ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 283

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. október 28.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1054/2008/EK rendelete (2008. október 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1055/2008/EK rendelete (2008. október 27.) a fizetési mérleggel kapcsolatos statisztikák minőségi kritériumai és a mérleg minőségéről szóló beszámolók tekintetében a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

3

 

*

A Bizottság 1056/2008/EK rendelete (2008. október 27.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról ( 1 )

5

 

*

A Bizottság 1057/2008/EK rendelete (2008. október 27.) az 1702/2003/EK rendelet melléklete II. függelékének a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány (15a. számú EASA-űrlap) tekintetében történő módosításáról ( 1 )

30

 

*

A Bizottság 1058/2008/EK rendelete (2008. október 27.) egy bejegyzett elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásából való törléséről (Arroz del Delta del Ebro [OFJ])

32

 

*

A Bizottság 1059/2008/EK rendelete (2008. október 27.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Arroz del Delta del Ebro vagy Arròs del Delta de l’Ebre [OEM])

34

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/94/EK irányelve (2008. október 22.) a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről (kodifikált változat) ( 1 )

36

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/815/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. október 20.) a Gallus gallus brojlercsirke-állományokban előforduló szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról (az értesítés a C(2008) 5699. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

43

 

 

2008/816/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. október 20.) a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánításának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 5987. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

46

 

 

2008/817/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. október 22.) a 2007/777/EK határozatnak az Új-Kaledóniából a Közösségbe irányuló egyes húskészítmények behozatala tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 6050. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

49

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/1


A BIZOTTSÁG 1054/2008/EK RENDELETE

(2008. október 27.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. október 28-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 27-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

106,4

MA

44,4

MK

35,9

TR

70,0

ZZ

64,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

131,2

ZZ

146,9

0709 90 70

TR

134,0

ZZ

134,0

0805 50 10

AR

108,8

MA

95,3

TR

96,6

ZA

85,2

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

231,8

TR

117,8

US

240,8

ZZ

196,8

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,2

US

144,3

ZA

88,8

ZZ

88,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

64,9

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

86,3


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/3


A BIZOTTSÁG 1055/2008/EK RENDELETE

(2008. október 27.)

a fizetési mérleggel kapcsolatos statisztikák minőségi kritériumai és a mérleg minőségéről szóló beszámolók tekintetében a 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló, 2005. január 12-i 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 184/2005/EK rendelet megállapítja a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikák rendszeres elkészítésének általános keretét.

(2)

A 184/2005/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdése szerint meg kell határozni a közös minőségi szabványokat, valamint a minőségről szóló beszámolók gyakoriságát és tartalmát.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 184/2005/EK rendeletben létrehozott fizetésimérleg-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A mellékletben megállapított szabályok szerint a tagállamok minden évben beszámolót készítenek a minőségről.

2. cikk

A tagállamok minőségről szóló beszámolóikat minden évben november 30-ig terjesztik be.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 27-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 35., 2005.2.8., 23. o.


MELLÉKLET

1.   Bevezetés

A minőségről szóló beszámolók a minőség mind mennyiségi, mind minőségi mutatóit tartalmazzák. A Bizottság (Eurostat) minden tagállam számára közzéteszi a szolgáltatott adatok alapján kiszámított mennyiségi mutatók eredményeit. A tagállamok adatgyűjtési módszerük alapján értelmezik őket, és észrevételeket tesznek.

2.   Ütemezés

Minden évben október végéig a Bizottság (Eurostat) a tagállamok rendelkezésére bocsátja a minőségről szóló beszámolók dokumentumtervezeteit, amelyek a legtöbb mennyiségi mutatóval és a Bizottság (Eurostat) számára hozzáférhető információkkal már részben ki vannak töltve.

A tagállamok az elkészült minőségről szóló beszámolóikat minden évben november 30-áig terjesztik be a Bizottsághoz (Eurostat).

3.   Minőségi kritériumok

A következő minőségi kritériumokat találták lényegesnek: adatok időszerűsége és lefedettsége, az alkalmazott módszer helyessége, stabilitás, hitelesség, következetesség és pontosság. A pontosságot, habár a koncepciót tekintve lényeges összetevő, mégis külön, mellék-összetevőként kezelik, mivel az adatbeviteli oldali minőséggel kapcsolatos.

3.1.   A Bizottságnak (Eurostat) továbbított adatok időszerűsége és lefedettsége

Ez az összetevő az adattovábbítás határidejeinek betartására, valamint az adatok hivatkozási időszak, tétel és tevékenység szerinti, valamint földrajzi bontásának hozzáférhetőségére vonatkozik.

3.2.   Az alkalmazott módszer helyessége

Az alkalmazott módszer helyessége a nemzetközileg elfogadott szabványoknak, iránymutatásoknak és bevált gyakorlatoknak való megfelelésre vonatkozik.

Ez az összetevő a vizsgálati módszer szempontjából korlátozott számú kérdést foglal magában, amelyek évről évre változnak, és a nemzetközileg elfogadott szabványoknak való megfelelésre összpontosítanak. A tagállamok leírják a referenciaidőszak alatt a vizsgálati módszer tekintetében végbement főbb változásokat, és hogy ezek hogyan hatnak az adatok minőségére.

3.3.   Stabilitás

A stabilitás az előzetesen becsült érték és a végleges érték egyezésének mértékét fejezi ki.

A stabilitás vizsgálatakor a módosítások mértékét, ezek irányát, valamint az előzetes és végleges becslésekből származtatott irányvonalak közti egyezés mértékét vizsgálják.

3.4.   Hitelesség

A hitelesség a megmagyarázatlan változások hiányát jelenti.

A tagállamok értékelik belső ellenőrzési folyamataikat (ezek erősségeit és gyengéit), és további fejlesztési terveket határoznak meg.

3.5.   Következetesség

A következetesség elemzése a továbbított adatok közti (belső konzisztencia) és egyéb lényeges, hasonló adathalmazok közti (külső konzisztencia) összhang elemzését jelenti.

3.6.   Pontosság

A pontosság a (végleges) becsült érték és a valós sokasági érték egyezésének mértékét fejezi ki.

Ez az összetevő leíró elemzést tartalmaz, amely az adatok lefedettségének adott szempontrendszeren alapuló növelése tekintetében a főbb kihívásokról szól. Ezt a kritériumot kiegészítő minőségi összetevőként kezelik, az átfogó minősítésnél nem veszik figyelembe.


28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/5


A BIZOTTSÁG 1056/2008/EK RENDELETE

(2008. október 27.)

a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a polgári repülés területén közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi irányelv, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendelet (2) 7. cikkének (6) bekezdésével összhangban az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) értékelést készített az e rendelet I. melléklete (M. rész) rendelkezéseinek hatásairól.

(2)

Az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a 2042/2003/EK rendelet I. mellékletének (M. rész) hatályos rendelkezései túl szigorúak a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi járművekkel és különösen azokkal a légi járművekkel szemben, amelyek nem „komplex motoros meghajtású légi járművekként” vannak besorolva.

(3)

Mivel lejárt az a határidő, ameddig a 2042/2003/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a tagállamok úgy dönthettek, hogy a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi járművek vonatkozásában mentességet alkalmaznak – amit a legtöbb tagállam ténylegesen alkalmazott is –; 2008. szeptember 28-tól az I. melléklet (M. rész) rendelkezéseit teljes mértékben alkalmazni kell az összes tagállamban, hacsak kellő időn belül nem fogadnak el változtatásokat.

(4)

Az Ügynökség javasolta a 2042/2003/EK rendelet és különösen annak I. melléklete (M. rész) jelentős módosítását, abból a célból, hogy a hatályos követelmények igazodjanak a különböző légi jármű kategóriák és a különböző művelettípusok eltérő összetettségéhez, anélkül, hogy a biztonság szintje csökkenne.

(5)

Annak érdekében, hogy a tagállamok illetékes hatóságai és az érdekelt felek megfelelően tájékozódni tudjanak az M. rész új követelményeiről, és ezekhez alkalmazkodni tudjanak, indokolt a tagállamoknak a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi járművek vonatkozásában az M. rész alkalmazására az adott rendelkezéstől függően további egy vagy két éves időszakot hagyni.

(6)

Ezért a 2042/2003/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

E rendelet rendelkezései figyelembe veszik a Bizottság 2008. január 11-i, „Menetrend az általános célú és üzleti repülés fenntartható jövőjéhez” című közleményét (3).

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Ügynökség által kiadott véleményen alapulnak.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2042/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk a következő k) és l) ponttal egészül ki:

„k)

»ELA1 légi jármű«: az alábbi európai könnyű légi jármű:

i.

1 000 kg-nál kisebb megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) repülőgép, vitorlázó repülőgép vagy segédmotoros vitorlázó repülőgép, amely nem komplex motoros meghajtású légi járműként van besorolva;

ii.

olyan légballon, amelynek tervezett maximális emelőgáz-, illetve meleglevegő-térfogata nem haladja meg a 3 400 m3-t hőlégballonok esetében, 1 050 m3-t gázzal töltött ballonok esetében és 300 m3-t földhöz rögzített, gázzal töltött ballonok esetében;

iii.

legfeljebb két személy részére tervezett léghajók, amelyek tervezett maximális emelőgáz-, illetve meleglevegő-térfogata nem haladja meg a 2 500 m3-t meleg levegővel töltött léghajók esetében, és 1 000 m3-t gázzal töltött léghajók esetében;

l)

»LSA légi jármű«: olyan könnyű sportrepülőgép, amely megfelel az összes alábbi feltételnek:

i.

megengedett maximális felszállótömege (MTOM) nem haladja meg a 600 kg-ot;

ii.

leszálláskor megengedett legnagyobb átesési sebessége (VSO) a légi jármű megengedett legnagyobb hitelesített felszállótömege mellett és legkritikusabb tömegközéppont elhelyezkedéssel mérve nem haladja meg a 45 csomós levegőhöz viszonyított sebességet (CAS);

iii.

a fedélzetén legfeljebb két személy utazhat, amelyek közül az egyik a pilóta;

iv.

egy, légcsavarral felszerelt, nem gázturbinás hajtóműve van; és

v.

kabinja nem túlnyomásos.”

2.

A 3. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt légi járművek esetében a tagállamok követelményei szerint kiadott és 2008. szeptember 28-án érvényben lévő légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványoknak és az azokkal egyenértékű dokumentumoknak a lejáratukig vagy 2009. szeptember 28-ig kell érvényben maradniuk, a kettő közül a korábbi időpontot választva. Az érvényesség lejárta után az illetékes hatóság ismét kiadhatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt vagy az azzal egyenértékű dokumentumot egy évre, illetve még egyszer meghosszabbíthatja annak érvényességét egy évvel, amennyiben a tagállam követelményei ezt lehetővé teszik. Az ezt követő lejáratkor az illetékes hatóság ismét kiadhatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt vagy az azzal egyenértékű dokumentumot, illetve még egyszer meghosszabbíthatja annak érvényességét egy évvel, amennyiben a tagállam követelményei ezt lehetővé teszik. Ezt követően már nincs engedélyezve további újrakiadás, illetve meghosszabbítás. Amennyiben az e bekezdés rendelkezései által biztosított lehetőségeket kimerítették a légi jármű lajstromozásának az Európai Unión belül történő áthelyezésére, új légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt kell kiadni az M.A.904. rendelkezéseinek megfelelően.”

3.

A 4. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A tagállami követelményeknek megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezet által az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott üzembe helyezési bizonyítványokat és üzemképességi tanúsítványokat egyenértékűnek kell tekinteni az I. melléklet (M. rész) M.A.801., illetve M.A.802. pontja által előírt dokumentumokkal.”

4.

Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tanúsító személyeknek a III. melléklet rendelkezései szerinti képesítéssel kell rendelkezniük, kivéve az I. melléklet M.A.606. pontja h) bekezdésének, M.A.607. pontja b) bekezdésének, M.A.801. pontja d) bekezdésének és M.A.803. pontjának, illetve a II. melléklet (145. rész) 145.A.30. pontja j) bekezdésének és a IV. függelékének a rendelkezéseit.”

5.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően:

a)

az I. melléklet rendelkezései 2005. szeptember 28-tól alkalmazandók, kivéve az M.A. 201. pont h) bekezdésének 2. albekezdését és az M.A.708. pont c) bekezdését;

b)

az I. melléklet M.A.201. pontjának f) bekezdése 2009. szeptember 28-tól alkalmazandó a harmadik országoknak a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi járműveire.”

b)

a (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az I. melléklet rendelkezéseit a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi járművekre, 2009. szeptember 28-ig;”

ii.

a bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:

„g)

a III. melléklet (66. rész) alábbi rendelkezéseit a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett, nem nagy légi járművekre, 2010. szeptember 28-ig:

az I. melléklet (M. rész) M.A.606. pontjának g) bekezdése és M.A.801. pontjának b) bekezdés 2. albekezdése,

a II. melléklet (145. rész) 145.A.30. pontjának g) és h) bekezdése.”

6.

Az I. és II. melléklet e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 27-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  HL L 315., 2003.11.28., 1. o.

(3)  COM(2007) 869 végleges.


MELLÉKLET

1.

A 2042/2003/EK rendelet I. melléklete (M. rész) a következőképpen módosul:

1.

Az M.1.4. pont a következő iii. alponttal egészül ki:

„iii.

A 4. i. albekezdéstől eltérően, amikor egy kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt légi jármű folyamatos légialkalmasságát e melléklet (M. rész) A. szakasz, G. alrésze szerint jóváhagyott, a lajstromozás szerinti tagállam felügyelete alá nem tartozó, folyamatos légialkalmasság-irányító szervezet kezeli, és csak abban az esetben, ha a lajstromozás szerinti tagállam a karbantartási program jóváhagyása előtt elfogadta azt:

a)

a tagállam által a légialkalmasság-irányító szervezet felügyeletére kijelölt hatóság; vagy

b)

az Ügynökség, ha a légialkalmasság-irányító szervezet székhelye harmadik országban van.”

