ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 286

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. október 29.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

 

*

A Tanács 1006/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

33

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

*

A Tanács határozata (2008. július 8.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilitási és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

45

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából

46

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

29.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/1


A TANÁCS 1005/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 29.)

a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére, (1)

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, (2)

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A Közösség szerződő fele az Egyesült Nemzetek 1982. december 10-i tengerjogi egyezményének (UNCLOS), megerősítette az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1982. december 10-i tengerjogi egyezményének a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló halállományok védelmére és gazdálkodására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, 1995. augusztus 4-i megállapodást (az ENSZ 1995. évi halállomány-megállapodása), és elfogadta az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének a nemzetközi védelmi és gazdálkodási intézkedések nyílt tengeri halászhajók általi betartásának előmozdításáról szóló, 1993. november 24-i megállapodását (FAO betartási megállapodás). E rendelkezések meghatározzák különösen azt az elvet, hogy minden államnak megfelelő intézkedéseket kell elfogadnia a tengeri erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás biztosítása és a más államokkal e célból történő együttműködés érdekében.

(2)

A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletben (3) foglaltak szerint a közös halászati politika célja az élő vízi erőforrások fenntartható gazdasági, környezeti és társadalmi feltételeket eredményező kiaknázásának biztosítása.

(3)

A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászat az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázása szempontjából az egyik legsúlyosabb fenyegetés és alapjaiban veszélyezteti a közös halászati politikát, és a világtenger felelősségteljesebb kezelésének előmozdítására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket. Az IUU-halászat ezenkívül igen nagy veszélyt jelent a tengerek biológiai sokféleségére, ezért ezzel a problémával foglalkozni kell „A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig – és azon túl” című bizottsági közleményben kitűzött célokkal összhangban.

(4)

A FAO a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló nemzetközi cselekvési tervet fogadott el 2001-ben, amelyet a Közösség jóváhagyott. Ezen túlmenően a regionális halászati irányító szervezetek a Közösség aktív támogatásával intézkedések sorát alakították ki a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni fellépésre.

(5)

Nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban, és tekintettel a probléma méretére és sürgető voltára, a Közösségnek lényegesen fokoznia kell az IUU-halászat elleni fellépését, és új szabályozási intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek a jelenség valamennyi szempontjára kiterjednek.

(6)

A Közösség fellépésének elsődlegesen az IUU-halászat fogalommeghatározásába tartozó magatartásformákra kell irányulnia, és amelyek a legsúlyosabb kárt okozzák a tengeri környezetben, a halállományok fenntarthatóságában, és a halászati erőforrások megőrzésére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó szabályokat betartó halászok társadalmi-gazdasági helyzetében.

(7)

Az IUU-halászat fogalommeghatározásával összhangban e rendelet hatályát ki kell terjeszteni a nyílt tengeren és a parti államok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken – többek között a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken – folytatott halászati tevékenységekre.

(8)

Az IUU-halászat belső vetületének megfelelő kezelése céljából nélkülözhetetlen, hogy a Közösség elfogadja a közös halászati politika szabályai betartásának javításához szükséges intézkedéseket. A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendelet (4) felülvizsgálatáig e rendeletet ilyen célú rendelkezésekkel kell kiegészíteni.

(9)

A közösségi szabályok és különösen a 2847/93/EGK rendelet II. címe átfogó rendszert írnak elő, amelynek célja a közösségi halászhajókról származó kifogott mennyiség jogszerűségének ellenőrzése. A harmadik országok halászhajói által kifogott és a Közösségbe behozott halászati termékekre alkalmazandó jelenlegi rendszer nem biztosítja az ellenőrzés ezzel egyenértékű szintjét. Ez a hiányosság jelentős ösztönzés az IUU-halászatot folytató külföldi piaci szereplők számára arra, hogy termékeiket eladják a Közösségben és növeljék tevékenységük jövedelmezőségét. Mint a halászati termékeknek a világon a legnagyobb piaca és importőre, a Közösség sajátos felelősséggel tartozik annak megakadályozásában, hogy a területére behozott halászati termékek IUU-halászatból származzanak. Ezért új rendszert kell bevezetni annak biztosítására, hogy a Közösségbe behozott halászati termékek ellátási lánca megfelelő ellenőrzés alá tartozzon.

(10)

A harmadik országok lobogója alatt közlekedő halászhajóknak a közösségi kikötőkbe való belépésére irányadó közösségi szabályokat szigorítani kell annak biztosítására, hogy a harmadik országok lobogója alatt közlekedő halászhajók által kirakodott halászati termékek jogszerűsége megfelelően ellenőrizhető legyen. Ez különösen azt vonná maga után, hogy a közösségi kikötőkbe való belépés csak azon, harmadik ország lobogója alatt közlekedő halászhajók számára engedélyezett, amelyek pontos információt tudnak szolgáltatni fogásaik jogszerűségéről, és ezt az információt hitelesíttetni tudják a lobogójuk szerinti állammal.

(11)

A tengeri átrakodás kicsúszik a lobogó szerinti vagy a parti állam mindenfajta megfelelő ellenőrzése alól, és az IUU-halászatot folytató piaci szereplők szokásos módszere a fogás jogellenes voltának leplezésére. Indokolt ezért, hogy a Közösség az átrakodási műveleteket csak akkor engedélyezze, ha azokra a tagállamok kijelölt kikötőiben, harmadik országok kikötőiben közösségi halászhajók között, vagy a Közösség vizein kívül közösségi halászhajó és regionális halászati szervezetnél halszállító hajóként bejegyzett halászhajó között kerül sor.

(12)

Helyénvaló megállapítani azokat a feltételeket, eljárást és gyakoriságot, amelynek megfelelően – kockázatkezelés alapján – a tagállamoknak el kell végezniük a vizsgálati, ellenőrzési és felülvizsgálati tevékenységeket.

(13)

Be kell tiltani az IUU-halászatból származó halászati termékeknek a Közösséggel való kereskedelmét. Annak érdekében, hogy e tilalom hatékony legyen, és biztosítsa, hogy a Közösségbe behozott vagy onnan kivitt valamennyi halászati termék halászata a nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek és adott esetben más, az érintett halászhajóra alkalmazandó, a tárgyhoz tartozó szabályoknak megfelelően történt, be kell vezetni egy, a halászati termékek Közösséggel való kereskedelmének egészére alkalmazandó tanúsítási rendszert.

(14)

A Közösség a tanúsítási rendszer végrehajtásánál figyelembe veszi a fejlődő országok kapacitási korlátait.

(15)

Helyénvaló, hogy e rendszer keretében a halászati termékek Közösségbe történő behozatalának egy tanúsítvány bemutatása legyen az előfeltétele. E tanúsítványnak tartalmaznia kell azt az információt, amely bizonyítja az érintett termékek jogszerűségét. A tanúsítványt a szóban forgó halakat kifogó hajó lobogója szerinti országnak hitelesítenie kell összhangban azzal a nemzetközi jogi kötelezettségével, amely szerint gondoskodnia kell arról, hogy a lobogója alatt közlekedő halászhajók betartsák a halászati erőforrások megőrzésére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó nemzetközi szabályokat.

(16)

Lényeges, hogy ez a tanúsítási rendszer a halászati termékek Közösségbe történő valamennyi behozatalára és a Közösségből való valamennyi kivitelére vonatkozzon. E rendszert azokra a halászati termékekre is alkalmazni kell, amelyeket a lobogó szerinti államtól eltérő országba szállítottak vagy ott dolgoztak fel, mielőtt elérték volna a Közösség területét. E termékekre tehát sajátos követelményeket kell alkalmazni annak biztosítására, hogy a Közösség területére érkező termékek ne különbözzenek azoktól, amelyek jogszerűségét a lobogó szerinti állam hitelesítette.

(17)

Az „elismert gazdasági szereplő” státus odaítélésére vonatkozó különleges eljárások bevezetésével a kereskedelem méretétől és gyakoriságától függetlenül valamennyi behozott halászati termék tekintetében egyenlő szintű ellenőrzést kell biztosítani.

(18)

A tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajókról származó halászzsákmány kivitelét – a harmadik országokkal folytatott együttműködés keretében – szintén a tanúsítási rendszer hatálya alá kell vonni.

(19)

Azoknak a tagállamoknak, amelyekbe a termékeket be kívánják hozni, képesnek kell lenniük a szállítmányt kísérő fogási tanúsítványok hitelességének ellenőrzésére, és fel kell jogosítani őket a behozatal elutasítására, amennyiben a fogási tanúsítványra vonatkozóan az e rendeletben megállapított feltételek nem teljesülnek.

(20)

A hatékonyság növelése érdekében fontos, hogy a tranzit és átrakodott halászati termékek tekintetében az ellenőrzési és vizsgálati tevékenységeket elsősorban a célállomás szerinti tagállam hajtsa végre.

(21)

Annak érdekében, hogy a tagállamok ellenőrző hatóságai segítséget kapjanak a halászati termékek Közösséggel való kereskedelme jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladataik ellátásához, valamint a közösségi piaci szereplők figyelmeztetése céljából közösségi riasztórendszert kell létrehozni, amely információt terjeszt az alkalmazandó állománymegőrzési és gazdálkodási szabályok egyes harmadik országok általi betartásával kapcsolatban – adott esetben – felmerülő megalapozott kételyekről.

(22)

Elengedhetetlen, hogy a Közösség visszatartó erejű intézkedéseket fogadjon el az IUU-halászatot folytató azon halászhajókkal szemben, amelyekkel szemben a lobogó szerinti állam az ilyen IUU-halászatra válaszul nem hozott megfelelő intézkedéseket.

(23)

E célból a Bizottságnak a tagállamokkal, a Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatallal, harmadik államokkal és egyéb testületekkel együttműködésben – kockázatkezelés alapján – azonosítania kell az IUU-halászattal gyanúsított halászhajókat, és a Bizottságnak információt kell kérnie az illetékes lobogó szerinti államtól a megállapítások pontosságát illetően.

(24)

A feltételezhetően IUU-halászati tevékenységet folytató halászhajókkal kapcsolatos kivizsgálások megkönnyítésére és az állítólagos jogsértés folytatásának megelőzésére a tagállamoknak e halászhajókat egyedi ellenőrzési és vizsgálati követelmények alá kell vonniuk.

(25)

Ha a megszerzett információ alapján kellően megalapozott az a feltételezés, hogy harmadik ország lobogója alatt közlekedő halászhajók IUU-halászatban vettek részt, és az illetékes lobogó szerinti állam az ilyen IUU halászatra válaszul nem hozott hatékony intézkedést, a Bizottságnak e hajókat fel kell vennie a Közösség IUU-hajókat tartalmazó listájára.

(26)

Ha a megszerzett információ alapján kellően megalapozott az a feltételezés, hogy közösségi halászhajók IUU-halászatban vettek részt, és az illetékes lobogó szerinti tagállam az ilyen IUU halászatra válaszul e rendelet és a 2847/93/EGK rendelet szerinti hatékony intézkedést nem hozta meg, a Bizottságnak e hajókat fel kell vennie az Európai Közösség IUU-hajókat tartalmazó listájára.

(27)

Annak orvoslására, ha a lobogó szerinti állam a lobogója alatt közlekedő, és a Közösség IUU-hajókat tartalmazó listáján szereplő halászhajókkal szemben nem foganatosít hatékony intézkedést, valamint az e hajók által folytatott halászati tevékenységek folytatásának korlátozására a tagállamoknak e hajókkal szemben megfelelő intézkedéseket kell alkalmazniuk.

(28)

A Közösség IUU-hajókat tartalmazó listájára felvett halászhajók és lobogó szerinti államuk jogainak védelmére a listára vételi eljárásnak biztosítania kell a lobogó szerinti állam számára azt a lehetőséget, hogy a meghozott intézkedésekről a Bizottságnak tájékoztatást nyújtsanak, és ha lehetséges az érintett tulajdonos vagy üzemeltetők számára azt a lehetőséget, hogy az eljárás bármely szakaszában meghallgassák őket, és lehetővé kell tennie a halászhajó listáról való törlését, ha a listára való felvétel kritériumai többé nem állnak fenn.

(29)

Annak érdekében, hogy a Közösségben egységes keretrendszer jöjjön létre, és hogy elkerüljék az IUU-halászatban érintett halászhajókra vonatkozó listák megsokasodását, a regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott, az IUU-hajók listájára felvett halászhajókat automatikusan fel kell venni a Bizottság által összeállított megfelelő listákra.

(30)

Az egyes államok által a nemzetközi jog szerint rájuk, mint lobogó, kikötő vagy forgalomba hozatal szerinti, illetve parti államra háruló azon kötelezettség teljesítésének elmulasztása, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak annak biztosítására, hogy halászhajóik vagy állampolgáraik betartsák a halászati erőforrások megőrzésével és a velük való gazdálkodással kapcsolatos szabályokat, az IUU-halászat fő hajtóereje, ezért a Közösségnek foglakoznia kell ezzel a kérdéssel.

(31)

E célból e nemzetközi és regionális szintű fellépésen felül a Közösséget fel kell jogosítani e nem együttműködő államok nemzetközi előírásokon alapuló, átlátható, egyértelmű és objektív kritériumok alapján történő azonosítására, valamint arra, hogy – miután elegendő időt adott nekik arra, hogy az előzetes értesítésre válaszoljanak – megkülönböztetésmentes, jogszerű és arányos intézkedéseket fogadjon el velük szemben, beleértve a kereskedelmi intézkedéseket is.

(32)

Az egyéb államokra vonatkozó kereskedelmi intézkedéseket a Tanácsnak kell elfogadnia. Mivel a nem együttműködő államok listájának az érintett államokkal szemben kereskedelmi ellenintézkedéseket kell eredményeznie, helyénvaló, hogy a Tanács fenntartsa magának a jogot arra, hogy e konkrét esetben közvetlenül gyakoroljon végrehajtási hatásköröket.

(33)

Elengedhetetlen, hogy a tagállamok állampolgárait hatékony eszközökkel tartsák vissza a harmadik országok lobogója alatt közlekedő és a Közösségen kívül tevékenykedő hajók által folytatott IUU-halászatban való részvételtől, illetve annak támogatásától, a lobogó szerinti állam felelőssége elsőbbségének sérelme nélkül. A tagállamoknak ezért be kell vezetniük a szükséges intézkedéseket, és együtt kell működniük egymással és a harmadik országokkal az IUU-halászatot folytató állampolgáraik azonosítása céljából, továbbá biztosítaniuk kell, hogy az említettekkel szemben megfelelő szankciókat alkalmazzanak, és ellenőrizniük kell a Közösségen kívüli, harmadik országok halászhajói által érintett állampolgáraik tevékenységét.

(34)

A közös halászati politika szabályainak a közösségi vizeken történő vagy közösségi piaci szereplők általi súlyos megsértése továbbra is nagy számban fordul elő, ami nagymértékben annak tudható be, hogy a tagállamok jogszabályaiban az e szabályok súlyos megsértésére előírt szankciók nem eléggé visszatartó erejűek. E hiányosságot fokozza a tagállamok által megállapított szankciók mértékének nagyfokú eltérése, ami a jogellenesen működő piaci szereplőket arra ösztönzi, hogy olyan tagállamok területén vagy tengeri vizein tevékenykedjenek, ahol a szankciók mértéke a legalacsonyabb. Ennek orvoslására a 2371/2002/EK és a 2847/93/EGK rendeletben az e terület tekintetében megállapított rendelkezésekre építve helyénvaló a Közösségen belül közelíteni a közös halászati politika szabályainak súlyos megsértésére előírt közigazgatási szankciók maximális mértékeit – figyelembe véve a súlyos jogsértés elkövetésével megszerzett halászati termékek értékét, a súlyos jogsértés ismétlődését, továbbá a halászati erőforrásokban és az érintett tengeri környezetben okozott kár értékét – valamint azonnali végrehajtási intézkedéseket és kiegészítő rendelkezéseket előírni.

(35)

A halászati tevékenységre irányadó szabályokat súlyosan megsértő magatartásformákon felül az IUU-halászathoz közvetlenül kapcsolódó üzleti tevékenységet – beleértve az IUU-halászatból származó halászati termékek kereskedelmét vagy behozatalát is –, valamint az okmányok hamisítását is súlyos jogsértésnek kell tekinteni, amelynek tekintetében a tagállamoknak a közigazgatási szankciók összehangolt maximális mértékeit kell elfogadniuk.

(36)

Az e rendelet súlyos megsértéséért előirányzott szankciókat a jogi személyekre is alkalmazni kell, mivel e jogsértéseket nagymértékben a jogi személyek érdekében vagy javára végzik.

(37)

A halászhajók tengeri észlelésére vonatkozó, egyes regionális halászati irányító szervezetekben elfogadott rendelkezéseket a Közösségen belül összehangoltan kell végrehajtani.

(38)

A tagállamok, a Bizottság és a harmadik országok közötti együttműködés elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az IUU-halászatot megfelelően kivizsgálják és büntessék, és hogy az e rendeletben megállapított rendelkezések alkalmazhatók legyenek. Ezen együttműködés fokozására kölcsönös segítségnyújtási rendszer jön létre.

(39)

Az arányosság elvével összhangban, az IUU-halászat felszámolásával kapcsolatos alapvető célkitűzés elérése érdekében szükséges és helyénvaló szabályokat megállapítani az e rendeletben előírt intézkedésekre vonatkozóan. A Szerződés 5. cikke harmadik bekezdésének megfelelően e rendelet nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(40)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (5) összhangban kell elfogadni.

(41)

E rendelet az IUU-halászatot az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések különösen súlyos megsértésének minősíti, mivel az jelentős mértékben aláaknázza a megszegett szabályokban megfogalmazott célkitűzések elérését, és veszélyezteti az érintett állományok fenntarthatóságát, továbbá a tengeri környezet megőrzését. Tekintettel korlátozott hatályára, e rendelet végrehajtásának a halászati tevékenységeknek a közös halászati politika keretében folytatott ellenőrzésének és nyomon követésének alapvető keretrendszerét megállapító 2847/93/EGK rendeletre kell épülnie, és azt ki kell egészítenie. Ennek megfelelően, e rendelet megerősíti a 2847/93/EGK rendeletben a harmadik országok halászhajóinak kikötői ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, amelyeket így hatályon kívül helyez, és helyükbe az e rendelet II. fejezetében megállapított kikötői ellenőrzési rendszert lépteti. Ezenfelül e rendelet a IX. fejezetben olyan szankciórendszert ír elő, amelyet kifejezetten az IUU-halászati tevékenységekre kell alkalmazni. A 2847/93/EGK rendelet szankciókra vonatkozó rendelkezéseit így továbbra is alkalmazni kell a közös halászati politika e rendelet által nem érintett szabályainak megsértésére vonatkozóan.

(42)

Az egyéneknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelmét a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) szabályozza, amelyet teljes mértékben alkalmazni kell az e rendelet alkalmazásában végzett adatfeldolgozásra, különös tekintettel az érintetteknek az adatokhoz való hozzáférésével, azok helyesbítésével, zárolásával és törlésével kapcsolatos jogaira, valamint a harmadik személyek értesítésére, amelyeket ebből következően e rendelet a továbbiakban nem részletez.

(43)

E rendeletnek a 2847/93/EGK, 1093/94/EK (7), 1447/1999/EK (8), 1936/2001/EK (9) és 601/2004/EK tanácsi rendelet (10) által szabályozott kérdésekre vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépése az említett rendeletek egy részének vagy egészének hatályon kívül helyezését eredményezi,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   E rendelet közösségi rendszert hoz létre a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (IUU) halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában a közösségi joggal összhangban valamennyi tagállam meghozza a megfelelő intézkedéseket a rendszer hatékonyságának biztosítására. Megfelelő eszközöket bocsát illetékes hatóságai rendelkezésére, hogy lehetővé tegye a számukra az e rendeletben megállapított feladataik ellátását.

(3)   Az (1) bekezdéssel létrehozott rendszert a Szerződés hatálya alá tartozó tagállamok területén, közösségi vizeken, illetőleg a harmadik országok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken vagy a nyílt tengeren folytatott valamennyi IUU-halászatra és kapcsolódó tevékenységre alkalmazni kell. A Szerződés II. mellékletében említett tengerentúli területek és országok tengeri vizein folytatott IUU-halászatot úgy kell tekinteni, mint a harmadik országok tengeri vizein folytatott IUU-halászatot.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat” vagy „IUU-halászat”: olyan halászati tevékenység, amely jogellenesnek, nem bejelentettnek vagy szabályozatlannak minősül;

2.

„jogellenes halászat”: olyan halászati tevékenység, amelyet:

a)

nemzeti vagy külföldi halászhajók folytatnak egy adott állam joghatósága alá tartozó tengeri vizeken, az adott állam engedélye nélkül vagy törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek megsértésével;

b)

a megfelelő regionális halászati irányító szervezetben részes fél állam lobogója alatt közlekedő olyan halászhajó folytat, amely a szervezet által elfogadott, és a részes államra nézve kötelező állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket, vagy az alkalmazandó nemzetközi jog megfelelő rendelkezéseit megszegve működik; vagy

c)

olyan halászhajó folytat, amely megsérti a nemzeti jogszabályokat vagy a nemzetközi kötelezettségeket, beleértve az egy adott regionális halászati irányító szervezettel együttműködő államok által vállalt kötelezettségeket;

3.

„nem bejelentett halászat”: olyan halászati tevékenység,

a)

amelyet a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések megsértésével a megfelelő nemzeti hatóságnál nem, vagy tévesen jelentettek be; vagy

b)

amelyet egy adott regionális halászati irányító szervezet illetékességi területén folytatnak, és amelyet az adott szervezet jelentéstételi eljárásainak megsértésével nem, vagy tévesen jelentettek be;

4.

„szabályozatlan halászat”: olyan halászati tevékenység,

a)

amelyet a megfelelő regionális halászati irányító szervezet illetékességi területén felségjel nélküli, vagy olyan állam lobogója alatt közlekedő halászhajók folytatnak, amely állam nem részese az említett szervezetnek, vagy halászatot folytató bármely más jogalanyok folytatnak oly módon, amely nincs összhangban az adott szervezet állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseivel vagy sérti azokat; vagy

b)

amelyet halászhajók olyan területeken folytatnak vagy halászati tevékenységük olyan halállományokra irányul, amelyek vonatkozásában nem létezik alkalmazandó állománymegőrzési vagy gazdálkodási intézkedés, és a halászatot az államnak az élő tengeri erőforrások védelmével kapcsolatos nemzetközi jogi kötelezettségével nem összeegyeztethető módon folytatják.

5.

„halászhajó”: a halászati erőforrások kereskedelmi kiaknázására használt, vagy ilyen célú felhasználásra szánt bármilyen méretű hajó, beleértve a segédhajókat, a halfeldolgozó hajókat, az átrakodásban részt vevő hajókat, a halászati termékek szállítására szolgáló felszereléssel rendelkező halszállító hajókat, a konténerhajók kivételével;

6.

„közösségi halászhajó”: a Közösségben lajstromozott és valamely tagállam lobogója alatt hajózó halászhajó;

7.

„halászati engedély”: halászati tevékenységek végzésére való jogosultság egy meghatározott időszakban vagy területen, illetve egy adott halászat vonatkozásában;

8.

„halászati termékek”: a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (11) által megállapított kombinált nómenklatúra 3. fejezete és az 1604 és 1605 vámtarifaszám alá tartozó bármely termék, kivéve az e rendelet I. mellékletében felsorolt termékeket;

9.

„állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések”: az élő tengeri erőforrások egy vagy több fajának megőrzésére és az azokkal való gazdálkodására irányuló, a nemzetközi és/vagy közösségi jog megfelelő szabályaival összhangban elfogadott és hatályos intézkedések;

10.

„átrakodás”: egy halászhajó fedélzetén található bármely halászati termék egy részének vagy egészének egy másik halászhajóra történő áthelyezése;

11.

„behozatal”: halászati termékek beléptetése a Közösség területére, beleértve az EK területén található kikötőkben történő átrakodás céljából való beléptetést is;

12.

„közvetett behozatal”: halászati termékek behozatala a Közösségbe a fogásért felelős halászhajó lobogója szerinti államtól eltérő harmadik ország területéről;

13.

„kivitel”: a tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajók által halászott halászati termékek harmadik országba irányuló bármely szállítása, beleértve a Közösség területéről, harmadik országokból vagy halászterületekről kiinduló, harmadik országba irányuló szállítást is;

14.

„újrakivitel”: a korábban a Közösség területére behozott halászati termékeknek a Közösség területéről kiinduló szállítása;

15.

„regionális halászati irányító szervezet”: szubregionális, regionális vagy hasonló rendszer, amely az azt létrehozó egyezmény vagy megállapodás értelmében a nemzetközi jog által elismert illetékességgel rendelkezik állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megállapítására a felügyelete alá tartozó élő tengeri erőforrásokra vonatkozóan;

16.

„szerződő fél”: a regionális halászati irányító szervezetet létrehozó nemzetközi egyezmény vagy megállapodás szerződő fele, valamint az ilyen szervezettel együttműködő államok, halászatot folytató vagy egyéb jogalanyok, amelyek az ilyen szervezet tekintetében az együttműködő nem szerződő fél jogállásával rendelkeznek;

17.

„észlelés”: a tagállam tengeren végzett ellenőrzésért felelős illetékes hatósága, vagy egy közösségi vagy harmadik országbeli halászhajó parancsnoka által olyan halászhajóval kapcsolatban végzett bármilyen megfigyelés, amely megfelelhet a 3. cikk (1) bekezdésében említett egy vagy több kritériumnak;

18.

„közös halászati művelet”: két vagy több halászhajó közötti olyan művelet, amelynek során a fogás valamely halászhajó halászeszközéből átkerül egy másik halászhajó halászeszközébe, vagy amely esetében a halászhajók által alkalmazott eljáráshoz egyetlen közös halászeszközre van szükség;

19.

