ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 255

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. szeptember 23.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

 

A Bizottság 929/2008/EK rendelete (2008. szeptember 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

 

A Bizottság 930/2008/EK rendelete (2008. szeptember 22.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

 

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/87/EK irányelve (2008. szeptember 22.) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról ( 1 )

5

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

Tanács

 

 

2008/750/EK

 

*

A Tanács határozata (2008. szeptember 15.) a felszámolás alatt álló ESZAK, valamint a felszámolást követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelésére vonatkozó többéves pénzügyi iránymutatások megállapításáról szóló 2003/77/EK tanácsi határozat módosításáról

28

 

 

Bizottság

 

 

2008/751/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. szeptember 18.) az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. mellékletében előírt származási szabályoktól a konzervált tonhal és tonhalfilé vonatkozásában Madagaszkáron fennálló különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésről (az értesítés a C(2008) 5097. számú dokumentummal történt)

31

 

 

 

*

Megjegyzés az olvasóhoz (lásd a hátsó borító belső oldalán)

s3

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

23.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/1


A BIZOTTSÁG 929/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 22.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. szeptember 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

EG

162,5

TR

95,1

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

94,1

ZZ

94,1

0805 50 10

AR

65,9

UY

52,7

ZA

97,3

ZZ

72,0

0806 10 10

TR

101,5

US

132,8

ZZ

117,2

0808 10 80

BR

56,2

CL

76,6

CN

64,7

NZ

118,3

US

99,8

ZA

79,8

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,9

TR

139,0

ZA

89,5

ZZ

93,3

0809 30

TR

138,4

US

160,5

ZZ

149,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

65,7

XS

58,0

ZZ

85,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


23.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/3


A BIZOTTSÁG 930/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 22.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1)

A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő vám összegét a 2007/2008-es gazdasági évre az 1109/2007/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen árakat és vámokat legutóbb a 870/2008/EK bizottsági rendelet (4) módosította.

(2)

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2007/2008-es gazdasági évre az 1109/2007/EK rendelet által rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. szeptember 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 58., 2006.2.28., 1. o.

(2)  HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

(3)  HL L 253., 2007.9.28., 5. o.

(4)  HL L 238., 2008.9.5., 3. o.


MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 95 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok 2008. szeptember 23-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

23,49

4,56

1701 11 90 (1)

23,49

9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)

23,49

9,36

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.).

(2)  A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.

(3)  1 %-os szacharóztartalom esetén.


IRÁNYELVEK

23.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/5


A BIZOTTSÁG 2008/87/EK IRÁNYELVE

(2008. szeptember 22.)

a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (1) bekezdésének első mondatára,

mivel:

(1)

Az irányelv 2006. decemberi elfogadása óta a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikkének alapján módosításokat fogadtak el a rajnai hajók szemleszabályzatában. Ezért a 2006/87/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(2)

Biztosítani kell, hogy a közösségi hajóbizonyítványt és a rajnai hajók szemleszabályzatának megfelelően kiadott hajóbizonyítványt olyan műszaki előírások alapján adják ki, amelyek ugyanolyan szintű biztonságot garantálnak.

(3)

A 2006/87/EK irányelvet a lehető leghamarabb végre kell hajtani a verseny torzulásainak és az eltérő biztonsági szintek kialakulásának a megelőzése érdekében.

(4)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló, 1991. december 16-i 91/672/EGK tanácsi irányelv (2) 7. cikkében létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/87/EK irányelv II. melléklete ezen irányelv I. melléklete szerint módosul.

2. cikk

A 2006/87/EK irányelv V. és VI. melléklete ezen irányelv II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett belvízi utakkal rendelkező tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2008. december 30-tól kezdődően megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

5. cikk

Ezen irányelvnek a 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett belvízi utakkal rendelkező tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 389., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 373., 1991.12.31., 29. o.


I. MELLÉKLET

A 2006/87/EK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A tartalomjegyzék a következőképpen módosul:

a)

A 2.18. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

„2.18. cikk – Egyedi európai hajóazonosító szám”.

b)

A 6.09. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

„6.09. cikk – Átvétel és időszakos szemlék”.

c)

A melléklet a következő 10.03c. cikkel egészül ki:

„10.03c. cikk – Tárgyak védelmére szolgáló tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek”.

2.

A 2.07. cikk 1. bekezdésében a „hatósági szám” kifejezés helyébe az „európai hajóazonosító szám” lép.

3.

A 2.17. cikk a következőképpen módosul:

a)

A 2. bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„Ennek megfelelően frissítik az 1. bekezdésben említett nyilvántartást.”

b)

A szöveg a következő 3. bekezdéssel egészül ki:

„3.

A biztonságos és könnyű hajózás fenntartására, valamint ezen irányelv 2.02–2.15., továbbá 8., 10., 11., 12., 16. és 17. cikkének végrehajtására szolgáló közigazgatási intézkedések megtétele érdekében a VI. mellékletben található mintának megfelelő és csak olvasásra szóló hozzáférést biztosítanak a nyilvántartáshoz a tagállamok, a Mannheimi egyezmény szerződő államai, valamint – közigazgatási megállapodások alapján – a magánélet azonos szintű védelmét garantáló harmadik országok illetékes hatóságai számára.”

4.

A 2.18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2.18. cikk

Egyedi európai hajóazonosító szám

1.

Az egyedi európai hajóazonosító szám – a továbbiakban: európai hajóazonosító szám – a III. függeléknek megfelelően nyolc arab számból áll.

2.

A közösségi bizonyítványt kiadó illetékes hatóság bejegyzi a közösségi bizonyítványba az európai hajóazonosító számot. Ezt a számot – amennyiben a vízi jármű a közösségi bizonyítvány kiadásának időpontjában nem rendelkezik még európai hajóazonosító számmal – annak a tagállamnak az illetékes hatósága adja ki, ahol a vízi jármű bejegyzésre került, vagy ahol honi kikötője van.

Az olyan országokból származó vízi járművek esetében, amelyekben nem lehet európai hajóazonosító számot kiadni, a közösségi bizonyítványt kiadó illetékes hatóság adja ki a közösségi bizonyítványba bejegyzendő európai hajóazonosító számot.

3.

Egy vízi jármű számára csak egyetlen európai hajóazonosító szám adható ki. Az európai hajóazonosító szám csak egyszer kerül kiadásra, és a vízi jármű egész üzemeltetési ideje során változatlan marad.

4.

A hajó tulajdonosa vagy annak képviselője kérelmezi az illetékes hatóságnál az európai hajóazonosító szám kijelölését. A hajó tulajdonosa vagy annak képviselője azért is felelős, hogy a közösségi bizonyítványba bejegyzett európai hajóazonosító szám el legyen helyezve a vízi járművön.

5.

Minden tagállam értesíti a Bizottságot az európai hajóazonosító számok kijelöléséért felelős illetékes hatóságokról. A Bizottság nyilvántartást vezet ezekről, valamint a harmadik országok által bejelentett illetékes hatóságokról, és a nyilvántartást hozzáférhetővé teszi a tagállamok számára. Kérelemre a harmadik országok illetékes hatóságai számára is hozzáférhetővé teszik ezt a nyilvántartást.

6.

Valamennyi illetékes hatóság – az 5. bekezdéssel összhangban – megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az 5. bekezdésnek megfelelően vezetett nyilvántartásban felsorolt valamennyi egyéb illetékes hatóságot tájékoztassa az összes általa kijelölt európai hajóazonosító számról, valamint a IV. függelékben található, hajóazonosításra szolgáló adatokról. Ezek az adatok hozzáférhetővé tehetők a tagállamok, a Mannheimi egyezmény szerződő államai, valamint – közigazgatási megállapodások alapján és a magánélet azonos szintű védelmének biztosítása esetén – harmadik országok illetékes hatóságai számára a biztonságos és könnyű hajózás fenntartására, valamint ezen irányelv 2.02–2.15. cikkének, 2.18. cikke 3. bekezdésének, továbbá 8., 10., 11., 12., 16. és 17. cikkének végrehajtására szolgáló közigazgatási intézkedések megtétele érdekében.”

