNER és Ulrike KUHLO hivatali idejének lejártát követően a Régiók Bizottsága két póttagjának helye megüresedett,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A hivatali idő fennmaradó részére, azaz 2010. január 25-ig a Tanács a következő póttagokat nevezi ki a Régiók Bizottságába:

Roland HEINTZE, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft,

Roland RIESE, Mitglied der Niedersächsischen Landtages.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  HL L 56., 2006.2.25., 75. o.


MEGÁLLAPODÁSOK

Tanács

19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/51


Az Európai Közösség és Kuba kormánya között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás hatálybalépésével kapcsolatos információ

Az Európai Közösség és Kuba kormánya között létrejött, fent említett megállapodás (HL L 308., 2008.11.19.) 2008. december 24-én lép hatályba.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

19.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/52


A TANÁCS 2008/873/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. november 18.)

az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések megújításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2004. december 13-án elfogadta az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedésekről szóló 2004/852/KKBP közös álláspontot (1) az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (a továbbiakban: ENSZ BT) 1572 (2004) sz. határozatával Elefántcsontpart ellen bevezetett intézkedések végrehajtása érdekében.

(2)

2006. január 23-án a Tanács elfogadta a 2006/30/KKBP közös álláspontot (2), amely további tizenkét hónapos időszakra megújítja a 2004/852/KKBP közös állásponttal bevezetett, Elefántcsontparttal szembeni korlátozó intézkedéseket, és azokat az ENSZ BT 1643 (2005) sz. határozatának 6. pontjával bevezetett korlátozó intézkedésekkel egészíti ki. A Tanács 2007. február 12-én elfogadta az ezen korlátozó intézkedéseket 2007. október 31-ig megújító 2007/92/KKBP közös álláspontot (3).

(3)

A Tanács 2007. november 22-én elfogadta az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedéseket 2008. október 31-ig megújító 2007/761/KKBP közös álláspontot (4).

(4)

Az ENSZ BT 1572 (2004) sz. és 1643 (2005) sz. határozatával bevezetett intézkedések felülvizsgálatát követően az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 2008. október 29-én elfogadta az Elefántcsontpart elleni korlátozó intézkedések 2009. október 31-ig történő megújításáról szóló ENSZ BT 1842 (2008) sz. határozatot.

(5)

Ezért a 2004/852/KKBP közös állásponttal és a 2006/30/KKBP közös állásponttal bevezetett intézkedéseket az ENSZ BT 1842 (2008) sz. határozatának végrehajtása érdekében 2008. november 1-jei hatállyal meg kell újítani,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2004/852/KKBP közös állásponttal és a 2006/30/KKBP közös állásponttal bevezetett intézkedések alkalmazása 2008. november 1-jei hatállyal megújításra kerül.

2. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba. E közös álláspont módosítására vagy hatályon kívül helyezésére adott esetben az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozataira figyelemmel kerül sor.

3. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  HL L 368., 2004.12.15., 50. o.

(2)  HL L 19., 2006.1.24., 36. o.

(3)  HL L 41., 2007.2.13., 16. o.

(4)  HL L 305., 2007.11.23., 61. o.