ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 290

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. október 31.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1066/2008/EK rendelete (2008. október 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1067/2008/EK rendelete (2008. október 30.) a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről (kodifikált változat)

3

 

*

A Bizottság 1068/2008/EK rendelete (2008. október 30.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Taureau de Camargue (OEM))

8

 

*

A Bizottság 1069/2008/EK rendelete (2008. október 30.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Veau d’Aveyron et du Ségala (OFJ))

12

 

*

A Bizottság 1070/2008/EK rendelete (2008. október 30.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Rogal świętomarciński (OFJ))

16

 

 

A Bizottság 1071/2008/EK rendelete (2008. október 30.) a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

18

 

 

A Bizottság 1072/2008/EK rendelete (2008. október 30.) a gabonaágazatban 2008. október 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1003/2008/EK rendelet módosításáról

20

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/825/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. október 23.) a 2006/241/EK határozatnak a bizonyos emberi fogyasztásra szánt csigafajok Madagaszkárról történő behozatala tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6083. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

23

 

 

2008/826/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. október 30.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/887/EK határozat hatályának meghosszabbításáról (az értesítés a C(2008) 6269. számú dokumentummal történt)

25

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/1


A BIZOTTSÁG 1066/2008/EK RENDELETE

(2008. október 30.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. október 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 30-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/3


A BIZOTTSÁG 1067/2008/EK RENDELETE

(2008. október 30.)

a harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendelettől való eltérésről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet), és különösen annak 144. cikke (1) bekezdésére a 4. cikkel összefüggésben,

tekintettel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes listáinak ezen országok Európai Unióhoz történő csatlakozása során történt módosítására vonatkozó, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2006. március 20-i 2006/333/EK tanácsi határozatra (2), és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel az Európai Közösség és Kanada között a GATT XXIV. cikke 6. pontjának értelmében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 2007. február 22-i 2007/444/EK tanácsi határozatra (3), és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint az 1766/92/EGK tanácsi rendelettől való eltérésről szóló, 2002. december 27-i 2375/2002/EK bizottsági rendeletet (4) több alkalommal jelentősen módosították (5). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Kereskedelmi tárgyalásokat követően, az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendelet (6) I. mellékletében meghatározottak szerint, a Közösség megváltoztatta a gyenge és közepes minőségű közönséges búzára, azaz a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozó behozatali feltételeket úgy, hogy behozatali kontingenst hozott létre.

(3)

Ez a behozatali kontingens 2 989 240 tonna éves maximális mennyiségre vonatkozik, beleértve az Egyesült Államokból származó 572 000 tonnányi behozatalt és a Kanadából származó 38 853 tonnányi behozatalt.

(4)

A behozatali engedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (7) a 2007. január 1-jétől kezdődő vámkontingens-időszakokra vonatkozó behozatali engedélyekre kell alkalmazni.

(5)

Az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit az e rendelet alapján elfogadható további feltételek, illetve eltérések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(6)

Annak biztosítása érdekében, hogy az e vámkontingensek által szabályozott közönséges búza behozatalai szabályosak, és ne spekulatívak legyenek, behozatali engedélyek kiadásától kell azokat függővé tenni.

(7)

E kontingensek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében, meg kell állapítani az engedély iránti kérelmek benyújtásának határidejét, és meg kell határozni a kérelmekben és az engedélyekben feltüntetendő információkat.

(8)

Az ellátási feltételek figyelembevétele érdekében, az engedélyek érvényességi ideje tekintetében eltérést kell megállapítani.

(9)

A kontingensek hatékony kezelésének biztosítása érdekében, a behozatali engedélyek biztosítékát viszonylag magas szinten kell megállapítani, a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról szóló, 2003. július 28-i 1342/2003/EK bizottsági rendelet (8) 12. cikkétől eltérően.

(10)

A Bizottság és a tagállamok között a kérelmezett és a behozott mennyiségek tekintetében gyors kétirányú kommunikációt kell létesíteni.