2.

Az M.A.201. pontban az e) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„e)

Az a) bekezdés feladatainak teljesítése érdekében

i.

a légi jármű tulajdonosa szerződés keretében az e melléklet (M. rész) A. szakasz, G. alrészével összhangban jóváhagyott, a folyamatos légi alkalmasság fenntartásában irányító szerepet betöltő szervezetnek is átadhatja a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos feladatokat. Ebben az esetben e feladatok kifogástalan elvégzéséért a légialkalmasság-irányító szervezet viseli a felelősséget.

ii.

Az a tulajdonos, aki úgy dönt, hogy saját felelősségi körében, az I. melléklet szerinti szerződés megkötése nélkül kezeli egy légi jármű folyamatos légialkalmasságát, ettől függetlenül korlátozott szerződést köthet egy, az e melléklet (M. rész) A. szakasz, G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezettel a karbantartási program kidolgozására és annak az M.A.302. pont szerinti jóváhagyására vonatkozóan. Ebben az esetben ez a korlátozott szerződés a szerződést megkötő légialkalmasság-irányító szervezetet teszi felelőssé a karbantartási program kidolgozásáért és jóváhagyásáért.”

3.

Az M.A.201. pont i) bekezdésében a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép: „Ha valamely tagállam az üzemeltető számára előírja, hogy rendelkezzen a kereskedelmi célú légi fuvarozáson kívüli kereskedelmi tevékenységeire vonatkozó tanúsítvánnyal:”

4.

Az M.A.202. pontban az a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Bármely, az M.A.201. pont szerint felelős személy vagy szervezet köteles jelenteni a lajstromozás szerinti állam által kijelölt illetékes hatóságnak, a típustervért vagy a típusterv kiegészítéséért felelős szervezetnek, illetve ha alkalmazható, az üzemeltető tagállamának a jármű vagy komponense minden olyan beazonosított állapotát, amely veszélyezteti a repülésbiztonságot.”

5.

Az M.A.302. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.302.   Légijármű-karbantartási program

a)

Minden légi jármű karbantartását egy légijármű-karbantartási program szerint kell megszervezni.

b)

A légijármű-karbantartási programot és annak későbbi módosításait az illetékes hatóság hagyja jóvá.

c)

Amikor a légi jármű folyamatos légi alkalmassága fenntartásáról valamely, e melléklet (M. rész) A. szakasz, G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik, a karbantartási programot és annak módosításait közvetett jóváhagyási eljárás keretében is jóvá lehet hagyni.

i.

Ebben az esetben a közvetett jóváhagyási eljárást a folyamatos légi alkalmasság fenntartásirányítási szabályzat részeként a légialkalmasság-irányító szervezetnek kell kialakítania, és az adott légialkalmasság-irányító szervezetért felelős illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

ii.

A légialkalmasság-irányító szervezet nem alkalmazhatja a közvetett jóváhagyási eljárást, amennyiben a szervezet nem tartozik a lajstromozás szerinti tagállam felügyelete alá, kivéve ha létezik egy olyan, az M.1.4. pont ii) vagy iii) bekezdése szerint megkötött megállapodás, amely a karbantartási program jóváhagyásának felelősségét a légialkalmasság-irányító szervezetért felelős illetékes hatóságra ruházza át.

d)

A légijármű-karbantartási programnak az alábbiaknak kell megfelelnie:

i.

az illetékes hatóság által kibocsátott utasítások;

ii.

a folyamatos légi alkalmasság fenntartására vonatkozó utasítások, amelyeket a típusalkalmassági bizonyítvány, a korlátozott típusalkalmassági bizonyítvány, a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítvány, jelentős javítási terv jóváhagyás, ETSO engedély, illetve bármely más, az 1702/2003/EK rendelet és melléklete (21. rész) szerint kiadott vonatkozó jóváhagyás birtokosa bocsátott ki;

iii.

a tulajdonos vagy a légialkalmasság-irányító szervezet által javasolt alternatív vagy kiegészítő utasítások, amennyiben azokat az M.A.302. ponttal összhangban jóváhagyták, kivéve az e) bekezdésben említett, biztonsággal kapcsolatos feladatok periodicitását, amelyet – a g) bekezdéssel összhangban, megfelelően elvégzett felülvizsgálatok esetén – ki lehet terjeszteni, amennyiben az M.A.302.b) pontjával összhangban közvetlen jóváhagyás tárgyát képezi.

e)

A légijármű-karbantartási program tartalmazza az összes elvégzendő karbantartási feladatot, beleértve azok gyakoriságát is, az üzemeltetés típusával és jellegével kapcsolatos különleges feladatokkal együtt.

f)

Nagy légi járművek esetében, amikor a karbantartási program a karbantartási irányító csoport által alkalmazott logikán illetve az állapot monitorozásán alapul, a légijármű-karbantartási programnak megbízhatósági programot is tartalmaznia kell.

g)

Rendszeres időközönként el kell végezni a légijármű-karbantartási program felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. A felülvizsgálatoknak biztosítaniuk kell, hogy a program az üzemeltetési tapasztalatok és az illetékes hatóság utasításai ismeretében továbbra is érvényes maradjon, ugyanakkor figyelembe vegye a típusalkalmassági bizonyítványok és a kiegészítő típusalkalmassági bizonyítványok birtokosai, valamint az 1702/2003/EK rendelet mellékletének (21. rész) megfelelően ilyen adatokat nyilvánosságra hozó más szervezetek által közzétett új és/vagy módosított karbantartási utasításokat.”

6.

Az M.A.305. pont b) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„b)

A légi jármű légialkalmassági nyilvántartásának a következőket kell tartalmaznia:

1.

a légi jármű fedélzeti naplója, a hajtómű(vek) üzemi naplója (naplói) vagy hajtóműmodul(ok) üzemi kártyája (kártyái), a légcsavarok üzemi naplója (naplói) és adott esetben valamennyi, korlátozott üzemidejű komponensek üzemi kártyái; és

2.

ahol azt az M.A.306. pont a kereskedelmi légi fuvarozásra, illetve a tagállam a kereskedelmi légi fuvarozástól eltérő kereskedelmi műveletekre vonatkozóan előírja, az üzemeltető fedélzeti műszaki naplója.”

7.

Az M.A.403. pont b) bekezdésében „az M.A.801. b) 1., M.A.801. b) 2. pont vagy a 145. rész szerint” szöveg helyébe „az M.A.801. b) 1., M.A.801. b) 2., M.A.801. c), M.A.801. d) pont vagy a II. melléklet (145. rész) szerint” szöveg lép.

8.

Az M.A.501. pont a) bekezdésében „a 145. rész, illetve az F. alrész” helyébe „az 1702/2003/EK rendelet melléklete (21. rész), a II. melléklete (145. rész), illetve e rendelet I. melléklete A. szakaszának F. alrésze” szöveg lép.

9.

Az M.A.502. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.502.   Komponensek karbantartása

a)

A komponensek karbantartását az e melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrésze vagy a II. melléklet (145. rész) szerint megfelelően jóváhagyott karbantartó szervezetek végzik.

b)

Az a) bekezdéstől eltérően, egy komponens légijármű-karbantartási adatok szerinti, illetve – amennyiben erre az illetékes hatóság külön engedélyt adott – komponens-karbantartási adatok szerinti karbantartását egy, az e melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrésze vagy a II. melléklet (145. rész) szerinti »A« besorolású szervezet, valamint az M.A.801. pont b) bekezdés 2. albekezdésében említett, tanúsító személyek végezhetik el, feltéve, hogy az adott komponens be van szerelve a légi járműbe. Ugyanakkor ezek a szervezetek vagy tanúsító személyek átmenetileg eltávolíthatják ezeket a komponenseket karbantartás céljából, ha ezzel jobban hozzáférhetővé válik a komponens, kivéve azt az esetet, ha az eltávolítás olyan további karbantartást tesz szükségessé, amelyre ez a bekezdés nem jogosít fel. Az ezen bekezdés szerint elvégzett komponens-karbantartás nem alkalmazható az 1. számú EASA-űrlap kibocsátására, és meg kell felelnie a légi járművek M.A.801. pontban meghatározott üzembe helyezési követelményeinek.

c)

Az a) bekezdéstől eltérően, egy hajtómű-/segédhajtómű-komponens hajtómű-/segédhajtómű-karbantartási adatok szerinti, illetve – amennyiben erre az illetékes hatóság külön engedélyt adott – komponens-karbantartási adatok szerinti karbantartását egy, az e melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrésze vagy a II. melléklet (145. rész) szerinti »B« besorolású szervezet csak úgy végezheti el, hogy az adott komponens be van szerelve a hajtóműbe/segédhajtóműbe. Ugyanakkor ezek a »B« besorolású szervezetek átmenetileg eltávolíthatják ezeket a komponenseket karbantartás céljából, ha ezzel jobban hozzáférhetővé válik a komponens, kivéve azt az esetet, ha az eltávolítás olyan további karbantartást tesz szükségessé, amelyre ez a bekezdés nem jogosít fel.

d)

Az a) bekezdéstől és az M.A.801. b) 2. albekezdéstől eltérően egy, a kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt ELA1 légi járműbe beszerelt vagy abból átmenetileg eltávolított komponens komponens-karbantartási adatok szerinti karbantartását a következő esetek kivételével az M.A.801. pont b) bekezdésének 2. albekezdésében említett tanúsító személyek is elvégezhetik:

1.

hajtóműveken és légcsavarokon kívüli komponensek nagyjavítása; és

2.

nem CS-VLA, CS-22 és LSA besorolású légi járművek hajtóműveinek és légcsavarjainak nagyjavítása.

A d) bekezdés szerint elvégzett komponens-karbantartás nem alkalmazható az 1. számú EASA-űrlap kibocsátására, és meg kell felelnie a légi járművek M.A.801. pontban meghatározott üzembe helyezési követelményeinek.”

10.

Az M.A.503. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.503.   Korlátozott üzemidejű komponensek

A beszerelt korlátozott üzemidejű komponensek üzemideje nem haladhatja meg a jóváhagyott karbantartási program és a légialkalmassági utasítások szerint jóváhagyott korlátozott élettartamot, kivéve az M.A.504. pont c) bekezdésében meghatározott eseteket.”

11.

Az M.A.504. pont b) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Az üzemképtelen komponenseket azonosítani kell, és egy jóváhagyott karbantartó szervezet ellenőrzése alatt biztonságos helyen kell tárolni mindaddig, amíg az ilyen fődarabok sorsáról döntenek. Ugyanakkor a nagy légi járművektől eltérő, kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt légi járművek esetén az adott komponenst üzemképtelennek nyilvánító személy vagy szervezet az üzemképtelenség megállapítását követően a komponens megőrzését rábízhatja a légi jármű tulajdonosára, amennyiben ennek tényét a légi jármű fedélzeti naplójában, a hajtómű üzemi naplójában vagy a komponens üzemi naplójában rögzítik.”

12.

Az M.A.601. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.601.   Hatály

Ez az alrész megállapítja azokat a követelményeket, amelyeket egy szervezetnek teljesítenie kell ahhoz, hogy az M.A.201. pont g) bekezdésében fel nem sorolt légi járművek és komponensek karbantartására vonatkozó jóváhagyást számára kibocsássák, vagy annak érvényét fenntartsák.”

13.

Az M.A.604. pont a) bekezdésének 5. és 6. albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„5.

a tanúsító személyek jóváhagyási hatáskört is tartalmazó listája; és

6.

azon helyszínek felsorolása, ahol karbantartási munkát végeznek, továbbá a létesítmények általános leírása;”

14.

Az M.A.606. pont a következő h) bekezdéssel egészül ki:

„h)

A g) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a karbantartó szervezet karbantartási kézikönyve részeként jóváhagyandó, megfelelő eljárásoktól függően a szervezet az alábbi rendelkezések szerint képesített tanúsító személyeket alkalmazhat, amikor karbantartási támogatást nyújt kereskedelmi műveletekben érintett üzemeltetők részére:

1.

Ha a légialkalmassági utasítás olyan ismétlődő repülés előtti ellenőrzést ír elő, amelyben kifejezetten szerepel, hogy a repülőszemélyzet végrehajthatja az adott légialkalmassági utasítást, a szervezet a légi jármű parancsnokának – annak szakszolgálati engedélye alapján – korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve, ha a szervezet biztosítja, hogy az ilyen légi jármű parancsnoka megfelelő gyakorlati képzésben részesül, és így a légialkalmassági utasítást az előírt normának megfelelően hajtja végre;

2.

Ha egy légi jármű egy karbantartó telephelytől távol üzemel, a szervezet a légi jármű parancsnokának – a szakszolgálati engedély alapján – korlátozott tanúsítási engedélyt bocsáthat ki, feltéve hogy a szervezet biztosítja, hogy a parancsnok megfelelő gyakorlati képzésben részesüljön, és így a feladatokat az előírt normának megfelelően hajtja végre.”

15.

Az M.A.607. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.607.   Tanúsító személyek

a)

Az M.A.606. g) bekezdésének rendelkezésein túl, a tanúsító személy csak akkor gyakorolhatja jogosultságait, ha a szervezet biztosította, hogy:

1.

a tanúsító személyek bizonyítani tudják, hogy megfelelnek a III. melléklet (66. rész) 66.A.20. pontjának b) bekezdése szerinti követelményeknek, kivéve azt az esetet, amikor a III. melléklet (66. rész) tagállami szabályozásra utal, amikor is meg kell felelniük az ilyen szabályozásnak; és

2.

a tanúsító személy megfelelő ismeretekkel rendelkezik az adott karbantartandó légi járműről és/vagy légi jármű komponens(ek)ről, valamint a szervezet erre vonatkozó eljárásairól.

b)

Az alábbi előre nem látható esetekben, amikor a légi jármű saját fő telephelyén kívüli helyen válik üzemképtelenné, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő tanúsító személy, a karbantartási támogatás biztosítására szerződött karbantartó szervezet kibocsáthat egyszeri tanúsítási engedélyt:

1.

a hasonló technológiájú, felépítésű és felszereltségű légi járműre vonatkozó típusengedéllyel rendelkező valamely alkalmazottjának; vagy

2.

bármely, legalább hároméves karbantartási gyakorlattal rendelkező személynek, aki rendelkezik az ICAO érvényes légijármű-karbantartási engedélyével a tanúsítást igénylő légijármű-típusra, feltéve hogy az adott helyszínen nincs az e rész rendelkezései szerint megfelelően jóváhagyott szervezet, és a szerződéssel rendelkező szervezet beszerzi és megőrzi az ilyen személy engedélyét és a gyakorlatára vonatkozó igazolásokat.

