ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 307

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. november 18.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1135/2008/EK rendelete (2008. november 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1136/2008/EK rendelete (2008. november 17.) a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús és fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló 810/2008/EK rendelet módosításáról

3

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/864/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. július 30.) a Cseh Köztársaságnak az étrend-kiegészítőkre és az élelmiszerek dúsítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló rendelettervezetéről (az értesítés a C(2008) 3963. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

4

 

 

2008/865/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. november 10.) a klorátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2008) 6587. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

7

 

 

2008/866/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. november 12.) egyes, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók Peruból történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 6732. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

9

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/867/EK

 

*

A Bizottság ajánlása (2008. október 3.) a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről (az értesítés a C(2008) 5737. számú dokumentummal történt)

11

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/868/KKBP határozata (2008. október 13.) az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

15

Megállapodás az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről

16

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2001. április 25-i 807/2001/EK bizottsági rendelethez (HL L 118., 2001.4.27.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 32. kötet, 135. o.)

21

 

*

Helyesbítés a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1182/2007/EK tanácsi rendelethez (HL L 273., 2007.10.17.)

22

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/1


A BIZOTTSÁG 1135/2008/EK RENDELETE

(2008. november 17.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. november 18-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 17-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/3


A BIZOTTSÁG 1136/2008/EK RENDELETE

(2008. november 17.)

a kiváló minőségű friss, hűtött és fagyasztott marhahús és fagyasztott bivalyhús vámkontingenseinek megnyitásáról és kezeléséről szóló 810/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján folytatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékében meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június 18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 810/2008/EK bizottsági rendelet (2) értelmében a marha- és borjúhús Közösségbe való behozatalának előfeltétele az eredetiségigazolás bemutatása. A rendelet melléklete sorolja fel az exportáló országokban az eredetiségigazolás kiállítására jogosult hatóságokat.

(2)

Paraguay megváltoztatta az eredetiségigazolást kiállító hatóság nevét. Ezért a rendelet II. mellékletében szereplő jegyzék a 810/2008/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésével összhangban módosításra szorul.

(3)

Annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő, hogy a nemrégiben kiállított eredetiségigazolásokon feltüntetett hatóság neve nem egyezik a 810/2008/EK rendeletben említettel, a rendelet módosítását 2008. július 1-től, vagyis a folyó vámkontingensév kezdetétől kell alkalmazni. Az előző, 2008. június 30-án végződött vámkontingensév tekintetében a Bizottsághoz nem érkezett tájékoztatás a paraguayi illetékes hatóságok által kiállított eredetiségigazolások kapcsán.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 810/2008/EK rendelet II. mellékletében Paraguay illetékes hatóságának említése helyébe a következő szöveg lép:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 17-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 146., 1996.6.20., 1. o.

(2)  HL L 219., 2008.2.14., 3. o.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/4


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. július 30.)

a Cseh Köztársaságnak az étrend-kiegészítőkre és az élelmiszerek dúsítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló rendelettervezetéről

(az értesítés a C(2008) 3963. számú dokumentummal történt)

(Csak a cseh nyelvű szöveg hiteles.)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/864/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésének b) pontjára és 12. cikkére,

mivel:

(1)

A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló 1925/2006/EK rendelet közösségi rendelkezés hiányában előírja többek között a bizonyos egyéb anyagok meghatározott élelmiszerek előállítása során való felhasználásának tilalmára vagy korlátozására vonatkozó új nemzeti rendelkezésekről való értesítést és azok értékelését.

(2)

Az 1925/2006/EK rendelet 12. cikkében előírt eljárás szerint, ugyanezen rendelet 11. cikke (2) bekezdésének b) pontjával összefüggésben a cseh hatóságok 2007. november 30-án értesítették a Bizottságot az étrend-kiegészítőkre és az élelmiszerek dúsítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló rendelettervezetről, különösen annak 2. cikke (3) bekezdéséről és 4. cikkéről, valamint 4. és 5. mellékletéről.

(3)

A rendelettervezet 2. cikkének (3) bekezdése annak 4. mellékletével létrehozza az 1925/2006/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti egyéb anyagok listáját, valamint megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett ezek az anyagok felhasználhatók az étrend-kiegészítők előállítása során.

(4)

A rendelettervezet 2. cikkének (3) bekezdése és 4. cikke annak 5. mellékletével létrehozza azon növények és egyéb anyagok listáját, amelyeknek az étrend-kiegészítők és általában az élelmiszerek előállítása során történő felhasználása tiltott.

(5)

Az 1925/2006/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően a Bizottság az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság keretében konzultációt folytatott a többi tagállammal.

(6)

A rendelettervezet jelenlegi változata nem utal arra, hogy a 4. mellékletben szereplő anyagoknak miért kell megfelelniük a közegészségügyi okokon alapuló határértékeknek.

(7)

Harmonizált közösségi jogszabályok hiányában a tagállamok fenntartják arra vonatkozó hatáskörüket, hogy az EK-Szerződés 28. és 30. cikkének sérelme nélkül szabályozzák az áruknak a területükön történő előállítását és forgalmazását.

(8)

Úgy tűnik, hogy a rendelettervezet 2. cikkének (3) bekezdése annak 4. mellékletével összefüggésben azt javasolja, hogy az említett mellékletben felsorolt anyagoktól eltérő anyagoknak az étrend-kiegészítők előállítása során történő felhasználása ne legyen megengedett.

(9)

Annak ellenére, hogy a cseh hatóságok igazolták, hogy a 4. melléklet közegészségügyi okok alapján indokolt, a rendelettervezet nem tartalmaz arra történő utalást, hogy a más tagállamokban törvényesen előállított és/vagy forgalmazott, de a 2. cikk (3) bekezdésében és a 4. cikkben előírt követelményeknek nem megfelelő termékeket hogyan fogják kezelni.

(10)

A rendelettervezet nem tartalmaz a más tagállamokban törvényesen előállított és/vagy forgalmazott olyan étrend-kiegészítőknek, amelyek annak 4. mellékletében szereplő, de a szóban forgó mellékletben foglalt feltételeknek nem megfelelő, illetve a 4. mellékletben nem szereplő anyagokat tartalmaznak, a szabad mozgását biztosító rendelkezést sem kölcsönös elismerési záradék, sem olyan engedélyezési eljárás formájában, amely lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy ezeket az anyagokat az engedélyezett anyagok nemzeti listájára felvetessék.

(11)

A benyújtott rendelettervezet 2. cikkének (3) bekezdése és 4. cikke értelmében annak 5. mellékletével összefüggésben az étrend-kiegészítők és általában az élelmiszerek nem tartalmazhatnak kábítószereket és pszichotróp anyagokat, az 1. kategóriába tartozó prekurzorokat, valamint más olyan anyagot, amelynek az emberi testre bizonyítottan toxikus, genotoxikus, teratogén, hallucinogén, narkotikus vagy más kedvezőtlen hatása van, illetve a rendelettervezet 5. mellékletében szereplő anyagokat. Bizonyos egyéb anyagoknak az étrend-kiegészítők és általában az élelmiszerek előállítása során történő felhasználásának betiltását az EK-Szerződés 30. cikke értelmében indokolhatja az emberek egészségének és életének védelme.

