ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 281

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. október 24.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 1040/2008/EK rendelete (2008. október 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1041/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a Kanadában különleges behozatali bánásmódban részesíthető marha- és borjúhús exporttámogatására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (kodifikált változat)

3

 

 

A Bizottság 1042/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítéléséről

7

 

 

A Bizottság 1043/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

8

 

 

A Bizottság 1044/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

10

 

 

A Bizottság 1045/2008/EK rendelete (2008. október 23.) a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

14

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/809/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. október 14.) bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2008) 5894. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

16

 

 

2008/810/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. október 21.) az állategészségügy és az élő állatok területén működő egyes közösségi referencialaboratóriumoknak 2008 második felében nyújtott közösségi pénzügyi támogatásról (az értesítés a C(2008) 5976. számú dokumentummal történt)

30

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2008/811/EK

 

*

Az EK–Svájc vegyes bizottság 2/2008 határozata (2008. szeptember 24.) a 2. jegyzőkönyv III. és IVb. táblázatának helyettesítéséről

32

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 93/52/EGK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan brucellózismentessé (B. melitensis) nyilvánítása, valamint a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan szarvasmarha-tuberkolózistól és szarvasmarha-brucellózistól mentessé és Lengyelország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. január 30-i 2008/97/EK bizottsági határozathoz (HL L 32., 2008.2.6.)

35

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/1


A BIZOTTSÁG 1040/2008/EK RENDELETE

(2008. október 23.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. október 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 23-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

106,4

MA

53,9

MK

47,0

TR

83,7

ZZ

72,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

169,7

ZZ

166,1

0709 90 70

TR

139,7

ZZ

139,7

0805 50 10

AR

106,8

TR

98,3

ZA

80,1

ZZ

95,1

0806 10 10

BR

231,3

TR

122,0

US

223,5

ZZ

192,3

0808 10 80

CA

97,3

CL

72,8

CN

92,6

MK

32,9

NZ

109,7

US

140,7

ZA

93,9

ZZ

91,4

0808 20 50

CL

60,3

CN

110,4

TR

125,5

ZZ

98,7


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/3


A BIZOTTSÁG 1041/2008/EK RENDELETE

(2008. október 23.)

a Kanadában különleges behozatali bánásmódban részesíthető marha- és borjúhús exporttámogatására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen a rendelet 172. cikkének (2) bekezdésére, annak 4. cikkével összefüggésben,

mivel:

(1)

A Kanadában különleges behozatali bánásmódban részesíthető marha- és borjúhús exporttámogatásra vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1445/95/EK rendelet módosításáról szóló, 1996. október 25-i 2051/96/EK bizottsági rendeletet (2) jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A GATT XXIV:6 cikke alapján egyes harmadik országokkal folytatott tárgyalások eredményeinek elfogadásáról és egyéb kapcsolódó kérdésekről szóló, 1995. december 22-i 95/591/EK tanácsi határozat (4) (Egyesült Államok és Kanada) IV. mellékletében említett, az Európai Közösség és Kanada között a GATT XXIV:6 cikke keretében folytatott tárgyalások lezárásaként létrejött megállapodás értelmében a Kanadának szánt friss, hűtött vagy fagyasztott marha- és borjúhúsra adható exporttámogatást évi 5 000 tonnára korlátozzák.

(3)

Ezt a megállapodást az eseti közösségi kiviteli engedélyek iránti kérelmek alapján kell működtetni összhangban a marha- és borjúhúságazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó alkalmazási szabályokról szóló, 2008. április 21-i 382/2008/EK bizottsági rendelettel (átdolgozás) (5). A kanadai vámhatóságoknak be kell mutatni az azonossági bizonyítványokat. Meg kell határozni az ilyen azonossági bizonyítványok jellegét és azok felhasználására vonatkozó eljárásokat.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Ez a rendelet megállapítja a naptári évenként 5 000 tonnányi közösségi származású, különleges bánásmódra jogosult, friss, hűtött vagy fagyasztott marha- és borjúhús Kanadába irányuló exportjának egyes részletes alkalmazási szabályait.

(2)   Az (1) bekezdésben említett húsnak meg kell felelnie a Kanada által meghatározott egészségvédelmi követelményeknek; csak az exportra szánt áru vámkezelése előtt legfeljebb két hónappal levágott állatok húsa exportálható.

2. cikk

A 3. cikkben meghatározott azonossági bizonyítványt az exportra szánt hús vámkezelése során, a kérelmező kérésére, valamint a 382/2008/EK rendelet. 15. cikkével összhangban kiállított kiviteli engedély és azon állatok levágásának idejét feltüntető állat-egészségügyi bizonyítvány bemutatása ellenében kell kiállítani, amelyből az exportra szánt hús származik.

3. cikk

(1)   Az azonossági bizonyítványt legalább egy másolattal, az I. mellékletben található mintának megfelelő formanyomtatványon kell kiállítani.

A bizonyítványt angol nyelven, 210 × 297 mm méretű fehér papírlapon kell kinyomtatni. Valamennyi bizonyítványt a 4. cikkben említett vámhivatal által kiállított egyéni sorszámmal látnak el.

Az exportáló tagállam előírhatja, hogy a területén használt bizonyítványokat az angol mellett a tagállam hivatalos nyelveinek egyikén is kinyomtassák.

(2)   A másolatokat az eredeti példányokéval megegyező sorszámmal kell ellátni. Az eredeti példányon és a másolaton minden adatot géppel vagy kézírással, utóbbi esetben tintával, nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni.

4. cikk

(1)   Az azonossági bizonyítványt és másolatait annak a vámhivatalnak kell kiállítani, ahol az exportra szánt húst vámkezelik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vámhivatal a megfelelő rovatban hitelesíti az azonossági bizonyítványt, majd egy másolat megtartásával átadja azt az érintett félnek.

5. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a kibocsátott azonossági bizonyítványok tárgyát képező termékek származásának és jellegének ellenőrzésére.

6. cikk

A 2051/96/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 274., 1996.10.26., 18. o.

(3)  Lásd a II. mellékletet.

(4)  HL L 334., 1995.12.30., 25. o.

(5)  HL L 115., 2008.4.29., 10. o.


I. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett azonossági bizonyítvány

Image


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosítása

Bizottság rendelete 2051/96/EK

(HL L 274., 1996.10.26., 18. o.)

 

Bizottság rendelete 2333/96/EK

(HL L 317., 1996.12.6., 13. o.)