Az illetékes hatóságnak valamennyi ilyen esetet be kell jelenteni az ilyen tanúsítási engedély kibocsátását követő hét napon belül. Az egyszeri tanúsítási engedélyt kibocsátó jóváhagyott karbantartó szervezetnek biztosítania kell, hogy az ilyen, a repülésbiztonságot esetlegesen érintő karbantartási munkát ismételten ellenőrizzék.

c)

A jóváhagyott karbantartó szervezet a tanúsító személyek minden adatát nyilvántartásba veszi, és az M.A.604. pont a) bekezdésének 5. albekezdésével összhangban, a karbantartó szervezet karbantartási kézikönyvének részeként, a tanúsító személyek teljes állományáról a jóváhagyási hatásköröket is tartalmazó naprakész listát vezet.”

16.

Az M.A.608. pont a) bekezdésének 1. albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1.

rendelkezni az M.A.609. pont szerinti karbantartási dokumentációban meghatározott, vagy a karbantartó szervezet kézikönyvében leírt, igazoltan egyenértékű olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a jóváhagyás keretében meghatározott napi karbantartási feladatok elvégzéséhez szükségesek; és”

17.

Az M.A.610. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.610.   Karbantartási munka megrendelése

A karbantartás megkezdése előtt a szervezet és a karbantartást kérő szervezet között írásbeli munkaszerződést kell kötni, hogy az elvégzendő karbantartást egyértelműen meghatározzák.”

18.

Az M.A.613. pontban az a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Minden, ezen alrész szerint előírt komponens-karbantartási munka befejezése után az M.A.802. pont szerint ki kell bocsátani a komponens üzembe helyezési bizonyítványát. Az M.A.502. pont b) és d) bekezdése szerint karbantartott, valamint az M.A.603. pont b) bekezdése szerint gyártott komponensek kivételével ki kell adni az 1. számú EASA-űrlapot.”

19.

Az M.A.615. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.615.   A szervezet jogosultságai

Az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrésze szerint jóváhagyott szervezet:

a)

karbantarthat – a jóváhagyási bizonyítványban és a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott helyszíneken – bármely légi járművet és/vagy komponenst, amelyre a jóváhagyás kiterjed;

b)

megszervezheti, hogy egy másik, megfelelő képesítésekkel rendelkező szervezet a karbantartó szervezet ellenőrzése mellett szakszolgáltatásokat nyújtson a karbantartó szervezet kézikönyvében leírt és az illetékes hatóság által közvetlenül jóváhagyott eljárások szerint;

c)

karbantarthatja a jóváhagyásában szereplő bármely légi járművet és/vagy komponenst bármely tetszőleges helyen, amennyiben a karbantartás szükségessége felmerül, mert a légi jármű üzemképtelen, vagy mert a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott feltételek alapján eseti karbantartás vált szükségessé;

d)

a karbantartás befejeztével – az M.A.612. vagy az M.A.613. pontokkal összhangban – kibocsáthatja az üzembe helyezési bizonyítványt.”

20.

Az M.A.703. pont a következőképpen módosul:

i.

az a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A jóváhagyást az illetékes hatóság a VI. függelékben foglalt bizonyítvány kibocsátásával adja meg.”

ii.

a pont a következő c) bekezdéssel egészül ki:

„c)

Az M.A.704. ponttal összhangban, a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet kézikönyvében meg kell határozni a munkáknak azt a körét, amelyeket jóvá kell hagyni.”

21.

Az M.A.704. pont a következőképpen módosul:

i.

az a) bekezdés 3. albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„3.

az M.A.706. pont a), c), d) és i) bekezdésében említett személy(ek) beosztása és neve;”

ii.

az a) bekezdés a következő, 9. albekezdéssel egészül ki:

„9.

a jóváhagyott légijármű-karbantartási programok listája, illetve a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi járművek esetében az »általános« és a »kiindulási« karbantartási programok listája”;

iii.

a c) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„c)

A b) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a kézikönyv kisebb módosításait közvetetten, közvetett jóváhagyási eljárással is jóvá lehet hagyni. A közvetett jóváhagyási eljárásnak meg kell határoznia, melyek lehetnek ezek a kisebb módosítások; a közvetett jóváhagyási eljárást a kézikönyv részeként a légialkalmasság-irányító szervezetnek kell kialakítania, és az adott légialkalmasság-irányító szervezetért felelős, illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.”

22.

Az M.A.706. pont a következő i) és j) bekezdéssel egészül ki:

„i)

Az M.A.711 pont a) albekezdés 4. albekezdésével és az M.A.901 pont f) bekezdésével összhangban a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességét kiterjesztő szervezeteknek az illetékes hatóság jóváhagyásával ki kell jelölniük a bizonyítvány érvényességének kiterjesztésére felhatalmazott személyeket.

j)

A légialkalmasság-irányító szervezet kézikönyvében a szervezetnek fel kell tüntetnie és napra készen kell tartania az M.A.706. pont a), c), d) és i) bekezdésében említett személy(ek) beosztását és nevét.”

23.

Az M.A.707. pont a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetnek ahhoz, hogy légialkalmassági felülvizsgálat elvégzéséhez jóváhagyást nyerjen, rendelkeznie kell az A. szakasz 1. alrészében említett légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok vagy ajánlások kibocsátásához megfelelő, a légialkalmassági felülvizsgálatot végző személyekkel.

1.

Ezeknek a személyeknek a kereskedelmi légi fuvarozásban használt valamennyi légi jármű típus, és a 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél (MTOM) nehezebb légi járművek, kivéve a légballonok, felülvizsgálatához rendelkezniük kell:

a)

legalább ötéves tapasztalattal a légi alkalmasság fenntartása terén; és

b)

a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy egy nemzeti szinten elismert, az adott légi jármű kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor a III. melléklet (66. rész) nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; és

c)

hivatalos repüléstechnikai karbantartói szakképesítéssel; és

d)

megfelelő felelősségi körrel járó beosztással a jóváhagyott szervezeten belül;

e)

Az a.–d. albekezdésben foglaltaktól eltérően, az M.A.707. pont a) bekezdésének 1.b. albekezdésében megadott követelmény az M.A.707. pont a) bekezdésének 1.a. albekezdésében előírt követelmények teljesítése mellett kiváltható a folyamatos légi alkalmasság terén szerzett ötéves tapasztalattal.

2.

Ezeknek a személyeknek a kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) és annál könnyebb légi járművek, valamint a légballonok felülvizsgálatához rendelkezniük kell:

a)

legalább hároméves tapasztalattal a légi alkalmasság fenntartása terén; és

b)

a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy egy nemzeti szinten elismert, az adott légi jármű kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor a III. melléklet (66. rész) nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; és

c)

megfelelő repüléstechnikai karbantartói szakképesítéssel; és

d)

megfelelő felelősségi körrel járó beosztással a jóváhagyott szervezeten belül;

e)

Az a.–d. albekezdésben foglaltaktól eltérően, az M.A.707. pont a) bekezdésének 2.b. albekezdésben megadott követelmény az M.A.707. pont a) bekezdésének 2.a. albekezdésben előírt követelmények teljesítése mellett kiváltható a folyamatos légi alkalmasság terén szerzett négyéves tapasztalattal.”

24.

Az M.A.708. pont b) bekezdésének 2. albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„2.

beterjeszti az illetékes hatósághoz jóváhagyásra a légijármű-karbantartási programját és annak módosításait (hacsak az nem tartozik egy, az M.A.302. pont c) bekezdése szerinti közvetett jóváhagyási eljárás hatálya alá), és a kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi jármű tulajdonosának a program egy példányát átadja,”.

25.

Az M.A.709. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.709.   Dokumentáció

a)

A jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetnek rendelkeznie kell az M.A.401. pont szerinti, megfelelő és érvényes karbantartási dokumentációval, és azt alkalmaznia kell a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos, az M.A.708. pontban említett feladatok végrehajtása során. Ezeket az adatokat a tulajdonos vagy az üzemben tartó is szolgáltathatja, feltéve hogy az adott tulajdonossal vagy üzemben tartóval megfelelő szerződést kötöttek. Ebben az esetben a légialkalmasság-irányító szervezetnek csak a szerződés érvényességének időtartama alatt kell megtartania ezeket az adatokat, kivéve ha az M.A.714. pont máshogy rendelkezik.

b)

A kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi járművek esetében a légialkalmasság-irányító szervezet kidolgozhat »kindulási« és/vagy »általános« karbantartási programokat, hogy az e melléklet (M. rész) I. függelékében említett szerződések megléte nélkül lehetővé váljon az első jóváhagyás és/vagy egy létező jóváhagyás kiterjesztése. Ugyanakkor a »kiindulási« és/vagy »általános« karbantartási programok mellett is szükség van kellő időben az M.A.302. ponttal összhangban lévő, megfelelő légi jármű karbantartási program kidolgozására, mielőtt az M.A.711. pontban foglalt jogosultságokat gyakorolhatják.”

26.

Az M.A.711. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.711.   A szervezet jogosultságai

a)

Az e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrésze szerint jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet:

1.

a jóváhagyási bizonyítványában felsoroltak szerint irányíthatja a nem kereskedelmi célú légi jármű légi alkalmasságának a fenntartását;

2.

ha az a jóváhagyási bizonyítványában és légi üzemeltetői bizonyítványában (AOC) is szerepel, irányíthatja a kereskedelmi célú légi fuvarozásban használt légi jármű légi alkalmasságának fenntartását;

3.

megszervezheti, hogy szerződés keretében a saját minőségbiztosítási rendszerén belül működő más szervezet végezze el a légi alkalmasság fenntartásával kapcsolatos, a jóváhagyott szervezet jóváhagyási bizonyítványában felsorolt korlátozott feladatokat;

4.

az M.A.901. pont f) bekezdésében foglalt feltételek mellett meghosszabbíthatja az illetékes hatóság, illetve egy másik, e melléklet (M. rész) A. szakaszának G. alrészével összhangban jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet által kiadott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességét;

b)

Továbbá a valamely tagállamban bejegyzett légialkalmasság-irányító szervezet számára jóvá lehet hagyni az M.A.710. pontban említett légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzését, és:

1.

a kapcsolódó légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiadását, valamint e bizonyítvány érvényességének kellő időben, az M.A.901. pont c) bekezdésének 2. albekezdése, illetve az M.A.901. pont e) bekezdésének 2. albekezdése szerinti feltételeknek megfelelően történő meghosszabbítását; és

2.

légialkalmassági felülvizsgálatra vonatkozó ajánlás összeállítását a légi járművet lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága számára.”

27.

Az M.A.712. pont f) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„f)

Kereskedelmi légi fuvarozásban használt légi járművek légi alkalmasságát nem irányító, kisméretű szervezet esetében, az illetékes hatóság engedélyével a minőségbiztosítási rendszer kiváltható szervezeti felülvizsgálatok rendszeres végrehajtásával, kivéve azokat az eseteket, amikor a szervezet 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél nehezebb, nem légballon jellegű légi járműre vonatkozóan ad ki légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt. Abban az esetben, ha a légialkalmasság-irányító szervezetnek nincsen minőségbiztosítási rendszere, nem adhat át más feleknek szerződés keretében folyamatos légi alkalmasság irányításával kapcsolatos feladatokat.”

28.

Az M.A.714. pont b) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Ha a légialkalmasság-irányító szervezet rendelkezik az M.A.711. pont b) bekezdése által említett jogosultsággal, akkor meg kell őriznie egy másolatot minden kiadott vagy adott esetben meghosszabbított érvényességű légialkalmassági felügyeleti bizonyítványból és ajánlásból az azokat alátámasztó dokumentumokkal együtt. A szervezetnek meg kell őriznie továbbá egy másolatot minden olyan légialkalmassági felügyeleti bizonyítványból, amelynek érvényességét az M.A.711. pont a) bekezdésének 4. albekezdése által biztosított jogosultság alapján meghosszabbította.”

29.