5.

A 2.19. cikk 2. bekezdésének második albekezdésében a „hatósági szám” kifejezés helyébe az „európai hajóazonosító szám” lép.

6.

A 6.02. cikk 1. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1.

Amennyiben a kormányszerkezet gépi meghajtású, akkor független második meghajtással vagy kiegészítő kézi meghajtással is rendelkeznie kell. A meghajtás vagy a kormánylapátrendszer leállása vagy hibás működése esetén a független második meghajtásnak vagy kézi meghajtásnak 5 másodpercen belül üzembe kell lépnie.”

7.

A 6.03. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6.03. cikk

Hidraulikus kormányszerkezet energiaátvivő rendszere

1.

A hidraulikus kormánymeghajtásra más energiafogyasztót kötni tilos.

2.

A hidraulikus tartályokat el kell látni figyelmeztető rendszerrel, amely figyeli a megbízható üzemeléshez szükséges minimális olajszint alá történő csökkenést.

3.

A csővezetékek méretének, kialakításának és elrendezésének olyannak kell lennie, hogy a lehető legnagyobb mértékben kizárja a mechanikai vagy tűzesetből következő károsodást.

4.

A hidraulikus tömlők

a)

csak akkor megengedhetők, ha a rezgés csillapítása vagy az alkatrészek szabad mozgása elkerülhetetlenné teszi az alkalmazásukat;

b)

legalább a legnagyobb üzemi nyomásra méretezendők;

c)

legalább nyolcévente felújítandók.

5.

Legalább nyolcévente szakosított cégnek kell megvizsgálnia és szükség esetén megjavítania a hidraulikus hengereket, szivattyúkat és motorokat, valamint a villanymotorokat.”

8.

A 6.07. cikk 2. bekezdése a következőképpen módosul:

a)

A bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az alábbiak jelzése céljából optikai és hangjelzésnek kell megjelennie a kormányállásban:”.

b)

Az a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a minimális szint alá csökkenő olajszint a hidraulikus tartályokban a 6.03. cikk 2. bekezdése szerint, valamint a hidraulikus rendszer üzemi nyomásának csökkenése;”.

9.

A 6.09. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6.09. cikk

Átvétel és időszakos szemlék

1.

Ellenőrző szerv vizsgálja a kormányművek megfelelő beszerelését. Az ellenőrző szerv e célból az alábbi dokumentumokat igényelheti:

a)

a kormányművek leírása;

b)

a kormányszerkezet energiaátvivő rendszereinek és a kormányberendezésnek a rajzai és azokról szóló információk;

c)

a kormányszerkezetre vonatkozó információk;

d)

a villamosvezetékek diagramjai;

e)

a fordulásisebesség-szabályozó leírása;

f)

a kormánymű kezelési és karbantartási utasításai.

2.

A teljes kormánymű működését navigációs vizsgálattal ellenőrzik. Fordulásisebesség-szabályozó beszerelése esetén ellenőrzik, hogy az előre meghatározott ív megbízhatóan fenntartható és a fordulást biztonságosan végre lehet hajtani.

3.

A gépi meghajtású kormányberendezést szakértő vizsgálja meg:

a)

használatba vétel előtt;

b)

leállást követően;

c)

minden módosítás vagy javítás után;

d)

rendszeresen legalább háromévente.

4.

A vizsgálatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a)

a jóváhagyott rajzoknak való megfelelés ellenőrzése, továbbá az időszakos szemlék során annak ellenőrzése, hogy módosították-e a kormányberendezést;

b)

a kormányberendezés működésének vizsgálata valamennyi lehetséges üzemeltetési lehetőségre vonatkozóan;

c)

szemrevételezés, valamint a hidraulikus alkatrészek – különösen a szelepek, vezetékek, hidraulikus tömlők, hengerek, szivattyúk és szűrők – tömítettségének ellenőrzése;

d)

a villamos berendezések – különösen a relék, villanymotorok és biztonsági berendezések – szemrevételezése;

e)

az optikai és akusztikus vezérlő berendezések ellenőrzése.

5.

Ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza az ellenőrzést végző aláírását és feltünteti az ellenőrzés dátumát.”

10.

A 7.02. cikk a következőképpen módosul:

a)

A 2. bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A kormányos akadályozott kilátásának tere a hajó előtt –, annak üres állapotában, tartozékai felével felszerelve, de ballaszt nélkül – nem haladhatja meg a hajó hosszának kétszeresét vagy a 250 métert.”

b)

A 6. bekezdés második albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A visszatükröződés elkerülése végett a hajóhíd elülső ablakai fénytelenek, vagy oly módon szerelik fel azokat, hogy hatékonyan kizárják a visszatükröződést. Ez a követelmény akkor tekinthető teljesültnek, ha az ablakok a függőleges síkhoz képest hajlítottak, a tetején legalább 10°-os, de 25°-nál nem nagyobb, kifelé tartó szögben.”

11.

A 8.05. cikk 7. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„7.

A tartályok kimeneténél közvetlenül elhelyezkedő üzemanyag-elosztó csővezetékeket el kell látni a fedélzetről – az érintett helyiségek lezárása esetén is – működtethető gyorszáró szereppel.

Ha a működtető berendezés fedett, a fedél nem lehet zárható.

A működtető berendezést pirossal kell megjelölni. Ha a berendezés fedett, úgy a gyorszáró szelep legalább 10 cm magasságú jelével kell megjelölni, amint az az I. függelék 9. ábráján látható.

Az első albekezdés nem vonatkozik a motorra közvetlenül felszerelt üzemanyagtartályokra.”

12.

A 9.15. cikk 9. bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A kábelcsatlakozók számát minimálisra kell korlátozni.”

13.

A 10.03a. cikk a következőképpen módosul:

a)

A 8. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„8.

Ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő aláírását és feltünteti az ellenőrzés dátumát.”

b)

A 10. bekezdést el kell hagyni.

14.

A 10.03b. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az 1. bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

FK-5-1-12 (Dodekafluor-2-metilpentan-3-on)”

b)

A 4. bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„b)

A kieresztő fúvókákat úgy kell méretezni és rögzíteni, hogy az oltóanyag eloszlása egyenletes legyen. Különösen fontos, hogy az oltóanyagnak a padlólemezek alatt is hatékonynak kell lennie.”

c)

Az 5. bekezdés e) pontja cc) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„cc)

a legénység teendői a tűzvédelmi rendszer kioldásakor és az ellenőrzött helyiségeknek a kioldást vagy elárasztást követő megközelítésekor, különös tekintettel veszélyes anyagok esetleges jelenlétére;”

d)

A 9. bekezdés e) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„e)

Ellenőrzési igazolást kell kiadni, amely tartalmazza a szakértő aláírását és feltünteti az ellenőrzés dátumát.”

e)

A 13. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„13.   FK-5-1-12 – tűzvédelmi rendszerek

Az FK-5-1-12-t oltóanyagként használó tűzvédelmi rendszereknek meg kell felelniük az alábbi előírásoknak is, az 1–9. bekezdésben foglalt követelményeken túl:

a)

ha több helyiséget szándékoznak védeni, amelyek bruttó térfogata különböző, mindegyik helyiséget saját tűzvédelmi rendszerrel kell felszerelni;

b)

az ellenőrzött helyiségben felszerelt összes FK-5-1-12 tartályt fel kell szerelni túlnyomás-szabályozó szeleppel. A túlnyomás-szabályozó szelepnek veszélytelenül ki kell engednie a tartály tartalmát az ellenőrzött helyiségbe, ha a tartályt tűz hatása éri, és a tűzvédelmi rendszere nem oldott ki;

c)

mindent tartályt fel kell szerelni gáznyomás-ellenőrző készülékkel;

d)

a tartályokat nem szabad 1,00 kg/l-nél jobban megtölteni. A nyomás alatt nem levő FK-5-1-12 adott tömegét 0,0719 m3/kg-nak kell venni;

e)

a FK-5-1-12 tömegének az ellenőrzött helyiség bruttó térfogata legalább 5,5 %-ának kell lennie. Ezt a mennyiséget 10 másodpercen belül kell biztosítani;

f)

az FK-5-1-12 tartályokat nyomásfigyelővel kell felszerelni, amely hang- és fényjelzést ad a kormányállásban, amennyiben a hajtóerő indokolatlanul esik. Kormányállás hiányában a vészjelzést az ellenőrzött helyiségen kívül kell adni;

g)

elárasztást követően az ellenőrzött helyiségben a koncentráció nem lépheti túl a 10,0 %-ot.”