Kizárólag az 1. cikk


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2051/96/EK rendelet

Ez a rendelet

1–5. cikk

1–5. cikk

6. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet


24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/7


A BIZOTTSÁG 1042/2008/EK RENDELETE

(2008. október 23.)

a 619/2008/EK rendelettel előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a vajra alkalmazott export-visszatérítés nem odaítéléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésére összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1)

Az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló, 2008. június 27-i 619/2008/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati eljárásról rendelkezik.

(2)

Az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítések mértékének rögzítése céljából kiírt pályázati eljárásokra vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 10-i 1454/2007/EK bizottsági rendelet (3) 6. cikkének megfelelően és a pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok értékelését követően helyénvaló nem odaítélni a 2008. október 21-én lezáruló beadási időszakra alkalmazandó visszatérítést.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 619/2008/EK rendelettel megnyitott állandó pályázati felhívás keretében a 2008. október 21-én lezáruló beadási időszakra alkalmazott export-visszatérítés odaítélésére a rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékek és rendeltetési helyek esetében nem kerül sor.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. október 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 23-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

(3)  HL L 325., 2007.12.11., 69. o.


24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/8


A BIZOTTSÁG 1043/2008/EK RENDELETE

(2008. október 23.)

a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésére, valamint 170. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EGK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet I. mellékletének XVII. részében szereplő termékek világpiaci árai és ugyanezen termékek Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Tekintettel a sertéshús piacának jelenlegi helyzetére, indokolt az 1234/2007/EK rendelet 162–164., 167 és 169–170. cikkében szereplő szabályoknak és kritériumoknak megfelelően export-visszatérítést meghatározni.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése értelmében a visszatérítést rendeltetési hely szerint differenciálni lehet, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek a Közösségen belül szabadon mozoghatnak, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt egészségügyi jelölés. Ezenkívül a szóban forgó termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3), valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglalt előírásoknak is.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltétel mellett.

(2)   Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értelmében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, nevezetesen az engedélyezett létesítményben történő előállításra, valamint a 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezetében az egészségügyi jelölés tekintetében megállapított előírásoknak való megfelelésre vonatkozó követelményeknek.

2. cikk

E rendelet 2008. október 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 23-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 3. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 83. o.


MELLÉKLET

A 2008. október 24-től alkalmazandó export-visszatérítések a sertéshúságazatban

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

A visszatérítés összege

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Megj.: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetésihely-kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) kerültek meghatározásra.


24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/10


A BIZOTTSÁG 1044/2008/EK RENDELETE

(2008. október 23.)

a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 164. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésére, valamint 170. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EGK rendelet 162. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint az ugyanezen rendelet I. mellékletének XV. részében szereplő termékek világpiaci árai és ugyanezen termékek Közösségen belüli árai közötti különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

Tekintettel a marhahús piacának jelenlegi helyzetére, indokolt az 1234/2007/EK rendelet 162–164. és 167–170. cikkében szereplő szabályoknak és kritériumoknak megfelelően export-visszatérítést meghatározni.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkének (1) bekezdése értelmében a visszatérítést rendeltetési hely szerint differenciálni lehet, különösen amennyiben ezt a világpiaci helyzet, egyes piacok sajátos követelményei vagy a Szerződés 300. cikkével összhangban kötött megállapodásokból eredő kötelezettségek szükségessé teszik.

(4)

Csak azokra a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek a Közösségen belül szabadon mozoghatnak, és amelyeken szerepel az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt egészségügyi jelölés. Ezenkívül a szóban forgó termékeknek meg kell felelniük az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3), valamint az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) foglalt előírásoknak is.

(5)

Az egyes csontozott marhahúsokra nyújtott különleges export-visszatérítésekre vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 2007. november 21-i 1359/2007/EK bizottsági rendelet (5) 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelően a kifizetendő különleges visszatérítést csökkenteni kell, ha az exportálandó csontozott húsmennyiség a kicsontozással előállított részek teljes tömegének kevesebb mint 95 %-át, de legalább 85 %-át teszi ki.

(6)

A 680/2008/EK bizottsági rendeletet (6) következésképpen hatályon kívül kell helyezni és helyette egy új rendeletet kell alkotni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 164. cikkében foglaltaknak megfelelően export-visszatérítést kell nyújtani az e rendelet mellékletében meghatározott termékekre az ugyanott meghatározott összegek erejéig, az e cikk (2) bekezdésében előírt feltétel mellett.

(2)   Azoknak a termékeknek, amelyekre az (1) bekezdés értelmében visszatérítés nyújtható, meg kell felelniük a 852/2004/EK és a 853/2004/EK rendelet vonatkozó előírásainak, nevezetesen az engedélyezett létesítményben történő előállításra, valamint a 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezetében az egészségügyi jelölés tekintetében megállapított előírásoknak való megfelelésre vonatkozó követelményeknek.

2. cikk

Az 1359/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésében említett esetben a 0201 30 00 9100 termékkód alá tartozó termékek esetében a visszatérítés 100 kilogrammonként 7 euróval csökken.

3. cikk

A 680/2008/EK rendelet hatályát veszti.

4. cikk

E rendelet 2008. október 24-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 23-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 22. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 1. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 3. o.

(4)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o., helyesbítés: HL L 226., 2004.6.25., 83. o.

(5)  HL L 304., 2007.11.22., 21. o.

(6)  HL L 190, 2008.7.18., 3. o.


MELLÉKLET

A marhahúságazatban 2008. október 24-től alkalmazandó export-visszatérítések

Termékkód

Rendeltetési hely

Mértékegység

Visszatérítések összege

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg élőtömeg

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

48,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

48,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

61,0

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

36,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

22,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

84,7

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

49,8

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg nettó tömeg

50,8

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

29,9

EG

EUR/100 kg nettó tömeg

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

16,3

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

CA (5)

EUR/100 kg nettó tömeg

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg nettó tömeg

22,6

B03

EUR/100 kg nettó tömeg

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg nettó tömeg

20,7

Megjegyzés: A termékkódokat és az „A” sorozatba tartozó rendeltetésihely-kódokat a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A rendeltetésihely-kódokat az 1883/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) határozza meg.

A többi rendeltetési hely meghatározása a következő:

B00

:

minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, fedélzeti ellátmány és a Közösségből való kivitelnek minősülő rendeltetési helyek).

B02

:

B04, valamint az EG kódú rendeltetési hely.

B03

:

Albánia, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Koszovót (), Montenegró, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, hajó- és repülőgép-fedélzeti ellátmány (a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36., 45. és – adott esetben – 44. cikkében említett rendeltetési helyek).