Az M.A.801. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.801.   Légi jármű üzembe helyezési bizonyítványa

a)

Az üzembe helyezési bizonyítványt ezen alrész szerint kell kibocsátani, kivéve, ha valamely, a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezet helyezi a légi járművet üzembe.

b)

A légi járművet csak azután lehet üzembe helyezni, hogy az alábbi személyek az üzembe helyezési bizonyítványt minden egyes karbantartás befejezésekor kibocsátották, és meggyőződtek arról, hogy minden szükséges karbantartási munka megfelelően befejeződött:

1.

az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezet nevében a megfelelő tanúsító személyek; vagy

2.

a III. melléklet (66. rész) követelményeinek megfelelő tanúsító személyek, kivéve az e melléklet VII. függelékében felsorolt komplex karbantartási feladatok esetében, amelyekre az 1. albekezdés alkalmazandó; vagy

3.

a pilóta-tulajdonos az M.A.803. ponttal összhangban;

c)

Az M.A.801. pont b) bekezdésének 2. albekezdésétől eltérően a kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt ELA1 légi járművek üzembe helyezését a VII. függelékben felsorolt komplex karbantartási feladatok után az M.A.801. pont b) bekezdésének 2. albekezdésében említett tanúsító személyek is jóváhagyhatják.

d)

Az M.A.801. pont b) bekezdésétől eltérve az olyan előre nem látható helyzetekben, ahol egy légi jármű az e melléklet vagy a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezettel és megfelelő tanúsító személyekkel nem rendelkező helyen ér földet, a tulajdonos feljogosíthat egy legalább hároméves megfelelő karbantartási tapasztalattal és megfelelő képesítéssel rendelkező személyt arra, hogy végezze el az e melléklet D. alrészében meghatározott szabványok szerinti karbantartást, és helyezze üzembe a légi járművet. Ebben az esetben a tulajdonosnak:

1.

be kell szereznie és a légi jármű nyilvántartásában meg kell őriznie az elvégzett munkákra, valamint a bizonyítványt kiadó személy képzettségére vonatkozó összes adatot; és

2.

gondoskodnia kell arról, hogy egy az M.A.801. pont b) bekezdésében említett, megfelelően feljogosított személy, illetve az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrészével vagy a II. melléklettel (145. rész) összhangban jóváhagyott szervezet a lehető leghamarabb, de legkésőbb 7 napon belül felülvizsgálja és jóváhagyja az így elvégzett karbantartási munkákat; és

3.

a tanúsítási engedély kiadásától számított 7 napon belül értesítenie kell a légi jármű légi alkalmasságának irányításáért felelős szervezetet, amennyiben az M.A.201. pont e) bekezdése szerint szerződést kötött ilyennel, illetve szerződés hiányában az illetékes hatóságot.

e)

A tanúsító személyeket a közvetlen és folyamatos ellenőrzésük alatt álló személy vagy személyek segíthetik a karbantartási feladatok végrehajtása során az M.A.801. pont b) bekezdésének 2. albekezdésével vagy az M.A.801. pont c) bekezdésével összhangban történő üzembe helyezés esetén.

f)

Az üzembe helyezési bizonyítványnak legalább tartalmaznia kell:

1.

az elvégzett karbantartással kapcsolatos alapvető információkat; és

2.

a karbantartás elvégzésének dátumát; és

3.

az üzembe helyezési bizonyítványt kiadó szervezet és/vagy személy azonosító adatait, beleértve:

i.

az e melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezet jóváhagyásának és az ilyen bizonyítványt kibocsátó tanúsító személyeknek a megjelölését; vagy

ii.

az M.A.801. pont b) bekezdésének 2. albekezdése vagy az M.A.801. pont c) bekezdése szerinti üzembe helyezési bizonyítvány esetén a bizonyítványt kibocsátó tanúsító személyek azonosítását, és ha alkalmazható, engedélyük számát;

4.

a légi alkalmasság vagy az üzemeltetés korlátozásait, ha vannak ilyenek.

g)

A b) bekezdéstől eltérően és a h) bekezdés rendelkezései ellenére, ha az előírt karbantartási munkát nem lehet elvégezni, az üzembe helyezési bizonyítványt a légi jármű jóváhagyott korlátozásaival ki lehet bocsátani. Ezt a tényt a légi alkalmasság és az üzemeltetés bármilyen alkalmazandó korlátozásaival együtt, az f) bekezdés 4. albekezdésében előírt információszolgáltatás részeként, még a kiadás előtt bele kell foglalni a légi jármű üzembe helyezési bizonyítványába.

h)

Az üzembe helyezési bizonyítvány nem adható ki olyan ismert meg nem felelés esetén, amely veszélyezteti a repülés biztonságát.”

30.

Az M.A.802. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.802.   Komponens üzembe helyezési bizonyítványa

a)

A légi jármű komponensein az M.A.502. pont rendelkezéseinek megfelelően elvégzett bármely karbantartási munka befejezése után üzembe helyezési bizonyítványt kell kiállítani.

b)

Az 1. számú EASA-űrlapként azonosított üzemképességi bizonyítvány szolgál a légi jármű komponenseinek üzembe helyezési bizonyítványául, kivéve azokat az eseteket, amikor a légi jármű komponenseinek a karbantartását az M.A.502. pont b) vagy d) bekezdése szerint végzik el, amikor is a karbantartást az M.A.801. pont rendelkezéseinek megfelelő légijármű-üzembehelyezési eljárások szerint kell elvégezni.”

31.

Az M.A.803. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.803.   Pilóta-tulajdonos jóváhagyása

a)

A pilóta-tulajdonosi besoroláshoz az adott személynek:

1.

az adott légi jármű típusra vagy osztályra egy tagállam által kiadott vagy érvényesített érvényes szakszolgálati engedéllyel (vagy azzal egyenértékű dokumentummal) kell rendelkeznie; és

2.

a légi jármű egyedüli vagy társtulajdonosának kell lennie; aki:

i.

a lajstromozási űrlapon felsorolt természetes személyek egyike; vagy

ii.

egy nonprofit, kedvtelési céllal létrehozott jogi személyiségű társaság tagja, ahol a jogi személyiségű társaság van tulajdonosként vagy üzemeltetőként feltüntetve a lajstromozási okmányban, és ez a tag közvetlenül részt vesz a társaság döntési folyamataiban, továbbá a társaság pilóta-tulajdonosi karbantartás elvégzésére jelölte ki.

b)

A VIII. függelékben meghatározott, a pilóta-tulajdonos által végzett, korlátozott karbantartás után a pilóta-tulajdonos valamennyi, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű, magánüzemeltetésű, nem komplex motoros meghajtású légi jármű, vitorlázó repülőgép, segédmotoros vitorlázó repülőgép és légballon esetében kiállíthatja az üzembe helyezési bizonyítványt.

c)

A pilóta-tulajdonos által végzett korlátozott karbantartás hatókörét az M.A.302. pontban említett légi jármű karbantartási programban kell meghatározni.

d)

Az üzembe helyezési bizonyítványt be kell vezetni a fedélzeti naplókba, és tartalmaznia kell az elvégzett karbantartás alapvető részleteit, a felhasznált karbantartási adatokat, a karbantartás befejezésének időpontját és a bizonyítványt kibocsátó pilóta-tulajdonos személyazonosságát, aláírását és szakszolgálati engedélyének számát.”

32.

Az M.A.901. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.A.901.   A légi jármű légialkalmassági felülvizsgálata

A légi jármű légialkalmassági bizonyítványa érvényességének biztosítása érdekében a légi járművet és a jármű folyamatos légi alkalmasságát dokumentáló nyilvántartásokat rendszeresen légialkalmassági vizsgálat keretében felül kell vizsgálni.

a)

A sikeres légialkalmassági felülvizsgálat befejezésekor – a III. függeléknek megfelelően (15a. vagy 15b. számú EASA-űrlap) – kiállítják a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt. A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány egy évig érvényes.

b)

Az ellenőrzött környezetben lévő légi jármű olyan légi jármű, i. amely az előző 12 hónapban folyamatosan egy az e melléklet (M. rész) A. szakasz G. alrésze szerint jóváhagyott egyedi szervezet irányítása alatt volt, és ii. amelyet az előző 12 hónap során az e melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrészével vagy a II. melléklettel (145. rész) összhangban jóváhagyott karbantartó szervezetek tartottak karban. Ide tartozik az M.A.803. pont b) bekezdésében említett és az M.A.801. pont b) bekezdésének 2. albekezdése vagy az M.A.801. pont b) bekezdésének 3. albekezdése szerint elvégzett karbantartás és üzembe helyezés.

c)

A b) bekezdésben említett, a légi jármű folyamatos légi alkalmasságát irányító szervezet – amennyiben megfelelően jóváhagyják és megfelel a k) bekezdés követelményeinek – az ellenőrzött környezetben lévő, a kereskedelmi légi fuvarozásban használt összes légi jármű típus, és a 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél (MTOM) nehezebb légi járművek, kivéve a légballonok esetében:

1.

az M.A.710. pont szerint kibocsáthatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; és

2.

amennyiben a légi jármű az ellenőrzött környezetben marad, az általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja.

d)

A kereskedelmi légi fuvarozásban használt összes légi jármű típus, és a 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél (MTOM) nehezebb légi járművek, kivéve a légballonok, esetében i. amelyek nem ellenőrzött környezetben vannak, vagy ii. amelyekről olyan légialkalmasság-irányító szervezet gondoskodik, amely nem rendelkezik jogosultsággal légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzésére, a légialkalmasság-felülvizsgálati bizonyítványt az illetékes hatóság bocsátja ki az e melléklet (M. rész) A. szakasz G. alrészével összhangban, megfelelően jóváhagyott szervezet által – a tulajdonos vagy az üzemeltető kérelmével együtt – beküldött ajánlás alapján elvégzett és kielégítő eredménnyel záruló értékelés után. Az ilyen ajánlás az M.A.710. pont szerint elvégzett légialkalmassági vizsgálaton alapul.

e)

A legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) légi járművek, és légballonok esetében, amelyeket kereskedelmi légi fuvarozásban nem használnak, megfelelő jóváhagyás esetén és a k) bekezdés rendelkezéseinek függvényében bármely, a tulajdonos vagy az üzemeltető által kijelölt, az e melléklet (M. rész) A. szakasz G. alrészével összhangban jóváhagyott szervezet:

1.

az M.A.710. pont szerint kibocsáthatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt; és

2.

az általa kibocsátott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességének időtartamát két alkalommal, egy-egy évvel meghosszabbíthatja; feltéve, hogy a légi jármű az irányítása alatt ellenőrzött környezetben marad.

f)

Az M.A.901. pont c) bekezdésének 2. albekezdésétől és az M.A.901. pont e) bekezdésének 2. albekezdésétől eltérően, az ellenőrzött környezetben lévő légi járművek esetében a légi jármű folyamatos légi alkalmasságát irányító, a b) bekezdésben említett szervezet, a k) bekezdésben meghatározott követelményeinek való megfelelés függvényében, kétszer egy-egy éves időtartamra meghosszabbíthatja az illetékes hatóság vagy egy, az e melléklet (M. rész) A. szakasz G. alrészével összhangban jóváhagyott, másik szervezet által kiadott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány érvényességét.

g)

Az M.A.901. pont e) bekezdésétől és az M.A.901. pont i) bekezdésének 2. albekezdésétől eltérően, a kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt, és az M.A.201. pont i) bekezdése által nem érintett ELA1 légi járművek esetében a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt az illetékes hatóság is kiállíthatja egy, az illetékes hatóság által hivatalosan jóváhagyott és a III. melléklet (66. rész) rendelkezéseinek és az M.A.707. pont a) bekezdése 2.a. albekezdésének megfelelő tanúsító személy által – a tulajdonos vagy az üzemeltető kérelmével együtt – beküldött ajánlás alapján elvégzett és kielégítő eredménnyel záruló értékelés után. Az ilyen ajánlásnak az M.A.710. pont szerint elvégzett légialkalmassági felülvizsgálaton kell alapulnia, és nem adható ki kettőnél több egymást követő évben.

h)

Amikor a körülmények arra utalnak, hogy potenciális közlekedésbiztonsági veszéllyel kell számolni, az illetékes hatóságnak saját magának kell elvégeznie a légialkalmassági felülvizsgálatot és kiadnia a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt.

i)

A h) bekezdésen felül az illetékes hatóság az alábbi esetekben is saját maga elvégezheti a légialkalmassági felülvizsgálatot és kiadhatja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt:

1.

kereskedelmi légi fuvarozásban nem érintett légi jármű esetében, amikor azt az e melléklet (M. rész) A. szakasz G. alrészével összhangban jóváhagyott, harmadik országbeli légialkalmasság-irányító szervezet kezeli;

2.

légballonok vagy bármilyen más, legfeljebb 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű légi járművek esetében, amennyiben a tulajdonos ezt kéri.

j)

Amikor az illetékes hatóság saját maga végzi el a légialkalmassági felülvizsgálatot és/vagy állítja ki a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt, a tulajdonosnak vagy az üzemeltetőnek a következőket kell biztosítania az illetékes hatóság számára:

1.

az illetékes hatóság által előírt dokumentáció; és

2.

az illetékes hatóság alkalmazottai számára alkalmas elhelyezés a megfelelő helyszínen; és

3.

szükség esetén a III. mellékletnek (66. rész), vagy az azzal egyenértékű, a II. melléklet (145. rész) 145.A.30. pont j) bekezdésének 1. és 2. albekezdéseiben foglalt követelményeknek megfelelő képesítéssel rendelkező személyek támogatása.

k)

A légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány nem adható ki és nem hosszabbítható meg, ha bizonyíték van arra vagy okkal vélhető úgy, hogy a légi jármű nem alkalmas a légi fuvarozásra.”

33.

Az M.A.904. pont a) és b) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Amikor harmadik országból történő behozatal esetén a légi jármű valamely tagállam lajstromába kerül, a kérelmezőnek:

1.

kérelmet kell benyújtania a lajstromozás szerinti tagállamhoz az 1702/2003/EK rendelet mellékletének (21. rész) szerinti új légialkalmassági bizonyítvány kibocsátása érdekében; és

2.

amennyiben a légi jármű nem új, megfelelően el kell végeztetnie egy légialkalmassági felülvizsgálatot az M.A.901. ponttal összhangban; és

3.

el kell végeztetnie az M.A.302. pont szerint jóváhagyott karbantartási programnak való megfeleléshez szükséges karbantartási munkákat.

b)

Miután a légialkalmasság-irányító szervezet – ha az végezte a felülvizsgálatot – meggyőződött arról, hogy a légi jármű megfelel a vonatkozó követelményeknek, meg kell küldenie a lajstrom szerinti tagállamnak a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány kiállítására vonatkozó dokumentált ajánlását.”

34.

Az M.B.301. pont a következőképpen módosul:

i.

a b) bekezdésben az „M.A.302. e)” helyébe „M.A.302. c)” lép;

ii.

a d) bekezdésében az „M.A.302. c) és d)” helyébe „M.A.302. d), e) és f)” lép.

35.

Az M.B.302. pontban a „10. cikke (3) bekezdése” helyébe a „14. cikke (4) bekezdése” lép.

36.

Az M.A.303. pont a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az illetékes hatóságnak vizsgálati programot kell kidolgoznia a lajstromában szereplő légi járművek légialkalmassági állapotának figyelemmel kísérésére.”