15.

A melléklet a következő 10.03c. cikkel egészül ki:

„10.03c. cikk

Tárgyak védelmére szolgáló, tartósan rögzített tűzvédelmi rendszerek

Tárgyak védelmére szolgáló, tartósan rögzített tűzoltórendszerek csak a bizottság ajánlása alapján engedélyezhetők.”

16.

A 10.05. cikk 2. bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Minden, a vízi jármű fedélzetén szokásosan tartózkodó személy számára legyen hozzáférhető személyhez igazított, önműködően felfújódó, az EN 395: 1998 sz., EN 396:1998 sz., EN ISO 12402-3: 2006 sz. vagy EN ISO 12402-4: 2006 sz. európai szabványnak megfelelő mentőmellény.”

17.

A 14.13. cikk a második mondat után a következő mondattal egészül ki:

„Ezenfelül személyhajók esetén a szakértő ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e a 15.15. cikk 9. bekezdésében említett gázzal üzemelő jelzőberendezések megfelelő rögzítését vagy szemléjét tanúsító érvényes szemlebizonyítvány.”

18.

A 15.03. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az 1. bekezdés a következő mondattal egészül ki:

„A stabilitási számításoknál figyelembe vett vízkiszorítási adatokat dőléspróba segítségével kell meghatározni.”

b)

A 2. bekezdés a következőképpen módosul:

i.

A harmadik albekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„Ezenfelül a 3. szakasz d) alpontjában foglalt követelményt igazolni kell a következő terhelési körülményre:”

ii.

Az utolsó albekezdést el kell hagyni.

c)

A 3. bekezdés a következőképpen módosul:

i.

Az a), b) és c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a hmax maximális kiegyenlítő kar akkor jön létre, ha a φmax ≥ (φmom + 3°) dőlésszög legalább 0,20 m. Ha azonban φf < φmax a kiegyenlítő kar a φf lefele irányuló dőlésszögnél legalább 0,20 m;

b)

a φf lefele irányuló dőlésszög legalább (φmom + 3°);

c)

az A területnek és a kiegyenlítő karok ívének, a φf és φmax helyétől függően, a következő értékeket kell elérnie:

Tartály

 

 

A

1

φmax ≤ 15° or φf ≤ 15°

 

0,05 m·rad az φmax és φf szögek közül a kisebbiknek az értékéigf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 (30-φmax) m·rad φmax szögig

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 (30-φf) m·rad φf szögig

4

φmax ≥ 30° and φf ≥ 30°

 

0,035 m·rad a φ = 30° szögig

Ahol:

hmax

a maximális kar;

φ

a dőlésszög;

φf

a lefele irányuló dőlésszög, azaz a dőlésszög, ahol a hajótest nyílásai, a felépítmények vagy fedélzeti építmények, amelyek nem zárhatók vízzáró módon, elmerülnek;

φmom

az e) pont szerinti legnagyobb dőlésszög;

φmax

a dőlésszög, amelynél a maximális kiegyenlítő kar létrejön;

A

a kiegyenlítő karok íve alatti területek.”

ii.

Az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a φmom dőlésszög az alábbi esetek egyikében sem haladhatja meg a 12°-ot:

aa)

a 4. és 5. szakasz szerint az emberek és a szél miatti billenőnyomaték alkalmazásában;

bb)

a 4. és 6. szakasz szerint az emberek és a fordulás miatti billenőnyomaték alkalmazásában.”

d)

A 4. bekezdésben az alábbi jelmagyarázat helyébe „ni = 4 a szabad fedélzeti területekre, és a mozdítható bútorokkal berendezett területekre; a rögzített ülőhelyekkel, mint pl. padokkal felszerelt fedélzetekre az ni kiszámítása úgy történik, hogy 0,45 m szélességet és 0,75 m ülésmélységet kell feltételezni személyenként” a következő szöveg lép:

„ni

=

3,75 a szabad fedélzeti területekre, és a mozdítható bútorokkal berendezett területekre;

a rögzített ülőhelyekkel, mint pl. padokkal felszerelt fedélzetekre az ni kiszámítása úgy történik, hogy 0,50 m szélességet és 0,75 m ülésmélységet kell feltételezni személyenként”.

e)

A 9. bekezdés a következőképpen módosul:

i.

A második albekezdés bevezető mondata alatti táblázat helyébe a következő táblázat lép:

 

„1-rekeszes állapot

2-rekeszes állapot

Az oldalsó sérülés mérete

hosszanti l [m]

0,10 · LWL, azonban legalább 4,00 m

0,05 · LWL, azonban legalább 2,25 m

keresztirányú b [m]

B/5

0,59

függőleges b [m]

A hajó fenekétől a tetejéig elhatárolás nélkül

A fenéksérülés mérete

hosszanti l [m]

0,10 · LWL, azonban legalább 4,00 m

0,05 · LWL, azonban legalább 2,25 m

keresztirányú b [m]

B/5

függőleges h [m]

0,59; a 15.02. cikk 13. bekezdésének c) pontja szerint felszerelt csővezetékeket épnek kell tekinteni”

ii.

A d) pont utolsó albekezdését el kell hagyni.

f)

A 10. bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

„d)

az elárasztás összes közbenső fázisában a szabadfelület hatásának kiszámítása a sérült rekeszek teljes felületi területén alapul.”

g)

A 11. bekezdés a következőképpen módosul:

i.

A bevezető mondatban az „emberek miatti” szavakat el kell hagyni.

ii.

A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az egyensúlyi helyzeten túl a kiegyenlítő kar ívének pozitív szakasza GZR ≥ 0,02 m értéket kell, hogy jelezzen az A≥ 0,0025 m·rad területre. Ezeket a stabilitási minimumértékeket kell teljesíteni az első védelem nélküli nyílás vízbemerüléséig, de minden esetben a φm ≤ 25°. dőlésszög eléréséig.

Image

19.

A 15.06. cikk a következőképpen módosul:

a)

A 3. bekezdés a) pontja a következő mondattal egészül ki:

„a kabinok kivételével a csak egy kijárattal rendelkező helyiségeknek és helyiségcsoportoknak rendelkezniük kell legalább egy vészkijárattal;”

b)

Az 8. bekezdés a) pontjában a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„a gyülekezőhelyek teljes területének (AS) meg kell felelnie legalább az alábbi értékeknek:”

20.

A 15.09. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az 1. bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A 10.05. cikk 1. bekezdésében meghatározott mentőgyűrűkön kívül, a fedélzet minden olyan részét, amely utasok számára szolgál és nem zárt, fel kell szerelni megfelelő mentőgyűrűkkel, amelyeket a hajó mindkét oldalán, egymástól legfeljebb 20 m távolságra kell elhelyezni. A mentőgyűrűk, akkor tekinthetők megfelelőnek, ha megfelelnek

az EN 14144:2003 sz. európai szabványnak, vagy

az »Életbiztonság a tengeren« tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény (SOLAS-egyezmény) III. fejezete 7.1. előírásának és az életmentő felszerelések nemzetközi IMO-szabályzata 2.1. bekezdésének.”

b)

A 2. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2.

