ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 300

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. november 11.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1110/2008/EK rendelete (2008. november 10.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 1111/2008/EK rendelete (2008. november 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

29

 

*

A Bizottság 1112/2008/EK rendelete (2008. november 10.) A marha- és borjúhúsból készült egyes tartósított termékekre nyújtott export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályokról szóló 1731/2006/EK rendelet módosításáról

31

 

*

A Bizottság 1113/2008/EK rendelete (2008. november 10.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

32

 

*

A Bizottság 1114/2008/EK rendelete (2008. november 10.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

34

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/840/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. november 7.) az Anoplophora chinensis (Forster) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 6631. számú dokumentummal történt)

36

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/841/IB kerethatározata (2008. október 24.) a szervezett bűnözés elleni küzdelemről

42

 

*

A Tanács 2008/842/KKBP határozata (2008. november 10.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont III. és IV. mellékletének módosításáról

46

 

*

A Tanács 2008/843/KKBP közös álláspontja (2008. november 10.) az Üzbegisztánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/734/KKBP közös álláspont módosításáról és meghosszabbításáról

55

 

*

A Tanács 2008/844/KKBP közös álláspontja (2008. november 10.) az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/276/KKBP közös álláspont módosításáról

56

 

 

Helyesbítések

 

 

Helyesbítés a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2008. október 23-i 1043/2008/EK bizottsági rendelethez (HL L 281., 2008.10.24.)

57

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/1


A TANÁCS 1110/2008/EK RENDELETE

(2008. november 10.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspontot módosító 2008/652/KKBP közös álláspontra (1),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2008/652/KKBP közös álláspont további korlátozó intézkedésekről rendelkezik többek között a befektetések befagyasztásával sújtott személyek és jogalanyok, valamint – elkerülendő, hogy a potenciálisan az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó nukleáris tevékenységek vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztése bárminemű pénzügyi támogatást kapjon – az állami pénzügyi támogatások, így pl. az exporthitelezés, -garanciák és -biztosítékok visszatartása, valamint az Iráni Légi Teherszállítási Társaság (Iran Air Cargo) és az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (Islamic Republic of Iran Shipping Line) tulajdonában lévő vagy általuk ellenőrzött, az Iránból induló és oda érkező légi járművek és hajók szállítmányának vizsgálata vonatkozásában, amennyiben ésszerű indokok alapján feltételezhető, hogy a légi jármű vagy hajó a fenti közös álláspont által tiltott termékeket szállít. A 2008/652/KKBP közös álláspont továbbá rendelkezik bizonyos olyan cikkek, anyagok, berendezések, áruk és technológiák szállításának, értékesítésének és átadásának tilalmáról, amelyek hozzájárulhatnak atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységekhez vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztéséhez.

(2)

A 2008/652/KKBP közös álláspont ezenfelül felszólítja valamennyi tagállamot arra, hogy tanúsítsanak éberséget a joghatóságuk alá tartozó pénzügyi intézmények által az Iránban székhellyel rendelkező bankokkal, azok külföldi fiókjaival és leányvállalataival folytatott tevékenységgel szemben, hogy elkerülhető legyen az ilyen tevékenységek hozzájárulása az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységekhez vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztéséhez. E célból a fenti közös álláspont néhány intézkedése a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) vonatkozik.

(3)

Pontosítani kell, hogy a 423/2007/EK rendelet (3) 9. cikke értelmében engedélyezett kifizetések indításához szükséges dokumentumoknak a bankhoz való benyújtása vagy elküldése a listán nem szereplő személy, jogalany vagy szerv részére történő végső kifizetés céljából nem jelenti pénzeszköznek az említett rendelet 7. cikke (3) bekezdésének értelmében vett rendelkezésre bocsátását.

(4)

A 423/2007/EK rendelet a 2007/140/KKBP közös állásponttal összhangban Iránnal szembeni korlátozó intézkedéseket vezetett be. Ennek következtében a gazdasági szereplőknek velük szemben érvényesítendő követelésekkel kell számolniuk, így gondoskodni kell e gazdasági szereplők olyan szerződésekből vagy egyéb ügyletekből eredő követelésekkel szembeni folyamatos védelméről, melyeknek teljesítésére az említett rendelet által előírt intézkedések hatással voltak.

(5)

Ezen intézkedések az Európai Közösséget létrehozó Szerződés hatálya alá tartoznak, és ezért – különösen minden tagállam gazdasági szereplője által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – azok végrehajtásához a Közösségben közösségi jogszabályra van szükség.

(6)

Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. június 5-i 618/2007/EK tanácsi rendelet (4) által bevezetett módosításokra tekintettel módosítani kell a 423/2007/EK rendelet 12. cikkének (2) bekezdésében az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjára történő hivatkozást.

(7)

Ezért a 423/2007/EK rendeletet megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 423/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)

Az 1. cikk a következő pontokkal egészül ki:

„l)

»szerződés vagy ügylet«: bármely ügylet bármilyen formában, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a »szerződés« magában foglal minden garanciát, nevezetesen pénzügyi és viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

m)

»követelés«: bármely kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű követelés, mint például beszámítási követelés vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés, különösen garancia, nevezetesen pénzügyi vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti bármilyen követelés;

n)

»iráni személy, jogalany vagy szervezet«:

i.

az iráni állam vagy annak bármely hatósága;

ii.

bármely, iráni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

iii.

bármely jogi személy, jogalany vagy szervezet, amelynek székhelye Iránban található;

iv.

bármely jogi személy, jogalany vagy szervezet, amely közvetlenül vagy közvetve a fent említett természetes vagy jogi személyek közül egy van több ellenőrzése alatt áll.”;

b)

A 2. cikk (1) bekezdésének a) pontja a következő ponttal egészül ki:

„iii.

a dúsítási, újrafeldolgozó vagy nehézvízzel kapcsolatos tevékenységekhez, az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztéséhez, valamint olyan más területeken folytatott tevékenységekhez felhasználható egyéb áruk és technológiák, amelyekkel kapcsolatban a NAÜ aggodalmát fejezte ki vagy amelyeket nyitott kérdésként jelölt meg. Ezen áruk és technológiák listáját az IA. melléklet tartalmazza.”;

c)

A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Minden, az e rendelet alapján engedélyköteles kivitelre a vonatkozó engedélyt az 1334/2000/EK rendelet 7. cikkében előírt szabályok szerint az exportőr székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságai adják ki. Az engedély a Közösség egész területére érvényes.”;

d)

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„Tilos az I. és az IA. mellékletben felsorolt áruk és technológia Iránból történő vásárlása, behozatala vagy szállítása, függetlenül attól, hogy az érintett cikk Iránból származik-e vagy sem.”;

e)

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„4a. cikk

Az I. és az IA. mellékletben felsorolt áruk és technológia átadásának megakadályozása érdekében az Iráni Légi Teherszállítási Társaság (Iran Air Cargo) és az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (Islamic Republic of Iran Shipping Line) tulajdonában lévő vagy általuk ellenőrzött teherszállító légi járművek és hajók kötelesek az érintett tagállam vámhatósága számára az érkezést vagy az indulást megelőzően információval szolgálni a Közösségbe behozott vagy onnan kivitt minden árura vonatkozóan.

Az érkezést vagy az indulást megelőző adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségre – különösen a betartandó határidőket és a bekérendő adatokat illetően – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. április 13-i 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) a beléptetési és kiléptetési gyűjtő vámáru-nyilatkozatokat, valamint a vámáru-nyilatkozatokat érintő rendelkezéseiben, és a 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 18-i 1875/2006/EK bizottsági rendeletben (6) meghatározott releváns szabályok érvényesek.

Emellett az Iráni Légi Teherszállítási Társaság (Iran Air Cargo) és az Iráni Iszlám Köztársaság Tengerhajózási Társasága (Islamic Republic of Iran Shipping Line) vagy képviselőik kötelesek nyilatkozni arról, hogy ezen árukra alkalmazandó-e az 1334/2000/EK rendelet vagy e rendelet, és amennyiben exportengedély szükséges hozzájuk, meg kell adniuk az árukra vonatkozóan kiállított exportengedély jellemzőit.

A beléptetési és kiléptetési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot és a fent említett további kötelező elemeket 2009. június 30-ig írott formában, kereskedelmi, kikötői vagy szállítási adatok felhasználásával lehet benyújtani, amennyiben ezen adatok tartalmazzák a szükséges részleteket. Kiviteli nyilatkozat esetében a 1875/2006/EK rendelet 30A. mellékletében megadott részleteket 2009. június 30-ig nem szükséges megadni.

2009. július 1-tól a fent említett további kötelező elemeket vagy írásban, vagy az adott esetnek megfelelően a beléptetési és kiléptetési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok révén kell benyújtani.

f)

Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Tilos:

a)

az Európai Unió közös katonai listáján felsorolt árukkal és technológiával, a felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás bármilyen iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

b)

az I. és az IA. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával, illetve az I. és az IA. mellékletben felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy közvetítői szolgáltatás nyújtása bármilyen iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

c)

az Európai Unió közös katonai listáján vagy az I. és az IA. mellékletben felsorolt áruk és technológia előállításával foglalkozó iráni vállalkozásokba való befektetés;

d)

az I. és az IA. mellékletben felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve különösen az említett termékek értékesítésével, beszerzésével, szállításával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást – bármely iráni természetes vagy jogi személy, jogalany vagy szerv részére, vagy Iránban történő felhasználásra;

e)

az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása az a) – d) pontban említett tilalmak megkerülése.”;

g)

A 7. cikkben a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A IV. mellékletben felsorolt személyekhez, jogalanyokhoz vagy szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, vagy ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. A IV. melléklet tartalmazza az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság által az ENSZ BT 1737 (2006) sz. határozatának 12. pontjával és az 1803 (2008) sz. határozatának 7. pontjával összhangban kijelölt személyeket, jogalanyokat és szerveket.”;

h)

A rendelet a következő cikkekkel egészül ki:

„11a. cikk

(1)   A 18. cikk hatálya alá tartozó pénzügyi és hitelintézetek a (2) bekezdésben hivatkozott pénzügyi és hitelintézetekkel folytatott tevékenységük során, valamint annak elkerülése érdekében, hogy e tevékenységük hozzájáruljon az olyan nukleáris tevékenységekhez, amelyek atomfegyverek elterjedéséhez vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztéséhez vezethetnek:

a)

folyamatosan felügyelik a számviteli tevékenységeket többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén, valamint a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeik keretében;

b)

előírják a fizetési megbízások valamennyi olyan adatmezőjének kitöltését, amely az adott tranzakció megbízójával és kedvezményezettjével kapcsolatos és ha nem adják meg ezeket az adatokat, elutasítják a tranzakció végrehajtását;

c)

öt éven át megőrzik a tranzakciók nyilvántartásait, és kérésre ezeket a nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátják;

d)

ha feltételezik, illetve alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a pénzeszközök a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozásához kapcsolódnak, azonnal jelentést tesznek e gyanúról a pénzügyi hírszerző egységnek, vagy bármely egyéb, az érintett tagállam által külön erre a célra kijelölt hatóságnak – a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon jelzett módon, az 5. és 7. cikk sérelme nélkül. A pénzügyi hírszerző egység vagy a kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóság olyan nemzeti központként működik, amely fogadja és elemzi a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozására vonatkozó gyanút megalapozó ügyletekkel kapcsolatos jelentéseket. A pénzügyi hírszerző egységnek vagy a kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságnak szükség esetén, közvetlenül vagy közvetve hozzáféréssel kell rendelkeznie azokhoz a pénzügyi, igazgatási és bűnüldözési információkhoz, amelyekre feladatainak megfelelő ellátásához szüksége van, beleértve a gyanús ügyletekkel kapcsolatos jelentések elemzését is.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések a pénzügyi és hitelintézetek azon tevékenységeire vonatkoznak, amelyeket az alábbiakkal folytatnak:

a)

az Iránban székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézetekkel, különösen a Bank Saderattal;

b)

az Iránban székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézetek VI. mellékletben felsorolt, az e rendelet 18. cikkének hatálya alá tartozó fióktelepeivel és leányvállalataival;

c)

az Iránban székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézetek VI. mellékletben felsorolt, az e rendelet 18. cikkének hatálya alá nem tartozó fióktelepeivel és leányvállalataival;

d)

a VI. mellékletben felsorolt azon pénzügyi és hitelintézetekkel, amelyek sem székhellyel nem rendelkeznek Iránban, sem a 18. cikk hatálya alá nem tartoznak, de az őket irányító természetes vagy jogi személyek iráni illetőségűek.