(12)

Mivel az utóbbi cikk az áruk Közösségen belüli szabad mozgására vonatkozó szabály alóli szigorúan értelmezendő mentességet ír elő, minden esetben az erre hivatkozó nemzeti hatóságoknak kell bizonyítaniuk a nemzeti táplálkozási szokásokat és a nemzetközi tudományos kutatások eredményeit is figyelembe véve, hogy szabályaik szükségesek ahhoz, hogy hatékony védjék a szóban forgó rendelkezésben említett érdekeket, valamint különösen azt, hogy a kérdéses termékek forgalmazása valódi kockázatot jelent a közegészségre nézve.

(13)

A cseh hatóságok nem nyújtottak be olyan bizonyítékot, amely indokolná azon anyagok listájának létrehozását, amelyek felhasználása az étrend-kiegészítők és általában az élelmiszerek előállítása során tiltott.

(14)

Abban az esetben, ha be is nyújtottak volna ilyen bizonyítékot, a rendelettervezet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely biztosítja a más tagállamokban törvényesen előállított és/vagy forgalmazott olyan étrend-kiegészítők és élelmiszerek szabad mozgását, amelyek a rendelettervezet által nem engedélyezett anyagokat tartalmaznak.

(15)

A rendelettervezet ezért nem nyújt megfelelő garanciát a gazdasági szereplőknek az EK-Szerződés 28. és 30. cikkéből eredő jogai védelmére.

(16)

A Bizottság e megállapításokat figyelembe véve az 1925/2006/EKrendelet 12. cikke (3) bekezdésének megfelelően elutasító véleményt alkotott.

(17)

A cseh hatóságokat ennek megfelelően fel kell szólítani arra, hogy ne fogadják el a kérdéses rendelettervezetet, valamint hogy az EK-Szerződés 28. és 30. cikkének megfelelően és a Bizottság elutasító véleményében szereplő megállapítások figyelembevételével módosítsák azt.

(18)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A Bizottság felszólítja a Cseh Köztársaságot, hogy tartózkodjon az étrend-kiegészítőkre és az élelmiszerek dúsítására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló rendelettervezet elfogadásától, kivéve, ha azt a (2) bekezdésnek megfelelően módosítja.

(2)   A Bizottság felszólítja a Cseh Köztársaságot, hogy módosítsa a kérdéses rendelettervezetet, egyértelműen hivatkozva azon termékek kezelésére, amelyek nem felelnek meg a benyújtott tervezet követelményeinek, de amelyeket törvényesen állítanak elő és/vagy forgalmaznak egy másik EU-tagállamban, Törökországban vagy az EGT-államokban.

2. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje a Cseh Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 404., 2006.12.30., 26. o.


18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/7


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. november 10.)

a klorátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2008) 6587. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/865/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amelyek az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagokat tartalmaznak, és amelyek az irányelvről szóló értesítés időpontja után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat munkaprogram keretében fokozatosan vizsgálják.

(2)

A 451/2000/EK (2) és az 1490/2002/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, és létrehozza azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelni kell. E jegyzék tartalmazza a klorátot is.

(3)

A klorát esetében a bejelentő által javasolt felhasználási kört illetően megtörtént az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásoknak a 451/2000/EK és az 1490/2002/EK rendelet rendelkezései szerinti értékelése. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, melyek a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban a releváns értékelő jelentéseket és ajánlásokat benyújtják az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz (EFSA). A klorát esetében a referens tagállam Franciaország volt, amely 2007. július 26-án minden releváns információt benyújtott.

(4)

A Bizottság az 1490/2002/EK rendelet 11a. cikkének megfelelően megvizsgálta a klorátot. A hatóanyagra vonatkozó jelentéstervezetet a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében megvizsgálta, majd bizottsági vizsgálati jelentésként 2008. július 11-én véglegesítette.

(5)

A hatóanyag vizsgálata során a bizottság a tagállamoktól érkező észrevételek figyelembevételével arra a következtetésre jutott, hogy egyértelmű jelek utalnak arra, hogy a hatóanyag vélhetően káros hatással van az emberi egészségre, kiváltképpen a szerrel foglalkozók egészségére, mivel a terhelés meghaladja a szerrel foglalkozók esetében megengedett expozíciós szintet (Acceptable Operator Level Exposure, AOEL). Ezenkívül nem állt rendelkezésre elegendő információ a végleges AOEL-szint megállapításához, valamint annak felméréséhez, hogy a jelentős metabolit milyen mértékben mosódik be a felszín alatti vizekbe. A hatóanyagra vonatkozó vizsgálati jelentés tartalmazza ezenkívül a referens tagállam értékelési jelentésében megjelölt aggályokat is.

(6)

A Bizottság felkérte a bejelentőt, nyújtsa be a klorát vizsgálati eredményeire vonatkozó észrevételeit, és jelezze, hogy továbbra is kívánja-e támogatni a hatóanyag felvételét. A bejelentő benyújtotta észrevételeit, amelyeket körültekintően megvizsgáltak. A fenti aggályokat azonban a bejelentő által felhozott érvek ellenére sem sikerült eloszlatni, és az előterjesztett információk alapján végzett értékelések sem támasztották alá azt, hogy a javasolt felhasználási körülmények között a klorátot tartalmazó növényvédő szerek általában megfelelnének a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában előírt követelményeknek.

(7)

A klorát ebből következően nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(8)

Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a klorátot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét meghatározott határidőn belül visszavonják, megújításukra ne kerüljön sor, és az ilyen termékekre ne adjanak ki új engedélyeket.

(9)

A tagállamok által a klorátot tartalmazó növényvédő szerek meglévő készleteinek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására biztosított türelmi idő legfeljebb tizenkét hónap lehet, hogy a meglévő készleteket még egy vegetációs időszakban fel lehessen használni, ami biztosítja, hogy a klorátot tartalmazó növényvédő szerek a mezőgazdasági termelők számára e határozat elfogadásától számított 18 hónapig elérhetők maradjanak.

(10)

Ez a határozat nem korlátozza azt a jogot, hogy a 91/414/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének és a 91/414/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályoknak az irányelv 8. cikke (2) bekezdésében említett munkaprogramban szereplő, de az irányelv I. mellékletébe fel nem vett hatóanyagok szokásos és gyorsított eljárással való értékelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2008. január 17-i 33/2008/EK bizottsági rendelet (4) rendelkezései szerint a klorátnak a fenti irányelv I. mellékletébe történő felvételére kérelmet lehessen benyújtani.

(11)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A klorát hatóanyag nem vehető fel a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a)

a klorátot tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2009. május 10-ig visszavonják;

b)

a klorátot tartalmazó növényvédő szerekre e határozat kihirdetését követően ne adjanak ki engedélyeket, illetve a már meglévő engedélyeket ne újítsák meg.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdése értelmében biztosított türelmi idő a lehető legrövidebb, és legkésőbb 2010. május 10-én lejár.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o.

(3)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o.

(4)  HL L 15., 2008.1.18., 5. o.