„jogi személy”: az alkalmazandó nemzeti jog szerint ilyen jogállással rendelkező bármely jogalany, kivéve az államokat, a közhatalmat gyakorló közintézményeket vagy közjogi testületeket;

20.

„kockázat”: a Közösség területére behozott vagy onnan kivitt halászati termékeket érintő olyan esemény valószínűsége, amely megakadályozza e rendelet vagy az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megfelelő alkalmazását;

21.

„kockázatkezelés”: a kockázat rendszeres megállapítása és a kockázatnak való kitettség korlátozásához szükséges valamennyi intézkedés végrehajtása. Ezen intézkedések közé tartozik adatok és információk gyűjtése, a kockázatelemzés és -értékelés, intézkedések előírása, illetve megtétele, valamint az eljárás és az eljárás eredményeinek rendszeres figyelemmel kísérése és felülvizsgálata a nemzetközi, közösségi vagy nemzeti források vagy stratégiák alapján;

22.

„nyílt tenger”: az ENSZ tengerjogi egyezménye (UNCLOS) 86. cikkében meghatározott tengerrész egésze;

23.

„szállítmány”: olyan termékek, amelyeket egy exportőrtől egy címzettnek egyidejűleg szállítanak, vagy amelynek az exportőrtől a címzettnek történő szállítása egyetlen fuvarokmánnyal történik.

3. cikk

IUU-halászatot folytató halászhajók

(1)   Egy halászhajóról akkor vélelmezhető, hogy IUU-halászatot folytat, ha kimutatható, hogy a térségben alkalmazandó állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedésekkel ellentétesen a következőképpen járt el:

a)

a lobogó szerinti vagy a megfelelő parti állam által kiállított érvényes jogosítvány, felhatalmazás vagy engedély nélkül halászott; vagy

b)

nem teljesítette kötelezettségeit a fogás vagy a fogással kapcsolatos adatok rögzítése és jelentése terén, ideértve a hajómegfigyelési rendszeren keresztül továbbítandó adatokat, illetve a 6. cikk szerinti előzetes értesítést is; vagy

c)

halászat elől elzárt területen vagy halászati tilalom idején, illetőleg kvóta nélkül, vagy a kvóta elérését követően vagy halászattól elzárt mélységben halászott; vagy

d)

célzott halászatot folytatott olyan állomány tekintetében, amely moratórium alatt áll, vagy amelyet tilos halászni; vagy

e)

tiltott vagy a szabályoknak nem megfelelő halászeszközt használt; vagy

f)

azonosítóit vagy lajstromozását meghamisította vagy álcázta; vagy

g)

a vizsgálattal kapcsolatos bizonyítékot elleplezte, meghamisította vagy megsemmisítette; vagy

h)

akadályozta a tisztviselőket az alkalmazandó állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések betartásának ellenőrzésére vonatkozó feladataik ellátásában, vagy akadályozta a megfigyelőket a közösségi szabályok betartásának vizsgálatával összefüggő feladataik teljesítésében; vagy

i)

fogható méreten aluli halakat vett a fedélzetre, rakodott át vagy rakodott ki a hatályos jogszabályok megsértésével; vagy

j)

e rendelet szerinti IUU-halászatot folytatóként azonosított, különösen a Közösségnek az IUU hajókra vonatkozó listáján szereplő, vagy egy regionális halászati irányító szervezet ugyanilyen listáján szereplő más halászhajóra rakodott át, vagy azzal közös halászati műveletekben vett részt, vagy támogatott ilyen hajót, vagy biztosította annak újraellátását; vagy

k)

egy regionális halászati irányító szervezet területén annak állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseivel nem összeegyeztethető módon vagy azokat megsértve folytatott halászati tevékenységet, és a szervezetben nem részes vagy a szervezet által kialakított módon azzal együttműködést nem folytató állam lobogója alatt közlekedik; vagy

l)

nincs felségjelzése, ennélfogva a nemzetközi jog értelmében ismeretlen honosságú hajó.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek a 42. cikkel összhangban a jogsértés mértékétől függően súlyos jogsértésnek minősülnek, amelynek súlyosságát a tagállam illetékes hatóságának kell megállapítania a kár nagyságának, értékének, valamint a jogsértés terjedelmének, vagy ismétlődésének mint szempontnak a figyelembevételével.

II. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOK HALÁSZHAJÓINAK TAGÁLLAMI KIKÖTŐI ELLENŐRZÉSE

I. SZAKASZ

Harmadik országok halászhajóinak a kikötőbe való belépésére vonatkozó feltételek

4. cikk

Kikötői ellenőrzés

(1)   Az IUU-halászat megelőzése, megakadályozása és felszámolása céljából a tagállamok kikötőibe befutó, harmadik országok halászhajói tekintetében a kikötői ellenőrzés hatékony rendszerét kell fenntartani.

(2)   Harmadik országok halászhajói számára tilos a tagállamok kikötőibe történő belépés, a kikötői szolgáltatások nyújtása és az ilyen kikötőkben végzett kirakodási vagy átrakodási műveletek elvégzése, ha nem teljesítik az e rendeletben megállapított követelményeket, kivéve a vis maiornak vagy a veszélyhelyzetnek az UNCLOS 18. cikke szerinti eseteit (a továbbiakban „vis maior vagy veszélyhelyzet”), amennyiben e szolgáltatások szigorúan az adott helyzet megoldásához szükségesek.

(3)   A közösségi vizeken tilos a harmadik országok halászhajói közötti vagy az ilyen halászhajók és a tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajók közötti átrakodás, és arra csak a kikötőben kerülhet sor, e fejezet rendelkezéseinek megfelelően.

(4)   Valamely tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajók a közösségi vizeken kívül nem jogosultak a harmadik országok halászhajóiról származó halászzsákmány tengeri átrakodására, kivéve, ha e halászhajókat valamely regionális halászati irányító szervezet halszállító hajókként lajstromozta.

5. cikk

Kijelölt kikötők

(1)   A tagállamok olyan kikötőket vagy parthoz közeli helyeket jelölnek ki, ahol a 4. cikk (2) bekezdésben említett, a halászati termékek kirakodására vagy átrakodására irányuló műveletek és kikötői szolgáltatások engedélyezettek.

(2)   A kikötői szolgáltatások igénybevétele, valamint a kirakodási és átrakodási műveletek elvégzése harmadik országok halászhajói számára csak a kijelölt kikötőkben megengedett.

(3)   A tagállamok minden évben legkésőbb január 15-ig eljuttatják a Bizottsághoz a kijelölt kikötők listáját. Az e listát érintő bármely további változásról a változás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal értesíteni kell a Bizottságot.

(4)   A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint a honlapján haladéktalanul közzéteszi a kijelölt kikötők listáját.

6. cikk

Előzetes értesítés

(1)   Harmadik országok halászhajóinak parancsnokai vagy képviselőik a kikötőbe érkezés becsült idejét megelőzően legalább 3 munkanappal közlik a következő információkat azon tagállam illetékes hatóságaival, amelynek kijelölt kikötőjét vagy kirakodóhelyeit használni kívánják:

a)

a hajó azonosító jele;

b)

a rendeltetés szerinti kijelölt kikötő neve, valamint a kikötés, a kirakodás, az átrakodás vagy a szolgáltatások igénybevételének céljai;

c)

halászati engedély vagy adott esetben a halászati műveletek támogatásának vagy a halászati termékek átrakodásának engedélyezése;

d)

a halászati út időpontjai;

e)

a kikötőbe érkezés becsült napja és időpontja;

f)

az egyes fajok fedélzeten tartott mennyisége vagy adott esetben negatív jelentés;

g)

az övezet vagy övezetek, ahol a fogásra vagy az átrakodásra sor került, legyen az a közösségi vizeken belüli övezet, egy harmadik állam felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó övezet, vagy a nyílt tenger;

h)

a fajonként kirakandó vagy átrakandó mennyiségek.

A harmadik országok halászhajóinak parancsnokai vagy képviselőik mentesülnek az a), c), d), g) és h) pontokban foglalt információ közlése alól, amennyiben a III. fejezet szerint a Közösség területén kirakandó vagy átrakandó fogás teljes mennyiségére hitelesítettek fogási tanúsítványt.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti értesítéshez csatolni kell a III. fejezettel összhangban hitelesített fogási tanúsítványt, ha a harmadik ország halászhajója halászati terméket szállít fedélzetén. A regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott fogási dokumentáció vagy kikötői ellenőrzési rendszer részét képező fogási dokumentumok vagy a kikötő szerinti illetékes állam által végzett ellenőrzéssel kapcsolatos formanyomtatványok elismeréséről szóló 14. cikkben megállapított rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni.

(3)   A Bizottság az 54. cikk (2) bekezdésébenben említett eljárással összhangban korlátozott és megújítható időszakra mentesítheti a harmadik országok halászhajóinak egyes kategóriáit az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség alól, vagy rendelkezhet más értesítési időtartamról, figyelembe véve többek között a halászati termék típusát, valamint az azon halászterületek, kirakodóhelyek és kikötők közötti távolságot, ahol a kérdéses hajókat lajstromozták vagy a listára felvették.

(4)   Ezt a cikket a Közösség és harmadik országok között kötött halászati megállapodásokban előírt különös rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

7. cikk

Engedélyezés

(1)   A 37. cikk 5. pontjának sérelme nélkül harmadik ország halászhajója csak akkor kap engedélyt a kikötőbe történő belépésre, ha a 6. cikk (1) bekezdésében megállapított információ teljes, és amennyiben a harmadik országbeli halászhajó halászati termékeket szállít fedélzetén, rendelkezésére áll a 6. cikk (2) bekezdésében említett fogási tanúsítvány.

(2)   A kirakodás vagy átrakodás műveletei kikötőben történő megkezdésének engedélyezése az (1) bekezdésben előírtak szerint benyújtott információk teljességének meghatározására irányuló, vizsgálattól, és adott esetben a 2. szakasz szerinti ellenőrzés lefolytatásától függ.

(3)   E cikk (1) és (2) bekezdésétől eltérve, a kikötő szerinti tagállam engedélyezheti a kikötőbe történő belépést és a kirakodás egészét vagy egy részét azokban az esetekben, ha a 6. cikk (1) bekezdésében említett információ nem teljes, vagy ellenőrzése, illetve vizsgálata folyamatban van, de ezekben az esetekben az illetékes hatóságok ellenőrzése alatt, raktáron tartják a szóban forgó halászati termékeket. A halászati termékeket akkor adják ki eladásra, átvételre vagy szállításra, ha a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott információ beérkezett, vagy a vizsgálati, illetve ellenőrzési eljárás befejeződött. Ha ez az eljárás nem fejeződik be a kirakodástól számított 14 napon belül, a kikötő szerinti tagállam a halászati termékeket lefoglalhatja, és nemzeti szabályaival összhangban rendelkezhet vele. A raktározás költségeit a piaci szereplők viselik.

8. cikk

A kirakodási és átrakodási műveletek rögzítése

(1)   A harmadik országbeli halászhajók parancsnokainak vagy képviselőiknek a kirakodási vagy átrakodási műveletek előtt lehetőleg elektronikus úton be kell nyújtaniuk a kirakodás vagy átrakodás céljából használt kijelölt kikötő szerinti tagállam illetékes hatóságainak a kirakandó vagy átrakandó halászati termékek fajonkénti mennyiségét, valamint az egyes fogások időpontját és helyét tartalmazó nyilatkozatot. A parancsnokok és képviselőik felelősséggel tartoznak e nyilatkozatok pontosságáért.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatok eredeti példányait, vagy elektronikus továbbítás esetén azok papírformátumú változatát legalább hároméves, vagy a nemzeti szabályokkal összhangban hosszabb időtartamra megőrzik.

(3)   A kirakodással és az átrakodással kapcsolatos nyilatkozati eljárásokat és formanyomtatványokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani.

(4)   A tagállamok minden naptári negyedév első hónapjának vége előtt számítógépes adatátvitel útján értesítik a Bizottságot a harmadik országok halászhajói által az előző negyedévben a kikötőikben kirakodott és/vagy átrakodott mennyiségekről.

2. SZAKASZ

Kikötői ellenőrzés

9. cikk

Általános elvek

(1)   A tagállamok kijelölt kikötőikben évente a harmadik országbeli halászhajók által végzett kirakodási és átrakodási műveletek legalább 5 %-ára kiterjedő ellenőrzést végeznek, az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárás során kockázatértékelés alapján megállapított referenciaértékeknek megfelelően, a regionális halászati irányító szervezetek által megállapított magasabb küszöbértékek sérelme nélkül.

(2)   Minden esetben ellenőrzést kell folytatni a következő halászhajók tekintetében:

a)

a 48. cikknek megfelelően észlelt halászhajók;

b)

a IV. fejezetnek megfelelően a közösségi riasztórendszer szerinti értesítés keretében bejelentett halászhajók;

c)

a Bizottság által a 25. cikknek megfelelően feltételezhetően IUU-halászatban részt vevőként azonosított halászhajók;

d)

az IUU-hajók azon listáján szereplő halászhajók, amelyet egy regionális halászati irányító szervezet fogadott el, és amelyről a 30. cikknek megfelelően a tagállamoknak értesítést küldtek.

10. cikk

Ellenőrzési eljárás

(1)   Az ellenőrzésért felelős tisztviselők („tisztviselők”) jogosultak megvizsgálni a halászhajó valamennyi releváns részét, fedélzetét és helyiségét, a feldolgozott vagy feldolgozatlan halászzsákmányt, a hálókat és más halászeszközöket, a felszerelést és bármely olyan vonatkozó dokumentumot, amelynek ellenőrzését az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel, valamint a nemzetközi gazdálkodási és állománymegőrzési intézkedésekkel összhangban szükségesnek ítélik. A tisztviselők emellett kikérdezhetik azon személyeket, akik az ellenőrizendő körülményre vonatkozóan valószínűleg információval rendelkeznek.

(2)   Az ellenőrzés magában foglalja a teljes kirakodási vagy átrakodási művelet figyelemmel kísérését, és a kirakodásról szóló előzetes értesítésben rögzített fajonkénti mennyiségek és a kirakodott vagy átrakodott fajonkénti mennyiségek közötti keresztellenőrzéseket.

(3)   A tisztviselők a halászhajó parancsnokának jelenlétében írják alá az ellenőrzésről szóló jelentésüket, akinek joga van bármilyen általa lényegesnek tartott információval kiegészíteni vagy kiegészíttetni a jelentést. A tisztviselők feltüntetik a hajónaplóban, hogy ellenőrzést hajtottak végre.

(4)   Az ellenőrzési jelentés egy példányát át kell adni a halászhajó parancsnokának, aki továbbíthatja azt a tulajdonosnak.

(5)   A parancsnoknak a halászhajó ellenőrzésekor együtt kell működnie és segítséget kell nyújtania, és a tisztviselőket feladataik ellátása közben nem akadályozhatja, nem félemlítheti meg és nem zavarhatja.

11. cikk

Jogsértésekre alkalmazandó eljárás

(1)   Ha az ellenőrzés során gyűjtött információ a tisztviselő számára bizonyítékkal szolgál annak feltételezésére, hogy a halászhajó a 3. cikkben megállapított kritériumok szerint IUU-halászatot folytatott, akkor a tisztviselő:

a)

rögzíti a feltételezett jogsértést az ellenőrzési jelentésben;

b)

megteszi a szükséges intézkedéseket a feltételezett jogsértés bizonyítékainak megóvására;

c)

haladéktalanul továbbítja az ellenőrzési jelentést az illetékes hatóságnak.

(2)   Ha az ellenőrzés eredményei bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy a harmadik ország halászhajója a 3. cikkben megállapított kritériumok szerint IUU-halászatot folytatott, a kikötő szerinti tagállam illetékes hatósága nem engedélyezi az adott hajó számára a halászzsákmány kirakodását vagy átrakodását.

(3)   Az ellenőrzést folytató tagállam haladéktalanul értesíti a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet a kirakodási vagy átrakodási műveletek megtagadását érintően a (2) bekezdésnek megfelelően hozott határozatáról, és az értesítéshez csatolja az ellenőrzési jelentés egy példányát; a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv haladéktalanul továbbítja ezt az ellenőrzött halászhajó lobogója szerinti állam illetékes hatóságának, a rakományt átrakodó hajó vagy hajók lobogó szerinti államának küldött másolattal, ha az ellenőrzött halászhajó átrakodási műveletben vett részt. Az értesítés egy példányát adott esetben meg kell küldeni azon regionális halászati irányító szervezet ügyvezető titkárának, amelynek illetékességi területén a fogásra sor került.

(4)   Ha a feltételezett jogsértésre nyílt tengeren került sor, a kikötő szerinti tagállam együttműködik a lobogó szerinti állammal annak kivizsgálásában, és adott esetben alkalmazza az érintett kikötő szerinti tagállam joga által előírt szankciókat, amennyiben a nemzetközi joggal összhangban a lobogó szerinti állam kifejezetten hozzájárult joghatósága átadásához. Ezenkívül, ha a feltételezett jogsértésre harmadik ország tengeri vizein került sor, a kikötő szerinti tagállam a parti állammal is együttműködik annak kivizsgálásában, és adott esetben alkalmazza a kikötő szerinti tagállam joga által előírt szankciókat, amennyiben a nemzetközi joggal összhangban a parti állam kifejezetten hozzájárult joghatósága átadásához.

III. FEJEZET

FOGÁSI TANÚSÍTÁSI RENDSZER HALÁSZATI TERMÉKEK BEHOZATALA ÉS KIVITELE TEKINTETÉBEN

12. cikk

Fogási tanúsítványok

(1)   Tilos az IUU-halászat útján szerzett halászati termékek Közösségbe történő behozatala.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított tilalom tényleges betartatásának biztosítása érdekében a halászati termékek csak úgy hozhatók be a Közösségbe, ha azokat az e rendelet szerinti fogási tanúsítvány kíséri.

(3)   A (2) bekezdésben említett fogási tanúsítványt azon fogást ejtő halászhajó vagy halászhajók lobogója szerinti állam hitelesíti, amelyből a halászati termékek származnak. Annak tanúsítására szolgál, hogy e fogásokra az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel, valamint a nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedésekkel összhangban került sor.

(4)   A fogási tanúsítvány tartalmazza a II. mellékletben szereplő mintán meghatározott valamennyi információt, és azt a lobogó szerinti tagállam azon hatósága hitelesíti, amely rendelkezik az információ pontosságának tanúsításához szükséges hatáskörrel. A 20. cikk (4) bekezdésével létrehozott együttműködés keretében a hajók lobogója szerinti államokkal kötött megállapodás alapján a fogási tanúsítványt megállapítani, hitelesíteni vagy benyújtani elektronikus eszközökkel is lehet, vagy olyan elektronikus nyomkövető rendszerekkel helyettesíteni, melyek ugyanolyan szintű, hatóságok általi ellenőrzést biztosítanak.

(5)   A fogási tanúsítvány végrehajtásának hatálya alól kizárt termékeknek az I. mellékletben található jegyzékét minden évben felül lehet vizsgálni a II., III., IV., V., VIII., X. és XII. fejezetnek megfelelően gyűjtött információk eredményei alapján, és módosítani lehet az 54. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban.

13. cikk

A regionális halászati irányító szervezetek keretében elfogadott és hatályos fogási dokumentációs rendszerek

(1)   Azokat a fogási dokumentumokat és kapcsolódó dokumentumokat, amelyeket egy regionális halászati irányító szervezet által elfogadott fogási dokumentációs rendszerrel összhangban hitelesítettek, és amelyeket az e rendeletben megállapított követelményeknek megfelelőnek ismertek el, fogási tanúsítványként kell elfogadni az azon fajokból származó halászati termékek tekintetében, amelyekre az ilyen fogási dokumentációs rendszert alkalmazni kell, és a tanúsítványok a 16. és 17. cikkel összhangban a behozatal szerinti tagállamra háruló vizsgálati és ellenőrzési követelmények, valamint a 18. cikkben megállapított, a behozatal visszautasítására vonatkozó rendelkezések hatálya alá tartoznak. Az ilyen fogási dokumentációs rendszerek listáját az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani.

(2)   Az (1) bekezdést azon hatályos egyedi rendeletek sérelme nélkül kell alkalmazni, amelyek a közösségi jogot ilyen fogási dokumentációs rendszerrel egészítették ki.

14. cikk

Halászati termékek közvetett behozatala

(1)   A Közösségbe a hajó lobogója szerinti államon kívüli harmadik országból ugyanazon formában szállított, egyetlen szállítmányt alkotó halászati termékek behozatalának feltétele az, hogy az importőr benyújtsa a behozatali tagállamok hatóságaihoz az alábbi dokumentumokat:

a)

a hajó lobogója szerinti állam által hitelesített fogási tanúsítvány(ok); és

b)

dokumentált bizonyítéka annak, hogy a halászati termékeket a kirakodáson, újra berakodáson vagy a jó és eredeti állapotban való megőrzésükre irányuló egyéb műveleten kívül más műveletnek nem vetették alá, és azon harmadik országban az illetékes hatóságok felügyelete alatt maradtak.

A dokumentált bizonyítékokat a következő módon kell benyújtani:

i.

adott esetben a hajó lobogója szerinti állam területéről az adott harmadik országon történő áthaladásra kiadott egységes fuvarokmány; vagy

ii.

az adott harmadik ország illetékes hatóságai által kiadott dokumentum, mely:

pontos leírást ad a halászati termékekről, továbbá megadja kirakodásuk és újraberakodásuk időpontját, és adott esetben a hajók vagy más használt szállítóeszközök nevét, és

jelzi, hogy a halászati termékek milyen feltételek között voltak abban a harmadik országban.

Ha az érintett fajok valamely regionális halászati irányító szervezetnek a 13. cikk szerint elismert fogási dokumentációs rendszerének hatálya alá tartoznak, a fenti dokumentum helyettesíthető a fogási dokumentációs rendszer újrakiviteli bizonyítványával, amennyiben a harmadik ország megfelelően teljesítette a rá vonatkozó értesítési követelményeket.

(2)   A Közösségbe egy, a hajó lobogója szerinti államon kívüli harmadik országban feldolgozott, egyetlen szállítmányt alkotó halászati termékek behozatalának a feltétele az, hogy az importőr benyújtsa a behozatali tagállamok hatóságaihoz az adott harmadik országban lévő feldolgozóüzemnek a IV. mellékletben szereplő formanyomtatvány szerint megtett és illetékes hatósága által jóváhagyott nyilatkozatát, amely:

a)

pontos leírást ad a feldolgozatlan és feldolgozott termékekről és a vonatkozó mennyiségekről;

b)

jelzi, hogy a feldolgozott termékeket az adott harmadik országban dolgozták fel azokból a fogásokból, amelyeket a lobogó szerinti állam által hitelesített fogási tanúsítvány(ok) kísér(nek); és

c)

az alábbi mellékletekkel van ellátva:

i.

az eredeti fogási tanúsítvány(ok), amennyiben az érintett halászzsákmány egészét felhasználták az egyetlen szállítmányként exportált halászati termékek feldolgozásához; vagy

ii.

az eredeti fogási tanúsítvány(ok) másolata, amennyiben az érintett halászzsákmány egy részét használták fel az egyetlen szállítmányként exportált halászati termékek feldolgozásához.

Ha az érintett fajok valamely regionális halászati irányító szervezetnek a 13. cikk szerint elismert fogási dokumentációs rendszerének hatálya alá tartoznak, a nyilatkozat helyettesíthető a fogási dokumentációs rendszer újrakiviteli bizonyítványával, amennyiben a harmadik ország megfelelően teljesítette a rá vonatkozó értesítési követelményeket.

3.   Az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében említett dokumentumokat és nyilatkozatot a 20. cikk (4) bekezdésével létrehozott együttműködés keretében elektronikus úton is be lehet nyújtani.

15. cikk

A tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajók által fogott halászzsákmány kivitele

(1)   A tagállami lobogó alatt közlekedő hajók által fogott halászzsákmány kiviteléhez a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak – amennyiben az a 20. cikk (4) bekezdésében meghatározott együttműködés keretében szükséges – a 12. cikk (4) bekezdésében megállapítottak szerint hitelesíteniük kell a fogási tanúsítványt.

(2)   A lobogó szerinti tagállamok értesítik a Bizottságot a fogási tanúsítványok (1) bekezdésben említett hitelesítésére jogosult hatóságaikról.

16. cikk

A fogási tanúsítványok benyújtása és vizsgálata

(1)   A hitelesített fogási tanúsítványt a Közösség területére történő belépés helyére való megérkezés becsült ideje előtt legalább három munkanappal az importőr benyújtja azon tagállam illetékes hatóságához, amelybe a terméket be kívánják vinni. A három munkanapos határidőt a halászati termék típusa, a Közösség területére való belépés helye vagy a felhasznált szállítóeszköz szerint lehet elfogadni. Az illetékes hatóság kockázatkezelés alapján megvizsgálja a fogási tanúsítványt a lobogó szerinti államtól a 20. és 22. cikkel összhangban kapott értesítésben foglalt információ alapján.

(2)   A (1) bekezdéstől eltérve azon importőrök, akik az elismert gazdasági szereplő státust megkapták, az (1) bekezdésben említett határidőn belül értesíthetik a tagállam illetékes hatóságait a termékek érkezéséről, és gondoskodnak arról, hogy a fogási tanúsítvány és a 14. cikkben említett kapcsolódó dokumentumok a hatóságok rendelkezésére álljanak az e cikk (1) bekezdésével összhangban végzett vizsgálat vagy a 17. cikkel összhangban végzett ellenőrzések céljából.