11b. cikk

(1)   A Bank Saderat e rendelet 18. cikkének hatálya alá tartozó fióktelepeinek és leányvállalatainak – a III. mellékletben felsorolt internetes oldalakon jelzett módon – értesíteniük kell a székhelyük szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát minden általuk végzett vagy fogadott pénzátutalásról, a felek nevéről, az ügylet összegéről és időpontjáról legkésőbb öt nappal azt követően, hogy az adott pénzátutalást elvégezték vagy fogadták. Ha rendelkezésre áll erre vonatkozó információ, a nyilatkozatban jelezni kell a tranzakció természetét, adott esetben az ügylet tárgyát képező áruk természetét, és különösen azt, ha az 1334/2000/EK vagy e rendelet hatálya alá tartozó árukról van szó, és amennyiben kivitelük engedélyköteles, fel kell tüntetni a vonatkozó engedély számát.

(2)   Az információcserére vonatkozó szabályokra is figyelemmel a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak haladéktalanul továbbítaniuk kell ezeket az adatokat szükség szerint – megakadályozandó bármely olyan ügyletet, amely elősegítheti az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységeket vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztését – azon tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai részére, amelyekben az ügyletben érintett másik fél lakóhellyel/székhellyel rendelkezik.”;

i)

A 12. cikkben a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott tilalmak nem vonják maguk után az érintett természetes vagy jogi személyek vagy jogalanyok felelősségét, amennyiben nem volt tudomásuk arról, és nem volt alapos okuk arra gyanakodni, hogy eljárásuk megsérti ezeket a tilalmakat.”;

j)

A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A 11a. és 11b. cikkben előírt, az e rendelet hatálya alá tartozó intézmény vagy személy által, illetve egy ilyen intézmény vagy személy alkalmazottja vagy igazgatója által jóhiszeműen közölt, a 11a. és 11b. cikkben említett információ az intézményt vagy a személyt, illetve annak igazgatóit vagy alkalmazottait semmiféle felelősséggel nem terheli.”;

k)

A rendelet a következő cikkel egészül ki:

„12a. cikk

(1)   Nem teljesíthető semmiféle kártalanítási vagy egyéb hasonló jellegű követelés, mint például beszámítási követelés vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés, nevezetesen pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti bármilyen követelés, amennyiben az alábbiak nyújtották be:

a)

a IV., V. és VI. mellékletben felsorolt személyek, jogalanyok vagy szervezetek;

b)

bármely egyéb iráni személy, jogalany vagy szervezet, ideértve az iráni kormányt is;

c)

bármely, a fenti személyeken vagy jogalanyokon keresztül vagy nevükben eljáró személy, jogalany vagy szervezet;

bármely olyan szerződés vagy ügylet esetén, melynek teljesítését az e rendeletben megállapított intézkedések közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették volna.

(2)   Valamely szerződés vagy ügylet teljesítését ezen rendelet által megállapított intézkedések által érintettnek kell tekinteni, ha a követelés keletkezése vagy tartalma ezekre az intézkedésekre közvetlenül vagy közvetve visszavezethető.

(3)   Egy követelés érvényesítésére vonatkozó bármely eljárás során a követelést érvényesítő személyre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy a követelés kielégítése nem ütközik a 1. bekezdés tilalmába.”;

l)

A rendelet 15. cikkének (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„d)

a VI. melléklet módosítására a 2008/652/KKBP közös álláspont III. és IV. mellékletére tekintettel meghozott határozatok alapján.”;

m)

e rendelet I. mellékletének szövegét az Ia. melléklet váltja fel;

n)

a II. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép;

o)

a III. melléklet helyébe e rendelet III. mellékletének szövege lép;

p)

e rendelet IV. mellékletének szövege VI. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 213., 2008.8.8., 58. o.

(2)  HL L 309., 2005.11.25., 15.o.

(3)  HL L 103., 2007.4.20., 1.o.

(4)  HL L 143., 2007.6.6., 1.o.

(5)  HL L 117., 2005.5.4., 13. o.

(6)  HL L 360., 2006.12.19., 64. o.”;


I. MELLÉKLET

„IA. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontjában említett áruk és technológia

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1.

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában az alábbi “Leírás” oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket az 1334/2000/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2.

Az alábbi „Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből” oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a „Leírás” oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék paraméterein.

3.

Az Egyszeres Idézőjelbe (‧‧) tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4.

Az idézőjelben („”) szereplő fogalmak meghatározását lásd az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletében.

Általános megjegyzések

1.

Az e mellékletben szereplő tilalmak célja nem kerülhető meg olyan tilalom alá nem tartozó áruk (például termelőüzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több tilalom alá tartozó alkatrészt tartalmaznak, ha a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek az áruk alapvető elemei és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés:

Annak eldöntése során, hogy a tilalom alá tartozó alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek a tilalom alá tartozó alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő áru alapvető elemévé teszik.

2.

Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek újak és használtak is.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

(Az IA.B. szakasszal együtt értelmezendő.)

1.

Az alábbi A. rész (Áruk) tilalom alá tartozó termékeinek „fejlesztéséhez”, „előállításához” és „felhasználásához” szükséges „technológia” értékesítése, beszerzése, átadása vagy kivitele az I.A.B. szakasz rendelkezéseinek megfelelően tiltott.

2.

A tilalom alá eső termékek „fejlesztéséhez”, „előállításához” és „felhasználásához”„szükséges”„technológia” akkor is tilalom alatt marad, ha az a tilalom alá nem tartozó termékekhez is alkalmazható.

3.

A tilalom nem terjed ki a nem ellenőrzött vagy a 423/2007/EK rendelettel összhangban kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (teszteléséhez) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.

4.

A „technológiaátadás” tilalma nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető információkra”, valamint a „tudományos alapkutatásra”, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

IA.A.   ÁRUK

A0.   Nukleáris anyagok, felszerelések és berendezések

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

IA.A0.001

Üregkatódos lámpák az alábbiak szerint:

a.

üregkatódos jódlámpa, tiszta szilíciumból vagy kvarcból készült ablakkal

b.

üregkatódos uránlámpák

IA.A0.005

Atomreaktor-edény alkatrészei és tesztberendezése – a 0A001 alatt meghatározottaktól eltérőek – az alábbiak szerint:

1.

szigetelések

2.

belső alkatrészek

3.

felszerelés szigeteléshez, teszteléshez és méréshez

0A001

IA.A0.006

Radioaktív anyagok és nukleáris eredetű sugárzás észlelésére, azonosítására vagy mennyiségi meghatározására tervezett nukleáris észlelőrendszerek és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, a 0A001.j vagy 1A004.c alatt meghatározottaktól eltérőek.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Csőmembrános tömítésű, alumíniumötvözetből vagy rozsdamentes acélból (304, 304L vagy 316 L) készített szelepek.

Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.c.6 és a 2A226 cikkben meghatározott szelepekre

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Árnyékolt zárt kamrák radioaktív anyagok manipulációjához, tárolásához és kezeléséhez (forró kamrák)

0B006

IA.A0.013

A 0C001 alatt meghatározottaktól eltérő „természetes urán” vagy „szegényített urán” vagy tórium, fém, ötvözet, vegyület vagy koncentrátum formájában és bármilyen más anyag, amely fent említettek közül egyet vagy többet tartalmaz.

0C001


A1.   Anyagok, vegyszerek, „mikroorganizmusok” és „toxinok”

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

IA.A1.001

Bármilyen mennyiségű, 90 %-osnál nagyobb tisztaságú bisz(2-etilhexil)foszforsav (HDEHP vagy D2HPA) (CAS-szám: 298-07-7) oldószer

IA.A1.002

95 %-osnál nagyobb tisztaságú fluorgáz (CAS-szám: 7782-41-4)

IA.A1.005

100 g fluor/h-nál nagyobb kapacitású, fluorgyártásra szolgáló elektrolíziscellák.

Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1B225 cikk alatt meghatározott elektrolíziscellákra

1B225

IA.A1.008

Valamennyi típusú és formájú mágneses fém, amelynek kiindulási relatív permeabilitása legalább 120 000, a vastagsága pedig 0,05 mm és 0,1 mm közötti

1C003.a

IA.A1.009

„Rostos vagy szálas anyagok” vagy prepregek az alábbiak szerint:

a.

szén- vagy aramid-„szálas és rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1.

10 × 106 m vagy nagyobb „fajlagos modulus”; vagy

2.

a „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 17 × 104 m-t;

b.

üveg-„szálas és rostos anyagok”, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1.

3,18 × 106 m-nél nagyobb „fajlagos modulus”; vagy

2.

a „fajlagos szakítószilárdság” meghaladja a 76,2 × 103 m-t;

c.

hőre keményedő gyantával impregnált, a II.A1.010.a vagy b alatt meghatározottaktól eltérő szén-, vagy üveg-„szálas vagy rostos anyagokból” készült folytonos „fonalak”, „előfonatok”, „kócok”, vagy „szalagok”, amelyek szélessége nem haladja meg a 15 mm-t (prepregek).

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik az 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a és 1C210.b alatt meghatározott szálas vagy rostos anyagokra.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Gyantával vagy terpentingyantával impregnált szálak (prepregek), fém- vagy szénbevonatú rostok (preformok) vagy „szénszál preformok”, az alábbiak szerint:

a.

A fenti II.A1.009 alatt meghatározott „szálas vagy rostos anyagokból” készültek.

b.

A 1C010.a, 1C010.b vagy 1C010.c alatt meghatározott, repülőgép-szerkezetek vagy rétegelt lemezek javítására szolgáló, epoxigyanta „mátrix”-szal impregnált szén „szál- vagy rostanyagok”, ahol az egyedi prepreglemezek mérete egyenként nem haladja meg az 50 × 90 cm-t.

c.

az 1C010.a, 1C010.b vagy 1C010.c alatt meghatározott, fenol-, vagy epoxigyantával impregnált, prepregek, amelyeknél az üvegesedés átmeneti hőmérséklete (Tg) kevesebb, mint 433 K (160 °C), és a kezelési hőmérséklet pedig alacsonyabb, mint az üvegesedés átmeneti hőmérséklete.

Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1C010.e cikkben meghatározott szálas vagy rostos anyagokra

1C010.e.

1C210

IA.A1.011

Az 1C107 alatt meghatározottaktól eltérő, szilícium-karbid erősítésű kerámia kompozit anyagok, amelyek „rakétákban” felhasználhatók orrkúpokhoz, visszatérő egységekhez és fúvóka terelőlapokhoz.

1C107

IA.A1.012

Az 1C116 vagy 1C216 alatt meghatározottaktól eltérő martenzites acél, amely 293 K (20 °C) hőmérsékleten 2 050 MPa vagy annál nagyobb szakítószilárdságra ”képes”.

Technikai megjegyzés: A ”képes” fogalom egyaránt vonatkozik a hőkezelés előtti, illetve utáni martenzites acélra is.

1C216

IA.A1.013

Volfrám, tantál, volfrámkarbid, tantálkarbid és ötvözeteik, amelyek rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a.

olyan alakúak, amelyben henger- vagy gömbszimmetrikus üreg (ideértve a hengercikk-alakú üreget is) van és ennek belső átmérője 50 mm és 300 mm között van; továbbá

b.

tömegük több, mint 5 kg.

Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1C226 cikkben meghatározott volfrámra, volfrámkarbidra és ötvözeteikre

1C226


A2.   Materials Processing

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

IA.A2.001

A 2B116 alatt meghatározottaktól eltérő rázóvizsgálati rendszerek, berendezések és azok alkatrészei:

a.

digitális szabályozóval rendelkező, visszacsatolást, vagy zárthurkú technikát alkalmazó rázóvizsgálati rendszerek, amelyek képesek valamely rendszert 0,1g rms-nek megfelelő vagy azt meghaladó effektív gyorsulással a 0,1 Hz és 2 kHz közötti teljes tartományban rázni, és ”csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;

b.

az a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekkel történő felhasználásra tervezett digitális szabályozók, a kifejezetten az 5 kHz-et meghaladó ”valós idejű sávszélességre” tervezett rázóvizsgálati szoftverekkel.

c.

az a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható rázóberendezések (rázóegységek) kapcsolódó erősítővel vagy anélkül, amelyek ”csupasz asztalon” mérve képesek 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó erő közlésére;

d.

az a. alatt meghatározott rázóvizsgálati rendszerekben használható teszt darab tartószerkezetek és elektronikus egységek, amelyeket arra terveztek, hogy a többszörös rázóegységeket olyan rendszerben kombinálják, amely ”csupasz asztalon” mérve képes 50 kN-nak megfelelő vagy azt meghaladó effektív kombinált erő közlésére.

Technikai megjegyzés: A ”csupasz asztal” tartozékok vagy rögzítők nélküli sima asztalt vagy felületet jelent.

2B116

IA.A2.004

A 2B225 alatt meghatározottaktól eltérő távirányítású manipulátorok, amelyek alkalmasak radiokémiai elválasztási műveleteknél és forró kamrákban végzett távirányítású tevékenységre, és amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

a.

képesek benyúlni 0,3 m vagy nagyobb falvastagságú forró kamrába (falon keresztüli művelet); vagy

b.

képesek átnyúlni 0,3 m vagy annál vastagabb kamrafalú forró kamrába a tetőn keresztül („át a fal felett” művelet).

Technikai megjegyzés: A távmanipulátorok az emberi műveletet viszik át egy távoli karra és végszerelvényre. Ezek lehetnek „mester/szolga” típusúak, és működhetnek botkormánnyal vagy billentyűzettel.

2B225

IA.A2.011

Centrifugális szeparátorok, amelyek aeroszolképződés nélkül képesek folyamatos elválasztásra, és az alábbi anyagokból készültek:

1.

tömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ötvözetek;

2.

fluort tartalmazó polimerek;

3.

üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

4.

nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

5.

tantál vagy tantálötvözet;

6.

titán vagy titánötvözet; vagy

7.

cirkónium vagy cirkóniumötvözetek.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 2B352.c alatt meghatározott centrifugális szeparátorokra.

2B352.c

IA.A2.012

Nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetből készült, szinterezett fémszűrők.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 2B352.d alatt meghatározott szűrőkre.

2B352.d


A3.   Elektronika

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

IA.A3.001

Nagyfeszültségű egyenáramú tápegységek, amelyek az alábbi mindkét jellemzővel rendelkeznek:

a.

képesek 8 óra időtartamon át folyamatosan 10 kV vagy annál nagyobb feszültség előállítására, 5 kW vagy annál nagyobb kimenő teljesítménnyel, sweepinggel vagy anélkül; továbbá

b.

áramerősség- vagy feszültségstabilitásuk négy óra időtartam alatt jobb, mint 0,1 %.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 0B001.j.5 és 3A227 alatt meghatározott tápegységekre.

3A227

IA.A3.002

A 3A233 vagy 0B002.g alatt meghatározottaktól eltérő tömegspektrométerek, amelyek képesek 200 atomtömeg-egységnyi vagy annál nagyobb tömegű ionok mérésére, és felbontóképességük jobb, mint 2 rész a 200-ban, valamint a hozzájuk tartozó ionforrások, az alábbiak szerint:

a.

induktív csatolású plazma-tömegspektrométerek (ICP/MS);

b.

parázsfénykisüléses tömegspektrométerek (GDMS);

c.

hőionizációs tömegspektrométerek (TIMS).

d.

elektronbombázásos tömegspektrométerek, amelyek forráskamrája UF6-nak (urán-hexafluoridnak) ellenálló anyagból készült, vagy azzal vonták be;

e.

molekulasugár-tömegspektrométerek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők valamelyikével:

1.

forráskamrájuk rozsdamentes acélból vagy molibdénből készült, illetve azzal vonták be, és hidegcsapdával rendelkeznek, amely képes 193 K-re (–80°C) vagy annál alacsonyabb hőmérsékletre hűteni; vagy

2.

forráskamrájuk ”UF6 (urán-hexafluorid) korrodáló hatásának ellenálló anyagból” készült, vagy azzal vonták be;

f.

aktinidákhoz vagy aktinida-fluoridokhoz tervezett mikrofluorozó ionforrással ellátott tömegspektrométerek.

3A233


A6.   Szenzorok és lézerek

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

IA.A6.001

Ittrium-alumínium-gránát (YUG) rudak

IA.A6.003

Hullámfront korrektorrendszerek 4 mm-nél nagyobb átmérőjű lézersugárral való használatra, és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, többek között irányítórendszerek, fázisfront érzékelők és „deformálható tükrök”, beleértve a bimorf tükröket is.

Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 6A004.a, 6A005.e és 6A005.f cikkben meghatározott tükrökre

6A003

IA.A6.004

Argonion-„lézerek”, amelyek átlagos kimenő teljesítménye legalább 5 W

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 0B001.g.5, 6A005 és 6A205.a alatt meghatározott argonion-„lézerekre”.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Hangolható félvezető „lézerek” és hangolható félvezető „lézer”-tömbök, amelyek hullámhossza 9 és 17 μm közötti, valamint olyan félvezető „lézer”-tömbök, amelyek legalább egy ilyen hullámhosszú hangolható félvezető „lézer”-tömböt tartalmaznak.

1.

A félvezető „lézereket” általában „lézer”-diódáknak hívjuk.

2.

Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.h.6 és 6A005.b cikkben meghatározott félvezető „lézerekre”.

6A005.b

IA.A6.008

Neodímiumadalékos (nem üveg) „lézerek”, amelyek kimenő hullámhossza meghaladja az 1 000 nm-t, de nem haladja meg az 1 100 nm-t és kimenő energiája meghaladja az 10 J/impulzus értéket

Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 6A005.c.2.b cikkben meghatározott neodímiumadalékos (nem üveg) „lézerekre”

6A005.c.2

IA.A6.010

A 6A203c alatt meghatározottaktól eltérő, sugárzásálló kamerák vagy azok lencséi, amelyeket kifejezetten sugárzásállónak terveztek vagy minősítettek, és amelyek üzemi károsodás nélkül képesek 5 × 103 Gy (szilícium) (5 × 106 rad [szilícium]) sugárzásnak ellenállni.

Technikai megjegyzés: A Gy (Si) mértékegység árnyékolatlan szilícium minta Joule per kilogrammban megadott energiaelnyelésére vonatkozik, ha azt ionizáló sugárzásnak teszik ki.

6A203.c

IA.A6.011

Hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítők és oszcillátorok, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1.

300 és 800 nm közötti hullámhosszon üzemelnek;

2.

10 W-nál nagyobb, de 30 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek;

3.

ismétlési frekvenciájuk nagyobb, mint 1 kHz; továbbá

4.

impulzusszélességük kisebb, mint 100 ns.

1.

Ez a szám nem vonatkozik az egyfrekvenciás oszcillátorokra.

2.

Ez a cikk nem vonatkozik a 6A205.c, 0B001.g.5 és 6A005 cikkben meghatározott hangolható, impulzusüzemű festéklézer-erősítőkre és -oszcillátorokra.

6A205.c

IA.A6.012

Pulzációs szén-dioxid „lézerek”, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők mindegyikével:

1.

9 000 és 11 000 nm közötti hullámhosszon üzemelnek.

2.

ismétlési frekvenciájuk nagyobb, mint 250 Hz.

3.

100 W-nál nagyobb, de 500 W-nál kisebb átlagos kimenő teljesítményűek; továbbá

4.

impulzusszélességük kisebb, mint 200 ns.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a 6A205.d, 0B001.h.6 és 6A005d alatt meghatározott pulzációs szén-dioxid lézer-erősítőkre és -oszcillátorokra.

6A205.d

IA.B.   TECHNOLÓGIÁK

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

IA.B.001

A fenti IA.A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia.

–”


II. MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett áruk és technológia

BEVEZETŐ MEGJEGYZÉSEK

1.

Ellenkező értelmű megjegyzés hiányában az alábbi „Leírás” oszlopban szereplő hivatkozási számok a kettős felhasználású termékek és technológiák azon leírásaira vonatkoznak, amelyeket az 1334/2000/EK rendelet I. melléklete határozott meg.

2.

Az alábbi „Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből” oszlopban szereplő hivatkozási szám azt jelenti, hogy a „Leírás” oszlopban jellemzett termék tulajdonságai kívül esnek a hivatkozott kettős felhasználású termék paraméterein.

3.

Az "egyszeres idézőjelbe" tett kifejezések fogalommeghatározása az adott termékhez tartozó műszaki megjegyzéseknél található.

4.

Az idézőjelben („”) szereplő fogalmak meghatározását lásd az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletében.

Általános megjegyzések

1.

Az e mellékletben szereplő ellenőrzések célja nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött termékek (például termelő üzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek a termék alapvető elemei és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés:

Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék alapvető elemévé teszik.

2.

Az e mellékletben megnevezett termékek lehetnek újak és használtak is.

Általános technológiai megjegyzés (ÁTM)

(Az II.B. szakasszal együtt értelmezendő.)

1.

Az alábbi A. rész (Áruk) szabályai alá tartozó termékeinek „fejlesztéséhez”, „előállításához” és „felhasználásához” szükséges „technológia” értékesítése, beszerzése, átadása vagy kivitele a II.B. szakasz rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.

2.

A szabályozás alá eső termékek „fejlesztéséhez”, „előállításához” és „felhasználásához” szükséges „technológia” akkor is ellenőrzés alatt marad, ha az az ellenőrzés alá nem tartozó termékekhez is alkalmazható.

3.

A szabályozás nem terjed ki a nem ellenőrzött vagy a 423/2007/EK rendelettel összhangban kiviteli engedéllyel rendelkező termékek üzembe helyezéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (teszteléséhez) és javításához minimálisan szükséges „technológiára”.

4.

A „technológiaátadás” ellenőrzése nem vonatkozik a „nyilvánosan hozzáférhető” információkra, valamint a „tudományos alapkutatásra”, illetve a szabadalmi bejelentésekhez minimálisan szükséges információkra.

II.A.   ÁRUK

A0.   Nukleáris anyagok, felszerelések és berendezések

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

II.A0.002

Faraday-izolátorok 500–650 nm hullámhossz-tartományban

II.A0.003

Optikai rácsok 500–650 nm hullámhossz-tartományban

II.A0.004

Optikai szálak 500 nm–650 nm hullámhossz-tartományban, tükröződésgátló réteggel bevonva az 500 nm–650 nm hullámhossz-tartományban és 0,4 mm-nél nagyobb, de 2 mm-nél kisebb magátmérővel

II.A0.008

Nagy vagy szabályozott visszaverőképességű többrétegű bevonattal ellátott sík, konvex vagy konkáv tükrök 500 nm–650 nm hullámhossz-tartományban

0B001.g.5

II.A0.009

Fényvisszaverődés-gátló rétegekkel bevont lencsék, polarizátorok, félhullám-késleltető lemezek (λ/2 lemezek), negyedhullám-késleltető lemezek (λ/4 lemezek), szilícium vagy kvarc lézerablakok és rotátorok 500 nm–650 nm hullámhossz-tartományban

0B001.g

II.A0.010

A 2B350.h.1 alatt meghatározottaktól eltérő csövek, csővezetékek, karimák, nikkelből készült vagy nikkellel bevont, vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó nikkelötvözetből készült szerelvények

2B350

II.A0.011

A 0B002.f.2. vagy 2B231 alatt meghatározottaktól eltérő vákuumszivattyúk az alábbiak szerint:

400 l/s vagy ennél nagyobb térfogatáramú turbomolekuláris szivattyúk,

200 m3/h-nál nagyobb szívókapacitású Roots-féle elővákuum-szivattyú.