B04

:

Törökország, Ukrajna, Belarusz, Moldova, Oroszország, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Marokkó, Algéria, Tunézia, Líbia, Libanon, Szíria, Irak, Irán, Izrael, Ciszjordánia/Gázai övezet, Jordánia, Szaúd-Arábia, Kuvait, Bahrein, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Omán, Jemen, Pakisztán, Srí Lanka, Mianmar (Burma), Thaiföld, Vietnam, Indonézia, Fülöp-szigetek, Kína, Észak-Korea, Hongkong, Szudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Csád, Zöld-foki-szigetek, Szenegál, Gambia, Bissau-Guinea, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Elefántcsontpart, Ghána, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Közép-afrikai Köztársaság, Egyenlítői-Guinea, São Tomé és Príncipe, Gabon, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Ruanda, Burundi, Szent Ilona és kapcsolt területei, Angola, Etiópia, Eritrea, Dzsibuti, Szomália, Uganda, Tanzánia, Seychelle-szigetek és kapcsolt területei, Brit Indiai-óceáni Terület, Mozambik, Mauritius, Comore-szigetek, Mayotte, Zambia, Malawi, Dél-Afrika, Lesotho.


(1)  Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244.sz. határozata szerint.

(2)  A termék csak a 433/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 104., 2007.4.21., 3. o.) melléklete szerinti bizonyítvány bemutatása mellett sorolható ebbe az alszámba.

(3)  A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1359/2007/EK bizottsági rendeletben (HL L 304., 2007.11.22., 21. o.) és, adott esetben, az 1741/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 329., 2006.11.25., 7. o.) előírt feltételek.

(4)  Az 1643/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 308., 2006.11.8., 7. o.) meghatározott feltételek mellett.

(5)  A 2051/96/EK bizottsági rendeletben (HL L 274., 1996.10.26., 18. o.) meghatározott feltételek mellett.

(6)  A visszatérítés feltétele, hogy teljesüljenek az 1731/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 325., 2006.11.24., 12. o.) előírt feltételek.

(7)  A zsiradék nélküli színhústartalmat a 2429/86/EGK bizottsági rendelet (HL L 210., 1986.8.1., 39. o.) mellékletében leírt analitikai eljárás szerint kell megállapítani.

Az „átlagos tartalom” a 765/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 117., 2002.5.4., 6. o.) 2. cikkének (1) bekezdése szerinti minta mennyiségére utal. A mintát az adott tételnek a legmagasabb kockázatot jelentő részéből kell venni.


24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/14


A BIZOTTSÁG 1045/2008/EK RENDELETE

(2008. október 23.)

a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 143. cikkére,

tekintettel az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről szóló, 1975. október 29-i 2783/75/EGK tanácsi rendeletre és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1484/95/EK bizottsági rendelet (2) a baromfihús- és tojáságazat, valamint a tojásfehérje vonatkozásában megállapította a kiegészítő importvámok alkalmazási rendszerének végrehajtási szabályait, és rögzítette a kiegészítő importvámokat.

(2)

Az irányadó árak meghatározásának alapjául szolgáló, rendszeresen ellenőrzött adatokból megállapítható, hogy az irányadó árakat bizonyos baromfihús- és tojáságazati termékek, illetve a tojásfehérje behozatala vonatkozásában, a származási hely szerinti árkülönbségek figyelembevétele mellett, módosítani kell. Ezért indokolt közzétenni az irányadó árakat.

(3)

A piaci helyzetre való tekintettel e módosítást a lehető legrövidebb időn belül alkalmazni kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1484/95/EK rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 23-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 145., 1995.6.29., 47. o.


MELLÉKLET

a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásfehérjére vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. október 23-i bizottsági rendelethez

„I. MELLÉKLET

KN-kód

Árumegnevezés

Irányadó ár

(EUR/100 kg)

A 3. cikk (3) bekezdésében említett biztosíték

(EUR/100 kg)

Származási hely (1)

0207 12 10

Tisztított és bontott, 70 %-os csirke, fagyasztva,

111,1

0

BR

122,9

0

AR

0207 12 90

Tisztított és bontott, 65 %-os csirke, fagyasztva,

128,2

0

BR

130,2

0

AR

0207 14 10

Gallus domesticus darabolva, csont nélkül, fagyasztva,

226,5

22

BR

253,7

14

AR

306,4

0

CL

0207 14 50

Csirkemell, fagyasztva

213,3

0

BR

0207 14 60

Csirkecomb, fagyasztva

113,6

9

BR

0207 14 70

A csirke más részei, fagyasztva

102,7

77

BR

0207 25 10

Tisztított és bontott, 80%-os pulyka, fagyasztva

174,4

0

BR

0207 27 10

Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

316,7

0

BR

282,7

4

CL

0408 11 80

Tojássárgája

473,4

0

AR

0408 91 80

Tojás, héj nélkül, szárítva

461,0

0

AR

1602 32 11

Kakas- vagy tyúkkészítmény főzés nélkül

200,4

26

BR


(1)  Az 1833/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) megállapított nómenklatúra. A »ZZ« kód jelentése »egyéb származási hely«.”


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Bizottság

24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/16


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 14.)

bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről

(az értesítés a C(2008) 5894. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/809/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról szóló, 2007. december 4-i 1451/2007/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja azon hatóanyagok jegyzékét, amelyeket a 98/8/EK irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe való felvétel lehetősége szempontjából meg kell vizsgálni.

(2)

Számos, az említett jegyzékbe felvett hatóanyag-/terméktípus-kombináció esetében vagy minden résztvevő visszalépett a felülvizsgálati programból, vagy pedig az értékelésre kijelölt referens tagállam nem nyújtott be hiánytalan dossziét az 1451/2007/EK rendelet 9. cikkében és 12. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül.

(3)

Következésképpen a Bizottság – az 1451/2007/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése, 12. cikkének (1) bekezdése és 13. cikkének (5) bekezdése alapján – ennek megfelelően értesítette a tagállamokat. Ezt az információt 2007. november 8-án elektronikus úton is nyilvánosságra hozták.

(4)

Az említett közzétételt követő három hónapon belül egyetlen személy vagy tagállam sem jelezte, hogy az érintett hatóanyagok és terméktípusok esetében átvenné a résztvevő szerepét.

(5)

Az 1451/2007/EK rendelet 12. cikkének (5) bekezdése értelmében az érintett hatóanyagokat és terméktípusokat ezért nem helyénvaló felvenni a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe.

(6)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Biocid Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az ezen határozat mellékletében feltüntetett hatóanyagok és terméktípusok nem kerülnek felvételre a 98/8/EK irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe.

2. cikk

Az 1451/2007/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének alkalmazása céljából ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő naptól kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 14-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(2)  HL L 325., 2007.12.11., 3. o.