37.

Az M.B.303. pont a következő i) bekezdéssel egészül ki:

„i)

A megfelelő végrehajtási tevékenység elősegítése érdekében az illetékes hatóságoknak kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást a h) bekezdés értelmében feltárt meg nem felelésekről.”

38.

Az M.A.606. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.B.606.   Változások

a)

Az illetékes hatóságnak a szervezettel kapcsolatos, az M.A.617. pont rendelkezéseinek megfelelően közölt bármilyen változás esetén be kell tartania az első jóváhagyás vonatkozó előírásait.

b)

Az illetékes hatóság előírhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett a jóváhagyott karbantartó szervezet az ilyen változások alatt működhet, kivéve, ha úgy határoz, hogy a változások természete vagy mértéke miatt a jóváhagyást fel kell függeszteni.

c)

A karbantartó szervezet kézikönyvének módosításaira vonatkozóan:

1.

A változások közvetlen, az M.A.604. pont b) bekezdésével összhangban történő jóváhagyása esetén az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a kézikönyvben meghatározott eljárások megfelelnek-e az e melléklet (M. rész) előírásainak, mielőtt a jóváhagyott szervezetet a jóváhagyásról hivatalosan értesítené.

2.

Amennyiben az M.A.604. pont c) bekezdésével összhangban a változásokat közvetett jóváhagyási eljárás során hagyják jóvá, az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy i. a változások kis mértékűek maradnak; és ii. megfelelő ellenőrzést tud gyakorolni a módosítások jóváhagyása felett, és így biztosítani tudja, hogy azok továbbra is megfeleljenek az e mellékletben (M. rész) meghatározott követelményeknek.”

39.

Az M.B.706. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.B.706.   Változások

a)

Az illetékes hatóságnak a szervezettel kapcsolatos, az M.A.713. pont rendelkezéseinek megfelelően közölt bármilyen változás esetén be kell tartania az első jóváhagyás vonatkozó előírásait.

b)

Az illetékes hatóság előírhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett a jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezet az ilyen változások alatt működhet, kivéve, ha úgy határoz, hogy a változások természete vagy mértéke miatt a jóváhagyást fel kell függeszteni.

c)

A légialkalmasság-irányító szervezet kézikönyvének bármilyen módosítására vonatkozóan:

1.

A változások közvetlen, az M.A.704. pont b) bekezdésével összhangban történő jóváhagyása esetén az illetékes hatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy a kézikönyvben meghatározott eljárások megfelelnek-e az e melléklet (M. rész) előírásainak, mielőtt a jóváhagyott szervezetet a jóváhagyásról hivatalosan értesítené.

2.

Amennyiben az M.A.704. pont c) bekezdésével összhangban a változásokat közvetett jóváhagyási eljárás során hagyják jóvá, az illetékes hatóságnak biztosítania kell, hogy i. a változások kis mértékűek maradnak; és ii. megfelelő ellenőrzést tud gyakorolni a módosítások jóváhagyása felett, és így biztosítani tudja, hogy azok továbbra is megfeleljenek az e mellékletben (M. rész) meghatározott követelményeknek.”

(40)

Az M.B.901. pontban az „M.A.902. d)” helyébe „M.A.901. pont” lép.

(41)

Az M.B.902. pont helyébe a következő szöveg lép:

„M.B.902.   Az illetékes hatóság által végzett légialkalmassági felülvizsgálat

a)

Ha az illetékes hatóság elvégzi a légialkalmassági felülvizsgálatot, és kibocsátja a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt a 15. számú EASA-űrlapon (III. függelék), a légialkalmassági felülvizsgálatot az M.A.710. pont szerint kell elvégeznie.

b)

Az illetékes hatóságnak a légialkalmassági felülvizsgálatok elvégzéséhez megfelelő személyzettel kell rendelkeznie.

1.

Ezeknek a személyeknek a kereskedelmi légi fuvarozásban használt összes légi jármű típus, és a 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegnél (MTOM) nehezebb légi járművek, kivéve a légballonok, felülvizsgálatához rendelkezniük kell:

a)

legalább ötéves tapasztalattal a légi alkalmasság fenntartása terén; és

b)

a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy egy nemzeti szinten elismert, az adott légi jármű kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor a III. melléklet (66. rész) nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; és

c)

hivatalos repüléstechnikai karbantartói szakképesítéssel; és

d)

megfelelő felelősségi körrel járó beosztással.

A fenti a.–d. albekezdésben foglaltaktól eltérően az M.A.902. pont b) bekezdésének 1.b. albekezdésében meghatározott követelmény az M.A.902. pont b) bekezdésének 1.a. albekezdésében előírt követelmények teljesítése mellett kiváltható a folyamatos légi alkalmasság terén szerzett ötéves tapasztalattal.

2.

Ezeknek a személyeknek a kereskedelmi légi fuvarozásban nem használt 2 730 kg megengedett maximális felszállótömegű (MTOM) és annál könnyebb légi járművek, valamint a légballonok felülvizsgálatához rendelkezniük kell:

a)

legalább hároméves tapasztalattal a légi alkalmasság fenntartása terén; és

b)

a III. melléklettel (66. rész) összhangban lévő, megfelelő szakszolgálati engedéllyel vagy egy nemzeti szinten elismert, az adott légi jármű kategóriának megfelelő karbantartói képesítéssel (abban az esetben, amikor a III. melléklet (66. rész) nemzeti szabályokra utal), illetve repülőmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettséggel; és

c)

megfelelő repüléstechnikai karbantartói szakképesítéssel; és

d)

megfelelő felelősségi körrel járó beosztással.

A fenti a.–d. albekezdésben foglaltaktól eltérően, az M.A.902. pont b) bekezdésének 2.b. albekezdésében meghatározott követelmény az M.A.902. pont b) bekezdésének 2.a. albekezdésében előírt követelmények teljesítése mellett kiváltható a folyamatos légi alkalmasság terén szerzett négyéves tapasztalattal.

c)

Az illetékes hatóságnak minden légialkalmasság-felülvizsgáló személyről nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a megfelelő szakképesítések adatait, és összefoglalja a vonatkozó folyamatos légi alkalmasság fenntartása során szerzett tapasztalatokat és képesítéseket.

d)

Az illetékes hatóság a légi alkalmasság felülvizsgálata során hozzáférhet az M.A.305., az M.A.306. és az M.A.401. pontban meghatározott alkalmazandó dokumentációhoz.

e)

A légialkalmassági felülvizsgálatot elvégző személyeknek a kielégítő eredménnyel záruló felülvizsgálatot követően ki kell állítaniuk egy 15a. számú űrlapot.”

(42)

A „Megállapodás a légi alkalmasság fenntartására” című I. függelék 5.1 és 5.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„5.1.

A jóváhagyott szervezet kötelezettségei:

1.

legyen jogosult az adott légi jármű típus jóváhagyására;

2.

teljesítenie kell a légi jármű légi alkalmasságának fenntartására vonatkozó alábbi feltételeket:

a)

karbantartási program kidolgozása a légi járműre, beleértve, ha szükséges, egy megbízhatósági program elkészítését is;

b)

az M.A.803. pont c) bekezdésével összhangban a pilóta-tulajdonos által végrehajtható (karbantartási programban szereplő) karbantartási feladatoknak a megállapítása;

c)

a légi járművek karbantartási programja jóváhagyásának megszervezése;

d)

a jóváhagyást követően a karbantartási program egy példányának eljuttatása a tulajdonoshoz;

e)

felülvizsgálat szervezése abból a célból, hogy biztosítsák a légi jármű korábbi karbantartási programja után az átmenetet;

f)

annak megszervezése, hogy minden elvégzendő karbantartási munkát egy jóváhagyott karbantartó szervezet hajtson végre;

g)

a vonatkozó légialkalmassági irányelvek alkalmazásának megszervezése;

h)

az ütemezett karbantartások és légialkalmassági felülvizsgálatok során felfedezett, illetve a tulajdonos által jelentett hibák jóváhagyott karbantartó szervezet által történő kijavításának megszervezése;

i)

az ütemezett karbantartásoknak, a légialkalmassági irányelvek alkalmazásának, a korlátozott üzemidejű komponensek cseréjének és a komponensvizsgálati követelmények alkalmazásának a koordinálása;

j)

a tulajdonos tájékoztatása minden olyan alkalommal, amikor a légi járművet jóváhagyott karbantartó szervezethez kell vinni;

k)

a műszaki jellegű nyilvántartások kezelése;

l)

a műszaki jellegű nyilvántartások archiválása;

3.

meg kell szerveznie a légi jármű bármilyen módosításának az 1702/2003/EK rendelet mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják;

4.

meg kell szerveznie a légi jármű bármilyen javításának az 1702/2003/EK rendelet mellékletével (21. rész) összhangban történő jóváhagyását, még mielőtt azt végrehajtják;

5.

értesítenie kell a lajstromozás szerinti tagállam légi alkalmasságot felügyelő hatóságát minden alkalommal, amikor a légi járművet a tulajdonos a jóváhagyott szervezet felhívására nem juttatja el egy jóváhagyott karbantartó szervezethez;

6.

minden alkalommal tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha a jelenlegi megállapodást nem tartják tiszteletben;

7.

amikor az szükségessé válik, el kell végeznie a légialkalmassági felülvizsgálatot és ki kell állítania a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt, illetve a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságának szóló ajánlást;

8.

másolatot kell küldenie a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványokról a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatósága részére a bizonyítvány kiállításától vagy meghosszabbításától számított 10 napon belül;

9.

végre kell hajtania a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést;

10.

tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha ezt a megállapodást bármely fél felmondja.

5.2.

A tulajdonos kötelességei:

1.

általános ismeretekkel kell rendelkeznie a jóváhagyott karbantartási programról;

2.

általános ismeretekkel kell rendelkeznie e mellékletről (M. rész);

3.

a jóváhagyott szervezet felhívására a jóváhagyott szervezet által megjelölt időpontban el kell juttatnia a légi járművet ahhoz a jóváhagyott karbantartó szervezethez, amelyről a jóváhagyott szervezettel megállapodtak;

4.

nem módosíthatja a légi járművet anélkül, hogy először egyeztetne a jóváhagyott szervezettel;

5.

tájékoztatnia kell a jóváhagyott szervezetet minden soron kívül, a jóváhagyott szervezet tudta és ellenőrzése nélkül végrehajtott karbantartási munkáról;

6.

a műveletek során talált hibákat az üzemi naplókon keresztül jelentenie kell a jóváhagyott szervezetnek;

7.

tájékoztatnia kell a lajstromozás szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, ha ezt a megállapodást bármely fél felmondja;

8.

tájékoztatnia kell a lajstromozó tagállam illetékes hatóságát és a jóváhagyott szervezetet, ha eladja a légi járművet;

9.

végre kell hajtania a vonatkozó szabályzatok által kötelezően előírt összes eseményjelentést;

10.

rendszeresen tájékoztatnia kell a jóváhagyott szervezetet a légi jármű repült óráinak számáról és a jóváhagyott szervezettel egyeztetett egyéb, használattal kapcsolatos adatokról;

11.

az M.A.803. pont c) bekezdése szerinti, jóváhagyott karbantartási programban meghatározott karbantartási feladatlista kereteit túl nem lépve végrehajtott pilóta-tulajdonosi karbantartás végrehajtása esetén az M.A.803. d) pontban említett módon rögzítenie kell az üzembe helyezési bizonyítványt az üzemi naplókban;

12.

Az M.A.305. pont a) bekezdésével összhangban legkésőbb 30 nappal a pilóta-tulajdonosi karbantartás végrehajtása után erről tájékoztatnia kell a légi jármű folyamatos légi alkalmasságának irányításáért felelős, jóváhagyott légialkalmasság-irányító szervezetet.”

43.

A II. függelék „Az üzembe helyezési bizonyítvány kiállítása a kibocsátó által” című 2. szakasza a következőképpen módosul:

a)

A 13. mező, negyedik bekezdésének nyolcadik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

A komponensnek az M.A.613. pontban említett üzembe helyezési bizonyítványáról szóló nyilatkozat”;

b)

A 19. mező szövegének helyébe a következő szöveg lép:

„19. mező: A 2042/2003/EK rendelet I. melléklet (M. rész) A. szakaszának F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezetek által végzett minden karbantartás esetén az »Egyéb, a 13. mezőben említett rendelet« lehetőséget kell megjelölni, és az üzembe helyezési nyilatkozatot a 13. mezőben megadni.

A komponenseknek az M.A.613. pontban említett üzembe helyezési bizonyítványáról szóló alábbi nyilatkozatot fel kell venni a 13. mezőbe:

»Tanúsítja, hogy amennyiben e mező nem rendelkezik másként, a 12. mezőben megnevezett és ebben a mezőben részletezett munkát a 2042/2003/EK rendelet I. melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrészében szereplő követelményeknek megfelelően végezték el, és e munka tekintetében a tétel üzemkésznek tekinthető. EZ NEM JELENTI A 2042/2003/EK RENDELET II. MELLÉKLETE (145. RÉSZ) SZERINTI ÜZEMBE HELYEZÉST.«

Az »amennyiben e mező nem rendelkezik másként« tanúsítási nyilatkozat a következő esetekre vonatkozik:

i.Nem lehetett befejezni a karbantartást.ii.A karbantartás eltért az e melléklet (M. rész) által megkövetelt színvonaltól.iii.A karbantartást az e mellékletben (M. rész) részletezett követelményektől eltérő követelmények alapján hajtották végre. Ebben az esetben a 13. mezőben meg kell határozni az adott nemzeti szabályozást.

A 13. mezőben meg kell nevezni az adott esetet illetve esetek kombinációit.”

44.

A III. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„III. függelék

Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványok

Image

Image

45.