Csőmembrános tömítésű, száraz üzemű csigakompresszor és csőmembrános tömítésű, száraz üzemű, vákuumos csigaszivattyúk.

0B002.f.2

2B231


A1.   Anyagok, vegyszerek, „mikroorganizmusok” és „toxinok”

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

II.A1.003

Az alábbi anyagok bármelyikéből készült tömítések és szigetelések:

a.

vinilidén-fluorid kopolimerek, amelyek nyúlás nélkül 75 vagy annál nagyobb százalékban béta kristályszerkezetűek;

b.

fluorozott poliimidek, amelyek legalább 10 %-ban kombinált fluort tartalmaznak;

c.

fluorozott foszfazán elasztomerek, amelyek legalább 30 tömegszázalékban kombinált fluort tartalmaznak;

d.

poliklór-trifluor-etilén (PCTFE, pl.: Kel-F ®);

e.

viton fluor-elasztomerek;

f.

politetra-fluoretilén (PTFE).

 

II.A1.004

Nukleáris eredetű sugárzás észleléséhez használt személyi eszközök, köztük a személyi doziméterek

Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik az 1A004.c cikkben meghatározott nukleáris észlelőrendszerekre

1A004.c

II.A1.006

Az 1A225 alatt meghatározottaktól eltérő, trícium nehézvízből történő kinyerésére vagy nehézvíz és annak helyettesítői előállítására szolgáló, kifejezetten a hidrogén és a víz közötti hidrogénizotóp cserereakció elősegítésére tervezett vagy készített platinabevonatú katalizátorok.

1B231, 1A225

II.A1.007

Az 1C002.b.4 vagy 1C202.a alatt meghatározottaktól eltérő, nyers vagy félkész formában lévő alumínium vagy alumíniumötvözetek, amelyek az alábbi tulajdonságok egyikével rendelkeznek:

a.

293 K (20 °C) hőmérsékleten szakítószilárdságuk legalább 460 MPa; vagy

b.

298 K (25 °C)-on húzószilárdságuk legalább 415 MPa.

1C002.b.4

1C202.a


A2.   Anyagmegmunkálás

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

II.A2.002

Köszörűgépek, amelyek az ISO 230/2 (1988) (1) vagy az annak megfelelő nemzeti szabvány szerint mért pozicionálási pontossága, "az összes lehetséges kompenzációt figyelembe véve", bármely lineáris tengely mentén nem nagyobb (jobb), mint 15 μm.

Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 2B201.b és a 2B001.c cikkben meghatározott köszörűgépekre.

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Kifejezetten az e jegyzékben a 2B001, 2B201 vagy II.A2.002 alatt meghatározott szerszámgépekhez tervezett alkatrészek és számjegyvezérlők.

 

II.A2.003

Kiegyensúlyozó gépek és kapcsolódó berendezések, az alábbiak szerint:

a.

fogorvosi vagy egyéb gyógyászati berendezésekhez tervezett vagy módosított kiegyensúlyozó gépek, amelyek rendelkeznek az alábbi jellemzők mindegyikével:

1.

nem képesek 3 kg-nál nagyobb tömegű rotorok/szerelvények kiegyensúlyozására;

2.

képesek 12 500 ford./percnél nagyobb fordulatszámon rotorokat/szerelvényeket kiegyensúlyozni;

3.

képesek a kiegyensúlyozatlanságot két vagy több síkban kijavítani; továbbá

4.

képesek a rotort annak tömegére vonatkoztatott 0,2 g mm/kg mértékű fajlagos megmaradó kiegyensúlyozatlansági hibáig kiegyensúlyozni;

b.

az a. alatt meghatározott gépek használtára tervezett vagy módosított kijelző fejek.

Technikai megjegyzés: A kijelző fejeket sokszor kiegyensúlyozó műszerként ismerik.

2B119

II.A2.005

Szabályozott atmoszférájú hőkezelő kemencék, az alábbiak szerint:

400 °C feletti üzemelésre alkalmas kemencék.

2B226, 2B227

II.A2.006

400 °C feletti üzemelésre alkalmas oxidáló kemencék.

2B226, 2B227

II.A2.007

A 2B230 alatt meghatározottaktól eltérő „nyomás távadók”, amelyek képesek a 0–200 kPa nyomástartomány bármely pontján az abszolút nyomás mérésére, és rendelkeznek mindkét alábbi jellemzővel:

a.

„UF6-nak ellenálló anyagból” készült, vagy azzal védett nyomásérzékelő elemek; továbbá

b.

rendelkeznek az alábbi jellemzők egyikével:

1.

200 kPa alatti teljes mérési skála, és a teljes skálára vetítve ± 1 %-nál jobb "pontosság"; vagy

2.

200 kPa vagy afeletti mérési skála, és 2 kPa-nál nagyobb "pontosság".

Technikai megjegyzés: A 2B30 alkalmazásában a "pontosság" magában foglalja a nemlinearitást, a hiszterézist és a környezeti hőmérsékleten való ismételhetőséget.

2B230

II.A2.008

Folyadék/folyadék extrakciós berendezések (keverő-ülepítők, pulzációs oszlopok, extrakciós centrifugák); továbbá az ilyen berendezésekhez tervezett folyadékelosztók, gőzelosztók vagy folyadékgyűjtők, ahol a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1.

tömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ötvözetek;

2.

fluort tartalmazó polimerek;

3.

üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

4.

grafit vagy "széngrafit";

5.

nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

6.

tantál vagy tantálötvözet;

7.

titán vagy titánötvözet;

8.

cirkónium vagy cirkóniumötvözet;

9.

rozsdamentes acél.

A "szén-grafit" amorf szén és grafit olyan keveréke, amelynek a grafittartalma legalább 8 tömegszázalék.

2B350.e

II.A2.009

A 2B350.d alatt meghatározottaktól eltérő ipari berendezések és alkatrészek, az alábbiak szerint:

0,05 m-nél nagyobb, de 30 m-nél kisebb hőátadó felülettel rendelkező hőcserélők vagy kondenzátorok; továbbá az ilyen hőcserélőkhöz vagy kondenzátorokhoz tervezett csövek, lemezek, tekercsek vagy blokkok (magok), ha a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület az alábbi anyagok bármelyikéből készült:

1.

tömegük szerint 25 %-nál több nikkelt és 20 %-nál több krómot tartalmazó ötvözetek;

2.

fluort tartalmazó polimerek;

3.

üveg (beleértve a vitrit vagy zománc bevonatot, vagy az üvegbélést);

4.

grafit vagy „széngrafit”;

5.

nikkel vagy 40 tömegszázaléknál több nikkelt tartalmazó ötvözetek;

6.

tantál vagy tantálötvözet;

7.

titán vagy titánötvözet;

8.

cirkónium vagy cirkóniumötvözet;

9.

szilíciumkarbid;

10.

titánkarbid; vagy

11.

rozsdamentes acél.

Megjegyzés: Ez a szám nem vonatkozik a járműhűtőkre.

2B350.d

II.A2.010

A 2B350i alatt meghatározottaktól eltérő, maró hatású folyadékokhoz használható többszörös tömítésű szivattyúk és tömítés nélküli szivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott maximális térfogatáram nagyobb mint 0,6 m/h, vagy vákuumszivattyúk, amelyeknél a gyártó által meghatározott legnagyobb térfogatáram nagyobb mint 5 m3/h (normál körülmények [273 K (0 °C) hőmérséklet, 101,3 kPa nyomás] között mérve); továbbá az ilyen szivattyúkhoz tervezett házak (szivattyúházak), előformált szivattyúbélések, keverőlapátok, rotorok vagy sugárszivattyú fúvókák, amelyekben a feldolgozott vegyszerrel (vegyszerekkel) közvetlenül érintkező valamennyi felület a következő anyagok bármelyikéből készült:

1.

rozsdamentes acél,

2.

alumíniumötvözet.

 


A6.   Szenzorok és lézerek

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

II.A6.002

Infravörös optikák a 9 és 17 μm közötti hullámhossz-tartományban és azok alkatrészei, beleértve a kadmium-tellurid (CdTe) alkatrészeket is.

Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 6A003 cikk alatt meghatározott kamerákra és alkatrészekre.

6A003

II.A6.005

Félvezető „lézerek” és alkatrészeik, az alábbiak szerint:

a.

egyedi félvezető „lézerek”, amelyek kimeneti teljesítménye egyenként meghaladja a 200 mW-ot, 100-nál nagyobb számban;

b.

Félvezető "lézer"-tömbök, amelyek kimeneti teljesítménye meghaladja a 20 W-ot.

1.

A félvezető „lézereket” általában „lézer”-diódáknak hívjuk.

2.

Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.g.5., 0B001.h.6. és 6A005.b cikkben meghatározott „lézerekre”.

3.

„Ez a szám nem vonatkozik az 1 200 nm–2 000 nm hullámhossz-tartományba eső „lézer”-diódákra.”

6A005.b

II.A6.007

"Hangolható” szilárdtest "lézerek" és a kifejezetten ehhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.

titán-zafír lézerek,

b.

Alexandrit lézerek.

Megjegyzés: Ez a cikk nem vonatkozik a 0B001.g.5., 0B001.h.6. és 6A005.c.1 cikkben meghatározott titán-zafír és alexandrit lézerekre.

6A005.c.1

II.A6.009

Akusztikai-optikai alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.

képállító csövek és félvezető képalkotó eszközök, amelyek impulzusismétlődési frekvenciája nem kisebb 1 kHz-nél;

b.

impulzusismétlődési-frekvencia tápok;

c.

Pockel-cellák.

6A203.b.4.c


A7.   Navigációs és repülési elektronika

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

II.A7.001

Inerciális rendszerek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

I.

inerciális navigációs rendszerek, amelyeket a Wassenaari Megállapodás valamely részes államának polgári hatóságai "polgári repülőgépeken" történő felhasználásra minősítettek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, az alábbiak szerint:

a.

„repülőeszközök”, földi járművek, vízi járművek (felszíni vagy vízalatti), „űrrepülőgépek” irányítására, vezérlésére és szabályozására tervezett inerciális navigációs rendszerek (INS) (csuklós és leszíjazott) és inerciális berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő jellemzők bármelyikével:

1.

normál beállítás esetén az (inerciamentes) navigálási hiba 0,8 tengeri mérföld/óra „cirkuláris hibavalószínűség” (CEP) vagy kevesebb (jobb); vagy

2.

10 g fölötti lineáris gyorsulásra határozták meg;

b.

a globális navigációs műholdrendszerekbe (GNSS) vagy az „adatalapú referencia navigációba” („DBRN”) beágyazott hibrid inerciális navigációs rendszerek a helyzethez, vezérléshez vagy irányításhoz, amelynél normál beállítás után, a GNSS vagy„DBRN” maximum 10 percre történő elvesztése esetén az INS navigációs helyzetpontosság kisebb (jobb) mint 10 m „cirkuláris hibavalószínűség” (CEP);

c.

az irányszög, az irány vagy az északi irány meghatározásához használt inerciális berendezések, illetve a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek, amelyek rendelkeznek a következő tulajdonságok bármelyikével:

1.

az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középérték (rms) vagy annál nagyobb pontossággal való meghatározásához tervezték; vagy

2.

üzemen kívül legalább 1 msec ideig tartó, legalább 900 g-s ütésállósági szintre tervezték.