(3)   Az elismert gazdasági szereplő státus egy tagállam illetékes hatóságai által egy importőr részére való megadásának feltételei többek között:

a)

az importőr a tagállam területén székhellyel rendelkezik;

b)

az importműveletek száma és mennyisége elégséges ahhoz, hogy igazolja a (2) bekezdésben említett eljárás végrehajtását;

c)

az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések követelményeinek betartását igazoló megfelelő nyilvántartás;

d)

a kereskedelmi és – adott esetben – a szállítási és feldolgozási nyilvántartásra vonatkozó, kielégítő gazdálkodási rendszer, mely e rendelet alkalmazásában lehetővé teszi a megfelelő vizsgálatok és ellenőrzések végrehajtását;

e)

ezen vizsgálatok és ellenőrzések lefolytatását elősegítő eszközök megléte;

f)

adott esetben a végzett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó szakértelemre vagy szakmai képesítésre vonatkozó gyakorlati előírások; valamint

g)

adott esetben az igazolt pénzügyi fizetőképesség.

A tagállamok a státus megadását követően a lehető leghamarabb közlik a Bizottsággal az elismert gazdasági szereplők nevét és címét. A Bizottság elektronikus úton a tagállamok rendelkezésére bocsátja ezen információt.

Az elismert gazdasági szereplő státusra vonatkozó szabályok az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kerülhetnek meghatározásra.

17. cikk

Ellenőrzések

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai minden olyan ellenőrzést lefolytathatnak, melyet szükségesnek ítélnek az e rendeletben foglalt rendelkezések helyes alkalmazásának biztosítására.

(2)   Az ellenőrzések különösen a következőkből állhatnak: a termékek megvizsgálása, a bejelentett adatok ellenőrzése, a dokumentumok meglétének és hitelességének ellenőrzése, a gazdasági szereplők elszámolásainak és más nyilvántartások vizsgálata, a termékek szállítóeszközének megvizsgálása, a konténereket és raktárhelyiségeket is beleértve, hivatalos kivizsgálás és más hasonló intézkedések, továbbá a halászhajók II. fejezet szerinti kikötői vizsgálata.

(3)   Az ellenőrzések a kockázatkezelés szerint nemzeti vagy közösségi szinten kidolgozott kritériumok alapján azonosított kockázatra irányulnak. A tagállamok 2008. október 29-től számított 30 munkanapon belül értesítik a Bizottságot nemzeti kritériumaikról, és naprakésszé teszik ezt az információt. A közösségi kritériumokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell megállapítani.

(4)   Minden olyan esetben le kell folytatni az ellenőrzéseket, amikor:

a)

a tagállam ellenőrző hatósága okkal kérdőjelezi meg magának a fogási tanúsítványnak, a lobogó szerinti tagállam megfelelő hatósága hitelesítő pecsétjének vagy aláírásának a hitelességét; vagy

b)

a tagállam ellenőrző hatósága olyan információ birtokában van, amely kétségbe vonja, hogy a halászhajó megfelel-e az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek vagy az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek, illetve teljesíti-e e rendelet egyéb követelményeit; vagy

c)

a halászhajókról, halászati társaságokról, vagy bármely más szereplőről feltételezett IUU-halászattal összefüggésben érkezett bejelentés, beleértve azokat a halászhajókat, amelyeket egy regionális halászati irányító szervezetnek jelentettek be az e szervezet által abból a célból elfogadott jogi eszköz értelmében, hogy összeállítsa azoknak a hajóknak a listáját, amelyek feltételezhetően jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytattak; vagy

d)

lobogó szerinti államokat vagy reexportáló országokat jelentettek be egy regionális halászati irányító szervezetnek az e szervezet által abból a célból elfogadott jogi eszköz értelmében, hogy kereskedelmi intézkedéseket alkalmazzon a lobogó szerinti államokkal szemben; vagy

e)

a közösségi riasztórendszer keretében a 23. cikk (1) bekezdése szerinti riasztójelzést tettek közzé.

(5)   A tagállamok véletlenszerű ellenőrzések lefolytatása mellett is dönthetnek a (3) és (4) bekezdésben említett ellenőrzéseken felül.

(6)   Ellenőrzés céljából a tagállam illetékes hatóságai segítséget kérhetnek a lobogó szerinti állam vagy a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti államtól eltérő harmadik ország illetékes hatóságaitól, amely esetben:

a)

a segítségnyújtás iránti megkeresés megadja azokat az indokokat, hogy a kérdéses állam illetékes hatóságaiban miért merült fel megalapozott kétség a bizonyítvány és a benne foglalt állítások hitelességét és/vagy a termékek állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek való megfelelését illetően. A segítségnyújtás iránti megkeresés alátámasztására továbbítani kell a fogási tanúsítvány másolatát és bármely olyan információt vagy dokumentumot, amely arra enged következtetni, hogy a tanúsítványban szereplő információ pontatlan. A megkeresést haladéktalanul meg kell küldeni a lobogó szerinti állam vagy a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti harmadik országtól különböző állam illetékes hatóságainak;

b)

az ellenőrzési eljárást az ellenőrzés iránti megkeresés időpontjától számított 15 napon belül be kell fejezni. Ha az érintett lobogó szerinti állam illetékes hatóságai nem tudják tartani a határidőt, a tagállam ellenőrző hatóságai a lobogó szerinti állam vagy a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti harmadik országtól különböző állam kérelmére legfeljebb további 15 nappal meghosszabbíthatják a válaszadásra rendelkezésre álló határidőt.

(7)   A termékek piacra bocsátását fel kell függeszteni az (1)–(6) bekezdésben említett ellenőrzési eljárás eredményeinek megérkezéséig. A raktározás költségeit a piaci szereplő viseli.

(8)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a fogási tanúsítványoknak a 16. cikk és e cikk (1)–(6) bekezdései szerinti vizsgálatára és ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező hatóságaikról.

18. cikk

A behozatal elutasítása

(1)   A tagállamok illetékes hatóságai adott esetben további bizonyítékok bekérése vagy a lobogó szerinti államnak küldött segítségnyújtás iránti megkeresés nélkül elutasítják a halászati termékek Közösségbe történő behozatalát, ha tudomásukra jut, hogy:

a)

az importőr nem tudott benyújtani az érintett termékekre vonatkozó fogási tanúsítványt, vagy nem tudott eleget tenni a 16. cikk (1) vagy (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségeinek;

b)

a behozatalra szánt termékek eltérnek a fogási tanúsítványban említett termékektől;

c)

a fogási tanúsítványt a 12. cikk (3) bekezdésében említett, lobogó szerinti állam hatósága nem hitelesítette;

d)

a fogási tanúsítvány nem tartalmazza az összes előírt információt;

e)

az importőr nem tudja bizonyítani, hogy a halászati termékek megfelelnek a 14. cikk (1) vagy (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

f)

a fogási tanúsítványon a halászzsákmány származása szerinti hajóként megjelölt halászhajó szerepel a közösségi IUU-hajók listáján, vagy az IUU-hajók 30. cikkben említett listáján;

g)

a fogási tanúsítványt olyan, lobogó szerinti állam hatósága hitelesítette, amely államot a 31. cikknek megfelelően nem együttműködő államként azonosítottak.

(2)   A tagállamok illetékes hatóságai – adott esetben – a 17. cikk (6) bekezdése szerinti, segítségnyújtás iránti megkeresést követően elutasítják a halászati termék Közösségbe történő behozatalát, ha:

a)

olyan választ kaptak, amely szerint az exportőr nem volt jogosult a fogási tanúsítvány hitelesítésének kérelmezésére; vagy

b)

olyan választ kaptak, amely szerint a termékek nem felelnek meg az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek, vagy az e fejezet szerinti egyéb feltételek nem teljesülnek; vagy

c)

a kitűzött határidőn belül nem kaptak választ; vagy

d)

olyan választ kaptak, amely nem tartalmaz a megkeresésben feltett kérdésekre vonatkozó feleletet.

(3)   Ha a halászati termékek behozatalát az (1) vagy (2) bekezdés értelmében elutasítják, a tagállamok a nemzeti jognak megfelelően elkobozhatják, megsemmisíthetik, eltávolíthatják, vagy értékesíthetik e halászati termékeket. Az értékesítésből származó bevételek jótékonysági célokra fordíthatók.

(4)   Bárki, akit a határozat érint, fellebbezhet az illetékes hatóságoknak az (1), (2) vagy (3) bekezdés értelmében hozott határozata ellen. A fellebbezés jogával az érintett tagállam hatályos rendelkezéseinek megfelelően lehet élni.

(5)   A tagállamok illetékes hatóságai a lobogó szerinti államot és adott esetben a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti államtól eltérő harmadik országot értesítik a behozatal elutasításáról. Az értesítés egy példányát meg kell küldeni a Bizottságnak.

19. cikk

Tranzit és átrakodás

(1)   Amennyiben a Közösség területére való belépés pontján a halászati termékeket tranziteljárásnak vetik alá és egy másik tagállamba szállítják át, ahol egy másik vámeljáráson esnek át, a 17. és 18. cikkek rendelkezéseit abban a tagállamban kell végrehajtani.

(2)   Amennyiben a Közösség területére való belépés pontján a halászati termékeket tranziteljárásnak vetik alá és ugyanazon tagállamon belül egy másik helyre szállítják át, ahol egy másik vámeljáráson esnek át, a tagállam a 16., 17. és 18. cikkek rendelkezéseit a belépés pontján vagy a célállomás helyén hajthatja végre. A tagállamok a lehető leghamarabb értesítik a Bizottságot az ezen bekezdés végrehajtására elfogadott intézkedésekről, és naprakésszé teszik ezt az információt. A Bizottság ezen értesítéseket közzéteszi a honlapján.

(3)   Amennyiben a termékeket a Közösség területére való belépés pontján átrakodják és tengeren egy másik tagállamba szállítják át, a 17. és 18. cikkek rendelkezéseit abban a tagállamban kell végrehajtani.

(4)   Az átrakodási tagállamok értesítik a célállomás tagállamait a szállítási okmányokból kapott információk alapján a halászati termékek jellegéről, súlyáról, a berakodás kikötőjéről, a harmadik ország szállítójáról, a szállító hajók nevéről, valamint az átrakodás és a célállomás kikötőiről, a lehető leghamarabb, amint ezen információ a tudomásukra jut, és a célállomás kikötőjébe való megérkezés várható időpontja előtt.

20. cikk

A lobogó szerinti állam általi értesítés és együttműködés harmadik országokkal

(1)   E rendelet alkalmazásában az adott lobogó szerinti állam által hitelesített fogási tanúsítványok akkor fogadhatók el, ha a Bizottság a lobogó szerinti államtól értesítést kapott, amely tanúsítja, hogy

a)

bevezette azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, valamint állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések alkalmazására, ellenőrzésére és végrehajtására vonatkozó nemzeti rendelkezéseket, amelyeket a halászhajóinak teljesíteniük kell;

b)

hatóságai felhatalmazással rendelkeznek a fogási tanúsítványban foglalt információ helytállóságának tanúsítására, és tagállami megkeresés esetén az ilyen tanúsítványok ellenőrzésére. Az értesítés az e hatóságok azonosításához szükséges információkat is tartalmazza.

(2)   Az (1) bekezdésben említett értesítésben közlendő információt a III. melléklet határozza meg.

(3)   A Bizottság tájékoztatja a lobogó szerinti államot az (1) bekezdés szerint megküldött értesítés kézhezvételéről. Ha a lobogó szerinti állam nem közli az (1) bekezdésben említett valamennyi elemet, a Bizottság jelzi a lobogó szerinti állam felé, hogy melyek a hiányzó elemek, és felkéri, hogy küldjön új értesítést.

(4)   A Bizottság adott esetben igazgatási együttműködést folytathat a harmadik országokkal azokon a területeken, amelyek e rendeletnek a fogási tanúsítvány tekintetében meghatározott rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatosak, beleértve az elektronikus eszközöknek a fogási tanúsítványok és adott esetben a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében említett dokumentumok elkészítésére, hitelesítésére vagy benyújtására való felhasználását.

Az ilyen együttműködés a következőket célozza:

a)

annak biztosítása, hogy a Közösségbe behozott halászati termékek olyan halászzsákmányból származnak, amelyet az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek vagy az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek megfelelően fogtak;

b)

a lobogó szerinti államok számára a halászhajók kikötőkbe való belépésével, a halászati termékek behozatalával, valamint a fogási tanúsítványokra a II. és e fejezetben megállapított ellenőrzési követelményekkel kapcsolatos alakiságok teljesítésének megkönnyítése;

c)

rendelkezés a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv által abból a célból végzett helyszíni auditok lefolytatásáról, hogy meggyőződjenek az együttműködési megállapodás hatékony végrehajtásáról;

d)

rendelkezés a két oldal közötti információcserére szolgáló keretrendszer létrehozásáról az együttműködési megállapodás végrehajtásának támogatására.

(5)   A (4) bekezdésben meghatározott együttműködés nem előfeltétele annak, hogy e fejezet alkalmazandó legyen a bármely állam lobogója alatt közlekedő halászhajók által fogott halászzsákmányból származó behozatalokra.

21. cikk

Újrakivitel

(1)   A fogási tanúsítvány alapján e fejezetnek megfelelően behozott halászati termékek újrakivitelét a fogási tanúsítványban – vagy amennyiben az újrakivitelre szánt halászati termékek a behozott termékek egy részére terjednek ki, annak másolatában – az „újrakivitel” szakasz azon tagállam illetékes hatóságai általi hitelesítése révén kell engedélyezni, amelyből az újrakivitel kiindul.

(2)   A 16. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárást kell értelemszerűen alkalmazni abban az esetben, amennyiben a halászati termékek újrakivitelét elismert gazdasági szereplő végzi.

(3)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a fogási tanúsítványok „újrakivitel” szakaszának hitelesítésére és ellenőrzésére jogosult illetékes hatóságaikról a 15. cikkben megállapított eljárással összhangban.

22. cikk

Nyilvántartás-vezetés és terjesztés

(1)   A Bizottság nyilvántartást vezet az államokról és az e fejezet értelmében bejelentett illetékes hatóságaikról, amely a következőket tartalmazza:

a)

azok a tagállamok, amelyek a 15., 16., 17. és 21. cikknek megfelelően értesítést küldtek a fogási tanúsítványok és az újrakiviteli bizonyítványok hitelesítésére, vizsgálatára és ellenőrzésére jogosult illetékes hatóságaikról;

b)

azok a lobogó szerinti államok, amelyek tekintetében a 20. cikk (1) bekezdése értelmében értesítés érkezett, feltüntetve azokat, amelyekkel a 20. cikk (4) bekezdésének megfelelően együttműködést alakítottak ki.

(2)   A Bizottság a honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az (1) bekezdésben említett államok és illetékes hatóságaik listáját, és ezt az információt rendszeresen naprakésszé teszi. A Bizottság elektronikus úton elérhetővé teszi a tagállamoknak a fogási tanúsítványok hitelesítéséért és ellenőrzéséért felelős hatóságai számára a lobogó szerinti államoknak a fogási tanúsítványok hitelesítéséért és ellenőrzéséért felelős hatóságai adatait.

(3)   A Bizottság a honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a 13. cikkel összhangban elismert fogási dokumentációs rendszerek listáját, és azt rendszeresen naprakésszé teszi.

(4)   A tagállamok a behozatalra benyújtott fogási tanúsítványoknak, a kivitelre hitelesített fogási tanúsítványoknak és a fogási tanúsítványok hitelesített újrakiviteli szakaszának eredeti példányait legalább hároméves időtartamra megőrzik a nemzeti szabályokkal összhangban.

(5)   Az elismert gazdasági szereplők a (4) bekezdésben említett dokumentumok eredeti példányait legalább hároméves időtartamra megőrzik a nemzeti szabályokkal összhangban.

IV. FEJEZET

KÖZÖSSÉGI RIASZTÓRENDSZER

23. cikk

Riasztás kibocsátása

(1)   Ha a II., III., V., VI., VII., VIII., X. vagy XI. fejezettel összhangban szerzett információ megalapozott kétséget ébreszt egyes harmadik országból származó halászhajókra vagy halászati termékekre vonatkozóan, arról, hogy azok nem tartják be a 20. cikk (4) bekezdésében említett közigazgatási együttműködés szerint a harmadik országok által közölt alkalmazandó törvényi, rendeleti, és közigazgatási rendelkezéseket vagy a nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket, a Bizottság a honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában riasztási értesítést tesz közzé, hogy figyelmeztesse a piaci szereplőket, és biztosítsa, hogy a tagállamok e fejezet értelmében meghozzák a megfelelő intézkedéseket az érintett harmadik országok tekintetében.

(2)   A Bizottság az (1) bekezdés szerinti információt haladéktalanul közli a tagállamok hatóságaival és az érintett lobogó szerinti állammal, és adott esetben a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti államtól eltérő harmadik országgal.

24. cikk

A riasztás kibocsátását követő intézkedés

(1)   A 23. cikk (2) bekezdése szerint megküldött információ kézhezvételekor a tagállamok adott esetben, és a kockázatkezeléssel összhangban:

a)

azonosítják a riasztási értesítés hatálya alá tartozó, importálandó, szállítás alatt lévő halászatitermék-szállítmányokat, valamint a 17. cikkben megállapított rendelkezéseknek megfelelően lefolytatják a fogási tanúsítvány és – adott esetben – a 14. cikkben említett dokumentumok ellenőrzését;

b)

lépéseket tesznek annak garantálására, hogy a riasztási értesítés hatálya alá tartozó, behozatalra szánt, jövőbeli halászatitermék-szállítmányokat alávetik a fogási tanúsítvány és adott esetben a 14. cikkben említett dokumentumok ellenőrzésének a 17. cikk rendelkezéseivel összhangban;

c)

azonosítják a riasztási értesítés hatálya alá tartozó, korábbi, behozatalra szánt halászatitermék-szállítmányokat, és elvégzik a megfelelő ellenőrzéseket, beleértve a korábban benyújtott fogási tanúsítványok ellenőrzését;

d)

a riasztási értesítés hatálya alá tartozó halászhajókat a nemzetközi jog szabályainak megfelelően alávetik a szükséges kivizsgálásoknak, vizsgálatoknak vagy ellenőrzéseknek a tengeren, a kikötőkben vagy bármely más kirakodóhelyen.

(2)   A tagállamok a lehető leghamarabb megküldik a Bizottságnak az ellenőrzéseikből levont következtetéseket, az ellenőrzések iránti megkereséseket és az abban az esetben hozott intézkedéseket, ha az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések vagy nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megsértését állapítják meg.

(3)   Ha a Bizottság úgy határoz, hogy az (1) bekezdés értelmében lefolytatott ellenőrzésekből levont következtetésekre figyelemmel a riasztási értesítést indokoló megalapozott kétség a továbbiakban nem áll fenn, akkor haladéktalanul:

a)

ilyen tartalmú értesítést tesz közzé a honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában, amely semmissé teszi a korábbi riasztási értesítést;

b)

értesíti a lobogó szerinti államot, és adott esetben a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti államtól eltérő harmadik országot a megsemmisítésről; valamint

c)

értesíti a tagállamokat a megfelelő csatornákon keresztül.

(4)   Ha a Bizottság úgy határoz, hogy az (1) bekezdés értelmében lefolytatott ellenőrzésekből levont következtetésekre figyelemmel a riasztást indokló megalapozott kétség a továbbiakban is fennáll, akkor haladéktalanul:

a)

naprakésszé teszi a riasztási értesítést egy új értesítésnek a honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételével;

b)

értesíti a lobogó szerinti államot, és adott esetben a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti államtól eltérő harmadik országot;

c)

értesíti a tagállamokat a megfelelő csatornákon keresztül; valamint

d)

adott esetben átteszi az ügyet ahhoz a regionális halászati irányító szervezethez, amelynek az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseit megszeghették.

(5)   Ha a Bizottság úgy határoz, hogy az (1) bekezdés értelmében lefolytatott ellenőrzésekből levont következtetések fényében alapos okkal vélhető, hogy a megállapított tények sérthetik az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket vagy a nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket, akkor haladéktalanul:

a)

ilyen célú új riasztási értesítést tesz közzé a honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

b)

értesíti a lobogó szerinti államot, és megindítja megfelelő eljárásokat és démarche-okat az V. és VI. fejezettel összhangban;

c)

adott esetben értesíti a 14. cikkben említett, a lobogó szerinti államtól eltérő harmadik országot;

d)

értesíti a tagállamokat a megfelelő csatornákon keresztül; és

e)

adott esetben átteszi az ügyet ahhoz a regionális halászati irányító szervezethez, amelynek az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseit megszeghették.

V. FEJEZET

AZ IUU-HALÁSZATOT FOLYTATÓ HALÁSZHAJÓK AZONOSÍTÁSA

25. cikk

Állítólagos IUU-halászat

(1)   A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv összegyűjti és elemzi:

a)

az IUU-halászattal kapcsolatos valamennyi, a II., III., IV., VIII., X. és XI. fejezetnek megfelelően szerzett információt; és/vagy

b)

adott esetben bármely más lényeges információt, mint például a következőket:

i.

a fogási adatok;

ii.

a nemzeti statisztikákból vagy más megbízható forrásból származó kereskedelmi információ;

iii.

hajólajstromok és adatbázisok;

iv.

a regionális halászati irányító szervezetek fogási dokumentumai vagy statisztikai dokumentációs programjai;

v.

a 3. cikk szerinti IUU halászatot feltételezhetően folytató halászhajók észleléséről vagy az azokon folytatott más tevékenységekről szóló jelentések és az IUU-hajóknak a regionális halászati irányító szervezetek által bejelentett vagy elfogadott listája;

vi.

a 2847/93/EGK rendelet feltételei szerinti jelentések a 3. cikkben említett IUU-halászatot feltételezhetően folytató halászhajókról;

vii.

bármely más lényeges információ, amelyet többek között a kikötőkből és a halászterületekről szereztek.

(2)   A tagállamok mindenkor benyújthatnak a Bizottsághoz minden olyan további információt, amely lényeges lehet a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájának összeállítása tekintetében. A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv az információt, valamint a szolgáltatott bizonyítékot eljuttatja a tagállamokhoz és az érintett, lobogó szerinti államokhoz.

(3)   A Bizottság vagy egy általa kijelölt szerv aktát vezet minden egyes olyan halászhajóról, amely a jelentések szerint állítólag IUU-halászatban érintett, és ezt az aktát naprakésszé teszi, ha új információ kerül a birtokába.

26. cikk

Feltételezett IUU-halászat

(1)   A Bizottság azonosítja azokat a halászhajókat, amelyekről a 25. cikknek megfelelően elegendő információt szerzett ahhoz, hogy feltételezze, hogy e halászhajók IUU-halászatot folytatnak, ami a lobogó szerinti államban hivatalos kivizsgálás lefolytatását indokolja.

(2)   A Bizottság a lobogójuk alatt közlekedő érintett hajóik feltételezett IUU-halászatának kivizsgálása iránti hivatalos megkereséssel értesíti azokat a lobogó szerinti államokat, amelyek halászhajóit az (1) bekezdéssel összhangban azonosították. Az értesítés:

a)

tartalmazza a Bizottság által az állítólagos IUU-halászatról gyűjtött valamennyi információt;

b)

a lobogó szerinti államhoz címzett, arra irányuló hivatalos megkeresést tartalmaz, hogy az állam hozza meg az ahhoz szükséges valamennyi intézkedést, hogy az állítólagos IUU-halászatot kivizsgálja és e vizsgálat eredményeit haladéktalanul megossza a Bizottsággal;

c)

a lobogó szerinti államhoz címzett, arra irányuló hivatalos megkeresést tartalmaz, hogy az állam hozzon azonnali végrehajtási intézkedést, ha az érintett halászhajóval szemben megfogalmazott feltételezés megalapozottnak bizonyul, és tájékoztassa a Bizottságot a meghozott intézkedésekről;

d)

kérje fel a lobogó szerinti államot, hogy értesítse az érintett halászhajó tulajdonosát és adott esetben az üzemeltetőjét a listára való tervezett felvétel részletes indokolásáról és a következményekről, amelyek akkor merülnek fel, ha a halászhajót a 37. cikkben megállapítottak szerint felveszik a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára. A lobogó szerinti állam felkérést kap arra is, hogy szolgáltasson információt a Bizottságnak a halászhajó tulajdonosait és adott esetben az üzemeltetőket illetően annak biztosítása érdekében, hogy meg lehessen őket hallgatni a 27. cikk (2) bekezdésével összhangban;

e)

tájékoztassa a lobogó szerinti államot a VI. és VII. fejezet rendelkezéseiről.

(3)   A Bizottság a lobogójuk alatt közlekedő érintett hajóik állítólagos IUU-halászatának kivizsgálása iránti hivatalos megkereséssel értesíti azokat a lobogó szerinti tagállamokat, amelyek halászhajóit az (1) bekezdéssel összhangban azonosították. Az értesítés:

a)

tartalmazza a Bizottság által az állítólagos IUU-halászatról gyűjtött valamennyi információt;

b)

hivatalos megkeresést tartalmaz a lobogó szerinti tagállam részére, hogy az tegyen meg minden szükséges lépést a 2847/93/EGK rendelettel összhangban az állítólagos IUU-halászat kivizsgálására vagy adott esetben az ilyen halászat kivizsgálására már megtett összes intézkedésről való jelentéstételre, és a nyomozás eredményeinek a Bizottsággal való haladéktalan megosztására;

c)

a lobogó szerinti tagállamhoz címzett, arra irányuló hivatalos megkeresést tartalmaz, hogy a tagállam haladéktalanul hozzon végrehajtási intézkedést, ha az érintett halászhajóval szemben megfogalmazott feltételezés megalapozottnak bizonyul, és tájékoztassa a Bizottságot a meghozott intézkedésekről;

d)

kérje fel a lobogó szerinti tagállamot, hogy értesítse az érintett halászhajó tulajdonosát és adott esetben az üzemeltetőjét a listára való tervezett felvétel részletes indokolásáról és a következményekről, amelyek akkor merülnek fel, ha a hajót a 37. cikkben megállapítottak szerint felveszik a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára. A lobogó szerinti tagállam felkérést kap arra is, hogy szolgáltasson információt a Bizottságnak a halászhajó tulajdonosait és adott esetben az üzemeltetőket illetően annak biztosítása érdekében, hogy meg lehessen őket hallgatni a 27. cikk (2) bekezdésével összhangban.