(11)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet 135. cikkétől és 136. cikkének (1) bekezdésétől eltérően, az 1249/96/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerint a kiválótól eltérő minőségű, az 1001 90 99 KN-kód alá tartozó közönséges búza behozatali vámját az e rendelettel megnyitott kontingens keretén belül kell rögzíteni.

Az 1234/2007/EK rendelet 135. cikkét alkalmazni kell az e rendeletben említett termékeknek az e rendelet 3. cikkében előírt mennyiségen felüli behozatalára.

2. cikk

(1)   A 1001 90 99 KN-kód alá tartozó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búza tekintetében 2 989 240 tonna vámkontingens megnyitására kerül sor minden év január 1-jétől.

(2)   A vámkontingensen belüli behozatalokra 12 EUR/tonna vámot vetnek ki.

(3)   E rendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában a 376/2008/EK bizottsági rendeletet (9), az 1342/2003/EK rendeletet és az 1301/2006/EK rendeletet alkalmazni kell.

3. cikk

(1)   A teljes behozatali vámkontingenst három alkontingensre kell felosztani:

I. alkontingens (tételszáma 09.4123): 572 000 tonna az Amerikai Egyesült Államok tekintetében,

II. alkontingens (tételszáma 09.4124): 38 853 tonna Kanada tekintetében,

III. alkontingens (tételszáma 09.4125): 2 378 387 tonna egyéb harmadik országok tekintetében.

(2)   Amennyiben az év folyamán kiderül, hogy az I. vagy a II. alkontingens tekintetében fenntartott mennyiségben jelentős a hiány, a Bizottság – az érintett harmadik ország egyetértésével – rendelkezéseket fogadhat el annak érdekében, hogy a felhasználatlan mennyiségeket az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, a többi alkontingensbe csoportosítsa át.

(3)   A III. alkontingenst négy negyedéves részidőszakra kell felosztani, amelyek a következő időtartamokat és mennyiségeket foglalják magukban:

a)

1. részidőszak: január 1-jétől március 31-ig – 594 597 tonna;

b)

2. részidőszak: április 1-jétől június 30-ig – 594 597 tonna;

c)

3. részidőszak: július 1-jétől szeptember 30-ig – 594 597 tonna;

d)

4. részidőszak: október 1-jétől december 31-ig – 594 596 tonna.

(4)   Amennyiben az 1–3. részidőszakra előírt mennyiségeket kimerítik, a Bizottság az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban előbbre hozhatja a következő részidőszak megnyitását.

4. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésétől eltérően, a kérelmezők tételszámonként és hetente csak egy engedély iránti kérelmet nyújthatnak be. Amennyiben egyazon érdekelt fél egynél több kérelmet nyújtott be, valamennyi kérelmet el kell utasítani, és a kérelem benyújtásakor letétbe helyezett biztosíték elveszik, és azt az érintett tagállam szerzi meg.

A behozatali engedély iránti kérelmeket minden héten hétfőn, brüsszeli idő szerint legkésőbb péntek 13 óráig kell benyújtani a tagállamok illetékes hatóságainál.

(2)   Minden engedélykérelemben meg kell jelölni egy mennyiséget tonnában, tizedesjegyek nélkül, amely nem haladhatja meg:

az I. és II. alkontingens esetében az érintett alkontingensre vonatkozóan egész évre megnyitott kontingens teljes mennyiségét,

a III. alkontingens esetében az érintett részidőszakra megnyitott teljes mennyiséget.

A behozatali engedély iránti kérelemben és a behozatali engedélyen egyetlen származási ország tüntethető fel.

(3)   Az illetékes hatóságok az engedély iránti kérelmek benyújtási határidejének hetét követő hétfőn, brüsszeli idő szerint legkésőbb 18 óráig elektronikus úton értesítést küldenek a Bizottság részére, amely tételszámonként tartalmazza valamennyi kérelmet, a termék eredete és a kérelmezett mennyiség feltüntetésével, ideértve a „nulla” mennyiséget tartalmazó értesítéseket is.