18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/9


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. november 12.)

egyes, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylók Peruból történő behozatalának felfüggesztését célzó sürgősségi intézkedésekről

(az értesítés a C(2008) 6732. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/866/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjára,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet megfogalmazza az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó általános elveket általánosságban, valamint az élelmiszer- és takarmánybiztonságra vonatkozó alapelveket különösen, a Közösség és az egyes tagállamok szintjén. Szükségintézkedésekről rendelkezik arra az esetre, ha nyilvánvaló, hogy a harmadik országból behozott élelmiszer vagy takarmány komoly veszélyt jelenthet az emberi egészségre, az állatok egészségére vagy a környezetre, és az érintett tagállam(ok) intézkedéseivel a kockázatot nem lehet megfelelően csökkenteni.

(2)

Közösségi szinten megerősítették a Hepatitis A embereken történt kitörését. Megállapították, hogy a betegséget egyes Peruból behozott, Hepatitis A vírussal (HAV) fertőzött kéthéjú kagylók fogyasztása okozza.

(3)

A fertőzött kéthéjú kagylók neve Donax clams (Donax spp), és a fertőzés feltehetően a termelési területek vizének vírusos fertőzöttségéből ered. Ennek megfelelően egyéb kéthéjú kagylók is fertőzöttek lehetnek.

(4)

Mivel ezen kéthéjú kagylók fogyasztása az emberi egészségre komoly veszélyt jelent, indokolt a Peruból származó kéthéjú kagylók Közösségbe történő behozatalát felfüggeszteni.

(5)

Figyelembe véve a fertőzés komolyságát, a felfüggesztés azokra a kéthéjú kagylókra is kiterjed, amelyeket e határozat hatálybalépése előtt küldtek el a Közösség irányába, de amelyek e határozat hatálybalépését követően érkeznek a közösségi határállomásokra.

(6)

A behozatalt az egész Közösségben fel kell függeszteni, annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban hatékony és egységes módon biztosítsák a fogyasztók egészségének védelmét.

(7)

A fésűkagyló (Pectinidae) akvakultúra-termelését Peruban elkülönített termelési területeken végzik, alacsony népsűrűség mellett, távol az esetleges fertőzési forrásoktól. Ezen túlmenően, a fésűkagyló feldolgozása során a zsigereket eltávolítják, ezáltal csökken annak a veszélye, hogy a termék ehető része a vírussal megfertőződjék. Ezért megengedhető az ilyen módon feldolgozott fésűkagyló Peruból történő behozatala.

(8)

Ezenkívül a hőkezelés a vírus életképességét kizárja. Ezért megengedhető azon kéthéjú kagylók Peruból történő behozatala, amelyek hőkezelésen esnek át, az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 2004. április 29-i 853/2004 számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) III. melléklete VII. szakasza II. fejezetének A. 5. b) pontjában meghatározott követelmények szerint.

(9)

A perui hatóságok vállalták, hogy azonnali korrekciós intézkedéseket hoznak létre, és amennyiben szükséges, hozzájárulnak egy, az elkövetkező hónapok során végzendő bizottsági ellenőrzéshez is. Ezért helyénvaló, hogy az e határozatban előírt intézkedések alkalmazását 2009. március 31-ig korlátozzák, a Bizottság azon jogának sérelme nélkül, hogy ezen intézkedéseket a perui helyzet alakulásáról szóló újabb adatoktól, illetve a saját szervezeti egységei által végzett vizsgálatok eredményétől függően módosítsa, hatályon kívül helyezze, vagy kiterjessze.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Ez a határozat a Peruból behozott, emberi fogyasztásra szánt kéthéjú kagylókra (a továbbiakban: kéthéjú kagylók) vonatkozik, a 853/2004/EK rendelet I. mellékletének 2.1 pontjában foglalt meghatározásnak megfelelően.

2. cikk

A tagállamok nem engedélyezik a Peruból származó kéthéjú kagylók Peruból a Közösségbe történő behozatalát.

Ez a tilalom a közösségi határállomásokra érkező kéthéjú kagylók valamennyi szállítmányára vonatkozik, függetlenül attól, hogy a szállítmányokat a származási országban e határozat hatálybalépését megelőzően vagy azt követően gyártották, raktározták, vagy hitelesítették.

3. cikk

A 2. cikk rendelkezésétől eltérően, a tagállamok engedélyezhetik a következő termékek Közösségbe történő behozatalát:

a)

akvakultúrából származó, zsigereitől megfosztott fésűkagyló;

b)

a 853/2004/EK rendelet III. melléklete VII. szakasza II. fejezetének A.5.b) pontjában meghatározott hőkezelésen átesett kéthéjú kagylók.

4. cikk

A rendelet alkalmazásakor felmerülő valamennyi költség a címzettet vagy annak meghatalmazottját terheli.

5. cikk

Ezt a határozatot 2009. március 31-ig kell alkalmazni.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 12-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.


AJÁNLÁSOK

Bizottság

18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/11


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2008. október 3.)

a munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadásának elősegítéséről

(az értesítés a C(2008) 5737. számú dokumentummal történt)

(2008/867/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikkére,

mivel:

(1)

Az emberi méltóság tiszteletben tartása egyike volt az Európai Unió megalapításakor megfogalmazott alapgondolatoknak, amely céljául tűzte ki a teljes foglalkoztatottság és a társadalmi előrehaladás elősegítését, a társadalmi kirekesztettség és megkülönböztetés elleni küzdelmet, valamint a társadalmi igazságosság és a szociális védelem előmozdítását. A Szerződés 137. cikke (1) bekezdésének h) pontjával összhangban a Közösség támogatja és kiegészíti a tagállamok tevékenységeit a munkaerőpiacról kirekesztett személyek beilleszkedésének lehetővé tétele terén. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 34. cikke elismeri és tiszteletben tartja a tisztes megélhetést célzó szociális támogatásra és lakástámogatásra való jogot mindazok esetében, akik nem rendelkeznek az ehhez elégséges pénzeszközökkel.

(2)

A szociális védelmi rendszereken belüli megfelelő forrásokra és szociális segítségnyújtásra vonatkozó egységes kritériumokról szóló, 1992. június 24-i 92/441/EGK tanácsi ajánlás (1) továbbra is kiindulópontnak tekintendő a szegénység és a társadalmi kirekesztés leküzdéséhez kapcsolódó közösségi politika tekintetében, jelentőségéből mit sem vesztett, ugyanakkor sokat kell még tenni teljes körű végrehajtása érdekében.

(3)

1992 óta új politikai eszközök kerültek bevezetésre. Ezen eszközök közé tartozik a szociális védelemre és a társadalmi befogadásra irányuló nyílt koordinációs módszer, melynek céljai közt szerepel a mindenkire kiterjedő aktív társadalmi befogadás megvalósítása a munkaerőpiacon való részvétel és a perifériára szorult személyek és csoportok szegénysége és kirekesztettsége elleni küzdelem elősegítésével (2). Egy további eszközt jelent az európai foglalkoztatási stratégia, mely többek között a következőkre irányul: a társadalmi befogadás erősítése, a szegénység elleni küzdelem, a munkaerő-piaci kirekesztettség megakadályozása, valamint a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási integrációja (3).

(4)

A tartós szegénység és munkanélküliség, valamint a többszörösen hátrányos helyzetű személyek arányának növekedése megoldásként átfogó és integrált politikát követel (4). A szociális védelmi rendszerek korszerűsítése érdekében egy integrált és aktív befogadási stratégia keretében a megfelelő jövedelemtámogatást a munkaerőpiacokkal való kapcsolat és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés kontextusában kell megvalósítani (5). Ez a stratégia teljes mértékben kiegészítője a rugalmas biztonságon alapuló megközelítésnek (flexicurity-elv), miközben azokra irányul, akik kiszorultak a munkaerőpiacról. A munkavállalói aktivitás és mobilitás elősegítésével hozzájárul a lisszaboni stratégia megvalósításához, másrészt az EU fenntartható fejlődési stratégiája szociális dimenziójának építőelemeként is szolgál (6).