Megjegyzés: Az I.a. és I.b. alatti paramétereket a következő környezeti feltételekkel kell alkalmazni:

1.

mindhárom egymásra merőleges tengely esetében a bemeneti véletlenszerű vibráció 7,7 g négyzetes középérték (rms) teljes magnitúdóval az első félórában és a tengelyenkénti másfél órás teljes tesztidőtartam során, ha a véletlenszerű vibráció megfelel a következőknek:

a.

0,04 g2/Hz értékű állandó spektrális (PSD) teljesítménysűrűség a 15–1 000 Hz frekvenciatartományban; továbbá

b.

A PDS az 1 000-től 2 000 Hz-ig terjedő frekvenciatartományban, a frekvencia függvényében 0,04 g2/Hz-ről 0,01 g2/Hz-re csökken;

2.

a legyezési és orsózási sebesség legalább + 2,62 radián/s (150 deg/s); vagy

3.

a fenti 1. vagy 2. pontnak megfelelő nemzeti szabvány szerint.

1.

Az I.b. olyan rendszerekre utal, amelyekben egy INS és más független navigációs segédeszközök vannak beépítve egyetlen (beágyazott) egységben a javított teljesítmény elérése érdekében.

2.

"Cirkuláris hibavalószínűség" (CEP) – Egy kör alakú normál eloszlásban annak a körnek a sugara, amelybe az elvégzett egyedi mérések 50 %-a esik, vagy annak a körnek a sugara, amelybe 50 % az előfordulás valószínűsége.

II.

Kifejezetten polgári térképezési célra tervezett, inerciális berendezéseket tartalmazó teodolitrendszerek, amelyeket az irányszög, irány vagy északi iránynak a 45. szélességi fokon 6 szögperc négyzetes középérték (rms) vagy annál nagyobb pontossággal való meghatározásához terveztek, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

III.

A 7A001 vagy 7A101 alatt leírt gyorsulásmérőket alkalmazó inerciális vagy más berendezések, ha ezeket a gyorsulásmérőket kifejezetten MWD (Measurement While Drilling – mérés fúrás közben) érzékelőként történő felhasználásra fejlesztették ki vagy tervezték, fúrt kutak üzemeltetéséhez kapcsolódó felhasználás céljából.

7A003, 7A103

II.B.   TECHNOLÓGIA

Szám

Leírás

Kapcsolódó termék az 1183/2007/EK rendelet I. mellékletéből

II.B.001

A fenti A. részben (Áruk) felsorolt cikkek fejlesztéséhez, előállításához vagy felhasználásához szükséges technológia."

 


III. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A 3. cikk (4) és (5) bekezdésében, a 4a. cikkben, az 5. cikk (3) bekezdésében, valamint a 6., 8., 9. cikkben, a 10. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 11a. és 11b. cikkben, a 13. cikk (1) bekezdésében és a 17. cikkben említett, hatáskörrel rendelkező hatóságokról tájékoztatást adó internetes oldalak és az Európai Bizottság értesítésére szolgáló cím

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

Európai Bizottság

Külkapcsolati Főigazgatóság

A. Igazgatóság – Válságplatform és közös kül- és biztonságpolitikai koordináció

A.2. csoport Válságreagálás és a béke erősítése

CHAR 12/106

B-1049 Brüsszel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73”


IV. MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

A 11a. cikk (2) bekezdésében hivatkozott pénzügyi és hitelintézetek listája

A 11a. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, iráni székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézetek a 18. cikk hatálya alá tartozó fióktelepei és leányvállalatai (1).

1.   BANK MELLI IRAN*

Franciaország

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-kód: MELIFRPP

Németország

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

BIC-kód: MELIDEHH

Egyesült Királyság

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC-kód: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Franciaország

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-kód: SEPBFRPP

Németország

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-kód: SEPBDEFF

Olaszország

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-kód: SEPBITR1

Egyesült Királyság

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-kód: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Franciaország

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-kód: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Németország

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC-kód: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-kód: BSIRDEFF

Görögország

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-kód: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Egyesült Királyság

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-kód: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Franciaország

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

BIC-kód: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Egyesült Királyság

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-kód: PIBPGB2L

TELEX: 885426

A 11a. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában említett, iráni székhellyel rendelkező pénzügyi és hitelintézeteknek a18. cikk hatálya alá nem tartozó fióktelepei és leányvállalatai, valamint olyan pénzügyi és hitelintézetek, amelyek sem iráni székhellyel nem rendelkeznek, sem a18. cikk hatálya alá nem tartoznak, de amelyek iráni székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek és jogalanyok ellenőrzése alatt állnak (2).

1.   BANK MELLI*

Azerbajdzsán

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-kód: MELIAZ22

Irak

No 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

BIC-kód: MELIIQBA

Omán

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-kód: MELIOMR

Kína

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-kód: MELIHKHH

Egyiptom

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat no 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Egyesült Arab Emírségek

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC-kód: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no 2656 Street name: Hamdan Street

BIC-kód: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC-kód: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Cím: Post box no 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC-kód: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no 1894 Street name: Beniyas Street

Code BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-kód: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC-kód: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no 459 Street name: Al Burj Street

BIC-kód: MELIAEADSHJ

Orosz Föderáció

No 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-kód: MELIRUMM

Japán

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax: (3)32162638. Telex: J296687

2.   BANK MELLAT

Dél-Korea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC-kód: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Törökország

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC-kód: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Ankara Branch:

Ziya Gokalp Bulvari no 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-kód: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch:

Cumhuriyet Bulvari no 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-kód: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Örményország

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-kód: BKMTAM 22

TELEX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Egyesült Arab Emírségek

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubai

BIC-kód: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-kód: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

BIC-kód: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-kód: BSIRLBBE

Baalbak Branch

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-kód: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC-kód: BSIRLBBE

Saida Branch

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-kód: BSIRLBBE

Omán

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-kód: BSIROMR

TELEX: 3146

Katar

Doha branch

No 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-kód: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Türkmenisztán

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Egyesült Arab Emírségek

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrein

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O.Box 825 - Manama

Telex: 8688 SADER BANK

Üzbegisztán

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-kód: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tádzsikisztán

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-kód: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Kína

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (»Aryan Bank« néven is ismert)

Afganisztán

Head Office

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-kód: AFABAFKA

Harat branch

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-kód: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrein

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block no 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road no 4203, Sitra

BIC-kód: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-kód: IDUNVECAXXX ”


(1)  A * jellel jelzett jogalanyokra a 2007/140/KKBP közös álláspont 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja értelmében a vagyoni eszközök befagyasztása is vonatkozik.

(2)  L. 1. lábjegyzet.


11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/29


A BIZOTTSÁG 1111/2008/EK RENDELETE

(2008. november 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. november 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/31


A BIZOTTSÁG 1112/2008/EK RENDELETE

(2008. november 10.)

A marha- és borjúhúsból készült egyes tartósított termékekre nyújtott export-visszatérítések alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályokról szóló 1731/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 170. cikkére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

Az 1731/2006/EK bizottsági rendelet (2) előírja azon intézkedéseket és feltételeket, amelyekkel biztosítható, hogy az export-visszatérítés alapjául szolgáló tartósított termékek kizárólag a Közösségből származó marha- vagy borjúhúsból készülhessenek.

(2)

Bebizonyosodott, hogy az 1731/2006/EK rendelet által előírt, a vámhatóságokhoz benyújtott hús előállítására vonatkozó követelmények felesleges gyakorlati nehézségeket okoznak a gazdasági szereplők számára. A rendeletben előírt kiviteli vámalakiságok pedig megnehezítik azon tagállamok vámhatóságainak munkáját, ahol már elektronikus vámkezelési rendszereket használnak.

(3)

Az 1731/2006/EK rendelet végrehajtásának megkönnyítése érdekében egyszerűsíteni kell a vámhatóságokhoz benyújtott húsra vonatkozó előállítási követelményeket és kiviteli vámalakiságokat, biztosítva ugyanakkor a vámhatósági ellenőrzés hatékonyságát és átláthatóságát.

(4)

Az 1731/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1731/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A húst úgy kell csomagolni és címkézni, hogy egyértelműen azonosítható és a kísérő nyilatkozattal könnyen összepárosítható legyen.”

2.

A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A gazdasági szereplő az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében említett nyilatkozat(ok) referenciaszámát, valamint az ezeknek megfelelően exportálandó tartósított termékek mennyiségét és azonosító jelzéseit a 800/1999/EK rendelet 5. cikkében említett kiviteli nyilatkozato(ko)n tünteti fel.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 325., 2006.11.24., 12. o.


11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/32


A BIZOTTSÁG 1113/2008/EK RENDELETE

(2008. november 10.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIIa és VIIIb övezetben folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. január 16-i 40/2008/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2008. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2008. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2008. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 19., 2008.1.23., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

55/T&Q

Tagállam

Spanyolország

Állomány

SOL/8AB.

Faj

Közönséges nyelvhal (Solea solea)

Terület

ICES VIIIa és VIIIb övezet

Időpont

2008.9.2.


11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/34


A BIZOTTSÁG 1114/2008/EK RENDELETE

(2008. november 10.)

a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, közönséges nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. január 16-i 40/2008/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2008. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2008. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2008. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 19., 2008.1.23., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

56/T&Q

Tagállam

Svédország

Állomány

SOL/3A/BCD

Faj

Közönséges nyelvhal (Solea solea)

Terület

Az ICES IIIa övezet, valamint az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizei

Időpont

2008.9.22.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/36


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. november 7.)

az Anoplophora chinensis (Forster) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzését célzó sürgősségi intézkedésekről

(az értesítés a C(2008) 6631. számú dokumentummal történt)

(2008/840/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik mondatára,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv I. melléklete A. részének I. szakaszában az Anoplophora malasiaca (Forster) és az Anoplophora chinensis (Thomson) is szerepel a felsorolásban. A legújabb tanulmányok szerint a két elnevezés gyakorlatilag egyetlen károsítószervezet-fajtát takar. E határozat alkalmazásában ezért helyénvaló egységesen az Anoplophora chinensis (Forster) felülvizsgált, tudományos elnevezést alkalmazni az említett mellékletben szereplő Anoplophora malasiaca (Forster) és Anoplophora chinensis (Thomson) esetében.

(2)

A 2000/29/EK irányelv értelmében amennyiben egy tagállam megítélése szerint fennáll annak a veszélye, hogy területére behurcolják az említett irányelv I. vagy II. mellékletében felsorolt vagy nem felsorolt valamely károsító szervezetet, illetve az elterjed a területén, átmenetileg további intézkedéseket foganatosíthat e veszély elleni védekezés céljából.

(3)

Olaszország 2007. november 23-án tájékoztatta a Bizottságot és a többi tagállamot, hogy az Anoplophora chinensis (Forster) Lombardia régióban számos gazdanövényen való megjelenése miatt 2007. november 9-én további intézkedéseket fogadott el e szervezet Olaszország területére történő további behurcolásának, illetve területén történő elterjedésének megelőzése érdekében.

(4)

Miután Hollandiában különböző gazdanövényeken észlelték az Anoplophora chinensis (Forster) előfordulását, a Bizottság és a tagállamok 2008. január 21-én tájékoztatást kaptak az említett szervezet hollandiai felszámolását célzó intézkedésekről.

(5)

Nemrégiben harmadik országokból származó, ültetésre alkalmas több Acer spp. növényszállítmányt feltartóztattak az Anoplophora chinensist (Forster) jelenléte miatt. Jelenleg nincsenek érvényben különleges követelmények e károsító szervezetre vonatkozóan sem az Acer spp. növények, sem a harmadik országokból vagy a Közösségből származó, az említett károsító szervezetre legérzékenyebb más növények esetében.

(6)

Hollandia 2008-ban az Anoplophora chinensisre (Forster) vonatkozó károsszervezet-kockázati elemzést jelentetett meg, mely megállapította, hogy rendkívül nagy a valószínűsége a szervezet Közösségen belüli megjelenésének, ami számos gazdanövény esetében feltehetően jelentős gazdasági károkat okoz.