(4)   Az engedélyeket a (3) bekezdésben említett értesítés határidejét követő negyedik munkanapon kell kiállítani.

A behozatali engedélyek kiállításának napján a tagállamok elektronikus úton közlik a Bizottsággal a kiállított engedélyekre vonatkozó, az 1301/2006/EK rendelet 11. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett adatokat, feltüntetve a kiállított behozatali engedélyek tárgyát képező teljes mennyiségeket.

5. cikk

A 376/2008/EK rendelet 22. cikkének (2) bekezdésével összhangban az engedély érvényességének időtartamát a kiállítás tényleges dátumától kell számítani.

6. cikk

A behozatali engedély iránti kérelemben és a behozatali engedélyen a 8. rovatban a termék származási országának neve, valamint az „igen” rovatban egy kereszt szerepel. Az engedélyek csak a 8. rovatban feltüntetett országból származó termékekre érvényesek.

7. cikk

Az 1342/2003/EK rendelet 12. cikkének a) és b) pontjától eltérően, az e rendeletben előírt behozatali engedélyek biztosítéka 30 EUR/tonna.

8. cikk

A vámkontingens keretében a harmadik országból származó, a kiválótól eltérő minőségű közönséges búza Közösségben való szabad forgalomba bocsátásának feltétele az illetékes nemzeti hatóságok által a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (10) 47. cikkével összhangban kiadott származási bizonyítvány bemutatása.

9. cikk

A 2375/2002/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 124., 2006.5.11., 13. o.

(3)  HL L 169., 2007.6.29., 53. o.

(4)  HL L 358., 2002.12.31., 88. o.

(5)  Lásd az I. mellékletet.

(6)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o.

(7)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(8)  HL L 189., 2003.7.29., 12. o.

(9)  HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

(10)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és egymást követő módosításainak listája

A Bizottság 2375/2002/EK rendelete

(HL L 358., 2002.12.31., 88. o.)

 

A Bizottság 531/2003/EK rendelete

(HL L 79., 2003.3.26., 3. o.)

 

A Bizottság 1111/2003/EK rendelete

(HL L 158., 2003.6.27., 21. o.)

 

A Bizottság 777/2004/EK rendelete

(HL L 123., 2004.4.27., 50. o.)

Kizárólag a 12. cikk

A Bizottság 491/2006/EK rendelete

(HL L 89., 2006.3.28., 3. o.)

 

A Bizottság 971/2006/EK rendelete

(HL L 176., 2006.6.30., 51. o.)

 

A Bizottság 2022/2006/EK rendelete

(HL L 384., 2006.12.29., 70. o.)

Kizárólag az 1. cikk

A Bizottság 932/2007/EK rendelete

(HL L 204., 2007.8.4., 3. o.)

Kizárólag az 1. cikk

A Bizottság 1456/2007/EK rendelete

(HL L 325., 2007.12.11., 76. o.)

Kizárólag a 2. cikk


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2375/2002/EK rendelet

Ez a rendelet

1., 2 és 3. cikk

1., 2., és 3. cikk

5. cikk

4. cikk

6. cikk

5. cikk

9. cikk

6. cikk

10. cikk

7. cikk

11. cikk

8. cikk

9. cikk

12. cikk, első bekezdés

10. cikk

12. cikk, második bekezdés

I. melléklet

II. melléklet


31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/8


A BIZOTTSÁG 1068/2008/EK RENDELETE

(2008. október 30.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Taureau de Camargue (OEM))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság megvizsgálta Franciaország kérelmét a 2036/2001/EK bizottsági rendelettel (2) bejegyzett „Taureau de Camargue” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására.