MELLÉKLET

Név

EC-szám

CAS-szám

Terméktípus

Referens tagállam

Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappaO)diazéniumato(2-)]-réz

 

312600-89-8

2

AT

Bisz[1-ciklohexil-1,2-di(hidroxi-kappaO)diazéniumato(2-)]-réz

 

312600-89-8

6

AT

Bronopol

200-143-0

52-51-7

1

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

3

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

4

ES

Bronopol

200-143-0

52-51-7

13

ES

Klórkrezol

200-431-6

59-50-7

4

FR

Hangyasav

200-579-1

64-18-6

1

BE

Hangyasav

200-579-1

64-18-6

13

BE

Benzoésav

200-618-2

65-85-0

1

DE

Benzoésav

200-618-2

65-85-0

2

DE

Benzoésav

200-618-2

65-85-0

6

DE

Propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

3

DE

Propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

Szalicilsav

200-712-3

69-72-7

6

LT

Propán-1-ol

200-746-9

71-23-8

3

DE

Citromsav

201-069-1

77-92-9

2

BE

Citromsav

201-069-1

77-92-9

3

BE

Szimklozén

201-782-8

87-90-1

6

UK

Klórxilenol

201-793-8

88-04-0

1

BE

Klórxilenol

201-793-8

88-04-0

2

BE

Klórxilenol

201-793-8

88-04-0

3

BE

Klórxilenol

201-793-8

88-04-0

4

BE

Klórxilenol

201-793-8

88-04-0

5

BE

Klórxilenol

201-793-8

88-04-0

6

BE

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

2

IE

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

3

IE

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

4

IE

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

6

IE

Diklorofén

202-567-1

97-23-4

13

IE

Triklokarbán

202-924-1

101-20-2

1

SK

Triklokarbán

202-924-1

101-20-2

2

SK

Triklokarbán

202-924-1

101-20-2

4

SK

Glioxál

203-474-9

107-22-2

6

FR

Hexa-2,4-diénsav/Szorbinsav

203-768-7

110-44-1

1

DE

Hexa-2,4-diénsav/Szorbinsav

203-768-7

110-44-1

2

DE

Hexa-2,4-diénsav/Szorbinsav

203-768-7

110-44-1

3

DE

Hexa-2,4-diénsav/Szorbinsav

203-768-7

110-44-1

4

DE

Hexa-2,4-diénsav/Szorbinsav

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-diklór-5,5-dimetil-hidantoin

204-258-7

118-52-5

2

NL

Klorofén

204-385-8

120-32-1

1

N

Klorofén

204-385-8

120-32-1

4

N

Klorofén

204-385-8

120-32-1

6

N

Benzil-benzoát

204-402-9

120-51-4

2

UK

Benzetónium-klorid

204-479-9

121-54-0

1

BE

Cetilpiridinium-klorid

204-593-9

123-03-5

1

UK

Cetilpiridinium-klorid

204-593-9

123-03-5

3

UK

Cetilpiridinium-klorid

204-593-9

123-03-5

4

UK

Cetilpiridinium-klorid

204-593-9

123-03-5

5

UK

Nitrometilidin-trimetanol

204-769-5

126-11-4

2

UK

Nitrometilidin-trimetanol

204-769-5

126-11-4

3

UK

Nitrometilidin-trimetanol

204-769-5

126-11-4

6

UK

Nitrometilidin-trimetanol

204-769-5

126-11-4

13

UK

Tozilklóramid-nátrium

204-854-7

127-65-1

1

ES

Tozilklóramid-nátrium

204-854-7

127-65-1

6

ES

Kálium-dimetil-ditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

2

UK

Kálium-dimetil-ditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

4

UK

Kálium-dimetil-ditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

6

UK

Kálium-dimetil-ditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

13

UK

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

2

UK

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

3

UK

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

4

UK

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

5

UK

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

6

UK

Nátrium-dimetil-ditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

13

UK

Kaptán

205-087-0

133-06-2

6

IT

Tiram

205-286-2

137-26-8

2

BE

Tiram

205-286-2

137-26-8

6

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

2

BE

Ziram

205-288-3

137-30-4

6

BE

Kálium-metil-ditiokarbamát

205-292-5

137-41-7

2

CZ

Metam-nátrium

205-293-0

137-42-8

2

BE

Metam-nátrium

205-293-0

137-42-8

4

BE

Metam-nátrium

205-293-0

137-42-8

6

BE

Metam-nátrium

205-293-0

137-42-8

13

BE

Dinátrium-cianoditiokarbamát

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-bisz(hidroximetil)karbamid

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-bisz(hidroximetil)karbamid

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-bisz(hidroximetil)karbamid

205-444-0

140-95-4

13

HU

Nabam

205-547-0

142-59-6

2

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

4

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

6

PL

Nabam

205-547-0

142-59-6

13

PL

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

6

ES

Diuron

206-354-4

330-54-1

6

DK

Nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

1

DE

Nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

2

DE

Nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

6

DE

Hidroxil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

2

FR

Hidroxil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

6

FR

Hidroxil-2-piridon

212-506-0

822-89-9

13

FR

2,6-dimetil-1,3-dioxan-4-il-acetát

212-579-9

828-00-2

2

AT

2,6-dimetil-1,3-dioxan-4-il-acetát

212-579-9

828-00-2

6

AT

2,6-dimetil-1,3-dioxan-4-il-acetát

212-579-9

828-00-2

13

AT

Tetradónium-bromid

214-291-9

1119-97-7

1

N

4,5-diklór-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-diklór-3H-1,2-ditiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

6

PL

Nátrium-tetraborát, vízmentes

215-540-4

1330-43-4

1

NL

Nátrium-tetraborát, vízmentes

215-540-4

1330-43-4

2

NL

Nátrium-tetraborát, vízmentes

215-540-4

1330-43-4

13

NL

2,4-diklórbenzil-alkohol

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

2,4-diklórbenzil-alkohol

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

2,4-diklórbenzil-alkohol

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

Klórtalonil

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

4

SI

Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát

220-767-7

51580-86-0

1

UK

Nátrium-diklór-izocianurát-dihidrát

220-767-7

51580-86-0

6

UK

Troklozén-nátrium

220-767-7

2893-78-9

1

UK

Troklozén-nátrium

220-767-7

2893-78-9

6

UK

Mecetrónium-etil-szulfát

221-106-5

3006-10-8

2

PL

Bisz(triklórmetil)-szulfon

221-310-4

3064-70-8

6

LT

(Etiléndioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

3

PL

(Etiléndioxi)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

4

PL

Nátrium-2,4,6-triklórfenolát

223-246-2

3784-03-0

2

IE

Nátrium-2,4,6-triklórfenolát

223-246-2

3784-03-0

3

IE

Nátrium-2,4,6-triklórfenolát

223-246-2

3784-03-0

6

IE

Piridin-2-tiol-1-oxid, nátriumsó

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2′′-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2′′-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2′′-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol

225-208-0

4719-04-4

4

PL

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

3

ES

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakisz(hidroximetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

4

ES

Terbutilazin

227-637-9

5915-41-3

2

UK

Metilén-ditiocianát

228-652-3

6317-18-6

6

FR

Metilén-ditiocianát

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-bisz(hidroximetil)-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-bróm-2-nitrovinil)benzol

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-bróm-2-nitrovinil)benzol

230-515-8

7166-19-0

13

SK

Didecil-dimetil-ammónium-klorid

230-525-2

7173-51-5

13

IT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

6

PT

Prometrin

230-711-3

7287-19-6

13

PT

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

1

DE

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

3

DE

Kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

6

DE

Jód

231-442-4

7553-56-2

2

SE

Jód

231-442-4

7553-56-2

4

SE

Jód

231-442-4

7553-56-2

5

SE

Jód

231-442-4

7553-56-2

6

SE

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

1

DE

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

2

DE

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

4

DE

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

5

DE

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

6

DE

Nátrium-hidrogén-szulfit

231-548-0

7631-90-5

13

DE

Nátrium-klorid

231-598-3

7647-14-5

5

PT

Ortofoszforsav

231-633-2

7664-38-2

4

PT

Nátrium-hipoklorit

231-668-3

7681-52-9

6

IT

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

1

DE

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

2

DE

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

4

DE

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

5

DE

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

6

DE

Dinátrium-diszulfit

231-673-0

7681-57-4

13

DE

Kálium-permanganát

231-760-3

7722-64-7

5

SK

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

1

DE

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

2

DE

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

4

DE

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

5

DE

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

6

DE

Nátrium-szulfit

231-821-4

7757-83-7

13

DE

Nátrium-klorit

231-836-6

7758-19-2

2

PT

Nátrium-klorit

231-836-6

7758-19-2

3

PT

Nátrium-klorit

231-836-6

7758-19-2

4

PT

Nátrium-klorit

231-836-6

7758-19-2

5

PT

Nátrium-klorát

231-887-4

7775-09-9

2

PT

Nátrium-klorát

231-887-4

7775-09-9

5

PT

Fokhagymakivonat

232-371-1

8008-99-9

3

PL

Fokhagymakivonat

232-371-1

8008-99-9

4

PL

Fokhagymakivonat

232-371-1

8008-99-9

5

PL

Fokhagymakivonat

232-371-1

8008-99-9

18

PL

Fokhagymakivonat

232-371-1

8008-99-9

19

PL

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

1

NL

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

2

NL

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

3

NL

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

6

NL

Bórsav

233-139-2

10043-35-3

13

NL

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

1

DE

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

2

DE

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

4

DE

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

5

DE

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

6

DE

Kálium-szulfit

233-321-1

10117-38-1

13

DE

Nátrium-hidrogén-2,2′-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

2

LV

Nátrium-hidrogén-2,2′-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

3

LV

Nátrium-hidrogén-2,2′-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

4

LV

Nátrium-hidrogén-2,2′-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

6

LV

Nátrium-hidrogén-2,2′-metilén-bisz[4-klórfenolát]

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-dibróm-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-dibróm-2-cianoacetamid

233-539-7

10222-01-2

5

DK

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

6

DE

Karbendazim

234-232-0

10605-21-7

13

DE

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

1

NL

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

2

NL

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

3

NL

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

6

NL

Dinátrium-oktaborát-tetrahidrát

234-541-0

12280-03-4

13

NL

Pirition-cink

236-671-3

13463-41-7

13

SE

Dodecil-guanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

1

ES

Dodecil-guanidin-monohidroklorid

237-030-0

13590-97-1

2

ES

Bróm-klorid

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(Benziloxi)metanol

238-588-8

14548-60-8

2

UK

Klórtoluron

239-592-2

15545-48-9

6

ES

Klórtoluron

239-592-2

15545-48-9

13

ES

Nátrium-p-klór-m-krezolát

239-825-8

15733-22-9

4

FR

Kálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

1

DE

Kálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

2

DE

Kálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

4

DE

Kálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

5

DE

Kálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

6

DE

Kálium-diszulfit

240-795-3

16731-55-8

13

DE

D-glukonsav reakcióterméke N,N′′-bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraaza-tetradekán-diamidinnel (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

D-glukonsav reakcióterméke N,N′′-bisz(4-klórfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraaza-tetradekán-diamidinnel (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

Benzoxónium-klorid

243-008-1

19379-90-9

1

CY

p-[(dijódmetil)szulfonil]toluol

243-468-3

20018-09-1

13

UK

(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát

244-445-0

21564-17-0

2

N

(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát

244-445-0

21564-17-0

4

N

(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát

244-445-0

21564-17-0

6

N

(Benzotiazol-2-iltio)metil-tiocianát

244-445-0

21564-17-0

13

N

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

1

DE

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

2

DE

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

3

DE

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

4

DE

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-oktil-2H-izotiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

4

UK

Brómklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

3

NL

Brómklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

4

NL

Brómklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

5

NL

Brómklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

6

NL

Brómklór-5,5-dimetil-imidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetil-karbamid/Izoproturon

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/Imazalil

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-Bróm-2-(brómmetil)pentándinitril

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

m-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

2

IE

m-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

3

IE

m-fenoxibenzil-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/Permetrin

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2-(2,4-diklórfenil)-4-propil-1,3-dioxolán-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol/Propikonazol

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

6

N

Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

266-719-9

67564-91-4

6

ES

Cisz-4-[3-(p-terc-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

266-719-9

67564-91-4

13

ES

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

5

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

6

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-18-alkildimetil, kloridok

269-919-4

68391-01-5

13

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok

270-325-2

68424-85-1

6

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridok

270-325-2

68424-85-1

13

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, di-C8-10-alkildimetil, kloridok

270-331-5

68424-95-3

13

IT

Zsírsavak, kókusz, reakciótermékei dietanolaminnal

270-430-3

68440-04-0

3

HU

Aminok, C10-16-alkil-dimetil, N-oxidok

274-687-2

70592-80-2

1

PT

Pentakálium-bisz(peroximonoszulfát)-bisz(szulfát)

274-778-7

70693-62-8

1

SI

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazólium-klorid

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[1,3-bisz(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroximetil)karbamid/diazolidinil-karbamid

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[1,3-bisz(hidroximetil)-2,5-dioxoimidazolidin-4-il]-1,3-bisz(hidroximetil)karbamid/diazolidinil-karbamid