Az 1. szakaszban említett mentőgyűrűkön kívül, a hajó teljes fedélzeti személyzete számára hozzáférhetőnek kell lennie a 10.05. cikk 2. szakasza szerinti egyéni életmentő-felszerelésnek. Azon személyzet számára, akik a biztonsági szolgálati beosztás jegyzéke szerint szolgálatot nem teljesítenek a 10.05. cikk 2. szakaszában említett szabványok szerinti nem felfújható vagy félig önműködően felfújódó mentőmellények is megengedhetők.”

c)

A 4. bekezdés a következőképpen módosul:

i.

Az első albekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az 1. és 2. szakaszban említett életmentő felszerelésen kívül, a 10.05. cikk 2. szakasza szerinti egyéni életmentő felszerelést kell biztosítani a legnagyobb megengedett utaslétszám 100 %-ára. A 10.05. cikk 2. szakaszában említett szabványok szerinti nem felfújható vagy félig önműködően felfújódó mentőmellények is megengedhetők.”

ii.

A második albekezdést el kell hagyni.

21.

A 15.10. cikk 6. bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A vészhelyzeti erőátviteli berendezést vagy a biztonsági vonal felett vagy pedig a 9.02. cikk 1. bekezdésében említett energiaforrásokat tartalmazó helyiségtől a lehető legtávolabb kell elhelyezni annak biztosítása érdekében, hogy a 15.03. cikk 9. bekezdése szerinti elárasztás esetén ne ezen energiaforrásokkal egyidejűleg kerüljön elárasztásra.”

22.

A 15.11. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az 1. bekezdés a következőképpen módosul:

i.

A d) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„aa)

a tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata I. mellékletének 3. része, valamint”.

ii.

A szöveg a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

A felügyeleti szerv a tűzállósági vizsgálati módszerek szabályzata értelmében előírhat próbát egy válaszfalmintán, annak érdekében, hogy igazolják a 2. bekezdés ellenálló képességre és a hőmérséklet-emelkedésre vonatkozó előírásainak való megfelelést.”

b)

A 2. bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„2.   Válaszfalak

a)

a helyiségek között az alábbi táblázatok szerint kell kialakítani:

aa)

Azon helyiségek közötti válaszfalak táblázata, amelyekben nincsenek felszerelve a 10.03a. cikk szerinti túlnyomásos sprinklerberendezések.

Helyiségek

Vezérlőközpontok

Lépcsőházak

Gyülekezőhelyek

Társalgók

Motorterek

Hajókonyha

Tárolóhelyiségek

Vezérlőközpontok

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Lépcsőházak

 

A0

A30

A60

A60

A60

Gyülekezőhelyek

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Társalgók

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Motorterek

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Hajókonyha

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Tárolóhelyiségek

 

 

 

 

 

 

bb)

Azon helyiségek közötti válaszfalak táblázata, amelyekben fel vannak szerelve a 10.03a. cikk szerinti túlnyomásos sprinklerberendezések

Helyiségek

Vezérlőközpontok

Lépcsőházak

Gyülekezőhelyek

Társalgók

Motorterek

Hajókonyha

Tárolóhelyiségek

Vezérlőközpontok

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Lépcsőházak

 

A0

A0

A60

A30

A0

Gyülekezőhelyek

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Társalgók

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Motorterek

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Hajókonyha

 

 

 

 

 

B15

Tárolóhelyiségek

 

 

 

 

 

 

b)

Az A típusú válaszfalak vízzáró válaszfalak, falak és fedélzetek, amelyeknek meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

aa)

acélból, vagy más, azzal egyenértékű anyagból készülnek;

bb)

megfelelően merevítettek;

cc)

elfogadott, éghetetlen anyaggal szigeteltek, olyan módon, hogy a tűzzel átellenes oldalon az átlagos hőmérséklet legfeljebb 140 °C-kal emelkedik az eredeti hőmérséklet fölé, és egyetlen ponton, beleértve a csatlakozásoknál levő réseket, sem emelkedik a hőmérséklet 180 °C-nál többel az eredeti hőmérséklet fölé a következő, meghatározott időtartamokon belül:

 

Type A60 – 60 perc

 

Type A30 – 30 perc

 

Type A0 – 0 perc;

dd)

megépítésük olyan, hogy megakadályozza a füst és a lángok átterjedését az egyórás normál tűzpróba végéig;

c)

A B típusú válaszfalak vízzáró válaszfalak, falak, fedélzetek, mennyezetek vagy homlokzatok, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

aa)

elfogadott, éghetetlen anyagból készülnek. Továbbá, a válaszfalak gyártásánál és összeszerelésénél használt valamennyi anyag éghetetlen, kivéve a homlokzatot, amelynek legalább lángkésleltetőnek kell lennie;

bb)

szigetelési értékük olyan, hogy a tűzzel átellenes oldalon az átlagos hőmérséklet legfeljebb 140 °C-kal emelkedik az eredeti hőmérséklet fölé, és egyetlen ponton, beleértve a csatlakozásoknál levő réseket, sem emelkedik a hőmérséklet 225 °C-nál többel az eredeti hőmérséklet fölé a következő, meghatározott időtartamokon belül:

 

Type B15 – 15 perc

 

Type B0 – 0 perc.

cc)

megépítésük olyan, hogy megakadályozza a füst és a lángok átterjedését a normál tűzpróba első fél órájának a végéig.”

23.

A 15.15. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az 1. bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A maximum 50 utas szállítására engedélyezett és legfeljebb 25 m LWL hosszúságú személyhajóknak sérülés után kielégítő stabilitással kell rendelkezniük a 15.03. cikk 7–13. bekezdésének megfelelően, vagy ennek alternatívájaként szimmetrikus elárasztást követően az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:”

b)

Az 1. bekezdés a) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

a hajó merülése nem lépheti túl a biztonsági vonalat; valamint”.

c)

Az 5. bekezdés első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A felügyeleti szerv mentességet adhat a 10.04. cikk alkalmazása alól olyan hajók esetén, amelyek legfeljebb 250 utas szállítására szolgálnak, és LWL hosszúságuk nem haladja meg a 25 m-t, feltéve, hogy azok fel vannak szerelve egy, a hajó mindkét oldaláról megközelíthető és közvetlenül a merülési vonal feletti emelvénnyel, amely lehetővé teszi az emberek vízből való kimenekítését.”

d)

A 10. bekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„A legfeljebb 25 m LWL hosszúságú személyhajókra nem vonatkoznak az alábbi előírások:”

24.

A 16.06.cikk 2. bekezdésében a „hatósági szám”kifejezés helyébe az „európai hajóazonosító szám” lép.

25.

A 21.02. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az 1. bekezdés g) pontja a „10.03b. cikkre” való hivatkozást követően az alábbi hivatkozással egészül ki:

„10.03c. cikk”

b)

A 2. bekezdés d) pontjában a „10.07. cikkre” való hivatkozás helyébe a következő szöveg lép:

„10.5. cikk”.

26.