(5)

Az ajánlás végrehajtásának lépéseit a nemzeti prioritások és a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében kell végrehajtani.

(6)

Ez az ajánlás és a benne foglalt közös elvek végrehajtása nem sérti a közösségi jog alkalmazását, beleértve többek között az állami támogatásokra vonatkozó szabályozást, az általános csoportmentességi rendeletet (7), valamint a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi szabályozást.

(7)

A szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok határozzák meg a jövedelemtámogatás szintjét és a megfelelő intézkedéscsomagokat, figyelembe véve a helyi, regionális és nemzeti szintű eltéréseket és szükségleteket,

A BIZOTTSÁG A KÖVETKEZŐKET AJÁNLJA A TAGÁLLAMOKNAK:

1.   A munkaerőpiacról kiszorultak aktív befogadása olyan átfogó stratégia kialakításával és végrehajtásával, amely integrálja a megfelelő jövedelemtámogatást, a befogadó munkaerőpiacokat és a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az aktív befogadásra irányuló politika feladata, hogy megkönnyítse a munkaképes személyek fenntartható és minőségi foglalkoztatáshoz való hozzáférését, a nem munkaképesek számára pedig méltó életkörülményeket biztosítson, és támogassa társadalmi szerepvállalásukat.

2.   Az integrált és aktív befogadási stratégia hatékonyságának biztosítása a következő eszközök által:

a)

Átfogó szakpolitikai keret, mely meghatározza az aktív befogadási stratégia három elemének ideális ötvözetét, figyelembe véve e stratégiák együttesének a hátrányos helyzetűek társadalmi és gazdasági integrációjára gyakorolt hatását, valamint lehetséges kölcsönhatásaikat, beleértve a szinergiákat és a lehetséges kompromisszumokat is;

b)

Integrált végrehajtás az aktív befogadási stratégia három eleme tekintetében, mely által hatékonyan lehetne kezelni a szegénységhez és társadalmi kirekesztettséghez vezető sokrétű okokat, és erősíteni lehetne az aktív befogadási politikát elősegítő állami hivatalok és szolgálatok közötti koordinációt;

c)

Politikai koordináció a helyi, regionális, nemzeti és uniós hatóságok között az egyedi szerepeknek, hatásköröknek és prioritásoknak megfelelően;

d)

Aktív közreműködés a stratégiák fejlesztése, végrehajtása és értékelése terén valamennyi releváns szereplő részvételével, beleértve a szegénység és a szociális kirekesztés által érintett személyeket, a szociális partnereket, nem kormányzati szervezeteket és szolgáltatókat.

3.   Biztosítása annak, hogy az aktív befogadási politika:

a)

támogatja az alapvető jogok érvényesítését;

b)

hozzájárul a nemek közötti egyenlőség és az általános esélyegyenlőség előmozdításához;

c)

fokozottan figyelembe veszi a halmozottan hátrányos helyzetűek összetett nehézségeit és a különböző, védelmet igénylő csoportok különleges helyzetét és szükségleteit;

d)

figyelembe veszi a helyi és regionális helyzetet és javítja a területi kohéziót;

e)

összhangban van a szociál- és foglalkoztatáspolitikák életciklus alapú megközelítésével a generációk közötti szolidaritás támogatása és a szegénység generációk közötti továbbadásának megállítása érdekében.

4.   Integrált és aktív befogadási stratégiák megteremtése a stratégia valamennyi elemében, az alábbi közös elvekkel és iránymutatásokkal összhangban, a szubszidiaritás elvének, valamint a különböző helyzetek, szükségletek és prioritások tiszteletben tartása mellett, a közösségi jog – többek között az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás, valamint a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó közösségi szabályozás – alkalmazásának sérelme nélkül.

a)   Megfelelő jövedelemtámogatás

A társadalmi kirekesztettség megszüntetésének átfogó és konzisztens részeként az egyének azon alapvető jogának elismerése, miszerint az emberi méltósággal összeegyeztethető életvitelhez elégséges erőforrást és szociális segítségnyújtást kell biztosítani számukra;

i.

A szociális védelmi rendszerek szükség szerinti felülvizsgálata a 92/441/EGK ajánlás B. részében felsorolt közös elvek fényében. Az aktív befogadási stratégia keretében az elégséges erőforráshoz való jog tekintetében az alábbiaknak kell teljesülniük:

azon személyek esetében, akik állapota ezt lehetővé teszi, aktív munkavállalási vagy szakképzési hajlandóságoz kell kötni, illetve más személyek esetében gazdasági és szociális integrációs intézkedésekhez,

nemzeti szinten az érintettek gazdasági és szociális integrációjához szükségesnek ítélt politikákhoz kell társulnia.

ii.

Ezen jog végrehajtásának biztosítása a 92/441/EGK ajánlás C. pontjának (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott gyakorlati iránymutatásokkal összhangban. Az emberi méltósággal összeegyeztethető életvitelhez szükséges erőforrásokat a megfelelő nemzeti mutatók alapján kell meghatározni, figyelembe véve különösen az adott tagállam háztartásaira (azok típusa és mérete szerint) megállapított életszínvonalat és árszintet. Az aktív befogadási politika keretében biztosítani kell a munkaképes személyek számára a munkakeresés ösztönzőit, a támogatásokat pedig az egyedi szükségletekhez mérten kell kiigazítani, illetve kiegészíteni.

b)   Befogadó munkaerőpiacok

A munkaképes személyekre vonatkozó intézkedések elfogadása annak biztosítására, hogy – akár első, akár sokadik alkalommal lépnek a munkaerőpiacra – munkaképességüknek megfelelő foglalkoztatási viszonyba kerüljenek és abban is maradjanak.

i.

Az aktív befogadási stratégiákkal összefüggésben az alábbi közös alapelvek támogatása:

A munkaerőpiacról kiszorultak szükségleteinek figyelembevétele hatékony társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedésük megkönnyítése, valamint foglalkoztathatóságuk előmozdítása érdekében.

A befogadó munkaerőpiacok megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozatala annak érdekében, hogy a munkavállalás lehetősége mindenki számára nyitva álljon.

A minőségi munkahelyek támogatása, többek között a fizetés és a juttatás, a munkakörülmények, az egészségügyi és biztonsági feltételek, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés, karrierlehetőségek, különös tekintettel a kereseti szegénység megszüntetése érdekében.

A munkaerő-piaci szegmentáció megszüntetése a foglalkoztatásban maradás és a munkahelyi előmenetel támogatása által.

ii.

E fent említett elvek végrehajtására vonatkozó gyakorlati iránymutatások:

A humánerőforrásba történő beruházás kibővítése és javítása részvételre ösztönző oktatási és képzési politika segítségével, többek között hatékony, az egész életen át tartó tanuláshoz segítő stratégiák alkalmazásával; az oktatási és képzési rendszerek hozzáigazítása az új szakmai követelményekhez és a digitális jártasság igényéhez.