(4)   A Bizottság valamennyi tagállamhoz eljuttatja a feltételezhetően IUU-halászatot folytató hajókkal kapcsolatos információt annak érdekében, hogy elősegítse a 2847/93/EGK rendelet végrehajtását.

27. cikk

A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájának összeállítása

(1)   A Bizottság az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően összeállítja az Európai Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáját. E listán azok a halászhajók szerepelnek, amelyekkel kapcsolatban, a 25. és 26. cikk értelmében tett intézkedések alapján, az e rendeletnek megfelelően megszerzett információból megállapítható, hogy IUU-halászatot folytatnak, és amelyek lobogó szerinti állama nem teljesítette a 26. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint a 26. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontjában említett hivatalos megkereséseket az ilyen IUU-halászat megakadályozása érdekében.

(2)   Mielőtt a Bizottság felvenne egy halászhajót a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára, az érintett halászhajó tulajdonosa és adott esetben üzemeltetője tudomására hozza a listára való tervezett felvétel részletes indokolását és mindazokat a tényeket, amelyek alátámasztják a halászhajónak az IUU-halászatban való részvételével kapcsolatos gyanút. Az indokolásban említést kell tenni a további információkéréshez vagy -szolgáltatáshoz való jogról, és biztosítani kell a tulajdonos, és adott esetben az üzemeltető számára a lehetőséget, hogy meghallgassák őket, és a megfelelő idő és eszközök felhasználásával megvédhessék ügyüket.

(3)   Ha a Bizottság úgy határoz, hogy felveszi a halászhajót a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára, akkor értesíti a halászhajó tulajdonosát és adott esetben üzemeltetőjét e határozatról és az annak alapjául szolgáló indokokról.

(4)   A Bizottságra a (2) és (3) bekezdés alapján háruló kötelezettségeket a lobogó szerinti államnak a halászhajóval kapcsolatos elsődleges felelősségének sérelme nélkül kell alkalmazni, és kizárólag abban az esetben, ha a halászhajó tulajdonosa és az üzemeltetők azonosításával kapcsolatos megfelelő információ a Bizottság rendelkezésére áll.

(5)   A Bizottság értesíti a lobogó szerinti államot a halászhajónak a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára való felvételéről, és a lobogó szerinti állam tudomására hozza a listára való felvétel részletes indokolását.

(6)   A Bizottság felkéri azokat a lobogó szerinti államokat, amelyek halászhajói szerepelnek a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján, hogy

a)

értesítsék a halászhajó tulajdonosát arról, hogy a hajót felvették a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára, valamint a felvételt alátámasztó okokról és a listára való felvételből eredő következményekről a 37. cikkben megállapítottak szerint; valamint

b)

hozzanak meg minden szükséges intézkedést, hogy ezeket az IUU-halászatot felszámolják, beleértve szükség esetén az érintett halászhajók lajstromból való törlését vagy halászati engedélyének visszavonását, és tájékoztassák a Bizottságot a meghozott intézkedésekről.

(7)   Ez a cikk nem alkalmazandó a Közösség halászhajóira, ha a lobogó szerinti tagállam a (8) bekezdésnek megfelelő intézkedést hoz.

(8)   A Közösség halászhajóit nem veszik fel a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára, amennyiben a lobogó szerinti tagállam a 3. cikk (2) bekezdésében megállapított súlyos jogsértésnek minősülő jogsértések ellen ezzel a rendelettel és a 2847/93/EGK rendelettel összhangban intézkedett, a regionális halászati irányító szervezetek által tett intézkedések sérelme nélkül.

28. cikk

Halászhajók törlése a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájáról

(1)   A Bizottság az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően törli a halászhajót a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájáról, ha a halászhajó lobogó szerinti állama igazolja, hogy

a)

a hajó nem folytatott olyan IUU-halászati tevékenységet, amely miatt a listára felvették; vagy

b)

a 2847/93/EGK rendelettel összhangban arányos, visszatartó erejű és hatékony szankciókat alkalmaztak válaszul a szóban forgó IUU-halászatra, különösen a tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajókkal kapcsolatban.

(2)   A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő halászhajó tulajdonosa vagy adott esetben az üzemeltetője az e hajó helyzetének felülvizsgálatára irányuló kérelmet nyújthat be a Bizottsághoz, amennyiben a lobogó szerinti állam elmulasztja az (1) bekezdésben foglalt eljárás végrehajtását.

A Bizottság csak akkor mérlegeli a halászhajónak a listáról való törlését, ha:

a)

a tulajdonos vagy az üzemeltetők bizonyítékot szolgáltatnak arról, hogy a halászhajó már nem folytat IUU-halászatot;

b)

a listán szereplő halászhajó elsüllyedt vagy leselejtezték.

(3)   Minden más esetben a Bizottság csak akkor mérlegeli a halászhajónak a listáról való törlését, ha a következő feltételek teljesülnek:

a)

a halászhajó listára való felvételétől számítva eltelt legalább két év, amely alatt nem érkezett további bejelentés a Bizottsághoz a hajó állítólagos IUU-halászatáról a 25. cikknek megfelelően; vagy

b)

a tulajdonos átadja a halászhajó jelenlegi működésére vonatkozó információkat, amelyek igazolják, hogy működése teljes mértékben megfelel a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek és/vagy az olyan halászatra alkalmazandó állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseknek, amelyben a hajó részt vesz; vagy

c)

az érintett halászhajó, a tulajdonosa vagy üzemeltetői nem ápolnak sem közvetett, sem közvetlen operatív vagy pénzügyi kapcsolatot más olyan hajóval, tulajdonossal vagy üzemeltetővel, amelyek feltételezhetően vagy bizonyítottan IUU-halászatot folytatnak.

29. cikk

A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájának tartalma, nyilvánossága és fenntartása

(1)   A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listája minden egyes halászhajó tekintetében a következő adatokat tartalmazza:

a)

név és esetleges korábbi nevek;

b)

lobogó és esetleges korábbi lobogók;

c)

tulajdonos és adott esetben esetleges korábbi tulajdonosok, beleértve a haszonélvezőket is;

d)

üzemeltető és adott esetben esetleges korábbi üzemeltetők;

e)

a hajó hívójele és esetleges korábbi hívójelei;

f)

Lloyds-/IMO-szám, ha rendelkeznek ilyennel;

g)

fényképek, ha vannak;

h)

a listára történő első felvétel időpontja;

i)

azon tevékenységek összefoglalása, amelyek a hajó listára való felvételét indokolják, valamint az e tevékenységeket ismertető és az azokat bizonyító valamennyi megfelelő dokumentumra történő hivatkozás.

(2)   A Bizottság közzéteszi a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában és meghoz minden szükséges intézkedést a lista nyilvánosságának biztosítására, beleértve annak a Bizottság honlapján való közzétételét.

(3)   A Bizottság a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáját háromhavonta naprakésszé teszi, valamint gondoskodik egy olyan rendszerről, amely a lista frissítéseiről automatikusan értesíti a tagállamokat, a regionális halászati irányító szervezeteket és a civil társadalom bármely olyan tagját, aki ezt kéri. Ezenfelül a Bizottság a listát továbbítja a FAO-nak és a regionális halászati irányító szervezeteknek annak érdekében, hogy a Közösség és e szervezetek között javítsa az IUU-halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló együttműködést.

30. cikk

Az IUU-hajók regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott listái

(1)   A 27. cikkben említett halászhajókon felül, az IUU-hajóknak a regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott listáin szereplő halászhajókat is felveszik a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájára az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően. E hajóknak a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listájáról való törlése a megfelelő regionális halászati irányító szervezet által a rájuk vonatkozó határozattól függ.

(2)   A Bizottság minden évben, az IUU-halászaban feltételezhetően vagy bizonyítottan részt vevő halászhajók listáinak a regionális halászati irányító szervezetektől történő kézhezvételét követően megküldi azokat a tagállamoknak.

(3)   A Bizottság haladéktalanul értesíti a tagállamokat e cikk (2) bekezdésében említett listák mindenkori kiegészítéséről, a listákról való törlésről és/vagy a listák módosításáról, e változások bekövetkezésével egyidejűleg. A 37. cikket a tagállamoknak küldött értesítés időpontjától alkalmazni kell a regionális halászati irányító szervezeteknek az IUU-hajókra vonatkozó, így módosított listáján szereplő hajókra.

VI. FEJEZET

NEM EGYÜTTMŰKÖDŐ HARMADIK ORSZÁGOK

31. cikk

A nem együttműködő harmadik országok azonosítása

(1)   A Bizottság az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően azonosítja azokat a harmadik országokat, amelyeket az IUU-halászat elleni küzdelemben nem együttműködő harmadik országnak tekint.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti azonosítás a II. III., IV., V., VIII., X. és XI. fejezet értelmében szerzett információk, vagy adott esetben bármely más releváns információ áttekintésén alapul, mint például a fogási adatok, a nemzeti statisztikákból és más megbízható forrásból szerzett kereskedelmi információk, hajólajstromok és adatbázisok, fogási dokumentumok vagy statisztikai dokumentációs programok, az IUU-hajók regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott listái, valamint bármely olyan információ, amelyet a kikötőkben vagy a halászterületeken szereztek.

(3)   Egy harmadik országot akkor azonosíthatnak nem együttműködő harmadik országként, ha elmulasztja a nemzetközi jog szerint a lobogó, a kikötő, a forgalomba hozatal szerinti vagy a parti államként ráháruló azon kötelezettségek teljesítését, hogy intézkedést hozzon az IUU-halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására.

(4)   A (3) bekezdés alkalmazásában a Bizottság elsődlegesen az érintett harmadik ország következők tekintetében hozott intézkedéseinek vizsgálatára támaszkodik:

a)

olyan ismétlődő IUU-halászat, amelyeket a lobogója alatt közlekedő halászhajók, állampolgárai, vagy tengeri vizein közlekedő vagy a kikötőit használó halászhajók által elkövetettként vagy támogatottként megfelelően dokumentáltak; vagy

b)

az IUU-halászatból származó halászati termékeknek az állam piacára történő belépése.

(5)   A (3) bekezdés alkalmazásában a Bizottság figyelembe veszi a következőket:

a)

hogy az érintett harmadik ország hatékonyan működik-e együtt a Közösséggel azáltal, hogy válaszol az IUU-halászat és a kapcsolódó tevékenységek kivizsgálására, az azokról szóló visszacsatolásra és az azok nyomon követésére irányuló, Bizottság általi megkeresésekre;

b)

hogy az érintett harmadik ország hatékony végrehajtási intézkedéseket hozott-e az IUU-halászatért felelős piaci szereplőkkel szemben és különösen, hogy kellően szigorú szankciókat alkalmazott-e az elkövetőknek az IUU-halászatból származó haszontól való megfosztása érdekében;

c)

a figyelembe vett IUU-halászat megnyilvánulásának alakulása, jellege, körülményei, mértéke és súlyossága;

d)

a fejlődő országok esetében az illetékes hatóságaik meglévő kapacitása.

(6)   A (3) bekezdés alkalmazásában a Bizottság a következő tényezőket szintén figyelembe veszi:

a)

a halászattal kapcsolatos nemzetközi jogi okmányoknak, különösen az UNCLOS-nak, a halállományokról szóló ENSZ-megállapodásnak, továbbá FAO betartási megállapodásnak az érintett harmadik országok általi megerősítése vagy az azokhoz történő csatlakozása;

b)

az érintett harmadik ország jogállása, mint a nemzetközi halászati irányító szervezetek szerződő fele, vagy az abba való beleegyezése, hogy alkalmazza az e szervezetek által elfogadott állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket;

c)

az érintett harmadik ország bármely olyan cselekménye vagy mulasztása, amely csökkenthette az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, vagy nemzetközi állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések hatékonyságát.

(7)   Adott esetben, e cikk végrehajtása során kellő mértékben figyelembe kell venni a fejlődő országok sajátos – különösen a halászati tevékenységek megfigyelésével, ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos – korlátait.

32. cikk

A nem együttműködő harmadik országként azonosított országokkal szembeni démarche-ok

(1)   A Bizottság haladéktalanul értesíti a 31. cikkben megállapított kritériumoknak megfelelően nem együttműködő harmadik országként azonosítható érintett országokat. Az értesítésbe bele kell foglalni a következő információkat:

a)

az azonosítás alapjául szolgáló ok vagy okok, a rendelkezésre álló bizonyítékokkal együtt;

b)

az írásbeli válaszadás lehetősége az azonosításról szóló határozat tárgyában és egyéb olyan vonatkozó információk megadásának lehetősége, mint például az azonosítást cáfoló bizonyítékok, vagy adott estben a javításra irányuló cselekvési terv vagy a helyzet rendezése érdekében hozott intézkedések;

c)

a további információkéréshez vagy -szolgáltatáshoz való jog;

d)

a nem együttműködő harmadik országként való azonosítás következményei a 38. cikkben előírtak szerint.

(2)   A Bizottság az (1) bekezdésben említett értesítésbe belefoglal egy arra irányuló megkeresést is, hogy az érintett harmadik ország hozzon meg minden szükséges intézkedést a kérdéses IUU-tevékenységek beszüntetése és az ilyen intézkedések jövőbeli megelőzése, valamint a 31. cikk (6) bekezdésének c) pontjában említett cselekmény vagy mulasztás orvoslása érdekében.

(3)   A Bizottság az értesítést és a megkeresést több kommunikációs eszköz útján továbbítja az érintett harmadik országnak. A Bizottság arra törekszik, hogy az értesítés kézhezvételéről megerősítést kapjon az érintett államtól.

(4)   A Bizottság az érintett harmadik országnak az értesítés megválaszolásához megfelelő időt, a helyzet orvoslásához pedig ésszerű időt biztosít.

33. cikk

A nem együttműködő harmadik országok listájának összeállítása

(1)   A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva dönt a nem együttműködő harmadik országok listájáról.

(2)   A Bizottság az érintett harmadik országot haladéktalanul értesíti annak nem együttműködő harmadik országként történő azonosításáról és a 38. cikknek megfelelően alkalmazott intézkedésekről, és felkéri, hogy orvosolja a jelenlegi helyzetet, továbbá adjon tájékoztatást az annak biztosítására hozott intézkedésekről, hogy halászhajói betartsák az állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket.

(3)   Az e cikk (1) bekezdése szerinti határozatot követően a Bizottság haladéktalanul értesíti arról a tagállamokat, és felkéri őket, hogy biztosítsák a 38. cikkben meghatározott intézkedések azonnali végrehajtását. A tagállamok értesítik a Bizottságot az e kérésre válaszul hozott minden intézkedésükről.

34. cikk

Törlés a nem együttműködő harmadik országok listájáról

(1)   A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva törli az adott harmadik országot a nem együttműködő harmadik országok listájáról, ha az érintett harmadik ország bizonyítja, hogy a listára való felvételre okot adó helyzetet orvosolta. A törlési határozatban figyelembe kell venni azt is, hogy az érintett azonosított harmadik országok olyan konkrét intézkedéseket hoztak-e, amelyek révén a helyzet tartós javulása érhető el.

(2)   Az e cikk (1) bekezdése értelmében hozott határozatot követően a Bizottság haladéktalanul értesíti a tagállamokat a 38. cikkben meghatározott intézkedéseknek az érintett harmadik ország tekintetében történő megszüntetéséről.

35. cikk

A nem együttműködő harmadik országok listájának nyilvánossága

A Bizottság közzéteszi a nem együttműködő harmadik országok listáját az Európai Unió Hivatalos Lapjában és meghoz minden szükséges intézkedést e lista nyilvánosságának biztosítására, beleértve annak a Bizottság honlapján való közzétételét. A Bizottság a listát rendszeresen naprakésszé teszi, és gondoskodik egy olyan rendszerről, amely a lista frissítéseiről automatikusan értesíti a tagállamokat, a regionális halászati irányító szervezeteket és a civil társadalom bármely olyan tagját, aki ezt kéri. Ezenfelül a Bizottság a nem együttműködő harmadik országok listáját továbbítja a FAO-nak és a regionális halászati irányító szervezeteknek annak érdekében, hogy a Közösség és e szervezetek között javítsa az IUU-halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló együttműködést.

36. cikk

Sürgősségi intézkedések

(1)   Ha bizonyítást nyer, hogy egy harmadik ország által hozott intézkedések aláássák egy regionális halászati irányító szervezet által hozott állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedéseket, a Bizottság nemzetközi kötelezettségeivel összhangban jogosult olyan sürgősségi intézkedéseket elfogadni, amelyek legfeljebb hat hónapig maradnak hatályban. A Bizottság új határozatot hozhat a sürgősségi intézkedések legfeljebb hat hónappal történő meghosszabbítására vonatkozóan.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti sürgősségi intézkedések többek között arra terjednek ki, hogy:

a)

a halászatra jogosult és az érintett harmadik ország lobogója alatt közlekedő halászhajók nem léphetnek be a tagállamok kikötőibe, a 4. cikk (2) bekezdése szerinti vis maior vagy veszélyhelyzet esetét kivéve, az említett helyzetek orvoslásához elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások igénybevétele céljából;

b)

a tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók nem folytathatnak közös halászati műveleteket az érintett harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajókkal;

c)

a kétoldalú halászati megállapodásokban foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók nem halászhatnak az érintett harmadik ország joghatósága alatt álló tengeri vizeken;

d)

nem adható át élő hal az érintett harmadik ország joghatósága alatt álló tengeri vizeken folytatott haltenyésztés céljából;

e)

az érintett harmadik ország lobogója alatt közlekedő halászhajók által fogott élő halak nem vehetők át a tagállamok joghatósága alá tartozó tengeri vizeken folytatott haltenyésztés céljából.

(3)   A sürgősségi intézkedések azonnali hatályúak. A tagállamokat és az érintett harmadik országot értesíteni kell az intézkedésekről, és azokat közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4)   Az érintett tagállamok a Tanácshoz fellebbezhetnek az (1) bekezdés szerinti bizottsági határozattal szemben, az értesítés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.

(5)   A Tanács – minősített többséggel határozva – eltérő döntést hozhat a fellebbezés kézhezvételétől számított egy hónapon belül.

VII. FEJEZET

AZ IUU HALÁSZATBAN ÉRINTETT HALÁSZHAJÓK ÉS ÁLLAMOK TEKINTETÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK

37. cikk

A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő halászhajók tekintetében hozott intézkedések

A Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő halászhajókra (IUU-halászhajók) a következő intézkedéseket kell alkalmazni:

1.

a lobogó szerinti tagállamok nem nyújtanak be halászati engedély iránti kérelmet a Bizottsághoz az IUU-halászhajók tekintetében;

2.

a jelenlegi halászati engedélyeket vagy a lobogó szerinti tagállam által az IUU-halászhajók számára kiállított különleges halászati engedélyeket vissza kell vonni;

3.

a harmadik ország lobogója alatt közlekedő IUU-halászhajók nem halászhatnak a Közösség vizein, és tilos azokat kibérelni;

4.

a tagállamok lobogója alatt közlekedő halászhajók semmilyen módon nem támogatják az IUU-halászhajókat, nem végeznek velük halfeldolgozási műveleteket, és nem vesznek részt velük átrakodási vagy közös halászati műveletekben;

5.

a tagállamok lobogója alatt közlekedő IUU-halászhajók kizárólag honi kikötőjükbe léphetnek be, más közösségi kikötőbe nem, a vis maior vagy veszélyhelyzet esetét kivéve. A valamely harmadik ország lobogója alatt közlekedő IUU-halászhajók nem léphetnek be tagállami kikötőbe, a vis maior vagy veszélyhelyzet esetét kivéve. Mindazonáltal a tagállamok engedélyezhetik az IUU-halászhajó számára a kikötőikbe történő belépést, ha a fedélzeten található halászzsákmány, és adott esetben a regionális halászati irányító szervezet által elfogadott állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések értelmében tiltott halászeszközöket elkobozzák. A tagállamok ezenkívül elkobozzák az olyan IUU-halászhajók fedélzetén található halászzsákmányt, és adott esetben az intézkedések értelmében tiltott halászeszközöket is, amely hajók vis maior vagy veszélyhelyzet miatt kaptak engedélyt a tagállami kikötőbe történő belépésre;

6.

a valamely harmadik ország lobogója alatt közlekedő IUU-halászhajók számára a kikötőkben nem biztosítható élelmiszer vagy üzemanyag, vagy más szolgáltatás, a vis maior vagy veszélyhelyzet esetét kivéve;

7.

a valamely harmadik ország lobogója alatt közlekedő IUU-halászhajók nem változtathatják meg legénységük összetételét, kivéve, ha az vis maior vagy veszélyhelyzet esetén szükséges;

8.

a tagállamok visszautasítják lobogójuk megadását az IUU-halászhajók számára;

9.

tilos az IUU-halászhajók által fogott halászati termékek behozatala, és ennek megfelelően az e termékeket kísérő fogási tanúsítványokat nem fogadják el és nem hitelesítik;

10.

tilos az IUU-halászhajókról származó halászati termékek feldolgozási célú kivitele vagy újrakivitele;

11.

az olyan IUU-halászhajók, amelyek fedélzetén nincs sem halszállítmány, sem legénység, leselejtezés céljából beléphetnek a kikötőbe az adott hajó, valamint az érintett jogi vagy természetes személyek ellen indított büntetőeljárás és kiszabott szankciók sérelme nélkül.

38. cikk

A nem együttműködő harmadik országok tekintetében hozott intézkedések

A nem együttműködő harmadik államokra a következő intézkedéseket kell alkalmazni:

1.

tilos az ilyen ország lobogója alatt közlekedő halászhajók által fogott halászati termékek Közösségbe történő behozatala, és ennek megfelelően az e termékeket kísérő fogási tanúsítványok nem fogadhatók el. Abban az esetben, ha a harmadik országot a 31. cikk értelmében azzal az indokkal azonosították nem együttműködő harmadik országként, hogy nem fogadott el megfelelő intézkedéseket egy adott állományt vagy fajt érintő IUU-halászatra vonatkozóan, a behozatali tilalom vonatkozhat kizárólag erre az állományra vagy fajra;

2.

közösségi piaci szereplők számára tilos az ezen országok lobogója alatt közlekedő halászhajók megvásárlása;

3.

tilos a tagállami lobogó alatt közlekedő halászhajó lobogójának ilyen ország lobogójára történő lecserélése;

4.

a tagállamok a lobogójuk alatt közlekedő halászhajók számára nem engedélyezik bérleti megállapodások megkötését ezen országokkal;

5.

tilos a közösségi halászhajók ezen országokba irányuló kivitele;

6.

tilos a tagállamok állampolgárai és az ilyen országok közötti olyan magánkereskedelmi megállapodás, amely arra irányul, hogy az adott tagállam lobogója alatt közlekedő valamely halászhajó használhassa ezen országok halászati lehetőségeit;

7.

tilos a tagállami lobogó alatt közlekedő és az ilyen ország lobogója alatt közlekedő halászhajók által végzett közös halászati művelet;

8.

a Bizottság javaslatot tesz az ilyen államokkal fennálló olyan kétoldalú halászati megállapodások vagy halászati partnerségi megállapodások felmondására, amelyek a megállapodás megszüntetéséről rendelkeznek arra az esetre, ha az IUU-halászat elleni küzdelemre vonatkozóan tett kötelezettségvállalások betartását az állam elmulasztja;

9.

a Bizottság nem kezdeményez tárgyalásokat kétoldalú halászati megállapodások vagy halászati partnerségi megállapodások megkötésére ilyen országokkal.

VIII. FEJEZET

ÁLLAMPOLGÁROK

39. cikk

IUU-halászatot folytató vagy támogató állampolgárok

(1)   A tagállamok joghatósága alá tartozó állampolgárok (állampolgárok) nem támogathatják az IUU-halászatot és nem vehetnek abban részt, sem a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő halászhajók fedélzetén végzett munka formájában, sem az említett halászhajók üzemeltetőjeként vagy haszonélvezőjeként.

(2)   A lobogó szerinti állam elsődleges felelősségének sérelme nélkül a tagállamok együttműködnek egymással és a harmadik országokkal, és meghoznak minden megfelelő intézkedést a nemzeti és közösségi joggal összhangban annak érdekében, hogy azonosítsák az IUU-halászatot támogató vagy abban részt vevő állampolgárokat.

(3)   A lobogó szerinti állam elsődleges felelősségének sérelme nélkül a tagállamok – az alkalmazandó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseikre is figyelemmel és azokkal összhangban – meghozzák a megfelelő intézkedéseket a (2) bekezdésben említett, azonosított állampolgáraik tekintetében.

(4)   Minden tagállam közli a Bizottsággal azoknak az illetékes hatóságoknak a nevét, amelyek felelősek az e fejezetben említett állampolgárok tevékenységeivel kapcsolatos információk összegyűjtésének és ellenőrzésének összehangolásáért, valamint a Bizottságnak szóló jelentéstételért, és a Bizottsággal folytatott együttműködésért.