(7)

Sürgősségi intézkedéseket kell tehát hozni az Anoplophora chinensis (Forster) Közösségbe történő behurcolása és Közösségen belüli elterjedése ellen. Az intézkedéseket bárhonnan származó olyan növények jegyzékére kell alkalmazni (a továbbiakban: meghatározott növények), melyek tudvalevőleg az Anoplophora chinensis (Forster) gazdanövényei és melyek esetében a legnagyobb a fertőzés kockázata.

(8)

A meghatározott növények behozatalát illetően intézkedéseket kell meghatározni harmadik országokban való termesztésük és a Közösségbe történő belépésük ellenőrzése tekintetében. Intézkedéseket kell meghatározni a Közösség azon területeiről származó, meghatározott növények termesztésére, szállítására és ellenőrzésére, melyek esetében megerősítették az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétét.

(9)

Részletes intézkedéseket kell meghatározni a Közösség azon területein, melyek esetében megerősítették az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétét, vagyis a fertőzött körzetekben. Az említett körzetekben megfelelő intézkedéseket szükséges bevezetni a szervezet felszámolása, illetve előfordulásának fokozott ellenőrzése céljából. Az ilyen területeket körülvevő körzetekben, vagyis a pufferzónákban fokozottan ellenőrizni kell a szervezet előfordulását. A szervezetnek a Közösség valamely területén való első észlelésekor csökkenthető a pufferzóna mérete annak érdekében, hogy jobban figyelembe lehessen venni az alacsonyabb terjedési kockázatot.

(10)

Valamennyi tagállamban felmérést kell végezni a gazdanövényeken az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének, illetve annak az ellenőrzésére, hogy a szóban forgó szervezet továbbra sem észlelhető-e.

(11)

Helyénvaló ezen intézkedéseket 2009. május 31-ig felülvizsgálni, melynek során figyelembe kell venni, hogy milyen mértékben állnak rendelkezésre – egy vegetációs időszakot követően – azoknak a tagállamok által végzett hatósági felméréseknek és vizsgálatoknak az eredményei, melyekre a sürgősségi intézkedések szerint a Közösségbe behozott és Közösségen belül szállított meghatározott növények esetében került sor.

(12)

A tagállamoknak az e határozatnak való megfelelés érdekében szükség esetén módosítaniuk kell jogszabályaikat.

(13)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a)

„meghatározott növények”: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. és Ulmus spp. ültetésre szánt növények, a vetőmag kivételével;

b)

„termőhely”: a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó 5. számú nemzetközi szabványban (2) meghatározott termőhely.

2. cikk

A meghatározott növények behozatala

Az olyan harmadik országokból származó meghatározott növények, melyekben tudvalevőleg jelen van az Anoplophora chinensis (Forster), csak a következő esetekben hozhatók be a Közösségbe:

a)

ha megfelelnek az I. melléklet 1. szakaszának 1. pontjában szereplő különleges behozatali követelményeknek;

b)

ha a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a Közösségbe történő belépésükkor az illetékes hatósági szerv e határozat I. melléklete I. szakaszának 2. pontja szerint megvizsgálja, hogy jelen van-e bennük az Anoplophora chinensis (Forster) és megállapítja, hogy nincsenek a szervezet előfordulására utaló jelek.

3. cikk

A meghatározott növények Közösségen belüli szállítása

A Közösségen belül, az 5. cikk szerint elhatárolt területekről származó meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók a Közösségen belül, ha eleget tesznek az I. melléklet II. szakaszának 1. pontjában meghatározott feltételeknek.

A 2. cikkel összhangban az olyan harmadik országokból behozott meghatározott növények, melyekben tudvalevőleg jelen van az Anoplophora chinensis (Forster), csak abban az esetben szállíthatók a Közösségen belül, ha eleget tesznek az I. melléklet II. szakaszának 2. pontjában meghatározott feltételeknek.

4. cikk

Felmérések

A tagállamok éves hatósági felméréseket végeznek az Anoplophora chinensis (Forster) területükön való jelenlétének vagy a gazdanövények említett szervezettel való fertőzöttsége jeleinek megállapítása érdekében.

A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül e felmérések eredményeiről, és az e határozat 5. cikkében említett elhatárolt területek jegyzékéről és körülhatárolásáról minden évben április 30-ig értesítést kell küldeni a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

5. cikk

Elhatárolt területek

Amennyiben a 4. cikkben említett felmérések eredményei megerősítik az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétét egy területen, vagy más módon kimutatható a szervezet jelenléte, a tagállamok elhatárolt területeket jelölnek ki, melyek fertőzött körzetből és pufferzónából állnak a II. melléklet 1. szakaszának megfelelően.

A tagállamok hatósági intézkedéseket foganatosítanak az elhatárolt területeken a II. melléklet 2. szakaszának megfelelően.

6. cikk

Megfelelés

A tagállamok meghoznak minden intézkedést az e határozatnak való megfelelés érdekében, és szükség esetén módosítják az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolása és elterjedése elleni védelem érdekében elfogadott intézkedéseiket oly módon, hogy az említett intézkedések megfeleljenek e határozatnak. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

7. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a határozatot legkésőbb 2009. május 31-jéig felül kell vizsgálni.

8. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 7-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  Növény-egészségügyi kifejezések glosszáriuma – ISPM 5. számú referenciaszabvány, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény Titkársága, Róma.


I. MELLÉKLET

A 2. ÉS 3. CIKKBEN EMLÍTETT SÜRGŐSSÉGI INTÉZKEDÉSEK

I.   Különleges behozatali követelmények

(1)

A 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. részének 9., 16. és 18. pontjában, valamint IV. melléklete A. része I. szakaszának 14., 15., 17., 18., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2., 32.1., 32.3., 33., 34., 36.1., 39., 40., 43., 44. és 46. pontjában felsorolt rendelkezések sérelme nélkül az olyan harmadik országokból származó meghatározott növényeket, melyekben tudvalevőleg jelen van az Anoplophora chinensis (Forster), az említett irányelv 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően bizonyítványnak kell kísérnie, mely tartalmazza a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban, hogy:

a)

a növényeket egész életciklusuk alatt a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete által – az adott növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – kártevőmentesnek nyilvánított területen lévő termőhelyen termesztették. A kártevőmentes terület nevét a „származási hely”rovatban kell feltüntetni, vagy

b)

a növényeket az exportot megelőzően legalább két éven keresztül – a növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban – Anoplophora chinensistől (Forster) mentesnek nyilvánított termőhelyen termesztették:

i.

melyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és felügyel, továbbá

ii.

melyet évente kétszer, megfelelő időpontban elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora chinensis (Forster) előfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket, továbbá

iii.

ha a növényeket olyan helyen termesztették,

ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolása ellen, vagy

ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor és melyet egy legalább két km kiterjedésű pufferzóna vett körül, melyben évente, megfelelő időpontokban felméréseket végeztek az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására. Ha kimutatják az Anoplophora chinensis (Forster) jeleit, azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna kártevőmentességének visszaállítása érdekében, továbbá

iv.

ahol a növényszállítmányokat közvetlenül az exportot megelőzően alaposan megvizsgálták – különös tekintettel a növénygyökerekre és -szárakra – az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének kimutatása céljából. Adott esetben e vizsgálat megsemmisítéssel járó mintavételt is magában foglalhat.

(2)

Az 1. pont szerint behozott meghatározott növényeket alaposan meg kell vizsgálni a belépési ponton vagy rendeltetési helyen a 2004/103/EK bizottsági irányelvnek (1) megfelelően. Az alkalmazott vizsgálati módszerek biztosítják az Anoplophora chinensis (Forster) bármely jelének kimutatását, különösen a növénygyökerekben és -szárakban. Adott esetben e vizsgálat megsemmisítéssel járó mintavételt is magában foglalhat.

II.   A szállítás feltételei

(1)

A Közösségen belüli elhatárolt területekről származó meghatározott növények csak abban az esetben szállíthatók a Közösségen belül, ha a 92/105/EGK bizottsági irányelvnek (2) megfelelően kitöltött és kiadott növényútlevél kíséri őket, és ha a növényeket a szállítást megelőzően legalább két éven keresztül olyan termőhelyen termesztették,

i.

melyet nyilvántartásba vettek a 92/90/EGK bizottsági irányelvnek (3) megfelelően, továbbá

ii.

melyet évente kétszer, megfelelő időpontokban elvégzett, alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá az Anoplophora chinensis (Forster) előfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a szervezetre utaló jeleket; adott esetben e vizsgálat megsemmisítéssel járó mintavételt is magában foglalhat, valamint

iii.

ha a növényeket olyan helyen termesztették,

ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora chinensis (Forster) behurcolása ellen, vagy

ahol megfelelő megelőző kezelések alkalmazására került sor és melyet egy legalább két km-es kiterjedésű pufferzóna vett körül a fertőzött körzet határán túl, melyben évente, megfelelő időpontokban hatósági felméréseket végeztek az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására. Ha kimutatják az Anoplophora chinensis (Forster) jeleit, azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna kártevőmentességének visszaállítása érdekében.

(2)

Az olyan harmadik országokból származó meghatározott növények, melyekben tudvalevőleg jelen van az Anoplophora chinensis (Forster) az I. szakasznak megfelelően, csak abban az esetben szállíthatók a Közösségen belül, ha az 1. pontban említett növényútlevél kíséri őket.


(1)  HL L 313., 2004.10.12., 16. o.

(2)  HL L 4., 1993.1.8., 22. o.

(3)  HL L 344., 1992.11.26., 38. o.


II. MELLÉKLET

AZ 5. CIKKBEN EMLÍTETT SÜRGŐSSÉGI INTÉZKEDÉSEK

1.   Elhatárolt területek kialakítása

a)

Az 5. cikkben említett elhatárolt területek a következő részekből állnak:

i.

fertőzött körzet, melyben megerősítették az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétét, és mely magában foglal minden, az Anoplophora chinensis (Forster) által okozott tüneteket mutató növényt, és adott esetben valamennyi, az ültetés idején ugyanahhoz a tételhez tartozó valamennyi növényt,

ii.

pufferzóna, mely a fertőzött terület határán túl legalább két km-es körzetben helyezkedik el.

b)

Az a) pontban említett körzetek pontos körülhatárolása szilárd tudományos elveken, az Anoplophora chinensis (Forster) biológiáján, a fertőzöttség mértékén, a meghatározott növények érintett területen való konkrét megoszlásán és a károsító szervezet megjelenésére utaló bizonyítékokon alapul. A szervezetnek valamely területen való első észlelésekor, egy felmérést követően, a pufferzóna mérete a fertőzött körzet határán túl legalább egy km-re csökkenthető.

c)

Amennyiben megerősítik az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétét a fertőzött körzeten kívül, ennek megfelelően meg kell változtatni az elhatárolt területek körülhatárolását, vagy azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a pufferzóna kártevőmentességének visszaállítása érdekében.

d)

Amennyiben a 2b. pontban említett éves felmérések alapján négy évig nem mutatják ki az Anoplophora chinensist (Forster) egy adott elhatárolt területen, ezen elhatárolást meg kell szüntetni, és a 2. pontban említett intézkedésekre a továbbiakban nincs szükség.

2.   Intézkedések az elhatárolt területeken

Az 5. cikkben említett, az elhatárolt körzetekben végrehajtandó hatósági intézkedéseknek legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a)

az Anoplophora chinensis (Forster) felszámolását célzó, megfelelő intézkedések a fertőzött területen, beleértve a fertőzött, illetve az Anoplophora chinensis (Forster) jeleit mutató növények – beleértve a gyökereket is – kivágását és megsemmisítését minden évben április 30-ig;

b)

A fertőzött körzetben és a pufferzónában az Anoplophora chinensis (Forster) jelenlétének fokozott ellenőrzése olyan vizsgálatok révén, melyeket évente, megfelelő időpontokban végeznek a szervezet gazdanövényein.