A IV. függelék 4. és 5. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Az A kategóriájú jogosultsági osztály azt jelenti, hogy az e melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezet elvégezheti a légi jármű karbantartási adatainak megfelelő karbantartási munkákat a légi járművön és annak bármely komponensén (beleértve a hajtóműveket és/vagy segédhajtóműveket (APU), illetve, ha abba az illetékes hatóság beleegyezett, a komponensek komponens-karbantartási adatoknak megfelelő karbantartását, amennyiben az adott komponensek be vannak szerelve a légi járműbe. Ugyanakkor ezek az A osztályba sorolt karbantartó szervezetek átmenetileg el is távolíthatják ezeket a komponenseket karbantartás céljából, ha ezzel jobban hozzáférhetővé válik a komponens, kivéve azt az esetet, ha az eltávolítás olyan további karbantartást tesz szükségessé, amelyre ez a bekezdés nem jogosít fel. Ezt a karbantartó szervezet kézikönyvében lefektetett és a tagállam által elfogadható ellenőrző eljárás keretében kell ellenőrizni. A korlátozó rész megállapítja, hogy mi tartozik az ilyen jellegű karbantartások körébe, és ezzel meghatározza, hogy a jóváhagyás mire terjed ki.

5.

A B kategóriájú jogosultsági osztály azt jelenti, hogy az e melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrésze szerint jóváhagyott karbantartó szervezet a hajtómű és/vagy a segédhajtómű karbantartási adatai alapján elvégezheti a kiszerelt hajtóművek és/vagy segédhajtóművek (APU), valamint komponenseiknek a karbantartási munkáit, illetve ha abba az illetékes hatóság beleegyezett, a komponens-karbantartási adatok alapján is elvégezheti ezeket, amennyiben az adott komponensek be vannak szerelve a hajtóműbe és/vagy a segédhajtóműbe. Ugyanakkor ezek a B osztályba sorolt karbantartó szervezetek átmenetileg el is távolíthatják ezeket a komponenseket karbantartás céljából, ha ezzel jobban hozzáférhetővé válik a komponens, kivéve azt az esetet, ha az eltávolítás olyan további karbantartást tesz szükségessé, amelyre ez a bekezdés nem jogosít fel. A korlátozó rész megállapítja, hogy mi tartozik az ilyen jellegű karbantartások körébe, és ezzel meghatározza, hogy a jóváhagyás mire terjed ki. Egy az e melléklet (M. rész) A. szakasz F. alrésze szerint jóváhagyott, B osztályba sorolt karbantartó szervezet a légi járműbe beszerelt hajtóművön az alap- és üzemeltetési karbantartás részeként is végrehajthat karbantartási munkákat, amennyiben azokat a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott ellenőrzési eljárásoknak megfelelően ellenőrzik. Amennyiben a tagállam ezeket a tevékenységeket engedélyezi, a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott munkavégzési hatáskörben is fel kell tüntetni ezeket.”

46.

A VI. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„VI. függelék

A légialkalmasság-irányító szervezetek számára kiállított, az I. melléklet (M. rész) G. alrészében említett jóváhagyási bizonyítvány

Image

Image

47.

A VII. függelék a következőképpen módosul:

a)

Az első mondat helyébe a következő szöveg lép: „Az M.A.502. pont d) bekezdésének 3. albekezdésében, az M.A.801. pont b) bekezdésének 2. albekezdésében és az M.A.801. pont c) bekezdésében említett komplex karbantartási feladatok közé a következők tartoznak:”

b)

A függelék a következő 3., 4. és 5. ponttal egészül ki:

„3.

A következő karbantartási munkák végrehajtása dugattyús motorokon:

a)

a dugattyús motor alábbiaktól eltérő okból történő szétszedése, majd azt követő összeszerelése: i. hozzáférés a dugattyú-/hengerszerelvényhez; vagy ii. a hátsó szerelvényfedél eltávolítása az olajszivattyú-szerelvények megvizsgálása és/vagy kicserélése céljából, amennyiben ez a munka nem igényli a belső fogaskerekek eltávolítását és visszaillesztését;

b)

a fordulatszám-csökkentő áttétel (reduktor) fogaskerekeinek szétszedése, majd azt követő összeszerelése;

c)

varratok hegesztése és keményforrasztása, kivéve a kipufogóegységek megfelelően jóváhagyott és megfelelő engedélyekkel rendelkező hegesztő által elvégzett olyan kisebb hegesztéses javításait, amelyek nem járnak semmilyen komponens cseréjével;

d)

az egységek próbapadon bevizsgált egyedi részeinek megbontása, kivéve azokat az eseteket, amikor alapvetően szervizben cserélhető vagy beállítható elemeket cserélnek ki vagy állítanak be.

4.

A légcsavar kiegyensúlyozása, kivéve

a)

a karbantartási kézikönyv által esetlegesen előírt statikus kiegyenlítés tanúsítását;

b)

a felszerelt légcsavarok elektronikus kiegyensúlyozó berendezéssel elvégzett dinamikus kiegyensúlyozását, ahol a karbantartási kézikönyv vagy más jóváhagyott légialkalmassági adat lehetővé teszi ezt.

5.

Minden olyan további feladat, amely a következőket igényli:

a)

speciális szerszámozottság, berendezések vagy létesítmények; vagy

b)

jelentős koordinációval járó eljárások, amelyekre a feladatok végrehajtásának nagyfokú időigényessége és jelentős számú résztvevője miatt van szükség.”

48.

A VIII. függelék helyébe a következő szöveg lép:

„VIII. függelék

A pilóta-tulajdonos által végezhető korlátozott karbantartás

A pilóta-tulajdonos által végezhető karbantartás feltételei szerint kivitelezhető karbantartási feladatok végrehajtása előtt az I. melléklet (M. rész) követelményein túl a következő alapelveknek is eleget kell tenni:

a)

Kompetencia és felelősség

1.

Minden esetben a pilóta-tulajdonos felel az általa végrehajtott karbantartási munkákért.

2.

A pilóta-tulajdonos által elvégezhető karbantartási feladatok végrehajtása előtt a pilóta-tulajdonosnak meg kell győződnie arról, hogy rendelkezik-e a feladat végrehajtásához szükséges kompetenciával. A pilóta-tulajdonosok felelőssége, hogy megismerkedjenek a légi járművükre vonatkozó szabványos karbantartási gyakorlatokkal és a légijármű-karbantartási programmal. Ha a pilóta-tulajdonos nem kompetens a végrehajtandó feladatot illetően, annak elvégzését nem bízhatja rá másik személyre.

3.

A pilóta-tulajdonos (vagy a vele szerződésben álló, az e melléklet A. szakasz G. alrészében említett légialkalmasság-irányító szervezet) felel az ezen alapelvek szerint a pilóta-tulajdonos által kivitelezhető feladatoknak a karbantartási programban történő azonosításáért, és annak biztosításáért, hogy a dokumentum frissítése kellő időben megtörténjen.

4.

A karbantartási programot az M.A.302. pont rendelkezéseivel összhangban kell jóváhagyni.

b)

Feladatok

A pilóta-tulajdonos egyszerű szemrevételezéssel és műveletekkel ellenőrizheti a repülőgépsárkány, a hajtóművek, a rendszerek és a komponensek általános állapotát, nyilvánvaló sérüléseit és normál működését.

A karbantartási feladatokat nem végezheti el a pilóta-tulajdonos, ha az adott feladat:

1.

olyan kritikus fontosságú biztonsági rendszerrel kapcsolatos, amelynek nem megfelelő teljesítménye jelentősen befolyásolja a légi jármű légi alkalmasságát, illetve az M.A.402. pont a) bekezdésében meghatározottak szerint repülésbiztonsági szempontból érzékeny karbantartási feladatnak minősül; és/vagy

2.

fő komponensek vagy szerelvények eltávolítását igényli; és/vagy

3.

végrehajtására egy légialkalmassági irányelvnek (AD) vagy egy légi alkalmasságot korlátozó tételnek (ALI) való megfelelés érdekében van szükség, hacsak azt az AD vagy az ALI külön nem engedélyezi; és/vagy

4.

speciális szerszámok vagy hitelesített eszközök használatát igényli (kivéve a nyomatékkulcsot és a csupaszoló szerszámot); és/vagy

5.

bevizsgáló berendezések használatát igényli, vagy különleges tesztelést ír elő (például roncsolásmentes vizsgálatot, rendszerteszteket vagy a repülőelektronikai berendezések üzem közbeni ellenőrzését); és/vagy

6.

bármilyen nem ütemezett különleges vizsgálatból (például durva leszállás közben végzett ellenőrzésből) áll; és/vagy

7.

az IFR műveletek szempontjából alapvető fontosságú rendszerekre hat ki; és/vagy

8.

fel van sorolva a VII. függelékben, vagy az M.A.502. pont rendelkezései szerint komponens-karbantartási feladatnak minősül.

A fenti 1–8. pontban felsorolt kritériumokat nem bírálhatják felül az »M.A.302. d) Karbantartási program« szerint kiadott kevésbé szigorú utasítások.

A légi jármű repülési kézikönyvében a légi jármű repülésre történő előkészítéséhez kapcsolódóként leírt feladatok (például vitorlázó repülőgép szárnyainak összeszerelése vagy repülés előtti ellenőrzés) elvégzése a pilóta feladatának tekintendő, nem pedig a pilóta-tulajdonos karbantartási feladatának, és ezért ezekkel kapcsolatban nincs szükség üzembe helyezési bizonyítványra.

c)

Pilóta-tulajdonos karbantartási és nyilvántartási feladatainak elvégzése

Az M.A.401. pont rendelkezéseiben megadott karbantartási adatoknak a pilóta-tulajdonos által végzett karbantartás során mindig rendelkezésre kell állniuk, és azoknak meg kell felelni. A pilóta-tulajdonos által végzett karbantartás leírásában említett részletes adatokat az M.A.803. pont d) bekezdésének megfelelően rögzíteni kell az üzembe helyezési bizonyítványban.

A pilóta-tulajdonosnak M.A.305. pont a) bekezdésével összhangban az elvégzett pilóta-tulajdonosi karbantartás befejezésétől számított 30 napon belül tájékoztatnia kell erről a légi jármű folyamatos légi alkalmasságáért felelős légialkalmasság-irányító szervezetet (ha van ilyen).”

2.

A 2042/2003/EK rendelet II. melléklete (145. rész) a következőképpen módosul:

1.

A 145.A.50. pont a) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Az üzembe helyezési bizonyítványt a szervezet nevében a megfelelően feljogosított tanúsító személy bocsátja ki, amikor ellenőrizték, hogy a szervezet minden megrendelt karbantartást megfelelő módon – a 145.A.70. pontban meghatározott eljárások szerint és figyelemmel a 145.A.45. pontban meghatározott karbantartási dokumentáció rendelkezésre állására és használatára – elvégzett, és nincs olyan ismert meg nem felelés, amely veszélyeztetné a repülésbiztonságot.”

2.

„A szervezetek jóváhagyása során alkalmazandó osztályok és kategóriák rendszere” című II. függelék 4. és 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„4.

Az A kategóriájú jogosultsági osztály azt jelenti, hogy a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott karbantartó szervezet elvégezheti a légi jármű karbantartási adatainak megfelelő karbantartási munkákat a légi járművön és annak bármely komponensén (beleértve a hajtóműveket és/vagy segédhajtóműveket (APU)), illetve, ha abba az illetékes hatóság beleegyezett, a komponensek komponens-karbantartási adatoknak megfelelő karbantartását is, amennyiben az adott komponensek be vannak szerelve a légi járműbe. Ugyanakkor ezek a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott, A osztályba sorolt karbantartó szervezetek átmenetileg el is távolíthatják ezeket a komponenseket karbantartás céljából, ha ezzel jobban hozzáférhetővé válik a komponens, kivéve azt az esetet, ha az eltávolítás olyan további karbantartást tesz szükségessé, amelyre ez az bekezdés nem jogosít fel. Ezt a karbantartó szervezet kézikönyvében lefektetett és a tagállam által elfogadható vizsgálati eljárás keretében kell ellenőrizni. A korlátozó rész megállapítja, hogy mi tartozik az ilyen jellegű karbantartások körébe, és ezzel meghatározza, hogy a jóváhagyás mire terjed ki.

5.

A B kategóriájú jogosultsági osztály azt jelenti, hogy a 145. rész szerin jóváhagyott karbantartó szervezet a hajtómű és/vagy a segédhajtómű karbantartási adatai alapján elvégezheti a kiszerelt hajtóműveknek és/vagy segédhajtóműveknek (APU) vagy a hajtómű és/vagy segédhajtómű komponenseinek karbantartási munkáit, illetve ha abba az illetékes hatóság kifejezetten beleegyezett, a komponens-karbantartási adatok alapján is elvégezheti ezeket, amennyiben az adott komponensek be vannak szerelve a hajtóműbe és/vagy a segédhajtóműbe. Ugyanakkor ezek a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott, B osztályba sorolt karbantartó szervezetek átmenetileg el is távolíthatják ezeket a komponenseket karbantartás céljából, ha ezzel jobban hozzáférhetővé válik a komponens, kivéve azt az esetet, ha az eltávolítás olyan további karbantartást tesz szükségessé, amelyre ez az bekezdés nem jogosít fel. A korlátozó rész megállapítja, hogy mi tartozik az ilyen jellegű karbantartások körébe, és ezzel meghatározza, hogy a jóváhagyás mire terjed ki. Egy a II. melléklet (145. rész) szerint jóváhagyott, B osztályba sorolt karbantartó szervezet a légi járműbe beszerelt hajtóművön az »alap-« és »üzemeltetési« karbantartás részeként is végrehajthat karbantartási munkákat, amennyiben azokat a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott ellenőrzési eljárásoknak megfelelően ellenőrzik. Amennyiben a tagállam ezeket a tevékenységeket engedélyezi, a karbantartó szervezet kézikönyvében meghatározott munkavégzési hatáskörben is fel kell tüntetni ezeket.”