278-928-2

78491-02-8

7

LT

Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát

279-013-0

84665-66-7

3

PL

Magnézium-monoperoxiftalát-hexahidrát

279-013-0

84665-66-7

4

PL

Tributil-tetradecil-foszfónium-klorid

279-808-2

81741-28-8

2

PL

Tributil-tetradecil-foszfónium-klorid

279-808-2

81741-28-8

4

PL

Kátránysavak, polialkilfenol-frakció

284-893-4

84989-05-9

2

HU

Kátránysavak, polialkilfenol-frakció

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Melaleuca alternifolia, kivonat/Ausztrálteafa-olaj

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Melaleuca alternifolia, kivonat/Ausztrálteafa-olaj

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Melaleuca alternifolia, kivonat/Ausztrálteafa-olaj

285-377-1

85085-48-9

3

ES

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

5

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

6

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-14-alkildimetil, kloridok

287-089-1

85409-22-9

13

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok

287-090-7

85409-23-0

5

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok

287-090-7

85409-23-0

6

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridok

287-090-7

85409-23-0

13

IT

Karbamid, N,N′-bisz(hidroximetil)- és 2-(2-butoxietoxi)etanol, etilén-glikol valamint formaldehid reakciótermékei

292-348-7

90604-54-9

2

PL

Karbamid, N,N′-bisz(hidroximetil)-, reakciótermékei 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel

292-348-7

90604-54-9

6

PL

Karbamid, N,N′-bisz(hidroximetil)-, reakciótermékei 2-(2-butoxietoxi)etanollal, etilén-glikollal és formaldehiddel

292-348-7

90604-54-9

13

PL

Kvaterner ammóniumvegyület, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

1

LT

Kvaterner ammóniumvegyület, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

2

LT

Kvaterner ammóniumvegyület, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

3

LT

Kvaterner ammóniumvegyület, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

4

LT

Kvaterner ammóniumvegyület, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

6

LT

Kvaterner ammóniumvegyület, [2-[[2-[(2-karboxietil)(2-hidroxietil)amino]etil]amino]-2-oxoetil]kokoalkil-dimetil, hidroxid, belső sók

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-diklór-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

2

NL

Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)propilén-diamin reakciótermékei

403-950-8

164907-72-6

1

DE

Glutaminsav és N-(C12-14-alkil)propilén-diamin reakciótermékei

403-950-8

164907-72-6

3

DE

Keverék: (C8-18)Alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-bisz(2-etilhexil)foszfát és (C8-18)alkil-bisz(2-hidroxietil)ammónium-2-etilhexil-hidrogén-foszfát keveréke

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-klór-2-(4-klórfenoxi)fenol

429-290-0

3380-30-1

6

AT

3-benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

4

PT

3-benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

6

PT

3-benzo(b)tién-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

13

PT

Diizopropanolamin reakciótermékei formaldehiddel (1:4)

432-440-8

220444-73-5

6

HU

Diizopropanolamin reakciótermékei formaldehiddel (1:4)

432-440-8

220444-73-5

13

HU

Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal/Perestane

432-790-1

1

HU

Dimetil-adipát, dimetil-glutarát, dimetil-szukcinát reakcióterméke hidrogén-peroxiddal/Perestane

432-790-1

5

HU

Bisz(3-aminopropil)oktil-amin

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

Bisz(3-aminopropil)oktil-amin

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

Bisz(3-aminopropil)oktil-amin

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

Bisz(3-aminopropil)oktil-amin

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-klór-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sphaericus

Micro-organism

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis H14 szerotípus

Micro-organism

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis H14 szerotípus

Micro-organism

5

IT

Aminok, n-C10-16-alkil-trimetilén-di- és klórecetsav reakciótermékei

Keverék

139734-65-9

1

IE

Aminok, n-C10-16-alkil-trimetilén-di- és klórecetsav reakciótermékei

Keverék

139734-65-9

6

IE

Aminok, n-C10-16-alkil-trimetilén-di- és klórecetsav reakciótermékei

Keverék

139734-65-9

13

IE

1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keveréke

Keverék

1

UK

1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keveréke

Keverék

2

UK

1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keveréke

Keverék

3

UK

1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keveréke

Keverék

4

UK

1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keveréke

Keverék

6

UK

1-fenoxipropán-2-ol (EINECS-szám: 212-222-7) és 2-fenoxipropanol (EINECS-szám: 224-027-4) keveréke

Keverék

13

UK

5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) keveréke

Keverék

55965-84-9

3

FR

Zsírsavak (C15-21) káliumsói

Keverék

2

DE

Kvaterner ammónium-jodidok

Keverék

308074-50-2

1

ES

Kvaterner ammónium-jodidok

Keverék

308074-50-2

2

ES

Kvaterner ammónium-jodidok

Keverék

308074-50-2

3

ES

Kvaterner ammónium-jodidok

Keverék

308074-50-2

4

ES

Kvaterner ammónium-jodidok

Keverék

308074-50-2

5

ES

Kvaterner ammónium-jodidok

Keverék

308074-50-2

6

ES

Kvaterner ammóniumvegyületek (benzil-alkil-dimetil) (C8-C22 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy hidroxidok/BKC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

6

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek (benzil-alkil-dimetil) (C8-C22 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy hidroxidok/BKC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

13

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil) (C6-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/DDAC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

6

IT

Kvaterner ammóniumvegyületek (dialkil-dimetil) (C6-C18 alkil-, telített és telítetlen, faggyúalkil-, kókuszalkil- és szójaalkil-) kloridok, bromidok vagy metilszulfátok/DDAC

EINECS-listába tartozó anyagok keveréke

13

IT

Ezüst-nátrium-hidrogén-cirkónium-foszfát

Még nem besorolt

3

SE

Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg/Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmú

Még nem besorolt

398477-47-9

1

SE

Ezüst-cink-alumínium-bór-foszfát üveg/Üveg-oxid, ezüst- és cinktartalmú

Még nem besorolt

398477-47-9

6

SE

(±)-1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/Technikai tisztaságú imazalil

Növényvédő szer

73790-28-0

2

DE

(±)-1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/Technikai tisztaságú imazalil

Növényvédő szer

73790-28-0

4

DE

(±)-1-[2-(alliloxi)-2-(2,4-diklórfenil)etil]-1H-imidazol/Technikai tisztaságú imazalil

Növényvédő szer

73790-28-0

13

DE

[1-alfa-(S*)-3-alfa-]-(alfa)-ciano-(3-fenoxifenil)metil-3-(2,2-diklóretenil)-2,2-diklórvinil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát/alfa-cipermetrin

Növényvédő szer

67375-30-8

6

BE

4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/Klorfenapir

Növényvédő szer

122453-73-0

6

PT

4-bróm-2-(4-klórfenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirrol-3-karbonitril/Klorfenapir

Növényvédő szer

122453-73-0

13

PT

Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-komplex/Ezüst-zeolit

Növényvédő szer

130328-18-6

6

SE

Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-komplex/Ezüst-zeolit

Növényvédő szer

130328-18-6

13

SE

Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink-komplex/Ezüst-cink-zeolit

Növényvédő szer

130328-20-0

1

SE

Alumínium-nátrium-szilikát-ezüst-cink-komplex/Ezüst-cink-zeolit

Növényvédő szer

130328-20-0

6

SE

Guazatin-triacetát

Növényvédő szer

115044-19-4

2

UK

5-hidroximethoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS-szám: 59720-42-2, 16,0 %) és 5-hidroxi-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS-szám: 229-457-6, 28,8 %), és 5-hidroxipoli[metilénoxi]metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS-szám: 56709-13-8; 5,2 %) keveréke vízben (50 %)

Növényvédő szer

6

PL

5-hidroximethoximetil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS-szám: 59720-42-2, 16,0 %) és 5-hidroxi-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (EINECS-szám: 229-457-6, 28,8 %), és 5-hidroxipoli[metilénoxi]metil-1-aza-3,7-dioxabiciklo(3.3.0)oktán (CAS-szám: 56709-13-8; 5,2 %) keveréke vízben (50 %)

Növényvédő szer

13

PL

2-propénál és propán-1,2-diol kopolimer

Polimer

191546-07-3

6

HU

2-propénál és propán-1,2-diol kopolimer

Polimer

191546-07-3

7

HU

2-propénál és propán-1,2-diol kopolimer

Polimer

191546-07-3

10

HU

2-propénál és propán-1,2-diol kopolimer

Polimer

191546-07-3

13

HU

N,N,N′,N′-tetrametil-etilén-diamin-bisz(2-klóretil)-éter kopolimer

Polimer

31075-24-8

2

UK

N,N,N′,N′-tetrametil-etilén-diamin-bisz(2-klóretil)-éter kopolimer

Polimer

31075-24-8

13

UK

Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)

Polimer

94667-33-1

3

IT

Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)

Polimer

94667-33-1

6

IT

Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-[2-(didecil-metil-ammónium)etil]-omega-hidroxi-, propanoát (só)

Polimer

94667-33-1

13

IT


24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/30


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 21.)

az állategészségügy és az élő állatok területén működő egyes közösségi referencialaboratóriumoknak 2008 második felében nyújtott közösségi pénzügyi támogatásról

(az értesítés a C(2008) 5976. számú dokumentummal történt)

(Csak a spanyol, az angol és a francia változat hiteles)

(2008/810/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 28. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 32. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 90/424/EGK határozat 28. cikkének (1) bekezdése alapján az állategészségügy és az élő állatok területén működő közösségi referencialaboratóriumok közösségi támogatásban részesülhetnek.

(2)

A közösségi pénzügyi támogatásnak az állati takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az állat-egészségügyi ágazattal foglalkozó közösségi referencialaboratóriumoknak történő odaítélési módozatainak megállapításáról szóló, 2006. november 28-i 1754/2006/EK bizottsági rendelet (3) úgy rendelkezik, hogy a közösségi pénzügyi támogatás abban az esetben fizethető ki, amennyiben a jóváhagyott munkaprogramokat hatékonyan végrehajtják, és a kedvezményezettek bizonyos határidőkön belül minden szükséges információt megadnak.

(3)

Az 1754/2006/EK rendelet 2. cikkével összhangban a Bizottság és a közösségi referencialaboratóriumok kapcsolatát partnerségi egyezmény szabályozza, amelyet több évre szóló munkaprogram kísér.

(4)

A Bizottság értékelte a közösségi referencialaboratóriumok által a 2008 második felére benyújtott munkaprogramokat és az ezekhez kapcsolódó előzetes költségvetéseket.

(5)

Ennek megfelelően a következő jogi aktusokban megállapított funkciók és feladatok végrehajtására kijelölt közösségi referencialaboratóriumoknak közösségi pénzügyi támogatást kell nyújtani:

A Tanács 2006/88/EK irányelve (2006. október 24.) a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről (4).

A Bizottság 180/2008/EK rendelete (2008. február 28.) a lófélék afrikai lópestisen kívüli betegségeit vizsgáló közösségi referencialaboratóriumról és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (5).

A Bizottság 737/2008/EK rendelete (2008. július 28.) a rákfélék betegségeit, a veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok kijelöléséről, a veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok számára további kötelezettségek és feladatok meghatározásáról, valamint a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (6).

(6)

A közösségi referencialaboratóriumok által működtetett és szervezett szemináriumokhoz nyújtott pénzügyi támogatásnak szintén meg kell felelnie az 1754/2006/EK rendeletben meghatározott támogathatósági szabályoknak.

(7)

A közös mezőgazdasági politika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (7) 3. cikke második bekezdésének a) pontja szerint az állatbetegségek felszámolását és ellenőrzését célzó programokat (állat-egészségügyi intézkedések) az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból kell finanszírozni. Ezenkívül a rendelet 13. cikkének (2) bekezdése megállapítja, hogy megfelelően indokolt, kivételes esetekben a 90/424/EGK határozat hatálya alá tartozó intézkedésekkel és programokkal kapcsolatban a tagállamok adminisztratív és személyzettel kapcsolatos kiadásait az EMGA-ból térítik meg. Pénzügyi ellenőrzés céljából a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet 9., 36. és 37. cikkét kell alkalmazni.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A rákfélék betegségeinek tekintetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory (Egyesült Királyság) számára a 2006/88/EK irányelv VI. mellékletének I. részében leírt funkciók és feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő, támogatható költségek 100 %-át fedezi, és maximális összege a 2008. július 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 51 000 EUR.

2. cikk

A lófélék afrikai lópestisen kívüli betegségeinek tekintetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt az AFSSA Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine (Franciaország) számára a 180/2008/EK rendelet mellékletében leírt funkciók és feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő, támogatható költségek 100 %-át fedezi, és maximális összege a 2008. július 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 212 000 EUR.

3. cikk

A veszettség tekintetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt az AFSSA Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages (Nancy, Franciaország) számára a 737/2008/EK rendelet I. mellékletében leírt funkciók és feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint a laboratórium munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő, támogatható költségek 100 %-át fedezi, és maximális összege a 2008. július 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 128 000 EUR, amelyből legfeljebb 33 000 EUR különíthető el a veszettséggel foglalkozó szakmai szeminárium szervezésére.