A 24.02. cikk 2. bekezdésében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a)

A 6.01. cikk 7. bekezdésével kapcsolatos bejegyzés után a 6.02. cikk 1. bekezdésére vonatkozó, következő bejegyzéssel egészül ki:

„6.02. cikk 1. bekezdése

Külön hidraulikus tartályok megléte

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

Két vezérlőszelep hidraulikus meghajtási egységek esetén

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

Külön csővezeték a második meghajtási egység számára hidraulikus meghajtási egységek esetén

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

b)

A 6.02. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2. bekezdés

A 2. meghajtás egyetlen művelettel való bekapcsolása

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

c)

A 6.03. cikk 1. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.03. cikk 1. bekezdése

Egyéb fogyasztók kapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus energiaátvivő rendszerekéhez

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

d)

A 6.03. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

e)

A 6.07. cikk 2. bekezdésének a) pontjára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.07. cikk 2. bekezdése a) pontja

a hidraulikus tartályok vízszint és üzemi nyomás riasztója

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

f)

A melléklet a 7.02. cikk 2. bekezdésére vonatkozó, következő bejegyzéssel egészül ki az 6.08. cikk 1. bekezdésével kapcsolatos bejegyzés után:

„7.02. cikk 2. bekezdése

A hajó előtti akadályozott kilátás a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebb

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

g)

A 8.05. cikk 7. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„7. cikk első albekezdés

Még az érintett helyiségek lezárásakor is a fedélzetről működtetető gyorszáró szelep a tartályon

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

h)

A 15.01. cikk 2. bekezdésének e) pontjára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(e)

A cseppfolyósított gázberendezések tilalma a 14. fejezet értelmében

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak a 15.15. cikk 9. bekezdésének megfelelően felszerelt riasztórendszerekre vonatkozik”

i)

A szöveg a 15.06. cikk 6. bekezdésének c) pontjára vonatkozó, következő bejegyzéssel egészül ki a 15.06. cikk 6. bekezdésének b) pontjával kapcsolatos bejegyzést után:

„c)

A motortereken keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2007.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

A hajókonyhákon keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

j)

A 15.06. cikk 7. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„7. bekezdés

Megfelelő biztonsági útmutatórendszer

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

k)

A 15.06. cikk 16. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„16. bekezdés

Ivóvízrendszerek a 12.05. cikk szerint

N.R.C., legkésőbb 2006.12.31.”

l)

A 15.07. cikkre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.07. cikk

A propulziós berendezésre vonatkozó követelmények

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

m)

A 15.09. cikk 4. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„4. bekezdés

Életmentő felszerelések

Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09. cikk 5. bekezdése szerinti közös életmentő-felszereléssel voltak felszerelve 2006.1.1. előtt, ezeket az egyéni életmentő-felszerelés megfelelőjének kell tekinteni.

Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09. cikk 6. bekezdése szerinti közös életmentő-felszereléssel voltak felszerelve 2006.1.1. előtt, ezeket az egyéni életmentő-felszerelés megfelelőjének kell tekinteni a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásáig vagy megújításáig”

n)

A 15.10. cikk 3. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„3. bekezdés

Megfelelő vészvilágítás

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

o)

A 15.10. cikk 6. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6. bekezdés 1. mondat

A 15.11. cikk 2. bekezdése szerinti válaszfalak

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2. és 3. mondat

A kábelek felszerelése

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

4. mondat

Vészhelyzeti erőátviteli berendezés a biztonsági vonal felett

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

p)

A 15.12. cikk 1. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.12. cikk 1. bekezdés c) pontja

Hordozható tűzoltó készülékek a hajókonyhában

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor”

q)

A 15.12. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2. bekezdés a) pontja

2. tűzoltószivattyú

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

r)

A 15.12. cikk 3. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„3. bekezdés b) és c) pontja

Nyomás és vízsugár hossza

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

s)

A 15.12. cikk 9. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„9. bekezdés

Tűzoltó berendezések a motorterekben

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

27.

A 24.03. cikk 1. bekezdésében található táblázatban a 15.05. cikkre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.05. cikk

Az utasok száma

A közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

28.

A 24.06. cikk 5. bekezdésében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a)

A melléklet a következő bejegyzéssel egészül ki a 3. fejezettel kapcsolatos bejegyzés után:

„6.   

FEJEZET

6.02. cikk 1. bekezdése

Két vezérlőszelep hidraulikus meghajtási egységek esetén

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.4.1.

Külön csővezeték a második meghajtási egység számára hidraulikus meghajtási egységek esetén

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.4.1.

6.03. cikk 1. bekezdése

Egyéb fogyasztók kapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus energiaátvivő rendszerekéhez

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2020.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2007.4.1.

6.07. cikk 2. bekezdés a) pontja

A hidraulikus tartályok vízszint riasztója és üzemi nyomás riasztója

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni megújításakor

2007.4.1.

7.   

FEJEZET

7.02. cikk 2. bekezdése

A hajó előtti akadályozott kilátás a hajó hosszának kétszerese, amennyiben 250 m-nél kevesebb

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2008.12.30.”

b)

A melléklet a 8.05. cikk 7. bekezdésére vonatkozó, következő bejegyzéssel egészül ki a 8.03. cikk 3. bekezdésével kapcsolatos bejegyzés után:

„8.05. cikk 7. bekezdésének 1. mondata

Még az érintett helyiségek lezárása esetén is a fedélzetről működtethető gyorszáró szelep a tartályon

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2008.4.1.”

c)

A 15.01. cikk 2. bekezdésének e) pontjára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„(e)

A cseppfolyósított gázberendezések tilalma a 14. fejezet értelmében

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés csak a 15.15. cikk 9. bekezdésének megfelelően felszerelt riasztórendszerekre vonatkozik.

2006.1.1.”

d)

A 15.06. cikk 6. bekezdésének c) pontjára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„c)

A motortereken keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2007.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.1.1.”

A hajókonyhákon keresztül nem vezethetnek menekülési útvonalak

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

e)

A 15.06. cikk 7. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„7. bekezdés

Megfelelő biztonsági útmutatórendszer

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor.

2006.1.1.”

f)

A 15.06. cikk 16. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„16. bekezdés

Ivóvízrendszerek a 12.05. cikk szerint

N.R.C., legkésőbb 2006.12.31.

2006.1.1.”

g)

A 15.07. cikkre vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.07. cikk

A propulziós berendezésre vonatkozó követelmények

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.1.1.”

h)

A 15.09. cikk 4. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„4. bekezdés

Életmentő felszerelések

Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09. cikk 5. bekezdése szerinti közös életmentő-felszereléssel voltak felszerelve 2006.1.1. előtt, ezeket az egyéni életmentő-felszerelés megfelelőjének kell tekinteni.

Azon személyhajók esetében, amelyek a 15.09. cikk 6. bekezdése szerinti közös életmentő-felszereléssel voltak felszerelve 2006.1.1. előtt, ezeket az egyéni életmentő-felszerelés megfelelőjének kell tekinteni a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásáig vagy megújításáig

2006.1.1.”

i)

A 15.10. cikk 3. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„3. bekezdés

Megfelelő vészvilágítás

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.1.1.”

j)

A 15.10. cikk 6. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6. bekezdés 1. mondat

A 15.11. cikk 2. bekezdése szerinti válaszfalak

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.1.1.

2. és 3. mondat

A kábelek felszerelése

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.1.1.

4. mondat

Vészhelyzeti erőátviteli berendezés a biztonsági vonal felett

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.1.1.”

k)

A 15.12. cikk 1. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.12. cikk 1. bekezdés c) pontja

Hordozható tűzoltó készülékek a hajókonyhában

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány kiadásakor vagy megújításakor

2006.1.1.”

l)

A 15.12. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2. bekezdés a) pontja

Második tűzoltószivattyú

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.1.1.”

m)

A következő bejegyzés:

„a 9. bekezdés

Tűzoltó berendezések a motorterekben

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2010.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

2006.1.1.

15.12. cikk 9. bekezdése

Acélból készült, vagy egyenértékű jellemzőkkel bíró tűzoltórendszer a motorterekben

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2045.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti időszak nem vonatkozik az 1995.12.31. után vízre bocsátott hajókra, amelyek hajóteste fából, alumíniumból vagy műanyagból készült, és motortereik nem a 3.04. cikk 3. és 4. szakasza szerinti anyagból vannak

2006.1.1.”

helyébe a következő szöveg lép:

„9. bekezdés

Tűzoltó berendezések a motorterekben

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2015.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor. Az átmeneti rendelkezés nem vonatkozik az 1995.12.31. után vízre bocsátott hajókra, amelyek hajóteste fából, alumíniumból vagy műanyagból készült, és motortereik nem a 3.04. cikk 3. és 4. bekezdése szerinti anyagból vannak

2006.1.1.”

29.