40. cikk

Megelőzés és szankció

(1)   A tagállamok ösztönzik állampolgáraikat, hogy küldjenek értesítést a harmadik ország lobogója alatt közlekedő, tulajdonukban lévő halászhajókkal összefüggő jogi, haszonélvezeti vagy pénzügyi érdekeltségre, vagy az e halászhajók ellenőrzésére vonatkozó bármely információról és az érintett hajók nevéről.

(2)   Az állampolgárok nem értékesítenek vagy exportálnak halászhajókat a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő halászhajók üzemeltetésében, irányításában vagy tulajdonlásában érintett piaci szereplőknek.

(3)   A közösségi jogban az állami pénzeszközökre vonatkozóan megállapított egyéb rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok nem adnak állami támogatást a nemzeti támogatási programok keretében vagy közösségi alapokból olyan piaci szereplőknek, akik a Közösség IUU-hajókra vonatkozó listáján szereplő halászhajók üzemeltetésében, irányításában vagy tulajdonlásában érintettek.

(4)   A tagállamok törekednek arra, hogy információt szerezzenek az állampolgárok és harmadik országok közötti olyan megállapodások meglétéről, amelyek lehetővé teszik a lobogójuk alatt közlekedő halászhajók lobogójának ilyen harmadik ország lobogójára történő lecserélését. Erről az érintett halászhajók listájának benyújtásával tájékoztatják a Bizottságot.

IX. FEJEZET

AZONNALI VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK, SZANKCIÓK ÉS JÁRULÉKOS SZANKCIÓK

41. cikk

Hatály

E fejezetet a következőkre kell alkalmazni:

1.

a Szerződés hatálya alá tartozó tagállamok területén vagy a tagállamok felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken – de nem a Szerződés II. mellékletében említett területekkel és országokkal szomszédos vizeken – elkövetett súlyos jogsértések;

2.

közösségi halászhajók vagy a tagállamok állampolgárai által elkövetett súlyos jogsértések;

3.

e cikk 1. pontja szerint a tagállamok területén vagy felségvizein észlelt súlyos jogsértések, amelyeket azonban nyílt tengeren vagy harmadik ország joghatósága alatt követtek el és a 11. cikk (4) bekezdése szerint szankcionálnak.

42. cikk

Súlyos jogsértések

(1)   E rendelet alkalmazásában súlyos jogsértés:

a)

a 3. cikkben megállapított kritériumoknak megfelelően IUU-halászatnak minősülő tevékenység;

b)

az IUU-halászathoz közvetlenül kapcsolódó üzleti tevékenység, beleértve a halászati termékek kereskedelmét vagy behozatalát is;

c)

az ezen rendeletben említett dokumentumok hamisítása, vagy az ilyen hamis vagy érvénytelen dokumentumok használata;

(2)   A jogsértés súlyos jellegét valamely tagállam illetékes hatóságának kell megállapítania a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumok figyelembevételével.

43. cikk

Azonnali végrehajtási intézkedések

(1)   Amennyiben egy természetes személyt súlyos jogsértés elkövetésével gyanúsítanak, vagy ilyen tett elkövetése közben érnek tetten, vagy jogi személyt ilyen jogsértés miatti felelősséggel gyanúsítanak, a tagállamok megkezdik a jogsértés teljes körű kivizsgálását, valamint nemzeti jogukkal összhangban és a jogsértés súlyosságától függően azonnali végrehajtási intézkedéseket hoznak, különösen a következőket:

a)

a halászati tevékenységek azonnali beszüntetése;

b)

a halászhajó kikötőbe történő átirányítása;

c)

a szállítójármű más helyre történő átirányítása ellenőrzés céljából;

d)

biztosíték elrendelése;

e)

a halászeszközök, halászzsákmány vagy halászati termék lefoglalása;

f)

az érintett halászhajó vagy szállítójármű ideiglenes feltartóztatása;

g)

a halászati engedély felfüggesztése.

(2)   A végrehajtási intézkedéseknek olyan jellegűnek kell lenniük, hogy megakadályozzák a kérdéses súlyos jogsértés folytatását, és az illetékes hatóságok számára lehetővé tegyék az azzal kapcsolatos kivizsgálás befejezését.

44. cikk

A súlyos jogsértésekre kiszabott szankciók

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a súlyos jogsértést elkövető természetes személy, vagy az e jogsértésért felelős jogi személy hatékony, arányos és visszatartó erejű közigazgatási szankcióval legyen büntethető.

(2)   A tagállamok a súlyos jogsértés elkövetésével megszerzett halászati termékek értékének legalább ötszörösével egyenlő maximális pénzbírságot szabnak ki.

Öt éven belül ismételten elkövetett súlyos jogsértés esetén a tagállamok a maximális szankció összegét a súlyos jogsértés elkövetésével megszerzett halászati termékek értékének legalább nyolcszorosában állapítják meg.

A tagállamok ezen szankciók alkalmazása során a halászati erőforrásokban és az érintett tengeri környezetben okozott kár értékét is figyelembe veszik.

(3)   A tagállamok ezenkívül vagy alternatívaként hatékony, arányos és visszatartó erejű büntetőjogi szankciókat is alkalmazhatnak.

45. cikk

Járulékos szankciók

Az e fejezetben előírt szankciókhoz más szankciók vagy intézkedések is kapcsolódhatnak, különösen:

1.

a jogsértésben érintett halászhajó zár alá vétele;

2.

a halászhajó ideiglenes feltartóztatása;

3.

a tiltott halászeszközök, halászzsákmány vagy halászati termék elkobzása;

4.

a halászati engedély felfüggesztése vagy visszavonása;

5.

a halászati jogok csökkentése vagy visszavonása;

6.

az új halászati jogok megszerzésére való jogosultságból történő ideiglenes vagy állandó kizárás;

7.

az állami támogatáshoz vagy szubvenciókhoz való hozzáférésből való ideiglenes vagy állandó kizárás;

8.

a 16. cikk (3) bekezdése szerint nyújtott elismert gazdasági szereplői státus felfüggesztése vagy visszavonása.

46. cikk

A szankciók és járulékos szankciók összesített szintje

A szankciók és járulékos szankciók összesített szintjét úgy kell kiszámítani, hogy a felelősöket hatékonyan fosszák meg az általuk elkövetett súlyos jogsértésből származó gazdasági haszontól, a szakma gyakorlásához való törvényes jog sérelme nélkül. E célból a 43. cikk értelmében hozott azonnali végrehajtási intézkedéseket is figyelembe kell venni.

47. cikk

A jogi személyek felelőssége

(1)   A jogi személyeket a súlyos jogsértésekért felelősségre kell vonni, ha e jogsértéseket az ő javukra követte el bármely olyan, egyénileg vagy a jogi személy egy adott szervének tagjaként eljáró természetes személy, aki a jogi személynél a következőkön alapuló vezető tisztséget tölt be:

a)

a jogi személy képviseletének joga; vagy

b)

a jogi személy nevében való döntéshozatal joga; vagy

c)

a jogi személyen belüli ellenőrzés gyakorlásának joga.

(2)   A jogi személyt felelősségre lehet vonni, ha az (1) bekezdésben említett természetes személy általi felügyelet vagy ellenőrzés hiánya tette lehetővé a súlyos jogsértésnek a jogi személy javára történő, a felügyelete alatt álló természetes személy általi elkövetését.

(3)   A jogi személy felelőssége nem zárja ki az azon természetes személyek elleni eljárást, akik az érintett jogsértésben elkövetőként, felbujtóként vagy bűnsegédként vesznek részt.

X. FEJEZET

A HALÁSZHAJÓK ÉSZLELÉSÉRE VONATKOZÓAN AZ EGYES REGIONÁLIS HALÁSZATI IRÁNYÍTÓ SZERVEZETEK ÁLTAL ELFOGADOTT RENDELKEZÉSEK VÉGREHAJTÁSA

48. cikk

Észlelés a tengeren

(1)   E fejezet rendelkezéseit a regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott, tengeri észlelésre vonatkozó és a Közösségre nézve kötelező szabályok hatálya alá tartozó halászati tevékenységekre kell alkalmazni.

(2)   Ha egy tagállam tengeri ellenőrzésért felelős illetékes hatósága olyan tevékenységet folytató halászhajót észlel, amely IUU-halászatnak minősülhet, erről haladéktalanul jelentést tesz. Az ilyen jelentések és a halászhajón a tagállam által folytatott vizsgálatok eredményei az e rendeletben előírt azonosítási és végrehajtási mechanizmusok végrehajtása során felhasználható bizonyítéknak tekintendők.

(3)   Abban az esetben, ha egy közösségi vagy egy harmadik országbeli halászhajó parancsnoka a (2) bekezdésben említett tevékenységet folytató halászhajót észlel, arról az ilyen észlelés alkalmával lehetséges minden információt dokumentálhat, például a következőket:

a)

a halászhajó neve és leírása;

b)

a halászhajó hívójele;

c)

a halászhajó lajstromszáma és adott esetben a Lloyds-/IMO-szám;

d)

a halászhajó lobogó szerinti állama;

e)

a halászhajó földrajzi helyzete (szélességi és hosszúsági fok) az első észleléskor;

f)

az első észlelés napja/ideje (UTC szerint);

g)

az észlelést alátámasztó fénykép vagy fényképek a halászhajóról;

h)

az érintett halászhajó megfigyelt tevékenységére vonatkozó bármely egyéb lényeges információ.

(4)   Az észlelési jelentéseket haladéktalanul meg kell küldeni az észlelő halászhajó lobogója szerinti tagállam illetékes hatóságának, amely azt a lehető legrövidebb időn belül továbbítja a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek. A Bizottság, vagy az általa kijelölt szerv ezt követően haladéktalanul tájékoztatja az észlelt halászhajó lobogója szerinti államot. A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv ezt követően továbbítja az észlelési jelentést valamennyi tagállamnak, és adott esetben a megfelelő regionális halászati irányító szervezetek ügyvezető titkárának annak érdekében, hogy a szóban forgó szervezetek további lépéseket tegyenek az általuk elfogadott intézkedésekkel összhangban.

(5)   Az a tagállam, amelyhez egy regionális halászati irányító szervezet szerződő felének illetékes hatóságától észlelési jelentés érkezik be az adott tagállam lobogója alatt közlekedő halászhajó tevékenységéről, a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet a jelentésről és valamennyi lényeges információról; a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv ezt követően továbbítja ezt az információt az érintett halászati irányító szervezet ügyvezető titkárának annak érdekében, hogy az adott szervezet szükség esetén további lépéseket tegyen az általa elfogadott intézkedésekkel összhangban.

(6)   E cikket azon regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott szigorúbb rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni, amely szervezeteknek a Közösség szerződő fele.

49. cikk

Az észlelt hajókra vonatkozó információk átadása

(1)   Azok a tagállamok, amelyek kellően dokumentált információt szereztek az észlelt halászhajókkal kapcsolatban, ezt az információt haladéktalanul továbbítják a Bizottsághoz vagy az általa kijelölt szervhez az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározott formátumban.

(2)   A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv megvizsgálja az állampolgárok, a civil társadalmi szervezetek, beleértve a környezetvédelmi szervezetek, valamint a halászati vagy halkereskedelmi érdekeket képviselők által átadott, az észlelt halászhajókról szóló, kellően dokumentált információt is.

50. cikk

Az észlelt halászhajókra vonatkozó kivizsgálás

(1)   A tagállamok a lehető leghamarabb megkezdik a saját lobogójuk alatt közlekedő, a 49. cikknek megfelelően észlelt halászhajók tevékenységeinek a kivizsgálását.

(2)   A tagállamok a lehető leghamarabb, de legkésőbb a 48. cikk (4) bekezdésében említett észlelési jelentésről szóló értesítéstől számított két hónapon belül, lehetőség szerint elektronikus úton értesítik a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet a lobogójuk alatt közlekedő észlelt halászhajókkal kapcsolatban folytatott kivizsgálás megkezdéséről vagy a hozott vagy tervezett intézkedés részleteiről. Megfelelő rendszerességgel jelentést kell küldeni a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek az észlelt halászhajó tevékenységeivel kapcsolatos kivizsgálás alakulásáról. A kivizsgálás végén záró jelentést kell küldeni a kivizsgálás eredményéről a Bizottságnak vagy az általa kijelölt szervnek.

(3)   Az érintett, lobogó szerinti tagállamtól eltérő tagállamok adott esetben ellenőrzik, hogy a jelentésben szereplő észlelt halászhajók folytattak-e tevékenységet a tagállamok joghatósága alatt álló tengeri vizeken, vagy hogy az e hajókról származó halászati termékeket kirakodták-e a területükön, vagy behozták-e oda, és megvizsgálják a hajóknak a vonatkozó állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések betartására vonatkozó adatait. A tagállamok az ellenőrzéseik és kivizsgálásaik eredményéről haladéktalanul értesítik a Bizottságot vagy az általa kijelölt szervet, valamint az érintett, lobogó szerinti tagállamot.

(4)   A Bizottság vagy az általa kijelölt szerv megküldi az összes tagállamnak a (2) vagy (3) bekezdésnek megfelelően kapott információt.

(5)   E cikket a 2371/2002/EK rendelet V. fejezete rendelkezéseinek és azon regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott rendelkezéseknek a sérelme nélkül kell alkalmazni, amely szervezeteknek a Közösség szerződő fele.

XI. FEJEZET

KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

51. cikk

Kölcsönös segítségnyújtás

(1)   A tagállamoknak az e rendelet végrehajtásáért felelős közigazgatási hatóságai együttműködnek egymással, a harmadik országok közigazgatási hatóságaival és a Bizottsággal annak érdekében, hogy biztosítsák e rendelet betartását.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában kölcsönös segítségnyújtási rendszer jön létre, amely magában foglal egy automatizált információs rendszert, nevezetesen az „IUU-halászatra vonatkozó információs rendszer”-t, amelyet a Bizottság vagy az általa kijelölt szerv kezel, hogy az illetékes hatóságokat segítse az IUU-halászat megelőzésében, kivizsgálásában és a büntetőeljárás megindításában.

(3)   Az e fejezet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52. cikk

Végrehajtás

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket az 54. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

53. cikk

Pénzügyi támogatás

A tagállamok előírhatják az érintett piaci szereplőknek, hogy járuljanak hozzá az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó költségekhez.

54. cikk

A bizottság eljárása

(1)   A Bizottságot a 2371/2002/EK rendelet 30. cikke alapján létrehozott bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időtartam egy hónap.

55. cikk

Jelentéstételi kötelezettség

(1)   A tagállamok kétévente, legkésőbb a következő naptári év április 30-ig jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz e rendelet alkalmazásáról.

(2)   A tagállamok által benyújtott jelentések és a saját észrevételei alapján a Bizottság háromévente jelentést készít, amelyet benyújt az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

(3)   A Bizottság 2013. október 29-ig elvégzi az e rendelet által az IUU-halászatra gyakorolt hatás értékelését.

56. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2847/93/EGK rendelet 28b. cikkének (2) bekezdése, 28e., 28f., 28 g. cikke és 31. cikke (2) bekezdésének a) pontja, az 1093/94/EK rendelet, az 1447/1999/EK rendelet, az 1936/2001/EK rendelet 8., 19a., 19b., 19c., 21., 21b. és 21c. cikke, valamint a 601/2004/EK rendelet 26a., 28., 29., 30. és 31. cikke 2010. január 1-jével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat e rendeletre vonatkozó hivatkozásnak kell tekinteni.

57. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  A 2008. május 23-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2008. május 29-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A nem kötelező konzultációt követő vélemény.

(3)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(4)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(5)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(7)  A Tanács 1093/94/EK rendelete (1994. május 6.) a harmadik országok halászhajóinak a közösségi kikötőkben történő közvetlen kikötésére és fogásaik értékesítésére vonatkozó feltételek megállapításáról (HL L 121., 1994.5.12., 3. o.).

(8)  A Tanács 1447/1999/EK rendelete (1999. június 24.) a közös halászati politika szabályait súlyosan sértő magatartásformák jegyzékének létrehozásáról (HL L 167., 1999.7.2., 5. o.).

(9)  A Tanács 1936/2001/EK rendelete (2001. szeptember 27.) a hosszú távon vándorló halfajok bizonyos állományainak halászatára vonatkozó ellenőrzési intézkedések megállapításáról (HL L 263., 2001.10.3., 1. o.).

(10)  A Tanács 601/2004/EK rendelete (2004. március 22.) az Antarktisz tengeri élővilágának védelméről szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó bizonyos ellenőrző intézkedések megállapításáról, valamint a 3943/90/EGK, a 66/98/EK és az 1721/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 97., 2004.4.1., 16. o.).

(11)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.


I. MELLÉKLET

A „halászati termékek” 2. cikk 8. pontjában foglalt meghatározásából kizárt termékek listája

Édesvízi halászati termékek

Ivadékból vagy lárvából nyert akvakultúra-termékek

Díszhal

Osztriga, élő

Fésűskagyló, ideértve a királynő-fésűskagylót is a Pecten, Chlamys vagy Placopecten nemből, élve, frissen vagy hűtve

Szent Jakab kagyló (Pecten maximus), fagyasztva

Más fésűskagylók, frissen vagy hűtve

Éti kagyló

Csiga, a tengerből nyert csiga kivételével

Elkészített és konzervált puhatestűek


II. MELLÉKLET

Az Európai Közösség fogási tanúsítványa és újrakiviteli bizonyítványa

Image

Image

Image

Függelék

A szállítással kapcsolatos adatok

Image


III. MELLÉKLET

A lobogó szerinti állam általi értesítések

1.

A lobogó szerinti állam értesítéseinek tartalma a 20. cikk szerint

A Bizottság felkéri a lobogó szerinti államokat, hogy küldjenek értesítést a területükön található azon hatóságok nevéről, címéről és hivatalos pecsétnyomatáról, amelyek felhatalmazással rendelkeznek a következőkre:

a)

a lobogójuk alatt közlekedő halászhajók lajstromozása;

b)

a halászhajóik számára halászati engedélyek megadása, felfüggesztése és visszavonása;

c)

a 13. cikkben említett fogási tanúsítványokban szereplő információ helytállóságának tanúsítása, és e tanúsítványok hitelesítése;

d)

azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, valamint állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések alkalmazása, ellenőrzése és végrehajtása, amelyeket a halászhajóiknak be kell tartaniuk;

e)

e fogási tanúsítványok ellenőrzésének elvégzése annak érdekében, hogy a tagállamok illetékes hatóságait segítsék a 20. cikk (4) bekezdésében említett igazgatási együttműködés útján;

f)

a fogási tanúsítványra vonatkozó formanyomtatvány-minták továbbítása a II. melléklet szerinti mintának megfelelően; és

g)

ezen értesítések naprakésszé tétele.

2.

A 13. cikkben említett regionális halászati irányító szervezetek által elfogadott fogási dokumentációs rendszerek

Ha egy regionális halászati irányító szervezet által elfogadott fogási dokumentációs rendszert e rendelet alkalmazásában fogási dokumentációs rendszernek ismertek el, a lobogó szerinti állam e fogási dokumentációs rendszer szerinti értesítéseit úgy kell tekinteni, hogy azokat az e melléklet 1. pontjában megállapított rendelkezésekkel összhangban tették, és e melléklet rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazandónak kell tekinteni.


IV. MELLÉKLET

Nyilatkozat a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 2008. szeptember 29-i .../2008/EK tanácsi rendelet 14. cikkének (2) bekezdése értelmében

Alulírott megerősítem, hogy a következő feldolgozott halászati termékek: ...(termékleírás és KN-kód) az alábbi fogási tanúsítvány(ok) alapján behozott fogásokból származnak:

Image

A feldolgozóüzem neve és címe:

Az exportőr neve és címe (ha eltér a feldolgozóüzemétől):

A feldolgozóüzem engedélyszáma:

Egészségügyi bizonyítvány száma és kelte:

Image

Az illetékes hatóság megerősítése:

Image


29.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/33


A TANÁCS 1006/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 29.)

a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről, valamint a 2847/93/EGK és az 1624/94/EK rendelet módosításáról, továbbá a 3317/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

A halászati megállapodás alapján harmadik országok vizein folytatott halászat engedélyezésére vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. december 22-i 3317/94/EK tanácsi rendelet (1) meghatározza az olyan halászati tevékenységek engedélyezésére vonatkozó eljárást, amelyeket a Közösség és harmadik országok között létrejött halászati megállapodások szerint közösségi halászhajók folytatnak a harmadik országok joghatósága alá tartozó vizeken. Az említett rendeletben meghatározott eljárás a kétoldalú halászati megállapodásokból, valamint a regionális halgazdálkodási szervezetek keretében elfogadott többoldalú megállapodásokból és egyezményekből vagy hasonló megállapodásokból eredő kötelezettségek tiszteletben tartása tekintetében már nem felel meg az igényeknek. Ezenfelül a rendelet már nem elegendő a közös halászati politika (KHP) céljainak eléréséhez, különösen a fenntartható halászat és az ellenőrzés vonatkozásában.

(2)

Tekintettel a közös halászati politika egyszerűsítését és javítását célzó, a 2006–2008-as időszakra vonatkozó cselekvési tervre, amelyet a 2005. december 8-i bizottsági közlemény mutatott be a Tanácsnak és a Parlamentnek és a 3317/94/EK rendelet elfogadása óta a közösségi vizeken kívül folytatott halászat megváltozott körülményeire, továbbá a nemzetközi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében be kell vezetni egy általános közösségi rendszert a közösségi halászhajók által a közösségi vizeken kívül folytatott valamennyi halászati tevékenység engedélyezésére. Ezenkívül újra kell fogalmazni a harmadik országok lobogója alatt közlekedő halászhajók közösségi vizekre való belépésének a szabályait, amelyeket jelenleg különböző jogszabályok állapítanak meg, továbbá e szabályokat – adott esetben – összhangba kell hozni a közösségi halászhajókra vonatkozó szabályokkal.

(3)

A nyílt tengeri halászati tevékenységekre vonatkozó közösségi jogszabályok sérelme nélkül közösségi halászhajók csak abban az esetben halászhatnak a közösségi vizeken kívüli területeken, ha arra engedélyt kaptak az érintett halászati tevékenységek engedélyezésére illetékes hatóságoktól, például azon harmadik ország illetékes hatóságától, amelynek vizein halásznak, a valamely regionális halgazdálkodási szervezet vagy hasonló megállapodás keretében elfogadott rendelkezések hatálya alá tartozó, nemzetközi vizeken folytatott halászati tevékenységek engedélyezésére illetékes hatóságtól, vagy – az egyetlen megállapodásban sem szabályozott nyílt tengeri vizeken folytatott halászati tevékenységek esetében – az érintett tagállam illetékes hatóságától.

(4)

A közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységének engedélyezési eljárásával kapcsolatban egyértelműen ki kell jelölni a Bizottság és a tagállamok hatásköreit. E tekintetben a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a nemzetközi kötelezettségeket és a KHP rendelkezéseit betartsák, a kérelmek továbbítására vonatkozó kérelmek hiánytalanok legyenek, és hogy azok továbbítására az érintett megállapodásokban megállapított határidőkön belül kerüljön sor.

(5)

Közösségi halászhajók csak akkor tekinthetők jogosultnak a közösségi vizeken kívül folytatott bármely halászati tevékenységre, ha a Közösség által vállalt nemzetközi kötelezettségekkel és a közös halászati politika szabályaival és céljaival összefüggő kritériumok teljesülnek.

(6)

Amennyiben a valamely harmadik országgal kötött kétoldalú halászati megállapodáshoz csatolt új jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásáról szóló és a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztását megállapító határozat elfogadását célzó tanácsi eljárás az ezen ideiglenes alkalmazás kezdetének időpontja előtt nem zárul le, a Bizottság ideiglenesen – annak érdekében, hogy ne kerüljön sor a közösségi halászhajók halászati tevékenységének megszakítására – az előző jegyzőkönyv hatályának lejártát követő hat hónapon belül továbbíthatja a harmadik ország számára a halászatiengedély-kérelmeket.

(7)

Annak biztosítására, hogy a halászati partnerségi megállapodások keretében a Közösség számára rendelkezésre álló halászati lehetőségeket teljes mértékben kihasználják, a Bizottságot fel kell hatalmazni az egy tagállam által fel nem használt halászati lehetőségeknek egy másik tagállam részére való ideiglenes újraelosztására, a halászati lehetőségeknek a kérdéses jegyzőkönyv szerinti, tagállamok közötti elosztásának vagy cseréjének sérelme nélkül.

(8)

Halászati partnerségi megállapodásnak a 2004. július 15-i tanácsi következtetésekben említett megállapodások, valamint azok a megállapodások tekintendők, amelyeket a Tanács megkötésük vagy ideiglenes alkalmazásuk alkalmával ilyenként határozott meg.

(9)

A közösségi vizeken kívüli területeken közösségi halászhajók számára biztosított halászati lehetőségek, illetve a közösségi vizeken harmadik országok halászhajói számára biztosított halászati lehetőségek felhasználásának felügyeletéről szóló rendelkezéseket összhangba kell hozni egymással, továbbá e rendelkezéseknek lehetővé kell tenniük, hogy a halászati lehetőségek tagállamok vagy harmadik országok általi túllépésének megakadályozása érdekében kellő időben lehessen intézkedni.

(10)

A jogsértések esetén indított büntetőeljárások következetessége és hatékonysága érdekében rendelkezni kell a bizottsági, közösségi, tagállami vagy harmadik országbeli ellenőrök által készített vizsgálati és felügyeleti jelentések maradéktalan kihasználásáról.

(11)

A halászati megállapodások szerint közösségi vizeken kívül halászó közösségi halászhajók halászati tevékenységeivel kapcsolatos adatoknak naprakésznek és – amennyire lehetséges – hozzáférhetőnek kell lenniük az érintett tagállamok és harmadik országok részére. E célra egy, a halászati engedélyekre vonatkozó közösségi információs rendszert kell létrehozni.