28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/30


A BIZOTTSÁG 1057/2008/EK RENDELETE

(2008. október 27.)

az 1702/2003/EK rendelet melléklete II. függelékének a légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány (15a. számú EASA-űrlap) tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi rendelet, az 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 1056/2008/EK rendelet (2) módosította a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 2003. november 20-i 2042/2003/EK bizottsági rendeletet (3).

(2)

A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. szeptember 24-i 1702/2003/EK bizottsági rendelet (4) melléklete II. függelékében meghatározott légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítványt módosítani kell, hogy alkalmazkodjon a 2042/2003/EK rendelet változtatásaihoz.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések a 216/2008/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának és 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően az Ügynökség (5) által kiadott véleményen alapulnak.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 216/2008/EK rendelet 65. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELET:

1. cikk

A II. függelék légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány, az 1702/2003/EK rendelet mellékletében (21. rész) szereplő 15a. számú EASA-űrlap helyébe az e rendelet mellékletében meghatározott szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 27-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 79., 2008.3.19., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 5 oldalát.

(3)  HL L 315., 2003.11.28., 1. o.

(4)  HL L 243., 2003.9.27., 6. o.

(5)  02/2008. sz. vélemény.


MELLÉKLET

„II. függelék

Légialkalmassági felülvizsgálati bizonyítvány

Image


28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/32


A BIZOTTSÁG 1058/2008/EK RENDELETE

(2008. október 27.)

egy bejegyzett elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásából való törléséről (Arroz del Delta del Ebro [OFJ])

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Spanyolország kérelmét az „Arroz del Delta del Ebro” elnevezés törlésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért törölni kell ezen elnevezés bejegyzését.

(3)

A fenti okokra való figyelemmel tehát az elnevezést törölni kell az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásából.

(4)

Az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban vannak az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és eredetmegjelölések állandó bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés törlésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 314., 2007.12.22., 44. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály   Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva

SPANYOLORSZÁG

Arroz del Delta del Ebro (OFJ)


28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/34


A BIZOTTSÁG 1059/2008/EK RENDELETE

(2008. október 27.)

egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Arroz del Delta del Ebro vagy Arròs del Delta de l’Ebre [OEM])

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdése első albekezdésének megfelelően és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2) Spanyolország kérelmét az „Arroz del Delta del Ebro” vagy „Arròs del Delta de l’Ebre” elnevezés bejegyzésére.

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett az 510/2006/EK rendelet 7. cikke szerinti kifogás, ezért az említett elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 27-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL C 314., 2007.12.22., 46. o.


MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében felsorolt, emberi fogyasztásra szánt mezőgazdasági termékek:

1.6. osztály   Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva

SPANYOLORSZÁG

Arroz del Delta del Ebro vagy Arròs del Delta de l’Ebre (OEM)


IRÁNYELVEK

28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/36


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/94/EK IRÁNYELVE

(2008. október 22.)

a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 137. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló, 1980. október 20-i 80/987/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A munkavállalók alapvető szociális jogairól 1989. december 9-én elfogadott közösségi charta 7. pontja értelmében a belső piac megvalósulásának a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek javulását kell eredményeznie az Európai Közösségben, és ennek a javulásnak szükség esetén ki kell terjednie a foglalkoztatási rendelkezések egyes olyan elemeinek kidolgozására, mint a csoportos létszámleépítés és a csőd esetén alkalmazandó eljárások.

(3)

A munkáltató fizetésképtelensége esetén szükséges a munkavállalók védelméről rendelkezni és számukra egy minimális szintű védelmet biztosítani, különösen a fennálló követelések kifizetésének biztosítása érdekében, mindeközben figyelembe véve a Közösségen belüli kiegyensúlyozott gazdasági és szociális fejlődés szükségességét. E célból a tagállamok kötelesek egy olyan intézetet létrehozni, amely szavatolja az érintett munkavállalók fennálló követeléseinek teljesítését.

(4)

Az érintett munkavállalók méltányos védelmének biztosítása érdekében a fizetésképtelenség fogalmát a tagállamokban kialakult jogalkotási irányzatok figyelembevételével kell meghatározni, és ez a fogalom magában foglalja a felszámoláson kívüli egyéb, a fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárásokat is. Ezzel összefüggésben, a garanciaintézet felelősségének meghatározása érdekében a tagállamok megállapítják, hogy amennyiben a fizetésképtelenség többféle fizetésképtelenségi eljárást eredményez, azokat egyetlen fizetésképtelenségi eljárás keretében kezeljék.

(5)

Biztosítani kell, hogy az Európai Gyáriparosok és Munkáltatók Szervezeteinek Szövetsége (UNICE), az Állami Vállalatok Európai Központja (CEEP) és az Európai Szakszervezetek Szövetsége (ESZSZ) által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK irányelvben (5), az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelvben (6), valamint a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről szóló, 1991. június 25-i 91/383/EGK tanácsi irányelv (7) hatálya alá tartozó munkavállalókat ne zárják ki ennek az irányelvnek a hatálya alól.

(6)

A több tagállamban tevékenykedő vállalkozások fizetésképtelensége esetében és a munkavállalók jogainak az Európai Közösségek Bírósága joggyakorlatával összhangban való megerősítése érdekében a munkavállalók jogbiztonságának szavatolására olyan rendelkezéseket kell bevezetni, amelyek egyértelműen meghatározzák, hogy melyik intézet felelős ilyen esetekben a követelések kifizetéséért, továbbá a tagállamok illetékes közigazgatási hatóságai közötti együttműködés céljaként a munkavállalók fennálló követeléseinek mielőbbi rendezését határozza meg. Biztosítani kell továbbá a vonatkozó intézkedések megfelelő végrehajtását a tagállamok illetékes közigazgatási hatóságai közötti együttműködésről szóló rendelkezés meghozatalával.

(7)

A tagállamok korlátozhatják a garanciaintézetek felelősségét, amennyiben ez összeegyeztethető az irányelv szociális céljával, és figyelembe veszi a követelések különböző szintjeit.

(8)

A fizetésképtelenségi eljárások azonosításának megkönnyítése érdekében, különösen a határon átnyúló helyzetekben, rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok tájékoztassák a Bizottságot és a többi tagállamot a fizetésképtelenségi eljárások azon típusairól, amelyek esetében a garanciaintézet beavatkozik.

(9)

Mivel ezen irányelv célját a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ezen irányelv nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(10)

A Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az irányelv végrehajtásáról és alkalmazásáról, különös tekintettel a tagállamokban kialakuló új foglalkoztatási formákra.

(11)

Ez az irányelv nem érinti az I. melléklet C. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I.   FEJEZET

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

(1)   Ezen irányelvet a munkaszerződésből vagy munkaviszonyból származó, a 2. cikk (1) bekezdésének értelmében fizetésképtelen munkáltatókkal szembeni munkavállalói követelések esetén kell alkalmazni.

(2)   A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivételes esetekben kizárhatják a munkavállalók bizonyos kategóriáinak követeléseit egyéb olyan garanciaformák fennállása esetén, amelyekről megállapítást nyert, hogy a munkavállalónak az ezen irányelvből származó védelemmel azonos védelmet nyújtanak.

(3)   Amennyiben a nemzeti jogban alkalmazandó ilyen rendelkezés, a tagállamok továbbra is kizárhatják ezen irányelv hatálya alól:

a)

a természetes személy által alkalmazott háztartási alkalmazottakat;

b)

az olyan halászokat, akik bérezése a bevételből való részesedés formájában történik.

2. cikk

(1)   Ezen irányelv alkalmazásában fizetésképtelen a munkáltató, amennyiben a munkáltató fizetésképtelensége alapján az adott tagállam törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései szerinti kollektív eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, amely a munkáltató vagyonának részleges vagy teljes lefoglalásával, valamint felszámoló vagy hasonló feladatot ellátó személy kinevezésével jár, és az említett rendelkezések alapján az illetékes hatóság:

a)

elhatározta az eljárás megkezdését;

b)

vagy megállapította, hogy a munkáltató vállalkozása vagy üzeme végleg megszűnt, és a rendelkezésre álló eszközök nem elegendőek az eljárás megkezdésének biztosítására.

(2)   Ezen irányelv nem sérti az egyes tagállamok jogszabályaiban szereplő „munkavállaló”, „munkáltató”, „díjazás”, „megszerzett jogosultság” és „jövőbeli jogosultság” kifejezések meghatározásait.

Mindamellett a tagállamok az alábbi személyeket nem zárhatják ki ezen irányelv hatálya alól:

a)

a 97/81/EK irányelv szerint részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók;

b)

az 1999/70/EK irányelv szerint határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók;

c)

a 91/383/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése szerint munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók.

(3)   A tagállamok nem írhatnak elő minimális időtartamot a munkaszerződés vagy a munkaviszony tekintetében azokra a munkavállalókra nézve, akik ezen irányelv alapján terjesztenek elő követeléseket.

(4)   Ez az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a munkavállalók védelmét kiterjesszék a fizetésképtelenség más eseteire is, például a kifizetések tényleges és tartós leállítására, amelyet az (1) bekezdésben említett eljárásoktól eltérő, a nemzeti jog rendelkezései szerinti eljárásokkal állapítanak meg.

Ezek az eljárások ugyanakkor nem járnak garancianyújtási kötelezettséggel a többi tagállam intézetei számára a IV. fejezetben említett esetekben.

II.   FEJEZET

A GARANCIAINTÉZETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

3. cikk

A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 4. cikk hatálya alá tartozó garanciaintézetek biztosítsák a munkavállalók munkaszerződésből vagy munkaviszonyokból származó, fennálló követeléseinek a kielégítését, és amennyiben a nemzeti jog ezt előírja, a végkielégítést is a munkaviszony megszűnése esetén.

A garanciaintézet által átvállalt követelések azok a fennálló fizetési követelések, amelyek a tagállamok által meghatározott időpont előtti és/vagy – adott esetben – utáni időszakra vonatkoznak.

4. cikk

(1)   A tagállamok korlátozhatják a garanciaintézetek 3. cikkben említett felelősségét.

(2)   Amennyiben a tagállamok élnek az (1) bekezdésben említett lehetőséggel, akkor meghatározzák annak az időszaknak a hosszát, amely alatt a garanciaintézet köteles kifizetni a fennálló követeléseket. Ez az időszak azonban nem lehet rövidebb, mint a 3. cikk második bekezdésében említett időpont előtt és/vagy után a munkaviszony utolsó három hónapjára járó fizetési igényre vonatkozó időszak.

A tagállamok ezt a három hónapos minimális időszakot beszámítják a legalább hat hónapos referencia-időszakba.

A legalább 18 hónapos referencia-időszakot előíró tagállamok nyolc hétre korlátozhatják azt az időszakot, amely alatt a garanciaintézet teljesíti a fennálló követeléseket. Ebben az esetben a munkavállaló számára a legkedvezőbb időszakokat alkalmazzák a minimális időszakok kiszámítására.

(3)   A tagállamok felső határt állapíthatnak meg a garanciaintézet által teljesítendő kifizetésekre. Ezek a felső határok nem lehetnek alacsonyabb mértékűek, mint amely szociálisan összeegyeztethető ezen irányelv szociális céljával.

Amennyiben a tagállamok ezt a lehetőséget választják, tájékoztatják a Bizottságot a felső határ meghatározásának módszereiről.

5. cikk

A tagállamok meghatározzák a garanciaintézetek felépítésének, finanszírozásának és működésének részletes szabályait, különös tekintettel a következő alapelvekre:

a)

a garanciaintézetek vagyona a munkáltató működő tőkéjétől elkülönül és úgy kell kezelni, hogy a fizetésképtelenség miatt folytatott eljárásban ne legyen hozzáférhető;

b)

a munkáltatók hozzájárulnak a finanszírozásához, kivéve ha azt teljes mértékben az állami hatóságok biztosítják;

c)

a garanciaintézetek fizetési kötelezettségei függetlenek a finanszírozáshoz történő hozzájárulás kötelezettségének teljesítésétől.

III.   FEJEZET

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6. cikk

A tagállamok kiköthetik, hogy a 3., 4. és 5. cikk nem vonatkozik azokra a munkavállalói hozzájárulásokra, amelyek a törvényileg előírt nemzeti szociális biztonsági rendszerek, vagy a törvényileg előírt nemzeti szociális biztonsági rendszereken kívüli, foglakoztatási vagy foglalkoztatás-közi kiegészítő nyugdíjrendszerek alapján esedékesek.

7. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a törvényileg előírt nemzeti szociális biztonsági rendszerekben meghatározott biztosító intézeteknek fizetendő kötelező munkáltatói hozzájárulásnak a munkáltató fizetésképtelenségének bekövetkeztét megelőző nem fizetése ne érintse hátrányosan a munkavállalóknak az ilyen biztosító intézetekkel szemben fennálló ellátáshoz való jogosultságát, amennyiben a munkavállalói hozzájárulást a kifizetett munkabérekből levonták.

8. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a törvényileg előírt nemzeti szociális biztonsági rendszereken kívüli, foglakoztatási és foglalkoztatás-közi kiegészítő ellátórendszerek előírásai szerinti, az öregkori ellátásra vonatkozó, beleértve a túlélő hozzátartozók ellátását is, a már megszerzett vagy jövőbeli jogosultságaik tekintetében megteszik a szükséges intézkedéseket a munkavállalók és az olyan személyek érdekeinek védelmében, akik a munkáltató fizetésképtelenségének kezdetekor már kiléptek a munkáltató vállalkozásából vagy üzeméből.

IV.   FEJEZET

TRANSZNACIONÁLIS ESETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

9. cikk

(1)   Amennyiben egy, legalább két tagállam területén tevékenykedő vállalkozás a 2. cikk (1) bekezdése szerint fizetésképtelenné válik, akkor a munkavállalók fennálló követeléseinek teljesítéséért annak a tagállamnak az intézete felelős, amelynek területén az érintett munkavállalók munkát végeznek vagy szokásosan munkát végeznek.

(2)   A munkavállalók jogainak mértékét az illetékes garanciaintézetre vonatkozó jog határozza meg.