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/42


A TANÁCS 2008/841/IB KERETHATÁROZATA

(2008. október 24.)

a szervezett bűnözés elleni küzdelemről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére, 31. cikke (1) bekezdésének e) pontjára és 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Hágai Program célja az Unió és tagállamai közös képességeinek javítása többek között a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében. Ezt a célt főként a jogszabályok közelítésével kell elérni. Az Európai Unió tagállamainak szorosabban együtt kell működniük a bűnszervezetek veszélyei és elterjedése elleni küzdelem érdekében, valamint az állampolgárok elvárásaira és a tagállamok saját igényeire való hatékony válaszadás céljából. E tekintetben a 2004. november 4–5-i brüsszeli Európai Tanács következtetéseinek 14. pontja rámutat arra, hogy Európa polgárai azt várják az Európai Uniótól, hogy – az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának biztosítása mellett – az olyan, határokon átnyúló problémák kapcsán, mint amilyen a szervezett bűnözés, hatékonyabb, kombinált megközelítést alkalmazzon.

(2)

A terrorizmus és a súlyos bűncselekmények egyéb formái elleni küzdelem érdekében hozandó intézkedésekről szóló, 2004. március 29-i közleményében a Bizottság úgy ítélte meg, hogy az Európai Unióban a szervezett bűnözés elleni küzdelem eszköztárát meg kell erősíteni, és bejelentette, hogy kidolgoz egy, az Európai Unió tagállamaiban a bűnszervezetben való részvétel bűncselekménnyé nyilvánításáról szóló, 1998. december 21-i 98/733/IB együttes fellépés (2) helyébe lépő kerethatározatot.

(3)

A Hágai Program 3.3.2. pontja kimondja, hogy a büntető anyagi jogi jogszabályok közelítése a büntetőügyekben a bírósági ítéletek és határozatok kölcsönös elismerésének, valamint a rendőrségi és igazságügyi együttműködésnek a megkönnyítését szolgálja, és a határokon átnyúló vonatkozásokkal bíró, különösen súlyos bűncselekmények területeire vonatkozik, valamint hogy prioritásként kell kezelni a bűncselekmények azon területeit, amelyeket a Szerződések kifejezetten megemlítenek. A bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekmények meghatározását tehát valamennyi tagállamban közelíteni kell egymáshoz. Ezért ez a kerethatározat olyan bűncselekményekre terjed ki, amelyeket jellemzően bűnszervezetben követnek el. Ezenfelül az e bűncselekmények súlyának megfelelő büntetésekről és szankciókról kell gondoskodnia azon természetes és jogi személyekkel szemben, akik ilyen bűncselekményeket követtek el, vagy azok elkövetéséért felelősek.

(4)

A 2. cikk a) pontjából fakadó kötelezettségek nem sérthetik a tagállamok azon jogát, hogy bűnszervezetnek minősítsék személyek egyéb csoportjait is, például olyan csoportokat, amelyek célja nem pénzügyi vagy egyéb anyagi haszon elérése.

(5)

A 2. cikk a) pontjából fakadó kötelezettségek nem sérthetik a tagállamok azon jogát, hogy a „bűnözői tevékenység” fogalmát úgy értelmezzék, mint amely tényleges cselekmények elkövetését foglalja magában.

(6)

Az Európai Uniónak építenie kell a nemzetközi szervezetek által elvégzett jelentős munkára, így különösen az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményére („Palermói Egyezmény”), amelyet az Európai Közösség nevében a 2004/579/EK tanácsi határozattal (3) kötöttek meg.

(7)

Mivel e kerethatározat céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a meghozandó intézkedések sora miatt azok uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében meghatározott, és az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkének második bekezdése szerint alkalmazott szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket fogadhat el. Az arányosság elvének megfelelően e kerethatározat nem haladja meg az említett célok eléréséhez szükséges mértéket.

(8)

E kerethatározat tiszteletben tartja az Európai Unió alapjogi chartája és különösen annak 6. és 49. cikke által elismert alapvető jogokat és elveket. E kerethatározat egyetlen rendelkezése sem irányul az olyan alapvető jogokkal, illetve szabadságokkal kapcsolatos nemzeti szabályok szűkítésére vagy korlátozására, mint a tisztességes eljáráshoz, a sztrájkhoz való jog, a gyülekezési, egyesülési jog, a sajtó vagy a véleménynyilvánítás szabadsága, beleértve azt a mindenkit megillető jogot is, hogy érdekei védelmében másokkal szakszervezetet alapítson, illetve ahhoz csatlakozzon, valamint az ezzel összefüggő, a tüntetéshez való jogot is.

(9)

Ezért a 98/733/IB együttes fellépést hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A KERETHATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E kerethatározat alkalmazásában:

1.

„bűnszervezet”: olyan, kettőnél több személyből álló, hosszabb időre létrejött szervezett csoport, amely összehangoltan működik, és amelynek célja az, hogy legalább négy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel vagy annál szigorúbb szankcióval büntetendő bűncselekményeket kövessen el közvetlen vagy közvetett pénzügyi vagy egyéb anyagi haszonszerzés érdekében;

2.

„szervezett csoport”: olyan csoport, amelyet nem véletlenszerűen hoztak létre valamely bűncselekmény közvetlen elkövetésére, és amelyben nem szükségszerű, hogy a tagoknak formálisan meghatározott szerepe legyen, hogy a tagság összetétele állandó legyen vagy hogy a csoport kidolgozott szervezeti felépítéssel rendelkezzen.

2. cikk

Bűnszervezetben való részvételhez kapcsolódó bűncselekmények

Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bűnszervezethez kapcsolódó következő magatartástípusok egyike vagy mindkettő bűncselekménynek minősüljön:

a)

bármely személy magatartása, aki – szándékosan és ismerve akár a bűnszervezet célját és általános tevékenységét, akár annak az adott bűncselekmények elkövetésére irányuló szándékát – aktívan részt vesz a bűnszervezet bűnözői tevékenységében, beleértve az információk vagy anyagi források szolgáltatását, új tagok beszervezését, valamint a szervezet tevékenységeinek bármilyen módon történő finanszírozását, annak tudatában, hogy e részvétel hozzájárul a szervezet bűnözői tevékenységének megvalósításához;

b)

bármely személy magatartása, amelynek keretében megállapodást köt egy vagy több személlyel olyan tevékenység folytatására, amelynek megvalósítása az 1. cikkben említett bűncselekmények elkövetésével járna, akkor is, ha a szóban forgó személy a tevékenység tényleges végrehajtásában nem vesz részt.

3. cikk

Szankciók

(1)   Valamennyi tagállam meghozza szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy:

a)

a 2. cikk a) pontjában említett bűncselekmény büntetési tételének felső határa legalább kettőtől öt évig terjedő szabadságvesztés legyen; vagy

b)

a 2. cikk b) pontjában említett bűncselekmény büntetési tételének felső határa a megállapodás tárgyát képező bűncselekményével megegyező időtartamú szabadságvesztés vagy legalább kettőtől öt évig terjedő szabadságvesztés legyen.

(2)   Valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy súlyosbító körülménynek minősüljön, ha a 2. cikkben említett bűncselekményeket – az adott tagállam által meghatározott módon – bűnszervezet keretében követték el.

4. cikk

Különleges körülmények

Valamennyi tagállam meghozhatja a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 3. cikkben említett szankciókat enyhíteni lehessen vagy az elkövetőt fel lehessen menteni a szankciók alól, amennyiben az elkövető például:

a)

felhagy a bűnözői tevékenységgel; és

b)

a közigazgatási vagy igazságügyi hatóságoknak olyan információkat szolgáltat, amelyekhez azok egyébként nem tudnának hozzájutni, ezzel segítve őket a következőkben:

i.

a bűncselekmény következményeinek megelőzése, megszüntetése vagy enyhítése;

ii.

a bűncselekmény többi elkövetőjének azonosítása vagy felelősségre vonása;

iii.

bizonyíték megszerzése;

iv.

a bűnszervezet megfosztása a tiltott forrásoktól vagy a bűncselekményből származó jövedelemtől; vagy

v.

a 2. cikkben említett további bűncselekmények elkövetésének megakadályozása.

5. cikk

A jogi személyek felelőssége

(1)   Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jogi személyeket felelősségre lehessen vonni a 2. cikkben említett bármely bűncselekmény elkövetéséért, amelyet akár egyénileg, akár a jogi személy valamely szervének részeként eljárva olyan személy követett el a jogi személy javára, aki a jogi személyen belül vezető tisztséget tölt be az alábbiak valamelyike alapján:

a)

a jogi személy képviseletének joga;

b)

a jogi személy nevében történő döntéshozatal joga; vagy

c)

a jogi személy szervezetében az ellenőrzés joga.

(2)   Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak érdekében is, hogy a jogi személyeket felelősségre lehessen vonni, amennyiben valamely, az (1) bekezdésben említett személy által gyakorolt felügyelet vagy ellenőrzés hiánya lehetővé tette, hogy az adott jogi személy javára egy neki alárendelt személy a 2. cikkben említett valamely bűncselekményt elkövesse.

(3)   A jogi személyek (1) és (2) bekezdés szerinti felelőssége nem érinti a büntetőeljárást azon természetes személyek ellen, akik a 2. cikkben említett bűncselekmények valamelyikében tettesként vagy részesként részt vesznek.

(4)   E kerethatározat alkalmazásában a „jogi személy” bármely jogalany, amely a hatályos jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkezik, kivéve az államokat vagy az állami jogkört gyakorló közjogi szerveket és a nemzetközi közjogi szervezeteket.

6. cikk

A jogi személyekkel szemben kiszabható szankciók

(1)   Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 5. cikk (1) bekezdése alapján felelősségre vont jogi személyt olyan hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal büntessék, amelyek magukban foglalják a büntetőjogi vagy nem büntetőjogi bírságokat, és magukban foglalhatnak egyéb szankciókat is, mint például:

a)

az állami kedvezményekből és támogatásokból való kizárás;

b)

az üzleti tevékenységek gyakorlásától való ideiglenes vagy végleges eltiltás;

c)

bírósági felügyelet alá helyezés;

d)

bíróság által elrendelt felszámolás;

e)

a bűncselekmény elkövetésére használt létesítmények ideiglenes vagy végleges bezárása.

(2)   Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 5. cikk (2) bekezdése értelmében felelősségre vont jogi személyt hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal vagy intézkedésekkel büntessék.

7. cikk

Joghatóság és a büntetőeljárások összehangolása

(1)   Valamennyi tagállam biztosítja, hogy joghatósága legalább az olyan esetekre terjedjen ki, amelyek során a (2) cikkben említett bűncselekményt

a)

részben vagy egészben a szóban forgó tagállam területén követték el, tekintet nélkül arra, hogy hol található a bűnszervezet székhelye vagy az a hely, ahol bűnözői tevékenységét folytatja;

b)

valamely állampolgára követte el; vagy

c)

a szóban forgó tagállam területén letelepedett jogi személy javára követték el.

Bármely tagállam határozhat úgy, hogy a b) és c) pontban meghatározott joghatósági szabályokat nem alkalmazza, vagy azokat csak bizonyos esetekben vagy bizonyos körülmények között alkalmazza, amennyiben a 2. cikkben említett bűncselekményeket a területén kívül követték el.

(2)   Amennyiben egy, a 2. cikkben említett bűncselekmény több tagállam joghatósága alá tartozik, és ugyanazon tények alapján az érintett államok bármelyike jogszerűen eljárhat, az érintett tagállamok – annak érdekében, hogy az eljárást lehetőleg egyetlen tagállamban összpontosítsák – együttműködnek annak eldöntésében, hogy melyikük folytassa le a büntetőeljárást az elkövetőkkel szemben. E célból a tagállamok az Eurojusthoz fordulhatnak vagy igénybe vehetnek bármely más, az Európai Unión belül létrehozott szervet vagy mechanizmust az igazságügyi hatóságaik közötti együttműködés megkönnyítése és intézkedéseik összehangolása érdekében. A következő tényezőket különösen figyelembe kell venni:

a)

az a tagállam, amelynek területén a cselekményeket elkövették;

b)

az a tagállam, amelynek az elkövető állampolgára vagy amelyben lakóhellyel rendelkezik;

c)

az a tagállam, ahonnan a sértettek származnak;

d)

az a tagállam, amelynek területén az elkövetőt megtalálták.