(12)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (2) összhangban kell elfogadni. E szabályok rendelkezhetnek az e rendeletben megállapított kötelezettségektől való eltérésről is, ha e kötelezettségek aránytalanul nagy terhet jelentenek a tevékenység gazdasági jelentőségéhez képest, ezeket az eltéréseket a hatékonyság biztosítása érdekében az 1999/468/EK határozat 4. cikkében foglalt irányítóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(13)

A 3317/94/EK rendeletet, valamint a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendeletben (3) és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletben (4) a harmadik országok hajóinak a közösségi vizekre való belépésére vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Hatály és célkitűzések

E rendelet rendelkezéseket állapít meg az alábbiak vonatkozásában:

a)

közösségi halászhajók részére a következők engedélyezése:

i.

a Közösség és valamely harmadik ország között megkötött halászati megállapodás keretében halászati tevékenységek végzése az adott ország felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó tengeri vizeken; vagy

ii.

az olyan regionális halgazdálkodási szervezetek vagy hasonló rendszer keretében elfogadott állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések hatálya alá tartozó halászati tevékenységek végzése, amelyeknek a Közösség szerződő fele vagy együttműködő nem szerződő fele (a továbbiakban: RFMO); vagy

iii.

halászati tevékenységek végzése közösségi vizeken kívüli területeken, amely tevékenységek nem tartoznak halászati megállapodás vagy RFMO hatálya alá;

b)

harmadik országok halászhajói részére a közösségi vizeken végzett halászati tevékenységek engedélyezése,

valamint rendelkezik az engedélyezett halászati tevékenységekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségekről.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„megállapodás”: olyan halászati megállapodás, amelyet a Szerződés 300. cikkének megfelelően kötöttek, vagy ugyanezen cikk alapján az ideiglenes alkalmazására vonatkozó határozatot fogadtak el;

b)

„regionális halgazdálkodási szervezet” vagy „RFMO”: szubregionális vagy regionális szervezet vagy hasonló rendszer, amely az azt létrehozó egyezmény vagy megállapodás értelmében a nemzetközi jog által elismert illetékességgel rendelkezik állománymegőrzési és gazdálkodási intézkedések megállapítására a felügyelete alá tartozó tengeri élővilágra vonatkozóan;

c)

„halászati tevékenységek”: halak fogása, fedélzeten való tárolása, feldolgozása és átrakodása;

d)

„közösségi halászhajó”: a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (5) 3. cikkének d) pontjában említett közösségi halászhajó;

e)

„közösségi flottanyilvántartás”: a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkének (3) bekezdésében említett közösségi halászhajóflotta-nyilvántartás;

f)

„halászati lehetőség”: a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének q) pontja szerinti halászati lehetőség;

g)

„engedélyező hatóság”: a közösségi hajók által a megállapodás keretében folytatandó halászati tevékenységek engedélyezéséért vagy harmadik országok halászhajói által a közösségi vizeken folytatandó halászati tevékenységek engedélyezéséért felelős hatóság;

h)

„halászati engedély”: halászati tevékenységek végzésére való jogosultság egy meghatározott időszakban vagy területen, illetve egy adott halászat vonatkozásában;

i)

„halászati erőkifejtés”: a 2371/2002/EK rendelet 3. cikkének h) pontja szerinti halászati erőkifejtés;

j)

„elektronikus adatküldés”: adatok elektronikus formában történő küldése, amelyek tartalmát, formátumát és protokollját a Bizottság vagy egy megállapodás keretében a felek közös megegyezéssel állapítják meg;

k)

„halászati kategória”: a flotta egyes kritériumok, mint például a hajótípus, a halászati tevékenységtípus vagy az alkalmazott halászeszköz szerinti felosztása;

l)

„súlyos jogsértés”: a közös halászati politika szabályait súlyosan sértő magatartásformák jegyzékének létrehozásáról szóló, 1999. június 24-i 1447/1999/EK tanácsi rendelet (6) szerinti súlyos jogsértés, vagy az érintett megállapodás szerinti súlyos jogsértés vagy a megállapodás rendelkezéseinek súlyos megsértése;

m)

„IUU-lista”: az olyan, jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók jegyzéke, amelyeket valamely RFMO vagy a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 1005/2008/EK tanácsi rendelet (7) alapján a Bizottság ilyenként azonosított;

n)

„a halászati engedélyekre vonatkozó közösségi információs rendszer”: a Bizottság által a 12. cikkel összhangban létrehozandó információs rendszer;

o)

„harmadik országbeli halászhajó”:

elsődlegesen vagy másodlagosan halászati termékek fogására használt hajó, függetlenül a hajó méretétől,

olyan hajó, amely, noha saját halászati eszközökkel nem folytat halászati tevékenységet, átrakodással átvesz fedélzetére halászati termékeket más hajókról, vagy

olyan hajó, amelynek fedélzetén a halászati termékeken csomagolásuk előtt egy vagy több műveletet végeznek el az alábbiak közül: filézés vagy szeletelés, pikkelyezés, feldarabolás, fagyasztás és/vagy feldolgozás,

és amely valamely harmadik ország lobogója alatt hajózik és/vagy amelyet valamely harmadik országban lajstromoztak.

II. FEJEZET

A KÖZÖSSÉGI HAJÓK ÁLTAL A KÖZÖSSÉGI VIZEKEN KÍVÜL FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK

I. SZAKASZ

Általános rendelkezések

3. cikk

Általános rendelkezés

Kizárólag az e rendelettel összhangban kiadott halászati engedéllyel rendelkező hajók jogosultak a közösségi vizeken kívüli halászati tevékenységek végzésére.

II. SZAKASZ

Megállapodások keretében végzendő halászati tevékenységek engedélyezése

4. cikk

A kérelmek benyújtása

(1)   Legkésőbb öt munkanappal az érintett megállapodásban a kérelmek továbbítására előírt határidő előtt, vagy – amennyiben a megállapodás nem rendelkezik határidőről – legkésőbb a megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően és a közösségi jogszabályokban foglalt egyedi rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak az érintett halászhajókra vonatkozó engedélyek iránti kérelmeket.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kérelmek tartalmazzák a vonatkozó hajó közösségi flotta-nyilvántartási számát és nemzetközi rádióhívójelét, valamint bármilyen egyéb, az érintett megállapodás alapján megkövetelt, vagy a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban előírt adatot.

5. cikk

Jogosultsági kritériumok

(1)   A tagállamok kizárólag a lobogójuk alatt közlekedő azon hajóik részére nyújthatnak be a Bizottságnak engedélykérelmet,

a)

amelyek már jelenleg is halászati tevékenységet végeznek, és amelyek az előző 12 hónapban az érintett megállapodás keretében végzett halászati tevékenységek során, vagy új megállapodás esetében az azt megelőző megállapodás szerint – adott esetben – az említett időszakra vonatkozóan teljesítették a megállapodásban előírt feltételeket;

b)

amelyekkel szemben a halászati engedély kérelmezését megelőző 12 hónapban súlyos jogsértés miatt szankcióval fenyegető eljárást indítottak, vagy amelyeket a tagállam nemzeti joga alapján ilyen jogsértéssel gyanúsítottak, és/vagy ha közben megváltozott a hajó tulajdonosa, és az új tulajdonos garanciákat nyújt arra, hogy teljesíteni fogja a feltételeket;

c)

amelyek nem szerepelnek IUU-listán;

d)

amelyek vonatkozásában a közösségi flottanyilvántartásban és a halászati engedélyek közösségi információs rendszerében szereplő adatok teljesek és pontosak;

e)

amelyek rendelkeznek a halászati engedélyek kezeléséről és az azokban feltüntetendő szükséges információkról szóló, 2005. augusztus 3-i 1281/2005/EK bizottsági rendeletben (8) említett halászati engedéllyel;

f)

amelyek esetében az érintett megállapodásban előírt adatok rendelkezésre állnak és hozzáférhetők az engedélyező hatóság számára; és

g)

amelyeknél a halászatiengedély-kérelmek összhangban állnak az érintett megállapodással és e rendelettel.

(2)   Valamennyi tagállam gondoskodik arról, hogy a továbbítási kérelemben szereplő halászati engedélyek arányban legyenek az érintett tagállam számára rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel.

6. cikk

A kérelmek továbbítása

(1)   A Bizottság a tagállamok kérelmeit legkésőbb a kézhezvételüktől számított öt munkanapon belül és e cikkel összhangban továbbítja az illetékes engedélyező hatóságnak.

(2)   A Bizottság megvizsgálja az engedélykérelem továbbítása iránti kérelmeket, figyelembe véve:

a)

a 2371/2002/EK rendelet 20. cikke vagy a Szerződés 37. cikke alapján a Tanács által az egyes tagállamok részére elosztott halászati lehetőségeket; és

b)

az érintett megállapodásban és az e rendeletben megállapított feltételeket.

(3)   A Bizottság ellenőrzi a következőket:

a)

teljesülnek-e az 5. cikkben meghatározott feltételek; és

b)

a halászatiengedély-kérelmek, amelyek továbbítását az érintett tagállam kérelmezi, arányban állnak-e az érintett megállapodás keretében rendelkezésre álló halászati lehetőségekkel, figyelembe véve valamennyi tagállam kérelmeit.

7. cikk

A kérelmek továbbításának elutasítása

(1)   A Bizottság nem továbbítja az engedélyező hatóságnak azokat a kérelmeket, amelyek esetében:

a)

a tagállam által a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően szolgáltatott adatok az adott hajóra vonatkozóan hiányosak;

b)

figyelembe véve az érintett megállapodás technikai előírásait és a tagállam által benyújtott kérelmeket, az érintett tagállam halászati lehetőségei nem elegendőek;

c)

az érintett megállapodásban vagy az e rendeletben meghatározott feltételek nem teljesülnek.

(2)   Egy vagy több kérelem továbbításának elutasítása esetén a Bizottság – indokainak megjelölése mellett – haladéktalanul értesíti erről az érintett tagállamot.

Ha a tagállam nem ért egyet a Bizottság által megjelölt indokokkal, öt munkanapon belül továbbítja a Bizottságnak az ellenvetését alátámasztó információkat vagy dokumentumokat. A Bizottság ezeknek az információknak a fényében újra megvizsgálja a kérelmet.

8. cikk

Tájékoztatás

(1)   A Bizottság elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a lobogó szerinti tagállamot az engedélyező hatóság által egy adott hajó vonatkozásában a halászati engedély megadásáról vagy elutasításáról meghozott határozatról.

Az eredeti és kísérődokumentumokat papírformátumban és/vagy elektronikus úton kell elküldeni, amennyiben megállapodás azt megköveteli vagy előírja.

(2)   A lobogó szerinti tagállam az (1) bekezdéssel összhangban megkapott információkról haladéktalanul tájékoztatja az érintett halászhajók tulajdonosait.

(3)   Ha valamely engedélyező hatóság arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy valamely közösségi halászhajónak a vonatkozó megállapodás keretében kiadott halászati engedélyét felfüggesztette vagy visszavonta, a Bizottság erről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az érintett hajó lobogója szerinti tagállamot. A lobogó szerinti tagállam ezt az információt haladéktalanul továbbítja a hajó tulajdonosának.

(4)   A Bizottság a lobogó szerinti tagállammal és a vonatkozó engedélyező hatósággal konzultálva megvizsgálja, hogy a halászati engedély elutasításáról vagy felfüggesztéséről szóló határozat megfelel-e az érintett megállapodásnak, és az eredményről mindkét említett felet tájékoztatja.

9. cikk

A halászati tevékenységek folytonossága

(1)   Amennyiben:

a valamely harmadik országgal kötött kétoldalú megállapodáshoz csatolt, a megállapodás alapján biztosítandó halászati lehetőségeket meghatározó jegyzőkönyv hatálya lejárt, és

a Bizottság parafálta az új jegyzőkönyvet, de annak elfogadásáról, illetve ideiglenes alkalmazásáról még nem született határozat,

a Bizottság – a korábbi jegyzőkönyv hatálya lejártának időpontját követő hat hónapon belül, a Tanácsnak az új jegyzőkönyv elfogadásáról, illetve ideiglenes alkalmazásáról szóló határozat meghozatalára vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül – az érintett harmadik ország számára e rendelettel összhangban továbbíthatja a halászatiengedély-kérelmeket.

(2)   Az érintett halászati megállapodásban foglalt szabályokkal összhangban, az adott megállapodás alapján halászati tevékenységet folytató közösségi hajók a halászati engedélyek lejárta után a lejárattól számított legfeljebb hat hónapig tovább folytathatják az adott halászati megállapodás alapján történő halászatot, feltéve, hogy a tudományos szakvélemények ezt lehetővé teszik.

(3)   Ennek keretében a Bizottság az (1) bekezdésre az előző jegyzőkönyv szerinti hatályos, a (2) bekezdésre pedig a jelenlegi jegyzőkönyv szerinti hatályos elosztási módszert alkalmazza.

10. cikk

A halászati lehetőségek részleges kihasználása a halászati partnerségi megállapodások keretében

(1)   A halászati partnerségi megállapodás keretében, amennyiben e rendelet 4. cikkében említett engedélykérelem továbbítása iránti kérelem alapján úgy tűnik, hogy a halászati engedélyek száma vagy a megállapodás keretében a Közösség számára kiosztott halászati lehetőségek nincsenek teljes mértékben kihasználva, a Bizottság erről tájékoztatja az érintett tagállamokat, és felkéri őket annak megerősítésére, hogy e halászati lehetőségeket valóban nem használják ki. Amennyiben a – halászati partnerségi megállapodás megkötésekor a Tanács által megállapított – határidőkön belül nem érkezik válasz, a Bizottság azt annak megerősítéseként értelmezi, hogy az érintett tagállam hajói az adott időszakban nem használják ki teljes mértékben halászati lehetőségeiket.

(2)   A tagállammal folytatott konzultációt követően a Bizottság felméri a kihasználatlan halászati lehetőségek összmennyiségét, és a felmérés eredményét hozzáférhetővé teszi a tagállamok számára.

(3)   A (2) bekezdésben említett, kihasználatlan halászati lehetőségekkel élni kívánó tagállamok benyújtják a Bizottságnak mindazon hajók jegyzékét, amelyek részére halászati engedélyt szándékoznak kérni, valamint a 4. cikkel összhangban minden egyes ilyen hajóra vonatkozóan benyújtják az engedélykérelem továbbítása iránti kérelmet.

(4)   A Bizottság az érintett tagállamokkal szorosan együttműködve határoz az újraelosztásról.

Ha valamely érintett tagállam ellenzi ezt az újraelosztást, a Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban, az I. mellékletben megállapított feltételeket figyelembe véve határoz az újraelosztásról, és erről tájékoztatja az érintett tagállamokat.

(5)   A kérelmek e cikkel összhangban történő továbbítása semmilyen módon nem érinti a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztását vagy azok tagállamok közötti cseréjét a 2371/2002/EK rendelet 20. cikkével összhangban.

(6)   A Bizottság nem akadályozható meg abban, hogy az (1)–(4) bekezdésben meghatározott mechanizmust alkalmazza mindaddig, amíg az (1) bekezdésben említett határidők véglegesen rögzítésre kerülnek.

III. SZAKASZ

A megállapodások hatálya alá nem tartozó halászati tevékenységek

11. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A megállapodás vagy regionális halgazdálkodási szervezet hatálya alá nem tartozó, nyílt tengeri vizeken halászati tevékenységeket folytatni kívánó közösségi halászhajó üzemeltetőjének erről tájékoztatnia kell a lobogó szerinti tagállam hatóságait.

A nyílt tengeri halászati tevékenységekre vonatkozó közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a közösségi halászhajók abban az esetben jogosultak halászati tevékenységek végzésére a megállapodás vagy RFMO hatálya alá nem tartozó, nyílt tengeri vizeken, ha erre a lobogójuk szerinti tagállamtól a nemzeti rendelkezésekkel összhangban engedélyt kaptak.

A tagállamok az első albekezdésben említett halászati tevékenységek megkezdése előtt tíz nappal értesítik a Bizottságot az említett albekezdéssel összhangban halászatra feljogosított hajókról, megjelölve azokat a fajokat, halászeszközöket, időszakot és területet, amelyre az adott engedély vonatkozik.

(2)   A tagállamok törekednek információt gyűjteni az állampolgáraik és harmadik országok között fennálló olyan megállapodásokról, amelynek alapján a lobogójuk alatt közlekedő hajók halászati tevékenységet folytathatnak az adott harmadik ország felségterülete vagy joghatósága alá tartozó vizeken, és erről az érintett hajók jegyzékének elektronikus úton történő továbbításával tájékoztatják a Bizottságot.

(3)   Ez a szakasz csak a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó hajókra vonatkozik.

IV. SZAKASZ

Jelentéstételi kötelezettségek és a halászati tevékenységekre vonatkozó tilalom bevezetése

12. cikk

A halászati engedélyekre vonatkozó információs rendszer

(1)   A Bizottság létrehozza a halászati engedélyekre vonatkozó közösségi információs rendszert, amely az e rendelettel összhangban kiadott engedélyek adatait tartalmazza. A Bizottság e célra egy biztonságos weboldalt hoz létre.

(2)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a halászati engedélyek közösségi információs rendszere tartalmazza a halászati engedélyekkel kapcsolatos, valamely megállapodás vagy regionális halgazdálkodási szervezet keretében megkövetelt adatokat, valamint hogy ezek az adatok mindenkor naprakészek legyenek.

13. cikk

A fogásokról és a halászati erőkifejtésről szóló jelentések

(1)   Azok a közösségi halászhajók, amelyek számára a II. vagy a III. szakasz alapján halászati engedélyt állítottak ki, a fogásaikra és szükség esetén a halászati erőkifejtésükre vonatkozó adatokat hetente elküldik az illetékes nemzeti hatóságuknak. Ezeket az adatokat kérésre a Bizottság számára hozzáférhetővé kell tenni.

Az első albekezdés ellenére a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajók a halászati tevékenységekre vonatkozó információ elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló 1966/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1566/2007/EK bizottsági rendeletnek (9) megfelelően 2010. január 1-jétől naponta megküldik az illetékes nemzeti hatóságuk számára a fogásaikra és szükség esetén a halászati erőkifejtésükre vonatkozó adatokat. 2011. január 1-jétől ez alkalmazandó a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó közösségi halászhajókra is.

(2)   A tagállamok összegyűjtik az e cikk (1) bekezdésében említett adatokat, és minden egyes naptári hónap 15. napja előtt elektronikus úton benyújtják a Bizottságnak vagy a Bizottság által kijelölt szervnek valamennyi halállomány, halállománycsoport vagy halászati kategória tekintetében a kifogott mennyiségekre vonatkozó adatokat, valamint – amennyiben azt megállapodás vagy a megállapodást végrehajtó bármely rendelet előírja – a megállapodás hatálya alá tartozó vizeken a lobogójuk alatt közlekedő hajók által az előző hónapra vonatkozó, és a megállapodás hatálya alá nem tartozó, Közösségen kívüli vizeken halászati tevékenységet folytató hajók által pedig az előző hat hónapra vonatkozó halászati erőkifejtéssel kapcsolatos adatokat.

(3)   A Bizottság a 27. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban határoz arról, hogy e cikk (1) bekezdésében említett adatokat milyen formában kell továbbítani.

14. cikk

A fogások és a halászati erőkifejtés ellenőrzése

A 2371/2002/EK rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok biztosítják a fogásokkal és szükség esetén a halászati erőkifejtéssel kapcsolatos, az érintett megállapodásban előírt jelentéstételi kötelezettségeknek való megfelelést.

15. cikk

Halászati tilalmak bevezetése

(1)   A 2371/2002/EK rendelet 26. cikke (4) bekezdésének és a 2847/93/EK rendelet 21. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül, amennyiben valamely tagállam úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésére álló halászati lehetőségeket kimerítettnek kell tekinteni, haladéktalanul betiltja a vonatkozó területet, halászeszközt, állományt vagy állománycsoportot érintő halászati tevékenységeket. Ez a rendelkezés az érintett megállapodásban meghatározott egyedi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(2)   Abban az esetben, ha a valamely tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségeket mind a fogások, mind a halászati erőkifejtés tekintetében meghatározzák, az adott tagállam betiltja a vonatkozó területet, halászeszközt, állományt vagy állománycsoportot érintő halászati tevékenységeket, amint e halászati lehetőségek bármelyikét kimerítettnek kell tekinteni. A nem kimerített halászati lehetőségek keretében való olyan folyamatos halászat lehetővé tétele érdekében, amely a kimerített halászati lehetőségekre is irányul, a tagállamok értesítik a Bizottságot az olyan technikai intézkedésekről, amelyek nem befolyásolják hátrányosan a kimerített halászati lehetőségeket. Ez a rendelkezés az érintett megállapodásban meghatározott egyedi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(3)   A tagállamok a halászati tevékenységek bármely, e cikkel összhangban bevezetett tilalmáról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(4)   Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a Közösség vagy az adott tagállam rendelkezésére álló halászati lehetőségeket kimerítettnek kell tekinteni, a Bizottság erről értesíti az érintett tagállamokat, és felkéri őket arra, hogy a halászati tevékenységeket az (1), (2) és (3) bekezdéssel összhangban tiltsák be.

(5)   Amint az (1) vagy (2) bekezdésnek megfelelően betiltják a halászati tevékenységeket, az érintett állományra vagy állománycsoportra meghatározott halászati engedélyeket fel kell függeszteni.

16. cikk

A halászati engedélyek felfüggesztése

(1)   Ha valamely engedélyező hatóság halászati megállapodás keretében arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy az egyik tagország lobogója alatt hajózó halászhajóra vonatkozó halászati engedély felfüggesztéséről vagy visszavonásáról döntött, a Bizottság erről azonnal értesíti a lobogó szerinti tagállamot. A Bizottság, adott esetben, a lobogó szerinti tagállammal és az érintett harmadik ország engedélyező hatóságaival konzultálva az érintett megállapodásban meghatározott eljárással összhangban végzi el a vonatkozó vizsgálatokat, és az eredményről értesíti a lobogó szerinti tagállamot, és adott esetben a harmadik ország engedélyező hatóságait.

(2)   Ha a harmadik ország engedélyező hatósága felfüggeszti a valamely közösségi halászhajó részére megadott halászati engedélyt, a lobogó szerinti tagállam felfüggeszti a megállapodás szerinti halászati engedélyt a halászati engedély felfüggesztésének teljes időtartamára.

Ha a harmadik ország engedélyező hatóságai a halászati engedélyt végleg visszavonják, a lobogó szerinti tagállam azonnal visszavonja az érintett megállapodás szerint érintett hajó részére kiadott halászati engedélyt.

(3)   A Bizottság, a Közösség, a tagállamok vagy az érintett megállapodásban részt vevő valamely harmadik állam ellenőrei által készített vizsgálati vagy felügyeleti jelentések bármely tagállam közigazgatási vagy jogi eljárásai keretében elfogadható bizonyítéknak minősülnek. A tények megállapítása céljából ezeket a jelentéseket az érintett tagállam vizsgálati és felügyeleti jelentéseivel egyenlően kell kezelni.

V. SZAKASZ

Az adatokhoz való hozzáférés

17. cikk

Az adatokhoz való hozzáférés

(1)   A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (10) alapján meglévő kötelezettségek sérelme nélkül, a tagállamok által az e fejezettel összhangban a Bizottságnak vagy a Bizottság által kijelölt szervnek benyújtott adatokat a halászati engedélyekre vonatkozó közösségi információs rendszerrel összekapcsolt biztonságos weboldalon hozzáférhetővé kell tenni valamennyi, az alábbiak által felhatalmazott érintett felhasználó számára:

a)

a tagállamok;

b)

a Bizottság vagy a Bizottság által a felügyeletre és ellenőrzésre kijelölt szervek.

Az e személyek által elérhető adatok köre a halászati engedélyezési eljárás és/vagy e személyek ellenőrzési tevékenysége keretében szükséges adatokra korlátozódik, és azokra a bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.

(2)   A halászati engedélyekre vonatkozó közösségi információs rendszerben nyilvántartott hajók tulajdonosai vagy ügynökei megkaphatják a nyilvántartásban szereplő adatok elektronikus másolatát, ha erre vonatkozóan nemzeti közigazgatási rendszerükön keresztül hivatalos kérelmet küldenek a Bizottságnak.

III. FEJEZET

HARMADIK ORSZÁGOK HALÁSZHAJÓI ÁLTAL KÖZÖSSÉGI VIZEKEN FOLYTATOTT HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK

18. cikk

Általános rendelkezések

(1)   A harmadik országok halászhajói a következőkre jogosultak:

a)

halászati tevékenységek folytatására a közösségi vizeken, feltéve, hogy rendelkeznek az e fejezettel összhangban kiadott halászati engedéllyel;

b)

a hal kikötőkben való ki- és átrakodására vagy feldolgozására, feltéve, hogy erre előzetesen engedélyt adott az a tagállam, amelynek vizein a műveletet végzik.

(2)   A valamely megállapodás alapján bármely adott naptári év december 31. napján halászati tevékenységek végzésére jogosult harmadik országbeli halászhajók a következő év január 1-jétől folytathatják az említett megállapodás keretében végzett halászatot mindaddig, amíg a Bizottság az adott hajók tekintetében a 20. cikkel összhangban döntést hoz a folyó évre szóló halászati engedély kiadásáról.

19. cikk

A harmadik országbeli kérelmek továbbítása

(1)   Az érintett harmadik ország a közösségi vizeken számára halászati lehetőségeket biztosító megállapodás hatálybalépésének napján elektronikus úton elküldi a Bizottságnak a lobogója alatt hajózó vagy az abban az országban lajstromozott azon hajók jegyzékét, amelyek élni kívánnak e halászati lehetőségekkel.