A 24a02. cikk 2. bekezdésében szereplő táblázat a következőképpen módosul:

a)

A melléklet a 6.02. cikk 1. bekezdésére vonatkozó, következő bejegyzéssel egészül ki a 6.01. cikk 7. bekezdésével kapcsolatos bejegyzés után:

„6.02. cikk 1. bekezdése

Külön hidraulikus tartályok megléte

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

Két vezérlőszelep hidraulikus meghajtási egységek esetén

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor

Külön csővezeték a második meghajtási egység számára hidraulikus meghajtási egységek esetén

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

b)

A 6.02. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2. bekezdés

A 2. meghajtás egyetlen művelettel való bekapcsolása

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

c)

A 6.03. cikk 1. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.03. cikk 1. bekezdése

Egyéb fogyasztók kapcsolása a kormányszerkezet hidraulikus energiaátvivő rendszerekéhez

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

d)

A 6.03. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzést el kell hagyni.

e)

A 6.07. cikk 2. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„6.07. cikk 2. bekezdés a) pontja

A hidraulikus tartályok vízszint és üzemi nyomás riasztója

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2026.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

f)

A 7.02. cikk 2–7. bekezdésére vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„7.02. cikk 2–6. bekezdése

Akadálymentes kilátás a kormányállásból az alábbiak kivételével:

N.R.C., legkésőbb a közösségi bizonyítvány 2049.1.1. utáni kiadásakor vagy megújításakor”

30.

Az I. függelék a következő 9. ábrával egészül ki:

„9. ábra:

Gyorszáró szelep a tartályon

Image

Szín: barna/fehér”

31.

Az irányelv az alábbi III. és IV. függelékkel egészül ki:

III. függelék

Az egyedi európai hajóazonosító szám mintája

A

A

A

x

x

x

x

x

[az európai hajóazonosító számot kiadó illetékes hatóság kódja]

[sorszám]

A mintában az »AAA« betűk az európai hajóazonosító számot kijelölő illetékes hatóság által az alábbi számtartományokban adott három számjegyű kódnak felelnek meg:

001–019

Franciaország

020–039

Hollandia

040–059

Németország

060–069

Belgium

070–079

Svájc

080–099

a Mannheimi egyezményben nem részes országokból származó olyan vízi járműveknek fenntartva, amelyek számára 2007.4.1. előtt rajnai hajóbizonyítványt állítottak ki

100–119

Norvégia

120–139

Dánia

140–159

Egyesült Királyság

160–169

Izland

170–179

Írország

180–189

Portugália

190–199

fenntartva

200–219

Luxemburg

220–239

Finnország

240–259

Lengyelország

260–269

Észtország

270–279

Litvánia

280–289

Lettország

290–299

fenntartva

300–309

Ausztria

310–319

Liechtenstein

320–329

Cseh Köztársaság

330–339

Szlovákia

340–349

fenntartva

350–359

Horvátország

360–369

Szerbia

370–379

Bosznia és Hercegovina

380–399

Magyarország

400–419

Orosz Föderáció

420–439

Ukrajna

440–449

Belarusz

450–459

Moldovai Köztársaság

460–469

Románia

470–479

Bulgária

480–489

Grúzia

490–499

fenntartva

500–519

Törökország

520–539

Görögország

540–549

Ciprus

550–559

Albánia

560–569

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

570–579

Szlovénia

580–589

Montenegró

590–599

fenntartva

600–619

Olaszország

620–639

Spanyolország

640–649

Andorra

650–659

Málta

660–669

Monaco

670–679

San Marino

680–699

fenntartva

700–719

Svédország

720–739

Kanada

740–759

Amerikai Egyesült Államok

760–769

Izrael

770–799

fenntartva

800–809

Azerbajdzsán

810–819

Kazahsztán

820–829

Kirgizisztán

830–839

Tádzsikisztán

840–849

Türkmenisztán

850–859

Üzbegisztán

860–869

Irán

870–999

fenntartva,

az »xxxxx« betűk az illetékes hatóság által adott öt számjegyű sorszámnak felelnek meg.

IV. függelék

A vízi jármű azonosítására szolgáló adatok

A.   Valamennyi vízi jármű

1.

Az e melléklet 2.18. cikke (V. melléklet 1. rész, a minta 3. rovata, valamint a VI. melléklet 5. oszlopa) szerinti egyedi európai hajóazonosító szám

2.

A vízi jármű/hajó elnevezése (V. melléklet 1. rész, a minta 1. rovata, valamint a VI. melléklet 4. oszlopa)

3.

A vízi jármű típusa e melléklet 1.01. cikke 1–28. pontjának meghatározása szerint (V. melléklet 1. rész, a minta 2. rovata)

4.

Teljes hossz e melléklet 1.01. cikke 70. pontjának meghatározása szerint (V. melléklet 1. rész, a minta 17a. rovata)

5.

Teljes szélesség e melléklet 1.01. cikke 73. pontjának meghatározása szerint (V. melléklet 1. rész, a minta 18a. rovata)

6.

Merülés e melléklet 1.01. cikke 76. pontjának meghatározása szerint (V. melléklet 1. rész, a minta 19. rovata)

7.

Adatforrás (= közösségi bizonyítvány)

8.

Hordképesség (az V. melléklet 1. részének 21. rovata, valamint VI. melléklet 11. oszlopa) teherszállító hajóknál

9.

Vízkiszorítás e melléklet 1.01. cikke 60. pontjának meghatározása szerint (V. melléklet 1. rész, a minta 21. rovata, valamint a VI. melléklet 11. oszlopa) nem teherszállító hajóknál

10.

Üzemeltető (a tulajdonos vagy képviselője, a II. melléklet 2. fejezete)

11.

Kiállító hatóság (az V. melléklet 1. része, valamint a VI. melléklet)

12.

A közösségi belvízi hajóbizonyítvány száma (az V. melléklet 1. része, valamint VI. melléklet, a minta 1. oszlopa)

13.

A lejárat időpontja (V. melléklet 1. rész, a minta 11. rovata, valamint a VI. melléklet 17. oszlopa)

14.

Az adatbázis összeállítója

B.   Ha rendelkezésre áll

1.

Nemzeti azonosítószám

2.

A vízi jármű típusa a belvízi hajózással kapcsolatos elektronikus hajózási adatszolgáltatásra vonatkozó műszaki előírások szerint

3.

Egy- vagy kéthéjazatú hajótest az ADN/ADNR szerint

4.

Magasság az 1.01. cikk 75. sz. meghatározása szerint

5.

Bruttó űrtartalom (tengeri hajóknál)

6.

IMO-szám (tengeri hajóknál)

7.

Hívójel (tengeri hajóknál)

8.

MMSI-szám

9.

ATIS-kód

10.

Az egyéb bizonyítványok típusa, száma, kiállító hatósága és lejárati időpontja


(1)  A vezérlőközpontok és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(2)  A társalgók és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A30 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(3)  A kabinok közötti válaszfalaknak, a kabinok és a folyosók közötti válaszfalaknak, valamint a társalgókat elválasztó, 10. szakasz szerinti függőleges válaszfalaknak a B15 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinklerberendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B0 típusnak.

(4)  A 15.07. cikk és a 15.10. cikk 6. szakasza szerinti motorterek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük; egyéb esetekben az A0 típusnak.

(5)  A B15 típus megfelelő egyrészről a hajókonyhák, másrészről pedig a hűtőraktárak és élelmiszer-tároló helyiségek közötti válaszfalakhoz.

(6)  A vezérlőközpontok és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A0 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(7)  A társalgók és a belső gyülekezőhelyek közötti válaszfalaknak az A30 típusnak kell megfelelniük, míg a külső gyülekezőhelyeknél csak a B15 típusnak.

(8)  A kabinok közötti válaszfalaknak, a kabinok és a folyosók közötti válaszfalaknak, valamint a társalgókat elválasztó, 10. szakasz szerinti függőleges válaszfalaknak a B15 típusnak kell megfelelniük, a túlnyomásos sprinklerberendezésekkel felszerelt helyiségeknél pedig a B0 típusnak.