(3)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett esetekben a 2. cikk (1) bekezdésében említett fizetésképtelenségi eljárással összefüggésben hozott döntéseket – amely eljárás megindítását egy másik tagállamban kérelmezték – figyelembe vegyék a munkáltatónak az ezen irányelv szerinti fizetésképtelenségének megállapításakor.

10. cikk

(1)   A 9. cikk végrehajtása céljából a tagállamok rendelkeznek az illetékes közigazgatási hatóságaik és/vagy a 3. cikk első bekezdésben említett garanciaintézetek között a megfelelő információk cseréjéről, lehetővé téve különösen annak a garanciaintézetnek a tájékoztatását, amely a munkavállalók fennálló követeléseinek teljesítéséért felelős.

(2)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, valamint a többi tagállamot az illetékes közigazgatási hatóságaik és/vagy a garanciaintézeteik pontos adatairól és elérhetőségéről. A Bizottság ezt az információt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

V.   FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon lehetőségét, hogy a munkavállalókra nézve kedvezőbb törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket alkalmazzanak vagy vezessenek be.

Ezen irányelv végrehajtása semmiféle körülmények között sem indokolhatja a tagállamok jelenlegi helyzetéhez képest történő visszalépést, valamint az irányelv hatálya alá tartozó munkavállalók általános védelmi szintjének csökkenését.

12. cikk

Ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak azt a lehetőségét, hogy

a)

megtegyék a visszaélések elkerüléséhez szükséges intézkedéseket;

b)

a 3. cikkben említett fizetési kötelezettséget vagy a 7. cikkben említett garanciakötelezettséget megtagadják vagy csökkentsék, ha kitűnik, hogy a kötelezettség teljesítése a munkavállaló és munkáltató közötti különleges kapcsolatok, illetve a munkavállaló és munkáltató közötti összejátszást eredményező közös érdekek miatt nem indokolt;

c)

a 3. cikkben említett fizetési kötelezettséget vagy a 7. cikkben említett garanciakötelezettséget megtagadják vagy csökkentsék, amennyiben a munkavállaló maga vagy közeli hozzátartozóival együtt a munkáltató vállalkozása vagy üzeme jelentős részének tulajdonosa volt, és jelentős mértékben befolyásolta annak tevékenységeit.

13. cikk

A tagállamok értesítik a Bizottságot, valamint a többi tagállamot az ezen irányelv hatálya alá tartozó nemzeti fizetésképtelenségi eljárások típusáról, valamint minden velük kapcsolatos módosításról.

A Bizottság ezeket a közleményeket az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.

14. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

15. cikk

A Bizottság legkésőbb 2010. október 8-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv 1–4. cikkének, 9. és 10. cikkének, 11. cikke második bekezdésének, 12. cikke c) pontjának, valamint 13. és 14. cikkének a tagállamok általi végrehajtásáról és alkalmazásáról.

16. cikk

Az I. mellékletben meghatározott jogi aktusokkal módosított 80/987/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet C. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre való hivatkozásokat az ezen irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

17. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

18. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. október 22-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET


(1)  HL C 161., 2007.7.13., 75. o.

(2)  Az Európai Parlament 2007. június 19-i véleménye (HL C 146. E, 2008.6.12., 71. o.) és a Tanács 2008. szeptember 25-i határozata.

(3)  HL L 283., 1980.10.28., 23. o.

(4)  Lásd az I. melléklet A. és B. részét.

(5)  HL L 14., 1998.1.20., 9. o.

(6)  HL L 175., 1999.7.10., 43. o.

(7)  HL L 206., 1991.7.29., 19. o.


I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

(a 16. cikkben említettek szerint)

A Tanács 80/987/EGK irányelve

(HL L 283., 1980.10.28., 23. o.)

A Tanács 87/164/EGK irányelve

(HL L 66., 1987.3.11., 11. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/74/EK irányelve

(HL L 270., 2002.10.8., 10. o.)

B.   RÉSZ

Hatályon kívül nem helyezett módosító aktus

(a 16. cikkben említettek szerint)

Az 1994. évi csatlakozási okmány

C.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája

(a 16. cikkben említettek szerint)

Irányelv

Átültetés határideje

Alkalmazás napja

80/987/EGK

1983. október 23.

 

87/164/EGK

 

1986. január 1.

2002/74/EK

2005. október 7.

 


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 80/987/EGK irányelv

Ezen irányelv

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

8a. cikk

9. cikk

8b. cikk

10. cikk

9. cikk

11. cikk

10. cikk

12. cikk

10a. cikk

13. cikk

11. cikk (1) bekezdés

11. cikk (2) bekezdés

14. cikk

12. cikk

15. cikk

16. cikk

17. cikk

13. cikk

18. cikk

I. melléklet

II. melléklet


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/43


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 20.)

a Gallus gallus brojlercsirke-állományokban előforduló szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásáról

(az értesítés a C(2008) 5699. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/815/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszer okozta fertőzések kórokozóinak korlátozásáról szóló, 2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2160/2003/EK rendelet megfelelő és hatékony intézkedések meghozatalának biztosítását célozza annak érdekében, hogy a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás valamennyi lényeges szintjén, különösen az elsődleges termelés szintjén, kimutassák és korlátozzák a szalmonellát és más kórokozókat annak érdekében, hogy csökkentsék előfordulási gyakoriságukat és a közegészségügyre gyakorolt kockázatukat.

(2)

A rendelet előírja, hogy közösségi célkitűzéseket kell meghatározni a bizonyos állatpopulációkban előforduló, az 1. számú mellékletben felsorolt zoonózisok és zoonózis-kórokozók előfordulásainak csökkentésére.

(3)

A 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a brojlercsirkékben előforduló Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2007. június 12-i 646/2007/EK bizottsági rendelet (2) közösségi célkitűzést írt elő a Salmonella enteritidis és Salmonella typhimurium előfordulási gyakoriságának csökkentésére vonatkozóan az elsődleges termelés szintjén.

(4)

A közösségi célkitűzés elérése érdekében a tagállamoknak a 2160/2003/EK rendelettel összhangban a Gallus gallus brojlercsirke-állományokban előforduló szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló nemzeti programokat kell kidolgozniuk, és azokat be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz.

(5)

Bizonyos tagállamok benyújtottak ilyen programot, amelyek megfelelőnek minősültek a vonatkozó közösségi állat-egészségügyi jogszabályoknak, különösen a 2160/2003/EK rendeletnek.

(6)

Ezeket a nemzeti ellenőrzési programokat ezért jóvá kell hagyni.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mellékletben felsorolt tagállamok által benyújtott, a Gallus gallus brojlercsirke-állományokban előforduló szalmonellafertőzés ellenőrzésére irányuló nemzeti programokat a Bizottság jóváhagyja.

2. cikk

Ezt a határozatot 2008. december 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 20-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

(2)  HL L 151., 2007.6.13., 21. o.


MELLÉKLET

Belgium

Bulgária

Cseh Köztársaság

Dánia

Németország

Észtország

Írország

Görögország

Spanyolország

Franciaország

Olaszország

Ciprus

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Málta

Magyarország

Hollandia

Ausztria

Lengyelország

Portugália

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Finnország

Svédország

Egyesült Királyság


28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/46


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 20.)

a 2003/467/EK határozat Lengyelország egyes közigazgatási egységeinek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentessé nyilvánításának tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 5987. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/816/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak D. melléklete I. fejezetének E. szakaszára,

mivel:

(1)

A 64/432/EGK irányelv D. mellékletének rendelkezései szerint – a szarvasmarha-állományok tekintetében – egy tagállam vagy egy tagállam valamely része hivatalosan akkor tekinthető mentesnek a szarvasmarhák enzootikus leukózisától, ha megfelel az irányelvben meghatározott bizonyos feltételeknek.

(2)

A tagállamok azon régiói, amelyeket a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentesnek nyilvánítottak, az egyes tagállamok vagy a tagállamok egyes régiói szarvasmarha-állományainak hivatalosan tuberkulózismentes, brucellózismentes és szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes státusa megállapításáról szóló, 2003. június 23-i 2003/467/EK bizottsági határozatban (2) vannak felsorolva.

(3)

Lengyelország most olyan dokumentációt nyújtott be a Bizottságnak, amely igazolja a 64/432/EGK irányelvben előírt megfelelő feltételek teljesítését annak érdekében, hogy a mazóviai vajdaságon, a podlaski vajdaságon és a warmiai-mazúri vajdaságon (azaz felsőbb szintű közigazgatási egységen) belül 29 powiatot (közigazgatási egységet) Lengyelországnak a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentes régióivá lehessen nyilvánítani.

(4)

A Lengyelország által benyújtott dokumentáció értékelését követően ezeket a lengyelországi régiókat a tagállamnak a szarvasmarhák enzootikus leukózisától hivatalosan mentes régióiként kell elismerni.

(5)

A 2003/467/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/467/EK határozat III. melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 20-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

(2)  HL L 156., 2003.6.25., 74. o.


MELLÉKLET

A 2003/467/EK határozat III. mellékletének 2. fejezetében a Lengyelországra vonatkozó második rész helyébe az alábbi szöveg lép:

„Lengyelországban:

Alsó-sziléziai vajdaság

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Lublini vajdaság

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Kujávia-pomerániai vajdaság

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Lódzi vajdaság

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Kis-lengyelországi vajdaság

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Mazóviai vajdaság

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Opolei vajdaság

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Kárpátaljai vajdaság

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Podlaski vajdaság

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Sziléziai vajdaság

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Świętokrzyski vajdaság

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Warmiai-mazúri vajdaság

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Nagy-lengyelországi vajdaság

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.”


28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/49


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 22.)

a 2007/777/EK határozatnak az Új-Kaledóniából a Közösségbe irányuló egyes húskészítmények behozatala tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2008) 6050. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/817/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének a) pontjára,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 8. cikke bevezető mondatára, 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére és 8. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 29-i 2007/777/EK bizottsági határozat (3) szabályokat állapít meg az emberi fogyasztásra szánt egyes húskészítmény-szállítmányok Közösségbe irányuló behozatalának vonatkozásában. Az említett határozat II. mellékletének 2. része tartalmazza azon harmadik országok és országrészek jegyzékét, amelyekből az ilyen termékek behozatalát engedélyezni kell. Az említett határozat meghatározza továbbá a bizonyítványmintákat és az e termékek esetében előírt kezelésekre vonatkozó szabályokat.

(2)

Új-Kaledónia kérte, hogy engedélyezzék a háziasított szarvasmarhafélékből, vadhúsból, továbbá az említett állatok egyes részeiből származó húskészítmények Közösségbe irányuló behozatalának engedélyezését.

(3)

A Bizottság ellenőrzést végzett Új-Kaledóniában, amely bizonyította, hogy az említett ország illetékes hatósága a 2002/99/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban megfelelő biztosítékokat nyújt a közösségi jogszabályoknak való megfelelés tekintetében.

(4)

Helyénvaló tehát a háziasított szarvasmarhafélékből, vadhúsból, továbbá az említett állatok egyes részeiből származó húskészítmények Közösségbe irányuló behozatalának engedélyezése a 2007/777/EK irányelv II. mellékletének 4. részében meghatározott, az említett termékeken állat-egészségügyi célból végzett, nem specifikus kezelés alkalmazásával.

(5)

A 2007/777/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2007/777/EK határozat II. mellékletének 2. része helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 22-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 62., 1993.3.15., 49. o.

(2)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(3)  HL L 312., 2007.11.30., 49. o.


MELLÉKLET

„2.   RÉSZ

Azok a harmadik országok vagy részeik, ahonnan húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek EU-ba irányuló behozatala engedélyezve van

(a táblázatban használt kódok értelmezéséhez lásd e melléklet 4. részét)

ISO-kód

Származási ország vagy országrész

1.

Háziasított szarvasmarhafélék

2.

Tenyésztett hasított körmű vadak

(sertésfélék kivételével)

Háziasított juhfélék/kecskefélék

1.

Háziasított sertésfélék

2.

Tenyésztett hasított körmű vadak

(sertésfélék)

Háziasított egypatás állatok

1.

Baromfik

2.

Tenyésztett vadszárnyas

(laposmellű futómadár kivételével)

Tenyésztett laposmellű futómadarak

Házinyúl és tenyésztett nyúlfélék

Hasított körmű vadon élő állatok

(sertésfélék kivételével)

Vaddisznó

Vadon élő egypatás állatok

Vadon élő nyúlfélék

(üregi és mezei nyúl)

Szárnyas vadak

Vadon élő emlősállatok

(a patás állatok, egypatás állatok és a nyúlfélék kivételével)

AR

Argentína AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentína AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentína AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Ausztrália

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazília

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazília BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brazília BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazília BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarusz

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Svájc (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Chile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kína

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Kína CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiópia

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grönland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Horvátország

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Izland

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Dél-Korea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marokkó

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Montenegró

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaszkár

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexikó

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malajzia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malajzia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namíbia (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Új-Kaledónia

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Új-Zéland

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Szerbia (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Oroszország

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Szingapúr

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Szváziföld

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thaiföld

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunézia

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Törökország

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajna

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Egyesült Államok

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Dél-Afrika (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Nincs előírt bizonyítvány és az ilyen faj húsát tartalmazó húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek nincsenek engedélyezve.”


(1)  A pasztőrözött húskészítmények és a biltong esetében alkalmazandó kezelési minimumkövetelmények tekintetében lásd e melléklet 3. részét.

(2)  A 2002. március 1-je után levágott állatokból nyert friss húsból készült húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek esetében.

(3)  Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodással összhangban.

(4)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; ideiglenes kód, amely nem érinti az országnak az Egyesült Nemzetekben jelenleg zajló tárgyalások lezárását követően adott végleges elnevezését.

(5)  Kivéve Koszovót az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában foglalt meghatározása alapján.

XXX

Nincs előírt bizonyítvány és az ilyen faj húsát tartalmazó húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek nincsenek engedélyezve.”


28.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.