(2)

A kérelem a termékleírásnak az eredetigazolás és az előállítás módja tekintetében történő módosítására irányul. A termék nyomonkövethetőségének, valamint az ellenőrzésnek és a megjelölésnek a javítása érdekében a tenyésztőknek nyilatkozatot kell kitölteniük a szóban forgó megjelölést viselő termék előállítására való alkalmasságukról. Az előállítás módját illetően úgy tűnik, hogy a megjelölésre kiválasztott fajtájú olyan üszők, amelyeket a termékleírásban leírtak szerint neveltek fel, nem érik el a 100 kg-os súlyt, bár a hasított testek megfelelnek a termékleírásnak, és ezért megkapják a megjelölést. Szükségesnek bizonyult tudomásul venni, hogy a 18–30 hónapos üszők minimális hasított testsúlya 85 kg.

(3)

A Bizottság megvizsgálta és indokoltnak találta a szóban forgó módosítást. Mivel a módosítás az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében kisebb jelentőségű, a Bizottság az említett rendelet 5., 6. és 7. cikke szerinti eljárás alkalmazása nélkül jóváhagyhatja.

(4)

Az 1898/2006/EK bizottsági rendelet (3) 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban és az 510/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján közzé kell tenni a termékleírás összefoglalóját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Taureau de Camargue” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez tartozó termékleírás e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A termékleírás fő elemeit tartalmazó összefoglaló e rendelet II. mellékletében található.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 275., 2001.10.18., 9. o.

(3)  HL L 369., 2006.12.23., 1. o.


I. MELLÉKLET

A Bizottság jóváhagyja a „Taureau de Camargue” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának következő módosításait:

 

A származás igazolása

A második mondat után a szöveg a következő mondattal egészül ki:

„Azoknak az állattartó gazdaságoknak (manades vagy ganaderías), ahol a megjelölést viselő termék előállítására szánt állatoknak születniük és nevelkedniük kell, nyilatkozatot kell kitölteniük a szóban forgó megjelölést viselő termék előállítására való alkalmasságukról”.

 

Az előállítás módja

„A hasított testnek az adózás alapjául szolgáló súlya nem lehet 100 kg-nál kisebb” mondat után a szöveg a következő mondattal egészül ki:

„a 18–30 hónapos üszők kivételével, esetükben ugyanis ez az alsó súlyhatár 85 kg.”


II. MELLÉKLET

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tanács 510/2006/EK rendelete

„TAUREAU DE CAMARGUE”

EK-szám: FR-PDO-105-0041/2006.3.30.

OEM (X) OFJ ( )

Ez az összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit ismerteti tájékoztatási céllal.

1.   A tagállam illetékes szerve

Név

:

Institut National des Appellations d’Origine

Cím

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Csoportosulás

Név

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Cím

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Tel.

:

(33) 4 90 97 10 40

Fax

:

(33) 4 90 97 12 07

E-mail

:

Összetétel

:

termelők/feldolgozók (X) Egyéb ( )

3.   A termék típusa

1.1 osztály –

Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsőség)

4.   Termékleírás [az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésben előírt követelmények összefoglalása]

4.1.   Elnevezés

„Taureau de Camargue”

4.2.   Leírás

A földrajzi területen született, nevelt, levágott és darabolt, helyi fajtához tartozó hím- vagy nőivarú állatok friss húsa. A „Taureau de Camargue” húsa élénkvörös, puha, zsírtartalma alacsony.

4.3.   Földrajzi terület

A Camargue a következő három megyében terül el: Bouches du Rhône, Gard és Hérault. A területen belül körülhatárolnak egy „vizes helyet”, ahol az állatok legalább 6 hónapon keresztül tartózkodnak.

4.4.   A származás igazolása

A „Taureau de Camargue”-ról szóló legrégebbi írás 1551-ből, Quiqueran de Beaujeu senèsi püspök tollából való. Azóta több írásos műben is utaltak e szarvasmarhák eredetiségére és a főleg bikaviadalokra szánt állatok tenyésztési módszerére. Azoknak az állattartó gazdaságoknak (manades vagy ganaderías), ahol a megjelölést viselő termék előállítására szánt állatoknak születniük és nevelkedniük kell, nyilatkozatot kell kitölteniük a szóban forgó megjelölést viselő termék előállítására való alkalmasságukról. Minden egyes állatot azonosítanak, és bejegyeznek az állomány-nyilvántartásba. A vágóhidaknak és a daraboló üzemeknek be- és kiléptetési nyilvántartást kell vezetniük, lehetővé téve az állatok nyomonkövethetőségét egészen addig az időpontig, amikor eljut a fogyasztóhoz.