(3)   Az a tagállam, amely saját jogszabályai szerint jelenleg nem adja ki vagy adja át a saját állampolgárait, megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 2. cikkben említett bűncselekmény tekintetében, ha azt egy állampolgára a területén kívül követte el, megállapítsa joghatóságát, és adott esetben büntetőeljárást indítson.

(4)   Ez a cikk nem zárja ki a tagállam nemzeti jogszabályainak megfelelő büntető joghatóság gyakorlását.

8. cikk

A sértettek által tett bejelentés vagy feljelentés követelményének hiánya

A tagállamok biztosítják, hogy a 2. cikkben említett bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás vagy büntetőeljárás megindítása ne a bűncselekmény sértettjének bejelentésétől vagy feljelentésétől függjön, különösen az adott tagállam területén elkövetett bűncselekmények esetében.

9. cikk

A jelenlegi rendelkezések hatályon kívül helyezése

A 98/733/IB együttes fellépés ezennel hatályát veszti.

Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címének és az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően elfogadott intézkedésekben a 98/773/IB együttes fellépés szerinti bűnszervezetben való részvételre történő hivatkozásokat az e kerethatározat szerinti bűnszervezetben való részvételre történő hivatkozásként kell értelmezni.

10. cikk

Végrehajtás és jelentések

(1)   A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy e kerethatározat rendelkezéseinek 2010. május 11-ig megfeleljenek.

(2)   A tagállamok 2010. május 11-ig eljuttatják a Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak azon rendelkezések szövegét, amelyekkel az e kerethatározat alapján rájuk háruló kötelezettségeket nemzeti jogukba átültetik. Az ezen információk felhasználásával elkészült jelentés, valamint a Bizottság írásos jelentése alapján a Tanács 2012. november 11-ig megvizsgálja, hogy a tagállamok mennyiben felelnek meg e kerethatározat rendelkezéseinek.

11. cikk

Területi hatály

Ezt a kerethatározatot Gibraltár esetében alkalmazni kell.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a kerethatározat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2008. október 24-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Nem kötelező konzultációt követően kinyilvánított vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 351., 1998.12.29., 1. o.

(3)  HL L 261., 2004.8.6., 69. o.


11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/46


A TANÁCS 2008/842/KKBP HATÁROZATA

(2008. november 10.)

az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont III. és IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a 2007/140/EK közös álláspontra (1), és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. február 27-én elfogadta a 2007/140/KKBP közös álláspontot, amellyel végrehajtotta az ENSZ BT 1737 (2006) sz. határozatát.

(2)

A Tanács 2008. augusztus 7-én elfogadta a 2007/140/KKBP közös álláspontot módosító 2008/652/KKBP közös álláspontot (2), amellyel végrehajtotta az ENSZ BT 1803 (2008) sz. határozatát.

(3)

A 2008/652/KKBP közös álláspont előírja többek között azt, hogy valamennyi tagállam tanúsítson éberséget a joghatóságuk alá tartozó pénzügyi intézmények által az Iránban székhellyel rendelkező bármely bankkal, azok külföldi fiókjaival és leányvállalataival folytatott tevékenységgel szemben, hogy elkerülhető legyen az ilyen tevékenységek hozzájárulása az atomfegyverek elterjedésének veszélyével járó tevékenységekhez vagy az atomfegyverek célba juttatására szolgáló rendszerek fejlesztéséhez.

(4)

A Tanács meghatározta az Iránban székhellyel rendelkező bankok azon külföldi fiókjait és leányvállalatait, amelyekre alkalmazni kell a 2008/652/KKBP közös álláspontot. Megemlítendő, hogy a kérdéses jogalanyok némelyikére a pénzeszközök befagyasztása a 2007/140/KKBP közös álláspont 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján is vonatkozik.

(5)

A 2007/140/KKBP közös álláspont III. és IV. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2007/140/KKBP közös álláspont III. és IV. melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 61., 2007.2.28., 49. o.

(2)  HL L 213., 2008.8.8., 58. o.


MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

A 3b. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, iráni székhellyel rendelkező bankok tagállami joghatóság alá tartozó fiókjai és leányvállalatai (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Franciaország

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-kód: MELIFRPP

Németország

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC-kód: MELIDEHH

Egyesült Királyság

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC-kód: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Franciaország

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-kód: SEPBFRPP

Németország

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-kód: SEPBDEFF

Olaszország

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-kód: SEPBITRR

Egyesült Királyság

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-kód: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Franciaország

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-kód: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Németország

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

BIC-kód: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-kód: BSIRDEFF

Görögország

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-kód: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Egyesült Királyság

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-kód: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Franciaország

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC-kód: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Egyesült Királyság

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-kód: PIBPGB2L

TELEX: 885426

IV. MELLÉKLET

A 3b. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett, iráni székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá nem tartozó fiókjai és leányvállalatai, valamint olyan pénzügyi szervek, amelyek sem iráni székhellyel nem rendelkeznek, sem a tagállamok joghatósága alá nem tartoznak, de amelyek iráni székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek és jogalanyok ellenőrzése alatt állnak (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbajdzsán

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-kód: MELIAZ22

Irak

No. 11127 Alley 929 District Arasat street, Baghdad

BIC-kód: MELIIQBA

Omán

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-kód: MELIOMR

Kína

Melli Bank HK (subsidiary of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-kód: MELIHKHH

Egyiptom

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Egyesült Arab Emírségek

Regional Office

P.O. Box:1894, Dubai

BIC-kód: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC-kód: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC-kód: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Cím: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC-kód: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Code BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-kód: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC-kód: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC-kód: MELIAEADSHJ

Orosz Föderáció

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-kód: MELIRUMM

Japán

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tel.: 332162631. Fax: (3)32162638. Telex: J296687.

2.   BANK MELLAT

Dél-Korea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC-kód: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Törökország

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC-kód: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-kód: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-kód: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Örményország

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-kód: BKMTAM 22

TELEX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Egyesült Arab Emírségek

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC-kód: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-kód: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC-kód: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-kód: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-kód: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

BIC-kód: BSIRLBBE

Saida Branch

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-kód: BSIRLBBE

Omán

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-kód: BSIROMR

TELEX: 3146

Katar

Doha branch

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-kód: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Türkmenisztán

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Egyesült Arab Emírségek

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-kód: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrein

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

Telex: 8688 SADER BANK

Üzbegisztán

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-kód: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tádzsikisztán

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-kód: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Kína

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (»Aryan Bank« néven is ismert)

Afganisztán

Head Office

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-kód: AFABAFKA

Harat branch

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-kód: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrein

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

BIC-kód: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-kód: IDUNVECAXXX.

”.

(1)  A csillaggal jelölt jogalanyokra a pénzeszközök befagyasztása a 2007/140/KKBP közös álláspont 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján is vonatkozik.

(2)  A csillaggal jelölt jogalanyokra a pénzeszközök befagyasztása a 2007/140/KKBP közös álláspont 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján is vonatkozik.


11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/55


A TANÁCS 2008/843/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. november 10.)

az Üzbegisztánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/734/KKBP közös álláspont módosításáról és meghosszabbításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2007. november 13-án elfogadta az Üzbegisztánnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/734/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2008. október 13-i következtetéseiben üdvözölte a jogállamiság tiszteletben tartása és az emberi jogok védelme terén Üzbegisztán által egy év alatt elért eredményeket. Bátorította Üzbegisztánt, hogy folytassa a fejlődést az emberi jogok, a demokratizálás és a jogállamiság terén, valamint üdvözölte azt is, hogy Üzbegisztán vállalta, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos számos kérdésben együttműködik az Európai Unióval. A Tanács ezzel összefüggésben megállapodott arról, hogy nem újítja meg a 2007/734/KKBP közös álláspontban felsorolt személyekkel szembeni tartózkodási tilalmat.

(3)

A Tanács mindazonáltal mély aggodalmát fejezte ki az emberi jogok egyes területeken tapasztalható üzbegisztáni helyzete miatt, és sürgette a hatóságokat, hogy teljes mértékben hajtsák végre az ezzel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeiket. A Tanács ezzel összefüggésben megállapodott arról, hogy a 2007/734/KKBP közös álláspontban előírt, fegyverekre vonatkozó embargót tizenkét hónapra meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2007/734/KKBP közös álláspont időbeli hatálya 2009. november 13-ig meghosszabbodik.

2. cikk

A 2007/734/KKBP közös álláspont 3. és 4. cikke és II. melléklete hatályát veszti.

3. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 295., 2007.11.14., 34. o.


11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/56


A TANÁCS 2008/844/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. november 10.)

az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2006/276/KKBP közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. április 10-én elfogadta az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről és a 2004/661/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről szóló 2006/276/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2008. október 13-án megállapodott arról, hogy a 2006/276/KKBP közös álláspontban előírt korlátozó intézkedéseket tizenkét hónapra meg kell hosszabbítani. A Tanács ugyanakkor megállapodott arról is, hogy az egyes fehérorosz vezetőket érintő tartózkodási tilalom hat hónapos, módosítható időtartamig nem alkalmazandó – kivéve a Központi Választási Bizottság elnökének és azon személyeknek az esetét, akiknek szerepe volt egyes személyek 1999–2000-es eltűnésében – a fehérorosz hatóságokkal folytatott párbeszéd, valamint a demokráciának és az emberi jogok tiszteletben tartásának megerősítésére irányuló intézkedések elfogadásának ösztönzése érdekében.

(3)

Az említett hat hónapos időtartam lejártakor a Tanács újra meg fogja vizsgálni a fehéroroszországi helyzetet, és értékelni fogja a fehérorosz hatóságok által a választási kódex reformja tekintetében elért eredményeket, amely reform arra szolgál, hogy a kódex megfeleljen az EBESZ keretében vállalt kötelezettségeknek és a demokratikus választásokra vonatkozó más nemzetközi normáknak. A Tanács továbbá értékelni fog minden olyan egyéb konkrét intézkedést, amely a demokratikus értékek, az emberi jogok, az alapvető szabadságok – ideértve a szólás- és a sajtószabadságot, valamint a gyülekezés és a politikai egyesülés szabadságát is – és a jogállamiság fokozott tiszteletben tartását célozzák. A Tanács dönthet úgy, hogy amennyiben az a fehérorosz hatóságoknak a demokrácia és az emberi jogok területén végzett cselekményeinek fényében szükségessé válik, a tartózkodási tilalmakat korábban alkalmazza.

(4)

Az egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedések 2009. április 10-ig történő megújításáról szóló, 2008. április 7-i 2008/288/KKBP tanácsi közös álláspontot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A 2006/276/KKBP közös álláspont időbeli hatálya 2009. október 13-ig meghosszabbodik.

2. cikk

(1)   A 2006/276/KKBP közös álláspont 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt intézkedéseket – amennyiben azok Jurij Nyikolajevics Podobed esetében alkalmazandók – 2009. április 13-ig fel kell függeszteni.

(2)   A 2006/276/KKBP közös álláspont 1. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt intézkedéseket 2009. április 13-ig fel kell függeszteni.

3. cikk

2009. április 13-ig a ezt a közös álláspontot a fehéroroszországi helyzetre tekintettel újra meg kell vizsgálni.

4. cikk

A 2008/288/KKBP közös álláspont hatályát veszti.

5. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

6. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 10-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 101., 2006.4.11., 5. o.


Helyesbítések

11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/57


Helyesbítés a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról szóló, 2008. október 23-i 1043/2008/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 281., 2008. október 24. )

A fedőlapon a tartalomjegyzékben és a 8. oldalon a címben:

a következő szövegrész:

„marhahúságazatban”

helyesen:

„sertéshúságazatban”.


11.11.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 300/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.