Aktív és preventív munkaerő-piaci intézkedések, beleértve a személyre szabott, egyéni, az igényeknek megfelelő szolgáltatások és támogatást, mely magában foglalja az igények időben történő felmérését, a munkakereséshez nyújtott támogatást, tanácsadást és az aktív munkakeresésre való ösztönzést.

Az adó- és szociális ellátási rendszerek ösztönző és visszatartó tényezőinek folyamatos felülvizsgálata, ideértve az ellátások adminisztrációját és feltételrendszerét, illetve a magas tényleges adómértékek jelentős csökkentését – elsősorban az alacsony jövedelműek számára –, a szociális védelem megfelelő szintű biztosítása mellett.

A szociális gazdaság és a védett foglalkoztatás támogatása mint a hátrányos helyzetűek munkába állásának jelentős forrása, a pénzügyi integráció és a mikrokölcsönök támogatása, a munkaerő-felvétel elősegítése a munkavállalók számára nyújtott pénzügyi ösztönzők által, új szolgáltatóipari munkahelyforrások megteremtése, különösen helyi szinten, valamint a munkaerő-piaci befogadás fontosságának egyre erőteljesebb tudatosítása.

A munkaerőpiachoz való alkalmazkodás előmozdítása, munkavállalói támogatás biztosítása, támogató környezet megteremtése, melyben hangsúlyt kap az egészség és a jólét biztosítása, a megkülönböztetés tilalma és a munkajognak a társadalmi dialógussal egybekötött alkalmazása.

c)   A minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Valamennyi olyan intézkedés meghozatala, mely a vonatkozó nemzeti rendelkezésekkel összhangban megfelelő szociális támogatást biztosít az érintettek számára a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés által. Külön hangsúlyt kell fektetni az alábbi intézkedésekre:

Olyan szolgáltatások biztosítása, melyek alapvetőek az aktív társadalmi és gazdasági integrációra irányuló politikában, többek között szociális segítségnyújtási szolgáltatások, foglalkoztatási és képzési szolgáltatások, lakhatási támogatás és szociális lakásprogramok, gyermekgondozási, a tartós gondozást támogató szolgáltatások, valamint egészségügyi szolgáltatások terén az alábbi, a helyi, regionális és nemzeti hatóságok szerepének, a hatályos közösségi szabályozásnak és a tagállamok eltérő helyzetének, szükségleteinek és prioritásainak figyelembevételével kialakított közös alapelvekkel összhangban:

Területi rendelkezésre állás, tényleges fizikai hozzáférhetőség, megfizethetőség.

Szolidaritás, esélyegyenlőség a szolgáltatások felhasználói és a munkavállalók számára, a különböző felhasználókra való tekintettel.

A humánerőforrásba történő beruházás, munkafeltételek, megfelelő fizikai infrastruktúra.

Integrált módon kialakított és megvalósított, átfogó és összehangolt szolgáltatások.

A felhasználók bevonása és egyénre szabott megközelítések a személyek összetett egyedi igényeinek kielégítése érdekében.

Nyomon követés és teljesítményértékelés, valamint a bevált gyakorlatok megosztása.

5.   A megfelelő források és ellátások biztosítása szociális védelmi intézkedések keretében; az aktív befogadás támogatása érdekében a strukturális alapok forrásainak és az alapokra vonatkozó rendelkezéseknek a felhasználása, különös tekintettel az Európai Szociális Alapra.

Részletes rendelkezések meghatározása, azok költségfinanszírozása, a velük kapcsolatos adminisztráció megszervezése, valamint a rendelkezések végrehajtása a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően.

A gazdasági és költségvetési korlátok, a nemzeti hatóságok által kijelölt prioritások és a közpénzügyi helyzet figyelembevétele a munkavállalás ösztönzői, a szegénység leküzdése és a fenntartható költségvetési ráfordítás közti egyensúly kialakítása érdekében.

Azon szükséges intézkedések meghozatala, melyek által biztosítható, hogy mindenki, még a leginkább hátrányos helyzetben lévők is megfelelő tájékoztatást kapjanak az őket megillető jogokról és támogatásokról, adott esetben információs technológiák segítségével.

A közigazgatási eljárások lehető legnagyobb mértékű leegyszerűsítése, valamint forrás- és helyzet-felülvizsgálati rendelkezések meghozatala.

Lehetőség szerint, valamint a nemzeti rendelkezésekkel összhangban az érintett számára könnyen elérhető illetékes közigazgatósági hatóság – illetve szükség esetén egy független harmadik fél, például bíróság – előtti fellebbezések eljárásmenetének megszervezése.

6.   Alkalmasabb mutatók és tájékoztatási rendszer kifejlesztése, hogy a rendelkezésre álló adatok egyre inkább naprakészek és összehasonlíthatóak legyenek az aktív befogadási stratégia mindhárom pillérében.

A szociális védelemmel foglalkozó bizottsággal és a foglalkoztatási bizottsággal szoros együttműködésében, valamint a Progress program támogatása mellett megvalósuló nyílt koordinációs módszeren alapuló aktív befogadási stratégia figyelemmel kísérése és értékelése.

A lisszaboni stratégia általános programjával való összhang biztosítása a társadalmi kohézióra irányuló céloknak megfelelően.

Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 3-án.

a Bizottság részéről

Vladimír ŠPIDLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 245., 1992.8.26., 46. o.

(2)  A Bizottság COM(2005) 706. közleménye – Közös munka, jobb munka: Új keretprogram az Európai Unió szociális védelmi és integrációs politikájának nyílt koordinációjához.

(3)  A Tanács határozata (2008. július 7.) a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról; a 10614/2/082008 tanácsi dokumentum (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(4)  A Bizottság COM(2007) 620 közleménye – A szociális védelem korszerűsítése a nagyobb társadalmi igazságosság és gazdasági kohézió érdekében: a munkaerő-piacról leginkább kiszorultak aktív integrációjának elősegítése, valamint a Bizottság COM(2005) 33 közleménye a Szociálpolitikai Menetrendről.

(5)  A Bizottság COM(2006) 44 közleménye a munkaerőpiactól legtávolabb élő munkavállalók aktív integrációját támogató közösségi fellépésről folytatott konzultációról.

(6)  A Bizottság COM(2007) 620 közleménye, a 2007. december 14-i Európai Tanács elnökségi következtetései, és a szociális védelemmel foglalkozó bizottság 2008. július 3-i, az aktív befogadásról szóló feljegyzése. Különös tekintettel: A Tanács 2007. december 5-i következtetései (16139/07 dokumentum); a Régiók Bizottságának 2008. június 18-i, az aktív befogadásról szóló véleménye (Doc. CdR 344/2007); az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. október 27-i, a minimális szociális normákról szóló véleménye (Doc. CESE 892/2007).

(7)  A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008.8.9., 3. o.)


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/15


A TANÁCS 2008/868/KKBP HATÁROZATA

(2008. október 13.)

az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. október 15-én elfogadta az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR Tchad/RCA művelet) szóló 2007/677/KKBP együttes fellépést (1).

(2)

Az együttes fellépés 10. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a harmadik államok részvételére vonatkozó részletes szabályok a Szerződés 24. cikke szerint megállapodás tárgyát képezik.