(9)  A 15.07. cikk és a 15.10. cikk 6. szakasza szerinti motorterek közötti válaszfalaknak az A60 típusnak kell megfelelniük; egyéb esetekben az A0 típusnak.


II. MELLÉKLET

1.

A 2006/87/EK irányelv V. melléklete a következőképpen módosul:

a)

Az I. részben a minta 3. rovatában a „hatósági szám” kifejezés helyébe az „egyedi európai hajóazonosító szám” lép.

b)

A II. részben a minta 2. pontjában a „hatósági szám” kifejezés helyébe az „egyedi európai hajóazonosító szám” lép.

c)

A III. részben a minta 3. rovatában a „hatósági szám” kifejezés helyébe az „egyedi európai hajóazonosító szám” lép.

2.

A 2006/87/EK irányelv VI. mellékletében az ötödik oszlopban a „hatósági szám” cím helyébe az „egyedi európai hajóazonosító szám” lép.


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

Tanács

23.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/28


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. szeptember 15.)

a felszámolás alatt álló ESZAK, valamint a felszámolást követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek kezelésére vonatkozó többéves pénzügyi iránymutatások megállapításáról szóló 2003/77/EK tanácsi határozat módosításáról

(2008/750/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyvre,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedések megállapításáról szóló 2003/76/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az ESZAK-Szerződés lejártának pénzügyi következményeiről és a Szén- és Acélipari Kutatási Alapról szóló jegyzőkönyv értelmében a felszámolás alatt álló ESZAK eszközeit, és a felszámolás befejezését követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeit a Bizottság kezeli.

(2)

A 2003/77/EK határozat (3) 2. cikkének megfelelően a Bizottság újraértékelte a pénzügyi iránymutatások működését és hatékonyságát.

(3)

A pénzügyi iránymutatások végrehajtásának első öt évében szerzett tapasztalat és a pénzpiaci gyakorlat alakulása az iránymutatások módosítása iránti igényt jelzi.

(4)

Az iránymutatásoknak az aktuális piaci gyakorlatot és definíciókat kell tükrözniük, többek között a lejárati idő alkalmazott definícióját, a visszavásárlási megállapodások esetében az értékpapírok egyenértékűségét, valamint az alkalmazandó hitelminősítést illetően.

(5)

A hitelminősítési követelmények teljesítésének függvényében egyes közintézmények a tagállamokkal vagy más szuverén intézményekkel egyenértékűnek minősülnek a befektetési korlátok tekintetében.

(6)

Az iránymutatásoknak figyelembe kell venniük a Bizottság számviteli szabályainak változását.

(7)

Hatékonysági okokból és az igazgatási költségek csökkentése érdekében módosítani kell a jelentésküldés gyakoriságát.

(8)

A 2003/77/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/77/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 3. pont a következőképpen módosul:

a)

Az a) iii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

fix és változó kamatozású kötvények a kifizetés időpontjától számított legfeljebb 10 éves és hat hónapos lejárattal, illetve eszközzel fedezett értékpapírok esetében a kifizetés időpontjától számított legfeljebb 10 éves és hat hónapos elvárt lejárattal, feltéve, hogy azokat a jóváhagyott kibocsátók valamely kategóriáján belül bocsátották ki;”.

b)

A b) i. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodások, feltéve, hogy a felek jogosultak ilyen ügyletek lebonyolítására, és feltéve, hogy a Bizottság olyan helyzetben marad, hogy visszavásárolhatja az olyan értékpapírokkal egyenértékű értékpapírokat, amelyeket a szerződés határidejének lejártakor adott el. Egyenértékű értékpapírok azok az értékpapírok, i. amelyeket ugyanazon kibocsátó bocsátott ki, ii. amelyek ugyanazon kibocsátás részét képezik, és iii. amelyek azonos típusúak, névleges értékűek, leírásúak és összegűek, mint az értékesített értékpapírok, kivéve, ha azok nyilvános törlesztési, átváltoztatási, kártérítési vagy átváltási ajánlatok (együttesen ún. »corporate actions«), illetve ismételt denominalizáció tárgyai;”.

2.

A 4. pont a következőképpen módosul:

a)

Az a) i–iii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

A befektetéseket a következő összegekre kell korlátozni:

i.

a tagállamok vagy az Unió intézményei által kibocsátott vagy garantált kötvények esetében tagállamonként vagy intézményenként 250 millió EUR; a regionális vagy helyi hatóságok, vagy állami tulajdonú és/vagy állami ellenőrzés alatti közjogi vállalkozások vagy intézmények által kibocsátott vagy garantált kötvények bevonhatók az adott tagállamra vonatkozó korlát alá, feltéve, hogy hitelképesség-mutatójuk legalább »AA« vagy azzal egyenértékű;

ii.

az egyéb szuverén kölcsönvevők, azok regionális vagy helyi hatóságai, vagy állami tulajdonú és/vagy állami ellenőrzés alatti közjogi vállalkozásai vagy intézményei, vagy szupranacionális kölcsönvevők által kibocsátott vagy garantált olyan kötvények esetében, amelyek hitelképesség-mutatója legalább »AA« vagy azzal egyenértékű, kibocsátónként vagy kezesenként 100 millió EUR;

iii.

egy jóváhagyott bank betétei és/vagy pénzügyi eszközei esetében, beleértve a kötvényeket is, bankonként 100 millió EUR vagy a bank saját alapjainak 5 %-a közül az alacsonyabb;”.

b)

A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Egyetlen, a fenti a) pontban meghatározott korlátozások alá eső kötvénykibocsátási befektetés sem haladhatja meg a vásárláskor az ilyen kibocsátás teljes összegének 20 %-át.”

c)

A d) pont a következő második albekezdéssel egészül ki:

„Ha a Bizottság tudomására jut, hogy valamely befektetést a hitelminősítésre vonatkozó minimumkövetelményeknél alacsonyabbra soroltak be, az adott befektetés kiváltására törekszik.”

d)

A szöveg a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

Amennyiben a kötvény hitelminősítése magasabb, mint a kibocsátóé, vagy a kibocsátónak nincs minősítése, a kötvény hitelminősítése alkalmazandó.”

3.

A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.   SZÁMVITEL

Az alapok kezelését a felszámolás alatt álló ESZAK-ra, majd a felszámolás befejezését követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeire vonatkozóan elkészített éves beszámolóban kell elszámolni. Az éves beszámoló a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott közösségi számviteli szabályok alapján készül és azokkal összhangban kerül bemutatásra, figyelembe véve a felszámolás alatt álló ESZAK, majd a felszámolás befejezését követően a Szén- és Acélipari Kutatási Alap eszközeinek sajátos jellegét. A beszámolókat a Bizottság hagyja jóvá, és a Számvevőszék vizsgálja meg. A Bizottság külső vállalkozásokat bíz meg könyvei éves ellenőrzésének elvégzésével.”

4.

A 7. pont második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az ezen iránymutatásoknak megfelelően elvégzett gazdálkodási műveletekről minden hatodik hónapban részletes jelentést kell összeállítani, és azt el kell küldeni a tagállamok részére.”

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. KOUCHNER


(1)  HL L 29., 2003.2.5., 22. o.

(2)  A 2008. március 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 29., 2003.2.5., 25. o.


Bizottság

23.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/31


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. szeptember 18.)

az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. mellékletében előírt származási szabályoktól a konzervált tonhal és tonhalfilé vonatkozásában Madagaszkáron fennálló különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésről

(az értesítés a C(2008) 5097. számú dokumentummal történt)

(2008/751/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1528/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak II. melléklete 36. cikkének (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

2008. május 26-án Madagaszkár az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletének 36. cikke alapján kérte, hogy hat hónapig eltérhessen az említett mellékletben meghatározott származási szabályoktól. A kérelem a Harmonizált Rendszer szerinti 1604 vámtarifaszámon belül összesen 2 000 tonna tonhalkonzervre és 500 tonna tonhalfilére (loin) vonatkozik. A kérelmet azért terjesztették elő, mert az Indiai-óceánon visszaesett a tonhalfogás volumene és a rendelkezésre álló származó nyers tonhal mennyisége.