4. cikk

A tuberkolózis tekintetében a Közösség pénzügyi támogatást nyújt a Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET), Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid (Madrid, Spanyolország) számára a 737/2008/EK rendelet II. mellékletében leírt funkciók és feladatok végrehajtására.

A közösségi pénzügyi támogatás az 1754/2006/EK rendeletben előírtak szerint az intézet munkaprogramjának végrehajtása során felmerülő, támogatható költségek 100 %-át fedezi, és maximális összege a 2008. július 1-jétőldecember 31-ig terjedő időszakra 100 000 EUR, amelyből legfeljebb 21 000 EUR különíthető el a tuberkolózis diagnosztizálásának technikáival foglalkozó szakmai szeminárium szervezésére.

5. cikk

E határozat címzettjei:

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Dr. Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Egyesült Királyság. Tel.: (44-13) 05 20 67 22.

Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA) – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Dr. Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Franciaország. Tel.: (33) 143 96 72 80.

AFSSA – Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Dr. Florence Cliquet, Nancy, France, 54220 Malzéville, Franciaország. Tel.: (33) 383 29 89 50.

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Dr. Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040. Madrid, Spanyolország. Tel.: (34) 913 94 39 92.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 21-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

(2)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(3)  HL L 331., 2006.11.29., 8. o.

(4)  HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(5)  HL L 56., 2008.2.29., 4. o.

(6)  HL L 201., 2008.7.30., 29. o.

(7)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/32


AZ EK–SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG 2/2008 HATÁROZATA

(2008. szeptember 24.)

a 2. jegyzőkönyv III. és IVb. táblázatának helyettesítéséről

(2008/811/EK)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről a Svájci Államszövetség által 1972. július 22-én Brüsszelben aláírt megállapodásra (a továbbiakban: megállapodás) –, amelyet az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodásnak a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. október 26-án Luxembourgban aláírt megállapodás módosított –, annak 2. jegyzőkönyvére és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

A vegyes bizottság a megállapodás 2. jegyzőkönyvének végrehajtásához a szerződő felek számára hazai referenciaárakat állapított meg.

(2)

Azon nyersanyagokat illetően, amelyekre árkompenzációs intézkedéseket alkalmaznak, a tényleges árak a szerződő felek belföldi piacain megváltoztak.

(3)

Ezért megfelelően frissíteni kell a 2. jegyzőkönyv III. és IVb. táblázatában felsorolt referenciaárakat és összegeket.

(4)

Mivel a piac várhatóan továbbra is változékony lesz, a partnerek kéthavonta kicserélik a belföldi árakra vonatkozó információikat, és amennyiben jelentős különbségek figyelhetők meg, sor kerülhet e határozat módosítására,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2. jegyzőkönyv III. és IVb. táblázata helyébe az e határozat I. és II. mellékletében szereplő táblázatok kerülnek.

2. cikk

Ezt a határozatot 2008. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 24-én.

a vegyes bizottság részéről

az elnök

Jacques DE WATTEVILLE


I. MELLÉKLET

„III.   TÁBLÁZAT

Az EK és Svájc belföldi referenciaárai

Mezőgazdasági nyersanyag

Svájci belföldi referenciaár

CHF/nettó 100 kg

EK belföldi referenciaár

CHF/nettó 100 kg

4. cikk (1) bekezdése

Svájci alkalmazás Svájc/EK referenciaár-különbség

CHF/nettó 100 kg

3. cikk (3) bekezdése

EK-alkalmazás Svájc/EK referenciaár-különbség

EUR/nettó 100 kg

Közönséges búza

63,43

43,07

20,35

0,00

Keménybúza

93,28

92,08

1,20

0,00

Rozs

61,46

38,33

23,15

0,00

Árpa

48,94

48,94

0,00

0,00

Kukorica

35,16

35,16

0,00

0,00

Közönséges búzaliszt

112,50

68,75

43,75

0,00

Teljes tejpor

678,50

482,57

195,95

0,00

Lefölözött tejpor

555,19

388,12

167,05

0,00

Vaj

1 005,04

461,82

543,20

0,00

Fehér cukor

 

 

 

 

Tojás (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Friss burgonya

42,00

23,80

18,20

0,00

Növényi zsiradék (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  A folyékony, héj nélküli madártojás áraiból megállapítva, 0,85-ös szorzó alkalmazásával.

(2)  100 %-os zsírtartalmú növényi zsír ára (a sütő- és élelmiszeripar részére).”


II. MELLÉKLET

„IV.   TÁBLÁZAT

b)

A mezőgazdasági nyersanyagok esetében figyelembe vett alapösszegek a mezőgazdasági összetevők kiszámításakor:


Mezőgazdasági nyersanyag

Svájci alkalmazás – 3. cikk (2)

bekezdés – Alkalmazott alapösszeg

(CHF/nettó 100 kg)

EK-alkalmazás – 4. cikk (2)

bekezdés – Alkalmazott alapösszeg

(EUR/nettó 100 kg)

Közönséges búza

17,00

0,00

Keménybúza

1,00

0,00

Rozs

20,00

0,00

Árpa

0,00

0,00

Kukorica

0,00

0,00

Közönséges búzaliszt

37,00

0,00

Teljes tejpor

167,00

0,00

Lefölözött tejpor

142,00

0,00

Vaj

462,00

0,00

Fehér cukor

0,00

0,00

Tojás

36,00

0,00

Friss burgonya

15,00

0,00

Növényi zsiradék

196,00

0,00”


Helyesbítések

24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/35


Helyesbítés a 93/52/EGK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan brucellózismentessé (B. melitensis) nyilvánítása, valamint a 2003/467/EK határozat Olaszország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan szarvasmarha-tuberkolózistól és szarvasmarha-brucellózistól mentessé és Lengyelország egyes közigazgatási területeinek hivatalosan szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentessé nyilvánítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. január 30-i 2008/97/EK bizottsági határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 32., 2008. február 6. )

A 2008/97/EK határozat I. mellékletében:

a következő szövegrész:

„A 93/52/EGK határozat II. mellékletében az Olaszországra vonatkozó második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»Olaszországban:

Abruzzo régió: Pescara tartomány.

Friuli-Venezia Giulia régió.

Lazio régió: Latina és Róma tartomány.

…«.”

helyesen:

„A 93/52/EGK határozat II. mellékletében az Olaszországra vonatkozó második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

»Olaszországban:

Abruzzo régió: Pescara tartomány.

Friuli-Venezia Giulia régió.

Lazio régió: Latina, Rieti, Róma és Viterbo tartomány.

…«.”


24.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 281/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.