(3)

A Tanács 2004. szeptember 13-i felhatalmazását követően az elnökség az Európai Unió Tanácsa főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője támogatásával tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az EUFOR Tchad/RCA műveletben történő részvételéről szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről.

(4)

A megállapodást az Európai Unió nevében jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről szóló megállapodást az Európai Unió nevében a Tanács jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Luxembourgban, 2008. október 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 279., 2007.10.23., 21. o.


FORDÍTÁS

MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és az Orosz Föderáció között az Orosz Föderációnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről

AZ EURÓPAI UNIÓ (EU),

egyrészről, és

AZ OROSZ FÖDERÁCIÓ

másrészről,

a továbbiakban: a felek,

FIGYELEMBE VÉVE

az Európai Uniót a Csádi Köztársaságban és a Közép-afrikai Köztársaságban katonai erő telepítésére felhatalmazó, 2007. szeptember 25-i 1778 (2007) ENSZ BT-határozatot,

az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR Tchad/RCA művelet) szóló, 2007. október 15-i 2007/677/KKBP együttes fellépés Tanács általi elfogadását,

a Politikai és Biztonsági Bizottság 2008. május 14-i CHAD/3/2008 határozatával módosított, a harmadik államoknak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról szóló CHAD/1/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozatot, és az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai művelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló CHAD/2/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozatot,

MIVEL:

(1)

Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője 2007. december 7-i keltezésű levelében felkérte az Orosz Föderációt, hogy fontolja meg lehetséges részvételét az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében.

(2)

Az Orosz Föderáció 2008. április 23-i keltezésű levelében kifejezte a lehetséges részvételének megfontolására irányuló készségét.

(3)

Az Unió Tanácsának főtitkára/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője, valamint az Orosz Föderáció külügyminisztere 2008. április 29-én a válságkezelési műveletekben való kölcsönös együttműködésről szóló közös nyilatkozatot bocsátott ki,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Részvétel a műveletben

(1)   Az orosz fél részt vesz az Európai Unió által az 1778 (2007) ENSZ BT-határozattal, az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR Tchad/RCA művelet) (a továbbiakban: az EU-művelet) szóló, 2007. október 15-i 2007/677/KKBP együttes fellépéssel, valamint a 2008. január 18-i műveleti tervvel összhangban vezetett műveletben, azáltal, hogy rendelkezésre bocsátja az Orosz Föderáció haderőinek katonai kontingensét (a továbbiakban: az orosz katonai kontingens), amely légi szállítással támogatja az EU-műveletet az e megállapodás 6. cikkében említett, a végrehajtásra vonatkozó rendelkezésekben szereplő végrehajtási feltételekre is figyelemmel. A légi szállítás az orosz katonai kontingens légi járműveivel, az Európai Unió által vezetett erők (EUFOR), valamint a csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági ENSZ-misszió (MINURCAT) személyzete életének és biztonságának garantálása céljából történik, és magában foglalja EUFOR és a MINURCAT személyzetének és rakományának a szállítását, továbbá az EUFOR és a MINURCAT személyzete érdekében végzett keresési és mentési tevékenységet.

(2)   Az Orosz Föderációnak az EU-művelethez való hozzájárulása nem érinti az Európai Unió döntéshozatali autonómiáját.

(3)   Az orosz fél biztosítja, hogy az orosz katonai kontingens a következőkkel összhangban teljesítse misszióját:

az e cikk (1) bekezdésében említett 2007/677/KKBP együttes fellépés,

a mindkét fél által jóváhagyandó végrehajtási rendelkezések.

(4)   Az orosz katonai kontingens állománya az EU-művelet harcérintkezési szabályait alkalmazza mindaddig, amíg azok nem ellentétesek az orosz nemzeti joggal. Az orosz fél által a harcérintkezési szabályok tekintetében tett esetleges kikötéseket/korlátozásokat hivatalosan ismertetik az EU műveleti parancsnokkal.

(5)   Az orosz katonai kontingens feladatait az 1778 (2007) ENSZ BT-határozatban előírt uniós művelet megbízatásával és célkitűzéseivel összhangban végzi, és ennek megfelelő magatartást tanúsít.

(6)   Az orosz fél – akár az EU műveleti parancsnok kérésére, akár az orosz fél saját döntése alapján – a felek egymással folytatott konzultációit követően bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Az orosz fél bármely, a műveletben való részvételében bekövetkezett változásról kellő időben tájékoztatja az EU műveleti parancsnokot.

2. cikk

A haderők jogállása

(1)   Az orosz katonai kontingens jogállására – a műveleti területre történő megérkezéstől – az Európai Unió és a Csádi Köztársaság, a Közép-afrikai Köztársaság és a Kameruni Köztársaság között érvényben lévő, a haderők jogállásáról szóló megállapodásokat kell alkalmazni.

(2)   A haderők jogállásáról szóló, e cikk (1) bekezdésében említett megállapodások sérelme nélkül, az orosz fél hatáskört gyakorol az orosz katonai kontingens felett.

(3)   Az orosz fél képviselője részt vesz az orosz katonai kontingenst érintő követelések rendezésére szolgáló – az e cikk (1) bekezdésében említett, a haderők jogállásáról szóló megállapodásokban előírt – eljárásokban.

(4)   Az orosz fél felel az orosz katonai kontingensnek az EU-műveletben való részvételéhez kapcsolódó, az orosz katonai kontingens katonai személyzete valamely tagjától érkező vagy vele kapcsolatos bármely követelés kielégítéséért. Az orosz fél felel az orosz katonai kontingens katonai állományának bármely tagja ellen irányuló – különösen jogi vagy fegyelmi – eljárások megindításáért, saját törvényeivel és rendelkezéseivel összhangban.

(5)   Az Európai Unió vállalja annak biztosítását, hogy e megállapodás aláírásakor a tagállamok nyilatkozatot tesznek, melyben lemondanak az Orosz Föderációval szemben támasztott, az Orosz Föderációnak az EU-műveletben való részvételével kapcsolatos igényeikről. Ezen nyilatkozat e megállapodás mellékletét képezi.

(6)   Az orosz fél vállalja, hogy e megállapodás aláírásakor nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy lemond az EU-műveletben részt vevő bármely állammal szembeni követeléseiről. Ezen nyilatkozat e megállapodás mellékletét képezi.

(7)   A franciaországi párizsi műveleti parancsnoksághoz biztosított személyzet jogállására a Francia Köztársaság hatáskörrel rendelkező hatóságai és az Orosz Föderáció közötti megállapodásokat kell alkalmazni.

3. cikk

Minősített információk

(1)   Az orosz fél az Orosz Föderáció jogszabályaiban lefektetett, a minősített információk védelmével kapcsolatos előírásoknak megfelelően véd minden, az EU-val folytatott együttműködés keretében rendelkezésére bocsátott EU minősített információt. E célból a felek biztonsági minősítései az alábbiaknak felelnek meg:

EU

Orosz Föderáció

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Az Orosz Föderáció „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ” titkossági megjelölése megfelel az EU RESTREINT UE biztonsági minősítésének.