4.5.   Az előállítás módja

A helyi fajtáktól – „raço di biou”, „de combat” vagy e kettő keresztezéséből – származó állatoknak a meghatározott földrajzi területen kell születniük és nevelkedniük, valamint levágásuknak és darabolásuknak is ott kell történnie. Az állattartás szabadon, fedetlen helyen és extenzív módon történik, hogy az állat megtartsa vad jellegét. A legelők adják fő táplálékát. Az állatoknak legalább 6 hónapon keresztül vizes élőhelyen kell tartózkodniuk. Az állatot közvetlenül a kirakodás után levágják. A hasított testnek az adózás alapjául szolgáló súlya nem lehet 100 kg-nál kisebb, a 18–30 hónapos üszők kivételével, esetükben ugyanis ez az alsó súlyhatár 85 kg. A hús színének élénkvörösnek kell lennie. A hasított testeket lassú előhűtésnek vetik alá. A hasított testeket legalább 48 órán keresztül, de legfeljebb 5 napig kell érlelni a vágóhídon.

4.6.   Kapcsolat

A „Taureau de Camargue” hagyományos helyi fajtáktól származik, különösen jól alkalmazkodott a camargue-i alacsonyan fekvő, állandóan vizes környezethez. A szabadon felnevelt „Taureau de Camargue” a terület legelőin legel, és legalább hat hónapon keresztül sajátos ökoszisztémájú, vizes helyen tartózkodik. E fajták ideges és agresszív természete ezenkívül teljesen megfelel az állatok tenyésztési céljának, és jellegzetes húsuk is ennek köszönhető.

4.7.   Felügyeleti szerv

Név

:

Institut National des Appellations d’Origine

Cím

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Név

:

DGCCRF

Cím

:

59, Bd V.Auriol, F-75703 PARIS CEDEX 13

Tel.

:

(33) 1 44 87 17 17

Fax

:

(33) 1 44 97 30 37

A DGCCRF a gazdasági, pénzügyi és ipari minisztériumhoz tartozó szolgálat.

4.8.   Címkézés

A hasított testet és az abból származó húsrészeket azonosító címkével látják el, amely tartalmazza a következőket: a megjelölés elnevezése; a vágási szám; a tenyésztő neve; valamint a daraboló üzem vagy a vágóhíd neve és címe.


31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/12


A BIZOTTSÁG 1069/2008/EK RENDELETE

(2008. október 30.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Veau d’Aveyron et du Ségala (OFJ))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság megvizsgálta Franciaország kérelmét az 1107/96/EK bizottsági rendelettel (2) bejegyzett „Veau d’Aveyron et du Ségala” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására.

(2)

A kérelem arra irányul, hogy a termékleírásban a hímivarú borjak hasított testének maximális súlya 250 kg-ról 270 kg-ra, a nőivarú egyedek esetében 220 kg-ról 250 kg-ra módosuljon. E módosítás a hasított test maximális súlyát hivatott helyesbíteni, azt ugyanis az eredeti kérelem elkészítésekor a vágási százalék hibás becslése miatt tévesen határozták meg.

(3)

A Bizottság megvizsgálta és indokoltnak találta a szóban forgó módosítást. Mivel a módosítás az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében kisebb jelentőségű, a Bizottság az említett rendelet 5., 6. és 7. cikke szerinti eljárás alkalmazása nélkül jóváhagyhatja.

(4)

Az 1898/2006/EK bizottsági rendelet (3) 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban és az 510/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján közzé kell tenni a termékleírás összefoglalóját.

(5)

A Bizottság tudomásul veszi továbbá, hogy az elnevezés „Veau d’Aveyron et du Ségala”, és nem az eredetileg nyilvántartásba vett „Veau de l’Aveyron et du Ségala”. Az eredetileg nyilvántartásba vett elnevezést ezért módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Veau d’Aveyron et du Ségala” oltalom alatt álló földrajzi jelzéshez tartozó termékleírás e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A termékleírás fő elemeit tartalmazó összefoglaló e rendelet II. mellékletében található.

3. cikk

Az 1107/96/EK bizottsági rendelet mellékletének A. részében, a 4. oldalon:

a következő szövegrész

:

„Veau de l’Aveyron et du Ségala”

helyesen

:

„Veau d’Aveyron et du Ségala”.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o.

(3)  HL L 369., 2006.12.23., 1. o.


I. MELLÉKLET

A Bizottság jóváhagyja a „Veau d’Aveyron et du Ségala” oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírásának következő módosításait:

„A termék leírása”

A bekezdés a következőképpen módosul:

a következő szövegrész

:

„A »Veau d’Aveyron et du Ségala« a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Nehéz borjú (élősúly 250–420 kg, a hasított test súlya 170–250 kg),”

helyesen

:

„A »Veau d’Aveyron et du Ségala« a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Nehéz borjú: élősúly 250–420 kg, a hasított test súlya 170–270 kg (nőivarú borjú esetében 170–250 kg, hímivarú borjú esetében 190–270 kg).”

„Az előállítás módja”

A bekezdés a következőképpen módosul:

a következő szövegrész

:

„A kifejlett borjú elősúlya 250–420 kg. A hasított test súlya nőivarú borjak esetében 170–220 kg, hímivarú borjak esetében 190–250 kg: e különbség az ivari kétalakúsággal és az ivaronként eltérő növekedési ütemmel magyarázható.”

helyesen

:

„A kifejlett borjú elősúlya 250–420 kg. A hasított test súlya nőivarú borjak esetében 170–250 kg, hímivarú borjak esetében 190–270 kg: e különbség az ivari kétalakúsággal és az ivaronként eltérő növekedési ütemmel magyarázható.”

„Kapcsolat a földrajzi területtel”

A bekezdés a következőképpen módosul:

a következő szövegrész

:

„A »Veau d’Aveyron et du Ségala« nehéz borjú. Általában 8 hónapos korában vágják le, ekkor a hasított test súlya 170–250 kg (míg egy átlagos borjú esetében 130 kg).”

helyesen

:

„A »Veau d’Aveyron et du Ségala« nehéz borjú. Általában 8 hónapos korában vágják le, ekkor a hasított test súlya 170–270 kg (míg egy átlagos borjú esetében 130 kg).”


II. MELLÉKLET

ÖSSZEFOGLALÓ

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

„VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA”

EK: FR-PGI-0117-0187/2006.3.27.

OEM ( ) OFJ (X)

Ez az összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit ismerteti tájékoztatási céllal.

1.   A tagállam illetékes szerve

Név

:

Institut National des Appellations d’Origine (I.N.A.O.)

Cím

:

51, rue d’Anjou F-75008 Paris

Telefon

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 142 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Csoportosulás

Név

:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Cím

:

Carrefour de l’agriculture, F-12026 RODEZ cedex 9

Telefon

:

(33) 565 73 78 04

Fax

:

(33) 565 73 77 16

E-mail

:

irva@wanadoo.fr

Összetétel

:

termelők/feldolgozók (X) egyéb ( )

3.   A termék típusa

1.1. osztály –

Friss hús és vágási melléktermékek

4.   Termékleírás

(a 4. cikk (2) bekezdésében előírt követelmények összefoglalása)

4.1.   Elnevezés

„Veau d’Aveyron et du Ségala”

4.2.   Leírás

Termelői, legfeljebb 10 hónapos korban levágott, (170–270 kg súlyú) hasított nehéz borjú, rózsaszínes, puha és ízletes hússal.

4.3.   Földrajzi terület

A borjak Aveyron, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne és Cantal megye 75 kantonjának egyikében születnek és nevelkednek:

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi,

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   A származás igazolása

A születést nyilvántartásba veszik, és minden borjút két – az egyéni azonosító számot, illetve a „Veau d’Aveyron et du Ségala” védjegyet feltüntető – füljelzővel látnak el azonosítás céljából.

A vágóhídon a tenyésztő nevét feltüntető címkével azonosítják a hasított testet.

Ezen intézkedések kiegészítéseképpen az egész ágazati folyamatról dokumentált nyilvántartás készül.

4.5.   Az előállítás módja

A borjak fajtatiszta hímivarú húsmarha és hagyományos fajtatiszta nőivarú tejmarha keresztezéséből származnak. A borjak az anyatehén mellett nevelkednek, és az anyatej mellett születésüktől fogva szabadon hozzáférhetnek gabonaalapú kiegészítő takarmányhoz is.

4.6.   Kapcsolat

Történelmileg e nehéz borjak tenyésztése a régióban a szarvasmarha-állomány és a hagyományokkal rendelkező gabonatermelés együttes jelenlétére vezethető vissza. Így a Ségala tájegység is a rozsról (franciául: „seigle”) kapta a nevét.

A földrajzi területtel való kapcsolat a következő elemeken nyugszik:

a nehéz borjak tenyésztésének sajátos módszere, vagyis hogy a borjak az anyatehén mellett nevelkednek, és születésüktől fogva gabonatakarmányt is kapnak;

az a hírnév, amelynek a termék a XIX. század óta a dél-kelet-franciaországi és párizsi fogyasztók, valamint a XX. század közepe óta az olasz és spanyol fogyasztók körében a minőség tekintetében örvend.

4.7.   Felügyeleti szerv

Név

:

Qualisud

Cím

:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint-Sever

Telefon

:

(33) 558 06 15 21

Fax

:

(33) 558 75 13 36

E-mail

:

qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Címkézés

„Veau d’Aveyron et du Ségala”.


31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/16


A BIZOTTSÁG 1070/2008/EK RENDELETE

(2008. október 30.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Rogal świętomarciński (OFJ))

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) közzétette Lengyelország kérelmét a „Rogal świętomarciński” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 30-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 62., 2008.3.7., 6. o.


MELLÉKLET

A rendelet I. mellékletében meghatározott élelmiszerek:

2.4. osztály   Kenyér, péksütemények, cukrászkészítmények és egyéb pékáru

LENGYELORSZÁG

Rogal świętomarciński (OFJ)


31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/18


A BIZOTTSÁG 1071/2008/EK RENDELETE

(2008. október 30.)

a cukorágazat egyes termékeire a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó, a 945/2008/EK rendelettel rögzített irányadó áraknak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikke (2) bekezdése második albekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

A 945/2008/EK bizottsági rendelet (3) a 2008/2009-es gazdasági évre megállapította a fehér cukorra, a nyerscukorra és egyes szirupokra alkalmazandó irányadó árakat és kiegészítő importvámokat. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 996/2008/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A Bizottság rendelkezésére álló adatok alapján az említett összegek módosításra szorulnak, a 951/2006/EK rendeletben foglalt előírásokkal és részletes szabályokkal összhangban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára a 2008/2009-es gazdasági évben alkalmazandó irányadó áraknak és kiegészítő vámoknak a 945/2008/EK rendelettel rögzített összege e rendelet melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. október 31-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 30-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 258., 2008.9.26., 56. o.

(4)  HL L 272., 2008.10.14., 3. o.


MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok 2008. október 31-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(2)  Az 1234/2007/EK rendelet IV. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőségre megállapítva.

(3)  1 %-os szacharóztartalomra megállapítva.


31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/20


A BIZOTTSÁG 1072/2008/EK RENDELETE

(2008. október 30.)

a gabonaágazatban 2008. október 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1003/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonaágazatban 2008. október 16-tól alkalmazandó behozatali vámokat a 1003/2008/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A behozatali vámok kiszámított átlaga tonnánként 5 euróval eltér a megállapított vámtól, helyénvaló tehát megfelelő módon kiigazítani a 1003/2008/EK rendeletben rögzített behozatali vámokat.

(3)

A 1003/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1003/2008/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. október 31-én kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 30-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o.

(3)  HL L 275., 2008.10.16., 34. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2008. október 31-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00 (2)

közepes minőségű

0,00 (2)

gyenge minőségű

0,00 (2)

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00 (2)

1002 00 00

ROZS

24,16 (2)

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

2,87

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (3)

2,87 (2)

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

24,16 (2)


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  A 608/2008/EK rendelet értelmében ennek a vámnak az alkalmazását felfüggesztették.

(3)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

16.10.2008-29.10.2008

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

195,25

120,46

FOB-ár, USA

281,83

271,83

251,83

115,36

Öböl-beli árnövelés

17,42

Nagy-tavaki árnövelés

4,76

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

16,28 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

13,41 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/23


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 23.)

a 2006/241/EK határozatnak a bizonyos emberi fogyasztásra szánt csigafajok Madagaszkárról történő behozatala tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 6083. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/825/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 22. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Madagaszkárról származó, egyes állati eredetű, a halászati termékeken kívüli termékekkel kapcsolatos bizonyos védekezési intézkedésekről szóló, 2006. március 24-i 2006/241/EK bizottsági határozat (2) a halászati termékek kivételével megtiltja a Madagaszkárról származó állati termékek importját.

(2)

2007 márciusában sor került egy közösségi vizsgálatra Madagaszkáron annak érdekében, hogy az említett harmadik országban értékelni lehessen közegészségügyi ellenőrzéseket és a halászati termékek gyártási körülményeit. A vizsgálat és az azt követően Madagaszkár által benyújtott információk szerint az ország biztosítja a megfelelő garanciákat ahhoz, hogy engedélyezni lehessen egyes emberi fogyasztásra szánt csigafajoknak az onnan a Közösségbe irányuló importját.

(3)

A 2006/241/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/241/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Ez a határozat a Madagaszkárról származó állati eredetű termékekre vonatkozik, a halászati termékek és csigák kivételével.”

2.

A szöveg a következő 1a. cikkel egészül ki:

„1a. cikk

E határozat alkalmazásában »csiga« a Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller és a Helix lucorum fajú, valamint az Achatinidae családba tartozó fajú hűtött, fagyasztott, héjából eltávolított, főtt, elkészített vagy tartósított szárazföldi csiga.”

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 23-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o.

(2)  HL L 88., 2006.3.25., 63. o.


31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/25


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 30.)

a Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/887/EK határozat hatályának meghosszabbításáról

(az értesítés a C(2008) 6269. számú dokumentummal történt)

(2008/826/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Japánból származó, természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos előírásaitól való eltérés engedélyezéséről szóló, 2002. november 8-i 2002/887/EK bizottsági határozat (2) engedélyezi a tagállamoknak a 2002/29/EK irányelv bizonyos előírásaitól való eltérést korlátozott időtartamokra és különleges feltételek mellett a Japánból származó Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus L. növény tekintetében.

(2)

Mivel az engedélyezést igazoló körülmények még most is fennállnak, és nincs a különleges feltételek felülvizsgálatára okot adó új információ, az engedélyezést meg kell hosszabbítani.

(3)

Az Egyesült Királyság kérte az eltérés meghosszabbítását.

(4)

A 2002/887/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2002/887/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk első és második bekezdésében „2007. augusztus 1. és 2008. augusztus 1.” helyébe „2009. augusztus 1. és 2010. augusztus 1.” lép.

2.

A 4. cikkben található táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Növények

Időszak

Chamaecyparis:

2008.11.1–2010.12.31.

Juniperus:

2008.11.1–2009.3.31. és 2009.11.1–2010.3.31.

Pinus:

2008.11.1–2010.12.31.”

2. cikk

Ezt a határozatot 2008. november 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  HL L 309., 2002.11.12., 8. o.


31.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 290/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.