(2)

A Madagaszkár által szolgáltatott információk szerint 2008 első négy hónapjában még a rendes évszakonkénti változásokhoz képest is szokatlanul alacsony volt a tonhalfogás, ami a tonhalkonzervgyártás visszaeséséhez vezetett. Ebben a rendkívüli helyzetben Madagaszkár egy bizonyos ideig nem lesz képes eleget tenni az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletében előírt származási szabályoknak.

(3)

Annak érdekében, hogy Madagaszkár továbbra is exportálhasson az Európai Közösségbe, az AKCS–EK partnerségi megállapodás (2) megszűnését követően újabb eltérési lehetőséget kell biztosítani.

(4)

Az AKCS-EK partnerségi megállapodásból a KDA (kelet- és a dél-afrikai államok)–EU ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodásba való zökkenőmentes átmenet biztosítására visszamenőleges, 2008. január 1-jével kezdődő hatállyal új eltérési lehetőséget kell biztosítani.

(5)

Az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletében előírt származási szabályoktól való ideiglenes eltérés – figyelemmel az érintett importra – nem okoz súlyos kárt az érintett meglévő közösségi iparágaknak, amennyiben a mennyiségekkel, a felügyelettel és az időtartammal kapcsolatos bizonyos feltételek tiszteletben tartása biztosított.

(6)

Ezért indokolt az 1528/2007/EK rendelet II. melléklete 36. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján biztosítani az ideiglenes eltérés lehetőségét.

(7)

Az egyrészről a kelet- és a dél-afrikai államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló ideiglenes megállapodáshoz (KDA–EU ideiglenes partnerségi megállapodás) a származási szabályok tárgyában fűzött jegyzőkönyv 42. cikkének (8) bekezdése értelmében a megállapodás hatálybalépésétől vagy ideiglenes alkalmazásától fogva Madagaszkár automatikusan jogosult lesz eltérni a Harmonizált Rendszer szerinti 1604 vámtarifaszám alá tartozó tonhalkonzerv és tonhalfilé esetében jelenleg alkalmazandó származási szabályoktól.

(8)

Az 1528/2007/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a KDA–EU ideiglenes partnerségi megállapodásban foglalt szabályok, amelyeknek hatálybalépése vagy ideiglenes alkalmazása 2008-ra várható, elsőbbséget élveznek a rendelet II. mellékletében meghatározott származási szabályokkal szemben. Ezért az eltérést – Madagaszkár kérésének megfelelően – 2008. december 31-ig kell alkalmazni, kivéve, ha a KDA–EU ideiglenes partnerségi megállapodás hatálybalépése vagy ideiglenes alkalmazása ezt megelőzően következik be.

(9)

A KDA–EU ideiglenes partnerségi megállapodáshoz a származási szabályok tárgyában fűzött jegyzőkönyv 42. cikkének (8) bekezdése értelmében a származási szabályoktól való automatikus eltérési jogosultság a KDA–EU ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országokra (Comore-szigetek, Mauritius, Madagaszkár, Seychelle-szigetek és Zimbabwe) vonatkozóan összesen legfeljebb évi 8 000 tonna tonhalkonzervre és 2 000 tonna tonhalfilére korlátozódik. Mauritius és a Seychelle-szigetek már benyújtotta kérelmét az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletének 36. cikke alapján igénybe vehető ideiglenes eltérés iránt. Nem lenne helyénvaló az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletének 36. cikke alapján olyan mennyiségekre vonatkozóan megadni az eltérés lehetőségét, amelyek meghaladják a KDA–EU ideiglenes partnerségi megállapodásban a kelet- és dél-afrikai régió egészének biztosított éves kvótát.

(10)

Ennek megfelelően Madagaszkár számára az eltérés lehetőségét 2 000 tonna tonhalkonzervre és 500 tonna tonhalfilére, egyéves időtartamra helyénvaló biztosítani.

(11)

A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (3) szabályokat állapít meg a vámkontingensek kezelésére vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a vámkontingensek kezelését a madagaszkári hatóságok, a tagállamok vámhatóságai és a Bizottság hatékonyan végezhessék, ezeket a szabályokat az e határozatban megadott eltérési lehetőség keretében behozott mennyiségekre is indokolt értelemszerűen alkalmazni.

(12)

Az eltérési lehetőség igénybevételének hatékony ellenőrzése érdekében indokolt a madagaszkári hatóságokat arra kötelezni, hogy rendszeres jelleggel részletes adatokat szolgáltassanak a Bizottságnak a kibocsátott EUR.1 szállítási bizonyítványokról.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletétől eltérve, összhangban az említett melléklet 36. cikke (1) bekezdésének a) pontjával, a Harmonizált Rendszer szerinti 1604 vámtarifaszám alá tartozó, nem származó anyagokból előállított konzervált tonhalat és tonhalfilét – e határozat 2–6. cikkében meghatározott feltételekkel – Madagaszkárról származónak kell tekinteni.

2. cikk

Az 1. cikkben előírt eltérés a mellékletben meghatározott azon termékekre és mennyiségekre alkalmazandó, amelyeket a Közösségben történő szabad forgalomba hozatal céljából 2008. január 1. és 2008. december 31. között Madagaszkár mint származási ország megjelölésével bejelentenek.

3. cikk

Az e határozat mellékletében meghatározott mennyiségeket a 2454/93/EGK rendelet 308a., 308b. és 308c. cikkével összhangban kell kezelni.

4. cikk

Madagaszkár vámhatóságai kötelesek megtenni az 1. cikkben meghatározott termékek kivitelének mennyiségi ellenőrzése érdekében szükséges intézkedéseket.

E célból az e határozattal összhangban általuk e termékekre vonatkozóan kibocsátott minden EUR.1 szállítási bizonyítványon hivatkozni kell e határozatra.

Madagaszkár illetékes hatóságai negyedévenként kimutatást nyújtanak be a Bizottságnak azokról a mennyiségekről, amelyekre e határozat alapján EUR.1 szállítási bizonyítványt bocsátottak ki, továbbá megadják e bizonyítványok sorszámát.

5. cikk

Az e határozat alapján kibocsátott EUR.1 bizonyítványok 7. rovatába a következő bejegyzést kell tenni:

„Derogation — Decision 2008/751/EC”.

6. cikk

E határozat rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

E határozat rendelkezéseit addig az időpontig kell alkalmazni, amikortól fogva a Madagaszkárral létrejött bármely megállapodáshoz csatolt származási szabályok – a szóban forgó megállapodás ideiglenes alkalmazása vagy, ha az korábban következik be, hatálybalépése nyomán – elsőbbséget élveznek az 1528/2007/EK rendelet II. mellékletében meghatározott származási szabályokkal szemben; e határozat azonban mindettől függetlenül legkésőbb 2008. december 31-ig alkalmazható.

7. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 18-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 348., 2007.12.31., 1. o.

(2)  HL L 317., 2000.12.15., 1. o.

(3)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


MELLÉKLET

MADAGASZKÁR

Tételszám

KN-kód

Árumegnevezés

Időszak

Mennyiség

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Konzervált tonhal (1)

2008. január 1-jétől2008. december 31-ig

2 000 tonna

09.1646

1604 14 16

Filéként ismert loin (törzsrész)

2008. január 1-jétől2008. december 31-ig

500 tonna


(1)  Bármilyen csomagolástípusban, ahol a termék az 1604 HR-vámtarifaszám értelmében konzerváltnak tekinthető.


23.9.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 255/s3


MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓHOZ

Az intézmények úgy határoztak, hogy a jövőben nem tüntetik fel szövegeikben az idézett jogszabály utolsó módosítását.

Ellenkező jelzés hiányában, az itt megjelent szövegekben a jogszabályokra történő hivatkozást a hatályos változatukra történő hivatkozásként kell értelmezni.