(2)   Az orosz fél megteszi valamennyi szükséges intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az EU-művelet keretében a részére átadott EU minősített információk az EU minősített információk védelmére vonatkozó, az EU-ban alkalmazott minimumkövetelmények és alapelvek által előírt szintű védelemben részesüljenek, ezért az orosz fél:

nem használja a számára átadott minősített információkat egyéb célra, mint amelyre ezen minősített információkat az EU kiadta,

nem fedi fel ezeket az információkat harmadik feleknek az EU előzetes írásos beleegyezése nélkül,

biztosítja, hogy a számára átadott minősített információkhoz való hozzáférést csak olyan egyének számára engedélyezzék, akiknek hivatalos feladataik végrehajtásához ismerniük kell ezeket az információkat, és akik – amennyiben az információ minősítése CONFIDENTIEL UE vagy annál magasabb – biztonsági átvilágításon estek át,

biztosítja, hogy a minősített információkhoz való hozzáférés engedélyezése előtt valamennyi, ezen információkhoz való hozzáférést kérő egyén tájékoztatást kapjon az információ minősítésének megfelelő védelmet nyújtó biztonsági szabályzat követelményeiről és azokat teljesítse,

biztosítja, hogy megfelelő fizikai biztonsági intézkedésekkel védjék mindazokat a helyiségeket, területeket, épületeket, irodákat, termeket, kommunikációs és információs rendszereket, ahol minősített információkat és dokumentumokat tárolnak és/vagy kezelnek,

biztosítja, hogy a részére kiadott minősített dokumentumokat azok átvételekor különleges nyilvántartásba vegyék,

értesíti az EU-t a számára átadott minősített információk bármilyen tényleges vagy feltételezett megsértéséről vagy veszélyeztetéséről. Ebben az esetben az orosz fél vizsgálatot indít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket a megismétlődés elkerülése érdekében.

(3)   Figyelemmel a minősítés szintjére, a minősített információkat diplomáciai csatornákon, biztonsági postaszolgálat vagy személyes szállítás útján kell továbbítani.

(4)   Amennyiben az EU és az Orosz Föderáció között megállapodás jön létre a minősített információk védelmét illetően, úgy a megállapodás rendelkezéseit az EU-művelettel összefüggésben is alkalmazni kell.

4. cikk

Parancsnoki lánc

(1)   Az orosz katonai kontingens teljes mértékben az orosz fél parancsnoksága alatt áll.

(2)   A hatáskörrel rendelkező orosz hatóságok felhatalmazzák a műveleti parancsnokot arra, hogy az orosz katonai kontingensnek a műveleti területre történő megérkezését követően feladatokat rójon ki az orosz katonai kontingensre az e megállapodás 1. cikkének (1) bekezdésében leírt misszió teljesítése érdekében. Egy légi műveletre vonatkozó megbízás vagy az orosz katonai kontingenst érintő, bármely egyéb határozat megtervezése során biztosítani kell az orosz katonai kontingens katonai főképviselőjével való teljes körű koordinációt. Az Orosz Föderációt a művelet napi irányításának terén ugyanolyan jogok illetik meg és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint a műveletben részt vevő uniós tagállamokat.

(3)   Az orosz fél az orosz katonai kontingensnek az EUFOR-ban való képviseletére katonai főképviselőket nevez ki mind a franciaországi párizsi műveleti parancsnoksághoz, mind a csádi Abéché-i uniós kötelékparancsnoksághoz. Valamennyi katonai főképviselő alkalmazhat segítőket. A katonai főképviselők az EUFOR-t érintő valamennyi kérdésben konzultálnak az EU-s parancsnoki lánccal. A kontingens napi szintű fegyelméért az orosz katonai kontingens parancsnoka felel.

5. cikk

Pénzügyi szempontok

(1)   Az orosz fél viseli az EU-műveletben való részvételével kapcsolatos valamennyi költséget, azon költségek kivételével, amelyekre az e megállapodás 6. cikkében említett végrehajtási rendelkezések szerint közös finanszírozás vonatkozik.

(2)   Az EUFOR Tchad/RCA az e megállapodás 6. cikkében említett végrehajtási rendelkezésekben szereplő feltételek mellett, költségtérítéses alapon logisztikai támogatást nyújt az orosz katonai kontingensnek.

(3)   Az EU mentesíti az orosz felet a közös költségekhez való pénzügyi hozzájárulás alól.

(4)   Az EU-művelet végrehajtásának helyszínéül szolgáló állam(ok)ból származó természetes vagy jogi személyekkel kapcsolatos halál, sérülés, veszteség vagy kár esetén a kártérítést az e megállapodás 2. cikke (1) bekezdésében említett, a haderők jogállására vonatkozó megállapodások rendelkezései szerint kezelik.

(5)   Az ezen megállapodás 6. cikkében említett végrehajtási rendelkezésekben meghatározott kiadások adminisztratív kezelését arra az uniós mechanizmusra bízzák, amely a művelettel kapcsolatos közös költségeket és a nemzetek által viselt költségeket kezeli.

6. cikk

A megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezések

Az orosz félnek az EU-műveletben való részvétele az Orosz Föderáció Honvédelmi Minisztériuma és az EU műveleti parancsnok által megállapítandó, a jelen megállapodás végrehajtási intézkedéseit tartalmazó rendelkezésekben foglalt technikai és igazgatási szabályoknak megfelelően hajtandó végre.

7. cikk

A szerződéses kötelezettségek nem teljesítése

Amennyiben az egyik fél nem teljesíti az ezen megállapodás 1–6. cikkében meghatározott kötelességeit, úgy a másik fél ezt a megállapodást egy hónappal korábban megküldött előzetes értesítéssel felmondhatja.

8. cikk

A jogviták rendezése

(1)   Az e megállapodás és az annak végrehajtására vonatkozó rendelkezések értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban a felek között felmerülő jogvitákat a felek megfelelő szintű illetékes hatóságai rendezik, vagy a rendezés diplomáciai úton történik.

(2)   Bármilyen pénzügyi követelés vagy jogvita, melyek megoldására ezen cikk (1) bekezdése értelmében nem került sor, a kölcsönös megállapodás alapján választott békéltető vagy közvetítő elé terjeszthető.

A békéltetés vagy közvetítő útján nem rendezett bármilyen követelést vagy jogvitát bármelyik fél választottbíróság elé vihet. Mindkét fél egy-egy választottbírót jelöl ki a választottbíróság tagjává. Az ily módon kijelölt két választottbíró jelöli ki a harmadik, elnökként eljáró választottbírót. Amennyiben az egyik fél a másik fél által küldött, a jogvita választottbíróság elé való terjesztéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül nem jelöl ki választottbírót, vagy amennyiben a két választottbíró a kinevezés után két hónapon belül a nem tud megállapodásra jutni a harmadik választottbíró kinevezéséről, akkor bármelyik fél kérheti a Nemzetközi Bíróság elnökét, hogy jelöljön ki egy választottbírót. Amennyiben a Nemzetközi Bíróság elnöke valamely féllel azonos nemzetiségű, vagy bármilyen oknál fogva nem tudja a fenti feladatot ellátni, a szükséges kinevezést a Nemzetközi Bíróság következő legmagasabb tisztséget viselő azon tagja végzi el, aki egyik féllel sem azonos nemzetiségű. A választottbíróság a méltányosság alapján határoz. A választottbírók nem szabhatnak ki megtorló jellegű kártérítést. A választottbírók megállapodnak a választottbírósági eljárásról. A választottbírósági eljárás helyszíne Brüsszel, nyelve az angol. A választottbírósági határozat tartalmazza az alapját képező indokolást, és a felek a jogvitában született végső ítéletként elfogadják azt. Mindkét fél saját költségeit fedezi, és valamennyi közös költséget egyenlő mértékben kell megosztani a felek között.

9. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a megállapodás az azt követő első hónap első napján lép hatályba, amely során a felek kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások befejezéséről.

(2)   Ez a megállapodás az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazandó.

(3)   Ez a megállapodás az orosz félnek az EU-művelethez való hozzájárulása idejére marad hatályban. E megállapodás megszűnése nem érinti az e megállapodás végrehajtásából a megszűnést megelőzően eredő jogokat és kötelezettségeket.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 5-én, két példányban, angol és orosz nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

az Európai Unió részéről

az Orosz Föderáció részéről

MELLÉKLET

NYILATKOZATOK

A megállapodás 2. cikkének (5) és (6) bekezdésében említett

Az EU-tagállamok nyilatkozata:

„Az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéről (EUFOR Tchad/RCA művelet) szóló, 2007. október 15-i 2007/677/KKBP együttes fellépést alkalmazó EU-tagállamok, a belső jogrendjük által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekeznek lemondani az Orosz Föderációval szemben – saját állományuk tagjainak sérülése, halála, vagy a tulajdonukat képező és az EU-művelet által használt bármely vagyontárgyat ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült kártérítési igényről és teljesítik azokat, ha az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

az állománynak az Orosz Föderációból származó tagja az EU-művelettel kapcsolatos hivatali kötelessége teljesítése során okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét, vagy

az Orosz Föderáció tulajdonát képező vagyontárgy használata okozta, amennyiben a vagyontárgyat az EU-művelettel kapcsolatban használták, kivéve az ezen vagyontárgyat használó EU-művelet állománya Orosz Föderációból származó tagjának súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelezettségszegése esetét.”

Az Orosz Föderáció nyilatkozata:

„Az Európai Uniónak a Csádi Köztársaságban és a Közép-afrikai Köztársaságban a 2007. október 15-i 2007/677/KKBP együttes fellépéssel összhangban végzett katonai műveletéhez (EUFOR Tchad/RCA művelet) hozzájáruló Orosz Föderáció, a belső jogrendje által megengedett mértékben, lehetőség szerint igyekszik lemondani az EU-műveletben részt vevő bármely más állammal szemben – saját állománya tagjának sérülése, halála, vagy a saját tulajdonát képező és az EU-művelet által használt bármely vagyontárgyát ért kár vagy veszteség kapcsán – felmerült kártérítési igényről, ha az ilyen sérülést, halált, kárt vagy veszteséget:

az állomány tagja hivatali kötelessége teljesítése során, az EU-művelettel kapcsolatban okozta, kivéve a súlyos gondatlanság vagy szándékos kötelezettségszegés esetét, vagy

bármely, az EU-műveletben részt vevő államok tulajdonában lévő vagyontárgy használata okozta, amennyiben a vagyontárgyat a művelettel kapcsolatban használták, kivéve az ezen vagyontárgyat használó EU-művelet állományának súlyos gondatlansága vagy szándékos kötelezettségszegése esetét.”


Helyesbítések

18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/21


Helyesbítés az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I., II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2001. április 25-i 807/2001/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 118., 2001. április 27. )

(Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 32. kötet, 135. o.)

A 10. oldalon (magyar nyelvű különkiadás 139. oldalán), a 2377/90/EGK rendelet I. mellékletét módosító A. pont 2.2.3. „Piretroidok” alpontjában a „ciflutrin” sora helyesen:

Farmakológiai hatóanyag(ok)

Jelző maradékanyag

Állatfajok

Maximális maradékanyag-határértékek

Célszövetek

Egyéb rendelkezések

„Ciflutrin

Ciflutrin (izomerek összege)

Szarvasmarha, kecske

50 μg/kg

Zsír

 

10 μg/kg

Máj

10 μg/kg

Vese

20 μg/kg

Tej

A 94/29/EK tanácsi irányelv további rendelkezéseinek meg kell felelni”


18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/22


Helyesbítés a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1182/2007/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 273., 2007. október 17. )

A 3. oldalon, a (22) preambulumbekezdésben:

a következő szövegrész:

„(22)

Az áruburgonya bevonása az 1782/2003/EK rendeletben meghatározott rendszerbe maga után vonja, hogy a közös árakon alapuló, egységes piac megfelelő működésének megóvása érdekében a Szerződés állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit az áruburgonyára is alkalmazni kell, miközben az ágazat igazodásának lehetővé tételére átmeneti időszakot kell biztosítani.”

helyesen:

„(22)

Az étkezési burgonya bevonása az 1782/2003/EK rendeletben meghatározott rendszerbe maga után vonja, hogy a közös árakon alapuló, egységes piac megfelelő működésének megóvása érdekében a Szerződés állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit az étkezési burgonyára is alkalmazni kell, miközben az ágazat igazodásának lehetővé tételére átmeneti időszakot kell biztosítani.”

A 20–24. oldalon, az 52. cikk (az 1782/2003/EK rendelet módosításai) 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10. és 20. pontjában:

a következő szövegrész:

„áruburgonya”

helyesen:

„étkezési burgonya”.

A 22. oldalon, az 52. cikk (az 1782/2003/EK rendelet módosításai) 13. pontjában (új 68b. cikk, a (4) bekezdésben szereplő táblázat, a Portugáliára vonatkozó sor):

a következő szövegrész:

„Portugália

2,400”

helyesen:

„Portugália

2,900”.

A 25. oldalon, az 53. cikkben (a 318/2006/EK rendelet módosításai):

a következő szövegrész:

„A 318/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 32. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében a „VII. mellékletben”-t a „vagy a VIII. mellékletben”-nel kell kiegészíteni.

2.

A VII. mellékletet követően a szöveg a következő melléklettel egészül ki:

helyesen:

„A 318/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 32. cikk (1), (2) és (4) bekezdésében a „VII. mellékletben”-t a „vagy a VIIa. mellékletben”-nel kell kiegészíteni.

2.

A VII. mellékletet követően a szöveg a következő melléklettel egészül ki:

A 25. oldalon, az 55. cikk (4) bekezdésének utolsó mondatában:

a következő szövegrész:

„Az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy ezen időpontot követően csatlakozott tagállamok termelői csoportjait illetően az elismerési tervekre – e rendelet alkalmazásának időpontjától – a 7. cikk (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott támogatások mértékét kell alkalmazni.”

helyesen:

„Az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy ezen időpontot követően csatlakozott tagállamok termelői csoportjait illetően az elismerési tervekre – e rendelet alkalmazásának időpontjától – a 7. cikk (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott támogatások mértékét kell alkalmazni.”

A 28. oldalon, a II. melléklet (az 1782/2003/EK rendelet mellékleteinek módosításai) 4. pontjában:

a következő szövegrész:

„4.

A VII. melléklet a következő ponttal egészül ki:

»M.   Gyümölcs- és zöldségfélék, áruburgonya és faiskolák. (…)«”

helyesen:

„4.

A VII. melléklet a következő ponttal egészül ki:

»M.   Gyümölcs- és zöldségfélék, étkezési burgonya és faiskolák. (…)«”


18.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 307/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.