(2)   A harmadik ország illetékes hatóságai az érintett megállapodásban vagy a Bizottság által megállapított határidőn belül elektronikus úton elküldik a Bizottságnak az adott harmadik ország lobogója alatt hajózó hajók engedélykérelmeit, amelyek tartalmazzák a hajók nemzetközi rádióhívójelét és egyéb, a megállapodás alapján szükséges vagy a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban előírt adatokat.

20. cikk

A halászati engedélyek kiadása

(1)   A Bizottság megvizsgálja a halászati engedélykérelmeket, figyelembe véve a harmadik ország számára megítélt halászati lehetőségeket, és a Tanács által elfogadott intézkedésekkel, illetve az érintett megállapodásban foglalt rendelkezésekkel összhangban kiadja a halászati engedélyeket.

(2)   A Bizottság a harmadik országok és a tagállamok illetékes hatóságait tájékoztatja a kiadott halászati engedélyekről.

21. cikk

Jogosultsági kritériumok

A Bizottság csak olyan harmadik országbeli halászhajók részére ad ki engedélyt,

a)

amelyek az érintett megállapodás alapján jogosultak halászati engedélyre, illetve – adott esetben – amelyek szerepelnek a Bizottság számára eljuttatott, a megállapodás keretében halászati tevékenységet folytató hajók jegyzékén;

b)

amelyek az előző 12 hónapban az érintett megállapodás keretében végzett halászati tevékenységek során, vagy új megállapodás esetében az azt megelőző megállapodás szerint – adott esetben – az említett időszakra vonatkozóan teljesítették a megállapodásban előírt feltételeket;

c)

amelyekkel szemben a halászati engedély kérelmezését megelőző 12 hónapban súlyos jogsértés miatt szankcióval fenyegető eljárást indítottak, vagy amelyeket a tagállam nemzeti joga alapján ilyen jogsértéssel gyanúsítottak, és/vagy ha közben megváltozott a hajó tulajdonosa, és az új tulajdonos garanciákat nyújt arra, hogy teljesíteni fogja a feltételeket; és

d)

amelyek nem szerepelnek IUU-listán;

e)

amelyekre vonatkozóan rendelkezésre állnak az érintett megállapodásban előírt adatok; és

f)

amelyek esetében a kérelmek összhangban állnak az érintett megállapodással és e fejezettel.

22. cikk

Általános kötelezettségek

Azon harmadik országbeli halászhajóknak, amelyek számára e fejezet rendelkezéseivel összhangban halászati engedélyt adtak ki, meg kell felelniük a közös halászati politika rendelkezéseinek az állománymegőrzési és ellenőrzési intézkedések tekintetében, valamint a tevékenységük szerinti halászati övezetben a közösségi halászhajók által folytatott halászatra irányadó egyéb rendelkezéseknek, továbbá az érintett megállapodásban meghatározott rendelkezéseknek.

23. cikk

A fogások és a halászati erőkifejtés felügyelete

(1)   A közösségi vizeken halászati tevékenységeket folytató harmadik országbeli halászhajók nemzeti hatóságaiknak és a Bizottságnak, illetve a Bizottság által kijelölt szervnek hetente elküldik az alábbiakat:

a)

az érintett megállapodásban előírt adatokat;

b)

a Bizottság által az érintett megállapodás szerinti eljárásnak megfelelően meghatározott adatokat; vagy

c)

a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően meghatározott adatokat.

Az első albekezdés ellenére a 24 méter teljes hosszúságot meghaladó, harmadik országbeli halászhajók 2010. január 1-jétől ezeket az adatokat elektronikus úton naponta megküldik. 2011. január 1-jétől ugyanez vonatkozik a 15 méter teljes hosszúságot meghaladó, harmadik országbeli halászhajókra.

(2)   Amennyiben azt az érintett megállapodás előírja, a harmadik országok összegyűjtik a hajóik által az (1) bekezdésnek megfelelően elküldött fogási adatokat, és minden egyes naptári hónap 15. napja előtt elektronikus úton elküldik a Bizottságnak vagy a Bizottság által e célra kijelölt szervnek valamennyi halállomány, halállománycsoport vagy halászati kategória tekintetében a lobogójuk alatt közlekedő összes hajó által az előző hónap során kifogott mennyiségekre vonatkozó adatokat.

(3)   Kérésre hozzáférhetővé kell tenni a tagállamok számára a (2) bekezdésben említett fogási adatokat, amelyekre a bizalmas adatkezelésére vonatkozó szabályok alkalmazandók.

24. cikk

Halászati tilalmak

(1)   Amennyiben a harmadik ország a megítélt halászati lehetőséget kimerítette, a Bizottság erről haladéktalanul értesíti az érintett harmadik országot és a tagállam illetékes felügyeleti hatóságait. A nem kimerített halászati lehetőségek keretében való olyan folyamatos halászati tevékenység lehetővé tétele érdekében, amely a kimerített halászati lehetőségekre is irányul, a harmadik ország olyan technikai intézkedéseket terjeszt a Bizottság elé, amelyek nem befolyásolják hátrányosan a kimerített halászati lehetőségeket. Ez a rendelkezés az érintett megállapodásban meghatározott egyedi rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

(2)   A Bizottság értesítésének időpontjától az adott harmadik ország lobogója alatt közlekedő hajók számára kiadott engedélyeket az érintett halászati tevékenységekre vonatkozóan felfüggesztettnek kell tekinteni, és e hajók számára ezt követően már nem engedélyezhető halászati tevékenységek végzése.

(3)   Ha a halászati tevékenységeknek a (2) bekezdéssel összhangban alkalmazandó felfüggesztése az összes olyan tevékenységre vonatkozik, amelyre a halászati engedélyeket kiadták, akkor a halászati engedélyeket visszavontnak kell tekinteni.

(4)   A harmadik ország gondoskodik arról, hogy az érintett halászhajókat haladéktalanul tájékoztassák e cikk alkalmazásáról, illetve arról, hogy e hajók minden érintett halászati tevékenységgel felhagyjanak.

(5)   Amint a halászati tevékenységek az (1) vagy (2) bekezdéssel összhangban betiltásra kerülnek, az érintett állományra vagy állománycsoportra kiadott halászati engedélyeket fel kell függeszteni.

25. cikk

A vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása

(1)   A nemzeti jogszabályok szerinti bírósági eljárások sérelme nélkül, a tagállamok az érintett megállapodás alapján a közösségi vizeken folytatott halászati tevékenységekkel kapcsolatban a harmadik országok halászhajóival összefüggő bármilyen feljegyzett jogsértésről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2)   Az olyan, harmadik országbeli hajónak, amely nem teljesíti az érintett megállapodásban megállapított kötelezettségeket, 12 hónapot nem meghaladó időszakban nem bocsátanak ki engedélyt vagy különleges halászati engedélyt.

A Bizottság az érintett harmadik ország hatóságainak átadja azon harmadik országbeli halászhajók nevét és jellemzőit, amelyek számára a következő hónapban vagy hónapokban az érintett megállapodás vonatkozó szabályainak megsértése következtében nem engedélyezik a halászatot a közösségi halászati övezetben.

(3)   A Bizottság a (2) bekezdéssel összhangban hozott intézkedésekről értesíti a tagállamok felügyeleti hatóságait.

IV. FEJEZET

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

26. cikk

Részletes szabályok

E rendelet alkalmazásának részletes szabályai a 27. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadhatók el. E szabályok rendelkezhetnek az e rendeletben megállapított kötelezettségektől való eltérésről is, ha e kötelezettségek aránytalanul nagy terhet jelentenek a tevékenység gazdasági jelentőségéhez képest.

27. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkében említett Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő húsz munkanap.

V. FEJEZET

KÖZÖS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. cikk

Nemzetközi kötelezettségek

Ez a rendelet nem sérti az érintett megállapodásokban megállapított rendelkezéseket és az e rendelkezéseket végrehajtó közösségi rendelkezéseket.

29. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 2847/93/EGK rendelet 18., 28b., 28c. és 28d. cikkét el kell hagyni.

(2)   Az 1627/94/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdését, 4. cikkének (2) bekezdését, valamint 9. és 10. cikkét el kell hagyni.

(3)   A 3317/94/EK rendelet hatályát veszti.

(4)   A törölt rendelkezésekre való hivatkozásokat e rendeletre vonatkozónak kell tekinteni, és a II. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell olvasni.

30. cikk

Hatálybalépés

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   A 2847/93/EGK rendelet 18. cikkét mindaddig alkalmazni kell, amíg az e rendelet 13. cikkében szereplő részletes szabályokat megállapító rendelet hatályba nem lép.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARNIER


(1)  HL L 350., 1994.12.31., 13. o.

(2)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(3)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(4)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(5)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(6)  HL L 167., 1999.7.2., 5. o.

(7)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(8)  HL L 203., 2005.8.4., 3. o.

(9)  HL L 340., 2007.12.22., 46. o.

(10)  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.


I. MELLÉKLET

A 10. cikkben említett újraelosztás kritériumai

A halászati lehetőségek újraelosztásakor a Bizottság különösen a következőket veszi figyelembe:

az egyes kérelmek beérkezési dátuma,

az újraelosztás céljára rendelkezésre álló halászati lehetőségek,

a beérkezett kérelmek száma,

a kérelmező tagállamok száma,

ha a halászati lehetőségek teljes mértékben vagy részlegesen a halászati erőkifejtés vagy a fogások mennyiségén alapulnak, az egyes érintett hajók esetében a tervezett halászati erőkifejtés vagy a fogások várható mennyisége.


II. MELLÉKLET

1627/94/EK rendelet

E rendelet

3. cikk (2) bekezdés

III. fejezet

4. cikk (2) bekezdés

III. fejezet

9. cikk

19–21. cikk

10. cikk

25. cikk

2847/93/EGK rendelet

E rendelet

18. cikk

13. cikk

28b. cikk

18. cikk

28c. cikk

22. cikk

28d. cikk

24. cikk


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

29.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/45


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. július 8.)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilitási és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2008/800/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 310. cikkére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második mondatával,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

2006. október 23-án a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európai Közösség és tagállamai nevében tárgyalásokat folytasson a Horvát Köztársasággal az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvről, a Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából,

(2)

Ezek a tárgyalások sikerrel befejeződtek, és jegyzőkönyvet – figyelemmel annak egy későbbi időpontban való lehetséges megkötésére is – a Közösség nevében alá kell írni.

(3)

A jegyzőkönyvet átmeneti jelleggel 2007. augusztus 1-jétől kell alkalmazni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek – egy későbbi időpontban való lehetséges megkötésére is figyelemmel – a Közösség nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

2. cikk

A jegyzőkönyvet 2007. augusztus 1-jétől hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazni kell.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. LAGARDE


JEGYZŐKÖNYV

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

MÁLTA,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

ROMÁNIA,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

a továbbiakban „a tagállamok”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa képvisel, és

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban „a Közösségek”, amelyeket az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság képvisel,

egyrészről, valamint

A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG,

másrészről,

TEKINTETTEL a Bolgár Köztársaság és Románia (a továbbiakban: az új tagállamok) Európai Unióhoz, és ezáltal a Közösséghez 2007. január 1-jén történő csatlakozására,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodást (a továbbiakban: az STM) 2001. október 29-én Luxembourgban aláírták, és 2005. február 1-jén hatályba lépett.

(2)

2005. április 25-én Luxembourgban aláírták a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződést (a továbbiakban: csatlakozási szerződés).

(3)

A Bolgár Köztársaság és Románia 2007. január 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz.

(4)

A csatlakozási szerződéshez csatolt csatlakozási okmány 6. cikkének (2) bekezdése értelmében az új szerződő feleknek az STM-hez történő csatlakozásáról egy az STM-hez csatolt jegyzőkönyv megkötésével kell megállapodni.

(5)

Az STM 36. cikkének (3) bekezdése értelmében konzultációkat folytattak annak biztosítása céljából, hogy a Közösség és Horvátország említett megállapodásban megállapított kölcsönös érdekei figyelembevételre kerüljenek,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

I. SZAKASZ

A SZERZŐDŐ FELEK

1. cikk

A Bolgár Köztársaság és Románia az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Horvát Köztársaság közötti, 2001. október 29-én Luxembourgban aláírt stabilizációs és társulási megállapodás feleivé válnak, továbbá a Közösség többi tagállamával megegyező módon elfogadják és tudomásul veszik a megállapodás, valamint az ugyanazon a napon aláírt záróokmány mellékletét képező együttes nyilatkozatokat és egyoldalú nyilatkozatokat.

AZ STM SZÖVEGÉNEK MÓDOSÍTÁSAI, BELEÉRTVE A MELLÉKLETEKET ÉS A JEGYZŐKÖNYVEKET IS

II. SZAKASZ

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

2. cikk

Mezőgazdasági termékek sensu stricto

(1)   Az STM IVa. és IVc. melléklete helyébe e jegyzőkönyv I. mellékletének szövege lép.

(2)   Az STM IVb. és IVd. melléklete helyébe e jegyzőkönyv II. mellékletének szövege lép.

(3)   Az STM IVe. melléklete helyébe e jegyzőkönyv III. mellékletének szövege lép.

(4)   Az STM IVf. melléklete helyébe e jegyzőkönyv IV. mellékletének szövege lép.

(5)   Az STM IVg. melléklete helyébe e jegyzőkönyv V. mellékletének szövege lép.

3. cikk

Halászati termékek

(1)   Az STM Va. melléklete helyébe e jegyzőkönyv VI. mellékletének szövege lép.

(2)   Az STM Vb. melléklete helyébe e jegyzőkönyv VII. mellékletének szövege lép.

4. cikk

Feldolgozott mezőgazdasági termékek

Az STM 3. jegyzőkönyvének I. és II. melléklete helyébe e jegyzőkönyv VIII. mellékletének megfelelő szövegei lépnek.

5. cikk

Borászati megállapodás

Az STM kereskedelmi szempontjait a bizonyos borok kölcsönös preferenciális kereskedelmi kedvezményeire, a bornevek kölcsönös elismerésére, védelmére és ellenőrzésére, valamint a szeszes italok és az ízesített italok (likőrök) kölcsönös elismerésére, védelmére és ellenőrzésére vonatkozó, a felek közötti tárgyalások végeredményének figyelembevétele céljából a kiegészítő jegyzőkönyv (az STM 27. cikkének (4) bekezdésében említett, az Európai Közösség és a Horvát Köztársaság közötti, a bizonyos borok kölcsönös preferenciális kereskedelmi engedményeiről szóló megállapodás) I. melléklete helyébe e jegyzőkönyv IX. mellékletének szövege lép.

III. SZAKASZ

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

6. cikk

Az STM 4. jegyzőkönyve helyébe e jegyzőkönyv X. mellékletének szövege lép.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

IV. SZAKASZ

7. cikk

WTO

A Horvát Köztársaság vállalja, hogy nem támaszt semmilyen igényt, kérést vagy beterjesztést és nem módosít vagy von vissza semmilyen az 1994. évi GATT XXIV. 6. és XXVIII. cikkei szerinti engedményt a Közösség 2007-es bővítésével kapcsolatban.

8. cikk

Származási bizonyítvány és igazgatási együttműködés

(1)   A köztük érvényes preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések keretében a Horvát Köztársaság vagy valamelyik új tagállam által megfelelően kiadott származási bizonyítványokat a megfelelő országok elfogadják, feltéve, hogy:

a)

az ilyen származás megszerzése az STM-ben található preferenciális tarifális rendelkezések alapján preferenciális tarifális elbánásra jogosít;

b)

a származási bizonyítványt és a fuvarokmányokat legkésőbb a csatlakozás előtti napon adták ki;

c)

származási bizonyítványt a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

Amennyiben az árukat akár a Horvát Köztársaságban, akár valamelyik új tagállamban a csatlakozás időpontját megelőzően jelentették be behozatalra a Horvát Köztársaság és az adott új tagállam között akkor érvényes preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések szerint, úgy az e megállapodások vagy intézkedések szerint visszamenőleges hatállyal kiadott származási bizonyítvány is elfogadható, feltéve, hogy azt a csatlakozás időpontjától számított négy hónapon belül benyújtják a vámhatóságoknak.

(2)   A Horvát Köztársaság és az új tagállamok jogosultak fenntartani azokat az engedélyeket, amelyekkel az „elfogadott exportőrök” státust a közöttük érvényes preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések alapján adták meg, feltéve, hogy:

a)

ezt a Horvát Köztársaság és a Közösség között a csatlakozás időpontját megelőzően megkötött megállapodás is előírja; és

b)

az elfogadott exportőrök azon megállapodás szerint hatályban lévő származási szabályokat alkalmazzák.

Ezeket az engedélyeket legkésőbb egy évvel a csatlakozás napját követően az STM feltételei szerint kiadott új engedélyekkel kell helyettesíteni.

(3)   Az 1. és 2. bekezdésben említett preferenciális megállapodások vagy autonóm intézkedések szerint kiadott származási bizonyítványok utólagos megerősítésére iránti megkereséseket mind a Horvát Köztársaság, mind a tagállamok illetékes vámhatóságai elfogadják az adott származási bizonyítvány kiadását követő három éven belül, és a behozatali vámárunyilatkozatok alátámasztása céljából e vámhatóságoknak benyújtott származási bizonyítványokat azok elfogadását követő hároméves időszakon keresztül utólagos megerősítés alá vonhatják e vámhatóságok.

9. cikk

Tranzitáruk

(1)   Az STM rendelkezései mind a Horvát Köztársaságból az új tagállamok valamelyikébe exportált, mind az új tagállamok valamelyikéből a Horvát Köztársaságba exportált olyan árukra vonatkozóan alkalmazhatók, amelyek megfelelnek az STM-hez csatolt 4. jegyzőkönyv rendelkezéseinek, és amelyek a csatlakozás napján a Horvát Köztársaságban vagy pedig az érintett új tagállamban árutovábbítási eljárás alatt álltak, vagy amelyeket átmeneti megőrzésben, vámraktárban vagy vámszabad területen tároltak.

(2)   Ilyen esetekben preferenciális elbánás akkor alkalmazható, ha a behozatali ország vámhatóságához a csatlakozás napját követő négy hónapon belül benyújtják a kiviteli ország vámhatóságai által visszamenőlegesen kibocsátott származási igazolást.

10. cikk

2007-es kontingensek

A 2007. évre az új vámkontingensek szerinti mennyiségeket és a meglévő vámkontingensek mennyiségeinek a növekményeit az alapmennyiségek százalékos részarányában kell kiszámítani a 2007. augusztus 1. előtt eltelt időszakra eső részt figyelembe véve.

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

V. SZAKASZ

11. cikk

Ez a jegyzőkönyv a hozzá csatolt mellékletekkel együtt az STM szerves részét képezi.

12. cikk

(1)   Ezt a jegyzőkönyvet a Közösség, a tagállamok nevében a Tanács, valamint a Horvát Köztársaság a saját eljárása szerint hagyja jóvá.

(2)   A felek értesítik egymást az 1. bekezdésben említett idevágó rendelkezések végrehajtásáról. A jóváhagyó okmányokat az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán helyezik letétbe.

13. cikk

(1)   Ez a jegyzőkönyv az utolsó jóváhagyó okirat letétbe helyezésének napját követő első hónap első napján lép hatályba.

(2)   Abban az esetben, ha ennek a jegyzőkönyvnek a jóváhagyásához szükséges valamennyi dokumentumot 2007. augusztus 1-jéig nem helyezik letétbe, akkor ez a jegyzőkönyv 2007. augusztus 1-jétől kezdődően ideiglenes jelleggel alkalmazandó.

14. cikk

Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készül angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén, valamint horvát nyelven; a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

15. cikk

Az STM szövegét, az annak szerves részét képező mellékleteket és jegyzőkönyveket, valamint a záróokmányt és a záróokmányhoz csatolt nyilatkozatok szövegét el kell készíteni bolgár és román nyelveken, amely szövegek az eredeti szövegekkel egyformán hitelesek (1). Ezeket a szövegeket a Stabilizációs és Társulási Tanács hagyja jóvá.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  A megállapodás bolgár és román nyelvi változatát a Hivatalos Lap különkiadásában egy későbbi időpontban hirdetik ki.

I. MELLÉKLET

IVa. és IVc. MELLÉKLET

Mezőgazdasági termékekre alkalmazott horvát vámengedmények (korlátlan mennyiségben vámmentesen behozható) a 27. cikk (3) bekezdés a) pont i. alpontjában és a 27. cikk (3) bekezdés b) pont i. alpontjában említettek szerint

Horvát vámtarifaszám (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Az NN 134/2006 hivatalos közlönyben kihirdetett módosított Horvát Vámkódexben meghatározottak szerint.

II. MELLÉKLET

IVb. és IVd. MELLÉKLET

Mezőgazdasági termékekre alkalmazott horvát vámengedmények (2007. augusztus 1-jétől kezdődően a kontingensen belül vámmentes) a 27. cikk (3) bekezdés a) pont ii. alpontjában és a 27. cikk (3) bekezdés c) pont i. alpontjában említettek szerint

Horvát vámtarifaszám

Árumegnevezés

Éves vámkontingens (tonna)

Éves növekedés (tonnában)

0103 91

0103 92

Élő sertés, de nem fajtiszta tenyészállatok

625

25

0104

Élő juh és kecske

1 500

0201

Szarvasmarhafélék húsa, frissen vagy hűtve

200

0204

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

1 325

5

0207

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

870

30

0210

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

545

15

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

17 250

150

0402

Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

17 750

700

0405 10

Vaj

330

10

0406

Sajt és túró

2 500

100

0406 kiv. 0406 90 78

Goudán kívüli sajt és túró

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Természetes méz

20

0602

Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány és oltvány; gombacsíra

12

0602 90 10

Gombacsíra

9 400

0701 90 10

Burgonya, frissen vagy hűtve, keményítőgyártáshoz

1 000

0702 00 00

Paradicsom, frissen vagy hűtve

9 375

375

0703 20 00

Fokhagyma, frissen vagy hűtve

1 250

50

0712

Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

1 050

0805 10

Narancs, frissen vagy szárítva

31 250

1 250

0805 20

Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is); clementine, wilking és hasonló citrushibridek frissen vagy szárítva

3 000

120

0806 10

Szőlő, frissen

10 000

400

0808 10 (1)

Alma, frissen

5 800

 

0809 10 00

Kajszibarack, frissen

1 250

50

0810 10 00

Földieper, frissen

250

10

1002 00 00

Rozs

1 000

100

1101 00

Búzaliszt vagy kétszeres liszt

250

1103

Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából

100

1206 00

Napraforgómag, törve is

125

5

1507

Szójababolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem módosítva

1 230

10

1509

Olívaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

450

20

1514 19

1514 99

Olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, nem nyersolaj

100

1602 41

1602 42

1602 49

Más elkészített vagy konzervált sertéshús, -belsőség vagy -vér

375

15

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

7 125

285

2002

Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

6 150

240

2004 90

Más zöldségek és zöldségkeverékek nem ecetben vagy ecetsavban elkészítve vagy tartósítva, fagyasztott

125

5

2005 91 00

2005 99

Más zöldségek és zöldségkeverékek nem ecetben vagy ecetsavban elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztott

200

2007 99

Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, püré és krém gyümölcsből vagy diófélékből, főzéssel készítve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is, amennyiben nem homogenizált készítmény vagy nem citrusfélékből készül

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Narancslé nem fagyasztva, legfeljebb 67 Brix-értékkel

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Almalé, bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé, gyümölcs- vagy zöldséglékeverék

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé, legfeljebb 67 Brix-értékkel

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Máshol nem említett élelmiszer-készítmény: ízesített vagy színezett cukorszirup

550

2302 30

Búza szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is

6 200

2309 90

Állatok etetésére szolgáló készítmény, a kutya- és macskaeledel kivételével, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

1 350


(1)  A kontingenst a február 21–szeptember 14. közötti időszakban kell kiosztani.

III. MELLÉKLET

IVe. MELLÉKLET

Mezőgazdasági termékekre alkalmazott horvát vámengedmények (a legnagyobb kedvezményes vám 50 %-a korlátlan mennyiségekre) a 27. cikk (3) bekezdés c) pont ii. alpontjában említettek szerint

Horvát vámtarifaszám

Árumegnevezés

0104

Élő juh és kecske

0105

Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk:

 

Legfeljebb 185 g tömegű:

0105 12 00

– –

Pulyka

 

Más:

0105 94 00

– –

A Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok:

0105 94 00 30

– – –

Fiatal tyúkok

0105 94 00 40

– – –

Tojótyúkok

0209 00

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

0404

Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával is; máshol nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó termék cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

0407 00

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve:

 

Baromfitojás:

0407 00 30

– –

Más:

0407 00 30 40

– – –

Pulykatojás

0601

Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikórianövény és -gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével

0602

Más élő növény (beleértve azok gyökereit), dugvány és oltvány; gombacsíra

0603

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó, frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve

0708

Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

0712

Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

0713

Szárított hüvelyes zöldség kifejtve, hántolva vagy felesen is

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé:

 

Pörkölt kávé:

0901 21 00

– –

Koffeintartalmú

0901 22 00

– –

Koffeinmentes

1003 00

Árpa:

1003 00 90

Más:

1003 00 90 10

– –

sörgyártáshoz

1004 00 00

Zab

1005

Kukorica

1005 90 00

Más

1104

Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a 1006 vtsz. alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve

1105

Liszt, dara, por, pehely, granulátum és labdacs (pellet) burgonyából

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

1702 30

Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, szárazanyagra számított gyümölcscukor-tartalom nélkül vagy 20 tömegszázaléknál kevesebb gyümölcscukor-tartalommal

1702 40

Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, szárazanyagra számított legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, az invertcukor kivételével:

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével:

2005 40 00

Borsó (Pisum sativum)

 

Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Bab, kifejtve

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, máshol nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

2008 50

Kajszibarack

2008 70

Őszibarack (beleértve a nektarint is)

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

 

Ananászlé:

2009 41

– –

Legfeljebb 20 Brix-értékkel:

2009 41 10

– – –

100 kg nettó tömegre jutó értéke meghaladja a 30 EUR-t, cukor hozzáadásával

 

Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is):

2009 69

– –

Más

2206 00

Más erjesztett ital (pl.: almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei

2302

Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is:

2302 30

– –

Búzából

2306

Növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is, a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:

2306 90

Más

2309

Állatok etetésére szolgáló készítmény:

2309 90

Más

IV. MELLÉKLET

IVf. MELLÉKLET

Mezőgazdasági termékekre alkalmazott horvát vámengedmények (2007. augusztus 1-jétől kezdődően a kontingensen belül a legnagyobb kedvezményes vám 50 %-a) a 27. cikk (3) bekezdés c) pont iii. alpontjában említettek szerint

Horvát vámtarifaszám

Árumegnevezés

Éves vámkontingens

(tonnában)

Évenkénti növekmény

(tonnában)

0102 90

Élő szarvasmarhafélék, de nem fajtiszta tenyészállatok

250

10

0202

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

3 750

150

0203

Sertéshús, friss, hűtött vagy fagyasztott

9 125

365

0701

Burgonya, frissen vagy hűtve

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve

12 790

500

0704 90 10

Fejes és vörös káposzta, frissen vagy hűtve

160

0706 10 00

Sárgarépa és fehérrépa frissen vagy hűtve

140

0706 90 30

0706 90 90

Torma (Cochlearia armoracia), salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller (nem gumós vagy német zeller), retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér, frissen vagy hűtve

110

0807 11 00

0807 19 00

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is), frissen

7 035

275

0808 10

Alma frissen

6 900

300

1101 00

Búzaliszt vagy kétszeres liszt

1 025

45

1103

Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából

9 750

390

1107

Maláta, pörkölve is

19 750

750

1517 10 90

Margarin, a 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalmú folyékony margarin kivételével

150

1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek

2 250

90

1602 10-től

1602 39-ig,

1602 50-től

1602 90-ig

Más elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér, nem sertésből

650

30

2009 50

2009 90

Paradicsomlé; gyümölcs- vagy zöldséglékeverék

100

2401

Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék

250

10

V. MELLÉKLET

IVg. MELLÉKLET

Mezőgazdasági termékekre alkalmazott horvát vámengedmények a 27. cikk (3) bekezdés g) pontjában említettek szerint

2007. augusztus 1-jétől kezdődően az ebben a mellékletben feltüntetett árucikkekre az itt jelzett vámok alkalmazandók

Horvát vámtarifaszám

Árumegnevezés

Éves vámkontingens (tonnában)

A kontingensen belül alkalmazandó vám

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Legfeljebb 300 kg tömegű háziasított élő szarvasmarhafélék és vágásra szánt, 300 kg-ot meghaladó bikák, nem fajtatiszta tenyészállatok

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Élő sertés, de nem fajtiszta tenyészállatok

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Gallus domesticus fajba tartozó élő szárnyasok 185 g és legfeljebb 2 000 g között

90

10 %

0203

Sertéshús frissen hűtve vagy fagyasztva

3 570

25 %

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Gombák, frissen vagy hűtve

400

10 %

0709 60 10

Paprika, frissen vagy hűtve

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Borsó (Pisum sativum), bab (Vigna spp., Phaseolus spp.) és zöldségkeverék, nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva

1 500

7 %

1001 90 99

Tönköly, közönséges búza és kétszeres vetőmag, nem vetésre szánt

20 800

15 %

1005 90 00

Kukorica, vetőmag kivételével

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Napraforgómag, törve is, nem vetésre szánt

2 160

6 %

1517 10 90

Margarin, a 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalmú folyékony margarin kivételével

1 200

20 %

1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek

1 900

10 %

1602 10 00-tól 1602 39-ig

Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér:

Homogenizált készítmények,

Májból készült termékek,

A 0105 vámtarifaszám alá tartozó baromfiból készült termékek

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Más elkészített vagy konzervált sertéshús, -belsőség vagy -vér

180

10 %

1702 40

Szőlőcukor és szőlőcukorszirup, szárazanyagra számítva legalább 20, de kevesebb mint 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, az invertcukor kivételével

1 000

5 %

1703 90 00

Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz (kiv. a nádmelaszt)

14 500

14 %

2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság)

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Más módon elkészített vagy tartósított kajszibarack, cseresznye és barack, beleértve a nektarint is, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is

22

6 %

VI. MELLÉKLET

Va. MELLÉKLET

A 28. cikk (1) bekezdésében említett termékek

A Horvátországból származó következő termékeknek az Európai Közösségbe történő behozatala vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók.

KN-kód

Árumegnevezés

Éves vámkontingens

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 30 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 70 %-a

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ponty: élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 210 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 70 %-a

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Durbincs (Dentex dentex és Pagellus spp.): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 35 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 30 %-a

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 650 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 30 %-a

1604

Elkészített vagy tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló

VK: 1 585 t 0 %-on

VK felett: csökkentett vám, lásd lent

A vámkontingenseken felüli mennyiségek esetében, az elkészített vagy tartósított szardínia és szardellatermékek kivételével, az 1604 HR-vámtarifaszám alatt feltüntetett minden termékre alkalmazandó vámtétel az MFN 50 %-a. A vámkontingensen felüli szardínia- és szardellamennyiségekre alkalmazandó vámtétel a teljes MFN-vám lesz.

VII. MELLÉKLET

Vb. MELLÉKLET

A 28. cikk (2) bekezdésében említett termékek

Az Európai Közösségből származó következő termékeknek a Horvátországba történő behozatala vonatkozásában az alábbi vámengedmények alkalmazandók.

KN-kód

Árumegnevezés

Éves vámkontingens

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogaster): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 25 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 70 %-a

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ponty: élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 30 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 70 %-a

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Durbincs (Dentex dentex és Pagellus spp.): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 35 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 30 %-a

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Tengeri sügér (Dicentrarchus labrax): élő; frissen vagy hűtve; fagyasztva; szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, füstölve; filé vagy más halhús; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet)

VK: 60 t 0 %-on

VK felett: az MFN vám 30 %-a

1604

Elkészített vagy tartósított hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló

VK: 315 t 0 %-on

VK felett: csökkentett vám, lásd lent

A vámkontingensen felüli mennyiségek esetében, az elkészített vagy tartósított szardínia és szardellatermékek kivételével, az 1604 HR-vámtarifaszám alatt feltüntetett minden termékre alkalmazandó vámtétel az MFN 50 %-a. A vámkontingensen felüli szardínia- és szardellamennyiségekre alkalmazandó vámtétel a teljes MFN-vám lesz.

VIII. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Horvátországból származó áruk Közösségbe történő behozatalára alkalmazandó vámok

(Az STM 25. cikkében említett termékek)

Azt alábbi jegyzékben felsorolt, Horvátországból származó feldolgozott mezőgazdasági termékeknek a Közösségbe történő behozatalára nulla vámot számítanak fel.

KN-kód

Árumegnevezés

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is:

0403 10

Joghurt:

 

– –

Ízesített vagy hozzáadott gyümölcsöt, dióféleséget vagy kakaót tartalmaz:

 

– – –

Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma:

0403 10 51

– – – –

Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 10 53

– – – –

1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 10 59

– – – –

27 tömegszázalékot meghaladó

 

– – –

Más, tejzsírtartalma:

0403 10 91

– – – –

Legfeljebb 3 tömegszázalék

0403 10 93

– – – –

3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 10 99

– – – –

6 tömegszázalékot meghaladó

0403 90

Más:

 

– –

Ízesített vagy hozzáadott gyümölcsöt, dióféleséget vagy kakaót tartalmaz

 

– – –

Por, granulátum vagy más szilárd alakban, tejzsírtartalma:

0403 90 71

– – – –

Legfeljebb 1,5 tömegszázalék

0403 90 73

– – – –

1,5 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 27 tömegszázalék

0403 90 79

– – – –

27 tömegszázalékot meghaladó

 

– – –

Más, tejzsírtartalma:

0403 90 91

– – – –

Legfeljebb 3 tömegszázalék

0403 90 93

– – – –

3 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 6 tömegszázalék

0403 90 99

– – – –

6 tömegszázalékot meghaladó

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20

Kenhető tejkészítmények (vajkrém):

0405 20 10

– –

Legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 60 tömegszázalék zsírtartalommal

0405 20 30

– –

Legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 75 tömegszázalék zsírtartalommal

0511

Máshol nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:

 

Más:

0511 99

– –

Más:

 

– – –

Állati eredetű természetes szivacs:

0511 99 39

– – – –

Más

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:

0710 40 00

– –

Csemegekukorica

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

0711 90

Más zöldség; zöldségkeverék:

 

– –

Zöldségfélék: 0

0711 90 30

– – –

Csemegekukorica

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

Növényi nedv és kivonat:

1302 12 00

– –

Édesgyökérből

1302 13 00

– –

Komlóból

1302 20

Pektin tartalmú anyagok, pektinátok és pektátok:

1302 20 10

– –

Száraz

1302 20 90

– –

Más

1505 00

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is):

1505 00 10

Nyers gyapjúzsír

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

1516 20

Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

1516 20 10

– –

Hidrogénezett ricinusolaj, ún. opálviasz

1517

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy ezekből álló készítménye, az 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj vagy ezek frakciói kivételével:

1517 10

Margarin, a folyékony margarin kivételével:

1517 10 10

– –

10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

1517 90

Más:

1517 90 10

– –

10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal

 

– –

Más:

1517 90 93

– – –

Étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, az 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, máshol nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy ezekből álló készítménye:

1518 00 10

Linoxin

 

Más:

1518 00 91

– –

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, az 1516 vtsz. alá tartozók kivételével;

 

– –

Más:

1518 00 95

– – –

Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és ezek frakcióiból

1518 00 99

– – –

Más

1521

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő, finomítva és színezve is:

1521 90

Más:

 

– –

Méhviasz és más rovarviasz, finomítva vagy színezve is:

1521 90 99

– – –

Más

1522 00

Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

1522 00 10

Degras

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is), kakaótartalom nélkül

1803

Kakaómassza, zsírtalanítva is

1804 00 00

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

1805 00 00

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, máshol nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 

Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

1902 11 00

– –

Tojástartalommal

1902 19

– –

Más

1902 20

Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:

 

– –

Más:

1902 20 91

– – –

Főzve

1902 20 99

– – –

Más

1902 30

Más tészta:

1902 40

Kuszkusz (búzadarakása)

1903 00 00

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); máshol nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru, kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):

2001 90

Más:

2001 90 30

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2001 90 60

– –

Pálmafacsúcsrügy

2004

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:

2004 10

Burgonya:

 

– –

Más:

2004 10 91

– – –

Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2004 90

Más zöldség és zöldségkeverék:

2004 90 10

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:

2005 20

Burgonya:

2005 20 10

– – –

Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2005 80 00

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, máshol nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

 

Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

2008 11

– –

Földimogyoró:

2008 11 10

– – –

Amerikai mogyoróvaj

 

Más, a 2008 19 alszám alatt feltüntetettektől eltérő keverékek is:

2008 91 00

– –

Pálmafacsúcsrügy

2008 99

– –

Más:

 

– – –

Alkohol hozzáadása nélkül:

 

– – – –

Cukor hozzáadása nélkül:

2008 99 85

– – – – –

Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

2008 99 91

– – – – –

Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor:

2102 10

Aktív élesztő

2102 20

Nem aktív élesztő; más egysejtű, nem élő mikroorganizmus:

 

– –

Nem aktív élesztő:

2102 20 11

– – –

Tabletta, kocka vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben.

2102 20 19

– – –

Más

2102 30 00

Elkészített sütőpor

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár:

2103 10 00

Szójamártás

2103 20 00

Paradicsomketchup és más paradicsommártás

2103 30

Mustárliszt és -dara, és elkészített mustár:

2103 30 90

– –

Elkészített mustár

2103 90

Más:

2103 90 90

– –

Más

2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény

2105 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

2106

Máshol nem említett élelmiszer-készítmény:

2106 10

Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje

2106 90

Más

2106 90 20

– –

Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához

 

– –

Más:

2106 90 92

– – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

2106 90 98

– – –

Más

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- vagy zöldséglevek kivételével

2203 00

Malátából készült sör

2205

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

2207

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:

2208 40

Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz

2208 90

Más

 

– –

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, tartályban (palackban):

2208 90 91

– – –

Legfeljebb 2 literes

2208 90 99

– – –

Több mint 2 literes

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), szivarka (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból

2403

Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia

2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:

 

Más többértékű alkoholok:

2905 43 00

– –

Mannit

2905 44

– –

D-glucit (szorbit):

2905 45 00

– –

Glicerin

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

3301 90

Más:

 

– –

Kivont oleorezinek:

3301 90 21

– – –

Édesgyökérből és komlóból

3302

Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény italgyártáshoz:

3302 10

Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:

 

– –

Az italgyártásban használt fajták:

 

– – –

Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:

3302 10 10

– – – –

0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal

 

– – – –

Más:

3302 10 21

– – – – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

3302 10 29

– – – – –

Más

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

3501 10

Kazein:

3501 10 50

– –

Ipari célra, az élelmiszer- vagy a takarmánygyártás kivételével

3501 10 90

– –

Más

3501 90

Más:

3501 90 90

– –

Más

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítők); keményítő-, vagy dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:

3505 10

Dextrinek és más átalakított keményítők:

3505 10 10

– –

Dextrinek

 

– –

Más átalakított keményítők:

3505 10 90

– – –

Más

3505 20

Enyvek

3809

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):

3809 10

Keményítőtartalommal

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav: ipari zsíralkohol:

 

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:

3823 11 00

– –

Sztearinsav

3823 12 00

– –

Olajsav

3823 13 00

– –

Tallolajzsírsav

3823 19

– –

Más

3823 70 00

Ipari zsíralkohol

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):

3824 60

Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

II. MELLÉKLET

1. jegyzék: A Közösségből származó termékek, amelyekre vonatkozóan Horvátország megszünteti a vámokat

KN-kód

Árumegnevezés

0501 00 00

Emberhaj nyersen, mosva vagy zsírtalanítva is; emberhajhulladék

0502

Sertés- és vaddisznószőr és sörte; borzszőr és kefegyártásra alkalmas más szőr; a sörte vagy a szőr hulladéka

0505

Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy tollrész hulladéka

0506

Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; mindezek pora és hulladéka

0507

Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka

0508 00 00

Korall és hasonló anyagok megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de tovább nem megmunkálva; puhatestű állat kagylója, rák, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok héja és a tintahalcsont megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka

0510 00 00

Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrisbogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva

0511

Máshol nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat:

 

Más:

0511 99

– –

Más:

 

– – –

Állati eredetű természetes szivacs:

0511 99 31

– – – –

Nyers

0511 99 39

– – – –

Más

0511 99 85

– – –

Más:

ex 0511 99 85

– – – –

Lószőr és lószőrhulladék, más anyagból való alátéten is, megerősítő anyaggal is

0710

Zöldség (nyersen, vagy gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva:

0710 40 00

Csemegekukorica

0711

Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban:

0711 90

Más zöldség; zöldségkeverék:

 

– –

Zöldségfélék:

0711 90 30

– – –

Csemegekukorica

0903 00 00

Matétea

1212

Szentjánoskenyér, tengeri moszat és más alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; máshol nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is):

1212 20 00

Tengeri moszat és más alga

1302

Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

 

Növényi nedv és kivonat:

1302 12 00

– –

Édesgyökérből

1302 13 00

– –

Komlóból

1302 19

– –

Más

1302 20

Pektintartalmú anyagok, pektinátok és pektátok

 

Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

1302 31 00

– –

Agar-agar

1302 32

– –

Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is:

1302 32 10

– – –

Szentjánoskenyérből vagy szentjánoskenyérmagból

1401

Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)

1404

Máshol nem említett növényi eredetű termék

1505 00

Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)

1506 00 00

Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1515

Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:

1515 90

Más:

1515 90 11

– –

Tungolaj (kínai faolaj); jojobaolaj és oiticicaolaj; mirtuszviasz és japánviasz; és frakcióik:

ex 1515 90 11

– – –

Jojobaolaj és frakciói

1516

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve:

1516 20

Növényi zsír és olaj és ezek frakciói:

1516 20 10

– –

Hidrogénezett ricinusolaj, ún. opálviasz

1518 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, máshol nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye:

1518 00 10

Linoxin

 

Más:

1518 00 91

– –

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével

 

– –

Más:

1518 00 95

– – –

Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és ezek frakcióiból

1518 00 99

– – –

Más

1520 00 00

Nyers glicerin; glicerinvíz és glicerinlúg

1521

Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva vagy színezve is

1522 00

Degras; zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai:

1522 00 10

Degras

1702

Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagok nélkül, műméz, természetes mézzel keverve is, égetett cukor:

1702 50 00

Vegytiszta gyümölcscukor

1702 90

Más, beleértve az invertcukrot és más cukor- és cukorszirup-keveréket 50 tömegszázalék gyümölcscukor-tartalommal, szárazanyagra számítva:

1702 90 10

– –

Vegytiszta malátacukor

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül:

1704 10

Rágógumi, cukorbevonattal is

1803

Kakaómassza, zsírtalanítva is

1804 00 00

Kakaóvaj, -zsír és -olaj

1805 00 00

Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, máshol nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, máshol nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz:

1901 10 00

Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve

1901 20 00

Keverék és tészta a 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez

1901 90

Más

1902

Tészta, főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal), vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is:

 

Nem főtt tészta, nem töltve vagy másképp nem elkészítve:

1902 11 00

– –

Tojástartalommal

1902 19

– –

Más

1902 20

Töltött tészta főzve vagy másképp elkészítve is:

 

– –

Más:

1902 20 91

– – –

Főzve

1902 20 99

– – –

Más

1902 30

Más tészta:

1902 40

Kuszkusz (búzadarakása)

1903 00 00

Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, mindezek pehely, szem, gyöngy, átszitált vagy hasonló formában

1904

Gabonából vagy gabonatermékekből puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); máshol nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában vagy pehely vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve

2001

Zöldség, gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság):

2001 90

Más:

2001 90 30

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Jamgyökér, édesburgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2001 90 60

– –

Pálmafacsúcsrügy

2004

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:

2004 10

Burgonya:

 

– –

Más:

2004 10 91

– – –

Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2004 90

Más zöldség és zöldségkeverék:

2004 90 10

– –

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2005

Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével:

2005 20

Burgonya:

2005 20 10

– –

Liszt, dara vagy pelyhesített formában

2005 80 00

Csemegekukorica (Zea mays var. saccharata)

2008

Más módon elkészített vagy tartósított, máshol nem említett gyümölcs, dióféle és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is:

 

Diófélék, földimogyoró és más mag, egymással keverve is:

2008 11

– –

Földimogyoró:

2008 11 10

– – –

Amerikai mogyoróvaj

 

Más, a 2008 19 alszám alatt feltüntetettektől eltérő keverékek is:

2008 91 00

– –

Pálmafacsúcsrügy

2008 99

– –

Más:

 

– – –

Alkohol hozzáadása nélkül:

 

– – – –

Cukor hozzáadása nélkül:

2008 99 85

– – – – –

Kukorica, a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) kivételével

2008 99 91

– – – – –

Jamgyökér, édes burgonya (batáta) és a növények hasonló, étkezésre alkalmas részei, legalább 5 tömegszázalék keményítőtartalommal

2101

Kávé-, tea- vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű, nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor

2103

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, és elkészített mustár

2104

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény

2106

Máshol nem említett élelmiszer-készítmény:

2106 10

Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje

2106 90

Más:

2106 90 20

– –

Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag-alapúak kivételével, italok előállításához

 

– –

Más:

2106 90 92

– – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

2106 90 98

– – –

Más

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó:

2201 90 00

Más

2203 00

Malátából készült sör

2207

Nem denaturált etil-alkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

2208

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital:

2208 20

Szőlőbor vagy szőlőtörköly desztillációjából nyert szesz

2208 30

Whisky:

2208 40

Rum és erjesztett cukornádtermékek lepárlásából nyert más szesz

2208 50

Gin és holland gin

2208 60

Vodka

2208 70

Likőr és szíverősítő:

2208 90

Más:

 

– –

Rizspálinka, tartályban (palackban):

2208 90 11

– – –

Legfeljebb 2 literes

2208 90 19

– – –

Több mint 2 literes

 

– –

Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggypárlat (kivéve a likőrt), tartályban (palackban):

2208 90 33

– – –

Legfeljebb 2 literes:

ex 2208 90 33

– – – –

körte- vagy meggypárlat kivéve a szilvapárlatot (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

Több mint 2 literes:

ex 2208 90 38

– – – –

körte- vagy meggypárlat kivéve a szilvapárlatot (Slivovitz)

 

– –

Más szesz, likőr és más szeszesital tartályban (palackban):

 

– – –

Legfeljebb 2 literes:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Más:

 

– – – – –

Párlat (kivéve a likőrt):

 

– – – – – –

Gyümölcs desztillálásából:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Más

 

– – – – – –

Más:

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Más

2208 90 69

– – – – –

Más szeszesital

 

– – –

Több mint 2 literes:

 

– – – –

Párlat (kivéve a likőrt):

2208 90 71

– – – – –

Gyümölcs desztillálásából

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Más

2208 90 78

– – – –

Más szeszesital

 

– –

Nem denaturált etil-alkohol, kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal, tartályban (palackban):

2208 90 91

– – –

Legfeljebb 2 literes

2208 90 99

– – –

Több mint 2 literes

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), szivarka (cigarillos) és cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból:

2402 10 00

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar) és szivarka (cigarillos) dohánytöltettel

2403

Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; »homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia:

 

Más:

2403 91 00

– –

»Homogenizált« vagy »visszanyert« dohány (dohányfólia)

2403 99

– –

Más

2905

Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:

 

Más többértékű alkoholok:

2905 43 00

– –

Mannit

2905 44

– –

D-glucit (szorbit):

2905 45 00

– –

Glicerin

3301

Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata:

3301 90

Más:

 

– –

Kivont oleorezinek:

3301 90 21

– – –

Édesgyökérből és komlóból

3301 90 30

– – –

Más

3302

Illatanyag-keverékek, valamint az iparban nyersanyagként használt keverékek, amelyek egy vagy több ilyen anyagon alapulnak (beleértve az alkoholos oldatokat is); más illatanyag-készítmény italgyártáshoz:

3302 10

Élelmiszer- vagy italgyártáshoz használt fajták:

 

– –

Az italgyártásban használt fajták:

 

– – –

Egy italfajtára jellemző összes ízesítő anyagot tartalmazó készítmények:

3302 10 10

– – – –

0,5 térfogatszázalékot meghaladó tényleges alkoholtartalommal

 

– – – –

Más:

3302 10 21

– – – – –

Tejzsír-, szacharóz-, izoglükóz-, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül, vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izoglükóz-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal

3302 10 29

– – – – –

Más

3501

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek:

3501 10

Kazein

3501 90

Más:

3501 90 90

– –

Más

3505

Dextrinek és más átalakított keményítők (pl. előkocsonyásított vagy észterezett keményítők); keményítő-, vagy dextrin- vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek:

3505 10

Dextrinek és más átalakított keményítők:

3505 10 10

– –

Dextrinek

 

– –

Más átalakított keményítők:

3505 10 90

– – –

Más

3505 20

Enyvek

3809

Textil-, papír-, bőr- vagy hasonló iparban használt, máshol nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartóságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerek és pácanyagok):

3809 10

Keményítőtartalommal

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol:

 

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav:

3823 11 00

– –

Sztearinsav

3823 12 00

– –

Olajsav

3823 13 00

– –

Tallolajzsírsav

3823 19

– –

Más

3823 70 00

Ipari zsíralkohol

3824

Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; máshol nem említett vegyipari vagy rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):

3824 60

Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével

2. jegyzék: A Közösségből származó termékek Horvátországba történő behozatalára alkalmazandó kontingensek és vámok

Megjegyzés: Az ebben a táblázatban felsorolt termékekre az ott megállapított vámkontingenseken belül érvényes a nulla vámtarifa. Ezen mennyiségek felett az MFN 50 %-a alkalmazandó.

KN-kód

Árumegnevezés

Éves vámkontingens

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Író, aludttej és tejföl, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejföl, ízesítve vagy gyümölcs, diófélék vagy kakaó hozzáadásával is

2 390 tonna

0405 20 10

0405 20 30

Kenhető tejkészítmények, legalább 39 tömegszázalék, de kevesebb mint 75 tömegszázalék zsírtartalommal

68 tonna

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy különböző zsírok vagy olajok frakcióinak étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, 10 tömegszázalékot meghaladó, de legfeljebb 15 tömegszázalék tejzsírtartalommal; étkezésre alkalmas keverék vagy készítmény, sütőforma kenésére

700 tonna

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Ásványvíz és szénsavas víz

16 907 tonna

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Szilvapárlat (Slivovitz), kevesebb mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigaretta dohánytöltettel szivar, vágott végű szivar, szivarka és cigaretta, dohánypótlóból

35 tonna

2403 10 10

2403 10 90

Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiségű dohánypótló-tartalommal is

42 tonna

3. jegyzék: A Közösségből származó termékek Horvátországba történő behozatalára alkalmazandó kontingensek és vámok

Megjegyzés: Az ebben a táblázatban felsorolt termékekre az ott megállapított vámkontingenseken belül érvényes a nulla vámtarifa. Ezen mennyiségek felett az MFN 40 %-a alkalmazandó.

KN-kód

Árumegnevezés

Éves vámkontingens (tonnában)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) rágógumi kivételével, kakaótartalom nélkül

1 250

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény